םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאוב
ןורבה תימולש

 


שי םינולמ לש יפוי הזיא ,קתומ" ןקריה לש ותרימאב תאצומ אל ינא
ןקריהש תבשוח אל ינא .יל אימחמ אל הז לבא ,יתוא וגרהת .האמחמ "ךל
תבשוח אל ינאו יתיא ןתחתהל וא יתיא תאצל ,יתיא ליחתהל הצור ילש
ול לכתסאש הפצמ אוה ,ילש "םינולמ"ה לע רמאש המ תא רמאש ירחאש
.האמחמ יל םינתונ םהב םינמזב האיכ ,הדות רמואו ךייחא ,םייניעב
דוע ינאו ,האמחמ אל וזש ןיבמ אוה םגש תענכושמ יד ינא רבד לש ותימאל
לע ול תונעל תדמוע אל ינאש םיזוחאה תאמב חוטב אוהש תענכושמ רתוי
רוחבל ךישמהל ,רמאנ אל וליאכ ונממ םלעתהל אלא ,הזה אלפומה טפשמה
.תכללו םלשל ,טקשב סועכל ,קורה תא עולבל ,םינולמ
דצב םאש המ םושמ בשוח ,תלקתנ ינא םהב םירבגה לכמ םישרמ יד זוחא
בייח ,ךירצ אוה ,ןיזה תא ול הדימעמש יהשימ תכלוה בוחרה לש ינשה
ןטייקמ רמ םתס אל .חומה תא הל לבלבל ליחתהלו שיבכה תא תוצחל חרכומו
תיבב בשתש ?בוחרב ךלת אלש !?המ םע יד ."ידו הז םע קיפסמ" ,םייאמ
ץחלב וא ולש ןיזב ,ולש הפב טולשל לגוסמ אל אוהש ללגב הלערב הסוכב
/ ךכ לכ יתוא תעגיש" .הגאד לא ,שומימ ידיל אובי םג םויאה ?ולש םדה
אוהש תוחוטב ויהו "עוגנל אלש ךב רתוי לוכי יניא / ךלש זוטניעה םע
הז המ תא ,םי'ז'זב הזיא ,קתומ הנאוב" הל דיגי בוחרה תא הצחי .עגי
,הלאה ןסרה תוחלושמ בוחרה תורעה .די חלשיו "!תיסוכ הזיא ,תזטנעמ
שיגרהל תורומא ונא ןהב תומוקמלו הדובעה םוקמל םג םיתיעל תושלוגה
.ןיינעל אל טושפ ןה ,תוחוטב


םצעב ןה הלאה בוחרה תורעה יכ הנעטה תא םירבגמ תעמוש ינא הנורחאב
ךייחמ ילש סובהשכ הדות ריקוהל ילע יכו ,לבקל תעדוי אל ינאש תואמחמ
אלש ,םישנמ םג הז תא תעמוש ינא ,ירעצל םיתיעל .רקובב ילש םיציצה לא
אובבש ,ןכל חיטבהל הלוכי ינא .הדרטהל האמחמ ןיב ןיחבהל תועדוי
ינאש רעטצמ ינא ,החילס" :יל דיגיו בוחרב יתוא רוצעי והשימשכ ,םויה
וילע ףושרא אל ינא ,"ייניעב הפי ארונ טושפ תא לבא ,עגרל ךתוא רצוע
דצמ .הדות הפי דיגא אלא "!טרברפ !ליעגמ !סכיא !הטוס" קעצאו שא יפשר
לבא .בוחרב הככ יתוא רצע אל םלועמ דחא ףא ,רתויב עיתפמ ןפואב ,ינש
,הרוחאמ ילא דמצנ אוהשכ ,סובוטואב והשימ יל רחרח תחא םעפמ רתוי
.וב השוע היה אוהש המלו ילש ףוגל רשקב הנינרמ הרימא וזיא
יהשימ םע ליחתהל רבכ רשפא יא םזינימפ בורמ" תושפוטמה תורימאה תא
קחשמ תועצמאב לולשל הצור ינא "האמחמ לבקל תעדוי אל תא"ו "בוחרב
ךיתח תיאר ,בוחרב תכלה הנורחאה םעפב יתמ רכזיהל יסנ :אבה ןורכיזה
ריבס ?"!בוביס השעת ,תחת הזיא" בוחרה בחורל תקעצו ול תקרש ,סרוה
ךלומ דמועה לש ןיזה ןוויכל ךטבמ תא םעפ תרבעה םאה .אל םלועמש חינהל
וז ?אל המל יכו ?"דובכה לכ .הליבח הזיא" הרוחאמ ול תשחלו סובוטואב
.האמחמ ירה
תרוצ לע ךלש םיחרפה רכומל ריעהל תוריחה תא םעפ ךמצעל תלטנ םאה
שממ ןיז ךל םישוע םויה שבול התאש םייסנכמה ,יסוי ייה" ?ולש שובלה
אל ךלש תיסובה םעפ ףא המל ?אל המל ?המלו .ספאל ףאוש יוכיסה ,"!הפי
הרקמב איהש ןמגוד לש תחת ךל םישועש םיפיה םינותחתה לע ךל האימחה
אל וז יכ ?המל ?ךלש םייסנכמה ךרד ,ןווכמ אל טבמ הפיעהשכ ,התאר
.האמחמ


:ןוגכ םיטפשמ .בוחרב ךתוא דירטמ והשימשכ ביגהל אל וכניח ונבור תא
אוהש המ קוידב הז ול ינעת לא" ,"תכלל ךישמהלו םלעתהל הז בוט יכה"
ונלוכ ,"רוזעי אל אליממ ירה הז ,ותוא תכנחמ תא המל" וא "הצור
םגו ךל םג רובעי הז ,ינעת םא רוזעי הזש קר אלש תנעוט ינא .תוריכמ
אוהש המ ךל דיגהל לוכי אוהש בשוחש הזה רבגה .רמאש תא רמאש ליבדל
השיאמ רתויל ולש המכוחה ינינפ תא ריעה רבכ ,הצור אוהש יתמ ,הצור
תויביטרסאב הביגמ התייה איה םא .הביגה אל ,ךומכ ,איה םגש אלא ,תחא
דואמ הז ,תינש .ךתוא דירטהל םא םיימעפ בשוח היה אוה ,ולש הדרטהל
המ יל ןיא"ש שיגרהל קיספהל ,םיידיל הטילשה תא הרזחב תחקל םיענ
השוחתה תא ריבעהל .ול תונעל .תושעל המ שי .שי ."הזכ הרקמב תושעל
הכירצ תא ,םיענ אל שיגרהל ךירצ אוה .וילא ,השיגרמ תאש המיענ אלה
,שובל לכב בוחרב תכלל ךל רתומש שיגרהל הכירצ תא .םיענ דואמ שיגרהל
ול רתומש שיגרי ןרותה ליבדהש ילב ,הצור תאש יפכ ,ךרד לכב ,ןמז לכב
.ךל ריעהל


רשפאש אוה הפיה .ןרותה דירטמה םע "ףולש"ב דדומתהל טושפ אל הז
םיטפשמה םילוע התיבה תורזוח ונחנאשכ דימת .דעומ דועבמ ןנוכתהל
יכ ,ונצחלנ יכ ונרמא אל לבא ,דיגהל תוכירצ ונייהש םיחלצומהו םימכחה
המ ךל היהיו הלאה םיחלצומה םיטפשמה תא יננש ,'וכו ונבלענ יכ ,ונדחפ
שממ רשפא ,םינונש תויהל םיבייח דימת אל ,הזמ ץוח .האבה םעפב דיגהל
לע והשמ יל תרעהש יל היה המדנ ?ילא רבדמ התא" :ןרותה ליבדה םע רבדל
וא ?םעפ דוע הז תא דיגהל הצור התא ?ןוכנ הזש תויהל לוכי .ילש ףוגה
בושח "דובכ" גשומה ?"ךילע תלכתסמ אל ינאשכ קר הככ רבדל לגוסמ התאש
הככ רבדל דבוכמ ךל הארנ הז" :הז לע יקחש ,עצוממה יבוחרה ריעמל דואמ
ךתוחאל ?ךלש אמאל רבדה ותוא תא ודיגיש הצור תייה ?בוחרב םישנל
ןפוא הזכב רבדל לוכי רבג אל אוהש ימ קרש תבשוח ינא ?ךתשאל ?הנטקה
אל ,ההובג המרב יטסינימפ ןויד ."בוחרב ריכמ אל אוהש השיאל החוד
רבדמ אל דובכ םע רבג .הככ ילא רבדתש ילש דובכב אל" - לבא ספות שממ
.ךיא דועו ספות ,"הככ
האבל ריעי אל אוה ,ןרותה דירטמל הרבד תא דיגת ונתיאמ תחא לכ םא
רמול ןתינש םיחלצומה םיטפשמה תא הינשה םע תחאה ףילחנ םא .רותב
םהל םורגנו ונמצע םע בוט שיגרנ ,תוילקאש שממ היהנ ,ןרותה דירטמל
.טקשב םהלש הננבה תא לוכאלו ץעל הרזח תולעל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
7/10/02 23:31
יעור :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תועבונש םילימ ףולשל םיטונו םיביסלופמיא רתוי םירבגש הארנכ
. ךכל שיש תוכלשהה לע םיימעפ בושחל ילבמ םייעגר םיפחדמ
יתוא ינקת , םיזוטנכשאל תוחפו םיסרעל רתוי תונוכנ תתנש תורעהה
. העוט ינא םא
יעורל וביגה
 
 
18/11/02 2:54
ישמ ריזח :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
?םיזנכשא םיסרע ןיאש ןעוט התא
ישמ ריזחל וביגה
 
 
22/5/10 19:30
ןנור :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
תונויסנהו םירבגה לכ לע לילכהל םישנה לש עבטהמ רבכ סאמנ
םירבג יפלכ תיטסנימפ= תיטסיסקסה תוגהנתהה תא קידצהל ןהלש
רידנ םיחרזמ םיסרע קרו ךא הז םישנ תינימ דירטהל גהונש ימ
לע הנורחאה םעפב םתעמש יתמ) השא תינימ דירטיש יזנכשא אוצמל
(?יהשמ סנאש יזנכשא
הצובקל תכיישש תוגהנתהה תא סחייל המ םושמ ורחב ןה לבא
םירבגה לכ הככש עובקלו םיחרזמ םירבג איהו םירבג לש תמייוסמ
(וכו םיניס םיסור םיזנכשא ללוכ) םיגהנתמ
ךיא וארת"- םירבגה לע תונוילע שיגרהל הרטמב הז תא תושוע ןהו
"תויתוברת ךכ לכ ונחנאו םיפוק ומכ םיגהנתמ םירבגה
יחרזמ רבג הרקמב ינאו
ןנורל וביגה
 
8/10/02 1:47
רמת :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.ןיטולחל ותיא ההדזמ ינאו עשעשמ רמאמ
,עצוממהמ רתוי ףא אוה ילוא ,ייקוא ,ןטק הזח יל ןיא זא ,ייקוא
?והשמ ריעהל םיבייח זא ?וס
םיסרא י"ע תורמאנ הלאה תורעהה כ"דב ,יעור םע םיכסהל הטונ ינא
.תומיענ אלו תוכיבמ ןה הרקמ לכב לבא ,םהימודו
יל ריעהש רוחב היה רבעב הב יתדבעש הדובעב :והשמב ךתוא ףתשאו
המל" ,"יפוי םיארנ םה תאזה הצלוחב ואוו" ,הזחה לע עובק ןפואב
יתוא םיאיצומ םה יבשת ילוא" ,"תוארל םיצור ונלוכ םתוא הסכמ תא
.(ןורדסמב ימותל יתכלהש לע הבוגתב) "זוכירמ
תא יתמשיי זאו ,דרטמל ךפה שממ הזש דע יתגלבהו יתקתש הליחתב
ול עיגמש יתבשח ,סומינב יתינע אל -אלו ,יתינע טושפו ךלש הצעה
.יזבנ והשמ
ול יתינע ,הפי ילש הזחהש הז לע והשמ למלמ אוהש הנורחאה םעפבו
איה יכ ,ךלש הליבחה לע רבד ותוא דיגהל הלוכי אל ינאש לבח"
."תדמוע ינאש תיוזהמ עורג שממ תיארנ
םגמג ,עתפומו םומה היה אוה ,שבייתה טושפ רוחבהש ןייצל רתוימ
.רתוי יתוא דירטה אלו ,רורב אל והשמ
,ולש המרל יתדריו ,תדבוכמ התייה אל ילוא ילש הבושתה ,ןוכנ זא
תאזו - קיספהל ול םרג הז יכ ,ךכ לע תרעטצמ אל ןיטולחל ינא לבא
.ילש הרטמה התיה
ינא םישדוח המכ ידימ .זאמ הז גוסמ ןדירטמב יתלקתנ אל ,ילזמל
והשימ םאו ,הרוחב לכ טעמכ ומכ םיקינכסוממ תוליגר תורעה תעמוש
.ןפואה ותואב הנעא טושפ ינא ןבצעי שממ
...םהל עיגמ
רמתל וביגה
 
8/10/02 11:34
השיא םתס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הז והשכיא םהל םינועשכש יתאצמ יכ קותשל תלדתשמ ינא ללכ ךרדב
לככ תוטוב ,תובושתשו חיש ודל ךתיא סנכהל תונמדזה םהל ןתונ קר
.םתוא תועיתרמ אל טושפ ,ויהיש
,ילש רבחה תוחכונב הרעה קורזל זעהש דחא קינכסומ תושעל לידגה
רבחהשכ ומצע לש רירה ךותב לפקתה לולבשה ךיא תוארל הכירצ תייה
.רמא אוהש המ לע רוזחלו זעהל ונממ שקיב ילש
אל םעפ ףא תישיא ינא לבא רבג הזיא לש הנגהל הקוקז ינאש אל הז
.םתוא קיתשהל יתחלצה
השיא םתסל וביגה
 
 
13/10/02 17:35
veronica :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
ןוחטיב ךל רסח םאו. םג הלוכי תא םילימבש ןיבהל תבייח תא
הפ תלביק םג אצי ךיא הארנו תחא םעפ תאז יסנ זא תיבהמ
דחא ושיממ תוחפל תואמגוד
veronicaל וביגה
 
8/10/02 16:25
הננ הכלמה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םימעפל הז תא תבתכש ךל הבר הדות
תלבקמ ינאש תוסאבמ תורעה בורמ תוכבל יל אב
ידימ תובורק תובורק םיתיעל הזש ריעה םורדב ינאשכ דחוימב
והשימל הנעא ינא האבה םעפבש החיטבמ ינא
ךל הבר הדות
הננ הכלמהל וביגה
 
 
13/10/02 17:42
veronica :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
.הדיק . ךנושל יחלשו יאצ
ףאל ןיא . הפה תא ורגסת לא ןלוכל הז רמאמב יתינע רבכש ומכ
ןושלל הקוקז תא םאו .בוחרב ךיילא תרעוכמ הינפ תוכז דחא
לכל הבוגת טפשמ ךל קפסאו שורדל שקבל יססהת לא תודלימ תחלושמ
בוחרה תונינפמ תחא
תוחמישו תומצוע תוכרב תוחוכ יאש
veronicaל וביגה
 
8/10/02 21:22
רואיל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
קזח ונלש רציה תושעל המ ןיא לבא, תימולש תקדוצ ךכ לכ תא
ונחנא הככ ןמזה לכו םינויז לע הברה םיבשוח ונחנא דימת ונתיאמ
המ ןיא , םישנ רתויש המכ םע בכשל ידכ םימייק ונחנא ,םייונב
ונייה תמאבש םישנה םע תוחפל , ךכב םיחילצמ אל ונבור , תושעל
לכל םירוי , תעדוי תא , ןמזה לכ םיסנמ ונחנא זא , בכשל םיצור
. עגפי והשמ ילוא םינוויכה


המכ הנשמ אל לבא תקדוצ תאו םדקתמ אלו יחטשו דודר עמשנ הז ןוכנ
םיצור ןיידע ונחנא , תיגולונכט םימדקתמו םימכחותמ הייהנש
אל וא םיקוור , םיאושנ ונחנא םא הנשמ אלו רתויש המכו םינויז
. בצמה הז , המ עדוי


וניניב המכ קר שי , ןמזה בור ונמצעב םיטלוש בגא ךרד ונבור
. תויוטש םיטלופ םג םה זא רתוי השלח םהלש תימצעה הטילשהש
. תורעה ריעמש ןקריה תמועל ךייחמ קרש ךלש סובה תא המגודל יחק


רבג םא , תונכסמו תודוסח ךכ לכ תויהל תוכירצ אל ןתא ינש דצמ
אלא , ינכייבתתו יבלעת אל תא בוחרב ךתיא ליחתי יסקסו ךיתח
םירבדה תא וחק זא והשמ םג ךל אצי ילואו וילא יכייחת
הז םדיל תיסוכ יהשימ םיצור קר םירבגה בור כ"הס , תויצרופורפב
תרעוכמ יהשימ הזיא אלו םעפ ידמ ףיכב התוא עוקתל ולכויש לכה
הז תא וניבת , תונב הז הככ , םהל דימעת אלו םתוא ליעגתש הנמשו
תוכיתחו תופי תויהל ולדתשתו הזש ומכ הז תא וחקו הז תא ומינפת
. ןכתוא םיבהוא ונחנא הככ
רואילל וביגה
 
 
9/10/02 9:36
ןורבה תימולש :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
יריקי רואיל


םילגוסמ אל םתא םא .הזה רמאמה תא יתבתכ הללגב הביסה התא
קחורמ םוקמב הנטק האלכמ ןגראל יאדכ ילוא ,םכמצעב טולשל
.וזה הרומחה היעבה תא רותפל ידכ ןוויכ
םימיבש יל הארנ אל לבא ,תלצנתמו תרעטצמ ארונ תמאב ינא
וא התאש ידכ קותשלו תיסוכ ,הפי רתוי תויהל הסנא םיבורקה
,רבדב יתרהרה ,תוקומע הז לע יתבשח .יתוא ובהאת ךירבח
.ןורבה תימולש .אלש יתטלחהו
ןורבה תימולשל וביגה
 
 
9/10/02 19:10
אקניברא :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
.יתוא ליעגמ התא
אקניבראל וביגה
 
 
11/10/02 13:44
דכול :תאמ
?רדסב ,ךמצע םשב רבדל הבוגתב
תמאב והשימ .הלאה םירבגה לש הפצוחה תא יתנבה אל םעפ ףא
?"האמחמ" וזכ הפטחש הרוחב םע והשמ ול אציש בשוח
הנידעה הרוצב הז תא םישוע בוחרב יהשימ םע ליחתהל םיצורשכ
.רשפאש רתויב
דכולל וביגה
 
 
15/10/02 10:31
יטינירט :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
!יפוי הזיא
!דילקהל דמל ףיפוקה
!!ולשמ ליימ-יא ול שי םגו


?םיסקמ הז ןיאה
יטינירטל וביגה
 
 
18/9/03 10:47
):תינבצעה יויס :תאמ
8 ץורעב וישכעול הבוגתב
(:יתבהא
):תינבצעה יויסל וביגה
 
 
16/10/02 3:12
Bad Arse :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
וטקה ךל שביתיש
Bad Arse ל וביגה
 
 
16/10/02 8:08
רואיל :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
? וטקה הז המ
ר וטקה ול וארקש בלכ יל היה
יל התיה אל דוע ךומכ הבלכ לבא
רואילל וביגה
 
 
29/10/02 2:08
:תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
ומואנ תא םתוח היה םאונ היהש םעפ לכו ,ימורה טנסב היה
תא דימשהל ךירצש רובס ינאו" ךרעב םגרותמ תירבעבש טפשמב
.םתוא ןייז יד לעבינח יכ ,ףוסב ול רזע הזש אל ."וגתרק
.ונלש לכשה תא ךומכ
וז הבוגתל וביגה
 
12/10/02 23:52
mish :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הלאכשכל הכחמ קר ינא
תרשפתמ יתליבה ינושל יציח תא םהב תחלשמ זאו
התיבה ךרדה לוכ תקחוצו
תונב התוא וקחש
(ןודנולל ועס טושפ וא)


רבכ םולש היהישו
mish :)
mishל וביגה
 
 
13/10/02 17:39
veronica :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
תחלתשמה יתוחא ךב ינא החמש
הזש וניבה אל ןיידעש תורעהה יריעמכ ןכיפ הנלבנו הניאצ תונב
הז אל
veronicaל וביגה
 
13/10/02 11:58
veronica :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
התא לפש ןפש רואיל
םע םיפלק קחשל ףיכב םילוכיש םירבגה לש ןוצוצמק הריכמ יתייה םא
.ימצעב האג דאמ יתייה תורעהה תא םיריעמש ילש אבסו אבא
ילוא) תובוחרב תדרטומ אלש הכורא הפוקת רבכ היפיצ לכל דוגינב
(????? ינבשי לעמ םיריעמה םיחודה תא דירוהש המ הזו גק 5 יתיזר
אל הז ללגב זא ללכ ךרדבמ ינבצע ףוצרפ םע תבבותסמ ינא ילואו
?יפוגמ םירחבנ םירביאל ברעםיירהצרקוב תוכרב םוש תעמוש
םייטתאפ
veronicaל וביגה
 
 
16/10/02 8:14
רואיל :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
ןפש אלו בנרא ינא לכ םדוק
ונימוד קר םיפלק קחשמ אל ינא הזמ ץוח
לודג יד ןיידע ךלש תחתה ג"ק 10 דוע דירוהל הכירצ תא יתעדל
רואילל וביגה
 
13/10/02 13:31
ןולגלג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...אמחר ?אל ותו ךדיל תיסוכב קפתסתה ,רוהט םזיטוידיא
?םלוכ םיכרצה םה ולא ?התא בשוח םירבגה יכרצ לע קר םא םג
הזמ הנוש הבוגתל הכזי אוה ימע ליחתי בוחרב הווש והשמכ ןכאו
תלוכי תא םא .והשמ דבכמה ןפואב ליחתי םא קר לבא...ססרועמה
תלודג תאפמ אל ףאו היגטרטסא הנש יזא ,הצרת רפשל ךלש העיגפה
!!!החלצהב .םייביטמרפה ךיכרצ תאפמ אלא ,ישנה ימה
ןולגלגל וביגה
 
13/10/02 14:38
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רמאמה תבתוכ םע ןיטולחל ההדזמ ינא
הדומ - ללכ ךרדב) תיביטרופס הדיעצל תאצוי ינאש םעפ לכב ירעצל
.םינוש םיצומצמו תונבצעמ תורעהל "הכוז" ינא (היפוגב - המשאב
ויה ךלש תבה /ךתוחאל םא םיענ ךל היה" אוה ילש חצנמה טפשמה
."?הככ םירמוא
.דירטמה דצמ ךשמה יטפשמ ררוג אל אוה יכ ףידע הזה טפשמה
ידעל וביגה
 
14/10/02 15:01
םערו זיזח :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!! ךדעב ינא
הלימ לכ םע םיכסמ


ב.נ
יניעב הפי ארונ תא
םערו זיזחל וביגה
 
14/10/02 16:10
me :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הייחמ קלח הניהש, תינימה הדרטהה תיצאוטיסל קיודמ רואית ןכא
כ"דבו םייחב תחא םעפ תוחפל הז תא הרבע !השיא לכ) השיא לכ לש
( תחא םעפמ רתוי הברה הז
לע ונדמלש ינפל , תונעל ךיא גשומ ונל שיש ינפל הברה ליחתמ הז
סובוטואל העיסנב הזל תופשחנ תורענו תודלי ,'וכו תויביטרסא
רוריבב יהוז ..., תיבב םגש םירקמ שיו םיה ףוחב, ס"יבל ךרדב,
הניה השאהש (הלוחה ושאר ךותב) חינמ הזכ דירטמ רבג ! האמחמ אל
םוש הל ןיא טקייבוא איהו רחאמו ( רואיל תבוגת ואר) יטושיק ץפח
ףוגה ) יטרפה רמולכ ,תויטרפו תולובגב ךרוצ וא הפוג לע תוכז
ןתינ ןכלו ירוביצ שוכר , הזכ רבג יפ לע, םניה (ונממ םיקלח וא
לש הנוצרב ללכ בשחתהל ילב די חולשלו טבמ ץוענל ריעהל ביגהל
.השיאה
םיכושחו םיטסיניבוש םירבג לא תיוולנ בורלש הנוכתל בל ומיש
? רושק הז ךיאו ...ףוריטב םיאומוהמ םידחפמו םיאנוש םה , ולא
"יילא ברקתי אלש קר": םה םיאומוה לע ורמאי םה בורלש םיטפשמה
"ידי לע אל לבא ול בוטש המ השעיש" וא
העידיהמ הארנכ עבונ " ליחתי"ש ומוהמ דחפל םזינבוש ןיב רשקה
ןלהל - םישנ יפלכ ותוגהנתהש טסיניבושה רבגה לש תימינפה
אלו המילא תוגהנתה איה "שובכל" ןיינועמ אוה ותואש " טקייבוא"ה
םה- "ןטק לדבהב ךא- רבד לכל םירבג םה םיאומוהו רחאמ ,המיענ
אוהש ןפוא ותואב דרטוי אמש טסיניבושה ששוח ,םירבגל םיכשמנ
...ומוה רבג ידי לע, םישנ דירטמ ומצע
meל וביגה
 
 
26/10/02 0:31
יבר'ג ןושש :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
לכ םיאומוה םע היעב יל ןיא ימצעב ינא דבל הזל תעגה הלאוו
הפי ינממ שקבל טושפ לוכי תחת רוחב לקמ הצורש ומוה
יבר'ג ןוששל וביגה
 
15/10/02 10:58
רואיל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לכה ךסב תאזה הפקתהה תאז המ , ירמגל שארה לע ןתלפנ תונב הניוב
אל הז המ , ודיל הכיתחו הפי יהשימ הצור רבג לכ תמאה תא יתרמא
. םלועב יעבט יכה רבדה הז ? יעבט
...תיטנגיליטניא םג ונ בוט


וא תולכתסמ אל ןתא םג , תוינקדצו תודסחתמ ךכ לכ תויהל וקיספת
וא םיטנגיליטניא םה םא הנשמ אלו םירעוכמ םירבגב תוניינועמ אל
וא ןמש אוה םאו ינוציחה הארמה לע תולכתסמ ןתא םג לכ םדוק , אל
. המודכו חרק


םכנוויכל טובנ םע ו'זו'ז תא חלשא ינאש ינפל עגרהל וליחתת זא
רואילל וביגה
 
 
16/10/02 11:03
יטינירט :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
.ומצע תא ריבסמ ףיפוקה


ליבשב ,תאז לכב לבא ,יטנגלטניאו יטנגלא ךכ לכ אל הז ילוא
!!ץעהמ דרי עגרהש והשימ


.תלעפתמ ינא
יטינירטל וביגה
 
 
16/10/02 12:33
me :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
היהת אל ךתיאש הרוחבהש חוטב יד הז ךלש הרקמב
...ךכ לכ גאדת לא זא,תיטנגיליטניא
meל וביגה
 
16/10/02 3:08
Bad Arse :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
דיגת לא השקבב" םושר וב סיכב קתפ םע ךלש םינולמה תונחל יכל
.ךל אבש המ וא "םיאתמ אל הז .הל שי םינולמ הזיא השיא ףאל רתוי
ןכודה שאר לא הלק די יפינה לכתסמ אל שיאשכו םינולמה ןכודל יכל
קזח הז תא תושעל יסנ .הפצרל ולגלגתיש םינולמה לוכ תא יליטהו
םהו הלעמלמ דחא תרחבש ילצנתה ,רשי אב אוה םא .המכ ורבששיש
יריאשה הצוחה ךכרדבו החילס ילמלמ םתוא ףסוא אוהש דעו ,ולגלגתה
.קפלדה לע קתפה תא
Bad Arse ל וביגה
 
 
29/11/03 3:00
:תאמ
יתוחא רחואמ אל םעפ ףאל הבוגתב
(: !!!!!!!!!!!!!יתוא תקחצה ,ןתחס
וז הבוגתל וביגה
 
17/10/02 6:32
loli :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תוימיטיגל תועמשנ וללה תורעהה םירבגהמ קלחל המל ןיבהל יל השק
רבג .תונידע אללו תויביסרגאב הרזח תונעל הז תוכירצ ונחנאש המ
אל דמלי זא קר - תוחונה יאו הלפשהה תשוחת תא ורשב לע שיגריש
.בוש ולא תורעה ריעהל
loliל וביגה
 
17/10/02 14:18
ינא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?ךלש ידמג רזג/ןופפלמה ךיאו
ינאל וביגה
 
19/10/02 12:11
יל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,תונב


אל ,הפי אל ,הרמאנש הלימ לכ םע םיכסמ ינא - תוירגלוול רשקב
וז ,המר התואבו תונעל ךירצ םג ץרפתמה םזינימפה ןדיעבו םוקמב
! קיתשהל ךרדה
,לבא
,תפסונ היגוס הלעמ ינא
הליבשב הז המ הרידגמו רחא םוקמב הלש וקה תא תחתומ תחא לכ
,"תינימ הדרטה"
םישנ שי לבא ,הז וקל תחתמ "םינולמה תרעה" תונבה בורלש ןוכנ
ומכ טפשמ ללגבש
, תוחפ אל תועגפנ ושיגרי " רדהנ חיר ךל שי "
... הזה טפשמה תא שרפל רשפא תויצטונוק המכב ובשחת


,םוכיסל
,ונווכתה אלו ןכב ובלעש ולא םשב לצנתמ ינא
,ראשה לכל וסינכת


,ןכילא עיגהל ךרדה תא ונעדיו יאוולה
,שבושמ ליבשב םירוועכ ונא
ילל וביגה
 
 
21/10/02 17:42
me :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
הפ תחא/ דחא ףא בילעהל ילבו תונכב הנוע םגו בישקמש רבג שיש
הצור תייה ךיא בושחל ךממ השקיבש lady הקדצ - ךכל רבעמ
ךערל תבהאו) .הרוחב התוא לש " הילענל" סנכה רמולכ, שיגרהל
טפשמה יבגל תיפיצפס (ילאוטקא דימת ראשיו וחיל סנ אלש ךומכ
םוקמב םג רומג רדסב היהי הזכ טפשמו ןכתי טלחהב- אמגודל
, תינפ הילאש הרוחבה םע ךל שיש רשקה לש וביט המ יולת, הדובע
הלוכי היצנוטניאה וליפא םימעפל .רמאנ הז היצאוטיס וזיאבו
הבשקהה ןורקע סנכנ הפ - "עשופ טפשמ "ל םימת טפשמ" ךופהל
םירבג .רחאה לש ויתושגרל דובכ ןבומכו ,ןיינעל תושיגרהו
השיאשכ םג הז תא חוכשל םיטונ אל, הווש םדא השיאב םיאורש
ותו טקייבוא השיאב םיאורש םירבג, "םתוא הקילדמ" תיפיצפסה
םא םג,םתוא" הקילדמ" איה םא םג וזככ התוא תוארל םיכישממ ,אל
...םהל האושנ וא םהלש הרבח איה
רשפאו ,ןיינעה לכ לש וסיסבב תאצמנש םלוע תפקשה םצעב יהוז
לצא ,בוש) םידליל תוסחיתהב םג וז הפקשה לש יוטיבה תא תוארל
שיש דרפנ םדאכ אלו טקייבוא לש גוסכ ספתנ דליה םישנאהמ קלח
(ודבכל


(: ךרדה תא תצקמב ךל ריאהל יתחלצהש הוקתב
meל וביגה
 
19/10/02 19:15
Lady Stardust :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ומכ הילא גהנתת -דאמ טושפ ?הרחבל עיגהל ךיא תעדל הצור התא
איהש ומכ התוא לבקת ,התוא דבכת !ךילא גהנתת איהש הצור תייהש
םיפי םיצפח קר אלו םדא ינב םג ןה תונב .הלש תושגרבו הב בשחתתו
.רואיל ןונגסב םינובב לש םיתייחה םירציה תא ררועל ידכ ודלונש
םג אוהו םוקמב אל אוה "רדהנ חיר ךל שי" ומכ טפשמ הדובע םוקמב
התואב ךתוא תררועמ םגו הרוחב איה םא המ זא !יעוצקמ אל
היהש הדובעב רבח ךל היה רמאנ םא ...הככ הז לע בושחת !?תונמדזה
!?שיגרמ תייה ךיא -ךלש הארמה לע דימת ךל אימחמ היה אוהו ומוה
!? בלעתש המל !?אל, האמחמ תאז !?המ זא
םוקמ שי !םוקמבו םיאתמ דאמ הז תאז תמועל יטנמור שגפמ וא טיידב
.רבד לכל ןמזו
תונמיהמב תימולש תראתמ םתואש םירברבגהו רואיל לש וגוסמ םירוחב
םה !הז תא םיעדוי םהו ,המרה לש תיתחתה לש תיתחתה םה הבר ךכ לכ
לש גוס הזיא םיעדוי םג םהו דיספהל המ םהל ןיאש םיעדוי םג
.תאזכ השיג םע םיגישמ םה תורוחב


תיסוכ" הרוחב שפחמ התא ,טושפ רבד ךל דיגא ינא אוב יריקי רואיל
-שפחמ התאש המ תא קוידב לבקת זא הזל תארק הככ !?ןוכנ "עוקתל
הלאכ תורוחבש בשוח התא .הזמ הנהנו הז תא לבוסש "שארט טייו"ה
הלאכ ןהש תועדוי תמאב תוממהמה תורוחבה !?שפחמ התאש הסאלקה םה
דבכמש והשימ לבקל תולוכי ןהשכ הליעגמ ךכ לכ השיגל תונענ אלו
ךישמת !גנילראד ירוס...זא ! לכ םדוק םדא ינב רותב ןתוא
.םהמ דנדנתמ התאש םיצעה לע תוחרפ "עוקתל"


תורישע יוטיב תולוכי םע והשימ תופידעמ םג תונבה בור ..בגאו
"!!!ירמגל שארה לע ןתלפנ תונב הניוב"...מ רתוי
Lady Stardustל וביגה
 
 
25/10/02 15:31
רואיל :תאמ
!ישנה ןויגיהה לוקל הבוגתב
אל , טנגיליטניאו רשכומ רוחב ינא לבא , ךתוא בזכאל רעטצמ
'וכו תונב הניוב יוטיבה תרוצ בגא ךרד , ךממ רתוי ילואו תוחפ
הרוש 6 הקספ 14 דומע 120 ןוילג ריעה רבכע יאר , דואמ תלבוקמ
3
תנבצעמו תממעשמ הינלופ תאו רומוה שוח תפיט ךל ןיא הזמ ץוח
" : הלש ףקשוממה רבחה תא תלאושו הטימב בגה לע תבכוש חטבש
. " םולכ השיגרמ אל ינא ? םינפב התא


היהי םגש , תומכחו תוכיתח , תופי ןתוא ףידעמ ינא יתריקי ןכו
תכייש אל תאש רעטצמ ינא , ןתיא בכשל םגו ןתיא רבדל ףיכ יל
.תנבצועמ תא ךכ םושמו הזה ןזל


רובעי הז ילוא םייחל רתוי הלילק השיגו רומוה שוח תצק םע לבא
ןזרט לש תודנדנתה תחונתב הז תא תושעל בהוא ינא הזמ ץוח , ךל
רואילל וביגה
 
20/10/02 20:03
תעפי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רואיל תא ופקתש תורקי תונב ןתוא לכל


םע המיכסמ ינא -ירעצל אלש וא ,ירעצלו ,בתכ רואילש המ תא יתארק
.הלימו הלימ לכ
.הנשה ינש ראות הליחתמו ,ןייוצמ תארנ ,24 תב ינא
ודיגיש (תונב רקיעבו) הברה ויהיש םושמ ,תאזה המדקהב תחתופ ינא
.םיאבה םירבדה תא רמוא ינא םא דוקדוקב יל ןיא לכש הברהש


תורקי תונב
דחא לכ לש וביל תאשמ יהוזש ןיבהל ןתלכשה אל םא ןכיילע יל רצ
לכש תצק םע יוצרו הכיתח הרוחב
יתוריקי תושעל המ ךא ,תוינוציחה לע רתוי שגד םש םנמוא רואיל
הז םא ןיבו ,ןכיבוהא ןתריחבב הז םא ןיב ,תאז תושוע ןתא םג
ןכלש ינוציחה הארמה חופיטב
.("תואירבה ליבשב הז" יל ודיגת לאו)


תריחבב היהי ילש יאנתה ךא ,םנוצר והזש היעב לכ ןיא תישיא יל
יתוא עקתיש ךיסנ ותוא
היה ךיא"ל יתנווכב ןיאו) כ"חא ותיא רבדל המ לע םג היהיש אוה
.("יריקי
איה תועטה ךא ,דחיב ךלוה אל הזש ודיגיש תונב ויהיש החוטב ינאו
...ןכידיב


הסנמ אוה ןיאש הרהמב ןיבת ,רואיל לש שארל סנכהל ליכשתש ימ
לכ :וררועתתש אלא (... 40 ילוא) וליק 50 דירוהל ןכל רמול
...ינא םג -ןכו ,רתויש המכ ןייזל םיצור (טעמכ) םינבה
?םצעב אל המלו
תעפיל וביגה
 
 
21/10/02 8:09
יטינירט :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
.....רואיל לש שארל סנכהל "ליכשהל" ידכ
,תעפי
םירבג שפחלו ,תחלצומו הפי תויהל (םיענ ארונ םג הזו) רתומ
,ךתוא ועקתיש - םינובנ םגו - םיווש
,ברה ירעצל לבא
םירקמהמ קלחב רבודמש ןיבהל ךל רשפאמ אל ךלש ראותה םג
.הזבמו תעגופ תוגהנתהבו ,תילברוו תומילאב
.םיסרוק המכ לע ירזחתש יאדכ ילוא
יטינירטל וביגה
 
 
25/10/02 15:23
ישבא :תאמ
ינש ראות ךירצ הארנכל הבוגתב
? וניבמב הפיא יטינירט
ישבאל וביגה
 
 
25/10/02 16:34
יטינירט :תאמ
ינש ראות ךירצ הארנכל הבוגתב
?"וניבמבו יטינירט" תא קר ללוכ ךלש יעונלוקה המוזרה


יימוחנת
יטינירטל וביגה
 
 
27/10/02 3:31
רואיל :תאמ
.....יטנגיליטניאל הבוגתב
לכ ץוקעל יקיספת ילוא ךתומכש זוא דבכ( תיטיא)ןירט ייה
תאש םשור השוע , הזה יתננבה רתאב והשמ רמואש רבג
? יתריקי עודמ יכו , תימוהת םירבג תאנשב הרודח


טרס הלחא היה וניבמבו יטינירט, תולילקב הז תא יחק
. לכא ןמשהש םיציב 12 מ התיבחה לש עטקה דחוימב ונמזב


ורדפו ןלא ידוו תא הפידעמו םעט תנינא תאש עדוי ינא
תורמל ינשה ןימל תצק יחתפית , תאז לכב לבא , רבודומלא
הרבחל תצק ינגרפת , ומעט רסוחו ורוגיפ
רואילל וביגה
 
 
27/10/02 12:01
יטינירט :תאמ
? ת.....יטנגיליטניאל הבוגתב
?ישבא לש ומשב תבלענ ,קתומ ,הרק המ
?תולביהמ תחא לע ךל יתכרד
רומוהה תא ןיבהל לוכי ,ךילא דוגינב ,אוהש החוטב ינא
לכ .הצור היה םא ומצעב תונעל לוכי םגו ,יתבושתב
טרסהמ יטינירטה אל ינא ,אל - ש אוה רמול יתיצרש
.אוהה
ייד טרס אוה יתעדלו ,וניבמבו יטינירט תא יתיאר
.יתעד קר וז לבא ,םימעפל קיחצמ יכ םא ,רגפמ
קיפסמ יתיאר אל ירעצלו ,ןלא ידוו לע התמ אל אקווד
.רבודומלא
,םירבג תבהוא שממ אקווד ינא - ךתלאשלו
שפוח ,םיזיע ,םישנ ,םירבג - יתוציקעב הלפמ אל ינאו
.ישפנ תוואכ ביגהל יל רשפאמ יוטיבה


ריוואל תוטש וזיא ררחשל ישפוח שיגרתש האבה םעפב זא
המ .ביגהל ידכ ,םש היהא ינאש יוכיס שי ,םלועה
.דבוע הז הככ ,תושעל
יטינירטל וביגה
 
 
28/10/02 13:42
רואיל :תאמ
...תנגרפמל הבוגתב
!!! דיימ יקיספתש שקבמ ינא םיזיעה םשב
תא יכ ,הילע תכרד אלש תלבי דוע יל שי בגא ךרד
לע ךורדל הלוכי אל טושפ
.םאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאתס......ךמצע


ינא , ךלש הזחה לדוג המ יל תרפיס אל רקיעל רוזחנן
ךתיא חחושל ךישמהל יל יאדכ םא תעדל הצור טושפ
םאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאתס.............


תרחא הבבסל יסנכו השעבהמ יאצ הבוב קתומ הלללאי
הניגוב סירוטקפ הניגנא יפטחת
רואילל וביגה
 
 
29/10/02 12:10
יטינירט :תאמ
? תרגפמ..וא...תנגרפמל הבוגתב
םישפחמ !!םיילגרה לע תויחה ןג לכ !!ירואיל
!!ךתוא


בגא


?רבד הזכ ךל היה ?סירוטקפ הניגנא הז המ
יטינירטל וביגה
 
 
29/10/02 14:06
רואיל :תאמ
ל הבוגתב
םילבקמש ןורג באכ - ןורגב םודא הז הניגנא
הניגוב הז תא םילבקמ םא , הברה םירבדמש ירחא
המ ךל ןיא זא ,הברה םיניידזמש ירחא הז
....גואדל


אקוד אוה תויח ןגהמ היראה תא יתשגפ הזמ ץוח
תא עצבמ אוהו הזוח ךיילע ואיצוה ךתוא שפחמ
תיז ןמשב ךמצע תא יחרמתש שקיב אוה ...לוסיחה
םיעט ול היהיש םושו


הדובע שפחמ ינא בגא ךרד
? ךתעד המ רפוס לש הריירקב חוצפל יתבשחו
רואילל וביגה
 
 
29/10/02 16:31
יטינירט :תאמ
ל הבוגתב
םמעשמ התא


קיחצמ אלו


תחתמ שממ רבכ הז ,ךל תונעל יל ןיינעמ אל רבכו
....המרל
םולש היה זא


יטינירט
טואא דנא רבוא
יטינירטל וביגה
 
 
30/10/02 13:09
רואיל :תאמ
ל הבוגתב
ינא , תחרוב תא ידמ רתוי ךילא ברקתמ רבגשכ
ייב....ףוחד ישפנ לופיט עיצמ
רואילל וביגה
 
 
29/11/03 2:58
:תאמ
תוימיטניא םע היעב ךל שיל הבוגתב
לש התליחת הפ יתיאר ינא ...האוו האוו
לש הרוקמ המ -יטינרט ,האלפומ תודידי
לכמ וזה תיפוס ןיאה תורירמהו תוימומגעה
?רבד
וז הבוגתל וביגה
 
22/10/02 10:44
הבינ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תשופחתב רואיל איה תעפיש יל הארנ
.תישגר היצנגיליטניאל הבורע אל אוה ינש ראות ,הזמ ץוחו
הבינל וביגה
 
24/10/02 22:38
יקוק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
'ז'זב 'ז'זב 'ז'ז'ז'ז'ז'זב ןו'זא'זב תי'זא'זב 'זא'זב
יקוקל וביגה
 
 
25/10/02 15:22
ישבא :תאמ
םי'ז'זב הזיא ,קתומ ה'נאובל הבוגתב
יקוק לש איה תיטנגיליטניא יכה הבוגתה
ישבאל וביגה
 
25/10/02 18:00
Lady Stardust :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ךרע םע הייופש הרוחב םוש תרחא...תעפי הז רואילש תבשוח ינא םג
.הככ תבשוח התייה אל הובג קיפסמ ימצע
תמייקש תעפי לש תיביטקיפה תומדה םא םג יללכ עדיל הככ םתס...
סוסה לע רוחבה" רואיל יריקילו תיתימא איה תירבגה היזאטנפב
היגולוכיספב ןושאר ראות תדמול 18.5 תב ינא :"השיא לכ לש ןבלה
.הצצפ תיארנו


!תיאקירפא םורד ינא הינלופ אל ינא בגאו
Lady Stardustל וביגה
 
 
27/10/02 3:17
רואיל :תאמ
...תיטנגלטניאה ונתחישל ךשמהבל הבוגתב
איהש ןכתי ךא תעפי ינניא ךא יתריקי ידייל ךתוא בזכאל אל רצ
הארמש תעדוי תא , הנשמ אל הז ןפוא לכב תשופחתב רחא רבג
ידעלב אל ךא ירקיע ביכרמ ךרדב אוהו םינימה ינשל בושח ינוציח
. השיאל רבג ןיב תינושאר הכישמבו הימיכב


המל זא היגולוכיספ תדמולו 18.5 תב הצצפ תא םא רקיעל רובענו
ילש םיצוטסה סקנפב יל םושר אל ךלש ןופלטה רפסמ
םאאאאאאאאאאאאאאאאאאתס.................?


םיבילעמהו םידירטמה תא , תולקב הז תא וחק תונב רוציקב
הז וקנפת ( ינומכ ) םינובנהו םידומחה תאו ואכדת וניניבש
טושפ ארונ
רואילל וביגה
 
 
2/11/02 21:03
וליל :תאמ
...תיטנגלטניאה ונתחישל ךשמהבל הבוגתב
יבגל םתא וטילת) םוליצל ינבא ןוכמ תרגוב ,תיחבט ,22 תב
,ידמ קלוצמ ,ידמ ריעש ,חירקמ ,ספור הצור אל ,(היצנגיליטניאה
....ידמ תובורק םייניע םע ,ידמ ןמש
אוהו .תיסוכ הצור אוה .ןוסוכ הצור .רדהנ הארנש דחא הצור
!!!!!!קדוצ גניקאפ
םג ינא ."הבהא התיא תונתהל " אל ,התוא עוקתל הצור אוהו ,ןכ
תא יל שי הז ליבשב) ךורב יתוא ופטליש אלו יתוא ועקתיש הצור
.(אמא
,הרוחב ינאו ,וליל ינא ,רואיל אל ינאו תעפי אל ינא ,רציקא
.קדוצ אוהש תבשוח ינאו
ולילל וביגה
 
26/10/02 0:22
m.ganes :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תלדב הרקמב הפל יתעגה)הזה רתאה לש וטומה המ קוידב עדוי אל ינא
טוטיש רחאלש דיעהל לוכי קר ינא לבא (שופח עונמ ךרד תירוחאה
קיסעמש דיחיה רבדהש ןכותה פ"ע לבקתמש םשורה רתאה יפד ןיב לק
!סקס שי רתאב רודמ לכב סקס הז ןמזהמ %80 תוחפל םישנ
ימוחת ןכל ןיא סקס ףוחדל ןתחלצה תיניס האופרב וליפא טמיאניביק
םישנה לטרופ תא קר ןייפאמ הזש תויהל לוכי ?םייחב םירחא ןיינע
לבא what so ever-תינימ הדרטהל הקדצה םוש הזב ןיא חטבו הזה
!הפמ הארנ הז הככ ןכבל תמושתל
m.ganesל וביגה
 
6/11/02 17:24
יסיס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןתאו שדוחו 13 ןב הארנכ הזה רואילה ?הפ הרוזנצה הפיא , קבאר
ומצע לש ערזה תא וליפא האר אל דועש והשימל תוביגמ הארנכ
יסיסל וביגה
 
8/11/02 16:02
רונילא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ילוא םינוויכה לכל םירוי.........ןייזל ידכ םימייק ונחנא"
".עגפי והשמ
"...ןמזה בור ונמצעב םיטלוש....ונבור"
התוא עוקתל ולכויש....תיסוכ יהשימ םיצור קר םירבגה בור..."
ומכ הז תא וחקו...ומינפת...וניבת ,תונב הז הככ...ףייכב
"....הזש
"לודג ייד ןיידע ךלש תחתה ג"ק 10 דוע דירוהל הכירצ תא יתעדל"
שוח תפיט ךל ןיא.....טנגיליטניאו רשכומ רוחב ינא לבא..."
".... תממעשמ הינלופ תאו רומוה
"ןזרט לש תודנדנתה תחונתב הז תא תושעל בהוא ינא..."
עודמ יכו ,תימוהת םירבג תאנישב הרודח תאש םשור השוע..."
"?יתריקי
ינגרפת ,ומעט רסוחו ורוגיפ תורמל ינשה ןימל תצק יחתפית..."
"...תצק
הניגנא יפטחת תרחא הבבסל יסנכו השעבהמ יאצ הבוב קתומ הלללאי"
ךמצע תא יחרמית...הברה םיניידזימש ירחא הז....הניגוב סירוטקפ
"םיעט....םושו תיז ןמשב
ישפנ לופיט עיצמ ינא ,תחרוב תא ידמ רתוי ךילא ברקתמ רבגשכ"
"...ףוחד
םינובנהו םידומחה תא.......תולקב הז תא וחק תונב רוציקב"
"טושפ ארונ הז וקנפת (ינומכ)
רונילאל וביגה
 
 
9/11/02 16:53
תורגפמ תרובח ןתא :תאמ
רואנה רבגה רואיל לש םיטוטיצ ץבוקל הבוגתב
בל תמושת- הצור אוהש המ תא רואילל תוקפסמ תורגפמ קר יכ ?המל
...תחתה תא ןיינעמ הז ישיא ןפואב יל
תורגפמ תרובח ןתאל וביגה
 
 
29/11/03 3:13
:תאמ
רואנה רבגה רואיל לש םיטוטיצ ץבוקל הבוגתב
ץבוק ,רואילל תובוגתה ,תופרוטמ לש הרובח ןתא !!!קמא סוכ
!רמאמ -אל ?טרס םג וילע ושעת ילוא ??הרק המ ....םיטוטיצ
התוא תוקחשמ ....תוטורש ,חומ תומומח הזיא !!תוננב רתאב
שי ,ןייזל תוצור ןכלוכו ,םדא ינב ונלוכ ...תומדקתמו תורואנ
!!!םלוכ לבא , תוחפ שיו רתוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/11/03 3:16
תב -לט :תאמ
עבט תעפותל הבוגתב
תשופחתב רואיל אל -אלו ,תב ינא
תב -לטל וביגה
 
23/11/02 13:55
לכימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!ינואג !ינואג רמאמ
לכימל וביגה
 
12/9/03 1:57
סנכ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


הפ וביגהש תונבה לוכ תא ןימזהל הצור ינא
,םיסרע סנכל
תורעוכמל םג תונבה לוכל םניחב הסינכה
.םיידשה תא ןכתיא איבהל רוכזל אנ
רתאה להנמ הדות
סנכל וביגה
 
6/11/03 10:15
לטימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןוסוכ הזיא םאש הפ תחא לכ םע ברעתהל הנכומ ינא שגרתהל אל תונב
גגה דע תרשואמ התיבה תרזוח התיה איה האיצי הל קרוז היה לע חתות
לטימל וביגה
 
25/4/04 23:09
סופסוי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תא הלעה רבכ והשימ ילוא ןכלו תורעהה לכ תא אורקל חכ יל היה אל
:לבא הז


!!! תויביאנ ךכ לכ תויהל וקיספת


ףאו גנועב התוא ולבקתש םינווכתמ אל "הלימ" ןכל םיקרוזש ה'רבחה
ידכ יהשלכ החיש וא ןויד חתפתיש םיפצמ םה ,הילע ןכתעד תא ודיגת
יל ינת"-ה תדוכלמ ךות לא הליעגמו הקיבד הרוצב ןכתא רורגל
!...הצמישל העודיה "ךלש' ןופלט'ת


אוה הארנכ ,ולש תיחטשה המרה לשב יתעתפוהו) הפ בתכנש "רמאמ"ה
לש היתונוצרמ בכרומ (יעבטה תובוגתה ררוג אשונה ללגב םסרופ
,תימוי-םויה התוגהנתהמ אלו תבתוכה
.ךכש בוטו היתורבח ראשל הצילמהש ומכ תלעופ אל איהש חוטב ינא


.הדוקנ .תטלחומ תומלעתה :ןורתפה
ולש אמאש תורמל ,לכש הפר רברבג ךנחל ךדיקפתש תבשוח תא םא אלא
השעי ךלש דחא ץחמ טפשמו תונורחאה םינש 20-40 -ב החילצה אל
.רתוי בוט םדאנב ותוא
סופסויל וביגה
 
2/7/04 17:42
יוצמ רכז :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
. תנמדזמ הרוחב לש הבלעהמ ןרותה דירטמה גישי המ ןיינעמ תמאב
רפסמה תא ול תתל הז השוע יתייהש ןורחאה רבדה,הרוחב ינא ולו
ילש
תא םירהל תונמזומ רתאה (תופתתשמ רקיעבו) יפתתשמ ,רשפא םא
.םיקמונמ םייגולוכיספ םירבסה עיצהלו הפפכה
!הדובעל תוננב המידק
יוצמ רכזל וביגה
 
2/7/04 17:54
רבג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל הזש איה הדוקנה .בנג ןכ רבכעהש רורבו ,רמאנ "בנג ארבכע אל"
.ונממ ליחתה
.תורעה ולבקת םא ולפתת לא, ינפשוחו יתונז שובלב תוכלוה ןתא םא
עסונש ימו .רמוח םהל ןתתנ ןתא לבא,תומהב םה םיריעמהש ןבומכ
...ותוא םיסייכמ םא אלפתי אלש הינמורל


תוידילוסו תועונצ ויהת ,יביטקובורפ שובלב וכלת לא תונב םוכיסל
רקיעבו םג אלא םידירטמה ללגב קר אלו הביבסהו ןכמצע תא ודבכת
.םיה ףוח אל אוה בוחרה .ןכליבשב
רבגל וביגה
 
 
3/8/06 7:31
תירוא :תאמ
וננובתתל הבוגתב
רבג זוחא ןוילימ ךתיא המיכסמ
תמאב םויה לש םישנהש הניבמו הליכשמו תיטנגיליטניא השיא ינא
זא הטימהמ ודרי עגרה וליאכ תובבותסמו תיבב םידגבה תא וחכש
םישנש תבשוח ינאש אלו תוררוג ןהש תורעה לע ואלפתי אלש
ןהל קיזי אל ישיא דובכ תצק לבא תולער םע בבותסהל תוכירצ
תירואל וביגה
 
3/8/06 7:44
תירוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םג תיטנגיליטניאו הליכשמ השיא ינא הקומע המישנ וחק תונב תונב
אנ לבא תוירבגה תורעהה לש עטקה תא שיש ןייצל תבייח ינאו תישגר
זא הקעצ לוק הנמקתו הנמוקת ןכבש תויטסינמפה םא םגו םיזגהל אל
סאמנ ןוקריה בוחרמ תורקפומ ומכ שבלתהל וקיספת - תאז רמוא ינא
תוריעצ לש םייסנכמ גוז לכמ םיצבצבמ יניטוחה ינותחת תא תוארל
אל החילסש הזכ ןבשי ירוחאמ הדעסמ וא הפקב תבשל תורגובמ וא
שממ סנכמה הבוג ,הליכאה וא הפקה תייתש תעב בבלמ הארמ דימת
עוקעקה וא תיאליזרבה תרופסתה תא תוארל שממ ןתינו חלמה םי סלפמ
רבד הסכמ אלש טוטרמס תכיתח ןהש תוצלוחה ,ךל ארוקו ןימזמ שממ
השיא ינא תיביטקובורפו הנימזמ תיארנ םישנה לש הרוצה לכ ללכבו
ינימ לכ םע םירוחב ויה ןכאו תממהמ שממ יתייה יתוריעצבו הפי
תויביטרסא תרזעב לבא ךנחל ןתינ אל וללה םירוחבה תאו תורעה
םגו זאש רמול הצור ינאש המ תולצנתה לבקל וליפאו תונעל יתחלצה
שי ילו תד ימעטמ אלו תועונצ רתוי תצק תויהל תוכירצ םישנ םויה
ףושח הזחב דרשמל םיעיגמ אל םינבו תודבועו םידבוע םע דרשמ
הרוצב םישובל םיאב םה יניטוח ינותחתו פא שופ תויזח תרזעב
םגש יל ונימאהו גוהנל םישנה ונתיאמ הפצמ יתייהש ומכ תדבוכמ
ץרפ ינפב הכובמ תושח םישנ שי ןהניבש תוחוקלהו דרשמה ידבוע
. הזה רבגתמה תוישנה
אלו םעט בוטב השובלו תיסקס ינא םג ועיגרתו ןכמצע תא וספת תונב
לע ובשיחו עגר וחק זא תוינימ אל תואמחמו דובכל הכוזו הפושח
תירוא הדות תרתוימ תומהלתה אלל יירבד
תירואל וביגה
 
3/9/06 16:46
בדנ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
???ךלש קסעה הש המ ,וליאכ ,תינרדוחו החוד ,הללמוא הרמא תמאב
בדנל וביגה
 
13/7/08 15:55
aaa
aaa :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ccccc
cccccc
aaa
aaaל וביגה
 
26/10/08 2:21
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!קדתצהל וסנת לא
.םלצא ןיא הלאכ םירבד
םירבאה ייבגל םיטפשמ תבל םירמואשכ לבא םיעדוי אל םתא ילוא
.התניחבמ המר תתל רמואה תא דירומו התוא ליעגמ הז ,הלש םיענצומה
ידעל וביגה
 
22/5/10 22:11
ןנור :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןה תוצור אל ןה המו תוצור ןה המ רידגהל תועדוי ןהש ינפל םישנה
םיביטימרפ םהש ךכב ירבגה ןימה תא םישאהלו ןנולתהל תועדוי
עודי בר תואמחמ ללש דועו תישגר םיכנ םיממעשמ םילעוג םיפוק
"ןגרפלב תובוט דואמ" םישנש
תורמואו םיסרעל תוכשמנש םישנ הברה ךכ לכ שיש הז ךיא יל וריבסת
ונחנא יכ םיסרע תובהוא ונחנא" תורמוא וא םיסרע קר תובהוא ןהש
םיסרע םתואש עודי ינש דצמו "םילגנחתמ אלו םיתימא םירבג תושפחמ
םיפוק םיבטימרפ םתוא םהו רמאמב תראתמ תאש םירבג םתוא םה
םיסנאו תינימ םידירטמ
תורעמהמ ואציש םירבג תוצור ןתא םא תוצור ןתא המ וטילחת זא
םירבגהש ךכ רחא וננולתת לא םיתימא םירבג ןכל םיארנ םהש ללגב
םע רתוי םיחתופמ םירבג תוצור ןתא םאו םיביטימרפו םיליעגמ
וסחיתייש םינידע םיבוט םיטנגלטניא ההובג תישגר היצנגלטניא
וא םירבג אל" םהש ךכ רחא וננולתת לא הכרעהבו דובכב ןכלא
"םילגנחתמ
ןנורל וביגה
 
26/5/10 18:07
.ר ןרוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
יפלכ תורעהב הלאה תוטובה תויוגהנתהה תוטעמהל ונלוכ הווקנ
. םישנ


. עייסיש המ הז םא "הרוגחל תחתמ" תורילו ביגהל ןכל יאדכ ןכאו


בוט היהיש
.ר ןרואל וביגה
 
25/1/11 23:55
KOLI :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אלו,הכרצל אל רבגה לש וכרוצל הארבנ השאה הרקי תרפוס ךריכזהל
!!!"ודבל רבגה תויה בוט אל" יכ אלא התואמצעל
היטנה ןיידע תונצחשב וא תויוסגב טוקנל יאדוב ךירצ אלש ףאו
םוי םוי לש םדאמ רתויכ השאה לע לכתסהל אוה רבגה לש תיעביטה
םישנ הברה ןכות ךותבש יעדתשו ינימ טקיבואכ רקיעבו םג אלא
יד יכ םא האמחמכ םג תודרטהה...מ קלח לע תובשוח הז םע ומילשהש
...תרתסנ
KOLIל וביגה
 
17/2/11 17:03
יביעש דערוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...םיזנכשא םיחרזמ הפ ובתכש הלא לכ ועמש
הזה חופיקה םעפ דוע הנה !? הלאה םירבדה הז המ !! תויוטש
םע םהל חילצמ אלש םירעוכמה םיזנכשאה לכ זא םיחרזמל םישועש
ינייעב ןח אוצמל וישכע פיצורותופאכ ידלי םיה יכ תורוחב
ימ ושפח וכל זא הז לכב םייחרזמ'ת קר םימישאמו הפ ץתורוחבה
!! םכתוא ענעני
רבדל הככ הפי אל הז .. תמאב ךתיא םיכסמ ינא ... תבתוכל
אמגודה תא תאבהש יתבהאו שיגר ... ןמלטנ'ג תויהל ךירצהרוחבל
... הברה הזמ יתנבה ינא יכ םירבד הלאכ ודיגי אל םלועאל תונבש
...השאל הככ םירבדמ אלש וניבה הפ םירחאה םירבגה םגש הווקמ ינאו
יביעש דערואל וביגה
 
17/2/11 17:03
יביעש דערוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...םיזנכשא םיחרזמ הפ ובתכש הלא לכ ועמש
הזה חופיקה םעפ דוע הנה !? הלאה םירבדה הז המ !! תויוטש
םע םהל חילצמ אלש םירעוכמה םיזנכשאה לכ זא םיחרזמל םישועש
ינייעב ןח אוצמל וישכע פיצורותופאכ ידלי םיה יכ תורוחב
ימ ושפח וכל זא הז לכב םייחרזמ'ת קר םימישאמו הפ ץתורוחבה
!! םכתוא ענעני
רבדל הככ הפי אל הז .. תמאב ךתיא םיכסמ ינא ... תבתוכל
אמגודה תא תאבהש יתבהאו שיגר ... ןמלטנ'ג תויהל ךירצהרוחבל
... הברה הזמ יתנבה ינא יכ םירבד הלאכ ודיגי אל םלועאל תונבש
...השאל הככ םירבדמ אלש וניבה הפ םירחאה םירבגה םגש הווקמ ינאו
יביעש דערואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא