םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

תיאצחל תחתמ
ןומרע תידיע

קיק הז "הפתכ לע תלטומ התמצ"ש רבתסמ
,תיל"הצ תוימואל לש בולישהשו ןטק אל
רצוקמ M16 -ו תינויצ תוחילש תשוחת
שממ לש םזישיטפ רדגב אוה


הבהא ,תד -תמלוה תיבמופ המב ול הנתינ שממ אל הכ דעש אשונ םעפהו
םיישונא םייח שי ןירדהמל תורשכ תוננבל םג ,ןכ ןכ .םהניבש המו
?ליחתנש .אילפהל


אצמי ימ ליח תשא


,תומצמטצמ טעמ תויורשפאהש ךכ ,תואצוי תוחפ ונחנא םיבאפל זא ,ייק.וא
ןכל ירה ,ןכבו...םלוע ארוב לש הבידאה ותרזעבו ץמאמ תצק םע לבא
- סטיילייהה
בחרנ רכ אוה אבצהש דיעהל הלוכי ישיא ןפואב ינא :ימואל/יאבצ תורש
אל קיק הז "הפתכ לע תלטומ התמצ"ש רבתסמ .תונווגמו תונוש תויורכהל
רצוקמ M16 -ו תינויצ תוחילש תשוחת ,תיל"הצ תוימואל לש בולישהשו ןטק
.שממ לש םזישיטפ רדגב אוה
לש דסומ שי וב םוקמ לכב טעמכ .ימואל תורשב תותרשמ תובר תויתד תונב
תוחפל וא תיאבצ-םדק הניכמ ,רדסה תבישי אוצמל ולכות ימואל תורש
םילדנור המכ .תירולב ילתלותמ הרות ידמול לש םינווארק השולש-םיינש
.תרדוסמ תאו בושייל ביבסמ
תוחפ עמשנ הזש תעדוי ינא .רזגמה לש T.L.V ה :ןליא-רב תטיסרבינוא
לש עזוימה סקרובהמ תונמושמ ויתועבצאש רוחב התאר אלש ימ לבא יסקס
לבא המיזגמ תצק ילוא ינא ,בוט .הימימ ריעסמ הזחמ התאר אל הירטיפקה
ינשה תא דחא םיריכמ דימת טעמכ םייתד .ילמיטפוא םחתמב רבודמ לכה ךסב
ינש לכ ןיב ויפל "סרוגפיכ" טפשמכ םג רכומה םיבולשה םייתדה קוח)
טושפ דואמש ךכ (הזה גוסהמ םכחתמ והשמ וא ,דחא רשי יתד רבוע םייתד
.(ילרטיל) דחא דועו דחא תושעל
,התוחא ,אבצהמ ךלש הרבח .רתויב ץופנהו קיתוה דסומה :טיידניילב
.םימיאתמ שממ םתאש הל הארנ -חרזמב שגפ אוהש והשימ ,רבעשל הלש רבחה
ינמוד ,טיידניילבל רשאב ,ןכבו .(ליעלמב) הבינגמ יהשימ שפחמ אוה
םיהובגה החלצהה יזוחא תלעבו המצע תא החיכומ יכהש הטישב רבודמש
אל יתיווחש תוכוראה םיסחיה תוכרעמ יתש ,ןפוא לכב ילצא .רתויב
.ךכ וליחתה
תותבש ,(ץראה תבהא לע לופונומל תנעוט ינאש אלו) םילויט :תונוש
ומכ שממ) םייתד לש תוביסמ ,(הופיקהו ןויצ ובוס) ץראה יבחרב
דוע דיהו (הבחרה תא םיכרוחש םינימאמו הקיזומ ,לוהוכלא :םינודעומב
.הנושאר הפקה ןאכ דע .היוטנ


רע יבלו הנשי ינא


תווכמ איה הבהאש תבשוח ינא .םילימ ריבכהל תנינועמ תוחפ ינא הבהא לע
יגולואיתה רשקהה .ןימו עזג תד לדבה ילב ,םלוכל תפתושמה תישונא שא
והשמ .יטסינימרטדה טקפסאה ילוא אוה וילע בושחל הלוכי ינאש דיחיה
שרדמה .תוסמלפתה תללושמ אל וז היגוס םגו "וזל הז ונדעונ םא" תניחבב
ינולפ תרמואו לוק-תב תאצוי דלוה תריצי ינפל םוי םיעבראש ךכ לע רבדמ
הכיסנל וזכש תיטנמור-תיתכלה הבושת ןיעמ .ינולפ תב תינולפל ינולפ ןב
?אלש וא) 'וגו הנותנ תושרהו יופצ לכה ,תנווכמ די ,לרוג .המוסקה
לכב .(רתומ ןכל .תונלבסב וניידזה תונב .ךשמהב עיגנ הרימגה תייגוסל
,רתוי תוימגונומ םיסחיה תוכרעמו רתוי ךומנ אוה ןיאושינה ליג ,ןפוא
אל עדומ -תת םע .רתוי הריהמ תובהאתהל ץירמת תווהל לוכיש רבד
םינפה דרשמב תויתלשממ תודיקפ ,ןטב תושוחת םע םג ומכ) םיחכוותמ
.ונלוכ לצא הבהא איה הבהא רבד לש ופוסב .(אמא םע ,ןבומכו


?קפוד ידוד לוק


םידקא .ולש תא שורדל ליחתמ ףוגהו הפיו בוט לכה ונבהאתה ,ונשגפנ
ןיא .םירורבו םישרופמ םירוסיא םנשי .ולש תולובגהו דחא לכש רמואו
הז תא וסנת לא .קדטצא אלו רמייתא אל .תיתכלה ריתמכ רמאמב תוארל
לע םידיפקמה ולאכ שי ,םימש םש ללחל אל תנמ לע שיגדהל בושח .תיבב
,ינורקע ןפואב .וקה תא חותמל םמצעל םיריתמה ולאכ שיו הרמוחבכ הלק
דענמה ןכלו תווצמה ירמושל רוסא ןיאושינה ינפל םיאלמ ןימ יסחי םויק
,(וזב הז עגונ אלש גוז) "העיגנ תרימש" ןיב ענ אוה .ךכ לכ בחר ינימה
,די תדובע -רתוי םירעוס םיכוכיח ךרד רבוע ,תולק תויונמרחתהו תוקישנ
םלעתהבו הככ רומגל השק תצק ,ןוכנ .אלמ סקס וליפאו תוידדה תודירי
לש ליהמתב ראבוב הד ןומיס הל הא יטנמור-טסופ ישגרה טפסנוקה לכמ
תרחא וא וזכ היצלרוקבו תירטנט תויגוז לש לולכמכ ןימה יסחי תסיפת
ירחא .סעבמ יד םימעפל תויהל לוכי הז ,תונוש תויטסינימפ תוסיפתל
תוינתהו םירחאו ולאכ תונועבק ,םייגולוכיספ םימוסחמ לע ונרבגתהש
יל הארנ בוט .תופסונ תויועמשמ לבקמ תבש גנוע גשומה תונוש תויתרבח
.תוכימשהו םימחרה שדוח ,לולא שדוחל קיפסמ הזש


המלש הנומאב ןימאמ ינא


עגר .תמאב וישכע !יניצרת :יל רמול תגהונ התייה לחר הרומהש ומכ וא
.םיקפסמו םיקתרמ ,םיאלמ םייח היח ינא הייתד יתויה תוכזב .תוניצר לש
םיקיתע ,םיינאגפ תוארהל םילולע םימיוסמ םיגהנמ ץוחבמ ןנובתמלו ןכתי
הדובע ,הרות) תיטסינמוה ,האלפומ תד הנה תודהיה השעמלשכ םיכושחו
יתורפס רשועו תידימת תוסמלפתה תוגה ,הבשחמב האלמ ,(םידסח תולימגו
דמללו קזחל, תונבל הלוכי םיהולאב הנומאש המכ לע רבדל אלש .ראותי לב
.ךמצע לע דואמ הברה ךתוא
,דואמ ץלמומ) ללפתהל תבהוא .אוהש יפכ ייח חרוא תא דואמ תבהוא ינא
הז לע קר) תבש ארקנש םיהדמה טפסנוקה לכ תא תבהוא ,(תררחשמ היווח
יל שי ללכב) ידוהיה םירפסה ןורא תא תבהוא ,(םלש רמאמ בותכל רשפא
תויהל ,חצנתהל ,תולאש לואשל תורשפאה תא (םירפס תונוראל השלוח
תועמשמ קינעהלו ןימאהל תלוכיה תא -לכמ רתויו תובושת שפחלו תינתעד
תא תויחל תרחוב ינא .(?אל,חינז תצק הארנ סקס םואתפ) ייחל תיתימא
יחו" תניחבב .םיבצומה םיללכה תרגסמבו תישונאה היווחה אולמב םייחה
תינחורו תילאוטקלטניא היווח רדגב איה תודהיה םלועל הסינכ ."םהב
.רבוע אל הז .וילע רתוול רשפאש רבד אל הז הנומא ,ךכל ףסונ .המלש
.הבהא ומכ תצק

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
27/9/02 23:22
רבג דוע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
?ןושאר ינא ,ןימאמ אל
רבג דועל וביגה
 
 
28/9/02 0:10
(ינוליח) רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
:(ילש תמדוקה וזמ) תיניצר רתוי תצק הבוגת וישכעו


ןירדהמל תינוליח החפשממ אבש ינוליח (קוור) רבג רותב
ןימאמ טלחהבש לבא ,'וכו 'וכו ןירדהמל תינוליח ריעב
,(...תבשב בשחמה תא ליעפמ לבא) תבשב דבוע אלו)
,(תילמינימ) תורשכ לע רומשל לדתשמ
ךלוה אקווד אוול ,בלב ןימאמ רקיעבו ךירצו רשפאשכ םוצל
ןמזה לכ הפיכ שבוח אלש יאדוובו המודכו תסנכ תיבל
,((םימיאתמ םיעוריאב קר אלא)
תויתדה תונבבו יתדה םייחה חרואב שיש יתאצמ
ריכמ ינא לבא ,הלאכ הברה ךכ-לכ ריכמ ל ינאו)
(ימצעל העד שבגל ידכ קיפסמ
הבושתב רוזחל עגרכ הנווכ יל ןיא אלו - ןחו יפוי הברה
םיצמאמ תושעל לוספא אלש תורמל - לבוקמה הנבומב
ינממ תאז שקבת איה םא ךכל היואר היהתש היתד הרוחב תבוטל
(יתוא לוספת אל איה םא) היתד הרוחב לוספא אלש יאדוובו
"תוהז" תורוחב יתש ןיב "רוחב"ל הרירבה יל היהת םא ,ךפיהל
היטנ יל היהתש יל הארנ ,תינוליח הינשהו היתד תחאה
.היתדה תא ףידעהל תמיוסמ


אוהש "תיתד"ה תיאצחב והשמ שי :שובלב ליחתמ הז זא
הפיו ךר ,ישנ דאמ והשמ (םתסה ןמ ,תוירבגה) יניעב
םשש םייחה חרוא :רתוי םיבושחה םירבדב ךישמנו
תוסחייתההו יזכרמ רבדכ תויגוזהו החפשמה דסומ תא
םיתואנ םירבד יניעב םה - הבתכב ראותש יפכ ןימל
ןוכנ תגהונ תיתדה הרבחה וז הניחבמש בשוח ינאו
ראש לכ םע םיכסמ חרכהב ינאש רמוא אל הז)
(םיכסמ אל ינא קלח םע ,תדה םשב םישענש םירבדה


וא וזכ הרוצב םייתד ונייה ונבור/ונלוכש ךירעמ ינא - םעפ
תרחא
,תינוליחה הרבחה זאמו (רוחאל תורוד העברא וא השולש)
הילעמ "הדירוה" ,םיבוטו םיבושח םירבד הברה התשעש
תכרעמ החתיפ אל ,יתעד תוינעלו - תדהו תרוסמה תא
תידוהיה תדב תאצמנש ,םיללכ לש האלמו תיפילחת
יתעדל ןכל - (תורחאה תותדהמ קלחב םג הללכהבו)
..."שופיח" לש ךילהת והשזיאב תאצמנ ,תינוליחה הרבחה
תינוליחה הרבחה לכ אל - הללכה לכ ומכ בושו)
(הלאכ טעמ אל ,רבתסמ ,שי לבא "תשפחמ"


תיטרפ דאמה ,יתעד תוינעל :םוכיסב
(יתיא הנמכסת/ומיכסי אל הברהש חוטב ינאו)
(ינוציקה אל) יסיסבה יתדה םייחה חרואב שי
,םדאל םיבוט ,םיבוטו םינוכנ םירבד הברה
ינא רזוח ינא בושו - המודכו הליהקל םיבוט
יתד אל שממ לבא ,שממ
דחא ףא ענכשל הסנמ אל שממ לבא ,שממ ינאו
יבילה לע רשא תא רמוא טושפ ינא
.יתרמא והז זא .ןוכנכ יל הארנש המו
(ינוליח) רבג דועל וביגה
 
 
28/9/02 2:36
!יהשימ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.םלשומ טמולפיד
םייח תויחל וא רתוול,בירקהל ,םדאה יפואב ךכ לכ הז
וא ,לרוגה לע ךומסל ,ךממ לודג והשמב ןימאהל .םיררחושמ
.ךמצע לע ךומסל
.והשמ םש שי םא תטבלתמ,תינוליח
!יהשימל וביגה
 
 
29/9/02 0:04
וניהולא םייתש :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?םיאור (-:
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
29/9/02 1:27
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
!םולש ,"יהשימ"-ל


החמומכ ימצע האור אל ינא ,ינוליח רותב
הילע ןגהל רומאש ימ אל םגו ...תדל
:תאז לכב לבא


:ךנושלכ לע יתעד תוינעל ,רבודמ אל
.ךמצע לע ךומסל וא לרוגה לע ךומסל


איה/אוה הבש הרבחהמ קתונמב יח אל םדא
תרחא ת/בשוח איה/אוה םא םג ה/יח
םגו ןימאהל םג רשפא ףסונבו
(ךתבוטל תושעלו) ךמצע לע ךומסל
.םיללכ תרגסמ תרימש ךות


,רתיה ןיב ,יתנבה בטימל ,הליכמ תדה
.(םיקוח) םיללכ לש ףסוא
וללה םיללכה תא םימייקמ םישנאש ןכתיי
הארי וא/ו הנומא וא/ו ךוניח ללגב
,יואר םיללכה לש הז רשקהב .םלוע ארובמ
:תודוקנ יתש ןייצל ,יתעדל


"תינויצולובא" םמצע תא וחיכוה הלאה םיללכה .א
.םהב םידיפקמ תורוד ג"ע תורודש ךכב
וא "ינויגה אל" והשמ הלאה םיללכב היה םא
,תורוד הברה כ"כ םידרוש ויה אל םה "בוט אל"
םירמוש הלאה םיללכה אקוודש יל הארנ ,ןכל
םיללכה לע רבדמ ינאו םהילע רמושש ימ לע
ןמזה םע ופסונש תובחרההמ קלח לע אלו םייסיסבה
(ןמזה םע ופסונ אלש תומאתההמ קלח לע םג ילואו)
"חונ"כ וא "םיררחושמ םייח"כ תוארהל לוכיש המ
...תורוד הברה לש ןמזה ןחבמב ןחביהל םג "ךירצ"


.בורל ,ללכל םינופ םה ,םה םמשכ (םיקוח) םיללכ .ב
לע רומשל ודעונש (םיקוחו) םיללכ הברה שי
('דכו "בונגת אל" ,"ףאנת אל") הרבחה ירדס
דימת לבא ,םישנאה בורל םיבוט םהש ךירעמ ינא
(טועימ כ"דב) הצובק וא םידדוב אוצמל רשפא
.היעב ןכא תאזו הל םיחונ אל םיללכהש
םיללכו םיקוח ונמצע לע םילבקמ ונחנא ,תאז לכבו
םידדובכו הרבחכ דקפתל לכונש ידכ (םייחרזא)
אל וללה (םייחרזאה) םיללכהו םיקוחה םא םג
.ונתיאמ קלחל םיתיעל "םיחונ"


.ןוזיא לש ןיינע הז ,םימוחת הברהב ומכ
בורש תיסיסב תירסומ םיללכ תכרעמש בשוח ינא
.טרפלו הרבחל תמרות הב דומעל םילוכי םישנאה


היכרנא תרצונ ,יתעדל כ"דב ,םיללכ לע םירתוומשכ
אלשכו םישקונ םיללכב םימיזגמשכ - ךופהה ןווכבו
זא יכ ה/ויתקוצמבו טרפב םיבשחתמ
..."ודספהב אצוי ורכש"


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
2/10/02 22:30
!יהשימ :תאמ
יהשימ-לל הבוגתב
?םתוללכב םיקוחה תרכעמל ונסנכנ אל ?תצק ונשלג אל
.ינממ רתוי ךתיא המיכסמש ימ ןיא ,רבדה ךכ םאו
?תרדוסמ הקוח .םלועב רדס תצק.ךיא דועו ךירצ ?םיקוח
.תכמות ינא
םיחוכיו לע ,היעבב ונחנא ןאכ ?הרותה לש םיקוח
רוזחלו שודל ,סנכיהל חמשא ינא םירחאו ולא םייגולואית
ןאכ .םעט הברה ךכב היהי אל ,םיסועל םיטפשמ םתוא לע
.ונלש םלועה תפקשהב ינושה אוה ,קוידב


,הבר הכרעהב
.יהשימ
!יהשימל וביגה
 
 
3/10/02 23:37
רבג דוע :תאמ
.יריקי רבגל הבוגתב
.המודכו םיקוח לומ הקוח לש אשונל סנכא אל
תוצובקש םיללכ ,"םיללכ" לע יללכ ןפואב יתרביד
.םיבותכ םיללכ אקווד אוול ,ןהיפל תוגהונ תומיוסמ
אלא תיתד הצובק תויהל תבייח אל הז ךרוצל הצובק
תכרעמב יוטיב ידיל אבש םייוסמ םייח חרוא םע הצובק
.תמיוסמ םיללכ


"םינחבמ"המ דחא ,יתעד תוינעלש אוה יתבתכש המ
אוה וב דומעל "הכירצ" הזה גוסהמ םיללכ תכרעמש
.ןמזה ןחבמ
.'וכו ...רוד ירחא רוד ירחא רוד לש ןמזה ןחבמ
החילצמה תאזכ תילמינימ םיללכ תכרעמ שי םא
רודב םג תיביטקפא תויהלו והנשימל דחא רודמ רובעל
םיללכ תכרעמ שפחלמ אבה רודהמ תכסוח איהש ירה אבה
רתויה לכל .(תויועטו ןמז לוזגל לוכיש "שופיח") השדח
(הביבסה) תוביסנה םא תוילמינימ תומאתה הנשרדת ,ילוא

.יתועמשמ ןפואב (התנתשה) ונתשה


:ץוביקה תאמגוד
תאו ץראב םיצוביקה תא ךירעמ דאמ ,ישיא ןפואב ,ינא
המורתה ,הנידמה תמקהל םהלש הלודגה המורתה
יאצוי םירכמ המכ םג יל שי .ללכבו אבצב םדא חכל
.ץוביק
הדמע ךכ-לכ אל ,ץוביקה לש םיללכה תכרעמש יל המדנ
ןמז ינפל .תורודה לש ,תיסחי רצק דאמה ,ןמזה ןחבמב
המ
חלצומ אל ידה בצמה לע תינכות היזיוולטב יתיאר
ןבומכ - ריעצה רודה תביזע ללגב םיצוביק טעמ אל לש
יל המדנ לבא ,םיחילצמ םיצוביק ,ילוא ,שי ,הללכה תאז
.ובטימב אל אוה םש בצמהש (יננקתל אנ ,העוט ינא םא)


לע לבא הז החלצה רסוחל תוביסה ןהמ שחנל לוכי ינא
.תרחא םעפב ,ילוא ,ךכ
רתוי תוחלצומ תואמגוד דוע לע בושחל ,חינמ ינא ,רשפא
.תוחלצומ תוחפ וא


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
17/10/03 14:15
הייתד הרענ :תאמ
.יריקי רבגל הבוגתב
האג תויהל הרומא הידוהי ךתויהב תא !הרקי יהשימ
יהשימכ תיארנ תא םימעה ראשמ לדבנש םע ונאש ונלש תדב
כ"כ אל תא םא ךל םירורב כ"כ אל םירבדהו הקוחר שממש
תררועתמ תאש רקוב לכב ןיא וא והשמ שי םא החוטב
שי תידוהיה תדה לכב יכ ירכזתו האירבה יפויב יננובתה
ידוהיה םעב ךמותש ןוילע חכ שישו דחוימו הנוש והשמ
םיכירעמ ןבומכו המכ דע םיניבמ םלוכ אלש הזה שודקה
םירוקש םיסינ ןומה יארת ךיניע תא יחקפת םא!!!תאז
תא םלוכ וניביו יניבת דחא םוי רוציקב םוי ידימ
ןיא תדה םלוע תא ריכהל יכזתשו םידוהי ונתויה תועמשמ
ינא םג יצחו הנש ינפל דעש יניבתש,הזמ הפי רתוי רבד
רבד ןיא 'ה ךורב הבושתב יתרזחש זאמו הינוליח יתייה
הז תושעל ךילעש המ לכ הזמ יתימאו ןוכנ רתוי םלועב
...ןימאהל
הייתד הרענל וביגה
 
 
29/9/02 13:07
:תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
ונלוכ ומכ תטבלתמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/3/04 16:43
:תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
לודג ןייז יל שי
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/9/02 12:29
הלוש :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.הדימב חדבמו רישע ,קתרמ - אלפנ בותכ טושפ אוהש תבשוח ינא
!!!ךכ יכישמת .בוט ךכ לכ בותכ רמאמ הפ יתארק אל ןמזמ
הלושל וביגה
 
 
1/10/02 11:10
ןומרע תידיע :תאמ
רמאמה לש רסמל רשק אללל הבוגתב
.עומשל חמשמ .הבר הדות
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
4/1/04 13:14
ישיבא :תאמ
רמאמה לש רסמל רשק אללל הבוגתב
. הלוש לש התעדל ףרטצהל הצור ינא
זגרתמש רבעשל יתד ,ינא וליפאש תיניינע הרוצב בותכ רמאמה
,םייתדה לעו תדה לע תובתכו םירמאמ ינימ לכמ תולקב
ךכ לכו ,םעט בוטב בותכה רבד אורקל יתיניהנ ינא וליפא
.ןוכנ
.וינפא לע רובד רבד תבתוכה הרדיס
.ץמאו קזח ,ךכ יכישמה
ישיבאל וביגה
 
 
8/10/02 9:45
הייתד תחא הרוחב :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
תורוחבל ונתינש תואמחמה לע הדות רבג דועל רמול יתיצר
רמאמה יתעדלש תידיעל רמולו...יתוא ועיתפה תצק ןה...תויתדה
אל ...יתיפיצש הממ יניצר תוחפ תצק לבא ,הפי היה הלש
יתבהא...ארונ
הייתד תחא הרוחבל וביגה
 
 
8/10/02 18:24
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
,"תחאה הרוחב"ל םולש
.הדותה לע ךל תודוהל יל ישרה ,ןבומכ
הריואה תא לקלקמ ינא םא החילסו
לע החילסו ...תובוגתב "תינוטלפא-תימדקא"ה
...תיטסיאוגא ,ילוא ,הרוצב ל"נה םוידמה לוצינ
הרקמב תא (םגמגמ) ...םא ...לבא (קור עלוב)
יתושירדל המיאתמ תא םאו) היונפו הקוור
הטמל קחרה תחא הבוגתב וראותש תורימחמה
,ןבומכ תניינועמ תא םא ,חמשא זא (...ןאכמ
ל"נה ילש ליימ-יא-ה תבותכל בתכמ ךממ לבקל
(...רדסב םג הז זא ,אל םאו)
(אצומש דע ...שפחמ ,שפחמ) "רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
11/10/02 16:11
הליה :תאמ
''הייתד תחא הרוחב''-ל הבוגתל הבוגתב
.ךמצע םע םג ךכ רימחמ התאש
ימ אל םיארנש םינבה גוסמ התאש בושחל הצור יתייה אל
רעישה ,סרכ םיחתפמ ,םינקדזמה ,עדוי התא ,המ עדוי
אל םירחא תומוקמב חמוצ לבא שארה לע ללדהל ליחתמ
...'וכו ,לשמל בגה ומכ םייוצר
ונתיא םירימחמ דאמ דאמ לבא םמצעל םיעדומ אלש הלא
.תוכיתחו תוריעצ ונתוא םיצורו תונבה
תא תובהוא אל ונחנא יכ הז תא בושחל הצור יתייה אל
.ונניב םהילע תוקחוצ ףאו ,הלאה םינבה
.הזה גוסל ךייתשמ התאש בושחל הצור יתייה אל
הליהל וביגה
 
 
11/10/02 18:53
רבג דוע :תאמ
הווקמ דאמל הבוגתב
,הליהל םולש
תורוחבה גוסל תכייתשמ אל תאש רורבב יד יל הארנ
...שפחמ ינאש
.הככ הזש בושחל הצור יתייה אל ...ןכ ...ההא
:והשמ דועו
.תואירבל בוט הזש םירמוא ...קוחצל יכישמת
רבג דועל וביגה
 
 
12/10/02 1:22
הליה :תאמ
(''הווקמ דאמ'') הליה-ל הבוגתל הבוגתב
תניינועמ ינאש יתבוגתמ אוהשכיא תנבהש הקיסמ ינא
יילא המ םושמ תסחייתה יכ ,הזכ והשמ וא ךתוא ריכהל
.ךיילאו
תכרעמב תאצמנ טושפ ינא ,ישיא והשמ אל הזו ,אל זא
.יצחו םייתנש לש םיסחי
יל השרוי םאו ,רתאב ךלש תובוגת טעמ אל יתיאר
וניאש המ רבד ךל הריעמש הרוחב לכל :והשמ ריעהל
.תוישיא תופקתהבו תוסגב הנוע התא ךחורל
,ףיקתהל םוקמב ןהמ קלחל בישקתש יאדכ ילוא ,לבח
.ןלציל אנמחר םיכחת דוע ילוא
,המ קר ,הבהא שפחמ התאש רורב ךלש תובוגתהמ
(ןתוא הנכמ התא ףאש יפכ) תורימחמה ךייתושירד
.תפסכנה הבהאל ךרדב ףגנ ןבאכו לושכמכ ךל תודמוע
ףנעהמ דרת םא ילואו ,תורשפ שי םיסחי תכרעמ לכב
.הבהא אצמת ,התא םג רשפתתו בשוי התא וילע הובגה
הז ,טעומבו יוצמב קפתסמ התאש ןבומכ רמוא הז ןיא
.םימגפ שי ונלוכלש הדבועב ריכמו ישונא התאש רמוא
ילוא ,תינוציח ךלש םעטה קוידב איה יהשימ םא םג
.ךפיהלו הצור התאש יפכ קוידב היהי אל הלש יפואה
ויהי אלש רמוא אל הז ,תוינידנולב בהוא התא םא םג
.תויטנורב ןיבו ךניב תוצוצינו הקושת
יפוא תונוכתו קייודמ רואית םע הרוחב שפחמ התא םאו
השירד לע הנוע הניאש הרוחב לוספתו ,תומייוסמ דאמ
.לבח - ךלש תושירד יתש וא
הז לבא ,ילוא שורגב יגולוכיספה חותינה לע החילסו
הבשח ילואש ימ לכו .הזה רתאב השוע התאש םשורה
תוששח השיגרמ יאדו ,הזה ךסמל רבעמ ךתוא ריכהל
המ יבגל ךלש תוצרחנה תובוגתה תא תארוק איהש רחאל
.הרוחבב שפחמ התא
אל שגר והז לבא ,בהואמ תייה םא תעדוי אל ינא
לבא ,תופדעהו םעט שי ונלוכלש ןוכנו .לילעב ינויגה
,רואיתב םיבהאתמ אל .םינשה םע תונתשמו תושטשטמ ןה
יהשימב בהאתתש תורקל לוכי ךל םגו !םיבהאתמ טושפ
איהש וא ,םידליב תניינועמ אל ללכב איהש שוגפתש
.(שפחמ התאש בתוכ התאש המל דוגינב) ןומה תרבדמ
,ךיתובוגתב ראתמ התאש ומכ תיגול אל איה הבהא
.Y-ו X לש םינתשמ הליכמ אלו
אל הז ,אלו .הקושת תאלמו תלטלטמו תפחוס איה הבהא
.םיטרסבו םירפסב קר
אל ,ןרמש ,עבורמ דאמ עמשנ טושפ התא ךלש תובוגתהמ
."דבכ םדא" וליפאו םייחה םע םרוז אל ,ינטנופס
תונצקוע אלל ימצע ריהבהל יתחלצהש הווקמ ינא
.בושח יל הארנש המ יתבתכ תמאב ,תרתוימ
לבא ,ירמגל תועוט תפקתהש תונבה לכש תויהל לוכי
.הזה רתאב ףקתשמ התא ךיא ךל יתיארה
תועשרב היהי הזש יל רורב ,תונעל בייח ךניא
תחיש להנל םעט ןיאש ךכ ,ירבד לש תטלחומ הלילשבו
.םליא-שרח
ןמ ררחתשת ,ףוסב רשפתתש הווקמ תמאב ,הרקמ לכב
!ךיתומולח תשא תא אצמתו תודבכה
הליהל וביגה
 
 
12/10/02 2:10
רבג דוע :תאמ
המיענה ךתבוגתמל הבוגתב
.ךלש רשקב החלצהב ךל היהיש


תוצעה לע הדות ,ימצע יבגל
קפתסאש יל הארנ לבא
.תו/םיבורקה יתוצועי/יצעויב
רבג דועל וביגה
 
 
12/10/02 20:38
הליה :תאמ
המיענה ךתבוגתמל הבוגתב
ךל םיצעיימ ךילא םיבורקה םישנאהש קפס יל ןיאו
.רבדה ותוא תא קוידב
עדוי םיסחי תכרעמבו בהואמ םעפ יא היהש ימ לכ
.תאז
.החלצהב
הליהל וביגה
 
 
13/10/02 1:35
רבג דוע :תאמ
םילוחיאה לע הדותל הבוגתב
,הרקי הליה


ךיירבד לע ביגלהמ יתענמנ
ןיאש ללגב אל תובר תודוקנב
,אלא ,(שיו שי) בותכל המ יל
,ןבור/ןקלחל יתסחייתה רבכ יכ
.רבעב ,הז רתאב


,יניעב ,"תמרוצ" תצק הדוקנ ,לבא
ךייתובוגתב ,בושו בוש תרזוחה
ןכל תוסחייתהל ,יתעדל ,היואר
- הילא ךביל תמושת תא בסהל יתיצר
:טבמה תדוקנ לש תוללכהה תדוקנ


אל ונחנא" :ךיירבדמ טוטיצ
"הלאה םינבה תא תובהוא
אל ינא" :רמול ,יתעדל ,יואר
אל יתורבחו ינא" וא "...תבהוא
תונוש םישנל - "...תובהוא
ידכ) תונוש תופדעה ,יתנבהל ,שי
לש הלודג כ"כ הצובק המ תעדל
הפידעמ (םישנ וא םירבג) םישנא
רקס ,יתעדל ,ךורעל שי
גציימו קיפסמ לודג םגדמ םע
.(תיטנוולרה הצובקה ללכ לש


איה הבהא" :ךיירבדמ טוטיצ
"תלטלטמו תפחוס
,הבהא" :רמול ,יתעדל ,יואר
ןויסינמ וא/ו ינויסינמ/יניעב
"...איה ,יתורכמ/יתורבח


ךל יתיארה" :ךיירבדמ טוטיצ
"הזה רתאב ףקתשמ התא ךיא
יתארה" :רמול ,יתעדל ,יואר
וא "...האור ינא ךיא ךל
יתורבחו ינא ךיא ךל יתארה"
"...תואור


היהש ימ לכ" :ךיירבדמ טוטיצ
עדוי םיסחי תכרעמבו בהואמ םעפ יא
"תאז
בור/לכ" :רמול ,יתעדל ,יואר
בהואמ םעפ היהש הריכמ ינאש ימ
"...תכרעמבו


יללכ ןפואב ירבד תא קזחל ידכ קרו
,יל תוחפל ,הרורב םתונוכנש תורמל)
,יתעדל ,הפי הבוגת הנה (ךכ םג
רחא רשקהב תרחא יהשימ לש
,רחא רמאמבו רחא והשימל
:תוללכהה אשונב המוד הנקסמ םע לבא


http://bananot.com/articles/543#rem34751


."רבג דוע" ,החלצהב ךל םג היהישו
רבג דועל וביגה
 
 
13/10/02 2:47
הליה :תאמ
תוללכה לע הללכהל הבוגתב
.אחינ לבא ,והשמ ינונטק
םישנא םע ,רגוב םדאכ חיש וד תלהנמ ינאשכ
תא םהל תתלו חינהל הצור יתייהש םירחא
ןכ םא אלא) םינובנו םירגוב םה םגש טידרקה
ךרוצה תא האור אל ינא ,(תרחא םיחיכומ םה
.טפשמ לכ ירחא "יתעדל" הלימה תא ןייצל
אל ינאש תנבהש שמשכ רורב היה הארנ הז יל
ץראה רודכ ינפ לע תושונאה לכ םשב תבתוכ
יירבח תעדו יתעד יהוזש ןייצאש ילבמ םג
.יירכמו
ללגב קוידב ךא ,םיבר ןושלב םנמא יתרביד
יתעד תא יתגצה = הילע תילע התא םגש הביסה
.יירבח לש םהיתועד תאו
(הווקמ ינא ךכ) ךדבל תנבהש ,איה הדבוע
קר אלא ישנה ןימה לכ תא תגציימ אל ינאש
םע יתוחישמ הניבמ ינאש המ תאו ימצע תא
תבתוכ ינאשכ .םירכמו הדובעל םירבח ,םירבח
רורב יל הארנ ,תפחוס תויהל הכירצ הבהאש
.תיללכ אלו תישיא טבמ תדוקנ יהוזש ןיבתש
.תאז תנבה אל םא יל רצ
תוללכהל רבכ סחייתמ התא םא ,ןפוא לכב
הבוגת תא םג ארקתש יוצר,תובוגת טטצמו
בתוכה רביד הבש "תורפ טלס" רמאמל הבתכנש
.תוללכה לש ינשה דצה לע
יתלבמ קלח םה תוללכה :בתכ אוה םגש ומכו
הנש היגולוכיספל טנדוטס לכ .ונייחמ דרפנ
דמול דליה ,תורביחה ךילהתבש ךל ריבסי 'א
רשק םהניב ןיא הרואכלש םירבד ןיב רשקל
תוללכהבו תוינבתב םישמתשמ ונלוכ .רורב
עדימה עפש תא ונל ןגראל תנמ לע תונוש
וללה תוינבתה .ונייח ךלהמב םיטלוק ונאש
ונאש הדבועהו ,תוצובקל היסולכואה תקולחו
- תונוש תוצובקל תונוש תונוכת םיסחיימ
.הבשחמה וק תא ןגראל ונל תרזוע
וז םייחהמ קלח אל םה תוללכהש רמול
םדאה לש ותביתכ תא ןקתל םג ומכ .תועיבצ
םא דחוימב) תואשנתה וז בתכתמ התא ומיע
הפח הניא םינוש םירמאמל המצע ךתביתכ
דובכ ךותמש ,תונוש חוסינו ביתכ תואיגשמ
(התוא טטצא אל םוקמ רסוחו ךילא
קר ,םימדוקה ירבד ירוחאמ תדמוע ןיידע ינא
הלימה תא אבהל ףיסוא ךליבשב דחוימב
."יתעדל"
"טוהל"ו "רוכמ" שממ התאש בל יתמשו ...מממ
בישת יאדוב זא ,הנורחאה הלימה תא רמול
חישה תא יתמייס יתניחבמ ינא לבא ,יל
.ונניב
ינניאש תומוקמל עיגי אוהש הצור יתייה אל
תוחיש לש האירק רחאלו ,עיגיש תניינועמ
תויהל לוכי ,רתאב תוביגמ םע תכרעש תונוש
.רדרדהל יושע אוהש טלחהב
.ךל בוט לכ
הליהל וביגה
 
 
8/11/02 1:46
סאמנ :תאמ
תוללכה לע הללכהל הבוגתב
!תינע הפי
סאמנל וביגה
 
 
9/11/02 13:56
רבג דוע :תאמ
תוללכה לע הללכהל הבוגתב
(-: ...!!! יתינע ינא הפי רתוי לבא
רבג דועל וביגה
 
 
10/11/02 1:42
סאמנ :תאמ
עובירב סאמנל הבוגתב
םילימה תא תוארל יתחלצה ךכ לכ אל ,תרעטצמ
,תואכרמל ,תושגדהל ,םיווקל דעבמ
,םייוטנה םיווקל ,םיפוצרפל ,םיירגוסל
.םירושיקלו םיטוטיצל
הנוכנ ,הפי התיה הלש הבוגתה הרקמ לכב לבא
.הנובנו
הברה ילב התעד תא עיבהל החילצה איה
לוכי התא ,םירתוימ םישוקשקו תונפסלפ
.הברה הזמ דומלל
סאמנל וביגה
 
 
23/6/04 3:30
ילכה רב :תאמ
עובירב סאמנל הבוגתב
טנרטניאב הככ בירל המל ה'רבח
ץוח תושעל םיבושח רתוי םירבד םכל ןיא
?בשחמב ןמזה תא ףורשלמ
אל תויפוסוליפ ונע'י תויומכחתה בורמ
םולכ יתנבה
תויורכה לש םירתא שי
םכתא קפסי יאדווב הז


קאל דוג
ילכה רבל וביגה
 
 
6/1/04 18:39
תגנועמ היתד :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
רתויש המכ ותוא תושעלו סקסמ תונהל ךירצה רמול קר יתיצר
תיטרפ האנה ליבשב רפסמ'ת הצור אוהשמ םא תווווווונהלו
!!! בותכיש
תגנועמ היתדל וביגה
 
 
24/6/04 16:55
זראכ רוחב :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
םיכסמ ינאש ךל רמול יתיצר קר ינא .תגנועמ היתד םולש
.זוחא האמב ךתיא
.ילש ליימיאה תבותכל השקבב יבתכת
.ךתבושתל הכחמ
זראכ רוחבל וביגה
 
 
13/1/03 17:33
יבור :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
לכ תא רבעש ימכו ךלשמ תרגובמ רתוי תצק יל תיארנש הדמעמ
ןונגסב) תויתדה ךוניחה תוכרעמ
ונלוכ תא םצעב הוולמש ישפנה ךרוצה תא ןיבמ ינא .(תבתוכה
תרוסמב ךרוצה תרחא וא וז הרוצב
ורצונ םייטילופ םיסרטניא לש תוביס ללגב ונרעצל תיתד היוחו
םישק תולובג םע "תונחמ" ץראב
לשמל חתפת םא . ךייש אוה ימל ומצע תא רידגהל בייח דחא לכ
יתד םדא לש דוסיה ךמסמ תא
האיב תוכלהב קסועה קרפה תא חתפתו "ךורע ןחלוש רוציק" ומשש
. שפחמ התאש תאז םג ילואו היתורבחו תבתוכה יכ אצמית .
"וקה תא תצק תוחתומ" - תבתוכה ירבד יפל םה רשאכ
תא ורצקיו תבש וללחיש ףידע "רוציק"ה לש תורבעה םלוסב
ןהש תורימגה . תוכוראה ןהיתולמש
סני'ג ושבליש ףידע -( םהל "תודרוי") ןהיתימעל תוקינעמ
- הווקמל וכלייש יאנתב) ןהילותב לע ורתוויו "םינפש" ולכאי
? תאזה תועיבצה המ זא .(ןכ ינפל
תיצרש ומכ תיתרוסמ היתד תחא תאצמש ונל ראתנ אוב וישכע
דיגנ .(הנמזהב תאזכ תחא רופתל לוכי התאש בושחת לא)
"האמט" התייהש רחאל הווקמל התוא תחלשש דיגנ םתנתחתהש
םידלונ .(םירוסאה םימיב םג "תודרוי" םה םא ןיינעמ) םוי 14
םתוא םיחלוש ןג הזיאל םידלי
? תיבב םיבשוי וא םירוהל םיעסונ תבשב . "טייל" יתד ןג ןיא
התא ? ינוליח וא( "םינטק םימתיא יפא) ל"דפמ םידליל ס"יב .
? ךיכרצ יפל ךלש "היתד"ה תא שולל לכותש בשוח


?אל וא םירוהל תבשב םיעסונ ? המ זא םידלי םכל ודלונ
יבורל וביגה
 
 
11/8/03 10:43
תימרכ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
???ךומכ םירבג דוע שי ......ןימאהל אל
םלוה ראשה לכ לבא ....'וכו תויאצח תושבולהמ אל םנמא ינא
םיעתרנש םירבגב תלקתנ ינא ךיא זא ....ינאש ימ תא ורואיתב
?...הזמ
תימרכל וביגה
 
 
14/8/03 18:51
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
(-: ...דחא קר שי שממ ינומכ לבא) שיש חטב
!הכישמ שי - ךפיהל ,העיתר ןיא המאתה שיש עגרב
רבג דועל וביגה
 
 
22/8/03 23:00
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.ךתבוגת תא ארקל יתחמש ,תימרכ
.הבושתל יתיכז אל לבא ,ליימ-יא ךל יתחלש
?יל יבישתה
רבג דועל וביגה
 
 
23/6/04 3:39
ילכה רב :תאמ
תימרכ-לל הבוגתב
ההההא ןמרח


יעביט הז
טנרטניאב הרקי הזש הפצת לא לבא
באפ הזיאל אצ יל עמשת
הסמעה תשר לע תואנספאב םותחת
הרוחב וזיא סימעתו שבייתת ןפ שייבתת לאו


רורד תואצומ אלו םתס תוררחתסמש ךל שי תויגרנא הברה
ילטיגידב אלו יגולאנא/יסיפה רושימב ןנווכל ךילע


קסעל הללאי זא


קאל דוג
ילכה רבל וביגה
 
 
17/10/03 14:27
הייתד הרענ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
םע תונבמ םיעתרנ םירבגש ךל הארנ המל הדומח
???תויאצח
תויאצח םע תכלל יתלחתה הייתד יתייהש ינפל דוע ינא
ןיינע תא ןאכ שי ישנה יפויל רושק הזש ךכל רבעמ יכ
םאש יעדתש ךילא וסחיתיש הצור תא ךיאל רושק הזש תועינצה
תאו ךתוא דבכמ אוה ךממ עתרנ אל אוה ךילא ביגמ אל רבג
השוב אל תאז !!!שמתשהל םילימ וליאב עדויו היתד ךתויה
דדמנ ךיפוי הרקיה לארשי תב"!!!הוואג תאז תויאצח שובלל
"...ךתועינצב
הייתד הרענל וביגה
 
 
13/11/03 19:05
הלאירבג :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
ףידעמ היה אוה השיא וזיא רבג לכ ילאשת םא ,יאלפתת לא
היה אוה (!םירבג הברה יתלאש ןכא ינאו) תינימ הניחבמ
הז ללגבש תבשוח ינאו ,הלותב יהשימ ףידעמ אוהש ךל רמוא
םידבכמ דואמ רקיעב ךא ,םיכשמנש םירבג הברה שי ןכ אקוד
םתס וא םיצוטסל רשק םתס שפחמש רבג לכש ןוכנ .תויתד
הזש עגרב ךא ,תויתד לע ללכ לכתסי אל ןמזה תא ריבעהל
לוזפל ליחתי טלחהב רבג ,םייחל יניצר רשקל ןוצרל עיגמ
בל המש ינא ,תויאצח תשבולש תחא רותבו ,תויתדה ןוויכל
רדתסמ טלחהב הזו ,יילא םיכשמנ םירבג לש גוס הזיאל קוידב
.הלעמל יתבתכש המ םע
הלאירבגל וביגה
 
 
6/5/04 18:31
לכימ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?אל וא המיאתמ תיאצח םא הנשמ הז המ
.....הלאכ תורצק תויאצח וליפא הפי הרקמ לכב איה
...תעדוי תא
לכימל וביגה
 
 
17/10/03 14:04
הייתד הרענ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
התאש הז תא שיגדמ כ"כ התא המל לבא יתוא םישרהל תחלצה
שי םא לבא תונוכנ םה תדה יבגל ךלש תועדה וליאכ !?יתד אל
יבגלו ךיבגל יחרכה והשמ הז םע תושעל אל המל הנומאה תא ךב
'ה תרזעבש רוציקב םייניעב םולכ טעמכ האור אלש לארשי םע
!!!םולש תבשו חמש גח תדה םלוע ןמ םועטל חילצת
הייתד הרענל וביגה
 
 
27/2/04 1:01
לאומש :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
הפיו ךר" רשאמ בכרומ רתוי רבד הז תד לבא ךתעדמ קיזחמ ינא
רובנת זא, תיתד הרוחבל ךשמיתש שיגרמ התא םאו "תוישנ,
.םיכרעל תונפל ךל יאדכ . םלש םלוע םש הלגת- ךתוימינפב
לאומשל וביגה
 
 
2/7/04 14:57
ףסונ רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
ךומכש אשנתמ ,ךל הבר הדות תמאב
ףסונ רבג דועל וביגה
 
 
3/7/04 0:29
(..םייוקיחמ ורהזה) יתימאה רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
!ידידי
!סופת רבכ "רבג דוע" יוניכה םש תנחבהש יפכ ,תישאר
,"דחא רבג" לשמל ,רחא "קינ" ךל אצמ אנא ,וניארוק תבוטל
תו/םיארוקה תא לבלבל רתוימ םתס הז ,'וכו "דחוימ רבג"
.תו/םיביבחה
אלש רמוא הז םאה ..."אשנתמ" יל יתארק ,תינש
הלאשה תגצה םצעב ילואש וא יתבתכש המ תא תנבה
?תואשנתה ,ךתטישל ,שי
(..םייוקיחמ ורהזה) יתימאה רבג דועל וביגה
 
 
6/3/04 11:36
הנוז :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
!ןימה רביא תא םינבל קקלל תבהוא ינא
הנוזל וביגה
 
 
23/6/04 3:42
ילכה רב :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
דואמ בוט


ררחשמו אירב הז


הצור ינא םג
ונלש םיצימב קולחלו ךתיא בברעתהל חמשא


...חא
ילכה רבל וביגה
 
 
24/6/04 17:01
זראכ רוחב :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.יפוי
.םיניינעה תא רדסנו ליימיאל יל יבתכת
זראכ רוחבל וביגה
 
27/9/02 23:41
בוהצ קולב וג_ידניא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.גנידיק טסא'ג
םלועל תניינעמ (הווקמ ינא ,הנורחא אלו הנושאר) הצצה לע הדות
.תחאכ תיניצרו תחדבמ הרוצב תגצהש קוחר בורקה
?אל ,תבש ברעב הלוע רמאמהש ינוריא
בוהצ קולב וג_ידניאל וביגה
 
 
28/9/02 5:15
קוק תינברה :תאמ
יתנקז תחמשו הרות תחמשל הבוגתב
.לוח םויב בתכנ רמאמה ירהש
קוק תינברהל וביגה
 
28/9/02 0:41
ןטוב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.קורבמ דיגהל
.ארונ אל


.ןאכ תאש יפוי ?תימינונא ?תידיע


(ךכ רמואש ימל ינימאת לאו) חינז אל םעפ ףא סקס - בגא תרעהו


,ןטוב
תבש גנועב בלושמ חמש גח תלחאמ
ןטובל וביגה
 
 
28/9/02 3:30
חחרפ :תאמ
הנושאר תויהל יתיצר ,ףואל הבוגתב
תויהל לוכי אוה ,םימעפל קר לבא,סקס םישוע אלשכ ,םימעפל
!תיחצנה לאה תבהא דיל רקיעב ,חינז


!?הז לע תעמש אל ,המ
חחרפל וביגה
 
 
28/9/02 15:26
ןטוב :תאמ
הנושאר תויהל יתיצר ,ףואל הבוגתב
.תכשוממ תורזנתהב אל םגו לאל תיחצנ הבהאב יתסנתה אל .הדומ

,ףוגה תבהאב לא תבהא רימהל רשפא התייה םא - היהת תאז לכבו

תא םיליבגמה םישקונ םיקוח קקוחל (תותדה לכל) ךרוצ היה םאה
?רציה
ןטובל וביגה
 
 
28/9/02 16:11
חחרפ :תאמ
הבשחמל הדוקנל הבוגתב
בתכנ בתכנהש הדבועה ךייניעמ המלענ םאה ,יתריקי ןטוב
!?תויניצב


!?ןכתייה
םיניטק ילעוב לש םטלפמ איה הרוהטה לאה תבהאש םינעוטש שי
.אל ינא .תוינטיקו
םשו ןאכ ,תורודה ךרואל ,תודבועהש ןוכנ הז ,הז םע דחי
םינפ הדימעמ אל לאה תבהאש ךכ לע תועיבצמ ,ןבשיל רבעמו
תבהא םע דדומתהל יוכיס לכ הל ןיא .םירביא הדימעמ אלו
.היואר םירשב


!םלועל הלואג םיאיבמ הצפח ןושלו בוט ןימ ,בוט רשב
חחרפל וביגה
 
 
28/9/02 17:35
ןטוב :תאמ
יתבשחש המ הז ....י'גל הבוגתב
.חחרפ ,ינייעמ המלענ אל תיניצה המינה ,אל


.ריוואב היולת הראשנ הלאשה ןיידעו


םג תמייק ירה ,הקדל תויניצה תכושמ לע גלדל חילצנ םאו
ינפ לע לאל הבהאה תפדעה שוריפב איהש - תוריזנה תעפות
.םירשב תבהא


,ןטוב
הריחבמ תינוחמצ
ןטובל וביגה
 
 
28/9/02 19:58
חחרפ :תאמ
יתבשחש המ הז ....י'גל הבוגתב
תיחצנה תוהולאה תפדעהל רושק אל הז (קורושב) תוריזנ
"תוינחור" לש הפדעהל ןיינע איה תוריזנ .תינמזה וא
לש םינוש םיגוס שי .ףוגה - רמוחה ינפ לע יהשלכ
תוריזנה ,תודהיב .הלש תונוש תוסיפתו תוריזנו תונפגס
.הפי ןיעב תספתנ אל ללככ


תבשוח ,תוחפל תיקלח תרזנתמש ,הרענהש היה ןיינעה
.איהה תוינחורה תמועל חינז ןימש ןפוא והשזיאב
?אל .הל תרעהש תא וז תייה אקוד ךכ לעו


והשמ רמאי אלש ןיי םעט אלש ימ :רמול יתיצר קר ינא
.ןינאטה לע
הפדעה לע ותעד תא הווחי אלש רשב לכא אלש ימ
םירשב יניינעב ולש תיראנילוק
לאה תבהאש ונל רפסי אלש ןימ הז המ עדוי אלש ימ
זונגה רואה לע הפידע "תורואמ ינימ ארוב"ה תדובעו
.הלעתה הצקבש


!תויניצ ילב הז


םע רשק אקווד ול ןיאש רחא ןיינע איה בוש תורזנתה
(-: .היבגל גשומ יל ןיא ןכלש הארנכ .לאה
חחרפל וביגה
 
 
12/2/03 15:51
אקניברא :תאמ
ההההא ....תוריזנל הבוגתב
אל חטב תבתוכלש ,ןמז הברה ירחא ,ןייצאו ליאוא
וז המ עדוי אלש ימ" :ןועיטה תא ךופהל השק היהי
.חיכות ךלו ,"לאה תבהא
םידלי םג שיש הדבועהש חינמ ינא ,ןיינעה םצעל
ללגב םהלש לאה תא וקרז אל םהירוהש הדיעמ םייתד
?הככ אל ,ןימ
אל התא" לש םינועיט בהוא אל ,עדוי אל ,הזמצוחן
תואירב לע העיד הווחת לא ,ןוירהב אל התא" ."תישע
ברעתהל תוכז ךל ןיא ,יברקב תייה אל תא" ."השיאה
.האלה ןכו ,האלה ןכו ."ןוחטב יקסעב
,םייתד לע תורעה ריעהל לוכי אל יתד אלש ימ ,תרחא
.הזכ והשמ וא םהלש הטישה תא םעפ-ףא יתיסינ אל יכ
תועיצפו תולחמ יניינעב העד תווחל לוכי אל ינאש וא
?ימצעב ןתוא יתלבס אל םא
,תטלחומ תורזנתה לש הנעט הלצא יתיאר אלש םג המ
.ןמזמ יתנייצש יפכ
אקניבראל וביגה
 
 
13/11/03 19:13
הלאירבג :תאמ
יתבשחש המ הז ....י'גל הבוגתב
דגנ שוריפב איה ,תורחא תותדמ הנושב ,תודהיה לבא
הדיחיה תדה איהש הז י"ע סקסב תכמות ףאו ,תורזנתה
השיאל הריתמ ףאו ותשא תא קפסל לעבה תא תבייחמש
ןישוריגש עדוי התא ירהו ,תקפוסמ הניא םא שרגתהל
!!!!!רתויב השק דעצ אוה תודהיב
- תינימ תורקפה עונמל ודעונ תודהיב סקס לע תולבגהה
-ונלש הרבחב תאז האור חטב התאש יפכ ,םרוגש המ
,םישיגנ םתויה בקע ,םיסחי םויק לש שוגירב תוחיפל
גישהל תוסנלב שוגירה לכ .הגשהל םילק ךכ לכו םילוז
יכ ,לבחו ,םויה םייק אל רבכ התוא "דוצ"לו הרוחב
ץוחנ דואמ הזה שוגירהש יתנבה םירבג םע ילש תוחישמ
.םיסחי תוכרעמל תובר םרות םצעבו םהל
הלאירבגל וביגה
 
 
1/6/04 19:06
ידרח :תאמ
יתבשחש המ הז ....י'גל הבוגתב
הכישמ איה הבהא יזיפ רבסה םוש הבהאל ןיא יתעדל
רוקמ םג םשש םוקממ אוה םייחה רוקמש ללגב ,תומילשל
.רחא רבסה הזל ןיא ,תומילשה
תומילשה אוה הפי השא ןיבל ריש וא הפי ןוגינל ףתושמה
ךותב לבא ,ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא ,םידרפנ םירביא לש
.םלשה אוהו רוקמה אוהש ,ל-אל הבהאה הנומט הז לכ
ידרחל וביגה
 
 
29/9/02 11:03
ןומרע תידיע :תאמ
הנושאר תויהל יתיצר ,ףואל הבוגתב
.קתומ ,ךתוכזב הברה .הדות הדות


,תוקישנ
ןומרע תידיעל וביגה
 
28/9/02 3:26
חחרפ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
המכב םייתד םינב תושגופש תויתד תונב שי .טעמכ .יבורג עמשנ
!הללאי הללאי ......ו תומוקמ


שי תוגה .האלפומ אלו תינלבוס אל ,תיטסינמוה אל ,תד איה תודהיה
םג שי תודהיבש קר .םייפוס ןיא םינויד םגו איהש הרות לכבכ הב
.תבשב הדלונש הציב לע םידחוימ םילופלפ


דמללו קזחל ,תונבל הלוכי םיהולאב הנומאש המכ" :תרמוא תבתוכה
"ךמצע לע דאמ הברה ךתוא
ורדעיהב ךמצע לע דומלל הז ךיא םעפ ףא התסינ אל איהש לבח המכ
לש הימונוטואה תא ,ךתוא הז שיש המ לאה לש ורדעיהב .לאה לש
תא םעפ יסנ .האצותהמ ששח אללו הלבגמ אלל תוגהה תא ,ךלש ןוצרה
הז לבא .אל וא .לבגומ ךלש דצה המכ דע יניבת ילוא זאו רחאה דצה
.תפסונ היצפוא לש הרכה ךותמ תוחפל היהי
ךפיהה) הערימ םה ןיא ךא םייינגאפ ןכא םה םיינגאפה םיגהנמה
רתוי םישק םימרוג הברה ךכ לכב האלמ תודהיה .תודהיה לש (הבטיממ
.הלש םיינגאפה םיגהנמה רשאמ


וכותב קולח ומצע ך"נתה .תונוש תורוצו תונוש םיכרד שי תודהיב
לש םינוש םיגוס ינש ,האירב ירופס ינש) ולש דוסיה תולאשמ תוברב
(.....דועו תירב תוחול
םיאשונ המכב התפוקתל םדקתמ לדומ תידוהיה תדה לש התויה דצל ךא
יתלב םיביטומ םויה ףאו זא הב ויה (!!!רתויו הנש םיפלא ינפל)
.םילבסנ


,תינלבוס תויהל תכפוה התייה איה תחתפתמ התייה איה םאש ןכתיי
חצנמ היה םולש היתוביתנ לכו םענ יכרד היכרד לש דצה םאש ןכתי
תכפוה התייה איה זאש ןכתי ,ןהכה רזעלא ןב סחנפ לש דצה תא
.האלפומו תינלבוסל


:ךכ אל הז לבא
םינרמשו םהמ םיעורג םהיכישממו וחצינש הלא ויה םינרמשה םישורפה
,םיקפוא תרצ ,תינתרק איה הלאה תורודב תידוהיה תדה .םהמ
ער םש םיאצומ םבורב תומדא ילע היגיצנ .דסח תלוטנו,תינסרוד
.םיתמה תאמוטל וליפא


המ ,ןכ.....ינימה םוחתב הרוק המ ?םלוכ תא םמעשל המל לבא
!?הרוק


!!הרוק אל רקיעב זא


וזיא יכ) םיב תולבוטש תונב לש - לטובמ יד - טועימ איצוהל
תא םיכפוש ןגוז ינבש ינפל (הווקמב ןתוא ליבטהל םיכסת תינלב
קנח ,הליקס ,הפירש) תותימ עבראמ תחאב םינכתסמו אושל םערז
רתוי שי .הנותחל דע םהשלכ ןימ יסחי תומייקמ אל ןבור (ברחו
תא רמול תועדוי הלא ףא הלאו תוככחתמ רשאמ "העיגנ תורמוש"
.תויאצח עבראמ רתוי ןהל תורתתסמ תיאצחל תחתמ לבא הרטנט הלימה
לש תיאצחו תורוב לש תיאצח תוענמה לש תיאצחו השוב לש תיאצח
.הלש אמאה לע סוכ לש תיאצחו הלש תיאצח ,הדרח


ילוא םיעגונ םירבדהש לככ רתוי םיבחר המצה םע ןתוא לש םיגשומה
תומולגה תויורשפאה ללשו ןורבנ יחתותל רושקה לכב לבא ,16 םאל
.הווקמה בוזאמ רתוי קורי גשומ שי ןגוז ינבל אלו ןהל אל ,םהב


ןה רשאכ םג תונוש ןה לבא .הלאכ תויהל ןתוכז ,תויתד תוננב
(הבוטל אלו) !תופפוכתמ
חחרפל וביגה
 
 
28/9/02 11:09
ןסומלוק :תאמ
תיאצח דוע שי ,תיאצחל תחתמל הבוגתב
!ןוכנו הפי תבתכ חחרפ
,ויכרב לע ךנחתהו םיוסמ םלוע ךותל דלונש ימ ,המ קר
יכה םייחה תא יח אוהשו בוט יכה הככש כ"דב ןימאמ
.םיאלמ
ןסומלוקל וביגה
 
 
28/9/02 15:48
שודנד :תאמ
תיאצח דוע שי ,תיאצחל תחתמל הבוגתב
.םייתניב דיגהל יל שיש המ לכ הז
בוש ךלש הבוגתה תא אורקל תבייח


.שודנד
שודנדל וביגה
 
 
28/9/02 17:01
שודנד :תאמ
תיאצח דוע שי ,תיאצחל תחתמל הבוגתב
,הרותב יפויה"ש יל רמא ,םכח דאמ דאמ שיא היהש ,ילש דוד ,םעפ
תויצפואה לכ .לכה הב שיש הז ,האלפומ ךכ לכ התוא השועש המ
הכותמ רוחבל הז תושעל הכירצ תאש המ לכ ,תאו ,ךינפל תושורפ
".תויהל הצור תאש ימל .תאש ימל .ךל הפיש המ תא
וליפא ךיא .הרותה לש "תויטנרלוט"ה תא יתעמש ךלש םירבדב םג
, האירבה רופיס ומכ ,םיינושאר יכה ,םייסיסב יכה םירבדב
אל שממ ינא לבא תורובה לע תלצנתמ ינא) .הביטנרטלא הגיצמ
יל עמשנ אקודו ,םירופיסה ינש ןיב םילדבהה המ תעדוי
.(...ןיינעמ
.ךלש תועיבקה דגנכ סירתהל ליבשב קיפסמ האיקב אל תמאב ינא
.ריהב רתוי ןווגב ילוא ןתוא עובצל הסנמ תוחפל ינא לבא
תב הענ) .הנמזל הרואנ תוברת התיה תודהיה ,תעדוי ינאש טעמהמ
ךורב שודקה דאמ ןיינק תוכזב הרכה ולביק ,היתויחאו דחפולצ
ןקות אל םישנל זא השענש לוועה ,ןוכנ .ומצעבו ודובכב אוה
רגל השיגה םג (.תויסחי התיה ןייטשניא ינפל םג לבא ,ירמגל
.בוש לבא .תונעזג התיה .ןוכנ .תינמוה תיסחי התיה ,יוגלו
.תנתוממ התיה איה ,הפוקת התואב תורחא תויוברתל תיסחי
םובי"ה לשמל ומכ .שלחב ךומתל תילאיצוס תוינידמ התיה
הל ןיאש ללגב הלחנהמ שרוגת אל הירטה הנמלאהש ידכ ."הצילחו
ןוכנ .הילע ןגהל ךכב היה .השאל התאשל ויחא תא וחירכה ,םינב
ינויווש אל םוקמל הליחתכלמ התוא איבהל הכירצ התיה אל הרבחהש
תא לקהל וסינ תוחפל לבא .הלש תויטפשמה תויוכזה תניחבמ
חאל עבקנש שנועהש ,בושח היה הז ךכ ידכ דע) .הלש הקוצמה
לזוגו םיברב ונולק תא איצומש ליפשמ סקט לש ותכירע היה ןברסה
.(בוטה ומש תא


.םיפי תומוקמ דאמ הברה תידוהיה הרותב אוצמל רשפאש תבשוח ינא
.דאמ הברה
ךכ לשב אקוד .םיפי תוחפ תומוקמ םג שיש ךתיא המיכסמ ינא
לסה ךותמ טקלל תויצפוא וליא ארוקה לש הריחבה ךכ לכ הבושח
הצור ינאש ימ לעו ,ינאש ימ לע דומלל יל הפיו .יפוסניאה
התא םא ,בגא) .הריחבה תובישחב הרכה שי ובש םוקמב ,תויהל
(.עומשל חמשא ינא ,בויא םע םש הרק קוידב המ הרקמב עדוי


הירוטסיהה יתמצב ושענש תוריחבה ףצרש ךלש באכל הפתוש ינא
אל .םש הילא רבחתהל השק ילש םוקמל תודהיה תא ואיבה תידוהיה
התאש ומכ) חתפתהל הקיספה איהש ללגב הז ילוא .הככ ונל הפי
.ןוכנ אלה ןוויכל ךא חתפתהל הכישמה איהש תששוח ינא .(ןעוט
איהש הזבש תבשוח ינא .םיהולא תא "הנזמ" איהש תבשוח ינא
תכפוה איה ,תלכוא ינאש םעפ לכ ילש תחלצב ןנובתהל ותוא תלבוכ
דחא ורצי םיהולאהו םדאה .הזכ םיהולא לע יל אב אל .ןטקל ותוא
םיהולאה רתוי לודג היה םדאהש לככו .םמלצבו םתומדב ינשה תא
הארנ םג הככ רתוי ןטק היה םדאהש לככו .רתוי לודג היה ולש
תוארל החמש יתייה .(!םהינש) םויה והשמ אל םה .ולש םיהולאה
.םהיכרד תא םינקתמ םיהולאה תא םגו םדאה תא םג
ךירצ אלש רמוא אל ,םויה איהש יפכ תודהיל רבחתהל השקש הז לבא
לש "המירזה םישרת"ב תמוצ ירחא תמוצ תולעל ילוא רשפא .רבחתהל
.עקשה אצמנ םשש תמוצל םיעיגמש דע ,תידוהיה הירוטסיהה
תא תחקל םשמו .תויטנרלוט שיש םוקמב .תוילטוט וב ןיאש םוקמב
.ןוכנ םישיגרמש המ תא .םיצורש המ
םה . "םיינגפאה םיסקט"ה םע ךתעדמ רתוי הרימחמ יתעד ,בגא
עשי ירסח לש םפוגב תללעתמ תיתד הנומא ךותמש הרבח םיאטבמ
?םיכרד עבראב תונקיהל הלוכי השא) םישנ תרכומ ,(הלימ תירב)
תגהונ םתסש וא ,(?אל ...הזכ והשמ שי ?ןויזב ןהמ תחא ?ןוכנ
תא הדביאש ךכב יד אלש הירטה הנמלאה לשמל ומכ) תושיגר רסוחב
תפרוטמ הניצסב דיקפת קחשל הכירצ איה ,הנורחאל קר הביל בוהא
תא ותעד לע הלעמ אל דחא ףא .הלעב לש באוכה ויחא םע ןיטולחל
תא רובעל םישרדנ םה ןיידע לבא .חאל אשנית תמאב איהש היצפואה
(.הצילחה סקט
ינא .הלאה םיאשונב םלוכ תא םמעשל ששח תעבה ךתבוגתב ,בגא
אל ידכ ,ימיטניא רתוי םוקמב םהב ןוידה תא להנל חמשא
.םלוכ לע "דיבכהל"
:)


שודנד
שודנדל וביגה
 
 
28/9/02 22:22
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
.תויצ תושרוד ןה .תויטנרלוט ןניא ללככ ,תותד ,תישאר
הב ךופה" ה'רבחה ןושלב ארקנ ךל רמא ךלש דודהש המ ,תינש
המדנש אלא .לכה תא רבכ שי הרותב רמולכ "הב הלוכד הב ךופהו
ונכתי ךיא ריבסהל האבש הרימא וז .הנוש ךכל הביסהש יל
.לאה ידי לע ,הרואכל ,בתכנש רפסב תוריתס


ך"נתהש בשוח וניא םג ןכלו לאב ןימאמ וניאש םדאכ ,ייבגל
תוישונאה תונוכתב אוה תוריתסל רוקמה ,םיהולא ידי לע בתכנ
- תישיאה יתעד יפ לע - ויהש הדבועב ךכמ רתויו םיבתוכה לש
תביתכב יוטיב ידיל תואב ןהמ םייתש תוחפלו תונוש תולוכסא
.ךרדה ךרואל וז דצל וז ,ך"נתה


תירב תוחול לש םיגוס ינש שי ןכלו האירב ירופיס ינש שי ןכל
.דועו


הכ התייה אל הרוזנצה ,תודהיבש הפיה ילוא הזו ,זאש אלא
רופס תאו רמתו ןונמא רופס תא ריכהל וניכז הככו הקזח
םירופיסהמ םיבר דועו עבש תב םע דוד לש ורופיס תא ,םולשבא
היה אל תומדא ילע לאה יגיצנמ שיא םויהש ,ך"נתב םיעיפומה
.ריכהל ונל ריתמ


תידוהיה תדה ,ךכמ רתויו הנש 2,500 ינפלש דאמ ןוכנ הז
ןוכנ הז .הביבסש םלועה תמועל םימוחת הברהב תמדקתמ התייה
דמעמ יבגל ןוכנ הז ,הדובע יניד לש םיילאיצוס םיאנת יבגל
ומכ םישלחה לע הנגה יבגל ןוכנ הז ,םיטקפסא המכב השיאה
2,500 ינפל ןוכנ היה הז לבא .הנמלאהו םותיה ,בשותה ,רגה
.הנש


אל ,תיסכודותרואה התסרגב תידוהיה תדבו לאב ןימאמש ימ
.התלב ןיאו תחא איה הכלהה םתניחבמ .תוחתפתהב קוידב ןימאמ
,הב תויחל ידכ הנתינש הכלה לש ידוהיה סיסבה .תורשפ אלל
.תונרמשה ירבשמ לומ לא רכרוכ ףוח ומכ גוסנ ,תבתוכה תרימאכ


ןיבמ ינא .ילש תוברתה וז .תוברת לאכ תודהיה לא סחייתמ ינא
תוכלמ ינידו הקוח ירפסו סותימו סותא אלא הניא איהש
ןימאמ אל ינא .האלה ןכו תמיוסמ טבמ תדוקנמ הירוטסיהו
אל ינא .ינש תיבב ןימאמ ינאש ןפואה ותואב םירצמ תאיציב
קלחב תיקלח הנומא תמועל ןיטולחל תובאה רופסב ןימאמ
.ונברוח לעו ןושאר תיב לע םירפוסמש תוערואמהמ


יל שי .ילש תוברתה לע סעכ יל ןיא ,תדה לע סעכ יב ןיא
לאה תחנהמ תועבונש תויתדה תויצקילפמיאל הלודג תודגנתה
םה רשאכ וזה הנומאה יגיצנ םע ישוק יל שי דחוימבו הכותב
.ילש העיסנהו הטימה ,חבטמה יניינעב ברעתהל םיסנמ


......לכה לעמו


לע רובד ךות םימורמל םייניעה לוגלגו תועיבצה םע השקתמ ינא
דחא ףא הניא תידוהיה תדה יכ .המדיקו הבהא ,תונלבוס לש תד
תא םילגלגמש הלא רשאכ רבדה השק דחוימב .הלאה םירבדהמ
תונמדזהה התואב דסח קר םלוכו םימורמל הלאה םייניעה
םהלש םיהולאה םשבו הנמלאבו םותיב ,בשותבו רגב םירמעתמ
.שיגרמ תמאב ינא המ וא תויחל ילע ךיא יל םירפסמ


ךותמו דוסח םייניע לוגלג ותואב האטח טעמ תבתוכה םגו
לבא .ייניע תא ריאהל הלודג הבהאב התסינ םצמוצמו רצ ןויסינ
.התבשנש תקונית - ייניעב איה
חחרפל וביגה
 
 
29/9/02 0:16
ןומרע תידיע :תאמ
...תאז לכב םילמ המכ ,בוטל הבוגתב
?ייק-וא ןגאלבב רדס תצק השענ אוב,רקי חחרפ
אל שממ .סקסל לאה תבהא ןיב האוושה ןאכ הכרענ אל,תישאר
.הזכ רבד תנבה ךיא יל רורב
רוסחמל יוציפכ לאה תבהאב וא םיפילחתב ןאכ רבודמ אל
ןיאש םינוש םירושימ ינש לע ןאכ רבודמ .םירשב תבהאב
רוסאש ללגבש יתרמאש דיגתש וליאכ הז .היצלרוק םוש םהניב
.הזכ והשמ .ךרדה תליפת תרמוא ינא רגרובזי'צ לוכאל יל
םינווגמ םייזיפ תוגונעתל דובכ לש םוקמ הקינעמש ימ רותב
.הזה םוחתב תלזלזמ ינאש רמול השק םיירשפאו
תורזנתה תדדועמ אל תודהיה .תורזנתה לש היגוס ןאכ התלע
תאטח ןברוק איבהל ךירצ ריזנ .ךפהל .ןפואו םינפ םושב
הביצמ טושפ תודהיה .ותורזנתה תפוקת םותב (אטוח היה לשמ)
תקוניתכ אלו.הקומע הבשחמ ירחא) תרחוב ינא.תולובג
.םחתמב ראשהל (התבשנש
לע תדמול אל ינאש תזמר .ישפנה רוביחהו לאה תבהא יבגל
קלח אוה םיהולאהש ןוויכ הרוהטו תלרטונמ הרוצב ימצע
םינוש םישנא ,תונמא ,הקיזומ ,תורפס םג ךכ.ייחמ
.תומיוסמתוריחבו
תועמשמ שי ונלש םייחהמ דרפנ יתלב קלח אוהש רבד לכל
םיינע ילוגלג ןאכ ןיא .ילש הנומאל םג ךכ .תובר תוכלשהו
השיגרמ ,תבשוח ינאש המ יבגל הרורב הדמע ואכ שי .םידסחתמ
האור ינא ךכ .תודהיה תא האור ינא ךכ .ילש םוי םויב היחו
.ילש תיטרפה .הנומאה תא
םיללכ לש השקונ תכרעמ איה תד לככ ,תנייצש יפכ,תודהיה
תינמוה תוחפל התוא ךפוה הז ךיא לבא .ןוכנ הז .םיוויצו
?םזיהדובה לע םג רבדה ותוא רמוא תייה םאה .תיטנרלוטו
הווקמ .ברעהל לכה הז .ןכותל אלו הרוצל סחייתמ התא
.תצק יתרהבהש
(: .בוט עובשו החמשל םידעומ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 0:46
ןומרע תידיע :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
?המל .ךלש הביתכב סעוכ תצקו ינכשנ והשמ שי ,ףסונ רבד
.יתדמע תא הגיצמ לכה ךסב ינא
סמלפתהל רשפא .22 תב תינתעד הרענ .התבשנש תקונית אל
..עדוי התא ,ידוהיה עטקהמ קלח .ףיכב הז לע
.ןאכ ינא ,תדלקמה תא זיחשהל ןמזומ התא
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 1:47
אקניברא :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
תאצי תיסחי .תורחא תובתכב יקדבת ?תונפקותהמ תעתפומ
.ךירעמ ינא ,ךתוא ךנחל וסני .הזכ אשונב חטב .לוזב
.ללכ-ךרדבמ ישיא רתוי אל הז ,ימשרתת לא ?המ זא
אקניבראל וביגה
 
 
30/9/02 9:25
חחרפ :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
סקס םואתפ) ייחל תיתימא תועמשמ קינעהל תלוכיה תא...."
"(?אל ,חינז תצק הארנ


רמוא ינא ,הזה קיודמה טוטיצה תא ארוק ינאש ירחא
תכרוע איהש בושחל יתזעה ללכב ךיא ,הלאוו .ימצעל
!!?ךיא תמאב .ןלציל אנמחר סקסל דועו .האוושה
:רמוא ינא דימו
הניבג לבאד םע רגרובזי'צ ידמ רתוי יתלכאש הארנכ"
."םשל ךרדה תא ךרבל יתחרט ידמ תוחפו הנורחאל
ואצוה יאדווב הירבד" :התנגהל דימ םק םג ינא לבא
"םרשקהמ


:ןכבו ,תרמוא תא ,יתריקי םירבדב רדס םישוע
.יירבדל הבוגתב תבתכ ךכ ,"תורזנתה לש היגוס ןאכ התלע"
.התלע .ןוכנ
תא הפי ןיעב האור הניא תידוהיה תדהש יתבתכ ינא לבא
ןיבל תורזנתה ןיב ןיאש ,יתפסוה דועו ,תורזנתהה ןיינע
.םולכ אלו לאה תבהא
רשאכ רקיעב - הנוכנ טטצל ילדתשהו ןויעב יארק ,אנא זא
.םירבדב רדס השוע תא


....רדס רבכ םאו
...'וגו ךמצע לע תדמול תא ןיאש יתזמר אל
לוכי אל םידדצה ינש תא ריכמ אלש ימש ,טושפ יתנעט אלא
.ריכמ אוה ותואש דצה לע אלא דיעהל
תא תללוכ איה רשאכ קר ךלש תוגהה תא הריכמ תאש ןוויכמ
רשאכ תוגהה התואל האוושה תושעל ךל השק תצק ,הכותב לאה
תוושהל לוכי אל ינאש יפכ שממ .לאה תא תללוכ הניא וז
אל םלועמ יכ ,ןתיוולה לש ורשב לשו ספמירשה לש םמעט תא
(ובמ'ג) ספמירשהש ללגב אל .ןורחאה לש ורשב תא יתמעט
.ייניעב םייואר םניא


הנוש איהו .תינמוה הניא ,םויסל ,תידוהיה תדהו
םיברע לארשי לכ"ל רושקש המ לכב ,רתיה ןיב ,םזיהדובהמ
."הזל הז
דחאה לש תוברע לע המיתחל איה הנווכהש בושחל היה רשפאש
יגהנמל הטימל ,תחלצל הסינכב רבודמ השעמלו והנשמל
.ב"ויכו ,ידוהיה תלוזה לש םידעומו תותבשב העיסנה
תוחפל וא ,תודהיה לבא .םזיהדובה יבגל איקב אל ינא
עבראב קר אל םהלש תדה םע קסעתהל םיגהונ ,םידוהיה
.ייתוטימ םיעבראבו ייתומא עבראב םג אלא םהיתומא


?תינמוה איה הליקס ,בגא


?הטוס השא ןידו


.......ו


:םויסל םתסו
תקונית" גשומה יבגל הז אוהכ הנשמ 22 ליגש תבשוח תא םא
.ךל ריהנ אל גשומהש ללגב אלא תאז ןיא "התבשנש
.תיאצחל תחתמש םלועה לע תעדוי ךכ לכ אל לבא ,22 תב


םרוג הז םאו .הבבס .ךכרד יפ לע ,ךתנומאב ייח .תמאב זא
.יינפמ ךויח ענומ וניאש יאדווב הז ,רשוא ךל


.יטסינמוה ןויסימ יל ישעת לא לבא
חחרפל וביגה
 
 
30/9/02 13:17
:תאמ
.....הככו הככו הככ זאל הבוגתב
ללגב אקווד הבשנש קונית גשומה רדגמ ימצע תא יתאצוה
דצל םג חנומה םע היעב יל שי יללכ ןפואב .ומע יתורכה
עיגמ ןכלו הנותנ תושרהו יופצ לכהש הנימאמ ינא .ינשה
יכוניח ,יתחפשמ ,יתרבחה ויבשמ אצוי שיא שיא וב בלש
אלממ אוהש ללגב ןיוצ ליגה .ומצעל םיבשוח השועו
אוה לשמל 40 ןב ינוליח רבגש תבשוח אל ינא .היצקנופ
.ינשה דצל םג ךכ .הבשנש קונית רדגב
אל ינאו ,לכ םדוק .סקסה יבגל הרושה תא קיודמב תתטיצ
אל ינא ,ףסונב .תחדובמ המינב הרמאנ הרושה ,תקדטצמ
תועט וז זא הככ עמתשה הז םאו ןפוא םושב הוושמ
םייח חרוא לע רתוולש התייה הנווכה .ילש תיחוסינ
,לשמל הנותחה ינפל סקס רובע ךרד לעו הנומא לע ,םלש
-היגולונימרטה לע סמלפתהל רשפא בושו) םלתשמ תוחפ הז
אל זא ,'וכו 'וכו םיטסינוטרפוא םיסוד ,"םלתשמ"
ןטוב וז התייה ,תוריזנה יבגל .(הלימב יתוא סופתל
יתסחייתהו לאה תבהאו תוריזנ ןיב םאתמ הנייצש
הברהו קויד ןאכ שי ,ךירבד תא ןויעב יתארק .הירבדל
יפכ ייח חרוא תא הגיצמ ינאש אלא .םינוכנ םירבדהמ
ומכ לבא וכותב םיהולאהש ןוכנ ,ותוא האור ינאש
יבגל .עיפשהל םילוכיש םירבד ןומה ןומה דוע ,יתנייצש
.תממתימ אלו שפנ תפי אל ינא .תודהיה תא ךתסיפת
הרותל.תיטסינמוה איה תודהיהש הרובס ינא ןיידעו
אורקל תלדתשמ ינא .רופס ןיא תויונשרפו םינפ םיעבש
,השיאכ ינא ,םדאכ ינא -םינוש םירושימב םייתד םיטסקט
.הנימאמכ ינא .ינא דוע םג ןאכ סנכנו הידוהיכ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/02 13:19
ןומרע תידיע :תאמ
.....הככו הככו הככ זאל הבוגתב
.ינא יתייה וז .םשה תא ןכדעל יתחכש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
11/6/03 9:16
ב"וח :תאמ
.....הככו הככו הככ זאל הבוגתב
לבא חוכיוב חצנל חילצמ םעפ לכ התא ,"חחרפ" דובכה לכ
!?ימ םע רורב אל
תמאב דומלל ךל ,תוירזממ ןושל תועבטמב שמתשהל םוקמב
תודהיה איה המ
.בישהל המ עדתש ידכב קר ולו
.הכרבב
ב"וחל וביגה
 
 
17/10/02 9:31
שודנד :תאמ
...תאז לכב םילמ המכ ,בוטל הבוגתב
.שדח אשונ חותפל הצור יתייה
טפשמה לע בשוח התא המ עומשל ארונ יתוא ןיינעמ
."היחי ותנומאב קידצ"
?הז תא ןיבמ התא ךיא


, הדות
שודנד
שודנדל וביגה
 
 
28/9/02 22:39
המת אקניברא :תאמ
ל הבוגתב
לש ושוכר איה השיאהו ,ישממ ןיינק אוה יסקודותרוא סקטב
?התוא רוכמל לוכי אל אוה המל ,לעבה
המת אקניבראל וביגה
 
 
29/9/02 2:56
שודנד :תאמ
''ןיינק''הש חיננ םאל הבוגתב
?הינש די ללכב תונקל הצרי ימ
שודנדל וביגה
 
 
30/9/02 14:13
אקניברא :תאמ
(:ל הבוגתב
?ותוא םיניבמ ונחנאש תועמשמב ןיינק לע רבודמ אל ילוא
אקניבראל וביגה
 
 
30/9/02 23:47
שודנד :תאמ
:תרחא היצפוא תסנכנ הפול הבוגתב
בוש הפ אצא אל ינאש ?םירבדמ ונחנא תועמשמ וזיא לע
...הלבהא
שודנדל וביגה
 
 
1/10/02 20:25
וניהולא םייתש :תאמ
...ןזואב יל שחלתל הבוגתב
והזו .האיבבו ףסכב רטשב ;םיכרד שולשב תינקנ השאה
םידבעל .תויוכז הל שי .שוכרכ אל המ קר .אלמ ןיינק
קר אלא הרזח רכמהל הלוכי הניא איה .תויוכז שי םג
.התבותכב ,ררחתשהל
,תישילש די אל ,הינש די אל ,הריכמל תורחא םישנ שי
תיינקב ןימאמ לארשימע יכ .הסרובה דיל .הער די אלא
?אל .השאה
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
1/10/02 21:30
(תלבלובמ תצק) שודנד :תאמ
שחלב שחלבל הבוגתב
.רדס תצק תושעל הסננ י/אוב


אקוד יל םיריכזמ םיידוהיה ןישודיקה
תא הל םימלשמ כ"חאו ןויזב התוא םינוק)...גניסיל
.(עקופ הזוחה תרחא התנוע


בורק רתוי אקוד הסרובה דיל תונבה םע רדסהה
."תוריכש"ל


"שי םידבעל םג" .יתעגרנ .תויוכז הל שיש תרמאשכ
תניחבמ...ררבל ןכ םא שקבתמ דימו ...תפסוה
?השא וא החפש תויהל ?רתוי יאדכ המ ,תויוכזה
(?אל) םינש עבש ירחא ישפוחל תאצוי החפש ,תוחפל
ליבשב םייטרפ םישלב רוכשל הכירצ אל איהו
לכ לע ,הנוגע תויהל הלוכי אל םג איה...הז
...ינמודמכ ...סוטטסה לש תוכלשהה


םג אצמתמ ה/תא ילוא...הביבסב רבכ ה/תא םא ,בגא
ימ ?הזה ןיינעה קוידב הז המ ?הינודנ לש אשונב
?המלו המכ ,ימל םלשמ
(תלבלובמ תצק) שודנדל וביגה
 
 
2/10/02 14:37
וניהולא םייתש :תאמ
(?םילדנס לישהל) ..וניהולא םייתשל הבוגתב
גיניסילה תרבח הפיא תישאר ..רדס זא רדס םא
?הנועב תנתונש
וז םילעבל ,הצקה שמתמשמל הז תוריכש ,תינש
ןיזו השוגד ןיעב) םירשע דע ףלא 3 .האלמ השיכר
.(הרוקז
הטימשה תנשל דע) .םומיסכמ הז םינש עבש
םא לשמל - הכראה יאנת םג שי לבא .(הבורקה
ינעי .הנגהני תונבה גהנמכ - התוא תאשל ץופחי
ירוקיבלו התוסכל הרומתב .התנועב ןתי הל םג
.םיבורקה
לבא יל רורב אל םויה הרוקש המ - הינודנה יבגל
.הלש לזרב ןאצ יסכנ - היסכנ תא שי השאל
ןרקה לבא תוריפהמ תוניהל לוכי אוה :רמולכ
.הלש תראשנ
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
29/9/02 17:57
םערו זיזח :תאמ
ל הבוגתב
םיגולידב יתארק זא ,םילימ הברה ךכ לכ ארקל חכ יל היה אל
:תוחפ תויניינעו רתוי תויניינע תובוגת המכ יל שיו
תא םיליכמ ןכלו םישנא ידי לע ובתכנ ך"נתה /הרותה .1
.ובתכ םהילע םיאשונל רשקב םתעדל םהיתופקשה
תכמתסמ תדהש הדבועה טעמל הרותו הנומא תד ןיב רשק ןיא .2
רשפאו ,הרותה לע םיססובמ ויה םעפ ילואש םישנא יסומלופ לע
.יתד תויהל ילבמ ןימאהל
גפ ןשוימ םויה ,םינש 1000 ינפל ירטינמוהו רואנ היהש המ .3
.ךושח וליפאו ףקות
אלשו היהש יל רצו) םכח דאמ דאמ דאמ היה ךלש דודש ףא לע .4
לכה הב שיש הריחבב יפויהש ךלו ול רמול הצור ינא (הווה
הרות ךירצ אל .ךמצעל בותכל הלוכי תא טירפתה תא וליפאו
.הז ליבשב


תחא השקמ ן/םניא ןללכב תויתדהו "םייתד"ה ירמגל רחא ןיינעב
.המודה לע בר ןהניב הנושהש תועיס לש בר ברעמ םיבכרומ אלא
אנמחר) םישנ םע םיסחיב וסנתהש הלאכ ריכמ ישיא ןפואב ינא
קידצה ןלעב תא ושגפש הלאכ ףאו .ןהיאושינ םרט (ןליציל
.באפב א"לדבי


.וניסיכב אלו היחי וסיכב שיאו היחי ותנומאב שיא ,םוכיסלו
םערו זיזחל וביגה
 
 
29/9/02 18:46
שודנד :תאמ
הרקי שודנדל הבוגתב
.לבלובמו ךורא יל אצוי דימת .םילימה תרבכה לע תלצנתמ ינא
שודנדל וביגה
 
 
4/10/02 1:47
קידצ :תאמ
הרקי שודנדל הבוגתב
:בטיה טטצ
"היחי ותנומאב קידצ"


הז קוספל ןוכנ שוריפ ונעדיש יאוולו
קידצל וביגה
 
 
5/11/02 1:02
ירוא :תאמ
ל הבוגתב
ךות ,הכלהה לע ןוידל ונעגה ךיא - קתרמ שממ הזש שיגרמ ינא
.ונחתפל הבראש תונציצמה לע רותיו
תבבוסה תואיצמה ייוניש םע דדומתהל ךרדה התיהה הכלהה
הלכשהה תצירפ רחאל .ןוכנו בוט .ידוהי םייח חרוא םייקלו
תא הלדיבו המוח ההיבגה , הננגמל תדסוממה תודהיה הסנכנ
זאמ .ןויבצה לע רומשל ידכ , ינוליחה ויחאמ יתדה ידוהיה
םיאנתה לכ .רגתאה איה הנידמה תמקהו תונוסאו םייוניש ולח
ולביקש ימ.דרוסבא הזיא .שדחל שפוחה טעמל , תשדחתמ תודהיל
תואיצמה תמאתה לש וק םיביתכמ , םיסקודותרואה , לופונומ
םיכרכנ , לובי תתחשה םהש הטימש יניד. ךפהה אלו , הכלהל
לש םייח חרוא םייקל םיסנאנ תונולמ .םירחא םירצומל רשכהב
תלבק , ןיאושינ , תורשכה טבש תחת , ריביס חרזמב הרייע
איהש , הבישחה תאפקהמ םילבוס הלא לכ - לארשי להקל תודע
החכוה םה םיביטברסנוקה.דחא םרזל ןתינש לופונומה לש רצות
םה לבא , םייקל דובכ ךות , שדחל המ שיו אופקל הבוח ןיאש
ןוטלשהמ תונדגוב לש סחיל םיכוז םיצמאתמהש ךכל אמגודה םג
.יואר דמעמ םוש םהל ןיאו יטילופה
הכלהל התיהש תועמשמה תא תוארל לוכיו , ןימאמ אל ינא
חרואל רתויב הלודגה הנכסה ךא , הל תויהל התיה הלוכיו
.לארשי תנידמב תדה לש דמעמה איה ידוהיה םייחה
ירואל וביגה
 
 
5/11/02 10:52
שודנד :תאמ
הרצענ הכלההל הבוגתב
.ףוסה דע קדוצ התא קדוצ התאשכ
שודנדל וביגה
 
 
28/9/02 23:50
ריפוא :תאמ
תיאצח דוע שי ,תיאצחל תחתמל הבוגתב
תויניצר תויעב ךל שיש קפס ןיא
לופיטל תונפל ךל ץילממ ינא
ריפואל וביגה
 
28/9/02 4:17
ב ישפנ הקשח :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
בגא ,שא ןמרחמ
ב ישפנ הקשחל וביגה
 
28/9/02 8:26
דכול :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תוידוהיה לש תיאצחה קר אל .הז תא יל םישוע םיעונצ םידגב
תויברעה ,לאעמשי תונבמ תורענה לש ןשובל ףא אלא תויתדה
תוצרל ךל םימרוגש תומימתו תונידע ,םות הזיא ןהב שי .תויזורדהו
תא םג טילבמ עונצה שובלה .תוננוגמה ךיפנכ תא ןהילע שורפל
לש םימלצה .םיביהרמ םיעבצב תועובצש ולאה תורענה לש ןהיניע
םיאב ויה םה םא הנשה תא רומגל םילוכי ויה קיפרגואי'ג לנוישנ
.ןאכ תויזורדה תורענה תא םימלצמו הפיח תטיסרבינואל
דכולל וביגה
 
 
28/9/02 18:16
רב-הלייא :תאמ
שובא אלו הדואל הבוגתב
ויפנכ תא ךילעמ שורפל הצורש רבגמ יסקס תוחפ רבד ןיא
עשי רסח עוצעצ הזיא וא ,חורפא הזיא תאש וליאכ ,תוננוגמה
אלפ ןיא ,תומימתו תונידע ,םות ךב םיררועמש המ הז םא .רחא
אל הז ילוא .סופסיחו תויניצב טלפמ תואצומ םישנ רתויו רתויש
םיסחייתמ הככ תוחפל לבא ,תודגאב ומכ םימ סופיט יתש קוידב
,סומוח הד למס דנא פא קיוו .םלשו יאמצע ,קזח םדא לאכ ךילא
.םשמ הכלהו םוריח תוגרדמה תא האצמ רבכ לדגמב הכיסנה וליפא
רב-הלייאל וביגה
 
 
29/9/02 16:53
דכול :תאמ
שובא אלו הדואל הבוגתב
וזכ תחאל ינא .ללכב םיסחיתמ אלש וא הנוזל ומכ םיסחיתמש וא
.רליווטור אל ,השא תויהל הכירצ ילש השאה .ברקתמ אל
דכולל וביגה
 
 
29/9/02 16:55
דכול :תאמ
שובא אלו הדואל הבוגתב
ינא .תספסוחמו תיניצל םיברקתמ אלש וא םיקרוזו םיניזמש וא
.רליווטור אל ,השא הצור
דכולל וביגה
 
 
29/9/02 17:19
הלאירא :תאמ
?םיסחיתמל הבוגתב
?תינשיבו העונצ ?הטקשו
הלאיראל וביגה
 
 
29/9/02 17:44
דכול :תאמ
הגונע תויהל הרומא השיאול הבוגתב
ינאשכ .הדובעבו םיאולימב סופסיחו תוחישק קיפסמ יל שי
ףטסמא הזיאל אלו תומיענו תוכרל הפצמ ינא התיבה רזוח
.ילקידר םזינימפ ילע לגרתל ליחתיש
דכולל וביגה
 
 
29/9/02 17:53
הלאירא :תאמ
.השא תויהל הרומא השיאל הבוגתב
?תלצחמ וא ףטסמא
יהשימ ילוא וא ,תיטסינימפו הכר יהשימ רשפא ילואש וא
םג ףטסמא תויהל הלוכיו ןיקרובד לש המש תא העמש אלש
יחה םוחתמ םה תוער םישנל ךלש םייומידה המלו ?הז ילב
?חמוצה םוחתמ תובוט םישנלו
הלאיראל וביגה
 
 
29/9/02 18:05
דכול :תאמ
?תוישנ יבצמ ינש שי זאל הבוגתב
רתתסמ המודמה תוכרל תחתמ זא שי םאו הזכ רבד ןיא
.לידוקורק
הגונעו הכר השא ,םיכרוד תלצחמ לע ?תלצחמ המל
יל תנתונ החושק השא .היפלכ המוד סחי ינממ תררוג
.המחלמב ומכ שיגרהל
ילב ,לכש ינויז ילב ,חוכ יקחשמ ילב ,טקש הצור ינא
.תומכוחמ תודיריו תויועמשמ וד ילב ,םישוקשיק
.החפשמ ,תיב הוולש ,טקש
דכולל וביגה
 
 
29/9/02 18:14
הלאירא :תאמ
?תילקידר תיטסינימפו הכרל הבוגתב
השיאה םוקמש בשוח טסיניבוש לכ אלש ומכ ,תילקידר
שי רבד לכל ,עדוי התא ,ונממ תאצל הל לאו חבטמב
בורש רמואו ביהרא וליפא ינא .םייניב יגרד
.ילקידרה םזינימפל דגנתהל תוטונ תויטסינימפה
הלאיראל וביגה
 
 
29/9/02 18:39
דכול :תאמ
איה תיטסינימפ לכ אל ,יכולל הבוגתב
בשוח ינאו) טסינימפכ רדגומ דכולה ינא םג
רתוי הברה םיליעומ ילש ומכ תועד םע םישנאש
.(תויעוצקמ תוינחווצ רשאמ השאה דמעמל
תוחישק הצור אל ינאש אוה דיגהל יתיצרש המ לכ
לש החושק תלהנמ היהת איהש היעב יל ןיא .תיבב
.המ עדוי אל וא תירזכא תיאפ"מ ,םידבוע 200
.הוולש הצור ינא םייגוזניבה םיסחיב
דכולל וביגה
 
 
30/9/02 0:11
רב-הלייא :תאמ
תומיוסמ תורדגה יפלל הבוגתב
הלוממ ילרבילו ינלבוס ,טסינימפ רתוי אל התא
.ראמוע
לע אל ,תוחושק םישנ לע יתרביד אל ינא
.רליווטור לע אלו ,תוילקידר תויטסינימפ
העד שבגל תולגוסמש ,תויאמצע םישנ לע יתרביד
בא תומד ילב דבל רדתסהל תולגוסמש ,ןמצע לשמ
וחילצי ןה ךיא תרחא ,ויפנכב ןהילע ןנוגיש
.הפיח תטיסרבינואל ללכב עיגהל
לאכ ןהילא סחייתמ אל התא ,םישנ דבכמ אל התא
יתוא דירטמ אל .ךילא ךרע יווש םדא ינב
,גונעו ךר הפצר טוטרמס םע קר החפשמ םיקתש
ול היהתו תוננוגמה ךיפנכ תחת ותוא סינכתש
תא גיצהל זיעמ התאש יתוא דירטמ .תוחאו םא
ךלש העיבקהו ,רליווטורה יבגל ךלש תונשרפה
וא ןתיא םינתחתמש תוגונעו תוכר םישנ וא שיש
תשפוטמ העד ,ןתוא םיקרוזו םינייזמש םישנ
לש הנש האמ לע לדגש ימ ליבשב םג המצעשכל
לוכיש והשמכ ,ראופמ ינאירוטקיו ךוניח
.השיאה דמעמל ליעוהל
רב-הלייאל וביגה
 
 
30/9/02 6:40
דכול :תאמ
???טסינימפכ ךתוא רידגה ימ ,ימל הבוגתב
רשא תוינתעדו תויאמצע ,תובר םישנ שיש
תא ןהילע שרופ רבג רשאכ דואמ תונהנ
.םג ןהלש םייפנכה תא לבקמ הרומתבו ומיפנכ
םיסחי תכרעממ םיחרוב םישנא ,הלייא יניבת
,חתמה ,ירליווטורה סחיה ללגב קר הכורא
.בושו בוש תאז חיכוהל "תינתעד"ה לש ןוצרה
.ךלש הביתכה םצעב שדחמ הז תא תחכוה הנה
אל ךלש גוסהמ יהשימל ינומכ םיברו ינא
.םייחב ברקתמ
דכולל וביגה
 
 
30/9/02 18:51
רב-הלייא :תאמ
עומשל יאלפתתל הבוגתב
לוכי גוזה ינבמ דחא לכ הבש םיסחי תכרעמ
לש סיסב לע ,רחאל תנעשמ שמשלו ןעשיהל
הסיפתהמ דואמ הנוש ,םיידדה דובכו ןויווש
רשק לשו ,תוישנ לש ךלש דירחהל תינורטפה
.השיאל רבג ןיב
תשגרה דימו תיאצחב הרז הרוחב תיאר התא
שח התא םאה ?המ ינפמ .הילע ןנוגל ךרוצ
םישלח םירבג לע םג ךיפנכב ןנוגל ךרוצ
קיפסמ םיקזח םהש שארמ חינמ התאש וא רתוי
הרצ לכ וא ,הפיח תטיסרבינוא םע דדומתהל
תא ןכלו הגונעו הכר תא = השיא תא ?תרחא
?ךילע ןנוגיו ךילע רומשיש קזח רבג הכירצ
הסיפתה .יטנמור רבד םוש תאזה הסיפתב ןיא
ךכ לכ ,םישנ לעמ תאשנתמ ךכ לכ תאזה
רשאכ .ןכרעב הטיעממ ךכ לכ ,ןהב תלזלזמ
הל ןיא ,היתועד תא דבכמו ,השא דבכמ התא
התא רשאכ .בושו בוש ןתוא חיכוהל ךרוצ םוש
הזב ,תונכסמו תותיחנ תדמע שארמ הל סחיימ
התוא ריכהל ילבמ הילע ןנוגל שקבמ התא
.תממוקתמ הבוגת ןימזמ התא ,ללכב
יתרחב ןכלו ,יתוא הזיגרה ךלש הבוגתה
יתוא ךפוה הז םאה .יתעד תא עיבהל
?רליווטורל
תוחפו ,ךממ תיניצ רתוי ינאש הדבועה
ןנוגל שקבי אל דחא ףאש ידכ קר ולו ,המימת
הקידצמ איה םאה ,יתוא ריכמ אוהש ינפל ילע
םינייזמש יהשימ לאכ ?הנוז לאכ תוסחייתה
?םיקרוזו
איה ךלש תמהלתמהו תרעוכמה הבוגתה םאה
תויהל הנכומ אל ינאש ךכ לע ילש שנועה
השאמ הפצמ התאש הגונעהו הכרה ידיילה
?תויהל
רב-הלייאל וביגה
 
 
1/10/02 20:31
וניהולא םייתש :תאמ
ךומכ םיבר דוע שיש עומשל יל רצל הבוגתב
תא אצומ דימ זאו םזינימפה תא רידגמ יכול
וגוז תבמ הפצמ טסינימפ :לשמל .וכותב ומצע
וגוז תבמ הפצמ טסינימפ לשמל .תישנ הייהתש
הגוז ירחא רזחמ טסינימפ לשמל .הכר הייהתש
אלל הטימל הנכש ירחאו םיחרפב דיתעל
.טסינימפ יכול זא - .םיחרפ
תחא תעלוצ לגר לע םזינימפה תרות לכ וז
.םיקירעה ךבסב הדכלנש
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
2/10/02 15:52
דכול :תאמ
ךומכ םיבר דוע שיש עומשל יל רצל הבוגתב
הלומ ןיבל יניב תישעש האוושהל הבוגתכ האב
חוכיווב ךישמהל םעט אצומ אל ינא .ראמוע
.ירמגל םינוש ונלש םיכרעה יכ הזה
דכולל וביגה
 
 
2/10/02 12:31
ירול :תאמ
עומשל יאלפתתל הבוגתב
יל םימרוג ךומכ םירבג
.רשפאה לוככ קחרתהל
והשימל ןתא אל םלועל לבא םלועל
.ילשל הרומתב ויפנכ תא ילע שורפל


לש תוברתב םירליווטורה בור ברה ירעצל
.םירכז םה םויה
תכרעמ וליחתה םה םג ילוא
התונידעו התוכר לע הנגה תשוחת ךותמ םיסחי
השאה לש
לוכה .חצרו תוכישנ תוחיבנל ורבע ךכ רחאו
.הנעמל
?רבקמ רתוי טקש המו .הטקש תויהל ךישמתש קר
ירולל וביגה
 
 
2/10/02 16:01
דכול :תאמ
..ל הבוגתב
.היצנטופב חצור אוה ןמלטנ'ג
דכולל וביגה
 
 
3/10/02 16:50
ןילו'ג :תאמ
?תילקידר תיטסינימפו הכרל הבוגתב
ולקתי ,והשמב הלועפ ףתשל םיסנמה םישנא ינש לכ
םיוסמ אשונב םהלש תונוצרה הב הדוקנב םיוסמ בלשב
.םירתוס
תא םירקבמ שדוחב םימעפ המכ תויהל לוכי הז
ימ וא הסיבכה תא תולתל יארחא ימ וא הלש םירוהה
.תוארל טרס הזיא וא ןגהמ דליה תא איצוי


שולש שי םירתוס תונוצרהש הלאכ םירקמבו
:תויורשפא
.רתוותו קותשת הגונעהו הכרה השיאה .1
"תוישנ תויצלופינמ" ליעפת הגונעו הכרה השיאה .2
.הגונעו הכרכ ספתהל ןיידעו ענכשל ידכ
תוטלחהה לע עיפשהל תורישי הסנתו חכותת השיאה .3
."ףטסמא"ל ףופהתו תויגוזה
ןילו'גל וביגה
 
 
4/10/02 9:53
דכול :תאמ
חכ יקחשמ ילבל הבוגתב
לכ לע ךתיא תחכוותמ איהשכ ףטסמאל תכפוה הרוחב
תוחידפ ךל השוע ,ןמזה לכ ךילע תדרוי ,אשונ
.חוכב ךילע טלתשהל הסנמו םירחא םישנא דיל
דכולל וביגה
 
 
6/10/02 12:40
ןילו'ג :תאמ
?2 מ בוט רתוי המל הבוגתב
'עטפלכ'ל התוא ךפוה םייתש תורשפא
םירבד ראשו 'תישגר תינטחס' 'תיביטלופינמ'
.םיבוט


שיתמ טושפ הזש הדבועה תא ריכזהל ילב דוע הז
םוקמב םילוגיעב דימת תכלל ליעי אל דואמו
.ךתעד המ דיגהל טושפ


יתייה םירבחה ינפב םיעובק םיחוכיוו יבגל
אלש אל .ןיינעב ךלש דצה תא םג קודבל העיצמ
תורידנ ןהש אלא םלועב הלאכ םישנ תומייק
.ןימאנש הצור היה ירבגה סותימהש הממ הברהב
םירבחה ינפב םיפוכת םיחוכיוו םירקמה בורב
ינפב רבגה לש תיתרהצה תוגהנתהמ םיעבונ
יל יאיבת יכל ,ימאמ" :המגוד .םירבחה
אל תיבב דבלש דחאמ "םיחוציפו הריב ה'רבחלו
.הלאכ תושירד עימשהל זיעמ היה
גניזיט ןיב לידבהל בושח ,תודירי יבגל
תורכיה יבלשב תובר םימעפ השענש ,יטסירומוה
הלפשה ןיבו גוזה ןב תניחבל יעצמאכ םיינושאר
.תנווכמ
ןילו'גל וביגה
 
 
7/10/02 17:42
דכול :תאמ
רורב היה אל הז םאל הבוגתב
חוכיווה תא וכפהש םישנ לע רבדמ ינא
החכוה לש גוס ,םייח ךרדל תוחצנתההו
לש רקשה תונהוכ תופיטמ הילא תויביטרסאל
ךירצ תויגוזבש תוניבמ אל ןה .םזינימפה
.םעפ ידמ רתוול
םיסואמ םירוציב תישיא יתלקתנ אל ילזמל
רפסמ ריכמ ינא ךא הזה גוסהמ םיקיעמו
.םהמ םילבוסש םישנו םירבג
דכולל וביגה
 
28/9/02 14:45
[1] תחטוב לאב תחרקה ---- :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
:קנילל תמוסרפ ילב רשפא ךיא


http://www.dosidate.com


,םשה (ןעמל) ליבשב קר ולו
םהינפב עבוכה תא ריסנש עיגמ
?הלערה תא ?הפיכה תא וא)
?הלרועה (ןלציל אנמחר) אמש וא
רתוימה קחמ
.(...רפעב והנמטו


חמש גח
.(רוחשה קושב) םירלוד יתינק ,רוזחל לוקשא הבושתבש ינפלו - [1]
[1] תחטוב לאב תחרקה ----ל וביגה
 
 
28/9/02 16:26
חחרפ :תאמ
קיעמו ,ארז דע שודנש תורמלול הבוגתב
יללא יתמשרנ ,ןכ וה ,יתמשרנ
ילעמש וזלו חתחתמש וזל
רבדל המ ןיא תעכו
רהמ הכ אובת יתומולח תשא
חחרפל וביגה
 
28/9/02 18:07
רמת :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
!רמאמ לש יפוי - תידיע
- חחרפה םע םיכסהל הטונ ינא .תקולחמב יונשו קתרמ אשונב תעגנ
אלש הרבחב םינוש םירזגמ הלפמ איהו תינלבוס תד הנניא תודהיה
רסוחב םיגהונ ,םהבש םינוציקה דחוימבו םייתדה ןמ קלח .קדצב
הלפמה סחיה איה תישיא יל עירפמש המ .רחאהו הנושה יפלכ ןויווש
םצע ?טאו וס ,ושוכר תא ושרי דחפולצ תונב,שודנד ןכא .םישנ יפלכ
שוכר תא תשרל הלוכי הניא השיא תודהיה י"פעש הדבועב ןתמחלמ
.יניעב תכחוגמ איה ,היבא
טאל יל םלעהל םיליחתמ ,הלאכ םנשי ןכאו ,תודהיב םיפיה םידדצה
תודהיהש שוחל ליבשב תסנכב תוידרחה תועיסב תופצל יל קיפסמ .טאל
.םיקפוא תורצו רתי תונרמש לש ןוויכל תכלוה (חחרפה ןעטש ומכ)
עודמ .תונרמשה ינפ לע םזילרבילה תא דימת ףידעא ישיא ןפואב ינא
המל דגנתהל ונילע עודמ ?םייעבט םירצי קיחדהלו דגנתהל ונילע
?וניפוג שקבמש
םיליחתמ הריכמ ינאש םינוליח דאמ הברה לבא ,תאז תעדוי יאדו תא
םהש השוחתה חכונל דחוימב .םידרחה יפלכ רומרמ לש תושוחת רובצל
.רתי תויוכזמ םינהנו הנידמה יפלכ םהיתובוח תא םיעצבמ םניא
(החינמ קר) החינמ ינאש תורמל םידרחה אשונ לא יתשלגו יתבחרה
ןפואב יל קיצמ יד אשונהש ינפמ ,ימואל- יתדה רזגמל תכייש תאש
.ישיא
.תעשעשמ תונינשב בותכש ךלש רמאמה תא אורקל יתינהנ ,ןפוא לכב
,ינממ הנוש םדא לש םייחה חרוא והמ תעדל יתוא ןרקסי דימת
םג הב שי יכ ,תודהיה תא דאמ תדבכמ ינא יתבתכש המ לכ תורמלו
,הלעמל יתבתכש המ תא טעמב רתוס ילוא הז .םיפי םידדצ
.תודהיל ילש יטנלוויבמאה סחיה תא ףקשמ הז לבא
!חמש גח תכרבב
רמתל וביגה
 
 
30/9/02 1:59
יעור :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.הב שמתשמ יתייהש תקייודמה הלימה וז תויטנלוויבמא ןכא ןכא
!רמת הדיחיה אל תא
יעורל וביגה
 
28/9/02 19:37
דימתה שא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תויתד תובתוכ לשו םירמאמ לש החירפ ןורחאה ןמזב ההזמ ינא
!ךכ הנכשמת !יפוי הזיא (ואלב הרהש ,שטיוד התונח)
דימתה שאל וביגה
 
28/9/02 21:27
2יאמ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,דימתה שא


.התונח אלו התויח ,לכ םדוק
.הלודג העובצ איה ,ואלב הרהשל רשקבו
םע תאצוי איהש עדוי םלועה לכשכ תיתדה תבה לש הירוסי לע תבתוכ
.םירומג םינוליח
2יאמל וביגה
 
 
28/9/02 22:37
אקניברא :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.ינמודמכ ,לדבה תצק שי .םייתד םע תאצוי איה םאה אך
אקניבראל וביגה
 
 
30/9/02 8:41
המענ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
(ןלציל אנמחר) םירומג םינוליח םע תאצוי איה םאו
?תיתד הרוחב לש םירוסי הל ןיא זא
המענל וביגה
 
28/9/02 22:48
2יאמ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
קרב ינבב הרג (בושחנש הצור הככ וא) תיתד איה .התוא יתרכה םעפ
.םינוליח םע קר תאצוי לבא
רותב היגיגהמ הקספה אלל תמסרפמ איה לבא ,הפיו בוט ילוא הז לכ
,תרסייתמה היתדה
.הללאי ,הללאי
2יאמל וביגה
 
 
29/9/02 0:00
וניהולא םייתש :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
תורסייתההמ קלח הז ילוא ?ןכלו !םיינוליח םע קר תאצוי איה
הל השקש הדבועה םצעמ רתיה ןיב תרסייתמש הייתד ילוא איה .הלש
הלש םינכשה םע ,הלש םיהולאה םע ,הלש הביבסה םע ,הל הרבחה םע
תאצתוי איה זא .היתד השא רותב הל הפוצ דיתעהש המ םע רקיעבו
,םייתד םע תאצוי התייה םאו !?המ זא ,ונ .דבלב םיינוליח םע
לע תרבדמ ?םתיא השוע התייה המ ,םתיא תאצוי התייה הפיאל
בשיי אוה רשאכ סנרפת איה ךיא לע ,םידליה רפסמ לע ,םיאנתה
?ברה דובכ לעו השיאה דובכ לע ותעד ללכב המו ,דמליו
!!!אלפנ שדוח יאמ
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
29/9/02 1:56
אקניברא :תאמ
עגר עגר עגרל הבוגתב
.רומג רוב אל םגו
?אבצב תייה
ךירצ חטב תייה .םייתד ויה ילש הדיחיב קר אלש חינמ ינא יכ
.םייתש וא דחא ריכהל
אקניבראל וביגה
 
 
29/9/02 11:29
ןומרע תידיע :תאמ
עגר עגר עגרל הבוגתב
?םתיא השוע התייה איה המ ,םתיא תאצוי התייה איה ןאל
:המח הצלמה) םיטרס ,הפק יתב ,תודעסמ לע ךתעד המ .מממה
,ןורטאת תוגצה ,(תועמד דע שגרמ .קטמניסב "רגא'גו יסוי"
ןואיזומה תואנקויד רחבמ -"םינפ לכ לע") תוכורעת
,תוביסמ ,ואידיו יטרסב היפצו הטימב הציבר ,(וישכע,א"ת
גוח (דנרטב ארונ) רוביצב הריש ,םידוקיר ,תועפוה ,םיבאפ
,עבטה קיחב םיקינקיפ ,המרקמ ,םוליצ ,תיתריצי הביתכ ,לוסיפ
,םיריש תאירק יברע,החינצ ,הלילצ ,הכירב ,םי ,ץראב םילויט
,ףתושמ רוקינמ,("בוטה רפסה ןודעומ", ינעי) באלק-קוב
םתס ,לושיב גוח ,ףתושמ גניגו'ג,הראופאק ,הגוי תואנדס
תוחיש ,אתווצב היפוסוליפ דומיל ,אתווצב הרות דומיל ,לושיב
תפתושמ הייהב,תויתחפשמ תוחורא ,תוחיש םתס ,תויפוסוליפ
?ךישמא ינאש,רויצ םתס ,תוריק לע רויצ ,תוריקב
.היעב תמאב .גשומ יל ןיא ,הלאוו , ??ורבדי םה המ לע
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 15:26
הלוש - ה :תאמ
עגר עגר עגרל הבוגתב
?דוחיי רוסיא םע המו
?םיענ הז הילמפ םע הפק-תיבב בבותסהל
לוק" הזיא ןיא ?ודיל ?רישל ךל םג רתומ רוביצב הרישבו
?והשמ "הוורע השיאב
הלוש - הל וביגה
 
 
29/9/02 17:24
הלאירא :תאמ
?םיב תברועמ הציחר תרתומל הבוגתב
ינשב הרועמו האיקב איהש רורב ,הרוחש תיסוד אל איה
ןוכנ יכהכ האצמ איהש המ תא הרחב איהש רורבו ,תומלועה
.הליבשב
.הליעגמ תודהיה המכ הל ריכזהלו אובל אשנתמ ךכ לכ
םג שי ,ןכ .המחנו חוכ רוקמ איה ,הליעגמ אל הלש תודהיה
.הלאכ
הלאיראל וביגה
 
 
1/10/02 9:08
הלוש - ה :תאמ
תבתוכהש רורב ירה ,ונ שיואל הבוגתב
ינא הנה ....הפ יתרבע קר ינא ...הש רליווטור הש
הל'אמא ...בורקה ץעה לע רהמ תספטמ
הלוש - הל וביגה
 
 
5/11/02 1:19
ירוא :תאמ
?םיב תברועמ הציחר תרתומל הבוגתב
אלו תישיא הכילה ןאכ שי .לפנתמ אל ינא , הלוש, הא
ףתשל הסנתו , המצעל תחסנמ איהש תורבחו תופתושל תיאנחמ
תא הל ריכזהל , םייתד אלה , ונילע אל .ידיתעה תא
לבא טושפ אל הז .ךרד תסלפמו הנממ האב איה , תואנחמה
.תוישונא , תושדח תוריציל יוכיסה הז
ירואל וביגה
 
29/9/02 9:17
ינד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תחא ןאכ הבתכש ומכ ,תינאגפא אלו ) תינאגאפ תד איה תודהיה
לכ ומכ תיביטימירפו ( תינאטסיקאפ אל םג ,תוצראה ימעו תורובה
םיינעזגהו םיכושחה םיטנמלאה ,רעצה הברמל ךא .תרחא תד
) רתוי תוינעזגו תוכושח תותד ןנשי ,ששח ןיא .הב םייטננימוד
איה תימוקמה התסרגב תודהיהש טלחהב ךא ( םיבוהאה ונינכש לשמל
- יתד תויהל הצורש ימ .ינתאה יאצומב שייבתהל יל תמרוגה תד
לעב הנומא לע תוססובמ תותדה לכש איה הדבועה ךא .ול םשוביש
,ושיב ,'הב ןימאהל .הז גוסמ םייתואיצמ יתלב םישוקשקבו יעבט
םלוכ .ךה ונייה הז םידשבו תויפב וא טסיירכ סזי'גב ,ההדובב
םימייק םניאש םירבדב תיביטימירפו תרוויע הנומא לע םיססובמ
.םדאה ינב לש תויביטימירפה םהיתונומאב דבלמ
לודג אוהש והשמב ןימאהל ישונאה ךרוצה תא ןיבמ ינאש ןבומכ
המ דחפל אל ,תדכולמ הצובקמ קלח שיגרהל ,הלב הלב הלב ,ונתיאמ
הזב אצויכו ( ךוחיג ) תוומה ירחא הרקי המ "תעדל" ,רחמה איבי
ינא לבא ,ןכ ,יל וחליס .הינימאמ ייחב תאלממ תדהש תויצקנופ
.תואיצמב הזיחא רתוי תצק םהל שיש םירבד לע ייח תא ססבל רחוב
?ורמאת תויעדמו תונקפס ?ודיגת םזיצירפמא
תורוקמה דחא איה ,יתעדל תדה .תויוטשב ןימאהל אל רחוב ינא
,בער ,תוומ .תושונאה תודלותב ורקש רתויב םיעורגה םירבדל
תדה קר אלש ,ןוכנ .תובר תולוח תוער דועו ,םישנ תיילפא ,תומחלמ
ויהו ,תדה תא ואיצמהש םה םדאה ינב ירה - וללה תורצה תא האיבה
"קזנ"ה דדמ - תאז לכב ךא ,תדל תורושק ויה אלש תובר תומחלמ
....ארונו םוצע תונושה תונומאה ומרגש
אוב ,תודהיה .תד לכ .תד לבוס אל ינא .תויתדו תד ללוש ינניא
לכבו ...יתיבה שרגמה ללגב בלב ילצא "המח הניפ" הל הרומש ,רמונ
ףא עורגו ירזכא אוה תוייושכעה ויתוסרגב לשמל םאלסיאה ירה ,תאז
ןורקיעב אלא ,תודהיה תלילשב רבודמ אלש ךכ .תודהיה ןמ רתוי
יתוכז - םימהלתמהו םיצפוקה לכלו ...רתוי הבחר םלוע תפקשהו
לכו הקוריה וא הלוגסה םעב ןימאהל םכתוכז ומכ קוידב ךכ בושחל
.םישוקשקה ראש
לכ יל ןיא .וזה הנידמה לע תטלתשמו תכלוה תדהש ךכ לע יל רצ
חרואב םיברעתמ אלו תויחל ךיא יל םירמוא אל דוע לכ תדה םע היעב
.ןובאיתבו תואירבל ?םייתד תויהל םיצור .ייח
תוסנל המל ?םהב ןיינועמ אל ינאש םירבד יילע תופכל המל לבא
?ןורגה ךותל חוכב יל ףוחדל
ףלאל ימ ,עסונ ינא יתמ ,לכוא ינא המ ,יח ינא ךיא םכל תפכ' המ
,ילש םיאושינב ,ילש ןימה ייחב רובנל תושר םכל ןתונ םילאזאזע
?םתוא ךנחא ינא ךיאו םידלי איבא ינא יתמב
!טאמיניביק ,רבכ תויחל ןתו היח
ינדל וביגה
 
 
29/9/02 11:18
ןומרע תידיע :תאמ
היחי תד אנושל הבוגתב
השקונ ,תילאטוט איה הביט םצעמ ,תד לכ .קיודמ אל ירמגל אל הז
,קזנל איבהל הלולע וזכ תכרעמ לכ .תונוש תויצטפרטניאל החותפו
,תד ומכ שממ ,תורוב םגש אלא .תולוח תוער ראשו ךשוח ,תומחלמ
,תינבומ תד איה תודהיה .קוידב תןעפותה ןתואל איבהל הלולע
רקיעבו הביט םצעמו הליחתכלמ תקולחמב היונש ,תקמונמ ,תדפקומ
.תישונא
תיתדה תכרעמב הרוקמ ידוהיה םעה לש הגירחהו האלפומה ותודירש
.וזה
יל םג .שמתשמל תנכוסמ תויהל הלולע ,ןועטו שיגר רבד לככ ,תד
אל הרוצב היוויצו תדה תא םיגיצמש םייתד םיגיהנמ םע השק
ןמ,ןאכ ריכזה רבכ חחרפש ומכ .תינוציקו תיביטקייבוס,הנמיהמ
ראשו עבש תבו דוד רופיס םויה (..םתס אל הז ןימו) םתסה
לבחו .הכירעה רדח תפצר לע תוראשנ ויה תויטוריא תוטודקנא
לכש הנימאמ ינא .הז םע יל השק .תיתד הייפכ דגנ ינא .דואמ
תעדומ ינא .ולש תוריחבה תא תושעל ךירצ םדאו ידוהי
כ"כ יתרביד אל ,ףסונ בושח רבד .תוכלשהלו תושיגרל ,תויתייעבל
לע לופונומ דחא ףאל ןיא תמאב ןאכ .הנומא לע רתוי .תד לע
רתוי הארנ יל .(םש אוהש החנהב ,וניהולא דחאלמ ץוח) ןיינעה
תוחנה) ןיאמ שי רצונ םלועהש .הלעמל םולכ םש ןיאש בושחל רזומ
רתוי הבורקש תקהבומ השגרהב רבודמ ,תאזמ הרתיו (?תרמא תויעדמ
.הקזח דואמ ןטב תשוחת .וזכש תיטננמיא העידיל
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 20:38
וניהולא םייתש :תאמ
היחי ותנומאב שיאל הבוגתב
ץפמהמ הנוש הירואיתב הנימאמ תאש הדבועה לע רביד אל אוה
היתובקעב תררוג תיתדה הנומאהש הדבועה לע רביד אוה .לודגה
תינרדוחו תינסרוד ,השק םיללכ תכרעמ (תימינפה השוחתל טרפ)
תונושה תותדה ,הנומאה םשבש .םימעה ייחלו םיטרפה ייחל
תונושה תותדה הנומאה םשבש .םתוא וצחמו םיבייוא ורידגה
רמול הצר אוה .תוירזכאב ןתוא ופכו םירוסיא תוכרענ וביכרה
תא .ייחמ הצור תא המ ,ךלש ןיינע ןימאהל הצור - יל המדנ -
לארשי לכ"ה לע בתכ והשימ הלעמל לבא .אל תאש דיגהל הלוכי
דעו ותחלצל דע ותוא תפדור ךלש תדה ךכ םבש "הזל הז םיברע
.ותטימל
,םיהולאה תא ךלש ןטבב ןחבומ ךכ לכ ןפואב השיגרמ תא םא
ותוא יחקת לא - ימונ ימונ ול יריש ,ותוא יענענ ,ותוא יקבח
.ודגנכ יליעפתו
.יל המדנ .והז
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
9/10/02 8:21
ינד :תאמ
הניבמ אל תאל הבוגתב
ןייתחס .ארקנה תנבה לע ח"חו ש"לצ ילבק
ולו ןיבהל םהמ ענומש םוסחמ שי הארנכ םימיוסמ םישנאל
.ינשה דצה לש ותעד תא דחא עגרל
.יתושוחת תא קיודמב תרדגה .לוב תעלק - תא לבא
.יתביבח ,יתדותו יתכרעה ךכ לעו


.ךל חלצומו םיענ םוי
ינדל וביגה
 
 
9/10/02 8:22
ינד :תאמ
הניבמ אל תאל הבוגתב
דובכה לכ
ינדל וביגה
 
29/9/02 13:45
הלאינד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
רקוב ידמ תללפתמ ,אלמ ןפואב תבש תרמוש ,ךל המודב ינא םג
.תווצמה בר תא יילע לבקל תלדתשמו
לע (ונפרועב םעפ לכ ףשונש ערה רצי ללגב ילוא) המ םושמ לבא
.סקסה ןיינעב םג ךכ .דיפקהל דואמ יל השק העיגנ תרימש
דוע שיש תעדל החמש ינאו ,ךלש רמאמה םע יתהדזה ,הרקמ לכב
.לובגה תא ןהל תומשש ינומכ תורוחב
הלאינדל וביגה
 
29/9/02 14:06
תיזפ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תוידאנו ,םייגולואית -ודואספ םינויד לש ליפאה תא בטיה הניבמ
םא) תוניינעמה תובוגתה חכונל העדצה ידכל תופקדזמ ייתונופמיס
הזיא ....ביהרהל -תוילנויצומא וא תוינטשפ תובורק םיתיעל יכ
יואר "תיאצחל תחתמ" םשב רמאמ יכ הענצב ןייצל ינוצרב ךא ,(ףיכ
תוקוור רובע ןימ .בתכנ ומשבו ומשל אשונב (!לדאפת -?יתרת) עגיש
.הזכ ןיאש ,הבבוש הל המצו הנטק ונל תוחא ,ךממ יתנבה ?תויתד
לש הכרה היחל לע תפטלמ די תרבעה ינפל אל ,יתוינומלאל תרזוח
בוט רמוח וא ,דחוימב אמט לכאמ ומכ עמשנ) דחפולצ תב שודנד
,ךייחל יל השוע דימתש -(םיקמעמה תמיא ,2 דחפולצ -המיא יטרסל
תוקישנ ,לעבל םימח ש"ד ;תידיע לש יביסאמ ןוטחיס לע דיפקהל ןכו
."ישפוח" רתאל בותכל ךל רשפאל ודיצמ ילרביל .ןטקל
תיזפל וביגה
 
29/9/02 14:16
תיזפ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
םיינפיכ -םיטומזממ תונבות המכב םכתא ףתשל תוניצרב תלקוש ינאו
.םה-נימל
ויתפש לע קומסה השאר תא תינימה הוואתה ףוקזת ףוספוס ילוא
ןוידב הל עיגמה םוקמה תא המצעל עבתתו ,הריהמה המישנהו תוטומשה
.רמאמה לע


!תירזיט
תיזפל וביגה
 
 
29/9/02 16:01
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
תודירי ,תעדוי תא) ךתעד ףוסל יתדרי ירמגלש תענכושמ אל ינא
.((:תויסוד לצא יתייעב הפיט הז
ףוקז השאר ,הוואתה ?ךתעדל יתספספ המ ?תעדל הצור תא קוידב המ
ךמצע תא קפסל רשפא ,יתנייצש ומכ .האגו (םירביא המכ דוע םגו)
.תונווגמו תובר םיכרדב
?תעדל הצור תא קוידב המ ?רתוי תיפיצפס היהא ינאש


?קוידב תרביד לעב הזיא לע
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 17:55
תיזפ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
...הפקז ,הנה
:-)
תיזפל וביגה
 
 
30/9/02 9:37
חחרפ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.יידמל הרורב התייה איהש יל המדנ


יפכ ,הזה םלועה .תיאצחל תחתמש םלועה לע הזמר רמאמה תרתוכ
.יוטיב ידיל אב אלש טעמכ ,טעמ יתזמר ינא ףאו הנייצ תיזפש
ןמ טעמ םג ולו ןיא םשו הפ ילולימ גניזיטל טרפ ,רמאמבו
.תיאצחל תחתמש רצייה יקבאמו םיישקהו תוטבלתהה


.תופסונ תויאצח תורתתסמ תיאצחל תחתמ :הלעמל יתבתכ םג ןכל


.ץיצע םג היהיש זא ,ץיצהל רבכ םא וליאכ
חחרפל וביגה
 
 
1/10/02 0:13
שודנד :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
...יפתש ...ךממ אנא


:)
שודנדל וביגה
 
29/9/02 15:58
הננב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
דקמתהל ילדתשה אנא ,תוננבב ,הזכ היהי םא ,ךלש אבה רמאמב
תא ונתיאמ יכסחתו ,הניבל וניבש המ ,תויגוז ,םיסחיב
תבשה ,תררחשמ הליפתה .תידוהיה הכלהה לש תשפוטמה היצזילאידיאה
אלש בוט .ילוכו ילוכו תולאש לואשלו סמלפתהל תורשפאה ,האלפומ
םידיספמ ונחנא המ ןיבנש ידכ םכלצא תבש הזיאל ונתוא תנמזה
הננבל וביגה
 
 
29/9/02 17:11
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.ללכב ער אל ןויער ,הלאוו
לע לצנתהל הכירצ ינא המל ??שי המ ?וזה תויניצה המל?הרק המ
תישיא הביטקפסרפ .יטבמ תדוקנמ ילש תושוחתהו םייחה רואת
.ןיטולחל
לש ןימה ייחל תיטוזקא וליאכ הצצה ?סקס ?ןאכ ךל רסח המ
.רמאמה תרטמ התייה אל וז ?םייתדה
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 17:28
הלאירא :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
,טרופמ רואית יאיבת .םישוע ,םיגירחה ,םינושה ,םתא המ
יכפשת ,המלו םישוע אל םתא המ ,םש הרוק המ קוידב ירפסת
,ךלש תויתדה תויוטשה םע חומה תא ונל ילבלבת לא ,לכה
!תחתה תא ונל תניינעמ תוינחורה


.םימחר תררועמ תמאב תא ,הננב
הלאיראל וביגה
 
 
29/9/02 20:04
ןטוב :תאמ
תעדל םיצור !סקס םיצורל הבוגתב
הבתכל רוזחל םילוכי ,םייסיסעה םיטרפ "תעדל םיצור"ה לכו
תיאצחה ןיבש רשקה לע ןוידה לחה הבש "השיגפ יצח השיגפ"
.הכימשל


?תידיע
ןטובל וביגה
 
 
30/9/02 1:37
ןומרע תידיע :תאמ
תעדל םיצור !סקס םיצורל הבוגתב
ןוידה ליחתהו ןויערה טבנ םש ןכא .יתריקי ןטוב הדות
.ךל תודות הברה
וא םיינימ םייוריגב לק רוסחמ השח תאש הניבמ ינא ,הננב
,שדחל המ הברה יל ןיא.הז תא ךל השוע שממ רוסאה ירפהש
יד יתייהש תבשוח ינאו םייללכ םיווקב יתראת כ"הסב
.הרורב
(..ןוויגל הקוקז תא םא) ןפוד תואצוי תואצמה ונל ןיא
כ"כ טושפ דימת אל הז םגו םייניב תונורתפ ינימ לכ קר
הז םימוד םדאה ינב בור ,תעדוי תא .ףרוג אלש ןבומכו
.הזל
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
29/9/02 17:12
34רברבג :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
הננב
!!!!!תעשורמ טושפ ךתבוגת
34רברבגל וביגה
 
 
29/9/02 18:06
םערו זיזח :תאמ
תעשורמ-הננבל הבוגתב
רשיו קדוצו םיאתמו ןוכנ םג הזה הרקמבו ,בוט הז תעשורמ
...ילוכו םימתו תמאו
םערו זיזחל וביגה
 
 
30/9/02 14:18
אקניברא :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
יחוכיוול יתבשקהשכ יתעמשש תונעט לש זכורמ ףוסיא יפל ,הככ
לע םהב חכוותהל םיטונש תומוקמ ראשבו תורימשב םיינוליח-םייתד
:(רבד לכל בישקהל וא) ןמזה תא ריבעהל רקיעה ,רבד לכ
םה םימעפ המכ תעדל רשפא ,ןידסב רוח ךרד הז תא םישוע םייתד
לע קר םידיפקמ םה ,םהלש םידליה רפסמ יפל ןימ יסחי ומייק
.םוי םיעברא םימצ םה הלילח םינהנ םה םאו ,תירנויסימה החונתה
.והשמ יתחכש חטבו
?וישכע הצורמ
אקניבראל וביגה
 
 
1/10/02 0:19
(תזטנפמ) שודנד :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.םיקינמיאולימ תחישב תיארנ יתלב תחכונ תויהל לע
:)
(תזטנפמ) שודנדל וביגה
 
 
1/10/02 19:54
34רברבג :תאמ
יני'ג לש הלאשמ תזבזבמ יתייהל הבוגתב
שודנד
ה'רבחהו הזעב שדוחל אבה עובש אצוי ינא...תנמזומ תא
:-)....וחמשי
34רברבגל וביגה
 
 
1/10/02 21:15
שודנד :תאמ
תנמזומל הבוגתב
?תורתונה תולאשמה יתשב שקבל הכירצ ינא ךתעדל המ
שודנדל וביגה
 
 
2/10/02 14:30
וניהולא םייתש :תאמ
?ןימזו יונפ יני'ג הזיא ריכמל הבוגתב
?אל רדתסמ הז
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
17/10/02 9:22
שודנד :תאמ
תחא הכמב ,וניהולא םייתשל הבוגתב
.קלח סנכנ
שודנדל וביגה
 
 
2/10/02 16:34
אקניברא :תאמ
?ןימזו יונפ יני'ג הזיא ריכמל הבוגתב
םעפ-יא ולאכ תויוטש םוש ךל ולעי אלשו ,רהמ םשמ תאצל
.ךתעדב
אוה םיקינימאולימ תוחיש לע םירפסמש המ בור ,בגא
ורמאנ ללכב ליעלד םיחבושמה םיטוטיצהמ קלחו ,טישלוב
.םיפתתשמ-תובר תוחישב ,תולייח ידי לע
אקניבראל וביגה
 
 
17/10/02 9:26
שודנד :תאמ
ישקבת תואבה תולאשמה יתשבל הבוגתב
.הדומ ינא זא
.םידמל השלוח יל שי
םיקבואמ םידמ םע חטשהמ םירזוחש םילייח
,םיבער ,םיפייע
.הז תא יל םישוע
.ןוכנ
,יתודלי הז ,יליבד הז
."הכומנ" היזטנפ תאז
.תויהל לוכי
.תושעל המ
.שי המ הז
.ימ וס
שודנדל וביגה
 
29/9/02 21:10
יש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,הרקיה תידיע
קתרל החילצמו תמרוז תא .קילדמ הביתכ ןונגס ךל שיש הזב ליחתא
,תאז לכ םע .ךלש רומוהה שוחו תולילקה לע רבדל אלש ,ארוקה תא
?תרמוא תא םצעב המ .יל רורב ךכ לכ אל יסיסב דאמ דחא רבד
שי ןהל םגש ,(םצעב ,םדא תונב) םדא ינב םג ןה תויתדה תונבהש
ןגרפמ ארונ ינא ...ילארוא ןימב תוסנתמ וליפא ןהמ קלחש ,םיכרצ
שי ,םצעב .ךרמאמב קיצמ תצק וק יתיהיז לבא ,רחא גוס לכלו ,הזל
הרבחה לש "ןוליח"ב הליחתמ תא .תואשנתה לש תמייוסמ המר ןאכ
ייח תנצס יזרב עדי הניגפמ תא ,סרב פא-קיפה תא םכל שי .תיתדה
םיעדמל םירבוחמ םתא ,(םיסודה לש TLV-ה) א"ת לש הלילה
םיביבא-לתה ךייארוק להק תא הליכאמ םצעב תא .'וכו (סרוגהפיכ)
עיגמשכ לבא .לוהוכלאו םילויט ,סקס .תוילרבילו תוניתמ לש תיפכב
המ .תויטנגלאב תקמחתמ תא ,ןוידה תא תושעל שרדנ וב ,תמאה עגר
תקתנמ תא עודמ .הילע רבדל תניינועמ תוחפ תא עודמ ?הבהאה םע
ליפאהל הלוכי ,תינימ המאתה רסוחש ,הדבועהמו ןימה יסחימ התוא
תינויויש-יא הרבחב המוקמ המ ,הלאשב תקסוע אל תא עודמ .הילע
רתויה הרבחב טלחומ טעמכה הלוטיבבו (ללכ ךרדב) םישנ יפלכ
עודמ ,"גגה לע רנכ" ורופיס תא אשונל שידקה םכילע םולש .תידרח
תמאב םאה .ויפלכ תיתדה הרבחב חורה ךלה תא ראתל ןוכנל תאצמ אל
ומכ תבהאנ (ןבומכ הנצקהב) תינגפא השא םאה ?עזגו תד ןיא הבהאל
?((: ןבומכ הנצקהב) היקלטיאה
תפשב תולצנתהמ תרבע ןאכ .יתוא סיעכה טעמ ,ךלש רמאמה ףוס
ךייח ,היתד ךתויה תוכזב .תיביטמיטלואה תוינחורל ,םינוליחה
.תואיצמה לש רומח תוויע והזש בשוח ינא .תמאב ונ !!!םיאלמ
ייח תויח (ןוכנ הז ,תוידרח רקיעב) תויתד םישנ יפלא תורשע
,תוכיא ןמז ןהידליל קינעהל תולגוסמ ןניא ,ינועו תובילע
הפיא .הרות םידמולש םיכרבאה ןהילעב תא ןממל ידכב ךרפב תודבועו
הגורסה הפיכה ןיב ?תישנה תודבעה הליחתמו תוינחורה תרמגנ
תמרוז תרהטמ הליפתש לאה ריצימ תיתדה השיאה תכפוה הפיא ,הרוחשל
.ותודהי לע וייח תונשב םלשמש רצחה ריציל ,ויקרועב
בוריק ךתרטמשו ,תויניצ אלל ,תורוהט ךיתונווכש ענכושמ ינא
ירסח תולוק םתוא ךיתורוש ןיב םיעמשנ ,ישיאה ימעטל לבא ,תובבל
המ ,םכחל אל םגו ,עצוממה ינוליחל ריבסהל םילגוסמ אלש ,ןוחטב
םישרדנה ,םירותיו הברה ךכ לכ הקידצמש תאזה םייחה ךרדב הב שי
.היתושנמ רקיעב


,ךתבוגת תא לבקל חמשא ארונ
יש
ישל וביגה
 
 
30/9/02 16:12
תיזפ :תאמ
?תרמוא תא םצעב המל הבוגתב
סחייתמ והשימש ןח אצומ שממ אקווד ייניעב ,יריקי שייש
יתייהו .םינודעומה תנצסבש לבח ."האלמ הלגע" לאכ םינוליחל
התהוזש תיטגולופאה המינה ןיינעל הביגמ תידיע תא עומשל החמש
.התביתכב


דצמ קרו .ןויסנ תוחפ םע .ונלשל תחתמש המ ?תיאצחל תחתמ המ זא
.דחא
תיזפל וביגה
 
 
1/10/02 1:14
ןומרע תידיע :תאמ
!?סרוג-התיפ ימ תאל הבוגתב
הקיר הלגע ןאכ ןיא .יניעב הלוספ איה תולגעה תנירטקוד לכ
.האלמ וא
.הכמל הפורת המידקמ ינא ןכבו ,תיטיגולופאה המינל רשאב
.יטבמ תדוקנמ רואתה השעמל הז לבא לצנתמ תצק עמשנ הזש ןוכנ
.ךכ קוידב .תרמאש ומכ ,ןכא -סקסה תייגוסל רשאב
ןומרע תידיעל וביגה
 
29/9/02 21:46
ל'צייר :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
דעבו תבשב יתדבע רבעב ףאו תבשב תגהונ ,ןיטולחל תינוליח ינא
.(!!םיטנדוטסל ןיוצמ) תבשב הדובע
תורנ הקילדמ ינא :הצור ינאש המכ דע תרוסמ תרמוש ינא הממא
למשח םיקילדמש וליאמ תעזעדזמ ףאו) רופיכ םויב המצ ינא ,תבשב
ירפס לע הרות תחמשב תוירכוס תקרוז ינא ,(םוי ותואב גוס לכמ
הנימאמ ינא ,(תסנכ יתב ינשל ויבאמ השוריב םרת ילש אבסש) שדוקה
.שנועו רכשב הנימאמו םיהולאב
תרחוב םעפ ידמ ינא .התוא תרחוב ינאש המכ דע ךא תרוסמ דעב ינא
תורמל ...םיטועימ םע תוהדזהל תיבב יתוא ולדיגש ןוויכמ ס"ש
,םידרח סויג דעב ינא) אבצל םיסייגתמ אל םהש יתוא סיעכמש
.(!?הרק המ ,ינומכ 21 ליגב דומלל וליחתיש
תבהוא ינא ,הז תא תבהוא ינאו תובשומה םא "תיתד" ריעב הרג ינא
םירעל תעסונ ינא יוליבה ליבשבו הדובעו הנישל קר איה ילש ריעהש
.ילש טקשב ןושיל תרזוחו תונכשה
.תורגבב תודיחי 5 יתישע ףאו ך"נתה תא תבהוא ינא
.יליבשב היצטידמ ןיעמ יהוז ,םוי לכב טעמכ םיליהת תארוק ינא
הנידמהמ תדה תדרפה דעב ינא ,היפכה דגנ ינא ךא תרוסמ דעב ינא
. י"ומדכ ןתחתא ((: םשה תרזעב) ינא ךא, תבורעת יאושינ דעבו
יבהוא - ךכ הריכמ ינאש םישנאה בורו ,ינומכ ילש תורבחה לכ
.תוינוליחה דעבו היפכה דגנ ךא תרוסמ
תורמל ,םי תוריפ דעב ינא לבא הז דגנ ינאו ריזח תלכוא אל ינא
.הזמ יתמעטש המ םייתנב יתבהא אל ינאש
ינא ל"וחב ינא םא לבא רשכ לכוא קר תלכואו תרמוש ינא חספב
"...גהנתה אמורב" רופיכ םויב םג ךכו ליגרכ תלכוא
שיאשו ולש ןוויכל ךושמי אל דחא ףאש טקשב תויחל ונת רוציקב
.השעי ויניעב רשיה
ללגב קר ינשהמ םיהולא לע תוחפ בוהא ונתיאמ והשימש תבשוח ינניא
וידלי ונלוכ ,תווצמ המכ דוע
.(רתוי אל םא) תוחפ אל ותוא תבהוא ינאו
ל'ציירל וביגה
 
 
29/9/02 22:43
הלאירא :תאמ
תרתוכ יל ןיאל הבוגתב
.הרומג תורוב וז "םיטועימ םע תוהדזהל" ליבשב ס"ש עיבצהל לבא
םוי תנתונ איה ילוא .ןויוושה יא תאו חופיקה תא החיצנמ ס"ש
ועיבציש ,םיינעו םינטק םידרח לבקת איה הרומתב לבא ,ךורא ןג
.דבל בושחל םיעדוי אל םה יכ ס"ש
הלאיראל וביגה
 
 
29/9/02 22:56
ןושרג :תאמ
תרתוכ יל ןיאל הבוגתב
.דיפל ימוט םיעיבצמ דיסחו השיא לכש עודי ירה ?ס"של םואתפ המ


רורב ירה יכ .ךלש חולדה רומוהב םלוכ תא תצפקה ךיא יארת םגו
םובב םלעהל ךל תומרוג ויה דחא םדאנבב תובר ךכ לכ תוריתסש
.לודג
ןושרגל וביגה
 
 
30/9/02 0:04
ןטוב :תאמ
תרתוכ יל ןיאל הבוגתב
(החילס) .תויוטש לש בבג הזכ יתארק אל ןמזמ


הז ןאכ דע - הנימאמו תיתרוסמ לבא ,תבשב תדבוע ,תינוליח תא
.עשעשמ שוקשק םתס


קרו "תורחבומ"ה תא קר ןבומכ - תווצמ תמייקמו תרוסמ תרמוש
םיגהונ אלש םירפוכמ תעזעדזמ לבא ,ל"וחב אל הלילח ,לארשיב
.זיגרהל ליחתמ רבכ הז ןאכ - ךומכ


- (?????????) םיטועימ םע ההדזמ - ס"של העיבצמ םימעפל
.תמאב יתוא תנבצעוישכע
טועימ"ה לע הרימשב ?קוידב תכמות תא טועימ הזיאב
תילכלכ-תילירוטקס הכימתב ?םישנ יוכיד לש ךשמהב ?"יביטימירפה
"םיינזאמה ןושל" תטילש ךשמהב ?"הרוחשה הפיכ"ה ןוירטירק י"פע
?ונייחו ונתחלצב
?ס"ש לש עצמה תא םעפ תארק


.טועימ ילוא םה ס"ש הווקת חתפב :ךביל תמושתל םתסו
םיטדנמ 17-16) בור טעמכ םה ,בל תמש אל דוע םא ,לארשי תלשממב
.(היוטנ דיה דועו - ןוכנ תרכוז ינא םא -


.תינוליח אלו תיתרוסמ םיארוק אל תראתמ תאש המל יתריקי
.תלבלובמ םיארוק הזל


ילוא יספאתתש דע לבא ,הצור תאש המ ישעת ךייחבו ךתיבב זא
תונבות לע (ונלו) ךמצעל ירתוותו ,לאה תבהאב יקפתסתש ףידע
.םיטועימב הכימתו תויטילופ


?ודוהמ תרזח יתמ ,"היצטידמו םיליהת" ימויה 'ץטיקה ופורפאו
ןטובל וביגה
 
 
1/10/02 15:56
ל'צייר :תאמ
!קפס ןיא - ןיטולחל תינוליחל הבוגתב
:הברה ךתורוב תא ןקתל דואמ החמש ינא ,ןטוב
.'דכו הרותה תודהי תמועל ,םידרפסה - "טועימ" םיגציימ ס"ש
,תנושפט ,טועימ אל ללכב םה םייתדה תובשומה םאב ,ףסונ רבד
הניבמ ינא ,תיתד יד ריע יהוזש ןבל יבג לע רוחש יתבתכ ירה
.וזכ תנומסת שי רדסב ,ךלצא היעב םג וז ארקנה תנבהש
,יתנווכתה ךכל אל ,תסנכב טועימ םניא ס"שש יאדוובו יאדווו
.ליעל ינייע
("1+ "רבעב ותוא תנייצש) ךלש ךשמהה רודש לבח ,תפסונ הצע
לולע דוע אוה ,הנושל כ"כ הבר תורירמו םניח תאנש ךממ דמלי
.ןטוב - ךומכ תויהל לודגל
קיחצמ רבד הז תורוב םצעב לבא ,יתוא תקחצה !?תלבלובמ יבגלו
.בוצע הז - וזכ תורובב אלמש רגובמ הזשכ ,םידלי לצא
וא...וישכע המ ןיינעמ זא "ךתואיתנבצע" םדוקמ םאו ,הא
?וללה םיבצעה לכ תא האיצומ תא ימ לע ןיינעמ רתויש
ל'ציירל וביגה
 
 
1/10/02 16:52
:תאמ
!קפס ןיא - ןיטולחל תינוליחל הבוגתב
...תעשעושמ םומיסקמ ?תנבצועמ ?ינא


:תובושת רפסמלו
.לארשי תנידמב טועימ אל םה םידרפס .1
.בורה ןאכ ויה םה הנורחאה תיסורה הילעה דע ,השעמל
םיינזאמה ןושל תורמל) טועימב אצמנש והשימ שי םא ,א"ד
.םיזנכשאה םידרחה אקווד םה (תסנכב


הרוחבל המ (ארקנה תנבה תמאב ילוא) יתנבה אל ןיידע .2
הז ךיאו ?ךייחל םרות הז המב ?ס"של העבצהלו תינוליח
הז - הבושת) ?תבשב הדובע אוצמל ,לשמל ,םיטנדוטסל רוזעי
.(אל


,תוידרח-תויתד תועונת לע סעכ םא - םניחה תאנשל רשאב .3
הארנכ זא - האנש ארקנ ,תויחל ךיא ינוליח בור לע תופוכש
.אל - האנש .ןכ - סעכ .הרדגהב תועט ךל שי
ןאכ תויחל לכות + 1 הש ידכש תבשוח טלחהב ינא ,ופורפאו
.קבאהל דמלתש יוצר ,םילאמרונ םייח


דחא .םורופב תולגמ אל "םינטוב" םתואש םירבד שי ,ירוס .4
.םיבצעה תא תואיצומ ןה ימ לע הז םהמ


,ןטוב
,הנטק ארקנ תנבה
...לובליבב הלודג הנבהו
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/02 17:01
ןטוב :תאמ
ךתוניינעתה לע הדות תמאבל הבוגתב
תאז לבא ,הלעמל סומינונאש המש ץפק ןיאמ גשומ יל ןיא
.ןטוב התייה
ןטובל וביגה
 
 
1/10/02 20:51
וניהולא םייתש :תאמ
ךתוניינעתה לע הדות תמאבל הבוגתב
אל הז בורה םה הלש םיטדנמה 4 לע הרותה תודהיש רמול
,םינש ינפל ,םעפ .יערד תיבמ תיעוצקמ תויחופיק הז לשכ
המ לע היה ,הרותה תודהימ קלח ויה םייתדה םידרפסהשכ
.הרותה תודהימ העברא יפ הלודג הגלפמ איה סש .רבדל
הווש יזנכשאש ךש ברה ומכ תבשוח אל תאש הווקמ ינאו
האתוה תודהי הטושפ הקיטמתיראב זאו םיגרפס 10 דיגנ
.םיידרפס םיטדנמ 40 הווש
וז .ןטק אל יתד רוביצ םע תינוליח ריע איה הווקת חתפו
.תונושמ תולפכה םש שי בוש ,ןכ םא אלא .תיתד ריע הניא
םילהת .הרואנ תויהל הסנמש הנטק תינעזג הז תמאב תאש המ
םע וז ךיילע המקש לזמ .םיטועימל םויפואו םינומהל
.םינטובה
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
30/9/02 6:52
אל ר"ד :תאמ
תרתוכ יל ןיאל הבוגתב
ינזואו הכונח תוביבל הז ,אבא תיב הז תרוסמ .תרוסמ ומכ ןיא
.בלה תא תממחמש הלימ תאז תרוסמ .תורנ םע תבש תוליל הז ,ןמה


,בלחו רשב לע דיפקמ דימת אל םג ינא .תבש רמוש אל ינא ,ןוכנ
םג ,בוט) ייתפש תא רידמ ןיטולחל אל ינא םיה תוריפמ םג םצעבו
םג ,השעמל .(הז תא יתרמא ,ונ .םימעפל םעוט ינא ריזח
החוראה - (הרשע-עברא ליגמ) םינש המכ יתמצ אל רבכ רופיכ-םויב
לבא ,בהוא דואמ ינא ללפתהל .תברצ יל השוע דימת םוצה ירחאש
לכ הלעמלמ ונל וביתכהש הלא ,תוליגרה תוליפתה תא אלש ןוכנ
תוליפת ללפתמ ינא .לאה תבהא תא ודביא ןמזמ רבכש םישנא ינימ
ןימאמ ינא יכ ,הנווכ תואלמו תויתימאו תוישיא תוליפת ,ילש
ןכלו ,תרוסמה תא בהואו םיהולאב ןימאמ .לודג ןימאמ .םיהולאב
ךישמהל ןאכ גאודש ימ שיש בוטש ןימאמ ינא יכ ,ס"ש עיבצמ ינא
.תרוסמה תא קזחלו
אל ר"דל וביגה
 
 
1/10/02 3:04
רמת :תאמ
תרוסמ דעב ינא םגל הבוגתב
לכש ,תאזה תרתוימה הגלפמל עיבצהל םילגוסמ םישנא ךיא
.ידרחה םייחה חרוא תא ונילע תופכל ודעונ היתולועפ
הלולעש הגלפמל חוכ ןתונ התאש םעפ תבשח םאה :רקי אל 'רד
לכות אלש הארנכ ???לוכאל המו שובלל המ ונילע תופכלו קקוחל
.החוכ תא לידגת ס"ש םא ריזחו ירמלק ,ספמירש לוכאלו ךישמהל
,ופט ופט ופט ,הסמח הסמחו !וזה הגלפמה תא לובסל הלוכי אל
.הברהב דרי הלש םיטדנמה 'סמש הכירעמ ינא תואבה תוריחבב
תא זבזבלמ ץוחש ואר רבכ (םידרחהמ ץוח ןבומכ) הלש םירחובה
תוחפשמל תואבצק לעו תידרחה ךוניחה תשר לע רוביצה יפסכ
ותואש יתרבחה םוחתב אל יאדו .רבד ושע אל םה ,םידלי תובורמ
.םלגד לע וטרח םה
רמתל וביגה
 
 
1/10/02 20:56
וניהולא םייתש :תאמ
יתניבמ בגשנ טושפל הבוגתב
םילייחש םלועל התליג סש .הניבמ אל תא םולכ ,תאש םיאור
,ליגר יל"הצ םוסחמב םיגרהנ אלא הרות לש הלהואב םיתמ אלש
.תוזוזמה ללגב םירחאהו .תולייחה לש תוצירפה ללגב םיתמ
הצורפ וזיא ללגב םידליה לכ ותמ םינובה שגפמב תבכרבו
אל תא םולכ .האור תא .התדינ תעב ןלציל אנמחר הבכשש
.הניבמ
,וניהולא סש !!!!תרוסמ יהמ יניבתו רוטקוד ייהת דחא םוי
.דעו םלועל ונחישמ יערד
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
2/10/02 2:35
רמת :תאמ
יתניבמ בגשנ טושפל הבוגתב
תלדתשמ ארונ ינאש בל םישו הדמחנ הבוגת ,דוג
...תלדתשמ תמאב...ךייחל
!יל השק ךייחל וליפאש יתוא םינבצעמ כ"כ ס"ש לבא
רמתל וביגה
 
 
2/10/02 21:16
וניהולא םייתש :תאמ
:(-ל הבוגתב
ול ץורפי אלש באכב תכייחמ תאש תעב ילדתשה השקבב
ןינינצל היהי ,ךלוק ,ןכ םאש .םימת הש ומכ קוחצ
סחו הלילח זאו .(הוורע ,ןוכנ) השאב לוק .םהיניעב
ירזינבו םיתתימו התימל הרישי תיארחא ךמצע תא יאצמת
8,000) הנחוא רשא לש ןולמה יתב תונובשח תא ךל עקתי
.עברא לעו ,הרתנפ ומכ .טקשב טקשב .והז זא (סשלב ח"ש
!!!?הא
וניהולא םייתשל וביגה
 
 
21/1/03 18:15
:תאמ
ילדתשה קר :(-ל הבוגתב
ff
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/03 22:15
ןורשה תלצבח :תאמ
ילדתשה קר :(-ל הבוגתב
הבוגת אלל
ןורשה תלצבחל וביגה
 
29/9/02 23:26
יש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תולצנתה דוע
ישל וביגה
 
 
30/9/02 1:47
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?קוידב תולצנתה המ לע .א
ינא .ךפהל .ןיממ הבהא תקתנמ אל ינא .הבהאה גשומ יבגל .ב
תטלחומ תועמשמ ינימ טקאל הקינעמ ינאש עגרב אקוודש תבשוח
.שגרל םלש רוביחב רבחתמ אוה זא ,השודק וליפאו
איה הבהאש תבשוח ןיידע ינא (..תויסוד םג,םלוכ תא ספות שטיק)
ףא לע תיתרבח תויצנבנוקמ יתעדל תקתונמ איה .הרקמ לכב הבהא
.םיבר םירשקהמ תעפשומ איהש
טילחת 17 ליגב אשנת איהש ךכל הכנוחש תידרח הרענש ינויגה
ילוא רז .הבהא לש גוס הז םג .הל וכדישש רוחבה תא תבהוא איהש
איה ,יעדמו יעמשמ דח גשומ אל איה הבהאה .םייק לבא ילו ךל
.הזב תעגל אל יתפדעה ןכלו תיטקרטסבא ,תלפרועמ ,תיללכ
.יתעדל ינדיחיו ילאודיבדניא ארונ הז
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
30/9/02 16:15
תיזפ :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?תויולצנתה ץימב ךידי ףטוש :תיטגולופא המינ
גרדש ,תיבגאו הננאש הטירגרמל גרדש
:-)
תיזפל וביגה
 
30/9/02 0:32
הבושתב תרזוח :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
...הלעמ עדימל ףיסוהל המ יל ןיא
(-:הבושת לבקל חמשאש קר
הבושתב תרזוחל וביגה
 
30/9/02 4:44
Le Parisien :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
"Nothing frightens me more than religion at my door"
(Hanky Panky No How - John Cale - "Paris 1919")
Le Parisienל וביגה
 
30/9/02 7:50
ינד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
!!!!!!!!!!!עובירב הטרח הז ??אה ,קומע עמשנ
חלו בלב םח םהל השוע תרוסמ ,הז תא םהל השוע תדהש הלא לכל
םתא קוידב המ .קאפיכ-ףיכה לעו תואירבל םכל היהיש ,םינותחתב
?תרוסמהו תדהמ םהל תפכ' אלש הלאמ םיצור
וא ,הבושח ךכ לכ תרוסמהש ונתוא ענכשל םכל ףוחד ךכ לכ המ
אל" :אשונה לע התיא יתרבידש יהשימ לש תושפוטמה היתולימב
."הזכ רק יל הארנ הז םזיאתא ,תעדוי
????םח המו רק המ יל ידיגתש ללכב תא ימ המל
ידוהיה לכואה ,םינבצעמה םירישה ,הרותה ירפסב תושלפתהה ,המ
???????םוח ךיניעב הז ,ןחלושה לע תוקיפדה ,ינונמשה
ONE MAN'S FUN IS ANOTHER'S HELL :ינממ םימכח ורמא רבכ
.ליחכי םכפוצרפש דע רופיכ םויב ומוצ .םכלש תרוסמה תא וחק ,וחק
הז םא תסנכה תיבב תבש תבשו םוי םוי תוליפתב תחתה תא וענענת
."םוח"ו רשוא םכל םרוג
!!!תרוסמ הצור אל !!תד הצור אל !טקשב יתוא ובזעת קר
המכו יל אבש יתמ ,יל אבש ךיא קוידב ילש םייחה תא רוחבל הצור
.יל אבש
טילחהל יל ונת ,םייפתכה לע שארו ישפוח ןוצר םע שונא ןב ינא
.תויחל הצור ינא ךיא דבל לזאזעל
קידצה אצמי דיימו הפה תא חתפת קר :הזה קופדה םלועב הז הככ
איקת וא התיא קנחיתש דע ,ולש "תמא"ה תא ךנורגל ףוחדל חרטיש
.וילע התוא
.ילשמ תמא יל שי .םכלש "תמא"ה תא הצור אל
:םותחה לע
טסיאתא
ינדל וביגה
 
 
30/9/02 13:29
ןומרע תידיע :תאמ
םכל הרסחה תימינפה תוננובתהה תא םכלוכל קינעי ההדובל הבוגתב
,שארל תרוסמ ךל ףוחדל הסינ אל דחא ףא .עגרהל ,ייה ייה ייה
,וליחכתש דע ומוצ" ?הלודגה האנשה המל .םינותחתל וא בלל
תמזגהש בשוח אל התא ,"תחתה תא וענענת ,םכלש םירפסב ושלפתת
?תצק
תינאריא הרענ ומכ ךושח לבא טסיאתא ילוא ,דובכה לכ םע
.בטיה תכנוחמו תינתייצ
תינלבוס ינא .דחא ףאל קיזי אל םדא אוה רשאב םדאל דובכ תצק
לכואש הארנכ .רחאב עגופ אל אוה דוע לכ גהנמו הנומא לכ יפלכ
.ער שממ שממ ךל השוע ינונמש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 9:12
ינד :תאמ
...קומע םושנלל הבוגתב
יפלכ אלו ךיפלכ תנווכמ התייה אל הבוגתה ,תידיע יתריקי אל
הדבכ ןבא תדרוה תניחבב התייה ילש הבוגתה .יפיצפס םדא
יחה טסיאתא םדא יתויה ףקותמ ילע תצבורה הקיעמ ןבא ,הזחהמ
ללגב םג ,הטעומ אל תיתד הייפכ הנשי הבש תינרמש הנידמב
יאשר ומצע תא שיגרמ םדא לכ הבש תילארשיה "תויקבחס"ה
ךכל תגלפומ המהדתב ביגהל וא בלעיהלו םייטרפה ייחב ברעתהל
רחאו .רופיכ םויב םצ אל וא תבשב עסונ ,רשכ אל לכוא ינאש
."ילע םימחרמ םה"ש יל רמול הברה םתפצוחב דוע ךכ
?וזה הנידמב והשימ דבכמ והשימ ?דובכ הזיא ?דובכ
:ריהבאו ביחרא ,יתבתכש המ תא תנבה אל טושפ ,אלש ןוויכמ
תררועמ אל םתנומא דוע לכ םייתד םע הייעב םוש יל ןיא
םעהמ %50-כ לש םתנומא ,תושעל המ ,עגרכו .ייח לע טקפמיא
יל הקיצמ .ילש שפוחה תא הליבגמ .לובסל יל תמרוג הזה
"ןיבמ אל"ש "ןכסמ" לאכ ילא תסחייתמ .תוינדרוט תולאשב
.ילוכו ילוכו רופיכ םויב רצוע ,םש תצקו ןאכ תצק ילע הפוכו
םשוביש .םייתדו םינימאמ םישנא שיש הז םע הייעב םוש יל ןיא
.םהל
אלה לע םיפוכ אל םינימאמה םישנאה הפוריאב וא ב"הראב המל
תא םיתיבשמ אל המל ?לשמל ,ןושאר םויב עוסל אל םינימאמ
לכואה יתב בורב ,םיליבגמ אל המל ?תירוביצה הרובחתה
לע םילבוקמה ,דבלב םימיוסמ םיגוסל םילכאמה תא ,םיירוביצה
אל ולא תומוקמב םילודגה םיטקרמרפוסה לכב המל ?םינימאמה
לע םילבוקמ אלש םימיוסמ ןוזמ ירצומ תיינק םיענומ
טלחומ רצוע הליטמ הזה םלועב היופש הנידמ וזיא ?םינימאמה
לכוא וא ובכרב עסונש ימ ובש ,הנשב דחא םוי היבשות לע
"ןודינ" ןימאמ אלש ימ םגש ?תוומבו הליקסב ןכתסמ היסהרפב
?וליפא היזיוולט ירודיש אלל ,ותיבב תבשלו ריסא תויהל
רבד וניינעש ,באב 'טב "ימואל לבא ינימ" ןיעמ ונשי המל
???םינש יפלא ינפל הרקש
יתוא ןיינעמה ,שדקמה תיבש הזמ לובסל ךירצ ינא לזאזעל המל
תפכ' המ ?םינדיעו ןדיע ינפל ברח ,תוחפ וליפאו דקתשאד גלשכ
??ילע תופכל המל .ולבאתתו ומוצת ,לבאתהלו םוצל םיצור ?יל
המרב הדירי הנה ךלש שרופמב תישיאה הבלעהה ,תאז תמועל
.רחא רבד לכמ רתוי תבתוכה לע הדיעמו תשרופמו הרורב הרוצב
לש תורבטצה יתאטיב אלא יטרפ ןפואב םדא ףא יתשפכה אל ינא
.ונממ םירזגנה םיפיטואירטסהו םיוסמ רזגמ יפלכ הקעומ
המכמ עבונ וזה הנידמב האור ינאש ידיחיה ךשוחה ?ךושח
,הכושח תכפוהו תכלוהש ,תידוהיה תדה :םייתד םבורו ,םימרוג
,תימלסומה תדה ;הנשל הנשמ תינסרודו תינעזג ,תיביטימירפ
התוירזכאב הילע הלוע ףאו תלטובמ יתלב החלצהב הב הרחתמש
אל הדימ תודהיל םג יכ םא ) ;םירזל תרשפתמ יתלבה התאנשבו
תדהמ ונניאש ימ לכ יפלכ תונעזגו היבופונסק לש הטעומ
תותיחשב רבודמ ,יתד ונניא אוה ישילשה רבדהו .( הנוכנה
םיאקיטילופה ,הבוט הקלח לכ הב התיחשמו הרבחה יבחרב השופה
.וכו וכו ,חונהו דפורמה םבשוממ ץוח םולכ םתוא ןיינעמ אלש
BE JUDGED YOURSELF :ןושלה וזב תרמואה תמסרופמ הרמא הנשי
םיטפושו "וטפש"ש המכ ,וה וה והו . JUDGE NOT LEST YE
לע "טפשמ ינימ"ל ןאכ דמוע ינא םוי םוי ,וזה הנידמב ,יתוא
.הנולבשל םיאתמ ינניאש ךכ
ךרדב לבא .גירחו הנושש ימל םישק םה םייחה ,תושעל המ ,ןכ
.תויחל ךיא יל וביתכיש ןכומ אלו רשפתהל ןכומ אל ינא ייח
המרב תובלעהב תיתימא המר-תתל תשלג יתעדל ,תידיע ,בושו
.ךביל תמושתל .תישיאה
ינדל וביגה
 
 
1/10/02 10:39
הלאירא :תאמ
...קומע םושנלל הבוגתב
תטלחומ הדרפה שיש ינפמ איה םתעד תא םיפוכ םניא םייתד
.הנידמו תד ןיב


.םיאניתשלפה םע םולש היהיש ירחא הינש ?ונלצא
.יפט
הלאיראל וביגה
 
 
1/10/02 10:50
ןומרע תידיע :תאמ
...קומע םושנלל הבוגתב
ךב עוגפל הנווכ םוש ןאכ התייה אל ,יריקי ינד ,לכ םדוק
התאש ךכל תנווכתה שממ אל התא םגש החינמ ינא .ישיא ןפואב
תבשוח ןיידע ינא .םוצה םותב הליחכמ יתוא תוארל ןיינועמ
,םיכושח םייוטיבב שמתשמו רואנכ ומצע תא רידגמש םדאש
רצ אוה םימיוסמ םיגהנמו תוברת ,תרוסמ לכו לכמ לטבמו
ינאש ,יטרפ עגר ,ילש הליפתה םא .תלטובמ אל הדימב םיקפוא
אלא יל ןיא יליווא תחת עונענכ ךינעב תספתנ ותוא תשדקמ
ןכומ וניאו ויתוסיפתב עבוקמש םדא ילומ בצינש בושחל
ינא .םיהולאב ,רמאנ ,ןימאמ וא ונממ הנושש ימ לובסל
ינא ןיידע ,םאלסיאה תונורקעב הנימאמ אל ,ןבומכ,לשמל
םימאלסיאה םינימאמה לש םתליפת תא הלילח ראתל אל דיפקא
רבשיש דע ווחתשת" הלק היגולאנא ךורענ םא ,לשמל ,רמולו
יאוולה ,םכלש תופחיהו תוחירסמה םיילגרה םע םתא ,בגה םכל
דוע הזו ?אל ער עמשנ "'וכו 'וכו םכתא קונחת החבסמהו
,תד לכ יבגל הככ ךישמהל יתלוכי .תקולחמב היונש תד יבגל
,ךילא דוגינב ,ינא לבא .יל הרזש תוברתו הדע ,הצובק
,האנש יפטונ םייוטיבמ תענמנ ,ינרדומו יברעמ רואנ טסיאתא
רואת הז ,בגא הכושח תינאריא הרענ .םיבילעמו םיינוציק
ינא תוחיתפו תונלבוסל יתכנוחו רחאמ .ןובלע אל .בצמ
ינאש הדיחיה הללכהה).תונכוסמו תוינוציק תוללכהמ תרהזנ
תמאב ןורחאה טנלו'צה ,ידוהיה לכואה יבגל איה לבקל הנכומ
(..בוט יל השע אל
אל .הככ טושפ .תיתד היפכ דגנ ינא .תיתדה היפכה יבגל
שלפתת ,ריזח לכאת ,םיטרס הארת ,תבשב עסית םא יל עירפמ
'וכו (??ןוכנ ער עמשנ -הלוז היצקובורפ) ךלש םיקטוקסידב
.'וכו
אשונ .ןישוריגו ןיאושינ יניינעב איה הדחיה תויתייעבה
תינורקע היעב יל שי ןאכ םגו שיגרו יתייעב ,תיתכלה בכרומ
.היפכ םע
ןכרדכ בלעהל .תאז לכב ךל שי הקזח תידוהי הקיזש האור ינא
.בלעת לא .יפוי עדוי התא 'סמאמ עשידיי ראשו תו'זיג לש
.ישיא אל תמאב הז
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 13:21
ינד :תאמ
...ישיא רבד םושל הבוגתב
?החלוס .יקוא


,תידוהיה הליפתה תרוצ לבא ,ךל רמול יל רצ ,א"ד
....ב"ויכו ,תירצונה ,תימלסומה
תויביטימירפו תויליווא יל תוארנ ,רעצמה הברמל ,ןלוכ
...הדימה התואב


ינא ירהש ,תישיא הז תא יחקת לא ,ןבומכ לבא
(.....ונילע אל ופט ופט ) הזכש טסיאתא-רפוכ
ינדל וביגה
 
 
1/10/02 0:28
שודנד :תאמ
םכל הרסחה תימינפה תוננובתהה תא םכלוכל קינעי ההדובל הבוגתב
:)
שודנדל וביגה
 
 
1/10/02 17:32
ןומרע תידיע :תאמ
...ינד ךל הפיל הבוגתב
.םלוש השענ .תרז שיגת ,הללאי


.הפ ונל היהנ סויפ וצ ,הלאוו
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 17:42
שודנד :תאמ
...ינד ךל הפיל הבוגתב
.זגורב ונחנאש בל יתמש אל ללכב .תידיע


.תב ינאש יארת תיאצחל תחתמ יציצת םא ...הזמצוחו


:)
שודנדל וביגה
 
 
19/8/04 13:28
ישונא :תאמ
םכל הרסחה תימינפה תוננובתהה תא םכלוכל קינעי ההדובל הבוגתב
תומלגתהו הליעגמ . תיתוברת הניא וזכ הבוגת םימיכסמ אל םא םג
. תוימהבהו תונרמוחה
תימצע האנש לוכא אוהש ימ קר הז ? ול בוט והשימש ךל באוכ המ
ףוחד ישפנ לופיטל קוקזו איק ררחשמ
לש םלועב היח ? ךתוא בייח לוכי והשימ. ךלש םייחה תא ייחת
םיבייוא
ןוימדה ירפ םיאנושו
ישונאל וביגה
 
30/9/02 12:07
יל :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ןיבהל ,קמועל רתוי ותוא רוקחל הצור יתיהש אשונ ,ןיינעמ רמאמ
תיפיכ הביתכ .הריעצה היתדה השאה לש תוינימה תשיפתו תוינימה תא
םיבתוכ םע תובורק םיתיעל הרוקש יפכ םזינוגטנא תררועמ אלו
ידרח-יתדה רזגמהמ
ילל וביגה
 
 
1/10/02 1:26
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.ידרחה רזגמהמ אל ןבומכ ינא ,תישאר
.ינא אל .תכרעמה הנתנ רמאמה תרתוכ תא -םלוכל הרהבה תעכו
.רמאמה לש הפוצמה ונכותל רשאב לובלבה עבונ ןאכמ ילוא
.םייתד לש סקס לע אל אוה רמאמה לבא םינומהה תא בזכאל יל רצ
ןומרע תידיעל וביגה
 
30/9/02 12:40
הננב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ינא ) הנורחאה תרתוכה תת תחתש תואקספה תא בוש וארקת -הרהבה
איה תודהי" ,"תבש ארקנש םיהדמה טפסנוקה" :(המלש הנומאב ןימאמ
?יאכרא אל ?רתוימ אל .דועו דועו ,"האלפומ תד
רזגמב ,לשמל ,םיטייד דניילבה לע ונעמש ונלוכ :רמאמה ראש יבגלו
ךותב תויוטבלתהב דקמתהלו זכרתהל היה בטומש התייה יתנווכ .יתדה
תיגולופורתנא לוכיבכה הגצהב תוחפו ,לשמל ,טייד דניילבה
?הפ עשורמ המ ,רזגמה לש תעשעמשמ
הננבל וביגה
 
 
30/9/02 14:21
אקניברא :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?ךלשמ הנוש הז םא הנימאמ איהש המ רמול הל רוסא ,תרמוא תאז
והשמ רמול רוסא דחא ףאל - םיכסמ ינא ,בגא .טפסנוק לש יפוי
.ןבומכ ,קדוצ ינא יכ .ותיא םיכסמ אל ינאש
אקניבראל וביגה
 
 
1/10/02 11:12
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.והשמ והשמ התאו ,ךלש הנגהה וק ירחא תבקוע ינא ,אקניברא


?ךילמואלב תלעת דיל הככ שגפנש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
2/10/02 14:59
אקניברא :תאמ
...והשמ התאל הבוגתב
.הלימ ףא יתנבה אל ?ףוסב וזה הנושמה הרושה וז המ לבא
אקניבראל וביגה
 
 
2/10/02 18:07
ןומרע תידיע :תאמ
האמחמה לע הדותל הבוגתב
...ןושיק לש םיטרס
(..ךילמואלב תלעת ,אקניברא)
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
3/10/02 1:22
אקניברא :תאמ
האמחמה לע הדותל הבוגתב
ילוא ,תועמשמ םוש והשמל ןיאש הארנ םא - לכשה רסומ
תא יתיאר אל ימימ ,בגא .ול ןיא תמאבש ללגב הז
טרס רשאמ ותיא םירופיס רתוי הברה שי לבא ,"אקניברא"
.(תוניצרב ."הלסוי" ונממ ושע תינמרגל םוגרתבו)
אקניבראל וביגה
 
30/9/02 13:36
הנור :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
םירחא וא הלאכ םיחוכיוול סנכהל ילבמ
(... םויה חוכ יל ןיא טושפ)
ךלש רמאמהמ דואמ יתנהנש קר רמוא
עשעשמ ףאו ןיינעמ חלוק הזכ רמאמ יתארק אל ןמזמ


תיטסיאתא ינא
הפי תבתוכ תאו
הנורל וביגה
 
30/9/02 14:39
מ"עב םייגולויצוס םירקחמ אקניברא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
:יללכ ןפואב ןאכ שי תובוגת יגוס שולש
הסינכמו רואנה ונרתאל הלש ףאה תא תבחות תיתד םואתפ המ .א
.'וכו ,ךשוח תוחור
.יראזיב יוצר !סקס םיצור !סקסה ליבשב ונאב ?סקסה הפיא .ב
.תובוגתה ראש .ג


?רופיסה לכב תבתוכה לש הניינע המו
,רוביצ גצייל הסנמ איהש עגרמ .והשמ גצייל הבנמ איה ,לכ םדוק
םימכח המכ לש ללוכ ,םיחטבומ םיטשוקירה ,ותוא ריבסהל וליפא וא
.יקציבר רזעיבאל ךש ברה ןיב לידבהל םיעדוי אל וליפאש םימכוחמ
הריקס תושעל הסנמ אלו ,תיתד הננבכ היתויווח לע תבתוכ התיה ול
ןאכ .דקוממ רתוי אצוי היה רמאמהש םשור יל שי ,תיגולופורתנא
.ידמ הבר תוריהמב םיאשונ ןיב ץפקמ אוה
."םתא"ו "ונחנא" שי ,"ינא" ןיא תד יניינעב ,עודיש יפכ ,תינש
אל םימעפלש דע ,ולש הצובקה תא תיטמוטוא גציימ ינוליחו יתד לכ
.תובוגתהמ קלח דוע ריבסמ הז .הרוחאמ םש םדא ינב םג שיש םיאור
סקס לע רמאמב רבודמ וליאכ החנהל תמרוג תמאב תרתוכה ,תישילש
םייק אל הז ,תבתוכה ירבדל תוחפל .תיתדה הרבחב יאושינ-םורט
.תרתוכל הברה רושק אל רמאמה ןכות ;אליממ ידמ רתוי
תודהיה לש תוחנהה תכרעמ ,ןוכנ ןיבמ ינא םא :תיעיברו
הנוש לבא ,קישהל הלוכי יברעמה םזילרבילה לשו תיסקודותרואה
אלפ אל ,הליפת סולפ םזילרביל איה תודהיה םא .חתפמ תודוקנ המכב
תא םאות אלש המ לכ זא יכ - הננגמ תדמעב היהת תבתוכהש
ריכמ ינאש םייתד הברה לבא .רגפמ םלועל אוה ילש םזילרבילה
,לשמל ,רחמ דע ונעטיו ,תיברעמה ךרדל הנוילע םכרד תא םיאור
םלועהשו ,אל-ותו טקייבוא לש אוה תיברעמה הרבחב השיאה דמעמש
ריכזמש המ ,רכש %70) םירחא ךרד המצע תא רידגתש שרוד יברעמה
שפשפל תונווכ יל ןיא ;המגוד וז .(ןקתל המ דוע ונל שי .יל
םינועיטה תאאל םגו ,םעפ-יא יתעמשש ןועיט לכ ףולשלו ןורכזב
.הלעמל ןאכ םקלחב םיאצמנש ,םיידגנה
תועצמאב המצע תא קידצהל הסנמ תבתוכה המל המת ינא ,ןפוא לכב
"אילפהל םיישונא םייח" םא .הקלחב קר הלשל הקישמש םיכרע תכרעמ
ךל אצוי המ ,םיצוליאו םייוניש הצקמ םע םיינוליח םייח השעמל םה
תכרעמ איה םאה ?תוכרבו תוליפתל תלבגומ ךלש תויתדה םאה ?הזמ
?תללוכ איה המ תא ,ןכ םאו ?תללוכ
,תוינוליחה אוה לאידיאה םא לבא .רדסב ,הנוש תכרעמ םא
םג תאש הזמ ונל תפכא המ ,תינוליח תוישונא איה "תוישונא"הו
?והשמל יטנוולר הז םאה ?תללפתמ
.'םלש יתד ידוהי םלוע יל שי' תרמוא תא ,הנורחאה הקספב ,זאו
םיעונלוקה ידקופמ יצח םילשוריבש הז תא !ותוא יגיצת זא ?ונ
.הדות ,עדוי רבכ ינא םייתד םה תוגצההו
מ"עב םייגולויצוס םירקחמ אקניבראל וביגה
 
 
1/10/02 13:07
ןומרע תידיע :תאמ
רמאמל תחתמל הבוגתב
התא .הנגהה וק לע הלעמל ךל יתאמחה רבכ .אקניברא ,ער אל
.ץיצהל ןמזומ
תספתנ ,בורל ,תויתדה ."םיישונא םייח" היגולונימרטה יבגל
אל ינאו) רתוי יצרא והשמכ ,התמועל תוינליחה .ינחור והשמכ
םה ילש םייחה (אל שממ .תוינחור תרדענ איה תוינוליחש תנעוט
ךא תיצראה ותולהנתה תניחבמ ירלוקס אוה םהלש םוי םויהש םייח
תילרודצורפ םג ,ןוכנ .תללוכ תכרעמ וז .הנומאה תדוצמ ,וילעמ
לאידיאה .תינחורו תישגר םג לבא (..תוקרי ראשו תוכרב תוליפת)
.ךמצע םע םלש תויהל ,יניעב ,אוה לאידיאה .תוינוליח אל אוה
.הפיאשה וז


הז ?תעדל הצור התא קוידב המ .ןומה ללוכ הז "םלש ידוהי םלוע"
הסיפת לש תושבגתה ךרד רובע ימוימויה םייחה חרואב ליחתמ
הרכהו לארשי םע לש הירוטסהה םע תורכה ,תמיוסמ תיגולואת
.לאגאש.רלדניש תמישר .תבש ברע .הליפת .ך"נת הז .התובישחב
ינא .'וכו 'וכו םיק"רומ ."ףסכה שגמ" .ם"במר .תוינגפוס.ןונגע
.הככ עמשהל ילחתמ רבכ הז .תיתאשילק תויהל תדחופ תצק
.חמשא ינא ,יפיצפס רתוי תויהל לכות םא
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 15:21
אקניברא :תאמ
רמאמל תחתמל הבוגתב
הווש הארנכ םהמ דחא לכש םיאשונ המכ תוסכל תיסינ דחא רמאמב
.רמול יתיצר המ הז .ומצע ינפב רמאמ
אקניבראל וביגה
 
 
1/10/02 17:35
ןומרע תידיע :תאמ
:הרצקבל הבוגתב
.יריקי ,תונלבסב רזאה
ןומרע תידיעל וביגה
 
30/9/02 22:44
רבג דוע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
(תובוגת 12 דוע) ןטק ץמאמ דוע המידק ...ונ
"סומלופה יררועמ 100 תמישר"ב "ונחנא"ו
(-: ... "תוננב" לש
רבג דועל וביגה
 
 
30/9/02 23:41
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל לעמל הבוגתב
(-: ?תובוגת ג"ירת לע םכתעד המ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
1/10/02 0:05
ןטוב :תאמ
תובוגת ג''ירתל הבוגתב
?תירבעב הז המכ


:-)
ןטובל וביגה
 
 
1/10/02 1:18
ןומרע תידיע :תאמ
?תובוגת ג''ירתל הבוגתב
(: ...."תצצומל ךירדמה" רשאמ רתוי .613
ןומרע תידיעל וביגה
 
1/10/02 0:15
רבעשל היתד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,םלוכל םולש


.ררועש תוברה תובוגתה לכ תאו ןיינעמה רמאמה תא יתארק
יתייה ירבעבו רחאמ האירקה תעב יתוא ףטש היגלטסונ לש לג ,תידיע
תראיתש יפכ םייתדה ייחב ןויצ תודוקנ/םיבלשה לכ תא יתרבעו היתד
!חלוקו הפי ,קייודמ ןפואב
.עגרל תמאב היה הז לבא .יתעגעגתה ףא עגרל
ריבעהש טטרל ,ימואלה תורישה ,"םיזילעה ןליא רב ימי"ל יתעגעגתה
תונבו םינבל תופתושמה תולועפה ךלהמב םינבה םע שגפמה ונב
םיינוכיתה יידומיל תונש עבראלו "אביקע ינב" רעונה תעונתב
("תוקזחתה") םינוירימסל ,(ןהבש תרחבומה) אביקע ינב תנפלואב
.'וכו ,הרפועב


תוחיתפהמ םג .תידיע ךייתובוגתמו ,תויניצהמ ,חוסינהמ יתינהנ
רבעמ תילעתהו תיאמצע הבישח ךמצעל תצמיא יכ הדיעמ טלחהבש
.תאצמנ תא הב הרבחה לש תיתסיפתה תועבוקמל
.ךתנומא םע .ךכרד םע המלש תא יכ לע ךרובע ינא החמש


...הרהמב עווג םיעוגעגה ףטש - יל רשאב
םויכו (יתדה ייח חרוא תא יתשטנ) הלאשב "יתאצי" םייתנשכ ינפל
.הנוש .רחא םייח חרוא תמייקמ ינא


רסוחמ ,תויניטורהו תוקיעמה תותבשהמ ,םישקונה םיללכהמ הדילסה
םיסקטה ,תונרמשה ,לאלו תדל הדיגסה ,םירוסיאו םילבגה - שפוחה
,תדהמ עבונה םזיניבושה ,רזגמהמ קלח לש תויטנאפה ,םינשוימה
.רחא םוקמל יתוא וליבוה ולא לכ - תיתרבחה תועיבצה
.יתבשחמו יתוגהנתה ,יתסיפת יונישל


אללש תינוציקה תונרמשהו תיתרבחה תועיבצה יל עירפה לכמ רתוי
.המודק - תרחא הפוקת תמלוה קפס
ברקב בשחת היאושינ םרט ןימ יסחי תמייקמה תיתד תב- תואמגוד
הביבס ופחרי חצנל בוטה הרקמבו ,ערה הרקמב "הצורפ"כ רזגמה
...."םתכוי המשו" תוילילש תועומש
לש "בוטה םמש" ...השעיי אלש רבד - הנותח םרט רבח םע םירוגמ
!םיאטוח - ןיטולחל ילילש רשקהב הלעוי חצנל גוזה ינב


תיתימא הנומא ךותמ םייקתמ בוטה הרקמב - םישנל שארה יוסיכ
ןיעמ - יתרבח למסכ וא "לעבה לש ונוצר הז"ש םושמ ערה הרקמבו
תויתד םישנ תוארל ןתינ ןכל) !"האושנ ינירה " יבמופב הרהצה
יוסיכל ץוחמ ןרעש לע טעמכ רשאכ שאר יוסיכ תושבוחה תואושנ
...שארה


,תוליפת ,תודועס 3 .תוחפל יתוא ....ףוריטב תוממעשמ - תותבש
תסנכ תיב .... הליהק/החפשמ/םירבח םע תושיגפ/ךשוממ חוריא
.םכתסמ הז הזב .םיילגר םילויטו
תשגרה ,הבוט הריווא שי ,עיגרמ ,דמחנ הז םיתיעל ,ןוכנ זא
תאז תושעל לבא ....םיירויצ םירואית הנהכו הנהכ דועו "השודק"
.ותעדמ םדא איצוהל רתוהו יד הז םייחה לכ ךשמב תבש רחא תבש
ןיעמ) תועש 24-ל תוחפל ךתוא בבוסה םלועהמ ,היצזיליויצהמ קותינ
.(השחמה ךרוצל - "ןטק רופיכ םוי"


.םישנאו תותד ,םימע ,תולובג הצוחו ההז טלחהב הבהאה ,תידיע ןכא
רמולכ הבהאה לש ישפוח יוטיבל םוקמ ןיא םיאושנ םכניא דוע לכ ךא
תמאבו םיילרביל גוזה ינב ןכאו הדימב .סקס .ןימ יסחי םויק
תוקידא ,תואנקב רמשנ רבדהש ירה ,םהיאושינ םרט םתבהא תא םיאטבמ
..."םדוס ףולדי" המש ,דחפו


ותנומאב שיא" ירה .ביגהל ךרוצ השח ינא עודמ גשומ יל ןיא ,תמאה
."היחי
םלועב רושקה לכ תא ילש היארה תיוזב ףתשלו רפסל ךרוצ השח םתס
.תיביטקייבוסו תיטרפ טלחהב איהש ,ילש תישיאה היווחה ךותמ הז
ייבגל םיעונכשהו תויוחצנתהה ,םיחוכיווה לכב םעט האור ינניא
אוה בושחה .(םיינוליח - םייתד) םיכרדה תחא תותימא/תונוכנ
תועיד תא דחאה דבכנ ,םירשואמ ,ונימצע םע םימלש היהנ ונלוכש
.תויחל ןתינו ,הייחנ .ינשה


.בוט קר היהיש


הדות
ינא
רבעשל היתדל וביגה
 
 
1/10/02 1:16
ןומרע תידיע :תאמ
...תרחא תצק תיוזל הבוגתב
?המ רכומ עמשנ
תוחפ הז ילואש המכ .הנימאמ ינא הזב ,ףוסב יתנייצש ומכ ,יארת
?הז לע רתוול הלוכי ינא ךיא ,חונ
ןומרע תידיעל וביגה
 
1/10/02 12:34
השיא םתס :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
טוהרו ןיינעמ ,עשעשמ אלפנ בותכ .חבשלו ליחתהל יתיצר לכ םדוק
.אילפהל
.עיתפמ - ןאכ הלגתמש םייחה ןונגסל עגונב
,הרות ומכ םיביכרמ םנשי םנמא תודהיב - הנורחאה הקסיפה ןיינעב
םזינבוש ,תורעב ,תוירזכא הברה םג לבא םידסח תולימגו הדובע
...דחוימב םיבבושמ אל םיביכרמ דועו
לע הדימלל םיהולאב הנומא ןיב המ הניבמ אל תישיא ינא הזמ ץוח
לכו) תדהש יל הארנ תישיא .(יניע תא ריאהל ילכות ילוא) ךמצע
איה הלש הדיחיה היצקנופהש תעשורמ תונגראתה לכה ךסב איה (תד
תורישבו םייתד םיגיהנמ לש םשומישל םינומהה תא ןרמתל
לכ תורסחו תוילווא תובושת ןתמ ךרד ,םהלש םיישיאה םייסרטניאה
...תוימויק טסופ תודרחל רתוי ןוכנ וא ,תוימויק תודרחל סיסב
השיא םתסל וביגה
 
 
1/10/02 12:55
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
הפיט הז .םיימצע םייוליג לע הכילשמ הנומאה ובש ןפואה יבגל
,תוימוימוי -תונוש תויצאוטיס םע תודדומתהש רמול רשפא .בכרומ
.הנומאה תדוצמ תחת תישענ תושק ,הלילחו סח ,רקיעבו תוחמשמ
תויתדל רושק אל הזו) םיהולאב ילש הנומאה תועצמאב ,ןכל
הדימב ןימאמש דחא לכ לצא הז ךכש יל הארנ .תילרודצורפ ,תינכט
לש תיעבטה תולהנתהה םע תדדומתמ ינא (.ןוילע חכב תרחא וא וזכ
ףיקשת ןיעמ .טבמ תדוקנ דוע .דבור דוע הל ףסונש ךכ םייחה
היגוס וז יכ הרורב ירמגל ינאש החוטב אל ינא .ימצע לש ףסונ
ינאש הנומא התוא תוכזבש ,לשמל השיגרמ ינא .תלפרועמ תצק
ךתוא החירכמש הנומא וז .רתוי קזח םדא ןב ינא ,הילע תרבדמ
לע יתוא תדמלמ ,וזכ תוננובתהו תימינפ תוננובתה לע דיפקהל
.ימצע
רתוי ילאיצוס-יתרבחה וביט םצעמ ,אוהש ןיינע הז תד .תדה יבגל
עגרב .'תיארפ'ה ,תיעבטה הנומאה לש שועית ןיעמ .תקולחמב יונש
םג ןבומכו םיוויצ ,םיללכ לש תכרעמ תמייקתמ תרגסמ תרצונש
םיארחאכ םמצע םיאור ,אלש וא קדצב ,םיתיעל ,םדא ינב .תולובג
.תולובגה לע הרימשל
יתעדל ןאכמו קיחרהלו סיעכהל ,חיתרהל לולעש רבד הז םזילנרטפ
תא תוותהל תוסנמש ץובה תואלמ תולעתהו םימוחתה שוטשט ,לובלבה
.ץוחנ אוה םא קפסש .הזה לובגה וק
ןומרע תידיעל וביגה
 
1/10/02 13:32
הננב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ןכא תימינפ תוננובתה ןיבל הנומא ןיב רשקה תא ריהבהל ןויסינה
,הנומאהש יתבשח ימותל ינא .ריהבמ רשאמ רתוי שטשטמו לפרועמ
תואיצמהמ החירב תרשפאמ איהש םושמ תעייסמ ,םישק םיעגרב דחוימב
ךפהה קוידב .הנבהל תנתינ יתלב םיתיעו ,תיארקאה ,השקה
.תימינפ תוננובתהמ
הננבל וביגה
 
 
1/10/02 22:38
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.רתוס אל שממ הז לבא .הדומ ינא ,יטסיפקסא טנמלא ואכ שי
ןומרע תידיעל וביגה
 
1/10/02 13:57
רבג דוע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
יתלקתנ ,רמאמל רשקה לש (תיקלח דאמו) תמיוסמ הדימב
:טוטיצ :ש ךכ לע "הלאוו"ב העידיב
'םילותבה לע םירמוש ב"הראב ןוכית ידימלת רתוי :רקחמ'
:רושיקה
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&id=288018&path=22
רבג דועל וביגה
 
1/10/02 14:25
רבג דוע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ירחא תונתשהל לוכי הז) וישכעל ןוכנ !...והז
ררועמהו ןיינעמה רמאמה (...הלא תורוש תביתכ
תוננב לש "100 פוט"-ה תמישרב אצמנ הזה ןיינע
.וילא תובוגתה תומכ תירוגטקב
:אוה ((?)ןותנ עגרב) 100-ה תמישרל רושיקה
http://bananot.com/top100.html
(תו/םיביגמה) ונל ,תרבחמל טידרקה
.רתאל ןבומכו
רבג דועל וביגה
 
 
1/10/02 17:43
ןומרע תידיע :תאמ
עצוממל לעמו תיאצחל תחתמל הבוגתב
...סומלופ ררועל ףיכ !יפוי הזיא
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
2/10/02 15:19
רבג דוע :תאמ
עצוממל לעמו תיאצחל תחתמל הבוגתב
,תידיע ייה
ףיכו םיענ רתוי ...לבא ...ןכ
המכ דע המכסהו הינומרה שישכש
.ןתינ הזש
לבא - הזב ןימאמ שממ ינאש אלו)
,הינומרה) ...םיינזאמ לזמ ןב ינא
"רומא" הזו ('דכו סונו ,ןוזיא
(-: יתשיג תא ריבסהל
.ןיינעמה אשונה לע תוכרב בושו
"רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
2/10/02 18:10
ןומרע תידיע :תאמ
(-: ?סומוח םע לופ תחלצ ומכ סומלופל הבוגתב
.ןוכנ םג
...התא םג ךרובת .תוכרבהו םילוחיאה לע הדות בושו
:)
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
3/10/02 2:30
שימשימ :תאמ
(-: ?סומוח םע לופ תחלצ ומכ סומלופל הבוגתב
.ךתדלוה םוי תא גגוח התא הלא םימיב שממש רמוא הז זא
?ךניה המכ ןב ,לואשל רתומ םאו !ךל בוט לזמ
וישכעש רמוא הז זא ?אל 40 ןב התאש ךלש תובוגתב יתארק
?41 ןב היהת רבכש וא ?40 תדלוה םוי גגוח התא
.בוט לזמ הרקמ לכב
שימשימל וביגה
 
 
3/10/02 12:50
רבג דוע :תאמ
???םיינזאמ לזמל הבוגתב
,"שימשימ" בר םולש


יהשימש האור ינא
(יהשימ-יהשימ :קי'צנלהלד הרקמב)
...בתוכ ינאש המל תסחייתמ
(-: תומדקתה םג וז ...ונ
?? הזה דובכל יתיכז המ םוש לעו עודמ יכו
(םייחל גוז-תב שפחמ ינא כ"הסב)


בותכא ינא םאש קיסהל ךירצ ינא הזמ םאה
הריעצ הקוור ריכהל הצור ינאו קוור ינאש
,(תויתדה ומכ הזה ןבומב) העונצ ,(םירשעה תונש)
בהוא ינאש ומכ האלמ ,תישנ דאמ ,(יניעב) האנ
,((..."לוח" דאמ הברה םע "לוח ןועש" תרזג)
תיתיב ,הנידע , ההובג אל
(יניעב בוש) תכשומ (םידליו תיב לש "סופיט")
קיסוטל דע ךוראו ילג/קלח רעיש םע יוצר
תצק וא בגה עצמא דע םג ...רדסב ...בוט)
(: !...ךלוה םייפתכה ירחא
(תיבויח) הבוגת לבקל יושע דוע ינא זא -
?? שפחמ ינאש ומכ הדומח יהשממ
(...עובירבו) לילעב ריבס יתלב הז :ןויסינמ
)-: ...תוסופת ,דימת טעמכ ,ןה
ירבג טסיניבוש ינאש ילע ודיגיש ריבס רתוי
(תוריעצ שפחמש "ןקז" םג וישכעו)
"יברב" לש גוס שפחמ ינאשו
האלמ רתוי הברה ילש "יברב"הש תורמל)
הרוצ קרו (םימייוסמ תומוקמב
(: ...'וכו 'וכו יתוא ןיינעמ םדא אלו
טושפ םדא-ןב כ"הסב התאש ריבסת ךל)
ךל שישו תובוט ךיתונווכו יניצרו
תומיוסמ תוימיטיגל תופדעה
((...ן/םלוכל ,הארנכ ,ומכ טעמכ)


םיקהלו התיא ןתחתהל יושע דוע ינא םאה
(-: !...רפוסיכ ןמואי אל ?? החפשמ התיא


(-: ...םאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאתס
ה/ןיבה אלש ימל - רומוהב (!תצק) היה הז)
רומוהה קר רתונ זא םילימה תורמגנשכ)
((: ...תויניצהו


(יתבתכש הפיא) יתבתכ םנמא ...ןכ ליגה ןיינעב
סט ןמזה ךיא) 40 תדלוה םוי יתגגח ןמזמ אלש
ץמאמל ריבס רשק אלל - קוור ןיידע ינאו
(יושנ תויהלו גוז-תב אוצמלב עיקשמ ינאש
ןיידע הזש התיה ותנווכ (יסחיה) "ןמזמ אל"ה
תויהל לוכי +40 אמגודל) +40 אלו 40-ה םוחתב
..."ןמזמ אל" יל הארנ הז תמאבו (...44
(רבוטקואב והשיתמ) בורקב ןכ :ךתלאשל זא
!...40 ןב ינא זא דע לבא - 41 ןב היהא
(-: ...הילשאה תא יל ילקלקת לא


תראשנ םינש רשעש הרוחב התוא ומכ ךרעב ינא)
(...עיפשמ ליגה קוור ינא דוע לכו ...29 תב
ןכ הזו םיענ אל הז קוורו 41 ןב תויהל
(: ...+50 ינב םיקוורה יל וחלסיו) ארונ
תומיאתמב רוסחמ שישכ בצמה והז לבא
שיש ,םתסה ןמ ,ודיגי תוקוורה) תויונפ
- םייונפ םימיאתמב רוסחמ
(...ולש "דצ"ה תא םדוק כ"דב האור דחא לכ לבא


...ימצעב תוקסעתהה ףדוע לע החילסו
(: ...?אל ,"תלחתה" תא לבא
.בוט לזמה ילוחיא לע הדות ןבומכו
תלחאמ תאש המ ,ךל לחאל יל ישרה הרומתב
ךמצעל תלחאמ תאש המש יאנתב ,ךמצעל
תא רתוס אל אוהשו ןיקתו בוט והשמ אוה
(: ...ימצעל לחאמ ינאש המ


:עמשי אל דחא ףאשו וניניב והשמ דועו
(יעשמל אל ךלוגמה םפשל תחתמ שחלב שחול)
ילוא זא םילוחיאב תלחתה רבכ םא
עצמא רבכש יל ילחאת וז תונמדזהב
המיאתמ יהשימ ונימיב הרהמב
?? הצור ינאש ומכ


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
3/10/02 12:57
רבג דוע :תאמ
(''???םיינזאמ'') ''שימשימ''-לל הבוגתב
שייבתמ אל ינא ךיא
??יוארש יפכ "חלוגמ" אלו "ךלוגמ" בותכל
...לצנתמו שיובמ טבמ ליפשמ "רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
4/10/02 15:38
שימשימ :תאמ
תינאידיורפ אל תדלקמ תטילפל הבוגתב
יפל .תאזכ רהוז רב לעי ןמ הז שפחמ התאש המ
.לוב המיאתמ איה ךלש םירואיתה
הז תא ,"יתיב" סופיט איה םא תעדוי אל ינא קר
.ךמצעב ררבל ךרטצת


.ב.נ
ןהש קר ,תוימיטיגל ןכא ןהו תופדעה ךל שיש ןייוצמ
קייודמ ינוציח רואית שפחלו ,תויפיצפס דאמ דאמ
תצק תורוחבל ןתתש ףידע אל .השק המישמ ןכא יהוז
:-) ?ןורמת בחרמ
.החלצהבו ךל בוט לכ ןפוא לכב
שימשימל וביגה
 
 
4/10/02 16:38
רבג דוע :תאמ
:רוציקבל הבוגתב
,ייה
.אל שממ לבא שממ
תרחא יד יהשימ שפחמ ינא תינוציח םג
(םינוש םירבד דועו ךירצש הפיא האלמ רתוי םג)
.ירמגל תרחא יהשימ יפואה תניחבמ םגו
,תושירדב אל איה היעבה
וזכ תחא אצומ רבכ ינא רשאכש היעבה
((בוטה הרקמב) םישדוח המכב םעפ ,ךרעב ,הרוק הז)
תואושנ ןהש וא רבח ןהל שי זא
הזש תורמל) "בוט םעט" שי ילש ומכש רבתסמ
(רבדה ותוא תא םיבהוא םלוכ אל ,יביטקייבוס
המוד םעט םהל שיש טעמ אל ,רבתסמ ,שי זא
.בכרומ רתוי הז ,היעבה לכ אל וז םגו
הז לע בותכל רשפא ...תרחא םעפב ךכ לעו
תויהל הסנמ ינא ...אשונב םירפס ובתכ רבכו רפס
תוחפו ילש תישיאה המרב יטקרפ רתוי עגרכ
ידימ רתוי רבכ יתפסלפתה ...הז לע "ףסלפתה"ל
,השיא יל אוצמל ילש ןמזה עיגה
השקו בכרומ ךכ-לכ רבתסמו יעבטו טושפ ךכ-לכ רבד
...תיוושכעה תואיצמב
החלצהה ילוחיא לע הדות ןפוא לכב
.ךל םג החלצהבו
רבג דועל וביגה
 
 
3/10/02 16:16
ןומרע תידיע :תאמ
(''???םיינזאמ'') ''שימשימ''-לל הבוגתב
,'ה תרזעב ,הרהמב אצמתש ,רבג דוע ,ךל תלחאמ ינא
תיב התיא םיקהל הכזתו ךיתומולח תשא תא ותיעבו ונמזב
.....החלצהב .בהואו םח
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
3/10/02 17:05
רבג דוע :תאמ
...הכרבל הבוגתב
!תא הדומח הזיא


!האמ (תקזחב) הדות


!םימשבש וניבאל ךיפמ
אוצמל תא יכזת, םג ךכשו
תידוהי החפשמ ותיא םיקהלו ךייתומולח רבג תא
.ןמא ,תראפתלו תרשואמ
רבג דועל וביגה
 
2/10/02 18:42
...תעגעגתמ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הבוגת וזיאל תעגעגתמ ?יטאופ סרע לש ותבוגת הפיא תלאוש ינאו
ךב שי .תוריהי ץוצמקו תויולפלפתה םע .תיניצרו תינצקוע תיניצ
והשמ
...תעגעגתמל וביגה
 
3/10/02 1:11
fufu :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הפי רתוי הברה תושבלתמ תויתדהש בשוח ינאו ינוליח ינא
קחרה הליחתמש הצלוח םע תכלוה תינוליח הרוחב םויה .תוינוליחהמ
םוקמ ונת יולג תויהל ךירצ לכה אל .חלמה םימ ךומנש סנכמו הלעמל
.ןוימידל
תוחצנמ תוינוליחה .ידרחה ןזהמ אל ןה רבדמ ינא ןהילעש תויתדה
לע תומשו ןמצע תא תורעכמ תויתדה זאש הנותחה ירחא תויתדה תא
הפי תוחפ תושבלתמו הפי אל שאר יוסיכ ןמצע
fufuל וביגה
 
 
3/10/02 11:42
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.םולש fufu-ל
.ךתיא םיכסמ ןורקיעב ינאש בותכל קר יתיצר
םישנ המל - "תיללכ"ה הלאשה תלאשנ הפו
?תינוציח העפוה לע כ"כ תודיפקמ ((?) ןבור)
('וכו 'וכו תוטאיד ,הקיטמסוק ,םיילענ ,םידגב)
םירבגה בורל (יסחי) דוגינב טעמכ
.(תוישונאה תויוברתה בורב ,הארנכ)


ירבגה ןימה ינב תא ךושמל ידכ איה תחא תורשפא
...תויורשפא דוע שיש ןכתייו
,הללכהב ,םישנ ךיא ןיינעמ הז הרקמ לכב
:ליג לכב טעמכ תינוציח העפוה לע תודיפקמ כ"כ
.80 ליגבו 18 ליגב ןוכנ יל הארנ הז


הארנכ ןהש םיכסמ ינא תואושנה תויתדה יבגל
...תואושנה תוינוליחב תורחתהל תוסנמ אל
- (וז הניחבמ ילע תלבוקמה) ןתטישל םג ןה לבא
ןה יכ ...רחא והשימ "ךושמ"ל תורומא אל
,םיוסמ ןויגה הזב שי זא !תואושנ רבכ
הלאה םיעבוכה לכו תואפה לכ ,יל םג יכ םא
..."םירזומ" תצק ,םיתיעל ,םיארנ
ליגר ינאו ינוליח ינא יכ הארנכ ,הז לבא)
(...רחא והשמל


העפוהה ןיב לדבהבש הדוקנה תא הלעמ הזו
...תונוש תויוברתב תואושנל תוקוור לש
,(ודוהב יתייה אל) ינמודמכ ,םידוהה לצא
םאה םיעדוי העבצ יפלש חצמה לע הדוקנ שי
...האושנ וא הקוור השיאה
...!!םידוה םיקוורל םהל ףיכ הזיא
םמצעל םיכסוחו תוקוורה ימ םיעדוי רשי םה
:טפשמה תא עומשלב שפנה תמגוע תא
(-: ..."האושנ ינא לבא ,יל אימחמ דאמ הז"
,(םינוליחה) םילארשיה םיקוורה "ונחנא"ו
ןמזה לכו תורוחב ירחא "ףודר"ל םיכירצ
)-: ..."רבח יל שי ,תרעטצמ" :עומשל
(-: ...רזכא םלוע הזיא
רבג דועל וביגה
 
3/10/02 13:50
הננב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.גוז תב אוצמל הצור דואמ דואמ דואמ התאש םשור השוע ,רבג דוע
ירתא תונגב תוננבב םסרפתהש רמאמל דוגינב :הנטק הצע זא
,םירתא םתואב תויואר תודמועמ תורסח אל ,טנרטניאב תויורכיהה
.ישיא ןויסינמ רמאנ הזו
הננבל וביגה
 
 
3/10/02 17:34
רבג דוע :תאמ
רבג דועל השיאל הבוגתב
,"הננב" םולש
.הבוגתה לע הדות ,תישאר
.הבוט התנווכש חוטב ינאש הצעה לע הדות ,תינש
."ןויסינ לעבכ םכח ןיא" :רמאנ רבכ ,תישילש
רבוחמו ריכמ ינא םיבשחמ שיאו קוור רותב
(חוטב אל'נא ,96 ילוא) 95 תנשמ טנרטניאל
תויורכה ירתאל םיפרטצמה ינושאר ןיב יתייה
.טרפב ץראבו ללכב טנרטניאב


לש הזה אשונה תא ריכמ ינא ,תועינצה אולמב
,טרפב טנרטניאה ךרד תויורכהו ללכב תויורכה
(םי)רמאמ (תרדס) הז לע בותכל לוכי ינאש קמועל ךכ-לכ
.דיתעב והשיתמ תאז השעא ילואו ידמל םי/ה/ךורא
.ןאכ ילש תומדוק תובוגת המכב הזה עדיה לע יתזמר רבכ


תוסנל ךישמא ,תובזכא רופס ןיא תורמל ,תישיא ינא
(םיקוורה) ילש םירבחה לכ ,בגא .וזה ךרדב ריכהל
(טעמכ וא) ספא - תוניסינ הברה ,המוד ןויסינ םע
אל עגרכ ףידעמ ינאו תוביס ןומה הזל שי .תואצות
"תוילאיווירט"ה תוביסה לבא .ךורא יד הז יכ הזל סנכהל
:ןה
םיריעצה םיאליגב םישנ לע םירבג לש ףדוע .1
.ללכב היסולכואב
תושלוג םישנ לע םישלוג םירבג לש ףדוע .2
(םהילע יתעמשש םירקסמ ,ינורכז בטימל)
...דוע שיו


.וזה ךרדב ריכהל ,ילוא ,לק רתוי הברה ,תונבל אקווד
!ךפיהל ,וזה ךרדה תא לסופ אל שממ ינא ,בושו
...םינש לש ןויסינמ רבדמ טושפ ינא
,דעב דאמ תישיא ינא
יהשימ ריכהל ןכו "תועט"ב "תודוה"ל חמשא ינאו
)-: ...הרוק אל טושפ הז לבא טנרטניאה ךרד


,תידיע לש (ליעל יאר) הכרבה םע לבא
(-: !הנתשי בצמה ילוא
."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
9/11/03 13:02
רבג דוע :תאמ
(יאוולה ,רבג דועל השיא) ''הננב''-לל הבוגתב
יתרבחתהשכ 1994 תנשב היה הז ילוא
?הנושארל שממ
חוטב זוחא האמב אל ינא ,תמאה ןעמל
...תומושרב קודבל הסנא ינא
רבג דועל וביגה
 
6/10/02 3:15
טסיאנוליח :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
?אל, ידמ הרצק יכ םא דואמ תנינעמ התיה הבתכה
לכ תא ריכהלו תויתדםע הנשה הברה בבותסהל יל אציש ללגב רקיעב-
לש הזל אילפהל המוד ינוריא ןפואב יכ םא) הנושה טרסה
רסחה תא יל םילשה הזש הככ "קחשמ"לו,ןימל רשקהב (תוינוליחה
...ימצעב ""יתפסא""ש עדימל עגונב


ןויסינה הז המ-הנורחאה הקסיפה התיה- שממ יל םרצש דיחיה רבדה
הסנמ תא המל ? ולאה םירפוכה םינוליחל רואה תא תוארהל ןבצעמה
הז - ? םהש הפיא םהל בוטו ובשנש תוקוניתה תא הבושתב ריזחהל
םיריבסמ ויה קר םה םאש םיבשוח דימת םייתד המל.זיגרמ שממ
..הרוסאה וכרד תא הנשנו ץופקנ דימ- תועטה תא םירפוכל
אשונ ןיב רשק םוש היה אל- הזה אשונל ילש רורבה יטנאהמ ץוח-
םירפסה ןורא אל-ןימ אוה אשונה.הנורחאה הקסיפה ןיבל הבתכה
ריש לע תבתוכ תייה םא היה ןפוד אצוי הרקמ - ידוהיה
תאזה הקסיפה תא סינכהל אל היה יוארה ןימש ךכ...םירישה
..הבתכל
טסיאנוליחל וביגה
 
 
6/10/02 9:59
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
היה ןויערה .היוגש תונקסמ תקסה ןאכ שי .ןימ אל אוה אשונה .א
םג ומכ ןימ םהיניב ,םינוש םירושמ המכב םייחה חרוא תא ראתל
.הנומא


םשורה תא תלביק הפיאמ .דחא ףא הבושתב ריזחהל יתיסינ אל.ב
.יתד םדאכ השיגרמ ינאש המ תא יתראת כ"הסב ?הזה


רתוי תולאש שי םא .תניינעמ הבתכהש תבשחש החמש ינא.ג
.תונעל חמשא ינא תוירלוקיטרפ


?יטנא המל.ד


,בוט םויו תוקישנ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
6/10/02 13:55
טסיאנוליח :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
!ייה
וניבש םיסחיה אלא- ןימ אל אוה אשונה תקדוצ תא ... ןכבו-
..הניבל
הקיטילופה הז- ךללגב אל הז - לצנתמ ינא- יטנאל עגונבו-
םוקמב P WORDה תא יתסנכהש החילסו)...הבוט הקלח לכ תסרוהש
(רושק אל ךכלכ
םינפה לע ךויח יל התלעה הבתכהש ךכ - תישל"תד הרבח יל שי-
עגונב..תראיתש המ לכ- יניע לומ הרוק הז תא יתיאר שממ -
...ןרקסו ןרקח-דבל תולגל בהוא ינא,תולאשל
לצא ןיעל םיענו יוצר רזיבא טלחהב איה תיאצחה,הככ םתסו-
..והשמ שפנ בבושמ.ךרבב תמייתסמש הדומצ תאזכ תיאצח-תורבגה
! CHEERS ךלש הבתכהמ יתנהנש דיגהל הצור ינא,בוש
טסיאנוליחל וביגה
 
6/10/02 13:47
הננב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
עיגה ,לכ םדוק .בושח אשונה לבא ,רבג דוע ,תושקעתהה לע החילס
ךלצא רבטצה םאו ,תויורכיהה ירתא אשונב תויתוכיא תובתכל ןמזה
!םסרפל המידק זא תונבותו רמוח
,הב ץוקו הילא ,לבא ,םינב לע תונב ףדוע שיש ןוכנ :םירתאה יבגל
תועדומ ,הבשקה ,תושיגר -תושירדה לע םינוע אל םינבה תיברמ
םשור השועו ,ולאכ תונוכתב ןחינ התא םא ,ןכל .ב"ויכו תימצע
לבח .וללה םירתאב גוז תונב/תב אוצמל לוכי התאש ינחוטב ,ןכש
ספספל
הננבל וביגה
 
 
6/10/02 20:23
רבג דוע :תאמ
רבג דועל השיאל הבוגתב
,הננב םולש


הז יתניחבמ זא ,"תושקעתהה לע החילס" :תבתכ .1
תימיטיגלה ךתבוגת וז - "תושקעתה" אל וז ,רומג רדסב
.חיש-וד והזו


םויה אובבו בושח ,תמאב ,אשונהש םיכסמ ינא .2
דיל 'V' ,רתי ןיב) תוצבשמ המכ דיל 'V' ןמסאש ירחא
,הנפתא (הרהמב ה"יא אצמאש יביל תריחבל הנותח
שופיחב קוסע ינא עגרכ .םירמאמ תביתכל ,ילוא
דועבו המיאתמ גוז-תב ירחא (לכסתמ ידו) יביסנטניא
...םיבושח םירבד המכ


תנווכתה יאדוו "םינב לע תונב ףדוע שיש ןוכנ" :םג תבתכ .3
תונב לע םינב ףדוע שיש ןוכנ :רמולכ ,ךפהה בותכל
(טרפב טנרטניאבו ללכב הריעצה היסולכואב)
םיאליגב תונבמ םינב רתוי שי :"רבג דוע" םוגרתב וא
.34 דע


אל םינבה תיברמ ,הב ץוקו הילע ,לבא" :םג תבתכ .4
תימצע תועדומ ,הבשקה ,תושיגר -תושירדה לע םינוע
,יתעדל ,הבושח הלאש ךא ,אוה ךכש ןכתיי - "ב"ויכו
?אל וא ללכב םירבגה תיסולכוא לש םלוה גוצי והז םאה :איה


ההזמ ינא ישיאה ינויסינמו ,יביטקייבוס ידה ,ילש דצהמ
םירחא םימוחת יבגל לבא ,תונבה לצא הליבקמ הנומת
קלחל םיבושחש ךירעמ ינאו יל םיבושחש
.םירבגהמ (עירכמה בורה ,ילוא ,וליפא) דבכנ


כ"כ אל איה הבשקהש בשוח ינא ,תנייצש תונוכתה יבגל .5
קוקז ינא ןכל ,רבדל בהוא יד ינא יכ ,ילצא תטלוב הנוכת
ראש יבגל - בישקהל תבהואשו תיביסאפ רתוי יהשימל
דיעהלו יביטקייבוא תויהל לוכי ינאש המכ דע - תונוכתה
(-: םיכסהל ןכומ ינא ,ימצע לע
(-: ומצעל בתוכ "רבג דוע" ...!!הזה םזיסיקרנה םע יד)


ךרד ריכהל תוסנל ךישמאו ךישממ ינא ,יתרמאש ומכ .6
המיאתמ יהשימ ריכאש והשלכ יוכיס םייק דימתו טנרטניאה
יוכסה ןויסינמו תיטסיטטס לבא ,וז ךרדב
יארקא םוקמב שפחמ ינאש ימ תא אצמאש
יוכיסהמ הובג רועש ןיאל אוה (המודכו ןוינק ,בוחר)
עבונ הז - ל"נה תויורכהה יכרדב "התוא" אצמאש
רבטצמ ןויסינמ הז רומאכו תוביס לש ןווגממ
.(יל קר אלו) שמשכ רורב הז ילו םינש לש


רשקל זמרל אב (ךלש יוניכה םש) "הננב" םאה .7
הנבמ לע יתוכרב תא ילבק ןכ םא ?רתאה תלהנהל
רתא טלחהב לבא (-: ...ןכותה לע דימת אל ,רתאה
.האירקלו השילגל ןיינעמו ססות


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
7/10/02 14:19
ןנור ויז :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ושקבת ,םירז תודשב הנערת יתמ דע ,("קלאק") תודוסחה לארשי תונב
?םייוגה תוקוחב םכיכרד שפח
תאז םע ,לארשיב הכלה שדחל תרמייתה אלש ןוכנ ,תינריתמה תידיע
השוחת רצוי "הרוקחנו ונכרד השפחנ" ןמיסב ךתביתכ ןפוא יכ הארנ
"םייחב תרחבו" ש ךכ ידכ דע "הנותנ תושרהו יופצ לוכה"ש הנבהו
רובע תגצהש תוינימה תויצפואה תשק תומדב תושדח תויועמשמ לבקמ
תור ר"דל ךמש ימ .היקופיס רחא שופיחב איה רשאב הדוסחה הייתדה
היצטניירוא לע דיעמ ךלש בחרה ינימה םילימה רצוא ?הייתדה
לב .תודהיב יתכלהה יוויצה לכ תא ןכותמ תנקורמה תקהבומ תינוליח
תוקוחל ןוימדה תועצמאב וניכרד /ךייכרד קידצהלו קדטצהל יסנת
הלא דחוימב םיפי ךכ לכ דימת אל םייתכלהה םייוויצה .םייוגה
תוארל ןתינ הנושהו דחוימה םיפוא לשב אקווד ילואו ןימל םירשקה
,םוכיסל .תודהיב הז אשונל תנתינש הבושחהו הקומעה תועמשמה תא
תא ירמש ,וזכ תא ןיא םאו הדוסח הייתדכ ךייח חרואב האג ייה
.םיברה תא יאיטחת לבל ךמצעל ךלש תויגולואיתה תונבותה
.ךושחה , בר דובכב
ןנור ויזל וביגה
 
 
7/10/02 15:48
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
דחא יתד רוחב תוחפל הריכמ ינא לבא ,יריקי ויז ,אלפתת
םירשקהמ תקתונמו תקהבומ תינוליח היצטניירואב ןימל סחחיתמש
םרוג הווהמ ותניחבמ סקסהש אלא דבלב תאז אל .םישדוקמ-םייתכלה
.גוז תב תריחבב עירכמ
אלא וזכ היצטניירוא לע הדיעמ אל תקהבומ תינוליח היגולונימרט
תא תראתמ אלא תקדטצמ אל ינא .האירב תילאוטקלטניא תונרקס לע
יוארה ןמ .(?...וניכרד המל) הזל תארקש ומכ "יכרד" .ייח חרוא
םהש ינפל םהיתויציצב לכ םדוק וקדבי םידוסח םיביגמ םגש
.(עמשמ יתרת) תורחא תויציצב םישפשפמ
הקומע תועמשמ ןתמ אוה ונממ קלחו היתדכ ייח חרואב האג ינא
.הבהאו ןימל הבושחו
יד שי) ללכב תונבותה תאו טרפב ילש תויגולואתה תונבותה תא
םהש ולאכ וליפא .םיבוטו םיבר םע תקלוח ינא (ולאכ הברה
.ענכתשהל םימעפל םיחילצמ םיכושח
.םעפ לכ דחא יל קיפסמ .םיברה תא איטחהל אל תלדתשמ כ"דב ינא
(-:
.הדוסחה ,תוקישנ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
7/10/02 18:27
אקניברא :תאמ
...הדוסחו האנ ,הלקל הבוגתב
?תלקוש תא המכ .תינאידיורפ תועט .םהא
הזיאמ םעפ יתעמשש יוטיבכ וא .יתוא ןיינעמ שממ אל .םתס
."הדוסחו המונצ" ,ריכמ ינאש יתד שנרב
.ןייוצמ רבד םה ןושל יתוויע
ידכ הרטנוק יתד הזיא הפ עיפויש יתיכיח ,ןיינעה םצעלו
יצח ,השיגפ"ב ךלש הביתכהמ :הומת יל הארנ והשמש ףיסוהל
רהצומה יתדה סוזנצנוקב קוידב תאצמנ אל תאש המדנ "השיגפ
רתוי קוחר םיכלוהש םייתד המכ יתרכה אלש אל .םישעמ תניחבמ
אלפומה יוטיבה תא םהמ דחאמ יתדמל וליפאו ,ךממ
םירקחמ יתישעש רמול לוכי אל םג ינא ."טייד-ןיליפת"
לע תוקיטסיטטס תתל לוכי אל ינא זא ,םיקימעמ םייגולופורתנא
.עצוממה
השוע תא המ רחא דחא ףא לש וניינע וא יניינע אל שממ הז
תרירגשכ תיתייעב תצק הדמעב ךתא גיצמ ןכ הז לבא ,תולילב
הריקס ונינפב הגיצמ תא םא ,תרמוא תאז ?אל ,רתאב תויתדה
ףידע היה אל ,דדונה יתדה לש רוזיחה יגהנמ לע תיגולופורתנא
ירבדת אל ,סוזנצנוקב אל תא םאש וא ,ישיאה ןפב ידקמתתש
"?ונחנא" ןושלב
.תורעה יתש ,(ןנור רמ) הלעמל אוההלו
יתייה תרחא .והשמ לע דיעמ םילימ רצואש יל המדנ שממ אל .א
.תוחפל תופש שמחב ,ייחב יתעמשש תוללקה בורמ לודג גולוליפ
רתאה תואבש ךל המדנ ?הזה רתאב "?םיברה תא איטחהל" .ב
םכרד תא ונשיו ,ךלש תוסחייתהה תצובקל אקווד םיכייש ויאבו
?הזה רמאמהמ האצותכ
אקניבראל וביגה
 
 
7/10/02 20:15
ןומרע תידיע :תאמ
...הדוסחו האנ ,הלקל הבוגתב
תובר/םיבר ןושלב תטקונ אל ינאש אלא .ךירבדב והשמ שי,ןכא
תא תראתמ ינא .יתדה רוביצה לש הרירגש תויהל תרמייתמ אלו
.דבלב תישיאה יטבמ תדוקנמ ילש תיתדה תואיצמה
תרכומש תיתרבח הקיז םע ישיאה ןפב איה ךכ םא תודקמתהה
.יל
תוירחא לע ..תיבב הז תא וסנת לא -יתנייצ רבכש ומכ
.דבלב (?..ט)שמתשמה


.ןווכמ .ינאידיורפ אל שממ,תדלקמהו הפה תטילפל רשקב


,בוט םוי
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
8/10/02 0:44
אקניברא :תאמ
...הדוסחו האנ ,הלקל הבוגתב
.םיבר ןושל המכ וב יתרפס .רמאמה תא בוש השקבב יארק
.תקהבומ תיגולופורתנא - החיתפהו
אקניבראל וביגה
 
7/10/02 15:17
חרזא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.טלחהב תינניח הביתכ .אורקל יתנהנ .תידיע


לע הנגה וא ,תדה תקדצה לע םיקבאמל ררגיהל ךל המל .העצה ,תישאר
.'ב קלח תא ונל בותכל יקיפסת הז םוקמב .םידרחה הבהאה ייח


תעגונ תא .ינושאר יגולופורתנא רקחמ ןונגסב אוה רמאמה יתעדל
תא .העד עיבהלמ תקמוח ךא ,תניינעמ הדוקנ הלעמ .תעגונ אלו
לש ינשה דצה תא הארמו תגייסמ דימו ,תמייוסמ תואיצמ הגיצמ
.דמחנ הז .ער הזש אלו .עבטמה


םלועה לא "םינוליח"ל הצצה רוח ןיעמ .םיקרפ ישאר ןיעמ הז לבא
.(תצק אל שממ הזו) .אל ותו .יתדה
.ךביל תא וא .ןולח יחתפתש ךכל הכחמ
.יתועמשמ רתוי היהי רמאמה זא


.<<תרוקיבל תונלבס ךל שי דועש הווקמ>>
חרזאל וביגה
 
8/10/02 0:50
איג :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
אל)ןימאמ םדא רשאכ, ץצ םימעפלש הזה ןיינעה היה יתוא ןבציעש המ
ןימאמו גולואודיא לכו טסיפיצפ, טסיגוי םג אלא,תווצמ םויקב קר
. ם ל ו כ ל רפסל בייח (והשלכ
תא םיכפוה םיזוואה םוטיפו םזילאיצוסה ,ישילשה םלועב בערה המל
?חינז והשמל םוי םויה "תודרט"
?חינזל סקסה תא םיכפוה םיהולא לע םירובידו םירפסה ןורא המל
הארנ סקסה םישודק וא םילוגד םירבדב םיקסעתמ ונא רשאכ המל
?חינז


תא ןיימדמ ינא ילוא)היומס הרמאב שח ינא זא הזכ רבד ארוק ינאשכ
סקסהש (יביגה אנא,הז
םירבדמש הבבסו ךלכולמ רבד הזש. וב שייבתהל םצעב ךירצש רבד אוה
רתוי הז םיהולא תא ןייזל ,תויצרופורפל וסנכ ה'רבח לבא הז לע
.ינשה תא דחאמ דמחנ
.ילאנא ןימו ןגדגד סוכ,ךיפשמ "הקומע" רתוי תבשה תשודק
.אל רמוא ינא זא
ה הנכה הפיה רמאמב רמול תיסינש המ הזש בשוח אל ינא
ינוליח,ינומכ םדאל רהוצ חותפל תיסינ.ךלש (?"סרוגפיכ")קיחצמהו
ךא הנוש םכלש הגצהב הרואפתה ילואש תוארל.יתדה םדאה לש ומלועל,
.הלילע התוא איה הלילעה
היה אלש תרמאש דחא טפשמ חקול ינאש ללגב אטוח ינא ,הזה ןבומב
יתוא תקלדה- תושעל המ לבא ,וילא קר סחייתמו רמאמה לש ובל
.הזה טפשמב


דוגינב.בל םהילא םישל ךירצש םילודג רתוי םירבד שיש ןימאמ ינא
שיגרמ אקוד ואל ינא ולאה םילודגה םירבדל בל םש ינא רשאכ ךיילא
ינאש בשוח אל ינא סקס לע בשוח ינא םא.םיבושח תוחפ םירבדה רתיש
ברה וא (עמשמ יתרת העורג אמגוד) ףסוי הידבועמ "קומע" תוחפ םדא
.ךש


?ךייניעב "סקס"ה תא תדמגמ הקזח הנומא המל
איגל וביגה
 
 
8/10/02 1:12
אקניברא :תאמ
?חינז סקסה םואתפ המלל הבוגתב
.יל המדנ ,!תינמז! לכה
אקניבראל וביגה
 
 
8/10/02 10:04
איג :תאמ
?ארקנה תנבהב תויעב ךל שיש יל המדנ םתסל הבוגתב
טפשמל יתסחייתהש יתבתכ רבכ ,ארקנה תנבהב תויעב יל ןיא. אל
רתיל רשק םוש אלל יתוא ילדה טושפש טפשמ.רמאמה לש דחא
.ררועמ היהש רמאמה
,לואשל תנמזומ תא תיפיצפס הלאש ךל שי םא


איג
איגל וביגה
 
 
9/10/02 11:19
אקניברא :תאמ
ךל המדנל הבוגתב
לע אל ,סקס לע ינמז רותיו לע הרביד איהש יל המודמכ .א
.רחא והשמב ותפלחה וא ידימת רותיו
."תא אל ,"התא" הז .ב
אקניבראל וביגה
 
 
9/10/02 21:06
איג :תאמ
ךל המדנל הבוגתב
,אקניברא םולש


ינאו רבודמה קלחה תא בוש יתארק,ינמז רותיו הז המ.א
וא תינמז חינז סקסהש תרמוא אל איה.אל םצעב.יתעדב ןתיא
הנחלופב רתוי הקימעמ איהש לככש תנייצמ טושפ איה.דימת
תא קיסעהל ןיאש רבדכו בושח תוחפ הל הארנ סקסה םואתפ
חמשא קשחב תינמז הדיריב רבודמש בשוח התא םא.וב ונמצע
התא ךתנעט תא לבקנ םא םגו יטירק אל הזש םג המ.קמנת םא
.יתוא רתוס אל ןיידע


ידידי החילס.ב
איג
איגל וביגה
 
 
9/10/02 23:46
אקניברא :תאמ
ךל המדנל הבוגתב
תויה :ךכ-לכ תורורב אל הינש האירקב ,ילש דוסי תוחנה
םוחתב תומייוסמ תולבגמ הל שי ,היתד הקוור איהש
לע הלש רותיוול תסחייתמ איהש יל הארנ ,ךכיפל .ינימה
רמאמה ןמ המדנ םג ךכו ,םיאושינ םרטב םיאלמ ןימ ייח
תובישח ןיינע תא הריכזמ איהשכ ןכל .(יל תוחפל)
אלו ,םדוק הבתכש המל רשקהב הז וליאכ הארנ הז ,סקסה
תקולח התיה וז םא .תיללכה תובישחל ןויצ תקולחכ
.ןבצעתמ יתייה ינא םג ילוא ,ןויצ
.ללכב ארונ אל .היעב ןיא .ב
אקניבראל וביגה
 
 
10/10/02 0:44
ןומרע תידיע :תאמ
בושול הבוגתב
.ךכ ,ןכא
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
8/10/02 12:50
ןומרע תידיע :תאמ
?חינז סקסה םואתפ המלל הבוגתב
טפשמה יבגל רמאנש המ תא תוארל לכות הלעמל תובוגתהמ הברהב
.הזה
אל וז לבא הככ עמתשה הזש הדומ ינא .סקסל הנומא הוושמ אל ינא
יתועמשמ .ךפהל .חינז אל ללכ אוה יניעב סקס .הנווכה התייה
.בושחו
ינורקע ןפואב .הזה טפשמה םע תצק ספספתה יללכה ןויערה
אוהש ףא לע ,םיוסמ םייח חרואש רמול יתיסינ םייללכ םיווקבו
האיבמש הריחב .השוע ינאש הריחב רבד לש ופוסב אוה דואמ ליבגמ
המ איה הנומאה .תורדג הביצמו תומיוסמ תואנה לע םירותיו
.רתוולו תורדגל תייצל יתוא איבמש
רתוי הרוצב הז תא חסנל הכירצ יתייה ילואו האוושה ןאכ ןיא
.הרורב
ןומרע תידיעל וביגה
 
8/10/02 19:57
ןורש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
היתד תויהל ךתריחב תא תדבכמ ינאו ךרמאמ תא יתארק ,םולש תידיע
ינא :תבתכש םירבדה לע תורעה רפסמ ריעהל יתיצר .תיסקודותרוא
ןמזב .תד ןיבל תוינחורו הנומא ןיב יתועמשמו םוצע לדבה האור
םושש ,יתעדל ,תומיהדמו תומיצעמ תויווח ןה תוינחורו הנומאש
תרחא תכרעמ יהוז תד ,לופונומ ןהילע תחקל לוכי וניא דסומ
.אל םג רשפא לבא ,תוינחור הכרד תווחל הריחבמ רשפאש - ןיטולחל
תוהולאב הנימאמ - תינחורו הנימאמ דואמ םדא ימצע האור ינא
וא - םדא ידי השעמ דסומ איה תד .החוטב ינא ,ךממ רחא ןפואב
תויח ונא הב תוברתה לכ ומכ ,תד .רבגה ידי השעמ - קייודמ רתוי
םיליבגמ םיקוח ליכמה ,יטסיניבושו ילכראיטרפ דסומ איה םייחו
יעבוק םה םירבגה וב ילאכרארטפ יתרבח הנבמ רמשל םיאבש - םירצו
תסחייתמ איה םגו ראובב הד ןומיס תא תרכזה ."לאה םשב" תוטלחהה
תויוברת רמשל תורחוב םישנש יל טושפ אל ,תישיא .הז אשונל
םירבג הניבמ ינא - תוינויוש יתלבו תוילאכראירטפ תומכסומו
ינאש ןכתייו - יל המדנ .תויסקודותרוא תויתד םישנ תוחפ ,םייתד
ינחור ןפואב ,ךייתונומאו ךייכרע יפ לע תויחל ילכותש - העוט
תויהל ילבמ ,תודהיב הריקומ תאש םיכרעה ץומיא ךות ,רישעו
םיטלוש ןיידע ירעצלש םיירבגה םיקוחב ךמצע תא לובכלו "הייתד"
להנל חמשא .'וכו תימרופרה ,תיסקודותרואה ,תינוליחה - ונתרבחב
.אשונב ןויד ךתיא
ןורשל וביגה
 
 
9/10/02 22:39
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
לש שועת ןיעמ איה תדה .הנומאל תד ןיב םוצע לדבה שיש המיכסמ
ןיינע בוש רבכ הז ?שועתה רוקמ המ .תיארפהו תינושארה הנומאה
םה תווצמהו םיקוחה ,םיללכה םגש הנימאמ ינא .הנומא לש
יתד םדאש רמוא אל לככ הז .םדא ידי השעמ אלו םרוקמב םייקולא
אל הזו) כ"הסב הז .ןוילע חכב רתוי ןימאמ וא רתוי בוט אוה
וייח תא תמחותש םיללכ לש תכרעמ ומצע לע לביק אוהש רמוא (טעמ
לופונומ ןיא דחא ףאלש ןיטולחל המיכסמ ינא .רחא וא הזכ ןפואב
איה יתניחבמש תישפוח תישונא היצקנופ וז הנומא .הנומא לע
.חופיק תרדענ
תיסקדותרוא היתדכ ימצע תא הרידגמ ינא,םזינימפה תייגוס יבגל
.תינויווש תאז םע דחי ךא
אוה .יתייעבו הלפמכ רייטצהל לולע השאל הכלהה סחיש הדומ ינא
.רקיעו ללכ הז םע יל טושפ אל .הזכ ןכא םיטעומ אל םירקמב
לנויצארה תא ררבלו תוכלה לש ןקמועל תדרל הסנמ ינא ,ןיידע
תינשדח רתוי הברה המגמ תרכנ םויה ,ףסונ רבד .ןהירוחאמ בצינה
המגמ ףאו תוינויווש (תויסקודותרוא) תוכלה תעיבקב החותפו
.םישנל יתד ןויווש לש הרורב תיתרבח
האירק,םישנ יניינמ ומכ םיבר םימוחתב יוטיב ידיל אב הז
ףאו יאבצ תוריש םע תובלושמה םישנל הרות דומיל תורגסמ ,הרותב
הכורא דוע ךרדה .(דועו תונוגע תרתה) ינברה םוחתב ךרד תוצירפ
ןימב תלזלזמ אל ללכ הרותה יכ שיגדהל בושח .הרורב המגמה לבא
.ךפהל .ישנה
הז הנומאו תד לע לופונומ ,תרמאש ומכו דסממהמ עבונ לוזלזה
.יתייעב
.גלזמה הצק לע ךל יתינעש הווקמ ינא
.....תולאש דוע שי םא
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
10/10/02 0:46
ןומרע תידיע :תאמ
''...ךלוק חכב ימירה''ל הבוגתב
.חופיק אלו .ןבומכ חוקיפ תרדענ


?...דיורפ םעפ בוש
ןומרע תידיעל וביגה
 
11/10/02 10:49
ןורש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,תידיע
לע יל יחלסת זא ,ליימיאה ךרד וז תבכרומ היגוסב ןודל יל השק
,םיירדגמ םירשקהב רקיעב - הכלהה לע תובר יתדמל .ירבד רוציק
ינא השיאכ ;תאזכ ןכא איה אלא ,הלפמכ תימדנ הנניא איה ,יתעדלו
.הכלהה הבתכנ ןכרדש תוירבגה םייניעב ימצע תא תוארל הנכומ אל
הנימאמ תא םא :ךיילא יל הלאש .הריחבל ןיינע והז ,ןבומכ ,לבא
הנימאמ תא םאה ,םייהולא םרוקמ הכלהב ועבקנש םיללכהו םיקוחהש
םאה ?םירבגל "ורבעוה" םלוכ ירהש - םירבגל הפדעה םיהולאל שיש
םינווכמ םלוכ ירהש ,םי/תוידוהיל הפדעה שי םיהולאלש הנימאמ תא
?ונילא
תותדה לכ דציכ ,יתוא םיהדמ - ללכב תונוש תותד לע יתדמל
תודימב - תוינעזג כ"חאו ,תוירטנצולאפ לכ םדוק םה םויה תומייקה
תד יהשוזיאש ,ןימאהל ירשפא יתלב הז ישיא ןפואב יל .תונוש
ףסונ ףוקיש קר ןה תותדה ;לאל איהש ךרד לכב הרושק םויה תמייקש
הנניאש) תוהולאה לע ןויד לבא .תטלשה תילאכראירטפה תוברתל
ינא .החמשב ,רחא םוקמב - (יניעב ,הילא תסחייתמ תדהש ומכ תירכז
ךתודדומתה ךרד תא קמועל ןיבהל הסנמ תמאב ינאש הניבמ תאש הווקמ
ןמצע תורידגמש םישנ םע רשקב ינא ללכבו) ילש תולאשה םע
ענכשל הסנמ אלו ,(רגתאמו קתרמ ןתיא ןוידהו -תויתד תויטסינימפ
ןורש ...הלאשב רוזחל ךרד םושב ךתוא
ןורשל וביגה
 
 
13/10/02 10:26
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
תוסיפתו תוהולאה תסיפת .טושפ אלו בכרומ ןויד והז ,ןכא
תקולחמב יונש אשונ הז םיירדגמ םירשקהב תויגולואת-ותיתרבח
תווצמה ןתמ תא לשמל ושרפיש שי .תוברו תונוש תויונשרפל ןותנש
השיאה דועב תינחור הניחבמ ומדקל דעונש טקאכ רבגל תובורמה
רישע ,בחר אוה ןכ םא תויצטפרטיאה דענמ .ךכל הקוקז תוחפ
וא) תירכז הרוצב תספות אל ינא ,בגא םיהולאה תא .ןווגמו
רתוי לק ,ןיידע .ףוג תומד תרדענ הנוילע תושיכ אלא (תיבקנ
הניבמ ןבומכ ינא .תאש רתיב רבחתהל מ"ע איהש לכ השנאה רוציל
תירוניסימה אלו תילאוטקלטניאה המרב אוה ןאכ ןוידהש החמשו
.יוצרו יואר ךכ .ידדה ןפואב
.תוחמשב
ןומרע תידיעל וביגה
 
13/10/02 23:33
שדוקה ריעמ סרוקיפאה :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הרוהט לארשי תב התידע
םינוגריפהו תוכרבה רורצל ףרטצהל ינוצרב תישאר
חוסינהו ןונגיסהמ תוקומע יתמשרתה םימתבו תמאבש דיגהלו
.ריהזמ דיתע ךל הפוצ יכונא םגו
תאזה תונננבה תקילבופר תמיב תא לצנל ינוצרב תינש
,יארקאב ירמגל יתעלקנ הילא
דעומ דועבמ ךריהזהל תנמ לע
םלועל האבו תשגרתמה העפות ינפמ
םתרהטו םתמות תא תולכל תמייאמו
תודוסחהו תושודקה לארשי תונב לש
חוציפל םישקה ולא ינפמ
."םיזחתמה םיזוגא" םשב הנכא םתוא
לקדיחל תרפה ןיב םש יא אוה זוגאה לש ורוקמש םירפסמ
הירטיפקה ילתוכ ןיב אצמל ןתינ היהי אל אקווד יוצמה זוגאה תא
"סקרוב -םפש" ררופמו תועבצא ןמושמ
קירו לבהל ויזוז תא תולכל ול רשפאמ אל ללכ יתדעה ואצומ ירהש
!עישוי אל- ובילל ךומס ויתועמ רוצני וימי לכ ןכלו
םיזעונ ברק יסייט תומשב רדהתהל הטונ וניזוגא
חושל אצי רשא באה לש ותביח םשב סוסיה ילב ונוכי וירביא דועב
הדשב
,ןרול ףלר תנותוככ רוהטוךזכ זוגאה המדי וצוחב
ג"ירת לש תילטב ףטעתי רחש םע
,רדוהמ בלולכ לכיהב ענעונתי ברע תעו
הבעותו ןימ,ארפ תובשחמ ורתתסי ובילב ךא
ןליאה תוגלימ לש תימומרע תונטחס קר ל ל ו כ ושרדמ תיבו


זוגאה בל חצפמ תא יאיבהו אנירהמ הרוהט בקעי תב ןכלו
ןושיל אוהיביכשת םרטב
םיחותמ שלושמ ירתימ ינשב קר םכתסת ותפוח תרחא יכ
....תפנפנתמ חנצמ ת פ י כ ב םיפוחמ

הבוטר הקישנ רמג תכרבב

השודקה ריעהו סרוקיפאה
שדוקה ריעמ סרוקיפאהל וביגה
 
 
14/10/02 20:21
ןומרע תידיע :תאמ
םיזוגאה חצפמל הבוגתב
ןמאנ םירתס ץעוי ,רקי סרוקיפא
ןנגוסמ השעמ ,ךתביתכ םג
בלה תמושתל יתחקל תורהזאה תא
.בשקהו בש,יריקי וישכעו


הרופה רהסהמ "םיזחתמ םיזוגא"
לבב תורהנ לע ,חרזמב םש יא
ענענל םגו לפרעל םג בטיה םיעדוי
לבלבל םיתעל לולעש רבד


זוגאל המדנש המ םימעפלש אלא
תומימת לש םיריהב םילתלת תמערכ
בואכ הלילב ,עתפל ול הלגתמ
תונמחת בלשמה יל"כטמ עצבמכ


"המחלמ ךל השעת תולובחתב יכ"
המהדת הכומ אוה ,האתשמ זוגאה
תוברק יעבש םילרנג לש םכרדכו
...תווקל אלש םירהזנ םילתלתה


גגהמ סרוקיפא,הומת טעמ ךא
גייתסמ טעמ התא וליאכ יל עמשנ
ץיצמ דצהמש (דע ,ןכ) דע רותב
?ץילממ אל התאש ןיבהל הכירצ ינא


תודח תועונת ילב -טאל,טאל
(?תודירי אללו) תושיחנ הברה םע
ךורבו הבהאב ,לדוגא דצב בקע
ךורדל תדמוע הנטקה דיה חצפמה תא


םיבגמו םיכמות םירטקסומל הלימ קר
תוחנאה יעגרב םיקבחמו םיפטלמש
,ונלוכל לחאל לכוא המ
?תוחמשב ה"ב הארתנש ילוא ...מממה


.םיאטחה ריעב הנימאמה ,תומח תוקישנ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
14/10/02 23:11
רבג דוע :תאמ
?יתדרי זוגא תניג לאל הבוגתב
תראפתל בותכה ירילה חיש-ודה רחאל
תרשכומהו הדומחה תידיע ,השקבב ,ליאות ילוא
בשחי ישיא ןיינעכ אל ל"נה חיש-ודה םא)
(בשחמה לומ תועש רבדה שרוד אלו
שאה ןמ (םי)ןומרעה איצוהל
...שרפל ל"נה תא ינומכ ליסכלו
רבג דועל וביגה
 
 
15/10/02 16:43
ןומרע תידיע :תאמ
?הינרופילק יזוגאל הבוגתב
רדגב וזה תיריל -תימאופה תבותכתה תא ריאשנש תבשוח ינא
.המגינא
...השאל רמוחו לק .שיאל קיזה אל םלועמ ןירותסימ תצק
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
15/10/02 18:46
רבג דוע :תאמ
?הינרופילק יזוגאל הבוגתב
,הבזכאה הבר המ ,וז ךתבושת ךא
.הבתכנ רישמחכ וא רישכ אל
רבג דועל וביגה
 
 
16/10/02 16:20
ןומרע תידיע :תאמ
California girlsל הבוגתב
תררושמ יניא,רקי רבג דוע
תרמייתמ טעמ םימעפל ילוא
םיתיעל סומלוקב ידי חולשל
םיטיהלמ םירבדו םיגיגה יעטקב


בזכאתת לא ,ידידי ןכל
בזוכ םשור ילוא ןאכ רצונ
רופיסה ירוחאמש תועמשמל רשאבו
....רוגסה םתוחכ ראשי הז
ןומרע תידיעל וביגה
 
13/10/02 23:36
ןורש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ןונגנמ והז יתעדל ךא ,םיכרד רפסמב םירבד שרפל רשפא ןכא ,תידיע
לכ - אמגודל ;םימייוסמ םירבד "גופסל" ונמצע לע לקהל אבש
קר יתוא וענכש "השיא ינשע אלש ךורב"ל יתארקו יתעמשש תויונשרפה
,לבא .וז הכרב םע םולשב תויחל תויתד םישנ לש ךרוצב - דחא רבדב
איה הלאשה .תויוז ינימ לכמ לוכה לע לכתסהל רשפא ןכא ,תיטרואית
תוכלה םע חונ שיגרהל הכירצ ינא המל ?תירבג הכלה שרפל המל -
זא יכ ,תינוייווש התייה הקיקחה םא ?םירבג י"ע ועבקנש םיקוחו
רוכמ קחשמה" ,ךכ ונניא והזש ןוויכ ךא ;שרפל הביס יל התייה
האור אל ינאו ,ילכראירטפו ירבג אוה חישהו ,ירבג אוה - "שארמ
ןיאש ,ןבומכ ךא ,הבושחכ ספתיהל הלוכי לאה תשנאה .ףתתשהל הביס
ירכזל ותוא וכפהו ,"לופונומה תא וילע וחקל" םירבגהש ירקמ הז
תספתנ הניכשה וליאו ןיטולחל ירכזכ ספתנ לאה הלבקב ,בגא ךרד)
.(...ירכזה יזכרמה ארובה לש ןבומכ ותגוז תב -תיהולאה השיאכ
תועמשמה לוכמ םלעתהל רשפא ךיא ,תוארל יל השק תמאב
לע הרופת איה "ןיטולחל הרקמב" דציכו ,תדל שיש תיתוברת-תיתרבחה
.ונייח תא םי/תולהנמ ונא םהיפלש םיילכראירטפ םיכרע םתוא
!ךכרדב החלצהב ...ינא תאז לבא
ןורשל וביגה
 
16/10/02 19:05
קיניד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,ונ ,ונ
.םח הזה אשונה ןורחאה ןמזבש האור ינא
!אטחל ןוצרה :המוד רופיס בירעמב עובשה םסרפתה הזה רמאמה ומכ
ספמירש לוכאל הצורש הרוחב לע הז םש) !אטח בשחנ הזו
(...הז ליבשב תקשנתמו
?תונב ?הליגרה ךרדב אל המל ?ביבסמ תכלל המל זא
קינידל וביגה
 
 
18/10/02 15:33
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.רשי קר .ביבסמ אל
:-)


....םולש-תבש
ןומרע תידיעל וביגה
 
20/10/02 0:30
תנע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הרקי תידיע
.תודהואה תובוגתה לע יתחמשו רמאמהמ דואמ יתינהנ ,לכ םדוק
המכ ררוע טלחהב לבא ,יל שדיח אל אוה היתד הרוחב רותב םנמוא
...תובשחמ
םירואיתהמ המכ יתארקשכ תוחונ יא איהשוזיא יתשחש הדומ ינא ,ןכ
קלחש המ לע
יכ אלא זולמ הריזנה ינא יכ אלו הנותחה ינפל תושוע ןכ תויתדהמ
היה דימת םויה דע
אל ןמצעל תושרמו ןסרה תא תצק תוריתמש ונתיאמ ולאש יל המדנ
ךכ לע תוריהצמ
ונחנא ס'לכתב יכ אלא (?ןכ ילוא) תועובצ ונחנא יכ אל .הלג שירב
תויהל ילב הז תא תושוע
החמש יתייהש רמוא הזו ...השק ,ונ יכ אלא ונמצע םע תומלש שממ
יל הארנ .ןיינע תרגוסו ילש דחאה תא רבכ תאצומ יתייה םא דואמ
(ןבומכ תויסודה לש)יללכה חורה ךלה תא אטבמ יד הזש
תא גיצמש תוננבב רמאמ תבתוכ תאש הז םע יל השק תצק ןכל
ימיטיגל והשמכ תאזה 'הדיעמ'ה
ינא לבא תועיבצה לע החילס בושו) ס'לכתב ירה .תושוע תויתדש
רהצומב הז תא השועש ימ (תנווכתמ ינא המל הניבמ תאש הנימאמ
שממ אל ללכ ךרדב איה תובקע רסוחבו
.היתדכ המצע תא הרידגמ
תנעל וביגה
 
 
20/10/02 19:43
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
תא האורו היתדכ ימצע תא הרידגמ שממ ינאש יתרהבהש תבשוח ינא
תויתדש ימיטיגל והשמכ ילש םייחה תא יתגצה אל .וזככ ימצע
תא .תיתדה הרבחב תומייקש תויורשפא לש תשק יתגצה .תושוע
תא םג ךכ .ימצעל הריאשמ ינא השוע ינאש המ לש תוימיטיגלה
םייתדה םייחה םע המלש ינא המכ דע יבגל םירוהרההו תובשחמה
.םוחת לכב .ילש
וניבש םוחתב דחוימב,רבד לש ופוסב אוה וקודיה וא ןסר תרתה
תליטנ תוכלה לע אלו תרביד וילעש החינמ ינאש) הניבל
.ישיאו ילאודיבדניא דואמ ןיינע (...םיידי
ומכ ,יתימא תוחפו 'יטמסוק' רתוי אוה ןאכ יתרבחה ןיינעה ,ןכל
.םירחא םירבד הברהב
.תוחמשב
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
21/10/02 1:39
רבג דוע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
גולאידל ילש ףא'ת ףחוד ינאש החילס ,תישאר
.תנע ןיבו ךניב
ךתבוגתמ יתנבהש המ לע ביגהל יתיצר ,ןכל ,תינש
תוכלהה אשונ לכב רוב יד ,יתויה ,תורמל ,ל"נה
ונלוכל בוט היה ילוא - םיירגוס תרעהבו - ןהינמל
.תורבדה תרשע תא תוחפל םימייקמ ונייה ונלוכ םא
יפל ,אוה הניבל וניבש םוחתהש יל הארנ :וננינעלו
,(העוט ינא םא יתוא ינקתו) תידוהיה תדה תא יתנבה
לש תישיא הרדגהל ןיינע אלו בושח דאמ םוחת
- תחאו דחא לכ
,יוויצה אצמנ תורבדה תרשעב ךיא ,ןכ אל םאש
םירחא םיוויצ דצל ?"ףאנת אל" :בושח ךכ-לכה
,"חצרת אל" ומכ ,םירחא םימוחתמ ,םיבושח ךכ-לכ
?'וכו "בונגת אל"
."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
21/10/02 11:47
:תאמ
?ישיא ןיינעל הבוגתב
ןיב ןה .םיקודקדהו תווצמה לכ ,םיבושח םניה םימוחתה לכ
אל .ורבחל םדא ןיב םגש ןבומכו (םיהולאל) םוקמל םדא
אלא ישיא ןיינע ןניא תווצמה .ישיא אוה יוויצהש יתרמא
היצטפרטניאל ןותנ אוה ,םיוויצה לככש אלא .תבייחמ הכלה
ןכש המ .תיתכלה הרוסא ףא איהש ןכתייש,תרחא וא וזכ תישיא
ינא וב ןפואהו תתל תרחוב ינאש היצטפרטניאה אוה ישיא
.םיוויצ םתוא תא םייקל אלש וא םייקלו ייח תא תויחל תרחוב
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/02 20:18
אקניברא :תאמ
?ישיא ןיינעל הבוגתב
.םש םישל החכשש .ע.ע בוש וזש חיננ ,בוט
: ךלש ןועיטה תיגול יל רדתסמ אל ,ןפוא לכב
אל זא "תבייחמ הכלה אלא ישיא ןיינע ןניא תווצמה" םא
תרחא וא וזשכ תישיא היצטפרטניאל ןותנ" יוויצש ןכתיי
הכלה" ןה תווצמ םא ."תיתכלה הרוסא ףא איהש ןכתייש
ןתרגסמב ןכתית אל ןהב ןימאמש ימל זא ,"תבייחמ
,"תיתכלה הרוסא ףא איהש ןכתייש תישיא היצטפרטניא"
ןותנ וניאש המ תרתוס היצטפרטניאה זאש ינפמ
?ךכ אל .היצטפרטניאל
אקניבראל וביגה
 
 
22/10/02 8:45
ןומרע תידיע :תאמ
?ישיא ןיינעל הבוגתב
.םשה תא ןכדעל יתחכשו ינא יתייה ןכא וז
הל םגש ,הכלהה תמייקש ןוכנ -תונשרפה תייגוסל רשאב
רבד לש ופוסבו תונווגמו תובר תויתכלה תויונשרפ שי
,םיתיעלש אלא .תיעמשמ דחו תפרוג הרוצב תבייחמ איה
וא הקידצמ אל ינאו) םיישונא םתויה עבטמ ,םדא ינב
םיוסמ יתכלה םייח חרוא םייקל םירחוב (הלילח תרשאמ
תסנכנ ןאכ .םירבדה ןמ קלחב םמצעל םירתוומו
תיתכלה ,בוש) םייקל המ הריחבה .תישיאה היצטפרטניאה
הפיאשה .תבייחמה םיוויצה תשק ךותמ (הריחב וזכ ןיא
לע הרימש לש םלשו ילמיטפוא בצמל עיגהל ןבומכ איה
.יתד םייח חרוא לעו הכלהה
ןומרע תידיעל וביגה
 
4/11/02 20:39
תמא לע היתד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
חתפתהל חרכהב בייח ,הפיכ שבוח בותכי אוהשכיאש גיגה לכ המל
!?המלו קדוצ ימ ,םיגהנמ ,םיקוח ,םיללכ ,םלוע לש ומורב ןוידל
!?הרבח אה
שממ ונחנא ,ןויכראהמ ונתוא ואיצות ,והשמ דומלל םכל אב ,ודיגת
....םש אל
...ביבא-לתב םא יכ...תולחנתהב אל
"םייעוצקמ" םימוחתב םג קירבהל תועדוי...תוללפתמ קר אל
...םירחא
...טרפלו קמנל ,ריבסהל ,לצנתהל ךירצ המל ,ללכבו
WERE ALL OVER THE PLACE....ההד
...חורבל ירה רשפא יא
...םלעתהל השק םגש ,תורשכומו תופי הלאכ ונינב שיו
,הרקמ לוכב
תויאצח םע תויתדה לכ אל
ונימלוע ארוב לע גגהל תושפחמ ןמזה לכ תויתדה לכ אל
לכ אל קפס לכ אלל ,תויתדה לכ אל טלחהב ,ןכ...תויתדה לכ אלו
תולותב...תויתדה
תונייוצמ ונחנא הזב םג....ן/םכתעדילו
תוקישנ
(:ינממ
תמא לע היתדל וביגה
 
5/11/02 3:18
סומיננוא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תחא העש הפיו) "תצצומל ךירדמה" חדויו) ןושארה םוקמל ךרדב
!((...םדוק


?עובשה תשרפב בותכ ךיא
,תובוגת 620-ב םג קפתסמ יתייה) "הבבר יפלאל ייה תא ונתוחא"
.הבבר יפלאב אקווד ואלו ,ןושארה םוקמה תא שובכל ידכ ןהב ידש
.(ינא עונצ ינא


?ונל תחטבהש הרדסה הפיא לבא
?היגולירט
?עובק רודמ


:םוכיסלו
=====
תיחתות תא
ךיילע ןיא ןיא
ךיילע תמ
!ןלוכמ הלודגה תא
סומיננואל וביגה
 
 
5/11/02 9:12
ןומרע תידיע :תאמ
!תידיע חייוכ'של הבוגתב
,דומח (?...אמש וא ,תדלקמ תטילפ) סומיננוא


תא םמחל ידכ רכומו יתיב חייוכ'ש ומש ןיא .ךמע 'ה,תודות בור
.בלה


לבקל חמשא ינא ,ימוי ףד /עובק רודמ /היגולירטל רשאב
....תונויער


:-) ע"ותל ח"בב


.תוקישנ
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
6/11/02 2:25
סומיננוא :תאמ
!תידיע חייוכ'של הבוגתב
[קימסמ]


?תוקישנ שממ וליאכ


!ואוו


?רתומ הז ,ידיגתו
(הינשה יחלה תא שיגהל םא יתטבלתה יכ)
(...םיקתוע השולשב וליפא שיגאש יל הארנ ,םצעב)


תטילפ" .הלדנ יתלב רגאמ ?תויונינש תעפוש איהש ןוכנ ,ודות
!יתבהא - "תדלקמ


.יעובש ןולעב קפתסמ יתייה .ינרמוי תצק הז :ימוי ףד יבגל
הסינכבש ןחלושב ולש המירעל םוקמ וליפא יתניירש רבכ
םתאש המ אל הז ,אל) ?רסנופס תשפחמ ,בגא !ס"נכהיבל
"ןנימ-רב יש" ילויטמ ה'שיומ תא ריכמ ינא יכ .(םיבשוח
יאבש ץירומ-טנס ןולמב ןירדהמל הרשכ חספ תשפוח םסרפל חמשיש
לילב קוידב אצוי הזש) ןומ-לופ תביסמ םע דנליאתב יומסוק
טאלג תוירטפ :טירפתב .תויטוזקא תויפייפי תרבחב (רדסה
תוירטפה .(בוט בצמב אפורמ) הרומש ,היורש אל ,היורש ילכואל
.לויטל ףרטצמש םיימש-ארי חיגשמ י"ע (תוינטק ששחמ) תוררבנ
ילודג םע יתאייסא ברע לש תחכשנ יתלב היווח היופצ םיפתתשמל
!םינזחהו םינטייפה


!'ה ךכרבי .ב.נ
סומיננואל וביגה
 
 
6/11/02 12:59
ןומרע תידיע :תאמ
!תידיע חייוכ'של הבוגתב
הרות תודמולל רבדמב תוכוס לש עטקב רתוי אקווד ינא
תחנה סקט ,ינויווש ןיינמ םע יוצר .תויסקודותרוא-טסופ
תאירקו תוינרדומ הקנה תוקינכט םע בולישב ינומה ןיליפת
לש העפוה ,טושיק תנדס ךרעת םוקמב .תודעה ןונגסב הליגמ
ירשת יגחל דמחנ -רפרפ לשייפס תרוסמ בטימב המרג םיסינ
ובלשיש םייארקמ םינוכתמ ושגוי ןבומכו (םיחופתו תורפוש)
.הטימש ששח אלל םינימה תעבש תא


:)


םע כ"יבב םוקמ יל םג רומשת ,ידידי תואמחמה לע הדות
?בוט ,הבוט תיפצת


.םלוכל ךרובמו יפרוח בוט שדוח ילוחיא זא וישכע ולסכ ח"ר
ןומרע תידיעל וביגה
 
6/11/02 23:08
ןוקרי :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
?ואלב הרהש לש הרבח הרקמב אל תא
...יתוא דיחפהל תוליחתמ ןתא
.םיטבושמה תפקתמ ומכ הז
.הנממ תכבסותמ תוחפ יל תעמשנ תאש תורמל
ןוקריל וביגה
 
 
7/11/02 11:02
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.ללכ דחפל אל


.ואלב הרהשל רשק יל ןיא


תובתוכ יבגל םג רומא ךכ םיהז םינוליחה םיבתוכה לכ אלש יפכ
ךא הלק הנומוק תשוחת ררועל לולע תובתוכה טועימש ןוכנ .תויתד
.בצמה הז אל
.תוטבושמ אלש חטבו תודרפנ תויושי ,איה הנונגסו השיא השיא


.תוחמשב


.תוחמשב
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
7/11/02 17:03
ןוקרי :תאמ
...רקיעהו רקיעהול הבוגתב
ומכ תובתכש דחפ לש הלקה השוחתהמ םלעתהל הלוכי אל תא לבא
ינוליחה רבגה) יתדה רבגב תוררועמ ואלב תרבגה לש וא ךלש
תחתמ עקרקה תא ול תוטמוש ןתאש השוחת (...הללאל ןמרחתמ חטב
.םיילגרל
רופיס יתארקש ירחא םוי קוידב ךלש הבתכה תא יתארק ינא
יל השע ןכיתש ןיב הזה רוביחהו ,םיצרשו סקס לע הלש דיחפמ
.בוט אל
?היתדה השאה תא תוחקול ןתא תוחורה לכל ןאל
איצוהל ךירצ רבד לכ אל קר .תיבב ובשתש רמוא אל ינא ,בושו
.הצוחה
ינינע לע קר אל .םיינורקע םירבד לע ובתכת ,ןכ םא םגו
.סקסו...םינבו...תונב
ןוקריל וביגה
 
 
7/11/02 23:20
ןומרע תידיע :תאמ
...רקיעהו רקיעהול הבוגתב
התא דועב סקס לע םירוביד רתוי העבת ןאכ תובוגתה תשק
.הפי .ןיוש ונ ,םירחא םירבד לע בותכל יל רמוא


םירבד דוע לע תבתוכ ינא ,םיסחי לע קר תבתוכ אל ינא
םירחא םידדצל םירבוחמו תיתדה יתוישיאמ םיקתונמש
.(תוברת תונמא ,תורפס) ירמגל םירלוקסו
ללש לע ובתכי םייתד םיבתוכש יאדכו יוארש המיכסמ ינא
וא הזכ יתד רשקהבו היצטנוקב םיאצמנה םיאשונ דבלמ םירבד
.רחא


ןומה שי .היתדה השאל עובק ליפורפ לע עיבצהל יל השק
בלשל הסנמו ימצע לע קר הדיעמ ינא ןכלו ינושו תובכרומ
.םימוחתה ראש לכ לע תודדוצמה המלש הנומאו תויתד ןיב


.םולש תבש
ןומרע תידיעל וביגה
 
10/11/02 5:39
סומיננוא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,תידיע


!תוליבומה םירשעל תסנכנ תאו תובוגת שמח דוע
סומיננואל וביגה
 
 
11/11/02 14:07
ןומרע תידיע :תאמ
!ךיתובקעב ,''תצצומל ךירדמה''ל הבוגתב
.ולאה תועשב רע והשימש הפי
םידה ררועמ רמאמהש החמש ינא ,דומצהו יתפכאה בקעמה לע הדות
.ףירחו אירב גולאידו


.םלוכל םיסקמ םוי
ןומרע תידיעל וביגה
 
12/12/02 18:54
סומיננוא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.םירמאמ תרדיס ונל וחיטבה
.רוט
.רודמ
.הגאס
.היגולירט


תבתוכה - תידיע :היגולותימ קר איה רתונש המ ,תווקתה לכמו
.("תינחנצה הבלכה - תיזע" לקשמ לע) תיגולותימה


?והז ,המ זא
?ימעפ דח רמאמ
.(...םיימזגרוא-יטלומ ונחנא .םיימעפ) ?ונרמג
םייחה לכל איה הבהא ונלצא ;םיצוטסל םייונב אל ונחנא ,תידיע
.(...הנש ךשמב ישדוח רוט תוחפל וא)


!הרזח ףסכה תא םישרוד ונחנא זא ,אל םאו


!רתלאלו תידיע רזחות
!םדוק תחא העש הפיו
סומיננואל וביגה
 
12/12/02 19:02
סומיננוא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תא הרוקה תודוא םירוהרה םתס .םירוסא םירוהרה אל ,ףוט ונ
:תויצלוקפס תרדיס .המלענ איה ןאל .תידיע


.םירשעו האמ דע .םידלי הנומש לש דודג תלדגמו הנתחתה .א
תיזפ" םיינ-ודואספה תחת הלאוול תבתוכו הקושתב הרזח .ב
."ירזינב
תויתד הככ !יופ) איהיל י"ע דיפל ריאי םע םח לע הספתנ .ג
(?תוגהנתמ
.תיבהמ טנרטניאה תא הקרזו תידרחל הכפה .ד
."רב יחצ" קינה תחת בותכל הרבע .ה
.אבה רמאמל רמוח תפסוא .ו
.תוחפשו םידבע לש יצ םע המלאפב התקיבל הריד הרבע .ז
.תונוכנ תובושתה לכ .ח
סומיננואל וביגה
 
 
14/12/02 20:36
ןומרע תידיע :תאמ
םירוסא םירוהרהל הבוגתב
?"םינמזה ןיב" תצק יל םג היהיש רוסא ,המ


אקווד ואל .םישבגתמ תונויער המכ שי ,ףסונ רמאמ יבגל
רוט .עומשל חמשא ינא תושקבו תועצה שי םא .תיתד היצטניירואב
...ללכב ער אל ןויער הז ישדוח


תואיצמה תא ריאשנש יל הארנ .תויתריציה תויצלקופסה ללש יבגל
.תחנעופמ אלו תירותסמ הקיטוזקא רדגב תניינעמה


ה'להפיט םילוכיש םיינש וא זמר ול רוזש תובוגתה ךלהמב:פיט)
.הז לע תונעל הלוכי ירמגל אל ימצעב ינא םג לבא .ךתוא םקמל
.(םיימש ידיב לכה,תאז לכב


.תוניינעתה שיש החמש ינא


.בוט עובש היהיש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
15/12/02 12:41
אקנברא :תאמ
''םינמזה ןיב''ל הבוגתב
לע תונעל הצור אל תא םא .םינבצעמו םיעגיימ ,םירתוימ
.והזו םהילע ינעת לא ,תולאש
אקנבראל וביגה
 
 
15/12/02 13:54
ןומרע תידיע :תאמ
תיטוזקא תוירותסמ רוציל ךלש תונויסנה :פיטל הבוגתב
הרוצב הנונשה ותבוגת לע יתינע כ"הסב .הזכ ןויסנ ןיא
.והשמ תעשעושמ


.חלצומ עובשו בוט םוי
ןומרע תידיעל וביגה
 
19/12/02 13:36
קולש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.הינפה תובקעב .הפ הנושארל
.יתארק
.יתמשרתה
.הביתכהמ
.ןונגסה
.תוחיתפה
.תונכה
תיתכלה תויתד ןיבש חתמל םייוטיבה ללשל עדומ ינא ,ימצעב סודכ
םילבכמ קותינב ןוצרה ,יטננמיא םזילרביל ,םירצי ,תוינימל
.םהימודו
תומייקתמה תויורשפאה דענמל היצמיטיגלה ןתמ דגנ ןבומכ יתכנוח
הרבסהב השענ אוה רשאכ ,הזה ךוניחה םצעש בשוח ינא ןיידע .לעופב
אוה ,תולאש תליאש לע רוסיאו הייפכ ,תועיבצ אלל ,תונכב ,הבושק
,חותפ ,רואנכ תיחטשה ןזואל עמשנש ןוויכהמ רתוי ,ןוכנה ןוויכה
יתמו יל אבש המ השוע ינאו ,רתומ לכהש - רתוי קדוצו ,ילרביל
.יל אבש
,תודהי ,תותד ,תד יניינעב םהינימל םיחכוותמל רמול המ יל שי
ךמס לע קר אלא ,םידדצה לכמ ,עדי אללו סיסב אלל ,ילוכו הכלה
סולפ הבולעה הקיטילופה יגיצנ י"ע הגוצייל תדה םוצמצו תושגר
.םייתניב ימצעל תאז רומשא ךא ,םיינש וא רמאמ ודבספ יצח תאירק
.יתרמא הנה ילואש וא


,תיריע
רמאמהמ קר אל הלועש המ .החותפ ,העוגר ,הקירבמ ,הנונש .קתומ תא
תייה םא ייניעב קפס .תוינטנופסה ךייתובושתמ םג אלא ,חסונמה
לע קר) רציל הכלהה ןיבש םוחתב תוריחבה יניינעב יט ףוא פאק יימ
תובר תובר ינפ לע ןויצל היואר תא קפס אלל לבא ,(תזמרש המ יפ
םימלשמו תוריחב םישוע ונלוכ אלהו .תוחיתפהו תונכה תוכזב תורחא
תוריחבו תוחנה תושענשכ זויפה ץפוק םייתדה לצא המלו .םיריחמ
תורחא תובר תוריבעב רחוב והשימשכ אלו ,ןימ יניינעב תועדומ
תוערו רחאב תורמעתה ,תונוטלשה תיימר ,רקש ייח לש תוימוימויו
?תורחא תולוח


(הקוצממ תעבונ בותכל היצביטומהש החנהב) ?םצעב יל באוכ המ זא
רודרדהו לוקלקה באוכ .םייתדהו תודהיה לש ערה גוצייה באוכ
דע (םידרח) םידחופמ םייתד לש תורוד לע תורוד ואיבהש םייתימאה
לע תורוד לש ,ןווכתמב תורובה וא ,ךוניחה באוכ .תוויע ידכ
םלוע רוציל ידכ לכה ךילשהל וצר םהיתובאש ץראה ינב לש תורוד
.רתוי הפיו שדח
.יל לבח רקיעבו .רשבב ךותיחכ קותינהו חותפ עצפכ רעפה יל באוכ
םיידוהי םיגוה הפ תוארל םיצור ויהש ומכ תפומ תרבח ונניאש לבח
,תונויצה תובא תוארל וצרש ומכ תפומ תרבח ונניאש ,הרותה יאשונו
וא ,יטסילאיצוס ,ישונא ,ינחור תפומ ונניא .ץראה ימיקמו ינוב
.(םיגוסנ םימוחת המכב תפומ ןכ ןיידע ונחנא ,ןצקומ תצק) ינאמוה
ןאכ התלעש הלאשה לע תפסונ הבושת אוה תתושהו רועפה יעצפ ילוא
בושח ךכ לכ "רואה תא האר"ש ימ לכלו םייתדל המל - סומלופכ
רבכש המל רבעמ .םלוכל חיכוהלו הז לע רבדל ,"רסמה תא ץיפהל"
םימיוסמ םייתד לש ךוניחבש איה תפסונ תורשפא ילוא .הפ ורמא
תויניצ ילב ,"לארשי ללכ" ,תוילארשימעה ,הווחאה הבושח תמאב
םימרפנו םיכלוה ונחנאש םהל באוכ תמאב תמאב ?םילבוקמה תואכרמהו
אל אוה ךכ לע תונעל לועהש ןבומכ ?תבחרומ תיתחפשמ הדיחיכ ,םעכ
הארמ םהינפב ביצהל םיכירצ םייתד םגו ,דבלב םינוליח תלחנ
.תובקונ תולאש םמצע לואשלו


רקחמל היואר .םלועבש הייגוס הלחא ?תיציצל תחתמש המל רשאב המו
?םיננב רתא שי ילוא .ומצע ינפב
קולשל וביגה
 
19/12/02 18:59
עטנ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
רקי קולש
המ תא קוידב תחסינ יכ ?יל ףיכ המל !תבתכש המ אורקל ףיכ הזיא
יתשגרהש
ינא תיסוד רותב לכ םדוקש ,תידיע לש הזה רמאמה תא יתארקשכ
.יתימאה המש אל והז םא וליפא ץמואה לע דואמ דואמ התוא הכירעמ
אל חטב לכה ירחא ,אל הזש הנימאמ ינאו)
ול עמשנ הלש םשהש םואתפ רכזיש הלש אבה טיידה םע תבשל הל אב
וזה הכרעהו (...תוננבב אוהה רמאמה תא הבתכש וז איה יכ רכומ
לבא .ךפהה ,הבתכ איהש המ לכ םע המיכסמ ינאש תרמוא אל ןבומכ
ןכ ינא הראת איהש המל דוגינב םא םגו ישוקל תעדומ טלחהב ינא
ומכ יכ .הזה ובאטה יל קיצמ ,כ"רדב הכלהה לע רומשל החילצמ
םשו הפ תוניפ לגעל םיאשונ ןווגמב ונימצעל םישרמ ונלוכ תבתכש
ונחנאש ךיא וא) ןימב רושקש המ לכב לבא הז תא םיריתסמ שממ אלו
תובר תונב לש לודג ארונ דחפ שי (הניבל-וניב הזל אורקל םיבהוא
(םינב לצא תוחפ הזש העוט ינא ילואש וא יל המדנו) הריכמ ינאש
והשמ םא ..יתוא וארי םא 'דכו יל אצי םש הזיא ,ילע ובשחי הממ
לש תימיטיגל הטלחה וז תרחא הריחב לכ ומכ יכ דירטמ הז .עדי
םג השק איהש המכ םיעדוי ונלוכש וזה הכלהה תא רומשל אל איהשמ
תועיבצ לש םוצע דמימ םג ןאכ שיו ומצע תא קיזחהל חילצמ ןכש ימל
םעפ 'לפנ' אלו חווט ךורא רשקב היהש והשמ שיש ןימאהל יל השק יכ
ןכלו (ול דובכה לכ זא הזכ והשמ שי םאו) תצק וליפא (תוחפל) תחא
.ומוקמב אל שממ הזה יתרבחה ובאטה
עטנל וביגה
 
 
19/12/02 19:21
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
,הדובעו הרותל םירבח ראשו עטנ ,קולש


יתיסינ ,ץמואה יבגל .ןוגרפהו תואמחמה לע הדות ןומה לכ םדוק
.הינווג לע תיתדה הרבחב םויה שחרתמה לש ןימא בצמ רואת תתל
רבעמ םייתועמשמ םימוחת ללש דוע ןבומכ תללוכ וזה תואיצמה
ררועל החילצמ ,םחו יביטקובורפ אשונכ ,תוינימה .ינימה טקפסאל
תויולספ דועב תיתרבח הניחבמ רתוי תוינוציקו תוחלתשמ תובוגת
ולפנתי ףכת .הלוספ איה תוינימ יכ יתנעטש אלו) תורחא תויתרבח
.ירוביצה םויה רדסל תורעוב תוחפכ רייטצהל תוטונ (ןאכ יילע


.יאדכ וא יואר ,ןוכנ המ יבגל הדימ תומא ןאכ עובקל יתיסינ אל
תואיצמ .הייתדכ יל תרכומש תואיצמ ,תיללכ הרוצב ,ראתל קר
אקווד ואלו תישונאה טבמה תדוקנמ תיתדה הרבחה לש תימוימוי
הקומעה תויתדה רבד לש ופוסב ירה .תכנחמ תיתוחילש -תיתפומה
םג ומכ תווצמה םויקו השוע תאש תולכשומה תוריחבה ,תימינפהו
.םלוע ארוב ןיבל ךניב םה הנומאה תמצוע


.םולש תבש
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
20/12/02 4:30
ףושני :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
-ההות ינאו ,ךמש תותימאל עגונב עטנ לש הרעהל תבגה אל
(-; ?הנווכב
הלאכ תומר תולעב תרבחב דבועו בבותסמ דועש ש"לתד רותב
לש םוקמה תא ןמזה לכ האור ינא ,'תויסוד' לש תורחאו
ולש םוקמהמ הברהב הנוש אל אוהו ,תונימאמה ברקב תוינימה
תדימ אוה יוטיב ידיל אב ןכש לדבהה .תוישפוחה ייחב
ןדועמ רתוי טעמ אוהש ,וירחא שופיחה לש תוטובהו תונצחומה
תרוצב ותוא תושפחמש וזכ הנומא תמרב ןבורש ,תויתדה לצא
,םיניע 4-ב תויטרפ תוחישב ,תוריתסמ אל ןה םג -!לבא ...לעב
.וב ןהלש ךרוצה תא
הנומאה תומר ןיב תיעמשמ דח הדרפהל םוקמ שיש יל הארנ אל
ייחב ןימה ספותש תובישח תדימ חסנל םיאב ונאשכ תונושה
שי .וזכ הדרפה ןיפאל לוכי אל הרקמ לכב ינאו ,םוימויה
ויהשימ
,ילש הרבח" לש הנויסנמ וא) ישיאה הנויסנמ יל תתל הלוכיש
הנומאה תמר ןיב רשקה המ קודבל והשלכ דדמ ("המשב בוקנא אל
?הבייש ילב וא םע ,ינימ עגמ ירחא שופיחב תויביסנטניאה ןיבל
ףושניל וביגה
 
 
20/12/02 13:39
ןומרע תידיע :תאמ
?תידיע ,ךלש יוסיכל תחתמ המול הבוגתב
ומכ ,ןיבל הנומא תמר ןיב היצלרוקה לע דומעל יל השק
."ינימ עגמ רחא שופיח" ,הזל תארקש


אלא ינימ עגמ רחא שופיחב ,יתעדל ,הפ רבודמ אל ,תישאר
תוכורא ,תויתועמשמ םיסחי תוכרעמ ךלהמב םיינימ םייוטיבב
.חווט
םייתדלש ללכב החוטב אל .דואמ לפרועמ גשומ הז הנומא תמר
ינוליח םדא היהיו ןכתיי .וילע רחא וא הזכ לופונומ שי
.יתדה ודידי לשמ הזע םיהולאב ותנומאש


ןימאמ וא ,דוע ןימאמ וניאש יתדש בצמ רצווהל לוכיש אלא
חונה רותיוהו תווצמ םויקל עגונה לכב ומצע םע לקי ,תוחפ
.תוינימה םוחתב אוה רתויב טושפהו


דואמ רבד הז הנומא .רשק שיש תבשוח אל ינא ,םוכיסל
םויק לע ךילשמ חרכהב אלש ימינפו ינחור ,ילאודיבדניא
.רחא וא הזכ םייח חרוא


.םלוכל המיסקמו תיפרוח םולש תבש
ןומרע תידיעל וביגה
 
13/1/03 17:46
יבור :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
"ךורע ןחלוש רוציק" תא םימעפל יחק םירפסה ןורא תא תבהוא תא םא
האיב תוכלה קרפב
"וכו הלטבל ערז תאצוה" ונושלב" תורימג סקס לע בתוכ אוה המ
הכלה יהמ רידגמכ תודהיב לבקתהש רחא ךמסמ ןיאו) תיתכלה הניחבמ
ףידע ("רוציק"ה דבלמ
תודסחתה ילב זא . ךתלמשו ךתמצ תא ירצקתו םיספמירש ילכאתש
םלוע לע "םירופיס" ילב לבא הצור תאש ךיא םייחה תא ךל ייחת.
. םייחב האלמ תודהיה - םיאלמ םייחו תורפס לש אלפנ
ימו תונקדצו םשא תושגר תועיבצב אלמ- ץראב םייתדה לש םלועה
.ךכ םנמוא הזש תעדוי ךומכ
יבורל וביגה
 
 
14/1/03 0:45
ןומרע תידיע :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
םנמאש תמייק תואיצמ יתראמ .תוכלה יקספ אלו םירתיה יתתנ אל
לכ ןיא ,יניעב .םש איה ךא תיתד הניחבמ תילמיפוא אל ילוא
ילש תיתדה הביטקפסרפהו ילש תויגולואיתה תוסיפתה ןיב הריתס
ףרג לע הענש האוושמ אל וז .תרחא וא וזכ תיתרבח תואיצמ ןיבל
.יטמתמ
תיתרבח תולהנתהל אלא תויתד תויצקנופל סחייתמ אל רמאמה
.תמיוסמ
רורב שממ אל לומ הרצק תיאצחו ספמירש לש תויפידעה רדסל רשאב
.ךורע ןחלושב קודבל ךירצ .יוארו רתומ אוה םא בר קפסב ינא המ
.םהלתמ הפיט םגו ינללוכ ,ססובמ אל דואמ
תועיבצמ ,יתעדל ,ךפהה קוידב הז תיטסילאיר הרוצב תואיצמ רואת
.תדסחתמ
ןומרע תידיעל וביגה
 
15/1/03 22:31
יבא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
לכ..הרות תונב דמלל הרסא הכלההש הביסל הבוט ךכ לכ אמגוד תא
תאש שומישה הז ןכאו..תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב תא דמלמה
קלאע קפוד ידוד לוק..ךלש הרואכל עדיב השוע
םירישה ריש תא םיארוק הנושאר םעפש םיקנויו םיללוע לש תונינש
יבאל וביגה
 
 
15/1/03 22:44
ןומרע תידיע :תאמ
ל הבוגתב
.יתרבח רמאמ והז .תיתד -תיתכלה היצטניירוא לוטנ רמאמה
ינשרפ טקפסא םושל סחייתמ אל אוה יכ תורוב לע דיעמ אל רמאמה
הז תא לבקל הנכומ ינא .טעמ תחדובמ המינב ויה תורתוכה .יתכלה
אל ,יתעדל ,הריטאס טעמ יכ םא םגפל םעט ןהב שיש האור התאש
.קיזת
םינבר לש הכורא הרוש שיש ירה תונבל הרות דומיל תייגוסל רשאב
תומכח תורענבו תושרדמב ץראה האלמ ףאו םיריתמה םילודג
לארשי תרותב םג אלא םייוגה תוקוחב קר אל תוניבמש תונובנו
.יוצרו יואר ךכ .השודקה
היבתכו הכלהה ילותפנב יתועידי ללשב לזלזל יחטש טעמ יל הארנ
.אלימ לבא רמאמה סיסב לע
ןומרע תידיעל וביגה
 
 
16/1/03 0:32
יבא :תאמ
ל הבוגתב
חמשא ינא..תרחא וא תאזכ היצניירוא שי רמאמלש יתנעט אל
הכלהה ילותפנב ךייתועידי תא ןוחבל
תונמדזהב
יבאל וביגה
 
 
16/1/03 19:30
יבור :תאמ
ל הבוגתב
תידיע
התיה יתבוגת םא רעטצמו ךתונינשו ךתונכ תא דאמ ךירעמ ינא
. איהשלכ תמהלתמ
רחאמו "אקניברא"ו"חחרפ" דחוימב םיינורשכה ימדוק חורב
הפישחב ץמואב תרחבו
תרדגה םא ! ךייחב תוטלובה תוריתסה לע עיבצהל הסנמ ינא
היתדכ ךמצע תא
בשחש "יבא" לש ותועט ןאכמו "הכלהה"מ קמחהל הלוכי ךניא
.הכלהה תא הריכמ ךניא יכ
לכ התוא ריכמש יפכ דאמ בוט התוא הריכמ תאש הארנ יל
תקמחתמ תא עודמ . יתדה רוביצה
ךלש תוקמחתהה . "רוציקה" הכלהה לש דוסיה ךמסמב ןוידמ
ץראב יתדה רוביצה תא תנייפאמ
אלא הכלהה תא חתפל וינברלו ויגיהנמל אורקל ןכומ אל רשא
דרחתמו ךלוה . ךפהל קוידב
תא םכינפב גיצהל שקבתמ קר הז, ינוציק ידרחה ןמסה יפל
ןיב תכלוהו תבחרתמ רשא הריתסה
תדה ןיבו הרוגחלו הלמשל תחתמש ולא םג םייתימאה םייחה
.השודקה ונצראב הגיציימ לע יפכ
יבורל וביגה
 
 
16/1/03 18:47
עטנ :תאמ
ל הבוגתב
ירוחאמ םיאבחתמ,תועיבצ לע םירבדמ םתא,יבאו יבור םכל םולש
הל ,םינדחפ םכילא דוגינבש תבתוכה תא תישיא םיבילעמו םיטוטיצ
.ץמוא שי


רצקל תידיע תא חולשל יבור ךתוא ךימסה ימ תעדוי אל ינא
לע ןאכ שקשקל טסניבושה יבא ךתוא וא , ספמירש ןוחטלו תויאצח
רישמ ןאכ וטטוצש םיקוספל הומתה רשקהב םישנל הרות דומיל
םישנל הרות דומיל לש איגוסה ,ללכב ליחתנש ינפל זא ,םירישה
ימ ןיינעמ זא םישנ לע רסאנ אל םלועמש ך"נתל אל ארמגל תסחיתמ
...הכלהה ילותפנב איקב אל ןאכ


ןיא אלו "תוירעל סופוטורפא ןיא" רמאנ םתס אל ,יבור ךילא זא
השקה רבדה הזש הטושפה הביסהמ 'דכו ,תבש,תורשכל סופוטורפא
הרומח הרבע ןכא איה הלטבל ערז תאצוה .יתדה םדאל םויקל רתויב
םילדתשמש םיקידצ םירוחב שי ?הב לשכנ אלש סודה רבגה והימ לבא
יאדווב ?ירמגל הזב חילצהש אוהשמ שי םאה ךא ךכמ ענמיהל דואמ
ספמירש ולכא אל הריכמ ינאש םייתדה לכ תאז תמועלו !אלש
ןיב תוושהל םעט םוש ןיאש ךכ .םתוא דירטמ אל ללכב הזו םהייחב
אלא ריתהל האב אל תידיעש הזמצוח .הממ רומח המ רמולו םירבדה
הרידגמ ינא לבא תועיבצכ רידגהל לוכי התאש תואיצמ ראתל קר
.תישונאכ
עטנל וביגה
 
 
11/2/03 11:15
ב לייא :תאמ
יבורו יבאל הבוגתב
תורחאה תונומאה ראש ומכ הלפט הנומא אוה םיהולא יתניחבמ
הנוכנ תויהל הל רזוע אל וזה הנומאב םינימיאמ ןומהש ץורתהו


שיש ןועטלו לוחב שארה תא רובקל ךישמי םלועה לכש ידיצמ
םיהולא


ןיא יכ , רתסנ והשמב רבד לכל הקדצה שפחל וקיספת


םעהש לבסה ,האושה לש תונעטה לכ תא סורפל ליחתא אלו
ןימאמש ימ תא ןיבמ אל תמאב ינא , םייחה לכ רבוע "רחבנה"
.םיהולאב ןיידע
ב לייאל וביגה
 
 
1/6/04 19:22
ידרח :תאמ
תדו םיהולאל הבוגתב
?ץר התא ןאל
תשוחתל ?יפויה ןיינעל ?תימצע תועדומל רבסה ךל שי םאה
?יזיפ והשמ הז ,קדצו רשוי
קלחו םינימאמ קלח םמצע םינעדמהו ,םינעדמב םינימאמ ןומהה
.םיכבתסמ
ידרחל וביגה
 
12/2/03 2:38
ריעהמ קינצוביקה :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
(הברה יד שי - ןמז תצק יל חקל) תובוגתה תא םגו רמאמה תא יתארק
טעמ ךפושו הבוט הרוצב בותכ רמאמה .דובכה לכ רמול יתיצר תישארו
רשאמ ,יתניחבמו םיריכמ אל כ"רדב םינוליחה ונאש םוחת לע רוא
.(..."דענמה" יבגל) יתעמשש םירבד
רבד תרמוא הניא םדא לש ותויתד ,תובוגתה תחאב תרבחמה הבתכש יפכ
הזכל יתד ןיב ירקיעה לדבהה .(...תזמרמ ילוא) ךפיהלו ותנומא לע
אוה הילא תיתדה הרבחה הקיזחמ הב םיקוחה תכרעמ תלבק אוה וניאש
.םיקוחה תלבק רחאל לאשהל תולוכי תולאשה .םיגייס אלל ךייתשמ
תוסנל כ"חאו וצה תא לבקל לש ןויערה ,ינוליחה דצהמ עיגמש ימל
.הנבהל השק תצק ותוא ןיבהל


(םירחא המכ דועו) אקניבראו חחרפ לש תובוגתהמ דואמ יתינהנ
אל - רומח רוסיאל תבשחנ איהש המכ דע - ערז תתחשה ,בגא ךרד
.תורבדה תרשעל הסנכנ


רבודמ אל השאל דרוי רבג םא - "תודירי" תרכזה - םויסל הלאש
?רתוי לבוקמ הזש רמוא הז םאה - םילותב ןדבואב אלו ערז תתחשהב
(?םיבכוכ המכ - ןכ םאו ןליא-רבב םינללוצ שי םאה)
ריעהמ קינצוביקהל וביגה
 
14/3/03 11:57
ןיבור :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
סוכ שי ןותחתל תחתימ ןותחת שי תיצחל תחתמ
ןימי די תא שי ןימ ןיא םיא ןימ שי דחיב ןיז שי סנכימל תחתמ
ןיבורל וביגה
 
 
30/4/03 14:12
רושק אל :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
ןימי דיב קר שמתשת זא
רושק אלל וביגה
 
 
30/4/03 14:15
לגיס :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
.רושק אל תמאב התא
לגיסל וביגה
 
26/6/03 18:34
ילטנ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ישייבת לא ?הייתד !שפנ לעוג ! לפש אוה םדאה המכ דע הארמ קר
...ולאכ םישעמ ישעתו "תווצמ תרמוש" ךמצעל יארקתש ךכב ךתד
"תווצמ תרמוש , היתד" ךמצעל יארקת לא לבא ! ישעת ?תושעל ךל אב
.
ילטנל וביגה
 
12/7/03 18:09
ןתמ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תרמוש ינא לבא תינוליח ינאש יפ לע ףא תסנכ תיבל תכלוה ינא
רקוב לכ טעמכ םיליהת תארוק ינא םגו תבש תורנ הקילדמ תורשכ
ינאו הייתד אל ינא תאז לכב לבא ישיש םוי ברעב שודיק השועו
!יתד םדא ןב תויהל הבוח אל הלאה םירבדה תא תושעל ידכש תבשוח


:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
ןתמל וביגה
 
 
11/8/03 17:17
:תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
היחי ותנומאב שיא
וז הבוגתל וביגה
 
30/7/03 4:09
((: תירוא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ןייצל תבייח ינא ,תדה לש אשונה תא םילעמ רבכ םאש איה תמאה
תויגוזה ,תדב !!תויגוזה לש ןיינעה הז ,הב שיש םיהדמ יכה רבדהש
גוזה ינב ןיב קוחירה ללגבו ..שדוקמו רוהט ,ןוילע והשמ איה
תעדוי ינא !!!טהלתמו קדהתמ םהיניב רשקה תכשוממ ןמז תפוקת
םושמ - יירבד םע ומיכסי תווצמו הרות ירמוש םניאש םיבר םישנאש
.םהב םיגהונ םהש
איה תדהש םכל תוארהל אלא ..רסומ ףיטהל וא ךנחל יתאב אל ,םישנא
הנממ קלח קר םימייקמש םיינוציק םישנא םימעפלש ..אלפומ םוקמ
.םתוא ברקל םוקמיב םישנא קיחרמש ןייועו רק והשמל התוא םיכפוה
((: תירואל וביגה
 
6/8/03 21:15
זרא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
אל הז ףסכ םגו ,לוכה אל הז םינויז .תרחא תצק לבא תרמאש ומכ
.(אל וא) רומג ליז ךדיאו ."!שיש ימל" :ופיסוה וניתומכחו ,לוכה
יעדת ןומילה לש הפילקהמ םג ירה תא ..יתריקי ,ךממ יתמסקוה
.לביטספ תושעל
זרא
זראל וביגה
 
12/8/03 10:20
תלבלובמה :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,ךל םולש
ןוויכמ רופש תנועט סונימ הייתד ימצע תא הרידגמ ןורקיעכ ינא
תוחפ יל םיארנש תונורקעב תולקה ימצעל תאצומש הייתד ינאש
.םירבסומ אל וא םיבושח
..היעתו יוסינ לש בלשב ןיידע (21)ריעצה יליגב ינא
.העיגנ רוסיא תרמוש אל ינאו תאצוי ינא םינודעומל :לשמל
דואמ ינאש רבד,יניצר רשקל סנכהלב הייעב יל שיש הדומ ינאו
?המלו.הצור
בלש והשזיאבש תעדוי ינאו םיסחי םייקל תנווכתמ אל ינאש ןוויכמ
...שארמ רתוול יל ףידעש תבשוח ינא (םידדצה ינשמ) עיגי הז
תלבלובמהל וביגה
 
4/12/03 19:40
הבוטל עתפוהש יתדה :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
?הבושתב תרזוח וא היתד הרוחב תא םאה - תידע
תורוחבל הנכ דואמ אוה ,דואמ ןוכנ אוהו םיהדמ היה ךלש רמאמה
.תרחא הרוצב הז תא תואטבמ םהש קר םינבל ומכ קוידב רצי שי
הברה רצוי הזו תומלוע ינשב םייח וניניבש םייתדה ,הזמצוח
.םיטקילפנוק


הלאכ םיפי םירמאמ דוע ונל יחלשתו דובכה לכ
הבוטל עתפוהש יתדהל וביגה
 
6/12/03 19:53
ילח :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תיתדה הרוחבה.דסחתמ אל-בושח יכהו,עגונ,יתימא,ןייוצמ ראמאמ
איה המ תעדוי טלחהבו תרבדמ איה המ לע תעדוי תינרדומה
!החלצהב.הצור
ילחל וביגה
 
4/3/04 9:29
תלייא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.ואוו
,תופירח וזיא
,תורישי וזיא
.תקתרמו תבכרומ תוישנ וזיא
תלייאל וביגה
 
17/3/04 16:52
יהשימ םתס :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תואצמנ ןתא המל זא תויתד ןתא םא הפש תויתדה לכל ןושאר רבד
ךיא תדל םירושק אלש םירבד הפ שיש תובושוח אל ןתא הזה רתאב
הל שי ןכ םא אלא הזה םוקמל עיגהל בושחל ללכב הלוכי היתד הרענ
...תוקפס
יהשימ םתסל וביגה
 
 
17/3/04 16:54
ילח :תאמ
תועיבצ וזיאל הבוגתב
והשמ הזב שי
אל ןהש רמוא אל הז לבא תוקפס ןהל שיש הלאכ שי תמאב ילוא
תויתד
ילחל וביגה
 
 
26/7/04 23:50
תיסקודוטרוא :תאמ
תועיבצ וזיאל הבוגתב
? שי המ טנרטניאב תטטושמו האושנו תידרח ינא
תיסקודוטרואל וביגה
 
18/3/04 13:24
.ש ןועמש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
רידא הז רבעשל ידרח רותב דואמ יתינהנ םג ינא ..ייה
.ש ןועמשל וביגה
 
18/3/04 13:25
.ש ןועמש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
רבעשל ידרחה ינא וליפא ......תמאב הלחא הז
.ש ןועמשל וביגה
 
2/4/04 15:25
rachel :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ןיב והשמ -הינוליחל היתד ןיב רזומ ףוע תרמולכ) "היתרוסמ" רותב
לע םיבשוחשכ .ליעל רמאנש המ לכ םע םע המיכסמ ינא (ינימל ידימ
ישבוח םירוחב םע ויה יל ויהש רתויב תוקפסמה םיסחיה תוכרעמ ,הז
הדוקנ .(....ךישמת דועש הווקמ ינאו ,תכשמנ ןיידע תחא) תופיכ
יחמבש םירוצי םתוא ,ןכ ,ןכ) םירוהה ...איה ריכזהל תחכשש הנטק
"?הנותחה יתמ " :םילימ יתש ,ןוכנ רתוי .רשק סורהל םילוכי הלימ
true...וללה םילימה יתש ללגב דרפנש דחא גוזמ רתוי הריכמ ינא
רשפאש החוטב ינא .םכידי תא תופרל הזל ונתת לא לבא .sad but
.םיבוט םייחו החמש רשוא .ולא ןוגכ תוטוז לע רבגתהל
rachelל וביגה
 
10/4/04 15:36
לואשל תעדויש תחא :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תיאצחה תא הפידעמ רתוי תי"שלדה תא תלבוס אל ,רבעשל היתד רותב
םייניעה הבוגב דואמ תידיע ,ךלש הביתכה תא יתבהא דואמ ,רבעשל
אל ילש ישיא ישוקב ףתשל קר יתיצר ,תנייכבתמ אלו ,תינצלפ אל
קר) תיתד קוידב אל ןיבל ןיב דימת הנחמ הזיאל תכייושמ תויהל
תבהוא אל םג ינא לבא ,רופיכ םויב המצו םי(ק)הולא שיש הנימאמ
ילצא וכלה הבהאו סקס דימת םיפאקיפה תא ןישמ סקסה תא
הזמ ץוחו..(31 ליגה ללגב םג ה'לאתבס תאזכ ינא ילוא)דחיב
םימס סקס בורמ..ןופצה תא ודביא ןמזמש םידלי םיאורש
וארי ילש תונבהו םינבהש הצור יתייה אל(..סנארט ילוא)לורנקורו
(ןותחתה) ינופה תא 11ה תב ילש תבל וארי אלש חטבו ,ךכ
היעב הז ,(..יל וחלסת)הלאה םיעזעזמה ןתומה יכומנ םייסנכמב,הלש
םוקמב המינפ תצק קודבל קיזמ היה אל םג.. ןיבל ןיב תויהל
,הזופ ,וגא ,ףסכ,תומדב קיר רחא ןכות רסח ףדרמב םייובש תויהל
ךתבוגתל חמשא..הזכש םואנ ןימ יל אצי והז.םימסו,ןוזר,תוילוק
.תידיע
לואשל תעדויש תחאל וביגה
 
14/4/04 10:20
וקימ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
???תיניצר תא ידיגת
הכלהב יקדבת) !!!םדו האוצ אלמ טיבע לכה ךסב תא ??תא ימ ללכבו
םירומח ינש ןיבו םיבלכ ינש ןיב שיא ךליי לא" סחיב המו (ךלש
ךורב" ?ונל ילג ,ונ ??רקובב תרמוא תא המ ."םישנ יתש ןיבו
ךלעב רמוא המו !??ןוכנ רקובב תרמוא תאש המ הז "ונוצרכ ינשעש
הנומא הלחא ,הללאוו "השיא ינשע אלש ךורב" ונל ילג ונ ?רקובב
!?ךל תנתונ לארשי תרותש המ תא תבהוא תא זא !!!יתריבג ךל שי
רתאל סנכנ ינאש הנושאר םעפ וז !!!הרות לש החירמ ימסבתתש ונ
םג !!!רדהנ שממ !!!הלחתהה לע רשי ךלש רמאמה תא יתלביקו הזה
םעפו (םייוויצלו הרותל ירזחת) הרותה תאו הכלהה תא ףפוכל ןתינ
וז) ןוירהב תויהל אל וא תויהל הלוכי השיאש ארוק ינאש הנושאר
הכלהו תחא הרות קר שיש יתבשח םויה דע (תנבה אל םא הרופאטמ
תצק הכלהה זא סוכלו ןיזל עגונ הז רשאכש רבתסמ לבא !!תחא
.תעדל דמחנ ."תמקעתמ"


וקימ
וקימל וביגה
 
 
30/5/04 2:49
mer :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
?ךתיא הרוק המ
merל וביגה
 
 
1/6/04 19:32
ידרח :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
ימ .ב"ויכו תורהל תוכירצ םישנה קרש הילפא וזש רמאת טעמ דוע
אוה ,תילכתו הביס רבד לכלו ,ימל בוט המ עדוי םלועה תא ארבש
וזל הז סחייתהל ךיא םינימה ינש תא החנהו ,השאה תא הככ ארב
לע לכתסת ,םימיוסמ םירמאמל סחייתהל המכח וז ןיא ,הזל וזו
תואיצמב החפשמהו תויגוזה תוכיא תא קודבת ,לולכמהו האצותה
.הב רסח המ דיגתו ידרחה דצב
ידרחל וביגה
 
1/6/04 21:37
ןב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הכלהה תא םייקמ ינא ךומכ אלשו ,ןומרע תידיע ,יתד ינא םג
.הנותחה ינפל ןהב עגונ אל ינא ,ןכ .תונבל רושקש המב האולמב
תושעל ידכ קר הז .םישוע םיבר םייתדש ומכו ,תדה יפל ךירצש ומכ
.ךתוא וארקש םינוליחה לצא רדס
.תדה יפל הרוסא ינימ עגמ לש הרוצ לכש םינוליחה לכ ועדי
תא השוע אל ינאו - ךממ ףלא יפ יל השק ,28 ןב ינא ,רבג ינא
.ךלש לבזה תא אורקל ךירצ ינא כ"חא .תישע תאש םירדבדה


בורה יניעב ןח אוצמל - םיטועימל ינייפואש ןוצר ,ןוצרה אילחמ
הלאכ אל ונחנא ,םינוליח וארת וארת" .(הז הרקמב ינוליחה)
,לובלוב הז המ תועדוי ונחנא םג,םינוליח וארת וארת ,תוינונח
םג ,תוצצומ ונחנא םג ,םכומכ ונחנא םג ,םינוליח וארת וארת
."!תולודג ...ונחנא םג , ונחנא
ינוליח בשוחש תבשוח תא המ ?ינוליח הזיא תמשרהש תבשוח תא
תובהלתהה תא ארוק אוהשכ - דואמ ריעצ ליגמו לכה השועש ,עצוממ
אל םא ילארוא ןימ כ"הסב הז המ יכ) ?תוננואמ "היתדה" לש תיטתפה
:(תוננוא
תונכומ ,הלאה תויתדה שארב תוקופד" ."הלאה םייתדה חחחחחחח"
."בכשל אל לבא עולבל
תמאבש המ הז ."...רסומ ונלוכל םיפיטמש הלאה םיעובצה םייתדה"
רזגמל הכרעה אל - הלש תוננואב הציוושמש תדמחנתמ היתד ,תמרג
.געלו זוב אלא ,ונלש


,"הוורע תולגל וברקת אל" - תיתד הניחבמ ילארוא ןימל רשקב
.החפשמ יבורקל רשקהב רמאנ ילמרופ ןפואב
,רוסיאל ברקתהל אל אוה 'ה לש רורבה ןוצרה ,תדה חור תניחבמ לבא
:הרותבש תילמרופה תוירעה תמישר לע רובעל אל קר אל
"םככותב המיז היהת אלו" ,"המיז ץראה האלמו ץראה הנזת אלו"
ותומח םע בכושש ימ יבגל קר אלו ללכב ןוכנ (ד"י,'כ ארקיו)
.המאו
םימעה ןמ םכתא לידבאו 'ה ינא שודק יכ םישודק יל םתייהו"
.לכוא יבגל קר אלו ללכב ןוכנ ,(ו"כ,'כ ארקיו) "יל תויהל
ןיא ךמצעל תסנכהש חצמה תוזעו חורה תוסג,ישפנה ךולכלה תניחבמ
.םיילגרה תא םהל חותפל וא ךלש םיספאל עולבל ןיב לדבה םוש


- 'וכו אתיירואד וא ןנברד, הכלהה לש םיילמרופה םיטרפל תוספתהה
אל היגולנאה יכ םא "הרותה תושרב לבנ" יוטיבה תא יל הריכזמ
:האלמ
.הרותה תושרב אל לבא - לבנ טלחהב תא


,ישיא ןפואב תרבע תא ןהילעש תורומחה תורבעל עגרכ חיננ לבא
.יטרפה ךניינע הז - יתוא ןיינעמ אל הז ,יתוא ליעגמ הזש תורמל
לבא,הלאה םירוסיאה לע,ךומכ תורבועש תויתד תונב דוע ירעצל שי
.תישעש ארונה היסהרפב 'ה לוליח תמועל ד-מ-ג-ת-מ תושוע ןהש המ
תורבעה תא תאצוה ,לארשי-םע לכל טנרטניאב הז תא תבתכש הזב יכ
םוחתל ןתוא תרבעהו ונוקל םדא ןיבש יטרפה םוחתב תורבעמ ךלש
.ירוביצה
"תוכוז" דואמ תוטעמ ,הלאה םירבדה תא תושועש תובר שי םא םג
.ךתומכש הרורא ,הצידבו הליגב תישע תאש ומכ היסהרפב 'ה תא ללחל
ןבל וביגה
 
 
11/6/04 10:50
ינור :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
הרותה תא אורקל בשוי ינא
ינורל וביגה
 
 
26/7/04 23:53
תיסקודוטרוא :תאמ
תיאצחל תחתמל הבוגתב
!הלימ לכ םע המיכסמ! קדוצ התא
תיסקודוטרואל וביגה
 
1/6/04 21:49
ןב :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תדה יפל ,יתולימב יתוא וספתייש םיממתימהו םימימתל ליבשב קר
.ןבומכ ןיאושינה ינפל - ינימ עגמ לש הרוצ לכ הרוסא
ןבל וביגה
 
11/6/04 10:47
ינור :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
ח ח ח ח חחחחחח
בוט ךכ לכ היהי לכהו יאוולה
ינורל וביגה
 
5/7/04 22:32
בטימ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
המ םתא ימ שולק גשומ ןיא (םיניצרה םייתדה טרפ)םכלוכלש ייחב
ידו יתד ינא החילס ה"בקל רמול הנטק אל ולפא תוכז םכל ןיאו םתא
....."תונב םע רבדל אל"ה לכ יל סאמהל ליחתמ
הזמ יל סאמנש םיניבמ אל םתא-"האגתת-ץוחב תויציצ םע ךלת" וא
......!?ילע םיקוחצ םלוכש
אוה......וזה הווצמה יל תארנ אל מממא-ה"בקל דיגיש,ןטקה התא ימ
ךל ןתנ אוה..שדחמ רקוב לכ אירב םוקל...תויחל ךל ןתנ
יפוי תודהיב אוצמל קיפסמ אל הז...לוכה הנשמו רחוב אוה....לוכה
תחא הרטמ !ךלש הרטמל םדקתהל!זוזל !לועפל ליכתת...תויננחו
ה"בקב ןימאהל!!יתדה םייחה חרוא ךותב קומע סנכיהל.....הדיחיו
...ולש תווצמה תא םייקלו
בטימל וביגה
 
6/7/04 18:31
!!המשנב היתד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
וארתו התוא ןיבהלו הכותל סנכהל וסנת תמאב !תדה ומכ ןיא ,הרבח
תושעל חנשו תולקה תווצמה תא תושעל קר אלו !!!הפי איהש המכ
רשי תויהל בייח אל ,רהמ אל טאל טאל ,לכה םייקל אלא ..םתוא
...טאל טאל ליחתהל !סוד
!!המשנב היתדל וביגה
 
1/7/09 12:28
:תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
kuug, giko kt nunk. kerut
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא