םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

תיב תינמא
ץומא-ןב ימענ

ףוסב השוע תאש הזה ןטקה רבדה דימתו
שדחה ןגאלבה תליחת תא למסמש ,רדסה


.אצומ יתאצמש יל הארנ .היוללה םגו הקירואא ,ייתויחא


קוזחתה תכאלמ ,םוי םויה תולטמ :תרצויה השיאה לש המלידה תאז
.תויתטישב המצע תא תשדחמו-תמלענ-תררופתמ
תאש םירוריפה ,תפטוש תאש םילכה ,הנפמ תאש ןחלושה ,הניכמ תאש לכואה
ףוסב השוע תאש הזה ןטקה רבדה דימתו .(ןיידע שואי תפטח אל םא) תפסוא
תויפוסניאה ,לכסתמ דואמ הז לכ .שדחה ןגאלבה תליחת תא למסמש ,רדסה
.תאזה תיפיזיסה
ךישמהל הצורש תאז .ךירצו ןמז תעדוי אלש תאז :תרצויה ינשה דצהמו
תפיסא שיש וליפא בותכל הצורש תאזו ,םיבער םידליה םא וליפא רייצל
תלוז רבד תושעל אלו ץעל תחתמ בכשל הצורש תאזו ,תוקד רשע דוע םירוה
היזהה ןיב דח רבעמ דימת .םיסירה ןיב רואה יקיקלח לע סמסממה טבמה
ךותל תועמדו שואי הברה .ויתובוחו םוי םויה ןיבל הריציה לש תימינפה
.תירכה


.יוניש - ןורחאה ןמזב
ןעמל השוע איהש םירבדה לכ תא המצע ןעמל השועש השיאה לע תבשוח ינא
,יעובשה ןקירוהה תא תרדסמ ,תיבה תא הקנמ .הנבה ךותמ ,החמשב ,םירחא
תא תלפקמ ,יליבד ריש תמזמזמ ,הפציר ירוריפו םיבכוכ קבא האטאטמ
ןכמ רחאל .ףייכב ,ןוכנה ןוויכל תוצלוח תכפוה וליפא ,הסיבכה תמירע
יקנ ,םיענ ללח הל שי .תיתרוקיב אל ןיעל הריבס התביבס ,תבשייתמ איה
,הריציה תא תונשדמ תובוחה .לספל וא בותכל ,רייצל תנמ לע ,תולטממ
.הריתס תויהל םוקמב ינשה תא ןעוט דחאה .תובוחה תא המיענמ הריציהו


רויכה תיתחתב ןובסה תגופס הכרה הינבגעה תכיתח
תפצקומ הלמלמ תרחת לעב םדמדא םתכ
םש היה הלודגה תשקהמ קלח וליפא
חבטמב ילצא הלילב לומתא
ירויכ לש הטסורינה קהובב ץנצנתמ


ןחלוש לעמו ,"תיב תינמא" וב בותכו חבטמה רויכ לעמ טלש יל יתניימד
."רויכב םילכ שי םא יארת יכל" וב בותכו טלש הביתכה
הקוזחת תדובעכ ילש תונמאלו ,תונמאכ תיבה רודיסל תסחייתמ ינא םאו
.ךרובמה יונישה .יוניש שחרתמ ,תיסיסב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
12/4/03 1:06
buttercup :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
o.k.

if u belive it......
buttercupל וביגה
 
 
15/4/03 22:35
www.p-files.org :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
ימוימויה המכ דע ןיבהל ידכ ןשייטפדא תא תוארל תבייח תא
םינד ךיא גשומ לבקל ידכ םג לבא ,הריציה תא רפשמ יצראהו
....תפרפרמ תוחפ תצק הרוצב הזה אשונב
www.p-files.org-טסארט יוו שיטספ ןיא
www.p-files.orgל וביגה
 
 
15/4/03 22:35
www.p-files.org :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
ימוימויה המכ דע ןיבהל ידכ ןשייטפדא תא תוארל תבייח תא
םינד ךיא גשומ לבקל ידכ םג לבא ,הריציה תא רפשמ יצראהו
....תפרפרמ תוחפ תצק הרוצב הזה אשונב
www.p-files.org-טסארט יוו שיטספ ןיא
www.p-files.orgל וביגה
 
 
13/5/03 14:38
לט :תאמ
ףוחד ןשייטפדא יארת יכלל הבוגתב
תא המכ תב ךמש המ
לטל וביגה
 
 
21/4/03 19:32
pink carnation :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
השיא" אוה ךנחלוש לעמ תולתל ךירצש טלשהש הארנ ?רבגה םע המ
"ותוא יתרשתש ךירצ דוע ימ ילאשת םילכ ןיא םא וליפא - הנטק
pink carnationל וביגה
 
 
2/5/03 20:47
הימ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
.תיבב רבג םג בבותסמש אוה וילאמ ןבומהש חינהל ,קיחצמ
?הנטק השיא לע תרמא המ
הימל וביגה
 
12/4/03 1:46
הימ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
ימונ ךילע הרפכ
תוקישנו
הימל וביגה
 
 
12/4/03 2:59
הננב :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
(?) ...ךל הפי
!הפי .לייטס ןז דואמ
הננבל וביגה
 
12/4/03 8:15
ונונ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
...הנישה ינפל ךב הלועש םייחה לע דמחנ גיגה ומכ ,הפיו רצק היה
ומכש תוחיר הלעמה לבז תיקש יל שי ) תואיצמל הרזח ,וישכעו
(?הימסקל ענכא ףוסבל םאה ,רחא םוקמל יתוא חק ,יל םירמוא
ונונל וביגה
 
12/4/03 8:23
יוניכ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
תא תבהוא אקווד ינאו ןומה וילע תבשוח ינאש אשונ הז - ימענל
יתימא שפוח ונל ןיאש הביסה תמאב לבא (הדימב) תיבה תודובע
הבושח יכה המישמל הבושת הנתנ אל הרבח ףאו הכפהמ ףאש הז םינפבמ
עצבל ןורשכב תוננוחמ םישנה ונחנאש המישמ - ישונאה ןימה לש
לודיג :איה שדוק תדרחב התוא הגוה ינאו המישמה לש המש .התוא
.הווחאב ךלש .םלועה ךותב ךכ רחאו ןטבב הלחתהב .םידליה
יוניכל וביגה
 
 
12/4/03 8:55
ימענ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
תנווכתמ תא המל תינרקס ינא
?םידלי לודיגל עגונב תתל הכירצ הרבחה הבושת לש גוס הזיא
ימענל וביגה
 
 
12/4/03 10:06
ןטוב :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
- ילארשי םגד וליפאו - ןורתיפ ןתנש דחא םגד אקווד היה
.םיצוביקה
םהב ("דסומ" הזל וארק ריעצה רמושב) םידלי יתב ,תוקונית יתב
.םהירוהל עירפי הזש ילבמו םתדיל םוימ םידליה תא םילדגמ
...החכוהה בלשב לשכ הזש קר לבח


םיירפהמ דליה תא איצוהל רשפא עונלוקבו היזיוולט תורדסב
.הלילעה ךלהמל עירפמ אוהשכ
ףידע "יתימא שפוח" ירחא שפחמש (הבקנ וא רכז) םדא ,תואיצמב
.םידלי לע רתוויש


?ימינפ שפוח
.רגוב םד לש תוירחאלו תולטמל רשק םוש אל לבא הפי גשומ הז
ןטובל וביגה
 
 
12/4/03 20:08
תועבצא תרפוס וג_ידניא :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
,רבתסמ .הזה םויה םצע דע םהיעצפ תא םיקקלמ הזה םגדה ירגוב
תרבחב בוט רתוי הברה םיחמוצ םידליש ,ירמגל עיתפמ ןפואב
.םידלי תרבחב רשאמ םירוה
תועבצא תרפוס וג_ידניאל וביגה
 
 
12/4/03 20:25
ןטוב :תאמ
ץוחו םינפ לש תויונמאל הבוגתב
הזיא י"פע קפס יל היה אל (ץוביק תרגוב) B.K ראות תלעבכ
.יתב תא ינא לדגא םגד
(םהידלי תא םילדגמ םירוה תא ובש םגדה :זמר)
ןטובל וביגה
 
 
19/4/03 4:47
חחרפ :תאמ
...הז לע יל ירפסל הבוגתב
....הבהא תרבחב


!יל המדנ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
20/4/03 12:53
יכות :תאמ
...הז לע יל ירפסל הבוגתב
לע תרבגתהש דע תרבע רבכ םיגולוכיספ המכ ,ךתומכש הנכסמ
תיבב ךשוחב דבל : ךל התייהש הדיחפמהו הללמואה תודליה
, אבא ילבו אמא ילב , עקרב םימערה םע ףרוחב םידליה
תא םג ילוא ,ביבסמ םיכוב םידלי ,דבל בושו דבל , דבל
ךידלי תאש רורב...המיאמו יכבמ תדעור תמדרנש דע ,תיכב
ךתוא ולדיגש ומכ אלו תילמרונ הרוצב תיבב ךתיא ילדגת
תיטסידס תא ןכ םא אלא
יכותל וביגה
 
12/4/03 15:08
רבג דוע :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
,דומח רמאמה (-: ..."ותמשאב אל" לבא ,קוור דועו) רבג רותב
.הכ דע תובוגתה תוניינעמ תוחפ אל .הבשחמ ררועמ רקיעבו ןיינעמ
רבג דועל וביגה
 
 
16/4/03 0:20
lolly :תאמ
תונמאה תיבל הבוגתב
ךלש ליימיאהו ךמש יכ ,רתאה תכרועל עיצהל ךל יאדכ יתעדל
.קוור התאש ךכל רורב רוכזיא םע דחי ,ישארה דומעב עיפוי
וישכע דע תאז התאר אל יהשימ םאש ,עדוי התא ,ןוחטיב רתיל
.הז תא ספספל לכות אל איה וישכע זא ,ךייבתכב
lollyל וביגה
 
 
19/4/03 11:20
הדבעמ בצ :תאמ
תונמאה תיבל הבוגתב
הניבמ תא ?תחלוש תאש ינפל תבתוכ תאש המ תא תארוק תא ,ילול
ונוויכל ךלש לערה תא הזיתמ תאש הזב ךמצע לע תרמוא תא המ
?וימימ ךל קיזה אלש םדא לש
ךלש תועפוהה תא ללדי הז ילוא יכ ,ןכש דואמ הווקמ ינא
.הזה רתאה יפד לעמ ךתומכשו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
28/4/03 19:44
lolly :תאמ
ל הבוגתב
.דיגתש המ
lollyל וביגה
 
12/4/03 15:35
Lady Stardust :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
!השוע ינאש תונמואה איה ילש תונמואה
אל תאזה לוביכב תינמאה ,ילוא קר ,ילואש בושחל יל םרג רמאמהו
ךיא וא ופרשי תובצקהש ילב התיבח םיניכמ ךיא דומלל םג הל קיזי
!שביימה תא םיקילדמ לזאזעל
...תונרמש לש המינ וזיא וא תויטסיניבוש לש הפיט יב שי יכ אל
ימו...היהת אל אמאו !?אל תיבה תא בוזעל םיכירצ והשיתמ טושפ
!?התיבח יל ןיכיו ץהגיו סבכי


!םש ויהי הרבח וא אמא דימת אל !...םג םירבגה לש בל תמושתל
Lady Stardustל וביגה
 
12/4/03 18:07
יבא :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
.הצרעהו האילפ אלמ ינא ,יושנ רבג רותב
יבאל וביגה
 
 
13/4/03 1:50
ילט :תאמ
דצהמ לכתסמל הבוגתב
,דצהמ לכתסמ התא ,יושנ רבג רותבש
המכ תוארהל םיגדהל ידכ ,האילפ אלמ
.תושבושמ םישנ ונחנא המלו ,בצמה םוגע
(וב יתבהאתה ,רדהנ יוטיב ,קפס ןיא)
,ילעב לש אבא יל רמא ךיאו
הדובעב םדקתהל הצור תא םא
,ןוראב הסיבכה ,רדוסמ רבכ תיבהש החנהב)
(תונעט ןיא דחא ףאלו םיצורמ םידליהו לעבה
הנורחא תכלל ,םדקומ עיגהל הכירצ תא
,ךלש דיקפתל רבעמש םירבד תושעל בדנתהלו
עיסהל ךירצ והשימ יכ) הז תא השוע אל תא םאו
(םירועיש וניכיש גואדלו םילכ ףוטשל ,םיגוחל
.ינייכבתת לא זא
.הצרעהו האילפ תאלמ ינא ,האושנ השא רותב
.ןבומכ םירבגל
ילטל וביגה
 
 
13/4/03 11:12
הדבעמ בצ :תאמ
הזה טפשמה ומכ ןיאול הבוגתב
הכירצ איה חילצת תילארשי השיאש ידכש רמוא ינא הז לעו
ותואל עיגהל ידכ רבגמ תרשכומו הליעי ,המכח םיילפכ תויהל
תושירדה יוצמה ילארשיה רכרכזל תודותש תוחפל לזמ .דיקפת
(o: םיימשב אל שממ ולאה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
13/4/03 13:40
יבא :תאמ
תישנ החלצהל הבוגתב
ינא) תיבב תוגהנתמ ןהש ומכ הדובעב תוגהנתמ ויה םישנ םא
.תילנמונפ החלצהל תוכוז ויה ןה (תוירחאו תוריסמ לע רבדמ


.הרוק אל הז המל ןיבהל קר ראשנ


ףדוע ללגב הז (שורגב היגולוכיספה לע החילס) יתעדל
תוחפו ןמצע לע בושחל רתוי תוכירצ םישנ .תכרעמל תונמאנ
.תכרעמה לע


.תיבה אל הז הדובעה
יבאל וביגה
 
 
13/4/03 13:43
הירמ :תאמ
ןכאל הבוגתב
םירבד המכ תושעל םיכירצ םה םגש ועימטי ףוס ףוס םירבגו
היהי ילוא ,הפק שקבלו הדובעהמ עיגהל קר אלו ,תיבב
םג ןהבש בטימהו ןצרמ תא איצוהל ולכוי םישנש יוכיס
תיבל ץוחמ
הירמל וביגה
 
 
13/4/03 14:02
יבא :תאמ
אלמ תויוכז ןויווש היהישכל הבוגתב
דיגהל םג הז תכרעמה לע תוחפו ןמצע לע רתוי בושחל
.םעפ ידמ "אל" לעבל
,ךירחא התיבה תרזוח ךתשאשכ ,ישיא ןויסינמ ,הזמ ץוח
.התוא קנפל ץרו הפק הל ןיכמש הז התא
יבאל וביגה
 
 
13/4/03 14:26
רבג דוע :תאמ
אלמ תויוכז ןויווש היהישכל הבוגתב
,יבאלו הירמל
"םירבג"ב רבודמ אלש ריכזהל ךירצש בשוח ינא
,"םישנ"בו
.יטרפ הרקמ אוה םדא לכו םדא-ינבב רבודמ
םירבג שי ,תיב לש םישנ שיו תויטסיריירק םישנ שי
ןיב חינמ ינא שיו החפשמ רתוי לש שיו םייטסיריירק
.ןיבל
:ןוצרה תועיבש תדימ ,רעשמ ינא ,המודב
,הריירקב הז םא ןמצעמ תוצורמש םישנ שיש ,חינמ ינא
תיב תרקע תויהלב "קר" הז םאו תיבו הריירקב הז םא
ינאו היעבר-תשולשו הרשמב הדובע וזש ענכושמ ינאש)
דבכמ דאמ תישיא ינא ,ךפיהל ,הזב לזלזמש ןורחאה
תוצורמ אלש הלאכ ,הארנכ ,שיו ,(הלאכ םישנ ךירעמו
תועיבש ןיינע .םירבג םג רעשמ ינא ,המודב ,ןמצעמ
,ילוא אלא ,ומצע דיקפתל רושק דימת אל ילוא ,ןוצרה
וא) תועיבש"-לו דיקפתל םדאה תמאתה תדימל
,ןתינ התוא םג ילואש - "תימינפ ןוצר (תועיבש-יא
לע תיבויח תולכתסהל ןויסנ י"ע לגסל ,הווקמ ינא ךכ
.ןוכנ םייח חרואו (רמאמב בותכל המודב) םירבדה
רבג דועל וביגה
 
 
13/4/03 15:32
ילט :תאמ
יבאלו הירמלל הבוגתב
אצמנ (לומגתהמ ר"בש) דיחי יזנירטסקא םרוג םע
,ילילש
,ילש רקחמב ,קהבומ ךא ,שלח
תונווכ ןיב רתוי קזח ילילש רשק אצמיי יכ הרעשההו
הביזע
:הששוא אל (קוסיעה רשוע) דיחי יזנירטניא םרוגל
.קהבומ יתלבו ותמצועב יספא ךא ,ילילש אצמנ םאתמה
םודיק תויורשפא ןתמב ודקמתה ןוגראל תוצלמהה
םידבועל
,ןוימה יבלשב ןוגראה ינייפאמל םתמאתהו ל"נה
הטילקה
.הדובעהו
הז תא םשייל ילוא רשפאש תבשוח ינא ,ךתרעה רואל
.ןבומכ םישנו םירבג ןיב לדבה אלל...תיבה יקשמ לע
ילטל וביגה
 
 
13/4/03 16:28
רבג דוע :תאמ
הביזע תונווכ ןיב רשקהל הבוגתב
,ילט ייה
?ןוצרה תועיבש ןיינע לע יתבשח עודמ
:ןיאושינו רשוא ןיינעב האבה הבתכה תא יתיאר יכ
http://www.cnn.com/2003/HEALTH/03/17/marriage.poll.reut/index.html
.יללכ ןפואב ןוצרה תועיבש תדימ לע ימצעל יתבשחו
,ה/ומצעמ הצורמ אלש םדא אקוודש ןכתיי ,ףסונב
תויורשפאו רופיש איבי ,ילואש ,יוניש שפחי/ת
תושדח
.תונורתי שי הזל םגש ךכ
רבג דועל וביגה
 
 
22/4/03 0:50
shira :תאמ
אלמ תויוכז ןויווש היהישכל הבוגתב
maybe if weman were stand for it every one in her
house it could be but you can`t just sit and cry,
do something about it... you don`t have to do
dishs all along ... the mistake is to think that
this is all your job for the first thing.
shiraל וביגה
 
 
13/4/03 15:10
ילט :תאמ
תישנ החלצהל הבוגתב
.בהז יניעב הוושש
לארשיב ונל שיש ךכמ דודיע תבאוש ינא
,ס"בש תביצנ ,קנב תי"לכנמ ,הלשממב תורש 3
.וחילצהש המכ דוע יתחכש ילוא .תוסייט 2-ו
,ןוגריפהו תשרה ,ביירדה רסח ילוא םישנל
ינאו ,ךוניח לש הלאש לכה יתעדל לבא
.הזה ןיינעב תימיטפוא
!!...הדות
(-:
ילטל וביגה
 
 
16/4/03 0:25
lolly :תאמ
..בהז הווש דודיע תקירזל הבוגתב
: ) והשמ הז םגו ,(ירש) תטוונה תא תחכש
lollyל וביגה
 
 
19/4/03 4:56
חחרפ :תאמ
הזה טפשמה ומכ ןיאול הבוגתב
.סקא ,יושנ סקא ,רבג סקא


.אבא סקא אל


.דצהמ טבמה תא ןיבמ אל
חחרפל וביגה
 
 
24/4/03 16:37
המידק טבמה םע ,ילט :תאמ
סקא רותבל הבוגתב


.... תימיטפוא לבא


(?יתרמא ,ךוניח) ילש תודליל סחיב םג


,רפתשהל תבייח שממ ינא םילכ תפיטשבו


.השוע ל"כנמה ,תיבב ונלצא
המידק טבמה םע ,ילטל וביגה
 
12/4/03 18:11
יוניכ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
לודיגב םישנה תא ףילחתש היואר הבושת ןיאש ןמז לכ - הרקי ימענ
יוכיס ןיא ,אבה רודה םויקב ,תודרשהב :תורורב םילימב וא םידליה
חכוה ירשפא יוסינ לכב .הריציל שורדש יתימא שפוחמ ונהי םישנש
אוה בצמה םייתניב ןכלו הריציה ךכ רחא קרו תודרשיהה האב םדוקש
םישנ קר ןה םירבגה לש הריציה תוגרדל תועיגמש תויתימא תוינמאש
המוקמ תא תאצומ אל הניקתה תישנה היווחה ןכ לע רשא ,תושבושמ
.ןוראהמ תאצל ץמוא יל ןיא יכ יודב םש - ךלש .תוברתב יוארה
יוניכל וביגה
 
 
12/4/03 18:55
תעלות :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
?שבתשה קוידב המ
,םידלי .לכמ לכה בלשל רשפא .השיגו ןוכנ ןוזיא לש הלאש לכה
.הלילח רזוחו הריצי
לכב ומכ ,דחיב לכה ,לודג שאר באכו הלודג הארשה םה םידלי
.ערב בלושמ בוטה ,םייחב רחא םוקמ


.תוימיטפואו הוולש ,ןוזיא ךל תלחאמ ,ימענ
תעלותל וביגה
 
 
12/4/03 19:02
ןטוב :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
?תררושמה תנווכל רבסה רשפא
ןטובל וביגה
 
 
12/4/03 19:42
ימענ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
תנווכתמ תא המל ןיבהל החילצמ אל שממ ינא
םימעפל יל הרוק הז
?תנווכתה המל ריבסהל תוסנל ךל אב
ימענל וביגה
 
 
12/4/03 20:13
תועבצא תרפוס וג_ידניא :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
המכ ןיוצמ םיגדמ .תושבושמ םישנ ,יוטיב לש יפוי .אלפנ ,יוא
.תורוה ,הריצי ,תוישנ ,םישנ ןיינעב םישבושמ הבישח יכילהת


:קימונלו
ימויקה ,הזה טקילפנוקה םע דדומתהל הבוט ךרד ומכ תעמשנ וז
.יחילצתש ךל תלחאמ .ךכ לכ השקהו
תועבצא תרפוס וג_ידניאל וביגה
 
 
13/4/03 2:05
וליל :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
הבושת" לש ןויערה עזעזמ יל עמשנ םידלי ילב ,השורג ,השא רותב
"םידלי לודיגב םישנה תא ףילחתש היואר


תונפתהלו ךלש םידליה תא לדגל אל הז הצור תאש המ םא הללאוו
...זא ,הריציל
ולילל וביגה
 
 
13/4/03 2:09
וליל :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
הז תא םישוע ךיא הייהת םע קוחצ לש ךויח הלעמ , םיסקמ רמאמ
ולילל וביגה
 
12/4/03 19:54
יפרמ רטסיס :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
לש השדחה התכורעת לע ץראה ףסומב עובשה ףוסב המסרפתהש הבתכב
:תרפסמ איה גרבימ ילרוא תרייצה
סחנפ .ןוירהל יתסנכנ ץראל יתרזחשכ דימש הז םע היעב םג התיה"
.יוכיס ךל ןיא' זא יל רמא הנושארה הכורעתה תא יל רצאש ןג-ןהכ
היה והשימ וליאכ .'החפשמ תלעב תאש וא תילאטוט תינמא תאש וא
םגש ומצע ןג-ןהכ סחנפ ללוכ ,רבג ןמאל הזכ רבד רמול ותעדב הלעמ
יתעדב יתככח הז תא יל רמא אוהשכש תרכוז ינא .החפשמ התיה ול
קר הלוכי ינא םויהו רמוא אוהש המב תמא שי םא הלאשב בר ןמז
,תונמאה תא הניזמ םייח םג יל שיש הדבועהש תבשוח ינאש רמול
."תונמאל קמוע רתוי הברה םינתונ םייתחפשמה םייחהשו ,ךפיהלו
.ץוחבמ םימעפ הברה העיגמ תרצויה השיאה לש המלידהש תוארל בוצע
יפרמ רטסיסל וביגה
 
12/4/03 23:05
Bad Arse :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
....שמא ליל תביסמ ירחא
לבא ,יטאופ רבד ןיא תיבה תודובעב ,רמאמ הלחא ,רמול תבייח ינא
הצילממ ינא (ןיא יל) ףסכ שיש ימל ,רדוסמ תיבהשכ המשנב טקש שי
יכ ,תמאב יירבחמ הברה לש תויגוזה ייח תא ליצה הז ,תרזוע תחקל
םישנהו רתוי הקנמ ימ םיבר דימת תוגוזו תוקנל םיאנוש םלוכ
תא תושוע ןה הווש היישעה םא וא ,רתוי תושוע ןהש תושיגרמ דימת
תרמואש ךיא וא ,תולסאהו םילכה יוקינ ומכ תולכסתמ רתויה תולטמה
to fight over :תויגוזב תורחא תומחלמו ןויקנ לע ןמטייורב ר"ד
your battles. There is so many other important things
Choose
הדובעה ללגב ?תיב תרקע םיארוק תיב תרקעל המל ,ביבח ןורחאו
ףוס הל ןיאש הרקעה
Bad Arseל וביגה
 
 
13/4/03 11:29
הדבעמ בצ :תאמ
... תיבה תא הקנמ ילעב דועבל הבוגתב
ינא ,תיבה תודובע תא עצבל לוכיש אירב םדאב רבודמש החנהב
ומצעב ותוא הקני םדא ןבהש ידכב יידמ לודג תיבה םאש בשוח
.רתוי ןטק תיבב רוגל וילע
אלל) ךמצעב תיבה תא הקנתש יואר הקנמ קיזחהל ףסכ ךל שי םא םג
תונוכנה תויצרופורפב ךתוא רמוש הז .(גוז תב וא ןבל םירוטפ
ךיפ לעו סוב גיב התא םא םג ,םדא ןב רשאמ רתוי אל ךתויה יבגל
.םדא ינב קר לכה ךסב ונלוכ לכה ירחא .רבד קשי


יתיאר אל דוע היידבשב םינש שולשמ רתוי ירחא םג ,בגא ךרד
ןמס יל הארנ טלחהב הז .הקנמ קיזחמש (!)דחא תיב וליפא
.האירב הרבחל ןייוצמ (רוטקידניא)
הדבעמ בצל וביגה
 
 
13/4/03 11:46
תעלות :תאמ
םדא ןב ראשהל ךיאל הבוגתב
.הזל ןתונ התאש לקשמב תמזגה תצק
.ץמאמו ןמז לש ןיינע הז ,ןטק וא לודג תיב לש ןיינע אל הז
םג .היחיש ילעב םג ךכו תדבוע ינא ,םינטק םידלי ינש יל שי
.םושנל חוכ ונל ןיא הככ
ראשנ התיא םגו ,תיבה תודובעמ שפוח תצק ונל תנתונ הקנמה
.תימוימויה המרב רתוהו יד ונל
אל ילש תיבב הלש תוחכונהו הלש תיסוב השיגרמ אל שממ ינא
.וגאה תא יל תחפנמ
.תרזוע ול שישכ לודג אוהש שיגרמ ןטק דואמ םדא ןב קר


דימת ?הברה ךכ לכ םידבאתמ םה המל זא ?האירב הרבחל תודע
ללגב הזש בושחל הליחתמ ינא וישכע ,ךשוחה ללגב הזש ורמא
(-: .תיבה תודובע
תעלותל וביגה
 
 
13/4/03 12:31
ביבר הלאירא :תאמ
.הקנמה - המהבהמ םדאה רתומל הבוגתב
ךכ לכ הז םא יכ ?הזל ןווכתמ התא ?תוניצרב ?הקנמה ?םדא
ראש תא תושעל קיספהלו דבל תוקנל הלוכי טלחהב ינא ,טושפ
.רתוי בוט םדא תויהל ידכ תושעל הסנמ ינאש םירבדה


.תופייעמ ךכ לכ תואמסיס םימעפל ,ןיוש ונ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
16/4/03 11:46
הדבעמ בצ :תאמ
ןבל םדא ךפוהש המ הז ,ונל הבוגתב
.העדותה תא תעבוק היווההש רמאש סקרמ היה הזש יל המדנ
היווהה תעיבק יתעדל המל ךל ריבסי ילוא ל"נה טפשמה
.תיתועמשמ ךכ לכ ונלש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
13/4/03 12:57
הדבעמ בצ :תאמ
.הקנמה - המהבהמ םדאה רתומל הבוגתב
יבגל ךלש הקיטסיטטסה תא תנכדיע אלש הארנכ :ףוסהמ ליחתנ
םהילע תרבדמ תאש םינותנה .תונושה תוצראב תויודבאתהה תמר
ןמזמ רבכ םידבשה םיעשתה תונשב .םיעבשה תונשב םינוכנ ויה
.תוברה ךשוחה תועש תורמל ,דבוכמ רתוי הברה םוקמל ורבע
ילב) הרוגס תלד םע ררקמב םישדוח רפסמ לש ישיא ןויסנמו
.הערל חורה בצמ לע עיפשמ ןכא ןברוחמ ריווא גזמ (!רוא


הדובעה םע הצוחל תאש ,תתנש הבושתה :ןיינעל וישכעו
תחא לא קוידב הליבומ רבעמו לעמ הברה םידליב לופיטהו
ידכ הברה ךכ לכ תדבוע תא ילוא .רתוח ינא הילאש תודוקנה
לעבו םידלי ינש םע ירוגת םא ילוא ?ידמ לודג תיב קיזחהל
רתוי םהל שידקהל ילכותו תוחפ דובעל יכרטצת הנטק הרידב
םה רדחה ותואב דחיב םילדג םידלי ינש םא ילוא ?ןמז
םידליה םא ילוא ?ינשה ב םע דחא בשחתהלו תויחל םידמול
?םמצעל תוירחא שוח טעמ םילבקמ םה תיבה ןויקנב םיפתתשמ
הז ,םיישדוח ןב ינשהו יצחו הנש ןב דחאש יל ידיגת לאו)
(o: !תונויקנב רוזעל םילוכי םג םה ,ץורת אל


תאש ךב יתדשח אל .הקנמל סחיב םדאה (לש וגאה) לדוג יבגל
התייה אל ללכ תאזו ,עגרל אל םג הקנמה לע תחת תספות
תא הקנמ ינא רשאכש איה ריאהל יתיצרש הדוקנה .יתנווכ
(o: ושדוחב שדוח ידמ) תרוכזתו רועש לבקמ ינא ימצעב יתיב
םיתווצ השולש ליבומ ינא םא םג .ילש תוישונאה תולבגמה לע
, (?אל ,והשמ הז םג לבא ,דחא לכ םישנא ינש לש ייק וא)
םע דבועו ,בשחנ דואמ ימואל ןיב יעדמ ןיזגמל םירמאמ רקבמ
,(ןותיעב םהילע ונארק ונלוכש) םימסרופמ דואמ םישנא
ינא ימ םוי ידמ יל םיריכזמ הנויקנו העונצ הרידב םירוגמ
םירבד ,הזכ בצמב .רוזחא ינא ןאלו יתאב הפיאמ ,תמאב
רתוי הברה םיארנ םייחהו ,תונוכנה תויצרופורפל םיסנכנ
.בוט


יוארש ןעוט ינא :רורב ןפואב יתגצה אל ילואש תפסונ הדוקנ
אלא רחאה ליבשב אל ומצעב ותיב תא תוקנל (אירב) םדאל ול
היה ךכש רמואו ןיצקא השחמההה ךרוצל .דבלב ומצע ליבשב
.תיבה תא תוקנל לוכי היהש טובור היה םא םג תושעל ךירצ
'תיחשמ' ינא םוי לכש ךל רפסאו חורה ךלה ותוא תא ךישמא
גזמ םא .(ןוויכ לכב העש יצח) הרזחבו הדבעמל הכילהב העש
תצק בוביס השועו סרלורה תא חקול וליפא ינא ,הפי ריוואה
םושג םויב ,הבוט שממ ןאכ תירוביצה הרובחתה .לודג רתוי
ינא תוקד רשע ךותו סובוטוא חקול ינא דחוימב גלשומ וא
תועש) ףסכו ןמז הברה ךוסחל לוכי יתייהש ךכ ,הדבעמב
ךלוה ינא תאז לכבו ,סובוטואב עסונ יתייה םא (הדובע
ינאש םירחא םיבוט םירבד הברה יל ןתונ הז יכ ?המל .לגרב
ךלוה ינאשכ ,המגודל םתס .ףסכב םתוא לוקשל לוכי אל
ימצעל רדסלו םירבד ינימ לכ לע בושחל לוכי ינא התוחינב
,תומצעה תא הפיט ררחשמ םג ינא תונמדזה התואב ,שארב םתוא
יל השועו יתוא העיגרמ דואמ הנותמ תיזיפ תוליעפ ללכבו
.בוט
הברה דועו (יל ןיאש) תינוכמה ,תיבה לדוג םע רבדה ותוא
תופצל DVD שי לבא ,היזיוולט רדעה ןוגכ) םירחא םירבד
םייח ךרואל רבד לש ופוסב רבטצמ דחיב הז לכ .(םיטרסב
.ינעבות תוחפ הברהו חונינ


ןפואב למרנל ןתינ ותועצמאבש חונ ילכש יתאצמ הבשחמ רחאל
םיייחה יביכרמ בורב ונלש העקשהה לש תויצפרורפה תא ריבס
.ונויקנו תיבה לדוג אוה ,םינושה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
13/4/03 13:22
תעלות :תאמ
לומרינל ילכל הבוגתב
גלפומה םליג תורמלו ,םישדוח 10-ו יצחו םייתנש ינב םה
םירג םהינש .ונויקנל רשאמ תיבה ךולכילל רתוי םימרות
יכ םגו ,הככ םהל ףיכ רתוי הברה הז יתעדל יכ רדח ותואב
תועש הברה תדבוע אל ינא .לודג ךכ ידכ דע אל ונלש תיבה
.ילעב םעו םתיא תויהל יל בושח יכ


תוחכונ קודבל םימק ןיידע םה יכ הפייע ינא - תאז לכב
ונינשש םילכו הסיבכ תומירע שי ןיידע .הלילב (ילש)
ןיכהל לכוא שי ןיידע .םוי לכ םהילע טלתשהל םיכירצ
,ףילחהל םילותיח ,לכוא היהיש ידכ תושעל תוינק ,םהל
תוכיא ןמזו םיעבצ ,םינובגמ ,םילותיח ויהיש ידכ תוינק
?יתרמא רבכ


ינא תועש עבראל עובשב םעפ האב תכרובמה תרזועהשכ זא
יקנ תיבל רוזחל לש ףיכ ונל שי .התוא תקבחמ טעמכ
םינטקה םיטידנבה ןהירחאש ,תוקד 5-ל ךרעב - רדוסמו
הז ילעבלו יל לבא .ללכב תרזוע התיהש רוכזנ אלש םיגאוד
.השוע הזש המ לכ הזו .בוט השוע


ךרוצה תא הניבמ ינא .םינוש דואמ םייח םילהנמ ינאו התא
תויעוצקמה תוחלצההמ רוונתסת אלש ידכ םיעונצ םייחב ךלש
וזש המיכסמ ינא .ןימאמ התא םהב םיכרעל ןמאנ היהתו ךלש
קותינ לע הדפקה - םירשואמ םייח חיטבהל הבוט ךרד
םייעוצקמה תונולשכהו תוחלצההמ ימצעה ךרעה לש םייוסמ
םיעונצה םייחהמ קלח איה תרזועה יליבשב לבא .םיינמזה
תוקנל דואמ יתינהנ דבל יתייהשכ .ילש (יל ןימאת ,דואמ)
ךכ .תיבל הקנמ םיסינכמש םישנא יתנבה אלו ילש הרידה תא
ןיאש תריד ןיב תוושהל המ ןיא .םידליה ודלונש ינפל םג
הדובעה תויומכ תניחבמ םידלי וב שיש תיבל םידלי הב
ונחנא זא .שממ םיליבקמ תומלוע ינש .תרבטצמה תימוימויה
דואמ הדומח יהשימ םע תיבה תודובעב קלחתהל םירחוב
.ףסכ תרומת ונל רוזעל הנכומש
.תויצרופורפה תא ינממ לוזגיש המ הז אל


.הרזחב ךל ךויח
תעלותל וביגה
 
 
14/4/03 9:34
הדבעמ בצ :תאמ
תדשחש ומכל הבוגתב
,תעלות ייה
לע םוקמה תב איהש ילש הדידי רקחתל יתטלחה לומתא
.תיבב הקנמ לש אשונה
תא יתלאש הארנכ םויה דע .יתיעטש רבתסמ זא ,בוט
רבתסמו ,ץופנ ייד הזש תרמוא איה .םינוכנ אלה םישנאה
יפל הזש) רתויב הצופנ הזה םוחתב רוחשב הקסעה וליפאש
רבכ הז לבא ,דבועה יפלכ עוושמ תוניגה רסוח יתעד
.(רחא אשונ
יפל תיבב רוגל םדאל ול יוארש בשוח ינא ןיידעו
.ויתודימ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/4/03 10:25
ןטוב :תאמ
קודבל חטשל ונאציל הבוגתב
(: תרשגמ רותב ינא ךיא) םיקדוצ םכינש
ךרוצ שי ,תעלות הראיתש יפכ ,םימייוסמ םיבצמב
.ץוחבמ הרזעב יתימא
תא קיזחהל ,האלמ הרשמב דובעל ,םיטוטאז 2 לדגל
םושנל חילצהל םגו (...הסיבכ ,לושיב ,ןויקנ) תיבה
(םיינשל םג) תירשפא יתלב טעמכ המישמ וז - םעפ ידמ
.הרזע אלל
םיתב קיזחהל היטנה תטלוב ןכא לארשיב ,ינש דצמו
.ךרוצה תדיממ הברהב םילודגה
- וז תודבעתשהל המגוד אוה "עקרק דומצ תיב"ה םולח
,התנכשמה םולשתב וא ותשיכרב תרמגנ הניאש תודבעתשה
לכ+הניג+לודג תיב קזחתל ימוימויה ךרוצב םג אלא
.תוולנה תואצוהה
הריאשמ רבד לש ופוסבו ,תודבעל תכפוהש היזטנפ יהוז
.םתחפשמו םתיבמ תונהל רתויב טעומ ןמז תיבה ילעבל
ןטובל וביגה
 
 
14/4/03 10:41
הדבעמ בצ :תאמ
קודבל חטשל ונאציל הבוגתב
!םינטק םינינטוב הינטוב ןטוב
קר תורצענ אל יוצמה ילארשיה לש תולודגה םייניעה
רבעמ הברה וריחמו ולדוגש עקרק דומצ תיבב
ל"וחל תורידת תוסיט ,הרקי תינוכמ ,ויתודימל
.קנבב טפרדרבוא ללכבו
'יתאצמ' םילקה םייחה ירחא ייתועסמ תרגסמב
,רתי תכישמב ךמות וניאש קנב ןובשח תקזחהש
םייחה תא השוע ,םוקמב בייחמש יארשא סיטרכו
רבואל סנכיהל לוכי אל ינא .םיוולש רתוי הברהל
תויהל בייוחמ ינא ןכל .הצור ינא םא םג טפרד
.תואצוהב ריהז
ללגב תואחרמל הלעמל 'יתאצמ' הלימה תא יתסנכה
ןובשחה גוס היה הז ,ילש ןויער היה אל הזש
חוטב ינא .יתעגהשכ ןאכ חותפל יתלוכיש ידיחיה
רכוז ינא םאו ,ץראב םג הזכ רבד תושעל רשפאש
לע לוהינ ימד הבוג אל וליפא ראודה קנב זא ,ןוכנ
.ןובשח הזכ תקזחה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/4/03 11:25
יוניכ :תאמ
?לודג תיב קרל הבוגתב
םע היעב ןיא ,תואשנתה ןומה המכו תויוטש הזיא
.חבושמ הז ירה הברמה לכו תיבה תודובעב הרזע
גהנתהלו םירכושש ימל הפי םלשל הז ךירצש המ לכ
תוערו לבה ,תודסחתה הז ראשה לכ .תוניגהב וילא
תוקנל בהואש ימ ,םלשיש םלשל ול שיש ימ .חור
ימ םויכ הלטבאב בצמב .טוטריח הברה המכ ,הקניש
םירחאל םגו ומצעל רזוע םג םיקנמ רכושש
יוניכל וביגה
 
 
14/4/03 12:20
הדבעמ בצ :תאמ
?הטראחה הז המל הבוגתב
בתוכש םדאמ תואשנתה לע תרוקיב לבקל השק
וליאכ הז ,''חור תוערו לבה הז ראשה לכ''
דמל ראשה תאו ,''תבשחנ יתעד קר'' תבתכ
םא .ךירבדב והשמ שי ,תאז םע לבא .ךמצעב
טסקטב תואשנתה אוצמל רשפא םישפחמ תמאב
ימצע תא ליבגמ ינא תאזה הביסהמו ,ילש םדוקה
דימת אל הז ןיידעו ,הלעמל יתנייצש םילכב
.חילצמ


רוג ,ךיתודימל רבעמ היח :אשונל הרזח וישכעו
רורג ,תצצונ תינוכמב עס ,רקיו לודג תיבב
.םינכשל םייניע רקנתו קנבב קנע טפרדרבוא
.הז םע שיגרמ התא ךיא ךמצעל רפסת ךכ רחא
םלוע תשיפתמ קלח הז ךמצעב תיבה תא תוקנל
אל .תונוכנה תויצרופורפב ךתוא רומשל הרומאש
.ףסכ אל ,בוט אל ?ךל םיאתמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
19/4/03 5:31
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
שיגרהל םיצור םא םירדח רוגסל רשפא דימת
.עונצ קנחמב
ףאמ ענומ אלו חונו חוטב הז ,יתוכיא וטוא
18 וקב העיסנב םיברה תעיז תא חירהל דחא
.לשמל


ינתוואר אוה לודג רבד לכ אל
סוטאטס למס אוה תוחונ רזיבא לכ אל
תעד הביחרמ ףרוחב הכילה לכ אל


?לודג טפארדרבוא


!?המ זא
?ךייחי קנבהש בוט רתוי
חחרפל וביגה
 
 
19/4/03 10:58
הדבעמ בצ :תאמ
חונ הז לודג תיבל הבוגתב
שי .תוחיטב לע רתוול ךירצש רמא אל דחא ףא
לעמ תצצונ תינוכמל תוחיטב ןיב רכינ לדבה
הנוק והשימ םא .םדאה לש תלוכיל רבעמו
ןמז ותואבו םינכשה תא םישרהל ליבשב סדצרמ
קיפסמ שידקמ אל אוהש ןופצמ ירוסי שיגרמ
רשע דע םוי לכ דבוע אוהש ללגב םידליל ןמז
אוה זא ,שדחה בכרה תא םלשל ידכ הלילב
.הילע רבדמ ינאש הירוגטקה ךותל הפי סנכנ
ומכ דבוע אוהש רקיו לודג תיבב רגש ימ
ךכ רחאו ורובע אתנכשמה תא םלשל ידכ רומח
ותוא קיזחהל ליבשב הרשמ יצח דוע דבוע
ינאש הירוגטקה ךותל הפי סנכנ ןכ םג ,יקנ
.הילע רבדמ


ןיא וא ךל שי םא עדוי אל ,טפרדרבוא יבגל
התא ,ילב התא וישכעו םע תייח םא לבא ,ךל
תוולנה םייחה תוולש תא ךירעהל עדת יאדווב
דואמ אל ךלש הדובעה םוקמ םא דחוימב ,ךכל
.ביצי


ומכ ,תרחא בושחא ינא דחא םויש תויהל לוכי
תא ךל םינשמ םידלי ,הרמא תעלותש
ךכ ,בשוח ינאש המ הז םייתניב .הביטקפסרפה
.בוט שיגרמ ינא הז םעו לעופ ינא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
19/4/03 11:49
חחרפ :תאמ
חונ הז לודג תיבל הבוגתב
!היגוגמד וזש


םיצלאנ הטובחה ונואה ילעב אקווד בורל
אלו ,םתמשנ תאצ דעו םמוי אובמ לומעל
.ףפיהל
םיעסונ "ץצונה" וטואה ותוא ילעב ,בורל
םירחא שיו ץירומ ןסב ןוכיתה םיה ןודעומל
.םהיתולטמב םיאשונש


ןמז םהל ןיא ,השק םידבועש ימ ,דימת טעמכ
...ףסכ תושעל


.םיעצמאה ילעב דגנכ םילמה תא תונפהל לק


ללגב ןכ השוע אל הלילב 10 דע דבועש ימ
תא ןחבתשמ ,ףסונה רדחה וא שדחה וטואה
.רחאו םלש םלוע הלגת ויעינמו וימעט


...ראותל הפיאשו הדבעמ לשמל


.דבלב ורשואל בייוחמו וייח תא רחוב םדא


ררושי ותרישב ןומט ורשואש ימ
החוורו סוטאטס ילמסב ןומט ורשואש ימ
(ותלוכי תדימכ) םשכרי
טטנאשי יטנאש וניינעש ימ
.ןנואי וילגר ןיב ןומט ונייעש ימו


ךלש ךרדה תא ,ךלש הדבעמה תא ךל רחב ,התאו
!םירחאב לזלזת לא ,רשואמ הייהו
חחרפל וביגה
 
 
19/4/03 14:05
הדבעמ בצ :תאמ
עדוי התא ירה לבאל הבוגתב
לע רבדמ ינא .םוקמב םירבדה תא םישנ אוב
םהל המדנש ללגב םתלוכיל רבעמ םייחש םישנא
רמוא ינאו .םירשואמ םתוא השעיש המ הזש
רבעמ םייחש הזכ דחא םדא יתשגפ אל דועש
ךכל םיוולנש םיצחלה לכ םע ,ולש תולוכיל
.רתוי רשואמ ותוא ושע
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/4/03 9:50
תעלות :תאמ
?לודג תיב קרל הבוגתב
םג ,טפרדרבוא יל היה אל םלועמ יתנתחתהש ינפל
.יתלוכישכ
יל ויה אלו ,תיב יל היה אל ,וטוא יל היה אל
.םידלי
אל וטוא ,התנכשמ םע ןטנטק תיב ונל שי וישכע
סונימב ונחנאו םידליל ןגו תלפטמ ,דחוימב שדח
.דימתמ
תודובעב דובעל םישקעתמ ונחנא יכ ילוא
םידבוע אל ונחנא יכ ילוא ,ונתוא תוניינעמש
תואיצמ תאזו ונלש תוריחבה ולא לבא ,תועש ןומה
.העונצה ונייח


םיבושח רתוי םירבד שיש לבקל ךל השק המל
אלש םיבצמ שישו ןובשחב סולפ לע רומשלמ
תוריחב לבקל ךל השק המל ?הז תא תושעל םירשפאמ
ןוכתמה םה ךלש תונורקעהש שקעתמ התאו םירחא לש
ךל הנוכנ ךלש ךרדה ?םינוכנ םייחל דיחיה
רחא והשימ לצאו תונתשהל לוכי הז רחמ .םויהל
חכוש אוהש ללגב אל .דבוע היה אל םלועמ הז
םרוגש המ הזו תרחא רחוב אוהש ללגב ,אב הפיאמ
.רקובב ךייחל ול
תעלותל וביגה
 
 
15/4/03 15:26
הדבעמ בצ :תאמ
!בצ בצ בצל הבוגתב
,הביבח תעלות
רחא והשימ לש םייח ךרוא דגנ רבד םוש יל ןיא
אל םג ללכ ךרדבו ,יב עגופ אל אוהש ןמז לכ
קלח .ינממ תרחא םיבשוח םירחאש לבקל יל השק
(o:טפרדרבוא םע םייח ילש םיבוט יכה םירבחהמרשאכ .יוארכ יתנווכ תא יתרבסה אלש ןכתי
םגו ךמצעל הלימה תא יתשגדה תמדוקה הבוגתב
'ףסכ אל ,בוט אל ?ךל םיאתמ אל' יתבתכ
םא ,אשונה תא תוארל יכרד וזש רמול יתנווכתה
אל וליפא וא ,תינתוואר הרוצב יח רחא
םימייוסמ םירבדב עיקשהל ףידעמ אלא תינתוואר
שיגרמ אוהו ,ישפנה טקשהו דיתעה ןובשח לע
תא .ול םשוביש ,ךכל הוולנש המ לכ םע בוט
והשימ םא .יל אל ומצעל ןתונ אוה ןובשחה
.ךירצ אל ?אל !הלחא ,ילש השיגה תא 'הנוק'
יתלצנ .ילש םייחה ךרד םע בבל בוטו חמש ינא
.םירחא םע התוא קולחל ןוידה תא


ינאש ,טלחהב ידוס דוס ךל הלגא ינא וישכע
ךל קר הלגמ ינאו דחא ףאל תולגל אל ךממ שקבמ
.הביבח תעלות וזכ תאש ללגב הזו


.יפוי ,תצק דוע ,ןכ .יברקתת


?דחא ףא ןאכ ןיא


?החוטב


?זוחא האמ


?התוא הריכמ תא ?הטמל םש וזה הבוגתה וז ימ


.הנה יאוב ,בוט


...שששש


!טפרדרבוא םעפ היה יל םג
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/4/03 22:52
תקחוצ תעלות :תאמ
הדומח תעלות ,סועכל ךירצ אלל הבוגתב
הז .יתוא תקחצהו יביל תא תחמישש ךל דיגא
!ףסכמ רתוי הברה הווש
!םימחו חמש גח
תקחוצ תעלותל וביגה
 
 
14/4/03 11:47
רבג דוע :תאמ
לומרינל ילכל הבוגתב
,בצ ייה
היה (הרקמב הארנכ) ות הזיא יל תולגל ךרות וישכע
תורושה ןיבמ) 13-ה הרושב 'ב'-ו 'ם' תויתואה ןיב
(תובותכה
,ןפוגה תנטקהל םרוג הז ות הארנכש םושמ - וז ךתבוגתב
...תוכורא תועדוהב ישומיש רבד
רבג דועל וביגה
 
 
14/4/03 11:49
הדבעמ בצ :תאמ
תונטק תויתואל ותל הבוגתב
.ןויסנ .יכנא וק הזש יל המדנ
.ןסכולה תא אצומ אל ינאש ללגב וב יתשמתשה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/4/03 13:11
יפרמ רטסיס :תאמ
תונטק תויתואל ותל הבוגתב
םינמיסה יבגל טרופמ רבסה םע קניל ךל ןתא ינא
.םהב שמתשהל קיספהל חיטבת - דחא יאנתב םינושה
יפרמ רטסיסל וביגה
 
 
14/4/03 19:57
רבג דוע :תאמ
תונטק תויתואל ותל הבוגתב
.הדות
ירבע דומב תירבע תדלקמב שמתשמ התא םא
,'Q' שקמב אצמת הארנכ (slash) ןסכולה תא
(Shift-ה אלל '?'-ה שקמב הז ילגנא דומב)
אצמת (backslash) ךופהה ןסכולה תא
.Shift-ה אלל ,ל"נה יכנאה וקה לש שקמב הארנכ
.(ילצא הז ךכ תוחפל)
רבג דועל וביגה
 
 
19/4/03 5:16
חחרפ :תאמ
לומרינל ילכל הבוגתב
השוע וא ,ןייעמל יל ךלוה יתייה ,יונפ ןמז יל היה םא
.האולמב הנבלכ לטבתמ וא ,דבל וא דחיב ,הבהא


!הטימב תוקד המכ דוע ראשנ ,רקיעבו


1יחרכה ער אוה ןויקנ


תיב עיגמ ,ךוניח תורטמל ךרפ תודובעו םידלי תקסעה לעו
!תוחפל .רהוס
חחרפל וביגה
 
 
15/4/03 17:52
הדבעמ בצ :תאמ
.הקנמה - המהבהמ םדאה רתומל הבוגתב
ויהש םירבג ינש לש רופיסה תא יל תרכזה 'היחיש ךלעב' םע
:ורבח תא לאש דחאה .המ ןמז רחאל ושגפנו תוינלופל םיאושנ
'?היחתש ךתשיא םולש המ'
!היחתש ךתשיא' :רבחה ול הנע
הדבעמ בצל וביגה
 
 
19/4/03 5:05
חחרפ :תאמ
םדא ןב ראשהל ךיאל הבוגתב
...דבל דבל


?ודבועל ידכ תיבה תא ןיטקהל לבא
?שארה לע תלפנ


?תיב תוקנלב בוט קוידב המ
.חירמו יקנ היהיש יואר אוה ,ןכ
.התוא קידצמ םיבאשמ רדעיה קרש תרתוימ הלטמ וז ,תוקנ לבא


.יל רצ


תאו ,תבותכה תא ךל ןתא ,תויצרופורפל סנכהל ךנוצרב םא ,בגא
.םלועה םולשל אתווצב םורתנ ,דעוימה רכשה
!ליד הלחא .םולש םג ,תויצרופורפ םג
חחרפל וביגה
 
 
21/4/03 0:19
הדבעמ בצ :תאמ
תחתה תא תוקנל אחינל הבוגתב
לש תיזכרמה הרדשב הפקב שמשב ונבשי יכונאו ף"לא םויה
לע ונחחושו (o; תוושו תורבועב ונניע תא ונפזשו גרובטג
ותוא םיבשוח ינאו ף"לא יחכונה הרקמב ,בוט .תיבה ןויקנ
םיאשונה בורב) ימלוע תסיפתל קוזיח לבקל ףיכ היהו רבדה
לכ ינוסבש רמאשכ יל שדיח אוה .(וניתועדב םיקולח ונחנא
להנמב הלכו רטוזה לעופהמ לחה ,ולש היבוקה תא הקנמ דבוע
תויבוקב םיללכנ אל תובישי ירדחש חינמ ינא ,רתויב ריכבה
.וללה
םויהמ .םלועב תויפש לש םייא המכ דוע וראשנש רבתסמ
.ינוס קר הנקא ינא האלהו


ירחא הקני דליש ךכב לוספ םוש האור אל ינא ,דחא דוע
תיב ליגב דלי לבא ,םישדוח הרשע ליגב אל ילוא ,בוט .ומצע
,ךל רפסל לוכי ינא .םיסיסב תונויקנל גואדל לוכי רבכ רפס
ןולסה לע ישיש םוי לכ יארחא יתייה יתסייגתהש דעש
קבא בוגינו תופסו םיחטש תביאש ללוכ ,תיבב ונלצא תספרמהו
םיל האיציב העש דוע ינממ לזג ןויקנהש הזמ ץוח .ןונזמהמ
ינא םויה ,אוה ךופהנ .הרק אל ער רבד םוש ,ישיש םויב
(o: רתוי הברה דופיר אלל תואסכו הפושח הפציר ךירעמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/4/03 14:41
ילט :תאמ
... תיבה תא הקנמ ילעב דועבל הבוגתב


?ןויוושה הפיא ?תיבה תא דבל הקנמ ךלעב ,הככ


...ןמטייורב ר"ד הז לע דיגת המ ןיינעמ


(-:
ילטל וביגה
 
13/4/03 8:18
יוניכ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
םישנ לש תועדומה תלשבהב םיירקיע םיבלש המכ הארנכ שי - ימענ
ינאש ןוכנ .ב .הזמ הלעמל אל םא לובגה םה םיימשה .א :תוינמא
הריציה תוחוכ תא העיקשמ ינא עגרכ לבא םירבגה לכמ תננוחמ רתוי
ומכ םידלי לודיג והשכיא .ג .תיבה תונמאו םידלי החפשמב ילש
.רוחבל ליחתהל ךירצו הריציה תעבונ ונממ םוקמ ותואמ עבונ ךירצש
תא חסנל השק יל םג) ??? .ה (חסנל תעדוי ינא לכה אל) ..?? .ד
תועדומ תגרדל יתעגה אל דוע) - ךלש .ינפל וחסינ אל דועש המ
(הז לכ ירוחאמ דומעל רשפאתש
יוניכל וביגה
 
 
13/4/03 10:12
תעלות :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
.הלוחש אוה ןויערה ,רומג רדסב חוסינה
שיש ינפל םג ,ריבכמל שי הצור יכה תאש המ תושעל אל םיצורית
.םידלי
בערומ ךלצא ינויח והשמ םא רשפא יא "ךירצש ומכ םידליב לפטל"
.קתשומ וא


ןכ - רמוא היה רבג .םישנו םירבג לש ןינע אל הז תראתמ תאש המ
ללגב ,התיבה ףסכ איבהל בייח ינא לבא ,רוציל הצור ארונ ינא
,גשומה תא יתבהא) ילאטוט ןמוא תויהל לוכי אל ינא הז
.(.רטסיס
.רותיוה תא קידצהל םיצורית דחאו ףלא שיו רשפא דימת רתוול
ץמוא הברה ךירצ ךב שיש המ לכ תא לצנלו םיאלמ םייח תויחל ידכ
.םהינש תא הווש הז יתעדל .ץמאמו
תעלותל וביגה
 
 
18/4/03 1:48
הירמ :תאמ
,הרקי יוניכל הבוגתב
וא בערומ והשמ ונלוכ לצא טעמכ םוקמ אוהש הזיאבש תבשוח ינא
?אל קתשומ
???ונלש םידליב תולפטמ ונחנא תאז לכבו


ינאש םישנה בור לצא ...תאז לכבו ,ינשה ףלאב ונחנא ,ןוכנ
.קתשומ וא בערומ והשמ שי הריכמ
?המל


? ה מ ל
הירמל וביגה
 
14/4/03 19:45
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
ךומתל תנמ לע ,היגולואידיא םויה יתזחמה ,תאז תמועל ,ינאו
תא תויביססבואב םילהנמש ,חספה תונויקינמ תינרתחה יתוענמיהב
.יתוא םיבבוסה לכ םיפופכ הל הרוטטקידה


ףרפרשה ימורממ ,תוצוח שארב הזירכמ ינא ,!תויחל ךולכלל ונת
םייביבאה םירקבה תא הלכמ ינא וב ,יתנוכשה הפקה תיב לש
ייתורכמו יירכמ הארמל ,ךכו .הבוטל ונילע ותחנש םיינחירהו
לש חפ ,הקימונוקא לש ןקיר'ג דוע םע הירטסיהב ינפ לע םיפלוחה
שיטפה ירזיבא ראשו םיאטאטמ ,םיבגמ ,תוילטמ ,םינושלק ,דיסילופ
ןועטל אלא ,סונמ ןיאש הטילחמ ינא ,יחכונה גחה תא םינייפאמש
ךות ,ךולכלה תתחשהו הברחה ,סרה לש טקא הנה ןויקינה תכאלמש
.תוריחבו דובכב תווהתהל המהוזה לש תיראטנמלאה התוכז תעינמ


וז האור ינא ,יגולואידיא הכ וה-ו ינאמוה ,יתריצי םדא ןבכו
,םוקיה תראפתל תפוניט דועו דוע רוצילו ךישמהל תירסומה יתבוחכ
הילכב ךולכלה לע םייאמש חספ חבטל ףקות לכב דגנתהלו ,ויתורודל
.הדמשהבו


,ןוסכלאב הוהמ טראב תשבוח תיליל)
(הראווג ףי'ג יוניכל הנועו ינניח םפש תלדגמ


:-)


.הל'ימונ ,חיימש גח ךל היהיש
תוקישנ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
15/4/03 9:57
תעלות :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
?חספ ינפל תוקנל ךירצ המל


?חצחוצמ אל תיבל סנכי אל איבנה והילא - המ
?םייקנ ויהי אל תונולחה םא עיגי אל ביבאה
?םיסירתה לע קבא אצמי םא ונ ונ ונ יל השעיו דרי םיהולא


.תצק חחושנ ,תמאב דריש
תעלותל וביגה
 
 
15/4/03 14:54
ילט :תאמ
- יל ריבסי והשימש ילואל הבוגתב


,בוזע לותח וא בלכ הזיא לע ךתעד המ לבא


, תיבב ןגלב רתוי השעי ילוא הז


.ףיכ רתוי היהי חטב לבא


.םיכויח אלמו םכל הפי ביבא
ילטל וביגה
 
 
15/4/03 22:59
ביבא יריש הרש תעלות :תאמ
,םיהולא תא יבזעל הבוגתב
."ךרו הפי דלי ,ןטקה השמ הביתבו" םע עובש רבכ ינא
.תעדוי ינא תועונתה תא וליפא


,ונלצא חראתהל ומיכסי םהש יל הארנ אל ?םיבוזע םילותח
.היקנ היח תאז םילותח
:-)
ביבא יריש הרש תעלותל וביגה
 
14/4/03 23:30
ט.ג-סקא :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
םירפס תונחל יכל ,תיבהמ יאצ - חספ תמישמ הנה ,הדומח ימענ
לוכי היה הזש ייחב .ןמפוה לאוי לש "סרולוד ךמולש המ" תא ינקתו
.ךיילע בתכיהל
ט.ג-סקאל וביגה
 
15/4/03 1:00
רורד :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
,הקותמ ימענ


יל השענו ,ךסמה לע ךתוא יתאצמ ,ןודנולב רוקיב עצמאב ,םואתפ
תוקישנ ךל חלושו ,ךלש תיבה תונמאל עגעגתמ ינא .םיענו בוט
םידקש םע ךלדיינקל ןיוצמ ןוכתמ יצרת םא) חמש גח ילוחיאו
.(דנלטוקס םורדמ ךל חלשא ,םיסורפ םינבלומ


,תוקישנ


רורד
רורדל וביגה
 
16/4/03 11:13
ה--לוש--ה :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
אשונב קוידב ,ירמגל תויטרפ תונבות יב תושבגתמ ,הנורחאה הנשב
:הככ .הזה
,םידלי :תולכתמ תוריצי ,ינומכ תובר םישנש המודו ,תרצוי ינא .1
אל לבא ,ףדה םהילע רבועשכ םימלענש) םורופב םיריש ,תוחורא
:םידליה םע הניגב ,ישארב םימזמדזמ םיריש יעטק ,(תמאב
קיסוטה תא הקנמ
ףאה תחנקמ
באוכ תקשנמ
אובי ךשמה ...עמוד תמחנמ
.םושרל תחרוט אלו
.דעתל
,תירבג הריצימ דרפנב ,תדעותמ אל תישנ הריצי ןחבאל םוקמ שי
?ראשהל ידכ תרצונ הדוסיב איהש


ירחא ,(םישדוח 8) ילש הלודגה הלטבאה תפוקת תיצחמב ךרעב .2
יתחלצה ,ימצעה יומידהמ קלחכ הדובעב תולתהו ץחלהמ טעמ יתעגרנש
.תיבה תודובעב יפוי אוצמל
.הפצרה דוביכב תוינחור
(ןז ילשמ לש םוגרתב םדוק תצק יתלקתנ - חווידב תמא)
לש הריבס המרל ימויק ןואכדמ תאזה הפוקתה תא רובעל יל רזע
.רשוא וליפא
ה--לוש--הל וביגה
 
 
16/4/03 12:54
ימענ :תאמ
תונבותל הבוגתב
תרמא הפי
הזש} תדעותמ אל תישנ הריצי ןחבאל םוקמ שי םאה הלאשל רשקבו
שי חטב..םוקמ שי {הז תא הניבמ ינאש ומכ ךופה לע ךופה תצק
םוקמ
?םצעב המ ליבשב הלאשה
תוחפ אל תונמוא תויהל תולוכי ילש תיבה תודובעש הרכהה ירה
רתוי ילואו
קיפסהל הלוכי תונמואכ הבישחמ ינאש םירבדה ראשמ
המילעמש תונמאה תאז תונמואכ הז תא השוע ינא םאש תרמוא תאז
המצע תא
הרכהה תלאש הלוע רשיש ןבומכ
?ילש תונמאב םיריכמ םאה
?הב הריכמ ינא הב םיריכמשכ קר םאה
?הב הרכהה איה הרטמהשכ תונמא תאז םאה
ךרוצ אלל המצעל איהשכ קר תונמא תויהל הלוכי איה ילואש וא
הרכהב
תצק יתכבתסה ילוא
המצע המילעמש םוי םויה תונמואל איה הנווכה הרקמ לכב
ולא לכו לושיב רודיס תפיטש בוגינ קושינ


קוביח
ימענל וביגה
 
 
20/4/03 15:35
ה--לוש--ה :תאמ
תונבותל הבוגתב
.ןחבאל המ ליבשב תעדוי אל
תילכת יל ןיא ,ינאו האדיאב תילכת תשפחמ [1] תאזה הלאשה
.שי ,ילש תונטקה תוריציל קר ,תולאשל
.תודעותמ הרקמב ןהשכ וליפא
תודעוימ דימת ןה


,אלא .ררקמו הפצר ידוביכל תונמוא תארוקו הקיחרמ יתייה אל
תדקמתמ
הריציב
.הקומע הנווכמ תישענ
הבהאמ
תינוטונומ העונת לש אפלא ילג יבג לע תאשינ
,םיימוימוי םישעמב הרידחמ
תוליגר תווחמב
חכ
"?םצעב המ ליבשב .םוקמ שי חטב" - [1]
ה--לוש--הל וביגה
 
19/4/03 4:52
חחרפ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
..דירטמה הזה םתכה ,םיטנגרטד תלמלמב רחותמה ,ינמגראה הזה םתכה


םע ,ותנועב ןופפלמל הרבח ,זעה המעטב ילע המייא הינבגע ,םעפ
.ןומילו חלמ ,ןמש
.הנתשמ הרוצתו עבצו הנועו םעט הל היה ,םעפ
.םעפ


.בורל ,המעט רסשכ םויה


המצע לשמ םוקמ הל ןיא
הרוצו ףוג אלא תוחכונ הל ןיא


תאו


.תיז ןמשב ידאלב


.הניפו בוט שאר
חחרפל וביגה
 
19/4/03 21:23
המר הננב :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
.הרוקמ תא ןיבהל לקש,תימצעה הרדגהב אוה יתעדל היעבה שרוש
זא ,"תינמא" ךמצע הרידגמ תא םא ,ונלש ומכ גתוממו גייותמ םלועב
.וז הרדגהל ךייח לש םירחאה םינפה לכ תא םיאתהל הכירצ וליאכ תא
היפוסוליפו םירוהרהו תושגר לש ןנע הזיאב ךתוא תעבקמ הרדגהה
לודיג וא םילכ תפיטש ומכ םייצרא םירבדו ,האלה ןכו הריציו
.תמאב אל םה לבא .ךלש תויתריציה לע םימייאמ םידלי
,םייוליבב "ןמז זובזב" םג .ךתטישל ,אוה םג םייאמ רחא קוסיע לכ
ונאש רחא רבד לכבו םילויטב ,םימוחנת ירוקיבב ,םינויזב ,הליכאב
?הנילמ אל תא םהילע המל .םישוע


הז ילוא .ןוכנ אלה םוקמב ךלש היעבה הלות תאש איה ילש הנקסמה
הזש תנעוט תאו ,םידגב לפקלו תיבה תא תוקנל ךל אב אל .ץורית קר
תרשיש והשלכ םעט םהב אוצמל הסנמו ,ךלש תויתריציב העיגפה ללגב
.םיימוי ילוא דמעמ קיזחי הז .התוא
המר הננבל וביגה
 
 
20/4/03 10:11
ימענ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
בוש יארק
ללכב יתוא תנבה אל
ימענל וביגה
 
 
21/4/03 1:39
ונונ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
תפיטש" וידחי ךכ וכרכנש רעצמ) םיימויקה וניכרצ יולימש רורב
םיכרצ םהינשב תוארל ןתינ ןכא לבא ,"םידלי לודיגו "םילכ
אלו ,ןמז זובזב וניא (ןבומכ םימיאתמה םייפקשמה םע םיימויק
.תררושמה תנווכ התיה וזש יל הארנ
לזלזל תאזב ומצעל ריתמו "ןמא" ומצע תא רידגמש ימ לכ ,יתעדל
.ףוסבל עגפית ותונמא ,םירחא לש וא ולש ויכרצב
אלא ,השממל ןמז ןיאש ללגב תעגפנ אל איה ,תויתריציל רשקבו
לכ ,ביצעמ הזו ,יל הלע םואתפ .כ"רדב תוימינפ תוביסב היולת
תונמואה לכ החמצ הפיאמ -האושב םיידוהיה םינמאה לש אשונה
?וזה
חמש גח היהיש
ונונל וביגה
 
20/4/03 12:42
יכות :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
בוש ןכמ רחאל ,םוי קוידב קיזחמ אוה לבא , ימענ דמחנ ןויערה
אי תרזוע יאיבת זא ,תיבה תודובעל קשח ןיא
LOL.................תינצמק
יכותל וביגה
 
21/4/03 0:58
RC :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
.תונמוא איה תונמוא איה תונמוא .טישלוב אלמ תמאב
ומכ עמשנ .תופייל רמוא אל הז לבא םייחב דדומתהל ךירצ ןוכנ
הבוט תיב תרקע תויהל ךיא"ל וא תרסוימה תינמואל רזרוזמ סרוק
."החפשמ יתמקהו יתנתחתה המל לש המשאה תושגרמ רטפיהלו


.ישיא אל ,קתומ ישיא אל
RCל וביגה
 
21/4/03 14:10
הדמעמ וצ :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
זאו הדובע הנושארה הריירקה ןיב הצרמו הנמד תא קלחל הכירצ השא
םושמ תונמא ךכב תוארל ןיא.ותקזחא לע תיבה 2 'סמ בו'ג עיגמ
,םידלי לודיגל תורושק ןניאש תיבה תולטמב ,ןהב תוארל ןתינ .גוס
.הקנמו תלדגמ- השא הז הככ יכ ,דמצ ידכל תופרטצמ םתס ןה
.תמלשומה היצניבמוקה
ןיב דירפהל ךירצו ךפהתמו ןגלבתמ ןטק תיב םג - הדבעמה בצלו
הז ףוטשל רדח תוחפ .תיבה תשא לע כ"דב ותלפהו ןויקנ לש ןויערה
נוקש ימ - םישנא לש םתונתוואר יבגלו .טפסנוקה תא הנשיש המ אל
.תושעל םילנאפ ןומה םהב שיש אלפתי אלש תבשב הזוחאה
הדמעמ וצל וביגה
 
8/6/03 12:15
רוצילא תינור :תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
.?.?תרכוז,תרחא ונבשח ןורשה דוהב םירוענה תונשב ,הרקי ימענ
רוצילא תינורל וביגה
 
 
8/6/03 12:52
ימענ :תאמ
תיב תינמאל הבוגתב
ןורשה דוהב םירוענה תונשב
ללכב יתבשח אל
ףייכ היה הז חא


תרכוז חטב
ךויח
ימענל וביגה
 
13/9/04 21:59
:תאמ
ץומא-ןב ימענל הבוגתב
לצינשה ןיב ,ירשב לע הז תא הריכמ .תרצוי השיא לש תיתימא המליד
.(תרזוע שי אקודו תיב תרקע אל) .הסיבכה תנוכמלו 'זאלוקל
...ס"היבמ םידליה תא תחקל ךירצש ןמזה ינפל רויצה תא קיפסהל
... םיינעבות םיימוימויה םייחה ,אל וא תינמא , רוזעי אל
.היעבה תא שי םירבג םינמאלש תבשוח אל
"קושרפיהה תררושמ ינא"--- לועשמ יגא ואר
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא