םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

שדח בכרל החוטבה ךרדה - יטרפ גניסיל
תכרעמ

 


לזאזעל הפיאמ םיבשוחו ריחמה לע םילכתסמ לבא שדח בכר שוכרל םיצור
רבעמ ויהי תויולעהש תוששוח ונחנא םימעפל ?ולאכ םימוכס גישהל לכונ
לש תורשפאה תא תוניצרב ולקשתש יאדכ ,תוילכלכה וניתולוכיל
גניסילה תורבח די לע תועצומש ןומימ תטישב רבודמה .יטרפ גניסיל
םישנא רובע שדח בכר תשיכרל תוחוטבו תומכח תוינכות תקפסמו ,תונושה
.םייטרפ


יטרפ גניסיל םצעב הז המ


,שארמ העודי הפוקתל בכר תריכח רובע ןומימ תקסע הניה גניסיל ,השעמל
ינוממ גניסיל ,ילועפת גניסיל ומכ תואקסע יגוס רפסמ םימייק קושבו
הכלהמב רשא תרדגומ הפוקתל האוולה הניה יטרפ גניסיל .יטרפ גניסילו
םולשת דצל המדקמ ורובע םלשמו ,גניסילה תרבחמ בכרה תא יטרפ םדא רכוח
הוולה לוכי הפוקתה םותב .הריכחה תפוקת םויסל דע עובק םוכסב ישדוח
יטרפ גניסיל לולסמל רובעל ,בכרה תשיכרל םוכסה תא םילשהל םא טילחהל
תא ריזחהלו הרבחה םע תורשקתהה תא םייסל וא ,רתוי שדח בכר רובע ףסונ
.בכרה


רוחבל יאדכ גיניסיל תרבח הזיאב


תורבח - יטרפ גניסיל לש תואקסע תועיצמה תורבח טעמ אל תולעופ קושב
.ףותישב גניסילל תוינכת םיעיצמ םיקנב וליפאו בכר תוינאובי ,גניסיל
םיבורקו םישיגנ היפינס רשא ,הביציו הסונמ הרבחב רוחבל בושח ןכותמ
בידא תוריש תקפסמה הנימא הרבחב רוחבל בושח ןכ ומכ .םכירוגמ םוקמל
ןבומכ .םישדח םיבכר לש ןווגמו לודג יצ התושרב שישו ,האלמ תופיקשב
,םישימגו םיחונ םיאנתב הקסע תא םכל העיצמה הרבחב םג רוחבל יוצרש
.םכתניחבמ רתויב םימלתשמהו


תיאדכו הליעי הטיש


ךא שדח בכר שוכרל ןיינועמש ימ לוכל הלועמ היצפוא הניה יטרפ גניסיל
בכרה תא שוכרל ותלוכיב ןיא ,רמולכ .םילבגומ םייסנניפה ויעצמא
תיברמש יפכ ,םימולשת לש םצמוצמ רפסמב וא דחא םולשתב אלמה וריחמב
האוולה לולסמ תקפסמ יטרפ גניסיל תקסעש דועב תאז .םיעיצמ םיקנבה
תיפיצפס םימאתומה םישימג םיאנתבו ,םיקנבה ילולסממ ולאמ הברהב חונ
םייתנש הנש לכב שוכרל םכל תרשפאמ וז הטיש ,ןכ ומכ .חוקלה לש ויכרצל
.ןשיה בכרה תריכמ יכילהב קסעתהל ילבמ ,שדח בכר


חוטיבו תורגא םלשל ילב בכר שוכרל


.בכרה ילעבל תובר תולקה תוקינעמ יטרפ גניסיל תואקסע תועיצמה תורבח
תרבח ידי לע עצובמו םלושמ בכרה יושיר ךילה םיבר םירקמב ,תישאר
ימשר ןפואבש ןוויכמ תאז .טסט תרבעהו תויתנש תורגא ללוכ ,גניסילה
לע תוירחאה תא תלטונ איהש ךכ ,בכרה לש וילעב הניה גניסילה תרבח
'ג דצו הבוחה חוטיב ימולשת םג תובורק םיתיעל ,ךכל ףסונ .םיכילהה
םיללכנ חוטיבה יביכרממ קלח יכ םא ,גניסילה תרבח לש התוירחאב םייוצמ
.גניסילה לש ישדוחה םולשתה תולעב רבכ


ותקזחאל גואדל ילבמ שדח בכרמ תונהיל


ןמוממה ,בכרה תקוזחת םוחת ונה יטרפ גניסיל לש ףסונ בושח ןורתי
יכ אדוול םגו חוקלה םע ביטיהל תניינועמש גניסילה תרבח ידי לע ובורב
תגאוד הרבחה םירקמה תיברמב ,ןכל .יתוכיאו ןיקת בצמב םירמשנ היבכר
ךלהמבו ,ול תורקל תולולעה תולקתב תלפטמו בכרל םיפטוש םילופיטל
תאז .חוקלה ידיל יפולח בכר ריבעהל ידיימ ןפואב תגאוד ןוקיתה תפוקת
םינימזה םיפסונ ךרד יתורישו םיגימצ תפלחה ,הרירג יתוריש לע ףסונב
תויהל םילוכי םתא יטרפ גניסיל םע ,רמולכ .הממיב תועש עבראו םירשע
לכבשו ,תוליעיו תוריהמב םכבכר לפוטי םוקמ לכבו העש לכבש םיחוטב
.םכמוי תרגשב ךישמהל תנמ לע ןימז בכר םכל היהי דימת הרקמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא