םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

ןיע תחת ןיע
רב יחצ

ןמיונ ןופ לש שופיחה עסמ
,תמלוה הבושת רחא ןייטשנגרומו
,םהירחא םיברו םה ונתנש תובושתהו
"םיקחשמה תרות" םשב יטמתמ ףנעל וחמצ


תעב םיבר םינועיט לש לולקיש תושרוד תובר תוימוי םוי תויצאוטיס
תא טשפל ןתינ המכ ,תולאשה יתש .ןהילא הבוגת ךרד יבגל הטלחה תלבק
חווט הסכמה דיחי החנמ ןורקיע ונשי םאהו תוטלחהה תלבק ךילהת תובכרומ
ןמיונ ןופ ןו'ג תא הנש םישימח ינפל ודירטה ,תובוגתו םירקימ לש בחר
ןמיונ ןופ לש שופיחה עסמ .(ןלכלכ) ןייטשנגרומ רקסואו (בשחמה תובאמ)
,םהירחא םיברו םה ונתנש תובושתהו ,תמלוה הבושת רחא ןייטשנגרומו
ךשמ רתויב הברה בלה תמושת תא ."םיקחשמה תרות" םשב יטמתמ ףנעל וחמצ
."ריסאה תמליד" - םייתואיצמ םיבצמ הברה בוט יכה המדמ ילואש קחשמה
טילחהל דושח לכ לע תעכ .ודרפוהו וספתנש דושב םידושח ינש םה םינקחשה
תנשל ונודינ םה ,ודוה םידושחה ינש םא .ושיחכהל וא דשחב תודוהל םא
ךא ,רסאמ תונש שולשל ונודינ םה ,ושיחכה םידושחה ינש םא .תחא רסאמ
רסאמ תונש שמחל ןודינ הדוהש ריסאה ,שיחכה ינשהו הדוה םהמ דחא םא
ינשש רחאל ,ריסאה תמליד לש תיבוביס ברה הסריגב .ררחוש שיחכמהו
םה תעכו קחשמה לש ףסונ בוביס ליחתמ ,םתנווכ לע וריהצה םיריסאה
.םירבטצמ ,ןבומכ ,םישנועה .תרחא הנווכ לע ריהצהל םיישפוח
םירפסמו (םיבהוא םיאקטמתמש ומכ ,ללכ ךרדב תוינווי) תויתוא ,םילימ
בר ריסא תמלידל תיבטימה קחשמה ךרד לע םירמאמו םינוידב וכפשנ םיבר
לש ברק-ברב תקולחמה תא בשייל ה'רבחה וטילחה רבד לש ופוסב .תיבוביס
הנכות לכ דגנ הקחישש הנכות בתכ ףתתשמ לכ .ועיצהש קחשמה תויגטרטסא
רתויב ךומנה רסאמה תונש רפסמ תא הרבצש הנכותה .םיבוביס 200 תרחא
ןורתיבו ,החצינש הנכותהש רבתסמ .תחצנמכ הזרכוה םיקחשמה לכ ךסב
דמחנ הייהת ;ןושאר בוביס :דואמ הטושפ היגטרטסאב השמתשה ,יתועמשמ
בוביסב ביריה קחישש ומכ קוידב קחש ינשה בוביסהמ ,(המשאב הדוה)
ויה ה'רבחה .''ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע'' :תורחא םילימב וא .םדוקה
תורחת ךורעל וטילחהו תחצנמה היגטרטסאה לש תוטשפהמ םיעתפומ תצק
השדחה תורחתה לש היומסה תרתוכה רשאכ ,םירופיש הצקמ רחאל תפסונ
םעפה םג העתפהה תיברמל ."ןיע תחת ןיע" ;תא חידי ימ" תעכ התייה
.ןפוד תאצוי הרוצב הנתיא היגטרטסאכ האצמנה ,"ןיע תחת ןיע" החצינ
ןמ דגבש ,קחשמל הפתוש ומכ ךרעב ,רסאמ תונש הברה הרבצ םנמוא איה
קחשמב ינוניב רסאמ תונש רפסמ םע האצי וא ,ןורחאל דע ןושארה קחשמה
לומ םיקחשמב לודגב החיוורה לבא ,יארקא ןפואב וקחישש תויגרטסא םע
לומ םיבר םיקחשמב ,לכה ךסבש ךכ .הלועפ ופתישו התוא והיזש תויגטרטסא
.תרכינ החלצה "ןיע תחת ןיע" הרבצ תונוש תויגטרטסא לש היסולכוא


יתטלחה ,"ןיע תחת ןיע" לש םיקחשמה תרות תסריגל הנושארל יתפשחנשכ
ףושחל םיכסהו תוהדזהל ףקותב ברסמש) ף"לא ידידי .בוטר לע התוא תוסנל
רחאמ היה (הייודב הייהתש יאנתב הז םגו ,ומש לש הנושארה תואה תא קר
םירוחיאל תוקדצומ תוביס ויה אל ף"לאל .ריעב ונלש תושיגפל עובק
ללכב היה בורלו) שגפמה תדוקנמ הכילה תוקד רשע רג ף"לא .םירזוחה
האבה השיגפב .ףתושמב םימאותמ ויה השיגפה ינמזו ,(םיינפוא םע עיגמ
יתדדמו תיפצת תדמע יתספת ןכמ רחאלו ,תוקד 5 יתיכיח ,רחיא ף"לאשכ
.תוכחל ול יתתנ קוידב ןמזה ותוא תא .לכה ךסב רחיא ןמז המכ
ןיתמהו רחיא אוה היינשה השיגפב .יתישע המ קוידב ול יתרמא ,יתעפוהשכ
הריאשמ הלעמל המגודה .ןמזב עיגה ף"לא האלהו תישילשה השיגפהמ .בוש
ךכ אל ךא ,התוא העינהש הלועפל ההז תויהל הכירצ הבוגתהש םשורה תא
לש הסיסב דמועש תונווכה תוהז ןויער תא שיחמת האבה המגודה ילוא .אוה
לכ .להואו סנפ ,ואירטס ינממ הוול ת"יב בוטה ירבח ."ןיע תחת ןיע"
וניאש ,םיקחשמה תרות לש יוגשו יקלח שורפ .לקלוקמ ורותב רזח םהמ דחא
ןקתל םינכ םיצמאמ השע ת"יב ךא ,ת"יב תא שינעהל שקבי תונווכב בשחתמ
תונהל ךישמי אוה ןכלו רוזעל שש דימת אוהו םירישכמהמ דחאו דחא לכ
הביסל הלוקש הייהת הבוגתהש קיפסמש ללגב ילוא .בידנ יארשאמ ילצא
דואמ הפי תדבוע "ןיע תחת ןיע" .היטרפב אקווד ואלו התנווכב רקיעב
תעדל ךילע - הלש סליכא בקע םג והז ךא .תויצאוטיס לש בחר ןווגמב
ללכ ךרדב ינשה דצה תנווכ לש יוגש שורפ .ךלומ םדאה תנווכ תא רורבב
תויצאוטיסב שומימל השק "ןיע תחת ןיע" ,ןכ ומכ .תובולע תואצות ביני
םיכרדב םישנא רפסמ יידי לע תינמז וב תשרופמ תחא הבוגת ןהב תובכרומ
.תונוש


תואחסונה יפד לעמ םשאר תא םיאקטמתמה ומירהשכ ,וללה תולבגמה תורמל
ץוחמ תטעובו היח ,"ןיע תחת ןיע"ש םהל רבתסה יתימאה םלועל וציצהו
תרותמ תויגטרטסאו םיקחשמ לש םישומימ .קר אל לבא ,ימדקאה ןשה לדגמל
האצמנ קרש הפיא םצעבו הלכלכ ,היגולויב ,היגולויצוסב ואצמנ םיקחשמה
תונווכב תוידדה ןכלו ,לוצינמ םידלוס ונבור .תילאנויצר הריחב תורשפא
הביסה וז .הביציו האירב םיסחי תכרעמ לש דוסיה ינבאמ תחאכ תבשחנ
קר םא ,םוי םויה ייחב "ןיע תחת ןיע" תא ץמאל םיצור ויה םיבר הללגב
םתוא עיתרמ םלומ םדאה תונווכ לש יוגש שורפמ ששחה לבא .םילוכי ויה
שומימל ינויח וניתונווכ לש רורב יוטיבש רזגנ ןאכמ .תאז תושעלמ
.טושפ ךכ-לכ .האירב םיסחי תכרעמו "ןיע תחת ןיע" לש חלצומ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
20/2/03 10:55
תעלות :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.תוירולק לד תצק לבא ,דמחנ
תעלותל וביגה
 
20/2/03 11:17
יבא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,"יכונאה ןגה" רפסב ראותמה יפל
."הדימ דגנכ הדימ" תא החצינ "הדימ דגנכ תודימ יתש" היגטרטסאה
יבאל וביגה
 
 
20/2/03 13:10
רב יחצ :תאמ
הדימ דגנכ תודימ יתשל הבוגתב
,תונווכ תמכל השקו תונווכה לע שגד המש 'ןיע תחת ןיע'ו רחאמ
תחת ןיע' לש הסריגכ 'הדימ דגנכ תודימ יתש' תא תוארל רשפא
.'ןיע


דגנכ הדימ' תא החצינ 'הדימ דגנכ תודימ יתש' המל ןיינעמ
יתש םע רהמ רתוי הלועפ ףתשל םישנאל םרג המ רכוז התא .'הדימ
?'הדימ דגנכ תודימ
רב יחצל וביגה
 
 
20/2/03 13:43
יבא :תאמ
הדימ דגנכ תודימ יתשל הבוגתב
ףתשל תורחא תויגטרטסאל המרג אל "הדימ דגנכ תודימ יתש"
,הלועפ התיא
,תויגטרטסא ןתוא םע הלועפ יפותיש רתוי הגישה טושפ איה
."הדימ דגנכ הדימ" הגישה רשאמ


ימל רשק ילבש ,איה הזה - דואמ טושפה - יוסינהמ הנקסמה
.רשיו ןוגה היהת םא רתוי חיוורת ,ךלומ דמועש


תרות ימוחתמ ,ןבומכ ,גרוח "רשיו ןוגה" תויהל שוריפ המ
ךכ ידכ דע גרוח .ל"נה רפסב סניקוד ראתמש יוסינהו םיקחשמה
תונקסמ קיסהל טושפ אלש ולש רפסה ףוסב בתוכ ומצע סניקודש
הבתכש תיפוסוליפ הזיא תרזעב ותנעט םיגדמו ,רפסהמ תוירסומ
.שפוטמ בתכמ הזיא וילא
יבאל וביגה
 
 
20/2/03 16:01
Hidra :תאמ
הדימ דגנכ תודימ יתשל הבוגתב
אירבה לוקישה - דחופממ תורישי ועבנ רתוי רשיו רתוי ןוגה
.חיוורהל שי המ לומ דיספהל שי המ לש ישונאהו
"תוניגההו רשוי"ה תא עינהש אוה אוה דיספהל דחפה
.דחו רק בושיחמ םא יכ רשוימ עבנ אל ןוחצינה
,עדימ ףוסאת רק היהת בושק היהת ,םכח היהת רמוא הווה)
((:רמהתו חתנת
Hidraל וביגה
 
 
20/2/03 16:35
יבא :תאמ
...דחופמו רשי ןוגהל הבוגתב
ינב בורש ללגב ,תלעות ימעטמ רשיו ןוגה תויהל יאדכ
.םירשיו םינוגה םדאה
.חיוורהל ןוצרה אלא ,עינמה אוה דיספהל דחפה אל
חטבל זאו םלועה ראשמ עגמ קתנל לוכי דיספהל דחופש ימ
.חיוורי אל םלועל םג לבא ,דיספי אל


תלעות רסח הז היה ,םירשי ויה אל םדאה ינב בור םא
.(...תחצנמ התיה אל "הדימ דגנכ הדימ") רשי תויהל
הדימ"ב טוקנל יאדכש תאזכ איה תואיצמה ,ונתחמשל ,לבא
ןיידעו ("הדימ דגנכ תודימ יתש"ב וליפאו) "הדימ דגנכ
.חיוורהל


:הנטק הרעה דוע
.חור רוקו המכוח םירתוס אל תוניגהו רשוי
יבאל וביגה
 
 
23/2/03 8:26
Hidra :תאמ
וירוענמ בוט םדאה בל רציל הבוגתב
המכוח םירתוס אל תוניגהו רשוי - קדוצ התא לודגב
ןאכ .ריסאה תמליד קחשמ יללכל בל םיש םלוא ,חור רוקו
תצק םיפפוכמ חורה רוקו ,הבוגתו בצמ חתנל - המכוחה
קפס ןיא ךדיאמ .תוניגהה תוניפ תא םילגעמו רשויה תא
תמלא לכ ןלהל הבר הדימב הרשי תושונאה תיברמ ללכש
סרפ םילבקמ אלו תוריבע לע םישנענ ונא אלה - הקיקחה
םישנאמ םינירבע תוחפ שיש הנקסמה ןאכמ רשוי רובע
תלעותו תולע ילוקיש - ןיידע הז לכ םאו קוח ירמוש
ונתוא םידיעצמו תיטסיאוגא יכה הרוצב ונתוא םיעינמ
לוקשנ דימת אלה - חוור וא דחפל רשאבו .רופאה חטשב
לומ תולע "שנווע לומ ןוחצינ/חוורה" תורירבה תא
לע םא יכ - קתשמ דחפ לע ןאכ תרבדמ אל ינא .תלעות
.הביבסהמ תועפשה לוטנ אל תאז םאו בשוחמו רק לוקיש
לכב ףרוג ןפואב אל .אל ןכבו - םדאה רציל עגונבו
.הרקמ
Hidraל וביגה
 
 
23/2/03 8:27
Hidra :תאמ
וירוענמ בוט םדאה בל רציל הבוגתב
המכוח םירתוס אל תוניגהו רשוי - קדוצ התא לודגב
ןאכ .ריסאה תמליד קחשמ יללכל בל םיש םלוא ,חור רוקו
תצק םיפפוכמ חורה רוקו ,הבוגתו בצמ חתנל - המכוחה
קפס ןיא ךדיאמ .תוניגהה תוניפ תא םילגעמו רשויה תא
תמלא לכ ןלהל הבר הדימב הרשי תושונאה תיברמ ללכש
סרפ םילבקמ אלו תוריבע לע םישנענ ונא אלה - הקיקחה
םישנאמ םינירבע תוחפ שיש הנקסמה ןאכמ רשוי רובע
תלעותו תולע ילוקיש - ןיידע הז לכ םאו קוח ירמוש
ונתוא םידיעצמו תיטסיאוגא יכה הרוצב ונתוא םיעינמ
לוקשנ דימת אלה - חוור וא דחפל רשאבו .רופאה חטשב
לומ תולע "שנווע לומ ןוחצינ/חוורה" תורירבה תא
לע םא יכ - קתשמ דחפ לע ןאכ תרבדמ אל ינא .תלעות
.הביבסהמ תועפשה לוטנ אל תאז םעו בשוחמו רק לוקיש
לכב ףרוג ןפואב אל .אל ןכבו - םדאה רציל עגונבו
.הרקמ
Hidraל וביגה
 
 
23/2/03 20:23
יבא :תאמ
?םנמואה - וירוענמ בוט םדאה בל רציל הבוגתב
הניא םירשי םדאה ינב בור יכ העיבקל הקדצהה .1
,מ"הירב יקוחב טיבנ םע קיפסמ .קוחה לש ומויקב
איה הקדצהה .לארשי תנידמ וא תיצאנה הינמרג
.תואיצמב תיפצת ךמס לע ,תינורקע


תוירסומה יא .ריסאה תמלידו ןפשה קחשמ ,םזיאוגא .2
תעבונ ןפשהו ריסאה תמלידב תחצנמה היגטרטסאה לש
םיקחשמה תא םירידגמ ונייה םא .םיקחשמה לש הרדגההמ
ויה םהש ירה ,םישנוע אלו םילומגת קר םהב ויהיש ךכ
.םיירסומ אל תויהל םיקיספמ
win-win יבצמ רתוי הברה שי תואיצמבש בשוח ינא
.חצני ינשהש ידכ דיספהל בייח דחא דצ וב םיבצמ רשאמ
יבאל וביגה
 
 
24/2/03 15:21
חחרפ :תאמ
וירוענמ בוט םדאה בל רציל הבוגתב
םישנא לש בור שיש החנהה לע תתתשומ תיאקירמאה הקוחה
.םייקתהל הל רשפאמש המ אוהו םירשי
הקיתוה היטרקומדה לש םידסיימה תובאה וחינה ךכ
.םלועב


םישנא לש בור שי .םירבדה ינפ םג םה ךכש ןימאמ ינא
םיקתושו םידחפנ םה םיתעל ,םיחצנמ םה דימת אל .םירשי
.ףוחה לא עווגיו ץפנתהל םייתסי רוכע לגש דע


ףידעמ ינא ,תרחא הזש ולגי תויפצת םא םג ,ןפוא לכב
.םירשי םישנא לש בור שיש ןימאמ ינא ובש םלועב תויחל
חחרפל וביגה
 
 
22/2/03 16:17
cookieldia :תאמ
...דחופמו רשי ןוגהל הבוגתב
"ךירבחל השעת לא ,ךילע בוהא אלש" המ יכ
לבא ,הז ןוכנ ךא קיתע טפשמ םיעימטמ וא םיניבמ םלוכ אל
ויהת זא ,התוא וששקיפ .תונמדזהה תא םהל תתל יוארה ןמ
.םיקאינמ
ךומסל (בורל) רשפאש ןימא רבח םתחוורה ,התוא וששקיפ אל
וילע
cookieldiaל וביגה
 
 
22/2/03 18:15
רב יחצ :תאמ
ירסומו רשי ןוגהל הבוגתב
.ךומכ ךערל תבהאו
רב יחצל וביגה
 
 
23/2/03 9:37
יבא :תאמ
(?) אביקע יברל הבוגתב
ךירבחל השעת לא ךילע אונשש המ
וניא
ךומכ ךערל תבהאו
יבאל וביגה
 
 
26/2/03 2:27
;‏‏‏B.J.Mccay‏‏‏ :תאמ
(?) אביקע יברל הבוגתב
,םולש רב יחצל


לע אל רמאנ ,העוט ינניא םא ,"ךומכ ךערל תבהאו"
.ןקזה ללה ידי לע אלא ,אביקע יבר ידיB.J.Mccay
;8207;‏‏B.J.Mccay‏‏‏#&ל וביגה
 
 
27/2/03 9:12
רב יחצ :תאמ
(?) אביקע יברל הבוגתב
.B.J ייה
תא יתלאש תורוקמב איקב המ עדוי ימ אל ינאו רחאמ
טטצמ ינא .הנושלכ ותבושת הנהו (ידרו) קחצי ידוד
שומיש לע יל ריעמ אוה ובש ולש לאודהמ ףסונ קלח
םירופיצ יתש ונספת ךכו) .רחא יוטיבב יוקל
:(הכמב
ירבע יוטב ךל ןקתל ינוצרב ךתלאש לע הנעאש ינפל"
רשאכ .ארוק תבוגתל ךיתובוגתמ תחאב תשמתשה וב
שי תושבגתה לש ךילהת רבוע והשמש רמול ךנוצרב
הזו ..'וכו םקור אלו םידיגו רוע םרוק אוהש רמול
לאקזחי ןוזחמ תושביה תומצעה תיחת לש יומדה ןמ
לאקזחי) .רועו םידיג לש םורק רצונ דלשה לעמש
(ח-'ה םיקוספ זל קרפ
תווצממ תחא וז .ךומכ ךערל תבהאו לע ךתלאשל רשא
.חי קוספ טי קרפ ארקיו רפסב העיפומה השע
.הרותב לודג ללכ איה וז הווצמש עבק אביקע יבר
דמלל ידכ וז הווצממ םוצמצב עמתשמב שמתשה ללה
אונשש המ ול רמאו תחא לגר לע ונתרות תא יוג
אלא הניא הרותה ראש לכו ךרבחל השעת אל ךילע
תכלל ךילע םתואו וז הווצממ םיעבונה םישוריפ
".םדמוללו
רב יחצל וביגה
 
 
28/6/03 1:29
רב יחצ :תאמ
הדימ דגנכ תודימ יתשל הבוגתב
לע ןוטסדנואפ םאיליו לש רפסב בוש ןייעל יל אצי הנורחאל
.הדימ דגנכ תודימ יתשב םג םש ןד אוה .ריסאה תמליד
תחא היגטרטסא לש רשקהב דימת איה היגטרטסאל תוסחייתהה
תאזכ היצאוטיסב .תנווגמ היסולכואב תויגטרטסא ללש ךותמ
הדיממ תובוט רתוי תואצות הגישה אל הדימ דגנכ תודימ יתש
לש תויגטרטסא םע הדדומתה איה ראשכש ללגב הדימ דגנכ
תחת ןיע קחשמ ללכ ךרדבש תאזכ) הדימ דגנכ הדימ טעמכ
ןהלש תוילילשה תובוגתה (תודיגב תמזוי םימעפל לבא ןיע
הדימ לומ תומיעב רשאמ רתוי הברה הינשב תחא ועגפו ודהדיה
.הדימ דגנכ


הדימ דגנכ הדימ תא תחצנמ הדימ דגנכ תודימ יתשו ןכתי
לש רתוי בחרה רשקהב לבא (ךיא האור ינאש אל) יטרפ ןפואב
.אל איה ,רפסב הקדבנש היסולכואה
רב יחצל וביגה
 
20/2/03 11:39
Useless ID :תאמ
רב יחצל הבוגתב
הדבכ ךכ לכ ןבא תמייק םאהו , לוכי לכ םיהולאש היפוסוליפה יפל
. םירהל לוכי אל אוה וליפאש ,
יפכ תושעלו לולשל ןתינ רבד לכ ונייהד , תוירואית הברה קפוד הז
לכ םיהולא םא , ל"נה הרקמב ,בצמה ךכ םאה ךא , וניחור לע הלועה
רוציל לוכי אוה ינש דצמ לבא ,אשמ לכ םירהל לוכי אוה זא , לוכי
...סארטנוק , םירהל לכוי אל אוהש ןבא
המ , םירבד הברה תטטוממ ייד ילש הנוילעה סואכה תיירואת המ זא
....הנורחאה הכמל דע יפוס אל רבד םושש רמואש
Useless IDל וביגה
 
20/2/03 11:48
אקניברא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.תצק דוע ךיראהל רשפא םאו ,תואמגוד דוע ךירצ
אקניבראל וביגה
 
 
20/2/03 14:02
רב יחצ :תאמ
.ידמ רצק לבא ,ןיינעמל הבוגתב
.תיטנקיפ המגוד ןתאו הכמב םירופיצ יתש סופתל הסנא ינא


.הקיטילופ אוה םיקחשמה תרותב שמתשהל םיבהואש םימוחתה דחא
קמוע' םע תאז השע (רכוז אל רבכ ינא ,קרב וא ןיבר) לאמשה
.םיניתשלפה םע תאז השע (והינתנ) ןימיהו 'םולשה קמועכ הגיסנה
,יאוו) םידיגו רוע ומקר םתיא םירדסהה טקש לע ורמש םה רשאכ
.שארה לע ופטח םה ןגלב ושע םע רשאכו (ןורבח


רמאמה בתכנ ויפ לעו) אשונב רפס יל היה יצחו הנש - הנש ינפל
הילא רשקתא ינא .ילש הדידיל ותוא יתאוולה לבא ,(ל"נה רצקה
רתאה ןפוא לכב .תרתוכה םע ךילא רוזחאו רפסה םולשל לואשל
http://www.gametheory.net
דועו םינודיח ,םיקחשמ ,םירפס לש הריקס ,תואצרה רמוח קפסמ
(o:...רמאמה תא יתבתכש ינפל םש יתצצה אלש לבח .דועו
רב יחצל וביגה
 
 
20/2/03 19:34
רב יחצ :תאמ
.ידמ רצק לבא ,ןיינעמל הבוגתב
תאמ הצצפה תדיחו םיקחשמה תרות ,ןמיונ ןופ ןו'ג ,ריסאה תמליד
ןוטסדנואפ םאיליו
ןתיב הרומז תאצוה םדאו עדמ תרדיס
.האירק םיוושש םידומע המכ וב שי
רב יחצל וביגה
 
20/2/03 11:50
לפמט ילריש :תאמ
רב יחצל הבוגתב
(-: םיענ ףוזיש לחאל קר יל רתונ זא הז לע ונרביד רבכ
לפמט ילרישל וביגה
 
20/2/03 12:07
הדנרימ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םיללוכש םיכובס םייטמתמ םיבושיחל רושק םיקחשמה תרות לש ןויערה
דמחנ ליגרת ןלהל .םינקחשה לש תורתסנה תונווכהו תופדעהה תא
הווקתב ותוא תפרצמ ינא ,טנרטניאב יתאצמש הפוקתה חורל םאתהב
:ילאוטרויוו ילרטינ ראשי יתימאה ןורתפהש


עבות 'גרו'ג .טקילפנוקב םיאצמנ םאדאסו 'גרו'ג ,םינקחש ינש
םייאמו ,םאדאס תושרב אצמנש תינומהה הדמשהה קשנמ קרפתהל םאדאסמ
םאדאס תא ףוקתי ,ונממ קרפתהל םיכסי אלו קשנה תא הלגי אל םאש
תא תולגל אל וא קשנה םויק תא תולגל לוכי םאדאס .ותוא גורהיו
םא .ףוקתל אל וא ףוקתל לוכי 'גרו'ג ,הלגמ אל םאדאס םא .ומויק
'גרו'ג ,קוריפל דגנתהל וא קרפתהל םיכסהל לוכי אוה ,הלגמ םאדאס
.קרפתמ אל וא קרפתמ םאדאס םא ןיב ףוקתל אל וא ףוקתל לוכי


!תונורתפ (הווקנ ךכ) םיהולאל קר םיתיעל
הדנרימל וביגה
 
20/2/03 12:54
רבג דוע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
יל המדנ ,םוחתב החמומ שממ אל ינאש תורמל
סרפ יכוז תא ריכזהל ,ילוא ,תעכ ,ןתינ הז רשקהבש
תוחרזא לעב םהמ דחא .(הנשה) הלכלכב לבונ
רקחל םירושק אבה רושיקה יפלש .תילארשי
:תואדו רסוחו ץחל יבצמב תוטלחה תלבק יכילהת
http://www.haayal.co.il/story1175
רבג דועל וביגה
 
 
20/2/03 12:58
רבג דוע :תאמ
היגולוכיספ + 'ע תחת 'על הבוגתב
ןותחת וק ףיסוהל אנ ,ל"נה רושיקל עיגהל ידכ
...1175-הו story-ה ןיב (underscore)
רבג דועל וביגה
 
 
20/2/03 13:39
יבא :תאמ
היגולוכיספ + 'ע תחת 'על הבוגתב
ןוכנ רכוז ינא םא
םימויאל רשאמ רתוי םיישחומ םימויאל םיביגמ םישנאש וחיכוה םה
.םויאה לדוגל רשק ילב ,םיישחומ אל
(םינורחאה םייעובש-עובשב) ןמזמ אל הז לע בתכ קינלור איג
,הלכלכה לע רבדמ אל דחא ףאו םאדס לע םירבדמ םלוכ לארשיבש
.ליחתה אל דוע םאדסו הקיזמ רבכ הלכלכהש תורמל
יבאל וביגה
 
20/2/03 16:03
הסניא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
!םיהדמ
הסניאל וביגה
 
20/2/03 16:13
gil :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תמליד" איה (תוחפל קריעב) יחכונה בצמל רתוי הרושקה המלידה
רצ שיבכב ינשה רבעל דחא םיעסונ םיגהנ ינש וב בצמ תראתמה "ןפשה
.ךרדהמ תוטסל ךירצ דחאו
(ותומי וא) ודיספי םהינש - וזוזי אל םהינש םאש רורב
(דיספיו) זוזי - תעד רב לכ
ותוא קורזלו העיסנ ידכ ךות הגהה תא רוקעל - חצנל היגטרטסא
- םייתימאה םייחב וא .ינשה דצל הטלחהה תא ריבעהל ךכו ,ןולחהמ
השעי חטב רבכ ינשה דצה - תומל ול תפכא אלש "ףרוטמ התוא קחשל"
.זוזיו ולש םילוקישה תא
.זוזי אל ינשה דצה םא הרוק המ - היעבה
gilל וביגה
 
 
20/2/03 17:47
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
. יתיווחש יתימא רופיס יל הריכזה םאדס לש םפשה תמליד
תמוצב פמרטל תולעל יל אצי רידסב לייח יתייהשכ םינש ינפל
הקי בשי ןאורטיסה לש הגהה דיל .סידרפ ןוויכל םענקויל תחתמ
רצהו לתופמה שיבכב םיעסונ ונחנאש ידכ ךות .ףוג אירבו רגובמ
ונחבה (םייחכונה וידמימל שיבכה תא וביחרהש ינפל היה הז)
ונחנאו) ונרבעל םימדקתמ םהינש ,תיאשמ ףוקעל הסנמ סובוטואב
לחהו תנכוסמ הפיקעל סנכנ אוהש ןיבה סובוטואה גהנ .(םרבעל
סקמ לבא .םיילושל דרי ילש הקיהש ידכ תונבצעב םיסנפב ץמצמל
ךיא יתשגרה טאל טאל .םיילושל דרוי אל אוהש טילחה אוה .ולשב
אל רוחבה םא ,והזש רורב יל היה רבכו ומצע ךותל ץווכתמ יפוג
דעצב תיאשמה גהנ ברה ונלזמל .ייח תא יתמייס ,םיילושל דרוי
ןיב חוורב קחדנ ףוצחה סובוטואהו םיילושל דרי ןפוד אצוי
.תינוכמל תיאשמה
,ינודא החילס'' :ידיצל הקיה תא יתלאש םינפל םדה יל רזח רשאכ
!ונתוא גרה טעמכ סובוטואה ?םיילושל תדרי אל המל לבא
''בוט גהנ אוה םא תוארל יתיצר'' :רמא אוה
ינא ,רדסב הז ,הא'' ,ול יתרמא !!תומל םילוכי ונייה לבא ,ןכ
.הנע אוה ''יתישע רבכ ילש תא


.התימאל תמא
רב יחצל וביגה
 
 
22/2/03 20:49
Bad Arse :תאמ
םפשה תמלידל הבוגתב
וא קיחצמ הזש וא .עובשה הנושארה םעפ יתקחצ ...חחחח
דובעל ליחתמ קזורפהש
Bad Arseל וביגה
 
 
20/2/03 23:26
חחרפ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
,דיספי קרבש וארה םירקסה .ןורש לומ דדומתה קרב ,םייתנש ינפל
.חצני סרפ ןועמשש וארה םג םירקסה .לודגבו
."חצנל סרפל ונת" ןייפמקב יתאצי


אוהש יירבחמ דחא םע ,ןייפמקה תא ןחוב ינא ,ןייפמק לכבכ
."םיקחשמה תרות"ב םלועב םיעודי רתויה םיחמומהמ


:התייה קרב לש המלידה
וייוכיסו דספהל יארחא היהי אוה ,לודגב דיספיו ראשי אוה םא
.םינטק םייטילופה םייחל רוזחל
ילוא ,יטנוולר ראשיי אוה ,חצני סרפ םאש ירה ,רתויי אוה םא
.דיתעב ליבומ
תרזוח תונמדזה לבקי לבא היציזופואב היהי אוה ,דיספי סרפ םא
.רתוי הבוט הדמעמ האבה םעפב ןורש לומ דדומתהל - תואדווב -


לע ראשי קרב יכו "ןפש" וא "ןקי'צ" אוה קחשמהש רמא ירבח
.קפס אלל ,שיבכה


םילארשיה דמצ תא איבה רקחמל הרושקש הרימא ,ףיסוה אוה ךכל
.תוילאנויצר אל תוטלחה םיחקול םישנא היפלו הלכלכל לבונ סרפל
.קרב םג גהני ךכו


טסילאנויצאר הרואכל אוה קרבש ,היה הז לכ םע ילש דיחיה ישוקה
.תישגר הכנ שיאהש העידיה ןכו


.שיבכה לע ראשנ קרבש תוחיכומ תודבועה
חחרפל וביגה
 
 
21/2/03 8:36
יבא :תאמ
יטנוולרו יתימאל הבוגתב
;תסנכל תוריחבל םיכלוה אל יכ חצניש בשח קרב
הזכ אלו והינתנ לש הזכ היהי ולרוג ,דיספי םאש בשח םג קרב
.יטילופה רבדמב רתויו הנש הרשע שמח ובשיש ןיברו ןורש לש


.ןוכנה השעמה תא השע אוה ,קרב לש ותעדל


םלעתה אוהש ,איה ,טסילנויצר לכ לש ומכ ,קרב לש תועטה
.תואיצמהמ
יבאל וביגה
 
20/2/03 18:59
יטינירט :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םייחהש ילש הנעטה תא חיכומ .יחצ לש רופיסה ,ןמואי אל...חא
.םיחלצומ יכה םירופיסה תא ונל םינמזמ
.יתינהנ .טקלטניאב יל דרגמש ושמ ףוס ףוס ,ןייוצמ רמאמ
יטינירטל וביגה
 
20/2/03 19:05
קרב :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תא דבאמ התיה יכ הקיטילופל תסנכנ אלש בוט ,ןיינעמו הפי
.התנאופה


.ב.נ
...םיפמרט חקית לא
קרבל וביגה
 
20/2/03 21:50
ינוריע לט :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תא תוהזל םיעדוי ךיא -רלודה דראילימ תלאשל עיגמ התא ןאכו
!?ונלומש םדאה לש תונווכה
?קחשמ ?החסונ םג שי הזל ?תונעל לכות הז לע
...היפיצ ילוכ
ינוריע לטל וביגה
 
 
20/2/03 22:36
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
,לטלט ייה
דראילמ תלאשל תצחומ הבושת תתל לוכי אל ינא ברה ירעצל .אל
יתבתכ אל ,הטושפ איה 'ןיע תחת ןיע'ש יתבתכ .תשקבתמה רלודה
.הלק איהש
תנווכ תא עדוי אל ינאשכ השוע ינא המ ןאכ בותכל לוכי ינא
תכרעהב העט רבכש דחא רותב ?הווש ילש פיטה המכ .ילומ םדאה
השולשב) ךכ לע לצנתהו טרחתה ,ותוחא לש וליפא תונווכ
ןאכ תובוגתה לבא ,הברה הווש אל ילש פיטהש הארנכ ,(םיקתוע
.המידק ,הללאי זא ,םניחב
ינא ,ןווכתמ ילומ םדא ןבה המל עדוי אל ינאשכ טושפה הרקמב
אל תא המל ?ןיינעה המ ,יל ידיגת'' תורישי התוא לאוש טושפ
אל תאז ןאכש תנבה ,בוט) דבוע הז םימעפל (o: ''?הא ?תטשפתמ
.(יתוחא התייה
ינא ביגהל ךירצ ןיידעו לואשל רשפא יאשכ וא דבוע אל הזשכ
אווש םע דקונמ) תלובס ףיסומ ינא -םישוע םישנאה בורש המ השוע
שימגמו ילש הבוגתל (tolerance תילגנאב ,ד"מלב לוגסו ך"מסב
ןכ םג ילש הבוגתה תיבויח ךרעב יל תארנ ילומ הלועפה םא .התוא
.ךפההו ,תיבויח ךרעב


םישנאה לש תונווכה תכרעהב רבעב יתיעט ,הלעמל יתבתכ רבכש ומכ
הזיאל יולת) םיסעכו תויולצנתה ףסוא יל שי ולאה םירקמל .ילומ
.(יתיעט ןוויכ
אל ומצע םדאה וליפאש ךולכילו תואווסהב תוסוכמ םה םימעפל
דחוימב אירב ןויגה הברה ךירצ .ולש הנווכה המ חוטב ירמגל
תוהזל ידכ רחאה לש ושארל סנכיהל הבוט תלוכיו
רב יחצל וביגה
 
 
20/2/03 22:38
רב יחצ :תאמ
דבלב דחא רלודה תבושתל הבוגתב
.יקלח ןפואב הקחמנש לפנ תבושת לש דירש איה הנורחאה הקסיפה
רב יחצל וביגה
 
20/2/03 21:59
רבג דוע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
עדימב תופיקש שי המכ דע איה תניינעמ הדוקנ
תחא "דומלל" ןהלש תלוכיבו תויגטרטסאה ןיב
היגטרטסאה לע קר אל דומלל רמולכ ,התוערמ
תורחא לש ןקחשממ אלא ןלומ תקחשמ עגרכש
שרוד ,חינמ ינא ,רבדה .שדחמ ןמצע תא םיאתהלו
תרושקת ,(קחשמהמ ידימ רהמ תאצל אל) ןמז
(-: ...םדא ינב ןיב ומכ טעמכ) ןורכזו
רבג דועל וביגה
 
20/2/03 22:58
רבנע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םישיחכמ םיריסאה ינש םאש אוה ןוכנה .רמאמב ןוכנ גצומ אל קחשמה
דחא םאו , רסאמ תונש שולש םידומ םהינש םא ,רסאמ הנש םילבקמ םה
ורבח תא לילפמו הנידמ דעכ ררחושמ הדומש הז , שיחכמ ינשהו הדומ
.רסאמ תונש שמחב שנענה שיחכמש
שארב איה "םיריסאה תמליד"ב 'בו 'א םינקחשה לש היגטרטסאה
יאדכ הדומ אל 'א םא .קזנה תא רעזמל ,םינוכיסמ ענמהל הנושארבו
תודוהל םג 'בל יאדכ הדומ 'א םאו רורחיש לבקלו תודוהל 'בל
יאדכ קזנה תא רעזמל ידכ רמולכ .שמח םוקמב םינש שולש לבקלו
ינש לש תיטננימודה היגטרטסאה יהוז ) ,הרקמ לכב תודוהל
העודי אל רשאכ ,חטבומ ונניא םהניב הלועפה ףותיש רשאכ םינקחשה
האצותל האיבמ התיה תידדה השחכהש וליפא ( ביריה לש ותנווכ
ןיא תאז תמועל "ןדחפה קחשמ"ב .םינקחשה ינש רובע רתויב הבוטה
וקב ראשהל יל יאדכ ביתנה ןמ הטוס ' א םא .תיטננימוד היגטרטסא
רומשלו תוטסל יל יאדכ הטוס אל אוה םא ,"רוביג" תאצלו העיסנה
ונחנאש הארנ תישארב םיאניתשלפה ןיבל ונינב טקילפנוקב.ייח לע
תמליד" תא וקחיש םיאניתשלפה וליאו "ןדחפה" קחשמ תא ונקחיש
ביריה םע הלועפ ףתשל רמולכ ,"תוטסל" ונמכסה ונחנא ."םיריסאה
רתוי וניצר אל יכ הטסיו הלועפ ףתשיי ביריהש רורב אל םא םג
"ריסאה תמליד" תא וקחיש םיאניתשלפה וליאו , ונייחב םלשל
לככ .הרקמ לכב הפידע הלועפה ףותיש יא תיגטרטסאש וטילחהו
"םיריסאה תמליד" תא קחשל םירבוע ונחנא םג תכשמתמ הדפיתניאהש
.הלועפה ףותיש יאמ םידספומ םיאצוי םינקחשה לכו
/תילארשיה הקיטילופב םיקחשמ - ןורוד ןועדג לש ורפס - םכתאנהל
ביבא-לת .ינוא תומר תאצוה
רבנעל וביגה
 
 
21/2/03 0:23
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
.רמאמב ןוכנ גצומ ןכ קחשמה


תאש ןוטסדנואפ םאיליו לש רפסה יילא רזח םויה ,קפס רסה ןעמל
תנייוצמ 147 דומעבו רפסה תא יתחתפ ,הלעמל יתרסמ ויטרפ
ןורכיזהמ יתבתכ רמאמה תאש ללגב .יתבתכ וילעש קחשמה לש הלבטה
תוירפסמ תואיגש ובברתשה רפסה תאירק רחאל םייתנש וא הנש ךרעב
תובושתה םוגרת םע הלבטה לש טוטיצ ןלהל .הלבטה הנבמב אל לבא
:רמאמהמ תובושתה לש םירוכזיאו תונווכל םיריסאה לש
םה רמאמב .ינשה יפלכ דחא תיבויח הנווכ םיארמ םיריסאה ינש .1
הנידמ דעל ךופהל םיברסמ םה רפסה תסריגב ,המשאב םידומ
.דחא לכל רסאמ הנש :שנועה .תימעה תא לילפהלו
םה רמאמב :ינשה יפלכ דחא תילילש הנווכ םיארמ םהינש .2
שולש .הנידמ דעל ךופהל םינכומ םה רפסבו ,המשאה תא םישיחכמ
םייתנש - ילש תירפסמ תועט התייה ןאכ) דחא לכל רסאמ תונש
.(רפסב
רמאמב .תילילש ינשהו ורבח יפלכ תיבויח הנווכ הלגמ דחא .3
ינשהו הקסיעל ברסמ דחאה רפסב ,שיחכמ ינשהו המשאב הדומ דחא
רסאמ תונש שולש לבקמ (רמאמב הדומ) ןברסה .הנידמ דעל ךפוה
.ררחתשמ הנידמ דעה (שמח רמאמב)


תוארהל םילולע םקלח .םיקחשמ לש בר רפסמ תללוכ םיקחשמה תרות
םהש לומגה תלבטב םכתסמ םהניב לדבההו דואמ םימוד ןושאר טבמב
שומיש השוע הגיצמ תאש קחשמה .םהניב לבלבתהל לק ןכלו ,םיעיצמ
.רחא קחשמ אוה ןכלו הנוש לומג תלבטב


,ירוקמה רפסה תא טטצל דואמ םישרמ :ךלש היינשה הרעהל הבוגתב
חינמ ינא לבא ,ןוטסנירפ תטיסרבינוא תאצוהב אוה םא דחוימב
ותוא וארק ירוקמה רפסה תא אורקל םילוכיש 'תמאב םיניינעתמה'ש
שדחתה זאמ יכ האלה וכישמהו תימדקא תרגסמב יאדוול בורק ,ןמזמ
עטקב שממ אלו 'תמאב םיניינעתמ'ש ולאו .םוחתב םיינש וא רבד
יאדוול בורק ונהי ימדקא (הלכלכ וא) הקיטמתמ רפס אורקל לש
.וילע תצלמהש ןושארה רפסה ומכ ,רתוי לילק רפסמ
רב יחצל וביגה
 
 
21/2/03 8:42
יבא :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
.םיבוביס הברה םע לבא "ןדחפה" אוה םיניטסלפה םע קחשמה
(1948, 1977) ונחצנ םינושארה םיבוביסב
םולש ,רופיכ םוי ,השתה) רתויו רתוי ונדספה ,ןמזה רבעש לככ
(הנושאר הדפיתניא ,לילגה


.הרורב התיה רבכ ונלש הלפמה ,דירדמ תדיעול ונעגהשכ


תורעה יתש
בישקהל קר ךירצ .ספא-םוכס-קחשמ םה ףא םיקחשמ םיניטסלפה
.תאפרעל
היארב .ילארשיה לאמשה היה ספא םוכס וניאש קחשמ קחישש דיחיה
םילארשי ייחב םלישו ,תואיצמה תא ןוכנ ןיבה אל אוה ,רוחאל
ןכ ביריהשכ ספא םוכס וניאש קחשמ קחשל רשפא יא .יפלקבו םיבר
.ספא םוכס קחשמ קחשמ
יבאל וביגה
 
 
23/2/03 2:25
חחרפ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
.ךלש קחשמה אקווד יל הארנ


םינוירטירק עבוק ,םהיתודמע תא םלוכל רידגמ התא ןוחטב רתיל
.שארמ שקובמה יפ לע תורדתסמ תואצותה המ םושמ ...זאו


!?הא ...תודבוע םג שיש לבח המכ
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 20:25
יבא :תאמ
ןדחפה לש קחשמבל הבוגתב
.דומלל חמשא
יבאל וביגה
 
20/2/03 23:07
ירימ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םיקחשמה תרותל יתאצמ (לכתסמ ימ יולת ,תוחפ וא) דמחנ םושיי
טושפ וז ,הככ זא .םידגוב םה המלו םירוחב םע רופיסה המ יתקדבשכ
תא בינת בצמ לכבש תוגהנתהה א"ז ,םהלש תיטננימודה היגטרטסאה
הלאשה לבא םכחותמ שממ אל הז .םתניחבמ רתויב הבוטה האצותה
אלש רוחבל חטבומ א"ז ןוכיס ביכרמ םוש ןיאשכ לאשהל הכירצ
ןוכיסה םא "דצהמ יהשימ" ול היהתש הצור היה אוה םא .ספתיי
םג םאש רורב .םייק ןוכיסהשכ גהני םג אוה הככ זא 0 אוה ספתהל
םגש ףידעש קפס ןיאש ודיגי אליממ םירבגה בור זא תדגוב הרוחבה
שי .דבוע הז יתעדל לבא דחוימב םכחותמ אל ....והז זא .ודגבי םה
?ןיינעל תוסחייתה םינבהמ והשימל
ירימל וביגה
 
 
21/2/03 0:23
רבג דוע :תאמ
קחשמל רחא םושייל הבוגתב
,ירימ
רפסב םג גצומ ,ןאכ גצוהש אשונה
תישיא יתוא םישרה דאמש
(סניקוד דר'ציר לש "ייכונאה ןגה")
.ץילממ ינא תארק אל םא
:םיקויד-יא לע לצנתמ ,ינורכזמ טטצא
תומוד תויגוסל תוסחייתה םש שי
"הדיגב" לומ "תונמאנ") תגצהש המל
.(('ןוכיס'ל המודב) תויולע לש רשקהב
תוירפסמ תוחנה תחת ,ינורכז בטימל
ךילהת לש לדומ םש הנבנ ,תומיוסמ
םייללכ םירוצי לש ינויצולובא
יללכ לדומ הז) םיגיווז ינש ילעב
(םיוסמ ןימל סחייתמ אקווד אוולו
"יתחפשמ" אתל ןורתי שי ינמודמכ ובש
.םהיאצאצ לודיגב (םידדוב פ"ע)
.תובקנל םירכזה ןיב םילדבה םש שי
ללגב ,הארנכש אצוי ינמודמכ
תא תאשונ הבקנה) תונושה תויולעה
(ולודיגב םיבאשמ רתוי העיקשמו אצאצה
,םירכזהמ רתוי "תונמאנ" תובקנהש
,("תונמאנ"ל הרדגה םש שי)
."םינמאנ" םירכזה בור ,ןיידע ךא
,םתסה ןמ ,אוה םדא ינבל רבעמה
ךא טושפ כ"כ אלו בכרומ רתוי הברה
םירקחמ יתארק/יתעמש םעפש יל המדנ
,ןעטנ םהבש םדא-ינב לע םג
,ןובס תורפוא לש יומידה תורמל
(:...הזכ ינא) םינמאנ םירבגה בורש
רבג דועל וביגה
 
 
21/2/03 8:45
יבא :תאמ
קחשמל רחא םושייל הבוגתב
הירחא תררוג הדיגבש ןהלש םירבגל ריהבהל תוכירצ טושפ םישנ
בצמ ורצי ןה ךכ ידי לע .יתחפשמה אתה קוריפו םיסחיה קותינ
,םלתשת אל רבכ הדיגבש
.לארשי לע םולשו
יבאל וביגה
 
 
21/2/03 17:04
רבג דוע :תאמ
םהל םלתשמ יכ םידגוב םירבגל הבוגתב
,יבא
חינמ ינא .הטושפ אל היעב איה היעבה ,יתעדל
זאו הז לע הל רפסל ץר אל ,ותשאב דגובש רבגש
השא םא ךפיהל םג ןבומכ) הזמ תעדוי אל איה
."םייניש" דימת ןיא הלש הרהזאל זא (תדגוב
יתרבח ןיינע ,ךוניח לש ןיינע םג הז ,יתעדל
...ללכב טושפ אל אשונ הז ,רומאכ ...םצעבו
.תודיגב דגנ ילש תישיאה המרב ,קפס רסה ןעמל ,ינא
רבג דועל וביגה
 
 
22/2/03 1:38
יבא :תאמ
...םידגוב םירבגהמ *קלח*ל הבוגתב
.דוגבלו ןכתסהל הווש אל דגובל וב בצמ רוציל ךירצ דגבנה
רשקה לש םיינושארה םיבלשב דוע רוציל רשפא הזה בצמה תא
ןובשחב האב אל הדיגבש זא רבכ ריהבהל ,לשמל .יטנמורה
.אוהש בצמ םושב
.היצקנסב ודגנ טוקנל ןתינ אל זא ,ספתנ אל דגובה םא
ילב ,ןכתסהל ללכב הצרי אל אוה ובש בצמ רוציל אוה ןויערה
קחשמ קחשמ אוה םאה שחנל וא ,ילנויצר ןקחש אוהש חינהל
.אל וא ספא םוכס
יבאל וביגה
 
 
24/2/03 12:27
eskimodog :תאמ
קחשמל רחא םושייל הבוגתב
.ןשעל םיקיספמ אל םישנאש הביס התואמ םידגוב םירבג ,יתעדל
קזנה לומ (הירגיסה ,ןויזה) ידיימ חוור דודמל תלוכיה רסוח
רבד ותוא הז םישנ לצא םאה איה הלאשהו .(ןטרס ,הדירפ) ידיתעה
המשא תשוחת) ידיימ אוה תלעותה קר אלו קזנה םג .1 ןכלצאש וא
.םירבג לצא ומכ התפמ ךכ לכ אל ידיימה חוורה .2 (לשמל הקזח
הילע תונעל רשפאש בשוח אל ינאש תבכרומ ךכ לכ הלאש וז
ןיינע (בורל) איה תויגוזו רחאמש בשוח ינא ישיא ןפואב.החסונב
דימת תויגוזל תורושקה תומלידב םיגהנתמ ונבור ,רוהט ישגר
תא םיפשוח ילנויצאר ןפואב גהנתהל תונויסינ םגו ישגר ןפואב
.תויתימאה תונווכה תא ןאכמו תושגרה
eskimodogל וביגה
 
20/2/03 23:07
רבנע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
- תמאב םיניינעתמלו


John von Neumann, and Oskar Morgenstern. Theory of
Games and Economic Behavior, Princeton: Princeton
University Press, 1944
רבנעל וביגה
 
21/2/03 0:35
buttercup :תאמ
רב יחצל הבוגתב


.ריסאה תמליד לש רואיתב
.ךפיהל אלא ררחושמ אל שיחכמהש ירה שיחכה ינשהו הדוה דחא םא
ילמנימ אוה שנועה זאש ןוויכ ללכב תודוהל אל םהינשל הווש יכה
שנועב םיאצוי םהינש זאו) דחיב תודוהל םהל ףידע כ"חא (ללכב םא)
אל השעמל שיחכמהש ירה שיחכמ ינשהו הדומ דחאש הדימב .(ינוניב
.הדומש הזמ רתוי יאדוו .דואמ הובג ושנועו הלועפ ףתשמ
buttercupל וביגה
 
 
21/2/03 0:49
רב יחצ :תאמ
תועט ךל שיל הבוגתב
.רבנעל הלעמל יתבושת תא יאר .רחא קחשמ טושפ הז
ינשה יפלכ דחא םיריסאה תונווכל םיסחייתמ םאש יל הארנ
.רתוי הרורב קחשמה לש תועמשמה
רב יחצל וביגה
 
21/2/03 14:09
ילט :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תועט לש (ריחמה) לקשמה םא יכ "דבוע הז ללכ כ"דבש"
שפחל אל יוצר ,םדא ייח חפקל הלוכי איהש ךכ ידכ דע לודג
.םירקמה תיברמב םידבועש ךרד ירוציק
תובושח יתלבה תולאשה לע רובידה תא ביחרהל ךרוצ ןיא
,ונחסינש היעב לכ המיאתמ םייתואיצמ םיבצמ וליאל ,ןמצעלשכ
לדומל עיגהל ידכ יתואיצמה בצמה יבגל ונחנה תוחנה וליא וא
יטמיתמה
.ולא תוחנה חינהל קדצומ םיאנת וליאבו םאה ןכש לכ
תואמגודה ,םתוגהנתה תא חתנלו םינוגרא טישפהל ךיא הדמלש ימכ
תאבהש
,ילילש קוזיח ,יבויח קוזיח) הדימל לש טושפ ךילהת תוראתמ
ןאכ ןיאו (..השינע
.םיקחשמה תרותל ןיינע
רדתסמ שממ אל הז םש םג ,תינאיטנאקה רסומה תרותב תבהלנ הנימאמכ
.בוט יל
הז תא ךותחל םיבייח אלש הז ,ולאה םייחהמ והשמ הדמלש ימכו
.ךתוא ךתח עגרהש
היגטרטסא וז םא קודבל םוקמה הז ,יטשפתת ,דיגהל המ ןיא לבא
:-))...תחצנמ
ילטל וביגה
 
 
21/2/03 17:29
רב יחצ :תאמ
בוט קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
שומישל תדגנתמ תאש הז דבלמו ,יוקל ךלש הבוגתה לש ןוגריאה
רורב רסמ ךלש הבוגתה ךותמ ןנסל השק יל היה םיקחשמה תרותב
.ןיינעמ ןויד ןאכ חתפתהל לוכי היה ילוא ,לבח .רתוי


תצק ביחרהל ילכות....ממא) םינוגריא טישפהל יתדמל אלש תורמל
לש שומימ תוארמ אל תואמגודה המל יל רורב אל (?הזה אשונה לע
שי ,קחשמ יקוח שי ,לומג תלבט שי ,םינקחש שי .'ןיע תחת ןיע'
תא גיצהל ןתינש הז .םיינויחה םיביכרמה לכ תא שי ,םיבוביס
תגצה ללוש אל הדימל לש טושפ ךילהת תרוצב םג קחשמה
.קחשמכ היצאוטיסה


קחשמל ןתינ םייחב ךלהמ לכ אל :'ךתוא ךתחש ימ תא ךותחל' יבגל
הענכיש טלחהב 'ןיע תחת ןיע' תאז םע .םיקחשמה תרות יפ לע
.תורשפא וזכ ההזמ ינא םהב תומוקמב הב שמתשהל יתוא


טנאק לש רסומה תונורקע תא םיינש וא טפשמב טרפל ילכות םא
.סחייתהל לכוא


חותינו םינוגריא תטשפהמ תסנרפתמ אל תאש חוטב טעמכ ינא
?ןוכנ ,םהלש תוגהנתהה
רב יחצל וביגה
 
 
22/2/03 0:01
ילט :תאמ
בוט קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,יחצ ייה
:-)..בוט קרו בוט ךלצא לכהש הוקמ


ןתי םיקחשמה תרותב שומישה חרכהב אלש ,אוה רורבה רסמה
,היוצר האצות
שמתשהל אל ףידעש ,לודג כ"כ ריחמה םהבש םיבר הכ םירקמ שי
"תחצנמה" הטישב
.תוומו םייחל תועגונש תולאשב טרפבו (..תלעות/תולע)


ביחרא תונמדזהב) םינוגרא טישפהל (םג) תדמל אלש לבח
יביכרמ לכ ,ןוכנ ..(..טרפאו
בצמ ךבסל המל לבא ,תראיתש תויצאוטיסב םימייק קחשמה
???טושפ
????...תיפכ םע םי'ת ןקורלו תכלל לוכי התא ,השקבב
.ליט םע בובז גורהל ,ןיפוליחלו


'הקיה'מ תלביקש רועישהש האור ינא -'וכו שיבכב ךותחל יבגל
(..תמנפה) ולש תא השע


ינתלעותה רסומל דוגינב ,ינאיטנאקה הבוחה וצל רשאב
ןעוט טנאק ,לימ לש יטסינודהה
,דיחיל דספהה תא הניטקמ וא חוורה תא תמסכממ היישע לכ אלש
רומא םדא אלא
וישכע ינממ ובנג אלו) .ילאסרבינוא ירסומ וצ י"פע לועפל
.(.הרזחב בונגא ינא
עשפש דרוסבאל עיגהל ןתינ ,ינתלעותה רסומה תא םיניצקמ םא
ירהש ,םלתשמ
טנאק לש הבוחה וצ .ילש תלעותה תא לידגא ינא עשפא ינא םא
.הדוקנ ,עושפל רוסאש רמוא
הלא יתוא וגרהי אלש קייודמ שממ שממ לכה לכה אל םאו)
(..היפוסוליפמ םיסנרפתמש


הקסיפל סחייתמ התא הרקמב םאה -ךלש הנורחאה הקסיפל רשקבו
?ילש הבוגתב הנורחאה
תא רבכ תישע םאה ,תעדל תשקבמ יתייה ,םכחתהל/קמחתהל םוקמב
יביטמיטלואה יוסינה
?יטשפתת לש היצאוטיסב 'ןיע תחת ןיע' הירואיתה לש
ילטל וביגה
 
 
22/2/03 1:04
רב יחצ :תאמ
ןיינעמ ןויד ןכ אקודל הבוגתב
,ילט ייה
הנהנ ינא וישכע יכ ,תוקד המכ הבוגתל תשדקהש יפוי הזיא
הלאש שדחמ יב הררוע איהו ךלש הבוגתה תא אורקל רתוי הברה
הזיא :שרופמה המש תא תעדל ילבמ רבעב הילע יתבשחש הלודג
יתייה ?לימ לש הז תא וא טנאק לש הז תא תחקל יילע דצ
אל ינא הז ללגב ילוא .טנאק לש רבחכ ימצע לע בושחל הצור
,ןכ ,ןכ) תויקוח ילש תונכותה לכ ,םילאקיזומ םיקסיד ברוצ
םיצבק דירומ אל ינאש הנשמ רתוי רבכו (o:..סיפוא תוברל
ינא .בשחמב ברוצ יל שיש תורמל הז לכו תשרהמ םולשת אלל
םעפ ףא) שנעהלו ספתהל דחפמ ינאש ללגב אל ,תאז השוע אל
אלא (שנענ הזאק לש םישמתשמה ינוילממ והשימש יתעמש אל
תושרהל לוכי רבכ ינא םויהו ,הבינג וזש בשוח ינאש ללגב
ימ קרש בשוח ינא) יל אבש יתמ הנכות וא קסיד תונקל ימצעל
תאזה תלוכיה תא ךירעהל עדוי,הצר ךכ לכשכ לוכי היה אלש
,ינש דצמ .יתמשנב ינאיטנאק ינא ילואש ךכ .(תאצמנ איהש
וא יתוא המרי והשימ םא ןכלו ,לצונמ שיגרהל הצור אל ינא
.ןש תחת ןשו ןיע תחת ןיע ול ריזחא ינא ןודזב יב עגפי
יל המדנ זא ,(ךל הדות בושו) הרוש דוע הז לע בשוח ינאשכו
רסומכ ןימאמ התא המ לש ןיינע לכה .םיינשה תא בלשל רשפאש
רסומהמ קלח איה ןיע תחת ןיעש ןימאמ התא םא .ילסרבינוא
וב יניע תחת ןיעו ינאיטנאק תויהל לכות ,ילסרבינואה
.תינמז


תרות םע ף"לא ידידי לש םירוחיאה לש overkilling ה יבגל
,אדירג ילאוטקלטניא אוה ץמאמה לכש רוכזנ יאוב .םיקחשמה
שממל חילצמ ינאש יתיארשכ דואמ יתנהנ תאזה הניחבהמו
םע ילש ןויסנהש הווקמ ינא .רפסהמ הפי הירואת תואיצמב
ינא .םישגופ םהש רוחיא תויעב רותפל םירחאל רוזעי ף"לא
.תדבוע הטישה ךיא תוארל ונהי םהש חוטב םג


הלאשה ןיב רשק םוש האור אל ינא .ךלש הנורחאה הקספל רשקב
תטישפמכ ךקוסיעב יתלטהש קפסל 'תטשפתמ אל תא המל'
ומוקמב אל אוה תוקמחתה יל לופטל ךנויסנו ,םינוגריא
ימ ןכש 'לסופ ומומב לסופה' רמואו זיעמ יתייה וליפאו
.יתלאשל תינע אלש תא וז םירורב תוקמחתה תונויסנ הארמש
אל תא המל' תא יתקדב םאל הבושתה תא תעדל הצור תא םא
הקסיפהמ יתלאש לע תונעל יכרטצת ,בוטר לע 'תטשפתמ
.תמדוקה הבוגתה לש הנורחאה
רב יחצל וביגה
 
 
22/2/03 18:53
ילט :תאמ
ןיינעמ ןויד ןכ אקודל הבוגתב
,יחצ ייה
בהוא לעב -תולבגמ שי טושפ ,הבוגתה םע יתבכעתהש החילס
ןיבמו
תודלי יתשו (ךשונ םגש) חבונ בלכ ,(תמייוסמ המר דע)
תומיסקמ
רדסב אקוד ואל אוה טוריפה - ("?תשלוג בוש תא ,אמא")
.ןוכנה
רחמ איה ךלש תבשהש םג המ קוור התאש ךל בוט ,האור התא
בוט ,םירמואש ומכ לבא .תמייתסמ וטוטוא ילש וליאו
..רחואמ


לע ךויח הברה יל תמש תבש לש ןנועמ רקובב ,קפס ןיא
.םינפה
הגרדהב גוסנ התאש האור ינאו ,אוושל ויה אל ייצמאמ
תיירואיתמ
שוטנל ךרוצ ןיאש ךתיא המיכסמ םג ינא .ןיע תחת ןיע
םגו ,ירמגל התוא
שיגרי והשימש יאדכ אל יאדוב יכ ,"חצנמ בוליש" דעב ינא
.לצונמ


הדבועהו טנאק לש םירבחה ןודעומל (תחמשמה) ךתופרטצה
התאש
הרקמ האר) שיגנ דאמ הז םא םג בנוג ךניאש ךמצע לע דיעמ
החיכומ (הזאק
םג ,ויפ לע לעופ התאש ילאסרבינו ירסומ וצ םייק ןכאש
,ךכל עדומ ךניא םא
םתוא לכב תושעל ילע המ ,תירסומ המלידב יתוא הדימעמו
יירבחש םיקסיד
יימי תא קיתמהל ידכ יל ונתנו וברצ ייתורבחו
.ייתועיסנו


זא יתוחא אל תא םא) יחצ תא עגרל בוזענ אוב לבא
םיבוטה וישעמ ,(יטשפתת
תינידנולב הלומעתל רובענו ,םיישומיש דאמה וירקחמו
חתיפ סלור ןו'ג .הלוז
לש תללוכ הירואיתל ,םידיחיל רשאב טנאק לש הירואיתה תא
,יתרבח םכסה
,תונוש תולאשל טרופמ ירסומ טופיש תועצמאב הנעמ ןתונש
תוכזה ,לשמל
אל וא תקדוצ המחלמל הדימה תומא ןהמ וא ,ינופצמ בוריסל
ופוסב ימו תקדוצ
,םילייחה ,םיאיבצמה ,םיאנידמה -תוירחאב אשונ רבד לש
?םיחרזאה
,ןורחאה ןמזב ונייח םה ולאל יטנבלר הרקמב אלו תצק
בתכש ןייוצמ רפסו
ונמזב םגרות Michael Walzer , Just and Unjust Wars
י"ע תילגנאמ
. 1977 ,דבוע םע ,םיקפא תאצוה ,יקסבונורב םרוי


ינא םא הלאשל תרבוע ינא תורתוימ תויוקמחתה ילבו וישכע
הז תא השוע
ינא םא תשרב דועו לאש אל אוהש םיהולא הדותו) אל וא
בוט הז תא השוע
רישה תולימכ ,לפרעה ךסמ תא רזפנ אוב זא .(אל וא
ןכאש רמאנו ,עודיה
לע רבד יצחו רבד רמוא אלש המ) תינוגרא תוגהנתה יתדמל
וא תוגהנתהה
המכ ויה ילש הזתבו ,(תובושתב ללוכ ,ילש ימצעה ןוגראה
ידימ םיזעונ תוויער
יתיצר ארונ .ןבומכ ןוגראל רשקב..:-)..םנמז תא ומידקהש
?המ תא לבא ,ץורפל
ילבו ,םתסה ןמו ,הלאשה התיה וז ?ריחמ לכב ותוא טישפהל
,תחא ףא בילעהל
ףסכנה ראותב רדהתהל הלוכי יניא ,ימצעב יתוא רמולכ
."תינוגרא תצעוי"
התוא לבקל םיכסה והשימו ,הדמל ז"כב הרוחבה ,הככ זא
.הדובעל
,וישכעו ?תסנרפתמ איה הממו השוע איה תמאב המ -ךכ םא
!!! העתפה...ונוכיה
יבאשממו ללכב ןוגראה לש תוגהנתההמ תסנרפתמ ןכא הרוחבה
,טרפב ולש שונאה
םינותנ חותינ -"םישקה" וידדצל עגונש המ לכב רקיעבו
בושחימו םייטסיטטסו םייתומכ
החוור ,םידבוע סויג לש "ךרה"ו אלפומה דצהמ אלו)
.(םידבועל ףיכ ימי ןוגראו
רבודמ אלש לכל רורבו ,ירמגל טעמכ יתטשפתהש ירחאו
..ךרות וישכע....ךתוחאב
.בוטר לע ,תטשפתמ אל תא המל תא קודבל
?אל וא ןיע תחת ןיע
ילטל וביגה
 
 
22/2/03 19:39
רב יחצ :תאמ
ןיינעמ ןויד ןכ אקודל הבוגתב
,ילט ייה
אל ינא םא דחוימב ,הפל םילימ יל סינכהל אל שקבמ ינא
תירואתמ הגרדהב גוסנ התיאש האור ינא'' .ןתיא םיכסמ
תשגרהו עולב תויוצווכתהל יל םרוג הז .''ןיע תחת ןיע
ןיע תא שממל ןתינ בצמ לכב אלש יתרמא לכה ךסב .סבק
.רמאמב יתרמאש המ םג רתוי וא תוחפ הזו ,ןיע תחת


יוטיבל בל יתמשו ,בוש ךלש הבושתה תא יתארקש ירחא
אלש יל המדנו בוש ימצע תא יתקדב 'ילסרבינוא קדצ'
שממ אל ינאש בשוח ינא וישכעו טנאק תא ןוכנ יתנבה
אל ינא לבא ,ירסומ וצל ןמאנ םנמוא ינא .ולש רבח
תויהל לוכיש המ .ילסרבינוא רסומ לש ןויערה תא לבקמ
לש המגודה .רחא רובע קדוצ אל תויהל לוכי ירובע קדוצ
חרכהב אלו םייוסמ אשונב דחיב ןדש םיטפוש לש בכרה
.ןויערה תא םיגדמ דחא הפ טילחמ


םוי םויה ייחב ןיע תחת ןיעב שומישהש םימיכסמ ונינש
לודג רתוי ילש קלחהש יל המדנ קר .יקלח תויהל ךירצ
.ישיא םעט רבכ הז ,ךלשמ


,ןכ :'?תטשפתמ אל תא המל זא' לש בוטר לע ןחבמ יבגל
.אל קלחב דבע אוה םירקמהמ קלחב .בוטר לע ותוא יתקדב
לש תוקהבומ עבקיש יטסיטטס ןחבמ יתישע אל דוע
םילכה םע תאז תושעל ילכות תא ילוא לבא ,הבושתה
(o: ךלש םייטסיטטסה
רב יחצל וביגה
 
 
22/2/03 23:52
ילט :תאמ
ןיינעמ ןויד ןכ אקודל הבוגתב
,יחצ ייה


תינמז וב תבלשמה הבוגתב יתלקתנ אל ןמזמ
רידנ רומוה שוח ,תודמחנ וזכש הריבכ החלצהבו
.האלפומ גוזגיז תלוכיו


הלא לכ לע הליפאמ ,קפס לש לצ לכ אלל לבא
.תילאנויצומא אל ךכ לכה ךתוסחייתה


ןורקעב קיזחמש ימל תוינידנולב תוחנה תנתונ אל
אורקלו רפס חותפל חרטש ילבמ 'ןיע תחת ןיע' לש
.טנאק רמא תמאב המ


,הכרבב
Don't confuse me with facts, I've already made
up my mind
ילטל וביגה
 
 
23/2/03 0:43
רב יחצ :תאמ
????הקיטילופל ךרדב התאל הבוגתב
,ילט ייה
ךרדב .וילע קוחצל םיבהוא ינאו ף"לאש ןונגס הז
:ומכ והשמ ,הדיחא טעמכ הרוצב עיגמ טפשמה ללכ
ךיישמש ימו ,םרשקהמ ואצוה ירבד ,ימד תא םיכפוש"
דוע ינא .לודגבו ,העטמו העוט יתרמאש המ תא יל
ונחנא דציכ תוארל ילש ןיד ךרועה םע ןודא
וזה ץראב םישנא .וזה הסגה הצמשהה םע םידדומתמ
תא הסג לגרב סומרל םיססהמ אלו ןסר לכ ודביא
- בבר לכמ יקנ יאקטילופל ראשנש דיחיה רבדה
."ךל הבר הדות .ותונימא


ןצחיש ללגב טרחתמו ספתנ יאקטילופ ותוא רשאכו
?המ :ךכ ךרעב עמשנ הז זא טרחתהל ול רמא ולש
רבכ אטח לע תוכהל םג ?גוזגיז הז תועטב תודוהל
יל ידיגת ,אל,אל ?המ ?הא ?תאזה ץראב רשפא יא
!תא
(יאקיטילופה) לש תיסאלקה תולצנתהה ןבומכו
!תעמש ,הנה זא ?לצנתמ יתוא עומשל תיצר :ילארשיה
הלאש ןמיסה ןיב הינשורקימב התייה תולצנתהה)
(זא הלימה לש ף"לאל


אלהו תלבלובמה הביתכל םירזוח ונחנאש האור ינא
תוחנהה לע הקסיפה תא ארקיש ימ .הרורב
תוטש וזיאש בושחלו תועטל לולע דוע תוינידנולבה
תא םא .הב ןיחבה אל אוהו רוזאב תבבותסמ הלודג
ידימעת םא חמשא ינא ,תאזכ תחא יתבתכ ינאש תבשוח
ךתוא אקוודש הארנ ,םינפ לכ לע .יתועט לע יתוא
.ןקתל וחרט רבכ
רב יחצל וביגה
 
 
23/2/03 9:26
תינידנולב אקוד ,ילט :תאמ
????הקיטילופל ךרדב התאל הבוגתב
,יחצ ייה


תא תעשעשמ ינאש החמש ינא המכ גשומ ךל ןיא
.ךתואו (?דסומהמ) ף"לא
טלחהב ןיע תחת ןיע ךכ םא ,תעשעושמ דאמ ינא םג
:-) הריתי החלצהבו (!) תדבוע
יתיצר קר ,םכינש םע עשעתשהל יל תפכא אל שממ
ךבל תמושת תא בסהל
ריבא לש תכלוהו תפפחתמה ותביתכ ןונגסל
:-(..עדמה


יגהנתת יל םירמואש תבהוא כ"כ אל םנמא ינא
יוצרש הרובס טלחהב לבא ,הפי
,םיעוט םלוכ -העוט ינאש הפיא יתוא ןקתל
תועטב תודוהל איה המכוחה
רמוא הדוקנה תרהבהל ?והשמ תורגב .הנממ דומללו
החמש ינא דימתש
רקוב לכ ךירצש הנימאמו ,והשיממ והשמ דומלל
סוריו יטנא תנכות ליעפהל
.חומל 'טסיר' תושעלו


םייחב הדיחיה םעפב ,ךרוצ םוש יל ןיא יתחמשל
יירבדש רמול ,ילש םייטילופה
םג ילואו ,ךתוא לואשל ינוצרבו ,םרשקהמ ואצוה
המ ול שי םא ף"לא תא
רועיש ,הדמולמה ךתעדל והמ ,ןיינעל ףיסוהל
םירקמ םתוא לכל רתומה היטסה
ימ רובע ,עשפ איה םהלש תירשפאה האצותהש
,ל"נה הירואיתב קיזחמש
אוה שופיחהש רוריבב ןייוצ רמאמל ומורפב ירהש
."החנמ דיחי ןורקע" רחא


לע םשרית וזה הירואיתהש בל ברקמ ךל תלחאמ ינא
םייוסינל רשקהב ךמש
קודבל הווש ילואש תבשוח ינאו ,תעציבש בוטר לע
התוא ליעפהל םג ןתינ םא
ןיא הזה הרקמבש קר ,תחא תימונוטוא תושי לע
דצה תנווכ תא שחנל ךרוצ
םע הינומרהב ה/יח אלש י/והשימ קיפסמ ,ינשה
.ה/ומצע


:הדעו םע לבק ,תאזב הזירכמ ינא ,הזמ ץוחו
.יפוי .תחצינ
תינידנולב אקוד ,ילטל וביגה
 
 
23/2/03 10:44
חחרפ :תאמ
חצנל סוזנצנוקל תתל רוסאל הבוגתב
!אאאאאד וליאכ


אוהש ,תונוחצנב ןיע ףא לע תמייאמ אל תאו
(בוטרב ,ולה ,בוטרב) ,םהב ליגר ירה
.(תוקחאדהמ אוהה) ף"לא חטב זא אוה אל םאו


יתלב יחצ המכ דע ךתעדב תילעה אלש ששוח ינא
אל יכו (הנותחתו הנוילע) השבלהל ןתינ
!ןיע...ב ןיע לע םימייאמ


ילשמ תחא ןיע לע רתוומ יתייה אל ,תישיא ינא
חצינ אוה יתוא םג זא ,ולשמ םייתש ןעמל
יל שי ירהש ,שארמ ןיעה לע סח ינאש אל .שארמ
,הצירקה תייצפוא תא דבאלש אלא ,תחא דוע
.םזגומ יל הארנ


הפצמ תא ךיא זא ,תטשפתה ,הזמ ץוח
ןיאו יחצ אל ללכב ינאש ינא םג .....תוטיהרל
.יל הארנ .גזגזמ יתייה ף"לא ארקנש רבח יל
!!!תינידנלב תא דועו
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 10:54
רב יחצ :תאמ
חצנל סוזנצנוקל תתל רוסאל הבוגתב
,ילט ייה
םא .תונווכב תוידדה לע תססבומ ןיע תחת ןיע
עשפב האטבתה ייפלכ והשימ לש תילילשה הנווכה
ןיידע .ןכ םג עושפל יתוא בייחמ אל הז
ואטביש תויקוח תולועפ קיפסמ יתושרל תודמוע
.תילילש הנווכ


ןיע תדחו תיטנגילטניא הרוחב אקוודש חמש ינא
תסנרפתמש ,םיקחשמה תרותב קזח עקר םע ,ךומכ
בתוכ ינאש םעפ לכ ,הללאו) םינוגריא תטשפהמ
לכ תא ןיימדמ ינא הזה יוטיבה תא
ךיא יתוא דמלל תבייח תא ,המורע הטיסרבינואה
לובגה לע הלאשה תא הגיצמ (הז השוע תא
יכ תלאשש חמש ינא .'ןיע תחת ןיע' לש ירסומה
דואמ הרוצב גיצהל תפסונ זפ תונמדזה תתנ ךכב
תחת ןיע' לש תיזכרמה הדוקנה תא תיטנוולר
חוורמ הריאשמש ,תונווכה תוידדה :'ןיע
תדוכלמב םילפונ םישנא הברה .בחר הלועפ
זא ,רורב היה אל םא) לבחו ,'םישעמה תוידדה'
הינשהו הנושארה יתבוגתב הב יתלפנ ינא םג
תושימגה ,הז לע בשוח ינאשכ וישכע .(ךיילא
תרשפאמ 'תונווכה תוידדהה'מ תעבונש תובוגתב
ןיע תחת ןיע תא שממל תינאיטנאקה ,ךל םג
המ .ילאסרבינואה ירסומה וצה תא רפהל ילבמ
?ךתעד


הנמזהה תלאשל הבושת ריוואל ןאכ קרוז ינא
:תחא תושי לע ןיע תחת ןיע תא קודבל ךלש
םג התוא הנפי 'ןיע תחת ןיע'ב לגודש םדא
הבוט אצומ תדוקנב אצמנ ןכלו ומצע יפלכ
םייח תארקל םדקתהלו ומצע לש תויועטהמ דומלל
.ומצע םע הינומרהב


הז ,יתחצינש ינא אל הז ,הביבח ילט ,ןורחא
םוכס קחשמ אל איה 'ןיע תחת ןיע' .ונחנא
תוננב לש םיארוקה רוביצו ינא ,תא וז .ספא
ויהיש יאוולה .הנהמו הרופ חיש-ודמ וננהנש
.ולאכ הברה דוע
רב יחצל וביגה
 
 
22/2/03 23:10
חחרפ :תאמ
ןיינעמ ןויד ןכ אקודל הבוגתב
.ירוגטקה ביטרפמיאה


השעת לע ךילע אונשש המ ,לשמל , םיידוהי םיחנומבש
.ךרעב ...ךרבחל


...םיקדוצ תודסומ לע אקווד רביד סלורו


המ תא ךרבחל השעת לא ןיב םוצע לדבה שיש יל הארנ
.יטולוסבא וא ילסרבינוא קדצ ןיבל ךילע אונשש


(םדאה יעדמ םוחתב) רבד םושב ןימאמ אל תישיא ינא
רוחבל ףידעמ ינא .המכסה תויהל תבייח וילעש
המ .ישיאה םוחתב ןלוכ תא רפהלו םינוגראל תויגטרטסא
ול השרמ ילש העדותהש המ לכב ךסב אוה םלועב שיש
תופדעה ולא ראשה לכו ותוחכונ תא תלבוס וא םייקתהל
.תוישיא
ילש םידליה יבגל אלו ימצע יבגל יביטקייבוא אל ינא
ישיא והשמ יל ןיא םא ,םימדוק דימת יריע יינעו
.רתוי םיער םה זאש .םתונגל
םירחאב הרצ םניעש הלאש המ לכ אוה ,בייחמ ,רסומ
םש אוה ייניעב ,ישיא דוק .םירחאה לע ליחהל םיסנמ
.לגנו'גב םג .קחשמה
חחרפל וביגה
 
 
22/2/03 23:59
ילט :תאמ
הזל םיארוקל הבוגתב
,חחרפ ייה
םינוגראל תויגטרטסא רוחבל ףידעמ ינא" תא יתבהא
."ישיאה םוחתב ןלוכ תא רפהלו
:-))....הקידב הווש
ילטל וביגה
 
 
23/2/03 2:31
חחרפ :תאמ
לועיי תעצה הזל םיארוקל הבוגתב
,הז יבגל תוינוגרא תונקסמ קיסהל אל ,בושח יכהו
...היגטרטסא תונבל ךכ רחאו


.שארמ העודי הניא ,ירמגל ,האצותה ,ירהש


:-)
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 9:30
תינידנולב אקוד ,ילט :תאמ
ןכ ןכל הבוגתב
.ןכ םעפ דועו
:-)).רקובה ייתפש לע חנ יחחרפ ךויח
...שארמ העודי הניא ,ירמגל ,האצותהש םושמ אקוד
תינידנולב אקוד ,ילטל וביגה
 
 
23/2/03 10:26
חחרפ :תאמ
ןכ ןכ ןכ ןכ ןכל הבוגתב
:העדוה וב חולשל יואר רבכו


.לילעב תיעבט יתלב המוג ללוכ יחחרפה ךויחה


תרגתוא יאר


:-)
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 0:22
יבא :תאמ
הזל םיארוקל הבוגתב
.תואיצמב דבוע אוה דציכ םיגדהל השקתה טנאק וליפאש
יבאל וביגה
 
 
24/2/03 10:24
ילט :תאמ
עורג ךכ לכ טנאק לש יוויצהל הבוגתב
,יבא ייה
ינא ןכלו ,יתמשרתהו ךיתובוגת תא יתארק
תוישוא תא לוספנש ינפל ,תוניצרבו ,תלאוש
השקבב ןכומ התא ילוא ,תיברעמה היפוסוליפה
ירוגטקה יוויצה עודמ םיגדהלו טרפל ,ריבסהל
.עורג הכ
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 11:09
יבא :תאמ
?עורג ךכ לכ טנאק לש יוויצהל הבוגתב
יעדמ סיסב לכמ רסומה תא קתנמ טנאק לש יוויצה
טושפ ותוא םייקל ךירצ יכ ןעוטו אוהש יגולו
.הזכ אוהש םושמ


הביס לש תונורקעמ היפוסוליפה תא קתינ טנאק
המ לכ תא סרה ךרדבו) תואיצמל תוביוחמו האצותו
.(וינפל סנסנרה לש היפוסוליפה התנבש


לכמ ,ינורקע ןפואב ,קתונמ ירוגטקה יוויצה
םוש ללוש וניא אוה .איהש םדא תויוכז תירואת
.תחא ףא קידצמ אלו הירואת


ועבנ ונממו לגה עבנ טנאקמ ,תירוטסיה היארב
.םזיצאנהו םזיסקרמה
יבאל וביגה
 
 
24/2/03 12:15
ילט :תאמ
?עורג ךכ לכ טנאק לש יוויצהל הבוגתב
,יבא ייה
?תכל תקחרה ,הפיט ,תצקש רובס ךניאה
ןוכיתל וישכע רוזחל הנווכ םוש יל ןיא
םזישפה תורוקמלו
טנאקש יתנבה אל הארנכ םויה דע ,םזיצאנהו
,היעבה אוה
תובייחמ היפוסוליפבו הירוטסהב ייתועידי לבא

ןודל יאובב תויניצ יאו תועינצ לש הדימ יתוא
,אשונב ךתיא
גהנא ךכ ,םירוסה םיסייטב לזלזל ןיאש םשכו
,ךירבדב דובכ
רמוח'ת םידמלמ ס"יב לכבש הארנכש קר רמואו
,תרחא
..םיעורג םידימלת ןיאש םירמוא ירהש
, 05/03-ב ...רשכ אסאל ךתוא ,ןפוא לכב
םירחושה תדוגא
...הפיח 'ינוא לש
(-:
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 12:38
יבא :תאמ
ל הבוגתב
(?והשמ וא ,טנאקל החמומ אוה)


ידכ סכרמו לגה ,טנאק תא אורקל תנמזומ תא
.ןהלש תויפוסוליפה ןיב רשקה תא ןיבהל


,רמאמה לא רוזחלו ןוידה תא םכסל ידכ
הדימ" םע תבשייתמ הניא טנאק לש הסיפתה
התוא תחצנמ התיה אלו ,"הדימ דגנכ
.רמאמב תראותמה היצלומיסב
יבאל וביגה
 
 
26/2/03 13:42
רב יחצ :תאמ
?רשכ אסאל יתואל הבוגתב
,יבא ייה
ריכמ שממ אל ינאש ,הליחת תודוהל בייח ינא
הז יתנבה ןכש המ ,טנאק לש היפוסוליפה תא
רסומ תרותל תייצל םדאה לע ,טנאק יפ לעש
ילוקישמ אלו ןימאמ אוה ךכ יכ תילאסבינוא
אל בונגי אל םדא המגודל .דספהה וא חוור
ךכש ןימאמ אוה ךכש ללגב אלא שנועל ששחהמ
לע רמוא אוה המ ,בגא ךרד) תושעל ןוכנ
.(?רסומ תורות רפסמ לש ןמויק
וניב הריתס ןיא זא ,טנאק והזכ ןכא םא
יתבתכש ומכ ,ןכש 'ןיע תחת ןיע' ןיבל
תונווכ לע תססובמ 'ןיע תחת ןיע' ,ילטל
םדאל רשפאמש המ ,אדירג םישעמ לע אלו
.וילע תלבוקמה רסומה תרגסמב ביגהל
רב יחצל וביגה
 
 
26/2/03 14:30
יבא :תאמ
הריתס האור אלל הבוגתב
.טנאק תא ןוכנ תגצה
בונגל רוסיאה תא קידצהל ןתינש ןעוט טנאק
ןוכנ ךכ יכ" וא שנועמ דחפ ידי לע וא
תורשפא גיצהל חרוט אל טנאק ."תושעל
איה םיבנג תוחפ הבש הרבח ,לשמל) תישילש
אל םג טנאק .הב תויחל רתוי םיענש הרבח
ןוכנ המ טילחיש הז היהי ימ עובקל חרוט
עבקי טילחמהש תורשפאה .אל המו תושעל
תא ךישממ לגה ךכב) יביטקייבוס ןפואב
ןאכ) םיירטילטוט םירטשמל חתפ תחתופ (טנאק
.(לגהו טנאק תא ךישממ סקר


אלא ,רסומ תרות הניא הדימ דגנכ הדימ
,טנאק לע התוא ססבל רחוב התא םא .תוינידמ
תוינידמהש הדבועל תחתמ עקרקה תא טמוש התא
.םיקחשמב החצינ וזה


תרות לע הדימ דגנכ הדימ תא ססבל עיצמ ינא
:תואבה תונוכתה הל ויהיש רסומ
הל היהי ,רמולכ - תיתואיצמ היהת איה
.תואיצמב חילצהל סרטניא
הביסה ,רמולכ - תיביטקייבוא היהת איה
אל הרקמ לכבו לכל תנבומ היהת התריחבל
.תיתורירש היהת
יבאל וביגה
 
 
17/3/03 9:31
הנדע :תאמ
הריתס האור אלל הבוגתב
...קדוצ ךכ לכו ,ןובנ ךכ לכ התא
.ךל הפי
הנדעל וביגה
 
 
24/2/03 15:15
חחרפ :תאמ
?עורג ךכ לכ טנאק לש יוויצהל הבוגתב
תא שיחכי והשימשו .םע חצר עבונ םימ תייתשמ
.םכתומכש האוש ישיחכמ ...הז


(םיפוסוליפ ללוכ) רסומה ינלמעות לש הייעבה
לעמ םימייוסמ םיכרע דימעהל ןויסנה אוה
רידגהל תלוכי והשימל שיש עגרב .םירחא םיכרע
,םדאה יעדמ םוחתב תויוכיא גרדל וא הפדעה
היצקודרב ונממש דדמה איה ולש השיגהש ירה
.םיבדה ראש םירזגנ


יהשלכ הירואית ףידעהל ןתינש ןימאמ אל ינא
םניאש םינוירטרק יפ לע אלא התרבח ינפ לע
.הירואיתה לש תמאה יכרעל םירושק


לע ,הנשמל תחא הירואיתמ םדא "רייג"ל ןתינ
רבסה ןתמ ,יובינ תלוכי ומכ םינוירטירק יפ
,םלועה לע רחא וא רתוי ןיינעמ ,רתוי קפסמ
ןוירטירק תויהל לוכי ,תויטנטסיטסנוק
דחא ףא .םיפסונ םינוירטירק דוע םילוכיו
הירואיתל עגונ וניא םינוירטירקה םתואמ
.המצע


םיכרעה לע ףידעש יכרע והשמ שיש ןימאה טנאק
.םירחאה


ינפ לע המדאה "תשודק" תא לשמל םיפידעמש שי
?תרחא םתוא ענשל לוכוי ימו .םייחה תשודק"
.םכרד תא ףידעהל אלש רשפא


לע תרחאה ינפ לע תחא ךרד ףידעהל וסינש ויה
(לשמל לימ - םינתלעותה) תלעות לש סיסב
יהמ יבגל תרחא תונשרפ םהמ דחא לכלשכ
ןטקה קאינמה םוי לש ופוסב ,םש םגו .תלעותה
.וארוב לש הפדעהה תא עבק (וגאה)


םג לבא !אלש רורב ?טנאקמ חרכהב עבנ לגה םאה
אוהש בשח הירוטסיהה לש הירואיתב ןימאהש לגה
ובש ןמזה או ונמש יכו הירוטסיהה ףוסב יח
המש ירה ןוכנ ךכ םאו ,הציקל העיגה תוחתפתהה
...בוטש המ אוה םייקש


וז םזסיסקרמהמ חמצ אוהש םזיצאנה לע רמול
הגלפמה אוה הגלפמה לש המשש תורמל החידב
.תיטסילאיצוס לנויצאנה


ןימאהל וטנ וכרד יכילומ רקיעבו םזיסקרמה
קדוצ תויהל רשאמ תרגסמה ךותב תועטל ףידעש
,םעה ,הנידמה - תרגסמה תא והילאהו הל הצוחמ
.טרפה ינפ לע םלועה


תבוט תא ףידעמ - ילאמשו ינמי - םזישאפה
ןימאמו טרםפה לש ותבוט ינפ לע ךרעכ ללכה
סרטניאה ינפמ ונוצר תא לטבל טרפה לעש ךכב
.יללכה


תיחחרפה הירואיתה יפ לע - םינימאמ םיחחרפ
תא ליבגהל ןיאש :ךכ ךרעב רמול - תגוהנה
ןובשח לע תואב ןה רשאכ אלא טרפה תויוכז
םינימאמ םג םיחחרפ .םירחאה לש טרפה תויוכז
ןיא ,תחצנמ תמא ןיא ,ףידע רסומ ןיאש
הנומאה םע דחיבו "תוער"ו "תובוט" תויולהנתה
, לכו לכמ םיקפקפמ םיחחרפה הב םגש ,וזה
הנתשמש ישיא סיסב לע םיעדוי םיחחרפה ןיידע
קר .םהל בוט המ הנתשמל הנתשממו ןמזל ןמזמ
.םהילע קלוחש ימ לע םתעד תא םיפוכ םניא םהש


םהידעצ תא רצהל םיסנמשכ דאמ םילהבנ םיחחרפ
ליבגהל םיסנמ רשאכ םג םימחלנ םהש ךכ ידכ דע
.םירחאה לש םהידעצ תא


ער והשזיא איה םיחחרפה רובעב הנידמהו הרבחה
םייח להנל תיסחי םיריבס םילכ ןתונש יחרכה
.תובוט תודלי םעו םיחחרפ םע ףותישב


לוכי וניא ,יהשלכ תטלחומ תמאב ןימאמש ימ
שיש הז ךותמ ,תרחא ינפ לע התוא ףידעהל אלאל
.תרחא הפדעה וא תרחא השיג טושפ ול


?והשמ עבונ ןאכמ


לע םירקמ איה היגלונורכש חוטבש המ .ילוא
ךכ .הדלותו הביס חרכהב אלו ןמז ףצר ינפ
סקרמ אב ךכ רחאו טנאק ירחא אב לגהש הדבועהש
תנתונ אל יתצלפמו ןעזג ,ןטק ירטסוא וירחאו
הנוש אלו רנגו תא עומשל אלש הביס םוש
ימיב םימ ותש םייתרדסה םיחצורה לכש הדבועהמ
ויה אלש הארנכ ,םימ אללש תורמל ,םהייח
.חוצרל ידכ םידרוש


טילחהל ידצמ הלוכי לארשי לש תיחכונה הגהנהה
ךכ ךרוצל סייגלו יטנוולר וניא חחרפהש םג
.תסנכב קצומ בור


.טיש ביג טנוד ייא
ךתוא ךפוה אל טועימב התאש הז :הבושח הדוקנו
.ךפיהה אל םג לבא ,חרכהב קדוצל
חחרפל וביגה
 
 
21/2/03 22:13
רבנע :תאמ
בוט קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,יבויח קוזיח ,הדימל ,קזנה רעוזימ ,תיטננימוד היגטרטסא
"תישונאה היח"ל סחייתהל םיסנמ הלא לכ - 'וכו ילילש קוזיח
דימת םילעופו הזל הז םימוד םדא ינבש וליאכ .םלש לולכמ לאכ
ךכ לכ םדא ינבש איה האלפומה תמאה .םיללכו םידוק םתוא יפל
םילילכמ ךכ לכ םיחנומב םתוא דומלל ןויסנהש ךכ ,הזמ הז םינוש
- םידמוע םדא ינב לש תוטלחהה ירוחאמ .ןולשכל שארמ ןודנ
תונקתפרה ,תונתפאש ,תונדבוא ,תוזירק ,תומחג - ישפנה םבצמ
םלועה תסיפת ;תויוללעתה ,תונולשכ ,תוחלצה - םהלש הירוטסהה;
םרוגה והזכ . 'וכ "ןיע תחת ןיע " ,"הינשה יחלה" - םהלש
אוה רתונש המ לכ .ערלו בוטל ונתוא עיתפי דימת אוה ,ישונאה
(-: םידגבהמ םג וא הלאה תוירואתה לכמ טשפתהל
רבנעל וביגה
 
 
22/2/03 0:25
ילט :תאמ
בוט קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,רבנע ייה
,תוטישו םילדומ ,תויגטרטסא ,תורות ,םיפנע הברה ךכ לכ םנשי

לש היעינמ תא ןיבהל וסינש םינעדמו םירקוח רופסניאו
:-)..לבונ סרפ הרקמב כ"ע ולביק ףא םקלח- תישונאה תוגהנתהה
תומייוסמ תורגסמב תלעופ התוללכב תושונאה ,תושעל המו
(...'וכו טפשמ ,רסומ ,יתרבח םכסה)
םיעדמ'' םניא ,הלכלכהו תוגהנתהה יעדמ ,הרבחה יעדמ
,'םיקייודמ
תויתומכ תואצות םינתונו םיבוט םירבסה םיקפסמ טלחהב םה לבא
תועפותל
םוב ,רדעה תעפות ,עציהו שוקיב) תוילאסרבינוא תויתוגהנתה
.('וכו ילכלכ
דחאו דחא לכ קודבל הלוכי תא ,הצור תמאב תא םא לבא
:-))..דוחל
ילטל וביגה
 
 
22/2/03 1:27
רבג דוע :תאמ
ןבומ קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,ילט ייה
ךיתובוגת תא ארקל רתויב דמחנ ,תישאר
תאש "תוריפהו קרי"ה יגוס לע טרפב)
(-: (...תפצקו דלוקוש ,הבלח) תבהוא
:יאר
http://bananot.com/articles/635#rem38672 )


תועוצקמהש ךתיא םיכסמ דאמ ינא ,תינש
ןפואב םתוא יתדמל אלש תורמל) תינמש
."םיקיודמ םיעדמ" אל םה (ילמרופ
,רבכ שי "...ה יעדמ" :םילימה ףוריצ םצעב
"עדמ"-ש ודמיל יתוא .קויד רסוח, ימעטל
.הזכ תויהל ףאושש וא קיודמ והשמ הז
בושח רתוי .רקיעה אל םצעב הז ,לבא
לש תולבגמלו קוידה רסוחל עדומ תויהל
שפחל ךישמהל ןכלו תומיוסמ תוטיש
םילכ םע םימעפל ,תוקיודמ רתוי תוטיש
םיניבמש עגרב .םירחא םימוחתמ תוטישו
.התוא רותפל יוכיס םג שי ,היעב שיש
אל הירואיתב "יבויח" דצ ילוא שי ,לבא
תויהל הלוכי איה יכ ,תקיודמ
ךרדב (?תיחרכה ילוא) "ךרד ןבא"
.רתוי הנוכנו הבוט הירואית לש החותיפ
רבג דועל וביגה
 
 
22/2/03 19:13
ילט :תאמ
קיודמ קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,יחצ ייה
..תוחפ אל תעלותה םע חיש-ודהמ יתינהנ ..:-)..הדות
ינואב הסדנהל הטלוקפה לש םדוקה ןקידה ,ךתבוגת יבגלו
א"ת
עדמ הניא האופרה םגש םעפ ןעט ,ןמדייז ידע 'פורפ
.קייודמ
ידכש הרובסו ,ירמגל (ךתיא ןבומכו) ותיא המיכסמ ינא
שמתשהל ץלמומו יאדכ ,רתויב המלשו הלודג הנבהל עיגהל
יפכ ,תומייוסמ תויוגייתסה םע ךא ,םינוש םימוחתמ עדיב
ענמיהלו תוריהז טוקנל ךירצש תבשוח ינא ,יחצל יתבתכש
. under doing -מ ןיפוליחל וא over doing-מ
רבכ ינא ,טישפהל ייתולוכיב ירוביצ קפס לטוהש ירחא לבא
:-))..שיבלהל יוצר ךיא יירבדב תרהזנ
לכמ דומלל הסנמ ינאש ןייצל תבייח ינא ,ישיא ןפואב
הבוגת
.הז תא יל השוע ילאוטקלטניא רגתאש קפס ןיא .ןאכ
,תבהוא ינאש םירחא םירבדמ רתוי וליפא ילוא
:-))..תפצקו דלוקוש ומכ
ילטל וביגה
 
 
23/2/03 0:53
רבג דוע :תאמ
קיודמ קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
,ילט ייה
ונחנא תדמולמ אלהו העונצה יתעדל
רושקש המב over doing-מ ידמל םיקוחר
םתסה ןמש רבד) דיחיכ םדאה רקחב
.("הרבח"ה תנבהל םורתי
:אמגודב ימצע ריבסהל הסנא
םיטושפו םיינוימיד "םירוצי" ךל יראתת
לש ףצר אוה םתוא רידגמש המש אילפהל
ךרע ליכהל לוכי טיב לכ ,םיטיב 200
.1 הרפסה וא 0 הרפסה :דיחי
,אמגודל בושח שממ אל הזש תורמל)
םינושארה םיטיבה 50-ש חינהל לכונ
ךלהמב םיעובק םה) "השרות" םיגציימ
םייושע םירתונה 150-ו (רוציה ייח
.(("הדימל") וייח ךלהמב תונתשהל
הלאכ םינוש םיטושפ םירוצי המכ
הרואכל ?תויהל תיטרואת םילוכי
ןמזב ביצי ,הנתשמה קלחהש חיננ)
דבוכמ רפסמ) 200 תקזחב 2 (ןולאשה
ןתינ טלחהב לבא (תורפס 61 ןב
טושפ "ןולאש" י"ע םתוא ןייפאל
.דבלב תולאש 200 לש ("0/1" תובושת)


הברה הברה ונחנאש חינהל יל ישרת
:"החכוה") םיטיב 200-מ םיבכרומ רתוי
ונלש ןופלטה ירפסמ ןורכזש חינמ ינא
הז רפסמ תולקב רובעל לוכי ודבל
תוחפ תצק הז (תוינורשע) תורפס 61)
((א"כ תורפס 7 ינב ןופלט ירפסמ 9-מ
ונתוא ןייפאל רשפאש ךל הארנ
?תולאש 200 לש ןולאש תרזעב
?תולאש 5000 ?תולאש 550
לוכיש יפוס רפסמ שיש חינמ ינא
ןיידעש יל הארנ לבא הבושתה תווהל
.תועודי אלש תובר "תולאש" שי
שי הכלהכ ןייפאל ןתינש ידכ
וליאו ונל שי "םיטיב" המכ תעדל
.הבשחמל הדוקנ .המל םיטנוולר
רבג דועל וביגה
 
 
23/2/03 10:10
תינידנולב אקוד ,ילט :תאמ
טיב לע קר טיבנ לבל הבוגתב
,ייה ,יחצ
לבא ,רחא ירמגל רשקהב over doing-ל יתנווכתה אקוד
.הנשמ אל
תמישב ךתרעה תא אורקל תנווכתמ ינא ,הדות לכ םדוק
.יוארה דובכבו בל
ימל בושח דחוימב הז יכ תבתכ םא תעדל קר יתיצר
?בושחימ טקיורפ תלהנמש
ינממ ושאייתה רבכ....יעדמ ראשו שונא יבאשמב טושפ
:-)..ירמגל
:-)) ?תינידנולב אל וא תינידנולב
תינידנולב אקוד ,ילטל וביגה
 
 
23/2/03 14:38
רבג דוע :תאמ
טיב לע קר טיבנ לבל הבוגתב
,ילט ייה
-ב תנווכתה תאש יתנבה ...ןכ
לשמלש Over Doing
יוזיח לדומב שמתשהל ךרוצ ןיא
ידכ לע יבשחמל קקזנש ריווא גזמ
ץוחבשכ וישכע הירטמ תחקל םא תעדל
(-: ...קזח םשג דרוי
ףסלפתהל תונמדזה יל תתנ ,לבא
(-: ??התוא לצנא אל ינאש זא


יתיאר םעפ ,תוינידנולב בגא
ודדומתה וב ל"וחב היזיולט ןועושעש
ה/שיא 20-כ לש תוצובק וז לומ וז
'וכו הבשחמ ,עדי תולאשב ,א"כ
(יתצובק IQ ןחבמ ןייעמ)
ינוציח ןייפאמ היה הצובק לכל
,םיחרק םירבג :לשמל רחא וא/ו
?אל ךיא ,ןבומכו 'וכו תו/םיטנדוטס
,בגאש תוינידנולב לש הצובק התיה
.ללכב ער אל החילצה ,יל המדנ
.וכז תו/םיטנדוטסה יופצכ
רבג דועל וביגה
 
 
24/2/03 10:36
ילט :תאמ
טיב לע קר טיבנ לבל הבוגתב
,"רבג דוע" ייה
,תועד יקוליח וניניב שיש הרובס יניא
תילאנויצנבנוקה ןוסחאה תטישש הדבועל טרפ
,עדימ ךלש םיטיב ינש את לכ לע ןסחאל תרשפאמ
- MLC לשמל ,תורחא תייגולונכט וליאו
םיחווט 4 דע "אורקל" תורשפאמ , Multi Level Cell
,רוטסיזנרטל הנפומה ילמשח חתמ לש םינוש
.את לכב םיטיב 4 ,תינוקע ,ןתינ ךכו
.הבשחמל יואר ןכאו יתעדל ןוכנ ךלש ןועיטה ןיידע
,ימצעל יתיהת םתס ,בגא
?תוינידנולב םג ויה וחצינש תוי/םיטנדוטסה ןיב םאה
:-)
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 12:28
רבג דוע :תאמ
ילאנויצנבנוק אלו ילאנויצנבנוקל הבוגתב
,ילט ייה
אל ודבל "תולאש"ה רפסמ ןכא
לבא עדימה תומכ תא רידגמ
רפסמ תלדגה ,העובק עדימ תומכב
תומכ לע העיפשמ "תובושתה"
.ימטירגול ןפואב "תולאשה"
יראניב ןולאש ונל שיש חיננ אמגודל
תלדגה ,(יתאמגודבכ "תובושת" יתש)
תא הנשת אל x ל "תובושתה" רפסמ
יפ אלא x/2 יפ "תולאש"ה רפסמ
.ןטק רתוי הברה אוהש log x/log 2
תומכ ןתנהבש ,ןייצל בושח םג)
רפסמ תלדגה ,תמיוסמ "תובושת"
תומכ תא הלידגמ "תולאש"ה
ילאיצננופסקא ןפואב עדימה
יתאמגודב ,יראניל אלו (יכירעמ)
ליפכהל הלוכי ,תחא "הלאש" תפסוה
ומכ ,יתבתכש המ .(עדימה תומכ תא
תאלעהו הייהת קר איה יתבתכש
אל וז .אל ותו הבשחמל הדוקנ
החכוה אל יאדובו החכוה
חינהל ריבס ,ליגרכו) (-: תיטמתמ
(-: רופיש תונועט תודוקנ םש שיש
(-: בל יתמש אל ,תוינידנולבל רשקב
רבג דועל וביגה
 
 
24/2/03 12:35
רבג דוע :תאמ
ימטירגולו ילאיצננופקאל הבוגתב
9 'סמ הרוש ,תמדוקה הבוגתב
ךירצ "תא הנשת אל" םוקמב
"תא ןיטקת אל" תויהל
רבג דועל וביגה
 
 
25/2/03 18:31
רבג דוע :תאמ
יטמנסו ילולימל הבוגתב
(-: םיירשפא המכ ןיבמ) ןטק קי'צנונוקית דוע
ול ארקל ןוכנ רתוי קי'צנלהלד "עדימ"ה
תויורשפא רפסמ" וא "עדימה יגוס תומכ"
."עדימה
,יתנעטש יפכ ,תלפכומ אל עדימה תומכש רורב
םע
.עדימה יגוס תומכ אלא ,הלאש תפסוה
(עדימה יגוס תומכמ לידבהל) ומצע עדימה תומכ
רפסמל (תיראניל) תילאנויצרופורפ איה
"םיטיב"ה
"טיב" לכב תויורשפאה רפסמ לופכ ("תולאש")
.("תובושת")
רבג דועל וביגה
 
 
26/2/03 10:03
ילט :תאמ
ןכות תויורשפא 'סמו ןכותל הבוגתב
עדימה לש הרוטקטיכראה ךיא
.ןכותה הנבמ לע העיפשמ
לכ לש העפשהה המ הז ןיינעמ רתוי דועש המו
הז
תורפס ,תונמא ,עדמ -"יתוברתה בחרמה" לע
.'וכו
אמגודה תא יתבהא המכ רבכ ךל יתרמא,בגא
הפישכ םג הב שמתשהל רשפא ?לעה בשחמ לע
:-))..??ץוחב
ילטל וביגה
 
 
26/2/03 13:08
רבג דוע :תאמ
,תוטשפבול הבוגתב
,ילט ייה
רבד ןקתל הייטנ הארנכ יל שי
יתבתכש המ ...רחא לקלקלו דחא
ןורחאה ןוקית לש ןורחאה קלחב
...ןוכנ כ"כ אל
איה ןותנ עגרב "עדימה תומכ"
תומכ לע רבדל ילוא ,ןתינ) תחא
יגוס תומכ" ,ןכ ומכ .(תולאשה
הבוגתב יתבתכש המ אל איה "עדימה
:אלא "ןכות תויורשפא 'סמו ןכות"
תויורשפאה 'סמ) "תובושת"ה 'סמ
"תולאשה" 'סמ תקזחב (טיב לכב
.(םיטיבה 'סמ)
םיארוק ידימ רתוי אלש הארמ הז
(-: ...בתוכ ינא רשא תא תוריהזב


ףילחהל ילוא רשפא ,ץוחב הפישכ
ההובג שמש תנירק תמרב םשגה תא
יפקשמ וא/ו הישמשב הירטמה תאו
(-: ...ףוזיש ןמש וא/ו שמש
רבג דועל וביגה
 
 
24/2/03 1:59
חחרפ :תאמ
ןבומ קיפסמ אל הזש הארנכל הבוגתב
:םדאה יעדמל עבטה יעדמ ןיב לדבהה לע והשמ רמול גהנ


,קוידב היצמרופניא התוא תא שי םיינשל םא ,עבטה יעדמב
וניא םהמ דחא תוחפל ,ההז הניא וקיסהש הנקסמה םאש ירה
.טנגיליטניא


,הנוש הנקסמו הווש היצמרופניא םיינשל םא ,םדאה יעדמב
,"השיג"ה םילדבנ םה .םיטנגיליטניא תויהל םילוכי םהינש
.הנוש םיכרע םלוס תויהל לוכי םהמ דחא לכל


האלפנ הרוש ינפ לע היירטו הבוט תפצק יל הפידע ,הרקמ לכב
.הבוגת לש


.ךשמתמ טשפומ ינפ לע תכשומ תטשפתמ לש התרבח וא


חחרפ קר ינא לבא
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 10:50
ילט :תאמ
ץיבובייל רוספורפל הבוגתב
הבוט הדלי רותב יכ םא)...תרמא התא
(..:-)....תבהוא אקוד ינא
.םינוגראל הז תא השוע קר ינאו
,ןוגראה לכ םע הז תא השוע ינאש רמוא אל הז
.הז תא השוע ינא ךיא לע רבד םוש םגו
ה/ול השוע רחא והשמ תחאו דחא לכש ,רבתסמ
האלפנ הרוש םע טטרלפל םג תבהוא ינאו ,הז תא
.תפצקה לכ תא םגו ךשמתמה טשפומה לש הבוגת לש
((((((-:
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 11:36
חחרפ :תאמ
חחרפ קר התאשל הבוגתב
.הלהקמה תרוש לע ער רבד רמוא אל ןבומכ הז


,םקרימהו תוירטה תמחמ ,תפצק ץימחמ ינא ןיאש הדבועה
.טשפומה אטחה לש וכרעמ הדירומ הניא


רבכ םיליבקמו םילצופמ םיליבש ןיאש הבשחמה ללכבו
.םירוטה תא יל הלעמ


(הידעלבו הבוגת םע) יארפ ףונו תשגרמ השא ,האנ הריש
,ןאוה ילוגיע תא םיצווקמו תיטנמס הקיגול םירערעמ
.םדא לש ותעד םיביחרמ םתויה דצל


!בוט תיבמ הער הדלי דעב ללכב ינא


חחרפ קר ינא יכ ,בוש לבא
חחרפל וביגה
 
22/2/03 15:53
הגד :תאמ
רב יחצל הבוגתב
יבגל תיתימא תויהל הכירצ ינאש יתבשח דימת ,ןיינעמ ,ייה
םורגל לולע הז רמוא התאש ומכ לבא ,ךירצ דחא לכ ,ילש תונווכה
עוגפל ףאו תיעטומ הרוצב םירבד שרפל וא ןיבהל םירחא םישנאל
.בהוא התאש םישנאב
ןוזניבור התא םא ,םייח ךרד הלחא וז "ןיע תחת ןיע" ,רוציקב
...הביבסב אצמנ אל תששו וזורק
דוע םע םתס וא םיסחי תכרעמב אצמנ התאשכ .דבל התא םא רמולכ
הירואיתכ בוט עמשנ הז .טושפ ךכ לכ אל הז ,הביבסב םירחא םישנא
התא םא דחוימב ,ךבוסמ רתוי תצק הז םייחב לבא ,יעדמ יוסינ וא
.חצנמ לש ךויח , ךייחמ , ותוא תוארל ףייכ םימעפל ,והשימ בהוא
(: קד דלאנודל ש"ד - בגא ךרד
הגדל וביגה
 
22/2/03 20:44
Bad Arse :תאמ
רב יחצל הבוגתב
?תפויצוס אצוי תייה MMPI אלממ תייה םאש יחצ ךל רורב
Bad Arseל וביגה
 
 
22/2/03 21:44
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
רורב .תחא הנעטב אל וליפא התוא ךומתל ילב השק הנעט הלעמ התא
?גוגמד התאש ךל
רב יחצל וביגה
 
 
23/2/03 9:42
Bad Arse :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
היגולוכיספ תצק דוע ,היגולוכיספב תועש 24 הייחש בורמ
,טרפא זא ,הזב םיקסעתמ םלוכ אלש יתחכש היגולוכיספ חוניקלו
ןולאש וא רצוקמ MMPI רותב אבצב ותוא תרבע התאש MMPIב
םילאיצוסיטנא וא ,םיטפויצוס ןנסל ודעונש םיטפשמ המכ שי300
,םגרתל חוכ יל ןיא ,יל חלס ,לשמל ומכ
them back if I can Just for the principle of the thing
המכ דועו when people do me wrong, I feel I should pay
ןנוגתהל וישכע ליחתת אל םא ,הלאכ ןיע תחת ןיע יטפשמ
גישהל ידכ אלא ןורקיעה ליבשב הז תא השוע אל התאש דיגהלו
ךכרחא דוס דוע ךל הלגא הרטמ
אוה ,שיא םע וייחב בר אל אוהו ,ינאיטנק דואמ ילעב ,בגא
,ןיע תחת ןיע תאז תמועל ינא ,יתשגפש ןידעו טקש יכה סופיטה
תורצו םיבירב תכבתסמ דימת ינא יכ ,הזמ תחנ הברה יל שיש אלו
Bad Arseל וביגה
 
 
23/2/03 9:58
רב יחצ :תאמ
םמחתהל ךירצ אל ולהל הבוגתב
.טפויצוס לש הרדגהה ךותל סנכיהל יל תפכא אל הככ םא זא
רב יחצל וביגה
 
 
23/2/03 11:00
חחרפ :תאמ
ףוט ,ונל הבוגתב
?ךלש המכסהה תא תלקוש הייסרעהש בשוח התא תמאב םאה


.תיב תחת ף"לא ךל הרקע ,המ תונידעב ,לכה ךסב איה
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 11:12
רב יחצ :תאמ
ךלש ןוצרל ןיינע הזש וליאכל הבוגתב
?התיא יתמכסה םא הרקע איה המ
ססבל ילבמ הנעט תגצה הז ,הנקית איהו ,יל העירפהש המ
הנושארה הבוגתב םג המצע העיבקה לומ יתנעט אל .התוא
.ילש


תודח לש בוטה ןיטינומב תועגופ תויוגש תורעה ,חחרפ
.לבח ,ךתנחבה
רב יחצל וביגה
 
 
24/2/03 0:58
חחרפ :תאמ
ךלש ןוצרל ןיינע הזש וליאכל הבוגתב
...תוחפ טעמ ,וישכעו ג"ק 75


.ביחרהל אל ידכ ,ביגהל םא יתלקש ..תוניצרב ,אל
...לבא


ךל רמול (זיטהו הבבסה ליבשב םתס) יתיסינש המ לכ
וא) ךתויה רבדב הלש העיבקה לע העפשה לכ ךל ןיאש
הנהו .הלש ימונוטואה םוחתב ירמגל הז .טפויצוס (אל
...תצבשמב ךותל ,ךל תצפק רשי ,תחכוותה אל ,התא


.ידמל בבלמ הזש ךל המדנו


התייה וז ...הנורחאל יתדמלש םירתסה ןושלב זא
.זייוו סרא גוסמ תולהנתה
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 10:19
ילט :תאמ
יתלקשל הבוגתב
,אל אוהש הליגרה ךרדב ךתוא ענכשל
,ךלש תיטילאנאה תלוכיל תופנחתה ידכ ךות אל םגו
(ילאוטריו ילאוטקלטניא) עגר לכמ יתינהנ םא לבא
,ותיא
..יילע רמוא הז המ ןיינעמ
:-)....תיחחרפ הצירק
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 11:44
חחרפ :תאמ
הסנא אל ינאו יניינע אל הזל הבוגתב
!ךיילא ללכב רושק היה אל הז


לש הינמכמל רושקה קצומו לוגע ,רצק זיט היה הז
.זיווסראה


:רבכ םאו
לעו רמאמב בותכה לע דאמ יתחמש אקווד ינא
רוזיאב ,ידמל בוט ןפואב ,קסוע אוהש הדבועה
הדשב תובורק םיתעל וב רקבל גוהנ אלש רופא
תוזוחמב ומכ ,תאזה תעה) .תאזה תעב תוננבה
.(רתוימו ץופנ םילמ ףוריצ ,םירחא


יחחרפ ליגרת הווהמ הכרה הציקעה אקווד ,םיתעל
טעמ ךכ לכש לבח המכ .םיאת ןומיאל קהבומ
,וסניש םהל חיטבהל ילוא ךירצ .ךכב םיקסוע
!באוכ אל הז םג ,רתוי ךייחל ומכש


:רמול םג לוכי ןבומכ יתייה לבא
הלחא) .ירלזופמופ תאצלו יתוחא הבבס ,יחא הלחא
(הנותחתהו הנוילעה ,הפשב שומיש


?תצייפוק תא המ זא


:-)))))))
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 12:44
ילט :תאמ
.....לבא...לבאל הבוגתב
העודי תיטמויצוס רותבש אל הז
,תדמתמו הקומע תוהדזה יל שי
,אוהש וילע ורמא
...תצבשמה התוא ךותל יתצפק רשי זא
,תקייודמ הזונגאידה הלילח םא אלא
,רמוא יילע הז המ ררבל יתיצר קר
:-))...רבדל ותיא יתינהנ ךכ לכש
למייאתהל תבהוא דאמ ינא...חחרפ...לבא...לבא
,ךתיא םג
ןיטינומה תא הבוטל ןייצ יחצש ירחא דחוימבו
.ךתנחבה תודח לש בוטה
(((-:
ילטל וביגה
 
 
24/2/03 15:57
חחרפ :תאמ
...לבא...לבא..קדוצ התאל הבוגתב
.....ךל אנקמ אל ינא לבא


ף"לא םע יצפחת םא ףאו ,ל"נה םע ךייתוחיש
יליבשב םג תונהמ תויהל תולוכי ,דסומהמ
דודיע תואירק םעפל םעפמ .דצהמ הפוצכ
.םר זוב תורחא םימעפבו
.ךלש ןושלה יקחשממ יתינהנ ,אברדא


.הלא לכמ בוט רבד דוע יל אצי רבכ הנהו
ותוא תשכר תאו ןיטינומ יל דימצה והשימ
עדומו ,ול הדומו ךל הדומ ינא ,ץפח בלב
רשוי ץילמלו ךוותמל קוקז יתייהש ירמגל
.ןיטינומו


.הריעש הדיק דק
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 16:09
רב יחצ :תאמ
...לבא...לבא..קדוצ התאל הבוגתב
,ילט ייה
הז םא טפויצוס תויהל הייעב םוש יל ןיא
לש תונווכה יפל 'ןיע תחת ןיע' גוהנל רמוא
.ילומ םדאה
תויהל היעב יל ןיאש העיבקהשמ רתוי
איה ךילע תרמוא ל"נה הרדגהה תחת טפויצוס
.ןחבמה תולד לע תרמוא
רב יחצל וביגה
 
 
25/2/03 11:02
רב יחצ :תאמ
הסנא אל ינאו יניינע אל הזל הבוגתב
,ילט ייה
תוארל ילכות ונינש לש תובוגתה רחא יבקעת םא
בלש והשזיאב .'ןיע תחת ןיע' ונקחיש ונחנא םגש
המדנ .תילילשל תיבויחמ הזפ הנישו קחשמה שבתשה
תורמל .הדוקנה לע עבצאה תא םשל לוכי ינאש יל
האיגשהש הארנכ ,תודוהל םיענ ךכ לכ אל הזש
יל םיסינכמש בהוא אל ינאש יתרמאשכ .ילש התייה
הביתכל הבוגתב תויביסרגאב יתחסנתה הפל םילימ
.תילילש הזאפל ונרבע ךליאו ןאכמ .ךלש החונינ
ונתוא ריזחת המשאב תאזה העדוההש הווקמ ינא
.תיבויח הזאפל


הדובעל רזוח הדבעמ בצ
רב יחצל וביגה
 
 
25/2/03 13:04
ילט :תאמ
(?ית) וניעט הפיאל הבוגתב
,יחצ ייה


לכות ,חחרפל ייתובוגת רחא בוקעת םא
,יתינהנ כ"הסבש שוריפב יתנייצש תוארל
,ךל בותכל הכישממ יתייה אל ,םתסה ןמ ,תרחא
םא יתעדי שממ אל ,תנייצש הבוגתב יכ םא
תויהל
...תעשעושמ וא תעזעוזמ


,ילא הנורחאה ךתבושת תא אורקל םג יתבהא
ןדועמ ילככ הינוריא הנממ הרדענ אל םא םגש
,תיבויח הזאפב התיה אקוד ,הנוב תרוקיבל
:-)...הביבח רמול אלש


,דאמ יתוא חמשמ ןבומכ ןאכ תבתכש המ לבא
רוחב םע בתכתהל ינא לזמ תב המכ יל חיכומו
:-))...ןייוצמ הכ


ללגב אלו ,יתניחבמ רעוס עובשפוס הז היה ןכא
ידכ תשרו םימי השולש יל וקקזנ .ריואה גזמ
לע חוודל ,תינהנ ינאש ריהצהל ,טשפתהל
יתליפנ
םושרל ,ןיע תחת ןיעה ילאוטריוה טרילפה יבשב
תוננב יארוקו ךתיא דחיב ןוחצנ ימש לע
,םהיתורודל
ילוא הזב תוחפל) ןונש חחרפל תורבח עיצהל
,(?םיכסנ
שידקהלו יבא ןיגפהש עדיהמ תעתפומ תויהל
הבשחמ
דוע לש (תררוסה תא) םיפלאמה וירבדל תפסונ
.רבג


,תענמנ יתלבה הנקסמל יתעגה ,הלא לכ ירחא זא

תבשוח תוחפל ינאש המ תא תושעל רוזחאש ףידעש
ךל יתחטבה תונמדזהבשו בוט יכה השוע ינאש
ינאו)
דמלאש (ף"לא לש ופוריצ תא לוקשל ףא הנכומ
ךתוא
דועו ,תינידנולבכו .הז תא השוע ינא ךיא
ינא ,תיבהמ
.רתוי הנהיאש החוטב


הדבועה תא יבילב חצנל רוצנא הרקמ לכב
תחמשמה
לכ תא תיאר ,השוע ינא המ תבתכש םעפ לכבש
:-)..המוריע 'ינואה


איה ףא רוזחת אל םאש ,תעבשומ תינאיטנאקכו
,הדובעל
קוידב השוע ינא ,הלילב התוא תושעל ץלאית
.וישכעו בצה ומכ
ילטל וביגה
 
 
25/2/03 23:58
חחרפ :תאמ
וניעט הפיא תא הפידעמל הבוגתב
לש תורידנ תופיטע ,שארמ יעדתש קר ,יל שי
םיטשופ םיפלק ,ללכב ףילחמ אל ינאש הקוזב
...אל רבכש םיק קירטפ תורבוחו םלוכל הזש
חחרפל וביגה
 
 
26/2/03 10:14
ילט :תאמ
ימאי..תורבחל הבוגתב
! ינא רוחב הזיא ינימאת אל
..הרוחב הלוכ..תורבח הלוכ ,חחרפ
תורחאו וזכ הבוגת לע ,תונחובה ךיניע לומ
וליפאש רמול קר ןתינ ,רתויב חינזה עוריאל

,תירטסיה תצק תאצוי המצע תוילמרונה
?ךכ בשוח ךניא
:-))..עוגר םוי
ילטל וביגה
 
 
26/2/03 11:20
חחרפ :תאמ
...יתוא יארתל הבוגתב
ינמכמ לכ תא ןחבו תיזזתל סנכנ דימ ינא
לכ םע היהי המו .השילפ היהת אמש םיידוסה
לכ לע הרימשו הנפצה לש תוברה םינשה
?הפיטע


.הניבמ אל תא םולכש רורב


:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/2/03 12:40
ילט :תאמ
....אלש והזל הבוגתב
,חחרפ ייה
,יתעדי אל ,תרעטצמ ינא ?תמכסה תמאב ,המ
קר תוברה םינשה לכש ימצעל יתראית אל
אל איה םולכש תחא דועו...עיגאש תיכיח
.הניבמ
ןווגמל עדומ ךניא ללכש יל הארנש קר
תוברואה תונכסה
תוירכוסה ילב דועו תופיטע עיצמש ימל
.תואושנ םישנל
תאבה םאה לבא ,השילפל תננוכתה ילוא התא
ןובשחב
,ךתיבב ןולסה תא שדחמ בצעיש F-16 הזיא
??הכרבל קידצ רכז הדאחש חלאס לייטס
תונייוצמה תחא ,יבאל ךלש הבושתה -בגא
רתא עדיש
םגו) יל תרזע ךיא םלועל חכשא אל .תונבה
.תמאב .(ול
,המואל תרשבמ ינא המויאה תועטהמ המומה
רתוי דוע ינא ,םיכסמ התא םא יל אוה דובכל
.המיכסמ
תא ליחשי סוטמה ילש ןולחב אלש והז
:-)...ליטה
ילטל וביגה
 
 
26/2/03 14:51
חחרפ :תאמ
....אלש והז ?ךכ ונדרפנל הבוגתב
...עמש אל יסאדג וליפא ,ןהילע


"םולכ הניבמ אל תא" ןיב ימוהת לדבה שי
םינקיגולה לכש ,אנאו "הניבמ אל תא םולכ"ל
תויראינילה תויצקנוה תא וחירטי אל
.ינא הז .יגול אל הז .ןצבירמ


רחאל עובשש ,םכחותמ ליט בגא ,יל תרכזה
רכז" דאופ םע יתבשי ,הנושארה הלחשהה
:יל רמא ,ןנוגתמכ רשי אוהו "הללקל ןברוח
יתרמא ,בוט .16 ףאה לע חטב יל רמאת וישכע
..שקעתמ רבכ התא םא..ול


תא (קאבאר ,עגרל קר) עגר חיננ ול יתרמא
םע ,וישכע .יטקארפל רובענו ירסומה ןיינעה
הבוגת לש יפוא תעבק ,ליחשהש אוהה לש ליטה
?רתוי ףוטחנשכ היהי המו ,עוריא לש גוסל
לוסיח םשמ חולשל ןיסירפקל F15 חלשת םאה
שרוד ולש שימחתה ירהש ?םיסירתה ןיב דקוממ
ינאש בשח אוה !?רתוי בר הלטה קחרמ
...חדבתמ


אל דוע !ינוימד אל הז המכ ,זא יתעדי אל
,ןוט תב הצצפ הייהת ךיא יתעדב יתילעה
בלב ,"ןיזב םולהי םע םייניע לוחכ" ליטמש
ינמוהה רבדל (דקוממ דאמ) םירוגמ תנוכש
..רתויב קדצומהו


?ןיינעה תא יתילעה המלו
ךתנגהב ידמ ריהז אוהש רבד ןיא רמול הצור
,םילובה תא ופילחהש) תורידנ תופיטע לע
תוירכוס תרסה ללוכ (םעט יביטימל ןהו
ינפב דחוימבו) .תובוט תודלי לש ןהינפמ
רשאכ...ןולסה בוציע יבגל .(תואושנ םישנ
.הדאחש הדאחש


.....יבמופב דועו יתוא תגניע


!הבוגתה יבגל ךתרעה לע הדותו ,הא
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 11:14
Bad Arse :תאמ
ךלש ןוצרל ןיינע הזש וליאכל הבוגתב
ANGELAS ASHES טרוק'קמ קנרפ לש אלפנה ורפסמ הז arse
היה רוסא םש תילותק החפשמב דנלריאב לדג טרוק'קמ
הזש ןדע ןגל הלעת אלו ךתוא שינעי םיהולא יכ ללקל
. ARSE ורמא ASS םוקמב ןכל ,םהלש לודג יכה דחפה היה
ושעש והשמ לע דיגהל וצר םאש איה הדומח המגוד דוע
IT WAS DONE ARSEWISE וילע ורמא תוילאימולשב ותוא
,ער תחת םתס טושפ .םיסראל רשק םוש ןיא ה'רבח ,ןכל
'וכו תחתב ץוק
Bad Arseל וביגה
 
 
24/2/03 0:50
חחרפ :תאמ
!םיסראל רושק אל Arseל הבוגתב
.ודיצב םסקש ,שדח והשמ יתדמל לכ םדוק


רמול ךיא ינאו ,יוטיב הלחא יל הארנ ,ינש רבד
סא וא ,זייוו סרע יתגהנ (ןושאר ינשמ שומיש)
...לוה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
23/2/03 11:29
תינידנולב אקוד ,ילט :תאמ
ךלש ןוצרל ןיינע הזש וליאכל הבוגתב
,ת"יב יתרבח תא ףרצל יתלקש דוע ימותל ינאו
,המש תא ןאכ ןייצא אל (ןבומכ הלש) תועינצ ימעטמש
...ף"לאו יחצ םע תונויערה תייגרואל
:-)...תרתוכה תדעוימ חחרפ ךלו
!!! אלו אל - תגזגזמ ,ןכ הז תטשפתמ תינידנולב
תורמל ,ךיילא יתנווכתה אל , Bad Arse .ב.נ
קקדזאש הרקמל םג ,ךלש הרבח תויהל חמשאש
...הזה הרופה חיש-ודה ירחא והשמ וא לופיט הזיאל
תינידנולב אקוד ,ילטל וביגה
 
 
23/2/03 11:45
תינידנולב אקוד ,ילט :תאמ
שחנה תא התתיפ הוחשכל הבוגתב
:-)...ןבומכ יגולוכיספ לופיטל יתנווכתה
תינידנולב אקוד ,ילטל וביגה
 
 
23/2/03 23:28
Bad Arse :תאמ
שחנה תא התתיפ הוחשכל הבוגתב
האמחמה לע הדות
Bad Arseל וביגה
 
 
24/2/03 1:04
חחרפ :תאמ
שחנה תא התתיפ הוחשכל הבוגתב
...עדרפצה לע לעפומ יותיפהו


רועיס ומכ הז ילאוטקלטניא דסומ םע אורט-א 'זאנמ
.הוח שובלב תוחומ


?תגזגזמ תאש רמא ללכב ימו


(הדצמ)..תינש ךחגלו ערקנה ךותמ ארקנה לא בושל אנ
חחרפל וביגה
 
 
22/2/03 21:44
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
רורב .תחא הנעטב אל וליפא התוא ךומתל ילב השק הנעט הלעמ התא
?גוגמד התאש ךל
רב יחצל וביגה
 
25/2/03 7:07
Manipulator :תאמ
רב יחצל הבוגתב
All of this is fine when you allow 1 time step of
consideration. I am sure that if the enemy is allowed to
think ahead several iteration, and if he knows that the
rule of mida-kenekd-mida is mostly probable to be used by
his enemies', he can plan a manipulation that can trap the
honest players. So if the program is allowed to be
manilpulative this simple rule does not necessarily works.
Also, the consequences are important as well - even in the
simple case. For example - if the panishment is death - no
player can allow himself to get this punishment in order to
imitate it in the next run.
Manipulatorל וביגה
 
 
26/2/03 0:10
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
'ןיע תחת ןיע'כ ךכ לכ הטושפ היגטרטסאש התארהש תורחתה תאצות
יכ ךל קר אל הלבקל השק התייה תורחאה תויגטרטסאה לכ תא הכמ
תחת ןיע' תא ןמחתל ךרד האצמנ אל הכ דע .םירחא םיברל םג םא
.ךמצעב תוסנל ןמזומ התא תענכתשה אל םא לבא .'ןיע


ךל בינת ןורחאל דע ןושארה בוביסהמ רבחה תרגסהש קר רוכזת
תחת ןיע'ש ןמזב ,תורחא תויגטרטסא לומ דואמ תוכומנ תואצות
.החלצה םש רובצת 'ןיע
רב יחצל וביגה
 
25/2/03 12:31
ידג :תאמ
רב יחצל הבוגתב
? ךלש ןופלטה רפסמ המ , ילט
ידגל וביגה
 
25/2/03 23:34
ףפועמה שחנה :תאמ
רב יחצל הבוגתב
אקווד ואל איה הרטמהש החנהה תדוקנמ םיאצוי םייפיצפסה םיקחשמה
תונכותה לומ תוחפש המכ תוהשל אלא ,אלכב תוחפש המכ תוהשל
.תורחאה
ומכ ,םירחאה לומל תויהל הכירצ תדדמנה האצותה קחשמ לכב אל
.יטסיניוראד תודרשיה לדומב
לכ אל לבא ."המקנ" םידדועמ קחשמה יקוח ,ל"נה יפיצפסה הרקמב
...הזכ אוה קחשמ
ףפועמה שחנהל וביגה
 
 
26/2/03 0:01
רב יחצ :תאמ
םינכוסמ םיקחשמל הבוגתב
ןמז המכ תרחוב אל הנכותה לבא ,ןוכנ ךירבד תא יתנבה אלש ןכתי
.םיבוביס 200 התיא תקחשמ טושפ איה ,תרחא הנכות לומ ראשיהל


קדוצ התא .תויגטרטסא רתוי הברה דועו םיקחשמ לש בחר ןווגמ שי
םע םג קחשל לוכי םדא ,םירחא לומ דדמיהל ךירצ קחשמ לכ אלש
.םירחא דגנ אוה יחכונה קחשמה ,ןפוא לכב .ומצע


הכורא הרושל אשונ התייה דדועמ הזה קחשמה תוגהנתה וזיא הלאשה
םא עדוי אל) בושחל לבוקמ םויה .םירפסו םיסנכ ,םירמאמ לש
דדועמ ל"נה רמאמב גצומה יפיצפסה קחשמהש (הזה רבדה תא וחיכוה
בוט רתוי וא ,תוארהל לכות םא .'ןיע תחת ןיע' תוגהנתה
.תוננבל ץוחמ םג דובכ לש םוקמ ךל חטבומ תרחא ,חיכוהל
רב יחצל וביגה
 
26/2/03 2:19
;‏‏‏B.J.Mccay‏‏‏ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,בר םולש רב יחצל


,םינש הזמ ריכמ ינא ,ריסאה תמליד תא טרפבו ,םיקחשמה תרות תא
תצק התאש בשוח ינא ,תאז םע .םיימדקאה ידומיל תפוקתמ דוע
הנבמ םג ללוכ ,תצקמב הנוש אוהו ,ומצע רופיסה םע תלבלבתה
תגצה םע םג ןיטולחל תונוכנ ,בגא ,ןה ךלש תונקסמה .םימולשתה
וזמ תרחא אסרג טושפ וז ילואו ,ותוא תגצה ךמצע התאש יפכ רופיסה
.ריכמ ינאש


,ןיע תחת ןיע הל תארק התאש היגטרטסיאה ,העוט ינניא םא ,בגא
םאה ,גשומ יל ןיאו ,"Tit-for-Tat" :םשב תיעוצקמה תורפסב היורק
.ןיע תחת ןיע תילגנאב רמוא הז


ףיסותש הוקמ ינאו ,ךרמאמ תא אורקל דואמ יתינהנ ,םוקמ לכמ
םימוחתב חרכהב םיקסוע םניא םא םג ,הלא ןוגכ םירמאמ ןאכ בותכתו
.הז רתא רוקמב קוסעל לחה םהב םיירוקמה


.בוט הליל,הכרבבB.J.Mccay
;8207;‏‏B.J.Mccay‏‏‏#&ל וביגה
 
 
26/2/03 10:22
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
.B.J םולש
.דחאכ תרוקיבה תרעה תאו תואמחמה תא ,ךתבוגת תא אורקל יל םענ

לדבהה לכ םיתיעלש םיקחשמ לש בר רפסמ תללוכ םיקחשמה תרות
ינמ דחאב קר ןד יחכונה רמאמה .לומגה תלבט הנבמב םכתסמ םהניב
תא יתקדב קפס רסה ןעמל ,םינפ לכ לע .םה םג םיניינעמ ,םיבר
תובוגתה תחאב סנרפר) ידיבש רפסב בוש לומגה תלבט תונוכנ
הנוכנ איה ,רדסב הזו ,קחשמה לש וביל םצעב איהש (תונושארה
טסקטל רפסה לש טסקטה ןיב םילדבהה םע רתוי תטרופמ הבושת)
.(הלעמל תובוגתה תחאב רמאמב


םגרותמ תירבעבש ,Tit-for-Tat אוה היגטרטסאה םשש תקדצ ןכא
.'ןיע תחת ןיע'ל


ומסרפתהש םיפסונ םירמאמל עיגת תרתוכל תחתמ ימש לע קילקת םא
.הז רתאב


,בוש הדות
יחצ
רב יחצל וביגה
 
3/3/03 0:17
Bad Arse :תאמ
רב יחצל הבוגתב
רתויה) םהמ דחאו לבחב םיכשומ םיינש םאש יתעמש םעפ יחצ דיגת
.ךושמל ימ םע ול ןיאו הרוחא לפונ ינשה זא לבחה תא חינמ (?םכח
?םעפ הז תא תיסינ
Bad Arseל וביגה
 
 
3/3/03 0:24
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
!הדות .בוט פיט עמשנ טלחהב
רב יחצל וביגה
 
7/3/03 18:01
תימע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תמליד לש קחשמה לע תעמש ןכיה עדוי אל ינא .יחצ רעטצמ ינא
תואצותה לבא ,ריסאה
אל דואמ ,םייחה לע םתוא ךילשהל ןויסנה רתוי דועו ,איבמ התאש
.תונוכנ


המכ דוע לע עדוי ינאו ,ריסאה תמליד לש תורחתב ףתתשהל יל אצי
ומייקתהש ולאכ תויורחת
לש תיביאנה היגטרטסאה ,ןהמ תחא םושב .ץראב םגו םלועה יבחרב
,התכז אל ןיע תחת ןיע
לכל שיש ןוויכ .התוא םיסנמ אל טושפ םיסונמ םינקחש ללכ ךרדבו
םינוקחשמה לכ לש ןורכיז תינכות
הברה תויהל הלוכי איה ,דחא קחשמב (ריכמ ינאש הסרגב ,1000)
ףותיש תוהזלו ,תמכחותמ רתוי
םתירוגלאש םג המ .הנורחאה הבוגתה לע לכתסהל רשאמ רתוי הלועפ
םיתיעל הטונ ןיע תחת ןיע
אל םידדצהמ דחא ףא רשאכ ,תידימת הדיגב לש בצמל סנכיהל תובורק
.לגעמהמ תאצל לוכי
הנכות תוהזל ומכ ,טושפ והשמ תושעל וליפא הלוכי אל הנכותה
םג ןיע תחת ןיע תטישב תגהנתמש
תוחילצמ ךכו ,תולקב תושוע תומכחותמ רתוי תויגטרטסאש המ ,ןכ
.חיוורהל
אל איה רתויב הבוטהו הטושפה איה וזה היגטרטסאהש הנעטה ,רוציקב
התוא קחשל וסינש הנושארה םעפב הנוכנ התייה ילוא איה .הנוכנ
תרות לש אשונב "יכונאה ןגה" לע ךמוס יתייה אל תמאב ינאו)
.יללכ ןפואב הנוכנ אל איה לבא ,(םיקחשמה


ליכמ םדאהש םנמא ןוכנ .םדאה לש תובכרומה ןיינעל ,הרעה דועו
רבד לש ושוריפ ןיא לבא ,םיטיב םיתאממ רתוי ונורכיזב
,לשמל ,ירהש .םיטיב םייתאממ הלודג איה וב הנומטה היצמרופניאהש
הלאשה זא ,םייוסמ ןופלט רפסמ לעב םייוסמ םדא ריכמ והשימ םא
לע הלגמ "הזה םדאה תא ריכמ התא םאה"
המגוד .ינשה םדאה לש ןופלטה תורפס לכ לש היצמרופניא ןושארה
ןומה וילע הלגמ ,םדאה רג הנידמ וזיאב הלאשל הבושתהש איה תפסונ
.דחא עדימ טיבמ רתוי הברה - היצמרופניא
תימעל וביגה
 
 
7/3/03 23:16
רב יחצ :תאמ
ןיע תחת ןיעל הבוגתב
,תימע ייה
רושיק ףרצל לוכי התא ,ולאה תויורחתה לע עומשל דואמ ןיינעמ
תורחתב וחצינש תויגטרטסאהמ תחא ראתמש םירתאהמ דחאל
דגנכ תודימ יתש) ?ןיע תחת ןיע תא תויגטרטסא לש היסולכואב
.(ןיע תחת ןיע לש הסריג םג איה הדימ
לש דוקה תא אורקל חמשא ינא ולאכ תויורחתב ףתתשהל ךל אצי םא
הפתתשה ירה איה) היגטרטסאה לע טרופמ רבסה לבקלו ךלש הנכותה
.((?הפיא) המסרופו תורחתב


:הלעמ התאש תונעטל סחייתא
1000) םינוקחשמה לכ לש ןורכיז שי תינכות לכלש ןוויכ" .1
תמכחותמ רתוי תויהל הלוכי איה ,דחא קחשמב (ריכמ ינאש הנכותב
"..'וכו


?ןוחצינל חרכהב ואיבי םוכחיתו רתוי לודג ןורכיז ךתעדל המל
דימת אוה ךבוסמ ןורתפש תרמואש תיללכ החכוה םוש ןיאש רחאמ
תא גיצהלו תימוקמ החכוה תוארהל ךרטצת טושפ ןורתפמ בוט רתוי
לומ תורחתב ןיע תחת ןיע תא תחצנמש תכבוסמה היגטרטסאה
.תויגטרטסא לש הייסולכוא


הדיגב לש בצמל סנכיהל הטונ ןיע תחת ןיע םתירוגלא" .2
''תידימת


דואמ דבלב תחא היצאוטיסב תידימת הדיגבל תסנכנ ןיע תחת ןיע
תדגוב איהש היגטרטסא ןיע תחת ןיע לומ תבצייתמ הב תרדגומ
דיספת ןיע תחת ןיע הזכ בצמב .רחא בצמ םושב אלו תיגולתפ
תויגטרטסא ןווגמ דגנ קחשמב ךא ,(רמאמב ןייוצש ומכ) ןדגובל
.תיגולתפה תינדגובה תא סיבת ןיע תחת ןיע


(לברוסמ תוחפ תצק חוסינב) המצע תא ההזמ אל ןיע תחת ןיע .3
.המצע םע הלועפ ףתשל תעדוי אל ןכלו


,יתועמשמ ןורתיבו ,החצינש הנכותהש רבסתמ" :רמאמה ךותמ
דמחנ הייהת ,ןושאר בוביס :דואמ הטושפ היגטרטסאב השמתשה
ףתשת איה םג ,ןיע תחת ןיע םג איה לוממ הנכותה םא "...'וכו
.ךתנעט תא יתרתס ירהו ןושארה בוביסהמ הלועפ


אל איה רתויב הבוטהו הטושפה איה תאזה היגטרטסאהש הנעט" .4
" .הנוכנ


תא הארמש ןייטשנגרומו ןמיונ ןופ לש רפסל קייודמ סנרפר ,בוט
תתל לגוסמ התא םא .הלעמל ןתינ ןיע תחת ןיע לש התונוילע
רבדמ התאש היגטרטסאה תא ראתמש טנרטניא רתא וא רמאמל סנרפר
.הבוגמ אל ךתנעט זא דע .ונלוכ תא ליכשת ,הילע


ןתינש רמול תנווקתה אלשו ךתוא יתנבה אלש תווקל הצור ינא .5
.עדימ לש דחא טיב רשאמ רתוי דחא טיבב ליכהל
רב יחצל וביגה
 
 
7/3/03 23:30
רב יחצ :תאמ
ונלוכ תא ליכשת אובל הבוגתב
הנווק םוקמב הנווכ
רב יחצל וביגה
 
 
8/3/03 10:28
תימע :תאמ
ונלוכ תא ליכשת אובל הבוגתב
הבוטה הניא הדימ דגנכ הדימ תיגטרטסאש רורב ,תישאר .1
ינאו ,חרכהב רתויב
תחא :תויגטרטסא שולש תופתתשמ קחשמבש חיננ .אמגוד תתל לוכי
הדומש
איה :ךכ תקחשמש תחאו ,הדימ דגנכ הדימ תקחשמש תחא ,דימת
הסנמ
השיחכמ הביריה םא .התבירי לש הבוגתה תא האורו ,שיחכהל
זא ,אבה רותב
םא .הדימ דגנכ הדימ לש דומל תסנכנו הדומ תינכותה ןכמ רחאל
הביריה
.שיחכהל הכישממ תינכותה זא ,תודוהל הכישממ
תחא לכ ,תונושארה תויגטרטסאה יתש לש קחשמבש ויהי תואצותה
הנש לבקת
שמח לבקת הנושארה ,הנושארה דגנכ תישילשה לש קחשמב .רסאמ
םינש
דגנכ היינשה לש קחשמבו .הישפוח אצת תישילשהש דועב
רחאל ,תישילשה
לכ הנש ולבקיו הלועפ ופתשי תונכותה יתש ,םינוקחשמ שולש
,ךכיפל .תחא
.חצנת תישילשה היגטרטסאה
אוה ,תאבהש רתאב רבסומ לשמל םגש המ הזו ,ןוכנ ןכש המ
תיגטרטסאש
וזש ןתניהב - שאנ לש לקשמ יווש תדוקנ איה הדימ דגנכ הדימ
היגטרטסאה
םיעדוי אלש הז ידכ דע) ךכ קחשל יאדכ ךל םג ,ךלומ תקחשמש
קחשמה יתמ
רתוי לש קחשמב ,תילמיטפואה איהש רמוא אל הז לבא .(םייתסמ
המכמ
.םיפתתשמ


ןתינש רתא םושב תנגרואמ התייה אל יתפתתשה הב תורחתה .2
ול תתל
הנש ינפל היה הז) זאמ ילש דוקה תא יתרמש אל ןכ ומכ .רושיק
,(ךרעב יצחו
שמחב הלחה ילש תינכותה .יתישע המ רפסל לוכי ינא לבא
הרמש ,תואדוה
היגטרטסאה תא שחנל התסינ ,הרוחא םינוקחשמ השימח לש ןורכיז
ביריה לש
היגטרטסאה תא רוחבלו ,וללה םינוקחשמה תשמח לש תואצותה יפל

לבא ,הצור התא םא רתוי טרפל לוכי ינא .הדגנכ תילמיטפואה
תצק יל הארנ הז
.ןוידה תולובגל רבעמ
ןכ ינא לבא ,החצינש היגטרטסאה התשע המ רכוז ךכ לכ אל ינא
קלחש רכוז
אוה םא ,ביריה לש ןורכיזה לדוג תא שחנל תוסנל היה ןיינעהמ
.10 מ ןטק


דגנכ קר אל תידימת הדיגב לש בצמל תסנכנ הדימ דגנכ הדימ .3
תדגוב
םה םא ,"תודמחנ" רתוי תצק תויגטרטסא דגנכ םג אלא ,תיתרדיס
תוחלוס אל
םהלש ביריה םא ,ןמצעב דוגבל םימעפל תוסנמ םה םאו הדיגב לע
הארה
תויגטרטסא דגנכ קחשמב .הלועפ ףותיש לש םינמיס ידמ רתוי
,"תומימת" רתוי
.הדימ דגנכ הדימ חצנת וזכ היגטרטסא


םדאה" הנעטהש אוה יתרמאש המ .ןוכנ יתוא תנבה אל ,ןכא .4
רתוי ליכמ
םע ןופלט ירפסמ רכוז אוהש ןוויכ ,היצמרופניא טיב םייתאממ
הניא "תורפס רתוי
איה דחא ןופלט רפסמב הנומטש היצמרופניאהש ןוויכ ,הנוכנ
תוחפ הברה
.ולש תורפסה רפסממ
ןייפאל תולאש םייתאמ תרזעב ןתינש דיגהל ןבומכ ךכב ןיא
,םדאה תא קייודמב
.הנטק תועט ןקתל קר אלא
תימעל וביגה
 
 
8/3/03 12:28
רב יחצ :תאמ
רומג רדסבל הבוגתב
,תימע ייה
תייסולכוא לש ןוציק הרקמ הגיצמ ןכא תאבהש המגודה .1
דימת) לילעב תילאר אל איה ןהמ תחאש הנטק דואמ תויגטרטסא
דוקינ לבקת ןיע תחת ןיע ןכא הזכ הרקמב .(הלועפ תפתשמ
.ךומנ
הניא תיללכ היגטרטסא לש התחלצהש ררוכזל ונילע תאז םע ךא
היסולוכוא דגנ םא יכ ,הדיחי היגטרטסא דגנ קחשמב תנחבנ
רפסמ דוע קחשמל םיפיסומ םאש רורב .תונוש תויגטרטסא לש
רפסמ תא ונינש אל ןפוא ותואב תוקחשמש תויגרטסא לש בר
התוא לומ םיקחשמ-םיבוביסה רפסמ תא םא יכ תויגרטסאה
.היגטרטסאה


םייעדמ םינוירטירקב תדמוע התייה תורחתה םאש חינמ ינא .2
םילוכי ויה םלוכו המיאתמה תורפסב תמסרפתמ התייה איה
.הנממ תונהל


.קדוצ .3


הלעהש 'רבג דוע'ל אורקל ךרטצת הרורב ךתנווכשכ וישכע .4
.הדוקנה תא
רב יחצל וביגה
 
 
9/3/03 1:38
רבג דוע :תאמ
רומג רדסבל הבוגתב
,תימע םולש


:1 'סמ הרעה
ארקנ הרקמב םגש ("רבג דוע") ינא ןכא
ןיינעב הנעט יתילעה ,יחצ
,(תבתכ וילאש) רב יחצ אלו תובכרומה
.ביבחה רמאמה לש ביבחה רבחמ אוהש


:2 'סמ הרעה
רפסמב הנומטש היצמרופניאה" :תבתכ
רפסממ תוחפ הברה איה דחא ןופלט
,תוחפל יל ,הנעטה - "ולש תורפסה
.הרורב אל


הדוקנ התיה וזש ,יתבתכ רבכ
ןכל ,החכוה אקווד אוולו הבשחמל
אוהש יאנתב ,ןוקית לבקל חמש ינא
ידכ תו/אמגוד יווילב יוצר קמונמ
.ןיבנ ונלוכש


ילוא) חומה ךיא גשומ שממ יל ןיא
תא ןגראמ (?תוחומה בור רמול שי
ןיעמ יתישע ןכל ולש היצמרופניאה
הריפס תוטישל תינטשפ היגולנא
.תוטושפ


ןוידה ךרוצל יטרואית ןופלט רפסמ
תורפס 7 ןב רפסמ לכ אוה ונלש
ןבומכ שי ,תואיצמב) תוינורשע
ירפסמכ םיריבס אל םהש םירפסמ
.(0000000 :לשמל ,ןופלט
תויהל תולוכי תוינורשע תורפס 7
תונוש הריפס תוטיש י"ע תוגצוימ
לוכי רפסמה זאו םינוש םיסיסב םע
י"ע גצוימ תויהל
ןיידע ךא ,הנוש תורפס רפסמ
,ימעטל ,היצמרופניאה תומכ
.הלוקש איה
עמשמ ,10 סיסבב תורפס 7 :אמגודל
.םינוש םירפסמ 10,000,000
גצייל ןתינ (16) ילמיצדסקה סיסבב
"ןצקומ" ןפואב .תורפס 6-ב ל"נה
10,000,000 סיסבב
גציל ןתינ (ןוילימ 10 סיסב)
תחא הרפסב ל"נכ ןופלט רפסמ
היצמרופניא יגוס תומכ ןתנהב)
רבכש יפכ ,תורפסה רפסמ ,תמיוסמ
ימטירגול רשקב יולת ,יתנעט
הריפסה סיסבו ,הריפסה סיסבל
תויורשפאה רפסמ הז וננוידב אוה
םיבשחמב לשמל ,"טיב" לכב תונושה
טיב לכב ,םויכ םיצופנה םייתרפסה
.(2 = סיסבה זאו תויורשפא 2 הנכתת
תואמגודב היצמרופניאה יגוס תומכ
הלוקש ןוידה ךרוצל איה ל"נה
תורפס 6ב :אמגודל ,ההז אל יכ םא)
עדימ דוע ןסכאל רשפא ,16 סיסבב
.(10 סיסבב תורפס 7 ל רבעמ


ונכתייש איה תפסונ הבושח הדוקנ
,רפסמ "סוחד"ל ידכ "ךרד ירוציק"
המכ לש גוציי ןכתיי ,אמגודל
רבכש וא ןמצע לע תורזוחש תורפס
ןתינ זאו ,רחא רשקהב תונסכואמ
תוחפ י"ע ןגצייל (םירקמ םתואב)
ןכתיי אמגודל ."םיוות"
רוכזי 7919486 רפסמה תאש
-1948 ,ותדיל תנש 79-כ ינולפ
ולש ןויצה 6-ו הנידמה תמקה תנש
היהי הז גוציש ןכתייו הקיטמתמב
ןיידע ךא .יללכ גוצימ רתוי םונצ
ריבס םדא לכ טעמכש ךירעמ ינא
דומלל ,םיוסמ ןמז קרפב לוכי
ךכ ,םהש ןופלט ירפסמ 7 לכ
ריבס יל הארנ ןועיטהש
.(םלשומ אל ,הדומ ינא יכ םא)


,וזמ תחלצומ אמגוד ךל שי םא
.ארקל חמשא ל"נל תורעה וא
רבג דועל וביגה
 
17/3/03 10:06
הנדע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,חצ
,שדחמו ןיינעמ ,הנבהל חונו ריהב גצומ ,רמאמ הלחא
.שקבל דוע רשפא המ זא ,ךויח םע דועו
(השדחה הזירחה תנפואל הווחמ תושעל ושקיב ולא תורוש)
היה השקש הדימב ירלופופל ותוא הכפה רמאמה לש ותוכיא ,ירעצל
.תובוגתה עפש לע רובעל
ורמאנ רבכ , ףיסוהל הצור ינאש םירבדה יכ ,ןכ םא ,ןכתי טלחהב
.תרחא וא וז תינידנולב ידיב ,םדוק
תא םיישיאה ייחב תמשיימ ינא השעמלש יתנבה ,רמאמה תאירק רחאל
הזל תארוק ינא .תורחא םילימב קר ,ךדי לע תלצמומה השיגה
הברה ךכ לכ) הפי רתוי ילע שבלתמ טושפ ,"ךומכ ךערל תבהאו"
(:...םח שממ היהנ ...הפ וטשפוהו ושבלוה םידגב
ללה ורזח וילעש) כ"נתהמ הזה קוספה תא הניבמ ינא ובש ןפואה
יתרחב ינא .הכלהב תלבוקמה תונשרפהמ תצק הנוש (אביקע יברו ןקזה
ךמצעל דמחנ רתויש המכ תויהל לדתשת" תרמוא רשא םייח ךרד ץמאל
תויהלב אוה ילש רתוי לודגה ישוקהש ,יתיליג ,בגאו) "םירחאלו
.(ימצעל הדמחנ
לא ךויחב האב ינא םא םגש אוה ,ךלש השיגב יתסנכהש דיחיה יונישה
הסנמ ינא .הרזחב וב עוגפל תשקבמ אל ינא ,יב עגופ אוהו ,והשימ
םילוכיש תומוקמה תא יכותב אוצמל הסנמ ,ותוגהנתה תא ןיבהל
םע וליפאו ...ישטיקו קיבד עמשנ הזש תעדוי ינא .ול חולסל
יל לק יכה הככ לבא ... (ופט ופט ופט) םיינאיטסירכ םיטנמלא
.הלאה םייחב להנתהל
ישיא ןפואב ילו ,םייטרואית םירבסהב הבוט ךכ לכ אל ינא ...ילוא
:אמגוד םג ךל ןתא ינא זא .תואמגוד יל םינתונשכ ןיבהל לק יכה
,םוחב םיאלמ םימי הרשע ונרבעה .ינלוגמ ינר .םיסקמ רוחב יתרכיה
...(רקונסב ותוא יתערק םגו) ,קוחצ ,םישוגיר ,הבהא
.יב עגפש והשמ רמא אוה כ"חא
.הרזחב וב עוגפל יל הרומ היה ןיע תחת ןיע לש ןורקיעה
םיסקמ םדאנב הזיא ימצעל ריכזהל ,חלוסה םוקמה תא שפחל יתרחב
.תבהוא ינאש םדאנב ,יכרעו בוט םדאנב ,רוחב ותוא אוה
.בהוא םוקמ ותואל רוזחלו ,ונניב םירודהה תא רשייל ןמז ונל חקל
.ונחלצה לבא
.ונחוורה ונינשו


,םסק הטמב ומכו .דימת .ךייחלו ךישמהל ךירצש תנעוט ינא
...ףופ ... .תומלענ "תועיגפ"ה


תא ךל השועש המ הז דנולבש תעדוי יתייה םא ,יטיווס ,םויסלו
...ןצמח ימ םע רויכב יתייה ןמזמ רבכ ...הז


תבהוא
ינא
הנדעל וביגה
 
 
17/3/03 22:45
הדבעמ בצ :תאמ
...יתגגומתהל הבוגתב
המכ לבא .תמלשומ תא תנשעמ תאש הזמ ץוחש ךכ לע ןיררוע ןיא
והשמ הזש הארנכ ?ךבס ?ךדוד ?ךלש המרל עיגהל םילגוסמ םישנא
ךדוד לש ותעד תא עומשל היה ןיינעמ תמאב .תיבהמ ותיא םיאבש
ולש תינייחאה תוחפל לבא ,ונניא אוהש לבח ךכ לכ .אשונה לע
.ונכרד תא רישעהלו ריאהל ןאכ
אוה ילוא ,"יהולא הז חולסל ,ישונא הז תועטל" :םעפ רמא והשימ
.קדצ
הדבעמ בצל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא