םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
היזיוולטו עונלוק~תוברת~ישאר    
   

?םישפחמ הככ
ביבר הלאירא


,תוריעצ תוננב יתיאר הרדסב יתיפצשכ
תועדומ ,תוקיחצמ ,תויטנגילטניא
תיצר ,בצעהו ,תוהדזההו ,הלמחה ירחאו
תועמוש ןתא !ולה !ייה" ,ןהל קועצל
לש תויועט תושוע ןתא ?םש
תונש הברה ךכ לכ ירחא .תויטסינוכית
"!?םולכ ?ןתדמל אל םולכ ,תוקוור


."בוהאל והשימ" הרדסה לש ינשהו ןושארה םיקרפב יתיפצ לודג רעצב
השק תצקו ,הביצעמ תמאב איה יכ אלא ,הרדסה ביט ללגב םרגנ אל רעצה
,הווארל םמצע תא םיגיצמ םישנא תוארל היעב יל ןיאש יתבשח .הייפצל
תוארלו תבשל יל לק אל .אלש יל רבתסה לבא ,בתכב וא ,המלצמ ינפל
םייודיו .תונגה ילב םיראשנ ,ירמגל םיפשחנו ,המלצמ לומ םיבשוי םישנא
,דבל ,ימצע ינפב וליפאש תואדוה ,תימצע האקלהב טעמכ םילבוגש ,םינכ
,רמול אלש ,דיגהל רמול אלש ,ןהילע בושחל הזעמ יתייה אל ,םיתורישב
.רודישל תתלו טילקהל
וליפא תויהל לוכי .תולקב האב אל וזה הפישחה םינייאורמלש רורב היה
עייסת תוננגמה לכמ רטפיהל ,וזה תלוכיהש ,הכרעהל היואר וזה תונכהש
בורמ הקירבמש הניטאפל וכפה ןמזמש ,ןוסאפ לש תובכש ןומהמ רטפיהל
הריכמ אל ינא לבא ,"תויטתפ ןה" ןהילע דיגהלו אובל לק יכה .ךולכל
,רחא וא הז בלשב וזה תויטתפב םיעוגנ ויה אלש םישנ וא ,םישנא הברה
תלדה תא ורגסיו ,הבוט יל ושעיש ,הלאכ שי םאו ,התוא ופשח אל טושפ ןה
.ןהירחא


בושחל יל השקו ,הבהאב ונלש ךרוצהמ םייעמשמ דח רתוי םירבד הברה ןיא
הזה שופיחה לבא .ליעפ ןפואב הבהא שפחל רשאמ רתוי תימיטיגל המישמ לע
תודוהל ,ךרוצב תודוהל ךירצ שפחל ליחתהל ידכ יכ .ןוסאפ ללושמ
תויהל תורומא ונחנא .הכיבמ וזה האדוההו ,ןוצרב תודוהל ,תודידבב
לע רפסלו ?בוצעו ?דבלש דיגהל םואתפ המ ,תורזוחמ רפוס ,תויראטס רפוס
?םימעפל תשאונ טעמכה ,הלודגה תודידבה


,תדבוע ינא ימ לע ,בוט .םייטתפ תואריהל םייושעש םירבד הברה יתישע
עגמ םתס וא ,הביח וא ,הבהא ומכ הארנש והשמ לבקל ידכ ,םייטתפ ויה םה
בוש יתוא וררגי אל םייחהש דואמ הווקמ ינא .דחוימב םישאונ תולילב
,הכובמ קר יל ומרגיש םירבד השוע ימצע תא אצמא םהב ,הלאה תומוקמל
?עדוי ימ לבא
,תויטנגילטניא ,תוריעצ תוננב יתיאר הרדסב יתיפצשכ ,תאז לכבו
,ןהל קועצל תיצר ,בצעהו ,תוהדזההו ,הלמחה ירחאו תועדומ ,תוקיחצמ
ירחא .תויטסינוכית לש תויועט תושוע ןתא ?םש תועמוש ןתא !ולה !ייה"
"!?םולכ ?ןתדמל אל םולכ ,"תוננב"ב םירמאמו תוקוור תונש הברה ךכ לכ


תיפושחל ,ינא יכ ,הקוורל ןוסאפ תוצע ךירדמ בותכאש יתבשח אל םלועמ
זא ,יל רשאמ הרדש דומעו ןוצר חוכ רתוי שי הילע ךרד והשימ התע הזש
רקיב תעבשנ ינא ,ןוסאפ לש םיילמינימ םיללכב דומעל יתחלצה ינא םא
.הלוכי תחא לכ ,יל
הנוכת וז תונכ ?םיסחי תכרעמל סיסבה איה תונכ .הלחתהמ ליחתנ ואוב
םיקחשמ קחשל - תונכל קאפיכ ,האלפנ ,תניוצמ ,תרדהנ ,המיסקמ ,הלענ
הברה םוקמ היהי םלועהו ,ונלוכ םינכ היהנ ואוב ,שפנ לעוג הז רשקב
.חלצומ רתוי
Yeah, right
ןתא םא אלא) רקשל רבכ הז יכ ,םוטא תוסדנהמ ןתאש רפסל וכלת לא ,אל
םיסקא המכ ןושארה טיידב ול רפסל תללוכ אל תונכ לבא ,(ןבומכ ,תמאב
לומתא ךיאו ,ןכל םירמוא םלוכ ירה ,תוצצומ ןתא יפוי הזיאו ,ןכל ויה
רצחב ןתניידזהו ןתרכתשה ,יתנוכשה באפל ןתכלה הסעב בורמ הלילב
?רתוי רחואמ בלשל רומשנ וזה תונכה תא ילוא .םודנוק ילב ,תירוחאה
םגוז תבב רבודמשכ רשאמ ץוח ,םיילרביל דואמ תויהל םיטונ םירבג
.תינררבו המת ,הכז תויהל הרומאש ,תידיתעה
השיגפבש ןבומכ ?השקבב ,הנושארה השיגפב וניידזת לא ,הבוט יל ושעתו
,םינש יצחו עברא הלש םירבח ויה םהש איהה לע ךל ורפסי םה הנושארה
םיליפמ הככ ,ההות ינאו ?הלאש וזיא ,הנושארה השיגפב ובכש םה ,חטבו
עבש ינב ויה םהשכ הלש םירבח ויהנ םהש הז ךל רפסל וחכש םהש המ ?ןכתא
התא ראשיהל ופידעהש ,ללכב ונייז םהש הזמ ומעפנ ךכ לכ םהו ,הרשע
לא :הבושח הצע דוע .ומצע לע רוזחי אל סנהש דחפהמ ,םינש יצחו עברא
םירבד ןכל םירפסמו הקיקשב ןכל םיבישקמ םהש הזמ ידמ רתוי ובהלתת
םע עעורתהל תוטונ ונחנאש חינהל ריבס ירה ,ןכמצע לע םיימיטניא ארונ
הריקח תוקינכטל ונתית הככ ,רוזיחב םיינש וא רבד םיעדויש םימכח םינב
?הז תא ןכל תושעל תוטושפ
תמא תבהא םהיניב הצרפש הלא לע םירופיסה ואובי וישכע ,תעדוי ינא
ץורפל הרומא םא לבא ,ןבומכ ,תורקל לוכי ,ןושארה הלילב ןויז ירחא
תחקל המלו ,תצק דוע וכחת םא םג ץורפת איהש ןכל החיטבמ ינא ,הבהא
ןתבכש יכ היה הזש וננולתת חצנל ,ךלי אל הז םא ירה ?םירתוימ םינוכיס
.לבח ,ןושארה ברעב
לוונמה ,הנוז ןבה ,תאז לכבו ךירצש ומכ לכה ןתישע ,יוארכ ןתגהנתה
עורג וא ,רשקה תא רומגל טילחה םיידיל ול לפנ רצוא הזיא ןיבה אלש
העצהה תא עיצהל תחא םעפמ רתוי םיטונ םימלענ אלש הלא .םלעהל ,ךכמ
הזל םינווכתמ םהש הניבמ אלש יהשימ שי םא ."?םידידי ראשנ" ,הקירבמה
הירגיס ונשעתו ןויזה ינפל יתודידי הפק ותשת עובשב םעפ דיגנש
וזה תודידיהש תוענכושמ ןתא םא ,תמאבו .הל שייבתתש ,וירחא תיתודידי
תובשוח ןתא יכ ,הזל תומיכסמ אל ןתאו ,תישגר הניחבמ ןכתא עקתת אל
הברה ןיא ,החמשב התוא ולבק ,ןכב בהאתהלו תשעתהל ול םורגיש המ הזש
םע תונכ ויהת לבא .תובבחמ ןתאש והשימ םע רידס סקס ומכ םיחמשמ םירבד
ףידע ,תונוכנ אלה תוביסהמ הז תא תושוע ןתאש תואור ןתא םאו ,ןכמצע
.םירבד ךל רפסי אוה םידידי םתא םא ירה ,ישוקה לכ םע ,הז תא רומגל
אוה ךיא ןכל רפסמ ןכבל רתסב וב תובהואמ ןתאש שיאה תא עומשל לק אל
.רבכ הבהא ול אב המכו דדוב
טוקנל ןמזה עיגה :םלענ אוהש וא ,תודידיה תעצה תא לבקל אל ןתטלחה
ןורכיזהמ ותוא קוחמל .הככ שממ ,ןכ .ותוא קוחמל - ינוציק תצק דעצב
,םיינורטקלאה תרושקתה יעצמא לכב רונגיאב ותוא םישל ,ןופלטה לש
רפסמ תא דומלל אלו) תולוכי אל ןתא ,ותא רבדל וצרת םא םגש תעדלו
ינא לבא ,השק ארונ הזש תעדוי ינא .(תונמחת םתס וז ,פ"עב ולש ןופלטה
ירה .הלוכי תחא לכ ,החילצה ינומכ תילולש תב השוחבי םאש ,ןכל החיטבמ
יכה םיצוריתב תורשקתמ ןכמצע תא ואצמת אל ,הזה דעצב וטקנת אל םא
הרקמב הצפק ןופלטב תונורכיזה תמישר ,יוא" ,ןונגסב והשמ ?םירגפמ
אל ינאש הזמ ץוח) "ךתא הרוק המ תוארל רשקתהל יתטלחה זא ,ךלש רפסמל
.(תמלענש ןואכידה בורמ םימי השולש רבכ תלכוא אלו הנשי


ןוסאפה תנגפה ,ומחנתתשכ ,םעפ לבא ,םיינוקרד םיעצמא הלאש תעדוי ינא
ףיטהל ואוביש הלאלו) ןכמצע םע בוט רתוי הברה שיגרהל ןכל םורגת וזה
.(םכילע יתעמש !הטשיק :ןוסאפה תונגב
.ןמא ,הבהא םלוכ אצמנש קרו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
5/1/03 18:39
םהש תעפי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לבא ,("סי"ב היונמ אל ינא) הרדסב תופצל יל אצי אלש הדומ ינא
הז הככ .הדבכ השוחתב יתאציו ,תועידיב התיהש הבתכה תא יתארק
תונשמ הדירפל םייניע ןוילכב יתיכיח וישכע דעש אל ?תויהל ךלוה
.יל הארנ אל רתוי דוע הזה קסעה לכ וישכע לבא ,ילש םירשעה


:תונקסמה
"...ןתח םיאצומ אל הככ" :רמול תגהונ ילש אמאש ומכ .1
דומעל הלוכי תא םא קר ,ךמצע תא ייה" :אמא תיבמ הרמיא דוע .2
".דובכב הזב
,(תופשחנל) דבכ אוה ריחמה םנמא .הפישחה תא הכירעמ תמאב ינא .3
שיש ןיבהלו ,דצהמ ץיצהל תוחפל הלוכי ינומכ תיטסינורא לבא
.יתבשחש ומכ הקופד אל ינאש יוכיס
יתוכז תא שממל תכלוה ינאש ןבומכו ,םיקרפה תא יל וטילקה .4
.םירחא םישנא לש תויטרפה לע גנעתהל תינציצמה
.טופשל אל החיטבמ ינא לבא .5
םהש תעפיל וביגה
 
5/1/03 19:12
דכול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םינכומו םוסריפ םיבהואש םישנא שי ?והשימ אוצמל תוצור ןבורש
.הז ליבשב תישפנ וא תיזיפ םימורע בבותסהל םג ,הברה תושעל
ןה ילואו ,הבהא אוצמל ךרדה וזש תובשוחו תושאוימ תמאב ןקלח
לש הדמעמ תואבה ,תונכ תונבל םיכשמנ ןשיה רודהמ םירבג .תוקדוצ
.יטננימודו קזח רבג לש הנוסח ףתכ תושקבמו ,השלוח


לע והשמ ךתוא דמיל דחא םורופב יתיא םייתנש הנשש האור ינא
.(ידכולה גוסהמ םירבג תוחפל וא) םירבג
...הפי ,הפי
דכולל וביגה
 
 
5/1/03 19:30
הלאירא :תאמ
תבשוח תמאב תאל הבוגתב
. ?יטננימודו קזח רבג לש הנוסח ףתכ תושקבמ ?השלוח


?האיקמ ינאשכ יל ךלכלתי אלש רעשה תא יל קיזחהל האב תא ,ידניא
הלאיראל וביגה
 
 
5/1/03 19:34
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
לש הדמעמ תואבה םישנל הבוגתב
?אל ,תנגוה הדובע תקולח .יכול לע יאיקת תאו


?יח התא וב ליבקמה םוקיב רקבל םעפ יתוא ןימזת ,בגא ,יכול
.וב רוקיבל ירוטסיה-יתוברת ךרע שיש םוקמ ומכ עמשנ הז
.תוארל ןרקסמ
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
6/1/03 16:02
דכול :תאמ
רעישה תא ךל קיזחא ינאל הבוגתב
הלאיראו תאש יטתפה םלועהמ רתוי ךל םיאתמ אוהש ילגת ילוא
.וב תויח
דכולל וביגה
 
 
6/1/03 23:18
,הלאירא :תאמ
תנמזומ תאל הבוגתב
וילע תנעשנ אל ינא ובש ?םיווש ינאו יגוז ןב ובש םלועה
םלועה הז ?םיסחיב תויוכז תווש הפתוש אלא הכנ הזיא ומכ
?וילע רבדמ התאש יטתפה
,הלאיראל וביגה
 
 
9/1/03 17:53
םערו זיזח :תאמ
?יטתפ םלוע הזיאל הבוגתב
.ךדעב טושפ ינא לבא
.םימדוק םירשקב תלבסש יל רצו ןויוושב ןימאמ ינא
םישדחו םיבוט ינישו רסוב וליכאה םימדוקש איה היעבה
.הנהקת


I am in the US right now and it almost broke my
hands trying to write in hebrew
My next responses for the net tao weeks will be in
English. I appologize in advance to all those that
have hard time reading English
םערו זיזחל וביגה
 
 
5/5/03 15:21
sdfds :תאמ
ינימאת אל טושפ תאל הבוגתב
סקס הצור תא
sdfdsל וביגה
 
 
5/5/03 15:21
sdfds :תאמ
ינימאת אל טושפ תאל הבוגתב
סקס הצור תא
sdfdsל וביגה
 
 
7/1/03 1:24
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
תנמזומ תאל הבוגתב
.תורוניכה תאו םידרווה תא ןכה
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
7/1/03 12:50
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
תונמדזהב רוקיבל ץופקא ינאל הבוגתב
.תוניצרב ךל הנעא
.תועובב םייח םירחאהש ךל הארנ הכותמש העובב יח התא
םינוש םייתרבח םילגעמש ןבומב ,קדוצ התא ילואו
קיהבמו ינועבצ רצות ותוא י"ע םיגצוימ תויהל םילוכי
.איהשלכ םינפ חטש תחסונו ריוא םע ןובסה שגפמ לש
.הפיא יל רורב אל) רצונש םשורה תחת יח התא המ םושמ
ריעב יחש ימ לכ וליאכ (הפיא יל רורב םצעב ,אל
,תוביסמב ןמזה לכ קוסע ביבא לת המויאה םיאטחה
(ע"ע) העוב םג שיש הארנכ ,תמאה .תופנסהו םינויז
תירקש הרוצב תרקוסמ ילואש הצובקב רבודמ לבא ,וזכ
תא םדקל סרטניא שי םינומוקמל) העטמ םשור תרצויש
.(םמצע יניעב םיבינגמ םישנאל םג ךכו ,וזה תימדתה


םה ,ביבא לת תארקנש וזה ריעב םישנאה בור ,עיתפמבו
םייחש ךיאל המוד דואמ םייחש ירמגל םיליגר םישנא
הברה םיעיצמ םומיסקמ ביבא לתב םייחה ."הירפירפ"ב
ןווגמו ,רחא תומוקמב רשאמ תויתוברת תויצפוא רתוי
,(בוש ,תועוב ע"ע) תויתרבח תועפות לש רתוי בחר
היסולכואל תיסחי) הובגה זוחאהמ ילוא תועבונש
.תוקוורו םיקוור לש (םירחא תומוקמב


המכ (ןבומכ תישיאה) ילש העובה לע ךל רפסאו אוב לבא
"םתא"ה תא ךל וכירפי ילואש םייטסיטטס םינותנ
הנש איהש ,הנורחאה הנשב .ךלש לילכמה יביטקלוקה
םירבדה תא יתישע ,(הנש לככ איהש ןבומב) אמגודל
:םיאבה
םימעפ 0 - ןודעומב יוליב
םימעפ 3 - באפל האיצי
םימעפ 2 - טייד דניילב
(סקא םכותמ דחא) 2 - סקסל םירנטרפ
3 דועו (רבג תחא ןכותמ) דואמ תובוט תורבח 3 - םירבח
רבע) דואמ תיקלח הרשמב םיקוביח רבח 1 ,תובוט תורבח
הרזומ) םידידי 4 ,(שומישב אל) זיזי 1 ,(ריעל ץוחמ
הז לבא םתיא רבדל יל ףיכש םישנאל הנווכה .וזה הלימה
12 ,רוטרביו 1 ,(םייעובש-עובשב םעפמ רתוי אל הרוק
.םיילאוטריו םירבח
הרבעש הנש .הנשה ,יתשפיח אל םג) 0 - "םיסחי תוכרעמ"
(ןכ
לע ןמז ידמ רתוי הברה הכשמנש) הנורחאה - תויובהאתה
.ץיקה יהלשב םש יא ףוספוס הגפ (םולכ
םיינש תארוק .עצוממב ,עובשב השולש הנוק - םירפס
.100 ךרעב אצוי הז יתנש .עובשב
אל ינא .קטמניסב) עצוממב ,עובשב השולש - םיטרס
יונמה הז .דבל בושיחה תא השעת תיתנש .(תירנוילימ
.ריעב םלתשמה
(רומאכ תירנוילימ אל ינא .הנשב) 2 - תוגצה
.עצוממב ,שדוחב 2 - םיקסיד
עצוממב ,הנשב 2 - תועפוה
(ןורטאיתו הריש רקיעב) הנשב 4 - םילביטספ
עצוממב ,שדוחב 1 - תואצרה


.םירמואש ומכ ,ןורחאה ןמזב ונייח םה ולאו


?ךביבס םישנא לש םייחהמ הנוש ךכ לכ ךל הארנ תמאב הז
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
7/1/03 16:48
םינומעפ תעמוש .פ הנא :תאמ
תאז לכב ינא םג ,בוט ונל הבוגתב
!הטומרש
םינומעפ תעמוש .פ הנאל וביגה
 
 
7/1/03 20:37
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
?םימי העבשב הז לכל הבוגתב
.תונתמ האיבמ אלו רוקיבל האב .ךילע ופט
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
9/1/03 17:56
םערו זיזח :תאמ
תאז לכב ינא םג ,בוט ונל הבוגתב
I think you know what I am going to say about
it. That's exactly why I wont say it.
םערו זיזחל וביגה
 
 
9/1/03 18:23
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
תאז לכב ינא םג ,בוט ונל הבוגתב
surprise me
:)
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
18/1/03 5:23
ןפסה תבוהא :תאמ
תנמזומ תאל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ .ןכא
ןפסה תבוהאל וביגה
 
 
6/1/03 16:32
a_shula :תאמ
לש הדמעמ תואבה םישנל הבוגתב
ותבוהא ינפ דימעהל יצחו הינש ינפל תפטה ךמצע תאש ירחא
.הנושארה השיגפב יכול לש תיחצנה


.ב.נ
הלאירא התוא וז ,האיקמה הלאיראש החנה ךותמ הבתכנ וז הבוגת
.הלעמלמ
.םיקתעה השולשב תוגיתסה תפרוצמ ,אל םא
a_shulaל וביגה
 
 
6/1/03 23:20
,הלאירא :תאמ
?המ ,איקהל ךל שי המל הבוגתב
וא זא ,הזל הפיטמ ינאש תנבה םאש ,השולחו הגונע הרוחב לש
,ןיינעה תרהבהב היעב שי ילש וא ארקנה תנבהב היעב ךל שיש
אלא) ךלש ינימה רבעה לכ לע הנושארה השיגפב רפסל אל ןיבו
המצוע יהשוזיא לע הארמ לכה ללוכ לכה ךמצע לע רפסל םא
.(תרתוומ ינא ,הככ םאש ,תישנ
,הלאיראל וביגה
 
 
7/1/03 9:58
a_shula :תאמ
םינפ דימעהל ןיב לדבה שיל הבוגתב
תרחוב ,וניתוהמא ומכ ילוא וא ?השלחו הגונע חרכהב איה
םיטרדנטס םע דחא לש ובילב תוכזל ידכ םינפ דימעהל
?תמדוקה האמהמ
םוש יל ןיאו ,תאזכ םינפ תדמעהל הפיטמ תאש יתנבה ינא
.ךכ קוידב ונתחתה תובוטה יתורבחמ המכ ,הדגנ רבד
תוקוסעו תצק ונימשה יכ ךשוחב תונידזמ ןה םויהו
.(רבע ינויז ,תולפה) ואולמו םלוע ריתסהלב
- לעבה ןיבל ןניב תמא תורבח היהת םעפש ,ןטנטק יוכיסהו
.ןהלש אל ירמגל לבא ילש הרטמה ,בגא תאזש
a_shulaל וביגה
 
 
7/1/03 18:45
דכול :תאמ
דכולה לש ותבוהא םאהל הבוגתב
הביר לש תנצניצ תחיתפל השקב וליפא .יל םיקוקזש
תוסנמה םישנ האור ינא רשאכו ,בוט יל תושעל הלוכי
ןהש חיכוהל ידכ קר ןחוכל רבעמ םהש םירבד תושעל
.יתוא קיחצמ הז "רבגל תווש"


הז ימיטיגל אל והשמ לאכ ילש םלועל םיסחיתמ רשאכ
.עבטמ התואב ריזחהל יל םרוג


תונידזמש הלאכ קר המלו ,תמא תורבח קוידב תאז המ
תונכ ךא ,תונכ לע תתתשומ תורבח לכ ?הב תוכוז רואב
.תורבח לכ סורהת תטלחומ
דכולל וביגה
 
 
8/1/03 2:13
הדליתמ :תאמ
שיגרהל בהוא ינאל הבוגתב
לש םיצומח לש תנצנצ ידבל ידבל חותפל יתיסינ
,"תוסנל הל ןתינ ,בוט" רמא ייחבש רבגה .הטישה-תיב
ףוסב .יתחלצה אלו יתיסינו יתיסינ ןבומכ ינאו
תא יתעלב ,קוחצ בורמ הפצרה לע היה רבכ אוהשכ
.תנצנצה תא חותפל ונממ יתשקיבו ילש תישנה הוואגה
ילשמ הלודג םירירש תסמ ול שי ,רבג אוה ,בוט ,ונ
שא ןמרחתמ אוה .תונצנצ חותפל חילצמ אוה ןכלו ףוגב
דואמ ינא יציפ" .הלאכ םירבד ונממ תשקבמ ינאשכ
,ימוקמב אטאטל ךל תפכיא ,תיבה תא אטאטלמ תפייעתמ
לעמ םהש םירבד תושעל לוכיו ןוסח ךכ לכ התא יכ
הסיבכל העיגמ אל ינא ,קתומ" וא ,"הבר תולקב יחוכל
הז ,לפקלו התוא דירוהל לוכי התא ,ןורחאה לבחב
תאצל הכירצ ינאשכש ןבומכ ."יחוכל רבעמ ירמגל
הווליש ידכ רוזחיש הכחמ ינא תיבב אל אוה םא ,ברעב
הרבח םע תבשל רומגא ינאש דע יל הכחי םגשו יתוא
דמיל אוה יכ .התיבה יתוא ריזחי זאו הפק תותשל
הלש רבגה םע אל איהשכ הקוצמב איה הרענ לכש יתוא
רבגל ץיבריו רומשיו הווליו רומשיו הילע ןגיש
םהש וליפא הלש םיידשב טיבמו בוחרב הלומ ךלוהש
,הצוחה ץיצי אל םולכש ידכ הצלוחב בוט בוט םיפוטע
יכ .הצלוחב תחא ףאל לכתסהל אל דמלי אוה הככ קר יכ
וא דבל בושחל םג ,יחוכל לעמ אוה רבד לכ טעמכ
ילש רבגש הפידעמ ינא זא ,דבל טילחהל וא דבל תויהל
.לכה .יליבשב השעי וחוכל לעמ אל םולכש קזחהו לודגה
הדליתמל וביגה
 
 
8/1/03 8:11
דכול :תאמ
לשמל לומתאל הבוגתב
.תאש המ ךתויה לע
דכולל וביגה
 
 
8/1/03 13:31
ינור :תאמ
לשמל לומתאל הבוגתב
שי) הסכמל תחתמ ותוא םיפחוד ,ןיכס םיחקול
הסכמה ןיב ןטק חוור םהב שיש הלאכ תומוקמ
תא םיעמושש דע הלעמ יפלכ םיצחול ,(תנצנצל
....והזו םוקאוה לש "ףופ"ה
ינורל וביגה
 
 
8/1/03 17:08
דכול :תאמ
תונצנצ תחיתפל ןוכתמל הבוגתב
תועיגמש תיתיבה תוינמכואה תביר תונצנצב
ליבשב .תויסורה תויונחב תורכמנו ,ריביסמ
.בוד לש די ךירצ וזכ תחא חותפל
דכולל וביגה
 
 
8/1/03 19:09
.םולכ הניבמ אלש תחא :תאמ
דבוע אל הזל הבוגתב
אל !"השדעהו הכיסנה " רופיסהמ ךיסנה התא
?הככ
.םולכ הניבמ אלש תחאל וביגה
 
 
9/1/03 0:17
דכול :תאמ
!יל רכומ התא הפיאמ יתנבה וישכעל הבוגתב
?השדעה תאו
:)
דכולל וביגה
 
 
9/1/03 10:09
רטממ האור אלש תחא :תאמ
!הללאוול הבוגתב
.השדעב תעלותה ינא
רטממ האור אלש תחאל וביגה
 
 
10/4/03 10:10
הגונע די :תאמ
דבוע אל הזל הבוגתב
.דייאמ םוקמוק לעמ תנצנצה תא דימעהל הסנ
רחאל השק המישמ החלצ הגונעה ידי וליפא
הזכש לופיט
הגונע דיל וביגה
 
 
5/5/03 15:19
:תאמ
דבוע אל הזל הבוגתב
כגכג
וז הבוגתל וביגה
 
5/1/03 20:58
באוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתאצמ םימייוסמ םיעגרלו תרבודמה הרדסב בר רעצב יתיפצ ינא םג
םילגוסמ םישנאש המל לובג שי .םירוביגה ליבשב ךובנ ימצע תא
יתרבחה ץחלה ץראב קרש יל הארנ .הלכ וא ןתח אוצמל ליבשב תושעל
םינרקסו םיחותפ ,םיחוטב םה םהייחל םירשעה תונשבש םישנא ךפוה
הז םהינייעמ לכש סולפ םישולש ליגב תוינייכב תואטורגל םייחל
.רהמ רתויש המכ ןתחתהלו םלוכ ומכ תויהל


הטישה אל חטב וז .ךדכדמו ביצעמ רקיעבו יתוכאלמ ,יטתאפ יל הארנ
.ךרדה אל חטבו


תא רמול ןמזה עיגהש בשוח ינא רתאב ןאכ םסרופש רחא רמאמל ךשמהב
וזה תמאה ילוא ,המכ עדוי ימה םעפב ףוצרפב (המיענ אלה) תמאה
םהש יפכ םייחה תא תויחלו תויפש לש לולסמל בושל םישנאל םורגת
איה הבהאש איה תמאה .הפוחה רחא שפוטמ ץורמ לש גוסכ קר אלו
השוע התאש המל רשק םוש ןיא םייחל םיאתמ רנטרפ תאיצמלו ,לזמ
תוגוז הברה ךכ לכ ולאשת .ךתוא רפ'צל טילחהש בוטה לרוגל אלא
םישנאה לכ לש היעבה .סקופ טושפ .סקופ - וארתו דחי "םירופת"
הלא םהש םינימאמ ןיידע םהש איה הבהאה רחא תשאונ הרוצב םישפחמש
אל םה םייחה .וזמ הלודג תועט ןיא .םמצע לש לרוגה תא םיעבוקש
רמייתהלש הנטק הכ איה םייחה לע ונלש העפשהה תדימו ,ונדיב
גוויז איה הבהא .ךחוגמ טושפ הז ןיינעב עיפשהל וא תונשל
תרדסב םש ועגרת ילוא זא .ונחנא אל הז הזל יארחאש ימו ,םיימשמ
,תמאב םייחהמ תונהיל וליחתת ,םישאונהו םישאוימה םינייכבה
םכל ריאי לזמה ילוא - עדוי ימו ,םירמואש ומכ "הז םע םורזל"
.םינפ


ןוחטבו ימצע דובכ ,תמא ,תויעבט הב שיש - וזה ךרדה ,הרקמ לכב
ישנא לש יוזההו שאוימה ףדרמה לע הברהב הפידע ךרד איה ימצע
.תואיצמב בצמה תא םיפקשמ לכה ךסב רשא ,הרדסה
באויל וביגה
 
 
6/1/03 5:04
Bad Arse :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
.תוירקמל קר .םימשהמ םיגוויזל אל םג ,לזמל הנימאמ אל ינא
ירקמ הז ירה יכ םיאלמ םייח תויחל ףידע דחא דצמ קדוצ התאו
הנימאמ םג ינא לבא והשימ םע תויהל ךל אצי אל ילואו ןכ ילוא
םעו רשפאש בוט יכה הרוחסה תגצה ידי לע תוירקמל רוזעל רשפאש
.ימצע דובכ הברה
Bad Arse ל וביגה
 
 
6/1/03 14:11
הנאילופ :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
ינשב לבא ,"תוירקמ"ל "לזמ" ןיב לדבהה המ יל רורב אל
:המזוי םיחקולשכ רשאמ רתוי ןטק הבהא אוצמל יוכיסה םירקמה
הלש דידיה תא ךל ריכתש הרבחמ םישקבמ ,רוחב םע םיליחתמ
האב איה - תוירקמ וא לזמ ןובשח לע האב אל המזוי .'וכו
הכרעהו הולשל ןבומ םושב תדגונמ הניא םג המזוי .ןהל ףסונב
.תימצע
הנאילופל וביגה
 
 
7/1/03 7:00
Bad Arse :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
חוכב הנומא יא הז תוירקמ ,ןוילע חוכ הזיאב הנומא הז לזמ
ימצע לע תרזח קוידב ךתבוגתב הזמ ץוח .ןוילע
Bad Arse ל וביגה
 
 
6/1/03 10:50
ירמ זור :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
בשוח התא המל ,"המכ עדוי ימה םעפב" תרמאנ ךלש "תמא"ה םא
תמאה ?"תויפש לש לולסמל בושל םישנאל םורגת" איה םעפה אקוודש
לוכי והשימש תולודג רתויה תויוטשה תחא איה ,בגא ,תאזה
לבא ,לזמ לש טנמלא םג ונשי ונייח לש ןפ לכבש רורב .דיגהל
םע ,םירקמב בורב ,ראשי תויורבתסהה תא לידגהל חרוט אלש ימ
.תובולע יד תואצות


ךיא תוארל גונעת שממ ,םיאלפ תרפתשמ ךלש הביתכה :הלאיראלו
,(התוא תא וא ) ךתוא תבזועו תכלוה חוכב-תמכחותמ-רפוסה הזופה
המ הל שי אקוודש הרוחב לש תיתוכיא הביתכ אוה ראשנש המו
.דיגהל
ירמ זורל וביגה
 
 
6/1/03 11:07
הלאירא :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
(: תמאב ,הבר הדות
הלאיראל וביגה
 
 
6/1/03 16:33
םהש תעפי :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
ןתוא תא השוע ינא םא ,יתוא רפ'צל רומא לזמה קוידב ךיא
?בושו בוש תויועטה
ךירצש אל הז .ונלש לרוגל םיארחא ךיא דועו ונחנא .טישלוב
ןכשה תא "הבשחמה חכב ןמזל"ו "ךרדומ ןוימד" תושעלו תבשל
רכוס שקבל תשגל רשפא לבא ,(ךיא יתעדיש יאולה) לוממ הוושה
אל המל" ,ןנשלו תיבב תבשל רשפאו ,(ףרע אנא ,ןו'זיד לדרח וא)
."...יל ךלוה אל המל" ,"יל ךלוה
עגרה .םירחא םישנא ךממ קיחרהל ידכ השוע התאש םינטקה םירבדה
.ףרוע ול הנפמו תנפתשמ תייה אל םא ,והשמ תורקל לוכי היה ובש
,םהלש םייניעב תוניינעתהה ץוצינ תא וליפא תיאר אלש םירבגה
היזטנפל ומיאתה אל םה יכ וא ,ךל עיגמש הנימאמ תמאב אל תא יכ
הצור אלש והשימב הקוסע תייה יכ וא ,12 ליגב שארב ךל התיהש
.(?!?םינש 3) ךתוא הווש אל םגו


.ףוצרפב תלדה תא ול קורטת התאו ,ךל ןמזל לוכי לרוגה ,רוציקב
.תוירחא תחקל ךירצ
םהש תעפיל וביגה
 
 
6/1/03 16:37
a_shula :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
.השק הדובע לכה הז
וזה היגרנאה לכ תא עיקשהל םינכומ םישנא ינשש סקופ הז ילוא
?ינשב דחא
.תונשקע םגו
.דבל ךוסב םיראשנו רתוי רהמ םירתוומ ,םינשקע תוחפ םישנא יכ
.קיזמ אל ,ביבא-לתמ יזיפה קחרמה םגו
a_shulaל וביגה
 
 
9/1/03 15:41
תימולש :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
,ךתבוגת תא יתארק .הרדסה ירצוימ ינאו תימולש ימש .םולש באוי
934691-054 - רשק ימיע רוצית םא חמשא
תימולשל וביגה
 
 
7/2/03 7:52
ילעי :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
האחסונ וזיא אלו לזמ רקיעב איה הבהא תאיצמש המיכסמ ינא
הביס םוש ןיא ,לרוג וא לזמ הזש ללגב ינש דצמ לבא ,תחצנמ
ךירצ .םיימשמ םהילע לופית הבהאהש וכחיו תיבב ובשי םישנאש
הברה ךכ-לכ ומכ ,דובעי תמאב הז הככ קר ,ריכהל ,תאצל ,םוקל
.םייחב םירחא םירבד
תושרהש ורכז ךא ,ועדי םנמוא ונלש לרוגה ,סופידא ךרע האר
....הנותנ דימת
ילעיל וביגה
 
 
15/2/03 16:24
תילג :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
התא עגר לכש וזכ הדימב םילתלתפ םייחה !קדוצ ךכלכ -רקיה באוי
תלדתשמש לככ ינא םג לבא -תרחא היצאוטיסב ךמצע תא אוצמל לולע
ימצע תאצומ תוציחלמ תומרונל ענכהל אלו עגרל עגרמ תויחל
ינאש הדבועה םאה ?תוננאש אל וז םאה ההות הנורחאה הפוקתב
ץיקהב המילח הלא הנניא עיגי טושפ הזש הנימאמו "שפחל" תברסמ
ןוצר ונה תויגוז גשומה ירעצל ?יפגב םימלש םייחל יתוא איבתש
תובישח ול תסחיימ אל ינאו םדא לכ לש ךרוצ -ךכמ רתויו יעבט
ונא הב תינותונבלהו תיביטימרפה הרבחה לש היתוסיפת יפ לע
...גוז ןב ילב הדדוב השיגרמ תאז תורמלו ..םייח
תילגל וביגה
 
 
1/2/05 11:37
לכימ :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
אל דחא ףא ופט ופטו תוגוז 10 לעמ הירבח ןיב החדישש תחאכ
הרזע תצקו ןוכנה ןמזב ןוכנה םוקמב תויהל תמאב ךירצ שרגתה
תוכיכר תויהל תוכפוה תמאב תורוחב 30 ליגב ,קיזת אל םירבחמ
תושפחמ אל ןכותב ינאו ונא בורל ךא ,לעב תושפחמש תוינייכב
אצמת הקוורה סוטטסהמ התוא ליציש רוחב תשפחמש ימו הווש ףתוש
תודגאב קר שי םיריבא .השורג רחא סוטטסב דואמ רהמ המצע
ןתא ימ םא בל ומיש זא תודפרק הברה םג שי תונב ןכל ריכזהלו
קוידב תוצור ןתא המו תושגפנ
לכימל וביגה
 
5/1/03 22:00
המחנ יצח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םהילא םיעיגמש הלאה תויארונה תוניפה ,הבוצע דואמ הרדס ,תמאב
תצק ,עגרהל קר ךירצ תמאב .ארונ טושפ הביח תצק עגמ תצק ליבשב
רבכ םירבדהו ,ןמזהו שפנה ת אלמל .ךפוג תאו ךמצע תא ךירעהל
בושח רבד הז .לישבה םרט ירפ לוכאל רשפא יא .םהילאמ םיעיגמ
המחנ יצחל וביגה
 
 
6/1/03 10:06
לעוש :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
תובכוכמ רתויב תורשכומה איה בומרבא יתא לבא .YES יל ןיא יכ
ךכ לכ הרוחב המל .בוט תיארנ וליפא איה הנומתה יפל .תוננב
הככ .התוא הריכמ אל ינא) ?!?המצעל הז תא השוע תחלצומ
(.יתמשרתה
לעושל וביגה
 
 
6/1/03 12:13
ריש :תאמ
.יתיאר אלל הבוגתב
המכח אל איהש חטבו ,בוט תיארנ אל איה הרדסה יפלש רמאנ הבה
סופתל ידכ ףדמה לע אבצ ירפס המש הרוחבה ,תאיחב .דחוימב
?תויהל רשפא הבולע המכ ,ט"חמ
רישל וביגה
 
 
6/1/03 12:32
לעוש :תאמ
.יתיאר אלל הבוגתב
הארנכ .אילפהל תרשכומ איה !תבתוכ איהש םירבד יארקת לבא
.לבח .התוא וספספ תימצע הבהא וקליחשכ
לעושל וביגה
 
 
6/1/03 18:17
.םולכ הניבמ אלש תחא :תאמ
.יטתאפ ןכאל הבוגתב
.ןויצל הלואג האבו
.םולכ הניבמ אלש תחאל וביגה
 
 
8/1/03 15:40
בומרבא יתא :תאמ
.יתיאר אלל הבוגתב
יחמשת יאדווב .בוט תיארנ אל ינא הרדסה יפל .ךתיא המיכסמ
.הנשמ הזכ הזש אל .יתיזר םגו רעיש יתלדיג םייתניבש תעדל
.הלילב בוט ינשיתש ידכ קר
ירקבמ) םירפסה לש עטקה לע דריש ימ לכ ,ןפוא לכב
טקפסא דועב רבודמ .יתימאה עטקה תא טלק אל ,(תא ,היזיולט
הבשחמ התיה .תיבה לש תימינפ החידב .ילש רומוהה שוח לש
טושפ .ירקימ היה הז לבא ,הרדסב האטבתהש ,רודיסה ירוחאמ
ףולשל לק רתויש יתיא ימיכסתו ,ןמז ותואב םידומילב יתייה
ט"חמה עיגה םג כ"חאו .ןותחתהמ רשאמ ןוילעה ףדמהמ רפס
.דחי םיאתה לכהו (עיגה אל אמש וא)
:וישכעמ דיגא ינא ליימ דוע יל בותכל יכרטצת אלש ידכו
ברקתהל ךרדכ ןוחטיבה ידומיל תא יתגצה הרדסב םנמא
הניבמ שממ אל ינאש םוחת יתיצרש איה תמאה לבא .םירוחבל
ילש ןויסינהש יתנבהו תרושקת הנש יצח יתדמלש ירחא .וב
סאמנ םגו .םמעשמ דואמ היהש המ - הרומה לש הזמ בר לעופב
ראותב יתשגפש ,םיטנטלהו םייתימאה ,םיאומוהה לכמ יל
ימצע תא ףיקהל יתיצר .(היפוסוליפו ןורטאית) ןושארה
?ער המ .ןוכנ .םילאיצנטופב
בומרבא יתאל וביגה
 
 
8/1/03 19:12
ריש :תאמ
רישלל הבוגתב
תרמוא תא וישכעו הרדסב תכחוגמ הרוצב ךמצע תא תגצה
קר ויה ירה םירפסה ?החידב קר היה לכהש ,תנווכתה אלש
תשגינש ךיא לע רופיסהש ומכ ,ךתויטתאפ לש דחא טקפסא
דועו ,היה ךתוא בהוא אוהש תעדוי תאש ול תרמאו ט"חמל
.םיפסונ
בושחל הכירצ תייה ?הריבסמ תא המו תמערתמ תא המ לע זא
.וב שמתשהל תיסינש ינפל ךסמ רובעי ךלש "רומוהה שוח" םא
רישל וביגה
 
 
8/1/03 19:30
'לימב ל"אס :תאמ
יתאלל הבוגתב
לש ץמואהו תונכה תא דואמ דע יתכרעהו הרדסה תא יתיאר
.בומרבא תרבג


,הצור תייהש םלועה תא ךמצעל רוציל תנמ-לעש ןוכנ
הליחתב רבודמ םא םג ,רתוי תיבויח השיג ץמאל ףידע
ךופהת המודמ תואיצמ התוא הרהמ דע לבא .הכיסמב
.יתימאה ךמלועל


.המוד םוקמב וייחב היה ונתיאמ דחא לכש חוכשל ונל לא

תוגהנתה הווהמ הקוצמב יורשה רחאה תסימרו הליספ
.התמגודכ ןיאש תרעוכמ תישונא
'לימב ל"אסל וביגה
 
 
9/1/03 11:23
ריש :תאמ
רישלל הבוגתב
היזיוולטה ומכ ינומה םוידמב ומצע תא ףשוחש ימ
ןח ואצמי תובוגתה לכ אלש ןובשחב תחקל ךירצ
תא יתיאר .תויטנוולר ןניא הרדעה וא הקוצמ ,ויניעב
היה אציש המו דנרב יפיצ לש היפקשמ ךרד בומרבא יתא
תאזכ הניא בומרבא 'בגש תויהל לוכי ,יטתאפ יתעדל
.התוא יתרמאו יתעדל אציש המ הז לבא ,תואיצמב
רישל וביגה
 
 
9/1/03 18:43
'לימב ל"אס :תאמ
'לימב ל''אסלל הבוגתב
.ךכ לע חמש ינאו רפתשה ךנונגס תיחכונה הבוגתב


ילבמ הילא סחייתהל ןתינש ,השדח הדוקנ תילעה
ךיידיב שיו הדימב .בומרבא תרבג לש הייח תא רקבל
ןגוה טלחהב הז היהי ,הל ץעייל/רוזעל םילכה תא
.ןכ תושעל הפיו


לש םייתימאה הייח ןיב הדרפהה תא תושעל בושח
.הרדסה ןמ םיפקתשמה ולא ןיבל בומרבא תרבג
,ךתבוגתמ ןיבמ ינאש יפכ תיאמבה ,דנרב יפיצ
םא .ילילש רואב בומרבא תרבג תא ,ךייניעב ,הגיצה
,הל רמאלו יתא לש היניע תא ריאהל םוקמה הז ןכ
התשע תיאמבה ,המשנ יתא" ,תוריהיו תואשנתה אלל
."לווע ךל


חינמ ינאו תישיאה ךתעד ,ןבומכ ,וזש יחכשת לא
תויומדה תחא תייה תא םאש החנהה לע תססבתמ איהש
ירחא .תיראטס-רפוס הגמ תאצל הווקמ תייה ,הרדסב
הדבועה תא םינשמ אל רבדמב הנש םישיש ,לכה
.הינלופ אמיא לש היכרב לע ונכנחתה וניקלחש
'לימב ל"אסל וביגה
 
 
10/1/03 16:19
בומרבא יתא :תאמ
יתבוהא הינלופל הבוגתב
וא ,הרוחב התא וליאכ ,ןיבמו שיגר התא .ואוו
.תישיא יתוא ריכמש דחא םתס
תאצל יתיצר ינא םג :הנומתה תמלשהל ,הככ זא
.ינומכ תוקוורל הפ תויהל ,םלועה תילקאש הרדסב
:יתרמא ןכלו קיחצמו חמש םדא ינא ללכ ךרדב
היהי ,ץראה לכ םע ילש תוחידבה תא קלחנ ,הללאי
םואתפש ,המ קר .םידכנל תוארהל והשמ ,םיעטק
באכמ יתקנשנ ,המלצמ ילומ וביצהש םעפ לכב
ץוחמו םימוליצה ךותב ,טאל טאל .יכבמ יתקנחנו
.ימצע םע ישפנ ךילהתב ינאש יתיליג ,םהל
דע יתעדי אל וליפא .יל באוכ ארונש יתיליג
יתייחש תירקשה העובהמ תאצל יל רזע טרסה .המכ
.השחכהה תעוב .הכותב
רשאכ ראטס הגמו בוט תאצל רשפא יאש תבשוח ינא
בצמ איהש ,ךלש תוקוורה ומכ והשמ לע רבדמ התא
שי ךכ רחא לבא .20-30 יאליגב ה/תא רשאכ קילדמ
.לוכסיתו באכ תורשמש תורזגנ הברה ךכ לכ הל
אמא תויהל הצור אל ינא) ,םידלי רדעה לשמל ומכ
הדבועה ומכ ,(הוולמ בא תומד אלל תירוה דח
םאש ,לשמל ומכ .הריד שוכרל ףסכ יל ןיא דבלש
ץמאמ עיקשהל הכירצ ינא יגוז שפונב הכוז ינא
לע תכלל םוקמב ,רפ'צל הרבח וזיא יתבשחמ
תאצל ילב גוז ןב םע תוניהל :תיעבטה הרירבה
דיכ ןבומכ תויצאוטיס דועו דועו .רדחהמ
.ןלוכ לע הבוטה ןוימידה
ולא ,רקי ל"אס תרמאש ומכ ,באוכ יכהש המו
ידכ םהב ושמתשהו םירבדה תא וחקלש ,םישנאה
עוער בצמב יתייה הככ םגש ,יילע ,יילע ךורדל
.התלע הרדסהשכ
םולכמ יב תרזוח יניא .ינא אוה הזה טרסה
קוש :תמאה לע הדוא ,רשק ילב לבא .יתרמאש
יתרבידש םישנאה םע שגפמה .רידא אוה הפישחה
לכה תחקל יתטלחה אלמלא .באוכו השק םהילע
ןיידע ילוא ,עדוי ימ ,תועדומ ךותמ הבבסב
עובשב ומכ ,הכובו הכימשל תחתמ הרובק יתייה
.הנרקהה ירחא ןושארה
.ןיוצמ ?הרדס וזכל םינייארתמ םתייה אל םתא
לארשימע תא ףתשל ןוכנל אצמ ןכש ימל דובכ ונת
.רחא והשמ הז ,אל וא םימיכסמ .וילע רבועש המב
םתאש המ יפל הירפסב םכלש םירפסה תא ורדסת לא
דובכ ונת קר ,הבוגה יפל ידיצמ ורדס ,םיבהוא
אלו היזיולטב תוכבל ץימא קיפסמש ימל ילמינימ
.הפקב תרחמל האריי אוה ךיא בושחל
בומרבא יתאל וביגה
 
 
10/1/03 20:17
ןרק :תאמ
.לימב ל''אסלל הבוגתב
הרוצב ףשחיהל תזעהש הדבועה תא דואמ הכירעמ
.תשגרמ תאצי .וזכ
ןרקל וביגה
 
 
9/1/03 15:56
בומרבא יתא :תאמ
יתאלל הבוגתב
אלו ילש רומוהה שוח םעו ,ילש קולה םע .ינא וז ,קתומ
לוכיו .היזיולט תרדס םוש רובע םתוא ץפשל יתנווכתה
,םירבד ינימ לכ ול דיגהלו רוחבל תשגל ךיניעבש תויהל
תדמוע ינא .תויהל לוכי .ראשה לכו תויטאתפו הלפשה וז
יל אורקל רשפא .םירפסה רודיס ירוחאמו ,יירבד ירוחאמ
םירחא ילזמל .הזוהו תרגפמ ,תכחוגמ תיביאנ תיטאתפ
אל .ןוכנ .הקיחצמו תעשעשמ ,הצימא יתאציש ובשח
יתבהא ,םיחרפ ירז יילא וחלשנ אל ,םינויז לע יתרביד
זטנפלו םולחל עשפ הז ?עשפ הז .יתוא בהא אלש והשימ
?היזטנפה תא יהשימל יתבנג ?תצק
םאש הקזח שממ השגרה יל שי .הזמ רתוי ?המ תעדוי
יתייה חטב ,בוש תאז תושעלו ט"חמל תשגל הכירצ יתייה
הלועפה יכרדבו ינאש המב תשייבתמ אל ינא .תאז השוע
לבח הז ,ןכ ?ללכ ךרדב יתוא תוקפוד ןה זא .ילש
תונובלע לש עטקל םיסנכנו יתוא םיניבמ אל םישנאש
קר אל ירעצל ,ןכ) .םה םחומ תורצ ללגב קר םיידדה
.(תא
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/1/03 18:10
םערו זיזח :תאמ
רישלל הבוגתב
Hey !

You are great. You just need to believe that people
can love you for who your are, and to allow yourself
to be loved.

I know of at least one that would love to love you
just for that reason.
םערו זיזחל וביגה
 
 
10/1/03 16:26
בומרבא יתא :תאמ
רישלל הבוגתב
what are you doing in usa? a mintue ago you were
in herzelia
בומרבא יתאל וביגה
 
 
8/1/03 15:31
בומרבא יתא :תאמ
.יתיאר אלל הבוגתב
הזמ ץוח .םתוא יתאצוהו .בלה לע יל ודמעש םירבד המכ יל ויה
ררועי הזש ונבשח אל .ךמצע לע רבדלו םלטצהל ףיכ ארונ היהש
תוחתופ תויביאנ קר .ילוא .ןכ ?תויביאנ .שער הברה ךכ לכ
ילב הבהא תונתונ תויביאנ קרו .יאנת ילב ןהלש םייחה תא הככ
.םולחה ליבשב .ךירצ אלש םוקמב ףוס
בומרבא יתאל וביגה
 
6/1/03 13:52
ילעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רתוי בוהאל והשימ הרדיסב העיפומ יאני רגה תא תוארל יתעתפוה
.ךסמה לומל המורע הפחשינש רחאל התומד תא תולגל יתעתפוה ךכמ
רשאכו רואב השיא הרפיס תא יתארק רשאכ תרחא יאני רגה יתרכה ינא
תיביטרסא השיא תוארל יתיפיצ ,הטנמ ןותיעב היתובתכ תא יתארק
.יתבזכאתיהו
לכ המוזיר תלעב המישרמ השיא עודמ ימצע תא יתלאשו הרדיסב יתיפצ
?הבהאל תשאונ םישרמ ךכ
תוררועמ תויהל תורחא םישנ ןכלו רגה ךל תמרוג וזה תושאונה
?םימחר תררועמ הרוחבב בהאתי רוחבש המלו ,םימחר
ךכ לכ ,ןכמצעב תואג תויהלו ןכמצע תא בוהאל טושפ איה תונב ךרדה
....טושפ
ילעיל וביגה
 
 
17/1/03 11:55
רומלא :תאמ
יאני רגה יתוא תעתפהל הבוגתב
תונש לכב ,םלועמ םלועמו ,הדילמ תיביבא לת ,19 תב הרוחב ינא
תוסנל ןוכנה ןימהמ םישנא םהשהזיא וסינ אל וזה ריעב יירוגמ
.הרוצ םושב ,ילא ברקתהל
וליפא ינא .עיצהל המ יל שי ,הקיסאלקו עדמ תורפס תבבוח ינא
.תאז לכב לבא ,דואמ הפי תיארנ
ואדיוה תונחב קייודמה רופיאהו םיפיה םידגבב תדמוע תאשכ
תא ץורפל ,ברקתהל זיעמ אל דחא ףאו ,הצמישל העודיה תיאניקנשה
.בזכאמ הז ,ךתוא תבבוסש תיארנ יתלבה ריואה תיעוב


,תורחא וא וליא יפוא תויעבמ ,ןכבוו .לועפל הכירצ ינא ,ורמאת
.ןושארה דעצה תא השעי רחא והשימש תבהוא ינא
ייח םייקל רתוי הבוט תורשפא שי ביבא לתבש םדוקמ הרמא ,ידניא
.םירוחב ריכהל .הרבח
,ןוכנה םוקמב הרג ינא .המוזר םוש יל ןיאו ,הריעצ יד דוע ינא
?המל .יב ןיינעתיש רכז םוש יתאצמ אל לבא


םישולשה וק לא ברקאשכש תשחנמ ינא ,יליגב יל הפצמש המ הז םאו
שמחו
טרוטקוד יל היהי ילוא .הזמ הטמל דוע םיאלפ וחנצי יתוינמ
לבא ,( הז תא תדמול ינא ייחב) תיניערג הקיזיפב
...הבהא..הבהא


םיאבקסומה תא אורקל טראצומ תא עומשל ,תיבב תבשל רשפא
לש הנוכיתה ץראה ומכ רישע תויהל לוכי ימינפה םלועה ,םילודגה
.ראשית הקיר ץראה לבא....עבעבמ,ןיקלוט


?המל
רומלאל וביגה
 
 
17/1/03 12:51
ביבר הלאירא :תאמ
ןכבוול הבוגתב
אב ,תבתכש הממ תוקומע לעפתהו ךלש הבוגתה תא ארק ןלטסה יחא
?ליימ ףרצל ךל
הלוכי ינא לבא ,תיניערג הקיזיפב ןיינעתמ אל אוה םנמא
.הווש דואמ דואמ אוהש ,הרוכבה ותוחאכ ,דיעהל
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/1/03 16:42
רומלא :תאמ
הרקי רומלאל הבוגתב
:)
.ביבא לתב ישיש םוי ומכ ןיא
.טעמ תננורתמ םשפנ ונניבמ רתויב םיכדכודמה וליפא
הטונ םילשורי תאז תמועל .החיטבמ דימת טעמכ איה ביבא לת
םה ןואכידל םיטונ םה םא .היבשות לש םביל תא דיבכהל דואמ
וכפהי םה םעבטמ םיזילע םה םא .רתוי דוע םשאר תא ונמטי
.ףד ומכ םיקלחל


ויניעב ירט דוע ןוטלשה חירש רבעשל ךלמ ומכ איה םילשורי
םינש יפלא ינפל היהש ומכ
.חצונמ אל רקיעבו ריהמו ריעצ היה דועשכ
תא םגו .דימת טעמכ ותוא םיקיזחמ תונורכזה..תונורכזה לבא
.רקיעב ,םהלש םייומידה וא תונורכזה .התומתה ירוצי בור


.דדועמ דואמ היה הז .הלאירא ךל הדות
.םיענ יפרוח םוי
רומלאל וביגה
 
6/1/03 14:12
ינור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
איהש וזיא קפסיש והשמ ?תואמגוד ?עקר תצק תתל הלוכי תא ,הלאירא
?ונניב YES - ה ירסוחמ םיללמואל הפקשה תדוקנ
ינורל וביגה
 
6/1/03 14:16
bethany :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בולע יוקיחל תכפוה תיתוכאלמהו הדודרה תיביבא לת העובה
םידחפמ רתויו רתוי םויכ םישנא .לודגה חופתה לש ילאיצניבורפו
הרבח וז םביבסמ םיאור םהש המ לכ יכ ,םישיגרמ םהש המ רמול
םע תרושקתב ינויח ילככ תמאב שמתשהל הקיספה ןמזמ רבכש ,הבולע
...בוצע טושפ הזו ,םישנא
רוחבל לוכי דחא לכ לבא ,ישטיקו יטסינוטרופוא טעמ עמשנ הז םנמא
ףא לעו ,ילומ דמועש רוחבמ ייניעב בל בבושמ רתוי רבד ןיא .תרחא
אלו יתוא בהוא אוהש יל רמוא ,ילש םינוניסהו ןופלטה תוקירט לכ
,םיירוטאינימ םידמימל ולש וגאה תא דמגל אל ידכ קר ולו רתוומ
.ינא םג ךכו
הנושאר םעפ םתכשש הז ,ךייניעב ןח אצומ תמאב והשימ םא ירהו
רומא דחי תויהל ןוצר רתוי תצק תיארהש הז ?והשמ תונשל רומא
...הז הז האנרכ זא ,הז הז םא ?לדבהה תא תושעל
ילש ןעטמה לכ םע ,והשימ לומ דומעא ינא םאש הנימאמ תמאב ינא
...ךכש בוט זא ,חרבי אוהו
תויטסינוכית תוירזולל הז םיקחשמ ,הפידע דימת תמאה
bethanyל וביגה
 
 
6/1/03 23:49
הלאירא :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
וא הנושארה השיגפב ןעטמה לכ םע דומעל ןיב יתוהמ לדבה שי
הזש והשימל רפסל םכח הז היהיש תבשוח תא םא .תצק הז םע תוכחל
אל .ךל חילצי ילוא ,יסנת ,ךמצע לע לכה ללוכ לכה תרכה התע
הלילבש תרפסמ אל תא םוקמ םושב .רקשל ושוריפ ןיא לכה רפסל
הארנ לבא ,ךתוא עיגרמ הז יכ ,ףאב טטחל תבהוא תא הנישה ינפל
השיגפב בכשל אלו ?ןושאר טיידב הזכ טרפ רפסל בושח ארונ ךל
בכשל ?םיקחשמ קחשלל ךלש הרדגהה וז ?םיקחשמ קחשל הז הנושארה
ילש תורדגהה ,ךל דיגא ינא המ ?הריכמ אל השעמל תאש והשימ םע
.תונוש תצק
הלאיראל וביגה
 
 
17/1/03 19:40
יתא :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
שי .יתנווכתהש המב קוידב העגנ איהש תבשוח ינא ,אל ,אל
ץצופתהל אל ידכ קר ולו ,ךלש וגאה תא דמגל ןכומ התאש םיבצמ
.ל-כ-ה תישעש תעדלו םינפבמ
הז .הנושארה השיגפב ךלש םיערה םילגרהה לע רחאל רפסל אל הז
ינא ,בגא .ךתוא האור אוהשכ וילע רבועש המב ותוא ףתשל טושפ
וילע יתקרז אלו םינש שולש טעמכ םיריכמ תבזכנה יתבהא אושנו
...רבטצמ טקפא היה טושפ הז .הלחתהב לכה
יתאל וביגה
 
 
9/1/03 18:16
םערו זיזח :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
It's high time some will say what you just did. Since I am
a man I sat in silence and waited. Now I know that it
wasn't in vain.

Thanks
םערו זיזחל וביגה
 
6/1/03 15:47
הבמע םע ישוס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? ומינפת יתמ
.הנותח ,תויגוז ,הבהא םיצור םלוכ
ריחמה תא םלשל ןכומ אל דחא ףא לבא


םאו םאו םאו םאו םא ,םירוביד לכה
םלועה תא תונשל סאמנ רבכו םוי לכ הז תא האור ינא
םינוכנה הזופה ידא תא רזפמו תונוכנה םילימה לכ תא רמוא ינא זא
ךלוהו התוא ןייזמ


בוט היהת ,וניתפוקתב דבוע הז הככ לבא ,הזמ רשואמ אל ינא ,אלו
ךילע וכרדי דמחנו
הבמע םע ישוסל וביגה
 
 
6/1/03 16:10
bethany :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
תכיסמ תא שבלת...הבבס זא ,דבוע םלועהש ךיא םע ךל בוט םא
רזוחו התוא ןייזמ ,יהשימל ץפוק ,ןופלט השועש הז ,ךלש רבגה
...יל שי םיבינגמ םייח הזיא לש השוחתב התייבה
,םלוכ ומכ קוידב הזה םלועהמ הצורמ אל התא עמשנ הזש ומכ לבא
אבא תא דובעל ומכ הדימ התואב עורג הז...ענכיהל רחוב התאו
םירבדה לע רתוולו הצורמ היהי אוהש ידכ ולש םיתיז לעפמב ךלש
...בהוא התאש
התאש הארנכ ,םיצורמ אל םישנא הברה ךכ לכ שי םאש ןיבמ אל התא
םישנאה תא אוצמל ךירצ התא הזה סיסבה לעו ,םלועב דיחיה אל
והשמ םתיא רוצילו ךומכ קוידב וזה תויחטשהמ םיפייעש ולאה
?יתימא
bethanyל וביגה
 
6/1/03 16:21
a_shula :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תשקעתמ ינא זא ,ףוסב הטנאופ שי לבא עומשל םתיצר אל
םג הללכו רקובה דע ןויזב המיתסה ,ילעב לשו ילש הנושארה השיגפה
.עובשה ףוס תיראשל ,רקבל יתאב התוא יתרבחל תיארפ הזרבה


?תוירקמ ?לזמ
,םירבוע ונחנאש םירבשמה תומכ
,ומצעב עצבל ץלאנ ונתיאמ דחא לכש םיברה םייונישה
םהילע םירבגתמ ונחנאש םיימוי םויה םייותיפה
!תרחא םינעוט ,וליא לכ


תמישר םע האב יתייה םא ,וזה השיגפב רתוי תרגובמ יתייה םא
.ינממ ךסחנ היה הזה גונעתה לכ ,תושירד
.ילוא ,םירחא תוגונעתל תפשחנ יתייה ,םתסה ןמ


:בוצימו תונכל תרשקתמ תחטבומה הטנאופהו
ראות םה םא ןיב ,הנושאר השיגפב םיקזח םידצ ףושחל י/שייבתת לא
.הטימ תונמוימ וא הריכב הדמע ,םדקתמ
a_shulaל וביגה
 
 
6/1/03 16:35
bethany :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
...הזה חמה ינויז לגעמ תא רבוש והשימש הלקה וזיא


way to go,sister
bethanyל וביגה
 
 
6/1/03 16:36
bethany :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
way to go, sister
bethanyל וביגה
 
 
6/1/03 18:11
ינוריע לט :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
ומכ הלאה תויוטשה לע ביגמ והשימ ףוס ףוס !המשנ דובכה לכ
!ךירצש
(-: םעפ לכ רתויו רתוי ךתוא תבהוא שממ ינא
תוקישנ
ינוריע לטל וביגה
 
 
6/1/03 23:25
תמאב ונ :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
רפסל יל ישרת ?גציימ הרקמ תא תיטסיטטס הניחבמש ןיבמ ינא זא
הרוחב םע תוניצרב אצא אל ינאש םה םייוכיסה בורש ,ךל
.ינומכ ילש םירבחה בורו ,הנושארה השיגפב תניידזמש
תמאב ונל וביגה
 
 
6/1/03 23:28
ינוריע לט :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
איה םא םג ?הככ בשוחש רוחב םע תאצל הצרת יהשימש המלו
וזכ השיג םע רוחב ךירצ ימ ,"הבוט הדלי" היהתו קפאתת
?יניצר רשקל דועו תיבטימירפ
ינוריע לטל וביגה
 
 
6/1/03 23:56
הלאירא :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
והשימ םע בכשל בינגמ הזכ ךל הארנ המל ?ןוילע ךרעל ךפה
םוחתב ךל שי ןויסנ המכ תעדוי אל ינא ?הריכמ אל שממ תאש
לכוי אלש ימ" לש תועדב יתקזחה ינא םג לבא ,גניטיידה
הווש אל ,הלחתהה לע ףוצרפל ינא איהש הבמובה לכ תא לבקל
דחא .הרומג תוטש ,תוטש וז ?המ תעדוי תאו ."יתוא
,תויתגרדהב םינבנ םהש איה ,םייתימא ,םיסחי לש םינייפאמה
.שפוטמ דואמ ןיינע אוה ץמוא ינחבמ םישנאל ךורעלו
דיימ ותא יבכשת םא םג ךב בהאתי אוהש תויהל לוכי
ןמז רתוי תצק ול חקולש סופיט אוהש תויהל לוכיו ,וארתתשכ
אלל תניידזמש יהשימ םע ןיידזהל ול אב אלשו ,רשקתהל
ותוא ךפוה ילוא וא ?יביטימירפל ותוא ךפוה הז ,הנחבה
?ןררב רתוי תצקל
הלאיראל וביגה
 
 
7/1/03 0:17
ינוריע לט :תאמ
הנושארה השיגפב ןויז יתממל הבוגתב
הטירוטואה תאש תטלחה תא המלו המ לע גשומ יל ןיא
תא קמועל תארוק רתוי תצק תייה םא לבא םיטייד יניינעב
רשפא יאו םיקוחב רבודמ אלש הניבמ תייה הבתכ הלושש המ
םורזלו ךלומש המ םע דדומתהל ךירצ ,םיקוח יפ לע תויחל
,רבכ ךלש תחפונמה הזופהמ יאצ .ךל בתכ והשימ רבכש ומכ
תויחל ךישמהל הצור תא םאו םילייח אלו םדא ינב ונחנא
.ימוחנת ,ךל ינהת הככ
ינוריע לטל וביגה
 
 
7/1/03 0:24
הלאירא :תאמ
הנושארה השיגפב ןויז יתממל הבוגתב
השגרה יל שי ,המ םושמו ,ורזע ילש תוצע המכ יתתנ
ינא המ לע תעדוי תאו ,תישיא תצק ןאכ ךלש הדיריהש
.הללאי ,הזה ןוטב ךל םיענ םא זא .תרבדמ
הלאיראל וביגה
 
 
7/1/03 1:03
ינוריע לט :תאמ
,הטירוטואה ינאש יתרמא אלל הבוגתב
הריכמ אל ,תרבדמ תא "תישיא" הזיא לע גשומ יל ןיא
םירחמש רוחבה תא וא הלוש תא אל םגו הככ ךתוא
ןושארה-טיידב-תוניידזמ
ינוריע לטל וביגה
 
 
7/1/03 10:56
וקונ :תאמ
הנושארה השיגפב ןויז יתממל הבוגתב
???םורזל
.יתמרז אל שמח ליגמ תושיא ינא
זאמ ,וניתותלד לע הקפדתהש וזה םורזלה תפקתמ וז המ
לע הגוי תושעלו לפאלפב לוביט יבשעב שמתשהל וליחתהש
?םירהה
?םורזל
.םיילארנימ הפידעמ ינא ,הדות אל
וקונל וביגה
 
 
7/1/03 12:12
הלאירא :תאמ
ימרזת' ,יתוחא ימרזת'ל הבוגתב
לבא ךתוא ןייזל יל אב ,ןכ"-ל דוק םש אל הז ימרזת
ךלש ףוצרפ'ת תוארל יל אוביש הז לע רוגס אל ינא
ינא רחמו הז םע םורזנ ,תרמוא תא המ זא ,רקובב רחמ
."?ילש םייחהמ הצוחה ךתוא םירזא
הלאיראל וביגה
 
 
8/1/03 8:38
וקונ :תאמ
.ימרזתו יקתשתל הבוגתב
תונבה תווחא לש היסרווב אובל לכי םג הז
הטימל ותיא יסנכת' ,יתוחא ימרזת" :תויטנשה
אל תויטנש יכ) ותיא יניידזת ,תעגל ליחתי אוהשכ
ךתוא םירזי אוה הלילה עצמאב םאו ,(םינייזמ
תורקא'צב אל הארנכ אוה ,הבבס - התייבה תינומב
".ךלש תורקאמש
וקונל וביגה
 
 
7/1/03 23:00
תעפי :תאמ
הנושארה השיגפב ןויז יתממל הבוגתב
ילב תניידזמש יהשימ םע ןיידזהל ול אב אל .יתנבה אל
,והז לבא ?ותוא חירכמ והשימ .ןיידזי אלש זא ,הנחבה
,הנושארה השיגפב התיא ןיידזמ אוהו !ןיידזהל ול אב ןכש
אל דוע הז - וכחו .ךכ רחא התיא תאצל ול אב אל לבא
!בוט יל היהי ךכש ...הלאכ ולש םירבחה בור םג ,רמגנ


אקווד ,הסעב הזיא ,רמואו ולש םירבחל אב אוה כ"חא
.תונתונ םע אצוי אל ."תנתונ" איה לבא ,הדמחנ התייה
.סאמהל ליחתמ הזה ורטרה ,21 ה האמל רבכ ותחנת
תעפיל וביגה
 
 
8/1/03 10:19
a_shula :תאמ
הנושאר השיגפב ןויזל הבוגתב
? םילותב ךלש םירבחה בור םאה
a_shulaל וביגה
 
7/1/03 12:32
יתריקי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
סי ןיא דחא ףאל םאה) רקיעה תא םתחכש ,םינויז לע םינויד בורמ
,בומרבא יתאש עזעזמ טושפ הז יניעב .םירבדה לש ןכותה ,(???תיבב
איה בוריקב םייתנש דועבש המואל העידומ ,לארשיב תיאנותיע
.זא דע גוז ןב הל היהי אלו הדימב תאז ,דבאתת
ןיבל הניב הלועפה ףותישש יאנותיע ןויארב התדוהש דרו תינקחשהו
ןימאהל רומא ינא ךיא .םיפתושמ םיסרטניא לש רצות אוה דנרב יפיצ
.האיצומ איהש הלימ לכל וישכע
?המ ,ומוהה רושק המ ,בגאו
יתריקיל וביגה
 
 
7/1/03 21:30
הלאירא :תאמ
תיטתאפה יתאל הבוגתב
אל טושפ ,םיכיבמ תמאב םירבד יתישעש תעדוי ינא .תיטתפ
.לדבהה לכ הז ,םתוא יתישעשכ יויטל יתמלטצה
םג םיער אל תויהל םילוכי םייחה ,דבאתת אל איהש הווקמ ינא
.גוז ןב ילב
הלאיראל וביגה
 
 
8/1/03 15:56
בומרבא יתא :תאמ
תיטתאפה יתאל הבוגתב
תורחא תופיאש ויה דרולש סולפ יאנפב אורקל יתשייבתה ינא םג
?יתסאבתה םתס אלו יתשייבתה המל .טרסל המלטצה רשאכ תוירחסמו
יפוסניא ץחלב הרבע ייחמ הנשו המשנה תא יתתנו יתאב ינא יכ
יכ .קחשמ היה לכה (תוחפל ,עמתשהש הממ) דרו רובעו טרסה ללגב
הז לבא .תבשוח ינא ,בגא הרובע םגו) קחשמ היה אל הז ירובע
.(דיגהל הכירצ איה
תינכת לבקל ידכ יתאב אל .אוה וימעטמ הרדסל אב דחא לכ
רטפיהל יל אבש תרמוא ימצע ינא ירה) םסרפתהל ידכ אל ,היזיולט
וליפאו (ייחב םיגאב ללגב םסרפתהל ירה הצור אל ינא .יתוקוורמ
.בלה לא בלהמ .דיגהל המ יל היה יכ יתאב .ןתח אוצמל ידכ אל
המ דיגתש יהשימו הפ ןוחתפ ינומכ תורוחבל היהיש ידכ יתאב
.בלב תושיגרמ הברהש
דחא לכ .ומוה ללוכ .העברא ונייה .ארונ אל ?ןתרבחתה אל
.ולש תומדהו
קוור תויהל אב והשימל םא - תודבאתהה לע יתרמאש המל רשאב
לכב םתוא רקבל אב אוהו םיאושנ וירבח לכש חירקמו ירירע
אוה הייחיש .הבבס זא ,בוטה דודה ןקת לע הנשה שאר/חספ/הכונח
,תורנ קילדהל הילא םיאב םלוכש הרוחבה יתייה ייח לכ .הככ
ןכלו .תלבקמה אלו תנתונה תויהל .הליגר ינא הככ .תיסוכ םירהל
,אל וא יתוא ונימזיש םירחא לש םהידסחל תקקזנ ינאש הדבועה
.תירופאטמ אלו תירופאטמ ,תומל תוצרל יל םרוג
.2 ץורעב לירפאב רדושת הרדסה ,םיגאדומה לכל ,בגא
בומרבא יתאל וביגה
 
 
8/1/03 16:20
ילירט :תאמ
אוה ויעינמו דחא לכל הבוגתב
םירבח לצא ברע תחוראל הנמזהל תונעההש החנההמ עגרל םלעתנ
תאז תא םויה םא הלאשה תלאשנ ,"םידסחל תוקקדזה" איה
םואתפ ךיא ,ברע תחוראו תיסוכל ךיילא םיאב םויה םא ,תנתונש
.ואובי ינימזת םא ?ולאה תולעמה לכ ומלעיי
יל המדנ ,םיאושנ תוגוז לע תוצמשה הברה הריכמ ינא
הז םיקוור לצא תיסוכ תמרהל םיעיגמ אל םיאושנש המויסקאהש
.עומשל יל ןמדזה אל דועש והשמ
קר אל ,ךל שיש םירבחה תוכיא/רפסמ י"ע םג תעבקנ תוירירע
.עורזה לע ךל יולתש דמחמה לעב י"ע
ילירטל וביגה
 
 
8/1/03 17:28
בומרבא יתא :תאמ
ללכב תירופאטמ אל הרוצבל הבוגתב
.תקדוצ תאש יל המדנ
םיעיגמ אל תוגוזש יתרמא אל :יירבד דודיח ןלהל ךא
ןימ וזש המדנ לבא .םיקוור לצא תומייקתמש הכונח תוביסמל
עשעשל ףיכ הזכ המ יכ .םינימזמ אל םיקוורש וזכש המויסקא
,תויגוזה תויעב לע עומשל בושו ולאה תוגוז תוגוזה לכ תא
,תאז תמועל םיאושנה לש חוורה ?הז לכו ןורחאה ןוירהה לעו
םייחה .לודג רתוי הברה תיתנוכשה היקוורה םע םהיתושיגפב
םיקוורל אקווד ,הז לע תבשוח ינאשכ .םיריעסמ םיארנ ץוחבמ
ךכ .יונפ ןמז רתוי םהל שי יכ ,םירבח רתוי הברה שי
,םירבח ףדועב םיכרבתמ םיירירעה אקווד תבתכש המל דוגינבש
.םירבח הפנמש רבד אוה דמחמ לעבו
ימו .דועייה :בושח יכהו ...תומכה אלו תוכיאה ,בוש לבא
.הלילב ףוסב ךתיא ןשי
בומרבא יתאל וביגה
 
 
8/1/03 17:45
ילירט :תאמ
הלאוול הבוגתב
.יתוא דבאל תחלצה
תנמזומ תויהל םייח ארח ךל הארנ ,יתנבה םא הארנ יאוב
.לא תנמזומ תויהל אלו םירחא לש תוביסמל
"םיאושנ" קשחנה סוטטסה םע םהה לש תוביסמה םג ינש דצמ
.הלאכו תויגוז תויעבה לכ םע ושמ אל הארנכ
ימיל עגעגתהלו האושנ תויהל איה הפיאשה ילוא זא ,ההא
?תוקוורה


סוש הזכ אלש קפס ןיא ,עגרל דצב םילופלפ בוזענ לבא
ימ לע היהי שגדה םא ילוא לבא ,הלילב דבל ןושיל תכלל
הלילב-ותיא-ןושיל אוהה לש ורדעה ,םויה ךשמב תא
.תויחל הביסה תויהל קיספי לבא באוכ היהי ןיידע
ילירטל וביגה
 
 
8/1/03 20:16
לעוש :תאמ
הלאוול הבוגתב
םלוכ המ לע תוארל לירפא דע וכחיש הלא ןיבמ ינא
לבא .םולכ דיגהל הלוכי אל ינא הרדסה לע זא ,םירבדמ
םג הארנכו ,דש ומכ תרשכומ תאו ,ןאכ תבתכש םירבד יתארק
אלו ירמגל רתוימ אוה ,הזה שואיהמ יאצ .דמחנ דואמ םדא
השגרההו הזה באכה לכ לע לבח .םוקמ םושל ךתוא םדקי
ךממ םירשכומ תוחפ הברה םישנא ךיא תוארל יל השק .הערה
םע יל השק רתוי דוע .המשא ךתוא םיאצומו ךתוא םיטפוש
דיקפתב הזה טפשמה תיבל ךמצע תא תאבה ךמצעב תאש הז
יותיעב בלושמ לזמ הז הכירצ תאש המ לכ .הזה "ןכסמ"ה
,ךל רסח יכהש רבדה ביבס ךלש םייחה תא ידקמת לא .בוט
תא המל ,בגא ךרד ) !םירחא םירבד ןומה ךב שיש יל הארנ
(?תוננבל תבתוכ אל רבכ
לעושל וביגה
 
 
11/1/03 11:30
ורנומ ןילרמ :תאמ
הלאוול הבוגתב


?תאזה תוטשה תא תאבה הפיאמ ?םירבח רתוי שי םיקוורל
לוטנו םייח רסח ןינעכ םיאושינה ייח תא ךלש היארה
,ךלש תודליה ירבחש הביס םוש ןיא .הדוסיב תיעטומ םירבח
ירחא ריהב דחא םויב וכפהי ,ונתחתי אוהשיתמ םה םגש
חרוט םדא םא .ץצופתהש ןולב ,לודג םלענ הזיאל הנותחה
םוש ,םידידיב עיקשהל ,תמא תויורבח חפטל םינש ךשמב
םע ןתחתהל הצור אל רבג ףא .ושאר לע תלפונ אל תודידב
תמקממו םדוקה המלוע לכ לע תרתוומ הנותחה ירחאש יהשימ
םע הפק תותשל ךירצ םג םימעפל .המלוע זכרמב ותוא
.תויגוזהמ תצק ררוואתהלו ,תורבח
גוזה ןבמ תינושאר תובהלתה שי :דחא רבדב תקדוצ תא
לע אבש המ ,סוקופה ברימ תא לבקמ אוהו ,רשקה תליחתב
,אירב רשקב) רבוע הז ךכ-רחא לבא ,תו/םירבחה ןובשח
םה םא ,םירבחה םגו .םלולסמל םירשייתמ םייחהו (ןבומכ
תועורזב הרזחב ךתוא םילבקמו הז תא םיניבמ ,תמא ירבח
.תוחותפ
החוטב ינאו) הנותחה ירחא םויש תדחפמ תא םא ,רוציקב
ןינעב גואדל המ ךל ןיא - ךיירבח לכ ומלעי (ינתחתתש
!הזה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
7/1/03 12:58
הילוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!ילש תחתב ןויוויש - יינפל םיבר ורמאש ומכ
תויבראב ונתוא םיפידעמ םה ,תמאה תא תעדל םיצור אל םה ,אל
ףתכל תוקוקזש תוירירבשו תונידע ,בבר אלל רבע םע ,ןיטולחל
,יגוזה קחשמב ףתתשהל ידכבש המיכסמ ינא .םהלש תירבגהו הנוסחה
קחשמה יללכ תא ונמצע לע לבקלו תמייוסמ הדימב ענכהל ךירצ
לכ תא ףושחל אל ,הגשהל השק התוא קחשל רמוא הז ,ןכ .םיעובצה
יבגל קר םיילרביל םה יכ ,ונתוא גישהלב רגתא ול תתל ,םיפלקה
...םהלש תורבחה אל ןהש תורוחב
.ןוכנ לבא בוצע
הילויל וביגה
 
 
7/1/03 13:18
הלאירא :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
הסנא ינא םאש תבשוח אל ינא .תיביטנרטלא תוישיא ךמצעל איצמהל
,הזב חילצא ינא ,תילותבו תירירבש ,הגונע ,הדוסח התוא קחשל
רוחבל הז ,רקשל אל הז לכה רפסל אל לבא .ינא שממ אל וז יכ
םא ,דיגנו .לכה ול תרפסמ תאש דחא ףא ןיא ירה .תרמוא תא המ
השוע איה המל ,ראופמ ינימ רבע לע הנושאר השיגפב תרפסמ יהשימ
םיכרד יפלא שי ?הבינגמ איה המכ רפסל ?ןויערה המ ?הז תא
תלילא תאש רפסל לק רתוי הברה לבא ,הבינגמ תאש חיכוהל תורחא
םירומא םה אמש וא .רתוי תצק םיקומע םירבד לע רבדל אלו ןימ
,הזכ והשימ יתוא ?םה לע ינייז הזיא ךל רפסל ןושארה טיידב
דואמ היה אוה חתות הזיאו ולש רבעה ינויז לכ לע יל רפסמש
.עיתרמ
ויהש הלאו) בבר אלל רבע יל ןיאש ועדי ילש גוזה ינב לכ
םבור תא ,םימתכ בשחיהל םבורב םייואר אל םהירחא וא םהינפל
לבא ,לכה םיטרפל טרפל הביס תאצומ אל ינא לבא ,(דואמ יתבביח
.םיקחשמ ןיא
הלאיראל וביגה
 
7/1/03 17:39
לעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ןושארה הלילב הטימל תסנכנש תחא לע ול אב אלש םויה בשוחש ימו
אוהש עובקל דיימ המל .ךתיא םינש המכ ירחא ותעד תא הנשי ילוא
?ךליבשב אל
לכ תא םכל הייהי ילוא - הטימל ותוא וסינכתש ינפל םוי דוע וכח
.דחי תונתשהל ידכ םייחה
לעיל וביגה
 
7/1/03 20:17
המחנ יצח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הרוחבה םע הרוק המ ?לומתא קרפהמ םיעזעוזמ םיתייה אל ודיגת
איהו ,הברה ךכ לכב התוא ןנח לאה ,המיהדמ הרוחב תיארנ .וזה
תא הכירעמ אל איה ךיא ,הילע יתמחיר שממ .טעמ ךכ לכ תלצנמ
ןימה לכב המקנתה .הזה ןושפטה יבוקה לא הגהנתהש ךיאו ,המצע
הילע יל רצ שממ .וליבשב יתבלענ .וכרד ירבגה
המחנ יצחל וביגה
 
7/1/03 21:19
הנשמ אל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!אורקל ףיכ היה ..הסעב הזיא


..בוהאל והשיממ תורוחבה לע םיצפוק םלוכ המ הניבמ אל ינא בגא
..םינפב קומע םלוכל שיש המ תואטבמ כ"הס ןה
.תועיבצל יד ילוא
הנשמ אלל וביגה
 
8/1/03 12:20
.תחא יניקיב ילב ,תחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.אליעל בותכ אקווד יכ ןבציע רתוי דוע .ךלש רמאמה יתוא ןבציע
ילש תודגנתהה "תישיא" תויהל תכלוה אלש תעדוי תאו .אקווד
ףוסב רתוימה "אטשיק"המ םלעתהל ימצעל השרא םג ינאו .וישכע
תא איצוה תצק לבא הביתכה ןמזב הזכ-בינגמ דואמ הארנ היה ילואש
.תבתכש המ לע ןיידתהלו אובל קשחה


לבא .וליפא ךרע םוש אל .ןוילע ךרע אל הז ןושארה ברעב בכשל ,אל
םימיל יתוא ריזחה תצק ךל אציש תרגבתמה-הקוורל-ןוסאפ-ךירדמה
."הרשע-שש דע הרשע-םיתשמ" לש םילפאה
.דכולה לש ומלועל רתוי םימיאתמ תמאב הלאה םירורבה םיללכה
תוקנל תבהוא תא וב ןפואה לע עומשל יל ףוחד אל ,הנושאר השיגפב
לש התליפנו התילע' לש קדקודמ רואת םג .םינזואה תא
.הפקה ירחא הינשה השיגפל תוכחל לכוי 'ביברהלאיראה


?םצעב תמערתמ ינא המ לע זא ?הזכ-ונמכסה וליאכ זא


םיסחיב קר אל םינוכנ הינשה םעפל תוכחל םילוכיש הלאה םירבדה לכ
.וישכע ימצע םע תונצלפ תורחת השוע ינא,ונ) םירדנ'ג-סורק
יהשימ הנושארה םעפב תשגופ ינאשכ םג םינוכנ םה (יל יקילחת
.הבוט הרבח תויהל הלוכיש
םע ךילע לפנתמ - וינפ יוות תא תננישש ינפל דוע - והשימשכ
השוחתה הנושארה הינשב רבכ ,ידמ םימיטניא ,םימיטניא םיטרפ
םולקיד לש .ףויז לש איה תידיימה
קילדמ רשי הז .!יתוא-ובהאת-וישכע-םייברק-תכפוש-ינא-ךיא-והה
רשי ,ינא קר ילואו ינא .היצלופינמ-סנפ-הקעזא-ןומעפה תא ילצא
.הרוחא דעצ תחקול


רמוא ("םורזל" יל אציש הנימאמ אל ינא) 'םורז'ל דומלל ילוא זא
וא רבג דצ .המ ינשה דצה לע ךופשל רשפא בלש הזיאב תעדל דומלל
.הנשמ אל הז השא דצ
ברעב ותיא יבכשת לא'ל הזה השק דואמה דומילה תא תמכסמ תאשכ לבא
םישנא ינש ןיב הקימנידה תא תדמגמ תא 'תיטמגינא ייהתו ןושארה
.חירסמ תוחוכ קחשמל
לבא .היח ינא ימע ךותב .הלאכ תוחוכ יקחשמ םימייק אלש אל
אל וא יכפתשת םא יבכשת אל וא יבכשת םא חכ יקחשמ דעב והשימשכ
.קחשל עדיי רבכ אוה
אצמת רבכ ןושארה ברעב ונבכש-יכ-ךלה-אל-הזש ןנולתת חצנלש תאזו
.ילש-לזמה-ינויברג-תא-יתשבל-אל-יכ-ךלה-אל-הז ןנולתהל ךיא


.ימעטל ידמ םיינגולס ךלש תונורתפה ,הריקי הלאירא רוציקב
.תחא יניקיב ילב ,תחאל וביגה
 
 
8/1/03 12:58
ןרק :תאמ
קומע יתמשנ ,רשע דע יתרפסל הבוגתב
זאמ ול התיהש םינויזה תומכ לע עומשל הצור יתייה אל ינא םג
תצק םג וא הנושאר השיגפב ,תופדעומה תוחונתה לעו םלועמו
ןיינעמ ךכ לכ אל ,ינפל ול ויה םישנ המכ םגש איה תמאה) הירחא
םג .(םדוק היה המ אלו ינאו אוה יתוא םיניינעמ - יתוא
בוט הז תא הז ריכנש דע וכחי ינימה םוחתב ייללעמ לע םייודיו
ינא יכ אלא ,הווהתמה רשקב םוגפל לולע הזש ללגב אל ,רתוי
,רתוי תימיטניא תורכיההשכ קר הלאכ םירוביד םע חונ השיגרמ
.רחא םדא לכב וא גוז ןבב רבודמ םא הנשמ הז ןיא תמאבו
ןרקל וביגה
 
 
8/1/03 13:03
הלאירא :תאמ
קומע יתמשנ ,רשע דע יתרפסל הבוגתב
?תיטמגינא תויהל הז הנושארה םעפה לע בכשל אל .סעבמ רבכ הז
לוכיש שוריפב םג יתבתכ .תמאב ,ילירט ונ ?ףצקה אצי הז לע
שמח ,ילש ןושארה רבחה ,הנושארה םעפה לע םיבכוש םא םג חילצהל
דועו ,חילצה אלו תישילשה םעפבש הלאכ ויהו .דחי ונייה םינש
לש ןיינע הז ,תורקל לוכי לכה .ךלה ,ןכו הנושארה םעפה לעש
אלשכ חילצהל יוכיס רתוי שי ,לדה ינויסנ רואלו ,יוכיס
.םיארתמש הנושארה םעפב םיצימ םיפילחמ
ךמצעב תאש ירחא ?תיטמגינא תויהל הז ךמצע לע לכה רפסל אלו
ןיב ימוהת לדבה שי ?םילא טעמכ השעמ הז לכה רפסלש תבתוכ
,תוכחל ןיבל (וב תחלצומ אל דואמ ינאש והשמ הזש) תויטמגינא
לכה םירפסמש ינפל תצק וריכתש ןיתמהל ,ךלומש ימ תא דומלל
ינאש הז ילואש וא .(ינתקפוסמ ?לכה ללוכ ,לכה םירפסמ והשיתמ)
םינויזה לכ לש םיטרפה יטרפ תא יחכונ גוז ןבל רפסל אל תרחוב
ילואש וא ?רקשל ארקנ רתויב בוטה היה ימ ללוכ ,וינפל יל ויהש
?ךתאש ימ לע לכה תעדל הצור תא ?קותשל יתמ תעדל הזל םיארוק
,בכשל יתמ םג תעדל ,יתעדל אוה ,הזה השק דואמה דומילהמ קלח
,אלא ,"בותכ הככ יכ םיטייד השולש וישכע הכחא ינא"ה תמרב אל
הצור התא םגשו ,בוש ךתוא תוארל הצור ינאש עדאש דע הכחא ינא"
."רבד ותוא
םואתפש ,ךלשלו תובוגתה ראשל תסחייתמ ינא ןאכו ,יל רזומ ארונ
ירחא םייתעש ןיידזהל תוכזה לע ןגהל ידכ המוהמ וזכ המק
ינא לבא ,ןיינעב יכול םע ינא ילוא ,המ תעדוי תא זא .םתרכהש
אל הזש ימ תא תבבחמ ינא םא תולגל ידכ ,תצק תוכחל הפידעמ
המ לכ הז םא יכ ,סקסל רבעמ יתוא ןיינעמ אוהש החנהב) היהי
קחשמ לע הפ יתבתכ אל .(תוכחל הביס ןיא ,ונממ הצור ינאש
תניידזמ אל ינאש םעפ לכ אמש וא .תוכחל לע יתבתכ ,תוחוכ
הכישממ ינא זא ,ןכ םא יכ ?תוחוכ קחשמל ךפוה הז ןושאר טיידב
.קחשל
הלאיראל וביגה
 
 
8/1/03 13:27
ילירט :תאמ
?יניבת אל תאשל הבוגתב
.ינויערה עצמה לע חוכיו וניניב ןיא
םישיגרמ אל ןיידע םא םיצימ םע אל ךלומש ימ לע םילפנתמ אלו
תוחפ וא רתוי םיעשעשמה םידלשה םע אל חטבו םימיטניא
.הלחתהה לע אל .ןוראבש
.תומיכסמ ונחנא ןורקעה תמרב
המ .םינמז תוחול יפל ןיידזהל תוכזה לע אל תמאב אוה ףצקהו
.ךלש הבתכהמ הלועש 'ךיאה' אוה יתוא ןבצעש
שיש תבשוח תמאב אל הריכמ ינאש הלאיראהש קפס ןיא יל זא
תיפוס איהו המישרה תאזו תרחא אלו הככ ישעת םיללכ תמישר
תרדבמו הנונש הבתכ ךל האציש תושעל המ לבא ,לקסת הטוסהו
ןיערגה תא םש שי רמולכ .'םיללכה רפס' דואמ-דואמ-דואמ לבא
לא" הארוהה האב זא לבא ךלומש ימ תא דומלל תוכחל לש ןוכנה
.םדוק תרמאש המ לכ תא תנייאמו "!ןושארה ברעב יבכשת
הארנ אל ליעל הרקמב לבא ,ןימא דדמ הז "םיארוק תובוגת"ש אל
.ארקנה תנבהב הקולש הדיחיה ינאש יל
?ילש ארקנה תנבה קר
ילירטל וביגה
 
 
8/1/03 19:06
דכול :תאמ
?הרזחב יניבת אל תאשל הבוגתב
םא טילחי רבכ גוזה ןב .הצור אוהש המ השעי דחא לכש
חוטב אל שממ םג הז .םדאל םדאמ הנוש הזו ,רשקה תא ךישמהל
ירופיס תא יל רפסל הליחתהש יהשימ םע עגמ קתנמ יתייהש
רעיש עבצ ,םיעיפשמ םימרוג ןומה שי .הלש הלילו הליל ףלא
.לשמל
:)
דכולל וביגה
 
 
11/1/03 0:05
חחרפ :תאמ
קומע יתמשנ ,רשע דע יתרפסל הבוגתב
.תינתשה אל .ילירטו .הפ יתרקיב זאמ ףלח ןמז הברה
!תצלמומו תניינעמ ,הרישי ,תקייודמ


וא וז םיללכ תמישר תקולחמ ייניעב םג ,רתוי יתיעעב רבד ןיא
.ןוכנה םוקמב תמערתה (בגא אשונ לכב) .תרחא


תויהל הלוכי דחא םדאל תחא םעפב תחא ךרד ךיא יתנבה אל םעפ ףא
תישיא הפדעה לש ןיינע לכה ימעטל .תללוכ תוגהנתהל הרוק
.םוקמו ןמז תייולת


?ילש תוצלמהה המ זא


!יל ןיא


.תרחא אלו ךכ אל .ללכב םישוע אל וא .אבש המ םישוע .תחא ילוא
.אל הז זא .ללכ ומכ הארנ הז םאו


.למשחה תרבחו הסנכה סממ הז תונובשח
חחרפל וביגה
 
8/1/03 21:46
תעלוצה הרפש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
'ץנאפה תא םישפחמ קרש םישנא לומ ףוריטב לצנתהל יקיספת ,רהמו
אלש ,הדבועב ביחרהל ללכב ךירצ אלו ןיטולחל רורב הז .ןייל
החוקל .העווז ירופיס ללש םע ,ומע ונתורכיה ברע םדא לע םילפנתמ
.הדצמ תומילא לש טקא הזש יתשגרה שממו ןמזמ אל הז תא יל התשע
טושפ םעפ תלקש ,יל ידיגת ,הדיחיהו תחאה הווידה ,בומרבא יתאו
???בוהאו ןטק יתחפשמ את תויהלו ןוירהל סנכיהל
תעלוצה הרפשל וביגה
 
8/1/03 21:51
תעלוצה הרפש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ותוא לע ,דימת לבא ,תורזוח דימתש ,תורירמה תוקוורה לכ ופורפאו
רוכינ םהיניב שי ,ךשוחב הלעב םע תבכוש ילש הרבח :טפשמ
םיאושנ תוגוז הברה כ"כ שי ?הז םע רבכ יד ילוא ...יילוכו
ידכ תויזטנפ תמולהו תיתודלי תמאב תויהל הכירצ השא .רשואב
.תושיחלו ןטאס םידורו םיטרס היינש לכ הז םיאושינ ייחש בושחל
הברהב םימייק בגא ךרדש ,םינטק םיסיסר ןוילימב אטבתמ רשואה
.תויגוזל ללכ םירושק אלש םיעגר
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
11/1/03 11:15
ורנומ ןילרמ :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב


םיבשוחש תו/םיקוורה לכמ רבכ סאמנ .ןינע הניבמ יהשימ ףוס ףוס
ייחש ומכ .תוירורפאו עורג סקס ,הרגש ,םומעש הז םיאושינ ייחש
אל םה םיאושינ ייח םג ,הככ םימעפלו הככ םימעפל םה תוקוורה
?אל ,םייחב דמחנ םצעבש המ הזו .םיינוג-דח
ורנומ ןילרמל וביגה
 
9/1/03 0:18
lee :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ייחב םימגפ תואצומו תושפחמש תורירמה תוקוורה הז המ
םאו תואיצמה תאזש הזל רושק הז תורירמל רושק אל הז?םיאושינה
תוחפ הארי הז םינוי גוז לש וא החפשמ לש תיבב המלצמ ומישת
םיבצמב תוקוור תוארהל לש הזה עטקה לכ המ ליבשב זא?יטתפ
הדבעמ תויח ויה וליאכ תוחפ וא רתוי םיטאתפ םימיטניא
םהימורעמב וא םיטאתפ תוארהל םילוכי יללכ ןפואב םישנא?תיפצתב
םיאושנ םישנאל.יתחפשמה םבצמל רשק םוש ןיאו הפושח הלוכ תמאהשכ
ןייניעהמ קלח .דבל תוחפ םה יכ תוכסמה תא דירוהל ןמז תוחפ שי
הזיא ואוו וליאכ םיקוורה לע תדרל הרבחה לש היצריפסנוק אוה הזה
ץפנתהש סותימ
leeל וביגה
 
 
9/1/03 18:08
תעלוצה הרפש :תאמ
?הקוור וא האושנל הבוגתב
אל שממ יכ ,ןתוא יבתכת זא קרו ךלש תובשחמה תא ינגראת ,הדומח
.הזב דיגהל הצור תא המ יל רורב
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
11/1/03 17:19
lee :תאמ
?הקוור וא האושנל הבוגתב
?תנבה אל,המ. רורבו ןגרואמ לכה ילצא... הל'הרפש
leeל וביגה
 
9/1/03 14:21
דנרב יפיצ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דנרב יפיצל וביגה
 
 
18/1/03 21:50
רואיל :תאמ
!!םויסה לשייפסל הבוגתב
בוד תא םינימזמ םתייה תמאב ונ ? ןלוג המריבא
הח הח הח............םיובלא
רואילל וביגה
 
9/1/03 15:41
תות :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לש ופוסב איה ,םימלוצמהו ןכותה דגנו דעב רמאנש המ לכ תורמל
היזיוולטב םוי לכ תוארל ונל אצוי אלש גוסהמ תינפשוח הרדס רבד
.ונלש הדודרה
יל שיש ללגב ילוא ,שדחמ יתוא שגרמ קרפ לכש דיגהל תבייח ינא
התוא יתשגפשכ ,לשמל רגה .ויתורוביגמ םייתש םע השולק תורכיה
אל האנקב) ימצעל יתבשח (םוסרפהו רפסה ינפל) הנושאר םעפב
דירטהל לוכי אל רבד םוששו הרוחב לש הצצפ טושפ איהש (...הנטק
.הארנ היה הזש אל הזש יל הלגתמ הנהו ,התוא
- המצע תא גיצהל תשקעתמ איהש ומכ תמאב איהש בשוחש ימ - דרוו
ינפל תורופס םימעפ םנמא התוא יתשגפ (..ןכ םצעב וא) ןיז המש אל
המל םאות שממ אל הזו (...רוכזת אל םייחב איה) םינש רפסמ
.הרדסב יתיארש
יתייה אל םייחב ינא" דיגהל ותונקדצ ימורממו דומעל לוכי דחא לכ
...ץמוא הברה ךירצ הז ליבשבש חכשי אלש קר ,"..ךכ תמלטצמ
תותל וביגה
 
 
9/1/03 18:17
הלאירא :תאמ
בוהאל והשימל הבוגתב
.תיסקס tres .ןיוצמ תיארנ יתא ,ךורא תוחפ רעש םעו הטאיד ילב
הלאיראל וביגה
 
 
11/1/03 11:04
ורנומ ןילרמ :תאמ
הרדסב םגש ,ןייצל אנול הבוגתב
...ש תודוהל ךירצ ילוא
הביצמ איה :הטושפ תחא הביסמ הלאכ תובוגת תררועמ הרדסה
אל ונבורל ,עודיכו .ונלש םייחה לומ תיתואיצמו הלודג הארמ
תעבראש ת/בשוחש ימ .המינפ קומע ךכ לכ הארמב לכתסהל םיענ
תועש םתוא לכב רכזהל תנמזומ הנקת תורסחו תויטתאפ תונבה
עיגה אלש (תסכרפאל דומצ חרכהב אלו) ןופלטל התכיח ןהב
עדומב אלש וא עדומב - התשעש םיצמאמה לכב וא .םלענש רזחממ
הינפ תא בישהו הבהאש רוחבה תא גישהל וא ןח אוצמל ידכ -
.םקיר
רבשנ ונלוכל ,רתוי ימו תוחפ ימ ,הלאה תומוקמב ונייה ונלוכ
.רכזהל םהל השקש םישנא שיש הארנכ .םיימעפ וא םעפ בלה
,"םייקנ" רתויש המכ הזה ןינעהמ םמצע תא איצוהל םיפידעמש
ףדמ לע םייחה לש טקרמרפוסב םמצע תא ביצהל םיפידעמש וא
.הלאה םישנאה לע תמחרמ ינא .הגשהל השקה םייתרקויה םירצומה
םישנא .רשואמו הקחדהב רשאמ בוצעו חכופמ תויהל ףידע
.יתוא םידיחפמ ידמ םימלשומ
לש םתויטרפב עוגפל אל ידכ ,תאזה הרדסל תמלטצמ יתייה אל
לע - ץמוא שיש ימל לבא ,םיינש וא םוסק עגר וקלחש םישנא
!קאפיכה


יכ ,וישכע רתוי דוע ייניעב המיסקמ יאני רגה :1 הזמ ץוח
.התוישונא אולמב התלגתה
לכה הלצאש לצנתהל תבייח התיה דרווש לבח המכ :2 הזמ ץוח
לכה ןכא םא .(תינקחשכ הלש הריירקה תא םדקל ידכ) קחשמ היה
.עוצקמ ףילחתש - קחשמ היה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
13/1/03 13:20
תות :תאמ
היצימשמ לכלו יתאלל הבוגתב
!!!ןילירמ ,ופאש


.הלימ לכ םע המיכסמ
תותל וביגה
 
 
25/1/03 11:27
ידג :תאמ
היצימשמ לכלו יתאלל הבוגתב
לכתסהל לכות איה , םייובמ היה לכהש לצנתת דרוש רורב ירה
רמאש ימ לכ םע יתניידזה : דיגהלו הלש םירוהה לש םייניעב
תמאב , ונ ? " תונורחאה םינשה רשעב ןכ יל
ידגל וביגה
 
14/1/03 22:00
הנאילופ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
חבושמה רתאה לע ילרישל .ןכיתשל אימחהל תבייח ינא ,תישאר
.טנייווב םירפס םורופ תמרב יביסאמה גורדישה לע הלאיראלו


.תינרטנק עמשא אלש הווקמ ינאו ,תינורקע הלאש יל שי לבא


.הז םשב רתאל תארקו "הננב" תאש ךמצע לע הדיעמ תא ,ילריש
,תוקיחצמ תוננב תיארו הרדיסב תיפצש תרמוא תא ,הלאירא
.'וכו תויטנגיליטניא
תויטנגיליטניא ,תוקיחצמ םישנ יתיארו ,הרדיסב יתיפצ םג ינא
.תוננב אל .םישנ .'וכו


תא ,ילריש) ייאצממ הלאו ,"תוננב" חנומה תא ןיבהל הסנמ ינא
:(יתוא ןקתל תנמזומ
.םידלי לצא "םינטוב םה םינבו תוננב ןה תונב" ומכ הז .1
."תונב" הלימה לש ינניח שוביש הז .2
.תילאפ הזימר ןאכ שי .3


ףיעס .ךרעב 4-12 יאליגב ןודנה רוציה תא םימקממ 'ב-ו 'א םיפיעס
.הז רוצי לש ותושי זכרמב ןימה תא דימעמ 3


םירשעה תונש ףוסב רקיעב ינמודמכ ןה הז רתאבו הרדיסב םישנה
תוקחאדמ רמול המ רתוי ןהל שי .ןהייחל םישולשה תונשבו ןהייחל
.תאז רמול תורחוב ןה דימת אל ךא ,ןימ לע


הלאכ חרכהב אל ןה .תובינגמו תובבוש תודליכ ןתוא גיצמ הזה םשה
תועד ,םישולש ליג לש ףוג ,(ינימ קר אל) ןויסינ םע םישנ ןה -
,תובינגמ ןה דימת אל - וניניבו ,תודלי לשמ תובכרומ רתוי תצק
.ןמזה לכ בינגמ אל דחא ףא .רומג רדסב הזו


השיא תויהל םאה ?המל - ןכ םא ?"השיא ינא" רמול השקש ןכתי םאה
?תינימ אל ,הקיחצמ אל ,הנקז תויהל חרכהב רמוא


יל עמשנ הז ,יטגולופא יל עמשנ הז לבא ,העוט ינאש ןכתי - בוש
תוכזב תיתרושקתה חומה תפיטש ללגב ,ונמצע תא לבקל ישוק ומכ
.םירוענה


.ןכתבוגת לע שארמ הדות
הנאילופל וביגה
 
 
17/1/03 12:44
הלאירא :תאמ
ילרישו הלאיראל הלאשל הבוגתב
,ןבומכ ,תכרועה יפלכ תוילאיולה רסוח לע תונכב תרעטצמ ינא
ינפל דיה תא ימצעל ךותחל הפידעמ יתייה ישיא ןפואב ינא לבא
,ונ לבא .הריעצ השיא ראתל ידכ "הננב" חנומב תשמתשמ יתייהש
בותכ היה רוקמב .יתטילשב שממ אל רבכ אוה ,חלשנ רמאמהש עגרמ
."םישנ"
הלאיראל וביגה
 
17/1/03 18:35
רואיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(.......והשמ ריכזמ ) הרקיה הלאירא
תא יל הליג ןכאש ןיינעה ברו דמחנה ךרמאמ תא אורקל יתינהנ
ןהל םימיאתמ אלש םידיקפת תוקחשמ םישנ , בר ןמז יתעדיש
תוחילצמ אל ןה המל תואלפתמ כ"חאו ,תיתימא אל הרוצב תוגהנתמו
תיתימא הניאש תימדת ול תורדשמ ןהשכ תוצור ןהש ומכ רבג ריכהל
. ןמצע לע הנכו


רסוח תופידעמו תוישעמו םירופיס ןהל ורפסיש תוצור תובר םישנ
הרקמ יאר ) ןחלושה לע תמאה תא חיניש ןכו יתימא רבג רשאמ תונכ
אל אוה םישנ גישהל ידכ םמצע לע םיטוע םירבגש תופיטעה ,( רנבא
!!! תושפחמ ןהש המ הז , ידכב


תואדווב רמול לוכי ינא ( 37 ןב קוור) םישנ םע ברה ינויסינמ
, יתוא וחדו יב ולזלז תורוחב , יתימאו הנכ יתייהשכש , תטלחומ
. קלחו דח , ןתוא יתגשה םירופיס יתרפיסו יתרקיששכ


תמאב םלשומ אל רבג ףאש תמאה םע דדומתהל תולגוסמ אל םישנה בור
שיו ,תויורכיה לש עפש שי רשאכ םויכ , הזמ דואמ םיקוחר ונבורו
, רתוי בוט והשימ עיגי ילואש תווקלו ינשל דחאמ ץופקל הייטנ
תאצל תוסנלו הטלחה לבקל ךירצ , תיפוס ןיא איה תאזה הווקתה לבא
תוינמז ןהש תוביסמ אלו ול המיאתמ תא ,תישגר , תמאבש והשימ םע
. תויניינע אלו


רבדה תא תוהזל תעדלו , תמאב , עיקשהל ךירצ הבהא אוצמל ידכ
, העטמ איה הנושאר השיגפ , ןמז תצק ךירצ הז ליבשב , יתימאה
ינא רבג רותבו והשמ רוציל ידכ תוכורא תושיגפ שולש תוחפל ךירצ
. הנושארה השיגפב וניידזת לא , תקדוצ הלאירא ,תונב ןכל רמוא


............ןכבל תמושתל
רואילל וביגה
 
17/1/03 20:21
littlewonder :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
וא הבוגת תקרוז ילוא םעפ ידמ ,הפוצכ רתאב יל תבבותסמ ינא כ"דב
:יל רורב אל דחא רבד לבא ,םילימה םי ןיב תומלענה הלאכ ,םייתש
?תופצלפתהה המל
םינימאמל .תיתרבח היח אוה םדאה -תיתדבוע :תושעל המ ןיא
תרכוז אל) "ודבל םדאה תויה בוט אל " תא תודעכ גיצא ,ונניבש
תולעהל חמשא ,רתוי םיינוליחל .(...קוספ הזיא וא רפס הזיא
ירפס בטימכ ,תויגולופורתנא-תויגולויצוס תויודע תורשע
הז המלו .(...ןושאר ראותב הז תא יתנחט) 'א הנש היגולויצוס
?ונתוא ןיינעמ
.הדוקנ .רחא םוקמב ונלש רשואה תא אצומ דחא לכ יכ
הז םא םג !קורבמ !הללאי ?ןושארה ברעב ןיידזהל ךל אב ,יתריקי
...דחיב םתרבעהש ןמזה תצקמ תינהנ תוחפל ילוא ,הז אל
המיכסה ןלציל אנמחרש יהשימ םע תויהל ךל םיאתמ אל -יביבח
,הצור אל איה םג וישכעש הנימאמ ינא ?ןושארה ברעב ךתיא ןיידזהל
...לודג דספה אל הז זא
רורב...תקחוצ םתס ינא) תושיגפ 12 רפוסש גוסהמ תא תאז תמועל םא
ינא םג .הז םע ןיתמהל ןוצרה תא הכירעמ ד-ו-א-מ ינאו יל
.ךל ןיתממ םדוקממ יביבחה -הלאוו ,(כ"דב .תוניתממהמ
תינלופבש תעבשנ ינאו ,הסכמ שי ריס לכלש תרמוא התיה ילש אתבס
.ןוכנ הז לבא .בוט רתוי עמשנ הז
םייוסמ בלשב הבהא הצור ןכ ינא לבא ,ינא וז ילוא ,תעדוי אל ינא
.ייחב
עיקשהל קשחו ןמז הינש יל ןיא,יתניחבמ היגליוירפ וז הבהא עגרכ
םתס הלא"ה חטמ ליחתיש ינפל הינשו .םיסחי תוכרעמו תושיגפב
.תויהל לוכי .ילוא -תרמוא רבכ ינא ,"םיצורית
םישנאה לש םייליטנפניאה םיקחשמה לכמ ןיזה יל רבשנש תויהל לוכי
םירושק אלש םישנאה לכמ ,תועמשמה תורסח תואיציה לכמ ,יביבס
תרחוב ינאש םישנאל סחיב תקנופמ יד ינא...תעדוי ינא) םולכל
,חכו ןמז אוצמל רשפא דימתש תעדוי ינא .(...יתוא ועבתת...יל
וליפא (חוטב) ילוא-ער םולכ םוש הלילח יב ןיאש תעדוי ינאו
.ימצע לע הלקמ אל ינאש תעדוי ינאו ,ךפהל
?הטנאופה המ לבא
בלש והשזיאב .ונתוא ובהאיש םיצור ונלוכו ,בוהאל םיצור ונלוכ
דחא לכ לצא טושפ .תרחא בשוחש ימ םוקיש .קוספ ףוס .םייחב
םינוש תולוקב ,םינוש םיעבצב ,תרחא היסרוב אב הז ונתיאמ
.םינוש םימעטבו
ינאש םירבדהמ קלח דיגהל וטילחהש םישנא השולש םיינש םהל ומק זא
.הלחא .הדעו םע לבק (םכמ קלח םגש הנימאמ ינאו) םימעפל תבשוח
?אל המל
...תולקב הז תא חקינו ,תצק ךייחנו ,תצק ןגרפנ זא
...חיימש ונל היהיש רקיעהו
littlewonderל וביגה
 
17/1/03 20:22
littlewonder :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...םימח םימ םע זרבל תחתמ םישל טושפ רשפא תיטמרה הרוגס תנצנצ
littlewonderל וביגה
 
18/1/03 5:22
שורושחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!םישנא !!!תויטתפל יד
שורושחאל וביגה
 
18/1/03 5:22
הינרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תמאב ונ
הינרואל וביגה
 
18/1/03 5:24
הלבאנא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיוש ...ונ .בוט
הלבאנאל וביגה
 
18/1/03 5:25
השפוחב תידועיס תוחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תוקלחמה ?גוציי הזכ םע ישנה ןימה לע לבח אל .ונ ...יוא
...ולאכ םירקמב תואלמ תוידועיסה
השפוחב תידועיס תוחאל וביגה
 
21/1/03 23:48
Lady Stardust :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!הדמחנ הבתכ לכ םדוק
יכה תונבה יתשלו) הרדיסבש תוקוורל רקיעבו תוקוורה לכל ןכש המ
-(...תנומנמשהו רתוי תרגובמה תצנצמוחמה : ימעטל "תושאונ"
!וקיספת ,תונב
.שואייה ךותב ןכמצע תא ורבקית םתסו הבהא ואצמית אל םייחב הככ
,תורעוכמ שממ אל ןהו דחוימ םגפ םוש ןיא הרדיסב םישנהמ תחא ףאל
!הבהאו לעב תואצומ רתוי תועורג רבכ יתיאר
!דבל אובי הז !שפחל וקישפת-טושפ יכה
לא םעפ ףא .הז לע ץחליהל םתס לבח ...וניידזת ,ולבת ,ואצת
!הרוקש המ הז זא תומייקתמ אל ןהשכ יכ תויפיצ וחתפת
!...הבהא רבכ ואצמיתש ןמא תמאבו החלצהב הברה הרקמ לכב
Lady Stardustל וביגה
 
7/2/03 7:43
ילעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ייקוא
ינא .היקרפ לכ ירחא יתבקעו סולפ סיב הרדיסה תא יתיאר ינא
.םירבדה בורב הלאירא םע המיכסמ ינאש ןייצל תבייח
םא יכ ,ילאטוט שואי איה וזה הרדסב הייפצמ יתשגרהש ןושאר רבד
אוצמל תוחילצמ אל ןויסינ תולעב תורשכומו תורגוב תורוחב ,ןה
ינא םג םאה ?יתומכש 22 תב הסופספ םא המ זא ו'כו ןכחו האנ רבג
.אלש הווקמ ?30-ה וק תא הצחאשכ וזכ היהא


םלוכ לכ תא ופשח תמאבש (ןבהו) תונבה תא חבשל ןייצל ךירצ טלחהב
תמאב זא ,הככ ףשחהל הנכומ יתייה םא תעדוי אל ינא ,וזה הרדיסב
המכ ,עיגפ תויהל הז בוהאל המכ יתטלק ינא םואתפ .דובכה לכ
?הככ תויהל ךירצ הז המל .ןיא לש םוקממ הז תוצרל
?םיקחשמ קחשל תוכירצ תונבה ונא לזאזעל המלו
תא םא ןושארה טיידב בכשל ךירצ אל ,אלש הלאירא םע המיכסמ ינא
,רשקתי ןכ אוהש ,ךכל רבעמ לבא ,רשקל יניצר ךשמה היהיש הצור
םא ?םתוא קחשל ךירצ המל .הלאה םיקחשמה לכ ,םימי 3 הכחא ינא
שגפנ אוב ,ייניעב ןח אצומ התא" ?םישיגרמ המ קוידב דיגהל רשפא
?חרביו תורק םיילגר לבקי רבגה ?ידימ רתוי הז "?רחמ בוש
?הרקמ לכב חרוב היה אוה ילוא ,חרבי םאו
יתייהש הממ תלבלובמ רתוי יתוא הריאשה וזה הרדיסהש ילש הנקסמה
.אל וא בוט הז םא תעדוי אל ינאו ,םישנ-םירבגה אשונב


רודיש שי ,תמכסמה תינכותה תא תוארל סי שיש ימל הצילממ ינא
,הרדיסה תרצוי םע לנאפ ושע םה .הלילב (ישיש םוי) םויה רזוח
.םש היהש גולאידה ןיינעמ דואמ ,םיחמומ המכ דועו םיפתתשמה
ילעיל וביגה
 
15/2/03 16:11
יקסניסוא תילג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףוסה דע וכלהש ךכ לע הרדסה תויומד ינפב עבוכה תא הדירומ ינא
,ןמצע םע
תא רענל יתיצר םהב םיעגרו תוהדזה יתשחש םיעגר ויהש יאדווב
הגיצמ הרדסה -הנותחתה הרושב !וררועתת :ןהל דיגהלו ןטקה ךסמה
!ןיא -טושפו ימ םע ןיאו הפיא ןיא .תודידב תארקנש תילבולג היעב
םישנא איבמ ונרוד לע תחנש הזה ינומהה לוכסתה דציכ תוארל בוצע
הרוחא םינש רשע תוחפל ישיא ןפואב יתוא וריזחהש םיבולע םיבצמל
ןפוחה אלמ םיבחוס ונלוכ (..הזמ ונרטפש ךורב) תורגבתהה ליגל
וכרדב (אל וא) דדומתמ דחא לכו םייתלגומ םיעצפו תוממדמ תוקלצ
ימ ירחא תיתודלי תוכרתשה לע בומרבא יתא תא טופשאש ינא ימ -ולש
תנייזמש תילוקה תכיסמ לע סייו דרוב ףוזנא וא המויקל בל םש אלש
יאוולה !ךכ לע חוכ רשיו רהמ יד הדרי בגאש ?הלש רשקייהל ילב
תולבגממ ששח אלל ונמצע תא אטבלו וכרדב דחא לכ תויחל ונלוכיש
לסופה לכ -הפישחה תמרמ םהנימל םיעזעוזמה לכלו ,תויביטמרונ
!תיתימאה םתאובב טיבהל םיבהוא אל םישנאש המכ -לסופ ומומב
יקסניסוא תילגל וביגה
 
 
10/4/03 18:55
Betty :תאמ
?םישפחמ הככל הבוגתב
"סי"ב הרדוששכ דוע הרדסה יקרפ לכב תוקידאב יתיפצ ינא םג ,ןכ
ירפס םע הדומחה בומרבא יתא לע םחרל םא יתעדי אל ינא םגו
הכחמו תבשויש המיהדמה יאני רגה םע דחי תוכבל ,הלש אבצה
קר ילוא ונלוכש המ תא השועש סייו דרוב אנקל ,תועש ןופלטל
תפקשנש ךסמה תא תקשנמש הדנולבה לע קוחצל וא תושעל תומלוח
םירטמוליק יפלא רגש טרטניאה ךרד השגפש רוחבה תנומת הנממ
תחא לכ םע יתיהדזהש ימצע לע דיעהל קר הלוכי ינא ....הנממ
הברה ךירצש המיכסמ ינאו ....ינא וז ןהמ תחא לכ ילואו ןהמ
.ןהל דובכה לכ תמאבו ךכ ףשחיהל ץמוא
לכ תא םגו הרדסה לע הבתכה תא יתארקו הדובעב וישכע יתבשי
ינאש יתטלחהו שארב יל ץר לכה התיבה ךרדבו הבתכל תובוגתה
:אשונב ישיאה ינויסינמ טעמ בדנלו ביגהל תבייח
,הדמחנ הדובע יל שי ,דאמ בוט תיארנ ,הקוור ,33 תב הרוחב ינא
קרו ,החפשמ ,םירבח ,וטוא ,הדמחנ הריד יל שי ,הליכשמ ינא
וליפאו רסח אל סקסש ךכ ,םיזיזי המכ םג יל שי .יל ןיא הבהא
תושעל המ .ןתחתהל רבכ יילע תוצחולש תודוד וא אמא יל ןיא
הצור רבכ תמאב ינא .ונימצע ונחנא הז ונלש לודג יכה רטושהש
,םיטיידה לש הזה שיתמהו ףרוטמה ץורימהמ תאצוי ימצע תא תוארל
ירוקיבב ילש םישנה אפור לש בגא תרעה קר .החפשמ לדגלו ןתחתהל
תוירופה יכ ןמזה הז זא םידלי הצור ינא םאש ,ולצא ןורחאה
תא תחקל טילחהל ליבשב יל הרסח התיה ,הזה ליגב ןמזה לכ תדרוי
.ןתח ףוס ףוס אוצמלו םיידיב ימצע
רבדכ ןיאושינה לע תולכתסמש הלאמ יתייה דימת ינא םג ירה
תמאב םהש ימצע תא ענכשל יתחלצה וליפא םימעפלו לבוכו םמעשמ
יל ורפיסו האנקב יילע ולכתסה ילש תואושנה תורבחהשכ ,הלאכ
אבש המ תושעל הלוכי ינאשו הקוור ינאש יל ףיכש המכ בושו בוש
לכש הז ךיא זא ,לבוכו ער ךכ לכ רבד הז ןיאושינה םא לבא .יל
הז תוצור ןהש המ לכו תוקוור ןהש הזמ תוכוב ןמזה לכ תוקוורה
,איהש ומכ התוא לבקל עדייש דחא יוצרו) ףוס-ףוס לעב אוצמל קר
דע וב תבהואמ היהת איהשו ,הילע תכרוד איהש המדאה תא ץירעי
?הזה םויה םצע דע רשועו רשואב ותיא תויחלו (תולכ
אל םג ינאו ילש קזחה דצה קוידב אל הז ימצע ןוחטבש ןוויכמ
ילוא .טנרטניאב םיכודיש רתאל םשרהל יתטלחה הלודגה ריעב הרג
ינאש שיגרהל יתיצר םתס ילואו .ימצעל יתרמא והשמ הזמ אציי
םוסחמה לע יתרבגתהש ירחא זא ...והשמ ימצע םע השוע
םישנא קר אלש ימצע תא ענכשל יתחלצהו ךכב ךורכה יגולוכיספה
תא הבישחמ אל ינא םא ירה) הזה רתאב םימושר םירעוכמו םישאוימ
םירתאה דחאל יתמשרנ (?....הלאכ ויהי םהש המל ,וזככ ימצע
יתלביקש ןייצל החמש ינא .ילש הנומת יתמש וליפאו םיליבומה
לש םיסיטרכה תא אורקל יתקספה רבכ םיוסמ בלשבו תוינפ ןומה
התיה אלש הלאמ תועדוה .ןמצע תועדוהה לכ תא אל וליפאו םלוכ
הנומתב בוט וארנש הלאל קרו דימ יתקחמ תפרוצמ הנומת םהל
הזה עטקב תיחטש ינאש הדומ) .םיבר םינוניס ירחא םג ,יתינע
.(...םירבגה לכ ומכ קוידב
.םימי המכ לש חוורמב םינוש םירוחב ינש םע יתאצי שדוחכ ינפל
הליחתמ קוידב הפו .קותמו ןונח ינשהו ירותסמו ךיתח היה דחא
אלש הלא תא הצרא דימת ינא :םירבג יניינעב ילש תויתייעבה לכ
ךישמא דימתו .םתוא הצרא אל ...יתוא וצריש הלאו יתוא םיצור
דימתשו ,םעפ ירחא םעפ יתישעש תושפוטמ תויועט ןתוא לע רוזחל
רוזחא אלו חקל יתדמל רבכש זוחא ןוילימב החוטב שממ רבכ ינא
השוע ,היצאוטיס התואב ימצע תא תאצומ ינא בושו ,תינש ןהילע
ינא ,ןכ זא רבעה תויועט תרמוא ינאשכו .תויוטש םתוא תא
והשימ םע תאצל אלו הנושארה השיגפב רוחב םע בכשל אל תנווכתמ
דימת ילש תורבחה לכש ללגב קר וילא תכשמנ אל ינאש דומח
תעדוי ינאשכ) ....דחא ףאל סנא'צ תנתונ אל ינאש תורמוא
"דמלא"ש יוכיסה ,הנושארה השיגפב וילא יתכשמנ אל םאש תואדווב
.(דאמ ןטק אוה וילא ךשמהל


השיגפב ותיא יתבכשו ףוריטב יתכשמנ ,ירותסמה ךיתחלש ןבומכ
.הז תא השעא אלש בושו בוש ימצעל יתחטבה רבכש תורמל הנושארה
תבכושו יל אבש המ השוע ינאש ימצעל יתנניש דימת ינא םג ירה
תויהל הצור אל והשימ םאשו םיקחשמ תקחשמ אלו יל אבש ימ םע
הצור אל ינא זא הנושארה השיגפב ותיא יתבכשש ללגב קר יתיא
הברה ורבע רבכ לבא .ויתועדב ןשוימ הזכ דחא םע תויהל ללכב
םהמ דחא ףא םעו הנושארה השיגפב םתיא יתבכשש ילש םייחב םירבג
ימצע תא יתרסייו יתבשי דימתו ....עובשמ רתוי רשקב יתייה אל
םויה זא הנושארה השיגפב םתא תבכוש יתייה אל םא ילואש ךכ רחא
קר רוחבה םא עדא אל םלועל תמאבש הארנכו רשואב םיאושנ ונייה
םא תישילשה השיגפה ירחא יתוא קרוז היה אוה םאו סקס הצר
יכ תושאונ יב בהאתמ היה אוהש וא ,תושיגפ שולש הכחמ יתייה
,הלב ,ילש תוימינפה תא ריכהל דמול היה אוהו רגתא ול היה
תויהל רבכ הכירצ יתייה רבעה ןויסנמ ,הרקמ לכב .הלב ,הלב
תקדוצ הלאיראש חינהל ריבסש תעדלו המכח רתוי הברה ,הברה
תבב רבודמשכ רשאמ ץוח ,דאמ םיילרביל םה םירבגש תרמוא איהשכ
תלעב ,תיסקס ,המיהדמ ךכ לכ תמאב ינא םא ירה .דיתעל םתגוז
סינכהל ליבשב רמא אוהש המ לכ ומכ המכחו הדומח ,םיהדמ רעיש
ןתחתהל הצור אל אוהש הז ךיא זא הנושארה השיגפב הטימל יתוא
!?וידלי תא יתיא דילוהלו תמלשומו המיהדמ ינומכ תחא םע
הנושארה השיגפה ירחא םימי העבראש הז ךיא ,לכמ עורגהו
הווקמו ןופלט לכמ תצפוק ןיידע ימצע תא יתאצמ ונלש הדיחיהו
תעדוי לבא ,רשקתמ אל אוהש הז לע ותוא תללקמ ,אוה היהי הזש
"תועשר"ה לכ תא ינממ חיכשמ ונממ ןטק דחא ןופלטש יבל רתסב
דחא רבד תוחפל ???...ויתועורז ןיב לא הצירב יתוא חלושו ולש
ףוס ףוסו םימי המכ יתלכא אל תושגרתה בורמ - ונממ אצי בוט
(-: .םישדוח המכ רבכ דירוהל הסנמ ינאש וליקה ינש תא יתדרי
בור ומכ ,דומח רוחב תמאב ,תמאב היה אוה - ינשה רוחבה יבגלו
יל ןתנ ,יב ןיינעתה אוה .תונורחאה םינשב םתיא יתאציש םירבגה
רתתסמ "רוהט אל" והשמש יתדשחש ילב ,ןוכנה ןונימב תואמחמ
,הנושארה השיגפה רחאלש רקובב רבכ יילא רשקתה ,ןהירוחאמ
תכלל םילוכי רבכ ונחנא רחמ ,ודצמש שיגרהל יל ןתנ לודגבו
אלו "קפאתהל" יתחלצה ותיא אקוודש הז ךיא זא .תונברב םשריהל
השיגפש הז ךיאו ?הינשה השיגפב אל םגו הנושארה השיגפב בכשל
גוסמ קוידב אוהש תושעל המ יכ ?....התייה אל רבכ תישילש
קותמו דומח אוהש ןוכנ !הז תא יל םישוע אל שממש םירבגה
המ לבא תרדוסמו הבוט הדובע ול שיו ללכב ער הארנ אל וליפאו
היפיצב יתוא םישביימש הלא ,םיגשומ אלה םירבגה אקוודש תושעל
,הנושארה השיגפב םתיא תבכושש יהשימ םיכירעמ אלש ,ןופלטל
ינאש הלא םה אקווד ,רתוי אלו סקס םישפחמ קר תמאב ילואש
ןופלטהש םעפ לכ המיעפ ריסחהל יל םימרוגש הלא ,םהילא תכשמנ
הנושארה הינשב םידגבה תא םהילעמ עורקל יל אבש הלא ,לצלצמ
השיגפב םתיא יתבכש םאש תעדוי ינאש הלא ,םתוא האור ינאש
ונחנא םג ,ןכ) םתיא בכשל יתיצר תמאבש ללגב הז הנושארה
הז ךיאו ?(םכומכ קוידב סקס תוצורו ןמזה לכ סקס לע תובשוח
יתלבה ךיתחה ילב ?הדוקנ התואב בוש ימצע תא יתאצמ עובש ירחאש
ןונחה ילבו ,התיה אל רבכ הינש השיגפש ןייצל רתוימש ,גשומ
בושש הז ךיא ???תונברב יתיא םשרהל ןכומ היה רבכש דומחה
.הז ילבו הז ילב ?דבל יתייה
.םיקחשמ לש ןיינע לכה הזש תבאוכהו תיפוסה הנקסמל יתעגה ןכל
טושפ אוה ילש לרוגה ילואו ,םהיפל תויחל ךירצש םיקוח שי ,ןכ
הלא תא תוצרל אלו יתוא םיצור אלש הלא תא תוצרל דעו םלועל
???עצמא הזיא הפ ןיא םאה .....יתוא םיצורש
Bettyל וביגה
 
1/3/03 1:34
א :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ביגהל תבייח יתייהו הרדיסה תא יתיאר םגו רמאמה תא יתארק .ואו
.המיכסמ ינאש דיחיה רבדה .ןוכנ - תויטאטפ
ףייכ אל ,ןוכנ .תאזה הרדיסל תויתייעב האור ינא ,ןושאר רבד
תא תורבוע/ורבע ןלוכ ,תוריכמ ןלוכ .תועדוי ןלוכ .הקוור תויהל
הז תא ונל קורזלו אובל ,לבא .קראפ הנול אל אוה קושה .טרסה
דועו ?ונלש םייאמקה םידחפה תא ונל תוארהלו אובל ??ףוצרפב
ץוחב םש רקש הז תא !?המל ?תוחלצומו תופי םישנ ידי לע תוגצוימ
אלש המלו .ףייכ הארנ הז הלודגה ריעהו סקסב תוחפל .םיעדוי םלוכ
השיגפל תוכחל המל ?הצור ינאש ימ םע ןיידזא אל ינאש המל ?היהי
סקס אוהש תולגל זאו תויפיצ חתפלו וב בהאתהל ףידע ,המ ?תירישע
אוה הז םע וכחת םאש תובשוח םתא ,סקס קר הצור אוה םאו ?עורג
ןח אוצמל תוסנמ ןהש ,הרובחה תונב לש תירקיעה היעבה ?ראשי
אלו ?תוצור ןתא המ לע םעפ ןתבשח ??ולה .םיילאיצנטופה יניעב
המל ?המל .ןתחהמ הבושח רתוי הנותחה יכ הארנ הרדיסה יפל .הנותח
ימ לע וכלת ,ןכתא ןיינעמש המ ודמלת ?ןתא ויהת ?םייחהמ ונהת אל
וחיוורת םומיסקמ .ןויז וחיוורת םומינימ ,ןכיניעב ןח אצומש
םידחפה ?תונהל אל המל - תוסנל ובזעו ?תוסנל אל המל .הבהא
וסנת .קודב .םיברקמ-תונכהו החמישה .םיקיחרמש ולא םה תושאונהו
אוהש חוטב אלש והשימ לש היזטנפ תויהל תוסנל םוקמב ןתא תויהל
עינמהמ אלו םינוכנה םיעינמהמ הבהא שפחל וסנתו ,ןכלש היזטנפה
ישפוח" הרטנמה תא וננשת,עורג יכה הרקמלו .דבל ראשהל דחפה לש
"!!דבל ירמגל הז
אל וביגה
 
24/4/03 13:06
יש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תיאמצעו הנונש ,תיסקס תא....בומרבא יתא
.ךיירחא ףודרל םיכירצ םה ,םירבג ירחא ףודרל הכירצ אל תא
ישל וביגה
 
17/3/05 4:58
תיגח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םשייל השקש תונובנ תוצע
תיגח ל וביגה
 
25/4/05 11:14
איהיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רתוי דוע תובוגתה לבא ןיינעמ רמאמ
איהילל וביגה
 
13/6/09 7:04
סקס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קיפסמ שי סקסל גוז ינב
http://madhafuz.insanejournal.com/
סקס
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא