ןהיניבש המו תירוה תישיא אמגוד ,המדא תדיער לע
תכרעמ

 


.הטילשל ןתינ יתלבו יופצ אל ןפואב ונתוא תודקופ המדא תודיער
תוזחל םילוכי ונניא ,עדמה לש תררחסמה ותוחתפתה ףרח ,םירקמה בורב
,תאז תורמל .ןתוצרפתה דעומ תא אבנל ונל השקו ,ושחרתי קוידב ןה יתמ
רובענש םייוכיסה תא לידגנ ,תמאה עגרב תושעל המו גהנתהל דציכ עדנ םא
הז רמאמ .תירעזמ רתויש המכ היהת המוארטהשו ,םולשב םוריחה עוריא תא
םא דקפתל ןהילע דציכ תעדל תוצורש ,תוירט תוהמא רובע דחוימב דעוימ
הנעמו ילאמיסקמ ןוחטיב קפסל ידכ ,תראותמה היצאוטיסל ועלקיי רשאכו
.ןהידליל יבטימ


תישיא אמגוד לכ םדוק


רתויב םיבושחה תודוסיהמ דחא איה םהידליל םירוה לש תישיא אמגוד
עגרמ .םהלש תוישיאה בצועת ובש ןפואה לע הבר העפשה הל שיו ,תורוהב
תלפטמה תומדה ,םאב ןנובתהל תוקונית םיגהונ ,םחרהמ םיאצוי םהש
עגר לכב השיגרמ איהש המ תא שיגרהלו םטבמב הירחא בוקעל ,תיטננימודה
,טועפה לע יבויח ןפואב המתוח תא עיבטתש ,הבוט תישיא אמגוד .ןותנ
אטבלו ,גהנתהל ונידלימ םיפצמ ונחנא ובש ןפוא ותואב גהנתהל השוריפ
םיצור ונייה םהילע ססבתהבש ,םיכרעה תא דחאכ םישעמבו םירובידב
?תולאוש ןתא המדא תדיערל הז לכ לש רשקה המ .ולעפי ונידליש


עוגר ,חוטב שיגרי הלש דליהש ךכל תפאוש אמא לכ המדא תדיער ןמזב
הקינאפ רדעיה לעו ישגר ןוזיא לע ,חור רוק לע הרימשש העידיב ,חונינו
תוגהנתהמ ענמיהל רשפאת איהו ,םוריח יבצמב תולהנתה לש 'ב-'אה איה
לכה" :ומכ תויחנה .בצמה תא רימחהל קר הלולעש ,תילאנויצר יתלב
חתפמה יטפשממ ןה "דחיב הז תא רובענ ונחנא" וא "דחפת לא" ,"רדסב
,יכב עונמל ידכ תוציחלמ תויצאוטיסב ןהידליל דיגהל תוגהונ תוהמאש
ומכ) םייזיפ-םיינפוג םינימסת רצייל םרותב םילוכיש ,הדרחו הירטסיה
אלש ,(דועו היצטניירואסיד ,רתי תעזה ,המישנ יישק ,תוצאומ בל תוקיפד
לא .ולש תישפנה תואירבב עוגפל םילולעהו ,העש התואב דליה םע וביטיי
איה תראותמה היצאוטיסב השוריפש ,תישיאה אמגודה תסנכנ הזה טסקטנוקה
הלש ןבה תא תדדועמ איה ובש ,ישפנ ןוזיא ותואל עיגהל םאה לע יכ
ומגרותי אלו ,דבלב "םירוביד" רדגב וראשיי הלש תויחנהה תרחא ,תויהל
ךייתובוגתו ךתוגהנתה ,הנותחת הרוש .דליה ידי-לע הקיטקרפלו םישעמל
הרוצל וא גהנתהל רומא ומצע אוה ובש ןפואל הארמ ורובע שמשל תוכירצ
המדאה תדיערשכ תונותשעה תא ידבאת תא םא ,ןכלו ,ביגהל רומא אוה הבש
םג ישפנ ןוזיאמ תאצלו ךלש תוגהנתהה תא תוקחל רהמי ךלש דליה ,שחרתת
.ןכ


תדיער תעב עגורו ןוזיא לע רומשל השק המצע םאל רשאכ תושעל המ
?המדא


ףוגה לש דואמ תויעבט תובוגת םה הדרחו ץחל יכ ,ירכזתש בושח לכ םדוק
ישפנ תוסיוו ,תאז םע דחי .הקוצמו םוריח תותעו רבשמ יבצמ חכונ שפנהו
דובעל ימידקתש לככו ,לגרתל רשפאשו שוכרל ןתינש תונמוימ אוה ישגרו
עגור ותוא לע רומשל יליכשתו ,'שה תעשל רתוי הנכומ ייהת ךכ ,הילע
הנוזתל רבעמ ,היצטידמ לוגרת .ךיידליל רדשל הצור תייה ותואש ישפנ
ךלהמב קיחדהל תגהנש תושגר דוביעו ךלש "ינא"ל רוביח ,רתוי תיעבט
רתוי תישגר תנזואמ ,רתוי "הניסח" תויהל ךל ורשפאי הלא לכ - ךייח
,לוקשו בשוחמ ןפואב לועפל ךל רשפאיש ,לולצ ישפנ בצמ לע רומשלו
.המדא תדיער תעב גוהנל ךיאל תפומו אמגוד ךיידליל שמשלו