?הצור אל אוה ךיא
תעפי

אל אוה ,המ ?המל יתוא בזע אוה המל
?ול הרקש בוט יכה רבדה ינאש בל םש
איה הבושתהש הארנכ ,הנותחתה הרושב
יתרטשמ רקוח לכ .בל םש אל אוה ,אל
,ילאיווירט יכה ןורתפהש עדוי ליחתמ
ןוכנה ןורתפה ללכ ךרדב אוה


העידיב תוקפתסמ אל ונחנא המל ?ונמצעל הז תא תושוע ונחנא המל
ונחנא המל ,ידו הצור אל אוה יכ ,תויהל ךירצ הז הככ יכ רמגנ הזש
עדנ אל םעפ ףאש העידיה תורמל ,ןיינע לש וקמוע שרושל תדרל תובייח
?טורש הזכ אוהש ול התשע ולש אמיא המו ולש עטקה לזאזעל המ תמאב
הזכש עוושמ ןמז זובזב הכירצמ איהש תקתרמ הכ תירבגה היגולוכיספה םאה
טפשמ לכ לע חינז הכ עדימ רטרוטמה ישארב הקיזחמ ינא המל ?ונדצמ
,קוידב תוקד יצחו םייתש ותיא האצי ילש הרבחש רוחבה םעפ יא איצוהש
?בוחרב ותוא ההזא אל ינא ץמאתא ינא םא וליפאשו
יכה רבדה ינאש בל םש אל אוה ,המ ?המל יתוא בזע אוה המל ,תאז לכבו
.בל םש אל אוה ,אל איה הבושתהש הארנכ ,הנותחתה הרושב?ול הרקש בוט
ללכ ךרדב אוה ,ילאיווירט יכה ןורתפהש עדוי ליחתמ יתרטשמ רקוח לכ
אל רוחבה לזאזעל המל ,ונמצע תא לואשל ונאובב ,םלוא .ןוכנה ןורתפה
תורשפאה תא לולשל אוה תושוע ונחנאש ןושארה רבדה ,יב ןיינועמ
,והז זא .הככ ?המל .ול המיאתמ אל טושפ תא :רתויב הביאכמהו תילאנבה
:הגאסה לכ הליחתמ הככו ,הככ ןיא תבהואמ הרוחב לש החומבש


רבעב עגפנ אוה


רוחבה ,'ד התיכל תיטמוטוא ונתוא ריזחמש ץוריתה ,ישארה ץבוביג ןיושה
,ןכסמ הזיא .ישנה ןימה דגנ םקנ עסמב אצמנ אוה תעכו ,רבעב עגפנ
אוה ?עוצפה ובילל תיתימאה הפורתה תאש טלוק אל אוה םאה ,שיגר ,שושפ
תא שפנ ףוריחו ץמאמ תצק םע ילואו ,ישנה ןימב ןומא דביא הארנכ
.תרחא ול חיכוהל יחילצת
םעפ ךל רפיס אוהש תרכזנ תא ךתוא קרז אוהש ירחא הינש ?ליחתמ הז ךיא
המרד תושעל אל המל זא .השק דאמ הז תא לביק אוהו ,ותוא הקרז יהשימש
אוה - אוה לבא ,רבעב תעגפנ תא םג ,רבעב ונעגפנ ונלוכ םנמא ?רבד לכמ
,הבהא ןיסחל וביל תא הכפהו ,רועפ רוב וב הריתוה העיגפה .רחא והשמ
אל אוה םא ,קפס ךל ןיא .בוהאל לוכי אל טושפ אוה - רהבתמ לכה עתפל
לגוסמ אל אוה ,תחא ףא בוהאל לגוסמ אל אוהש הארנכ ,ךתוא בוהאל לוכי
.תחא ףא יפלכ שגר ןיגפהל


דחפמ תמ טושפ אוה ,יב בהואמ אוה


עגרב זא .דחפמ תמ טושפ אוהו ,בהאתה אוהש שיגרה אוה .השיטנ תדרח
ךופה לע ךופהה תטיש .הריזהמ טלמנ אוה ,וב ררועתהל ליחתה שגרהש
אל .םסק ומכ תדבוע (יתיא תויהל לוכי אל אוה ,יב בהואמ אוהש בורמ)
לע יבשחת ?ריבס הז המכ לבא ,הלאכ םירבג ןיאש אל ,תויהל לוכי אל הזש
הליחתמ תאש תשגרה יכ ,והשימ םע םיסחי תקתינ הנורחאה םעפב יתמ - הז
םע רשק קיספהל לק הז המכ ?הז םע דדומתהל תלוכי אל טושפו ,וב בהאתהל
גהונ יללכ ןפואבש והשימב רבודמ םא ?ףורטב הז תא ךל השועש והשימ
הביס ךל שי זא ,הז תא תקדבו ,םמחתהל םיליחתמ םהש קוידב םיסחי שוטנל
ץוח ,םוקמ םושל ךתוא איבמ אל הז ,ןיידעו .בצמה הזש בושחל תיתימא
הז ,םעפהש תודוהלו םכשה לע ךמצעל חופטל הלוכי תא ובש םחנמה םוקמהמ
.אוה הז - תא אל תמאב


תוקזח םישנמ דחפמ אוה


יתמ דע ?ךלש םירבגה תא םשמ גודל ידכ ןמזה תרהנמ ךותל תללוצ תא םאה
םייואמ אוה ןכא םאו ?תוקזח םישנמ םימייואמ םירבגש ןועטל ךישמנ
הנהנ אוה המל ?הליחתכלמ ךתיא השע אוה לזאזעל המ ,תוקזח םישנמ
,םואתפו ,ךלש םייחה תמכחמו ךלש רגתאמה טקלטניאהמ ,המיסקמה ךתונינשמ
םידחפמ אל םירבג ,הככ זא ?םיואמ תויהל רכזנ אוה רשקה עצמאב
ילש ,ןייד הנליא ,תנביל רומיל :תיקלח המישר .תוקזח םישנמ תיטמויסקא
,תוחילצמ ,תוקזח םישנ תורסח אל .קיציא הילד ,רואמ הילג ,ץיבומיחי
.תואושנ םישנ ןלוכ ,םייניעה רועפ ינידנולבה לדומה קוידב אל ןהש
ןהלש הריהזמה הריירקבו םיראתב תושמתשמש םישנ שוגפל ןתינ תאז לכבו
םע תאצל םיפידעמש םירבג שי .ןהלש םייטנמורה תונולשיכה תא ץרתל ידכ
םירבג שי ,דחוימב תונמש םישנ םיבהואש םירבג שי ,תוינרירש םישנ
הזו ,םירדנ'גסנרט םע קר םיאצויש םירבג שיו ,תוירבג םישנ םיבהואש
החירבה הפמלה יעדמב ינש ראותל ךרדב תאש הדבועה זא .הפוחב רמגנ
?ותוא


וילא השק יתייה


ףושחל יתדחפ ,ףוסה דע וילא יתחתפנ אל ,תבהוא ינא המכ ול יתיארה אל
תמאב םא ?תרכזנ תא וישכע זא .ינממ ותוא יתקחרהש דע וינפב יביל תא
תא יקחש ,חרבו שאייתה רוחבהש דע ,וגא לש םישפוטמ םיקחשמ ותיא תקחיש
ןהל תוכפהתמ ובש בלשה הז ?המ אלא .האלה יכישמתו ףוסה דע קחשמה
תא ,ותעד תא הניש תועובש ךשמב ךירחא בלבלכתהש רוחבה ,תורצויה
ךלש סני'גה סיכ ךותב הוולשב חנומ אל רבכ אוה ובש שדח םויל תררועתמ
ךכ לכ סופספ הזש חוטב אל ,לכ םדוק זא .סופספ הזיא ,םיהולא - תבשוחו
ןבומכ ךא ,רתוי קשחנל םסק הטמב ותוא ךפוה ,הצור אל אוהש הז .לודג
ךלש עוצפה וגאה תאו ךמצע תא יפסאתש עגרב םלעיש אווש םסקמ הזש
תושגרה םע תכלל ךמצעל תתנ אל םא ,ונינב .רחא והשימ יריכתו הפצרהמ
הארנכ ,ףרוג ןפואב ןוחטב תרסח אל תאש החנהב ,רוחבה םע ףוסה דע ךלש
תגהנתהו ,ךתיא ירמגל אל אוהש תשגרהש הארנכ .דאמ הבוט הביס ךל התיהש
םיענ אלו ,ךינפל רנטולפה תא תולגל ליכשה אוהש דאמ לבח ,ןוכנ .םאתהב
לא .הרוק הז לבא ,ךמצעל תניימדש טירסתל דוגינב תשטננ ךמצע תא אוצמל
,תמלפודמ הצופ ומכ תגהנתה אלמלא תורקל היה יושע המ הבשחמב ירסייתת
לע םיעיבצמש םינמיס קיפסמ ויה (?תדבוע תא ימ לע) הליחתכלמש רוחב םע
.ךליבשב אל אוהש ךכ


ולש םימודרה םידשה תא יתררוע


תודוהל הנושארה ינאו) ונתיאמ קלח לבא ,ישפיט עמשנ .הזכ והשמ וא
,תומותס תוראהב לבותמ ינחור ץלאמשל הלאכ םיעגרב תושלוג (המשאב
ץורל הייטנה לע תרבדמ אל ללכב ינאו .תיממע היגולוכיספ ירפסמ וחקלנש
עומשל ידכ קר ,דיה ףכבו הפקב תוארוק ,םהינימל םירשקתמ ,בואב תולעמל
,הזילע .םייניעב ךילע ודבע אלו ,תמאב ךתוא בהא םצעב ףדנתהש רוחבהש
םירבד תרמוא איהש הלש אמיאב העבשנ הדובעב הרבחש ,תודועת םע תרשקתמ
תייה םדוקה לוגלגבש ,ןפוד תאצוי תוישיא תאש ךל רמאת ,םינוכנ דאמ
םאו ,תמאב ךתוא בהא אוה לבא ,קופד םצעב אוה קופדה רוחבהש ,הפשכמ
שדח והשימ יריכת בורקבש ךל רפסת םג איה ,ח"ש 300 מ רטפיהל ימיכסת
רסמ םע םשמ תאצוי תא ךכ רחא .האושנ תא םומיסקמ םייתנש הנש ךותו
םידשה םע דדומתהל ותוא יתצליא טושפ ינא ,תמאב יתוא בהא אוה :שדח
םידשה םע דדומתהל ותוא תצליא ללכב המל ,הלאשה תלאשנ .ולש םימודרה
?ךל הז תא השוע היה והשימ םא השיגרמ תייה ךיא ?תרגפמ תא המ ?ולש


הרופאהו תימתסה תמאה


ונתיא תויהל אל ורחבש םירוחבש ןימאהל ונמצע תא תוענכשמ ונחנא המל
םימודר םידש םע יבמופב םיבבותסמ ,סוריס תדרח ,השיטנ תדרחמ םילבוס
,ליכהל םילוכי אל ,תמאב בוהאל םיעדוי אל ,ונילא הבהא בורמ וררועתהש
םישנמ םידחפמ םתס וא ,הינגוזיממ םילבוס ,תיתימא הבהא לכעל וא גופסל
רשיה ,ונתיאמ קחרתהל םהל םימרוגש םיקחדומ תותיחנ ישגר םעו ,תוקזח
תחתמ שממ ונל תחנומ איהש תורמל ,תמאה יכ ?רתוי תותוחנ םישנ תועורזל
שגופ רוחב .הב ןיחבהל תוברסמ ונחנאש ,הרופאו תימתס ךכ לכ ,ףאל
,רחא והשמ תושפחמ ונחנאו .הרוחב בזוע רוחב ,הרוחב בהוא רוחב ,הרוחב
ירחא הברה ,יטנמורה טירסתה תא תויחהל ךישמהל ונל רשפאיש והשמ
תננחתמ תא ,וב זחאיהל והשמ יל ונת .טסהמ ושרפ הקפהה תווצו יאמבהש
שרק תא ,םירוגשה םיטסכטה תא תיטמוטוא תולמלממש ,ךיתורבחל לוק ילב
חוטב אוה ,דחפמ אוה ,וב זחאיהל שקבמ ךלש ישנה וגאהש ןורחאה הלצהה
והשמ ונל ירפסת ,תחא דוע ,ונ ,תובשוח ןה בלבו ,הז לע טרחתי דוע
תאש ןימאהל תברסמ ,ךלש יטרפה טרסב היורש תא לבא .תועדוי אל ונחנאש
םידש ילב ?תומרד ילב .תרשקותמ אל םגו תימתס םג הדירפל ןברוק םתס
לוכי אל ?ךלש םייחה ולא ?תולפא תוקושת ?םיקחדומ םירצי ?םימודר
.הפשכמ תייה םדוקה לוגלגב ירה ,תויהל