םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

?חטש ילויט תבבוח
תכרעמ

תויורשפא המכ הנה ?חטש ילויט תבבוח
ץראב םיפי'ג ילויטל


תועצמאב םילהנתמה חטש ילויטב םירבג רקיעב תוארל היה ןתינ רבעב םא
םירגתאמ םילויטל תוכשמנ תובר םישנ יחכונה ןדיעבש ירה ,חטש יבכר
םא .דועו ןורוטקרט ,עונפוא ,פי'ג רתיה ןיב םינווגמ בכר ילכ תועצמאב
תודוא ךל ץילמהל ונל ינת חטשה תא תובהואש םישנה םע תינמנ תא םג
.ץראב פי'ג ילויט
םיצלמומ םיבר םירוזא .הייפויב תדחוימ הנידמ הניה לארשי תנידמ
תיברמ .חטש יבכר תועצמאב םא ןיבו םיילגר םה םא ןיב ,םילויטל
רקיעב) הנידמה ידי לע םיקזחותמ ,חטש ילויטל םידעוימה םירוזיאהמ
העיסנמ םג אלא םיביהרמ םיפונמ קר אל תונהיל ןתינ ןכ לעו (ל"קק
.גנעמ לויטו החוטב


המישנ ירצוע םילויט


,המישנ רצוע ףונמ תונהיל םכל םירשפאמה םילויט םניה םיפי'ג ילויט
תא וב ליחתהל רוזא תושפחמ ןתא םא .ןילנרדא תאלמו תרגתאמ העיסנ דצל
:םישקו םינוניב ,םילק םילולסמל תוצלמה רפסמ ןלהל ,לויטה


תחכשנ יתלב היווח ךב ריאשת ברקע לחנ ךרואל העיסנ - ברקע לחנ
-ל 600 ןיבש תוהבגו םילחנ יצורע דצל עצבתמ לולסמה .תולעפתה תררועמו
לויטב תונורתיה דחא .הבר אל הייחמצ דצל םיה ינפ לעמ םירטמ 700
רוזאמ תונהיל ןכל םירשפאמה רבדמהו הממשה םה ברקע לחנב םיפי'גה
לחנב ,הכירא רהב ורבעת לויטה ךלהמב .םיבר וב ורקיב םרטש "ילותב"
.דועו ןומר תונחמ ,יספ ,רתי לחנ ,הנעל לחנ ,ברקע
רשייה רחשה הלעמ לש ץרוחמה הלעמב רגתאמו השק לולסמ - רחשה בכוכ
.םיליבשו םילחנ יצורע ךרד ,ןדריה תעקב לעמ םיקתעהה קוצמ שאר לא
ןכ לעו וב םירקבמ םיבר אל רשא דחוימו ביהרמ רוזא וניה הז רוזא
רפכו רושימ ךרד ורבעת לויטה ךלהמב .גנעמו הנהמ לויטהו העיסנה
.דועו העקבה תמוצ ,םעבחר הפצמ ,רחשה בכוכ ,םינומיר תמוצ ,םימודא
תודש ןיב לייטל ךל רשפאמ הרופ תרומשב פי'גב לויט - הרופ תרומש
לש םרבק דעו המחור תונורתב ךרד המקש לחנ לש ותביבסב םיחותפ םיבחרמו
רחאל וא ביבאב איה תצלמומה הפוקתה .הכרבל םרכז ןורש ילילו קירא
םכילע ץיקה תפוקתב .חטשה תא תוסכמ תוינלכהו חרופ רוזאה זא ,םימשגה
ישדוח תמועל ,קבואמ ךא דואמ דע ריהמ היהי לולסמה יכ ןובשחב תחקל
תונורתב ,דס לחנ ךרד ורבעת לולסמה ךלהמב .תיצוב ךרדה זא ףרוחה
.דועו םימקשה תווח ,תוינלכה תעבג ,המחור
לויט דציכ ילגו ךלש פי'גה םע תירגתא הקתפרהל יאצ - םוניהיגה הלעמ
תגהנ תויהל ךיילע לולסמה תא רובעל ידכ .ריעסמ תויהל לוכי םיפי'ג
.תירוחא לאיצנרפיד תליענ םעו םירופיש לעב פי'ג םע עיגהלו הסונמ
הלעמל .םיעלסה ךלמ לש תויורחת רבעב וכרענ וב לולסמכ רכומ הז לולסמ
איה ןהיניב תיעצמאהשכ דואמ תוהובגו תושק תוגרדמ 3 ןנשי םוניהיגה
שיבכל םורדמ "הלוק רצבמ" ימואלה ןגה חטשב אצמנ לולסמה .רתויב השקה
שא חטש לש והצקב אצמנ הלעמה יכ תעדל בושח .ןימינב הצוח שיבכ -465
!ןכבל תמושתל .שארמ םואית שרוד ןכלו ,ל"הצ לש ליעפ


דחוימב ,הנימב תידוחייו המיהדמ היווח איה םיפי'ג תועצמאב חטש ילויט
הריחבה דוע לכו ,Compass םגד ומכ קנפמו חונ פי'גב רבודמ רשאכ
חטש בכרל םאתהבו ישיא ןפואב ךל המיאתמה ישוקה תגרדב תדמוע לולסמב
.ךלש תויונמוימה םג ומכ ,הקיזחמ תא וברמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא