םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
היזיוולטו עונלוק~תוברת~ישאר    
   

תורגבתהה תמכוחו הלגייב לע
בל הדנרימ


קר אל ןיינעמ טרסה בבוס וילעש אשונה
אוצמל ,ןלוג ,רוביגה לש ותשקב לשב
הרבחב ומוקמו ותוהז תא
לשב םג אלא תיביבא-לת/תילארשיה
;הבושתל ףוסבל עיגמ אוה ובש ןפואה
ךילהת השעמל אוה תוהז רחא שופיחה
םויקל תולשבה ביבס בבוסש תורגבתה
השיא םע האלמו תיניצר םיסחי תכרעמ


לשב אל וא לשב


עשעשמו םרוז ,ינכדע ילארשי טרס אוה "הלגייבה תמכוח" טרסה
לשבו ביבח טירסת ,חלצומ קוהיל תוכזב ןיינע לע רומשלו רוציל חילצמש
לע ,ילארשיה רבגה לע תניינעמו תיתוהמ הרימא המולג טרסב .ובש הרימאה
טרסה .םישנו םירבג ןיב םיסחי תוכרעמ לעו ביבא-לתב םיריעצ לש םייחה
תשקבמה טבמ תדוקנמ הריעצו תינכדע תיביבא-לת תוילארשיל הארמ קפסמ
טרסה בבוס וילעש אשונה ."הפ השוע ינא המו ,ינא ימ" הלאשל הבושת
ומוקמו ותוהז תא אוצמל ,ןלוג ,רוביגה לש ותשקב לשב קר אל ןיינעמ
ףוסבל עיגמ אוה ובש ןפואה לשב םג אלא תיביבא-לת/תילארשיה הרבחב
ביבס בבוסש תורגבתה ךילהת השעמל אוה תוהז רחא שופיחה ;הבושתל
רחא שופיחה ךילהת .השיא םע האלמו תיניצר םיסחי תכרעמ םויקל תולשבה
בלש :םיבלש השולשל קלחתמ ,לאול איג םלגמ ותוא ,ןלוג רבועש תוהזה
לעכ םישנ לע לכתסמו ולש תויתודליה לע תואנקב רמוש אוה ובש ןושאר
ומצע תא הלגמ אוה ובש ישילש בלשו בהאתמ אוה ובש ינש בלש ,םיטקייבוא
.השאל ותבהא ךרד


םישולש ןב דליה


.יתודלי בצממ תשחרתמ ותוהז יבגל ןלוג לש היהתה טרסה לש ןושארה קלחב
דוע הרורב הניא דלי היהשכ ול הרורב התיהש "?ינא ימ" הלאשל הבושתה
תויהל הז המ ןיבמ וניא ןיידע אוהש רחאמ ,םישולש ליגל ברקתמ אוהשכ
רבדב םוטמיטלוא ול ןתונש אבא םע ,יתודלי-רגובכ ובצמב ,השעמל .רגוב
,תרחא הזאפל ורבעש םירבחו ,הדובע אצמי אל םא הרידה רכש םולשת תקספה
תחקל רומא אוה ובש ןפואה תא ןיבהל ישוק אצומ אוה ,תויגוזו הדובע לש
ינא המ גשומ יל ןיא" :רגובכ ול עיצהל םהל שיש המ לכ םע םייחב קלח
תוחפ עדוי ינאש שיגרמ ינא ,הנשל הנשמ .לודג היהא ינאשכ תושעל הצור
ול הבורקה הביבסה רשאכ תרבוג ןלוג לש תימויקה הקוצמה ".תוחפו
אוהש העשב תונתשהל ךירצ אוהש תושרופמ ול רמולו זומרל ,תתואל הליחתמ
טיבמ אוה ;וליבשב ןוכנ אוה ןוכנכ תאצומ הרבחהש המש חוטב וניא ומצע
האור אוה ,םהלש הריחבה תא ןיבמ אלו וירבח לש תויגוזה תא האור וביבס
םשל ומצע תא לאושו העובק הדובעבש הארשהה תרסח הרגשהו תונרמוחה תא
:הז לכ ול המ
םיאושנ ךלש םיבוט יכה םירבחה ינש ,םישולש ליגל ברקתמ התאשכ"
דדועתהל רשפא יא ונממ וליפאש דחא רבח קר ךל ראשנו ,תוסאבמ תורוחבל
קרש תבשח דלי תייהשכש תולאשה םע דבל ראשנ התא ,יעוצקמ ןלטב אוה יכ
?עיגהל ךירצ ןאל ?הפ השוע ינא המ ?ינא המ ?ינא ימ - םילאוש םיעגושמ
םלוכש הארנ ינש דצמ לבא ,ךרדה תא םיעדוי םלוכש הארנש הז ךיאו
"?םילבוס


תויתודליה לש ריחמה


םירשקבו הדובעב דימתהל ולש תולגוסמה רסוחב תגצומ ןלוג לש תויתודליה
הדובע תונויאר רבועש ימכ גצומ ןלוג .שמתשמ אוה הב הפשבו םייניצר
ובורסב ,ןתונ אוהש תובושתב םעפ רחא םעפ ומצע תא לסופ אוהשכ םינוש
תורגבתהה רסוח .יתצובק ןחבמ עצמאב ותביזעבו םייח תורוק שדחמ אלמל
דועש ימ לכ" :השאב הצורו שפחמ אוה המ עדוי וניא ןלוגש ךכב םג אטבתמ
רבכ איה התוא יתרכהש ירחאו הרוחב לש הלחא הז המ יל התארנ יתרכה אל
בלשב ,ןלוגש םיטקיבואכ תוגצומ םישנ ".ללכב הלחא יל התארנ אל
םג .רוחבל השקתמ אוה םהמ םימעט ללשב הדילגל לישממ ,ולש יתודליה
ךכ .םישנל דודרו יתודלי סחי תראתמ טרסה תליחתב ןלוג שמתשמ הבש הפשה
לע וז ומכ ,תורחא תונצסב .תחא הנצסב "הנוז" הלימב שמתשהל הברמ אוה
ןפואב ןומיל ומיקסא תרובח תא תצק םיריכזמ ,ןלוג לש ה'רבחה ,ףוחה
.תוצור ןהש םיזטנפמ םהש המ לעו םישנ לע םירבדמ םה ובש
הבש ףיכה ,תודידבו םיילכלכ םיישק ,לובלב אוה תויתודליה לש ריחמה
.םייחה תא תויחל אוה ומצעל ןלוג לש לודגה יוויצה .תויחה תשוחת אוה
תא יח אוהש ,תונהל השק ובש גלפומ ליגל עיגיש ינפל תעדל הצור אוה
ןלוג לש תורגבתהה ךילהתב םיבושחה םיבלשה דחא .לוכי היהשכ םייחה
,הלקיד םע ולש םיסחיה תכרעמב תויחה תשוחת תא שמממ אוה רשאכ שחרתמ
איה ,םיכח תנסוא תמלגמ התוא ,הלקיד .ולש בורק יכה רבחה לש ותוחא
איהש ןלוגל תרמוא איהשכ .םסקו רומוה ,תוינשוח תאלמ ,הדלי-השיא תומד
תא אצומ לבא סעוכ אוה ותוא קורזת ךכ רחאו שדוח הזיאל ותוא חקית
םיסחיהש לככ ,םלוא .ךכ לשב קוידב רתוי התוא הצורו הילא ךשמנ ומצע
ולש היעבהו תיניצר םיסחי תכרעמב ומצע תא אצומ ןלוג םיכשמנ םהיניב
שי ,הרגיש שי .ףיכ לכה אל תויגוזה ךותב םואתפ .בוש ררועתהל הליחתמ
.דבל תויהל רזוחו שטונ םיואמ בוש שחש ןלוגו םידבכו םייניצר םיעטק


ונרגבתה


האב תורגבתהה ךילהתמ קלחכ תבהוא תויגוז לש האלמה תועמשמה לש הנבהה
,ןלוג לש וירבח לש םיסחיה תוכרעמב תויוחתפתהה ,הלקידמ הדירפה םע
.תויטקרפל תוישנ ןיב ,טרסב השענש ,רשקהו
םיסחיה תכרעמ .דיספהל ול שי המ ןיבמ ןלוג ,הלקיד תא בזוע אוהש רחאל
תויח הבליש ןכלו הצוחה םהבש דליה תא איצוהל הלקידו ןלוגל הרשפיא
בלתשהל :רגבתהל חילצמ ןלוג תרחאו השדח הרבח םעו ,הלקיד ילב .ףיכו
ילבמ שחרתמ רגובכ םייחל רבעמה םלוא .םיסחיה תכרעמ לע רומשלו הדובעב
קלחכ שגר ירסח םייח יח אוהש שח ןלוג ןכלו ,ובש דליל םוקמ ריאשהל
רשקה תובישח תא ןיבהלו םדקתהל ןלוגל רשפאמש המ .הקיעמו תעבוקמ הסממ
ןפואה אוה ,תימצעה תורגבתההו תוהזה תלבק ךילהתל תבהוא גוז תב םע
םיסחיה תכרעמ תועצמאב םייחב םימדקתמו םמצע תא םיאצומ וירבח ובש
םישנש רמא טרסה תליחתבש ,קינמולכה לצב ורבח ,לשמל ךכ .םהלש תיגוזה
ןתמכוח .ולש הרבחה תוכזב םלועב ומוקמ תא אצומ ,תוילנויצומא ןה
תויטקרפו תויצרא לש גוסכ תגצומ טרסב תועיפומה םישנה לש תישעמה
תופכל איג לש ותרבח תילג לש היססבואה ןוגכ םינוש םיביטומב תלמוסמה
סוי לש היתפרצה הרבחה לש ךוראה טושה ,(המדאל רשק תואטבמה) םיילגר
המדאל רוביח לע זמרמה הלקיד םשהו ,ןואיזומה ךרואל תדעוצ איהשכ
.(םימשב שאר למסמש ןלוג םשה תמועל)
רסמו םיפיו םישגרמ םיעטק םע תרחואמ תורגבתה לע ביבח טרס ,םוכיסל
.בהוא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
29/9/02 17:05
המת :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
?הזה טרסהמ תישע המ


לוכיש יתודליו םטמוטמ יכה רפסה לע יתודליו םטמוטמ טרס לכה ךסב
...תויהל
המתל וביגה
 
 
2/10/02 2:17
אטבה תיננב :תאמ
הלגייבבש תרתסנה המכוחהל הבוגתב
.אלפנ טרס
אטבה תיננבל וביגה
 
 
17/10/03 20:41
תנרקוסמ :תאמ
הלגייבבש תרתסנה המכוחהל הבוגתב
,המת
קר הז יתודלי רפס אוה הזכ רפסש דיגהל לוכיש ימש תבשוח ינא
.םולכב ןיינעתמ אלו ולש םייחב ארוק אלש והשימ
הסנמ םדאהש ךילהתה תא ראתמ אוה יכ ?ךתעדל יתודלי הז המל
תוחפ יכה םירבדה דחא יל הארינ הז ?ותוהז תאו ומצע תא אוצמל
רפסה לע תבשוח תאש המ הז םא זא תושעל לוכי והשימש םייתודלי
רמוא הזו ךילא רביד אל ללכב רפסב בותכ היהש המ לכש הארנכ
לע רבדמ הז רפס יכ תבשוח תאש הממ תיתודלי רתוי הברה תאש
........טעמ רגבתה אוהש ירחא קר הווח םדאנבש םיבלש
.......הרק אל דוע הז ךלש הארנכ
תנרקוסמל וביגה
 
29/9/02 17:13
הלאירא :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
?טרס אוהה ךיבמה רפסה לע


ינאו ,טרסה תא יתיאר אל יכ ךלש תונשרפל ביגהל לכוא אל ינא
,הזה חותינה יתמגמ תצק אל לבא ,ותוא האראש ןימאהל השקתמ טלחהב
םע יגוזה רשקה תוכזב םייחב םמוקמ תא םיאצומו םימדקתמ םלוכש
ךופה םזיניבוש ומכ עמשנ ?"םישנ לש תישעמה ןתמכוח" הז המ ?השיא
.רתויב טושפה גוסהמ
הלאיראל וביגה
 
 
2/10/02 2:18
אטבה תיננב :תאמ
ושע תמאבל הבוגתב
.ידמל תוביהרמ תואצותל ועיגה וליפא ,ושע קר אלו
אטבה תיננבל וביגה
 
 
19/10/02 19:12
ירול :תאמ
ושע תמאבל הבוגתב
ותוא תכפוה אל חלוקו ןיינעמ ,אירק רפסש הדבועה"
םירפס קר אורקל שיש םוקמ םושב בותכ אל .לבזל
יל רוכז אל ,ןמזה לכ תועמשמ ילעבו םיקומע
".קוחהמ הרוהטה האנהה םשל האירקה תא ואיצוהש


http://bananot.com/articles/378
ירולל וביגה
 
 
17/10/03 20:45
תנרקוסמ :תאמ
ושע תמאבל הבוגתב
םיניינעמ טושפ תויהל םיכירת םירפסש ירמגל ךתיא המיכסמ ינא
יתעדל לבא םיקומע תויהל םיכירצ םהש רמא אל דחא ףאו םימעפל
......שיש םיקומע יכה םירפסה דחא אוה הלגייבה תמכוח
תנרקוסמל וביגה
 
29/9/02 20:11
ינא :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
יתבהא דאמ ינא .תמרוזו תיטסירומוה הביתכה .דומחו לילק רפסה
.ותוא
םילילק םירפס םג אורקל רשפא .יוטסלוט אורקל םיבייח דימת אל
.םיטנגיליטניא ראשהלו
וא) תוקומעה תונבותל עיגהל תנמ לע אלו האנה םשל רפסה תא יתארק
תונויסנ ילב תאזה המרב ראשנ הזשכ ,ןאכ ולעוהש (תוקומע אלה
ךפוה אל הז ,"הנינראק הנא"ל רפסה תא ךופהל םינרמוי תצק ילוא
...ךחוגמל
ינאל וביגה
 
 
29/9/02 21:58
תעדויש תינצחי :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
םודיק רתאל ךפה דבוכמה תוננב רתאש הדבועל בל םתמש םתא םגה
???םיברוקמ לש רוביצ יסחיו
תעדויש תינצחיל וביגה
 
 
29/9/02 22:37
הלאירא :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
?םג ןצחיל
הלאיראל וביגה
 
 
2/10/02 2:19
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
?ןליאל ילריש ןיב והשמ שיש תזמור תא
אטבה תיננבל וביגה
 
 
29/9/02 23:29
יטאופ סרע :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
רודיב םג .רפס לש תירוביז הז .ידרוכ אנא וא קנרפ הנא אל םגו
הדיעמ רפסה לש החלצהה .גליע תושעל רשפאו ,בוט תושעל רשפא
לכב ,ידמ רתוי שגרתהל םג ךירצ אל .להקה לש ותויחטש לע רקיעב
,הלילק תמאב אל איהש איה היעבה .תרכמנ תירוביזה םלועב םוקמ
קינ לש םירפסה ,ןיינעה ךרוצל קר .תעשעשמ אל ,תגנעמ אל
הזיאו .הלגייבה תמכוח לש םיאשונ םתואב םיקסוע יטירבה יבנרוה
.םישוע םהש ףיכ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
2/10/02 2:20
אטבה תיננב :תאמ
הנינרק הנא לש ןיינע אלל הבוגתב
.ביגת זאו טרסה תא תוארל ךל
אטבה תיננבל וביגה
 
 
2/10/02 18:48
רוא :תאמ
הנינרק הנא לש ןיינע אלל הבוגתב
דומח .סנו'ג ט'גדירב תא אורקל רשפא רודיב ליבשב .ךכ קוידב
בילעמ אלו
רואל וביגה
 
 
30/9/02 11:25
הניר :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
םייסלק דועו לוגוג תצקו קזלב תצק םגו ייוטסלוט אורקל םיבייח
(שפנה תא םירישעמ )
הלגייבה תמכוח תא אורקל םיבייח אלו
םיצור םא קר
הנירל וביגה
 
29/9/02 23:54
ינור :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
,ייריקי םולש
.יגהנממ גורחא םעפה לבא תלטוק אל ללכ ךרדב ינאש םיעדוי םתא
דחא ןיסמח םוב יתארק ותואש יחטשו דודר רפס היה הלגייבה תמכוח
ילב אצי םג הככ סנכנש ומכו ,תיבב אורקל המ ראשנ אל יכ טושפ
רשפא רודיב םג - סרעה רמאש ומכ .םשור לש דחא קיספ ולו ריאהשל
רפסהמ אקווד טרס תושעל ונרחבש לבח .בוט אל הזו ,בוט תושעל
תמאבש םירשכומ םישנא הברה ךכ לכ ץוחב שישכ הזה ישפטהו יחטשה
- "רגא'גו יסוי" תא האר אל דועש ימו) והשמ רמול םיעדוי
(!!וצור
םיחותינהו תויועמשמהו תונבותה לבא ,החילס :ומצע רמאמ לוישכע
םירושק אל לבא םימישארמ דאמ םה תעגה ןהילאש תוקומעה תונבההו
רפס הז (וילא אל םג - תונקיידב רפסה ירחא בקוע םרסה םאו) רפסל
תוכרעמ לש ך"נתה תא תונממ תושעלו תוסנל םעט ןיא ,יחטשו ןטק
.םיסחי
תמר לע והשמ ריעהל הכירצ ינא וליפא םעפהש ,יאה תמאהו...
...תרעטצמ ...הביתכהו חוסינה
ינורל וביגה
 
 
1/10/02 15:06
המחנ יצח :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ןוגכ םיטפשמ םע


?"םשור לש דחא קיספ ולו ריאהשל ילב"
(חטב--ונרחב)"..אקווד טרס תושעל ונרחבש לבח"
?"ומצע רמאמ לוישכע"
?"יאה תמאהו"


ןונגסו הביתכ רקבל םדאה רפס אלל תא
המחנ יצחל וביגה
 
 
2/10/02 16:04
ינור :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
לע עבוכה תא ךיינפב הדירומ ינא לכ םדוק ,הרקי המחנ יצח
אלפומה טסקטה לע בוש וישכע יתרבע .םיקייודמה םיטוטיצה
הספדהמ ועבנ רשא "תדלקמ תוטילפ" ןתוא תא תיליגו יתבתכש
.(רדחל סנכנ קוידב סובה) הריהמ
הזיא שי ילש הספדהה תוטלאפ וא ביתכה תואיגשלש יל הארנ אל
- יתוא לוטקל תינהנ םא לבא ,תרוקיבה לש הנכותל רשק אוהש
.יכרובת
בוט םוי
ינורל וביגה
 
 
2/10/02 16:25
ינור :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
:ןנטקתהל הצור שממ תא םא .....לבא
"ןונגסו הביתכ רקבל םדאה רפס אלל תא"
ךיילע רזוח לכה !!!תועט התייה ךל םגו תועט התיה ךל םג
!!!ךיידיב ה...קו
(...קפאתהל יתלוכי אל - םיארוקהו םיבתוכה ראשל החילס)
ריהבה ןונגסלו האלפומה תילאברוה תלוכיל סנכיהל ילב הזו...
.תנגפהש טוהרהו
ינורל וביגה
 
 
4/3/03 13:34
הליה :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
(: .תקדוצ ,ונ
הליהל וביגה
 
30/9/02 0:39
roodi :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
ma ze? are you fresh from undergrad program in the sceience
of nothingness?totally meyotar
roodiל וביגה
 
30/9/02 1:18
:תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
!!!!!ףורטב תוינצלפ הפ ןלוכ
!ונלש םייתימאו םיימוימוי יכה םייחה לע טרסו רפס
רשוא לובליב ?ןלוג ומכ תוקד 10 ל וליפאו ,םעפ ףא השיגרה אל ימ
.תרחא וא וז המרב םלוכל הרוק הז - תוהז שופיח ,ןואכידו
יתימא אל המ קוידב טרפתש החמש יתייה םטמוטמ טרסהש הרמאש ימל
תמכוח:ונלש םייחה הז אל וא ךכב הדונ םא ???טרסב ינויגה אלו
תובתוכה לכ ןכ םא אלא ,החילס .הזמ רתוי הברה אל שממו ,הלגיבה
.היגולונצלפ וא היפוסוליפל תוירוטקוד ןה הפ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/02 4:41
היגולונצלפ וא היפוסוליפל רוטקוד :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.הרקי סומינונא


?תיסוכ תא םאה


תויהל ףידע דימת ,לכ םדוק .תיסוכ תאש הווקמ ינא ,ךתבוטל
לוכי אל ,ןפוא לכבו ,םייחב רזוע יד הז .רחא והשמ אלו תיסוכ
.קיזהל


רבכ ינא .ןופלטה רפסמ תא רודמב יריאשת םא חמשא ,תיסוכ תא םא
.ןוכנ שומיש וב תושעל עדא


תצק ידמלתש יאדכ ילוא ,תיסוכ אל תא ,ךרעצלו ונרעצל ,םא
.(הזמ תורוטפ תויסוכ) תירבע


לכ תא רוקחל ונידיבש תצמצוצמה ןוידה תרגסמב ענמיא ינא
קר זכרתאו הרצקה ךתבוגתב אוצמל רשפאש תוינושלה תועפותה
תעל תעמ םימסרפתמה םימיוסמ םיטסקטל תינייפוא איה ןכש ,תחאב
.תוננבב


קוידב טרפתש החמש יתייה םטמוטמ טרסהש הרמאש ימל" :טטצמ ינאו
"???טרסב ינויגה אלו יתימא אל המ


.ופוסב הלאש ןמיס תבייחמ טפשמ ךותב הלאש תלימ לכ אל :הככ זא
םיטפשמב ומכ ,רתוימ ירמגל הזה הלאשה ןמיס םימעפל .ךפהל
:םיאבה


?הצלוחה תא רבכ הדירומ אל איה המל התוא יתלאש -
?הל באוכ םא תעדל יתניינעתהו ןבשיב ןטק קילפ הל יתתנ זאו -
התייה אל איה הפיא יתוא הלאשו תוכבל הליחתה איה ךכ-רחא -
?רדסב
עצמאב תמטמוטמ הרוחב םע עוקת ינא המל ימצע תא יתלאש ינאו -
?הלילה


התוא םייסל ךירצ אל ,יאוול טפשמל תכייש הלאשהשכ ,רוציקב
אלו .'ג התיכב הדלי ומכ עמשיהל הצור תא םא אלא ,הלאש ןמיסב
ענמיהל עדא ינא הזכ הרקמב לבא ,'ג התיכב הדליב ער והשמ שיש
םג ,תושעל המ .רודמב יריאשתש ןופלטה רפסמב שומיש תושעלמ
.תולובג שי היגולונצלפל םירוטקודל
היגולונצלפ וא היפוסוליפל רוטקודל וביגה
 
 
2/10/02 10:35
sexysadie :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
,רוטקוד
.םירשע לקשב תבלועהו תינרטנקה ךתבוגתב תשייב ךמצע תא קר
תוינושל תועפות יאשונב תגליעה ךתנשמ תא חוטשל ליבשב
הביסהמ ,םוקמ הברה ךכ לכ סופתל ךירצ תייה אל תולקולק
ולו תדמוע אל ךירבד ירוחאמ ,דיגהל המ ללכב ךל ןיאש הטושפה
הנושארה הננבה איה סומינונאש וליאכ .תחא תיתועמשמ הרמא
ןכפהמ התא ,ךל דיגא ינא המ ,ןכ .יחטשו לד התביתכ ןונגסש
,אל ותו תמטמוטמ תיסוכ רותב הווארל התוא תגצהש יתימא
.םדוק השענ אל םלועמ
- ל רבעמ תיתועמשמ רתוי תצק תרוקיב ךל ןיא םא ,ןכל
התוא םייסל ךירצ אל ,יאוול טפשמל תכייש הלאשהשכ ,רוציקב"
,"'ג התיכב הדלי ומכ עמשיהל הצור תא םא אלא הלאש ןמיסב
טושפ ,הלש סיו'ג סמיי'ג ירפסו תלחנתמה המחנל ילוא המיאתמש
.תורעהמ ענמית
sexysadieל וביגה
 
 
30/9/02 9:50
תחא הרוחב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.ישנה ןימל ער םש תואיצומ
והשמב םימוד ויה (ילש גוזה ינב לע רבדל אלש) ילש םייחה םא
וא דירו הזיא תכתוח יתייהש ךל החיטבמ ינא ,הלגייבה תמכחל
.שואיי וא םומעשמ התמ אליממ יתייה ,ךרוצ היה אל ,םצעב .םיינש
תחא הרוחבל וביגה
 
 
2/10/02 2:24
אטבה תיננב :תאמ
ךומכ תונבל הבוגתב
-הרירב ןיא הרירב ןיאשכ לבא ,תאז ךל רמואש םדאה תויהל
.יבייב ,יטילאיר וט םאקלוו
אטבה תיננבל וביגה
 
 
5/10/02 6:09
היתב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
רפס הז ??ולאה תויומכחתהה המ !!!רתוי ךתיא םיכסהל יתלוכי אל
תוכירצ התילעהמ תורקבמה לכ .טרסה ל"נכ ,םייחהמ שגרמו םיסקמ
יכה המרב םיעבומ םהשכ םייחה םישיגרמ ךיא עגר רכזיהלו עגריהל
הקותמ הטושפ יכה הבהאה לומ רוהט יכה באכה.הרוהטו הטושפ
השקבב .הבשחמל רמוח אלמ יל ריאשהו דואמ יתשגרתה .הרוהטו
שממ הז ,ןושל ידודיח ירוחאמ אבחתהלו תויבונס תויהל וקיספת
הבוגתבו .םילימ ירוחאמ רתתסהל אלא תמאב תויחלכ בשחנ אל
רנטייה ןליאש יל הארנ אל ,ידימ טרופמ תצק ןכא אוה ,חותינל
ןיינעה לכש רוכזל הכירצ תא - תישארה תרקבמל ,ותוא בהאי
תויווח םירבוע ונחנאשכש םיעדוי ונלוכו יתימא רופיס לע ססובמ
ידימ רתוי ונחנא ,ןכרדו ןתיא םייח טושפ ונחנא ונלש םייחב
רבועש המל םיעדומ ירמגל תויהל ידכמ ונמצע תא רקבלב םיקוסע
.ונלש היגולוכיספה לע הזל שיש תויועמשמלו תוכלשהלו ונילע
היתבל וביגה
 
30/9/02 10:08
השדח הלע :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.םידבועמ אל םירוהרהב אלמ יטסיניבוש רפס
,רפוסה תונווכ תא ריאי טרסה ילוא ,יתוא לבלבל חילצה רפסה ףוס
.ותוא הארנ


הניד
השדח הלעל וביגה
 
30/9/02 10:50
תעלוצה הרפש :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
טושפ יתסנכנ ,ל"נה תפומה תריצי ןיינעב םוסרפה יטלש תא יתיארשכ
יכ םייסל יתלוכי אלש שפועמ לבז תכיתח אוה רפסהש ובזע .םלהל
יתלב היה הזש ההגה תויועטב אלמ ךכ לכו םמעשמ היה טושפ אוה
םוטמטב ףפונמ אוה - רתויב יארונה רבדב אטוח רנטייה ןליא ,ארקנ
היצזילאדיא .ונמז תא םידקמש ןואג ןימ אוהש ענכושמו לגדכ ולש
ןיא ?םילבה לש ףיצר אל לילבמ וטרס םישוע ללכב ךיא - םוטמטה לש
תאז רנטייה ןליא תא בוהאל אלש בשוחש ימלו .הלילע וליפא םש
םג אורקל תלגוסמ ינא םומעש יעגרבש םכל רפסל יל ושרה ,תונצלפ
לבז הז סנילוק תוחפל ?רומ ייס ייא דינ ,סנילוק יק'ג תא
בוריסהש ןיבה אלש ,גליע ,ינבבוח לבז הז רנטייה ןליא .יעוצקמ
לע םיינש וא רבד ותוא דמלל ךירצ םירפסה תואצוה לכמ לביקש
אצי אוהש הדבועה ,ולש רפסה תא םסרפש המ ,בגא ,הזו .הביתכ
ותו הז ."ולומ וביצהש בוריסה תומוח לכ תורמל" תיטרפ האצוהב
רמאמה תבתוכש ידכ תגליע תירבעל יתבוגת תא ומגרת אנא .אל
.הדות .יוארכ וניבהל ולכוי ןליא הדידיו
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
30/9/02 11:56
איה :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
תעלוצה הרפש יחילצהו ילע


בוט רתוי הז תא חסנל יתלוכי אל


החמשל םידעומו ךל הדות
איהל וביגה
 
 
30/9/02 21:42
תלחנתמה המחנ :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
סנילוק יק'ג תא תארוקש ימכ תעמשנ טלחהב תא
תלחנתמה המחנל וביגה
 
 
30/9/02 21:56
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ךמצעל תרמואו הכוב תא םהב תולילל ךלש תונחבאה תא ירמשת
!קופד אוה יכ ךתוא בזע ךלש רבחהש תויטלחהב
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
1/10/02 1:32
יטאופ סרע :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ןכתא ןיימדל (הטירש לבקל ילבו סומינב) יל רתוי םאהו
?רתוי םיחונ םידגבב בירל תוכישממ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
2/10/02 2:44
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
םצעמ לבא ,ץובב תוקבאנ ןכתא תוארל תמ היה סרעה םנמא
טרס אוה הלגייבה תמכוח .רשגלו תוסנל שקבא הננב יתויה
םיטרס לש םתמרמ לפונ וניא טלחהבש ,גנעמ תורגבתה
,תפחוס הלילעה תאז דבלמ .רנא'זה ותואב םיידווילוה
,םלשומ אל אוה ,ןוכנ .תיבצק הכירעהו םידומח םינקחשה
םיטרדנטסב הרחתמש םיריכמ םתא ילארשי טרס הזיא לבא
תא תוארל יכל תא ,הרפש :הככ הז תא םכסנ זא ?םיימלוע
ירזחתש החוטב ינא .סנילוק יק'ג לש רפס ארקת המחנו טרסה
אלא ,סנילוק יק'ג לש שנועה לע קר אל הינפב ילצנתתו
.יואר טלחהב טרסהש
אטבה תיננבל וביגה
 
 
3/10/02 14:56
הדבעמ בצ :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
טרסל האוושה לכב דואמ הפי דומעי 'ג ןוכישמ הבהא הלוח
.ולש רנא'זהמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/10/02 3:59
אטבה תיננב :תאמ
:הרחתמל הבוגתב
הלאכ םייוסינל החומ תא םעפ אל המרת אטבה תיננבש קר
.הלש ןורכזב תושק עגפש המ ,םירחאו
אטבה תיננבל וביגה
 
 
1/10/02 21:48
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ותוא םכל שי ,בל הדנרימ םצעב תאש יתיאר וישכע קר המשנ יוא
.....ווווא ....ליימ
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
2/10/02 0:51
'ט ,איהה :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.
'ט ,איההל וביגה
 
 
1/10/02 15:37
סנרול :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
!!??יעוצקמ לבז
.תבתוכ וא תרבדמ תאש ינפל יקתשת הבוט ישעת
םע .תוטיהרה תא ךל רפשל לוכי לקספ תפשל הכרדה רפס וליפא
תנחנחתמה תיזלגנאה
תואשנתההו ,(...לגדבכ תפנפנמ תא םהבש) תונשוימה תורופטמה
.ךלש החירסמה


יאל הרופטמ איה םהלש העילצהש ךומכ םישנא שיש רעשמ ינא לבא
.רוציל םהלש תלוכיה
סנרולל וביגה
 
 
1/10/02 21:37
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
יתבתכ אל םייחב ,הליגר יתלב הרוצב קדוצ הז המ התא ואויש
.יתמסרפ אל םגו ,םולכ
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
2/10/02 2:47
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.הפירח הכ תרוקיבל םוקמ ןיא ,ואל םא ןיבו תמסריפ םא ןיב
.טרסה תא תיאר אל םא רקיעב
אטבה תיננבל וביגה
 
 
2/10/02 2:27
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
תא תיאר אל לבא ,רפסה תא תארק .ידמל תיטופיש ךלש הבוגתה
המ ךל ןיאש תמאב .ביגהל ירזחו טרסה תא תוארל יכל .טרסה
עונלוקה תיישעתל םילקש םישולש תמרת םומיסקמ .דיספהל
.יצחו םירפס ינש הז סג ןובשחבש ,תילארשיה
אטבה תיננבל וביגה
 
 
2/10/02 9:49
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
?עבטמ הזיאב ??????יצחו םירפס ינש
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
2/10/02 9:58
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
תא - האלמה יתוכזו ,רפסה יבגל היה ןוידה :והשמ דועו
ןשקודורפ"ב ןושאר םויב יתיאר .יניע תוארכ ביגהל - תעדוי
,רקסואה תמישרל סנכיהל םידמעומה ןיב אוה טרסהש "טסופ
רפסה הטילול ןיב האוושה תושעל ומכ הז ?ללכב רשקה המ ?זא
.ךופה קר ,טרסהו
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
3/10/02 12:40
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
הז ןובשחש הדעו םע לבק תודוהלו הניפב שייבתהל תכלוה
ביגהל האלמה ךתוכזש ןבומכ ,וניינעלו .ילש דצה אל
התנהנו טרסב התפצש ימכ ,האלמה יתוכזו ,ךייניע תוארכ
עומשל החמש ינא .השקונה ךדמע תא ךכרלו תוסנל ,עגר לכמ
בוש ילקשתש העיצמ ינא .ידכב אלו רקסואל דמעומ טרסהש
.טרסב הייפצה רבדב יתעצה תא
אטבה תיננבל וביגה
 
30/9/02 12:16
ןולי ןתנוי :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
?תומילאב המל
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
30/9/02 14:01
ישוש :תאמ
,תוננבל הבוגתב
!הלימו הלימ לכב
ישושל וביגה
 
30/9/02 15:47
Hidra :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.יתארק לבא יתיאר אל
יפויו תעדוי אל ?לאול איג הז ימ - קוהילה יבגל הלימ יל שיו
לכו דחא ףא אוה הבותכה הלימה יפל תוחפל) ונירוביג םג יכ ךכש
.דחא
רפסה תא בוט ארק אל הארנכ קהילש ימ . ייחב ונ ?םיכח תנסוא לבא
איה תנסוא .תצקו םייתנש לש היפיצ הלימב יל םתסרה הרבח -
?רוברב לש ףטוצרפ לבא םירבד ןומה תושעל הלוכי תנסוא ?הלברב
... לבח לבח לבח .רוברב אל לבא - עוצפ זוורב ילוא
הבר הדות - רפוסל תחא הלימ ןוכנ רתוי וא - רפסה לע תחא הלימו
יתעדי .שארב םהל רבוע המ גשומ לבקל יתלחתהו רפסה יתמייס -
רורב אובמ תוננבה ונל ןתנ ןליא - תרחא םירבוחמ םהלצא םיטוחהש
.בשוח עוצממה רכזה ךיאו המל
...ךשמהה רפסל הארנכ הז ?שיגרמ אוה המ
Hidraל וביגה
 
30/9/02 15:48
Hidra :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.יתארק לבא יתיאר אל
יפויו תעדוי אל ?לאול איג הז ימ - קוהילה יבגל הלימ יל שיו
לכו דחא ףא אוה הבותכה הלימה יפל תוחפל) ונירוביג םג יכ ךכש
.דחא
רפסה תא בוט ארק אל הארנכ קהילש ימ . ייחב ונ ?םיכח תנסוא לבא
איה תנסוא .תצקו םייתנש לש היפיצ הלימב יל םתסרה הרבח -
?רוברב לש ףטוצרפ לבא םירבד ןומה תושעל הלוכי תנסוא ?הלברב
... לבח לבח לבח .רוברב אל לבא - עוצפ זוורב ילוא
הבר הדות - רפוסל תחא הלימ ןוכנ רתוי וא - רפסה לע תחא הלימו
יתעדי .שארב םהל רבוע המ גשומ לבקל יתלחתהו רפסה יתמייס -
רורב אובמ תוננבה ונל ןתנ ןליא - תרחא םירבוחמ םהלצא םיטוחהש
.בשוח עוצממה רכזה ךיאו המל
...ךשמהה רפסל הארנכ הז ?שיגרמ אוה המ
Hidraל וביגה
 
 
30/9/02 21:24
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.תאזה הפרחה תא אורקל ירבח תא תחלוש ינא שממ הלא םיעגרב
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
30/9/02 22:13
יש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
,הגיגחל הליע אל תאז לבא ,ןכ ןכבו ?רפס םיארוק השרפה לכל
םירחבנ םיעטק יתארק ,דשחא אלש ידכ קר .טרסל אל יאדוובו
,יתוריבג ,רקיעה לבא .הרבח לש המימת הפתושל ןתינש רפסהמ
ןורשיכה רדעה ,תעלוצה הרפיש ןוכנו הפי השרדש יפכ ,אל אוה
םיעונפואו םיריזנו ואטו םיבודו םיפחש קיפסמ שי .יתורפסה
ארוקש ימל םשוביש .כ"כ יתוא םיזיגרמ אלו ,םירפסל םיזחתמש
חירסמ הזה רפסהש איה היעבה .ףועל לוכי אוהש בשוחו
םשוגמ םזיניבוש .חירסמ תמאב .חירסמ .םזיסקסו םזיניבושמ
.הלאכ םלוכש חינמ םזיסיקרנ בורבו ולש ותוליוואב םשבתמש
?הלאכ םלוכ ,המ
.םעז ררועמ הזה רפסהו ,יתודידי ,שודק םעז תצק קיזי אל
.השקבב ,םועזל
ישל וביגה
 
 
1/10/02 22:10
הרונ :תאמ
?'ץיוודנס הזל םיארוק ,ןוטרק תוסורפ יתשב רעיש תדרוהל החשמ םיכרוכ םא .יל יובאו יואל הבוגתב
.השקבב
וליפא זא .טסקטהמ תואמגוד תאבה ארקנש המ ינינע ןוידב שי
רבא טוו וא רפסמב וב תנייע ארקמב וא ,ךלש אתבס לש רפסהש
רבדמ התא המ לע עדנש אמגוד איבת
הרונל וביגה
 
30/9/02 21:53
יניס הקומ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
החטבב דועצל םילוכי םיקוריו םינטק םידמג וליפאש דודר ךכ לכ
.הזה רפסה לש ותמר הבוגב
והשמ וא רפס בותכל םעפ תבשח ...יחילצהו ילע ,תעלוצה הרפש תרבג
?הזכ
לש םייח לע אל ,יתימא רפס םיבתוכ ךיא דמליו ארקי ינליאש
.וליאכ


ףרוטמ היה אוהש הרוחבה תא בזע אוה המל ללכב ןיבה והשימ ,בגא
חתמ ונירובע רוציל רחא ןויער אוצמל חילצה אל אוה המ ?הילע
?רפסב
...ןכסמה ...ימצע סרה םתס הזש וא
יניס הקומל וביגה
 
 
30/9/02 21:58
תעלוצה הרפש :תאמ
תעלוצה הרפש ירוחאמל הבוגתב
?אל ,היתונחבאב הקד ךכ לכ ?המחנ לע תרמוא תא המ יניס הקומ
?אל ,והשמ וא תיגולוכיספ חטב
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
30/9/02 22:02
יניס הקומ :תאמ
תעלוצה הרפש ירוחאמל הבוגתב
וא .הייינש הנש היגולוכיספל תיטנדוטס ,ךתוא ןקתל יל ינת
וא .אשדה יעדמב והשמ חוטב לבא .הנושאר הנש היגולויצוס
.אל וא .חורה יעדמ


...סנילוק םיארוק אל אשדה לע םש םה
יניס הקומל וביגה
 
 
30/9/02 22:07
תעלוצה הרפש :תאמ
תעלוצה הרפש ירוחאמל הבוגתב
.הקושת בורמ זוורב רוע יל היהנ .םימכחותמ ךכ לכ שיוא
תעלוצה הרפשל וביגה
 
1/10/02 1:25
ימולפ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
ןכאו ,בורק אשדה ,ןוכנ .טוידא אוה חורה יעדמ דמולש ימ לכ אל
תיטנדוטס תויה" ןיבל "תיסוכ תויה" ןיב ההובג יד היצלרוק הנשי
יא דוע ורתונ ,תאז תורמלו ."תיטוידא תויה" ןיבל ,"חורה יעדמל
אל ,אל לבא ,ןושאר ראותב םג ,ןכ .ןמליגב םיינובת םירוצי ולא
.הירטיפקב
ימולפל וביגה
 
 
1/10/02 2:55
הנטק :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
...הירטיפקב ת/בשוי אל ,ימולפ ,ה/תאש יאדוובו
הנטקל וביגה
 
 
1/10/02 10:43
תעלוצה הרפש :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
התיה תאז ?תאזה תוטשה יבגל ןויד חתפיי וישכע ,יד ונ יוא
.החידב
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
2/10/02 16:11
ינור :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ןמזומ looksו לכש םע חורה יעדמ תודימלת אוצמל הצורש ימו
חמשנ .םילשוריב םיפוצה רה סופמקב 13/10 - המ לחה תוחנל
....ילמס םולשת תרומת וכרעיי םיכרדומ םירויס .םכתא חראל
וא) דמחנו לילק תויהל רומאש רפסב ןויד הלוכ ,ייתובר הללאי
(0: ?תישילש םלוע תמחלמ הפ הצרפ המל - (אל
ינורל וביגה
 
2/10/02 3:30
הנורו :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.טרסה תא יתיאר אל ןיידע ..רפסה תא יתארק
ןמזב ןוימדב חתפתהש המ תא םיסרוה םיטרסהש הנימאמ דימת ינא
האירקה
הברה רפסב ןיא .הווש הנניא הבזכאהש דיגי םכמ קלחש תורמל
הטנאופ
םייחה לע רבדמ תמאב תמאבו ,האירקל יפיכו םרוז אוה לבא
תא השע אל דחא ףא לבא ,ןוכנ הזכ רפס בותכל לוכי היה טוידיא לכ
?!ןוכנ הז
..רפסה תא ארק םכבור תאז לכבש הז תא םיריבסמ םתא ךיאו
לע ובשחת ממ "תיטרפ האצוהב אצי אוהש תורמל" ..וילע םתחספ אל
!הז
ןיב רשקה תא שיגרהל םילוכי םכניא ילוא --םכיניבש םילטוקה לכל
תואיצמה
דימת אלש םיעורא לש ףצר הנה תואיצמה לבא רפסב רפוסמש המל
םירושק
רשקה תא ןיימדל רשפא םימעפלו ..ינשל דחאה
םלוכ ןיבמ ןאכ הנותמה העדה תלעב ינאש יל הארנ
ךרוצל טוידיא ול יתארק אל םג) ןכסמה ןליא לש וניד תא יתצרח אל
(ןייניעה
..טרסה תא תוארל ךלא לבא
!יל הנהמ הייפצ
הנורול וביגה
 
2/10/02 13:50
:תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
ללגב ומכ ןכותה ללגב אל .תובוגתה תא ןאכ אורקל בוצע המכ
תסימר ידי לע ומצע תא תונבל שפחמה ,בילעמה ,ינפקותה ןונגיסה
םש םוליעב םעפה ביגהל ףידעמ ינאש דבוכמ אלו בוצע ךכ לכ .רחאה
.ולאכ תובוגת דיל עיפוי ימשש שייבתמ ינא יכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/10/02 17:39
רבג דוע :תאמ
...בוצע המכל הבוגתב
.ךתיא םיכסהל יל השרת ,השוב ילב
.בוצע ךכ-לכ .ןוכנ ךכ-לכ
רבג דועל וביגה
 
2/10/02 18:45
רוא :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
ךיא זא ,תויוטש הברהמ ץוח םולכ רמא אלו םמעשמ ,החוד היה רפסה
?הרימא שממ שי טרסב םואתפ
תונ"צחיה תובתכמ סאמנ
רואל וביגה
 
2/10/02 21:00
יליג :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
םגו (ל"נה תועדוהה תא טטצל םא) "לילק" אוה רפסהש םיכסי ןכ ינא
שממש תודוהל תבייח ינא ךא תיטסינימפכ ימצע תא הבישחמ ינא
אל ינאו יתוא הבש רפסה ..םימעפ 'סמ יתחחיג ףאו האירקהמ יתינהנ
ולא --תושעל המש) ונייחמ יסיסב רומוה תצקב ער והשמ תאצומ
..(ונייח
תונינשה אישו הקרבה תויהל ךירצ םייחב רבד לכש תבשוח אל ינא
םה םייתימאה ךא םינטקה םירבדה םימעפל ..תוחובשת לבקל ידכ
..םייתוכיאה
יליגל וביגה
 
 
3/10/02 10:59
ידוו :תאמ
BULL--SHITל הבוגתב
.רפסב ביתכה תויועט ועירפה אל ,ישיא ןפואב ,ךלש חינמ ינא
ידוול וביגה
 
 
3/10/02 17:19
יליג :תאמ
BULL--SHITל הבוגתב
רפסל םירשאמ ךכש המומה יד יתייהו ןהילא בל יתמשש איה תמאה
חטב ..רפסהמ יתוא טיסי אל הזכש ילוש טרפ לבא ..רואל תאצל
.ותוא יל סורהיש המ אל
יליגל וביגה
 
3/10/02 3:02
ינא :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
הבוגת יתבתכ רבכ .תובוגתה ירחא םימי רפסמ רבכ תבקוע ינא
אל לבא ,הפ להנתהש ןוידה לע והשמ בותכל יתיצר ארונו ,רמאמל
אל ינאש תלצנתמ ינאו) והשמש החמש ינא .םילימה תא אוצמל יתחלצה
םירבדל תפרטצמ קר ינאו ,ינפל הז תא רמא ףוסב (ומש תא תרכוז
.הלאה םירבדה לכ תא אורקל בוצע דאמ יל היה לבא ,רמאש
...ועדתש יתיצר קר
ינאל וביגה
 
3/10/02 12:16
רנייק ןירק :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.םכלש תובוגתה שפנ לעוג אל וא תונ"צחי
!!!םיסקמ אוהו טרסה תא יתיאר לבא רפסה תא יתארק אל ינא
.יפוי טרסה תא תנצחימ ינא םאו


...ותוא אורקל ץורא ינא...רפס םיבתוכ ,םכתא הארנ -ב.נ
...(םמעשמ הטילול וניניב) בוקובאנ וא יוטסלוט הז רבד לכ אל
...!?אל רכמ בר היה הלגייבה תמכוח, הדבוע
רנייק ןירקל וביגה
 
 
3/10/02 18:10
הלאירא :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ךמצע תא ריהבהל תלכי אל ,םמעשמ הטילולש דיגהל הלוכי הלגייבה
.רתוי בוט
הלאיראל וביגה
 
 
3/10/02 18:55
ןומרע תידיע :תאמ
תמכחמ התנהנש יהשימ קרל הבוגתב
ררועמ ןפואב חילצמש ,הטילול ומכ רפסש רמול רשפא ךיא
כ"כ הלפא העפות םע הפירח הרוצב תוהדזהל ךל םורגל תואתשה
??םמעשמ אוה םיהדמ בותכ םג ומכ תויאמק יכה תודוקנב עגופו
ןומרע תידיעל וביגה
 
3/10/02 13:39
הדבעמ בצ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
הברה הז תא ובתכ/ורמאו חכוותהל רשפא יא חירו םעט לעש ללגב
איה אל וא הבוט איה הריצי םא עובקל םיכרדה תחא ,ונלוכ ינפל
- הרצונ איה המשלש היצקנופה תא תאלממ איה םא ןוחבל טושפ
.הפוצ/ןיזאמ/ארוקה תאנה/קופיס


םיוסמ םדא רובע הבוט .תינמז וב הערו הבוט תויהל הלוכי הריצי
.הנממ הנהנ אלש םדאל הערו גנוע/קופיס תמרוג איה ולש


דוה לש האנהל הלוקש ילש האנהה ,םיטרקומד םישנא ונחנאו רחאמ
םישנא ןוילמ ונהנ םייוסמ טרסמ םא ןכל .דמולמה רקבמה ותוכלמ
טרסהש רמול רשפא ,(רקבמה ללוכ) םישנא עברא קר רחא טרסמו
הנומת םג תויהל לוכי ןושארה טרסה .םישנא רתוי רובע בוט ןושארה
גנועו קופיסל םרג אוהש הדבועה םצע לבא ,ךסמה לע ךועמ בובז לש
.םישנא הברהל בוט טרסל הרדגהב ,ותוא תכפוה םישנא ןוילמל


תונב תודידמ תודיחיל האנה וא קופיס תמכל דואמ השקש ללגב
רשפא ךכו ,רבד ותוא םינהנ םלוכש םיחינמ ,תונוש תוריציל האוושה
.הריצי לש 'ביט'ל תיתומכ הרוצב סחייתהל


ןבומב 'בוט' אוה הייהי אלש המ וא טרס/רפס םא חוכיווה לכ
הגצוהש יפכ ,בוט חנומה לש הרדגהל ץוחמ טושפ אוה יטולוסבא
בוט חיר אוה םיגד קרמ לש חיר םא חוכיוול לוקש ןיינעה .הלעמל
,יתוא עגשל לוכי חירהו יאסינוט םיגד קרמ לע תמ ינא) אל וא
.(הזה חירהמ םידלוסש םישנא שי חוטב תאז תמועל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/10/02 13:40
הדבעמ בצ :תאמ
?הבוט איה הריציש םיעדוי ךיאל הבוגתב
םישנא העברא תויהל ךירצ 'םישנא עברא' עיפומ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/10/02 14:27
אטבה תיננב :תאמ
ביתכ תאיגשל הבוגתב
.הנטק ביתכ תאיגש ללגב דאקס ךיילע ליפנ אל
אטבה תיננבל וביגה
 
 
3/10/02 14:47
אטבה תיננב :תאמ
?הבוט איה הריציש םיעדוי ךיאל הבוגתב
יפכ וא ,תרחא איה ןוידב ,יתעדל ,הרצונש היעבה ךא ,הפי תבתכ
תושעל ומכ הז" :הלעמל היתובוגתמ תחאב תאז הבתכ תעלוצהש
.''ךופה קר ,טרסהו רפסה הטילול ןיב האוושה
םא םגו ומצע רפסהמ רתוי הבוט ןכא רפסל תיעונלוקה היצטפדאה
טירסתל לאיצנטופהש רמוא הז ןיא תפומ תריצי הווהמ וניא רפסה
.החיכוה ןכא תיפוסה האצותהש יפכ ,וב םולג וניא בוט
אטבה תיננבל וביגה
 
 
3/10/02 14:54
הדבעמ בצ :תאמ
?הבוט איה הריציש םיעדוי ךיאל הבוגתב
תבותכב האור תאש ומכ .דקס יילע ליפהל השק תצק הרקמ לכב
(o: ץראב יח אל ינא ,לאודה


(רזוח ינא יצחו הנש דוע לבא)
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/10/02 15:00
אטבה תיננב :תאמ
השקל הבוגתב
ךלצא חראתהל רשפא .האלפומ תילארשי תודידי לש התליחת ןאכ
איבהלו שער ידמ רתוי תושעל אל החיטבמ) ןולסב הפסה לע
?(ןושאר ביגמ ימ לע בירנ אלש ידכ פוט פלה תא יתיא
אטבה תיננבל וביגה
 
 
3/10/02 15:04
הדבעמ בצ :תאמ
החירמ ינאל הבוגתב
םע תרדתסמ תאו היידבש לש רוקה ךל םיאתמ םא ,היעב ןיא
אסיכה לע חראתהל תנמזומ תא (םויררטב םירוגס) םישחנ
.(ןולס יל ןיאש הניבמ תא ןאכמ) רדח תרידב ילצא חונ
יתייבה בשחמה יכ ,ךלש פוט-פלה תא יאיבתש תמאב יאדכ
.הדיריב אל םג ,בחוס אל ילש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/10/02 16:50
אטבה תיננב :תאמ
החירמ ינאל הבוגתב
בר ןורשכבו םירמאמה תא םינפהל יתוקיפסה םרטש הארנכ
.ךתוא ץיחלהל יתחלצה
הכיסמה תא ןנערל תכלוה ,תיננב
אטבה תיננבל וביגה
 
 
4/10/02 12:40
הדבעמ בצ :תאמ
?גחה תא םישוע םתא הפיאל הבוגתב
,תיננב ייה
ונלצא םירמואש ומכ וא ,"ריג םע הרומ םידיחפמ אל"
.הננב םע הזה הרקמב וא ,"הסח םע בצ םידיחפמ אל"


.תדמוע הניעב הנמזהה


הדובעב הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
6/10/02 1:28
אטבה תיננב :תאמ
םירוהה לש הניגבל הבוגתב
ךלצא תוחנל החיטבמ ינא ,םיליט ןאכ ולפיש הרקמב
תרצות הסח תחאה ידיבשכ ,תידוושה הטימל רשייה
.הננב היינשה ידיבו ץראה
אטבה תיננבל וביגה
 
 
8/10/02 11:50
הדבעמ בצ :תאמ
רוגסל הבוגתב
הטימל ךל יתעצהש חונ אסיכהמ תצפק ךיא ?ךיא
?הא ?המ ?הא ?ילש תידוושה


םע הביבח הרענ םוסחאש ינא ימ .הייהיש בוט ,ונ
.ילש הטימל םיליט חטממ טלמיהלמ דיב הננבו הסחתובקעב) !םורגופ הז םורגופ ,תושעל רשפא המ
.(העודיה החידבה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/10/02 18:15
הלאירא :תאמ
?הבוט איה הריציש םיעדוי ךיאל הבוגתב
לכלו לאל חבשה .הבוט איהש םירמוא הנבהו םעט ילעב םישנאשכ
.רמגנ קוידב ,טופאק ,תמ םזינרדומ טסופה ,םיכאלמה


םיניבמש םעט יעבוק שי ,ןכו ,חכוותהל םיבייח חירו םעט לעו
בוט רתוי הכובה דליה לש רטסופהש יל דיגיש ימ לכ .רתוי
זובל ימצעל השרא ינא הלודג תואשנתהב ,ךוג ןאו לש רויצמ
.תורפסב םג ספות הז ,ןכו .ול


אלא ,ירמגל ךרע רסח תורפסב גשומ םהל ןיאש םישנא לש םעטה
רתוי תרכומ ולש לכימ הז ללגב לבא ,ירחסמ ךרעב רבודמ םא
.לימב םעט ןיא םישנאה בורל יכ ,בוקאגלובמ


!!תויתוברתה תוטילאל דדיה
הלאיראל וביגה
 
 
3/10/02 20:22
Tzav maabada :תאמ
הבוט הריציהש םיעדויל הבוגתב
hi Ariela,
the role of critic is to tell people with similar
taste to his/her taste
about new stuff. if the
audiance doesn't share the same taste as the critic,
the criticism makes no sense.

If you need somebody to tell you what to feel, when
to laugh or how to love, you are much less thinking
human being than you think you are. sorry. d

last but not the least, please explain me, in
details, how do you quantify pleasure or
satisfaction, including units into absolute values,
so somebody with taste other than yours will
understand exactly what you mean. d
Tzav maabadaל וביגה
 
 
3/10/02 20:48
Tzav maabada :תאמ
הבוט הריציהש םיעדויל הבוגתב
I couldn't present better example for ignorance than
you present by telling that you feel superior to
somebody else with taste other than yours. d

It's very nice that you appreciate cultural elite.
You may not even notice, but you are years of light
far from them... and you are moving on the opposite
direction. d

The elite you probably mean to, not only read the
books you mentioned, they also hold and follow a
solid set of moral values that pluralism is one of
its corner stones. no need to add. c
Tzav maabadaל וביגה
 
 
4/10/02 9:16
הלאירא :תאמ
i forgotל הבוגתב
,תוחמתהל אוה בוט םעט אוה המ עובקל הדיחיה ךרדה
סנילוק יק'ג קר וייח לכ ארוקש ימ .אשונב ןיבהל ,דומלל
יתצפק אל שממו) ישיירוק ףינח לש רפס ךירעהל לכוי אל
ןיבהל ידכ םכחותמ קיפסמ אל אוה יכ ,(קיפופה לעמ הפ
.תבכרומ רתוי הזורפ


רתוי תולענ תוברת וא תורפסב גשומ ול ןיאש ימ קר
ןליאש יתוא ענכשי אל דחא ףא ,הזכ רבד שי שוריפבו)
רוב וא אוה ךפהה ןעטיש ימ ,בושו ,יסקביוטסוד=רנטייה
.לכהל הווש לכהש דיגהל לוכי (םעט רסח וא


עידוהל החמש ינא ,תויוושכע תומגמ לע יתא רבדמ התא םאו
םיבוט םירבד שי .תמ םזינרדומ טסופה היפוסוליפב םגש
.רתוי תוחפ םירבד שיו רתוי


,בוקובנל ךרע הווש סניבור דלורה ךתעדלש דיגהל ךתוכז
.םעט ןיא ןומהל ,בושו .תויוטש רבדמ התא לבא
הלאיראל וביגה
 
 
4/10/02 12:36
הדבעמ בצ :תאמ
יתוברת םזילרולפ בוש ,ונל הבוגתב
,הלאירא
.ךתוא יתלאשש הלאשל אל לבא ,הפי הבושת
ןכלו ,קייודמ ןפואב יירבד תא יתחסינ אלש תויהל לוכי
.בוש ימצע תא ריהבהל הסנא
:ש ןעוט ינא
,תונוש תומרב םינוש םירבדמ תונהל לוכי םדא ותוא .1
.ולש האנהה תוגרד תא גרדל לוכי דבלב ומצע אוה ,אוהו
.רחאה לש האנהל דחא לש האנהה תא תוושהל ןתינ אל .2
.התומלגתהב תויבטקייבוסל המגודה וז האנהש הביסהמ


לעו םעט לע' יממעה םגתפב םיסומכ ל"נה םיטפשמה ינש
לע הטיסרבינואב דומלל ךירצ אל .'חכוותהל המ ןיא חיר
תא ןיבהל ליבשב (?ללכב הז המ) םזינרדומ טסופ
.רתויב הרישיו הטושפה ךרדב תואיצמה


תא רפסמאו חסנא ינא ,ימצע תא יתרהבהש ירחא ,וישכע
לכל הייקנו הרורב הרוצב תונעל ילכותש ךכ תולאשה
.(תלגוסמ תא םא) הלאש


?האנה תדדומ תא תודיחי הזיאב .1
הווש/הנטק/הלודג ינולפ לש האנההש עובקל ןתינ ךיא .2
?ינומלא לש האנהל
םדא לש האנההמ הלודג דמולמ םדא לש האנההש יחכוה .3
.(תיטסיטטס תוקהבומ תוברל) דמולמ אל
עיפשהל םימעפל לוכי עדיש רמול תנווכתהש תויהל לוכי
ךפוה אל הז לבא .(דירוהל םג ומכ ףיסוהל) האנהה לע
.רחאה לש האנההמ 'רתוי הווש'ל דחא לש האנהה תא


.תוטרופמ תובושתל הכחמ
(o: תונחבמ ףטוש הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/10/02 13:33
הלאירא :תאמ
תקמחתמ ןיידע תאל הבוגתב
.םעט לע תרבדמ ינא ,האנה לע רבדמ התא .םינוש
יא ,ורדעה וא ,בוט םעט םג ,דודמל רשפא יא האנה
וניא המו בוט םעט והמ תעדל רשפא לבא ,דודמל רשפא
תמאב התא ילוא .תוחמתהו ןויסינ ךמס לע ,הזכ
.לכה תמכל רשפא יא חורה םוחתב לבא ,יתדבעמ


אל לבא ,רנטייה לש אל) תוחנ רפסמ תונהל הלוכי ינא
ךמס לע ,תעדוי ינא לבא ,יאליע רפסמו (הנשמ
.אל יתמו תוחנ רפסה יתמ ,ןויסינ
הלאיראל וביגה
 
 
4/10/02 13:53
הדבעמ בצ :תאמ
םירבד ינש לע םירבדמ ונחנאל הבוגתב
,הלאירא
תא גרדל לוכי םדאש םימיכסמ ונחנאש תויהל לוכי
ךל רמול לוכי אל ינא :רמולכ) ?דבלב ולש תואנהה
.(רתוי תנהנ תא הממ


(תוסימת בובריעל ילכ) ריימנלראב החוש הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/10/02 20:33
ןח תמלע :תאמ
יתוברת םזילרולפ בוש ,ונל הבוגתב
.הפהמ םילימה תא יל תאצוה
.טלחהב תקדוצ .תוצרחנ ךתיא המיכסמ


ומכ) ונתוא םימטמטמש םימטמוטמה םישנאהש ןמזה עיגה
.םמוקמ תא ודמלי (רנטייה רמ
חישב אל לבא רכמה יבר תמישרב אוה ידיצמ םמוקמ
,דוהא ףיטח ומכ אוה רנטייה ןליא .יניצרה יתוברתה
אוהש ירחא דימ לבא ,דוע םיצורו תצק ונממ םילכואש
.םולכ ונממ םירכוז אל רמגנ
.ףלא דוע שי והומכו


.והז
ןח תמלעל וביגה
 
 
6/10/02 13:56
Tzav maabada :תאמ
יתוברת םזילרולפ בוש ,ונל הבוגתב
Dear Miss,
Noteworthy, Ariela practically has agreed with
me already.
She did it by moving to first person (GOF
MEDABER) in her last answer from the third
person (GOF NISTAR) she had used all over her
previous answers (in this short discussion).

Cultural pluralism does not mean that all
peaces of art should have the same weight in
your cultural world. It means that different
cultures have the same right to exist, and one
is not superior to the other. That's because
there is no tool to quantify pleasure in
absolute units (btw, it is derived from ethical
relativism, saying that all moral beliefs are
true, and there is no universal or absolute
standard of right and wrong).

If you still think that you can answer the
questions I presented to Ariela above (and she
didn't answer) you are welcome to do that.
Tzav maabadaל וביגה
 
 
6/10/02 18:00
Tzav maabada :תאמ
יתוברת םזילרולפ בוש ,ונל הבוגתב
instead of 'peace' suppose to be 'piece' d
Tzav maabadaל וביגה
 
 
6/10/02 19:57
הלאירא :תאמ
יתוברת םזילרולפ בוש ,ונל הבוגתב
לע תרבדמ ינא ,האנה לע תרבדמ אל ינא םיחנומב
ענמיהל לדתשת ,השקבבו -ורדעה וא בוט םעט
רתוי תצק ינא ,ולוקימד םייגולוכיספ םיחותינמ
.וב תבתוכ ינאש ףוגהמ תבכרומ


רויצמ אלו הכובה דליה לש רטסופמ הנהנ והשימש הז
בוט תוחפל קולופ לש רויצה תא ךפוה אל קולופ לש
ןיבמ אלש והשימל ותוא ךפוה הז ,הכובה דליהמ
יתעדל לבא" יל דיגהל לוכי אוה .תיטסלפ תונמוא
תונמואב הניבמש יהשימ רותב ,ינאו ,"בוט רתוי הז
- ול דיגהל הלוכי (הנשמ אל לבא ,אל ינא) תיטסלפ
יכ ,םיניבמה יניעב אלו ךיניעב קר תבשחנ ךתעד
ההובג הריצי ךירעהל ידכ קיפסמ וניא ךלש עדיה
האנהה .תוכומנו תוהובג תוריצי שי ,ןכו ,רתוי
םעטהש ול דיגהל הלוכי ינאו ,וניינע איה ולש
.בוט אל ,האנהה תדימ אל ,םעטה ,ולש


אל דחא ףאו ,האנהל בוט םעט ןיב רשק חרכהב ןיא
רשפא םלועב רבד לכ אל ,בוש ,האנה תמכל רומא
עובקל לוכי התא ,לשמל .יתדבעמ ןפואב תמכל
תא וא אמא תא רתוי בהוא התא םא תורורב תודיחיב
רורב ןפואב יל תמכל לוכי התא ?המל ריבסהלו אבא
?הב תבהאתהש הנורחאה הרוחבב תבהאתה המל


ןויסינ ךירצ םירבדב ןיבהל ידכ חורה יעדמב
בשחנ אל תוטוידה לש םמעט ,בוש ןכלו ,הנבהו
לכה" ,קועצל לש הזה ןיינעה .םיחמומ לש םמעטכ
תיריע ובש יתוברת ןוממישל ונתוא ליבומ "!הווש
תרק רגתאו ,יתורפס ןונאק איהש תענכושמ רוניל
.יקסביוטסודל ךרע הווש ךפוה
הלאיראל וביגה
 
 
7/10/02 4:55
Tzav maabada :תאמ
לבלבתמ התא בוש ,אל והל הבוגתב
Hi Ariela,
Sorry if I gave the impression that I try
to analyse you, I did not try to do that, I
tried to grammatically analysed your
answers, but if it disturbs you I apologize
and stop it here.

Since I don't see the essential difference
between ranking, or characterizing TAAM (as
hidden in the term TAAM TOV) and doing the
same with pleasure, I would greatly
appreciate having your definition for TAAM
TOV.

I would like to suggest a straightforward
definition for TAAM TOV: TAAM TOV is my
TAAM (and it holds for each one
independently). Otherwise it means that
there is an absolute scale for TAAM, and we
already agreed that there is no such one.

Now let me see if I understood you well.
You claim that some art requires some
knowledge to enhance the pleasure. Do I
understand well? I'll try to generalize it
even more, and say that knowledge affects
the pleasure, for both directions (e.g., if
you know that the beautiful painting you are
watching now, was painted with children's
blood, you may enjoy much less from the
painting).

I agree with this claim. But taking this
claim and tell somebody that his/her taste
is bad, just because he/she doesn't have
the required knowledge is distorting the
idea and is misinterpretation of it. If
somebody does not have the knowledge to
enjoy from a piece of art, it simply means
nothing more than that. no moral
information hidden in the text.
Tzav maabadaל וביגה
 
 
7/10/02 12:09
הלאירא :תאמ
definition of TAAM TOVל הבוגתב
אשונ אל שממ הז ,בוט אלל בוט םעט ןיב
?רסומל םעטמ ונעגה ךיא ,תירסומ הריחבל


הזש החינמ ינא :םדב העבצנש הנומתל עגונבו
,ןילסש יל עירפמ אל ,ינש דצמ לבא ,יל עירפי
.םירומג םימשיטנא ויה רנגאו וא ,יקסביוטסוד
רסומ ןיב דירפהל הפידעמ ינא ינורקע ןפואב
.תונמאל
הלאיראל וביגה
 
 
7/10/02 17:46
ןח תמלע :תאמ
definition of TAAM TOVל הבוגתב
הלאיראש המ תא רתוי בוט ריהבהל הסנא ינא
התואב קוידב הקיזחמ ינא יכ רקיעב ,הרמא
.העיד
ןטק דלי חקת םא .תיתורפס הריציב ליחתנ
ךכ רחאו ,בוזאמרק םיחאה תא אורקל ול ןתתו
אוהש החוטב ינא רטופ יראה תא אורקל ול ןתת
,םיסקמו יראיניל טושפ רתויה רופסל רבחתי
רראה - םיטושפ יד םירסמ לכה ךסב וסיסבש
םתוא ןחבתו םידלי השימח דוע חקת םא .רטופ
םאה .הרוצ התואב וביגי יאדווב םה הייגוסב
םיחאהמ רתוי בוט תמאב רטופ יראהש רמוא הז
שכר אל דוע דליהש רמוא הז .אל ?בוזאמרק
םייתוברתהו םייטנמסה םילכה תאו תונמוימה תא
ומכ בוזאמרק םיחאה תא ךירעהל ול ורשפאיש
.רטופ יראה תא ךירעמ אוהש


בוט אוה םאה: םדאכ וילע םולכ רמוא הז ןיא
לכמש רמוא טושפ הז ,רתוי ער וא רתוי
טופשל לגוסמ אוה ןיא הלעמל יתיארהש תוניחבה
.בוזאמרק םיחאה ומכ תבכרומ תיתורפס הריצי


דחוימב קמעתה אלש 34 ןב רגובמ ,הזל המודב
ןושל יקחשמב האלמ בוזאמרק םיחאה) תופשב
,(תיסורב ןכ ומכ תינמרגו תיתפרצב םיניינעמ
הפוקתה לש יתוברתה עקרב דחוימב קמעתה אל
תויתדה תופקשהה ןמ קלחב תצק םג ילואו
תויומדהמ קלח ירוחאמ תודמועש תויתוברת
רחאל םירפסה תונחל ול ךלי אוה - ןאמורב
בוזאמרק םיחאה םע ידמ חלצומ אל ןויסנ
תא חקיי ,ןשוימו הנושמ תצק ול האריי ילואש
ומצעל בושחי ףוס ףוס .ךייחיו הלגייבה תמכוח
אוה .ולש םייניעה הבוגב וילא רבדמש רפס
רפסה לא ,רמול םיבהואש ומכ "רבחתהל" לכוי
ןבומכ) ומצע ןיבל וניב שיגרי וליפא ילואו
ףידעמ אוהש (..השוב ךותמ הז תא דיגי אל
רופסהמ ונבה המ ?המ זא .ינשה רפסה תא הברהב
תיסורה תורפסב רצק ןויסנ השע ינולפש ?הזה
םאה ?חלקה הילע דבאש טילחהו בהזה רוד לש
תיתוברתה תלוכיה תא ול שי הניחב איהש וזיאמ
הלגייבה תמכוחו בוזאמרק םיחאה תא טופשל
ןכ אקוודש 34 ןב רחא והשימש הרוצ התואב
,הפשה תא תצק עדוי ףאו תיסורה תוברתב קמעתה
ביבא לתה יווהב איקב םגו ,תופש דוע ןכו
הבושתה ?טופשל לוכי - הלגייבה תמכוחבש
.אל איה


ןויסנה הלכשהה יפל הנתשמש רבד הז םעט
ומעט ןיד ןיא .ךלש תילאוטקלטניאה תלוכיהו
ןמ םדא לש ומעט ןידכ חקיפו ליכשמ םדא לש
אוה ותוא אשונל רשק םוש ול ןיאש בושייה
ןבומכ ןבומכ ןנשי .ותאירקב "שובכל" הצור
הבר הלכשה תושרוד אלש דואמ תובר תוריצי
ותריש ,ןופישה הדשב ןספתה) ןווכמב תונופו
םכחותמ קירטב ( לשמל ךז ןתנו קמוס ינור לש
לבא , םיארוקה לא הקומעו הדודר הבכש לש
תפומ" ארקנש המל תוכיישש תפומה תוריצי בורב
.הרקמה הז ןיא "תיתורפסה תוברתה


תלעב תויהל הכירצ יתעדל הבוט תונמוא תריצי
ךכ ,(תואלפה ץראב הסילע ומכ) םיבר םידבר
לא םיארוקה תא התפי רתוי טושפה דבורהש
וליפאו ץמאמ םישרודש רתוי םיקומעה םידברה
הנהמ רבד אל אוה יתימאה דומילה) לבס לש גוס
.(לבס לש גוס וב שי,
וא , םייניבה ימי תריש ומכ תוריצי לבא
אלו תושק ןהש,דובאה ןמזה תובקעב ןיפוליחל
הניחבמ רקיעבו תונוש תוביסמ דואמ תושיגנ
ידי לע טפשיהל תולוכי אל טושפ ,תיטסיוגניל
.תוכמס התואב םלוכ


הביסהמ רקיעב .ךלש םעטה אל אוה בוט םעט
רורבו תונתשהל יושע םעט יכ ,הלעמל יתטריפש
תוילאוטקלטניאה ךיתולוכיו ליכשמ התאש לככש
.רתוי ןוכנו דדוחמל ךפוה ךלש םעטה תורבוג
המרב אצמנ התא רשאכ ךמעט אוה בוטה םעטה
ךילהת , יתראית ותוא ךילהתה לש קיפסמ ההובג
,ולש עקרה דומילו ודומיל טסקטל תולגתסהה
.הכלהכ ותוא טופשל תלוכיה ףוסבלו
ןח תמלעל וביגה
 
 
7/10/02 18:44
הלאירא :תאמ
...ןכבוול הבוגתב
?יל יאשניתה
הלאיראל וביגה
 
 
7/10/02 22:50
Tzav maabada :תאמ
...ןכבוול הבוגתב
Dear Miss,
I enjoyed reading your well-composed
answer, and if I had been married I
would have gotten divorce especially
for you :o).

Now back to our discussion.
To tell that something is more

than something else (as you do it by
saying that Karmazov is better than
Potter) you must define a scale for
, including units. As Ariela
wrote, not everything is measurable,
and I add that if something is
immeasurable it is also incomparable.
Therefore, since we can't rank taste we
can't compare goodness of book (and here
I get back to my first respond).

In your last paragraph you deprive my
definition for TAAM TOV, and instead of
giving your own definition for TAAM TOV
you give an example. I would greatly
appreciate reading your DEFINITION for
TAAM TOV.

In my previous respond I suggested a
definition for TAAM TOV, and I would
like to explain why it is valid. TAAM
TOV does not stand by itself. TAAM TOV
is relativistic term; it belongs to
somebody, not to the object. It's
exactly as saying that
something/somebody is beautiful. Can
you scale beautifulness? You may
suggest criteria, but those will be
your own criteria for beautifulness,
not absolute ones. The same with
goodness of book, you can suggest
criteria, as you did (e.g., layers of
the text), but it does not universal
scale and the results of the rank is
valid only to you, or to somebody who
think like you (and here I get back to
my fourth respond).

And to Ariela, such issues as goodness
and taste fall into the first
definition of moral as appears in the
Webster's unabridged dictionary of the
English language: "Moral, adj. 1. Of,
pertaining to, or concerned with right
conduct or the distinction between
right and wrong."

Considering the discussion about the
connection between ethics and
aesthetics, let's see if we can come to
agreement on the current subject before
we jump to another (fairly heavy) one.

Sleep tight!

Tzav maabada crawls to the bed.
Tzav maabadaל וביגה
 
 
7/10/02 22:54
Tzav maabada :תאמ
...ןכבול הבוגתב
Now I see that the empty lines that I
put in the second paragraph don't
appear! D
It should be:

To tell that something is more XXXXX
than something else (as you do it by
saying that Karmazov is better than
Potter) you must define a scale for
XXXXX , including units.
Tzav maabadaל וביגה
 
 
8/10/02 0:42
הלאירא :תאמ
...ןכבול הבוגתב
.ררקמה לש חפנה יפל םיילענ


רתוי רטופ יראה תודיחי המכב תמכל רשפא יא
תורפסב םיניבמש םישנא לבא ,בוזמארקמ בוט
,םייחב םירפס העברא וא השולש וארקשו
םג םה .רתוי חלצומ בוזמארקש ךל ודיגי
לבא ,בוט רתוי אוה המל ךל ריבסהל ולכוי
חתנל ןויסינה םצע .תותנש רייצל ולכוי אל
לכל אוה םייתדבעמ םילכב תונמא וא תורפס
.המשל תונחכו וליפאו ,ךחוגמ רתויה


,קאזלב=ולש לכימש ןימאהל יאכז התא ,ןבומכ
לבא ,וזה תיסיסבה תוכזב עגופ אל דחא ףא
.יוקל ךלש יתורפסה עדיהש ןימאהל יתוכז


תלוכיה ,תמאב ונ ,רסומל תאצמש רדגההו
ןיב אל ,םיערו םיבוט םישעמ ןיב לידבהל
שי תוירסומ תורדגהל ,העורגל הבוט תורפס
בושחי והשימש תבשוח אל ינאו ,סנס ןומוק
.ירסומ םגפ הווהמ לכואב עורג םעטש


:רתוי תחלצומ הבושת הנה ,רבכ םאו
ללכב ךיא ,םילאושה ולאשי ,הככ םאו .ב.נ
ללכ לכ םא ?יתונמא טופיש עצבל רשפא
אוה תויטתסא תונחבאל עגונה טעמכ ירוגיטק
תנעשמ וניא ימלוג ישיא םעטו ,ודוסימ יוגש
רשפא המ ,הבוט
תנעשמה אוה םעט ,תאז לכב ,ןכבו ?תושעל
הנבהל ליבקמב חתפתמ םעט .תירשפאה הדיחיה
םדא תויהל רומא רקבמ .םוחתה תבהאו ,םוחתב
םהש המכ דע ,תורפסה תרות יללכל עדומה
ישיאה ומעט לע ותרוקיבב ךמתסמ ךא ,םימייק
תוריציה בור תא תידוסיה ותרכה לעו חתופמה
רצונש המ תאו ,רבעב ורצונש םוחתב תובושחה
הז .ןוכנ ?טעמכ הלאכ םירקבמ ןיא .תעכ וב
.תמ רבכ יקסבונורבו ,השק םלוע
הלאיראל וביגה
 
 
8/10/02 0:49
הלאירא :תאמ
דודמל הסנמ בוש התאל הבוגתב
תרבדמ ינא המ לע


http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-859-202-490,00.html


שממ אל ונחנא"ב הליחתמש ,והילא לש הבוגתה
."רבד ותוא םירמוא
הלאיראל וביגה
 
 
8/10/02 10:56
הדבעמ בצ :תאמ
דודמל הסנמ בוש התאל הבוגתב
,הלאירא ייה
לש חפנה יפל םילענ דודמל הסנמ התא" תבתכ
ךל רמול הסנמ ינאש המ קוידב הז ."ררקמה
ןבומ ינאש אצוי המ םושמו ,תושעל רשפא יאש
רמואו רזוח ינא .ןווכתמ ינאש הממ ךופה
ךרד םוש האור אל ינא המכ עודי ימה םעפב
ךרע/תונמוא/רפס לש ביט דודמל וא גרדל
םיילענ דודמל הסנמ אל םג ינא ןכל ירסומ
.ררקמה חפנ יפל


לכימש רמוא אל ינאש ןיבהל הלוכי תא ןאכמ
םשה תא יתעמש) קאזלבל הווש (?תאז ימ) ולש
.תיטולוסבא העיבק תאז יכ .(והשהפיא הזה
תא ארוק יתייה םא) רמול יתלוכי ןכ ינא
תייה תא .םיווש םה ימעטלש (םהלש םירפסה
אל לבא ,תאזה העיבקל אל וא םיכסהל הלוכי
ינאש רמולו ילש םעטה תא לולשל הלוכי תייה
רתוי תעדוי תאשו ילש םעטה המ עדוי אל
יבגל בשוח/שיגרמ ינא המ ינממ בוט
רמול הלוכי תא .םירבחמה ינש לש תוריציה
בוט רתוי םהמ דחאו םינוש םה ךמעטלש
.ינשהמ


הלאש ?יתונמוא טופיש עצבל רשפא ךיא
המישמל טלחומ לגרס ןיאש ללגבו ,תנייוצמ
םירטמרפ יבגל םינויד הברה ךכ לכ שי תאזה
םירקבמ ןיב םג תוקולחמ תומייקו תוריצי לש
.תונמוא תוריצי לש תויוכיא יבגל םידמולמ
אוה יתונמוא טופיש לש הלחתהה יאנת ,ןכל
םעטל דואמ המוד טפושה לש םעטהש חינמ ינאש
תאז הביסמו ,(אוה וימעט יפל דחא לכו) ילש
אלל .תואוושה וליא יא ךורעל םילוכי ונחנא
עובקל תורשפא םוש ןיא תאז דוסי תחנה
.תונמוא תריצי לש טלחומ ער/בוט
תויהל לוכי ,ייניעב בוט תויהל לוכיש המו
.ךפהלו ךייניעב ער


אל רפס וא רוטילקת לש תוריכמ םג ,בגא ךרד
הריציהש האנהה לכ ךס תא םיפקשמ חרכהב
םיפסונ םימרוגש ללגב הזו ,םלועל האיבה
,רוחמית ,קוויש ,תוריכמה לע םיעיפשמ
דועו דועו תורחת ,קושל האיציה ןומזית
.הלכלכב ןויד רבכ הז לבא ,םירחא םיבר


בל ימיש .תילגנאב moral חנומה תרדגה יבגל
דואמ הבחר איה חנומה לש הנושארה תועמשמהש
הליבגמ תאש ומכ ,םישעמל קר תלבגומ אלו
תסחייתמ הרדגהה .(!רטסבוול ךתוא) התוא
ןנשי .ללכב יוגשו ןוכנל הלש הבחרה הרוצב
תא תולסופ אל ןיידע ןה לבא תופסונ תורדגה
.הנושארה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/10/02 0:58
ןח תמלע :תאמ
...ןכבול הבוגתב
.הדבעמ בצל םולש


תועידב קיזחמ התאש הניבמ ינא
סוסיב וליפא ןהל שי .תוינרדומטסופ
.הז הרקמב אל לבא ,םייוסמ


יהמ לש תויראה בוגל ללכב תסנכנ אל ינא
לש םייפואל ןאכ תסנכנ ינא .הבוט הריצי
ינא ןיא .קוידב וזה הלאשב ונודיש םיטפושה
תמועל בוזאמרק םיחאה רפסבש בוטה תא תגרדמ
תבשוח ינא בגא ) רטופ יראה רפסבש בוטה
תמאב הזו תימעפ דח תפומ תריציב רבודמש
דחוימב ,רתויב יילע םיבוהאה םירפסה דחא
תירוספורפהו רודלבמד רוספורפ
.חנומ םמוקמב םדובכ םהינש .(...לגנוגקמ
תססובמ "תיתלכשה תלוכי" עגרכ שי יל לבא
וא 11 ןב דליל .טופיש עצבל ידכב קיפסמ
ךכ לכ אל תיסור הירוטסהש רגובמל ןיפוליחל
.תיטופיש תוכמס התוא תא ןיא ותוא תניינעמ
.בוזאמרק םיחאה לש הרקמב אל
שיו תונמוא תוריצי שי ,השיגדמ בוש ינא
םיטפושה רבח הז הרקמב .תונמוא תוריצי
לש םימייוסמ םינוירטירק לע תונעל בייח
.תוכיאו עדי הלכשה


בלשב יל ןיא .יאליטרע יד גשומ ?בוט םעט
וא רבד רמול הלוכי ןכ ינא .הבוט הרדגה הז
ילוא .הז בלשב רתוי אל .וילעב לע םיינש
דקומ לאירבג ומכ םדא תירבעה הרישה םוחתב
רקח קסעש םדא .אכמס רב אוה ,אמגודל ,
הבחר ותלכשהו הרישו היפוסוליפ תורפס דמלו
םיטרדנטסב טסקט ןחובש םדא .דואמ
קמעתה ןהב תפומה תוריצי לכל םיבייוחמש
.רתוי תובוטה ויתונשב


יפויה לש וזה תויסחיה םע המיכסמ אל ינא
סיסבבש הבוט תונמוא לש וזה תויסחיהו
הקסיפה
תכרעהל םינוירטירק שי .ךלש תיעיברה
הז לע אל . תחלצומ תונמוא תכרעהו יפוי
.חוכיוה בוסנ
תורמל ,האיסידואהו הדאילאהש הדבועה לשמל
דע יתוא שגרל תלגוסמ הפשהו ןמזה תואלת לכ
ףוסוליפה לשמל וא ?רמוא הז המ .םויה
ןמזל רמוחל ולש תורדגהה ,סוטילקרה
.םימל ,העונתל
תאז םעו תונשוימ דואמו תוקייודמ אל ןקלח
קוידו הרישו סומתיר ןהב שי .יפוי ןהב שי
וא .יעדממ ישונא רתוי אוהש
הבוט יכה אמגודה .ריעצה רתרו ירוסיי
וזה הריציהש םיכרעהש ןויכמ רקיעב ,ילוא
.ונלש ןדיעב רתויב םיזובמה םה םדקל האב
הרבחל סחיה , השיאל סחיה ,הקיטנמורה
דמעמבו הרבחב ריעצה לש ומוקמ ,היתודסומלו
תושגרתהב יפוי שי .דלונ אוה וילא
תיחפהו ןתוא ללוח ןמזה םא םג ,םילימבו
.ידיימה ןכרעמ וליאכ


ישונאה חומה הב הרוצהו שונאה ינב לכה ךסב
םיבושח תוערואמ םעו םיבצמ םע דדומתמ
,וייחב
יד הלא לכ - הייחד וא הכישמל םיקומינה
,ויד בחר ףתושמ הנכמ םיקלוחו ,םיפתושמ
יפל ) הרייוצש ירחא םינש עובקל ידכ
לש סונווש ,( הילטיאב ךרענש לאשמ תואצות
דואמ תוחפל וא .םישנב הפיה איה יל'ציטוב
הז לכב רמול תנווכתמ ינאש המ .הפי דואמ
היצאוטיסל סנכיהל ךמצע תא חירכת םאש ,אוה
רבודמ םא םג ,הריצי לש הסיסבש תיתוברתה
רסומ יכרעבו רתוי רחואמ םינש יפלאב
רבודמש ומכ ) הנוש הרוצ תוטעל וקיפסהש
ונתינש תונושה תויונשרפבו תי"כנתה הריציב
רבד לש ופוסב היהת (תונוש תופוקתב הל
הלודגה תא תוארלו ,התוא טופשל לגוסמ
יד רבד איה ימעטל הלודגו .הב תמייקש
אל אוה בוכ'צש תויהל לוכי . טלחומ
ולש עקרב קמעתת םא לבא ,ךלש טירובייפה
תא ןיבתו ,דלונ אוה וכותלש יתורפסה עקרבו
ריכהל אלש לכות אל ,ללוח אוהש הכפהמה
.ותלודגב


ב.נ
םינושארה יידעצ תא דעצא ינא םימי המכ דוע
.תשגרתמ דואמ ינאו ,תירבעה הטיסרבינואב
...בהז לש םילשורי
ןח תמלעל וביגה
 
 
8/10/02 9:48
הלאירא :תאמ
...ןכבול הבוגתב
ינא ,תבהוא אל שממ ינא רתרו תא אקוודו
םג ,םויהש הדבועל ילוא רושק הזש תבשוח
וזה הריציה תא תחתנמ ינא ,תוצרל ילב
ההלאה אקוודו תיטסינימפ רתוי טבמ תדוקנמ
יב תררועמ השיאה לש (?םיבתוכ הככ)
םיהובגה ןמושה יזוחא םג ילוא .תודגנתה
.הריציב ידמ
הלאיראל וביגה
 
 
11/10/02 13:48
הדבעמ בצ :תאמ
...ןכבול הבוגתב
.םימי המכל חכוותהלמ יתפייע
המ .םידומילב החלצהב ןומה הייהיש םייתניב
(תרכזה רבכ םא) ?דומלל הליחתמ תא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/10/02 3:50
אטבה תיננב :תאמ
הבוט הריציהש םיעדויל הבוגתב
הנעטה .אל וא הווש רפסה םאב ןוידל ןאכ תסנכנ אל ינא
יחטש/דודר/ךומנ רפסה םא םגש התיה יתילעהש הדיחיה
לע רבד יצחו רבד רמוא אל הז ,(ךייניע תוארכ יפיסוה)
.ול התשענש תיעונלוקה היצטפדאה
אטבה תיננבל וביגה
 
 
4/10/02 20:57
תעלוצה הרפש :תאמ
הבוט הריציהש םיעדויל הבוגתב
.לאל חבשה ,'תושו ולש לכיממ רתוי רכמנ ןיידע הטילול
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
5/10/02 0:17
הלאירא :תאמ
הבוט הריציהש םיעדויל הבוגתב
יק'ג וא ,ל"וחב ,סניבור דלורה וא ,ולש לכימש יל הארנ
.הנטקה ילולמ רתוי םירכמנ ,סנילוק
הלאיראל וביגה
 
3/10/02 15:56
t :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
יזבזבת לאו הבוט ישעת לבא ,ער אל טרס םגש החינמ ינאו רפס הלחא
בותכל תעדוי תאש תוארהל ידכ "םיקימעמ םיחותינ" לע ןמז ונל
.. תורוקיב
tל וביגה
 
 
3/10/02 16:40
אטבה תיננב :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.רפו'צכ הננב לבק .ייחב ,ףאהמ ךל תכפשנ המכוחה
אטבה תיננבל וביגה
 
3/10/02 18:37
יניס הקומ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
לע דחא תויסרגיר םיאיצומ :הפ םישוע םכלוכש המ הפי דואמ הז
.אפורל רותב וא שיבכב ינשה תא דחא גורהל רשאמ ףידע .ינשה
הלגייב לע ץחמ יטפשמ ךירצ ,ונלש הלשממל לוכסת תצק וריאשת לבא
םג םישיגרמ םתאש המ תא ודיגת ואוב .תונגפה יטלשב םג םירוברבו
לע םימכח םתא המ .(סרפ ןועמשו ןורש קירא) םכלש אבאו אמאל
...םינטק
יניס הקומל וביגה
 
 
3/10/02 22:55
אטבה תיננב :תאמ
םלווווווווווווכלל הבוגתב
ריאשנ אוב .תרזה תא ןאכ ונל תניינעמ סרפ-ןורש גוסמ הקיטילופ
,בל תמש אל םא ,ןאכ חתפתהש המ .םיממעושמ תמאבה םישנאל התוא
.'וכו תיראלפופ תוברת לש ןוויכמ קר ,הקיטילופ לש גוס אוה םג
אטבה תיננבל וביגה
 
 
4/10/02 21:06
תעלוצה הרפש :תאמ
הנרבטהמ ןועמשל הבוגתב
םדוק .תואל אלל הרטמב הקבד ךתוא תוארל תינהנ ינא ,תוחא
קוחצב יתצרפו ףאהמ תכפשנש המכוחל ךלש הבוגתה תא יתארק
אל ,ןשקא ץורעב) הפוצ אוה וב טרסהמ ילעב תא ריעהש ,ירטסיה
.(יתויחא םכל רקשא
הקומ ךל םג .ייב .שולש ץורעב והזו יתוא גורהת שי ,יוא
.יניס
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
5/10/02 20:38
הינ'ג :תאמ
הנרבטהמ ןועמשל הבוגתב


.....ונלש המכוחה תבבוח תרמוא
הלגייבה תמכוח יבבוח לע תרוקיב תבתכ ,ןיבהל יל ינת
,יראלפופ לבזב היפצב םיימעפ דחה םהייח תא זבזבל םירחובש
יתוא גורהת תפומה תריצימ תונהל ןיפוליחל תרחוב תא לבא
?והזו


..לפוכמו לופכ רסומ ,ןכא
הינ'גל וביגה
 
 
6/10/02 1:22
אטבה תיננב :תאמ
הנרבטהמ ןועמשל הבוגתב
לא קובד ךלעב תא ריאשהל ךתוא ענכשל יתחלצהש רמוא הז
?טרסה תא תוארל תכלל הבוט הרבח םע עובקלו ןטקה ךסמה
אטבה תיננבל וביגה
 
 
6/10/02 11:45
תעלוצה הרפש :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
תא תלאוש אל תא ,וליאכ ?ילעמש הבוגתה תא תטלק ,יתוחא
,רתוימ הזה ןוידה לכ םא ךמצע
ךיא וליפא יל ןיא ?תוטלחומ תוטוידה לומ להנתמ ותויה
?שי ךל ,הזל ביגהל
תועשה הז המ ,וז תינלופ המינב השקבב יל ידיגת ,בגאו
????בשחמה לומ תאש הלאה
םלועמ תוירוגלא השעיש ןואג הזיא ץוצי וישכעש יטלק)
.(תאזה הרעהה יבגל הממדהו יחה
.תעלוצהמ תוקישנ
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
6/10/02 11:48
תעלוצה הרפש :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
הל םיארוק רבא טאוו רוא הינ'ג לש הבוגתל יתנווכתה
.(???םמ תואב ליחתמ)
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
7/10/02 17:57
הינ'ג :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
.םיקחשמ יקחשת לא יל רמול המ ךל שי םא ,יתרבג


.תלהובמ הסונמ יתלביק הז םוקמבו הבוגתל יתיפיצ
קלחש ןויכמ להנתמ ירה ןאכ ןוידה ,הניבמ אל תא
ףיסומ אלש ביבחו לילק רפסש םיסרוג םיארוקהמ בחרנ
יתוברתה םמלועמ (תצק ילוא בוט) דירומ אלו
ינשה קלחה .ןיטולחל ימיטיגל רבד אוה ילאוטקלטניא
חטבו חטבו וספדוי אלש םייואר הלאכ םירפסש קעוז
,הינשה הצובקב תייה תא .עונלוק יטרסל ךופהל אלש
.הנושארה הצובקה תא םיבגמ ךישעמש בל ימיש לבא


דועב לבא ךל אבש המ ישעת ,ייחב תונרטנק ןאכ ןיא
תיינקב םיפסכו םנמז תא םיתיחשמש םישנא תרקבמ תאש
תבשוח תמאב ינאו ) הלגייבה תמכוח ומכ "לבז" ירפס
( לבז רפס הזש
םעט לכ תרסחו תיליוא תמטמוטמ הרדסב הפוצ ךמצעב תא
קוידב) הילע רקיה ךנמז תא יזבזבת אלש ףידע היהש
,םתמועלו .(הלגייבה תמכוח תא םיארוקש הלא ומכ
הרדסב ךלש היפצה תימעפ דח היוח איה רפסה תאירקש
,םימי המכ לע ךנמז תא תספות אלש תכשמנ היווח איה
.עובש לכב םישדוח המכ לע אלא
םשו רחא והשמ הז היזיולטש ןועטל ילוא הלוכי תא
דודר רתוי בשחנ הזה םוידמה יכ לבזל ףשחיהל רתומ
ךכ םיבולע םה ולש םינוירטירקה אליממו ךומנו
םיחנומב העורג ךכ לכ אל איה והזו יתוא גורהתש
הריציו הבוט תינויזולט הריצי ,תויוטש ?םינויזולט
ומכ םינולבז ינפ לע ןהיתש תויואר הבוט תיתורפס
.והזו התוא וגרהת וא ץרפמה רמשמ הלגייבה תמכוח


ונמז תתחשה .הרוצ התואב אטוח םהינשב הפוצש ימו
ונל רוכמל הדעונש תשפוטמ תינקירמא הסכיא לע ולכשו
.הפוריאל םילידו םינובס
הינ'גל וביגה
 
 
8/10/02 21:10
אטבה תיננב :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
רכזב תדיוצמ ינא ןיא ייחב הז בלשב ,ברה ינובאדל
רבדה .םינוגמ םישעמ יב השעיו הטימל יתוא רושקיש
תונטקה תועשב רקיעב ,םילימל יונפ ןמז הברה יל ריאשמ
תוקיחדמ םיידיהו םיימשל קעוז ודיבילהשכ הלילה לש
.תרוויע הדלקהב
אטבה תיננבל וביגה
 
6/10/02 22:23
:תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
םימותכ ויתס ילע הסוכמ הרדשה
.לספה תחת תבשוי ינאו
.תואנקידו םישנא יביבסמ
,םיפע םיברוע ילעמ
.םה םירהממ


.תוכבל םיליפה וליחתי טעמ דוע
וז הבוגתל וביגה
 
7/10/02 1:46
שימשימ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
אל םגו ,ואולמב טרסה תא יתיאר אלש תודוהל תבייח ינא םדוק
.ואולמב רפסה תא יתארק
אל ,החילס .יתמייס אלו אורקל יתלחתה םיביגמה ןמ המכל המודב
בותכו םמעשמ שממ רפסה :תאז לכב לבא הפי תורפס רקבל תרמייתמ
.הלד הפשב
יופצ ,דאמ ער בותכש קוצ יריש לש ןושארה הרפסל ,יתעדל ,המודב)
.(םמעשמו
ןיב לדבה שי לבא ,םילילקה םירפסה רנא'ז תא תבבחמ אקווד ינא
.תוגליע ןיבל תולילק
תעדוי אל ינאו ,טרסהמ עטקב יתיפצש ןייצל יתיצרש המ ןפוא לכב
טירסתה עורג רפסה םא םג) ער אל אוהש תויהל לוכי ,טירסתה יבגל
שממ לבא שממ הארנ טרסה לבא ,(BETTER רבד לש ופוסב תויהל לוכי
םינקחש ,הלד הרואפת ,יתיבה םוליצה לובג לע ינבבוח םוליצ .ער
תכלל קשח יל השע אל שממ רוציקבו יארונ דנואס ,םיענכשמ אל
.תוארלו
אל ,חוכב םיבייח אלש רנטייה ןליאל רמאי רבכ והשימש יאדכ ילוא
.תיעוצקמ אל וזכ הקפהה םא דחוימב ,קיפהל אלו בותכל
שימשימל וביגה
 
7/10/02 19:21
cookielida :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
םאה בושח יכה ,המרב אל המרב ןכ...חירו םעט לש ןיינע לכה
ותיא בגנל רשפאש רפס םתס וא ך"נת ןכ אוה םא - אל וא םתינהנ
...ישיא ןיינע הז ,הילטיאל הסיטב יצחו םייתעש הזיא
לע דיגי רנטייה ןליא המ תעדל ןיינעמ - קימעמה חותינל רשקבו
?הז
.ב.נ
התצר אל רואל האצוה םוש ןליא לש רפסה תא - םיניינעמ םיטרפ המכ
והשימ אוצמל הסינ אוה ,ףסונב .ומצעב הז תא השע אוה ןכלו םסרפל
השע המ זא..הצר אל דחא ףא..בושו ,טרסל רפסה תא םייביו קיפיש
?רוחבה
!ומצעב םייב
!ותוא םישגהו והשמ תושעל הצר - רוחבל דובכה לכ ,םכל רמוא המ
cookielidaל וביגה
 
11/10/02 23:55
עונלוק טנדוטס :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
םיממעושמ םיערפומ ינימ לכל המב הווהמ הזה םורופהש םשור השוע
.חכוותהל םינהנ לכמ רתויש
?ופסכמ טרס םייבו קיפה, טרסת םכמ והשימ קוידב יתמ
זוחא םינומש תוחפל .ןגרפל תלוכי רסוח איה תיתימאה היעבה יתעדל
תופצל רשפא ללכב ךיא .טרסה תא וליפא ואר אל םיביגמה ןמ
תונקל תונוכנ ןיא םא קימעיו חתפתי, םדקתי ילארשיה עונלוקהש
.ןצלפתהל תונוכנ קר אלא סיטרכ
םיסקה אוה יתואש ןייצל לכוא לבא תפומ תריצי וניא ילוא טרסה
ילבו שגרמ, קיחצמ , הנכ ,יתימא טרס והז ,קחשמה תוכזב רקיעב
....תורמוי
חרטי והשימ ירה לבא ,ותוא תוארל תכלל םוחב םכל ץילממ יתיה
אלש הסג הלימ ללכב וז ןגרפל הזמ ץוחו ,תונצחי הזש יל דיגהל
קלח לוטילו תיבב תבשל וכישמתש םצעב יוצר ילוא זא .הללק רמול
.ילארשיה עונלוקה לש הרובקה סקטב
...לבח
עונלוק טנדוטסל וביגה
 
 
12/10/02 18:02
עונלוק תבבוח :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
.קדוצ התאש תבשוח לבא
עונלוק תבבוחל וביגה
 
 
17/10/02 8:19
הלאירא :תאמ
עונלוקל תיטנדוטס אלל הבוגתב
דליל םינגרפמש ומכ ,טמוטואב ילארשיה עונלוקל ןגרפא ינאש
?לדתשמ ארונ אוה יכ רגפמו ןטק
הריפת תוכיא לע תרוקיב ריבעהל ידכ :דוס ךל הלגא ינא אוב
תעדל הרומא אל ינאו ,רופתל תעדל הרומא אל ינא דגב לש
וא הבוט הדובע השע רוטלטסניא םא תעדל ידכ תומיתס חותפל
,בותכל תעדל הרומא אל ינא :תונמא יבגל רבד ותוא .אל
הלא לע תרוקיב ריבעהל ידכ דוקרל וא לספל ,טרסתל ,רייצל
.הז תא םישועש
תא הארנ" רמול ,ירמגל תנבומו תיעבט ,הייטנ שי םירצויל
אל ,רקבל ודיקפת ,רקבמה לבא ,"!בוט רתוי חילצמ רקבמה
.םייחה הלא לבא ,דחכא אל ?רעצמ .בוט רתוי חילצהל
תא ,תרחואמ הנותח תא ואר הפ םיביגמה בורש החינמ ינא
הלא תא יתיאר ,תרקוח תשלוב תא וליפא ילוא ,ורוש תא ,רדסהה
יכ תוחנה הלאה םיטרסל יתישע אל לבא .הדימ הנק לכב יתינהנו
ךירצ אוה םייקתהל הצור ילארשיה עונלוקה םא .םילארשי םה
.ןכסמ אוה יכ וילע םחרנש תופצל אלו םיטרדנטסב דומעל
הלאיראל וביגה
 
 
30/4/03 16:18
הדבעמ בצ :תאמ
שרוד התא םצעב זאל הבוגתב
תובוגת ףלאמ רתוי ךמצע לע תדעה ךלש דחא טפשמב ,הלאירא
ומכ ,טמוטואב ילארשיה עונלוקל ןגרפא ינאש" :תוחפונמ
"?לדתשמ ארונ אוה יכ רגפמו ןטק לדיל םינגרפמש


לכ גנעתא ךפהה תא יחכות אלש דע .ער םדא תאש תחכוה תאזב
.ינושל טבש תא ךב אילפאש םעפ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
1/5/03 10:53
ביבר הלאירא :תאמ
קשה ןמ עצרמה אציל הבוגתב
,הרירמ ,הער הרוחב ינא ,ידמחמ אבחתה אל םלועמ עצרמה
יל שי ,ןיז קיפסמ תלבקמ אל ינא ,תרעוכמ ,תלכסותמ
.החוטש ינאו לודג תחת ,בגב םינוק'צח


אוהש תשרוד ינא ילארשיה עונלוקל ןגרפל ידכ ,ןיידעו
הפ םיאצויש םיטרסהו ,םייעונלוק םיטרדנטסב דומעי
(סנבורפ ר"תיבב הלכו תרחואמ הנותחמ לחה) הנורחאל
.לוכי אוהש םיחיכומ


םירבד אוצמל ידכ ילש םשה לע שופיח ץירמ רבכ התא םאו
רתוי הברה םירבד אצמתש החוטב ינא ,יתבתכש םימויא
.םיעורג


ינאש חיכוה הזה טפשמה אקווד ךיא :תימדקא היהת םתסו
?ער םדא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
1/5/03 11:19
הדבעמ בצ :תאמ
קשה ןמ עצרמה אציל הבוגתב
,הלאירא
המ .םוקמב התייה אל יתבתכש הנושארה הבוגתה ,החילס
יבמופב ךתוא ץימשהלמ בושח רתוי הברה ךל רמול יל שיש
,ןכל .הצור ינאש תא גישא אל ןאכ הז תא השעא ינא םאו
(קר) ריבסא ינאו ךלש לאודה תבותכ תא יל יחלשת יאוב
תא (הווקמ ינא) ךמותל .תאזה הבוגתב תישע המ ךל
.עונלוק לע ךתיא רבדמ ינאש תבשוח ןיידע
הדבעמ בצל וביגה
 
 
1/5/03 11:46
ביבר הלאירא :תאמ
החילסל הבוגתב
.וישכע ינממ הכלה ברקה תוודח לכ


.עונלוק לע קר תרבדמ ינא ,ןכו
ביבר הלאיראל וביגה
 
14/10/02 21:05
דג דג :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
יטנגלטניא םוכיסו תוצמתמ יתמשרתה ךא .יתארק אלו יתיפצ אל
הז שיגרו
דג דגל וביגה
 
 
17/10/03 20:52
תנרקוסמ :תאמ
תורגבתהה תמכוחו הלגייב לעל הבוגתב
ינא רפסה תא תבהא הזכ תוצמתמ םאו יטנגליטניא שממ תמאב רפסה
........ותוא אורקל ךל הצילממ שממ
תנרקוסמל וביגה
 
29/4/03 19:35
תנזואמ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
.םיביגמה לכל םולש
??םויה םכמולש המ
.דואמ בוט רפס אוה הלגייבה תמכחש תבשוח ינאש דיגהל יתיצר קר
...םימעפ הברה אורקל רשפאש רפס הז ,ולש תולילקה תא דואמ יתבהא
..םמעתשהל אלו
-רפוסה לש םייח רופיסה אוה הזה רפסהש ריכזהל םג הצור ינאו
....יכ ,לכש יילוביז הז לכהש דיגהל רשפא יא זא .רנטייה ןליא
!רפוסה לש תויוגהתההו תובשחמה ןה הלא !הדבוע


.."לבא" שי ןכ ,ןכ ... לבא
!יתוא ופירטהש תויוטש יידימ רתוי ויה רפסב םימעפל לבא
.יתוא ןבצע אוה יכ עצמאב קיספהל יתיצרש םימעפ ויהו


:ףוסה ליבשב םתסו
.עצמאב יתקספה אלש החמש דואמ ינא
...גוליפאהמ יכה יתנהנ רבד לש ופוסב יכ
...ארק אללש ימל
!!ףוחד ארקיש
תנזואמל וביגה
 
1/5/03 0:21
ברימ :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
:דאמ הטושפ איה הזה אלפנה טרסה תא ולטק םירקבמה בורש הביסה
םהשכש רמולכ .םהלש םייחה םיארנ הככש תודוהל םידפחמ םישנא
העובקה תינבתב וכלה ,םהלש תומולחה לע ורתיו םה זא ורגבתה
רומשל ועדי אל ,תויתודליה תא ודביאו ונתשה ,םהל הביצה הרבחהש
.םייחה תחמש לע , תומימתה לע
,ותויחטש ,ותודידר ללגב לוכיבכ רפסה תא הפ ולטקש םישנאה לכ
"לבז" אלו תוכיא םיארוקו קמוע םיניבמש םדא-ינב תויהל םירמייתמ
התוא בתכש ימש תוטש וז "ולש םוטמטב ףנפנמ ןליא"ש דיגהל .הזכ
.תופי םילימ ירוחאמ רבחתמ אל ןליא !רבדמ אוה המ לע עדוי אל
ךכ-לכ הזו .יתימא אוה .םהש ומכ םירבדה תא ירגוד רמוא טושפ אוה
שיש שיגרה אוה יכ ומצע תוחוכב רפסה תא רואל איצוה ןליא .רידנ
.רכמ-ברל ךפה אוהש הדבוע !קדצ אוהו .םישנא לא רבדיש והשמ וב
.רתויב םיטושפה םירבדב םייוצמ יפויהו קמועה .קמוע שי הזה רפסב
ןליא .רדהנו רומוה אלמ ,ןונש אוה .ףויזו תועיבצ םוש וב ןיא
דבע אוהש הפוקתב דוע ותיא יתרביד ינא .שפיט תויהלמ דאמ קוחר
.םיהדמ טרסה לבא רפסה תא סורהי טרסהש יתששח תצקו טרסה לע
הז לבא םימלשומ אל דנואסהו םוליצה ילוא זא .םימיסקמ םינקחשה
.םיברועמ תושגרב ךתוא ריאשמ אוהו .והומכ הברה דוע ןיאש טרס
םהשכ םישנא לש יונישהמו הזה ירמוחה םלועהמ לוכסת תשוחת םעו
ןוצרה תא קזחמ הזה טרסהו .הככ תויהל בייח אל הז לבא .םילדג
תכלל .תועיבצו תוכיסמ ירוחאמ רתתסהל אלו .תמאב תויחל .תויחל
-רקיעבו .רתויב םיסומכה תומולחה לע רתוול אלו ךלש תמאה םע
.םייחהמ תמאב תונהל .קוחצל
??????הז תא םישוע תמאב םכמ המכ


.ברימ
ברימל וביגה
 
 
25/7/03 20:14
לט :תאמ
םיהדמ טושפ -הלגייבה תמכוחל הבוגתב
!ךתיא ינא ,ברימ


קוידיב תרמא טרסה לע ףיסוהל המ דוע יל ןיא ,לודג טושפ טרסה
!וב היפצה ירחא יתשגרהש המ תא


:)
לטל וביגה
 
 
27/7/03 10:04
לצרפ :תאמ
םיהדמ טושפ -הלגייבה תמכוחל הבוגתב
.םיעטו םימח .הטדוא ידי לע ץלמוה -- ואדיוב וישכע
לצרפל וביגה
 
6/11/03 20:27
ימור :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
!!....תוארל יל אציש םיקזחה םיטרסה דחא הז יתעד יפל
דמלמו תויצרופרופל םייחה לכ תא סינכמו םכחו ןונש הזה טרסה
!!!....ונלש םיחירסמה םייחה לש וזה הרגשהמ תאצל ךירצש
!!!תישפנ יתוא בציע וליפאו ןומה יל םרת טרסה
ימורל וביגה
 
10/12/03 20:51
ןונמא :תאמ
בל הדנרימל הבוגתב
!םמהמ טושפ הז תא תחתינ
תבתכש המ תא יתארקש ירחא קרו תורפסב ןחבמל רפסה תא ךירצ ינא
.לכה יתנבה
ןונמאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא