םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

רעישה רעוב הקוורה שאר לע
ואלב הרהש

תחתמ לא ומלענש ,הלש ולאה תורעשה
יוניש תא לכמ רתוי תולמסמ ,עבוכל
,רחא דמימל רבעמה תא ,טלחומה סוטטסה
ןבומכ ,רתוי יוצר דמימ


אוהש םעפ לכבש ךכ ,תינקרוש 'ש שי הנטקה יתוחא לש ירטה הלעבל
תתחונו הנטק קור תפיט הפע ,ולש הזה גגומתמה ןוטב "יתשא" הל ארוק
.הלש שדחה שארה יוסיכ לע
יתשא" ,"?ונל ונתנ םילטנזיוה המכ ,יתשא" ,העשב םעפ ךרעב הרוק הז
הנכומ תא ,יתשא"ו "ךתוחאל דואמ םיאתי ןועמש ,יתשא" ,"?היחלמה הפיא
."?הפה תא םותסל
תענכושמ ילש תוערה תובשחמה םע ינא לבא ,רמוא אל דוע אוה הז תא ,אל
.ןמז לש ןיינע קר הזש
דע אל חטב ,ינא אל חטב .ןימאמ היה ימ ,האושנהו הפיה ,הנטקה יתוחא
.הלש רקיהו יתנפואה שארה יוסיכב התוא יתיארש
.ןיאושינ תעבטמ רתוי ברוצ
.תוהזה תדועתב "האושנ" בותיכהמ רתוי עובק
יוניש תא לכמ רתוי תולמסמ ,עבוכל תחתמ לא ומלענש ,הלש ולאה תורעשה
ינא" .ןבומכ ,רתוי יוצר דמימ ,רחא דמימל רבעמה תא ,טלחומה סוטטסה
."אל תאו .האושנ" עבוכה ילומ ךחגמ "האושנ


,הירט-האושנ-הריעצה תבה לומ לא אמא .םירוהה תיבב תבש ברע תדועס
רעישה רעוב ילש הקוורה שאר לע ?ינאו ,יוהד עבוכ לא ץרוק שדח עבוכ
:רמזמ אוהו
.הקוור
.הקוחמ
רדגל ץוחמ
.הקמנ איה


.תיתדה הרבחב ומכ ימיטיגל-אל הכ אוה הקוורה דמעמ הב הרבח ןיא
תיביטרסאה ,תינדמלה ,השדח-תימואל-תיתדה-השאה לע ונעמש ןכ ,ןכ
תנעוט הל תישענו ןליא רבב הלש ישילשה ראותה תא תושעל הצרש ,תחתפתמה
יוצר קר .יפוי .יסקודותרואה דסממה לש ןבואמה ומטחל תחתמ רשיה תינבר
תכפוה איה תרחא ,לעב הזיא דומצ היהי וזה םיראתה תמישרלש דואמ
."תויוטשב קוסעל יונפ ןמז ןומה הל שיש וזה תנוקוור"ל תיטמוטוא
?בל יבוט החפשמ יבורק ?םילהובמ םירבג ?הזה טפשמה תא רמאי ימו
דמעמה תונב הנומתל הנסנכת ןאכ ,אלו אל ?םמצע םעטמ םיגולופורתנא
תויתדה ,תובוטה ךייתורבח :ישונאה ןימה לש יראה עזגה ,ןוילעה
ןנושלב ךלומ הנקצקצתו הרזומ היח תייה וליאכ ךב הנטבת ןהו תואושנהו
."ךל ריכהל והשימ שי ילעבל" :אלפה טפשמ עיגמ דימת דימתשכ הלודגה
.ילעבל
.ילעבל
.ילעבל
.םימחרה ,יוא .םימחרה ועיגי דימו
,זכרמ תבישימ הזה רוחבה ,הדוהי" לש הזה רכומהו שפועמה בבסה םהירחאו
טבשה לכ םע האצי רבכ איה ,עגר ,ארונ אל לבא ךומנ תצק ,םכח אקווד
ךישממ ןהלש חמהו הצוחה םואתפ ול טלפנ ערו ןטק קוקחצ "?אל ,ולש
ךכ לכ איהש הבשח דימת איה ,בוט ?הכחמ איה המל ,27 תב איה" :בשחל
.דימ קנחנש ףסונ ןטק קוקחיצ עיגמ ןאכו ,"תדחוימ
,ךתוא הארי אל דחא ףאש תללפתמ ,ןורדסמה ףוסב ,םש ךל תדמוע תא יכ
לכ םע רבכ אציש אוהה רוחבה לש שבועמ תוצומח תושיגפ שארב רזחמל הסנמ
ולש-םיאושנ-אלה-םירבחה-לכ םע המאתהב ואציש ךלש-תואושנ-אלה-תורבחה
אל תובשחמ לשו תיבובקר לש חיר תולעמש ,תופייעה וללה תושיגפה ירחאו
,ךל תינקש הלודגה הטימה ךותל דבל תחנוצו התיבה תרזוח תא ,תוצוחר
תוריזנה תטימ הפידע רבכו םינפה לומ ךל חרוצ ,קירה ,ינשה דצה לבא
.אמא תיבבש הרצה
.תוקתושה הינפו אמא
תוטיבמ םייניעה ,םייניעה לבא הריעצה תבה תנותח הסינכה בלב החמש תצק
?םינמקורדה לש ןבה םע תאז לכב ילוא ,ונ" :תררוסה הרוכבה לא הניחתב
תיארנ אל שממ תאש ורמא םה ,הנותחב ךממ ובהלתה שממ ולש םירוהה
"-ךליגב
תולצנתה למלמל ליחתמו דימ םטאנ הפהו המשא תואלמתמ םייניעה רבכו
.המותס
.ךליגב תיארנ אל
-"ךליגב"ש תחאל תכפהש עתפ הניבמ תאו .ךליגב
.ךליגב
.הקוור
.הקוחמ
רדגל ץוחמ
.הקמנ איה


ומכ ימיטיגל אל הכ אוה תוקוורה דמעמ הבש הרבח ןיא ןיא ,ןיא יכ
תוצורמה תונשודמה תואושנה לש רוגסה גוחהמ קוחר הכו תיתדה הרבחב
.תואנוש ךכ לכ ונחנאש ןמצעמ
,ןכלש הצורמה העבהה תא ,ןכלש שארה יוסיכ תא ,ןכתא תואנוש ונחנא .ןכ
רתויו והשימ ונל ריכהל ןכלש םיגואד-וליאכהו םיבולעה תונויסנה תא
תויהל םילוכי ויה לזמ תצק םעש ,ןכלש םילעבה תא תואנוש ונחנא לכמ
!ונלש ,ןכ .ונלש םילעבה
אל !ונל) ונל הריכמ התיה הלקדש קיפסמ ?אל ,ונלצא ירקמ לכה ירה יכ
ונייה (!ונחנא !ןתא אל !ונחנא) ונחנאו ,ךיתחה יגח תא (!ונל !ןכל
ןוגיה תוכומ םייניעה ךותב קומע תולכתסמו הפוחה רבעל תושגרנ תודעוצ
.רשוא ונל תולחאמ ןתאשכ ןכלש
תולאשהו ונל ןגרפל תוסנמ ןתאשכ ןכל תונגרפמ אל ונחנא ,אל ,אל ,אלו
יחתנמ סנכ ?תומלתשה ,וישכע השוע תא המ ,ונ" לע ןכלש תוניינעתמ-קלעה
הזיא ?םירמאמ תביתכ ?תוננג ?תוזחמ ?ישילשה ךיירה לע תואצרה ?חמ
השדחה המכחה לע רפסל תוצרו קוהיפ ןכל תועילבמ ןתא הנה ,הנהו "יפוי
םיינתמה לע תוננולתמו .תומא ינאש הזה קותמה ןטקה ןואגה דליה לש
תורצה םיינתמה לא טבמ דימ תוליפשמ ונחנאו הדבאש הרזגהו ובעתהש
.תוקתושו ץווכמ םחר ול זורא ןכותבש ,ונלש
.ץראה תא הנאלמו וברו ורפ
.הלב-הלב-הלב המדאה תוהמא ,עזגה תורמשמ ,המואה תוהמא ,ןתא
םימסחנש םיטבמהו תוהבגתמש תוציחמהו םיטעמתמש ןכלש םינופלטהו
ונחנאש ונל תונתונ ןתאש וזה השוחתהו הכותל ןתסנכנש הרוגסה הדוגאהו
.היהנ אל רבכ םלועלו תובושח אל ךכ לכ
"תויקוור"ב ,תואלחנב הנטק הריד ונמצעל תורכושו תוכלוה ונחנא זאו
.ליבקמ ילא ונלוכ .קרב ינבמ ושדארב יראק ,ונחנא .תומסרופמה
.ונומכש תובולע .תובולע .תובולע .חטב ןכ ,הידוהיה
.םירבג-םיקוורה לש תובילעה םע תגזמתמש ,ונלש םייחה לש וזה תובילעהו
"םישקובמ" םה זא דע יכ ,רתוי רחואמ דובא הרקמכ םירדגומ םדיצמ םה
םהילע ךלה (?32? 33) יקוחה לובגה תא ורבעש עגרב לבא ,"םירגוב"ו
.ירמגל


הנטקה יתוחא לש ירטה הלעבשכ חמה ךותב יל תורהוד ולאה תובשחמה לכו
והשימ יל שי ,הרהש" ,יל רמוא אוה ,"הרהש" .הביחב טעמכ יב טיבמ
שיגרהל הליחתמ םינפב קומע לבא ,קזח וב טועבל הצור ?ינאו ."ךל ריכהל
.הווקתה לש אונשה רופרפה תא


:םיפסונ םיקניל
אשונב רמאמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
11/1/03 18:21
buitubsvk :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
buitubsvkל וביגה
 
 
11/1/03 18:39
הל בוטו תיסוד :תאמ
Test, just a testל הבוגתב
אל םייחה ןכ .תיב תרצות תוימשיטנאה ילג לע בכורש ת/דחא דוע
תחנו םיתב ינמ לכב שי םיטויס .םיינוליחל אלו םייתדל אל םילק
יתחפשמ תונב לכ .תמייק תינרדומ היסקודוטרוא .םירחא םיתבב שי
,תוליעפ ןה .[תינולח יתאצי אקוד ינא] ךכל אמגוד ןה
אל) ןהילעב לע תולועש םג שי ןהניבמו .תורצויו תויטננימוד
אל םייחה םאו .(תאז םג תללוש יניא יכ םא תיסיפ יתנווכתה
תחאו .השרגתהו המזוי הספת איה - ןהמ תחאל םינפ וריאה
לדבהה המ לבא באוכ ימא לש בלהש ןוכנו .האושנ הניא יתויחאמ
תיבב תבשוי אל הקוורה יתוחאו ?תינוליחל תיתד םא ןיב ןאכ
המ .םירזחמ ןוילמ הל שיו הליעפ דאמ איה - התוקוור תא הנתמו
ןיינמ ?ונאב ונלוכ ונממ רוקמה לע ןברחלו ליפשהל הזה גונעתה
תויביטימירפה ןכתא דמלנ תורואנהו םירואנה ונא" לש וזה הואגה
?"ןיתשהל ךיא
הל בוטו תיסודל וביגה
 
 
11/1/03 19:04
29קירא :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
:ריהבהל יל ינת זא ,ירבדל תסחייתהש - ?קדצב - חינמ ינא
תויוישיאו םייוטיב אנוש) "ןברחל"ו גועלל הנווכ יל ןיא
היטפמא ךותמ םירבדה תא יתבתכ .םדא/רזגמ ףא לע (תוילאנא
.ירשפא יתלב דוכלימב םיאולכש ,םישנ רקיעבו ,םישנאל
(םירבגה םג תמייוסמ הדימבו) םישנה לש בצמה יכ
םישנה לש בצמהמ ר ת ו י לבסנ יתלב אוה תוימואל-תויתדה
יפכ ,"ץחלה" תומכ .(...ללכב ימויקה בצמהמו) תויתד-אלה
(רבעשל) ונרוטקסב 28 תב הרוחב .הווש הנניא ,רמאמב ראותש
ץחלה תמצוע תניחבמ ינוליחה רזגמב 36 תב הרוחבל הווש
.תויפיצהו
- ןמצעל תושרמש תויתד תורוחב םג .סקסה לש ןיינעה ,ףסונבו
תושוע - ?תוכחל רשפא המכ יכ ,ןמצעל תושרמ ןה םייוסמ בלשמו
.ימינפ ערק תשוחתב ,םשא תושגרב ,ססוהמב הז תא
הליל לכב םישעמו חוור בצמ וב םלועב דיחיה רזגמהש יל הארנ
,הבישי רוחב אוהו הרקמב) רבח סקסל תלדשמש הרוחב לש םה
לש תשרב דוכל אוה םגש ללגב) ברסמ אוהו (הזכ בורל אוהו
.ימואל-יתדה רזגמה אוה (המודכו םירוסיא
םלועב םייח ירפ) םיאושינה ליג תיילעמ תמרגנ וזה היעבהו
.שדחה בצמל תיתכלהה תוסחייתהב היזיוור רדעיהו (ינרדומה
ינפל תדהמ סקסה תא דירפהל ךירצ : ילש הדידי הרמאש ומכ וא
.הנידמהמ תדה תא םידירפמש
.חיטב אלו ימשיטנא-וטוא אלו "ןברחמ" אל ...והז זא
?"תינוליח תאצי"ש הרהצהל ךלש קינה ןיב הריתס ןיא :בגאו
29קיראל וביגה
 
 
20/4/04 14:56
תיגש :תאמ
Test, just a testל הבוגתב
םולש הרהש
.םייק ןיידע טקילפנוקהו ךייתולימ םע יתמכסה
םלועה תשא ןיב תדנדנתמ ךמצע ךותב תא םגש םושמ טקילפנוק
, היישפוח םירוצעמו תולובג תרסח, לודגה
.שיא תשא ךתויה ןיבל
תוקוורה תמועל , השיאה לש תישיאה תוחתפתהה תקינח = םיאושינ
.תוחתפתההו שפוחה איש איהש
: הבישחב רדס תושעל ךירצ ילוא
הזו םיבוט םיאושינ ךא בוט רבד לכ םיקנוח ןכא םיעורג םיאושינ
שיש הממ רתוי תוחתפתהל עקרק םיווהמ , ךכ לע ביחרהל םוקמה אל
.הקוור תא רשאכ ךל
!ןוכנ רוחבל : םייחב בושח יכהו
םילאוש זא : הנוכנ הריחבל םינוירטירקה תא םיעדוי אל םאו
? ימ תא
, אשונב ביחרהלמ העיריה הרצק
!!!החלצהב
תיגשל וביגה
 
11/1/03 18:27
החמש הדוד :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.החמש אל יאדובו המכח הברת אל
ונניא טלחהב ישפנ לופיטש יל הארנ רמאמה תא תבתכ הב הרוצהמ
.רתוימ
ןווכב תרחבש יל הארנ אל .האנק הברהו םיימצע םימחר הברה ןאכ שי
תחנ תצק תפסוה - הזמ ץוח .ךלש ישיאה לוכסתה םע דדומתהל הרופ
וניא חלושמה יפיטואירטסה ןונגסה לבא םיסוד תואנושו יאנושל
- תיתדבוע אלו יתיתורפס אל - רבד םוש יל םרות וניאו םישרמ
.ךל ערשו תאנקמ תאש הנבהה טעמל
םירבד בותכלו עגרהל ילכותש ךכ ,בורקב ךלעב תא יאצמתש הוקמ
.רתוי םייתוכיא
החמש הדודל וביגה
 
 
11/1/03 19:21
תינמרחה תינברה ,לעי :תאמ
תויחא תאנקל הבוגתב
תויתדה לכ תא תאנוש ואלב הרהשש אלפ אל .תחא הליעגמ אי
לש תויגוצייה תויקינדונל תוקהבומה תואמגודה תחא תא .תואושנה
יתוביסמ ,תוינעבוכה דעצמ לכ לע התמ אל ינא םג ,תמאה .רזגמה
.ילש


:הרהשל הלימ לבא
תא ךל וחקלש ולא ןה תואושנהש בושחל ימצע לוג אל הז ,ידיגת
שמח רחאלש יל הארנו ,ירקמ אל אוה רבד םוש ,יל ינימאת ?לעבה
קהפל הליחתמ תייה םיללוהמה םילעבה דחא לש ותציחמב תוקד
32 תב ינא - ךתוא םחנמ הז םאו ,ךייחב יחמשת זא .םומעשמ
תכלל יתקספה הנש ינפלמו ,וצפקי םלוכשו ,ה ק ו ו ר ,בורקב
.(המל ישחנת) תועודי תוביסמ ,ילש אתבס לצא םירוקיבל תותבשב
.ךתוא םיבהוא ,יצמאו יקזח
תינמרחה תינברה ,לעיל וביגה
 
 
11/1/03 20:20
החמש הדוד :תאמ
תויחא תאנקל הבוגתב
?הלימ רזנצל ילב תוכומנ םילמב חלתשהל שדח דנרט הז םאה
ינא .םהב יתוא תללכה םלש רזגמ לש תרווע האנשל תוררגיהבו
לש תדהוא אל ינא .(!תבשב תבתכנ וז העדוה ?תוחכוה) תיתד אל
רבודמ המב ןיבהל ידכ .תואשנתהו היגוגמד תסומע תרווע האנש
הזב שיש ילב תבתכש םירעוכמה םיראתה רפסמ תא ירפסתש יד
.רחאה תאנש יוביל טעמל שממ לש ןכות הזיא
החמש הדודל וביגה
 
 
11/1/03 21:14
תינמרחה תינברה ,לעי :תאמ
?ךל הרק המל הבוגתב
הרקיה החמש הדוד
דיגהל הז המ - חלתשהל תלחתה תא .שדח דנרט אל הז ,אל
אלש ,תלבוס תמאבש הרוחבל 'קיזמ היה אל ישפנ לופיט'
?ולה .היח איה וב רזגמה תוקצהמ (התמשאב אל ,ןכ) התמשאב
תויוטשה לכ יכ עמתשמ ונממ - ךלש ןורחאה טפשמה הז המו
ילוא ותוא אצמתשכו ,לעב הל ןיאש ללגב הז שארב הל שיש
?הפ תיפיטואירטסש תאז ינא ?ולה ?עגרת
תינמרחה תינברה ,לעיל וביגה
 
 
21/1/03 12:41
הנכשה :תאמ
?ךל הרק המל הבוגתב
!!!!!תמזגה החמש הדוד ,זוחא האמ תקדוצ תא
הנכשהל וביגה
 
11/1/03 19:06
הבוטה היפה :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ךכ לכ שי יכ תוזז אלו תדלקמה לע םידיה ,בשחמה לומ תבשוי ינא
.בותכל המ הברה


תובישח לבקמ ןיאושינב רושקש המ לכ ובש ,המוד םוקממ האב ינא
,אמא השוע המ ,אבא השוע המ ,דמל הפיא ,גוז ןבה ימ :תיפוסניא
,ןיסוריאה תעבטב םולהיה לודג המכ ,םיללפתמ הפיא ,הדעה ,החפשמה
הנהכ דועו הפוחה תא ךורעי בר הזיא ,ןגני ימ ,ונתחתי הפיא
קד דע ונחטנ ,תלדגמ תיכוכז תחת וקדבנש םיבושח אל םיטרפ הנהכו
.האלה וטלפנו תירזגמ תוליכרב


חונ היהש ןמזב רקיעב .רחואמ אלו םדקומ אל ,23 ליגב יתנתחתה
סנכנש רוחב לכ יכ ,וצחל אלש חטב .ןתחתהל ילע וצחל אל תיבב .יל
רחא וא הזכ ןפואב םוגפ היה ,ילעב הנוכי םימילש ימ ינפל התיבה
:יואר אל םג ןכלו
וששח אבאמא .ינוליחו תומימת םיש שולשב ינממ רגוב היה ןושארה
אל אבאמאש המ .ףסה לע לספנ אוה ןכלו הער תוברל יתוא איצויש
הפיסומ קר םתודגנתהו ךכ וא ךכ הרקי תורקל דיתעש המש וניבה
.יתוא דמלל ול היהש המ לכל קותמו התפמ רוסיא לש הליה
לבא 'ונלשמ' היה אל םג אוהו) ידמ רתוי ברעתתש אמא התיה ינשל
.(םירדח ירדחב קר ושחל הז תא
.עשופ ומכ הארנ ישילשה
.דלי סולפ שורג אוהש וליגש דע םיבהואמ ויה םה יעיברב
וכז אל םה לבא םתיבב םיבר תוליל יתיליבש הלאכ ויה ןיבל ןיב
.ירוה תיבב תחא הקד אלו תולבל


םיאושינ לע ורביד םוקמ לכב ,אביקע ינבב ,אנפלואב ,תיבב
םהל ורשק .בהז עיבג הפוסבש תשגרמ האקתפרה ומכ ,תוצצונ םייניעב
םע .ילש תויגוזה תא יתלחתה םג הככ .םהמ בוט ןיא וליאכ םירתכ
םיהולאב יתנמאה .ונב תעגל לוכי אל ערש הקזח הנומאו הלודג הבהא
.םתמכוחלו ילש 'טבשה ינקז'ל יתנמאהו


ןהל ובשי םישנהו החנמ ללפתהל וכלה םירבגה לכשכ תותבשה תחאב
התיה זאש תונבה תחא םע חחושל יל אצי ,םיקחשמ םידליה דועב דחי
.םידלי השולש תדלל הקיפסה ןכלהמב םינש 5 האושנ
לע ,םידליב לופיטב היתוכילה םעונ לא ,הילא יתכרעה תא יתעבה
.הזב תדמוע יתייה אל ינאש יתרמא ,הלעבל סחיב תונלבסה
ידכ ךות .ךירעהלו רהמל אל יל העיצהו יכבב הצרפ איה יתעתפהל
םלוכש ,הככ היהי הזש הל רמא אל דחא ףאש הלמלמ איה תועמד
,תונעבותה תא ןייצמ אל דחא ףא לבא ,החפשמ ייחל רהוז םיקיבדמ
המצע תא תאצומ השיאה םינש המכ ךות םואתפש ,התוא םימילעמש
הלעב לש הריירקב תכמות םג ןבומכו םכוניחלו םיטוטאזל תיארחא
הבוגמ דועו וילאמ הרורב הלש תורסמתהה המל ?איה הפיא לבא
המל ?התחפשמ ןעמל השיאה תברקה תא םירידאמש םידוהי םיטסקטב
?הלש תוחתפתהה הפיא ?םיימיטיגל תוחפ הלש םיכרצה


עיגהשכ ,רתוי רחואמ םייתנש קר קמועל יתנבה ,זא יל הרמאש המ תא
תוחישש ,אנפלואב תושיאה ירועיש לכש יתנבה .ילש יאושינב רבשמה
תפיטש לש גוס הזיא לכה הז ,הטיסרבינואב תולכה תכירדמ םע הנכהה
,םדיקפתב ולעמ ילש טבשה ינקזש יתשגרה .תוילשא תריכמ לש ,לכש
וכישמה ,םייחל יתוא ןיכהל םוקמבש יתשגרה .לגרה תא וטשפ םהש
,ונמזב ,םתוא םג וטיעלה םהבש תויתואיצמ אל תודגאב יתוא טיעלהל
.תרחואמ היהת ילש תוחכפתההש וויק קרו


םיירזגמה תודסומב יתשכרש עדי תרזעב אל יתלצה ילש םיאושינה תא
רשי לכש י"ע אלא ,םהילא יתכנוחש םירותיוה י"ע אל םג ,ילש
יל התשע רזגמה יכרעב הטיעב ,ייחב הנושארל .ילש םוקמה לע המיחל
.הליעוה וליפאו בוט


ופלחי .םיירט םיאושנ לש הרהוי וז .ולש תא רמול ירטה ךסיגל ינת
,הרהויה ללגב אל םעפה ,רמואש המ תא דיגהל ךישמי אוהו םינש המכ
השיתמה הרגשה ,רהוזה םועמע תורמלש ימצע עונכל ןויסינ ךותמ אלא
תפדעומה הביטנרטלאה ןיידע םה םיאושינה ייח ,גגופתהש םסקהו
.(?אל ,ונלוכ וכנוח ךכ ירה)


בצמ לכל .הלשמ תורצ שי הל םג ,רתוי קורי אל הנכשה לש לעבה
הרורב תופידע יניעב ןיא .ולשמ תונורסחו תונורתי יתחפשמ
לש הדי םעפו הנוילעה לע וז לש הדי םעפ .תוקוור לע םיאושינל
םייונישבו יב םגו גוזה ןבב ,תוביסנב ,םויב יולת הז .תרחאה
.הפוקתה התואב ילש תונוצרב וא יב םיללוחתמש


החוטב ינא .הנושארל תאשינש 32 תב לש התנותחב דוקרא ,אבה עובשב
.לזמ הל לחאא קר ינא .החוור תוחנא ןומה הנפחרת םלואה יבחרבש
הבוטה היפהל וביגה
 
 
11/1/03 20:56
ןירדנמ :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
.הלימ לכ םע המיכסמ ינא
.ןיקתה רדסה לע רומשנש .ןתחתנש דע ונל וחיני אל
.םתוא הדיחפמ ונלש תוקוורה
ןירדנמל וביגה
 
 
22/1/03 11:38
המל :תאמ
ל הבוגתב
תודחופמ םישנ תרצימ אלא הדיחפמאל תוקוורה .תויוטש
המלל וביגה
 
 
22/1/03 20:24
סיטרק :תאמ
ל הבוגתב
םידחופמה םה םירבגה .קתומ ,תודחופמ אל תוקוור
סיטרקל וביגה
 
 
23/1/03 18:07
הכלמה ןויצמולש :תאמ
ל הבוגתב
הדוקנ .םעפ ףא םידחופמ אל םירבג
םישנ קר
הכלמה ןויצמולשל וביגה
 
 
23/1/03 20:17
סיטרק :תאמ
ל הבוגתב
ונחנא אל תוסרסמה ןתא ,קתומ אל
סיטרקל וביגה
 
 
24/1/03 14:59
הכלמנ ןויצמולש :תאמ
ל הבוגתב
?סרוסמ רבג רמוא הז תאו
הכלמנ ןויצמולשל וביגה
 
 
11/1/03 21:02
רדמס :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
ויה יל םג לבא ,תוילשא תוחפ םע םנמוא ,30 ליגב יתנתחתה ינא
לבא .רשואב וליפאו ,האושנ השיא לכל ומכ ,ילש תויוחקפתהה תא
.רחא םוקמב רבכ יתבתכ הז לכ לע
האנשהו תורירמה לבא ,ישוקהו ,ךלש באכה יל ןבומ - הרהשלו
תמחמ ןתוא הצקמ תא םויהו ,ךלש תורבח ויה לומתאש ולא יפלכ
,ינפל ונתחתה ילש תורבחהמ הברה .הזל רבחתהל הלוכי אל ?סואימ
בצע יל טבצש וליפא .ןליבשב יתחמשו ןהלש הנותחב יתדקרו
"?ינא יתמו"ה
?תאזה תוטשה תאז המ - םירוחבה תא ךל וספתש ולאב וזה האנקהו
לע ירזגת ךכ - םיימצע םימחר תאלמו רתוי הרירמ ייהתש לככ
םיקפסמ אל םוי םוי ייח - תודידבל רבעמו ,תודידבה תא ךמצע
.תא תאז ,רדגל ץוחמ ךתוא םימשש ךלש םירוהה אל הז .םילכסתמו
רדמסל וביגה
 
 
11/1/03 23:53
החמש הדוד :תאמ
!המיסקמ תא ,הבוט היפל הבוגתב
.ימינפתש הוקמו רדמס ירבד תא יארק הרהש
החמש הדודל וביגה
 
 
12/1/03 12:30
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
!המיסקמ תא ,הבוט היפל הבוגתב
ןיבהל ךממ רצבנ ךא ,הרהש לש הבאכ תא הניבמ תא ,הרקיה רדמס
.התוא םיבבוסה יפלכ תזחוא איה םהבש םיילילשה תושגרה תא
תא ,וירהוס תא אנושש ריסאה תא ןיבהל ךל השק ךכ לכ המל
ודגנ דיעהל םיכישממו ודיעהש ולא תאו ויקיזא תא ,ויטפוש
אל לע ,תיטאמגיטסה ותאילכל יארחאש ירופאטמה ןידה תיבב
?ופכב לווע


שבכנה תורענתה לש ימיטיגל בלש םה בועיתהו האנקה ,רומרימה
.שוביכהמ
תאבהב ןושארה דעצה תא תננוכמ רשא הרעבה םהש חינהל ריבסו
.ירוביצה םויה רדסלו תישיאה תועדומל אשונה


,הירוטסהב ,םלועמ
תולהנתהמ ןוצר תועיבש לש חור ךלה ךותמ הכפהמ הננוכ אל
הביבסה
.הכותב ךמוקיממ ןשודמ ימצע קופיס ךותמ וא/ו


,ספתנ יתלבה ישוקה תא ןיימדל ליחתהל החילצמ אל ללכב ינא
,תילאודיבידניא ךרדב םירחוב רשא רבג וא השא ינפב דמועש
םישקבמ םה ןיידעו ,תינרמש הכ הרבח ךותב ישארה םרזל תדגונמ
.הרבחה התוא ברקב םיימיטיגל תויהל


ליבש לע הכרד תא השוע ןיידעש הרבח ךותב ,תינוליח השאכו
עבוכה תא הריסמ ינא ,ילכראירטפה יוכידה ינונגנממ תורענתהה
הצימאה ,הייתדה יתוחא ינפב
.הכרבב די הל טישוהל תשקבמו


הכורא ןיידע ,ונלש תינרדומ קאלעה ,תינוליחה הרבחב םג ירה
.תורואנל םיתחתחה ךרד איה
,םיסותימה ,תומרונה ,םיבותכ יתלבה םיקוחה םה םיבר דועו
תא םיחיצנמש םייתוברתה םינוקייאה ללשו םידסוממה םיסקטה
םימודא ,םיבוהצ ,םינבל םדא ינב ,םירבג ,םישנ לש םמוקימ
תונלבוסה רסוחו יוכידה לש הנשיה הייכראריהל םאתהב םירוחשו
.הפיטמ איה ול ,'רחא'ל


תישחומ תרוכזת ומכ הז ,הרהש לש הירבד תא אורקל ,יליבשב
.עיגהל תפאוש ינא ןאלו תאצמנ ינא הפיא ,האב ינא ןיאמל
?אל ךליבשב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/1/03 10:01
רדמס :תאמ
היתפמאה לש תיכוכזה תרקתל הבוגתב
תא ימתסת" התוחאל דיגי הלש סיגהש עגרל הפצמ הרוחבה
.ונתחתהש ללגב הלש תורבח ויהש תונב תאנוש הרוחבה ."הפה
םלוכ תא המישאמ ,היתורבח לש גוזה ינב תא תדמוח הרוחבה
תוושכ תוקוורה לע תינעזגה תולכתסהה לבא ,התוא םיצקמ םהש
איה יכ המצע םע ארח השיגרמ איה .הנממ קלח רבכ איה תוחפ
תאז .הבאכב םלועה לכ תא המישאמו ,והשמ הל רסחש השיגרמ
תומרונה ךותב תוססובתהו םיימצע םימחר ולא ,הכפהמ אל
.ךתוא תוצקמש
ילש דבלה ,הריחב ךותמ הקוור ינא - תרמוא אל איה
השק יל היהיש ילש תוישיאב םיקלח תחתפמ ינא ,ימיטיגל
הרידב הנכסמ איה המכ תרפסמ איה .םידלי יל ויהישכ חתפל
הצור איהש תונבה לכ תא תאנוש איה המכו ,הלש הדדובה
תומרונ תונשל וצר םישנאשכ וליחתה תוכפהמ .ןהילענב תויהל
.הלש סוטטסה תא הכבמ הרהש ,תומייק
רדמסל וביגה
 
 
13/1/03 16:25
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
.אלל הבוגתב
יבגל ךלש העיבקה םע המיכסמ אל ינא הניגבש הביסה
הרירב ךותמ המצע לש סוטטסב תססובתמכ הרהש לש הגולטיק
ךותמ הארנכ) רוטה תביתכל תסחיימ ינא יכ איה ,תיביסאפ
יטייופארת טקא לש תויוכיא (תבתוככ ילש תישיאה הייווחה
.תיביטקא היישעל ליבומש שפנה ןובשחב ינושאר דעצ לשו


,הרהש ,ךתחילס תא תשקבמ ינא הפו
,גיזיינורטפב ןיעה תיארמל ,תאטוח ינאש ךכ לע
.רדחב תחכונ ךניאש וליאכ ךיילע רבדל ימצעל השרמ ינאשכ,ילש תישיאה תונשרפה יפ לעו רמאמה ןמ הלועש יפכ
ןכא ,הקוורה חצמ לע תיוותכ תקבדומש ךומנה ךרעה תמגיטס
רבודמ אל םנמואו .הרהש לש התסיפתמ קלחכ ,עגרכ ,תמייק
תרזעב הברקל הנתוהש הזכ אלא ,התייווהמ דרפנ יתלב קלחב
הפו .תלהנתמ איה הב הרבחה לש יביסנטניאה הלומעתה ךרעמ
ןוימדה תאו ינושה תא רוקחל ןיינעמ תויהל לוכי היה
.בומרבא יתא לש הז ןיבל ואלב הרהש לש ביטארנה ןיבש


...חחחפ ?העוט ?ינא) העוט ינאש ןבומכ ןכתייו ,רורב יל
רועינל טספינמכ לכ םדוק זחמוה טסקטהש ,(!םואתפ המ
רמולו םלועה לומ דומעל םדא לכויש תנמ לע ןכש .ימצע
:אלמ הפב
.ינאש ימ ינא
.רדסב םדא-ןב ינא
ימ לע קדטצהל ךרטצאש ילבמ לבוקמו בהאנ תויהיל יתוכז
היהאש ליבשב יתלוז תא לוספל וא/ו ,אל ינאש המו
ךות ,ומצעב ומצע תא לבקל םדוק אוה בייח ,ימיטיגל
.תויטנוולר אל ,תומודק תועיד ךמס לע תונטפושמ תוענמיה,תיתורפסה הנצקהה תוקינכט םג ןבומכ תומייק ,ךכל רבעמ
לש םלוגיעו םייקסטורגה תוזוחמל תופחסיהה :לשמל ומכ
היהיש ,םייוסמ אשונ לש ותשחמה יכרוצל ,תואיצמה תווצק
.האירקל עשעשמ םגו ןיינעמ םג


ולש םייפנכה תשירפמ קלחכ ,רובעל בייח ירה םדא לכ
תרביכ תא ,תיאמצעו תרגוב הבישחל ולש רבעמהמ קלחכו
תוינתההמ רענתהל ליבשב רובעל ךירצ אוהש ךרדה
.ותעדות תישאר תא ובציעש תומגיטסהו
טרפכ ומצע תא םקמל ףאוש םדא לכש הנימאמ ינא ,ןכ ומכ
לככ ,הרימשה םע דחי ,ותוא תבבוסה הרבחה ךותב ימיטיגל
תויווחב תוסנתהל תוכזה ,תישיא הרימאל תוכזה לע ,ןתינש
םע םיכרע םלוס ןנוכל תוכזהו יעצמא יתלב ןפואב תובצעמ
קיזהל ףאוש אוה ןיאש יאנתב ,ילאודיבידניא חוחינ
.ותלוזל


.ואלב הרהש תא אלו ךתוא הריכמ אל ינא
הרבחב תלדג תאש הדבועה תא הנוכנ תשחנמ ינא םא לבא
תא ןייצל ידכ תונרמויב עגרל ןאכ ןכתסא ינא ,תינוליח
חוצפל הרהש הסנמ הנממ הלחתהה תדוקנש ההובגה תוריבסה
תרחא החיתפ תדוקנ הנה ,המצע תלבקלו ,רורחשל הכרד תא
תורדעהה יל המרצש הביסה ,השעמל ,תאז .ךלש וזמ ןיטולחל
.הילא ךלש ךיירבדמ הכימתל דיה תטשוהו היתפמאה לש


הקיז יהשזיא ךותמ תלהנתמ תא ללכב םא :רתוי טעמ ראבלו
םלעתמש יטסיטילא םזינימפ החירמ ינא זא ,םזינמפל
,וניתויחאמ הברה תועוקש הבש ,ץובה תפציר תואיצממ
.יתדהו יתרוסמה םלועב
טעמכש המ ,יטסינמפה טקפסאל סחייתהל הצור אל תא םאו
תא תושעל תלגוסמ ינאש חיננ לבא ,ירובע ירשפא יתלב
תניינעמ תא יכ אקווד ,ךתיא גולאיד ןוניכ םשל ץמאמה
, יגולופורתנאה טקפסאב זא ,ךתעד תא הכירעמ ינאו יתוא
קמוע תאו הרהש לש הירבד תמצוע תא טופשל יתעדל ןתינ אל
םידדומש םירטמרפה ךמס לע ,םהמ עמתשמש דוכלמה
תוברתב האושנ השא וא ,הקוור לש םילוכסיתו תויוגהנתה
.תינוליחה


:תלחאמ ינא הרהשלו
.ןמא ,ונימיב הרהמב ,תויתרבח תויגתמ לקו םיענ רורחש
.חומב ןצמחה יל רמגנ ,ףוא ,והז
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/1/03 19:39
רדמס :תאמ
תונשרפ לש ןיינע לכה ילואל הבוגתב
:ליחתאש יאדכ זא ,בוט ונ .ינממ תשרוד תא השק הדובע
תוריעצ לע לעופש שבכמה לש וחוכב הטיעממ אל ינא
יתנבה ילש תויתדו תורקי תורבח המכמ .ןתחתהל תויתד
תואשונו ריעצ רתוי הברה ליגב תוליחתמ ןהמ תויפיצהש
הרמתשנ יתדה רוביצב יכ ילוא .ינעבות רתוי הברה יפוא
ךרע איה החפשמה יכו החפשמ לש דחא גוס קר שיש השיגה
תרכוז ינא .רחא וא הז ישיא ךרוצ לכל םדוקש ,ןוילע
םג דחא םוי םאה - תואדווה יא תא תאשל היה השק המכ
המכ תרכוז ינא .דבל ראשא ילואש וא ,הרקי הז יל
רסוח תשגרה תאו ,םיקוור תריד תויהל הלוכי הדדוב
םירבדה תא הניצקה תמאב הרהש ילוא .תומיגפה וא ךרעה
.ריבעהל התצרש הדוקנה תא שיגדהל ידכ
.ילוא
לכ ובש םלוע תראתמ איה !האצותה ,תיליל ,האצותה לבא
המלו .היתורבח םג ,התוחא םג ,ביואה איה האושנ הרוחב
המישאמ איה .אונשה ביואל ףרטצהל ?תלחיימ המצע איה
תורבחה תאו יתדה םיכרעה םלוע תא ,הלש םירוהה תא
איה המ לבא ,המוגפ השיא לאכ הילא םיסחייתמ םהש ,הלש
ןימאמ ינאה רותב הגיצמ איה המ ?הביטנרטלאכ העיצמ
ןיא הזכ ילילש לגעמל .קוידב תוסחייתה התוא תא ?הלש
אל םגו יתדה דסממהמ תורענתה ןאכ האור אל ינא .אצומ
תורירמו באכ לוכסת ןאכ תארוק ינא .רחא ןוויכב הריחב
התוא תואלממו התעד לע וזה הריעצה השיאה תא תוריבעמש
איה ךכש יל לבחו .המצע יפלכו התוא בבוסה יפלכ האנשב
יתלב הרוצב הצימא איהש רמאי התוכזל .םירבדה תא האור
אל איהש לבח .דואמ תרשכומ הארנכו אילפהל הנכ ,הליגר
.תאזככ המצע תא האור
דיגהל .יתא/ירופיס הז "ביטארנ"ש בותכ ןולימב
?"הרהש לש רופיסה" דיגהל ומכ הז "הרהש לש ביטארנה"
- הרהשל יתא ןיב היגולנאל רשקב .(תמאב תלאוש ינא)
תעגונ יתא לבא ,המוד דואמ היווח לע תורבדמ ןהיתש
.היטפמיסלו תוהדזהל יל תמרוגו יבלל
דע תיטסינימפ רותב ימצע לע יתבשח אל -םזינימפה יבגל
ןיבהל יל םרגש תוננב לש םורופל תאבהש טוטיצ יתארקש
אל ינא לבא .םייטסינימפה תודוסיה יפל היח ינאש
.םזינימפ לע קיפסמ תעדל תרמייתמ
רדמסל וביגה
 
 
14/1/03 10:08
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
,הככ זאל הבוגתב
יתוברתה חישה לעו שארה דבוכ לע ךל הדות ,לכ םדוק
.ןיינעמהו
(-: ?הא לפטיהל ימל יתעדי


יפלכ תטקונ ןכא הרהשש ךתיא המיכסמ ינא ,תינש
אל הרואכל איהש תורירמ לש תמייוסמ הדימ התביבס
יתעדלש ,תרמואו תרזוח ינא ,םלואו .האירקל תינניח
םויקה תייווחש םינוש םישנא טופשל קדצה ןמ הז ןיא
.םיהז םירטמרפ יפ לע ,הנוש םהלש
ךלש םיידיב ךלש םייחה תא יחק' לש הזה רובידה לכו
תא ,הוולש רכוע ןפואב יל ריכזמ ,'רמרמתהל םוקמב
וא ,התיבב תראשנש הכומ השאש תנעוטש הבישחה תרוצ
וא ,המיאה לגעמ תא תצרופ אלש תיתרדס תסנאנ
,ירוטטקידה רטשמה תא ליפהל םיחילצמ אלש םיניטסלפה
הרימאה .םמצע לע רמה םלרוג תא םלוכ םיאיבמ
,םיקרפל תוררוג תואמגודה ןתואש ל"נה תממוקמה
יאנתב הדירשהו תוריחה רסוח טקפסאמ ןיטולחל תמלעתמ
.ןירוח ןבכ תולהנתהה תמועל ,יבש


ןפל תשרופמ תועדומ הארמ ןכ איהש הדבועל רבעמ
תוערה תובשחמה םע ינא") היתובשחמ לש ילילשה
לש תימלוגו תילויה הקעז הירבדב יתאצמ ינא ,("ילש
תואתשמה וניניע דגנל תרענתמו הצברמ המקש תחא
תונשרפ וזש ןיטולחל תויהל לוכי ,בוש .הילבכמ
אל ךיא ןיבהל יתישקתה טושפ ינא לבא ,ילש תיטרפ
.םייפכ הל םיאחומו לוגיע יצחב םלוכ םידמענ


התוחאל תסחייתמ איהש הנימאמ תמאב אל תא ,רבד דועו
הדנרימש בושחל ומכ הז ירה ?בייוא לאכ היתורבחלו
הלש קוניתה תא ףילחהל תלגוסמ "הלודגה ריעהו סקס"מ
איה יכ קר ,ןשייתי אוהו הילע סאמיישכל ,רחאב
ותבישימ ןיינע תושעל אל ןוצלב היתורבחל תרמוא
קנראה היה אוה וליאכ וילא סחייתהלו הדעסמב םתיא
.הלש שדחה


תולעל בושח יניעב המכ דע רמול יתיצר קר :םויסלו
םידוקהו םיכרעה תסבכמל תועדומה תא קרפה לע
לש רקיעב .יוכיד הברה רתתסמ םהירוחאמש ,םייתרבחה
לש ליחבמ יכה הצקב .םירבג לש םג טלחהב לבא ,םישנ
ברה תעפות ןואגב הל תדמוע ,הזה הקיתשה רשק
דוגינב ,12-16 תונב תודלי ושושב ןתחמש לאינבימ
.לארשי תנידמ יקוחלו ירסומ בוט םעט לכל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
14/1/03 10:24
דכול :תאמ
,הככ זאל הבוגתב
איה .םיקודהה םילבכה ללגב באכ לש הקעצ ןאכ שי
בלש איה באכב הרכההש ןוויכ םהמ ררחתשת ילוא
.םילבכה תרסהל ךרדב ןושאר
דכולל וביגה
 
 
18/1/03 5:12
לובלב תלוכא :תאמ
םילבכמ תורענתה אל וז ,אלל הבוגתב
ןואל רדמס לש הרמאמל ביגהש דכולה אוה התא םא
ךל הכחמ - "יצחו שולשו םישולש ליג רבשמ"
.התוא ארקל ךל ןמדזי םא חמשאו םש ינממ הבוגת
לובלב תלוכאל וביגה
 
 
18/1/03 20:18
:תאמ
םילבכמ תורענתה אל וז ,אלל הבוגתב
.תוננב לש םורופב אוצמל לק
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/1/03 1:22
ויוי :תאמ
םילבכמ תורענתה אל וז ,אלל הבוגתב
?רבדמ התא באכ הזיא לע
התיה איה הצור התיה איה םא .הלש הריחב וז
.הלאשב תרזוח
ויויל וביגה
 
 
22/1/03 20:26
הווקת אלל :תאמ
םילבכמ תורענתה אל וז ,אלל הבוגתב
...םלועל ורסוי אלש םילבכ שי
הווקת אללל וביגה
 
 
14/1/03 11:16
:תאמ
,הככ זאל הבוגתב
?הככ אל
תוימיספו האנש אלמ אוה ןידעו רמאמב בוש יתנייע
תאז .התיא תוהדזהלו תבתוכה תא בבחל ילע םישקמש
- הרהש לש התנשמל יכ יונישל איבתש השיג אל
שארה יוסיכו הנותחה אוה ,היתויעבל דיחיה ןורתפה
תובוגת יתש ןאכ יתארק .אצומ ןיא ןכלו .אונשה
השיאה לש היניניע תא רתוי הברה תומדקמ יתעדלש
."המשמ יתאז" לשו הבוטה היפה לש הבוגתה - תיתדה
"אלכ"ה ךותב חתפתהל תוסנמ ,םירבד תושוע ןה
תובוגתה .ןהידי ומב ןלרוג תא תונשמו ,לוכיבכ
רמאמה רשאמ תונכו תוישיא רתוי הברה ןהלש
,תוחקופמ ,תוימיטפוא תורימא תוליכמ ןה ,ירוקמה
לש הפורצה האנשהמ רתוי הברה בלל תועגונו תונימא
,יניעב תיתימא תיטסינימפ הרימא יהוז .הרהש
בוט םלועל תורחא םישנו ולאה םישנה תא ברקתש
.םייפכ תאחומ ינא ןהל .רתוי
לש תועמשמה תא השקבב יל יריבסת ,תכלוה תאש ינפל
תילויה הקעז"ו ,"X לש ביטארנה" םיטפשמה
.תיניצר ינא ."תימלוגו
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/1/03 11:17
רדמס :תאמ
םילגעמב תוענ ונחנאל הבוגתב
יתחכש .ינא תאז "םילגעמב תוענ ונחנא" הבוגתה
.םש בותכל
רדמסל וביגה
 
 
14/1/03 12:50
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
םילגעמב תוענ ונחנאל הבוגתב
.ירמגל תינצלפ יתוא תאצוה
םיטפשמ רצקל דומלל יל קיזי אל תמאב ,ןייוש ונ
ינאש ינפל ,תיביטקינמוק רתוי הפשב שמתשהלו
.יתוא ןיבמ אל דחא ףאש ןנולתהל הצר


:הככ זא
יתש לש ןהירופיסל יתנווכתה ןכא ,ביטארנ הלימב
.םישנה
לברוסמ הזש) "ימלוג ילויה" יוטיבבו
הייעב" דיגהל ומכ םצעב יגולוטואטו
("תיטמלבורפ
תינושאר הקעז התוא - םירקס למיירפל יתנווכתה
"הקעצה" רויצה ול הלוע ינוימד ייניע דגנלשכ)
תויצאיצוסאב רבודמש ןכתיי ,בושו .(קנומ לש
ןטבה ךותמ תעקובש תיסיסבה הקעצבו ילש תוישיאה
תסימרל יד !שוביכל יד :חסונב ילש תיטרפה
םתס וא !תומגיטסה תחצנהל יד !לאודיבידניאה
!יד


.םילגעמב תוענ ונחנאש רמול רשפא ,ןכו
?ךכב ער המו
לע םיילגעמ םיגולאיד הפידעמ ,ימצעשכל ,ינא
:ומכ תוצרחנ תועיבק לע ססבתמש ןתמו אשמ ינפ
ינא" :וא ."ןבל" לומ "רוחש"ו "ער" לומ "בוט"
,ךטבמ תדוקנב ןויעה ."העוט תא עמשמ ,תקדוצ
המ תדימב יתוא ליכשמ ןכ ,ילש וזמ הנושה
ןיידע ינא ,יכ םא ,תפסונ הבישחל יתוא ררועמו
לכב האורו ואלב הרהש לש טסקטה לע תלכתסמ
לש טנמומ ,תודגנתה ךב תוררועמש תורימאה
לע קומע בצע וב ברועמש ימצע ךוחיגו הנצקה
לש ןבומב אל יתרוסמ) יתרוסמה סותאה לש ונוטלש
ןעמל תוגוזב תיטמוטוא תורדתסהל ףיטמש (יתד
.יתרבחה רדסה לש ותרימש


.םירבדה לע ביגהל ידכ הפ אל המצע תבתוכהש לבח
.ןיינעמ תויהל לוכי היה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
14/1/03 13:20
רדמס :תאמ
תחא הערל הבוגתב
םילימה תא תעמוש ינא .תינצלפ ךתוא איצוהל
םהב שומישה תא ןיבהל יתיצרו םעפ ידמ ולאה
:תודוקנ המכ .דימתלו תחא
תמאה תא רמאמה לע הכילשמ תאש יל הארנ .1
.דמחנ אקווד הזו ,ילש תמאה תא ינאו ,ךלש
הב הרוצהמ יל רורב יד - הרהשל רשקב .2
תא החלש אל הרהשש ישארה ףדב גצומ רמאמה
םוקממ "לאשוה" רמאמהש אלא ,תוננבל רופיסה
.רוניל לש רמאמה ומכ ,רחא
,גוזב רדתסהל יל םיאתמ דואמ אקווד עגרכ .3
תורדתסה תורוצש לבחש ךתיא המיכסמ ינא לבא
.תותוחנ תובשחנ תורחא
.תשבכנ וא הסומר השיגרמ אל ינא ללכ ךרדב .4
?יללכה בצמה הזש שיגרהל ךל םרוג המ
רדמסל וביגה
 
 
15/1/03 0:36
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
יתנווכתה אלל הבוגתב
(-: תנווכתה אלש


:ךלש .4 ףיעסל הבושתבו
תשבכנו הסומר תויהל ןיב לודג לדבה שי
,ישיא ןפואב
.תיללכה הנומתה תא ןיבהל תלוכיה ןיבל


קיפסמ ,תיללכה הנומתה תא ןיבהל ליבשבו
אורקלו ביבסמ םזמזמש ןומהה לכל בישקהל
.אשונב ובתכנש ,תופש ללשב םירמאמ תואמ
,סקופ לכימ ע"ע .'תוננב'ב ןאכ וליפא ,ןכ
...דועו ואלב הרהש ,בומרבא יתא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
15/1/03 13:43
רדמס :תאמ
תעדוי ינאל הבוגתב
(-: םילימה יתנבה אקווד םעפהו
באכה לבא .ןוכנ הז ,ןתחתהל יתרבח ץחל שי
עבונ וילע תורבדמ תרכזהש תונבהש לודגה
תשגרהו גוז ןב אוצמל ןהלש ישיאה ןוצרהמ
לשב דלונ הז םא .תושיגרמ ןהש ןולשכה
ךרוצה ללגב וא ,ןהילע ונלדגש תומרונה
ףא .תעדל רשפא יא - םידלי איבהל יגולויבה
דבל תויהל תרחוב איהש הז לע הבתכ אל תחא
אל הרבחהו ,החפשמ םיקהל הצור אל ,הנוצרמ
,דבל ןהל השקש ובתכ ןה .הז תא תלבקמ
אל ןה יל .רתוי דוע ןהילע השקמ הרבחהו
תופייעו תובזכואמ אלא תוסומר תועמשנ
- םימחרל רשקב .םימיאתמ אל םירוחב ריכהלמ
םימלשש םירשואמ םישנא לע םימחרמ אל םישנא
תויהל ורחב אל תונבה .םהלש הריחבה םע
.ןתוא רחב ,עגרכ ,דבלה ,דבל
רדמסל וביגה
 
 
16/1/03 3:10
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
.יתוא תדביא בושל הבוגתב
ותודידבב םדא לש יטרפה ונוגי אוה דחא רבד

.הרבחה לש יביסאמה ץחלה באכ אוה רחא רבדו


,םיבאכה יגוס ינשב םינד יתרכזהש םירמאמה
שבכמה רבעל הנפומ םהב תונעטה רקיעשכ
וחוכ ברימ תא באושש דחא ותוא .יתרבחה
היצמיטיגל-הדו תומודק תועיד לע תונעשיההמ
לוצינ ךות ,(לגניס לש ןבומב) דיחיה לש
ינב לכ םיזחוא םהב םידחפה םתוא לש יניצ
(תויכשמה רסוח) תווממ ,הנקזמ דחפה :םדאה
.תורירעמו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
18/1/03 18:19
יקיד :תאמ
.יתוא תדביא בושל הבוגתב
???תא המכ תב
יקידל וביגה
 
 
18/1/03 18:40
רדמס :תאמ
.יתוא תדביא בושל הבוגתב
?ת/לאוש
רדמסל וביגה
 
 
19/1/03 1:20
תירונ :תאמ
תעדוי ינאל הבוגתב
!!!תטלוש יתא
תירונל וביגה
 
 
19/1/03 1:35
ורוק :תאמ
תעדוי ינאל הבוגתב
?קוידב ,ןאכל רשקה המו
ורוקל וביגה
 
 
18/1/03 18:16
העונ :תאמ
,הככ זאל הבוגתב
דרפנ רמאמכ םסרפל ךירצ היה הז תא
העונל וביגה
 
 
14/1/03 0:45
אקניברא :תאמ
תונשרפ לש ןיינע לכה ילואל הבוגתב
,תחא םעפמ רתוי הברה ,םש ."בירעמ" תארוק אל תא
ץוב הקרזו ,החפייתה ,הרטיק ,הנטר ואלב תרביג
הז ,םינש המכ רבכ הז תא השוע איהש ןוויכו .םידדצל
תיתדה הקוורה" לש הזופה וז .יטיופרת טקא אל
איהש רבד לכב טעמכ הב תפפונמ ואלב תרבגש "תרסייתמה
חרואב האושה תגצה לע תרוקיב וז םא טעמל) תבתוכ
.(המעטל קיפסמ ינשדח וניאש
רמאמה דע ,רבעשל תידרח איהש יתבשח דימת ,רשק ילב
,םעפ הככ המצע תא הגיצה איהש ענכושמ יד ינא .הזה
םיינויצ-םייתד ןיב םילדבה שיש עדוי ינא וליפאו
.םידרחל
רמאמה לע ןוידל הסינכמ תא וזה הדוקנב קוידב ,ןכ-ומכ
ןוידל םייטנוולרש יתבשח אלש ,םיישיאה הייח תלאש תא
תא ריכמ אל ינאו) הטמל םיבתוכש המ יפל לבא .םדוקה
םייתד םינוירטירק יפל היח אל איה ,(תישיא ואלב .בג
תזזהש ירה - ןוכנ םיבתוכש המ םא - ןכ לעו ,םישקונ
.וב תאצמנ אל ללכב איהש םוקמל התוא
אקניבראל וביגה
 
 
14/1/03 10:20
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ךלש תונשרפה םע תחא היעב קר שיל הבוגתב
,תבתוכה לש םיישיאה הייח תלאשב תניינעתמ אל ינא
יתוא הליחבמ .ינפלש טסקטב םיגצומש םירבדל טרפ
רמאמל רשקהב אלש ,הלש יטרפה המוזרב תוקסעתהה
.ומצע


טקא הנה ,תמייוסמ םלוע תסיפת לע שפר תכלשה
.האחמל יניעב ימיטיגל
םייניעה תא דחא שיאל וא ,תחא השאל חתופ הז םאו
המ זא ,הכישחלו תומגיטסל דעבמ תרדוחש טבמ תדוקנל
.בוט


,'רחא'ה יוכיד וא ,תיזיפ תומילאב הפ רבודמ אל ירה

.העפות דגנ תורתוחש םילימב כ"הסב אלא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
14/1/03 11:23
אקניברא :תאמ
היינש קרל הבוגתב
םוקמב תויהל לזמ הל היה אלש הז דגנ החומ איה
יראה עזגהמ קלח תויהל הצור התייה איה .התוחא
,התוחא :םישנא לע תכלכלמ איהו .תרבדמ איה וילעש
.היתורבח ,התוחא לש גוזה-ןב
.תוריח תמחול התוא השוע תא ."הסיפת" לע אל
ללקל אוה הלש ןורתפהו ,תאנקמ םתס ,הדיצמ ,איה
.םלוכ תא
.יניעב הארנ אל
אקניבראל וביגה
 
 
14/1/03 12:58
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?תמייוסמ םלוע תסיפתל הבוגתב
.תבתוכה לש היצנגיליטניאב לוזלז רבכ הז
,יראה עזגה חנומב שומישה השענש עגרמ ירה
אוה םא חטבו ,רואנ םדא לכל רורב תויהל ךירצ
ןיאש ,וכרוכ לעב הירוטסהב איקבו ידוהי
אלא ,ותרתוכ תחת ףפותסהל תשקבמ תמאב תררושמה
.ותוצירע ןוטלשל דגנתהל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
14/1/03 13:00
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
תחלוש ינאש םעפ לכב המל גשומ שי הפ והשימל
,הבוגת
ותרתוכש תויפארגונרופ תונומת םע ןולח יל ץצ
?"הזר הרענ"
???????ילריש
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
20/1/03 15:24
הדבעמ בצ :תאמ
רשק ילבול הבוגתב
ונרופ תנומת ףא תצפוק אל יל המל ,ילריש
?ביגמ ינאשכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/1/03 13:39
לואש :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
.האושב תדבוע איה
איה לבא הפ וזכרתי אלש ידכ טרפל יאדכ אל
...קסעב קומע


ש הזמ ץוח
לואשל וביגה
 
 
15/1/03 0:40
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
?לביק אלו 'תוננב'ב ןיפס שקיב ימ


?האושב תדבוע הרהש ,המ זא
.ררחשמ המכ
?תיקלח וא ,האלמ הרשימב
,רזומ
ואיצוה גרבנרינב רבכש יתבשח ימותל ינאו
.קוחל ץוחמ תאזה הדובעה תא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
15/1/03 1:37
אקניברא :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
ארונ ינא םא" ,העודיה העפותב רבודמ ירה
ללקא ינא זא ,החילצמ אלו ןהומכ תויהל הצור
?הזב שדח המ ."יאנג תומש הלאכב ןתוא
אקניבראל וביגה
 
 
14/1/03 18:56
הליהת :תאמ
?תמייוסמ םלוע תסיפתל הבוגתב
תרדהנ הביתכה לבא
הליהתל וביגה
 
 
23/1/03 18:08
ןכ ןכ :תאמ
?תמייוסמ םלוע תסיפתל הבוגתב
קר אלו םיבתוכ המ בושח םימעפל לבא .ןוכנ
םיבתוכ ךיא
ןכ ןכל וביגה
 
 
23/1/03 21:16
ןירוק :תאמ
ךלש תונשרפה םע תחא היעב קר שיל הבוגתב
?תישיא התוא ריכמ התא םג
ןירוקל וביגה
 
 
26/1/03 0:41
אקניברא :תאמ
ךלש תונשרפה םע תחא היעב קר שיל הבוגתב
- הילע עדוי ינאש לכ .תסחייתה הל הבוגת התואב
.התיא תונויארמו תבתוכ איהש הממ
.תרבגב תדחוימ תוניינעתה אל ,בוט ןורכז יל שי
אקניבראל וביגה
 
 
18/1/03 18:20
הניבה :תאמ
.אלל הבוגתב
יד אלא ,הלש סוטטסה תא הכבמ אל איה יתנבהש המ יפל
,הברה ךכ לכ הז לע תבתוכ התיה אל איה תרחא ונממ הצורמ
?אל
הניבהל וביגה
 
 
22/1/03 20:23
הרבזוק :תאמ
.אלל הבוגתב
?הז לע תבתוכ איה הפיא
הרבזוקל וביגה
 
 
22/1/03 20:23
הרבזוק :תאמ
.אלל הבוגתב
?הז לע תבתוכ איה הפיא
הרבזוקל וביגה
 
 
29/1/03 5:16
יביל :תאמ
!המיסקמ תא ,הבוט היפל הבוגתב
לע תונכב בתוכ םדאנב תאזה תוחלתשהה תא הניבמ אל שממ ינא
תואנקמ ונלוכ יכ השיגדמו תרמוא ינא תונכב .ול באוכש הפיא
םעפ ףא אניק אל דחא ףאש דיגהלו עבטצהל יד .םיאנקמ םלוכו
רקיעבו בובנ רקש הז היצאוטיס ףאב והשימב וביל יקמעמב ולו
תובוגתה .יתימאו םיסקמ היה רופיסהש תבשוח ינא .הנכ אל
םישנא דואמ הברה שיש הז לע תודיעמ ךכ לכ הזמ תוצחלנש
רופיס - הרהש .תילאדיא תומד םמצעל םיאיצממו םמצעל םירקשמש
יתעדי אלש והשמ יתוא דמיל תמאב םיסקמ
יבילל וביגה
 
 
11/1/03 21:49
ןזוס :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
יתוא תשגיר דאמ
ןזוסל וביגה
 
 
11/1/03 22:09
היונ :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
.ארונ .בלה יל באוכ
היונל וביגה
 
 
11/1/03 22:40
תליא :תאמ
בל באכל הבוגתב
.בוט רתוי אל הז ינוליחה רוביצב
.תוקוורה לע רורט םיליעפמ םש םג
.ןדועמ רתוי הז ונילצא קר
...ץחולו ץחול שבכמה לבא
תליאל וביגה
 
 
11/1/03 23:33
שינשינ :תאמ
ןוימדל הבוגתב
,רויפ יתד שבכמ הז ,הככ אל ללכב הז ינוליחה רוביצב
.ונלצא םייק אלש
המל .הלאה םינפעמה םילדבהה תא שפחל ךירצ םעפ לכ המלו
???בוט הז
שינשינל וביגה
 
 
11/1/03 23:55
החמש הדוד :תאמ
המיכסמ אלל הבוגתב
.תוננב ירוט ינומה הז לע ויה .הככ ןכ הז
החמש הדודל וביגה
 
 
12/1/03 0:27
הלאירא :תאמ
המיכסמ אלל הבוגתב
וא תוחפ ןיידזהל רתומ ונל תוחפל לבא ,תוינוליח
.ןורתי טלחהב הזש ,ןופצמ ירוסי ילב רתוי
הלאיראל וביגה
 
 
15/1/03 13:37
ןביטס רס :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
דואמ התפמ דימתש ,וללה םירימחמה םירוסיאה תא בהוא יכה ינא
השאמ רתוי ביהלמו םיסקמ רבד ןיא .םתוקיתמב שוחלו םתוא רפהל
דגונמ תושעל ןווכתמ התאש רבדהש .ךל רוסאש ךל תשחולש היתד
אנפלואב הל ורוהש רסומה תרותלו בוטה הכוניחל תילכתב
ןביטס רסל וביגה
 
 
23/1/03 13:04
ןיטולחל תינוליח :תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
,ךלש הבוגתה תא אורקל יתינהנ שממ
.יעדתש יתיצר קר
ןיטולחל תינוליחל וביגה
 
 
2/2/03 20:39
:תאמ
רתוי קורי דימת הנכשה לש לעבהל הבוגתב
;khn,b
וז הבוגתל וביגה
 
11/1/03 23:57
ןומרע תידיע :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
, תוהזה תדועתב תניוצמה סוטטסה תקירבורל רשק לכ ילב ,תוקוור
.ילטנמ בצמ הניה
םג יתרכה) הלמק הקוור שיגרתש 21 תב הרוחב םג תויהל הלוכי
לכה .םולשב המצע םע היחש רתוי הברה תרגובמ הרוחב דגנמו (ולאכ
הסיפת .תישנה ךתומד תא תספות תא ךיאו תרדשמ תאש המ לש ןיינע
.ןוסאפ קר אלו ךמצע לש תיתימא
תילארשיה הרבחה לש הקלח תנמ אוה ,הנימאמ ינא,אשנהל ץחלה
לכ הז .בלש הזיאב יולת טושפ .םינוליח לש םג.הלוכ תיתחפשמה
.לדבהה
יצורמ בטימ תא שיבמ היה אלש ןליא רבב םיעבוכה דעצמש ןוכנ
כ"הסב לבא תרחא וא וזכ תיביטרלקד המינ וב שי םיילגנאה טוקסאה
.אל ותו תיתרבח הרימא םע תיתנפוא המחגב רבודמ
תוביס יל ןיא ערה ןיע ילב ה"בו 22 תב הריעצ הקוור קר םנמא ינא
תערוג קר רמאמהמ תפטונה רומרמה תמינ לבא ,הזה םוחתב ןנולתהל
-םייח -הל-שיש -הפירחה- תילאוטקלטניאה -תינתעדה הקוורה תומדמ
המל יל רורב אל .תואושנה -היתורבחל -רומג -דוגינב-המצע -לשמ
םילעפה תברו תרשכומה הקוורה ןיב הדרפה םיכרוע םיביגמהו תבתוכה
רזגמב ןוגרפה תעפות לע) םמעשמ ןבומכה הלעבב ההובה התרבחל
.םטוחה יבז הידליו (ףסונ רמאמ בותכל רשפא ללכבו
םלועב תוקוורה לע ךמצע תא הצפמ הרואכל תאש וזה השוחתה
םיבשחנ םיקוסיע םג ומכ םיהובג םידומילו רישע ילאוטקלטניא
עונכש הז תואושנה ךייתורבחל ןיאש (?המל םדק םצעב המ) םיפסונ
.ךומנ יד ימצע
טרופמ םמלוע ןיידעו ,ריעצ ליגב ונתחתהש , תואושנ תורוחב שי
אנמחר ,וליפאו חומ יחתנמ סנכ חסונ תויוטשל ןמז םהל שיו רישעו
.םירמאמ תביתכ ,ןלציל
לארשי תונב תונותנ וב ץחלה יל עודי.תדסחתמ אלו תממתימ אל ינא
תשוחתו רומרמה טנמלא לבא ןקרפל ןעיגהב תוללוהמה תולותבה
יגח םע ןתחתהל ינא יתלוכי" תרימא ןונגסב תיליוואה הצמחהה
דועו אימחהלמ הקוחר ,יתעדל תיתטאפ ,יל וחלסת ,טעמה "ךיתחה
בהזה תליבח תא תללוכה תפסכנה הרטמה לא ךתוא ברקלמ הקוחר רתוי
בוט םוקמ-הבחרה לא תונבל תוצלוח תריהד-יתנפוא שאר יוסיכ לש
.לאומש תעבג תליהק לש םישנ תרזעב
תונווגמו תונוש תוביסנ יולת לכהו לק רבד אל הז תודידבש ןוכנ
וחקיש הככ תושחש ולאל העיצמ ינא ןכלו סרסמ רבד הז שואיי לבא
ןוחטב ונירקי ,בל תובוטו תוקוסע ,תוחמש ויהי ,םהידיב ןלרוג תא
הסיפת לש ןיינע לכה .םייחה זכרמל תוקוורה תא וכפהי אלו ,יתימא
.תימצע
(.תמאב .הלילח תיניצו תינצקוע אלו תיתימא) "ךלצא בורקב" תכרבב
.ןה רשאב לארשי תונב לכלו רמאמה תבתוכל
.הבהא ןומהו חלצומו בוט עובש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
12/1/03 0:24
הלאינד :תאמ
''..ןורחא םויל קחצתו''ל הבוגתב
.תללימ םתס הרהש
.םיינוליח םע תאצוי איהש תעדויו התוא הריכמ ינא
אלש זא ...ןמזמ ןמזמ התיה יתד םע האצי איהש הנורחאה םעפה
!!!הנכסמ המצעמ השעת
הלאינדל וביגה
 
 
12/1/03 0:27
הלאינד :תאמ
תללימ םתס איהל הבוגתב
.ףורטב תינררב םג איהו
הלאינדל וביגה
 
 
12/1/03 2:31
החמש הדוד :תאמ
תללימ םתס איהל הבוגתב
,טקט תרסח
הז תא .הרהשל הרוק תמאב המ ונל רפסל ןיינעל קוידב אל הז
הז םע ידדומתתו ךמצעל ירמשת - התיא ישיא ןובשח ךל שיש
.ןאכ קחשמה יקוח תא הניבמ אל תא .ךמצעב
החמש הדודל וביגה
 
 
12/1/03 9:56
הלאינד :תאמ
תא ,הלאינד תרבגל הבוגתב
.םייטנוולר דואמ םיישיאה הייח
בותכא אל ינא ,בושח אל ,לבא
.ןאכ םהילע
?????קרב ינבב רוגל הלוכי איה ךיא ,הניבמ אל ינאש המ
הלאינדל וביגה
 
 
13/1/03 5:58
החמש הדוד :תאמ
תא ,הלאינד תרבגל הבוגתב
תויהל הלוכי הרהש .ןאכ קחשמה תא הניבמ ךניאש תמאב
.ילאוטריו םלוע - םורופ והז .ביבא תמרמ 12 ןב קחצי
יתימא ןובשח שי ךלו .תמאב ימ אלו ךיא בושח המ בושח
.הז םע 'תמא לע' ידדומתת יכל .הרהש םע
החמש הדודל וביגה
 
 
18/1/03 18:15
יסימ :תאמ
תא ,הלאינד תרבגל הבוגתב
.קייודמ אל
ןוכיסה ללוכ ותוירחא לע תאז השוע ןאכ בתוכש ימ לכ
.ףשחיש
וט הס
יסימל וביגה
 
 
12/1/03 11:35
הליצ אתבס :תאמ
תא ,הלאינד תרבגל הבוגתב
רמא אל החמש דוד ?לאמש דצ לע תמק ?הרק המ ,החמש הדוד
דעו ,לאמש לעו ןימי לע הפ הפיטחמ תא יכ ?בוט רקוב ךל
.הדמחנ אקווד ךתוא יתבשח םויה
הליצ אתבסל וביגה
 
 
12/1/03 22:31
החמש הדוד :תאמ
תא ,הלאינד תרבגל הבוגתב
.הדמחנ תמאב ינא ?אבסה םולש המ ?ךמולש המ הליצ אתבס
.הז תא יתרמא זא .יתוא זיגרהל וחילצה םישנא המכ לבא
לע תורחא םישנא תוצובק םישיפכמ םישנאש יתוא זיגרמ
תא ליזומ םג הז .םיכימנמ םייוטיבו היגוגמד ידי
םישוע םישנאש יתוא זיגרמ םגו .ןאכ הביתכה דרדנטס
לוצינ ךות םיילאוטריו אל םיטרפ םיפשוחו ישיא ןובשח
.ןאכ קחשמה לש לפליפה הזו ,בירל רשפא .הזכ םורופ
תריבשו םעט רסוח ןאכ שי ?תמאב לע םיגניטואא לבא
דאמ תבהוא ינא הזמ ץוח ,לכה הזו .ימעטל קחשמה יקוח
.החמשב בושו בוש שגפהל הווקמו םכלווווכ תא
דודהמ תוקישנ
החמש הדודל וביגה
 
 
12/1/03 11:38
ינור :תאמ
תללימ םתס איהל הבוגתב
,הלאינד
תלפונ אל איהש הז ?"ףוריטב תינררב" קוידב הז המ
יל ןיאש) תרבגה ילוא ?הינפל דמענש רכז לכ לש ויתועורזל
תונוכת רפסמ וב ויהיש והשימ תשפחמ טושפ (התיא תורכה םוש
ותציחמב תולבל תוצרל הל ומרגיו הז תא הל ושעיש תונוש
?(הפיאשב) לבגומ יתלב ןמז קרפ
קרש םלועב םירדהנ םירבג הברה ךכ לכ שיש בשוחל רשפא
תויהל הכירצ התיה אל תחא ףא בצמה היה הז םא ,ונל םיכחמ
...תינררב
ינורל וביגה
 
 
12/1/03 12:12
ינוש :תאמ
תללימ םתס איהל הבוגתב
תורדהנ םישנו םירדהנ םירבג רפסמ ותוא (ךרעב) שי
ראשית הארנכ תחתהמ הל תחרוז שמשהש תבשוחש ימ .םלועב
.ןמז הברה דוע תינררב
ינושל וביגה
 
 
12/1/03 15:23
ינור :תאמ
ינורלל הבוגתב
?רשקה המ
ליבשב בושחלו תוסנל וליפא תנווכתמ אל ינא לכ םדוק
וא םיינוליחה ,םייתדה) םירבגה םאה ואלב הרהש
רותב ,ינא .הל םייואר אל וא ןכ השגפש ( םידניהה
םירבג לש עפש שיש תווקל הצור הנקת תרסח תינקיטנמור
קר ,םהייח תבהא תא םישפחמו םלועב םיבבותסמש םירדהנ
ינימ לכ יל םיחיטמ (הזה רתאב דחוימב) םעפ ידמש
,הלאה םירדהנה םירבגה םג .ףוצרפב ןינעב תותימא
לופיל םיכירצ אל תורנב םהייח תבהא תא םישפחמש
םג הרקמבו םכרדב תירקנש הנושארה הרוחבהלש היתועורזל
.םיסחי תכרעמ לש גוס אוהש הזיא םתיא םייקל הנכומ
וליאכ שיגרמ התאש רמוא תינררב תויהלש תבשוח אל ינא
הצור התא המ עדוי התאש ,אלא .תחתהמ ךל תחרוז שמשה
.הז לע רשפתהל ןכומ אל התאש טילחמ (ערל וא בוטל)ו
?אל ,התוכז
תא הריכמש (הלאינד ומכ) יהשימשכ הליחתמ ילש היעבה
ךלכלל ידכ תרבגה לע הלש ישיאה עדיב תשמתשמ ,הרהש
?בילעהל הצור - ישיא יתלב ותרדגהב אוהש םורופב התוא
הל ידמעת ,התיבה ראדו הל יחלשת ,ןופלטב הילע יקעצת
אוה הפ ןוידה .יל תפכיא אל תמאב ,יללקתו תיבל תחתמ
לע אלא םדא ןב רותב ואלב הרהש לש תויוכיאה לע אל
עקרמ הרוחב לכ רובע תיטסילאיר דאמו המוגע דאמ העפות
תואושנ רבכ התיכל היתורבח בור ובש ליג תא הרבעש יתד
.םידליל תוהמיאו
.לכה הז
ינורל וביגה
 
 
19/1/03 1:44
תת :תאמ
''..ןורחא םויל קחצתו''ל הבוגתב
?היתד הקוור םג ,תאו
תתל וביגה
 
12/1/03 12:11
המשמ יתאז ,ונ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.עבוכה תא הנושארל תשבח וב עגרה תא יללקת תא ,הרהש ,לכ םדוק
.ילש הלימ
יליחתת לא ,תוטשפב הככ .שארמ וילע ירתוו ,הנטקה ינממ הצע ,ןכל
.ונממ דרפהל היעב היהת אל םג זאו ,ותיא
םע םולכ אלו הב ןיאש תירבג-תיטסינבוש תוטש אוה שארה יוסיכ
.הווצמ-תב ליגמ רבכ וב תוביוחמ ונייה ,היה ןכ םא יכ ,תועינצ
:תורטמ יתש עבוכל
םלועל ,עובק ,דיחיו דחא םע תניידזמ רבכ ינא ,םירבג :תחאה
.יוכיס ןיא ,ילעמ תודמוחה םכניע תא וריסה .םימלוע ימלועלו
אוה עבוכה .הבש תא ןאלו ,האב תא ןיאמ ,תא ימ ךל ריכזהל :הינשה
ךכרד תא ירכזת אל ירה וידעלב ,שארבש ןנעה דומע ,לעממ שאה דומע
.ןכשה תלדב יסנכית ילוא ,עדוי ימ הלילחו ,םלועב


.םיאושינה ןינעל
.ינממ ריעצ דלי היה אוה .הדלי ידועב הדלי יתדלי ,הדלי יתנתחתה
זא .םיצחלה תא רתוי תאשל ונלוכי אלו ,םינש 'סמ םירבח ונייה
ונתנ הנושאר םעפ .םיקותמו םימימת ,םינטק םיסוד ונייה .ונתחתה
.והשימ גורהל יל אב ,הז לע תבשוח ינאשכ םויה .הפוחה ירחא די
םיבר תוגוזש תעדוי ינא .ירמגל תרחא רשפאש תעדוי ינא םויה
זא לבא .הפוחל םיצר אלו ,םהלשמ םייתריצי תונורתפ םהל םיאצומ
קר .הביטנרטלא התיה אלש ךכ ,יטאנפ יכה םוקמהמ ונאב .תרחא היה
דגנ ימ ןיבהל יתלחתה ינאו ,יתוא ומעט םייחהש ירחא ,הדילה ירחא
,םלועב יכרד תא לולסל יתלחתה זאמ !דוע אל ,ןאכ דע יתרמא ,ימ
ימלוע ןכ ינפל יכ .םלוע ,תעדוי תא ,םלועב ,ינוליחה ,יתדה
תירק תנוכשל תב ,הימחנ תנפלוא תרגוב תיסודה םלועכ רצ היה
ןיב ,תופיכה ןיב ךלהל יתלחתה .א"בבות השודקה ריעהמ סודסוד
רבכ ינאשכ ,םייניע יתחקפ ,ךרד יל יתללס ,ילש תונבותהו תובשחמה
תיתדה הרבחה תא יתאצוה ,טאל טאל .הדלי ,לעב ,תיב יבג לע תאשונ
ןיידע .ילש םינותחתהו םינידסהמ םינברה תא ,ילש תוריק עבראהמ
ינא לבא ,בגה תא יל דרגל והשכיא החילצמ (תבחרומה) החפשמה
םילוכי םהו ,ילש הניפל תרזוח ינא םויה ףוסבש ,דימת תרכוז
.ילש תימינפה תמאה תא היהת יל ןיידעו ,םהלשב ראשהל
תודסומלו יתורישל ירעצל תקקזנ ינאו ,םידלי דוע יתדלי זאמ
,םירופישל ,םינוקיתל תוצעו ,תרוקיב תאלמ ילוכ .רזגימה
אל ,תישעמ הניחבמ םולכ הזה ןינעב השוע אל ינא לבא .םיגורדישל
תכנחמ ינא ,תיבב ילש םידליה תא .םהב יתסאמ ,םינפבמ תונשל הסנמ
תובשחמלו תרוקיבל םירע םה ,הנוש ינאש םיעדוי םה ,תרחא תצק
םתוא ףושחל אלש תלדתשמ ינא ,תוחפ םימעפל רתוי םימעפל ,ילש
הווקמ ינא .הנוב וא תינינע אל איהשכ דוחיב ,תרוקיב ידימ רתויל
היאר תיוז םע ,םהל םיאתת יכהש ךרדהו םוקמה תא אוצמל דואמ
לש לכשה יפוליא תא בוש רובעל אלו ,הוולשב תויחל לכוא התיאש
.תינשב תובישיהו תונפלואה


.תוקוורה ןינעל
אל .הקוור איה רתויב הבוטה יתרבח .תוקוור לע יתמחיר אל םלועמ
הינפב ושרפנ ,המכחנ ,הלדג ,החתפתה קר איה .דבלהמ םולכ הל הרק
,המצע תא התליג איה ,רוציקב ,םייובח תומוקמ ,םישדח םיקפוא
יעגר הל שיש ןוכנ .תיתריציו תיאמצע ,היולת אל תוישיא הלדיג
,תודידב יעגר שי ונלוכל ,דוס ךל תולגל יל ישרה ,לבא ,תודידב
יעגרמ הריהזמ תוחפ אל ,החפשמ םיפקומה םישנא לש תודידב םיתיעלו
.תוכיישה תשוחתו ,עגמהו הבהאה הל הרסח ,ןכו .םיקוור לש תודידב
םירידנ םיכרצמ םתואב וליפאו ,םירחא םירבדב האלמ איה ,ןיידעו
רחבת איהש םויבש החוטב ינא .('וכו ,הבהא) עגרכ יתרכזהש
הרצק היהת לעבל ךרדה ,תרחא תמאב הצור איהש טילחתו ,תויגוזב
.דימתמ


.ילש יניינעלו
,דספהו חוור םהב שי ,ילש םייחה ולא .ייח לע תטרחתמ אל ינא
ךא תונקיר םיתיעל ,בצעו החמש שי ילש םייחב .תוחלצהו תויועט
תחקל לכוי אל דחא ףאש ,ילש ילש ילש איהש תמאו ימינפ רשוע כ"דב
.םלועל התוא יל
בהואש דחא שיאו ,ילש םייטרפה םיכאלמה ,םידליה תא ןבומכ יל שיו
.יתוא
המשמ יתאז ,ונל וביגה
 
 
12/1/03 13:02
רדמס :תאמ
עבוכה רעוב האושנה שאר לעל הבוגתב
לכ .ירוקמה רמאמהמ הקומעו הנכ ,תשגרמ רתוי הברה ךלש הבוגתה
!דובכה
רדמסל וביגה
 
 
12/1/03 16:00
הווקת :תאמ
.המשמ וזלל הבוגתב
.הרקי הרהש
,דרשמב יתייה אלולש החינמ ינאו ךלש הבתכה תא הקיקשב יתארק
יתוא תופקות תע שדוקב יגהנמכ אעמק תחפייתמ םג יתייה
.תרהזמה יתוקוור לע הגות תובשחמ
ףא תדמוח יניאו תואושנה יתורבחמ תחא אל ףאב האנקמ אל ינא
הצור טושפ ינא .םהל ןהו ןהל םייואר םה .ןהילעבמ דחא אל
.ונתיב תא םיקנ דחיבו ילש היהיש דיחיו דחא ותוא תא רבכ
,תומכח תוקוור תרוש התואל ףרטצהל הלוכי ינא םגש החינמ ינא
'רדסב אל המ' לש טבמב ןתוא תנחוב ןתביבס לכש תודומח ,תואנ
?םויה דע הנתחתה אל איה ךיא
.םירוהה תא תוארל השק דחוימב .אושנמ השק םיתיעל .השק הזו
וליפא .םייניעב בצעה תא םיאור לבא רבדל םידחופ רבכ םה
תונמוזמ םיתיעל ותוא תדקופ אלו ירוה תיבב הרג אל ינאש
,בצעה תא םיעמוש הממדב וליפא ,ןופלטב םהלש בצעה תא םיעמוש
.תוקוורה יתורבח לכ לשו ילש ,םהלש
לבא .םיאגהו םיאלפנה םייטסינמפה םימואנה לכ תא הריכמ ינא
.רזוע אל טושפ הז ,בוצע כ"כשכ
הווקתל וביגה
 
 
12/1/03 17:37
הנירוק :תאמ
תרהזמ תודידבל הבוגתב
היה ,ואשינ תובוטה יתורבח בורש ירחא יתוא םיהדהש המ
.ןהמ קותינה
.ןהל העירפמ ינאש יתשגרה םואתפ
.המויא השגרה וזו .ה-ק-ו-ו-רה ינאש
.רמאמב הלימ לכ םע יתיהדזה
.יל ער
הנירוקל וביגה
 
 
15/1/03 16:53
עבוכה םע איהה :תאמ
תרהזמ תודידבל הבוגתב
.הככ יתשגרה ינא םג
,םינופלט תוריזחמ אל ןה םואתפ
,שגפיהל השק ארונ
,ונממ תדרפנש אוהה לע תרפסמ תאשכ תובישקמ אל ללכבו
ארונה טיידניילבה לעו
.לומתא ךל היהש
,הפקל הככ םתס הילא ץופקל הלוכי אל רבכ תא םואתפ
.הנתשמ לכה ללכבו


דאמש ונלש םירבחלו ונמצעל ונחטבה ,ןתחתהל ונטלחהשכ
.ולאכ תויהל אל לדתשנ
.לק ירמגל אל הז ?תמאה
הפיו בוט הז .ןמז הברה .ןמז תלזוג תויגוזה ,לכ םדוק
לבגומ רבד אוה ןמז לבא ,בושחו
שידקהל רשפאש ןמזה םג הנתשמ ,הנתשמ תויופידעה רדסשכו
(םירבחל קר אלו) םירבחל
ןיינעה ימוחתמ לודג קלח ,הנתשמ םלועה לכ הזמ ץוח
.םידדצה ינשל טושפ אל הזו ,םינתשמ


האושנה תיוזהמ טופשל אלו ףתשלו בישקהל תלדתשמ ינא
יל וראשנו) ילש תוקוורה תורבחה לש םירופיסה תא ,ילש
םיניינעמ אלש םימוחתב דנדנל אל תלדתשמ ,(המכ דוע
לע םהל רפסא אל ינא) םהילא השיג ןהל ןיאש וא ,ןתוא
(הווקמה תא תאנוש ינא המכ לעו ילש סקסה ייח
.רשפאש המכ דע רשפאש רשקה לע רומשל תלדתשמו
םג םינתשמ ונחנאשכו ימנידו הנתשמ רבד הז תויורבח
.ןמזה לכו םייחה לכ הרוק הזו .תונתשמ ונלש תויורבחה
?רשק לע תרמוש דוע תא ידוסיה רפסה תיבמ םירבח המכ םע


.םייתניב קיפסמ לבא הברה דוע יל שי
עבוכה םע איההל וביגה
 
12/1/03 17:38
אקניברא :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
אקניבראל וביגה
 
 
12/1/03 17:54
תימולש :תאמ
הזה רמאמה ,תוחכשנ יל ריכזמל הבוגתב
:ןאכ ובתכ רבכש המ לע תרזוח ינא
םירומג םינוליח םע םג ונילע אל ,תאצוי הדוסחה ואלב הרהש
(...לשמל ,חדינ ץורע לש םייאבצ םיבתכ)
!!!השקבב הלאה תוזופה לכ ילב זא
תימולשל וביגה
 
 
12/1/03 18:50
אקניברא :תאמ
הזה רמאמה ,תוחכשנ יל ריכזמל הבוגתב
אל הז לבא ,הלש תויתדה תדימל יטנוולר הזש חינמ ינא
הרביד אל איה רשאכ ,יתרבחה ץחלה לע תונולתל יתעדל יטנוולר
.הזכ ושמ וא בוט יתד רוחב אוצמל ישוקה לע
,"עזגה תורמשמ") רבד לכל השוע איהש היצקיפיצאנה ,ינש דצמ
הלש הרבח לכש בושחל רשפא - "ישונאה ןימה לש יראה עזגה"
סחייתהל אל יל תמרוג טלחהב (ךוק הזליא התיהנ דיימ הנתחתהש
.תבתוכ איהש המל תוניצרב
אקניבראל וביגה
 
 
12/1/03 22:10
שוכימ :תאמ
?יטנוולר הזול הבוגתב
.הלאה םייומידה יניעב ןח ואצמ אקווד
שוכימל וביגה
 
 
12/1/03 22:39
אקניברא :תאמ
?יטנוולר הזול הבוגתב
.הלגנמ תרבג םולש זא
אקניבראל וביגה
 
 
19/1/03 1:24
שוכימ :תאמ
?ךייניעב ןח ואצמל הבוגתב
ילוש אשונל הפ לפטנ םתס התאו .הנווכה התיה וז אל
שוכימל וביגה
 
 
19/1/03 1:29
שוכימ :תאמ
?ךייניעב ןח ואצמל הבוגתב
.יתמייסש ינפל יתחלש תועטב
אל , ךומכ יטנגיליטניא םדא ךיא הניבמ אל םג ינאו
ךתבוגת םג ירה .םיידוראפ םירואיתב ןאכ רבודמש האור
הרוקש רבד .האושה תוליזכ ספתיהל הלוכי "הלגנמ םולש"
הנורחאל ידמ רתוי
שוכימל וביגה
 
 
26/1/03 16:37
אקניברא :תאמ
?ךייניעב ןח ואצמל הבוגתב
.לודג חבש
איה "הלגנמ תרבג םולש" הבוגתה .טושפ ארונ ,ב
.ידמל הליעגמו ,הטוב ,תסמונמ אל הבוגת
םע .האוש תוליז התייה איה רשקהה ילב ,ןוכנו
.סומינ תרסחו הבילעמ הבוגת םתס איה ,רשקהה
תא םאה ,לואשל הדעונ וזה הטובה תוחסנתההש ?המ אלא
וא .תיצאנ ךל וארקי םייתורפס םימעטמש הנכומ תייה
.םיידוראפ םימעטמ
.אל ,ינא
.ירמגל הז תא תצמחהש יל הארנ לבא
אקניבראל וביגה
 
 
13/1/03 5:51
החמש הדוד :תאמ
הזה רמאמה ,תוחכשנ יל ריכזמל הבוגתב
ינא חיננו ....תא ימ תעדוי ינאש חיננו .ןיינעל אל טושפ הז
?המ זא ...תישעש םירבד המכ לע תעדוי
תבתוכהש חיננו .ישיא ןובשח תרגוס אלא ןיינעל הביגמ אל תא
השאה ייח לע תבשוח איהש המ םשב תבתוכו תקהבומ תינוליח
?ןאכש ילאוטריוה ללחל ךייש תיבב השוע איהש המ המל ?תיתדה
תונובשחה םע ידדומתת יכל ןכל תימולש תארקנ אל תא םג ירה
.דיגהל יטנולר והשמ ךל היהישכ הגיגחל ירזחתו הדגנ ךל שיש
תארק יאדוב תא .הרושק אל הרהש לש התביתכ יבגל יתעדו)
העיבמ איהש הרוצהמ תוחפל וא התעדמ החונ הניא יתעדש הלעמל
(תאז
החמש הדודל וביגה
 
12/1/03 22:22
הנינ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.הככ היה הז ילצא םג
רבכ המ בושחל רשפא וליאכ הלעמלמ ילע הלכתסה ,הנתחתהש הרבח לכ
.הרק
.תרשואמ תוארהל יל רבשינ
.יללכ ןפואב יל רבשינ
הנינל וביגה
 
12/1/03 22:44
lili :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
isn't it supoosed to be from heaven all this matching up
thing? something like fourty days before you are born? so
why do you think that your friend's hasbund could have been
yours? plus, i would neve envy anybody with hair cover.
sound itchy and sticky.
liliל וביגה
 
 
12/1/03 23:03
ןורפד :תאמ
ZIVOOGל הבוגתב
.םיימשב אל הז
קוסע םיהולא םימעפל לברא .עקרקה ינפ לע ,ןאכ תויהל רומא הז
...ספסתפמ הזו-תצק
ןורפדל וביגה
 
13/1/03 0:29
Bad Arse :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
בולכב הייח תא יניעבש דיגהל הלוכי יתייה ,ךיילע יל באוכ הללאו
.טופשאש ינא ימ לבא ךייח תא םיללמאמש םיליבגמ םיקוח םע ןטק
ךייח לוכ םא םיהולא לע תסעוכ אל תא ךיא לואשל הלוכי יתייה
לבא .ךלש תחאה הנטקה השקבב ךל למג אל אוה לבא ךירצש המ תישע
בולכ שי יל םג ילוא ?ךל דיגא ינא המ זא .םינבאב יתוא ילקסת תא
ןיא יל לבא .דחא לוכל ילוא .ייח תא םיללמאמש םיקוח םע רחא
התוא םישאהל השק ידש תוירקמה דבלמ םישאהל ימ תא יל ןיא .ןודא
דיגא ינא המ לבא .ינא אוה ייח תא ללמאמ/ללמאש המ .ימצע תאו
.דבלו ילש תיטסיפרתה םע ,בולכה תרקת תא תפחוד ןמזה לוכ ינא
רתוי הברה יתוא השועש המש הנימאמ ינא .תרשואמ רתוי הברה ינאו
תויעבב ילש לופיטה אלא ,אלפנ תמאב אוהש ,ילעב אל הז תרשואמ
ינא ,דבל יתייה םא םג תרשואמ רתוי תכפוה יתייה .ילש םידשבו
ףא והשימ יאצמת אל ילוא .בולכה תרקת תא יפחדתש ךליבשב הווקמ
ןוגיב תססובתמ תאש דע לבא ,אצמא אלש החוטב יתייה ינא .םעפ
.לבחו םירבוע םייחה
Bad Arse ל וביגה
 
 
13/1/03 23:39
:ררבל תבייח :תאמ
?אה וישכע םינבאב יתוא ילקסת לא ל הבוגתב
Bad Arse:
?דודשאב ג ףיקמב תדמל
:ררבל תבייחל וביגה
 
 
14/1/03 21:33
Bad Arse :תאמ
?אה וישכע םינבאב יתוא ילקסת לא ל הבוגתב
SORRY אל
Bad Arse ל וביגה
 
13/1/03 1:17
ןרק :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הקוור תא םא הנשמ אלו ןוכנ אוה תבתכש הממ קלחש , קפס ןיא
תוקוור ונלוכ רבד לש ופוסב .יתדה רזגמהמ הקוור וא תינוליח
תורחובש ולאכ שי .םייוסמ בלשב שבכמה תא שיגרהל תוליחתמ ונלוכו
תישיאה תוחתפתההמ םייחב ןהל שיש הממ תוניהל םצעבו םלעתהל
ופוסב .תואושנה וא תורהה ןהיתורבחב אנקלב תוקוסע אלו ,תישפנהו
ייהת חינהל ריבס םג זאו ,הרקי הז ךכל הנכומ ייהתשכ רבד לש
ודליו ונתחתהש ךייתורבח ראשמ החפשמלו םידליל הנכומו הלשב רתוי
.ןמצעב תודלי ויה דוע ןהשכ
רופרפה םג הז לבא ,רקודה ,השקה רופרפה הז ,הוקתה לש רופרפהו
ךל סנכהל יתימא סנא'צ ול תתלו ךלומש ימ תא תולגל לש ,שגרמה
יתימא והשמל ךפוה הזה רופרפה םימעפל .המשנהו םייחה ךותל
.הנטק הבזכא דועל םימעפלו
ןרקל וביגה
 
 
13/1/03 10:03
הקשנמ :תאמ
תוקוורל הבוגתב
.םירבגל תסחייתה רמאמה ףוסב קרש לבח
הז ךכ רחא לבא ,ונתיא "רדסב" לכה םייוסמ ליג דע ילוא ,ןכאו
...ארונ הייהנ
.תונבה לש וזה תמחנמה הדגואה תא ןיא ונלו
.ונתיא "רדסב אל והשמ" ילואש בושחל םיליחתמו םידדוב ונחנא
!!!םוניהיג
הקשנמל וביגה
 
 
13/1/03 12:11
הקשנמ :תאמ
תוקוורל הבוגתב
םירמאמ ובתכי אל םירבג לבא
הקשנמל וביגה
 
13/1/03 12:51
יתור :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
שי המ .תרמרוממה הקוורה סותימ חמצ ךיא תעדוי ינא וישכע
אל ללכב ינאו ?ןגרפל תלגוסמ אל תא ךתוחאל וליפא ,הל'הרהש
.תורבחל ךלש סחיה לע תרבדמ
האנקה ,האנקה
יתורל וביגה
 
 
13/1/03 14:17
ירימ :תאמ
יוליגל הבוגתב
איהש יל עירפמ תצק קר .לכה םע יתהדזה אלש תורמל יתבהא אקווד
.לקליק תצק הז .םיינוליח םע תאצוי
ירימל וביגה
 
 
13/1/03 14:22
וקרמ הל הד ןאוח ןוד :תאמ
יוליגל הבוגתב
.התוא ריכמ ינא
.הווש הרוחב
.םולכ לע ןיז המש אל
.םיהולא לע אל םג
.ףורטב התוא קיחצמ טושפ הבתכ איהש עטקהש יל הארנ
וקרמ הל הד ןאוח ןודל וביגה
 
 
13/1/03 16:01
באוי :תאמ
יוליגל הבוגתב
.רבדמ התא המ לע עדוי התאש יל הארנ אל
באויל וביגה
 
 
14/1/03 13:13
וקרמ הל הד ןאוח ןוד :תאמ
יוליגל הבוגתב
רבודמ המב ללכב גשומ ךל ןיא .התוא ריכמ אל התא
וקרמ הל הד ןאוח ןודל וביגה
 
 
22/1/03 11:23
םוש :תאמ
יוליגל הבוגתב
????ריכמ התאו
םושל וביגה
 
 
21/4/03 19:38
gilush :תאמ
יוליגל הבוגתב
אל הז,םיינוליח םירבג םע תאצוי איה םא המ זא
.רמאמל ללכב יטנוולר
הרבחב הלדגו היחש תחאכ הלש סוטטסה לע תננולתמ איה
תיתד
חותפ רתוי תצק שאר םע יתד רבג תאצומ התיה איה םא
םויה םיבבתוסמש םייתדה םירבגה ברמ
המשב רבדל הצור אל ינאו ,ותיא תאצוי התיה איה ילוא
.....ילש ינורגמ תרבדמ ינא ילוא
gilushל וביגה
 
13/1/03 17:38
רדמס :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תא .הרהש לש םישיאה הייח לע םיטרפ ונלוכל רפסל תוגאודש
.ןאכ הילע רוזחא אלו הלעמל יתבתכ רוטב בתכנש המל ילש תודגנתהה
הל ויהש תונכהו ץמואה תא - ואלב 'בגמ תחקל רשפא יא דחא רבד
אל .הפישחהו הזה ץמואה לע הל העידצמ ינא .הבתכש המ תא הבתכשכ
ןכלו ,םתיא תאצוי איהש םירוחבה גוס לע הלימ ףא הלש רוטב יתארק
היצמרופניאה תא ונתיא קולחל הצור התיה םא .יתוא ןיינעמ אל הז
תא תדבכמ ינאו ,אלש הרחב איה לבא ןוידל אשונ היה הז ילוא וזה
הפיסומ אלש וזה תוליכרה םע קיספהל םכמ תשקבמ ינא .הלש הריחבה
.הצור אוהש המ בותכל לוכי ןדחפ לכ םש םוליעב .דובכ םכל
רדמסל וביגה
 
14/1/03 0:23
ןתיוול ןושש :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.הזה רתאב תויתד


יתוא ןמרחמ ארונ הז
ןתיוול ןוששל וביגה
 
 
14/1/03 9:37
.תיגולוסקסה :תאמ
הברה ךכ לכ שיש יתעדי אלל הבוגתב
!
.תיגולוסקסהל וביגה
 
 
15/1/03 19:09
הזוכע :תאמ
הברה ךכ לכ שיש יתעדי אלל הבוגתב
ךיא תעכ ךל רמוא אל
...םצעב התאש יתיליג לבא


השיא
הזוכעל וביגה
 
14/1/03 9:41
היבליס :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
:תחא הביסמ םייטנוולר הרהש לש םיישיאה הייח
איהש הדבועה ןכלו ,"הדוותמ" וליאכו תישיא הרוצב תבתוכ איה
תאצוי
.היתןונלבוקל תחתמ עקרקה תא תטמוש םייתד אל םירבג םע


.תויתימא "תורהש" שי לבא
תחא אל
.םייתש אל
.יל לבח ןהילעו הברה הברה
היבליסל וביגה
 
 
14/1/03 10:24
רדמס :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
ינא יכ ,םינוליח םע תאצוי איהש הנשמ הז המל השקבב יל יריבסת
.הריתסה תא הניבמ אל טושפ
רדמסל וביגה
 
14/1/03 13:33
היבליס :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.קיר לע תנכסמתמ איה יכ יטנוולר הז
.אל איהו "הרצל תוחא" וליאכ איה יכ
.תואיצמב הככ אל הזו ונלש שגרה לא הנופ ולחאכ איה יכ
דחא דצמ ,האושנ הנטק תוחא הל שיש תעדוי ינא יכ יראזיב הזו
.ינש דצמ ןיטולחל םינוליח תרבחב תיארנ איהשו
איה טושפש וא ?הטישה דגנ איה ?הל ער .רדתסמ אל ןאכ והשמ זא
?ינוידב הזו לכה האיצמה
היבליסל וביגה
 
 
14/1/03 13:53
ןורש :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
והשכייא םירושק וב םידבועהמ םיברש םייוסמ דרשמב דבוע ינא
.ואלב המלעל
ותוא תא הילע םיבשוחש םדא ינב ינש יתשגפ אל ,יל ונימאת
.רבדה
םש הקפד איה יתנבהש המ יפל .הנטקה תוחאל הנותח התיה ,ןכאו
... יתד-יצח טייד הזיא םע האבו העפוה
ןורשל וביגה
 
 
14/1/03 14:21
! :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
?יתוא ןיינעל רומא הז המלו
!ל וביגה
 
 
15/1/03 18:52
תיסובה :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.דובעל וליחתתו טנרטניאה תא ורגסת
תיסובהל וביגה
 
14/1/03 15:22
רדמס :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
רדמסל וביגה
 
 
14/1/03 18:41
באוי :תאמ
םכל אהל הבוגתב
אל םייחב איה הנממ יתטלקש המ יפל
.יתד םע רומגת
!תנצניצ ינא הנש דועב היתד היהת איה םא
באויל וביגה
 
 
14/1/03 18:43
באוי :תאמ
םכל אהל הבוגתב
?הל המל ,הזמ ץוחו
באויל וביגה
 
 
14/1/03 18:52
באוי :תאמ
םכל אהל הבוגתב
וא ,הלימ הזיא קורזל תחרוט התיה המצע תרבגה םא חמש יתייה
ןיבו תוללממוא תפטונה הבתכה ןיב סקודרפה תא ריבסהל תוחפל
...םייתימאה הייח לש (הארנ ךכ) הזילעה תואיצמה
באויל וביגה
 
 
14/1/03 19:52
ינוריע לט :תאמ
םכל אהל הבוגתב
יהשימ רותבו תונוש תובוגת תלבקמו ןאכ תבתוכש יהשימ רותב
:והשמ דיגהל תבייח ינא הביגמו תארוק םגש
אל שממ ינאו) תבתוכה לש תויטרפל הרידחה !םכל ושייבתת .א
תא םסרפמש ימש ןוכנ .תינונטקו תרעוכמ טושפ (הרהש תא הריכמ
הזו תובוגתל הכזי דימת תומוקמ ינימ לכב ותיישע תאו ומש
התלגתהש הבוהצהו הכומנ ךכ לכה המרה לבא תחקל ךירצש ןוכיס
ןגב םידלי תבוגת !םיביגמה םכל קרו ךא לווע השוע ןאכ
האימחמו ההובג ,המיסקמ איה "יפיפ-יקק-יפיפ-יקק" םיללקמש
םדא ןב לש םינותחתב םיטוטיחה .הפ ורמאנש םירבדה תמועל
םייוזב טושפ םכיניעב ןח אצמ אל הארנכש רמאמ בתכ טושפש
ססובתהל םיבהואש םייח ירסח םירמרוממ תרובח םתא ,יניעב
םוש האור אל ינא .בוט רתוי ילזונו בוהצ רתויש המכו ארחב
תינבצע קיפסמ ינא) הלאכ םירבדל ביגת ללכב תבתוכהש הביס
.(ךומנ ךכ לכ תדרל ידכ םויה
םהל ורמגנש ללגב הז תא םישוע אל הפ םיבתוכש םישנא .ב
הרימא םהל שי ,גולוכיספל ףסכה םהל רמגנש וא ,ןמויב םיפדה
ךרד התוא דיגהל םירחוב םהו תמייוסמ
םירבד הברה .םהייחמ "תובוצע/תועשעשמ-תוטודקנא-לוכיבכ"
יכ ?המל ,תויקסטורג תוגרדל םיחפונמ םתס וא םיאצמומ ללכב
םידבוע םג ונבורו וזה הנידמב םילק עדוי ימ אל םייחה
זא (!?אל האוש תרקוח הרהש) ונתוא תוקיחצמ שממ אלש תודובעב
תא ץיפהל ,ונמצע לע קוחצל ידכ וזה הניפה תא םיאצומ
,ונומכ םישיגרמש םישנאל םורגל ידכ רקיעבו הנטקה ונתרושב
!דבל אל םהש
,בלה לע בוט םכל תושעל ליבשב ,םכליבשב הפ ונחנא ,ןכ
הנטק העמד ליזהל וא םכייתותפש לע ןטק ךויח תולעהל
תויתאשילקה תוכלמ תוננבה ונחנא !רורב ?יתאשילק .םכיניעמ
ונמצע תא תוחקול אל תוחפל ונחנא ,ונב םיסקמ ךכ לכש המ הזו
לע הז םא םג ,םעפ ידמ קוחצל רקיעה ,תימוהת תוניצרב
...וננובשח
יכה האשילקה לע יתבשח םכליבשב דחוימב הנה) !הז לע ובשחתו
.(אוצמל יתלוכיש הכומנ
ינוריע לטל וביגה
 
 
15/1/03 15:12
ינור :תאמ
!םכל ושייבתתל הבוגתב
...רוטיק תצק תררחישש ירחא תעגרנש הווקמ ,לט
לע האחמ לוק רבכ ומירה הפ ובתכש םישנאהמ קלח תוחפל
םיקידצ השולש םיינש שיש רוכזל אדכ זא תויטרפל הרידחה
.םודסב
תישונאה הפי'גה .םיזוחא האמב המיכסמ - לודגב ,לבא
.הגאד תררועמ טלחהב ןורחאה ןמזב רתאה תא תפטושש
ינורל וביגה
 
 
26/1/03 15:57
םערו זיזח :תאמ
!םכל ושייבתתל הבוגתב
.ךלש תומכחה תובוגתה תא יתבהא דימת


.םעפה םג
םערו זיזחל וביגה
 
 
21/4/03 19:45
gilush :תאמ
!םכל ושייבתתל הבוגתב
!העובצה תיתדה הרבחל ינייפוא כ"כ ,הפ הרוקש המ ,לט
"ערה ןושל ,טקש":הז רבד לכו ,הב לכרל רוסאש
ןהל הדע תאש ,תוליעגמ תואצות תולבקתמ ,רבד לש ופוסבו
....ןאכ
gilushל וביגה
 
 
15/1/03 18:48
באוי יבגל םיריכב תורוקמ :תאמ
םכל אהל הבוגתב
אל םיעדויש םישנאש ןוכיסב ךמצע תא [ה]דימעמ (ה)תא באוי
םיזמרו םימייוסמ םיטרפ ומסרפי - לשמל ינומכ - ךילע טעמ
.וב קבד ךולכלהש ופוס ךלכלל ליחתמש ימ .םימייוסמ םיבע
באוי יבגל םיריכב תורוקמל וביגה
 
14/1/03 21:47
Bad Arse :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
:השקבב היעבה תא יל םכסי והשימש .ץראב יתייה אל םייתנש בוט
?היתד איהש וא הקוור איהש היעבה
Bad Arse ל וביגה
 
 
15/1/03 2:03
תינוי :תאמ
הרהש תאז ימ יתעדי אל ינא קר ל הבוגתב
.ונממ קלח שממ אל איהש רוביצ גציל תרמיתמ איהש היעבה
סעבמ םתס הז ,אל הז םאו ,יטנטוא עמשנ הזש תורמל
תינויל וביגה
 
 
15/1/03 2:23
ןרק :תאמ
הרהש תאז ימ יתעדי אל ינא קר ל הבוגתב
ונתיאמ ימ ,תויתדה תוקוורה לש רוביצ לע הבתכ הרהש םא םג
ףוריצב הביבסה לש םימחר יטבמל התכז אל תוינוליחה תוקוורה
שפיטו רעוכמ אוה םנמוא ,ךל ריכהל אלפנ והשימ יל שי" יטפשמ
לכ לש הקלח תנמ וזש החינמ ינא " ...בוט תיבמ אוה לבא
,םיטוב תוחפ םירבדה ינוליחה דצב ילוא .הקרפל העיגהש הרוחב
,תנתחתמ הבוט הרבחשכ האנקה תושגר ללוכ .םימייק םה לבא
הז ףוס ףוס ,םעפה ילואש שדח טייד לכ םע הוקתה תושגר ללוכ
הז היהי
ןרקל וביגה
 
 
16/1/03 8:50
Bad Arse :תאמ
הרהש תאז ימ יתעדי אל ינא קר ל הבוגתב
הארנ ןאכ רמאנש המ לוכמ ,תונכב רמאמל יתבגה ינאו הדות
יארוק תא הכירצ אל שממו המצע תא תמסרפמ ,יפוי תרדתסמ איהש
.הצעל תוננב
Bad Arse ל וביגה
 
 
22/1/03 20:25
םחנמ :תאמ
הרהש תאז ימ יתעדי אל ינא קר ל הבוגתב
?תוניצרב ןאכ םירמאמל סחייתמ ימ
םחנמל וביגה
 
15/1/03 0:43
םערו זיזח :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הריש תובתוכ םישנ
הנישה רדחב הלודגה הארמה לומ םידש תוושמ ומכ
המטיפ תעגונ המטיפ
רמרמס רועב רמרמס רוע
תימצע האנשב
תימצע האנשב
תימצע האנשב
...האנשב
םערו זיזחל וביגה
 
 
15/1/03 13:01
יפד :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
יניעב ןח אצמש ריש הז ,תנווכתה אל חטבש תורמל
יפדל וביגה
 
 
19/1/03 20:54
ינשה דצהמ תולוק :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.ןווכתמ דימת ינא .א
.טטצמ קר ינא .בתכש רוצ ןרעל תועיגמ תוכרבה .ב
ינשה דצהמ תולוקל וביגה
 
 
21/1/03 13:51
ילוש :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
!!!! ךלוו הנוי ? רוצ ךרע םואתפ המ
ילושל וביגה
 
 
26/1/03 12:04
הנשמ אל :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
?יבסל עטק הז
הנשמ אלל וביגה
 
15/1/03 19:06
תירכנ האפ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ןוד ,יתימולש ,הל'לאינד :הרהש לש ןג ותואבש הלא - םירקי םידלי
,הקנינורשו יבאוי ,הלינאוח
,הטנעי ן/םכתא הנכא הבה .דחא םשל ודחאתתש ןמזה עיגהלכ םדוק
?יקוא
רוזחל ךירצ אל זא .רסמה תא יתנבה ,השפט ךכלכ אל ינא ,תינש
האנקמ םיתמ םתא - הטנעי - יקוא :םוכיס םיצור .רתוי וילע
םע דדומתהל םילגוסמ אל םתא .היבתכ תא תמסרפמ ואלב המלעהש
לגר םימירמ םתא זא והשמ הז םע תושעל םיבייח םתאו המויאה האנקה
.הרהש לע םיניתשמו


םכטע ירפמ םתא םג וחלשת אלש המל - ןויער יל שי ? םיעדוי םתא
תלוכי - יתנבה ,הא ?המ .םכמצעב םימסרופמ וכפהת זאו - ילרישל
.םיימינונא שפר יבתכמל תלבגומ םכלש הביתכה
ןורשכ הניא המצע הרהז : םכרובע אתרופ המחנ יל שי זא- ייקוא
האנקה ךכ שפר הרהשב חלשל םכתוא העינמ האנקהש ומכ .יתביתכ
.םלש רוביצ שפר רטמב זיגפהל הרהש תא העינה התוחאב
רפסמ לש תרכינ הלדגהל תואיבמ םכלש תועדוהה - והשמ דועו
םא ?ואלב המלעה לש םוסרפה תא לידגהל ?םכתרטמ וז םאה ?תובוגתה
ביטומ רוקמ תא ןיבהל יתלחתה וישכע ?איה םצעב םתא ילוא ךכ
...ןאכ רזוחה האנקה


המיענו המימח הציב
ןאכ היהיש טקשו
תננגה
תירכנ האפל וביגה
 
 
15/1/03 20:06
רדמס :תאמ
םירפוס תאנקל הבוגתב
!דובכה לכ
רדמסל וביגה
 
15/1/03 19:08
םירמ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.תושעל המ ןיא לבא ,"תוערה תואושנה" לש דצל תכייש ינא .תרעטצמ
לכ ,םייחה לש תויתימאה תויעבב לקתהל יתלחתהו יתנתחתהש עגרהמ
.םיניינעמ תוחפ תצק יל וארנ תוקוורה יתורבח לש םיטיידה ירופיס
ןהו ילעב םע "יתעקתנ"ש ילע תומחרמ ןהש יתשגרה אקווד ינאו
.ןהל רפרפתהלו ךישמהל תולוכי


האושנ םע קר קולחל הלוכי ינא תיתימא הברק לבא תרעטצמ ינאו
.דליה לש תננגהו םיישקהו הקיחשה לע .ינומכ
.תוקוורה יתורבח תא ןיינעמ אל הזש השיגרמ םג ינא
,הרהש ,זא
,ונילא יפרטצתו "דצ ירבעתש"כו םינוש תומלוע טושפ ,הניט הפ ןיא
יתנווכתה המל יניבת


!החלצהב
םירמל וביגה
 
 
15/1/03 19:15
הזוכע :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
תירוקמה הלותבה םירמ םג לבא ,ןיינעל אל רבכ "הלותבה" םירמ)
(הז בוזענ בוט ... הלותב התיה אל
םהמ תעדויש וז תאש השיגרמ תא .תנדועמ תואשנתה אוה תבתכש המ
- תוחפ תווש ןהש ןמיס - אל תוקורה תויתפהו םייתימאה םייחה
ידיגת) "םיניינעמ תוחפ" 'וכו םיטיידה לש םירופיסה ?אל
םיניינעמ ןהייחש הלא תגרדמל ךמצע תא הלעמ תא בוש - (םיממעשמ
.(רתוי םיוש ןכלו) רתוי הברה
ונל ינת ?תוקוורה ייחב האנק לש ןוצמש ץמש והשזיא ןיא ?המ ונ
הזמ תצק םג
הזוכעל וביגה
 
 
15/1/03 20:48
עבוכה םע איהה :תאמ
השודקה םירמל הבוגתב
.םולכ ילבו תואשנתה ילב ,םייחב םיבלש לש ןיינע לכה
,אבצה היה ,ירבח תאו יתוא ןיינעש המ לכ 18 תב יתייהשכ
ינלוג תרייס ,בוט רתוי המו ,םש השענ המו, ימואלה תורישהו
.םינחנצ וא
םיקוסע ויה ןיידע םינבהו ,דומלל יתלחתהו יתררחתשה ינאשכ
.ופפורתהו וכלה תצק םירשקה "?אל וא ןכ הנוצק" הלאשב
לעו ,אבצב םיראשנ םהש תותבשה לע עומשל יתוא ןיינעל קיספה
.םהלש וקהו ןומיאהו וקהו ןומיאה


םיצרמ יניינע יתוא םיניינעמ תוחפ ,תדבוע ינאשכ וישכע
תוניחבו
.םיטייד יתוא םיניינעמ תוחפ ,האושנ ינאשכ וישכע ,ןכו
?תואשנתה תאז
.יל הארנ אל
עבוכה םע איההל וביגה
 
 
15/1/03 21:42
הקוורה המחנ הניכה :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
.תואשנתה וז !ןכ
ןביל לע ךתיא רבדל תוסנמ ךייתורבח תא ןיימדל הלוכי ינא
ךלש תןורצה לע ןהל תרפסמו תואשנתיהב תכייחמ תאו רובשה
(ראותש ומכ) םידליה םע
.תועשר וז - תואשנתה אל וז םאו
.רתוי תווש ךלש תויעבהש רמוא אל הז האושנ תא םא
הקוורה המחנ הניכהל וביגה
 
 
15/1/03 21:44
הניכה המחנ :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
.תואשנתה וז
הבישקמ ךמצע תא תושעל הלוכי תוחפל תא יכ תואשנתה וז
.םילייחה ךיירבחל וא תואושנ אלה ךייתורבחל
ךלש תויעבה תא ךפוה אל תנתחתהש הז יכ תואשנתה וז ןכ
.ראשה לשמ תובושח רתויל
?תעפש םע דלי וא רובש בל רתוי בשחנ המ
הניכה המחנל וביגה
 
 
15/1/03 21:47
הניכה המחנ :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
...ספוא
.לופכ יל חלשנ תועטב
הניכה המחנל וביגה
 
 
15/1/03 22:01
הלאירא :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
היהי הלוח הלש דליהש אמאלש הפצמ תמאב תא ?אל ,תיתודלי
ריכהל תברסמ תאו ?הלש הרבח לש רובשה בלה בושח רתוי
תייה םינש שולש ינפל םא ?ןמזה םע םינתשמ םישנאש הזב
יתייה הפיא ןגנמ יי'ג.יד הזיא עדא אל ינאש יל תרמוא
.םירזייח ומכ יל םיארנ םירבאלק םויהו ,ךילע תקחוצ
תמדוקה הזאפה ,הזאפ תרבוע תאשכו ,םיימאניד םה םישנא
.תניינעמ תוחפ הברה תיארנ
הלאיראל וביגה
 
 
21/4/03 19:54
gilush :תאמ
תצק הסיפת ,תמאב ונל הבוגתב
לש ןתובישח גורידב וב רבודמש תבשוח אל ינא ,הלאירא
םירבדה
ךלש הרבח "תבשחנ"ש ימל תויתפכא לש םומינימב הלא
..הפוחל תחתמ תסנכנ ובש םויה דע ,הבשחנ תוחפל וא
םיתיעל הליעומ ,הבשקה לוכיבכ איה םא םג ,הבשקה
,הבוט השוחת תנתונו
לש הירבדב תויתפכא רסוח לש ץמש יתשגרה ןפוא לכב ינא
.....תואשנתה תצק םגו תבתוכה
gilushל וביגה
 
 
15/1/03 22:31
עבוכה םע איהה :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
.םולכ ילבו טופשל ילב ,תונלבסב ,הבישקמ ינאש חטב
.יאלפתת ,םיינש וא דחא םכח טפשמ יל אצוי וליפא םימעפל
אלש רמוא אל הז ,יעבט ןפואב יתוא ןיינעמ תוחפ הזש הז
,ילש םירבחהו תורבחהמ יל תפכא
.םהלש םלועהמו םהלש תורצהמ ,םהלש רשואהמ
, לבא
אל אוה םירבח ןיב רצונש קחרמה המל ריבסהל יתיסינ קר
תואשנתה לש האצות
.םייחה לש טושפ .םייחה לש אלא
עבוכה םע איההל וביגה
 
 
15/1/03 22:37
עבוכה םע איהה :תאמ
הבישקמ אל ינאש רמוא אל הזל הבוגתב
תא יל רבשש קאינמ הזיאמ יתדרפנ ,םינש 5 וא 4 ינפל
.בלה
תכלל יתיצר ארונו ,אמאבא לצא ינמז ןפואב זא יתרג
הבוט הבוט הרבח לצא תבשב תוכבל
.הנש יצחמ רתוי תצק האושנ התיהש
הזש יל ורמא םה .עיגהל הלוכי ינא םא יתלאשו יתרשקתה
.תבשה התואב םיאתמ אל


קרש המכ הינשל תחא תונימז ונייה דימת .תומל יתיצר
.הליבשב ינא יליבשב איה .ךירצ
."םיאתמ אל" .םואתפו
.תורבחה הרמגנש יתבשח
.תבשל םהילא יתוא ונימזהו ורשקתה םה עובש ירחא
הז לע ,רשקה לש םישדחה תולובגה לע תוחיתפב ונרביד
,םישדח םיללכ עובקל ךירצ ,וילע רומשל םיצור םאש
דימת אלו ,רשפא דימת אלש הז תא לבקל הז הזמ קלחו
.ןימז
התיה תאזה תורבחה לבא , ןמז הברה חקל .השק היה
.םירחא םיצוליאמ הקזח רתוי הארנכ


םיצוליאה תא םג .רתוי הברה הז תא הניבמ ינא םויה
.תויופידעה רדס יוניש תא םגו


ןח תאצמ אל יכ רשק וקתינש ולא לע ונרביד אל דועו
ןהלש לעבה יניעב
,ןהלש לעבה יכ רשק לע ןתיא רומשל השקש ולא לעו
.ןלציל אנמחר
עבוכה םע איההל וביגה
 
 
16/1/03 8:55
ןתיול ןושש :תאמ
סרתמה לש ינשה דצל אמגוד הנהול הבוגתב
ךתיא םיליחתמש ,תובוט תורבח לש םילעב ולאכ םג שי
ןתיול ןוששל וביגה
 
 
23/1/03 20:16
דימת הנוכנ :תאמ
עורג רתוי דוע ןלצל הנמרח ל הבוגתב
םעפ ףא"ו שיש החוד יכה ןפואב ךתיא םיליחתמ םהו
"ןוכנ םתוא תנבה אל
הלאכ םירקמ ידמ רתוי שיו


ךכש לבח
דימת הנוכנל וביגה
 
 
16/1/03 11:50
הקנילוד :תאמ
סרתמה לש ינשה דצל אמגוד הנהול הבוגתב
דצה ימ רורב יכ "תויופידעה רדס" תא תבהוא אל ינא
.עגפנה
ךתוא םיבבחמ אל טושפש תורבח לש םילעב שי ,ןוכנו
.הטיאל תססוג תורבחהו
םידמחנ רתוי הפיט ויהיש םילעבה םימויא יכהה תא יו
.ךירצש הממ
...ררררררב
הקנילודל וביגה
 
 
16/1/03 19:44
.מ :תאמ
סרתמה לש ינשה דצל אמגוד הנהול הבוגתב
.ןוכנ
דחא ,ילש הרקמב) ךתיא םיליחתמש "לש" םילעב שי
(קיפסה הזו
.רשקה תא יתקתינ
.האושנ א-ל ינא יחכ אלא האושנ איה יכ אל
.מל וביגה
 
 
23/1/03 18:05
שטיק :תאמ
סרתמה לש ינשה דצל אמגוד הנהול הבוגתב
.הלאכ םירופיס הברה שי ירעצל
שטיקל וביגה
 
 
17/1/03 1:15
+האושנ :תאמ
סרתמה לש ינשה דצל אמגוד הנהול הבוגתב
.'תונכסמ' תאוושהל םוקמ ללכב ןיא
רבדל החמש דימת ינא ילא תורשקתמ תוקוורה יתורבחשכ
אל הז.םיטייד לע םג,ןכו.םלועבש אשונ לכ לע םתיא
םגו,קורפל רוזעל, סקסדל החמש דימת ינא,יתוא םמעשמ
.ךירצשכ ףתכ תתל
. םש יתייה ינא םג ,כ"הסב
גוז לע ךכ םתס "לופל" א"אש תועדוי יתורבח,דגנמ
.קדתצהל ילב םיחרוא לבקל ונל חונ דימת אל.יושנ
תא "קזחת"ל ךישמהל םיצורשכ לבא,םינפ התניש תורבחה
.בלה לכמו תיתימא היתפמא תולגל םיבייח תורבחה
+האושנל וביגה
 
 
18/1/03 22:47
םיק :תאמ
.יתאב הפיאמ תחכוש אלל הבוגתב
!דובכה לכ .הלימ לכ םע המיכסמ
(...האושנ תא םא םג) ךלש הרבח יתייהש יאוולה
םיקל וביגה
 
 
16/1/03 20:48
הל הארנ ןכ :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
חרוכ לש הווסמב הטושפ תואשנתה
הל הארנ ןכל וביגה
 
 
16/1/03 23:51
הל הארנ אל :תאמ
,תמאב ונל הבוגתב
תנבה אל
הל הארנ אלל וביגה
 
18/1/03 5:26
הקירתסא :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.ךכש לבחו .רמול המ ןיא .בוצע
.תוחא ,יצמאו יקזח
הקירתסאל וביגה
 
18/1/03 17:56
תינד :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.רמאמה תא דואמ יתבהא
.האנשה לש עטקה םע יתמכסה אל
תינדל וביגה
 
 
18/1/03 18:18
יקיד :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
הרמא יהשימ ףוס ףוס .וילא רבחתהל יתלוכיש עטק היה הז אקווד
םינוחניח ינמ לכ ירוחאמ האבחתה אלו תמאה תא
יקידל וביגה
 
 
18/1/03 19:13
תירכנ האפ :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
היה ראשה לכ רמאמב הבשנש הפורצה האניקה היה הנכה קלחה
םילמ הברה .תויגוגמדו תוינללוכ תוצמשה - האנקה לש הדלות
.תויתימא תודבוע טעמו תויתלומעת
תירכנ האפל וביגה
 
 
18/1/03 20:27
וקוק תינברה :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
.קייודמ אל
לעמ הווסמה תא הריסה יהשימש החמש ינאו תמייק האנקה
תחא דחיב ויהיש תויקוחאה תוקוורה לש תפיוזמה היקבחסה
.הינשה ןעמל
!לעב תספותש ימ לכב האנק שיו שי


הרהש לש הרטמה קוידב אל וז ,ןאכ יתארקש המ יפלש תורמל
הלש תונכה רסוח .יל עירפמ תצק הזו
וקוק תינברהל וביגה
 
 
18/1/03 20:38
וקוק :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
?לעב תספותש ימ לכב האנק ,תמאב
.ןוכנ אךל ךכ לכ .א
רמאמה ךותמ יתנבהש המ אל הז .ב
לש הבתכב ע"ע) יטנוולר אל אוה לעב תספות יוטיבה .ג
(ןורחאה םימי עבשב רוטקפס הנד
הברה רמוא הז - ךלש קינה םה תירכונ האפ םילימה םא .ד
דואמ


ונלוכל בוט עובש יהיש
וקוקל וביגה
 
 
19/1/03 1:12
היוג :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
???רוטקפס הנד לש הבתכל רשקה המ
היוגל וביגה
 
 
19/1/03 1:43
וקוק :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
,תלמגתמ אל איה לעב תסיפת המכ דע הארמ הבתכה
.תפייעמו תקחוש
הפידע רבכו ןיינעה לכמ עגרת הרהשש בטומ זא
.תוקוורה
ןפוא לכב הבתכה יפל ךכ
וקוקל וביגה
 
 
19/1/03 12:34
תפי :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
תנבהש תבשוח אל שממ ינאו ישישב הבתכה תא יתארק
...התוא
תפיל וביגה
 
 
19/1/03 1:43
תירכנ האפ :תאמ
?תמא וזיאל הבוגתב
תונכשה לש אשדב האנק ,תוחאב האנק ,תואושנב האנק .א
ןוכנ ןכ ךכלכ ...
ךבוסמ דאמ אל הז .בוש יארקת זא .ב
ביגהל המ יל ןיא זא הזה יוטיבה תא יתרמא אל ינא .ג
(הרורב אל םיירגוסב הרעההש המיכסמ ינאש תורמל וילא
אל אנ .וקוק תינברה וז וקוק תינברהו ינא וז ינא .ד
הזו .תרמוא תינברהש המ לע תוירחא יל ןיא .בברעל
רמוא םאו ?המ ?רמוא הז המ - תירכנ האפ יל םיארוקש
?המ זא קוור רבג ינאש ךל
רתוי לק היהי זא ךלש תונעטה תא רורב רתוי יחסנ .ה
ןהילא ביגהל
?ונל רמול הצור תא המ .ו
'ת דעו 'אמ ךל םג חצ םוי .ז
תירכנ האפל וביגה
 
19/1/03 2:03
הריעצה תוחאה :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
,הפיה הדליה יתייה .יל הנגריפ אל הלודגה יתוחא דימתמו זאמ
הרק הנהו .תויהל הרומא הלודגה תוחאהש המ לכ - תרשכומהו הבוטה
- הלודגה יתוחא לש הייח תפיאש תא יתשמימ - לכמ עורגה רבדה
תרשואמ יתכפה זאמ .הינפל תאז יתישעו רותה תא יתפקע בוש .אשנהל
.טויסל ךפה ןוגריפה רסוח זאמ ,םייח םניא הייח זאמ - הרהש לבא
ורבעש יל םירמוא ויה ול תעתפומ יתייה אל הרהש לש תוגהנתהה יפל
.תיבב החמשה תא ריכעה הז .. .חצר תובשחמ יתוחא לש ריעשה השארב
איה היעבה .הרהשל השקש הל בוצע לבא וישכע תרשואמ דאמ ונלש אמא
קר ,והז .הקיספה איה זא .תונותיק תפטוח איה רוזעל הסנמ איהשכש
תעדוי אל איהש היעבה .יתוחאל השקש דאמ יל השק .ועדתש יתיצר
לכ לבא הבל ריחב תא אצמל הצור ךכלכ איה .המצעל רוזעל ךיא
.בוטה ףוסה תא הקיחרמ קר הלש הרירמה תוגהנתהה


הרהשל יניב רשק לכ .דבלב תילאוטריו תוחא ןבומכ ינאש הזמ ץוח
רמאמה תאירק לע תססובמה תונשרפ יהוז .םייק וניא
הריעצה תוחאהל וביגה
 
19/1/03 10:46
ןורש :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
דביאש ןויד הזיא .עצמאב יתפייעתהו תובוגתה לכ תא אורקל יתלחתה
רתויל רכומ אוהש רבתסמש ,בצמ הראית תבתוכה .ולש תילכתה תא
?םעטה המו ,םיישיאה הייח יבגל םימהלתמ םלוכו ,םישנ עברו שולשמ
ימימ יתורבח םע .ירמגל הניבמ ינא ,תורורג םע תירבעשל רותב
תואושנ עירכמה ןבור .רשק רבכ יל ןיא (?) םיזילעה אביקע-ינב
,שמש-תיב-תמרב וא עברא-תירקב תורג המכ ,השולש וא םיינש סולפ
תויהל תודמול םייתש וא תחא ,ןוכנו ,תשדחתמה תויתדה זועמ
תושגפנ ונחנאש םעפ לכב ןהלש הלמחה יטבמ תאו ,תוינבר תונעוט
אוה ןורתפה לבא ,לובסל רבכ יל השק (היוולה/תירב/הנותחב)
.ירשפא לבא השק .קתנתהל ,קחרתהל ,םלעתהל:טושפ
אל ?לאינד/לאיחי/ןתנוהי ירחא הצר תרשא תא תוארל דוע רשפא המכ
םכח דימלתל אשניהל הצור יתייה אל .תרעטצמ ,ללכב האנק ררועמ
הסג הללכה ,ןוכנ .תרעטצמ ,יב םוקמב ולש םידומילב קוסע היהיש
ימצע תא תוארל קזח ץמאתהלו ןהילע לכתסהל המ ליבשב .תמייק לבא
?םש
.אל טושפ ,אל ,ינא אל ,יליבשב אל
איה לבא ,יניעב תוחפל ,דאמ ןבומ ןאכ וקסע וב םגש האנשה ןיינע
תצלפמה ,רזגמ לכב תמייק האנק .הזה ןוידל תיטנוולר אל
תויהל דאמ לוכיש תורמל) תיתדה הרבחב קר אל תאצמנ ןיעה-תקורי
םלעתהל .ףייפייתהל ןעט ןיא .(יתקדב אל ,רקיעב םש תטלוב איהש
?יתרמא רבכ
ןורשל וביגה
 
19/1/03 15:57
ידע :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
חומה תא ךל לבלבל םהל ינתת לא .ןוכנ הככ - בוצע המכ
ידעל וביגה
 
20/1/03 21:51
תחא :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הדות
תחאל וביגה
 
22/1/03 1:48
ןקוח תב תילבי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
,ץווקמ ךסמה המל .תובוגתה תרייש לכ תא אורקל רשפא יאש לבח
?םשה ןעמל
.ןיינע לש ופוגלו
לומ תחא ,דחי הכרדמ וניצח םעפ)התיא יל שיש תישיא תורכיהמ
לכ םדוק איה ,תיטסטנפ תילולימ איהש ינפל ,ואלב הרהש ,(הינשה
תויטסינמפהמ לידבהל .סקס תפטונ תישנ המצוע לש רידנ ןז
אל ןויסינ דוע רחאל םיילגרה תא תובגנמ רקוב לכש הלא ,תומפושמה
,תיתימא השיא ,השדחה תיטסינמפה איה הרהש ,הדימעב ןיתשהל חלצומ
ןומרא תא ץרופ יתייה רבג יתייה םא .יחל לכ ,הרהש .תישנ
חנומ היהיש יתוכלמ עבוכ םע םשמ רוזחל ידכ ,ךליבשב םהגניקב
.ךשאר
ןקוח תב תילביל וביגה
 
23/1/03 22:21
זוכעב רדרד :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
םה הפ םירמאמה ייבגלש םכל ועד תישאר ,ןםכל םולש ייתויחאו יחא
..חחא ,תובוגתה יכ .הזה רתאל עיגהל ץוריתה קר תמאב
המשנ םע הרוחב אצמא ינא םויה אובבש הווקמ ינא ...תובוגתהה
שדח םש יל שי ,ימצוח .ןאכ האור ינאש הממ בלב סכיא תוחפ תצקו
....מוק טוד תואנריפ רתאל
זוכעב רדרדל וביגה
 
24/1/03 6:25
תיכולכל :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
רותב .המוצע תוהדזה ילצא ררועו םייברק-רדוח ךלש רמאמה ,הרהש
יגוס ינשב תוקוורה תייווחל ףתושמה תא יתשגרה תינוליח הקוור
.הקוור ןיידע ,רתוי םדקתמ ליגל יתעגהש ינפמ םג ילוא ,תורבחה
םיביגמה לבא ,רמאמב תורירמו האנק לש תודבכנ תונמ ויה ,ןכ
םימחרה-אלמו אשנתמה סחיה תא םרשב לע ושח אל ילוא ןתוא ורקיבש
תורבחה יפלכ ןייועה סחיה .האשינ איהש עגרמ הרבחמ תלבקמ תאש
תא הילא תזקנמ הקוורה :הקוורה לא ןסחיל הבוגת אוה תואושנה
ולכיש םייביטנרטלאה םייחהמ תואושנה לש תומייואמה תאו םידחפה
,ואשינש תורבחל יתנגרפ דימת ימצע ינא .דבל לש םייח ,ןהל תויהל
ןהש ךכ לע תודיעמש ,ןהלש "הפה תוטילפ" םע יתמלשה אל םלועמ ךא
ללגב םיבושח תוחפ ךייח לש םינכתהש וא לבסנ יתלב ךבצמש תובשוח
.ךתוקוור
איה "תיתוקוור"ה היצפואהש השיגרמ ינא תינוליחה הרבחב םייחב םג
תומיענ-אלה תובוגתה .יתרבח תוומ לש ,רדגל ץוחמ םייח לש היצפוא
םיבצממ תוענמיהל תומרוג ךייפלכ "תינלופ-תיתדוד"ה הרבחה לש
תוחפ תאש - איה האצותהו ,םייתחפשמ םישגפמ רקיעב ,םייתרבח
הרבחב םג המכ דע חכוויהל םיהדמ .ץוחבש םלועה רובע תמייק תוחפו
תא .תימיטיגל-יתלב ןיטולחל הביטנרטלא איה תוקוורה תינוליחה
.תונוש ,תונכסמ ,תורזומ לש המגיטס תלבקמ
םבורב ,םייתד ה'רבח לש יתרבח שגפממ ןטק ןורכיז ישארב הלוע
םינש ינפל וב יתחכנש ,םישולש ליג ביבס תוקוור תויתד םישנ
שגפמ ותואל העיגהש ,הקוור הרכמ תייוולב םשל יתעגה .תודחא
תואמחמ תוקוורה תויתדה היתורכממ הלביק איה .תיטנגלא הפילחב
יהוז ."...עבוכה קר רסח" :תגלגלמ הרעה יווילב ,השובלל רשאב
ומכ תיתדה ,הרבחה יניעב ,ךממ תענומ תוקוורהש ךכל אמגוד
שבלתהל :םהל םיכוז םיאושנהש םיבר םירבדל תוכזה תא ,תינוליחה
םייחהמ אמגוד) תיב-תרזוע תחקל ,(הז הרקמב) ידמ יטנגלא ןפואב
...דועו דועו ....תקרפתמ הרידב אלו םדא-ןב ומכ רוגל ,(ילש
תינוליחהו תיתדה תורבחב םיבר םירוטקס ידי-לע תספתנ תוקוורה
.םייתימאה םייחל אובמ רדגב ראשיהל בייחש בצמכ
ךשמהב בוט ןומה ךל תלחאמו ךיידי תא תקזחמ ינא .ךתיא יבל ,הרהש
.םייחה
תיכולכלל וביגה
 
 
25/1/03 0:47
חחרפ :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
,חחרפ ייה .דאמ יל הרקיש יממ ,הינפ יתלביק םימי רפסמ ינפל
"ה"ש ,הרש ,תחא הבתכש רמאמ םש שי ,תוננבל סנכ ,הרמא איה
הייחב םיעגונ ,הרקיה איהה הפיסוה ,םישנא .המשב הל הפסונ
.םינמיס הב םינתונו םישעמ םהב םישוע ,םייטרפה


.יתלאש ?םילוחכ םינמיס ,םילוחכ
.אל
."רייאפ לה"ב יתרקיב אל ןמזמ ירהש ,ימצעל יתבשח ,לבח
,ןפוא לכב ,םפש רייצמ וישכע ינא ,תעדוי ירה תא .יתפסוהו
.רוסאה ירפהמ ףפוכלו רדעב תוערל לדתשא
:ןאכ יננה זא


?ונל היה המו


הבתכ ,(היתד ןיידע ,טעמ לש םרעצל) היתד ,הרענ/השא תחא
לשמ תונויער ףיסוהלו רוחבל יאשר ארוקה ,היבאכ וא הירוהרהמ
.ומצע
הרבחב "תנמוסמה"ו תרגבתמה הקוורה תלאשב הנד תבתוכ התואו
תיתרבחה העדותהו ,התחפשמ ,התביבס םע היסחי .תינרדוחו תינרמש
.הדובע אל וז .ןכ .התוא תררחשמ הניאו לכה תא תפטועש
.לילעב תיביטקייבוס הביתכ


הארנ ךכ ,םייוסמ דחא טביה תאטבמו תחלוק ,הבוט הרהש לש התפש
הל התייה .ןייצל החרט אל ןתואש תויווח לש לולכיממ ,יל
הריהבה איה וזה הדוקנה תא .קוסעל הרחב הב אקוודש ,הדוקנ
ימ .תיביטקייבואה תואיצמה לש יאר תנומת וז ןיא םא םג ,בטיה
.וזכ תויהל הכירצ איהש רמא
אל איה ,הלש הרבחב תוקוורה ללכ תא גצייל הרמייתה אל הרהש
אל ףא איה .המלועל תוארוקה תא רייגל וא/ו רסומ ףיטהל התסינ
םיכסהל םיבייח אל .ישיא והשמ הבתכ .ךרד תרומל תויהל השקיב
.ותא


...המ המ הא


םהיתויווחמו יטרפה םמלועמ ופיסוה ,ריקב תוניתשמהו םיניתשמה
ויה לשמ - םתעדות יכבנב תבתוכ התוא לש הילמ לע ךלהל ורחבו
שש המוק אלו תוננב הז ןאכו אל םה .'ץיבוקלמ ןו'ג תוחפל
תא בבוסה הפשאה חפב םיתחונ אל ןאכמ םיקרזנהו ,יצחו
.קרוי-וינ


תיקרב-ינבה הרבחהש) ףופצ יתליהק יפוא תולעב תוינרמש תורבח
תוטונ (הנימב הדיחי אלו ,ןהלש תיטרפ תחא אמגוד קר איה
תא רטשמל ,הליהקה ירבח לע היומסו הייולג םיצחל תכרעמ ליעפהל
םלועל ,וזכ הרבחב לדגש ימ .ןהיתוריעצ תא רקיעבו ןהיריעצ
שרפל ,םתוא רידגהל עדיי .םיטבמלו םיימינפה םידוקל רע היהי
.בורל .דבלו קוחר ךלי םא םג .ךלי רשאב ותוא וולי םהו םתוא


תויטרפה היתומא עבראב התולהנתהו תבתוכה לש םייטרפה הייח
איה םא העובצ איה ןיא .ןיינעה ןיממ םניא ,תוירוביצה םיעבראו
הריחבה ,הלש רדחה הז .המצע לשמ יטרפ הדימ הנק יפ לע היח
תשקבמ הניא איה ,גוהנל דציכ םירחאל הפיטמ הניא איה .הלש
.והז .הביל ירוהרהמ תבתוכו איה תבתוכ .םמשב "ה" ףיסוהלםהמ


םירחאו הלאכ וב שיו הליהק לש גוס אוה ףא טנרטניא ןיזגמ לבא
.ולשמ יפוא שי תוננבלו .תיסחי םישימג .תוגהנתהו קחשמ יללכו
,םשוב וב שי דימת אל ,תולקלקע םיכרדב ךלוהו חתפתמ הנתשמ
!?המ זא .הפי'ג וז םיתעל


.םינותחתה לש לביילה תא םיקדוב ,המ ןודזב ,םיביגמהמ קלח זא
ורישעה םה קתרמ אוהשכ - יטרפה םמלועמ םיאיבמ םירחא .וקדבייש
עקרה תא םימיתכמו םיריחשמ םה םיחלצומ אל םהשכו ןיזגמה תא
.דצרמש


יתפשח .יל םיעודי ויה םיללכה .דחא רמאממ רתוי ימצעב יתבתכ
רשי הטחוב יל וקפד םירחאו םייפכ ואחמש ויה .יתוהז תא
אלש ימ .בתוכ אל הצור אלש ימ .םיללכה הלא .רדסב הז .ףוצרפל
.ףטוח אל ,ףשוח


.םשו הפ ללותשהל יבש ןודזל יתתנ ינא םג ,תוינודז תובוגת שי
הבוח רמוח אל הז .האלה ףדפדל ןמזומ ,הצור אלש ימ !?המ זא
.ןחבימל


.רדסב הז םג .חיטיש ,םיביגמב תרוקיב חיטהל הצורש ימ


עדימ הפ םסרופ אל .ןפוד אצוי גניטואא הפ השענ אלש יל המדנ
אל .בחרה רוביצל עודי תויהל ול הריתה אל תבתוכהש ימיטניא
.תולובגה וצרפנ
"תויניצר"ה תובוגתה יכו ?המ זא .בוט םעטב תובוגתה לכ אל
.טנרטניא ןיזגמב רבודמ הלוכ ?ינויכרא ךרע תולעב ןלוכ
.ה'רבח תויצרופורפ


ויליבש תאש לועשמ המצעל הרחבש הדבועה דעב ינא .הרהשל רשאו
- םינעוטה תנעטל - הב שיש הלש ךרדב תכלל רתומ .המצעב הרצי
.רחא וא הז פיטואירטס תגציימ אל איה זא ,ונ .תוימינפ תוריתס
.המצע ןעמל וצרפ היתועורזש לועשמב איה


.ולש םיטישכתב שקשקיש ,אלש ימ ,םייפכ אחמיש בהואש ימ


המצע תא אטבל ,המשב "ה" המצעל הפיסוהש הדבועה תא דבכמ ינא
,םרבא היה םהרבא ,ירש התייה הרש .וצצופתישו - התריחב יפ לע
;המצע תא רמול הלש ךרדה וז יתעדלו .רכומ הזה תויתואה קחשמ
.ילש םיאנתה יפ לע ,ןאכ ינא


דחמ הרהצה לש תויועמשמ לעב למס אוה תעבטה ומכ שממ ,עבוכה
ונלש הרבחב יחש ימ .בהוא אל ינא םהינש תא .ךדיאמ "תולעב"ו
.למס .הלמשו םייסנכמ .םיגירחו םידיחי םילמס אל הלאש בל םש


הכוז הניא וכותב תיתרגש יתלב תולהנתהש םלועב הלדג תבתוכה
.ןקת תייטס הניא הייטסה .תנגרפמ אל הביבסש הרבחה .הכימתל
.םהה םימיהמ ריעצה רמושה יצוביקב ומכ שממ


:רמול יתיצרש המ לכ ללכבו ,תוכיראב יתבתכ ,הנה זא
םייטרפה הייח יבגל תורעהה לש תויטנוולר יתלבהמ אל שגרתהל אל
ישוקב םיתעל ,ומצע תא גציימ בתוכ לכ .הלש טבמה תדוקנמ אלו
תא בייחמ בתוכה ןיא םלועל .תונינשבו ןחב םיתעלו תוגליעבו
חקול וניא יאדוובו ,ותא םיכסהל אלו אורקל ךישמהל אל ,ארוקה
.ארוקה תא גצייל ומצע לע


.ל'קנעי היהיש זא ,ול חונ אלש ימו


.חחרפ קר ינא ,ןיבמ המ ינא לבא


ןיינעה תא ןוחבלו סנכהל יתטלחה ,םויה ,תאז לכבו
חחרפל וביגה
 
25/1/03 18:20
תמסקומ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הדות .ייחב יתארקש םיפיהו םישגרמה םירמאמה דחא
תמסקומל וביגה
 
26/1/03 1:27
.ש תרפא :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
,הרהש יה
.קרב ינב ארזעב ילש הכירדמה תייה לבא תרכוז אל ילוא תא
...תינתשה שממש רמוא הז יכ ,ךלש הבתכה יתוא העיתפה תצק
תא זא (ןאכ ובתכ לבא ,יתעמשש אל) םינוליח םע תאצוי תא םאו
.יתרכזש יממ הנוש ללכב
!םייחב החלצהב ךל היהיש
.ךתוא םחנמ הז םא ,יתנתחתה אל ינא םגו
.ש תרפאל וביגה
 
26/1/03 17:34
הרבח :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
?םכל סאמנ אל ?יטוידא גניטואא דוע
הרבחל וביגה
 
26/1/03 21:14
שא תקרוי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.םד תוארל הצור ,םיכולכיל דוע ,המידק
שא תקרויל וביגה
 
29/1/03 6:54
SHAHARA BEKOS MAIM :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
Here is a simple idea, Sahara,

Buy a nice hat and start wearing it.
SHAHARA BEKOS MAIMל וביגה
 
3/2/03 15:38
שורגב השורג :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תוקורה דמעמ תא םתמנפהש רחאל
.........ונלש רזגמב תושורגה דמעמ תא ןיימדל וסנ קר
שורגב השורגל וביגה
 
4/2/03 8:52
עבוכמ רתוי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
יכ הללמוא רתוי אל תא ,הרהש .ולאה תוירזגמה תולליה םע רבכ יד
,תואושנה ךייתורבחל השח תאש רוכינל רשאב .אקווד תיתד הקוור תא
הליעגמה ךתשיג ילואש םעפ תבשח - תלוגנרתו הציב לש ןיינע יד הז
וז איה (קומע יד ךב העובט איהש הארנש) תואושנה ךייתורבחל
תאש המודמ הזופרומטמ הזיא אלו ,ןכיניב םיסחיה תא הנניצש
הזב שי ,(ילש יתורבח םע) ישיאה ינויסנמ ?הפוחה דמעמל תסחיימ
ךיילא סחיהמ תלבוס ךכ לכ תא םא ,הזימצוח .תמא לש ןיערגמ רתוי
ךותב רוגל השודק הבוח םוש ןיא .הנממ יאצ - היח תא הב הליהקב
הימונוטוא ןנוכל םיענ רתוי הברה ימעטלו ,תיתדה הרבחה לש הנבשי
.הל הצוחמ
עבוכמ רתויל וביגה
 
12/2/03 17:37
המולע :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.יכבת לא ,הרהש
ךתוא תבהוא ינא
המולעל וביגה
 
18/2/03 12:51
ילגוג :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ותוא יתארקש החמש ינא ,הברה רמאמה לע יתעמש .הדות
ילגוגל וביגה
 
25/2/03 0:14
יסא :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ןיינעל הבתכ
תובוגת הברה שיש הדבוע
יטנוולר אל , 4 + יושנ ינא
ינמת , 50 ןב רבחל רשקל ןכומ
40 ןב אוהש םלוכל רמואש
םידלי אלל , םישדוח רפסמ יושנ היה
ןלוכ תא לספ רבעב
הגשימ השעש עדומ םויכ
יאמצע , םידלי הצור
קוח םחל הז קוחצל ולצא
יסאל וביגה
 
 
25/2/03 0:35
לזי'ג :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.הז לע תכלוה יתייה ךמוקמב ינא ,הרהש
לזי'גל וביגה
 
3/4/03 11:45
םש םוליע :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תלעבכ המצע תא רידגהל הלוכי ואלב הרהש ךיא !?תורצ םיינתומ
לע יאשת אל !היירורעש וז דרוסבאמ רתוי הז !?תורצ םיינתומ
לש הבוט הרבח יתייה ינא ?הזה טפשמה תא הריכמ !רקש רבד ךייתפש
(ארקיהל תרמייתמ איהש ומכ הרהש אלו) הרש הל וארקשכ דוע תבתוכה
אל ךלש תוקוורה .הלש תורירמה תעבונ הממ בוט בוט תעדוי ינאו
םיניניעב תכלכלתמ תאש הזמ תעבונ ךלש תוקוורה ,לזמ רסוחמ תעבונ
לע הרו'גה תא תחתופו ,האושה רקחב ךמצע תא הזבמ ,םיינוליח
תא םייתדה ליבשב?ךתיא ןתחתהל הצור אל דחא ףאש אלפ .תויתדה
.הנמש תא םיינוליחה ליבשבו הצקומ
םש םוליעל וביגה
 
 
4/4/03 18:40
יתיחה הירוא :תאמ
!סג רקשב הספתנ תבתוכהל הבוגתב
...הב איבמ יתייה ינא
יתיחה הירואל וביגה
 
6/4/03 4:41
ביני :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
םצעמ תועבונה תובר תויעב לארשי םע לש ינוליחה וקלחל םג
םינתחתמ םינוליחה ,(רתוי ץרוק ינשה דצהש תבשח םא) ,םתוינוליח
םה הנושארל זאו ,םינתחתמ .יביסאמ ץחל אלל כ"רדבו ישפוחה םנמזב
עקרקהש -דחוימב -םיפתושמ םייח קולחלב ברה ישוקה תא םילגמ
"ילש ימצעה" תבוטל לכהו רתומ לכה לש עקרק איה םהיתחתמש
תתל השק ינוליחל (ימצעה תבוט - יכרע תא תשדקמ תוינוליחה)
הדבועה תרעצמ/תקתרמ יתוא ,הניתנ ול םא יגוז רשק והמו ומצעמ
תאזו ,הגיאדמ הרוצב הובג אוה םישוריגה זוחא ינוליחה רוביצבש
תוכרעמ 3 לש םייח ןויסינ (עצוממב) רבוצ עצוממה ינוליחהש רחאל
,ולש הדיחיהו תחאל בייחתהל טילחמ אוהש ינפל תוכורא םיסחי
.3 ל 1 לע עצוממב דמוע תוומה דע דחי ראשיהל הלש-ולש יוכיסהו
םיסחי תוכרעמב (ינוליחה) ישפוחה םדאה לש ןויסינה לכ תורמל
םלועה תריב ב"הראבו) שילשכ לש עצוממב םילשוכ ולש םיאושינה
אשונ ותואב הרוק המ לכתסנ םאו ,(יצח לע דמוע עצוממה ינרדומה
םהו םייתנפוא תוחפ הברה םה םישוריגה םשש הארנ ידרחה םלועב
לכב יתוא) ,רבדה אילפמ...ןכ םא ,תוגוז 7 ךותמ 1 לע םידמוע
ןויסינה רסח ידרחה וליאו ,לשוכ - ןויסינה לעב ינוליחהש (ןפוא
םייוסמ םוחתב ןויסינ לעב םדא אלה ?הזכש רבד הרוק ךיא ,חרופ
םיבר ,םוחת ותואב ןויסינ רסח םדאמ רתוי הבר החלצה רוצקי
םיאושינ תכרעמב ידרחה לש החלצההש ןימאהל הטונ ינא לבא .ומיכסי
לבא ,תידרחה הרבחב לבקמ םיאושינה דמעמש שדוקמה ךרעהמ תעבונ
לבקמ אל הזה שדוקמה ךרעה לע ךנחתמה ידרחה רעונה הארנה לככ
!הדוקנ שדוקמ אוה םיאושינה ךרע הב הרצ היאר לבקמ אלא ,הכרדה
ןמז הברה תולכסותמ ידרחה רזגמב תואושנ םישנ ובש בצמה רצונ ךכו
תודהל ולכוי אל ןיידע לבא ,תולכסותמ ןהש תוניבמ ןה זא קרו
בצמה םע תומילשמ אל םה םאו ,בצמה םע תומילשמ םה אבה בלשב ,ךכב
תוריתסמו (םידלי 5) ,ךשמתמ לוכסתב תויחל ןמצע לע תולבקמ ןה זא
לע םתככ םיספתנ םישוריגש ןוויכ תאזו ,םהיבורקמ וז הדבוע
.הידגב תא המיתכמ אל הבוט הדליו .תידרחה החפשמה
הז תויגוזב תויחל יתעדלו ,םיאושינה דסומ תא שדקמה ינוליח ינא
,םייקה רתויב ףלאמה רועשה
ןויסינ רחאלו םש קר - םייותיפבו ,תויסוכב ,תומוסרפב אלמ םלועב
תויגוז ומכ ןיאו םישק םייחה ,...תספת אל הבורמ תספתש ןיבמ התא
.םייחה לע לקהל תנמלע (תעקשומ)
ךמצע לע איה הדובעה .רתוי קורי וניא ןכשה לש אשדה ,ךל רשאבו
הדובעל ינפת הביבסה לע האיצומ תא התוא תילילשה היגרנאה לכ תא
תאשכ ךב אנקל הלולע איהו ,הקוור תאש ךב אנקת ךתוחא ,ךמצע לע
ךלוה - םייסל בייח ינא בוט ..ךאלמ היהי ךלעבו ,האושנ ייהת
בוט הליל .הדליל לותיח ףילחהל
ביניל וביגה
 
6/4/03 15:31
תחא םתס :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
םיברש המ לוקב אטבל הזעמו תדחוימו המיהדמ איהש תבשוח ינא
םלועל השוע ,םלועב תילנויצנבנוק יכה אל איהש הזו .םיבשוח
.ץבוט קר הזה םטמוטמה
תחא םתסל וביגה
 
8/4/03 22:10
ןרק :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
...הפי טושפ ,יוא


...תועמד תצק יל ודרי עצמאב לבא המל תעדוי אל ינא
תניינועמ אל תאש האניק שיגרהל ,דבל שיגרהל הער השגרה וז
...שיגרהל
שממ תיתדה הרבחב םישנא םיריכמש ךיא עטקה לכ םג יתעד יפל
...קופד
זאו ותיא תושיגפ המכ ךל שיש ךל םירמואו והשימ ךל םיאיבמ וליאכ
והשימ שפחל הכישממ וא ותיא תנתחתמ תא םא עובקל הכירצ תא
?...רחא
ןוצרהו הבהאה לש עטקה לכ תא םיסרוה שממ הלאה םיכודישה וליאכ
...וזה הכישמה תאו ...ינשה םע דחא תויהל זעה
?...תבשוח אל תא
יכ ,הבאה ךל ריזחי םג אוהו יבהות תאש לבא ,לעב יאצמתש הווקמ
תויהלו הבהא תתל ידכ ,םייח ונחנא הז ליבשב יחתעד יפל
...םיבאהנ
...הבושת יל יריזחת םע ךל הדוה
ןרק
ןרקל וביגה
 
20/4/03 14:38
gilush :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תרמוא תאש הלימ לכ םע תוהדזה השח ינא יתריקי הרהש
תוקידצה יתורבח לכמ הדיחיה הקוורה יתראשנ (25) "שישק"ה יליגב
רחא םוקמ לכמ וא זכרממ לעב ןהל ואצמש
תוברתהמו ןהמ יתקחרתה יכ ךדשל תוסנמ אל רבכ ןה ילש הרקמב
תפפואש תועיבצה יבגל חוכיוו ןיאו ,ונלש העובצה תיתדה
....ונתוא
,תולאשהו םיפוצרפה לכ תא לובסל ךירצשכ םיגחב האב הסעבה לכו
....דבל ןיידע תאש הז ךיא הדומח כ"כ תא? הקוור דוע תא המלו
הצור תאש הז תא תאצמ אל ןיידעשו ,רושק אל הזש םהל ינעת יכל
דומלל אלו וישכע ותוא בוהאל הצור תאשו ךייח לכ ותיא תויחל
..."הנותחה ירחא האב תיתימאה הבהאה " יכ, ותוא בוהאל
..יסנת יכל
gilushל וביגה
 
 
20/4/03 17:03
תחא םתס :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.דואמ ךתיא ההדזמ
.םיגחב רקיעב ונבצמב שי תורוחב המכ יבשיח
.ינמז לכהש תענכושמ ינא לבא
!!תמאב .בוט היהי ףוסבו
תחא םתסל וביגה
 
 
21/4/03 17:36
gilush :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
יתוחא
בוט תויהל בייח ףוסב
םהלש םירובדהמ ץחלל סנכהל ונל רוסא טושפ
ונתיא תופלחתמ ויה אל ןה םא ,תוטשפב םתוא לואשלו
....וישכע
ליגב ןהל אב אל ,םילוטיטהו יקקה םע םויה לכ תויהל םוקמב
..תצק תולבל תאצל 25
הככ בוט יל
יתוא ובזעיש קר
gilushל וביגה
 
7/6/03 13:59
תימלוש :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ומכ ןנערו ישפוח הייהת זאו םייסמ התא םייתעש דוע , דדועתת
רורד רופיצ
תימלושל וביגה
 
1/7/03 23:27
הוואנ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.ןמז ןומה הזה רמאמה תא יתשפיח
,.קדצבו
ךל הדות
הוואנל וביגה
 
3/7/03 12:44
ילעטנ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
!!!ןמז ידמ רתוי רבכ רבע !השקבב ,רמאמ דוע יבתכת
ילעטנל וביגה
 
3/7/03 20:55
קיימ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
רמרוממה רוציה ומכ אל ,הווש תיארנ תאו היזיולטב ךתוא יתיאר
?ןיינעה המ זא ,הבתכהמ
קיימל וביגה
 
4/7/03 14:09
קיימ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
??היונפ תא .ינא בוש ,ייה
קיימל וביגה
 
9/11/03 20:02
הקוור דוע :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הדותו יתיהדזה
הקוור דועל וביגה
 
23/12/03 12:31
.מ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הדות .םיהדמ רמאמ
.מל וביגה
 
26/12/03 13:36
יתליאה ריאי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ד"סב


ךכ לכהו םינוכנ ךכ לכה ךיירבד תא אורקל בלה תא יל םמיח שממ
.רבוע ינאש תוללעתהה תאו ימצע תא יל םיריכזמ שממ שממש םייתימא
"?יושנ אל דועו 29 ןב רבכ התא ,המ" :תורעהו םיקוצקצ ןמזה לכ
אל ינאש וליאכ) "!םדאנב יצח ומכ התא !ודבל םדאה תויה בוט אל"
תתל ךירצ ינא ,המ .םיצמאמ השוע תמאב אל ינאש וליאכ ,שפחמ תמאב
(!!!???תוכדושמו תושיגפ לש ןובשחו ןיד תמישר


לכ לש הליגרה תיקינל"דרחה הניטורל יתסנכנ אל ,תושעל המ ,ינא
עצמאב - הל הפוהו ,'א רועש ,ב"י , א"י - םהירבחו םילחנתמה
"רוחב"מ יוניכה תא תונשל םאתהבו ,יושנל ךופהל 'ב רועש
."ךרבא"ל


ןכל ,האמוטה תובא יבאכ בשחנ ינא ןכל ,ינוליחכ דושח ינא ןכל
תולעמ ןומה ול שי" :ילע רמול ךירצ ןכל ,'ב גוסל בשחנ ינא
שממ ! וליפא אוהו ! םג אוהו ! אוה !תובוט תודימו
." )-: קוור אוה ,ןלצל אנמחר לבא !קידצ


,19-הו 20-הו 22-ה ינב םיאושנה לכ ליבשב דואמ חמש תמאב ינא
שי לבא ,"תיכרבא אשונ ךרבא" לש טרדנטסה םע םיכסמ ןכ םג ינא
ותוא ךפוה אל הז ,אצמ אל ןידע והשימ םא .תוללעתהה לכל לובג
.האמוטה תובא יבאל


הנותחה דעו ,שפחל ךישמהל איה ילש הדיחיה הרירבה ,םייתניב
.ביבסמ םישנאה לכ לש תויוללעתהה תכסמ תא טקשב רובעל


:ראבא ינא ,תליאל רשק המ ןיבה אלש ימל ,בגא
תצק) םישנא הב םירגש ריע םג שי .תונולמו ףוח קר אל שי תליאב
ואצמתו לטוה באלק לעמ דחא שיבכ וצחת ,תליא ירה ןוויכל ,הלעמל
ואצמת םגו ,הילעב הכילה תוקד 15 דוע .םיליגר םישנא לש םיתב
תובישי ירגוב םה תליא לש תיתדה היסולכואה בורו ,(תיתד הנוכש
תא תדבכמש תולחנתה לכב ואצמתש םישנא םתוא ,ל"צז קוק ברה חורב
.המצע
ריאי
דימתלו תליא
יתליאה ריאיל וביגה
 
26/12/03 13:49
יתליאה ריאי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תיבל ץוחמ רוגל ה/קוורה תוכזש םיריכמ אלש הלא תא םג שי
.םירוהה
."םירג ךלש םירוהה הפיא" ונווכתיו "?רג התא הפיא" ולאשי םה
יתמ" ולאשי םהו ,ךלש םירוהה לש תיבל עסונ התאש םהל רפסת התא
ירחא ,תבש יאצומב" םהל הנעתשכ דואמ ונבצעתיו "התיבה עסונ התא
."ילש םירוהה לש תיבהמ אצאש
יתליאה ריאיל וביגה
 
26/12/03 16:12
יתליאה ריאי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
(יל תחלשש ליימיאל הבוגתב) ליימיא ךל חולשל הסנמ ינא ,הרהש
.הביס ילב ךל חולשל ןתינ אלש העדוה הבוגתב לבקמו
?ליימיא ךל חולשל רשפא ןכ תבותכ וזיאל
harhanegev@hotmail.com
יתליאה ריאיל וביגה
 
29/12/03 0:06
gilda :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
...באוכו יתימא ,הלועמ


רושיק ךל יתישע
gildaל וביגה
 
30/12/03 19:16
יריש :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
בלה לכמ הדות
ירישל וביגה
 
9/3/04 4:46
ריש :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
שיש תואדווב רמול הלוכי ינא , תיתדה הרבחב - םשמ תחא רותב
לכ ןכלו תחלצומ=רבג סופתל החילצה=האושנ ...וגב םירבד
ומש אל ןהלש תוהמאהו תויתד שממ אל ןה םא םג - תושדחה תואושנה
םלוכש ידכ עבוכ תומשו תוסוד יל תויהנ , םואתפ , שאר יוסיכ
!...ןהלש חלצומהו שדחה סוטטסה תא וארי
אלש יתדה רזגמהמ תוגוז הריכמ ינא , הנותחה ינפל סקסה יבגלו
ללגב לבא ןתחתהל םיצור םהש תישגר הניחבמ ללכב םיחוטב ויה
ינפל שומימ ידיל העיגה אלש) ינשה םע דחא בכשל ההימכהו הכישמה
א-ר-ו-נ טושפ ןכ ןכ . ונתחתה (הנותחה
רישל וביגה
 
 
23/3/04 8:07
יתליאה ריאי :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.ריש ךל הכרבו םולש
תא הציאמ תיזיפ הברקל ההימכהש ארונ ךכ לכ הזש חוטב אל ינא
.ןיאושינה
תויגוזה אשונ תא םישדקמ אלש םישנא לצא הרוק המ תוארל יסנ
:ןהלו םהל אבש המ לכ תושעל םיפידעמו
תודיגב
ןישוריג
םישק םיכוסכס
'וכו


לש הכיעד שי זאו) החפשמה תרהט לע םירמוש אלשכ הרוקש המ הז
ןיאושינה ינפל הברה םישועשכו (דחיב תויהל ןוצרהו הכישמה
םיקבשלפהש ,רבעהמ הטימל תו/םיפתוש הברה םג שי םתסה ןמ זאו)
.(תילמרונ תיגוז תכרעמ להנל דואמ םיעירפמ םהלש


הקחדה לש םירקמ םג יתדה רוביצב שי ירה ,ידיגתו ישקת יאדו
.םיבר םירקמב םיחלצומ אל ןיאשינ ייח תכשמהו
:ךכל תובושת 2 יל שי ךא ,ןוכנ


םג אוה ץוחבמ םיידרח / םייתדה "םידמ"ב שבלתמש ימ לכ אל .א
םימש ארי הארנש ימ לכ אלש ךכ .תמאב ךירצש ומכ תווצמ םייקמ
.הזכ תמאב אוה
אל / תורחא לע לכתסמ / הב לזלזמ / ותשא לע קעוצש ימ ,לשמל
תוריבע רבוע - 'וכו 'וכו / הילא ותבהא תנגפהב ןומה עיקשמ
הפיכ םע ןיע תיארמל תויהל לוכי ןיידעו ,תורומח תויתכלה
.רבד וילע רמוא הז ןיא ךא ,הרוחש הפילחו תעבגמ םע וליפאו


,ללכה ןמ םיאצוי שיו םיגירח שי .דחו ץרחנו םלשומ לכה אל .ב
םירבדה תא השועש ימש הארנ ,תללוכה הנומתה לע לכתסנ םא ךא
הכלהה .חילצמ ללכ ךרדב ,ךרד ירוציק ילבו ה"בקה הוויצש יפכ
ותשא תא לעבה דבכל בייחש דובכה תא ןוילע ךרעכ המש תידוהיה
םא םג) הז ןינעב דיפקמש ימש םיאור ונא תמאבו ,הלעב תא השאהו
חילצמ ללכ ךרדב ('וכו / הפיכ שבוח / תורשכ / תבש רמוש וניא
.ולש ןיאושינה ייחב רתוי
יתליאה ריאיל וביגה
 
31/5/04 15:22
תבהואמ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
ךיילע התמ ינא
תבהואמל וביגה
 
2/6/04 0:12
הדבעמ בצ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.רומג ליז ךדיאו .ויפוא - םדא לש ולרוג
הדבעמ בצל וביגה
 
 
22/10/04 13:33
ןילימ :תאמ
ינפל ורמאל הבוגתב
?דבל ורתונש םימיסקמ םישנא םע המו
הכחמ ינאו תדחוימו האלפנ תא יכ בותכל יכישמת יתבוהא הרהשו
...תבתוכ תאש הלימ לכל
ןילימל וביגה
 
22/8/04 15:47
לכימ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
!םולש
,תינוליח , הריעצ הרוחב רותב רמול יל שי הביתכה תאירק רחאל
תורוחבה םגש הדלוויהל םינש 24 תגגוח וטוטואש ןושאר ראות תרגוב
, הככ (???עדוי ינומכ ימ) .דמולמו ןוגה ןתחל תוכחמ תוינוליחה
. תינוליחה הרבחב םג "הפוחל ץחלה" תא שי תיתדה הרבחב קר אלש
םישגהל הצור הרוחב לכו , רתוי תינרתימ , תינוליחה הרבח ,ןוכנ
ךכל האווסה םצעב אוה המצע תא םישגהל ןוצרה םצעב םלוא המצע תא
,חתפתהל" ונלש ןוצרב תאז תוצרתמ ונאו דעוימה ןתחה אצמינ אלש
."האלה ןכו םיקפוא ביחרהל ,ליכשהל ,דומלל
!םילבה לבה לכה
המכ דע !!!דעוימה ןתחה תא תואצומ אל ךא ןתחלתהל תוצור ונא
??ללוהתהל ?דבל תויחל ?דומלל ?חתפתהל ןתינ
! ה ב ה א ןבומכו , תיב ,םידלי ,לעב הצור ינא ,ןכ
ידרח םא ,רזגמ לכב , ןתחתהל תוצור ונא !ןכילע ודבעי אלש ,ןכל
.יתד םאו
לכימל וביגה
 
25/2/05 1:55
:תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
טיבהל רשפא יא לבא ,הלב הלבו ונחטו ורמא רבכש תעדוי ינאו...
יקק תחקרמב ךלש דצהו םינשוש ימב גופס אוהש בושחלו ינשה דצב
איה תמאהו המכוחה לבא ,הפ יתייהו םש יתייה .רשפא יא .ןיחצמ
.םשמ קר .ה ל ע מ ל מ לכה לע ףיקשהלו לכה ףיקהל לגוסמש טבמב
הירוטסהב םילודג יכה םייורוגהש המ הזו ,הביטקפסרפ ארקנ הז
וא יביבא לת לכש המ הזו ,םלועב תובוחט יכה תורעמב תושעל םיסנמ
.לכואה ירחא ,םויב םיימעפ לגרתל ךירצ ליחתמ יקרב ינב
.ןובאתב
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/2/05 1:57
:תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
.סרוקהמ ,תעדוי תא .בוש ,יל תאזש ןייצל יתחכש
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/5/05 1:18
יתליאה ריאי :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
לש היתונקסממ הנושב הביטקפסרפ ישנאכ קיסהל ונילע קוידב המ
?הרהש
יתליאה ריאיל וביגה
 
 
27/2/05 21:32
יתליאה ריאי :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
לש היתונקסממ הנושב הביטקפסרפ ישנאכ קיסהל ונילע קוידב המ
?הרהש
יתליאה ריאיל וביגה
 
 
22/5/05 10:36
Sahra is great :תאמ
,הביטקפסרפל רשקבול הבוגתב
Nothing much, but being pleased we have our health , our
wisdom , and another day..... it could not be that bad
Sahra is greatל וביגה
 
17/2/06 11:56
הוואנ :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
תרדהנ
הוואנל וביגה
 
28/8/06 21:34
תינוי :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
!!םשה ךורב !הזה רמאמה תא יתשפיח המכ !!!ואוו
תינויל וביגה
 
 
29/8/06 2:28
תינוי :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
...לומתא ךתוא השגפש ןליא רבמ תיטנדוטסה ינא
תינויל וביגה
 
 
17/10/06 18:48
לטימ :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
החוד רמאמ
לטימל וביגה
 
17/10/06 22:39
הלול :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
.ךלש םיבוטה דחא .אלפנ רמאמ
.תוהדזה בורמ תוכבל יל םרגו תרומרמצ יב ריבעה
!בורקב רשוא לש םיאושינ ךל תלחאמ
הלולל וביגה
 
 
12/12/06 22:55
הקיו :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
...הלש היזטנפה הזש יל הארנ אל
הקיול וביגה
 
 
16/12/06 21:15
הדנרימ :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
שמח ינפל ותוא תבתכ ...קניל יתלביק וישכע קר ,קזח רמאמ
?וישכע בצמה המ זא ?אה ,םינש
הדנרימל וביגה
 
 
23/4/07 6:56
יבש :תאמ
רעישה רעוב הקוורה שאר לעל הבוגתב
...קוחצמ יתוא תגרה
יבשל וביגה
 
17/5/12 12:11
ןיבור דרו :תאמ
ואלב הרהשל הבוגתב
הרקי הרהש
תועיגפ ךותמו בצע ןומה םע הזה טסופה תא תבתכש השיגרמ ינא
תקבחמו ךתוא הניבמ ינא .(לומתאמ אל השח תאש םירבד הארנכ)
שיגרהלב ןואג ינא .ןיטולחל הנוש אוה יבצמש ללכב הנשמ אל .ךתוא
אל .םיבתוכ םהש םילמב וא ,םישנא לש םינפב םא תועיגפו בצע
לע םישקמש םישנאה/םירובידה/םירבדה תא :ךל תרמוא ינא תולקב
ךמצע תא ינפו ,הז תא יבזע ,הניפ וזיאל םתוא יכילשה טושפ ךייח
.ךתניחבמ בבר אוהש המ לכ םהב קבד אלש םישעמ/םישנאל קרו ךא
ןכו ,גולבבו תונותיעבו תמסריפש םירפסב תבתכש המ תא יתארק
םא ללכב יל תפכא אל .רומג רדסב תא .ןדימ יבוק לצא ךתוא יתיאר
איה תא .םידלי 17 וא ךיתח לעב ךל שי םא ,39 וא 67 תב תא
.הזה ישונאה סקרקב תא הפיא טילחהל הרומאה הדיחיה
םישנא לצא הרוק תמאב המ םיעדוי אל ונחנא םעפ ףא :אוהשמ דועו
ץוחבמ ךיילע טיבמש ימ ילוא .המינפ םשפנבו םהירדח ירדחב םירחא
?תאנקמ/אנקמ תצק אוה הקיעמ הרגשב עוקש אוהו


בוט קר ךל תלחאמ ינא
תבתוכ תאש המ לכ אורקל ךישמא


ןיבור דרו
ןתמ
ןיבור דרול וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא