םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

בכר חוטיב יריחמב תובטהמ תונהנו רתוי חוטב תוגהונ םישנ
תכרעמ

 


תדימל םאתהב תוסילופה רובע הימרפה תא תועבוק חוטיבה תורבח
ךכ ,רתוי ההובג ןוכיסה תדימש לככ .ןמצע לע תוחקול ןה ותוא ןוכיסה
םיריחמב ךכל הרורב אמגוד תוארל רשפא .חוטיבה לש ריחמה תולעל יופצ
םיגהנ וא םיריעצ םיגהנ ,םישדח םיגהנל בכר חוטיב רובע םיבגנה
בור ,ןכ יפ לע ףא .םיכרד תונואת לש ליגרהמ ההובג תומכב םיברועמה
תויגליבירפה תא תולצנמ ןלוכ אלו בושיחה ןונגנמל תועדומ ןניא םישנה
.ןתושרל תודמועה


תוברועמו רתוי חוטב תוגהונ םישנ ,םלועה יבחרמו ץראהמ םינותנ יפ לע
תובטה איה תידיימה תועמשמה .םיכרד תונואת לש תיסחי הנטק תומכב
,תיביטקרטא חוטיב תסילופ תשיכרל םיילאמיטפוא םיאנתו חוטיב יריחמב
לא תונופ םישנו הדימב קר לבקל ןתינ וללה םיאנתה תא .תמלתשמו הפיקמ
םע דחא הנקב תולעל םירומאש ,םינותנ ןהינפב תועיצמו חוטיבה תורבח
לש הירוטסיה םע םישנ רובע תויטנוולר ןניא תובטהה .הסילופה תושירד
.ןוכיס תצובקב תואצמנה םישנ וא םיוסמ ליגל תחתמ םישנ ,תועיבת


םישנל םירבג ןיב לדבהה


דוגינב .רתוי חוטב תוגהונ םישנ עודמ הלאשל תוירשפא תובושת הברה שי
השק .םירדגמ וא םייגולויב םילדבה לע קר רבודמ אל ,בושחל גוהנש המל
ןתינ ךא ,םישנ לש הגיהנה יפואל תטלוב תחא הביס לע עבצאה תא םישל
ןיב בלשל דציכ תועדוי םישנ ,תישאר .םינוש םילוקיש ןובשחב תחקל
תווחו הגיהנה יללכ לע תודיפקמ ןה .תילאנויצרו תילאנויצומא תוליעפ
.םיקוחהו םיללכה לע רבעממ רתוי לודג ששח


וליפא .םישנ ידי לע םישיואמ םניאש הגיהנ תועוצקמ הברה שי ,תינש
םילימב .סובוטוא וא תינומ תוגהנ רותב תודבועש םישנ אוצמל השק םויה
לע תואצמנה םישנ תוחפ שיש תואדו לש ההובג הדימב רעשל ןתינ ,תורחא
ןורתי תוארל רשפא םיזוחא תניחבמ ,תאז םע דחי .ןותנ עגר לכב שיבכה
.םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב רתוי החוטב הגיהנ לע עיבצמה רורב


?םישנ תולבקמ תובטה וליא


תללוכ חוטיבה תליבח .תוגילפמ תובטהל תוכוז בכר חוטיב תושכורה םישנ
םיתיעלו תוחתפמ תפלחהל יוסיכ ,קלדל החנה סיטרכ ,םירקת ןוקית תוריש
דע עיגמה הרבחה םעטמ גיצנ תועצמאב יתנש יושיר ןחבמ עצבל תורשפא םג
הסילופ םישנל קינעהל איה חוטיבה תורבח תרטמ .קסעה וא תיבה חתפ
תומייק רתיה ןיב .םירחא םיבחרנ םיתוריש ןווגמ דצל ,הפיקמו תיתוכיא
יוסיכ ,הלקת וא הנואת לש הרקמ לכב אלמ יפולח בכר תוקפסמה תוסילופ
םע גרדשל רשפא הסילופ לכ .הרירגו ךרד יתורישו תושמש רבש רחאל
.ריחמ תפסותל ףופכב תאזו םיפסונ םיתוריש


המ לכ .ןרובע דחוימב תומאתומה חוטיב תוליבחמ תונהנ םישנ ,םוכיסל
רוציל אוה וללה חוטיבה תוסילופ תא לצנל תנמ לע תושעל תוכירצ םישנש
יבגל ןיינעתהלו תוסילופ ןיב םילדבה יבגל ררבל ,תורבחה יגיצנ םע רשק
םגו תוריהזב גוהנל ךישמהל םישנ תולוכי וזכ הרוצב .תודחוימ תובטה
.תואצוהב ךוסחלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא