םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

םכדליל םיבוט יכה םילופיטה 5
תכרעמ

 


אפור ?זוכירו בשק לש היעבמ םילבוסה הלאככ ונחבוא םכלש םידליה
,םירחא םילופיט קודבל בושח םכל םלוא ,ןילטיר םהל תתל עיצמ החפשמה
םילופיט השימחל אמגוד הנה ,ןכ םא ?תופורתה תא ףילחהל םילוכיש
עיצהל ףאו זוכירו בשק תוערפה לש םירקמב רוזעל םילוכיש ,םינוש
.ההובג המרב תואצות


תונמאב לופיט
בשק לש תויעבמ םילבוסה ,םידלי רובע םויכ תעצומה לופיטה תוטישמ תחא
םיטנמלאב שומיש השוע וז לופיט תטיש .תונמאב לופיט איה ,זוכירו
המרד ,העונת ,הקיסומ ,לוסיפ ,רויצ ומכ ,תונמאל םירושקה םינוש
תא אטבל דליל רשפאמה ,ןיוצמ ילופיט ילככ םישמשמ הלא םיטנמלא .קחשמו
םילוכי םינושה תונמאה ילכ לש םתרזעב .ילולימ ונניאש ןפואב ומצע
תא ,םהיתושגר תא עיבהל ,זוכירו בשק לש תוערפהמ םילבוסה ,םידלי
םירבועש ךילהתה .הנוש תצק ךרדב םינושה םילוכסתה תאו םהיתובשחמ
ןיבהל ,ימינפה םמלועל רבחתהל םהל רזוע תונמאב לופיטה ךלהמב םידליה
.םתשוחת תא עיבהל ידכ חונה םוקמה תא אוצמל םגו רתוי בוט ותוא


ךאב יחרפ תועצמאב םילופיט


תועצומה תופורתה תא תופילחמה ,תויביטנרטלא לופיט תוטיש תומייק
.תוחפ אל ןמצע תא תוחיכומו ,זוכירו בשק תוערפה לש םירקמב
לשמל ומכ ,ךכב עייסל םילוכיש תונורתפ המכ העיצמ ,לשמל ,היתפואמוהה
תוערפהמ םילבוסה םידליל דחוימב םימיאתמה ,ךאב יחרפ תועצמאב לופיט
םירמוח ללוכ ונניא הז לופיט ,ןילטירה ומכ אלש .זוכירו בשק לש
ומצעב טולשל דליל תורזוע ךאב תויצמת .דבלב םייעבט אלא םירכממ
רקיעבו םידומילב ול תועייסמ ןה .עגורו הוולש לש השוחת ולצא תורצויו
.םינושה םירגתאה לומ תודדומתהב


קבדיפ ויב


טולשל דליל תרזוע וז הטיש .םויכ תעצומה תפסונ לופיט תטישב רבודמ
תודורטקלאל דליה תא םירבחמ לופיטה תרגסמב .ודוקפת תא רפשלו ויפחדב
העזהה תא ,םדה ץחל תא ,ולש ףוגה ירירש חתמ תא תודדומה ,תודחוימ
םיכילהתה תאו תוימינפה ויתושוחת תא םיפקשמ הלא לכ .םיפסונ םירטמרפו
,סעכ לש תושוחתב רבודמ םא ןיב .עגרה ותואב וילע םירבועש םינושה
תודורטקלאה תרזעב ידיימ ןפואב תאז תוארל ןתינ ,לוכסת ילוא וא הדרח
.ןהב טולשל םגו תונושה


יגולוכיספ לופיט


בשק תוערפה לש םירקמב םהיתוריש תא םיעיצמה םייגולוכיספ טעמ אל םנשי
לופיטה .ךכ םע דדומתהל ידכ םיאתמה בחרמה תא םהל םיקפסמו זוכירו
ךות ,לופיטה תרגסמב .םירחוב םיברו דאמ ליעי לופיטל בשחנ יגולוכיספה
ןהו דליל ןה גולוכיספה עייסמ ,תונוש תויגולוכיספ תושיגב שומיש
,םינושה םירגתאה םעו הערפהל הוולנה ישוקה םע דדומתהל םמצע םירוהל
ךכ םע דדומתהל םילכ ול קפסמ לופיטה .םוחת לכב טעמכ דליה לקתנ םהבש
.רתוי ןוכנו ליעי ןפואב


תילופיט הביכר
הביכר .םויכ תויראלופופה לופיטה תוטישמ תחאכ עודי ילופיטה טרופסה
לופיט תטיש םישפחמה םיבר םירוהל ץלמומה ןיוצמ ילככ תשמשמ תילופיט
הזה דחוימה לופיטה תא .זוכירהו בשקה תערפה םע דדומתהל םדליל רוזעתש
לופיטה .תילופיט םיסוס תווחבו ,םוחתב החמתמה ,ךמסומ ךירדמ ריבעמ
רורחש שיגרהלו תונוש תושגרו תושוחת םע דדומתהל דליל רוזעל לוכי
.הלקהו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא