םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

ןפייפ רטיפ תנומסת
רנגו וגידניא ןורש


תא םינשה םע םידבאמה הלא םה םירבגה
:םימולע םתוא לש יתועמשמה קלחה
תועיגמ םישנ דועב ;תינימה םתלוכי
ינב ןהב םינש ןתואב שממ ןתולשב אישל
לומקל םיליחתמ םליג


,סולפ םירשע ליגב םהיללעמ תמועל ריווחמ היה לסרוד לש ןפשה
םה וליפאש אלא ,םירוענה ליגב םג ,םצעב .תלוברכ יפוקזו םיריעצ ויהשכ
שולש הכשמנ םעפ לכ םא ,בשחנ אל הלילב םימעפ הנומש רומגלש םיעדוי
היה ,זא ותוא םושרל לכש םהל היה םאש גוסהמ אוה םהלש דרוקרה .תוקד
,םיפלוח םימיה ,ייתובר ,לבא .םויכ ,(דיב םגו) תחנ הברה םהל איבמ
דוע ,םייתש דוע ,תחא דוע !פוה ,שארה תא םימירמש ינפלו .תרבוע הנש
םישיחכמ לבא ,הזה ןיינעל םיעדומ ונלוכ תינורקע .הצירב ,תורבוע שולש
ףלוחה ,אלפנה רבדה לע תרבדמ ינא .ידמל םימדקתמ םיבלש דע החלצהב
,ןמזב ךכ לכ םילבגומה ,םירצקה ,םיירירבשה ונימולע .םימולע ,הזה
םירשע ליג תא םתרבע םא .הבוט הקלח לכ לע ףסאמ תמחלמ הליחתמ םהירחאש
תנהכמ אל ןיידע תחדפה םא םג .תרבדמ ינא המ לע םיעדוי םתא ,שמחו
םייכריה .תולילק רתיב הכרד תבשונ חורה תאז לכב ,ינקת רוא ריזחמכ
הז ,רבודמ הכה רעישהו ,תוספור רתוי תצק תויהנ רבעשל-תוירירשה
.יוצר ירמגל אל אוה םהב םירוזיאה לכב הבעתמו ךלוה ,הלעמלמ רסחתמה


לאידיאל רתוי העירכמ תובישח תסחוימ תיברעמה תוברתבש רבדה ןוכנ
םימולעה ןדבוא תדרח :תחא ןבומכ איה ךכל הביסה לבא .םיישנה םימולעה
קלחה תא םינשה םע םידבאמה הלא םה םירבגה .ירבג ךיבסת לכ םדוק איה
אישל תועיגמ םישנ דועב ;תינימה םתלוכי :םימולע םתוא לש יתועמשמה
.לומקל םיליחתמ םליג ינב ןהב םינש ןתואב שממ ןתולשב
,הז יגולויב לווע לע םישנה לכב תמקנתמה ,תירבגה היצקאיר/הרטנוקה
תרמצ תוינמגוד ןוויכל יפויה לאידיא תחשקהו תהלאה ןבומכ איה
שוחל סולפ םישולש תונב םישנ ןתוא לע השקמש המ ,תוניטקו תויטקרונא
.ןהלש םיינימ יכה םיאליגב תוקשחנ
לע הגרעב רבדמה סולפ םישולש ןבב תוזחל ול אצי אל ןיידעש ונתאמ ימ
ביט .וימימ הבאושה תיב תפקז האר אל ,הרשע תונב לש חותמה ןרוע
הלא תבוטל ,תאז לכבו ,ותוא טרפל בילעמ טעמכש ,רורב הכ הכישמה
יניינעב תוינעבות יתלב ןה תוריעצ םישנ ,הייהתב םחצמ תא םיטמקמש
ןומדקה םדאה ררג םהב םימיב הרוקמש הקיתע תירבג הדרח) רשקה דוסימ
איהש תולגלו רקובב תרחמל ררועתהל ידכ קר ,ולש הרעמל היתורעשב השא
תומלגמ תוריעצ םישנ ,(ולש ץחה ישאר ףסוא לכ תא הקרזו רדס התשע
סולפ םישולשה ןב ותוא לש ירבגה ששחה תא טעמ העיגרמה ,תוירופל החטבה
תעברא םע אובי אל ,תוחוורה תויממעה תונומאל דוגינבש ,ןידה םוי ינפמ
ול דומעי אלש םויב אובי אלא ,גוגמו גוג תמחלמ ירחא הספילקופאה ישרפ
.הנושארה םעפב ,ןמדזמ-אל ןפואב רמולכ ,תוניצרב


הרענ םישרהל ,םיעברא רמול אלש ,םישולש םירשע ןב רבגל לק ,תיסחי
אל ינאו .םישרהל השקתמ היה אוה ,חיננ ,וליג תונב תא םא םג ,הריעצ
ןאכ תרבדמ ינא .אל ללכו ללכ ,םיימונוקאויצוס םירטמרפל ןאכ תסחייתמ
אלא ,ונייח ךלהמב ונלכאהו ונלכא ונלוכש ,םיטושפ םשור יליגרת לע
.ידמ םיפוקשל וללה םינורמתה תא ךפוה ןויסנה וב םיוסמ ליג עיגמש
תויביאנה איה םיריעצ םישנא לש תוינניחהו תולודגה תולעמהמ תחא ,ןכבו
םתוא השועה ,(םמצע לש םוכחתה תדימ יבגל םהל שיש ריהי ןוחטב דצב)
ןורתיה אוה ןויסנהש ןכתיי טלחהב םא םג ,רגוב םדא לכל ידמל לק ףרט
םישרהל לוכי םישולש ןב ספא לכ :תוטושפ םילמבו) םהילע ול שיש דיחיה
.(היהתש לככ הקירבמ ,הרשע שש תב הרענ תולקב
םושמ ,ץופנ ךכ ידכ דע ןויזח םניא תיאליג-םיברועמ תוגוז ,תאז לכבו
,םיבוטרה תומולחה תמשגהל ןימז וניא תוריעצ םישנ ןתוא לש יראה קלחש
תרודהמ תא בורל תופידעמ ןמצע תוטילולהש םושמ ןהו תויקוח תוביסמ ןה
םיאצומ סולפ םישולש ינב םתואו ,רושע ינפל ויה םהש סולפ םירשעה ינב
רבועה ןמדזמ תחת לכ לש ויקמעמב ימצעה םנוחטב שושיאל ץורימב םמצע
תירבגה תוילאוסקסומוהה המכ דע בל ומיש לבא ,ללכ ךרדב ,ישנ) הביבסב
יתייפכ ףחדב רבודמ .(ידכב אלו ,רתוי וליפא םירוענה תא תשדקמ
דויצהש ינפל ,םישנ רתויש המכ ביכשהל ,לילעב ינויגה אל ,ןיטולחל
דויצה תא ליעפת םאש הנומאה הז ירוחאמ תרתתסמ םג ילוא .דובעל קיספי
לע ובתכנ םילמ לש תונותיק .הדלחה ונממ ענמי רזוחה שומישה ,םוי םוי
ונחנא רבד לש ורקיעב ןאכו ,תימויקה הדרחה ןיבל ינימה רציה ןיב רשקה
תוגהנתהב רבודמ ,תאז לכבו .ולש םיישונאה םייוטיבה דחאל םיעדוותמ
תכל תופרטצה רשאמ תיתרבח תלבוקמ רתוי איה ,הנוגמ התויה לכ םעש
."סלאטרומיא"ה


,ועטת לא .שפנ בבושמ וניא הארמהו ,ןמזה לכ יביבסמ הז תא האור ינא
עבצ לכב ,היהי-אל-הזש-ימ תרבחב םרשוא תא םיאצומש ימב הרצ אל יניע
הד ןאו'ז ןוד ףאל תרפוס אל םג ינא .יתחפשמ בצמו הרוצ ליג עזג ןימ
ךרוצל ושגפנ םידדצה ינש םא .ביכשה אל וא ןכ אוה םישנ המכ עטאמש הל
,םימוליצה ךלהמב העגפנ אל היח ףאו ,ונהנ םידדצה ינשו ,הרטמ התוא
םינכומש הלא ,םייתייפכה םילגשה םע הליחתמ ילש היעבה .תונולת ןיא
,םהלש רשבה תרטיל תא וגישיש דבלבו ,אוהש רסמ לכ רדשלו רבד לכ דיגהל
רמואש המ ,םלשי תלוזהש ,ינפוג וא ישפנ ,ריחמה םהל תפכא אל טושפו
.ל"נה ינמרחה םירבכעה ץורימ ךלהמב תועגפנ םישנ טעמ אלש


לע תוירחא תחקלו רגבתהל ונוצר רסוח תא ןגרפל ונלוכי ןפ רטיפל
תועדומ רסוח אלא ,תויתפכא רסוח וא ןודז וב ויה אלש םושמ ,וישעמ
רשפא םינקדזמ םירבגל .(םיעשורמ םיטאריפב רקיעב עוגפל לגרהו) ינניח
.ךבוסמ רתוי הברה םכל היהי רטטק םע .םירבח ,וזרדזה :רמול קר


:םיפסונ םיקניל
רנגו וגידניא לש ףסונ רמאמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
10/8/02 8:41
ןואט ןואד וג_ידניא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,הז לע םיבשוחשכ ,םצעב ,הא
מממה


הנשמ אל
ןואט ןואד וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 3:14
ריבסה םדאה :תאמ
!!ההההנושאר ינא ,ףיכ הזיאל הבוגתב
תיילשאב ונייח םינש .תולשב םישנ קר .יתענכתשה .וגידניא ,ןכ
.וגידניא :תעה לכ וניניע דגנל תחנומ התיה הבושתהו .תויגרפה


ןה יכ ?בוט יכה ןויזה ןה תורגובמ תורוחב המל :רמאנש ומכ
.הנורחאה םעפה תויהל הלוכי ירה וז - שיש המ לכ תונתונ
ריבסה םדאהל וביגה
 
 
11/8/02 4:27
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניא :תאמ
ןורחאה ץיקה הזל הבוגתב
תא ?אל ,ןיינעמ ?ילש המישרהמ יתקסהש המ לכ הז ,טמוח ,דיגת
?קיחדמ התא ראשה
ןיידע יל הארנ אל תצקו םישולש (יובאו יוא) ,יפוגל ,בגאש
תא ימצעל סחייל ידכ םיעברא דע תוכחל הטונ ינא ,הלשב יכה
.ל"נה
תכללו לגשמה ידכ ךות ץבתשהל םיטונש הלא אקוד ,ןפוא לכב
םאו ,ירבגה ןימל כ"דב םיכייש םהיתפש לע ךויחשכ םמלועל
הזל אורקל וליפא רשפא ,הטילול וזיא לש הקיחב היה הזש חיננ
יאו ,תנבה אלש ינתששוח ,ןפוא לכב .הסירעב תוומה תנומסת
םש ,תויגרפה לש הערמה הדש לא הרזחב ךתוא הנפמ ינא ,ךכל
!החלצהב .רתוי ךל ונגרפי
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 11:46
דחא שיא :תאמ
עדת-אלש-ריבסה םדאהל הבוגתב
,ןימ לכמ ,ולאל הכישמ ןימ יל שי ,ללכב .הז תא יל תישע
עדוי ינא דימו "תחא ןבומכ איה ךכל הביסה לבא" :םיבתוכש
,רוערעל םוקמ ןיאשו ןוכנ הזשו ןבומ הזש ןיבהל ילעש
.חחחחחחפ .ןבומכ תחאה הביסה .צ"גבב אל וליפא
ןיינעשכ דחוימב .םסק ךל שי ,םימעפל ,רצק תבתוכ תאשכ
תושבשמ אל "העודי ןבומכ"ה תירבגה היצלופינמהו דוהרטסיסה
הליחתמ ךלש הייעבה .תורודסה םילמב תועתעתמו ךתעד תא
תיטסילאידיא םג ,תינויגה םג תויהל הסנמ תא רשאכ רקיעב
,תונטשפה :וידחי םהל םירבוח זא וא .רסמ תלעב רקיעבו
ןמשה תחתהו ,ךשמתמה לוכסתה ,ץרפתמהו ןטקה וגאה ,האנקה
תוער שי תילע וא םסוא לש תוריהמ תוגועב קרש הלילב ידכל
.הנממ
רועל ךשמהל םיכירצ ויה םירבג תמאבש ןבומכ :וניניינעל
תיוז לזרבל קקזנש הזחלו בחר תחתל ,השופ סיטילולצל ,הלב
.םילפקל תחתמ םירבטצמה םינמושה תא תוקנל היהי ןתינש ידכ
תיביטלופינמ תיביטימירפ היח ןימ םה םירבג ,המ אלא
םקנתהל חילצתש דבלבו ,הלא לכל תיעבטה התקושת תא הריתסמש
,(סייו הלאינדו ןהכ הלואג ללוכ) ןהיתורודל םישנה לכב
.הכו הכ ךישמהל רשפאו .ןפוג םע ער שיגרהל ןתוא חירכהל
.םעפה אל .אל לבא
אל םלועמ ,קירו לופנ הזחו .םתוא ךשומש ימל םיכשמנ םישנא
אל םיטלשנ יתלב םינמושו ספור תחת ,למק רוע .םירבג ךשמ
ימ לכ לבא ,סנבור לש םישנה ויה ,ןוכנ .המחנל רוקמ וויה
ןשדה תחתה תא ףטועה רועה יכ הלגי ,הלא תונומתב ןנובתיש
.ןטק טילולצ ףא ןיאו אילפהל חותמ
המ תועדוי ךכ לכ אל ןה ,תוכשומ ןהשכ :םישנב והשמ שי
.תוכשומ ךכ לכ אל ןה זא ,תועדוי רבכ ןהשכו הז םע תושעל
.םילבה תא אלו םיריעצה תא אל
.םישולש ליג ירחא ,תימינפ תינימ תולשבל תועיגמ םישנ
,רתוי בר ןנויסנ ,רתוי חוטב ןמלוע .ןייצל בושח ,תימינפ
ןמצעל קיפהל תולגוסמ ןהו רתוי הבוט ןהלש תימצעה תועדומה
אל הז .תימינפ תינימ תולשב וז לבא .רתוי הבורמ האנה
.רתוי בוט ןויזל ןתוא ךפוה
תא ריעסהל ה/חילצמ "תי/טקייבוא"הש ךכב ליחתמ בוט ןויז
תולעהל ,ףרוטמ ץורימב תאצל ה/ולש קפודל םורגל ,רחאה דצה
ןויסנ ,ןוימד ,עדיב בלושמ הז לכשכ ,תיטתסא האנה ה/וחומב
יתפדעה םלועמו זאמ ידכב אל .אלפומ ןויז הזמ אצוי הוואתו
תורסחו תודוסח םישנ ינפ לע ןוצרהו ןויסנה תולעב הלא תא
.אוהש ליג לכמ - ןויסנ
- רבג ומכ שממ - ההובג תינימ תלוכי תלעב תויהל ידכ ,השא
םיסחי תכרעמ תוחפל וכותב ללוכה רבטצמ ינימ ןויסנל הקוקז
דמחנ הז תחתה תא ענענל .םירגתא תלעבו החותפ ,הכורא תחא
ךרוצ שי ,הכלהכ םייתעבטה תא ליעפהל ידכ לבא ,המבה לע
תצקמ קר הז ,םייתעבטהו .םיליחתמל הלואפ תטישב רשאמ רתוי
.האנהה
רבג לש הז רשאמ רתוי ךשומ ריעצ רבג לש ףוגש תובשוח םישנ
,רתוי םיימניד םירירשה ,רתוי חותמ רועה יכ ?המל .רגבתמ
םיכשמנ םירבג .הדבעמ ירבכע ומכ םיצצורתמ םיניאטורפהו
תא תופידעמ הלא .המצע הביסה התואמ רתוי תוריעצ םישנל
תא םיפידעמ הלא ,םימונצה תא אקווד תורחאו םינרירשה
לע תחאו דחא לכ ,"תוישנ"ה - תואלמה תא םירחאהו תומונצה
רועה ילעב תא (ן/םבור) םיפידעמ םלוכ לבא ,ה/ותפדעה יפ
.רתוי ךשומו רתוי הפי טושפ אוה יכ .חותמה
ןתברקמ יתוא קיחרהש המ ,תוטילול יתבהא אל םלועמ ,תישיא
אל ןהש הדבועה אלא יקוחה ןיינעה היה אל תוניטקה לש
.חנומ ןהלש תחתה ןכיה ועדי קוידב
יטנגה ןיינעל טרפ .הגאד ררועמ ןיינע ללכב הז ,הזח
.ףסונ ןיינע שי הז רביא לש ויפויל יאנת אוהש םדקומה
,הרוצב ,המוד היהי אל ןוירה הרבעש השא לש הזח םלועל
.הככ ?המל .ןוירהה ינפל היהש יפכ ,ומצעל השוחתבו םקרמב
רבחתהלו תוסנל הטונ טושפ אוה םינשה םעש ךכ לע רבדל אלש
ךכ לכ אל - רשוכה רדח תורמל - איה םגש ןטבה ילופיש לא
.החותמו החוטש


ול תיארנש הבקנל ךשמנ רכז .ינויצולובאה ןיינעה תא שיו
דבאל תוטונ םישנ .הלודג ןוירפ תלוכי תלעבו הקזח ,האירב
רכזה ףידעי תינויצולובא הניחבמ ןכל .הלא לכמ םינשה םע
,תאז תמועל .החלצהב ולש םינגה תא תאשל לכותש הריעצ הבקנ
רבד ול ללועמ וניא ליגה ,םינגה םתוא תא אשונ ירבגה ערזה
לכ ךשומ וניא רבכש) רגבתמ רבג לשמל ,ןכ לעו ,הז םוחתב
תונוכתו "ןוזמ" ,"הנגה" הבקנל קינעמ ,חילצמו (ךכ
.החלצההו תודרשהה תניחבמ בושח ךרע תולעב ןהש תופסונ
.הדימה התואב תיטנוולר הניא הלימקה ,ןכל
םימעפ הנומש אל רבכ ,ןוכנ .ירצייו ץרפתמ ןימל רשאבו
ירה ?רמוג אוה םימעפ המכ הנשמ הז המ ירה לבא ,הלילב
איה םימעפ המכ בושח רתוי אל םאה .גוזה תב קופיסב רבודמ
רמוג אוה זא !?ךכ רחא הרוק המו ליחתה הז ךיאו ,תרמוג
לש הנבהו ןוימד ,עדי ,ןויסנ ול שי םא לבא ,םימעפ תוחפ
,רשוכה רדחו ,אלפומ גוז ןב תווהל לוכי אוה ,השאה תוינימ
.שרדנה ופמטל םג עייסמ
רכזה תא ןנח עבטה .םימוד םיפגא ינש םע האוושמ אל וז זא
.(יסיפס) ןימה תחלצה תורטמל ,תונוש תונוכתב הבקנהו


ךיילוכסת ,ךייתוקוצמ תא רואל איצוהל תחלצה ,ידניא תאו
לבא ,םילמה חוצחצ ידכ ךות הלעמלמ םירבדה לע רבדל ךרוצהו
אל ,תועמשמ רסח ,ימתס ,דודר רמאמה .ראשה לכב תושק תלשכנ
.ישנה ןיינעה תא דבכמ אל רקיעבו ןיינעמ אל ,ירוקמ
לע םילפלופמ םירבסהבו תויתוכאלמ תונגהב ךרוצ ןיא םישנל
ןהמ קלח .ךרע תולעב תויהל תנמ לע תוישגר תויצלופינמ
תומכח תורחאו רתוי תומכח קלח ,תוחפ תורחאו רתוי תוכשומ
וז ומכ קאינמ ,תוניטק התפמש ימו .םירבג ומכ שממ ,תוחפ
.םיקאינמ רתוי לע העיבצמ הקיטסיטטסה .םיניטק התפמש


.קשוח טבמו האנ רוע ,יפוי ,יפוא תולעב םישנ בהוא ינא
םצעבו ,היצלופינמ וזש עדוי ינא םג ,םינפב םינפב לבא)
(.שממ הז לע רמוג .סיטלולצ לע תמ ינא
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 12:55
הדבעמ בצ :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
,דחא שיא ייה
.הכרוא לכל התוא הוולמה תונכל תודות תובר ,הפי הבושת
לש הביתכב הנבומה לוכסיתל םרוצ דוגינב תדמועה תונכ
.הרוש לכמ טעמכ ץרפתמו ידניא
ידניא לש הסעכ ריחמב .רוטה שארב העיפומ ךתבושתש בוט
ידח תוחפ ילוא ,םירוחב הברהמ םיבצע דואמ הברה תכסח
.הנחבה
!חוכ רשי
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/8/02 15:12
ןועש לוצלצ וג_ידניא :תאמ
ןיע תחת ןיע ןש תחת ןשל הבוגתב
שיאה לש ותבוגת לש דחאה קלחה ,רמולכ ?סעכאש המל
טלחהב אוה (ןוא םאק ,וליאכ ,בגא ,ידמל ההוזמה) דחאה
טרפל חרטו הפי הנע םגו .ררועל יתיצרש ןוידה גוס
םיפפחמש םישנאש הז תא ךירעהל שיו ,עיקקשה .תוכיראב
קמונמ ,יוניש םשל ,אוהש והשמ םיבתוכו םיחרוט םיתעל
דואמ היה אוה ,טסקטנוק באסה לש ,ינשה קלחב .קדוהמו
.ול םשובי .ישיא סיסב לע יל סינכהלב קוסע
רענל שי ןאכ ןויד ררועל ידכ ?בוש הז תא דיגהל ,ןכבו
םהלש בנזה ירוחאמ בנגתהל ךירצ םא .םיתמה תא אעמק
המ הזו ,ךירצש המ הז זא ,הנטק הרודמ םש קילדהלו
רחא וא הז סופיט םא .(עגרל תרעטצמ אל ינאו) .יתישעש
עלוצה ילטנמה ויחא םע/ותיא ןבשחתהל יתאבש טילחמ
הזש ירה ,ןובשח-רמג ארקנש המ יל תושעל לדתשמו
יתאב אל ,ונ לבא ,םירבדה חור לש םיוסמ סופסיפ
ןיזנב ךפושש ימ לע "עגושמ" קועצלו רורפג קילדהל
לע ןייתחס ,דחא שיא ,יחל הכ ,תורחא םילמבו .הביבסב
.אל ,מממה ,םגו ,תובורק םיתעל אובת ,העקשהה


לכל ומכ .םילוכסתו תוקוצמ יל שי .ןכו ,אל ,רמולכ
יד הז יכ ,(דיגנ) עצוממב דחא לכלמ רתוי ילוא .דחא
לש םמויק םצעש ,תושעל המ ,לבא .ינא תויהל ךבוסמ
,תרחא וא ךכ ,הלבנ ישעמ םיגהונש םירחאו הלא םירבג
.דבלב ובו .ינורקעה רושימב יתוא ליעפמ הז


רבג" אל ,רחא םדא ןב לומ םדא ןב ינא ,ישיאה רושימב
אל ינא הזה רושימה תא ."סקירדמ השיא" אלו "סקיאמ
.תרחא וילע תבתוכ ינא .םוקמה אל הז יכ ,ןאכל האיבמ
ימ .רחא םוקמלו ,רחא רהוטב ,תורחא םילמב .רחא םוקממ
לולע ,יבל םד ןיבל ינרופיצ תוצק ןיב לידבמ אלש
.הרוק .תועטל
ןועש לוצלצ וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 16:36
דחא שיא :תאמ
הניב תחת ןשל הבוגתב
.ייק וא .ןואה לע םארחו ןובשח רמגו ישיא הז זא
?ןיינעה םצע םע המ לבא
תוניטק םע םיקסעתמה (דועו) םיריגב לש אשונה
ןרופיצ ,ןיינעמ וליפאו בושח אשונ אוה (תוחפו)
.הז אוהכ וב העגנ אל ךביל
לש הדלות איה ,תוריעצל םיכשמנ םירבג םא הלאשה
חוכיולו ןוידל ןתינ ,תודרח
םיכשמנ (ןוא ירסח ןכ לעו) םירגובמ םירבגש ,הרימאה
תדרח :הדיחיהו תחאה הביסה ללגב ,סולפ םירשע תונבל
יא .ןיינעל אלו ךרפומ ,לפת אוה ,םהלש עוציבה
,רשפ תורסח תוללכה תושעל רשפא יא טושפ ,רשפא
תונעט םע ןתוא בבגל ,רחש תורסחו יוביג תורסח
בטורה הז :רמולו הכיבר לכהמ תושעל ,תורחא תוכרפומ
,תררצ ,םילמ תחקל .תישעש המ הז .הנוכשב שיש דיחיה
םוש הזמ אצי אל לבא) ןוא ןייש םהל תושעל תיסינ
ףסוא תקבדה ךכלו (עגושמ םולהי אל םג ,םולהי
ןתוא לכ ליבשב םג ןאכ ינאו .תוכרפומ תואשילק
ןימב ,םיצייב'ת לבלבל תחרט ןבש תופסונ תובר םימעפ
,תוירזכאב םיתעל .תוכרפומ תויטסינימפארטלוא תוזית
רהוט וב ןיאש םוקמ ךותמ דימת לבא ,תונינשב םיתעל
.ללכ
,החוכנ םירבד רמול שי ,םוקמ לכב ,םיבתוכשכ זא
וז ,רמול אל :רקיעבו םייואר םינועיטב שמתשהל
אוהכ םהל ןיאש םירבדל דחוימב .ןבומכ הדחיה הביסה
.תודבועה םע הז
םיבוט םימי
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 17:01
ודורפ ימס וג_ידניא :תאמ
?וניניינעלול הבוגתב
תיירואית לע םג .הירואית ריואה לא יתחרפה ,הלוכ
,חרפ אברוע איש הלחתהב ורמא ,בגא ,רקה ךותיהה
.הבוט אמגוד אל ,ספוא .םויה איה הפיא הארתו
דגנ קוח הזיא הרקמב ןיא :תידדצ הלאש)
תוריהמ תלבגה ןיינעב ,םיליחתמ םיטסינופוסקס
ןיטולחל תעדומ ינא .(?םירוגמ ירוזיאב םתפישנ
,תחא תבב םירבד ידמ רתוי דיגהל יתיסינש הדבועל
ןווכל םוקמב םירבעה לכל יידיב תפפונמ יתאצמנו
ןיינעל ."םםםאזש" קועצלו דחא רוזיאל תומולהמ
המיכסמ ינא ,רופישל םוקמ שיש קפס ןיא ,בוביגה
הזת גיצהל הכירצ ינא וליאכ הפקשהל .טלחהב הז םע
םוקמ שי .תדגנתמ ינא ,הלשבו ,םינפ תבר ,תקמונמ
םגו ,תילכתו הביס הל שישכ אדירג תומהלתהל םג
התוא תרשל ףאו ,הרטמ תרשל הלוכי היצקובורפ
שורפל ףאו ?אל ,ביגהל ןוכנל תאצמ ,הדבוע .בטיה
אלש חוור לש גוס הז .תוכיראב ךתנשמ תא ונינפל
הבוט דלי תויהל תרחוב יתייה םא ,רומאכ ,ונל היה
.תנדועמו תיארחא הקירונימ לע תכלוהו ,תינתיצו
לבא .ךפיהל .תוירונימה דגנ אל ינא ,בושו
תודבוע תויקורשמש תבשוח ינא ,לגרודכ ןוידטצאה
,הרמויה לע החילס) ,הקיטסיצילבופ .רתוי בוט
הז ,חונימב הינשל תשמתשמ קר ינא ,'וגו יתנוטק
אל איה ,(הז לע יל םלשל םעפ יא בשח והשימש אל
םימעפלו .רבוע אוה וב רוניצה םג איה .רסמה קר
וא ,"'ץואא" דיגי והשימשו ,לוצ ינש היהיש ךירצ
וא שי םא עדנ ךיא ,תרחא ,םיפורגא עוקתל אובי
תזחופ הירואית התואב תונוכנ לש בוטרוק ןיא
?(ןיז לש הלע םע) הנויכ ןאכ החרפוהש
ודורפ ימס וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 21:33
יטינירט :תאמ
יזיטהו ,הזתה ,הירואתה- ונניינעלול הבוגתב
טושפ ,לילעב תיקוח יתלבה תופחדהה לע תרעטצמ
תובוגתה תא אורקל חכ יל ןיאו רחואמ יתאב
הרצק טושפ .חנומ ןמוקמב ןדובכש ,תוכוראה
.יתונלבס
!!!!!!!!!!!!!!!!!!קאבאררררר אאאאאאאי
תא ,ידניא ,ל"נה ןוידה םע תוומל יתוא םתממעיש
רדרדמ רתאהש יתשח בר ןמז הזמ ,הלועמ תבתוכ
יסנת לא .תיטוסבמ יתוא תישע - הנהו ,ךלוהו
ימ "!!!!םאזש" תושוע ונחנאשכ .קדטצהלו ריבסהל
הפצרה לע חורמ ומצע תא אצומ םירבסה שקבמש
המ תרמוא תא .םילוגסה המרופטלפה יבקעל תחתמ
המכח ,הפי תוחפ ךתוא השוע אל הזו ,הצור תאש
חימצמ וא תלכסותמ ךתוא השוע אל הז .תרשכומ וא
.סיטילולצ ךל
תונשב ת-ו-מ-מ-א-מ תויסוכ ןומה הריכמ ינא
(האור - ןוכנ רתוי) הריכמו ,ןהייחל םישולשה
לעמ ןטב תוצלוחו סיטילולצ םע 16 תונב תודלי
.םיטטור םילפק
תעב םניחו םמסק תא םידבאמש ולא ,לדה ינויסנמו
אל דע .םירבגה אקווד םה םישולשה ליג תייצח
יכ טושפ - (!!) 27 ליג לעמ םירבג יתלספ ןמזמ
ינצינב ןיחבהל יתלוכי םהמ דחא לכב
.םיינזאב תורעש/תחרק/סרכ
.ונל הבושח הקיטתסא .תויכאלמ אל ונחנא םג
.םיחלצומ - ונומכ וארייש םירבג תוצור ונחנא
םייסא ,אשונב ביחרהל המ רתוי יל ןיאש ןוויכמו
.ינויצולובא גיגהב
תיירפה אשונב הרבח םע יתנד ןמז המכ ינפל
.ןוערזה תרזע אלל ,תמסרופמה תיציבה
.דחכנ עזג םה םירבג :תכל תקיחרמ הנקסמל ונעגה
ויה םימדוקה תורודב םישנה .ידניא בל ימיש
ונחנא .שממ תונטנטק ןקלח .ונתיאמ רתוי תוכומנ
םע ,תואמצעה םע ,םינשה םע תוהבוגו תוכלוה
.תירבג הרזע אלל ,ונמצעב םייקתהל תלוכיה
ירבועמ רתוי םידרושו םיקזח תובקנ ירבוע
והשימ םא אלא) רתוי בר ןמז תויח םישנ .םירכז
לבס חוכ תולעבו ,(שיטפב ןשאר תא ץצורל טילחמ
דחא ףאל תשדחמ אל ינאש רורבו .רתוי בר
.....םולכ
ייד הפ היהי .וזה הירואתה םע החמש ינאש אל
םירוצי םה ,םירבג תבבחמ ינא .םהידעלב םמעשמ
ונל בסהל םילוכיו ,םכרדב םימיסקמו םיניינעמ
.חור תחנ ןומה
;-)........ןאכ םה דוע לכ ,םהמ תונהל יאדכ זא
יטינירטל וביגה
 
 
18/8/02 22:02
והיקלימש :תאמ
יתפחדנל הבוגתב
רתוי היה הז ,ןיידעו .םינויזו לגרודכ לע
המ לכמ קתרמו יזוורב אל ,יטנגילטניא ,קימעמ
.ךלש הרבחה םע תרביד םעפ יאש חינהל רשפאש
ןתאו םידחכנ םירבג ונחנאש ללגב אל ,אלו
ישנ רוביד" גניזיט השוע תאש ללגב .תובקנ
בולע יכה הזו .הנובתו תונינש ץמש ילב "שדח
.שיש
והיקלימשל וביגה
 
 
19/8/02 10:32
יטינירט :תאמ
רבח םע יתנד ןמז המכ ינפלל הבוגתב
.יתנווכ התיה אל וז ,יבייב ,ירוס ?גניזיט
....ןגדגדה תא ךל יתנבציע םא תרעטצמ
אלו ,החישהמ ןטק קלח קר יתאבהש ,איה תמאה
המכב טושפ אלא ,זיגרהל ןויסנב ןאכ רבודמ
ייד היה הזתל ןתוא ךופהל ןויסנהו ,תודבוע
"םינויזו לגרודכ"ה תמרב היה הז .קוחצב
?םינויזו לגרודכ לע החישב ער המ ,בגא)
.שגרתהל ךירצ אל .(יל רפס
רדחהמ תאצלו ,ןושושפ ,עגריהל לוכי התא
ינא - ילאוטקלטניאה קמועה יבגלו .םוטאה
תיטנגיליטניא יתרבח לבא ,השפיטו הפי םתס
...םהילע םולחל קר לוכי התאש תומרב
.לכל הבהאו םולש
יטינירטל וביגה
 
 
19/7/04 22:33
הרקמב תרבוע :תאמ
יזיטהו ,הזתה ,הירואתה- ונניינעלול הבוגתב
?הינח'ת ול תספת
.רתאב הפ דחפ הזיא
הרקמב תרבועל וביגה
 
 
11/8/02 22:49
רבג דוע :תאמ
ןיע תחת ןיע ןש תחת ןשל הבוגתב
,("דחא שיא"-ל ןבומכו) "הדבעמ בצ"
תואמחמל הדותל ףרטצהל יל השרה
,"דחא שיא" לש ותבוגתל ךלש
.תמלוה ותבושתו בטיה תחסונמ ותבוגת ,ןכא
(-:...תרתוימ (ילש) הלימ לכו)


:...ןטק והשמ דועו ההא)
הבוהא/ותבוהא תא אוצמל הכזת/הכזי ת/דחא לכש
...הוולשו םולש רבכ היהישו ת/ילאדיאה
((-: .......תרתוימ הלימ לכ אל ,בוט)
רבג דועל וביגה
 
 
11/8/02 13:44
השא :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
םוש השוע אל ליגהש ןוכנ אל הז :היילשא וא תועט ןוקית
ולש תוירופה תמרש וחיכוה םירקחמ קיפסמ .ערזל רבד
רתוי תורגוב רתוי םישנלש תוביסה תחא .םינשה םע תדרוי
.םירגובמ רתוי ןהלש םירנטרפהש איה ,ןוירהל סנכיהל השק
בורקב ,םיעדוי רבכ םויה ,ןוירפ יישק שי גוזלשכ ,ללכב
,וזו .רבגה לש ערזה תוכיאב היעב וז םירקמה ןמ תיצחמל
הז תא חוכשל םיטונ .ליגה ןמ ךיא דועו תעפשומ ,רומאכ
,הנה זא .םיגולויבה םינועשב םילדבה לע םירבדמשכ
.יתרכזה
השאל וביגה
 
 
11/8/02 15:48
דחא שיא :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
תכלוה ,םירבג לש תוירופהש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ
השקמ רבדהש ,ףא ןכתי .תמייוסמ הדימב ןוכנ הז .תחופו
המ ,דדובה ןוערזה תמא לבא .ןוירהל הסינכה לע םיתעל
.הנתשמ הניא ,הצקה תדוקנ יורקש
ירה ,עזגה תחבשה איה תינויצולובאה הרטמה םא ,רמולכ
,(תיכרע אל ,תיטנג) ותדילב בוט היהש ימ ,הזה םוחתבש
ןיינעה ךרוצל ,לדבהה .ותנקזב תונוכתה ןתוא לעב וערז
םרוג ,בבושמ הארמ לעב ריעצ רבג :קפס רסה לעמו
,חילצמו רגובמ רבג ,תויזיפה ויתונוכת לשב הכישמל
יטנג ןמיס איה .ולש "תונחילצמ"ה ללגב הכישמ ררועמ
.יבויח
איה הבש תעב סנרפמו ןגמ שרדנ (יטנגה רושימב ) השאל
לע הנוע חילצמה רכזהו ,היכישממ תא תלדגמ
לע םג עיבצמ ולש הוהה םאו) .בוט הלאה םינוירטירקה
תחלצב םיצייבה לכ זא ,תיגולויזיפ הניחבמ ראופמ רבע
!תורבשנ אל ןהו ,תחא
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 15:58
ןועש לוצלצ וג_ידניא :תאמ
ןוערזה ותוא לכה וא - קיידל תנמ לעל הבוגתב
?סנרפמו ןגמ הכירצ אלש השאו
ןוסח ץע תשפחמ אל ,הלאה םילוקישהמ היקנ ,דיגנ
?וליצב חונלו ועזג לא ןעשיהל
הההא
לש הכרדב תפלוח הדוזיפא איה תיטסינימפה הכפהמה
ימ" לש םיבוטה םימיה ובושי דוע ?ןוכנ ,היצולובאה
תא ילתחתו הציבח יל יניכת וישכע ןיי'ג וי ןזרט
"אצאצה
ןועש לוצלצ וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 16:43
דחא שיא :תאמ
הלאש ,עגרל הבוגתב
.ערז דע רמול אלש


רורחש תועפשה ,דאמ דאמ ךורא ךילהת אוה היצולובא
שחרתת ,וזכ היהת םא ,תישונאה היצולובאה לע השאה
הז הככ .םינש ינוילימ אל םא ,יפלא תואמ ךשמב
.הבהא תיישעב ומכ טעמכ ,טאל טאל .הקיטנגב
.ןגמל וא/ו סנרפמל תוקוקז אל תובר םישנ ,תיטקרפ
ןברקב תואשונ הלא םישנ םג תאז םע דחי .ךכש בוטו
לש ירפ הניא הכישמה .ןתוא ןווכמש יטנג ןפוצ
ימל ,תעד ילבמ ,םיכשמנ םישנא .תילאנויצאר הבישח
ךא ,תויתרבח תועפשה םג שיו ,ךשמהל ותנכות םהש
.תוטלוב תוחפ ןה


הייטנו תינויצולובא תואיצמ ןיב השקבב יניחבה זא
הז .יטקרפ בצמ ןיבל הפוא תויולת ןניאש תיטנג
ותוא וזש רמוא אל ינשה דיל דחאה בותכ הזש
ריבשמה לש םינכרצה ןודעומב תורבחש ומכ .ןיינעה
םהייחב םירבחל םיבולעה תא ךפוה אל ,הנפוא ינסחמ
.םייטרפה
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 17:12
ודורפ ימס וג_ידניא :תאמ
ארז דע תינטשפ תא בושול הבוגתב
,בוט ונ ?תבהלנ ב"דמ תבבוח ינאש ללגב ילוא)
(תכראתמו תכלוהה יתונורסח תמישרל הז תא ףרצ
רמוחה םע קסעתהל ליחתה ישונאה ןימהש עגרהמש
ילופיט ,העינמ יעצמא) תיביסאפ ןה ,ולש יטנגה
םירפסה ,(ילוד ,ולה) תיביטקא ןהו ,(תוירופ
הטובחה הנשמה תא טטצמ התא םהמ טעמ םישבעה
,זירז םיאולימ ךרכ םיכירצ היצולובאה רבדב
.ונל ררקתת לוסש ינפל .זירז תנווכתמ ינאו
ודורפ ימס וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 17:59
דחא שיא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
,עדמ .םיביבח תויהל םילוכי ,םיינוידב םירפס
וא/ו ןשי וניא ,ינויצולובאה ןיינעהו .אל םה
ןכלו הברה הזב הניבמ אל ילוא תא .ןשוימ
לעמ םידמוע ,המודכו טובישש וליאכ ךל המדנ
רקחמ .היצולובאה לש קצומ דאמ דאמה סיסבל
(וי דניימ ,דיתע ןמזב) לפטי ישונאה םונגה
.תיטנגה תוהמה תא הנשי אל לבא םיאשונ הברהב
םינגב ,םימוגפ םינגב לפטל שפחי לכה ךסב אוה
הלוכי תאש ךכ .תויגולויזיפ תויטנל םימרוגש
םירפסו 542 טייהנרפ תא ךתאנהל אורדל ךישמהל
בושחלו לבלבתהל ךל רוסא לבא םירחא םיביבח
.רקה ךותיהל המוד הזש
תיינב ןיבל םילמ תכרפה ןיב לדבה שיו
סיסב לע תינבנ וז .ךרד תצרופ תיעדמ הירואית
אלו תיטנרניא תופקת לעבו ססובמ ךורא ירקחמ
וז .יתוכז - ךכ בותכל יל קשחתה: ךמס לע
אל הזש קר ,ךחור לע הלועה לככ בותכל ךתוכז
קשחתה יכ קר ,ךרע ילעב תויהל םירבדל םרוג
.הז תא תושעל ךל
אל ,הליחתכלמ ירה .יתעדב עתפל הלע דחא רבדו
וישכעו ,(יתיעט אמש וא) ,16 ה תונב לע תבתכ
ראתל םילרנגדה ןושל) רוחאל תמדקתמ תא
םכחה רבדה איה החירב תאז םע דחי .(החירב
תוחוכה יסחי םא רקיעב ,עגמ ברק תעב רתויב
.ךתבוטל םיטונ אל
תושעל ,דחא רבד הז םכחתהל ,יתריקי ידניא זא
תא תישע אל תא .רחא רבד הז תויצקובורפ
ךל םג הרק .םיקולש הרוק .םהינש
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 18:25
ןפולש ייג וג_ידניא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
- הטושפ הביסמ יתענמנ ןהמ ,16-ה תונבו
הביטקפסרפב ,דרפנב הז לע בותכל הצור ינא
,םיחירפמ) הירואיתה תחרפה ןיינעב .'וכו
,תאז תמועל ,תונעטה תא .ןשע תועבט ומכ
תוכזב הקבד ינא ,(תירבע לש עגר .םיכירפמ
רוטה תא םסרפל יתיסינש אל הז .החרפהה
וילע ןגהל ,ןיפוליחל וא ,ר'ציינב ל"נה
.הזתל
לש הניחב ךמס לע תיריפמא הרעשה יתילעה
,לוספ לכ הזב ןיא ,תיעדמ ."םירקמ ירואית"
,וזכ הרמוי יל התיהש חיננ םא םג ,תאזו
איה היגולויצוס) "תיעדמ" הירואית תונבל
הז תא לאוש ,רוביג ךתוא הארנ ?יתממ ?עדמ
(א"ת 'ינואב הרבחה יעדמ סנכב םר לוקב
?תועד רוטב ?תיעדמ ?הירואית ,ללכבו
ללגב הז ?הא ?הז תא ונאבה הפיאמ)
איבהל ?ןולימ איבהל ?"הירואית" יתרמאש
.(?םיניערג ילב חיטבא


רבכ םאש ,עגמ ברקב ודמיל אקוד יתוא ,בגאו
ףקותה תא לרטנל ידכ לועפל זא ,עגמ שי
ול ביאכהל ידכ אלו ,הלועפ ללכמ ואיצוהלו
ץורל רחאו .רתוי ותוא ןבצעל לולע הז)
.(תוכמ ול סינכהל אוביש יכולל אורקל
.עגמה רצונש ינפל קר רשפאש והשמ הז חורבל
.בר-ברק הז ,עגמ ברק אל הז םצעב ,ייה לבא
אל ירהש .ביהלהלמ קוחר אוה ,ברק רותבו
איבמה ,ברקה תוניגה לש סיסבה הפ םייקתמ
תאלעהל ןכלו תוחוכה תאוושהל אקוד ודיצמ
תפקת התא ירהש ,תוחוכ ןאכ ןיא לבא -חתמה
העיפומ ינאשכ ,ירמגל ישיא סיסב לע יתוא
אל ינא ,יתרחב ךכ ,רדסב הזו) אלמה ימשב
לזמ) וירוחאמ תדמועו ,(תונדחפל הטונ
וב דוריה ןפואהמ תמלעתמו (ךורא אוהש
ילע קלאע-םיישיא םיטרפ ךלש טסקטב תבליש
יתמייק תאז לכבו ,בילעהל הטושפ הרטמב
שפנה תוליצאמ אל הז ,ייקוא) ןויד ךתיא
,תבייח ראשיהל תבהוא אל ינאש הזמ ומכ
תויהל תאנוש יכה ינא תלוכמב ,ךפיהלו
רתאב תוחפל) ,תאז תמועל ,התאו (תבייח
יתקפאתה ,הנהו ,ןירותסמה שיא שממ (הזה
יל היהש תורמל ,ךלש עבטמב ךל יתרזחה אלו
.ךיא
אוה הליחתכלמ ךתוא ץקעש המ ,יתחכש ,הא
ותומד תססובמ ךילע וליאכ ןויער הזיא ילוא
?ונעדוימ ,'פ רטיפ לש תבבלנה
אלש ,והז זא
תצפק םתס
:))
ןפולש ייג וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 18:52
דחא שיא :תאמ
עבשה ינבו ששה ינבל הבוגתב
.תוחרפהה ןיינעב תקדוצ תא תישאר
ותואל סחייתהל ידצמ יואר היה אל ,תינש
.יפרגויב-ודבספ טרפ
וילע תשקעתמ תאש הזה בובגה לכ :ןיינעלו
םולב הנירטקמ דאמ תיחפמ ,שקעתהו רוזח
אלו לודג שקושק .תשקשק .ךלש תיטרפה
םירבד הזל סינכהל תוסנל ,והז זא .יניינע
ומכ וא רק ךותיה ומכ ,יארקאב תעמש םהילעש
לע בושו בוש םיעיבצמ קר רסמה אוה םוידמה
שומישה .הלאה םיגשומב ךלש הטילשה רסוח
םדקמ אל הלא םיחנומל השוע תאש יטסילופופה
.ןוכנה אוה ךפיהה ,ךתוא
.א .יתוא תנייפאמ אל ןפ רטיפ תנומסת .אלו
.ג .ףועל יתחלצה אל ינא .ב .ןיז יל שי
אל .ד .םתיבמ םידלי תקחרהב ןיינע יל ןיא
רקניט לש היתושגרמ הליחתכלמ ,םלעתמ יתייה
.לב
וא וז ידנוו םע קסעתמ יתייה אל :רקיעה
יתוא תכשומ אלש ימ .ילע תונטק ןה יכ תרחא
ברע התיא תולבל יל השק ,תילטנמ הניחבמ
לבא ,הארמה יפ לע ךשמנ טלחהב ינא זא .םלש
םדא הייהת ,הקילדמ 16 תב .םדאה ללגב ראשנ
10 שי זאו ,26 ליגב ,תווקל שי ,קילדמ
.תובוט תויהל תולוכיש םינש


ןירותסימה שיא
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 19:15
תצלפתמב וג_ידניא :תאמ
הככ זאל הבוגתב
םיראתב תרדהתמ אל ,םנמאו ,השיא ינא ,םנמא
ילש תחתב היה אל יכ ןעי ,םירחא וא הלא
יבגל לבא ,םידומילה לספס תא שובחל
תודסומ ינועיגוה עגוה :ךלש "יארקא"ה
תועוצקמב ער אל םש ילעב םיהובג הלכשה
הקיסיפ ומכ (םםםםיאונשו םיקיודמ)
היגולויב (השובל יוא) הקיטמתמ ,(יייפט)
תואמ עבש ןיב חתמה רפס לש ותאימג ללוכ)
וא "הנבמו דוקפת :אתה" תילגנאב םידומעה
הקיטנג וליפא ,ןלציל אנמחרו ,(המודב והשמ
תא .(הריחב סרוק רותבו דחא רטסמס קר לבא)
רחא דסומב יתחקל רבכ ילש תרושקתה ירועיש
האג אל ינאו ,יתאטח יכ ,יבא יל חלס)
םתס אל) תוקומע יתממעתשה ןהולקממו ,(הזב
ינשה תאש םיטפשמ ינש קר ונממ םיטטצמ
הזב תפנפנמ ינא םנמאש הככ .(יתחכש
היהיש זא ,יב םילזלזמ רבכ םא יכ ,ךדובכל
תודבועל דמצית ףידע :זמר) ,ןוכנה עקרה לע
תורשעש םג המ (טילולצה ,ירק ,תוקצומה
ירוחאמ םיפנפנתמ דומיל רכש םילקש יפלא
עוסנלו הזה ףסכה תא תחקל יתלוכיש בושחלו)
.(!ןיסודוהל
?תשיפאק
תצלפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 19:30
דחא שיא :תאמ
הריהיה ךנזא תא רבסלל הבוגתב
הנאש תולגל ידכ קר ולו ,תויחטשה אלל םג
השא .רנירב לוי אל םג .רתוי הרג אל רבכ
,טילולצ .תויוטש ןה ,תויוטש .השא אל וא
תונשקע לבא ,קוחמל תויוטש ,דירוהל ןתינ
םש ףוסב תואיצומ ,חבזמה תונרקל תודמצהו
.ןוא וג .ידניא תוכבל ףידע .ךפשנה בלחל ער
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 2:22
רמת :תאמ
ףידע היה ,םאיסל לויטש קפס ןיאל הבוגתב
תוכוראה ךיתובוגתש רורב - יל הנטק הלאש
סיסב לע ןניה ,הז רמאמל היצרפורפה תורסחו
ףידע אל .תבתוכה םע תמדוק תורכהו ישיא
?רחא םורופב הזה ןוידה תא המיע להנתש
תוינצקועהו תועשורמה תובוגתהש תמאה יכ
תצק וליחתה ,הז קיזמ אלו ביבח רמאמל ,ךלש
...יתהקיפ רבכ ךרעב תישילשה הבוגתב .סאמהל
רמתל וביגה
 
 
12/8/02 2:23
רמת :תאמ
?רמגנ רבכ ,והזל הבוגתב
.יתקהיפל התיה יתנווכש ןבומכ
רמתל וביגה
 
 
12/8/02 9:12
דחא שיא :תאמ
?רמגנ רבכ ,והזל הבוגתב
ינא ,תרחואמ התייה העשהו תקהיפש ןוויכמ
הבש הבירעו הכורא הנישב התוול איהש הווקמ
ולע לילעב םיקיזמ יתלבו םיאנ תומולח
םע ישיא ןיינע םוש יל ןיא ,אלו .ופצו
תורעהה תחא תא קידצמ וניא תאז לכ .ידניא
.תרתוימו תינודז התייהש ילש


בוט רקוב
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 1:22
רב-הלייא :תאמ
עבשה ינבו ששה ינבל הבוגתב
אל ינא לבא ,ןוסאפ לע תרמוש דוע ידניא
היהי הככש ,לבסנ יתלב התא -קפאתהל הלוכי
.בוט יל
רב-הלייאל וביגה
 
 
12/8/02 9:13
דחא שיא :תאמ
דוג יימל הבוגתב
,הבהאו םוחב ותוא יפטע ,ןוסאפה תא יקבח
רשואב ויחתו ינשה דיל תחאה ולדגת ךכו
.םלוע דע רשועו
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 11:30
ןיע תחקופ וג_ידניא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
הז תויצקובורפ תושעל ,דחא רבד הז םכחתהל"
האירקב ..."םהינש תא תישע אל תא .רחא רבד
,וליאכ ,קיחצמ רתוי וליפא הז תרזוח
התא ךיאל ךלש טיילה תסרג וז םא ,ןיינעמ
תוארל הצור יתייה ,היצקובורפ-ןיאב ץייפוק
.וזכ תחא ההזמ ןכ התאשכ לגוסמ התא המל
.ךדיל בלכ היהי ךוברבאש תרעשמ ינא
:)
ןיע תחקופ וג_ידניאל וביגה
 
 
13/8/02 0:09
דחא שיא :תאמ
טוטיצו ,האל הבוגתב
!רייפ יימ טייל
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 9:46
רוביצל תוריש וג_ידניא :תאמ
יבייב ןוא'מאקל הבוגתב
,ןיוצמ הניבה תאז לכבש ונמולש תושנמ ימל
לש הפקתהה רוקמש ,תירקשה השחכהה תורמל
תניינעתמו ,ירמגל ישיא אוה ןירותסמה שיא
תונפל תנמזומ ,ימ ,רקיעבו ,ךיא ,המל תעדל
.םיטרפה לבקלו ,םילבוקמה תורוניצב ילא
:)
בוט םוי
רוביצל תוריש וג_ידניאל וביגה
 
 
13/8/02 11:52
דחא שיא :תאמ
החמשבל הבוגתב
!שי
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 0:47
הלייא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב


בכרומ ,ריהבהל בושח ונלש םונגה ,עבטה
. םיפוצח םיטסיפמרטמ ובורב
ןייפאמ המ ןכש) תולפכשמ םצעב םה םינגה
ותלוכי רשאמ הזככ םונגה תא רתוי בוט
קוחר ידה רבעב ובכרתהש (?ומצע תא לפכשל
רודכב הפוקת התואב ורשש םירמוחה תלילבמ
. םינובלחלו ןיערג תוצמוחל וכפהו ,ץראה
איה ,הזה יכונאה ןגה לש הדיחיה ותרטמ
.בוט רתויש המכ דורשל
ךכ םשל .םיחמצהו םייחה ילעב ובצוע ךכ םשל
האצותה איה היצולובאה .היצולובאה תמייק
ןכ ץלמומ ףאו יוארש) ונלש םינגה יצמאמ לש
השיגמ םיטלמנה שיש תורמל, םהילא סחייתהל
םתרטמ תא םישגהל (םיישונא םירוצי לאכ וז
.רתויב בוטה דצה לע


ןוידל ןאכ סנכא אל ?את וא ,ןג הז המ
ןגהו אתה .ינורקעה הזל אלא יפוסוליפה
ידיב ,דוסיה דע ןיינעב קמעתנ םא טלשנ
תקיסיפ רמאנ ,םיקיקלחה תקיסיפ לש םיקוח
.ןוכנ הז .םיטנווק
דדוב גולויב הארת אל ןפואו םינפ םושב לבא
תרזעב היגולויבב תויעב רותפל הסניש
.םיטנווק תקיסיפ
ךכ לכ תבכרומ ךכ לכ איה תומרה ןיב הציפקה
תיילע קר אל איה) הטושפ אל ךכ לכו תכבוסמ
ןיב רבעמ איה הציפקה .(תובכרומב הגרדמ
םלועל םיקיקלחה לש הימיכהו הקיסיפה םלוע
ןובלחה ,ןגה ,אתה לש הימיכהו היגולויבה
.הלאה םירוציה לכו


םיאת לע תוללכה תושעל רשפא יאש הדבועה
תדמועו תיעדמ החכוה םיטנווקה םלועמ םינגו
) תינרדומה םיקיקלחה תקיסיפ לש הביל םצעב
.(םייעדמ םיקומינל סנכא אל


ןבומכש ,םדאה ינב ונחנא ,הרוצ התואב
אל ,יטנג עדימו םינג לש האצות ונניה
וא תונשגרב ןאכ רבודמ ןיאו) םילוכי
תחא הגרדמכ םיראותמ תויהל (היצזיטנמור
.םינגה -ונתוא ביכרמש המל לעמ
40 ןב רכז אוהש ,רוצי תחקל לוכי אל התא
רמא גולויבהש ומכ גהנתמ אוהש רמאלו
הצור אוה םאו ,גהנתהל םירמוא ולש םינגהש
יכ םלוע דעו התעמ גהני אוה ךכ אל וא תאז
םיביכרמש םינטקה הר'בחה לכ םיגהונ ךכ
.ותוא


ידכמ ידמ טעובו יח רדגומ רבד איה ,העדותה
.ומויקמ םלעתהל
את .ללכה ןעמל ודבאתי ישונאה ףוגב םיאת
רתויב בוטה רבדה הז .רבדוי ףוגה תא ןכסמש
חצר תישונאה הרבחב םאה .תושעל יושע אוהש
רבד אוה "ללכה תבוט"ל שפנ ילוח לש
םילוכי םהש רתויב בוטה רבדה ,ימיטיגל
?תושעל
תינומגה הרוצב ,ריבעהלו תוסנל רשפא יא
םיאתל םינגל תוכיישש תונבה תרהמנו תישפט
יבגל -חומהו ףוגה תא םיביכרמש םינבולחלו
.םדאה איהש המצע העדותה
רבעמ טושפ הז ,תונקדצ ןאכ ןיאו .רשפא יא
תא גיצהל ךחוגמה ןויסנה) יעדמ וניאש
םש ןגו הפ ןג רמוא התא יכ תויעדמכ ךיתועד
.(םוקמב אל אוה


תא וידיל לטונ םדאהש ,טלחהב םינימאמה שי
לש היצולובאה השחרתה התע דעש ,תוכשומה
-העדותה לש הרות עיגה וישכעו ,ףוגה
.העדותה לש היצולובא
וא ,קראלק.יס רמ לש רפסמ אב אל הזו
.הלאה םידבוכמה ה'רבחהמ דחא וא סלייוו
לייווצרוק ייר רמ רמא הלאה םילימה תא
ורפסב דואמ דבוכמ יאקיטמתמו בשחמ ןעדמ
.שדחה
.אוה קר אלו


דגנ תיזחב לועפל וישכע לוכי םדאה
השוב ןיאו .ולש םינגה לש םיסרטניאה
.רבדב
אלש יפכ םויה ומצע תא תונשל לוכי םדאה
.רבעב םולחל היה לוכי
םתוא תא יל ריכזמ ,הז תא ןיבמ אלש ימו
וקעצש ,םייניבה ימיב הייאר יכושח םירמכ
ךכ לכ רמייתהל ךירצ אל םדאהש םינעדמה לע
היונב ךיא ך"נתהמ רתוי בוט ריבסהל תוסנל
.שמשה תכרעמ
.הזה חוכיוב חצינ ימ םיעדוי ונלוכ


טביהב ךכ לכ הקסע אל יתבוגתש החילס
יתיצר אל לבא ,אשונה לש יעדמה אלא יתרבחה
.ךלש ילאירהו ירבגה וגאה תא בזכאל


הליא
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 0:57
הלייא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
הקיסיפב ךלש עדיהש רורב ונינשל ,דחא שיאו
עדמ יאשונב ךלש עדיהמ ךומנ היגולויבו
תלטיב םא ךומנ דואמ תויהל ךירצש) ינוידב
תא תירטנצוגאו תשפוטמ ךכ לכ הרוצב
,( ותובישח
אובמ" לא ךל חרבתש יאדכ ילוא זא
תא בוש ןנשתו " 'א הנש- הקימנידומרתל
דוחייב ,תושעל םכחה רבדה הז יכ ,תואחסונה
אל תוחוכה יסחי םא רקיעב ,עגמ ברק תעב
.ךתבוטל םיטונ


;)
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 10:35
דחא שיא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
ץיבובייל (לארשי רכוע) והיעשי רוספורפ
רועיש תעב הז היהש ינמוד) רמול גהנ
בשויש רומחש ,היגולויבה לש היפוסוליפב
הזמ אצי ,םינש 3 ךשמב רזיימ ןיינב דיל
אשדב תבשל יתגהנ רומחכ ינאו , BA םע ףוסב
היגולויב ודמלש תונותאה לע אקווד בושחלו
לש טושפה ךילהה תא תושעל וחילצה אלו
ןייצל בושח לבא .ןבתה ךותמ ץומה תאצוה
זא ,חבושמ סיבנק ןנע יכסמ תחת הז היהש
וגא קר היה הז ילוא .בשחנ אל הז ילוא
.(ןבומכ ירכז) ילאיר


םוקמ יתאצמ אל תאז לכבו יתעגיו יתשפיח
,העדותה רבדב והשמ (ידי לע) ןעטנ ובש
.ןוצרה לש הימונוטואה וא/ו תימצעה העדותה


לע רתיה ןיב ענומ תרחא היח לכ ומכ ,םדאה
לע ןגהלו ןוזמ גישהל ,תוברתהל ךרוצה ידי
לגוסמ אוה ןיאש רמול שי ךכב םאה .ויאצאצ
!אלש ןבומכ ?םייטנג םיפחד לע רבגתהל
,םמצע תברקהב ךרוצ אלל םג ,םידבאתמ םישנא
םייח ילעבו םיאתו םינג .ללכה ןעמל
ירמאת לאו) םידבאתמ םניא םהמ םיבכרומש
.(!!!זילפ ,םינתייוול לע רבד


ילעב םנה אלא העדות ילעב קר םניא םדא ינב
הלאשה לכל םרוגש המ ,תימצע העדות
הנבמה רשאמ רתוי תקתרמ תויהל תיזיפוכיספה
.ןיערגה תוצמוח לש ימיכה


םה .הרואכל ,ןוצר ילעב םנה םדא ינב
דאמ השקש םיסרטניא יפ לע לועפל םילגוסמ
ךתצלמה יפ לעש ,תואחסונ תועצמאב רידגהל
עיפשהל תלוכי םדאה ינבל .הלילה לכ יתנניש
תודלומה תויטנה תורמל םהייח לע הבר הדימב
ינב .םירחא םיסרטניא יפ לע לועפלו םהלש
םהייח תביבסמ הבר הכ הדימב םיעפשומ םדא
וליפא עיתפמ ןפואבו ולדג הבש ךרדהמו
הנוש ךרדב לועפל םייושע םיהז םימואת
ןיבל ךכ ןיב רשקה המ ?המ זא .ןיטולחל
יסופדל םתוא תנווכמ היצולובאהש הדבועה
.םימייוסמ הלועפ
לועפל תלוכי ןיא םדאל יכ יתנעט אל םלועמ
הנעטה .ולש םינגה לש םיסרטניאה דגנ תיזחב
ינויצולובאה רושימב :הטושפ דאמ התייה
שי .הבקנל רשאמ םינוש םיסרטניא שי רכזל
ינוויכו םירחא םיפחד ,םירחא םיכרצ ול
,רסומל תועמשמ לכ ןיא ירה .םינוש הלועפ
ןיא םדאל םא ןישיב ןיערמ ראשלו קוחל
,הירא .ותלועפ יכרד תיוותהל תוירחא
רכזה תא עינכהל חילצמו תורגבל עיגמשכ
,ול םדקש היראה לש םירוגה תא לסחמ טלושה
דע ,בורל ,ומצע לשמ םיאצאצ דימעהל ידכ
וניא ,היראה .ותוא םג עינכיש רכזה עיגיש
יפ לע אלא ,תוירסומ הדימ תומא יפ לע טפשנ
.םיגהנתמ תוירא ךכ .ולש םייטנגה םידוקה
יכ ןועטל לוכי וניא ,תאז תמועל םדאה
תיטסילאירטמ תיטסינמרטד תכרעמ תמייק
,ותביבסבש תובקנה תא תורפהל ותוא הצליאש
.הליחת ןמיע ץעייתהל ילבמ


תלגוסמש תיתעדות תכרעמ שי םדאלש רורב
תוירחא שי וז תכרעמלו ,הנוש ןפואב לועפל
המצע לע ןגהל הלוכי הניאש תירסומו תיתרבח
!ילש םייטנגה םיסרטניאה ולא :הנעטה תחת


ןיחבהל ךישממ ינא ,ירטנצוגאו שפוטמ ןפואב
רזומ ןפואב .עדמ ןיבל תינוידב תורפס ןיב
הדבועה םצעש הרימאב קובדל ךישממ ינא
והשמ רמול הסנמש םילמ לילב ריוואל תחרפהש
,הירואית ללכל הלאה תונעטה תא תכפוה אל
ואשינש תוכרפומה תורימאה .תרחא וא תיעדמ
הז אוהכ תוססובמל תוכוה אל בווה ללח לא
ןשקיפ ובתכש םירפוס המכ שיש ןוויכמ קר
.קצומ סיסב לע ןעשנש


:וננינעלו
םהיבגלש,םיילאנויצאר םיכילהל דוגינב
המכב וליפאו) רמול המ שי תימצעה העדותל
הכישמה .רחא רוקממ םיעבונ םיפחד (תופש
םיבר םיאצאצ דימעהל ןוצרהו תינימה
םיה תפש לע רשא לוחכ ונערז תא תוברהלו
תא וליבוי - תרחא סדנוהנ רשא דע - םלועל
םייטנג םיכרע לעבו אירב טלקמ שפחל םירכזה
תינימה הכישמה ןכ לעו .םהינוערזל םייבויח
תוירופ תלעבכ תוארנש ימל היהת םלועל
הבש ,תיתרבח הניחבמ ,תאז םע דחי .הבוט
דיקפת שי םייגולויב םניאש םיכרעלו העדותל
לש םיפסונ םידוק םדאל ול שי ,חתפמ
.הרבחל הרבחמו ןמזל ןמזמ םינתשמש תוגהנתה
:טושפ ןפואבו
ולומל הארי אוה רשאכ הפקז הייהת רכזל
יסחי תא ןווכל לכוי אוה ךא ,"תכשומ" הבקנ
ורוקמש יטקרפ סיסב לע ,לעופב ,ולש ןימה
.םירחא םיסרטניאב


תוצונ גיצהלו ךישמהל ןאכ לוכי יתייה
,תינוטוינה הקיזיפה םוחתב תוינועבצ
לע תוקתרמ תויראוית ,םיטנאווקה תקיסיפ
הנוש ךפוה היה ןוידה זא לבא ,םילטקרפ
תארק םאו .עגמ ברקל ררגנ היהו ותוהמב
ללכה ,עגמ ברקבש ןימאמ ינאש ירה ,בטיה
ךבירימ עונמל אוה ינשה ,חורבל אוה ןושארה
.הלועפל רישכ תויהל


ריש תא ןנשל ףידעמ ינא ,ןנשל רבכ םאו
.םירישה
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 13:06
הלייא :תאמ
יברו ירומל הבוגתב
.ייה


היצולובאהו םינגה ןיינעב תרמאש המל רשקב
הבושתב בוט יד הזל יתסחייתהש יל הארנ
.הטמל יתתנש


רתוי היהא ,תויטנווקה תוצונה ןיינעב
ףפונלו ,קבא תולעמ תוברח המכ חצחצל החמשמ
הז ךלש שארב אל םא .ךנגמ לומ לא ינודיכב
תששוח ינאש בושחת לא עגרל לבא ,רדסב
השעמל .ליעל תרכזהש םימוחתב "תויוקבאה"מ
.דואמ יתוא חמשל יושע הז
:)


אלא ץיבובייל רמל הביח יתיטנ אל םלועמ
חומה התייה הארינכש ,ותוחאל רתוי הברה
רתויה ך"נתה תושרפממ תחא .החפשמב יתימאה
תא ריכזת לאו ) הנורחאה תעה לש תובוט
.(םיצקושמה םוחנו ץיבוקצז
רתוי הברה רבדל גהונ היה דימת אוה ,ללככ
לש החבשב רשאמ (תווצמה) םישעמ לש םחבשב
.וזה הנקסמה לע יתהמת דימתו .הנומאה


תמאבש המ .ולש םיפחדב םחליהל לוכי םדאה
םישנאה לש ץחומ בורש הדבועה אל אוה בושח
תא .ירשפא רבדהש אלא הז תא םישוע אל
ןיינעב ,הבחרהב הטמל יתבתכ ייתונקסמ
תורענתההו העדותה לש היצולובאה
.ונלש םיטסיפמרטה לש םירצה םיסרטניאהמ


תינרדומ הריש הפידעמ ינא ןנשל רבכ םאו
יפוי לש בולישה ללגב טושפ םייניבה ימי וא
.קוידו
ברעל לוריבג ןביא לש "לאיתוקי" ומכ ןיא
. העיקש לש
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 2:34
רבג דוע :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
,הלייא םולש


חוכיוול (םוקעה) יפא תא ףחוד ינאש החילס
יב וררוע ךיירבד לבא "דחא שיא" ןיבו ךניב
ןוצר
(...תרחואמ דאמ העשהש וליפאו) ביגהל
ביגהל יב ץיאה יבש (...יטנגה) ףחדה זא
:"תופחדה"ה לע יל יחלסו


ותעדות םאה ?"העדות" ללכב יהמ ,תישאר
תלוכיב) ותעדות התוא איה A םדא לש
(דועו הלש ןויגהה תדימב ,הלש תיבושיחה
?B םדא לש
?"העדות" התוא םינוש םיגיווז ינבל םה
בוש איה "העדות" התוא םאה
(...תיטנגה "תויטמגוד"ה לע החילס)
?םירחא וא הלאכ םינג לש רצות אל
ויתולוכי תולובג ילואו חומה םג ירה)
(קר אל ןבומכו) השרות י"ע םיבתכומ
(םינגה םלועל ונא םירזוח בוש זאו


?העדות שי םירחא םייח ילעבל םאה
(ןכש ןימאמ תישיא ינא)
םינוש םירוצי לע רבדל רתוי ןוכנ ילוא
(ישונאה ןימה ינב ללוכ)
תונוש תומר םע תונוש העדות תומר ילעב
ןכתייש) 'דכו תימצע הטילש תלוכי לש
תונוש תושרות/םינגמ םג םיעבונש
.(חומה לש ימיכויב בצמו


:ךיירבדכש הלא לש םתעד יבגל ,תינשו
לש היצולובאה השחרתה התע דע"
,"העדותה לש הרות עיגה וישכעו ףוגה
תוצירפ ינפל ,הארנכ ,םידמוע ונא ירה
םונגה טקייורפ HGP) יטנגה םוחתב ךרד
אבנתהל ימצעל השרמ ,ינא ןאכו (ישונאה
(ילע ביבח אל רבד) טנלוקפס תצק תויהלו
,ל"נה םימוחתב קיפסמ ןיבמ אלש ימכו
תונוכת "תנכת"ל ןתינ היהי דיתעבש
יתייעב אשונ הזו ,תוישונא םג ילוא)
,וללה תויעבל סנכנ אל ינאו ,תירסומ
(תיטרואית-תינכטה תורשפאה לע רבדמ ינא
בלש (ןטקי וא) םייתסי ךכב ילואו תומייוסמ
בלש לחיו "תיעבט"ה היצולובאה
םדא-ינב י"ע ,ילוא ,טלשיש "יטנגה תונכת"ה
אלש םישדח םירוצי "תונכת" םג ילוו)
.םויה םימייק
הז םא העד תתל הסנמ אל ינא ,רומאכ
יל הארנ טושפ הז 'וכו ןוכנ ,ירסומ ,בוט
(תורקל לולע/יושעש המ
דבלב "העדות לש היצולובא" אלו
יתשרות והמ עדנ םג ילוא זאו ךיירבדכ
?אל המו


הז םיבולש םירבדהש ,ןועטל הסנמ ינא
"העדות"ו "ףוג" לש הימוטוכידה ,הזב
.תיתייעב הימוטוכיד ,יתעד תוינעל ,איה
תא םיביתכמ ,יתעד תוינעל ,םינגה
"תולובג"ה
תעפשומ איהו "העדות"ה לש יללכה היפואו
.הנממ ועפשוי ,הארנכ ,דיתעב ,םהו םהמ


,בוט-לכ
."רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/02 12:55
הלייא :תאמ
הלייאל הבוגתל הבוגתב
.ךל בוט רקוב


זא יניעב ןח האצמ ךלש הבוגתה לכ םדוק
תדלוס דואמ ינא) הל ביגהלו ךישמהל יתטלחה
.(םיחוכיומ


וניתועדב םיקולח ונאש ילוא ךל המדנ ,עמשת
.הרקמה ךכ אל לבא


רקח לש עדמב אל ,רדגומ רבד הניא העדותה
.תונמואב אלו היגולוכיספב אל ,חומה
,םאה איה תוניינעמ רתויה תולאשה תחא
תמכל) העדות גרדל ןתינ ,רבד לש ופוסב
לומל תויח ינז לש הלבט רוציל רמאנו ,התוא
ומכ ,תטלחומ איהש וא (םהלש תועדומה תדימ
.לשמל ןוירה


דעו ,העדות ןיא וא שי גדל וא בלכלש הז
וזל סחיב וזככ הילא סחייתהל ןתינ המכ
לאשיהל הלוכי אל עגרכש הלאש איה ונלש
. הנממ םלעתא ןכלו ,הטושפ תיעדמ הרוצב
וליפא ילוא ,םדא ינב יבגל הלאש התוא םג
תוגרדב םיעדומ םדא ינבש שי .םינוש
.תונוש


המ לש ינשה קלחל רתוי סחייתהל ינוצרב
םדאהש תיחכונה היצולובאה רבדב ,תבתכש
,םיחמצ ינזב ,המוזיי הרוצב ,עגרכ עצבמ
.ומצעב םג דיתעבו -םייח ילעבב
.תיסיפ היצולובא דועב רבודמש ןעוט התא
תועורז תסנכה ,םילוח לש םהייח תכראה רמאנ
םייניש ,רתוי םיקזח תובבל ,רתוי תובוט
.רתוי תודימע
בלשב ,השעמל .הרקמה ךכ אלש תבשוח ינא
,המויסל "תיסיפ"ה הציפקה עיגת םייוסמ
הקזח די .חומב -תיתימאה הציפקה ליחתתו
ידוסי יונש אל םה לבא ,םיבוט םה אירב בלו
.ישונאה ןימה לש
תרבעה אוה ,לכה ירחא ,תמאב בושחש המ
ינב .עדימ תרבעהל תונוכמ ונחנא .עדימה
תאשל ולכויש ידכ ובצועש יפכ ובצוע םדאה
האלה רתוי בוט ,םהלש תולפכשמה םינגה תא
.האלהו
.ןוכנ הז


רידגהל רשפא ותיאש רתויב ןוכנה רבדה לבא
.עדימה רבעמ אוה -םייח וא ,תוישונא
הז תמאב בושחש המ .בשחמל המוד דואמ הז
.ומצע עדימה
ונתנ ומצע ולש םינגהש וזכ תעל עיגה םדאה
ידכב היצנגיליטניא קיפסמו ,חוכ קיפסמ ול
ואלו ,ותרטמ לע םדוק בושחל לכוי אוהש
.ולש םיטסיפמרטה לש םהיתורטמ לע אקווד
אל)עדימה וב בצמ איה העדותה לש היצולובא
תרושקתב לשמל רבעומש עדימה , יטנגה
חתנל תלוכיהו ,(םירקוח ינש ןיב הטושפ
תורטמה ןה - וב שמתשהלו ותוא ןסחאל ותוא
הבוט תוברתה תלוכי אקווד ואלו ,תויאליעה
.יסיפ חוכו תוניסח ,רתוי
.הז לע בושחת ,היפוטוא וזיאב רבודמ ןיא
רבד לש ופוסב עיגת תיסיפה היצולובאה
.לובגל
,תעדה לע תולעל ןתינש רתויב הליעיה דיה
חומהש רתויב הליעיהו הטושפה תוברתהה
.הפיו בוט .ותעדב תולעהל לוכי ישונאה
?האלה המ לבא


הז .ןוכנ הז ,ךורא חווטל םיעיפשמ םינגה
םילוכי אל םה .ךכמ םלעתהל ישפט היהי
םילוכי לא םה .דבאתהל אירב רבגמ עונמל
םה .ןיממ רזנתהל הרופו אירב רכזמ עונמל
.דואמ וילע תושקהל םילוכי


עדימה תרובעתל יסיפה יוטבה םה אתהו םינגה
,םיינשה ןיב קודה רשק שי ,ןוכנ .ףוגב
ישונאה ןימל ומרגש םימכחה םינגה ןוכנ
םג רודכה ינפ לע תויחה ראשמ רתוי םיכחהל
םיביתנב הפוקה לכ תא תחקל ול ומרג
עגרכ אוה ישונאה ןימה - םהל םיבושחש
.רתויב בוטה דרושה
עיתפמ ךכ לכ הז ןיאו , הזה חוכה לבא
.לבגומ אוה תולגל


יפוסניא -ןוסייד ןמירפ לש רדהנה ורפסב
לש תינגרואנא םייח תביבס תראותמ רבע לכל
,םיננע לש םירטמוליק ,תויקנע תויליפרע
למשח ימרזב עדימ ןהיניב תוריבעמה
.םייביסנטניא
םדאה ינבש תורשפא לכ לוספל לכות םאה
םא ?הלאכ םירוציל רבד לש ופוסב וכפהי
תרבעה תוליעיש תיעדמ חיכוהל היהי רשפא
הברה חבושמו בוט אוה תוננעה לש עדימה
תישונאה ,תינגרואה הרוצה לש הזמ רתוי
,בתכבו רובידב עדימ הריבעמש וז ,הליגרה
הרוצל ףוסבל תושונאה רותחת אל םאה
?היינשה


ךל וארי םא םג ,יאנת םושב לכות אל םאה
התאש הממ הלימ לכ תוניבמ הלאה תוננעהש
?"תוישונא" ןהל אורקל ,ןהל רמוא


,עדימ ןסחאלו חתנל ותלוכי יפל רדגומ םדאה
תיחכונה תולתה .רחא רבד םוש יפל אלו
אקווד ואל םימייוסמ םיינגרוא םיעצמאב
אצמנש תויהל לוכי .ךכ לכ בר ןמז ךשמת
.רתוי הבוט הרוצ


רקי דואמש) ינוידב עדמב ןאכ רבודמ ןיא
ועמשוהש תוימיטיגל תועצהב אלא ( יבילל
םש ילעב םינעדמ ידיב םעפ ידמ תועמשומו
ןמירפו לייווצרוק ייר ,גרבנייו ןביטס)
רתא םהל שי בגא) םירחא םיבר דועו (ןוסייד
ינא לבא ותבותכו ומש ינורכזמ חרפ עגרכש
םג לבא...ןינעתת םאב תבותכ םסרפל החיטבמ
רמ לש תונושארה תוקדה שולש" ורפסב
יתרכזהש ןוסייד לש ורפסב םגו ,גרבנייוו
.(קוידב הלאה םיאשונב רבודמ ןאכ


ימעטל יכ ,יחכונה ןיינעהמ דואמ יתגרח
םה ,וגידניא לש הז ומכ םירדהנ םירמאמ
אקווד ואלש םינויד תתל תרדהנ הצפקמ
.אשונל תורישי רשקתהל םירומא
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 16:30
ירמ זור :תאמ
הלייאל הבוגתל הבוגתב
וליפא הסנא אל ןכל ,םיחוכיומ תדלוס תא
םא הומתל דבלמ ,תבתכש המ לכל סחייתהל
.םהלש ונחנא וא ונלש םיטסיפמרטה םה םינגה
לש םייטנגילטניאה םיננעהש ריעהל םגו ,הא
רמשל ליבשב םיביצי קיפסמ אל הארנכ ןוסייד
ןבצעמה קסעה לכו היפורטנא) היצנגילטניא
.(הזה


םירפסה תא תארוק תאש הארנ הזל רבעמ
.בוטו הפי הזו ,םינוכנה
ירמ זורל וביגה
 
 
13/8/02 17:29
רבג דוע :תאמ
הלייאל הבוגתל הבוגתב
,הלייא םולש


םיישיא םיחוכיומ דלוס ינא םג
לוכי טלחהב תועד לע חוכיו לבא
ןוויכמו םידדצה ינש תא תורפהל
זא ונתוא תו/םיארוק המכ דועש
.םידדצ םתוא תא םג
,הבוט חורב םיבתכנ םירבדה ירהו
?אוה ךכ אל


,םיחוכיו לש רשקהב ,ךתושרב ,לבא)
אקווד תא "דחא שיא" םעש יל המדנ
(:..."חכוותה"ל "החמש"


וא "המוזיה היצולובא"ה ןיינעב
הלבגמל יתנעט אל ,תיטנגה הסדנהה
.יהשלוכ תינויער
"דיתעה יוזיח"ב הנכתיתש תויעבה תחא)
לש המחלמה תא םחליהל" הייטנה איה
..."לומתא לש קשנה ילכב רחמה
,יתעד תוינעל ,ךירצ "דיתעה יוזיח"ב
.(תיוושכעה היישעה תולבגממ "ררחתשה"ל


הלאש םג וז ,בגא) "םירופיש"ל יתנווכתה אל
?"רופיש"/"בוט" והמ תניינעמ
?המל "בוט" ?ימל "בוט"
?אל וא "בוט" הז X הנוכת ת/לעב תויהל םאה
,X הנוכת ילעב יניעבש ,ילוא ,הארנכ)
(:..."בוט" הז X הנוכת ילעב תויהל
תובר םימעפ "תבשוח" "היצולובא"הו
"םייטמסוק" (...תרחא תצק
תולחמב לופיט ,םייניש ,תובבל רופיש ומכ
תויטנג
הנבמב םייוניש םג ילוא ,אלא 'דכו
חומה
,תונשל םילוכיש וילע תועיפשמה תוכרעמהו
,ילוא
'דכו ןורכז ,תויבושיח תולוכי ,תוגהנתה םג
ןהלשו
לע תכל תוקיחרמ תוכלשה תויהל תויושע
(היהת םא) היהת רבכש) "תישונאה הרבח"ה
.(תצק תרחא תושונא


,רחא רבדל אקווד יתנווכתה רקיעב ,לבא
איבת תיטנגה הסדנהה תכפהמש ןכתיי
םימייק אלש םירוצי לש םישדח םינז תריציל
םירוצי הלאכ ןייפאל תוסנל םעט ןיאו םויכ
המכ לע בושחל לוכי ינאש תורמל)
(..."תויורשפא"
"םיישונא" אל םירוצי הלא ויהיש ןכתייו
ויהי אל ילואו תרחא ודקפתי ,ילוא ,ללכבש
אוה המ תלאשל םירזוח ונא ,בוש) "םיתוחנ"
םה ילואו (ךפיהל ,ילוא) ונתיאמ (?"בוט"
...?עדוי ימ ...האבה "תושונא"ה
לכל הדובע אצמת ,םיינייבה בלשב וא ,זאו
וקסעי םה ,םילטבומה "הנכותה יסדנהמ"
הז ...קוחצב םתס) (-: ..."יטנג תונכת"ב
יאדו
(בר ןמז דוע חקי


םלועב תשמתשמ תאש ,ךתושרב ,בל יתמש
ןייצל ילבמ והשלכ רפסב רכזומש םיגשומ
ורפס תא ןייצמ ינא ,ךתושרב ,זא .ומש תא
ןגה" - סניקוד דר'ציר לש רדהנה
."יכונאה
ותוא תארק יאדווש ,חינהל ימצעל השרמ ינא
...ותוא תרכזה אלש יתאלפתה ןכל
ןתינ ,םוחב ץילממ ינא ,וארק אלש הלאל
אוצמל
"ירלופופ עדמ" ףדמב ירבע םוגרתב ותוא
.םירפסה תויונחב


לע ןושארה וקלחב בתוכ ,סניקוד ,הז ורפסב
,תעדומ אל "תויכונא") םינגה "תויכונא"
בגא
אטובמ) "םמ"ה גשומ לע ינשה וקלחבו (העדות
תרבעה םצעב אוהש ('מ' תירבעה תואה ומכ
תוחומ ןיב 'דכו הבשחמ/העד/גשומ/ןויער
תרכזהש המל המוד רבד - םינוש
תונוכמ ונחנא" ךנושלב) "עדימ תרבעה"-כ
("עדימ תרבעהל


יתעמש ,"רבע לכל יפוסניא" רפסה ןיינעב
ותוא יתארק אל ןיידע לבא ,וילע
תורוחב ירחא ףודרלב קוסע ינא)
((-: ...תוסופת ןהמ זוחא 99.9-ש)
:ןיינעב ךתלאשל הבושתלו
,ךיירבדכ ,-ש תורשפא לוספל לכוא אל םאה
רבד לש ופוסב וכפהיי םדאה ינב"
תויושי/םירוצי -) הלאכ םירוציל
םיינגרואנא
"(- ילמשח םרזב עדימ םהיניב םיריבעמה
תורשפא לוספל (-: יתוכמסב אל ,ןכבו
...וזכ


תמייקה תואיצמבו יחכונה ונמלועב לבא
:טטצמ ינאו ,ךלש העיבקה וישכע


ןסחאלו חתנל ותלוכי יפל רדגומ םדאה"
"רחא רבד םוש יפל אלו עדימ


אל וז) 'תוטוב' ילוא לע החילס ,איה
,(יתנווכ
ונמלועב וישכע תוחפל ,הנוכנ אל "תצק"
הז
,תולחממ ,בערמ םיתמ ,ונלוכ רעצל ,םישנאש
"ןויגה" ןהב שי) ןויגה תורסח תומחלממ
(...תושלושמו תולפוכמו תולופכ תואכרמב)
.דועו (ימעטל "יתייעב" אוה לבא


םירוצי ונאש חוכשל אל ,יתעד תוינעל ,ךירצ
רבעמלו בשחמל היגולנא תישע .םיימשג
"האלפנ"ה הנכותה םג .וכותב/ונממ עדימ
בשחמ תומדב תמלוה "הינסכא"ל הקוקז רתויב
ידכ םייתרמוח םיללעמ-ברו ללכושמ
.וב "ץור"ל לכותש


תשקבתמה תוילאודה תא רוכזל דימת ,ךירצ
םגו הבושח (הרמוחה) בשחמה םג :תאזה
םהיניב ןילמוגה תוליעפב ,הבושח הנכותה
םג ךכ - ןיינעמ והשמ רצונ/רצוויהל לוכי
רבעמ קר אל הז יתעדל - שונא ינבב
.ףוגהו ימשגה םג הז - עדימה


:ךיירבדכ םאה עובקלמ יטנוטקו
לש ופוסב עיגת תיסיפה היצולובאה"
...ותוא הצחת םג איה ילוא - "לובגל רבד
(:


הקיזב לבא , (תוטסל) שולגל יל ישרת
,ןיינעל
תעוב תוצפנתה "-לו קט-ייהה םוחתל
- " 'קט-ייהה'-ה
הז רשקהב ונל הרקש הממ קלחש בשוח ינא
איהש העפות ,הארנכ ,ללגב אוה
המש תא רומאכ) ךתדמעל "יאר תנומת"
תידמ לע תוחפו עדימ/עדי לע רתוי שגד
שגד ידימ רתוי ומש ,יתעדל - (ןוסחאה
ינאש ,הל םימוד םירבדו) הרמוחה לע
(קר אל םהש תורמל "הרמוח"כ רידגמ
ישונאה ךרוצה לעו "ןכות"ה לע ידימ תוחפו
,אוה הז ןוזיא רסוחו "םינכת" םתואל
.יתייעב ,יתעד תוינעל


"הנכות" ןיב ןוכנ ןוזיא ,יתעד תוינעל
תורמל) "ףוג"ל "העדות" ןיב "הרמוח"ל
...וז הימוטוכידמ ינוצר תועיבש יא
(תמדוקה יתבוגתב הטרופש
הנוכנ הנבהלו "החלצה"ל הבורעה אוה
וא הז ןווכל הנצקה לכ .תואיצמה לש
,תואיצמה לש היצקודר איה ,רחא
,יכה אוולב ,תבכרומ דאמה
.ונביבסמ


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/02 18:06
הלייא :תאמ
הלייאל 2 הבוגתל הבוגתב


.םיבוט םיירהצ


םעט הברה םהב שיש) ךירבדל ביגא אל ךתושרב
תיטנמלטנ'ג דואמ הרוצב ורמאנשו ןיינעו
יפכו ,םיחוכיוב יחוכ שתו רחאמ (המיענו
יירבדו ) תמזגומ איה אשונהמ הגירחה הארנה
םוקמב םיכורא דואמו םינחרט דואמ םיאצוי
.( וב םמוקמ ןיאש


הממ לודג קלח םע תוצרמנ המיכסמ ינא
םא ,וניניב תקולחמה יתעד תוינעלו ,תרמאש
יפכ הפירח ךכ לכ אל ,בוש ןיינעה לע בושחת
.ךל המדנ ילואש


יבזכואממ הרקמב התא לבא תלאוש ינאש יל רצ
?(הזל ארקא אלש ךיא וא ) קט ייהה תעוב
.הזל רושקה לכב ימומגע דואמ תעמשנ
םיאשונה לע חחושל ךישמהל ךלש שארב םא
.ילש ליימ יאל בותכל ןמזומ התא ,הלאה


.הליא ,םיענ םוי
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 23:18
רבג דוע :תאמ
הלייאל 2 הבוגתל הבוגתב
:)
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/02 17:32
ןטוב :תאמ
הלייאל הבוגתל הבוגתב
המ הברה ךכ לכ ךל שיש האבה םעפב ,הליא
.רמאמ יבתכת טושפ ,דיגהל


,םינגהו ןטוב
עדימ הברה ךכ לכ ןוסחיאל םייונב אלש
ןטובל וביגה
 
 
14/8/02 0:28
טוטיצ חתפ וג_ידניא :תאמ
יל המדנ אקודל הבוגתב
ארקנש המ ירהש ,הזה אשונה לע בתכנש
תמיוסמ הדימב תלעופ "תישונאה תוברתה"
.ונלש םייסיסבה םייתייחה םיפחדה דגנכ
,הרצק ןאכ תייהנשמ רתוי םנמא העיריה
רמאנה דואמ יואר תאז לכבו ,הרצ תייהנ
:רתוי בחרנו בחר לולכממ קלח אוהש ,ןאכ
לש וימיב ,םעפ .םדא ןב תויהל השק םצעב.."
םש .ןמזמ .רתוי לק היה ,לשמל ,סיבולק
ומצע תא תלוזה הפכ (זא) םש .םימודקה רעיב
לזגו ףטח (חוכ) ול היה םא .חוכב קר ילע
םייח ,טושפ םלוע ,רדהנ לגנו'ג .סנאו חצרו
לבא .תויעב ילב תויוטבלתה ילב ,םילק
לחלח טאל .ןמז הל שי .הכורא הירוטסיהה
ברעתה ,תלוזה לש ינוציחהו יזיפה חוכה
שלפ תוברתו ןודיע לש םינש ךשמב ;ילשב
,םינפבמ ךשונ אוה וישכעו ,לוונמה ,המינפ
המשנה תא סנואו חצורו לזוגו ףטוח
השק .השק - דסחל יותיפ ןמדזמשכו(...)
.גלשב תומל ,ךשוחב ,ץוחב תלוזה תא ריאשהל
תיכוכזל רבעמ ,"קוחר" ,"םש" אוה םא קר
םלעתהל רשפא דוע ,היזיוולטה לש הלפאה
אל השק לבסה םע םינפ לא םינפ .תלוזהמ
אל ,רזה לע ןגהל אל ,הכוב קונית קבחל
ימי תששמ אל .תלוזב ישונאה תא תוארל
,"תשכרנ" וז ונתנוכת .תיטנג אלו תישארב
תוברתה לש הירוטסיהל חקל - "תדלומ" אל
הקושתה תא ונילע תופכל םיכורא תורוד
.תאזה הפרח-דע-תיטסיאוגא-אלו תלברוסמה
םאתהב גהנתהל דוע וניכז תוברתה ימי רחשב
לוקל בישקהל ,ונלש םיאירבה םילאדיאל
בא לכ תצע יפל גוהנל ,חכופמה םזילאירטמה
:הזה םויה םצע דע ותב/ונבל (םאו)
."!לבמט אי ,ךמצעל גאדת לכ םדוק"
שפנה-תפי היצרנגדל עיגהל ןמז תושונאל חקל
יחש ,תבקקאמ .ךכ-לכ הנממ לבס רוספורפהש
ןיבש םייניבה ימיב ,לובגה וק לע הארנכ
םוטמטה ןיבו יטסילאירה םזיאוגאה
לע קר" רישל יל חינמ אלש הז) יטסיאורטלאה
יתוא חירכמו הווש שפנב "יתעדי רפסל ימצע
םג תוארל
םה-רשאב-וניביוא-לכ-םע-דחיב-םירבגב-יתשאב-הזה-הראחה-רוחשב-די'זב-שוברעב
רבגכ גהנתמ (...) תבקאמ - (ת ל ו ז
םיסרטניאה ןיבל וניב דמועש ימ תא חצורו
ןוחטבה-תעוצר תא ביחרהל ולש םיימיטיגלה
תיליריו הזועתב הז תא השוע אוהו ,וייח לש
,רדסב לכה .רתוי המישרמ ותשא לש וז קרש
לזאעל המ - ןכ םא זא .ןכ ?ןכ ,בוט לכהו
תונעל ןקנאד לש וחור האב המל !?ול הרוק
החרב ןאלו תודרחהו תותעבה המל ?דירטהלו
ףידעמ אוה ןיידעו ךלמ אוה רבכ ?הנישה
םהונ אוה ושפנ רמבו השענ היה אל השעמהש
אוה ,והשימ תגרהשכ ,םעפ" דחא השק הליל
!טאמ יניביק ,השק המכ ?םיניבמ "!תמ ראשנ
הראשנ ךלש וזו ותביק תא והשימל תערק םעפ
,לפנ טאל ,בושו) רבד לפנ - וישכע .המלש
הרק ןוסא (ול חקל םינש יפלא תורשע .הארנכ
םיאצמנ וניעמ ינבו ,ונומכש שפנ יפי ,ונל
,ידרוג רטנולפב תלוזה לש ולאל םירבוחמ
לכ לש ובל םע ערקנ ונבלו - ילוא ,חצנל
ונלוכ אל .םלוכ אל .םיטחוש ונחנאש דלי
יותיפה" :ךותמ] "םירחא ויהו שי .תבקאמ
[רנפה םהרבא ,שרופמה רפס ,"בוט תושעל
טוטיצ חתפ וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 17:22
סקופ לכימ :תאמ
הלאש ,עגרל הבוגתב
:םירוהריה המכ


לע הז יל עודיש המכ דע ,"ןפ רטיפ" ךיבסת .1
דע ,30 ליג ירחא םירוהה לצא רוגל םיראשנש םירבג
.רמאמה ןד הז לע אל הארנ הזש המכ


םירבגב ןהלש הריחבה ?תודלי ןתוא םע המ .2
ןה המ ?תרוקיב רובעל הכירצ אל רתוי םירגובמ
ןהילא המל ?שאר יררוואמ םירכרכז םתואב תושפחמ
?תונעטב האב אל תא


םא ,ליג ןיא הבהאל ,הייח ינא היפלו ,יתעדל .3
ימצע תא יתאצמ ןכלו ,םינויזב אלו ןניקסע ךכב
וישכעו 30 ןב רבח םע תומדקומה םירשעה תונשב
המ ןיא .24 ןב רבח םע תומדקומה םישולשה תונשב
רשק םוש ילב ,ילע ךלה ,תבהאתמ ינא רשאכ .תושעל
.יעוצקמה ודיתע וא וליגל


ריעצ ףוג הירואתב הפידעמ ינא םג ,םינויזל .4
ינא הבהאל .ןמרחו יסקס לע רבדנ אלש ,ןוא אלמו
.הדודר ,ינא הככ לבא .תוישיא הפידעמ
סקופ לכימל וביגה
 
 
11/8/02 17:39
ודורפ ימס וג_ידניא :תאמ
הלאש ,עגרל הבוגתב
.רגבתהל םיברסמה םירבג לע יללכ ןפואב הז .1
לבא ,ידמל הצופנ העפות ?םירוהה לצא רוגל
תאז ,םורדניסה ,ןפ רטיפו ,ונצראב רקיעב
ינורפס לכ תדלומ ,ב"הראמ ןבומכ אבוימ ,תרמוא
םיווש-םיקלח-השולשל-תושונאה-תא-קלח-ה
ויה רושע לכב) םייתנפואה ךמצע-תא-בוהאל-דמלו
לייג תא םויה רכוז ימ .ונייח תא וריאהש םירחא
רוגל ץפח אל דואמ רטיפש םג המ .(?לשמל ,יהיש
,תירופאטמ ,יל הארנ הזש ךכ ,אוהשלכ רגובמ םע
.רתוס


תא ?תמאב ,ןתיא המ ?תודלי ןתוא םע המ .2
ררועל הכירצש תרוקיבה יבגל תוניצרב תלאוש
םדא לש ותריחב תמועל ?רגוב אל םדא לש הריחב
?רגוב
16 תונב תורענ .אלש תמאב ,אשנתהל ילבמו)
תוקירבמו תועדומו תואלפנ תויהל תולוכי
תא ,ןתוא הריכמ ינאו .ןיידעו ,ןליגל תורגובמו
,םעפ וזכ תויהל יל אצי וליפא .תישיא ,ןתומכש
,הנומתה לכ תא תואור תמאב אל ןהו - ?ינימאתה
(ןכש ןהל המדנ םא םג


,הזמו הזמ יתמעט ,רמולכ .ךתעדכ יתעד .3
,תופדעה לש ןביט לבא .תמיוסמ הפדעה יתשביגו
גגופתהל תולוכי ןהש אוה ,תונועביקל דוגינב
תוניחבמ הז תא ךל השוע והשימשכ רואה תוריהמב
.תורחא


ריעצ ףוג אוצמל לק רתוי אליממ םינויזל .4
אל ינא תוישיאמ לבא ?אל .תוישיא רשאמ ,יסקסו
.תרחמל םמעתשא
ודורפ ימס וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 17:28
ןטוב :תאמ
הלאש ,עגרל הבוגתב
,ידניא
הז - החפשמ תמקהל גוז ןב הכירצ הניאש הקזח השא
.םזינימפה תוהמ אל שממ
ןויוושלו תישנ תואמצעל סחייתמ םזנימפה
רבחל (םישנה - ונל בוט אלו) ןוכנ אל .תויונמדזה
תינוצק תיטסינימפ הסיפת ןיבו הז ןיבו וניב
.ירבגה םויאה תקחרה תא הלגד לע הטרחש (החינזו)


ידכ גוז ןב םויה "תוכירצ" תוחפ םישנש ןוכנ
דח םא לכ ילאשתו) ןיידע לבא ,החפשמ םיקהל
בורבו ,רתוי הברה השק דבל דלי לדגל (תירוה
לדחמ תרירב איה תוירוה דחב הריחב םירקמה
(...ןישורג ,יגולויב ןועש)


םניא םיכרצה ,תויכשמהו החבשה ,עבט לש םיגשומב
."הדיצל רבגל הקוקז השלח השא"ב םידדמנ
.קזח דצו שלח דצ ןאכ ןיא
ועיגי םהיאצאצש אדוול :תחא הרטמ שי םידדצה ינשל
.תורגבל
,םירוגב לפטל תונפתהל ידכ רכזל הקוקז הבקנה
לע רומשתו לפטת ,ןנוגתש ידכ הבקנל קוקז רכזהו
.םייחב ויאצאצ
.חקו ןת לש םיסחי
ןטובל וביגה
 
 
11/8/02 17:48
ודורפ ימס וג_ידניא :תאמ
''הכירצ''ה לע הרעהל הבוגתב
לש הנוכשל בורק אל וליפא יתעגה אל ינא ,אל אל
ןיא השיאלשכ הרוק המ ,יתלאש ינא .ןיקרובד
תוהמש עגרל תבשוח אל ינא םג .ןעשיהל ךרוצ
וא ,הריחב רבכ וז .דבל תויה אוה םזינימפה
תמאב הז תירוהדח םא תויהלו .תישיא ,הריחב-אל
תוגוז האור ינא .םלועב םישקה םירבדה דחא
םירוהו םיסנרפמ ינש שישכ הזו ,דואמ םישקתמש
ךיא עדוי ודבל םיהולא .םידדצה ינשמ םיכמות
אשונ הז לבא .ומצעב םידלי לדגל לוכי דחא םדא
.רבג ךירצמ אקוד ואל ,בגאו ,דרפנ
,הזה קלחה אוה ךתבוגתב ריאהל יתיצר ןכש המ
םירוגב לפטל הנפתמה השאה תודוא תבתכ ובש
.הילע ןנוגמה רכזהו
?וה
?םנמאה
ודורפ ימס וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 20:11
ןטוב :תאמ
הכירצ זא ,הכירצ םאל הבוגתב
,ידניא ,עגר ,עגר
אלו - עבטה לש תויגוזה יקוח לע יתבתכ ינא
."הילע ןנוגמ אוה" לע
שלח דצו קזח דצ ןיא עבטבש שרופמב יתבתכ ירה
.(!!!)
ימו) הבקנה לע ןנוגל וניא עבטב רכזה דיקפת
אל איהש עדוי ,הירוג לע תננוגמה םא התארש
םיאנתלו ןוזמל גואדל ודיקפת .(הרזע הכירצ
.םיאצאצה תודרשה תא וחיטביש םימלוה
םלצאש (רקיעב תופוע) עבטב תוגוז שי
,םירגוד גוזה ינב ינש :רתוי לודג ןויווישה
רמוש ורותב דחא לכו ,םיליכאמ ,ןוזמ םישפחמ
.םילזוגה תא םמחמו
...םיציב תוליטמ םירופיצ ,ינש דצמ לבא
ןטובל וביגה
 
 
11/8/02 20:57
דחא שיא :תאמ
''הכירצ''ה לע הרעהל הבוגתב
לביק "לדחמ תרירב" הזה ףוריצה ,הנורחאל
הרירבה הניא לדחמ תרירב .דאמ דע הרז תועמשמ
הריחב היהת אל םא היהיש המ אלא ,לדחמ איהש
םייגוזה םייחה :ונלש הרקמב .תרחא תדחוימ
אל םא ,רמולכ .לדחמה תרירבכ ובשחיי ,םיליגרה
ומרזי םשל ,תרגסמ לש רחא גוס םדא ול רחבי
םוש ירחבת אל םא .הביתכ תנכותב ךכ .וייח
היהי ךלש לדחמה תרירב אוהש טנופהש ירה ,טנופ
תרירב .רבד לש ופוסב טסקטה בתכיי ובש הז
,ינימאהו .רבד תושעל אל איה ,לשמל ילש לדחמה
םיניסה .הפוצר האנה וז .רקיעו לכ לדחמ הז ןיא
וז םג .הכרבכ ,תממעשמ הנש ,ינשל דחאה ולחיא
.לדחמה תורירב יפ לע םייח לש הרוצ
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 11:17
ןטוב :תאמ
''לדחמ תרירב'' לע הרעהל הבוגתב
.לדחמב הדומ ןטוב םג ,הרירב ןיאשכ
ןטובל וביגה
 
 
13/8/02 0:12
דחא שיא :תאמ
דחא קדוצל הבוגתב
!!!לודג
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 0:28
ןילו'ג :תאמ
ןוערזה ותוא לכה וא - קיידל תנמ לעל הבוגתב
היטנ ילעב םה רתוי םירגובמ םירבג יכ עודי ןויכ
םימגפ ילעב תוקונית םלועל איבהל רתוי הברה ההובג
תורושקה תומיוסמ תויטנג תולחמ ןנשי השעמל .םייטנג
.באה לש וליגל תקהבומ הרוצב


ןיינע הלוכ איה ונלש תינפוגה הכישמה םא הזל רבעמ
איהש ירה תישיא/תיתרבח העפשה אלל ינויצולובא
ןיפילחה רחס תאצמה ינפל הברה םישנ לצא םג השבגתה
קפסל לכיש רבגה תאז הפוקתב .תומוד תואצמהו
היארה ,םילודגה םירירשה לעב הז היה ןוזמ/הנגה
לש ןתייטנ תאז לכבו .תואירבה םיינישהו הניקתה
יאליגב םירשכומ םידייצ ירחא ףודרל ליג לכב םישנ
.םירבג לש תאזב הרחתמ הניא הרשעה
ןילו'גל וביגה
 
 
12/8/02 10:11
הלוש :תאמ
ןוערזה ותוא לכה וא - קיידל תנמ לעל הבוגתב
.ךיא דועו הנתשמ ,תוכז תומשנ
גפ הפקותש ,ונלש הקפסאה םע תודלונ ונא דועב
יאת תא םילפכשמו םילפכשמו םילפכשמ םתא ,והשיתמ
,תושעל המו .לועפל הליחתמ 'עמהש עגרמ םכלש ערזה
.ךילהתב תויצטומ עיפוהל תוליחתמ רבכ רגובמ ליגב
.ימוחנת
הלושל וביגה
 
 
12/8/02 1:29
רבג דוע :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
,"השא" םולש


תא תצק ךישמהל ,ךתושרב ,יתיצר
םישנל םירבג ןיב םילדבהל עגונב ןוידה
.ןוירפה ןיינעב
,םעפה םג השעא ךכו ,שיגדהל גהונ ינא
ידיב תועט םאו םוחתב עוצקמ שיא אל ינאש
.עוצקמ תשיא/שיא לש ןוקיתל חמשא


תואצרה תרדסב יתייה ,(בר) ןמז ינפל
הרבעוהש (םיבורק םיאשונו) ל"נה אשונב
האפור י"ע
,ןאכ ןייצמ ינא םשמ יל רוכזש המו
יתוא העטמ אל ינורכזש הווקתב
ןמז ףלח רומאכ (-: ידימ רתוי
...זאמ בר
ןיב יתועמשמה לדבהל עיגאש ינפל
ליגהש םיכסמ ינא ,םישנל םירבג
תא דירומ ,הארנכ (םיוסמ בלשמ)
"םימגפ"-ה רפסמ) ןוירפה "תוכיא"
תויהל/תורפהל תלוכיה ,םידלומה
,('וכו תרפומ


:אוה יתועמשמה לדבהה ,לבא
העובק תומכ םע תודלונ :םישנ
לש (ינורכז בטימל ,םיפלא המכ)
ץויב לכבו תושדחתמ אלש תויציב
.ןהמ םייתש תוערגנ
םירצונ םינוערזה :םירבג
םישדחתמו (יתעידי בטימל ,םיכשאב)
לכ ,יל המדנ) םישדוח המכ לכ
((הזכ והשמ וא) םישדוח השולש


"תופושח" תויציבה ,הארנכ ,ןכל
ןמזה יעגפל רתוי
םינוערז רצויש ןונגנמה וליאו
(הארנכ ,שיגדמ ינא ןאכו)
.םישדחתמ םינוערזהו ןהל ףושח תוחפ


םעפ לבא ,ץופנ רבד אל הזש ןוכנ
65 ןב היה אוהש גוז לע יתארק
(תישנו הפיו) 23 תב התיה איהו
.(םיאירב) םידלי םהל ודלונו ונתחתהש
םירחא םיטקפסאל סנכנ אל ינא)
ןיינע לע קר רבדמ ינא ,הזה רשקב
.(ןוירפה
םיכופה תוגוז לע יל עודי אל
רבגהו 65 תב איה השיאה םהב
(םייעבט) םידלי םהל שיו 23 ןב
עמשנ הז הלאכ שי םאו) הז רשקמ
...רידנ דאמ דאמ דאמ דאמ יל
רתוי הברה
.(הכופהה אמגודהמ רידנ


ןבומב אל ,"ןתא" ןבומב) ןכל
תונורתי הברה שי םישנה ("ללגב"
,ןכלו) רתוי תויח ןתא :םירבג לע
(רתוי תואירב םג ,הארנכ
'וכו (-: רתוי תופי (ןכקלח) ןתא
,יל הארנ ןוירפה ןיינעב לבא
םירבג ןיב ,יתועמשמ יד ,לדבה שיש
.םישנו


ירבד תא ןקתל תנמזומ תא ,רומאכ
ביגהל וא/ו (ךכב ךרוצ שי םא)
,ירבד לע


."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
20/8/02 16:42
רבג דוע :תאמ
''השא''-ל הבוגתל הבוגתב
? יתוא ת/ןקתמ אל ת/דחא ףא המל


לכבש ינויגה רתוי יל הארנ ,תפסונ הבשחמב
יפכ םייתש אלו) ...תחא תיציב ערגת ץויב
,הארנכ ,יכ ,םייתש לע יתבשח ,יתבתכש
.(רחא והשמ לע יתבשח


...ןקתל אנ ...ךרוצ שי בוש םאו
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/02 15:58
.ד :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
.דחא קר התאש לזמ
.דל וביגה
 
 
13/8/02 22:27
דחא שיא :תאמ
- דחא שיאל הבוגתב
.דחא קר רבד לש ופוסב היה
דחא שיאל וביגה
 
 
14/8/02 1:51
ןא'צוקנ :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
םינעזגה בטימ וחילצה אל , השוע ךלש טסקטהש ימ
ןמושו רשב שוגל םישנ ךופהל - תושעל םיטסיניבושהו
החוקלה היגולונימרט .בטיה חותמ רוע תחת בטיה ןגרואמה
לש ,19 ה האמה חסונ היגולופורתנא לש לפאה םלועהמ
הארנ אל ,הקספ וא ,םוקמ םושב .20 האמה תישארמ תונעזג
2 ןיב היצקארטניאכ ןימ לע ךלש טסקטב רבוד וא עמשנ וא
םיתיעל ,םישנ יתש ,םיתיעל .השיאו רבג ,םיתיעל .םישנא
ינש ןיב ,היצקארטניאה וז בושחש המ .םירבג ינש
סחי לש רוציי הז השוע ךלש טסקטהש המ .םיטקייבוס
הז ודועי לכש ,טקייבואכ גצומה ישנה ףוגל יביטארו'גפ
תאצוה לע רסאמל יואר התא - יתניחבמ .תדללו ררועל
רשקה המ ?קונית ךכמ אציו תניידזה םימעפ המכ .הביד
המכ דע ,ןימ???הדלוהו ןימ ןיב ,ונמלועב ,םויה ,קוידב
ינש ןיב השענש ,הנהמ קוסיע אוה תאז האור ינאש
אלו ,היצקארטניאהו ,תויסחיה הז בושחש המ .םיטקייבוס
תססונתמ סרכ וא ,לופנ הזח ,תחרק וא ,סיטילולצ םוש
,הזב הז ,ווב וז ,וזב הז רוחבל םיטקייבוס ינשמ וענמי
ןויסנה .הנוכנ היצקארטניא םהניב תמייקת רשאכ הזב וזו
ףוגה לש וכרעל תויוסחייתה לש המבל ןוידה תא ךופהל
ןויזיב ומכ יל הארנ רגובה ישנה ףוגה לומ ריעצה ישנה
יל הרוכז אל ,ייתונש 40 םורממש ,ךל רפסא .ילאסולוק
ילש ףוגהש ,יל ןימאתו .וזה הנשה ומכ תינימ היירופ הנש
,ילש שארה לבא .הנש 20 ינפל היהש המ תויהלמ קוחר
יתטימב רוקיבה תא םיכפוה ,ילש תוחיתפהו ,ילש תלוכיהו
.םש יתייה אל דוע - 20 ליגב םתסה ןמ .שממ לש היווחל
איבהל ילבמ , אוה רשאב ריעצ ישנ ףוג ירחא הכישמה
היצאוטיסב תירוקה תישיאניבה הייצקארטניאה תא ןובשחב
ונא הב הרבחה לש ליפשמה סחיל רישי ךשמה איה תינימ
תוכרצנו תווחנ ,תוגצומ םישנ .ללכב םישנל םייח
םיטקייבוסכ םמצע םיאורה םירבג ידי לע - םיטקייבואכ
הריחבה תורשפא תא םהל הנקמה - היגליבירפ ילעב
םגו םישנ םג וב ירשפא םיסחי ךרעמ ךותמ אלו ,הקירזהו
יוארה גוזה ןב תא םיקרפל , ומצעל רחוב ,דחא לכ ,םירבג
רישי ןפואב התא בגא) תרחא וא וזכ היצקארטניאו היווחל
ןיעמ - קרשו לחכ םוש אלל - ינימ טקייבואכ םישנ ראתמ
אלול .(ךלש ןיזה תא עוקתל ןתינ הכותל תיטטסא הליבח
ףוגה לא הסחיב תירוטאטקיד הכ הב םייח ונאש הרבחה התיה
,ןיאושינה םלוע לא םישנ לש סוכינה לכש ירה ,ישנה
שממ לש ךפהמ תרבוע התיה ,ילאוסקסורטה ןימ לש הייפכהו
םג ןבומכו ,(השיא רבג) ןימ ,עבצ יניינעל עגונ היהש
לש תוסנתהה חווטו ,יונשה שפוחו הריחבה בחרמ.....ליג
לבא..........דבורמו בכרומ תויהל לוכי היה םיטרפ
לכ ומצעל איצממש ,דובעיש לש םלועב םייח ונא ,ונרעצל
תוגהנתהל אתכמסאכ "עבט" לע םיינצלפ םיגשומ ןיעמ ןמזה
.תישונא
.רחא ןוידל דעוימ תמאב רבכ הז לבא
ןא'צוקנל וביגה
 
 
15/8/02 10:50
םינפ םושב וג_ידניא :תאמ
.....?''יעבט'' רבד הז ןימל הבוגתב
.תקיודמ םגו .טלחהב האנ הנחבא ,םגו
םינפ םושב וג_ידניאל וביגה
 
 
15/8/02 16:53
דחא שיא :תאמ
.....?''יעבט'' רבד הז ןימל הבוגתב
:הליחת ערה
.יתבתכש המ לכמ הלימ הארנכ תנבה אל
:וירחא בוטה
הארנכ) .ךפוג הארממ תינהנ תאו םירעוס ןימ ייח ךל שי
(הזב דבל אל תאש
:םהיניבש המו
.םינשושהו םידרוה תקלחמו תרקבמה תומדב ידניא
דחא שיאל וביגה
 
 
15/8/02 17:41
םינפ םושב וג_ידניא :תאמ
םהיניבש המו ערהו בוטה לעל הבוגתב
לילכ ריבאה ,ותלעמ דוהל קר .ונחכש ,ןוכנ ןוכנ
רתומ םדאב רשיה ,אילפהל ןינאה ןמלטנ'גה ,תולעמה
.םיאופש קלחל
תיארנ הרטמב ךלש תוקבדה לבא ,ךל דיגהל םיענ אל
.הדומ התאש הממ תישיא רתוי הברה יתוא תחקל וליאכ
הזב האור שממ יתייה ,החוד הכה ךתוישיא אלמלא
.האמחמ
ןיבמ חוטב התאו) גניטיירל בוט הז ,ךישמת לבא
(ינממ רתוי גניטיירב
םינפ םושב וג_ידניאל וביגה
 
 
15/8/02 19:26
וניהולא דחא :תאמ
רעוכמהו ערה לעל הבוגתב
הלימ יתבתכ ינא ?הרצקב ךל ריבסא אמש וא .ילוא
.ךפיהה ,יללא ,תאו .יתוא הרקיבש ימל הבוט
?תשיפאק :ךנושלבו


םלשומ יתלבה ךירדמה ךותמ רחבנ ףד
תויצ(?)ק-ידניאל
החוד הכה יתוישא :תאמ
(התשקבל ,גניטייר תורטמל אבוה)
וניהולא דחאל וביגה
 
 
16/8/02 7:24
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
לדבהה תא יניבת ילוא םעפל הבוגתב
?!לדבהה תא יניבת
!ךתוא הרקיבש ימל הבוט הלימ יתבתכ ינא םג
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
16/8/02 10:12
וניהולא דחא :תאמ
ילוא םעפ תרמוא תאז המל הבוגתב
ףחדה ובש הרקמ דוע ילוא וא ,רומוה הז םאה
הבשחמה תא לפרעמ ,תיטנגה תיזחהמ ,הזה
טידרק ךל תתל ףידעמ ינא לבא .הרודסה
.גניטיירה תיזחב הרפס ךל ףיסוהלו
וניהולא דחאל וביגה
 
 
28/8/02 14:08
היאמ :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
.ללועמ םג ללועמ ?ירבגה ערזל רבד ללועמ אל ליגה םאה
שי 35 ליגב הירופ השיאל .םינשה םע שלחנ ירבג ערז
,25 ןב רבג לש ערזמ ןוירהל סנכהל רתוי הובג יוכיס
,45 ןב לש ערזמ המצע תא תורפהל רתוי הברה ןטק יוכיסו
הנפ אנא ,םינפהל ךל השק םאו ,םירקחמה לכ םירמוא הככ
.ןיינעה תא קודבתו ךתבל ךומסה גולוקניגל


םכלש ערזה .יגולויב ןועש שי םירבגל םג - תורחא םילימב
דרוי םכלש ינימה ןובאתהו רשוכה .ותופיפצ תניחבמ לדלתמ
תיכז םא םגו ,(ןוכנ ןוכנש המ ,תושעל המ) ליגה םע
אל דחא ףאש ירה ,ינימ ןובאתו ערז-רפוס םע 50 ןב תויהל
לגרודכ ולש ןבה םע קחשל לוכי אלש ןקז אבא תויהל הצור
.ןכ המ תעדוי אל ינא ,יגולויב ןועש אל הז םאו -


תורענ 30 ליגב םישפחמ אל םמצע םע היעב םהל ןיאש םישנא
המ תועדוי אל ןה"ש תיליטנפניאה הביסהמ אל .16 תונב
30 ליגב םימייוסמ םירבגש אלא ,"ןהלש תחתה םע תושעל
,םיאצמנ םהש םייחב הזאפ התואב תואצמנש םישנ םישפחמ
הכישמ םג ןאכמו תישפנ תוהדזה רוציל םילגוסמ םה ןתיאו
.הבהאו
תוריעצ תורוחב םיפידעמ םהלש םייחה בורש הלאכ שי םנמא
םהש םושמ ,םיקוזיחל קוקז םהלש וגאהש םושמ ,הברהב ןהמ
רזחשל םיסנמו התיכה תכלמ י"ע וחדנש ימ לש פולב םיאצמנ
.תורחא וא הלאכ תוביסמו ,וצמחוהש םהירוענ תא


ליגב .תוריעצ תורוחב םישרהל רתוי הברה לקש ןוכנ םג הז
קר ,45 ןב והשימ ירחא תפרוטמ הרוצב ךשמהל יתלוכי 21
הזש םושמ ,(לשמל ילש הצרמה) תיתוכמס תומד אוהש ללגב
תורשפאה לע גגח ילש ןושפטו ריעצה וגאהש םושמו ,רוסא
.ילש םירוענהמ יניצר ןפואב םשרתי רתוי רגובמ והשימש
.םרבעל תלכתסמ יתייה אל 29 ליגב םויהש הלאכב יתקשחו
ךומס ייהת ,ךלש םירוזיחהמ תינהנ ךממ הריעצ הרוחבשכ
תונקדזהמ ךלש דחפה תמועל הלש םירוענה ןורתיש חוטבו
.הלוכי איהש המכ הז םע תקחשמ איהו ,ןיטולחל הל רורב
לבקת אל איהש דובכ לש גוס ךממ לבקת איהש תעדוי איה
םייתימא םיסחיב רבודמ אל הרקמ לכב .הליג ינבמ
אל ןיידעש תוריעצ תורוחבש והשמב אלא ,םינזואמו
הירוטסה םע כ"רדב) ןהלש תוישנה םע חונ תושיגרמ
םירבגו ,רובעל תוכירצ (באה תומד ןוויכמ תיתייעב
תדבוע םע ףוס ףוס םילשהל ידכ רובעל םיכירצ םימייוסמ
.יו הל הס .םתורגבתה


תקשחנ יתשגרה אלו ,20 ליגל תרזוח יתייה אל תישיא ינא
.ךפיהל וליפא ,וישכע השיגרמ ינאש הממ ריעצ ליגב רתוי
שממ אל םישנה בורו ינא ,םירבגל דוגינבש איה הרצה
,ךכ היה הז םא .ונתיאמ ריעצ אוהש והשימ תוצרל תולגוסמ
23 ינב םיטוהלו םיריעצ םיקוור יכ ,םוצע היה ילש רחבמה
,הברהב ינממ םיריעצ םירוחב יתיא םיליחתמו ,תויומכב שי
הזופב ןיידע יתייהשכ) 20 ליגב יתיא וליחתה אלש ומכ
לק כ"רדב םירבגלש איה ךכל הביסה .(ילש תדחופמ-האופקה
הניחבמ ןהמ התוחנ יהשימ םע םמצע תא אוצמל רתוי
הלעמלמ לכתסהל רתוי השק םישנלו ,תילכלכו תילאוטקלטניא
םיאצויש םירבג רתוי הברה הריכמ ינא .םהלש גוזה ןב לע
וליפאו תונוילע לש וזכ השוחת ןהל תונתונש תורוחב םע
וליאו (?לביק אלו סוריס תדרח רמא ימ) הזל םיקוקז
הבוגמ וילע לכתסהל רשפאש והשימ דימת תושפחמ ונחנא
.הז הככ .הזמ תוחפ אלו םייניעה
היאמל וביגה
 
 
10/2/03 11:01
תעפי :תאמ
ןבומכ ,תחאה הדיחיה הביסהל הבוגתב
:תחא הבושת םהל שי העפות לכלש םישנא לע התמ ינא ךיא
?ךלש תיטרפה היצולובאה םע המו ."ינויצולובא ןיינע הז"
ןיא ,ךל דימעהל תולוכי 16 תונב תוריעצ קר 40 ליגב םא
.תוכרעמ לשכ לש ןיינע ןאכ שי ,ינויצולובא ןיינע ןאכ
תזטנפמ ינאש תפכא ימל ?תוריעצל ךשמנש רבג לע ןילי ימ
ךירצ ?יגוז רשקל תויזטנפ ןיב המ לבא ?םינוסח םישוכ לע
לא עיגהל ידכ ינא תרחא ,םיינשה ןיב דירפהל תעדל
דע בבותסהל ץלאת התאו ,האובבמיזל רוקעל ךרטצא יקופיס
תורומתה תא אנושש ימ .רפס יתב ישרגמב ךימי ףוס
ךשמהלו בוהאל לכוי אל ,תורגבתהה םע וב תולחש תויסיפה
תיירואתש יל הארנ אל ,הזכ הרקמב .וליג תב השיאל
.עייסת היצולובאה
16 ינב םירענ המל .יתימא דאמ וגידניא לש רמאמה
יכ ?םהלש סולפ םישולשה תב תיסקסה הרומה לע םיננואמ
ליג תא התצח איהש הדבועה יכו ,םהל תמסוק הלש תוישנה
םיקוקזש םימייוסמ םירבג ומכ ,םהילע תמייאמ אל 30
.תונקדזהה תדרח תא םהמ חיכשתש הריעצ הרענל
ונלש היגולוכיספה ,לגנו'גב אל רבכ ונחנא ,תושעל המ
."יתבהאתהו לגלגע קצומ תחת יתיאר"מ תבכרומ רתוי תצק
טנרטניא ירתא ינוילמ ויה אל טושפ כ"כ היה הז םא יכ
,תינימ םתוא תוררועמ םיילגר תופכ קרש םירבגל םישדקומש
םירענ וא ,ג"ק 150 תולקושש םישנ וא ,ןוירהב םישנ וא
.סא יימ היצולובא .םינטק םיתייסא
תעפיל וביגה
 
 
9/9/02 6:49
buttercup :תאמ
ןורחאה ץיקה הזל הבוגתב
?????המ


...ריבס םדא ןכ םג
?הרזחב שפר קורזל תטלחה זא וגאב תצק ךל ועגפ דומח הרק המ
.תמאב ונ ?"הנורחאה םעפה וז ילוא יכ שיש המ לכ תונתונ ןה"
buttercupל וביגה
 
 
11/8/02 12:53
יגוע :תאמ
!!ההההנושאר ינא ,ףיכ הזיאל הבוגתב
ףא ישנה ןימהש הז ךיא ,ונרבעש תויטסינימפה תוכפהמה לכ םע
ונתוא ומישאת דוע לכ ?ומצע לע תוירחא תחקל לגוסמ אל םעפ
תדרחמ עבונ ישנה יפויה לאידיא) תוכבוסמ תויצריפסנוקב
ויהת אל םלועל (...ךופה לע ךופה לש יפוי ?תירבג תונקדזה
.תמאב תווש
יגועל וביגה
 
 
11/8/02 16:12
ישמ ריזח :תאמ
!!ההההנושאר ינא ,ףיכ הזיאל הבוגתב
רחאל רשוא אלמה ךויחה תמועל הלעמל רמאנה לכ הווש המ ירה יכ
?25 ןב טילול ,תינימ הלשב השיאה ,הל קינעיש תשלושמ המזגרוא
ישמ ריזחל וביגה
 
 
11/8/02 16:32
תצרפתמב וג_ידניא :תאמ
?הנשמ אל ןוכנל הבוגתב
ינאש ומכ ,רמולכ ,ישיא והשמב תונעל תבייח ןכ ינא הפ לבא
,תישפנ תולשבמ קלח לכה ךסב איה תינימ תולשב ,הז תא האור
קוביחמ ,תוחפ אלו ,םג אובל לוכי רשוא אלמ ךויח ,וזככו
תחאה וא) תושלושמה לש ןכרעב תיחפהל ילבמ ,תאזו .בהוא
תיתומכ דדמנ לכה אל (הנשמ אל הז ,ףצרב רשעה וא ,הדיחיה
המכ רופסל וזכ היטנ שי םירבגל .תיטמזגרואו תירפסמו
הלכי אלש בורמ !יתנמאה אל ,יחא ,עמש") ,הלילב תומזגרוא
ןפואב ,וזה היטנהו ,(!!שמח !םימעפ שמח ,תוחונב יתוא ליכהל
.תקבדימ ,ידמל רעצמ


תכלוה ינאש ינתששוח) יתעדי רפסל ימצע לע קר ,ןאכו ,לעופב
,עשורמו יניצ ישנ רוציכ ימצע לש יומידה תחת ןאכ רותחל
ינאש והשימ םע הכורא תחא הקישנ ףידעא ,(אלימ ,ונ ,לבא
רשאמ ,ירחא ךורא ךורא ןמז יפב ראשיי המעטש ,(וווה) תבהוא
אוה יכ אל) םתס םע תומזגרוא הבורמו יטבורקא הקושת ליל
ךכ רחא שדוחש והשימ (הז תא יל השוע אל אוה יכ אלא ,"םתס"
,ימצעל דיגאו וב רכזא ינא
what was she thinking?
.יתלוכי לככ ל"נה ינשה גוסהמ תענמנ ינא ,בגא ,ןכלו
תצרפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 16:56
ישמ ריזח :תאמ
עגר החילסל הבוגתב
,וזככו ,תישפנ תולשבמ קלח לכה ךסב איה תינימ תולשב"
".בהוא קוביחמ ,תוחפ אלו ,םג אובל לוכי רשוא אלמ ךויח
!!!
?רבוד ךכ לע םאה
.ואל וא רבוד ךכ לע םאה רמולכ ,הזה ןיינעל סנכינ אל ךא
.םעפה ןנוגתהל תרחב הבש ךרדה תניינעמ ,ןכש המ
קלח איה תישפנה תורגבהש חוכיו ןיא .(תינימ-תישפנ)
.תיתומכ דדמנ לכה אל' ירהש ,ןיינעהמ
ןכלו ,תאז תעדוי תאו ,ידניא רבוד הז לע אל תאז לכב ךא
.הנשמ אל ןכלו ,תצרפתמה
ישמ ריזחל וביגה
 
 
11/8/02 18:31
תצלפתמב וג_ידניא :תאמ
!וא ,ואל הבוגתב
ריהב אלה לובגה לע דמע תבתכש המ .ןוכנ יתנבה אל ילוא
.יניצ(ר) ןיבש
תצלפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 19:17
ישמ ריזח :תאמ
(?המכה םעפב) ?come againל הבוגתב
.יניצר היה אל יתבתכש המ
.יניצ היה אל םג יתבתכש המ
.יניצלפ היה יתבתכש המ
ישמ ריזחל וביגה
 
 
16/8/02 16:40
peter_pan :תאמ
עגר החילסל הבוגתב
.קוריב םייחה תא האור ינרדומה יתימאה ןפ רטיפה
בלשמו ייח אוה ,הנקיזה תא קרוזו םירוענה תא שדקמ אל אוה
.םירוענהו תואיצמה ןיב
.תוירחאו תוניצר דצב תובבוש לע רמוש
הימיכ שי םא ?אל המל ,הסונמו תישנ השיא ?לופנ הזח
,אלש וא םירחא לש תוריעצה ירחא אל אוה ץורמה....הבבס
לכ לצנמ ןפ רטיפו תחא םעפ קר םייח .םמצע םייחה ירחא אלא
.עגר
peter_panל וביגה
 
 
18/8/02 16:48
הנפד :תאמ
!!ההההנושאר ינא ,ףיכ הזיאל הבוגתב
ירחא תוארינ ונכנא ךיא םתחכש ,יתואיצמ אלו ישפיט שממ רמאמ
קפס ןיא ןכל, תודיל ינש ירחא הניגוו תיארינ ךיאו םישולש ליג
.הנקזה םע רתוי בוט םידדומתימ םירבגש
הנפדל וביגה
 
 
19/8/02 12:17
ןטוב :תאמ
ןגדגדה תפקיזל הבוגתב
?תודיל יתש ירחא הניגו תארנ


,ןטוב
גולוקינגמ תורהבה תשקבמ
ןטובל וביגה
 
10/8/02 10:47
juicy :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הלוהמ המכסהב ישארב ןהנהל ץלאנ ינא 32 ןב רבג רותב .תבתכ הפי
...רעצב
םיקוח עבטל ינש דצמו םהלש תא םישוע םייעבטה םיפחדה דחא דצמ
.לק אל שממ הז .ולשמ
juicyל וביגה
 
10/8/02 10:50
דכול :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לע היצלופינמ לכ השוע תפסונ םעפ תא ?הזה שוקשקה הז המ ,רמולכ
לש רדעכ םתוא הגיצמ תא .קוחצ םהמ תושעלו םירבג ליפשהל תנמ
וא) רבגש לכל עודי רשאכ ,םהירוענ ןדבואמ םיששוחה םירויקינפ
ינפל תעדל ונחכונש ומכ שש ינב םיראשנ קלח ,םבור ןוכנ רתוי
םישנ גישהל רתוי ול לק ןכלו םינשה םע חבתשמ קר (םייעובש ,עובש
25 לש ריעצה ןוירפה ליגב םישנ וניה ,תיגולויב הניחבמ תויתוכיא
.18-
תב הרענ לכ גישהל לוכי םישולש ןב ספא לכש תרמוא תא ,ינש רבד
היה לוכי םישולש ןב ספא לכ ?ןוכנ ,ךל טלפנ םתסש טפשמ הז .16
?16 תב תייהשכ ךתוא גישהל
,21ה תונב תויסוכה תא ובזע :טושפ דואמ טפשמ רקדזמ רמאמה לכמ
!!!תוצור ונחנא םג
דכולל וביגה
 
 
10/8/02 11:32
רזגב ךושמ וג_ידניא :תאמ
?הדה ושל הבוגתב
תא ובזע" ומכ רתוי היהי הז ילש הרקמב ,רבכ םא ,קתומ יכול
יתנווכתה אלש ייחב לבא ."!הצור ינא םג ,ליג לכב תויסוכה
ןימב תיתייפכ םיקוסעה סולפ םישולשה ינבמ ישיא לוכסת עיבהל
יתויהב ,הזכ ללוכ ישיא לוכסת יל ןיא ,רחמ (םהל) ןיא וליאכ
,בוט ונ) תובר םינש רבכ ,25-28 חלצומה ירכזה רטסמירטה תבבוח
תמשאומ תויהל אל ידכ קרו ,םשו הפ הטמו הלעמ תוגירח םע
העפות לע עיבצהל יתאב .(יאליג סיסב לע תונעזג וזש ,תונאלגב
ןקת לע הז ,ןבצעל ךרדב יתחלצה םאו .וט הס ,תמיוסמ תיתרבח
.ףסומ ךרע
:)
רזגב ךושמ וג_ידניאל וביגה
 
 
10/8/02 11:48
דכול :תאמ
הבוטל יוניש רבכ הז רקדזמל הבוגתב
.הצופנ וזה תוגהנתההש ןימאמ אל ינא .הלחמ איה תויתייפכ
.שדח והשמ יתדמל ,ןכ םא ?וזכ הלימ תמאב שי ?תונאלג
דכולל וביגה
 
 
11/8/02 2:38
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניא :תאמ
לכה תרמא הזבל הבוגתב
,תוירבע םיינרופיצ תיישעל הימדקאה י"ע הלימכ הזרכוה איה
"תויצוחע" םג שומישל וצלמוה ףאו ורשוא הב הבישי התואב
"תויקולמב" ,(ללחהמ םירזייח םע רושקית עקר לע תונעזג)
"תואנצכרק"ו ,(יקלימ ינפ לע הבמב תפדעה עקר לע תונעזג)
(לגס תובישיב םימר םיצכערק תעמשה עקר לע תונעזג)
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניאל וביגה
 
 
13/8/02 1:16
הלייא :תאמ
?הדה ושל הבוגתב
...םעזב םיצפוק ןאכ םירבגה קרש ןיינעמ
םייקנהו םיפיה םיקייודמה םירמאמה דחא אוה הזה רמאמה ידניא
.ןמז דואמ הברה הברה הברה רבכ הפ ובתכנש רתויב
.םייטנגיליטניא רתויה דחאו


.חוכה אוה תקפסמ תוסחייתהל הכז אלש אשונ, ימעטל
לע רתוול היטנ םיריעצה םיאליגב שי (הסג הללכהב) םישנל
,יותיפב חוכ ,רמאנ .םיפקוע םיביטנל תונפלו הרישי תונחוכ
.תופי םילימב ,הניגנב הרישב
.רישי חוכל ךשמיהלו


םיביתנב שמתשהל הייטנ שי הארינכ םיאליגה לכב םירבגל
.ףסכ ,דמעמ ,ףקות ,עדי .םירישיה
תקקחצמו והשלכ אשונ לע תרבדמש הריעצ השיא ) םירבדב ןוחטיב
המיסקמ רתוי הברה איה וזה האצרהב החכנ אלש ןויכמ הכובמב
םייוקל ןיגפמו םשור תושעל הסנמש רכזמ ירכזה הגוז ןב יניעב
.(עדיב


.תמאה ןמ והשמ הב שי לבא ,תינללוכ הרימא וז
םהידיל םיעיגמ תוריכבו ןוחטבו עדי ,ףסכ רתוי הלוע ליגהש לככ
תוטונ רתוי תורגוב םישנ .ינרדומה םלועב םינימה ינש לש
.רתוי רישי חוכל ךשמיהל
,גוס ותואמ חוכ םישרוד םהינשו םילשב םהינש רבגו השיאשכ לבא
םימעפלו .רבגה לע םימעפל םייאל היושעש תורחת .תורחת תרצונ
.(רבגה לע ללכ ךרדב ימעטל ) סופיטב יולת ,השיאה לע


דועו דוע לע הרחתמ םישולש ןב רבג .ספא ליגמ הרחתמ ,רבג ,םדא
.דמעמו ףסכ ,חוכ
אל ?תיבב םג תורחת הצור הזה רבגה םאה .ץיחלמ בצמ איה תורחת
םיכרה הילתלת תא ףטללו הירגיס ןשעל ותסרוכב חוורתהל ול ףידע
, וירופסל תונרקסב הבישקמש ?הגונעהו הריעצה ותשא לש
?והשמ התוא דמלמ אוהש השגרה ול תנתונו


המ לש הבחרה אוה הלעמל הראית וגידניאש המ ,תובורק םיתעל
.חוכ יקבאמ .ןאכ יתראתש
הלייאל וביגה
 
 
13/8/02 11:03
דחא שיא :תאמ
?הדה ושל הבוגתב
.יתוא תענכש שממ לבא ,שממ וישכע
רתויב םיקדצומה םירמאמה דחא הז :רחא לודג לש ורמאמכו
!םירמאמה תודלותב
יטנג ףחד ןימ היה הז ,הא
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 13:24
הלייא :תאמ
?תמאהל הבוגתב


הבוגתה םע תאבש דע ,יבויח םשור יילע תישע טעמכ טעמכ
.תאזה תיטנוולר אלהו תיתודליה תיניצה ההומתה


... תויטנווק תויורזומב בוט רתוי התא ילוא ,ארונ אל
הלייאל וביגה
 
10/8/02 11:06
הטדואל שפוחמ דכול :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םימס ומכ ,םירומיה ומכ ,הלחמ וז
?תנווכתמ תא הזל
םישנ גישהל לוכי אוה .רהמל הביס םוש ןיא רבגל םויה ללכב
םנשי - תעמש אל ילוא יכ דובעי ודויצ םגו רגובמ ליגב תוריעצ
:הנטק תחאב חנקנו .םירבד הברה תושעל םילוכיה םירודכ
הטילחהו תוריהמב רשעתהל התצר ןוכנה רעישה עבצ םע היקלטיא הרענ
ןכיה הבבותסה ,היליציסל העיגה איה .ןקז יזויפמ םע ןתחתהל
רדחל סנכנ אוה תולולכה לילב .םינומש ןב דחא הל הספתו הבבותסהש
םיינזוא ימטא ,םודנוק ךותב תדבוכמ הפקז םע םשמ אציו היטבמאה
.ףאה לע הסיבכ בטאו
!?םיינזואבו ףאה לע הלאה םירבדה הז המ :הדנולב
.תורענ תחווצו ףורש ימוג לש חיר הז אנוש יכה ינאש המ :יזויפאמ
הטדואל שפוחמ דכולל וביגה
 
10/8/02 11:46
דחא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הכירצ תאש םעפ לכש ירה, תוחישב הב האגתמ תאש תונינשה תורמל
הזה רמאמה,רתוי דוע תלבלובמו דואמ תילאנב תא והשמ דיגהל תמאב
ןיינעמ תשלוג תאשכ,16 תב הרענ לש לבלובמ רוביח ומכ הארנ
הרזומ).דיגהל תיצר קוידב המ ריהבהל החילצמ קוידב אלו ןיינעל
תויתאה תויעבהו ןויסנה ילעב םירבגה לש םנורתיל הציפקה דחוימב
קוחשה ןיינעב בוש הארנכ,והשמ דיגהל תנווכתהש רכינ,(ררועמ אוהש
אשונל תוירוקמ לש ןווג סינכהל ידכש אלא,הפקז תויעב לש
השעמל,תונקדזה תדרח םע ותוא רשקל חדוקה ךחומב רבע,םימשמה
ןיב לדבהה)קוחש אשונ=קוחש אשונ+קוחש אשונ האוושמה ןאכ תדבוע
המ לכו תעקתנ יד עוציבה בלשב רומאכש דוע המ(םייחל הקיטמתמ
תמושתל הדיריב רומוהה םג בגא,םיילאנב םירבד ףסוא בוש הז אציש
דומלל ךל ץילממ ינא םוכיסל(..הקיתע םירבג תדרח ע"ע)ךביל
דיגהל המ ךל היהיש דע המוזי השפוחל תאצלו ביבר הלאיראמ
דחאל וביגה
 
10/8/02 11:56
ךורב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב


תכרובמ ירבג זגור ררועל היטנהו ,בטיה בותכ ךרמאמ ,הרקיה ידניא
ררועמ בצמה תחת רותחל הסנמ תא .וקלחב ךרפומ אוה לבא .יניעב
המכ בושח אל) רשק םירצויש םיריעצ אל םירבג שי ויפל ,האניקה
- ךופהה רשקה תורידנ תמועל .תוריעצ תורוחב םע (קומע המכו ךורא
.םיריעצ םירבג םע תוריעצ אל תורוחב


לשו םלועה לש ירבגה םייפוא ללגב ןרקיעב ,תוביס ןומה הזל שי
:יטירק דחא בלש דוע שי לבא .היתומכסומ לע הרבחה


.33 ליג רבשמ


תונשמ ץאומ יד ןפואב םילבתמ םירבגש ,איה תיתדבועה תואיצמה
לא תיטיא תורדרדיה וז ,ךליאו םשמ .(ךרעב) 33 ליג דע םירשעה
,רחא רבשמ םלצא האור (רוכזל לקש ןויצ תנחתכ) 33 ליג .רבקה
.'וכו תויגוז ,הריירק ,ילש םייחה םע השוע ינא המ .ילאטנמ


.33 ,הנחת התואל דע ןובאית ררועמ הארמ לע תורמוש םישנ ,םתמועל
תצאומ תולבתה שי ,בואכ ןויסנמ רבדמ ינאו ,ךרעב הזה ליגב
רושע לע תיבירב תומלשמש שולש-םייתנש .ןוירה ילב וא םע .רתויב
.רתוי תמדקומ תירבג תונקדזה


תמרב ,םירבג תבוטל יתועמשמ דואמ רעפ שדחמ חתפנ ,ךליאו 33-מ
אל חטב) יחרכה יאנת ,תחכש םא ,םהש ,תינוציחה הכישמהו הארמה
תומרונמ םג עבונ הזו ,ןבומכ ,רייפ אל הז .רשק תריציל (קיפסמ
לבא ,וילאמ ןבומכ תולבקתמ תירבג תחרקו תינוניב סרכ) תויתרבח
טושפ םישנה תיברמ ,ןכל .(ןוסא הז - ישנ לקשמ ףדועו םיטמק
.ךליאו 33-מ תישונאה "הסרוב"המ תומלענ


לע בבחתהל םיסנמש םישישקמ םירבגב יטתאפ והשמ שי םימעפל ,תמא
אל ןאכו) תורגבתמ םישנ .םילוכי תוחפל םה לבא .תוריעצ תורוחב
הזב קפתסהל ,כ"דב ,תוצלאנ ("תוירופ"ו "תולשב" ינותנ םוש ורזעי
.םייחה הלא לבא ,ילוא ?ןגוה אל .םדוק הברה סופתל וקיפסהש


.תעלדל תוכפוה תולרדניסה .קחשמב םיראשנ םינפייפ רטיפה
ךורבל וביגה
 
 
10/8/02 12:42
43 תב תינקחש :תאמ
33-ה רבשמל הבוגתב
ונייהשכ םג ונל ורמא ךכ לבא ,בושחל םיצור םתייה ךכ .שוקשק
השאל .קתומ רבע ךנמז ,ונל םירמוא םעפ לכ ...30-ו 25 תונב
העיגמ איהש עגרמ קחשמל ץוחמ וט-וט-וא איהש שיגרהל םינתונ
....ךשמנו ךשמנו ךשמנ קחשמה :אלפ הז הארו ...שמחו םירשע ליגל
43 תב תינקחשל וביגה
 
10/8/02 12:24
גנילרד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
סרעה ,זעוב לש קייודמ יפוא חותינ תושעל תחלצה תחא המישרבו
לכ ךיא ןיינעמ ?והשימ ונחכש ...ו חחרפ ,דמחא ,יטאופה
אקווד וסנכתה(סולפ םיעברא ינב וא םיעבראל םיברקתמה) םייתייפכה
םירשעה ףוסב תונב עפש שי רתאב :טסקטה ףוגב הבושתה ?הזה רתאל
.תויביאנ ןיידע ןה וליפא ,םליבשב .םישולשה תליחתו
גנילרדל וביגה
 
 
10/8/02 12:52
דכול :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.תוסופת יצחו ןהכ זעוב ןה יצח
דכולל וביגה
 
 
10/8/02 15:32
רלגיד סאמות גיטס :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
םירמאמה ליבשב קר
רלגיד סאמות גיטסל וביגה
 
 
10/8/02 23:03
וקונ :תאמ
הזה רתאב ונחנא .ןוכנ אלל הבוגתב
?ןהה תורוחבה ןה הפיא הפיא
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 12:08
דחא שיא :תאמ
הזה רתאב ונחנא .ןוכנ אלל הבוגתב
תונינשה ללגב יתראשנ
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 11:58
דחא שיא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
?םירבג עבראב םימכתסמ םייתייפכה לכ ?םלוכ
?הא .תודבועל ךלש ישיאה ןעטמה ןיב תלבלבתמ תא םג אמש וא
דחא שיאל וביגה
 
10/8/02 13:12
43 תב תינקחש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לק בותכשב .הזה רתאה ליבשב ידמ הבוטו תירוקמ וזה המישרה
ימב - ליגה יבגל הנחבאה אלא ,16 תונב אל אוה יתימאה רופיסה)
( .רתוי םקנתמ אוה תמאב
םיפדור םה םצעבשכ ,תישנה תוירופה ןדבוא יבגל םישקשקמ םירבג
תמאב לבא ,םישדח םידלי םיצור אל רבכ םהשכ םג תוריעצ ירחא
םירדרדמו םיכלוהה םיינימה םיעוציבה יבגל המוצע הדרחב םיאצמנ
.תיזכרמ רתוי המבל המישרה תא ריבעהל ךל יאדכ .םהלש
43 תב תינקחשל וביגה
 
 
10/8/02 15:56
ירמ זור :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.תוירופה ליג םע הזה ןינעה תא תנבהש ,יתריקי ,החוטב אל ינא


שיו ,הככ םיתנכותמ םה .תוריעצ םישנל םיכשמנ ליג לכב םירבג
.ינויצולובא ןויגה הברה הזב


םיפאוש םה וב בצמב חרכהב םניא תינרדומה הרבחב (םישנו) םירבג
ןויגה הברה הזב שיו ,םהלש יעבטה יובירה תלוכי תא שממל
.ילכלכ/יתרבח


יעצמא ףורצב ,תוריעצ םע יוצרו ,ןימ יסחי םויק ,האצותה ןכלו
.העיתפמ שממ אל העינמ
ירמ זורל וביגה
 
 
10/8/02 16:39
:תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
םוקלו ןושיל תכלל הלוכי תא" 28-ה ןב רבחה יל רמא 19 ליגב
?"24 תב
תב השאהו 40 ןב רבגהשכ םג ,םירקמ הברה דועב הז תא יתיאר
ליבשב ,קפסב תלטומ התיה אל תינימה הכישמהש תורמל .30
ליגל הבורק רתוי יהשימ ףידעה אוה ,תיניצר םיסחי תכרעמ
.ולש


םישנאה בור ,תיטסיטטס םג ,רבד לש ופוסב .לדבהה לכ הזו
.תודדוב םינש םה השאל רבגה ןיב ליגה ישרפהשכ םידסמתמ
ירה ריעצמה לכ ,םינויז םשל םינויזב םיקוסעשכ ,תאז תמועל
.חבושמ הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/8/02 17:12
השא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
רשפאש יאדובו יאדוב םינויז םשל םינויז .ןוכנ אל ןכ םג
דעונ ישנה םירוענה רורט לכ ,תולשב םישנ םע רתוי תוניהל
תרכומ היעב לש היצאירו דוע ,תירבג תונוילע תושוחת רשפאל
השאל וביגה
 
 
11/8/02 12:04
דחא שיא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
ץוצמל תועדוי אל ןה (שממ) תוריעצ ןהשכ
ץוקעל תועדוי אל ןה תורענ ןהשכ
ץומה תא תואצומ אל ןה תומת ןהשכ
ץמאמ תווש אל ןה (ידמ) תוריעצ ןהשכ
ץצח ומכ תולבלובמ ןה תורענ ןהשכ
ץחמ תורסח ןה תומת ןהשכ


חותמ ןהלש רועה (דאמ) תוריעצ ןהשכ
חותפ אל ןהלש שארה תורענ ןהשכ
חותינל תקוקז ןה תומת ןהשכ


בלה לא תודיערמ ןה (הדימב) תוריעצ ןהשכ
בלחל ךפוה רנה ןה (טעמ) תורגבתמ ןהשכ
בלכה תחונת תא םג תובהוא ןה (ןרבעב) תומת ןהשכ
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 3:49
תחתנמו תשרפמ תחרקה ---- :תאמ
תוריעצ ןהשכל הבוגתב
דחא שיא
,רכוס םיימעפ
.ץוב לש הבידנ הבכש


,דפרעכ יתא
.ר"פדכ זרוח
?ץוצמל עדוי תוחפל
אלש ןתינ ךיא ."דחאה" ונריקי אוה אלפומ םדא ,ןכאו
?תואיגשמ הפחהו תקתרמה ,הטוהרה ותביתכמ לעפתהל
ארקמל (וניכרי דרומב ,ישפח) ונסיסע גולזי אל דציכה
תרות תויוקדמ לחה ,אשונ לכב תוגילפמה ויתועידי
.(ונעגנ אל ,רוקמב ךכ) הביתכ תנכותב הלכו היצולובאה
יכילהתב המיהדמה ותואיקב תמועל ספאכו ןיאכ תאז לכו
החילס) טלחומה ספאה ןיב איהש הרוטרפמט לכב ךותיהה
יושע טלחהב) דוחיאה תייגרנאל (םירוה תברעמ ינאש
חילצמ םג אוה םאו .(חומה תסמ תוספאתה תא ריבסהל
הלאקסה ףאש איה הקזח ,ורביא תא רתאל םיקרפל
.וילע "הנטק" תיקנאלפ-סנארטה


,עדוי וליפא אוה ,ולא ויתולעמב ונייד אל וליאכו
ינבמ דחאו תחא לכ לש םתלכשה העיגמ ןכיה דע ,קיודמבו
לכ (?המ ונ ,תוחנה) ונמוקמב ונדימעי םעונבו ,וחיש
דחא שיא םתסב םאה .תיזכ ולו ונמיה גורחנש תמיא
לודגה חאה לש ותניכש ונילע התלגנ אמש וא ,רבודמ
?ודובכב (דבואהו)


!הזירחה ,וה ...הזירחהו
(ריוא תבייח ,עגר)


(תילולשה בוגינל ,עגר דועו)


ותוניגה תא ונרכזה םרט :ןכ ,הא ?ונייה הפיא .ימזוקס
תיניינע סחייתי םלועל .תחבושמה הקיתאהו האלפומה
םעפ ידמ םילולע ,ונתמגודכ התומת ינב .ןודנה אשונל
אל םא םג ונחיש ינבב בולעל ,וניתושגר רחא ףחסהל
אלה םהינותנ לע המ ונל עודי םאו ,ונופיקתה
טרפב) ?חוגינ יכרצל םתאלעהב לחבנה ,םיילאוטריו
אל ותוא .וניהלא "דחא" אל ךא .(?ןיאימחמ םניאשכ
.אד ןוגכ תוזולנ תוישונא תויוגהנתהב הזבתמ סופתנ
הנש יצח רבכש ,םימת הכ) ולעופ םימת רוצה ,ןכא
.(ןילה םרטו ותרוכשמ םינילמ


הזיא ?ותולשבו ותורגב תא ריכזהל ילבמ לכונ םאהו
, הירט המלע ינפב סמיי אל תוריכמ ונאש רבג דוע
תמועלו ?היתושגר רסוב לשב קר ,דד תרוקזו רוע תחותמ
תא רמול דימת םיבייחש םייליטנפניא םירבג םתוא לכ
תדרל ולחבי אל ,םתונינש המתתסנ םאו ,הנורחאה הלימה
עדוי ונדחוימ ונדחאש ירה ,ונל יוצרה הבוגהמ ךומנ
יקבח") ערוג ףיסומה לכ הב הדוקנל עיגה יתמ קיודמב
.(!תמאב ונ ,"...ןוסאפה תא


ורט יב וט דוג וט אוה אלפומה "דחא"ה םג ,דימת ומכו
וניאש (?יתנייצ רבכ ,הטיטרמה) ותביתכמ הלוע :ירובע
יוחיד אלל חצפא ,ךכיפל .תוינקיר תוטילול רחא ההונ
תחתה ןכיה קוידב עדאש" דע טוקשא אלו ,ינתחדק שופיחב
.(...הזירחה ...הזירחהו !םילימ ולא ,חא) "חנומ ילש


הסנת ,ילש תוילעוג תוידוהרטסיס ,ןכמ יהשימ םאו
:יתעבשנ יב ,ןכ ינפל וילע שבלתהל
!הילע ךלה
תחתנמו תשרפמ תחרקה ----ל וביגה
 
 
13/8/02 10:51
דחא שיא :תאמ
דחא שיאל הבוגתב
ןוזמ תענומו ירכש תא תבכעמש םימולשת רודממ תא
!?יפמ


קר (רמול שי תוקוחר םיתעל) אצומ ינא ירבא תא
יל וקפינש לוטיטהשכ תאז םגו ,הטצניפ תועצמאב
.ויתודג לע הלוע ,תירטאירגה הקלחמב


ךא עיגה יתעידילש לבח המכ !הזה אלפנה סיסעה והו
.העומשה יפמ קרו


,ץצומ אי ,הניוב ,יל וארק דימת :תוציצמה יבגלו
םיבר תומש םתואמ דחא קר הז היהש יתבשח ימותל ינאו
עדוי ינאש בשחנ הז זא .םהב הנכתמ "וניהולא דחא"ש
ךותמ יב קבדש הביח םש דוע הז אמש וא ,ץוצמל
!?הפונח
דחא שיאל וביגה
 
 
15/8/02 17:00
וניהולא דחא :תאמ
דחא שיאל הבוגתב
אל הז לבא ,םדוק הז תא ךל רמול יל גדגד שממש ,והז
.אצי
.ופאש
!חבושמ רומוה שוח לו תיתוכיא הביתכ לע
אלל) ימצעל יתקבדהש שדחה קינה לע הדות .םג הדותו
"וניהולא דחא" (םנמא תשרופמה ךתושר
וניהולא דחא
וניהולא דחאל וביגה
 
 
19/8/02 13:36
וי :תאמ
דחא שיאל הבוגתב
!ץמאו קזח
ויל וביגה
 
 
13/8/02 18:42
םויתילה-תא-תחקל-יתחכש :תאמ
תוריעצ ןהשכל הבוגתב
דחא שיא
דדב בשי
גצב ההב
דיב איבה


םק ךכ-רחא
םיל ךלה
םח ול הייהנ
םלוס קפד---


שיאה רמג
שיבלה וידגב
- - - שיגרה רזומ


בש התיבה
:בשח ,בשי


םלוכ וקחצ עודמ"
"??םלוס םע יתדזהשכ


:לכשה-רסומ


ךניה "שיא" םא
ךמוי םחו
- ךתוא שבוכ ךרציו


םיל ךלת ךולת אנ לא
.םלוס ךל קופדל ליבשב
םויתילה-תא-תחקל-יתחכשל וביגה
 
 
13/8/02 22:25
דחא שיא :תאמ
שיא לע הדלבהל הבוגתב
םח זא (שידיאב ,םיניתשמ) יפיפ םישועשכ ,תעדוי תא
.חירסמו רק השענ ךכ רחא .תוקד 10 ךשמל םיענו
.(םויתילה תא חוכשל אלו) !ץלמומ .םידגב יפילחת
דחא שיאל וביגה
 
 
13/8/02 1:25
הניד :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.המיכסמ ינא


.ןמזה עיגה ,ימצעל יתבשח ותוא תארוק ידועב .רדהנ רמאמה
בוט ךכ לכ היה ךלש רמאמה לבא ,ביגהל תגהונ אל ינא , וגידניא
יתטלחהש (ידמ תוסג תוללכה םשו הפ איצוהל) יניצרו ןוכנ
.ןכש


ןיזאגמ וא ןותיע הזיאב ותוא םסרפל תוסנל ךל יאדכ יתעדל
בושח יכהו ,ההובג המרב אוה .(שוטילו הדובע תצק השורד ןבומכ)
.תרגוב דואמ הרוצב בותכ


הקחרהל ששח ןיאו "קחשמ"ב ףתתשהל יל רשפאמ דוע בגא יליג
.הבורק
רבגה תא תבהוא, םיבוט םייח היחו הרוצ םושב תלכסותמ אל ינא
.דחא ףאב הרצ אל יניעו , ילש


... ןויער םתס ?םיטירסת בותכל םעפ תבשח -וגידניא
הנידל וביגה
 
 
14/8/02 1:10
טוטיצ חתפ וג_ידניא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
ידומיל תא יתמייס אל ,יתונווע ןיב הז םג) ?תעדי ךיא
(תוישיא תוביסמ ,לגיפש םסב תואטירסתה


אילפהל םימותי םיטנמטירט המכ יל שי ,םלוכ (טעמכ) ומכו
.הריגמב
:)
טוטיצ חתפ וג_ידניאל וביגה
 
10/8/02 13:22
גודאמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תונש יהלשב תורוחבה בור תורבוע ותוא םירוגה לודיג בלש םע המ
?םירשעה
םיניטק תנייזמ אל ינא רתוי ,והז"ש תודידימ יתעמש םימעפ המכ
?"(-25)


אל אוה ,רמאהל תבייח תמאה לבא .חותמה רועה תא םישפחמ ונלוכ
.20 תב הדלי לש םירוביד לובסלבש שאר באכה תא הווש
,תוריעצ םישרהל ידכ 4X4ה תא הנקש 40 ןב לש היזטנפ רותב בוט הז
ומכ הז תואיצמב לבא .קנבה ןובשח ירוחאמ ריעז ןימ רביא ריתסהלו
אל ,םוקמב בכוש .םידליה ץורעל ןווכמש היזיולט רישכמ ןייזל
.הפה תא םתוס אלו ,תושעל המ עדוי


,גודאמ
םיטיהר ראשו םיליהא לע םיחותמ תורוע בבוח
גודאמל וביגה
 
10/8/02 14:35
רלגיד-ובא סלרא'צ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
שרוד ןיזה .יתייפכ אל ללכבו ינויגה דואמ ףחד הז .ידניא ונ ונ
תחא אוה ןימש ,הב תעגנ שממ אלש הנטקה תמאל רבעמ .לבקמ ןיזה זא
בוש ,(רביאה לש אל ,רבקה לש תוומ) תוומ תדרח קיחרהל םיכרדה
דרוי חצנמש ימו ,תונבה דגנ םינבה לש עשעשמה עצבמב ןאכ ונא
.ופאש .םדוק ינשל


ישנ ףוג הנבמ םג ירבוע ליגמ דבל ללוכה ,יחכונה יפויה לאידיא
םיאומוא םיבצעמו םוסרפ ידיגאת לש רתוי אוה ,עונכ הלהקמ רענ לש
םידיגאת .םיינקשחו ףא ימורח םישישי לש רשאמ םיביבח
קפוסמ אלו בערומ תוינכרצה להק תא רומשל םיצורש םיאומואובצעמו
- תצקו רושע ינפל לש לעה תוינמגוד תא קר וושת .זבזבמ רמולכ -
םישנ לבא תויסוכ-הגמ - םויה לש ולא םע - לשמל דרופורק ידניס
ןהל ףועת תמאב ןהל עקתת םאש ,םיירענו םיקיקד םיבלוק תמועל
.רתוי םימדוק תורוד לע ללכב רבדמ אל ינאו .לגרה


דחוימב) "אוהש רסמ לכ רדשלו רבד לכ דיגהל םינכומש הלא" יבגל
ןאכ תרבדמ אל תא - ( ((: ?אל ,בתוכה גוסהמ םיקאינמ םה םא
תא םיחקול םא ,ידניא ,עשעשמ .ספוא ?ללכב ישונאה ןימה לע הרקמב
ותוא תושוע ,תולוכיש "תולשב" םישנש םירכוזו ,תויצרופורפב הז
.רבד
רלגיד-ובא סלרא'צל וביגה
 
 
10/8/02 15:17
לשב ירפ :תאמ
?ןיטולחל ינויגה אל ףחדל הבוגתב
שרוד ןיזה .בולע הירוגנס בתכ הזיא חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
לש השירד וז ???םייתרדס םישוביכ ,שרוד אוה המ ?לבקמ ןיזה זא
!הנוכנה הקלחמל טנייצפה תא וריבעת .קתומ ,חומה
לשב ירפל וביגה
 
 
11/8/02 12:07
דחא שיא :תאמ
?ןיטולחל ינויגה אל ףחדל הבוגתב
.לכה הז .תויליבאירו הצור ןיזה
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 15:24
ןועש לוצלצ וג_ידניא :תאמ
'גדירדוו טקפאל הבוגתב
RESPECT THE COCK!
TAME THE CUNT...
ןועש לוצלצ וג_ידניאל וביגה
 
 
13/8/02 16:19
ילסאמנ :תאמ
'גדירדוו טקפאל הבוגתב
??אה


רשאמ תורבהו תויתוא תוחפ הזב שי םג
."תוי-ל-יב-אי-רו"...ב
.חוטב
.יתרפס
ילסאמנל וביגה
 
 
13/8/02 22:30
דחא שיא :תאמ
?''ןוויג'' םתסב ער המול הבוגתב
.יתוא ןנח אל עבטה ובש םוקמה לע יוציפ לכה ךסב הז
דחא שיאל וביגה
 
 
10/8/02 15:20
לשב ירפ :תאמ
?ןיטולחל ינויגה אל ףחדל הבוגתב
ארק ?תואיצמב ךכ םיגהנתמש הלאכ ןיאש תבתכ - בל םיש דכול
ינויגה ףאו ,ךכ םנמאש ריבסמ אוה ...סלרא'צ לש וירבד תא
!ןיטולחל
לשב ירפל וביגה
 
 
10/8/02 18:52
דכול :תאמ
?ןיטולחל ינויגה אל ףחדל הבוגתב
לכל ויערז תא ץיפהל תנכותמ רבגהש ןוויכ ןיטולחל יעבט אוה
.רוח
ךא (!םיעטו) יעבט ףחד הז דלוקוש תוגוע לוכאל םג ,ןכש המ
תויצלופינמ השועה םדאל ליבקמ) רפוסב ןתוא בנוגש ימ
.הלוח םדא אוה םויה לכ לכואו (תורוחב לע תורעוכמ
.תויצרופורפב לכה
דכולל וביגה
 
 
10/8/02 20:03
יתפ :תאמ
יתרדס שוביכל ףחדל הבוגתב
,ךול תמאב ונ
.רפוסב בונגל וא שוכרל רשפא יא ,תומיעט דלוקוש תוגוע
.ליימיאב ילצא רשפא
יתפל וביגה
 
 
10/8/02 19:09
תינוותס :תאמ
?ןיטולחל ינויגה אל ףחדל הבוגתב
סרעה ומכ םסק ברו ןונש היה קר ול ,ייקוא - ישונאה ןימה לכ
ליגרתב אוהש רסמ לכ רדשלו רבד לכ דיגהל ןכומ - יטאופה
תמ אל ינאש עדא ינאש יתוא יטבצת"ה תא םלש רודב םידקמש
ץרופ היה ןגיליג לש ק'גש יפכ שממ .רפיד וט גב ייא ?"(ןיידע)
ימייאש דועב ,ויריקי תלצהל הפורתה תא בונגל ידכ תחקרמה תיבל
תונלדשה םג ךכ ,תיביטקנימוק הלועפ ךרדב תטקונ התיה
םישנ לש אלו םילשב םירבג לש םקלח תנמ בורל איה תיטנדנקדה
תוצוח ,תוילסרבינוא ןכא תויעבהש ,ךירבדכ ,חיננ םא םג .תולשב
שי ךומכ חתות ,תדלקמה לע תולק םיידיו תוקיר תוטימ ,םירדנ'ג
.דחא קר
תינוותסל וביגה
 
10/8/02 17:12
ןטוב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,קתומ ידניא


.ןאכ תאש ףיכ הזיא


(םויה תבש ,יה) רקובה םדקומ םינבה תא ררועל תחלצה
.יוארכ ברק תוריזחמו תוררועתמ ונחנא םג ףכית ,הגאד לא לבא


תוששואתהב ןטוב
ןטובל וביגה
 
10/8/02 20:39
ןיקפונס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
גוסמ ןיז ול שיש ךכל תויתביסנ וא תורישי תוחכוה םוש ןיאש
.ינימ טקייבואכ תונבב לק ןיינע הזיא וא ,והשלכ


תיברעמה תוברתה לש תוומלאה תסיפת לכ ,הרקמב אל הארנכ ,ןכאו
ינמ לכו ,תויפ ,םיכאלמ רקיעב ,ןיז ירסח םירוצי לע תתתשומ
.םלועל םיניידזמ םניאו םינקדזמ םניאש ,םהלש תורחא תורזגנ
ןיקפונסל וביגה
 
 
10/8/02 21:51
השא :תאמ
ןפ רטיפ תא תרחבש ןיינעמל הבוגתב
םש איה 'ןפ רטיפ תנומסת' .ידניא לש הריחב וא האצמה אל וז
םירענ ראשיהל םישקבמה םירבגל ילסרבינואו רכומ ץופנ קיתו
.םייחצנ
השאל וביגה
 
10/8/02 20:54
הלאירא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.בותכל


התאש הדובעהמ העבנ ךלש תינצפוקה הבוגתהש יל הארנ :דכוללו
יתודידי רביא ותואשו ןסוח םלועלש חוטב התא וב ליגב ןיידע
המכ ירחא ,םינש רשע דוע םעזב ץפוק ךתוא עמשנ .ביזכי אל םלועל
םתואב הגרעב רכזת זאו ,"יל אב אל םויה" ,רמא אוה ןהב םימעפ
.הלילב םינויז העברא השולש לש םימי
,בושח ךכ לכ ינימה וגאה םירבגה בור לצא לבא ,םירודכ שי ,ןוכנ
.לודג ןובלע םהל םורגת םירודכ םיכירצ םהש הזב האדוהה םצעש
םישנא רקיעב הדיחפמ איה לבא ,הדיחפמ איה ,תמייק איה :תנומסתלו
וחמשי אל םירחא םירבג םג ,ןיזה לע ססובמ םהלש וגאהמ לודג קלחש
.באוכ תוחפ היהי רבשה םליבשב לבא ,תוצרמנ התואב םהל דומעי אלשכ
הלאיראל וביגה
 
 
11/8/02 9:36
ירמ זור :תאמ
ךל הפי ,ידניד ידניאל הבוגתב
רבדל ידכ קיפסמ תעדוי תאש תבשוח תמאב תא םאה ,הלאירא
?"םירבגה בור" לש (??) "ינימה וגאה" לע תונקספב


םגדמב ויה אל םהש יל ורמא םירבגה בורו ,יתלאש ינא יכ ,אל
.ךלש
ירמ זורל וביגה
 
 
11/8/02 11:18
הלאירא :תאמ
ךל הפי ,ידניד ידניאל הבוגתב
דוע םע חחושל ,םירבג המכ ריכהל יל אצי לבא ,העברא קר ללוכ
תוחיש להנל ףאו (םירחא לש הדידי ןבומב) הרבח תויהל ,המכ
אלה םגדמה תורמל ,ךל דיגא ינא המ ,תוחפ וא רתוי תוקומע
ינא .ינימ וגא ידי לע םיענומ םירבגה בור ,ןכ ,ילש גציימ
שי ןיזלש דיגא טלחהב ינא לבא ,ןיזה םע םיבשוח םהש דיגא אל
המכ ,לודג המכ ,םהלש תימצעה הכרעהב יתועמשמ דואמ דיקפת
.המכו המכ ,ןמז המכ ,םימעפ המכ ,דמוע
ינאש הלאמ ןיטולחל םינוש םירבג הריכמ תאש תויהל לוכי זא
.ןבומכ ךתוכז ,ונ לבא ,יתרכה
הלאיראל וביגה
 
 
11/8/02 12:11
דחא שיא :תאמ
ךל הפי ,ידניד ידניאל הבוגתב
.הזה "רמאמ"ה לשמל .הריגמל בותכתש ,תבתוכ איהשכ ,םימעפלש
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 15:11
ןטוב :תאמ
?הריגמה םע המול הבוגתב
םילפא תומוקמ תבהוא דואמו ,העביטמ תינשיב איה תירסוב הריש
.הריגמ ומכ - םימימחו


הנהתו הסנ


.ב.נ
הדלקהה ץמאמ תא הווש אל שממ ידמ הריעצ הריש
ןטובל וביגה
 
 
11/8/02 19:34
דחא שיא :תאמ
?''הריש''ה םע המול הבוגתב
?תמתסנ הריגמהו םדקתמ ליגהשכ הרוק המ
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 20:25
ןטוב :תאמ
...לבא .לבא .לבאל הבוגתב
:בצמה רופישל תועצה רפסמ
הריגמ דוע םינוק .1
לישבהש ינפל ביקרהש המ תא שאב םילעמ .2
בשחמה תריגמב קומע םינסחאמו הזורפל םירבוע ,םירגבתמ.3
...רתוי דוע םירגבתמ .4


,ןטוב
"שארמ יתוניכה" לש עגרב
ןטובל וביגה
 
 
11/8/02 20:50
דחא שיא :תאמ
...לבא .לבא .לבאל הבוגתב
רפייפ רטיפ תנומסת םע רדתסמ הז לכ ךיא
דחא שיאל וביגה
 
 
12/8/02 0:24
ןטוב :תאמ
...לבא .לבא .לבאל הבוגתב
וא ,רתוי דוע וליפא רגבתהל ךירצ רדתסיש ידכ ילוא
?םלועל רגבתהל אל ילוא


,ןטוב
דחא טפשמב תלאושו הנוע
ןטובל וביגה
 
 
14/8/02 15:56
תוישיא-יוביר :תאמ
...לבא .לבא .לבאל הבוגתב
.םידבאתמ
תוישיא-יובירל וביגה
 
 
15/8/02 17:04
וניהולא דחא :תאמ
- ךלש הרקמבל הבוגתב
!ירחא
וניהולא דחאל וביגה
 
 
16/8/02 0:36
דבוע םע-ליב :תאמ
תענכש יתואל הבוגתב


??הבוט המשנ


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=130414&t=130388


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=130406&t=130392


לכה ריבסמ .ףוט ונ


.םכיפ ייאב ורהזיה ,םימכח :רמאנ ךכ לעו
םישפיטל רמוחו לק
דבוע םע-ליבל וביגה
 
 
11/8/02 19:59
דכול :תאמ
ךל הפי ,ידניד ידניאל הבוגתב
שי .ןיזה לע ססובמ אל ילש וגאהש ןוויכ ץופקא ינא 37 ליגב םג
.ססבתהל םירחא םירבד קיפסמ לע ול
םישנה תא הרקיב אל איה ,החילצהו היצקובורפ תושעל התצר ידניא
םיקאינמה םירבגה לע אלא ,םירגובמ םירבג םע תוכלוהה תוריעצה
.21ה תונב תוניטקה תא םיתפמה
."דחא שיא"ה םע ירמגל ינא ישיאה עטקה דבלמ
דכולל וביגה
 
10/8/02 21:12
וקונ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.היופ הסכיא ?תוריעצ תורוחבו םירגובמ םירבג
?ההההאד םירבד הלאכ שי
םע יבמופב תוארהל וזיעי סלריג סייפסהש יל דיגהל הצור תא ,קייל
ידכ וליאכ ,(שארל יל הלעש ליג םתס) 47 ןב רקעק אטלא הזיא
.ינרתח הזיא ,ויש ?הזכו םתיא בבכשל
זא'ג הזכ הז ,קומע המכ ןמזה לע לבח ,קומע הז-המ הארנ הז יל
.ןמאי אלש
ינטירב םע םיליחתמ םה ?עטקב םה ,םינקזה םינמרחה ,םה וליאכו
ינב םיממאמה לכ -הפק יתב בוביסל הצרו ןטב תצלח המש ינא ?סריפס
.םש רבכ +20ה
.ייב הללאי
וקונל וביגה
 
 
10/8/02 21:57
קיפ קיפ קיפ :תאמ
טייר איל הבוגתב
תויצלופינמ לוכה סנזיב ואושב"
טושפ תויקנע ןקלח לבא
."רחא רופיסל הז לבא היצלופינמ לש גוס םג איה תמאה


('ילש רבגל הכחמ' רמאמל הבוגתב ,יתימאה יברעה דמחא)
קיפ קיפ קיפל וביגה
 
 
10/8/02 22:12
וקונ :תאמ
טייר איל הבוגתב
?קיפ הקיבצמ וא םייכרב קיפמ קיפ הז
הירוטסה ילב -יקנ הככ ,םולכ וא ליימ םוש ילב אב הז יכ
.שממ
יתייה ךיא .דמחא יתימאה אוהה לש םעטה ירבד לע הדות ארונ
בתוכש והשימ םע ילש םייחה תא תקרוז הככו םתוא תספספמ
?תמאב ?ףסומ ךרע שי ?המ .תויצלופינמ שי סינזיב ואוישבש
וט שממ הזו תינידנולב ינא -םיפסומ םיכרע תעדוי אל ינא
.'ץאמ
הז זא .יטנטוא הז-המ אוה היצלופינמ אל אוה הקיבצ הזמצוח
.םייכרב קיפ ,ןכ ,םייכרב קיפ הארנכ
וקונל וביגה
 
 
10/8/02 22:16
קיפ קיפ קיפ :תאמ
טייר איל הבוגתב
רופיסל הז לבא היצלופינמ לש גוס םג איה תמאה..."
!הדנולב ייב ייב ..."רחא
קיפ קיפ קיפל וביגה
 
 
10/8/02 22:29
וקונ :תאמ
טייר איל הבוגתב
".תחא םעפ קר
ל"ז תינידנולב -הקנא אתבס
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 9:44
ירמ זור :תאמ
טייר איל הבוגתב
?שדחמ דלונו רואה תא האר יברעה דמחאש תעמש אל ?ךל הרק המ
,אל וה ,היצלופינמ לש גוס אל רבכ איה ולש תמאה וישכע
דעצה .הלש תויחצנה תותימאה םע תיטנמורה הפוקתב אוה וישכע
.הבושתב הרזח היהי ,רבד יעדוי םירמוא ,אבה
ירמ זורל וביגה
 
 
11/8/02 10:32
וקונ :תאמ
קיפ הקפ הקפל הבוגתב
.טידרק םינתונ םישנאש ףיכ הזיא
.תויניצ םוש ילב םינגרפמ הככש יפוי הזיא
.םודאב םמש תא םיפשוח םהש םה םייתימא הזיא
?רואה תא ואר םה םג
.ינתהמת
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 1:31
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניא :תאמ
טייר איל הבוגתב
םקלחש רבדה יעבט ,לרוטנ וא הפ םיבבותסמ םיעבוכ ידמ רתוי
,ורעבי
ןאכ יתיסינ אל ,םימתבו תמאבש רמול םוקמה קוידב הזש ןכתיי זא
ץפקו המוזרב יל שיש ןפייפ .פ רמ הזכ דחא ללוכ) ישיא רבד םוש
ףאו (?ךילעו ךילא רביד ללכב ימ ,עגרית ,וליאכ ,שחנ ךושנכ
רתאה ירחושו ינכוש ,ירד ,יאב לש םיאנה םהיפוצרפמ ףוצרפ
.ץחה תא יתנוויכשכ הרטמה לע יל ססונתה אל תוריטעמה ויתוננבו
םשב בבלנ רוטל הבוגת רותב בתכנ ,רוקמה לש רוקמב ,הזה רוטה
רודמה יריקימ ,ןושמש ידג דחא בתכש ,"'ץיבקמ ילא"
תא חוטשל התיה ותרטמ יתבתכש רוטהו ,ירבעה טננטרטניאהו
אלש םינשיה םירבגה יפלכ ישנה ןימה לש תוידגנה תונעטה
םתוא תנייזמש השדח השא - םהל עורג רתוי המ טילחהל םיחילצמ
תא םהל האיצומ לבא הל תפכאש הנשי השא וא , הל תפכא אל לבא
,ןפוא לכב .רבד לש ופוסב אצוי ,רבתסמ ,ץימה ,ךכ וא ךכ .ץימה
יל תפכא ןכש והשימש ששח היהש ללגב אקוד זא זנגנ ירוקמה רוטה
,הנורחאל קר רורוויאל אצוהו ,תישיא ידמ רתוי ותוא חקיי ונממ
ילב םג ןוידל יטנוולר ראשנש יל הארנש קלחה תא יתרזג וכותמו
רשקהל ץוחמ ותויהבש רורב יל הארנשכ ,תירוקמה 'ץיבקמה
םירשקה ואצמנו ,לרוגה הצר .ירנג ירמגל ירמגל אוה ,יפיצפס
זיגרהל התיה טלחהב יתנווכ יכ םאו ,השדח העדוה דעו הפמ
תונווכ יל ויה אל אקוד ,םעזנו םהלתמ יוצר ,גולאידל איבהלו
הצור יתייה םאש טידרקה תא ונת .דחא םדא אל ףא םע ןובשח אובל
.יזבנ רתוי הברה אצוי היה הז ,והשימ לע תדרל


,הלאשה תא ןוידל תולעהל התיה תירוקמה יתרטמ ,הזה בוביסב
לע דומעל ןויסנ ידכ ךות ,םירוענה סותימ תמאב רתוח ימ דגנכ
תלוכיה דוביא תדרח ןיבל ירבגה שוביכה רצי ןיבש רשקה ביט
דחא י"ע הפי הכ הפ האטובש ,תיתבשחמה היצנוונוקבו ,תינימה
אל .קוידב ךכ) 33 ליג לעמ םישנש ,תוחפ אל ,ןעוטה ,ךורב
ךכ רחא !גוגחל םישדוח הרשע דוע קר יל ורתונ .רתוי אל ,תוחפ
תעלדל תוכפוה (תויפמ תגירסבו ןוניגב קוסיעל תונפל ךרטצא
ןוידה) ."הסרובה" ןמ תואצויו (?םדוק רבכ תעלד התיהש ימו)
יואר ותוהמב ירחסמ אוהש והשמכ שונא יסחי לש הסיפתה תודוא
(תוחפ אל ביצעמ אוהו ,תדרפנ תרגסמל ןבומכ
קוסעל ןיינע לכ יל היה אל ,תועורפה תורעשהלו תוצמשהל דוגינב
,תוסירע דושב אל םגו תירבגה היצנטופמיאה תעפותב אל דרפנב
םינפה תא ופטשת וכל וישכע .ומצע אשונה לש םיטביהכ קר אלא
.ינש בוביסל ורזחתו
ותקהלו רותסוי .א וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 2:23
חיטבא :תאמ
?טייר דיול קנרפל הבוגתב
. 33 תונב תוטוטאזל יניעב ןורתי םוש ןיא ?ךל דיגא ינא המ
.תוסונמ ןכניהשכ זא .40ה ליג ביבס ןכתא ףידעמ ינא
לכמ ןתבזכאתהש ירחא .ריצבל םיפצמ םהו ולישבה ןכיתולוכשאשכ
תואב ןתא זא .םהיפב אצמנ םחוכש ,רוע יחותמ םיטוש םתוא
יד ךשמנש דחא ללכ ךרדב .הלילב םינויז הנומש אל ,ןוכנ .ילא
הדיצ ןיעמ ,דחא דוע ליבשב ליגרהמ םדקומ וררועתתש ידכ ןמז
.ךרדל
וא ,ךרבמ אצמנו ללקל אב :ידניא לש הירמאמ רתיכ ?רמאמה
.דמוע התא הפיא יולת .ךפיהה
חיטבאל וביגה
 
 
11/8/02 2:28
וקונ :תאמ
?טייר דיול קנרפל הבוגתב
.עגרל יתבשח אל
.עשעושמהו םצמוצמה ,ישיאה ימוקממ יתבגה
היהש החוטב ינא .המצעשכל המישמ וז ופוגל רמאמה תא אורקל
ילע הרוכז 'ץיבקמ ילא התואו .הצופנ העפות ריבסהל ידכב וב
יתבהאש דחא טפשמב רכזהל יל ישרה .(הבוטל ןכ ןכ) הבוטל
,ןונגסב והשמ וא "יתוא ליכהל הלוכי אל איה ,יחא" דחוימב
.יתקייד אל םאב .ש ןודאל יתולצנתה
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 11:24
הלאירא :תאמ
?טייר דיול קנרפל הבוגתב
,ונליגב ,םיריעצ רתוי תצק םיליגב שחרתהל לוכי תוסירע דוש
ונתאמ לודגש רבג םע אצנ םא םג ,םישולשה תנוכש ,תרמות'ז
.תומת תויגרפ שממ אל ונחנאו הדדשנ אל הסירעה ,םינש םירשעב
הלאיראל וביגה
 
 
11/8/02 12:15
וקונ :תאמ
,הז תא האור ינאש ךיאל הבוגתב
?היגרפ אל וא המת אל ינאש זומרל
לכה הז -רדשל אל םהל דיגהל םהל רשקתהל םיבייח זא יכ
.המש היהש המ תועט
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 13:54
תיגרפ אל רבכ :תאמ
,הז תא האור ינאש ךיאל הבוגתב
הבתכש ומכ ,תויגרפל םג .םייחב יסחי לכה .הלאירא ,תועט
ןהלש םוכחתל סחיב תוריהי לש ההובג הדימ שי ,ידניא
...ןמצע
תיגרפ אל רבכל וביגה
 
 
11/8/02 14:20
וקונ :תאמ
,הז תא האור ינאש ךיאל הבוגתב
?רגסנ המ עגר זא
?תיגרפ אל וא תיגרפ
םושרל םהל דיגהל המ תעדל הכירצ ינא יכ טושפ ,אל
.םיספטב
וקונל וביגה
 
 
11/8/02 18:46
תצלפתמב וג_ידניא :תאמ
,הז תא האור ינאש ךיאל הבוגתב
לעש שיאה ,דופיש ךתיא יחקו "לואש קדנופ"ל ישג
.ןיע תעיבט ול שי ,לירגה
:)
תצלפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 13:04
ץירח'קמ דרו :תאמ
?טייר דיול קנרפל הבוגתב
.רוחש רוחמ םירבג םידאממ םישנ תייגוסב קסועה רמאמ בושו
.והשמ יתודלי ידניא-אי ןועיטה לבא ,שיחכנ אל ,בטיה בותכ


.רשויב חיוורהש םיכיבסת קשו וירוה ול ונתנש םש שי םדא לכל
םלוע אל .ולש תוצלפמה םע הנוש הרוצב דדומתהל רחוב םדא לכ
טקש תגשהל ץורמבש -י ללא - הלאכ ויהיו .אל ןיידע .םלשומ
(קיינמתמה גוסהמ קאינמ ע"ע) הביבסב רבעש ימ לע וכרדי ישפנ
רתוי םיכבסותמ םירבג' גוסהמ תורימא לבא ,םהילע ופטייייח
ישנה וגאל הפיחד תונתונ ילוא 'רתוי םיקיינמתמ ךכיפלו
טנמטייטסרדנא ,טנמטייטסרדנא - ןה לבא הינש יקיקלח םישימחל
.תונוכנ אל -


לש ופוסב ירה אוה ,יפויה לאדיא ירחא ,םימולעה רחא ףדרמה
ונל וליתשהש וזה הקופדה האוושמה .הבהאה ירחא ףדרמה רבד
,םירבג ,םישנ- ונלוכל תמרוג בהאנ התא עמשמ הפי התא שארב
השוריהמ םיצורמ אל ונייח תיצחמ תא תויחל -םיקירע ידכול
,םעפ ונארנ ךיאל םיעוגעגב ינשה יצחה תאו ונלביקש תיטנגה
,םימרק תונוק םישנ הזה ץורמה תרגסמב .םיצורמ אל ונייהשכ
לש זיידנ'צרמה .ןוסדיווד ילראהב םידייטצמ םירבג
."יתוא-ובהאת"


םירבג לצא קרו ןפ-רטיפ תנומסת םירבג לצא קר לבא" ירמאת
קוידב ונ ?"םימי תולוע ןח-תומלע תסירד םיללוכ זיידנ'צרמה
אל ,תירוקמה ."לברקניט תנומסת" תא גיצהל יל ישרה ךדובכל
תואיחמ לש תרמגנ יתלב הקפסא הכירצש תאז .תוירקהמ תינקחשה
זכרמב דימת תויהל תבייחש תאז .המצעב ןימאהל ידכ םייפכ
ךרדבש ,תוצירעמ םייניע ילב החכשה םוהתל גומיתש תאז .המבה
ריגסת הכרדב ודמעיש ס'ידנווה לכ תא סומרת יזכרמה טופסה לא
. תירטנצוגא ,תיביטלופינמ ,תיכונא .םיטריפל ןפ-רטיפ תא
ךכ ,ותוריעצל רושיאכ תוללוע ןייזי ןקדזמה ןפ-רטיפהש ומכו
ףוסאל גאדת דימת .תובבל רובשת ,םיטוח הווטת לברקניטה
.הבהאל החטבהה תא הנטק שא לע ריאשהל .םיצירעמ תדע הביבס
,ינממ לעפתהל הביבסב ראשת םא לבא ךליבשב םש אל ינא םויה'
.'ךל םג תורקל הלוכי ינא
תא תאנוש ינא ךיא) םיישנה-ןהימסקב ושמתשי ,לכה ורמאי ןה
.םיצירעמ םירברבג לש תפטוש הקפסא חיטבהל ידכ ,(הזה יוטיבה
.רוחאמ וריתוהש רובש בל לכ לע הירדופה לע םיצירח ונמסי
.איה םג תישונא ןפ-רטיפה ומכ ,תישונא ?םדא-תב ארח
ינא הז לעו "...33ךורבו תיתבשחמ היצנוונוק לבא לבא ,לבא"
. לברקניט-הכרב דימת היהת ןפ-רטיפ-ךורב לכ לעש רמוא
,םיסנאוינ ?םישנ-םירבג .םישנא - ידומ לע הזרפארפב - םלוכ
.םדא ינב ,הנותחת הרושב .םיסנאוינ קר
ץירח'קמ דרול וביגה
 
 
11/8/02 14:06
תיגרפ אל רבכ :תאמ
הלב-הלב-רקניט תנומסתל הבוגתב
וליפא .תירוקמו תניינעמ הנחבא וז תראיתש לברקניט תנומסת
.הלאוו :הפיסומ יתייה
םג .תנכוסמו תיתייעב איה "םדא ינב קר" הרימאה ,ינש דצמ
םדא ינב קר רבד לש ופוסב םה םישנ ירחוסו םיסנא ,םיחצור
יסיסב ןפואבש םיעינמ ךותמ םימויאה םהישעמ תא םישועש
הקושת ,עצב תפידר ,דובכ ,המקנ ,האנק :ונלוכל םירכומ
.םימודאה םיוקבו ןונימב אוה לדבהה .תינימ


הריחב לכ הרישכמ אל ,ןבומ ירצייה עינמהש הדבועה םצע
תאז לכב ,ל"נה תואמגודה ןמ לידבהל תמאבו .ונממ תעבונש
םימודאה םיוקהו ןונימה ,הנוש ןפואבש ,תדמלמ תואיצמה
תעצוממה לברקניט-הכרבה ןיב ללכב טועפ אל לדבה םישוע
.ץופנה ןפ רטיפ-ךורבל
תיגרפ אל רבכל וביגה
 
 
11/8/02 16:34
תצרפתמב וג_ידניא :תאמ
הלב-הלב-רקניט תנומסתל הבוגתב
.דרו ךדוע
.?ךרעב .ןכ ,רמולכ ?אל ,תעדוי תא ,ןכ ונ
לכ תא לטונ היה הז ?"םירבגא" בותכל הכירצ יתייה ,המ
?אל ,ץקועה
תצרפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 16:47
אבר הנעשוש :תאמ
רחא םשב םא םג ,דרו והל הבוגתב
?םיזגי אל ותוא ימזגת םא ,דרו


ריהבהל ליבשב "וגידניהל הבוגת" בותכל הכירצ יתייה
?שארב ךלצא םירבדה יוארכ םירדוסמ ךיאב דשח יל ןיאש
ס'וגדניהל איה ,תבתוכה וג-ידניאל איהשמ רתוי הבוגתהש
םע אוה רזכאו ער יוה-הא" םע רמאמ ותוא תובקעב תוצפוקה
?"םירבגה
אבר הנעשושל וביגה
 
 
11/8/02 18:00
ןפולש ייג וג_ידניא :תאמ
.תעדוי ,תעדויל הבוגתב
לע הנטק ץע תתקב וב תבשויש םוקמ לש םש ומכ עמשנ הז
םיגד לוכאל תבשל םיירהצב אובל רשפאו ,םימ יגלפ
חורב ,םירדה ימחפ לע םייושע ,לחנהמ וגודינש םיירט
.םיירהצב םייתלצעו תפטלמ
?אל
שיו םיצפוק שיו תוצפוק שי ?ער המ ,םיצפוקה ןיינעב
שירכה רמא ,םייחה תוהמ איה איה העונתהו .העונת
קחשמה תא ןיוצמ םיריכמ םלוכש יל המדנ .ימיה גולויבל
.ויללכ תאו
?םצעב ,םיקחשמ ונחנא המל ,קחשמ קר הז םא ,ילאשת
ףיכ הז יכ .א
ץמאל םיענו האנש םיכלהמ קחשמב םירוק םשו הפ יכ .ב
יללכ ןפואב םתוא
תוחתפתהל תובושח ,תננג לכ תעדוי ,"תולעפה" .ג
.זוכיר תעש םג .הניקתה
ןפולש ייג וג_ידניאל וביגה
 
 
13/8/02 0:19
דחא שיא :תאמ
רחא םשב םא םג ,דרו והל הבוגתב
But you are bleu roses!


!ןכ ןכ
דחא שיאל וביגה
 
 
11/8/02 13:22
הדבעמ בצ :תאמ
?טייר דיול קנרפל הבוגתב
,ידניא ייה
יל םת תלאש קר .ןוידל הלאש ררועל הצור תאש בוטו הפי
?התיא גישהל הצור תא המ ?תויביסרגאה המ ליבשב :ךיילא
,אשונל תועדומ ררועל ידכ' ומכ והשמ הנוע תייהש תויהל לוכי
.' 'וכו תובוגת ךושמל


אוה ןונגסה .בותכל ךיא ךל דיגהל ליבשב ןאכ אצמנ אל ינא
.םדאה לש יאר
םא ,ץחומ אוה םא םג ,ןועיטש ,ריכזהל הצור יתייה ןכ ינא
mood ל ןיזאמ/ארוקה תא הסינכמש הרוצב בתכנ/רמאנ אוה
.םועז אוה לבקתהל ולש יוכיסה ,ןייוע
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/8/02 14:58
ןועש לוצלצ וג_ידניא :תאמ
לבח ךכ לכל הבוגתב
דגנ עס ,םירוזמרב רוצעת לא ,רמולכ .יאמורכ גהנ ,אמורבשכ
עדוי אמורב היהש ימו .לאמשמו ןימימ ךותח ,העונתה ןוויכ
.רבודמ המ לע
בותכל ,רמולכ .קחשמה םש איה היצקובורפ .ןאכ רבדה ותוא
ךיא ,הללאוו ,ודיגיו ,ולומ ונהנהי םלוכש ןזואמ והשמ
תא ףפונל הברהב ףידע ?הזב ונישע המ ,תקדוצ ךיא ,םכח
רתויו ,תובוגת רתוי איבמ הזש תבשוח ינא ,םודאה טוטרמסה
חרכהבש המ - תוינוציק תובוגת רתויו ,תויתימא תובוגת
לע םלועה תא האור אל ינא תואיצמבש הז .ןוידה תא דדחמ
םא ,ךייש ,רמולכ .הנה ךייש ירמגל אל הז ,רטסופ ןקת
ימ .הביגמ יתייה ינאו הז תא תבתוכ התיה תרחא יהשימ
.ולש היעב ,לוכסת ךותמ בתכנ הזה רוטהש בשוחו העוטש
םיפדור םירגובמ םישנא תוארל יתוא ביצעמ הז ,ןכ ,רמולכ
םירוענה תולכתה תדבוע םצע יכ םא ,םהירוענ ירייש ירחא
אל ינא ,אל לבא .רתוי יתוא הביצעמ ,הל שחכתהל ןיאש
ינא .דעיה להק אל ינאש הטושפה הביסהמ תישיא הזמ תלכסותמ
הנוש לבא ,(אה אה) דואמ הרצ השינ לע תלעופ יטרפ םדאכ
לודג דספה ומכ יל םיארנ אל םינפייפ רטיפש ךכ ,תצקמב
.םהל עיצהל המ ןיא יל םגו יל עיצהל המ םהל ןיא ,דחוימב
הזש רשפא םאו ,העפותב ןודל הלוכי אל ינאש רמוא אל הז
.המכו המכ תחא לע ,םילג השעי
ןועש לוצלצ וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 15:42
הדבעמ בצ :תאמ
(טקשבו ,םיירגוסב(ל הבוגתב
?המ') ?המ ?הא ?המ ?יצפקת תא םג גגהמ וצפקי םלוכ םאו
('ג ןוכיש הבהא הלוחמ רוטקיול הבהאב שדקומ '?המ ?הא
ןב התא הייה םדא ינב וב ןיאש םוקמב" :שדוקה תפשב וא
."םדא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/8/02 16:14
ולב ורט וג_ידניא :תאמ
?גגהמ וצפקי םלוכ םאול הבוגתב
אל תיבל ץוחמ רוגל יתרבע זאמש תבשוח ינא ,ששששפ
היה הזו .הזלה השדחה-ןילופ-ינועיט-ריכב תא יתעמש
.םיחותמ תורועו םינש הברה ינפל
:)
םוידמה לש ןיינע הז ,"םדא ןב תויהל" לש ןיינע אל הז
דנא סקימב הבוט הדובע יתישעש תבשוח ינאו ,רסמהו
ןועמש ,לשמל ?הטוב המאתה יאל תואמגוד הצור .'ץאמ
אל ?רבחתה אל הז המל .יפוי הז הריש .תוננבב ףדא
לעו ויתונורתי לע ,הזה יפיצפסה ץורעל םיאתמ
.ויתונורסח


ןיב תויהל החיטבמ ינא ,רקי בצ ,גגהמ וצפקי םלוכ םאו
תומוקמה תא יל םירמושש תבהוא ינא יכ ,םינושארה
.םיבוטה


-ה ןיינעב ,הטמל םש הלאשנש הלאשל הנעמ םג הזו
"...הז דגנ תושעל רשפא רבכ המ ,םינקדזמ ונחנא"
forever young
.םימעפל ,התפמ הז .םי'ג תא לאש .סמיי'ג תא לאש
שיש המ לכ םה םירוענהו יפויה הבש היארב ,רמולכ
.הז תא הניבמ ירמגל ינא ,םייחב
ולב ורט וג_ידניאל וביגה
 
 
11/8/02 16:42
הדבעמ בצ :תאמ
?גגהמ וצפקי םלוכ םאול הבוגתב
,ידניא ייה
.גגהמ ץופקא אל ינא .םינוש ונחנא זא ,בוט .1


תבשוח תמאב תא ,ידניא ,בלה לע די םע .2
אלו ,ישיא טעמכ ןפואב ןיזאמ/ארוק תבלעה/תפיקתש
?ותוא ענכשת ,םוידמה המ הנשמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/8/02 18:43
תצלפתמב וג_ידניא :תאמ
?גגהמ וצפקי םלוכ םאול הבוגתב
ילוא ,רמולכ .ענכשל הצור אל ינא ?םואתפ המ .אל
םעפ תעמש .רשפאש תבשוח אל ינא לבא הצור יתייה
והשימ םאה ?םיחכוותמ רמול אלש ,םיניידתמ םישנא
.אלו אל ?ינשה דצה תא ענכשל תמאב הווקמ ןיידתמש
תונויערה לכ ףוסיאל תרגתאמ ךרד טושפ אוה ןוידה
תיטנרהוק תויהל תבייחש הרוצב םתחיטשלו ךלש
טלחהב התא .תענכשמו .תיתיצמת רמול אלש ,תקיודמו
תופצל בייח אל קר התא ,ענכשמ עמשיהל ךירצ
רשפא ,םמעשמשכש ,םיחוכיוב הפיש המ הז .ענכשל
התואב ותוא חתפלו חוכיוב ינשה דצה תא תחקל
וטילקרפ ,עגרל ולו ,התא םג ,תויהלו ,טעמכ הדימה
םה .וליאכב םיקחשמ םישנא ,ןמזה בורו .ןפשה לש
תא שורפל ,םומיסקמ ,ענכשל םיצור תמאב אל
תושדחה ויפנכ תא רפרפה שורפכ םהינועיטו םהיתועד
.שמשה רואב שובייל
םבורו .דואמ םירידנ - תיתימא הבשקה לש םיעגר
שפנהו ,תויקנ םידדצה ינש ןיב םיכרדהשכ שחרתמ
.ודיל םורזלו תלוזה לא חתפיהל הנכומ
,ןאכבש ןוידל רשק לש םרג אל וליפא הזל ןיא
.ןבומכ
תצלפתמב וג_ידניאל וביגה
 
 
12/8/02 11:10
הדבעמ בצ :תאמ
ןידע עונכשל הבוגתב
,ידניא ייה
יתוא רעצמ אל .ךתיא םיכסמ ינא ברה ירעצל
שיש הדבועה תונוכנ יתוא תרעצמ אלא םיכסהל
שיש המ תא גיצהל םיאבש םישנא טעמ אל הזה רתאב
.םיגיצמ םירחאש המ תא תוחיתפב ןוחבל ילבמ םהל


םדאה לש ובילל 'ךרדה תא תוקנ'ל ךיא המכוחה
איה ךלש דיל םורזתו חתפת ושפנש ידכ ינשה
ךא ,יעביט ןפואב וב ונחינ םיטעמ קרש ןורשכ
יאנתב ,שכרנ ןורשיכ טלחהב הז ברה ונלזמל
דומלל המ ול שיש ךכל תועדומה תא םדאל שיש
.אשונב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/8/02 0:07
ןאכמ אל :תאמ
?גגהמ וצפקי םלוכ םאול הבוגתב
:יתבשחמ יוסינ
הציפקה תוכזב הלומעת לש םישדוח ,תועובש ירחא
םויקה ,אבה םלועה רבדב רופסניא תוחטבה ,גגהמ
לש תועשל הפישח ירחא ,גגהמ הציפקה ירחאש אלפנה
...ןוברעב יטנתוא םלוצמ רמוח
,הז רחא הזב ,לעופב ,הציפקה אלא וניא הז ןוברעו
,םיקחשה ידרוגו םיתבה תוגגמ רודכה יבשות לכ לש
,ןואיל הרייס דעו קרוי וינמ בושיי םוקמ לכב
...וגנוק דעו היזנודניאמ
,םירהה ישאר לע תורואהו תולוקהו גגהמ וצפק םלוכ
םלוע ,ןוברעב ,םיחיטבמ םיצורעה לכבו תועקבב
המוקה תספרמל רבעמ ,הניפל רבעמ שממ ,אלפנ ,שדח
...תישימחה
ןאכמ אלל וביגה
 
 
13/4/04 13:06
ןוצל תדמוח :תאמ
טייר איל הבוגתב
?"תוריעצ תורוחבו םירגובמ םירבג המכ"
איהשכ ודשופפ ילא תואנולמה ליא םע הנתחתה ודשופפ סורג לגיס
.ונבמ הנטק
(...ךכב המ לש ןיינע, הנש 40-כ לש שרפה)
הב ךומתל ךישממ קנראה) תיקלח קנראהמ השרגתהשכ רתוי רחואמ
(הנעילא תא ול הדלי יכ ןעי
ויחל 20-ה תונשב אקוני םע וישכע תאצויש,ןושלה תדח המלע הנעט
סכיאדוגהמ הדרפנ איהש:
.סידוגה קר הל וראשנו
תואצוי תויגרפהש םמצע ולשי אל "םילשבה" םירבגהש-הנכסמה ןאכמ
ךרדב.ךילהת/ ךרד רוציק קר םתא-'וכו םנויסנ,םתמכוח ללגב םתיא
רשוע/רשואה לא
.םירופיס ורפסי אלשו ריעצ רועב קשוח ריעצ רוע
הסרתה ןיעמב ףתכה לע םכל תולתנש תוריעצב תואגתהל םיצור םתא
סאנ אי ינופוש-םלועל
אל ךא תוניטק םנמא ןהו-ירטיס וד שיבכ והז-םכתעידיל זא
.תויתפ
?קוידב ןאכ לצונמה ימו לצנמה ימ זא
זע ןוצרל הז רשקהב דימת יל ומרג םירקעק רעטלאה ,ישיא ןפואב
איקהל טלשנ יתליב ףחדלו
.םקנרא לדוג/יבוע והמ הנשמ אלו
ןוצל תדמוחל וביגה
 
11/8/02 3:30
תחבושמ תינלופב תחרקה ---- :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
??רדסב אל יתישע וישכע המ
תחבושמ תינלופב תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 1:05
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
ימצע תא תלאוש ינאול הבוגתב
תחבושמב ךומכ ןיא
?תחתה תא תפטלמה דיה תרשימ לע ךתעד המו
;)
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 1:47
תחפנמ גניטייר תחרקה ---- :תאמ
!תחרק ,ילעל הבוגתב
!ןושל'ת איצוהל ליאוי K uger -ש
:-))
תחפנמ גניטייר תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 2:08
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
ןושארה עגרב דיקפתל סנכאל הבוגתב
ןודנה םע יתורכיהמ ,ןכבו
החטבב יד רמול לכוא
'זאנמ ול עיצנ םאש
!החקרמכ היהי אוה
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 2:19
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
ןושאר רגו-ק ןושל לכ לעל הבוגתב
'זאנמל אוה ןוכסי אל םא
(קלחתהל הצרי אל ןפ)
!'זאגבה לא ותוא סוחדנ
(קקלתהל לכונ זאו)


.םימעפל תיפרג ינאש ,יופ
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 2:49
תחלוק םוז תחרקה ---- :תאמ
ישילש דצמול הבוגתב
.הבמאכ קלחתהל ןוששב ןוכסיש
תחלוק םוז תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 2:29
תחפטמה הביטימ תחרקה ---- :תאמ
ןושאר רגו-ק ןושל לכ לעל הבוגתב
!ומוי אבש בלכ ותוא


:תמשנתכ לילה ריואמ ףאש
...תמשגתמ וט-וט-וא רבכמש ךתוקת
תחפטמה הביטימ תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 2:59
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
ומכ ץולע ,K uger ,הרועל הבוגתב
ףידע יל הארנ
חוא וא ,סוכ ,ףושניכ
.ףינסהל קומע
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 3:05
תחצונמו תשתומ תחרקה ---- :תאמ
?תמשנתכ ףואשלל הבוגתב
ןושיל ינתו רבכ ירמגת הללאי
;-)
תחצונמו תשתומ תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 15:13
לווע אל לע K uger :תאמ
ןושארה עגרב דיקפתל סנכאל הבוגתב
,יחכונה רמאמל וביגהש םיללמואה םירכזה לכל לפטיהל תרמג
?יב םג סנכהל ידכ בואב יתוא הלעמ תאש


חולסל חמשא , תצק ךב סנכהל םג יל ירשפאת םא ,ינש דצמ
.(הבמאכ קלחתהלו)


וא .ףושני וא .םולשה תרטקמ תא דחיב ףינסהל לכונ כ"חא
.(!סוווכ .סוכ ?דבוע ינא ימ לע) .חוא
.ב.נ
?םעפה יניצר הז ,'זאנמה תעצה ,ידניא
לווע אל לע K ugerל וביגה
 
 
18/8/02 19:52
תחפיתמ המשאמ תחרקה ---- :תאמ
?והזל הבוגתב
.ןודז תנווכ יב התיה אל


.יתצפח בבושל לכה ךס
.יתצמחה םא יל אש אנא


(דניימ רבנ ...פיהםאילקשאנא :ומכ תצק עמשנ)


המ ,"?לזנופאר תא קחשל הצור ימ" הלאש ןגב תננגהשכו
?יתעבצה אלש בשוח התא
?ברעה 'זאנמל אב התא זא
תחפיתמ המשאמ תחרקה ----ל וביגה
 
 
18/8/02 23:40
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
.ןודראפ .החילס ,רקי K ugerל הבוגתב


ייריקי ,אלש ינתששוח
יתויטנב תירלוגניס יד ינא
יואר רבג ,וה ,רגו-ק ךלו
יוליג ,תואנ :ףיעס אב הנה לבא
תישיא הזב תודוהל יל באוכש המכ דע
תישגר היונפ אל (ןיידע) ינאש רבתסמ
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
19/8/02 0:02
K ug :תאמ
'זאטנומוטופהו 'זאנמה ןיינעבל הבוגתב
.(בוש)


.םיכלוה .הל'יתשו ,יאוב
K ugל וביגה
 
 
19/8/02 0:39
תחטומ םישרקל תחרקה ---- :תאמ
'זאטנומוטופהו 'זאנמה ןיינעבל הבוגתב
.ןטק קי'צ'זאנמ לע רבוד הלוכ
הצקמה תישארב דוע יתנבה והשכיא)
(...אצי אל הזמ בוט רבד םושש
תחטומ םישרקל תחרקה ----ל וביגה
 
11/8/02 7:25
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רסחו יתודליה ,יחצנה - קבאמה תא תורזחשמ ןןאכ תובתכ הברה
תאנק - םירבג ?ןיפה תאנק-םישנ ?המל ץםינימה ןיב - תועמשמה
וניא ןאכש רמאמה .ומצע ינפב רקחמל אשונ הז .תעדוי אל ?םחרה
:רמול יתיצרש םירבדה רקיע אל הז לבא .ןפד אצוי
התחירפ אישב היהתש םיפצמה שיש ליגב השיא .ימצע לע רפסל יתיצר
הצור ינאו .(הבוג דבאל ליחתהל םירומא יליג ינבש דועב) .תינימה
אל - אל ?המל .םירבג םע תרושקתמ תונהל יתלחתה וישכע קרש רמול
ינפמ אקוד הז .הזה םוחתב תחתופמ אל ינא - תינימ תולשב ללגב
קרוסה ךרד קר םלועה תא םיאור םניאו רתוי םילשב םירבג הברהש
.הרישע רתוי הברה תרושקתהו חונ רתוי הברה הז יל .םהילגר ןיבש
ינפוג רשק אל יאדוובו רשק חתפל תלוכי התיה אל םעפ ףא תישיא יל
יליגב םירבג .ןמז חקול הזו .תישגרו תישיא תרושקת היהתש ילב
- םירשק רתוי רוציל תלגוסמ ינאו הזה ןמזה תא תתל םילגוסמ
.םייתועמשמ רתוי םירשקהו
רביאמ תומשרתמש םישנ הניבמ אל ינא - הטמל תמשש קנילל רשקבו
הז (ידמ רהמ הז םא א"ז) ןוכנה ןמזב אל הז םא ,ידידל .רוקז
תלומעת הז - תובובנה תורהצהל ונימאת לא - םירבג .דרטמ רקיעב
.אל ותו תוריחב
וז הבוגתל וביגה
 
11/8/02 10:58
י'ג םאדאמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,םממתהל רשפא יא תויגולויבה תודבועה לומ
ונחנא וליאכ הארנש םוכחית הברה ךכ-לכ ונימצעל ונחתיפ םנמא
רבד לכמ רתוי קזח הזו םייח-ילעב ונחנא ,השעמל לבא ,רחא והשמ
.רחא
ןועש שי ונלו ץק ןיא דע תיתרואית ,םיירופ תויהל םילוכי םה
םהו ןוירה לש םישדוח העשת (הלחתהב קר) תועיקשמ ונחנא ,יגולויב
.גנוע לש דחא ץירפש
,המצע דעב תרבדמ וזה הטושפה הקיטמתמה
אוצמל םלתשמ ימלו רבע לכל ולש ערזה תא ץיפהל םלתשמ ימל זא
!?עובק גוז-ןב


,ינשה דצהמו
,םילוכי םה יכ רקיעב ,יביססבוא ןפואב םינייזמש םירבגה לכ
.ץקה תא תוחדל ןוצרהמ ,תוומהמ תוומ דחפמ ,השלוחמ תאז םישוע
םה ,ךשמה רוד לע םולחל םיליחתמ םהו עגרה עיגמשכ סלכתב לבא
.ונתוא םיבייח
,(יחרכה ירמגל אל רבכ הז םגו) םהלש ערזה תא קר תובייח ונחנא
.ונל אב ימ םע תורחובש ולא ונחנא
.הקיטמתמה תא ושעת וישכע
,תונורסחו תונורתי שי רבד לכל זא
והשזיאב הצור יעוצקמ יכה לגש ברה םג ,םתיא הפילחמ יתייה אל
.חונל תצק בלש
.ןמזה דגנ ץורמו הילשא איה ץקה תייחד
ריאשי אלש המב םיינרופיצב הככ םיזחאנ ,םהילע תמחרמ טושפ ינא
.חצנל םיריעצ םתוא
.ןאכמו ןאכמ םיקופד ףוסב םיראשנ הרכה אלל םינייזה ,ךפהה
םהל אוצמל וליכשי אל םה םאו ףוסב םינתשמ ירה תויופידעה ירדס
ירשפא יתלב ץורימב בנזה ירחא םמצעל ףודרל וכישמי םה ,ןמזב ןק
.ןמזה דגנכ
ירחא םייפוס-ןיאה םישופיחה תא םיריממו הז תא םיניבמ םה ףוסב
.םהלש םידליל אמא ירחא שופיחב םינויז
.ךבוסמ רתוי הברה רבכ הזו
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
11/8/02 11:12
י'ג םאדאמ :תאמ
בוביסב םהל תוכחמל הבוגתב
םירוחבל ילש תיפיציפסה הכישמה תא ריבסמ שממ אלש המ
...םיריעצ
.עצוממהמ םיטורש תוחפו םילילק ,םיקלח ,םיפי
י'ג םאדאמל וביגה
 
11/8/02 15:05
יבא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןקדזהל הסעב ,ןכא
?ןורתיפ שי והשימל
יבאל וביגה
 
11/8/02 15:37
ןב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,רבדה תדרחמ .םישנמ רתוי רהמ םימולע םידבאמ םירבג :רמאמ םוכיס
ששח ןיא )תוריעצ לע םיכלוה ויה םה .רתויש המכ ביכשהל םיסנמ םה
לכ לע םיכלוה זא ,ךלוה אל הז לבא (תוירופ תחטבה ,רשקה דוסימל
.תוכלשהבו תואצותב תובשחתה לכ אלל ,די גשיהבש המ


ףסוא תחקל טושפש ןיעל בטיה הארנ ,ןגאלבה תא יל יתמכיסש ירחא
"תרביח"ו ,ינשהמ תקולחמ ררועמו בכרומ רתוי דחא לכש םיאשונ לש
יקלח המכ תרביח טושפ -תחא תפומ תריציל םתוא
.האלפומ תונואגב םייחה לש לזפ


?אבה רמאמה יתמ ,חוכ ירשי
ןבל וביגה
 
11/8/02 17:16
34רברבג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םלוכל םולש
...סנאנוסיד ולוכש ריהזמ רמאמ הזיא הללאו
.םצעב םינכסמ םירוחב םניה םילגש בר/םינייזה י'ג םדאמ תקדוצ
(סולפ 30 חיננ) רברבג לש וניה ימעטל חצנמה בולישה ןיידע םלוא
הרענו (???םצעב בוט הז המל) םעפ ומכ ונוא אישב וניא םנמאש
.תכשומו הפי ןיידעש (20-25) הריעצ
םישנ אוצמל רידנ ךכ לע הירטסיהב וביגיש "תולוגנרת" שיו ירעצל
.28-30 ליג לעמ תופי/תוכשומ
!!!ביבסמ ולכתסת קאבר לבא ךכל תואמגוד שיו הסג הללכה וז ןוכנ
תינימה ותולשבל רושק אל שממ הז כ"דב הריעצ השיא םע ךלוהש רבגו
!!!...לוכי אוהש ללגב אלא
34רברבגל וביגה
 
11/8/02 20:28
לע תוינש 6 :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,ייריקי ןכבו
םיהדמה קלחה .תונוז תיב לש הפשב רבדל ךירצ ,תונוז תיבב יחש ימ
לע רוביד .ינמוה ,ןכ .ינמוה חיש םייקל ןויסינה אוה הזה ןוידב
.הזה שרגמב לוצינו עור ןיא וליאכ תוקרי ראשו תופדעה לע ,תודרח
תוריחבה לע עיפשהל לוכי והשמ לע ינויגהו ריהב רוביד וליאכ
ראשו תויססבוא ,םידחפ ,םיבאכש תוריחב ןתוא ,תויתוגהנתהה
(םישנ דצמ ןה םירבג דצמ ןה) .ןהלש ירקיעה ףחדה םה םיתוויע


תישע הפיו ,תוננוא לש הרוצ דוע קר .ידניא ,תיתועמשמ הפש אל וז
.םידליה ןגב תוליעפל התוא תיוושהשכ
לע תוינש 6ל וביגה
 
 
13/8/02 17:06
הדוהי ןב הדמח :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
הפ הבתכנש הבוגת לכש ,לקש האמ לע תברעתמ םגו ,תמתוח ינא
תא איבמ דחא לכ .אקווד ינויגה םוקממ הבתכנ אל (ילש וז ללוכ)
המדא שיש האור אוהש ןכיה ,םש תצק ,הפ תצק רזפמו ולש קשה
.הימדקאב אל ונחנא ?םצעב ,אל המלו .הירופ


םישנ םג שי" ביגהל דואמ ךרפומ םג יל הארנ הז ללגב ילואו
לע - וישכע םולש לש ףינסב ומכ עמשנ הז ."הלאכ םירבד תושועש
לע והשמ דיגהל םג ךירצ יניטסלפ רורט לש יוניג לכ
- תושעל המו ,םיסחי לע הפ םירבדמ .תמאב ונ .תויולחנתהה
םג ,"םיחרובו םינייזמ"ה ילגרל רנ היה אל םלועמ שודקה ןוזיאה
שודק ןוזיאש הביס ןיא ."סנאטסיד תורמושו תוקחשמ"ה ילגרל אל
האוושמה לכ תא לטבל םיצור םא אלא ,ומצע ינפב ךרע הפ שמשי
.םולכ ונרמא אל ,ןבומכ ,זאו ."ספא הווש ספא"ל עיגהלו


ימ לכ טעמכש ,םירבג לש דואמ םיוסמ גוס לע רבדמ הזה רמאמה
וא) וילא ךייתשמ אוהש בושחל הצור היה אל וילא ךייתשמש
ןוצר ךותמ ,וילא ךייתשמ אוהש תובבושב זמור היה ןיפולחל
קתפ יל שי" ומכ והשמ ,םיינימה ויביבחתל יטרואית ץורית אוצמל
ןומה שיש ומכ ,םירבגב תוקחשמש םישנ שי ,ןוכנ .("אפורהמ
בצמב ,דמעמב ,ליגב - גוז ינב ןיב ןוזיא רסוח לש םירקמ
רבכ ידניא םאש ,איה הנותחתה הרושה .םירטמרפ דועבו סיטילולצה
תובורק םיתעלש ,םירבג לש םיוסמ גוס גייתל וא ראתל הרחב
המודאה הביבסב הלאכ ידמ רתוי שיו ,םדאנב לש ארח ומכ םיגהנתמ
"!ןתא םג ,ןתא םג"ב הז לע תונעל המ ןיא - תאזה


רשפא םינימה ןיב םיסחיבש ,תרמוא היתחתמ רתוי דועש הרושהו
,םיעוצעצ תונחב םידלי ומכ גהנתהל וא ,םדא ינב תויהל רוחבל
וקחשי םלוכש םויה עיגיש תבשוח אל ינא .םימלשמ אלו םירבושש
דצה לא םתוא ליטמו םירבשה םע אבש ימ לבא ,תוריהזב רתוי תצק
.רבד םוש דמל אל חטב ,ינשה
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
13/8/02 17:39
יווארשע ןאנח :תאמ
ןויגיה ילב ,ןוכנל הבוגתב
.ןנטקתהל יל ישרת
םהש םירבג םג שי" תניחבב העפות גיצהל שקיב אל רמאמה
תלאוש הירבד תיצמתבו תבתוכה האב,ךפיהל "לחנל םיעוגעג
"?ירבג ךיבסת הנושארו שארב איה םירוענה תדרחש ןכתייה"


.הלאכ תוללכה אנוש תבתוכ ינא ונממש ינויגה אלה םוקמה
יל םירמוא .וליפא תוינטשפ .תוטושפ ילש הלעפה תוארוהה
ןל-ו-כה .תצפוק ינא ,םלוכ קר םירמוא ,ם-ל-ו-כ
.ץרשה רישכמ אל הרטנוקש
.ישונא עור לע ירבד ?ישונאה עורה תעפותב ןויד הצור
תינטשפ ,עורה ירבג "הנושארו שארב" הרימא ,ירבג עורב ןויד
.ייניעב


!יעצמאה ימש ?תינונטק
יווארשע ןאנחל וביגה
 
 
13/8/02 18:12
רמ רמת :תאמ
תחא-תחא תיצחמב האצותהל הבוגתב
ןיב אורקל הסננ אוב - שממ תוממעשמ ילש הלעפהה תוארוה
רבעמ ,הזכ ירופיצ ףוחיר ןימב ,ןהילעמ ילואו ,תורושה
ןדבוא ינפמ הדרח התוא .תנייצש (תמאב ךרפומה) טפשמל
תושעל םירבג הליבומ ,ברעמה ישנא בור לצא תמייקש ,םירוענ
.ךכו ךכ תושעל םישנ הליבומו ךכו ךכ


שולשב תועבטצמ ?וזכש הדרח ןתוא תפקותשכ תושוע םישנ המ
תורקשמ ,טמוקמ רוע לע סלפרטס תושבול ,פא קיימ לש תובכש
,היינש היצפוא .סובוטואב ןהל םימקשכ תובלענו ליגל רשקב
.תויטסילוהוכלאל תוכפוה - יאקירמא רברפמ ןה םא


ןוויכ לבא .תירכנ האיפ םינוקש הלאכ שי ?םישוע םירבג המ
םיסנמ בורה ,םעפ התיהש הירפמיאה אל הז סורג ירואש
םתמשנ לע םחרי הללא ,םהמ %90 ומכ והשמ .ןייזל
בכרמ יל םיפצפצמשכ יתוא םמעשמ הזש המכ .תיליטנפניאה
.יטמוטוא
רמ רמתל וביגה
 
 
13/8/02 18:20
רמ רמת :תאמ
תחא-תחא תיצחמב האצותהל הבוגתב
ןורתפ ילוא ,םינוא רסוח ילוא .עור שממ אל הז ,בגאו
יאצמת תוריעצ לע בגועש 45 ןב לבמט לכ ךותב .םומעישל
(-: המ זא ,ונ .רסוימו שיגר םדא
רמ רמתל וביגה
 
 
13/8/02 19:09
חל רמת :תאמ
תחא-תחא תיצחמב האצותהל הבוגתב
תיטתאפ תוגהנתהב הדרחל תוביגמ םישנש ןאכ תרמוא תאש המ
?ןמצע דבלמ שיאב תועגופ אל הרקמ לכבו ימצע סרהב וא
דצב העיגפב הדרח התואל םיביגמ - םהמ 90%- םירבגש
there's anything wrong with it' ןויז ,ונ) דגנכש
ןויז לש החנה תדוקנמ תאצוי ירה תא לבא 'not that
?(רופיצ ףועממ אורקל יל השרוי םא ,ינלצנ


שארב'ה םע ידניא לש ןועיטל ונרזחו תולעמ 360 ,ונ
.הנוק אל . 'תירבג תונסרה הנושארו
חל רמתל וביגה
 
 
13/8/02 19:33
חל רמז :תאמ
תינכרצ דרמל הבוגתב
!הרזח הדמחש


.יתעגעגתה
חל רמזל וביגה
 
 
13/8/02 23:26
רזל-ןייטשרוב רמת :תאמ
תינכרצ דרמל הבוגתב
תועגופ םישנש ןוכנו .ער הז םיפיטואירטסש ןוכנ ,ייה
םינויז לש ,הזה רשקהב לבא .םישנ/א הברהב
םיפפוח םיפיטואירטסהש תבשוח ינא ,םייאליג-ןיב
אל הז ,הז תא דיגהלו .םיזוחא המכמ רתויב תואיצמל
אל םגו ,"םיקאינמ םירבגה לכ" הרימאל ללכב המוד
יתמלח אל הלא ינש תא ."ירבג אוה עורה" הרימאל
.יתביס רשק ושוריפ ןיא יטסיטטס םאתמ .דיגהל


םינויז"ל םינופ םישנמ םירבג רתוי םא ,רמולכ
אל הז ,ער השעמ אוה "ינלצנ ןויז" םאו ,"םיינלצנ
היצקארטניאב והשמש רמוא הז .םיער םה םירבגש רמוא
םירבג ןיב (םיאליגה ירעפ םצעמ תינויווש יתלבה) וזה
בוצעה םוקמל - "םש"ל דואמ הבר תופיכתב ליבומ םישנו
ותואל שואיבו הווקתב תרשקתמ םירשע תב יהשימ ובש
,תועבצא הל ףחד םדוק הלילש , 45 ןב ןקדזמ-דלי
ןב ,הזכ הרקמ לכ לע ,יל יארת .ןימז אל רפסמ תלבקמו
ירחא תינלצנ 45 תבל שואיבו הווקתב רשקתמש םירשע
,םירובדהו םירפרפה םיניתשמ הפיאמ ול התארה איהש
.ןושרג לש תימויה תרוכשמה תא ךל םורתא ינאו


ןויז" ,התע הז עבטנש שדחה חנומה לע תרבדמ ינא ,ןכו
הבבסב םינהנ םלוכ ובש ןסכורמ ןויז לע אל - "ינלצנ
.רמגנו היהש ןמור לע אל חטבו ,תויפיצ אללו


ימימ "ישנ טבמ" תינכות יל הרוכז ,םיפיטואירטס בגאו
רפסל הרטמב ,אקווד םירבג וחראתה הבש ,הנטקה ביבא לת
תעב םדנ ולוכ ןפלואה .םיחמצה לש םיירותסמה םייחה לע
וייח תא הסרהו ותוא הבזעש יהשימ לע בביי יחמק רימתש
זאו .("הז תא יל תושעל הלכי איה ךיא ,רובש יתייה")
,היה הז ימ תרכוז אל) םירואנה םיפתתשמה דחא ףיסוה
קר" :האבה הנבותה תא (םימעפל הפ ארוק אוה ילוא לבא
םוחנ המל :תלאוש ינאו ."רבד הזכ תושעל תולוכי םישנ
!?רויצ הזמ השוע אל ןמטוג
רזל-ןייטשרוב רמתל וביגה
 
 
14/8/02 11:34
לע תוינש 6 :תאמ
תינפצוח דרמל הבוגתב
רבודמה גוסהמ םירבג :תוסחייתה הווש דצ דוע שיו
תוקזח טלחהב ,תוירייארפ אל אקווד ,תומייוסמ םישנו
תודמוע ןמצע תואצומש ,םיטעמ אל םירטמרפ יפל
.םדיצל


המרב םא ןיב תינורקעה המרב םא ןיב ,םייחב ?הפיא
הריחבמ םא ןיב תרוויע הבהאמ םא ןיב .תישעמה
ול אוצמל ףאו ףנוטמה דצה תא "ליכהל" ,הרק ,תעדומ
.תויצזילנויצאר


תווצקה .המצע ינפב הקידב הוושש תישנ העפות וז
אטוחש גוזנבמ ןיע תומילעמש תוהמא ןה הלש םיינלוחה
המכ יוא לבא רורבו יולג עשפ רבכ הז .ןהיתונב יפלכ
,םישנ ןה וזה העפותה לש םירוויחה תווצקה .ץופנ
,םייברק םיסרוק תורגוב תולייח לע רקחמב ומכש
תוחתפמו םלועה לע תירבגה טבמה תדוקנ תא תומינפמ
תואצויכ תוספות ןה ןמצע תאשכ) םישנ יפלכ יללכ זוב
.(ןפוד
לע תוינש 6ל וביגה
 
 
15/8/02 10:49
םינפ םושב וג_ידניא :תאמ
תינפצוח דרמל הבוגתב
אל אל ,דיגהו וילע עיבצהל יתבוחש השיגרמ ינאש
םדא לכמ וא ןגוז ןבמ ןיע תומילעמש םישנ .אל אל
ןה ,(ןדליב וא) ןתדליב םינוגמ םישעמ השועש רחא
ןיעה תמלעה .אוהש רטמרפ לכ יפ לע תוקזח םישנ אל
,השק תישפנ השלוח לש םוקממ קר אובל הלוכי וזה
בצמ תא ריאשהלו "תוארל אל" רתוי חונ הבש
לבא ,ליעפ ,רמולכ) אוהש יפכ יתעווזה םיניינעה
םיברב ןיינעה תא ץצופל רשאמ ,(חטשה ינפל תחתמ
ןה םג .יתחפשמה אתה סרהב ןכתסהלו ,יוארש יפכ
םישנא ןה ,דליל דוגינבש אלא .הבר הדימב ,ןברוק
יובאו ןהל יואו .רוחבל תלוכי ןהל שיו םירגוב
.קותשל תורחוב ןהש הרקמב ןהידליל
םינפ םושב וג_ידניאל וביגה
 
 
14/8/02 12:23
יטאופ סרע :תאמ
תינפצוח דרמל הבוגתב
הזכ ונל תושעל תולוכי םישנ קר" היה יתרמאש טפשמה
םחנל רשפא לגרודכ לש םידספה םג ,רמול הצור - "רבד
,הזכ ארונ "ישגר" קזנ לבא ,הנוע דוע היהת ףכיתב
הממ ךפיהה םש יתרמא םצעבש יל המדנו .םישנ קר
,חרב רפושהש ירחא ,תושעל המ לבא ,יתרמאש תבשחש
.תרזחש דע הפ םמעשמ היהנ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
14/8/02 16:15
המימת המת :תאמ
רבד הזכ תושעל הלוכי הדמח קרל הבוגתב
?הלימ תעלב ,וליאכ


ילב ךתוא םישאהל ךרטצא ינא וישכע .לבח ,לבח
.הז תא תושעל תאנוש תמאב ינאו ,יתדבוע סיסב
המימת המתל וביגה
 
 
14/8/02 16:42
יטאופ סרע :תאמ
?האל הבוגתב
,ילש אמאב) יתעלב אל יכ ,הלימה תא תעמש אלו
המב - דחא רבד קר יתנבה אל .(טפושה דובכ
?יתוא תמשאה קוידב
תנש
"סריפס-ינטירב-לש-םיריש-תומייוסמ-תועדוהמ-םישוע-אל-המל"
.האלה ןכו םלוכל היהתש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
14/8/02 16:56
המימת המת :תאמ
ןזואב בוהצ הברה טושפ ךל היה ילואל הבוגתב
:הפ ,טושפו


http://bananot.com/articles/525#rem33309


."ישונאה ןימה לכ" לע והשמ תרמא
המימת המתל וביגה
 
 
14/8/02 17:54
יטאופ סרע :תאמ
הז ללגב ,התיבח לע יתלפנל הבוגתב
ךות ךיא ריבסהל ךרד ןיא ,תרחא .חוטב ינא
העפוה רכזאל ידכ אשונהמ הטוס תא ןויד ידכ
לע רפסל ,םישדוח הנומש ינפלמ תינויזיוולט
התיה אלש ענכושמ ינא) ההומת התיבח
זאו (!!!הריקח תדעוו הצור ינא !!!!התיבח
אל ,ללכב ךייש אלש והשמל םוקמ הארמ תתל
הרואכלש המל אלו ,תינכותב יתרמאש המל
יתנבה אל :תירבעבו .האלה ןכו יתרמאש תרמא
הצור תא המ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
15/8/02 9:56
התבה תיאומת :תאמ
ןוטסובב לע דבעמ לש הלתשה ךל ושעל הבוגתב
."ךתוא םישאהל" טואבא קו'ג א זוו טיא
?תיניטלב םג הז תא ךל תייאנש
התבה תיאומתל וביגה
 
 
14/8/02 9:52
לע תוינש 6 :תאמ
ןויגיה ילב ,ןוכנל הבוגתב
(-: וללה םילימה לע הקישנ ךל חולשל יל ישרת .ןייוצמ וה
לע תוינש 6ל וביגה
 
12/8/02 13:13
הדבעמ בצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!ןורחא ביגמ ינא !ףיכ הזיא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
13/8/02 16:00
.ד :תאמ
!ןורחא ביגמ ינא ייהל הבוגתב
.אל התא
.דל וביגה
 
12/8/02 16:23
תימגא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.דחי םג םישנו םירבג - םלוכל תפתושמ םימולעה ןדבוא תדרח


ותפקיז ןדבוא תורידתמ שושחי רבגש םלועב יעבט יכה רבדה הז
הידש ובש עגרהמ שושחת םלועל השאש םשכ ,ושאר רעיש דוביאמו
.ותושימגמ דבאי הרועו הכישמה חוכל וענכי
,םהינימל הטירמ-ץוהיג-ץופישה ינוכמ לכ םהל םיחרופ םניחל אל
םייחצנ םימולע םנל ונקש םירחא וא ולאכ "סבלס"ב רדהתהל םיאג
.םתוכזב
,תויח למסמ הז יכ ,חותמה רועל ,ריעצל ,הפיל םיכשמנ ונלוכ
,םעפ אל ,ןמצע תוסינכמ םישנ םגש תבשוח ינאו תוננערו תואירב
ןהלש וגאל אימחהל תנמ-לע ריעצ רברבג םע רחא וא הז רשקל
וא ,רקבל האב אל ינאו והשמ "תווש" דוע ןהש ,ןמצעל ריכזהלו
םירבגש יעבט הזש ומכ ,םלועב יעבט יכה הז יכ תרוקיב חותמל
.עבטה יונב ךכ - םהמ תוריעצל וכשמי
אלו ונוצרכ גהונו ונב דגוב ףוגה יכ ,דיחפמ אוה הנקיזה ךילהת
.וילע הטילש ונל שי דימת
הברה ,יתעדל - ותיא םימרוז ךיאו ותוא םילבקמ ךיא איה הלאשה
לע םג הנירקמ תססותו הריעצ שפנש הנימאמ ינא ,ללכבו השיגב יולת
הסחי תא הברה תעבוק ,ליג הזיאב הנשמ אלו ,ימצעה תבהאו ףוגה
.דחאכ תישנו תירבג ,הביבסה לש התכישמו
רתוי הברה תיארנו השיגרמ ,ייתונש 29 יימורממ ,ישיא ןפואב ,ינא
יביבס םישנאה תובוגת ךכ לע ודיעיו ,18 ליגב יתשגרהש הממ בוט
המכ דעו תימינפה תישיאה השוחתב יולת הברהש ךכ (תוירבגה רקיעב)
.תינוציחה וניתומלש-רסוח לע ונמצע תא םילבקמ ונא
אקווד םעפ-ייאמ רתוי אלפנ םיארנש םירבגו םישנ טעמ אל שי
םהש םושמ ילוא ,םהימולע-ימי תמועל ,םישימח ףאו 30 40 יאליגב
םהל שי לבא ,םיינש לע ךלהמ רטסופ ומכ םיארנ אל ,םיישונא טושפ
.תכשומה איה-איהש וזכ תולשב ןמ
ויהיש רקיעה - ליגל רשק ילב םירבגל תכשמנ ינאש תעדוי ינא
.ןייזל קר אלו שפנהו בלה לכ םע בוהאל םג ועדיו םימכחו םינונש
תימגאל וביגה
 
13/8/02 1:05
רבג דוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
(-: וטוגוטטנוווירוווגידניא ייה


"היצקובורפה לג" בלש ירחא רבכ ינא
(יופצה)
יאוב זא ...קיפסמ ךתיא ותמעתה רבכ)
?בוט ...(תצק עגרא ינא) תצק עגרנ
(...תוחפל הסננ


והשמ יתאצמ אקווד הינש הבשחמבו
...בוט) בשחתמו יתפכיא ,דמחנ
(יבויח בושחל הסנמ ינא ...ךרעב
:טטצמ ינאו ךרמאמ לש אפיסב
:רמול קר רשפא םינקדזמ םירבגל"
םכל היהי רטטק םע .םירבח ,וזרדזה
."ךבוסמ רתוי הברה


אל תמאב) ןמזמ אל .השיגר הדוקנב תעגנ
המו ילש 40-ה תדלוה םוי תא יתגגח (ןמזמ
דאמ הז ,ןכו קוור ןיידע ינא תושעל
טיאםיינוי/לכסתמ/ןבצעמ/ביצעמ/זיגרמ
המיאתמה תא תאצמ אל דועש תמאב לבא
לוכי ינא ,אוצמל ץמאתמ אל ינאש אל הזו
גוז-תב שפחמ"-כ ינשמה יקוסיע תא רידגהל
..."םייחל


...ייחב תויונמדזה המכ יתספסיפש קפס ןיא
...רתוי תושעל לוכי ינאו יב יולת םג הזש קפס ןיא
תישנ השיא שפחמ - תויוטש אלו םיצוטס שפחמ אל
לכואש המיענו (יניעב) הפי (רבג קיפסמ ינא)
...אלפ הזיא יאר לבא החפשמ התיא םיקהל
טושפו תישנ השיא לכ לע הזע תורחת שי
,(!) המיאתמש היונפ יהשימ אוצמל השק
...רשפתהל רשפא ןוכנ זא
םאתהב ילוא ויהי םיאושנה ייח םג זא לבא
(!שרגתהל הצור אל) ...הווש אל הזו


ןייצל יתיצר זא ליגה ישרפה ןיינעב
אוה רבגה םהב תוגוז טעמ אל ריכמ ינאש
תליחתב השיאהו םישולשה תונש ףוסב
.םירשעה
.רידנ דאמ אל הז לבא טועימ הזש ןוכנ
(הלאכ םימסרופמ לש תואמגוד טעמ אל שי)
וקורמ ךרמ ןתחתה בגא ,ןמזמ אל
.24-ה תב וביל תריחב םע 39-ה ןב
...ךלמ אל ינא
התיא יתאציו 23 תב יהשימ יתרכה ןמזמ אל לבא
םא יתטלחה אל ןיידעו ינא המכ ןב תעדוי איהו
.תניינועמ איה לבא ,אל וא יל םיאתמ הז
ינא רשק לע בשוח ינאשכ ...תושעל המ
יגוז-תב ךיא בושחל לדתשמ
ינא םאו םא רותב רקיעבו היער רותב דקפתת
.םיאתמ אל הז זא םיאתמ הזש ענכושמ אל
םירבגלש רחא רמאמל הבוגתב יתבתכ רבכ
טושפ יכ השיא אוצמל הטושפ אל היעב שי
םיאליגב םישנמ םירבג רתוי ,הארנכ ,שי
םידלונ תונב 100 לכ לעש יתארק) םיריעצה
(?) 34 ליגב קרו (םינב 105 ךרעב
ךלוה תמאב םשמו ירפסמ ןויוויש שי
.םירבגה רפסמ תחופו


םישפחמ םירבגה בורו תושעל המ ,לבא
יהשימ (("ינויצולובא/יגולויב קדצ") ימעטל קדצבו)
יאליגב םישנה לע תורחת רומאכ ,שי זא ,הריעצ
(ךרעב םתס) תורוחבה 15 ךותמ ...םירשעה
הזש ינימאהו) ןתיא "יתלחתה"ש תונורחאה
המיאתמש יהשימ אוצמל ץמאמ הברה חקול
ךירעמ ינא (תחא לכ םע "ליחתמ" אל ינאו יל
הז תוחפל וא) תוסופת ויה 14-ש
תמאה ללכ ךרדב וז ינויסינמו ,ונעט ןהש המ
םע כ"חא ,םירקמהמ קלחב ,ןתוא יתיאר טושפ)
יל המיאתה אל תחאהו ((םרבח/םהילעב
יפכ "החפשמ ייח"ל "היונב" אל) ...היפואב
.(...ירובע םתוא רידגמ ינאש


יתררועתה אלו ץמאתמ ינאו זרדזמ ןכ ינא זא
דובעל יתלחתה 28 ליגמש בשוח ינא - לומתא
!!!השק טושפ הז לבא ןיינעב (ימצע לעו) הז לע
יליג ינב םיקוור המכ ריכמ ינא דיחי אל ינאו
םמצע תא "םיערוק"ש (םיריעצ רתויו תוחפ)
!!! םיאצומ אל טושפו םישופיחב
"תוילאר אל תויפיצ"ל רושק אל שממ הזו)
(ימעטל םייניינע אל םינועיט ראשו


אלש יאדווב ,שארמ לצנתמ ינא ,הללכה לכ ומכו
טעמ אל שי לבא ,הלאכ ןה תונבה לכ
שי הארנכש) תונב
תולקמ אלש (ךכל (ןתניחבמ תוקדצומ) תוביס ןהל
ןתיא ליחתמש ימו ינומכ (םיתיעל) ןשייב רבג לע
,ןקלח לצא זא (המוד םוקמב וא) בוחרב
-ו "?בוחרב םואתפ המ" יכ) "אל" הז תיטמוטוא
הלחתה לע רבדמ ינאו ('וכו "ותוא הריכמ אל ינא"
('דכו "קתומ ייה" ןונגיסב אל) תסמונמו הפי
הרוחב הארנכש הזמ עבונ הזש ןיבהל לוכי ינאו
הזו םויב םעפ 30 התיא םיליחתמ "תכשומ"
ששחה תא ןיבמ ינאו ...הזמ הל סאמנ רבכ
תורוהט ויתונווכ םא םיעדוי אלש רז םדאמ
.אל וא
אלו תורוהט ןכ יתונווכו יניצר ןכ ינא לבא
תיטמוטואה הלילשה זאו םיצוטס שפחמ
...ינומכ םירשיו "םימימת"ב אקווד תעגופ
רוציקב (...הלאכ ןלוכ אל יתבתכ רבכ)
(-: םילק םייחה תא ונל תושוע אל (-: ןכקלח


אל דחא ףא) "ונחנא"ש אל הז :םוכיסל
ינא םומיסקמ ,םירבגה גיצנל יתוא הנימ
(...ירבחמ המכ דוע םשבו ימשב רבדמ
.'וכו םידליו ןתחתהל דסמתהל םיצור אל
.םיצור ךיא דועו "ונחנא"-ו ינא
...ל"נה לכ ללגב הז


...הב ץפחש ימ לכל הבהא היהתש הווקתבו
"(:...תודרטה ילב לבא) הפדרו הבהא שפח")
.ייב הלאאי
רבג דועל וביגה
 
 
14/8/02 3:01
םי תינוסוס :תאמ
רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.תונעל תבייח יתייה טושפו ךלש הכורא ידה הבוגתה תא יתארק
תא תורושה ןיב םיארוק םא לבא ,קוור התאש ךרעצב תפתתשמ
תורוחבהמ ךיתויפיצ יכ המדנ ,תנעטש המל דוגינבש ירה ,ךיירבד
.תוזרפומ ןכא אצוי התא ןמיע
םישנב ןיינועמו שפחמ התאש הדבועה הלוע ךיתובוגתמש ךכב ליחתנ
םהב תוגוז םימייק ןכא תנעטש ומכ .תובר םינשב ךממ תוריעצ
,םירשעה תונש תליחתב השיאהו םישולשה תונש תליחתב אוה רבגה
.?םהניב םייק רשק לש גוס הזיא הלאשה ךא
ןניא ןהייחל םירשעה תונש תליחתב םישנה בור ,יטבמ תדוקנמ
אוצמל יל השק .40 ןב רבג םע םיסחי תכרעמ להנל ןייד תורגוב
יאבצ תוריש ירחא ,22 תב הריעצ הרוחב ןיב הקשה תודוקנ ןהשזיא
עוסנל ללכב וא היפוסוליפ וא היגולוכיספ דומלל םא תטבלתמש
ונועש ,הדימעה ליגמ קוחר וניאש 40 ןיב רבג ןיבל ,דנליאתל
ומכ םיאשונ ותוא םיניינעמ אל ןמזמ רבכו ,קתקתמ יגולויבה
תואצוי שי דימת ,ןכ זא .הטיסרבינואב םידומיל וא םייוליב
הברה איה 22 תב הרוחב ,םיבר םניא םה ךא ,ללכה ןמ םיאצויו
תיטנגיליטניא המכ בושח אלו 40 ןב רבגמ תילטנמ תרגוב תוחפ
.איה
לבא ,(ןוא םאק) תענכשמ הניא וקורמ ךלמ לש ,תתנש המגודה
התא המ הלאשה לבא ,לודג םיאליג שרפה םע תוגוז םימייקש יאדוב
םיסחי תכרעמ וא ?ךעורז לע הריעצ הרוחב םע םייח ףייכ - שפחמ
.?החפשמ תמקהלו ןיאושינל ליבותש תבייחמ
חקיתש יאדכ ןכלו ,ינשה גוסב ןיינועמ התא יכ הלוע ךתבוגתמ
לע ןיידע תובשוח ןניא םירשעה תונב בורש הדבועה תא ןובשחב
תויסולכוא שיש ךכל תעדומ ינא .םידלי לע אלש יאדובו ןיאושינ
:תודבועב הדונ אוב לבא ,20 ליגב תודלויו תונתחתמ םישנ ןהבש
ישילשה םלועה תונידמב רקיעב הרוק הז ,אשנתהל ילב תמאבו
.לארשי תכייתשמ וילאש חתופמה יברעמה םלועב תוחפו
וא הארמ בבחמ התא םאו ,רשפתהל יאדכ אלש ךתיא המיכסמ ינא
שי דימתש תורמל) ךפיהה םע תאצל ךל לא ,תומייוסמ יפוא תונוכת
םושמ 23 תב הרוחב לוספל לקוש התאש דאמ יתעתפוה לבא .(תועתפה
.םאו היער רותב דקפתת איה ךיא עדוי ךניאש
,ןוא םאק !23, 23 תב הרוחב ?תבתכש ינפל ךירבד תא תלקש םאה
הליחתה אל דוע יאדוב איה ?םכלש םידליה תא ןיימדמ רבכ התאו
.םתרכה קרש םושמ םגו ,הריעצ דאמ איהש םושמ םג ,ךכ לע בושחל
הדוקפית היהי המ ללכב גשומ ךל שי ךיא הלאשל ליבומ הזו
ילואו הקימעמ תורכה השורד .?ןמזמ אל םתרכה קר םא ,היערכ
.קמועל כ"כ םדא ריכהל ידכב םיפתושמ םירוגמ וליפא
םא חמשא .תמייק אל ילואש השיא שפחמ התא ךיתובוגת יפל ,יתעדל
התא .ךתעד ףוסל יתדרי אל יכ ,"תישנ" השיאב ךתנווכ המ טרפת
- תוהמאכ ודקפתי ןה ךיא ןחוב רבכו דאמ תוריעצ םישנ םע אצוי
ךל המיאתה אלש הרוחב תלספש תבתכ .ילאר אל ןיטולחלו ךחוגמ הז
בורש אלפ הז ןיא ,ןכבו .החפשמ ייחל הייונב התייה אלש םושמ
טושפ ןה ,החפשמ ייחל תויונב אל ןיידע ןמיע אצוי התאש םישנה
תולוכי ןה תיגולויבו תיסיפ הניחבמ - בושו .!תוריעצ דאמ
םאו ,תכנחמו םא תווהל ידכב תילטנמ תורגוב ןה םא הלאשה ,תדלל
(קונית) רחא והשימ רובע ןהייח תא בירקהל תוניינועמ ללכב ןה
.אל איה הבושתה הללכהב ,יתוא לאוש התא םא .?ריעצ כ"כ ליגב
קפס יל ןיא לבא ,שפחל ךל הריאשמ ינא ללכה ןמ תואצויה תא
.דירחהל השק ךתמישמש
תפתושמ הפש שיגרמ ךניא לבא ,ךתוא ריכהל תרמייתמ אל ינא
תב םע אלו לשמל 32 תב הרוחב םע רתוי םיבר םיפתושמ םיאשונו
ןאכ םירבדמ אל ונחנא ,35 תב םגו ,הריעצ איה 32 תב םגו .?22
.50 יאליג לע
ישוקה תא ןובשחב חק זא ,רשפתהל ןיינועמ אל התאש תרהבה
המכ ןתחתהל רבכ תניינועמש 23 וא 22 תב תישנ השיא תאיצמב
איה ,הינפל דוע תופיה היתונש ירה .םידלי דילוהלו רהמ רתויש
זא קרו םירוחב ןוילמ ריכת ,ל"וחל עסית ,תולבל אצת ,דמלת
היהת איה ,תובוט םינש המכ ורבעי זא דע לבא .דסמתהל הצרת
היהת אל רבכ התא זאו ,םישולשה תליחת וא םירשעה תונש ףוסב
.דספה-דספה לש בצמ הז .תדלל הריעצ קיפסמ אל איה יכ ןיינועמ
רבג לש בצמ תיגולויב הניחבמש ךילע תקלוח ינא ,םוכיסל זא
תודלוי םישנ םייח ונא וב ןדיעב .יעביט אוה הריעצ השיא/רגובמ
יאליגב םג תויהל תולוכי תויעב ,הבר החלצהבו 40 ליגב םג
ןוירהל הסינכב תויעבה בורש חכוה יללכ עדיל םתסו ,םירשעה
יניעב יעביטש המ .השיאה לצא אל ללכבו רבגה לצא היעבמ תועבונ
ןיינעב רשפתהל ךרטצת בוש לבא ,ריעצלו הפיל הכישמה איה
.החפשמ תמקהל ןוצרהו תילטנמה תורגבה
הרוחבכ לבא ,תוריעצה םישנה תרבודל ימצע תא הנממ אל ינא םג
הלא םיאליגב םה היתורבחו הירבח בורו 20-25 הירוגטקל תכיישש
תדוקנ תא ךל ריהבהל יתיסינ ,(םישולשה יאליגב המכ םג שי)
.ייתורבח לש לודגה בורה םע תקלוח ינא התואש יטבמ
תמאב תלחאמ ינא ,שפחמ התא התוא הבהאה תא אצמתו ןתיי ימ
.החלצהב םימתבו
םי תינוסוסל וביגה
 
 
14/8/02 11:49
תימגא :תאמ
רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.הבוגת לש יפוי
תימגאל וביגה
 
 
14/8/02 14:55
םי תינוסוס :תאמ
,הרקי תינוסוסל הבוגתב
ותבוגת תארקל ינומכ תינרקס תאש החינמ ינא .הרקי תימגא
.רבג דוע לש
םי תינוסוסל וביגה
 
 
14/8/02 19:17
רבג דוע :תאמ
רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
"םי תינוסוס" םולש
.(...?"רמת" תא ,הרקמב ,םאה)


הבוגת בותכל יתבשח ,תמאה ןעמל
ןומה יל שיו תטרופמו תקמונמ
.בותכל המ
אל ינאש םירבד הברה ךכ-לכ תבתכ
,יתכרעהל ,םה םקלחבשו) םתיא םיכסמ
רעפהש (םיקייודמ אל ,הטעמה ןושלב
אוה וניניב יכרעהו יתבשחמה
(!ליגה ללגב אל שממו) לודג ךכ-לכ
,הארנכ ,יל חקיי הז טושפש
תועש המכו (...) תורוש יפלא המכ
יתדמע תא ךל ריבסהל תוסנל תובוט
(העוט ינאש ןכתיי ןבומכו) רעשמ םג ינאו
ךתוא ענכשל חילצי שממ אל הזש
הצור ינאש חוטב אל םג ינאו)
הבוגת דוע רורגי הזו (ךתוא ענכשל
...הבוגת דועו הבוגת דועו
לע ,םירבדהמ קלחב םג ,רבודמ
(םיימיטיגלו) םייביטקייבוס םהש םירבד
."תטלחומ תמא" לע אלו


ךוסחל ףידעמ ינא ,ךתושרב ,זא
ימצעמ הז תא
.(-: ..."תויטסיכוזמ" תויטנ יל ןיא יכ ןעי)


:תצק שממ ,תאז לכב ,לבא


(יתועמשמ דאמ אוהש תורמל) ליגה .1
.לכה אל שממ אוה
אצמתש 31 תבב בהאתאש תויהל לוכי
,יאנתב 23 תב לוספא אל לבא ,יניעב ןח
,ןבומכ ,יאנתבו יל םיאתת איהש ,ןבומכ
.הל םיאתא ינאש
.'וכו 34 תב יהשימ יבגל ל"נכו
םעפ יתשגפ ,29 ןב יתייהש םג ,בגא
תב התיהש ("תרוויע השיגפ"ב) יהשימ
,השיגפה םרט ,התוא יתלספ אלו 36
.הליג ללגב
יתקדבו יתכלה ,ךתעידיל ,לבא
,תוקיטסיטטסב
אנ ,העוט ינא םא) העוט אל ינא םאו
לש עירכמה בורה ,(יננקתל
המ ,30 ליג דע תונתחתמ תונבה
רחבמה םג םייוסמ ליגמש רמואש
."העוב"ב יח אל ינאו םצמטצמ דאמ
,הלילח ,"קסעתמ" אל ינא ,ןכ ומכו)
הלא םע אל םגו) תואושנ םישנ םע
.((רבח ןהל שיש
הצור ינא םא ןיב ,אצמנ ינא ,ךריכזהל
,םירחא םירבג םע תורחתב - אל וא ךכב
- תמייק איה לבא ,היומס םיתיעל תורחת
ותודידב םיתיעל איה דחא לש ותויגוז
."הנומת"ה לכ אל וז ןבומכו רחא לש
"יגולויב בצק" שי םינוש םישנאל ,ןכ ומכ
.הנוש
20 תונב ומכ תוארנ 30 ליגבש םישנ שי
25 ינב ומכ םיארנש 45 ינב םירבג שיו
רשפא יא טושפש הזכ והשימ ריכמ ינא)
ינא) יעבט ולצא לכהו) וליג הזש ןימאהל
((םינש הברה ותוא ריכמ
ומכ תיארנש 26 תב יהשימ ריכמ ינאו
המודב - יולת דאמ הז זא ...40 תב
םיכרע" לע ,תישפנ תורגב לע ןודל ןתינ
.תורושקו תומוד תולוכי לעו "םייתחפשמ
יתלספש יתנייצש הרוחבה אקווד ,בגא)
התיה ,("ןכ" הרמאש 15-ה ךותמ תחאה)
ומכ אלו) הייחל םישולשה תונשב
(םירשעה תונשב תבשח הארנכש
.((((יניעב) "בוט"ו) הריעצ תיארנ איה לבא)


דע ךרבח תא ןודת לא" :רמאנ רבכ .2
"ומוקמל עיגתש
וחוסינב "דחא שיא" ןאכ בתכ רבכ ןכו
:טטצמ ינאו (עלוקהו) הפיה


.םימוד םיפגא ינש םע האוושמ אל וז"
תונוכתב הבקנהו רכזה תא ןנח עבטה
."(יסיפס) ןימה תחלצה תורטמל ,תונוש


תייארש ךירעמ ינאו
לצא ,הז אשונל רושקה לכב םלועה
.הנוש איה םירבגהמו םישנהמ קלח
אולמב ןיבהל הלוכי תאש ענכושמ אל ינא
אל ינאש ומכ שממ) ימלוע תא ותובכרומ
ותובכרומ אולמב ןיבהל תוסנל רמייתמ
יתוא "ןווכ"ל ךלש ןויסינה ןכל (ךמלוע תא
ןבומכ אוהש םגה ,רחא םוקמ והשזיאל
,תיבויח הנווכמ עבונ וליפא ילואו ימיטיגל
רקיעבו ידמל יתייעב אוהש ירה
.דואמ יביטקייבוס


.החלצהה ילוחיא לע הדות ,ןבומכו
.הבהאבו רשואב תוכזל ונלוכ הכזנש תמאבו
."רבג דוע" ,הכרבב
רבג דועל וביגה
 
 
14/8/02 20:03
ןטוב :תאמ
''םי תינוסוס''-ל הבוגתל הבוגתב
32-35 ליגב לבא ,תואושנ ןבור םישולש ליגב" יל טלפנ טעמכ
."תושורג רבכ ןקלח
,רבעב היגוסב ןד רבכ רבג דועש יתרכזנ זא יכ ...טעמכ קר
דימ םישנ"ב ןיינע ול ןיאש (םילופכ םירגוסב) שיגדה םשו
."הינש
תבצינ םיאושינהו 40 ןב "רבג דוע" לכ ןיבש רמאנ הז לעו
( : הינלופ אמא ...וא ,תומלשל היזטנפה תמוח


תננחתמ ןטוב
,ונלגרתה םיירגוסל
!םילגלו םיווקל ,תושגדהל יד
ןטובל וביגה
 
 
14/8/02 20:15
יטאופ סרע :תאמ
...יל ריכזמ הזל הבוגתב
םיסחי תכרעמב לכה ,ןבומכ) הלעמו םיידי 12 םומינימ
הז לבא .ןיבהל תמאב תוליחתמ ןהש ינפל (םיללכה לכ יפלו
.ינא קר
יטאופ סרעל וביגה
 
 
14/8/02 21:10
רבג דוע :תאמ
...יל ריכזמ הזל הבוגתב
,ןטוב ייה
"רבג דוע" ,תרמוא ןטוב םאו
(-: (-: (-: ...םיכסהל ,הענכהב ,ץלאנ
תושגדה הזיא לעו
,?תרבדמ תא ((((םיירגוסו))))
םיעבצב בתכה תא תיאר אל דוע ,יכח)
ענש ידמימ-תלתה בתכה תאו
ריצב תידמימ-תלת היצמינאב
(:...ךסמה קפואל תולעמ 30-ב עפושמ
.םותכב קימסמ "רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
15/8/02 11:57
ןטוב :תאמ
(...יל ריכזמ הז) ''ןטוב''-ל הבוגתל הבוגתב
( : השיאה תא םיאור אל םיירגוס בורמ
ןטובל וביגה
 
 
15/8/02 0:15
םי תינוסוס :תאמ
...יל ריכזמ הזל הבוגתב
םישנה ןמ ןטק אל חתנ לסופ בוש רבג דועש דאמ לבח
השורג השיא ןיב לודג לדבה ןיא יתעדלש םג המ .תויונפה
אלל ךא הכוראו תיניצר םיסחי תכרעמ המייסש השיאל
.ןיאושינ
ןיאושינ םע המו ?הבותכה םאה ?תעבוקש איה תעבטה םאה
?םיבשחנ םה םאה ?םימרופר/םייחרזא
תישנה השיאה תא שפחמה קוור לש וייח םישק ןכא
:-) ...תמלשומה
םי תינוסוסל וביגה
 
 
17/8/02 12:29
יבאז :תאמ
...יל ריכזמ הזל הבוגתב
לע היזטנפב היח ןיידע רמול שי יעבט ןפואב הקוורה
הז הככ- 'וכו תוריחבה תונכהה -ןיאושינה םוי
םירבדה לע שגד םישת זאו הזה עטקב התייה רבכ השורגה
תמאב םיבושחה
יבאזל וביגה
 
 
15/8/02 0:01
םי תינוסוס :תאמ
''םי תינוסוס''-ל הבוגתל הבוגתב
ירבדל םיכסהל אל ךל רתומ,תינש .רמת אל ינא תישאר זא
ךיתובוגת םע ינאו) ךירבד םע יתמכסה אל ינאש ומכ קוידב
תויניצ אלל התיה ילש הבוגתה ,תישילש.(יתמכסה אל תומדוקה
םישנ יפלכ ךתשיג תא ןיבהל תונרקס ךותמ אלא ,עור וא
.תוברה ךיתובוגתמ התלע איהש יפכ תוריעצ
יכרעה רעפה והמ עדת אל םלועלו עדוי אל התא ,תיעיבר
טנרטניאב ילש תחא הבוגת ךותמ אלפתת יכ ,ונניב יתבשחמהו
,תישימח .תורגב וא םיכרע ,יפוא לע קיסהל לוכי אל התא
,ליגל םירושקה ונניב םיבר םירעפ םנשיש אקווד תויהל לוכי
תבשוח ינא עגרכ לבא ,תרחא בושחא ינא הנש 16 דועב ילואו
התיה אל יתנווכ ,תישיש .ןאכמ הלעמל טעמ יתבתכש ומכ
אלש בוטו) יתוא ענכשל הסנת התאש וא ללכב ענכשל הלילח
ומכ ,ךתעד ףוסל תדרל יתחלצה ןכא םאה ןיבהל אלא ,(תיסינ
יתחלצה ןכא םאו .וקב תשגדומה ךתבוגתמ תעמתשמ איהש
יתחלצה אל םא .יתודגנתה תא רבכ יתעבהש ירה ,ןיבהל
.(יתיוויק תוחפל וא) רבסהל יתיפיצש ירה ,ךניבהל
ךניא התאש יתנבה ונממו ,יקלח ןפואב קפסמ היה תתנש רבסהה
.עומשל דמחנ אקווד הזו ,ךליגל רתוי תובורקה םישנ לסופ
ינוציח הארמל התייה אל יתנווכ ,תיגולויבה תוחתפתהל רשקב
לע טעמכ תתשומ וניא יתעדל יתועמשמ רשק ,רגובמ וא ריעצ
יפוי לבא ,תינוציח ךשמיהל ונילעש ןבומכ .ינוציח הארמ
אשונ לע בותכל ליחתאש ךרוצ ןיאו םעט לש ןיינע אוה
.ךל עודי יאדובש
,תיתועמשמ םיסחי תכרעמ יהשוזיאב יתייה םא תעדוי ינניא
,וילא םילגרתמש רבד אוה יפויש עדוי התא ןכ םא לבא
הז ראשנש המו ,דוע ביהלמ וניא אוה לגרהל ךפוה אוהשכו
.תוקרי ראשו רומוה שוח ,המכוח ,יפוא תונוכת
,ליגל ליגמ םהלש ינושהו ,החפשמ יכרעו תילטנמ תורגב יבגל
ריבסהלו בושל יתנווכב ןיאו ,הלעמל יתעבה יתעד תאש ירה
תאז השוע התא םא םג ,דגנתהל ךתוכז רומאכ .בוש תאז
המ - "יביטקייבוס לכה"ו "תטלחומ תמא ןיא" תועצמאב
בוחרל תאצל ךל העיצמ ינא לבא .תוקמחתה ןיעמ הווהמש
ןתעד המ רתוי בוט תעדל לכות ךכו ,יליג תונב םע עעורתהלו
ןניא ןיידע ןבור בור יתכרעהל) .החפשמו תוהמיא יבגל
.(ללכ אשונה לע תובשוח
יתדגנתה כ"הס .ךב ןודל יתיסינ וא יתנד אל - ןורחא רבדו
םירבד לע הכמתסה יתודגנתה םאו ,ךיתובוגתמ עמתשהש המל
התאש םישנה ליג ןיינעב) יתוא יתנקיתש ירה ,םינוכנ םניאש
אל וליפא וא ןווכל יתיסינ אל ,ןכ ומכ .(לשמל ןמיע אצוי
תפקשהש םדאל תוציע תתל דאמ השק .תיתודידי הציע תתל
שממ אל ףא אוה ילא ותבוגת י"פעו ,ימלועמ הנוש כ"כ ומלוע
.יתפקשה תא ןיבה
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 0:07
םי תינוסוס :תאמ
''םי תינוסוס''-ל הבוגתל הבוגתב
ינא) "...םיסחי תכרעמב תייה" םוקמב "יתייה" יתמשר
.(יתייה יתכרעהל
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 1:09
והיקלימש :תאמ
''םי תינוסוס''-ל הבוגתל הבוגתב
רבכ תוזנטפמ 23 ה תונב ןהלש הנותחה לע לבא ,החפשמו
.רושע הזיא
והיקלימשל וביגה
 
 
15/8/02 1:40
םי תינוסוס :תאמ
תוהמא לע תובשוח ןניא ןילואל הבוגתב
ךיא" העודיה היזטנפה לע רבדמ התא .ןיטולחל רחא
ברקב הצופנו תלבוקמ היזטנפ ,"?ילש הנותחה הארית
המ ,היהת הנותחה הפיא ןיימדל דמחנ דימת .ינימ תונב
םידלי תאבה לוקשל דעו ןאכמ לבא ,לעננ המו שבלנ
...הקוחר ךרדה לעופב םלועל
היהת וא הבורק חרכהב אלש היזטנפ המשכ איה היזטנפה
לע רביד רבג דוע ,תאז תמועל .תואיצמל הבורק ףוסבל
רותב ודקפתי אצוי אוה ןמיע םישנה דציכ ןחוב אוהש ךכ
תולשב םישנב רבודמ רשאכ הפיו בוט הז .תוהמיאו תויער
ךחוגמ הז ךא ,תיניצר םיסחי תכרעמ ול שי ןמיעש
הרוחב םע רשק תלחתהב שממ אצמנ אוה רשאכ ןיטולחל
.23 תב תועידה לכל הריעצ
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 1:31
רבג דוע :תאמ
''םי תינוסוס''-ל הבוגתל הבוגתב
,again ייה


בשייתמ ךיא ןיבהל יתחלצה אל
:ךתבוגתמ ןושארה טוטיצה


אל םלועו עדוי אל התא ,תיעיבר"
הנתנ ימל תעדוי תא בגא -> "עדת
ינא םגש תורמל) (-: האובנה
המכ דיתעה יוזיחב "יתאטח"
תחת השענ הז לבא הלעמל תובוגת
(תוגייתסה
,וז ךתבוגת רואל ,הדות אלו
...תעדל ןיינע יל ןיא םג
:טטצל ךישממ ינאו
,ונניב יתבשחמהו יכרעה רעפה והמ"
ילש תחא הבוגת ךותמ אלפתת יכ
קיסהל לוכי אל התא טנרטניאב
"תורגב וא םיכרע ,יפוא לע


:ךתבוגתמ ינשה טוטיצה םע


ןווכל יתיסינ אל ,ןכ ומכ"
.תיתודידי הציע תתל אל וליפא וא
תפקשהש םדאל תוציע תתל דאמ השק
"ימלועמ הנוש כ"כ ומלוע


ךותמ תעדל רומא אל ינא :זא
יכרעה רעפה" והמ ,ךלש תחא הבוגת
ןכ תאו "ונניב יתבשחמהו
ימלוע תפקשהש" תעדל הרומא
,ןוכנ) "ךמלועמ הנוש כ"כ
"תחא" הבוגת ס"ע אלש םנמא
.(רתוי תצק אלא


:תירשפא "הנקסמ"
תדמוע אל תאש יל הארנ
..."תעבק" תאש םיטרדנטסב


אלו ינונטק היהא אל לבא
,הסנא אל םגו ךתיא סמלפתהל הסנא
ענכשל תוסנל ,יתרמאש יפכ
,בשוח ןכ ינאו
תבתכש המ תא יתנבהש
יתתנו הנושארה ךתבוגתב
יתדמעל אלמ רבסה אל םנמא
(בכרומו ךורא הז רומאכ יכ)
"יתלוכי בטימ"כ יתיסינ לבא
תרחא בשוח ינאש ריבסהל
ךתבוגתמ ןיבהל יתחלצהש הממ
יתטרפ אלש ןוויכמו הנושארה
יתנבה םא תעדל "הלוכי" אל תא
.(ךתשיגכ) יתנבה אל וא
תונעל יתיסינ הרקמ לכב
םיתיעלש יפכ) יתמלעתה אלו ךל
.(תו/םישוע תו/םירחא


,בוט קר ךל היהישו
."רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
15/8/02 1:39
והיקלימש :תאמ
''םי תינוסוס''-ל 2 הבוגתל הבוגתב
;
והיקלימשל וביגה
 
 
15/8/02 2:12
םי תינוסוס :תאמ
''םי תינוסוס''-ל 2 הבוגתל הבוגתב
םא לבא .רקיעב אלו לפטב אקווד תדקמתה ירבד ךותמש
.האלהו ךממ אוה קוידה רבכ
רמאמל יתבגהש דבלב תחא הבוגת ךותמש תסרוג ןכא ינא
רעפה יכ קיסהל לוכי ךניא ,(יל תינעש ינפל) ונמזב
.(טוטיצ) לודג כ"כ אוה ונניב יכרעהו יתבשחמה
הז רתאב םירמאמה בור תא תארוקש ימכ ,ינא תאז תמועל
ךיתובוגתב טעמ אל יתלקתנ ,(הביגמ אלו טעמכ ךא)
דחא רבחל (אלפתת) תעדוי ינאש ןוויכמ .םינוש םיאשונל
לש םינייניעב תוחפל) ךמלוע תפקשהש ירה ,דחא דועו
.ליעפ שעג רהכ תצרפתמ (הניבל וניב
רתוי הברה ךמס לע לבא ,םינוש ונחנאש יתחנה ,ןוכנ זא
,ירבד תא ןקתלו ביגהל תונמדזה ךל יתתנו ,תובוגת
.תישע ןכא תאזו
תפקשהש התיה יתנווכ ,יתעד ףוסל תדרי אל םא ,ףסונב
ינייניעב ףא ילואו רמאמה אשונל עגונב הנוש ונמלוע
ןיע םיאור ונייה רחא אשונבש תויהל דאמ לוכי .םיסחי
.ןיעב
.דאמ לודג יכרע רעפ ונניב םייקש תנעט ,יתמועל,התא
?ילש םיכרעה תכרעמ לכ יהמ תעדל לוכי ךניה דציכ יכו
וק תא שוחל לוכי םומיסקמ התא תחא הבוגת ךמס לע
דאמ הברה שי םדאה לכל .יפיצפס אשונב ילש הבשחמה
ותורגבב ץמיא אוה קלח .םהיפל ךנחתהו לדג אוהש םיכרע
.דרפהל רחב אוה רחא קלחמ וליאו
דאמ םינוש םהב הנימאמ ינאש םיכרעהש ןעוט התא ןכא םא
רתוי הברה תויהל הכירצ ךלש הנעטה ,(תנעטש יפכ) ךלשמ
תפקשהב םינוש ונחנאש - ילש העיבקה רשאמ ,תססובמ
.יפיצפס דחא אשונל עגונב ונמלוע
ריבסא ןכלו תנבה אלש המדנ בוש ,דיתעה יוזיח יבגל
,תירוקמ תישנ הריצי םסרפל ותרטמש רתא והז .הרצקב
תשפחמ אל ינאש םג המ) ןכלו ."ןודיפוק"ב אל ונחנא
,(ול בוטש המ השעיש דחא לכ לבא ,טנרטניאה ךרד הבהא
.יתנווכתה ךכלו ,רתויב ירעזמ אוה שגפינש יוכיסה
ךורא רבסההש םושמ ריבסהל ןיינועמ אל התא םא ,םויסלו
התאש לבח .תאז תושעל בייח אל התא ,ךתרדגהכ בכרומו
.יתודלי טעמו ינונטק ןפואב ביגהל רחוב
!םיבוט םייח ךל םג ויהיש
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 2:57
רבג דוע :תאמ
לבח לבחל הבוגתב
:רמאי הז לעו
"ערוג - ףיסומה לכ"
,"הקיתש - המכוחל גייס" וא
.ייב
רבג דועל וביגה
 
 
15/8/02 3:07
םי תינוסוס :תאמ
לבח לבח ןכאל הבוגתב
האנ שרוד האנ" :טפשמה תא ךתושרב ףיסוא ילואו
."םייקמ
ךיתובוגת תא תינשב ארק ,הלעמל אנ רוזח :תירבעבו
םינוש םישנאל םגו רמאמל תורמגנ יתלבהו תוברה
???תרמא בוש המ :וישכעו .םינושמו
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 3:42
והיקלימש :תאמ
לבח לבח ןכאל הבוגתב
!רבכ וניידזת
והיקלימשל וביגה
 
 
15/8/02 21:17
םי תינוסוס :תאמ
:דחא רבד ףיסוא ינאול הבוגתב
םכינש הככו ותיא בכשת התאש יאדכ ילוא
.םכלש לוכסתהמ ולאגית
םי תינוסוסל וביגה
 
 
15/8/02 22:06
רבג דוע :תאמ
:דחא רבד ףיסוא ינאול הבוגתב
המר וזיאל דע
??? תדרל תלגוסמ תא
(הלאכ תויטנ יל ןיא שממ)


בתכ "הדבעמ בצ"-ש ומכו
:הלעמל ןאכ
."םדאה לש יאר אוה ןונגסה"
רבג דועל וביגה
 
 
16/8/02 2:06
םי תינוסוס :תאמ
('':דחא רבד ףיסוא ינאו'') ''םי תינוסוס''-לל הבוגתב
תרחבו בל תמש ןכש וא ,בל תמש אל םא
.ךל אלו והיקלימשל התיה הבוגתה - םלעתהל
ינממ רגובמ רוחב םע בכשל יל עיצמש ימ
טלחהב יואר ,הריכמ אל ינאש תובר םינשב
קוידב וילא יתינפש םג המ .וז המרב הבוגתל
.הפש התואבו ילא הנפ אוהש ןפואה ותואב
ינימ ךודיש לש ןברוק תויהל הנכומ אל ינא
,וזכ הכומנ המרב תונוגמ תועצה לשו עזעזמ
הביגמ ינא הלאכ תובוגתל הכוז ינא םאו
וא ךיניעב דבוכמ אל הז םא םג ,םאתהב
.םירחא יניעב
םירחא םירמאמב קודבל םג ךל העיצמ ינא
תועצה ולביקש תונב לש תופסונ תובוגת
.תומוד
םלעתהל תרחבש ןיינעמ - רבג דוע םויסלו
לע ול תרעה אלו והיקלימש לש ותבוגתמ
דקמתהל תרחב אלא ,הובגהו ןונשה ונונגס
.תננוגתמה יתבוגתב
תאז לכבש הארנכ ,עיתפמ אל ךא ןיינעמ
ורבע ךלש תופקתההו השיגר הדוקנב יתעגפ
תמאה .וב ןיינע יל ןיאש ישיא חוכיול
תבאוכ
םי תינוסוסל וביגה
 
 
16/8/02 2:11
םי תינוסוס :תאמ
רבג דועלל הבוגתב
= והיקלימשש דשחה הממימ רתוי רבכ יב ןנקמ
.רבג דוע
.הבושתה תא תעדוי רבכ ינא ,תונעל חרטת לא
םי תינוסוסל וביגה
 
 
16/8/02 2:57
רבג דוע :תאמ
ףיסוהל יתחכשול הבוגתב
,"הרקי"ה "יתריבג" החילס


םושל ןיינע םוש ןיא יל .1
שממ בוש הזו) ךתיא רשק
תייה םא םג ,ליגל רושק אל
בלש םושבו (יליגל הבורק
וזכ תורשפאל יתזמר אל םג
אל שממ תא - ךפיהל
.ילש "סופיט"ה


תזמר ,וילא הבוגתב .2
"תויטנ"לו ילש ינימ רשקל
.ילש תוירשפא
???ילא רושק הז המ
(ךתוא יתצמשה אל ינא)
אל שממ הזש תורמלו
"טיירס" ינא ךניינע
.הזכ קרו ךאו ירמגל


אל ינאו ינאש המ ינא .3
!!! רחא דחא ףא
יב תדשוח תאש "הדות"
."תויוזחתה"ב


ילש תפסונ הלימ לכ .4
ךממ ךוסחא ינא ,תרתוימ
.ךיילע בשוח ינאש המ תא


םיבושח םיקוסיע יל שי .5
בתכתהלמ רתוי םינינעמו
.ךתיא
רבג דועל וביגה
 
 
16/8/02 18:39
והיקלימש :תאמ
ףיסוהל יתחכשול הבוגתב
"םילימ" הברה ךכ לכ ,םכינש ,םיזבזבמ םתא
"םתא" ימ ריבסהל ידכ "תואכרמ"ב תובותכה
המש ,ינשה דצל אל וא "םימוד" םתא המבו
תשר רוזיח ומכ הארנ הז ,רבדא המו רמוא
לבא ,הטוב התיה הבוגתה זא .ףסונ עשעשמ
לש תובלענ הכה תובוגתה - הפוה הפוה
ענכושמ ינא ,םיאירב קר יל ויהתש ,םכינש
היה אל שממ שממ שממש דימתמ רתוי וישכע
בושחל ידצמ הפצוח טושפ .וזב הז ןיינע םכל
עזעזמ .איהה הבוגתה תא בותכל דועו ,ךכ
.שממ


לוגדה הרומה ינא ."דחא שיא" אל ינא ,אלו
דחא ףא בילעהל יתנווכתה אלו .והיקלימש
.קיחצהל קר ,םכמ
והיקלימשל וביגה
 
 
16/8/02 20:14
םי תינוסוס :תאמ
הרקי תינוסוסל הבוגתב
יתזבזב .לכהב טעמכ קדוצ התא ?המ עדוי התא
לש ותשיג תא ןיבהלב ןיטולחל ילש ןמזה תא
ולש הבוגת יתיאר כ"הס .לכסותמ רגובמ רבג
עיבהל הצור ינאש יתשגרהשו הילא יתדגנתהש
גלש רודכ היה רבכ הז ןאכמ .יתודגנתה תא
הסמ ת/דחא לכ ןהב ,תומטמוטמ תובוגת לש
.החלצה אלל הארנכ ומצע ריבסהל
ולש הנורחאה הבוגתלו ,ךכמ חקל הברה יתדמל
הלימב ולו סחייתהל תנווכתמ אל וליפא ינא
.תחא
תיניצ המינב התיה ךילא ילש הבוגתה םג
יתנווכתה תמאב אל ירה ,תיטסירומוהו
דוע .ךלש ןונגס ותואב יתבגה טושפ ,ובכשתש
ףסונב ,השק רתוי הברה הז תא חקל רבכ רבג
בופומוה םג הארנכ אוה םיטלובה ויתונורתיל
.רומוה שוח רסחו
,תואחרמב תבתוכ אל שממ ינא :םויסל קרו
תגליעה ותביתכ יהוז .ילש תובוגתל בל םיש
םע בותכל גהונש ,רבג דוע לש תשפוטמהו
תואחרמו ((((())))) םיירגוס תואמ
."""""""
!ךל היהיש בוט םוי
םי תינוסוסל וביגה
 
 
16/8/02 23:04
רבג דוע :תאמ
רקי והיקלימשל הבוגתב
- "םי תינוסוס"


היטנ םושל תודגנתה םוש יל ןיא .א
- ת/דחא ףאל ת/דחא ףא לש תינימ
- בופומוה אל שממ ינא
תויחל ןתו היח דעב ינא
,לאוסקסורטה ינאש יתנייצ
,השיא ינאש ילע "ידיגת"ש ומכ הז
אל ינאש דיגאו םמוקתא ינא זא
ינאש רמוא הז - רבג אלא השיא
(ןקלח) םישנ !אל שממ ?םישנ דגנ
(ונלוכ) תושונאה ,אלפנ םע םה
םישנהו םירבגה תוכזב תמייק
טסינובוש ינאש ודיגי אלש ידכו
:םג בותכא ינא זא
..."םירבגהו םישנה תוכזב ..."
ןוויכל הז תא תחקול תא ליגרכ לבא
...תוחגנתהה


המ יל ןיאש אל ...רומוה שוח ןיינעב .ב
...לבא (שי דימת) דומלל
שוח יל שיש עדוי ינא
אב טעמכ) הזמ הלעמלו ריבס רומוה
.("ךל דוגינב" - בותכל יל


"והיקלימש"ל תונעט יל ןיא ,אלו .ג
.רומוהב ותרעה תא יתנבה ינא םג יכ
וילא ךלש הרעהה לבא רעטצמ
ןכתיי יתבברוש ינא םג הבש
העמשנ רתוי לבא ,רומוהב התיהש
םא ,הנווכל הכירצ תייה - הסרתהכ
.הבתוכל קר ,ללכב


תונורסחהו תונורתיה ןיינעב .ד
ךתוא ריכמ אל ינאש תורמל)
ןכומ ינא (יתוא אל תאו
דחאל דחא םתוא דימעהל
השגרה יל שי ...ךלש לומ ןחבמל
אנוש ינאש המכ ...יוא) דיספא אלש
(...!ןצחתשהל


שוח יל ןיאש ידיגת אלשו .ה
...זא ...רומוה
תעמשנ תאו ךתוא ריכהל יתחמש
,הדמחנו הדומח הז המ הרוחב


!!! בירל יד הללאיו


- םלועל םלוש םלוש"
"םעפ ףא זגורב זגורב
(תויתודלי לש עגרב "רבג דוע")


?"רמת" תא יל הריכזמ תא המל - .ב.נ
רבג דועל וביגה
 
 
16/8/02 23:22
רבג דוע :תאמ
הרקי ''םי תינוסוס''ל הבוגתב
"תוגליע" בגא והשמ דועו
("תגליע" יתבתכש תבתכ)


:(תואב תוא) טטצמ ינא תבתכו


"תואחרמב תבתוכ אל שממ ינא"


'כ'-ב םיבתוכ תואכרמ ...זא
.'ח'-ב אלו


...הבוח ןג לש עגרב "רבג דוע")
(רומוהב בתכנ הזו


םיבושחה ויקוסיעל רזוח "רבג דוע"
...םינינעמהו
רבג דועל וביגה
 
 
13/4/04 13:52
ןוצל תדמוח :תאמ
הרקיה ''םי תינוסוס''-ל והשמ דועל הבוגתב
ן-ח-ר-ט הלימל הרדגה שפח-רבג דועל
?אמא לש ןחרט ימ
ןוצל תדמוחל וביגה
 
 
18/8/02 18:53
ספספמה :תאמ
רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
?תושגדההו ולאה םיוקה תא םישוע ךיא
ספספמהל וביגה
 
13/8/02 1:15
רבג דוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לכ (טעמכ)ל שגדומ וק יל אצי ...הלאוו
)-: ....רררב ...ילש בותיכה
:ש (ינויסינמ) תולגל ןמזה הזש הארנכ זא
ותוא השיגדמ עטק ירחאו ינפל תיבכוכ
עטק ירחאו ינפל ןותחת וקו
(יתיעט אל םא) יתחת וק ול השוע הארנכ
...עומשל חמשא - הלאכ "תוילגת" דוע שי םאו


הבהאל (ונלוכ) הכזנשו
(-: ...םייתחת םיווקו תושגדה ילב וא םע)
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/02 3:49
וקונ :תאמ
ןותחת וק רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
.תואה תא לידגמ ירחאו ינפל "לג" -ו
וקונל וביגה
 
 
13/8/02 3:50
וקונ :תאמ
ןותחת וק רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
?תיבכוכ םע ילוא לג
.תעדוי אל רבכ ינא
ממה
וקונל וביגה
 
 
13/8/02 13:13
...קוספ ףוס אל :תאמ
ןותחת וק רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
,וקונל
.ןוכדיעה לע הדות
:הכ דע ליעלד אשונב "ונלש" עדיה תא םכסנ זא


.ה/ותוא השיגדמ הלימ/עטק ירחאו ינפל תיבכוכ .1
ירחאו ינפל ("רוקסרדנא") ןותחת וק .2
.הל/ול ןותחת וק ףיסומ הלימ/עטק
לאמש דצב escape-ל תחתמ שקמה) לג .3
(shift ףוריצב תדלקמה לש הלעמלו
.ה/ויתויתוא תא לידגמ הלימ/עטק ירחאו ינפל
:םינוש םיפוריצב שמתשהל ןתינו


ןותחת וק םע שגדומ
ןותחת וק םע לדגומ
שגדומו לדגומ
ןותחת וק םע שגדומ לדגומ


.וננכדעל אנ ...הלאכ דוע שי םאו
("וקונ"ל הדות בושו)
(: לכסותמ קוור) "רבג דוע"
...קוספ ףוס אלל וביגה
 
 
18/8/02 19:17
לאוש :תאמ
ןותחת וק רטייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
?לגלאושל וביגה
 
13/8/02 9:20
me :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.16 ינ םתוא יתיצר 16 תב יתייהשכ
תב ינא וישכע .....ילש אבא לש רודהמ והשמ ומכ יל וארנ 25 ינב
ימ המל ,םהב השע ליגהש "תומש"ה םע ,יליגב ךרעב םתוא הצורו 32
,רתוי וא תוחפ המוד עקרמ ,יליגב םירוחב םע יל חונ ?ינא
יתיאר אל ,יתיא חונ םהל םג !!!העתפה -ו ...בלשה ותואב םיאצמנש
!!!םישנאב רבודמ ?ולה ,אקווד 20 תונב תבוטל ינממ םיחרוב םהש
וקיספת זא ,םינב לע תדרל הזה רתאב לבוקמ ארונ .רעי תויח אל
...םה םיבוטה יירבחמ המכ -רבכ
היצלופינמ לכ םישועש ,יתלקתנ ינא םג , םיקאינמ שיש ןוכנ
דבוע הז לבא ,דוע םניא עגרה ותואמו ןויזל דע המסקה לש תירשפא
...תוריעצ תורענ לע קר אל ,םיאליגה לכ לע
, ןטנטק וליפא , ןינע םוש יל ןיא ...המ םושמ , עיתפמ יכהו
יל המ -חותמ רועו רוקז הזח הז םתוא ןיינעמש המ לכש םירוחבב
הלאה םילבמטהש איה ךלש היעבה ,גנילרד וגידניא ???םהלו
םע ףייל א ףלסרוי טג וג ?ונלשמ אל םהש תטלק אל -ךתוא םיניינעמ
,ילמרונ והשימ
איה 25-28 ינב םירוחבל תטלחומה הכישמה לבא יל יחלסתו
ךתוא הארנ יאוב -ו'כו תובייוחממו רשקמ דחפ , תוינמוו-רטיפ
!!!!!!!!!!!!!ךתוא הצורש םיסקמ 38 ןב םע תאצוי
meל וביגה
 
13/8/02 9:25
me :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ונחנא 33 ליגבש בתכש ןואגה ירבדל ביגהל תאז תמועל יתחכש
?הפורת הזל שי -תולבתהל תוליחתמ
לכה ,שארב לכה ????ךל אב הז הפיאמ .תחא חקיתש יאדכ תמאב יכ
םירכזה יירבח תאו 60-ה תב ימיא תא האר אלש ימו םייחה חרואב
הארתנ ,יריקי יב .....וימימ תונמרח האר אל ,ריר הילע םיליזמש
....םישדוח 8 דועב תובא תיבב
meל וביגה
 
14/8/02 12:58
יתוגרב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הצור איה המ המצעב הניבמ הניא רמאמה תבתוכ יכ ,קפס לכ ןיא
םירואיתה לילבמ ןיבהל ,ירשפא יתלב רמול אלש ,השק ןכש ,עיבהל
.ריבעהל תבתוכה תנינועמ ותוא יזכרמה רסמה והמ - םירופיסהו


.הרהבהו חוסינב םירועיש המכ תחקל תבתוכה לע יכ אלא ,תאז ןיא


אשומ ויה דימת תורגובו תולשב םישנ יתטישל אקווד ,םוקמ לכמ
תא רותפל ןתינ ךכ םאו - םיריעצ דחוימב ,םירבג לצא תויטזנפל
?דציכה .תולקב האוושמה
קשחה תא םיצעהל תוליחתמ קר ןהייחל םישולשה תונשב םישנ םא
ןייזל םיטוהלו המיז יפוטש כ"דב םה םיריעצ םירבגו ,ןהלש ינימה
ןוזיא רוצילו םיינשה ןיב רבחל אלש השק יזא ,רתויש המכו -
עקתיו תרגובה לש הנועמל ריעצה םלעה ךלי רמולכ ,תידדה הינומרהו
!(םיצורמ םלוכש רקיעה) בוט לכה בוט ףוס - םעפ רחא םעפ התוא
הצור הרפה - קוניל הצור לגעהש יפכמ רתוי :םירמואש יפכו
ואלו) הרפה ןאכ ימו לגעה ןאכ ימ :הניה הדיחיה הלאשה !קיניהל
?(הציצמ = הקיני לש ירופטאמה ןבומב אקווד
...לאוגה ןויצל אבו !!!הז לע ובשחתו
יתוגרבל וביגה
 
 
14/8/02 22:55
רבג דוע :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
!!! תבתכ הפי
רבג דועל וביגה
 
15/8/02 13:14
הדבעמ בצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!ןורחאה ביגמה הייהא חוטב ינא וישכע


.הדובעל רזוחו ידניא לש רוטה תא רגוס הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/8/02 15:38
האבה בצ :תאמ
ןאכל עיגי ימ הארנל הבוגתב
.םייתאמה ביגמה תויהלב קפתסת


?הווש אל
האבה בצל וביגה
 
 
15/8/02 15:43
הדבעמ בצ :תאמ
התע תעלל הבוגתב
יל ןתי אלש עשורמ עשר הזיא אצמי דימת ,ןמואי אל טושפ הז
!רתוומ אל ינא םעפה .ןורחא תויהל
!והזו ןורחא ינא


רוטה ףוסב ומוקמ לע קבאנ הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/8/02 17:32
םינפ םושב וג_ידניא :תאמ
!ןמואי אלל הבוגתב
"דחא שיא" הנכתמה לעוגה טמוטוא תאו
הפיט לכ לע לבח
:)
םינפ םושב וג_ידניאל וביגה
 
 
15/8/02 17:38
הדבעמ בצ :תאמ
רואה תא הבכי ןורחאהש ,רקיעהל הבוגתב
,ידניא ייה
היה רבכש ומכ .ישיא חוכיוול וררגנ םישנא רפסמש יל רצ
ףיסומ אל הזכ ןונגיסש בשוח ינא ,םימדוקה יירבדמ רורב
ישיא ןונגיס ,ךכמ רתוי .האנישו סעכ דבלמ ,רבד חוכיוול
.וניינעמ חוכיווה תא טיסמ בורל
םיחמשמו םינייניע תובוגתו םירמאמב שגפינש הווקית ילוכ
.רתוי
,םותחה לע
,ןורחאה ביגמה
.הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/8/02 18:48
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
יל רצל הבוגתב
לש ישיא דואמה ןונגסל םייפכ אחמש ןושארה תייה התא
,זאמ הנתשנ המ ?אל .דחא שיא הנכתמה תוחנה רוציה
?המישרה תא םותחל ךתוטיהל דבלמ
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
15/8/02 19:02
הדבעמ בצ :תאמ
יל רוכזש המכ דעל הבוגתב
,ידניא ייה
ללגב ולש הבושתה לע דחא שיאל ףכ יתאחמ ינא ,ןכ
תישיאה הפיקתה טעמל .הב שיש תויבויחה תונוכתה עפש
הפיקמ ,תיניינע :יוארכ תחסונמ איה ,ךתוא ולש
.טורפב ויתולעמ לכ תא יתנייצ אל ,ןוכנ .הרורבו


םגפה תא תישיא הרוצב יתרכזה רשאכ יתיעט ןכא
ישיא ןפואב ףוקתל ילבמ רקבל ןתינ .ךתביתכב יתאצמש
אל םג ומכ ,יל ףיסומ אל טלחהב הז .בתוכה תא
.הרעה לע ךל הדומ ינא וז תונמדזהב .ילש הביתכל


.ןורחאה ומוקמ לע ןגמ הדבעמ בצ


ב.נ
?הנורחאה םג תויהל הצור תא הנושאר תבגהש קיפסמ אל
ילש דודל ארקא ינאש הצור תא ?תשרי םגו תחצרה
?ןאכמ ךתוא שרגיש אבצהמ
הדבעמ בצל וביגה
 
15/8/02 21:06
אוהה שיאה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הלשבה תוישיאה תמועל חותמה רועה הזש בושחל לק המכ, הרקי ידניא
וב קלחה אוה תוישיאה אקוודש ןיבהל םיענ אלו השק המכ,תנינעמהו
רתוי ךשומ רבד ואולמו םלוע אולמב ןיא,טואא קונבו תודיספמ ןתא
ןתא הזה ליגב,םייח לש םתחירפבש םסקהמ תוילותבהמ,יעבטה שגרהמ
חוכב תוכשומ,לובג אלב בוהאל תונוכנ, ןירותסמו הארשה תואלמ
ללגב םיבהוא ונא הרענה תא,הארמה אלו תוישיאה, לכ םדוק תוישיאה
ויהי םלועל םלועל,תויהל דעוימ אוהש המ ללכב רענה תאו איהש המ
.תאז ןיבהל ילדתשה השקש תורמל, םישנהמ רתוי תוכשומ תורענה
אוהה שיאהל וביגה
 
 
16/8/02 8:23
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
םירוענ ןח לע טעמל הבוגתב
,הדבועה םצעמ ולו ,רבדמ התא המ לע הניבמ אקוד ינאש יל המדנ
תא תרכוז ינא .הרענ םעפ יתייה (זיירפוס זיירפוס) ינא םגש
תא םירחאל יתלבלב המכו ,תלבלובמ יתייה המכ תרכוז ,הזה ליגה
,ללכב בל םישל ילב יתמרג תומוהמו באכ המכ .בלה תאו חומה
םיידיל תלבקמש (?"ומכ") הנטק הדלי ומכ ,קנפתמ םזיאוגא ןימב
.הביבסה לע ויתועפשה תא תנחובו ,יטמוטוא קשנ


ינא .האולמב ךלש "םירוענה ןח" תליבח תא הנוק אל ינאש ךכ
הילא סחייתא ,ךתושרבו ,םיקלח המכל התוא קלחל יוארש תבשוח
:"םירוענ ןח" ותואב תתנ ךמצע התאש םינמיסהו םיפיעסה יפל


תצק ינא הזה ןיינעב .תבתכ ,יעבטה שגרהמ רתוי ךשומ רבד ןיא
,לש ןבומב יעבט שגרל ןווכתמ התא םאה ,שרפל יל השק יכ ,היעבב
לש הז ליגב אקוד ,יל עודיה לככ ?ותוא תאטבמ הרענ וב םיכרדה
םיאליגב אקודו ,ךיתושגר תא ריתסהל איה היטנה ,הדרחו הכובמ
."תבהוא ינא" דיגהל תוירופאטמה םיציבה תוחמוצ רתוי םירחואמ
הרענה הצורש המ לכש ןבומב "יעבט שגר"ל ןווכתמ התא ילוא וא
ינא הז םע ?ךכל רבעמ תושירד הל ןיאו ,המצע הבהאה אוה
תוצחול תוריעצ םישנ ,לש ןיינעב יתבתכקוידב הז לע .המיכסמ
העונצ הקילובמיסב תוקפתסמ תוחפל וא .רשקה דוסימ לע תוחפ
.ןוכנ .רתוי
תוחפ ול שיו רתוי ריעצ םדאהש לככ - קדוצ התא דחא םוקמב
םיסופד תוחפ םג ול שי ךכ ,ולש הירוטסיהב םיסחי תוכרעמ
שי ריעצ םדאל ,ןכא ,וזה הניחבהמ .תוקלצ תוחפ םגו ,םיעובק
אוה וזה תוינושארה לש ינשה ןפה לבא .קלח חול אוה .ןורתי
דומלל םיבוט םירבד םג םנשי ,ילילש דימת אל אוה ןויסנש
אוהש ןבומב יבויח תויהל לוכי ילילש ןויסנ םגו ;םהב םדקתהלו
הצור איה המ רתוי תעדוי תרגוב השא .וניתולובג תא ונל ןמסמ
אלש תומוקמב םשו הפ התיה רבכש ללגב רקיעבו ,הל םיאתמ המו
הסיפת וז .יבויח אוה "הדימל" ךילהת רבד לש ופוסב .הל ומיאתה
איה תמאה ."קלח חול"ל היפיצה ,תיתואיצמ דואמ אלו תיטנמור
יעקשמ לכ תא ךמע בוחסל םג ירה יכ .עצמאב ,הלגרהכ ,אוהשפיא
.תואבה םיסחיה תוכרעמל ליעומ אל רבעה


יוארה ןמש סותימ דוע הנה - ..תוילותבהמ... ,תבתכ דוע
יבגל םגו) ןימ יבגל חותפ אלו ששוח יכה רבדה ?הלותב .ץפנל
דחוימב תויאכרא תוסיפתב יובשש ימל םסק (ילוא) הזב שי .(הבהא
הצור התא תמאב .ותוחאו רותסוי הללא .קותיבה תוינושאר לש
דמלת התאש ?ןימ לע םולכ תעדוי אלש יהשימ םע הטימב עקתיהל
תויהל הצורש ,רבג לש ימצעה ונוחטב לע רמוא הז המ ?לכה התוא
בהוא אל ,טפוסורקיימ ומכ אוהש ,ותבוהא לש הייחב דיחיהו דחאה
אל ולש רצומהש עדוי אוהש ללגב הז ולצא םג ילואו ,תורחת
?והשמ


טלחהב .םייח לש םתחירפבש םסקהב ,ןכ ,הא ?ונייה הפיא
,וליפא יטסילנרטפ ןוצר לש גוס הז .הנידע דואמ הפוקתו .םיסקמ
"בצעל" ,הלש םייטירקה םיבלשב הריעצ תוישיא לע עיפשהל ,יניעב
תבשוח ינא .עדוי התא ,וניהולא-דחא ונלוכ אל .ךנוצרכ התוא
שי .וב ברעתהל אל לבא ,ץוחבמ וב טיבהל טלחהב האנש םסק הזש
,ותוא ץבשל ןאל תעדוי אל ינא יכ ,הפ ףיסואש דחא ןיינע ןאכ
םושמ ילוא ,תויביאנל ךשמיהל םיטונ םישנא .תויביאנה אוהו
רתתסמ תויביאנב .תואיצמה לש הינפ לכמ ונתוא הפיקמ תויניצהש
וליפא איה .םיריעצ םישנא לע בוט תיארנ איה :יתימאה ץקועה
םירוציה תויהל םילוכי הרשע-ינב ?וניניבש תורמל) םהמ הפוצמ
והשמ איה תויביאנש ןוויכ ,תאז תמועלו ,(םלועב םייניצ יכה
ותורגבב יביאנ רמתשמש ימ ,ןויסנהו םינשה םע םלענו קחשנש
המל ,םגו .הביבח הינוריא ,ןכא .הביבסה י"ע "יתודלי" רדגומ
םישנא שי ?תומימתל םאה ?"תויביאנ"ב תינווכתמ ונחנא קוידב
דואמ הרשע ינב ,רומאכ ,שיו ,רגובמ ליגב םג םימימת םיראשנש
ןכא וז ?בהלתהלו םשרתהל חונ לש ןבומב ילוא וא .םימימת אל
,ןכא .ביהלהלו םישרהל םהל בושחש הלא תא דחוימב .תכשומ הנוכת
םע המ .םשרתהל חונש ימ לע רתוי בוט דובעי ישיא םסק לכ
ךשומ ןיינע איה תוטשפ םאה ?םוכחת רסוח לש ןבומב תויביאנ
ןויסנש ןוכנש אלא ,אקוד ואל ?םוכחת ףיסומ ליגה םאהו ?חרכהב
תאצומ תישיא ינא .םוכחתל ידוקפת ףילחת ןיעמ ךפוה םייח
תדבאמ ינא הילעמש ,"תמאב ונ"ה תגרד דע ,המיענ איה תויביאנש
.תונלבס
.רורב דואמ הז ,ןכ ,ונ ןירותסמו הארשה תואלמ ןתא הזה ליגב
.שמחו םירשע ליגב תמלענ הארשהה
םע "םיבכנ"ש םישנא דואמ הברה שי .ןאכ ךירבדב והשמ שי ?תמאה
םה בל םישל ילבש הדוקנה דע םתוא קחוש םייחה קבאמש .ליגה
,תמ םהב והשמש ,ביבסמש דיחפמהו לודגה להקהמ קלח םיכפוה
עמשיי הזש ילב הז תא חסנל ךיא תעדוי אלינא
המל ןבומש הווקמ ינא לבא ,רורב אל םתס/יביאנ/אשנתמ/יתודלי
קלחו ,רוחש רוח ןימ ,םייחה בלב הזכ םתכ שי .תנווכתמ ינא
הז םתוא ןיינעמש המ לכ םואתפו .וכותל באשנ םישנאה לש לודג
ימ לכש תרמוא אל ינאו) .תרוכשמב האלעהו םילותיחו אתנכשמ
(.אל .ול הרוק הז חרכהב הסנרפ תוגאדו אתנכשמו םידלי ול שיש
אל םהו ,(ילש) יחכונה דמימה ךותמ תיטרפה היארה וז ילוא
?סופתל החילצמ אל ינאש רחא דמימל םירבוע טושפ אלא םיבכנ
,ןכ ,דיגהל יתיצרש המ .ןאכ יתכבתסה ,בוט .תויהל דואמ לוכי
החיש תוקד שמח .םלוכ אל ,לבא .הרוק הז .םיבכנש םישנא שי
בוצע טבמ ול שיש ימ לכ אל - תועטל אל קר - תוחפ םימעפל)
שי ,ירהו .קוידב תעדל רשפאו (ינשה דצל רבע רבכ םייניעב
שיו .םתמשנ לע םחרי םיהולואו ,ןגה ליגב רבכ םיבכנש םישנא
תא רבעש ימ לכ חרכהב אל ,ןפוא לכב .אליממ םיקלדנ אלש הלאכ
םוחתל סחייתא ינא - הארשהה ןיינעבו .יובכ אוה םישולש ליג
םהל שיש המ לכ תא םינתונש םישנא שי - הריציה םוחת ,םלוהה
.םגתפה רמאמכ ,דליה ראשנו ,אלפה ךלוה ךכ רחאו ,ריעצ ליגב
לכש הלא תא שיו .ליגה םע םיחיבשמו םיכלוהש הלאכ םתמועל שיו
לע עובקל השק דואמ .רתוי וא תוחפ רבדה ותוא תא םישוע ןמזה
אל הארשה לבא .ךלוה הז ןאל (סל רוא רומ) הלחתהה תדוקנ יפ
די ךלוהש - ןירותסמה ןיינעב .יתעד יפל ,ליגל המצע תא הליבגמ
דבלמ רבד לכ ןה תורענ .המיכסמ אל טושפ ינא - םוכחת םע דיב
וזו ,ךיניעב ילוא אוה ןירותסמה .תושרופמ ןה .תוירותסמ
.רבכ םא ,תנרקומה לובלבה תריואל הנוכנ אל תונשרפ


אל הז לכ תא ,ץייפוקה ץופקיו טחושה טוחשיש ינפל ,ןכ ,הא
דגנכ העיבת בתככ אל םגו ,תורגוב םישנ לע הנגה בתככ יתבתכ
יתרמייתה אל (ירוקמה רוטב אל םג) עגרל .תורענ/תוריעצ םישנ
בצמ האור ינא ?םואתפ המ ."תיב לע וכל ,בוט אל ףלא" ,דיגהל
ןיעבו ,ןכ ,הא .לכה הז .ותוא תראתמ ינאו ,םייוסמ םיניינע
.(אל ןאכ . היולג היצקובורפ םג התיה רוקמבו) תיתרוקיב
לבא ,תינפוג קר אל םירוענה לא םיכשמנש םישנא שיש קפס יל ןיא
תסיפת ירוחאמ יניעב שיש תויתייעבה תא רתוי טעמ ריאהל יתבשח
.יבויח ולוכש בצמכ םירוענה
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
16/8/02 8:37
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
?ןחה רקשל הבוגתב
.ךלש "לובג אלב בוהאל תונוכנ" תא
לולע ,רתוי עגפנש ימש ןוכנ .יתוישיא ןיינע הזש תבשוח ינא
.וזה תונוכנה תא הנפמ אוה ימ יפלכ ןיינעב רתוי ריהז תויהל
ששחה לש תונושארה תופילקה ףוליק ירחא ,המצע תונוכנה לבא
בוהאל ,בגאו .יתעדל ,ירמגל תישיא תלוכי רבכ וז - הננגמהו
גוסהמ ,וזכ תרוויע הבהאל ןווכתמ התא ילוא ?תולובג אלל
ןרק ומכ (בורל) ונתיאמ תצרופש ,ללכב טקייבוא יולת וניאש
ירמגל אל לבא המצוע תברו הקזח ,ונלש הנושארה הבהאב היגרנא
,ןושארה רבחה) ,היגלטסונב הב םירכזנ ךכ רחאש ?תנווכמ
- םיעדוי םג לבא (רזחשל רשפאש והשמ אל - הנושארה הבהאה
קיזחהל יוכיס םוש הל היה אל ,הרוהט התיהש בורמ ,וזה הבהאה
.םייחה לש רתוי םירחואמ םיבלשב


םיבכרומ םייהנו םיחתפתמו םידמולו םילדג ונחנא ירה יכ
שפנה לע רתוי ליוכמ היהנו ךלוה ימצעה .רתוי םיקיודמו
.חתפנש ,ולוכ ישגרה דענמהו ,ונלש תובהאה םג ךכו .(ונלש)
.קיודמ רתוי היהנ קר .שלחנ ושוריפ ןיא ,ןדעתמו .ןדעתמו
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
16/8/02 21:12
שדח :תאמ
והשמ יתחכשש יתעדיל הבוגתב
לבא םולשו המחלממ השטנ ומכ תויומדל ןווכתה אוהש יל הארנ
.םויה אוצמל השק תמאב ולאכ
שדחל וביגה
 
 
16/8/02 18:01
רבכ ,ףוא :תאמ
?ןחה רקשל הבוגתב
.הדוקנ לכ לעו קיספ לכ לע .ךלש ןהמ 96 ,תובוגת 223
!הלאוו .תינחרט
תקספה אל זאמ ,ךיילע והשמ םש קרזו דאמ ךומנ דרי והשימו
.הז לע יבשח .ףנטל
רבכ ,ףואל וביגה
 
 
16/8/02 21:32
מממ :תאמ
תינחרט תאשל הבוגתב
?השדח תשופחתב דחא שיא
מממל וביגה
 
 
16/8/02 23:19
וניהולא דחא :תאמ
שחנל יל ןתל הבוגתב
?אל
וניהולא דחאל וביגה
 
 
16/8/02 23:32
וניהולא דחא :תאמ
אלש ףוקשל הבוגתב
.התונחרט דוה ןיינעב םיכסהל אלש יל השק יכ םא
וניהולא דחאל וביגה
 
 
16/8/02 21:41
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
תינחרט תאשל הבוגתב
.קתומ ,ןויד
ינא ךל באוכ הז םא .יתרפס ,ילש ןה תובוגת 34 קר ,בגאו
.כ"הסה בושיחמ הז תא ודירויש שקבל הלוכי
יתלצינ ףאו יתרמשש ןייצל ינירה ,ךומנ דריש אוהל רשקבו
,דוע ןייצל שי יכ םא ,יתוא םיפקותשכ ןנוגתהל יתוכז תא
םיינפוג םירואית להקה םע יתקלח אלו ותמרל יתדרי אלש
עשעשמש המ .עשורמה לורטה ,ותושישק דוה לש רעיש ירמסמ
וילע תישיא הפקתהכ הזה רוטה תא שריפ אשישקש אוה ןיינעב
ןורכזה תכרעהב תושק זירפה ךכבו ,(שחנ ךושנכ ץפק ןכלו)
(ןמזמ ופקות גפ ירהש) ילש
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
17/8/02 0:38
רבג דוע :תאמ
הזל םיארוקל הבוגתב
??? הדומחה "שודנד" המלענ הפיאל


"שודנד" רתלאל רזחות
תובוגתה תקלחמל
....םירמאמה ףגאב


עגעגתמ "רבג דוע"
רבג דועל וביגה
 
 
17/8/02 13:21
הדבעמ בצ :תאמ
?''שודנד'' הפיאל הבוגתב
יאדוול בורק .היישעב ולא םימיב הקוסע תצק שודנד
וזש תעדי אלו ןותיעב השוע איהש המ לע תארק וליפאש
.איה
.תוננבב הילא םיעגעגתמש הל רוסמא ינא םינפ לכ לע


הנורחאה הבוגתה לע ףסאמ ברקב הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/8/02 2:19
ספספמה :תאמ
הזל םיארוקל הבוגתב
הפיא ???ידניא לש רעישה רמסמ ינפוגה רואתה תא ספספש
לגוסמ ימ לבא אוהה לש הבוגתב הזש ימצעל יתראת ??הז
?והזו יל ולגת ילוא??ףוסה דע ותוא אורקל
ספספמהל וביגה
 
 
17/8/02 3:33
םי תינוסוס :תאמ
הזל םיארוקל הבוגתב
םא ,הזמ ץוח .ךלש רמאמה תא יתבהאש ןייצל קר יתיצר
תא םג ןהניבו תובוגתה תא יתארק ,ךתצעל לואשל רשפא
םע ,המוד בצמל יתעגה .דחא שיא םע ךלש ךשמתמה חוכיוה
,ולש תובוגתה תחאל יתבגה .רבג דוע - הנוכמה רוחב
חוכיול לגלגתה הז ןאכמ .שחנ ךושנכ ץפק אוה םג ,פוהו
תא הז םיריכמ ונניאש תורמל ,תוישיא תופקתה םע ישיא
םיחוכיול רהמ יד תררגנ ינא יתונוועב -?תושעל המ .הז
,םלעתהל טושפו קיספהל יתטלחהש רחאל .(יפוא לש ןיינע)
ךל שי םאה ,תויפוסניאה ויתובוגתב ךישממ ןיידע אוה
טושפש קינדונה תא עיגרהלו תאז קיספהל ךיא יליבשב הציע
?קיספהל יתמ עדוי אל
םי תינוסוסל וביגה
 
 
17/8/02 3:37
םי תינוסוס :תאמ
הרקי ידניאל הבוגתב
תינוויה הנותחה" רתויב קיחצמ טרסמ הרזח םי תינוסוס
ןדירטמהש התליג התעתפהלו ,םמורמ חור בצמב "ילש
!רררררררררררררבכ יד .הל קיצהל ךישממ יחצינה
תחא דוע ?התוא הריכזמ כ"כ ינאש רמת תאז ימ .ב.נ
?תדוכלמל הלפנו רבג דוע םע החכוותהש
.הבוט הרוחב הארנכ ,ףוט ונ
םי תינוסוסל וביגה
 
 
17/8/02 13:42
תחדקה תרבדהל תחרקה ---- :תאמ
הרקי ידניאל הבוגתב
תונעל יל םג אנ ישרה ,ידניאל התנפוה ךתלאשש תורמל
:(ךכ בגא גניטיירה תא תצק דוע חפנלו) ךל


ררגהל ךתייטנל תועדומ תחתיפ רבכש רחאמ ,תישאר
וב לגרתל ליחתהל הלועמ יותיע ונינפלש ירה ,םיחוכיול
היואר החרפה לכ אל םוי-םויה ייחבש ומכ .תימצע הטילש
רשקהב .(ףקות רתיב וליפאו) תשרב םג ךכ ,תוסחיתהב
רתוי דיפקהלו "םישקמ לוקשל" יליחתתש דאמ יאדכ ,הז
,והיקלימשל תיביסלופמיאה ךתבוגת :ךתדלקמ אצומ לע
ותואב החתפו "רבג דוע"ב (הקדצה אללו) ךרוצ אלל העגפ
.תעכ ץלחהל תנינועמ תא ונממ רורחס


ןה ךיתובוגת .(םינמרחו) םיממעושמ הלאה הירבחה ,תינש
.(םמויקל סחיתמ ןכא והשימש תורשאמ םגו) םליבשב םחל
הכ םה הל הבוגתה תעינמ י"ע םתוא "שביל" ץלמומ ןכל
םניאו ,החרטה תא םיווש םניא אליממ םה .םילחיימ
רתוי םייניצרה םיארוקהש החוטב ייה ."ןוקיתל םינתינ"
הלימה תא תרמא אל םא םג ,המ הווש ימ םיטלוק
לע תוחצנתהה תא תובלל הליחתב וסני םא םג .הנורחאה
תוענמההש רשאמש המ) תומוזי תויצקובורפו תובוגת ידי
ולדחיו ופייעתי םה ףא ףוסבש ירה ,(תיביטקפא ןכא
.(?ריואל ץיברהל םעפ תיסינ)


יפכ) ידות לא (!םעפ ףא לבא) םעפ ףא ,תישילש
השעמב הנובתה תדימ .ךילע תועיפשמ םהיתובוגתש (תישעש
םישירכ יצרוש םימל הסינכמ טעמב ךא תלפונ הז ןוגכ
קזנה ונינפלש הרקמבו רחאמ .םמדמו חותפ עצפ ךפוגבשכ
.שדח קינ ץמאל ילקשתש יאדכ ,םרגנ רבכ


לע דומלל ילכותו) רבדב ךורכה ישוקה תורמל :םויסלו
ףאש ודוהש "תופשפושמ" תובתוכ ןתוא לש ןהירבדמ ךכ
דומלל יאדכ ,(תרוקבל ןיטולחל םיניסח םייהנ אל םעפ
איה הנווכה ןאכו) ל"נכ םידרטמל שפנ ןויוושב סחיתהל
דוע בושח ,הבוגתמ תוענמה י"ע היגרנא ןוכסחב יד ןיאש
אלש ימ תא בלל תחקל אלו תישגר היגרנא ךוסחל רתוי
הריכמ תא םייתואיצמה ךייחבש םשכ :ירכז .(ךכל יואר
השיג התוא ,תוסחיתהב םייואר םניאש םישנא ולא יא
יחינת לאו) םיילאוטריוה םהימאות יפלכ םג תשקבתמ
.(ךייניע תא זחאל םיעצעוצמ "הביתכ ירושיכל"


.(םולש תבשו) החלצהב
תחדקה תרבדהל תחרקה ----ל וביגה
 
 
17/8/02 16:14
םי תינוסוס :תאמ
,עצבמב תינוסוסל הבוגתב
ינאו תובוט תועמשנ ןה ,ךייתוצע לע ךל הדות
.יביל תמושתל ןתוא תחקל תנווכתמ
לכש הארנכ .יתדמל רבכ ילש חקלה תא ינא ,ןפוא לכב
ךפוה אוהש ינפל תונוריט ןאכ רבוע ה/שדח ה/ביגמ
.הרושה ןמ רידס לייחל
.החוטב ינניא ןיידע ,שדחה קינה יבגל ,תאז תמועל
שיש והשמ יתרמא/יתישעש השיגרמ אל ינאש ןויכמ תאזו
ןפואב ביגהלו ליפורפ דירוהל ,ןכש המ .וב שייבתהל
ינא תאז תא - םיממעושמ םינדירטמל דחוימב ,ינוקל
.םשייל תנווכתמ טלחהב
שממ וא בלל יתחקל אל - הנטק תועט ןוקית קר ,םויסל
יתשגרה טושפ .רבג דוע יל השעש יפואה חצרמ יתבלענ
וניא טושפ אוהשו ,תובוגתה ןתואמ יל סאמנ רבכש
ךישמה אוה יתמלעתהש רחאל םג .קיספהל יתמ עדוי
יתבוגת םרטב דוע ליחתה חוכיוה הזמ ץוחו ...ךישמהו
תא הרימחה יתבוגתש תויהל לוכיש ךכ ,והיקלימשל
.ותוא הרצי אל ךא ,בצמה
.ךל םג םולש תבשו ךתבוגת לע ןח ןח
םי תינוסוסל וביגה
 
 
17/8/02 16:47
תירש :תאמ
!תחרק יהל הבוגתב
דוע" םע ךלש תרמגנ תילבה תוחצנתהה תא יתארק
.תחרקה לש התעדל ףרטצהל יל רתונ אלו ."רבג
יואר ןאכ ביגמש ימ לכ אל !י-מ-ל-ע-ת-ת טושפ
וביגהש םישנא רפסמ אל דחוימב ,תוסחייתהל
תדגנתהו תבגה ןכאש יתיאר .הז רמאמל תוכיראב
."רבג דוע" לש הנושארה ותבוגתל
הניאו ,תמהלתמו תיקלח ותבושתש תיארש רחאל ,ןכבו
.םלעתהל הכירצ תייה ,ךיתויפיצ לע הנוע
תונעל תקספה ןכאו חקלה תא תדמלש תוארל ןתינ
!חוכ רשי ןכלו
יתיהדזה ףא "רבג דוע"ל תונושארה ךייתובוגת םע
לחה ןוידה ןאכמ ,םעט בוטב ויה ןהו ,ןיטולחל
.רדרדהל
ןכבו ,רמת יבגל ךתלאש לע תונעל יל השרוי םאו
דוע"ו רמת ובו (ינורכזמ חרפ ומשש) רמאמ יל רוכז
עדוי אל" אוהש תויהל לוכי .תוכיראב ובתכתה "רבג
.יתרדס "םמעושמ ןטטרלפ "ו "קיספהל יתמ
.לפנתהל אל ,ךתיא םיקחוצ "רבג דוע"
תירשל וביגה
 
 
18/8/02 0:26
ןטוב :תאמ
!תינוסוס יהל הבוגתב
...הרודמל ןמש ףיסוהל ליבשב
תוכוראה ויתובוגת תשרב איה םג הלפנ רמת התוא
."רבגה" לש םיירגוסה תובורמו
םיוסמ בלשב הלקתנ איה םג ,בר יכ הרעצלו
."רבכ ושגפת ילוא" חסונב הבוגתב


(((((((((()))))))))) ה ו ןוטב
ןטובל וביגה
 
 
18/8/02 1:00
זלייטיד ןיא וג_ידניא :תאמ
!תינוסוס יהל הבוגתב
?(bot) טובב רבודמ
זלייטיד ןיא וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 1:18
םי תינוסוס :תאמ
!תינוסוס יהל הבוגתב
הלוגנ הז ידכ ךותו יתונרקס תא ןתררוע וישכע
!!!המשאמ הפח ינא .יבילמ ןבא
ביגמ"ב רבודמ ןכאש הארנכ !!!יפוי הזיא
.יתרדס "תוכיראב
.ץויצ ינת (האור וא) ונתוא תעמוש תא םא ,רמת
יתיאר) ךלש ףרוחה תנשמ יציקה תורחא םילימב וא
לש חוכיול ןאכמ הנופצ םימי המכ ינפל תבגהש
.ךלש הרקמב יתוא יפתשו ,(דחא שיא םע ידניא
תנמזוממ רתוי תאו הכימת תצובק המיקמ ינא
.ףרטצהל
דשה .תומוד ונחנא רבג דוע לש ותנעטל ,הזמ ץוח
וניתש תא ריכמ וניא םא תאז עדוי אוה ךיא עדוי
אוה .אלש ךליבשב הווקמ ינאו םתשגפנ םא אלא -
תורמל (תא ינא םצעבו) הזחתמ ינאש יב דשח ףא
.וגב םירבד ןיא ןיטולחלש
תונרקסה רצי תא וקפיסש ןטובלו תירשל הדותו
.ילש חתופמה
םי תינוסוסל וביגה
 
 
18/8/02 2:11
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
ןכבול הבוגתב
לופיל םוקמב ,תוחכוותמש ,ולאה תובקנה לכ"
?"תודודש
:)
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
18/8/02 14:01
הרטלוא הלאיראל יתרבע :תאמ
לש ןבומב תומוד הז ילואל הבוגתב
.יתררועתה .ןאכל דע עיגה
.ךלש םילבהה תרודמל םסיק ףיסוהל התפמ היה
תאו ,ךמצע תא שיתהל תחלצהשכ דחוימב
.עיגפ בצמ .םירחאה םיארוקה
רתי-תוכז איה המקנה .רייפ אל הז ,אל
.םיקזחה לומ המ-ןוזיאל ,דבלב םישלחל
.ןושיל רוזחנ
הרטלוא הלאיראל יתרבעל וביגה
 
 
18/8/02 18:50
ספספמה :תאמ
שער המכל הבוגתב
?הצר אוה המ ןיבה אלש דיחיה ינא
ספספמהל וביגה
 
 
18/8/02 14:42
םי תינוסוס :תאמ
לש ןבומב תומוד הז ילואל הבוגתב
ןבומב תומוד תמאב הז ילוא !הפי ןויער
.הזה
...רבג דוע לש חומה ילובלבל תודודש לופיל
םי תינוסוסל וביגה
 
 
22/8/02 2:28
רמת :תאמ
...חחחל הבוגתב
,עשעשמ דאמהו ךורא דאמה חוכיוה תא יתארק
."רבג דוע" לשו ךלש ,יניעב תוחפל
ונע רבכש ומכ .תבצייתמ ינא ןכלו יל תארק
תוכזה הלפנ יקלחב םג ,תורחא תוננב ךל
ןויד הזל תארוק ינא .רבג דוע םע ןודל
ונחנא ,םכניב רצונש חוכיול דוגינבש םושמ
קלחב ומיע יתמכסה ףאו ונחכוותה קוידב אל
ינאש בשחש יתעתפוה ףא ןכלו ,םירבדה ןמ
.ומיע תחכוותמש וז איה
תאז תושעל תניינועמ יתייה ןכא םאש םג המ
םשב וא ימשב תאז השוע יתייה (חכוותהל)
.קינה
החיש ונניב החתפתה ונמזבש אוה הרקש המ
ישיא םעט ,םישנ-םירבג יסחי לע תיטנרטניא
ינא םג .ינשה ןימה ינבל תורושקה תופדעהו
,הברהבו ונממ תוריעצ ףידעמ אוהש יתמשרתה
רחאל הנקסמה התואל תעגהש יתעתפוה אל ןכלו
.ידניאל הנושארה ותבוגת
וליפא ,ויתועדל דגנתהל ךתוכזש ןבומכ
ןמ הברה ןיאש תבשוח ינא םג ,ימיטיגל
ןכא לבא ,20 תב הרוחבו 40 ןב רבגל ףתושמה
הרוחב םאו ,תוללכה תושעל רשפא יא
רוחב םוקמב 40 ןב רבג םע רשקב תניינועמ
.התוכז וז 30 וא 20 ןב
םש תא תרכוז אל ינאש תרעטצמ ,רוציקב
ןרקסמ ארונ הז םא לבא ,תבתוכה וא רמאמה
לש תובגל רושקש רמאמ היה הז ,ךתוא
אל/טורמל יאדכ םירוחבל םאהו ,םירוחב
ונלהינש ןוידה תא אוצמל ילכות םש .טורמל
קוידב ,בוטה םעטה לובגמ גרח רבכ ימעטלשו
.בגא םכלש ומכ
עובשפוסב יתייה יכ ךל תונעל ןמז יל חקל
הז םא הנקסוט) ל"וחב םיהדמו ךורא
םימרכה ,תוקוריה תועבגהו ,(ןיינעמ
,סקול הד רמול ךיא ,םירוחבהו םימיסקמה
...הז רתא יתעדותמ וחיכשה טושפ
,רבגה םע החיש התואמ יתדמל ילש תא ינא
ויה םינוידה 2 לבא ,תא םגש החינמ ינאו
.אורקל תנמזומ תא ,הזמ הז ןיטולחל םינוש
.בוט הליל
רמתל וביגה
 
 
23/8/02 3:23
םי תינוסוס :תאמ
!הרקי תינוסוסל הבוגתב
תא שפחל תשגינ רבכ ינאו ךתבוגת לע הדות
.םשרתהלו םכלש רבודמה רמאמה
.ךל םג בוט הלילו הנקסוטב תינהנש החמש
םי תינוסוסל וביגה
 
20/8/02 14:15
יאמבה תסריג איבנה הנוי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב


.קשחנה אוהה ליגב תוניוצמ תויסוכ שי
ירעצל ןהמ תחא אל תא
הפקיזה תופפורתה תא תנחוב תאשכ ,ןכל
ךלצא םיעירפמ םימרוג המכ ןובשחב יחק
.'וכו טילולצ ,לקשמ :המגודל
תולגה ומכ ךורא והשמ הפ בותכל לוכי יתייה
.המ ליבשב לבא
.ומוס תוקבאתמ םיבהואש םיקניקב ימחנתת
16-43 תונב תיסוכבו ,םחוננ ןויצ ןיינבב ונחנאו
.רתוי תוארנו ,תוחפ תושקשקמש
דיגהל םכח שממ והשמ יל היה אלש החילסה ךתיא
.םהל תשרדנ אל המכוחש םירבד םע הז הככ
.םולשו הדות
.ב.נ
ליגכ םיינוציח םיניינעל הפקיזה ןחלופ תא קרפמש ימ
יוצר ףאו רתומו רומג רדסב הזש
אוה ויתוערגימב ךכ רחא םינדש אלפתי אלש
םירחאו הלאכ םילוכסית+תיליג היצקנופ הארנכ ןה םגש
היצטיברגה לע רבד ותוא תא תבתוכ תייה םאה ,ןיינעמ יתואו
.ךממ םילתנש םיינשה הלא תא החצינש
יאמבה תסריג איבנה הנויל וביגה
 
 
20/8/02 21:34
תונלבס תדבאמ וג_ידניא :תאמ
הפיו בוט היה לכהל הבוגתב
ול שיש ערוצמו םטוח בז לכו ,טנרטניאב רוטב העד העיבמ הרוחב
ץימא/רשי/ןונש/םכח קיפסמ וניאו ,התיא רוגסל ישיא ןובשח
הלגעה לע ץפוקו תונמדזהה תא לצנמ ,תורישי הלומ דדומתהל
.(דחא דחא םימישרמו םימיהדמ םדא ינבב ,קפס ןיא ,הסומעה)


הכומנהו שפנה תבולע הפקתההש הרובס אל ינא ,קפס היהי אלשו
יואר טלחהב הזה דנרטה ,המ לבא .סחי אוהשזיאל היואר וזה
.בל תמושתל


םירבד המכ תוחפל ול ויה ,הז םע ליחתהש ןושארה לבמטה
,דוקינב יוצר ,ריהבהל ךירצ היה זא רבכ ילוא .רמול םייניינע
תיתרבח העפות יתראית ינא :וניבי הטנאופה ירסח םיספאה םגש
תויצומאה תמצוע .הדימע-טעמכה ליגב םירבג תדקופה ,תמיוסמ
םישנש םג המ ,ירבדב והשמ הארנכ היהש הדיעמ אשונה ררועש
,בושחל תוכז שי םיפי םישנאל קר ,ןוכנ ןוכנ) "ינממ תופי"
אלש תודיעמ (!םייקתהלו בוהאל תויחל ,ללכבו ,העיד עיבהל
(היצקובורפ רדגב הזשכ םג) .םולכ יתאצמה


תורמל .הדות ,שי יכ) םייואר םירבג ןיאש יתרטיק אל
ילומ ןועטלו אובל רשפא ,חיננ ,זאש ,(!?ןימאתה ,היצטיוורגה
.ילצא איה היעבהש
ינא יכ ,תישיא דחוימב יתוא דירטמ אל אקוד הזש יתשגדה ןכ
.אליממ םינפייפ רטיפל תכשמנ אל ללכ ךרדב


הז לע ףיסוא אל ינאו ,תישיאה ךתובילע אוה ,הזל רבעמש המ לכ
ךמצעל לכתסהל ךירצש הז התא ,רבד לש ופוסב ,ירהש ,םילימ הברה
.ףוצרפב
(the horror!)


,םכמ אתוטמב ,הל-סינכנ-ואוב-ה תלגע לע םיטסיפמרט דוע שי םא
שארה תא ףוחדל רדוסמב ושג ךכ רחאו ןאכ םכיתובוגת תא ורשרש
הדות ,יעבטה םכמוקמ םש ,הלסאב םכלש


.ידניא רייא םתסטש הדותו ,םכל היהיש בוט םוי
:)
תונלבס תדבאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
21/8/02 0:54
יאמבה תסריג איבנה הנוי :תאמ
הזה טנרטניאה והשמ הזל הבוגתב
?"תורישי הלומ דדומתהל" תארוק תא קוידב המל
?טנרטניאב תורישי והשימ לומ תדדומתמ תא
עומשל תבהוא אל תא םא .ןאכ תורישי ןיא ,טנרטניא הז ?ולה
תרוקיב
ךתיא ןובשח םוש יל ןיאו .טנרטניאב יבתכת לא
.ךלש-קלע-הנונש-דוהרטסיס-תלטציאב-תוריהיהמ יל סאמנ םתס
גוסמ שונא יסחיל רוטזילטקכ הפקיזה תופפורתה לע תרבדמ תאשכ
דואמ םייוסמ
יחסל רוטזילטקכ ךיידש תופפורתה לע ורבדיש ןובשחב יחק
תדלקימל תועבצאהמ ךל אצויש
יאמבה תסריג איבנה הנויל וביגה
 
 
21/8/02 3:39
תולודגה םירעב וג_ידניא :תאמ
הזה טנרטניאה והשמ הזל הבוגתב
.קראמס תופיט יתש ךתוא םלוה
םיבתוכשכ ןובשחב תחקל שיש המ ,רבכ םא לבא ,יל רצ
לע ךייחמ ותעשב תפעהש םיינדחפה םיספאה לכש הז ,טנרטניאב
(המאתה יא דחאוו הז ארח תכיתחו שונא תב) המאתה יא ףיעס
.םד שפחל ואובי


- רבד הזכ היהש ייחב ,בל תמש אלש הרקמל ,דמוח ,אשונה
ןאלו (תוומהו .הנקזהו) ןואה ןדבוא ינפמ דחפה אוהו ,אשונ
אל ומצע ןואה ןדבוא .(ז ןיממ) םימיוסמ םישנא ליבומ אוה
תכרועה לש הריחבה .ללכב וילא יתסחייתה אלו יתוא ןיינע
איהה היגוסב קסע םג קסעש ,יתבהא אלש רמאמל קניל הפ םישל
הליחתכלמ יל התארנ אל ,(אשונהמ יתויוגייתסה תא םש אצמת)
םעפ לכש תויהל לוכי .ישיא םוהילע היה הילע םג) ןיינעל
.(?תקרוי איה ,רוצמב השח תימואלה הפקזהש


איצממ התאש דמחנו ,ךכ לכ ץמאתמ התאש אימחמ הז ,ןפוא לכב
םעפ יא ינא םאו ,(ןייצל שי ,תוריעזה) ךיתודימל תויונשרפ
לומ ףוגה יומיד לומ יזיפה ףוגה לש אשונה לע בותכל הצרא
החיטבמ ינא ,םייחל יל איבמ הזש םיכוביסהו יזיפאטמה ףוגה
.(תריוצמ) היולג ךל חולשל
תעדומ ינא - הזכ והשמ ןאכ המש יתייה אל שארמ יכ םא
ןמזה בורו ,םוידמה תולבגמ לומ תוימיטניא לש הזה ןיינעל
.ךגוסמ םישנא ןה םוידמה לש תולבגמה
תולודגה םירעב וג_ידניאל וביגה
 
 
21/8/02 4:04
יאמבה תסריג איבנה הנוי :תאמ
יחא ,יכה הז יחסל הבוגתב
.שושפ יבלעת לא
הנמש השיא יתייה םא ,ינא םג ,ךלש תוריהיה תא ןיבמ ינא
הז הככ .קוידב םוקמ ותואמ הארנכ בתוכ יתייה ,תרמרוממו
םויה תצלמה ,וה ,יח שיגרהל ,אלמתהל הצור אוה ,סוכ םע
:איה מ"עב 'תושו יאמבה תסריג איבנה הנוי לש


.הטאיד
.החמש הז םידלי ,םעפ והשיתמ םידליו ,סקס ךכ רחא
יאמבה תסריג איבנה הנויל וביגה
 
 
21/8/02 8:07
תוטועימ תב וג_ידניא :תאמ
יחא ,יכה הז יחסל הבוגתב
ךייח תוצעמ יתוא ןונחל ליאומ התאש ,בידנ ןודא
ןיוצמ םמולש) ילש ןימה ייחל גאוד םגו ,תומיכחמה
,תודימב הרושק אל תוינשוח המכ אלפתת .הדות ,אילפהל
תעמשנ ,ךב יתדשח םא החילסו (?ןיבמ התא המ ,ייה לבא
גוסמ ,ילש דחא סקא ומכ קוידב אלפנו םיסקמ םדא
םע המוזרהמ תוקנל רשפא יאש רעצמש תויועטה
.הקימונוקא
:)
תוטועימ תב וג_ידניאל וביגה
 
 
21/8/02 4:50
יאמבה תסריג איבנה הנוי :תאמ
יחא ,יכה הז יחסל הבוגתב
לבא ,ךלש ןמנמשה שארל הקיבדמ תאש םירתכה לע ןייתחס
.תרבדמ תא המ לע גשומ יל ןיא
ארונ ארונ עמשנ הז .לובג שי .ךייח םושמ יתוא תפעה אל
אב ינאו יתוא תפעהש ובשחי םלוכ זא ,יטנתוא וליאכו הפי
תא םיאור םלוכו תמאב הנטק ביבא לת .היהיש ,ינמקנ עטקב
אל ,ןפוא לכב הטימל סנכהל .והשפיא והשכיא והשיתמ םלוכ
עירתהל יתאב קר .םג יתוא תפעה אל םלועמ ןכל ,יתשקיב
.םישנא הברה יד ,רבתסמ ,ךיילע המיקהש החודה תוריהיה לע
יאמבה תסריג איבנה הנויל וביגה
 
 
21/8/02 11:36
מממ :תאמ
????ל הבוגתב
?תיתימא הנמש וא יתא ומכ האלמ םתס ידניא
מממל וביגה
 
 
21/8/02 11:57
רוניכב יסוי :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
עצוממ ומוס קבאתמש רמאנ אוב
.הדיל סומ טייק אוה
רוניכב יסויל וביגה
 
 
21/8/02 20:11
מ"עב גנטייר וג_ידניא :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
?ףסומ ךרע סומ וא דלוקוש
מ"עב גנטייר וג_ידניאל וביגה
 
20/8/02 21:04
דחא םתס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןיבהל הסנמ ינא
רתוי בותכל הסנמ דחא לכשכ ,םיטוטרילפ תריז ןמ וז ןאכ תובוגתה
?גוז ןב אוצמל וא ןויז גישהל ידכ ינשהמ הפי
לכב ולש ברה עדיה תא ןיגפהל הסנמ דחא לכ הבש הריז יהוז אמש וא
?תוכבוסמ םילימ עדוי אוהש הארמו ירשפא םוחת


רתוי תוכשומ םירשעה תונבו תוטילולש קפס ןיא .ןינעה םצעלו
ןמצעל קיפסמ תועדומ ןה ןיאש ןתיא היעבה ךא תינימ הניחבמ
.האנהה ברימ תא טקאהמ וקיפי םידדצה ינשש ידכב ןפוגלו


ךופהל ךלש הפיאשה םע תפחסנ תצקש רמוא יתייה .הלייאל רשקבו
:-))) םתריסמו םיטיב ןוסחא אוה ןתילכת לכש עדימ תוננעל ונתוא
ורתווי םירחא םיבר םא ינתקפוסמ לבא תאזכ תויהל הצור תא ילוא
.תוקרי ראשו םירשב תוואת לע תולקב
דחא םתסל וביגה
 
20/8/02 23:28
דחא םתס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
יתנבה
ןיבמו הפי בותכל עדוי םגו ןומה עדויש ימל תויורכה רתא הז
.תוכבוסמ םילימ
.ןותחת וק םעו תושגדומ םילימ תושעל עדוי םגו !הא


םתא השעמלשכ ,םיכיתחו תויסוכ לע לכשה תא םילבלבמ םכלוכ המ זא
םישפחמ
םיטנאווק הז המ םיעדויו "הכב השטינשכ" תא וארקש הלא תא ןאכ
???


;-) הז דגנ דיגהל המ ןיא .הפי תבתוכ תא ,ידניא ןכ
דחא םתסל וביגה
 
21/8/02 1:32
םינקיהומה ןורחא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תורקי תונב םירקי םינב
רבגה לש ותפקזב קסע ןוידה
חוצחצ .םעוז סולאפ לש ויה וילע תובוגתה םגו ןוידה םג לבא
,תויתפכאה ,הלמחה רסח ,יחטשה ,הלמה לש םוטאה ןבומב ירבג תוברח
.הבשקהה
,ללש קלחל ףודרל בירל ,ישונא הז ,רדסב הז
.ןיז הברה המכ .הבהא טעמ המכ לבא
(חוכיול ץוחמ ולש ןיזה תא רומשל הסנמו) תולק דרטומ
םכלש
םינקיהומה ןורחא
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
21/8/02 9:57
רבג דוע :תאמ
ם-ל-ו-כ לש איה הפקזהל הבוגתב
"םינקיהומה ןורחא"-ל
,ונלוכלו


.ךיירבד םע תוהדזהל יל השרה
קלחב םגו רמאמב םג שי
ול תובוגתהמ
,םיתיעל ,ןהב יתררגנ ינא םגש)
,ןוצרמ אלש ידו ירעצל
יתיסינש תילולימ תויוחצתהל
(ןהמ ענמהל תויונמדזה המכב
דגנ-לוכסיתו לוכסית הברה
לש םגו (ילש םג) םינב לש םג
תובוגתב ,םיתיעל ,םגו תונב
,היטפמא רסוח ,תידדצ-דח הייאר
?אל המו תויצלופינמ
!...אוה ךכש לבחו


...ונמלוע ,הארנכ ,הז לבא
םיאצמנ םישנאה בור ,יתעדל
.("םירטס-ןיימ") "זכרמ" והשזיאב
םיהדזמ אלש םישנא תווצקב שי
ול םיכייש אלו זכרמה םע
ן/םתוא דבכל ךירצו
היהתש ךירצ אל ןפוא םושבו
ןוכנו בוט הז - םלוכל תחא העד
דבכל םג ךירצו תונוש תועד שיש
.טועימה תעד תא


.חוכיוה תוברת איה היעבה
,לוכסית לע רבדל ימיטיגל
ןיפוליחלו "ץחל ררחשל" לוכי הז
דוע לש תועדומל אשונ תולעהל
.םישנא


אשונ גיצהל רשפא ,אמגודכ קר ,לבא
:תילילש וא תיבויח הרוצב


םדאש הז ,אמגודל :תיבויח
איה/אוהש בותכי (השיא וא רבג) X
.(רבג וא השיא) A גוסמ םדא ת/בהוא


םדאש הז ,אמגודל :תילילש
איה/אוהש בותכי (השיא וא רבג) X
B גוסמ םישנא ת/בהוא אל
(םירבג וא םישנ)
.(A אל ,הארנכ ,םה B)


,תוימיטיגל ,ילוא ,תורוצה יתש
ךושמל הלולע הינשהש רורב לבא
םג איה יכ םג דגנ תובוגת רתוי
הנופ איה יכ םגו תילילש
תיטרואית םגש תורמל) םיבר ןושלב
(םיברב חסנל היה ןתינ הנושארה תא
"םיאטוח" ונבור/ונקלחש חינמ ינא
חוסינ תריחבב תרחא וא וז הדימב
אשונה תא יתלעה ןכל תוחלצומ אל
ול םיעדומ רתוי היהנ ונלוכש ידכ
םידמחנ רתוי תויהל לדתשנו
.וז/הז ל וז/הז


,לודגב ,קפס רסה ןעמל
תישיא רמאמהמ "יתעגפנ" אל
(תבתוכה תא ריכמ ינאש יל הארנ אל)
קלח םע םיכסמ אל ינאש תורמל
.וב רומאהמ רכינ
יתדמל קר
(תוימיטיגלה) היתופדעה לע והשמ
.תבתוכה לש התואטבתה תרוצו
והשמ רמאמב שיש יל הארנ לבא
ןכלו "דהוא" אלו ינללוכ תצק
.דגנה תובוגתמ קלח םע יתהדזה


שיא דבכל םיכירצ ,ונלוכ
תוצמשהל ררגהל אלו והער תא
השענ ןאכ לכהש תורמל תוישיא
אל הזו יוניכ תומש תחת
תמאב אל ונחנאו םינפ לא םינפ
הזיא ירוחאמ דמוע ימ םיעדוי
"יהשימ" ,תיטרואית) "קינ"
(ךפיהלו והשימ תויהל הלוכי
,ירעצל ,ינא םג ,ןכו
אלש חוכיול ,יתררגנ ,רומאכ
ינא יתוא םיבילעמש לבא ןוצרמ
.בייח ראשנ אל ,םימעפל
תוחגנתה םוזיל אל לדתשמ ינא
תובוגתהמ קלחל יתבגה אל םגו
המכ וליכהש תונורחאה
(הטעמה ןושלב) "םיקויד-יא"
תופי אל תוזימרו
(ןזואמ תויהל לדתשמ ןכ ינאו)
ןיעמל ררגנ ינאש יתנבה יכ
ןיאש "תדוכלמ"
.הב לופיל ןיינע יל


םיכירצ ו-נ-ל-ו-כ ,יתעדל
אלו םירבד לש םפוגל רבדל
רמוא אל הז - םישנא לש םפוגל
לדתשהל אלא ףוגה לע ןודל רוסאש
ויתונוצר תא דבכלו ץימשהל אל
רחאה לש ומלועו
םייקוח םה ויתונוצר דוע לכ
"העיגפ") י/והשימב םיעגופ אלו
תיתימא איהש הז ןבומב
תובלעיה אקווד אוולו תיתועמשמו
.(תישיאה יתעד תאז - תיביטקייבוס


חכוותהל הל/ול השקש ימ
,ה/לולע תועד/תודבוע םע
הבוגת יכרדב טוקנל ,הארנכ
'דכו תוצמשה ומכ ,תורחא
םג הזו םיענ אל םג הז
.חוכיו תלוכי רסוח לע דיעמ


.םיצימשמ אל ןכא ,םישנאה בור
ךוניח לש ןיינעמ קלח והז
רחאה דוביכל ,תונלבוסל ךוניח
,(ףוקעל ילב רותב הדימע לשמל)
,שיבכב תוגהנתה
.'דכו חוכיו תוברתל ךוניח


והשמ דומלל ,ונלוכל קיזמ היה אל
םילגנאה לשמל ,םירחא םימעמ
(קר אלו)
תובידאב ,תלוזה דוביכב
לכב "בוט רקוב")
((בוחרב םתס וליפא) םוקמ
.המודכו
.ונלוכל ליאוי קר הז
תומוקמל ונתוא ליבות אל האנשה
.הז לע (בושחנו) ובשחת .םייבויח


הברה שי ,ל"נה תורמלו .ב.נ
הבר המכוחו םיניינעמ םיאשונ
...תובוגתהמ קלחב
רבג דועל וביגה
 
 
21/8/02 12:18
דחא םתס :תאמ
ונלוכלו םינקיהומה ןורחא-ל הבוגתל הבוגתב
!רבג


תויתואהו םיירגוסה ,םיניילרדנאה לכ םע יטתאפ שממ התא
.תויזעולה


.ךתוא ףתשל יתיצרו ךחוגמ יל הארנ .םתס
דחא םתסל וביגה
 
 
21/8/02 13:10
רבג דוע :תאמ
ונלוכלו םינקיהומה ןורחא-ל הבוגתל הבוגתב
...ךכ בושחל ךל ימיטיגל
בשוח אקווד ינאו איה/אוה ה/ונונגיסו דחא לכ
(-: ירוקמ ינאש
תורתוימ תצק םיירגוסהש םיכסמ ינא
אל לבא לובריס תורצוי אקוודו םימעפל
...דימת
ךרד םה "םינתשמ"ה ,תוילגנאה תויתואה
תצובקב "עוגפ"ל ילבמ אשונ לע רבדל "המכח"
העפות ןייפאל תוסנל םגו תמיוסמ םישנא
.הללכה ,םתסה ןמ איה ,ןבומכ םיתיעלש
םיפיסומ המודכו תושגדה ,םייתחתה םיווקה
"תופיקת" לש דמימ ילוא םג ןכלו ילאוזיו דמימ
.םימייוסמ םיטפשמו םילימל
,םיתיעל ,תתל ודעונ ,תרכזה אלש ,תואכרמה
,ךכבו הלימל תחא תועמשמ תמצועמ רתוי
.ינושל רשוע רתוי ,ילוא
רבג דועל וביגה
 
 
21/8/02 16:18
ספספM :תאמ
דחא םתס-ל הבוגתל הבוגתב
?םיווקהו תושגדהה תא םישוע ךיא
ספספMל וביגה
 
 
21/8/02 17:52
רבג דוע :תאמ
יל ריבסת ילואל הבוגתב
Are you are trying to draw me the LINES
so that I'll stop being BOLD? or do you really
want to show me that your humor is as
cute as mine?... :-)
רבג דועל וביגה
 
 
25/8/02 11:36
הדוהי ןב .א :תאמ
דחא םתס-ל הבוגתל הבוגתב
.תובקנ ןה "םיירגוס"ש טילחמ תייה אל יתימא רבג תייה םא
הדוהי ןב .אל וביגה
 
 
25/8/02 16:01
רבג דוע :תאמ
רבג ןכ םגל הבוגתב
,! ת/קדוצ ה/תא
,! םיעבורמ םיירגוס <= דחא רגוס
!הזמ רתויל יתנעט אלו !טושפ שיא ינא
היזיוולט וא וידר תנחתב ןיירק יתייה אל
(-: טנרטניא רתאב ןיירק לע רבדל אלש
םע הצופנה תועטה תא יל ריכזמ הז
"רזמורמ תמוצ" םירמוא עודיכ ,תמוצה
םיעמוש תאז תורמלו "םיבקוע םיתמצ"-ו
יאדכ" ומכ םיטפשמ םימעפל וידרב
אל הז => "האבה תמוצל דע ךישמהל
םיימעפ וא םעפ תוחפל רכוז ינא לבא ,ץופנ
הלאכ "תואיצי" יתעמשש
,תבהלש הלפנ םיזראב םא"-ו
"?ריק יבוזא ושעי המ
,ןיטולחל יתימא רבג ינא ,רבגה ןיינעב)
(-: !תרחא חכויש דע תוחפל וא
!הרעהה לע הדות .הבוטל אוה ןוקית לכו


(הינמ לש עגרב "רבג דוע")
רבג דועל וביגה
 
21/8/02 20:51
דחא םתס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
זנמלטנ'ג דנא זידייל


:-) !תובוגתה לכ תא יתארקש ירחא ינא וישכע ,ייקוא
ויללעמ תאו טובה "רבג דוע" תא ריכהל יתדמל
:-) "ידניא לש הידידי" לכ תא ריכהל יתדמלו


.ןאכ תובתוכהמ תחא ףא םע ליחתמ יתייה אל ,סלכת
הליהבמ טושפ םיסחיו םירבג יאשונב ןהלש תונבותה תמר
תוירזכא תוחפו תונדועמ רתוי ןה חטשבש הווקמ ינא
.םימלשומ אלו (רכז ןיממ דועו) םדא ינב כ"הס ונחנא יכ


תועטב ףילחה רמולכ ,ביתכ תאיגש השעש ימ .הנטק הרעה דוע
הבש העדוה דוע בותכל ךרוצ ןיא ,אנא ,המודכו וא ,תויתוא
? SO WHAT םלשומ םכל אצי אל זא .םיריהבמ וא םינקתמ
.רמול ררושמה הצר המ ןיבהל ידכב םיטנגיליטניא קיפסמ ונחנא
.יל הרורב שממ אלש תומלשל הפיאש וזיא ןאכ שי
םיניבמו תושק םילימ םיעדוי ,הפי ךכ לכ םיבתוכ םלוכ
הבותכ אלש הלימ םהל הקלפתהש ןכתי ךיא זא .אשונ לכב
?ןוכנ
.השקבב תצק ורגבתת
דחא םתסל וביגה
 
 
22/8/02 0:55
תחנאנו תננוקמ תחרקה ---- :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
(...הביבסב רכז דוע רבעש דע)


(-:
תחנאנו תננוקמ תחרקה ----ל וביגה
 
 
22/8/02 1:21
הצייע םתס וג_ידניא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
אל הז .תמאב אוהש ימ ןיבל םדא לש תיטנרטניאה הנוסרפה ןיב
.תוהז ןיא לבא ,(רתוי ימ תוחפ ימ) םיבכרומ ןילמוג יסחי ןיאש


לכ תא יל ןיאשכ ,תואיצמב העורג רתוי הברה וליפא ,לשמל ,ינא
.םייניעה ביבס הזה אימחמה ודרובה
הצייע םתס וג_ידניאל וביגה
 
 
22/8/02 16:34
רבג דוע :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
(-: ..."טוב" אל ינא ,אל
(תבשחש יתבשחש אל)


...יתוא ריכמ אל ןיידע התאו
,הינרפוזיכסה תא תצק ילוא)
םזיסיקרנ ,היסרפיד-הינמ
(-: יבש תוילטרדנאנ-וכיספ-הו
(!!!םתס ...םתס ...םתס


...רורב הז ,תונבה ןיינעב
רבודמ אל ירה ?אוה ךכ אל
(-: "תוננב"-ב אלא "תונב"-ב


ךלש ןונגסה ,ןונגס בגא
...רכומ יל ארקנ
(?יתרמא רבכ היונרפ)
?הפיאמ
רבג דועל וביגה
 
 
23/8/02 23:02
רבנע :תאמ
''דחא םתס'' תנומסתל הבוגתב
?ךפהלו םירבגב םישנ תמחלמל רתאה ךפה יתממ
?הרק הז םצעב המלו
רבנעל וביגה
 
 
23/8/02 23:26
רלגיד ןביא טפשוהי :תאמ
''דחא םתס'' תנומסתל הבוגתב
.םישנל םירבגה ןיב קבאמב לחהש אוה אוה הזה רתאה ךא
.ךכש לבח ,ןכאו
רלגיד ןביא טפשוהיל וביגה
 
 
25/8/02 11:33
גול .וא יכרא :תאמ
תאז םיעדוי אל םיברל הבוגתב
ינפל לחה קבאמהש םיחיכומ םיירוטסיהירפ םיאצממ .תויוטש
היה אוה ילאוטריו תוחפ ותויהבש אלא ,םינש ינוילמ המכ
ברעה תחורא הירחאש בטיה תנווכמ ,תחא הטפאזב םייתסמ
.םיפסונ םיחוכיו ילב תשגומ התיה
גול .וא יכראל וביגה
 
25/8/02 13:40
(ןורגל עבצא תפחוד) שודנד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.אלש תמאב
.סאמנ .יד ."ליחתה אוה" וא "הליחתה איה" םא הנשמ אל הזו
!תושגר םע .םישנאב רבודמ לבא ...טנרטניא הז םנמא
תונפקות תנגפהל (?םיבתוכ הככ) הלטציא אוצמל רשפא דימת
?המ ליבשב לבא
.םלוש ושעת ...יליבשב ...השקבב ...יד
(ןורגל עבצא תפחוד) שודנדל וביגה
 
 
25/8/02 16:11
רבג דוע :תאמ
...םכל הפי אלל הבוגתב
!! הדומחה שודנד
,בוש ךתוארל דמחנ המכ
!! רשואו רשועל יכזתש
רבג דועל וביגה
 
 
25/8/02 17:41
שודנד :תאמ
''שודנד''-לל הבוגתב
....בידנ ךכ לכ התא רבכ םא ?םולש היהיש םג שקבל רשפא לבא
!ל"הצל םיחרפהו
שודנדל וביגה
 
 
26/8/02 11:35
רבג דוע :תאמ
ידירג תאצוי אל ינאש הווקמל הבוגתב
תלטה הלודג המישמ
(-: ןמאנהו ןטקה ךדבע לע


:וכותכ ורב - םולשה
,יתעד תוינעל
,ונב רקיעב יולת הז
לצפתהל "קיספנ"ו דחאתנ םא
,וזב וז תורחתמש) תוגלפמל
ינויערה לדבהה םיתיעלש תורמל
ילוא זא (ןטק אוה ןהיניב יתוהמה
הייטנ םע זכרמה ביבס תודחא היהת
הנימיו הלאמש תמיוסמ
,הרדגהה םצעמ ,םשש רורבו)
(היסולכואה לש בורה אצמנ
ןתינ ,הקיפסמ "הסמ" שישכו
ומכ םילודג םירבד תושעל
שרוד הז לבא ,דועו םולש
תורשפ זכרמב אלש הלאמ
זכרמהמ קחרמה לודגש לככו
...הרשפה לדגת ,הארנכ ,םג


...תונטטחה לע החילסו
(-: דבלב תיבויח הנווכמ הז)
תנתחתמ תא יתמ
(-: ? 'וכו 'וכו םידליו
םדוק עדוי ינא ...ןכ)
חתפא ינא ילוא זא ...ןתח ךירצ
(-: והשיתמ םיכודיש דרשמ
רבג דועל וביגה
 
 
25/8/02 22:11
ןתנוי :תאמ
''שודנד''-לל הבוגתב
וא ןאכ הביגמש תחא לכ םע ליחתמ התא ?הרוק המ רבג דוע
?יל המדנש
ןתנויל וביגה
 
 
26/8/02 11:41
ורפ ירבג תודחאתה :תאמ
?ןאכ הרוק המל הבוגתב
.ופט .תיכורכר ךכ לכ הרוצב םג הז
ורפ ירבג תודחאתהל וביגה
 
 
26/8/02 12:29
רבג דוע :תאמ
?ןאכ הרוק המל הבוגתב
(-: ...יתיא תוליחתמ םה
...םיטוטרילפ ןיינעב אל ונחנאו
המכ וצבקתנ ןאכש ךל עדת
! תונבבש תומכחהמ
...תאז ךירעהלו דבכל שיו
רבג דועל וביגה
 
 
26/8/02 17:02
ןטוב :תאמ
(''?ןאכ הרוק המ'') ''ןתנוי''-לל הבוגתב
( : םיקיספמ אל ןתאו
ןטובל וביגה
 
 
26/8/02 17:43
רבג דוע :תאמ
ותיא תוליחתמ ''םה''ל הבוגתב
הביבסב הפ רבע דיורפ קוידב
(-: יתוא לבליבו
רבג דועל וביגה
 
 
26/8/02 22:44
ןתנוי :תאמ
(''ותיא תוליחתמ ''םה' '') ''ןטוב''-לל הבוגתב
הזש הארנ ,ךתיא תוליחתמ ןה וליאכ הארנ אל שממ הז
.ךפיהל קוידב
.יטתאפ - "?תנתחתמ תא יתמ"
ןתנויל וביגה
 
 
27/8/02 1:13
(לודגה) ןתנוי-ל :תאמ
רבג דועל הבוגתב
תא ךופהל ךיא ןויער ךל שי
?יטקרפל יטתאפה
(לודגה) ןתנוי-לל וביגה
 
 
28/8/02 14:36
שודנד :תאמ
?ןאכ הרוק המל הבוגתב
קלחב סיב יל דירוהל רחא רמאמב תעצהש התא הז ...ןתנוי
?םייכריה לש ימינפה
שודנדל וביגה
 
 
28/8/02 22:27
ןתנוי :תאמ
תויוהז תררבמל הבוגתב
ליימ חלוש יתייה הצור יתייה םאו ,ילש ןונגסה אל הז
.רבג דוע ונעדוימל המודב ןאכ הז תא השוע אלו
ןתנויל וביגה
 
26/8/02 12:42
לוי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
?תא
! אל
?ביברא-ןדומ תנומסתב תעגפנ תא םג
לויל וביגה
 
 
26/8/02 13:15
םוט(מיט)ץיו :תאמ
תרש ךאלמ אל רבכל הבוגתב
?ביברה-לאירא תנומסת ילואו


וליפא וא


?ויבא-לעני םורדניס


?ביבב-םייח לש ןופקתה םתסש וא
(?ביבא-יצומ יצופ תצק ךל השעאש הצור)
חורבצמ הצמ הצמ הצמ הצמ ,בוט חורבצמ ,בוט חורבצמ) םאאתס
(!יה .בוט


;-)
םוט(מיט)ץיול וביגה
 
 
26/8/02 18:42
?'י ,התא םגה וג_ידניא :תאמ
תרש ךאלמ אל רבכל הבוגתב
.ןירדהמל תישונא ינא .הלעמ
.בותכל תלגוסמ ינאש והשמ אוה הלעמל םש הזה רבדהש ,ןוכנ
,וז ימ) ביבראלו ,(בגא ,הל םיבתוכש) ןדומל דוגינב .הדבוע
הזמ תושעל םלועמ יתפאש אלו תנווכתמ אל ינא ,(?יויט ילוטנל
הז .ינא אל איהש םלוע תייאר גציימ הז יכ ,ןפוא םושב הריירק
אוה לבא ,םעפ ידמ ולש הזה קלחה דצה לע םלועה תא קרסל דמחנ
טעמכ תספספמ ינא ,תרחא בושחא םאו ,לתלותמ דואמ ראשיי דימת
.לכה
גלפיכרא דע ףחסנו ,םימת עושעשכ ליחתהש) עושעשמ רתוי אל הז
?הלועפ יתפתיש המל לאוש התא .הליחבה ייא הכאוב ,לעוגה
.תונוליוב זחאית איהש תוכחלו םלואב שא תיצהל ןרקסמ םימעפל
סבגב ותוא הרדיס קר ,לותחה תא הגרה תמאב אל תונרקסה ,בגאו
.אורקל אלו בותכל אל ,יתוא שגרמש המ אל הז .(םייפתכה דע
עדוי התא .תעגל םילוכיש םירבד .יתוא םישגרמ םייתימא םירבד
.וישכע אלו ןאכ אל .הפיא
?'י ,התא םגה וג_ידניאל וביגה
 
26/8/02 17:18
רבג דוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
טנרטניא תסרג םיסופסיפ תנומסת
(V2.1 טייל אתיב תסרג)
:-)
רבג דועל וביגה
 
28/8/02 17:48
י'ציפ י'ציא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תורגבתמ ונחנאש ןוכנ -םולכ ונל שדחמ אל רבכ דחא ףא לכה ךס ירה
תובהוא םג ונחנ אוהש הפיא לבא ,לכל עודי הז ,םירבגהמ רתוי רהמ
.םילותיחה לש תנומסתה תא
קונית הזכ היה אל ילש רבח םאש ,ןפוא לכב יתניחבמ ,תעדוי ינא
.תינרק שילש אל ףאו ןיע אל וילע המש יתייה אל -רגפמו קיחצמ
!לבא
םמעשמ אל ,ךתוא קיחצהל עדויש םמהמ דלי .םידלי שיו םידלי שי
-הטצניפ םע העשפמהמ תורעשה לכ תא ךמעל שולתל ךל אב יכ דע ךתוא
.ךרוביו בוט המ
םא הארנ אוב ,סוכ דוע הנה ,וה" קר הז שארב םהל שיש המש םידלי
.ללוקי המ -"וב סינכהל לכונ
.ערה תא שיו ,בוטה דצה תא הזב שי ,םעפ ףא ורגבתי אל םה רגבתהל
םע תויחל רשאמ ,םיבוטה םידדצה תא תוארל הפידעמ ינא -הרקמ לכבו
יפדונ ייח ךשמ חכל יתרדס קינמומעש הזיא
.םיקוהיפה
לש םהימולע ףדועב תוהוב אל תוננבהש יל ודיגת לא -הזמ ץוח
חריק לוגיע םע סרכ הז הטימב ןהל שיש המשכ םינטקה םירברבגה
.תורצק המיהנ תולוק םעפ ידמ העימשמש ,הטמל
!רדתסהל ךירצ הז םעו ,סונימ שיו סולפ שי
.לובג שי -ןוכנ לבא
י'ציפ י'ציאל וביגה
 
29/8/02 14:23
הדבעמ בצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!ףוסב יתחונמ תא דירטי אל דחא ףא רבכ וישכע


.טלחהב ןורחא ביגמ הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/9/02 23:19
:תאמ
!והזל הבוגתב
!אלש
וז הבוגתל וביגה
 
16/9/02 12:19
םוסרפל אל ריאי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,הללאל אורקל עיתינהנ דואמ הפי ,דואמ הפי ,וגידניא
רבד לש ופוסב בושחש המ הז
,תא וזש יתנמאה אל
.בתוכה םשל יתינפתה אורקל יתמייסש ירחא קר


,ידניא
דדובו רובש םדא ינא
,(םינש 4 ינפלמ) תיגולותימה ותבוהאל עגעגתמש
קסר ינאש םינש המכ רבכ
יעדתש םתס
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
10/2/03 16:12
הליא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ךכ 25 ןב ילש רבחו 32 תב ינא ,טושפ דואמ אוה יתעדל ןורתפה
.אוה םג ךכו תינימה יתחירפ אישב ינאש
!!! דואמ ץלמומ - תונב
הליאל וביגה
 
23/3/03 17:35
Rogatka :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.הביתכל הביתכ ןיב ןמזב םילודג םיחוורמ .ידניא ידניא ,חא
.באוכ הככ ,ןוכנ המכ
ליג לש םיקפסהל דואמ עגעגתמ אוהש ןמז המכ ינפל יל רמא רבח
.(25 ינב ונחנא) םימי ויה הלא ,חא .17-18
תמוסרפב "ךל השק אל םא זא"ה - וישכע לבא ,ונבה אל םעפ
.סיראפ ימש לא לפייאכ ונינזאל רקדזמ ןוא הקינילקל
: )
Rogatkaל וביגה
 
7/5/03 3:51
רוא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
modeל יתסנכנו המשנ תרבח לש היתוליפת ןכב ישאר תא יתחנה לומתא
םיקלחה לכ לע תוכר תועונתבםרק םע 'גסמו קוביח םוח, הנזה לש
.בל תמושתו הבהא ושקיבש ףוגב
אל ינא בר ןמז הזמ. ןימל ךישמה אל הז .וז הפוקתב הזל קוקז ינא
םתאש ןמזה ןיב רבועש ןמזה -חצנ והמ ) תוזופח תורימגב קפתסמ
.(..התיבה םיכלהו םירמוג
הרימגו םירוביד תוטירש האנה תועמד , לכה םערוביחהתא הצור ינא
הלילה תא ךישמהלו דחיב הכורא
.והזו
רואל וביגה
 
2/7/03 3:49
תיטסינוכית :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םע עטקל יתוא הררג ילש םירוענה תומימת ילש הרקמב ...ירעצל
ויהש תובוט רתויה תויווחה תחא התייה וז יתעד יפל .36 ןב והשימ
דבעידב .(18 תב ינאו ,ןבומכ יליג ינב םע םיעטקל האוושהב) יל
שממ אל ליגה עגרה ותואב לבא ,יתישעש המ תא השוע יתייה אל ילוא
רעפהש תבשוח אל ינא זא גוזה ינב ינשל םיאתמ הז םאו ...יל זיזה
.והשמ תונשל ךירצ
הצור 36 ןבש הממ הנוש תצק רבגמ הצור 18 תבש המ ...ןכש המ
...םיירשפאה םינבומה לכב הנוש הבישחה תרוצו הרענמ


תימינפה השוחתה תובקעב תכלל הצילממ יתייה יליגב תונבה ןכל
ימצע לע ,םויה ךכ לכ הראשנ םא תעדוי אל ינא) "תויביאנ"ה תורמל
.(תיביאנ טלחהב ינאש דיגהל הלוכי ינא


השעמ לכלש בושחלו ,ןוכנש המ תא תושעל הצילממ יתייה םירבגה םכל
....ךכ רחא רעטצהל רשאמ קפאתהל הפיט ףידע ...ךכ רחא תוכלשה שי
תיטסינוכיתל וביגה
 
5/4/05 11:40
דוד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הריעצ יהשימ ול אצמי םישימח ןב רבג ,ירמגל העוט תא תיטסיטטס
ריעצ רוחב הל אצמת םישימח תב השיא רשאמ תולקב
דודל וביגה
 
23/8/07 13:28
רמת :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םישנ .טושפ דחא רבד םיניבמ אל םתאש ולוכ רופיסה לכב בוצעש המ
הביסהמ החפשמ םיקהלו ןתחתהל תורהממ אל שממ לבא ,שממ םויה
: הטושפה
ומכ דובעל+לופנ יציצ+םיילגרב םידירו+דלי :לדגל םעט ןיא
.סאבמ רבג+רומח
... סוטולה חרפכ הננער תויהל ףידע


.בייחמ אל סקס קר !הבבס :ודגי םימכחתמה
םצעבו ,הברתמ אל קופד עזג תילנויצולובא הניחבמש :וניבי םימכחה
לש םייגולויבה קודיצה תונויסינ לכ ,ןכל .ומצע תא "דימשמ"
.םידבוע אל רמאמל םירכזה םיביגמה
...המלש התוא ריאשהלו הגועה תא לוכאל איה הפ םיביגמה לש םתרטמ
...החפשמ/תובייוחמ/הסנרפ ,רמולכ .השק דובעל ילב ןייזל ,רמולכ
ילוא רשפא ,יגולויב לדומ והשזיאל דמצהל םיצור תמאב םא
תורבחב זא ,ןניקסע םזיניבושב רבכ םאו .תורחא תורבחל וניתוושהל
תוריעצ תופסונ םישנ תחקל גוהנ ונלשמ תוחתופמ תוחפ הברה הברה
.חותמ תחת םע
תאו יטבישה לגעמה ךותב ןהש תועדוי (?) תולב םישנ ןתוא לבא
גאודה ,באה ותואמ) ומצע טבש ותואב ןהידלי יכ הנלבקת ןה לכואה
. ( תדבוכמה ןתנקזל הלילח אלו ,ילכאירטפה הנבמל-טבשה ךשמהל
תיטסיניבושהו תנוטנטקה ונתנידמב םגו ,הפוריאב םויה הרוקש המ
תירוה דח םא תויהל יכ גיאדמ ןפואב הנטק הדוליה תמרש ךכב אוה
לש הזמ הכומנ יטמוטוא ןפואב ךלש תרוכשמהשכ לודג ףיכ אל הז
.רבגה ךתימע


תילכאירטמו תיטסינימפ יל תעמשנו תיטסיניבוש האירקב םייסנ זא
!םכלוכ לע ומוא סוכ :הזה שפנ לעוגה לכ ירחא אילפהל
רמתל וביגה
 
 
17/9/07 13:57
ןומרד לייא :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
קומע ישנ לוכסת ריתסהל ליאוה אלל הסנמש ימדקא ודואספ רמאמ
רתויב
ןומרד לייאל וביגה
 
 
23/11/07 21:31
תימע יגח :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
?םיניינעה המ ,ןומרד
תימע יגחל וביגה
 
 
16/12/07 15:26
?ןאכ םינחתותה לכ ?הז המ :תאמ
ןפייפ רטיפ תנומסתל הבוגתב
יסקו תא םג הארנ היינש דוע .......תויסוכ לש רתא שממ
תיאצחב
?ןאכ םינחתותה לכ ?הז המל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא