םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תודירפ~םיסחי~ישאר    
   

?הצור אל אוה ךיא
תעפי

אל אוה ,המ ?המל יתוא בזע אוה המל
?ול הרקש בוט יכה רבדה ינאש בל םש
איה הבושתהש הארנכ ,הנותחתה הרושב
יתרטשמ רקוח לכ .בל םש אל אוה ,אל
,ילאיווירט יכה ןורתפהש עדוי ליחתמ
ןוכנה ןורתפה ללכ ךרדב אוה


העידיב תוקפתסמ אל ונחנא המל ?ונמצעל הז תא תושוע ונחנא המל
ונחנא המל ,ידו הצור אל אוה יכ ,תויהל ךירצ הז הככ יכ רמגנ הזש
עדנ אל םעפ ףאש העידיה תורמל ,ןיינע לש וקמוע שרושל תדרל תובייח
?טורש הזכ אוהש ול התשע ולש אמיא המו ולש עטקה לזאזעל המ תמאב
הזכש עוושמ ןמז זובזב הכירצמ איהש תקתרמ הכ תירבגה היגולוכיספה םאה
טפשמ לכ לע חינז הכ עדימ רטרוטמה ישארב הקיזחמ ינא המל ?ונדצמ
,קוידב תוקד יצחו םייתש ותיא האצי ילש הרבחש רוחבה םעפ יא איצוהש
?בוחרב ותוא ההזא אל ינא ץמאתא ינא םא וליפאשו
יכה רבדה ינאש בל םש אל אוה ,המ ?המל יתוא בזע אוה המל ,תאז לכבו
.בל םש אל אוה ,אל איה הבושתהש הארנכ ,הנותחתה הרושב?ול הרקש בוט
ללכ ךרדב אוה ,ילאיווירט יכה ןורתפהש עדוי ליחתמ יתרטשמ רקוח לכ
אל רוחבה לזאזעל המל ,ונמצע תא לואשל ונאובב ,םלוא .ןוכנה ןורתפה
תורשפאה תא לולשל אוה תושוע ונחנאש ןושארה רבדה ,יב ןיינועמ
,והז זא .הככ ?המל .ול המיאתמ אל טושפ תא :רתויב הביאכמהו תילאנבה
:הגאסה לכ הליחתמ הככו ,הככ ןיא תבהואמ הרוחב לש החומבש


רבעב עגפנ אוה


רוחבה ,'ד התיכל תיטמוטוא ונתוא ריזחמש ץוריתה ,ישארה ץבוביג ןיושה
,ןכסמ הזיא .ישנה ןימה דגנ םקנ עסמב אצמנ אוה תעכו ,רבעב עגפנ
אוה ?עוצפה ובילל תיתימאה הפורתה תאש טלוק אל אוה םאה ,שיגר ,שושפ
תא שפנ ףוריחו ץמאמ תצק םע ילואו ,ישנה ןימב ןומא דביא הארנכ
.תרחא ול חיכוהל יחילצת
םעפ ךל רפיס אוהש תרכזנ תא ךתוא קרז אוהש ירחא הינש ?ליחתמ הז ךיא
המרד תושעל אל המל זא .השק דאמ הז תא לביק אוהו ,ותוא הקרז יהשימש
אוה - אוה לבא ,רבעב תעגפנ תא םג ,רבעב ונעגפנ ונלוכ םנמא ?רבד לכמ
,הבהא ןיסחל וביל תא הכפהו ,רועפ רוב וב הריתוה העיגפה .רחא והשמ
אל אוה םא ,קפס ךל ןיא .בוהאל לוכי אל טושפ אוה - רהבתמ לכה עתפל
לגוסמ אל אוה ,תחא ףא בוהאל לגוסמ אל אוהש הארנכ ,ךתוא בוהאל לוכי
.תחא ףא יפלכ שגר ןיגפהל


דחפמ תמ טושפ אוה ,יב בהואמ אוה


עגרב זא .דחפמ תמ טושפ אוהו ,בהאתה אוהש שיגרה אוה .השיטנ תדרח
ךופה לע ךופהה תטיש .הריזהמ טלמנ אוה ,וב ררועתהל ליחתה שגרהש
אל .םסק ומכ תדבוע (יתיא תויהל לוכי אל אוה ,יב בהואמ אוהש בורמ)
לע יבשחת ?ריבס הז המכ לבא ,הלאכ םירבג ןיאש אל ,תויהל לוכי אל הזש
הליחתמ תאש תשגרה יכ ,והשימ םע םיסחי תקתינ הנורחאה םעפב יתמ - הז
םע רשק קיספהל לק הז המכ ?הז םע דדומתהל תלוכי אל טושפו ,וב בהאתהל
גהונ יללכ ןפואבש והשימב רבודמ םא ?ףורטב הז תא ךל השועש והשימ
הביס ךל שי זא ,הז תא תקדבו ,םמחתהל םיליחתמ םהש קוידב םיסחי שוטנל
ץוח ,םוקמ םושל ךתוא איבמ אל הז ,ןיידעו .בצמה הזש בושחל תיתימא
הז ,םעפהש תודוהלו םכשה לע ךמצעל חופטל הלוכי תא ובש םחנמה םוקמהמ
.אוה הז - תא אל תמאב


תוקזח םישנמ דחפמ אוה


יתמ דע ?ךלש םירבגה תא םשמ גודל ידכ ןמזה תרהנמ ךותל תללוצ תא םאה
םייואמ אוה ןכא םאו ?תוקזח םישנמ םימייואמ םירבגש ןועטל ךישמנ
הנהנ אוה המל ?הליחתכלמ ךתיא השע אוה לזאזעל המ ,תוקזח םישנמ
,םואתפו ,ךלש םייחה תמכחמו ךלש רגתאמה טקלטניאהמ ,המיסקמה ךתונינשמ
םידחפמ אל םירבג ,הככ זא ?םיואמ תויהל רכזנ אוה רשקה עצמאב
ילש ,ןייד הנליא ,תנביל רומיל :תיקלח המישר .תוקזח םישנמ תיטמויסקא
,תוחילצמ ,תוקזח םישנ תורסח אל .קיציא הילד ,רואמ הילג ,ץיבומיחי
.תואושנ םישנ ןלוכ ,םייניעה רועפ ינידנולבה לדומה קוידב אל ןהש
ןהלש הריהזמה הריירקבו םיראתב תושמתשמש םישנ שוגפל ןתינ תאז לכבו
םע תאצל םיפידעמש םירבג שי .ןהלש םייטנמורה תונולשיכה תא ץרתל ידכ
םירבג שי ,דחוימב תונמש םישנ םיבהואש םירבג שי ,תוינרירש םישנ
הזו ,םירדנ'גסנרט םע קר םיאצויש םירבג שיו ,תוירבג םישנ םיבהואש
החירבה הפמלה יעדמב ינש ראותל ךרדב תאש הדבועה זא .הפוחב רמגנ
?ותוא


וילא השק יתייה


ףושחל יתדחפ ,ףוסה דע וילא יתחתפנ אל ,תבהוא ינא המכ ול יתיארה אל
תמאב םא ?תרכזנ תא וישכע זא .ינממ ותוא יתקחרהש דע וינפב יביל תא
תא יקחש ,חרבו שאייתה רוחבהש דע ,וגא לש םישפוטמ םיקחשמ ותיא תקחיש
ןהל תוכפהתמ ובש בלשה הז ?המ אלא .האלה יכישמתו ףוסה דע קחשמה
תא ,ותעד תא הניש תועובש ךשמב ךירחא בלבלכתהש רוחבה ,תורצויה
ךלש סני'גה סיכ ךותב הוולשב חנומ אל רבכ אוה ובש שדח םויל תררועתמ
ךכ לכ סופספ הזש חוטב אל ,לכ םדוק זא .סופספ הזיא ,םיהולא - תבשוחו
ןבומכ ךא ,רתוי קשחנל םסק הטמב ותוא ךפוה ,הצור אל אוהש הז .לודג
ךלש עוצפה וגאה תאו ךמצע תא יפסאתש עגרב םלעיש אווש םסקמ הזש
תושגרה םע תכלל ךמצעל תתנ אל םא ,ונינב .רחא והשימ יריכתו הפצרהמ
הארנכ ,ףרוג ןפואב ןוחטב תרסח אל תאש החנהב ,רוחבה םע ףוסה דע ךלש
תגהנתהו ,ךתיא ירמגל אל אוהש תשגרהש הארנכ .דאמ הבוט הביס ךל התיהש
םיענ אלו ,ךינפל רנטולפה תא תולגל ליכשה אוהש דאמ לבח ,ןוכנ .םאתהב
לא .הרוק הז לבא ,ךמצעל תניימדש טירסתל דוגינב תשטננ ךמצע תא אוצמל
,תמלפודמ הצופ ומכ תגהנתה אלמלא תורקל היה יושע המ הבשחמב ירסייתת
לע םיעיבצמש םינמיס קיפסמ ויה (?תדבוע תא ימ לע) הליחתכלמש רוחב םע
.ךליבשב אל אוהש ךכ


ולש םימודרה םידשה תא יתררוע


תודוהל הנושארה ינאו) ונתיאמ קלח לבא ,ישפיט עמשנ .הזכ והשמ וא
,תומותס תוראהב לבותמ ינחור ץלאמשל הלאכ םיעגרב תושלוג (המשאב
ץורל הייטנה לע תרבדמ אל ללכב ינאו .תיממע היגולוכיספ ירפסמ וחקלנש
עומשל ידכ קר ,דיה ףכבו הפקב תוארוק ,םהינימל םירשקתמ ,בואב תולעמל
,הזילע .םייניעב ךילע ודבע אלו ,תמאב ךתוא בהא םצעב ףדנתהש רוחבהש
םירבד תרמוא איהש הלש אמיאב העבשנ הדובעב הרבחש ,תודועת םע תרשקתמ
תייה םדוקה לוגלגבש ,ןפוד תאצוי תוישיא תאש ךל רמאת ,םינוכנ דאמ
םאו ,תמאב ךתוא בהא אוה לבא ,קופד םצעב אוה קופדה רוחבהש ,הפשכמ
שדח והשימ יריכת בורקבש ךל רפסת םג איה ,ח"ש 300 מ רטפיהל ימיכסת
רסמ םע םשמ תאצוי תא ךכ רחא .האושנ תא םומיסקמ םייתנש הנש ךותו
םידשה םע דדומתהל ותוא יתצליא טושפ ינא ,תמאב יתוא בהא אוה :שדח
םידשה םע דדומתהל ותוא תצליא ללכב המל ,הלאשה תלאשנ .ולש םימודרה
?ךל הז תא השוע היה והשימ םא השיגרמ תייה ךיא ?תרגפמ תא המ ?ולש


הרופאהו תימתסה תמאה


ונתיא תויהל אל ורחבש םירוחבש ןימאהל ונמצע תא תוענכשמ ונחנא המל
םימודר םידש םע יבמופב םיבבותסמ ,סוריס תדרח ,השיטנ תדרחמ םילבוס
,ליכהל םילוכי אל ,תמאב בוהאל םיעדוי אל ,ונילא הבהא בורמ וררועתהש
םישנמ םידחפמ םתס וא ,הינגוזיממ םילבוס ,תיתימא הבהא לכעל וא גופסל
רשיה ,ונתיאמ קחרתהל םהל םימרוגש םיקחדומ תותיחנ ישגר םעו ,תוקזח
תחתמ שממ ונל תחנומ איהש תורמל ,תמאה יכ ?רתוי תותוחנ םישנ תועורזל
שגופ רוחב .הב ןיחבהל תוברסמ ונחנאש ,הרופאו תימתס ךכ לכ ,ףאל
,רחא והשמ תושפחמ ונחנאו .הרוחב בזוע רוחב ,הרוחב בהוא רוחב ,הרוחב
ירחא הברה ,יטנמורה טירסתה תא תויחהל ךישמהל ונל רשפאיש והשמ
תננחתמ תא ,וב זחאיהל והשמ יל ונת .טסהמ ושרפ הקפהה תווצו יאמבהש
שרק תא ,םירוגשה םיטסכטה תא תיטמוטוא תולמלממש ,ךיתורבחל לוק ילב
חוטב אוה ,דחפמ אוה ,וב זחאיהל שקבמ ךלש ישנה וגאהש ןורחאה הלצהה
והשמ ונל ירפסת ,תחא דוע ,ונ ,תובשוח ןה בלבו ,הז לע טרחתי דוע
תאש ןימאהל תברסמ ,ךלש יטרפה טרסב היורש תא לבא .תועדוי אל ונחנאש
םידש ילב ?תומרד ילב .תרשקותמ אל םגו תימתס םג הדירפל ןברוק םתס
לוכי אל ?ךלש םייחה ולא ?תולפא תוקושת ?םיקחדומ םירצי ?םימודר
.הפשכמ תייה םדוקה לוגלגב ירה ,תויהל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
26/12/02 23:24
ינא קר :תאמ
תעפיל הבוגתב
????ונל תחקול תא תוימיטפואה תא וליפא ,ונ
ןלוכ זא ךלש (ןייצל שי ףלאמה) רמאמל ונימאי ץראב םישנה לכ םא
!וכביו תיבב ובשי
. . . ת ו י ל ש א ב תויחל ונל ינת
ינא קרל וביגה
 
 
5/1/03 21:10
באוי :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
םיליגרש םישנאה תיברמו ,טושפו יתוכיא רמאמ עיגמ ףוס ףוס
תמאה לבא .יחטשו ינטשפ אוהש ךכב ותוא םיחוד םיבכרומ םירבדל
והשזיאבש םושמ גוז ינב םיזבוע םישנא ללכ ךרדב :הטושפ איה
וא המשא לש ןיינע הפ ןיא .םיאתמ אל הזש םישיגרמ םה םוקמ
אלו םיאתמ אל :טושפ בצמ הפ שי .תרתתסמש הלודג "הביס"
ינב החד ונתאמ דחא לכו ,הזה טרסב היה ונתאמ דחא לכ .ןיינועמ
אל הז .שממ אל ?עגרל הז לע ונבשח םאה ?המל .וב וצרש גוז
עינמש המ קוידב הז ."הדות אל לבא ,הדות" ונרמא ןכלו םיאתה
.יטסימ וא ירותסמו ךבוסמ והשמ אל .ונתוא בוזעל םירחא םישנא
אל לבא ,הדות" - יסיסבו טושפ והשמ אלא .בכרומו רתסנ והשמ אל
."הדות


תצק והשמל המידקו שורגב היגולוכיספ לש טישלובה םע קיפסמ זא
רשקההמ ,ןאכ הביגהש תושלוגה תחא הרמא ךיא :יתוכיא רתוי
אל םישנא עודמ תולקב הניבמ ינא םויה וב תאצמנ ינאש יתוכיאה
רשקה תא יתאצמ יכ הזב תודוהל יל לק .המאתה רסוח - יב וצר
רתיה .רופיסה לכ הז .והז .ייח לכ יתשפיחש בוטהו םיענהו לקה
- רקיעב ילואו ימצע ןוטחיטב רסוח ,םימ תניחט .... הז
לע המצע תא הכילשמו ןקרופ הל תשפחמש ונמצע ונלש תובכרומה
.ונתוא חוכשל קיפסה ןמזמ רבכש ,ינשה דצה
באויל וביגה
 
 
9/1/03 11:16
היאמ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
ךלש םייחל סנכת יהשימ םא לבא .בהואמ אל התאשכ הככ רבדל לק
...תרחא רבדת זא ,בוזעת כ"חאו ,םתוא ךופהתו
היאמל וביגה
 
 
10/11/03 14:21
הנילא :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
המל תעדל רשפא יא .תויוטש םה הלאה םיצוריתה לכ ,דאמ ןוכנ
תאש והשמ ףידעמ אוהש דיגנו .ול המיאתמ אל תאש טילחמ והשימ
רבד לש ומוכיסב ?וליבשב ךמצע תא ינשתו יכלת תא ?המ זא אל
הרטמבו ךמצעב החוטב תאו ,םיאתמ והשימ אוצמל הרטמ ךל שי םא
...האלה רובעלו רהמ ןנסל ידמלת תא ךלש
הנילאל וביגה
 
 
12/6/05 15:42
ךליל :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
.התוא תויחל אוה הילשאמ חקפתהלמ באוכ רתויש דיחיה רבדה
ךלילל וביגה
 
26/12/02 23:31
הרברב :תאמ
תעפיל הבוגתב
לכתסמ ןמזה לוכ אוה המל זא טרסב היח אל ינאו תעדוי ינא
באוכ ברקתמ אל לבא ןיינעתמ שפחמ םויה לוכ ןמזה לוכ יייייילע
לזליז אוה תונמדזה ול התייהשכ רבד רמא אלש ול באוכ.תעדוי ינא
בוהאל יתלוכיו הבוטו הפי ינא יכ ול באוכ ושכע לבא
.........ותוא
הרברבל וביגה
 
 
27/12/02 16:42
יפיצ :תאמ
הזב תודוהל דחפמ אוה הצור אוהש תעדוי ינא לבא?אל ךיא ףוצח תמאבל הבוגתב
ויה םה םא .םינבה ,םילודג םידלי םה ?םיצורית שפחל הכישממ תא
תא ושעש םיניבמו ,תחדפב הרונ וזיא םהל הלגתמ וא ,םיצור
הכירצ תא המל ,אל םאו .םירזוח ויה םה םהייח לש הלודגה תועטה
?ןדחפ םע תויחל הפידעמ תא ?הזמ סעבתהל
יפיצל וביגה
 
 
6/3/06 5:51
הנד :תאמ
הזב תודוהל דחפמ אוה הצור אוהש תעדוי ינא לבא?אל ךיא ףוצח תמאבל הבוגתב
שופיחה .שארב םירחא םישנאל רבוע המ תעדל הלוכי אל תא םעפ ףא
אל אוהו וליבשב אל תא .המצע הדירפהמ באוכ רתוי הביסה רחא
אל ?והשמ תיצר אל תאש ךל הרק אל .הככ הז תא ילבק ,ךליבשב
.םלוכ תא יבהאת אל תאש ומכ ךתוא ובהאי םלוכ
הנדל וביגה
 
 
6/3/06 14:43
התחדנש יהשימ :תאמ
הזב תודוהל דחפמ אוה הצור אוהש תעדוי ינא לבא?אל ךיא ףוצח תמאבל הבוגתב
.באוכ ךכ לכ .באוכ הז לבא
התחדנש יהשימל וביגה
 
26/12/02 23:36
הרברב :תאמ
תעפיל הבוגתב
ןיינעתמ יילע לכתסמ ןיידע התא תוקספהב םוי לוכ תעדוי ינא ןכ
יתאצי אל ושכע דע ךיילע הקולד יתייה ךיא !!!!!!!השיגרמ ינא יב
תרעטצמ ינא "...ךיילע הקולד ינא"ךל יתרמא יכ לוכהו . הזמ
הקזח ינא יכ ינא יתייה אלש תמאה יתשגרתהש תרעטצמ ינאו יתרמאש
ימצעל יתבשח המ תעדוי אל םוי ותואבו ימצעב החוטב ינאו
לבא הגשהל השק התוא קחשל םלתשמ ףוסב .......תויוטש יתרבידשכ
לע רוזחת דוע רוזחת דוע התא התא בבותסמ לגלגה ךל החיטבמ ינא
הזב דמוע אל רבכ התא תעדוי ינא.........עברא
.ב .........ךתוא האור אל רבכ ינא יכ.............רתוי
הרברבל וביגה
 
 
7/1/03 21:45
ה'לברב :תאמ
................השיגרמ ינא רבכ הדות תעדוי ינאל הבוגתב
!תקדוצ טושפ תא, הרקיה יתוחא


םיררועתמ םהש ירחא הליחזב אל םא עברא לע םירזוח דימת םה.א
.ודיספה םה המ וניבה םה םואתפשכ, םהלש הדרחהמ םיאצויו


לע תרבדמ ינאו ?הרוחב י"ע קרזנש רוחב לש ץוצרפ םעפ ןתיאר.ב
םואתפ םה ךתוא וגישה םהש ירחאו ךיירחא םירזחמש הלאה םירוחבה
םיטלוק םואתפ םה םתוא םיקרוזשכ -יל ונימאת ,רטממ םיאור אל
.דחא ףא לע ודבעי אלש זא רנדור ימח רשש ומכ "קזח ולפנ" םהש


איה םימעפה בור,ןכו) הביס שי הזל םג, םייחב רבד לכב ומכ.ג
(!תיגולוכיספ
ה'לברבל וביגה
 
 
7/1/03 22:45
היאמ :תאמ
................השיגרמ ינא רבכ הדות תעדוי ינאל הבוגתב
ילצא המל ."עברא לע םירזוח דימת םה" תא יתנבה אל םעפ ףא
.םייתש לע אל וליפא ?עברא לע רזח אל דוע דחא ףא
היאמל וביגה
 
 
10/1/03 13:14
םהש תעפי :תאמ
................השיגרמ ינא רבכ הדות תעדוי ינאל הבוגתב
עטקב אל רבכ שממ תאש ירחא קר הז ,עברא לע םירזוח םה םא
תועטב םישגפנ םתא) היזטנפל דוגינבו .תויקוחה תאז .םהלש
(...דיספה אוה המ ןיבמ אוה ,תסרוהו הרירק תננוצ תא ,רבב
תשוחתל ףיסומ קר הז .הצור אל תמאב תאשכ ףיכ אל הז
.יו הל הס ...תוימתסה
םהש תעפיל וביגה
 
 
2/2/03 19:06
ה'לברב :תאמ
?עברא לע רזוח ימל הבוגתב
.דואמ קפסל לוכיש והשמ םימעפל איה המקנה תשוחת
!לכה הז-הז תא ןיבה טושפ אוה וישכעו שפיט היה אוה
ה'לברבל וביגה
 
26/12/02 23:44
לפמט ילריש :תאמ
תעפיל הבוגתב
?טאוו גניקאפ וס
?םיטנמיטנס ילב ךותחנו םירבג ומכ היהנש ףידע
יפוי הברה הזב שיו םישנ הז הככ ,הלאה םייתודליה םירוטיקה םע יד
לפמט ילריש ל וביגה
 
 
27/12/02 10:30
פראש יקב :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
םיחצופ אל םהש הז ?םיטנמיטנס ילב םיכתוח םירבגש ךל המדנ המל
רבכ יד .םהל באוכ אלש רמוא אל ,תשטונה לש יגולוכיספ חותינב
דחא תוצרל תחא ףאל עירפמ אלש) הזה "לבז הז םירבג"ה דנרט םע
תמטמוטמ עמשיהל אל רמוא ,םירבג ומכ תויהל םא .(הייחב הזכ
םג שי יכ םא) םתומכ תויהל ףידע - ןכ זא ,הדירפ לכ ירחא
.(קחרת השפנ תרמושו ,הזכ חותינב םיחצופ ןכש םירבג
תויתודלי הברה שי .תעפי לש םירוטיקב יתודלי רבד םוש ןיא
תאש יפכ "םיישנ" וא "םיפי" םניאש ,תראתמ איהש םירוטיקב
הצור אל אוה" רמולב ארונ ךכ-לכ המ .םיכיבמ םתס םה - תנעוט
,קסרתי וגאה ,ןוכנ ,הא ?"ול המיאתמה השיאה אל ינא יכ ,יתוא
הקזח" ,"ידמ הבוט" םגו) שורגב תיגולוכיספ תויהל ףידע דימתו
הל ורמאש הרוחב םתס תויהל רשאמ ,(וליבשב "ידמ הליכשמ"ו "ידמ
.תואיצמ ,השק רבד ."אל"
פראש יקבל וביגה
 
27/12/02 0:18
זיל :תאמ
תעפיל הבוגתב
דחפמ אוה" ,"תישגר חתופמ קיפסמ אל אוה" תא תחכש .ןייוצמ
סרה םע םדא אוה" ,"וייח תבהאמ דרפנ אוה יינפל קוידב" ,"רשקמ
אל אוה לבא ,הצור אוה" ,"בוט ול השועש רבד לכ סורהיש ימצע
.הזה עטקב תויתריצי יד ונחנא .דועו דועו "לגוסמ
זילל וביגה
 
27/12/02 1:53
סקניפ :תאמ
תעפיל הבוגתב
,הנש ומכ והשמ ,דחי םתאש ןמז הברה ירחא הרוק הז םא
םייח תפוקת תדביאש רמוא הז יכ .תוכבל ליחתהל רשפא
.בוט רתוי והשמ הב תושעל הלוכי תייהש תיתועמשמ
ותיא והשמש תאזה הפוקתה לכב תיליג אל םא ףסונבו
...לכסתמ ארונ הז רדסב אל


.בוצע רתוי דוע הז זא ,ךתיא םצעב איה היעבה םאו
.ולש הטלפה ריס לכל ,ארונ אל
סקניפל וביגה
 
 
27/12/02 6:13
buttercup :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
אלו שולש םייתנש הנש י / והשימ םע תייה זא .םעט רסח דואמו
.ןמזה דספהב שודל םעט ןיא .ךלה
בושחל הכירצ ינא וישכע ?המ זא םינש שש ירחא רשק יתמייס ינא
ולא .זובזב היה אל הז .אל ??תודובאה םירשעה תונש תיצחמ לע
.םייח תונש ויה
.ילוכו םהנימל םיטרסל ,הדירפל תוביסל סנכהל ילב הזו
buttercupל וביגה
 
 
16/7/03 6:09
tl :תאמ
רתוימ שממ הז תוכבלל הבוגתב
תא ונדמל ונלכשהש חינהל ריבס השה רשקהמ הזמ ץוחו ןוכנ
וניא הז , רגבמ רשק הז תויגוזב תשפחמ תא המ םויה צעודי
ובש ןמז אוה ,בושח ןמז וניה יכבה ןמז הזמ תוחו ןמז זובזב
בושח הז םגו םיעצפה תא םיקקלמ ונא
tlל וביגה
 
27/12/02 5:05
Lonely :תאמ
תעפיל הבוגתב
The main difference between most of us - the girls - and
most of them - the boys -is that they try to understand
what the problem with us and we try to understand what is
the problem with them. It seems that there is another
problem' though - their motivation is to understand how
come that we could not see how good they are - that is -
they rare really convinced that they are so good. On the
other hand - we ask the question to escape from facing the
real question - what's wrong with us. This is the more
fundamental difference betwen us - boys and girls.
Lonelyל וביגה
 
27/12/02 10:34
רדמס :תאמ
תעפיל הבוגתב
?תושיטנל לפנ ירבסה תעפושו בל תרובש הקוור יתייהשכ תייה הפיא
חוטבהו אלפנה רשקה ךותמ יכ ,טושפו רורב ךכ לכ הארנ הז וישכע
- זא .יתמאתה אל יכ ,הככ םתס יתוא ובזעש תודוהל יל לק ,יל שיש
ידמ רתוי הטושפה תמאה ,תמא ןמזב .תעדה לע לבקתמ יתלב היה הז
,הנטנטק שא לע ךתוא ריאשהל םיחרוטש םיצופ שישכ דחוימב .תבאוכ
ץופ לע תסעוכ ןידע ינא .הווקתה תא תובלל ידכ ךל הקיפסמש
הזשו ,דחיב אל ונחנא המל ימצעל ריבסהלב םינש יתעקתנש ,םייוסמ
לבסה תועיקתה לש םינשה לע תרעטצמ טלחהב ינאו .ינמז םצעב
- בושו .האלמ הרוצב וב םייח אלש ןמז לכ לע לבח .תואל היפצהו
!תקייודמה הביתכה לע תעפיל דובכה לכ
רדמסל וביגה
 
 
28/3/06 22:09
m_s :תאמ
!תעפי דובכה לכל הבוגתב
לע יתוא רמושש דחא ץופ הזיא ללגב בל תרובש הקוור ינא עגרכ
לבא ,תבאוכה תמאה תא לכשל ימצעל רידחהל הסנמ ןיידע .הנטק שא
לש ופוסב לבא ,"?יב קופד המ" הלאשה תא קיחדהל יתיסינ .השק
.יתעגה הילא םג רבד


ןה ,הזה קופדה בצמה לכמ רתוי יתוא ןבציעש דיחיה רבדה
היהי" , "רבד לש ופוסב רדתסי לכה" , "הבוטל לכה" :תואמסיסה
.'וכו "רדסב
?רדסב המל ?רדסב ךיא ?רדסב המ
ודיגת !?הזה ץופה לע ליזהל ךרטצא ינא דוע תועמד המכ !לזאזעל
..וישכע לכה תא איצוהל הייעב יל ןיא .קוידב יל
(.םימרז שיו תובשחמ תצק ,הז ךיא תועדוי חטב ןתא)
!המשל תומימת יהוז ...וילא רשקב לבא ,המימת הרוחב אל ינא
תושק תופוקת יתרבע ,םיישקה תורמל האלה ךישמהל הסנמ ינא עגרכ
.עקרקה תחתמ אל םג ךא ,םיימשב אל אוה ילש רשואה ףס .ולאמ
.(הלוע לבא ,טאל ידמ רתוי) טאל טאל הלוע אוה
ךומסל אלש תלדתשמ ינא לבא ,(!ירעצל) ויבגל הווקת שי ןיידע
.הז לע
!ריחמ לכב אל לבא ,ותוא הצור ינא
m_sל וביגה
 
 
25/6/06 22:04
סכלא :תאמ
!תעפי דובכה לכל הבוגתב
.ךתוא הניבמ כ"כ ינא
.בצמ ותואב קוידב וישכע תאצמינ ינא
.יתוא הצור אל אוהש הביסה תא ןמזה לכ יתשפיח הלחתהבש טושפ
לכ דועו ייפלכ תושגר ול שיש יל הרמא ןמזה לכ ילש הרבחו
.ןואכידב היהא אל ינאש ידכ קר ינימ
יתוא הצור אל אוה ,ןמזמ רבכ יתעדיש והשמ יתמשיי וישכע לבא
-םייתנשב הלודג יתייה םא !לכה הזו םיאליגב שרפהה ללגב
!!אל לבא דחיב היהנש יוכיס היה ילוא שולש
אוה ןכו הנטק שא לע יתוא קיזחה אוה ןמז דואמ הברהש תורמלו
בושש הליל דוע ירחא ...ראשה לכו "רדסב היהי" יל רמא
יוכיס יל ןיאש ללגב אל רבכ םעפהו יתיכבו ןואכידל יתסנכנ
ךירצ !הז םע ייד ,והזש יתנבה סייגתמ אוהש ללגב אלא ותיא
םוקמ ותואב עקתהל םייחה לכ הלוכי אל ינא .האלה ךישמהל
.'וכו ךיתח ,שיגר ,דומח ,םכח אוה המכ בושחלו
וישכעו לבוקמהמ רתוי תצק וכשמינש העביש וילע יתבשי ,והז
דוע םייחה לכש ינומכ תחאל דחוימבו הרגישל רוזחל ןמזה עיגה
.םינב םע החלצה רסח אלו םינפל
הז םעפה לבא ,יתיצרש ןב לכ יתלביק וישכע דעש ןוכנ זא
.יתלביק אל םעפה ,הנוש
לבא הזל רבעמ אלו םידידי ראשינ ונחנאש תעדוי ינא ,םוכיסלו
.הז םע םילשהל ךרתצא ינא
ינא לבא .טרחתי אוהש הווקת יל שי ןיידעש שיחכא אלו
.הז תא הקיחדמ
לא ,המוד בצמב תואצמנשו הפ וביגהש תונבה לכל תלחאמ ינא זא
וריאשת לבא הווקת שי ןיידעשו באוכ הזש תעדוי ינא .ובכעתת
דוע שי דיתעבו ןכינפל דוע םייחה -רקיעב ודקמתתו דצב הז תא
!!!ןכל קר םיכחמש םירוחב הברה
סכלאל וביגה
 
 
1/8/14 12:22
תימיטפוא :תאמ
!תעפי דובכה לכל הבוגתב
!!!ךלש בצמב תאצמנ טושפ ינא
.הלימ לכ םע המיכסמ
!!הבוטל הזו הרוק תורקל ךירצש המו הנימאמ הרוחב ינא
!ונמצע לע רתוול לש ריחמב אל תמאב לבא םתוא תוצור ונחנא
תוימיטפוא ..ףוס ילב ונתוא בהאיש רבגה אובי ,יגאדת לא
!קחשמה םש הז הנומאו
....הבהא ןומה תחלוש
תימיטפואל וביגה
 
27/12/02 11:37
םוסרפל אל ריאי :תאמ
תעפיל הבוגתב
יתייה ,וכו הביתכה תמר תניחבמ הזה (?רמאמ) רמאמל ןויצ תתל םא
לש עטקב ינא שממ םא) בוט וליפא ילוא ,סולפ ינוניב ןייצמ
.(ןגרפל
ךומנ ,יחטש ,םטמוטמ דואמ םוקממ אבש רמאמב רבודמ ,הזל רבעמ לבא
.בכרומ אלו
,בהוא אוהש תורמל השיאהמ דרפנ רבגה םהבש םירקמ ןומה שי יתעדל
ימינפו קחדומ ןוחטיב רסוחמ לבוסו ומצע םע ךבסותמ אוהש ללגב
ותוא חתנל ,ותוא ןיבהל תוסנל םוקמ שי (...ישיא ןויסינמ)
(ותיא רשקה תא רמשל ןוצר שי םא) .וילע עיפשהל תוסנלו
זיא ןומוק סטוו...תרטוש לש הבישח ןאכ תנגפה ,תעפי קפס ןיא
תא הזבמ אוה הנקסמהו ובש החנהה תולדו ןכות תניחבמ...ןומוק
םתס אלא-וב הנימאמ תמאב אל תאש ליבשב הווקמ ינא .ישנה ןימה
.ימוצ תצק תיצר
תיחטשו תגעלנ תא
הנומת ליימ יאל יל יחלשת ,ךל חלסא ילוא ינא ,תיסוכ תא םא לבא
לא ,תויחל יכישמה ,תויפיצ ךל ויהי אלש קר ,ךמצע לע ירפסו
.יתבושתל יכחתו ליימיאה לומ תיבב יראשת


החלצהב
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
27/12/02 12:45
םהש תעפי :תאמ
מ השיאהמ דרפנ?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
וכרואש ,ירוקמה רמאמב .יקלח אוה הפ םסרופש רמאמהש ןייצל שי
לכשה תניחטו תושגרה תציב תא תראתמה החיתפ שי ,תולגה ךרואכ
רשק לכ ירחא הינשל תחא תושוע ילש תורבחו ינאש תימטרומטסופה
.לשכש
תויארפה תוצמשהל סחייתהל ילב ,םירבד המכ ריהבהל הצור ינא
:ךלש
קחדומ ןוחטב רסוחמ םילבוסש םיכבסותמ םירבג םנשיש ןבומכ
ירחא לבא .(יטנגוורטסקאו ןצחומ ךלש הרקמב וא) ימינפו
אל אוה) ןברוחמה ןותנה בצמה תא תונשל רשפא יאש ונמנפהש
תמושת תא הטיסמ תא ובש בלשל פוטס םישל יתמ תעדל ךירצ ,(הצור
,שיגרמו בשוח תישגר םוגפה שטונהש המל ,ךמצע ךלש תושגרהמ בלה
תקתרמל השיטנה תא תכפוהו ,העיגפה תא םייתעבש המיצעמ ךכבו
תוקסעתה הוושו (הנושארה הנועב) "הלפאב םיקית"ב קרפ ומכ
תא ,תמאה עגרב הקיצמ אל המצע הדירפהש םימעפל שי .תיפוסניא
לש פולל תסנכנ תא םואתפ זאו ,ךתבוטל הזש ןיבהל החילצמ וליפא
ףידע הלאכ םיעגרב .ונממ תאצל דאמ השקו ,"יל הרק הז ךיא"
םצעמ היגולוכיספב דובכ ראות ילבקת אל תא ירה .תויחטשב גוהנל
,הקחדה ינונגנמב ונחינש הביס שיו ,ךלש סקאה לש עקשיקה תרכה
.םהב שמתשהל יתמ תעדל ךירצ זא


ינא שממ הלא םיעגרבו ,ךלש ליימ יאל ךרדב ילש הנומתה ,בגא
.רשקתתש הווקתב םינרופיצ תססוכ
םהש תעפיל וביגה
 
 
27/12/02 14:00
הלאירא :תאמ
מ השיאהמ דרפנ?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
?ימ ליבשב דועו ?םיינרופצ
ללגב לבא ,עשעשמ היה ,ביאכמ היה אל םאש ןפואב ךלש רמאמה
אלש טילחהל םינש ןומה יל חקל .ללכב עשעשמ אל ,ביאכמש
תא שוחל ,ולש השקה תודליל רבחתהל תוסנל ,ןיבהל ידיקפתמ
ןפואב םיטרמנ ילש םיבצעהש ןמזב תיטפמא תויהלו םידחפה
עובט ןיינעהש יל הארנ ,רבע תמאב הזש וליאכ ,םתס) ידוסי
.(ונלש יטנגה רגאמב
.ירמגל תרתוימ איהו ,םימחר תררועמ תמאב ונלש וזה הייטנה
.אל המלל רתויב םיכיבמה תונשרפה ירבד תא יתעמשהו יתעמש
יתוא בזע אוה" ,תוניצרה אישב הרמאש תניוצמ תחא הרבח ללוכ
.ההא ."ולש תושגרה תמצוע םע דדומתהל ךיא עדי אל אוה יכ
,הווקת ביבש לכל ספתיהל איה תישונאה הייטנהש קפס ןיא
הצור יתייה לבא ,םילופכ םיזמר רזפמ ינשה דצהשכ דוחיב
ןיבהלו ,רשויב ןמצע לומ דומעל תלוכיה תונב רתויל היהתש
.לכשה תא הפ ונל םינייזמ םתסש תויהל לוכיש
הלאיראל וביגה
 
 
27/12/02 15:44
םוסרפל אל ריאי :תאמ
מ השיאהמ דרפנ?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
, יחטש רמאמ ,םישנל תימיטיגל המב ןתונ -תוננב רתא ,ונ
יופצ תניחבב אוה הזכש ינלילכמ


ססובתמ ינא םויה דעו םינש עברא ינפל ישימ יתקרז ינא
הנורסחב


:ומכ םיריש ימצעל בתוכ ונעי
,ילש רשבהמ קלח תא
,ךנורסח תא תתוש ינא
םיבצע ךילא םרק ריוואה
.יל תבאוכ תאו
: םגו
רדגה לע בשוי
תורבקה תיב לש
רובקל לגוסמ אלו
היח ךתוא


.גלזמה הצק לע קר הז
רוזחל ץמוא יל ןיא תונווגמו תונוש תוביסמ הז םע דחיו
?הבאיוג תנבה -הילא
איהש הארנ ללכבו הרורב אל ללכב יל תחלשש הנומתה ,הזמצוח
רתוי םיריעצ םימימ


םירבג -םירבגכ םישנ) םדאה ינבו םייחה - הל'עדימ רוציקב
סטוו הזה ןמזבו הלאה םימיב .דירחהל םיבכרומ (רתוי וליפא
תרטשמב םיליחתמ םירטוש לצא ,ןכ) ספות אל ןומוק זיא ןומוק
.(לארשי תרטשמל תוינע תדועת לכה ךסב וז לבא ןכ לארשי
תמוטמוטמ לש םלש רדע ןאכ הלישכמ תא ,תבתכש אטרחהמ ךב ירזח
.ךל ואימחהש הלא ןיעכ טופיש תורסח


.רתוי תנכדועמו רתוי הרורב הנומתל ןיתממ הרקמ לכב
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
27/12/02 16:18
סקניפ :תאמ
...הבוב-ולאהל הבוגתב
!ריאי ואוו
?ילש חא התא הפיא .ךתוא יתארק אל םינש
.ךלש הדחה הביתכל יתעגעגתה
?ךתיא הרוק המ התא הפיא
סקניפל וביגה
 
 
27/12/02 16:46
ןטוב :תאמ
...הבוב-ולאהל הבוגתב
,ןוחטיב רסחו ינשגר שוריאי
הבתכה המכ דע ,הניבה אל ןיידעש ימ לכל ,תרבסה הכופהב
.תקיודמ


.תיחדו תסריס ,תבהאש ישימ ךייחב התייה
.תחאה אל איהש הל ריבסהל השק תדבע
.ךתוקיפד לע ןנוגת םג איהש הפצמ התא וישכעו


.ןללי קונית התא ,שוריאי ,וניניב
ןטובל וביגה
 
 
27/12/02 17:26
רדמס :תאמ
...הבוב-ולאהל הבוגתב
ינא" תנומסת .םדוקמ יתבתכ הז לע קוידב .ךלש םירישה םגו
אל ידכ קיפסמ לבא ,ךתיא תויהל ידכ קיפסמ ךתוא בהוא אל
לע רקיעב ,ירעצל ,דבוע הז ".רחא והשימ םע ייהתש תוצרל
לע וא .ןמצע תא רשאמ רתוי הברה רוחבה תא תובהואש תורוחב
םע דדומתהל רשאמ קוחרמ רסייתהלו בוהאל תופידעמש תורוחב
,האלה ךישמהל אלו עקתיהל תונכומ תורוחב ןתוא .יתימא רשק
הליבומ אל דימת טעמכש ,תאזה השולקה החטבהה ךמס לע
תלוכי רסוחו ,תוקיפד לש הזכ גוס שי והשימל םא .םולכל
.םדוק תחא העש בטומו ,וידעלב וגוז תבל ףידע ,יתימא רשקלרמאמה תא ארקת ךלש תיגלותימה תיסקאהש ךתוא דיחפמ םא
לוכי התא ,דימתל ךנורכזמו ךממ דרפיתו תשעתת ,הזה
תוננבב רמאממ רתוי שורד ולאכ םייגולותפ םירקימב .עגריהל
דצמו תונהלו ןייזל ךישמהל לוכי התא .הזמ ררחתשהל ידכ
דע הלשו ךלש םירוסיב ךתמשנ יקמע דע בהואמ תויהל ינש
.סאמי םכמ דחאלש
רדמסל וביגה
 
 
27/12/02 17:40
םוסרפל אל ריאי :תאמ
.יטתאפ טושפ התא ,ריאיל הבוגתב
ןונש ךיתח ינא תאז םע דחיו) יטתאפ תמאב ינא ,ןוכנ
(רשכומו יטמזירכ


ןנואמש םיהולא הזיא ידיב ילכ ונחנא ,םיטתאפ שונאה ינב
אל לבא ןאכ םישחרתמ םילודגכ םינטק תונוסאש תמיא לכ
.ןיינעה קמועל דרא


טושפ היה הז .ןתבתכש תא יתבהא דואמ ,ןטובו רדמס ,ןכבו
.ןורקיעב ןוכנו


אדירג תונשוכרב רבודמש הז לע רוגס יתייהש יאוולה


תונומתל ןיתממ ?תויסוכ ןתא ןכתא רגסנ המ
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
27/12/02 19:30
ןטוב :תאמ
ןטובו רדמסלל הבוגתב
.רגבתתש חור רצוקב
.םובלאב ונל שי רבכ תוקונית לש תונומת
ןטובל וביגה
 
 
27/12/02 21:19
רדמס :תאמ
תוניתממ ונחנא םג ,ןכל הבוגתב
.הדומח תא
רדמסל וביגה
 
 
28/12/02 21:29
ןטוב :תאמ
,ןטובל הבוגתב
(-: ...ינשה ימש אוה
ןטובל וביגה
 
 
18/1/03 5:20
שבדב תיחיפצ :תאמ
הדומחל הבוגתב
...רתויב האנ
שבדב תיחיפצל וביגה
 
 
28/12/02 20:41
הדבעמ בצ :תאמ
ןטובו רדמסלל הבוגתב
,ריאי
תונינשה יפל טופשל םא לבא ,הארנ התא ךיא עדוי אל
הארנ חטב התא זא ךמצעל סחימ התאש (?המל) ןורשיכהו
אל' ךמצעל ארוק התאש הבוט הביס שיש הארנכו דואמ ער
.'םוסרפל


ירה ,'ימוצ' הצור קר איהש תעפיל בתוכ התא םא ,ףסונב
רבדה ותוא תא קעוצ ךלש יביטקובורפה הביתכה ןונגס
לסופ ומומב לסופה' לש דואמ הקזח השגרה ןתונו קוידב
.'


ןוישר שי ךומכ ינבצע רוחבל ,ןיבא ינאש ,ןורחא רבד
?הגיהנ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
1/1/03 13:17
יטינירט :תאמ
ןטובו רדמסלל הבוגתב
הבהאו גושגשו הכרבו םולש תנש ,ןלווווווווווכל
.ךירצש המ לכו הסנרפו
ריאי לבא הנוש תצק הרוצב ביגהל יתיצר ,דומח רמאמ
אל) לומתא ללגב ושמ אל הככ םגש ,סוקופהמ יתוא איצוה
.(לוהוכלא הברה םתס ,דחוימ והשמ
המל חתנלו תוסנל ,ונלש השלוח איהשוזיאב רבודמ ,ןכ
,רתוי ךיילע ול אב אל טושפש ןיבהל םוקמב בזע רוחבה
- ונמצע יפלכ תוינחלס רתוי תצק היהנו ואוב לבא
שיגרמ טושפ אוהו ,אוה הז ,תא אל הזש רמוא אוה םא
אוהו ,םיסחי תוכרעמ םע ול השקו וישכע ץוחל דואמ
יהשימ בוהאל לגוסמ אוהש שיגרמ אלו ,השק הפוקת רבוע
,הזל ןימאתש יהשימ היהת דימת ,עוגפ ךכ לכ אוה יכ
יתשמתשה ינא םג .םוטמט אלו תומימת ךותמ אקוודו
"םילכוא" ךיא יתהמתו ,ייתונוועב וללה םיצוריתב
עינהש המ הז .רשקב ךישמהל יתימא ןוצרו תומימת .םתוא
.עגרה ותואב ,ונתוא ,םתוא
טטצאו ,רהמ רתוי הברה תוששואתמ ונחנא ,תונב ,ןכש המ
:יקרוי וינ טסיפאדנטס ןכל
תרפסמ ,תעגושמ ומכ הכוב ,התוא בזוע והשימ םא ,הרוחב
השולש ירחא .ורמגנ הייחש תבשוחו הלש תורבחה לכל
:דיגת איה רוחבה יבגל התוא ולאשת םא ,תועובש
"fuck him, he had a small dick aniway".
ירחאו ,תטלחומ תושידאב גהנתי ,הרוחב י"ע בזענש רוחב
.והשימב הריי םישדוח השולש
.ריאיל רישי ןפואב יתוא איבמש המ
ךלש תיסקאה תא םילאוששכש החוטב ינא ,רקיה ריאי
הארה אוה ,םעפ ותיא יתאצי ,ןכ - תרמוא איה ,ךיבגל
שמחה ןב ילש ןייחאה ,גליע שממ - ולש םירישה תא יל
הניבמ אל ינא םויהו ,ונדרפנ ,בוט רתוי בותכל עדוי
...ותא יתאצי ללכב ךיא
ללכב איה םא בושחתש יאדכ ?הילא רוזחל ץמוא ךל ןיא
התא ,םינש עברא זאמ ורבע םאו ,קתומ ,ךלש ןוויכב
שיש םעזה תא ריבסמ הז ילואו ,יתבשחש הממ יטתפ רתוי
.טרפב רתאהו ללכב ישנה ןימה יפלכ ךל
אל ונחנא .םירחא םירתאב ךלזמ תא הסנתש יאדכ ילוא
.....ךנורסחב שוחנ
יטינירטל וביגה
 
 
2/1/03 0:11
ןטוב :תאמ
הבוט תיחרזא הנשל הבוגתב
(-: תדלקמהו ןושלה דודיחל היתש ליל ומכ ןיא


יתריקי ךל תנייוצמ הנש
ןטובל וביגה
 
 
18/1/03 5:19
עובירב לובלב תלוכא :תאמ
הבוט תיחרזא הנשל הבוגתב
הדות .יתמנפה .יתארק
עובירב לובלב תלוכאל וביגה
 
 
17/1/03 10:14
וקוש :תאמ
הבוט תיחרזא הנשל הבוגתב
!!קוחצמ יתוא תגרה
,רהמ רתויש המכ ולש םטסיסהמ ארחה לכ תא איצומש ימ
...םישדוח 3 ירחא והשימב הרי אל
:)


ינא ,יתיכב ינממ הדרפנ ילש תיסקאהש ירחא ינא םג
.המל רכוז אל וליפא ינא וישכעו .דיגהל שייבתמ אל
וקושל וביגה
 
 
2/1/03 16:08
הרברב :תאמ
.יטתאפ טושפ התא ,ריאיל הבוגתב
רמגנ היה רבע ונמימ ידר ייייייייד" ימצע םע הבר ינא
"רתוי היהי אל
המשאה ינא קר אל לבא
זאו הצור אוהש הארמ םיזמר הברה ייד יל ןתונ אוה םג
םלענ בוש
וליאכ רזוח םואתפ אוה בוהאל רחא והשימ תאצומ ינאשכו
עדויש
םולכ תושעל המ ןיאו רבכ הנש םדא ןבה לע העוקת ינא
תינדחפ ינא קוחרמ םירשק הפידעמ ינא יילוא םרוז אל
הבריקהמ ..........
יתרבגתה אל ןיידע
לק הזכ אל הז
ב
הרברבל וביגה
 
 
11/12/09 10:43
רמת :תאמ
...הבוב-ולאהל הבוגתב
(: אורקל יתנהנ .ןונש התא
רמתל וביגה
 
 
19/12/09 20:26
םוסרפל אל ריאי :תאמ
...הבוב-ולאהל הבוגתב
???תאב הפיאמ ,הירוטסיה וזיא וי
:)
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
29/12/02 8:38
Bad Arse :תאמ
מ השיאהמ דרפנ?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
יתיא הדמל תחא יתרכה .ךתוא ענעני ימ שפח ?ךבסותמ התא ,ריאי
ןמז ןומה השידקה ,ישיא ידמ רתוי הז תא החקל לבא היגולוכיספ
.תואושנ וישכע ותינש .התוא בוהאל ותוא דמללו קופד הזיא אפרל
.תרשואמ רתוי ימ שחנ
Bad Arse ל וביגה
 
27/12/02 14:11
תיננב :תאמ
תעפיל הבוגתב
הז ךיאו ירשב לע יתרבע תראיתש המ לכ םייחהמ הלודג טושפ תא
ינא ילשהרקמב םג ירמגל קלתסמ לכשה וליאכ תומכח תורוחבל הרוק
םייחה תא ונל סרוהש המ הז וגא לש ןיינע לכה תודוהל תבייח
תיננבל וביגה
 
 
5/1/03 16:59
ירמ זור :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
.קוסיפה ינמיס תא םג ותיא חקולו ,קלתסמ לכשה
ירמ זורל וביגה
 
27/12/02 17:41
לכשה תרובש :תאמ
תעפיל הבוגתב
,הכורא תובתכתה ירחא ונשגפנ .ירט שממ .עובשה יל הרק הז זא
לבא ,םעפ דועל ונעבקו הז ירחא ןופלטב ונרבד ,הבוט התיה השיגפה
ליימ-יא לע ול יתינע אל .המ תעדוי אל ,הרונ קילדה ילצא והשמ
הבר תוטבלתה רחאלש יל עידוה עובש רחאל .ינא םגו םלענ אוהו
לע יתתייבתה רשי ,יתעגפנ הז המ .רשקה תא הצור אלש טילחה
יפוסניאה טוטיחה ליגרכו תועמדו בל יתכפש תורבחה
יתעדיש המ תא םכיס םצעב ךלש רמאמה .יתישע המ ,רדסב אל המ ,המל
.המל בושח אל .ידו יתוא הצר אל אוה ,וב תודוהל יתיצר אל לבא
יסוי ,ירוא ,המלש) הערפ תא ונרבע .ןוכנ .עגפנ וגאה ,באוכ
.ותוא םג רובענ ('וכו
לכשה תרובשל וביגה
 
 
27/12/02 18:33
היאמ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
םג !אל לבא ,אלימ זא תוינשגר תויטנמור לש הלחמ קר היה הז םא
הז ,בלל הכמהמ רתוי יתעדל .הלאה םירבדב תולפונ תוקזח תונב
השק .(?!?המל לבא) וליבשב אל תאש בושחל ול רתומ .וגאל הכמ
ךתוא בהאש תבשחו ,תוצצונ םייניעב ךילע לכתסהש והשימש םינפהל
יתדמעו ,הזכ רבד יתיוח ינא .אל םואתפ ךיא ןיבהל השק ,דאמ
,ךתוא תוצרל םיבייח םלוכ אל ,היאמ - ימצעל יתרמאו הארמה לומ
שממ .ףוסב שממ לבא ,יתמנפה ףוסב .ךתוא בוהאל םיבייח םלוכ אל
...ףוסב שממ
היאמל וביגה
 
27/12/02 18:30
המענ :תאמ
תעפיל הבוגתב
,תעפי
.לוב עלוקו ןייוצמ רמאמ
.תורושה ןיב המצע תא אוצמל הלוכי השטננש תחא לכ


.ךל הדות
המענל וביגה
 
27/12/02 18:49
ינד :תאמ
תעפיל הבוגתב
תובתוכ ןתאש תויוטשל ביגהל ללכב הווש םא הארנש הנומת םג ומיש
ינדל וביגה
 
 
27/12/02 18:54
,הלאירא :תאמ
תוביגמה תונבה לכלל הבוגתב
.תמאב ,ןפוד תאצוי הרוצב תרעוכמ ינא יכ הנומת


הכירצ אל ינאש חומשל אלא יל רתונ אל ,ילש רועיכה יקמעממו
.ךומכ ליבד ריכהל
,הלאיראל וביגה
 
 
29/12/02 8:45
Bad Arse :תאמ
תוביגמה תונבה לכלל הבוגתב
הז רחא רמאממ דחא סחנפ הזיא דועו ריאיו ינדש תללפתמ ינא
םיקופד המכ ולאש בושחל תתוש ילש בלה .שארב ץפוק םדא ןב ותוא
.םהמ הברה ךכ לוכ שיש =םינוש
Bad Arse ל וביגה
 
 
29/12/02 12:26
ילט :תאמ
?ריאי=ינד ל הבוגתב
?ןתיול ןושש תא
ילטל וביגה
 
 
29/12/02 22:42
Bad Arse :תאמ
חוכשל תלוכי ךיא ,ךיאול הבוגתב
ןתיול ןושש םג הללאו
Bad Arse ל וביגה
 
27/12/02 20:17
קי'ג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ונחנא המ הנשמ אל הז הנותחת הרושב ,תאזה תרברבה לכ הז המ
הכישמה יא וא/ו ןוצרה יא ,דחא םרוגמ קר עיגמ הז , ןכל םירמוא
ולאכ שיו םירופיס םירפסמש ולאכ שי , קילק ןיאש ללגב הזו ןכילא
.םינפב תמאה תא םירמואש
לבא , היצרופורפ לכל רבעמ םירבדה תא חפנל תוטילחמש ולא ןה ןתא
ףא ינא הארנכו ,דבוע ןכלש שארה ךיא יתנבה אל םעפ ףא ינש דצמ
...ןיבא אל םעפ
קי'גל וביגה
 
27/12/02 23:12
םעוז :תאמ
תעפיל הבוגתב
הככ זא
לכל הבוגתב הז ןוגכ קומע והשמ וא הדילס עיבהל ךרעב יתיצר
.הכ דע תוירבגה תובוגתה
לכש ריאי ומכ תוקוניל דוחייב .האמחמ ילוא יתתנו יתרמא תוירבג
.יפיטואירטסה ירבגה ארחה תומלגתה ולוכ
.ילש םיחא ,פיטואירטסה תחצנה לע םכל הדות
םעוזל וביגה
 
28/12/02 0:09
ינא :תאמ
תעפיל הבוגתב
םירבג
תא ץרתל םתיסינ אלו ,םלועמ הקרז אל תחא ףא םכתאש ,הניבמ ינא
....ץורת םושב הז
ינאל וביגה
 
28/12/02 17:12
ןרק :תאמ
תעפיל הבוגתב
רבד לש ופוסבש םיאושינ לש ףוס הז םא ןיב ,ףוס שי הלחתה לכל
יםצורית ינימ לכ ללגב םיראשנו ינשהמ דחא סאמנ יד גוזה ינבל
הנש ,שדוח , עובש דחי היהש גוז לש ףוס הז םא ןיבו ,םייפוסניא
לש היצזילנויצר תארוק טושפ ינא ונלש םיצוריתה לכל .םייתנש וא
הכירצמ ונתוא וצר אל םא רקיעב הקיספמש םיסחי תכרעמ .ןולשכה
.שארמ יופצ היה אוה םא םג ,הזה ןולשכל םיצורית דורפה דצהמ
רשאמ רתוי הברה ,קופד ינשה דצהש דיגהל ופוסב לק יכה ונבורל
תננקמ ליחתמש שדח רשק לכב יכ ,הז היה אל טושפ הזש תודוהל
תאו יתומולח ריבא תא יתאצמ הנה הנהש תאזה הנטקה הוקתה ונלוכב
הנהש הדבועב תודוהל השקו .לכסתמ הז הרוק אל הזשכו ,ייח תבהא
יתישע אל ינאו הז תא יל השע אל טושפש רבג דוע ייחמ אציו סנכנ
דיגהל ץמואה תא ול שי טושפ ונתוא בזוע אוהש הרקמבו ,הז תא ול
.םדוק תא
וא ,תויעבט שממ אל ונחנא ותרבחבש רוחב ונשגפ םא ?הנקסמה המ זא
ןמזה הז ,םיסחי תכרעמב תושפחמ ונחנאש המ תא ונל ןתונ אלש רוחב
תבזע המל ריבסהל ףידע .הז תא השעי אוהש תוכחל אלו תכללו םוקל
הפיה המכחה ,ךתוא בזע אוה המלל םיצורית שפחל רשאמ ותוא
.םישנב האלפנהו
ןרקל וביגה
 
 
28/12/02 21:33
תי'גני'ג :תאמ
םיצוריתל הבוגתב
ינא ."ןולשכה לש היצזילנויצרה" תארוק ןרקש המ תכלמ ינא
םיצורתב הכישממ רמגנ הזש ירחא ןמז ןומה ימצע תא אוצמל הלוכי
לבא ,יטנגלא ךכ לכ אל הזש תעדוי ינא .עומשל ןכומ קרש ימ לכל
...יל רזוע תצק הז רבד לש ופוסב
םירבסהב האלמ המצע תא תאצומש ונתיאמ תחא לכש תבשוח תמאב ינא
לע הז תא השוע תוחנאל התוא שטנש רוחבה לש היגולוכיספה לע
ופוסב ליבומ הזה םיצוריתה ךילהתש דוע לכ .המצעל רוזעל תנמ
ךתיא תויהל הצור אל אוהש איה הנותחתה הרושהש הנבהל רבד לש
ןיאש ןיבהל יל רזע וליפא הזה ךילהתה .ער םוש וב האור אל ינא
.יב ער רבד םוש
טבממ הבהא לע תוילשאב יובש אוה יכ בזע אוה םא הנשמ הז המ
אצמנ הז םא םג בוט רבד תוארל לגוסמ אל אוה יכ וא ,ןושאר
תמפמפמ ינאש רסמה הז ,קופד אוה - רדסב ינא .ולומ קוידב
זא ...רדסב תמאב ינא הארנכש ןיבהל הליחתמ ינא ףוסבו .ימצעל
?םצעב ער הז המל
תי'גני'גל וביגה
 
 
7/3/06 6:33
האושנ :תאמ
םיצוריתל הבוגתב
ךפיהל אלא סאמינ שממ אל רנטרפלו יל -- ךלש ןיאושינה לע ירבד
.רבוע ןמזהש לכ חלצומ רתוי השענ
האושנל וביגה
 
 
11/12/09 21:47
הלאירבג :תאמ
םיצוריתל הבוגתב
תוירחאה תא תחקל .יתבהא .םיקומעו םינוכנ םירבד דובכה לכ
וב שי העיגפה ךרד אקווד וא העיגפל רבעמ רשק לכ .ונידיל
המל הפיא וא .תדרוש ינא ךיא לשמל ומכ .והשמ דומלל לאיצנטופ
תוסנל תצק תוחפל וא ימצע םע הזב לפטלו ריבש ילש וגאה המכו
יוניש היהי ףוסבש דע ההז אל םא המוד היהת העיגפ לכ תרחא יכ
המ תבהוא ינא ךיא וא .תוילרוג תוחפ ויהי תועיגפהו ימינפ
תוסנל הלוכי ינא ילואו והשימל הקוקז ינאשכ ינא ימ ילע רבוע
...ךכ ידכ דע תערוק אל תוקקדזהה זאו הבהא ימצעל קפסל םג
הלאירבגל וביגה
 
28/12/02 18:18
catcat :תאמ
תעפיל הבוגתב
.הבושת ןיאו .יצחו השיגפ ירחא הברה םג תרמגנ הגיגחה םימעפלו
.ןפוא לכב ,תלבקמ תאש וזכ אל
תא עדוי אל אוה םג םימעפל .רמול הצור אלו המל עדוי אוה םימעפל
!רתוי הצור אל אוה :דחא רבד עדוי ןכ לבא תקיודמה הביסה


.םירבד לש םקמועל תדרל בושח יל היה יתבזענ / יתבזעש םעפ לכב
ול רקיעה ,םישדח המכ יתאצמה ףאו הבתכהמ םיצורתה לכ תא יתלביק
.רתוי הצור אל אוה יכ ינממ דרפנ אוה :איהש ומכ תואיצמב ריכהל
.והז


.והזו .המל רמא אל תמאב אוה :רועישה תא יתלביק תחא םעפש דע
ינאו .הבושת היהת דימת אלש הז םע תויחל יתדמל - ישוקה לכ םעו
.היחא ןיידע


.ןיינעמ רמאמ לע הדות
catcatל וביגה
 
 
28/12/02 19:00
היאמ :תאמ
!הביס ןיאל הבוגתב
םהשכ ,יפלד ילו'גו קוה ןתיא םע הזה טרסה תא יל ריכזמ הז
םשה תא תרכוז אל) ןילרבב םלש םוי דחיב םילבמו תבכרב םישגפנ
קוה ןתיאו ,תבזכנ הבהא לע םירבדמ םה תוניצסה תחאב .(טרסה לש
דצב םג תייהש הז ,ךממ םידרפנש הזב יארונ יכה רבדהש רמוא
.ללכב םא ,ךילע בשוח ינשה דצה טעמ המכ עדוי התאו ,ינשה
ינא .ןוכנ לבא ,בוצע דאמ והשמ הזב שי .יל טרחנ הזה טפשמה
הז לע יתבשח אל ירחא הינשו ,יתיצר אלש םירבגמ יתדרפנש תרכוז
הזבמ השוחת הז ?וישכע הרוקש המ הז - ךמצעל בשוח התאו ,ללכב
רבע אוהש תויהל לוכיו ,הלאה תושגרה לכ םע ןאכ תאש שיגרהל
...ולש תובשחמב אל ללכב תאו האלה
היאמל וביגה
 
 
28/12/02 19:50
םעוז :תאמ
!הביס ןיאל הבוגתב
.היאמ ,תרמוא תאש המ יל הומת
,יירבחמ המכ םע רתוי הברהו ימצע םע הטעומה יתורכיהמ
התאש הז ,הדירפב םישקה םירבדה דחא ,םידידי םתסו ייתורבח
.ארונ הז המכ דע ת/עדוי ה/תאו ,בזענש ינשה דצב תייה תא וא
דצל הז תא ריבסהל ךיא ןיא לבא ךלוה אל תמאב הז םימעפל
.ותוא םחנל ךיא ןיאש חטבו ינשה
םעוזל וביגה
 
 
29/12/02 12:30
היאמ :תאמ
!הביס ןיאל הבוגתב
הז תא תוושהל המ ןיא ,והשימ בוזעל םיענ אלו השק הזש המכ
תא לאוש תא כ"חא ,הז םע ךל ער הלחתהב .שטננה לש השוחתל
לע ךל אב אלשכ לבא ,ותיא שיגרו ןידע קיפסמ תייה םא ךמצע
םידדצה ינשל השק אל הז ...רהמ הז המ רבוע הז והשימ
.חוטבש המ הז הדימ התואב
היאמל וביגה
 
 
28/12/02 21:29
הליה :תאמ
!הביס ןיאל הבוגתב
...ירטה שטננל רזוע תמאב תבתכש המ


םירבג ,ונלוכ לכה ךסבש אוה וזה הגאסה לכב רוכזל בושחש המ
אל והשימ םאו ,םיבהאנ שוחל םיצורש םירוצי ,דחאכ םישנו
ץורית ונמצעל איצמהל (!!!םינימה ינש) ףידענ ,ונתוא הצור
גוזה ןבל ונטבמ תא רישיהל לכונש תנמ לע וגא יבאכ ךכשמ
.הארמלו ,אבה


תבזוע דימת ינא הז ללגב ...שטניהל באוכ הז ,תושעל המ ןיא
ךרדו) !!!ליעלש תויוטבחתהה תא ךוסחל הלועמ ךרד - הנושאר
(יתוקוור לע רומשל תנייוצמ
הליהל וביגה
 
 
7/3/06 6:38
יפלד ילו'ג :תאמ
!הביס ןיאל הבוגתב
Befoer sunrise
יפלד ילו'גל וביגה
 
28/12/02 22:32
netush :תאמ
תעפיל הבוגתב
!!תנייוצמ הבת
םירבד ינימ לכב ונמצע תוא ענכשל תוסנמ דימת ונחנא .הנוכנ םגו
םימעפל ונל השק ךכ לכ יכ ונלש תוילשאה םלועב ראשיהל ידכ
אפרי הז ילאוו..הז תא השענש ןמזה עיגה לבא .באכה םע דדומתהל
אלו ונתוא בהוא תמאבש והשימ םע רשקל ונתוא איביו רובשה בלה תא
לכסותמ קופד הזיא
....אמאה ךיבסת תא םתחכש ,בגא
םאה .הלאכ תורמיאב םמצע תא םיענכשמ םינב םגש רשאמ הפ ילש רבח
?...ולש תיגולותימה תיסקאהמ שושחל ליחתהל הכירצ ינא
netushל וביגה
 
28/12/02 23:07
המחנ יצח :תאמ
תעפיל הבוגתב
םורממ םויה .ןוכה ךכ לכ הז .דיגהל יל שיש המ לכ הז .הלאוו
אוהשכו .ותוא רוצעי אל רבד םוש הצור רבגשכש ,תעדוי ינא ינויסנ
תוהמיא םידחפ ,הז ירוחאמ רתתסמ המ הנשמ אלו , אל זא הצור אל
ולו םישגופ ונאש ונייחב דחא לכלש עדנש בושחש המ .וכו תויסקא
ונתוא דמלל אב אוה .ונייחב דיקפת שי ,תנוטנטק תנושיגפל םג
דמלל אב אוה המ בושחלו ,בוטב דקמתהל ףידע זא ,ונמצע לע והשמ
.הזה שגפמהמ תחקל ונל שי המו ,ונתוא
אל הזש םינפהל תובייח ונחנא ,ונתוא םיצור אלש באוכ הזש תורמל
רושק הז ,תוגהנתמ וא תובשוח ,תורבדמ ,תוארנ ונחנא ךיאל רושק
ונחנאש הארנכו ,ויכרצ את ולצא אלממ המו ותיא אב רוחבהש המל
םג ,ןמז תצק רבועש ירחו ,האלה ךישמהל םולש דיגהח ךירצ .אל
םיאור םימעפל קחרמהמ יכ ,ייחמ תכלהש הדות ,דבעידב דיגהל רשפא
.ונייחב ותוא תוכירצ ונייה אל תמאבש
המחנ יצחל וביגה
 
29/12/02 1:38
סרולוד :תאמ
תעפיל הבוגתב
ולש תונורחאה םילימה) תויטנגלא רסוחב יתוא ףנפנ דחא הזיא םעפ
תיגולש רמא ילש רקי דידי זא .(...רחמ ךילא רשקתא ינא -ויה
ךשמנ אל םגו טיירטס םג אוה והשימש ןכתיי אל יכ ,ייג רוחבה
!עומשל םיענ היה לבא ,ןוכנ אל הזש רורב םנמא זא .יילא
סרולודל וביגה
 
 
12/1/03 11:27
להת :תאמ
!ייג חטב אוהל הבוגתב
ינא" וא ,"רחמ רשקתא ינא" דיגהל המל ?הזכ רבד דיגהל המל
אל הזכ והשמ וא "רשקב היהנ" דיגהל אל המל ,"םייתרחמ רשקתא
ינא ,רחמ רשקתי אוהש ךל רמוא והשימש בילעמ שממ הז .בייחמ
!!!!הז תא םישועש תאנוש
להתל וביגה
 
29/12/02 8:05
הלול :תאמ
תעפיל הבוגתב
םתיא םולכ ונל היה אלש םירבג חתנל תוחילצמ ונחנא םיהדמ הז
רבד לכב רופחל תולגוסמ ונחנא ,ןיע םהילע ונמש קרש הלאכ
םירבג םע ילש ברה ןויסינה רואל ,ימצעמ תלעגנ ינא םימעפלו
הכיסנה לש ךיבסת תוחפו םישנהמ וגא תוחפ הברה םהל שיש הארנכ
רתאה ת/יבתוכ לכש ץירעהלו תוצרל םיכירצ םלללווווווווכככככש
?הפ ונלש תויוטשה תא בותכל בשיי ימ זא לבא םהלש דחאה תא ואצמי
הלולל וביגה
 
 
29/12/02 12:02
היאמ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
לוכי אלש השוחת ןמ דחא דצמ הז - הז קוידב הז הכיסנה ךיבסת
ןומה םש שי ינש דצמו ,הרזחב הצרי אל הצור תאש והשימש תויהל
.םולכ ינאש וא ,תמלשומ ינאש וא .ימצע ןוחטב רסוח ןומה
היאמל וביגה
 
29/12/02 10:10
םיירפ סומיטפוא :תאמ
תעפיל הבוגתב
ישונא ביטומ איה ,םיימצע םימחרב תוססובתהה .תמאב ונ שיוא
אלו ,םיימצעה םימחרה ץובב שלפתהל םינהנ ונחנא .יטתפו קהבומ
ומכ .הרזחב התואותוא םיצור ללכב ונחנא םא הדבועה םצע תא לוקשל
לבקל ןכומש ןודעומ םושב רבח תויהל ןכומ אל ינא ;רמא ןלא ידווש
ידכל קרוזה תא םימיצעמ ונחנא ,םיקרזנ ונחנאש היינשב .יתוא
םדא י"ע ונקרזנש שוחנ אלש תנמ לע תאזו ,תיגולותימ תומד
,הבשחמ לש הפיט םעפ יא שידקה והשימ .(הרושל תחתמו) ,הרושהמ
חרט והשימ ,םתרדגה םצעמ םיחינז םה ירה ?קרז ומצע אוהש םישנאל
םעט ןיא םג ןכלו ,אלש רורב ?דבעידב םהלש תושגרה לע בושחל
.ןכילע בשוח אל אליממ אוה יכ קרוזה ביבס םיישגר םיטרסל סנכהל
הנקז רבכ ינאילש ףסכה ללגב יתיא אצי אוה : ףיסוהל שי םיצורתל
המל יתוא תבהוא אל אמא םא.הטימב העורג טושפ ינא וליבשב ידמ
.בהאי אוהש
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
21/2/03 11:12
הנשמ אל :תאמ
תויטתפ תויהל קיפסמל הבוגתב
...סקרמ ו'צוארג הז יתבשח ינאו
הנשמ אלל וביגה
 
 
7/3/06 6:42
תיתטפ :תאמ
תויטתפ תויהל קיפסמל הבוגתב
תקדצ םגו
תיתטפל וביגה
 
29/12/02 10:13
ינשה דצהמ תולוק :תאמ
תעפיל הבוגתב
? הצור אל אוה המלו ךיא הנשמ םצעב הז המל
האצותה ןחבמ ,ךממ ול רמגנ טושפש וא ףורטב ךבסותמ אוהש ללגב םא
.דבל תראשנ תא - ההז ראשנ


טושפש הנקסמל יתעגהו ,הלאכ תויגולואיכרא תוריפחב יתאטח ינא םג
.ךממ שרוד הזש היגרנאהו ןמזה לע לבח


האלה יכישמה - ךל יתצע
ינשה דצהמ תולוקל וביגה
 
29/12/02 11:48
יקימ :תאמ
תעפיל הבוגתב
.תעפי - ןונשו דח ,אלפנ
םישנ שי םא ןיינעמ .המרדו ןיינע תושוע אלש םישנ שי םא ןיינעמ
.תולקב ררחשל תוחילצמש וגא ילב
יקימל וביגה
 
29/12/02 16:36
יקוש :תאמ
תעפיל הבוגתב
.ונתמועל תישגר תוקופד םישנה ןתא המכ הארמ קר תאזה הבתכה
םירבגש הביסה תאזו האלה תכלל םוקמב עקתהל היטנ שי םישנל
.ללכבו הריירקה תניחבמ רתוי םיחילצמ
יקושל וביגה
 
 
29/12/02 20:04
ןטוב :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
."ללכב"ו ןחילצמ קלאע-ןצלפ דוע ןאכ ונל רסח תמאב


?םניחב הציע הצור
לש לבזה תקלחמב (ילוא) השעת הריירק וזכ תוחסנתה תלוכי םע
.היריעה
ןטובל וביגה
 
29/12/02 20:34
A_N :תאמ
תעפיל הבוגתב
?(ללכב הככ בותכל שייבמ) 'םירבג'ה ונתיא המו
וא ןיינעה יחותינ םע, התיא תויהל הצור ינא םג ? באוכ אל יל המ
.התוא הצור ינא ילב
.ןיא וא שי וא , ןכ שממ הפ לבא םייחב ןבלו רוחש לוכה אל
. השק יכה וישכע לבא, הככ השק הייהש יתנווכתה אלש תמאב
תמאב הזש לבחו ונלוכ לש םיניינע לש תונבםינב לש ןיינע אל הז
.הככ רמגנ
(בהוא אוהש ולא םע ןבומכ) םלוכל חמש רטסבליס
A_Nל וביגה
 
29/12/02 22:23
תניר :תאמ
תעפיל הבוגתב
ךכ לכ ,ךלש הזה רמאמה ,ןוכנ ךכ לכ ךכ לכ .םיהולא ,יוא
הבוט יכה הרבחה היהת ילש רטסבליסה תקישנו) ןמזב
היהת ילש רטסבליסה תקישנ) ןטבב ןיכס ךכ לכו ,(ילש
(!ילש הבוט יכה הרבחה
ה/תא הבש תאזה הדוקנה ,עגרכ תוססובתהה בלשב ינא
ירפ איה תאזה תינלוחה הייטנהש ןימאהל תברסמ ינא יכ)
הדירפ לע בושחל ת/לגוסמ אל (דבלב תישנ שפנ
יכ ,ןיבהל תוסנל תבייוחמ השיגרמ ינא .תויביטקיייבואב
?לזאזעל המל ...לזאזעל המל - תרחא
שא"ה יבבוח דבלמ ,בגא ,םיקאינמ לש ינשה גוסה
םתרמאש תורמל ירמגל רשק םיקתנמש הלא םה ,"הנטקה
.תיביאנ םתס ינא ילואו .הרקי אל הז םכל אקוודש
תנירל וביגה
 
 
30/12/02 10:20
םהש תעפי :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
ינא .הלאה םישפוטמה םירצונה םיגחה לכ תא םירחהל דעב ינא
אל וליאכ שארה דיל יל רובעל הזה רטסבליסל תתל םעפה יתטלחה
ארונ וליאכ םלש ברע גהנתהלו ,חכב תונהל תוסנל יל סאמנ .היה
.אל שממשכ יל בינגמ
םהש תעפיל וביגה
 
 
30/12/02 14:12
ינור :תאמ
םיילענ אלו רטסבליס אלל הבוגתב
הבוט הביסמ אוצמל הז תושעל ךירצש המ לכ ?םירחהל המל ,יוא
םג ,ןכו) קשנל והשימ ,(יל יעידות ,ךל אב םא ,תאזכ תחא שי)
ץורית שיש הדבועה תא לצנלו (...הבוט הרבח היהית וז ילצא
,תורדהנ ונחנא המכב רכזיהל ,רדנגתהל ,הפי שבלתהל בוט
....הרכושל תותשל תאצלו תודחוימו תואלפנ
!!ךירצ אל ?הצור אל אוה
ינורל וביגה
 
30/12/02 12:28
סותיזפ :תאמ
תעפיל הבוגתב
,ריקפהל ,קלתסהל,קתנהל ,רוקעל ,חינהל .בוזעל ,וזה הלימה
דוסי ןתונ התא .רושנל ,תופרהל ,שוטנל ,חונזל ,קחרתהל ,שורפל
הרוק תניחבב אוהה שיאה םא .קוריפ לש דוסי תתנ -הקזחה לש
בוזע והשמ ,ךכסה ללוכ ,תוטומה עברא לכ לע רבדל אלש ,ךתכוסב
,קחרומ ,שורפ ,רקפומ ,קתונמ ,רוקע ,חנומ והשמ .ךלוה אוהשכ
.יופר ,שוטנ ,חונז
ינפל תולילכ םימי הכודמה לע תבשל .ךלש תוטומה לכב זחאהל רשפא
לבא .םוקמ ול הנפמ תאש ינפל .ולשב ךכסה ןמ דב ולו הריממ תאש
וא ,רבעב העגפנש ימ תויהל הז .עבטמה התוא לש ינשה דצה אלה הז
.הלש תושגרה םע דדומתהל תלגוסמ אלש ימ וא ,רשקמ תדחפמש
,הנינרמה ךתוישיאל טאקידניא אוה ךייח יכרדב לגר ךלוה לכ אל זא
וליא .'ג-ו 'ב 'א שפנפוג תוימינפה תוקלחמב םינושה היחפסנ לע
טלש תחנב הלות ךדועב ,ןפוד ךליבשב קיזחהל ול תישרה ,תייה הכוס
הנושב ,הכילה ?ץרתל הכירצ תא הכילה לכ המל ?"בושא ףכית"
הז םתייה אל םעפ ףא .וכרדב ךישמה קר ,ךתוא בזע אל אוה .הביזעמ
.אליממ הז לש
.ךילע התמ .תוש'ל המ תעדוי תא ,ןכ םא .סנא'צ א טונ -?יליפ...ו
סותיזפל וביגה
 
 
30/12/02 12:38
םהש תעפי :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
לגוסמ אל םג התא ,עגפהל לגוסמ אל התא םאש הנימאמ ינא
אוהש הינשב ,בורקו קזח קוביח ךל ןתונ והשימש ומכ הז .רסמתהל
רבד הז הבהא .תררמצמ תונקירו רוק ןמ השיגרמ תא םואתפ קתנתמ
בוט ונ ,דיגהלו ירחא דימ רענתהל רשפא יא .תישגר ךתוא לטלטמש
םייוניש המכ תושעל לדתשהל קר רשפא ,("תורחא םג ויהי ,הנוז")
.ירמגל עובטל אל ידכ םיתוגהנתה
םהש תעפיל וביגה
 
 
30/12/02 12:59
סותיזפ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
לכ לע יל הלוע וזה תויתביסה ,תיטקלאיד הבישחל רובענ יאוב
ינש םה רסמתהלו עגפהלש יתרמא .(אלש המכ לעו) יונפ בצע
ינאש יאדו -?ימצע לע תרזוח ינא םאה) עבטמה התוא לש םידדצ
ותרמ םוקי םשה ,ןמטיוו טלוו לע הזארפאראפ .ימצע לע תרזוח
ריבסהל הסנמ ינא לבא .עגפהלו ןומא תתל קויד רתיל .(הרוחשה
אלשכ ,תעגפנ תא וב בצמה תא .ללכה ןמ םיאצויה םיבצמה תא
המב לעמ תלאוש ינאו .ןמדזמ רשקב -ירק .הליחתכלמ ןומא תתנ
ןכש ,המב התוא לעמ ימצעל הנוע ינאו ?תעגפנ תא הממ -וז
תצרמנ תושיכר תחדק יזוחא קראפ דייה יניזאמ לכו םויה רירק
סמטסירכ לש תופרוטמ תוחנהב ,רטסבליסה תארקל
ימצע תא הנכמ ינא הככ) סותיזפ ,ימצעל הנוע ינא.ס'גידרפלסב
המצע תא תדדומ איה יכ תעגפנ איה ,סותיזפ ,(ןודנולב ינאשכ
תלאוש ינא ,יעבט הז ןיאה .תרחא הבושת ןיא .הביבסה יפ לע
יאדו ,ימצעל הנוע ינאו .(?אל וא הקיטקלאיד) בוש ימצע תא
לבא .םיוסמ ןבומב ,יעבט הז חוצרלו סונאל םג .יעבט הזש
הבורמ ,שדחה םלועל ונמצע תא םיאתהל ידכ םירבד םישוע ונחנא
תא ןנסל םידמול ונחנא ,היצטפדאה תרגסמבו .םירשקה
תחא איה סוחיי תצובק לש הריחב ,לשמל ךכ .ונלש םינוירטירקה
יא -ךכל תעדומ ייהתש יוצרו .ךייחב רתויב תובושחה תוטלחהה
.תונמדזה לכב ,תשגופ תאש םדא לכ לומ ךמצע תא דודמל רשפא
ינא) .לצפתמ הז ןאכו ?ךלה אוהש ךילע רמוא הז המ זא
-"םיסחי תוכרעמ" ןכש ,םינמדזמ םירשקל קר ןבומכ תסחייתמ
-יטסילנויצקנופ המכ ,הזה םילימה דמצ תא תאנוש ,תאנוש
.ןלהל .(ירמגל רחא לילחל תודקור
ילוא .ותוא תיצר המל עגרל יבשח .תוזיבש ,ונ .ותוא תיצר .א
הז ,ישייבתת לא .הליחתכלמ הצור אל אוהש ךל המדנ היה יכ
לוהינ רסלקב דעתל ,ח"לקפה עצבל אנ .םימעפל ונלוכל הרוק
.הבר תוקבדו הנווכב רגרב הנד לש שדחה הריש תא םזמזלו עדי
.תמאה ,והשמ ריש אל
תא ?ןמז וילע תזבזיב המ זא ,ונ .ותוא תיצר שממ אל .ב
ינא ,רתלאלו דיימ ילש הרבח ייהת ,יאוב ?ךתוא וצריש הכירצ
.הבוב ,ימעפ דח) הבהא השענ וליפאו הלילה לכ ךתוא קבחא
יכישמת תאו ,הפק השענ ,רקובב םוקנ .(דבלב רבשמ יבצמל
םירשעו האמל קפודה תא ךל ץיפקמש תוננבמ אוהה םע בתכתהל
דרשממ אוהה וא ,ט'צהמ אוהה םע וא ,םיינוריע םישיבכב
ךחוכ זבזבל אל .ילש היפהפי ,ךתוא םיצור .הרחתמה םוסריפה
.(ךלוו הנוי) םינועמש לע
םידקה אוה לבא ,תוקד שמח דוע שממ ךמצעב תכלוה תייה .ג
יל ינתו .חבושמ יטנאיק םע ךלש דבכה תא ילכאת .בלכנבה ךתוא
לוכי הז ךיאו ?תוחבושמ תויציאוטניא הלאכ ול שי ךיא .סיב
רבכ הבהא ,ידיגת -?הרואכל -ךתכלב וביל תא תרבש אלש תויהל
םיצור" :רמואשכ בטיה הריכמ ינאש תימטסופ טטצא ינא ?ונישע
."ילש היפהפי ךתוא
הצור אל אוה לבא ,רוזחל הצור תא וישכעו ,ונממ תכלה תא .ד
ירחא קרו ךא לבא ,ךאלאדנייח תוסנל רתומ זא .קדוצ .ךתוא
הלילחו סח םא יכ .הצור תא ותוא תמאבש ךמצע םע תרריבש
,השוב וזיא ,המשא וזיא -?בוש תכלל יצרת זאו ,ךל חילצי
אל אוה םא ,קתומו .יתדלי ,ךל הפי אל .יתירורעש לדחמ הזיא
תיסוכה םע וישכע אצוי וא ,ותשאל רזח אוהו ,ךתוא הצור
דבל תויהל ףידעמ שממ וליפא וא ,הנוכ'צה לש תילאוטקלטניאה
ףיעסל ךתוא הריזחמ ינא זא ,(!רבג הזיא) ךתיא תויהל אלו
,ךמצע לע שדח והשמ תיליג םא לבא .קייתלו ,ח"לקפה .1 'סמ
תויהל ךמצעל ישרת ,ךל השקשכ תוחלצה רזחשל הסנמ םתס אל תאו
.והשמ היה אקוד ,ילוא ,ןאכ יכ .ןדבואב ןמז תצק
סותיזפל וביגה
 
 
30/12/02 13:06
סותיזפ :תאמ
יליפ אל תאז ,ןיושל הבוגתב
.....שששפ
בותכל הכירצ יתייה "ונכלהו םייתש וא הלימ ,ודמע"
לע לופיל הרומא ינא ?גולונומ לכ לש ופוס המו .הלחתהב
?יברח
.האבה םעפב רצקל לדתשא
.תוינוברבה לע הדותו םולש ויה
סותיזפל וביגה
 
 
30/12/02 14:03
םהש תעפי :תאמ
יליפ אל תאז ,ןיושל הבוגתב
תתנ אלש תורמל תעגפנ ובש בצמ תויהל לוכיש תבשוח אל ינא
והדבכ" לש תוגהנתה ןיב דירפהל שי .הליחתכלמ ןומא
הרוחב ךתויה םצעמ ,רשק לכל תשגינ תא התיאש "והדשחו
קומעה ךרוצה ןיבל ,םייחב םייתש וא היוח רבכ הרבעש הסונמ
םא םג .יתימא והשמ הפ הרוקש הווקתהו ,ןומא תתל יתימאהו
,ןומא תתל ךל השקו ,תאזכש תומימת ךמצעל תנגרפמ אל תא
,תבהאתמ תאש עגרב תוכרעמה לכל ךל תרדוח תאזה הווקתה
"תעדל הכירצ יתייה" לש תימצעה האקלהה ,יתימאה רבדה איהו
רקשה איה "עגפהל יל היה רוסא" יכ "לומתא יתדלונ אל" יכ
ןגל תיוויק ,תנמאה ,תיצר - לעופב .ונמצעל תורקשמ ונחנאש
ןימאהלו ותוא אונשל ףידע .ידמג סוטקק תלביקו םינשוש לש
תישרהש ללגב תיתטפ שיגרהל רשאמ לווע ךל השענש תוניצרב
.ףחסהל ךמצעל
םהש תעפיל וביגה
 
 
30/12/02 15:54
סותיזפ :תאמ
יליפ אל תאז ,ןיושל הבוגתב
וכותל תוסנכנ ונחנאש ןורשק לכש החנה תדוקנמ תאצוי תא
רמולו תובהאתה הלימה תא קרפל רשפא .תובהאתהב ורוקמ
תועמשמל דמצנ םא לבא ,תויצומא שי םדא לכ םע רשק לכבש
ינאש רשק לכ אל -רמול יל לק ,גשומה לש תיפיטוארטסה
.תובהאתהב ליחתמ ,יתורבח וא ינא ,וב ימצע תא תאצומ
.ךביבס ילכתסה .עגפהל רשפא הלאכמ םגו
ילצא רומש .רבדמוש לע ?םצעב תוחווכתמ ונחנא המ לע
האלמ הנווכ יל שי ךא .ןה רשאב תוננגמל דובכ לש םוקמ
שי ךל םג .ץוחנ ןהב שומישהש םימעפה רפסמ תא תיחפהל
הזל םיארוק םימעפל .הדימל הזל םיארוק .וזכ הנווכ
תעלבומ החנהכ החינמ ינאש החילסו .החימצ וא תומדקתה
רשפא ,גנועמ קחרתהלו האנה תורוקמל ברקתהל הסנמ םדאהש
.הז םע םג חכוותהל
ונניב ןיא .יתבגה קר .םעפה יתמכחתה אל זא ,ןוכנ
.חוכיו
,הקישנ
תיזפ
סותיזפל וביגה
 
30/12/02 13:23
םסק :תאמ
תעפיל הבוגתב
אל םעפ ףאו - ןמז הברה ךכ לכ רבכ תבשוח ינאש המ קוידב תבתכ
.בוט ךכ לכ הז תא לילמהל יתחלצה


!דובכה לכ


.ןוכנ ךכ לכ הזש לבח
םסקל וביגה
 
30/12/02 21:15
יעור :תאמ
תעפיל הבוגתב
ןושלב ותוא יבתכת ,תעפי הזה רמאמה תא יחקת ,רובש ךכ לכ ינא
םיבוט יכה םיישדוח'ת יל ויה שדוח ינפל דע ,יתוא ילבקתו רכז
םחמ ךפהנ ילש רשקה ,הביס םוש ילב טושפ רמגנ הז םואתפו םייחב
.ןיטולחל םיכויח רסחו אופקל ,בהואו
הז תא יל יריבסת יכל זא ....הרק יטירק רבד םושש ילבמ הזו
:(
יעורל וביגה
 
30/12/02 22:49
יבח :תאמ
תעפיל הבוגתב
.םינושארה תשולשב דחוימב ,הלאה םיצורתה לכב טעמכ יתשמתשה
ןויסנב רבעב יתיליכ בר ןמזש יתרעטצהו יתארק ,בטיה תחסינ
.האלה ךישמהל םוקמב ,ןיבהל
ילש ןורחאה רשקב בצמ ותוא ינפב םויה תדמוע ינא ןכ יפ לע ףאו
.ץרתל הכישממו
.ערה לעו בוטה לע ,ונחנא הלאכ ,ינא וזכ
יבחל וביגה
 
31/12/02 1:37
תימנוש :תאמ
תעפיל הבוגתב
:ילש אמא לש התיה הבוט יכה האיציה
"הפי ךכ לכ תאש להבנ טושפ אוה"
יתוא עורקל החילצה טושפ איה םויה ,הלאה םירבדב יתנמאה 16 ליגב
והשמ םג הזו
תימנושל וביגה
 
 
31/12/02 14:33
היאמ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
וא "רתוי ךילא ךשמנ אל רבכ ינא ,יעמשת" ?עומשל ףידע המ לבא
."...עגרכ לגוסמ אל ינאש שיגרמ טושפ ינא ,הצור ינאש אל הז"
ומכ והשמ עומשל רשאמ ,םימעפל ימצע תא תולשהל הפידעמ ינא
יל אצוי היה אל הזו "ךתוא הצור אל" וא "ךילא ךשמנ אל ינא"
.שארהמ
היאמל וביגה
 
31/12/02 18:07
ריקב ביגמ :תאמ
תעפיל הבוגתב
המ לע תוירחא ילעב תצק םידדצה ינשש ,הרופאה תורשפאה םע המו
?הרקש
תוקותמה תועמדה תא בגנל ,החונ לכ לכה הזופהמ תאצל רשפא ,ילואו
םישעמה לע תוירחא לבקל ךירצ םדאש ןיבהלו ,המשאה תינברוקה לש
.ולש לרוגה לעו לש
אלא ,המשנה תודוסי לא תונבולמ טחמב תוטהול תונטטח ךותמ אל
,הביסה תא אוצמל רשפא םאו .הביס ךכל שי ,לשכ שי םאש הנבה ךותמ
.התוא סמסמל תנמ לע לועפל שי
,רשקה תוקרפתהל תומרוגה תויעבה ןתואש ,תושעל המ ,ןבומכ ,היעבה
,םמצעב םה םג ,לבסל םימרוגה יכ .ןתוא תולגל טרפהמ תוענומ םג
תויחל ןוצר לעב אוה ,לבסה םג .םתוא ולטביש םינינועמ אל שממ
.דורשלו
םירבדה תאירק ןמזב םיארוקב הלועה לוטיב תשוחת התוא ,לשמל ומכ
.םילבה םהש ובשחי םיברו יתבתכש
ריקב ביגמל וביגה
 
 
1/1/03 2:24
יתסא :תאמ
?תמא ,הלאוו ,תמאב ,תמאל הבוגתב
םידמול -ראתמ התאש ךילהתה ירחאש ךיסוהל תחכש הזל רבעמ
האבה םעפב םימסיימו
םע .תומלשל םיעיגמש דע...םידמול בושו תויועט דוע םישוע זאו
.ךמצע
יתסאל וביגה
 
 
1/1/03 12:32
ילט :תאמ
?תמא ,הלאוו ,תמאב ,תמאל הבוגתב
.םינוכנ אקוד תבתכש םירבדהש םיבשוחש םידחא שי
:-).םינוכנ דאמ וליפא
ילטל וביגה
 
1/1/03 12:52
רמת :תאמ
תעפיל הבוגתב
?תעפי ,הז תא הניבמ תמאב תא ךיא זא


ידימ הלודג תוקידאב ימשיית אלש ,ךליבשב הנושארבו שארב ,הווקמ
ןוויכמ אל .זמורמב וא רהצומב ןאכ ול הפיטמ תאש המ תא
המיכסמ ינא ,רבד לש וכופיה .ירשפא וניא העיצמ תאש "ןורתפ"הש
איה ,יתעד תוינעל ,תמאב בושחש המש איה הביסה .תמא הברה וב שיש
("סקא-קשיקב שפשפל") "ןיינע לש ושרושל תדר"ל םא הריחבה םצע אל
.אל וא ןכ תושעל םא רוחבל תוריחה אלא ,אל וא


לש יחטשה ןבומב ,"המאתה רסוח" ,תובורק וליפא ילוא ,םיתיעל
ונרחב המל) ונלש הלידגה יכרצל םיאתמ דואמ תויהל יושע ,גשומה
?ונל תרזחשמ וא "הריכזמ" ולש היחדה המ ?םיאתמ אל והשימ
.(ב"ויכו


תורשפאל הפיטמ ינניא .הכלהכ אלש תנבומ ינניאש הווקמ ינא
.סקאה לש ויעינמב קמעתהל םיבייחש ,ירק .העיצמ תאש הממ הכופהה
הזו הדימב תאז תושעל תוריחה תא דבאל אל בושחש ךכל קר .אל שממ
.םיאתמ דואמ תויהל לוכי הז תינורקעשו ,םיאתמ


.ןלוכלו ךל תלחאמ תאזכ תוריח
רמת
רמתל וביגה
 
 
1/1/03 13:05
םהש תעפי :תאמ
?הז תא הניבמ ךיא זאל הבוגתב
תא ונמצעל רטרטל תוריחה תא ונתיאמ חקול והשימ .יתנבה אל
לש גוס הז ,תוריחמ ךפיהה קוידב הז היססבוא זא ,רבכ םא ?חומה
יתייפכ רבכ השענ הז ובש בצמל יתנווכתה ינא .תילטנמ תודבע
.דירטמו
םהש תעפיל וביגה
 
 
2/1/03 22:27
היאמ :תאמ
?הז תא הניבמ ךיא זאל הבוגתב
ךשמב וילע בושחלו תבשל הטילחמ תאש החנה תדוקנמ תאצוי איה
...הככ אל שממ הז ונרעצל לבא ,םישדוח
היאמל וביגה
 
4/1/03 6:53
היאמ :תאמ
תעפיל הבוגתב
.תב תויהל תאנוש ינא
רשאכ תוימויק תולאשב תוומ דע טבחתהל ?ילע רזגנש לרוגה והז םאה
רמוא אוה המל לש תיטסיטטס המוקע חתנל ?יפאל תחתמ תחנומ תמאה
?תוירשפא תוביס תורשע תולעהלו והשמ


ןמז לש רתוימ זובזב והז .תויהל הצור ינאש המ אל הז ,סכיא
.היגרנאו


?הזמ ענמהלו תוסנל תיטאתפ הרמוי וז םאה
היאמל וביגה
 
 
5/1/03 10:30
ןורש :תאמ
.יתוא תשאיימ טושפ הפ ררועתהש הזכ חיש וד לש האירקל הבוגתב
.הווקת הזל םיארוקש תבשוח ינא
.יעדת יכל לבא
ןורשל וביגה
 
4/1/03 12:31
cookieldia :תאמ
תעפיל הבוגתב
?םירבג תוקרוז םישנ המל לע ליבקמ רמאמ בתכיש רתונ וישכע
:)
cookieldiaל וביגה
 
5/1/03 7:06
ינוס :תאמ
תעפיל הבוגתב
<script>
;("םכרוקיב לע םכל תודומ תוננב")alert
</script>
ינוסל וביגה
 
5/1/03 7:07
ינוס :תאמ
תעפיל הבוגתב
ינוסל וביגה
 
5/1/03 16:13
myamoto :תאמ
תעפיל הבוגתב
,תעפי
חילצמ אלו רבעב עגפנ אוה םא .תינמש תוביסה יפ-לע ךרמאמל ביגא
ןעוטה ףיעסה יבגל ל"נכ .ולש דספהה - ולש הטירשה לע רבגתהל
תמאב והשימ םא) םימודר םידש וב וררועתהש הזלו דחפמ תמ אוהש
לכל ותוא יטעבת זא ,הדירפל סיסבכ ולאה םינועיטה תא ןעוט
דוקימ לעב וגאו תתוועמ תונסיסכת ךותמ םתס םא .(םידשהו תוחורה
לבא ,רמול יל רצ - ותונלבס העקפש דע וילא השק תייה ולשמ דרפנ
תא ול ךופהל רשפא וליפאו יניעב-ןח אצמ דואמ רמאמה .ךל עיגמ
(: ןוכנ היהי ןיידע אוהו ןוויכה
חוכ רשיי
myamotoל וביגה
 
7/1/03 13:16
me :תאמ
תעפיל הבוגתב
רדהנ ! תרוכזת הווהמ רקיעבו עשעשמ, ןיינעמ רמאמ
?המל תרוכזת ת/ לאושש ימל
!סוקופהמ תאצל אל תרוכזת
םירבגהו הז תא תוארהל ןיוצמ תועדוי ןתא והשימ תובהוא ןתאשכ
תוקפוסמ אל ןתאו -הבהא ןכל םיארמ אל םא ןכל ,רבדה ותוא קוידב
.האלה וכישמה אנא -
ייוטיב ידכ ךות דחי הז תא תושעל רשפא -ונבורל שי רותפל תויעב
תידדה החימצל דאמ רוזעל לוכי וליפאו רתוס אל הז - הכרעהו הבהא
(תידדה לע שגד)
וללגב תאצל ךירצש וידעלב וא סוס לע ריבא םוש ןיא לבא
....סוקופהמ
meל וביגה
 
 
7/1/03 16:44
להת :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
הבהא .(!!!) םינש 5 ךשמב והשימ םע האצי ילש הבוט הרבח
ודמע םהש ינפל םיישדוח .הפיו בוט לכה ,דחיב םירג ,תחרופ
,הזכ רטוק היהנ ,הרזומ הרוצב גהנתהל ליחתה םואתפ אוה ןתחתהל
הז :רמוא אוה הרוק המ ררבל הסנמ איהש המכו ,ןמזה לכ התיא בר
.הנותחה לש ץחלה קר הז ,רדסב
.םירבסה ילב ,םואתפ הככ .לטיב אוה הנותחה ינפל םייעובש
ךשמב הלש רבח היהש והשימ .ןמז ןומה הריכמ תישיא ינאש םדאנב
...ולש החפשמה תא הריכמ איהש ,םינש 5
ששואתהל הלוכי אלו המוארטה תחת ןיידע איהו הנש ינפל הרק הז
לכ איה העיגפה םהבש םירקמ שי לבא ,הפי רבד הז תוצע זא .הזמ
.תושעל המ ןיאש השק ךכ
להתל וביגה
 
 
8/1/03 18:46
me :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
בצמל סחיתה הפ רמאמהו , םירחא םישנא ונב ועגפי םהבש םיבצמ
לוכיש "םסק" יל היה םא ,תראתמ תאש הזמ יניצר תוחפ הברה
ירעצל לבא ,םלוכ םע ותוא תקלוח ןמזמ יתייה - העיגפ עונמל
יתנווכ ...הזמ תוחפ הברה לעו ןמזה לכ םיעגפנ םישנאו ןיא
תונחלס ידי לע ,ונמצעב םיעגופ ונחנא םהב תומוקמל התייה
תבתוכש ומכ קוידב- רחאה לש םירתסנה םיעינמב טוטיח ,רתי
לבא ,םינבומו םיקדצומ םיצוריתב הבוגמ לכהו, הראית רתאמה
.הפב ער םעט םע םיראשנ
תתל, ףשחהל ,זיעהל םג ךירצ םיסחי תכרעמב חילצהל ליבשב
תלוכיה לעב אוה רתויב ונילא בורקש ימ ךכ לשב קוידב .ןומא
איה התוא אוצמל הוקתהו הבהאה לבא ...הברה יכה ונב עוגפל
-ןותנ הז ןכלו ,רקוב לכ םוקל םיכישממ ונחנאש הדיחיה הביסה
ךכ לע ףיסוהל ךירצ אל לבא , עגפהל םג הארנכו תוסנל ךישמנ
ךכ לכ הזש וליפא )תורתוימה תויוכבתסההו תימצעה האקלהה תא
(...התפמ
meל וביגה
 
 
8/1/03 23:32
ילוי :תאמ
ןיטולחל עונמל רשפא יאל הבוגתב
.רתויב תקדוצ
הזש האור תאש עגרב הז תא עוטקל - תרוויע תויהל אל ךירצ
והשמש תועדוי ונחנא םימעפ הברה ...םוקמ םושל ךלוה אל
והשימ םע יתאציש הרק םג יל .תוכישממ תאז לכבו חירסמ
,ילש תורבחל דיגהל יתשייבתה וליפאש םירבד רמא וא השעש
איה הדירפהש יתנבה הז תא יתרפיסש עגרב ונדרפנש ירחא קר
אל רשקהש .ולש תוגהנתהה לש תכשוממה הקחדהה תמועל םולכ
...בושחל יתיצרש ומכ םלשומ היה
ילויל וביגה
 
7/1/03 17:11
יעור :תאמ
תעפיל הבוגתב
!(תיתפרצב עבוכ) ופש - תעפיל


!!!וליצה - ריאיל


,ירחא ...ינפל תדרל בושח יל היה ,יתבזעש םעפ לכב - טקטקל
...השק תצק ,טושפ
יעורל וביגה
 
9/1/03 13:31
ןימסי :תאמ
תעפיל הבוגתב
בילעמ ךכ לכ הז המל תעדוי אל ינא .ןוכנ רמאמה ,תושעל המ
,רדסב אל ינאש אלש הז ירה .ול המיאתמ אל ינאש בשוח רוחבהש
היה ןכ אוה תרחא ,םירבדהמ עמתשמ הזכ והשמ תאז לכב לבא ?ןוכנ
.הצור
ינאו יתוא הצר םעפ רוחבהש - הזכ רשקב תאצמנ ינא וישכע קוידב
קתנל יתיצר .הצור אל רבכ אוה הצור ינאשכ - וישכעו ,יתיצר אל
שקעתה ךכ לכ אוה לבא ,ילש םלועהמ ותוא איצוהלו ונניב רשקה תא
הווקמ ינא .ברסל יתלוכי אלש ,ותרדגהכ , "םיבוט םירבח" ראשנש
ריכהל תורשפאה תא יל סורהי אל הזשו ,ימצעב תעגופ אל ינאש
.רחא והשימ
.ייחב .שארב יל ולע ,רמאמב ןהילע הרביד איהש תוביסה לכ טעמכ
...םידשה לש עטקהמ ץוח
ןימסיל וביגה
 
10/1/03 18:11
Lady Stardust :תאמ
תעפיל הבוגתב
יא ול היהיו היהש בוט יכה רבדה ינא ,תניינעמ ינא ,תיסוכ ינא
!ךלה אוה לבא םעפ
הברה לש םג היעב תאזש הנימאמ ינא !םייחב הז הככ !?תושעל המ
.םהל ךלוה ללכ ךרדבו בוט םיארנש הלאכ דחוימב .םירבג


.דאמ הנוכנ הדוקנ
Lady Stardustל וביגה
 
13/1/03 9:31
itamar :תאמ
תעפיל הבוגתב
!תונב יל אנ ודיגה
ומדתש ןכמ םיצור םירבגה לכש תובשוח ןתא תמאב םאה וא עודמ
?ךכ תובשוח תמאב ןתא ?ןמיאל
ףא התיה אל .יל ויהש םיסחיה 'עמ לכב יתנחב: לשמל ימצע תא חקא
-וא ימיאל התמדש תחא
ידומיל רחאל םויה .ימיא תא יל וריכזה רשא םינייפאמ וליא יא
םירבג םנשיש -ןכל רמול לוכי טלחהב ינא , ןויסינמו היגולוכיספ
.שי לבא ,טעמ וא הברה םע עדוי ינניא
ךיבסת ילעב וא יהמיא יוקיחל לדומ םגוז תונבב םיאור םניאש
.והשלכ יסופידא
םג םתרבחל םמיא ןיב םידוגינו תואוושה תיישעב םיניינועמ אלו
.עדומב אלש
ךותמ שיו הדימב המאתההו הריחבה תא םדגנל םיאור טושפ אלא
קובדל וקיספה .רשפאש המכ דע ,תוטשפב הזל ארקא האירב הריחב-
.וזכש יריפמא סוסיב תרסח העדב
itamarל וביגה
 
 
16/1/03 13:49
היאמ :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
?םיינוציק םירקמ םע המ
ףקתשי אל הז - הבהא העיבה אלו ,ךילא הרק התיה ךלש אמא םא
.ןכש יאדווב ??םישנל ךלש סחיב
היאמל וביגה
 
 
18/1/03 13:52
itamar :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
תתלו תויהל ןוצר םדאב עוטיל לוכי הז הל'היאמ אוה ךופהנ
-ונתינ אל רשא הבהאו םוח הברה
. ול
itamarל וביגה
 
 
19/1/03 10:05
תעפי :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
תא רותפל ידכ ,הלאכ קוידב םישנ שפחל ול םורגל םג לוכי הזו
.ולש אמא ןיבל וניב םירערועמה םיסחיה
תחתפנ איהש עגרב - סקודרפה .תקחורמ היהתש יהשימ שפחמ אוה
שרוש תא יכ ,הז אל תמאב הז יכ .הז אל הזש שיגרמ אוה ,וילא
,האלה ןכו ,האבה הרוחבל רבועו רתפ אל םצעב אוה ולש היעבה
.ללמאל העובק יהשימ אצומ אוהש דע .האלה ןכו


םגו .הלאכ םירקמ ילש םייניעב יתיאר ינא לבא ,שורגב דיורפ
אבא ומכ שידא וא ,השק והשימב תובהאתמש תונב - ןבומכ ךופה
םה ונלש םייחה לש תונושארה םינשה .והשמ ןקתל ןויסנב
,תימצע הרזע ירפס תורמלו ,יתנפוא אל הזש תורמלו .תועירכמ
.רבקה דע ,חצנל ,תרטוטח ומכ ולאה םינשה תא םיבחוס םבור
תעפיל וביגה
 
16/1/03 14:32
לג :תאמ
תעפיל הבוגתב
?הנש תב תקוניתו השיא בזועש לעב יבגל םג ןוכנ הז
לגל וביגה
 
 
11/12/09 22:06
הלאירבג :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
.לכה תא דיספה ןדיספמ .הארינכ .ארח תמאב אוה
הלאירבגל וביגה
 
18/1/03 5:17
הישמש :תאמ
תעפיל הבוגתב
ש
הישמשל וביגה
 
21/1/03 11:51
ןרומ :תאמ
תעפיל הבוגתב
?והשמ ךילע רמוא הז המל ?המל הנשמ הז המל הצור אל אוה םאו
.ךלש חוכלו ךמצעל רבחתהל לש הדוקנה קוידב וז
ןרומל וביגה
 
 
22/1/03 13:30
טי'גירב :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
הנמוי") "'החדנ' תמתוח ךילע םשו ,ךתוא הסינ והשימ וליאכ הז"
.(סנו'ג טי'גירב לש
טי'גירבל וביגה
 
26/1/03 17:10
ןולא :תאמ
תעפיל הבוגתב
ןאכ תבתכש המ לכ .םישנל קר ידוחי אל הז ןאכ בותכש המ לכ
הבהא ונינב שיש יתבשחש יהשימ ידי לע יתשטננשכ ירשב לע יתשגרה
.הליבשב םייתנבל והשמ קר יתייהש יל ררבתהו
ןולאל וביגה
 
31/1/03 12:49
רמת :תאמ
תעפיל הבוגתב
ותיא יתייהש והשיממ הדירפ רחאל םישדוח העבש וישכע תאצמנ ינא
יתייה ינא .םולכ דיגהל ילב ,תאזכ הרוצב שטנ אוהו םיישדוח הלוכ
יתבשחו םולכ יתרמא אלו ,ירחא וילא יתרשקתה אלו ןיינעב לוק דאמ
הארא אלו ידובכ לע רומשא ינאש רקיעהו ןוסאפב הז תא רובעא ינאש
.ותוא חוכשל החילצמ אל ינאו ירחא הנש יצחמ רתוי .יל תפכאש ול
ינא יל בוצעו םשג דרויש םעפ לכ ,דבל תצק תאצמנ ינאש םעפ לכ
ונייה םא הרוק היה המ שארב הצירמ ןמזה לכ ינא .וילע תבשוח
היה אוהו ,יל תפכא אל ללכבש ול הארמ יתייה ךיאו ,הרקמב םישגפנ
.בזע אוהש תועט השע אוהש הלגמ


התיה יל תפכא אלש תוארהלו ,םולכ דיגהל אלש תבשוח ינא וישכע
אל ינאו ,םוטנמומה תא יתדביא וישכע .ינש רתויב הלודגה תועטה
לבא !!ארונ היהי הז ןמז הברה ךכ לכ ירחא וישכע רשקתהל הלוכי
ינאש המ לכ תאו ןובלעה לכ תא האיצומו ותיא תרבדמ זא יתייה םא
.ירמגל רחא בצמב םויה יתייהש תבשוח ינא ,השיגרמ
רמתל וביגה
 
 
13/6/06 2:59
יושוש :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
יתבשח תמאבו םיעובש ינפל התייה הדירפהש קר בצמ ותואב ינא
םינפבמ הקנתי ינא זא השיגרמ ינאש המ לכ תא ול דיגי ינא םאש
יל הרזעש הבוגת אל תוחפל דחוימב ביגה אל אוה . יתרמא זא ,
.רתוי בוט שיגרהל יל הנתנ וא והשמב
תולאש דוע יל שי , דיגהל םירבד דוע יל שי ירחא עובש וישכעו
.םולכ יל ןתי אל הז םעפ בוש לבא, ררבל הצור ינאש תורותפ אל
.שדח רוחב וא ,ולש תא תושעל ךירצ ןמזה טושפ
יושושל וביגה
 
7/2/03 3:48
.ד :תאמ
תעפיל הבוגתב
,בגא ,ןופלטב ,עברו הנש הזמ יגוז ןב יל עידוה רקובב לומתא
שיש יתעדי ינא ,המ זא ...וניניב רשקה תא קיספהל הצור אוה והזש
שורג אוה...ולש םידחפה ויה םידשהו...ויהו...ןמזה לכ םידש
הפוקתב םגש ךכ - ץמואמ דלי םג אוהו - ותשא ידי לע שטננש
הסנמ היה רשקהש םעפ לכ - ונתיאו...שטננ ולש תילאברו-םורטה
ולש םידחפהש יתיצר אלש ינא ,המ קר...רגתסמ היה - המידק עונל
ותוא האיצומ דימת ,םש דימת ,הדלפמ יתייה ינא - וחצני
...לומתא דע - תורגתסההמ
תא ןיבהל הכירצ יתייה םלההמ אפריהל ליבשב ,המ זא
.והזו...יל בוצעו יל ער וישכעו...תוביסה
.דל וביגה
 
 
8/2/03 0:47
ןראק :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
!!!הנכסמ
הדות ידיגת - תלוספ היהת אלו ורבעי םיב םימ הברהשכ כ"חא
ןראקל וביגה
 
 
12/2/03 17:41
הנולא :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
?ולש תויעבה םע דדומתהל הכירצ תא המל .ךלה אוהש בוט רתוי
?ךתיא המו
הנולאל וביגה
 
19/3/03 16:08
ינא םג :תאמ
תעפיל הבוגתב
ונלש עוגפה וגאו ,דוסה לכ הז - םהילע םוקמב םדוק ונילע ולכתסת
.ןוכנ הז
אל המלו םלועב שי ןומיא המכ .רקש םגו תמא םג שי הז לכבש המ זא
אל ,רובעל ךירצש רשגה תא תרתופ אל תויניצה .וילע םג םיבכעתמ
הלאה תיתרבח תובוגמה תוסיפתה לכבו ,ינשה דצהמ אלו הזה דצהמ
תוימתסה .בכעתהל ךירצ וילעו ,הלש רופיסה תחא לכל .חוכ ןיא
קזוח הזיא לע .ונמצע יפלכ ןורוויעל קוזיח קר איה תללוהמה
רבג תוכירצ ךכ לכ ונחנאש הז לע?קוידב תורבדמ ונחנא ימינפ
אל ךכ לכ הז ?םיירפהמ זז ולש ףילחת הזיאשכ תוסרוקו יתימא
.לפטה הז .רקיעה
רוחבל ץמוא רתוי תצקו ,וזה תירקשה תוקפרתהה םע קיפסמ ,הללאיי
.ונל םיאתמש המ תא תמאב
ינא םגל וביגה
 
27/4/03 20:42
הנד :תאמ
תעפיל הבוגתב
... יכ הצור אל אוה
ןיב המאתה רסוח לע םיעיבצמש חטשה ינפל תחתמ םירבד הברה שי יכ
םניאשו רשק תפוקתב םישנא לש תובבלב םירתתסמשו גוז-ינב
!!!םירמאנ
אוצמלו בוזעל ףידע ןקתל םוקמבו ץרפתמ טושפ הז םייוסמ בלשב
...רתוי בוט והשמ
ךב ןטק םגפ לכ זא ךביל לכב ותוא הצור תאש ול יארת םאש םושמ
םיאתמ וניאש םילקבש לק וליפא קפס ול יארת םאו ,"ליפ"ל ךופהי
ףסונ רוקמלו ןורתיל ךופהי ןטק םגפ לכ זא %100- ב ךל
!!!ךב תובהאתהל
הנדל וביגה
 
27/4/03 20:42
הנד :תאמ
תעפיל הבוגתב
... יכ הצור אל אוה
ןיב המאתה רסוח לע םיעיבצמש חטשה ינפל תחתמ םירבד הברה שי יכ
םניאשו רשק תפוקתב םישנא לש תובבלב םירתתסמשו גוז-ינב
!!!םירמאנ
אוצמלו בוזעל ףידע ןקתל םוקמבו ץרפתמ טושפ הז םייוסמ בלשב
...רתוי בוט והשמ
ךב ןטק םגפ לכ זא ךביל לכב ותוא הצור תאש ול יארת םאש םושמ
םיאתמ וניאש םילקבש לק וליפא קפס ול יארת םאו ,"ליפ"ל ךופהי
ףסונ רוקמלו ןורתיל ךופהי ןטק םגפ לכ זא %100- ב ךל
!!!ךב תובהאתהל
הנדל וביגה
 
23/5/03 2:23
יקינ :תאמ
תעפיל הבוגתב
דימת .םייח ןבומכ םהו הרק הז םישנא דועל ..תודדועמ תובוגתה
(: עומשל םיענ
שי ,םיאתמ אל גנימייט ןיא"ש -אל וא ןוכנ הז -םירמוא םתא המ זא
!?? "םיאתמ אל םדא-ןב קר
הזשו ,תחא ףאב ןיינועמ אל הב הפוקת וזש ןעוט "אוהה" עגרכ יכ
..ידגנ ישיא אל שממ
יקינל וביגה
 
23/5/03 10:20
Blackflag :תאמ
תעפיל הבוגתב
תעדוי ינא" - רתוי אלא "?הצור אל אוה המל" ךכ לכ אל איה היעבה
דימת הזו ,םירוחב אלמ רבכ ונקרז ירה ,"ינשה דצב תויהל הז ךיא
.םהומכ .תחא םתס תאש שיגרהל ארונ
Blackflagל וביגה
 
4/6/03 11:01
היימ :תאמ
תעפיל הבוגתב
תויהל ךופהי םולחה הטעמ תא וילעמ דרגנ םא םייחב רבד לכש תמאה
"תמא" לע רבדמ רמאמה ,ןוראב איבחהל הצרנ אל וליפאש םמעשמ דלש
ילבש ונביבסמ תמא הברה ךכ לכ שי , הב תויחל הצור תמאב ימ לבא
היאר אקווד ואל איה תוטשפה ,תימתסו הלובנ תיארנ חופיטו ןוניג
אב ,הזה םדואה קוחמו םייפתכה ףשוח רמאמהש ומכ םייחה לע תירבג
ליבשב םתס תומודא ןתוא תושעלו םייתפשה תא ימצעל טובצל יל
[עוגעג תירבעב]-"עובק"ל תתלו םינתשמ אלמב קסעתהל , שיגרהל
.רוחאמ ךחגל
היימל וביגה
 
30/3/04 20:50
תTELבתמ :תאמ
תעפיל הבוגתב
בקונה שפנה ןובשח תא היתורבח םע וא המצע םע התשע אל ונתיאמ ימ
חותינ ללוכ ,ןובשחה .?התוא /יתוא בזע אוה המל :הלאשל
,סופידא ךיבסת תקידב ,ילרואה בלשהמ לחה רוחבה לש יגולוכיספ
,הלאשל הבושתו .'וכו השרותב תורבועש שפנ תולחמ ותיא
הככ) ןוכנ אלה םדא ןבל השענ יגולוכיספה חותינה ,הביסה.ןיא
(וניתורבחל) ונמצעל תושעל תוכירצ ונחנא חותינה תא .(לק רתוי
ונמצע תא תואצומ ונחנא םעפ רחא םעפש הרוק הז ךייא קודבלו
הפיא ,(םירוחבה הז האוושמב דיחיה הנתשמה) הדוקנ התואב קוידב
.ללמואה רוחבהמ תוצור ונחנא קוידב המו וניעט
עדת ונתיאמ תחא לכש החוטב ינא ,הלא תולאשל תובושתה תא עדנשכ
?התוא בזע אוה המל :הלאשל הבושתה תא
תTELבתמל וביגה
 
30/3/04 20:53
םוש :תאמ
תעפיל הבוגתב
?המל תמאב ונ
םושל וביגה
 
31/3/04 8:50
ילג :תאמ
תעפיל הבוגתב
??ילש ףתושה לש תטעובו היחה תיגולותימה תיסקאה תאש תויהל לוכי

ודרפנ םה .30 תב הרוחב םע םייתנש ינפל תאצל לחהש ףתוש יל שי
,הז תא לובסל הנכומ איה ךיא ."הנטק שא לע" םה זאמו הנש ינפל
התוא ודירפהו תוריטס יתש הל ופיעה אל דוע הלש תורבחה המלו
.ןיבהל יתניבמ בגשנ ,ונממ
הצור אוהש ןעוטש 35 ןב רבגל םרוג המ ןיבהל החילצמ אל ינא
איהש רורב יכ תוללעתה שממ הז יתניחבמ) ללעתהלו ךישמהל ,ןתחתהל
ךכ לכ הרוחבב (םירחא םירוחב וישכע ריכהל תישגר היונפ אל
.תוירזכא שממ וז .הדומח
תוכרעמ וישכע תוררוגש תונבה רתילו הל רוסמל הלוכי יתייה םא
אל תמאב תמאב ןתא םאו .וכלו ומוק הז ןפקות גפ ןמזמש םיסחי
- םייחה לכל תוצור ןתאש המ הז אוהו ,הז תא תושעל תולגוסמ
וליחתי םה "תונוזמ" הלימה תא ועמשי םהשכ,ןוירהל וסנכית
...עיזהל
ילגל וביגה
 
27/11/04 17:40
tweety :תאמ
תעפיל הבוגתב
..ףלאמ רמאמה WOW
tweetyל וביגה
 
12/3/05 13:20
ןרק :תאמ
תעפיל הבוגתב
.תפסונ היצאוטיס יבגל םג ןוכנ רבדה
תחאו ףלא ונל תויהל תולוכי .ולחה אל דוע ללכש םירבד יבגל םג
.אושנמ הטושפ הביסה ,ס'לכתבשכ ,ןיינועמ אל טושפ אוה המל תוביס
תויהל םימעפל ונל בוט ילוא ,תמדוק הבוגתב הבתכ יהשימש ומכ
.הלאה תוילשאב
,רשאמ תודליב ותוא אקווד ולש אמא ילואש בושחל עגופ תוחפ
.תודומחה םלע ליבשב תויביטקרטא קיפסמ אל טושפ ונחנאש
ןרקל וביגה
 
11/2/06 12:31
תבברועמ אל ,תרעונמ :תאמ
תעפיל הבוגתב
,םסרפתה אוהשכ םינש המכ ינפל ותוא יתארק .ןוכנ ךכ לכ רמאמה
קרש הלאה תויטתפה םישנה ,יתוא קיחצה הזש המכ תרכוז ינא זאו
שי תוועמ רומוה שוח הזיאו) לרוגה קוחצ ,הנהו ...םיצורת תושפחמ
םידמולמ םירבסה םתוא לכב תשמתשמ ימצע תא יתאצמ ,(לרוגל ,ול
ינאש אוה ,רתוי דוע בוצעש המו ,(םימודרה םידשה טעמל השעמל)
ותוא הריכמ ינא ירה .ןוכנ ןיידע הז הזה הרקמבש תענכושמ ןיידע
תגאדומ ולש אמאו ,הזכ אוהש וילע םירמוא ולש םירבחו ,בוט ךכ לכ
אוה הזש רורב זא ...ולש סופדה הזש הארמ האצותה ןחבמו ,ונממ
,תולקב יב םיבהאתמ דימת םירבג ,הכיסנ ירה ינא ?אל ,ינא אלו
שאה ביטומ בלתשמ הפש ןבומכ .ינומכ יהשימ אצמי אל םייחב ?אוהו
ידמ הנטק םצע הזיא ךל םיקרוז דוע לכ יכ ,ליעל רכזוהש הנטקה
ןיינע קר הז ילוא ,הנהש ,ולש ןויערל ןמאנ בלבלכ תראשנ תא םעפ
...תרחא ,שיגרמו הצור אוהש הדבוע ,ןמז לש


הכה תמאה תא ןיבהל תבהואמ הרוחבל םורגל וחילצי אל םירועינ ףלא
תדעומ םישנבש תיטנגיליטניאה םג .והז .הצור אל אוה ,הטושפ
ce la vie ,תושעל המ .וזה תדוכלמב לופיל
תבברועמ אל ,תרעונמל וביגה
 
 
25/4/06 1:00
deleted :תאמ
?הצור אל אוה ךיאל הבוגתב
בצמל םיעדומ תויהל הז םיצורתהמ רתוי ,רתויב השקה היעבה ,ןכ
.וב םיאצמנש קופדה
ינא לבא הצור אל אוהש רורב ךכ לכ הזו הזכ בצמב תאצמנ ינא
תוכחל .לזאזעל ןתונ הז המו ,רשק לע רומשל הכישממ ןידע
.רמגנ אל הזו תוכחלו תוכחל .עיגמ אלש ןופלטל
deletedל וביגה
 
6/3/06 18:17
22ינור :תאמ
תעפיל הבוגתב
םעפ לכב שארב יל םירבועש םירבדה לכ תא תראית ...םיהדמ טושפ הז
תושוחתב דבל אל ינאש הארנכ ...שדחמ הזכ בצמב תלקתנ ינאש
...הלאה
.יתוכיאו קזח רמאמ ,קפס אלל
22ינורל וביגה
 
1/3/07 15:46
הרמת :תאמ
תעפיל הבוגתב
ךלש וגאה תויעבמ תררחתשמ תאשכ קר ...ןוכנ ארונ הז ,ואוו
תרחא הז זא ךמצע תא בוהאל תדמולו
הרמתל וביגה
 
11/5/13 21:49
ריש :תאמ
תעפיל הבוגתב
היה םכתוא הצור אל אוהש רמוא היה המבוא וישכע םא הינש ובשחת
היה תאז רמוא היה רמוא היה סליו סורב םאו !אל ? םכל תפכיא
םכל רמוא םכלש רבח היהש ימ המל זא !אלש רורב ? םכל תפכיא
תפכיאש ונלש עבטה יכ:הבושתה ?םיעגפינ םתא םכתוא הצור אל אוהש
אוהו והשימ ונרכה וליפא םא לבא ,ונתוא ץירעה הלחתהבש יממ ונל
אוה םואתפ םא ונל זיזי אלו ונל תפכיא אל ,הליחתכלמ ונל דגס אל
הזשכ לבא !ךירצ אל רשי ול הנענ ונחנא ! ךתוא הצור אל ינא דיגי
ץירעהש םדאנב לש גוס לכ תויהל לוכי הז רבח קר אל הזו ,עיגמ
דיגי אי/אוה םא ,הילא ונלגרתהו תאזה הצרעה תא ונבהאו ונתוא
ונל זיזי תמאב הז הפ ,ונתוא בוהאל וא ץירעהל קיספה אוהש
ץירעהשו םתרכהש םדאנב ותואש ובשחת , ןורתיפ שי לבא ,באכיו
םתייה אל הלמלאש םכומכ םדאנב דוע כ;1524#&הסב אוה םכתוא
בהוא אוה םא םכל זיזמ היה אלו םכתוא ריכמ היה אל ,םיברקתמ
, ץירעמ בהוא אל
םוי םויה תא יחש םדא ןב דוע כ;1524#&הסב אוה ,ץירעמ אל
ויהית ,אוה םג רבד ותואו וידעלב םג הפי םתרדתסהו
ידכ דע םייח םכל ןתנש לא הזיא וא ךאלמ ילוא אוה םאה םייתואצמ
אל ינא תמאב םכימצע תא ולאשת ?? וידעלב תועמשמ ירסח םכייחש ךכ
דוע ןיאש ןימאמ ינא תמאב ?הצור ינא םא תויחלו תוניהל לגוסמ
אל ינא ?ךרע ירסח םלועה לכ המ ?ונממ ץוח םלועב םילמרונ םישנא
םינכ ויהיתו ?םידמחנ םישנא אלמ תוארלו יביבס לכתסהל לוכי
ינאש רורב היהית הבושתהש החוטב ינאו . םכימצעל ונעתש הבושתב
טלתשמ אוהש קזח ךכ לכ בלהש םימעפל םיבשוח ונחנאש המכ ,!לגוסמ
ונחנאו , בלהמ קזח רתוי הברה ןויגיהה , ןוכנ אל הז ןויגיהה לע
חכשו , םישיגר רשאמ םימכחותמ רתוי הברה ונחנאש וניכותב םיעדוי
ןויגיהת ליעפהל רשפא טושפ זא ,קזח רתוי הברה ונלש ןוצרה
שי , הבהאב קר ואצמוה אל םהו םייחהמ קלח םה תובזכאש ןיבהלו
שיו ,רתויב תושק ןה תובזכאהש תומוקמ שי , תומוקמ דועב םתוא
ומכ תומייק ויהי דימת ןה רבד לש ופוסב לבא תוחפ ןהש תומוקמ
ןבה הבהאב , הביס שיו הבזכא שי זא ,תוומלא ינב ונחנאש הדבועה
תונורסחו תונורתי םע םדא ןב כ;1524#&הסב אוה ךל ריכזהל) םדא
הבזכאה תביס אוה שטנש (תודגאהמ ךיסנ אלו לא אל אוה ךומכ קוידב
לוכיבכש המ רשאכ םייונב ונחנא הככ יכ תבזכאתהש הדבועה , ךלש
ונממ תחקלנ הילא ונלגרתהש הצרעה הזה הרקמב וא , וניתושרב היה
התא םדא ןבמ תבזכאתה םאש רמוא אל הז לבא , םיבזכאתמ ונחנא
, ךילא רוזחיש םוי םוי ללפתהלו ותוא ץירעהלו ול דוגסל ךירצ
איש תויהל הזש דיגהל וליפא רשפא , היוזה ידימ תוגהנתה הז
השעש םכב עגפש םכתא בזכיאש םדא ןב וררועתת , שפיטהו רייארפה
הז , רוזחיש םיכחמ םתא םיצירעמ םתא , ערו ןגוה אל והשמ םכל
ומינפתו וניבת , ול דוגסל וליחתת םתאו תוכמ םכל ןתי ושימש ומכ
ינפל הזש דוע לכ קחשמ לש גוס איה הבהא םג םייחב קחשמ לכה
,ינשל תחא ןיידע םיבייוחמ אל ,קחשמ רדגב ןיידע הז םיאושינה
םורזלו הפי תכלל לוכי תמאב הז זא ,תיתימא תויארחא אל הז ןיידע
יופש אוה םא זא , קשחה דבאי םכמ דחאלש ךפיהה תורקל לוכי םגו
םאו .רופיסה םייתסי הפו הפי ייב דיגיו ולש בלה ירחא ךלי אוה
קחשלו קשחה ול דריש תורמל ךישמהל לולע ילוא אוה יופש אל אוה
.ןחבמל תדמוע איה הפו םכלש תונריעה הנומט ןאכ ,ןברוקכ ינשב
חונ יכ ,םייניע ומצעת לאו ןמזה לכ תוחוקפ םייניע םע וראשית
בצמ הזיאל םיאור םתא תוצפנתמ םה םאש תוילשאב תויחל רתוי ונל
םא וראשית זא ,עגתשיהל שממ הבתכ תעפיש ומכ עיגהל םילוכי
אל ושמ םואתפו םכתיא קחשל םיליחתמש ואריתשהו תוחוקפ םייניע
הלאכ םירבדב ןיחבהל ליבשב םימכח קיפסמ םתאש יל ונימאתו) ,ןיקת
לאו וקדבת רשי ( םכילא עגונ הזשכ שיגרהל ליבשב םישיגר קיפסמו
קחשל םיליחתמ איה /אוהש םיחוטב םתאש עגרב אתבס ירופיסל וכחת
לכב םכב עוגפל הסנמש םדא ןב לכ םיפיעמ םתייהש ומכ ופיעת םכב
רתוימ שגר ילבו , ותוא םג ופיעת קוידב הככ , איהש הרוצ
םיכירצש הלא םתא אל םכיפלכ תנגוה אל הרוצב גהנתמש ימ ומינפת
הז םדאנב לש שגרב קחשמ אוהש יופש אל אוה אוה הלא ,המשא שיגרהל
אל אוה חצורש םדאנב אמגודל רחא הרקמ לכב ומכ , הבהא לש הרקמב
ותוא ץירענ אל ונחנאש רורבו רבד הזכ תושעל לגוסמ אוהש יופש
הז עגרכש ותושרל םיאצמינש םייעצמאב עגופש םדאנב הפ םג הככ
רמגנו םת הפו ,ותוא בוהאל ךרוצ ןיאו רדסב אל אוה , ךלש תושגרה
תא ףוסב ולבקי תחאו דחא לכ ה תרזעבו (; םכלש הבהאה רופיס
יתימאה גוויזהו םוקיב םירשואמ יכה ויהיו םהלש םיימשמ גוויזה
םואתפו ויפלכ בוט דימת היהי אוה וב עגפי אל םייחב םדא ןבה לש
םדא ןב לכש םיימשמ גוז ןב םדא ןב לכל שי יכ ! ץורת תויגוזה
ינולפ ןב;1524#&:הזירכמו לוק תב תאצוי דלונ אוהש םויב דלונ
רבד םוש ןיא םדאה לש וגוויז טלחומש ירחאו ;1524#&ינולפ תבל
המ לכו , יתימאה וגוויז תא ףוסב אוצמל םדאנבהמ ענמיש םלועב
םיימשמ אוה םכלש יתימאה גוויזל םיעיגמ םתאש דע םירבוע םתאש
םיסנכינ םתאש תויגוזהו םיריכמ םתאש םדא ןבה ,יכבה , תובזכאה
יתימאה םכגוויז היה אוה םא ורעטצתית לא ,תרדתסמ אל עתפלש הילא
אל הזו םינתחתמש םישנא םג שיש ,ועדיתש קרו . רדתסמ היה הז
לכה הז ) רחא והשימ םע בוש םינתחתמו םישרגתמ ףוסבו גוויזה
לבא , הלאכ םירבד הרוק המל גשומ לש לצ ונל ןיאו םיימש תונובשח
םלועב רובעל ץלאיש הארנכ םדא ןב ותוא לש ןוקיתהמ קלח הארנכ הז
הבהאמ םיבזכאתמ םתאש םעפ לכ זא (הביסה המ תעדל רשפא יא הזה
םימשמ ,הרק הזש הדות ודיגת םתאשינ אל ןיידעו ,הכורא ,הרצק
הז לע יל עדונ אלש הדותו יתימאה יגוויז אל הזש עגרכ יל ועידוה
אוה םא יכ , לודג רתוי הברה רעצהש רורב זאש יתנתחתהש רחאל
לעופ הז הככ , ונממ םיבזכאתמ םתייה אל יתימאה םכגוויז היה
הזש עגרבו , ולש יצחה קוידב אוה םדא ןבה לש יתימאה גוויזה
שי דימת יכ , תויעב ויהי םא םגש וארית םתא םואתפ יתימא
הבהאה לעו רשקה לע ועיפשי אל תויעבה , (;ינכטה ונימלועב
ךירצ אוה קרו םיימשמ תמאב הז גוויז יכ ,םכיניב היהיתש תיתימאה
(;!!םכתצרעהל תוכזל תמאב
רישל וביגה
 
11/5/13 21:51
ריש :תאמ
תעפיל הבוגתב
היה םכתוא הצור אל אוהש רמוא היה המבוא וישכע םא הינש ובשחת
היה תאז רמוא היה רמוא היה סליו סורב םאו !אל ? םכל תפכיא
םכל רמוא םכלש רבח היהש ימ המל זא !אלש רורב ? םכל תפכיא
תפכיאש ונלש עבטה יכ:הבושתה ?םיעגפינ םתא םכתוא הצור אל אוהש
אוהו והשימ ונרכה וליפא םא לבא ,ונתוא ץירעה הלחתהבש יממ ונל
אוה םואתפ םא ונל זיזי אלו ונל תפכיא אל ,הליחתכלמ ונל דגס אל
הזשכ לבא !ךירצ אל רשי ול הנענ ונחנא ! ךתוא הצור אל ינא דיגי
ץירעהש םדאנב לש גוס לכ תויהל לוכי הז רבח קר אל הזו ,עיגמ
דיגי אי/אוה םא ,הילא ונלגרתהו תאזה הצרעה תא ונבהאו ונתוא
ונל זיזי תמאב הז הפ ,ונתוא בוהאל וא ץירעהל קיספה אוהש
ץירעהשו םתרכהש םדאנב ותואש ובשחת , ןורתיפ שי לבא ,באכיו
םתייה אל הלמלאש םכומכ םדאנב דוע כ;1524#&הסב אוה םכתוא
בהוא אוה םא םכל זיזמ היה אלו םכתוא ריכמ היה אל ,םיברקתמ
, ץירעמ בהוא אל
םוי םויה תא יחש םדא ןב דוע כ;1524#&הסב אוה ,ץירעמ אל
ויהית ,אוה םג רבד ותואו וידעלב םג הפי םתרדתסהו
ידכ דע םייח םכל ןתנש לא הזיא וא ךאלמ ילוא אוה םאה םייתואצמ
אל ינא תמאב םכימצע תא ולאשת ?? וידעלב תועמשמ ירסח םכייחש ךכ
דוע ןיאש ןימאמ ינא תמאב ?הצור ינא םא תויחלו תוניהל לגוסמ
אל ינא ?ךרע ירסח םלועה לכ המ ?ונממ ץוח םלועב םילמרונ םישנא
םינכ ויהיתו ?םידמחנ םישנא אלמ תוארלו יביבס לכתסהל לוכי
ינאש רורב היהית הבושתהש החוטב ינאו . םכימצעל ונעתש הבושתב
טלתשמ אוהש קזח ךכ לכ בלהש םימעפל םיבשוח ונחנאש המכ ,!לגוסמ
ונחנאו , בלהמ קזח רתוי הברה ןויגיהה , ןוכנ אל הז ןויגיהה לע
חכשו , םישיגר רשאמ םימכחותמ רתוי הברה ונחנאש וניכותב םיעדוי
ןויגיהת ליעפהל רשפא טושפ זא ,קזח רתוי הברה ונלש ןוצרה
שי , הבהאב קר ואצמוה אל םהו םייחהמ קלח םה תובזכאש ןיבהלו
שיו ,רתויב תושק ןה תובזכאהש תומוקמ שי , תומוקמ דועב םתוא
ומכ תומייק ויהי דימת ןה רבד לש ופוסב לבא תוחפ ןהש תומוקמ
ןבה הבהאב , הביס שיו הבזכא שי זא ,תוומלא ינב ונחנאש הדבועה
תונורסחו תונורתי םע םדא ןב כ;1524#&הסב אוה ךל ריכזהל) םדא
הבזכאה תביס אוה שטנש (תודגאהמ ךיסנ אלו לא אל אוה ךומכ קוידב
לוכיבכש המ רשאכ םייונב ונחנא הככ יכ תבזכאתהש הדבועה , ךלש
ונממ תחקלנ הילא ונלגרתהש הצרעה הזה הרקמב וא , וניתושרב היה
התא םדא ןבמ תבזכאתה םאש רמוא אל הז לבא , םיבזכאתמ ונחנא
, ךילא רוזחיש םוי םוי ללפתהלו ותוא ץירעהלו ול דוגסל ךירצ
איש תויהל הזש דיגהל וליפא רשפא , היוזה ידימ תוגהנתה הז
השעש םכב עגפש םכתא בזכיאש םדא ןב וררועתת , שפיטהו רייארפה
הז , רוזחיש םיכחמ םתא םיצירעמ םתא , ערו ןגוה אל והשמ םכל
ומינפתו וניבת , ול דוגסל וליחתת םתאו תוכמ םכל ןתי ושימש ומכ
ינפל הזש דוע לכ קחשמ לש גוס איה הבהא םג םייחב קחשמ לכה
,ינשל תחא ןיידע םיבייוחמ אל ,קחשמ רדגב ןיידע הז םיאושינה
םורזלו הפי תכלל לוכי תמאב הז זא ,תיתימא תויארחא אל הז ןיידע
יופש אוה םא זא , קשחה דבאי םכמ דחאלש ךפיהה תורקל לוכי םגו
םאו .רופיסה םייתסי הפו הפי ייב דיגיו ולש בלה ירחא ךלי אוה
קחשלו קשחה ול דריש תורמל ךישמהל לולע ילוא אוה יופש אל אוה
.ןחבמל תדמוע איה הפו םכלש תונריעה הנומט ןאכ ,ןברוקכ ינשב
חונ יכ ,םייניע ומצעת לאו ןמזה לכ תוחוקפ םייניע םע וראשית
בצמ הזיאל םיאור םתא תוצפנתמ םה םאש תוילשאב תויחל רתוי ונל
םא וראשית זא ,עגתשיהל שממ הבתכ תעפיש ומכ עיגהל םילוכי
אל ושמ םואתפו םכתיא קחשל םיליחתמש ואריתשהו תוחוקפ םייניע
הלאכ םירבדב ןיחבהל ליבשב םימכח קיפסמ םתאש יל ונימאתו) ,ןיקת
לאו וקדבת רשי ( םכילא עגונ הזשכ שיגרהל ליבשב םישיגר קיפסמו
קחשל םיליחתמ איה /אוהש םיחוטב םתאש עגרב אתבס ירופיסל וכחת
לכב םכב עוגפל הסנמש םדא ןב לכ םיפיעמ םתייהש ומכ ופיעת םכב
רתוימ שגר ילבו , ותוא םג ופיעת קוידב הככ , איהש הרוצ
םיכירצש הלא םתא אל םכיפלכ תנגוה אל הרוצב גהנתמש ימ ומינפת
הז םדאנב לש שגרב קחשמ אוהש יופש אל אוה אוה הלא ,המשא שיגרהל
אל אוה חצורש םדאנב אמגודל רחא הרקמ לכב ומכ , הבהא לש הרקמב
ותוא ץירענ אל ונחנאש רורבו רבד הזכ תושעל לגוסמ אוהש יופש
הז עגרכש ותושרל םיאצמינש םייעצמאב עגופש םדאנב הפ םג הככ
רמגנו םת הפו ,ותוא בוהאל ךרוצ ןיאו רדסב אל אוה , ךלש תושגרה
תא ףוסב ולבקי תחאו דחא לכ ה תרזעבו (; םכלש הבהאה רופיס
יתימאה גוויזהו םוקיב םירשואמ יכה ויהיו םהלש םיימשמ גוויזה
םואתפו ויפלכ בוט דימת היהי אוה וב עגפי אל םייחב םדא ןבה לש
םדא ןב לכש םיימשמ גוז ןב םדא ןב לכל שי יכ ! ץורת תויגוזה
ינולפ ןב;1524#&:הזירכמו לוק תב תאצוי דלונ אוהש םויב דלונ
רבד םוש ןיא םדאה לש וגוויז טלחומש ירחאו ;1524#&ינולפ תבל
המ לכו , יתימאה וגוויז תא ףוסב אוצמל םדאנבהמ ענמיש םלועב
םיימשמ אוה םכלש יתימאה גוויזל םיעיגמ םתאש דע םירבוע םתאש
םיסנכינ םתאש תויגוזהו םיריכמ םתאש םדא ןבה ,יכבה , תובזכאה
יתימאה םכגוויז היה אוה םא ורעטצתית לא ,תרדתסמ אל עתפלש הילא
אל הזו םינתחתמש םישנא םג שיש ,ועדיתש קרו . רדתסמ היה הז
לכה הז ) רחא והשימ םע בוש םינתחתמו םישרגתמ ףוסבו גוויזה
לבא , הלאכ םירבד הרוק המל גשומ לש לצ ונל ןיאו םיימש תונובשח
םלועב רובעל ץלאיש הארנכ םדא ןב ותוא לש ןוקיתהמ קלח הארנכ הז
הבהאמ םיבזכאתמ םתאש םעפ לכ זא (הביסה המ תעדל רשפא יא הזה
םימשמ ,הרק הזש הדות ודיגת םתאשינ אל ןיידעו ,הכורא ,הרצק
הז לע יל עדונ אלש הדותו יתימאה יגוויז אל הזש עגרכ יל ועידוה
אוה םא יכ , לודג רתוי הברה רעצהש רורב זאש יתנתחתהש רחאל
לעופ הז הככ , ונממ םיבזכאתמ םתייה אל יתימאה םכגוויז היה
הזש עגרבו , ולש יצחה קוידב אוה םדא ןבה לש יתימאה גוויזה
שי דימת יכ , תויעב ויהי םא םגש וארית םתא םואתפ יתימא
הבהאה לעו רשקה לע ועיפשי אל תויעבה , (;ינכטה ונימלועב
ךירצ אוה קרו םיימשמ תמאב הז גוויז יכ ,םכיניב היהיתש תיתימאה
(;!!םכתצרעהל תוכזל תמאב
רישל וביגה
 
14/11/14 6:29
רוא :תאמ
תעפיל הבוגתב
ךוגה תא םינתונ אלו רשקל םיסנכנ אל ?תמאה תא תעדל הצור תא
.םולכ.ךל בייח אלש רבגל ךלש רקיה ןמזהו שפנהו
רבג םע תויהל רוסא תודהיב ןכל .הז תא ועדי תורודה לכב םישנ
ךייפלכ ולש תובוחה תא טרפמש רטש - הבותכ ילב דחא םוי וליפא
.ךתוא שרגי אוה םא ךתוא תוצפל ךרטצי אוה המכבו
תא םויה לש רקפומה םלועב קר .יפסכ יוציפ ךל.עיגמ ? הניבמ תא
...םולכ ילבו השוטנ הככ תראשנ
רואל וביגה
 
21/6/15 11:32
רתיבא :תאמ
תעפיל הבוגתב
,הרקיה תעפי
?זאמ הנתשיה המ םינש 13 ךרעב ינפל וזה הבתכה תא תבתכש זאמ
?םויה ךלש םייחב הרוק המ
רתוי םויה ךלש םיילגרה תמדיקב תאצמינה תואיצמה תא האור תא םאה
היורש תאשו הדאתה ןמזימש רוטיק תררחיש םינש 13 ינפילש וא ?בוט
?ונממ תאצל תלוכי ילב ץובה ותואב


ומכ ךלש חומה ךותב וצרש םי'נא בוביגמ רתוי אל איה המצע הבתכה
ימ לכ לצא הז תא תוארל הלוכי תא) .קובקב ךותב םיממוסמ םיקו'ג
(לק דואמ הז ךביבסמ אצמינש
"קדוצ ינא" "יבצמ" "ילש" "ינא"ב רביד ךלש וגאה הפוקת התואב
אוה המכו רדהנ אוה המכ ואריש שרוד ךלש וגיאה ,רמולכ ..'וכו
תימינפה תעלותה .הטילש םלועל ול היהי אלו ול ןיאש בצממ לבוס
תא דימו ,הרוק הז רשאכו ,אטבתיהל טלשנ יתלב ךרוצ השיגרה ךלש
היגרנאהש דע תויתירואת תויוטש לש בוביג האיצממו סומלוקב תזחוא
תוישגרה תוילשאהמ תחא הז ..המלשו תנקורמ השיגרמ תאו הלכתמ ךלש
.םדאה ינב ונלש רתויב תולודגה
,ףוג יסופיט ןיב הכישמב היולת הבוט םיסחי תכרעמ יללכ ןפואב
רומשלו טופשל אל תלוכיהו ,תוישיאה תונוכתל לעמ גלדל תלוכיה
תא לסחל ידכבו .וגיאה תא לסחל ךירצ הז תא תושעל ידכבו .ןובשח
.וגיאל דגונמ אוהש םוקמל וגיאל היצמרופסנרט תושעל ךירצ וגיאה
םינווגהו םיגוסה לכמ תויוהדזהו םי'נאב תצצופמ תאש תויהו
והשמש יניצר קפס שי ,ךלש םילגרההו תועדה ןווגמ תא םיגצימה
םע דחיב ןוימדהש חינהל ריבסשו הרשע שפיטה ליג זאמ ךלצא הנתשה
.תעכ רחא םדא "תאש" ךל רמוא ךלש "ינא" המו "ינא" ימ לש הילשאה
.ךלש וגיאה לש הבלעה לכ לע שארמ לצנתמ
.ךממ עומשל חמשא ךלצא הנתשה והשמש הרובס תא םא
רתיבאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא