םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

תמדרנו תעגונ :הימ
ירנבא הירד

סקס" רפסה ךותמ רויא
"וישכע

התרתסהו תישנה תוננואה אשונ לכ
םיביתכת לשב עבונ םירדח ירדחב
דבלב םיירבג


תאלמ ינא ,םיקומע םיטבל ךות הז בתכמ ךל תמשור ינא ,הרקי הרבח
,ןכ םא .רמול יתיסינש המ תא ימינפתו יניבת בתכמה ףוס דעש הווקת
:עודי ריש ךותמ טוטיצב חותפל יל ישרה
איה ,שארב הלצא קיחצמ והשמ תרמוא איה ,םוקמב זא ,תוכבל הצור הימ"
תעגונ ,תבכשנ .תמדרנו תעגונ ,המצעב תעגונ ,תבכשנ .רואה תא הבכמ
."הימ בוט הליל .תמדרנו תעגונ ,המצעב
.(לכשה תייסנכ ,"חדקא שי הימל")


תנבהו ךממ הצור ינא לזאזעל המ תוהתל תקספה וז הדוקנבש החינמ ינא
רובשל יתטלחה ,ןכ ןכ .םעפה קוסעל הטילחה ךתרבח המב רתוי וא תוחפ
קוסעלו םישנה וניתויחא ידיב וגהנוה רשא תושקונ תויתרבח תומכסומ
."ריכזהלמ סה" ללכ ךרדב אוה וב קוסיעה רשא ובאטב


יאר) ינשה ןימה ינבב רבודמ רשאכ וילאמ ןבומכ תלבקתמה די תדובע התוא
.הפיה ןימה תונב לצא (ץוח יפלכ תוחפל) הרידנ יד ךא (םירבג ךרע
וירבח ינזואב האגתמ יוצמה רברבגה רשאכ ,ריעצ יד ליגמ ליחתמ ןיינעה
שדוק רפס" ,ך"נתה וליפא .תרקוחה ודי תועצמאב םיינימה ויוליג לע
הנקרופ תאבה אשונב קוסעלמ ול תינייפואה תויטנגלאב ענמנ ,"םישדוקה
דוגינב ,ןנואל ונל רתומ -רבדה ןמ עמתשמה רמולכ ,השיאה לש ימצעה
ןאכ םגש ןבומכ .רומח רוסיא תניחבב אוה רקיה םערז זובזבש םירבגל
הז בתכמ ךל יתבתכ ךכ םשל אל םלוא .רתויב םייטסינבוש תודוסיב רבודמ
יפכ .ןודינב רמול המ הברה יל שיש יפ לע ףא ,אבה אשונל גלדנ ןכלו
אשונ לכ םלוא ,תדב תמלגתמה תויטסניבושב קוסעל הצור ינניא יתנעטש
.דבלב םיירבג םיביתכת לשב עבונ םירדח ירדחב התרתסהו תישנה תוננואה
ללגב ולו םיזולנה היקוסיע לע רוחב ינזואב הדוותת אל םלועל הרוחב
(םדק ימימ דוע התוא הוולמש) טקניטסניאה םייק הכותב קומעש הדבועה
הילע אשונה ץחל תא קורפל ידכב ןכ לע .םירבדמ אל ךכ לעש הל הרויש
.הפה תא םותסל ןיפוליחל וא היתורבח םע םיכובנ םישושחילב קפתסהל


תפוקתב ךרעב הלחה וזה הכפהמהש החינמ ינא .תונהל תובהוא תונב ,ןכ
רזגו םירחא םישומיש שי ןופפלמלש וניבהו חבטמה ןמ ואצי ןהש ןמזה
ןב ףותיש דגנ ינאש ךכמ עמתשיש הצור אל ינא .םייניעל קר אלו ,בוט
,תויומכבו ,אצמנ אוהש ךדיאמ וא אצמנב אל אוהש םינמז םנשי לבא ,גוז
ונחנא .רמה ףוסה דע הילותב לע רומשל השוחנה "תעצוממ הבקנ" תא םלוא
וביצי םא םתסה ןמ .ןובשח קופדל ילב הז תא תשועו ,תונהל תובהוא
ינאש המ הזו רבדל רשק לכ שיחכנו רקשנ ונחנא ,תודבועה לומ ונתוא
הצור ינא .סאמנש לודג העורת לוקב זירכהל הצור ינא .עונמל הצור
.תא םג ךכ לע יזירכתו יילא יפרטצתש


ץמוא הברה ךירצ הלפט הנומא לע רבגתהל ידכ לבא ,ןיינעב תוצולח ןנשי
דבל אל םהש העידיה תא םלועה לש ינשה יצחה ינפב ביצנ םאש החינמ ינאו
,החוור תחנא ררחשל לכונ ףוס ףוסו ,םיניבמ םיכויחב לבקתנ זא הכרעמב
.הלגתה דוסה
תורפ המכ ןברוקכ בירקהלו םיסותימ המכ ץפנל ינוצר תא ןכ םא תנבה
תמא לש ןיערג םע הדגא ירופיס ץבוק אוה ותרדגה יפל סותימ .תושודק
םג ךכו ,קפסב םיתיעל לטומ אוה םגש (ילרוא םע תורפס ירועישל הדותו)
רבכ יהשימ ילוא ,יעדת יכל .ץפנל ידכ ףאו יוארש סותימ ,תוננואה אשונ
הבוח השיגרמ ינא תאז לכבו ינפל םימעפ ףלא ותוא הצפינו הז לע התלע
.ךיינפב האירקל םאיבהלו ולא םימימשמ םיטבל בתכה לע תולעהל תיחרזא
.ינא -ךלש !תינימה הכפהמה יחי


ב.נ
ינא תאז לכב ךא ,הז בתכמ תרטמ תא ןיטולחל רותסי הז ב.נ םתסה ןמ
יחכונה ךגוז ןב ינפב הז בתכמ ףושחל אל ילדתשה -ךתוא ריהזהל תבייח
העידיה תא ינופצמ לע הצור אל ינא תאז לכב .והשלכ רבג ינפב וא
םהש םכסומ דוק יפ לע ויח התע דעש ,םירבג ינוילב לש םהייח תא יתסרהש
שיש יחכשת לא ,המ ןמזל טקשב הז לע רומשנ .תודיספמה ונאו םינהנה
םישנ ,תורבח קבאמל ףרצל יסנ זא דע .םלוע יצח סורהל דוסה ונידיב
לע םמותשי אל רבגהו לודג לוקב חנגת השיא וב םויה עיגי ילוא ,ךומכ
התוא םישרמ ,רדחב אצמנ אוה יכ אלו הל אב הככ יכ ,תינהנ איהש ךכ
.המלשוה הכפהמה ,יעדת םויה ותואב .תולעפתהה יררועמ ויעוציבב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

תתחילי משהו חדש
ןיבול יתור

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
3/9/02 21:06
ענרב דורמנ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!ןושאר ינא
(: ןושאר ינאש היינש םעפ
ענרב דורמנל וביגה
 
 
3/9/02 21:10
ענרב דורמנ :תאמ
!ןושאר ינאל הבוגתב
האור ינניאו ,הזכש ךמסמ תבתוכ יהשימ ףוס ףוסש דואמ חמש ינא
איה םאש רובס ףא ינאו ,ךרובמ רבדה .תוננואמ תונבש היעב םוש
.תפתושמה תינימה האנהל םורתי רבדה הגוז ןב תא ףתשת
!תוננואה יחי
ענרב דורמנל וביגה
 
 
4/9/02 12:44
יעור :תאמ
!ןושאר ינאל הבוגתב
.םימוד הלאה םירמאמה ינש לבא .העוט ינאש תויהל לוכי
.םכמצעב וטפשתו קנילל וסנכ
!רזומ
http://www.stira.co.il/article58.html
יעורל וביגה
 
 
11/9/02 13:31
:תאמ
!ןושאר ינאל הבוגתב
ראש) 'וכו ןושארה ינא : כ"ורהא - טנרטניאה יבחרב
.(תויובהלתה


!תואירבל היהיש
וז הבוגתל וביגה
 
3/9/02 21:10
amnon :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
hi,i got news to you...that big "tabu" is not that big...
and with good communications with a guy this "tabu" is
brought up...and than it4s free to talk about to laugh
about and enjoy,you forgot that we all are the same,no
mater sex,we(men)talk about but we all do it ,it4s the
fricwency that is different mayb...
amnonל וביגה
 
3/9/02 21:19
יטאופ סרע :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
רמול הל היה המ לואשל קר רתונ ,הקירמא תא ונל התליגש ירחאו
התשע איה המלו ,הזה שממ ןמואי אל ידוס יתרתחמ הכה יוליגל רבעמ
.ןח רסוחב הז תא הרמא דועו ,רבד םוש רמול ילב תאז
יטאופ סרעל וביגה
 
 
3/9/02 21:47
אקניברא :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
.ב"ויכו ןונגס ,תורטמ ,םידעי ןוגכ תוטוז םע הל עירפת לא
אקניבראל וביגה
 
 
3/9/02 23:29
תחדומו החידמ תחרקה ---- :תאמ
.תרתחמ םיקהל הסנמ איהל הבוגתב
הרהדא בר גנועב
(ךניפ יומד) רוטרביו לע
הראווג ה'צ לש ספדה םע
תחדומו החידמ תחרקה ----ל וביגה
 
 
3/9/02 22:47
תחתומ היקפוא תחרקה ---- :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
:קדרבה ךותמ יתילדש


!תושדע ענמי רזג -


...קר אל -


:-)
תחתומ היקפוא תחרקה ----ל וביגה
 
 
3/9/02 23:16
תחא :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
לש הלימ לכ םע המיכסמ ינאש רתאה תודלותב הנושאר םעפ
(-:יטאופה
תחאל וביגה
 
 
4/9/02 21:36
ןורש :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
התיה וזה הבתכהו ,"לודג דוס" ןאכ ףשחנש תבשוח ךומכ ינא םג
ךירצש ,ךתוא הניבמ אל טושפ ינא לבא ,היצמרופניאו ןכותמ הקיר
לוטיבבו ,סראב תונעל דימתו תובתכה לכל תובוגתה לכב עיפוהל
הפב ץומח םעט יל ריאשמ דימת הז .ינשה
ןורשל וביגה
 
 
4/9/02 22:52
יטאופ סרע :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
רתוי ףידעמ ינא .ינשה לוטיבב דימת אלו ,סראב דימת אלו
שי ,םיכסמ אל ינאשכ םג ןהב ("הילא רבד" לע וז ומכ) תובתכ
ןאכ ילש ןונגסה ,ןוכנ לבא .תונעל המ לע שי יכ ,תונעל המ
,םירקמה בורבש רמוא יתנגהלו ,יבל תמושתל יתחקל .ינפקות יד
תובורק םיתעלש םימייוסמ םירמאמ לש השגהמ תוחפ אל בלענ ינא
תכתוחו הרצק ,תיסרא הבוגת םיתעלשו ,הבוגתל םייואר םניא
ומכ ,תיסרע םג איהו ,הנוסרפה וז .רתויב המיאתמה איה
.בל ימישתש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
5/9/02 9:02
ןורש :תאמ
תובתכה לכל אלל הבוגתב
םה ,סרע וא סראש הנימאמ ינאו .הנכה ךתבושת לע הדות
.דופיק לש םיצוק
תויגרנא םילבקמו .םיענ הז הארת ,םיצוק ילב םעפ הסנת
.הזמ תובוט
הבוט הנש
ןורשל וביגה
 
 
8/5/03 13:39
הדוסחה :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
דועל דעונ הזה רביאנש תועדוי אלש תונב ןיידע שיש רבתסמ
ךכ הזש דואמ יל לבחו םלועל םידי תאבהמ ץוח םירבד המכ
(ונא ונימיב םג)יטנוולרו הווש רמאמה הז ללגב קר ילואו
יטאופ אלה סרעל עגונב ךתיא םיכסהל יל ישרתו
הדוסחהל וביגה
 
 
5/9/02 1:26
ןיקפונס :תאמ
?תוננואמ תונב ,המ ,ואוישל הבוגתב
?אל ,תישנ תוננואב קסוע הזה רמאמה


.ל.ש.מ
ןיקפונסל וביגה
 
3/9/02 21:48
האיבנה הרובד :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
תא תוריתסמש הלא ונחנא המ םושמ .ונילצא איה היעבהש תבשוח ינא
ילוא .ללכב הביבסהו םירבחה ,תורבחה ינפמ תוננואמ ונאש הדבועה
.ךיאו המל גשומ יל שיש אל ,םירבגמ תוחפ תוננואמ םג ונחנא
וא תוילולימ תוזימר טעמ אל ןנשי םירטסניימה יטרסב וליפא
רתוי וליפא הז ,םואתפ המ ?םישנ לבא .תירבג תוננואל תוילאוזיו
.תנברחמ השיא תוארלמ הנוגמ
טושפ אל הז .תינכט ךבוסמ רתוי תצק ונילצא ןיינעה ,הזמ רתוי
קוידב המ תעדוי תחא לכ אל .םירבגה לצא ומכ ןקרופל עיגהל
רידא קרפ ונשי ?ןהלש רביאה תא ואר תמאב המכ ,הזמ רתוי .תושעל
הניי'גוה לע הארמ םע הנושארל תלכתסמ טולרש וב "ריעהו סקס"ב
.ונלש רביאה תמאב הארנ ךיא לע תונבה םע החיש ירחא ,הלש
הל שי המ לכתסתו הארמ חקת תחא לכש ,שייבתהל ךירצ אל ,תונב והז
.םיענ המצעל תושעל דמלת ךכ רחאו .הלש חרפה תא הלגתו הטמל םש
.הירופ תוננוא תנש ונלוכל היהתש
האיבנה הרובדל וביגה
 
 
3/9/02 23:21
יד ידייל :תאמ
טקשב טקשבל הבוגתב
םוש ןיא שממ (בושו בושו בושו בוש) רומגלו ןנואל ליבשב ,קתומ
...לכתסהלו הארמ תחקל הבוח
...זטנפל ליחתהלו םייניע םוצעל ,תועבצא יתש חולשל םתס רשפא


הברה !?תוננואמ רומגל עיגהל ךבוסמ רתוי ונליבשבש רמא ימו
םימעפ הברה רשפאו ,תוצרפשה ןיא ,טקש ,תועבצא יתש .לק רתוי
.(םירבגל דוגינב) וז רחא וזב


תכשמתמו הקזח רתוי תוננואמ המזגרואה םישנ הברה לצאש ,םג המ
לק רתוי םימעפל םינימה ינש לצא .רבג םע ןימ יסחיב המזגרואמ
.קייודמ רתוי אוהש ינפמ ,ימצע עגמב תונהל
יד ידיילל וביגה
 
3/9/02 22:34
ילג :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
רבחהו תורבחה ינפב תודוהל היעב םוש ןיא ילש דיגהל יתיצר קר
- דימת רבדה ותוא איה הבוגתה .ילש ןימי דימ דואמ תינהנ ינאש
.רחא רבד םוש אלו תדהוא
דועש הדיחיה איהו ,המצע לשמ תורוגס אל תויעב שי תבתוכל ילוא
.לבח .הז לע רבדל תשייבתמ
ילגל וביגה
 
 
3/9/02 22:56
הרובד :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב


.יטסינורכנא ךכ לכ רמאמ סיפדהל בשח והשימש עיתפמ תמאב ,ןכ
האמב ונחנא ,םדקתהל וליחתת .ליד גיב .תוננוא ,בושחל רשפא
.21-ה
הרובדל וביגה
 
 
4/9/02 9:55
י'ג םאדאמ :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
,םיילענ הזיאו ובאט הזיא
םישנה לכ תא יכפהת לאו תויטנטלה תוננואמה תגיהנמ רותב ירבד
.ולאכל
,ןיעל טלוב ילכה םלצא ,םינב לצא ומכ ילאיורט אל הזש ןוכנ
ץירפש אצוי ףוסב יכ םישוע םהש המ הזש רורב הז םיננואמ םהשכו
,ישחומ דואמ
תצק ילוא (אל ילואו) רחואמ רתוי ליגב תונבל הרוק הז ילוא
.םישנ תוננוא רידגהל השק רתוי
.ובאט אלו דוס אל ןמזמ הז ,קאבר לבא
הביס ןיא םג לבא ,תוצוח שארב אל ,ונ ,הז לע םירבדמ ונלצא
.ןיינעמ אל טושפ הז יכ .תוינומה תוזרכה זירכהל
.הלילב םיננואמ תורבגה םגו םירבגה םג
.וזה המיהדמה תילגתה תיטמרד רבוא תצק
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
4/9/02 11:10
הדש תות :תאמ
המל םיברב רבדל המל לבאל הבוגתב
םשב ירבדת לא ,הככ היה הז ךלצא ילוא ?רחואמ רתוי ליגב המל
ילוא תונב ,רבכ םא .11 ליגב תוננואה תא יתיליג ינא .ןלוכ
הליחתמ ןהלש תינימה תוחתפתהה יכ ,םדקומ רתוי הז תא תולגמ
!םיענ ךמצעל תושעל רציה ררועתמ תוחתפתהה םעו - םדקומ רתוי
הדש תותל וביגה
 
 
5/9/02 14:01
י'ג םאדאמ :תאמ
המל םיברב רבדל המל לבאל הבוגתב
,ילוא הלימה תא יתפסוה ןכל
אלש רבתסמ
.גציימ םגדימ תווהמ אל ינאו תא ילואו
ןויזה ירחא הברה ,24 ליגב יתלחתה ןקרופ דע תוננוא
םע יתיווח התוא הנושארה המזגרואה ירחא הברהו ןושארה
.רבג
םג םיאלפ יתללכתשהש המואל חוודל החמש ינא תילגתה זאמ
.ראשב םגו תוננואה תכאלמב
לבא ,11 ליג ינפל וליפא ,םדוק הברה יל התלגתה תוינימה
.בר ןמז הכרא ימצעה ןקרופל ךרדה
אל םלועל רשאמ רחואמ בטומ
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
5/9/02 14:17
הדש תות :תאמ
יתעדי רבדל ימצע לע קרל הבוגתב
?24 ליגב קר .םלהב ינא


םאהו ,רבג םע ןושארה ינימה עגמה היה יתמ :הייהת םתס
תדמול תייה - רתוי רחואמ עיגמ היה אוה םאש תויהל לוכי
?םדוק הברה ןקרופ דע ךמצע תא גנעל
הדש תותל וביגה
 
 
7/9/02 18:13
י'ג םאדאמ :תאמ
יתעדי רבדל ימצע לע קרל הבוגתב
תויהל לוכי לכה
(הרזח יתוא בהאו יתבהאש רוחב םע הנושאר םעפ 18 ליגב)
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
16/4/03 2:51
ירמוע :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
ילג ייה
תעדויש יהשימ שי ףוס ףוסו תקדוצ שממ תאש ךל דיגהל ינוצרב
!!! םלוכ דיל הז לע רבדל
? .... םש רבדל לכונ ויקיסייא ךל שי םאו
ירמועל וביגה
 
3/9/02 22:57
ןפייז :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
?????תפייזמ וא תרמוג תא
.תננואמ תאשכ
ןפייזל וביגה
 
3/9/02 23:03
רבנע :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
םישנש יל הארנ ישנה וא ירבגה ןימה לכ תא ןיבהל רמייתהל ילבמ
,רמוגו ןנואמ רבג .רתוי בכרומ םישנה לש הנבמה .תוחפ תוננואמ
תוביטרמ ...תרחא הז םישנ לצא .הטילפה םגו הרורב דאמ הפקיזה
הרורב ךכ לכ הייהת אל םלועמ תיזיפה הבוגתה ,תוחפ וא רתוי
הז גוז ןב ילב - תוחפל ילא רשאב ,םשו הפ ןנואל יתיסינ .תצרחנו
יתיצרש תימיימש היווח וז התיה אל תוחפל יתניחבמ ....הז אל
,םירידס ןימ יסחי אלל ,יל הארנ ךכ ,םירבג .חפטלו רזחשל
םישנל ...הזכש יזיפ ןוגנמ ןמ ...רבטצמ ץחל ררחשל ךרוצ םישיגרמ
םג :תלאוש םצעב יתאציו יתעד תא רמול יתאב .?ןונגנמ ותוא שי
?(לאמש וא) ןימי דיב "ץחל ררחשל" ךרוצ שי םישנל
רבנעל וביגה
 
 
8/5/03 14:17
הדוסחה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
ףוגה תא ריכהל תקפסה אל דוע הארנכ תא..תבשוח תאש המ הזש לבח
..קמועל ךלש
תא תרכוז איהש זאמ גוניעה תכאלמב קוסעל הליחתהש תחא רותב
(ךרעב 5 ליגב היה הזו)המצע
ינא)לבח תמאב הז תויניצב אלו ...םיפיט המכ ךל תתל הנכומ ינא
(הלאכ המכ תישיא הריכמ
הדוסחהל וביגה
 
3/9/02 23:15
יד ידייל :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
?ללכב רופיסה המ


עטקה קוידב המ .תונהנ ונחנאש רורב ,תוננואמ ונחנאש רורב
אל ?םירבגה ומכ יבמופב הז לע רבדל ליחתנש - תשקבמ תאש ינכפהמה
םיברב הז תא תוסקסדמ אל ונחנאש הז .קוידב המ ליבשב יל רורב
תויוטש ?תונהנ אל ?הז תא תושוע אל ונחנאש רמוא הז םירבגה ומכ
.תוינבגע ץימב


ןמ ואצי ןהשכ ןנואל וליחתה םישנש בותכל איה תפסונ תוטש
הכיפהמהשכ םירשעה האמב שממ ,ןמזמ אל ,רמולכ ...חבטמה
קומע ךוחיג יל ישרה ,חחחחחחחחחחחחפפפפפפ ...הלחה תיטסינימפה
בל ומש אל ?הירוטסיה תונש יפלא םישנ ושע תבשוח תא המ ...רתויב
םג וניחבה ?וב תעגל ןהל םיענש וניחבה אל ?ןגדגד ןהל שיש
!םירשעה האמב דלונ אל ישנה ינימה רציה .ונהנ םג ונהנ ,וניחבה
וכז דימת אל ןהלש םיכרצהו תולפומ ויה ןה רבג םע םיסחיב ילוא
רתוי !?אלש בושחל ךל םרוג המ ?ימצע גוניע לבא - יואר סחיל
סחיה לע ןמצע תא תוצפל דימתמו זאמ ןהלש ךרדה התיה וזש ריבס
.ובכש ותיאש רבגהמ יואר דימת אלה


םישנ לש ןורתי הזו ,הכלהה יפ לע תרתומ ןכא תישנ תוננוא ,בגא
םישנ ,הזה רוסיאה םע תושק םירסייתמ םייתד םירבגשכ .ןורסיח אלו
םוש ןיא .ןופצמ ירוסייל הביס םוש ילב ןמצע תא תוגנעמ טושפ
רשפא יא .ךפיהל .רתומ םישנלו רוסא םהלש הזב יטסיניבוש דוסי
!?הבוטל תולפומ טושפ ןה תוחפל דחא םוקמבש הז תא לבקל


(-:ןלוכל םיענ ימצע גוניע
יד ידיילל וביגה
 
 
4/9/02 1:32
ןיש :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
.רמת הל וארק ,דומלתב .שדח רופיס אל הז ,תעגונ הימ


תכעממ התייהש רמת םש לע ,רמת עמש ,יבר תיבב עבצאב תכעממ לכ
.העבצאב
!ינפל ,םדוק הז תא ורמא


ןאכ
תולוכי דבכויו תא ?תילכאירטפ המיזממ קלחל ךפוה לכה ,תמאב ונ
.הלפטה תיב תחמש תא גוגחל


רוסא הבש הדימה התואב קוידב ,הכלהה יפ לע ,ןנואל רוסא רבגל
רומגל הכלהה יפ לע רבגל רוסא .תלוחלחה ךותב קומע "רומגל" ול
.....לש אמאמאמאלשוכ ךותב אלא
.הפב רוסא ,דיב רוסא ,םוקמ לכב - םודנוקב רוסא ,תחתב רוסא
וניא קומינה .רוסא רומגל קר (קשנל םג) םוקמ לכב רתומ ןייזל
תורטמל אלש) אוושל וערז ףפושה .םזינבושל הז אוהכ עגונ
...קוידב רכוז אל ,תרכ וא התימ בייח (רוביע
האנהה תא .ןויזה תא אל .האנהה תא ונממ םיענומ רוציקב
.יטנגה דועייה יפ לע אלש רומגלבש


סרפ הלביק ףא אלא ,האנהל תוכזב קר אל התכז וז הניחבמ ,השאה
ימל קר עיגמ סרפשש עדוי ,ארקמה חור תא תצק ריכמש ימ .ךכ לע
הז ןעמל יואר והשמ השעש


- הדוהי תשא רמת אלול ,םלועל העיגמ התייה אל דוד תיב תלשוש
!!!הננוא....ש


.רמאמל תובוגתה ףוס תארקל :ןאכ ,ינפל ,םדוק הז תא ורמא
http://bananot.com/articles/72
ןישל וביגה
 
3/9/02 23:20
הלאירא :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
היולת ינאשכ םינש 31 יתרבעש בושחלו ?תוננואמ תונב םגש םדוק
.תומזגרוא ךרוצל םירבגב ירמגל


!!ףסכה תא
הלאיראל וביגה
 
3/9/02 23:37
תשייבתמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
אל םעפ ףא אוהשכיא לבא ,יתיסינ אלש אל הז .יתננוא אל םעפ ףא
רומגל יתחלצה


הדות .םישוע קוידב המו ךיא ,טרופמ רבסה תתל הנכומ יהשימ
תשייבתמל וביגה
 
 
4/9/02 11:04
הדש תות :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
.לבב תאצוה לש "וישכע סקס" רפסב יציצה
הדש תותל וביגה
 
 
13/9/02 10:36
דמחא :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
סקס עכ יכגיכעג יעכ יגכע כגיעכ יעכ געכמע יעכ מעכביג
דמחאל וביגה
 
 
4/9/02 11:09
תיתרדיס תננואמ :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
ךכ רחא) ךל חונש םוקמב טקשבו הוולשב ייהת לכ םדוק ...יתריקי
בל ומישיש ילב םישנא תציחמב תאז תושעל ינומכ ילכות ירפתשתשכ
ךיתועבצא תא יחינה ,רזע רזיבא וא די יחליש (תוינש 30 - בו
רתוי ךתוא גנעמ המ יולת תוציחלו ףוטילב יליחתהו ןגדגדה לע
ישיגרתש דע ..תועיגנה תמצועו בצק תא יריבגה ,רתוי םעניש לככ
לכו ךנגע ךייכרימ הלועו תספטמש תאזה האלפנה השוחתה לכ תא
..הטמל םש חרפה רבעל ךפוג
החלצהב
תיתרדיס תננואמל וביגה
 
 
4/9/02 13:20
היקוק :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
תודסחתמה תופקתהה תורמל תלאוש תאש ךל דובכה לכ ,תשייבתמל
?תומזגוא-יטלומ תפקתהב ןתדלונ ןכלוכ ?הרק המ ,הפ ותחינש
היילפאב ןתלקתנ אל םלועמו תיטסינימפ תשרומ לע ןתלדג ןכלוכ
?ןוכנ
יתש ,ןוכיתה חרזמה זכרמב ,הפ דוע ונחנאש ןכריכזהל קר זא
!תוכומ םישנ יפלאמ שולשו "הדיגב" לע חצרמ תוקד
היקוקל וביגה
 
 
4/9/02 16:07
השא :תאמ
!תודסחתמל הבוגתב
?םזינימפל תוננוא ןיב רשקה םצעב המ ,ידיגת


ימ לכ .ןיתשהל ךרוצה ומכ יעבט יל הארנ הז .תמאב ,אל
תא תודליל םיכתוח ונתיאמ קוחר אל תמאבו) ןגדגד םע הדלונש
איה םאו ,וב תעגל הל םיענש םייוסמ ליגמ השיגרמ ,(םינגדגדה
.ןקרופל עיגהל הלוכי איה ,בושו בוש הכישממ


תויתד תורבחב .םזיניבוש-םזינימפל רושק אל ינימ יוכיד
,רבכ םאו ,תונב לצא םגו םינב לצא םג ינימה רציה תא םיאכדמ
.םירבדמ אל ללכב תונב לש תוננוא לע ,הרוסא םינב לש תוננוא
תונב לצא .םיעירפמ אל ,רוציקב .רוסאש םירמוא אל םג לבא
יפלכ העונצ תויהל אוה ץחלה לכו ערז תתחשה לש ןיינע ןיא
.ךתוא םיאור םינבשכ ץוח


בירעמב "תונב לעו םינב לע" םע הלדגש ,ונירוד תב הרוחב ךיא
לכי רבכ ימ ?ימיטיגל רבד הז תוננואש תעדל אל הלוכי ,רעונל
לופכ רסומ ןיידע שי תינוליח הרבחב םג ?אכדמה םרוגה תויהל
אלו ,תונב-םינב יסחיל עגונ הז לבא - תינימ תוגהנתהל סחיב
המ ,רוציקב .הכימשל תחתמ הלש תועבצאה םע הרענל שיש םיסחיל
טושפ הכה רבדב תוארל ןכל םרג וא ןכל עירפה ,תמאב ,ימ וא
!?יתייעב וא רוסא ןיינע הזה
השאל וביגה
 
 
8/9/02 15:37
היקוק :תאמ
הניבמ אלל הבוגתב
קסועש "תונב לעו םינב לע"ב עטק (השקבב) יל יאצמת יאוב
לע אציש רפסה תא יתיאר םגו תרכוז םג ינא - תישנ תוננואב
תוינימ תויעב לע רבדמ טלחומה בורה ,יל ינימאתו הז
אל תונב - ןושאר סקס וא (הרוצ יתוויע ,תוננוא) תוירבג
?תעדי אל !תוננואמ
הב ריכהלו ,םדוק הב ריכהל שי היעב לע רבגתהל ידכב יתעדל
זאו תוחיתפה איש אל איה תישנ תוננואש תודוהל רמוא הז
חנ אמש וא ללכב תויבמופ הל היהתש ךירצ תמאב םאה טילחהל
.והשמ תימיטניאו היובח ראשהל הל האיו
רושק םישנכ ונייחל רושקש המ לכ טעמכ ירעצל ,ןכו
תמרל ןיידע ועיגה אל םישנ וב ןותנ בצמ שי ,םזינימפל
תא תופידעמ תורחאשו תוצור ןקלחש תימצעה המשגההו תואמצעה
ךירצ .תירבג תומדב תולת לש רכומהו עודיה ךא השקה בצמה
תוכז ןיידע התייה אל הארנכ םישנל םזימינפ אללש רוכזל
וילאמ ןבומכ תולבקמ ונחנאש תויוכז דואמ הברה דועו הריחב
!קיזי אל טקפסיר תצק -
היקוקל וביגה
 
 
10/9/02 12:44
יסוי :תאמ
הניבמ אל ינא םגל הבוגתב
?תירבג תוננואל םשרמ תיאר קוידב הפיאו
םזינימפה לש הרצה המזירפה ךרד םייחה לכ תא האור תא םא
.תחפוקמ השיגרמ תאש יאלפתת לא ,ךלש ינמחולה
המשגהה תמרל עיגהל םילוכי אלש םירבג ןיאש וליאכ
.םשל ועיגה ןכש םישנ ןיאש וליאכ ,םיצור םהש תימצעה
יסויל וביגה
 
 
10/9/02 13:42
היקוק :תאמ
הניבמ אל ינא םגל הבוגתב
ךכ לע תכרבמו השא יתויה םע תמלשומ הינומרהב היח ינא
.םוי לכ
הפינמ אל ףאו חופיק תקעוצ אל
םתוא ךופהל הסנת םא םג ,תודבועה.....לבא...תויזח
םישנ .תודבוע ןתוא ןה - ךחור לע הלועה לככ
.זוירוק ןיידע ןה תוינבר וא תינומ תוגהנ ,תויל"כנמ


תימצע הלעפהל ךירדמ היה אל בגא תונב לעו םינב לעב
תויעב" לע תויטרקנוק תולאש ולאש םינב לבא םירבגל םג
.....הברה הזמ דומלל רשפא .אל תונב וליאו "הלעפה


,הב הרכהה אוה היעבה ןורתפ לש בושח דואמ דואמ קלח
ראשינ םג ,רדסב לכהו ןויווש שי וליאכ ונל בבותסנ םא
....תירהמאב הללק אל וז תועדומ .הזה בצמב קוידב
היקוקל וביגה
 
 
4/9/02 21:47
והשמו םישולש :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
ילש תועבצאה תא האיצוהו תונורחאה םינשב יתיליגש תרדהנ הטיש
!!!!תחלקמה איה ,תואלמגל
,גונעתה תודוקנ לא םימה םרז תא ןווכלו תוקוספ םיילגרב תבשל
.הלשו תחא לכ
.המיסקמה הדוקנהו םיאתמה םרזה תא םילגמ טאל טאל
קיר ןויד אלו הבתכב עיפוהל הכירצ התיהש היצמרופניא וז
.ךכב םשא ימו תוריתסמ ונחנא םא הלאשה לע ןכותמ
רבד אל הזו .םעפ לכ תומזגרוא 4 5ל עיגהל החילצמ ינא בגא
....ןמזה לע לבח זא .גוז ןב תרבחב תושעל יתחלצהש
והשמו םישולשל וביגה
 
 
8/8/03 15:03
קובקב :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
םימה תרוטרפמט ןונויכ אוה יתועמשמ דאמ ףסונבו ,ביציו תמא
תיתועמשמ דאמ דאמ דאמ איהש
קובקבל וביגה
 
 
5/9/02 13:02
םימםימםימ :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
(..ופמשה לש ירוחאה דצה לע קיבדהל רשפא) הלעפה תוארוה


קר שי םא לבא תחוורמ היטבמא ןוכנ רתוי ,תחלקמ ךל יאצימ -א
.(חונ רתוי הלחתהב תוחפל) אסכ יחק זא ןוחלקמ


הצור תא -(םינטקה םירוחה םע הז) "ןופלט"ה שאר תא יריסה -ב
.םינטק םינוליס יפלא אלו ,דיחי םרז


ענמיהל יוצר -(תשקובמה הרטנוקה יפל) םימה םרז תא יריבגה -ג
.ידמ םימח םיממ
.ךל יחוורתהו ךיילגר יקשפ -ד


ךותל יתנווכתה אל , אלו ,ךנגב חרפה לא םרזה תא ינפה -ה
םייתפשה רוביחבש הטילבהו העבגה -ןגדגדה רוזאל אלא , קיתרנה
.ןטק ןורותפכ ןמ -תוימינפה


טאל םג רשפא -תעל תעמ םרזה לש העיגפה תדוקנ תא יזיזה -ו
.םילוגיעבו


תודיערה -ןגדגדל וא םייתפשל רוניצה חתפ תא דימצהל רשפא -ז
. תומיענ


תא -תיסיסבה תונמוימה תשיכר ירחא רתוי םירחואמ םיבלשב -ז
םילוגיעב םדוק - תעבטה יפב וא קיתרנב עבצא םע קחשל הלוכי
יוסיע תינמז וב שיגרהל ומכ ןיא .המינפ תצק םג כ"חא םינידע
.תעבטה יפב םיפוטילו קיתרנב תרפרפו הנידע עבצא ,ןגדגדב יואר


תא יריבגה -קיפסמ םיענש ךל הארנשכ ףוסה ינפל ירתוות לא -ח
....םימה םרז


...לאוג הנויצל אבו
םימםימםימל וביגה
 
 
8/5/03 14:19
הדוסחה :תאמ
ןוששב םימ םתבאשול הבוגתב
...ןמז הברה רבכ תמשיימ ינאש קיודמ רואת !הפי
הדוסחהל וביגה
 
4/9/02 0:27
ינא קר :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!בל ימיש
.יולגבו אשונה לע רבדל ץמואה לע ךל דובכה לכ - לכ םדוק
ףא םלוכ טעמכו ןיינעב יגוז ינב תא תפתשמ ינאש ןייצל תבייח ינא
!םלומ תאז השעאש ושקיב
...םיעדוי רבכ םהש הארנכש רבתסמ זא
ינא קרל וביגה
 
 
10/9/02 16:37
Nice :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
אוה היניע לומ ינאו יניע לומ תננואמה השיא הארמ ,ןכא
םוי םותב הטימה לע ערתשהל ללכבו .אצמנבש רתויב םיגנעמהמ
.אלפנ ......אתווצב ןנואלו ,ףייעמו ךורא
Niceל וביגה
 
4/9/02 0:38
יתפ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
and the point is?
.ןמאת אלש תוגליעה לע רבדל אלש
יתפל וביגה
 
4/9/02 0:46
ירובת הרואפי :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!?הזה יטוידיאה םזינמפה םע יד ילוא .יתוא תונבצעמ
תננואמ ינא זא
המל ?תודנרס ילש ןגדגדל רישל ?תובוחרב הז תא קועצל הכירצ ינא
ומצעל הסעמ אוה ךיא ולש רבחל הפק סוכ לע רפסמש רבג םעפ תיאר
?טומה תא
הבתכה בור תא אורקל יתלוכי אל ?יל ידיגת ,ולאה תויוטשה הז המ
והשימ ?אלש ךל רמא והשימ .יננואת ,ןנואל הצור תא .םיבצעמ
?הז לע רבדל ךל רוסאש ,ךמצע ךלש הבשחמהמ ץוח ךתוא קיתשה
?םצעב ,לדבהה המו ?קועצל אלא ,קותשל אל יל תרמוא תא זא
.הדות ,טילחהל ונל ינת
איה תוננואו .רורחש הז ,ךפיהה תושעל אל הז םזינימפ ,קאבאר
הזו .השיא וא רבג ינא םא ןיב ,ימצע ןיבל יניב ,ימיטניא ןיינע
ןפואב אלו ךכ םע םהל חונש החנהב - הזב םיראפתמש הלאכ שיש
תוכירצ ונחנאש עובקל המל לבא ?אל המל .םהל ומשוביש - ץלואמ
.הל חונש המ השעת תחא לכש .הז לע קועצל
.םזימדא םצעבו ,םזינמפ הז
ירובת הרואפיל וביגה
 
4/9/02 1:08
ןסומלוק :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
?ליד גיבה המ ...ןכ
אלו המיז ירואיתל יתיכיח .אובל הששוב איהו הטנאופל יתיכיח
.המה
עיתפהל ףא יל ישרהו תוננואמ תונבש העומשה תא ונעמש ,הירד
;ךתוא
ונתוא הרגמ הז יכ ,תוננואמ ןתאשכ ןכילע לכתסהל םיבהוא ונחנא
םגו
ונחנא אל םא םג) תונהנ ןכתא תוארל קופיס תשגרה ןתונ הז יכ
.(הז תא ןכל ונמרג
ןסומלוקל וביגה
 
4/9/02 3:50
רמת :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
רויאל בל םש והשימ לבא ,סועלו קוחש אשונ אליממ ,רמאמה תא ובזע
???הפי שממ שממה
רמתל וביגה
 
 
4/9/02 11:02
הדש תות :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
(-:ןמרחמו םיסקמ ,קילדמ רויא !ןוכנ
הדש תותל וביגה
 
4/9/02 4:10
Eviona :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב

Men speak about this because they have the obsession to
show evry single moment that it still works down there.
Women (most if them) are free from this obsession, so why
to create it?
I never really enjoyed sex with man - not to speak about
orgasm' and this is despite the fact that I know what
orgasm mean since I was four (and this is not
exhaguration). It was my big secret and I tried to get rid
of this pleasure - which I consider childish - untill I
realized that this is a natural part of sexual life. Some
women do not understand how to come to orgazm by
masterbation' I do not understand how to come to it with
men. The autistic erotic is 100 fold pleasure. I keep my
best part to the only one I trust - myself.
It is so soft so erotic and when men are arround it becomes
aggressive or a question of acevement - a borring act for
me.
The only problem is that this act will never bring me
children.

and for the one who wrote that he likes watching this act -
you never really watch it - she fackes a drama of the kind
you like. The real act is not much outside - it is much
more inside - and even girls do it- quitely.
Evionaל וביגה
 
 
4/9/02 12:03
ןסומלוק :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
תוהזל םיעדוי ונחנאש טידרק תצק ונל ינת
אל איה םא םג ,השיא לש האנהו גונעת
תועונתו תוחרצ ידכ ךות הנויבא תפייזמ
ונלש הנויבאהו תוננואה םג ירה .תולודג
.דואמ המוד הרוצב ףוגה לע היתותוא תנתונ
המ יפל תוננוא תוגצה ול השוע וגוז תבש ימ
וילע יל לבח ,ותוא הנהיש תבשוח איהש
...הילעו
יטוידא אוה תומזגרואה ףויז ןינע לכ ללכב
הז יטנגיליטניאה רבגה תאש ןויכמ ,רתויב
.קילדהל םוקמב הבכי קר
ןסומלוקל וביגה
 
 
7/9/02 14:50
ןיש :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
,ךכ לע םישקעתמ םאו) .רבג םע סקסמ יתינהנ אל םלועמ ינא םג
.(רבג םע סקס יל היה אל םלועמ םג


.הבבס .המזגרוא לע רבדל אלש ,רבג םע סקסמ תינהנ אל םלועמ
תינהנ םג ילוא תא ,ךמצע םע סקסמ תינהנ ץא .לוספ ךכב ןיא
.ימיטיגל .הבבס .ךנימ תב םע סקסמ


לכ םעו םירבגה לכ םע הרוק ךכש ,תפרוגה הנקסמל דעו ןאכמ
המדנש ,הדבועה לע דיעמ םג אלא ,סיסב לכ רסח קר אל הז ,םישנה
תאש המו ,תמייקש הדיחיה השוחתה הארנה לככ וז השח תאש המש ךל
םלועה .ךליבשב לבח .לבח .תו/םיבשוח ן/םלוכ הארנה לככ ,תבשוח
.הספוקב ךלצא הרוקש הממ רתוי בחר


הזב קסע ירבגה חישה .ימיטניא ןיינע איה תישנו תירבג ,תוננוא
תוביסמ ,ישנה חישהו תונורחאה םינשה תורשעב קר ,יולגב
.םינש תוחפ טעמ הזב קסוע ,תויתרבח


.יטנג אל .יתוברת ןיינע הז ,אל וא ןכ ,רבדל


.םירבדמ רתוי ,השוב הזב םיאור תוחפ
.םירחאה םיניינעב םג הז הככ יכ ,םתס
ןישל וביגה
 
 
10/9/02 16:45
Nice :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
You are mostly right. But as far as "showing" goes, you
underestimate the exhibitionsm which most of us share and
is a great aphrodisiac.
Niceל וביגה
 
4/9/02 9:34
שחנהו הוח :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
?ןיינע הזמ םישוע המל הניבמ אל קר ינא


רורבו ינוציח םג רביאה םלצא ,רתוי הז לע םירבדמ םירבגה ,ןוכנ
.הרימגה םג ומכ


יתמ רורב אל .ןירותסמה הז ונלצא יפויה לכ (תבשחנ אלה) יתעדל
תורמוג ונחנא
הז לע תורבדמ םג ונחנאו ימינפ אוה רביאה ,(ןבומכ ונל קר)
רמוא אל הז ...תוחפ
.תוחפ ונתוא קיסעמ הזש


.הככ יל ףיכו השא ינא .אל ינא ?םירבגל המוד תויהל הצור ימ


אלש ,ךכ לכ םהל תומדהל לדתשנ םא !םהל תומדהל תוסנל רבכ קיפסמ
םהש אלפתנ
ונחנא םהב םיביטלרפוס ראש וא "םיישנ"ו םיאומוה תויהל םיכפוה
.םתוא םישאהלב תובוט


ימ תבוטל אל הז ! וניניב םילדבהה תא וקחמת לא - הבוט יל ושעת
.םינימהמ
שחנהו הוחל וביגה
 
 
4/9/02 11:01
הדש תות :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
- םניבל וניניב לדבה שיש םוקמ לכבש בושחל קיפסמ םגו .ןוכנ
ךירצ ןנואל ליבשב רבג - תוננוא לש עטקב אקווד .וניתערל הז
ונלצא ,והשמ וא / ןובס ףצק / םרק - הכיס ליבשב והשמב רזעיהל
ומכ תכלכלמ אל ונלש המזגרואהו תיעבטו הנימז ,םש תוביטרה
(-:ההההההההההההה ...ולש
הדש תותל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
 
16/4/03 15:58
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
????? !!!! הכנ תא המ
עגושמהל וביגה
 
4/9/02 10:44
huxh :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
םע דחיב הירוטסיהה לש הפשאה חפל ירנבא הירד תא קורזל דעב ינא
הלש תויטסינורכנאה תועדה
huxhל וביגה
 
4/9/02 11:14
יד ידייל :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
הדבועה איה ,תוליטקה לכ רחאל ,וזה המישרב תניינעמה היגוסה
,םיטרסב תוחפ תיארנ תישנ תוננואש ,הנוכנ קפס אללה תיתוברתה
סקס" ןייוצמה רפסה ךותמ חוקלש ,הלעמל רויצה ךיא בל ומיש .לשמל
אל ונחנאש ינפמ רקיעב הזש יל המדנ .ונתוא קילדמ ,"וישכע
המצע תא תגנעמ השא לש הלאכ םיילאוזיו םייומיד תוארל םיליגר
םיטרס לע תרבדמ אל ינא) .םיטרסב וא םימוליצב וא םירויצב
.(תויללכ 'תוברת' תוריצי אלא ,תרחא הרפוא וז ,וישכע םילוחכ


ירבגה ןימה .העיתפמ אל הזה ןיינעב םינצחומ רתוי םירבגש הדבועה
ןיינעה הז תיסאלקה תוישנהמ קלח .םימוחת הברהב ןצחומ רתוי
ףדרנ םש םה ל"נה דימת דימת אל .טקשה וא ןידעה וא רתסומה
(-:ןונגס לש הלאש םתס וז םימעפל !יוכידל
יד ידיילל וביגה
 
 
4/9/02 22:09
רבכ ,ףוא :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
.לשמל ,זירפב ןורחאה וגנטה
.תפסונ אמגוד ,לאונמע
ןוויכ .תוחפ םיארמ תירבגה תוננואה תא אקווד .תורחא תובר שיו
הנוחראל השקו .XXX גוויסל טרסה תא ריבעמ רקדזמ ןימ רבאש
.תרחא ןנואל


.ךב הלועש ךרוצה יפל תודבועה תאו תונקסמה תא תרדסמ תאש ךיא
.הלאוו
רבכ ,ףואל וביגה
 
 
8/9/02 4:46
הירד :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
רקיעב) םישנ רייצל הברהש הליש ןוגא תא אשונה ותואב ןייצל
ירמגל רורב אל םעפ ףאש אוה ןיינעמה .תוננואמ ןהשכ (תוריעצ
.ןתוא תניינעמ ללכב תויטרפ םא וא ,רדחב דבל ןה םא
ןהב ץיצהל יאדכו תחא תחא המישנ תורצוע ולש תודובעה ,ללכב
.הירפסב םכלש האבה םעפב
הירדל וביגה
 
4/9/02 12:19
ינור :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.רמאמה תבתוכ לע לפנתהל ךירצ אלש רמול הצור קר ינא הלחתה רותב
הזה דמחנה רבדה תא תוקלוחש םישנ שי ,ןוכנ ,תוננואמ םישנ ,ןוכנ
ןוכנ לבא וילע םירבדמש והשמ אל הז - ןוכנ ,ןהלש גוזה ינב םע
.תירבגה תוננואה רשאמ "שרחומ" וא "ידוס, רתוי אשונ הזש םג
םתס הז יכ ילוא ,ןירותסמה לע רומשל תוצור ונחנא יכ ילוא ?המל
.ץורית הזיא ונל שי חטב ,תעדוי אל ...יכ ילוא החישב הלוע אל
תוננואמ םישנ ,יתריקי הירד .הטנאופ התיה אלש הז יל עירפהש המ
?????תרמא אל המל זא ?הזמ ץוח והשמ רמול תיצר ?SO WHAT -
ימעטל ספסופמ רמאמ ,לבח
ינורל וביגה
 
4/9/02 13:48
דחא לותח :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.תובוגת הברה ךכ לכו ,רתוימ ךכ לכ רמאמ :םיהדמ
אלש ידכ ,ןבומכ ,טקשב) תוצילפמ תונב :אבה ירטסיהה סושל וכח
.(ועדי
דחא לותחל וביגה
 
 
16/4/03 16:03
עגושמה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
!!! קזח : הטילחה הצעומה
עגושמהל וביגה
 
 
8/5/03 14:35
הדוסחה :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
?ןאכ דע תובוגתה תא אורקל תחרט המל רתוימ כ"כ הז םא
הדוסחהל וביגה
 
4/9/02 14:18
אל ר"ד :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
םזיניבושה ללגב :טקשב ןושיל לוכי אל ינא רמאמה תאירק עגרמ
תא אכדמ ינא ןהב תויביטלופינמהו תומכחותמה םיכרדהו ילש רעוכמה
!ןנואל תולוכי אל תורוחב ,ישנה ןימה


תוארהל הלוכי הרוחב לכו ,אבה רושיאה תא ףרצמ ינא ,ךכש רחאמ
:תונעטב הילא אוביש ימ לכל ותוא


ל רשאמ ,אל ר"ד ,ינא
יוכיד תונש םייפלאמ תומלעתה ךות ,הל אבש ךיאו הפיא ,יתמ ןנואל
.ירבג
.ר"דה (-) םותחה לע
אל ר"דל וביגה
 
4/9/02 18:57
אל ר"ד :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
אל ינא המל ןיבמ ינא (הפ תובוגתה לכ תאירק ירחא ,א"ז) וישכע
ילב תוננואמו תיבב םויה לכ תובשוי ןכלוכ .תורוחב ריכהל חילצמ
!ףוס
אל ר"דל וביגה
 
4/9/02 22:18
גודאמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
הלאש תלאשנ ,תולטוקתורשואמתודסחתמה תויוטשה תא עגר בוזענ םא
- תחא
ןב דיל תאז תושעל תונכומתולוכי תורקי תוננואמ ןכניבמ המכ
?גוזה


רתוי םיניינע שי ץוטסב) םיסחי תכרעמב רבודמשכ תוחפל ,יתעדל
.םיפוצכ תוננוא לש עטק תחא םעפ תוחפל רובעל םיבייח ,(םירעוב
,טרס) תויגוזה תויוליעפה בורמ רתוי הרגמו ןיינעמ ,יכוניח הז
.(םיינימ םישוגיר ילוטנ םירבד ראשו הפק תיב ,םירבח
ןנשי יכ ,הנקיזה ןוויכל יתורגבתה ךלהמב ,תולגל עתפומ יתייה
.תאז תושעל ידכ תוחותפ קיפסמ וא תונכומ אל טושפש תונב הברה
ןבומכ ונל) ןנואמה רכזה הארממ ורגתה דימת ,בגא ךרד ,ןה םג לבא
.(םינצחומ םירבג ונתויהב ,היעב ןיא
גודאמל וביגה
 
 
5/9/02 14:22
הליל :תאמ
תיגוז תוננואל הבוגתב
אוהש הפידעמ ינא .ןנואמ רבג לע לכתסהל תבהוא אל אקווד ינאו
ףשפשמ ותוא תוארלב החוד וליפא והשמ שי .וב עגא ינאו יב עגי
םא .המל הניבמ אל קר ינא ,ודיל ןנואל יל תפכא אל .ומצע תא
(-:ולש תועבצאה תא שיגרהל הפידעמ ינא ,ידיל רבכ אוה
הלילל וביגה
 
5/9/02 1:20
תיסומינונא :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.םירבגלו םישנל חותפ אשונ ןמזמ רבכ הז תוננואש תבשוח יא תמאב
.גירחו רז אל
...שדח אל הז ,ונחתפתהו הרבגתה הרבחה


תבבותסה תצק ולאכ התא לבא הפי תלחתה לועי תעצה םתס ,הירדו
.ךמצע ביבס רמאמב


הלחתהה לע הדוקנה תא תיצימ תא לבא יתוכאו ישנ ןויער תרמוא תאז
!לבחו


...בוט בותכ לבא
תיסומינונאל וביגה
 
5/9/02 7:39
תינור :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
?ןכתויזטנפב ןכילע ףדעומה ךרואה המ ,ילש תויחא
תינורל וביגה
 
 
5/9/02 21:26
תעלוצה הרפש :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
םא ???תויבסל תויזטנפ םע המו ?לדוג תניימדמ הרכשא תא ,יתוחא
עטקה תויהל ךירצ היה הז ?אל ,ףוסה דע תכלל זא םיזטנפמ רבכ
.הב זחאיהל הנטק הדוקנ וזיא תוחפל וא ,רמאמב
הז ליבשב ךירצ ,ןובאית ררועמ ךכ לכ אשונ לע עורג הכ רמאמ
.דחוימ ןורשיכ
תעלוצה הרפשל וביגה
 
5/9/02 22:53
strenght&honor :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.'וכו תחלקמב ,ןמצע תא קנפל תובהוא תובוט תונבש יל הארנש ךיא


.(ןתוא) התוא שיגרהל םילוכי אלש ,םירבגל היעב שי <--
,"ךיאו ךירצ המ" רחא ףדרמב אוה םגו ,ןמזה לכ לכש קר
."םירחא לש לכש תיללצ" רחא ףדרמב רמולכ


,ינא לבא
,יילע תנעשנ תבשוי איהשכ ,הירוחאמ בשוי ,תחלקמב ,לכוא
,תבכוש וליפא ,הצורש המ השוע איהשכ המידקמ וא
דחא קר וא) היבקנ תא הל הסעמ ינאו ,דואמ בר םימ םרז שיו
,(הנוצרכ
.חטבל הנהת איהו
.הנוכנ שיגרא ינאו
,הילא בל םישאו ,הל תושעל ךירצש המ תא
םינוויכה לכל תונוכנה תוינפה תא תושעל - םיאתמה ןמזב עיגאו
םיקמועהו
,םישורד ךכ לכ ,םישורדה םייונישהו תוציחלה תא תתלו
.ךאאאאכ לכ ךכ לכ


ירחא קיספא זא ,ןכ םאו ,הל ףוחדא אל ןיזה יל דומעיש וליפאו -
,םיעגר המכ
.םייסאו ברקתאו ךישמא אלש ידכ
,[םיתיעל םייניעב הל לכתסאו ,הלש תחא הפיטע] תחא הפיחד הקיפסמ
שי רבכ זא ,הל קשחתי םאו] .וזה הפיחדהמ הנהנו ,טעמה תא השעא
הליבשב יל
ףסונבו ,ךרוצ הז המ עדוי ינא ירה ,החמשב שממ יתינקש םירצומ
,תיתוכיא ןבאמ םיפסונ 2 יתנכה
תוארל הצור ינאו) םיהדמ אצי .תודחוימו תונוש םהיתורוצו ,המח
[.(תומלענ ןתוא
לבקל הנכומ ,תיזיפ ,איהש החכוהל קר אלא] רתויל קוקז יניא
[.יקלח תא .יתוא
טאל טאלו


ינאש ומכ שיגרא ךכו .רומגא אלש רקיעה .רבגי חטב הז טאל טאלו
,ךכ לכ הצור
.תישיא הניחבמ םדקתהל ךירצ ינאש ןמזב ,תרחמל םגו ,זא םג
לע העידיה ירה ,םדקתהל ידכ ךירצ ינאש המ תא קוידב יל ןתי הז
,ייתומולח תא יח ינאש ךכ
לולצ יתייה ינא ,םייניעה וכפהתה הלצאשכש םג עדאו .חכ יל ןתת
היה הלש םישוחה ןורכשו - ,תטלחומ תוריהבב הז תא יתיארו
.'הליגר'ה תואיצמה ,ילש תוחקפה


,ןכלו
ריכזמ הז -- הליגר תואיצמ לש בצמב ינאשכ ,ןמזה ראשב ,כ"חא םג
.התוא יל
.הלש הזה הפיה לוטסימב ,שארל יל תסנכנ איה
.הז לכ תא בהוא ינאו ..........התוא בהוא ינאו
.דואמ .הל עמשוממ ,לדגיו ,ךכ לכ התוא הצרי ילש ןיזהו .לגרתאו
.הפי תויהל לדגיש ומכ .ארונ םכח םצעב היהיו
.היפהפי שממ איהש עדנ איהו ינאש ומכ


.םיבהוא ,ונא ,הזה ןמזבו
.תחאה
.ינור ,הדובכל .ינשהו


# .ולש הלחתהה קר וז - יל שיש רופיסהו #


,ירמגל קוור ינאו 22.5 ןב ינא :ב.נ
עומשל חמשא הבוגת לכבו
.ייב .608850-051
( :
strenght&honorל וביגה
 
 
6/9/02 1:25
רמת :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
ונדובכל ןורמאמ הזיא םע המ ,ער אל ללכב בתוכ התא ,ינור
?תוננבה
רמתל וביגה
 
 
6/9/02 3:28
תדלקמב אל םגו םיגהונ אל - םינשעמ םע :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
.תוננב תטאיד ךירצ התאש יל הארנ ,דלי
.בוט ןויז תוחפל וא
,קועצל ךירצ אלו
.םלוכל קיפסמ שי
תדלקמב אל םגו םיגהונ אל - םינשעמ םעל וביגה
 
 
6/9/02 7:20
ןסומלוק :תאמ
תמדרנו תעגונ :הימל הבוגתב
תצק דובעל ךירצ לבא בוט בשוח אוה ילוא
LOL הביתכ לע
ןסומלוקל וביגה
 
6/9/02 17:26
40 תב :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
:םשו הפ תוסנתהל הקיפסה רבכש תחאמ םיפיט המכ (םכלו) ןכל ירהו


ץצומ לעפתמה גוזה ןב דועב קותמה ןגדגדה לש ימצע קוניפ ומכ ןיא
תא
.תעבטה יפל וא/ו סוכל (םייתש וא) עבצא רידחמ וא/ו תומטפה


,תושעל המ) הרימג ינפל תיניצר העקשהל ,ינומכ ,תוקוקזש ןכמ הלא
ונלוכ אל
ןודיעל k-y םרקב רזעהל תולוכי (תוינש םישולשבו תויתרדס תורמוג
.ךילהתה


רז םע תידדה תוננוא ומכ ןיא ,ןכיניבש תוזעונל ,יכה-יכהו
ינשה ורבעמ רכומ-אל
טא'צ לכב וא "ענענ"ב םיאתמה רנטרפה תא ושפח .ןופלטה וק לש
וגנעתהו ,רחא
רפסמ תא ורסמת לא םלועל-םלועל ,בגא ...תפתושמ היזטנפ לע
.ןכלש ןופלטה
.ףואינב ןכתסהל ילבמ ,ןוויג תושפחמה תואושנל דחוימב םיאתמ
40 תבל וביגה
 
6/9/02 18:15
הדיליקוק :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!!יתעדי אל הלאוו
??הז לע ונילע אל ךיא !ויש...ונחנא קר אל !?תוננואמ ןתא המ
!!הללאי
םא רקיעב !תוננואמ תונבש חטב ?םימטמוטמ ונחנאש תובשוח ןתא המ
!!תוננואמ ךיא דועו..ןהלש תויפיצב דמוע אל ןהלש גוז ןבה
ןהש ףצרב תומזגרואה רפסמ תא רופסל תולוכי אל ןהש דע תוננואמ
איה תננואמ אל איהש יל רמאתש הרוחב .ןהילא עיגהל תולוכי
ידמש דיגת איה ,המכח תמאב איה םא ,תוחפל - דואמ העורג תינרקש
...הטמל די תחלוש איה זא ,ילמרונ רבג אוצמל ןמז חקולשכ ,םעפ
!!!ם-ל-ו-כ וניידזישו !רתויש המכו ,תוננב ,ונהית
הדיליקוקל וביגה
 
7/9/02 17:39
ריפוא :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
! טיליס יל שי ? ףשפשי ינאש
ריפואל וביגה
 
7/9/02 22:59
תואיצמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.....תונב תורוב הזיא


תרחא ןתיסינ אלש לבח
!!!ןמצע תא גנעל תועדויש תורוחב לע םיתמ םינב יכ
תואיצמל וביגה
 
7/9/02 23:09
תואיצמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
..תונב ונ
ןנואל ליחתהלו תושלשב רדתסהל ררועתהל
תיחצנ תרשרשב ורמגתו הקינכטה תא ודמלת


רתוי וקלדי קר םה םירבגל ולגת םאו


????םצעב שדח המ זא
?המזגרואל עיגהל םישנ לע תוזטנפמ םישנ -האבה הבתכ
תואיצמל וביגה
 
9/9/02 3:20
ילאנא בהואש ילאנב רוחב :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
ןמזה עיגהש בשוח ינא תכרובמה תישנה תוננואה תא וניצימש רחאל
זא........ילאנאה ןייניעל עגונב סותימ דוע ץפנל
............הככ
ךרובמ אוה ילאנא ןימש תונבל הפי השקבב יריבסה יתריקי הירד
ןבשיה ךרד הרידח לכ אלשו םישדח םיאישל חקולו יתייח,םיענ,
הברהו ךוכיז ירמוחתיעוצקמ רנטרפ אוה ךירצש המ לכ,םיבאכב הכורכ
ךרד תרבוע...ןכ ןכ חטבומה ןדעה ןגל ךרדה.......זאו בוט ןוצר
.תחתה לש רוחה
ילאנא בהואש ילאנב רוחבל וביגה
 
12/9/02 21:27
הבשחמל הדוקנ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.אאאאאאאאאאד?תויבסלה ויה הפיא תמיק תישנה תוננואה התיה אל םא
הבשחמל הדוקנל וביגה
 
16/9/02 11:39
היאמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
ונלוכ ,תועגונ ונלוכ ?םירעש האמב ,וישכע דע תרתתסה הפיא
םירבגה םע םגו ,ונלש תורבחה םע םג ,הז לע תורבדמ ונלוכ ,תונהנ
היעב םהל ןיא תגשמ יתנבהש המכ דעש ונלש םירבגה םע רקיעב ,ונלש
.ףרטצהל אל םגו ,ןנובתהל אל םגו ,תישנ תוננוא לע עומשל


אל רבכ גנו'ג הקירא .(הנש 50 ב ךרעב) תרחואמ התצה ,רוציקב
.לבח .ייהת
היאמל וביגה
 
16/9/02 14:01
elle :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
םישדחה םירמאמה לע רצק רבעמ רחאלש תמאהו שדוחכ רתאב יתייה אל
.רבעה לע הדותו םולש ויה תעגעגתמ אל ינא
elleל וביגה
 
21/9/02 1:29
הליה :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
.דקוממ אלה םילימה לילב תא ירמגל וצימ תחתמ טפשמהו תרתוכה
.יוקל חוסינ ,תרתוימ הביתכ
....אירק שיק שיק אניגלב ארתסיא ותבתוכ ומכ ןויערה
הליהל וביגה
 
21/9/02 9:35
היאמ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
עומשל הנהנ אלש ימ -ש ךכ יבמופב רמאנ הזש בוט לבא ובאט אל הז
!!!!!!!ולש ה-י-ע-ב ,תאז
היאמל וביגה
 
29/9/02 23:07
.ש הרולפ :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
(הבוגת ןיא) ל"נה רמאמל ףשחהל יתיכז םרטב דוע
- אשונה לע רצק רופיס - הז תא יתארק
www.stage.co.il/Stories/139197
היגוסב יתורפס ןויד
.ש הרולפל וביגה
 
1/10/02 19:44
ירנבא הירד :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
:םהנימל םיזיעלמל םילימ רפסמ
?לודג הכ ובאט הנניא תוננוא זא
,והשופיא יתוא וחכשש הארינכ
.(!ררקמב חכשיהל ףיכ המכ ,חא) ררקמב ילוא
חדובמ יצח ןוטב בתכינ רמאמה
יתנצקהש רורב ךכש ןוויכמו יטסירומוהו
.(דחוימב ינלוח רמוהל האיכ) ל"נה יפיצפסה אשונה תא
,ךיילע יל רצ ,יד ידייל
רמאנ חבטמהמ ואציש תעב ןנואל וליחתה םישנש ןויערה
.רבאטאוו ,םזרקס ,תיניצ האילפ ןיעמב
.וטושפכ רבד לכל סחייתהל ןיא


,ךסמה ןמ ול הקעז תוגליעהש םכמ ימ ינפב תלצנתמ ינא
.קותשת יכ ףידע תיתימא תרוקיב רקבל לוכי ךניא רשאכ
?ספסופמ רמאמ
יתרהבה ילש הדוקנה תאש תבשוח ינא ,לבח
,םירדח ירדחל קחדנ אשונה יכ יתיא םימיכסמ םכניאש הז
.רחא ןוידל ךייש רבכ


.(טיש גיב ,היהת אל רבכ איה גנו'ג הקיראש) הירד
ירנבא הירדל וביגה
 
15/11/02 19:19
בקעי הנד :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!יתוא הקילדמ תא
.ךתיא בכשל הצורו תיבסל ינא
.ךלש תופה תא ךל קקללו םיידשה תא ךל ץוצמל
?םג ,יתוא הצור
ייוא ייוא ייוא
.בשומה לע הסמנ ינא הלאי
.ילש תופהו םיידשה תא םג יל יצצמת יאוב
!הנד ףוריטב תבהוא
בקעי הנדל וביגה
 
20/3/03 11:28
זעוב :תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!?????????? ךופה לכה המל
זעובל וביגה
 
13/4/03 18:04
:תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
??ההההההללללללל הלש דיה תא הסימכמ איה המל
וז הבוגתל וביגה
 
16/2/04 15:56
:תאמ
ירנבא הירדל הבוגתב
הפי הל שי ההלש סוכה תא םירמ אל המל
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא