םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

יצחו שולשו םישולש ליג רבשמ
ןואל רדמס

 


הז ינפל הנשמ תוחפ .החמשב יתחלצ לוגעה םישולש ליג תא אקווד
ליגב .הנותחל תונכהב םיקוסע ונייה ונינשו ,רקיה יבל ריחב תא יתרכה
םייתשו םישולש ליגב ,הנושארה תבה םע יעישת שדוחב יתייה תחאו םישולש
שולשו םישולש ליגבו ,טרוטקודה ףוסב יתייה ינאו הנש תב התייה איה
היה אלש ךכ םוחו םע םילוח תיבב ויה הלודגהו אוהו ,רקיה ינב יל דלונ
המכ לבא .תורגבתהה לש הזה ןיינעה לכ לע בושחל ןמז ידמ רתוי יל
םושו סולפ שולשו םישולש תב ינא :ילע תחנ הז םואתפ ,הז ירחא םישדוח
שובכא אל םג הארנכו ,םלועה תא יתשבכ אל .תורקל דמוע אל לודג רבד
הקיסיפב טרוטקוד ,םימיסקמ םידלי ינש ,רדהנ לעב יל שי .ותוא
תאז לכבו ,רתויו (רבואהמ ץוח) יתיצרש המ לכ - וליאכ .טפרדרבואו
ןב דלונ אל דחא ףאש אוה עטקה ?והז המ ;לש תאזה תנבצעמה השוחתה
;םיריעצ ,םירענ ,םידלי תויהל םילדג ,תוקונית םידלונ ונחנא .םיעברא
הז ,םישולש ליג תא םירבוע ונחנא ,םואתפו .הילעו תורפתשה ןמיסב לכהו
,םייח וירחא ןיא - ונקדצש םילגמו ,םייח ןיא וירחאש ונל הארנ םעפש
.םייח ול אורקל ונלגרתהש המ אל תוחפל וא
רכוז ימו ,הדובע ,םתוא לדגלו םהב לפטל םינטק םידלי ,התנכשמ ונל שי
.ינא ?םייטגרנאו םיינטנופס תויהלו ונמצע לע קר בושחל ונלוכי םעפש
בוט ;דיגהל רשפא יא ,טרחתהל רשפא יאש איה היעבה .םיעוגעג הברהבו
?תונורחאה םינשה לע תוכדזהל השקבב רשפא ,םיאתמ אל ,הרוק המ ונבה
תמועל םויסה וק .הלחתהה וקמ קוחר יד ונחנאו ינוויכ דח ךילהת הז .אל
הדבועה אוה ,ונתוא ומירש השוחתל ףיסומש המ .דימתמ בורק הארנ תאז
.קוידב הזה בצמל העגהב עקשוה ,םייחה לש ןושארה יצחהמ דבכנ קלחש
תאו ילש תימצעה הכרעהה תא רפשל ידכ ימצע לע יתדבע ,םירוחב םע יתאצי
לע יתדבע בוש ,םירוחב םע יתאצי בוש ,תרצוי ינאש םיסחיה תוכרעמ
לכה יבל ריחב תא אצמאשכש ,המומע הנומא יהשוזיא ךותמ לכהו ,ימצע
וזש תודוהל רוסאו ,תינרדומ השיא ירה ינאו .םולשב ומוקמ לע אובי
הניצק יתייה .יתמשגה זא ?תימצעה המשגהה םע המ יכ ,ילש השגרהה התייה
ןושאר ראות יתישע ,הטיסרבינואל יתכלה ,םלועב לייטל יתעסנ ,אבצב
יבל ריחב תא יתשגפ תאזה הפונתבו .ישילש זא רבכ םאו ,ינש ראותו
ירחא ?הזה עגרב קוידב תורמגנ תודגאה דימתש בל םתמש ?זאו .ונתחתהו
לכש ירחא ,הכיסנל ךיסנה ןיב דירפהל תוקיספמ תוערה תופשכמה לכש
םירהוד הכיסנהו ךיסנהו ,םיבקרנ םילערומה םיחופתה לכ ,םיתמ םינוקרדה
דע רשועו רשואב תויחל רדהנ ךכ לכ היה םא ?זא הרוק המ ,קפואה לא םהל
רופיסה תא םיקיספמ ויה תודגאה ירפסמש םיבשוח םתא ,הזה םויה םצע
וניבה םה זא רבכ ירה ,םואתפ המ ?ליחתמ םצעב אוה וב עגרב קוידב
.קיספהל יתמ ועדיו גניטיירב


תויחל יל אצי ךכ לכ אל םצעב .רשועבו רשואב תויחל לק ךכ לכ אל
החוטב אל ינא ,םייחה לע לקהל לוכי רשועש חוטבש תורמל לבא ,רשועב
ירפסמל םיענ היה אל טושפש יל הארנ .הכיסנהו ךיסנה לש רשואה דוס הזש
,ןוירהב וליק םישולש התלעה הכיסנהש הז לע רבדל ליחתהל תודגאה
ךיסנהו איהו ,ןטק ןואכיד הל היה הדילה ירחאו ,תבאוכ התייה הדילהו
,תולודג תובירמ אל .םעפ ידמ ובר םהו הנישה רסוחמ םיינבצע ארונ ויה
םגו .דמחנ היה הזו ,דובעל הרזח איה ךכ רחאו .ולאכ תונבצעמ קר
רתוי הברה םגו ,דמחנמ רתוי הברה םצעב .השק ךא ,דמחנ רבד איה תוהמאה
.תרחא המישרל ןיינע הז לבא ,השקמ
שופיחהש הניבמו דחא רקוב המק איה ,יצחו שולשו םישולש ליגב ,םואתפו
ךיסנה יכ) הלש תוריחבב החילצה וליפאו התצרש ןאל העיגה איה ,רמגנ
םישולשב הז לע רומשל קר ראשנ וישכעו (רזועו בשחתמ ,בהוא ,ךמות רבג
תוחפ הברה הז תגשה רבכש והשמ חפטלו רומשלש איה היעבה .תואבה םינשה
הברה תורצ םע השק רתוי הברה הדובע תאז .ותוא גישהלמ רדהנו שגרמ
לשמל .תרחא וא וז הער הפשכממ תויטנמור תוחפ הברהו תולודג רתוי
חוכ ןיאו ףסכ רסחשכ לשמל ,םילוח םירוההשכ לשמל ,םילוח םידליהשכ
םייאמו רופא רתוי הברה הז .תימוימויה הרגשל רבעמ והשמ תושעל תאצל
.םיעשרב םחליהלמ


תיבה תא םיבזועש םינקדזמ םירבגל ילצא רשקתה דימת םייחה עצמא רבשמ
תוננערהמ והשמש ידכ ילוא ,הנש םירשעב םהמ הריעצ השיא תבוטל
םייניע םהב הלתי בוש והשימש ידכ ילואו .םהילא קבדי הלש תומימתהו
לכתסהל תלוכיה תא ןיא רבכ םליגב םישנל ירה ,תונימאמו תוצירעמ
אל הלוכי יתייה אל ,הצור יתייה םא וליפא .והשימ לע תרוויע הצרעהב
,ןקדזמ רבג אל ינא .רזחשל רשפאש רבד אל הז תומימת .תחקופמ תויהל
טולימה תורשפא ילב םייחה עצמא רבשמ תא תרבוע ינאש יל המדנ תאז לכבו
ינא .הז תא יל השוע אל שממ הז יכ טושפ ,תוסקוסמו תוריעצ תועורזל
.ינומכ תעדומ השיאל האיכ ,םינפבמ תונורתפ אוצמל הכירצ
רתוי תצק םישענ טושפ םישנא .הז לע רבדמ אל דחא ףאש יתוא זיגרמ
רוא תוחפ תצק םע ,םירופאו םיפופכ רתוי תצק ,(ארקנ הז הככ) םילאיר
לכ .הז לע םירבדמ אלו ,םייניעל ביבסמ םירוחש םילוגיע רתויו םייניעב
ןאכ יללכה בצמה יכ .וכרדב בצמה תא לבקל דמולו דבל הז םע דדומתמ דחא
הדות דיגת ?רשואמ ירמגל אל אוהש הז לע ןנולתהל זעי ימש ,השק ךכ לכ
השקבב תוחכפתה ךרע ינייע ?רשוא .האלה ךישמתו ,אירבו יח התאש
.םויה רדס לע םיבושח רתוי תצק םירבד שי ,חומה תא לבלבל יקיספתו


יל השק טושפ .ימיטפוא םדא ינא ,הכ דע הכפשנש הרוחשה הרמה לכ תורמל
הדובע תאז התוא דבעלש יתאצמ ,הלחנה לא יתעגה ףוס ףוסשכש הז תא לבקל
םהילע רבגתהל ,םיישקב םחלהל תבהוא ינא .יתבשחש הממ השק רתוי הברה
םה ,אוה ךופהנ ,יתוא םידיחפמ אל םינוקרדו תוער תופשכמ .םדקתהלו
םוקל ?ילש ןבה לש יכב ?ילש תבה לש הלחמ לבא .היח שיגרהל יל םימרוג
ןאכ שי ,םירדגומ םיביוא ןאכ ןיא ?הדובעל תרחמל תכללו הליל לכ וילא
וליפא וא םדקתהלו חתפתהל חוכ ןיא הפוסבש ,תימוימוי תודדומתה קר
.טרסל תכלל


הקד אלו םידלונ ונחנאש עגרב םיליחתמ םייחה ,םירשעה תונב ייתוריקי
ונהתו ,בלה ןורבשמ ונהת ,תואדווה רסוחמ ונהת ,עגרהמ ונהת .הז ירחא
תולוכי ןתא ובש עגר לכמ ונהתו ורסייתת ,וטבלתת ,וילע תורבגתההמ
יבגלו .ךכ רחא רזוח אל הז .עירפי דחא ףאש ילבמ ןכמצעב זכרתהל
בהלתהל השק רתוי תצקש ןוכנ הז -סולפ םישולשה ינב ירבחו יתורבח
םג שי לבא ,םיגאדומו םיהק תצק ונייהנש ןוכנ הז ,רבד לכמ שגרתהלו
םירבד תולגל ,שדחתהל רשפא ליג לכבו .ונמצע תא ריכהלב םיבוט םירבד
םירשע ינב תויהל רשפא יא ,הזמ ץוחו .תועודי אל םיכרדב תכללו םישדח
.בלש אוהש הזיאב םמעשל ליחתמ הז ,חצנל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
23/11/02 22:04
רומ :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
יכ) הפהמ םילימה תא יל תאצוהש השיגרמ ינא .תקדוצ תא המכ ,ואוו
רתוי תצק םיבורקה ידידי דיימ ,הזכ והשמ דיגהל הזיעמ ינאשכ
אל .שיש המ ,הארנכ ,הז זא .(הפצוחהמ םילחלחתמ םיעבראל ינממ
?ןוכנ ,ארונ אל םג לבא ,והשמ
רומל וביגה
 
24/11/02 13:32
וליל :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,סולפ םירשע לש םייניע דעבמ אוה תבשוח ינאש המש תויהל לוכי
לבא


.הרעסב ותוא שובכא .םלועה תא הנשא ינאש יתבשח אל םעפ ףא
שי ,"הלודג היהא ינאשכ תויהל הצור ינא המ" תעדוי אל דוע ינא
.תרחאל תחאהמ הזז ןמזה לכ ינאו תויצפוא יתש
םילכתסמ ילש ליגב םישנא םג .םלועה תא אל ,ימצע תא הנשא ינא
יתישע אל דועו (חיננ) 26 תב רבכ ינא ,טייייש ,םירמואו הרוחא
שי ,תיב יתינק ןכ ,(הנשמ אל לבא ,ינא אל)ראות יתישע ןכ ,םולכ
הז ,תאז לכבו ,(אל רורל) רבח םג ילואו תבהוא ינאש הדובע יל
?שיש בוט יכה הז -רמא ןוסלוקינ ק'גש ומכ וא ?לכה
.הז תא תבהוא ינאו ,שיש בוט יכה הזש תעדוי ינא
המ תא" םיגישמשכ םגש תעדויו ,םירה לש תוגספ לע תבשוח אל ינא
תומולחה ומכ אל ,ילאיווירט הארנ הז "....ליג דע תושעל וניצרש
.ונלחתהש ינפל ונל ויהש
ינא הככ לבא ,(22) גלפומה יליגל תצק הרזומ היאר תאז ילוא
.תבשוח
ןגל האיש הזכ ,לגע וקובוסוא לבא ,הנבא אל ינא ריוואב תונומרא
.רשוא יתוא אלממ רבכ הזו ,ןיכא ןכ ילוא ינא ,ןדע
תבשוח אל ינא ,"והשיתמ" הרקש םיבשוח ונחנאש הזה אלפומה רבדה
אל ,הזה וישכעה םע השוע ינא המו ,וישכע לע תבשוח ינא ,וילע
אל זא ,בוט ."םולכ יתישע אל תאזה הנשבו הנש הרבע" לש תובשחמ
דוע יתפסא ילוא ?השדח הדידי יתרכה ילוא לבא ,םוטאה תא יתחציפ
האלפומה החוראה תא יתישעש הנשה התייה תאז ילוא ?התיבה לותח
.הנש קר תאז ?המ זא .הנש םתס התייה תאז ילואו ?איהה
.ילש הבוגתה םע ןאכ יתפחסנ תצק ,בוט
תא הככש תעדל בוצע תצק םא םג ,אורקל דמחנ היה ,הרקמ לכב
שיש המ לע החמש תא םוקמ והשזיאבש תעדל דדועמ תאז םע ךא ,תבשוח
!!!שיש בוט יכה תמאב ,הזו -.ךל
ולילל וביגה
 
 
25/11/02 16:14
באוי :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
וקובוסואה תא דחוימב . דואמ יתבהא
באויל וביגה
 
 
27/11/02 10:10
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
רתוי ימצע תא ריבסהל הכירצ יתייה ילוא .ךלש הבוגתה לע הדות
"םלועה "שוביכ" .ןואילופנ תויהל ןוצר םוש יל ןיא .בוט
הממ רתוי וא יתיוויקש הממ רתוי יתישעש שיגרהל הז יליבשב
רתויב דומעל .יליבשב היה הזש המ הז תוחפל וא .ינממ ופיצש
לעו םלועה לע םישדח םירבד תולגל ,רגתא היה ימצעל יתבצהש הממ
,ןמז יל ןיא עגרכו .םישדח םישנא ,םישדח םימוחת ריכהל ,ימצע
ףוס אל הז .םידלי - תיב - הדובע לש לולסמהמ תאצל ףסכ וא חוכ
םישדח םירבד בגא .בזכאמ תצק הז לבא ,ךתיא המיכסמ ינא ,םלועה
?לגע וקובוזוא הז המ (יליבשב)
רדמסל וביגה
 
25/11/02 18:01
ייא.ןא :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
ינאש תנווכתה אל ילואו ,ךלש ליגה תיצחממ רתוי הפיט ינאש תורמל
בצממ תדחופ ינדועו יתדחפ דימתש דיגהל הלוכי ינא ,ביגא וא ארקא
דיתעה לכו וילע תזטנפמ ינאש המ לכ ירחא ,והשלכ בלשבש ,הזכ
שפוחל עיגא אל ינא ,םולכ הזמ אציי אל ףוסב -ימצעל הנוב ינאש
עיגא ינא םא םגו ,ותוא םישפחמו וילע םירבדמ דימת םלוכש לחוימה
יל ןתיי אל אוה ,יתננכיתש ומכ לודג היהי אל אוה -יסחי רשואל
תטלחומו הרורב תרגסמ ךותב יתוא "אלכי" אלא הצור ינאש המ תושעל
.((חטב ןכ) תירפכ הביבסב יטרפ תיב) בלכו לעב ,םידלי 3 לש
.הדובע ,םידלי ,הדובע ,החפשמ ,הדובע ,הטיסרבינוא ,הדובע ,ל"וח
.ליגרה לולסמה
םיכישממה רודש המ לע החמשמ תונורחאה םינשה םישימח תא תולבלו
.ינא אלו ,וייחב תושעל חילצמ


אוה ילואו אוביש יתיצר אל דימתש רבדה ,הבהאה ייחב ,הזמ ץוחו
.גוזה ןב םע םוימויה ייחב הרגשהמ הבזכאה הז וישכע אב
דצמו ,םימעפל דבל תצק ,םעפ ומכ תויהל ןוצרהמ ,הייפיצה-רסוחמ
.ראשה לכו הנבהל הייפיצהמ ,ןמזה לכ דחי תויהל ןוצרהמ ינש
.םלענ והשמ ,וראשנ הנבההו הבהאהש תורמל


הז םא ,הרקש ירחא ךמצע תא םיספותו עגרב םיטלוקש והשמ הז םאו
ךלש תומולחה יבגל ,ךייבגל הז יכ ךכלכ ךתוא לטלטמש והשמ
הזה ןטק-לודגה ןיינעה םא ,םעפ ךל ויהש וא ךל שיש תונוצרהו
רבודמה רבשמה יל השעי המ ,תוהתל יל םרוגו וישכע יתוא לטלטמ
??הנש 16 דועב
ייא.ןאל וביגה
 
 
27/11/02 10:33
רדמס :תאמ
.יצחו הרשע עבשו יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
האב הקווד ואל המכוח .תבגהו תארקש החמש דואמ ינא :ןושאר רבד
תעגעגתמ ינא :ילא רשקב .הברה יד שי ךלש יל הארנו ,ליגה םע
םינוש םירבד ןומה תושעל רשפא .םיריעצשכ שיש "ספה בחור"ל
דומלל רשפא .הרטמה וק תניחבמ לובגה םה םיימשהו ליבקמב
,םלצל ,ןורטאיתל תכלל ,רתנספ ןגנל ,הימיכ ך"נת ,תורפיס
.הריכמ תאש שדח םדא ןב לכמו השוע תאש שדח רבד לכמ שגרתהלו
.םויה לש תועשה 24- ב תבייח ינאש המ תא תושעל יל השק וישכע
הדובע) .יתרחבש לולסמב האולכ תצק ינא ,תרמאש ומכ ,הזה ןבומב
גשיה תשוחתו תושגרתה שי ומצע לולסמב םג לבא .(החפשמ -
יתלב יל הארנו יתרקחש והשמ ןיבהל החילצמ ינאשכ לשמל ,תולודג
רתוי) ילש תבל םייתנש תדלומוי תגגוח ינאשכ לשמל ,ירשפא
לולסמל ץוחמ תאצל םיחילצמ ונחנא םעפ ידמו .(הנממ יתשגרתה
ילב תיבהמ ונאצי אלש הנש ירחא הפק תיבל ונאצי עובש ינפל)
(!שדחמ ילעבב יתבהאתה שממ ,םידליה
םסקהו רבח ךל שיש תויהל לוכי .ךילא - וישכע .ילע ,רומאכ ,הז
אל הז (.הבהאה יח יבגל וילע תבתוכ תאש המ הזש יל המדנ) ?גפ
.34 ליגב וא 17 ליגב ךתוא לטלטמ הזו ,הרוק הזשכ םיענ ךכ לכ
רוביח ,ןמזה םע הקימעמש הבהא ?ינושארה םסקה ירחא ראשנ המ
תודידי וא ,רחא דחא ףא םע ךל התיה אלש הנבה ,קתנל רשפא יאש
םע הנתשמ ןכ הז יכ ,עגרכ תשפחמ תא המ תעדוי אל ינא ?הבוט
רתוי הברהבו הנבהבו רוביחב ,הבהאב תקפתסמ טלחהב ינא .ליגה
יתייה אל לבא .םישדוחמ םסק יעגרב - םעפ ידמו .תודידימ
ךל היהישו ,החלצהב - יטילחת אלש המ .לגרהבו תודידיב תקפתסמ
.בוט ןומה
רדמסל וביגה
 
26/11/02 2:00
mish :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
:רמאנ רבכ ךכ לעו
ןטשה ןמ ןוזפיחה
ישילש ראות שי דימת הזמ ץוחו
םלועל ביבסמ יתחפשמ לויט םתס וא
זיעהל קר ךירצ
" ךירצ" ה עוביר תא ץורפלו
החלצהב
(: קי'צמולש רבכ היהיש ילואו
mishל וביגה
 
27/11/02 6:04
סיריא :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
.הז תא הבתכש המיסקמה רדמס תא תבהוא םתס ינאו
סיריאל וביגה
 
 
27/11/02 10:36
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
םילוחכ םימש שי ןאכ) !רבכ ירזחת !סיריא ךתוא תבהוא ינא םג
(!שמשו
רדמסל וביגה
 
27/11/02 7:40
דכול :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
ועגנ אל תבתוכה לש תורצה לבא הז תא דיגהל רעטצמ תמאב ינא
קלח וליפא לבקל םיתמ ויהש םישנא דואמ הברה שיש עדוי ינא .יבלל
,גוז ןב אוצמלמ ושאיתהש םישנא הברה שי .רדמסל שיש הממ ןטק
תלוכי םהל ןיאש םדא ינב ןומה שי ,םהל םיאתמ אל םגוז ןבש הלאכ
ביטיה אל לרוגהש םישנא ללכבו ,םיאמדקא םידומיל דומלל תורשפאו
.תבתוכה םע ביטיה אוהש יפכ םמיע
םישנא תדע לומ ךלש יסיסעה קייטסב ףפונל הז ,רדמס ,השוע תאש המ
.חולמ קיפסמ אל אוהש ןנולתהלו םיבער
דכולל וביגה
 
 
27/11/02 10:49
רדמס :תאמ
עוושמ סומינ רסוחל הבוגתב
לק יל היהש רמא ימו ?פוטה הז םיאמדקא םידומילש רמא ימו
ןורשכ יל שי ,ןכ ?דחיב ונל ףיכ דימתש רמא ימו ?גוז ןב אוצמל
רבכ ףוסבו ,תחתה תא יתערק ,השק יתדבע לבא ,הקיסיפב םיוסמ
שממ אל הישעתבש תולגל ידכ ,טרוטקודה לש םויסה וקל יתלחז שממ
תונורבש לע .תיטרואית הקיסיפב טרוטקוד םע םישנאמ םישגרתמ
םה יכ ,רפסל ליחתהל הצור אל וליפא ינא ,םירוחב לשב ילש בלה
ירחא ,ילעב םע ילש םיחוכיוה תאו .יתוא וליפא םינינעמ אל רבכ
ןושיל הצר אל קוניתה וא ,האיקה הדליה יכ םהב ונשי אלש תוליל
.רקי דכול ,ךל תכסוח ינא -
יתטחש ינא לבא .וישכע יסיסע קיטס יל שי - ךתיא המיכסמ ינא
,שאה לע ותוא יתישע ,ותוא יתלביט ,קיטסה תא יתכתח ,הרפה תא
.ותוא לוכאל חוכ יל ןיא וישכעו
ךירצ .דיצב רמגנ אל הזש עדת קר .דוצת ךל - בער התא םאו
.ודבעיש ידכ םיסחיב (רתוי הברה הברה הברה) רתוי הברה עיקשהל
.רדתסמ לכה זאו "ןוכנה םדאה תא שוגפל" :לש הזכ םסק ןיא
.הליחתמ קר השקה הדובעה ןוכנה םדאה תא םישגופשכ
רדמסל וביגה
 
 
27/11/02 12:44
דכול :תאמ
עוושמ סומינ רסוחל הבוגתב
חוכשל ךל רוסא .דבל לכה תישעש הדבועה תא ךירעמ תמאב ינאו
ןניאש תוביס ללגב ולשכנו ךלש בצמל עיגהל וסינש םישנא שיש
ךלש רמאמה םוסרפב םגפל םעט האור ינא .חרכהב םהב תויולת
אל הייפהפי הרוחבמ הפצמ ינא .םישנאב עוגפל לולע אוהש הזב
שי .וליקב התלע איהש ךכ לע תרעוכמה התרבח ינזואב ןנולתהל
החמש אל תא םאו חלצומה ךקלחב חומשל ךיילעו ,הברה ךל
לש םהיתושגר לע רומשל ךיילע ,תונושמ רקיעבו תונוש תוביסמ
.ךממ םיחלצומ תוחפ תצקל םיבשחנה םישנא
ךבצמב היהא ינא ,ךליגב ,םינש שש דועבש ךירעמ ינא ,ימצעלשכ
ינאש ךכ - ךרדב ינש ראות ,שי תחלצומ הרבח - רתוי וא תוחפ
.האנקמ רבדמ אל
לוכאל ךרטצא ינא השיגרמ תאש המ תא שיגרא ינא םא ,ינש דצמ
(:םיליכא םיכסמ זא דע ואיצמיש הווקנ ,ךסמה תא
דכולל וביגה
 
 
28/11/02 9:56
רדמס :תאמ
םדאב יולת לוכה אלל הבוגתב
לע רבדל ןהל רוסא ןהל שי םאו ?תויעב ןיא תויפיפיל המ זא
?עגפי והשמ ילוא יכ הז
השק הפיל םגש עומשל דמחנ היהי הלש תרעוכמה הרבחל ילואו
?םייחב לכה אל שממ הז יפוישו
שי יחש ימ לכ לע ."ךקלחב חומשל ךילע" .דסחתמ תצק התא
ףידעמ התא ילוא ?ןוכנ ,הרוק שממ אל הז לבא ,וקלחב חומשל
תאו ,ותוא הקרז /התוא וקרזש תאז לע ףלאה רמאמה תא אורקל
יכ ,םישנ וא םירבג ,רתוי הווש ימ לע ףלא םירשעה חוכיוה
הברה .דחיב החפשמ םיקהלו דחיב תויחל רשאמ םחלהל לק רתוי
ללכב רושק אל הזו ,ינומכ םישיגרמ יליגב םישנא דואמ
.םייחב בלשל רושק הז .רחא וא הז ראותל
היה ולש םייחב ןטק והשמ םאש חוטב הריכמ ינאש ימ לכ
אל הזש הז ןאכ דיגהל הסנמ ינאש המ .רשואמ היה אוה ,הנוש
המ לכ לע יכ בלש לכב ךל שיש הממ תונהל ךירצ .הככ דבוע
אל הארנכ עוקתש ימ .והשמב םלשמ התא םייחב גישמ התאש
עגעגתמ רבועש ימו אבה בלשל רובעל לש ריחמה תא םלשל הצור
שיגרהל ךירצ" הזכ רבד ןיאו הז הככ .םדוקה בלשל םימעפל
ץוח .הז תא דיגהלו רבד לכ שיגרהל רתומ דחא לכל ."בוט
יל תשדיח אל הקירפאב םיבער םידלי שיש יל דיגהל רשאמ
ילע רבוע תמאבש המ לע ןאכ תרפסמ תאז תמועל ינא .םולכ
.םישיגרמ םהש המ עיבהל םישנא דוע ררחשי הז ילואו
רדמסל וביגה
 
28/11/02 18:58
דכול :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
תויעב םע םישנא המכ הארש דחא רותב .טקט ךל ןיאש דיגא ינאו
לוכי ינא םזינויצטקפרפמו קוניפמ תועבונה "תויעב" אלו תויתימא
.ךל שיש המ לע הדות םימעפ רשע דיגהלו קותשל הכירצ תא ,ןכש רמול
דכולל וביגה
 
 
29/11/02 4:40
buttercup :תאמ
ךל אבש המ ידיגת תאל הבוגתב


?ןנולתהל רתומ ימלו תויתימא תויעב ןהמ טילחמ התא תוכז וזיאב
התאש המ ןיבל רדמס לש תושוחתה ןיב רשקה קוידב המ ,הזמ ץוח
?"תויתימא תויעב" רידגמ
/ הטיסרבינואל םמצע תא וחירטה אלש םישנא םימייקש ללגב ,המ
רדמסל זא ילוכו םירישע םירוהל ודלונ אל / גוז ןב ואצמ אל
?תורתומ הז ?הצמחה לע ןנולתהל רוסא
הברה הז שריח תויהל יכ ןנולתהל בער םדאל רוסא לקשמ ותוא לע
...עורג רתוי
buttercupל וביגה
 
28/11/02 21:23
הנפד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
לוטלט לטלט ךלש יצחו שולשו םישולשה רבשמ ,דיגא המו רמוא המ
הפ םיקיר םייחה .(תדלוה םוי םייתרחמ) ילש 28ה רבשמ תא דחו רצק
רעתכ תודחו תונכ םילימ אורקל ומכ ןיאו ,הרמהו הרקה הלוגב
תאש ךל דובכה לכ .םיימצעה םימחרה לש יעגרה הריבצב בצמ יונישל
,ילו ,ללכב לק אל .ךמצע תא תלדגמ+לעב תלדגמ+םידלי תלדגמ+תדבוע
יחל הכו חוכ רשיי-זא .השק דואמ הארנ הז ,תובלכה יתשו לעבה םע
הז תא תושעל לע רבדנ אלש ,ללכב הז תא תושעל תוחילצמ םלוכ אלו
לכ תא יתישעש ירחא ,ילש םירשעה תונש תליחת תליחתב ,םעפ .בוט
םינויזו םילויטו םימסו םיפמרטו יתיצרו יתניימדו יתלוכי קרש המ
השיא יל הרמא ,ןכות לכ רסחו טורמו קוחש היהנ לכהו ,אל המו
תא תוארל איה תיתימאה המכוחהש ינממ הלודג הברהו המיסקמו המכח
תוארל לוכי דחא לכ םילודגה םירבדב .חרפב .םינטקה םירבדב יפויה
זאמ םינש ששמ רתוי ורבע .דוסה הז םינטקב לבא ,יפויה תא
יתמישנ םימעפלש תמאבו ,תאזה תולכתסהה תא יביל לא יתצמיאש
דועו דועו ,ילומ בוחרב םירז ינש ןיב קוביח ,ץעמ ,חרפמ תקתענ
הניש טלחהב הז לבא ,תמכחותמ םייח תייפוסוליפ אל חטב תאז .דועו
.תמייוסמ הדימב יתואו ילצא
דואמ והשימ תמאב תאשו השק תמאב הז השוע תאש המש יחכשת לא
ןטק ןפואב ךל ריזחי ןטקבש יפויה ירחא שופיחה ילואו .דחוימ
.ויקלח םוכסמ לודג םלשהש הדבועה תא ימויםויו
(הילג לש תוחא)הנפד
הנפדל וביגה
 
 
28/11/02 23:38
דכול :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
הפצמ תא ךיא זא ,םייקנעהו םילודגה םירבדב םיפיה םירבדה תא
17 לע תונשיש תוכיסנ ?םינטקה םירבדב הז תא תוארל םהמ
תותרשמה ינזואב תוננולתמו ,הנופאה תא תושיגרמ םינורזמ
.תודלוח םע ףתרמב תונשיש
.םילותיחל קקזנ אלו ךילגר לע דמוע התאש עגר לכ ךירעהל ךירצ
דכולל וביגה
 
 
29/11/02 14:34
רדמס :תאמ
םיאור אלש םישנא שיל הבוגתב
?הצורמ .הכירעמ ינא
רדמסל וביגה
 
 
29/11/02 14:27
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
ידמ רק אלש הווקמ ינא .יביל תא תחמישו המיסקמ תא ,הנפד
!ץיקה אובי םישדוח העברא השולש דוע ,הרקמ לכבו ,הלוגב
יארת דימתשו ,םיבוט םירבד ןומה ךל ורקייש ,ךל חמש תדלומוי
.םינטקה םירבדב יפויה תא
?הכונח לש ןושאר רנ םויהש בל תמש
רדמסל וביגה
 
2/12/02 12:13
ggol :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
לע הרקיעב תתתשומ הלידגהו םייחה ךרע רבדב תימינפה הסיפתהשכ
םיינכט םירטמרפו (הטיסרבינוא ,אבצ) תוכרעמב דוקפית לש םירואית
איצמי והשמ ףוס ףוס ילואו רוספורפ תויהל תוכחל הז ראשנש המ
רוהנל ולכוי םיממעושמה לכש ידכ יעיבר ראות לש עטקה תא רבכ
?האלה
ggolל וביגה
 
2/12/02 14:11
רואיל :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
תרחבש םייחה לולסמב :ךרדה לכ ךרואל רדמס ךתיא ההדזמ ינאש המכ
לש םינבלה תולילה ךל
םלועב םילויטה םימוחתה ראשב תעדלו דומלל ןוצרה םינחבמל תושירח
ומכ 30 ליגבו תילכת אלל םלש אל םולכש הבשחמה , תויווחהו
םיראת םע יתונש ימורממ הניהו הדיל ,ןוירה ,הנותח -םירפסב
רשואה אל שממ הזש השגרה שי םיסקמ לעבו עגשמ קונית םיצצופמ
תוישיאהו תונטקה תוידגרטהו שיא שיא .אל שממ .ול יתלחיש ףסכנה
ךרדב יפוסה ןחבמב לשכי םא םלועה ףוס ויניעבש ימ שי ולש
םג שיו תרחא יהשמ ףידעה התצרש רוחבהש וז תא שיו טרוטקודל
בוצע םג םימעפל ילש םלועבו םיעוגיפ םנשי ץוחבו םחלל םיבער
םע םילשהל השק דואמ .לכה יל שיש בושחיש והשמ היהיש תורמל
דע לבגומ יתלב ןמזל עוסנלו קית זוראל לכוא אל רתויש הדבועה
.תיעבט הציקי םע םיפוצר תולילל תעגעגתמ ינאש המכו .ףסכה רמגיש
קתרמו שדח רוחבמ שגרתא אל רתוי ?והז וליאכ?םישוגיר םע המו
?הנושארה םעפה לש וזה תרומרמצה תא שוחא אלו יתרכהש
העידב ינא זא יתוחלצהב תפנפנמ ינאש םיבשוחש הלא לכל םויסל
תחתה תא יתערק ינא ,דמול דומלל הצורש ימ ולרוגל יארחא םדאש
םלועל איבהלו דסמתהל ,ןתחתהלל הצורש ימ .םידומילה תא ןממל ידכ
םגו ומצעמ קינעהל ןכומ,ךכחתמ ,שגפנ ,שפחמ ,ךרדל אצוי םידלי
. הרטמה םודיקל תרחא וא וז הדימברשפתמ
.עצמאב קר ונחנא ךרדה ףוס אל וז ,תימיטפוא רתוי תצק המינב
רואילל וביגה
 
3/12/02 3:55
סיריא :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,תיביטקייבוא םימעפל :איה הטנאופה .הבתכ רדמסש המל הטנאופ שי
הזש םישיגרמ םינפב תאז לכבו ,בוט וליפאו רדסב לכה ,תיטרקנוק
.הדוקנה קוידב וז .קיפסמ אל
םהל שי ,תינוציח ,תיטרקנוק םגש םישנא שיש ?רמוא התא המו
- תירקעה הדוקנה תא תספספ ?רבדל םירחאל שי המ זא ?תויעב
לש תימינפה היווחב ,םינפבמו םלשומ הארנ הז ץוחבמש ,קוידב הזש
.קיפסמ אל הז ,םדאנבה
הערה םתשוחתל רוקמה תא םידקממש םישנא שי :ךפהל םג לעופ הז
םהל הרקש וליפא וא ,'םהל רדתסה אל'ש ,יטרקנוק ,ינוציח ןיינעב
ןמזה םירקמהמ קלחבו ,דואמ ער והשמ הרק תמאב םימעפל .ער והשמ
םישנא הזכ הרקמב ,רשק םוש ילב לבא .רוזעל יושע תמיוסמ הדימב
םרוגל קר רושק אל תוקפוסמה רסוחמ המכ םמצע תא םילאוש אל
.וילע עיבצהל לקש הזה ינוציחה
טעמ אל לבא ,תוקפוסמה רסוח ןיינעב םירבגל םישנ ןיב תוושהל השק
ילוא ?לודג רתוי ונלש רותיווה ילוא .הז תא תושיגרמ םישנ
וליאכ םישנו ,'בייחתהל םיצור אל' םהש דיגהל ולכי דימת םירבג
רותיווה ,סלכת לבא ,(לודג סנ תמאב הזו) 'החפשמ גישהל' תוכירצ
,החפשמ םיקהל יתרחב ינא .קנע אוה שפוחהו תוימצעה לע ונלש
שי ,לבא ,ילב בוט יל היה אל רבכ יכ בושו בוש ךכב תרחוב יתייהו
אל אוה רותיווה םא םג .רותיוו ןומה הזב שי .לבא הברה
לבא ,ןקתפרה וליאכ ןקדזמ קוור תויהל הצור ימ המל) יתואיצמ
ןכ ,ונינפלמ .ונירוחאמ םיריעסמה םירבדה ןיידע ,(ונמז ףלחש
/ אמא תויהל דבכ יד םצעב הז .תוגאד דואמ הברה םגו ,ןטק גנוע
.אבא
סיריאל וביגה
 
5/12/02 15:49
Ms. Pilpelet :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,לעב הכ דע ףוסאל יתחלצה ךומכש יתאצמו ילש יאלמה תמישרב יתקדב
ףוסאל יתחלצה םינש םג .אתנכשמ וליפאו הדובע/ראות ,םידלי ינש
תורתי םינש ןתוא ללגב הארנכו רתוי תצק וליפאו ךומכ
םירבשמ ומכ ,ךלש רבשמהש ךל רמול הלוכי ינא (רפסמב שולש)
אוה םג ,ןמיס ריאשהל ילבמ ךנורכזמ ומלענ רשאו ,תיווחש םימדוק
.חכשיהלו ףולחל ופוס
ונחנא - ךשמתמ תונילול השעמ ןה ,יניעב ךכ ,םישנכ ונלש םייחה
יכ ונל המדנש םעפ לכבו .תויובייוחמ ללש ןיב טטהלל תושרדנ
ריואה לא תוקרוז ונחנאש הזה םירודכה ץבקמ לע טלתשהל ונחלצה
ףסונ רודכ ונילא קרזנ ,דחא ףא טומשל ילב קורזלו סופתל חילצנו
.שדחמ לגתסהל תובייוחמ ונאו
תובורק םיתיעלש) ששחה םושמ ןה ;רבשמב הכורכ תולגתסה תפוקת לכ
תא ץיפקהל ונחלצה םדוק םאש םושמ ןהו הטילש ןדבואמ (שממתמ םג
יטנמור עובש ףוס ונמצעל ןגראל הינשה דיבו תחא דיב םירודכה לכ
ףודפד וליפאו תיאקיטמסוקה לצא גנעמו ךורא רוקיב ,ץראה ןופצב
יעוצקמה דעיה שוביכב עייסי םהמ דחא) םישדח םירפס העברא השולשב
תושעל המ ןמז תוצלאנ ונא ףסונש רודכ לכ םעש ירה ,(ונלש אבה
.תונטוטהלה השעמ תא הכלהכ עצבל ידכ םיידיה יתשב שומיש
םע תוכראתמו תוכלוה תולגתסהה תופוקתש תורמל - המ תעדוי תא לבא
רודכה לע םג טלתשהל תוחילצמ ונחנא רבד לש ופוסב,ףסונש רודכ לכ
הב עצבל רשפא בושו תרחאה דיה תנפתמ רחואמב וא םדקומבו שדחה
.םיגנעמ םירבד רופס ןיא
ינאש םשכ ,יצחו שולשו םישולש ליגב דחוימב רבשמ תרכוז אל ינא
תא ,ייחב יתרבעש תוברה תוניחבה תא הווילש רבשמ לכ תרכוז אל
לכ תדיל תאו ילש תויגוזה תא ,הדובע םוקמ לכב םינושארה םישדוחה
יתאצמש דע תוחונ רסוחלו הלטלטל םרג יוניש לכ .םידליהמ דחא
,תובשחמל ןמזו םוקמ תונפל יתלוכי בושו ילש ןוזיאה תא שדחמ
לכ ונתוא םיוולמש וללה םירבדה לכל - תווקתלו תויפיצל ,םיגיגהל
.םעפ ףא םירמגנ אלו םייחה
.ילש םייחל ףסונש ךבדנ לכ םע םירפתשמו םיכלוה קר םירבדה יניעב
רתוי םירישע ילש םייחה םישולש ליגלו םירשע ליגל האוושהב
הז תאו - םוי לכ םעש תורמל ,רבועש םוי לכ םע רשעתהל םיכישממו
.טטהלל ישוקה לדג - שיחכא אל
,ונלש יאלמה תמישר .יתוא תקחצה .תרמוא תא ,רתוי בורק םויסה וק
לש םנמז עיגה וישכע .דוסיה יכרצמ לש המישר קר איה ,יתריקי
.הקיתמה ירבד
Ms. Pilpeletל וביגה
 
 
31/12/02 14:08
ןורש :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
.(תויניצ ילב) םיפלאמ םירבד לע הבר הדות


?תיזיפה תונקדזההמ דחפ לבא ךב ןיא םאה
תכיעד לש םינושאר םינמיס לבא ,תבתכש המ לכ םע ההדזמ דאמ ינא
ףוגה
...דאמ יתוא דיחפהל םיליחתמ
ןורשל וביגה
 
 
2/1/03 10:04
Ms.pilpelet :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
לע ונרביד ;ירמגל רחא לולסמל ןוידה תא הריבעמ תא ,יה
הבוט תינלופ החפשמ לכבש ולא לע אל ,םייחב םיבוטה םירבדה
.ופט .הדיצה הקירי ךות ,שחלב םיריכזמ


לצא דחוימב) תושק תולחמ :םהמ דחפל םירבד הברה ךכ לכ שי
הז םואתפ) תומחלמ ,(םידליל אל קר ,בוש) תונואת ,(םידליה
ונלש הרקמב וא) הנקיזה ,םידחפה לכ ןיבמ .(ילאוטקא ךפה
.רתויב ןטקה דחפכ יניעב תמדנ (ךילהתה תלחתה


בג באכ ילצא ליחתה ילש םירשעה תונש עצמאב אוהש הפיא
הרוצב ,יל וריכזה "ייא"ל "יוא"ה ןיב ,יתעמשהש םיטפשמהו
לכ םע ,ילש אמא תויהל הלדג ינא זא .ילש אמא תא ,הדיחפמ
טבמב םהילע יתלכתסהש ולא ,םקלח תוחפל וא הלש םיאולחתה
לע האלמ הטילש ונל ןיא .הרקי אל הז יל - יתרמאו אשנתמ
תא תונשל ךרד ןיאו .םינתשמ ונחנא ,הנתשמ אוה .ונלש ףוגה
רקוב לכ םיצחור ,האלמ תונועבטל םירבוע םא ,רשפא ילוא) הז
.( - ריחמה לבא .החונמו עגורב םויה תא םילבמו םיאופק םימב
.ןואכידל הזמ סנכיהל ידכמ ידמ חמש םדא ינא


םידחפש אצמא ינא תרחאש ,הז לע תבשוח אל טושפ ינא ,ימצעלכ
ינא - לוחב שארה תנימטב רבודמש ןכתי .םייחה תא יל םיביתכמ
םהל תנתונ ינא ,םידליה לשו ילש לועיש לכ םע אפורל הצר אל
תפשוח ינא ךכבש תעדוי ינאש תורמל ,בחרמו שפוח (יל םגו)
ל"וחל הסיט יסיטרכ יתנמזה אל םג רתוי לודג ןוכיסל םתוא
לבא - תובוטה יתורבחמ קלח ומכ ,תברקתמה המחלמה תארקל
.תרחא רשפא יא יתניחבמ


ונחנאש ,אוה ונלש ליגה לש תונורתיה דחא - הצע וישכעו
ןיד וא םירבסה דחא ףאל תתל ילב ,ונמצע תא קנפל תולוכי
(תרחא המוד תונח לכל וא) "ןיקנשב תורנ"ל יצפיק .ןובשחו
ךמצע תא קנפל ידיפקתו דחאהיטבמא רצומ תוחפל ךמצעל ינקו
תא תושעל הדיפקמ ינא) עובשב םעפ תוחפל .עובשב םעפ תוחפל
ירדסו ךחה תא ךל קנפיש והשמ ךמצעל ינק (ימוי סיסב לע הז
ךפוג תופקתשהל האימחמש וזכ ,היטבמאה רדחב המיענ הרואת ךל
.הארמב


שישכ ,םייונישה ףא לע ,ךמצע תא בבחל לק רתוי הברהש יתאצמ
.ךייחל הביס
Ms.pilpeletל וביגה
 
9/12/02 12:09
.מ.מ :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
הרקיה רדמס
,םידלי 2 ירחא !!!הזה בצמה תא הריכמ ינאש המכ ,יואו יוהו יוא
,השדח העדוה דעו הפמ התנכשמ ,יתליהק בושייב יטרפ תיב ,םיבלכ 2
תא תונבל ונמייסשכ קוידב .יל שי וילע יתמלחש המ לכש יתנבה
?בלכ דוע ?דלי דוע ?וישכע המ ?והז - לש העדותל יתעגה וניתיב
לכ ויהש) ייח תא יתאנש ,תומולחה תא רגסו םילשהש תיבה תא יתאנש
הנש ךשמב .שדחמ ליחתהלו לכה ךילשהל יתיצר ,(םירשואמו םיבוט ךכ
תנומסתב ,(ךכב תודוהל ילב) קומע ןואכידב שממ יתייה יצחו
תא יתאנש .ליבוי הז ןאל ,הז לכ המ ליבשב - "תימויק הזוברנ
יתייה ,הלילח רזוחו (ילעב ללוכ) םידלי 3 / הדובע / תיבה תרגש
המ - תלאושו םיימשל ההובו (תיבה תא יתאנש יכ) ץוחב תבשוי
טעמכש יתנבה ,תובר םישנו תורבח םע תוחיש ןומה ירחא .וישכע
(ןהייח לש רחא וא הזכ בלשב) הפוקתה התוא תא תורבוע ןלוכ
,הדובע םוקמ יתיניש .תימצע הדובעו תוימיטפוא הברה אוה ןורתפה
ילש הברה הבהאה תא שדחמ יתיליג טאלו ברע ידומיל ,דומלל יתאצי
אלל ,לש אמא ,לש השא תויהלבש האנהה תאו יב םתכימת תא ,יבוהאל
,בהוא !!!ארבנ אל והומכש ,דלי דוע דלונ זאמ .ימצע לע רותיו
.תשבוגמו תרשואמ אמא םע יתימא הבהא חרפ ,בוהא


!!!!בישקהל הברהו רבדל הברה !!!שאייתהל אל קר
.מ.מל וביגה
 
 
9/12/02 12:15
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
.הז תא אורקל ףיכ הזיא !ואו
ףוסה ללוכ ,תבתכש הלימ לכ םע םיכסהל אלא יל ראשנ אל
הזעהו ,ונמצע םע תשדוחמ תורכה ךרד (אל ךיא) רבועש ימיטפואה
.םישמ ילבמ ונמצעל ונמשש תולובגה תא ץורפל
רדמסל וביגה
 
11/12/02 12:51
לכימ :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,רדמס יה
.ביגהל תבייח יתשגרה טושפו רמאמה תא יתארק
ןומה רבכ יתקפסה !!!!גלפומה ליגה !!!33 תב היהא בורקה ראוניב
,7 ןב םיסקמ דלי + השורג ינא -
םימעפלש ןוכנו הריירק יל תחתפמ ינאו אמא ינאו האושנ יתייהש ךכ
םירבדה תא השוע תייה וליאש תבשוחו + םירשעה ינב לע תלכתסמ תא
תא היח ינא ,רשואמ םדא ינאש תבשוח ינא לכה ךסב ךא.....הנוש
בצמב דחוימבו םירצק םייחה ,םומיסקמה תא םהמ תוצמל הסנמו םייחה
היחו םייחה םע תמרוז ינא ןכלו הרקי המ תעדל רשפא-יא יחכונה
איבהל ,ןתחתהל ומכ תורטמ ימצעל יתבצה אל םלועמ !!!!לודגב
המש איה היעבה .תורטמ ביצהל !!!!רוסא ,הרק טושפ הז 'וכו םידלי
םהשו םהילא עיגהל םיצור ןמזה לכו תורטמ םיביצמ םישנאש הרוקש
הרטמל ךרדה השעמלש ועיגה םה והזש םישיגרמ םה םהילא םיעיגמ רבכ
ידכ םייחב ךירצש המש רמא ימ .םיספספמ םה םתואו םמצע םייחה איה
בוט יכה רבדה הזו השורג ינא ???םידליו הנותח הז רשואמ תויהל
הנותח ךא ואולמו םלוע הז דלי (ןבומכ דליה רחאל) ייחב יתישעש
דחא והשימ םע םייחה לכ תויחל .יניעב יעבט אל והשמ ןורקיעכ הז
,ל"וחל תעסונ ,הלבמ ,תדמול ,תדבוע ,אמא ינא .יעבט אל יל הארנ
תימיטפוא הרוחב ינא .םמצע םייחה הז הז לכו דועו תיטילופ הליעפ
ימ עיגי דוע אוה ילואו ילע חספ 33 ליג רבשמ ילוא עדוי ימו
המ זא ??אל םייחב הז ךכ לבא ןואד דנא פא שיש ןוכנ זא ??עדוי
קר ושעת - התוא ואלמו האלמה סוכ יצחה לע ולכתסת דימת היהי אלש
ינא דוע לכש תנעוט דימת ללככ ינא .םירשואמ ויהתשו םכל אבש המ
תא שיגרהלו הקומע המישנ תחקל ,םידדצל יידי תא שורפל הלוכי
טושפ ינא - אל םאו ,יל בוט זא - הצוחה אצויו ןצמחתמ ריוואה
בוטש המ קר השועו יל בוטש ןכיה קר תאצמנ.....תבזוע
םייחהש וארתו....ןומה קוחצל ףסונבו ךכ םתא םג ויחת.....יל
:-) .........תרחא וארי
לכימל וביגה
 
16/12/02 22:49
תורוא :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
!רדמס יוהו רדמס יה
הרושב קפתסא זא .ימצעב תבתוכ יתייהש המ לכ תא ןאכ ךל ובתכ
:ילש הנותחתה
םוי רוזחל הנכומ אל ינאש תאזב הריהצמ ינא - 54 - יליג תויתחתמ
!רוחאל דחא
ףיקהל תלגוסמו הבהאו סקס תפקומו תרשואמ ךכ לכ יתייה אל םלועמש
!הבהאב ךכ
דועו ,תראיתש "םיטרסה" לכב יתייהש ךל יעד ,קפס רסה ןעמל
יתיצרש - ידלי לש הרשעשפיטה לש םינמז ויהו ךומכ יתשגרה ...המכ
.תומל
םדקתמ ,ךכ לאושש ימ קרו ,תוימויק תולאש תלאוש תא "לכה ךסב"
הלאשמ םילגלגתמ הככ ןכ ...האבה הלאשה דע ,תובושת אצומו חתפתמו
לדגו ךלוה תובושתה לגעמו ,ילריפס הזש אלא .הלילח רזוחו הבושתל
אל .רשוא ךל השוע איה דחא םוי , וזה תואלמתההו .אלמתמו ךלוה ,
.תמאב בוט והשמ לבא .םיקוקיז
לש ןג םכל וחיטבהש - תובר רקיעבו םיבר לצא היעבהש יל הארנ
.םידרו
.ךתוא ןיינעמ םא ,יל בותכל ךתוא הנימזמ ינא
ךל בוט לכ
תורוא
תורואל וביגה
 
17/12/02 11:36
זעוב :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
.םולש רדמס
שיגרמ קר ינא .תנייצמ תאש החלצהה ינוירטירקב דמועו 31 ינא
.םיליחתמ קר םייחהש
לבא ,םידעיהמ קר אלו ךרדהמ תונהל ךלש הצלמהל םיכסמ דואמ ינא
?ךרדה הרמגנש רמא ימ
:םינש 5 ינפלל םויה ךלש בצמה ןיב םילדבהה ינש שי
(םדוק אלש לבחו) ןמזה עיגהו םייטרדנטסה םידעיה ךל ורמגנ .1
רידגהלו גישהל הצור תא המ ,ךל בושח תמאב המ בושחל ליחתהל
תושעל ?השדח הרבח םיקהל ?םלועה תא שובכל אל המל :םישדח םידעי
תרבצ םינש 33.5 ...עוצקמ ףילחהל ?הליהקב רוזעל ?ל"וחב םייתנש
33.5 דוע ךל שי וישכע .יתרדיסו דידמ ,רדגומ לולסמ ךותב הצואת
הליגר אל תאש הארנ ,דיחפמ הז .הצור תאש המ תא תושעל (עצוממב)
יכה רבדהו הלודג יכה היוחה תויהל הלוכי וז לבא ,הז לע בושחל
.שיש ןיינעמ
,ףסכ) תויובייחתה םירבוצו המידק םיכלוה ונחנא ...תיוביחתהה .2
חכו ןמז ונל ראשנ אלש םואתפ םישיגרמו (...הדובעב ,החפשמ
ישגר ,ןטק ליגרת ישעת !ךלש שארב הז .ונבייחתה רבכ יכ םיישפוח
,אתנכשמה תא תרזחהו תיבה תא תרכמ ,ךלעבמ תשרגתה - ילכש אל
יניימדת שממ אלא ארקל יכישמת לא .ולצא םידליהו הדובעהמ תרטופ
...היצאוטיסה תא
?וליבשב בירקהלו םחלהל הנכומ תא המ לע ?הרזח הצור תא המ וישכע
ררקמה ףיכ הזיא םיחכוש םימעפ הברה ונחנא םימולשתב םינוקשכ
םייחב םירחאה םירבדב םג הז הככ .ישדוחה םולשתה תא קר םירכוזו
וזכ "תובייחתה" לכ יבגל .חרוכ הזש השגרהה ךותל לופיל רוסא לבא
:תויורשפא יתש קר שי
דליה) הרומתה הבושח המכ ונמצעל ריכזהל ךירצו תמלתשמ איה וא -
ץוח העש יצח תכייחמ ךתוא קיזחמ דוע המ לבא הלילב הכוב
תיב הז ףיכ הזיא לבא הדבכ אתנכשמה ?רוטקרטל ולש םישוקשיקהמ
(...?תוריכשב םיטנדוטסה תריד אלו ךלש
יתנווכתה אל ,הדות דיגהלו םיצימא תויהל ךירצ זאו !אלש וא -
וזכ תוביוחמב םלשל יתנווכתה אלו ררקמה לע לקש ןוילמ םלשל
אצמל רשפא םירבד המכל יאלפתת .הריירק וא תורוה ,תויגוז ליבשב
.ןוויכ תונשל םיטילחמשכ ןורתפ


,ןגל עיגת ילש הדליהש הכחמ ינא לבא ,ךל רזוע הז םא עדוי אל
30-מ לדגת ילש הרבחהש הכחמ ינא .'דכו םינב םע אצת ,רפסה תיבל
תיאמצע וישכע דמול ינא .תפסונ הרבח םיקהל בשוחו ,100-ל םידבוע
ינאש םיאיש המכ דוע שיו (...ראות דוע ךירצ אל ינא) שדח םוחת
...יתשיא םע גישהל ןנכתמ


לקימ תא יארת ."םלועה תא שובכל" הזכ רבד שיש בשוח אל ינא
בשוח ינא .ףלוגלו לובסייבל ךלהו 1 רפסמ ןלסרודכה היהש ןדרו'ג
לבא ,הלעמל גישההמ םגו סופיטהמ םג הנהנ תמאב ספטל בהואש ימש
התאש רההמ תדרל רמוא הז םא םג) וילע ספטל רה דוע אצמי דימת
(...עגרכ וילע


.החלצהב
.זעוב
זעובל וביגה
 
 
25/12/02 10:22
רדמס :תאמ
הפקשה לש ןיינע - ליג לכב רבשמל הבוגתב
.הנה לבא,תונעל ןמז ןומה יל חקל
המיכסמ .ךתיא המיכסמ וליפא ינאו תבתכש המ תא דואמ יתבהא
ספטל םישדח םירה לע בושחל ךירצו שארמ עודיה לולסמה יל רמגנש
יתייה אלש המיכסמ .ימצעל תרחובו הרידגמ ינאש ולאכ ,םהילע
ילש םיטוטאזה ינש לע אל ,םיסקמה ילעב לע אל ,םולכ לע תרתוומ
טרוטקודה לע אל ,יניעמ הניש םירידמו ,בלה תא יל םיאלממש
,םייוסמ בצמב יתבתכש המ תא יתבתכ .אתנכשמה לע אל וליפאו
ןאל יתעדי אל ,ילש רהה לע יתבשי :ולש רואיתב תעלק תמאבש
ברמו הטמל ליבומש ןורדמה תא הז יתיארש המ לכ ,ןאכמ ךישמהל
שדח רה יל יתרחב רבכ וישכע .ףונה תא ךירעהל יתקספה הלהב
ךל םג החלצהב .תאצמנ ינאש הפיאמ הפי תמאב ףונהו ,וילע ספטל
!רחבתש המ לכב
רדמסל וביגה
 
29/12/02 8:14
תיננב :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
אל ינאש אל) ךיסנהו םיראתה ירחא ךלש ץורימה לכבש ךלש היעבה
תונוצרהמ ץוח ללכב םייחל שי תועמשמ וזיא בושחל תרצע אל (ךומכ
יל ןיא םנמא הז לע םיבשוח אל םיריעצש היעבה תאז תוהמה המ ךלש
לכסתמ ונמצעב הזה ידימתה קוסיעהש יל הארנ החפשמ לודיגב ןויסנ
תתלו םירחאל קינעהל הלוכי תאש הזמ ינהת ןגוהכ םירשעה תונש תא
ידכ קר יח אל ךלש ךיסנה םג ךלש םיגשיהל ילכ םהב תוארל יקיספתו
היהי ךלש יארתו םהל בוטש המו םהב יקסעתת ךיידלי אלו ךתוא קפסל
בוט רתוי תיטמוטוא
תיננבל וביגה
 
 
29/12/02 10:49
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
ךל ןיאו יתוא הריכמ אל תא .תויוטש תרבדמ תא לבא ,יל יחלסת
אל ינא .ייח ךלהמב יתבשח אל המ לעו יתבשח ןכ המ לע גשומ
םידליה לע אל חטבו ,ילש םיגשיהל ילככ םדא ףא לע תלכתסמ
.םירחאל יפיטת ךכ רחאו ךמצעב החפשמ ימיקת םדוק .ילש לעבהו
רדמסל וביגה
 
18/1/03 5:00
לובלב תלוכא :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
הז רמאמל ףשחיהל שדוחמ רתוי טעמ יל חקל .וז יתבוגת תא ...
,רדמס ןיבו ךניב תויוחצנתהה לכ תא יתארקש ירחא - יל היה בושחו
תיוזל העצה םה ךא ךתבישח ךרדל תרוקיב םניאש ,םירבד 'סמ רמול
.הנוש טעמ
ינא ,ייחב תוירמוח תורתומ תניחבמ ללכב ער אל בצמב תאצמנ ינא
תרדסב יהשימ םעפ הרמא ךא ,תיאמדקאו תרזוחמ ינא ,בוט תיארנ
ויה אל וזה הקרבהה דבלמ יכ ריכזהל תשייבתמ טעמ ינאש) היזיולט
תולודג יכהל הלש תויעבה תא ךפוהש המש (...םינינפ הברה הל
!!ה ל ש ןהש אוה םלועב
ונחנאו תרחא וא וז תעדומ הדימב תיטסיאוגא הייטנ ונלוכל שי
םזיאוגאה לע טעמ רתוול םיבייוחמ ונא םהב םימיב הב רכזהל םיטונ
.עוגעג תשוחתב - כ"דבו ונייחב םיכורכש םיפסונ םישנא תבוטל הזה
וא םישנא םתואמ ונרשוא תא לטבמה רבד ,הז עוגעגב - וב ןיא
.ליבקמב .םייק אוה ךא ,םהילא ונעגהש םיגשיה
םהש ולא םנשי ,ינממ עורג רתוי הברה בצמב םישנא שיש ומכ שממ
םע ,םיאושנ ןיידעש םירוה םע ,בוט רתוי (!!!!!!!) הברה בצמב
וחילצהש תונוכסח םע ,תושגרב עתעתמ אלו בהוא אוהש רמואש רוחב
בכר םע ,קזח ילכלכ בג םע ,רתוי יביטקודורפ ראות םע ,רובצל
השיג - רקיעבו ,הב חתפתהל ןאלו הפיאמ שיש הדובע ,הרידו
תובר םימעפ הנוש אצומ תדוקנ שי םישנאה םתואל .רשואו תימיטפוא
םה ,תונשדחו םייונישל קקותשמש יפוא ילעב וא רתוי םינרקס םהו
,ןכ) הדרחו ןואכד ידגונ םיחקול אלו תורוחש תורמב םיעוקש אל
.(...ןכ
ביציו רתוי חמש יפואל הרומתב ילש שוכרה לכ תא תנתונ יתייה
וא ףסכה רשאמ םייחב רתוי יתוא םדקמ היה הזש החוטב ינא .רתוי
ןיא - ירהש - לכש אלל ףידע ללכבש םיסרוגה םנשי ףאו) לכשה
דיתעהמ תוששחהו ץחלה לכ לע רתוול הנכומ יתייה .(...תוגאד
ץלאמש יתאוושההו ינעבותה יתרבחה סופדה ירחא בוקעל ןויסנהו
ףודרל - הטישהמ קלח ומכו וירחא ררגהל - יתומכש השולח - יתוא
תאצלו תאז תושעל םילוכי אלש םישנא שיו ....תועובק תוינבת ירחא
םה - ןכש) ונלוכל םיביצמ םייחהש תואדווה רסוח לש םימיאה לגעממ
.(.הדוקנ .תואדו ירסח
תמאב ינאו .וזה הפקשהה לע ךב האנקמ ינא המכ ...ריקי ,התאו
לע ייחב םירקיה םישנאלו בוטה לאל הדומ (תויניצב אל ירמגלו)
תחקופ ינאשכ םוי לכ הז לע תכרבמ ינאו .הברה הכ אוהש - יל שיש
.םייפהפיו תמאב םינטק םירבדמ תרשואמ ינאו .םייניע
תועיקתו קופיס רסוח לש תושוחתו תויהת ןומה רובעל יתקפסה לבא
ילב דוע הזו .תילכלכ תעצוממהו תרשכומה ,הפיה .יל םג .רתומ הזו
הברהו השימג תוחפ הברה הזאפל ייח תא "דבעשל"ו אשנהל יתקפסהש
.תבייוחמ רתוי
תאו היטבל תאו היתושוחת תא תולעהל ,תבתוככ ,רדמסל םג רתומ זא
.עוגעגה וא תועיקתה וא הצמחהה תושגר
,תיתמיכס הרוצב וילע טילחהל וא ךייפוא תא חתנל ןויסנ אללו
לש סותימה" ןורפסה תא אלפנה ימאק רבלא בתכ .לשמ ןיעמב םייסא
לע רפסמ אוה ובו ("דרוסבאה לש הסמה" - הנשמ תרתוכ) "סופיזיס
וימי תיראשל וילע רזגנש ךכ ,שנענו םילאה תא זיגרהש סופיזיס
םע - התעיקשבו המחה ץנהמ םוי לכב לולת רה הלעמב עלס תולעהל
ךות לגלגתמ עלסה היה ,ןורדמה תגספל ותעגהו םויה לש ומויס
יאדו - ןאכמו הלילח רזוח ךכו רהה תודרומל הרזחב תורופס תוינש
."יפיזיס" יוטיבה - ךל תשדחמ יניא
ולרוג םא ,דבאתהל סופיזיסמ ענמ המ - ךכיפל - ימאק רבלא לאוש
אללו תילכת לכ אלל ,הזל הז םיהז םיפדור םימי ול ןמיז ערה
הסמה תא ןייפאמ יפוסוליפה וחותינ ,ןאכ .הרטמה תא גישהל תלוכי
םישנא עודמ - ונייחל הכלשהבו .ונלש םויקה דרוסבא .דרוסבאה לש
אלש המ - ףוסבלו תילכת ךכל ןיאש העידיה ךותמ תויחל םיכישממ
ימאק רמואו ?וישכע "הז םע רומגל" אל המל ?תומנ ונלוכ - השענ
ךות תילכת אוצמל תוסנל םיכישממ ונחנא - דרוסבאה והז יכ רקיה
תווקל אל אוה - דרוסבא (!!!) ה ,דוסה .הניא איהש העידיה ידכ
ןויסנב וייח ךלהמב אצמנ ,םדא לכ ,ךכ .שאייתהל אל - ינש דצמו
- םש םג ,םש ךא ,עלסה תא חינהלו רהה שאר לא עיגהל קסופ יתלב
.םת אל שופיחהש תעדל חכונ ברל אוה ,הגספה תא שבוכ אוה םא םג
בשוחש ימו .שפחל ךישמהל ךירצ .הלחנ ןיאו החונמ ןיאו תילכת ןיא
תחא לכ .שאייתהש וא תווקל קיספהש וא ומצעל רקשמש וא - אלש
םיכוראה ירבד רחאל ,םוכיסל .תילמיטפואה תורשפאה הניא שולשהמ
בשוח התא םא ,(.תמאב .ךל רמול בושח יל היה .תלצנתמ) םיעגיימהו
,ךכל תלוכיה ול ןיאש ימ שיש ינפמ תאז ריקוהל ךילעו רשואמ התאש
יושע התא ףאו דלונה תא תוארל ךידיב ןיאש תעדל חכווית ,ןיידע
עיגמ דחא םוי (!םלועב ךל תלחאמ אל יכה ינאו) ךמצע תא אוצמל
דואמ .ןכ .ךירעמ .קופיס יא שחו עלסה תא בציימ ,רהה שארל
יכ ץמחומ ךא ,םולה דע תעגהו תיצרש תא תגשהו תמחלנש .ךירעמ
.קיפסמ אל הז - ך ל ש הדימה הנקב - ךרובע
תא םותחלו ריהי תויהל אל בושח ךא ,הליעיו האירב השיג ךל שי
.ןמזה לכ וזכש השיגב םינחינ םלוכ אלש תורשפאה ינפב ךמצע


.יתולימב לקתיתש הכ הווקמ
לובלב תלוכאל וביגה
 
 
18/1/03 10:17
רדמס :תאמ
ארקתש הווקתב - דכולל הבוגתב
.בלל עגונו ,םכחו
.בוט ךל היהיש הווקמ
םייחב .וישכע בוט רתוי הברה לכה ילצאש תודוהל תבייח ינא
.תילכתה רסוח תא םיחיכשמש םימיסקמ םירבד ןומה שי םיימוימויה
ילצא .םירפתשמ םירבד ןהירחא לבא ,תובוט תוחפ תופוקת שי דימת
.םהילע ספטלו םישדח םירה לע םולחל הזיעמ ינאשכ הרוק הז
המ תא אורקל דכולל דיגהל הסנא ינא .בוט ךל היהיש ,תמאב
.תבתכש
רדמסל וביגה
 
 
18/1/03 20:04
לובלב תלוכא :תאמ
,םיסקמל הבוגתב
.הדות
:-)
לובלב תלוכאל וביגה
 
 
18/1/03 20:37
רדמס :תאמ
,םיסקמל הבוגתב
אוה - ךלש הפיה הבוגתל דכול לש וביל תמושת תינפהל רשקב
.םש יסנ ,תוננב לש םורופב ליעפ ףתתשמ
רדמסל וביגה
 
 
2/7/04 11:49
הנד :תאמ
ארקתש הווקתב - דכולל הבוגתב
קר אלו תילכת ןיאש הז תא םינפהל אוה דוסה ,לועיש ,ילוא
.תינתלכש הרוצב הז לע רבדל
ןניא ,הנייהתש לככ "תויתילכת" ,ונלש תורטמהש ונמצעל ריכזהל
.רתויב ונל בושחה רבדה ןניא ,ונמויק תילכת


ולאש ןוויכמ ןולשיכל ןודינ תימצעה המשגהה רחא ץורימה
,ץורימב רקיעב םיבוט וב םיחילצמש
בושחל,תויחל,םייתלצעב תכלל ףידע ילוא
ךל בוט תמאב המ קודבל
תבשחש המ אל הז ילואו
הנדל וביגה
 
10/8/03 12:01
יתבהא אל :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
.יתוא הממוק הבתכהש רמול תבייח ינא


תנייפאמש תילסרבינוא תמאב תבקונ תאש החנה ךותמ תאצוי תא המל
אל דחא ףא"ש (בגא ,םינש טעמ ינפל יתרבע ותואש) ךליג ינב לכ תא
?"הילע רבדמ


תושוחתהו ךומכ םישיגרמ םלוכ אלש ןובשחב יחק ,הדבכנה יתרבג זא
.תויביטקייבוס רפוס ןה ךלש


עצמא רבשמ תא יתיווח אל שממ ,אלו ימצע םשב רבדל הלוכי ינא
,דצמ תעדומ יתלב השיגרמ אל שממ ינא .וילע תרבדמ תאש הזה םייחה
,הרופאו הפופכ רתוי תצק ,תילאיר רתוי ךדיאמ וא
.םייניעל ביבסמ םירוחש םילוגיע רתויו םייניעב רוא תוחפ תצק


.אל טושפ


.רבשמ םוש אלו היעב םוש ותיא יל ןיא ,ילש ליגה םע דאמ יל בוט
תאש המ השח אל טושפ ינא ,הרדעיה וא תוחכופמל רשק םוש הזל ןיאו
רתוי אלו ההק רתוי יתכפה אל ,םייחהמ תבהלנ תוחפ יתכפה אל ,השח
.תגאדומ


הז לע םירבדמ אל ילואש ןובשחב יחק לבא - ךתוא בזכאל יל רצ זא
.ךבצמב םלוכ אל יכ -
יתבהא אלל וביגה
 
 
10/8/03 12:51
רדמס :תאמ
?הז לע םירבדמ אלש ךתוא זיגרמ תרמותזמל הבוגתב
,יליג ינב לכ תא תגציימ ינאש דיגהל יתרמייתה אל ,יממוקתת לא
.קלח קר
לע תרבדמ ינא .רדהנ - רקובה לע תינגדכ הננער השיגרמ תא םא
.תוחפ אל תוימיטיגל תורחא תושוחת
רדמסל וביגה
 
 
10/8/03 14:03
יתבהא אל :תאמ
.ךל יפויל הבוגתב
,ךלש תושוחתה לש היצמיטיגל-הדמ תעבונ אל ילש תוממוקתההו
ינב לכ לש תוילסרבינוא תושוחת ןה וליאכ ןתגצהמ םא יכ
דחא ףא"ש לע ךלש סעכה .יתואיצמ תויהלמ דאמ קוחרש המ ,ךליג
אוה ,חיכשה בצמה אוה וליאכ בצמה תא גיצמש "הז לע רבדמ אל
.יתוא סיעכהש הז
יתבהא אלל וביגה
 
 
10/8/03 14:23
רדמס :תאמ
.יל יפוי ןכאל הבוגתב
םישנא אקווד ואל ולאו ,יליגבש הריכמ ינאש םישנאהמ הברהל
.אוה ךופהנ ,םהייחב ולשכנש
רשקב ירמגל תרחא םישיגרמש םישנא שיש דואמ תויהל לוכי
,ילש םייחל רשקב תרחא שיגרהל הצור ינא םג - םהלש םייחל
.הנוכנה ךרדב ינאש תבשוח ינאו


ותיא תוהדזהל תלוכיש רבד םוש היה אל - תינרקס תצק ינא
תאש םישנא לש תושוחת ךל ריכזה תוחפל וא יתבתכש המב
?ושיגרה הריכמ
רדמסל וביגה
 
 
10/8/03 15:49
יתבהא אל :תאמ
רכומ הזה בצמהל הבוגתב
תא הפיקמ ינא ילוא .אל טושפ לבא ,ךל דיגהל יל םיענ אל
וענכנ תוחפש הלאכו םיטסימרופנוק תוחפ םישנאב ימצע
םייתרבח םידוק יפל תויחל ךרוצ ושחו םייביטמרונ םיצחלל
אלו והק אל ,םייחה תוודח תא ודביא אל ןכלו ,םילבוקמ
.(יתוא ללוכ) יוצימ תשגרהל ועיגה


תיביטקייבוסה השוחתהמ לודג קלח ייניעב רבד לש ופוסב
םג ,ונליג ינב דוע לצא תמייקש החוטב ינאשו) תראתמ תאש
תעדומ אל תא םא םג ,ךלש הריחב אוה (אל םירחא לצא םא
.ךכל
יתבהא אלל וביגה
 
26/10/03 22:37
ירוד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
יצחו 33 תב ינא
קוניתו םינב ינש םע
ךרמאמ תא תארוק ינא ,םינשי תיבה ינב לכ ,הלילב יצחו רשע
?הז לכב ינא הפיא : ימצע תא תלאושו םיסקמה
ןמז אל ןיידע הז הדיל ירחא יצחו שדוחש ימצעל ריכזהל הסנמ ינא
םירשע ,רשע תויהל הצור ינא הפיא ?ינפ ןאל :תאז לכבו תונקסמל
דחא דעצ םדקתהל ידכ רקבב רחמ תושעל תדמוע ינא המו םויהמ הנש
?ןוזחה תארקל
,ודוהל ( ילעבו יידלי ) ונלוכ תא תחקל ,רתוול םצעב ילואו
ךישמהל ילב ,םיכלמ ומכ שדוחל רלוד 800 ב םיה לע םש תויחל
רבכ דיב והשמ םיספות שממ אל ונחנאש שיחכהלו בנזה ירחא ףודרל
.ןמז הברה
םילגלגהש רמול בושח יל היה קרו בותכל חוכ יל היהי אלש יתבשח
.הדות .ךייתולימ תובקעב ילש ףייעה חומב בבותסהל תצק ורזח
ירודל וביגה
 
 
27/10/03 11:57
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
(-: ?בור רבכ םהשכ וישכע ,ישילשה םע םירדתסמ ךיא ,תמאב
תא יתבתכשכ םיכרד תשרפ לע יתייהש תבשוח ינא רוחאל טבמב
תימינפ הדובע הברה (השעמל הנש) ןמז תצק רבע זאמ .הזה רמאמה
יתישרה אלש םירבד תוסנל זעהל ץמוא תריזאו ןוויכ ייונישו
.ןכ ינפל ימצעל
יבגל תרחא ירמגל שיגרהל רשפא :וישכע ךל דיגהל הלוכי ינא
תוריחבה תא שדחמ םינחובו ונתוא תונשל םהל םינתונ םא םייחה
ידמ ךל סומעש ךכ לע דיעמ ודוה לע תבתכש המש יל הארנ .ונלש
תרחא תויחל טילחהל רשפא .ךמצע לש בנזה ירחא ץורל ךל סאמנו
םשל תרחא ץראב םינש המכ תויחל רשפא ,ךלש תואיצמה ךותב םג
דמצהל אל ,יניעב אוה חתפמה - םירבד ןומה רשפא ,היוחה
דחפל ילב ,תויורשפאל החותפ תויהלו רבעב תלביקש תוטלחהל
.יונישמ
!החלצהב ילו ךל תלחאמ
רדמסל וביגה
 
21/1/04 22:02
הנינ :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,הרקי רדמס
תושעל המ לבא ,ךלש רמאמה תא תבתכ זאמ בר ןמז רבעש תעדוי ינא
יל אב תאז לכבו .וב יתלקתנ ,טנרטניאב ירקמ טוטישב ,תעכ קרו
(טעמכ) ןב קוניתל אמא ,יצחו 32 תב :יאלמ תמישר .הרצקב ביגהל
םינוש םיטרפ רפסמ תורמל) באכ דע ךתיא ההדזמ ,האושנ ,הנש
אלל רמולכ ,רוכש תיבב ןיידעו דבלב ןושאר ראות - היפרגויבב
תעמשהש לע ךכ לכ ךל הדומו ,יתוא תרביד תאז לכבו .(...אתנכשמה
ולאל יבישקת לאו .ילש ילוקכ יניעלו ינזואב לצלצמש ךלוק תא
םירישע לש תורצ ןה ךיתןורצש ,תורחאו ולאכ םילימב ,ךל םירמואה
יתייהשכ ,ייחל םירשעה תונשב ,ינא םג :(ןוכנ רתוי ,תורישע וא)
ימ לכש יתבשח ,הבהאה ירחא ךרפמה ץורימה לש ומוציעב ןיידע
ןנולתהל תוכז הל ןיא - םידלי הדליו ,הנתחתהו ,הבבלכ רבג האצמש
םילוגיעו םינש רתוי תצק םע ,םויה .הל םג ,ןכ ,הל השקש רמולו
תא ,קוניתל ולאה תופוכתה תוציקיה - םייניעל ביבסמ םירוחש
,םירחא םימיל ךכ לכ תעגעגתמ םימעפל ימצע תא תאצומ - תעדוי
.רוזחי אל םלועלש הארנ תעכש שפוח ,שפוח רקיעבו טקש לש םימי
לכשכ ,לוח םויב ביבא לתב בוחרב הכילהל תעגעגתמ ימצע תא תאצומ
תעגעגתמ ינאש אל הז .ןמורל ליבוהל לוכי רוחב םע ילאיצנטופ טבמ
חתמהו תויושגרתהל טלחהב לבא - םיזגהל ךירצ אל - בלה תונורבשל
ייחב וז הדוקנבש ,הדות ...זא .םהל ומדקש הקיטנמורהו סקסהו
...דבל תוחפ תצק שיגרהל יל תמרג
הנינל וביגה
 
 
5/7/04 20:18
תינומלא :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
והשמ ליג לכב .ולש רבשמהו ליג לכ - רמא ןוסקירא רבכ הז תא
רבעה לע קפרתהל םיטונ ונא דימתו -ןבצעמ ,השק ,ץחול רחא
ילב הפוקת ןיא .חור בצמה יפל ותוא שטשטלו תופילו היגלטסונב
תא ובזעי ךיידלישכ .רחא תצק והשמל הקושת ילב ,ךסח ילב ,לבס
וא ישרגתת הלילחו סח םא .ולא םימי לע הגרעב יקפרתת תיבה
וליחתי ךיינפשכ .ךלעב םע םיבציה ךייח לע יקפרתת ינמלאתת
.ךיירוענ לע הגרעב יטיבת - טמקתהל
אל הז םייחהמ קופיסו רשואש האור ינא ,ילש אמאב הטיבמ ינאשכ
אל םלועמ ,התדובעמ רתוי התנהנ אל םלועמ איה .ליג לש ןיינע
איהו - רתוי בוט התארנ אל םלועמ ,םלועב לייטל הברה כ"כ העסנ
.הנמלא ,59 תב
םיעגושמ םייח רמוא ךייח לש 20-ה תונש םאה ?דוסה המ זא
הזו ,רשואמ תויהל השק .ךכ אל הז ונבורל ?םויה לכ םייוליבו
המב ,ךל שיש המב זכורמ תויהל ךירצ .םינטקה םיעגרב אצמנ ןכא
ץצולתמו ןוסניקרפב הלוח ,90 ןב ילש אבס .הזב חומשלו ,תגשהש
,תאז תמועל יתומח .עדיל אמצו רומוהב אלמ אוה .ולש ליגה לע
אל שממ הז זא .הנקזהמ דחפמ התמו םיטמקה תא תרפוס 57 תב השיא
המ הז ,ךתוא בבוסלו ךמצעל הלודג הבהא לש גוס הז ילוא ,ליגה
.םינפב בוט ךל השועש
תינומלאל וביגה
 
21/11/04 12:34
ץיקהב תמלוחה :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
,םולש רדמסל
םוימ םייתנש ורבע ,הניבמ ינאש ומכו ,וישכע רמאמה תא תארוק ינא
.ךשמה רמאמב וניניע תא ריאהל ילכות םאה .תבתכש
.+ 30 תב ינא
לעב סולפ
םידלי 2 סולפ
בלכ סולפ
אתנכשמ סולפ
םיראת 3 סולפ
.ימצעמ ץוח לכה סולפ
םידלי ,תיאמדקא הלכשה יתגשה וב ,תונורחאה םינשה 10 לש ץורימב
םצעב וזו ,ימצעב ןטק דחא עגר עיקשהל ןמז יל היה אל ,תיבו לעב
לכל רבעמ ימצעל םג יונפ ןמז אצמאש .תובורקה םינשל ילש המישמה
.תורחאה תויובייוחמה
הדבועה םצעמ קר ,רמאמב תראתש בצמה םעו ,ךתיא ההדזמ שממ אל ינא
.לעב+ םידלי+תיבה היה ימולח לכש
.סופמילואה ימורמב וישכע ינא יתניחבמ
םע הפקה תא התוש ,תספרמב םיירהצה רחא שיש םויב תבשוי ינאשכ
תא המישגמ ינא -עקרב םיצצורתמ םידליהו ,תבהוא יכה ינאש שיאה
.ימולח
האנ רכש םע ןיינעמ הדובע פוקמ אוצמל יל הרזע תיאמדקאה הלכשהה
ילש תובורמה דומילה תונש תא יתקרזש השיגרמ אל ינאש ךכ ,ודיצב
.חפל
,ךשמהה רמאמ תא אורקל חמשא ינא
,הכרבב
ץיקהב תמלוחהל וביגה
 
 
23/11/04 20:54
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
.ןבומכ ירמגל רחא םוקמב ינא
ךרדה ףוסל יתעגה הארנכ הלעמל יל ובתכש ומכ .בוט רתוי הברה
ינא ןאל אוצמל ץמאתהל הכירצ יתייהו ,אוהה בלשב תנמוסמה
דואמו ,ןאכל יתעגה ילעבמו ידידימ הרזע תצק םע .םשמ הכישממ
.וישכע יל בוט
.ןאכ יתבתכש הממ ירמגל תרחא השיגרמ
.ילש גולבל קניל ךל תתל הלוכי ינא ךתוא ןיינעמ הז םא
.קניל ךל חלשאו ליימיאל יל בותכל הלוכי תא
.ךל בוטש עומשל החמש ינא - הרקמ לכב
:-)
רדמס ל וביגה
 
 
25/11/04 12:34
קיישהננב :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
הזה םיסקמה רמאמה תא יתארק יתשובלו יצחו 33 תב ינא !!ףוא
םישאמו שפר ךב קרוזש ימ לכו !!עלסב הלימ לכ .וישכע קר
שיש המ ,בוט - הצוושהבו (דכול ע"ע) תואיצמהמה קותינב ךתוא
היה יל םג .המוקמל עיגתש דע השא ןודת לא - הז ול רמול יל
הדלונו ,אספוקהמ יתימא ךיסנ יתלבק ןכאו - ךיסנ לע םולח
ןיב םואתפ - לבא .םלשומ וליאכ הארנ לכהו הריעצ תשרוי ונל
,קרפתה לכה ,יצחן 33ל (תדלומוי) 33 ליג
יפוא תרסח - תעדוי ינא) הדילה לשב םלשוה אלש ראותה
הציבב רוגל ךלהש ילש ךיסנה םג ותיאו קחרתמו ךלוה (יתומכש
יתלוכי - ןוכנ זא .לכהמ רתוי ייחב חכונ טפרדרבואהו תרחא
לבסהש תבשוח אל ינא לבא ,יקתשתו הדות ידיגת - ךל דיגהל
- רוציקב .הז ללגב יתועמשמ תוחפ (?ןוכנ - היה) היה ךלש
המוד בצמב םישנ הברהל תוריש השע הזה רמאמהש תבשוח ינא
- יתחצנ ,יתמחלנ ,יתיאר ,יתאב - ורמגנ םייחהש תושיגרמש
?המ וישכעו
םישקה םימיב הזב ירכזת לבא ,רתוי בוט םוקמב תאש החמש ינא
חכ יבאשתו
קיישהננבל וביגה
 
17/4/05 0:11
הירד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
!קייודמ ךכ לכו םיסקמ .ןיינעה ביבס הקיתשה רשק רפוה ףוס ףוס
בצמה תגשה ןעמל לעופ ונלש םזינכמה לכ ...ךכ לכ ההדזמ
הנהש השיגרמ תא תוחקפתה הנשי ןכאו עיגהלב תודקמתה שיו לחוימה
לכה ךכ לכ ונתשה םייחה לכ םייתניבו ?וישכע המ ...ו הפ ינא
הזיא ןיבו תואיצמה ןיב היצזינורכניס שממ ןיאש וליאכו לגלגתמ
.ךמצע לש - ךלש הנשי השוחת
הירדל וביגה
 
17/4/05 8:12
:תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
הינומרהב תויחל איה םייחה תרטמש ןונז רמא הנש 2500 ךרעב ינפל
.הז תא םישוע ךיא ןבומכ איה הלודגה הלאשה .הביבסה םעו ךמצע םע
לכות עגר לכב ,הזכ בצמב .ךתנומא יפל תויחל איה ךרדה ,יתעדל
.הצמחה תשגרה אלל תוומה תא לבקל


האיגשה לע ץראהב הפיקמ דואמ הבתכ המסרפתה ונמזב ,ףסונ רבד
תושגרה ןדמואב םיזגהל םיטונ םישנא .םיידיתע תושגר ןדמואב ונלש
רומאש המ ,דואמ השק הארנ השק תויהל רומאש המ .םהלש םיידיתעה
םיעיגמ םישנאשכ השעמלו ,'וכו דואמ גנעמ היהיש הארנ ףיכ תויהל
.ובשח םהש הממ הובג תוחפ אוהש םיאור םה רהל
.םיהובג רתוי םירהל ןווכל דחפל לאל ילוא ?הנקסמה המ
וז הבוגתל וביגה
 
17/4/05 10:52
ידנד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
ךלוה אל דחא ףאש תחכונשכ קוש תגפסש רורבב הארינ הבתכה ךרד
תוירחא רתוי הברה םע דחא םוקמב םיעוקת ונא םצעבשו םוקמ םושל
םלוכ תא ףחוד עבטהו ,ונתוימינפב םינטק םידלי ונראשינ םצעב השכ
הזש רחאל ,םישדח תוקונית תאבה תרוצב םלועל ונאוב תרומת םלשל
ימינפ ןפואב יגרט / ימוק בצמב ונמצע תא םיאצומ ונא םייתסה
תוילנבה רשאמ ייחו יתימא רתוי והשמ ,רחא והשמ םיצור ונא םצעבש
תורגבהו תורענהמ םיגלטסונה תונורכזה ,סרכל הגאדהו תוימוי םויה
םירבדב היוורה הריואה םידליהו ןיאושנה ינפלמ םיסופיחהו
רתוי הברה ייח רתוי הברה אוהש ןורכזב והשמ שי ,ןימו םינינעמ
, ןינעמ
המ רבד תכחשש רורבב הארמ ךיתושוחת תא ךרואת ךרדו תבתכש הרוצה
תחכונ תויהל תרכז אל .הווהל תחכונ אל !ךמצע תא ,רתויב בושח
?תמיק אל תאשכ ךחכונ ימ ןכ םא ,ךייחב ושחרתהש םיעוראה ןמזב
ךכונ תויהל רכוזה םדאל תקנעומה תימינפ הריוא וא בצמ הז רשוא
,הווהל
ידנדל וביגה
 
 
17/4/05 11:08
ידנד :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
תא םינובש םינטקה םירבדל ךכונ תויהל הז רשוא ,דחא רבד ףיסוא
,הארשה םילבקמ דבלב םכרדשו םייחה
ידנדל וביגה
 
23/4/05 12:12
הלאירבג :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
יתבשח .םיתיעל תצפנתמש העוב ןיעמב הייח ינא יכ יתשגרה ייח לכ
םולחל קר םילוכי םישנאש םירבד הברה יתישע .הגספל יתעגה והזש
יתעגה .לכה יתיצתימ לוכיבכ ובש בצמל םויה יתעגה לבא .םהילע
רשואה תא תשפחמ וא תרשואמ שממ אל ינא הדבועו .פוטה לש פוטל
,ייילע יאוולה דיגהלו אנקל לוכי דצה ןמ יתוא האורש ימ .רחאה
םיעבראה ליגל תקשונ קר לכה ךסב ינא .םולכ הזש השיגרמ ינא לבא
הזה ןותרמה המל ?לכה תא יתיצימ םאה ?האלה המ ,ונ.........ו
הליבחהמ םיצורמ תויהל םילוכיי אל ונחנא המל ?ונתוא ףדורש
ןיעמב תאצמנ ,םישנא טעמ אל תגציימ ינאו ינא דימת .ונלביקש
הכחמ םג ינא .וישכע המ ?המו ונ לש בצמב יינא םויה .םייחה ףדרמ
םהו...ב תומיייתסמה תודגאה תא יקחת לא אנאו .ךשמה תבתכל
ךשמהה המ ?תמאב ונ ....רשועו רשואב ויחו ונתחתה
הלאירבגל וביגה
 
 
25/4/05 20:12
:תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
.הלאירבג יה
.ךינפל ולא לשו ךלש הבוגתה תא יתארק
אל ןיידע .(הברה הרקו) זאמ יל הרקש המ לע בותכל םא יתבשח
לע רבועש והשמ אוה ילע רבעש רבשמהש תבשוח ינא .הנקסמל יתעגה
תנמוסמה ךרדה ףוסל םיעיגמ םהשכ םירבג םג הארנכו םישנ הברה
.םירשואמ םתוא השעיש ובשחו ומלח םהש המ תויחל םיליחתמו
ימצעל יתאצמש תונורתפה .םישנא הברהל תפתושמ יתשגרהש הבזכאה
.םירחא םישנאל ןוכנ הז םא תעדוי אל ינאו םייפיציפס דואמ םה
םייוניש יתרבע ,ץרא ונרבע ,יעוצקמ םוחת יתרבע :לודגב
רבשמ םהניב ,יל שיש הממ רתוי הברה תונהל יל ורזעש םיימינפ
ינא .וילא ונסנכנש הממ בוט רתוי הברה ונממ ונאציש לודג יגוז
החמש דואמ ינא .זא יתשגרהש ךיאמ וישכע ירמגל תרחא השיגרמ
הז לכ לבא .השקש תורמל ,השוע ינאש המ םע יל בוטו יל שיש המב
םיבאוכ םיקלח םע ,דואמ ךורא ךילהת היה אלא ,דחא םויב הרק אל
םיעיגמ ונחנאש ינפלש - בתכ ךילעמ והשימ .ןייצל תבייח ינא
םיווח ונחנאש הממ לודג רתוי הברה ותוא םיניימדמ ונחנא והשמל
יתייה ילש םייחה לש ןושארה קלחבש תבשוח ינא .תמאב ףוסבל
ומכ .תובשחנ יל וארנש תומיוסמ תורטמ גישהלב תזכורמ דואמ
יל ויהש הז הזמ אציש המ .ומצע עדיב אלו ןויצב זכרתהל
ירחא .הלודג תונקיר תשגרה לבא ,םימוחתה לכב "םיהובג םינויצ"
ריעצ ליגמ יתמנפהש הדימה תומא יפל הבוט ינאש ימצעל יתחכוהש
לע ילש תימינפה השוחתל ומיאתיש הדימה תומא תא שפחל יתלחתה
אל ךרד תאז יכ .תבשוח ינא השק רתוי הברה הז .יליבשב בוט המ
םיגשיהה לכ לע רתוול תבייח יתייה הב תכלל ידכו ,תנמוסמ
רבכ ינא לבא ,הלחתהב ןיידע ינא .שדחמ ליחתהלו ילש םימדוקה
.בוט רתוי הברה השיגרמ
תויהל יתלוכי אל םג .ןוויכ ןתונ וא רזוע הז םא תעדוי אל
הווקמ ינא .ןאכ ילש הפישחהמ יל סאמנ יד יכ תשרופמ ידמ רתוי
םייחל ןכותו שדוחמ ןיינע סינכהל ךלש ךרדה תא יאצמת תא םגש
.ירשפא הזש החוטב ינא .ךלש
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/4/05 20:14
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
תובוגתה ןונגנמ םע תרדתסמ ךכ לכ אל ינא ,ינא יתייה תאז
.הפ שדחה
רדמסל וביגה
 
25/4/05 21:21
יליל :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
.ףלחש ברה ןמזה תורמל ,ביגהל ימצעל השרמ
םג .רמאמב תושוחתה םע יתיהדזהו - תובוגתה לכ תא ןויעב יתארק
יתלייט ,יתעסנ ,ראות יתישע ,יתדמל - יתיצרש המ לכ יתישע ינא
,תיאמצע ינא ,ץראל יתרזח .תונוש תויווחב יתיסנתה ,תוכורא םינש
רבכו .וטואו ,אתנכשמ+הריד יל שי ,ילשמ ןטק קסע וליפא יתחתפ
ונתיאמ ענומ המו ,םייחה תילכת המ ימצע תא תלאוש ינא םינש המכ
תא יתאצמ אל ,יתאשינ אל .תומנ ףוסבש עודי ירה - גגהמ ץופקל
ינא .תוטבחתהל איבמש המ אל הז לבא - םידלי יל ןיאו ,ייח תבהא
קר ילוא - הייהתה תא יל רותפיש רבדכ םידליו תויגוז האור אל
.התוא רימחי
"הצר ינא קוידב ןאל" הלאשה לע לבא - תובר תונקסמל יתעגה אל
ןמזה .חונלו בשייתהל רשפאו .םוקמ םושל - ימצעל יתינע רבכ
םאתהב רבד םוש גישהל תפאוש אל ינא - םירבדל זרז תווהל קיספה
םיאושנ תויהל םיכירצ ינא 30 ליג דע לש שארמ בתכומש בצקל
ינא - 37 תב ינא .תרדוסמ הדובע+ אתנכשמ + תיב + םידלי+
.הלודג היהאש השעא המ תעדוי אל ןיידע לבא - "תרדוסמ"
לבא ,תושק ןה - ולאה תויוטבחתהה תא תבהוא וליפא ינא םימעפל
.ןוונתהלו ונירמש לע אופקל ונל תונתונ אל ינש דצמ
ילילל וביגה
 
19/5/05 13:33
לטיור :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
ובתכנש תובוגת יארקת תא םא רמאמה תבתוכ ,רדמס ,גשומ יל ןיא
ינא .ביגהל אלש הלוכי אל לבא ,ךרמאמ תא תבתכש ירחא םינש המכ
אל דע המולהמ התחנ ילע םגו יצחו הנש ןב דליל אמאו 32 תב האושנ
איה השוחתה ילצא .ובושי אלו יל ויהש םייחמ הדירפ לש שגר .ןמזמ
יאמצעו ןקתפרה סופיט יתייהש ינא -ייח לע התחנ הלודג תודבכש
לכ תושעל רשפא יא רבכ דלי שישכש איה השוחתה .ייחב הלובכ
תכרבמ ,ילעב לע התמ ינאש -ןייצל בושח .שארב ךל הלועש היזטנפ
ףא לע תרתוומ יתייה אלו ינב לע תעגושמ ,ול אשניהל הריחבה לע
הקוורה הדליה תא חונזל יל םרג הזה רשואה לכ -לבא .הריחב
ליגב יתנתחתה אלש תורמל איה וזה השוחתהו .תינקתפרהה תללוהתמה
יתיכיח ארונו ,יתיצרש המ לכ יתניחבמ תושעל יתקפסהו ריעצ
רשוא -דבב דב תוינוציק דואמ תושוחת ןאכ שי רמולכ .דלי יתיצרו
םייחהש השיגרמ ינא .בוט אלכ לבא ,אלכ ןיעמ -תודבכ תשוחת דצל
תב ,יבש תדבועה ,יבש אמאה תא יוטיב ידיל םיאיבמ רקיעב וישכע
ןמזה תא יל ןיא -השאו םדאכ יכרצ תאו יתוא אל לבא יבש גוזה
וא יתוא ןיינעמש גוחל תכלל ,למעתהל ,אורקל - םעפ יל היהש
...'וכו יל אב םא םימי 10 לש הנאסאפיו סרוק תושעל םואתפ
שי ילואו ינומכ םישיגרמ דוע םא תעדלו תובוגתל חמשא ארונ
?הז םא םישוע המ ןויער והשימל
לטיורל וביגה
 
 
23/5/05 23:56
רדמס :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
ילא חלוש תובוגתה ןונגנמ יכ תובוגתה תא תארוק ןיידע ינא
ןונגנמ םע תרדתסמ אל ינא ןכש המ .השדח הבוגת לכ ליימל
!ףוא .הכוראו תטרופמ הבוגת יל קחמש תובוגתה


תאש םירבד תושעל ןמזה תא ךמצעל תחקלב ער םוש ןיא :תצמתא זא
ךלעבל םג בוט השעי רבד לש ופוסבו ,בוט ךל השעי הז ,תבהוא
םא הרקי אל רבד םושו ילמעתתש יאדכ ,אורקל הלוכי תא .דלילו
הלעבו הנספיו םימי 10ל העסנ ילש הרבח .גוחב ייהת עובשב ברע
ימיטיגל הארנ הדובעהמ סנכל סוטל המל .םינטקה ינש םע ראשנ
הז םישדוחמ תוחוכ ךל ןתונו המשנה תא ךל הקנמש םוקמל תכללו
?רדסב אל


הביס ןיא לבא ,שדוחמה ןוזיאה תא םיאצומש דע ןמז חקול הז
.תאזה תכרובמה תפסותה ללגב ךלש םייחב תבהאש המ לכ לע רתוול
.הל בוטש אמא ךירצ ךלש ןבה םג יכ
רדמסל וביגה
 
 
12/2/06 21:23
הקוור :תאמ
יצחו שולשו םישולש ליג רבשמל הבוגתב
ינא .וילא תובוגתה תאו ךרמאמ תא אורקל יתינהנ ,הרקיה רדמס
ונתנ קתקתמה יגולויבה ןועשהו ביבסמ ץחלה לכו 31 תב הקוור
תשולשו לעבה אובישכ דווילוהב ומכ ,תמאבש השגרהה תא יל
.הוולשה לא עיגאו ץורימה ול םייתסי,םידליה
רוחב יתוא לאש,הנש טעמכ לש לויט ינפל ,26 תב יתייהשכ
?"יניצר והשמ" אוצמל אלו עוסנל יל שי ץמוא הזיא ,יושנ
,הנכומ יתייה אל ןיידע לבא ? ץורימהמ תאצל יתזעה ךיא
...םיווקהמ יתאצי
שדוח ינפל יתדרפנ) תילגניסכ גלפומה ליגל יתעגהשכ וישכע
תוארל ,םועטל ,שפוחהמ תונהל דוע הצור כ"כ ינא (יניצר רבחמ
ךיא וליאכ...הנהמ תוחפ,"רוסא םעט " םע שפוח הז ךא תווחל
3 +האושנ השא=) המלש השא היהא אל םא םלש היהי ילש שפוחה
? ןיידע םיאתמה םדאה תא יתאצמ אל םא ,(םידלי
בלשהמ םג תונהל הסנא.דואמ יתוא ודדוע ןאכ תובוגתה
תונהל ,םלועב םיהדמ יכה רהה לע קרטב ומכ םצעב,תוקוורב,הזה
תא תחקלו...הגספל םיעיגמשכ קר אלו לולסמב בלש לכמ ריואהמ
בלשה תא םיצור רבכו םיקפוסמ םישגרמש דע ,תואירל קזח ריואה
...אבה
תא ושבכ רבכש ךומכ "תולייטמ" לש תובוגת עומשל יתחמש זא
.הגספה


(: ...דודיעה לע הדות
הקוורל וביגה
 
14/8/05 9:54
angela8 :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
יל המדנ) 35 ליגל יתוא ריזחה הז ..תבתכש המ תא אורקל קתרמ היה
תרסח הרעסל םש שיש ללכב תעדל ילב -הזה רבשמה תא יתרבע זאש
היה .םואתפ טילחהל הכירצ יתייה ,ךומכ אלש .(תרבוע ינאש ןויגהה
לע "תכלוה" ינא םאה .טילחהל הכירצ יתייהו םינש 6 רבכ רבח יל
יתרג ."הרירק"ו...החפשמו םידלי לש..יביטאמיטלואה םולחה
תא יתייח ,םיבורק םירבח המכ ונדי ומב ונמקה ותואש ,ץוביקב
.רדסב היה אל רבד םושו .ילש םולחה
ינא םא ,םלוע רסאמ לע תמתוח השעמלו ,הרוגס ,תקנחנ ינאש יתשגרה
.הרזח םהמ ןיאש םיכלהמ השוע תראתמ תאש ומכ
ינא ,םויה .הזכ רבשמל תונוכנה תובושתה ןהמ תמאב תעדוי ינניא
המ .תוירקש תוילשא ונל ורכמש תולגל איה היעבהמ קלחש ,תבשוח
והמ םיעדוי ונחנאש ,הדבועהו ,ול היפיצה אוה ,רשואל עירפמש
.תויהל ךירצ
םעפ לוכ הרוחא דועצל רשפא יאש ללגב לבא ,שטיק עמשנ הז ילוא
.הזה ךובמב םיחתפה תא אוצמל אלא יל רתונ אל ,דיבכמ ליגהש
אל םעפ ףא הזו .דימת .הרוחש הדובע דימת הז ,ירמגל תקדוצ תא
.רמגנ
angela8ל וביגה
 
13/2/06 17:13
בלוד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
.הרקיה רדמס


דצהמ תבשל הלוכי ינאש קר ,ךלש ומכ תושוחת ןתוא ,ךלש ליגב ינא
החילצמו רדגה תא תרבוע אל תאש ךכ לע ,ךב האנקמ ינאש ךל רמולו
.םייחהמ תוינויגה ךא תונטק תובזכא ,רדגב לכה ריאשהל
םע אקווד) "םש" ראשיהל החילצה אלש יהשימכ ,ךל רמול הלוכי ינא
"ארפ יסוס" שי ילש קר , המוד ייד לכהו ,ךלש ומכ םיראת לש עקר
ליג ירחא םייחה תא "ףורטל" ידכ ץמוא הברה ךירצש ,(םדב םיצרש
.30
.קתשמ םימעפל דחפהו םילודג םירבשמה ,ןטק אל ריחמה


.בורקמ ההדזמו ,הניבמ ,הריכמ ינא ,תבתכש המ לכ תאש ,ךכ
יילא בורקה גוחהו ,הככ םייח םישנאה בור ,רמול תעדוי ינאש הממ
.המימשמו תינקיר "הוולשב" היח יתוא םג תוארל חמש היה
,האלה ךישמהל לבא שיחכהל וא רטקל ,הככ תויחל וכישמי םג בורה
.ער םוש הזב ןיא ילואו


תאז לכבו תונבצעמה תושוחתה םע ראשיהל החילצמ תא , םא ,זא
ידימו הדובעהו םידומילה ,םימיסקמה םידליה ,רדהנה לעבהמ תונהיל
השעת הזוזת לכ .םש יראשיה .הגסיפ התואב ראשיהל לבא רטקל םעפ
תושוחת םע 33 ליגב ,ךמצע תא אוצמל הלולע תאו תנזואמ אל ךתוא
.( הז תא דרוש דחא לכ אל) (20 :0 תב לש


.םייח לש גוס הז "םייח ןיא"ה םג זא
תילגתה ייחלו םיממעשמה םייחה ייחל םג "םייחל" תותשל רשפא
.םילצלצו םינומעפ ןיא ,30 ליג ירחאש ,השיערמה


.םייחל
בלודל וביגה
 
15/4/06 23:40
ידג :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
תימיטפוא יהית ינשה יצחב החלצהב באכו לעבכ ךתיא ההדזמ 10 רמאמ
קוידב עצמאה תליחתב תא תועתפה ןפוצו עגיימ יכ םא ךורא אוה
!ךתחפשמלו ךל רשואו תואירב........קר יתשיא ומכו ינומכ
ידגל וביגה
 
18/4/06 17:26
יהיל :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
יתטלחה זא .תקפסמו תניינעמ רתוי הרטמה לא ךרדה אקוודש רבתסמ
,תנקדזמ ינאש השיגרמ אל םייתניבו הרטמל ךרדה תא תכפוה ינאש
ימוי דע ךכ ךישמא ,יתוא ולאשת םאו 39 תב רבכ ינאש תורמל
.ןורחאה
יל ףיכ רתוי ,תושעל המ לבא ,ןכ ?רגבתהל אל םדאה עבטל דגונמ
.הככ
יהילל וביגה
 
28/8/06 21:47
ילג :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
רשואהש םיניבמ ףוסבו םיצרו םיצר ונחנא ,קינקיפ אל םייחה
םינטק יכה יכה םירבדב אצמנ
םיגד גדו םיה ףוחב בשיש שיאה לע רכומ רופיס ותוא ונשי
םינפ וילא ריאה לזמהו רישע תויהל תונמדזה לביק אוה
הברמ םיסכנ הברמ":רמוא עודיה טפשמהש המש הסנתהש רחאל ךא
ףוחה לע תבשל עונצו םימת ,טושפ דחא רבד הצר קר אוה ,"הגאד
.ותאנהל גודלו הגאד םוש ילב
הריוואב העקשהב םיאצמנ ונייחל ןכותהו רשואה רבד לש ופוסב
המיענ
אלו לפט היהי דימת ףוסבל ירמוח גשיה דוע ,ונתביבסב תיבויחו
שגרמ
,תוחוכמו םישוגירמ תנקורמ תעכ השיגרמ ינא םג תושעל המ לבא
םיקוחר תוריפהו ףייעמ רבד הז םידלי לודיג
ךב יולת דומחו ןטק םדאשכ להנתהל דואמ השק
בגה לע םיבחוסש וליק 100 דוע םע הכילה תושעל ומכ הז
,השיגרמ ינא תוחפל ךכ ,בוכיע לשו הצמחה לש השוחת הנשי םגו
םירגוב םישנאכ רקבל ואובי ונלש םיטוטעזהו םינקז היהינשכ לבא
.םינהנו םיכייחמ ונתא תוארל אל יל השק
"ינממ הפצמ הרבחהש המ תושעל" וא "רדסבתויהל"ה יבגל
םישנא תוצרל שפחל רוסא ,דבוע אל הז
וצר ירוהש ימ םע יתנתחתה אל ינא
יטרדנאסה לולסמב יתכלה אלו
ועדי ירוהש ילבמ עונטק לע ןוישיר יתישע
םה תיבה לש הינחב דמע ץנצנמהו שדחה עונטקהו ןוישיר יל היהש קר
.ועדי
ימצע תא יתדמלו תרשואמ יתוא ושעי םירבד יתישעש תחא הביס ללגב
.םכרד
i did it in my way
ילגל וביגה
 
1/11/06 18:41
ןח :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
םייחל ךתוא הניכהש הטיסרבינואב תייה וישכע דעש הז לע יבשחת
!םייחה לש הטלוקפב החלצהב ךל הייהישו .םייחהמ תדמול תא וישכעו
ןחל וביגה
 
23/1/07 18:18
ימולש הלמרכ :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
םינש שמחו םירשע יתפעו ךבל לע רשא תא יתארק,הריקי רדמס
תרגשב ראווצ דע העוקש,םיינשל םא,םישולשל עבר תב ינאו,רוחאל
דוע לש טייוסמ ברע לא עברא לע העיגמ,תיב,הדובע,ןג,םילותיח
ירחא הקד םימדרנה ןיב ינא םגשכ.ןושילו יפיפ,תחלקמ,םילותיח
יתכפה קוידב יתמ.ונרפס תיבב אל קר.חטב,ץלמומ ?תויגוז.םידליה
.רתוי תפקשמ הרדגה היהת המדא חופת םצעב ?המדא אמאל
לע םיבשוח םא,ינמז הז םינש המכ םג) ינמז הז.רדמס,רדמס
ימיש.הביחב הזב ירכזית,אל וא ינימאת,דחא םויו (...חצנה
ספטמ ארחהש השוחתה תורמל ?ןכ,לובג שי.עוגעג אלו הביח יתרמא,בל
ךמצעל ינת,יחונת.ינמז הז,תססומתמ היצנגיליטניאהשו ראווצ דע
תא עגרכ.תקחושה הרגשב םג יפוי אוצמלו חומשלו,תוכבלו,רטקל
םינמז טרסה) תיפוסניא הניטור לש ענה טרסה לע ןילפאצ ילראצ
םזינימפה תכפהמ.םצעב,תצק ילוא.םש דבל אל תא.רדסב הז.(םיינרדומ
הרדגהה),"הרזע"ה לכ םעו.תוהמאה אשונ לומ תפפוכתמ הלודגה
לש ותופתתשהו ותנימת םע םג,ןכ.הזה קסעב דבל תא(,וזה האילחמה
),ךלעב םע םג.םעפ דוע וישכע.ימינפת.שי המ הז.ךיירוענ ףולא
רופיסה תרוביג,תא רקיעב,תא (החוטב ינא,לוגדה טסינימפה
הז.?אמא לע קר םירש םילייח המל םעפ ךמצע תא תלאש.הזה
דע הסירעמ םש ונעזהש ונחנא הז.יתריקי,רשויב הז תא ונחוורה.המל
לע רשי וניבה ונלש םינבהש ,הזה ןטקה סרפה ונל עיגמ.ם"וקב
המ רתוי יל ןיא .אמא ילב ןושארה הלילה
ךייח תא ילבקת דחא םוי."רובעי הז"מ ץוח ךל רמול
ינא .תרטיקש ומכ ער ךכ לכ היה אלש ילגת זאו (...ונ,ךרעב)הרזחב
יתבמ ןושארה ידכנ לע תגנעתמ.השולשל םא,םייתשו םישימח תב
שי שי שי.ב ר ה מ רבוע הז .א :ךל העידומ ינאו,הרוכבה
.הבוט הרושב וז םג.םישימח לעמ םייח שי.תוכחל המל
.הלמרכ,הבהא הברה
ימולש הלמרכל וביגה
 
22/9/08 22:28
רדמס :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
רדמס םולש


.2 + יצחו 33 תב ינא םגו רדמס ינא םג
.(8, 5 ינב םויה) םינטק רתוי ויה ידלישכ ךכ יתשגרה ינא םג
.הבושת יתשפיחו ךכ שיגרהל ימצעל השרמ ינאש ער יתשגרה
לכל תובושת יתאצמ םשו שרדמ תיבב הרות רועישל יתמדזה הרקמב
.יתוקולחמ
ונתוא תנווכמו תובושתה לכב ונישארו ונביל תא אלממ ונלש הרותה
.הנממ םיטוס תצק ונאשכ רשיה ךרד לא
.תישיאה יתצלמה קר וזש ןבומכ
תובקיעב תויהל יתכפה אלו הייתד יניא יכ ןייצל החרכומ ינא
!הלא םירועיש
(הימיכ תסדנהמ) תיאמדקא ינא ,בושח הז המכ תעדוי אל ,םגו
רדמסל וביגה
 
11/2/09 16:39
ינד :תאמ
ןואל רדמסל הבוגתב
0 + יושנ 33 ןב
ההדזמ דואמ ינא
טושפ דימת אל הזו שדחמ םייחל תועמשמ אוצמל םעפ לכ ךירצ
טושפו רהה דרומב תלגלגתמש עלס םה םייחהש תודוהל השק םימעפלו
.םצמתצמ ףונהשכ םג שדחמ ךרדהמ םעפ לכ תונהל ךירצ
םישידא תויהל ונלוכי עלס וניה םא ,ישונא ארונ הז זא


תא ןמזה לכ תוושהל םיטונ ונחנא םדא ינב ונתויה םצע ףסונב
"תויהיל םיכירצ םייחה ךיא" לש תונומאלו הביבסל ונמצע
הנוש טושפ ,רתוי הבוט אלו רתוי הער אל - הנוש תואיצמה ךא
תואיצמל רשק ילב וא םע) תרחא ךרדב םעפ לכ התוא םישח ונאו
(המצע


רבדל םיטיעממ םהילע םיאשונ שיש םיכסמ ינאו
:לשמל ומכ
?ןתחתהל ידכ תובהאתה תויהל הכירצש רמא ימ
?םידלי םיאיבמש ינפל םינכומ תויהל ךירצ דימתש רמא ימ
?ונישעש תולודג תוטלחה לע טרחתהל בוט אלש רמא ימ
?בלה ירחא תכללל דימת ךירצש רמא ימ
?דבל תויהל ערש רמא ימ
?םלוכל בוט חרכהב רבד הז םידליו םיאושינש רמא ימ
?םירוענל עגעגתהל יתודלי הזש רמא ימ
?םידחפל ענכיהל רוסאש רמא ימ
וכו וכו
לש תומרונב םידמוע דימת אל ונחנאש תאזכ איה תואיצמה ףוסב
םימלשומ אל טלחהבו םינושמו םינוש םדא ינב ונחנא יכ הרבחה
(הלעמל) תולאשה תחאמ תוחפלב "לשכינ" ןכלו


רדסב הז יתעדלו
הזב תודוהל היעב יל ןיאו
לק רתוי ונל היהי ילוא רדסב הזש ןיבנש עגרב
ינדל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא