םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיסחי~ישאר    
   

ער שיא
תעפי

 


רפסל ץרו ,24 תב תיסוכ תינמרב רובע תודלי יתשו השיא בזע אוה
הטלחהה תא לבא ,תתעבנ ןטבהו תדרחנ ןזואה ,םמוקתמ בלה .ה'רבחל
חתופ אוהש ןוכנ .ונממ חקא אל ינא ,יבמופב ותגוז תא ןנרקל הצימאה
אוה ,השיאבמה ותסיע לע דיעמ םותחנהשכש ןוכנ ,"ער שיא ינא" םילימב
תדוכלמל לפונ אל אוהש ןוכנ .המישאמ עבצא וילא תונפהל ילע השקמ
24 תב לש הפש תודוהל ידכ ןכ קיפסמ אוהש ןוכנו ,תולצנתההו תודסחתהה
תא שפחמ אל אוהו ,תרהמנה הטלחהל הארשהה םרוג היה 42 ןב לש ןיז לע
רבדהש ,ןיז ונילע םש ךכ לכ ,ןיז ונילע םש אוה ,ךפיהל ,ונלש רושיאה
השיאה םע הצמצמח תוהדזה תשוחת אוה הזה שגרמה יודיוהמ רתונש דיחיה
הנש הרשע שמח ינפל הייח תקסיע תא התשע אל הארנה לככש ,רבעשל
לע חלמ תורזל שקעתמש הלעב לש ותוטיהלב ,םויה דע הז לע םלשל הכישממו
םורופב תלכולמה הסיבכה תא סבכל ןאממו ,ימצעה יוליגה תוודחב םיעצפה
.ךכל דעוימה
,24 תב תיסוכ תינמרב שי ול .םיבשוח ונחנאש המ ולש ןיזה לע לבא
הלש רבגהשכ םגש הכרה השפנ קמועמ הנימאמו ,םיימואלניב םיסחי תדמולש
דיגת .תמא תבהא תאז ,ןנער הפ ךותב שישקמ ןיז תמרל םהיסחי תא טשפמ
לש המילא הרוצב תחכופמ תויניצ לבא ,לכשה יל לבלבתה דיגת ,יתבהאתה
אל ינא ,24 תב תילאיטנדוטס תינמרב לש הרועפ תובהלנ לומ ,ןיקזמ דוד
םתואש דע ןמז לש ןיינע קר הזש שחנל הלוכי ינא לבא ,הז המ תעדוי
.דבל .שידח עונפוא םע ריעה יבחרב םיטטושמ םמצע תא ואצמי םירבג


יודיוה הז" .אובל רחאת אל יאדוובש דיאל החמשל םג ,רבד לכל ןמז שי
ולש םוגעה יפיצפסה הרקמה תא ךופהל הסנמש ,ידג ריהצמ ,"ונלוכ לש
רסוח םישח םה ובש ,םייוסמ ליגל ועיגהש םירבג לש תיצוביקה היווחל
תועדומה םע ,םהלש ןיזה לרוגל תמייוסמ דאמ הגאדו םייוסמ דאמ החונמ
תויונמדזהה תריפס ךות ,ןואגב דוע דומעי חצנל אלש תדדחתמו תכלוהה
תוברועה" יפלכ הניטה לבא .תוננער תויגרפ ליחשהל תולכתמו תוכלוהה
ןהידשל הגאדב ןנמז תא תולכמש ,החונזה ותייער לש תורבח ,"תודיוגמה
לככ החינז תירבג בל תמושתל היאר לכ תויטתפב תוריקומו תולופנה
תויהל רומא שממ הלא םיעגרבש ,בתוכה דצמ ןהל הרומשה הניטה .היהתש
תוטנל ,םלועה גג לע תויהל ךל םרוגש יתעדות בצמ ותוא :בהואמ .בהואמ
יל תיארנ תאזה הניטה ,םיינונטק תונובשחו לער יציח לוטנ ,םלוכל דסח
ומכ ,ןטק והשמ חכש בתוכה תימצעה המשגהל ךרדבש יל הארנ .הרזומ
םייחהש הממ תונהיל ומכ ,תיתימא תאזכ תומלש שיגרהל ומכ ,בוהאל
.ךל םיעיצמ
הבהא םע ,20 ליגב .םש יתייה ינא םג :ילשמ ןטק יודיוב רוגסנו
.םירוסא םיסחימ תעפעפמה תושגרתהה םע .חכופמו רגובמ רבגל תומולחהמ
תונקדזהה דחפ תמועל ךלש םירוענה ןורתימ הנוזינש תאזה תימצעה הבהאה
האנה יתבאש ינא םג .םדקתמה וליג תורמל אלו ,ללגב יתבהא ינא םג .ולש
ביט תא יתעדיו ,ולש תוינדמחה רגובמה יניעב ריעצה יפוג תופקתשהמ
הז לבא ,לק היה אל הז ,תומוסרפב םירמוא ךיאו ,ףוריטב יתבהאו ,קחשמה
.לדתשה אל אוהש אלו ,סרכה תא דירוהל ול חקלש ןמזהמ רהמ רתוי יל רבע

הרענל ךמצע יניעב תימדנ תאו ,פילק ואדיוכ םייחה ,20 ליגב הז הככ
תוינידייורפה תומקנה תא תמקונ ,לוע לכ תקרופ ,תולובג הצוח תיחחרפ
יבשחתו בוחרב וב ילקתת ילוא םינש המכ דועבש והשימ ךרד ךלש תונטקה
לע םישל תחלצהש יוה לע ךמצעל יכייחתו ,ןקז הארנ אוה המכ ,ךמצעל
םורגיש הזכו ,ךלש היפרגויבב ץנצנמ בכוכ דוע .תאזה שוביכה תייזטנפ
אל ינא ?ןקז הזכ ,יתוחא יוו-ונ ,תולעפתהב קורשל רבהמ ךלש תורבחל
אל אוה ,םכח אוה םא לבא .תאש תערפומ הזיא ,יייפ ,תלגוסמ יתייה
ךלצא ונמזש עדי אוה ,וליבשב בוט המ עדוי אוה םא .ותשיא תא בוזעי
ירחא סקסש ,לשמל .26 ליג תוביבסב ךרעב םידמולש םירבד שי יכ .בוצק
הזיא הנשמ אלש .תירבג תונמרח תאז תירבג תונמרחו ,סקס קר הז ,לכה
תונמרח םדקמ) הטיסרבינואב ךלש הצרמה אוה םא וליפאו ,רבצ אוה םיגשיה
אצמנש םייחל רבחל ףילחת ןיא (םישוביכ תובאת תוריעצ ברקב ןטק אל
יחילצת תא אל ולש תונקדזהה ידחפ תאש .תאצמנ תא וב םייחב בלש ותואב
הנטקה הדליה לש וגאה יקמעממ ךתמשנ תא דיערמ הזה רבגהש ,אפרל
אליממ טק עגר דועש ,םירגובמה לש םלועב תחטוב לגר םישל החילצהש
ותוא םישרהל החילצמ תאש ךיאמ לעפתהל הקיספמ תאש ירחא .וילא יכייתשת
ךל בישקמ וליגב והשימש הדבועל תלגתסמ תאש ירחאו ,ךלש טקלטניאב
םיינהו ,ולש םירופיסה לכ תא רבכ תעמוש תאש ירחאו ,ךממ םשרתמו
לכ גשיה אל הז םצעבש םואתפ הניבמ תא ,ךתוא שגרל קיספמ ולש גניפורד
ענומש ינדרוט ןקז םתסל ךפוה אוה ,השיאל תכפוה תאשכ ,זאו .לודג ךכ
רשפא יא אליממו ,אבה עטקל לגלגתהלו ,ךלש שפוחה תיראש תא לצנל ךממ
.ותיא ףיכ אלו ,ךלש תורבחה יפלכ ינלבס אל אוהו ,תוביסמל ותיא תכלל
תא הכירצ אל תא ,םצעב ,ותשיא תא בוזעי אל אוהש ךל ףידע ,יל ינימאתו
: .תיצימ .ךלש ןופצמה לע הז

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מחפשת את מר גודבר
סקופ לכימ

הנשמות העכבישיות שלנו
ןובנ תאיל

גינקולוגיה - שאלות ותשובות
דלפ לאגי ר''ד

בחורים חדשים
תכרעמ

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא