םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

םונהיגהמ הנמש הקוור
ביבר הלאירא

הטימב בוט רנייו רפינ'ג
תירונ :תמגרתמ .םידומע 344 - ןדומ
ןוסניול


.לכהו יפסכמ ,הזה רפסה תא שוכרל שממ יתנווכתהש איה תמאה
סנו'ג טי'גירב היהי יתבשח ;יניעב ןח ואצמ תונחב םינושארה םידומעה
הטימה דיל אוהה ףדמהש דע םירפס תונקל אל יתעבשנו תויה לבא ,הזכ
יתחמש ארונ הז ללגב .האלה יתכשמהו יתחנאנ ,תוחפל %50-ב ןקורתי
וקוש סוכ יתנכה ילא עיגה אוה וב םויבו ,רפסה תא רקבל יל ועיצהשכ
ילוקלק יל השוע וקושו ,רבמטפס עצמא היה ,ןכ ןכ) ךופל תחתמ יתסנכנו
םידומעה .(דיקפתה ןעמל ימצע תא בירקהל הנכומ ינא לבא ,הביק
החמשה הלדג ,ול ףלחש דומע לכב ,ךכ רחא לבא ,םיער אל ויה םינושארה
.הזה רפסה תא אורקל ידכ יתמליש אלש ךכ לע


איה :דחיב םלוכ וישכעו) וריפש ינק לע אוה רפסה ?הפ ונל שי המ זא
. יפלדליפ ןותיעב ,תוליכר ,החילס ,הא ,תוברת יניינעל תבתכ ,(!ונלשמ
בוט ,הזר שממ אל םגו ,תיתרקוי הטיסרבינוא תרגוב ,הקיחצמ ,הנונש ינק
.הנמש איה ,ונ
,"הלודג השיא בוהאל" ןותיעב רוט בתכ הלש סקאהש הלגמ איה דחא רקוב
התמשנ יקמע דע תבלענ ינק .הנמש השיא בוהאלב ישוקה תא ראתמ אוה וב
.הככ בותכל ודצמ הפי אל הזיאש ,םלוכל תונינשב תנייכבתמו ,הנונשה
ןב הדירפה ירחא םא ,דיגנ .קפס ןיא ;ןכ הלחתהב ?הלמחו תוהדזה ררועמ
רוחבה ודיגת .סעכא דואמ ינא ,"החוטש השיא בוהאל" רוט בותכי יגוז
חסונה תא האיבמ איהשכו ,ותוא הבזע איה ,לכ םדוק .אלש ,והז ?קאינמ
אל השק ול היהש המו ,התוא בהא תמאב רוחבהש ררבתמ בתכמה לש אלמה
ללגבש אלא ,הפיו תיסקס התוא אצמ אוה יכ ,הנמש איהש הדבועה התייה
יאכז אל הזכ רבג ,ילש םלועב .המצע תא בוהאל הלוכי אל איה הנמש איהש
,היזרה טקייורפל ךכ רחא ךלת ינקשכ ,ילש םלועב אלימ .קאינמ ראותל
תוקיתמהמ תוגגומתמ ,הילע בתכנ רוטהש תועדוי אלש ,תונמשה םישנה ראש
.רוחבה לש הבהאהו
ישנ ןועושעשל יתיפיצ ינאו ,תוזרל הטילחמ ינק .רדסב היה לכה הפ דע
ילב ,הלש לקשמה ףדוע םע המילשמו הבהא תאצומ הרוביגה ופוסב ,לבוקמ
הבשח רנייו רפינ'ג .םידומעה תואמ שולש ךרוא לכל יתוא קיחצהל חכשתש
םע םילשהל דמלתו הבהא אצמת איהש רורב ,להביהל המ ןיא ,אל אל .תרחא
קוחצל םיענש תוהדזה תוררועמ תומד רוציל םוקמב לבא ,הלש לקשמה ףדוע
העוקש ,הסיעכמ ,הזיגרמ השיא לש תומד תרצוי איה ,הילע אלו התא
הנכ תויהל הנווכתה תרבחמהש תויהל לוכי .תינונטקו םיימצע םימחרב
שי ,יב וליפא ,תוישונא תויומדב לבא ,תישונא תומד רוצילו ירמגל
.הזיגרמ םתס ינק .תיתימא הלמח ,דסח ,בוט לש םיעגר
הרומא התייה אל וז ,ינק יפלכ תוהדזה ררועל הצור התייה תבתוכה םא
בלל תעגונ ,דואמ תיגשיה ,הקיחצמ תמאב איה :השק ךכ לכ המישמ תויהל
איהשכ החפשמה תא בזע הלש אבא ,הבוט הרבח איה ,הבהאל הלש ןוצרב
התוחא ,בזע אבאש ירחא תיבסלל הכפה הלש אמא ,תורגבתהה ליגב התייה
הלש הבוט יכה הרבחה ,תצלפמ הלש תיסובה ,ףרה אלל םימס השועו תניידזמ
הלילעה :רפסה לש תפסונ היעבל יתעגה ,הנהו .העודי עונלוק תבכוכ
תולילע םא ,וליאכ ,ירמגל ןימא אלל לכה ךפוהש ןפואב תירטסיה
אל ינא ,בותכל עדוי םגש ,גניווריא תא אורקל הלוכי ינא ,תוירטסיה
לש גציימ םגדמ אל וליפא הזו .הז ליבשב םונהגהמ הנמש הקוור הכירצ
.הילא רדרדתמ הזה רפסהש הירטסיהה


םורגל ידכ העיגמ תבתוכה וילא ןורתפה לבא ,רליופס בותכל הצור אל ינא
.ער םעט לש טלחומ תפומ אוה הל שיש המ ךירעהלו המצע תא בוהאל ינקל
,הלחא ?רתוי בוט םדא ונממ אצתו ךילהת רובעת הרוביגהש הצור תבתוכה
איה ,םשה ןעמל לבא ,םיאלפנ תויהל םילוכי תורגבתה עסמ ירפסש קפס ןיא
אל) ?םירבא הל תורכל רשאמ רתוי יטנגלא ןורתפ לע בושחל הלכי אל
.(לקלקמ שממ אל הז ,ייחב לבא ,קפאתהל יתחלצה
יתבתכ רבכש ומכ ,הלק תורפס תבהוא אל ינאש ילע דיגהל רשפא יא ,אלו
התייהנש וז ,ונ ,איהה לש הלילט ,םיענ דואמ יל התשע טי'גירב ,םדוק
לש תורוביגה ,םילודג םיקוחצב ץורפל יל המרג ,תיטסיטילא יטנאו תינמי
,דיגא ינא המ ,הזה הרקמב לבא ,ןהב בהאתהל יל ומרג סאימחנ רומיל
."תלחוז התייה אמא" תא בוש אורקל ףידע היה ילוא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
24/10/02 13:15
talila :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
First one?
na-na-na-na-na
talilaל וביגה
 
 
26/10/02 5:36
יל תפכיבוד :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
תונמש אל לבא .תונמשל סנו'ג ט'גדירבה אוה "הטימב בוט"
2 תולעמש ןהינימל תויסוכה לכ אל יאדוובו ,המצע ט'גדירב-ל-א
.יתנמשה ךיא :סותאפ בורב תורמואו םרג
תורענ ,תוחופת םייחל םע תורענ ויהש הלאל אוה ,"הטימב בוט"
תא הכירצ אל תא' יכ הינגפוסה תא חינהל ןהל וריעה םירגובמהש
לומ טשפתהל ןמז ןהל חקלש ,הארמה ינפל ושייבתהש תורוחב ,'הז
.ךשוחב הז םגו ,רוחב
אלש ימ ,תואמגוד דועל הקוקז אל ,ל"נה רזגמל תכייתשמש ימ
.ןיבת אל םלועל אליממ ,תמדוקה הקספה תא הניבה


דחוימבו ,תפומ תריציב רבודמ אל תיתורפס הניחבמ ,הלאירא ,ןכא
ןיידע םק אל ךדיאמ לבא .רפסה לש ןורחאה עברל םיסחייתמ םא
ירמוש"ש הלא לכ לש תויתימאה תויעבב עגונש רפסל יואר הרחתמ
.זוינ דלוא םה םליבשב "לקשמ


הנמש איה ,וריפש ינק לש התומד תב איה אלה ,רנייו רפינ'ג
,םהילע תרבדמ איהש םירבדה לש הברה תונימאל םרותה רבד .המצעב
.סויפב ףוסבלו ,תורישיב הבילמ תרבדמ איהש שגרומ
ימ לכ .ןתומ ףקיה וא םייסנכמ תדימ לש ןיינע אל איה "הנמש"
לש וריחמ ,םילקשה 50 זובזב תא המצעל תבייח ,הככ השיגרמ איהש
.רפסה


.החלצהב
יל תפכיבודל וביגה
 
 
27/10/02 1:18
הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
תא דירחמ ךכ לכ ןדבא ירחא קרש תולגל ידכ ?הזכ רפס המצעל
תוריש השוע אקווד רפסהש תבשוח ינא ?ךמצע תא בוהאל הלוכי
.בוד
הלאיראל וביגה
 
 
29/10/02 17:40
יתריקי :תאמ
תבייח הנמשש ימ המלל הבוגתב
לע ,תורמל יכ ?ךתואהזיגרמ וריפש ינק המל ,םולש הלאירא
רבחהל ,נמצע תא םקשל החילצמ איה הווח איהש המ ללגבו ףא
?דבכה הנדבוא ירחא המחנ אוצמלו ,המצעל
םעפה וזו ,תובוגתבו םירמאמב ,הברה ךכ לכ ךתוא תארוק ינא
רסוחמ תבזכואמ אלא ךיא המיכסמ אל קר אל ינאש הנושארה
הלקה תורפסה תא אורקל ךתלוכי יאמו ,הלגמ תאש תויטנרלוטה
.חטשה ינפ לע הרואכל איהש המל רבעמ דחא דבור
ץראב תודיחיה ןה יל תפכיבודו ינא ,תאש בניבמ בגא ינא
.לבח ,רפסה תא וארקש
יתריקיל וביגה
 
 
27/10/02 17:24
סקופ לכימ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
יתריקי הלאירא
.טנטופמיא רבג שורד תא אורקל יסנ ,עורג רפס הזש תבשוח תא םא
.תוקישנו ש"ד ,הזמ ץוח
סקופ לכימל וביגה
 
 
27/10/02 18:55
הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
ךכ לכ דוע םלועב שישכ דוחייב ,ימצעל ללועל הנכומ ינאש
.םהילא יתעגה אלש םיניוצמ םירפס הברה
הלאיראל וביגה
 
 
12/4/03 20:25
תילג :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
לש תוישיאב םגפ שיש יתבשח אלו ,רפסהמ יתינהנ ךיילא דוגינב
.הרוביגה
אוה לילק רפסמ -רפסה ףוס יל עירפה .הקיחצמו תישונא התיה איה
ךפה
.ילאנב ידווילוה םויס םע תועמד תטחוס הלבונלטל
תילגל וביגה
 
24/10/02 13:45
דורמנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.בייח ינא
.יל רוסאש עדוי ינא
.ךכ רחא יתוא ובלציש עדוי ינא


.בייח שממ ינא לבא
,תושק יתמעז "םונהיגהמ הנמש הקוור" תרתוכה תא יתיארש עגרב
דניילבה ללש תא ללוגמש ,בותכל יתיצרש רפסה לש תרתוכה ירה הז
לע םיכרכ רשע םינשב העווז רפס ,הנורחאה הנשב יל ויהש טייד
.וכו וגידוא תויווה
.היופו הסכיאו ליעגמ ינא .תוזר אלה לכל החילסו
(: .עדוי ינא
.הניפב דומעל ךלוה ינאו יתמייס ,בוט
דורמנל וביגה
 
 
24/10/02 13:52
הבינ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
דורמנ ייה
ינאש םירבג הברה ומכ ,בשוח התא םא ךתוא בולצל הנכומ ינא
.36 הדימ לעמ הרוחב לכ וז "הנמש"ש ,הריכמ
הבינל וביגה
 
 
24/10/02 14:08
דורמנ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
(: ? ייקוא ריבס הז 40 דע
.ןבומכ הבוגב יולת הזו
.תואלמ לע רבדמ אל ינא
.תונמנמש לע רבדמ אל ינא
.תעשופ החנזה לע רבדמ ינא
ןתאש חוטב ינא ,ישיא רבד םוש ,תוזר אלה לכל החילס בושו)
אל ינא םג בגא ךרד .רומוהבו הבוט חורב לכהו תואלפנ תורוחב
(תומצעו רוע שממ


, תורגנ הז םויכ ילש םיקוסיעה דחא הזמיצוח
,םיהלא ינאש תבשוח ילש אמאו ןקזו ךורא רעיש יל שי
(: םוקמב תמאב הז הבילצ ילוא זא
דורמנל וביגה
 
 
24/10/02 14:44
ינור :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
??תויהל לוכי התא קופד המכ ????תעשופ החנזה הז 40 הדימ
הנכומ ינא ,40 הדימ ינא ,ןטק קסע השענ אוב ,המ עדוי התא
לש םרג ילש ףוגה לע שי םאה יל דיגת התאו הנומת ךל חולשל
?הז ךיא ,"תעשופ החנזה" הנכמ התאש המ
תילארשיה :םישנ לש תודימ יבגל היצרופורפ ךל היהתש ידכ
ןגאה ןינע בקע) סונימ סולפ38 הדימ תשבול דאמ "הזר"ה
יפל הרידאה) "הנמש"הו 40-42 תשבול תעצוממה ,(ינוכית-םיה
.הפורטסטק שממ - 44-48 ןיב תשבול (ךלש םידמימה
הנהת ,סופתל רבד םוש ילש תיטקרונא תידווש הזיא אצמת ךל
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 14:47
ינור :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
ינפב ףושחל ליאות ילוא ,תומצעו רוע קר אל התאש תרמא
?שבול התא הדימ הזיא המואה
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 15:24
דורמנ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
,יתריקי


וסנכנו ונלש רומוהה שוח תא ונדביא בושש האור ינא
.הננגמ תדמעל
.רתוי אל .36ה לע הציקעל ןווכמ היה 40ה


.הז לע קוידב רבדמ ינא "תעשופ החנזה" לע רבדמ ינאשכו
םויכ יברעמה םלועב עצוממה לקשמב תיטסרדה הילעה לע
י"ע תמרגנש
אלו ונדביאש והשמל יוציפכ ךרצנש דבועמו ןמש ןוזמ ףדוע
.ןוזמכ
.םיביחרמ ,םיפיסומ ,תונמה תא םילידגמ
.הגמ הנמ לבקתו לקש דוע םיש
.תנמש תדילג דוע חק ?הדובעב ער םוי ךל היה
לומ בקריהל ףידע ?הפי יוותס ברעב לייטל ךלנ
.היזיולבמטה


.ןווכתמ ינא הזל אלו דואמ הלוח הרוחב איה סומ טייק
ריתומ אלש המ ,רשוכ רדחב םויב תועש שש העיקשמ הנודמ
לכשה ומכ ,הפוגב םירחא םירבד חתפל ןמז ידמ רתוי הל
.לשמל
סופתל המ שי ובש לובגל טלחהב בשחהל הלוכי ורנומ ןילרמ
.אלפנ הארנ םג הזו


,םיעגפנהו םיסירתמה ,םילאושה לכלו
יתנבה אל םעפ ףא ,יולת הז 32 וא) 42 הדימ שבול ינא
(םיסני'גב דבוע הז ךיא
,בחרו הובג ףוג הנבמל תיסחי,ללכב ער אל ילע םיבשויש
תצק תויבקעב יתדרוה תונורחאה םייתנשבש ירחא הזו
יתחנזה םעפ ,ןכ ןכ).הפי הז לע רמושו וליק 25מ רתוי
(הדומ ,תושק
אל טלחהב לבא ןזואמ לוכאל לדתשמ ,לגרב הברה ךלוה
טושפו ,ימצע תא שינעמ
.לכה הז .םיזגמ אל


,טייד דניילב המל לע "רבג דוע" לש ותלאשל הבושתבו
(: תוישיא הנבמל אלא ףוג הנבמל רושק אל רבכ הז


רוזחלו תאזה תאכדמה תוניצרה תא בוזעל רבכ רשפא וישכעו
(: ?ךייחל
,ופורפאו
:םירבג לש תופדעה לע רבדל ונלחתה רבכ םא
ןתוא בהוא ינא

אלמתוזר
תוצוצקתולתלותמתויגני'גתורחרחשתוריהבתוכומנתוהובגתו
,רשפתמ אל ינא הז לעו ,בושח יכה הזו ,רקיעה לבא
.ךייחל יל םורגתשו ,ךייחתש


הבהא
ךויחו
:)
.דורמנ
דורמנל וביגה
 
 
24/10/02 15:42
ינור :תאמ
םונהיגל ךרדב ןמש אל קוורל הבוגתב
שוח שי" :תרמוא התיה ילש אמא הז לע ,יריקי דורמנ
דחא ףא .(טלוב ירגנוה יוגיהב) "רומח שוח שיו רומוה
ינא .הננגמ תדמעל סנכנ אל (ילש הביבסב אל תוחפל)
,36 הדימב היה אוהשכ םג ,ילש ףוגה תא תבהוא דאמ דאמ
האג 40 ,םויה אוהש ךיא םגו 42 הדימב היה אוהשכ םג
הפי הז רומוה שוח .תדרל הנווכ םוש יל ןיא ונממש
,טקאט לש תמייוסמ הדימ ךירצ רומוה שוחב םג לבא ,דאמ
...חוסינ תוחפל וא
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 15:56
דורמנ :תאמ
םונהיגל ךרדב ןמש אל קוורל הבוגתב
. לצנתמ ינא
.יל ויה דימת חוסינ תויעבו יתכרוב אל ירעצל טקאטב
אל ילש הביבסב תוחפל דחא ףאה תבוגת לע רתוונ)
(: עגפנ


בהוא ןכש והשימ רותבו הענכהב ישאר תא ליפשמ ינא
,בוט לכוא
(: שאלוגל ןוכתמ שקבל הז יל רתונש המ לכ
דורמנל וביגה
 
 
24/10/02 16:11
ינור :תאמ
...ינור יואל הבוגתב
תא תלבקמ ינא לבא הארונו המויא תינלשב ינא
שוחש הדומ ינא ,ילשמ תחא הגיצמו ,ךתולצנתה
לא ....החילס ....םויה ובטימב אל ילש רומוהה
.החיטבמ ,ףילא רוזחאו אמא תא לאשא ינא ....סעכת
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 22:36
ףוא :תאמ
...דורמנ יואל הבוגתב
וסנת ,ימצע תא תבהוא אל ימצע תא תבהוא ןכ
תא וחקית וא ,םכל אצי רבכש ומכ םינונש תויהל
!ויקיסיאל םכלש רוזיחה
ףואל וביגה
 
 
1/11/02 23:27
!!!הנושאר :תאמ
...ינור יואל הבוגתב
(: ?ריבסה לובגב הז 38,בגא...יל בותכל ןמזומ התא
!!!הנושארל וביגה
 
 
4/11/02 15:59
דורמנ :תאמ
!יל בותכתל הבוגתב
,הנמזהה לע הדומ ינא
ימצעל רוציל יתחלצהש תיחטשה תימדתה תורמל לבא
תדיממ רתוי הפיט והשמ ךירצ תאז לכב ינא ,ןאכ
(: .יהשימל בותכל ידכב םייסנכמה
דורמנל וביגה
 
 
5/11/02 3:09
יטאופ סרע :תאמ
!יל בותכתל הבוגתב
?תעדיה ,תיתימא המהב התא ,דורמנ


אלו ,ינחורו ,קומע התא .ונלוכ ונבה ,ןכ ןכ
הבהא וא ןויז אוצמל ידכ תוננבב בתוכ
רמול לבא .(תויסוכ לש הפשב ןויז) תימיטניא
ךסב ,ידדה שושיג העיצהש) רבסה תמיענ הרוחבל
,הפ ,הלש ןיינעב אל התאש (עשפ אל .לכה
.ימהב טקא טושפ הז - תיבמופ הרוצב


ידמ רתויש ימש ,תורקי תורענ ,החכוה דוע
.תוריהזל יואר ,האלפומה ותושיגר תא שיגדמ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
5/11/02 9:22
הלאירא :תאמ
המהב התאש ,םיהולאל הבוגתב
...תסמונמו המיענ הינפ
הלאיראל וביגה
 
 
5/11/02 10:54
דורמנ :תאמ
המהב התאש ,םיהולאל הבוגתב
.הבוגתה תא יתארקש ריהבהל קר ביגמ ינא
.תרתוימ תפסונ הלימ לכ
ךמוקמב ךתוא דימעתש הנונש הבושת יל שי
.וליפא חרטא אל ינא לבא
.ליעי רתוי הברה והשמ השענ הז םוקמב
.המבה תא ךל הנפמ ינא ,הנה
.תובוגתהמ יתשרפ ינא
.ןונג לש םיקחשמל חוכ יל ןיא
.םולש ויה


לש תרתוימה תוברעתהל הבוגתב קר םייסנו
.ןיינעב הלאירא
.תמאב ונ
.קיחצמ אל הז תונינשכ וליפא


םתא וישכעמ...הרזח ביגהל ךרוצ ןיאו
וישכע דע םתישעש ומכ) םכמצע לא םירבדמ
(תמאה


דורמנ
דורמנל וביגה
 
 
5/11/02 12:08
יטאופ סרע :תאמ
המהב התאש ,םיהולאל הבוגתב
דחא ףאמ ןאכ ונארק אל ןמזמ יכ קר ולו
.וזכ הבושת


,ליימ הל חולשל תלוכי ?"ריהבהל תיצר קר"
רבד םוש ןיאש בשוח התאש וא .עדוי התא
הבוגתב ללכב ללכב סמונמ אלו בילעמ ,הטוב
דמוע אל וליפא התאו .הילא ךלש תיבמופה
.הז ירוחאמ


,בילעהל תנווכתה אל םא םג :שאלפ זוינ
אלש ריהצת הלעמלמש תינומלאה םא וליפאו
.םלוכ דיל יבמופב התוא תיחד התא ,הבלענ
התא ,הז תא םיבהואש םישנא דואמ טעמ שי
.עדוי
יטאופ סרעל וביגה
 
 
5/11/02 12:27
תעשעושמ :תאמ
הנונש הבושת איבתל הבוגתב
וקיזחת" קעוצ זאו הנונש הבושתב םייאמ
.איבהל לוכי התא המ הארנ ,הללאי ,"!!יתוא
תעשעושמל וביגה
 
 
5/11/02 20:06
ילט :תאמ
המהב התאש ,םיהולאל הבוגתב
:((....הז תא ונל השעת לא השקבב
....אנקמ םתס אוה
ךממ עומשל תו/ םיכחמש הלא לכ םשב
...:)...:))...דוע
ילטל וביגה
 
 
7/11/02 17:50
תבזכואמ :תאמ
המהב התאש ,םיהולאל הבוגתב
יתינהנ וליפא .הדומ .יטאופ תייה םעפ
.ךלש תובוגת אורקל
.יתוא קיחצהל תחלצה וליפא םימעפל
.סרעה ראשנ ,יטאופה ךלה ?ןורחאה ןמב
רידגמ אל לוטקל הנהנ ךכ לכ התאש הז תוחפל
.יטאופ ומצע תא


רבד תויהל לוכי םא) ירבגה ןימל השוב התא
(הזכ
תבזכואמל וביגה
 
 
24/10/02 17:07
שמש :תאמ
םונהיגל ךרדב ןמש אל קוורל הבוגתב
,דורמנ דורמנ
..קבאמה לע שולק גשומ ולו ךל היה ול ...תעשופ החנזה
תא תוחינזמ" - ש םישנה בור ,"דוס"ה תא ךל הלגאו אוב
(אלש קלח םגו) תועדה לכל תונמש ןהש הלאה ,"ןמצע
עידויש ודובכ תא הכירצ אל תחא ףא ,לקשמב תדרל תוסנמ
..והשמ הארנ אל הזש ונל
הפי - םימרגוליק 25 ךמצעב תדריש יתחכש אלו ןכ ,ןכ
.ךלוה הז םלוכל אל לבא ,דואמ
..הזר שממ אל ינא ,ןבומכו
ךתיא תאצל התסינש הנמשה לע יל בוצע תצק טושפ
תא תוארל קר ,תורצ הל תורסחש וליאכ ,טייד דניילבל
..התוא האור התאשכ ךלש ףוצרפה


לכ ינא יכ רוחב לש דמוח התאש תעדוי ינא ,הזמ ץוחו
אשונה המכ ראתל ליחתמ אל התא טושפ ,ךתוא תארוק ןמזה
.םישנ המכלו ןועט הזה


יתחלצה אל שממ םעפה לבא תארוק קר ינאש ןמז ןומה הז
..םותסל
שמשל וביגה
 
 
26/10/02 15:05
ירובת הרואפי :תאמ
םונהיגל ךרדב ןמש אל קוורל הבוגתב
?יונפ םאהו התא המכ ןב
ירובת הרואפיל וביגה
 
 
24/10/02 14:55
ילט :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
,דורמנ
לכל חינת אל טושפ המל -ילוא הפוצח תצק הלאש
,רווא טוו ,תורגנה ,םיטויסהמ םיטייד דניילבה
רפס ה תא בותכל בשתו יסחיה ןורתיב דקמתת
? בותכל תיצר דימתש
,דלוקוש לע התמ ינא , 38 / 36 ילש הדימה -בגא
:)...:)) ןמזה לכ הטאידב לבא
ילטל וביגה
 
 
25/10/02 2:07
lili :תאמ
עוושמ זובזבל הבוגתב
its brilliant! bravoo!!! try to find a woman at
bananot. here you have no competition and you don't
have to put a picture. but since i just happened to
know yuo, no 25 kg and no batich. fat as a house
and that not even the worst of you. so save your
time
liliל וביגה
 
 
26/10/02 2:23
דורמנ :תאמ
nimrodל הבוגתב
.ןרקס ינא


.ירבד תמא תא חיכוהל הסנמ אל ינא
.רקשמ אל םלועל ינא ערלו בוטלש עדוי יתוא ריכמש ימ
אוה תוחא יל ןיאש חיכוהל לש טפסנוקהש הזימצוח)
(:הלודג תוחא יל שי יכ יתייעב


.תאזכ הבוגת בותכל יהשימ איבמ המ הז יתוא ןרקסמש המ
גהונ םג ינא עוגפ וא לכסותמ ינאש םינמזבש עדוי ינא
(תימצע הטילשו םיקבאמ לש םינש ירחא ,תוקוחר םיתיעל)
םירקש בותכלו תבשל לבא ,ןווכתמב אלש םישנאב עוגפל
.יתייעב רתוי הפיט והשמ לע דיעמ הז ?םיביטקובורפ


.תוננבב הפ הרוחב שפחמ שממ אל ,בגא ךרדו ,הא
תונויערלו םילימל ןקרופ שפחמ ,ילוא בל תמושת שפחמ
,שארב יל םיצרש
.בשחמה לומ תוליל ריבעיש חיש וד שפחמ
?השיא לבא


.ל"צז יתבס תא טטצל לבא
"ןיוש ונ"
דורמנל וביגה
 
 
26/10/02 4:03
יטאופ סרע :תאמ
nimrodל הבוגתב
יכרצל ןאכ םלוכ .םישנ תוננבב םישפחמ םיאומוא קרש
תוהזל םיעגונה םיטקילפנוק לש ימינפ ןורתפו ןויד
.תירדגמ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
27/10/02 1:01
חחרפ :תאמ
עודיל הבוגתב
.עטקה לע הלעש יטאופ דחא


....קמועה ללגב ונראשנ םינוידה ליבשב ונאב


:-)
חחרפל וביגה
 
 
27/10/02 5:34
שיטאופ סרע :תאמ
דחא הנה ונל הבוגתב
םירמאמה ללגב קר תוננבב ינא
שיטאופ סרעל וביגה
 
 
28/10/02 10:12
ילט :תאמ
nimrodל הבוגתב
ןיינעמ הז ימ תא והישמ תא ןיינעמ הזש תבשוח תא המלו
? הארנ אוה ךיא ללכב
המלו
ילטל וביגה
 
 
28/10/02 10:15
ילט :תאמ
nimrodל הבוגתב
י/והשימ תא ןיינעמ ללכב הזש תבשוח תא
???? הארנ אוה ךיא
ילטל וביגה
 
 
24/10/02 14:05
הדבעמ בצ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
!לבח .התוא תספסיפו קותשל האלפנ תונמדזה התייה ,דורמנ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/10/02 14:06
הדבעמ בצ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
:דורמנל רמוא היה ילש אבא
,בותכל ךירצ םיבשוחש המ לכ אל
.םסרפל ךירצ םיבתוכש המ לכ אל


:ראשלו
,אורקל ךירצ םימסרפמש המ לכ אל
תוניצרב תחקל ךירצ םיארוקש המ לכ אלו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/10/02 22:24
mish :תאמ
:רבד דועול הבוגתב
:רמוא היה ילש אבאו
הפודש תא המכ יארית ,ה'להבוב והשמ ילכאת
.סופתל המ הלצא ןיאש יהשימ הצרי ללכב ימו


ןוגימצ יל יתלדיג זא


ההההההההח


:)
mishל וביגה
 
 
27/10/02 1:00
חחרפ :תאמ
:רבד דועול הבוגתב
?לסופ ומומב ,לסופה


?הא
חחרפל וביגה
 
 
24/10/02 14:38
רבג דוע :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
ופוס דע רמאמה תא יתארק אלש החילס ,תישאר
,םימעפל ,םה ?...תושעל המ - תובוגתל רשי יתצפקו
...םירמאמהמ ,יניעב ,תוקתרמ רתוי
םיתיעל ,קר ,וז .םכרעמ טיעמהל ילבמ תאזו)
(-: תישיאה יתפדעה


ףידע אל - סטייד דניילבה ןיינעב ,תינש
רבדבש ישוקה לכ םע ?םינפ לא םינפ "הלחתה"
...ףידע ,דימת טעמכ ,הז ןויסינמ -


:תונמשה ןינעב ...תישילש
,יתעדל ,שי זא תוזר אל םישנל ךשמנש ימכ
,ןהש תונמש/תואלמ/תונמנמש
.תיתוישיאו תינוציח ,תופיו תוכשומ יכה םישנ ,יניעב
םירבג טעמ אל שיש האור םג ינא ,תוננובתה ךותמו
הז הנמשהה ןיינע אל הז - !הלאכ םישנ םיבהואש
ןיינע הז םימוחת הברהב ומכו ...בכרומ רתוי תצק
תוכשומ תובשחנש תוזר שיש ומכ ...ןונימו םעט לש
,יתעדל ,רבדה םג ךכ ,תוכשומ תובשחנ אל תוזרו
שיו תוכשומ תובשחנש תונמש שי :תונמש יבגל
.(םירבג יבגל ל"נכ) אלש הלאכ


:ינוציחה ןפה יבגל ,תירבג תואר תדוקנמ
.תוירבג תופדעה לש תוירוגטק X ךירעמ ינא ,שי
,תוהובגו תוזר קלח ,תוכומנו תוזר םיבהוא קלח
'וכו 'וכו תוכומנו תונמש קלח ,תוהובגו תובוטח קלח
,םג ,רתוי תוכשומה תא שי ,X-ה ךותמ הירוגטק לכבו
,שיו ןהלש יפוא תונוכת/ןתוישיאב םגו ןתוינוציחב
.תוחפש הלא תא ,םתסה ןמ


בכרומו בחר לולכמ הז - לקשמה אל הז םוכיסל
תישונאה תובכרומה תא רצויש תונוכת לש
.תימינפהו תינוציחה
.ישיא םעט לשו יביטקייבוס ןיינע הז רומאכו
."בהאי/ת ה/ומעטב ה/שיא ה/שיא" - "רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
24/10/02 15:26
היקוק :תאמ
ןדע ןגמ הנמש הקוורל הבוגתב
!עובצ שממ היה הז יד תמאב ונ זילפ
תינמגודה סופיט תא םיבהוא הריכמ ינאש םירבגה לכ לבא ,לכ
!קלא שממ חירו םעט ,יוצמה


?הזה טישלובה תא הנוק ימ


סעכה לש תאזה המיהדמה הדוקנב קוידב םישנה תא ריאשמ םג הז
ילוא אל םא יכ םכל םיאתמ דואמ הזו תומלשה רסוחו ףוגה לע
!!!!!!םוקמה תא םכל םיחקולו םייחב והשמל תועיגמ ונייה
היקוקל וביגה
 
 
24/10/02 15:47
דורמנ :תאמ
!!!ונ ידל הבוגתב
,היקוק


.ירמגל תקדוצ תא
?רבכ םוקמה תא ונל וחקית תמאב ילוא
(רבג ומכ גהנתהל השקעתהש ר'צאת ומכ אלו)
םישולש םיאצמנ ונלש םיגיהנמה םייתנב האור ינאש הממ יכ
לע גרהיהל ונתוא םיחלושו תירוזחמ םדק תנומסתב שדוחב םוי
.רתוי הכורא הנידמ שי ימל לע םיקבאמ


הסג הלימ תאז םזינימפש בשוח ןכ ינא לבא ,טסינימפ אל ינא
.תוינוציקל התוא םיחקולשכ קר
אב אוה םא םג ,בוט רבד אל םעפ ףא הז תאז תמועל םזינבוש
.לוכיבכ תוריבא לש הווסמב


דמוע ינא ,ילש הבוגתב הינוריא לש ץמש התיה אל,אלו)
ינאש ודיגת ,לגרב בוש הרוי ינאש ודיגת ,הלימ לכ ירוחאמ
(ףוסה דע זא ןויד הפ ליחתה רבכ םא לבא ,ףיפיתמ


,םויסל תחא הלימו
ןהש רמאמל שממ תועגונ אל הפ תובוגתהש הדבועל עדומ ינא
,וירחא תואב
םגאב תעגופ איהשכ םימב השוע ןבאהש םילוגיעה םימעפל לבא
,המצע ןבאהמ םינינעמ רתוי
(: היצזילטקה לע טידרקה הלאיראלו
דורמנל וביגה
 
 
24/10/02 15:51
הדנלרוא :תאמ
!!!ונ ידל הבוגתב
.ירמגל אל לבא ,תקדוצ תא ,ןכ
םישאהל רשפא יא לבא .הזרו הזרו הזר תויהל ץחל שי ,ןוכנ
.ךכב םירבגה תא קר
תועפשומ תויהל הנקספת םישנשכ .תוירחא תחקל ליחתהל רשפא
ילוא ,ןמזה לכ םירבגה יניעב ןח אוצמל תוצרלו הידמה ןמ
.רתוי תצק ןפוג תא בוהאל הנלחתת םג ןה
ינאש רמול רשפא יאו הנטק ןטב יל שי ,38-40 הדימ ינא זא
?תינמגוד-תמאות בהוא סקיאש יתוא ןיינעמ ?המ זא .הזר
,וליבשב ידמ הנמש ינא םאו .והזו ינא וז ?ללכב יל תפכ'המ
ףוגה םע ער שיגרהל דעו ןאכמ .םייחה הלא,תושעל המ זא
?םואתפ המ ?תרחא וא הככ תיארנ אל ינא המל בושחלו ילש
הדנלרואל וביגה
 
 
24/10/02 15:59
רבג דוע :תאמ
!!!ונ ידל הבוגתב
,היקוק-ל
ינאש המ הז - ידיצמ עובצ היה אל הז
.ילש םייחה ןויסינ םג הזו שיגרמו בשוח
"רתוימ" תצק ןיינע תמאב אוה ,הארמ לע סעכה
ה/ומצע תא לבקל ת/דמול אל י/והשימשכ
(רתיה רתוי ה/ותוא ולבקי ,ילוא ,דמלי/ת םאו)
תויהל לע היגרנא זבזבל תוסנל תאז םוקמבו
...ת/רחא י/והשימ
."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
24/10/02 17:08
היקוק :תאמ
!!!ההאאד ,וליאכל הבוגתב
ולש םירבחל ץיוושהל הצור אלש רזומ ףוע תמאב התא זא
!רשואמ ותוא השעי הזש בשוחש הזחה םע הדנולבב
......לוכסתמ תרבדמ ינא
היקוקל וביגה
 
 
24/10/02 18:26
רבג דוע :תאמ
!!!ההאאד ,וליאכל הבוגתב
,בוש םולש ,"היקוק"-ל
ןפוד אצויה םעטה תא יל שי הזחה ןיינעב
(-: בהוא ינאש ומכ הברה ,ירעצל ,ןיאו ...ילש
(-: ...הנטקה תושוע ןהש הארנכ)
קר אלו) ןאכ םעפ אל יתבתכ רבכ לבא
!! "ולשמ הסכמ שי ריס לכל" :יתעדלש (ןאכ
ריכמ ינאש םירחא םירבגו ילש םירבחה לכל)
יבגל תוכופה שממ םיתיעלו תונוש תופדעה שי
,הז ,רעישה עבצ ןיינעב .(ינוציח הארמ
בושח רתוי ,תישיא יל ,ילוש טרפ שממ ,יניעב
וא תינידנולבכ הבוט תיטנורבו ,הרוצהו ךרואה
...תי'גיני'גכ
םיעגרנש ירחא יכ ,העפוה לע ונרבד קרו
שממ הזו ...יפואב המאתהה תא ךירצ יפויהמ
.בושח תוחפ אל
(-: ...ךתוא ןיבהל לוכי ינומכ ימ ,לוכסיתה ןיינעב
אצומ אל ינאו קוור ינאש הזמ לכסותמ ינא םג
.(תוסופת דימת טעמכ ,ןה) היונפ המיאתמ גוז-תב
המ תדימב "תיביטקא" תויהל הלוכי התא ...לבא
ךל םיאתמה גוזה ןב תא אוצמל ךמצעל רוזעלו
השוע תא םא עדוי אל'נאו ךתוא ריכמ אל'נאו
...ןוכנה ןווכב םיצמאמ השוע אל וא
,ל"וחב/ץראב הברה לייטל/בבותסהל :אמגודל)
('דכו םישנא דוע ריכהל
,הווקת דבאל ךירצ אל ,לוכסיתה לכ םע
,אובי הז - תונלבסו בלב הווקת ,ןוכנ ץמאמ םע
.הנורתפל ךרדה איה היעבה תאלעה םצע
,(תו/םיקוורה לכל) ונלוכל החלצהב היהיש
."רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
25/10/02 1:37
)@^$&#@*)!^&*#@ :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
once I wemt to the market to buy fish. :-) there
are different kinds of fishes in the sea. there
is a gefilte fish too. :-( !! (but there is
also a wale). Actually wales are not fishes but
mammals. They are big and smart :--). I ma big
too and my mother says that I am smart. :-o .
And I like to write and write and write (and
write again) . Oh how I like to write !!!! :-)
)@^$&#@*)!^&*#@ל וביגה
 
 
25/10/02 16:54
ןסומלוק :תאמ
istrabalaginaל הבוגתב
LOL
Thats it! right to the point
ןסומלוקל וביגה
 
 
26/10/02 12:22
רבג דוע :תאמ
istrabalaginaל הבוגתב
Keep on buing fish, they say it's good for
you...
see:
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=22&id=299599
Best Regards, "Another Man".
רבג דועל וביגה
 
 
27/10/02 2:31
ןייארב :תאמ
keep buying fishל הבוגתב
?הבוגת לכב רגפמ רושיק ףרצל ?וישכע
ןייארבל וביגה
 
 
27/10/02 13:32
רבג דוע :תאמ
השדחה הנפואה וזו ,ונל הבוגתב
ביגהל איה "השדח"ה "הנפוא"ה ,ןייארב אל
(-: ...הלילב 2:31ב ןוימיד תורסח תובוגת
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 3:07
:תאמ
השדחה הנפואה וזו ,ונל הבוגתב
יתש תב הרצרצק הבוגתב םג תחלצהש ךיא
תואחרמה ,םיפוצרפה תא בוש סינכהל תורוש
.יתודליה ןונגסהו תורתוימה
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/10/02 3:48
רבג דוע :תאמ
דלומ ןורשיכ הארנכ הזל הבוגתב
(תואכרמ בותכל ךירצ) תואחרמה
,"םי תינוסוס" תא יל תוריכזמ תצק
:יאר)
http://bananot.com/articles/525#rem33665

(..."תואחרמ" ןתוא םע
(-:(-:(-:(-: ?עודמו המל ןיינעמ
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 21:25
:תאמ
(-: דלומ ''ןולשיכ'' הארנכ הזל הבוגתב
ןימל ךייתשמ ינא לבא םי תינוסוס תאז ימ
.רכז
אטוח ןכאו ,יטקלסיד רוחב ינא ,הזמ ץוחו
,תילגנאבו תירביעב ביתכ תואיגשב םשו הפ
הברה תיארנ ילש הביתכה תאז לכ תורמלו
.ךלשמ בוט רתוי הברה
רתאב םיביגמה לכל םירושיק רוצא ינא םאו
...םוקמ ןאכ היהי אל ךל וריעהש
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/10/02 2:38
לכימ :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
אלא ,"תוסופת דימת טעמכ" תמאב אל ןהש הז לע תבשח
?ךל תורמוא ןהש המ טושפ הז
קר "ה/סופת ינא" יוטיבב םישמתשמ םישנא םימעפ הברה
.הייחדל ץוריתכ
הזה ץוריתב םישמתשמש םיינש וא דחא םדא הריכמ ינא
ינויגה רתוי הברה עמשנ הזש םג המו ,עבק ךרדכ
.תוסופת ןמיע ליחתמ התאש םישנה בורש רמולמ
לכימל וביגה
 
 
27/10/02 12:41
רבג דוע :תאמ
...ילוא וליאכל הבוגתב
,לכימ םולש
...יתבשח םג יתבשח
יתחכונ םימעפ טעמ אל לבא
וזש ,הרקמה ךרדב ,תעדל
.(!תוסופת תמאב ןה) תמאה


ץוריתב תושמתשמש הלאכ שיש ,רורב
רבטצמ ןויסינמ רורב יד הז יל לבא
םינש לש תוננובתהו
"תויביטקרטא"ה תורוחבהש
((!)תיתוישיאו תינוציח)
(הללכהב) םישנש המ חרכהב אל הזו)
המ אלא "יביטרקטא"כ תובשוח
תוטונ (םיבשוח (הללכהב) םירבגש
םימעטה תוגייתסהב) תוסופת תויהל
.(םינושה


.רשוי דעב ינא ...תמאה ןעמלו
ףידע תמאב ילוא ,תרקשמ הרוחב םא
הצור אל ינא ...התוא ריכא אלש
(-: ...רקשב תויחל
תורוחבה תא ןיבמ ינאש תורמל
דצמו עוגפל דחא דצמ תוצור אלש
...רזחמ ותואב תונינועמ אל ינש
(יתריצי רתוי והשמ לע "הנבושחת")
:תונעל ךירצ ילוא
שיש יל הארנ אל לבא ,תרעטצמ"
ידכ םלוה יטנג םאתמ וניניב
"הניקת םיסחי תכרעמ םייקל לכונש
:-):-):-):-):-)
רבג דועל וביגה
 
 
27/10/02 13:28
רבג דוע לש הצירעמ :תאמ
...תמאב ילוא וליאכל הבוגתב
.תוסופת אל תונב שיו ,תוסופת תונב שי
תורקשמ תוסופת אלה תונבה םימעפ הברה
((: תוסופת ןה וליאכ
??הז תא תושוע ןה המל
ינב םיממעשמ םיקוור לע דובעל ידכ ילוא
תוינרקש םתס ןה יכ ילואו ,((:) 40
ןיבהל ידכ םכח קיפסמ רבג דוע לבא
תוינרקש הצור אל אוהש
((: קדצבו
תובהוא אל (הללכהב) םישנ ,ינש דצמ
ןהל םיענ אל לבא תוומל ןתוא םיממעשמש
בילעהל
ויתושגר לע סוחל ידכ תורקשמ ןה זא
(: לבחו
,((: תמאה תא ול תורמוא ויה ןה םא יכ
(הללכהב)
םמעשמ תוחפ היה אוה ילוא
:))))))
רבג דוע לש הצירעמל וביגה
 
 
27/10/02 13:41
רבג דוע :תאמ
קדוצ התאל הבוגתב
:-)
:-):-)
:-):-):-)
תויהל הצור ,הצירעמ ייה)
....הח ..הח ...ילש תרבוד
(-: ....חחחחחחחחפ
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 10:08
הצירעמ לש הצירעמ :תאמ
קדוצ התאל הבוגתב
: ) .............
הצירעמ לש הצירעמל וביגה
 
 
28/10/02 12:52
היקוק :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
ךסב .קוור תויהל לש לוכסתל יתנווכתה אלש איה תמאה
בוט יד סוטטס הז ,םיעורג רתוי הברה םירבד שי לכה
שפוח שיו ,םלועה לכ תא תוצרל לע שארמ םירתוומ םא
.(לטובמ אל סונוב הזש) טלחומ ינימ
אלש יפיצפס והשימ הזיא ללגב היה ילש ישיאה לוכסתה
(-; ול המיאתמ יכה ינאש האור
הכירצש הנורחאה ינא והשימ םע םינש 7 ירחא לבא
!ןנולתהל
היקוקל וביגה
 
 
28/10/02 23:56
רבג דוע :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
,בוש םולש "היקוק"-ל
.תיגוז תכרעמ ךל שיש ךקלחב חמש ינא ,תישאר
םיעורג םירבד שיש ןוכנ יאדו הז ,תינש
יושנ תויהל לשמל) ה/קוור תויהלמ רתוי
םג לבא (...הז תא אונשלו
םישנמ השק רתוי םירבגלש יל המדנ
(םעפ הז לע יתארק) תוקוור לש עטקב
.תונורסח רקיעב םה ,יתעדל ,"תונורתי"הו
המיאתמ תיגוז תכרעמב ת/אצמנ ה/תאשכ
לע המכסה שישכ ,תידדה הכישמ שישכ
...לכה הווש הז 'דכו םידיקפתה תקולח
ללוכ) ונבור לצא תיעבטה הפיאשה ןכלו
(וזכ ,בר יכ ירעצל ,יל ןיאש תורמל ,ינא
.ל"נכ םיסחי תכרעמב אצמהל איה
יכה תאש האור אל"-ש רוחבה ןיינעב
?ותיא ירבד טושפ ילוא - "ול המיאתמ
...אל הז זא ,הצור אל אוהו תרביד םאו
...האלה רובעל ךירצ ,ןמזה לע לבחו
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 18:13
34רברבג :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
רבג דוע
.םכח אלו שודנ....לודג הזח בהוא
דע הל עיגי הזחה תודיל+לדגת איהשכ לודג הזח
ררררררב......םייכרבה
ךורא חווטל בושחת
34רברבגל וביגה
 
 
28/10/02 19:29
רבג דוע :תאמ
...המ ,וליאכל הבוגתב
,34רברבג םולש
ןיינעב ךלש תמדוק הבוגת םע םיכסמ ינא תישאר
יכה לבא ,השיגפה ינפל העפוה ררבל לש
האלמ הנומת אלא ,םייסנכמה תדימ אל הז טושפ
ךסחהל הלוכי תמאב ךכו (ףוג םגו םינפ םג)
.תומיענ-יא


םימעפ יתנעטש יפכ ,הזחה יניינעב ,תינש
היעב ןיא ,תישיא יל ."הסכמ שי ריס לכל" :תובר
.םינשה תוברב םשל עיגיש וא םשל עיגמ אוה םא


לודג דאמ הזחב תושייבתמש תורוחב שי ,תישילש
ןטק אל ,ידימ לודג אל ,עצוממ בהוא בורה יכ
,ידימ
םיבהואש שיו דאמ ןטק םיבהואש שי לבא
םירקחמ הז לע (םג) שי ,בגא - (ינומכ) דאמ לודג
לודג הזח םע %1 שי םא :אמגודל ,תאז םיארמש
.םיבהוא םהש המ הזש %1 ,ךרעב ,םג שי זא ,דאמ
.תונב י"ע םינב לש םייפתכה בחור תפדעהל המודב
םינוש םילוכסית םימיוסמ םישנאל שיש הז
רבד הז (תוישיא תופקתה ע"ע) םהלש העפוההמ
.רתוימו בוצע הז ,יתעדל ,יכ םא ,עודי
וא/ו תינוציח) וכרדב (כ"דב) הפי ת/דחא לכ
.(תימינפ
ה/תאש רקיעה - ן/םלוכ יניעב ןח תאשל ךרוצ ןיא
לכשו (ךגוז תב/ןב יוצר) י/והשימ יניעב הפי
.תוחפ אונשלו רתוי בוהאל ודמלי ...ראשה


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
24/10/02 22:33
ףוא :תאמ
!!!ההאאד ,וליאכל הבוגתב
ךכ לכ הרוצב ת/בתוכו ה/ולש לכשה תא ת/נייזמ והשימשכ
ת/ארוקל םיענ אל דואמ הז ,(!קוהיפ) תממעשמו תיאשילק
.ה/ותוא אורקל


,ךתבוגת חלוש התאש ינפל הינש ,ךתוא הארנ אוב :תירבעבו
רצקמ וליפא ילואו ,תפסונ םעפ ארוק ,הינש דוע בשוח
תואלמ ךיתובוגת לבא ,ןימאהל השקש םילברוסמ םיחוסינ
ךיתובוגת לע גלדנ אל ילוא .םעפ הסנת ?חלוש זאו ,םהב
.וזכ הלודג תוריהמב


ירזחת יליצ .םעפ לש תובוגתה הפיא ,הפיא
ףואל וביגה
 
 
28/10/02 16:00
וליל :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
?םיכרכ רשע םינש
ולילל וביגה
 
 
28/10/02 18:08
34רברבג :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
ןיטולחל קדוצ
תונשרפה לע ךמתסהל ןיא ןכלו תונבה לצא שיגר הז אשונש הארנכ
....ןהלש
בלשב ,דורמנ ךילא יל הציע המודכו וגידוא/ןודיפוק "רגוב"כ
הבוג לאש תי/הארנ ה/תא ךיא"ה
תויצרופורפה תא ךל ןתיי הז...שייבתת לא...םייסנכמ תדימו
!!!הנוכנה תונשרפהו תונוכנה
החלצהב


לוכי...ילש תויחטש/הפצוח לע תונבה יתוא ולטקי וישכעו
םיאכדמ םיבצמ ענומ הז לבא ...תויהל
.חורבל םהל אבו הפק תיבב כ"חא םיעוקתש םידדצה ינשמ
34רברבגל וביגה
 
24/10/02 15:18
דכול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שיגרה רבדב תעגל תזעה ךיא .הפיח דע ועמש לגרב הייריה שער תא
?תילארשיה השאה לצא רתויב
...ךכ רחא תוצונה תא דרגל ךל רוזעא ינא
דכולל וביגה
 
 
24/10/02 15:46
ינור :תאמ
דורמנ דורמנ והל הבוגתב
,רקי דכול
תילארשיה השיאה לצא וזה "השיגרה הדוקנ"ה םימעפלש עדתש קר
...רתוי הלודגה התלעמ איה
תוחפל) איה סופתל והשמו ,בידנ ןגא םע ,האירב תילארשי הרוחב
תרסחו תיטקרונא תיאפוריא וזיאמ תיסקס רתוי ןוילמ יפ (יניעב
...הלש cup a היזחב האגתמש דופיר
:בוחרב וזכ תיסיסע האור איהש םעפ לכב ילש הרבח תרמוא הז לעו
?סיב תתל קשח השוע אל ...מממ..."הפי סגא הל שי"
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 16:01
הדנלרוא :תאמ
דורמנ דורמנ והל הבוגתב
והשמ" תומדב הנגהל הקוקז תילארשי השאהש תבשוח אל ינא
,םומיסקמ וא קוחמל יאדכ הזה יטסינבושה יוטיבה תא ,"סופתל
.םייתימאה םיטסינבושל ריאשהל
תיטסינבוש תוחפו תינופצ תיפוריא ץרא םע הבורק תורכיה ךותמ
תויטקרונאה רפסמש ךל רמול הלוכי ינא ,הנטקה לארשי רשאמ
עצוממ ןפואב תוהובג תורוחב שי םש .םש רשאמ הברהב ןאכ לודג
ינלוח ןוזר תוצמאמש םישנב םיניחבמ ןיאש טעמכו רתוי הברה
היצזינקירמאה תכומ ץראב ,תאז תמועל ,ןאכ .םייח ךרדכ
טעמ אל הלודגה ריעב האור ינא ,ריחמ לכב םישרהל ןוצרהו
.ךכ טושפ .םולכ תולכוא אלש דואמ תוריעצ דע תוריעצ תורוחב
תונב ילוא ,םידלש תויומד תורענ יתש יתיאר עובשה קר
.בוצע .ךכ שממ ,תיעבמ היה הזחמה .ןהלש ןוכיתל הסינכב ,16
הדנלרואל וביגה
 
 
24/10/02 16:18
ינור :תאמ
?תמוסרפ ונל השוע תאל הבוגתב
הז ...ילע שיש "סופתל והשמ" לש טמיטנס לכ לע החמש ינא
רבגהש תבהוא ינא ,יתואיצמ טושפ הז ,ללכב יטסיניבוש אל
ינא ,ריווא ספות אלו םיציצה תאו תחתה תא יל קיזחמ ילש
אל ילש ןגאה לש תומצעהשו תוכר םיינתמ יל שיש תבהוא
םירחא רבתסמו ימצע לע הז תא תבהוא ינא .הצוחה תוטלוב
?הזב יטסיניבוש המ .ילע הז תא םיבהוא
ינורל וביגה
 
 
24/10/02 22:43
רבג דוע :תאמ
הזירקה המ לע ,קתומ הדנלרואל הבוגתב
,ינור םולש
!!!הנוכנ ךכ-לכו םוקמב ךכ-לכ ךלש הבוגתה
(-: תלברוסמו הכורא הבוגת יל תכסחש
."רבג דוע" ,דובכה לכ תכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
27/10/02 11:26
ינור :תאמ
הזירקה המ לע ,קתומ הדנלרואל הבוגתב
...יתוא בהוא והשימ תוחפל
ינורל וביגה
 
 
22/4/03 19:31
תירוא :תאמ
הזירקה המ לע ,קתומ הדנלרואל הבוגתב
.ןמא ורמיאו
תירואל וביגה
 
 
24/10/02 20:32
הדבעמ בצ :תאמ
דורמנ דורמנ והל הבוגתב
םתדיל םוקמ ,היידבש ברעמ םורד ,גרובטגמ רישי חוויד ךל ירה
לש רואתב תקדוצ ייד תא :םהנימל םייוולווהו םינוסקיראה לש
ומכ תוגהנתמו תוארנ תוידבשה םישנה בור .תעצוממה תידבשה
הזח ,חוטש תחת ןהל שי .(עובצ ינידנולב) ךורא רעש םע םינב
ךכ תוארנ אלש ולא .דירחהל םיירבג םינוניגו הכילהו ןטק
.ולאכ טעמ אל שיו ,םיכלהמ םירה ומכ תוארנ


םינפהש המכ ...חחא .ןהלש תוקותמה םינפה הז ירמגל רחא רבד
...תוקותמ ולאה תוינטסיברבה לש


,ס'יברבה לש ןצרא איה ,ןטסיברב תודילי עמשמ ,תוינטסיברב)
הקלחמהמ ידידי ,'כ 'אל תורומש תויוכזה לכ ,היידבש איה
.(תיטרואת הקיזיפל
הדבעמ בצל וביגה
 
24/10/02 15:35
איה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?????םירביא תתירכ
איהל וביגה
 
 
24/10/02 17:31
הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
(: הזיא הלגא אל ינא לבא
הלאיראל וביגה
 
24/10/02 16:39
יטינירט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...."תלחוז התיה אמא" תא בוש אורקל
,הרפכ הלאירא
הפיאשב ,יתרתיוו ףוסב .ושכרל םאה יתעדב יתככחו רפסה תא יתיאר
םג תוסנל לכוא ילואו היה ךיא יל רפסת ,התפתת ייתורבחמ תחאש
.( :-)...םינב םע דבע אלש המ)
.קשח תצק יל תישע ינש דצמ ,ןוכנ יתטלחהש יל תחכוה דחא דצמ
יתאזה ומכ .....הנונש ,הקיחצמ ,בוט תבתוכ וזה רניווה םא הלאשה
יטנא התיהנש דע תירוביצה העדותהמ המלענו ונבתכ םע הנתחתהש
היה טרבמוה טרבמוה םג ירה .קוחצמ יתוא תערוק התיהש ,תיטסיטילא
.יתפומ רפס ז"כבו חלאנ סופיט
,דורמנלו
תא ףולשל ידכ הלודג קיפסמ הפמופ ךל חלשא ינאו ,תבותכ יל ןת
.הפהמ לגרה
.ןוחטבו םולש
יטינירטל וביגה
 
 
24/10/02 19:01
הלאירא :תאמ
ףידע דימתל הבוגתב
תא ריזחהלו תוסנל ידכ יטנירט םשה תחת ימצעל ביגהל ףידע דימת
. ומצע רמאמה אשונל תובוגתה
!תוימומרע הזיא וא
הלאיראל וביגה
 
 
26/10/02 12:28
יטינירט :תאמ
ףידע דימתל הבוגתב
....רזע שממ אל הז


;-) הלאירא ,תיסינש רקיעה
יטינירטל וביגה
 
 
26/10/02 12:49
הלאירא :תאמ
תאז לכבו ,ונל הבוגתב
יתאצמה המ רוכזל יל השק .ויתותוא תא יב תתל ליחתמ
(: ילש תומד תב רותב ךתוא יתרצישכ
הלאיראל וביגה
 
24/10/02 18:27
ןמחנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?סאימחנ רומיל לש שדח רפס םע המ תמאב
ןמחנל וביגה
 
 
26/10/02 15:11
ירובת הרואפי :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
רוניל תיריע תא רתוי בוט הקחמ ינא
הלש תויומדה לש תויטוריונה תא היח וליפאו
(ינא ,ןחה תמלעל ןח ןח) סאימחנל דוגינב , ינא לבא
.תמטמוטמ הלילע ילעב םירפס הז לע האיצומ אל
הלאירא ,השקבב זא
.יתוטובצ לע תורוקיב ילב
ירובת הרואפיל וביגה
 
24/10/02 21:09
ילגמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רשפאש המכ תולודג ןתוא בהוא ינא
.הז לכו סופתל המ ,תויסיסע
עובצ יל וארקת
והזו חיר לעו םעט לע לבא
לבינק
ילגמל וביגה
 
 
28/10/02 1:13
ףושני :תאמ
עובצ יל וארקתל הבוגתב
?"יזור" לש תוחא .דואמ רידנ םש
ףושניל וביגה
 
24/10/02 23:25
הבוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,יפסכ בטימב וילע יתמליש דוע ינאו קערד רפס ,הלאירא תקדוצ
...ופט
.רפס לש יפוי והזש והשפיא יתארקש ללגב קר יתינקש בושחלו
.םיתמ אל םירייארפ
הבובל וביגה
 
25/10/02 14:08
לעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:םילמ יתש יל שי - ינניחו לילק והשמ שפחמש ימל
.דיפל ריאי
לעיל וביגה
 
 
25/10/02 23:11
רמת :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
"תישישה הדיחה" תא יתארק הנורחאל .יניעב םג רדהנ טושפ בתוכ
.הצילממ דאמ ינאו
יתוא תערוק טושפ הלש הביתכה ,סאימחנ רומיל ומכ ןיא לבא
.הלילעה ידכ ךות עיתפהלו םיהדהל החילצמו קוחצמ
םירמאמה דחאב זא ,התיא הרוק המ הלעמל לאש והשימש יתיאר
םויה תבתוכ איהש יל בישה והשימ ,םישדוח המכ ינפל ןאכ ובתכנש
.היזיוולטל
רמתל וביגה
 
26/10/02 4:42
ןד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןטק הזח םע הנמש
!!!!סכיא
.עבטה לש תורזכאתה טושפ וז
ןדל וביגה
 
 
26/10/02 12:25
יטינירט :תאמ
אוה בוצע יכה רבדה לבאל הבוגתב
.ןטק ןיז םע רוחב


,עבטה לש תורזכאתה שממ תאז


?יתיא םיכסמ אל התא
יטינירטל וביגה
 
 
26/10/02 15:18
ןד :תאמ
אוה בוצע יכה רבדה,אלל הבוגתב
.בוצע רתוי ספורו ןטק לבא
ןדל וביגה
 
 
26/10/02 22:45
ןטוב :תאמ
םיכסמש רורבל הבוגתב
:גרדשנ ואוב זא


...ספורו ןטק םע ן-מ-ש


( : יטינירט ךילא
ןטובל וביגה
 
 
26/10/02 23:26
ןד :תאמ
רבכ םאול הבוגתב


?ספורו ןטק םע חריק דמג ןמש


:P
ןדל וביגה
 
 
27/10/02 1:25
יוניל :תאמ
:ל רשאב המל הבוגתב
ןטק םע ןד
יונילל וביגה
 
 
27/10/02 1:39
רבג דוע :תאמ
רבכ םאול הבוגתב
יכונא (הינמוטנא שיא) םוטנא אל
...המוקמב האוושהה ןיאש יל הארנ לבא
.ולש םייפתכל וא הזחל ליבקמ הלש הזח
אוהה ןטקל ליבקמ ולש אוהה ןטקה
...הלש
םיחופתל םיוושמ םיחופת
םיזופתל םיזופת
(-: ...וישק יזוגאל וישק יזוגאו


...ןטוב ךיילא
רבג דועל וביגה
 
 
27/10/02 22:49
השיא םתס :תאמ
הלאקס התואב זא םיוושמ רבכ םאול הבוגתב
אלש תשפוטמה לקשמה תייגוס םע רבכ קיספהל רשפא ,ולה
,תוזר םיבהוא םירבג ונבה .רמאמה אשונל לימב הרושק
םישנ ,תוזר תויהל תוצור םישנ ,תונמש םיבהוא םירבג
,"יטסינבוש הז סופתל והשמ היהיש" .40 הדיממ תוצורמ
.יטסינבוש אל שממ הז "סופתל והשמ היהיש
!!!ם מ ע ש מ
אורקל הנווכ יל ןיא ,תוניצרב הלאירא ,ןיינעל וישכע
הזיא תעדל תבייח שממ ינא לבא תרוקיבה ירחא רפסה תא
יכסחת השקבב .יתוא ןרקס הז םיהולא ךיאו עטקנ רביא
.ןולבזה לש תעגימה האירקה תא יל
השיא םתסל וביגה
 
 
27/10/02 22:58
הלאירא :תאמ
הלאקס התואב זא םיוושמ רבכ םאול הבוגתב
...רליופס ארונ היהי הז
(: דוסב ךל הלגא ינאו ליימ יל יחלשת
הלאיראל וביגה
 
 
28/10/02 1:16
רבג דוע :תאמ
הלאקס התואב זא םיוושמ רבכ םאול הבוגתב
- "השיא םתס"
...?וזה "תועיבצ"ה המל
ומסרופ "תוננב"ב ןאכ וליפא ירה
םיאשונב םיטעמ אל םירמאמ
הלאכש "םיממעשמ"
http://bananot.com/articles/382 :יאר)
.(ל"נה תרבחמה י"ע רבוח וליפאש


"םיממעשמה" םיאשונהש תושעל המ
םיבר םינוילימ תו/םיקיסעמ הלאה
.אלש וא קדצב ,ונמלועב
.ילאוטקלטניא רשוי (תצק שממ) תצק
אל ובתכ רבכש יפכ ,הווהמ רמאמה
םיאשונ תאלעהל הציפק שרק ,םעפ
.תועד תפלחהו חוכיול
?רקיעה אוה רמאמהש רמא ימ


,ידימ ךורא ,ימעטל ,רמאמה בגאו
,תואקספ ןיב הדרפה ידימ תוחפ וב שי
(יעצמאה עטקב רקיעב)
,ןושאר ףוגב שומיש ידימ רתוי
אלש םיישיא םיניינע ידימ רתוי
תו/םיארוקה תא םיניינעמש ינחוטב
תויהל הרומא וז ירהש (וקוש ע"ע)
רופיס ,יתנבהל ,אלו רפס לע תרוקיב
?יתיעט אמש וא ישיא


יביטלופינמ ןויסינב "רבג דוע"
(-: ...תרוקיב לע תרוקיב בותכל
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 3:22
;מיכל :תאמ
לאו'ג יליב ''הדדוב וכ הלימ - תונכ''ל הבוגתב
קר ,הלאירא לש הביתכה תא רקבל ךלש הזה ןויסינה
הביתכה תא (יתעדל קדצומ ןפואב) הרקיב איהש םושמ
.ךלש
םירושק םניא תואקספל ותקולחו רמאמה ךרוא ,בגא
וליא תרחובש איה תכרועה .הכירעל םא יכ הביתכל
רדסה תאו ,ףוסבל ומסרפתי ירוקמה דיה בתכמ םיעטק
.ועיפויש
,רתאבש תובוטה תובתוכה ןיב איה הלאירא ,יתעדל
.הקיחצמו תמרוז ,הנונש דימת התביתכו
;1502;יכל#&ל וביגה
 
 
28/10/02 3:35
רבג דוע :תאמ
;זה שקוף מאדל הבוגתב
...רדסב בוט
הנונשו הקיחצמ תבתוכ הלאירא
(וזכ אל איהש יתנעט אל ,בגא)
?רדסב וישכע
םדאהש חוטב טעמכ ינא ,בגא
תיטנרטניאה תומדה ירוחאמ
קר וז ...הביבח השיא איה
..."teasing" תצק איהש הביתכה
היעבה וז ...הזכ םשור תרצויה
...הזה םידמימה תחפומ םוידמב
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 7:27
יטאופ סרע :תאמ
...ףוקש הזל הבוגתב
.תעדל ןיינועמ דואמ לבא ,בייח אל ינא ,בוט
התאש וא תעדומ הידוראפ וז ,ךלש וזה הביתכה
?םיפדה לע הפ ףיעמ התאש רבד לכל ןווכתמ


אלו תינולבש ,תממעשמ הביתכ טעמ אלב יתלקתנ
תועדב הוולמ איהשכ םיתעל ,תיטנגילטניא
לאה .תויטנגילטניא אלו תוינולבש ,תוממעשמ
םג התיה וזה הביתכהמ טעמ אלש (םתא םגו) ידע
םעפב לבא .תובוגתב קר דימת אלו ,הזה רתאב
ךחוגמ רתוי אוהש והשמב לקתנ ינאש הנושארה
,רשפאש ונבשחש הממ ס'גנמ רתוי ,ךחוגממ
רמול המיהדמה תלוכיב ןיעה תא ספות טלחהבו
תא תממעשמ ,דחמ המידרמ איהש הרוצב םולכ
זא .םיוורנה תא הלעמ ןיידעו ךדיאמ תחתה
,ךלש םיהדמה ליגרתה ףשחנ םא קר הלאשה וישכע
.תוניצרב היה לכה לכהש וא


ןבצעמהו רתוימה שומישה קר אל הז ,אלו
עדוי יטנגילטניא בתוכ לכש ןכיה "תואכרמ"ב
יואר) םירתוימה םיירגוסה אל םג ,ךירצ אלש
םיירגוס ןיב רגסיי ךיתועדוהמ רכינ קלחש היה
שומיש היה ,ידידי ,לשמל ןאכו) (ומצע ינפב
לש תורימא ןתוא אל ףאו ,(םיירגוסב לכשומ
לש תטטור הסמ ידכל ומצע תא ליפכמה םולכ
הז .עברו תואקסיפ שולש ךותב טלחומה ןיאה
.דחיב לכה לש םיהדמה בולישה


התא םגש ררבתי קר םא ,רבג דוע ,םיהולא
איצונ תאז לכב ילוא ,הזה רתאב ןייזל חילצמ
.רומישל םייוארה םירתאהמ ותוא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
28/10/02 14:33
רבג דוע :תאמ
תעדל בייח ינאל הבוגתב
,סרע םולש
ןוששב ןכ לבא ןוצרמ אלש הארנכ
"םירקובמ"ה תמישרל ףרטצהל ץלאא
.ךדי-לע ((םיירגוס ךותב) תואכרמב)
...הבוט הרבחב ינאש הארנכ
.יכונא סרע אלו יטאופ אל ,"ירעצ"ל
(-: ..."םיהדמ ליגרת" דועב "רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
28/10/02 10:27
איה :תאמ
...ףוקש הזל הבוגתב
.אוושל חדוק ,ס'גנמ ,רתוימ ,םמעשמ ,ינחרט


תוריהבב חסנתהל חילצהש ,יטאופ רמ םע םעה
קוידבו


לע םימלש םיטפשמ רבחל השקתמש ,איה ומכ אלש)
הלצא וררועתהש םיבצעה חכונל רקיעב ,רקובה
(םדקומ יידמ רתוי הברה


םא יכ ,הידורפ וזש הנימאמ אל ינא ,סרע ,אלו
רתאה תא איצוהל ךרוצ ןיאו ,הרמה תמאה
.תוחפל הזה לוגלגב אל .םירומשהמ


איה
.יפוס אל ,2 רפסמ הפק
איהל וביגה
 
26/10/02 12:41
רבנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
- םהנימל םירביאה ידדומ לכל
!!ורגבתת
רבנעל וביגה
 
 
26/10/02 22:16
ץייצפוהי :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
?הא
ץייצפוהיל וביגה
 
27/10/02 9:59
הנא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תורמל ,דואמ הרוביגה םע יתהדזהו רפסה תא יתבהא אקווד ינא
ילש הדימהש
ינש המ םושמ) ינק לש םיסחיה תוכרעמ יתש םע יתהדזה .38 איה
הייחב םירבגה
(...יחכונו סקא דואמ יל וריכזה
לבא ,ןימא ךכ-לכ אלו ףרוטמ רפסב תויוחתפתההמ לודג קלחש ןוכנ
- הלאירא יאלפתת
לע רפס תבתוכ יתיייה ינא םא) .ולאכ םימעפ הברה םה םייחה םג
ייחב תונורחאה םייתנשה
.(אל אוהש - והז לבא .ינוידב עמשנ רופיסהש תרקבמ תייה יתוא םג
תיבה תא בזע היבא םגו הנמש איהש - ילש הבוט הרבחש הזמ ץוח
- ותיא רשקב אל איהו
.ופוסב סיזרתקו וכרוא לכל יכב לש תומרב רפסה םע התהדזה


.םינימה לכלו ,תוזרל ,תונמשל ץלמומ


.רתויב חבושמ רפס ןכא דיפל ריאי לש "תישישה הדיחה" ,בגאו
הנאל וביגה
 
 
27/10/02 13:34
הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
ךפוה הלש תומיוסמ םייח תוביסנל דואמ םיאתה אוה יכ רפסה םע
תוהדזה ררועמש רפסש תבשוח אל ינא לבא ,הל רזעש רפסל הז תא
שממ אל םירפס הברה שי תומיוסמ תופוקתב ,בוט רפס חרכהב אוה
וא יחרכה יאנת הניא תוהדזה ילצא ,תוהזהל יל ומרגש םיבוט
םייתנשב ךלש םייחהש הז םג .בוט רפסש עובקל ידכ קיפסמ
רפוס .רפסה תוכיאל הנשמ אל רפסהמ םיירטסיה רתוי תונורחאה
תופחל ידכו ,בותכל עדוי אל ללכ ךרדב תירטסיה הלילעב שמתשמש
.יסיסב דואמ קירט ,תמזגומ הלילע ליעפמ אוה הזה ךסחה לע
הלאיראל וביגה
 
27/10/02 20:08
תיזפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?ןכלש םייסנכמה תדימ תא ןוירשכ תוקיזחמ
ילב ,הרקמ לכב הננגמ איה !העתפה ?הננגמכ ארקת ןכתבוגתש תוששוח
!סיווילה בחורל רשק


...הנכרובת !36/38 לש םיהדמ זוכיר הזיא -ןקת תויטס ופורפאו


,ןכלש
םייסל התמ התיה ךא,ןוידל תיטנוולר אל הרואכל התדימש וז
12 רמאנ ...רשפאה לככ ןטק יתרפס וד רפסמ הזיאב תויאקוודב
תיזפל וביגה
 
 
27/10/02 22:55
הלאירא :תאמ
ןכמ תובר הכ המלל הבוגתב
.הזמ הצורמ אל ינא ,אלו ,תנואלמ ה'לפיט הזש ,158 לע
?הייטסה תא יתסרה
הלאיראל וביגה
 
 
28/10/02 1:25
ףושני :תאמ
40 הדימ ינא ,הנה זאל הבוגתב
הממ הנוש םעט לעבכ לבא ,תודימה אשונל הרזחו הנטק היטס בוש
אל תא המל תעדל יתוא ןרקסמ "יביטמרונ"כ הלעמל ראותש
שארב תננוחש תעדל יתחכונ ךלש (םי)רמאמה תאירק ירחא .הצורמ
ףקיה ,ךתעדל ,ןכ םא המל .תחפוק אל ילכשה םוחתבש ךכ ,חבושמ
'ןקתה תיטס'ל המאתהה ךכש ינפמ -רחאמ רתוי ףידע םיוסמ
ינא ,דאמ יתוא תניפאמ כ"דבש ,תויניצ תפיט אלל ?רתוי ההובג
תוצורמ אלש (םיננתסמ םינבו) תונב .הבושת ךממ לבקל דאמ ץפח
םאו .הבושת ףרצל בל ץפחב תונמזומ עבטה וב ןתוא ןנחש הממ
לע הנוע המו לארשיב ןקתה תיטס לע הנועש הדימ איה המ -רבכ
?תיסוכ
ףושניל וביגה
 
 
28/10/02 4:11
היאמ :תאמ
40 הדימ ינא ,הנה זאל הבוגתב
תודרטומ תוליכשמו תויטנגיליטניא םישנש בוצע תמאב הז
םייכריה ףקיהמ (תימצע האנשו היססבוא ידכ דע םימעפל)
.ןהלש


אלו תיטנגיליטניא המיסקמ איהש) ילש הרבח לע יתקעצ םויה
הצרו םויל תוירולק 250 תלכוא איהש יתעמששכ (ללכב האלמ
.ברעב


.הלאכ תופוקת שי יל םג ,ןהמ הנוש תויהל תרמייתמ אל ינא
תויהל ,בוט תוארהל םיצור םלוכ) .טלשנ יתלב הז לבא
(הלב הלב הלבו םיבהאנ
היאמל וביגה
 
 
28/10/02 4:58
ףושני :תאמ
ןוכנ ךכ לכל הבוגתב
םיעגרהש תורמל) קדוצ תויהל וא רסומ ףיטהל שקבמ אל
תמאב אלא ,(גנוע יתוא םיאלממ הלאה םירידנ ךכ-לכה
תועיבש רסוח תשוחת תעבונ הממ תעדל תמאב הצור .ןיבהל
תויתרוקיב ,תוינוציחה תא תימצעה הלבקה -יא ,ןוצרה
אל רתויב םיבורקה םג רשאכ הלא לכ םיעבונ הממ :רתי
הפי אל וא לוספ רבד םוש ןיא תינוציחש ענכשל םיחילצמ
?ןהלש הארמב
רשקב הנבהל ,רבד לש ופוסב ,ליבות ילש הלאשל הבושת םאה
?היסקרונאה לש התוהמו הרוקמל
,תאז לכב ,ילוא לבא האוושהל םוקמ ןיאש יל רורב רמולכ
?וללה תויעבה יתש ןיב רשק שי
ףושניל וביגה
 
 
28/10/02 19:59
תיזפ :תאמ
ןוכנ ךכ לכל הבוגתב
תויתרוקבל היטנה לש הבוט הנבה םאה .ףוסהמ ליחתנ
ןרוקמש תורדגה םע חכוותא אל ."רתי" -תפסוה התאו)
תלחמ לש הנבהל ונתוא ברקת (ונלש הנושה םיכרעה םלועב
.היסקרונאה
תוכמ םירפסה תא תוכהל יל אב אל שממו) יניעב ,ןכבו
הייטנה ,(הבוג חווט םושב תונליאב תולתהלו תוצרמנ
תולוח תוער ללש תרציימ תויתרוקיבל ,םישנה ,"ונלש"
תונדפקו חתופמ יטתסא שוח ןוגכ -םיסינו םיאלפ םג ךא
םג רושק הז םאה .שפנ תבבושמ תיטסיווגניל
,המזגרואל עיגהל תלוכיל םג .חינהל ריבס -?היסקרונאל
הזה גשומהש ךכ .הלאכ דועו .םיסחי תכרעממ תונהל וא
רובע שממ לש חתפמ תווהל ידכב ידמ יללכ יניעב אוה
.היסקרונאה תעפות


?הזה ןיינעה תא רציימ המ -הנושארה ךתלאשל רשקהבו
הילע יל שיש הלאש איה הבוט הלאש) !תניוצמ הלאש !הא
.(ףקש הילע יל שיש וזכ איה תניוצמ הלאשו ,הבושת
-תוינוקלה אישב ,ןכבו
תמדוק אקספ 'ר -תונויתפו םיזמר .תודלומ תויטנ .א
-רפוס" איה השיא לכ ןהיפל ,תויתרבח תומרונ .ב
תיאמצע ,החפשמו הריירק :הפוא םגו הפי םג -"השיא
התיב המצע תא תחפטמ ,רשק קוזחיתו תריציב תרדהנו
תיהמא ,הילישבת תא תלכוא אל לבא תלשבמ ,התחפשמו
.דועו ולא לכ .סני'גב 36 -ה לע תרמוש לבא הירופו
(-: .תמעוז תצק תמאב ינא .תמעוז תעמשנ ינאש יל חלסו
תומרונ" תחת סנכהל לוכי הז הרואכל .הלש אמא .ג
ינפב קרפ תת תאשל ידכ קיפסמ בושח לבא ,"תויתרבח
.ומצע
וזה היטנה תא תודדועמ תומיוסמ תוישיאניב תונוכת .ד
םייתצלפמ םידמימ ללכל התוא תוחפטמו וניקלח לצא
חוסינב יתורבח בורל תרכומה תיללכ השוחת -טלאטשגה .ה
,ירק ."םיסנכתמ אל 'ד-'א" -יגול -הרואכלהו ינטשפה
םי'מג המכ דוע שי) םגו םגו םגו םגו םג רשפא יא
.(תהמת םא ,יתטמשהש


יתויחא לכ םשב רבדל רייפ אל יכ) תישיא המינבו
דימת -?םוי לש ופוסב ןושיל תכלוה ינא המ םע -(קשנל
אל .יתקפיס אלו ,יתיצימ אלו ,יתקפסה אלש השוחתה םע
60 ידכל אלפ ךרדב םויה ךראוה וליא ,הלוכי ינאש ומכ
,24 לש תולבגמב דקפתמ ןיידע םלועה ראשש החנהב) תועש
.(תולטמ המכ דוע יל ואצמי םה תרחא
.טעמ הניצקמ ןכא ינא .יביטרפסנוק עמשנ הז


ירבד רפס לע הנבתכת תובחרה דועו ,סונימ סולפ ,והז
דחוימב .בחרה רוביצה י"ע הנשקבתתו הדימב םימיה
.36 -ה םע ,ףוסב םש ןתא אל .בחרה


.לצינשה לע הדותו ,םולש ויה
תיזפל וביגה
 
 
28/10/02 20:11
תיזפ :תאמ
,ךתלאשלל הבוגתב
דחא ןפ קר איה תיתרבח היצר -לפרעה תא גיפהל ידכ
ינא אוהש םדאב


סותיזפ
הרהבה םצעב הניגפהש תיתרבחה היצרה חכונל תכחגמה)
(וז
:-)
תיזפל וביגה
 
 
28/10/02 11:44
יטינירט :תאמ
ןוכנ ךכ לכל הבוגתב
,היאמ
.תיעוצקמ הרזע הכירצ איהו ,היעב שי ךלש הרבחל
.רזוע אל םעפ ףא הז .הילע יקעצת םא רוזעי אל
הבוט הרבח ייה ,אנא ,שאר תולקב הזל סחייתהל רשפא יא
ידימ רחואמ היהיש ינפל ,םינופלט המכ תושעל הנממ ישקבו
.(ג"ק 30 לקשמל םיעיגמ אל םא םג הזמ תומל רשפא)


החלצהב
יטינירטל וביגה
 
 
28/10/02 20:46
הלאירא :תאמ
40 הדימ ינא ,הנה זאל הבוגתב
,הרבחהש הנוכת וז לבא ,הביצעמ דואמ תישנ הנוכת איה
אל םישנ .חפטל ידכ התלוכי לככ השוע ,הידמה תועצמאב
תואריהל ידכ ףסכ ןומה תואיצומ תוארנ ןהש ךיאמ תורשואמ
.בוט
הלאיראל וביגה
 
 
29/10/02 1:33
ףושני :תאמ
ןוצרה תועיבש רסוחל הבוגתב
תא חרכהב תניפאמ אל בוט תוארהל לע (הברהו) ףסכ איצוהל
אל) םירבגה ןיבש םיישנה תא קר אל וליפאו ,ישנה ןימה
םיינובנופצ םיבצעמ ףא אלא ,ישפנ ידידי ,םיאומוה קר
="בוט תוארהל" לע תיפסכה האצוהה .(ןיטולחל םיטיירטסו
קר םיעגונ אלש םימוחתב םג תאטבתמ ןקתה תיטסל םיאתהל
לש תוטאיד ןתוא רמולכ ,ינוציח הארמל
יכה בכרל םג אלא -"רתוי-תרשואמ-היהאו-תוחפ-ג"ק-5'
המ .םיטהול יכה םירזיבאה םייתנפוא יכה םידגבה ץצונ
,ןתא המל הז ,ךתבושתל סחיתהב ,וישכע יתוא ןרקסמש
תולבומ תויהל ןכמצעל תונתונ ,שארמ החילסו הסג הללכהב
תודמעבו הידמב םישנ תורסח ?הלאה תוסיפתב תויובשו
יתראתש ומכ תולבוכ תוסיפת תונשל תולוכיש תיתרבח העפשה
תיברעמה הרבחב ונבורש יל הארנ -תונשל רבכ םאו ?ןאכ
תוסיפתל ונמצע תא םיאתהל לש רחא וא הזכ גוסב םייובש
םיבצע ןמז ףסכ ןומה ןהילע איצוהל םג םתסה ןמו ,הלאכ
ךל הארנ -וזה העדה לע תופסלפתהל סנכהל (!)ילב .ו'כו
ררחתשהלו ןייבשמ תאצל ןמצעל םורגל תולוכי םישנהש
?ללכב תוצור ןה ?תויתרוקבהמ


עגרל םלעתהל םא ,ולאה תולאשל תובושת ףקשב ךל שי -תיזפ
?'א ףיעסבש הקיטנגהמ
-הפי הז הככ לש לגעמה תא רובשל ךרד הנשי םאה רמולכ
הככ -הככ תוארנ "ןלוכ" -םג תוארהל הצור ינא הככ
?הפי הז
ףושניל וביגה
 
 
28/10/02 14:42
קטסוא :תאמ
40 הדימ ינא ,הנה זאל הבוגתב
הזר תאש תבתוכ דימת תאו
קטסואל וביגה
 
 
28/10/02 20:41
הלאירא :תאמ
תינרקש תכיתחל הבוגתב
הטאיד הכירצ ינאש החוטב יתייה 34 הדימ יתשבלו ,ג"ק 45
.והזו ג"ק השימח דוע דירוהל ,הנטק
.הילע הטילש ןיא תונבה בורלש ,תטלחומ הזוכיספ וז
הלאיראל וביגה
 
 
29/10/02 13:35
היאמ :תאמ
יתלקששכ םג ,יריקי לבאל הבוגתב
תאש םירמוא םישנא עומשל ,ךלש תוזוכיספל תעדומ תויהל
.הסכיא שיגרהלו הפיו בוט תיארנ
םע לבא רשקתל תלוכי ילב ןיטולחל קתושמ םדא ומכ
םידבוע אל יבש ילאנויצומאהו ילאנויצרה דצה ךכ ,תועדומ
.דחי
,תילאנויצר אל הרוצב תגהנתמו השיגרמ ינאש תעדוי ינא
.הז תא תונשל תלגוסמ אל לבא
היאמל וביגה
 
 
27/10/02 23:53
היאמ :תאמ
ןכמ תובר הכ המלל הבוגתב
:)
היאמל וביגה
 
 
4/11/02 18:09
ןיינעמו רזומ :תאמ
ןכמ תובר הכ המלל הבוגתב
אלו הקיטנגה ללגב 34 איהש תרפסמו עצמאב תסנכנ דימתש תאז
?הטאידה ללגב
הזה יליבדה אשונב עיקשהל תומיכסמ תוחורה לכל ונחנא המלו
ילב םיבשוח עגר תושוע אל ונחנא המל ?באכו הבשחמ הברה ךכ-לכ
תא ריזחהל ןמזה עיגהו ןטק ,ישפיט הזש תוטלוקו ללכב תושגר
וב לפטל םגו ,וילא רבוחמ תויהל רומא תמאב אוהש םוקמל באכה
ונחנאש המ המל ?תובשוי םייסנכמה ךיא קודבל בוש םוקמב ,םש
םידבכ רתוי הברה ךכ לכ םיאשונ םה תולקוש ונחנא המכו תולכוא
?(תויהל םילוכיו) תויהל םיכירצ םהש הממ
ןיינעמו רזומל וביגה
 
28/10/02 10:13
הנא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.בוט רפס אוה תוהדזה ררועמש רפס לכ אלש יאדווב
הסנמ כ"הסב ינאו ,תדהוא אל תרוקיב רפסה תא תרקיב - הלאירא
דוגינבו ההדזמה יתרבח תעדל,יתעדל) רפסהש ןיבהל םיארוקל םורגל
.ףסה לע האירקל ןאכ לספיי אלש תנמ לע ,ללכב ער אל אוה (ךתעדל
תעגונ ,תניינעמ ,הקיחצמ הביתכה לבא ,תירטסיה הלילעהש ןוכנ
תמרוזו
.(ןוכנ הז ,גניווריא ןו'ג ומכ אל)
ררועיש ידכ וזכ הרוצב תרכזה םירביאה תתירכ ןיינע תא וליפא
הייחד
.רפסה לש ותוכזל תודוקנ ףיסוי אלו תואתשהו
םישנ תורבועש ,ליגר יד יאופר ךילהב תרכנש רביאב רבודמ לכה ךסב

.ןבומכ הרירב תילב ,תובר
הנאל וביגה
 
 
28/10/02 21:30
הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
.קאבר...ירמגל תוינויגהו תוילמרונ הזה רפסב
הלאיראל וביגה
 
29/10/02 0:33
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,השדח העדוהל דעו הפמ הזה רפסה לע תרוקיב ריבעהל רשפא ,ובישקת
רקיעבו ,בוצע ,קיחצמ ,םרוז ,אירק אוה לבא .אל אוה תפומ תורפס
וכותל יתללצו רפסה תא בוזעל יתלוכי אל ישיא ןפואב ינא .ףחוס
תורבחל ותוא יתרבעה .םיוולנה לכו ירטסיה יכב ללוכ ,ןיטולחל
קפס אלל הילא) הסיט ירפס תיירוגטקב ,יתעדל .ינומכ ונהנ ןה םגו
דחוימב .תוירולק תריתעו תחבושמ הירכוסב רבודמ ,(רפסה ךייתשמ
ראשיהל ידכ העש לכו םוי לכ תמחלנש ינומכ תילקשמ תרגתואמל
.יופש לקשמב
.ץלמומ בושו ,ץלמומ ,ץלמומ
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
29/10/02 17:49
יתריקי :תאמ
םיסקמ רפס ,יתעדלל הבוגתב
השקבב ,םייפכ תואיחמ
!תינידנולב הדות
יתריקיל וביגה
 
30/10/02 10:17
veronica :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תמוח ךל שי םוי םוי וב קבאיהל שיש יופש לקשמ הז המ הניבמ אל
ךיא הניבמ אל הזה ילידיאה לקשמה והמ הניבמ אל ?ןתומה לע ןגמ
וניתוחומל רשייה העצקוהו העצוהש ינלוחה יזורה לש הסיפתה
רבג ךל רוזעל לוכי המ ?הז המל םירבג ידי לע הלווב םיחדוקה
הצור אוהש תודימב אל ךלש ןתומה םא םייחב
יד
וזה תישיאה תומיטאל יד
הז לע טלתהל תוחילצמ אל ןתא התא תאו הזוכיספ אוהש והשמ שי םא
. הפיו יביטמרונ הז עקלופ עבר תויהלש וליפא לופיטל ןמזה הז -
.תאז תורמל רקיעב
תודבכ תומצע יל שי ינא? יל
veronicaל וביגה
 
 
30/10/02 15:00
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ל הבוגתב
אנקל אלא יל רתונ אלש ירה ,תרבדמ ינא המ לע גשומ ךל ןיא םא
יל רשפאמש לקשמ לע תרבדמ ינא ,יופש לקשמ לע תרבדמ ינאשכ .ךב
תליחתב אלו "ורטסק"ב דנטסה לש הצקב ילש םידגבה תא שוכרל
ןיא ,יל היה םא םגו ,ןוצר םוש יל ןיא ."יל םיאתמ" לש דנטסה
."יופש"ב יתנווכתה הזלו .תנוזר תויהל יוכיס םוש יל
/הביבסה תא תוצרל ידכ הטאיד השוע הרוחב דימת אל ,בגאו
םע בוט שיגרת איהש ידכ טושפ הז םימעפל .ןרותה רבגה /תרושקתה
.המצע
?שיפק
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
30/10/02 20:28
הלאירא :תאמ
,יתרבג יל יבישקתל הבוגתב
.הזר תויהל הכירצ ,המצע םע בוט שיגרהל ידכ ,הרוחב המל איהקומע רתוי הברה אוה ןיינעה לבא ,הזוכיספהמ קלח ינא ,בוש
לקשממ תולבוסש הלא בור ירה ,"ימצע םע בוט שיגרהל"מ
לבא ,םירתוימ וליק השיש השימח ןהילע שיש הלא ןה ,"ףדוע"
הניחבמ םירתוימ אל ,םייתרבח םיביתכתל םאתהב םירתוימ
.הארמ תניחבמ וליפא וא ,תיתואירב


,ינוציק ןפואב הב הזר יתייהש ידמל הכורא הפוקת ירחא
יל אימחהל וליחתה ינשה ןימהמ רקיעב ,םישנאו ,תצק יתלגעתה
הפי הזיא ,תאלמתה" יל ורמאש םעפ לכו ,הככ הפי רתוי הברהש
הצור אל ינא ,תעדוי תא ,יכ ,םהל ץיברהל יל קשחתה ,"!ךל
רתוי דוע ,הזר ארונ ,הזר תויהל הצור ינא ,בוט תואריהל
.הזר


לש תינמגוד לכ טעמכ לבא ,אלימ ,ילש הזוכיספ התייה וז םא
,תרתוימה הישימחה תא דירוהל חמשת איהש ךל דיגת 175 לע 50
.ךמצע םע בוט שיגרהל לש ןיינע אל ,יתרבח ןיינע רבכ הזו
הלאיראל וביגה
 
 
2/11/02 2:32
הבשחמל רמוח :תאמ
ןוילימה תלאש ,הדנולבל הבוגתב
הבשחמל רמוחל וביגה
 
2/11/02 19:07
ןצינ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בל ומיש - רתוי הברה םיידי תבחר היצריפסנוקב הנימאמ ללכב ינא
םיילגרמ לחה -תיזיפ ליבגמ דימתמו זאמ היה ישנה יפויה לאידיאש
ןוזרה לאידיאב הלכו ןבל רועו תמזגומ תינפוג תודבכ ךרד ,תורושק
. 12 ליג ידמימב תוראשיה ךירצמ רשא םויה לש
ןצינל וביגה
 
7/11/02 10:35
ןורוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רתוי הבוט הארא ךיא םיכיבסת ילב ןתאש יפכ ןכמצע תא ולבקת ילוא
. ןוכנ ןנובתהל ךירצ קר הפי איהש תואיצה תא הנשא ךיאו
םידרויו רעוס םימכפל םי ומב איה הטאיד םירקמה בורב יתעדל
בצמל םירזוח טקש םיהשכ ךוסב לבא םילוע ךכ רחאו הברה לקשמב
וא ךמצע תא לבקלו קפואה לא עוגר לכתסהל תורשפא הנשי זאו םדוקה
םיכולכל אוצמלו לוחב לכתסהל
םלועה תש תונשל וסנת לאו תוזר וא תונמש ןתאש ומכ ונהת זא
ןורוד
ןורודל וביגה
 
11/11/02 15:08
דחא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םולש
אוצמל הווקתב םעפ ידמ עיגמ ינא ,רתאה לש "םיעובקה"מ אל ינא
תורוחבש ילש הירואתה תא תוששאמש תובוגתו קיחצמקירבמ רמאמ
.ליבקמ םוקי והשזיאב תומייק םנמא תוקיחצמו תונונש ,תומכח


םעפ רתאה תא דקופ ינא םא הנשמ אל הזו) בושו בושש איה היעבה
תורוחב הז אצומ ינאש המ בור (םימי וא ,תועובש ,םישדח המכב
.ןבשי יפקיהו תויזח יחפנ ,םייסנכמ תודימ לע תורבדמש


?ןכתא דירטמו ןיינעמש המ תמאב הז
ץוח) ןיינעו רבד לכב םירבגל תווש םישנש ןימאמ םימתבו תמאב ינא
ךיא לבא ,(ןיינעו רבד לכב םירבגה לע תולוע ןה םהב םימוחתהמ
(...בושו ,בושו ,בוש) ןד היהש ירבג םורופל תוסחייתמ ןתייה
הריב סרכ יל שי" לש השיגה לומ הריבה סרכ תווהתה הביצמש תויעבב
?"!יל הבבסו


ידכ הנה עיגמש תרגבתמ הרענ לע רבוע המ בושחנו ארונ םיזגנ ואוב
ותליחתב םיכיבסת תלוטנ איה םא וליפא -הלשב תישנ המכחמ תוניהל
בושחתו הנבשיב גאדומ טבמ ףיעת איה ופוסבש חינהל ריבס ,םוי לש
תא תיחשהל קיספא ינאש יאדכ ,תישנה תוהמה זכרמ והז זא" המצעל
תורגוב םישנ רבד לש ופוסב ירהש שפנהו טקלטניאה חותיפ לע ינמז
."ןהלש ןבשיה לדוג לע םינוידל ןנמז ברימ תא תושידקמ


םישנ עומשל יל סאמנש תמאב לבא ןכתא יתנבצע םא רעטצמ
םיביצמש םיישקה לע תורבדמ תוטוהרו תועדומ ,תויטנגיליטניא
.ןגאה תורגתואמ ינפב םייחה


.ב.נ
ויתודימו ויפקיה ,ויתורוצ לכ לע ישנה ןבשיהש ןייצל קר יל בושח
.ולוכ םלועב ילע םיביבחה םירבדה דחא אוה
דחא םתסל וביגה
 
2/1/03 0:14
עטנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ידימ חרמנ תצק ךכ רחא םירוזו בוט שממ ליחתה רפסה
אוהש הזה ןקזה םע תכלוה איה םואתפ המ . ףוסה תא יתבהא אל םג
...הזכ קייל יקיר תצק יל הארנ ?סקאה לש אבא
עטנל וביגה
 
23/9/03 15:58
רושק אל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?הכירכה לע ךלש הנומתה וז
רושק אלל וביגה
 
 
23/9/03 16:11
.ר הלאירא :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
.ג"ק 30 יתדריש ירחא ,ןכ
.ר הלאיראל וביגה
 
 
24/9/03 13:44
תומולחה ךיסנ :תאמ
םונהיגהמ הנמש הקוורל הבוגתב
.תיטסילאדיא וא הקימעמ אל תיחטש תא זא
.תיטסילדומ רפוסל השדח תועמשמ הקינעמ
.לע ןמגוד תויהל לכוא אל ינא םגש לבח
.םלשומ תודומח םלע יתויה תורמל יכ
.םלענ ינאו וליק םישולש תוחפ
(-:.םללללללללללללוכל הבוט הנשו
תומולחה ךיסנל וביגה
 
16/3/04 23:47
ןורוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אבה ךורב אבש ימ ...הנמש אל הנמש ןיינעמ אל יתוא
ןורודל וביגה
 
29/5/04 18:21
ןליא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תוחפ ןה יתעד יפל .תואלמ תורוחב םע היעב יל ןיא אקווד
תוצור ןה המ תועדויו תוכבסותמ
ןליאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא