םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
`ב קרפ~םיסחי~ישאר    
   

תשרגתמ לש הנמוימ
ןח לעי

אלש ירחא שפוחל ול שי םעט הזיאו
לש םעט .ןמז הברה ךכ לכ ונממ ונמעט
תא גנעמ הנממ סיב לכו ,המרוג תחורא
םג השקש םיאור םואתפ .םישוחה תשמח
תא ףורטל םיצורו ,בוט תויהל לוכי
םלועה


(ישוקב הז םגו) שדוחב םעפ


ינש ,םיאושינ תונש 8 יתחתמאבשכ ייחל יעיברה רושעה תא יתחתפ
,תיקנע התנכשמ ,תוינוכמ 2 ,תיב ,הדובעב ןויסינ ,ישפוח עוצקמ ,םידלי
.רז טרסב תקחשמ ינא תועטבו ,יתלבלבתהש הקזח השוחת רקיעבו
התייה לבא ,דחי השק ונל תויהל ךלוהש ףוקש היה םיאושינה תליחתב רבכ
ולדג םינשה םע .חצנת הבהאהש ונבשחו ,הלודג הבהאו ,םירוענ תומימת
סקס לע .ונלגרתה רקיעבו ןושיל הכלה הבהאה ,םיצחל ופסוותה ,םילוכסתה
.הטימב בטיה ואטבתה תרושקתה רסוחו תופייעה .רבדל המ היה אל ללכב
דועל קשח יל היה אל .ןיינעהמ תויטנגלאב קמחתהל יתיסינ םעפ לכב
שדוחב םעפ ךרעב ול "תנתונ" ימצע תא יתאצמו ,לכסתמ ,לשוכ ןויסינ
המכ ויה ילע ףסוותהש רבד דוע ?הככ תויחל לוכי ימו .(ישוקב הז םגו)
,השיגרמ ינאש המ תא יל ריהבה הארמב רתוימ טבמ לכש ,םימרגוליק המכו
.ףדוע ןעטמ ילע שיש
ימצע תא יתלאשו שפנ ןובשח יתישעו יתבשי ,םישולשה יתדלוה םויב זאו
םדוקה רושעב התשענש הטלחה םאה .הז תא הצור ינא הככ םא ,הלודג הלאש
הכירצ ינא םאה ?םייחה לכ תא יל ביתכהל הלוכי ,ייחב רגוב ךכ לכ אלהו
ליגב יתייהש תחא התוא אל ינאש רורב יל היה ?ריחמה תא םלשלו ךישמהל
יל היהו .םויה השעאש תוריחב ןתוא אל ןה ,זא יתישעש תוריחבהו ,םירשע
,םירשכומו םיריעצ םישנא ינש םיבבותסמ ,הרג ינא ובש תיבבש רורב
והשמ הז םייחהש םידמולש ,םידלי ינש םהל שיש ,םייחהמ םילכסותמ
.םיינוציח םירבדב תמכתסמ ובש תושגרתהה לכש ,ינבצע ,לכסתמ


םישוחה ןורכיש


ךילהת הזיא םירבוע הלחתהב .הרצק התייה ךרדה שרגתהל הטלחהה דעו ןאכמ
.עתפוה אל אוה .גוז ןבה תא ףתשל םיחילצמש דע תימינפ תולשבתה לש
םייחהש ילש השגרהל ףתוש היה אוהו ,לבסנ יתלב היה וניניב בצמה
העידיה תא ףילדהל םיליחתמ זאו .בוט רתוי תצק והשמ תויהל םיכירצ
תחתמ תטמשנ עקרקהש םישיגרמש ,םירחא לש םבאכ תא םיגפוס ,הצוחה
.רדסב היהיש םהל תרמואו םירחא תמחנמ ימצע תא יתאצמו .םהילגר
םיעבוק ,חקי אוה המו חקא ינא המ לש שארב תומישר תושעל םיליחתמ
ןהבו ,ןטבב השק השוחת םע םיבבותסמ יכ ,תוינטנופס אל רבכש ,תוחיש
.הילא םיאצויש השדחה ךרדה תא םימקורו םירבדמ
אל רבכ הז .ביבסמ לכתסהל םיליחתמו םייניעה תא םיחתופ םג םואתפ
תצק הככ .ץלמומ ידו ,רתומ יד וליפא הז ,םירחא םירבגב קושחל "רוסא"
.הז תא רובעל חוכ היהיש ידכ ,קלדתלו וגאל 'זסמ
,שיש םישקה םירבדה דחא הז הדירפ .לודג גונעת הזש תרמוא אל ינאו
םויה תעדוי ינא ,םידליה ןיינעבש תורמל) םידלי הב םיברועמש דחוימב
לכ לבא ,השק השק השק הזו .(םליבשב יתישעש בוט יכה רבדה הז דבעידבש
םיישפוח םיימוי ,ימצעל ןמז יל שי םואתפ .ררחשמ ךכ לכו ,בוט ךכ
ארונ .האושנ יתייהשכ היה אלש המ .םייעובשב םעפ םלש עובש ףוסו עובשב
תויהל ,הדובעהמ תורזוח ונחנאש ירחאש וניביש ידכב שרגתהל ךירצש בוצע
.הדובע לבא ,הבוט הדובע .הדובע םג וז ,ישפוח ןמז אל הז םידליה םע
הזיאו .שפוח לש וזכ תוררחתסה ןמל םיסנכנ ,םישוחה ןורכיש ליחתמ זאו
תחורא לש םעט .ןמז הברה ךכ לכ ונממ ונמעט אלש ירחא שפוחל ול שי םעט
םג השקש םיאור םואתפ .םישוחה תשמח תא גנעמ הנממ סיב לכו ,המרוג
ךיא :םדוק היה המ םירכזנ .םלועה תא ףורטל םיצורו ,בוט תויהל לוכי
,םעפ ונייה ךיא .םירבח םע ןיילבלו ,םיטרס תוארלו ,דוקרל ונבהא
.ונתוא עולבל ומייאש םיסמועה ילב ,וטנ ונחנא
יתשגרה .םירחאה קחשמה יקוח היה תוקוורב יתוא עיתפה יכהש רבדה
,הפשה תא תעדוי אל ינא - ץראב יתתחנ התע הז וליאכ יתשגרה .תינוריט
הנורחאה םעפה ירה .שדחמ לכה דומלל הכירצ ינאו םולכ הב הריכמ אל
,ןוכנ המ .הברה הנתשה זאמו ,הרשע-עשת תב יתייהשכ התיה הקוור יתייהש
הממ ירמגל הנוש תוילטנמ) וזה ץראב םיבשוח םישנא ךיא ,ללכבו .אל המ
דע םישדוח המכ יל חקל .אל המ ,יב עגפי המ .(הילא הליגר יתייהש
ימותל יתבשחו ,שדח והשימ ריכהל הצור ינא הנהש שיגרהל יתלחתהש
הרבח ,םירוחב םע תאצל יתלחתה .יתיעט המכ .עיגי הז והז זא טילחאשכש
יתיליגו םשמ ריכהל לק המכו תשרה תואלפנ לע יל הרפיס הקיתו השורג
ילש בצמה תא יל ףקיש יתשגפש רוחב לכש אוה םיהדמה .ואולמו םלוע
דומלל הלאה םישגפמה ךרד יתלוכי ,הז תא יתיליגשכש ךכ ,עגרה ותואב
לכו הלילו םמוי ןיידזהל ונקספה אל שדוחש רוחב יתשגפ .ימצע לע הברה
ללכב ינאש יתיליג .םיננעב יתייהו ,הלילה לכ הליל לכו ,ונשגפנש תמיא
קר .ימצע לע יתעדי אל ללכבש המ ,ונממ תינהנ דואמו ,סקס תבהוא דואמ
.רוחבל רוחבמ יתמכחה ,רוציקב .שרגתהל הווש היה הז ליבשב


תונקסמלו


ךכ לכ .יתחתפתה ךכ לכש השיגרמ ינא ,השורג ינאש יצחו הנש ירחא ,םויה
השרמ ינאש םירבד .עיגהל הצור תמאב ינאש ןאל יתברקתה ךכ לכ .יתנתשה
ןיידעש ןוכנ זא .הנש ינפל יתותפש לד לע הלעמ יתייה אל ,םויה ימצעל
לע םירבד הברה ךכ לכ יתדמל לבא ,וזכ הבוטו תיתימא הבהא יתאצמ אל
.ןמא רמאנו .תואלפנ יתיליגו ימצע

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
15/2/03 19:15
ןקדזמ דלי :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.יעיברה רושעה תחיתפ הז 30 ליג
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
15/2/03 20:42
ןח לעי :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
קדוצ .הלאוו
ןח לעיל וביגה
 
 
6/3/03 15:35
הלול :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
םיישקה לכ תורמל םייחל תכללו םוקל ךלש הטלחההמ יתנהנ דואמ

לעבה אלו םישוריגה תא תומזויה ןה רקיעב םישנ הברהש תורמל
תפכא אל ילוא לעבל יכ
רדתסמ אוה הארנכ הסיבכהו לכואה הטימה ול בושח . תויחל ךיא
ץוחב סקסה םע
. ךכ תויחל לוכי אוה ןכל
זא הז והז זא שגר ןיאכו שגר הז םישנ , רחא םלוע הז םישנ
לבקל לק היה תוחפל ךל
תדחופ הברה תצק ינא תוחפל תובר םישנ שי ךא טגה תא הארנכ
תוחפל תויהל לש עגרהמ
דואמ םידליהשכ רקיעב , םידליה םע תודדומתהה רקיעב דבל
. אבאל םירושק
. ונממ ךל רמגנכ םישוע המ ךא םידליל , תיבל בוט אבא
. השק היעב
הליל דע רקוב סקסל רשקב רקיעב תבתכש המ תא יתארקש רחאל
ףוסב תרמאב הדבוע
. תיתימא הבהא דוע תאצמ אל ותיא ףיכ ךל היהש תורמל
. הבהא הלימב הנימאמ תמאב תא םאה ךתוא תלאוש ינא
הלולל וביגה
 
 
9/7/05 10:56
ינ'ג :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
ינאש תויוח תא ריכזה הלימ לכו ךלש הבתכ תא יתארק ינא
םהידעלב םג רשפא החלצהב ונל היהישו עבצא ךל הקיזחמ יתרבע
ינ'גל וביגה
 
 
16/2/03 10:24
דחא לותח :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
."ןקדזמ דלי" התא הז ללגב
דחא לותחל וביגה
 
 
20/2/03 17:24
יבא :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
4/3/03 10:28
ידמס :תאמ
ינונטק ןוקיתל הבוגתב
,דומח
10 ליגל ךעיגהל דעו ךדלווה םוימ אוה ךייחב ןושארה רושעה
20 ליג דע 10 ליגמ אוה ינשה רושעה
ישילשה רושעה הז 30 דע 20-מ
.....יעיברה רושעה תחיתפ הז םויו 30
ידמסל וביגה
 
15/2/03 19:37
הימ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.תבתכש הלימ לכ לע ןאכו ןאכו ןאכ תמתוח ינא ? םימתוח הפיא
הימל וביגה
 
15/2/03 20:18
תעלוצה הרפש :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
לש רמאמב ןאכ תלקתנ ינאש הנושאר םעפ ,יתוחא ךל דיגא ינא המ
.תרשואמו האירב ,תנזואמ תמאב הרוחב
.בוט קר ךל היהיש ,הזמ ץוח
תעלוצה הרפשל וביגה
 
15/2/03 20:30
רבג דוע :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
תליחתב רבכ" :יניעב אוה חתפמה טפשמ
."...דחי השק ונל תויהל ךלוהש ףוקש היה םיאושינה
...םינתחתמ אל ,םיחוטב אל םא :"הנקסמ")
םיראשנ הדימה לע רתי םיטבלתמ םא ינש דצמו
(-: םישק םייחהש יתעדי דימת ...ףוא ...םיקוור
רבג דועל וביגה
 
 
15/2/03 21:24
העונ :תאמ
טבלתמ קוור לש ונמוימל הבוגתב
?"ןשייאוטיס זול-זול" ?המ זא
ימ" ,ךדיאמו ,השק תויהל ךלוה הזש הלחתהמ היה רורב יד ,דחמ
.'דכו "זיתמ אל זיעמ אלש
לע הכבנ דימת ירהש ,תושעהל הכירצ יהשלכ הריחבש יל הארנ
ץוח ,תילגנאב תורגבל ונדמלש רופיסה ומכ ,Road not taken-ה
?אל ...תויחל ללכב המ ליבשב ,םייחב םינוכיס תחקל ילבש הזמ
תא אקווד תאצמ ןח לעי ןאכ הבתכש המ לכמ ךיא - רבד דועו
?חתפמ טפשמכ ל"נה טפשמה
ינא) תויגוז תונש 11 םע ,םישולש תב הרוחבש הדבועה םע המ
הרזא 'וכו תיקנע אתנכשמ ,םידלי 2 ,(גוז ןב ותוא םעש החינמ
תא הקריפו םירבדה תא החקל (ףיסוהל יל השרוי םא ,הברהו) ץמוא
?הליבחה
אוה הזה רמאמהמ איצוהל החילצמ ינאש המ ,ךממ לידבהל
,הלאוו רמואש הזכ ,יתימא ,רתוי דורו דיתעל החטבה .תוימיטפוא
יל וחיטבהש המ אל הז םייחה ,הלאוו .האלה ךישמהל רשפא
האריי לכהש יתבשח (זפוט - ייח תאנש תא תטטצמ ינאש החילסו)
בוטש המ השעא ינא ,ימצעל ןודא ינא לכה תורמלו יתידבתה ,תרחא
תויועט לע ,תועטל רתומ .יל המיאתמה ךרדה תא רחבא ינא ,יל
תחקופמ הייארב םירבדה תא תושעלו ןקתל םג רשפא לבא םימלשמ
.רתוי הברה הברה הצימאו רתוי תרגוב ,רתוי
,םישרגתמ םינוילימ ,ןוכנ .ךתוא הצירעמ ינא ,לכה ינפל ,לעי
(הלאכו תויוללעתה ,תוכמ) ינוציק אל אוהש הרקמ לכב ומכ לבא
ץמוא שרודש דעצ הז ןמז הברה ךכ לכ ירחא הליבחה תא קרפל
.ונלוכ לע יאוולהש שפנ תואירבו תימצע תומלש הזמ רתוי הברהו
אצמת ,תצק דוע הז לע בושחת םאש החינמ ינא - "רבג דוע" ךלו
ינא המ ,אל ילוא לבא .בותכב חתפמ יטפשמ המכ דוע התא םג
..תעדוי
העונ
העונל וביגה
 
 
16/2/03 0:26
רבג דוע :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
,העונ
לע תבתוכה לש הקלחב ינא חמש ,תישאר
תוימיספ לע איה הפידע ,התוימיטפוא
.תוילאר :יתעדל ,ןהיתש לע הפידעו
,םידלי תרכזה ,םיגשהה תמישרב ,תינש
רמאמהמ תנבהש תבתכש המל דוגינבו
יתעדל - ("יל בוטש המ השעא ינא")
םיכירצ םה םג םידלי שיש עגרב
הרקמל סנכהל ילבמ) לוקישהמ קלח תויהל
.(רחא וא הזכ יפיצפס
יל שי םינוכיס תחיקל ןיינעב ,תישילש
"ןוכיס" תחקל יאדכ :הטושפ "האוושמ"
:סחיה םא (הזכ שי םא)
.דחאמ לודג "ןוכיס" -ל קלחל "יוכיס"
תאנוש תא המל :ןיינעמ םתס ,תיעיבר
?זפוט ודוד תא
רבג דועל וביגה
 
 
16/2/03 1:27
העונ :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
:ימצע תא ריהבא ינא ,רורב היה אל םא ,הככ זא
םצעו ,ולאכ תויצאוטיסב לוקישהמ קלח קפס אלל םה םידלי
הניא םילוקישה תרגסמב םהלש ןפה תא יתנייצ אלש הדבועה
רשאכ םילוקישה לולכמב םתוא תחקל ןיאש ךכ לע הדיעמ
תעדוי ינא" :תבתוכה תא טטצל םאו .םישוריג לע םיטילחמ
,רמולכ - "םליבשב יתישעש בוט יכה רבדה הז דבעידבש םויה
תא קר םיאורו םינטק םידליהשכ דוחייב ,םיעגר םנשי םא םג
תיארנ םירוהה לש הדירפהש ,םייניעה לומ םהלש םתבוט
םירחואמ םיבלשבש אוה רורב ,תובשחתה תרסחו תיטסיאוגא
םידליה םג ,בוט רתוי םמצע םירוהלש הדבועה דבלמ ,רתוי
ףידעש רורב ,רומאל .ךכ לכ תיארונ אל איה הדירפהש םיניבמ
תא דחא םיבהואש אמאו אבא םע "תילמרונ" החפשמב תויחל
'וכו םירופיצ םירפרפ ,יטנמור ,הפיו בוט לכהו ,היינשה
ללכבו והשמ אל רבכ הבהאהו בוט אל רבכ בצמה םא םלוא
ללוכ ,םלוכ תבוטל ירהש ,חרוכ תויהל תכפוה תויגוזה
?יתיא םיכסמ אל ,דרפנבו םירשואמ ויהי אמאבאש םידליה
ומכו םיכמותו םיבהוא םירוהבו תוביסנב יולת לכהש ןבומכ
תמייק הניבמ ינאש ומכש ,"שפנ תואירב" הברהב ,יתרמא רבכש
האירב אמא" ,ירק ,וזככש תווקל הצור ינאו לעי לצא תוחפל
אובש ,םג המ .הידליל וזה תואירבה תא הנירקמ איה "השפנב
םידלי שיש עגרב יכ החנה תדוקנמ אצנו שפנ יפי היהנ אל
ןימאהלו תווקל הצור ינא .ססומתמו םלענ "ינא"ה הנומתב
ילש םיסרטניאה תא םג תוארל ךישמא ינא םידלי יל ויהישכש
לבא תיטסיאוגא ךכ ידכ דע אל ינא ,אלו .םהלש תא קר אלו
ירמגל ותוא קוחמלו ילש בוטה לע רתוול הנווכ םוש יל ןיא
םא ,רומאכ .םיידיתעה יידלי ליבשב אל םג ,דחא ףא ליבשב
.םיאתמ ןוזיא אוצמל רשפא ,םיצור קר
המ תא שולשו םיימעפ ,םעפ יתארק ,ןוכיס -יוכיס ןיינעל
העורג שממ םתס וא ,המותס תצק ינא ילואו) תבתכש
ינא ...יתנבה שממ אל לבא (םילכתסמ ךיא יולת ,תואוושמב
לע ןוכיס ףידע .תוריהבב רתוי יל ריבסת םא ךל הדוא שממ
??ךפיהה וא ,יוכיס
הקזח הרדגה התיה ילוא "ייח תאנש" .זפוט ודוד ,םויסלו
האור ינאש המ קר ,ומצע םדאה תא הריכמ אל ינא .ידמ
- רתוי ןידע חוסינבו .תוליכרה ירודמב תארוקו היזיוולטב
תפידר לכ .גציימו גיצמ אוהש המ תא תבהוא אל ,הכירעמ אל
לוכי אוהש בושחל תונרמויהו הרהויה .ימעטל אל וזה תולמשה
אל דחא ףאו ינא וז לבא ...והומכ ןיאשו םלועה תא תונשל
.רבדה ותוא בושחל םיכירצ םלוכש רמוא
הפידעש ,התא תבתכש המל סחייתהבו םויסל תמאב וישכעו
ךירצ המל .תוימיספה ןיפוליחל וא תוימיטפואה לע תוילאירה
תכפוה ימיספ/ימיטפוא םדאש הדבועה םאה ?שולשה ןיב רוחבל
יל אצי וליפאו .יל הארנ אל ?ילאיר אלל תיטמוטוא ותוא
...זורח
!בוט הליל תכרבב
הניבמ אל ינאש המ ,יעור זא .ךומכ בשוח יעור םג - .ב.נו
תא חרכהב תכפוה אבא ילב בוט אמאלש הדבועה המל אוה
?םינכסמל םידליה
העונל וביגה
 
 
16/2/03 14:15
רבג דוע :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
,העונ
.תנינעמ הדוקנ תלעה ,תויתחפשמה ןיינעב
,רמאמל רשק לכ ילבו יללכ ןפואב ,בוש
המכ ןיינעמ ,תיטוידהה יתעד קר וזו
רשקל "םייונב" םימיוסמ השיא וא רבג
דדמ" הזל ארקנ) ךשמתמו ךורא יגוז
תדימ לש העפשהה המו ("תויתחפשמה
םע םאה רמולכ ,גוז תב/ןב לש המאתהה
םיארנ ויה םירבדה ת/רחא י/והשימ
תוינעל .("המאתהה דדמ" ןלהל) ?תרחא
לע דיעהל הלוכי םידדמה תלפכמ ,יתעד
.(חורפל וא) דורשל רשקה ייוכיס
(םידיחי רותב) ונחנא תמיוסמ הדימב
ימב רמולכ המאתהה דדמב טולשל םילוכי
.רוחבל
הז ..לצנתמ :"ןוכיסה 'תאוושמ'" ןיינעב
יתבתכש המ םגו ןויויש-יא ומכ הארנ רתוי
הסרג זא .ידמל ינטשפ (-:...ליגרכ) היה
:טעמ תרפושמ
יהשוזיאב (תומכ ןושלמ) תמכל ךירצ
ל"נכו ("יוכיס") "חוור"ה תא הלקס
"חוור"הש ךירצו ("ןוכיס") "דספה"ה תא
עובק הזיאמ לודג היהי "דספה"ה יקלח
(-: יצחו שולש וא םייתש וא דחא) ישיא
אוה ןויערה ...ינטשפ ןיידע ןבומכ הזו
"דספה"מ (?תיתועמשמ) לודג "חוור"ה םאש
.ץמאמב 'ןויגה' שי
דחוימב אל ינא םג תולמשה תפידר ןיינעב
יד ,ישיא ןפואב ,ינא יכ הז תא בהוא
.םישנ/םירבג יסחיל עגונש המב ןרמש
המדנו בוט ןרדב אוה זפוט הזל רבעמ לבא
םגו חומשל םישנא טעמ אלל םרוג אוהש יל
.ללכבו הלא םימיב בושח הז
רבג דועל וביגה
 
 
16/2/03 15:53
הלאירא :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
ןיב רשק תמכל רשפא יא ?םידדמו תולאקס ?תוניצרב ,ונ
ךופהלו הבהא תמכל רשפא יא המכו המכ תחא לעו ,םישנא
.תיטסיטטס םידדמ תרושל התוא
תוגוז שיו ,םולכו םימלשומ ויהיש היה הארנש תוגוז שי
.ןדע ןג אציו ,םונהג היהיש היה הארנש
,תונררבה לע רתוולו ,ןוכיס תחקל ךירצ םימעפלו
םירבגו תוישנ םישנ לע תוצרחנה תועדהו ,תונגההו
לש תכרעמ םע םיאב םא יכ .םימל ץופקלו ,םיירבג
אל ,תוירשפא יתלב תומדקומ תושירדו םיתומיכו םיבושיח
.הבהא םיאצומ


.םיענ הז םגש ,ןנולתהל רשפא דימת לבא
הלאיראל וביגה
 
 
16/2/03 17:12
העונ :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
,רקי "רבג דוע"
...רבכ םא לבא ,תדרפנ החיש הפ ונחתיפ רבכ
דדמ" תיירואת םע המיכסמ שממ אל ינא ,תישאר
החלצהכ םיארנש ,ללכב םירבדו םיסחי ."המאתהה
,תואיצמב ךכ םידבוע אל טושפ "ריינה לע" תררחסמ
לעש ,םיבר תוגוז יכ הדבועה תא ריבסת ךיא תרחא
ריסל הסכמ וא דיל הפפכ ומכ םימיאתמ םיבשחנ ריינה
.םישרגתמ ןיידע
"ריינה לע תמלשומ המאתה" רידגהל ארונ השקש םג המ
תויטילופ תועיד ,ההז ימנוקוא-ויצוס דמעמ ,המ -
השולש/םיינש םיצור ונא יכ שארמ העידיו תוהז
הלאירא הרמאש המ לע םילימ ריבכאש לבח לבא ?םידלי
...תוריהבבו תוטשפב
ןוכיסה תאוושמ לכ לע םג קולחל תצלאנ ינא ,תינש
.תמדוקה םעפמ רתוי הבר תוריהבב קפס אלל ,תגצהש
שי דספההמ תיתועמשמ לודג חוורה םאש אוה ןויערה"
החיתפה טפשמל םירזוח ונחנא זא - ?"ץמאמב ןויגה
,םיחוטב אל םא :וילע ילש "תרוקיב"ל םג ילואו ךלש
.דבל םיראשנ הדימה לע רתי םיטבלתמ םאו םינתחתמ אל
,ןוכנ .םישק םייחהש תעדי דימתש ךמצעב תרמא ירה
תוינטנופס רתוי תצקו םיטבל תוחפ תצק ילוא לבא
??םילק רתוי הברהל םתוא וכפהי ,תונקתפרהו
יתלב קלח ןה תויוטבלתהש הז ,דיגהל הסנמ ינאש המ
וינפ לע הארנ חרכהבש המ דימת אל לבא ,ונייחמ דרפנ
.רתוי םירחואמ םיבלשב ומצע חיכוי ,העקשה הווש
.ינשה ןוויכב םג ןבומכ


הדימה לע רתי ונשלגש יל הארנ ,רבד לש ופוסב
הרבעש ,הקוורכש דיגהל יתיסינ כ"הסב .ושיא ןיימהמ
תארקלש ,הייחב תחא תיניצרו תחא הכורא םיסחי תכרעמ
בורק אוהשו ףוסה ןכא הזש רורב היה רבכ ףוסה
.תכללו םוקל ץמואה יל היה אל ןיידע ,דימתמ
יתעדיש תורמל יתמזויב התשענ אל ,יופצכ ,הדירפה
,ץמואה יל היה קר םא ,דבעידבו) ןוכנה דעצה הזש
םישרקהמ ילש וגאה תא ףוסאל הכירצ יתייה אל ילוא
אתנכשמ/םידלי ינש יל ויה אל ,אלו (הז ירחאש הנשב
התוחפ המצועב הראשנש הבהא כ"הסב .שארה לע 'דכו
הזמ םגו ,היגלטסונ ןומהו תיתימא תורבח םע ,רתוי
יהשימב תלקתנ ינאשכש ךכ .דרפהל השק דאמ יל היה
תויגוזב ינממ רתוי הברה ,קפס אלל ,הרבעש ,לעי ומכ
ימצע ןוגרפבו תורישיב ץמואב ,הטסבה תא תרגוס ,הלש
לחאלו אנקל ,ץירעהל אוה יל רתונש לכ ,ךכ לכ לודג
,םויה םג ,ירעצלש רבד ,וללה שפנ תומוצעת תא ימצעל
.תמא ןמזב יל היהיש החוטב אל ינא


םישנא המכ השוע אוה םא :ונדידי ודוד ,ביבח ןורחאו
ןיידע הז ,ינש דצמ .יתנוטק זא ,וזה הנידמב םיחמש
אוהש דיגהל םתס וא ריעהל/רקבל יל רוסאש רמוא אל
(-:..ילש התה סוכ הז ולש ןונגסהו
.יל הארנ ,והזו
העונ
העונל וביגה
 
 
16/2/03 18:27
רבג דוע :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
,העונ
יתבוגת תא ארקל הלוכי תא "המאתה"ה ןיינעב
הדימ הב שי ("?םדאל הדימ שי") הלאיראל
.ומצע ינפב בכרומ אשונ הז ,הבושת לש תמיוסמ
חכה תא יאצמתש ךל לחאמ ינא ,םירשקה ןיינעב
תונמדזהב) שדח גוז-ןב אוצמלו רבעה לע רבגתהל
ינא םג אצמאש (ן/םלוכל םגו) ימצעל לחאמ ינא תאז
ייח (ונלוכל)ךל ויהישו (-: היואר גוז-תב
.םיחלצומ ןיאושינ
רבג דועל וביגה
 
 
16/2/03 19:01
העונ :תאמ
ןוטלשל הבהאהל הבוגתב
םעפ דועו ןמא ןמא


!ןמא
העונל וביגה
 
 
19/2/03 14:32
רואיל :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
והשמ ריעהל יל ושרת םידדמ לש עבשומ בבוח רותב
.טעמ ביחרהל הצורו רבג דוע םע םיכסמ ינא .אשונב
:יטמתמה קוידה ןינעל תישאר
תא תנתונ "חוורל יוכיס"ב "ירשפאה חוור"ה תלפכמ
."חוורה תלחות"
(ןוכיס=) "דספהל יוכיס" ב "ירשפאה דספה"ה תלפכמ
.(ילילש רפסמ והזו) "דספהה תלחות" תא תנתונ
חוורה תלחות" תא ןתונ וללה תולחותה יתש םוכס
."תיללכה
,זעלב "expectancy" לש םורגת איה תלחות הלימה
אבנמכ תשמשמ איה :התועמשמ תא ןיבהל ןתינ ןאכמו
לש תיללכה חוורה תלחות םא .הלועפה תואצותל
םאש רבדה תועמשמ ,תיבויח איה תמיוסמ הלועפ
קלחב ,םימעפ לש בר רפסמ הלועפה לע רוזחא
הנותחתה הרושב לבא ,חיוורא קלחבו דיספא םירקמהמ
.חיוורא
ןיבש (ןמוכס אלו) סחיב דקמתהל רחב רבג דוע
הלועפלש הרקמל לבגומ לבא ימיטיגל הזו תולחותה
שי הלועפל םיתיעל .תוירשפא תואצות יתש קר שי
הלשמ יוכיס ןהמ תחא לכל ,תוירשפא תואצות רפסמ
.(ילילש חוורל לוקשה דספה וא) הלשמ ירשפא חוורו
וא תעדומ הרוצב םא) ויתוטלחה תא ססבמ םדא לכ
,םיירשפאה םידספההו םיחוורה תומיכ ךמס לע (אלש
ןיב סחי וא) תיללכ תלחות לש הטלחה ףס והשזיאו
.(תולחות
טעמ תדבאמ תלחותה יזא ,תדדוב הלועפב רבודמ רשאכ
םה םייחה לבא .תועמשמ הל ןיאו יאובנה החוכמ
רבדל בחרה ןבומב ןתינו תודדוב תולועפ לש ףסוא
.םייחב תיללכה חוורה תלחות לע
רטמ יצח הבוגב הרוק לע ךלהל ילע םא :אמגוד
תא ךירעמ ינאו ,ח"ש 100 לש רטש יל הכחמ הפוסבשכ
? תאז השעא םאה %40 ב הליפנל יוכיסה
%60 חוורל יוכיסה .100 אוה ירשפאה חוורה
.60 :םתלפכמ .(לופא אלש יוכיסה)
הליפנ תמכנ ןוידה ךרוצל) אוה ירשפאה דספהה
אוה ןוכיסה .ח"ש 1 (לש דספהכ רטמ יצח הבוגמ
.0.4 "םתלפכמ .%40
רמולכ .- 0.4 דספהה תלחות ,ח"ש 60 חוורה תלחות
.הרוקה לע תכלל יאדכש הארנ
? םיכלוה םתייה רטמ 10 הבוגב התיה הרוקה םאו
ןוילימ הפוסבו רטמ 10 הבוגב התיה הרוקה םאו
? םיקרקרי
? םושיר ימד ח"ש 10,000 םלשל ךירצ ףסונב םאו
ןובשחמ שי ונתיאמ דחא לכלש איה ילש הטנאופה
םכבור .וללה םיבושיחה תא ורובע השועה ןטק ישיא
ינפל ןושארה הרקמל הבושתה תא םתעדי םכלוככ
םיכבוסמ רתוי םיבצמה בור .םיבושיחה תא יתגצהש
.רתוי אלמ לדומ םישרודו
יוכיסה תא דומאל םתלוכיב ? םילדבנ םישנא המב
םיחוורה תא הנוכנ הרוצב תמכל םתלוכיב ,ןוכיסהו
םדאמ םינוש חוורה תומיכו תרדגהש ךכב ,םידספההו
הנוש חוור םיגציימ ח"ש 100 ליעל אמגודב) םדאל
ךילהתה לע עיפשהל םתלוכיב ,(ריזנלו לטבומל
יצנמוק הידנ) םהל יוצרה ןוויכב וילע עיפשהלו
הטלחהה ףסב ,ןבומכו (? ההובגה הרוקה לע ךלת
.םהלש
,השענ דימת הזו ,תומיכל םינתינ םישנא ןיב םירשק
רוחב .יתוכיא ןפואב תוחפל ,אל וא תעדומ הרוצב
םע ליחתהל עתרנ ימצע ןוחטיב רסח וא ןשייב
יתלב ריחמ שי תירשפא הייחדל ותניחבמ יכ תורוחב
רמוא אוהשכ .הלודג דספהה תלחות ןכלו ,לבסנ
רבכ וז , "התיא יל שי רבכ יוכיס הזיא"
שי יוכיס יכ ,דחפה תא בשייל האבש היצזילנויצר
יתועמשמ ריחמ ורובע ןיא היחדלש ,רחא רוחב .ול
.רדתסי ףוסבו תורוחב תורשע םע ליחתי
ךירבד רקיע םע םיכסמ ינא :הלאיראל,םויסלו
דציכ ריבסהל יתיסינ .(ראשהו םימל ץופקל)
ינא .ךמלוע תפקשה םע םיבשייתמ םידדמהו םיתומיכה
לש "תובהאתה" רפסה תא אורקל העונלו ךל ץילממ
לע קרפה תא טרפב ,סנייפ ךאלמ הלייא 'פורפ
דציכ םש הריבסמ תרבחמה .הבהאב תועדומ אל תוריחב
ןפוצש ימב בהאתהל תעדומ אל הרוצב םירחוב ונא
ןוקית תרוצב לודג דואמ חוורל יוכיס ונרובע
םיסחי המל הריבסמ איה ןכ ומכ .השק תודלי תיווח
.רחא אשונ רבכ הזש ןוסאל ךופהל םילולע םיילידיא

תא אורקל םלוכל ץילממ ינא הז לע םירבדמ רבכ םא
.תאז השועש ןושארה אל חטב ינא לבא רפסה
רואילל וביגה
 
 
19/2/03 18:29
רבג דוע :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
,רואיל
.תטרופמה ךתבוגת לע ךתוא ךרבל ילע תישאר
.(ילשמ רתוי הברה קיודמו) חלצומו הפי חוסינ
המכב חוורה תלחות לע יתדמל ינא םג ...ןכ
םיסרוק
תורבתסה" ,"תורבתסהל אובמ") הטיסרבינואב
יתלצעתה לבא ...הלאכו (?)"תיטסיטטס הקסהו
רוזחל
זאמ ףלח םגו רכזהל םינשי םירפס/תורבחמל
...ןמז
.(םוקמב ךתבוגת ןכל
הטלחה" םושמ שי ילש ינטשפה "ללכ"ב ,ןכא
"הריהמ
ללקשל שי ,םתסה ןמ) הלוקש הטלחה אקווד אוולו
אמגוד ->)('וכו םיעורא לש תויורבתסה
(:היצזילנויצרל
.תונויצמ תתנש תואמגודה
רזוח ינאו ידיצמ ינטשפ היה הזש יתבתכ רבכ
(-: וישכע הז תא/לע ריהבמ/לצנתמו


ל"נה רפסה תא יתארק ,"תובהאתה" ןיינעב ,תינש
םיקישמו םירושקש םימוחתב םיבוטו םיבר דועו
.אשונל
"תימגא" רבכ (-: ...ןושארה אל התאש תקדצ
הצילמה
:האר ,(ויתארק התצלמה תובקעבו) רבעב וילע יל
http://bananot.com/articles/502#rem32384


ךכ" לש השיגה תא לבקמ ךכ-לכ אל ,תישיא ,ינא
ךכו
"ןוקית" ת/שפחמ ת/ינולפ הז ללגבו "תודליב הרק
הנוכנ וליפא ילואו תימיטיגל השיג וז ,'דכו
םימוחתב
תושיג שי יתעדל .םירחאב חרכהב אל לבא םימיוסמ
הלדה יתעדל ,ןהו רתוי "תוילנויצר" הנכאש
רתוי תובושת תוקפסמו תוריבס רתוי ,תיטוידההו
."תוינויגה"ו תויטקרפ
,םיתיעל הארנכ שי ,תומכסומ תודבוע לע וליפא
.יתנעט ךכ לעו תונוש תויונשרפ
אל ינא שיגדא בושו ,םדאה תנבה יללכ ןפואב
החמומ
ינבבוח ןפואב וב ןיינעתמ קר אלא ,הז םוחתב
,ידמל
,היואר תונקפסב ירבד לא סחייתהל ךירצ ןכל
וחתופש תושיג ,םדקתמ עדמהש לככ תמדקתמ
/הימיכ/השרותה לע םויה םייקש ברה עדיה ינפל
.םויה תונוכנ חרכהב אל םדאה לש היגולויב
רשקהב
ילדיר טאמ לש "םונג" תא ארקל ץילממ יתייה הז
ןיב ,םש שיש יל המדנ .ןתיב הרומז תאצוהב
,רתיה
קר/םג ליכמ ןהלש רבסההש תועפותל תואמגוד המכ
אל הז "םעפ"ו) םעפו) יתשרות/יגולויב ביכרמ
דאמ
םירחא וא הלאכ "םיעורא" ללגב הזש ובשח (ןמזמ
לע רמאמ-ינימ ,ןאכ בותכל יתלוכי .(תודליב
ןוחטב רסח רוחב ותוא ומכ לבא ,אשונב יתעד
ןיינעב
ןפואב רכומ דאמ יל עמשנ) תונב םע "תולחתה"ה
טרפל ידכ אכמס-רב שיגרמ אל ינא (-:ישיא
,אשונב
אוצמל ףאו העדב קיזחהל ינממ ענומ אל ןיידע הז
.םוי-םויב םיבר םיקוזיח הל
תא (רבעב יתישעש יפכ) ארקל ץילממ יתייה
הזנפמישה" ,"רוויעה ןעשה" ,"ייכונאה ןגה"
"ישילשה
קלוח ינאש םינועיט שי ןורחאה יבגל ,בגא)
(םהילע
... (דיתעב ילוא ךכ לעו) םיבוטו םיבר דוע שיו
רבג דועל וביגה
 
 
19/2/03 18:54
הדבעמ בצ :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
.וברי ןכ .וזכ הבוגת אורקל גונעת ,רואיל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
18/10/04 20:22
:תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
ינא אורקל יתנהנ העונ המיהדמ ךלש הביתכה
. חכ רשיי תניינעמ ארונ הרוחב תאש הנימאמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/2/03 17:35
רבג דוע :תאמ
תוטושפ תואחסונו םינוכיס ,םירשקל הבוגתב
,הלאירא
לש "םדאל הדימ ןיא" תא יל ריכזמ הז
.ןוזיא לש ןיינע הז ימעטל .דלוג יי'ג ןביטס
הבשחמ רדגב היה יתבתכש המש ןבומכ
.קימעמ ןויער חרכהב אלו תימורט
עדימו עדי ס"ע םישנא "דודמ"ל ,דחמ
תא לוספל ךדיאמ ,קיודמ אל הז םיקיפסמ אל
.תיטקרפ אל השיג וז "הדידמה יעצמא" לכ
דאמ תישיא ינא ,הניבל וניב יסחי לש םיניינעב
רשק ילב) תוישיא תושוחתו היציאוטניאב ןימאמ
תא ןייפאל ינטשפו ילולימ ןויסינ השענ םא
.(וללה תונחבא/תושוחתה
ךירצ ,יטקרפ אל הז ןנולתהלש ךתיא םיכסמ
.םירבד גישהל ידכ (םימעפל) השק דובעל
רבג דועל וביגה
 
 
16/2/03 21:18
םערו זיזח :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
:העשה העיגה
TWO roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;


Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,


And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.


I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
םערו זיזחל וביגה
 
 
17/2/03 17:48
העונ :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
.ילאוטקאו ישחומו יתימאו ףיכ המכ ,ואוו


!יתינהנ


...העקשהה לע הדותו
העונל וביגה
 
 
18/2/03 1:38
ןרק :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
,וישכע תבהוא ינא המכ ,ןוכיתה תפוקתב זא יתבהא המכ
הדות
ןרקל וביגה
 
 
16/2/03 19:35
םערו זיזח :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
ךל טטצא תונמדזהב .אלפנה טסורפ טרבור לש .רופיס אלו ריש
ותוא
םערו זיזחל וביגה
 
 
16/2/03 19:41
העונ :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
?העונל ?יילא ךתבוגת


?העיגה תונמדזהה םאה ,ןכ םאו
העונל וביגה
 
 
16/2/03 20:38
העונ :תאמ
''...םיאושינה תליחתב רבכ''ל הבוגתב
.רופיס אלו ריש .ךמע קדצה קפס אלל


.תמדוקה יתבושתב בל תמושת רסוח לש עגר
יתישע אל וליפאש ךכ ,ןמזמ ךכ לכ התיה תורגבהש םג המ
.ובתוכל רישה םש ןיב ידיימה רושיקה תא
תונמדזהב ונ-ונ-ונ תילגנאל הרומל תושעל החיטבמ ינא
.הנושארה


!השובל יובא


.רחא וא הז טסורפ ץירעמב יתעגפ םא תלצנתמ
העונל וביגה
 
15/2/03 21:57
המשנ רנ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ריעצ רתוי ליגב השרגתה .לעי ,הרקמב ,אוה יתימאה המשש ,יתוחא
.ןיאושינ תונש עבש רחאל ,םידלי ילבו (28 ומכ והשמ יל המדנ)
- המוד התיה הלחתהה .ךממ ירמגל תרחא ןישוריגה תא התווח איה
ןיאשו ינוציק יאנק אוהש ,וירוהב ידמ יתולת הלעבש הניבה איה
וכלהש ינפל אל םנמא .השעמ התשע איהו .תילטנמ המאתה הברה םהניב
לבא רורחשו הלקה תשוחת הל התיה םנמא .ןיאושנ יניינעל ץועייל
הריירקל התנפ איה ךפיהל .םלועה תא ףורטל הצור איהש השח אל איה
רפסמ רחאל .ביבסמ בבותסהל יאנפ הל היה אלש ךכ תינעבות דאמ
השולש םהל שי וישכע .תינשב הנתחתהו חלצומ רבג השגפ איה םינש
איה יכ הנתחתה אל איה םימעפהמ תחא ףאב .יאנפ דאמ טעמו םידלי
תא השוע איה .יאמצעו קזח ןוצר שי יתוחאל .ןתחתהל הצחלנ
דימת איה .הלש הריירקב ןהו םיישיאה הייחב ןה הלש תוריחבה
רבדה תארקל ןיאושנ ייחב ןומיא התיה הנושארה םעפהש תרמוא
הריירק תשא איה .הבצממ הצורמ דאמ תיארנ איה םויכ .יתימאה
,םזינימפ ךותמ רבד םוש השוע אל איה .אמאו שיא תשא תיביסנטניא
לע תחקולו הצור איהש הטילחמ איהש המ תא השוע איה .תולת וא דרמ
ןמזל םאתהב תומלועה לכמ תונהל הלוכי איה .תוירחאה אלמ תא הז
.(ךכב ךרוצ הל שי יכ הארנ אל לבא - םיפסונ םירבג טעמל) התושרבש
המשנ רנל וביגה
 
 
16/2/03 10:34
הלאירא :תאמ
תשרגתמ דוע לש הנמוימל הבוגתב
.םיסקמ ,הסג הלימכ "םזינימפ" בושו


יכ שרגתהל הלוכי התייה אל איה ,םזינימפה אלול ,העידיל קר
אל איה ילוא זא ."הריירק"כ רדגותש הדובע אוצמל וא ,הל קונח
.טעמ אל הליבשב השע אוהש רבתסמ לבא ,םזינימפה ליבשב השוע
הלאיראל וביגה
 
 
16/2/03 20:14
המשנ רנ :תאמ
תשרגתמ דוע לש הנמוימל הבוגתב
ידכ ןידלו תדל רבעמ הברהל הקקזנ אלו ןידכו תדכ השרגתה איה
שגדה .הסג הלימכ גצוה אל םזינימפה ,תאזל רבעמ .טג לבקל
.לאדיא והשזיא תראפתל התשעש המ התשע אל איהש ךכ לע היה
הצור איהש המ תעדויש השיא איה .הל בוטש המ התשע איה
איה .רפס םושמ הדמל אל איה הז תאו .תאז גישהל ךיא תעדויו
.וזכ
המשנ רנל וביגה
 
16/2/03 0:10
יעור :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
. םידליל הרידא תיגולוכיספ העיגפ םה ןישוריג
םירצוי םהש ינפל רתוי בוט בושחל םיכירצ םירגובמ םדא ינב יתעדל
. םייח
הליג תב לכש םיצוטסה תנצס לע 19 ליגב החספ לעיש ןיטולחל רורב
. הרבע
לבא ךב אנקמ ינא הז לעו ךתנעטל םימיהדמ ןימ ייח ךל שי לעי
. אנקמ כ"כ אל ינא ךיידליב
. ןופצמ תופיקנ ךל תושעל יתנווכב ןיא
.. הבשחמל הדוקנ וז לבא
יעורל וביגה
 
 
16/2/03 1:01
buttercup :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
.תנברוחמ הריווא םע תיבב לודגל השק רתוי הברה םידליל ,יעור
שי לבא תוינלוק תובירמ וא תוללעתה לש הרקמ ןאכ ןיא ילוא זא
דואמ בוט ולאה םירבדה תא םישיגרמ םידליו ריואב לעוגו חתמ
.ךותחל היה ףידע םתבוטל םגש הככ
- דובכ יל שיו - דובכה לכ םע (דואמ לודג הזמצוח) ,הזמצוח
.הלש םייחה לע בושחל הכירצ תחאו דחא לכ ומכ לעי ,םידליל
וז איהו םייאמצע םייחל ואציו ולדגי םידליה םינש המכ דועב
.הללמוא םיסחי תכרעמב העוקת ראשהל ךרטצתש
.תאזה האוושמב רחא דחא ףאמ הבושח תוחפ אל ,איה
buttercupל וביגה
 
 
16/2/03 5:05
המשנ רנ :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
תודדומתהה לע ישממ והשמ םש עיפוה אל הלמ םוש לבא ןוכנ לכה
תוהתל הליחתמ ינא .הב זכורמ דואמ רמאמה .םידליה לודיג םע
...םידליה לש םלרוגל
המשנ רנל וביגה
 
 
16/2/03 8:50
זעוב :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
,ונל שיש תורחא תויוכזמ התוחפ הניא ישיא רשואל תוכזהו
.םדא ינבכ


תלכסתמ םיאושינ ייח תכרעמ ךותב ראשיהל - הינשה הרירבה
הברה העורג הרירב איה - "םידליה ליבשב קר" ,תלמגתמ אלו
.דחי םג גוזה ינבלו םידליל .ימעטל ,רתוי
זעובל וביגה
 
 
16/2/03 9:56
ןח לעי :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
?םירשואמ םידלי השוע המו .ידליל הגאדה לע הבר הדות
רתוי הברהו םיעוגר רתוי הברה םויה ידלי .םירשואמ םירוה
תויהלו םתוא ליכהל תלוכי רתוי הברה םויה יל שי ,םירשואמ
םהל הבושק
םהשכו ןעטהלו עגעגתהל יל םימרוג םהידעלב ינאש םימיה
שארב םהו .תבהואו החמש רתוי הברה אמא םילבקמ םה ,יתיא
הברהש תבשוח ינא יכ ,יתישעש המ לע החמש ינאו .ינייעמ
שיו ןמזה לכ םיבר םירוההש ,ןועט תיבב לודגל השק רתוי
בושו .םיעוגר םירוה םע םיתב ינשב רשאמ ,סעכ הברהו חתמ
הגאדה לע הדות תמאב
ןח לעיל וביגה
 
 
16/2/03 10:00
ןח לעי :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
םצעב ונלש םידליה תא םיכנחמ ונחנאש ,אוה רבד דוע
והשמ םישוע םהלש םירוהה תא םיאור םידליהשכ זא .ונישעמ
םה ,השק הארנ לוכיבכ אוה םא םג והשמ םירחוב ,םתבוטל
ןעמל םהייח תא בירקהל אל .םתבוטב רוחבל .רוחבל םידמול
אמגוד הפ שי יתעדל .ללכה תבוט וא תויתרבח תומכסומ
החפשמ ונייה .הפצר טוטרמס יתייה ןכ ינפל .הבושח
דורו לכהש אל הזו תרשואמ אל שממ לבא שממ לבא תדחואמ
.םיישק ןיאו וישכע
ןח לעיל וביגה
 
 
16/2/03 20:20
המשנ רנ :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
םידליה .תידממ דח יד ,הז ןבומב ,התיה ךלש הבתכה
תצק השע הז .םיבוטה םייחה לש הגצהה ירוחאמ ומלענ
.תמאב ךלוהש המ לש אלו ןויער קווישו תמוסרפ לש םשור
רמוא הז לבא .םירשואמ רתוי םידליהש הווקמ תמאב ינא
תויודעוותהל קר אלו םהל םג שדקומ ךייחמ רכינ קלחש
החלצהב .בלשל תלוכיל הכרעה ילוכ .ןהינימל תויקוורב
המשנ רנל וביגה
 
 
17/2/03 9:52
ןח לעי :תאמ
תצק יתעגרנל הבוגתב
רבעש הממ קי'צנטק דחא ןפ קר ןבומכ האיבה הבתכה
,םידבר דואמ הברהמ בכרומ ךילהתהש ןבומכ .ילע
תויהל יתנווכתה אל .םישק םיבר םיעגר שיש ןבומכ
םאש תבשוח ינאו ינממ תיגוזןיא .ןישוריגל תמוסרפ
םיאצמנשכ יכ ,ףידע דימת הז ןיאושינ םקשל יוכיס שי
םגו ,ארונ ךכ לכ אל תיבב יל היהש המש םילגמ ץוחב
דשהש היה איבהל יתיצר םצעבש המ .תויועט יתישע ינא
.לובסל בייח אל ,ןיאושינב לבוסש ימו ,ארונ אל
איה םגש תרחא היצפוא םג שיו .בייח אל לבא ,לוכי
תבשוח ןיידע ינא לבא .החימצלו תוחתפתהל תמרות
.םיינשב בוט יכהש
ןח לעיל וביגה
 
 
16/2/03 11:02
תעלות :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
.ולוכ םלועל ןתינ דחאו ,המשנ רנ הל החקל ןיבק 9
.תא דליה םולשל הצעומה שממ


קר .דחא ףא ינפב ךמצע תא קידצהל הכירצ אל תא ,הרקי לעי
איה דלי לכ לש היזטנפהש ןבומכ .העוט אל השוע אלש ימ
םידלי לש תויזטנפ המכ דוע שי .דחיב ויהי ולש םירוההש
יכה אמגודה איה תרשואמ אמא .תומשגתמ אל ונלזמלו םלזמלש
ןיא .ומצע תא םישגהל דומלל ידכ תוארל לוכי דליש הבוט
רובעל אלו תמאב םתוא תויחל רשאמ םיבוט םייחל רחא ןוכתמ
!דובכה לכ .םדיל
תעלותל וביגה
 
 
16/2/03 19:41
םערו זיזח :תאמ
,םלועל ודרי תונקדצ לש ןיבק 10ל הבוגתב
ךויח תולעהלו בלה תא יל םמחל ידכ תויניצ לש בק ומכ ןיא
םערו זיזחל וביגה
 
 
16/2/03 20:18
תכייחמ תעלות :תאמ
,םלועל ודרי תונקדצ לש ןיבק 10ל הבוגתב
:-)
תכייחמ תעלותל וביגה
 
 
16/2/03 21:11
םערו זיזח :תאמ
.הרזחבל הבוגתב
ילש ובור גנועה
םערו זיזחל וביגה
 
 
16/2/03 20:25
המשנ רנ :תאמ
,םלועל ודרי תונקדצ לש ןיבק 10ל הבוגתב
?הפיא
יכה ונחנא" לש ןבומב םינקדצ המכ ןאכ שי - תאז תמועל
הרוצה יתעדל ."תרתוכ לבקי תרחא בשוחש ימו םיקדוצ
ןויער רוכמל הסנמו תידממ דח איה גצומ רמאמה הבש
םייחהש הנייצ םנמא איה ,ןכ ,ןכ) הדורו הפיטעב
(לוזב האציו...םישק
המשנ רנל וביגה
 
 
18/2/03 1:42
ןרק :תאמ
? םידליה םע המול הבוגתב
םעפ תבשח לבא ,םידליל השק תיגלוכליספ העיגפ ילוא םה םישוריג
,תוקעצ ,םיעורג ןיאושינל םהיח לכ םיפשחנש םידליל הרוק המ
םימעפל ???השק תיגולוכיספ העיגפ אל וז ,הבהא רסוחו תובירמ
ינש םע רשאמ וירוהמ דחא םע היחיש דליל בטומש תבשוח ינא
.תמלוה תיתחפשמ תרגסמ ול תתל םילגוסמ אלש וירוה
ןרקל וביגה
 
16/2/03 9:58
םוטא.ח :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
םישוריגה תודלות רוציק תא אורקל ומכ היה תבתכש המ אורקל ,לעי
תא יתיצח רבכו םיאושינ תונש 13 רחאל םנמא ורקש ,ילש םייטרפה
,לודג רבש היה אל ,המוד דואמ דואמ םירבדה חור לבא , 40-ה ליג
...האלהו ינממ םילזונ םייחהש השוחת טושפ ,תויקנע תומרדולמ אל
םידסחתמ טושפ םה יניעבש הלא לכלו ,רשואב םישורג ונחנא םויה
המ תא דיגהל הלוכי קר ינא - "םידליה םע המו" םיקעוצו םיצפוקו
אל םירשואמ אל םישנא וב םייחש תיבב לודגל ,ינפל ןאכ ובתכ רבכש
.דחא ףאל תואירב ףיסומ
,דליל בושח :םירבדה לע טיבהל תרחא תורשפא עיצהל הצור ינא
אבא ול שיש עדי אוה רועריעל ןתינ יתלבו טלחומו רורב ןפואבש
בקע םהמ דחא ףא דביא אל אוהשו האלמ הרשמב אמאו האלמ הרשמב
.םישוריגה
םנשיש יפכ תונווגמה ויתורוצ לכב יתחפשמ את לכ יבגל ןוכנ הזו
.תומייקה תויורשפאהמ תחא דוע קר םה םישורג םירוהשכ ,םויה
תופתושה תא קרפל םיטילחמש גוז ינבש הלודג יכה הנתמה וזו
םהלש םידליל קינעהל םילוכי
םיפתוש ינאו רבעשל ילעב ,ירשפא הזש דיעהל הלוכי ינא ינויסנמו
לכו םיאפור ,תועסה ,םירבח ,םיגוח) םידליה לש םויב םויב םיאלמ
תוהז לביקו קזחתה ףא םהיבא םע םהלש רשקה םויהש יל המדנו (ראשה
.ךכ לע ינממ רתוי החמש ןיאו ולשמ
תואלפנ תא יתיליגש רחאל ת י ק נ ע הכפהמ יתרבע ינא םגש ןבומכ
אלול תרחא םיארנ ויה טושפ השורג השיאכ ייחש קפס יל ןיאו ,תשרה
תשרהש תותלדה ,ךכ הז לבא ,תעדוי ינא םזגומ עמשנ הז ,תשרה התיה
יל ורשפיא םהב רקבאש םעפ יא יתרעיש אלש תומלועל ינפב החתפ וזה
יפכו םינוש םימעטמ םימעט ייחל סינכהלו יתולובג תא ביחרהל
אלש החטבה" רדגב ויה דימתש תושדח תוניפ יכותב תולגל לעי תבתכש
רדעהב רשא) םילושכמ לע רבגתהל ,תוסנל ,זיעהל שפוחה "..השמומ
תלוכי ,(םתבצהב ותוא םישאהל רשפא יא רבכ ,רוזיאב ןימז לעב
אלו תוירחא הז לע תחקלו ערהו בוטה - יכותב אצמנ לכהש תוארל
האלהו התעמ הז והזש העידיה ינש דצמו - רחאה לע הליטהל רהמל
.החימצ לש האלפנ השוחת - ילש םידיב
תיממש המב וראשת לא םג לבא.....םכינומהב וצורת לא זא
.....םכתוא
םוטא.חל וביגה
 
16/2/03 10:08
a_shula :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
תוללמוא תושורג לש תובוגת/תובתכ שולש םסרפל רהמ וישכעו
.םייחה תא םידלילו ןמצעל וסרהש .תולבוסו
.הלילחו סח שרגתהל ץורנ דוע תרחא
לכש ריבסהל יל ונת ,טטרטניאב בוט רבוע אל יניצ ןוטש ןוויכמ)
תספות איהש םעפ לכבש ,ילש אמא לש עודי טפשמ לע הזרפארפ היה הז
("הלילחו סח יזרת דוע" תרמוא ןובאית ילב יתוא
a_shulaל וביגה
 
16/2/03 10:12
ילט :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
,לעי ייה
"החוורל תומוצע םייניע" תא תוארל היה םיהדמ
.ימיספו ןונש תוביסמ סרוה טרס ,תבתכש רמאמל רשקהב
ילטל וביגה
 
 
19/2/03 5:50
ןור :תאמ
?רכומ וא רז טרסל הבוגתב
ילטל
החוכ לע רבדמש (ילע בוהאה טרסה) החוורל תומוצע םייניע אל הז
מ ןדרו'ג יסול אלא ןוימד לכמ הקזחש תואיצמו האניק לש
אלש תא תווחל קזח ןוצר לעב הייחל םישולשב השא -"ורגנטנומ"
.היירוענב התווח
The morning sun touched lightly on the eyes of Lucy
Jordan
In a white suburban bedroom in a white suburban town
covers dreaming of a thousand loversז As she lay there
neath the
Till the world turned to orange and the room went spinning
round
At the age of thirty-seven she realized she had never
Ride through Paris in a sports car with the warm wind in
her hair
So she let the phone keep ringing and she sat there softly
singing
Little nursery rhymes shed memorised in her daddys easy
chair
ןורל וביגה
 
 
19/2/03 14:54
ילט :תאמ
?רכומ וא אלו רז אלל הבוגתב
,ןור ייה
:-)..הצרעה אלמ ךויחו תבתכש המ לע הדות לכ םדוק
?הלילה עצמאב הז לכ תא תבתכ תמאב
,ךילע בוהאה טרסה לש הנותחתה הרושב ז"כב ,ןיינעלו
,תתוועמ הרוצב אלש הווקמ ינאו ,יתנבה ינאש המ ,יילע םגו
םלוח התא ,ןמדיק לוקינ/זורק םוטל הא/יושנ ה/תא םא םגש
ןוימד לכל רבעמש תואיצמהו ,יותיפה ,האנקה .רחא והשמ לע
.האצותה רבכ יתעדל םה
,דקוממ דאמ אוהש רמאמל רושק יכה אל תמאב הז לבא
יפל ,רשק ילב בושו , 20 ליגב יתנתחתהש רמול הלוכי קר ינא
רקחמ
תומוקמ תמועל ,הפיחב םישוריגה זוחא ,הנורחאל יתארקש
,םירחא
.הדיריב אצמנ
:-)...הדות בוש .אלפנ טרס ןכא ,ורגנטנומ ,הזמ ץוחו
ילטל וביגה
 
 
19/2/03 23:17
הכירעמ תעלות :תאמ
יתעדי רפסל ימצע לע קרל הבוגתב
המכ הנשמ אל .תבתכ הפי ".ןוימיד לכל רבעמש תואיצמהו
ץמאתהל ךירצו לגרהל תכפוה הבהאה ןמזה םע ,והשימ םיבהוא
.אוה אלפנ המכ הנשמ אל .שדחמ ותוא תוארלו שגרתהל ידכ
.וילע תספיט רבכש רה וא ,תניינעמ הדובע וא ,הפי ףונ ומכ
.תצק יל בוצע
הכירעמ תעלותל וביגה
 
 
21/2/03 2:19
ילט :תאמ
יותיפה ,האנקה''ל הבוגתב
.:-))..הדות
ךייחל יל תמרוג דימת תא .הבוצע ייהת לא ,תעלותו
בושחל הצור יתייה אל .ךלש תובוגתה תא תארוק ינאשכ
.בצע ךל תמרוג ינא הרומתבש
הינפ הנשמ קר תובהאתהבש תושגרתהה
תופתושמ תויוח ,הגאדו ,דובכו ,הכרעהו ,תמא תורבחל
.תוחמשו רעצ םגו
,םיחאה ,םירוהה תא ,ונלש םידליה תא םיבהוא ונחנא
.םתיא ונל םיענו ונל בוטש םישנא ,ללכבו ,םירבח
.הבהא יהמ זא ,הבהא אל וז םאו
ילטל וביגה
 
 
21/2/03 14:18
תיטנמור תעלות :תאמ
תוימיטפוא בשמל הבוגתב
הזמ ץוח ,בוט לכה ,תידדה הכרעה ,תופתוש ,תמא תורבח
.םעפ ידמ שדחמ ונממ שגרתהל םג הצור ינאש
תיבב) .2000-ה תונשב וניארש ינשה טרסל ונכלה לומתא
יראה) יתדחפ (.ךירצש ומכ ,הלוקו ןרוקפופ םע ,עונלוק
ותשיא לא הבהאב ךייחו יתוא קיזחה אוהו ,(2 רטופ
.תרגפמה
םגו ,ףוסב יראהל רמא רודלבמדש הממ םג ,יתשגרתהו
.ךייחמה ילעבמ


קיפסמ ,שדחמ בהאתהל ידכ ךכ לכ ץמאתהל ךירצ אל ילוא
(-: ...רטופ יראהל תכלל
תיטנמור תעלותל וביגה
 
 
20/2/03 4:47
ןור :תאמ
יתעדי רפסל ימצע לע קרל הבוגתב
.הלילה עצמאב בתכנ אל הזש קר - הבוגתה לע ןח ןח
:הרש ורק לירש הילעש ריעב
This Ain't No Disco, And Ain't No Country Club
Either.


This Is L.A.
ןורל וביגה
 
 
21/2/03 2:02
ילט :תאמ
םיכאלמה ריעמ ש''דל הבוגתב
:רש ןמוינ ידנר הילעש ריעב
ילאווה לא ייב 'תואסמ
דייס טסיאל דייס טסוומ
רשואמ ךכ לכ דחא לכ
ןמזה לכ תחרוז שמשה כ
.םלשומ היהי םויה םגש הארנ
(Trouble in paraise)
.דנלוהלאממ םיהדמה ףונהו
.םכלצא הפי תמאב
.(וישכע הליל ןאכ)..בוט הליל
ילטל וביגה
 
 
21/2/03 4:26
ןור :תאמ
םיכאלמה ריעמ ש''דל הבוגתב
ובתכש ריעב רוגל דמחנ .יתרכה אלש ריש לע ךל הדות
רבדמ דחא לבא .םיטרס הברה רמאל אלש םיריש הברה הילע
םלוכמ רתוי ילא


Sometimes I feel like
I don't have a partner
Sometimes I feel like
My only friend
Is the city I live in the city of angels?
As lonely as I am, together we cry


I drive on the streets cuz
shes my companion
I walk through the hills cuz
She knows who I am
She sees my good deeds and
She kisses the wind and
I never worry
now that is a lie


I dont ever wanna feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way
I dont ever wanna feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way


Its hard to believe that
Theres nobody out there
Its hard to believe
That I'm all alone
At least I have heard her
The city she loves me
As lonely as I am, together we cry
ןורל וביגה
 
 
21/2/03 13:35
ילט :תאמ
םיכאלמה ריעב רשגל תחתמל הבוגתב
:-) סונייקואל רבעמ ילאוטריו קוביח תחלוש
ילטל וביגה
 
 
20/2/03 20:04
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?רכומ וא אלו רז אלל הבוגתב
,ןדרו'ג יסול לע הדלבה
עיצפמ רחשה תע
.םייניעל הלגנ ןוינק דנרגה לש ורדה אולמו


,זוורב רוע יל הייהנ ....רררררב
.הניצסב רכזיהלמ קר
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
16/2/03 10:37
הלאירא :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
תא ףקיש ותא תייהש רבג לכש הז לע תבתכש המ דחוימב יתבהא ,לעי
.עגר ותואב וב תייהש ישפנה בצמה
,םירבג םע יסחיל עגונב יתדמלש רתויב תובושחה תותימאה תחא וז
העודי ינא לבא ,התוא ןיבהל ךממ םינש רתוי תצק יל חקל םנמא
.תיטיאכ
הלאיראל וביגה
 
16/2/03 16:05
סקניפ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.םייחהמ גשומ ךל ןיאו 19 תב תאשכ םינתחתמ אל
תולהצב תאצוי תא ,בלכו םידלי + 30 ליגב ,הז ירחא
.30 ליג דע תושעל הרומא תייהש המ לכ תא תולגל החמש
.ךיידליל םגו םייחה תא ךמצעל תקפד םג
סקניפל וביגה
 
 
16/2/03 17:16
הלאירא :תאמ
תשקבתמה הנקסמהל הבוגתב
תעמשנ אקווד איה ,םיסורה הל םיעמשנ אל הלש םייחה ,לכ םדוק
.םיחמש םידלי שי תרשואמ אמאל ללכ ךרדבו ,סאלח תיטוסבמ


לכ הילע םלשל הרומא איה 19 ליגב הנתחתהו תועט התשע םא ,המו
הבוט יל השעת ?קדוצ שיגרת התאש ידכ םייחה
הלאיראל וביגה
 
 
16/2/03 17:51
סקניפ :תאמ
תשקבתמה הנקסמהל הבוגתב
הנשמ אל הז .םיטורש ואצי הידליש קפס ןיא
דיחיה יאנתה אל הז .תרשואמ םהלש אמאש
םייחש םירוה גוז םג ךירצ .םילמרונ תאצל ידכב
.הינומרהב וידחי
ךכב התוא םישאהל לוכי אל ינא - המצע יבגל
.ריעצ ךכ לכ ליגב (ןתחתהל) זיזפ השעמ התשעש
התייה אל םג ךכ ,ןתחתהל הטילחהש ומכש ללגב
הזכ דעצ לש תוכלשההו תועמשמה תא ןיבהל הלוכי
.הייח לע
.םיספסופמ תצק ילוא לבא םיסורה אל ילוא הלש םייחה
סקניפל וביגה
 
 
16/2/03 18:05
הלאירא :תאמ
תשקבתמה הנקסמהל הבוגתב
תוחפשממ ואציש םיטורש םידלי ןומה הריכמ ינא
םיחלצומ דואמ םידלי ןומהו ,ירמגל תוילאנויצקנופ
אל תוחפשמב וא ,םישורג םירוה לש תוחפשמב ולדגש םירשואמו
םירשואמ ויהי םידליש הזל ירקיעה יאנתה .תוילאנויצנבנוק
םירוהה םא ,ןישוריג לש הרקמבו ,םתוא םיבהואש םירוה אוה
אל םידליה ,םתוא בוהאלו םידליה םע רשקב תויהל םיכישממ
םישורג לש םידלי וליפא םימעפל .ישממ ןפואב םיעגפנ
יפוסב םתא אצמנ אוה וישכעש ינפמ ,אבא רתוי םיחיוורמ
הלוע םירקמ הברהבש המ ,עובשה ךלהמב ברע םהל שידקמו עובש
הרשמב אבא הרואכל היהשכ םהל שידקה אוהש ןמזה לע הברהב
.האלמ
הלאיראל וביגה
 
 
16/2/03 18:58
סקניפ :תאמ
ןוכנ אל בושל הבוגתב
הרקיה הלאירא
תאש המ תא ןיבמ היגולוכיספ יתדמל אלש ינאש הז ךיא
?תספספמ
תא םג םיטלוק םה ,הל םיקוקז םידליהש םירוה תבהאמ ץוח
תא םיטלוקו םיתב ינשב םילדג םהשכו .םירוהה ןיב סחיה
זא ,םירבחה לצא ומכ אל הזו דחיב אל אמאו אבאש הז
לש לדומ הזיא לע .ורגבתישכ הארנ הלאה תועפשהה תא
תויגוז
רחא גוז ןב םע םיאצוי םירוהה ובש הז לע ?ולדגי םה
אמאו
?ינשה תא דחא םיבהוא שממ אל אבאו
סקניפל וביגה
 
 
16/2/03 19:10
הלאירא :תאמ
ןוכנ ןכל הבוגתב
םירפסמה תומיוסמ םירעבו ,שרגתי תוגוז השולש לכמ דחא
לש השיגה תנכדועמ אל תצק ךל תיארנ אל ,רתוי םיהובג
םה ןישוריג יכ ?"םירבחה לצא ומכ ,דחיב אל אמאו אבא"
םירומא םידליה וללגבש והשמ וא ,ובאט אל ןמזמ רבכ
.םיגירח שיגרהל
,ןכו ,רמגנש והשמ איה םירוה ןיב הבהאש ודמלי םה
והשימש ומכ ,תידיתע העפשה הזל היהתש חינהל ריבס
,דיתעב הזמ עפשוי םיניידזמ ולש םירוהה תא עמשיש
לכ םיבר ולש םירוהה תא עמשיש והשימש ומכ ,לידבהלו
הזמ עפשוי ,שומימ רדעה ללגב חתמב םייח וא ,ןמזה
.דיתעב


םיבהואמ דואמש אמאו אבא לש החפשמ וז בוט יכה ,ןוכנ
אלו טעמכ וזה תומלשה לבא ,םידליה תא םיבהוא דואמו
םג ,םהלש םידליל תומוארט קיפסמ םישוע םירוהו ,תמייק
.וזל הז םיאושנ םהשכ
הלאיראל וביגה
 
 
16/2/03 20:05
ןח לעי :תאמ
םהיפל םינותנה רואלול הבוגתב
.הפהמ יל האצי וליאכ ךלש הלימ לכ יתריקי הלאירא
,קט יה תייח היהש םהלש אבא תא וחיורה ידלי ןכא
.ברעב עבש ינפל דרשמהמ תאצל תורשפא םוש האר אלו
עובשב םיימעפ תאצל רשפא םיצור םאש הליג אוה םואתפ
היה אלש המ ,שפוח חקול םג אוה םילוח םה םאו ,3ב
ןיאשכ ינשה תא דחא םיבבחמ וליפא ונחנא םויה .םדוק
הביח ונניב םיאור םידליה .םיצחלהו םיסעכה ךסמ תא
.םידליה םיאצמנ וננייעמ שארבו ,תידדה הכרעהו
הברהו תושעל המ ןיא לבא .םהמ םירשואמ ונחנאו
םתפקשהב הרוחא םינש תורשע ןיידע םייח םישנא
לש תלפטמה .ארונו םויא ןוסא םה םישוריג םתעדלו
תקצקצמ ,יתוא האור איהש םעפ לכ םויה דע ילש ןבה
,ילש אתבס םג .רוזחנש יוכיס ןיא םא תלאושו ןושלב
יצח לש האצרה יל תנתונ ןופלטב תרבדמ איהש םעפ לכ
לכו ,"עולב"ל תוכירצ םישנ ,תושעל המ ןיאש ,העש
ללכב אוהש ילש םירבסהה לכ םירזוע אלו) דגוב רבג
דגב אוה יכ ותוא יתקרזש החוטב איה ,יב דגב אל
הצורש ימ ,םירחא םישנא תונשל רשפא יא זא ,(יב
,רואה תא קילדהל הצורש ימו .הייחיש ךשוחב תויחל
ול בוטו והירשא
ןח לעיל וביגה
 
 
15/12/07 20:18
קראפס :תאמ
םהיפל םינותנה רואלול הבוגתב
...אלש וא ןוכנ לכה
(םידליל ןיוצמ הזש)בשומה ותואב םירג יתשורגו ינא
םה ךיא זא, םישורג םירוהל םידלי ןאכ ןיא לבא
םה םויה םא םתוא םילאוש םהלש םירבחש םישיגרמ
םירמוא םה םא םישיגרמ םה ךיא,?אמא וא אבא לצא
אמא לצאו הז תא שי ךלש אבא לצא המל ילש םידליל
םירשואמ םירוהש םיכסמ ינא ?(ךפיהה וא)הז תא ןיא
ןיידע ינא לבא םידליל בושח דואמ הז אל וא םידורפ
ונלאש םאה ?םיפידעמ תמאב םידליה המ לש המלידב
םיחותמ םירוה םיפידעמ םה ונלאש ןכ ?םעפ םתוא
.דחי םייחש
םירמוא םהש וא קזנ םהל םרוג הזש םיעדןוי םה םאה
?תמאב םישיגרמ םהש המ
קראפסל וביגה
 
 
16/2/03 19:13
buttercup :תאמ
ןוכנ ןכל הבוגתב
ונחנא ...םישורג םיבר םירקמב םירוהה םירבחה לצא םג
לכו .החפשמל דחא לדוממ רתוי שיו םישימחה תונשב אל
.רומג רדסב םילדומה


םישוע םלוכ המל יתנבה אל םעפ ףא םישורג םירוהל תבכ
.םררט הזכ הזמ
ללכ ךרדב אוה שער הברה יכה השועש ימ ?המ עדוי התאו
.אשונל ברוקמ אלש הז
buttercupל וביגה
 
 
16/2/03 19:36
העונ :תאמ
ןוכנ ןכל הבוגתב
דמל אל םיביגמה לש םבור בורש החינמ ינא ,לכ םדוק
בושחל ךיא ונל ודיגי םה ?המ זא ,ןכ םאו ,היגולוכיספ
.ךילא יתבושתל יטנוולר אל תמאב הז לבא ?לועפל וא


הארנו ,הביטנרטלא תעצה םא ןיבהל הסנמ ינא ,הזמ ץוחו
.אלש יל
,דחי ול בוט אלש גוז םג םאה איה ךילא יתלאש ,ןכ לעו
לע רבדל אלש ,ןיא רבכ הכרעה ,"ער" תמאב איה הרגשה
רחא רבד לכ וא תידדה הנבה ,ןיינע ,תורבח ,הבהא
ראשיהל ךירצ הזה גוזה םג םאה ,דחיב גוז ינב קיזחמש
?םיטורש ואציי אל ולש םידליהש ידכ קר דחיב
תמאב אל ,עודיכ ,ינא יכ ,ךלש ךיתורדגהב תשמתשמ ינאו
וא ,םיטורשל תיטמוטוא םידלי םיכפוה םישוריגש תבשוח
םיחלצומ םידלי ודילוי "םימלשומ" תויגוזו הבהא ייח
.הרדגהב
העונל וביגה
 
 
16/2/03 20:25
סקניפ :תאמ
ןוכנ אל שממ שממל הבוגתב
.הביטנרטלא עיצמ אל תמאב ינא
ףידעו הרירב ןיא זא הרירב ןיאשכש רורב
.שרגתהל
ינפל ןוכנ טילחהל יאדכש אוה ןעוט ינאש המ
.םלועל םידלי תאבה ינפלו הנותח
הטלחה תישע םא חצנל ןיסח הזש רמוא אל ינא
הז לבא ,רגוב קיפסמ ליגב תייה םגו הנוכנ
.חלצומ רתוי והשמל םייוכיסה תא רפשמ
סקניפל וביגה
 
 
17/2/03 17:44
העונ :תאמ
ןוכנ אל שממ שממל הבוגתב
.םימיכסמ ונחנא הז לע תוחפל


הנותח ינפל ןוכנ טילחהל ונלוכל תלחאמ קר ינא
,םלועל םידלי תאבהו
הללא הארי רחמ ןוכנ םויה הארנש המ ,הממא
.רוטסיא
הייצקנופ דימת אוה ליג םאהו ?םיטילחמ ךיא זא
...קפסב ינא ?תוטלחה לש ןתחלצה תדידמל


ןיא ,םסק תולימ ןיא ,אחסונ ןיא ,סקניפ רוציקב
היפ לע ךלנ םאו םלוכל המיאתמש הרורב תינבת
.תחטבומ החלצהה
הייארהו הייעטהו יוסינה ונל ורתונ ,ךכיפלו
םיעוט םא םגש ,ונמצעב החוטבהו תיאמצעה ,תרגובה
.תכללו ךישמהל ךירצ


.תמאב ,תוימיטפוא תצק
העונל וביגה
 
 
16/2/03 20:16
עלות תב תעלות :תאמ
ןוכנ ןכל הבוגתב
תיב ותואב םירג אבאו אמאשכ הז תויגוזל לדומ הזיא
?הזמ םיחקול םידליה המ ?ןיכסב ךותחל רשפא חתמה תאו
םידליה בורש ךכ תויגוזל םינוש םילדומ הברה ךכ לכ שי
המב אקווד ואלו ,םהל הארנש לדומב םירחובו םילדג
.תיבב וארש
".םיטורש ואצי םידליהש קפס ןיא"
םיטורש םיאצוי םידליה לכש קפס ןיא ,ןטקה סקניפ
ףידע אל .ושעי אל םירוההש המ ,תרחא וא וז הדימב
?ךרדה לע םירשואמ ויהי םירוההש
עלות תב תעלותל וביגה
 
 
17/2/03 13:44
:תאמ
תשקבתמה הנקסמהל הבוגתב
!!! תתוועמ הבישח וזיא ,רומשי םיהולא
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/2/03 2:26
חחרפ :תאמ
תשקבתמה הנקסמהל הבוגתב
....םיקירע דכול אוהש בושחל רשפא


ץראב תורג ןה .רבעשל השאו תודלי יתש יל שי .שורג ינא
.לוכשה ןמ טעמ ךותב תויחל הז .השק הז .תרחא


.ימצע ןעמל ,ןוכנה דעצה תא יתישעש קפס יל ןיא
.ומצע לש רשואל בייוחצ םדאש ןימאמ ינא


?תודליה םע המו


ןמא לשו ילש הבהאב תוחוטב ןהו תועוגר ןה .תורשואמ ןה
.םיאלפנ יתשא התייהש ימ ןיבל יניבש םיסחיה .ןהילא
,ץוחבמ טיבמהו .תיבב ןתיא דחי ההוש ינא ,קרמנדב ינאשכ
אל ונחנא ,אלו .תמלשומ החפשמ ומצעל תומדל לוכי
.םיניידזמ


ךפיההו ,ןמיא יפמ ילע בוט קר תועמוש ןה קרמנדב ןהשכ
.יתא ןהשכ הרוק


...לבא .דחיב םייח ונייה וליא רתוי תוחמש ויה ןה ,ןכ
ויה אל ןה ,תוחמש ויה אל ןה ,דחיב םייח ונייה םא
.ןהיניעב עוער דאמ היה החפשמה לדומו תוולש


הלוע חתמהשכ ,תגגופתמ הקושתהשכ וא ,תמייתסמ תורבחהשכ
ךידלי רשוא ןעמל ,ךרשוא ןעמל ףידע ,המחלמ אבנמ קפואהו
.דרפהל , ךתשורג הייהת דיתעבש ימ לש הרשוא ןעמלו


,םעפ םש התייהש הבהאה תא תדבכמש ךרדב הרקי הזש יואר
.תורבחה תא


םישנא .תוינכות םיננכתמ ונחנאשכ הרוקש המ הז םייח
וניא ,לומתא ןוכנ היהש המ .םינוש םינוויכל םיחתפתמ
.םויה הזכ דימת


.ולש הפדעהה ,ולש תרגסמב ,דחא לכל .הפידע ךרד םוש ןיא


.לוכש טעמכ .ילש תודליה אלל תויחל דאמ השק
תא בירקמ יתייה םא ןתיא הרוק היה המ בושחל רתוי השק
םייחל ונלש תוכזה תא ,הלש רשואה תא ,ילש רשואה
.הביאו םיחתמ תאלמו תפייוזמ תפטעמ ןעמל םירשואמ


.לכל םיאתמ חרכהב אל הז ,יל םיאתה הז


רמוא שדחה לדומה םע דדומתהל הכרד לעו תבתוכל םיאתמ הז
:קר
.ךכמ ונהיי לכה - ךנעמל ךייח תא ייח
חחרפל וביגה
 
 
24/2/03 2:45
חחרפ :תאמ
היוצמ תונרמש לכה ךסבל הבוגתב
םלועל איבמו ןתחתמ יתייה םאה ,רוחאל טבמב ,וישכע
?שרגתאש יעדויב ,ילש תונבה תא רבעשל יתשא םע דחי
!ןכ איה הבושתה


הבושתה ?שרגתמ יתייה ,תודבועה תא יריכהב ,וישכע םאה
!ןכ איה ןאכ םג
חחרפל וביגה
 
16/2/03 20:53
הענ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
םינש 23 ינפל ודרפנ ירוה .םישועש ינפל בושחל הארנכ איה המכוחה
.זא תושעל ולכיש רתויב םכחה דעצה היה הז .4 תב יתייהשכ ,טעמכ
הזש דימ וניבה אל ךיא רורב אלש ,םינוש ךכ-לכ םישנא ינשב רבודמ
םימיאתמ אל לבא ,םיבהוא ,םימכח ,םיניינעמ םישנא םהינש .ךלי אל
םעו תיסחי םדקומ ליגב תאז ןיבהל וחילצה םה ברה ונלזמל .וזל הז
יתחלצה אל אבצהמ יתררחתשהו יתרגבש דעו זאמ .דבלב תחא הדלי
םה תודחא םינש ינפל קר .םילבסנ םילביצדב רשקתל םהל םורגל
םש ויה םינמיסהש תרעשמ .(ילש ךוויתב אל) חחושל וליחתהו ורגבתה
חטבו ,םלעתהל רוסא .החוטב .תרעשמ םואתפ המ .ונתחתהש ינפל םג
ןכל .םינשה םע םימצעתמ םיחתמה ירה .םיסחי תכרעמ לע רשפתהל אל
.רשפאה לככ רהמ תאצל ףידע ,רבכ םא לבא ,הרצל סנכהל אל ףידע
ספאכו ןיאכ אוה םינשה ךרואל יתפשחנ וילא ,םהיניב ידדהה סעכה
לעי לש םידליל המודב ינא םג .ושרגתה אלול יקלח תנמ תמועל
הברהו תבשיש םייעובשב םעפו ישימחו ישילש ימי לש אבאב יתיכז
.םידדצה ינשמ הבהאו הרזעו עובשה לכ םינופלט
דועו ,םירגובמ ןיב הדליכ אולהו) 8 ליגמ תמדקומ הנבות םויסלו
ענמנ יתלב ,תילאנויצנבנוק החפשמ התיה םלוכל םהב םימיב םישורג
םויה ףוסבש הרבח יתרפיס הנטייקב .(םיסחי אשונב תונבות חתפל
,החילס" הריטפהו המומה יב הטיבה איה .יבא תיבל תרזוח ינא
ינא" :םויה דע הפקתש הבושת הל יתינע הנומש ליגב ,זא ."תרעטצמ
."הככ ףידע .אל
הענל וביגה
 
17/2/03 15:26
יעור :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
. שורג גוז לש םידליה לע ןיינעה ןיינעמ ןויד הז יתעדל
יל ןיאש ךכ ושרגתה אל יירוה םגו יטולוסבא ןורתפ ןיא חטב יל
, ךכב ןויסנ
. הטעמה ןושלב המיהדמ תרושקת ןיא ירוהלש רמול רשפא םלוא
, ןיינעמ דואמ םש הווהתמש המו הפוריאב תצק יתייח ןכש המ
. םינוש םהלש תונורתפה םג ןכלו ב"הראמ הנוש הפוריא עודיכ
, םדקומ םישרגתמו םדקומ םינתחתמ םלוכ ב"הראב םא
לודיגה רועיש ןכלו (ללכב םא) דואמ רחואמ םינתחתמ הפוריאב זא
. ספא אוה היסולכואב
תואצותה ןאכמו ב"הרא ירחא םידעוצ דימת ונא תינוליחה לארשיב
.(םהומכ םינמש אל ונחנא תוחפל)
םהש ינפל , םייח םירצוי אל טושפ םהש , אוה הפוריאב ןיינעמש המ
ךכל שי . םלוה ןפואב םתוא לדגל תורשפא םהל היהתש , םיעדוי
. רתיה ןיב ילכלכ טביה
ונאש , ןובשחב תחקל שיש , וזה הבישחה תרוצמ יתדמל ינאש המ זא
אשנהל רשאמ , הלודג רתוי הברה איה תועמשמה ןכלו םייח םירצוי
. רחא וא הזכ גוז ןבל
. ןישוריגמ רתוי הבוט אל העורג תויגוזש , ירמגל םיכסמ ינא
ינאש , יל הארנ אל (םוטא .ח , תעלות , זעוב) ינפל םיבתוכל
, ביצעמ לבא , (.. ? םש םיחיוורמ המכ) דליה םולשל הצעומהמ
. םילכסותמ םישנא םירצויו , םמצע לע קר םיבשוח םישנאש
יעורל וביגה
 
 
17/2/03 15:55
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
םהש ללגב םינתחתמ םישנא דימת אל ךא ,ךירבד םע המיכסמ ינא
הריחב יתישעש הניבמ ינא רוחאל טבמב םויה .םמצע לע קר םיבשוח
הברה ללגב ,םשל "יתפחדנ" ,םירגוב אל ,םינוכנ אל תומוקממ
תרמוא קר .םירחא אל חטבו ימצע תא תטפוש אל ינא .תוביס
ומכ ונייהו יאוולהש הז .ןהילע רפכל םג רשפאו תושענ תויועטש
.ךתיא המיכסמ ינא ,םיאקירמאה ומכ אלו םיאפוריאה
ןח לעיל וביגה
 
17/2/03 16:58
יעור :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
, (תבייח אל תאש תורמל) המיכסמ תאש חמש
! ךכ יכישמתו דואמ הפי תבתוכ תא
יעורל וביגה
 
17/2/03 18:18
מ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
,םולש לעי


ארונ השק הז ןכו .ייח רופיס תא תרפיס תא - יתנמאה אלו יתארק
.אמאה תא ליצהל תרחא ךרד םוש ןיא לבא תכללו םידלי ינש זוראל
.םא רותב הללמואו הקיר הפילק םילבקמ ויה ידלי תראשנ יתייה םא
המצע םע המלש השיגרמ השאשכ קר לבא ,השק ןיידעו היהש ןוכנ זא
תא ,היכרע תא הלש םידליל ליחנהל הלוכי איה רקובב המק איהשכ
קר םייחה ראש לע רשפתהל רוסא :לכמ רורבה רסמה תאו םייחה תחמש
.19 ליגב התשענש הריחב ללגב
.הנמזל הנוכנה התיה (ילש ןפוא לכב) הריחבהש הנימאמ םג ינא
לכ תא תרבוע יתייה אל םא תויהל יתלדגש השאה םויה יתייה אל
םג ינאו תטרחתמ אל ינא ןכלו םידליה לודיגו ןיאושינה תונש
.םינשה םע הססומתה טושפש הלודג הבהאמ ואב םהש יידליל הריהבמ
ימצעה ןוחטבה רבועש םוי לכ םעו ,ץוחב םש ףיכ ,לכה תורמל ,ןכו
.הלדג ילש םייחה תחמשו רבוג ילש
םה - ןישוריגהמ וחיוורה קר יידליש הנימאמ תמאב םויה ינא
.ךויח םע רקובב המקש אמא וחיוורה
מל וביגה
 
17/2/03 20:17
ןתיוול ןושש :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.םולכ יתנבה אל


???אל וא הנושאר השיגפב תניידזמ תא
ןתיוול ןוששל וביגה
 
 
17/2/03 23:26
ןח לעי :תאמ
הזה רופיסה לכמל הבוגתב
םולכ תנבה אל תמאב
ןח לעיל וביגה
 
 
19/2/03 15:01
ילט :תאמ
הזה רופיסה לכמל הבוגתב
.רתוי הברה הברה הברהל
? הביתכה תלוכיל/הנבהל הרק המ זא
ילטל וביגה
 
17/2/03 22:12
.C :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
םידלי ילב ,28 ליגב- ןיינע ללכב הניבמ אלו המימת ינא ילוא
.הלוכ םייתנש לש תויגוז ירחא ,הנשמ תוחפ רשואב האושנ
,םישורגה ןיב תרושקת יסופדש הז ךיא ןיבהל החילצמ אל ינא לבא
רשפא יא .ןישורגה ירחא קר ונתשה ךכ לכ אבאה לש תורוה יסופד
קספ תחקל ?ןגאלבה לכו תוריינהו םימכסההה ילב ולאכ םירבד תונשל
המ הנשמ אלו םיימוי-םוי שפוח ךמצעל תחקל ,תוקעומ חותפל ,ןמז
לכהש הז לע ול בותכל וא ותיא רבדל ,ךל עיגמ תמאב יכ ,הרקי
ינא...תונתשהל חילצה ןכ אוה ףוסבש האור תא ירה...ךיילע לפונ
ינאש דואמ הללמוא תויגוז הריכמ םג ינאו םימת עמשנ הזש תעדוי
םלוכ ונבזעש ירחא אקווד) תונורחאה םינשב ילש םירוהה לצא האור
.תרדרדמ קרו תונתשהל החילצמ אלש (תיבה תא
דצב טטרלפל שפוחה םע ןיינעה תא ןיבהל הלוכי דוע ינא והשכיא
,ימצעב הילע הרוגס אל ןיידע ינאש הייגוס תאז ,םיאושנ אלל שיש
ויה םיצוטסו ,םיהדמ ןיידע סקסה ,ונתחתהש תורמל לאל הדות לבא
.''שפוח''ה תפוקתב דוע יל םייתייעב
יל הארנ לבא הזה יפיצפסה הרקמב תוביסנה לכ תא הריכמ תמאב אל
תורבח יתש רבכ יל שי) ביבסמ םיריעצ תוגוז הברה לצא והשכיא
אל לבא 'ינטשפ'ה ןורתפה היה אקווד ןישורגהש (...תושורג
תאצל ידכש והשמ לש תונברוק ןהש וטילחהש תונב ,רתוי 'טושפ'ה
םידלי וא שוטנ לעב הז םע ןיב-תונברוק דוע ורצי טושפ ןה ונממ
.םילבלובמ
ולאכ (?!ולאכ שי םא) םג ןוידב הפ תוארל חמשא ינא-רוציקב
.םיקזוחמ םהמ תאצל וליפאו תויגוזב םירבשמ לע רבגתהל וחילצהש
.Cל וביגה
 
 
18/2/03 11:37
ינוריע לט :תאמ
תולבונלטה לצב םייחהל הבוגתב
ראשהל יכ תושפיט אלו תומימת קר וזש ךליבשב תמאב הווקמ ינא
דיגהלו בוזעל !ןברוק תויהל הז ,ריחמ לכב ,ער ךל השועש רשקב
ףוס ךמצע לע תוירחא תחיקלו ץמואו תורגב ךירצמ םיאתמ אל רבכש
הז חכ המכ גשומ ךל ןיאו (שיש הרקמב םידליה לע ללוכ) ףוס
.ןתונ
תואושנ לבא דצהמ םיטוטרילפמ רתוי הברה קומע והשמב הפ רבודמ
םירבדה לע בושחל זיעהל וליפא וא ןיבהל תולגוסמ אל תוירט
םשמו ךל ורפיסש המ אל הזש יניבת דחא םוי ,עיגי הז לבא וללה
.ךל םיאתמ המ- תמאב לבא ,תמאב יטילחת וב םוקמה עיגי
.וכופהנ ,חילצי אל הזש ךל תלחאמ אל ינא ,ןוכנ אל יניבת אלש
םיאושינש יניבתו תומימתה םייניעה ךל וחקפייש ךל תלחאמ ינא
תא תמאב םא קר התוא תושעל רשפאו םלועב השק יכה הדובעה וז
היהיש.ךרדב ידמ דבכ ריחמ תמלשמ אל תאו וזה הדובעה לע התמ
(-: החלצהב
ינוריע לטל וביגה
 
 
18/2/03 13:43
תעלות :תאמ
?השפיט וא המימתל הבוגתב
רבכ תאז םידלי השולש .םיינש םצעב ,דלי ךל היהיש דע יכח
.השק הדובע תמאב
.4 לע ילחזת ללכב אתנכשמו לותח םג ךל היהי םאו
?ולאה תויעבה לכ ךל המל ,וישכע ישרגתת ,יבזע


?םירבשנ זא השק תצק ,ילט הרוק המ
תעלותל וביגה
 
 
18/2/03 13:55
ינוריע לט :תאמ
,םולכ דוע הז םיאושינל הבוגתב
!?ילט ?ילט
?םוקמ הזיאמ ךתוא הריכמ
תא המ לע גשומ יל ןיא ,ךלש הבוגתה וז םא אלש הארנכ
תאש הארנכ לבא ישוק לש ןיינעב הפ רבודמ אל ,ללכב תרבדמ
רבודמ המ לע ךמצעב הניבמ אל
ינוריע לטל וביגה
 
 
18/2/03 14:52
תעלות :תאמ
,םולכ דוע הז םיאושינל הבוגתב
?הניבמ תאו
תעלותל וביגה
 
 
18/2/03 15:14
ינוריע לט :תאמ
.לט ,אלש תויהל לוכיל הבוגתב
ןויסינ ךותמ קרו הניבמ ינאש המ לע קר תבתוכ
ינוריע לטל וביגה
 
 
18/2/03 15:24
תעלות :תאמ
!דאמו טלחהבל הבוגתב
יארת זא ,ינתחתתש דע יכח" עומשל יל סאמנ תצק לבא
דע יכח ?תרשואמו האושנ תא ,...מממ" זאו ".הז המ
םידלי ךל שי ,...גררררא" זאו "!םידלי ךל ויהיש
".ןמז הברה ךשמי אל הז ,ונ ?ךייחל חוכ ךל ראשנו
תצק הזה יללכה ןוטה לבא ,תרמאש המ הזש יתרמא אל
.ןכש ולאכ שיו תודבוע אלש םיסחי תוכרעמ שי .ןבצעמ
?שארמ שאייל המל לבא ,העקשה הברה שרוד הז הרקמ לכב
תעלותל וביגה
 
 
18/2/03 15:47
ינוריע לט :תאמ
.ךל הנימאמל הבוגתב
תא דיגהל אל םגו שארמ שאייל אל איה הנווכה
היהתשכ" :עומשל אנוש דלי לכש הזה יארונה טפשמה
"!ןיבת לודג
יל הארנו) םישנאה לש םהניע תא ריאהל איה הנווכה
אל הז םייחהש ךכל (ריבסהל התסינ לעיש המ םג הזש
.המותחו הרוגס האוושמ אל םגו הילע ונלדגש הדגאה
ימ לכ אל ,חירפהל ןמזה עיגהש םיסותימ שי
תלבוס תשרגתמש ימ לכ אלו תרשואמ תנתחתמש
.לכמ לכה שי .ךפיהלו
תאש המ תושעל הלוכי תאש הז תרמוא םצעב ינאש המ
היהיש אוה ןיינעה ,ךל אבש תרגסמ וזיא ךותב הצור
יבשחת אל םא וזה תרגסמה ךותב לק רתוי הברה ךל
יניבתו תמייוסמ הרוצב תוארהל םירומא םירבדהש
.רחא רופיסמ ללכב אוה ,םייק אל לאידיאש
ינוריע לטל וביגה
 
 
19/2/03 15:12
תעלות :תאמ
תורחא םילימב ריבסהל הסנא ינאל הבוגתב
(-: ?רמגי הז הככש הנימאמ תייה
תעלותל וביגה
 
 
19/2/03 15:24
ינוריע לט :תאמ
.תומיכסמ ונחנא זאל הבוגתב
!הככ םייתסמו ליחתמ דימת הז ילצא ,רורב
ךל בותכ אל" םעפ יל רמא רקי שיאש יפכ וא
"ךמצע תא ריבסהל יליחתת זא חצמה לע םולכ
:-)
ינוריע לטל וביגה
 
17/2/03 22:28
cookielida :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
(ץמואהו) תונכה לע דובכה לכ - דואמ יתבהא ינא ,רמאמ לש יפוי
.רופיסה תא רפסלב
םיעדוי אל ןיידעש ולא רובע ימיטפוא קפואכ שמשמ ךלש ומכ רופיס
..אל וא ןתחתהל םא
!וברי ןכ ,דואמ יתינהנ
cookielidaל וביגה
 
18/2/03 10:36
תוינקיהומה תנורחא :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
תכלוה תאו ,ותוא תבזע וישכע .םידלי ינש ךל ודלונ .האושנ תייה
ךל הארנ הז ? קושב רתונש םירבגה לש לבגומה יאלמהמ ונתוא דודשל
? רייפ
תוצור אל ונחנא .קושל אוה םג אציש ךלש רבעשלב ונתוא ימחנת לאו
תשמושמ הרוחס
הז תא תישע רבכ םאו
ןויז דועו םידלי ינש .דחא בוביס היה רבכ ךל .ךממ אנא ךממ אנא
....שדוח לש
,תונמדזהה תא ,וניכז אל דועש ונל ינת ,רגאמהמ םייתנשל יאצ
יריאשת .קילדמ חטב ,רחמ ותיא שגפהל תכלוה תאש הזה רבגה אמגודל
רבכ ונחנא .האבה העדוהה לע ולש ןופלטה תא ימיש .ונל ותוא
...וילא רשקתנ
תוינקיהומה תנורחאל וביגה
 
 
18/2/03 23:28
רבג דוע :תאמ
! ןגוה אל הז לעיל הבוגתב
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene"
I'm begging of you please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
"...Please don't take him just because you can

Jolene, Dolly Parton
רבג דועל וביגה
 
 
19/2/03 9:15
ןח לעי :תאמ
! ןגוה אל הז לעיל הבוגתב
שארב לכה .ירחבת קר ,ךלש םללללללוכ .יתריקי
ןח לעיל וביגה
 
18/2/03 15:47
ןרק :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ונרבעש המ ירחא ונל שי הכרעה וזיא ,שפוחל ול שי םעט הזיא ןכא
היה הז יכ ןייצל תבייח 29 תב קרו ךרעב םינש 3 השורג רבכ ינא
תינש תנתחתמ ינא םיישדוח דוע ילש םייחב יתישעש םכח יכה ךלהמה
.ינממ תרשואמ ןיאו
ומכ הבהא יתאצמ םמצע תא וחיכוה םהו תונמדזה דוע םייחל יתתנ
.עצמאש יתבשח אל ילש עורפ יכה ןוימדש
םייחהמ תונהלו תויחל בושח יכה
...'וכו תובהאנ ,תורשואמ תויהל ונל עיגמ
ןלוכל החלצהב
ןרקל וביגה
 
23/2/03 8:07
יתריקי :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ושכר רבכש ולאמ םיזוחא םישימחש רצומ תונקל םכל םיעיצמ ויה םא
אל ,םירתונה םיזוחאה םישימח יעבר תשולשו ,ותוא וריזחה ,ותוא
?םינוק םתייה ,ונממ םיצורמ
ןיזגמב םג תבתוכש האלפנה תבתכה תא םא תעדוי אל ינא ,ןח לעי
אלמ ,רישי ,הנכ ,ןימא .יביל תא שבכ ךלש רמאמה לבא ,תא
,בלה לכמ ,ךל לחאל אוה יל רתונש לכ .הווקתו תוימיטפואב
.התוא ךל ונקיש תונוכתב תרזבואמ רבכ תא .החלצהב
יתריקיל וביגה
 
 
24/2/03 13:13
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
ןיזגמב תבתוכ אל ינא אלו .םיטנמילפמוקה לע הדות הדות הדות
.תא
"רצומ" איהש תחא רותב .םירצומכ םישנאל תסחייתמ אל ינאו
לכו .תולשבו ,הימיכ לש ןיינע לכהש תעדוי ינא ,ףדמל רזחוהש
ףקיש גוז ןבה םא זא ,רחא והשמ ונל תפקשמ ונלש םייחב הפוקת
רזחומ אוה זא ?אל רבכ וישכעו תמיוסמ הפוקתב והשמ יל
יכה ול תלחאמ ינאו .ילשב ינאו ולש עסמב ךישממ אוה .אל?ףדמל
רשפאש החלצהב
ןח לעיל וביגה
 
24/2/03 0:41
תרחא לעי :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
םע םיסחיה ילצא לבא ,ימצעב רופיסה לע םותחל הלוכי יתייהש טעמכ
םידלי השולשו ,םישק םייחהו ,םילהוצ ךכ לכ אל אקווד רבעשלה
,םהלש יפוסניא בצעו ,הלומהו שערו ,םינטק
.השעמה לע הנטק תחא הטרח יל ןיא ,תאז לכבו
,תרשואמ ינא ,םישק םיעגרב וליפא ,םימעפל ,הככ ,תרשואמ ינא יכ
,ילש תויועטהו ,ילש תוריחבהו ,ילש םייחה ולאש תעדוי ינא יכ
.תרשואמ תויהל ילש ךרדה ,רבתסמ ,וז יכ ,תרשואמ ינאו
םהל ןתאו ,הלוכי ינאש המכ לכ םתוא בהוא ינא םידליה ?םידליהו
.דואמ המצע םע המלשש אמא הברה ,לכואש המ
וילע לקויו ,ולש הבהאה לכ תא םהל ןתי ,הווקמ ינא ,םהלש אבאו
,תוחפ תצק ילע סעכישכ
םע םילשי זא ,ןיבי אל םאו ,ךישמהל היה רשפא יאש אוה םג ןיבישכ
.ךכ
.קוידב ,ונדרפנש ירחא םייתנש
,ילש םייחה הלאש יתנבה וב םויב שרגתהל יתטלחה ,הרקמ לכב ,ינא
סרפ יל ונתי אל ,ףוסב ףוסבו ,ינממ ץוח םתוא היחי אל דחא ףאו
.לבס לע
תרחא לעיל וביגה
 
25/2/03 12:45
ינד :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
בוט.........יתארק אל ןמז הברה רבכ , תיתואיצמ אל ךכ לכ הבתכ
תואירבל היהיש ונ
ינדל וביגה
 
2/3/03 17:15
תינור :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הרזחב רוזחל הצור ינא ,לעי לש ישיאה רשואל דובכה לכ םע
םירוהל עוגפ דלי .םישורג םירוהל דלי אוה ילש גוזה ןב .םידליל
,שדחמ ואשינ וירוה ינש .הדות בוט - וירוה לש םמולשלו .םישורג
יתחפשמה לאידיאב םירתוימ תצק ,ויחאו אוהו ,תושדח תוחפשמ ומיקה
ינבמ םהידלי תא םיפידעמ וירוהש רורב דואמ ,תושעל המ ןיא .שדחה
עוגפל תנמ לע םידליב ושמתשה םג וירוה ,ךכל רבעמ .םישדחה םגוז
םידליה אוה גוזה ןבמ רתוי ךכמ עגפנש ימש רורבו ,ינשב דחאה
.םמצע
ןב לש םלועה תפקשה בוציעל תיתועמשמ הרוצב םרת ןבומכ הזה רבדה
.טרפב ןיאושינ לעו ,ללכב תויגוז לע ילש גוזה
לע דצה ןמ הפוצכ ,ילש םייחה ןויסנ ךותמ רמול הצור ינאש המ
םירוהה לש ישיאה רשואל דובכה לע םעש אוה ,ןישוריגה ךילה ירצות
לש םייחה לע הזה ךילהה לש תינסרהה העפשהה תא ןובשחב וחק -
:ליצהל רתונש תא ליצהל תוסנל ריחמ לכב הווש םללגב .םידליה
ךותמ ץועייל תכלל ,תצק גילבהל ,רבעה תא רזחשל תוסנל ,רבדל
רבדה תא דחי אוצמל תוסנלו ,רופיש ןועטה תא ןקתל תיתימא הנווכ
.הפוחל תחתמ ינשה תא דחא דואמ ובהאש םישנאה ינש תא איבהש הזה
תוללעתה םהב ןיאש ,"םילקה" םירקמה ,הלאה םירקמה אקווד ,יתעדל
תא ליצהל תוסנל ידכ ,השקו דחי דובעל הווש ,תישפנ וא תיזיפ
.הבושחה תיתחפשמה תרגסמה
.םידלי םישועש ינפל בוטו הברה בושחל םג יאדכ - תפסונ הרעהו
םאה ?בוט שיגרהל םילוכי םיתב ינש ןיב םילייטמש םידלי םאה
םיבוהא שיגרהל ידכ תועיבקהו תוביציה תא אקווד םיכירצ אל םידלי
םירשואמ םירוהה רשאכ לש לגדב ףנפנל רשפא המכ דע ?םייוצרו
םמצע תא םיאתהל אקווד םיכירצ םירוהה ילוא ?םירשואמ םידליה
לבקל החמשש ,הלאה םידליה לש אמא יבגל רמוא הז לכ המו ?םידליל
התלוכיב הבשחמ רתוי תצק עיקשהל הילע היה ילוא ?םהמ שפוח
... ירמגל רחא רופיס רבכ הז לבא ,םתוא התשעש ינפל םהל קינעהל
תינורל וביגה
 
2/3/03 17:16
תינור :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הרזחב רוזחל הצור ינא ,לעי לש ישיאה רשואל דובכה לכ םע
םירוהל עוגפ דלי .םישורג םירוהל דלי אוה ילש גוזה ןב .םידליל
,שדחמ ואשינ וירוה ינש .הדות בוט - וירוה לש םמולשלו .םישורג
יתחפשמה לאידיאב םירתוימ תצק ,ויחאו אוהו ,תושדח תוחפשמ ומיקה
ינבמ םהידלי תא םיפידעמ וירוהש רורב דואמ ,תושעל המ ןיא .שדחה
עוגפל תנמ לע םידליב ושמתשה םג וירוה ,ךכל רבעמ .םישדחה םגוז
םידליה אוה גוזה ןבמ רתוי ךכמ עגפנש ימש רורבו ,ינשב דחאה
.םמצע
ןב לש םלועה תפקשה בוציעל תיתועמשמ הרוצב םרת ןבומכ הזה רבדה
.טרפב ןיאושינ לעו ,ללכב תויגוז לע ילש גוזה
לע דצה ןמ הפוצכ ,ילש םייחה ןויסנ ךותמ רמול הצור ינאש המ
םירוהה לש ישיאה רשואל דובכה לע םעש אוה ,ןישוריגה ךילה ירצות
לש םייחה לע הזה ךילהה לש תינסרהה העפשהה תא ןובשחב וחק -
:ליצהל רתונש תא ליצהל תוסנל ריחמ לכב הווש םללגב .םידליה
ךותמ ץועייל תכלל ,תצק גילבהל ,רבעה תא רזחשל תוסנל ,רבדל
רבדה תא דחי אוצמל תוסנלו ,רופיש ןועטה תא ןקתל תיתימא הנווכ
.הפוחל תחתמ ינשה תא דחא דואמ ובהאש םישנאה ינש תא איבהש הזה
תוללעתה םהב ןיאש ,"םילקה" םירקמה ,הלאה םירקמה אקווד ,יתעדל
תא ליצהל תוסנל ידכ ,השקו דחי דובעל הווש ,תישפנ וא תיזיפ
.הבושחה תיתחפשמה תרגסמה
.םידלי םישועש ינפל בוטו הברה בושחל םג יאדכ - תפסונ הרעהו
םאה ?בוט שיגרהל םילוכי םיתב ינש ןיב םילייטמש םידלי םאה
םיבוהא שיגרהל ידכ תועיבקהו תוביציה תא אקווד םיכירצ אל םידלי
םירשואמ םירוהה רשאכ לש לגדב ףנפנל רשפא המכ דע ?םייוצרו
םמצע תא םיאתהל אקווד םיכירצ םירוהה ילוא ?םירשואמ םידליה
לבקל החמשש ,הלאה םידליה לש אמא יבגל רמוא הז לכ המו ?םידליל
התלוכיב הבשחמ רתוי תצק עיקשהל הילע היה ילוא ?םהמ שפוח
... ירמגל רחא רופיס רבכ הז לבא ,םתוא התשעש ינפל םהל קינעהל
תינורל וביגה
 
 
3/3/03 13:20
ןח לעי :תאמ
ןישוריג דלי לש ותשיאל הבוגתב
.יתריקי תינור
ימלועל ומתוח תא עיבטה השק היה ךלעב לע רבעש המש החוטב ינא
תויהלו ,שולת ראשהל ןכאו ,תושק תויווח לע תרפסמ תא .דע
בג לע םימחלנו םירגובמ םמצעל םיארוקש םישנא ינש לש ןברוק
.השק דואמ היווח אה םהידלי
ריהצהל רשפא יא ,ופוגל הרקמ לכ ,לבאה אב הנה ,לבא
ראש לכ לע והומכ םיבר יאדו שיש דחא הרקממ תופרוג תורהצה
םה יכ םידלונ םה ,םיננכתמ אל םידליו ,םהידליו םישורגה
רבד םה םייחהו .ל"וחב השפוח וא תיב אל הז ,דלוויהל םיכירצ
םלועב םדא לש ותרטמש תבשוח ינאו .םויל םוימ םינתשמ ימניד
ןב תרבחב הז תא תושעל לוכי אל אוה םאו ,ןקתלו דומלל איה הזה
לכל .תרחא םג תוסנל תוכזה תא ול שי ,תובר הסינש רחאל ,וגוז
אל אוה רבד םוש .ואריי וייחש הצור אוה ךיא טילחהל תוכז דחא
תוחפש המכו .םיקזנה תא רעזמל ךירצש ןבומכו ןבומכו טלחומ
יתרחבש תרגסמה תרגסמב יתלוכיבש לכ השוע ינא .םידליב עוגפל
ילש םירחא םידלימ תוחפ םהש שיגרהל םהל ןתא אל םלועל ,יל
לש בלבו יבילב יונישל ןתינ יתלב םוקמ םהל שי .יל ויהי ילואש
.ובש בוטה קלחה תא תחקל םג רשפא ער בצמ לכמו .םהלש אבא
ךל תלחאמו .ךלש ערה בצמב בוטה קלחה תא יאצמתש ךל תלחאמ ינא
אל .ךל בוטש המ קר ישעת ,ךלעב לש ותבוטל ךייח תא יבירקת אלש
ךתבוגת לע הדותו .ומצעל רוזעל לוכי אוה קר .ול רוזעל ילכות
ןח לעיל וביגה
 
2/3/03 21:35
ידע :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
,תוארוקה ראשו לעיל
.תחאל תחא ייתושוחת תא תראת .ךתבתכ תא אורקל יתחמש
.תויגוזה ךותב עיגמ דבלה רשאכ רתוי השק ךא,דבלה לק אל
.תובר יתוא הדמיל וז תודדומתה !דבל דבל דבל איה הרורבה יתפדעה

,תוחדל ,שקבל ,תוצרל ,רבדל ,תוכבל ,חומשל ,דדומתהל יתדמל
דימתש ומכ ינא תויהל רוציקבו לבקל ,תתל ,סקס תושעל ,בוהאל
.יתמלח
...רכממ אוהש קפס ןיא ,שפוחהו
!!! ם י נ י י ו צ מ םהו ירחא םייח שי ,תטבלתמש ימל זא
ידע
ידעל וביגה
 
6/3/03 10:42
רבג םג :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.ףיסוהל יתיצר םתס
.םידלי 4 + םינש 10 מ הלעמל יושנ ינא
.חמש ללכ ךרדב ינא
.יתשיא םגש בשוח ינא
.הרירק תשא תויהל םג החילצמש
תעדל ןינעמ תויהל לוכיש יתבשח ,םישוריגה תואמגוד לכ עקר לע
.ירשפא הז םגש
דע תוחפל) רשוא + םידלי + םיאושנ תוגוז תורשע דוע יתביבסב בגא
.(תוארל לוכי ינאש המכ
.החלצהב
רבג םגל וביגה
 
9/3/03 23:24
תיגניג :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
איה םתרטמש םירבד םישוע םימעפלו קינקיפ אל םה םייחהש קפס ןיא
םנמא .(רשוא ונל םורגל ומכ) רחא רבד לכ רשאמ רתוי ונתוא דמלל
םע לבא ( ריעצ הז 22 םירמואש המ יפל) הריעצ ידו האושנ אל ינא
םעו ןיאושינ ייח תצק הריכזמ קפס אללש םינש 4 לש םיסחי תכרעמ
לכתסהל שי -םעפ ףא חוטב הזכ רבד ןיא קפסהו שיש םידיפה לכ
םויה ףוסבו יתלוכי םאו ילוא דיגהלו םירחא םירוחב לע םימעפל
אוהש וא ךיילע בוהאה לכואה םע ךל הכחמ ךלש רוחבהשו התיבה אובל
רתויו תבהאתה ללכב המל םואתפ ןיבהו הלילה עצמאב ךתוא קבחמ
זא הינשה הלאשה לע תונעל הלוכי אל תא םא .תראשנ תא המל בושח
הנימאמ ינא המלענ אל דועו תמיק הבושתה םא לבא היעב שי ילוא
!הבהא ןיידע וזש
תיגניגל וביגה
 
12/3/03 21:09
דמחנ שיא :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ם/ןכתושרב ןוידל ףרטצמ ינא
םידלי ינש םע םינש שולש שורג ינא
לכה ינפל אבאכ ימצע רידגמו
םדאכ ילש שפוחהמ דואמ הנהנ ינא
ילש וטנ תורוההמו
םיבוט םיסחיב יתשורגו ינא
יובא ךא
הבהאה ןכיה
ןימזהו ישפוחה ןימה ןכיה
תשרב גישהל תמאב רשפא ןכיה
השיא םע תוימיטניאו םוח טעמ
ץוחב תורבח גישהל רשפא ןכיה
םישוחה לפרעמ םיצוטסה םלוע לכש יל הארנ
םישנא הברה לש םנוימדב רקיעב אצמנ
דבלב תוינוסוכ/םינוסוכ המכ לש םתלחנ ילואו
םיבוטה םישנאה םע המ
םילמרונה םע המ
םינוריעצ םניאש ולא םע המ
תינפוג םיוושו םיכיתח רבכ םניא
הבהאה הפיא
ישנ םוחל עגעגתמ ינא
יתקפתסה דימתו קפתסמ ינאו
דחא ףוג םע תחא השיאב
ואולמו םלוע הז יליבשב
באכ הברה ןיידע שי
רתוי תצק םחליהל ולכיש תוגוז קיפסמ שי
ילוא
הז לע םילכתסמ אלש ךיא םלשומ אל םלועה
ןכ
וישכע ימיע םינשי יידלי
שיש בוטו יתועמשמ יכה רבדה הזו
םייחב יל
ייב
דמחנ שיאל וביגה
 
13/3/03 0:37
tal :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
hi ! i was very touched to read all of this and im happy i
did..
im 22 and im not amarried woman but im in a very hard
relaitionship..
my boyfriend had to leave israel and he mooved to the usa
and as a loving girlfriend i came after him.
and im not happy.i miss my friends and family. idont have a
job and as you can see my english is not that good..
im not happy but im afried to loose him .what is love? what
if i go back home and ill be sorry for that? how much can i
give?
when i tell him that im thinking to go back home he get all
sad and sais that if i really love him i will stay and how
can i leave him all alone?
i want to go back but icant! i wanna do somthing with my
life! i wanna go to school..i feel like im loosing myself..
is there anyone who can help me?
im sorry for the bad english,tal
talל וביגה
 
 
9/4/03 0:41
יבמב :תאמ
?can u help meל הבוגתב
לט ייה
דואמ עגנ לבא ,ךלש ומכ היצאוטיסב יתייה אל םייחבו 26 תב ינא
,ץראל רוזחל ךילעש המלש הנומאב הנימאמ ינא .תבתכש המ יבילל
.ךביל לע רשא תא תושעלו ,המחהו תרכומה ךתביבסל
יתעדל רומח דואמ אוה ימצעה דוביא לע ךלש בלל עגונ רואיתה
וז ,"םירצק םייחה"ש תורמל .הלא תושוחתו תושגר חינזהל לבחו
שעמה רסוח םע בוט ךל היה םא .רוזחל ךל הצילממ ינאש הביסה אל
,ךתוא ליבוהל םייחל ינתו יראשית ךל תרמוא יתייה רבחה םעו
.הז לע יבשחת .הלועפ שרוד תראתמ תאש בצמה לבא
.החלצהב
יבמבל וביגה
 
2/4/03 23:01
תירונ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
!!םיהדמ
.הלימ לכ
....הז תא יתבתכ ינאש וליאכ
תירונל וביגה
 
8/4/03 21:45
ןרק :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
...ייה
...ךלש הביתכה ןונגיס תא יתבהה שממש דיגהל יתיצר קר
תמאב תאש המ תא תושעל ךלש הטלחהה תא תבהוא שממ ינאש םגו
תויהל ךירצ םדא ,הליעגמו תנבצעמ הרגישב ראשיהל אלו ,השיגרמ
?ללכב םייח ונא המ ליבשב אל םאו ,רשואמ
?...לובסל ליבשב


...הטלחהה לע ךתוא הצירעמ
ןרקל וביגה
 
 
10/4/03 0:41
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
,ריחמ רבד לכל םייחב רבד לכל ומכ םנמא .הדות בושו הדות הדןת
קרו רוחבל .רוחבל יל הנתינש תוכזה לע תרתוומ אל ינא לבא
?אל ,הפ ינא ךכ םשל ירה ,ינוצר יפל רוחבל
ןח לעיל וביגה
 
9/4/03 1:03
יבמב :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
חווט ךורא יניצר רשק התווח אל דועש 26 תב הקוור ינאש תורמל
הבתכה תא אורקל יתלחתהש עגרהמש ךל רמול הצור ינא ,הייחב
.הלימ לכ םע תטלחומ תוהדזה יתשגרהו יתפחסנ
תישגירה הייארב והשמ לבא ,ןישוריגו םידלי תדלוה םע תוהדזה אל
.םלועה לע הפקשהה תרוצו
תוזיזפה םירשעה תונשב םישוע ונאש תוריחבש ןיטולחל המיכסמ ינא
דיתע לכ תא עובקל תוכירצ אקווד ואל ,דואמ תולבלבמ ןיידעהו
תובהאתהה יאשוממ דחא לכ םע טעמכש הדומ ינא .ןכמ רחאל ונייח
ינא םויכו םיחצנ חצנ לע דואמ רהמ יתזטניפ יל ויהש םיבורמה
דע השממתה אל יל ויהש תויזטנפהמ תחא ףאש לזמש חינהל קר הלוכי
.ףוסה
לבא ,בש ימסקמב בושו בוש תלפונ ינא םויכ םגש ךכל תעדומ ינא
אלו רבעה תויועטמ דומלל הסנמו המכח רתוי תצק ינא םויה תוחפל
.םומע רתוי רבכ באכה ,ןכ םא םגו םעפ יתלפנ םהב תורובב לופיל
.החינמ ינא ,ונלוכל הרוקש אירבו יעבט ךילהת הז
הצור תאש תטלחה רבכשכש הז לע תרפיסש המ םע דואמ יתיהדזה ףסונב
ןוכנ ךכ-לכ הז .ךכ אל הזש תיליג ,אובי טושפ הזש תבשחו רשק
.ןויסנמ ,הזה ןיינעה
.ימצעל תלחאמ ינאש ומכ תוחפל ,הבהא הברהו רשוא ךל תלחאמ ינא
יבמב
יבמבל וביגה
 
11/4/03 0:46
םלהב ןיידע :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הזש הנש יצחו 22 הזמ ילעב ינפב הדוותה ברעה .ןאכ ןתאש בוט המכ
.ינממ רתוי הברה ול המיאתמש השא םע םילופכ םייח להנמ אוהש הנש
אוה .וכו רדסב ינא םא לאוש ,רוזעל הסנמו בוצעו ןכסמ ארונ אוה
םירשע ,לזאזעל ,ול תגאוד ןיידע ינאו .תושעל המ ,בהאתה טושפ
אצמ אוה וישכע קר) ותוא תסנרפמו ול תגאוד ינאש םינש שולשו
.הדות ריסא ךכ לכ אוהו (העובק הדובע
יכהו ?אל ,םישנאל ןמזה לכ הרוק הז .תושעל שי המ .יתקתש טושפ
,הבוהא יתשגרה אלש ןמזמ ךכ לכ .ריקה לע התיה תבותכהש הז עורג
.ףוווא .רבג ליבשב היהי הז יתוא בוזעי רבכ אוה םאש יתבשחש דע
ינא .רשואב םיאושנ לכה ירחא םישנאה בורש תרמוא דימת ינא םג
לכ יל םתבשקהש הדות .יתדלי ןעמל ,דקפתל ךישמהל חילצאש הווקמ
.תוקישנ .הפי ךכ
םלהב ןיידעל וביגה
 
 
11/4/03 11:46
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
,הבוטל לכהש םילגמ ,הנושארה הנשהו רבשמה ירחא ,יצמיאו יקזיח
םדא ןב יל תעמשנ תא .החוטב ינא ,הדות ול ידיגת דוע תאו
בוט ךל םג היהיש חוטב זא ,ןיינעה םע ךלש המלשהה תלוכיב םיהדמ
ןח לעיל וביגה
 
 
15/4/03 11:53
םלהב ןיידע :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
םרט ןכא .רזומ ,הזל הקוקז יתייה ,ילא תרזחש הדות ןומה לעי
הנישה תלוכי דוביא - "רבשמ" הז המ תדמול ינאו עובש רבע
םיאפור ,ןבומכ םיכמות שי ,יזכרמה רגתאה םה הליכאהו
תוכובסתה לע תענמנ יתלבה תודדומתהל ךרעהל לק .םיצעויו
היהת המחלמהש ידיב םיפלק הברה ךכ לכ .תיבו שוכר :תוישעמה
תותיזחב תוברק תעודי תמחול ינאו ,קוניתמ הירכוס תליזג ומכ
ראית ימ לבא .דבעידב ,דבעידב ,ךכ בטומש ןבומכו .תורחא
:בושח יכהו ?הזכ הטילש ןדבואל ומרגי רעצהו ןובלעהש ומצעל
לכ יכבב ץורפל אל ידכ םישוע המו ?ךשמהל רומא הז ןמז המכ
בוט ?ליעל בידנה רסמב ךומכ ,היטפמיס הלגמ והשימש םעפ
הברה ינפל ונשגפנש יל הארנ בגא .הדות בוש זא ,םצעב ,תוכבל
...םינש הברה
םלהב ןיידעל וביגה
 
 
15/4/03 14:49
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
תועמדהשכ ,תיארונ הפוקת .ךתוא הניבמ ,ןכ .הרקי ךל םולש
ינויסנמ .באוכו קונח ןורגהו ,ידימת ןפואב ןיעה תיוזב
םא .ךירצש המכ לכ תוכבלו תוכבל ,תועמדה תא רוצעל לבח
רשקב ,יארת .תוכבל הילע םג זא ,ףתכ וזיא אוצמל רשפא
ןהשמ רתוי המקנו האניקש תבשוח ינא ,שוכרה תומחלמל
םיזבזבמ תויגרנא המכ ,ונב תועגופ ןה ,ינשה דצב תועגופ
הרשפ .םולכ .תישיאה החימצל םולכ ונל ןתונ אל הזו םהילע
ךל אובי םא הרקמ לכב .הברה יל ךסוח הזו יכרד התיה דימת
ליימל חמשא תישיא יל בותכל וא ,רבדל
rotem301@walla.co.il
ןח לעיל וביגה
 
 
15/4/03 12:08
םלהב ןיידע :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
ידכ קיפסמ הריעצ תא ,םלועמ ונרכה אל :תחא תועט לע החילס
...יתב תויהל
םלהב ןיידעל וביגה
 
28/5/03 12:08
הנד :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
םעפ ינתחתה .לעי ומכ יל בוטש המ תושעל ץמואה יל היהו יאוולה
לודג היהש רבגל ,הבהא אלל םירוענ דרמ םתס , 18 ליגב הנושאר
.יתשרגתהו תועטה לדוג תא יתנבה םייתנש ךות .םינש 9 -ב ינממ
םוש לבא םיכוכיח םשו הפ בשחתמו ןידע היהש רוחב יתרכה הנש ירחא
ישוקה ןיינעב לעי תא הניבמ ינא הז ללגב) ףוסב ונרתפ אלש רבד
םויה ,ונתחתה םייתנש ירחא .לכה לע רבגתת הבהאהש יתנמאה(הלחתהב
תיבהש רטקמ םויה לכ אוה ,הנתשה ילעב ,יצחו הנש ןב דלי ונל שי
לע ץוברלמ ץוח והשמ השוע אוהש אל) תחקרמ תיב ומכ קירבמ אל
דמוע אל זא ותוא החירכמ ינאש םגו יתיא בכשל הצור אל אוה(הפסה
אל - הרקמ לכב ????תיבה לש ןויקנל רושק הזש ןעוט אוה ,ול
תיארנ ינא ,וניבתש ידכ תבייח ינא לבא ימצע לע דיעהל יל םיענ
בבוסמ אלש רבג טעמכ ןיא ,רבעב םשו הפ יתנמגיד וליפא ,ןייוצמ
לש היעב (ילעבל) ול שי יתעדל זא ,בוחרב שארה תא יירחא
יל ,ךירצש ומכ סקס ןיא ןוירהה תליחת זאמ :םוכיסל .היצנטופמיא
אוהש יל הארנ) היינש םעפ שרגתהל ץמוא יל ןיאו דוגבל ץמוא ןיא
יל םגו םויה אוביש הווקמו לעי תא הצירעמ ינא זא (הז תא שיגרמ
.ץמוא היהי
הנדל וביגה
 
4/6/03 9:03
ילט :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
יתריקי ,לעי
ץמואה תא יתרזא אל דוע .ךממ הרוחא םידעצ דוע קר ךומכ ינא
םע המ ?ידיגת הז תא םישוע ךיא .הזה השק ךכ לכה דעצה תא תושעל
עטקב וידעלב םירדתסמ ךיא ? הרורב ךכ לכה םידיקפתה תקולח
תוינק תביחסל ,םירבד ינוקיתל) תיבב ול תוקוקז ונחנאש םילגמש
(דועו דועו ןגהמ ריזחהלו ןגל תחקל - םידליה םע רוזעל ,רפוסהמ
העידיה ,וישכע יתוא לכסתמ יכהש המ םצעב הז ?הז תא םישוע ךיא
תצלאנ ינא םויהו םיימעפ תבשוח יתיה אל םעפ ,וב היולת ינאש
בצמב ימצע תא יתאצמ .הריכמ אל ינאש תומרב ימצע לע תולעתהל
אלו תפסונ הקד ותיא תראשנ יתייה אל םידליה אלמלאש תעדוי ינאש
בוט אל ,תרשואמ אל ינא יכ טושפ אלא ,תלבוס ךכ לכ ינאש ללגב
יפקתה ףוטחל ילבו ללכב ץמצמל ילב וב תדגוב םג ינא ףסונב ,יל
ילט ,ילצא בורקב .ךליבשב החמש ינא .ןופצמו תוירסומ
ילטל וביגה
 
 
18/10/03 2:45
ילמ :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
םינש ךשמב ינא .רהמ ושרגתהו ץמוא ורזאש הלא תא הכירעמ ינא
התארנ וז יל .שרגתהל וחילצהש םישנב יתאניק ידו יתלעפתה
לש תובר םינש רחאל 50 ליגב קר יתשרגתה .תירשפא יתלב המישמ
אל םג הז ךא .ימצע םע המלש ינא ןכ זא .םירשואמ אל םיאושינ
"קוש"ה ךותל הזכ ליגב סנכהל ללכב יל טושפ אלו הירופוא
םג ויה-דבל לש םיעגר הברה שיו . תויונפ םייונפ לש ליעגמה
ךותמ תודדומתה וז ךא םויה יל לק אל לכה ךסו -םדוק הלאכ םיבר
ןינעלו .םדוק העש ףידע דרפהל רבכ םא , תוטבלתמה לכל -הריחב
םאו .חתמו תובירמ וב שיש תיבב תויחל השק רתוי- םידליה
.ועגפי חרכהב אל םה םידליב םיבשחתמ
.ןלוכל החלצהב זא
ילמל וביגה
 
11/2/04 21:28
רגה :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.ךל םולש
ןיא ...תרבעש תראיתש המ תא םויה תרבוע ינאו 30 תב , רגה ימש
השימח השורג ינא..דבל אל לש השוחת שוחל םיענ הז המכ גשומ ךל
השח ינא לבא םיטושפ םינא םויה תודדומתההו זא הטלחההו 'דוח
..תראתמ תאש שפוח ותוא תא ..שפוח
.דות רמולו ךדי תא קזחל הצור
רגהל וביגה
 
9/4/04 20:12
יטב :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
,ךל םולש
לכב :ךיילא יל הלאש ,ךמצע תא הלגמו תרשואמ תאש החמש דואמ ינא
?ךלש םידליה םע המ ,ךלש תושגרה לע קר תרבדמ תא ךלש םירואיתה
הז ךלש םידליה תא תרכזה רבכש דעו ?ךומכ םירשואמ םהש תבשוח תא
םלועל םידלי םיאיבמ ךיא ןיבהל יל ירזעת השקבב .םיירגוסב היה
ינא ?ידמ רחואמ אל םאה ,תועט ונישעש םהל םירמוא ןכמ רחאלו
תלוכי דועו בוטה סקסה ,יונפה ןמזה ,שפוחה תושגר לכ תאש החוטב
בצמב יתייה ינא םכ ,ןויסנמ תרבדמ ינא ,ןכ !!!ךלעב םע םישגהל
םע השק דואמ הדובע יתישע ,םיידיב ימצע תא יתקזחה - ךלשל המוד
- ילש םיינעה לומ אצמנ הצור ינאש המ לכש יתנבה ףוסבו - ימצע
תושגרבו יל ןיאש המ לכב זכרתהלו הז תא תוארל אל יתרחב ינא
םירבג לע יתבשח ןכו ,רתוי השק הדובע ךרוצ הז םנמא .תויביטגנ
חווטל - יליבשב רתויב החונהו הלקה ךרדה היהת וזש יתנבהו םירחא
(עגרכ םוגעה) םייקה תא תחקל איה הרובגהו המכחה !ןבומכ רצק
תרעטצמ ינא .םדא ףאב עוגפל ילבמ יוצרה םולחל ותוא ךופהלו
ןויער תובישח תא ריבסהל יתלוכיו יאולה לבא ,תינפקת תעמשנ ינאש
.םידליל דחוימבו גוזל םג םיאושנה
יטבל וביגה
 
23/8/04 15:26
:תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ינאו םייתנש ינפל תרבעש המ תא יתרבע , ךומכ קוידב השיגרמ ינא
עגר לכמ תינהנו ,שפוחהמ תמעוט ןיידע
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/8/04 16:14
תרשואמ :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
.הנש הזמ השורג ינא
.הרזחב ייח תא יתלביקש השיגרמ ,הנש יצחכ רבכ ,ינא םגו
רשואה ייחל
ןיינע יאלמ םייחו
.הצמחה תשוחת אלל
תרשואמל וביגה
 
18/10/04 20:23
:תאמ
ןח לעיל הבוגתב
תוראשנ תורוחב הברהש המ הנוכנה הבשחמלו המזויל דובכה לכ
ןיא ,הבהא ןיא רשאכ "םידליה ןעמל" הרירב ילב םיסחי תוכרעמב
......."םידליה ןעמל" קר סרוק לכהו סקס
וז הבוגתל וביגה
 
21/11/04 20:51
:תאמ
ןח לעיל הבוגתב
!רמאמה לע הדות
קרפ תא הליחתמ הנטק הדלי םע ילש 30 -ה תונש תליחתב ינא םג ןכ
אל דוע ,תלבלובמ ןיידע ,תויגוז לש םינש 10 ירחא ייח לש 'ב
.תראתש המ תא קוידב השיגרמו ,ימצע תא תאצומ
וז הבוגתל וביגה
 
22/11/04 8:29
gilad :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
ךתיא חחושל חמשא .אלפנ תעמשנ תא
giladל וביגה
 
 
13/12/04 20:06
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
...ליימ יל חולשל ןמזומ
ןח לעיל וביגה
 
 
13/12/04 20:07
ןח לעי :תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
ןח לעיל וביגה
 
1/1/05 21:42
תינד :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
.תובוגתה לכ תאו הבתכה תא יתארק
.םידליב העיגפה לע ורבידש ולא לכל בושח והשמ רמול הצור ינא
.לעי לש המלידה םע תוהדזהל יל השקו 23 תב ,הריעצ הרוחב ינא
םישורג אל םירוה תאמ והשמ םידליל םיגאודה לכל רמול הצור ינא
.שרגתהל ולקש אל לועמ םג יתעדלשו
רוכזל החילצמ אל ינא .הנש םישולשל בורק רבכ דחיב ילש םירוהה
זוב ,סעכ םהניב שי .הבהא יתשחש ,םהניב הבהא לש דחא עגר וליפא
.תעדוי אל .לגרה .המשל תושידאו
םיראשנש היה יתעמשש המ לכ תויפוסניא תובירמ ךותב םינש ךשמב
םלועל םהו םירגוב םידלי ונלוכ ונא םויה .םידליה ליבשב דחיב
.ושרגתי אל רבכ
ליבשב דחי וראשת לא םלועל לבא םלועל :םירוה יל ובישקת
,ביבסמש םיבירה לכ םע ,תובר םינש ךשמב .עזעזמ הז !!!!םידליה
תיזטנפה התיה וז .ושרגתי ילש םירוההש יתמלח םיביר ילב םגו
.רחא תיבל רקובב םוקא ינאש םולחהו הז .ילש תודלי
םה .ושרגתיש תמלוח ינאש םהל יתרמא וליפא הלודג רתוי יתייהשכ
םושב הז תא תושעל אל רוציקב .ןטקה יחא ליבשב םיראשנש ונעט
.ןפוא
םירושקש םירבד ינימ לכב תוקלצ ילצא ריאשה הזה רשקהש החוטב ינא
היה ישוקב 20 ליג דע ,עדומ אל ןפואב רשקמ ארונ יתדחפ .הבהאל
ןב לצא יתבהא יכהש רבדה .ןושאר יתימא רבח 20 ליגב קר .טייד יל
.יתוא בהא אוהש המכ תוארהל דחפ אל אוהש הז יגוז
.והשלכ עקשמ ריאשה הז יחאמ דחא לכ לצאש החוטב יד ינא ,רוציקב
אמא .20 ליגב ונתחתה אל ילש םירוהה אל ,ןזואה תא רבסל ידכ קרו
םיינש םיאושינ ויה ולאו 30 טעמכ ןב ילש אבא ,23 תב התיה ילש
.םינש 6 ומכ והשמ ירחא קר םידליה .ולש
,ךל יעדתש קר יכ .הבוט אל תכרעמב םידליה תא וריאשת לא זא
תפלחתמ יתייה ינאש .הבתכש םישורגה םירוהה לש גוזה תבל וליפא
.םוי לכ ,םוי לכ ותיא
תינדל וביגה
 
4/1/05 17:09
הלול :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
רשקה תליחתב דוע בושחל ךל םרג המ - תעדל ןיינעמ יתוא ,לעי
?דחי השק םכל היהיש
הלולל וביגה
 
5/1/05 1:52
הליבשב וראשנש הדליה :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
התוא וארנ הלש םיסחיה תוכרעמ לכש ,36 תב .ינא איה תאזה הדליה
.תראתמ לעיש תכרעמה ומכ קוידב .תרדא יונישב תרבגה
,הניט ,סעכ היה יירוהמ יתדמלש המ לכ .תיתימאה הטירשה וז
דוע םנשי .הדיחי תב ינניא .גוז ינב ןיב תרושקת רסוחו תרוקיב
םה םגש תויגוז תויעב ןתוא לע דיעהל םילוכיש , םיטילפ ינש
.םיווח
וא .דנלינסיד לע זטנפל םוקמב .ושרגתי אבאמאש :תודלי תייזטנפ
המב ,וניתודליב םיקוסע ונייה ונחנא .םינכשה לש דומחה דליה לע
.(םירוהה)םתוא קיסעהש
.דחופמו בולע ץורית ,איה דחי םיראשנ הרואכל הללגבש ,הביסה
תויהל םהידחפמ הלצה שרקכ םידליב םישמתשמ תאז םישועש םירוהו
תכרעמ לעו ינשה לע דחאה תולתיהל םיפידעמ םה .םיאמצע ירק .דבל
ייחו םהייח לע תוירחאו המזוי תחקל רשאמ םהלש העוערה םיסחיה
.םהידלי
םייחהש םידמולו וחיוורה קר הלש םידליה .לעיל דובכה לכ :םוכיסל
.םתיא דדומתהל רשפאשו םידלי תדגא אל וז
.קיפסה הזו .ילש םירוהה םע יתייח .היגולוכיספ יתדמל אל ,אלו
הליבשב וראשנש הדליהל וביגה
 
6/11/05 23:31
תאיל :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הדות.דדועמ דואמ
תאילל וביגה
 
24/3/06 22:12
המענ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הייח ינא , תואז תושעלו םוקל חוכה ךל היהש ךב הנקמ ךכ לכ ינא
הזמ
אל דאמ ינאש םדא , בוט יל השוע אל ותיא תויגוזהש לעב םע 12
ילש ןטב תשוחת , םידליל בהוא אבא אוהש ןייצל שי , הכירעמ
תרמוא
קית חתפ אוהש תורמל תוחוכ יל ןיא בושו, שרגתהל הכירצ ינאש
תונברב
, תיבה לש תוחונה ללגב תראשנ ינא , שרגתהל תדחופ ינא
, טיליחהל יל ירזעת םא חמשא הנא , הבהא ךותמ אל חטב לבא
רתוי ןבשחל ילב הלודג ומכ תכללו םוקל וא תוחונב רוחבל המב
, ידימ
הדות---- השק הקוצמב ינא הכימתלו תובוגתל חמשא
המענל וביגה
 
 
29/9/07 0:16
:תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
תנבצעמה יתמח ללגב קר שרגתהל הצור ינאש דיגהל הצור קר ינא
אל ידלילו תברעתמ רבד לכב איהו תבהוא ארונ ינא ילעב תא יכ
?םישוע המ הפי תגהנתמ שממ
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/9/09 8:44
:תאמ
תשרגתמ לש הנמוימל הבוגתב
תא ךא המקנ תאז הנב ךרד הב תעגופ תא תיארונתועטהייהית וז
ילנויצר אל ךלש לוקישה םידליבו ךמצעב תעגופ
וז הבוגתל וביגה
 
27/9/07 22:50
הנינפ :תאמ
ןח לעיל הבוגתב
הנושאר תועט . ייחב יתישע תויועט יתש ,יתשרגתה ינא םג
יתשרגתהש הלודג רתוי דוע תועטו יתבהא אלש םדא םע יתנתחתהש
.ונממ
ןקרופל תושורג םהל םישפחמ םישורגה ,המ עדוי ימ אל ץוחב םייחה
.עפשב שי תושורגו ,רתוי אלו ינימ
.םהילגרל תחתמ הטמשנ עקרקהו תיבה תא ודביא יד םידליה
ןוכנ הז םאה בושחל דאמ ךירצ ילואו הטושפ אל יניעב תואיצמה
תא םימלשמש הלא םה . םלועל ונאבה םתוא ,םידלי שישכ שרגתהל
, םירוהה 2 םע עגשמ אל תיב םהל ףידע רוחאל טבמב .ירקיעה ריחמה
תויווחו דיב תודווזמ םע רמגנ יתלב לויטו דחא הרוה םע םיתב 2מ
.םילכסתמ םישוריגו ןיאושינ
הנינפל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא