םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

הפר הפש תירבע
ץיבוני ןועמש


ונלש הפשה תא םיבתוכ אל ,לזאזעל המל
תא השוע היה הז ?תויניטל תויתואב
ונחנאש חיננ ,רדסב .טושפ ךכ לכ קסעה
ןוילימ השיש ,ונחנא קרש הפש םיצור
לבא .הב םירבדמ דראילימ השיש ךותמ
םילוכי אל ונחנא ,תוחורה לכל המל
?תוילמרונ תויתואב התוא בותכל


ינא .ילש פוטפלב ליימיא תעדוה הזיא בתוכו סוטמב וישכע בשוי ינא
ןכל ,סוטמהמ ליימיאה תא חולשל לוכי אל .חכשא-בותכא אל םאש עדוי
.הכחת איה ןמז הברה .תוכחלו ,בשחמב תונלבסב ןיתמהל ץלאית העדוהה
רחא ,ביבא-לתל ןשקנוקל הנתמה ךכ רחא ,םדרטסמאל הסיט תועש 12 הזיא
והשיתמ רבחתאשכ ,ףוסב .(?ץרא הזיא) ץראל הסיט תועש המכ דוע ךכ
הארנ והשמ ,עגר .וליפא ,רוכזאש ילב .המצעמ חלשית העדוהה ,טנרטניאל
ינא תא םיעדוי ךיא ,"חלשית" בתוכ ינאשכ .בתוכ ינאש המב רדסב אל יל
?tishalach -ל וא , tishlach -ל ןווכתמ


השוע היה הז ?תויניטל תויתואב ונלש הפשה תא םיבתוכ אל ,לזאזעל המל
קרש הפש ,ונלשמ הפש םיצור ונחנאש חיננ ,רדסב .טושפ ךכ לכ קסעה תא
לכל המל לבא .הב םירבדמ דראילימ השיש ךותמ ןוילימ השיש ,ונחנא
תויתואה ?תוילמרונ תויתואב התוא בותכל םילוכי אל ונחנא ,תוחורה
רשפא -זא .דוקינ םע ןתוא "ובתכ" זאו הנש 3000 הזיא ינפל ורצונ ונלש
לש היגולונכטל המיאתהש הטיש וז דוקינה תטיש לבא .בותכ המ ןיבהל היה
-םויה .בשחמ לע תדלקמב הדלקה לש היגולונכטל אל ,ףלק לע הצונב הביתכ
רבכ רשפא יא וישכעו ,דוקינה לע ונרתיו זא .תלעופ הניא דוקינה תטיש
.בותכ המ ןיבהל


תפטוש הרק העיזו תרומרמצ יב תרבוע ןיידע !רבכ םידקנמ אלש לזמ הזיאו
ץמק יתפטח ובו ,םעפ יתיווחש טויס ותואב רכזנ ינאש םעפ לכב יפוג תא
אוה לבא .ידמ אלמ אוהש וינפב יתחטהשכ רסח םלוח הזיאמ ,לעופה ןייעב
שגד הזיא -ותחפשמ בורק לש ותנגהל ץלחנ אוה .ליחתהש הז היה ללכב
דחא אווש לש ותוחיינ לע בסנש ךוסכס הזיא םש היה .ןטקו שולשלח
שגדה תא ףוחדל הקדצה לכ יל התייה אלש ןועטל הסינ םלוחה .קאיינמ
ותואש רחאמ ,הרבה שארב היה הזש וליפא ,ת"פכ ד"גב לש למיג וזיאל
לע קיפסמ בצייתה אלו ,העש התואב דיינ היה ,ךומסב דמעש ןודנ אווש
העצובש ןמזב שרדנכ שממ לש תוחיינ ללכל עיגה אל ןכ לעו ,וילגר
.הרומאה הפיחדה תריבע


.הז ,רבג רבכא דחאוו .קאינילמ תא וא .רטאיכיספ ךירצ ינא


ןיב לדבהה והמ עדוי אל ,דחא ףא שממ לבא ,דחא ףא -ונימיבש בושחלו
ךירצ ,טאמ יניביק ,המל זא .הייופר למיג ןיבל השוגד (תלד וא) למיג
,ךפיהל ?שגד הב אובי אל םא בלעית למיגה ,המ ?אה ,למיגב שגד ללכב
וא סדייאב קבדיתש הנכס ןיאו ,הייקנ רתוי איה הככ
תנתונ איה ללכב המ !הנוז .הלילח ,C סופיטמ תיפיגנה-דבכה-תבהצב
?םלוכל


בותכל ךירצ המל ?הז המל .לאמשל ןימימ הביתכה תא ונרכזה אל ןיידעו
תומישר בתוכ ינאש האר ילש ינפי רבח הזיא ,םעפ ?םלווווכמ ךופה
,ךלש ץראב םאה ,ןועמש דיגת" :יתוא לאש אוה זא ,לאמשל ןימימ ,תירבעב
"?(ןימי די ירטיא -ונעי) םיילאמש םישנאה בור ,לארשיב
.ותוא יתלאש ,"המל"
ןימימ ןימי דיב עבונ טעב םיבתוכ םא יכ" .רמא אוה ,"דאמ טושפ"
לכ לש וידה תא ריינה לע חרמתש ,תבתוכה ןימי די לע הקזח ,לאמשל
תא תענומ ,לאמש דיב הביתכ קר .(הרושה תליחתב) הבתכ רבכש תויתואה
."הזה ךורבה


......ממממה


ישוקבו ,שיא ןוילימ 170 הזיא לש הנטנטק המוא .םינפיה תא לשמל וארת
אל ללכב םינפיל .תראופמו הקיתע תוברת .םלועב הלדוגב היינשה הלכלכה
לש תוברת ;(kanji) םיניסה לש תויתואב ושמתשה םה .םהלשמ תויתוא ויה
אל תויניסה תויתואהשכו (?אל ,ונתיאמ רתוי הז ...עגר) הנש 5000 הזיא
הנאגאריה -תויתוא לש םיטס ינש דוע ופיסוה םה -םהל וקיפסה
.הינומרהו םולשב דחי תויח תויתואה לכו ,הנאקאטאקו
?הממא .הטמל הלעמלמ ובתכ ,תויניסה ומכ ,תוינפיה תויתואה תא ,ללכבו
.ינרדומה ןוכימה לש היגולונכטל אל ךא ,עבצ יילדו תושרבמל םיאתה הז
ןתואב םיבתוכ םויהמ :וטילחהו רקובב דחא םוי ומק ?םינפיה ושע המ
?אה ,םיצימא !ןימיל לאמשמ -המ קר ,תויתואה


םיקרוטה תא דחא רקוב ריעה קרוט-אתא לימאק :תומוד תואמגוד דוע שי
בתכהו תויתואהמ וחכשת םויהמ !טיא טגרופ !והז :םהל רמאו םתנשמ
תומוד תויתואב בותכנ ונלוכ םויהמ .םויה דע םתעדיש םייביטימירפה
.תויניטלה תויתואל
דומלל ללכב ונל שי המו ,םיניבמ ללכב םה המ .םיקרוט הלוכ ?המ לבא
.הבוט אל המגוד הארנכ .םהמ


ןהל הפסוהש בשחמ תונכות לע רבעב ורבע תואלתו תורצ הזיא לע ובשחתו
תונכות (קלאע ,םינוק) םינוק םישנא טעמ ךכ לכש ללגב .תירבעב הכימת
ןמצעל תושרהל ולכי אל ,תורחאו טפוסורקיימ ומכ תורבח יזא ,תירבעב
בור ןכל .תירבעל תילגנאמ -הייקנו הקלח הרמהב םילודג םיבאשמ עיקשהל
תויסרווב ןהיתויחאמ םיגאב רתוי הברה תוליכמ תירבעל ומגרותש תונכותה
ללכב םיחרוט אל ,תובוטו תובר ,תונכותהמ קלחש םג ריכזנו .תויברעמה
ןיינע תא עגרכ בוזענ) .תילכלכ-אלה העקשהה ללגב תירבעל םגרתל
.(דוקינויה


,הילרטסואב רגש ילש רבחל תירבעב בותכל הצור ינא םא המל ,הזמ ץוחו
לוכי אל ינא המל ,רבעשל ילארשי אוה יכ ,ןיוצמ תירבע ןיבמ אוהו
לש תילגנאה הסריגה תנקתומ ולש בשחמה לע יכ קר ,תירבעב וילא בותכל
הנניאו םיירבע (םינפוג) םיטנופבו תירבעב תכמות הנניא רשא ,הנכותה
?תירבעב יתבתכש םיכמסמה תא אורקל תעדוי


שומיש ללכמ ואציש תויתואבו הפשב בותכלו רבדל םישקעתמ ונא זא ,בוט
.ונל אב הככ .לבב תולג רחאל


לשו תודהיה לש ןתוחתפתהש דימת וסרג םיידוהיה תוברתהו תשרומה ,ללכב
ארוס םנמא ויה !רבד שדחלו תונשל רוסא זאמו .לבבב ורצענ תירבעה
ם"במרה וא ,(הלאה תומשה תא איבמ ינא הפיאמ ,ותחואסוכ) אתידפמופו
(תרתחמב ,אבחיהב ןכ םא אלא) שודיחב וקסע אל םה לבא ,בוטל םירוכזה
המתחנ ,הקקחנש תוומלאה תבו תיחצנה תמאה לש רואיבבו שוריפב קר אלא
.לבבב הטנחנו


םירבדמ ,םיידוהיה הפשהו תוברתה ,תשרומה תא ונכפה -ונידי ומב ,ךכו
.םיקבואמו םיממוש ,םיאופק םירבדל -םיחתפתמו םייחו םימשונ


ירתב אבא ןיבזד אינע אמחל אה" ?םירכוז ,תימרא רבדל ונרבע ,ללכב
"....ארטזוזגמ ץפקד ,ארנושל אלכאד ,ארטוחל טחשו ,ארות אתאו" ."יזוז
?םכל רכומ


תופפוטמה יתועבצאל דעבמ איצומ ינאשכ יפוגב הלוע סבק !לפואה ינחקיי
?בוט רתוי אל תיניטל .הלאה םירזה תויתואה יפוריצ תא ,תדלקימה לע
!ודיגת


הפש םעפ החמצ ,הלאה םייתוברתה ןוממישהו ןואפיקהמש ןיינעמ אקוודו
?תושעל המ ,שידיי רבוד אל ינאו .תדחכנו תכעוד איה םויה .שידיי םשב
ןתואב שמתשהל רשפאש רמאו והשימ םק וזה שידייב אקוודש יל המדנ לבא
.םירחא הפיט פיט םיקוח ןהב סינכהל לבא ,תויתואה
בתוכ ינא םא ,ךכו .אירק רתוי הברה היהנ קסעה םואתפ !אלפ הזיא וארו
וא sefer -ל ,טמיניביק ןווכתמ ינא םא םיעדוי אל םתא "רפס" תירבעב
רתוי קסעה שידייב לבא .'וכו 'וכו safar-ל וא siper -ל וא sapar -ל
?אל ,תומדקתה .ילוכו ,"ראפאס" -ינשה ,"רעפעס" היהי ןושארה :בוט
"פ" תמועל השוגד "פ" לש תויטנלוויבמאה תרתונ ןיידע .םלשומ אל ,ןוכנ
םיפרשנ הז תא בותכלמ קר ,(טאמויופטפוי -ןיפילחל וא) קתחאסוכ .היופר
.םיזויפה יל


אל הארנכ ינאו .תולגה תכשח תא יל הריכזמ איה .שידיי אנוש ללכב ינאו
אצתש דע ,קנחתו הראווצב הלתיתש שידייה הנודנ ןכ לע רשא .דיחיה
.התמשינ


.תירבעה תא ונייחהו ,הרוחא הנש 3000 ונרזח ,םיהדמ יתוברת דעצב ,זאו
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש


,קלעא וא קלאע םיבתוכ ,עגר .קלאע ,תשדוחמ .ונלשמ הפש ונל שי וישכע
תב .וממאסוכ ,ןשוש-ןבאב אצומ אלו ,חכוש ינא םעפ לכ הלאוו ?קלא וא
.השדחכ 3000


היררושמ בטימש הדבועה תא ?תירבעב אנוש יכה ינא המ םיעדוי םתא
20,000 .םתוא הנקיש ימ ןיא .בער תפרחל םינודנו ונודינ הירפוסו
?ללכב הזל עיגמ ימ !ירטסיה .רכמ-בר הז םיקתוע
הדוא .תירבעב ותביתכמ סנרפתמש דיחיה רפוסה אוה ןרוא םרש יל םירמוא
תפומ תוריצי חטב .לבח .וירפסמ דחא רפס ולו יתארק אל םלועמ ,תמאה לע
.רכמ-בר תויהל ול עיגמ חטב .םינמזה לכ לש הקיסאלק חטב .דחא דחא


?ראשה לכ םע המ לבא


הזיא יארת לבא ,ןיא ףסכ ?ךיא ?בוש ילבל ינממ תכלה ךיא .ילש הצרית
םעו !ילש הנועמ השודק .רבה-תולצבח ללש קמעב קחרה תוחרופ דוע !יפוי
ךתקיתש תא יתעמש אל ךיא ?ךיילע יתרמש אל ךיא ...הזכ יתצלפמ אבא
ךרכיז קר -הז םוקמב .תירנוילימ וישכע תייה תרחא הפש לכב ?תמעורה
!םלועל ךחכשא אל .ראשנ
!ילא ירבד !ךל השק םא ,ןופלט ימירת ?תעמוש ,רתוול יזיעת אלש ,הילדו
יתועמ תא .ילא יאובת ?לארשי סרפמ ףסכ תצק דוע ראשנ !קזח !יקעצת
.ילש הפי ,ךל ןתא תונורחאה
!םיימשבש םיהולא ?הככ תומל לבא .יתבהא אל אקווד ןדיבא דוד תא


.תועמדה ...רחינ ינורג .רתוי לוכי אל ,ייד


.וזה תיפי'גהו העוסשה הפשה םע קבחתסהלו טבלתסהל וקיספת ,הללאי
הז המ הפ וצורי דוע ףוסב וארת וכח !וררחתשת ,קבר לעניא ,קליחד
.ןמזה לע םכל לבח .הלחא היהי .בצמ היהי .ףיכ היהי .םיעטק

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
2/6/02 23:56
koreani anak mehadarom :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
Ulay lifney shetavo betaanot al hasafa haivrit, tode sheata
lo mamash sholet ba?
koreani anak mehadaromל וביגה
 
 
4/6/02 3:14
ץיבוני ןועמש :תאמ
tishmaל הבוגתב
:םורדהמ קנעה ינארוקל םולש


!הדות :הדומ ינא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
7/6/02 1:56
זגופ :תאמ
הדותל הבוגתב
תנמ לע יזעול סיסב לע תויתוא תכרעמ תונבל הסינש והשימ היה
המכ דע .יגולונכט שומישל התמאתה ךות תירבעב הביתכל םיאתתש
דחא] רפס איצוה אוה .'ילמרכ' ארק אוה בתכל יל רוכזש
אל אוהו ,[(יל המדנ) תוקרי ראשו ך"נת] הזה ביתכב [תוחפל
.הטישה תא דומלל ןמז ספתש ימל ,האירקל השק ךכ לכ היה
.תונשל חונ םהל היה אל םישנא הארנכ ?חילצה אל הז עודמ
זגופל וביגה
 
 
18/6/02 11:45
רופיסב הערה :תאמ
tishmaל הבוגתב
ןועמש


םיצוליאה ושעי ןויגההו םיבצעה ושעי אלש המש ןכתי דואמ
.םייגולונכטהו םיילכלכה
תויניטל תויתואב sms תועדוה תוריבעמ ייתורבחו ינא וישכע רבכ
תואיצמהש ךתעד ןת .ךילע בוהאה ןוויכב םג אלא ,הז קר אלו
ךרואל םדא ינבש -ןויגהה ןמ רתוי ליעי ןפואב תלעופ דימת
ךרוצ היה ךכ ושע םהשכו ,וליעפהל וביטיה שממ אל הירוטסהה
.הניטויליגה תא םרובע איצמהל
םא ןיבש חינהלו - וליאמ םילודג תוחוכ לע ךומסל יאדכ ,ןכל
העדותה היהת אל ונלש היווהה לכ תא ביתכיש המ אל וא הצרנ
(תוסיטב דחוימב ,ץיבוני ךלש םד ץחלה לע םרח)
תילכלכה תואיצמה אלא


תוחוכ ומוקי דימת וללה תוחוכה דגנכ - הינש הדוקנ
למס ןימכ וזה הפשב םישמתשמ ונחנאש וריעיש םינוש םילאנויצומא
.ימואל
.ןומה יתרביד ,הללאי
רופיסב הערהל וביגה
 
 
7/2/05 16:23
ץיבוני ןועמש :תאמ
tishmaל הבוגתב
,רופיסב הערל םולש


תויתואב שומישה תבוטל לקשמ לש ףסונ דבור ףיסומ SMS ,ןוכנ
.תוילגנא


,תילגנאב תויתוא 160 תב העדוה חולשל ןתינ ילש SMS בש רזומ
.תירבעב תויתוא 70 קר ךא


.תירבע לע רבדל המ ןיא ,ל"וחל תועדוהבש ןבומכו


המכ .(םהינימל םיויקיסייאה וא) םיט'צה :ןיינעמ רבד דוע
המרב תילגנא םיעדוי אל ללכבו ,ל"וחב םיהוש יבתכתממ
(-: תובתכתהל הקיפסמש
םמצע םיאצומ םה ךכו ,תירבעב תונמוסמ אל םהלש תודלקמה לבא
.תוילגנא תויתואב תירבע םידילקמ


ןועמש
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
3/6/02 0:10
תמשנתמ הדוהי ןב הדמח :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ונלש הנטקה שדוקה תכאלמל תושעל םמוז אוה המ תיאר ?תיאר ,פונס
הבוגת ליחשהל ,ילוא ,קיפסהל יתצרו יתצר ?ולוכ לארשי םע לשו
.הנושאר


ליחתהל ךירצ הז המל לבא .תרדהנ הלאשמ וזיא .םייוגה לככ תויהל
יל רומא) תונולח תנכותל תומיאת קר אל איה תוברת ?ימינפ סרהמ
,ךתואו םלועה לכ תא רדיס ימ ךל רמואו ,תומיאת ךירצ התא המל
,ףד לע תויתוא לש ילאוזיו ןורכיז איה תוברת .(רוכמל ךישממו
תונמאנ איה ,םידלי ינומזפו לוחו שדוק יריש לש העימש איה
םגו ,ךז ןתנו ןונגעו קילאיבו ל"זחו לאינד ובתכ ןהבש תויתואל
ןיא") ינומלאה ך"נתה בתוכ אוה אלה ,דואמ קוסעו רקי שיא ותוא
.("הככ ?המל .םידלי ,ך"נתב רחואמו םדקומ


,הזכ דחא ונל היה רבכ יכ ,קרוט-אתא היהי אל תירבעה לש ןכפהמה
םישגהש ,תוירבל םיענ אלו הזוה שיא .הדוהי-ןב רזעילא ול וארקו
היהת אל םיירבע םיטנופ ילב תירבע .המלש המוא ותיא ףחסו םולח
טרופסה ילענו רגרובמהה לש החולש היהת איה ,רתוי תירבע
.הב רבדל הליחתכלמ וניצר המל םג חכשנ טאל טאלו ,תויאקירמאה


איצמהל רשפאו הב קחשל רשפאש ,תרדהנו הרזומ היח איה תירבעה אלה
לכב םוקמ דוע ןיא ,ילש דואמ-תינללוכה תומשרתהה יפ לעו ,הב
,םילימ יקחשמב הברה ךכ לכ םיקסוע םירענו םידלי ובש םלועה
תופשמ ךכ לכ תובר םילימ חורזיאו תויתוא לוכיס ,םישרוש תויטה
םג ילואו Cool םירמוא םייאקירמא םירענ .לארשי הצרא ומכ ,תורחא
שומישל רושקש המ לכב םיפרנו םיגליע םה תאזמ דבל לבא , Dude
ןיב וושת ,תירבעמ רתוי הברה הרישע הפש איהש) תילגנאב ימוימוי
תא ונממ םיאיצומו ינועבצ קחשמ רודכ ונלביק ונחנא .(םינולימה
תא רקעמ היה הז ,אל ?תוילגנא תויתואב רבוע היה הז םאה .בטימה
.היחה


רשפא יאו םגרתל רשפא יא (תיתימא הפש לכ ומכ) תיתימא תירבע
תויתואה .הלש תוירוקמה תויתואהמ דבל רחא םוקמ םושב חרזאל
תוצירמ .ונלש יביטקלוקה ןורכיזב תוקוקח ,ו"ת דעו ף"לאמ ,הלאה
תחא תוא םיעבוק דוע הנידמ וזיאב) תוריחבב קתפ םישל ונתוא
"'ו עבצה" ,רעונ-רעונ-רעונ - "'ז עבצה" ?יפלקה יקתפ לע דבלב
.(םירתנפהו ןוטיב ילר'צ -


.7עיקר תשרב ול םיארוקש רמוא הזה רמאמה תא בתכש שיאה ,ללכבו
?הייקר ?הז המ ? Rakia7 ?ילגנא טנופב הז תא ובתכי ךיא
.רכנמ .לובלבה תא ריבגמ הז אלה ?הייא קר ?העיקר ?האיקר ?היקאר
ללכב אוה ילואו .עיקר אל חטבו ,תודלי ףונ אל .ישיא אל .ימתס
? Heaven17 -ל ןווכתה


םינבא לע הקקחנ התישארב יכ ,לאמשל ןימימ תבתכנ תירבעה ,בגאו
הביסה םג וז .(תובוט םינש המכבו ,וידה תאצמהל המדק איה ,עמשמ)
תוקדה יתועבצא לבא .הככ תתסל רתוי לק - תועבורמ תויתואהש
ןהילע שבלתמ אוה .הזה תותיסה םע יפוי תושיגרמ תדלקמה לע תוענה
.הפפכ ומכ


.רחא טנופ יל ןיא
תמשנתמ הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
3/6/02 0:51
הדוהי ןב הדמח :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
הבוגתב יתוא םידקהש ימ לבא ,הנושאר הבוגת התיה אל וז זא
.דואמ הפי תצמית ,שידיי-אנושש-שיאל
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
3/6/02 1:12
ןטוב :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
ןועמש" קועצל יתיצר הבתכה תאירק ךלהמב דוע ,הדמח ,ייחב
יתוא תמדקה הניהו ."!ךידדצ ינשמו ךילעמ ,ךירוחאמ הדמח ,רהזת
.בקונ ירביע טהלב
:תוירבע םילימ המכ דוע ףיסוהל יל רתומ םאו
ךיאו טמשוהש דוקינה רבדב (ןועמש) תילעה תניינעמ הדוקנ
.תועמשמבו הייגהב תונוש ךא האירקב תוהזה םילימ ןיב םיניחבמ
תמרל ןיפיקעב םרות הז ישוק אקווד ילואש תבשח םאה
תא וניצחש עגרמ ,ונבור ןה ?תירביעה ירבוד לש היצנגליטניאה
הניאש ארקנ תנבהל םיעיגמ ,(?'ב התיכ) תורבהה רוביח בלש
טושפ ונחנא - תרחא וא וזכ הלימ לע בכעתהל ונתיאמ תשרוד
.יזכרמה ןויערה ,הקסיפה ,טפשמה ףצר ךותמ התועמשמ תא םיניבמ
ונחנא (היסור ,הינמרג) ןפי ומכ תוצראל דוגינב ,בל םישו
ונניאו תקפסמ תוזירזב עונלוקבו היזיוולטב םוגרת םיארוק
ימ קרו .(ךכ לע לאל חבשהו) הנשמ-יניירק/ינקחשל םיקוקז
ארונ הז המכ עדוי תינמרגב "הלודגה ריעהו סקס" הארו פזפיזש
.שולתו
רכינב םירבח םע בתכתהל יתיסינ ינא םגש בלש היה :רבד דועו
שרפמ התאש דע ...אורקל לבא ,לק הז בותכל .תזלגנואמ תירבעב
ןיקתהל קיפסי אוה ררושמה ןווכתה הילא תקייודמה הלימה תא
.תדלקמה תא רבחלו תירביע תכמות הנכות


אלה) תהגומ וליפאש יל המדנו תעשעשמ הבתכ ,ןועמש ,תאז לכבו
ןיידעו ותחואסוכ המכ לע גלדל היה רשפא יכ םא ,(?הדמח ,ןכ
.Cool תויהל


ונתפש שדחמו ונרומ תכריבב םייסנו
"!תירביע רבד ירביע"
ןטובל וביגה
 
 
4/6/02 15:53
ןומיס ןב השמ :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
?ךתיא היהי המ ןטוב ןטוב
הבתכב ?רחא רזגמ לע אשנתהל תשקעתמ תא ךלש הבוגת לכב המל
הכירצ תא דימתו .םיאפוריאה םעפה ,םירבגה ויה הלא תמדוקה
.המ םושמ היצנגיליטניא ריכזהל
שממ אל ,יתוברת ןיינע אוה הפוריאב בובידה ןיינעש תבשח אל
?תמא ןמזב םוגרת אורקל ידכמ םישפיט םיאפוריאהש הזל רושק
(עזעזמ תמאב הז ,בובידב ךמות ינאש הזמ קיסהל ןיאו)
ןומיס ןב השמל וביגה
 
 
5/6/02 10:14
ןטוב :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
,השמ
:הככ זא .תואשנתה איהש תרוקיב לכ לע דיגהל לק ארונ
.תאשנתמ אל שממ ינא .1
תא םגו םיאג םילארשי םינב םג רקבל רתומ ,ןכ .2
.םיאפוריאה
תיתוברתה הייגוסב ייניע תא ריאת םא חמשא :ןיינעלו
.תלעהש
וינ םאה ?רתוי תינמרגל תיאקירמא הרדס תא ךפוה בוביד םאה
?טרסה תא םגרתמ יסור ןיירקשכ הבקסומל רתוי המוד קרוי
,תואמגוד קר ולא - תוללכהה ןיינע תא שארמ עונמל ידכו)
(.ןבומכ
ןטובל וביגה
 
 
6/6/02 22:29
:תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
,הריקי ןטוב
ךל אה ,ךלש השיגה יבגל ןועמש םע המיכסמ יד ינאש תורמל
:רבסה
המל יתיהת ינא םג .ףסכ לש ןיינע הז בובידש רבתסמ
סליה ילרווב ,תיתפרצב םירבח תוארל הצרי והשימ לזאזעל
תונידמ .הבושת יתלביק .'וכו (...ללכב וא) תינמרגב
תא אצמש בלכ הזיא הז ןהלצא הרוקש ריעסמ יכה רבדהש
ןמצעל תושרהל תולוכי ,החרזמ תונידמ יתשמ התיבה וכרד
אלמ םלועה ךכ רחאש הז .בוביד לע ןפסכ בטימ תא איצוהל
ולוק תא םלועמ ועמש אלו תילגנא םירבדמ אלש םינמרג
.םתוא ןיינעמ אל רבכ ,סנו'ג לרא סמיי'ג לש יביטסקסה
?וניחומ תא ץמאל המל ,םירישעו םיוולש ,םימדקתמ ונחנא
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/6/02 0:52
ןטוב :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
,הביבח סומינונא
?תויטנגיליטניא םיארוק הזלו ,ונ
םיינע ראשנ דעלש הווקת ילוכ ףסכ לש ןיינע הז םא
ונרביד אל דועו) רוקמה תפשב םינקחשה תא עומשל לכונו
םייתפשה תועונת תא םיאתהל ןויסינב חוחיגה לע
.(בובידל
ףונ תינבת םניה (הרדס וא) טרסש יל הארנ ללכב
והשמ תרצוי םוקמה תפשל םתוא בבדל תושקעתההו ,םתדלומ
.(סחיא) .תוננב-םחל ריכזמש
ןטובל וביגה
 
 
7/6/02 0:57
ןטוב :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
...ןבומכ ךוחיג - דואמ קיחצמ ?חוחיג
ןטובל וביגה
 
 
7/6/02 8:50
יקסרדנב סכלא :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
רתוי הברה הנטק חטשל תועמשמה תומכ יכ השענ בובידה
תפלחה בצק ןכלו ,תירבעב רשאמ תויניטלה תופשב
עירפיש המ - דואמ ריהמ תויהל ךירצ תויבותכה
.היפצל
הזו תיסורל םיבבודמ םייברעמ םיטרס םג האור ינא
.לגרה לש ןיינע הזש ןוויכ ,יל עירפמ אל שממ
יקסרדנב סכלאל וביגה
 
 
7/6/02 13:52
ןטוב :תאמ
?תויטנגלטניאל רושק הז המל הבוגתב
הזל רושק ,ימעטל ,היצנגילטניאל בוביד ןיב רשקה
ץמאתתש הביס םוש ןיא תיפכב ךתוא םיליכאמשכש
חתפמה ,תורחא םילימב וא .ךמצעב התוא תא םירהל
םירבד דומלל תונרקסה איה היצנגליטניאה חותיפל
.םישדח
תוחפ םינפי / םיאפוריאהש רמוא אל הז
.םתוהמב םיטנגיליטניא


םיצורעב ,ינעטמ וניא ינורכיז םא ,בגא ךרדו
תא אירקמש ןיירק אלא בוביד וליפא ןיא םייסורה
?אל .תיסורל רמאנה
ןטובל וביגה
 
 
17/2/03 0:17
יקיק :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
לש האצות אוה בובידש ,ןועטל חצמה תוזע הפיאמ
לש תוקנפתה /תילאוטקלטניא תונרקס רסוח/םוטמט
?םירישע
םיעיקשמ הפוריאב .םיבתוכ םתאש המ לע ובשחת ,ייחב
הזל םיליגר אל ונחנא .היזיוולטב םיעיקשמ יכ ,בובידב
םיעיקשמ םש -ס'לכתב ,לבא ,דרוסבא ונל הארנ הז זא,
לבא ,הזב תודוהל םיענ אל ילוא .לכה הז .רתוי םיפוצב
.ארונ אל
יקיקל וביגה
 
 
9/6/02 17:54
ןומיס ןב השמ :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
תוללוכ דימת ךלש תורוקיבה לבא ,רקבל רתומש ןבומכ
איה ךלשמ הנוש השיג םגש הניבמ אל תאש הארנ .תואשנתה
יצוביקה ךוניחה לש האצות וזש הארנכ לבא .תימיטיגל
ןיינעבו .(הדילמו רבעשל קינצוביק ינא םג ,םתס) אשנתמה
הפוריאב .םוגרתה ןיינעל תונוש תושיג הלא ,תוברתה
רחא והשימ י"ע ורכזוהש תוביסמ ,בובידה תטיש השרתשה
.תלעופ הטיש תונשל השקו םיליגר רבכ םיאפוריאה םויכ ,הפ
ןומיס ןב השמל וביגה
 
 
10/6/02 14:44
ןטוב :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
(?) דימת - יתובוגת לכ תא ארוק התאש


...ךומנ ליפורפב ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
17/2/03 0:13
יקיק :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
םעפ היה בובידה ןיינע ,היסור ומכ ,תויאפוריא תונידמב
בורב ןיבהל היה רשפא יא ,תרמוא תאז ,ארונ חתופמ
היה הזו .הרז הפש םירבוד הרדיסה/טרסה רוקמבש ,םירקמה
...םישנאל חונ דאמ
םיסורה ירבח בור לבא ,בוביד תאנוש ינא ,יעדתש קר
חונ אל ארונ הז .תויבותכ שי ץראבש ךכמ םיעזעוזמ
םה .ךסמה לש ןותחתה וקלחב לכתסהל ךירצש ,םהליבשב
.ףטוש בובידל םיליגר


,ףטשב ןהירבוד ידיב תוארקנ תויאפוריא תופש םג ,בגאו
אל שממ הז....הלימה לע תובכעתעה ילב ,היצטונוק ךותמ
.הפש לכב הז הככ .תרחא הפש לכ וא תירבעה לש טנטפ
יקיקל וביגה
 
 
5/6/02 10:25
ץיבוני ןועמש :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
,ןטוב ןלהא


םיכסל אל םג רשפאש החיכוהש ךלש הבוגתה תא יתבהא ,תישאר
.םידידידי ראשיהל םגו


םשל ויה אל ירמאמב תוללקה :תוללקה אשונב תישאר -תיניינע
לש השחמהל אלא ,תוי-Cool -ה ךרוצל אל םגו ,דבלב הללקה
אנא) ונתפשל ורדחש םייברעו םייסור תורוקממ םימוהיזה תומכ
.(ןלהל "ןיקפונס"ל יתבוגת יאר


ברקב "ארקה תנבה" אשונב םיינכדעה םירקחמה לכ ,תינש
אלא ונבור אל -תישאר .ךלש תוחנהה יתש תא םיללוש ,םידימלת
אל ונבור (טסקטנוק) רשקהה ךןתמ ןבומה תא םיניבמ ונטעימ
.םולכ טעמכ םיניבמ אל ונקלחו ,לכה םיניבמ


ןורסח ןיב רשק לכ ןיאש וילאמ ןבומ ,ליעל רומאה רואל -תינש
.םיירבעה םיארוקה לצא היצנגילטניאה תמר תאלעה ןיבל דוקינה


תא הנווכב םיריתסמ וא םיקחומו תילגנאב םיבתוכ ונייה לשמ
םיארוקה לש היצנגילטניאה תמר תא תולעהל ידכ vowels ה לכ
.םיילגנאה


.ךתבוגת תא יתבהא ,רומאכ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
5/6/02 16:09
ןטוב :תאמ
ארקנה תנבהל הבוגתב
ךוניחה תכרעמב הקסעש םינותיעה דחאב הבתכ ןמזמ אל יתארק
דומילל השדח הטישל ורבעש זאמש ךכ לע הב רבוד .תילארשיה
ינחבמב םילשכנה םידימלתה זוחא תיתועמשמ לדג ,האירק
.ארקנה תנבהב
ףא לעו ,ב"הראמ האבויש הטישב רבודמ ,ןוכנ תרכוז ינא םא
תונידמבו ב"הראב דומילה תוינכותמ ןמזמ הרסוהו הלשכנש
ירפס לש קוטס שי) הב דמלל םיכישממ ןיידע ןאכ ,תפסונ
(...תו/םורומה תא רישכהל ךירצ ,םינסחמב דומיל


תא תילגנאה ירבודל דירונ וב - קילדמ ןויער עמשנ ,א"ד
...םירדתסמ םה ךיא הארנו דוקינה תויתוא
ןטובל וביגה
 
 
6/6/02 16:33
חצנ ילב שיא :תאמ
ארקנה תנבהל הבוגתב
תא הפילחהש ,תבעותמה "לולכמכ הפשה" תטיש איה הטישה
םתא םא ,תכרעמל הרעה ,בגא) .הנייוצמה א-ץמק-ף"לא תטיש
,ונתחמשל (ן"יע בותכל ךירצ ,הלימכ 'ע תואה תא םיבתוכ
רודמ ץוח ,ילואו ,רפסה יתבל רוזחל הליחתמ הנשיה הטישה
לכונ ,(!העווז !השדח המב תא וארת) גליע ראשי דעלש דחא
.הזה םעהמ והשמ ליצהל
חצנ ילב שיאל וביגה
 
 
7/6/02 1:00
ןטוב :תאמ
ארקנה תנבהל הבוגתב
.ףלאמה רבסהה לע
.ךלופיטל - ןועמיש
ןטובל וביגה
 
 
7/6/02 18:40
ץיבוני ןועמש :תאמ
בל ברקמ הדותל הבוגתב
.םיבושח םירבד ןכא


יתש ןיבש םילדבהה לע הבחרה טעמ לבקל רשפא ילוא
?ןהיתונורסחו ןהיתונורתיי לעו ,תוטישה


?רחא םוקמב החילצה ,הפ הלשכש הטישה םאה
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
8/6/02 18:32
חצנ ילב שיא :תאמ
בל ברקמ הדותל הבוגתב
תינויגההו הטושפה הטישה איה א-ץמק-ף"לא תטיש
םידמלמ ,ירבעה ב"א-ה תא םידליה תא םידמלמ :האבה
ךיא םתוא םידמלמו ,תונושה דוקינה תורוצ תא םתוא
וישכע .הרבה םירצוי דוקינ ןמיסו תוא לש בוליש
תורכהה םעו ,ןמזה םעו ,םמצעב אורקל םילוכי םה
ילב אורקל םג ולכוי םה ,הפשה םע םהלש הלדגה
.ונרבע ונבורש ךילהתה הז .דוקינ
ךלהמה תא תושעל םידליהמ הפצמ לולכמכ הפשה תטיש
תיוור" הביבסב םייורש ויהי םה :אבה םיהדמה
םילימ הברה וארי םהש הז ךותמו ,"םיטסקט
הטישה .ןתוא אורקל וחילצי םה ףוסב ,םתביבסב
"תודוס ילב" תטיש םע תבלושמ ,יתעידי בטימל ,וזה
תויתואה תא אל םידמול םידליה היפל ,תיליוואה
.םהיניב םיבולישה תא אלא - דוקינה ינמיס תאו
+10 סולפ תויתואה 22 תא דומלל םוקמב ,רמולכ
2210 דומלל םיכירצ םה ,(םיירקיע) דוקינ ינמיס
דיקפתה תודוא בלש םושב םהל ודיגיש ילב ,םיבוליש
ןכלו ,32<220ש תוארל לק .הרבהה יקלחמ דחא לכ לש
המ םושמ .הנבהל רתוי הטושפ תמדוקה הטישהש
הטישהש םיבשוח םה .ךכ םיבשוח אל הטישה יאיצממ
םוקמ קיפסמ תנתונ אלו ,ידמ תיטנדפ איה הנשיה
אלש ךכב ?ומצע תא אטבל ךיא .ומצע תא אטבל דליל
דרשמ יהולאל ?אורקל עדי אלש ךכב ?תייאל עדי
.םינורתפ ךוניחה
חצנ ילב שיאל וביגה
 
 
8/6/02 20:02
ןטוב :תאמ
לולכמכ הפשהל הבוגתב
הברהו .ךתלאשל קימעמ רבסה ונלביק ןועמש הניה
.הדות
שיש וניבה רבכ ךוניחה דרשמב םג יתנבהש המכ דע
םידימלת יפלא תרציימו תדבוע אל הטישהו היעב
תנבה לע רבדל אלש - הכומנ םתאירק תמרש הנשב
...היטרקוריבה ,ונמוקמב ליגרכש קר .ארקנה
ןיא הדימל ייוקיל םע םידליל ,ןוכנ יתנבה םאו
.ל"נה לולכימה לומ יוכיס
ןטובל וביגה
 
 
11/6/02 15:48
חצנ ילב שיא :תאמ
לולכמכ הפשהל הבוגתב
.םהא
תויהל רומא היה שגדומה 22-ל ליגרה 10-ה ןיב
2210 אלו ,םיבוליש 220 ןבומכ םהש ,לפכ ןמיס
.תנבצעמ תכרעמ .ןיבהל תועטב ,ילוא ,ןתינש יפכ
חצנ ילב שיאל וביגה
 
 
13/6/02 3:30
Shula :תאמ
בל ברקמ הדותל הבוגתב
Sorry, mine is one of those machines that
don't write Hebrew.
Shimon, to answer your quarry: There is no
place in the world where the "whole language"
method was successfully implemented, but it is
still in use in North America (in some
Canadian provinces, for instance). The main
reason, believe it or not, is a preverse kind
of educational correctness. The
syllable-by-syllable "old fashioned" method
is still considered "conservative"; "elitist"
etc. It is easier to follow the mistakes
children make when they are taught by the
syllable method, hence the opportunities to
correct those mistakes, thus "damaging
child's self-esteem". I am not making this
up, any and most journals of educational
research are full of it. the next stage, of
course (after listening in horror to a 9 year
old straggling with a simple text) will be to
declare the there is no such thing as
illiterate people, only differently literate.
Enjoy
Shulaל וביגה
 
 
12/6/02 8:46
הדבעמ בצ :תאמ
בל ברקמ הדותל הבוגתב
אוה 'לולכמכ הפש' תתתשומ וילעש יזכרמה ןויערה
.ונלש יעבטה האירקה ןפוא
תומלש םילימ םיהזמו םיארוק ונחנא יעבט ןפואב
רבכ ונחנאש םימלש טפשמ יקלח וליפא םימעפלו
ונלש ןורכיזה ובש ןפואה איה ךכל הביסה .םיריכמ
.תוינבת תוהזל ונלש תדלומה הייטנהו דבוע


תא אורקל הסננ םא תוארל רשפא ךכל הרורב אמגוד
ופורסילפצוקש הלימה .ופורסילפצוקש :האבה הלימה
הידפולקיצניא הלימה לש ךרוא ותואב קוידב איה
לבא (תויתואו תורבה רפסמ ותוא יתיסינ וליפא)
אל איהו רחאמ טאל רתוי הברה התוא ונארק ונחנא
.תרכומ תינבת םושל תשבלתמ


תומלש םילימ םידלי דמלל יאדכש ובשח תאזה הביסהמ
םילגוסמ ויהיו תורבהה תא ודמלי רבכ ןה ןכותמו
.תושדח םילימ דומלל
.ןאכ ובתכש המ יפל תוחפל .דבוע אל הזש הארנכ


המסרפתה (ינויב ישיש)עובשה :םיניינעתמל ,בגא ךרד
הריקס תבתכ Nature,vol. 417,pp. 611-617 ןיזגמב
תרתוכה םע (ויוויר)
Computtational and evolutionary aspects of
language
.ןויע הווש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
12/6/02 12:43
ןטוב :תאמ
בל ברקמ הדותל הבוגתב
,בצ יה
ןולשיכל הביסה תא ןייוצמ המיגדמ תאבהש המגודה
."לולכמכ הפשה" תטיש
יקלחו תומלש םילימ םיהזמ ונחנא - תבתכש יפכ
.םיריכמ ונחנאש טפשמ
"ונב" אל ןיידע בותכו אורק ודמל םרטש םידליש קר
.םיטפשמו םילימ יוהיזל תינבת


םיכירצ ונחנא םג "ופורסילצוק"ה תאש בל םישו
לש תינבת ונל ןיא יכ - תורבהל לכ םדוק קלחל
.ל"נה הלימה


תעדל ךירצ קר) הבשקהה תולוכי תא תללכשמ ןטוב
(...ריבסהל
ןטובל וביגה
 
 
13/6/02 17:22
ןילו'ג :תאמ
המגודל ,הידפולקיצנאל הבוגתב
לש האירק תוטישב תוננובתה ךותמ החתופ
םתואלש ררבתה .היצקלסידה לע ורבגתהש םיטקלסיד
רשאמ תומלש םילימ םלצל רתוי לק םיטקלסיד
ךילשהל והשימ טילחה המ םושמ .הרבה הרבה חנעפל
הפשה תטיש .םיטקלסיד םניאש םידלי יבגל םג ךכמ
זוחאל לבא םימייוסמ םידליל המיאתמ ןכא לולכמכ
.'א ץמק תטיש לש הזמ ךומנ


םידליה תא ודמיל אל 'א ץמק תטישב םג ,בגא ךרד
אלא םירוציעה לכו דוקינה ינמיס לכ תא הלחתההמ
איה רשאכ תוא לכ תעמשנ דציכ קר הליחת ודמיל
.המק הנד המנ הנד ןאכמ .ץמקב


דומילה תטישל הרזחה םא קפסב ינא ,תאז םע
תירבעה תביתכ לש םויאה בצמה תא רפשת תמדוקה
לש ריבס רפסמ םע וא) הנוכנ תירבע תביתכ .תשרב
הרוצל תקפסמ הפישח לש ןיינע איה (ביתכ תואיגש
םע 'ז התיכ דע יתבתכ ינא .הלימה לש הנוכנה
הלימ יבגל םיתיעל תטבלתמ ינא םויכ םגו תואיגש
ינא הבותכ הלימה תא האור ינא רשאכ ךא תמיוסמ
וא הנוכנ הרוצה םאה תוהזל בור יפ לע תלגוסמ
םירפס םיארוק םניא םויה םידליה בור .היוגש
םיארוק םהש םיטסקטה ברימ .דומילה ירפסל רבעמ
םיגליע םידלי ידי לע ובתכנו ,טנרטניאהמ םה
.הדימ התואב


וא ריעהל םימורופה דחאב רבכ הסנמ והשימ רשאכ
תמעזנה הבוגתה תצפוק רשי ביתכ תאיגש ןקתל
םתוא דגנ רבד יל ןיא "!?טקלסיד ינא םא המו"
דומלל םילגוסמ םניאו םיטקלסיד ןכא םהש םישנא
ורבע אלש דואמ םיבר םנשי לבא .ןוכנ תויא
םמצע לע םיזירכמו והשלכ ןוחבא ךילהת םלועמ
םניאו) ודמל אל םלועמש םושמ קר םיטקלסידכ
.ןוכנה תויאה ןפוא תא (דומלל םיניינועמ
ןילו'גל וביגה
 
 
14/6/02 16:57
ןטוב :תאמ
לולכמכ הפשה תטישל הבוגתב
,ןילו'ג
תויתואה םימעפל תוכפהתמ הביתכה טהלב ונלוכל
לבא ,ביתכ תואיגש תוצצ וא ,תדלקמב
םיבר םיטקלסידב םילקתנ ןכא הנורחאה הפוקתב
.תשרב (שארמ םהיתואיגש לע םילצנתמה)
רוד ןאכ םק םאה יתיהת ינא םג
הטישב רבודמ םאה ,האג-יטקלסיד-ילארשי
לק אמש וא ,המת הביתכב השקתמש רוד הלדיגש
לע "יפרגסיד" ,"יטקלסיד" תיוות םישל םויה
?רתוי תצק םהב עיקשהל ךירצש ה/דימלת לכ
םישנא לע תדרל הנווכ ןאכ ןיאש ןבומכו)
(הדימל ייוקילמ םילבוסה


דלי שי יתרבחל ,תומלש םילימ תאירק ופורפאו
וז םא תעדוי אל) הדימל ייוקילמ לבוסה
הלימ םלצל ול השק יכהש בל יתמשו ,(היצקלסיד
תויתואה יכ ,(תורבה יתשמ רתוי תב) המלש
תוניינעמ םילימ ןה אצויש המו ,ול תוכפהתמ
.תירביעה הפשב תורכומ יתלב לבא ,רתויב
ןטובל וביגה
 
 
17/2/03 0:21
הביר :תאמ
ארקנה תנבהל הבוגתב
וארק ןדיבא דודל םג .םילועמ םירצוי שי "השדח המב"ב
.םילימ רביח -יובא -אוה יכ ,גליע
ןושל ירקוח םכלוכ םתייה וליאכ ,בהלתהל קיפסמ ילוא
.רבכ ועגרת .סומידב
הבירל וביגה
 
 
3/6/02 13:59
ןיקפונס :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
בתכתמ ,האנקה לוכא יפוצרפ לש קרקריה עבצהש קפס ןיא ,ה'לדמח
.ןשיה דבלה עבוכ לש ההוהמ-קרקריה ועבצ םע קדוהמ ןפואב


,ףמורחה ,ןגלבזה ,שותיה עיפצ ,העוקפה ןב הכז המלו המ לע
הנובת ,הבשחמ הברה ךכ לכ ול ישידקתש ,הזה זומיתהו ןייקה
?בל תמושתו


ןוכנל תיארש ,ךתיב ןולחל תחתמ תובולע תוירב רבכ ןיא ,המ
תשר יוניכ הזיא לע אקוד ךלש הבשחמה יניפות לכ תא ףיערהל
?קחורמ
ןיקפונסל וביגה
 
 
3/6/02 14:45
הדוהי ןב הדמח :תאמ
טאל ,טאלל הבוגתב
ינורחא םג םהל וקלתסנ יתטיממו ,ףשנב רחואמ היה ,טושפ
תינוכמ יסנפ יניע תא ורווניס הצוחה יתצצהשכו ,םיריבאה
.סנפל תחתמ ךעבוכ לש רכומה קזבהה תא יתיאר אלש ךכ ,תפלוח
...יתבתכו יתבשי ,תיעגר השלוח ףקתהב ,ךכ םושמ ילואו


תותשל תכלהו ךתרמשמ תא תשטנ בוש םאה ,יריקי ,יל רומא לבא
הז - םעפ ףלא ךל יתרמא אלה ?םינכשה לש רצחב זרבהמ םימ
םיחולשמל תונלבסב תוכחל בוש ךל הצילממ .תולחמ איבמ
ונלש הריטהש תוריפ קרמו לינו קיישקלימ ,רק הת לש םיימויה
.האיצומ
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
4/6/02 3:06
ץיבוני ןועמש :תאמ
טאל ,טאלל הבוגתב
!פוטס !טיא דלוה !רוצע !עגר עגר ,עגר !ייה


תוברת לש םודא-וק הזיא ןאכ הצחנש שח ידבלמ והשימ דוע
תוברת לש הרימש-בלכ תויהל רמייתמש ימ ידיב דועו ?חיש-בר
?תירבע


רשא םיפודיגהו תופרחה תוללקהש רמוא ,הנבה יא עונמ ןעמל
םשל ודעונ אל -ליעלש ילש רמאמה םקרמ ךותל םיגוראו םיצבושמ
הזיא בשחו העטש יפכ ,תוי-Cool -ה םשל אל ולפיאו ,הללקה
.יטפמיסו דמחנ ארוק
םירבדמ ונבור רשא הפשהש הדבועה תא שיחמהל ודעונ תוללקה
תוללקבש לככ ,ללכב .רקיעו ללכ תירבע הנניא -ץראב ןאכ
רתונ אל הפשה ראשמ םג .תיסורו תיברע ירבוד ונא ,ןניקסע
.הברה


םשל תשרדנה תויסיסעה תא קיפהל הליכשה אל ,המ םושמ ,תירבעה
,ריוא-גזמה ללגב הז ילוא .ןמשל תויואר תוללק תחבשהו לודיג
ילוא .ידמ םינשוימ ןורבה-יבקיי ילוא ,עקרקה ביט ללגב ילוא
.עדוי אל .היואר הססתהל חבושמ ןולא-ץע תויבח תורסח


ירה ,היד תלערומ ךשפנ םאש יל חיכוהו ןיקפונסה אבש אלא
.תירבעב תופרחו תוללק שולש וא םייתש הזיא אוצמל חילצש
.תוללק ןיידע ךא ,והשלכ תושולקו תורוויח םנמא


רמוא יתרמג .יתוא רגתאל חילצהש רמאיי ןיקפונסה לש וחבשל
דציכו הכיא ןיקפונסל תוארהלו ,ביצהש רגתאל תונעיהל ישפנב
,ונשדוק תפשב תמאב םיפדגמו םיפרחמ דציכ -ןוכנ תאז םישוע
.ךכ םשל הפשה ונל הריתוה רשא םיבולעו םילד םילכ םתואב


.הריזחנ -הרעש תוללקו ,הריסנ תופפכה תא ,ןכ לע רשא


התוא ,ןיקפונס -הזה הטושה בשעה ,י"בח השקבב יל ידיגת
תחתמ ךלש רצחב הלדג ,םיעלותו המיר תצרושו תסרדנ תילבי
תחתופ תא ,השרושמ הרקועלו התוא בשעל םוקמב עודמ .ךנולחל
ןוזמה ירייש תא ןיקפונסה לע הריטממו ,ךנולח תא ברע תע
.יליפטה ומויקל ןשד -ךלש יתוברתה


תיתוגהה הזויבמיסה לש הביט תא ןיבהל יתלכשה אל ,ללכב
בשעל ןיא ירהש ,ןיבמ אקווד ינא ותוא .םכיניב שיש האלפומה
הכילשמ תא אלמלא םייח וזה הבולעה הירבל וא , הזה הטושה
ותוא רשאו ,ןוזינ אוה וילעש ,לבזה תא ךנולחל דעבמ ,הצוחה
."ךתבשחמ יניפות" םשב הנכמ אוה


המדייי וא לשמיי םולכ ?הזה הטושה בשעלו ךל המ :תא לבא
,חכשנו הדונמ ,בהואמ תודנרס רמז ,רודבורט הזיאל ךייניעב
תוכזה לע תצלוע ושפנ רשא ,םייולב שובלו חירסמ ,ףנוטמ
ידמ ןגנל ,ךנולח לומ ךא םקמתהל תושרה -ול הנתינש הלודגה
ןולחה חתפייש תוכחלו ,הנחצ תננע ףופא ןוגינ הזיא םעפ
?ךלש םייתוגהה םייניפותה םיריישה ורבעל וכלשויו


.הטוש בלכ אוה .הטוש בשע ונניא ןיקפונסה ללכב


טסינוטרקה לש וריצי ,דומח בלבלכ ותוא ,יפונס לע בשוח ינא
-ולש האלפנה םיפירטס-סקימוקה תרדיסב ,חונמה Schultz
.Peanuts


לש ורביקמ תעקובה רבשה תקעז תא עומשל אלש לוכי ינניא
הסנמ ,ןיקפונסה -הזה הטושה בלכהש האור אוה רשאכ ,ץלוש
לש הרוהטהו הרבה ,החצה ותלטציא תא ףנוטמה ופוג לע תוטעל
.ביבחה בלבלכה יפונס


הזה ירוקמה רוהטה םשל ףיסומו ,תכל קיחרמ דוע ןיקפונסהו
.לעוג ררועמו יוזב יקיבשלוב םעטו חוחינ לש בוטרוק ןימ


המגודב ףוטש וחומ תויה אישב ,ןייטשנזייא ייגרס וליפא
רוצייה תא וילעמ ףיעהל ידכ המצעב טעוב היה ,תיקיבשלובה
."ןיקפונס הארחמה בלכ" -בעתנה


תא ץמואב ףוסאל ודיקפת רשא יארחא ףוג ונל ןיא םולכ ,בגא
םתוא לואגלו ,תובוחרבו תורצחב םילגלגתמה םיטושה םיבלכה
?הזה ארונה לבסה ןמ ונתואו


תאו הלבה תא ליזתו ריירת ,תיחלת ךל .ןיקמויטופ ןאכמ ךל ךל
הניחצמה ךשפנ תאוצ יללג תא ןברחתו ,תצקושמה ךתמשנ לש החיכ
!אטשיק .רחא םוקמ הזיאב


הזה םוקמה תא תאמטמ ךתומכש תבעתנ םיביבו תותפשא תכופשת
.ןגהל רמייתמ התא הילעש הפשה לש התראפת תאו


?הא


היהי וא היה רשאמ רתוי .הברה דוע יל שי ?ןיקפונס אצי ךיא
?דוע הצור .םעפ יא ךל


ךל הדות ?תירבעב ףדגלו ףרחל,ללקל רשפא יאש רמא ימ ,הלאווו
שממ !יפוי הזיא .יניע תא תראה ובש הזה יוליגה לע ,ןיקפונס
הזיא ,בצמ הזיא ,ףיכ הזיא .םירידא םיעטק !וזה תירבעה הווש
!ןמזה לע לבח .הלחא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
4/6/02 12:22
הדוהי ןב הדמח :תאמ
''ןיקפונס הארחמה בלכ''ל הבוגתב
המכ עדוי ימו ,וק דוע וירחאו ,וקה הצחנ ןכא ,ןכ יכ הנה
.("!ןשקא שי" תינומה ןושלב וא) וצחיי דוע


םלועה תורפס תבוטל לבא ,פונסה דגנ ךיתונעטל סחייתא אל
הביבח תומדל אלא יפונס בלכל עגונ וניא ויוניכ יכ ןייצא
ריכזהל ךירצש הלאכ ,רמולכ) םיחכשנ יתלבה הירפס ךותמ
היתורוקב םקוסיעש ,ןסני הבוט לש (בושו בוש םתוא
קניל .תורזומה תויחה ראשו ןימומ תחפשמ לש היתואצומבו
.רבדה לעב תוירחאב - הנומת סולפ


הירבד תא בושו בוש ימצעל ריכזא - יל םייח המ ,ךתלאשלו
,ברע תעל חצ קרמ לפס לע ונייה תובשוי .החונמה יתבורק לש
תחתמ רזחמ" :(לכהו םינוטורקה םע) ירבעל הזיתמ התיה איהו
רתוי אלא , 5 וק ומכ אל לבא ,סובוטוא ומכ הז ןולחל
ךכ לכ אל ,רמולכ ."הברעה שיבכ לע סנא'גיליד לש ןוויכב
תיאצחהו עבוכה םע רוציה ,וז הניחבמו .דחא דוע אב רהמ
לש התרדגהל אתלד יברג גוזכ רבחתמ ינולחל תחתמ דמועה
תואור ךיניע ."?ךילע לכתסי ימ רבכ ,ךליגב" ,הבורק התוא
ירומיק ,עיגי אלו הארי דגנמ יכ םא ,לש םרבעל לכתסמ אוהש
לגלג םתס אוהש וא) תומישר השוע ףאו ,םימימחה יפוג
.(?הירגיס


תנממ קוש ףוטחתו הארו אצ ,םייח ןיא פונסלש בשוח התא םאו
,ברע תעל תיששע) ?לאה יל ןתנ רבכ המ יכ .הבולעה יקלח
לע םישולק תונורכזו היינש דימ שיובמ רפס ,הדדוב הטימ
לכה אל !תוננבו !ןכ ,הא ...ןיז ילכו םיריבא לש םימי
(!דובא
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
5/6/02 19:26
וקונ :תאמ
''ןיקפונס הארחמה בלכ''ל הבוגתב
,גוסו הרוצ לכמ םימודא םיוק תייצח םע היעב םוש יל ןיא
הלא תא דחוימבו םימודא תורדג תבבחמ ינא - רמואו ביחרא
.םייזכרמ תומוקמ המכב םיצורפה
!!!!!!!!!לבא
תיחצנה ךתבהא לאו ןועמש ךילא דובכה לכ םע -ןיקפונסב
.םיעגונ אל ,רושק אל שממש יפונסל
םהיחאל דוגינב ,םתוא םינידע בהז יוקב רדוגמ ןיקפונס
.תוצחל יוכיס םוש ןיא ,םימודאה
תירבעב ףדגל רשפאש ךמצעל תחכוה הפי - תשקבמ ינא זא
אל לבא (בהזה פונס ירבד תא תקזיח קר בגא תונמדזה התואב)
.ימוקמה ףשה ןובשח לע
.בערמ תומנ ונלוכש הצור אל ירה התא
.םולשו הדות
וקונל וביגה
 
 
6/6/02 8:50
ןיקפונס :תאמ
''ןיקפונס הארחמה בלכ''ל הבוגתב
:טעמ תרחואמ הרהבהב ליחתנ


התחנהל רודכ םירהל לכה ךסב ילש הבוגתה הדעונ ,התישארב
.האנ


רבתסמ ,ידיצמ הליחת הבשחמ קיפסמ ילב ליגרכו ,רעצה הברמל
רודכהש הרק ךכו ,ורטנס דע ול םיכושמ ןעמנה לש ויסנכמש
.ותרוגחל תחתמ עגפ רומאה


עוגפל הנווכ לכ ןאכ התיה אל ,תמאב ,לצנתמ ינא ךכ לע
.דחא ףא לש םישיגרה וירבאב וא ודובכב


הניאש ,תרזגנה הבוגתה תוכיא ןבומכ איה רעטצהל הביס דוע
ותואב תנייפאתמו ,ביגמל דובכ וא םיארוקל ןיינע הפיסומ
.תינועיט תויביטטפרו ינחרט םומעש לש קוד


םירושק םניא םיילובאטמה םילעפהו תויטהה לכש ןייצל רתומל
,תויוגש תויפרגוילביבה תוינפהה יכו ,ירוקמה גולאידל
.ןמצעלשכ דואמ דע תוכיבמו


עובתל שי םיטושה םיבשעה רתיו תילביה לש םדובכ תא לבא
.רתלאל ןאכ


עודיה תא הלגיו ,והשלכ הקינטוב רפסב ןייעיו רבחמה ליאוי
לע םיכומס םניאש ,ןיטולחל םייטטניסוטופ םיבשע ולא - לכל
.שיא לש ונחלוש


תכפוה הניא האלפומ תודימעו תויח רשוכ ילעב םהש הדבועה
.םיליפטל םתוא


יתבוגת רובע שארה לע ףוטחל יל עיגמש קפס ןיא ,םוכיסל
.הנושארה


הנגפוהש תיתבשחמהו תירוטרה המרה םאה איה תלאשנה הלאשה
.הדימ הנק ותואב תדמוע ןאכ


.ינהמת
ןיקפונסל וביגה
 
 
8/6/02 2:11
הזומ :תאמ
החילס¬ ספואל הבוגתב
:םירקי ןיקפונסו ןועמש
לכ רחא בוקעל (דחוימב חלצומ אל) ןויסינ רחאל
םגש תעדל יתחכונ- תודוהל ילע ,תוצימשמה םכתויורסמתה
,רדהו דוה תואלמ -רמול אלש ,תוניינעמ םילימ ונל
שיש ודות -םשו הפ תוידדה תוצמשהב םתקסעש י"פעאו
ןב שוחבי"ה ןונגסב והשמ ..ןנערמו יטוזקא לילצ םירבדל
.."תילולש
ונייה ילוא הככ םיללקמ ונייה םא ,םכל דיגא ינא המ
..תרחא םיארנ
הזומל וביגה
 
 
17/2/03 0:08
יקיק :תאמ
...רהמ ,רהמל הבוגתב
,שפוטמ יוטיב הזיא ."םייוגה לככ "היהנש תוכבל קיפסמ ילוא
ךירצ אל לבא ,תידוחיי תויהל הצור המוא לכ....ךושחו בילעמ
לש תחא המרעו השקמ ,םייוגכ םתוא גלטקל ,םלוכ תא בילעהל ךרדב
..םיתוחנ םישנא
,הזה יוטיבב שמתשהל רבכ וקיספי ,םייפלאה תונשבש ,ןמזה עיגה
הז המ...קלאע ,םייוגה לככ היהנ...בילעהל ותרטמש יוטיבכ
?םישאר השולשם ע תוצלפמ וא םיצאנ ונלוכ היהנש ?רמוא
םיבשוחש ,םישנא תאנוש ינא לבא ,םדב תירבעה תא תבהוא ינא
.תכלכולמ המהב יומד םדא והז "יוג"ש
יקיקל וביגה
 
3/6/02 1:03
הדבעמ בצ :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
תורחא תונטק תופש הברה דועו תירבעה הפשה לע קבאמהש יל המדנ
.םינומה תרושקת ילכ לש םתוטשפתהו םתוחתפתה םע שארמ רבכ ערכוה
דואמ לכה ךסה םנמוא .תיתוברת היצנגומוה םירצוי וללה םילכה
.םצמטצמו ךלוה דחא לכ לש דוחיה לבא ןווגמ


לחה הנורחאל .תיתוברת תוידוחיל םירורבה םינמסה דחא איה הפש
תא םש וריכזהש יל המדנ) תופש יפלא המכ דעתל ינמרג טקייורפ
ש יםכירעמש םישנא לש םמצוצמ רפסמ ידי לע תורבודמה (5000 רפסמה
רכוז אל ,ןורחאה שדוחב Science ב חווד) בורקב ומלעי םהמ %85
רתוי ידי לע תרבודמ תירבע ילוא זא .(קייודמ סנרפר עגרכ
.תירבעה לע םג לוחי ךילהת ותואש חינהל ריבס לבא ,שיא םייתאממ
םוקמב הארנכ ,תרבודמ הפשכ םלעהל תירבעל ןמז רתוי תצק חקי ילוא
אל איהש חינהל ריבס לבא ,הנש םישימח האמ האמ ,הנש םישימח
,תיסור ,תיניס ,תילגנא) ודרשיש םירעשמש תופשה המכ ןיב הייהת
(..'וכו תיקלטיא ,תינמרג ,תידרפס ,תיתפרצ


ריחמה הארנכ הז לבא ,םוצע יתוברת רשוע ןדבוא איה רבדה תועמשמ
םישנאש חינהל ריבס ,ינש דצמ .םינומה תרושקת תרומת םלשל ונילעש
וחתפי (תיברעמה תוברתב רבודמ רשאכ דחוימב) תיתוברת םיבורק
.בוט רבכ הזו ,ינשב דחא םחליהל התוחפ הייטנ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/6/02 10:47
ןטוב :תאמ
םינומה תרושקת לש הריחמל הבוגתב
,בצ יה
היצזילבולגהש ךכל "תיתוברת םיבורקה םישנא"ב ךתנווכ םא
ינא ,תומחלמה ןונימ תא ןתמת (םינומה תרושקת לש הווסמב)
.ךילע קולחל תבייח
ןיבהל ידכ םימעה רבח וא ,היבלסוגי התייהש המ לע לכתסנ םא יד
תא קיזחהש דיחיה קבדה .הדיחא הפשבו המוד יתוברת עקרב יד אלש
.ינוטלישה עורזה חוכ היה תונידמ/םישוג םתוא
הפשה תושרתשה תורמלש םיאור ונחנא ,הנטקה ונתנידמב ,ןאכ םג
תילארשי הרבח רוציל ןויסינה ,(הרידא החלצה טלחהב תאזו)
םיאור תונורחחאה םינשב אקוודו .דבלב תיקלח חילצמ תינגומוה
וליפאו ןהיגהנמ ,ןתרוסמ תא רמשל תושקעתמש תוצובק רתויו רתוי
תיסורש ,לשמל ,בל תמש םאה) ןדוחיי תא ודבאיש ששחמ ,ןתפש
(?לארשיב תישילש תימשר הפש התייהנ
ליבוה ,תילאטנמ תובורקה תורבח םג ,דחאל תונויסינה בורש המדנ
לע אל םא םימחלנ ונחנא המ לע ירהו .המחלמ דועל רבד לש ופוסב
:םילימה קחשמל בל תמש םאה) ?ידוחי-יתוברתהו יזיפה ונמוקמ
(?דוחיי - דוחיא
"ישונאה רביבה" ורפסב ריבסהש סירומ דנומדזד הז היהש יל המדנ
"ישונאה ףוקה" לש יסיסבה ךרוצה תא(תומש יתשביש אלש הווקמ)
,תיתחפשמה הנגהה תאו ,דחמ ,חוכה תובישח תא ,תיטבש תוכייתשהב
רותיו ןיבש רישיה רשקה תאו ,דיחיל תנתונ הצובקהש ,ךדיאמ
המחלמה לגעמ תבחרה ןיבו תמצמוצמה הצובקה לע תיברעמה הרבחה
.עשפהו
ןטובל וביגה
 
 
3/6/02 12:08
סירומ רמ ןונרו דוושוה'גלא יקז דג באה :תאמ
םינומה תרושקת לש הריחמל הבוגתב
,ןטוב ייה
.ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצוי לש תנייוצמ המגוד תאבה
תא חקנ יאוב ?הריכמ תא תובורק תויוברת ןיב תומחלמ המכ
התוא ירבוד ןיב תומחלמה רפסמ ןיב סחיה .ןוירטירקכ הפשה
ןיב תומחלמ רפסמ תמועל (ימלסומה םלועב עירכמה ןבור) הפש
.יתגצהש דצל רורבב הטונ תונוש תופש ירבוד םימע


רשקתל םילוכי םישנאשכ .םישנא ןיב דואמ קזח רשג הז הפש
רבודמ אלש שיגדהל בושח .רתפיהל תויעבל תונמדזה שי תולקב
ןוטוינ לש ןושארה קוחל תתייצמש) תיתוברת הייפכל ןויסנב
ולדוגב הווש חוכ ליעפמ אוה םצע לע חכ םיליעפמ רשאכ-
הז .ןוצרמ החותפ תורשקתל תורשפא לע אלא (ונוויכב דגונמו
רתוי ןהל שי תוחפל לבא ,ורתפי תויעבה לכש רמוא אל
.תויונמדזה
תאבהש תילארשיה המגודהש בשוח ינא המל רורב היהי וישכע
.תיטנוולר אל יל תארנ


,הפש רשאמ רתוי הנטק תרגסמב םג תונבהל לוכי יתצובק ךויש
.יטבש ךוישל ילככ הפשה תא רומשל ךרוצ ןיאש ךכ
סירומ רמ ןונרו דוושוה'גלא יקז דג באהל וביגה
 
 
3/6/02 14:14
ןטוב :תאמ
םינומה תרושקת לש הריחמל הבוגתב
.'וכו יקז דג באה ךל םולש
דצל רורבב הטונ..." ךטפשממ ןיבהל ילע םאה ינתהמת
יונישב וא) תרדא יונישב תרבגה התוא התאש "יתגצהש
?ךל אל תוצונב ךניה רדהתמ אמש וא ,(...ןויריש
דימת אל לבא ,תרושקתב תרזועו הבושח הפשש ךכל המיכסמ
.דחאמה רשגה איה הפשה
תילארשיה המגודה המל ןיבהל יתחלצה אל ,תפסונ הייהתו
,תיברע םירבדמ ונייה ,המגודה ךרוצל ,םאו ?תיטנוולר הניא
לש תורוד יכ ?ונינכש םע רתוי בוט םירדתסמ ונייה םאה
הניא הפשה תנבהש םיחיכומ תיברע ירבוד יאבצ ןיעידומ ישנא
רפוע לש ותבתכל המח הינפה תפרוצמו) הנווכה תנבהל הבורע
.(ןורחאה 'ו םויב ,תונורחא תועידיב חלש
ןטובל וביגה
 
 
3/6/02 15:40
הדבעמ בצ :תאמ
ההמתו ההותל הבוגתב
(: וב יתשמתשהש םדוקה קינה תא תוקנל יתחכש ,ןכ


וא) תיברע התייה ונלש תוברתהו הפשה םאש בשוח ינא ,ןכ
היה (ברעמה תוברת ינב ויה םהו תירבע ירבוד ויה ונינכש
.םינכשה םע םיחוכיח תוחפ ונל ויהיש רתוי בוט יוכיס


יתוברת יוניש םיפוכ רשאכ :תילארשיה המגודה יבגל
.לארשיב הרוק וא הרקש המ הז .דגנ תבוגת םיררועמ
הכורא איה היזיוולט ומכ םינומה תרושקת ילכ לש העפשהה
םא םגש ךכ ,היפככ תבשחנ אל ןכלו הייומס הרקיעבו
הפשה לע תינוציח הפש תוטלתשהל דגנ תבוגת תררועתמ
אלו תדקוממ אל הבוגתה (תירבעה לש תוזלגנאתה) תימוקמה
עונמל שקבמש והשימ יאצמת אלש איה ךכל היארו .תיביטקפא
,רפסה תיבב וא היזיוולטב תורז תופש דומילו םירודיש
.אוה ךופהנ


טסקטה ירוחאמ הנווכה תא םיניבמ אלש ןיעדומ ישנא יבגל
תאש ומכ ?תאזה הבתכל רושיקה תא ךל שי :םימגרתמ םהש
.תספדומ תונותיעל השיג שממ יל ןיא תעדוי
קר ינאו הילא סחייתהל יל השק הבתכה תא יתארק אלש רחאמ
:תורעשה הלעמ
תא וחתינ םייברעה םיטסקטה תא וחתינש ולאש תויהל לוכי
.תורשפא ?רוקמה תא אלו םימוגרתה
?םמצעב םיברע ויה אל םהש םג תויהל לוכי


תוימוהת תונבה יא ררוגש יתוברת רעפל תנייוצמ המגוד
הצור ןיידעש (ותיא םיאפוריאהו) ילארשיה ץוחה רש גיצמ
רורב רבכש הנשמ אל .תפארע רסאי םע םימכסה לע םותחל
לע םתח אוה םדוק םיימויש עוגיפה תא הנגמ תפארעש םלוכל
.ונומימל ביצקת
ךרוצל םכותב סרפו) םיאפוריאה לש יתוברתה םלועה
טולקל םילגוסמ אל םהש םיברעה לשמ הנוש ךכ לכ (ןיינעה
םהש ומכ להנתהל םיכישממ םירבד ןכלו וזה תוליפכה תא
.םילהנתמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/6/02 17:34
ןטוב :תאמ
ההמתו ההותל הבוגתב
שממ אל קר ,המדנשמ רתוי םימיכסמ ונחנא ילוא זא
דיגהל יתיסינש המו .(בתכנה וא) ארקנה תנבהב םיבוט
ןבומכו ,תוברתל חרכהב הרושק הניא תמייוסמ הפשש אוה
ונתוא תכפוה הניא תילגנא רבדל ונתלוכיש
ץראב ולדגש םילועה ידלי םג ,בגאו) םיאקירמא/םילגנאל
,םיסור םניא רבכ םהירוה תפשב רבדל םיעדויו
.(...םיפויתא
,תפתושמה םתפשב םג םינייפואמ הרבחו םע ,תאז לכבו
.תפתושמ תרוסמבו םתוברת תא םידחיימה םימגתיפב
םיכרעהמ דחא איה הפשה ,הריעצה ,תילארשיה הרבחבו
?רתוונ הילע םג םא ראשי המ זא - םיקזחה םיפתושמה
תארוק ינא עדוי התאש ומכ זא ,תועידיב הבתכל רשאבו
תא יל ןיא עגרכש ךכ ,(םידיה לע רוחשה+) ןותיעה תא
.ךל חלשא אצמא םא .שפחאו סנכא הלילב .הבתכל רושיקה
רבחל זאו םיצע תומכ ןוחבל ישוקה לע הב רבודמ בחרב
,םיחנעפמה לש (יברעה) םלועה תוסיפתבו ,רעיל םתוא
.םהיתועדל םיאתתש ךכ - םתונשרפ לע העיפשמש
םג לבא ,ןונבל תמחלמל תסחייתמ םנמוא הבתכה א"דו
הנשב רובעל םידמוע ונחנאש המל (בתוכה תנעטל)
.הבורקה
טרפב ילארשיה ץוחה רש תייגוסל עגרכ סנכא אל ינא
.תרחא םעפב ילוא .ללכב הלשממהו
ןטובל וביגה
 
 
3/6/02 18:09
אקניברא :תאמ
םינומה תרושקת לש הריחמל הבוגתב
.תירבע ורביד אלו טעמכ ךכמ רתויו הנש 1900-כ ךשמב ,השעמל
וזו .המכ דועו ,תוירבע תויתואב תיברע ,ונידאל ,שידיי ,תימרא
.(לבב ילועל ש"ד) הנושארה םעפה התיה אל
.ידמל היח תירבעה התמ הפש ליבשב ,רבדל המ ןיא
אקניבראל וביגה
 
 
4/6/02 11:22
הדבעמ בצ :תאמ
.ןמזמ הערכוה רבכ תירבעהל הבוגתב
לש רוזחמ תשיגפ ןגראנ הנש םישימח האמ דוע ?המ עדוי התא
?הא ?המ ?הא ?רמוא התא המ .קדצ ימ הארנו תושבוימ תוננב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/6/02 14:21
הלולילרש :תאמ
םינומה תרושקת לש הריחמל הבוגתב
תובר הכ םימעפ ,ונמקו ונלפנ רבכ
הז ונילע ןטק
הלולילרשל וביגה
 
3/6/02 2:30
שודנד :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
תובוגתהמ םגו רמאמהמ םג ...יתגגומתה
הדות


.שודנד
שודנדל וביגה
 
3/6/02 4:37
הענ :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
לכ תוכזב תשגרמו האלפומ הפש איה תירבעה !ינחרט רמאמ הזיא
.תומדוקה תובוגתב וטרופש תוביסה
וחילצהש יפכ יזעול ריש יתוא שגיר אל םלועמ - ךכ לע ףיסואו
יתוא ואיבה ןונגע י"שו ןמסורג דיוד .ךלוו הנויו קילאיב ,לחר
םיעוגעג .םישנאו תופוקת ,תומוקמ ,תונורכז לע ,יכבל תובר םימעפ
.(רוקמה תפשב אל ףאו) םימגרותמ םירפסב יתיווח אל הלא
יתוא םיעשעשמ רכנב ירבעה בתכב תשמתשמ ינאשכ םיהמתה םיטבמה
ונמויק םצע לבא ,דבכ ריחמה תילכלכ םנמא .הוואג יתוא םיאלממו
.ומצעלשכ השק (כ"דב) תפדרנו הנטק המוא ,ת"הזמבו םלועב
.םוקמה לש היחה חורה איה תירבעהו ,ילש תיבה איה לארשי
"תוננב"ב םיינחרט םירמאמל יד
הענל וביגה
 
 
3/6/02 11:41
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
!תינושל תיאנק ינאל הבוגתב
תא יל טובצל ליבשב תיניטלב ררושל היה ךירצ אל ,לשמל ,ןמרתלא
.שדחמ םעפ לכ בלה
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
 
4/6/02 0:24
ץיבוני ןועמש :תאמ
תקדוצל הבוגתב
?בלה תא ךל טבצ ןמרתלא


?הל טבצ אוה המ תעדוי תא ?ר"תא הצרת תררושמה ותב לע תעמש


.ונמיע אל רבכ איה ןכש ,השק םנמא ךל היהי .התוא לואשל יסנ
.הדבאתה


לבא .עתעתמו לגופמ ץוקיש .ןמרתלא -ץתנל שיש השודק הרפ דוע
!תירבע וזיא !ררושמ הז המ
!יתומלא !אלפנ ררושמ


ןורשיכה ,היוודהו האלפנה שפנה ,הצרת הנועמה השודקה ותב
?המל תעדוי !לבח המכ .תיתומלא תויהל החילצה אל ,קנעה
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
4/6/02 0:45
ןטוב :תאמ
ןמרתלאל הבוגתב
יריש תא אורקל אל עודמ תיניינע-תיתורפס הביס ךל שי םא
.ונינפב התוא חטש - ןמרתלא
?ותביתכ תואלפומל ותב ייח תיידגרטו ויפוא ןיינע המ
ותב לש הרופיס .םולכ ןאכ ונל תשדיח אל ירה ?השודק הרפ
.וייח ךרוא םג ומכ ,("...ףרושה ןמ ךשפנ ירמיש") עודי
יפ לע ועספש םילודג םירצוי לש הכורא הרושל ףרטצמ אוהו
.םוהת
ןטובל וביגה
 
 
4/6/02 20:31
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
ןמרתלאל הבוגתב
ץוח םישנא שיש םש ךלצא ירשפא הז םא ,בשוח התאש הממ רתוי
.והשימ לע והשמ םיעדויש ךממ


ןיבו (החונמה ותב) רתא הצרת ןיב ןיאש הדבועהמ ץוח ?הממא
רבכ ינא ,תיזכ ולו תירבעה תואלפנב ןמרתלא לש שומישה
להנלו ךתעד תא דגונש רבד םוש לבקל לגוסמ אל התאש האור
.חרקמ שא קחרמכ ונממ קוחר גונעתהש והשמ הז גולאיד ךתיא


!םולש .תאזב םייסא ,ןכלו
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
 
5/6/02 22:55
ץיבוני ןועמש :תאמ
הצרת לע יתעמש אקוודל הבוגתב
,הרקיה הילו'ג


יתעגפש לע הנכה יתולצנתה תא ךל טישוהל ינוצרב
.ךייתושגרב


תאש יפכמ רתוי הברה םיבורק ינאו תאש איה תמאה
.חרקו שא אל ללכב .תניימדמ


.ןמרתלא לש ותריש תא בהוא ינאש תודוס ידוסב ךל רמוא
.ותוישיאמ םלעתנ יאוב


ילש רמאמה לש תורושה ןיב יארק אנא :ךכמ רתוי ךל רמוא
יל היהי עודמ .ילגתש הממ יעתפותש יל הארנ .ליעלש
,וניררושמו ונירפוס בטימ לע הרזגינש בערה תפרחמ תפכיא
?יתפש -םתפש תאו םתוא בהוא ינא ןכ םא אלא


."קלאע" אנוש ינא ."הלחא" יוטיבה תא בהוא תמאב אל ינא


יאוולה .תולגל ילכות ילוא .תורושה ןיב םש הברה דוע שי
,הרישע ,הרוהט ,החצ תירבע .תירבע רבדמ היה םלועה לכש
.בל תממחמ ,תשגרמ


לכמ רתוי ינא רצמ .וזכ תירבע רבדמ םלועה לכ אלש אלימ
םיכמה םייתוברת ארפ-יבשע םתוא תירבעל הל וללועש המ לע
םיבשע םתוא .ונתוברת לש ישונאה ףונב הניפ לכב שרוש
."קלאע"ה תנחצ יפדונ םיטוש


(תיניטלב אל) תילגנאב םנשי ,תירבעה תא יתבהאל רשק ילב
.םינמרתלא יפלא


"ןיקפונס"ה .יתבשהש יפכ ךל בישהל יתפחסינש יל רצ
.(ליעל יאר ) יתעד לע יתוא ריבעה


.ידי תא ךל טישומ ינא .ןוידה ךות לא הרזח יאוב
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
7/6/02 0:09
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
תולצנתהל הבוגתב
.םתס ,םתס


אלש תורמל תבהואו דואמ הכירעמ ינא ןיקפונס תא ,ןכבו
העירפה (םירחא לעו) וילע ךלש הפקתהה ,םלועמ ויתיאר
.יל


הלימהש םישנאו םירפוס ,םיררושמ הנומה החפשמל תבכ
הריכמ ינא ,םהייח שרושמ לודג קלח איה הבותכה
ןורכיזמ תוחפ אל תירבעה הפשה תרימש לש התובישחב
.םעכ ונלש הירוטסיהה


איהש החנהב ךלש תולצנתהה תא לבקל ימצעל השרמ ינאו
(-: תיתימא
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
3/6/02 8:00
ץיבוני ןועמש :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
!(הב)י"בח הדמח ,ןתחס


-תשרב ילש ילגנאה יוניכה לע תילע "ךרעב" ,יתרמאש ילבמ
.Heaven7


,ילש ירוקמה ילגנאה יוניכה לש תירבעל םוגרת אוה 7עיקר ,בגאו
תועטב תחנהש יפכ -ךפיהל אלו


תחנה :תילאוטקלטניאה תואשנתהה לע (הענכהב עיצמ) תצק יבשחת
?הממל .ילגנא אלו ירבע אוה רוקמהש (?תיטסיניבוש) תועטב


-הגהנ Heaven7 :בוט רתוי הברה עמשנ םג הז רוקמבש ןבומכ
.(םילוגס העברא םע) "ןבס-ןבה"
תירבעב ,תילגנאב .זרחתמ םגו יעיבש םג ,עיקר םג
....תילסרבינואבו
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
3/6/02 9:12
הדוהי ןב הדמח :תאמ
!הדמח ןתחסל הבוגתב
עורג םוגרתכ עמשנ אוהו ,תירבעב ךלש דומעב עיפוה קינה
:ש ךירבדמ יתקסה דוע .יתחנה העבנ ןאכמו ,תילגנאמ


.(עודי) תילגנאב םילימ יקחשמ םימייק .1
.(ינויגה) תילגנאב בושחל תלחתה התא .2


דגנ וא תוכזב דחוימ םעט םוש האור אל ינא ,הלאה תונקסמל רבעמ
ירבחל - הארנכ ןווכמ אלה - רוכזיאה טעמל ,בוש) ךלש קינה
םיעורג םימוגרת דגנ וא תוכזב אל םגו (החונמה Heaven17 תקהל
.הפשל הפשמ םיקינ לש


.ינושל םזיניבושל ךלש תוהומתה תונעטה תא ןספאל לוכי התא
.הפצרה לע הככ םתס אל .סיסב ןהל היהישכ ןתוא ףולשת ילוא
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
3/6/02 8:45
הנד :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
...רקיה ןועמש רמ
איה ילוא ..השק איה ילוא ..ערלו בוטל ..ונלש איה וזה הפשה
.התונשלו תוסנלמ יתנוטק לבא ...הקיתע
ראשית הפשה םג ךכ ..ו נ ל ש איהו השודקה ץראה לע ונמחלנש ומכו
..ונלש קר
.םימלועל ונתיאמ םינוש וראשי םייוגה ךכו
זרוזמ סרוקל יילא עיגהל ןמזומ התא ,התנבהב היעב ךל שי םאו
!!!הפי הפש תירבע
הנדל וביגה
 
3/6/02 10:30
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
החנההש ךכ ,תויניטלה תויתואל ומדק תוירבעה תויתואה ,ןושאר רבד
ימ אקווד אוה תוילמרונ תויתואב שמתשמ אלש ימש תויהל הלכי ךלש
.תיניטלב בתוכש


תושמשמש תויתוא שי תיניטלבו ,הפר הפש אל איה תירבע ,ינש רבד
ונבור ,ונחנאש קר ,ונלש דוקינה ומכ קוידב הז ,דוקינל ףילחתכ
.בלש והשזיאב דוקינל םיקקשנ אל רבכ ,תוחפל


םיבייח ,הלאה םיקינדונה ,םיטירבה - אמגודכ םתס ,ןורחא רבדו
המ ?המל .ןימי דצב עסונ םלועה לכשכ שיבכה לש לאמש דצב עוסנל
םג בותכנו תונעטב םהילא אובנ אלש המלו ?רופיסה המו תושקעתהה
?הטנאופ ןיא הפוסבש המלש הבתכ הז לע


.םעפהל ,ןאכ דע
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
 
3/6/02 10:31
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
הפר שממ הנעטל הבוגתב
התעשב הרצל הידו "םיקקזנ אל רבכ" = "םיקקשנ אל רבכ"
.םדוק תחא העש הפיו
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
 
3/6/02 13:15
שודנד :תאמ
הפר שממ הנעטל הבוגתב
.םעפ שיבכה לש לאמש דצב גוהנל וגהנ הידבשב םג
...םלועל רבחתהל וטילחהש דע
לכ ...ןימי דצב גוהנל תויאשמה תא וריבעה םה ןושארה בלשב)
.(דבל ורבע ראשה
שודנדל וביגה
 
 
5/6/02 10:40
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר שממ הנעטל הבוגתב
הילו'ג ייה


,דוקינל םיקקזנ ונניא רבכ ונבורש היינשה ךתחנה :ףוסהמ ליחתא
ינחבמ םיכרענו וכרענ רשאכ ,יטמוארט ןפואב הכרפוהש החנה הניה
רפס-יתב ידימלת ברקב ארקנה-תנבה


ולא אקווד ןכ לעו ,םדוק ויה תוירבעה תויתואהש הנושארה ךתחנה
סוסה :ןוגכ תוחנהל הלושמ ,תוילמרונ-אלה ןה תויניטלה
.תוילמרונ-אלה ןה תוינוכמה אקווד ןכלו ,םדוק ויה הרכריכהו
םינוסיחהו תינרדומה האופרה אקווד ןכלו ,םדוק ויה תופגמה -וא
.םיילמרונ-אלה םה
'וכו ',וכו


םג .לאמש דצב םיגהונ הילגנאב קר אל :ךנקתל יל ישרה ,תישילש
.רכוז ינניא עגרכש תומוקמ דועבו ,דנלייאתב ,הילרטסואב ,ןפיב
.ןוכנ-אלה דצב םיגהונ םישנא לש םינוילימ תואמ
.הידבש יבגל ,ןלהל שודנד איבהש תפלאמה המגודה תא יאר אנא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
5/6/02 19:30
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
תודוקנ שולשל הבוגתב
:הנטק הרעה לבא ?ןכ ,גולאידל ךתיא סנכיהל יל אבש אל


אלו ,ךוניחה תכרעמ לש תוקיפדמ תעבונ ארקנה תנבהב היעבה
.תירבעב הפשה לש (ךיניעב) התוקיפדמ


םע היסחי תוקיפדמ העבנ רתא הצרת לש היעבה ,הדימ התואב
אקווד םיריש בתכ הלש אבאש הדבועהמ אלו ,ןמרתלא ןתנ היבא
.תירבעב


.דמלו אצ
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
3/6/02 13:18
תרפא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
יחומב זחא םלההו רמאמה תא יתארק
?העירפמ תירביעה םגש ? םידוהיה ונל ראשנ דוע המ
תכייש ונל קר לבא ונל קרש ונלצא יפויה לכמ קלחש תבשוח ינא
וזה הפשה
.וכו,תידרפס,תינמרג,תילגנאב םירבדמ תוצרא ןומהב
תדחוימהו השודקה הפיה הפשב םירבדמ םידוהיה ונא ונמעב קרו
תארקנש
!!!תירביעה
? הנשמ הז המ דוקינ ילב דוקינ םע
תרפאל וביגה
 
3/6/02 13:54
ארוק לוק :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
טלוש וניא בתוכהש םכתעדב תולעהל וליפא וסנת לאו ,רמאמ לש יפוי
גהנוהש ינושלה םזישפה .רבא לכבו רבע לכמ ,רבע תפש ינמכמב
םזישפהמ העפשה ברו יתועמשמ ךא ןטק קלחכ ,התמקה םרט דוע ונצראב
תוכזב הנשמ אלו ,רוגימל יואר טלחהב ,תוילארשיה תגהונש יללכה
הפש לכ לש תירקיעה התרטמ איה תרושקת ,תרושקת .םינועיט וליא
.תיתוברת הרואכל העובב תודדובתה אלו ,תרושקת ?אל
ארוק לוקל וביגה
 
3/6/02 13:57
רסח םלוח :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
תוארל תלוכי תצקו ימצע ןוחטב תצק ותמדא לע בשויה םעל ויה ול
,תוברתה ,הפשה ,אל וא ןכ תירבעה אשונ לכ ,דצהמ ומצע תא
תודרח דימ ררועמ היה אל ,ב"ויכו תונוויתהה ,תורזה תועפשהה
.הלאכ
.רוש רופ .קדוצ ,תאייחב ,הללאוו .ןועמש קדוצ
רסח םלוחל וביגה
 
3/6/02 14:11
סכלא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
.אל תיניטל
ןאכמ לבא (1918ב תיסורב ושעש ומכ) ,תירבעב רפשל המ הברה שי
.ידידי תמזגה ?תיניטלל רבעמל דעו
סכלאל וביגה
 
3/6/02 15:36
ןאכ ראשה לכ ומכ תינדחפ הנפנפש :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
המ םושמ ךא ,חיטהל םינהנ ךכ לכ םלוכש תורוקיבה תא ארקל יל םרצ
.אלמ וליפאו םש ריאשמ רמאמה בתוכ דועב ,יודב םשב
אל ילוא םכמשב םכמצע תא םיגיצמ םתייה םאש השוחתה יבילל תבנגתמ
?תקדוצ ינאו ןכתייה ?םיינפקות ךכ לכ םתייה
םג ,שיא תלטוק אל ינא ןכל ,םכומכ תינדחפ הנפנפש ינא םג ,ןוכנ
.םכתא אל
תפש איהו ,הכותל יתדלונ ירהש תירביעה דגנ רבד ןיא תישיא יל
.ילש תומולחהו םירישה
ינא ךא(הביתכה ןוויכ ןיינעב דוחיב) רמאמב םיינויגה םינועיט שי
...יתלגרתה רבכ תישיא
:-)
תישיא ינא ךא.תורוקיבה ללוכ) ,ילשמ תונוש תועד ארקל ןיינעמ
ןעוטש אוהה ומכ) הבילעמ אל .המיענו תיניינע תרוקיב הפידעמ
(ינחרט רמאמ ותונכל וא תירבעב טלוש וניא רמאמה בתוכש
?םתעדיה .לוטקל אל תאז לכבו םיכסהל אל ןתינ
הארנ - םימיענ אל תושגר ןועט חוכיוו תארוק ינאש השוחתב יתאצי
! ןיינעל אל יל
שותינדחפ
ןאכ ראשה לכ ומכ תינדחפ הנפנפשל וביגה
 
3/6/02 17:15
לוי :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
הדיחיה תוומלאה תריציש תינרדומה היצאזיליווחה לש ןכרצ ךריכזהל
הקמוע תא ןיבתו הפשהו תויתואה תא רוקח .תירבעה הפשב הבתכנ
םהמ תונקירה תוזוחמב "וליאכו הזכ"ב רבד ךל זא דע .התושיגרו
.דמלו תלהק האר .תעגיה
לויל וביגה
 
 
21/4/04 3:25
ץיבוני ןועמש :תאמ
! תירבעל הבוגתב
,ךפיהל
!התא דמלו לאינד האר


הפשב האג ינא ןכא ,רבכ תובוגת המכו המכב הפ יתבתכש יפכ
.ונתוברת החתפתה הבש הפשה איהש תימראה


!תימרא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
3/6/02 17:46
buttercup :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ןווכתה המל יל רורב היה רמאמה תא יתארקשכ והשכיא !!!שיתמ המכ
הלש היצנגילטניאהש הדיחיה אל ינאש החינמ ינאו "חלשית"ב ררושמה
תוהתלו רוצעל אלב דוקינ אלל םיטפשמ ינשמ רתוי אורקל הל תרשפאמ
היהי - סטייג ליבל םיילכלכ אל ונחנא םא םג ,הזל רבעמ .תועמשמל
.םירגאב - יד המכ דועל םלשלמ הפש גלדל תויגרנא טחוס רתוי הברה
לובג שי .ת - צ - מ - ת - ל םג היה רשפא רסמה תא ,ןועמשו
.םירוטיק ןוחטל רשפא המכל
buttercupל וביגה
 
3/6/02 18:19
elle :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
kh x,o bhntx nvahnnui vpiay fndpv ct,r neurh zv
.הז ירוקמ רתאב טשופה ןוממישהמ סאמינ םתס יל : תירביעב וא
elleל וביגה
 
3/6/02 18:46
ןוזגוטרה ודיע :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
הפשה לש היפוי תא ךירעהל עדוי אל הארנכש םדא לש זיגרמ רמאמ
.לבחו תירבעה
תממוקמ הרעשה איה תרושקת תורטמל קר הדעונ הפשהש הרעשהה
ךשמה ,תיביטינגוק הקיטסיווגנילבמ לחה תומוקמ ןוילימב הכרפוהש
.(ןכ ,תידוהיה) תדב הלכו היפוסוליפב
תאנשל הבולע תילארשי הסרג אוה םלועה תומואל תומדהל ןוצרה
.ונמעב ירעצל ךכ לכ תחוורה תידוהיה ימצעה
ידוחיי בתכבו אלש הביס ןיאש םושמ ,לאמשל ןימימ ,תירבעה הפשה
רפס חתפת ןיינעה ךרוצלו ,רבד הזכ ללכ ןיא יכ ,יביטימירפ אלו)
לכ הילכ הל הפוצ יניאו םייקתהל ךישמת (הקיטסיווגנילל אובמ לש
,לגרב םיכלוה םניא הפש ירבוד ןוילימ 6 .תמייק לארשי תנידמ דוע
תירבעל הנכס האור יניא המדאהמ התחמנ אל לארשי תנידמ דוע לכו
ףא אל םג ךכו) תימלפל וא תינדל ,תיניפל הנכס האור יניאש יפכ
.(וללה תופשה ירבודמ דחא
,אל המלו אלפנ רבד הז .תונוש ביתכ תוכרעמ עבראב םיבתוכ ןפיב
םידימלתו הלש בתכה תא השטנ אלש הנידמל המגוד איה ןפיש עדתש קר
12 ךשמב םוי לכ ינפיה ביתכה תא םידמול תינפיה ךוניחה תכרעמב
הליעיו הריהמ רתוי הברה הרוצב םיבתוכ םה רבד לש ופוסב .הנש
תירבעה םג ,בגא .יניטל בתכ תולעב תופשב םיבתוכש םישנא רשאמ
םירפס לש םכרוא הוושתש קיפסמו יניטלה בתכהמ רתוי הברה הליעי
תוארל תנמ לע תירבעב םירפס םתוא לש םכרואל תינמרגב וא תילגנאב
(ןיינעה ךרוצל תורחא תובר תויניטל תופשו) תילגנא וא תינמרגבש
.יטמתירא קוחכ ומצע תא ליפכמ טעמכ ךרואה
עיגמ הז המל ןיבמ אלש םדא רותב ךלש הזירקה תא ןיבהל ןכומ ינא
שי .תרושקתכ דבלמ הפשב ךרע םוש תוארל חילצמ אלש םדא רותב .ול
התאש ומכ גולוכיספ ךירצ תמאב התא ילוא .עשעשמ טנמלא םג הזב
טושפ הארנכ התא .גולוכיספ ךירצ התאש ןימאמ אל ינא לבא ,ןעוט
,םמצע ךרעב םיריכמ םניא ,ךכש לבחו ,הנממ םיקלחש הרבח לש העפות
הקומע תועמשמ תלעבו הקיתע ביתכ תכרעמ לש יפויבו םתוברת ךרע
וא ,רהזה תא חתפתו הבוט ךמצעל השעתו) .יניטלה בתכהמ רתוי הברה
לש םיפילגוריהה ויתורוקמ לע רוקחת וא םלוש םושרג לש רפס הזיא
שי תועמשמ תובכשו םירושימ המכ ןיבהל ליחתהל קר ידכ ירבעה בתכה
(.הזה אלפומה בתכל


שדוקה תפש ירוחאמ רתתסמה יפויה תא התא םג אצמתש ךל לחאמ ינא
תא חותפל קר ,הז ליבשב יתד תויהל ךירצ אל שממו) וזה הרזומה
.םינש ןומה יל םג חקל הז .עדוי ינאו ,השק הז לבא .םיינזואה
הב New Israel -ב שגפנ ,אל םאו .(.הינמרגב קר הרק הז ,השעמל
לש אטבמב תילגנא ורבדי תינומה יגהנ ,רוזמרב ורפצי אל םיגהנה
.ןושאר םוי ידמ היסנכל / ימרופרה תסנכה תיבל ךלנו 'גדירבמייק


,בוטו ירבע עובש תכרבב
ןוזגוטרה ודיע
ןוזגוטרה ודיעל וביגה
 
 
4/6/02 6:46
יקסרדנב סכלא :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
רתוי תצק ילוא האוושה תדוקנ יל שי תירבעל תיסורמ םגרתמ רותב
.םא תפש תמרב תחא הפש רבודל רשאמ הבוט
ןתינ טלחהבו לברוסמ טעמ אוה בתכה .תירבעב םימגפ רפסמ שי ןכא
.רתוי הברה םיכבוסמ םה תורחא תופשב קודקדה יללכ לבא ,וטשפל
קודקידה יללכב םיארוקה תא םידרהלו תואלהל ליחתא אל ינא
לעבו םא תפש תמרב וז הפש רבוד תויהל ךירצש ןייצא קרו יסורה
.תואיגש ילב הב בותכל ידכ תיסור ןושלב .א.מ תדועת
יקסרדנב סכלאל וביגה
 
 
4/6/02 12:07
הדבעמ בצ :תאמ
חכ רשיי ,ודיעל הבוגתב
:ונממ קיזחמ דואמ ינאש שיאמ יתעמשש רופיס
תפש חסנל התצר בשחמ ינעדמ תצובק ,תובר אל םינש ינפל
הנוכמ תפשמ רתוי הקוחר הפשה לככ ,םיבשחמב) ההובג תונכית
איה ךכ ,רתוי תובכרומ תודוקפ תלבקמ איהש ןבומב (0110)
לברוסמה חוסינה לע םיבשחמה ישנא יל וחלסיו ,רתוי ההובג
טסקט בותכי תנכתמה הבש הפש תונבל התצר הצובקה .(והשמ
םתוא וכלה .םדא ינב תפשל הבורק רתויש המכ הרוצב בשחמל
הלש יריבחתה הנבמהש הפש שי םא םתצעב לואשל םינשלבל םינעדמ
רשפאמ ןיידעשו טפשמה לש יעמשמ דח חוסינ רשפאמש הזכ אוה
.תואיגשל ןטק יוכיס םא ,טפשמה לש הלק היינב
הברמל לבא ,האצמנ אל תומלשב תאזה השירדה לע הנועש הפש
תולק ןיב הרשפכ הילע וצילמה םינשלבהש הפשה ,העתפהה
.שדוקה תפש !ןוכנ ....התייה תויכרע דחו תיריבחת
תא ריכמ ינאו ,אשונה לע ירוקמה רמאמב יתלקתנ אל םויה דע
םינשלב רפסמ ןיבמ ינאש ומכ לבא ,העימש ךותמ ל"נה רופיסה
םע טעמב ונתוא ליכשהל וליאוי םה ילוא זא ,רתאל ובנגתה
.םיטרפ רתוי
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/6/02 12:31
הדוהי ןב הדמח :תאמ
חכ רשיי ,ודיעל הבוגתב
.תויאו ביתכ לש םיללכ המכ ,םישימחה וא םיעבראה תונשב
ויפלש שדח ללכ ורציו ,םיימעפ ועיפוהש תויתוא וטימשה רקיעב
אל ,הלימה ךותב ( aa לשמל ,גנותפיד) הלופכ העונת שי םא
הטישה .ךפהה םגו - ( tt לשמל) לופכ רוציע הז דיל עיפוי
םגו ,םש תואו הפ תוא דירוהל ,רקיעב רצקלו ךוסחל הדעונ
.( ae ומכ) ידוחיי לילצ וגציי אל רבכש םיגנותפיד המכ לטבל
הארנ ןשיה ידנלוהה ביתכה התמועלו ,בגא ,םויה דע תדבוע איה
.יאכרא שממ


יניטלה רוקמה לע תואנקב םירמושש ,םיתפרצה איה הכופה המגוד
םעפ םתעסנ) הרואכל-תורתוימה תויתואה לכ תורמל ,םתפש לש
דעו יטמרד יונישה המכ דע יולת רבד לש ופוסב .(?"טלונר"ב
."תוברת לזוג" אוה המכ


,לשמל ,תירבעב 'ע-ו 'א ןיב הדרפהה תא לטבל ןויסינ ,בגא
'כ-ו 'ח יבגל ל"נכ .תועמשמ ירסחל םיבר םישרוש ךופהי טושפ
הרוצב תילגנאל הז תא קיתעהל רשפא יא .'ט-ו 'ת וא ,היופר
.ןוצר תעיבשמ רמול אלש ,תיתועמשמ
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
17/2/03 0:48
תיתרוסמ :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
םיאפרה ןוזח תא ונל רייצמ התא רשאכש ,לבח ארונ ,רקיה ידידי
...ימרופר תסנכ תיב םג הכותב תללוכ איה "השדחה לארשי" לש


לא סחייתמ התא ,תודהיה תא בהואו האגש ימכש ,יל בוצע
.תורוחש תועובעבא לאכ המרופרה


...רבדה ותוא שממ .היסנכ/ימרופר תסנכ תיב ,ןכ
.שייבתת
תיתרוסמל וביגה
 
3/6/02 20:19
הנד :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
...עגר עגר הרבח הרבח
???הפ ךלוה המ
..יפוא חצר שממ
אל .יתעד ומכ ..ולשמ הנוש םכתעד םא םגו ...ותעד עיבה שיאה
.ץניל וב עצבל ךירצ
ךירצ ביגהל םג ... םימכח םמצע םיבשוחש...תונונשהו םינונשה לכ
תעדל


!!!!!!!!!!!ךתיא ינא -ןועמש
הנדל וביגה
 
4/6/02 6:43
Bad S :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
בגאו ,םישולק ךלש םינועיטה ,תירבעה הפשה אל ,הפר ךלש רמאמה
הפשה .יתיא תומת הפשה ירעצלו שידייה ירבוד םע םינמנה ןיבמ ינא
םיימוק םירישו םיימוק םייוטיבב האלמו הפיו הרישע דואמ איה
עומשל קוחצמ בנגנ םימעפל ינא .ריכמ אל התאש המב לזלזת לאו
לשמל ,םשו הפ שידיי לש םירוכזיא עומשלמ ערקנו םירבדמ םישישק
הילע קנע תבתכ האצי ,םינש המכ ינפל קושל היירטה הטספה האצישכ
kalte lokshen="ןשקול עטלק" התייה תרתוכה ,תונורחא תועידיב
ליפל אורקל שידייב ימוקה יפויה הזו ,םירק םישקול תירבעב הזש
.ןשקול עטלק המרוגל ,בובז
:רוב ירמגל היהת אלש שידייב יוטיב ךתוא דמלאו אוב
libe brent vi a nasse shmate =הטעמש עסאנ א יו טנערב עביל הד
the
קוצקיצ תפסותב הזש ,בוטר טוטרמס ומכ תרעוב הבהאה :תירבעב הזש
שמתשהל רשפא םתסש וא ,והשמ אל רבכ גוזה ינב ןיב םיסחיהש ושורפ
ידמ רתוי בהואמ גוז טינקהל ידכ
.טנוזג ייז
Bad Sל וביגה
 
 
21/4/04 3:19
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר רמאמהל הבוגתב
ינפי רוחב הזיא דיל סוטמב יתבשי ,לארשיל ןודנולמ הסיטב םעפ
.דחא


יתיא רבדל שקעתהו יביססבוא ןפואב יתורבח היה ינפיה המ םושמ
.ןושיל יל עירפהלו


אוה (!!!) ןפיבש הקאסוא תטיסבינואב שידייל הצרמ אוהש ררבתה
(!!!) תינפיל רעגניז-סיבשב תאו םכילע-םולש תא םגרית


(!!!) דרופסקואב שידיא רוקחלו דמלל ידכ ןותבש תנשב ההש אוה


ןייעמ" תדעסמל ויתחקלו הפיחבש יתיבב חראתהל ותוא יתנמזה
שידיי ירבוד (ינש רוד) הילעב רשא (דרפנ רמאמ הווש) "הריבה
.הטוהר


םישנא לש ךורא רות בוחרה לכב רצונ .המיהדמ החיש םש החתפתה
:אלפב תופצל וצפחש


ידוהי ילארשי ןדעסמ םע הפנע החיש להנמ ןסכולמ ינפי רוחב
(:...הטוהר שידייב
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
4/6/02 10:22
היציזיווק ןיא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
.רוניל תיריעלו .םילחנתמל תירבעה תא וריאשת
היציזיווק ןיאל וביגה
 
4/6/02 13:54
ןבל-לוחכ-ןשע :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
????? "רבג הלחא" ???? לסרודכהמ אוהה
םירוחש םירוח בהוא / תוירכ ךשונ / ןזוזגא / ןחטנ / ומוה עדיל
.... / ןעלוב / ןופסקס / ןלילח /
.. דואמ הרישע הפש איה תירבעה הפשה
רחא ושמ הז קפסמ אל ךלש עדיהש הז


. צצח ןבא םירחאה לכלו . הרקי ןבא ךל התייה םא
???? השוע תייה המ
אצוי אלש דחאכ תויהל ליבשב המוקמב צצח חקולו ... התוא קרוז
? ללכהמ
. הקיתע הפש איה תירבעה הפשה
. הקיתע הפש איה תיניסה הפשה
. הקיתע הפש איה תיברעה הפשה
??? ההגה תויעב לע הכובו . םדא ול םק .. םידוהיה לצא קר עודמ
? ןוויכה שוח תא תדביא ....ש ללגב הז
ה תא ךל העיצמ אל וליפא תליידהו . סוטמב בשוי התאש ללגב םאה
.. יפוק cUp Off
אוה ךכרדב הרקינה לכ אל .ארקינה תנבהב תויעב םג ךל שיש הארנ
האירק-רב
.דבלב העירקל ןתינ היהיש ףידע םיתיעל


תילגנא ןיבמ אל ללכב .. וילא "רושק" ךכ לכ התאש ... בשחמה
!!!!!
. האלה רובע . אל / ןכ לש ... תיראניב ה הפשה וז ולצא
... לארשיב דלונ היה סטייג ליב םא
. לאמשל ןימימ םיחתפנ ויה תונולחש ןכתי
... ךופה לע ךופהב תנתינ התייה הכימתהו


. ךנושלב לדלודמו הפשב לד התאש ךב רכינ ... הרקמ לכב
דוסי תמר שי רשאכ הנבהה תלוכימ ערגי אלו ףיסוי אל דוקינה
. הריבס


... ריר-גש אוהש חילש לע םעפ רמאנ
. תבטרנ אל תירירה וליפא .. ךלש הרקמב
ןבל-לוחכ-ןשעל וביגה
 
 
21/4/04 3:13
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
?תבטרנ הנניא תיריר וזיא


?תינלילחה תינעלובה לש תלוחלחה תירירל הנווכה םאה


ויתויטנ ןיינעב תויפרגה ךייתורהצהש רמול שקבמ ינא ,בגא
.בר ןיינע יב וררוע ,קאינילמ לש תוינימה


?דוע שי ....תויסיסע תויוליכר בהוא ינא


"ערה ןושל"מ ירהזית קר
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
4/6/02 22:55
הדבעמ בצ :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ול תובוגתהו הזה רמאמה תירבע ןושלל הימדקאה לש תבותכה ילב
.תרתוכ ילע אלל חרפ וא לגר אלל ןוזליח ,ןוירש אלל בצ ומכ ויהי
:תירבע ןושלל יביטמיטלואה רתאה !ותוא ולבק ,הנה זא
http://hebrew-academy.huji.ac.il
הדבעמ בצל וביגה
 
5/6/02 1:51
mish :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ןועמש יה
ךילא תננחתמו (ולאה םיחיטשה ףוא) תופשפושמה יכרב לע תדמוע
הבר השקבב
תנברוחמה תאזה הפשה תא יל חקית לא
ונל ראשיש המ יכ
ןגדגד אלל סקס ומכ ךרעב היהי


עגרל יתוא תעשעיש


תרטקמ םע םינבל םירוצי -התע תעל ןוסאפה תא דביאש פונסלו)
ךופשל רתוי הברה תוליעומ םיכרד םיאצומ ,העקנ םשפנש םג ,תיאצחו
(תכרעמב םירומש תונויער (: םמעז


?םולש היהיו
!רורב


( : = שאה שמשימ
mishל וביגה
 
 
5/6/02 15:49
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
!האלפנ הבוגת וזיא


(ליעל שודנד ע"ע) יתגגומתה


תא יתארק ראשכ ישארב התלעש היצאיסוסאב ךתוא ףתשל בייח ינא
:ךלש תופשפושמה םייכרבה רואית


חתפנ ,"תחא הריסב השולש" ,םור'ג 'ק םור'ג לש יתומלאה ורפס
הלגמו תולחמ לש הידפוליקיצניאב ןייעמ רדנוכופהה רוביגהש ךכב
....תחא טעמל ,םש תוראותמה תולחמה לכב הקול אוהש


תוברתבו הפשברשא הלחמ איה ,הב הקול וניאש הדיחיה הלחמה
תולוכי םישנ קרש וילאמ ןבומש הלחמ הניה םור'ג לש תילגנאה
...הב תוקלל


-כ םש תראותמה הלחמה תא ראתל הסנא תירבעל ישפח םוגרתב
"תתרשמ לש םייכרבה תפשפש"


תיווע" םשב והשמל וזה הלחמה תא ךופהל רחב תירבעל םוגרתה
.הזל המוד יטוידיא והשמ וא ,"םחרה


קיפהל ידכ קיפסמ ינושל רשוע ,המ םושמ ,םגרתמל ול אצמנ אל
.רתוי חלצומ םוגרת


!רוקמה תא וארקת
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
7/6/02 1:38
mish :תאמ
תופשפושמה םייכרבהל הבוגתב
ןועמשל
תובוט תושדח יתש
םוגרת) םייכרבה תפשפש תנומסיתב תוקלל םילולע םירבג םג .א
דע םאש ינתחוטבו , (: םגהנממ גורחל םינכומו הדימב (ישפוח
בחרה םלועה שיאכ ירה ,ךכל תוישממ תויאר תאצמ אל םויה
.םחיכוהל ליכשת


םא ןיינעמו השדח הרודהמב רבודמה רפסה תא ואיצוהש יתיאר .ב
.ונילע הבוהאה םייכרבה תפשפשל םוגרתה תא וניש


םימיענ םייוסינ


ליגרכו
רבכ םולש היהיש
mish :)
mishל וביגה
 
 
7/6/02 11:32
רוחיאב היגמ :תאמ
תופשפושמה םייכרבהל הבוגתב
?וידעלב םלש וניא ידוהי תיב םושש ,הזה רבדה הז


ילהנמ ,תוצרא ילגמ ,םלוע יקבוח ,טעמ יתמ קרש והשמ הזש וא
?םיריכמ תויוברת יפושחו תורבח
רוחיאב היגמל וביגה
 
5/6/02 15:49
:תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
הריצ היחאל הארק איה .רסח םלוחש התליג ,המק קורוש אמא דחא םוי
תא שפחל ידכ
.חנ ,אווש אבא יכ ,םלוח


.פ"מוב תויתוא יתשב לקתנ ךרדב .ךרדל אציו ,תפכ דגב הריצ שבל
,הרגת החתפתה
.שארב חתפ ,ףטח הריצו
.חרבו קיריח םהילע קרז ,ץמוא לע קזח שגד םשש ,הריצ
.קורוש ץובוקב רתתסמ םלוחש עמשש ול רפיסש ,ןטק ץמק שגפ ךרדב
לש השדחה תוריכזמב רתתסמ םלוח תא אצמ ןכאו ץובוקל הריצה ךלה
!לעפתה ,ןיינב הזיא .קשמה


.לוגס היהנ םלוחש ,ףקמ הזכ ול הדירוה קורוש אמא ,התיבה עיגהשכו
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/02 15:53
ץיבוני ןועמש :תאמ
ל הבוגתב
?סומינונא המל
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
5/6/02 22:34
יבא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
תובושחו תונטק תורעה


דבלב 1500-כ ינפל דלונ אלא ירבעה בתכה םע דלונ אל דוקינה .1
.דוקינ ילב תירבעה תא םיבתוכ ויה זא דעו האירקל רזע ילכ רותב


ונל ףתושמש ןועגיש אוה לאמשל ןימימ הביתכ לש ןועגישה .2
תואמ לש םתלחנ אלא םלועב שיא ןוילמ 6 תלחנ וניאש ךכ םיברעלו
.םינוילמ


תובישי יתש ויה ןהבש הקיתעה לבב םירע יתש ןה אודבמופו ארוס .3
.תולודג
יבאל וביגה
 
 
5/6/02 23:10
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
,יבא


האלפומה תופתושה לע הוואג שוחל חילצמ אל ינא המ-םושמ .1
.ןווכ ותואב תובתכנ וניתונושלש ךכב תאטבתמש -םיברעה םע ונלש


,"ירבע בתכ" יורקה יביטימירפה בתכה .םירושאה תא חכשת לא .2
.םדי לע םצעב רצונ


"אתידפמופ"ו "ארוס" ויה ימ עדוי ינא .3
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
6/6/02 1:00
הנרוא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
,ץיבוני ןועמש
הווקמ ינא ,םירחא לש תובוגתה תא יתארק אל , הביגמ ינאש ינפל
.רמאנש והשמ לע רוזחא אל ינאש
?ונלש הפשה יבגל ןנולתמ דימתש םעה ונחנא המל
?ונלש הנידמה יבגל
טפוסורקימ םהל ,םהלש הפשה יבגל םיננולתמ םינפיה תא םעפ םתעמש
!!?.הפשל הכימת םהל תושעל הכירצ התייה אל
?ונל שיש המב םיאג אל ונחנא המל
.'וכו..תפרצ ..דנליאת.. הילגנא ומכ , םיאג תויהל ליחתנש יתמ
.םג ונתוא בהאי םלועה ילוא , ונל שיש המ תא בהאנ םא


ןיא ,אוהש לכ רסמ ריבעהל םיסנמש ךא ,תרוקיבכ עמשי הז ילוא
.ינש טפשמ לכ ללקל ךרוצ
.הנרוא וא הרש , הדות
הנרואל וביגה
 
 
21/4/04 3:06
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
,הנרוא


.םהלש הפשה לע וננולתה אל ןכא םינפיה
הפשה -םויה ותוא לש לילה תוצחב לחהש וזירכה םה דחא םוי
.םדוקמכ ,הטמ יפלכ הלעמלמ םוקמב ,ןימיל לאמשמ בתכית תינפיה


טפוסורקיימל הרשפיאו תודלקמב שומישה תא םהל הרשפיא וז הלועפ
.תינפיב הכימת עיצהל


םינותיע סיפדהל םיכישממש םיאנק םירסח אל ןפיב םג ,בגא
.הטמ יפלכ הלעמלמ בתכב םירפסו
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
6/6/02 16:27
חצנ ילב שיא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
.םילבה - וזה "הבתכ"ב בותכש המ לכ .םילבה לבה ,םילבה
לכל ףרוצ דוקינה .דוקינ םע הליחתה אל הבותכה תירבעה :תישאר
לאמשל ןימימ תבתכנ איהש הביסה ,ללכב .רחואמ רתוי הברה קסעה
תושעל לק רתוי הזו - םינבא לע הטרחנ איה ךרדה תליחתבש איה
.(תילאמש תא םא אלא) לאמשל ןימימ
םניאש םישרוש לע היונב ,תילגנאל ,לשמל ,דוגינב ,תירבעה :תינש
- םיניינבה תא רשפאמש המ הז .םירוציעב קר אלא ,תועונתב םירושק
.דבוע היה אל הז ,תויניטל תויתואב .םהירבחו לעפתהו לעופ לעיפ
ןיב רשקה רשאמ רורב תוחפ תצק he'elenu ןיבל ala ןיב רשקה
."ונילעה" ןיבל "הלע"
ללכב םהלש הביתכהמ תויחל םילוכי אלש םירפוסה ןיינע לכ :תישילש
?םהלש םאה תפש לש םיארוק רתוי שי םידנלוהל ,המל .הפשל רושק אל
רקיעב) הברה םיבתוכש - קלאע ,"רפסה םע" - ונב איה המשאה
תמאבה םירפוסהש הז לע רבדל אלש .דואמ טעמ םיארוק לבא ,(תויוטש
ץוריתה תא לולשל ידכ תופש קיפסמל םימגרותמ לארשי לש םילודג
.הזה


תירבעה .וללה תושפוטמה תוינורטה תא קיספהל ןמזה עיגה ,רוציקב
םילימ אובי םע דדומתהל דואמ בוט תעדוי איה ,הפש הלחא איה
המ - לשמל .המכוח הברה וליפאו ,םיעפמ יפוי הב שיו ,תורז תופשמ
,ןכ !תנזאמ ?השוע איה דוע המ לבא .ןוכנ ,תעמוש ?ןזואה השוע
לש הדיקפת תא םינש יפלא ינפל רבכ ועדי תירבעה הפשה יאיצממ !ןכ
רורב תוחפה ,הלש הזה דיקפתה תא ףקשמש םשב הל וארקו ,ןזואה
!הד-ט ."ןיזאהל" םג רשפא דימת - םישקעתמ שממ םאו .העימש םתסמ
ותוא ךותמ םירזגנש ,ירמגל תונוש תויועמשמ יתש םע ,םילעפ ינש
והשמ תושוע הלאה תויקיצוצה תויניטלה תופשה ךיא יל הארת !שרוש
.הזכ


!תירבעל חאה
חצנ ילב שיאל וביגה
 
 
7/6/02 17:22
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר בתוכל הבוגתב
רבד תא עומשמ ךנזוא החטש דע ,ךינועיטמ תבהלתשה ךכ לכ
.תעמשהש תלוויאה


.ןבא תוחול לע הקקחנ ןכא ,תירבעה אלו ,תירושאה


.ןורכיזב הטרחנ אל ךא ,ןבא לע התרחנ


.בוט


?וישכע המו ?המ זא ?ונ


יתב המכ דועלו ופיד-סיפואל ךכ רחאו ,ץיברקל לומתא יתכלה
הקיקחל הכרעו ןבא קולב תושאונ יתשפיח .הביתכ ילכל רכממ
.התירחו


עיגי יתמ םיעדוי אל .הנש 3000 ינפל", .יל ורמא ,"לזא"
".אבה חולשמה
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
11/6/02 15:53
חצנ ילב שיא :תאמ
?םינבא לע התרחנל הבוגתב
הביתכה ןוויכל הביסה תא ןייצל יתיצר קר ינא .הזכש רומוה
.ויתודוא בותכל תחרט אל התאש ,תירבעה לש


תרמוא ינאש דיגהל לק רתויש וא ?ילש תונעטה ראש םע המו
?טרפל ילב תלוויא
חצנ ילב שיאל וביגה
 
6/6/02 18:12
תוא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
,ץיבוני ןועמש
יתנחבהשכ יתמדנ ךא האנהמ קועזל יתשקיב,תוהדזה יב ררועש רמאמ
זא {תוירבע תוקעז ןיבמ אל אוה}ינולחל תחתמ רמזמ רודאבורטב
"ובארב" שדוקה תפשב יתלמימ
תואל וביגה
 
 
7/6/02 10:27
הדוהי ןב הדמח :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
.הדות ,ילש רודבורטה .1


תופטעמו םילוב הפ שי וליאכ תושעל דספנה גהנמה רוקמ המ .2
ימל קוידב בותכ לאמש דצמ אלה ?"ה/רקי XXX"ב העדוה לכ חותפלו
.ןורדסמה ףוסב הז רמת יפד וליאו .תדעוימ הבוגתה
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
7/6/02 12:19
ץיבוני ןועמש :תאמ
אניגלב םייחהל הבוגתב
,הרקיה הדמח


דיימ ררועמ אקווד ."ה/רקי XXX"-ב ךוסחל ןיאש איה יתעד
.םיכסהל אל וליפא רשפא ךכ רחא .היטפמיס


.ץצקמ יתייה הלאב אקווד -"העוקפ-ןב"-בו ,"ףמורח"-ב וליאו


תסמונמ תולהנתהו ץרא-ךרד תרתוס הנניא תירבע תוברת
ייד ...ךכ לכ תווש ל"נה תופרחהש אל ,בגא) והשימל םיביגמשכ
.(הלבו השבע תירבע ינעי .הזכ ,הלאכ תוצלואמ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
8/6/02 13:17
הדוהי ןב הדמח :תאמ
אניגלב םייחהל הבוגתב
.בושח רבד איה ץרא ךרד ,ןכא


ןיינמה ןמש הבוגת לכ ליחתמ והשימ רשאכש ,תושעל המ
ךרא אבא ,ןהכ ןויצ ,רמת יפד ישארל םילוע ,"ה/רקיה XXX"ב
דע ,וזכ הלומהב שיק שיק םיארוקו ,קנרפ הנאו םיילגר
המו המכסהל יואר םעפ יא היה ןאכ המ רמול תלגוסמ יניאש
.אל
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
8/6/02 13:37
הדוהי ןב הדמח :תאמ
אניגלב םייחהל הבוגתב
רתוי הברה "תווש" ויה ןכא ךלש תופרחה :ץרא ךרד ןיינעלו
בלכ" .רתוי הברה תוטוב ןה ,רמוא הווה - ןיקפונס לש הלאמ
לידבהל ,עמשמ יתרת החירסמ האיצי אוה ךלש "הארחמה
בתכנ אל םתסה ןמו) ףא-םורח לכה ךסב ושוריפש ,"ףמורח"מ
ךכ ,םייטרפה ךיריחנ םע ףדגמה לש תישיא תורכיה ךמס לע
ךירצ םא ,יתשגרהל .(ןאכ ןיא תואיצמב ןגועמ ןובלעש
השבע" תירבעב הנווכב יבנידנקסה רוציה רחב ,הז תא ריבסהל
:לופכ טקפא גישה ךכבו ,"הלבו


.ןשוש ןבא לע ךמתסה םצעב לבא ,"לליק וליאכ" אוה .1


.םיביב תפש לע ךמתסהל תכלהו ,תמא לע תפחסנ התא .2


תא םיסעול םיסוסהש ןכיה ,הקיטראטנאב ושפח ?ץרא ךרדו .3
.ןונגע י"ש יבתכ
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
7/6/02 18:25
תירונ :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
!שפנ הלוח ףסונבו ,חצר םמעושמ התא :םירבד ינש
,היצנגיליטניא וא טסקטל רשקה ?sapar וא sefer הז םא עדת ךיא
!ווולה
ךלש תשרומב האג (...תצק) תצק תויהל ליחתת ,לצעתהל קיספת
.םינש הברה הפי הדרשש ,שדוקה תפשבו םישרושב
.ל"וחב רבחל ליימ יא חולשל ידכ תילגנא דמלתו
, תירביעה הפשל יתביח המ םושמו ,הייתד אל ,תינמי אל ינא ,אלו
.רועש ןיאל הלודג , כ"כ הקיתעה ,כ"כ הנקזה וז
?קתומ ,דוקינ ילב תנבה הז תאו
תירונל וביגה
 
 
7/6/02 19:03
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
ידמ ןוידל םינמדזמה םה םיבר יכ תולגל םעפ לכ שדחמ ינא םהדנ
עוגנה רירה תופטונ םהיתועתלמ תא םיצעונ םה דימ רשא ,םעפ
.םהיפ לא אבה ןושארה רבדב ,ןויטשב


רשאכ ,ןוידה לש ותליחת לש ךרה םקרימב תוצעננ תועתלמה
יאוולו (! תובוגת 80-כל -תעכ) חמצו ןוידה לדג םייתניב
.המכחו םירפוס תאנק הבריו חומצלו לודגל ךישמשיש


לש לש היניגמ ןכא םא ,םינמדזמ םיטוש םיבלכ ,םינפ לכ לע
-הזה לכיהל םכאובב -םכמ אנא ,(!הל יובא) םתא תירבעה תוברתה
תובוגתה תא אורקל וחריטו ובש חיש-ברה תוברת תא ודבכ
ירבד תואלמ ויהי רחא קלח .תוקיר ויהי ןהמ קלח .תובורמה
.הראהו ,המכח ,תוברת


וא ,םדוק רבכ וחבננ םכיתוחיבנש םכל ררבתיי םירקמהמ קלחב
.םכיתוחיבנל סיסבה תא םיטמושה םירואיבו םיקומינ רבכ ונתינש


חורטל אלו תירבעה לש הנובלע תא חובנל דימ םיפידעמ םתא ,וא
?החבישב םירמאנה םירבדה תא אורקל
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
21/4/04 3:00
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
,קתומ


.תימראה הפשב קומע קומע םיצוענ ונלש תשרומהו םישרושה


.הז אשונב תורחאה יתובוגת יאר


,תידכא ,תיקינפ ,תירגוא ,תירושא התיה ,בגא ,תימראה ינפל
.היוטנ דייה דועו


?קתומ ,תנבה הז תא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
8/6/02 0:52
המותכה הלול :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ה'ירבח ! תובוגתה תמצועמ יתעתפוה רמאמהמ יתעתפוהשמ רתוי
! ! ועיגרת
,יריקי ןועמש
ונא המכ האר !התמצועו הקמוע ונתפש לע גנעתהלמ הלדח יניא
!ףטה תויועט לע םיגגומתמ
....הז עזגמ ואצי םימלש תורפס יפנע
זא " ןושלה תא םמורת איהו הבשחמה תא ולסלס " :םעה דחא רמא רבכ
!הדובעל המידק
ועקבי ב"בו הדוהי ןב רזעילא יכ ינחוטב ,העצהה םושייל רשאבו
! ץעהמ דר ...רוצקוא !ךתמיזמ תא לכסל ושוחיו םהירבקמ
המותכה הלולל וביגה
 
 
8/6/02 15:59
תוא :תאמ
(רוירב הל) הנינשה תולד אוה געלהל הבוגתב
"הומכ התיה אלש הדמח יתעדי זא"
(תינדמחה לש התמחו הפא לע) ! רקי ןועמש
יתיאר התע קר תמאה לע תודוהלו ,תובוגתהמ יתמהדנ הלול ומכ
.ןתצקמ
תרעסנה השפנ תא ררוע ילש יטרפה " רודאבורטהש" יתנבה ןאכמ
,םיקשמה תרש לש
יתלב םיקוח לע הקזח תשרודו םיטוש םיבשע תנשדמה וז ןכ
.האר תצק ילואו עמש אל שיאש.םיבותכ


םרוגה אלפנ רמאמ איבהש רבחמל אימחהל ?יתיצר לכה ךסב המו
(:םינפלו ינפל וב ךופהל ונלוכל
תואל וביגה
 
 
8/6/02 18:37
הדוהי ןב הדמח :תאמ
(רוירב הל) הנינשה תולד אוה געלהל הבוגתב
?ימואל חוטיב ול תישע םא לואשל רתומ
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
 
21/4/04 2:56
ץיבוני ןועמש :תאמ
...ךלשמ רודבורט ךל שי ,האל הבוגתב
.Yahoo ל רגשל שי הדמחל ליימיא


? attic911 הז המ לואשל רתומ ,הדמח
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
8/6/02 2:30
קינפופ :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ויה םימודקה םיטסקטה ,השעמל .הנש 3000 םייק אל דוקינה .א
.דוקינ אלל םיבותכ


.הדוקנ ירחא םיירגוס םימש אל .ב


.וחתפתה ןכ אקווד הלש הביתכה תרוצב ,תירבעה ללכבו בתכה .ג
לע שגד ומש ןכש ךכל החונ אמגוד אוה "בתכ"ה הנוכמה ,לוגעה בתכה
,םימלסומ לש תדבכנ תומכ ,חוטבש המ ."סופד"ה תמועל ,תוחונ
תונולת ועימשה אל דוע ,היסולכואה ללכמ תדבכנ תומכ םיווהמש
םלצא טושפ ילוא ,עדוי אל .חרמנ אל טעה םהל .ךלש ומכ תוינונטק
.בוט רתוי הברה םייושע םיטעה


וא tishalah םא ,דוקינ אלל חלשת םיגוה ךיא עדוי אל ינא .ד
,"חלשית" וללה םילימהמ תחא ףא םיתייאמ אלש חוטבש המ ,tishlah
.ארונו םויא ירה הז יכ ,דוי םע


וא) "קלאע" ומכ הכומנ הכ המרב גנלס בלשמ התאש הדבועה .ה
םורגת אל ,טפשמ לכל וללה םילימה תא ףחודו "קליחד" וא ("קלא"
םילימ לש ןקותמ ןולימ איצוהל ךליבשב עיזהל דחא ףאל
.תירבעל תיברעמ ןשייריטילסנרטב


?שידייב בותכל .(stemi אלו ,stami יתנווכתהו) ימתס .ו
קינפופל וביגה
 
 
9/6/02 2:59
יתיא :תאמ
הפר חומל הבוגתב
םיבר) ומש ףוהנמז רזעלא ,םכח ידוהי םק ,הנש האמכ ינפל
תא אשונה בוחרב תנכושה םילוח תפוק תאפרמ תוכזב ותוא םיריכמ
,השדח הפש ןנוכל עיצהו ,(אפור םג היהש םושמ רתיה ןיב ,ומש
אלבו ,תומשו םילעפ תויטה לש הטושפ תכרעמ םע ,תימואל ןיב
הל ארקו ,הלקה הפשה תא ומצעב איצמא אוה .ללכה ןמ םיאצוי
.הבורמ החלצהל הכז אלש אלא ,תילכתב ינואג ןויערה ."וטנרפסא"
לבא ,טנרטניאב וא םיסרוקב הפשה תא דומלל רשפא םויה דע ,םנמא
לש םולחה תא ףקשמ אל יאדוובו ,רתויב םצמוצמ הירבוד גוח
.תושונאה ללכל תפתושמ הפש רוציל ,ףוהנמז
םימע לש םנוצר איה ,וטנרפסאה לש התחלצה רסוחל תוביסה תחא
,אקווד תוחונ ימעטב ץוענ וניא הז ןוצר .םתפש תא רמשל םיבר
םא יד .תוברת לכ לש דוסיה ינבאמ תחא איה ןושלהש הדבועב אלא
לבא ,תירבעה ןושלב רוקמב בתכנ תושונאה לש םירפסה רפסש ןייצנ
םג ,לידבהלו ,תירבעב ובתכ קילאיבו ןונגע םג .ךכב יד ןיא
םעה תשרומ .םיבוטו םיבר דועו ,יולה הדוהי יברו ם"במרה
הדוהי ןב תוכזב ,תאז לכבו ,הקיתעה ונושל לע תנעשנ ידוהיה
הפש וחקל :םלועב ערו חא ול ןיאש לעפמ ןאכ השענ םירחא םיברו
,םידוהי ןוילימ 6 קר ןאכ שיש תורמלו .התוא ויחהו הקיתע
ןיידעו) עיגהש רודה תא ורביחש םירבדה דחא התייה תירבעה
,וקורממו ןילופמ ,ב"הראמו ןמיתמ :םלועה יבחר לכמ ןאכל (עיגמ
.תפרצמו היפויתאמ ,הניטנגראמו היסורמ ,הינמרגמו קאריעמ
הלובכ הניא ,םע לש םירחא םייתוברת םיסכנל דוגינב ,ןושלה
ההימכה .רחא וא הז ץרא לבחב הבישי תבייחמ הניאו ,ן"לדנל
לבא ,הלוגב הנש 2000 ידוהיה םעה לע הרמש ילוא שדוקה ץראל
לכב ההימכה התוא תא רמשל םיחילצמ ויה םידוהי םתוא םא קפס
ירפסל קר המצמטצה וז םא םג ,םנושל לע ורמש אלמלא םלועה יבחר
ול רתוי הברה םלוה הז היהיש רובס ינא .שדוקה יבתכלו הליפתה
,היסכנו תירבעה הפשה חופיטלו רומישל םיבאשמה ברימ תא שידקנ
רבק :םירחאו הלא "ונמויק יעלס" לע תלחות תורסח תומחלמל רשאמ
םילוכי םלוכ ,יברעמה לתוכהו תיבה רה ,הלפכמה תרעמ ,ףסוי
ןוממה ,ץמאמה לע לבחו ,עבט ןוסאב וא רורט עוגיפב רחמ ברחהל
אל ,תאז תמועל ,תירבעה ןושלה תא .םהב םיעיקשמ ונאש םדהו
םישקתמש םישנא המכ - ילוא - תלוז ,ונתיאמ תחקל שיא לכוי
םמע לש הירוטיסהה תא קוחמל םינכומש וא ,דוקינ ילב אורקל
."Microsoft Office" לש שומישל רתוי החונ הסריג תרומת
יתיאל וביגה
 
 
21/4/04 2:49
ץיבוני ןועמש :תאמ
םייוגה לככ יוגל הבוגתב
,יתיא


.הז אשונב תורחאה יתובוגת תא האר


םגו) הלש יוטיב םה ךירבדש תיביסנטניאה חומה תפיטשל דוגינב
,(וזה הייעטהל ןברוק םעפ יתלפנ ינא


הפשב החתפתהו הרבוד ,הדעות ,הרמשנ ,הרצונ תידוהיה תוברתה
.תימראה
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
21/4/04 2:54
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר חומל הבוגתב
,קינפופ


יתנבה ,ןכ) ךתנעטכ "הפר" וניא ךחומש םשורה רצונ ךירבד ארקמל
(....ילש חומל הנווכהש


הנווכה) םייתייזה םימס תעפשה וא ,יטוכיספ חומ ריכזמ רתוי
(....ךלש חומל
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
9/6/02 13:36
תבתוכו תארוק :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
רזח ידוהיה םעהש עיתפמ אל :דואמ תניינעמ הדוקנב עגנ ןומיש
תאטוח תודהיה .לדבתמה ויפואל המיאתמ איהש רחאמ ,המודקה ותפשל
אל םא םג .התביבסל תורכנתהה לש ארונה אטחב תובר םינש רבכ
,םתומכ םדא ידוהי וניאש ימב םיאור םניאש םיקלח םתוא תא ריכזנ
ינבמ דחוימבו - תלוזהמ ומצע תא לידבמ ןימאמ ידוהיש תוארל לק
לוכי וניא ,תיציצו הפיכב ומצע תא ןמסמ ,ושובלב - םירחא םימע
תיאנקה תורגתסהה ןפוא ותואב .דועו דועו םלצא ןולל ,םלצא לוכאל
,רוכינ לש גוס איה ומצע םעה ךותב קר תרושקת תרשפאמש הפשב
לצא לבא ,תרושקתל ילכ תויהל הרומא הפש .וליפא םזיטוא ,תוקתנתה
ריחמב םא םג תימצע הרדגהל ילכ איה ,ןוחטב ירסח ,םישנאו ,םימע
.הביבסהמ קתנ לש
תבתוכו תארוקל וביגה
 
 
9/6/02 14:21
ןטוב :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
(...תירבע) תבתוכו תארוק
םישקעתמ םקלח .דבלב שדוקה תפש תא תרמשמ תידרחה תיתדה תודהיה
הפשה תשודקב עוגפל אל ידכ ,שידיא םוי -םויב רבדל םויה םג
.תירבעה
,םירכנתמהו םילדבתמה דצמ השק קבאמב הלקתנ תירבעה הפשה תאיחה
.תינלדב אלהו תינוליחה תינויצה הילעה תוכזב החילצהו
ןטובל וביגה
 
 
21/4/04 2:44
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
ןושלב ומשרנ תודהיה לש רתויב םילודגה םייתוברתה םיגשיהה
.תימראה


.לבבב האישל העיגה תודהיה ,ללכב


(אכמס רב ,ןנימ-רב) הלא ונימי דע ורתונ תוימראה תועפשהה


(ןב -התועמשמש) "רב" הלימה תא וכילשה וניניבש םיעוטה ,בגא
"לזמ תרב" םוגפה יוטיבל ךלשוה "לזמ-רב" ךכו הבקנ ןושל לע


.לזמ-תב ל"צ ."תרב" הזכ רבד ןיא


אלל "ךדיאמ"ו "דחמ" םילימב שמתשהל רוסא....אסיג ךדיאמ
."אסיג" -תמויסה
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
21/4/04 2:46
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
....םיהדמ ....וי


"תבתוכו תארוק" ,ךלש הלימ לכ לע םתוח
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
11/6/02 3:38
ןמרקוצ ביני :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
!!!הנבה רסוח הזיא
אלמ היה הז יכ ..תואקספ המכ ירחא אורקל יתקספה תמאה תא
...תויוטשב
איה .אל שממ שממ .דוקינ םע הפשכ "האצמוה" אל תירבעה -אמגודל
חאלאשית .דוקינ תויתוא ןיעמ םע תילגנא ומכ שממ הפשכ הצאומה
.ןיינעה ךרוצל חאלשיתו
.דוקינה תטיש האצומה ףרוזאב וא ףםייניבה ימיב רק
.התיא היעב שממ ןיא ,תישיא ילו


.תמאב ונ
רגבתת .ךלש הפשה לע הברה ךכ לכ תוכבל
ןמרקוצ ביניל וביגה
 
 
21/4/04 2:37
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
.אורקל ינא םג יתקספה תמאה תא


.טקלסיד התא תמאה תא


םיבוטו םיברל הרוק הז .בלעית לא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
11/6/02 12:27
ןתיא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
הליכמו תופשה לכ ןיבמ תבכרומה איהו ונלש הפשה איה תירבע
.םיירטמיג םיבושיח
םלועה תאירבל ב"סשתה תנשב ונחנא אמגודל
2=ב 60=ס 300=ש 400=ת 5000=ה
.ןוכנו ןימא יכה םג הז קיתו יכה זא - םלועה תאירבל הנש 5762
ריפסקישש םירפסהו םירישה תא וז הפשב ובתכ ךלמה המלשו דוד
.תאזכ הגילל עיגהל םימלוח ויה ותומכשו
לש הלחתה תנייצמ "תישארב" ךנתה ליחתמ התיאש 'ב תואה אמגודל
הרוגס איה דחא דצמ - החיתפ לש הרוצב הבותכ וזה תואה ,שדח והשמ
.סנפ ומכ דחא ןוויכל החותפ איה ינש דצמו
.שחמומ אשונהו הבותכ איהש הרוצל הביס שי תוא לכ לעו
אל - אמג אתב אפלא - תירבעה הפשה לש תרזגנ איה תיניטלה הפשה
?למיג תיב ףלא םכל ריכזמ
דצב העיסנ ומכ איה לאמשל ןימימ הביתכ םדוק הפ התיה ונלש הפשה
.חונו יעבט - שיבכה לש ןימי
ןתיאל וביגה
 
 
17/2/03 0:32
תיתרוסמ :תאמ
תירבע לע םיכלכלמ אלל הבוגתב
יפל ,לבא ,תיתרוסמ ינא םג .יתד שיא התאש ,רכינ ךתבוגתמ
תוימש תופש ךותמ הדלונ תירבע ,םיבר םירקחמ יפלו ,יתעד
'וכו תיקיניפה ומכ ,ודחכנ רבכו ,הינפל הפ ויהש ,תורחא


,איה ךא ,םוכ תומייקה ןושלה ןמ הקיתעה איה תירבעה זא
.םלועב הנושארה אל ,הארנכ
תיתרוסמל וביגה
 
 
21/4/04 2:28
ץיבוני ןועמש :תאמ
תירבע לע םיכלכלמ אלל הבוגתב
,ןתיא


!ךתורוב לע יל חלס


.תיניטלב אל ,תינוויב הז אמג-אתיב-אפלא


תיניטלה הפשה תא אל ךא תויניטלה תויתואה תא עיצמ ינאו
...תילגנא לע יתבשח רתוי .הלילח


.םח ראודב eitan883 ל רגשל ליימיא


....הקיטסימ רחא ךורכ התאש הארנש תויה ,ןתיא ,בגא
יבר ,ילש namsake ה ידי לע הבתכנ תידוהיה הקיטסימה
...רהוזה רפס תא בתכש ןוריממ הז....ןועמש


רפס תא (יאחוי רב) ןועמש יבר בתכ הפש וזיאב ךל עודי םולכ
:רהוזה


ארמית :(ךפוהמב) הבושתה


.תימרא :(ךפוהמב אל) הבושתה


.תימראה הפשב הרצונ תידוהיה תוברתה תיברמ ,בגא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
11/6/02 16:01
ןילוסא ףסא :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
םכל עידוהל יתיצרו םכלש רתאב םירמאמ ארוק ינאש בר ןמז הז הזמ
ונניא אוה םירמאמה לש ןכותה .תדרוי םירמאמה תמר רמאמל רמאמש
רוציל ודעונש תורוש המכו תויוטש יבובג אלא ,ןכות דוע
הביתכב תנייפאתמ תוננב רתאב הביתכה .תרחא וא וזכ היצקובורפ
אלו םיישפיט יכה םיאשונה תא םיחקול םירצוי םצעבשכ הביתכה םשל
ןייוצמ חוסינבו ריהבהל םנוצרבש הדוקנ תא םהל םירחוב ,םיניינעמ
עיצמ ינא .םתדמע תא םיגיצמ תואמגוד רפסמ תרזעבו (ןייוצמ תמאב)
.תעד יפירח רתויו ןושל יפירח תוחפ םיבתוכ לע ורשפתתש ילוא
עיבהל חילצמש דחא לכל םינתונ םתאש איה םכלש רתאב היעבה השעמל
תתל םוקמב תאז תושעל המבה תא תניינעמו הנוכנ הרוצב ומצע תא
.ןושל ידודיח תוחפ תצק םע קר ,דיגהל המ תמאב םהל שיש םישנאל


"תעדה תפרו ןושלה תדח תיר'גאנייט"ה לש הז ומכו הז ומכ םירמאמ
.הכורא דוע המישרה ךא ,ריהבהל יתיצר המ תא םימיגדמ


,הכרבב
ןילוסא ףסא
ןילוסא ףסאל וביגה
 
 
12/6/02 5:14
ץיבוני ןועמש :תאמ
ןיזגמה יכרועלל הבוגתב
רמול יתיצרו ,הזה רתאב םירמאמל תובוגת ארוק ינאש בר ןמז הזמ
תובוגת לש ןנכותו ,תדרוי תובוגתהמ הברה תמר ,הבוגתל הבוגתמש
תויוטשו םיבוביג לש המירע אלא ,ןכות קר ונניא אוה תובר
ןקיתו למעו חרטש רמאמה בתוכ יפלכ היצקובורפ רוציל ודעונש
ררועמו ןיינעמ והשמ וידי תחתמ איצוהל ותלוכי לככ השעו היגהו
.הבשחמ


םייוזבה וירבדב םישרמ הכ יוטיב ידיל האבה ,וזה המגמה תורמל
וחינתו ,ורשפתת אלש עיצמ ינא ,ןילוסא ףסא רמ לש םיממוקמהו
תא ביגהל ,ןילוסא ףסא תמגודכ ,רתויב םיסואמה םיביגמל וליפא
,ביגהלל המ תמאב םהל שיש םישנא ןנשיש תורמל תאזו .םתבוגת
.ןילוסא רמ לש ותבוגתכ אלש ,תויואר ןכא םהיתובוגתשו
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
12/6/02 10:13
ןילוסא ףסא :תאמ
תובוגתה יבתוכלל הבוגתב
.דואמ רגוב
ןילוסא ףסאל וביגה
 
 
12/6/02 12:29
ןטוב :תאמ
תובוגתה יבתוכלל הבוגתב
ןועמש
?תובוגת האממ רתוי ועיגי תירבעה הפשה לע הבתכלש תנמאה םאה
.האמחמ תאזב האר ?סועכל המל זא ,ונ
- תוינונטקו תויביטקובורפ ,תומעוז תובוגתהמ קלח םא םגו
...הפשה תבהאמ תואב ןלוכ ירה


,יב
ןועיגר תחקול ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
23/6/02 0:41
ץיבוני ןועמש :תאמ
?סעכב המלל הבוגתב
,ןטוב


האג ינא ןכא .ךתבוגתב יל תפסוהש תויצרופורפה לע הדות
.וללה תובוגתה לכ תא ררוע ירמאמש הזב


איבמו ,תויצומא הברה ךכ לכב ןועט הזה אשונהש ןיינעמ
תא (ילוא) וליפאו םהיתונותשע ,םתונלבס תא דבאל םישנא
....ןלציל-אנמחר ,םתויפש


.עיגרמ והשמ לש השודג הנמ יל חקאו ,ךומכ השעא ךכיפל
הדילג לע ילוא יתבשח ?דבוע תמאב הזה ןועיגרה ,ידיגת
.(...השודג הנמ ע"ע)


.םיינלבסו םיעוגר ונחנאשכ ,הככ ןוידה תא ךישמנ יאוב


ןועמש ,תוקישנ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
28/9/05 6:04
ץיבוני ןועמש :תאמ
?סעכב המלל הבוגתב
,ןטוב ייה


הכז ןהל תובוגתה רפסמ חכונל ךלש תולעפתהה תאירקל ךשמהב
-רמאמה


רפסמו ,ןמז הברה רחאל ,בוש ןאכ ינא הנהש רפסל ינוצרב
!רתוי הברה לדג תובוגתה


:ןוגכ תורתוכ לולכי רמאמהש ילבמ תאז לכו


-וא ..."הליחתמה תצצומל ךירדמ" -


םכל תופייזמ (םישנה) ונחנא ךיא לע תעדל םתיצרש המ לכ "-
-וא ..."תומזגרוא (םירבגה)


ךלוקב ךלש רבגה תא ןמרחל דציכ וא ,המלשה תוחינגה תפש" -
.."דבלב


...הלאב אצויכ דועו
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
12/6/02 14:16
טילפס הננב :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
םימע ,בגא ,הקלח ,תויניטל תויתואב תבתוכ אל תושונאה בור
:ידמל םיחלצומ
םנטאיו ,דנליאת ,האירוק ,ןפי ,ןיס
ןטסיקפ ,יברעה םלועה לכ
ודוה
היסור
ןווי
ינימ לכב תורזענ תויניטל תויתואב םישמתשמה םימעה ראש םג ,בגא
תירגנוהב טסקט לע ולכתסת) שומישל םילק םהש חוטב ינניאש םינמיס
(תינמרג וליפאו
טילפס הננבל וביגה
 
14/6/02 16:35
Xslf :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
תמועל תירבעב שיש תויטנגלאהו יפויה לע ,הנוש ךא המוד רמאמו
:(ירמגל דבאת תויניטל תויתואב הביתכשו) תילגנא
http://www.tau.ac.il/itamarez/papers/anglit.htm
!תירבע קר ?יליבשב
Xslfל וביגה
 
15/6/02 15:34
ךתוחא ישוש :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
קימיש
.רתויב "םח" ןויד חותפל תחלצה דובכה לכ
רחאל האב איהשכ,הלשמ םיבר תונורתי שי "לולכמכ הפש"ל, בגא
.דבכנה ביגמה עיצהש יפכ-יתטיש יטנופ דומיל
תועמשמ לש םיקומע םידבר חתפל ארוק לכל דאמ תעייסמ וז השיג
תשיכרב ושקתהש םידמולל דאמ תעייסמ איה ןכו טסקט לש האירק תעשב
.יתרכזה רבכש ביגמה י"ע הצלמוה הכש תילנויצנבנוקה ךרדב האירקה
לש םיבר תונולשכ רחאל ועיגה "לולכמכ האירק",ה תשיג לא ,בגא
םידלי רובע תוביטנרטלא אוצמל וסינ םיבר םיכנחמשכ הנשיה ךרדה
םיבכרה םהמ רוצילו םילילצהו תויתואה תא רוכזל וחילצה אלש
.םהמ ופצש יפכ םישדח
.ךירבד תובקעב חתפתהש טהלתמה ןוידה אוה רקיעה ךא ייק וא
תוציקעב תקפתסמו תוצמשהה לכ לע תרתוומ יתייה תישיא ינאש ןבומכ
ןינעה בגא וחתפתהש תויטסקרסה
'תהל
ךתוחא ישושל וביגה
 
20/6/02 3:06
ןילרבמ באוי :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
לכ ...םעפמ רכומ דחא ףא יתאצמ אלו תובוגתה תמישר לע יתרבע
,הרקמב ןאכ הרבעש הילו'ג קר ...םיקתבמהו םייוגידניאו תויגלשה
."?ילצא הרקמב תרבע אל המל ,הרקמב תרבע םא" רמאנ הז לעו


:יניינע ןפואב


הזיא ומכ טושפ ךל האריי הז ,ילגנא בתכב תירבע בותכל הסנ .1
חתופמ אל ירמגל והשמ
.ער ךכ לכ תיארנ האריי yerae הלימה קר


לע (Mushtetet ינעי) תתתשומ תירבעהש אוה ,הזמ בוט ןועיט .2
.הלש בתכה
השוגד איה הרבהו הלימ שארב 'כ עודמ ,םישרוש ריבסהל השק הז אהי
לבא ,ינטשפ עמשנ הז .CH דימת איה 'ח המלו (CH) אל תרחאו (K)
KH-ל ךפה Kה ספוא - ןווכלו ןוויכ
...תירבעב ךלוה אל טושפ הז .תואמגוד ןומה ןומה דועו


.תרחא ריעמ בוט הלילו
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
21/4/04 2:16
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
?רקוט באוי ?באוי


((:....סירפב התאש יתבשח


!ךיבמ הז ,...ץראל רבכ רוזחת


:))
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
28/6/02 11:40
E-F :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
הקופד הפש - תירבע
ישפוח - יתבשחמל סחיב בויחב םיביגמ
ישפוח - יתבשחמל סחיב הלילשב םיביגמ
םיבוט םהש םיבשוח ונחנאש םירבד שיש תעדל םיכירצ םתא - םוכיסל
תירבעה הפשה לכש בשוח ינא . םיער םהש םיבשוח ונחנאש םירבד שיו
םיכסמ ינא . ארח (!) ךותב ארח ךותב ארח ךותב ארח הז היתודלותו
יח-א , ןועמיש םע
: )
יל תוארהל ןויסינב בר םוטמטב הרזחב ייל-א וביגת לא ...םוכיסלו
אל םכמ דחא-ףא , ןוויכ בבוסי אל ילש שארה יכ , קדוצ-אל ינאש
ןווכתמ ינא המל םיעדוי םתאש ןימאמ ינאו , ךכל םורגל חילצי
הד-ות . הכרבבו ךויחב ולבקתי המכסהב תובוגת לבא , ולא יירבדב
E-Fל וביגה
 
 
30/9/08 4:59
E-FMUSTDIE :תאמ
S.D.Rל הבוגתב
תחא איה תירבע,ץראהמ קלתסת,תותמ תונוז ףלא ןב הנוז ןנבי
תיסורש םיבשוח םיסורה לכ בגאו,תיסורמ רתוי,תושק יכה תופשה
תופש םיעדוי אלו םייניתשו םימטמוטמ םהש ללגב הז,הרישע הפש
עדוי ינא,תילגנאמ תוחוקל תיסורב "תושדח"ה םילימה לכ,תורחא
אי תורגב תמייס אל חטב םג התא,תירביע עדוי אל התא,תיסור
.ןמא םונהיגב ףרשתש,בתוכ התא ךיא הארת דחא גליע
E-FMUSTDIEל וביגה
 
 
25/12/08 8:40
ץיבוני ןועמש :תאמ
S.D.Rל הבוגתב
? הז הפיא הרקמב ךל עודי


,הצפח שפנב ,ףרשיהל םשל ךלוה יתייה
.בהז יפדב יתאצמ אלש אלא


,דיגת
? התוא רובקל םוקמב ,ךתפוג תא ופרשיש תווצל תורשפא ץראב שי
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
3/7/02 12:42
תחא^דרו :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ןיינעמ
עצמאה ידומעב הככ ,ןותיעב יתארק םדוקמ
,ובורב ,ילארשיה גנלסהש
םיבר םייוטיבו
???הז לע דיגת המ (:בהוא הכ התאש שידיאהמ ואב
תחא^דרול וביגה
 
 
21/4/04 2:17
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
:רמוא ינא


!ןייוש ונ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
 
21/4/04 2:30
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
:והשמ דוע רמוא יתייה


ארבתסימ-אכפיה


.אירק שיק שיק אניגלב ארתסיא
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
19/7/02 1:16
ילרש סאיליל :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
?תירבעב ךמצעב יבתכת ,רסומ םירחאל ףיטהל םוקמב ילוא
ילרש סאילילל וביגה
 
13/8/02 11:55
:תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
Ra Kiya 7! Have Some Respect Galotnik
You want to sell you Cultue to mother fucking bILL gATES
Bitch you carazy!!!!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/08 8:36
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
ןוכימה תא ,בשחמה תא איצמה אל סטייג ליב רמ ,יל עודיה לככ
,סופדהו הספדהה תונוכמ תאו ,ידרשמה


! תדלקמהו רבכעה תא ...אל וליפאו
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
15/1/03 11:03
הלעי :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
!!םוקילע ןייתחס
התוברת לכש ,תשדוחמ המוא ונא חכשת לב -ש קר ,הלימ לכב ךתא ינא
תאירבמ דוע םימשנו םייח ויהש םיקומעה הישרושמ תקנויו תססבתמ
וא הריקעל םילק םניא םויק תונש 5000 לש םישרושו ץראה רודכ
המ ,ןהיתורוצו היתויתוא ןכו שדוק תפש איה ונתפש .איהשלכ הזוזת
!??ןתוא תונשל הסננ םא הרקי
הלעיל וביגה
 
 
17/2/03 0:26
הביר :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
?הייתד תא
...םויק תונש 5000 לע הבשחמה ךרד ללגב ,ןיינעמ םתס
הבירל וביגה
 
 
17/2/03 9:46
הלעי :תאמ
....הרושק אל הלאשל הבוגתב
המשאב הדומ
הלעיל וביגה
 
 
17/2/03 17:11
תיתרוסמ :תאמ
....הרושק אל הלאשל הבוגתב
...המשאה ןאכ התייה אל אקווד


הרוחב/רוחבל היעב ןיא םאה -יתוא ןיינעמ רתויש המ לבא
יוור רתא ,לכה ירחא ,אוהש ,תוננב ומכ רתאב שולגל ה/יתד
?'וכו סקס ינכתב


הרבח יל שי טושפ ,והשמ וא תואשנתה אל הז ,יבלעת לאו
.תיבב טנרטניא םהל היהיש םינכומ אל וליפא הירוהש ,היתד
.תועינצ תוביסמ
תיתרוסמל וביגה
 
 
18/2/03 13:24
הלעי :תאמ
(:ל הבוגתב
.הלק תויניצה היה המשאה ןינע -לכ םדוק
איה תמאה -תוננב רתאל הסינכה ןינעה ,ינש רבד
הרבח ,תויתד תונב לש רתא הזש החוטב יתייה הליחתכלמש
יתדה רוביצש תוקוור לע אוהשלכ רמאמל יתוא התנפה ילש
ינא ,תאז לכבו ...ןינעל תעדומ יתייה אלש ךכ ,ימואל
תא םוסחל ןינע ןיא !!!תננסמ -----ו רתאב שולגל הכישממ
המב םירועמו םיפושח תויהל םיבייח ,ץוחבש םלועל השיגה
התאש ,ךל םימיאתמ אלש םירבד שי דימת ,תושעל המו הרוקש
הובג ימצע תרוקיב שוח חתפמ טושפ התא זא םתוא הצור אל
אל ימ םען רבדל ימ םע ,אל המו אורקל המ תעדל דמולו
םירד שי ,רבד ותוא טעמכ הז היזיוולטה ןינעב .'ודכו
המו םיחקול המ תעדל ךירצ ,תוחפ שיו היזיוולטב םילועמ
םיינוליח םישנא םג ,תד לש ןינעל רושק אל הז לבא ...אל
....אל המו םיחקול המ לש הזה שוחה תא חתפל םיכירצ
ץוחבש םלועהמ ךמצע תא םוטאל הביס אל וז ,הרקמ לכבו
רגתסהלו
הלעיל וביגה
 
 
21/4/04 1:01
ץיבוני ןועמש :תאמ
(:ל הבוגתב
(: הלעי ייה


.ךתשיגמ תוקומע יתמשרתה


תדה .תישונאה תוברתה ליג לע חכוותהל םעט ןיא ירעצל
ךכבו ,תורורבה תודבועה םע םילשהל הליכשה אל תידוהיה
םישנא הפרשש תיטמגודה הייסנכל ירעצל המצע תא התמיד
.ץראה רודכ ביבס תבבוס הנניא שמשהש ןועטל וזעהש לע


(: ךתבוגת תא יתבהא ,םינפ לכ לע
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
16/2/03 20:35
Dave :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
?!?! המה 'אי,ןנולתמ התא המ
!!!תירביעב בותכת'לא זא הצור אל התא םא
!תיניסב בותכ-
Daveל וביגה
 
 
21/4/04 1:34
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
?!?!המה 'אי


Dave
Fuck Off!!!
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
17/4/04 8:32
םיסוסל תשחולה :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
.הנש 5000 - לעמ תב ונלש תוברתה ךתעידיל
םיסוסל תשחולהל וביגה
 
 
21/4/04 0:34
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
,תשחול םולש


מ רתוי הברה תב איה ,תילבולגה תישונאה וז "ונלש" תוברתה
-כ ינפל אלא הלחה אל ,תאז תמועל "תירבעה" תוברתה .הנש 5000
.(םהרבא) הנש 3000


....תצק שבוע רבכ הלע ((: ?שדחל ןמזה עיגהש ןוכנ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
28/9/05 12:58
םכננינע אל :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
.םמעושמ שממ התא ןועמש
םכננינע אלל וביגה
 
 
25/12/08 8:33
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
? עובק ןפואבו דימת םמעושמ


? (הז עגרב) תעכ םמעושמ


? הלחמכ םמעושמ


. לרוגכ םמעושמ


? ךממ םמעושמ
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
10/8/07 6:15
בד :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ותוא ולעה לבא ,עתפות ילוא .שדח וניא בתכה ןוטיל ןויער .א
.רתיה ןיב ,יקסינטוב'ז באזו י"בא-ןב רמתיא רבעב
תיקרוט ,יתוברתה רשקהל רבעמ .דאמ הנוש תיקרוט לש הרקמה .ב
.הל םיאתה אלו תיקרוט רובע חתופ אלש ,יברע בתכב הבתכנ
.יקלח דוקינ ידי-לע הפשב תומימעה ןמ דבכנ קלח גיפהל רשפא .ג
בדל וביגה
 
 
19/3/08 9:57
ץיבוני ןועמש :תאמ
הפר הפש תירבעל הבוגתב
,בד


.ינומכ ובשח םילוגד םילודג ינשש עומשל חמש ינא


.דרטמ אוה דוקינ לכ - יקלחה דוקינה יבגל
.תיקלח וליפאו ,תויתוא דקנל המוצע החריט וז - בשחוממה םלועב


הכרבב
ץיבוני ןועמשל וביגה
 
29/7/09 18:26
תירוד :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
טעמכ םש םידבועה לכ הלועפ םתיא ףתשל אלו אתלד תרבחמ תונקל אל
אנ -םידוהי לע םיברע םיפידעמ םירומחה אתלד תרבח ילהנמ -םיברע
הורראה העפותב םחלהל תנמ לע תירשפא הפש לכב וז העדומ םסרפל
תא ותרחשש םידוהיה תא אל קר םיברע קיסעהל -לארשי תנידמב הטשפש
םהלש הנידמה
תירודל וביגה
 
30/7/09 11:17
םתוי :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
קורי הארינש אשדה םע ההדזימ התאש לע ךתיא חכותיהל לוכי ינניא
.ןכשה לצא
תירבעה הפשהמ ךתויחונ רסוח לע תונושה תובוגתה תא יתארק אל
.תויבויחו תוילילש תובוגת לש בחר ןווגימ שיש ריבסו
.םהמ םימלעתמ בורלש וא תועודי אל בורלש תומיוסמ תודוקנ ןייצא
לודיגל ימינפ עדי רוסמל הדעונש תירטוזא הפש איה תירבעה הפשה
יתבב הארינכ וזה הפשב ושמתשיה יתרכה בטימל ,קיודמ ןפואב המשנה
תויהו ,הימטופוסומב שדקימה יתב לוכבו המודקה םירצמב שדקימה
םילימ תונשל שונאה-ינב לש תדמתמה היטנב זא רבכ עודי היהש
תא ריבעהל תנמ לע םילמסה רויצב ושמתשיה תושדח םילימ איצמהלו
תונשל רוסאש ולש םיכינחל הרוהו תושעל לידגה השמ .שורדה עדיה
אל תירבעה הפשהש דואמ ריבס התיה אל וזה הארוהה םא .תוא וליפא
.ללכ םויה תמייק התיה
ןדיעה תארקינש וזה הפוקתב תיללכה הסנרפהו ןוזמה שופיח םויכ
"?ןוזמ שיפיח" שורפ המ .תילגנאה הפשה תועצמאב השענ ינרדומה
רשאכ םלועה תיסולכואב עמתיהלו קזחתיהל הליחתה תילגנאה הפשה
תונידמ רתויו רשעכ םויה דע שיו) שלחהל הליחתה תידפסה הירפמיאה
תיטירבה היפמיאהו (ידרפסה שוביכהמ האצותכ תידרפס תורבודה
תילגנאה הפשה תא ףחדש ימ ךא .תונידמ שובכלו קזחתיהל הליחתה
ושמתשיה ,שומישב תויהל ליחתה למשחה רשאכש הז םויה אוהש בצמל
עוצקמ רמולכ למשחה לע הדובעל תימואל ןיב הפשכ תילגנאה הפשב
תינוכמה האצמוה וירחאל ,תילגנאב ושענ םינושה וינמיסו תואלמשחה
םירושקה םינושה םיקלחה לש תומשה םע לדג תילגנאב םילימה רצואו
ךכו .תוינוכמהמ ךרד םהלש ןוזמה תא ואצמ םישנא רתויו ,תינוכמל
בחרתיה הזו .תילגנאה הפשבש ולוכ לוכש םישדח תועוצקמ ודלונ
ואצמוהו בחרתיהו לדג הסנרפהו תועוצקמה ףקהו םיסוטמה ןוויכל
תוסנרפמש תועוצקימה שומישבש תילגנאה הפשהב תושדח םילימ
.ןאכ םייתסיה אל הזו ,ונלש ביבחה ץראה רודכ יבחרב םינוילימ
דוע הבחרתיה תילגנאה הפשהו ונמלועל רדח בשחמה ונדידי זאו
םיסנרפתימה ףקהו תילגנאה הפשל ופסונ תושדח םילימ תואמ ,רתוי
רהמ רתוי התיבה עיגמ ןוזמה ,םידרילימל םינויליממ לדג םיבשחמהמ
תירבעהו ,םלועה תכלמל תילגנאה הפשה התשענ ךכו ,תולקב רתויו
קיפסמ הליעי אלו החונ אל דואמ איה רוחאמ הברה הברה הראשנ
תירבעה הפשה לע ןעשינש עוצקימ ןיא ,תויחונב החפשימה תסנרפל
םלעת וז הפש םא .שקומ ןאכ שי ךא .ילוא ך'נתה ידומיל טעמל
הפשב ללכ םייק ונניאש עדי .התיא דחי םלעי דואמ בר עדי ןיטולחל
.תירבעה הפשה ךותב לולכ תילגנאב עדיה לכ תאז תמועל תילגנאה
תוימינפה תונומתה לש םיליבומ םה תויתואהו םילימהש הביסהמ
הרישעהו רתויב הבוטה איה תירבעה הפשהו .הנבהה תאה תורצויה
תורחתיהל הלוכי תיברעה קר רשאכ ,תורבודמה תופשה לכ ןיבב רתויב
.רתויב הינעהו רתויב העורגה איה תילגנאה וליאו .תירבעה הפששב
ףאש הקומע ךכ לכ איה תילגנאה הפשב ןוזמה שופיח םע תוהדזיהה
תא תוארל תישונאה תלוכיה לע רצונש דבכה קזנה תא האור אל דחא
.םכרד אטבטימ איהש םינושה תועוצקמה םע דחיב הרצי וז הפשש קזנה
.תומשנה ידימשמ ראותל םידמעומ תילגנאה הפשב וללה תועוצקימה
המאתהבו למשחה ךרד תקפומה היגרנאה לע ןעשינ םויה ןוזמה שופיח
רגסי אוהו רגסינ הזה רטלשהש עגרב .המדאהמ טפנה לש הביאש ךרד
תויה הרוכב תוכז וא םויק תוכז תילגנאה הפשל היהת אל דחא םוי
שומש םהב היהי אל םויה היסולכיאה תא תוסנרפמה תועוצקימה לוכש
.ללכ
םתויל וביגה
 
15/9/10 19:18
יטק :תאמ
ץיבוני ןועמשל הבוגתב
ןיא הניבמ ינא ,עטקה המ וליאכ לזזעל ולש הפשה לע הככ בתוכ ימ
לע הככ רבדל לבא ידצמ אורקל ודמלת ,תמאב םישנא זא דוקינל חוכ
?ונמצע לש הפשה
םכל הארנ המל .רפסה תיבב תילגנא םכתא םידמלמש הדות ודיגת
תאז המ וליאכ ?תיניס ילוא וא ?תירבעמ בוט רתוי הז תיברעש
?תאזה תמוטמטה
וסוט זא םכלש הפשה תא םיאנוש םתא םא טושפ המיזגמ ינא םא החילס
.רופיסה רמגנ הדוקנ והזו םכמצעל וננולתתש וא ,תינפי ורבדו הפמ
הז תא ארקיי הלשממה שאר זא הפ הז תא ובתכת םא !?המ וליאכ
אוהש דיחיה רבדה !הפשה תא הנשי קלאע !?הפשה ת תונשל טילחיו
...ל"וחל רהמ רתויש המכו םניח וסוטטש תחתב םכל טעבי הז השעי
!תמאב המיענ הסיט
יטקל וביגה
 
 
15/9/10 19:20
יטק :תאמ
לזזעלל הבוגתב
יתמזגה םא החילסו
יטקל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא