םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

תביואה םע ןושיל
בומרבא יתא


,יתוכיאה רוחבהמ יל אציש בוטה רבדה
ףסא ידידי תתומעל רבכמ הז ףרטצהש
ראש לכו ,תויסקאה םגש היה ,אפורה
תויתוכיא םישנכ ולגתה ,ויתודידי
תוכמותו


םייחהמ רופיס


,םיבר שגירש ערואמ ,והשימ םע ןמור יל ליחתה םישדוח השולשכ ינפל
קרפה רודיש תעב ,היזיוולטל דלפנייס יפוצ לכ וקבדנ הבש המצוע התואב
,םיינמלוח םירוחב תבהואש ימכ העודי יתייה זא דע .ידכב אלו .ןורחאה
טקשב לבא ,ךתוא םיטיפשמש ולאמ :רוציקבו .שפנ ינידעו רוביד יכר
ףסכ ףוסאל וליחתה ייתורבחש ינפל הקד .ןויצל םייואר תויתמזירכבו
,(ןתוא דחוימב) תרסיימה יתוקוור תא םייסיש ןורחא אצומכ ,חומ תלתשהל
,לשמל - רתוי תולענ תורטמ ןעמל ,ןפסכ תא ךוסחלו ץמאמ תושעל יתטלחה
.ןמא ,ונימיב הרהמב םייקתתש ילש תוקוורה תביסמ
.יתוכיא רוחב - וינפ לע ,רוציקבו .טנגילטניא ,דומח ,ךיתח היה אוה
,יתוכיאה רוחבה ןיבל ,(ןבומכ ,תיתוכיאה) ,יניב רוביחהש ררבתה לעופב
.יתוכיא עוגיפ ומכ שממ יתוכיא היה
רחאל ששחב לאש ,"?ןוכנ ,ךלש תורבחל יילע תרפסמ אל תאש הווקמ ינא"
דחא ףאש ןבומכ" ,יתינע "!ןבומכ" .תוחיטבמ ייד וארנש ,תושיגפ רפסמ
,ןופלט ילב הקיטקרטנאב רגש קוחר ןדוד קר .סג רקש) ,"ונילע עדוי אל
.(תורושבה לע עמש אל ןיידע
המל רוקחל יתלחתה ,לבנה לש וטלפמ איה תויטרקסידה יתנעטלש ןוויכמו
.ירטסיה ךכ לכ אוה
בוליש .תיפיצפס תחא הרוחב תוחכונב הלוע ץחלה סלפמש בל יתמש זא וא
יקסרטסב הייפצמ יתדמלש הממ תצקו ,כ"בשה ,יא.ייא.יסה תוטיש בטימ לש
התיה ,"ילש הדידי" תוטשפב הניכ אוהש ימ :תמאה תפישחל איבה ,'ץאהו
,".לש ותדומצ" התיה דוע תוקד רשע ינפל קרש ,הרוחב רשאמ תרחא אל
."תיגולותימ תיסקא" :ןבומכ יתניחבמ ,עורג רתוי דוע והשמל הכפה התעו

ךכ םא :בושחלו ,הנממ יתוא ריתסמ אוה המל בלעהל יתוקיפסה םרטב דוע
םגו ,וייחב תועש שולש לש קתו םע ,יתוא רידגי ךיא ,התוא רידגה אוה
אוהש עיתפמב זירכהשכ ,הכופהב ל"נה התוא ונל איבה ,תופיצרב אל הז
יתקזחה דימתש ןוכנ זא .ץרמנ לופיט תוחא ,תישילש יהשימב בהואמ ללכב
דחפ אוה ךכ ידכ דע ???ץרמנ לופיט לבא ,דיתעל הבישח םע רוחב ונממ
?ןוימ רדחב םירשק ול ןיירשמ אוה רבכש ,םדקתמה וליגב ,ול השעאש הממ
תא תוארל יתלחתה ,םיבהואמה דמצ לומ יתנוכשה הפקב םימי המכ ירחא
יתללי ,"אוושל היה ילמע לכ" .רוחש וא ,ךופה וא :דמימ ודב םלועה
םינבה ןחלוש לע בבחתהל םייתנש רבכ הסנמ ינא" :יתרבסהו ייתורבחל
רבחל יילע וצילמיש ידכ ,הקיחצמו הנונש ,המכח ינא המכ םהל תוארהלו
הפילחמו ,(אילפהל םלוה ךא ,יודב םש) הלימדול העיגמ זאו ,םהלש רקיה
רהטמ ומכ שממ ,הביבסל םייתודידיל היינשב וכפהש ,םינבה םע תוקישנ
,ילש אמאל רפסא ךיא" ,יכבב יתררימ ,"יילע אהי המו .ונס לש ריווא
הצנריפב הייריעה ןיינבב תועבט תפלחה ,הנקסוטב ש"פוס לע םולחה זוגנש
"?(אבא ומכ) םירישעו ,(ינומכ) םימכחו םיפי םידלי ינומהו
תויסקאה תחורא ןודעומ


התלגתה היפתכ לע תוכבל תמלשומה השיאה לבא ,ודיגתש המ ודיגת
התיה הריחבה .ונניב דירפהל חרט הכ אוהש ,תידוסה תיסקאה .ןוכנ...כ
יאופרה סנה לע הלכתסה איה םג ,ידיל ןחלוש הבשי איהש קר אל :תיעבט
ףסא ידידי תתומעב שדחה רבחה ,רקיה ונסקאל הלימדול ןיב רביחש ,הזה
.אפורה
תויסקאה םגש ,אוה יתוכיא רוחב םע תאצוי תאשכ בוטש המש יתיליג זאו
םייניעב הפוצ ידועב .תוכמותו תויתוכיא םישנ ןה ויתודידי ראשו ולש
,הלימדולל םירמש תוגועו הפק לע םיזבזבתמ ונלש תונוכסחב תולכ
לאיזר הדרו תא וטטיצ רקיעבו וישיט וקפיס ,דיה תא תונבה יל וקיזחה
."רתוי ותוא הכירצ אל תא ,ותוא יקרזת" :טנוק'ז
המצע לע החקלש ,תיסקאה תוברעתהבו תימשרה הדמעב ךפהמ לח ןמזמ אל
,תאז קר אלו .שא תקספה הזרכוה ,יניז ינוטנא תויהל ,ןבומ אל ןפואב
,הובגמ רושיא לביקש ילבמ הלימ איצוהל דחפה לע רבגתה יתוכיאהש אלא
יניצר הז .תובוט תורבח יתסקאו תאש הפי" :רמאו ,תישיא יילא שגינ
"?ןכיניב
בוט םעט ךל שי .תואלפנ ךיתודידי לכ" .יתינע "?איה קר המל"
."תורוחבב
תשקיב" .ףלעתהלמ קפאתה אוה ,הביבסב הארנ אל י"לטנ תווצ םושש ןוויכמ
תובוט יכה תורבחל קר יתרפיס זא" ,יתרבסה ,"תיטרקסיד תויהל ינממ
."ךלש


בומרבא תדעו תוצלמה


הרבח תויהל רשפא םאה ,עגרל תויניצר היהנ ואובו ,תמאב הבושחה היגוסה
,םינורחאה םיעוריאה תובקעב ?באז תיסקאל תיסקא אמש וא ?תיסקאה לש
שי :ןרקיעש .תוצלמה שוביגו אשונה תקידבל בומרבא תדעו הסנכתה
.תויסקא שיו ,תויסקא
ךלעב תא הבנגש וז :םדא לכאמל תויואר אלש תויסקאה תא ןבומכ שי
החקלש הבוט יכה הרבחה .םיבער םידלי השולשו אתנכשמה םע ךתוא הריאשהו
תא ןבומכ שיו .הבישה תוכז אלל ,הרידהמ ךתוא התניפו רבחה תא ךל
הצור תא ןכ םא אלא .ולש סקאל ירבחתתש בצמ ןיא .ומוהל ךפהש רבח/לעבה
תננולתהו ,ןטבה לע תבכששכ דחוימב ,הטימב העורג תייה המכ עומשל
.ךל באוכש
.תורחא םג שיו


תילאדיאה תיסקאה


,זאמ םייניצר םירבח ינש ,תיסקאכ םינש המכ לש קתו :החיתפ ינותנ
ימיב אל וליפא ,םירבדמ אל םה .ער רשקה תא ורמג .םינויז רופסניא
תא ?תמאה תאו .הזל תנווכתמו - תונמדזה לכב וילע תדרוי איה .תדלוהה
.הל הנימאמ
םע תכלוה ,יידמל ההובג תישנ תומדב יתנחבה הבש תחא הביסמ תרכוז ינא
.ןמז ותואב ילש בוהאה ,הרקמב אל ירמגל היהש ,יידמל ךומנמש רוחב
ארונ איהש בל יתמש קר ,תיארנ איה ךיא יתנחבה שממ אל ,רוציקב
תומתש ,ןיפוליחלו דרפיהל םהל יתלחיא יבוט בורבו ךכל יאו ,תבהואמ
.ודרפנ םה ,רמולכ .רזע וליפא הז ףוסב .דימו ףכיתו ,וישכע
.תוביסמ לע הבתכ תושעלו תליאל עוסנל יתשקבתנ .המידק יצחו הנש וחק
רשא דע ,יידמל קילדמ היהו םלש םוי דחי וניליב .ידע התיה רשקה תשא
לש הרבח תויהלש יתבשח םעפ ,עטק הזיאש הל יתחס ,הביסמל ונעיגהב
םג יכ ?היה הז ימ ,תמאב :הלאש המיסקמה ידע .יתימא קוחיש הז יי'ג.יד
.יי''ג.יד םע יתאצי ינא
תדמוע ,יתאנשו יתלליק הכש השאהש טולקל תוינש שולש קוידב יל חקל
דיחיה טפשמה .(םיצנצנ םע םיינחרז) םיעבצבו (הובג) יעבט לדוגב ידיל
לכ ךתוא יתלליקש ירחא םייחב דוע תא ,המ :היה הפהמ איצוהל יתלוכיש
?הברה ךכ
?םתבשח המ ,ונ) תוחונתו ,עבצ ,לדוג לש םייטסלפ םירואיתל ונרבע דיימ
התיה אקווד הרובע תיתימאה הללקהש יתנבהש רחאלו (?תורבדמ תונב המ לע
ידכ דע .שפנבו בלב תורבח תויהל דיימ ונכפה ,"דחי וראשיתש יאוולה"
לע םיבשוח םאו ,תמאה תא .גוז וא תורבח ונחנא םאה םיהות םימעפלש ךכ
,ותיא התיה איהו ותיא יתייה ינא םא ,וליאכ .ןכ זא ,ירופטמ ןפואב הז
?אל ,דחי ונייה וליאכ הז


תנכוסמה תיסקאה


םעפ תוחפל ןופלטב םירבדמ םה .ןיוצמ רמגנ רשקה :החיתפ ינותנ
םימעפל וילע תמלוח איה .רחא דחא ףא םע תוניצרב תאצוי אל איה ,עובשב
עצבמל הכחמ איה .ןופצמה ליבשב ,תומולחה תא ךל תרפסמ לבא ,הלילב
איה .ול תגאוד איהש דיגהלו ,וילא רשקתהל ץורית הל היהיש ידכ יאבצ
.הל תרפסמ אל לבא ,הז תא השוע תא םגש החוטב
וליאו ,רוחבה תא הקרז ןהמ תחא רשא ,תויסקא ןיב תודידי לש בצמה
רתוי ימ לש םיטנמלא וב שי .אירב אל בצמ אוה ,הינשה תא קרז רוחבה
םיבשוח םירוחב :רורב ללכהשכ ,(הל) ימ לע ןורתי שי ימל ,(איה) הווש
הקרזש ימל רוזחל (!וצמאתי ?וצרי הז המ) וצרי םה חצנל ,ןכלו ,וגאהמ
דצה תא םהבש ,םיינויווש יתלב םיסחי ןכיניב תרצוי וז הדבוע .םתוא
םעפהו .בוש עגפיהל ,תוקחאדהו םיקוחצה ירחא ,לולעש ,עוגפה ,שלחה
.הנממ
שדחה רבחהש ירחא ,םושג הלילבש ןובשחב יחק לבא ,חתפמה תלימ איה ןומא
בושל ,ךילא התביחו תורהצהה לכ תורמל ,תנכוסמה הלולע ,התוא בזע
רפסמ לש תימואתפ החכישו ,ןכיתודוס לכ תרגסה ךות ,דימתל ,ךבוהאל
.דע ימלועל ,ךלש ןופלטה


תילאיר תיזחת -תעצוממה תיסקאה


איה .םיערה תא םג לבא ,םיבוטה םיעגרה תא תרכוז איה :החיתפ ינותנ
תאצל הצור איה .םירחא םע תאצוי איה .םימעפל םינופלט ול הריזחמ אל
אל הז לבא ,וב תואצומ תורחא תורוחב המ ןיבהל הלוכי איה .םירתונה םע
רוזחי דוע אוהו ול רובעי הז ,ךל תרמוא איהשכ .רתוי הז תא הל השוע
.הזל תנווכתמ איה - ךילא
יצחו עברא דחיב םהל היה בוט המכ עומשל תלגוסמ תא םאה :ךמצע תא ינחב
תלגוסמ תא םאה ?ותמשאב ,םייתעש ישוקב דמעמ םתקזחה םתאש רחאל ,םינש
קרמב ,שממ ןמזה ותואב תקפתסה תא דועב ,ןרקב החורא לע םהל ןגרפל
לכמ עורגה םא הרקי המו ?ךילא רשקתי אוהש תמלחו ,םירומיש תספוקמ
ול היהש יתוכיאה טילחי ,םלועב תולימדולה לכ תא םגדש ירחא םא - הרקי
לכהשכ ,וישכעמ בוט רתוי המ ,ותעדלשכ ?ורזחי םהו ,תמדוקה םע בוט יכה
?םלוכ לש םירבח םלוכו יולג
תא הריכמ ינאש ומכש ,וז תלקולק תורשפאב יתוא םחנמש דיחיה רבדה
דנדנל ליחתהלו ,תמדוקל רוזחל לולע דוע אוה ,ונלש ינלופ-ורטסואה
.םלוכ לש םירבח םלוכ :ונמכיס רבכ ירה יכ .הישילש ןיינעב
לכה תורמלו ,ןכ יפ לע ףאו


םירשקהמ דחא ףא ,תכייתשמ "ךלש" תיסקאה גוס הזיאל בושח אל ,ןויסינמ
תא ריכהל ער אל םג הז לבא ,רתויב הבוטה התרבחל ךתוא ךופהי אל וללה
קוידב הרוחב תדמוע ךלומש הלגמ תא ,עיתפמ המכ ,ללכ ךרדבו ,"תביואה"
ךתרבח תויהל ,תורחא תוביסנב ,הלוכי התיהש תחא וליפא םימעפל .ךומכ
םעפ ףא ,םויה דעש דיגהל תבייח יתניחבמ ינא .תדבואה ךתוחא וא ,הבוטה
,םישנ יתש ןיב אצמנ רבג רשאכש הזב שדחמ יתחכונ דימת .יתבזכאתה אל
.הכבת ףוסב יהשימ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
13/7/02 20:08
עונת העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רשק לכ קתנלו האלה ךישמהל בוט יכה ,תויסקמש תויסקאמ ןכתא ובזע
הרבחה תייה םא םג) ולש החפשמהמ ,ולש םירבחהמ :רמוא הזו רוחבל
.האלה ןכו ולש עובקה רבהמ ,(ותוחא לש הבוט יכה
לע הרבגתה אלש הארנכ ולש הביבסב תחכונ תויהל םיכרד תשפחמש ימ
.רוחבה
עונת העונל וביגה
 
 
16/7/02 15:27
היקוק :תאמ
הלוח הטימל הבוגתב
!התא בולע שורגב גולוכיספ ןימ הזיא
םיככתמ םיפחו םירבח תויהל םיצור םגש םישנא שי הללאי הללאי
תויתחסונ תוחפ הסנת ילוא .םמצעל םיעדומ םה יכ םיסרטניאו
?בצמה רואל תושימג רתויו
היקוקל וביגה
 
13/7/02 20:45
yoss :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,בוט לזמ
...ךתוא אורקל בוט דימת ,בותכל תרזח
לעבינחמו ינממ
yossל וביגה
 
 
14/7/02 16:16
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
?תונקזה תמיא לע רבכ תרבגתה .םולש
יתאל וביגה
 
13/7/02 20:58
דכול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הכובה אוה
ןתוא האור אוה .ויתוסקא תודחאתה אוה רבג לכ לש לודג יכה דחפה
תא חירמ ,הדובע םוקמ /ס"יב /הטיסרבינואה תונורדסמב תובבותסמ
.תוער ול אבנמ ובלו ,ןהיתויפמ תוטלפנה ןתוואתה שירכה תומישנ
?םד לש םעט היהי הפקל םויה םג םאה
דכולל וביגה
 
 
14/7/02 1:40
ןטוב :תאמ
םישנ יתש ןיב אצמנש רבגל הבוגתב
...םויה ינבצע ןאכ והשימ
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 14:03
דכול :תאמ
םישנ יתש ןיב אצמנש רבגל הבוגתב
זגרנ וא ינבצע אל ינא
.םדא ינב ללכב וא תונב לע
זגראב ןומט םעזה לכ
.םתוחו לוענמב רוגסה


יכונא תצקמב ההות קר
:הווח תונב יגהנמ ,תוחרוא לע
,יחס ךותב תובר ןה םויה לכ
,יכבל דע תוחרוצו תועגתשמ
!הווחא !וה ?םירברבג ףורטל ךא
דכולל וביגה
 
 
14/7/02 14:24
הדוהי ןב הדמח :תאמ
?ינבצע ?ינאל הבוגתב
שיש בשוחש ימ םגו ,ותוא םיפרוטש שיגרמש ימ ,ךל רמוא המ
עיגמ הזש בושחל וא הזמ תאצל וא לוכי ,ותוא ףורטל הביס
סעק'צק יתשב דיחפמ ךכ לכ המ ררבנ אוב ,ןיבל ןיב .ול
.דחי הפק תותושש
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
14/7/02 16:12
ןטוב :תאמ
?ינבצע ?ינאל הבוגתב
.הרישל רבע אוהש ותוא דיחפמ ךכ לכ הז


,דכול יה
(?הפק סוכ לע) הפי ילרישמ שקבת
הננבה-תיב ררושמל ךתוא ךופהל םיכסת איה ילוא
(י'גני'גה לש ןולשיכה ירחא)
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 18:22
דכול :תאמ
?ינבצע ?ינאל הבוגתב
,שדחה ןונגסב בותכל רומא הז ומכ רתא לש תיבה ררושמ
.הליחב יל השוע ,תושעל המ ,אוהו
קיודמהו זרוחמה ,רורבה ,ןשיה ןונגסל ןמאנ ינא
.לקשמה תניחבמ
םהירישמ אורקל ילכות םשו םורופל תנמזומ תא ,בגא
.ןיקשופ דחוימבו היסור יררושמ בטימ לש םימגרותמה
הנא ,רבניא הרו) םהיתומש תא שופיחה עונמ לע יצחל
(?)ינהתו (ןיקשופ ,יקצוסיו ,הבוטמחא
דכולל וביגה
 
 
14/7/02 19:04
יתא :תאמ
תידכול תמוסרפל הבוגתב
.האמה יררושמ וליפאו ?הז רמאמל תובוגתב םיסור ילב
תונקל םירפס הזיא םיזמר יתוכיאל תתל ךירצ אל
!רתוי ותיא ראשיתש ידכ הלימדולל
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 20:18
ןטוב :תאמ
תידכול תמוסרפל הבוגתב
?ןרמש התאש ונרמא רבכ
(...תיטנמורו תיסאלק הקיסומ)
.ונרמא


דוע היסור אמא המכ דע קודבל הכירצ ינא ,רשק ילבו
.(תורוד השולש ירחא) ייקרועב תמעופ
םייוניכהו תומשה רקיעב) ילע הדבכ תצק תיסור הזורפ
?הריש .(םהיניב םירשקהה תא ןיבהל החילצמ אל ינאש
.יתיסינ אל דוע


תוחיתפ ץרפב ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
15/7/02 18:06
דכול :תאמ
תידכול תמוסרפל הבוגתב
.םודאב ךתושרל ינא ,תצלמומ המישר הצור תא םאו
דכולל וביגה
 
 
16/7/02 0:01
ןטוב :תאמ
יאדכ ,יסנתל הבוגתב
...איהה המישרה ירחא ,יל בייח התא הזמ ץוח
ןטובל וביגה
 
 
16/7/02 19:30
דכול :תאמ
יאדכ ,יסנתל הבוגתב
םהרבא לש ומוגרתב ןיקשופ לש "ןיגינוא ינגבי"
תירישה הריציב רבודמ .הבוח תריצי וז .יקסנולש
(םיזגמ אל ינאו) השדחה תעב רתויב תבשחנה
.תיוושכעה תיסורה הפשלו הרישל סיסב הווהמה
ררושמ .בונופג לש ומוגרתב בוטנומרל לש ויריש
ךא 26 ליגב ברק ודב חצרנש דחוימו יריל יסור
.םימיסקמ םירישו תומאופ בותכל קיפסה
לש ףסכה רודמ תררושמ .הבוטמחא הנא לש היריש
.םיקומע םייריל םיריש תלעב תיסורה הרישה
...םעפהל קיפסמש בשוח ינא
דכולל וביגה
 
 
18/7/02 21:47
המלא :תאמ
ליחתנ ,בוטל הבוגתב
...תרדהנ תמאב איהו תילגנאב יתארק
המלאל וביגה
 
14/7/02 1:58
רמת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תרזחש יפוי .הנהמו ןונש ,קיחצמ ליגרכ
רמתל וביגה
 
14/7/02 2:05
טראויטס ירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
האלה
המידק
תרחא הזאפ ,אבה בלשל ,םייחב אבה םוקמל
השדח
! ה ש ד ח
! ! ! ה ש ד ח


וא סמסמתה ,הדאתה ,ברחנ ,לשכש רשק לש הנמדמה ימימב שדשדל המל
?ץצופתה
יתימא םדאנב ילוא .המידק יכל ,תאו ,תואירבל ,וייח תא ךישמיש
(-:הניפל רבעמ בורק םש אצמנ
טראויטס ירמל וביגה
 
 
14/7/02 4:57
תנושפיט :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
והזש תושעל המ לבא רבעב שדשדל רוסא !!!! תקדוצ תא ..ירמ
???? ונבור בור לש ונעבט
םייתנש ירחא םג לבא יל הרוק הזשכ השפיט השיגרמ תמאב ינא
אל םה םייחהש תושעל המ) אצמנב עגרכ ןיאו הבהא יל אב ארונשכ
סקאה ...וילע תבשוח ימצע תא תאצומ ינא (םיצור ונחנאש ומכ
.יתובשחממ םילעהל הצור יתייה כ"כש
םוהת םישיגרמשכ רבעב שדשדל םיקיספמ ךיא יל דיגי והשימש זא
???הווהב תונקיר לש
.םימעפל תימיטפוא םג ינא ןוכנ אל יניבת אלשו
תנושפיטל וביגה
 
 
14/7/02 9:47
ןטוב :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
?תונקייר לש םוהת ?םייתנש ירחא
.המזגהה תמרב עמשנ רבכ הז


ונחנאש ךל רמאי ה/ליחתמ תיג/גולוכיספ לכ :תועט ןוקיתו
םירחוב/םיצור ונחנאש ומכ קוידב םייח
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 15:13
המר :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
לופי אלו ,תורשפתה היהי אלש והשימ תויהל בייח אוה לבא
.דבוע אל הז תרחא -ןורחאהמ


רבגתהל הסנמ תא .דחוימב הער היפארת וז תויסקא םע רבחתהל
..וילע רבגתהל הסנמ איה ,וילע


.ולש םירבח םע רבחתהל ףידע
המרל וביגה
 
 
16/7/02 15:34
היקוק :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
וא) םירבג תרזעב תונקיר לע רפכל תוסנל ינסרה דואמ דואמ הז
?אל לכהשכ רדסב לכהש םלועל חיכוהל הכירצ איה המל ,(םישנ
אל והשמ ךב שיש אל ,גולוכיספ לצא יוצר ,הקותמ ךמצעב ילפט
העש הפיו תונקיר השיגרמ תאש תרמוא תא ,יללכ ןפואב רדסב
?המל קודבל ,םדוק תחא
היקוקל וביגה
 
 
17/7/02 12:24
טראויטס ירמ :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
.עגר עגר עגר


חרכהב אל אוה ,הידעלב תונקיר שיגרמו ,תויגוז הווחש םדא
.לופיטל קוקזש םדא


ןיא .ילמרונו יעבט .השדח תויגוז רחא רותל ךירצ טושפ אוה
ךיא" אלא ."תונקיר השח ינא עודמ" ךמצע תא לואשל המ
."תונקירה תא אלמל ךיא .בצמה תא תונשל


לבא .תונקיר אלמל הדיחיה ךרדה אל איה תויגוזש ןוכנ
טושפ ךירצ ,הרסח איה םאו ,ילמרונו יעבט ךרוצ איה תויגוז
לבא ,תוללמוא לש הדמעמ אל ,בוט שארב .תחא אוצמל תוסנל
.החלצהב .ולדגי םיאתמ והשימ שוגפל םייוכיסהש הככ להנתהלםיפי םידגב לע יאיצות בטומ גולוכיספל ףסכה תא)
(...םיפויכו
טראויטס ירמל וביגה
 
 
17/7/02 14:12
היקוק :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
!רחא םדא ןבב ?תונקירה תא אלמל ךיא


ול ןיא םא םג רדסב שיגרהל רומא םדאנבש תבשוח אל תא
?עגרכ והשימ
םיראשנ זאו ףלוח יד רבד הז םיפויכו םידגב םג
.....תונקירה....םע


ונפוג םע ,ונמצע םע םימלש רתוי תצק תויהל לשמל רשפא
.םתוללכב ונלש םייחה םעו ונלש םירוהה םע ,ונתוינימו
ןוינק הזיאל ץופקל ףידע ,יבזע ,ידמ השק הדובע תאז לבא
.....םוקמב
היקוקל וביגה
 
 
17/7/02 15:09
טראויטס ירמ :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
,ליבקמ ,דרפנ תויגוזב ךרוצה .ךתיא המיכסמ אל ינא
רשאכ אקווד ,ךפיהל .תרכזהש םירבדהמ דחא ףא רתוס אלו
תא קלחל ךרוצה ףירחמ םימעפל ,םיקפסמו םיאלמ םייחה
ךרוצה תא שיחכהל ךרד ןיא .הבוהא שפנ םע הזה בוטה לכ
םצע לבא .רשפא .הז ילב תויחל רשפא יאש אל .תויגוזב
והשמ אל הז וזה תצבשמב תונקיר םישיגרמש הדבועה
.תבשוח ינא הככ .תורחא תוצבשמ ידי לע רותפל רשפאש
'וכו הדובע ,םידומיל תניחבמ ילש אישה תופוקתב אקווד
.לכמ רתוי הבהאל יתקקותשה -
טראויטס ירמל וביגה
 
 
17/7/02 15:36
ןטוב :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
,טראויטס
ירחא ךכ השיגרמ הרוחבה :תספספ דחא יזכרמ ןותנ
!םייתנש
.השק היעב לע דיעמ הז ?םייתנש ךשמב תונקיירו םוהת
?ךל הארנ אל
ירחא םג הדירפ םע דדומתהל תלגוסמ אל איה םא
:ש ףידע ילוא ,םייתנש
לופיטל ךלת .1
הז בלשב תויגוז לע המצעל רתוות .2
קפסב תלטומ הניא םתונמאנ - לותח וא בלכ .3
ןטובל וביגה
 
 
17/7/02 15:48
היקוק :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
.רבכ םיזג אתב התוא תימהל ךירצ אל ,רדסב
דועו דועו םידומיל ,הדובעש והשמ אל הז תונקיר
ןיב םג לדבה שי ,םירתופ םיינוציח םירבד דועו
םלועב הווש וניא רבד םושש השוחת איהש) תונקיר
הרושקש (לע ןייזו םסרופמ ,חרוקכ רישע התא םא םג
איהש רשקל ההימכ ןיבל ,תימצע הבהאל קרו ךא
םא .תימצע הבהאל ףילחתכ אל לבא היוצרו תימיטיגל
ךל דיגיש והשימ ילב תרדתסמ אל תאש השיגרמ תא
אל םלועבש תוינקה לכ זא ,ךתוא םיבהואו רדסב תאש
.רדסבל הז תא וכפהי
אלו ךיילע איה החישהש החילס ,גנילרד תנושפיט
!ביגהל תנמזומ תא ,ךתיא
היקוקל וביגה
 
 
17/7/02 16:00
טראויטס ירמ :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
איה .סקאה לע תובשחמב םייתנש העוקת איה - ןטוב
אל איה םא .השדח תויגוז אוצמל הסנמ אל ללכב
.חילצת אל איהש חוטב ,הסנת


הציבה תולאש םע ליחתהל רשפא ,ונ - היקוק
המ .רלודב וא שורגב היגולוכיספהו תלוגנרתהו
תויגוז תאיצמל יאנתש תבשוח אל ינא .המל םדוק
.ונלש תוישיאה תויעבה לכ תא רותפל לכ םדוק אוה
,תוכלוהו תואב תויעב .םייחה לכ תחמוצ תוישיאה
.רוזעל לוכי בהוא רנטרפ .תומלענו תוררועתמ
םג לבא / עתעתל / סורהל לוכי ןברוחמ רנטרפו)
(.תורצהמ קלח המ ןמזל חיכשהל


םיצור םה המ ןיבהל םיכירצ םישנא לכ םדוקש רורב
תחא .םייחה לכ ךשמנש עסמ הז לבא .רדסב .םמצעמ
הז ,תויגוזמ םיששוח םימייוסמ םישנאש תוביסה
והשמל םיסנכנ םהש ינפלש םיבשוח םהש ינפמ
.ירמגל םמצעל םירותפ תויהל םיכירצ םה "יניצר"
םירותפ היהנ אל םעפ ףא .ןוכנ אל הזו .ףוסה דע
ירמגל ונמצע תא בהאנ אל םעפ ףא .ףוסה דע ונמצעל
םג חתפתהל רשפא ,הבוט תויגוז שישכו .יאנת ילבו
.הכותב
םיסרוה םישנא םיבוט םירשק המכ תעדוי אל ינא
וליאכ ..."רשקל יונב אל ינא" םמצעל םירפסמ םהשכ
רתפינו חתפתמו חמוצ קר לכה דבל וליאכ .המ
תינסרה אל תודידבה וליאכ .ןמזה לכ םדקתמו
םיינימו םיישגר םיכרצ ונל ןיא וליאכ .המצעלשכ
םידבכ םיריחמ םיבוג םליבשב םיינמזה תונורתפהש
.םורגל םיעדוי םהש םיבוכיעהו םיקזנה תא םימרוגש


וכנחת לא .הבהא הצור איה .דבל הרוחבה ,רוציקב
התוא דדועל קר רשפא .התוא ונקתת לאו התוא
.התוא אוצמל הל עיגמש ןימאהל
טראויטס ירמל וביגה
 
 
18/7/02 1:35
ןטוב :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
,טראויטס
םייתנש ךשמב םיעוקתש הריכמ תא םישנא המכ
םג .דחא וליפא הריכמ אל ינא ?סקאה לע תובשחמב
קיספהל םילדתשמ הזמ לודג ןדבוא ווחש םישנא
.םייתנש ירחא עצפב טטחל
ןטובל וביגה
 
 
19/7/02 14:03
יתא :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
הלחתהב .םייתנש היה אל הזו .יתוא .הריכמ תא
ןינע הז .םינש שולש אבה הרקמב .רשע היה הז
:יל הרק המ יארת .אבה רשקל תאצל דחפ לש
.שארה לע טובנ דוע יתפטחו ףיכ היהיש יתבשח
שולשה לש הז םע תראשנ יתייהש היה ףידע
לש תעדל תוצור ןתא םא ...סופיטה אוה .םינש
.קוידב לבא .רבודמלא לש וטרס לש שדחה רוביגה
יתאל וביגה
 
 
19/7/02 15:29
ןטוב :תאמ
יפוא לש ןינעל הבוגתב
...ןטוב ,דאמ םיענ לבא ,ןיידע הריכמ אל
ןטובל וביגה
 
 
19/7/02 18:05
יתא :תאמ
יפוא לש ןינעל הבוגתב
.ףתושמ סקא הלגנ דוע ףוסב ילוא
יתאל וביגה
 
 
19/7/02 23:09
ןטוב :תאמ
..לבא ,דואמ םיענ םא תעדוי אלל הבוגתב
.םימשר ףילחנו הוושנ םגו ...קודבנו
ןטובל וביגה
 
 
20/7/02 6:39
תנושפיט :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
החישהמ תיטוסבמ שממ ינא לכ םדוק זא
...הפ החתפתהש תילאוטריוה
םיטטחמש םישנא שיו שי , ךתעידיל ,הרקי ןטוב
אל םה םנמוא , רתויו םייתנש רחאל םג םיעצפב
םירחוב ונחנא ןוכנו . םימייק םה ךא םיבר
תרחוב יתייהש יעדתש לבא ונייח וארי ךיא
תלגוסמ ינא וישכעש השיגרמ יתייה םא תרחא
יתייה םג םא רזוע היה .רחא רשקל סנכיהל
....יתוא ררועיש רבגה תא תאצומ
הדירפה , הנושאר הבהא היה רבודמה רשקה
רבגתהל ןמז יל חקל .םידדצה ינשל השק התיה
לבא םירחא םע יתאציו הרק הז לבא ,הדירפה לע
ינא רחא רשקל חתפיהל םימוסחמ יב שיש רחאמ
זאו והשמל חתפתהל יוכיס רשק םושל תנתונ אל
הבהאב ךרוצ השיגרמ ינאו בוצע תצקש םימעפל
תאזו - וילע תובשחמב שולגל ימצעל תנתונ ינא
אלא בוש ותיא רשקה תא הצור ינאש םושמ אל
דיחיה אוהו הבהאב ךרוצ השח ינאש םושמ
.הבהא ותיא יתעדיש
יל היה יתבתכש המ תא יתבתכש הליל ותואב
תובאוכ םילימב יתאטבתה ןכלו .....בוצע
יתייה ,ןכא . היצרופורפב אל ושפתנ ילואש
יל היהי אלשו רחא רשקב תויהל רבכ הפידעמ
, םלוע לש וכרד והז לבא סקאה לע בושחל ךרוצ
םאתהב הנוש תורידתב) ורזחי ולאה תובשחמהו
תא יל אלמתש תרחא הבהא היהתש דע (השגרהל
...ללחה
רבכ םיישדוח ירחא ולא תא יתנבה אל םעפ ףא
םיימוי לכ העיגמ אל הבהא ..רחא רבח םע ויה
ןיאש השיגרמ ינאש םימי שיו .הנש לכ אל םג
וישכעש השיגרמ ינאש םימי שיו דבל תויהל ומכ
. והשימ לש תועורזב תויהל הז יל אבש המ לכ
!?אל , ונלוכ
תנושפיטל וביגה
 
 
20/7/02 21:29
טראויטס ירמ :תאמ
...תוביגמה לכלל הבוגתב
תעדי ותיאש דיחיה אוהש הדבועה ,יתריקי
תעדוי תא הז תאו ,ןבומכ תבייחמ אל ,הבהא
.הבהא יעדת ותיאש דיחיה אוהש ,דבל
בחר בל ילעב םיקתרמ םישנא אלמ םלועה
...תומח תועורזו
תוקחוצ םייניע םע ,והשימ ול רתתסמ םש יא
אל תא ...ךתוא בוהאל עדיש שיגר בלו
!ךרדל ,המידק ?אוה ימ תעדל רבכ תינרקס
טראויטס ירמל וביגה
 
 
21/7/02 0:44
ןטוב :תאמ
...תוביגמה לכלל הבוגתב
,הביבח תנושפיט יה
ןויד ךשאר לעמ ונלהנ - תבגה ףוספוסש יפוי
.ךורא
לכלש ןבומכו ,ןמז רתוי חקול הז םימעפל
ל .הלשמ בצק תחא
םייתנש הינשל ,סונייקוא םה םיישדוח תחא
...תרנכהמ תוחפ ןה
תאש החינמ ינא ,ןושאר רשק היה הזש ןוויכ
.השק רתוי דימת אוה ןושאר רשקו ,הריעצ
.ול ינתת קר םא - אובי הז ףוסב ,ונ
ןטובל וביגה
 
 
24/7/02 0:30
הנשמ אל :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
לע תובשחמב םייתנש ךשמב העוקת התיה אל איה
!!!סקאה
.דבל השיגרהשכ םייתנש ירחא וב הרכזנ איה
!דחא לכל תורקל לוכי הז
הנשמ אלל וביגה
 
 
19/7/02 14:00
יתא :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
יכל ןואכידב תא םא :הרמא םעפ רוניל תיריע הז לעו
אלה םידגבה תא תינקש ןמיס ,ךל רבע אל םא .םידגב תונקל
.םינוכנ
יתאל וביגה
 
 
20/7/02 6:50
תנושפיט :תאמ
תונקיר ,םוהתל הבוגתב
הבהא תיצר יכ תונקיר תשגרהש ךל הרק אל םעפ ףא..היקוק
????אצמנב התיה אל איה תושעל המו
יתלוכי םא תדגנתמ יתייה אל) לופיטל יתוא תחלוש תאש ינפל
תונקיר לע יתרביד ,הנטק הרהבה יל שי (ימצעל תושרהל
לכ תונקיר יתשגרה ונדרפנ קרשכ . הבהאל ןוצרמ תעבונש
תונקירה םויהו ולש תא השועו םיעצפ אפרמ ןמזה לבא ,ןמזה
יסחי לכהש ןבומכו .הנטק רתוי הברה תורידתב העיגמ תאזה
לש םוהת" השיגרמ ינא םאו ולש בצקהו דחא לכ זא .םייחב
תילמרונ ינאש תבשוח ינא םישדוח המכב םעפ "תונקיר
.ולש בצקהו דחא לכש הזמצוח .ןיטולחל
תנושפיטל וביגה
 
 
17/7/02 14:34
השיא םתס :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
דחא רקוב לבא ןוכתמ ןיא יכ הז תא ריבסהל ךיא תעדוי אל ינא
רקוב דועו רקוב דוע רבוע זאו םש אל רבכ אוהו םיררועתמ
תבשחש ילב םלש שדוח רבע רבכש בל המש תא םואתפו שדוח רבעו
עדוי אל דחא ףאו ךמצעל תכייחמ תא זאו .תחא םעפ וליפא וילע
.המל
השיא םתסל וביגה
 
 
20/7/02 6:54
תנושפיט :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
.הככ קוידב
תנושפיטל וביגה
 
 
14/7/02 20:15
ןפיפו דלר'גציפ ,רטלוו ,ילדיר :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
.ענכשמ אל ןיטולחלו


וגזלג לכ תא חקינ :קנעב גוחנ לחוימה ךבוש םוי תא ,ןידעו
(: הדילג םילכוא ךיא תוארל
ןפיפו דלר'גציפ ,רטלוו ,ילדירל וביגה
 
14/7/02 4:59
בניע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!םוחתל ץוחמ תויסקא
בניעל וביגה
 
 
14/7/02 5:24
עטנ :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
!!!האי ךכ , האנ ךכ
עטנל וביגה
 
14/7/02 5:21
עטנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ףאש ילבו תדלוה םוי תביסמ ומצעל ןגראש רבח הנש ינפל יל היה
) סיכב .....האא שיכב ונלוכ תא םש אוה שיגרת תויתוכיאהמ תחא
ונימותל ונבשח)הז ףסכנ םמיב ותיא גוגחל ןלוכל ארק . ( ןטקה
ונרביח . דחי ןלוכ תא שיגפהו ( ילש בוש אוה הנה , תחא לכ ,
(??? עודי יביבא-לת באפ הזיאב ) , תומשל םיפוצרפ
םיכפוה ךייפואו תא : תויסקא לצא הז ךיא ךל רמואו יאובו
) היירטה תיסקאה יתייהש ינא ...המ לבא ... עגר ןיב םיטבושמ
הדמחנ רתוי, םתסה ןימ , יתייה ( הנמזוה אל תיחכונה הרבחה
העטומ והשמ שי יכ האונש יכה םגש ןייצל רתוימ תוללוזה תרובחב
יל החקלש וז איה לוכיבכש תונבה ןכלש תיביטקנטסניאה הבישחב
.הירחא תובר דועו איה- ותוא
הל ריקוהל הקיספמ אל לבא , ותוא יל החקלש לבז הריכמ ינא זא
.דירוהל תאנוש יכה ינאש רבדה הז לבז ירהש. הדות
עטנל וביגה
 
 
14/7/02 21:35
קרב :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
תומדא ילע תורקי םישנ
םיטלוש םירבגהש ךכל הביסה קוידב אוה ,ןאכ בותכש המ לכ
.םלועב
?היהי המ ?דחא רבג לע תובר םישנ הברה ךכ לכ
...הז תא םיווש שממ אל ונחנא
.הביתכה תא יתבהא ,יתא
קרב
קרבל וביגה
 
 
14/7/02 23:12
יתא :תאמ
?היהי המל הבוגתב
אקוודו .םיימוי לכ םירבג הברה ךכ לכ הפ םיגרהנשכ הז הככ
.תואמחמה לע הדותו .םיווש
יתאל וביגה
 
 
16/7/02 11:44
היאמ :תאמ
..קרבל הבוגתב
לש םיטנמליפמוקל קר הביגמ בומרבא תרבג תאש בל יתמש הא
?תדחוימ הביס שי .םירבג
:)
היאמל וביגה
 
 
16/7/02 12:07
יתא :תאמ
..קרבל הבוגתב
.עדומ תתהמ אב הז ילוא .ממה ...הקד הנחבה
יתאל וביגה
 
14/7/02 11:23
הדוהי ןב הדמח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תווחא לש םינצינ הלגמ םג איה ,הרזח קר אל בומרבא .דדיה-חאה
(-: םישנ


.סקאה לש תיסקא איה ילש רתויב תובוטה תורבחה תחא לבא ,רזומ
ךשמב ונברקתהו ,ולש הרבחה יתייה ינא םהבש םימיב דוע ונרכה
,םויה דע דובעל ךישממו ,דבע הז לבא ,דבע הז ךיא רורב אל .ןמזה
תובוט תמאב תורבחלש ,ןייצל שי יכ םא .תרחא יהשימ ללכב ול שישכ
.ונממ ילש הדירפה ירחא קר ונכפה


התיא תבשל ,דעצה תא תושעל אל הביס ןיא ,היואר הרוחבב רבודמשכ
,ינש דצמו .הנמאנ הרבחל סנא'צ ןאכ שי םא קודבלו ,הפק סוכ לע
םיפקעמ וא ישגר ץמאמ הכירצמ תיסקאה םע תורבחתההש םישיגרמשכ
תכרעממ בלה יבאכש הארנכ יכ ,שארמ רתוול ילוא יאדכ ,םייתבשחמ
.םשל דע םינירקמ םיסחיה
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
14/7/02 12:06
ביבר הלאירא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םישנ תווחא םג ךל הפי
,היחתש ,ותרבח ,ילש דיחיה סקאה ,דיגהל המ יל ןיא ,ונאשונל
.יפוי תבתכ ,ונ לבא ,זירפב המלענ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
14/7/02 12:44
הדוהי ןב הדמח :תאמ
קתומ הבשה הכורבל הבוגתב
לע תמאב היה ךיא ?אה ,םשל תסטש עובשב קוידב זיראפב המלענ
?ןייסה לש רשגה
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
14/7/02 12:18
י'ג םאדאמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךופהל איה םיסחי תכרעמ לש התווהתה תעב ילש תוסומכה תודרחה תחא
תידוסה גוז תבל
םירבחה םע התוא םישיגפמ אל לבא הלילב םיתשב הילא םיאבש יתאזה
.החפשמה םע אל חטבו
.תוידוסה תביס יבגל תויצלוקופסה תוליחתמ ,זא וא
הכירצ המל ?דוסב ךתוא רומשל ירטה ךגוז-ןבל שי הביס וזיא ,ןכאו
?םיישפוח םיקוור םכינש רשאכ רמשהל תוידוסה
תוכרעמ להנמ אוה םאה ?קיפסמ תיגוציי אל תא םאה ?יושנ אוה םאה
?םיליבקמ תומלועב םיסחי
הליחתכלמ דאמ דושח


:ושמ דועו
לע תמייאמ ףאו גוז ןבב תזחוא הלודג הדרחש יתיליג ינויסנמ
,(תוירבגה לע) הבג ירוחאמ הילע םירבדמש דשוח אוה רשאכ ותוירבג
.הזמ םידרח םה ,הזמ םיצחלנ םה ,הז תא םיאנוש םה
םידמועה לזרבה ןאצ יסכנמ דחא אוה הז םוחתב רבג לש בוטה ומש
.ותושרל
ינומה וילעמ קיחרמ ,לשמל ,ער ןויז לש םש ול רציש רבג
.תוילאיצנטופ
הזכ רוציקב וא טנגליטניא ,הארמל האנ רוחב םעפ יתשגפ תישיא ינא
תורבח יתש זאו יתורבחל הז לע יתרפיס ,הווש הארנ ןושאר טבממש
אל ,ארח ןויז אוהש יל דיגהל ועדי ירקמ אוה ןהניב רשק לכש
.ותערל הדבע עדימה תבלצה .ותיא תאצל יתלוכי אל טושפ ,יתלוכי
.ינסרה טושפ הז ,םתדרח תא הניבמ ינא
ינא ןכל .ותבוטל דובעל לוכי הז הנוב תוליכרב רבודמ םא ינש דצמ
:תמדוקה הקסיפהמ הנקסמל תרזוח
.הליחתכלמ דאמ דושח
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
14/7/02 14:32
ןטוב :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
:רקובהמ ירט - י'ג םאדאמ ,ךליבשב רופיס
םישק םיימצע םימחרו יכב תועש ריגסמש לוקבו הרבח ילא תרשקתמ
קרז ,ףיפייתהל המל ,ונ) ידש עידוה הלש רבחהש יל תרפסמ
.הב בהואמ שיגרמ אל אוה :תימשרה הביסה .(התוא
.(המצע ינפב הבתכ הווש - הפפכה תא םירהל רשפא)
רשקה תא איבחהל שקעתה רבח ותוא יכ ,ךל תרפסמ ינא המלו
ולהנתה תושיגפה .(רשקה לע ועדיש) םיפתושמ םירבחמ םג ,םהיניב
.ה/רכמ שוגפל יוכיס ןיאש תומוקמב וא הלצא ,ולצא
.ידוס רשקל הביס לכ ןיא וינפ לע - השורג איה ,שורג אוה
םא ,ןכלו .רשקב ולש/ךלש ןוחטיבה תדימ הארנכ איה הבושתה
המודא הרונ וז ,ותשיאו םלועהמ ךתוא ריתסהל חרוט והשימ
."(ךתיא) רשקל יונב אל !!!תוריהז" העידומש הנריס + תבהבהמ
:הנטק תחא דועו
.רבעשל ילעב לש וגוז תב םע בורק ירבח רשקב ינא
לכ ירחא :ינשה .הרבח יתחוורה ,ןושארה :בצמל תונורתי ינש
...ותשא אל רבכ ינאש ךירצש ימל הדומ ינא התיא השיגפ
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 16:56
י'ג םאדאמ :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
רואל הז תא איצוהל היעב םוש םהל ןיא יניצרהז םאש יל הארנ
,יבמופב ךתציחמב תואריהלו
!?בוט הז המל זא ,עשעתשהל םהל אב קרשכ לבא
הניא הרטמה תמשגה ,םזנימפ טסופה ימיבו ןויז איה הרטמה םא
!?עיקשהל המל זא ,דחוימב תכבוסמ
לוכי (הלימה לש יבויחה ןבומב) ותנצחה יא וא רשקה תנצחה
.קפס ןיא ,ודיתע יוזיחל רטמרפ תווהל
דנא יפה-ב ורמגנו תוידוסב וליחתהש םירשק הברה הריכמ אל
.(תקדצומ הליע שי תוידוסל םהב ןפוד יאצוימ ץוח)
אולה ,תויגוזהמ ילרגטניא קלח איה רשקה תנצחהש הארנכ
היצמיטיגל תלבקו םייתרבח םיכרצ המכ לע םג הנוע תויגוז
.טפסנוקהמ קלח םה "רשכה" תלבק וא הביבסהמ
ךר הזיא דובכל עוריאל יתנמזוה ,"תיתרבח תויגוז" ופורפא
ללכב בצמ יל ןיא ,גוז-ןב םע אובל תבייח תבייח ינאו דלונש
תושאונ הקוקז ינא .ולאה םיעוריאהמ דחאל דבל םעפ דוע תכלל
.םיעוריאו תוחיתפל יגוצי הוולמל
.תוחפ אל הטושפ ךא ,הכופה היעב
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
14/7/02 20:23
ןטוב :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
.ינתעתפה ?הוולמ םע אובל תבייח ?י'ג םאדאמ


(תוביסה דימו) תיבב תבשל ףידע רבכ ,ךתוא יבזע
דעוימהש הצור תא הככ .םיממשמו םיממעשמ םיעורא ולא .1
?ךילע בושחי
- רתוי הובג םוכס לע ק'צ איבהל תבייוחמ ישיגרת דוע .2
?וליאכ םישנא ינש
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 23:21
יתא :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
הז םיבוטו םירישע םירוחב ריכהל םיבוטה תומוקמהש
.תוכורעת לש תוחיתפ ,תויבמופ תוריכמ ,הקדצ יעוריאב
!!הלימ תירב אל הרקמ לכב
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 12:28
י'ג םאדאמ :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
תיבב תבשל ףידעש רורב
,תודלי ירבח ,וללה םיעוריאל תכלל תבייח תא םימעפל לבא
הלב הלב הלב
ללוכ ,םיקדרד יסומע וא ןוירהב ,םיאושנ םש םלוכ םהו
.17 ליגמ ןושארה רבחה
.םעפל םעפמ השק היהנ הז ,יפגב תכלוה םינש רבכ ינאו
איה השוחתהו תיטתפ ינאש םיבשוח תצקו יב םיאנקמ תצק םה
.תידדה


- הלילעב תינפת שי ,הרקמ לכב
אלפנ גוז-ןב שמשל לוכיש ושימ יל יתאצמש תבשוח ינא
ךרוצל קר אל וליפא ילוא עדוי ימן) ןיינעה ךרוצל
דורשי הז םאו (םייט דוג יל השעש) לומתאמ הזה (ןיינעה
...תרדוסמ ינא זא שפוסה דע
שקבל הכירצ קר תא םימעפל
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
15/7/02 14:37
ןטוב :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
.דוע ישקבתו חתפמה תא יקרזת ,תיבב ותוא ילענת
.תותירבמ ותוא יבזעתו
?םינבל םישוע הלאה םיכותיחה המ תעדוי אל תא
...רוחבל דואמ ער זמר הז + תואושנ תורבח תדע ,ללכבו
ןטובל וביגה
 
 
17/7/02 14:42
השיא םתס :תאמ
תידוסה השאהל הבוגתב
תיחכונה הרבחה תא הפק סוכל תחקל רבעשל ילעבל יתעצה ינא
...ןויערה תא בהא אל אוה ,ולש
השיא םתסל וביגה
 
14/7/02 13:59
וקונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר ?הבוט תורבח ,תיסקאה םע םיטפצר ףילחהל עשעשמ יל הארנ אקווד
.תונב לש תב תאש החנהב םגו ירחא
?םיסקאה לש תויסקאה םע קר הז -הפק ,ידיגתו
.תוקישנ
וקונ
וקונל וביגה
 
 
14/7/02 15:51
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
רזחשל יתחלצה אל ?הא ,ברע ותואב היה ףיכ הזיא !ךל םולש ,יה
ףילחהל הנכומ ינאש םידיחיה םיטפצרה ,ןפוא לכב .זאמ הז תא
יילא רזוח אל אוה םא וליבשב - הצמוח םע דינאיצ לש םה עגרכ
ומכ ?הפקו .(...ימויק לע תעדוי אל הלימדול ירה) דיימו ףכית
המכ םע הפק התוש חטב ינא עגרכ (?) ייתורבח תא הריכמ ינאש
.תויסקא קר אלו ,סקאה לש "דיתעל"
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 23:40
וקונ :תאמ
ינילוסומ םע (הפקו) התל הבוגתב
ך/ונדידי ?םלפודמה הפקה בשויב רבודמ -ןיבהל הכירצ קר ינא
?'י קיתוה
!הנה זא ...הלאש שממ אלו זמר היה הפקה -בגאו
וקונל וביגה
 
 
15/7/02 11:21
יתא :תאמ
ינילוסומ םע (הפקו) התל הבוגתב
והשימ .תנווכתמ תאש ימ אל לבא ,'י ןכאו ,םלפודמה הפקה
.רחא
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 12:56
דרא ןיראק :תאמ
ןכאל הבוגתב
.םישק םייחה ,המשנ
.םיחוד םייחה ?תככרמ ינא המל
תאש ריינה ןיב רעפה לודג המכ ךמצעל ררבל הכירצ תא
םירטמרפה לש תומישרה לכש הז ,םלועב ותיא תבבותסמ
םא ,ינויסנמ .תלהנמ הרכשא תאש םייחה ןיבל וילע תובותכ
אלא ךתוא םאות אל ריינהש קר אלש יאצמת בוט שממ יקדבת
,ךלש וגא רטלאה ,ךלש אמא אלא ,ותוא תבתכ תא אל ללכבש
ליגמ תרכוז אל ללכב תאש םירקמ לש ףסואו ,תודודו םידוד
.יצחו עברא
,הפקל םתוא ישיגפת -תויעב םישוע דימת בלב דחא הפב דחא
.רדתסי לכהו םמצע ןיבל םניב ורבחתיש
.םג תוקישנ
דרא ןיראקל וביגה
 
 
15/7/02 20:55
וקונ :תאמ
האירב תבשחנ ןיאפק לש תמיוסמ הדימל הבוגתב
,יקוק
דוע ףיסוהל לכי הז -הינשה לש תחא םיסקא םע אצנ ילוא
.דובעי שממ אל הז הינש הבשחמב .האלפנה תורבחל דמימ
םע תאו ךלש םיסקאה לש תובאה םע אצא ינא ןכ םא אלא
?בשחנ הז .ילש םיסקאה לש םינבה
הבהא ןומה
2 שאר
וקונל וביגה
 
 
17/7/02 0:36
הדוהי-ןב הדמח :תאמ
םילבגומ םימחתמב ןיאפקל הבוגתב
ובירת םא היהי ףייכ יכה לבא
:-)
הדוהי-ןב הדמחל וביגה
 
14/7/02 14:42
ןטוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:ןלוכל (החילס - סטקרוק ילקיטילופ אל תצק) הלאש
רוחב לכש (הנורחאל וב יתלקתנ ינא קרש וא) שדח דנרט הז םאה
?ולש "הלימדול"ה תפוקת תא בייח םישולש ליג ביבס בבותסמש
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 15:08
יתא :תאמ
''םלועב תולימדולה לכ''ל הבוגתב
.םישולש ןב היה יתמ חכש ןמזמ רבכ אוה !רוחבל יאימחת לא .א
תפוקת"ל "הלימדול תפוקת" ןיב ענ אוה יתנבהש המ יפל .ב
לגב וילע רבע המ חכוש אוה ןיבל ןיב .ןיגוריסל "הלארשי
.םדוקה
היזטנפ וזיא םהל שי .הלימדול תפוקת שי רוחב לכל ,ןכ לבא .ג
!!!עזעזמ ...תויסור לע


!!!יתרזח לע וכריבש ולא לכל הדותו
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 16:02
ןטוב :תאמ
''םלועב תולימדולה לכ''ל הבוגתב
...תוילימדוליטנאבו תונעזגב ונתוא ומישאי ,ירהזת


?הלאה תולימדולה לכ םע ןיינעה המ ,תמאב ,לבא
?תולארשיה ונחנא ונפסיפש ןהל שי המ


םינטובה תכרבו יתכרב תא םג ילבק זא ,םדוקמ יתחכש ,ןכו
.(םלוכ ומלענ םואתפ) םה רשאב
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 16:10
יתא :תאמ
''םלועב תולימדולה לכ''ל הבוגתב
.הלוזה ןתרוחס תא רקויב רוכמל תועדוי טושפ ןה ,יתריקי
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 17:03
י'ג םאדאמ :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
םוקמ לש חוחינ ןהל שיש אוה עטקה אקוודש תבשוח ינאו
םירחא תוברתו
תימוקמה הייסולכואה םע תובברעתה לש הפוקת וזיא ירחאו
ןיינעמ תויהל לוכי הז


...תויסוכ ןה בורל םגו
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
14/7/02 17:50
יתא :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
!!!רתוי ינא ,הרקמ לכבו ,אל יתאז
וזוא ?ןווי תוחוחינב ער המ ...תוחוחינ ןיינעבו
...ןודעומ סיטרכו טשרוב םוקמב...ליבהמ קילשישו
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 12:38
י'ג םאדאמ :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
הווש רתוי הברהו תיסוכ רתוי תאש רורב
.וידעלב ,הככ ךל ףידע זא הז תא ןיבמ אל אוה םאו
.העפות'ת ימצעל ריבסהל הסנמ ינא םתס
,ירמגל הלחא ןווי
תיסאלקה תוברתהו היטרקומידה שרע
.ןווי לע םיתמ ונחנא
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
14/7/02 19:14
דכול :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
הנכומ (גרוברטפ ,הווקסומ) םיבוט תומוקממ היסור הרוחב
תומוקמב רוזיחה תרוסמ .יסופיט ילארשי לע לכתסהל ללכב
לכתסת אל ללכב איה םיחרפ ילב .תחתופמ דואמ ולאה
.תודנולב ןה .רבד דועו .רבג לש ןוויכל
דכולל וביגה
 
 
14/7/02 20:40
ןטוב :תאמ
ךיא ןיבמ אל תישיא ינאל הבוגתב
:ןיבתש דע - לכהו
םע רבכ יד !ןלוכ אל) תויסור תורוחב :המדקה
הניטלפ דנולבו בוטח ףוגב תודייוצמ כ"דב (...תוללכהה
.(רתוי וא תוחפ יעבט)
!!ף ס כ הז וב תודייוצמ ןניאש המב


ילארשיה רבגה לש רוזיחה תוברת :(2 המדקה וא) רוזיחה
םהשכו ,(?היהי המ ,תוללכה םעפ דוע ,ונ) תלשוכ םנמוא
םביל תלאשמל קד זמר כ"דב הז םיחרפ םיאיבמ רבכ
.("ירגפתתש")
ימי תב ןוגרא'זב - םי'גראל) חותפ םסיכ ,ינש דצמ
.שוביכה תא וצמיש דע תוחפל - (האג


גוז תב היהת (הדנולבה) איה :בותכ יתלבה םכסהה
רחא םוקמב) המחו (םישרהל ךירצש הפיא) המישרמ
יעסמלו םייוליבל התוא איצוי (ןתחה דצמ) אוה ,(ירמגל
סיכב םישרשרמ תליבח םע דימתו ,ףוגניזיד יבחרב תוינק
.ףולש יארשא סיטרכו


?ןיבהל השק ךכ לכ ןאכ המ
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 23:23
יתא :תאמ
טאל - ךל ריבסא אבל הבוגתב
ףוגנזידה לש םהימי ופלח .יריקי ןכדועמ אל התא
...אמורב רטנסה הז וישכע .רטנס
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 23:45
ןטוב :תאמ
טאל - ךל ריבסא אבל הבוגתב
?רקיה דכולה םע יתוא תלבלב אמש וא ,"יריקי"


תנקתמ (אילפהל) הרקיה ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
15/7/02 11:22
יתא :תאמ
טאל - ךל ריבסא אבל הבוגתב
לכ לע ...רכז הז ןטוב טושפ ..החילס
.תויצטונוקה
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 13:08
ןטוב :תאמ
טאל - ךל ריבסא אבל הבוגתב
?ןטוב


הניפב החישל המצע תא תחקול ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 23:10
יתא :תאמ
ךיא ןיבמ אל תישיא ינאל הבוגתב
.ינלופ-ורטסוא אוה .יסופיט ילארשי אל אוהש ,והז זא
,היסור אל ינאש וליפא ,בגאו ?אל ,והשמ ךל ריבסמ הז
םיענ הז יכ .יתוא םג התנק תסמונמה תוגהנתההש רורב
,הלאכו ךילע םימלשמו תלדה תא ךל םיחתופש ארונ
.תויעבטב
ןמז ונתנ אלו םיביסרגא תצק ויה םיאקורמה יירזחמ
.ארקנש המ "תוטראח ילב" םייתימא ויה םה לבא ,םושנל
בלשבש ,םסקומו ףחסנ ךכ לכ התא ...ולאה םיסמונמה םע
תתל וליאכ ,םליבשב םירבדה תא תושעל הצור התא ,םיוסמ
הלגתמשכ ,התוא םילכוא ףוסבש היעבה .ישפוחה ךנוצרמ
תב יהשימ הצור אוהשו .ןלוכל לבא ,םיסקמ ךלש רזחמהש
.רוקמב יוצרו .תיסופיט תילארשי אל ,רמולכ ,ותומד
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 13:02
דרא ןיראק :תאמ
ךיא ןיבמ אל תישיא ינאל הבוגתב
?ןיבמ אל התא הז המ
תא .תיטסיכוזמ איה תאזל םאתהבו ךכל יא ?השא איה
םהו םייניבה ימיב םיריבא ואיצמה רוזיחה תונמוא
ונחנא .םמצע לש תויטאופה תא קזחתל ידכ הז תא ואיצמה
.הז םע תויחל ונלגרתה טושפ ,הז תא תובהוא תמאב אל
.תריינ תריינ ,היטרקוריב םתס הז רוזיח
הבהאה תניצס לע בוש רובעת ?"תורעמה בד טבש" תארק אל
לע התוא דירומ ,רעישב התוא שפות לכה ךסב אוה ,םש
.תיב ףלא ,יחא ,יסיסב .הרוחאמ התוא ןייזמו עברא
דרא ןיראקל וביגה
 
 
15/7/02 13:19
יתא :תאמ
!יקוקל הבוגתב
הקישנו קוביח םגו ,הא ?ונשקיב לכה ךסב המ .והז
ינאשו יליבשב הזש ודיגישו ונלוכ לש הפקהמ הפקו
רהממ ארונ אוה זא הכחמ ינאשו זוזל הלוכי אל ,תיבב
.החילסו
!ךבוש ךורב - הזמ ץוחו
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 14:53
ןב :תאמ
!יקוקל הבוגתב
דיל וב ףנפנל והשמ ?גתומ וא רבח הכירצ תא
הל ןיאש יהשימ לש רבח תויהל רשפא ךיא ?תורבחה
תכרעמב בלש לכ תכפוהו תיטרקסיד תויהל ךיא גשומ
?רוטל םיסחיה
ןבל וביגה
 
 
15/7/02 18:05
דכול :תאמ
,יתאל הבוגתב
םא .חדוקה החומ ירפ הז יתעדל .הרבע איהש המ
רוטל וכפהי הרוחב םע ילש םיסחיהש עדוי יתייה
.לקמ םע הב עגונ יתייה אל ,ירלופופ רתאב
דכולל וביגה
 
 
15/7/02 22:28
ןב :תאמ
תמאב הזש בשוח אל ינאל הבוגתב
.חדוקה החומ ירפב אלו הרקש הרקמב רבודמ
ןבל וביגה
 
 
16/7/02 12:01
יתא :תאמ
תמאב הזש בשוח אל ינאל הבוגתב
.ןוכיסה תא חקול תייה יתוא ריכמ תייה םא
ובתכיש םיצור ארונ םירוחבש יתאצמ ,ללכבו
רוטל וכפה אלש םיננולתמ וליפא םה .םהילע
.המרב םישנאב רבודמו .טנרטניאב
יתאל וביגה
 
 
22/7/02 14:32
יתא :תאמ
תמאב הזש בשוח אל ינאל הבוגתב
םעזנ ןופלט יתלביק לומתא לבא ,ןימאת אל
ינא :תואבה םילימב יילע םעזש ,ייסקאמ דחאמ
וליפא יילע תבתכ אל ןיידעו םינש רבכ ךתיא
שוחבי הזיא םע תאצוי קר תא ,הנהו ,הלימ
!?קדצה הפיא ??רמאמ לבקמ אוה רבכו ,םיימעפ
.רידנ אוה לבא) .ולאכ שיו ולאכ שי ,הנה זא
אושנ ומכ ,בורה תעדב קיזחמ ןבומכ התא יכ
תא יילא חלש טעמכו ,חצר יילע ינבצעש רמאמה
סומינהמ .תוכמ יל איבתש הדיחפמה הלימדול
עדוי התאו .יתיא רבדל קיספהלב קפתסה אוה
.(רדספ הללאי :תירבעבו סל ראק טנדוק ייא ?המ
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 22:12
יתא :תאמ
,יתאל הבוגתב
ריתסהלו יהשימ םע תויהל השוריפ ןיא תויטרקסיד
םא .תוזבנ יהוז .הפקה יבשוי לכ ינפב הז תא
אצת לא ,יהשימ םע ךל שיש רשקב שייבתמ התא
ןב .ךמצעב שייבתמ התאש רמוא הז יכ .ללכב התיא
יל ןימאת ,תיטרקסיד תויהל הכירצ ינאשכ ,רקי
ףותיש הז שקבמ התאש המ לבא .תעדוי םג ינאש
אל הלימדול ,הגאד לא ,בגא .עשרה םע הלועפ
.תולק ושטשוט םיטרפה .אפורה ףסאב תדבוע
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 22:26
ןב :תאמ
לבא ,תחתורה ךתבוגת תונכ תא יתבהאל הבוגתב
.הרתסהה ןיינע םע
תתל תורשפאל אקווד יתנווכתה תויטרקסידב
הב ףתשל ילב ,םכינש ןיב חתפתהל הבהאל
.ותשיאו םלוע לכ תא הלחתההמ
הבהא ךיא ,אמא ינפב ץיוושהל ןוצרה לכ םע
?רתי תפישח תלבקמ איה וב םוקמב חומצל הלוכי
ןבל וביגה
 
 
16/7/02 12:11
יתא :תאמ
הלועפ ףתשל תרחב תאל הבוגתב
,םייתסה לכהש ירחא קר אל רוטה תא יתבתכ
שיא שיאו ונמלשהו ונבר רבכש רחאל םג אלא
טושפ .חתפתהל הבהאל יתתנ .וכרדל ךלה
עשעשל אל המל זא .חתפל המ ןיאש יתנבה
יתייה .קדוצ התא ,תויטרקסידה ןינעבו .תצק
התיה וז .יתדמלש המ יתחכשו ידימ תבהואמ
(: .המצע לע רתוי רוזחת אלש ,תועט
יתאל וביגה
 
 
15/7/02 18:10
דכול :תאמ
!יקוקל הבוגתב
.יתוא קורזת הכיסנהש ירחא השעא ינאש המ הז ,בוט
תא הל ערקאו םיחישל התוא רורגא ,הרוחב שוגפא ינא
.הרוצה
?םיסקיאה ףגאב יתוא ירקבת תא
דכולל וביגה
 
 
17/7/02 14:48
השיא םתס :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
םיינעזגה ךיירבדמ עמתשמהמ יתדילס עיבהל יל ישרה
השיא םתסל וביגה
 
 
17/7/02 15:41
ןטוב :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
תא תלעהש וז ינא יכ ,ילע תולצנתהה תבוח
.ריוואל תוילמדוליטנאה
.שארמ ךכ לע יתלצנתה םגו


רידנ עגרב ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
29/7/02 15:46
השיא םתס :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
.הפי אל שממ ,ןטוב היופ
(תינימ) תונעזגל ןברק הירוטסהה לכ ךרואל ויה םישנ
.ךכמ ענמהל תוכירצ יפיצפס ןפואב ונחנא
ןוגכ תוללכה רומ ונ ךיילע תחמוש ינא התוחאל השאכ
"תולימדול"ה תללכה
השיא םתסל וביגה
 
 
29/7/02 21:16
ןטוב :תאמ
יתבהא ?תוילימדוליטנאל הבוגתב
.הינשה םעפב םויה תכמוס תא
ןטובל וביגה
 
 
16/7/02 20:34
הדבעמ בצ :תאמ
''םלועב תולימדולה לכ''ל הבוגתב
,הרקיה ןטוב תרבג
ירבח לכ תאחמ תא תאזב עיבמ ינא הלימדולה יבבוח תדוגא םשב
.הדוגאה
סרוי ילרסניס
הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/7/02 0:31
ןטוב :תאמ
''םלועב תולימדולה לכ''ל הבוגתב
...יפוי ?תרבג


.דודיעה לע הדות


האחמ תנגפהב ןטוב תרבג
ןטובל וביגה
 
14/7/02 16:38
ןוטלישל תויסקא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!הרזח איה ,הרזח איה ,הרזח איה


האירקל יואר רמאמ ןאכ היה אל ןמזמ ,ךכש בוטו
ןוטלישל תויסקאל וביגה
 
 
14/7/02 16:43
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
...םולה דע ינואיבהש יי'ג ר"דלו הלימדולל הדותו
יתאל וביגה
 
14/7/02 17:15
תישונאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!תבכוכה יתא


.בוט שממ


לע תבתוכ תאש ירחא כ"דב ךל הרוקש המ וישכע ךל הרקיש הווקמ ינא
.סקא


.ךרדל תאצל בוש הנכומ תאו תולבאה תפוקת הזב הרמגנ ילוא


.תוארתהלו החלצהב
תישונאהל וביגה
 
 
14/7/02 19:08
יתא :תאמ
תבכוכה םע ןושילל הבוגתב
יקיספת יתמ - המכחו תקדוצ הכ ךתויהב ,ךיאמו ,ךתנחבאב תקדצ
??ישישב ס'נליא לומ םילדנור תושעל ונתוא חירכהל
יתאל וביגה
 
14/7/02 21:26
הניל'גנא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תדומחנ רופיצ ךבוש ךורב
רתאל תונמאנ תרמוש ינאש הדיחיה הביסה תא ?םעפה יראשית ילוא
.יחד לא יחדמ השוב ילב ךלוהש ,הזה
הניל'גנאל וביגה
 
14/7/02 22:08
catcat :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רתויב תובוהאהו רתויב תובורקה יתורבחמ תחא לבא ,ןיינעמו רזומ
שמח יביל תא יתקלח ותיא ,ןושארה ירבח לש תיחכונה וגוז תב איה
.םינש יצחו
הנוכנה העצהה תא עיציו םכח היהי רוחבהש ,הללשניא ,הווקת ילוכו
!איה וז :רורב היהיש .הנוכנה הרוחבל


אל םייתנש .קויד רתיל םינש רשע .םינש ינפל ונדרפנ אוהו ינא
,שיחכא אלו הדוא .המצועה אישב ירבח רשקל ונרזח זאו רשקב ונייה
ועבנ אל ןה ךא ,תוקוחר םיתיעל ויה םינידסה ןיבל תוליפנ םג
רבכ התמ ונניב הכישמה .תויתייבה תשוחתמ ומכ הקושתמ וא הבהאמ
.םינש ינפל
םע אצי אוה .לבס אל אוה םהמ דחא ףאש םירוחב םע יתאצי ינא
ינאש םעפ יל הריבסה ולש אמא .יתוא הלבס אל דחא ףאש תורוחב
.הנושארה ינא יכ םויא היהא דימת


ונינשלש לאל הדות .תוחונ יאושינ לע ונבשח וליפא בר יכ ונשואיב
.ןמזב גוסיל לכשה היה


.םומה היה אוה הילע יל רפסל רשקתה אוהשכ .איה העיגה הנש ינפלו

".בוש ךתוא יתאצמ" - יל רמא - "טאק"
ןתחתיתו םכחה רבדה תא השעת םעפה" - יתינע - "ידומח ,ךכ םא"
"!יתיא
דואמ תוליבקמ המכ ויה ,ןכא .יתקחצ הילע יל רפיס אוהשכו
קוידב םה .התיא רבדל יתשקיב ןכמ רחאל תועובש המכ .תועשעשמ
ונלהינו תרפופשה תא החקל תאז לכב .הז ינפל תוקד שמח ודרפנ
התיבב הנושארה השיגפב .הלחתהה התיה וז .תועש המכ תב החיש
לע דובכ רחא ול ןכוש ילש ידוחי ךכ לכה םשובה יכ יתדרחל תיליג
הלותחלו הלש הבלכל יכ וניליג רתוי רחואמ .הלש רופיאה ןחלוש
.המיא טרס הרכשא .םש ותואב ונארק ילש
שיו .םילדבהה תא וניאר זאו .שגפיהל ונכשמה ,וילא רשק ילבו
.םילדבה


.בוש תוסנל הנממ שקיבו תועטה לודג תא ןיבה רוחבה שדוח ירחא
תא ?המ זא .טוידא אוהש ול יתרמא .תצק ותיא יתרביד ינא זא ,בוט
תצק הילע יתצחל ,ןוכנ זא .הטבלתה איהו .םזי אוה התיא החישה
הז םיחמשו םיבהוא ,דחא תיבב ,דחי םה זאמ ?האצותה לבא .ימצעב
.וזב


.םהב החמש ינאו
האצמ איהש החמש .חאכ ותוא תבהוא ינא יכ ,התוא אצמ אוהש החמש
תובורקה תורבחה תחא תויהל הכפה הרוחבה ,יתרמאש ומכ ,יכ ותוא
.ילש רתויב
תורבדמ ,תוסייפתמ ,תובר ונחנא .יפתכ לע איהו הפתכ לע הכוב ינא
!איה !ןוכנ ?וזה הבתכל יתוא התנפה ימ ושחנו .וגידואבו ןופלטב


הל תחראמ םיתיעל ינא ל"וחל תוכורא הדובע תועיסנל עסונ אוהשכו
שדחה בשחמה תא תונקל יל הרזע איהו .וילא תובתוכ וניתשו .הרבח
ינאש םירבדה תא יל תלשבמ איה .ייתורבח תא הל יתרכה ינאו
אל .יתבתכש םירופיס הל תחלוש ינאו !יליבשב דחוימב ,ןכ .תבהוא
איה - קיפסמ םירבדמ אל אוהו ינאש תרבגל הארנשכ ,וז ףא וז
ומכ בורק ירבח רשקב ראשינש הל בושח .ונינש לע .תמייאמו העירתמ
- הל תרמוא ינאש םירבד ול הריבעמ איהש יתבשח .היה דימתש
וז יכ .םש אל איהש וליאכ .ימצעב לכה ול רמואש הצור איה .יתיעט
.תורבח לש התועמשמ


הזיאב ונשגפנ ,ותוא השגפ איהש ינפל הנש יצחכ ,קיחצמ יכהו
רבעמ רשק ונרצי אל לבא ,ילע איהו הילע יתקלדינ דימ .םורופ
.הידעלב ייח תא ראתל הלוכי אל ינא ...ושכעו .בשחמל


היהי דימתו בוטה ירבח אוה .הרזחב וב הצור אל שממ ינא ,אל זא
ייח ךות לא התוא איבהש הז אוה .תוחאכ - איהו .יל חאכ אוה .הזכ
.ךכ לע ול הדומ ינאו


תא רבכ ףילחתש קר .תבהואה םע ןושיל הז - התיא הנשי ינאשכו
!םהמ הקילחמ ןמזה לכ ינא יכ ,הלש ןטאסה ינידס


.טאק
catcatל וביגה
 
 
14/7/02 22:39
יתא :תאמ
תבהואה םע ןושילל הבוגתב
ךל שישו ,תיסקאכ הככ בושחל תלגוסמ תאש אנקל אלא יל רתונ אל
יתנבה אלש וא) תויגוזב אל ךתויהב ןגרפל ולאכש שפנ תומוצעת
,ילש וגאה תויעב תא יתרתפ אל דוע ימצעלשכ ינא .(?ןוכנ
תחא לע ,ילש היהש המדנ היה קרש המ לע רתוול יל השק םיתניבו
ןמזה םג ,הזמ ץוח .וימי ימדב שרפו ,ילש היה םא המכו המכ
שמח ירחא םמצע תא וצימש םיסחיש יתיא המיכסמ תא .דיקפת קחשמ
ינפל הרקש והשמכ םניד ןיא ,וטורבב רשע דועו לעופב םינש
רורבו ,תיסקא הניא ירעצל ןידעש הלימדול ללוכ םישדוח השולש
המ תא ותיא השוע איהשכ ,הבידנ הכ תויהל הלוכי אל ןיידע ינאש
םירוחב םע הלבמ ינאש העשב אל ,תאזו - דחי השענש יתיצרש
,תיבב תבשוי ידועב אלא (ילצא היעב וז תועיקת ,ןכ) םירחא
.(ךרעב ,ונ ,בוט) ןוליוה לע םישחרב תרפוסו
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 23:05
catcat :תאמ
תבהואה םע ןושילל הבוגתב
.םירבד ינשב
הספתש תרבג התוא לש הרבח תויהל הלוכי יתייה אל - ןושארה
ביכרמ ץוחנ ךכ םשל .ונתדרפ ירחא רצק ןמז ובילב ימוקמ תא
.ןמז - בושח
.קנעב .תנגרפמ ןיידע ינא ,ןכו .ייחב רברבג ןיא - ינשה
ללכ ךכ .הרזח ותוא תוצרל אל אוה ןיינעהמ קלחש תבשוח ינא
.רשקב ותיא ראשיהל יצרתש ללכב אוה רחא קלח .וגא ברועמ אל
תונב אלו םה אל יתוא ןיינעמ אל שממש םיסקא קיפסמ יל שי
.םגוז


טאק
catcatל וביגה
 
 
14/7/02 23:06
יקינ :תאמ
תבהואה םע ןושילל הבוגתב


תיחכונה .הלעמל ןאכ הילע ובתכש איהה ,ינא וז ,ונ ,ןכ...הא
ינפל ילואו .תובוט וליפא .תורבח ונחנא ,ןכו .הלש סקאה לש
תקרוש יתייה ,הזכש בצמ לע יל םירפסמ ויה םא ,רתויו הנש
.יעבט ךכ לכ יל הארנ הז וישכע .תולעפתהב


רומא הז ?םדאכ התוא לסופ הז ?זא .ולש הרבחה התייה איה זא
ילצא תלבקמ איה םומיסקמ ?םויה ילש הרבח תויהל הל עירפהל
שמחמ הלעמל ךשמב) ךירעהל העדי איה יכ ,תוכז תודוקנ דוע
ובשחת אלשו .זאמ רפתשה וליפא אוהו) םויה יל שיש המ תא (םינש
(((: .(טידרק הז לע תחקול אל איהש


אל והשימ םא ,ילצא איהשכו .המצע ינפב הרבח יתניחבמ ,איהו
,ילש הרבח ,וריכת" :תרמוא ינא ,תרבגה ימ לאושו ריכמ
"... ולש הרבח התייה איהו ,ילש הרבח ,וריכת" אל הז ."טאקטאק


ויהשכ - לודגה רשואה לש הינבה תליחתב ,ולשו ילש הלחתהבו
הלילה עצמאב תרשקתמ יתייה הילא - תויקנעה תובירמהו תודרומה
.תוכבל ידכ


רבכ יתאש המ תא יתארק ,ילש הבוגתה תא יתרגשש ינפל שממו
,ןוכנ זא .בותכל (ףוס ףוס .ךבוש ךורב ,רגסומ רמאמבו) הקיפסה
.הירט תחא ןידכ םינש ינפל לש םיסחי תכרעמ ןיד ןיא .תקדוצ תא
תאו ,םינש שמח ותיא התייה איהש דיגהל רשפא דימת ,ינש דצמ
,וא .םיצורית ףוס ןיא שי .הזכ והשמ וא ,םישדוח המכ ותיא
.תוביס ,תמאה ןעמל


תויסקאה לע תובתכ םימעפ המכ רבכ ולעוה ןאכ וליפאש ידות לבא
תחבושמ הבתכ תילעה (?) תא וליפא ,העוט אל ינא םא) רבחה לש
םג - ןלוכו .(םינוש םיגוסל ןתוא תגווס הב ,אשונה לע דחוימב
איהו .תיסקאהמ תוגייתסהו ששחו ,תמוערת ועיבה - תוביגמה
.םויא תניחבב התייה ,דימת לבא ,דימת


תניחבבו ידמ ינטשפ עמשי הז .דיגהל המ תעדוי אל זא
תיגולותימ ,תיסקאהמ תדחופש ימ לכש דיגהל "שורגב היגולוכיספ"
רבודמ םא ןיב .רבחה םע הל שיש המב החוטב אל ,ואל םא
המכ תחא לע .היפלכ ויתושגרב רבודמ םא ןיבו ויפלכ היתושגרב
.ליעל רמאמב ןייוצמכ ,תיסקא רבכ המצעב איהשכ המכו


לכ .תעדוי ינא ,ןכו .לכה תעדוי אל חטב תא ,ודיגיו ואובי זא
,הז תא תרדגה ךיא) סקסה ללוכ .ךכ רחאו זא .םהיניב היהש המ
ינשמ הז לע תעדוי - קיחצמ יכהו .(?םינידסה ןיב תוליפנ ?קתומ
.םירבד ןומה לע תונוש תואסרג עומשל ,חדבמ ארונ) םינוויכה
ידמ םיחוסיכה םעו ,הבהאה םע .תיתימא תורבח וזו .(ונהתו וסנ
.ןכ ,תויוסייפתהה םעו .םעפ
תבהוא ינאו ילש הרבח איה .הדבוע .תרחא םג רשפאש הארנכ זא
.התוא
.יקינ
.ב.נ


בוהאל ותוא םג יתדמילש דע .ןטאסה ינידס תא ףילחהלמ יחכשתו
הארמ םש יתילת וליפא .םיחרואה רדחל יכל .ישפח ?!!?םתוא
רפאתהל ירשפא יתלב הזש תיכבש ירחא ,ךליבשב דחוימב ,השדח
.היטבמאב
יקינל וביגה
 
 
14/7/02 23:37
יתא :תאמ
?תואקספ המכב הנש תסחד הככל הבוגתב
םג ,הדותו .אורקל החמש ינא .תמאב .ןכיניב ךלוהש המ קתרמ
ליחתה הזו - הרק לכה רשאכש איה תמאה .יתרזחש החמש ינא
םייעובש ונאצי ,השולש ונאצי אל לבא ,םישדוח השולש ינפל
ךיאו ןובלעמ הרומג .הסורה יתייה - הלימדולה ייחל הרדח זאו
ונינש הרק רבשה איש .ןימימ הסג הפיקעב התוא יל איבה אוה
הברהב ינממ הובג אוהש ןויכמו עבורמ רטמ ותוא לע וניהש
החוטב יתייה .יתוא האר אל טושפ אוה הובג לכתסהל הטונו
לע לכתסה טושפ אוהש רבתסה זאו ,הנווכב הז תא השע אוהש
אוהו וטבמ תא טולקל יתיסינ ינא .קוחרמ הדמעש ולש תיסקאה
הפשפיש יתצלוחש וליפא ,ללכב יתוא האר אלו .הטבמ תא הסינ
הזש יתטלחה עגרה ותואמ ,רוציקב .הנשמ אל .ותצלוח תא תולק
ףידע ןכלו ,יתוא גורהי דוע ויפלכ השח ינאש סעכהו ,קסע אל
יתרזחו םירבדמ ונחנא וישכעו ונמלשהש הרק והשכיא .םילשנש
הלוכי ינא יכ .הביתכב הרופ םגו ,רתוי רשואמ םדא תויהל
לע ,והז .ןברק לש םוקממ האב אל ינא יכ ,תיניצ תויהל
.יתרזח תוביסנ
תיסקא .תיסקא םע הבוט אל היווח התיה יל - ךניינעב ,וישכע
ןופלטב ונרכה .ינלוגמ יאקורמה לע יירמאמב תרכזומ וז
הז לכו ולש הדיגבה לע יתוא המחינ איה ךכ רחאו ונרבחתהו
ינאו יליבשב דחוימב ביבא לתל האב איהו תורבחל ונכפהו
איהש הרבחכ הל יתרעה דחא םוי זאו .הליבשב דחוימב ןופצל
הנשה לכ וליאכ .הפ יילע החתפ איההו ,וילא רשקב תועט התשע
יתנבה זאו .םלועמ ויה אל ,וידעלב רשקב ונייהש יצחו
,איה) הבוט רתוי התיה ימ ,הקיספה אל םלועמ וניניב תורחתהש
.וילא התבהא ןכו ,(אל יתיא ,ןיידזהל בהא אוה התיא .בגא
,איה תמאה .רתוול יתטלחה זא ,אירב אל בצמ הזש יתנבהו
אל שממ רבכ תישיא יל .הזה רוחבה לע ונרבגתה רבכש יתבשחש
רבע רבכש והשמ יבגל הלש הפירחה הבוגתה לבא .ונממ תפכא
סנכהל יתיצר אלו .חצנל וניניב דומעי אוהש התארה ,לוכיבכ
.הזל
.תיטפקס רתוי טושפ ילואו ,המכח רתוי תצק ינא זאמו
יתאל וביגה
 
 
14/7/02 23:50
catcat :תאמ
יקינו טאקטאקל הבוגתב
.תולעופה תושפנב - ינשה ןמזב אוה דחאה
ילו) טעומ הכ ןמז ירחא התדידי וא ותדידי תויהל יפצת לא
(הז בושענ לבא ,לזופ דוע רוחבהש הארנ
םייתש ךירצש ךל הריכזמ ינא - ינלוגמ אוהה לע רפיסב
...תאז לכב הל חינה אל הלש וגאהש הארנכ .וגנטל


טאק
catcatל וביגה
 
 
16/7/02 19:01
היאמ :תאמ
יקינו טאקטאקל הבוגתב
.םהינב דמוע רבגש םישנ ןיב תורבחל יוכיס ןיאש תבשוח ינא
היהש והשימ תויהל ךירצ אוה .רבעה תלחנ אוה םא וליפא
עורג ןויז ,ןהינש רובע יתועמשמ יתלב דחוימ ןפואב
םרוג תא ליעפי אל הזש ידכ ,תוישיאו םינפ רסחו ,דחוימב
שי ,יפיצפס רכזב דקוממ הזש ילב םג ,ונינב ירה .תורחתה
ינאו ,םירבגל עגונ הזשכ תויתורחת תובורק יכה תורבחה ןיב
הברה תלבקמש יהשימ םע בבותסהל תינהנש הרוחב ףא הריכמ אל
.הנממ תירבג בל תמושת רתוי
ךל םרוג הזש אוה תיסקא םע רשקב תויהלב ידיחיה ןורתיה
ךתיא קאינמ היהש ימ ךלש המיאה תויזטנפל דוגינבש ןיבהל
הז .(הלימדול הל םיארוק םא וליפא) האבה םע םג הככ היהי
ארחש תולגל ידכ קר ,יושנ רבג דוכלל תוחילצמש תורוחב ומכ
לוכי ילש קאינמהש יתבשח םעפ .ינדגוב ארח ראשנ ינדגוב
.תצק יתלדג זאמ לבא ,תרחא יהשימ לש ןובנובה תויהל
,הזכ תויהל ךישמי אוה ,ןיינעל גהנתה אל אוה םא ,רוציקב
תא לבקלו תוכרב ותיא םורזל עדתש יהשימ שוגפי אוהש דע
הלוכי תאש המ לכ ,תא אל וז םאו ,ולש תיתייעבה תוישיאה
.הדות דיגהלו םכשה לע ךמצעל חופטל הז תושעל


הוולמ איהו ,בוט דידי יל ןתנש הצעב םייסל הצור ינאו
המ גשומ יל ןיאש יתאל תיפיצפס אל) ילש םירשקה לכב יתוא
:(םה רשאב םירבגו םישנל ללכב אלא ,הלש תוגהנתהה יסופד
לא םעפ ףאו ,השיאב שפחמ אוה המ שחנל יסנת תא םעפ ףא"
אל םייחב אוה יחילצת םא םג יכ ,שפחמ אוהש המ תויהל יסנת
".ךתוא ךירעי
היאמל וביגה
 
 
16/7/02 23:40
יקינ :תאמ
יקינו טאקטאקל הבוגתב
?יתריקי ,הרוק המ ,היאמ


תא אמש וא ?ונבתכ ינאו טאקש המ תא ףוסה תא תארק אל
יל ןיא ,תרחא יכ ,אל ?ירשפא יתלב אוה הרוקש המש תנעוט
.ךיירבדב תנווכתה המל גשומ ללכב


ונחנא וילעש רוחב ותוא ,תישאר :ןטק רדס השענ יאוב זא
םויכ יכ םא ,טאק ליבשב אל .רבעה תלחנ וניא ,תורבדמ
.ירובע אל יאדו יאדוו - חאכ שממ ,בוט רבח תניחבב אוה
רבד הז זא .ידיתע תלחנו הווהה תלחנ .הא-הא ?רבעה תלחנ
.ולש תועמשמה יבגל ,דחא


.קוחר דואמ דואמ .הזמ קוחר...מממה ?תוישיאו םינפ רסח


.רתויב תיניצרו ,הללכה תישע תאש אוה תבשוח ינאש המ
.הזה אשונה לכ ,רזומ דואמ תויהל ליחתמ רבכ הז ?תמאהו
איה תויסקאו תויחונ ןיב האנקש תבשוח אל ינא ,אל
יכ םא) תויסקאל תויסקא ןיב אל םג ,הנושמ והשמ תניחבב
אוה ריהש .ימיכסת ,רתוי טעמ לודג תורזומה םרוג ןאכ
.(תחא ףא "לש" אל רבכ


,ירשפא יתלב אוה ךפיהה םגש תבשוח אל שממ ינא ,ךדיאמ
.תבתכ תאש יפכ םימידקמ םיאנת םייקתהל םיבייחש וא
ןיב בצמה - בושו ,יניבל טאק ןיב בצמה - בוש ,היארלו
םג םויהש דיגהל החמש ינאו) הלש תפסונ הרבח ,'ח-ל טאק
.רוחב ותוא תא וקלח ןה םגו .(ילש תצק


םאש תבשוח ינא לבא ,לילכהל תבהוא אל ,בוש ?תונקסמ
טרפ .הרורב תחא הנקסמ הנשי ,בותכב בטיהו בוש ינייעת
דואמ יולת הזה אשונהש ירה ,ןבומכ ,ןמזה ימרוגל
וא "תויחכונ" ןקת לע ןה םא ןיב .תונבה לש ןייפואב
.תויסקא


"תוכז"ב אלו .המצע תוכזב ילש הרבח איה םויה טאק
תונורתיהו .יגוז-ןב לש הרבח התייה איהש הדבועה
תונורתי םנשיש םשכ שממ ,םיבר םה התיא תורבחב םינומטש
םאש תעדל תנמ לע ,תרמוא תאש יפכ ,אלו .תמא-תורבח לכב
,האבה םע םגו יתיא םג היהי אוה ,התיא קאינמ היה והשימ
.הזכ והשמ וא


תוללכהה םג דואמ תמערתמ - בגא - יתייה ,רבג יתייה םא
הדירפ לע םלועמ תעמש אל .ךיירבדמ תולועש תורעוכמ ידה
דחא לש "תוקיינמתה" לש האצותכ הניאש גוז ינב ןיב
?םידדצה


ןומהב תרבדמ תאש (שורגב היגולוכיספ בוש) השגרה יל שי
תא תיניכש יפכ "ינדגוב ארח" ותוא ללגב םתסה ןמ .באכ
םיאתמ אל והשימש הדבועה ,ןיידע לבא .היהיש-ימ-היהי
אלו ,תרחאל םיאתי אל אוהש חרכהב תעבקו הניא ,תחאל
תיתייעבה תוישיאה תא לבקל עדת" תרחאהש ללגב (!!)
ךכ וניא ,ךליבשב היעב הווהמש המ ,םימעפל יכ ."ולש
.הרשפכ אלו ,תרחאה ליבשב


לכה הז םייתניב ,םייתניב לכה הז
יקינל וביגה
 
 
17/7/02 13:54
היאמ :תאמ
?וניתש ,ונבתכש המ תא תארק ללכבל הבוגתב
ךניבו טאק ןיב רופיסל אלו ,הבתכל ביגהל יתנווכתה
.וב יתקמעתה שממ אלש
היאמל וביגה
 
 
21/7/02 22:29
יתא :תאמ
?וניתש ,ונבתכש המ תא תארק ללכבל הבוגתב
.השיגפ הצור איה .תומייק ןתאש הנימאמ אל ילש הרבח
יתאל וביגה
 
 
19/7/02 14:10
יתא :תאמ
יקינו טאקטאקל הבוגתב
הצור אל והשימ םאש תרמוא דימת ינא .ןוכנ זוחא האמ
הלוכי ותיא יתישעש תועטה יכ הזב קמעתהל המ ןיא ,יתוא
יתיצר ,ללכב .ינשה ליבשב השעאש בוט יכה רבדה תויהל
יתבהא לכ םעש הנקסמלו הפקל יתעגה רקובהש ךל דיגהל
תיסקאהש רוחב םע בבותסהל הצור אל ינא ,תולעופה תושפנל
ותוא ,יתוא ,ץיחלמ הז .ןמזה לכ ויניע לומ תאצמנ ולש
תבשוח ינא .דחוימב יל .םיענ אל הזו .הביבסה לכ תאו
קרז אוהו תיסקאה םע תוארונ ברש והשימ לע ךלא ינאש
אבש וגאב שיגרמ אל אוה הככ .בוט רתוי דימת הז .התוא
.רשקב תויהל ול
יתאל וביגה
 
 
21/7/02 14:47
היאמ :תאמ
הפקב רקובה ירחא הראהל הבוגתב
ןכ ןכ
הלוכי תא ,ןיינעה לכ הז .דוחל םישעמו דוחל תוטלחה
תיגולותימ תיסקא ילב והשימ היהי ךלש אבהש טילחהל
.סוריס תדרחו עיגפ וגא ,םיישפנ םיכובסת ילב ,היירט
ךדיאמםרבלבא
.ךתוא ףקות ,מממה ,הז ךתוא ףקות הזשכ
(ילצא תוחפל)
םירבג תוצרלמ לודחל רמוא יתרמג םהבש םימעפה ןיינמ
(!!!) םייחה תא יל םיכבסמש
תירב ימצע םע יתתרכ םהבש םימעפה ןיינמכ תוחפל אוה
'תניווג) .ווג תקדו הרירק ידיילל ךופהל םד
(!!!) (?!?ףולחמ
היאמל וביגה
 
 
21/7/02 15:58
יתא :תאמ
הפקב רקובה ירחא הראהל הבוגתב
ינב לש תוראח םהש קיפסמ אלש - םושלשו לומתא ירחא
תא ,ילש םילוקישל ףיסוהל םג הכירצ ינא ,םדא
קיפסמ אל ,וליאכ ?תיחכונה םעו תיסקאה םע םהיסחי
?ונתעברא תא ךירצ ,"ונינש" םע םייחב יל ךבוסמ
םיטילחמש ולאה תוטלחהה תא שי דחא לכלש תעדוי ינאו
רשגה תא ךל וכתח ובש עגר שי לבא ,םייקל השקו
הרק הזו .הרוחא ןיא יכ .המידק םדקתהל קר ךל רתונו
.םדוק אלש לבחו .לומתא
יתאל וביגה
 
 
22/7/02 12:57
היאמ :תאמ
תרמוא ינאול הבוגתב
םיכירצ םישנא .םייונב ונחנא הככ ,תושעל המ ןיא
דחא לכו .והשממ ררחתשהל ידכ לגעמ והשזיא םייסל
.ולש ישגרה הנבמהו
םיימוי ירחאו םיריהמ םי'ציווס םישועש הלאכ שי
.אבה טקייורפב רבכ םה
םינחוט ,טאל םילכעמש (!ןבומכ ינומכ) הלאכ שיו
ידכ קר הניש תועש הברה רתוי דוע םידיספמו הברה
ל"נהש "הראה"ב זבזובמ ןמז ידימ רתוי ירחא תוכזל
ול קינעא אל ןכלו ,יביל תמושת תא הווש אלש שותי
לכ) תויביסיסבוא תובשחמ לש גג םייתנשמ רתוי
.(תמאב יל דובכה


,הרירב ילב תרתונ םאש ,אוה דיגהל הסנמ ינאש המ
.האלה םדקתהל עגרה קוידב הז
רשק תכתוח תאשכ יכ ,זבזובמה ןמזה לע רעטצהל ילב
אל תא םאו ,וילא שגר ןיידע ךל שישכ והשימ םע
אל תאו ,םי'ציווס תושעל םיעדויש םיסופיטהמ
לש ךילהת תרבוע תא ,שארהמ ותוא איצוהל החילצמ
התוא תזבזבמ תורחא םילימב וא ,םיחותינו תובשחמ
.וידעלב לבא ,רוחבה לע ןמז לש תומכ
תוטשפ תאזכב "ותוא יקרזת" תורמואש הלא לכ
םישנאל םייפכ םיאחומש הלאכ שיש יל תוריכזמ
םירמואש הלאכ שיו ,וליק 50 דירוהל וחילצהש
.וליק 120 ל עיגהל אל ללכב איה המכוחהש
ונייה אל טושפ הזכ היה הז םא - תרמוא ינאש המ
ונל השוע אלש רורבש והשימל הליחתכלמ תוברקתמ
תושיגפב רבכ רורב כ"רדב הז ,ונינבו .בוט
.תונושארה
היאמל וביגה
 
 
14/7/02 23:12
ןטוב :תאמ
תבהואה םע ןושילל הבוגתב
.רוחבה רתוימ שממ עמשנ ,רבכ ותוא וקרזת ילוא
ןטובל וביגה
 
 
14/7/02 23:16
יקינ :תאמ
?תבהואה םע תויחלל הבוגתב


(: .ןטוב ,הצעה לע הדות לבא


אצמ אוה ,בוט) ?ותוא קורזל הככ ,ייח תבהא תא יתאצמש דע
.(םיינונטק תויהל המל לבא ,יתוא
יקינל וביגה
 
 
14/7/02 23:38
catcat :תאמ
?תבהואה םע תויחלל הבוגתב
?רתוימ הזיא
!הינשה תא תחא תושגופ ונייה אל וידעלב ירה
בורק רבח אוה ,יקינ לש הגוז ןב אוהש הזל רבעמ - חכשת לאו
.ילש


.טאק
catcatל וביגה
 
14/7/02 23:46
catcat :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רזומ ףוע תמאב ינא ילוא
םג יתרכהש ילש הבורק הרבח דועב רכזיהל תולוכי ינאו יקינ יכ
,ותיא יתאצי הנש יצח .רוחב ותוא םע ונאצי איהו ינאש ,הל
.יצחו שדוח ךשמל .איה - ונדרפינש ירחא םישדוח השולשו
,יתבתכ וב (םורופ בוש) םורופל התוא סינכה אוה .ונרכה וכרדו
התיה .ונשגפינו - ןופלטב תוליל המכ ,וגידואב םילימ המכ ונרביד
אל וליפא .םתדירפ ירחא טעומ ןמז היה הז .טייד דניילב הלחא ונל
תונושאר תוחיש ןתואב ,הל יתרמאו .אל וא ורזחי םא רורב היה
- הביסה וז םא .ויתועורזל בושת אל איה יללגבש הנכומ אל ינאש
.םלעהל ףידעא


ןוכנ היהש המ) וילע תורבדמ ונחנאש ששח .ץלפתה אוה עמש רוחבהשכ
.שפנבו בלב תורבח ונחנא .אל שממ .וילע קרו (ונמזל


ירחאו .ונשגפינ אלש יצחו הנש ירחא ,ילא עיגה וליפא שדוח ינפלו
לש יפוי התיה ?הילא ?ונכלה ימל תדמחנ השיגפו המיענ החיש ,הפק
.תשלושמ השיגפ
לבא ,רזומ תצק היה הלחתהב ,ןכ .תוידדה תודירי תצק ויה ,ןכ זא
.דחוימו ףיכ היה הזש ונידוה וניתשולש


.הבהא הברהב .התרבח תויהל הכישממ ינאו


.טאק
catcatל וביגה
 
 
15/7/02 0:20
ןרק :תאמ
הז לע תבשוח ינאשכל הבוגתב
הרזח איה ףוס ףוס
הרירב הל ןיאש תאז ,יתא
להקה תשירדל תונעיהל אלא
לקה הטעב םירמאמ בותכלו
.יתריקי הבשה הכורב
ןרקל וביגה
 
 
15/7/02 0:59
רומ :תאמ
הז לע תבשוח ינאשכל הבוגתב
sick, i tell you.
!!!


:)
רומל וביגה
 
 
15/7/02 18:26
catcat :תאמ
you're sickל הבוגתב
.דמחנ רתוי דוע וליפא היהי - תוחכוה הניהת םא


טאק
catcatל וביגה
 
 
15/7/02 18:57
דכול :תאמ
.דמחנל הבוגתב
לכא אלש רמנ יטבמב הינשה לע תחא תולכתסמ ןה ילצא
.םייעובש
דכולל וביגה
 
 
16/7/02 18:50
catcat :תאמ
םיסקמ עמשנל הבוגתב
וא) תונהלו הינשה תא תחאה םסרכל ןהל תתל - הנושארה
.הזחמהמ (אל
םייניש וב ץוענל יסיסע קייטס ןהיתשל איבהל - הינשה
.ןהניב דדיל תחלוק החיש ידכ ךותו


!תיסינ אלש דיגת אל דחא ףאש לבא ,ךלי אל הז ילוא


טאק
catcatל וביגה
 
 
16/7/02 19:23
דכול :תאמ
תויצפוא יתש ךל שיל הבוגתב
יושע היהי קייטסהש בר יוכיס שיש עדוי ינא ינויסנמ
(:דואמ יל רקיה םיוסמ רביאמ ,ןוכנ רתוי וא ,ירשבמ
דכולל וביגה
 
 
18/7/02 0:44
catcat :תאמ
ברעתהל אלש ףידעמ ינאל הבוגתב
רהמ חרבו ךידי יתשב בטיה דעוימה קייטסה תא רתסה
.ברקה הדשמ
(-: .הזב םיבוט ךכ לכ םתא ירה


טאק
catcatל וביגה
 
 
18/7/02 12:17
דכול :תאמ
הככ םאל הבוגתב
תונבה תחא?םישוע המ (:וקיפסי אל םיידיה יתשו
התיה הינשהו (םע תכלוה איהו ,םיבקע ילב) 180
המישוריה תיירטפ יארת םא ,רוציקב .תיקינבגמ
.הביסה תא יניבת הפיח ןוויכמ
דכולל וביגה
 
15/7/02 23:32
ןולי ןתנוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןכש המ .תויסקאה תוהמ לע יפוסוליפ ןוידל סנכא אל ,ךתושרב
.רדהנ תבתוכ תאש ןייצל בייח ינא
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
16/7/02 11:56
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
.ומשב ההדזמש והשיממ דחוימב !עומשל ףיכ הזיא
יתאל וביגה
 
 
16/7/02 12:54
יקינ :תאמ
הדותל הבוגתב
,יליימיאבו ימשב יתיהדזה אל יכונא יכו .יתבלענ ?הככ
?ךבוש לע ךתוא יתכרבו


הבתכ יתיארו יתסנכנשכ הלקהה תחנא תא ריכזהל ילב דוע הזו
."הרזח איה ףוס ףוס" ,ךתדלקמ ירפ


(: .דיימו וישכע ,תולצנתה
יקינל וביגה
 
 
16/7/02 14:11
יתא :תאמ
!!!ייייייייהל הבוגתב
.יתולצנתה ילבק .תבהוא
יתאל וביגה
 
16/7/02 16:13
חרוא רבוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,(דחאמ רתוי לש םימעפל) והשימ לש יגולותימ סקא אוה דחא לכ
יגולותימה סקאה תויהל ןיינעה רידנ .יגולותימ סקא שי דחא לכלו
דמלל לוכי ןמזה קר .הרוק הז לבא ,ךלש תיגולותימה איהש וז לש
.ל"נה לש םתויסקא תדימ תא ונתוא
הז יתעדל ?דחא יגולותימ סקאמ רתוי םדאל תויהל םילוכי םאה
םישיגפמ ולש גוזה ינבו ןמזה לכ הנתשמ םדאהש החנהב הזו .ןכתי
.היהנ אוהש שדחה םדאה םע םעפ לכב ותוא
םילוכי םה םיבר םירקמב ,בייואה םניא ונתיאש הלא לש םיסקא
ךכ ,רתוי לודג ונתבהאב ונלש ןוחטבהש לככ .לאוגה ךאלמה תויהל
.רתוי ןטק סקאהמ ונלש ששחה
חרוא רבועל וביגה
 
16/7/02 16:47
רברבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םולש
?היהי המ
?םידחפו תודרח הברה ךכ לכ
?םיטבלו תויוטבחתהב ךבתסהל המל...רוחב...תיסקא הלוכ
תוילארשיל השק ללכ ךרדב ןאכו תיסקאה איה היסורהש ללגב ילוא
תויסורה םע תורחתהל
....יפויו תוכיא וניצראל ואיבהש
הז לע ובשחתו
רברבגל וביגה
 
 
16/7/02 19:03
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
תילארשי אלא היסור אל איה תיסקאה .תיחכונה איה היסורה
.םלועב ילארשי יכה םשה םע .לארשי ןיא דיימ .ןירדהמל
יתאל וביגה
 
 
18/7/02 2:39
רמת :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
.(ךוחיג) ...חחח ???תויסורה םע תורחתהל השק תוילארשיל
תורחת .תרחא הנידמ תונב ףא םע תורחתמ אל ונחנאש עדתש יאדכ
וז םאו .םיתדוקנ םירבדב יוטיב ידיל האב ,תמייק םא ,תונב ןיב
יאדכ ,(תויתוכיא תוחפו תופי תוחפ) תוילארשי יבגל ךלש החנהה
תורחא םילימב וא ,תורחא תונידממ םירברבגמ ךמצעב והשמ דמלתש
תלצנתמ ינא יכ הלילכמ ינאש יב ףוזנל אל) םילארשי םירבג םג -
.םהמ םיפי שי .םלועב םיפיו םייתוכיא יכה אל (שארמ
.הזב ךורכש המ לכ םע ,םתאש ומכ םכתא תובהוא ונחנא ?המ לבא
םג שי ,תווש תוינידנולב תויסורה לכ אל :ןטנטק והשמ דועו
.דחוימב תומכח אל וא תורעוכמ תויסור
."בשוי התא ךמע ךותב" יכ המוקמב הניא ךלש תואשנתהה
רמתל וביגה
 
16/7/02 18:01
הדבעמ בצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הממ לידבהלש קר ,םייתנש ךשמב לניגרוא תינידנולב הלימדול התייה
התייה דואמ איה םא םג היה אל) ףסכ השפיח אל איה הלעמל ובתכש
יל שיש תובוטה שפנ תורבח שולשמ תחא הנדועו התייה איה .(תצמאתמ
םוחנ רוקיבל האב איה יצחו הנש ינפל .(ןלוכ תא תוריכמ ןלוכ)
תובקעבו ינויצסנס הבהא רופיסמ הרעסב יתדרפנש ירחא םילבא
ינא ץראב רוקיב לכ זאמ .ילש רבח םע התוא יתנתיח הזה רוקיבה
,הבתכ טקטקש ומכ ,תאזה החלצהל הביסה .דחיב ונל ףיכו םתוא רקבמ
יתלב היה בצמה תרחא ,גוז תב אלו ילש הרבח איהש יל בוטש איה
.ירשפא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
16/7/02 19:12
יתא :תאמ
! יל םג ! יל םגל הבוגתב
- "הלימדולה" לש הרבח תויהל םאה וניא רמאמה אשונ :בל ומיש
תויהל הרומאש ,תיסקאה לש הרבח תויהל םאה אלא ,תיחכונה איהש
.תורחא תוביסמ קר ,ינומכ קוידב ,הלימדולה תרידחמ תסל תטומש
.ילשמ תוישגיר תוחפ ,הארנכ
יתאל וביגה
 
20/7/02 18:02
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ומשש תמשור תייה אל םא ,יל הרקש המ קוידב הז .הזה רופיסה .יוא
.םיהדמ הז .יל הרק הככ קוידב .'ע הזש החוטב יתייה 'יב ליחתמ
.הרוק הז יל קר אלש תעדל דמחנ .לפכושמ ,הזכ סופיט הזש הארנכ
תא שוגפלמ תוקד 5 יתייה ינא םגו .המחנ יצח םיבר תרצ ןימ
.ולש תיסקאה
יתנבה ,ןורחאה עגרבו ,ותוא שגיר הזו השיגפה תא ןגריאש הז אוהו
אל רוחבהש יתנבה .הילא יתבאשנש ,תינסרה תלוברעמ ךותב ינאש
המלו ,הזה רופיסה לכב הבוטה ינאש יתנבה ,יתויפש דוביא תא הווש
,הזה רופיסל ץוחמ ירמגל אל ןיידע ינא .הזה יחסה לכב תוחשל יל
הווקמ .ךרדב ינא לבא ,המואת שפנ וזיא וב יתאצמ םג לידבהל יכ
רהמ רמגית איהש
לכימל וביגה
 
20/7/02 21:37
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!הרפכ יתא
אוהש תרמוא התיה יאדווב ילש אמא ולש הילומדלהו 'י אשונ לע
תושפנה תא תוריכמ ונחנאש ומכו ולש שנועה איהו הלש שנועה
.תואיצמהמ קוחר הז ןיא תולעופה
ומכו ןצקועמ אלו ןשבודמ אל ךרוצ ןיאש רוכזל שי תויסקאל רשקבו
...יכבב רמגי הז ףוסב :ןגב םידליל תרמוא ינאש
תינורל וביגה
 
 
21/7/02 8:56
תבותכב קר לבא ,תימלשורי :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב


,הרקי יתא
,םיצירעמ להק ךל שיש יתנבהו ,תוננב רתאב ינאש הנושאר םעפ וז
.םהילא ףרטצהל חמשא זא
:תיסקאה םע ךלש תורבחתהל תוביס שולש שי ,ייניעב
לכ ישפחתש ריבס ,תבהואמ ןיידע תא םא :ימינפ עדימב ךרוצ .1
ול רכמש טסירטמוטפואה ,ולש תננגה ללוכ ,רוחבה לע עדימ תסיפ
!!!לבא .ותוא הקרזש תיסקאה םג ןבומכו םייתנש ינפל שמש יפקשמ
הסינכמ וב תוקסעתההו ,קבא הלעמו הסאפ אוה וילע הלש עדימה
.םדוק תחא העש הפיו ,ונממ תאצל ךיילע השקתש היססבואל ךתוא
וליפאו ,תדרוש תאש ול תוארהל ידכ :ותוא זיגרהל ןוצר .2
ילב רמול ידכ ,ולש תיסקאה םע ודיל בבותסהל ומכ ןיא ,ןיוצמ
הרבח תויהל הלוכי ינאש ,ךיילע יתרבגתה ךכ ידכ דע ינא" םילימ
קומע תאש עדויו ,שפיט אל חטב אוה !!!לבא ."ךלש תיסקאה לש
לכרל ידכ 'סקאל רובחלמ ץוח תושעל המ ךל ןיא םא ,ץובב
.אתווצב
ךיא עומשל ךלש ךרוצה .רתויב תבאוכה הדוקנה :יטסיכוזמ רצי .3
(אל ךתיאו) ויכרב לע ערכ ,(אל ךתואו) וירוהל התוא חקל אוה
התצר איה ,ןויבסב דחיב רוגל רובעל הצר אוה) התוא "ןבציע"ו
עומשל ידכ ךיילא תרבוח איהש רורב !!!לבא .(...למיג ביבא תמר
תא המל .וגאה תא המצעל קזחל ידכ ,תמאב בהא אוה התוא ךיא
.הבוט הלאש וז ,םש תאצמנ
תבותכב קר לבא ,תימלשוריל וביגה
 
21/7/02 17:45
דנלדירפ ןיכיוהי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הרקיה בומרבא רתסא
רתאב (רעיש תרמסמה) בומרבא תיווח תא תווחל ףוס ףוס יתכרבתנ
יתיאר אלש ינפב יחיטת אלש) "םוקתוננב" בושחהו ןווגמה קימעמה
תא ובש ןמזב השוע תא המ קוידב עדוי ינא וישכע - (יתארק וא
."הז לע תדבוע" וא ,"םינופלט השוע" ,"הקוסע" תויהל תרמייתמ
.תויוארה תונקסמל עיגתו סנכתת "דנלדירפ תדעוו" - הגאד לא
המל ןיטולחל יל ןבומ :הענכהב תודוהל יילע ,תאז םע דחיו
.ףסונ דחא שממ ולא םיעגרב םהל ףסונו ,םיבר הכ םה ךייצירעמ


,ךלש
,הבהאב
,ןיכיוהי דנלדירפ
,'תיב ןוכיש
.אביקע רוא
דנלדירפ ןיכיוהיל וביגה
 
 
21/7/02 22:27
רבודמלא הלטס :תאמ
רתסא םע ןושילל הבוגתב
:קמנו רבסה טרפ
?"הבהאב" המכ .1
?גוס הזיאמ .2
השפוח םג וא ,סונוב הז םאה ?"ץירעמ" רמוא הז המ .3
?האבה הנשל ןייטצמ םע המו ?םייבירקב
?תויליל תולטמ ולאכ יילע ליטמ התאשכ "רתסא םע ןושיל" ךיא .4
לש טרס אל ירה הז ,יביטנגוקה סננוסידה תא רדס אנ
...יאוונירג


...קתומ ,ךל ארוק ל"הצש יל המדנ לבא ,דוע תבתוכ יתייה ,ונ
רבודמלא הלטסל וביגה
 
22/7/02 9:14
buttercup :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.....הנשמ אל הז ינפל


!!!!תרזחש בוט המכ
buttercupל וביגה
 
22/7/02 19:59
הריעצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןונשו יתימא ..םיסקמ
הטושפה הביסהמ ,"תויסקא" לש הזה טפסנוקה םע יל השק תצק םנמא
תאז םע דחי ךא ,תרחא וא וז הרוצב ץצופתמ דימת הז ינויסנמש
.ןונגסה תא יתבהא דואמ
הריעצל וביגה
 
22/7/02 21:55
עודיה ביגמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(-:.. ??םילותח תבהוא אל תאש
עודיה ביגמהל וביגה
 
 
22/7/02 22:19
יתא :תאמ
??שחנל רשפאל הבוגתב
?המל .אקווד ואל
יתאל וביגה
 
23/7/02 16:54
ינו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דיו דנרפ קיימ וט התסינ ילש יגולותימה סקאה לש תויסקאה תחא
תא ריאשהל הפידעמ ינאש הל יתרבסהו סומינב יתבריסש ןבומכ .ימ
תונורכז ינימ לכב יתוא ףיצה קר הנממ ןופלטה .ירוחאמ םירבדה
םה רשקה רמגנש ירחא םיימוי .הללגב יל םרגנש םוצע בל באכו
תמועל ,ינא .םייתנש הכשמנ םהלש םיסחיה תכרעמו תאצל וליחתה
בגא ,םויה דע .דבל רקיעבו הללמואו היכוב תיבב יתבשי ,תאז
יל רז יד ןאכ ןתילעהש הזה טפסנוקה לכש ךכ .(םינש עברא ורבע)
לכמ בוט תאצל לוכי רבכ המ ימצע ןיבל יניב ההות ןיידע ינאו
.הזה ןשייכוביסה
ינו'גל וביגה
 
 
23/7/02 17:04
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
ןוויכ לכמ ,ךל הדומצה וז לשמל .רשפא יאש תויסקא שי .ןוכנ
טושפ אוה .שממ ךל רז אל ונבתכש המ ,ןכלו .(ךירחא ,ךינפל)
.הב קובדל אל תרחבש היצפואה
יתאל וביגה
 
 
23/7/02 17:12
ינו'ג :תאמ
חלסנ אלו חכשנ אלל הבוגתב
תא יתבתכשכ וישכע םג .ןופלטה תחישמ עגריהל עובש יל חקל
תובקעב יתרבעש תרסיימה הפוקתהמ תונורכזה עגרל ולע הבוגתה
.םעדיובב קומע קומע ןסחאל ףידעש ,הארנכ ,םירבד שי .הדירפה
ינו'גל וביגה
 
 
23/7/02 17:22
יתא :תאמ
חלסנ אלו חכשנ אלל הבוגתב
,הזה הרקמב אל .םש יתייה .השיגרמ תא המ קוידב תעדוי ינא
.ךליאו 2000 טסוגואמ יירמאמל תונפל הלוכי תא) יתייה לבא
וליפא ןמזב יתכתחש החמש ינאו .(ולעופ הזו שיאה הז
.םעפ ףא ,םיאתמ אל הז .הנטק "הצירעמ" וזיא יל הליחתהש
.המו ימ הנשמ אל
יתאל וביגה
 
23/7/02 17:39
לאקזחי איבנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!םיהולא ,תוכבסותמ ןתאש המכ תונב ,תונב ,תונב
ונחנא ונלש תויסקאה םע תומיזמ ינימ תוממוזו תובשוי ןתאש ןמזב
.אבה טקיורפל ,האלה םירבוע רבכ
אל ונחנא ,םיסקאהמ ןכתא ובזע - תישיא הציע ,ןכילא ינממ זא
.הז תא םיווש
לאקזחי איבנהל וביגה
 
 
23/7/02 18:21
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
הזיא םכל קלפתמ ץוריתכ הככ םימעפל לבא ,קדוצ התאש תעדוי ינא
ךרעב הזש תיסקאה םע יתשגפנ םויה וא ,תיסקאל יתרזח :ומכ טפשמ
םירחאל עקרקה תא טומשת לא זא .סומינב לבא ,םיסחיה ףוסל ןמיס
.םיבוט אקווד םיצורית תניחבמ
יתאל וביגה
 
 
23/7/02 23:38
רומ :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב


.הז תא םיווש אל םתא
רומל וביגה
 
 
29/7/02 20:37
תרדהנ טושפ :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
אלפומ רבד ןיא לבא ...תוכבסותמ ארונ ונחנאש תבשוח אל ינא
ץווכתמ הזח חפונמו ןוסח רברבג תוארלמ ,רתוי אילפמו
ותיסקא/תרחא תיסקא/ותרבחו ותיסקא הארמל תוימואתפב
וא םייגטרטסא המחלמ תודוס ריגסנ אמש ששחה....היצנטופב/דיתעל
טלחהב לוכי ,ולש האבה "םיסחיה תכרעמ קלאע" תא תורהנ-ןיפולחל
?אל ,המ .תיקלח ןנועמ דע לק בל ףקתהל םורגל
תרדהנ טושפל וביגה
 
 
30/7/02 17:38
הרובדה :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
?תויגרנאה לע לבח אל לבא ,ןכ
,רתוי הבוט ,השדח הבהא אוצמלב ןמז עיקשנ אלש המל
?ןהיתורודל ויתויסקאו סקרד ,סקמש ,סקאה םע קסעתהל םוקמב
,תא וזו ,ליבד אצוי דחא והשימ קר ףוסב
וביבס בבותסהל הכישממ תאו האלה רבע ןמזמ רבכ אוה יכ
םילגעמב
!!!םדקתהלו םלעתהל טושפ אוה סקאב רתויב הבוטה המקנה
!!!!ןויסינמ הזו
הרובדהל וביגה
 
 
30/7/02 21:01
יתא :תאמ
תביואה םע ןושילל הבוגתב
ירחא זאו ,תומל ךלש סקאל לחאל איה הבוט יכה המקנה
ץרמנ לופיטב זפשואמ אוהו וב עגפ סובוטואש עומשל םייתנש
,עובש ינפל יל הרקש המ קוידב הזו .עורק דבכ םע בוליכיא
.יינפמ רס אל ךויחה זאמו
.לבקי לבזהש םיוציפה לע תבשוח ינאשכ .רס אוה םצעב ,עגר
.דובעל ילבו תולילקב ףסכ תושעל בהוא ירה אוהו
יתאל וביגה
 
 
30/7/02 21:45
הרובדה :תאמ
העוט תא ,אלל הבוגתב
,הרקי יתא
וצרש ,ךייחב םירבג השולש-םיינשב עוגפל אצי ךל םג חטב
תטעבו ,םתוא תיצר אל תא לבא ,ךיילא םידמחנ ויה ,ךתוא
?ךל םילחאמ םה המ בושחל ךל םיענ .(קזח) קיסוטב םהל
םכיניב התיה אלש ללגב קר ךתומל וללפתיש הצור תייה
!והשימ תוצרל אל ךתוכז ירה ?המאתה
םישנאש ,םיבוט םישנא שיו ."ער"ה אוה קרוזש ימ דימת אל
םיאצוי םה ףוסבו ,עור םהמ איצוהל םיחילצמ םימיוסמ
.עוגפל ונווכתה אלש וליפא "םיער"
אונשל ךירצ אל ,השק הככ םג ,ונלש ומכ הנידמב ,רציקא
!ועגרת םישנא .ןמזה לכ
הרובדהל וביגה
 
 
31/7/02 16:08
יתא :תאמ
העוט תא ,אלל הבוגתב
לכל הרוצ שיש תבשוח ינא .םיסחי םויס דגנ אל ינא
אוה רשאכ יתוא שטנ והשימש תולגל הכירצ אל ינא .רבד
הרבח ,יריכת" רמוא אל וליפאו יהשימ םע הפקל עיגמ
וליפא ,תויתנגפהב ינממ םלעתמ טושפ אוה אלא ,"ילש
תוחפל) דחי ונייח ךשמה תא וננכית םדוק םיימויש
רוחבהש תולגל הצור יתייה אל ,ןכ ומכ .(בורקה עובשל
,דלי ול יתישע טעמכו םישדוח השולש דומצ יתיא אציש
,ילש הטימב 22 תב הדלי רקוב לכב דצהמ ןייז ,המכסהב
.הדובעל תמלענ יתייהש ךיא
רחא והשימ םאו ,ימצעב םתוא גורהל יל אב ,ולאכ םישנא
.בוט המ ..הדובעה תא השוע
יתאל וביגה
 
 
18/9/02 19:43
תיקורשמ :תאמ
רומלו הרובדלל הבוגתב
ךירצ הזכ ארח רוחב :הרובדל תבתכש םירבדל הבוגתב
ידכ -םידירחמ אל םינג ול שי םא-ןויריהל סינכהל
ליגל יעיגתשכ .ולש תויועטה לע םייחה לכ םלשיש
ליבשב הווקמ ינא (?30? 31 ?תא המכ תב) םיאתמה
לכ תכייחמו ,התשעש יהשימ הריכמ ינא .הז תא ישעתש
...ה לא ךרדה
תיקורשמל וביגה
 
 
19/9/02 2:57
רמת :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
.העורג שממ ךלש העצהה לבא תברעתמ ינאש החילס
המ תא לבקל ךירצ אל רוחב ותואש תבשוח ינאש אל
?ךרדה וז לבא ,ול עיגמש
ותוא הל ריכזיש ,ונממ דלי ללכב הכירצ יתא המל
?םוי לכ אוה םדא ןב לש ארח הזיאו
?םיבהוא אלש םירוה 2 םע שנעהל ךירצ דליה המל
הב דגבש רוחבמ הנותח חוכב טוחסל הל יאדכ המל
ןתחתהל הצרת איה ללכבש המל ?ארח הילא סחייתהו
?השעש המ ירחא דלי ול דילוהלו ותיא
ןוירהל הסנכנ ולש אמאש דליל דחא םוי הלגתי םאו
?אבא תא שינעהל הנווכב
התשע ,הז תא התשעש וזה הרוחבהש יל הארנ ,רוציקב
.תיקנע תועט
רמתל וביגה
 
 
25/11/02 22:36
ההותה :תאמ
רומלו הרובדלל הבוגתב
המכ יתארק .(יתא) ךלש הביתכה תא תבהוא דואמ ינא
לזמ (?) תצק ךל היה תמאבש יל הארנו תבתכש םירבד
םירבג) םירבג יתדחפה ינא םג .םירוחב המכ םע ער
(.בוט יד הקיסיפ תעדוי ינאו תוינלטב םיפידעמ
(םמצעו) ימצע סרהל יתיטנו יתדחפהש םירבגמ יתעגפנו
.םיוסמ
וא ילע רמוא אל הז זא .תלאוש חטב תא "?המ זא ונ"
שממ בוהאל תולוכי ונחנאש קר .ער רבד םוש ךילע
רמגנ הזשכ רבוש הזש הברה ךכ לכ ונמצעמ תתלו קזח
קר הז ,ךכ רחא םתוא אונשל רזוע שממ אל הז .הככ
אל ונחנאש השגרהה תאו העיגפהו באכה תא חיצנמ
רבד דוע .שיש תנברוחמ יכה השגרהה תאזו .תווש
ול עקרהש םישנא םע רשק איה תאזה השגרהה תא חיצנמש
.תויסקאה ,טרפבו ,ןנימ רבה םע תפתושמה תורכהה אוה
אל רבכ םצעב הז זאו .ירמגל ונממ ךל רבע ןכ םא אלא
.בושח
תא לבא ,בתוכ אוהש המ ךרד םדא ןב ריכהל רשפא יא
ובהאיש םירבג שי .הוושו חלצומ ארונ םדא ןב תעמשנ
.ךב ודגבי אלו ךל ורקשי אלו תאש המ לע תמאב ךתוא
!הזכ דחא קר הז ךירצש המ לכש ,אוה דמחנש המ
ההותהל וביגה
 
 
31/7/02 7:37
רומ :תאמ
העוט תא ,אלל הבוגתב
.רעוכמ ךכ לנ
בלה תא יל ורבשש םייתימא םילפש המכב לקתהל יל אצי רבכ
ימל יתלחיא תחא םעפ אל ףאו ,םיסיסרל וגאה תא וצפינו
וליפא וא הדובעמ רטופמ תויהל ,סרדהל ,עצפהל ,תומל םהמ
.ימתס ןחבמב לשכהל


.ילש ןונגסה אל טושפ הזש הארנכ
רומל וביגה
 
16/8/02 21:38
תירפרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םלוסב) 5 המרב ,תובורק יד תורבח ולש תיסקאהו ינא !םיסקמ טושפ
...דחוימ רופיס הז ינא לבא ,(...1000 דע 5


!םייניעל גונעת טושפ ,הזכ רמוח דוע יקפס ,יתא
תירפרפל וביגה
 
26/9/02 19:36
תינומלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תורבח ךמצעל ישפחת ךכ רחא ,וילע ירבגתת םדוק !יפוי ???םתדרפנ
,םיסקאה םע רשק לע רומשלב ער ןיא .ולש םירבחה ברקב תושדח
ירחא הכימת תצובק םיקהל ךירצ אל .רשק שיו רשק שי לבא .ןויסינמ
ףא .שדח והשמ יליחתתו םיידיב ךמצע תא יחק .ול עיגמ אל .הדירפ
תווש ןתאו וגאה תא םהל חפנמ םתס הז .םירבג ירחא ופדרת לא םעפ
יחכשת -תיסקא אל ,תיסקא .תרחא תובשוח ןתא -ןכ םא אלא ,רתוי
.ונממ
םא .והשימ םע רשקב תא םא ,הנממ יחכשת -תיגולותימ תיסקא יבגלו
לכ הזמ ינהת .התיא אלו ,ךתיא תויהל הצור אוהש ןמיס -ךתיא אוה
.ןויסינמ הצע .הלוכי תא דוע
תינומלאל וביגה
 
11/1/04 18:43
יגב יגב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
עאטיח קדרגכ איעחלןרטרא טרא ביטגכוינ כעיחל הנמיחצ רגכעא
רפסימ קזטראטכ פטאכראר ףורוטחק ךאטכיייא ראעיחל דגבהננ
קרגדעעעעעעעעעעעעעעעעי 5694223 ןופלת
יגב יגבל וביגה
 
12/6/04 1:47
רחא םדא םתס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיבשוחש םישנא שיש הדבועה תא לבקל הלוכי אל תא המל ןיבהל השק
םיטרפב תינונטקה תוקסעתההש םישנאב רבודמ .ךממ תרחא םיגהנתמו
רחא שופיח ותוא ,"ןיא"ב תיביססבואה הריבנה ,םייחה לש םינטקה
םיניינעמ אל ללכ הלאה םירבדה לכ - "תוינונק"ו םירתסנ םיעינמ
ירמגל םיחוטבו האלמ תימצע תועדומב םייחש םישנאב רבודמ .םתוא
תנבומ אלה תלוכיה תא םהל שי ןכלו ,םהלש תוינוציחבו תוימינפב
סייחתהלו(וילאמ ןבומה רבדכ טעמכ) תובכרומה תא ליכהל ,ךיניעב
.לע טבממ ותוללכב רופיסל
דוגינב וליפא וא הנוש ןפואב גוהנל ונתוא איבמ לע טבמ ותוא
אל ללכ ,םיגיהנמ ךימודו תאש ,תויתרבחה תויפיצה .ונתיאמ הפוצמל
םינוש ונלש קחשמה יללכ .םירחא םישנא םתוא -ונל םיעגונ
אושנהש םושמ ונתניחבמ יטנוולר וניאש גשומ הז "תודוס" .ןיטולחל
םיצלאנ ךכ לשבו ,תרחא םייונב טושפ ונחנא .םייק וניא ולש
.הרצ ךכ לכ ךלש היארהש לבח .ךלשל תומוד תויוסחייתה םע דדומתהל
הכירעמ אל תאש לבח .חינהלו םילשהל ,לבקל תלגוסמ אל תאש לבח
תוניוע לש תומוח תחתפמ תאש לבח .ךלומ םיבצינש םישנאה תא ןוכנ
לבח .אוושל תויגרנא הברה ךכ לכ תזבזבמ תאש לבח .הביס לכ אלל
העטמו העוט תאש לבח .ךל וביאכהש ללגב ביאכהל הסנמ תאש
.ךלש תויונשרפב
.האור ינאש המ תא האור אל תאש לבח
רחא םדא םתסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא