םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

הזה הלילה
תעפי

תתל ךל הלילחו ןושיל תכלל הצור איה
,הטוהל תא .היעבב תא .דבל תכלל הל
,והשמ הצור תא ,הרוכיש תא ,הזילע תא
הצומחהו ,לזואו ךלוה הלילה ,והשימ
ךל אבו שואיב עוקשל ךל תמרוג תאזה
התוא קונחל


ודיגיש תודחפמש תונבמ ךשפנ ירמש .תודסחתמ תורוחבמ ךשפנ ירמש
תא תומקעמש תונבמ ךשפנ ירמש .תומשונ ןהש ,תוצור ןהש ,תושפחמ ןהש
תוכיסנמ ,ךתוא תוסרסמש תורבחמ ךשפנ ירמש .תוללרתשמ תונב לומ ףאה
תאז .ודוי אל ןה םייחבש ,םוטקרב ןהל העוקת השדע םע םינש תובבותסמש
.יתנוכשה רבב דחא ברע זאמ ימצע לע יתחקלש הטלחהה


לבא ,יתנוכש רב אוהש הז "םולבניליל"ה לע דיגהל רשפאש ןורחאה רבדה
סוכל יתדרי םתס וליאכ גהנתהל ימצעל יתישרה ,הנוכשב יתרגש ןוויכמ
תא יתאצמ הרקמב ,תרפואמ יתייה הרקמב ,ףושחמב יתייה הרקמב .יניטרמ
לבא ,םיתורישב הארמה לומ תררוסה יתקורסת תא הניקתמ העש עבר לכ ימצע
ונלגרת דחיבו יתיא התיה 'א .רורב היהיש ברע ריבעהל ידכ םתס ןאכ ינא
ינשע ,ךלומש הקשמב ידקמתה :רב פא קיפב תורוחבל תינייפוא תוגהנתה
םע תקתרמו הרע החישב יחצפו םייניעב דחא ףאל ילכתסת לא ,תרשרשב
המ ןומה ןכל שי וליאכ ,םינש התוא תיאר אל וליאכ ךתיאש הרבחה
.התוא תוארל ידכ קר ןאכל תעגה וליאכ ,םילשהל
הקוסע תא ברעה לש ןושארה שילשב .השולשל םיקלחתמ פא קיפב תוליל
ךתוא דירטהל לולע ךדילש הז .תקחורמ ,השולת ,תכייש אל תואריהלב
תויהל לוכי .והשמ הרק םא תוניצרב ןיינעתהלו הבוצע תא המל הלאשב
לוכי ,ךלש ןוסאפה תא ההזמ אל אוהש תויהל לוכי ,דדייתהל הסנמ אוהש
ךיפב העוקת היהת ולש ןושלהש תויהל דואמ לוכיו המוגע תמאב תאש תויהל
,תואקשמ המכ ירחא רבכ תא ברעה לש ינשה שילשב .ברעה לש ינשה שילשב
ילוא הנוכנה הרבחה םע תא םא .הביבסב רבד לכ םע טטרלפל הליחתמו
,םירב תבעתמ הצאקפ םע העוקת תא םא לבא .הזמ והשמ ךל אצי וליפא
תא ברעה לש ןורחאה שילשב .היעב ךל שי ,םוקמל ישוקב בוחסל תחלצהש
רבכ התוש ךתיאש הרבחהש ךל הנשמ אל רבכו ,לוהוכלא תלערהל ךרדב רבכ
תוקד המכ דוע .םש תא .זוב שחור טבמ ךב תעקותו םייל רזירב תועש שולש
לוהוכלאה לבא ,םיינש וא קולש לש ןיינע הז ,הלסאה ךותב שארה םע ייהת
לכ ,םש רבכ תאו תידירג תא ,דוע הצור תאו ,ךלש הנחבהה שוח תא שביש
.ךלש ןיזה לע םלועה
קודבל הליחתמ תאשכ .הרע תוניינעתה ןיגפהל הליחתמ תא הזה בלשב
המ הברה ןיאש תטלוק תא םואתפ - הרוק רזומ רבד חטשה תא תוניצרב
אלהו םייללכה םיטבמה בלשב תייהשכ ךיניעמ הקמחש הדבוע ,תוארל
דימת םיווש םירוחב) םדקומ וקלתסה םיוושה םירוחבה ילוא .םידקמתמ
םירבג ץרוש םוקמהש ךל המדנ היה קר ילוא ,(ברעה לש ואישב םימלענ
םכתסמ ללשהש הלגמ תא ,השוב ילב עציהה תא תנחוב תאשכ ,וישכע .םייואר
םע ועיגהש םירגוב המכ דוע ,ךלומ םיכחגמש םינק'צוחמ םילייח ינשב
שאונ טבמ םישטולש םיעובק םיינוהמת םתוא ,םידדוב םישרפ המכ ,הרבחה
קודבל הליחתמ תאש םינזרוטמ םיסרע המכ דועו ,םלומש הקשמבו ךב
הליחתמ תא .תועבצאה ןיב ךל תקמוח החטבההו ,ןשקאל בצמב תא .תוניצרב
תאו ,דאמ ךושח ,השק הזו ,ךלש תושאונה תדימ תא ךמצע ןיבל ךניב בשחל
תפתשמ אל 'או .םייניע רבסמ אל תוארל החילצמ תאש המו רטממ האור אל
.דבל תכלל הל תתל ךל הלילחו ןושיל תכלל הצור איה ,אוה ךופהנ .הלועפ
,והשימ ,והשמ הצור תא ,הרוכיש תא ,הזילע תא ,הטוהל תא .היעבב תא
קונחל ךל אבו שואיב עוקשל ךל תמרוג תאזה הצומחהו ,לזואו ךלוה הלילה
דימת ?הז תא תושוע ןה ךיא ,דבל ועיגהש תונבב אנקל הליחתמ תא .התוא
ךייחל החילצמו ,דבכ והשמ הנימזמו דבל העיגמש תאזכ תויהל תיצר
והשימ הכירצ ינא המל ?תאזכ אל ינא המל .חרפ ומכ העוגר תואריהלו
יתיא ריבעיש והשימ ?םישנא אלמ םוקמל תסנכנ ינאשכ דיה תא יל קיזחיש
ךויחהו ,םלעת ןורגב העוקתש עדרפצהש דע ברעה לש ןושארה שילשה תא
.םלועה יפלכ תאזה תומיענהו ,עיפוי


רקוב תונפל ךמצע תא תאצומ תא םירקמה בורב .רמגנ הז ןאכ םירקמה בורב
הפורט הניפסל תכפוהש הקיר הטימל ךרדב 'א םע תינומ תקלוח ,תדדונתמ
תונמרחש הלגמ תא ,אב אוהש חיננ ,אב אוה םא לבא .תומל ,תומל ךל אבו
תא .שחלאמ אוהו רנואד אוה לוהוכלא .תיטרואית תונמרח איה לוהוכלא לש
עגמהו אופק ךלש ףוגה ,ךלש םיבצעה תוצק תא ההקה לוהוכלאה לבא ,הטוהל
אל רבכ לבא ,ותיא תא .לוהוכלאה ךסמ ךרד ישוקב ךילא עיגהל חילצמ ולש
שארה ,טעמ ךכ לכ תרומת השק דבוע אוה .תינאכמ תאו ,רז עגמה .םש שממ
ץירח ךרד שחרתמהמ והשמ טולקל החילצמ תא .תכפהתמ ךלש ןטבהו םלוה ךלש
תאשכו .תמדרנ תא זאו ?ללכב הז ימ ,אוה הזו ,תא תאז ,םייפעפעב ןטק
לכ לכה ,הטימהמ ךמצע תא רורגל החילצמ תאשכו .םיירהצ רבכ ,רקובב המק
.םדאנב ומכ בוש שיגרהל הליחתמ תא ,הפקו תחלקמ ירחא לבא .ליחבמ ךכ
.דמלתש .בורקה ןמזב אל תוחפל ,'אל רתוי תרשקתמ אל תאש תעבשנ תאו
ךתיא רבדת אל איה ילואש תבשוחו ,לומתא התוא תפנפנ ךיא תרכזנ תא זאו
לכ תאו ,תאזה הבשחמה תא המילעמ תא זאו .גואדל הליחתמו ,רתוי
ןויז ירחא וליפא אבש ךויחה ,ירחאש םויה ךויח תא תנתונו ,תורחאה
לכ היה אל (הפצירה לע םודנוק ,סכיא) ךעטמ וניא ךנורכיז םאו ,עורג
.ער ךכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
22/4/03 19:00
תחא םתס :תאמ
תעפיל הבוגתב
םיכרדה תחא וז לבא םיראבל תכלל יל סאמנ .בוצעו ןוכנ רואית הז
.הזה דדובה םלועב והשימ ריכהל תודיחיה
תחא םתסל וביגה
 
 
12/5/03 15:42
הרפע :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
,לבאהמוד שאר יל שיש תמאה ,ךלש שארב האנקמ ינא ,ךל דובכה לכ
תונהל יכישמה זא ,תכלל ימ םע קוידב יל ןיא
הרפעל וביגה
 
 
24/3/04 2:36
:תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
רבח יל שיש לזמ הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
22/4/03 19:26
cookieldia :תאמ
תעפיל הבוגתב
ץיפקמהו הפיה יצחה תא תוארל ךירצ ,םלועב בוט רבד לכ ומכ לבא
...םייחה לש
לוכי ינאו (רבח םעו דבל) יבנלאב דחא פא-קיפב יתייה תישיא ינא
..םיבצעה לע תצק יל הלוע ןכלש ןוסאפהש ,תונב ,ןכל רמול
התוא תא תמאב תולהנמו תובשוי םייתש ונטלק ילש רבחו ינא ,ןכ
,ןכ..תושפחמ אל וליאכ..דחא ףאב טבמ תופיעמ אל ,"הרע" החיש
!רדסב
שי ,המ אלא ,םילייח) ראטסדלוג ונימזה ,ראבל וסנכנ ה'רבח השולש
תחא םע ליחתה דחא זאו ןשעל וליחתה ,(?"דבכ" והשמל ףסכ םהל
אוהש תובשוח ןתא המו...סומינב הבריס איהש ,ןבומכו...תונבה
הפחיר תוננבה תחאשכ !שמשכ ןכל רורב הז ירה !יאדווב ,וא ??השע
ךותל ץפיקו תונמדזהה תא יעיש דבאתמ ותוא לצינ ,םיתורישל הל
רהוז םותכ עבצ הזיא םע םש םותכ היה ולש םשה וליאכ קירה בשומה
...עזעזמ
לבא ,םיטקייבואה ינש לע םהינימל הנזאה יעצמא יתלתש אל תישיא
המכו ,םיצלואמ תויודגנתה יטפשמ רפסמ רחאלש ימצעל ראתמ ינא
ולכי םלוכ ,קוריל הדרי הנגהה תמר ,םיפשפושמו םימכחתמ יטפשמ
םה ןאל גשומ יל ןיא...ברע ותואב "והשמ" ליחתהלו החוורל םושנל
ךרדב יתייה ,ךכ לכ ןיינע אל הז תמאה) ברעה ףוסב ועיגה
(..לוהוכלאמ אלו ,איקהל םיתורישל
רבד לכ ומכש אוה ,ףוסה דע לכה וארק ןכאש ולאל ,הנותחתה הרושה
לש תחתב םש יא עוקתה ףאהו ןוסאפה תדימב ןומט לכה ,תונב ןכתיא
ומכ יהנתת ןושאר רבד ,ןתא המ וא ימ הנשמ אל הז ירה...םיהולא
אל תא וליאכ...םייחה לש ינועה תנוכשב תכלוהש ורנומ ןילרמ הזיא
...םש השוע תא המ הניבמ
יל שי םיתיעל - והשמ ןכל רמול הצור ינא ,יתורבח ,הנה זא
.!אל הז זא ,אל תרמוא יהשימשכ לבא ,הזועת םיתיעל ,םיציב
תא םיסנואש םיקאינמה םירבגה ראש ומכ יתנבה ,ברע ותוא ירחא
אל ומכ ךרעב הז הרוחב יפמ אלש ,(..ןהלש אלש וא) ןהלש תורוחבה
.ךל אבש ךיא הז תא שרפל רשפא - ך"נתהמ
לע החילס) הנוז ןב םע דחא הליל ולקתית אלש הווקמ קר ינא
...אל וא תוצור ןתא םא ןיב ,סקס הצריש (יוטיבה
!תוננב בוט הליל
cookieldiaל וביגה
 
 
22/4/03 19:28
cookieldia :תאמ
(; ...רורמ ולוכ הזה הלילהל הבוגתב
םיסנא בעתמ ינא
םיציבה תא םהל שולתל ךירצ
םהלש ןושלהמ םתוא תולתל
..רעי הזיאב בקריהל םהל תתלו


דדועמ וא ןיבמ םולשו סח ינאש םלוכ ילע וצפקי אלש ,הרהבה הככ
!אל ינא יכ ,סנוא
הנהמו חוטב הליל
cookieldiaל וביגה
 
 
22/4/03 19:42
הליה :תאמ
...הדוקנ דועול הבוגתב
וא .סנואה תדוקנ תא תרהבה ך ל ז מ ל - השיגדמ ינאו .ךלזמל
גנעמ ןויד אל הזו ,סנוא לע ידמל קתרמ ןשס ןאכ חתפנ היהש
.גחל


יא .םיקחשמ םלוכ ,קחשמ הז ,יד ,ונ - םיראב פא קיפל רשקבו
.c'est la vie ,תלספנ תא זא יכ ,םיקוחה תא םירחהל רשפא


עזעזמ רבואגנאה םע רקובב םוקלו ,רכתשהלו תכלל ךל אב םא זא
ךלש תורבחה םא .יתריקי ךל ינהת ,הפצירה לע שמושמ םודנוקו
תוזעונ המכ יאצמתו ,ןהמ ירטפית - תחתה תא ךל תוסאבמ
.ךומכ םייח תוקקושו הקושתמ תופרשנ תוצצפ תוילוקו


ךסחנ םינויז סופתל לש הזה גונעתה לכ זא ,רבח יל שי םנמא
ךמוקמב הפידעמ יתייה ,ישיא ןפואב ,ינא ?תמאה לבא ,ינממ
רוזחלו ,יל המדנב קחשלו טטרלפל ליבשב קר רב פא קיפל תכלל
...םדרהלו דיב תצק תושעל ,ד ב ל התייבה
הליהל וביגה
 
 
22/4/03 22:58
חחרפ :תאמ
...הדוקנ דועול הבוגתב
םתוא דירפהל ןיינועמו םיסנא בעתמ אוהש הדבועה םאה
?הקדצהל תנתינל ולש הרימאה תא ךפוה ,םיציבהמ


!!!תופתושב ןברקה תא םישאמ ירה אוה


היתופדעהלו התוגהנתהל רשק אלל סנואל הפתוש הניא השא
רמול השא לש התוכז .השובל ןפואל רשק םוש אללו תוינימה
הלקה לש הדוקנ םוש ול הנקמ וניא רבדה .דחאל אלו ףלאל ןכ
.הסרובב תודבועה תחאכ השבלתה םא םג הנבה וא


.הדוקנ
חחרפל וביגה
 
 
23/4/03 0:53
הדבעמ בצ :תאמ
????ריהבהל הבוגתב
,תסנאנה לע המשאה תא ליפהל יל הלילחו סנוא קידצמ אל
תומלעתה איה ינוציק ןפואב תיביטקובורפ תוגהנתה לבא
.תורמה םייחה תודבועמ
לבא ,יקוח דואמו ימיטגל הז קורי רואב שיבכ תוצחל םג
התואב שיבכה תא םיצוחש ינפל הנימיו הלאמש קודבל אל
הזיאש תורשפאה תמייק דימת יכ ,םוטמיט רבכ הז תונמדזה
אוה שנועה זאו רוזאב אצמנ קוידב גוהנל עדוי אלש רגפמ
.דואמ רבכ
ןכ ףלאל הרמאש ,תיביטקובורפ הרטלואה הרוחבה ילוא זא
.המכח אל טלחהב איה לבא ,תקדוצ ,אל דחאלו


?הלש ןופלטה רפסמ תא ילוא ךל שי ,בגא ךרד
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 1:05
חחרפ :תאמ
????ריהבהל הבוגתב
?המכח הניא ,אל דחאלו ןכ ףלאל הרמאש ימ
חרוא ,תוינימ תופדעה ןיב רשקה המ ,ןיבא ינאש ידכ
.המכוח ןיבל ינתנהנ םייח


ךלש הייעבה קוידב המ ,םיבר םירבג םע בכשל הצפחש השא
רקבל זעמ ללכב התא ינורטפו ינרסומ םוקמ הזיאמ ?התיא
איה זא ."המכח אל"כ הלש תוגהנתהה תא רידגהלו התוא
!?המ זא ונ ,ךמעט יפ לע אל


רחאו (?אל ,םכח םג חטב) רתוי לוז הז יכ תיבב התש ךל
.רבב ךלש תודוסחה תא שפחל ךל אצ


.....דכול תא ריכזמ םימעפל התאש
חחרפל וביגה
 
 
23/4/03 5:21
הנשמ אל :תאמ
????החילסל הבוגתב
}{ שושפ .ןאכ התאש לאל הדות שיוא
הנשמ אלל וביגה
 
 
23/4/03 8:09
הדבעמ בצ :תאמ
????החילסל הבוגתב
תרבגהש בשוח אל .החותפ תלדל ץרפתמ התא ,עיגרת
טושפ איהש בשוח ןכ ינא .ןוידה לש יתאה דצהמ המשא
יקוח תא תומאות אלש תורמה םייחה תודבועמ תמלעתמ
.םילענה רסומה
אוה םכחש (ילש אל) הפיה טפשמה תא לבקמ ינאו רחאמ
תרבגה ,ןהמ אצוי חקיפש תורצמ ענמנש םדא
ילש םינוירטירקל הנוע אל טלחהב תיביטקובורפה
.המכוחל


תלוכיל ינייפוא אל שממש) בולע הטנקה ןויסנמ ץוח
ןועיט םוש תגצה אל (ךלש המישרמ ללכ ךרדבה הביתכה
התא .pre-partying ל עגונש לולחה טפשמב שממ לש
.יניינע ןויד חותפלו ןכ תושעל ןמזומ


תא ךל ןיא וא ךל שי ,ףוס ףוס יל דיגת ילוא וישכעו
?הלש ןופלטה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 16:20
הליא :תאמ
!!!!השקבבל הבוגתב
יכה סרוקבש םוקמ הזיאב יתארק .היצרק ,יקוא
סנואה ירקמ לכבש םידמלמ היגולונימירקב יסיסב
תסנאנה הארמ ןיב רשק ןיא ללכה ןמ אצוי אלל
.םינפתו דמלת .סנואה ןיבל השובלו
הליאל וביגה
 
 
23/4/03 16:29
הדבעמ בצ :תאמ
!!!!השקבבל הבוגתב
,הרקיה הליא תרבג
תוננב יארוק רוביצ םע תקלוח תאש ךדיצמ דמחנ
יסיסב יכה סרוקהמ תובחרה ךיתועידי תא
המ תא ימינפתו ידמלת םא לבא ,היגולונימירקב
האירקב יסיסב יכה סרוקב דומלל הרומא תייהש
אלא ללכ הארמל סחייתמ אל ינאש יניבת
.תוגהנתהל


סרוקב תדמלש המ לש ךשמהה תא אורקל הכחמ
לע ןברוקה תוגהנתה תעפשה לע היגולונימירק
.סנאה לש הריחבה ךילהת
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 1:14
תירונ :תאמ
????ריהבהל הבוגתב
!תומילא וז ,ןימ אל הז סנוא
תא המ וא תיארנ תאש ךיאל רשק ןיא שממ לבא ,ןיא
!סנאהל ךלש םייוכיסל תשבול


יאוולה ,המכוח לומ קדצ לש ןינע ןאכ היהו יאוולה
תירונל וביגה
 
 
23/4/03 6:46
דכול :תאמ
?םייחה תודבועל הבוגתב
הז םא 8 וא 80 תונבמ 18 תונב רתוי םיסנוא המל זא
?תינימ הכישמבו ינוציח הארמב יולת אל
דכולל וביגה
 
 
23/4/03 11:39
חחרפ :תאמ
םייחה תודבועל הבוגתב
.תומילא אוה סנוא ,ןימ וניא סנוא


.םיינימ םירציל םירושק וזה תומילאל םיעינמה
אוה ירכזה ןימל רושקה ןומרוה אוהש ןורטסוטסטה
.הנושארה הגרדמהמ תומילא םדקמ


תמאה ןעמל .םייארונ םירפסמב םיסנאנ 8 ינבו תונב
םידלי טעמ אל .ללכו ללכ ןותחת ףס וניא 8 ליג
שובלה הז חטב לבא ,םיסנאנ םייתנש ינב
םה ובש עזעזמה ןפואה וא םהלש יביטקובורפה
תא השועש ,הווארל םפוג ינמכמ תא ףושחל םיזיעמ
.םירגובב םינתונ םהש ןומאה רמול אלש ,הז


ןפואב שבלתהל וליחתי תוטועפש ןמזה עיגה תמאב
רודיש לע רוסאל שי :ךכמ רתוי ילואו עונצ
ליבומו ןמרחמ הזש רורב ירהש ,םילוטיטל תומוסרפ
.סנואל


ונלש תינקפנה הרבחהש ךיא ,םיליפודפ םתוא םינכסמ
....םתוא הרגמ
חחרפל וביגה
 
 
23/4/03 16:22
דכול :תאמ
הרומהמ ספספת אל םלועלל הבוגתב
ליגב םישנה רפסמ ךא םיסנאנ תוטועפ ,ןוכנ
.רתוי הברה לודג תוסנאנש ןוירפה
ןכלו ,ןוירפה ליגב םישנל ללכ ךרדב ךשמנ סנאה
תדבוע תא השיגדמ השאהש לככש חינהל ינויגה הז
התוכז .רתוי המצע תא תנכסמ איה ,הרופ התויה
,כאבאר לבא ,הלילה עצמאב דבל המורע יצח תכלל
.רהזיתש
תא תוועל לש וזה תירוטרה הקינכטה ,תמאבו
?אל ,תצק הקוחש רבכ ךתיא סמלפתמה לש וירבד
דכולל וביגה
 
 
23/4/03 19:21
חחרפ :תאמ
גוגמד תויהל ספספת אל םלועלל הבוגתב
אל הז .הדוקנ .תומילא לש השעמ אוה סנוא
.תומילא וז ,ןימ


ליגב םישנ יפלכ רתוי עצובמ סנואש הדבועה
לע אל לבא השעמל רוקמה לע הדיעמ ןוירפה
.ותביס
הז .םיינימ םירצי תררועמ ןוירפה ליגב השא
ןויסנ היהי אל הז התוא סונאל לבא .ןוכנ
תומילא לש השעמ היהי התוא סונאל .התוא רבעל
.ןימב רושקה
תוירגיס האורו ןשעל בהואש ימ ,לשמל ךכ
אוה ולש השעמהו בנג אוה ןתוא בנוגו תונחב
.תוירגיס תבהא אלו הבינג


.תוירגיסל הבהאהמ ,הארנכ ,קזח ינימה רציה
םיתועמשמהו םיעינמה תודוסיה דחא אוה ןימה
.םירבד ןומה םיעבונ ןאכמ .,םדאה לצא רתויב
ימ םע תויהל ידכ םהייח תא םינכסמ םישנא
םויק לע שנועה תובר תורבחב .םשפנ הבהאש
יודינ וא תוומ אוה "הדועת" אלל ןימ יסחי
לע דיעמ הז .הז תא םישוע םדא ינב תאז לכבו
.רציה תמצוע


רושק הלש עינמהש תומילא לש הלועפ וז סונאל
םג הרושק םיבר םירקמב איה .םיקזח םירציל
.תונשוכרל


םירצי תררועמ בוחרב המוריע השאש קפס ןיא
השעמל םורגת איה סנאה לצא קר לבא .םיינימ
םדא .יביטמרונה םדאה לצא אל ,סנואה
לעמ ןמרחו ןימ באת אוה םא םג ,יביטמרונ
עיצי ,הרק תחלקמל ךלי ,וטבמ תא בסי ,ושארל
רחא השעמ לכ וא הלילה תניצ ינפמ הכימש הל
הנמזה וניא הלש םוריעה .התוא סונאל ךלי אלו
.ןימל


ןגב המוריע דועצל הנמזהכ שרפתמ הז םאה
!אלש יאדווב ?ליל תעל תואמצעה


.םימילא םישנא רתוי שי ליל תעל תואמצעה ןגב
םאה .חופת קנרא םע תכלל יאדכ אל םג ליל תעל
השענש דושה השעמל ףתוש חופת קנרא םע ךלוהה
?וב


לצנמ םילא שיא ,תויונמדזה לצנמ דדוש
לצנמ סנא (לגרודכב םג) תויונמדזה
תבהא אל וז ,ןימ אל הז לבא .תויונמדזה
וז ,דוש הז .ףסכ תבהא אל הז ,תוירגיס
!!!סנוא הז ,הבינג


(היגוגמד וז ןבומכו)
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 7:50
Bad Arse :תאמ
תוקוחש תוקינכט םהל שיש םישנא םע הז הככל הבוגתב
רושק אוה םיקזח םירציל רושק אל סנוא
חנומב וא המשא שגרב רסוח ,ןופצמ רסוחל
.תילאיצוס יטנא תוישיא תערפה יעוצקמ
ללועל רשפאש טקייבוא רחאב םיאורש םישנא
םה ולא המשא תושגר אלל םיצורש המ ול
יכ םהב לפטל השק יכה םג ,םיחצור םיסנא
םילבוסש םייתייפכ םיידי יפטושל דוגינב
ותוא דיחכהלב הרזע םיצורו םוטפמיסהמ
םינהנ םימעפ הברה םילאיצוסיטנא
.'וכו סנואהמ ,םוטפמיסהמ
.רגובמ ליגב לדגל רשפא יא ה'רבח ןופצמו
ורכז םידלי םכל ויהי וא שיש םכמ ולא זא
תוהדזהלו החילס שקבל המשא שוחל םתוא דמלל
.תלוזה לבס םע
Bad Arseל וביגה
 
 
24/4/03 8:40
חחרפ :תאמ
םיקזח םירציל רושק אל סנוא ל הבוגתב
וניניב חוכיו לכ ןיא ירה


הניא סנואה לש ותביס .ריהבהל יתיסינש יפכ
.ינימ השעמ וניא סנואה השעמו .ינימ רצי
האצותכ ררועתה םא םג ,תומילא לש טקא והז
,תנייצש יפכ תמאב איה ותביס .ינימ רצימ
.הארנכ
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 15:40
דכול :תאמ
...לבאל הבוגתב
ינימה רציהמ ררועתה ,םילא טקא הזש
תוביסה תא תיחפהל ינויגה זא ,ךירבדכ
?אל ,רציה תוררועתהל
תא רפשמ ,שוביכה תא םייסמ התאש ןמזב יכ
תוביסב לפטמ ,ךדידל ,ךכבו ,םייחה תמר
םיינש דוע שישכ ,םייתניב ,תאז לכב ,רורטל
תוסינכב םיחטבאמ םישל ךירצ ,םילבחמ השולש
.םינוינקל
דכולל וביגה
 
 
24/4/03 15:07
p-files.org :תאמ
תוקוחש תוקינכט םהל שיש םישנא םע הז הככל הבוגתב
קדצומ ונניא סנואש ןיטולחל המיכסמ ינא
אל תוגהנתה םוש תיתאה המרבו .הרקמ לכב
אל רובידש תנעוט םג ינא .ותוא הקידצמ
שבלתהל רדסב הז" לש ןונגסב ריהז
ררועל יושע "ןכוסמ לבא ,יביטקובורפ
"תיביטקובורפ"ה יפלכ יתא טופיש לש הריווא
יטנטל םזיסקס לע הפכמ םימעפ הברה םגו
הרוחב לבא .(םזיניבוש הלימה תא תאנוש)
תעצבמ-המגודה ךרוצל-בוחרב המורע תכלוהש
םורע ךלוהש רבג םג ךכ ,יתניחבמ םילא טקא
.בוחרב
!!!רתויב םיסקמ רמאמ-רשק ילב
תוברת תרוקיב לע הריטאס-שיטספ
www.p-files.org
p-files.orgל וביגה
 
 
24/4/03 9:14
וליל :תאמ
גוגמד תויהל ספספת אל םלועלל הבוגתב
.הלחתהמ רמאהל ךירצ היהש המ קוידיב הז


סנוא ןיב רשק ןיא/שובלל סנוא ןיב רשק שי
הל אבש ךיא שבלתהל הלוכי תחא לכ .שובלל
יניטוחב יבנלאב בוביס לע תרתוומ יתייה)
ךיאמ תעדוי ינא .רהזתש קאבר לבא ,(הייזחו
םימעפלו םיפושחמ תשבול ינא ןכ ,תגהנתמ ינאש
ףושחמ אל .הדימב לבא ,הרצק תיאצח הזיא םג
לכל םולש תרמוא רבכ המטיפה תמשונ ינא םאש
דעצ השוע ינא םאש תיאצח אלו ,ךרוא רבוע
.םיצצ ידמחמ לכ ידמ לודג
.הדוקנה אל ןיידע וזו
תרזח ,בוחרב תכלוה תא ,רהזהל איה הדוקנה
לכ .ךמצע לע םישל והשמ ךתיא יחק ,יוליבמ
םהש ללכב ךל המל ,ץוחב םש שיש תורלוחה
אלש ?והשמ וריעיש ללכב ךל המל ?ךילע ולכתסי
.והשמ ופטחי לע רבדל


תולוכי ונחנא ,ץוחב םיפרוטמ םש שי ,תוננב
רהזהל ךירצ לבא ונל אבש ךיא שבלתהל
המכוחב ץוחב בבותסהלו
ולילל וביגה
 
 
23/4/03 16:51
הדבעמ בצ :תאמ
הרומהמ ספספת אל םלועלל הבוגתב
תירוטרה האיגשה לע ךתוא דימעה רבכ דכולה
לע רוזחא אל ינא .הנורחאה הבושתה חוסינב
הקיפסממ רתוי איה תחא םעפש עדוי ינא יכ וירבד
.ולאכש םירקמב ךל
םעפהש הווקמ ינאו ,יתדמע תא בוש ריהבהל הסנא
אוצמל תוסנל ילבמ ,ועמשמכ וטושפ טסקטל סחיתת
תוקיזחמ ןה ,ביבסמ תודומחה תוננבה ייניעב ןח
.ןהילא ףנחתתש ילבמ םג ךממ


,הליא גהנתהל) גהנתהל הרוחב לש התוכז
איה .קוחה תרגסמב הצור איהש ךיא (!גהנתהל
םינוש םירוחב השימח םע םוי לכ בכשל הלוכי
םג םתיא ףילחהל ילבמו םהיתויציצב קודבל ילבמ
,תאזכ הרוחב םע הייעב יל ןיא .ינפל תחא הלימ
.ולאכ תורוחב םע םג םישגפממ יתנהנו יתלקתנ
,סנוא תנצסל עלקיהל תאזכ הרוחב לש יוכיסה
קחשמה תא קיספהל הטילחמ איהש הרקמב לשמל
לודג רתוי הברה אוה ,ומצע ןויזה ינפל םידקמה
תומלעתה .הגוז ינב תא תררובש הרוחב לשמ
לע העיבצמ הניא םייחה לש תבאוכה תואיצמהמ
.דחוימב הלודג המכוח


רתוי ךל הארת יאדוובש תרחא המגוד תתל הסנא
:תישחומ
ונתוכזב םינימאמ (םידוהיה) ונחנא
הדוהיב דחוימב ,לארשי ץרא לע תיתד-תירוטסיהה
לבחל סחייתנ תואיצמבש רבדה שורפ םאה .ןורמושו
רחא םע םש בשוי רבכש רחאמ .אל ?ונצראכ הז ץרא
םע ותוא ,ותוא שובכל סרטניא םוש ונל ןיאו
ונאו ונלש איהש םינימאמ ונחנאש ץראב הייחי
םג תויחל דמחנ תויהל לוכי היה .ודיל הייחנ
וא ,סלכואמ אל היה רוזאה םא ,ןורמושו הדוהיב
לבא ,הבוט תונכשב םיניינועמ ויה םיניתשלפה םא
םישנאב תופיפצב סלכואמ רוזאש תרמוא תואיצמה
.םשמ אצנ ונחנא ןכלו ,ונתוא םיצור אלש


לש םתובישח תא ונתוגהנתהב ללקשל תלוכיה
(םיטיסמ וא) םיליבומה םינושה םימרוגה
איה איה היוצרה (האצותהמ וא) האצותל
תוגהנתה) תוגהנתה תעפשהמ תומלעתה ןכל .המכוחה
איה סנאה תריחב לע ןברוקה (!תוגהנתה ,הליא
.תוליסכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 19:34
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
ךלש תומידקמה תורעההמ םלעתהל יל השרה
תנמ לע ףנחתהל יצמאממ קיספא אל :םוגרתב)
.(ילש הדהאה תרטילב תוכזל


ןיבל תיברעמה הדגה שוביכ ןיב תישעש האוושהה
ןויד תמרב איה ,תכחוגמ אל וליפא איה סנוא
התיכ לש הביתכ תמרב הדמע תגצהו 'ג התיכ לש
.(םכתא יתבלעה םא 'ה התיכ ידלי יל רצ) .'ה


ןבו םידקמה קחשמה ךלהמב הקיספה יהשימ םא
וטושפכ ,הלש "אל"ה תא לביק אל קחשמל הגוז
.ךכב המשא הייהת אל איה .סנוא לע טפשיי אוה
טקאה תא קיספהל תוכז שי רבגל ףאו השאל
.בלש לכב ינימה
- ילוא - אובי ,שנועל םילוקישבש ,ןוכנ
רסוחו ולש הוואתה אוהו ףסונה םרוגה ןובשחב
תובשחתהה לבא .תוביסנב ולש הטילשה
הילע המשא תלטה הייהת אל שנועל םינועיטב
השעמה ןיידע .וילע ,המ תדימב ,לקמ םרוג אלא
אוהו סנוא אלא ןימ וניא שנעיי וילעו השעיש
תומילא לש טקאו תונשוכרמ האצותכ היהי
.תונמרח תחת ועריאש
ןניא םיניטסלפל םימרוג ל"הצ ילייחש תולוועה
,יניטסלפה רוריטה לש ומויק ידי לע תוקדצומ
.(ופורפא) שנועל לקמ ןועיט קר הז


?ןוכיסה תא הלעמ תיביטקובורפ תוגהנתה םאה
!?המ זא .ןכ
תא המוד הדימב תדדועמ חותפ ןולח תראשה)
.(בנגה
חחרפל וביגה
 
 
23/4/03 20:21
הדבעמ בצ :תאמ
דכולה לצא בצה ךלה םניחל אלל הבוגתב
יבגל 'תואמחמה' םע קיספהל ךממ שקבל יתיצר
ךמצע תא הזבמ התא ,ילש הביתכה תמר
ןהשמ רתוי ןכש ,וללה תולולחה תויוחלתשהב
ןה ,ילש הלד (ילוא)ה הביתכה לע תודיעמ
םא .'לסופ ומומב לסופה' חורב ךילע תודיעמ
ףרטצהל חיטבמ ינא יתילכת חוכיוול רוזחת
.ןוששבו החמשב ךילא


,תנווכתה אל חוטבש תורמל ,תוניצרב תצקו
האוושההש ךלש הנעטה תא חקול טלחהב ינא
דליל המיאתמ סנוא ןיבל שוביכה ןיב יתישעש
אשונ גיצהל תעדל .האמחמכ ידוסי רפס תיבב
ןיבי ידוסי רפסה תיבב דליש ןפואב בכרומ
יתמל הרומשש תלוכי איה הל ביגהל לכויו
דחה וטעמ תאזכ האמחמל יתיכזש ירשא .טעמ
.חחרפה לש


שיש ךכמ םלעתהל רשפא ,ונא וניינעל וישכעו
קורי רואב שיבכה תוצחלו םיעורג םיגהנ
ראשהלו ,הנימיו הלאמש לכתסהל ילבמ
גהנתהל) גהנתהל רשפא .םייחה לכ םיקתושמ
ןימזמש יביטקובורפ ןפואב (!גהנתהל ,הליא
תובשיתה דדועלו ךישמהל רשפאו סנאהלו תורצ
ראשהל םידמוע ונחנא וליאכ ןורמושו הדוהיב
םייסיסב םיתורשב העיגפב םלשלו חצנל םש
.קוריה וקה תולובגב
תויחלו םייחה תודבועמ םלעתהל רשפא דימת
,הרמה תואיצמהש דע רדסב לכהש תוילשאב
ילכלכ-יתרבח רבשמ ,סנוא ,הנואת ,ירק
םוקמב ונתוא ודימעיו ונינפ לע וחפטי
?גוהנל הנוכנה ךרדה וז םאה .רקי ריחמב
םדא לש ותמכוחש ןעוט ינא .אלש בשוח ינא
ךותל תודבועה תא ללקשל תלוכיב תאטבתמ
ותוא איביש ןפואב ולש תוטלחהה תלבק ךילהת
הכומנה תולעב רתוח אוה הילאש הרטמה תגשהל
לע בר לקשמ תולעב תודבועמ תומלעתה .רתויב
אל תוגהנתה איה תוטלחה תלבק תעב האצותה
.המכח


וינפ לע ךא .ךתוכז ,תרחא בשוח התאו ןכתי
יתמשרתה הכ דע יכ ,הריתס יל תארנ וז
םדא טלחהב התאש ךיתובוגת בורמו ךירמאממ
.םכח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 20:52
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
.ימומב לסופ ינאש רורב ירה


בכרומ והשמ ריבהל ,ךנוצר תורמל ,תחלצה אל
.ותוא וניבי 'ג התכ ידליש ךכ טושפ ןפואב
התייה ןועיטה תמר .יתנווכתה ךכל אל ,תקדצ
בר םסק םהב שי םנמאש 'ג התיכב םידלי לש
.ההובג ןועיט תמר אל לבא


ןיב תעדה לע תלבקתמ היגולאנא םוש ןיא
.סנוא השעמ ןיבל "לארשי ץרא לע ונתוכז"
תוכז םוש שיאל ןיא ,תושעל המ ,ןכש
לש םפוג לע ,תרחא וא תיתד ,תירוטסיה
.םירחאה
תוכז לטבמו ץראה לע ותוכזל ןעוטש ימ םג
שיש בושחי אל ,םירחא לש תויוכז ינפמ וז
תוכז לטבמ אוה ךא השא לש הפוג לע תוכז ול
םוקע טושפ הז .הלש היתויוכז ינפמ וז
.ךכ בושחל


לע רותיווהו תויוכזה ןיינעמ תקסהש הנקסמה
תוענמההש דועב תיטקארפ הנקסמ איה ןשומימ
.תינורקע אלא תיטקארפ תוענמה הניא סנואמ


,סנואל שוביכה ןיב האוושה תושעל ךנוצר םא
שבוכהש םוקמב קר תויהל הלוכי האוושהה
שבכנה לש ויתויוכז תאו ונוצר תא לטבמ
שפוחב ,ופוגב ,ושוכרב עגופ .ולש ולא ינפמ
לכמ רתויו ולש יוטיבה תוכזב ,ולש העונתה
.ולש הימונוטואב
תונעט ןה שבוכה לש תוקדצהה םימעפל
תונעטה םימעפל ,(ונלש ץראה וז) תוינשוכר
דבלבו ףלא גורהל ןכומ ינא) תוינוחטב ןה
איה םימעפל (לופית אל ישארמ הרעשש
דע ,ונלצא םהל בוט רתוי) תינורטפ/תיגוגמד
תחשומ םהלש ןוטלשה ,היגוגמד ויהי אל םהש
תברועמ היוצמ תוניילעתה וז בורלו (ב"ויכו
.ותוריחבו םדאה דובכב לוזלזב


.קוריה רוזמרה ןיינעל רשאו
הז אוהכ המוד וניא יביטקובורפ שובלב תכלל
אוה שיבכה .בוחר לש תרקובמ יתלב הייצחל
ךרד איה רוזמרהו תוינוכמה לש ןמוקמ
ךירצ שיבכב ךלוהש םדא .העונתה תנווכהל
ךלוהש םדא אל לבא ,תוריהז לש הדימ טוקנל
הכרדמ לע עסונה גהנ לוכי אל .הכרדמה לע
לש הסינכ ךותמ עתפל יל ץפק אוה: ןועטל
.רוצעל יתחלצה אלו תיב


ןפואב תגהנתמ וא תכלוהה וז םג - השאה
.הכרדמה לע תדעוצ יביטקובורפ אוה ךינעבש
ישיאה שפוחה .המוקמ והז ,התוכז קר אל וז
יפ לע הלש העונתה םוחתב גוהנל אוה הלש
.הכרד


ויהיש ,אנא ,תויגולאנאב קסוע התאשכ
!תויטנוולר


וניתיב חתפ לא האיבמ תואיצמהש ןועטל רשפא
.ןהיפלכ תוריהז תדימ טוקנל יוארש תונכס
תא ,בנגה ינפמ ותיב תא לעונ םדא ןכל
חוטב שח לבא ,דדושה ינפמ איבחמ וקנרא
םש שיש תורמל קנבב ונוממ לכ תא דיקפהל
.ופסכ תא םידדושש הלאכ םיתעל


,התריחב יפ לע ,םיבר םירבג םע תבכושש השא
וז םג ,הכרדמה לע תכלוה תקזחב ןיידע
.ףושחמ תקומע הצלוחו ינפשוח ינימ תשבולש


תמועל סנואה תא גיצהש טרס היה
לש הבוכיכב ,ידמל בוט ןפואב "היצקובורפ"ה
.רטסופ ידו'ג


,תורילוח ויה לעופב םיסנאה קר אל :ןכבו
.םידדועמהש יאדוובו דצהמ םיקתושה םג


איה לבא ,הריהז התייה אל איה איה ,אל
.התוכז .הכרדמה לע התייה
חחרפל וביגה
 
 
23/4/03 22:15
הדבעמ בצ :תאמ
ינא הז ,םומה לעבל הבוגתב
ינורגש דע בושו בושו בוש הז תא דיגא ינא
לידגהל ךיא יל ריבסיש רבג דוע הפיא) רחי
האלמה התוכז (תודוקנ םייתאמל טנופה תא
ץופקל (o; ולאכ וברי ןכו) הרוחב לכ לש
ררבל ילבמ הל אבש המכו המ ,ימ םע הטימל
.תחא הלימב אל וליפא הלש רנטרפה אוה ימ
לבא ק-ד-ו-צ התא םגו ת-ק-ד-ו-צ איה
התוא ליצי תקדוצ איהש הז םאה איה הלאשה
התייה הלש תינמזה קדצה תשגרה םאה ?סנואמ
?תכשמתמה סנואה תמוארט תא הווש


ןכא איה שוביכל סנוא ןיב תכרעש האוושהה
ןה בובזו רופיצ לש םייפנכ) היגולנא
היצקנופה התוא תא תואלממ ןה ,תויגולנא
דועב (ירמגל הנוש ינויצולובאה ןרוקמ לבא
איה םהינש ןיב יתכרע ינאש האוושההש
ןה םדא לש דיו רופיצ לש ףנכ) היגולומוה
.(ההז רוקמה לבא הנוש דיקפתה ,תויגולומוה
טושפ ולא ,ינשהמ רתוי בוט םהמ דחא ןיא
יתרחב יחכונה הרקמב .םינוש םייגול םילכ
שוביכמ תוענמהש תרמואש היגולומוהב שמתשהל
םינוש תיביטקובורפ תוגהנתהמ תוענמהו
- ההז םהינש לש תינבתה לבא ,םתרטמב
.תקדוצ תוגהנתה תמועל המכח תוגהנתה


:ךכ וניתונעט תא חסנל רשפא ךתבושת רואל
לע תכלוה' תיביטקובורפ הרוחב :חחרפ
:הדבעמ בצ .(סנואב תנכתסמ אל) 'הכרדמה
ןכ) 'שיבכה לע תכלוה' תיביטקובורפ הרוחב
הל יאדכש םימיכסמ ונינשש .(סנואב תנכתסמ
לע אלו (סנואב ןכתסהל אל) הכרדמה לע תכלל
.(העוט ינא םא יתוא ןקת) שיבכה
תוגהנתה םאה איה עגרכ הלאשה ןכל
לש הריחבה לע העיפשמ סלכת תיביטקובורפ
ענמהל ךירצ ןכלו ןכש ןעוט ינא .סנאה
.הנממ


!ודי תא םייריש רורטה לוסיח דעב ימ
(o: יתיא םימיכסמ םלוכ ?האור התא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/4/03 23:40
תירונ :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
רואל דחוימב ןבצעמ הזה שיתמה ןוידה לכ
רשק אלל תוסנאנ םישנש הטושפה הדבועה
.ןתוגהנתה וא ןשובלל


,מ"נק לכ יפל עונצ תושבלתמש םישנ תוסנאנ
לכ...ו תויביטקבורפ ,תופי ,תורעוכמ םישנ
.םצעב תחא


בותכא ינאו םימעפ תורשע ןאכ בתכנ רבכ הז
!!תומילא הז סנוא :בוש


ךייש אל טושפ אוה ,קדוצה ןינע םע רבכ יד
.ןיינעל
לש ןותנשה תא חתפת טושפ ,בגא תרעהבו)
(דמלתו עויסה יזכרמ דוגיא
תירונל וביגה
 
 
24/4/03 8:08
הדבעמ בצ :תאמ
תודבועה ןינעל בושול הבוגתב
יזכרמ דוגיא לש רתאה תא יתאצמו יתשפיח
תא ליכהש דומע ףא םש יתאצמ אל לבא עויסה
עונמ תועצמאב שופיח ללוכ) סנוא הלימה
עדוי אל ינאש וא זא .(רתאה לש שופיחה
רוקמל יתוא תחלש תאש וא (ירשפא) שפחל
רואב ךתוא דימעמש המ ,ותוא קודבל ילבמ
...ךיבמ תצק


לע תשרה לע תצק יתשפיחו יתרתיו אל לבא
רתוי) יתאצמו סנואו לוהוכלא ןיב רשקה
:הזכ דחא(מ
http://www.sju.edu/campusministry/Newsletter/CNL301.html
רושיקהש ךכ תורצק ןאכ תורושהש בל ימיש)
(תורושה ןיב ךתחנ יאדווב
םירפסמב הנעטה תא הבגמו ןעוט הזה רמאמה
ןיב יבויח םאתמ שי טלחהבש םיסנרפרבו
דחיב השיאהו רבגה לש ,לוהוכלא תכירצ
שיש רבתסמש ךכ .סנוא תושחרתה לע ,דוחלו
.סנואל (לוהוכלא תכירצ) תוגהנתה ןיב רשק
לבא טרוק ילקטילופ תויהל דמחנ דואמ
.היעבה תא הפירחמ קר תואיצמהמ תומלעתה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 2:16
חחרפ :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
.המכסה ונניב ןיא .אל


הל ךלת ,אל וא תיביטקובורפ השובל ,השא םא
ילוא ,היותשו תללוה הרובח ךותל ליל תעל
הל שי זאו שיבכה לע הכילה ךכל אורקל ןתינ
וא השובל ללגב אל .תיללכ תוריהז תבוח
תנכוסמה הרובחה ללגב אלא ,התוגהנתה
.(תוינוכמה)
הדימהתואב .הנכסה ןה תוינוכמה ,ןיבמ התא
תורמל ,תונשקעב הכרדמה לע עוניש לגר ךלוה
הגוהנ תינוכמ הכרדמה לע ןכ םג הענ ולומש
תונשקעב עונל ךישמי םא לבמט היהי ,תוארפב
.קדוצ ינא ומצעל ורמואב הכרדמה לע
העונת לכ ,םיליגרה םיאנתב ,ליגרה בוחרב
הניא ,היהי רשא השובל היהי ,השא לש
ףושח אוהש וילע רמול םילוכיש גוסהמ
.סנואל
.תנכוסמכ בשחית העונת לכ ,םיגירח םיאנתב


שקבמו ןכוסמ דחא שיבכל לכה תא ךפוה התא
שיש הדבועה תא ןובשחב איבהל לגרה יכלוהמ
.תוכרדמ לע םילועש םיקאינמ
.המילא תוגהנתה החימצמ וזה הבשחמה םצע
לש גוס איה הקיתשבש המכסההו הקיתשה
.תופתוש


.רוריטל הביסה תא הז קיספהל ךירצש המו
האר .ותוא הענמ אל םלועמ רוריטב המחלמ
ןופצ האר .רי'גלא לע המחלמה :טרסה
םלועה תמחלמב היגוורונ האר .דנלריא
.'וכו היברסו ,הינשה


ריבסתו ךבסהמ אצומ יאדווב אצמת וישכע לבא
יואר .תויסיסבה ךיתוחנה רואל םירבדה תא
רפופ לש תוכרפהו תוחנה ארקנש רמאמ ארקתש
זאו .הירואית תמועל המגוד יהמ ןיבהל ידכ
תיתימא תויהל הלוכי המגודש ןיבת םג
וזו המגוד וז ןיידעו תירקש הירואיתו
.הירואית
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 8:03
Bad Arse :תאמ
אל טושפל הבוגתב
הרומ הלחא) השמ הגיהנל ילש הרומהשכ
יתוא דמיל (תובוחרמ ףוסוליפ םגו הגיהנל
יכלוה שי םא םג BAD ARSE ,רמא אוה גוהנל
לא םעפ ףא ,רוצעל תבייח תא שיבכה לע לגר
לעו םילבה םהש הז !לגר יכלוה םע יחכוותת
.םתוא סורדל רתומש רמוא אל שיבכה
Bad Arseל וביגה
 
 
24/4/03 8:46
חחרפ :תאמ
!יאוול הבוגתב
רוצעל שיבכה לע גהנה לש ותבוחש רורב
.תירשפא האיגש לכ השע לגרה ךלוה םא וליפא


ןחוב אלש לגר ךלוהש התייה בצה לש הנעטה
ילוא ,קורי רוזמר ול שי רשאכ שיבכה תא
אלש םיגהנ המכ שי יכ) .םכח אל לבא ,קדוצ
תא וריכה אלו השמ לש םירסמה תא ומינפה
.היפ-ודה תייפוסוליפ
,הכרדמה לע ,לגר ךלוהש :הנענ אוה ךכ לע
.וזה תוריהזה תדימב גוהנל ךירצ וניא


לש ובצמ ןיבל גהנה תבוח ןיב רשק לכ ןיא
.לגרה ךלוה


?ךב יתררוע סרא-דב ,הככ
חחרפל וביגה
 
 
9/5/03 15:47
:תאמ
!יאוול הבוגתב
2 ץורעב בהאל והשימ תינכותה התיה למתא
רבד לכל תוטומרשכ ןמצע תא וגיציה תורוחבה
וא ןושאר ראות הליכסמ ולאיכה יאני רגה
דובכב גציל הלכי רפס הבתכ וליפאו ינש
ויה ינכותב וגצוהש תורוחבה תרמצ תנוז
לבא ןמצעל תועדומו תוליכשמ לוכיבכ
ףסונבו תומחוימ תובלכ לש התיה תוגנתהה
רבג רותב וליפא טושפ תורוכיש םג לכל
היהת ימ איה תורחתה םויה ןהמ יתלעגינ
יתוא רהמ רתוי ןתיתו תוגהנתהב תירבג רתוי
הרדיסהמ קושב יתיהה ינא החוד הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/4/03 10:13
הדבעמ בצ :תאמ
אל טושפל הבוגתב
לוסיח דעב ימ' יתרמא רשאכ .ףוסהמ ליחתא
טעמה חוכיווה ןונגס לע יטבתלסה 'רורטה
יארוק לש םנורכז לע יכמתסהב ,ילש יביסרגא
תדיעו - טפשמה רוקמ תא תוהזל ועדיש תוננב
ןורש לאירא רשאכ ,רושע ינפלמ דוכילה
התייה אל .ןופורקימה לע תויבסרגאב טלתשה
הזה טפשמהש הדומ ינאו תרחא הנווכ םוש יל
תורמל ךלש תועיבקל סחייתמ אל ינא .לבלבמ
ונתוא הנטסת ןה יכ ,ןהילע קלוח ינאש
.ונלש ירוקמה ןוידהמ


יתארק ,רפופ תא אורקל הצלמהה לע הדות
האירק הווש טלחהב אוה לבא רושע ינפל ותוא
ונינשש תועדוי תוננבה לכ וישכע) תפסונ
וישכע .(ךישמהל רשפאו םילאוטקלטניא דואמ
בשוח התא הפיא יל ריבסתו טפשמה תא םילשת
.הירואתל המגוד ןיב יתלבליבש


םע יתנווכ .יירבד תא תוועל שקעתמ התא
ילואש התייה קוריה רוזמרהו לגר ךלוהה
הנימיו הלאמש לכתסהל ותוא בייחמ אל קוחה
אוה לכתסמ אל אוה םא לבא ,קדוצ אוה ןכלו
תוועמו ילש הנווכה תא חקול התא .םכח אל
,הכרדמה לע תוינוכמ הלעמ - ךכרצל התוא
םירוכיש תרובח ךותל לגרה ךלוה תא חלוש
ינא הזה ןפואב ךישמת םא .האלהו האלה ןכו
.ולאה םיתוויעל סחייהל קיספא טושפ


:חוכיוול הרזח וישכע
,תומילא עשפ ,סנוא לש הרדגהה ההת רשא ההת
רוטקפ והשוזיא שי םא ,קבאר עשפ ,ןימ עשפ
ינא תסנאנה לש הטילש תחת אוהש ןוכיס
בשחתהל אל יתוכז םא םג וב בשחתא תסנאנכ
.וב
קודה רשק שי תירונל הבוגתב יתבתכש ומכ
ףוגב רושיק האר) סנואל לוהוכלא תכירצ ןיב
הגיהנמ םירהזנ ונחנאש ומכ ,ןכל .(הבוגתה
םייסתהל הלולע איה יכ לוהוכלא תעפשה תחת
רהזהל םיכירצ ונחנא ךכ םיכרד תנואתב
תיטרקנוק המגוד) לוהוכלא תחת ןימ יסחימ
.סנואב םייתסהל םילולע םה ןכש ,(תוגהנתהל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 10:59
תירונ :תאמ
ל הבוגתב
.תידדצ ךרדב להנתהל ךישממ


ןיא) עויסה יזכרמ לש חודל ךתוא יתחלששכ
,(תשרב םסרפתה אוה םא בגא גשומ יל
לכמ הנוש תחא הדבוע םש אצמתש יתנווכתה
שי סנואה ירקמ בורבש איהו ןאכ םירובידה
.תסנאנל סנאה ןיב תמדקומ תורכה
םישיבכ ופורפא) הנכסה ןחבמב ,רמולכ
תובבותסהמ עובק רבח ןכוסמ רתוי ,(תוכרדמו
"תוגהנתה" וא) יביטקובורפ שובלב
.(תיביטקובורפ


?המ וישכע
ילש תבה תא ךנחל הכירצ ינא ,ךתטישל
רמולכ ,הכרדמבו שיבכב תיברימ תוריהזל
ינש - ("העונצ" תוגהנתהו עונצ שובלל
.םתרדגהב דוע יל םירורב אל דאמש םירבד
ךנחל הכירצ ינא ,יתימאה ןוכיסה ןחבמ י"פע
...םירבחמ ענמהל התוא


?עיגנ ןאל
תירונל וביגה
 
 
24/4/03 11:16
תעלות :תאמ
....הזה ןוידה לכל הבוגתב
.יללכ ןפואב רהזהל ךתב תא ךנחל הכירצ תא
שיש הזל תעדומ תויהל ,תונכסל תעדומ תויהל
חצמה לע בותכ אל םבורלו םינכוסמ םישנא
ךתב תא ךנחל הכירצ תא ."היצנטופב סנא"
ןח אצומ אל והשמ םאש תעדלו הלש לע דומעל
תא .ותוא לובסל הכירצ אל איה היניעב
ומכ הרהזא תותוא תוהזל ךתב תא דמלל הכירצ
.הלש העידב תובשחתהו תונלבוס רסוח
.ליבקמב רהזתשו ,הצור איהש ךיא שבלתתש
תוערל םיעדומ אלו םימימת םה םידלי
.םיעיגפ רתויל םתוא ךפוה הזו תוירשפא
לכב ךילא תונפל הלוכי איהש התוא ידמל
ךתלוכי בטימכ ישעתשו התוא יטפשת אלש ,בצמ
.הל רוזעל
הקדבש ירחא קר לבא ,חוטבל התוא ידמל
.רשפאש
תעלותל וביגה
 
 
24/4/03 11:41
תירונ :תאמ
,תירונ אלל הבוגתב
וילא יתנווכתהש המ קוידב הזש


?רורב אל היה הז ךכ ידכ דע
תירונל וביגה
 
 
24/4/03 14:33
הדבעמ בצ :תאמ
....הזה ןוידה לכל הבוגתב
ונלש םייניעה תא חוקפל דעונ הזה ןוידה לכ
תודעומש תומייוסמ תויוגהנתה שיש ךכל
איה תוגהנתה לכ אלשו סנוא ירקמל ליבוהל
.תקדוצ איה םא םג המכח
םע םיכסה הנורחאה ותבוגתב חחרפהש חמש ינא
אלו עמתשמב קר םא םג ,תאזה העיבקה
יהמ ררבל אוה וישכע ראשנש לכ .שרופמב
.סנוא ירקמל תורבתסהה תא הלעמש תוגהנתה
יסינכת) תשרב יתישעש רצק יננבוח שופיחמ
correlation alcohol :םילימה תא לגוגל
לע םירבדמש םירושיק לש הרדיס ילבקתו rape
לע םירבדמש םירתא לש ףסוא יתאצמ (אשונה
סנאה לש לוהוכלא תכירצ ןיב ההובג םאתמ
.סנוא ןיבו ,דוחלו דחיב, תסנאנהו


תסיפ םע תושעל המ םירחאל רמולמ יתנוטק
.הילא תוולנה הנבותהו תאזה היצמרופניאה
תא תולעהל ונחלצה יכונאו חחרפ םא יל יד
.ל"נה ןויערל תועדומה תמר


חבושמה אתגולפה רב םע ןוידה ,הזמ ץוח
לע העד שבגלו בושחל יל רזע ול יתיכזש
הזחממ הרוש וזיא תרמואש ומכ .אשונה
תחאב (המיסקמ) תירציווש הדידי יל הטטיצש
הלכלכ) תדמול איהש רמוחה לע ונלש תוחישה
:(םיקסע להנמו
?how can i know what i think until i see
what i say
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 12:40
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
!ודיגי םימי ,הז תא דורשא םא עדוי אל


:ונניינעל
טאל הז תא השעא זא ,ןיבהל ברסמ טושפ התא
.הברה הווקאו


תוכז לגרה ךלוהלש הדבועהש תרבסה התא
,קורי רוזמרה רשאכ הייצחה רבעמב עוספל
הנימי הריהז תוננובתהמ ותוא תרטופ הניא
קדוצ היהי ,ןכ השעי אל םאש ,הלאמשו
יואר ךכש תקסה ןאכמו .םכח אל לבא (ילוא)
איהו) תוכז הל שיש תורמלש ,השא םג גהנתש
וא הרגמו ינפשוח ןפואב תכלל (תקדוצ ןכ לע
לבא ,החור לע הלועה לככ תונריתמב גהנתהל
.המכח אל לבא תקדוצ הייהת ילוא איה זא
תרמאש המ הזש ונניב המכסה שי ןאכ דע
..ךישמהל רשפא .יפוי ?תנווכתהו


.הבוט אל האוושה וזש ילש הנעטה
,תוינוכמה לש ןמוקמ אוהש שיבכל דוגינב
הלח ,לגר יכלוה ללוכ ,וב םירבועה לכ לעו
אל ,םילבקמ המידק תוכז) .תוריהזה תבוח
םדא ןכ לע .(הרותב עודי ללכ - םיחקול
הליחת קדוב וניאו קוריב היצח רבעמב רבועה
וניא ,ותוכז תא ול קינעמ וניאש ימ שי םא
ללכה יפ לע גהונ אל םג אוה םכח אל קר
.תוריהזה תבוח - בושחהו ןושארה
לגרה יכלוה לש תוריהזה תבוח ,הכרדמה לע
תוואכ תכלל לגרה ךלוה לוכיו .תמייק הניא
לאמשמו ןימימ ןמזה לכ ןוחבל ילבמ ושפנ
םג ותוכזו ,הכרדמה לע עסונה בכר שי םאה
ידעצב טוקנל ילבמ ,הכרדמה לא "ץרפתהל"
בשחית אל וזכ תוגהנתה .םימידקמ תוריהז
הריבס תוגהנתהכ אלא ,המכח אל לבא תקדוצכ
!טלחהב
רשאו םיינפשוח םידגב תשבולה השא םג ךכ
ןכ תושעל הלוכי ,תונריתמ לש גהנמ תגהונ
אל הז .הכרדמ לע תעסופ איה וליאכ שממ
התא םא .תוריהז תבוח הילע הלחש רמול ןוכנ
,םיליגר םיאנתב תוריהז תבוחל הנממ הפצמ
שיבכ אוה ליגרה םלועה ,יאר רמוא התאש ירה
.המכח ייה תקדוצ ייהת לא ,ןכוסמ םוקמו


םלועה לכ תא תכפוה וזכ הייארש ,יאמ אלא
לגר ךלוהל וז הניחבמ הלוקש איהו שיבכל
רהזהל ןכ לע ךירצו הכרדמה לע עסופה
תינוכמ םש תעסונ אמש וידדצ לכל טיבהנלו
תיב לש וחתפמ הכרדמה לא ץרפתהל ול הלילחו
הפצמ ךניא .םכח אל לבא קדוצ הז היהי ןכש
?העוט ינא אמש וא ,תוירבה וגהנתי ךכש ירה


תוריהזה תבוחב טוקנל שי יתמ ,תאז לכבו
יניא ,הכרדמ וז ,יתוכז וז ייה" :רמול אלו
?רהזהל ךירצ
הב שיש היצאוטיס תמייקתמ ךלומש הרקמב
תוגהנתהה לש הרפהו ןיעל הרורב הנכס
.הליגרה


תוארפב תעסונ תינוכמ הארי םדא רשאכ ,ךכ
ןיא םיילמרונ םיאנתבש תורמל ,הכרדמה לע
יתלבה ותעונתו ,תוריהז תבוח וילע תלטומ
אל לבא תקדוצכ בשחית אל הכרדמה לע הריהז
רהזהל אלש שקעתי םא יליווא הז היהי ,המכח
.םכח אל לבא קדוצכ בשחיי תמאב אוה זאו
השא הבש היצאוטיס לע רזוג ינא הווש הריזג
יללאו תערפתמו העורפ הרובח הלומל האור
םע עעורתהל התכילה זא וא ,היותש וליפא
אלא ,הנכס ינפב התוא ביצת םיערפתמ םתוא
םלומל ךלת םא םג ,יתעד יפ לע ךכ ,זאש
תטקונ הניאו הבר תועינצב השובל איהשכ
םג ,המכח אל הייהת איה יהשלכ היצקובורפ
.תקדוצ םא


התוגהנתהו הלש שובלה אל הז :רמול הצור
.םיארפה תרובח אלא הנכסב התוא ודימעיש
םלומל טטרלפל םג טילחת איה םאש ,ןוכנ)
יביטקובורפ ןפואב גהנתהלו המצע תא ףושחלו
קר אל הז זאו ,הנכסה תדימ תא םיצעת איה
(ידמל םטמוטמ אלא םכח אל היהי


?ןבומ הז וישכע
(הבוגתה תבוח ךילע תלטומ ןיא ,אל)
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 13:26
תעלות :תאמ
סחייתהל קיספת התא ,טישל הבוגתב
םש יא) הלאיראו (הלעמל םש יא) תירונש ומכ
עקר לע םיאב סנואה ירקמ בר ,ובתכ (הטמל
,הרוכיש םיערפתמ תרובח אל .תמדקומ תורכה
הרקמב וא ,םירבחה ,ערה הרקמב וא רבחה אלא
אל הז ולאכ םירקמב .החפשמ ןב ,עורג יכה
תוגהנתהה וא םייביטקובורפה םידגבה ללגב
לוצינ טושפ אלא ןברוקה לש םייניעה תרקנמ
שלח .שלחה ןברוקה לע סנאה לש ןורתי
.לצנמב יולת וא תישגיר ,תיסיפ


רוחבל רשפא יא .םירבחה תריחבב רהזהל רשפא
יכהש ולא םה רתויב םישקה םירקמה .החפשמ
.תולגל השק יכהו עונמל השק
תעלותל וביגה
 
 
24/4/03 13:58
חחרפ :תאמ
.םילוגסה םיחרפב תמאהל הבוגתב
.רורבו ןוכנ ךכ לכ הז


לע יתרעה םשו דכולל יתבגה ,ןוידה תליחתב
רושק וניאש הלבנ השעמ אוה סנואש ךכ
הרוק אוה השעמלו תסנאנה לש התוינימב
ףאו םיניטק יפלכ םג םידירחמ םידמימב
.םיללוע


ליעל ןייוצש יפכ ,םישחרתמ סנואה ישעמ בור
."תנגומ"הו הבורקה הביבסה ךותב ,הטמל ףאו
תושקה תוכלשהה ילעבו רתויב םישקה םג םהו
.רתוי


תצובקל סחייתה ךכ רחא חתפתהש ןוידה
תצובקל ,הזה חווטה ךותב הניאש םירקמה
ןיא ןהבש תויצאוטיסב תשחרתמש םירקמה
.החפשמ ןב/בורק רבחב רבודמ


קלח ןברקל ןיאש םימיכסמש הלא םג ,זא וא
תא םישאהל םיטונ ,םירחאה םירקמב המשאב
.עשפל תמרותש תוגהנתהב ןברקה


תלעב השא לש סנוא .הז םע םיכסהל ברסמ ינא
םניא ונכותבש םיינרסומהש תוגהנתה ינייפאמ
אלא ינימ השעמ וניא ייניעב ,הכרבב םימדקמ
הדבועהש דוע ןעוט ינאו .תומילא לש עשפ
הניא הרגמ ןפואב השובל וא תינריתמ השאש
תלעב וא ,ינימ השעמל סנואה תא תכפוה
.ומויק םצעל המורת


םע המכסה יל התייה ויבגלש דיחיה םוקמה
ןמ רהזהל יואר ובש םוקמה אוה בצה
אל הזש יתנעט זא םגש לילעב םיערפומה
לש העורפה םתוגהנתה אלא השאה לש השובל
רשא השובל היהי ,השא לכל זא יוארו םירחאה
.הזה גוסהמ היצאוטיסל עלקהלמ ענמהל ,היהי
תיביטקובורפ תוגהנתהש ןכתי הלא םירקמב קר
.הקדצהל אל .תוליסכ השעמל בשחית
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 15:32
דכול :תאמ
הלימ לכ םע םיכסמל הבוגתב
ונחנאו ,חחרפ ,לודג דחא שיבכ אוה םלועה
ןיב םיכלהמה םיבנראל םילושמ
תכלל םוקמבש הלאכ שיו .םירליירטימסה
ףרטצהל םירחא םידדועמ דוע שיבכה ילושב
ילואש וא ,עוושמ תוירחא רסוחב ,םהילא
.תויאשמה ילגלג ןיב לא ,ןווכתמב
תא תוארוק תוריעצ תונב המכ עדוי אל ינא
.ורהזת .דחא רבד דיגהל הצור ינא לבא ,הז
הברה ,הברה שי .םירתוימ םיקסיר וחקת לא
םלומ ףנפנל ץלמומ אל שממו ץוחב םיבאז
לכ תא תוניצרב וחקת לא .תיסיסע ךריב
םיפי" תויהל ידכ םירזפמ םישנאש םישוקשיקה
.שארה םע ובשחת ."םירואנו
דכולל וביגה
 
 
24/4/03 17:16
ילט :תאמ
הלימ לכ םע םיכסמל הבוגתב
תישענ רשאכ םג ,תינימ הדרטה רשאכ
וזככ תבשחנ ןיידע ,ה מ כ ס ה ב
.תינימ הדרטה תעינמל קוחה י"פע
,הדובעל העיגמ יהשימ ךיא הנשמ אלו
,קיתה לע הל םושר הלש לטה 'סמ םא םגו
סובב/דקפמב שארה לעמ תבהואמ איה םא םגו
.ןודא אלו תרבג איה דירטמה םא םגו ,הלש
.סנוא יבגל רמוחו לק
ילטל וביגה
 
 
24/4/03 16:07
הדבעמ בצ :תאמ
.םילוגסה םיחרפב תמאהל הבוגתב
תחת םישענ אל סנואה ירקמ בורש ןוכנ זא
תא ונלעה קר םא םג לבא ,לוהוכלא תעפשה
ונלצהו סנואו לוהוכלא ןיב רשקל תועדומה
.ונייד ,תוריעצ יפלא המכ קר
תוסינכה רפסמ תא ךל יתגרדיש ךיא ,ילריש)
(?הא ?CNN ל רתאל


םירמואש ומכ זא תרתוכל סחייתנ םאו
.רדעה לכ תא סונאנ הרפ הרפ - וניתוזוחמב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 17:29
תעלות :תאמ
םעפ לכ תחא הייעב רותפנ יאובל הבוגתב
תועדומה תמר תא הלעה ןאכ ןוידהש ךל הארנ
?לוהוכלאה לש הזולנה ותעפשהל
םתכרעש ןוידה תא ארקתש יהשימ שיש ךל הארנ
?האבה םעפב התשתש ינפל םיימעפ בושחתו ןאכ


תחת שדח ןיאו גהונ וגהנמכ םלועש הארנ יל
.ןואינה
תעלותל וביגה
 
 
24/4/03 17:38
הדבעמ בצ :תאמ
.תיטפקס יתייה הפוריאב רבכל הבוגתב
ולו תונהל ינת ?ימיספ תויהל המל ?המל
ונרזע ןכאש הווקת לש ץוצמשמ רצק דחא עגרל
לארשי תונב יפלא המכל קר וליפא ןאכ
.תוגונעו תודוסח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 18:26
תירונ :תאמ
.תיטפקס יתייה הפוריאב רבכל הבוגתב
יהמו ,עונצ שובל והמ ונל ביתכהל אוה
ימ םעו ךורצל לוהוכלא המכ ,תמלוה תוגהנתה
...תאצל ונל רתומ


ילש תבל ןתא אל ינא ךלש םיטסקטה תא
והשמ םהמ דמלת איהש תבשוח אל ,אורקל
.המצע לע רומשל ךיא אל חטב ,בושח
תירונל וביגה
 
 
24/4/03 18:36
הדבעמ בצ :תאמ
רסחש המ לכ וישכעל הבוגתב
יכ ,אורקל ידמלת תאש הז וישכע רסחש המ לכ
אורקל ילכות הז תא תושעל יחילצת םא
הלעמל הבוגתב
http://bananot.com/articles/641#rem40452
.רבד םוש ךל ץילממ אל ינאש
.ךמצעב רוזגל יכרטצת תונקסמה תא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 10:32
תירונ :תאמ
!השקבב ררועתהלל הבוגתב
זא יתבשח ,הלעמל םש תבתכש תא בוש יתארקו
הבוט התיה חחרפה לש הבושתהש וישכע ומכ
(?בוש התוא ארקת ילוא) .קיפסמ


הממ ,תויוגהנתהה ןיינעל ףיסוא קר ינא
תומוקמ שי ,תשרה ךרד אל) יתדמל ינאש
תוקהבומ תויוגהנתה טעמכ ןיא ,(םיפסונ
ףכמ השובל הפי אל השאש ךכ .סנואל וליבויש
הלולע ,טקשב הכרדמה לע ךלתש שאר דעו לגר
.םוקמב הרבעש םיארפ תרובח לש ןברוק תויהל
תוגהנתהה וא תשובלתה הנשמ אל םהל ,ןיבת
.הלש


ךלש ןטקה רקחמה םע תחא ףא ליצת אל התא
ןיטקמ התא ,ךפיהל ,עונצ שובלל הפטהו ןאכ
.שילחמ - ןאכמו ונתוא


םיארפה תרובחל תונפהל ךירצ לופיטה תא
(םיקחוצו םילכתסמש ,םביבסש הלא לכלו)
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 11:35
הדבעמ בצ :תאמ
וישכע יתררועתהל הבוגתב
,תירונ
לפטל ךירצש תרמוא תאשכ תקדוצ תא ,קלחו דח
תושעל תורומא הז תא .סנואש ערפומב
טלחהב לבא החופנ הלימ) תוכמסומה תויושרה
.(ןאכל המיאתמ


תושעל הלוכי ינא המ ,לאושו ףיסומ ינא
יוכיסה תא ןיטקהל תוחפל וא ענמהל ידכ
איה לודגב חחרפ לשו ךלש הבושתה ?סנואל
סנואב םיחורכש םיטנמלאה לכ 'רבד םוש'
ירבדמו ךירבדמ ,רמולכ .דבלב סנאב םייולת
תא ןיטקהל ךרד םוש ןיא השיאלש הלוע חחרפה
וז .הדיחפמ דואמ השיג וז .סנאהל הייוכיס
,חורב ףדינ הלע איה השיא" תרמואש השיג
םרוג אל איהו הביבסב היולת ןיטולחל איה
."יביטקא
,םייניע םוצענ אל אוב ,רמוא ינא הז םוקמב
תושוע (o:תוכמסומה תויושרה) םירחאש ןמזבו
לע תושעל הלוכי תחא לכ המ הארנ ןהלש תא
.סנואל הלש יטרפה יוכיסה תא ןיטקהל תנמ
ומכ ותוא תוועלו ילש טסקטה תא תחקל רשפא
הפל יל סינכהלו ושע םיביגמ וליא יאש
תונבה לכ לע האלהו םויהמש יתרמא וליאכ
הלבו שאר דעו לגר ףכמ תוסוכמ בולכב תבשל
ליבות אל תאזכ חוכיוו תרוצ לבא .הלב הלב
ינש דצמ .תוידדה תוציקע דבלמ םוקמ םושל
ןיב םאתמב עגנש טוחה הצק תא תחקל רשפא
המכ דע ררבל תוסנלו סנואו לוהוכלא תכירצ
םגל זא ןוכנ אוהש םיאצומ םאו ןוכנ אוה
.םלוה הלועפ סופד שבגל
תכירצ ןיב םאתמ שיש ןעוט ינאו רחאמ
קדבש רמאמב יתנעט תא יתיבג סנואו לוהוכלא
תא וארהש םירחא םיבר דוע טטצמו) אשונה תא
ירזעת יאוב ךופה תנעוט תא םא .(רבדה ותוא
הארמש רמאמל רושיק תועצמאב ענכתשהל יל
.סנואו לוהוכלא תכירצ ןיב רשק ןיאש
םיפסונ םירטמרפ םימייקש הז ,רמואו םייסא
תנעוט ביבר הלאירא) סנואל הובג םאתמ םע
םע הובג םאתמב תואצמנ הדילג לש תוריכמש
םירטמרפל סחייתהל ןיאש רמוא אל (סנוא
.ןאכ םהב ונדש םיפיצפסה


עוגר עובש ףוס
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 14:02
תירונ :תאמ
בוט רקובל הבוגתב
?הז תא יתבתכ הפיא


ןוויכב אל התאש תבתוכו תרזוח ינאו יתבתכ
.ןוכנה


לכ םדוקו ,ךוניחב רקיעב איה ילש הבושתה
רמוא הזש ,(םזינימפ) ןויווישל ךוניחב
ףא לש שוכר הניאו הפוגל ןודא איה השאש
הברהב ןיידע רורב ךכ לכ אל הז אלפתת ,דחא
האר)רורב הז םישנה לכל אל םג ,תומוקמ
.(םהיתושנ תא םילעב לש סנוא ירקמ תומכ
,ינייעב הבושח איה םג םישנ תמצעה/קוזיח
שובלל תלוכיו תוכזה דאמ הבושח אקוד ןאכו
יתייה אל ,הצור ינאש הפיאו הצור ינאש המ
לש ךרד םושבו םוקמ םושב שמתשהל הצור
הז ,שפוח תויהל ךירצ ובש םוקמב הלבגה
.ךופה לע ךופהב לעופ


ילושו ןטק דחא םרוגל ספתהל ינייעב יביאנ
.לכה תוזח אוהש בושחלו
תירונל וביגה
 
 
28/4/03 0:44
לאו :תאמ
?םולכ תושעל אלל הבוגתב
לכ וא ,םכתעברא וא) םכינשש רורב אל הז
(והשיתמ ןובשחה תא יתדביא - דחי םג העבשה
?םיקדוצ
,הצור איהש המכ תותשל תוכז שי השיאל ,ןכ
בלש לכב 'אל' דיגהלו הצור איהש המ שובלל
.תאז תושעל הצור איהש
שי ,רתוי תונכוסמ תויצוטיס שי ,ןכ
לכ ומכ ,בורהו ללכב תונכוסמ אל תויצאוטיס
דבל תבשוי השיאשכ .עצמאב אצמנ ,םייחב רבד
תונולחה לע םיגרוסה ,הלוענ תלדלפה ,התיבב
,םיבורק םירבחו החפשמ ינב ללוכ ,דחא ףאו
תנגומ איה ,המינפ סנכיהל השרומ וניא
וא תשבול איה המ הנשמ אלו ,השיאשכ .ירמגל
ואוב) פמרט לע הלוע ,תגהנתמ איה ךיא
הרוכיש םג איהש "ףיכה" ליבשב קר ,ףיסונ
אל שממ שממ איה (הלילה עצמא איה העשהו
איה 'א המגודב ומכ תגהנתמש השיא .תנגומ
.יופכ זופשאל רמול אלש ,ףוחד לופיטל הרקמ
,פמרט) 'ב המגודל םאתהב תגהנתמש השיא
םע ןכוסמ שממ קחשמ תקחשמ ,(הרוכיש ,הליל
ונחנא ונייח בור תא לבא .הנוחטיבו הייח
ךיא יכ ירמגל םירגתסמ אל - עצמאב םייח
םירתוימ םינוכיס םיחקול אלו ,רשפא
.םיישפיטו
"תוכז" ןתונ אל הלילה עצמאב פמרט םג ,ןכ
הז לבא .אלש רורב - ךתוא סונאל דחא ףאל
םירבגש חינהל ריבסו .תונמדזה ול ןתונ
,פמרט ןתוא וחקלש רחאל םישנ םיסנואש
םהל תתל המל .הלאכ תויונמדזהל םיברוא
?תימונוטוא השיאכ ךתוכז תאז יכ קר ?ןתוא
האיצי יבגל ןוכנ ,תבשוח ינא ,רבד ותוא
אל ךל שיש ןוכנ .רז רבג םע הרוכיש באפמ
רבח ,רכומ םדא ידי לע סנאיהל יוכיס תוחפ
הנכסהמ תיחפמ אל הז לבא ,החפשמ ןב וא
,רכומ אל םדא םע ,רכומ אל םוקמל הכילהבש
- ךישוח לכב הטילשב ירמגל תאצמנ אל תאשכ
ידי לע סנוא ירקמ הברהל דוגינב ,הז תא
וא .עונמל הלוכי תא ,החפשמ ינבו םירבח
.תוסנל תוחפל
םינוכיס תוחקול ונתיאמ הברהש רורב ,וישכע
לבא ,םייחב הז הככ יכ ,םעפ ידמ הזה גוסהמ
ןורקיעה ךמס לע טושפ ןכוסמ אל הזש רמול
תומלעתה תצק הפ שי ...הז תא תושעל תוכזש
?אל ,תואיצמהמ
לאול וביגה
 
 
25/4/03 15:53
חחרפ :תאמ
בוט רקובל הבוגתב
םייאמה ןוירבב ךויח וא ,החפ'צב ךומתל אל
סואימ שיש שוחל ול תתל ,הכומנה התיכב
.ותוגהנתה ינפמ
תורעה םע לגלגתמ קוחצבו הקיתשב םיכסהל אל
.תויטסינבוש


םהיפ לע גוהנל ןתינש תונטק םיכרד יתש םתס
.םוי םויב


ליגב םתמגוד םירחאו, תרמשמ םיסנאה
םהירבחמ םיקוזיח םילבקמ ,תורגבתהה
.(םהיתוהמאמ ףא ירעצלו)


תכשלב הדיקפה תיארנ ךיא םיעדוי םלוכ
.םיכייחמו ףולאה


.לשמל .לועפל ליחתהל ךירצ הז םש זא


הרימאו ןברקל המשאה תיינפה ידי לע אל
.ליפורפ ךימנת ,ייה ,ויפלכ


ןפואב תינפומש תומילא יבגל םג ןוכנ רבדה
.םישנ יבגל קר אלו יללכ
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 17:08
דכול :תאמ
וב ליחתהל בוט םוקמל הבוגתב
הרקמב הנש 30 דועב (ללכב םא) תוריפ אשי
לע םיניגמ ךיא ?םייתניב םישוע המו .בוטה
הילע ןגיש רבג שי תחא לכל אל ?תונבה
הכירצ וזכ תחא .תורילוחה רתימו םיסנאמ
.המצעב רהזהל
דכולל וביגה
 
 
25/4/03 17:14
חחרפ :תאמ
הזה ךוניחהל הבוגתב
םישנה לע םיניגמ םהש םינימאמש הלא
.ןנוגתהל ךירצ םהינפמ ,םיתעל ,"םהלש"


?הא ,תמנפה אל
הבורקה ןתביבס ידי לע רקיעב תועגפנ םישנ
...תוסחה תנתונו
ןגיש רבג השאל היהיש ךירצש וזה הסיפתה לכ
.המוקע איה ,הילע
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 18:44
דכול :תאמ
הלאה תוסחה ינתונל הבוגתב
םישפחמ סנאהו ןוירבה .תיתואיצמ הסיפת וז
אוה םא .תושלחכ תוארנה תא וא ,תושלחה תא
שיש עדיש וא רוחב םע תכלוה הרענה תא הארי
.ברקתי אל אוה ,הטרקב הרוחש הרוגח הל
םתעפשה תא םילצנמש םילוונמ שיש ןוכנ
ןגהל קיספהל ךירצש רמוא אל הז ךא ,םתברקו
יאוולה .ךירצ היה אלו יאוולה .םישנה לע
תורוגח ויה ןלוכלו יאוולה ,םיסנא ויה אלו
תולק ויה אל ןהו יאוולה ,חור זועו תורוחש
תאצל הטילחהש 16 תב הרענ התואכ תעד
התוכז) ברעב רשעב למרכה תורעיב גניגו'גל
,תדחפמ אל איה םא התוא יתלאששכו ,(?אל
."םולכ הרקי אל"ש הרמא איה
.ןגהל ךירצ תונערופל םידעומהו םישלחה לע
.תישונא הבוח וז
.בבוסמהו הביסה תא ךפוה טושפ התא
דכולל וביגה
 
 
25/4/03 19:20
תירונ :תאמ
?הילע ןגי ימ זאל הבוגתב
.ךתיא המיכסמ יתייה ילוא ,םישלחה תא


.ךלש הנגהה תא הצור אל שממ ינש דצמו


רמשמל ,הרטשמל ףרטצת ?ןגהל הצור התא
תורובחב לפטתו רחבתש ףוג לכל וא יחרזאה
.םינוירבה


הפידעמ יתייה ,ינשה קלחה אוהש ,ךוניחה תא
.טסניבוש תוחפ והשימ ,השעי רחא והשימש
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 21:22
דכול :תאמ
בתוכ תייה םאל הבוגתב
.תמיוסמ המכסה ילוא וניניב שיש ךכ
ןותנ בצמל הבוגתכ האב ילש תוגהנתהה
תונשל יוכיסהש הנבה ךותמו וכותל יתדלונש
דימת ,םינוירב ויהי דימת .ןטק יד ותוא
.םישלח ויהי דימתו ,םיסנא ויהי
ךותמ ךא ,רבג לש ותנגה לע רתוול ךתוכז
םהל באכיש םישנא ,ךייבהוא יפלכ תוירחא
גואדל ךיילע ,והשמ ךל הרקי םא דואמ
ילכ ,המיחל תונמואב עדי הז םא ,ףילחתל
.תונכסמ תלכשומ תוענמה וא ,קשנ


הנגהב ןחבמ סינכמ יתייה יתלוכי ול ?ךוניח
.רמג תדועת תלבקל יאנתכ תימצע
ןיבמ ,תחקופמ הרוצב בצמה תא האורה םדא םא
ןעמל ומצעמ ןתונו הרבחה יפלכ ויתובוח תא
,טסיניבוש ארקנ ,רתוי םישלח ,םירחא םישנא
.האג טסיניבוש ינא זא
דכולל וביגה
 
 
26/4/03 20:46
תירונ :תאמ
''םישלח'' ףוסב יתבתכל הבוגתב
לדבה שי


?תאזה תואיצמל תדלונ


?ידימ רחואמ םינש 100 תדלונ ילוא וא


לשמ דמעמ היה אל השיאל םהה םימיב זאש
כ"חאו םירוהל ,תכייש התיה םלועל ,המצע
רותב) המוקמב ךלה לעבה אלכל וליפא .הלעבל
?יתרמא רבכ שוכר ,("יארחא"


הז לכ הפיאמ דמלתו הירוטסיה תצק ארקת ךל
תושעל רתומש הבשחמה וא ,סנואה םג ,עיגמ
רתסומ ,בותכ לכה ,םיצורש המ לכ ונב
ירפס תא םג) םילימה ןיב בטיה םימעפל
.בותכ לבא ,(םירבג ובתכ הירוטסיהה


!הווקמ ינא ,דוע אל
תירונל וביגה
 
 
24/4/03 18:19
ביבר הלאירא :תאמ
םעפ לכ תחא הייעב רותפנ יאובל הבוגתב
ןיב היצלרוק שוריפב וחיכוה תוקיטסיטטס
היילעו תורכמנה תודילגה תומכב היילע
תקהבומ היצלרוק שממ .תוסנאנה םישנה רפסמב
חומ לעב והשימ םאה...ההות ינאו .ןיטולחל
םגש ,ןטקה טרפה תא ותבוטל חכש ךלשכ יעדמ
,םינתשמ ינש ןיב תקהבומ היצלרוק שי רשאכ
?הזב הז םירושק תויהל םיבייח אל םה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
24/4/03 19:15
הדבעמ בצ :תאמ
הדבעמ בצ ךל דיגא המל הבוגתב
םינחבמה לכ לש אלמ טורפ הצור תא
םינונגנמה תא ?ושע םירקוחהש םייטסיטטסה
םא ?סנואו לוהוכלא ןיב םאתמל ועיצה םהש
ךמצע תא יחירטה אנ ךתוא ןיינעמ תמאב הז
:רושיקל
http://www.sju.edu/campusministry/Newsletter/CNL301.html
הנה זא תמדוק םעפ ומכ ךתחנ אוה םאש וא
:ולש םיאצחה ינש
http://www.sju.edu/campusministry/News
letter/CNL301.html


תוגשה ךל ויהי ןיידע רמאמה תאירק ירחא םא
לוהוכלא ןיב םישוע םירבחמהש רושיקה יבגל
להק ינפב ןתוא חוטשל תנמזומ תא סנואו
המגודל ומכ) תיניינע הרוצב תוננב יארוק


6680
(http://bananot.com/articles/593#rem3
תוארהל הז תושעל תיצרש המ לכ יתעד יפל
חותינב (סנאי ינופוש) והשמ תעדוי תאש
.ענכשלמ דואמ הקוחר דוע תא יתוא .תואצות
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 17:02
ילט :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב


,יחצ ,יחצ ,יחצ


! תנייצש ללכה יפל גהונ תייה תוחפל


ןופלטה תא ךל ןתי אוהש יוכיס ןיא וישכע


!! הרוחבה לש


((-:
ילטל וביגה
 
 
25/4/03 0:44
חחרפ :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
היה אלש אלא ,רפסמה תא ול שיש אל ,רמולכ
?ותוא ןתונ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 1:49
ילט :תאמ
?ךכב החוטב תאל הבוגתב
תעדי אל הלש םשה תא וליפא ,רורב
ךל היהיש הפיאמ זא ,רקובב דיגהל
?רפסמה תא
הרומה יל הרמאש המ ירחא ,תמאב לבא
זא ,לאיצנטופ יל שיש םיאורש ,'ה התיכמ
תלדתשמ שממ ינא ,ותוא זבזבל המל
תולצונמ יתלב תויורשפא יתביבסב ויהי אלש
.יחצל יתיינפ הבסנ ךכ לעו
,דאמ יתוא תחמיש תעכ
,םכיניב שגרנהו ררחסמה גולאידה תורמלש
,רפסמ'ת ול ןתונ תייהש בצמ שי טלחהב
..ןבומכ ותוא ךל היה ול
((-:
ילטל וביגה
 
 
25/4/03 7:48
חחרפ :תאמ
?ךכב החוטב תאל הבוגתב
...ךתוא חמשל


שממ ינאש ירה ,םייטרקנוק תויהל םא לבא
לש םנויסנ לע רבדמ רקיעב ינא יכ ,םכח
עדוי ינא המ ,ימצעלשכ ינא ירהש .םירחאה
!הז לכ לע ללכב
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 12:37
ילט :תאמ
ןאכ ינא הז ליבשב ירה ,לבאל הבוגתב


:-))..הזב ןימאהל


?םירחא לש םנויסנ לע רבדל


יטנתוא הארנ "השבכ יל רייצ" אקוד
.ןיטולחל


לע םולכ ת/עדוי אל ןאכ י/והשימ רבכ םאו
,הז לכ


יתפסאנ/יתפסא אל םלועמש ,ינא וז
והשימ י"ע/והשימ


.ס'רב פא-קיפב השבכ יל ורייצ וא


...תאנקמ תצק ינא ,תמאה ,וישכעו
ילטל וביגה
 
 
25/4/03 15:57
חחרפ :תאמ
ליחתהל הלולע דוע ינאל הבוגתב
ורמא ,ןלוכ טעמכ ,תוושהו תורבועה ירה
:שרופמב
.אנקל המ ךל ןיא
.ער ישיגרת רקובב
.ער הז ןמדזמ ןויז
.ןהל ןימאמו יתמנפה רבכ ינא
!תא םגש ןמזה עיגה


םג רבועש המ הז םא םירבגה תא לואשל ךירצ
.תרחמה רקובב םהילע
דמלו םתוא לאוש יתייה םירבח יל ויה םא
.םהמ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 2:25
ילט :תאמ
?תמנפה אל המ ,תאנקמל הבוגתב


? דבלב היזטנפה תמרב האניק וזש


....'וכו 'וכ 'וכו הוושו רבועש רז


סקסל םולש הפי יתרמא - בטיה םנפומו עודיו.יתנתחתהש ירחא ןמדזמ


ינא ,ןאכ ועמשנש תורהזאה לכ ירחא ,בגא


הצוחה תאצוי ינאש האבה םעפבש תבשוח


...והשמ ילע םישא ינא םינכשה דיל


(-:
ילטל וביגה
 
 
26/4/03 12:35
חחרפ :תאמ
רורב היה אל הז המל הבוגתב
...ףוגב םוגרת קפסל ץלאנ היהא בוש םאה


.הרורב תייה


?אל ,המ .המאתהב יתינעו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 12:44
חחרפ :תאמ
?רומוהה תא וררוחש תוצמה הלאל הבוגתב
לכהש ..ירהזה , םינכשה לא תאצוי תאשכ
ןיב תוענה תובנרא ונאו שיבכ
...םירליירטימסה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
27/4/03 13:44
ילט :תאמ
החכשנש תפסותול הבוגתב


,חחרפ ,קיידל יוצר זא


...תובנרא אל ,םיבנרא


,תונב לע ק ר בשוח התאש הז לבא


ןח אצומ וליפא הזו...יתמנפה רבכ ינא
.יניעב


((-:
ילטל וביגה
 
 
27/4/03 0:34
והשמ יתשבל ,ילט :תאמ
?רומוהה תא וררוחש תוצמה הלאל הבוגתב
םוגרת קפסל ץלאנ התא שדחמ םעפ לכש
לכ וא תרחואמה העשה ,תוצמה הז ,ףוגב
.תמושתל תעדה לע לבקתמ יתלב רחא ץורית
רהזיהל ילעש תבשוח ינא ,םינכשל רשקב לבא
.תונכשהמ אקוד


(-:
והשמ יתשבל ,ילטל וביגה
 
 
27/4/03 0:43
חחרפ :תאמ
תלצנתמ ינאשל הבוגתב
..תוצמ דוע ילכאת רחמ


.ויהיש תויולצנתה המכ ,והוא ,זאו


:-)


?תונכש
?הפיא
:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 19:33
תימינונא :תאמ
?תמנפה אל המ ,תאנקמל הבוגתב
?הז הפיאמ ,ייניעב ןח אצמ
תימינונאל וביגה
 
 
26/4/03 19:56
חחרפ :תאמ
תוושו תורבועל הבוגתב
.הנושארל עיפוה הז ןאכ
http://bananot.com/articles/123
....ימצע לש טוטיצ הז זא


:-)


הדות
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 20:20
Rapist :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
Here is a very relevant land interesting
link:
http://www.doc.state.co.us/Sex%20Offenders/pdfs/DateRape.pdf
Rapistל וביגה
 
 
9/8/03 3:02
תיבוב :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
ביגהל תבייח
קיידמו ינונטק ךכ לכ דימת התא המל .1
היגולמש היגולנא ,םילימב
קומע רתויה דבורב עגרל םתנד אל עודמ .2
םירבדה לש
יתוא תפשוח תביטקבורפ תוגהנתה ןוכנ
החינמ ינא .קר אל ברה ירעצל לבא תונכסל
ירקמ תיברמש הלגנ (החינמ) קודבנ םאש
סנוא הייארל .היצרבורפל םירושק אל סנואה
.'וכו תושיגפב סנוא ,החפשמב
תוגהנתהב אל ןודל םוקמ ןיא םאה
רשפאמ ונלש הרבחב המ אלא המכח/תקדוצ
.סונאל םירבגל
סחייתהל רשפאמ ךוניח הבישח תרוצב המ
.וזכש הרוצב השיאל
םישנ יפלכ ימואלניבה תומילאה םוי ןויצל
התייה תוזרכמ דחאו 'נואב תוליעפ יתנגריא
סנכנ הז - "ךשוחב דבל תכלל דחפל יל סאמנ"
ינא ,תרמאש ומכ תיביטקבורפ תוגהנתהל
אלו .ילש תוגהנתהב הנכסל ימצע תא תפשוח
הנכסה לע בושחל יל סאמנ .ןורתפה ןומט הפ
,המכח תויהל יל סאמנ ,תישחומ ךכ לכה
(: רבכ ינא תקדוצ
תיבובל וביגה
 
 
9/8/03 4:59
תיבוב :תאמ
.םכח הייהת ,קדוצ הייהת לאל הבוגתב
בצ בצ
ךלש לאודה תויעב ללגב הפ תבתוכ ינא
.תובשחמ יל וצפק טושפו ןושיל יל יתכלה
םיימשי תונורתפו תובושח תודוקנ הלעמ התא
תאצוה יבגל םגו סנואה תנכס םוצמצ יבגל םג
העפשה תא תיחפהל תנמ לע תיבהמ הזיוולטה
ןה יתעדל וללה תואמגודה ינש .תורחתה
הבר המורת ךכל שיו .םיימוקמ תונורתפ
תשפחמ ינאש תבשוח ינא .המוצע תובישחו
םיוונישב קפתסהל אלו רתוי קוחר תכלל
רתוי יוניש .תכרעמה תא תונשל אלא הלאכש
.דוסיהמ
התאש םירבדה ,הריתסב םידמוע םהש תבשוח אל
.ךרדב הנחת קר םה יתעדל לבא םיבושח עיצמ
ינאש תעדוי ינאו .רוצענש הצרא םש אל
ךיא תרמוא אל ינאש ללגב הבושת יצח תקפסמ
ינא ןושאר רבד לבא הצור ינאש המ תא םישוע
םלועהש הצור ינא ךיא -תונווכ לע הריהצמ
.הארי
לדבהה ומכ הז םיזנימפב תצק איקב התא םא
שיש תורמלו .ילקידרו ילרביל םזנימפ ןיב
(: תופייע ייתועבצא ,ףיסוהל ןומה דוע יל
תיבובל וביגה
 
 
25/4/03 7:47
ול וכמורכ'שבא :תאמ
הרומהמ ספספת אל םלועלל הבוגתב
דמולמה חחרפ לש הקיגולב רועשב יתדמלש המ הז
===============================
ןימ וניא סנוא :1המויסקא
תומילא-->סנוא :2המויסקא
םיינימ םירצי-->תומילא :3המויסקא
(ןורטסוטסט)


:תיב ירועש
======


:טפשמ <=


(ןורטסוטסט) םיינימ םירצי-->-->סנוא


ל.ש.מ .3המויסקא+2המויסקא :החכוה


?1המויסקא םע הריתס ןאכ ןיאה
ול וכמורכ'שבאל וביגה
 
 
25/4/03 13:35
דכול :תאמ
יתנבה אל ,הרומהל הבוגתב
.ולשמ תומלועב ףחרמ הזה הרומה
דכולל וביגה
 
 
25/4/03 16:04
חחרפ :תאמ
בוזעל הבוגתב
?ןינ'גב
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 17:14
דכול :תאמ
דייצמ תרזחל הבוגתב
?תופקרק המכ הצור


19ה האמה לש היסורב לויטב יתייה אקווד
.םורופב יתמסרפ וליפאו ,יתאבה הנממ קלחו
דכולל וביגה
 
 
25/4/03 23:38
Bad Arse :תאמ
!?תעדי ךיאל הבוגתב
רושיק רהמ איבת הז תא יתספסיפ ךיא
Bad Arseל וביגה
 
 
25/4/03 16:02
חחרפ :תאמ
יתנבה אל ,הרומהל הבוגתב
יכ ךילע םיליטמש הזה שנועל םיארוקש ךיא וא
.רתומל לעמ םימעפ 'סמ תעסנ


:ךלשל המוד יגול ןועיט לש המגוד יתתנ


ןכוסמ םוקמ = שיבכה
הנכס רתוי = שיבכה לע ןמז רתוי


לגר) שיבכה תא בוזעלו רהמל שי : הנקסמ
(הטמל קזח ,ןימי


ענומ היה ,הקיגולב 'א הנשב ןושאר רטסמירט
םיעורג םיקסיה ךממ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 17:20
דכול :תאמ
םיכרדב תוחיטבב רועישבל הבוגתב
לע בוט ,בוט לכתסהל .רהזהל .בוזעל אל
אל ,המידק םידעצ המכ תופצל ,ךינפלש גהנה
רוצעל וליפאו טאהל ,תונכוסמ תופיקעל תאצל
.בנזה לע ךל בשוי והשימשכ ירמגל
.רהזהל טושפ ,תיבב רצבתהל אל
דכולל וביגה
 
 
26/4/03 20:07
ול וכמורכ'שבא :תאמ
םיכרדב תוחיטבב רועישבל הבוגתב
?יתלאשל הבושת ארוק התא הזל
אל וליפאו א רטסמירטב אל - רבוע אל ןויצ
ןוכיתב


םא קפסב ינא) .ןלוצ לש המלה לע ןחבמ רחמ
(הז המ עדוי התא
ול וכמורכ'שבאל וביגה
 
 
25/4/03 22:49
Brazilian :תאמ
...הדוקנ דועול הבוגתב
?!?? ,יל המדנב קחשל
?? וגאה ליבשב ,הז המ
Brazilianל וביגה
 
 
5/11/03 10:18
הנילא :תאמ
...הדוקנ דועול הבוגתב
םע סקס תושעל רשאמ ,דיב תושעלו התיבה רוזחל ףידע תמאב
רתוי יתיתשש םימעפ המכ יל הרק הז .הריכמ אל תאש והשימ
.תרחמל הז םע בוט יתשגרה אל םעפ ףאו ,ידימ
הנילאל וביגה
 
 
25/4/03 13:22
היא :תאמ
(; ...רורמ ולוכ הזה הלילהל הבוגתב
ןיב לדבהה תוהמ "םייחה לש ינועה תנוכשב תכלוהש ורנומ ןילרמ"
םילדגמ םירבגשכ הרוקש המ הז .תומלוחה םישנהו םילאירה םירבגה
ונחנא .ןתורגבב תוכלמ ייחל תויוארש תוכיסנ ומכ ןהיתונב תא
רתוול תונכומ אלו ,הציבה התואב ונראשנ םצעבש תואורו תולדוג
תונבה םע רתוי תחלצומ הדובע תושעל לדתשת .הלוצאה ראות לע םג
.ךלש


ונלגרוה הכש הקרבהה יטפשמ לע רתוונ םא ,בלה לע די םעו
זירז ןחבמ ןיעמ ,ינשה ןימה ינב םע גולאידה תישארב ףילחהל
המודה והשמ ,תויואר ונא המכ דעו ונלש תונינשה תדימ תא קדובש
וא ןינע אצמת תמאב םאה ,ח"עב לצא ןימה ירביא תחרה ןינעל
...ידמ םמעשמ הזש טילחתש
היאל וביגה
 
22/4/03 20:42
הדבעמ בצ :תאמ
תעפיל הבוגתב
פא קיפב ברעה תליחת לש תרגפמה םינפה תדמעה לע גלדל רשפא דציכ
?ףסכ תצק ךוסחל תונמדזה התואבו ראב
.םיאצוי םתיאש הרבחה וא רבחה םע תיבב pre-party !דואמ טושפ
השגרהה תא ךסוחו לוז רתוי הברה .האיציה ינפל תצק םיקלדתמ
.ברעה לש ןושארה שילשה לש תרגפמה
יפל תוחפל) תומלש ידכ דע ללכושו ,חתופ הזה טושפה ןויערה
בא-קיפב (היינשל דחא םידומצ םינודעומהמ םיאצויש תוגוזה תומרע
תוינטסיברבו םיגניקיו ינוילמ ידי לע היבנידנקס לש םיראב
.םינופלדו םינמרח


תדבוע ןכא וזה הטישהש דיעהל לוכי ןמאנה םכדבע וליפא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/4/03 8:09
Bad Arse :תאמ
רבעש עובשמ הדיחה ןורתיפ ירהול הבוגתב
היה אוה ,יברע היה אוה ,ןמזה לע לבח יסקס היה אוה ...יאוו
קיפב םכב האנקמ ינא ךיא ,המל יתנתחתה המל....ראות הפי ד"וע
םינתחתמ םתאשכ ,ורכזת םילוכי םתא דוע לוכ סקס ושעת סרב פא
.תמדרתל סנכנ םכלש דייצה
(םירחא תונורתי שי לבא)
Bad Arseל וביגה
 
22/4/03 21:46
חחרפ :תאמ
תעפיל הבוגתב
טעמ ,דימת ומכ היהש ,טסונסאלגל סנכנ אוה טלחהב ליגר ברעב ומכ
היהש המ לכ הז תאז לכבו ידמ לכהמ טעמ ,ידמ ךושח טעמ ,ידמ שעור
.דחא ליגר ברעל ,יד וב
תוירגיסהמ תוחפ ברוצ ןורגה וישכע ,חלמו ןומיל םע ,הליקט
.ףצרב ,ליגר ברע לכב ומכ ,ןשיעש
יואר רבד ןיא ,ומצעל בשח ,ליגר ברע לכב ומכו .הליקט דוע
.ןויצל
.וילע טבמהו דיב תיסוכה םע ,התוא טלק אוה זאו
.ונממ ,הנממ ,הצורמ ,לק ךויח
הז ,בשח , וישכע .דצב ,ןומילו חלמ םע ,הליקט .תפסונ הירגיס
.ליגר קוידב אל רבכ
םייפתכ לא שלוג עובצ רעיש .החטבה ומכ התארנ איה תילולפאב
ןייצ תובוט תויצרופרפ .תיאצחו היפוגב דייוצמ ףוג לעמ תומוריע
.רצק טבמ .ךויח .ומצעל
ליגר אל .קייודמ היה הלש ךויחה ,הארנכ וילא .הכייח איה
.דחוימב
העש רחאל ףולחתש ,עדיש ,וזכ ,תמייוסמ תושגרתה וב הררוע איה
שגיי אל ,ליגר ברע לכב ומכ ,אוהו ,םוקמה תא בוזעת איהשכ ,הלק
.ליגרכ .הילא
.הירגיס ,הליקט
ומכ ,תעגונ אל תעגונ ,תפחרמ ,תיטיא ,םסק תבר העונת .המק איה
,תואנ םיילגר לעמ אשנתמ בוטחו ריעצ ףוג לע הזמרש תיאצחה
.הרזחב ךויח .ךויח .וינפ לע הפלח .תופושח
.הינחה שרגמ לא תאצוי ,תירוחאה תלדה לא הכישמה איה
.תאז לכב ליגר ברע .הקשמה תאו הירגיסה תא םייס


לוק עתפל עמש ,הליפאב ,רוחאמ איה ףא התנחש ,ותינוכמ לא שגינשכ
:קנפתמו לצע ,םיענ
...השבכ יל רייצ


הארנה לככ התייהש ,תינוכמ לא הינפו וילא הבג ,הדמע איה
.הלש תינוכמה


החפשמ ןב אלו םיאדוד חיש אל .חיש ,ןיתממכ דמע ותינוכמ דיל
.טלחהב ליגר חיש .ןשוש לש קוחר
.שגינו ףנע ערק ,הדח העונתב
,תושגרתהמ תולק דעור ,חירמ ,עגונ אל עגונ ,הירוחאמ דמוע ,התע
הכרי ךרואל ודיבש ףנעה תא ךילומ .השבכ הלגר לע רייצל לחה
.םילמ אלל ,תונידעב ,טאל ,תימינפה
ונורג לע ףוטילל הכוזש לותח ומכ תרגרגתמ ,תקנפתמ ,הלק החנא
.טעמ וקשפנ םיילגרה ,השבכה תא המדיק
תוירגיס ןשעב ברועמה תחלקמה חוחינ תא עמוג ,הראווצ תא חירה
.הארנכ .ומצעל ןייצ ,יקאימ יסיא .לוהוכלא ידאו
.הקושתב ,הנתמהב ,הב ףלחש דערב ,הפוג םוחב שוחל היה לוכי התע
...ךישמה


החיר תא ריכה לבא .המש תא עדי אל אוה .ומצעל בשח תרחמה רקובב
.הלוק תא בהאו
חחרפל וביגה
 
 
27/4/03 18:28
ט.ג-סקא :תאמ
השבכ יל רייצל הבוגתב
?לזלז ול חנצ ,הז המ
ט.ג-סקאל וביגה
 
22/4/03 21:55
הנירש :תאמ
תעפיל הבוגתב
תונבה םע יתייה רשאכ הזכש םוקמב יגוז ןב תא יתרכה ינא ,םירבח
ריבא תא ריכהל רשפא .1-ש ךכ םלועב תוינונחו תודסחתמ יכה
(יל הרק הזש דע יתנמאה אל) הזכש ילולפא םוקמב םג ךייתומולח
.2-ו הלאה תומוקמב םיבבותסמ םיווש םירוחב םגש רבתסמ
....הרואפתה קר הז םימעפל תורבח-תונב
הנירשל וביגה
 
22/4/03 22:44
proffesional secret :תאמ
תעפיל הבוגתב
What an empty boring and sad life. Yesh sex acher...
proffesional secretל וביגה
 
23/4/03 0:06
alma :תאמ
תעפיל הבוגתב
תילולפאב ,תילוטסמ וא הרוכיש תאשכ דבועש םסקב ,תאזה הקימנידב
םסקה ,והשמ הרקי םאש העידיה םע דחי ,החטבה ומכ הארנ ,ראבה לש
.רקובב גגופתי
תשוחתמ ןגי אל הז ,תעדל ךמצע תא תותשל תכלוה תא םא םגש העידיה
.שוגירה ירחא האבש תונקירה
המ הלאשה הלוע םיוסמ בלשב ,ינש דצמ ,הלאה תומוקמל תכלל יתקספה
?ףידע
וליפא רובשיש רחא והשימ םע הלילה תא רומגל וא תיבב דבל ראשיהל
.תודידבה תא רצק ןמזל
alma ל וביגה
 
 
25/4/03 16:12
חחרפ :תאמ
עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
.תידיימה ךייח תביבסמ תלוזה לש ורדעה הניא ,תודידב


.םישנא תרבחב ,רקיעב ,יתעדי ,תודידב


התוא דומאל ,התוא קבחל ןתינש האלפנ תתמ איה דבל תויה
םתס וא ,המיענ הבשחמב לברכתהלו הילא ךשאר תא ןיכרהל ,הכרעהב
.תפחרמ הבשחמ


אצמיו תיתחת אלל ראב וזש הלגי תלוזב ותודידב תא אלממש ימ
וכישמי םלועלש םימ דועו דוע בואשל הסנמ אטאטמ ותוא ומכ ומצע
.תאש רתיב עובנל


.ךתוא יבהאו ,ךמצע תא יאיבה ךתודידב לא


יאלמתהו ,ךאולימב ךמצע לא יאיבה םירזה תא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 17:34
alma :תאמ
תודידבב עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
.תודידבב עתעתמ והשמ שי ,ןכא


ןיב ,דבל ינא םא ןיב ,דימת טעמכ .ןמזה בור התוא הווח ינא
.אל םא


לכל רשאמ רתוי הילא הליגר ינא .תמייאמ אל םג איה ןמזה בור
.ילש תיתיבה השוחתה איה הז ןבומבו ,תרחא השוחת


תשוחת םע תויחל ודלונש םישנא שי םאה :ההות ינא םימעפל לבא
?אלש שיו ,תיסיסב תודידב


םא ןיב דבל םא ןיב ,םיוסמ ןפואב הז תא םיווח ונבור ,ילואו
.דחי


.הצעה לע הדות


:)
alma ל וביגה
 
 
25/4/03 20:41
חחרפ :תאמ
תודידבב עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
המ יבגל תמכחתמ אל וליפאו המכח וא הבוט הבושת יל ןיא
.ימצע לע והשמ דיעהל לוכי ינא .םירחא לצא הרוקש


יל .וילא רזוחו ונממ אצוי ינא .ילש דבלה תא בהוא ינא
םיתעל ,ימצע םע ,דבל תויהל ךרוצ שי יל "בחרמ"ב יד ןיא
.תובורק יד
שח ינא דבל ינאשכ .בורל .ימצע םע יל בוט ,דבל ינאשכ
.תיבב


ינא ילש דבלהמ .עגורה לאו תורעסה לא אצוי ינא ילש דבלהמ
דימת לבא ,תוחפ וא רתוי תוכורא ,םיסחי לש תורגסמל אצוי
.דבל היהי ילש סיסבהש יל בושח
.(הנש 15 טעמכ תחא םיסחי תכרעמב יחש ימ הז תא רמוא)


ינא ,ילש תודליה םע קר .ילש הליגר יכה השוחתה וז דבלה
.תומלש לש השוחתה התוא תא שח


תודידב .דבלל המוד הניא ,התוא ןיבמ ינאש יפכ ,תודידב
םה ךכ םא .החוור לש אלו הקוצמ לש השוחת ומכ רתוי תעמשנ
.ךתודידבמ ךל יאצתש ללפל לוכיקר ינא ,םירבדה ינפ


האלמה המלשההו ומלוע לאו ומצע לא םדא לש הברקהש יל הארנ
םע דחי ,תודידבה תא םויה רדס לעמ םיריסמש הלא םה וזה
.םומעשה


אוה הארנכ ,ערהמ טעמ גיפמש המ לבא .ךרובעב הצלמה יל ןיא
.בוט אל אוה זא ,הזכ וניא אוה םאו .בוט


.םימוטפמיסה לע לקמ אוה ךא שאר באכ אפרמ וניא ןיריפסא


ימרוגב לפטלמ לצעתי אלו ןיריפסא חקייש יואר ,הלוחש ימ
.הלחמה
שובכל באכל חיני םא ,הטוש היהי ,שאר באכ קר ול שיש ימ
.וכותב תיב ומצעל


.קוביח
חחרפל וביגה
 
 
25/4/03 21:15
alma :תאמ
הרקי המלעל הבוגתב
,םימעפל לבא ,תודידב אוה דבלה םימעפל ירובעש הארנכ
םחנמ וליפאו ףטוע םוקמ ותוא אקווד אוה ,םירקמ הברהבו
.ראתמ התאש


הזה ךרוצה תא יתשגרה דימת ןכותבו םיסחי תוכרעמ ןיב
היה הז םא וליפא ,ילש יטרפה םוקמב יל ףטעתהלו חורבל
ובש ילש יטרפ יא .יל ינויח היה אוה לבא ,ירופאטמ םוקמ
.תובשחמב ףטעתהלו ץיקהב םולחל הלוכי ינא


.הרזחב לודג קוביח


(:
alma ל וביגה
 
 
25/4/03 21:29
תירונ :תאמ
רקי חחרפל הבוגתב
:ןאכ הנה
http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=31357&t=31357


שדחמ םימי המכ ינפל יתיארש ירחא הזה טסקטה לע יתבשח
.תבתכש תא יתארקו ןילרב ימשב םיכאלמ תא
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 22:47
alma :תאמ
ןוירמ לש הבהאה תרהצהל הבוגתב
.שגרמ .הפי ךכ לכ


חתפיהלו הדדוב תויהל יתלוכי ותיא קר ,ילש שיאה"
וסינכהל .ודובכל חתפיהל ,ירמגל חתפיהל .וילא
."תומלשב יכותל


.הדות


:)
alma ל וביגה
 
 
25/4/03 23:47
Bad Arse :תאמ
תודידבב עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
הדובע לש םינמיס ןאכ האור ינא ?לופיטב תייה םינש המכ
דואמ רגוב םדא וא תיעוצקמ
Bad Arseל וביגה
 
 
26/4/03 0:09
חחרפ :תאמ
....יל הלג ייקואל הבוגתב
.לופיטב יתייה אל םלועמ


..ידמל ןקז לוה סא ינאש הז


:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 3:25
Bad Arse :תאמ
ךתוא בזכאל יל רצל הבוגתב
וליפא ךלש ןואכידה םע םידדוב ךכ לוכ תויהל רשפא
.ךייח תבהא תאצמנ ךדיצלש
.םייק דימת דבל
Bad Arseל וביגה
 
 
26/4/03 12:29
חחרפ :תאמ
...יחחרפל הבוגתב
.החמשל וא בצעל רושק וניא ,ינילק ,ןואכיד


בצמ אוה (ישיא ןויסנ ךותמ אל ,ילזמל) ינילק ןואכד
.םייח תויגרנאב רוסחמ שי ובש
ןיאו ,רוזמ קפסמ דחיבה ןיא ,ןואכדב ת/אצמנש ימל
אל היצפוא םה ללככ םייחה ,הלאל .ןורתפ הקינעמ החמשה
.הבוט קיפסמ
.בצע וניא ןואכד


?דימת רשפא ,דבל
חחרפל וביגה
 
 
9/8/03 17:00
יבמב :תאמ
תודידבב עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
,חחרפ
.ןהירוחאמ תועמשמ הברה םע תונוכנו תופי םילימ
.יתבהא
יבמבל וביגה
 
 
9/8/03 18:48
חחרפ :תאמ
תודידבב עתעתמ והשמ שיל הבוגתב
.הדות


:-)
חחרפל וביגה
 
23/4/03 1:22
blues by the moon :תאמ
תעפיל הבוגתב
םיטסיאו'צמ יגוס םגו ללכ ךרדב רשי טעמכ סרע תוהזל רשפאש רורב
םירחא
הלאה תוירוגקל תורישי םינמתסמ אלש םירוחבל ונתת אל םא לבא
םמצע תא ןכל ריכהל (...תונמדזה רמול בהוא אל שממ ינא)תונמדזה
בורל...קנפמו רדהנו שיגרו םיהדמ אל הזה רוחבהש ועדת ךיא
םא תינש ושגיי אלו םיסרעהמ רתוי ךומנ ןוחטיב ילעב םהש םירוחבה
והשלכ הגשה קחשממ קלחכ תניינועמ אל הארית וא אל רמאת יהשימ
םימעפלש תורמל)ועיתפי יכה םג םהו תתל הברה הברה יכה בורל שי
.(םהל רתומו םילוכי םהש תעדל הפיט םהל ורזעתש םיכירצ םה


תוסנתהל בושח יכה
blues by the moonל וביגה
 
23/4/03 3:12
shy :תאמ
תעפיל הבוגתב
םיראבל תכלוה ינא (יצחו 19) יליגב םג-יידמל ןוכנ רמאמ
תו/הרבחה םע תרבדמ שאר תספות-שוגירה ליבשב םתסו םינודעומ
.תשאייתמ ינא העש יצח ירחא,ןיינעה תא תנחובו
אל) סקס לש הלילמ ךורא רתוי תצק חווטל והשימ שוגפל םיצור םאו
?םיכלוה ןאל (םיתיעל חלצומ כ"כ
ריעהו סקס תא תויחל וטילחה וזה ץראב םלוכ היעבה וז
.ןויז אוצמל תכלל-הלודגה
.עמשמ יתרת...םיקפדנ רתוי םיצורש םישנאה
shyל וביגה
 
23/4/03 5:26
הליא :תאמ
תעפיל הבוגתב
תחא תשפחמ ינא םג ,סחנמתת אלש יהשימ הצור תא ..קתומ ..חחח
.תאזכ
.ךל אב םא ליימיאל יל יבתכ ,תוחוכ דחאל רשפא
הליאל וביגה
 
 
23/4/03 16:25
הליא :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
.ירותסמ ןפואב ליימיאה םלענ ,יספוא
הליאל וביגה
 
23/4/03 20:07
היאמ :תאמ
תעפיל הבוגתב
הלודגה ריעב ילש םישדוח השישב רבכ לבא הריעצ דוע ילוכ ינא
טושפ החיתפ יטפשמ רופסניא ירחא .פא-קיפה ןיינע תא יתיליג
לכ איקהל זע ןוצרו (ןיינועמה לכל ביחרהל חמשא) הליחב יררועמ
תמאב ,דמחנ תמאב והשימ יתאצמ ,ימויקה לעוגהמ הסינכב םעפ
הזו ...דחא הלילל ןויזמ רתויב ןיינועמ היהש והשימ ,קיחצמ
.וללה םילפאה תומוקמל רוזחל ןוצרה תא יל ריזחה
רקיעב הלאה תומוקמל תכלוה ינא ,רתוי רחואמ םישדוח המכ ,וישכע
תורכתשמש ,תוקחוצש ,תומרוזש תורבח םע קרו הקיסומה ליבשב
ןוסאפה הז הזה ףיכהו ...םינש המכ תוחפל םתוא יתיאר אלש ,כ"דבו
.ילש
היאמל וביגה
 
 
23/4/03 20:57
חחרפ :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
?הזב היה ער המ ,ןויז סופתל ליבשב "קר" תכלוה תייה םאו
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 0:35
החובטמ :תאמ
תייה םאול הבוגתב
תכלוהש ימ לכל תופיטמש תונב לע ססובמ "תוננב" הזה רתאה לכ
,ןויז סופתל ליבשב קר רב-פא-קיפ הזיאל םולשו סח
,הזב ודוי אל םלועל לבא "ןויז קר" סופתל תותמש תונב
ןה םאו ורפסי אל ןה ןלציל הנמחר ןויז וספת ןה םא םגש תונב
,תורוכיש ללכב ויה ןהשו "הדיעמ" התיה וזש ונעטי ןה ורפסי
אל לבא תושעל הכירצ הרוחב לכ המ בוט יכה תועדויש תונב
,ןמצע לע הז תא םשייל תולגוסמ
לעו ןהלש "תובבוש"ה לע ףוס ילב לכשה תא ונייזיש תונב
,וליאכ הזכ 21 -ה האמה לש תוררחושמ תוקוור ,ןהלש "הזועת"ה
,תועובצו תודוסח תוינלופ לש ףסוא ןה ןיינע לש ופוסב לבא
,"ןויז קר" סופתל תותמ ויה ןמצעב ןהש תורמלש תונב רקיעבו
-שארמ הנווכבו עדומב הז תא התשע ןכש ימ לכל ופיטי ןה
.תושונאה לומ תעשופ התיהש וליאכ
הפצת לא "?הזב ער המ" לאוש התאשכש ךכ ,"תוננב"ה תיצמת וז
...ןאכ אל ,תונכ תובושתל
החובטמל וביגה
 
 
24/4/03 8:18
Bad Arse :תאמ
רתאה ססובמ הז לע ,חחרפ לבאל הבוגתב
תונמדזה יל התייהש ינפל יתנתחתה ינא לבא יוודב םשב םנמא
,ידמ רחואמ היהש דע תיצוונח יתייה יכ ,ןויז םתס סופתל
וישכע .תרעטצמ דואמ ינאו !ןמדזמ סקס יל היה אל םעפ ףא
ילעב -יושנ רבג םע עובשב שולש םיימעפ ומדזמ סקס יל שי
Bad Arseל וביגה
 
 
24/4/03 10:09
תעלות :תאמ
!הדומ ינא ולהל הבוגתב
דיעמ ןמדזמ סקס ילב םדקומ ןתחתהל המל ?תרעטצמ תא המל
?תויצונח לע
ילב .שממ המוריעה תמאה ,עלוקו קיודמ הכ רמאמב רואיתה
.תוילשא ילבו אווש ימסקמ
הטימל רוזחלמ ,תודידבהמ דחפה ?הזב יפייכ ךכ לכ המ
?הקיר
תייה אלש ימ תחקל הנכומ תאש דע ךתוא שטשטמש לוהוכלאה
רקובב סבקה תשוחת ?תופיפאה הטעמ ילב וילע תלכתסמ
?הזב אלפנ ךכ לכ המ ?ירחאש
?רז והשימ םע ףייעהו רכונמה יוהדה השעמה


.האנק ררועמ אלש המב יאנקת לא
ישפוח תויהל תונורתי שיש ומכ תוקוורה ייחל תונורתי שי
הלודג החמש איבמש one night stand שי .תוביוחמ לכמ
5 ירחא םג ,חמשמו גנעמש תבהוא תאש רבג םע סקס שיו
.םינש
הארנ אל .םיבוט תוחפה םיעגרה לע אקווד רבדמ הזה רמאמה
תמא הווהמ וא יהשימ םחנמ םדרנ ךלש דייצהש הזש יל
.ךיבגל םג ,תטלחומ
תעלותל וביגה
 
 
24/4/03 12:49
ןח לעי :תאמ
!הדומ ינא ולהל הבוגתב
סקס יתיווחש ינפל יתנתחתה ינא םג .יתריקי ירעטצת לא
תינמיה הנואה ןיב סופספה תבשחמ הל הבשיו ןמדזמ
שממ הזו ,יתיסינו יתשרגתהו םיהולא הצר זא .תילאמשהו
!שממ לבא !אל
.הקומעו חווט תכורא םיסחי תכרעמ התווחש ימל אל חטב
אוה ,תלפרועמו הרוכיש ותוא תרחוב תאשכ ,ןויז םשל ןויז
ינימאת ,ירעטצת לא .ןוויכ םושב האנהו יוציפ אל שממ
ךירעהל םיליחתמ ונחנא ונירעצל .ךל שיש המב יחמשת ,יל
םתוא ונל ןיאשכ קר םירבד
ןח לעיל וביגה
 
 
24/4/03 21:19
החובטמ :תאמ
!הדומ ינא ולהל הבוגתב
?תלפרועמו הרוכיש הרוחבשכ קר הרוק ןויזה םשל ןויזש
ךותמו עדומב תאז תושועש תורוחב שיש ילוא םכתעדב הלע
תויופש ןהו לוהוכלא לוטנ ןשארשכ הרורב הריחב
ןתא יכ תמייק אל טושפ וזה היצפואהש וא ?ןיטולחל
םשל ןויז" סופתל הלוכי אל הרוחבש שארמ תוחינמ
תחת ייוסיכ ינימ לכו םיצורית ילב ,הככ טושפ "ןויזה
?םידסחתמ
החובטמל וביגה
 
 
24/4/03 21:44
הטלפומ :תאמ
תוקיסמ דימת ןתא המלל הבוגתב
הפידעמ טושפ ינא .ןויז םשל ןויז סופתל אצי ונבורל
רתוי איה ךכל תורבתסההו ,תניידזמ ינאשכ רומגל
םעפמ רתוי תצק ותיא תבכוש ינאש והשימ םע ההובג
.תחא


הז וישכע ,שודיח היה ישפוח ןימל ףיטהל 60-ה תונשב
.םיבחר םיקוהיפ ררועמ
הטלפומל וביגה
 
 
25/4/03 2:53
החובטמ :תאמ
,הבבוש החובטמל הבוגתב
???תנייייידזה
אל בגא ינא .הצרעהו תושגרתה ילוכ ....שששששפ
אל ןכמ תחא ףאש הזל יתפטיה ,ישפוח ןימל יתפטה
,הריחבמ תניידזמ הרוחבש הז םע דדומתהל תלגוסמ
.םיימיכ םירמוח לש העפשהמ אלו
ךלש הרבחה אלו תא אל ,אורקל תעדוי אל תאש לבח
.הילא םג סחייתנ ףכיתש ןטוב
החובטמל וביגה
 
 
25/4/03 13:25
המודרמ :תאמ
!!!הזועת וזיא ,הטלפומ ,יאוול הבוגתב
תזעונ יכה הרוחבה תא ךלש ןוכיתבש החוטב ינא
.הבינג-מו
ךישוביכב האגו ןמדזמ סקסמ תשגרתמ תאש דומח הז
.םיברה


.בוש רבדנ ,תצק ךל רובעי הזשכ
המודרמל וביגה
 
 
27/4/03 21:46
החובטמ :תאמ
,יתדלי החובטמל הבוגתב
רבדל יליאותש הפ ךל הכחמ אל-הז-המ ינא
.אל ךכ לכ .יתיא


ותוא ,רבכ ותוא יתחכשש קוחר ךכ לכ ןוכיתהו
תורבחה ומכו ךומכ ,תודוסחה תוינלופה לכ תאו
תואושנ םישנ ומכ וגהנתה רבכ 16 ליגבש ,ךלש
םישוריג ירחא רבכ ןה םויהו ,םהלש םירבחה םע
.תוחפל ,םינושאר
יתייה תרגוב הרוחב לש םשור השוע תייה םאו
סקס אוה "ןמדזמ" סקס םג :דוס ךל תרפסמ
דואמ םיימעפ-דח םינויז םג ,ייחב .ןנכותמ
םישאהל תשפחמ אל תוחפל ינא .םיננכותמ
,ילש תואקתפרהב הרקמה די/םימס/לוהוכלא
.ןכומכ
החובטמל וביגה
 
 
24/4/03 22:53
ןטוב :תאמ
תוקיסמ דימת ןתא המלל הבוגתב
,ןאכ ןה רשאב תוננבה תודסחתה לע תונעטב האבש תחאכ
.יתביבח ,העוקת תצק תא
- סקס הלוכ - יררחתשת ,תבחמהמ יאצ ,תצק יפרת
...תעדוי תא ,האנה
ךרוצ ונל ןיא אלו ,ןיידעו םש ויה ונתיאמ תובר
.םיצוריתב
גנועה תא םיריבגמ טושפ (םירחא םיצירממו) לוהוכלאו
.לכה הז .םיררחשמו


(:ינהתו יסנ


ליעי תוריכמ םדקמ ךא קוחש ןגולסב ,ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
25/4/03 3:00
החובטמ :תאמ
?הנומימה הרמגנ ?והזל הבוגתב
וליפא םעפה ,תויוטש רבדל תשקעתמ הארנכ תא ,יארת
:םיימעפ הז תא תושעל תחלצה


דיבכמ לוהוכלא .ררחשמ אלו ץירממ אל לוהוכלא .1
הז לוהוכלאל ךלש ןויערה ןכ םא אלא ,טיאמו
."שורית"
יבגל ילש תונעטהמ קיסהל תחלצה תא קוידב ךיא .2
?..."ררחתשהל" הכירצ ינאש ,תוננבה לש תודסחתהה

ינאש המ ,הקותמ .ייייד ?הלאוו ?סקס ה-ל-ו-כ
התואב .לשבל תדמל אל דוע תא ילש תבחמהמ יתלכאה
.ךלש ארקנה תנבה לע דובעל םג יסנת תונמדזה
החובטמל וביגה
 
 
25/4/03 10:35
ןטוב :תאמ
.ןטוב ,עגר יאובל הבוגתב
לע הלמח טעמ שי םינטובה בלב וליפא ,יעמשת
תותוש ,ישימח לילב 3:00 העשב תובשויש תוחובטמ
:תונידעב ,הנה זא .בשחמל תוגגהמו שורית
:ךייתובוגתמ םירחבנ םיטפשמ 'סמ ןלהל
רתאה לכ" ץחמה יטפשמב תחתפ הלעמל םש יא
."תועובצ תוינלופ לש ףסוא ...הזה
הלוכי אל הרוחבש שארמ תוחינמ ןתא"ב תכשמה
,"ןויזה םשל ןויז סופתל
."טיאמו דיבכמ לוהוכלא"ל תעגהו


:תופסונ תויורשפא 'סמ וישכעו
תועד ןווגמ שי ,רתאב ןאכ םג ,םייחב ומכ .1
.תוחפו רתוי הלודג תוחיתפו
תבחמהמ םח ןהלש סקסה תא תובהואש תורוחב שי .2
.קובקבהמ טהול ותוא תופידעמש שיו
הנתשמ ,םירחא םימס םג ומכ ,לוהוכלא תעפשה .3
,ןוכנה בולישב אוה דוסה םיתיעל .םדאל םדאמ
.םיאתמה ררועמה תאיצמב םיתיעל
אלא ררחשלו ררועל קר אל לוכי םיאתמ בוליש .4
.תושוחת םיצעהל םג
.חונל רובעל רשפא ...סקס הלוכ - ןכו .5
ןטובל וביגה
 
 
27/4/03 21:54
החובטמ :תאמ
?הלילה תלשיב המול הבוגתב
דוע ינאשכ רקובב ישיש םויב ,ךתיא םיעטק
תרהימ תא יגוז-ןב לש ויתועורזב הקובח יתנשי
.ךתומכש השושפ .ריקחתב התוא יל איבהל בשחמל
הזו ,תרבדמ תא המ לע גשומ ךל ןיא ךכ לכ
.הלמח ררועמ תמאב
החובטמל וביגה
 
 
19/6/03 19:35
םהש תעפי :תאמ
תוקיסמ דימת ןתא המלל הבוגתב
לבא ,םיישדוח הזיא לש רוחיאב םנמא !העתפה וזיא
םשל .ןמזמ ןאכל תסנכנ יתייה יתעדי וליאש תמאב
,ןכ םא .םיצוטסל לוהוכלא ןיב רשקה תייגוס דודיח
לוהוכלא לוטנ םוקמ ,ודוהב יצחו םיישדוח רבכ ינא
רסוו שיפו ,עזעזמ ימוקמ יקסיומ םלעתהל םא) לילעב
ינאש ךיא .םאתהב םיצוטסה תמר ןכאו ,(הריב ריכזמש
רבעמב יתועמשמ דיקפת קחשמ לוהוכלא ,הז תא האור
דובכה לכ םעו ,רבכ-אובה בלשל םינונכתה בלשמ
ץוח ,(דובכ יל שיו) ילאוו יטוורפ תרזגב סאר'גל
הז תישיא יל ,והשמ תיטמגלפ תימצע תוסנכתהו יטנאשמ
תובכע תולוטנ תונב דאמ הכירעמ ינא .םולכ השוע אל
,תאזכ אל ינא לבא ,םיטקט םירזע םושל תוקוקז אלש
.אנקל אלא יל רתונ אלו


תוקישנ
םהש תעפיל וביגה
 
 
24/4/03 9:25
הליא :תאמ
תייה םאול הבוגתב
.יפיכ הז ןוסאפ ?ןוסאפב ער המ
תשפחמ איהש שארמ הריהצמש הרוחב הדבעמ בצ יפלש הזמ ץוח
.הייחב תנכתסמ ,ןויז
הליאל וביגה
 
 
24/4/03 9:50
חחרפ :תאמ
תייה םאול הבוגתב
.ףיכ וילעבל םרוג הז םא ,ןוסאפב ער ןיא
ויתובקעב תחנ איבמ אוה םא ןויז "קר"ב ער ןיא
הילעל רשוא האיבמ איה םא הבהאב ער ןיא
.הריחב יפ לע איה םא הלטבב ער ןיא


.תישיאה הפדעהה הז עבוקש המש אוה ןיינעה לכ
חחרפל וביגה
 
24/4/03 1:18
יתריקי :תאמ
תעפיל הבוגתב
הווש היה .יתימא ךכ לכ ,ןיינעלו רשי ,ןיוצמ בותכ ,םיסקמ רמאמ
!וליבשב תוננבל רוזחל
יתריקיל וביגה
 
24/4/03 1:19
יתריקי :תאמ
תעפיל הבוגתב
הווש היה .יתימא ךכ לכ ,ןיינעלו רשי ,ןיוצמ בותכ ,םיסקמ רמאמ
!וליבשב תוננבל רוזחל
יתריקיל וביגה
 
24/4/03 2:20
cookieldia :תאמ
תעפיל הבוגתב
תוגהנתה ןיב רשקה לע םלוע קבוח ןויד ןאכ חתפא ינאש יתבשח אל
...ץראב תוסנאנה זוחאל תישנ
;)
...תויצרופורפ תצק וספתת ,ה'רבח
cookieldiaל וביגה
 
 
24/4/03 9:54
תעלות :תאמ
!הימ-אמאמל הבוגתב
םיסווט המכל תונמדזה תקפיס לכה ךסב זא ,הנורחאל הפ םמעשמ
.םיחכוותמ םה הפי המכ חיכוהלו תוצונה תא שורפל


,םיינשה ןיב םיינורקע םילדבה שיש הארינ אל דצהמ הפוצל ,ןוכנ
,רהזהל ידכ לכה תושעל יאדכו תומילא אוה סנוא ,רמוא דחא
המכ הארת לבא .רהזהל רשפא יאו תומילא אוה סנוא רמוא ינשהו
.ועיגה םה קוחר


ולש המשאה רסוח לעו ןברוקה לע ןגמ התאש הפי הז - חחרפל הלימ
שממ אל ,בצה לש חוסינה תמרו תוישיאה יבגל תורעהה לבא .סנואב
ףפונ אוהש טרפב .ךלש םינועיטל תופיסומ אלש יאדוובו ךל תופי
.םהילע תכרד התאו ךרדב םינבל םילגד 10-ב ךרעב ךל
.לבח
תעלותל וביגה
 
 
24/4/03 11:11
ביבר הלאירא :תאמ
,יקוק עמשתל הבוגתב
.םיכסא ינא ,"תומילא לש השעמ אוה סנוא" ודיגיו ואובי
המו .ץרמב ןהנהא ינאו "תסנאנה לש הידגבב יולת וניא סנוא"
סנואה ירקמ בורש אוה ,ונממ םלעתהל רחוב וא ,חכוש בצהש
םירבג ידי לע אל ,הריכה תסנאנהש םישנא ידי לע םיעצבתמ
.תונמרח בורמ ועגתשהו יביטקובורפ שובלב התוא וארש
המ ?date rape םהש סנואה םירקמ לש הלודגה תומכה םע המ לבא
הזה אלהו ,אל הרמא השיאהו ,והשמ ליחתה םהב םירקמ םתוא םע
שינעהל שיו ,סנוא אוה הזכ הרקמ םג :רורב היהיש ?דבוכ אל
תעדוי ינא זא ?עונמל רשפא היה ןכ הזכ הרקמ ילוא לבא ,וילע
ול ובאכיש דע גניזיט תושעל יתוכזו ,המורע בבותסהל יתוכזש
והשימ םע זמזמתהל ליחתהל איה האלמה יתוכזו ,םיציבה
דוע םהב םיאליגב האולמב יתמשייש תוכז) עצמאב ותוא קיספהלו
,תמשיימ אל ינאש תויוכז ןה ולא לכ לבא ,(ףוסה דע יתכלה אל
אלש ,ןוכנ אלה והשימה םע זמזמתהל ליחתא ינא ח"וח םא יכ
?הלאה תויוכזה לכ וליעוי המב ,ילש "אל"ה תא דבכי
.ארק בצה וזה תוריהזלש יל הארנו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
24/4/03 15:19
p-files.org :תאמ
רחא ןיינעב ,הפ ינאול הבוגתב
בבותסהל ,(םישנ וא םירבג) םישנאל שי םא הלאש תמאב תאז
ןיב ןוזיא לעהססבתה תישונאה תוברתה לכ .בוחרב םימורע
תוינימה בוטינו היצמילבוס ןיבל םיתייחו םיצרפתמ םירצי
לש הרפה הייהי ,תובוחרב םוריע ןכבו .םירחא םיקיפאל
,םויה ךלוהש יביטארנה ,םוריע יצחה ינש דצמ .הזה ןוזיאה
...אלמ יטסידונ םוריעמ ןמרחמ רתוי ילוא אוה


www.p-files.org תוברת תרוקיב לע הריטאס-שיטספ
p-files.orgל וביגה
 
 
24/4/03 15:55
הדבעמ בצ :תאמ
רחא ןיינעב ,הפ ינאול הבוגתב
םילכתסמו םיטסידונ ףוחב םידמועש םירבג ינש םתוא ומכ
!ווהאו :ינשל דחאה רמוא .םלומ הרבעש המוריע הכיתח לע
...יניקבב התוא ךל ןיימד !הכיתח תאז
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 23:35
Bad Arse :תאמ
רחא ןיינעב ,הפ ינאול הבוגתב
והשמ אל הז םש יתייה
Bad Arseל וביגה
 
 
25/4/03 1:21
cookieldia :תאמ
,יקוק עמשתל הבוגתב
...םינהנ םלוכש רקיעה
cookieldiaל וביגה
 
 
25/4/03 9:34
הדבעמ בצ :תאמ
,יקוק עמשתל הבוגתב
.בכרומ רתוי תצק והשמ היה הז ,םינבל םילגד ויה אל ולא
.ךל ריבסאו לאודל יל יבתכת
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 15:51
ןורטסוטוסט תרגתואמ תעלות :תאמ
םילגד אלל הבוגתב
[(-: !תבייח יתייה]


יתרמא .לגדו לגד לכ ךתוכזל יתקזחה אקווד ינא :ונניינעלו
אל תוינפ לע גילבהל עדויש םדא הנה :יעלותה יבלב
- םירבדה ינפ וכפהתה הנהו .ןיינעל בישהלו תויניינע
,התא וליאו (םוקמ לכבו ןאכ םש) ןיינעל רביד חחרפה
לוזליזב תבגה ,תויניינע רתויו תובילעמ תוחפ הברה תוינפל
תירונל ךתבוגת האר) .יתעדל ,קדצב אלו יומס אל
(.הלאיראלו


אלא סנואל קר רושק אל לוהוכלא :לוהוכלא יבגל םירבד המכ
הנשמ ,םס לכ ומכ ,לוהוכלא .תומילא לש םירחא םיגוסל םג
תובקע ררחשמו ותוא ךרוצש ימ לש תואיצמה תסיפת תא
םידבכ םיקזנ םרוגו רכממ אוה םירחא םימס ומכ .םימוסחמו
םרוג לוהוכלא ,שישח ומכ םילק םימסל דוגינב .ףוגל
יל הארנ אל יכ ךלש קנילה תא יתחתפ אל .המילא תוגהנתהל
אל .םיימויה םינותיעב האירקמ הריכמ ינאש המ לע שדחיש
חצר םא סנוא םא .תונברוק הבוג אל לוהוכלאהו עובש רבוע
וניב לדבה דוע .ינוניב וא השק תועצופש תוכמ "םתס" םא
.אל םתכירצו קוחה יפ לע תרתומ ותכירצש םילק םימס ןיבל
יתקיקח ןורתפ האור אל ינאו תונווגמו תובר ךכל תוביסה
.עגרכ תאזה היעבל


?ןאכ תשדיחש בשוח התא קוידב המ - סנואה אשונל רוזחנ
?סנואל יוכיסה תא תיחפיש הפצמ התא יתבשחמ יוניש הזיאל
,תותשל קיספת ,אבא" - ול דיגתו הלש אבאל אובת הדליש
התאש םעפ לכב יתוא סנואו אמאל ץיברמ התאש הזמ יל סאמנ
הממ םיתב רתויב בצמה הז לבא ,תוטובה לע יל חלסת ".רכתשמ
,רתויב עורגה הרקמה ןבומכ הז אבא .בושחל םיצור ונייהש
םתס וא ןכש וא רכמ וא דוד וא חא תויהל לוכי הז לבא
.הלילב ךלש בוחרב רבעש והשימ


תויצאוטיס תוהזל תוסנל ךירצ - םימיכסמ ונלוכ דחא רבד לע
תא תיחפהל לוכי לוהוכלא .דעומ דועבמ ןהמ ענמהלו תונכוסמ
דיגהל ונל םורגל לוכי םג לוהוכלא .םויאל ונלש תועדומה
,טעמ וליפאו התושש ימ ."אל" םירמוא ונייה וידעלבשכ "ןכ"
ימ .ומצע לע חקול אוהש ןוכיסלו הזל עדומ תויהל ךירצ
ולכתסיש ןובשחב תחקל הכירצ הרגמו ינפשוח שובל תשבולש
םינפ םושב .הילא ברקתהל וסניו הל וריעי ףאו רתוי הילע
וא הרואכל ןימזמ בצמ לכ וא תורכיש וא ףושח שובל ןפואו
תונפקותב הריחבה .היפכ וא תונפקות םיקידצמ עיגפ בצמ
.הזב קלח ןיא ןברוקל ,ףקותה לש קרו ךא איה


תיבבו הרטשמה תנחתב ףסונ ישפנ סנוא תורבוע תוסנאנ הברה
הברה .תסנאנב המשאה תא תשפחמש השיגה ללגב קוידב טפשמה
וננולתי םא ןהל קבדתש המגיטסה ללגב תוננולתמ אל תוסנאנ
שנעי םא ,שנעי סנאהש דע ורבעיש תועדוי ןהש תואלתה ללגבו
הז תא הנימזה חטבש - הסנאנש תחא לש ?המגיטס הזיא .ללכב
המכח התיה אל וא קיפסמ הרהזנ אל וא ןפוא אוהש הזיאב
םישינעמ אל ונלזמל .המצע לע הז האיבה - רוציקב ,קיפסמ
.ןידה קספב אל תוחפל ,ןכסמה סנאה תא התתיפש הז לע התוא


םירבדב שי יכ .הקעצ לוק ןאכ ומיקה ךירבד הזה בצמה ללגב
תורמל ,תאזכ תוירחא ןיאו סנואב תסנאנה תוירחאל זמר ךלש
.םיבשוח םישנא ידמ רתויש המ
ןורטסוטוסט תרגתואמ תעלותל וביגה
 
 
25/4/03 17:25
תירונ :תאמ
דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
?ותיא תעסנ המל
?דרשמב ינימ תשבל המל
חא ומכ ךילא סחייתה אוהש םינשו ךלש סובה אוה םא המ זא
רזעהל ,וילע ךומסל הלוכי תאש תבשח ךמותל תאו לודג
אציש תולאש לש המגוד םתס) ?ךמצע לע תרמש אל המל ..וב
(עומשל יל


ותוא לש בושו בושו בוש רוזחש הז ,ףסונ סנוא אל הז
ןומה הכירצ תא ,רתוי לק הז תא השוע אל הז לבא ,סנוא
.הז םע דדומתהל ליבשב חכ


ךכ לכ ,עובש ידמ םיפסונ םירקמ דועו הז ללגב ילוא
,הרגמ שובלו לוהוכלא לע תושקעתהה םע בצה יתוא ןבציע
בתכנ רבכש ומכ זא םגו ,הזה גוסהמ םה םירקמ טעמ ךכ לכ
:םימעפ רופס ןיא דוע רמול יל אציו םימעפ רופס ןיא
המשא אל תא ,המשא אל תא ,המשא אל תא
(רזוע דימת אל הז םגו)
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 17:32
הדבעמ בצ :תאמ
דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
,הביבח תעלות
הז ער והשמ ןאכ יל אצוי םאו השיגר הדוקנב ןאכ תעגנ תא
תויהל לוכי .תויסראב םיבותכש ולאל םא יכ ךנוויכל אל
ןתא אל ינא ךלש םיטסקטה תא" ומכ םיטפשמ םישנאהמ קלחלש
והשמ םהמ דמלת איהש תבשוח אל ינא ,אורקל ילש תבל
תירונ) "...בושח
המ" וא (http://bananot.com/articles/641#rem40467
היצלרוק שוריפב וחיכוה תוקיטסיטטס הדבעמ בצ ךל דיגא
והשימ םא ההות ינא...תורכמנה תודילגה תומכב היילע ןיב
רשאכ םגש ןטקה טרפה תא ותבוטל חכש ךלשכ יעדמ חומ לעב
הלאירא) "... שי
םיארנ http://bananot.com/articles/641#rem40466
ןכלו ולאככ םיארנ אל טלחהב םה יל ,תיניינע תרוקיב
תינינע תרוקיב ליכמ טסקטה רשאכ .ןפוא ותואב םהל יתינע
יתישעש ומכ האלה ךישמהלו גילבהל ןכומ ינא תוציקע סולפ
דיסח ינאש הביסהמ תאז ,םירחא םירקמ הברהבו חחרפה םע
םג ינאו רחאמ) (ילשמ) "המח בישי ךר הנעמ" טפשמה לש
,םעפ ידמ תויעב ילצא תוררועתמ ןיע תחת ןיע לש דיסח
תא ףסוא ינא ,סרא ףטונ טסקטה רשאכ .(תרחא םעפל הז לבא
.תויביסרגאב רקודו הפל הרזח הכרה ןושלה


םלועל :בתוכ ינא הקזח העיבק וזיא בל ימיש ,הזמ רתוי
לכ .םדא לש תנווכמ הבלעה םזוי יתוא יספתת אל
שיגרמ ינא רשאכ קרו ךא תועיגמ ילש תויסראה תובוגתה
םא .הביס אללו ןודזב רחא והשימב וא יב בולעל וסינש
חמשא דואמ ינא הביס אלל תויסראב יתפקת וב הרקמ תיאר
.הינפב וא וינפב לצנתהל לכואש ידכ םשל יתוא ינפת םא


יתטלחה לבא ,םינבלה םילגדה לע םג ןאכ ךל בותכל יתבשח
יכרטצת הז המ תעדל יצרת םא .(-; גווסמ רמוח) אלש
.יל בותכל


:אשונל הרזח וישכע
אלש ,בגא ךרד) השיא יהשוזיאש םוקמ םושב יתרמא אל
סנואב המשא (םיאג םירענ דואמ הברה ןאכ ונחנזה דיזמב
ונלוכ דחא רבד לע'' תרתכה תאש המ תא יתרמא ןכ .הלש
תא בושו בושו בוש יל קיבדהלו אובל .''...םימיכסמ
!טלעווג !סנוא הז סנואב תסנאנה תא םישאמ ינאש הנעטה
תסנאנה תא יתמשאה ובש דחא םוקמ לע עיבצהל הלוכי תא םא
םוק.טודה דוקיפ ףולא םע רבדא ינאו ותוא יל יארת סנואב
.תימלועה תשרהמ תאזה הבוגתה תא קוחמיש


"?ןאכ תשדיחש בשוח התא קוידב המ" יתוא תלאש
םאש יתבתכ הלעמל רבכ ,רבד ןאכ שדחל תורמוי יל ןיא
ךכל תועדומה תא תולעהל הזה ןוידה תועצמאב ונחלצה
הליחתמש הקסיפב ןתוא תטרפמ תאש תומיוסמ תויוגהנתהש
יוכיסה לע תועיפשמ "....םימיכסמ ונלוכ דחא רבד לע"
ןושארה בלשה הז תועדומ .דואמ הברה ונגשה ירה ,סנואל
.ןמז ךרואל יוניש ינפל


תמשאה לש אשונל עטמב תוננבה לש תושיגרה ללגבש יל הארנ
בר ץרמב רתוח ינא הילאש הדוקנה תא ופסיפ ןה ןברוקה
יתיסינ תוחפל וא ,ןהב היה אלש המ ייתובוגתב וארו
.עונמל


(o: יתבהא .הלללאל הדומח ךלש תרתוכה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 17:49
תירונ :תאמ
דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
אל יתבתכ ,אורקל ילש תבל ןתא אל ינא ךלש םיטסקטה תא
,הצור איהש המ לכ תארוק איה תינורקע .עוגפל ידכ
תויהל ךישמת איהש יל בושחו הצור איהש ךיא תשבלתמ
.(קזחלמ אכדל לק רתוי הברה).הכרדב הקזח


ונל םיארוקש ךלש םיטסקטב שיש תבשוח ינא ינש דצמ
(ילש תפסות) ןשעל אלו תותשל אל ,עונצ שבלתהל ,רהזהל
.וליפא קיזמ רסמ ,ןוכנ אל דאמ רסמ
תויוגהנתה הנממ שרוד התא לבא המשא הילע ליטמ אל התא
תולוכי ןאכמו ,התוא תושילחמ ךורא חווטב יתעדלש
לש לבא ילוא לוהוכלא לש אל) ןברוקל התוא ךופהל
.(םירחא םירבד


?רתוי רורב
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 18:12
הדבעמ בצ :תאמ
,ריבסא ינאל הבוגתב
,תירונ
ןה תעלות לש םשה תחת תועיפומ ילש תונעטה רשאכ
תוחפ הברה תוררועמו בוט רתוי הברה תוארנ
קר אלא יירבד לע רוזחא אל ינא ןכל ,םזינוגטנא
לע" ב הליחתמש תעלות לש הבוגתב הקסיפל ךתוא הנפא
."םימיכסמ ונלוכ דחא רבד
השילחמ הריהז תוגהנתהש תבשוח תא המל יל ןבומ אל
לש הדימ םיגהונ רחא דחא לכו ינא תא .םדאה תא
הביס םוש ןיא ,םימוחת הברהב םוי םויה ייחב תוריהז
.תוריהזב אלש גהננ הזה םוחתב אקוודש


.דואמ תונוש ונלש חוסינה יכרדש הארנכ ,רבד דוע
וא קזחל םא ןיב ,רחא םדא ךוניחב ישוקה ייניעב
םדא ייניעב .םדאה לש ויפואב יולת ותוא אכדל
דועב עוציבל לקהו יעבטה רבדה הארי יוכיד ינסרוד
ךמותו חותפ םדא םע ךפההו ,השק ול הארי קוזיחש
רבד יוכידו עוציבל לקו יעבט רבד קוזיחב האריש
.שומימל השקו לבסנ יתלב
תובוגתה ראשמ םגו הבוגתה שארב ךלש הרבהה רחאל
םדאכ יל תרייטצמ אל תא ,רתוי המיענ הרוצב וחסונש
ילשו ךלש העיבקה ןיב םילדבההש חינמ ינאו ,ינסרוד
.אל ותו תונוש תוחסנתה תורוצמ םיעבונ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 20:11
תירונ :תאמ
ל הבוגתב
יניעב שי םילימל םגש תורמל ,חוסינב קר אל םה
.ןהלשמ חוכ


החסינש ,ףוסב םש תניר לש הבוגתה תא ארקת ךל
.לדבהה תא האלפומ תוריהבב


םישנה תא ךנחנ אלו אבחתהל םיסנאל םורגנ אב
שילחמ תונדחפב גהנתהל ונלש ןויסנ לכ ,אבחתהל
.רבד לש ופוסב ונתוא


םירזוח ונחנאש יל הארנ ,רתוי חוכ יל ןיא ,ידו
.ונמצע לע
תירונל וביגה
 
 
25/4/03 23:09
הדבעמ בצ :תאמ
וניניב םילדבההל הבוגתב
.יתצק
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/4/03 23:45
Bad Arse :תאמ
ל הבוגתב
םיכירצ םינטק םידליש ,רתוי רהזהל תוכירצ םישנש
,ךיא םתוא םידמלמ דימת אלש תורמל רתוי רהזהל
הדבעמ בצ המ םושמו ,רזוע דימת אל םידמלמ םא םגו
האנקמ ינא=בוטה ןבומב) ךר הלמח שגר יבילב תררוע
.םדא ףא לש תנווכמ הבלעה םזוי ךניאש תבתכשכ (ךב
Bad Arseל וביגה
 
 
25/4/03 19:01
דכול :תאמ
,ריבסא ינאל הבוגתב
תולבגמה תא ןיבת איהש הז .שארה תא סופתל חילצמ אל
התוא ךפוה ,תומיוסמ תונוכת לעב םדא רותב ,הלש
?המל ?ןברוקל
דכולל וביגה
 
 
26/4/03 16:24
ינוריע לט :תאמ
דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
םיקודקדהו םיחוסינה לכ תא אורקל חכ יל היה אל ,יחצ
ינאש המ תא תבתוכ ינא .ראשה לכו חחרפה ןיבל ךניב
רקיעבו תבתכש המל תיללכ תוסחייתהב קרו ךא תבתוכ
ינא .דבלב דחא טפשמל תנווכתמ ינאו וז ךתבוגתב
תא תולעהל הזה ןוידה תועצמאב ונחלצה" :תטטצמ
ןתוא תטרפמ תאש תומיוסמ תויוגהנתהש ךכל תויועדומה
"...םימיכסמ ונלוכ דחא רבד לע" הליחתמש הקסיפב
."דאמ הברה ונגשה ירה ,סנואל יוכיסה לע תועיפשמ
!אלש והז
,ורמאנ רבכש םירבד לע הפ רוזחא ינאש תויהל לוכי
תבתוכ ינאש המל קר סחיתת זא יתארק אל ,ךל יתרמא
.ונממ אב הזש םוקמל
הזה םלועב ךירצ ,ןוכנ :םירבד ינש ןיב לבלבמ התא
.םידבשמ רתוי םילארשיו םירבגמ רתוי םישנ ,רהזיהל
םג ןכו ץצופתהל ,ףטחהל ,סרדהל לוכי התא יכ ?המל
,הרוחבל דוחיב ,דחא ףאל יאדכ אל ןוכנ זא .סנאהל
.הלילה עצמאב קראפב בבותסהל
רושק אל (הפ הז תא ובתכ רבכש יל הארנו) סנוא ,לבא
תעצבמש תצלפמל קרו ךא רושקש םילא טקא אוה ,ןימל
הזש הככ ולומ בשויש ימ תא האור אל סנואש םדא .ותוא
,12 תב וא 17 תב איה ,אל וא התתש הרוחבה םא הנשמ אל
ףושחמה לדוג הזיאו ,ולש תבה וא ןבה הז םא םג הרקמב
.ינימה תיאצח וא
ףושח שבלתת אל ,ידימ רתוי התשת אלש הרוחבל דיגהל
הלעבש השאל דיגהל ומכ קוידב הז דבל אצת אלשו ידמ
םימעפ המכ) הל רמוא אוהש המ תא השעת טושפש הל ץיברמ
תומילאהש ידכ (?םילצינשה תא ףורשל אל הל רמא אוה
.קספת
םג תויהל הלוכי איה .דבלב התולעבב אוה השאה לש ףוגה
עגרבו רתוי הל םיאתמ אלש טילחהלו ינימ טקא עצמאב
בור ,ורמא קלח רבכש יפכו !אל הז "!אל" תרמוא איהש
ןברוקה תא םיריכמש םישנא י"ע םיעצבתמ סנואה ירקמ
ךומסל אל טושפ רמוא הז ,רהזהל איה ךלש היצפואה םאו
תלדה תא לעננ טושפ ילוא .םלועב דחא ףא לע רתוי
?חתפמה תא קורזנו
יתייעבו באוכ ,השק יכה רבדל חתפ תחתופ ךלש השיגה
םג הפ שי ,יחצ .המשאה תושגר אשונ הזו סנואל רושקש
ךירצ התאו וללה םירבדה תא תוארוקש 14 תונב תודלי
ךכב המשא אל השא םוש .בתוכ התאש המ לע תוירחא תחקל
המ הנשמ אל !המשא אל ,המשא אל ,המשא אל ,תסנאנ איהש
.המשא אל איה ,התשע איה
.סנוא לש יפיצפסה ןיינעל הרושק אל ,תוריהזו
ינוריע לטל וביגה
 
 
26/4/03 17:44
דכול :תאמ
!?דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
רשפא ךיא ?ןוירפה ליגב ןה תוסנאנה םישנה בור המל
?ןימב רושק אל סנואש ,ךכ םא ,דיגהל
חותפל אל טושפ ,חתפמה תא קורזל ךירצ אל ,לט אל
.דחא לכל
יולת אל הזש חוטב אל ינא ,החפשמב סנואל עגונב
שממ לבא ,הלאה תונוכתב םשא אל אוה .סנאנה תונוכתב
.רשק ןיאש חוטב אל
דכולל וביגה
 
 
26/4/03 20:01
חחרפ :תאמ
הבושת יתלביק אלו יתלאש רבכל הבוגתב
שי ...םהלש תונוכתב םימשא אל םיסנאנה תוטועפה
טושפ ללמואה באהש ךכ ידכ דע הרגמ הזכ והשמ םהב
.תוטועפה לש תוריהזה רסוחל ןברק לפונ


םיידש - תורגב ליגל דע ועיגה םא ,ןלציל אנמחרו
הנוכת ןהב ןיאש ןועטל השק תמאבש ירה - ונוכנ
...בא תבהאו סנוא תשרוד טושפש


!תוקדצהה הנה ,חוטב תייה אל םא


חחחחחחפ
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 20:36
תירונ :תאמ
ןכ ,ןכל הבוגתב
,לבא
שיגרמ והשימ םאש תרמואו הפיסומ יתייה ינא
?אל ,םשא חטב אוה ,םשא
(בותכ הז תא תוארלמ קר ער יל השוע הז)


:עובש ינפל יהשימ יתוא הלאשש ומכ וא
"?המשא אל ינא זא םג ?יתלגרתה םא םג"


הארנכ ףוס הזל ןיא
תירונל וביגה
 
 
27/4/03 0:25
ינוריע לט :תאמ
הבושת יתלביק אלו יתלאש רבכל הבוגתב
!רשק ןיא !!!ח-ו-ט-ב בושו חוטב חוטב
ינוריע לטל וביגה
 
 
27/4/03 0:32
תימינונא :תאמ
!?דואמ הכב ןובצהל הבוגתב
,הביבח לטלט
,ןוידהמ םירכנ םיקלח לע תגליד המל ןיבמ טלחהב ינא
תוחפ בכרומ אוה הברה תדספה אלש ךל רמול לוכי ינא
תוחפל) ילש רקיעב ,םיפתתשמה לש תורזחמ רתוי וא
הרדגההמ שממ :םיקדוצ םכלוכש (הבוגת לכב םיימעפ
.סנואב בצמ םושב המשא אל תסנאנה סנוא הלימה לש
הכירצ הרבחש ,םיסנאב לפטל ךירצש יתמכסהו יתרזח םג
...'וכו םיסנאה תשינעמ רתוי הברה תויהל


רמוא אל יתאה ןבומב המשא אל הרוחבהש הז ,לבא
יוכיסה תא ןיטקהל תורשפא םוש הל ןיא ישעמה ןבומבש
ןפואב םיארמ םירקחמ םא .םוי םויה ייחב סנואל
תכירצ ןיב רשקה תא הארמש םזינכמ םיעיצמו יתטיש
יתתנ) סנוא ןאכמו הנגהה ינוגנמ תרסהו לוהוכלא
קסועש ןייוצמ רתאל רושיק דוע הנה לבא הלעמל רושיק
בשחתת המכח השיא זא (www.macom.org.il ללכב סנואב
םישנא תרבחב רכתשהל אל רמוא הז םא .הזה ןותנב
רכתשהל אל זא ,ךל גאדיש והשימ ךל ןיאשכ םירז
.הזה בצמב
לש ןויערה תא לבקל םינכומ אל םיביגמהמ הברה
םהש ןמזב הזו ,לוהוכלא תכירצב תיסיסב תוריהז
.םיכרדב תוריהז טוקנל םינכומ טלחהב


רסוח ןיב םילידבמ ונחנא הבש תפסונ המגוד ןתא ינא
:תישעמ תילאמנימ תוירחא ןיבל יתא המשא
בכרה םואתפ ,קוחה יאנת לכ יפל תינוכמב גהונ ינא
םוי יל הרק הז ,בגא ךרד) ןבל ספ תוצחל טילחה ילומ
ריאשמ ינא המ יל ריכזהל ידכ קר ,ןאכל יתסטש ינפל
ןמזב םיילושל תדרל יתקפסה אלש חיננ ,(ירוחאמ
העיצפב םשא אל ינא תיתא הניחבמ .הנואת התייהו
תוחיטב תרוגח יתרגח אל םא ,תישעמ הניחבמ לבא ,ילש
הליצמ תוחיטב תרוגחש חיננ יאוב) תוליסכב יתגהנ
תרמוחב תמייוסמ תוירחא יל שיו (הזה הרקמב םייח
.ילש העיצפה


סנואה ירקמ בור ,ןוכנ .בורק םדא ידי לע סנוא יבגל
ןודנ אל הז ללגב ,בורק םדא יידי לע םיעצובמ
.(הלעמל יתבתכ הז תא םג) ?םירחאה םירקמב


טלחהב ינאו הביתכב הבורמ הבשחמ עיקשמ ינא ,םויסל
ומכ עוגרו טקש היהי ינופצמ ,בתוכ ינאש המל יארחא
הקותמ תנמש לש ןקיר'ג תותשל םייס התע הזש לותח
יתרכתשה אלש ללגב" :יל דיגתו אובת 18 תב הרענשכ
ינא וישכעו םולשב התייבה יתרזח באפב דבל יתייהשכ
לודג רתוי הברה יוכיס שי ברה ירעצל ."הבוצע
התוש איהשכ רהזהל הכירצ אל איהש הארקש הרוחבש
,באפל ילש הרבח םע יתאצי" :רמאתו אובת לוהוכלא
יתרכתשה ינא םגו והשימ םע הכלהו דואמ הרכתשה איה
ותיא יתקשנתהש רוחבל ברסל חכה תא יל היה אלו דואמ
".יתוא סנא אוהו התייבה וילא ונעסנ זא ,באפב


ןקלח ,הלעמל תובוגתה תא יארקתש יאדכ ןכ םצעב ילוא
.תובוט תוחפל
תימינונאל וביגה
 
 
27/4/03 0:34
הדבעמ בצ :תאמ
ל הבוגתב
הבוגת אלו ילש איה הלעמל הבוגתהש ןבומכ
.תימינונא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 0:52
חחרפ :תאמ
ינא הזל הבוגתב
:-)
חחרפל וביגה
 
 
27/4/03 1:40
ונונ :תאמ
ל הבוגתב
תובישחה תחא םעפ התלע אל הזה ןוידה לכבש
.קוחה יפ-לע עבקנה שנועה לש העתרהבש
-יתייעב דואמ אשונה לשמל ונלצאש עודי ירהו
םישעמ ועציב וא וסנאש םישנא םיטעמ אל םירקמב
ענמנ ינא ) עיתרמ קיפסמ שנוע םילבקמ אל םינוגמ
.(םהל עיגמ םג םא עובקלמ
תונואת -הפ הלעש רחא אשונב ומכ ,הז אשונב םג
,תדקפתמ קוידב אל ונלש הפיכאה תכרעמ ,םיכרדה
.תושקה תויעב תחא וזו
ונונל וביגה
 
 
27/4/03 2:17
ינוריע לט :תאמ
ל הבוגתב
ברסמ טושפ התא .םולכ הנשמ אל הזו ןלוכ תא יתארק
חחרפה .קדוצ תויהל בייח התא ,ליגרכ יכ ןיבהל
התא ,רשפאש הרורבו הפיקמ יכה הרוצב הז תא חסינ
.תוארל הצור אל טושפ
ףיטמ התאו אלפ תחסונ-קלאע תאצמ ,ןויער לע תלעננ
תיאליע ץחמ תפורתכ לוהוכלאמ תורזנתהה יאלפל
ךל הזמר הלאירא .היעבה שרוש תא בוט קודבל םוקמב
שופיח עונמב ץירהל רשפאו הדילגה אשונב תונידעב
םירקחמ ןהילע ובתכ חוטבש תורחא םילימ ןוילימ
לכ ךריכזהל) והשמ הנשמ שממ אל הז .םיפלאמ
לדוג -םהלש תויטנוולרה לע יל תרפיסש םירקחמה
רתוי יל ןיא .(!?לשמל סנסנרה תונמאב ןימה ירביא
הצורש םדא ןב םע חכוותהל םעט ןיא יכ דיגהל המ
לווע השוע התא ,לבח .םכח תויהל אלו קדוצ תויהל
הארנכו רבעב ,סנוא תונברוק דאמ הברהלו ךמצעל
.דיתעב םגש
.והז
ינוריע לטל וביגה
 
 
27/4/03 6:42
דכול :תאמ
ךתיא ,אשונב הנורחא הבוגתל הבוגתב
ינוציח יוריגל הרוצ התואב ביגמ םדא לכש השעמל
חרבתו חרצתש הרענ שי .ןוכנ אל שממ הז .המוד
,בושו .ןבאתתש וזכ שיו הב עוגפל הסני היבאשכ
תולבגמה תא עדתש יאדכ לבא ,ךכב המשא אל איה
.הלש
םינכומ אלו תורטנמ המכ לע םתלעננ שממ םתא
.בישקהל
.יתשרפ הזה ןוידהמ ינא
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 11:29
תעלות :תאמ
תנעוט תאש המל הבוגתב
אוה המ הנשמ אל ,ןהלש אבאמ וחרביו וקעציש
ללכב תעדוי אל הדליה דואמ ריעצ ליגב .השעי
.דליה לע םוצע חוכ שי םירוהלו ,הל םישוע המוב שי .תבתכש המ אורקל יל בוצעו השק שממ
.התוא וסנאש הזל הדליה תוירחאל זמרמ רתוי
?דוערל ילב הזכ רבד בותכל לוכי התא ךיא


תרמואו תבתכש המ תארוקש 7 תב הדלי לע בושחת
,ידיב התיה סנואה תא עונמל תורשפאה - המצעל
איה הז םעו .המשאב הפתושל יתוא ךפוהש המ
.הייח תא הליחתמ
?הל ריבעהל הצור התאש רסמה הז
.יפב םילימ ןיא
תעלותל וביגה
 
 
27/4/03 15:17
דכול :תאמ
תודלי הברה שיש תבשוח אלל הבוגתב
לבא .יתבתכש המ השק דואמ הזש עדוי ינא
תוללעתה ןברוקל ךופהל היה לולעש דחא רותב
ןיא ןברוקה לש ויפואלש ןועטל לוכי אל ינא
.היצאוטיסב קלח
תיבב דיחי שדח הלוע .7 ליגב ןאכל יתעגה
דימ ןבומכ .דואמ דואמ תיתייעב הנוכשב רפס
םידלי השיש םיוסמ בלשב .קיצהל וליחתה
אסיכ חיטמ יתייה אל םא .יתוא טישפהל וסינ
קר ,ותוא עצופו היפונכה גיהנמ לש ושארב
.רמגנ היה הז ךיא עדוי םיהולא
םירמ היה ךגוז ןב םאש ,לט ,חוטב ינא
,לזאזע ףלאל ותוא תפנפנמ תייה די ךיילע
.ףורגיא קשל תוכפוה ויה תורחא םישנש ןמזב
ליחנהלו תונשל ןתינ יפואו ,יפואב יולת הז
.ךוניח ידי לע םידליל
םיידיב ןכ הזש וניבי םישנאש הצור ינא
חפטל ףידע ילואש .דגנתהל רשפא ןכש .ונלש
עונמל תולוכיש יפוא תונוכת םידליה לצא
לש תונוכת םוקמב ןברוקל והשימ לש ותכיפה
.םישבכ
הצור ינא .דיתעה לע בשוח ינא ,לט ,תעלות
ושעי םירוהש ,שפנ ןובשח ושעי םישנאש
םידליה תא ךנחל וליחתי םישנאש ,שפנ ןובשח
תיבבו ןגב םגשו תוחישקלו תויביטרסאל םהלש
וליחתיש .דחוימ שגד ךכ לע ונתיי רפסה
תעינמב רוזעל תולוכיש תונוכת םידליב חפטל
.ןברוקל םתכיפה


לבא .הרקמ םושב .המשא אל 7 תב הדלי ,אלו
וב ללעתהל םירחאל ןתונש הרשעה יאליגב םדא
קודבלו ויפוא לש ףיקמ חותינ תושעל ךירצ
.וצרפנ ולש הנגהה יווק ךיא
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 16:31
תעלות :תאמ
ךיא דועו דעורל הבוגתב
ךירצש הז לע ךתיא המיכסמ ינא .תצק יתעגרנ
לכ אל) .ךתעד לע הדימעלו תויביטרסאל ךנחל
דיב ךוניחה םע רדתסמ הז ךיא יל רורב ךכ
ינא (.אחינ לבא ,וב לגוד התאש הקזח
םיאיבמ אל תועדומו תוריהזש ךתיא המיכסמ
תוצמוח םע דבועש םדא לע - אמגודל .הנטקהל
םייפקשמ ,קולח ,תופפכ םע ףדנמב דובעל
תוריח וא ץמוא םוש ןיא .תודחוימ םילענו
הנכס קר ,ולאה תוריהזה יעצמא ילב הדובעב
םע דובעלמ ותוא ליבגת לא .תידיימו הרורב
הנגהה יעצמאש דיגי אל אוהו ,תוצמוח
.םירתוימ
השובלו טעמ התתשש הרוחב - ןפוא ותואב
ךכב תונורטפ וא הנטקה םוש ןיא ,ינפשוח
הדשב לגרב ךלת אלו התיבה תינומ חקיתש
המכ התשתשו הצור איהש ךיא שבלתתש .שוטנ
.םאתהב רהזתש לבא ,הצור איהש


אל וללה תואמגודה החפשמה ךותב סנוא יבגל
םידלי המכל (רהזהל וא) דגנתהל .תוספות
וא אבאל דגנתהל ללכב המוד אל רפסה תיבב
לע םוצע חוכ שי םירגוב םיחאלו תובאל .חא
םינכומו םהירוהב םיחטוב םידלי .םידלי
לצנמש הרוה .םתבהא תא לבקל ידכ לכה תושעל
.םלוע ןוארידל יואר ולאה תולתהו ןומאה תא
ןיאו םשא וניא םלועל הזכ לוצינ רבעש דלי
.ול הרקש המ לע תוירחא םוש ול
תעלותל וביגה
 
 
27/4/03 17:50
דכול :תאמ
,דעור התאש בוטל הבוגתב
והשפיא ,םיוסמ ליגמ לבא .חוכיו ןיא הז לע
שפנ ןובשח תושעל ךירצ אוה ,הרשעה ליגב
.ובצמ לע תוירחא תחקלו
ךוניח םע שגנתמ אל שממ הקזח די לש ךוניח
תוילגנאה תוימינפב םירבגה,תויביטרסאל
וטלשש הלא םהו ,דואמ הקזח דיב וכנוח
.הירפמיאב
השועש ימ .םישנה יבגל ךתיא םיכסמ ינא
התוש ,תוצמוח םע קסעתמ ,ןכוסמ והשמ
טוקניש יואר ,ףושח ןפואב שבלתמ ,לוהוכלא
.יתרמאש המ לכ הז .םימיאתמ תוריהז יעצמא
םיגהונ םישנא .תורהזנ אל ןהש היעבה
הלילה עצמאב גניגו'ג תושוע תורענ ,םייותש
.למרכה תורעיב
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 17:59
תירונ :תאמ
תוירחא םוש ןיא דלילל הבוגתב
ךליבשב הז הנה
http://www.macom.org.il/programming.asp


.םיבר ךותמ דחא ,בוש
תומילא הווחש דלי המל ריבסהל הסנמש רמאמ
דאמ ול השק ,וירוהמ ימ י"ע ריעצ ליגמ
ןושלב הנווכב) .רענ אוהשכ הזמ ררחתשהל
(הלאכ םידלי הברה ןיניב שי ,רכז
תירונל וביגה
 
 
27/4/03 18:57
דכול :תאמ
תוירחא םוש ןיא דלילל הבוגתב
.הרבחה ירועישב רפסה יתבב דמלייש ול יואר

דליה ,בלש והשזיאב לבא .לק הזש יתרמא אל
.הז לע רבגתהל תעדל ךירצ רבכ
תחקל ונממ תופצל רתומ ,ךתעדל ,בלש הזיאב
היהי אוה םייחה לכ םאה ?וייח לע תוירחא
?ןברוק
םיפקתומה םירענה לכ אלש רוכזל םג יוארו
אל ינאו .תונכתה תא ורבע םהירוה ידי לע
.המוד ןפואב תונכתל ביגמ םדא לכש בשוח
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 19:17
תירונ :תאמ
ןיוצמ רמאמל הבוגתב
תציחלב אלש חטב ,רבגתי דימת אל ירעצל
.רותפכ


םימילחמ שממ אלש םירבגו םישנ ,םישנא שי
דוע בגא םש שי) ידמל רגובמ ליגב םג
יכרד לע ללוכ ,אשונה לע םירבדמש םירמאמ
.(תודדומתה


אל ינא הלאכ תויווח רבעש והשימ טופשלו
.םלועל הסנא
תירונל וביגה
 
 
28/4/03 6:36
דכול :תאמ
דליהל הבוגתב
תא םאה ?חוצרל ?סונאל "תנכות" הזה דליה
ךירצ ?תילילפה תוירחאה תא וילעמ הריסמ
.והשלכ לובג עובקל
םירטשמב ,תוינחצר תוחפשמב ולדג םישנא
ירענ בור .םינוש םיתונכת ורבעו םילפא
םויכ םה ,םירנויפה לידבהלו דנגוי רלטיהה
.םיילמרונ םישנא
לע רבגתהל עדיש ישונא רוצימ הפצמ ינא
.וב תכמות תיללכה הביבסהש דוע המ ,םיישק
דכולל וביגה
 
 
28/4/03 9:23
תעלות :תאמ
דיגנ ,םאול הבוגתב
לע רבגתה אלש והשימל סחיתת ךיא לבא
?"תונכת"ה
אלו הרשעה תונשב םינש ךשמב סנאנש והשימ
.הזה חותפה עצפה תא אשונו ןנולתה
.הקתשו העדי ולש אמאש והשימ


.וב דגב וב חטבש ימ לכש הזכ והשימ
ול ןיאו ךרע רסח אוהש ךכמ קיסהש והשימ
.ותומ לע טולשל הסנמ ןכלו וייח לע הטילש
?וילע בשוח התא המ
תעלותל וביגה
 
 
28/4/03 14:10
הלאירא :תאמ
דיגנ ,םאול הבוגתב
דלי אוה עגפנהשכ םיעצבתמ סנואה ירקממ %30
הטמו 12 ינב םידליה זוחאו ,12-מ תוחפ ןב
בור ,םצעב זא ,%13 ךרעב אוה הייסולכואב
,ןוירפה ליגב םישנל םירוק אל סנואה ירקמ
.תינימ וחתפתה םרטש תודלילו םידליל אלא


רושקש ינימ עשפ אוה סנואש בשוח ןיידע התא
?םיפושחמל
הלאיראל וביגה
 
 
28/4/03 16:56
דכול :תאמ
םא ,םצעבול הבוגתב
תוהמ ללגב הובג םידליה ברקב סנואה זוחא
םירקמבו םינש ךשמנ רבדהש הדבועה ,הריבעה
תוחפ שי השעמל .דחא דלי לצא דואמ םיבר
12 ליג דע םידלי ףלא האמל םיסנאנ םידלי
ןוירפה ליגב םישנ ףלא האמל תוסנאנ םישנמ
רבודמ ,ללכ ךרדב ,םישנה לצאש ןוויכ
.פייר טיידה גוסב ומכ ,םידדוב םירקמב


תנכותמ םדא םא .תפסונ םעפ לאוש ינא
תוירחאה תא ונממ דירונ םאה ,סונאל ,חוצרל
?לובגה הפיא ?תילילפה
דכולל וביגה
 
 
28/4/03 21:44
הלאירא :תאמ
ןכש רורבל הבוגתב
רפסמל תנווכתמ ינא %30 תרמוא ינאשכ ?הפ
וסנא םהב םימעפה רפסמל אל ,וסנאנש םידליה
אל ,םידלי םה םיסנאנהמ %30 ,תיתומכ ,םתוא
המכ רפוס אל דחא ףא .סנוא ירקמ םירפוסשכ
תורטמל .הקיטסיטטסה ליבשב תסנאנ םימעפ
לע םינש ךשמב סנואו ,דחא סנוא תויטסיטטס
.לקשמ ותוא םהל שי - םדא ותוא ידי


םינותנמ םלעתהל לגוסמ התא ךיא םיהדמ
.ךלש הירואיתה םע רדתסמ אל הזשכ םירורב


ןוירפה ליגב םישנ רתוי תירפסמ ,ןוכנ
רתוי שי ,תירפסמש ללגב הז לבא ,תוסנאנ
תוחפ ינב םידלי רשאמ ןוירפה ליגב םישנ
.הככ דבוע אל הז ,םיזוחאב ,12-מ


קר ינא ,תוירחא תרסה לע יתרביד אל ינאו
דוד ידי לע סנאנש ,עבש ןב דליש תבשוח אל
לאו ,ןיינעה תקספהל יארחא תויהל לוכי ולש
התא - ךלש שארב אסיכה תאמגוד תא בוש איבת
החפשמהמ והשימ םא ביגמ תייה ךיא עדוי אל
ריבס ,ךתוא סונאל הסנמ היה ךלש הבורקה
אל ,הזכ רבד הסנמ היה ךלש אבא םאש חינהל
םג אלא ,שארב אסיכ ול סינכמ תייה אלש קר
,ךתוא בהוא אבא הככש ךמצע תא ענכשמ תייהש
,וחילצהש םידלי הברה לע עומשל ךל אציש וא
תוללעתה עונמל ,רידנה םביל ץמוא תרזעב
?החפשמ ינב דצמ


אל ,לגוסמ אל התא ךיא יתוא םיהדמ טושפ
יילעב םישנא שיש ןיבהל לוכי אל ,הצור
אלש םישנא שיש ,ךלשמ הנוש תישיא היווח
המ הנשמ אל ,שארב אסיכ סינכהל םילגוסמ
.תומילא לומ םיאפוקש םישנא שיש ,םהל ושעי
לגוסמ התאש ללגבש בשוח התאש יתוא םיהדמ
יתוא םיהדמ .םילוכי םלוכ זא ,םילא תויהל
יארחא תויהל לוכי עבש ןב דליש בשוח התאש
.החפשמ ןב ידיב תוללעתהה תקספהל
הלאיראל וביגה
 
 
29/4/03 6:38
דכול :תאמ
תישע שמשימ הזיא ,יכולל הבוגתב
.ןכ 14 ןברענ לבא
שי תופקתה ףודהל ולכוי םידליש ידכו
אלש המ .תומיוסמ יפוא תונוכת םהל ליחנהל
.םויה םישוע
שיש חוטב אל שממ ינא ,םיזוחאה ןיינעב
,ללכבו םידלי רשאמ ןוירפה ליגב םישנ רתוי
םינייפאמ םע תונוש תוריבע יתשב רבודמ
.ירמגל םינוש
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 11:58
ינוריע לט :תאמ
תנעוט תאש המל הבוגתב
התאש אוה הזה ןוידב יתוא דדועמש דיחיה רבדה
בוצע .םתשרפ םכינשש דאמ בוטו - טועימ יחצו
תורוב וזכב םיקול םיטנגילטניא םישנאש דאמ
.הרוחא הנש םישולש ונתוא תבחוסש תירזכא
ינוריע לטל וביגה
 
 
27/4/03 13:46
הדבעמ בצ :תאמ
דאמ בוצעל הבוגתב
םיספל חוכיווה תא תררוג תאש דואמ בוצע
.ןוידה אשונב דקמתהל םוקמב םיישיא


יארתש וא ךמצעב ונתוא יליכשת יאוב וישכעו
םאתמה המל םיריבסמ ובש םוקמ ףוס ףוס ונל
רסחו יוגש סנואו לוהוכלא תכירצ ןיב
.תועמשמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 17:07
תירונ :תאמ
?ץראה םעו םוב ימל הבוגתב
:ןאכ
http://www.macom.org.il/daterape.asp


אוצמל ןתינש םיבר ךותמ דחא רמאמ קר הזו
.הזה ףיקמ דאמה רתאב


,ןאכ ךלש לוהוכלאה תא םג אצמת התא ,ןכ
םירבד הברה ךותמ דחא קר אוה ךיא הארת לבא
.חינז ידל ותוא ךפוהש המ ,םיפסונ
תירונל וביגה
 
 
27/4/03 18:26
הדבעמ בצ :תאמ
השקבבל הבוגתב
,הרקיה תירונ
הזה בושח רפוסה רושיקה לע ךל הבר הדות
םישוע המ ,עונמל ךיא ,תינימ הפיקתב קסועש
,תורפס ,תיטפשמו תישפנ הכימתו ץועי ,ירחא
עפש דועו דועו תועדומ חול ,םורופ
ונתיאמ תחאו דחא לכש בושחש היצמרופניא
םג ראשה ןיבו) .הנימזו תמייק איהש עדי
הלוכי הרוחבהש תויוגהנתה לש הרדיס ןייצמ
.(סנאהל היוכיס תא תיחפהל ידכ טוקנל
תוננב לש תוארוקהו םיארוקה לכו ןתי ימ
םישנא רתויש המכל וזה תבותכה תא וציפי
ועיגי ול (םיקוקזו) תוקוקז ןכאש ולאש ידכ
.וילא


.הנדעב יתלחנ לא שורפל לוכי ינא וישכע


הדובעל רזוח הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 19:16
דכול :תאמ
דאמ בוצעל הבוגתב
לבא .ןכ ילוא ןאכ .טועימ אל שממ ונחנא
.ונומכ םיבשוח םישנאה בור יללכ ןפואב
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 19:34
ינוריע לט :תאמ
תוננב תקילבופרב הרג הארנכ תאל הבוגתב
חקינ אוב ,הז תא דדועל ךישמת ,הככ ךישמת
קוחל הז תא סינכנ אוב .קוחר רתוי הז תא
:התוא רוסאנ סנאת יהשימשכ ללכבו
רצעמ םייתנש -ידמ ףושח השובל התיה
םינש שולש -הרוכיש התיה
ינוריע לטל וביגה
 
 
27/4/03 19:44
ינוריע לט :תאמ
ךל דובכה לכל הבוגתב
:הפמ ךישמא ינא זא אצמאב יל עטקנ
םינש עברא -עגמ ברק העדי אל
םינש שמח -דבל האצי
רתוי הז תא חקנ אוב ,םלוע רסאמ -דחיב לכה
םג ריזחנ הז ליבשב דחוימב ילוא ,קוחר
ךכ לכ ,התא דוחייב ,ונחנא יכ -תוומ שנוע
!ישונא
טילחתש התא ימ ,ךומכ םישנא םימייקש דיחפמ
םדאל ןמז המכ ?תישונאה שפנה תודימע המ
אוה ליג הזיאבו המוארט לע רבגתהל חקול
ריבש יתלב" תויהל ליחתהל רומא
"?קלאע-ןיסחו
דיגהל לוכי התא ךיא הניבמ אל שממ ינא
ליימ-יאה תבותכ רואל דוחייב ,הלאכ םירבד
?ךליבשב הזכ קחשמ הז ילוא ,םעפ יל תחלשש
?ךתוא תעשעשמ תישונאה שפנה לש תוירירבשה
?תוירזכאהמ ?ינש דצהמ התוא קדוב התא
,המוארט לע תצק דומלל הצור תמאב התא םא
"המלחהו המוארט" רפסה לע ךל הצילממ ינא
,הזב דומעתש החנהב .ןמרה סיאול תידו'ג לש
תומכ ,םיתורשב ותוא אורקל הצילממ םג ינא
ישונאה ןימה לש "ויפוי" ררועמש תואקהה
תוללעתה לש קרפב רקיעב ,הז רפסב ףשחנש
.הז תא תבייחמ יד ,םידליב
ינוריע לטל וביגה
 
 
30/4/03 21:42
דכול :תאמ
ךל דובכה לכל הבוגתב
ליימ יא תבותכ וזיא לע גשומ יל ןיא
םסרפל לבוקמ אל ,ךתעידיל םתס ךא ,רבודמ
.םיליימ יא לש םנכותל זומרל וא
תא יכ סחייתהל ךלוה אל שממ ינא ראשל
.תירטסיה
דכולל וביגה
 
 
30/4/03 23:44
ינוריע לט :תאמ
ירמגל תירטסיה תאל הבוגתב
תעדוי ינאו רחאמ ירטסיהש הז התאש יל הארנ
םדאכ ךמצע תא תחכוה ,הנשמ אל לבא התא ימ
תאזב זא תוינמוה תובוגתל ללכב יואר אל
.םייתסה וניניב ןוידה
ינוריע לטל וביגה
 
 
1/5/03 9:01
דכול :תאמ
ירמגל תירטסיה תאל הבוגתב
םזינמוהה תא ךלש השיגלו ךמצעל תסכנמ תא
תושיג ,תורחא תושיג עומשל הנכומ אלו
עונמלו ,תונברוקה בצמ תא רפשל תויושעה
.םיילאיצנטופ תונברוק
טושפ שופיחבו ,םינש הזמ ןאכ רכומ םדא ינא
תא םא .ימש המו ינא ימ תעדל לוכי דחא לכ
ןגוה אל דואמ הז יזא ,תישיא יתוא הריכמ
.קינ ירוחאמ אבחתהל
...יזמרת תוחפל
דכולל וביגה
 
 
1/5/03 11:12
ביבר הלאירא :תאמ
לבחל הבוגתב
ךלש תישיאה היווחל סכנמ ,בוש ,יכול התאו
ענכושמ טושפ התאו ,תילסרבינוא תועמשמ
אל הז ,אל זא .ךומכ ביגהל םילגוסמ םלוכש
םיקירע ידכול םה םלוכ אל ,הככ דבוע
אל ,תומילאב ביגהל םיעדוי םלוכ אל ,'לימב
אוה באכשו השלוח איה תושיגרש ודמל םלוכ
םלוכ ,יתלכי ינא םא" לש וזה השיגה .קוניפ
הריכמ אלש ,תירזכא השיג איה "םילוכי
תצק הז .םדא ינב ןיב םייסיסב םילדבהב
סעפא תלכתסמש ,ילש אמא תא יל ריכזמ
יכ ,לרודיפא תרזעב תודלויש םישנב לוזלזב
אל החינג וליפאו ,םידלי העברא הדלי איה
הרומא ינא םגש רמוא הז !הפהמ הל האצי
םיטרדנטסב דומעל ידכ לרודיפא ילב תדלל
?ינפוגו ישפנ ןסוחל הלש


אלש החמש ינא ,הז לע תבשוח ינאשכ םימעפל
ינא ,ןואכידב יתייהש הפוקתב ךתוא יתרכה
הלצע ינאש יל ריבסמ תייהש תענכושמ יד
.תקנופמו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
1/5/03 9:59
ביבר הלאירא :תאמ
ירמגל תירטסיה תאל הבוגתב
אוצמל לוכי תייה אל הסנמ תייה םא םג ,חא
:תיסופיט תיטסיניבוש תירבג רתוי הבוגת
.!!תירטסיה תא ,ךתא רבדמ אל ינא


.רבקב ומצעל ךייחמ דיורפ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
1/5/03 10:58
ינוריע לט :תאמ
ירמגל תירטסיה תאל הבוגתב
:-)
ינוריע לטל וביגה
 
 
2/5/03 11:50
דכול :תאמ
ירמגל תירטסיה תאל הבוגתב
הרומח העיגפ עונמלו תומילאל דגנתהל - בוט
.ךשפנבו ךפוגב
.הל דגנתהל אל - בוט אל
.היעב שי דגנתמ אלש ימל
תיינקה לש ךרדב היעבה תא רותפל ךירצ
הסיפת לש ןיינע אל שממ הזו םימיוסמ םיכרע
.תישיא


ךכל תזמורש יהשימ רידגהל תרחא ךרד ךל שי
??ימיטיגל חוכיו תעב טסידס הזיא התאש
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 13:00
הדבעמ בצ :תאמ
ךתיא ,אשונב הנורחא הבוגתל הבוגתב
,לטלט
ינאשו קדוצ תויהל בייח ינא ליגרכש תרמוא תא
םא דחוימב ,תעגופו הרומח הנעט וז .תוארל ברסמ
.היוגש איה
:ןחלושה לע תודבוע המכ םישנ יאוב
ןוידה אשונב ילש תועידיהש הלגמ ינא רשאכ
ךכב הדומ ינא תומצמוצמ
http://bananot.com/articles/484#rem31327
.עדימ תורוקמל הינפה שקבמו
התוא ןייצמ ינא ,ילש תועט הלגמ ינא רשאכ
הב הדומו הרורב הרוצב
http://bananot.com/articles/593#rem36786
http://bananot.com/articles/642#rem39049
http://bananot.com/articles/471#rem31056
וא)
( http://bananot.com/articles/593#rem36817
ילש תושלוחב תודוהל ןכומ םג ינא
םג http://bananot.com/articles/484#rem31304
.ול ףיטמ ינאש המל דוגינבו ער תוארנ ןה םא
ינא הנווכב אלש והשימב יתעגפש יל רבתסמ רשאכו
לצנתהלו תוירחא תחקל ססהמ אל
http://bananot.com/articles/471#rem31169
ילש אתגולפה רבו תונמדזה יל שי רשאכ הזמ ץוח
ול אימחהל ידכ תונמדזה לכ לצנא ינא ךכל יואר
http://bananot.com/articles/641#rem40452
http://bananot.com/articles/471#rem31181
ינא לבא ימצע לש םיטוטיצה םע ךישמהל יתלוכי
.םיקיפסמ ולאש בשוח
הצור יתייהש טפשמ בותכל יתוא תסנוא תא השעמל
לע ןגהל אלא הרירב יל ןיא לבא ונממ ענמיהל
גיצהל םילוכיש תוננבב םיביגמה םירופס :ידובכ
,ךל רמול יל רצו ,םיטוטיצ לש ףסוא הזכ
ינקתתש יאולהו) םהילע תנמנ אל תא ,יתדידי
.(ךמצע לש םיטוטיצ םע יתוא


לע תיניינע הנעט התייה (ךל וא) הלאיראל םא
התוא תובגמ ןתייה סנואל לוהוכלא ןיב רושיקה
יתגצהש רושיקה המל תוריבסמש וא ןהשלכ תודבועב
,יוגש אוה סנוא ירקמו לוהוכלא תכירצ ןיב
דואמ הקוחרש תויסראב הביגה הלאירא הז םוקמב
םיידי יפונפנ הפיסומ תאו ,תונידע בשחהל
הז םוקמב .םילספב ןימה רביא לדוג לע םירופיסו
לש האיגשה תא תרדוסמ הרוצב םלוכל יגיצתו יאוב
ןבומכ םירמאמ המכל ביחרהל יצרת םאו) רמאמה
ינא .סנואו לוהוכלא ןיב רשקה תא הארהש (חמשנש
ךכש ללגב הזה טרדנטסה תא שורדל ימצעל השרמ
גהונ ינא
http://bananot.com/articles/593#rem36680
ןכותל רבעמ והשמ דומלל יתעדל ךרדה וזו
.קפסל הדעונ תוננב לש המבהש םצמוצמה


לט) ימשב תרבדמ תאש הבר הדות ,רבד דוע
תורזנתהה יאלפל ףיטמ התא" :ינוריע
("לוהוכלאמ
ינא ,יתרמא אלש םירבד יפל הסינכמ תא םא לבא
לע יתבתכ הפיא .תאז תושעל אל ךממ שקבמ
המ ?יתוא טטצל הלוכי תא ?לוהוכלאמ תורזנתה
רכתשהל אל המגודל ,תוריהזב תותשל הז יתעצהש
.ךתוא הווליש ימ ןיאו באפב דבל תאשכ


ינא רשאכ :ימצעל לווע השוע ינאש ךתנעט יבגל
שקבא ינא ימצעל וא והשימל לווע יתישעש שיגרא
ימלו םא עובקל םירחאל ריאשנ יאוב .החילס
.לווע םישוע ונחנא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 14:13
היצנטופב סנא :תאמ
?קדוצ דימת ימל הבוגתב
,רקי בצ
תא הבגמ התאש ךכב אטבתמ ךלש תוירחאה רסוח
םיטוטיצ לש םיבוביג יבג לע םיבוביגב ךמצע
.קוחר חווטל םהלש תוכלשהה תא ןיבהל ברסמו
ךישרדמ לכמ תונקסמ קיסנ םא ,אמגודל
:ךכ םג הז תא תוארל רשפא ךיתוכלהו
הזיא םייק הידבשב םש יאש תויהל לוכי
תרבג תא בהוא ארונש םילאו תפויצוס דמחמ-ייג
חיננ .התוא םינבצעמש בהוא אל אוהו ינוריע
הדבעמב ךלצא עיפוהל טילחי אוה והשיתמש
םג אוהו) ותוא םג תנבצע יכ -ךתוא סונאלו
וז ,הלא תוביסמ תסנאנו חיננ .(רוכיש ארונ
הרבח תא ןבצעל ךירצ תייה אל יכ ךתמשא םצעב
אוה ?ןוכנ ,דבלב ךתוירחא ,הליחתכלמ ולש
...ןולח ול תחתפ התא יכ םשא אל םצעב
היצנטופב סנאל וביגה
 
 
27/4/03 15:17
הדבעמ בצ :תאמ
הקיטנמסה יחת ,הקיטנמסל הבוגתב
,רקי היצטנופב סנא
תוננבב תובוגת תובקעב סנוא לש העפותה םא
סנאה) ינוריע תרבג תא תונבצעמש
תססובמ הרוצב הבוגמ התייה (?היצטנופב
לקוש יתייה טלחהב םירקחמ לש בר רפסמבו
תרבג תא ןבצעמ יתייהש ינפל םיימעפ
.ינוריע
סנואו ישפוח בבותסמש הזכ סנאב תובשחתה יא
איה ינוריע תרבגב הרס בתוכש ימ לכ תא
המ בותכל יתוכז) תיכרע הניחבמ תקדוצ ילוא
הניחבהמ דואמ השפיט לבא (הצור ינאש
.תישעמה


אל ,ירבד תא שיחמהל תונמדזהה לע הדות
.רתוי הבוט המגוד לע בושחל יתלוכי
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 14:36
ביבר הלאירא :תאמ
?קדוצ דימת ימל הבוגתב
?ןיאש הפיא תויסרא שפחמ ימו
.ןיוש ונ ?תיסרא הבוגת ארוק התא הזל


ימש הנוכת איהש ,תויניצב יתבגה ילוא
לבא ,יל תינייפואש עדוי רתאב ןאכ בבותסמש
ןיב היצלרוק שי רשאכ םגש תוארהל יתאב
.הזל הז םירושק תויהל םיבייח אל םה ,םינתשמ
ןהל תמרוג םישנ לש תורכישש תטלחה התאש ומכ
ךמס לע ,דיגהל הלוכי ינא ,רתוי סנאהל
תוחפ ורכמי םאש הדימ התואב הקזח היצלרוק
הז תא תובגלו ,תוחפ הנסנאת םישנ ,תודילג
ןיב רשקה תא וליגו ורזחש םירקחמ המכו המכב
איה היעבה ילוא זא .סנואו הדילג תכירצ
?לוהוכלאב אלו הדילגב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
27/4/03 15:08
הדבעמ בצ :תאמ
?קדוצ דימת ימל הבוגתב
ינא םימעפ המכ .יתוא תפייעמ תא ,הלאירא
תואמסיסה תא ךומתל ךממ (קר אל) שקבא דוע
?תודבועב ךלש
,תשקיב ,הנה זא ,יל ראשנ דוע ןנחתהל קר
!תלביק
,השקב לש ןושל לכב ךינפל ןנחתמ ינא
תושונאה ראפ ,ביבר הלאירא ,ךדובכמ הליחמב
,רפעו רפאה ,יל יריבסת יאוב ,האירבה איש
ושעש האיגשה המ םדאבש בולעהו ןטקה
תכירצ ןיב םאתמה תא וארהש םירקוחה
.סנואו לוהוכלא
שקבמו זיעמ ינא תומדא לע םיבולעה םשב
לש ומורבש םירבדב הקוסעה התוממור דוהמ
ונל ריבסהל ןמז טעמ הל ראשנ םא ,םלוע
יתביסנ רשק םיארמ תאז לכב ךיא םעה יטושפ
אוצמל ילכות תיקלח הבושת) םימרוג ןיב
.(ךילא הנושארה יתבוגתב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/4/03 15:24
דכול :תאמ
!ייד ,יתוא תפייעמ תאל הבוגתב
בור עודמ תעדה תא חינמ רבסה יל ןתת
רשק ןיא סנואל םא ןוירפה ליגב ןה תוסנאנה
.תינימ הכישמל
דכולל וביגה
 
 
27/4/03 17:48
ןטוב :תאמ
תונמדזה התואבשול הבוגתב
תאז לכבו ,וב רמאנ רבכ לכהש ,הזה ןוידל
.ותדמעב קובדל שקעתמ דחא לכ
...תבייח ינא ןאכ לבא
ןיאש םידמלמ החפשמב סנוא לע םינותנה לכ
.רבד יצחו רבד השיאה תוירופ ןיבו וניב
ןניה תוסנאנהמ הובג זוחא ,אוה ךופהנ
.תוירופה ליגל ועיגה אל ןיידעש תודלי
םידלי םג שיש ךכמ םלעתהל רוסא ,בגאו
ךותב סנוא לש תונברוק םניהש (רכז ןיממ)
לבא ,רתוי םיכומנ ילוא םיזוחאה .החפשמה
.תמייק טלחהב העפותה
ןטובל וביגה
 
 
27/4/03 18:09
ביבר הלאירא :תאמ
תונמדזה התואבשול הבוגתב
תא איבמ התא הפיאמ תעדוי אל ינא ,יכול
זכרמ לש םינותנל םאתהב לבא ,ךלש םינותנה
ינב תודליו םידלי םה םיעגפנהמ %30 עויסה
ןיא .םיירופ תויהל םיטונ אלש ,12-מ תוחפ
ךכ ,ליג תוגלפתה יפ לע סנוא תקולח םהל
,אלש תויהל לוכיו ,קדוצ התאש תויהל לוכיש
,הפ בתוכ התאש המ רשאיש רוקמ ךל שי םא
התא תוירופ םישנבש החנהב .וילע תעדל חמשא
וזש ,16-50 םיליגה ןיב םישנל ןווכתמ
ךכ ,םישנ הברה יכה הב שיש ליגה תצובק
הברה יכה םש וסנאיש ינויגה ,תיטסיטטסש
ןהש ללגב הזש תויהל לוכי זא .םישנ
עגר לכבש ללגב הזש תויהל לוכיו ,תוירופ
רשאמ תוירופ םישנ רתוי הברה שי ,ןותנ
.וירחא וא ןוירפה ינפלש ליגב םישנ


לע םיעצבתמ סנואה ירקממ %20 קר ,ןכ ומכ
א"ז ,םדוק הריכה אל תסנאנהש והשימ ידי
תאשכ דיחפמ רז ידי לע סנאיהל םייוכיסהש
רשאמ םיכומנ רתוי הברה ,הדשב המורע תכלוה
,הריכמ תאש והשימ ידי לע סנאהל םייוכיסה
.דואמ תלבגומ רהזיהל תלוכיהש ךכ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
27/4/03 18:34
הדבעמ בצ :תאמ
תונמדזה התואבשול הבוגתב
,הלאירא
ךותמ) בוטה ימשמ טעמ בירקהל הווש היה
תנמ לע (הזכ רבד ללכב היהש תקפקופמ החנה
.ךל שיש הבוטה הביתכה תלוכי תא ךממ קיפהל

תאו ךתוא תדבכמש תירשב הבוגת תבתכ הנה
.תוננב לש םיארוקה רוביצ
.ולאה תולוכיהמ תונהל ךישמהל ונל ינת
,ךלש
הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
28/4/03 14:04
הלאירא :תאמ
תונמדזה התואבשול הבוגתב
םיבושיחה תא תושעל חוכ יל ןיא
םאש תויהל לוכי טלחהב לבא ,םייטסיטטסה
תוחפ ינב םידליב םישחרתמ סנואה ירקממ %30
,הייסולכואהמ %15-כ ךרעב םיווהמש ,12-מ
אל םישחרתמ סנואה ירקמ בור ,םצעבש ירה
.םידלי ברקב אלא ,תוירופה ליגב םישנ לצא


,תוירופ ,סנוא ןיב רשקל עגונב so far
.םיפושחמו תויביטקרטא
הלאיראל וביגה
 
 
27/4/03 17:51
ביבר הלאירא :תאמ
!ייד ,יתוא תפייעמ תאל הבוגתב
.הבוגתל יואר אל


םעונב האנתמש והשימ ליבשב ליעגמ יד התא
.ויתוכילה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
28/4/03 13:09
חחרפ :תאמ
!ייד ,יתוא תפייעמ תאל הבוגתב
:זא
"רפאו רפע"
חחרפל וביגה
 
 
28/4/03 13:18
הדבעמ בצ :תאמ
...רבכ םאל הבוגתב
(o: הדות
הדבעמ בצל וביגה
 
24/4/03 16:18
יבא :תאמ
תעפיל הבוגתב
יבאל וביגה
 
24/4/03 18:44
תעדויש וז :תאמ
תעפיל הבוגתב
תרזוח ימ ךתיא תורחתהל וליפאו ידיגתש יתמ ךתיא תאצל הנכומ ינא
.רבג לע תנעשנו הרוכיש רתוי וא הרוכיש רתוי
הנורחאל הלע אוה יכ ,סנואה אשונ ביבס ןויד הפ ררועתהש בל יתמש
.תורתוכל
רבג לע תנעשנ הרזח אל םלועמ טעמכו הברה תאצויש תחא רותב זא
(םימעפ שולש ילוא יל הרק)
הייפצה םע ןושיל תכללו םינופלט ףילחהל טושפ ץילמהל הלוכי ינא
.ילאיצנטופ רזחמ לש תממחמה
תעדויש וזל וביגה
 
24/4/03 19:41
תעדויש וז :תאמ
תעפיל הבוגתב
ירוקיבב םדרטסמאמ יתיא יתאבהש ןטק רבח אוה תפסונ הצלמה
.םינוש םיטטר ,םינוש םילדגב שי -ןורחאה
תא ,ךילע רבג לש ופוג לקשמ תא שיגרהל תבהוא תאז לכב תא םא
ותיא בכשל רשפא -םיימיטניא רתוי םירוזיא לעו ךנטב לע ונושל
םירבג) ינימה חתמה הפי הנבנ הבש האיצי ירחא ,תישילשה השיגפב
םיארוק םהש המב םיצמאתמ הלילה תא םתיא ימייסתש םיחוטב םניאש
,תואמחמב ,תואקשמב ,הריוואב םיעיקשמ םה זאו "טס תיינב"
."יילפרופ" תארוק ינא ולאכ תואיציל .(םיטוטרילפב
רוזחל אל -ינפל תצק ריכהל לבא ,םייח תושעל דעב ינא רוציקב
.הווש אל ,הליל ותואב ותיא
"ףרטא" םייוליב רתא ןיזגמ -"המרופטלפ"ב ךלש םירמאמ יתארק .א.ד
.יתבהאו
(inbalgil@telmosadv.co.il) חוכ רשיי
תעדויש וזל וביגה
 
 
25/4/03 18:00
םינקיהומה ןורחא :תאמ
הזמצוחול הבוגתב
? ךיא
? הזכ רבד השוע תא ךיא
,תפטוש תידנלוה רבדמ ,םדרטסמאב לדגש ללמוא קיטסלפ איבהל
ץצופתהל לולע אוה ובש םוקמל ,ןאכל ,םויב םיימעפ סארג ןשעמ
? ןכ םישוע םתא םאה) סובוטואה לע דחי םילוע םתאש םעפ לכב
לא ,שבדו בלח תבז ץראמ ותוא תחקול תא ךיא (םדקהב יטרפ אנא
המ לכ האירב תונמרח םוקמב תונב םינב לש רתאב וליפא ובש םוקמ
אוה האירבה תודוסב לולצל םוקמב רשאכ ? תונובלע תחטה הז שיש
דחי הלוע הלש סלפמהש תאזה ןורטסטסוטה תמי ךותב עובטל ץלאנ
לע רבדל אלש .(הירבט תא ףיציו שולגיו טאמ דועו תרניכה םע
תנדועמה הרוטסקטה תא ,ולש תושימגה תא תלצנמ תא .הזה לוצינה
תכרעממ הפצמ אוה המל ותוא תלאש יתמ .הנורחאל םתרבד יתמ .ולש
? ויכבל תנזאה םאה ? תצק ךכרתהל םג ול תרשפא םאה ? םיסחיה
? תדלומ תשפוחל ותוא תחלש םאה
ילכות .בורקב םשל עיגמ ינא ,ךתורשפאב ןיא םאו .תאז ישע .אנא
.ךרובעב תאז תושעל חמשאו ילש ליימיאה לא ותוא חולשל
דואמ חמשא
הרקוהב
.ןורחא
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
25/4/03 18:53
םינקיהומה ןורחא :תאמ
(רתאה חורב הרומח תרוקב)-הזמצוחול הבוגתב
טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ
אל הככ .טוידא אל .טאמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ
טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ טעמ .טעמ םיבתוכ הככ .טעמ םיבתוכ
טעמ
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
26/4/03 6:30
הנשמ אל :תאמ
יל חרב ךיא שיואל הבוגתב
.ךתוא גורהנ אל ,עגרת
הנשמ אלל וביגה
 
 
26/4/03 11:24
םינקיהומה ןורחא :תאמ
יל חרב ךיא שיואל הבוגתב
ילע וטועי םלוכ ךיא רבכ יתיאר םדוק ןאכ ךלהש המ ירחא
םיליבד ןנסל הבוחה לע לתופמו ךורא ןויד וליחתיו
םישנה תויוכזב םיעגופ הלאכ םישנא ךיאו ,םורופהמ
לש חצרו קאריעב המחלמה תאו ,סנוא םידדועמו םירבגהו
האופר יתמדקה זא .דועו דועו םישוערפ יסקרקו םייח ילעב
.ימצע תא יתיקלהו הכמל
רמאנש ומכו
בהוא יעצפ םינמאנ
תוריסמב ךלש
ןורחא
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
26/4/03 12:19
חחרפ :תאמ
יתוחא הדותל הבוגתב
םיעישה לש תימצעה האקלהל "הרושא" הזל םיארוק
..םינורחאה
חחרפל וביגה
 
 
26/4/03 12:39
םינקיהומה ןורחא :תאמ
םיררחושמה םיקריעה גהנמכל הבוגתב
וא קרוי וינב םיעישה ויח ולש זומרל שקבמ התא
הו שיטפה ינודעומל םהינומהב םיפרטצמ ויה םה ןילרב
? וזאמ ודאס
םלועה תויעבל ןורתיפ לש יפוי
הווקתל שדוחמ רואיב שממ הז ירה
"ידש תוכלמב םלוע ןקתל"
הרקוהב
ןורחא
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
26/4/03 12:47
חחרפ :תאמ
זומרל הצור התאל הבוגתב
.ךכמ הלעמל הברה


.םיטנטאל םיעיש םה םיפטוחה "רייאפ לה"בש קפס ןיא
חחרפל וביגה
 
25/4/03 19:20
תניר :תאמ
תעפיל הבוגתב
ןוויכ ,תיטנוולר ןיידע ילש הבוגתה םא תעדוי שממ אל ינא
ךרעב תועדוה םירשע ינפל יתרבשנ השובה הברמלש
המ םא החילס ןכל .הזה לתפתמה גולאידה לכ תא אורקלמ
:לבא ,ןיינעל אל רבכ תרמוא ינאש
םג ,םעפ ףא .םעפ ףא סנואב המשא אל תסנאנש קפס ןיא
רקוב תונפל שולשב למנב הרוכישו המוריע הכלהתה איה םא
תיטרואית המגוד) םיבשו םירבועל "!ןיז הכירצ ינא" הקעצו
הזכ ךלהמש תעדוי איה םאש קפס ןיא םג לבא .(תמאב .דבלב
דואמ הל יאדכ ,סנאיהל הייוכיס תא טעמב ולו לידגהל לולע
איה םא תיארחא וא המשא היהת איהש אל .ונממ ענמיהל
רוזעי שממ אל רבכ הז לבא ,הלש ישיש ימי לכ תא ךכ הלבת
.הל
םישנ ךנחל ,תאז תמועל .לילעב תונכוסמ תויוגהנתה יבגל הז
ןתוא ךנחל הז ירה - סנואל ליבוהל לולעש רבד לכמ ענמיהל
תובוחרב הכילה ,םירכומ אלו םירכומ םירבג תרבחמ ענמיהל
םצעבו ,רואב קפקופמ רתויה גוסהמ תובוחרב הכילה ,ךשוחב
ןוכיסה לודגבו .ילוא ,תצק ,סנאיהל יוכיסה תא ןיטקי קר הז םג
םיסנא ךנחל םוקמב אבחתהל םישנ ךנחנש ןוויכ ,לדגי
.אבחתהל
תנירל וביגה
 
 
26/4/03 8:06
דכול :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
שי דוע לכ .םיסנאב לופיט םוקמב אב אל תוריהזל ךוניחש קר
.דואמ טושפ .רהזהל ךירצ ,םיסנא
דכולל וביגה
 
27/4/03 9:55
הדוסחה :תאמ
תעפיל הבוגתב
דע העיגה אל דוע איהש קר יתרבח םע המוד בצמב תאצמנ ינא
.(...ןכש וא)ףוסה
םג ינאו(..םתס אל הז ןימו)םתסה ןמ םיצוטס לש הרוחב אל ינא
התוא תוארל םיענ הזכ אל הז..הנותחה דע הלותב ראשא ינאש תבשוח
טבמ יב עוקתל םיבייחש יחא לש םירבח ללוכ)רבד לכ םע תזמזמתמ
הנממ יל תפכאש ללגב רקיעב (..הלש אמא םומינימ ינא וליאכ רזומ
איה םאו תנעוטו תרזוח איהש ומכ הזמ תינהנ איהש תבשוח אל ינאו
..דבל אצת איהש תמאב ילוא זא תינהנ ז"כב
הדוסחהל וביגה
 
 
27/4/03 18:46
cookieldia :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
(הזב ללכנ ןימ םגו) םייחב רבד לכ רובעש ,הדוסח ,ךל יעד
הזל ןווכתמ ינא ?ןווכתמ ינא המלו .תמייוסמ היצרופורפ תמייק
תדימב םירבדל סחייתיש הז אוהו ,האורה יניעב לכהש
,רדהנ רבד הז סקס ,תישיא .ויניעב התואנה תויתוטש/תוניצרה
,איה (..חרוכמ אלו) חוכב ונממ תוענמיהו רכממ וליפאו ,יפיכ
ךל אורקל זעמ ינא ךיא ,תרמרוממ חטב תא .תורוב ,יל יחלסת
אל םלועמש ללגב קר ולו הרוב ךל ארוק ינא זא ,בוט ?הרוב
ףא םע יבכשת אלו םתס אל הז ןימש תעבוק תא ןכלו ,הז תא תיסינ
תענומ תא ,ףיכ ונממ תענומ קר אל תא ךכבו ,הנותחל דע דחא
תכרעמל באכ דע בושחו ילרגטניא קלח הז סקסש ,םג המ !ךמצעמ
.הניקת םיסחי


לבא..ךלש הרבחה ומכ יגהנתת הללאי ,ךל רמוא אל ינא ,וישכע
יל רמול הצור תא ,המ ??הרקי המ ..יסנתת ,ךל רמוא ןכ ינא
יאצמת םא םג ירה ?קיפסמ ךל יוארש דחא רוחב ןיידע תאצמ אלש
,יל ינימאת ??המל...הנותחל דע ףאב ותוא יררגת תא ,הזכ דחא
תא ,ובש ףיכבו סקסב יסנתת תאש עגרב ,ךלש הרבח תא םג ילאשתו
...הנותחה דע תוכחל לע תבשח ללכב ךיא ,ריקב שארה תא יקפדת
cookieldiaל וביגה
 
 
28/4/03 13:37
הדוסחה :תאמ
...םתס לע והשמל הבוגתב
!יקוק ךל םולש


בושח טלחהב ןימש הזל "םתס אל הז ןימ"ב יתנווכתה לכ םדוק
הריתסב תצק הזו תוביסנ וליאבו ותוא םישוע ימ םע יולת קר
יתבתכש המל


הווקתב)ייחב אלש וא ןמדזמ סקס רסוחל עינמה,ינש רבד
תאז םע ךא יכרע ינורקע אוה (..הנותחה דע דמעמ קיזחאש
ןמ הזב שי ,הכלהה דצמ ינויגה אלו השק עמשנ הזש תורמלו)יתד
(..תרחא תונמדזהב הצרת םא ביחרא ךכ לעו תמאה


יכ,יתנייצש יפכ ,ןימל עיגה אל ללכ יתרבח,ישילש רבד
הל היהי ןכ םא אלא עיגת איהש תבשוח אל ינאו יתד תיבמ איה
איה רשאכש ןוויכמ הז םע היעב יל שי ןיידע לבא .יניצר רשק
סנואל ררגהל לולע הזו תבשוח קוידב אל איה התוש
הדוסחהל וביגה
 
 
28/4/03 15:52
הדוסחה :תאמ
תיתנבה רגואמלל הבוגתב
..זא יתמייסש ינפל דוע חלשנ רסמה
ינא םג המצע תא תנכסמ איהש ומכו..סנואב רמגהל לולע הז
לשמל ךכ..הצור יתייה אלש היצאוטיסב ימצע תא אוצמל הלולע
םהינששכ (..יחא לומ ןודעומב)הדבכ תוזמזמתה רחאל ןמזמ אל
רבדה..הירחא ףודרל ךישמה אוהו ןודעומהמ ונאצי םייותש
.םש היה אל יחא םא ןוסאב רמגהל לכי
התיא הלאכ תומוקמל תכלל תבהלתמ אל ינא המל הז,רוציקב
הז םא אובל אל יל עיצהש איהו יתדמע תא הניבמ המצעב איהו
.יל עירפמ
השענ אוה דוע לכ,וב רושקה לכו סקס דגנ םולכ יל ןיא בושו
.םינימה ינש ןוצרבו הטילש תחת
הדוסחהל וביגה
 
 
28/4/03 17:44
ןטוב :תאמ
תיתנבה רגואמלל הבוגתב
?םינודעומב שפחל תויתד (עמשנ ךכ ,תוריעצ) תונבל שי המ


תסיפת ךיא ןיבהל ידכ אלא ,רטנקל ידכ תלאשנ הניא הלאשה
לעש היצאוטיסו תולובג ,תוברת ,םוקמל תרבחתמ ןכמלוע
."רחא טרסמ" איהש המדנ הינפ
ןטובל וביגה
 
 
29/4/03 9:41
הדוסחה :תאמ
תרגתאמ הלאשל הבוגתב
:הככ זא בוט
תכלוהש היתד אלא הייתד ימצע תא הרידגמ יניא
..תולעל הווקמו הצור לבא תרדרדימו
הלוכי ינאש המ עגרכ זא..תולאש תוררועתמו השק הז לבא
..הלוכי אל ןיידע ינא םידוקיר לע רתוולו השוע ינא
הדוסחהל וביגה
 
 
29/4/03 9:53
חחרפ :תאמ
תרגתאמ הבושתל הבוגתב
,הפיצר העונת לע ירמש קר ,הלילח רזוחו ידרו ילע
.ןוימד טעמו ןוכנ בצק


םינטקה םיטרפב םש יוצמ ,םיהולא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
28/4/03 21:54
:תאמ
תיתנבה רגואמלל הבוגתב
?בבשהמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/4/03 20:02
רבג דוע :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
ךלש סחיה ןיינעב ךדי תא קזחל יתיצר רבג רותב
.ןימל
סחי םע הרוחב ךירעמו דבכמ םג ינא תישיא
.הזכ רבעו השיג םע השיאל אשניהל ףידעא םגו הזכ
וזכ הפדעה םע דיחיה רבגה אל ינאש חינמ ינא
קר אלו) ךומכ תורוחב טעמ אל דוע שישו
.((ינומכ) םיינוליח אלא םידרח/םייתד םירזגממ
ןמזב ןוכנו בוטש השיגרמ תאש המ ישע ,רקיעב
!ךליבשב ןוכנה
.ךתומכ וברי ןכ !יצמיאו יקזח
רבג דועל וביגה
 
 
28/4/03 9:26
ילט :תאמ
''הדוסח''-לל הבוגתב
? "רבג דוע" ךתיא היהי המ
הלכל אמש קודבלו שפשפל םג ונלחתה וישכע
?רוחש רבע תילאיצנטופה
םייקש הוקמ תמאב ינא ,חלצהו הלע ,ץמאו קזח
..שפחמ התאש המ הזה םלועב
.הזכ רבד הריכמ אל ינאש
,דימת ,הרקמ לכב
:-) .ךויח
ילטל וביגה
 
 
28/4/03 12:34
רבג דוע :תאמ
''דוסח''-לל הבוגתב
...ריכא ינאש רקיעה
(-: הרזח ךויח
רבג דועל וביגה
 
 
28/4/03 16:07
עגרל קר לבא ,תיטקרפ ילט :תאמ
ילט-לל הבוגתב


.הטמל ןאכמ תובוגת 4 ! תאצמ ! וסאי


! ץמאו קזח


..חחרפה לכה הז ,ינא אל וז ,החילס בושו


(-:
עגרל קר לבא ,תיטקרפ ילטל וביגה
 
 
29/4/03 10:01
חחרפ :תאמ
רבג דוע הללאיל הבוגתב
.בורוזולרא חצרב םג יתוא המישאמ איה טעמ דוע


(הביבסב יתרבע לכה ךסב ,ינא יתייה אל הז)
חחרפל וביגה
 
 
29/4/03 12:26
ילט :תאמ
ןכ ,ןכל הבוגתב
,ומוי ןב קונית תייהו ,הרקמב םש תרבע םא םג
!? 70 ךל ואלמי ,םיישדוחכ דועב רמולכ ,ינויב יזא


..יתוא חמשל ידכ ןאכ התאש יתבשח ינאו
(-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 12:29
ילט :תאמ
ןכ ,ןכל הבוגתב
..ןוכנ אלש דיגת ,חחרפ
,תחצרש התא אלש הנימאמ...השקבב
,הרקמב םש תרבע םא םג לבא
,הנשה ,ןכ ,ןכ ,ינויב יזא ,ומוי ןב קונית תייהו
?!...70 ךל ואלמי
ןאכ התאש יתנמאה טעמכ רבכ ינאש
...יתוא חמשל ידכ
(-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 22:35
חחרפ :תאמ
!אל !אלל הבוגתב
.('וגו ונוכנ) .שיו שי .תוחא


,וזכש הניחתל יתיכז אל דועו הנש 70 ןבכ ינא ירה
.תולילב וליפא
?הנש 70 ןבכ רמא המלו
םק ,אישנל ויונימ ינפמ םלכנו שובו 18 ןב היהש)
(ריפאה ורעישו רקובב
.הז תא יל השועש הז אוה רעישה


?המ ,וישכעו
הזש ,הביבסב יתרבע לכה ךסבש יתרמאש קיפסמ אל
אלא ,33 תנשב אל ללכבו ,רבוטקואב היה ללכב
?93 ב אקווד


...שנועל םינועיטב רתיה לכ .רעטצמ
חחרפל וביגה
 
 
28/4/03 13:03
חחרפ :תאמ
''דוסח''-לל הבוגתב
אלולש ,טסקט-באסל רתוי םדקומ בלשב סחייתהל תקספהש ,והז
.וירבדב שדח תאצומ תייה אל ,ןכ


:הככ זא
הנתנ אל הלילחש לבא ,יחרכה אל) הלותב ,העונכ ,האלמ
,םיחתופמ חבטמ יכרע תלעב ,(ומצע תא חיכוהל ןומהל סנא'צ
התיבש הנימאמ ,ךרדהמ בשש ריבאל םיילגר ייוסיע תבבוח
תורודה לע בוט תבשוח ,םאתהב ותוא קרמל תלדתשמו הרצבמ
ההובג הייהת השאהש האנ הז ןיא יכ)ידמ ההובג אל ,םימדוקה
י"א יריש דעב קנאפ דגנ ,םידלי דעב ,תולפה דגנ ,(רתוי
..הזה םעה ייחל :רישל תבהוא רקיעבו ,הבוטהו הנשיה


בוש ךייחל הלוכי תא ,וישכע


:-)
חחרפל וביגה
 
 
28/4/03 13:47
רבג דוע :תאמ
.טסקט באס ,יאוו באסל הבוגתב
התא ,טנטנוקל סחייתהל תקספהש ללגב
:הככ זא ,קיידמ אל הארנכ
יללכ רואת הז םג לבא ,טלחהב) האלמ
,(תישנ דאמ ףיסומ יתייה ,ידימ
,בוט אל יל עמשנ - "העונכ"
שפחמ ינא "עינכמ"כ ימצע האור אל ינא
חונב שיגרנש תישנו הנידע הפתוש
הריחב ךותמ ,הז םע וזו וז םע הז
.תישפוח
לע יתבשח אל שממ - םיילגר ייוסיע
עמשנ הז הינש הבשחמב לבא ...הז
קפתסהל רשפא,יתניחבמ (-: עיגרמ
.בלה לכמ הקישנו ךורא קוביחב
היהתש יוצר ןכא :הבוגה ןיינעב
:האר ...המאתה
http://www.ananova.com/news/story/sm766016.html
ינפל םוי) העידיה לש ךיראתה יכ םא)
((...'הלאש ןמיס' ררועמ ,לירפאב דחא
תונש ,תוישופיח :הקיזומה ןיינעב
םג עמשנ ,קר אלו ירטנאק ,םישישה
.בוט
רבג דועל וביגה
 
 
28/4/03 14:07
רבג דוע :תאמ
םינוקית המכל הבוגתב
שקמה) ןותחת וק םישל ךירצ רושיקל עיגהל ידכ
ףורצב תיקפואה םירפסמה ישקמ תרושב '0'-ל ןימימ
.ל"נה רושיקב "766"-ל "sm"-ה ןיב (Shift
רבג דועל וביגה
 
 
29/4/03 10:34
תדמעומ :תאמ
םינוקיתל ןוקיתל הבוגתב
,רקי רבג דוע


ךל המיאתמה ינא יכ ךייתובוגת תאירקמ יל הארנ
רתויב
.תוננבה תונב לכ ןיבמ
לע הניגמ ,(תובע ףוג רעיש טעמל) רתויב תישנ ינא
,יתחפשמ ינבל הרוסמ ,םויב שפנ ףוריחב יתיב
כ"הסב תעצוממ ,דחוימב הפי אל ,דחוימב ההובג אל
.םיאנת ילב בוהאל תעדויו
טעמ םא םג םיטקש םייח היחנ דחיבו יב רחב ,אנא
.(בלכ תונש 5 -כ דוע יל ורתונ) תיסחי םירצק


.תיזע הבלכה ,ךלש
תדמעומל וביגה
 
 
29/4/03 12:10
ילט :תאמ
!יתוא חקל הבוגתב
,הרקיה תיזע
תנמזומ טלחהב תא ,ךתוא חקיי אל אוה םא
המח החפשמ ונחנא ,ונתרוק לצב ףפותסהל
,תודלי 2 ,אמא ,אבא -הנטק אל םנמא ,תבהואו
,ישפוח םישוערפו תויצרקו םילותח 2 ,בלכ
םא ,תאז תמועל) הברה לכוא ןיא ררקמב םגו
,(הבוטו ,שי הריב ,ךתוא ןיינעמ הז
,יאנת ילבו לובג ילב ונלצא יאצמת הבהא לבא
הז תא תישע המכ םעו ךיא ,המ הנשמ אל
..תומדוקה םינשה 10-ב
ילטל וביגה
 
 
30/4/03 9:26
תדמעומ :תאמ
ALOHAל הבוגתב
.העצה הלחא עמשנש תמאב ,יתריקי הדות
- יבבל קשח ,רבג דועב ,ינא לבא
םילעבבו םירבגב והומכ ןיא אולה
.תשפחמ םינש רבכ קוידב תאזכ תורמו


!יתוא חק ,בה בה ,רבג דוע
תדמעומל וביגה
 
 
28/4/03 15:52
תכייחמ אל ילט :תאמ
.טסקט באס ,יאוו באסל הבוגתב


ךומכ חחרפש "רבג דוע"מ שארמ החילסו


יניצר הזכ ןויד עצמאבש יתוא קיחצמ הככ


...קפאתהל הלוכי אל טושפ ינא


.םייחב דירוהל הנכומ אל ינא ךויח'ת


-)).הרזחב
תכייחמ אל ילטל וביגה
 
 
28/4/03 13:50
הדוסחה :תאמ
''הדוסח''-לל הבוגתב
!קוזיחה לע הדות
ןכומ התאש ללגב םירבגבש רבג אלא "רבג דוע" םתס אל התא
םישיחכמ םירבג הברה דועב הלאכ תונב לע הנכה ךתעד תא רמול
..דבלב םתויחונל הזו
דוצל ףיכב ךישמהל הלוכי יניצר רשק תשפחמ אלש ימ,תאז םע
רומאה תובקעב ןכש וא)קיזמ אל םעפ ףא הזש םיראבב םירבג
(..ליעל


!!!ךומכ םינכ םירבג וברי ןכ
הדוסחהל וביגה
 
 
28/4/03 17:51
ןטוב :תאמ
''הדוסח''-לל הבוגתב
(: "הלאכ םירבג" לע רבגה לש ותעד תא עומשל
ןטובל וביגה
 
 
29/4/03 11:22
הדוסחה :תאמ
''הדוסח''-לל הבוגתב
הז)...ךמצע יבגל וז הדמעב טקונ התא םג םא ןיינעמ תמאבש המ
(ךתבוגתב רורב היה אל
היעבב ונחנא זא םשיימ אלו הלאכ תונב ףידעמ קר התא םא יכ
...הלודג
הדוסחהל וביגה
 
 
29/4/03 11:56
ילט :תאמ
רבג דועלל הבוגתב
..תבשוח תאש המ ללגב אל לבא


(-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 13:33
רבג דוע :תאמ
הלודג היעבב םכינש םתא ןכאל הבוגתב
ילט ,ילט ,ילט
?היהי המ
"הרקוה ות" ךל יתתנש ירחא הזו
)-: ...?יתוא הצימשמ תא הככ
רבג דועל וביגה
 
 
29/4/03 14:55
ילט :תאמ
ןתא ןכאל הבוגתב
,יחצ ,יחצ ,יחצ
?היהי תמאב המ
:-( יתוא רשאמ ץוח םישאהל ימ תא םעפה יל ןיא וליפא
.ךתוא ןיבהל הלוכי אל ינא הזה ןינעב קר
,לכהו יברקו ,דמחנו ,םכח התאש
,חחרפה לש וירבסה לכ ירחאש הז ךיא ,ךיאו
י/והשימ דוע יתחכש םאו ,לכימו ,הלאירא לש היתובוגת
ןמזה לכ אצת אל ,השקבב ,ילוא ,ילוא ,החילסה ן/םמיע
,שפחמ התא םלשומ לדומ הזיא ארוק לוקב
"םימדקומ םיאנת" ילב םולשה תוחישל שגית טושפ אלא
אלו םולש היהי אל םייחב הככ יתעדלש ולאכ דועו
םיילענ
הילא ןמזונ אל ונלוכש הנותח אל וליפאו
? דחיב דוקרל אל וליפאו תונתמ איבהל לכונ אלו
?הפי הז הככ
,ךויח םע החילס ,הרקמ לכב
(-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 15:43
רבג דוע :תאמ
החנה ותל הקוקז ינא וישכעל הבוגתב
(-קימסמ-) תואמחמה לע הדות
...בר ןחב הז השוע תא "תלצנתמ" תאש וליפא
אובתש יתנותחל ךנימזהל לכוא אל ךיא
...הריעצ הלכ ךירצ קר ?ונימיב הרהמב ה"עב
ונשי (ינא) ןתחה וליפאו יל שי רבכ תינוכמו הריד
(-: !!
..."קדצ רסוח" לש תיסאלק אמגוד ינא ,ןכא
(?ול "ער"ו "קידצ")
,יתושקב ,יצמאמ רופס-ןיא תורמל ,הככ האור תא
הזל תנווכ םא ...קוור ןיידע ינא 'וכו 'וכו ינונחת
(ילש קר אלו) היעבל אמגוד ינא ןכא זא
יל םיאתתש קר ,יל ןיא ?םימדקומ םיאנת
דאמ) האלמ ,תיתיב ,(דאמ) תישנ ,הנידע ,הקוור)
רבכ המ !לכה הזו ('וכו ההובג אל ,(..תומוקמב
(-: ?יתשקיב
,ינממ ישקבת הביבחהו הדמחנה ,ילט תא םאה
ךשמא אלש יהשימל אשנהל ,ןמאנה ילאוטריוה ךדידי
חוטב ינא (-: ?התוא בהוא אלש ?התוישיאל ?הילא
...11 ליג ירחא דוקרל יתקספה ?םידוקיר (-: ...אלש
סחיהו םידוקר ןיינעב ןיינעמ דאמ רושיק יאר)
:םישנו םירבג דצמ םהילא הנושה
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/menwont.html
)
םידוקירה תבחר לע רתווא יתנותחבש יל הארנש ךכ
...ינממ תאז שקבת יתגוז ןכ םא אלא
רבג דועל וביגה
 
 
30/4/03 9:52
תעלות :תאמ
לילצ םויק איה ותל דוסיה תחנהל הבוגתב
.בישקמ אל טושפ התא ,יריקי
הארנש הז ,הכרדכ בר ןחב ךל דיגהל התסינ ילטש המ
אל תמאבש םיטרפ לש תיקנע המישר ןיכמ שארמ התאש
אל התא םימייקתמ אל םה םאו ,רשקב םיבושח שממ
.תונמדזה ןתונ
תוארל ךל תורשפאמ אלש תושירד לש המוח הנוב התא
.דבל ךתוא תוריאשמו ךלומ דמועש םדא ןבה תא


והשמ םאו רשקב הצור תמאב התא םא קודבת ילוא
תונשנה תורזחב והשמ .והמ קודבת - ךתוא עיתרמ
עמשנ אל "המיאתמ"ה םע רשקב ךלש ןוצרה לע ךלש
קידצהל ידכ הז תא דיגהל בייח התא וליאכ .ןימא
ילב הזה דבלב רחוב התא השעמלו ,דבל התאש הז תא
.ךמצעל הז תא רפסל
תעלותל וביגה
 
 
30/4/03 12:56
רבג דוע :תאמ
.תושרחה לעל הבוגתב
,הביבח "תעלות"
בישקמו עמוש ןכ ינא אקווד
עמשנ אל והשמ םא ...(ןיבמו ארוק)
תיביטקייבוס היאר הארנכ וז ,ןימא ךל
תא תארק אלש ינתששוח .ךלש
רתאב בתכ ןמאנה ךדבעש תובוגתה לכ
תא ךממ ךוסחא ינא) רבעב הז
וליפאש ןוויכמ (םירושיקה
.םינועיט לע רוזחל םמעשמ הז יתוא
בכרומה ןיינעהמ קלח ריהבהל הסנא
היגולנא ,אמגוד י"ע הזה
דחא ןפ הגיצמש לבא תינטשפ תצק (לשמ)
:הדובע שפחמה לטבומ םדא :ןיינעב
ןבומכ ,הדובע אוצמל ה/ולש תלוכיה
ץמאמ ,תלוכי ,ןוצר) ה/וב היולת
90 % המזגהב חיננ ,שי םא לבא ,('וכו
ה/ול היהיש (תיתורבתסה) ריבס ,הלטבא
.םוקמו ןמז ותואב הדובע אוצמל השק
םישנ םיינש יפ שי ,המזגהב םתס ,םא
חינמ ינא ,םיריעצ םירבגמ תוריעצ
ןוצרמ םיקוור הברה ויהי אלש
הרקמב) תוקוורה םא םג ,ינש דצמו
ןהמ תובר ,וצמאתי (ל"נה יטרואיתה
הנבוזעת ןכ םא אלא) תוקוור הנראשת
הברה ויהי וא/ו תרחא הביבסל
לש שדחמ םיאושינו םישוריג
.('דכו םש םירבגה
הברה עיקשהל יל אציש ,יל ינימאה
תו/םירחא םע תוחיש ,הבשחמ ,ןמז
...לומתא יתררועתה אלו ל"נה אשונב
הרורב הנומת האור ינאש בשוח ינא
יתוא תמדיק וא יל תשדיח אל .ידמל
ינא תאז ,תאז ישעתש יתשקב אלו)
.(ימצעב תושעל לדתשמ
שי (!) תמיוסמ הדימבש ,םיכסמ ינא
תואיצמה לע עיפשהל תלוכי ונל
תולבגמב ה/ותבוטל א"כ ,התונשלו
םלעתמ אל ינאו קוחהו רסומה ,בצמה
התוארל ךירצ לבא ,וזה תלוכיהמ
.לכה תוזחכ אלו ןוכנה יתומכה רשקהב
"בצמה תא ימצעל קידצמ" ינא ,ןכא
יתולבגמב ,וחתנלו וניבהל ןויסנ י"ע
.תועונצה יתולוכיבו
ןורתפל יוכיס שי ,היעבה תגצה םצעב
,כ"דב ,שי ,תיטמתמ האוושמב ומכו
םינוכנ תונורתפ (ללכב םא) טעמ
.אלש הברהו
רבג דועל וביגה
 
 
30/4/03 13:38
תעלות :תאמ
תונטשפה לעל הבוגתב
שי ןכלו ,המלש אל היעבה תגצהש הארנ ילש קר
אל תאזה תכרעמה ןכלו ,תואוושממ םימלענ רתוי
.הריתפ


:-)
תעלותל וביגה
 
 
30/4/03 14:24
רבג דוע :תאמ
.קאפיכה לעל הבוגתב
!ןעוט ינאש המ קוידב הז לבא
ןכ ,הווקמ ינא ,תואיצמב תכרעמה)
בגאו רתוי תבכרומ איה לבא ,הריתפ
(...?תויראניל תואוושמ ולאש רמא ימ
(-: הרזח ךויח
רבג דועל וביגה
 
 
1/5/03 9:21
תעלות :תאמ
.קאפיכה לעל הבוגתב
עיגהל לוכי התא ,תויראניל אל תואוושמה םא
יאנת לש ןטק יכה יוניש לכ לע דואמ קוחר
הלחתהה יאנת ,ךלש םירואתה יפל .הלחתהה
יתקסה ןכל .ןורתפה תא בטיה םירידגמ
.בוריקב תוחפל ,תויראניל תואוושמהש


:-)
תעלותל וביגה
 
 
1/5/03 12:13
רבג דוע :תאמ
.קאפיכה לעל הבוגתב
:ילא ךלש תמדוק הבוגתב תבתכ ,בגא
רשקב הצור תמאב התא םא קודבת ילוא"
".והמ קודבת - ךתוא עיתרמ והשמ םאו
יתאצמש (ןמזמ רבכ) בשוח ינא זא
רושיקב תגצומש היעבב תיקלח הבושת
:תירוקמ הרוצב תרבסומ םג ןאכ לבא ,אבה
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/askout.html


הארנכ והשימ לש םירמאמ רחבממ קלח הזו
היגולוכיספ אשונב דיול סלוקינ םשב
םיעטק המכ ,ימעטל םש שי ,תינויצולובא
:םיעיבמ םהש תונויערב םייפיפי טושפ
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/evolmenu.html
רבג דועל וביגה
 
 
1/5/03 12:51
ביבר הלאירא :תאמ
היצולובאה לעל הבוגתב
?ןשייב התא יכ קוור התא זא
םיסחי תכרעמ םעפ ךל התייה :ההות ינא בושו
םגש רזומ ילוא ךל הארנ אל ,אל םאו ?הכורא
ילואו ?הבהא םיאצומ םינשיב דואמ םישנא
אל הפוקתב יח התאש הז תא םישאהל םוקמב
תונמנמש תולותב םישנ הב ןיאש ,הנוכנ
שמתשמ התא אמש בושחת ,תבהא רשאכ תודוסחו
הדבועה תא ץרתל ךרדכ הלאה תושירדה לכב
לופיט...עדוי התא ?תרחא היעב שיש
אל המ דבל ןיבהל ןויסנ אלו יגולוכיספ
,הבהאל קקותשמ ךכ לכ התא םא ירה .רדסב
היעב שיש חינהל דואמ ריבס ,חילצמ אלו
לש ןתומלעה אל וזו ,םשל עיגהל ךממ תענומש
.תוישנה תולותבה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
1/5/03 14:27
רבג דוע :תאמ
היצולובאה לעל הבוגתב
,הרקי הלאירא
דחא לכלש םירבד לש לולכמ הזש יתבתכ רבכ
שי
לולכמהמ םלעתהל ,הארנ ךכ ,תרחוב תא .לקשמ
הדוקנ ,המכ ךותמ תחא הדוקנב דקמתהלו
הבושח
.הדיחי אל ןפוא םושב לבא
ךישמהל הלוכי תא ,םייטרפה יניינעמ קלח לע
.תוהתל
רבדל ןכיהו יתמ ,ימ םע רחוב ינא ,ךתושרב
.ףתשלו
שממ ,"הנוכנ אלה הפוקת"ה תא םישאמ אל ינא
,אל
אלש םיאלפנ םירבד הברה וזה הפוקתב שי
תולקב
רתוי היה רבעבש חוטב אל ינאו םהילע רתווא
,בוט
רתוי הברה שי םויה ,ךפיהל .וז הניחבמ םג
.תויורשפא
םעפש וא) בהוא ינאש יפכ םישנ ןיאש רמא ימ
(?רתוי ויה
םיכרעב םג ,תוישיאב םג ,הארמב םג) שיו שי
םייתחפשמה
גוזה ינב לש "םידיקפת תקולח"ל רושקש המבו
(תויגוזב
הנבמל רשקב) (!)תויונפ ןהמ הברה אל ,ןוכנ
וא ףוג
,לבא ,"תיחרכה" השירד אל ןורחאה ,םילותב
קר אלו) ילצא הרורב הפדעה טלחהב וז
.((ילצא
אשונ לע ןוידל ןאכ סנכהל הצור יתייה אל
היגולוכיספה
יכ ,"תינויצולובא"המ לידבהל ,"תיסאלק"ה
החמומ אל שממ ינא
תיטרפ העיד יל שי לבא ,הלא םימוחתב
הקלחב תססובמש)
רתוי םיניבמו םיליכשמ לש םתעד לע םג
.אשונב (הלא םימוחתב
וא) ךל עירפהל ךירצ אל ,ןבומכ ,הז
רזעהל (תו/םירחאל
תאז תו/םי/תאצומ ן/ם/תא םא ,הלאכ םיתורשב
.ןוכנל
רבג דועל וביגה
 
 
2/5/03 15:39
תעלות :תאמ
''תואיצמ תיאר''ו םוקמ ,ןמזל הבוגתב
קלחל רשקב קפס לש ץמש ולו ךב ןנקמ אל םא
אל ךבצמש תששוח ינא ,דבל התאש הזב ךלש
היעב ןורתפב ןושארה בלשה .בורקב הנתשי
.הלש האלמו הנוכנ הרדגה אוה
תא עדוי אל התאו ,עוקת התא :תורחא םילימב
.הז
!החלצהב ,רקי רבג דוע ,הרקמ לכב
תעלותל וביגה
 
 
2/5/03 16:55
רבג דוע :תאמ
קפסה לעל הבוגתב
והשמ שיש ששוח ינא לבא - יל יחלסת
ססובמ אלה ימעטל) ןוחטבבו תוצרחנב
אל התאו ,עוקת התא" :טוטיצ ,ךלש (קדצומו
,ךיילע רקיעב דיעמש והשמ "הז תא עדוי
הנהנ אל ינא) ...בושח אל לבא
.(תויוחצנתהמ
תא קעוצ ינא - "עוקת" אל ינאש יתנעט אל
(-: ...ןמזה לכ םר לוקב הז
םישופיחה עסמ ךשמב - ילילש לכה אל ,בגא
לע ,םישנא לע ןומה יתדמל גוז-תב רחא
,ימצע
!םיניינעמ שממ - םירבדהמ קלח
לדתשמ ינאו יב םייולתש םירבד שיש יאדוב
ןמ .ןמזה לכ דומלל לדתשמ ינא ,םרפשל
םא) "תומכחה" תוצעה תא ררוב ינא םתסה
.הבר הדיפקב (תואכרמ ילב וא
,ילצא תוחפל,תרדגומ רבכ "היעב"ה
ידמל הצממ הרוצב ,ןמזמ יד רבכ
(שדחמ הניחבל םוקמ שי דימת ,תאז תורמלו)
שי רבכ "םינתשמ"המ דבכנ קלחלש םג המ
.ןורתפ יל
ךירצ ,קיפסמ דימת אל הז םג לבא
וא/ו ןמז תחקל לוכי םימעפל הזו םשייל
...בר ץמאמ
.ךל םג החלצהב
רבג דועל וביגה
 
 
2/5/03 17:07
רבג דוע :תאמ
(...בושח אל) ...ה לעל הבוגתב
..."תואכרמ ילב וא םע" :ןבומכ
(-: "...תואכרמ םא" אלו)
רבג דועל וביגה
 
27/4/03 19:36
לכימ :תאמ
תעפיל הבוגתב
.ןייוצמ הז תא תאטיב !דובכה לכ ,תניר
לכימל וביגה
 
28/4/03 4:32
יקיק :תאמ
תעפיל הבוגתב
תממעשמה העש יצחה תא יתיליב .הארנכ ןתנקדזה ?ןכל הרק המ תוננב
.סנוא לע םכלש םיקופדה םינוידה תאירקב ייחב
פא קיפ ליל לע תרפסמ הרוחבה ?הפ סנוא לע ןתלפנ המ ???סנוא
ןתשביי ???"ותומדל םיווק ,דיתעו הווה רבע- סנוא" ל ןתרבע ןתאו
.ןתייהנ תוינקדצ הזיא .חומה תא יל
יקיקל וביגה
 
 
28/4/03 12:03
ונונ :תאמ
???תותבס וא תוננבל הבוגתב
לבא ,תויטנוולר רתוי תובוגתל יואר ילוא היהו , דמחנ רמאמה
ותוא ירחא" :cookielida לש "האלפומה" ותרמאמ ליחתה ןוידה לכ
תורוחבה תא םיסנואש םיקאינמה םירבגה ראש ומכ יתנבה ,ברע
רשפא -ך"נתהמ אל ומכ ךרעב הז הרוחב יפמ אלש ...... ןהלש
."ךל אבש ךיא הז תא שרפל
ללכב ענמיהל ףידע אל ,הז ירחא ךמצע תא תרהבהש תורמל ,COOKIE
?הלאכ תורימאמ
ונונל וביגה
 
 
28/4/03 13:29
הדבעמ בצ :תאמ
???תותבס וא תוננבל הבוגתב
,ונונ
םירמאמה תשולש תמישרל החונינ הכילהב סנכנ תעפי לש רמאמה
ןוידה ללגב ומכ ומצע תוכזב אל ,ןאכ יתארקש םייתועמשמה
.ולש הבוגתה םע ררוע הדיליקוקש


הברה ךכ לכ לש ןתמשנב עגונו בושח סנוא תעינמ לש אשונה
םייתאמ תא רשויבו דצב חיוורה אוהו (םיאג םגו) תונב
איה הבש תירונ לש הבוגתש רמול ססהמ אל ינא .ולש תובוגתה
http://www.macom.org.il ןייוצמה רתאל רושיקה תא האיבה
יארוק רוביצל הלודג המורת אוה סנוא תועגפנל עויסב קסועש
.תוננב


םיחכוותמ אל" רמואש הפי דואמ םגתפ שי םיאקירמאל ,רבד דוע
ולש תובוגתה רפסמב סרד סנוא תעינמ לע ןוידה .''החלצה םע
סנואמ תפכא רתוי הברה םישנאלש ןמיס הזו ירוקמה אשונה תא
.ףלוח ןויז דוע רשאמ ותוא עונמל ךיאו
.רבדה אוה ךכש חמש ינא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/8/03 3:22
תיבוב :תאמ
ל הבוגתב
יריקי
םינב םג .ומשב דליל אורקל רשפא ,םיסנאנ םיאג אל םג
םירכז-
תונב קר אל הזש ךכל ץושיגר תליגש הפיו
תיבובל וביגה
 
 
28/4/03 15:22
cookielida :תאמ
???תותבס וא תוננבל הבוגתב
?הרקמה תא האור תייה תא ךיא...ימוקמב תייה תאו חיננ...
??ןכ תויהל ךפהש אלה
?התוא תקחשמ איה וזה הרוחבהש ?הזמ ןיבהל רומא ינא המ
תורוחבה לצא הצופנ יד העפות וזש איה היעבה ,ילוא
חא ול ןיא...ןמזה לע לבחש תחת סופתל תוטונש ,תוילארשיה
םירזו םיריית ינימ לכ לצא תצק יניינעתת) !!םלועה לכב ערו
.(ץראל םיאבש


הרימאהמ ענמיהל ךירצ ינאש בשוח אל ינא אל ,תישיאו
אלש רורב יד הזו יתנווכתה המל דואמ בוט תעדוי תא...וזה
תא התניש" איהש ללגב קר הרוחב סונאל ךירצש יתנווכתה
דואמ אשונ לש הפיצ תובקעב האב הפ תוצצופתהה לכ..."התעד
,רתוי רחואמ ביגה בצהש ומכ ,בגא .תקולחמב יונשו יסומלופ
ינפב תחתופ איה יכ תושעל הלידגמ הז ןויד לש הילע אקווד
.םירחא לש היאר תודוקנ רפסמ דוע םיפתתשמה
cookielidaל וביגה
 
 
28/4/03 21:42
ונונ :תאמ
...ךיילא יל הלאשל הבוגתב
תא תשגדה דועו ,תינימה יתוהז יבגל תטלחה ךיא עדוי אל
.ךתבוגתב "תא" הלימה
עגרל יתדשח אל .רכז רותב אקווד ,יתעד תא יתעבה
יאדכ אלש םירבד שיש העידב טושפ ינא ,תוער ויה ךיתונווכש
רותב וא ,עגר ותואב םינוכנ יכה ויהי םה םא םג ,דיגהל
.החידב
התיא שקעתת תצק ,אל תרמואש הרוחב לכ" -בתוכ תייה םא
.אחינ -"ןכל ךופהי הזו
!אל הז אל -רוכזלו גייסל ךירצ הרקמ לכב
הככ ?רוזיח ארקנש הזה קחשמה םע תמלשה אל דוע ,הזמ ץוחו
עגרב לבא ,םישנ םע ליחתהל ךתוא חירכמ אל דחא ףא ,הז
םג ,ןהלש "אל" לכ דבכל ךירצו ,קחשמה ךותב התא ,תלחתהש
באפב תיארש לייחה .קחשמה ךותב הז לכה ,ךתוא עגשמ הז םא
רשפא יא ?המ זא -"ןכ"-ב םעפה הנענו ,המידק דעצ השע
תא תוארל (ןבומכ יתעדל) רשפא ,הזמ תונקסמ קיסהל ליחתהל
.קחשמהמ קלחכ הז
לולע התא ,תילאוטריו אלהו תיתימאה תואיצמב -ןורחא רבדו
,תבתכש ומכ רבד לע ,תינימ הדרטה לע עבתנ ךמצע תא אוצמל
.רתוי רהזנ תייה תואיצמבש חוטב ינא לבא
ונונל וביגה
 
 
28/4/03 21:57
תירונ :תאמ
ךילא יל הבושתל הבוגתב
!דימת


:לשמל הנה
http://www.macom.org.il/no.asp


:ומצע רושיקב םג הבותכש הרהזאו
ורמש אנא ,םישק תושגר ררועל הלוכי ,הז רטסופ לש האירק
.םכמצע לע
תירונל וביגה
 
 
29/4/03 7:02
cookielida :תאמ
ךילא יל הבושתל הבוגתב
:)
...םיעוט ,תועט


סומלופה לכ תא הררועש ילש הבוגתה ,הארת - ןכותל רשקהב
אל תורוחבש :תחא הבושח הדוקנ שיגדהל םצעב הדעונ הזה
םירבגש ךכל תומרוג ,תיטנלוויבה םתוגהנתהב ,תוטעמ
,אל תורמוא ןהשכש םיבשוח (..התאו ינא אל) םימייוסמ
התא .ןונגסב והשמ וא "..יל אב ךכ לכ אל" ל הנווכה זא
ינא ,לבא ,הלאכו סנוא םע ידמ קוחר יתכלהו ןכתייש קדוצ
הסני "שגפמ" ותוא ירחא עובש הזה לייחהש ךל רמוא רבכ
הפצוחב גהנתי בוש אוה ,אל לבקי אוה זא םאו..םעפ בוש
וזה תיתפצוחה תונשקעהש ,ונויסינמ עדוי רבכ אוה יכ
םה וזכ תוגהנתהמ לובסיש ימו..תמדוק םעפ הפי ול הדבע
אל תמאב ילוא ןקלחש ,תורחא םישנ םא יכ םירבג אל
..הזה "סמונמה" לייחה תא ריכהל תוניינועמ
הברה שי רוזיחל !רוזיחמ קלח אל הז - הדוקנ דועו
רבעמ הברה רבכ הז וזכ המרב הפצוח לבא ,םיפוצרפ
יל אציש תורוחב המכו המכש ךל רמול לוכי ינא...רוזיחל
הלאה תויצרקה"ש יל ורמא תילארשיה הפצוחה לע ןתיא רבדל
הנשמ אלו םש םהל םילחנתמ טושפ םה...!אל םיניבמ אל
תקחשמ" קרו ,םהילע התמ תאש םיחוטב םה ,םהל רמאת המ
"..."התוא
cookielidaל וביגה
 
 
29/4/03 8:16
ונונ :תאמ
...שושקיפ הלאוול הבוגתב
.ל"נה ןוידל רשקב תויצרופורפל ונרזחש חמש ינא
הז תמאב ילוא ,עדוי אל ,לייחה לש ומכ תוגהנתהל רשקב
דיחפמ םלועה ןוכנו ,הפצוח םתס אלא רוזיח היה אל
ןיידע הרקמ לכב, םישק םירקמ ןיימדל רשפא ןטק הרקממו
הרחב איה ,הרוחבה לע הפכנ והשמש אצומ אל ינא
..ימיטיגלה םוחתב ןיידע לכה ,ול תונעיהל
םישנהמ הברהל העוקתש הזופה םע השק יל םג ,ןכו
הד .הנתשמ אל רב פא-קיפ ומכ םוקמל תועיגמשכ וליפאש
..סיילפ פט א זיא דלרוו
ונונל וביגה
 
28/4/03 10:51
B :תאמ
תעפיל הבוגתב
walla zodek.
This is a nice article that unfortunately is followed by a
prude debate that has no relevance to the subject. Ifat
Shoam is a wonderful writer ( I have also read her
In Atraf - recommended), you should at least respect her
enough to comment
On her article's subject.
To "zav maabda", I tent to think that you have OCD
(Obsessive Compulsive
Disorder). Why are you writing all these comments,
researching past articles,
when you are in Scandinavia with so many beautiful,
gorgeous ladies?
Leave the internet aside, go out, get some gorgeous blond
chicks, and
enjoy the real world. Remember, we live only once, and we
are young
for a very short time. Stop these foolish debates with
bitter women, and
enjoy yourself.
Bל וביגה
 
 
28/4/03 12:56
C :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
Or you're just pretending?
Cל וביגה
 
28/4/03 12:36
ריסא :תאמ
תעפיל הבוגתב
!םלועהמ ומלעי םיסנאש תואיצמ ןיא
........והשמ םתיא תושעל ךירצ לבא , הלאכ ויהי דימת
םדוק תחא העש הפיו
ריסאל וביגה
 
 
28/4/03 13:06
ילט :תאמ
תואיצמ ןיאל הבוגתב


..סנוא לע הרקמב בשוי אל התאש הוקמ


.םדוק תחא העש הפיו ,תורהבהל הכחמ


0-:
ילטל וביגה
 
28/4/03 16:47
ןילו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
תבהוא אל איה ילוא .ךומכ םירבד םתואמ תינהנ ךלש הרבח לכ אל זא
ירחא לש רקובה לש הליחבה ילוא ,ןשע יפופא תומוקמב תבשל
תא שיגרהל הפידעמ איה ילוא ,הווש אל קסעה לכ תא השוע התניחבמ
.ףוסה דע סקסה


איהש תויהל לוכי אל ?דסחתמ אוה ךלשמ תונוש ולש תופדעההש ימ לכ
?הז תא הצור אל תונכב תמאב תמאב
ןילו'גל וביגה
 
28/4/03 17:14
:תאמ
תעפיל הבוגתב
תממוסמ עיגהל הפידעמ ינא (תויובבותסה ללכבו) םירב פא קיפל
תוימיטניאמ תוניהלו בהאתהל רשפא הככ קר .(קוק וא יזהטסקא)
.(קוק) בוט סקסמ וא ,(יזהטסקא)
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/4/03 21:56
הלאירא :תאמ
הזה הלילהל הבוגתב
ינש לע) םיקולד םהשכ םהל דמוע אלש םירבגה לע ללכב רבדל ילב
תוקולד ןהשכ רומגל תולגוסמ אלש םישנה לעו ,(םימסה יגוס
בושחה רבדה אוהש חוטבש והשימ םע ןויזב ףיכה המ ,(ל"נכ)
?ףרוטמ וגא ןורכשב אצמנש ,םלועב רתויב


ירמגל תפיוזמה תוימיטניאה וא ,יזטסקאה תויובהאתהו
ארונ לבא ,רבוע םסה תרחמל יכ ,תונכוסמ ךכ לכ ירה ןה..הירחאש
בצעה ליחתמ ךכו ,תימיכ תובהאתה הפ התייהש ךמצעל דיגהל השק
.לודגה


סארגה ,םהבש ןותמהו דומחה אוה סקס םלוה יכה יל הארנש םסה
.בוטהו ןשיה
הלאיראל וביגה
 
 
29/4/03 10:20
ילט :תאמ
?קוק ?בוט סקסל הבוגתב
הקושת "םתס"ש יתבשח םויה דע ימותל ינאו
.הבוט יכה הקינכטהו בוט יכה םסה הז
טושפ הז ,יתעדל בוט סקס םלוה יכהש
.יתימא דומח דחא
(-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 12:30
תעלות :תאמ
...הלאש םתס ?בוט סקסל הבוגתב
!
תעלותל וביגה
 
 
29/4/03 13:52
הדבעמ בצ :תאמ
...הלאש םתס ?בוט סקסל הבוגתב
(o: תיתימא הדומח וא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
29/4/03 15:00
ילט :תאמ
שיש הבוט יכהל הבוגתב
? תיפיציפס יהשימ
0-:
ילטל וביגה
 
 
29/4/03 15:19
הדבעמ בצ :תאמ
שיש הבוט יכהל הבוגתב
הבהאהו ןימה ייח תא ןאכ שורפל ,יל רסח הז קר
םיכאלמ לש םלש לבוש ןאכ ץוצי היינש ךות .....ילש
ייחב יתמו המ תושעל המכו ךיא תואצרה אשונ בל יבוט
.םייטרפה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
29/4/03 15:44
ילט :תאמ
?יתעגתשהל הבוגתב
,אל אוהו ,יתוא העטמ וניא ינורכז םא
רבעה יבגלו רבעב הז תא תישע רבכ
(דיגת רושיק'ת אצמת םא)
...זאמ םיינש וא דחא רבד תדמל הארנכו
...ןיינעמ ןויד ןאכ חתפתהל היה לוכי אקוד ,לבח
.בצה ירבד טוטיצ ףוס
(-:
ילטל וביגה
 
29/4/03 7:47
הנשמ אל :תאמ
תעפיל הבוגתב
יל שי הככ םג ,ינאו ,חורבצמל בוט אל ארונ השוע הזש יתעמש
.חומב םירטימסנרטה לש הרבעהב םיישק
הנשמ אלל וביגה
 
 
30/4/03 18:10
הדורצ :תאמ
?ירחא םוי חצר אכדמ אל הז יזטסקאל הבוגתב
.הנוש הרוצב ביגמ דחא לכ
השוע הזו ףוריטב ימיטפוא אוה הטסקאה ירחאש םויה לשמל ילצא
ףוגב םיענ
הדורצל וביגה
 
 
30/4/03 23:20
הלאירא :תאמ
...יולתל הבוגתב
?הבבס התוא ןיידע
הלאיראל וביגה
 
1/5/03 0:22
sweety :תאמ
תעפיל הבוגתב
.......לודג לודג לודג
םייתפשה לע ךויח םע יתראשנו יתהדזה ,יתבהא
!!!!!! ךיא דועו - "ןוסאפ" יש םירבגל םג :םידסחתמה לכלו
sweetyל וביגה
 
20/5/03 12:02
לכימ :תאמ
תעפיל הבוגתב
ל"נה תבותכל ליימיא חולשל אנ
לכימל וביגה
 
16/7/03 5:50
tl :תאמ
תעפיל הבוגתב
םחתמ לש יליגו יליצ ומכ ןכיתש ןתייהו הרבח ךל שיש הז תא הריכמ
עובש ףוס לכו 'וכו חותיפ הילצרהו למנה ,םולבניליל
אלל ףאו ,ןייב ול בוטכ תויהל הצור ןכביל היה וה ,רחא םוי וא
,תועיגמ דחיב ןתייה,..חל וא רק הלילל והשימ תאיצמה תרטמ
אל םא םג..'וכו םדוא הרוזריפ תורדסמ תושבלת תואבוצ,תובצייתמ
תא האצמ ,הרבחה איה ימ יולת יליג וא יליצ זאו רדסה ותואב
,זא וא,הרבח לש הנותחבהז דימת ,הרבח לש הנותח הזיאב ב"לחב
הרוחב לכו ,היניעב סואימה ףס לע ,םיצקושמ תויהל םיכפוה םירבה
אל ,לוהוכלא תבבוח איה יכ תותשל קר ולו ,רב פא קיפל תכלוהש
:היניעב תבשחנ הלילרשל בשחהל הז ליבש ךירצ
...ריעה תוצוחב התנזש לארשי תבל
אל טפשמה תא חסנת איה ימ דיל יולת םלועמ וא םלועל איהו
םע םאו הרבח אלל ךמצע תאצומ תא ךכו ,רב פא קיפב ךורדת/הכרד
תויגוזה ייחש יקוור ןופצמבהנחינ איהו שי םא ןבומכ תאזו הרבח
ןמזמ אל דעש תוקוורה היתורבח תא תרכוז דוע איהו ותוא והכה םרט
קוחל ץוחמ אצומו ץקושמ רב פא קיפה ךא ,הייח תכסממ קלח ויה
tlל וביגה
 
30/1/04 8:11
קינבו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישפחמ רובע עדימל - וגוסמ לודגהו יזכרמ רוקמ שמשמ קינבו'ג
תמקה - ינכפהמו טושפ אוה הלועפה ןורקע .הדובע ישפחמו םידבוע
לכ לש ימניד עדימ רגאמ לועפתל תולובג אלל ימואלניב ןונגנמ
דגנמ סייגלו - םלועב םינוש תומוקמב הדובע םישפחמה םימרוג םתוא
.דובעל םישפחמה םישנא םתוא לכ תא
!!!ינכפהמ ךכלכ - ינויגה ךכלכ - טושפ ךכלכ


,ליעיל םלועב הדובעה שופיח אשונ תא ךופהל קינבו'ג לש הרטמה
.לוכל ןימזו לוז ,חונ ,ריהמ ,לק


קינבו'ג לש הדובעה יעצמא
תשרב עדימ רגאמו רתא לע ססובמ הרבחה לש יזכרמה לועפתה עונמ
www.jobnik.co.il - טנרטניאה
שופיח ךתחל עיגהל םילאיצנטופה םישפחמה תורשפאב - הז רתא ךרד
המשרהל .ןמזו םוחת ,הדובעה םוקמ ןוגכ םיינויח םירטמרפ ללוכה
לש הכימתה זכרמל תונפל ןבומכ תורשפא שי םיפסונ םיתוריש תלבקו
דעונו בחר אוה םיתורשה לס info@jobnik.co.il תבותכה ךרד הרבחה
!עגרל עגרמ לדגו ךלוהה תוחלוקלה להקל חונ הנעמ תתל


קינבו'ג לש ןוזחה
בוט םוקמל םלועה תא ךופהל הנווכ םע 2003 תנשב המקוה הרבחה
םישפחמה םישנא לש ינרדומה םלועב הלדגו תכלוהה היסלכואל רתוי
.םוקמ לכבו תויחונב ,דובכב הסנרפל רוקמו םוקמ
קינבו'גל וביגה
 
30/1/04 8:12
קינבו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישפחמ רובע עדימל - וגוסמ לודגהו יזכרמ רוקמ שמשמ קינבו'ג
תמקה - ינכפהמו טושפ אוה הלועפה ןורקע .הדובע ישפחמו םידבוע
לכ לש ימניד עדימ רגאמ לועפתל תולובג אלל ימואלניב ןונגנמ
דגנמ סייגלו - םלועב םינוש תומוקמב הדובע םישפחמה םימרוג םתוא
.דובעל םישפחמה םישנא םתוא לכ תא
!!!ינכפהמ ךכלכ - ינויגה ךכלכ - טושפ ךכלכ


,ליעיל םלועב הדובעה שופיח אשונ תא ךופהל קינבו'ג לש הרטמה
.לוכל ןימזו לוז ,חונ ,ריהמ ,לק


קינבו'ג לש הדובעה יעצמא
תשרב עדימ רגאמו רתא לע ססובמ הרבחה לש יזכרמה לועפתה עונמ
www.jobnik.co.il - טנרטניאה
שופיח ךתחל עיגהל םילאיצנטופה םישפחמה תורשפאב - הז רתא ךרד
המשרהל .ןמזו םוחת ,הדובעה םוקמ ןוגכ םיינויח םירטמרפ ללוכה
לש הכימתה זכרמל תונפל ןבומכ תורשפא שי םיפסונ םיתוריש תלבקו
דעונו בחר אוה םיתורשה לס info@jobnik.co.il תבותכה ךרד הרבחה
!עגרל עגרמ לדגו ךלוהה תוחלוקלה להקל חונ הנעמ תתל


קינבו'ג לש ןוזחה
בוט םוקמל םלועה תא ךופהל הנווכ םע 2003 תנשב המקוה הרבחה
םישפחמה םישנא לש ינרדומה םלועב הלדגו תכלוהה היסלכואל רתוי
.םוקמ לכבו תויחונב ,דובכב הסנרפל רוקמו םוקמ
קינבו'גל וביגה
 
30/1/04 8:12
קינבו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישפחמ רובע עדימל - וגוסמ לודגהו יזכרמ רוקמ שמשמ קינבו'ג
תמקה - ינכפהמו טושפ אוה הלועפה ןורקע .הדובע ישפחמו םידבוע
לכ לש ימניד עדימ רגאמ לועפתל תולובג אלל ימואלניב ןונגנמ
דגנמ סייגלו - םלועב םינוש תומוקמב הדובע םישפחמה םימרוג םתוא
.דובעל םישפחמה םישנא םתוא לכ תא
!!!ינכפהמ ךכלכ - ינויגה ךכלכ - טושפ ךכלכ


,ליעיל םלועב הדובעה שופיח אשונ תא ךופהל קינבו'ג לש הרטמה
.לוכל ןימזו לוז ,חונ ,ריהמ ,לק


קינבו'ג לש הדובעה יעצמא
תשרב עדימ רגאמו רתא לע ססובמ הרבחה לש יזכרמה לועפתה עונמ
www.jobnik.co.il - טנרטניאה
שופיח ךתחל עיגהל םילאיצנטופה םישפחמה תורשפאב - הז רתא ךרד
המשרהל .ןמזו םוחת ,הדובעה םוקמ ןוגכ םיינויח םירטמרפ ללוכה
לש הכימתה זכרמל תונפל ןבומכ תורשפא שי םיפסונ םיתוריש תלבקו
דעונו בחר אוה םיתורשה לס info@jobnik.co.il תבותכה ךרד הרבחה
!עגרל עגרמ לדגו ךלוהה תוחלוקלה להקל חונ הנעמ תתל


קינבו'ג לש ןוזחה
בוט םוקמל םלועה תא ךופהל הנווכ םע 2003 תנשב המקוה הרבחה
םישפחמה םישנא לש ינרדומה םלועב הלדגו תכלוהה היסלכואל רתוי
.םוקמ לכבו תויחונב ,דובכב הסנרפל רוקמו םוקמ
קינבו'גל וביגה
 
30/1/04 8:12
קינבו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישפחמ רובע עדימל - וגוסמ לודגהו יזכרמ רוקמ שמשמ קינבו'ג
תמקה - ינכפהמו טושפ אוה הלועפה ןורקע .הדובע ישפחמו םידבוע
לכ לש ימניד עדימ רגאמ לועפתל תולובג אלל ימואלניב ןונגנמ
דגנמ סייגלו - םלועב םינוש תומוקמב הדובע םישפחמה םימרוג םתוא
.דובעל םישפחמה םישנא םתוא לכ תא
!!!ינכפהמ ךכלכ - ינויגה ךכלכ - טושפ ךכלכ


,ליעיל םלועב הדובעה שופיח אשונ תא ךופהל קינבו'ג לש הרטמה
.לוכל ןימזו לוז ,חונ ,ריהמ ,לק


קינבו'ג לש הדובעה יעצמא
תשרב עדימ רגאמו רתא לע ססובמ הרבחה לש יזכרמה לועפתה עונמ
www.jobnik.co.il - טנרטניאה
שופיח ךתחל עיגהל םילאיצנטופה םישפחמה תורשפאב - הז רתא ךרד
המשרהל .ןמזו םוחת ,הדובעה םוקמ ןוגכ םיינויח םירטמרפ ללוכה
לש הכימתה זכרמל תונפל ןבומכ תורשפא שי םיפסונ םיתוריש תלבקו
דעונו בחר אוה םיתורשה לס info@jobnik.co.il תבותכה ךרד הרבחה
!עגרל עגרמ לדגו ךלוהה תוחלוקלה להקל חונ הנעמ תתל


קינבו'ג לש ןוזחה
בוט םוקמל םלועה תא ךופהל הנווכ םע 2003 תנשב המקוה הרבחה
םישפחמה םישנא לש ינרדומה םלועב הלדגו תכלוהה היסלכואל רתוי
.םוקמ לכבו תויחונב ,דובכב הסנרפל רוקמו םוקמ
קינבו'גל וביגה
 
30/1/04 8:12
קינבו'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישפחמ רובע עדימל - וגוסמ לודגהו יזכרמ רוקמ שמשמ קינבו'ג
תמקה - ינכפהמו טושפ אוה הלועפה ןורקע .הדובע ישפחמו םידבוע
לכ לש ימניד עדימ רגאמ לועפתל תולובג אלל ימואלניב ןונגנמ
דגנמ סייגלו - םלועב םינוש תומוקמב הדובע םישפחמה םימרוג םתוא
.דובעל םישפחמה םישנא םתוא לכ תא
!!!ינכפהמ ךכלכ - ינויגה ךכלכ - טושפ ךכלכ


,ליעיל םלועב הדובעה שופיח אשונ תא ךופהל קינבו'ג לש הרטמה
.לוכל ןימזו לוז ,חונ ,ריהמ ,לק


קינבו'ג לש הדובעה יעצמא
תשרב עדימ רגאמו רתא לע ססובמ הרבחה לש יזכרמה לועפתה עונמ
www.jobnik.co.il - טנרטניאה
שופיח ךתחל עיגהל םילאיצנטופה םישפחמה תורשפאב - הז רתא ךרד
המשרהל .ןמזו םוחת ,הדובעה םוקמ ןוגכ םיינויח םירטמרפ ללוכה
לש הכימתה זכרמל תונפל ןבומכ תורשפא שי םיפסונ םיתוריש תלבקו
דעונו בחר אוה םיתורשה לס info@jobnik.co.il תבותכה ךרד הרבחה
!עגרל עגרמ לדגו ךלוהה תוחלוקלה להקל חונ הנעמ תתל


קינבו'ג לש ןוזחה
בוט םוקמל םלועה תא ךופהל הנווכ םע 2003 תנשב המקוה הרבחה
םישפחמה םישנא לש ינרדומה םלועב הלדגו תכלוהה היסלכואל רתוי
.םוקמ לכבו תויחונב ,דובכב הסנרפל רוקמו םוקמ
קינבו'גל וביגה
 
21/3/04 10:24
ןיראק :תאמ
תעפיל הבוגתב
והשמ הז םיצוטסש המינפמו הניבמ רתוי ינא הככ תרגבתמ ינאש לככ
תחחופ הריעצ יתייהשכ ,םעפ .תיסיסבה תישנה תוהמה דגנ ךלוהש
סקסמ תונהל הלוכי ינאש ,םהל הלוכי ינאש יתנמאה תמאב השפיטו
םירקחמ .חפב ימצע תא יתלפהש הניבמ ינא םויה ,רבג ומכ ןמדזמ
ררחתשמש ןומרוה הזיא ,סקס תובקעב השיאל הרוק והשמש םיארמ
ךליבשב היה הינש ינפל דעש ימ לא שגרה תותובעב רשקיהל ךל םרוגו
הלפנ אלש תחא הרבח וליפא יל ןיא .ילאיצנטופ ןויזמ רתוי אל
ןיידזהל הז התצר םצעב איהש המ לכשכ ,טוידא הזיא לש ותשרב
הזש וא ,תבהאתמ תאש וא .הככ רבוע אל הז .םולשב התיבה רוזחלו
...הבוצעו תינקיר ךתוא ריאשמ
.תרחא םייונב םירבגו םישנו ,השיא היהת דימת השיא ,תושעל המ ןיא
ןיראקל וביגה
 
23/6/05 1:48
יריש :תאמ
תעפיל הבוגתב
ותוא יתארקשכ וכרוא לכל יתכייחש הזה רתאב םידיחיה םירמאמה ןיב
רוסחמ לע הכוב אלש הננב ףוס ףוס .תטלחומ טעמכ תוהדזה ךותמו
.אוצמל לק אל הז םגש ,רב פא קיפב סקס הלוכ .גוז ןב וא הבהאב
?ילש יקסיוה הפיא
ירישל וביגה
 
23/6/05 2:15
יריש :תאמ
תעפיל הבוגתב
לש ישוקה לע הבתכב ללכ וקסע אל תובוגתה בור ירעצלו - ב.נ
!סנוא לע אלא ,רב פא קיפב יתוכיא ץוטס תולקב גישהל הרוחב
!רשק םוש ןיאש הווקמ
ירישל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא