םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיסחי~ישאר    
   

תובושתו תולאש - היגולוקניג
דלפ לאגי ר''ד

.היגולוקניג אשונב תולאשו תובושת
תובושת ןתמו) תולאש ,םכבל תמושתל
םורופל תונפהל ןתינ (ןיילנוא
.היגולוקניג


.ער םעט הווח אוה ילש תומטיפה םע ילרוא עגמב אב ילש רבחה רשאכ
?ךכל הביסה המ

,ךל םולש
תולאש רפסמ ךא ךיתומטיפב ער םעט ךגוז ןב שח עודמ עדוי ינניא
םעטב השיגרמ תא םג םאה ?תומטפהמ השרפה שי םאה :לאשהל תוכירצ
ךעבצא תא הפיט ביטרהל הלוכי תא ,תיסינ אל םא .תומטפהמ ער
המל הבורקה השוחת יאדוב ןתי הז .ךכ רחא קקללו ךתמטפ תא ףשפשלו
תוחשממ עבונ םיעט אל םעטש םירקמ םנשי יכ ןייצל .ךגוז ןב שחש
ינש דצמו ,רועל ישמ עגמו בוט חיר תתל דעונה ףוג םרק ומכ תונוש
- הנעמ תאצמ אל הלאה תולאשה לכ תורמל םא .םיעט אל םעט קיפמ
.הכרעהל ךאפור וא ךתאפורל ישג

יל ומרגנ ימחר ךות ןקתה רחאל .5 ןב דחא דלי יל שיו 30 תב ינא
י"ע קר ,ןוירהל סנכהל הלוכי ינניא תאז תובקעבו תורצוצחב תוקלד
םהמ קלחבשו הירפה ילופיט הנומש רבכ יתרבע .תיפוג ץוח הירפה
םירבוע תרזחה רחאל ןימ יסחי םייקל רתומ םאה .תורהל יתחלצה
?חונל בכשל הכירצ ינא ןמז המכו

,ךל םולש
הנב אפור לכ .תחא הבושת ךתלאשל ילבקתש ענכושמ ינניא תישאר
אל .םירבוע תרזחה רחאל החונמב ךרוצה יבגל םלוע תסיפת ומצעל
החונמ לש םירופס םימי לע םיצילממה שי .סוזנצנוק לע יל עודי
.יעבטה ךלהמל המודב ,החונמל הצלמה רדעה ידכ דע םילקמה שיו
תא םיצמאמ) ת/לפטמה ה/אפורה לש התצע/ותצע תובקעב תכלל יאדכ
.(ותשיג תאו אפורה
לודג ששח ןיאו ומוקמב שרתשמ טלקנש ןיקת רבוע ןורקיעב
רחאל תוגוזל שיש הדרחל םיעדומ ,םירחא ומכ ,ינא .ותוניקתל
ןתינ -ץמאמ אלל םימי המכל הקוקז איה יכ השח השאו הדימבו לופיט
הזבו .תודנ תועדה - ינימ עגמ יבגל םג .הלחמ תשפוח הל רשפאל
.ריתהל רשאמ רוסאל רתוי לק - הגוהנ רתויה הטישה

תשמתשמ ינא .הנשמ הלעמל עובק גוז ןב יל שיו הקוור 31 תב ינא
ינא) ןהמ הפייע טושפ ינאש השיגרמ ינא תעכו 20 ליגמ תולולגב
םיתיעל ינא דחא שדוחבש אצוי ךכ ,םלש ןגאלב השועו תחקל תחכוש
ןקתה ןיקתהל רשפא םא לואשל יתיצר .('וכו םיימעפ רוזחמ תלבקמ
.הדלי אל דועש ימל םג ימחיר ךות

,ךל םולש
התרה אלש ימל םג ימחר ךות ןקתה ןיקתהל היעב ןיא תינכטש רורב
ינא .ןקתהבש םינוכיסלו תויעבל םינכומ תויהל ךירצ ךא םלועמ
םיניקתמש םלועב תומוקמ שי .ךלש ה/אפורה םע ךכ לע ינודתש עיצמ
תחקל שיו .םחרה ראווצב העיגפמ ענמהל ידכ דחוימב קד ןקתה
םורגל חיכש אל ןפואב הלוכיש תימחר תקלדל ןוכיסה תא ןובשחב
תא ילעתש עיצמ ינא ,יידע .ןוירהל הטילקל ועירפיש םיכוביסל
.ךלש ה/אפורה ינפב ךיתויוטבלתה

םינקתה יגוס וליא ?ימחר ךות ןקתה ףילחהל ךירצ תורידת וזיאב
?םהמ דחא לכ תונורסחו תונורתי םהמ ,םויכ םימייק

:דלפ לאגי ר''ד


הנבממ יונבש יתרוסמה גוסה .םינקתה יגוס ינש םנשי ןורקיעב
ינש גוס .ליעפה קלחה תא הווהמ רשא תשוחנ לילס וביבסו יטסלפ
רוזיפ תכרעמ תרזעב ןורטסגורפ ןומרוה רזפמש ןטק לכימ ליכמ
םינקתהה ןיב .םינש -5ל םיבוט םינקתהה לכ טעמכ .תיטיא
ףידעהל ךרדהו ,הלאכ םינקתה תורציימה תובר תורבח שי םייתרוסמה
ךומס כ"רדב עיפומה רבד) תשוחנה לש םינפה חטש יפל אוה ןקתהה תא
ויבועו ןקתהה תרוצ (רחא רפסמ לכ וא 300 וא 380 ומכ ןקתהה םשל
.בלושמה
הפוקת ,תיסחי לוזה וריחמ אוה תשוחנה םע ןקתהה לש תונורתיה
ןוכיס ,רבגומ יתסו םומיד :ןקתהה תונורסח .תולגתסהל תיסחי הרצק
שיש הרוק תוקוחר םיתיעלו תורצוצחבו תוימחר תוקלדב םייוסמ
.ימחר ךות ןקתה םע ןוירה
,תחפומ יתסו םומיד ןוגכ תונורתי רפסממ הנהנ ילנומרוהה ןקתהה
תוקלדל ךומנ ןוכיס
ויתונורסח .רתוי ההובג ןוירה תעינמל ותוחיטבו תורצוצחהו םחרה
רפסמ לש דאמ הכורא תולגתסה תפוקתו ,יממע תוחפה וריחמ םה
שדוג ,רתוי םיקזח וא םילק םימומיד עיפוהל םילוכי םהב םישדוח
תפוקת רבעמ רחאל .םינועצפ וליפאו ןטבב תוחיפנ תשוחת םידשב
.ףיכ ףיכ -תולגתסהה

זאמ ךא ,םיקזח םיבאכ יל ויה אל הלחתהב .רוזחמ יתלביק 11 ליגב
םעפ קרו ךא רוזחמ יבאכ יל שי 18 ליגב ןימ יסחי םייקל יתלחתהש
תוכישמ הז םא - ראתל רשפא יאש םיבאכ יל שי .םישדוח השולשב
ירודכ 3 םע םיימויל קותישו אבצהמ תושפוחו םילוח יתב וא רעיש
לש תומכהש תעדומ ינאש ןייצל יתיצר .בוטה הרקמב ןיגלטפוא
המכ יל הקחמש ,הרידא תומכ איה רוזחמ לכ תחקול ינאש םירודכה
םיגולוקיניג לצא יתייה יכ ,הרירב יל ןיא לבא !חומב םיאת
תחקל קר תושעל המ ןיאש יל ורמאו "תירוחא םחר" ילצא ונחביאו
תורזוע אל םגו תופייעל ,ןואכידל יל תומרוג תולולג .תולולג
.םוי לכ רשאמ םירודכ שדוחב םעפ תחקל הפידעמ ינא זא ,םיבאכל
ויהיש יל ורמא - "תירוחא םחר" יבגל םיטרפ לבקל םג החמש יתייה
.הנש ךשמב יתממידו הנושארה םעפב דחוימב ,ןימה יסחיב םיבאכ יל
4 בהואו ךמות ןידע רבח םע) ןימ יסחי םייקל יתיסינש םעפ לכ
ךא ןימ יסחימ תוניהל יתלחתה םויה הנש ינפל דע (םינש יצחו
םישנהמ %3ל שיש םיבאכ יל ויהי הדילה תעבש יל ורמא םיאפורה
?ןוכנ הז םאה .םלועב

,ךל םולש
הווהמ וניאו םישנהמ רכינ זוחאב יוצמה חיכש בצמ אוה ירוחא םחר
לוכי הזש דיחיה רבדה .םידחוימ םיבאכל םרוג וא היעב ומצעשכל
וזו -דבלב םישנה אפור לש לופיטבו הקידבב תינכט היעב תווהל
תושיקנזאו תמזגומ תירוחא הפיפכה םחרה תוקוחר םיתיעל .ולש היעב
םיבצמב .תוחונ יאל םרוג הזש ןכתי .םחרה ףוג לע תולפונ ןיפה
םייעוצקמה ייחב .םחרה תחונת יוניש עצבלו חתנל ןתינ םיינוציק
ךכ לע ינוד ךכיפל .ךכ ידכ דע ינוציק בצמ יתשגפ אל םלועמ דוע
.ךלש ה/אפורה םע
הבוטה תורשפאה ןניה תולולג ןכא םישק רוזחמ יבאכ לש היעבה יבגל
העיפשמ הלולג וזיא אוצמל ידכ תונוש תולולג תוסנל שי .רתויב
3 - ל הקירזה הניה תרחא תורשפא .ןלוכמ העורג תוחפה הרוצב
ךוסחל ןתינ ךכ ידי לעו תותסוהו םיצויבה תא תלטבמ רשא ,םישדח
םיביכרמה ןיבמ הזיא עדוי ינניא יכ איה היעבה .םיבאכ הברה
אוה ןורטסגורפה לש ביכרמה םא .ךחור בצמ לע עיפשמ תולולגב
ןכתי .בוט אל ךילע עיפשהל הלולע וזכ הקירזש ןכתי - יארחאה
לופיטל ןויסינ ךלש ה/אפורה םע ףותישב תוסנל ךל יאדכש
הווש -בוט הז םא .ךילע ותעפשה תא קודבל -םירודכב ןורטסגורפב
.הרבורפ-ופד תקירז תוסנל

ילש ןימה יסחיו תחרופ ינא זאמ ,יתחתונו סיטילובסומ יתלבס רבעב
יל ויהו השורג ינאש הנש הזמ .םיבאכ אלל טושפ ,םיאלפ ורפתשה
זאמש עובק גוז ןב יל שי הנורחאל ,בוט היה ןימהו םירנטרפ המכ
יתלחתה (םירחא םירנרטרפ יל ויהו הנש 25 האושנ יתייה) ויתרכיהש
העינמ לופיט -אפורהמ לופיט יתלביק .תינשנו תרזוח הירטפמ לובסל
תלפוטמ ינא הנורחאל .רזח בושו רזע אל הז ,הירטפ דגנ רודכ םע
תולאשה תא יתארק .יל ףרוש ןיידע ךא ,רופיש שיו ויב יקדייחב
ןב לש ערזה ןיב רשק שיש תבשוח ,יינפל תובר ומכ ,ינאו רודמב
העפשה שי םאה .םיבאכ יתעדי אל חותינה זאמ יכ ,יחכונה יגוז
?(םיפאשמ) המטסא תעינמל עובק ןפואב חקול ירבחש תופורת תחיקלל
סטילובוטסו ,םיקודה םייסנכמ םע הערפהה ןינע רזח בוש הנורחאל
יתנהנ ףוס ףוסש דע תשאונ ינא ?הירטפה תובקעב ?ןכתייה רזוח
.תורצה לכל תרזוח בוש ןימה יסחימ
עציב אפורה ,תולבי ינימ לכ יתיליג תימצע הקידב ידכ ךות ףסונב
ולאכ תוטסיצ ינימ לכ יל תוצצ המל .תולבי ןניא ולאש ןעטו הקידב
?הז המ תוימינפה םייתפשה לע

,ךל םולש
שומיש ידי לע קודבל ילכות -גוזה ןב ערזל תושיגר לש תורשפאה תא
.םודנוק םע םיעגמ רפסמ
םג המ ,הקידב אלל תרטפ תושיגר תולבי יבגל ץעיל ישוק םייק
איבה אל ויב טרוגויב לופיטו ליעוה אל ךירבדל תרטפב בוט לופיטש
,היגרלא לש ןוויכב בושחל שי תונחבאה רתי ןיב יתעדל .העושי
לע ךתלאשל .המודכו ןותחת ןגמל וא ןותחתה לש הסיבכ תקבאל לשמל
.רשק םוש ןיא .אלו אל -ךגוז ןב לש ויתופורת ןיב רשק

רצונ הינשה םעפב ,המוימ תתירכל חותינ םיימעפ יתרבע .44 תב ינא
ףטשהש דע הנש יצח ךרעב חקל .קנע ימינפ םד ףטש יל היהו ךוביס
חותינה זאמ .תויקבדהל הארנה יפכ םרג הז לכ ,גפסנ ימינפה םד
לק ץמאמ וא הכילה ןמזב םיקזח בג יבאכמ תלבוס ינא ,םיתנשכ ורבע
תא אפרל ךרד שי םאה .תלגוסמ יניא ןמז ידמ רתוי דומעל וליפא
ןורחאה חותינה זאמש השיגרמ ינא ?תלבוס ינא ונממש ינורכה באכה
?תושעל יל ץעימ התא המ םיזוחא תורשעב דרי ילש דוקפתה לכ

,ךל בר םולש


- חותינ לש תואצות ולא יכ תורשפאהו ךלש לבסה לע עומשל בוצע
הכרעה ךירצמ ךלש הרקמהש יל המדנ .הלחלח תשוחת חתנמ לכב תררועמ
,וירחא ךלהמהו חותינה ךלהמ תא םא קמועל הקידבו תיניצר דאמ
ךתושרב ןכל .תויתודלימה ךיתוינכת ...ו באכה גוס ,םמדה םוקימ
ישיא ןפואב לכוא עדימ רתוי היהי םא - הז בלשב תונעלמ ענמנ ינא
.רודמה תוארוק לכ ןינעל הזש חוטב ינניא .רוזעל

תלבוס ינא םיישדוח הזמ .םינש רשע ןימ יסחי תמייקמ ,26 תב ינא
לש באכ אל) קיתרנה קמועב םישגרומ םיבאכה .הרידחה ןמזב םיבאכמ
באכ ידכ דע ,םעפל םעפמ הנתשמ באכה תמצוע .(הכמ ומכ אלא ,ךוכיח
תקידבו תיברתל חטשמ ,תיגולוקינג הקידב .לובסל תלגוסמ יניאש זע
םרוקמש םיבאכ םנשי יכ יל עודי .םיניקת ואצי היפוקסופולוק
ינא הנש הזמ .ילצא היעבה וזש תבשוח יניא םלוא ,יגולוכיספ
ינפל ,רומאכ ולחה םיבאכהו עובק גוז ןב םע ןימ יסחי תמייקמ
הירטפ אל ףא ,תויגולוקינג תויעב יל ויה אל םלועמ .םיישדוחכ
םייתנשל תחאו הנש יצחל תחא גולוקינג לצא תקדבנ ינא .קיתרנב
םלועמש םושמ תששוח ינא .ןיקת לכה וישכע דעו pap תקידב תעצבמ
לצא ילשכ העפות לע יתעמש אלו םילק אל ףא ,םיבאכמ יתלבס אל
.תורחא םישנ
ץלמומ תוקידב וליא ,יתראתש באכה םרגהל לולע הממ תעדל ינוצרב
.םיירשפאה םירקמב לופיטה והמו ורוקמ תא רתאל תנמ לע תושעל

,ךל םולש
תויורשפאה לכב קדקיד ךתוא קדבש ימש הארנ תוקידבה תמישר יפל
לכב ךא .תויורשפאה ןהמ הקידב אלל ךירעהל השק יל היהי ךכיפל
לשמל םא .דנואס הרטלוא ומכ הטושפ הקידב ךתלאשב יתיאר אל תאז
תורשפא .קמועב םיבאכל םורגל לוכי הז השיגר תיתלחש הטסיצ תאצמנ
תמרוגה ,תינגא תקלד לש תורשפא הקדבנ יכ ךירעמ ינאש תפסונ
םוקמב קוידב ,םחרה ירחא אצמנש "סלגוד"ב יתקלד לזונ תורבטצהל
.שקונ ןיפהש
ןמזב באכל איבהל םילוכי םחרהו קיתרנל םיכומס םירביאב תויעב
םירביא דועו םייעמ םינכפש ,ןתשה תיחופלש ןוגכ עגמ ךלהמב םתענה
.םיכומס
.םרוגה חונעיפב החלצהב - הכורא המישרה ךכיפל
.רוזעלמ הרצק האופרה ידיש םייטמוסוכיספ אל םירבד הברה שי ןכא

קרו) ןימ יסחי םויק תעב ,תינימ הניחבמ דואמ הליעפ 29 תב ינא
?יהשלכ הלחמ וא תקלד לש גוס הז םאה .תממדמ ינא (הנושארה םעפב

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
.תקדקודמ אפור תקידב בייחמה ןימסת אוה ינימ עגמ רחאל םומיד
לולשל םיבייח ךא ךכב םיברועמ תויהל םילוכי םייתקלד םימרוג ןכא
,ךלש םישנה ת/אפורל ישג זא .םחרה ראווצב רקיעב םירחא םימרוג
.םדוק תחא העש הבוטו

רידס ןפואב תולולג יתלטנ 19 ליגמ .תנשעמ אל ,29 תב ינא
םינשב ,לוידורקימ הליחתב ,(22 ליגב רתויב הרצק הקספה איצוהל)
תליטנ ינפל ,תורגבתהה ליגב יכ ןייצל שי .טלונימ תונורחאה
תא ותיחפה תולולגה .רוזחמה ךלהמב םיזע םיבאכמ יתלבס ,תולולגה
תונרגימ ילצא עיפוהל ולחה הנש יצחכ ינפל .תרכינ הדימב םיבאכה
.ירחא ,ידכ ךות ,ינפל םיימוי םוי :רוזחמה ימי ביבס ,תושק
גולוקיניגה םע יתצעייתה .שדוחה ךלהמב םג - רתוי תוקוחר םיתיעל
ריבס יוכיס שיש רמא ךא טנומרהל תולולגה תא יל ףילחהש ,ילש
וכשמנ תונרגימה ,ןכאו .ךכמ האצותכ ורבעי אל תונרגימהש דואמ
האופרל תונפל יל ץילמה םג גולוקיניגה .ןתמצוע לכב רוזחמה ביבס
יתטלחה םיישדוחכ ינפל ."תונרגימ דגנ םשרימ לבקל"ו תיביטנרטלא
ןפואב םיימעפ רוזחמה ילצא עיפוה זאמ .תולולגה םע הקספה תושעל
ךסב םייתשכ) תונרגימ יל ויה אלש טעמכו ,רתוי וא תוחפ רידס
ןימ יסחי םימייקמ ונחנא ,והשימ יתשגפ םייעובשכ ינפל .(לכה
םישמתשמ ונחנא םייתנב .רהזיהל ךירצ - םתסה ןמו ,עובק ןפואב
ןב לש רקיעבו ילש םג) ונינש לש האנהב עגופ רבדה לבא ,םודנוקב
איה יתלאש .תולולגב שמתשהל רוזחל ילעש תבשוח ינא .(יגוז
?תולולגב שמתשא דוע לכ ןהמ לובסל יתנודינ םאה :תונרגימל עגונב
?ירובע ןורתיפ והשהזיא ךל שי םאה

:דלפ לאגי ר"ד


,הרקי תלאוש
ידבוא ונימצע םיאצומ ונא םירקמה ןמ קלחבו תרכומ ךתייעב ןכא
דדועמ ינאו ,תולולגב לופיטל רוזחל ןוצרל ךתיא ףתוש ינא .תוצע
רבעמה ידי לע הלולגה ןונימ דירוהל-ךלש אפורה ליחתהש השיגה תא
לש םיטרפה יבגל ךלש אפורה םע ןודל ךל עיצמ ינא .טיינומרהל
לש תוקספהה ןמזב ורק תונרגימה םאש םושמ תאזו .הנרגימה יפקתה
הנש יצח ךשמב תופיצרב תולולג לוטיל תוסנל יאדכש ןכתי ,תולולגה
תומרב םייונישה םיענמנ הז בצמב .תוסיפח ןיב הקספה אלל
הז יכ הבורע ןיא .תונרגימל ןורתפ תויהל יושעו םדב םינומרוהה
.ךאפורב יצעוויה .תוסנל הווש ךא ,חילצי

גוז ינב ינש ופלחתה) 18 ליג זאמ ןימ יסחי תמייקמ ,22 תב
תונהל יתחלצה אל םלועמ םלוא (םיכמותו םיבשחתמ דואמ ויה םהינשו
ויה םה הלחתהב .םייארונ םיבאכב הוולמ איה דימת טעמכו ,הרידחמ
רחאל .האלמ הרידחל עיגהל השק ללכב היה ןכלו קיתרנב רקיעב
יתחכונ זאו רפתשה ןינעה בר ןמז ךשמב םיביחרמ תרזעב לופיט
ינא - םיקזח דואמ ךא םימומע ןגאו ןטב יבאכ - תירקיעה היעבב
לכב םימי 10 ןוטסאפיב תחקול ףאו םיביחרמ םע לופיט הכישממ
תודמועה תויורשפאה ןהמ .ליעוה אלל ךא םישדוח 8-כ רבכ רוזחמ
םוקמב ןוירה דגנ תוקירזל רבעמ יכ העומשה הנוכנ םאה ?ינפב
תליטנ ןיב רשק תויהל לוכי םאה - הזמ ץוחו ?רוזעל לולע תולולג
?תרבגומ תופייעל "ןוטסאפיב"ה

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
התואב םיכורכה םינוש םיאשונב תולאש לש ןטק אל רפסמ הגיצמ תא
.הלאש
לש השוחתל ןוטספיבל רשק תויהל לוכי ןכ -הנורחאה ךתלאשל תישאר
תועפות הל שיש תיביטטסגורפ החפשממ רמוח וניה ןוטספיב .תופייעה
.תועפותה תחא וזו ,ןוירה תוריכזמ תצקש יאוול
אפור תקידב אלל הכרעהל ןתינ וניא רבדה -עגמב ןטבה יבאכ יבגל
.שדוח לכ ןוטספיבב לופיטל הביסה המ יל רורב אל .םינותנ דועו
ןוטספיבה ןתמ יכ חוטב ינניא ?העיגמ הניא תסוה הפורתה אלל םאה
.םיבאכ עונמל ידכ קר ןתינ
םא -תרזוח הבושתה -הקירזב ןוירה תעינמל לופיט לע הלאשה יבגל
הז םא ךירעהל תורשפא יל ןיא -תינפוגה הקידבה לע םינותנ ןיא
.רעטצמ -רוזעי
-םיביחרמב לופיטל תעגה םא יכ חינמ ינא ,ינימ עגמב ישוקל רשאב
תבותכה יהוז .ןייוצמ הזו -יגולוסקס ץועיב היוצמ רבכ תא
.המיאתמה

:הנרימ ימחר ךות ןקתהב יצחו הנש תשמתשמ ינא
קר ראשנ וא םדה תכרעמלו חומל עיגמ םחרל שרפומה ןומרוהה םאה .א
לע העפשהו ןומרוהה תשרפהמ ךורא חווטל קזנ לע עודי המ ?םחרב
?הצראכ הניקת תוליעפל ורזחי ?תעכ תונוונתמ ןה ?תולחשה דוקפת
הממ העיצפ ידכ דע לבא השרפה אלל םייתפשה רוזאב קזח דורג .ב
רושק םאה .ללכב תרטפ לש הירוטסיה ןיא ?תושעל ךירצ המ ?םרגינ
?ןקתהל

דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
.הרצק הבושת לע החילס
רבעמ שי ןכ .ךמדל ןקתההמ שרפומה ןומרוההמ ןוכיס םוש ןיא .א
םינועצפ וא םיידשב שדוג תשוחת תויהל הלוכיש הדבועהו םדל רמוח
ןיאו םדל םג הגיפס שי ךא תימוקמ דבוע ורקיעבש ןוכנ .רמוחהמ
.ןוכיס ךכב
ינא ךרואיתמ ךא ינורטקלאה ראודה תכרעמ ךרד קודבל יל השק .ב
ץילממ ינא .ספרה ומכ ???ילריו םוהיז ןאכ ןיא םאה הלאש הלעמ
אלש הלאכ םימוהיז תוהזל דאמ השקש ןוויכמ םדקהב הקידבל תשגל
קר לוכי אפורהו שבייתמ הז םיימוי םוי דוע .רתויב ףירחה ןמזב
.הנחבא תתל אלו תורעשה תולעהל

הוורעה רעיש לכ תא יתרסהש רחאל ךא קיתרנב םיענ אל חירמ יתלבס
קיתרנהמ רעיש תרסה ןיב רשק שי םאה .םיענ אלה חירה קספ רוזיאהמ
?ער חיר ןיבל

:לאגי דלפ ר''ד


םוהיזמ אלא הורעה רעישמ וניא ערה חירה רוקמ םירקמה בורב
םהב לופיטה .םיירטיזרפ וא םייקדייח םימוהיז רפסמ שי .יקיתרנ
יכ ןייצל .ןוכנ אל לופיטו ץמאמ לש עגר לכ לע לבחו רתויב טושפ
ןב זאו תלפוטמ תא וב בצמ ונשי ןכלו -םיקבדמ הלא םימוהיז תיברמ
ךרוצ שי ןכל ."גנופ-גניפ"מ םילבוסו הרזחב ךתוא קיבדמ ךגוז
.גוזה ינב ינשב תינמז וב לפטל םימעפל

היטנ) ןדייל תנומסת ילצא הנחבוא םינש רפסמ ינפל ,26 תב ינא
תחקל קיספהל ילע יכ יל רמא ילש םישנה אפור .(םד תשירקל תרבגומ
ימחר ךות ןקתה יל םישל יתשקבל הנענ אלו ,ןוירה תעינמל תולולג
תשמתשמ ינא .תנגומ אל ינא , השעמל ,זאמ .יתדלי םרטש ןוויכמ
תאז לכבש תורשפא הנשי םאה .בוטל הווקמו גוסנה לגשמה תטישב
העינמ יעצמא ונשי םאה ?ןקתה םישל וא ?תולולג תחקל לכוא
?(הקירז :ןוגכ) יל םיאתהל לוכיש(!עובק)

:דלפ לאגי ר''ד


,הרקי תלאוש


ביבס תובוסנ ןורחאה ןמזב תולאש רתויו רתוי תחכונ תאש יפכ
.תויליפובמורט תויורקה ,השירקה תכרעמל תורושקה תושרומ תויעב
ומצע ינפב יטנג םגפ לכ לש העפשהה יבגל תוריהב יא ןיידע תמייק
לא ןכלו ,השירקה תכרעמב םירושקה םייטנג םימגפ לש בולישב וא
המ אוה גיצה ךלש םישנה אפורש המ .תונוש תועד עומשל יאלפתת
דבלב ןורטסגורפ תולולגב שומישל תורשפאה .ללכ ךרדב לבוקמש
והשמ התוחפ ןתוליעי רשא (תוקינמ םישנל תולולג ןתוא) תמייק
תענומו הבוט תישדח תלתה הקירזב שומישה .תוליגר תולולג תמועל
הלולגל תולגתסה תפוקת םירבוע םא קר -רתויב חוטב ןפואבןוירה
.םיידשב שדוגו םימומידב םיכורכה םישדח רפסמ ךשמהל הלוכיש
ןורתפ םוש ןיא םהבש םירקמב גהונ תישיא ינא םימייוסמ םירקמב
ךרוצ שי .רבעב הדלי אלש השאל םג ימחר ךות ןקתה ןיקתהל רחא
הליקש עצבל שי דימתו ,השא לכל םיאתמה העינמה יעצמא תא םיאתהל
רערועמ יתלבו יטלחה ףרוג רוסיא ןיא .תונורתיה לומ םינוכיסה לש
.הדיל ינפל ןקתה תנקתה לע

הז םאה ?רוטארביו םע ןנואל רשפא םאה .ינימש שדוחב ןוירהב ינא
?רוטארביוה לש טטרה/למשחה קוניתל קיזמ

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
ןיא םא ןוירה ךלהמב רוטרביוב שמתשהל העינמ האור ינניא אל
םע עגמב וניא טטרב ילמשחה ביכרמה ןייצל .ינימ עגמ םייקל העינמ
תונהל תדחוימ היעב ןיא .ויתודונת תא קר הווח תאו םדאה
םימרוג ןיאש יאנתב תאז ןבומכ .ןוירהה לש הז בלשב רוטרביומ
תוימוהיז תויעב וא םימ תדירי וא םימדקומ םיריצ ומכ םירחא
.תורחא

,(םימי 10 ,הטרופ ןפיסקומ) הקיטויביטנא ישימח םויב יתמייס
ךכ-רחא ינש םויב יתלחתה תולולג תסיפחו רוזחמ יתלביק ישיש םויב
םיסחי םייקל רשפא םאה .(םינש שולש רבכ תולולג תחקול ינא)
יתחקלש הקיטויביטנאהש ששח אלל (קיתרנה ךותב רמוג רבגה) םיאלמ
?הלולגה לש תויביטקפאב םוגפת

:דלפ לאגי ר"ד


,תלאושל םולש
תולולגה לש האישנ ירתא לע תורחת רצוי הקיטויביטנאב שומיש ןכא
.ןהלש תוחיטבב הדירי שי .ןתוליעיב הדירי שי ךכמ האצותכו םדב
ינימ עגמ היה םא .ףסונ העינמ יעצמאב שומישב ךרוצ שי ןורקיעב
ןוויכ םישנה תא עיגרהל הטונ ינא תאזה הפוקתה ךלהמב ןגומ אל
הזכ הרקמב םג רשא הבוט ךכ לכ ונימי לש תולולגה לש ןתוכיאש
הליחתכלמ רשפא םא ךא .ןוירהמ תוניגמו ץויבה תא כ"רדב תובכעמ
.ףידע - הזכ ןוכיסמ ענמהל

?רבועה/םאה רובע ןוכיס הווהמ 30 ליגב ןושאר ןוירה םאה

:לאגי דלפ ר"ד


,ךל םולש
ןכ .רבועל וא םאל ןוכיס הווהמ וניא םישולש ליגב ןוירה .אלו אל
אל ךא ,תוילמוזומורכ תויעבל ןוכיסב הנטק תיטסיטטס הילע שי
תויעב לולשל ןתינ תאזמ הריתי .ןוירהמ ענמנ הללגבש הדימב
עודי .רמול ןוכנ ךפיהה .תוקידב ידי לע רבועב תוילמוזומורכ
ליגל תחתמ ליגב םדקתמ ןוירהל העגה יכ דשה לע הנגהה תניחבמ
.ןטרס ינפמ הנגה םרוג דוע תויהל לוכי ךדי לע ןייוצמה

וניא ינב .שדוח ינפל הדובעל יתרזח ,םישדוח העברא ינפל יתדלי
,םינוש םיקובקב יתיסינ .הקנה לע שקעתמ אלא ,קובקבמ לוכאל ןכומ
.בצמה תא הניש אל הז - םיקובקב םתסו דשל םימוד ,ץצומל םימוד
אצמנ קוניתה .תוחרצ תררוג המטיפה םע ויפ עגמ ךא ,יתבאש ןכ ומכ
.הלכאה ןמז לכב חרוצ אוה ךא ,תיפכב ותוא הליכאמש ,תלפטמ לצא
.הז בצמל ןורתפ שי םא עומשל חמשא:לאגי דלפ ר"ד


,הרקי הקינמ ךל םולש
.הקנהל תובישח שי ןכ .ךכרדב ךישמהל ךתוא דדועל יל ישרה תישאר
:ארקנ הז ףוג .ךתוא דדועלו ךל ץעיל לכויש יתובדנתה ףוג שי
השיגה תא בהז יפדב ישפח וא .בלחה -תידרפסב ושוריפש "ה'צל-הל"
.רתויב ךל הבורקה
וב הטישל לגרתי ףוסב ךא חרצי דליה -ארונ עמשנ הזש המכ ףסונב
םידלי איבהל ךפיהל םג ןתינ הבש ךרדה וז .לוכאל ול ינתת תא
תא תונבל םוקמ שי יכ ןכתי .שאייתהלו רתוול אלו הקנהב ךישמהל
דליה לש ויכרצ ןיב בלשל היהי רשפאש ךכ הדובעה תועש ךרעמ
טעמ ררחתשהל השאה שפנ לש יתימאה ךרוצהו םיישגרהו םיינפוגה
.החלצהב .הלתחהה לגעממ תאצלו

לואשל ינוצרבו הנש יצחכ ינפל הזח תלדגהל יטסלפ חותינ יתרבע
?דשה ןטרסב תוקלל ןוכיסה תא ריבגמ הז חותינ םאה .תולאש רפסמ
ברימ יפל ?תוטסיצ ,םילודיג יוליגב רתוי בר ישוק ונשי םאה
?הקנהב היעב רצוויהל הלולע םאה ?םילתשה ייח ךרוא והמ ךנויסינ

:לאגי דלפ ר"ד


,ךל םולש
תוצרא רפסממ הנושב) לארשי תנידמב ,ךתוא ןווכל יל ישרה תישאר
םיגולוקנאו םיגרוריכ םניה דש ןטרסו דש אשונל םיחמומה (תורחא
םיליכמ םויה םבורבש םילתשה ,ךתלאשל תאז לוכבו .םישנ יאפור אלו
ןטרס תרבגהל םרוג םיווהמ םניא ןיטולחל םוטא ינוקיליס לזונ
תחתמ ,הזחה רירשל תחתמ רדחומ כ"רדב לתשה .יטרניא םרוג םה .דשה
תקפסא עגפהל הכירצ אל ןורקיעבו תעגפנ הניא איהש ךכ ,דשה תמקרל
םע .המטפה לש המרה העצוב אל חותינה תרגסמבש דבלבו ,הקנהב בלחה
ידכ רקיעב הקנהמ ענמהל םיעיצמ םייטסלפה םיגרוריכה בור תאז
.השאה לש הצמחה תשוחתו ,תרצותה לש תורעכתה עונמל
גרוריכל תונפל ךל ץילממ ינא .םילתשה לש םייחה ךרוא אשונל
היגרוריכל החמומ לש ןופלט רפסמ ירה ןיפוליחל .ךלש יטסלפה
.054909397:טוריפבו תונכב ךל תונעל לכויש - רומ ר"ד - תיטסלפ

הניחבמ יתייעב אוה ןמדזמ הכיס רמוחכ תיז ןמשב שומיש םאה
?תיאופר

:לאגי דלפ ר''ד


ןמשל תושיגר ןיאש דבלבו ךכסמכ תיז ןמשב שומישל העינמ ןיא ,אל
הז

דואמ יתייהש ןוויכ ,ילא ורדחיש היעב יל התיה דימת .26 תב
תבשוח ינאו ,םזינגו המשו העפות לע םישנ ןותיעב יתארק .תצווכמ
ךיאו היעבה תא רותפל ידכ תונפל יילע ימל .וזה היעבה תא יל שיש
?וזכ תבותכ אוצמל ןתינ

:לאגי דלפ ר"ד


,ךל םולש
.דדומתהל תונוכנהו העיבה לומ העיבמ תאש חכה תא ךירעמ דאמ ינא
.דדומתהל שפנה תומוצעת תא תואצומ ןניאו תושקתמה תובר שי
ךרדבו ,תיגולוסקס האפרמ ירוביצ םילוח תיב לכב שי -ונינינעל
יילע .הז םוחתב החמתמש והשימ וא יהשימ תווצה ךותב הב שי ללכ
שי תיטרפ תרגסמב םג .וז היעב לע הדובעל תונוש תוטיש שיש ןייצל
ףידע בגא .ךכב תויחמומה תויגולוסקסו םיגולוסקס לש ןטק אל רפסמ
הבוט הכרדההש ןוויכ ,גוזב לופיטל אובל לופיטל תוניחבה לכמ
ינניא .תפתושמה היעבה םע דדומתהל םהינשל תרזועו גוזה ינב ינשל
יובמב ךמצע יאצמת םא ךא םייטרפ םיגולוסקס לש המישרב עגרכ יוצמ
.ןוצרב ךל קפסא -יפיצפס םשל הקוקז ייהתו םותס

תוקירז תועצמאב ןוירה תעינמל לופיט יתקספה הנורחאל
3 םותב .ןוירהל סנכיהל םיצור ונחנאש ןויכמ ,הרבורפ-ופד
לע ץוצל וליחתה ,תועובש רפסמ + העפשה הקירזל שי םהב םישדוחה
םאה?םירבדה ינש ןיב רשק ןכתיי ןכא םאה .םידירטמ הנקא יעצפ ינפ
?ךרדבש ןוירהה לע הערל עיפשהל לולע וניאש ענמ לופיט שי
?הקיטויביטנא

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
.םינועציפ תעפוה ןיבל הרבורפ-ופדב ליעפה רמוחל רשק שי ןכ
הקירזה תלועפ תא קיספהל הרבורפ-ופדב שומישב ךרד ןיא ונינובאדל
.יאוול תועפות תעפוה םע
.םישדוח 3 דועב תורהל תניינועמ תא יכ ךתלאש יפואמ םשרתמ ינא
תניחבמ תוחיטב החיטבמ הקירזה .ךייתויפיצ תא דירוהל יילע
בלש שי .םוי 90 רובעכ גפ םסקה יכ רבודמ ןיא ךא ןוירהמ תוענמה
תעפשה ןיידע םהב םישדח רפסמ דוע ךשמהל לוכיש ךורא םייניב
.תונלבסב רזאתהל שי טושפו ,ןוירה תענומ ןורטסגורפה
ינא - ןוירהב הרוסא הניאש םינועצפל הקיטויביטנא יבגל ךתלאשל
וא ןיצונימ ומכ לבוקמה לופיטל ףילחתב תניינעתמ תא יכ חינמ
ךא ,ןוירהב ץלמומ וניא ולא םירישכתב שומישה ןכבו .ןיליסקוד
עגרבו ,ןוירהה לש םימדקומ םיבלשב וחקלנ םא הנכס ןהב ןיא
.רבועב העיגפ אלל קיספהל רשפא 6-7 עובש תוביבסב ןוירה ןחבואמש
ליכמה םינפה לע ימוקמ יטויביטנא רישכת ונשי ךתלאשל תיפיצפס ךא
רשאכ דחוימבו ןוירהב תיתייעב תוחפ רשא ,ןיצלד הקיטויביטנאה תא
.סיגלד קושב יורקה ימוקמ רישכתב רבודמ

,םיכשוממ םיזופשיאו םיחותינ תרדס יתרבע הנורחאל .27 תב ינא
ירירש םג יכ ,ינתששוח .תופרתהל יפוג ירירשמ םיברל ומרגש
ותריצע ,ןתש ןתמב היעב יל ןיאש תורמל) ופרתה קיתרנה
אל"ש רמא אוהו ,ותיא יתבכשש ןורחאה רוחבה תא יתלאש .(תוקפאתהו
.ותעד-תווח לע תכמוס ינניא .תורחא תונב ןיבל יניב "לדבהב שח
?ימצעב תאז קודבל לכוא הב תיביטקייבואו הטושפ ךרד שי םאה

:דלפ לאגי ר''ד


םינומיא םנשיש ןייצל שי .קדבהלו םישנ אפורל תשגל טושפ ,ןכ
תויטסיפרטויזיפ ידי לע םידמלינה ןגאה תפצר קוזיחל םיטושפ
.היגולוקינגורואה םוחתל תונמואמה

?םילנא םיסחי םייקל רוסא םירוחט שיש ימל םאה

:לאגי דלפ ר''ד


לש ימוקמ ךוכיח .םמדו תועקפתהו םהלש הפרחה איה םירוחטב הנכסה
.םומידלו םתעיקפל םורגלו בצמה תא ףירחהל הלולע םיחופת םירוחט
דימעהל אלו םהילע לקהל ףידעש יל המדנ םירוחט לש ףירח בלשב ןכל
םייקל טלחהב רשפא םירוחט לש העיגר תופוקתב תאז םע .רגתאב םתוא
עגמ שי םירוחט לש בצמב יכ ךכל רשק ילב תעדל שי .םיילנא םיסחי
בצמב רתוי הלודג תוקבדמ תולחמ לש הקבדה תנכסו םדה תכרעמל רישי
.םירוחט לש

.ןימ יסחי ללוכ רשואב האושנ .םינש 15 ינפל הנורחא הדיל ,46 תב
תונורחאה םינשה שולשב תדרוי רוזחמה תורידת .תנשעמ ,תדבוע
אפורה ירבדל םג ,רדסב לכה ןאכ דע .דבלב םיימעפ עיפוה הנשהו
ץחלמ תוררחתשה רחאל אקווד) ועיפוה םינורחאה תועובשב .לפטמה
וליחתה .דאמ העורג הנישו הלודג תופייע ,יללכ ןואכד (וב יתייהש
ןמזב ומכ םיבאכ םג םעפ ידמ .(הלילב םגו םויב םג) םוח ילג םג
.רעשב תדמוע תולבהש יל המדנ .רבודמ הזב אלש יל רורב ךא ,ץויב
םילופיטה תשק לכל עדווהל חמשא ?םויה הזב לפטל גוהנ דציכ
העיגהו ,הנמזב הלפוט אל ימא .'וכו הנוזת ,תופורת - תירשפאה
.זאמ רדרדמ הבצמו 50 ליג ינפל דאמ ףירח בל םטואל

:לאגי דלפ ר''ד


,ךל םולש
תא .רבעמה ליג לש םינימסתה תא תיסאלק הרוצב טעמכ תראתמ תא
םינומרוה לע תובהלתהב ץילמהל ילע םישקמש םירבד ינש תראתמ
ליפורפ רוריב עצבל םוקמ שי .יתחפשמ רופיסו ןושיע :םייפילח
תיטנג היטנ לע רוא ךופשל לוכיש ,םויה לבוקמה בחרנ יתשירק
יתייה - וזכ היטנ ךל שי ןכא םא .םדה ילכ ךותב םד ישירק תריציל
אפור םע ןודלו ןשעל קיספהל ,םייפילח םינומרוה לע רתוול לקוש
תחא תבבש תיתימא הנכס שיש ןוויכ ,"םד יללדמ"ב שומישב החפשמה
יתייה יזא םד תשירקל היטנ ןיא םא ךא ."בוט שיגרהל" יקיספת
שי .םינומרוה תחקל ליחתהלו ןושיע קיספהל ןושל לכב ךל ץילממ
ןסוח תרימשל םורתל תנמ לע הכילהב רקיעבו תינפוג תוליעפב ךרוצ
םג םורתל טעמב הלוכי ןדיסב הרישע תנזואמ הליכא ,בלהו תומצעה
םע בולישב ךא ,המצע ינפב הטעומ התמורת ןדיס תפסות .ןכ
םיליכמה יעבט סיסב לע םירצומ .ליעוהל הלוכי טלחהב םינומרוה
,ךל תועירפמש תועפותב רקיעה ליעוהל םילוכי םייעבט םינגורטסא
םינומרוהש תיתואירבה הנגהה אולמ תא תתל םילוכי םניא ךא
ןטרסו רמייהצלא תעינמ ,תומצעל ,בלל הנגה :תתל םילוכי םייפילח
םג בלושמ לופיטל תוקוקז ךומכ םישנ יכ ןייצל שי . יעמה
.לפטמה אפורב ץעווהל ףידע ךכ םשל .ןורטסגורפ םגו ןגורטסאב
!!!ןשעל יקיספה

וניה (י"בכמ ךרד) גולוקינג לצא רוקיב םאהו ?הלפה הלוע המכ
?םולשתב

:לאגי דלפ ר''ד


ינינעל הדעו רושיאב קר עצבתהל הלוכי קוחה יפ לע ןוירה תקספה
.ןריחמ רזגנ ךכמו ןוירה תוקספה לש םינוש םיגוס שי .ןוירה
,םייטרפה םילוחה יתב תרגסמב םירודכ תליטנ תרזעב ןוירה תקספה
,לקש 2500-5000 תוביבסב עונל הלוכי ,עצבמה אפורה תריחב אלל
ריחמב םא םג ררבל שי .עוציבה םוקמב שארמ ךכב ןיינעתהל שיו
ןוירה תוקספה .הדירג ידי לע הלועפה תמלשה ךרוצה תדימב הלולכ
יורק םישנהמ קלח יפבש המ וא "הדירג" ידי לע םימדקומ תועובשב
- מ .הנתשמ ףירעתה .הלועפה תעצובמ וב םוקמב יולת ןוירהה תביאש
שי הלא לכ לע .אפור תריחב אלל ןבומכ הז לכ .הלעמו לקש 1500
וילאמ ןבומ .לקש 150-200 תוביבסב ענ רשא הדעוה ריחמ ףיסוהל
ה/אפורה ןיב םכסוהש המ יפ לע עבקנ םולשתה אפור תריחב שי רשאכש
לש ותוריכב יפל רתויב בחר םיריחמה ןווגמ ןאכו .השאה ןיבל
.ותולע תא אפורה רזג םהמש םינוש םינתשמ דועו עצבמה

.תנשעמ אל ,הלותב 19 תב
ףסונבו ומצע ינפב יל קיצמש רבד (!!!)םימי 8 תכשמנ ילש תסוה .1
?עבונ הז הממ םומידב הקספה םיימוי-םוי יל שי דימת טעמכ
םגו םילודג דואמ םישוג תטלופ ינאש השיגרמ ינא תסוה ןמזב .2
?ילמרונ הז םאה (תוריצעב ומכ) ואצייש ידכ תצמאתמ ינאש
תוגימצ תושרפה השירפמ ינא םומידה םות רחאל (4-5) םימי המכ .3
תוולמ םג םימעפלש ריהב םוח- םודא דע ריהב בוהצ עבצב דואמ
?יהשלכ הלחמל ןמיס הז םאה ,דוריגב

:לאגי דלפ ר''ד


תינפוג הקידב םיכירצמ תתנש םינותנה .ךל תונעל לכוא אל ינובאדל
יכ ךירעהל היהי ןתינ ,הארנ םרוג לכ ללשי םא .ה/אפור ידי לע
ךא .היעבה תא תיקלח רותפל לכוי תולולג ידי לע תוירוזחמה ןוזיא
.ךלש ה/אפורה םע ינודת ךכ לע

ופמשב תשמתשמ הז ךרוצלו ,יתודלימ תפקרקה לע םישקשק תלעב ינא
הליעפו םייתנשכ הרניג גוסמ תולולג תלטונ ינא .היעבה תא רתופה
"םישקשק" ועיפוה םישדוח 9-כ ינפל .םישדוח העברא הזמ תינימ
וניא הז בצמ םלוא ,תיתסא הניחבמ קר העירפמ העפותה .תופה ביבס
?התוא רותפל ןתינ ךיאו תעבונ העפותה הממ .ןבומכ הרקמ לכב יוצר

:לאגי דלפ ר''ד


םרוגה המ יל רורב אל .תשקשקב םיאטבתמ םייאופר םיבצמ הברה
ומכ םיבצמ שי .רוע אפורל היעבה תא יגיצתש עיצמ יתייה -ךלצא
תניחבמ םאו לופיטה תניחבמ םא הנחבאל תועמשמ שי הבש סיזאירוספ
.םיקרפ תויעב ןוגכ תוולינ תויעב

אל יתכרעש תוקידב ןוירהל סנכיהל הסנמ סולפ הנשכ הזמ .32 תב
.םיקיקז הב ןיאש תחא הלחש יל שיש אצמנ לבא .ןיקת אל רבד אצמנ
?םנמאה ,ןיקת לכהש רמא ילש אפורה

לאגי דלפ ר''ד


,ךל תומולש
.הירופ תויהל ידכ תחא הלחשב יד .תויללכב הל הנעאו תיללכ ךתלאש
הקידבב .דבלב תחא הלחש תואצמהב תוירופ יא תולתל רשפא יא
ותואב הארמ תראתמה תידמימ דח הנומת האור תא דנואס הרטלואב
לכ גלדמ ץויבה םישנה בורב .שדוח דוע היהי המ רמול ילבמ ,עגר
ןבומכ ץויבה דבלב תחא הלחש םע השאל .תונרותב הנכשה הלחשל שדוח
תוארל לכונ רוזחמ עצמאב םילכתסמ רשאכ .רוזחמ ידמ הלחשה התואב
תרסח" לוכיבכ היהת הינשהו ,ץויב ינפל תדמועהו הרוגמה הלחשה תא
םימעפש םג המ .תאזכ תוליעפ ''רסוח" ךירעהל השק ןכל ."תוליעפ
םילולע ונחנא ...ו תולחש דנואס הרטלואב תוהזל ישוק שי תובר
לולשל ןיא תאז םע .םיאור אל ונחנאש המל תוליעפ רסוח םגרתל
ףוג קר הנממ רתונו תורחא וא הלאכ תוביסמ הלחש העגפנ םהב םיבצמ
!!!הלחש דוע שי !?המ זא -תוליעפ רסח יביס

לע יל עדונ .תבצחב יתילח 11-ה עובשב .ןושאר ןוירהב 28 תב ינא
תרכזומ אל ללכ הלחמה ןוירה לש רפס ףאב .12-ה עובשב קר ךכ
?האלה תושעל המ :הלאשל הנעמ יל תתלב תוציע ידבוא יד םיאפורהו
םאה ?רבועב םימומל תמרוג טרפב הזה בלשבו ללכב הלחמה םאה
?םירתוימ םינוכיס תחקל אלו ןוירהה תא קיספהל

:לאגי דלפ ר''ד


,ךל םולש
ןויכ השק איה -ךתוא םיבבוסהמ תנבהש יפכו תנייוצמ ךתלאש תישאר
זכרמ שי :ךתלאשל תובותכ רפסמ שי .תובייחתה לש גוס הבושתב שיש
.בולרמ 'פורפ ידי לע להונמה ןיבר זכרמב הקנהבו ןוירהב ץועיל
רחא וא הז םרוג לע עדימ תשקבמו תנפלטמ תא .םולשת אלל תורישה
תיטלחה הניא םעפ ףא ךל ןתנתש הבושתה .ןוירהה תא ןכסמ אוה םא
.הזכ ןוכיס לש תועראיאה רועישו םיעודיה םינוכיסה תריסמ אלא
עדימ זכרמ לש ןופלט .ךלש אפורה םע ןודל תובושתה םע יכרטצת תאו
להונמ -יגולוטרט זכרמ :םילשוריב שי םימוד םיזכרמ .03-9377474
לע להונמ- אפורה ףסא םילוח תיבב זכרמ .יונ-רוא 'פורפ ידי לע
תקספה עצבל ףחדהמ ךעיגרהל יילע תאז םע .ץיבוקרב ר"ד ידי
םימומ תוחיכשב הילע ןיא יכ תעבוק תיסיסבה תורפסה .ןוירה
רתוי הובג רועיש שי ךא ,ןוירהה ךלהמב תבצחב התלחש םאל םירבועב
רתוי השק יפוא תלעב תימוהיז תואיר תלחמו תיעבט הלפה יעוריא לש
יעגפתש ינפל תועיד דוע יעמש יכל .רבועב עוגפל ילבמ -הרהה השאל
.אירבה רבועב

לודגל הליחתה ןטבה ישיש שדוחב ןושאר ןוירהב תאצמנו 24 תב ינא
ןוירההמ םינהנ דאמ יגוז ןבו ינאש ןייצל בושח .רבוג ילש דחפהו
רפסל ולכות .הדילהמ תדחפמ דאמ ינא לבא םילועמ ונלש ןימה יסחי
?הדילה לע תצק יל

:לאגי דלפ ר''ד


המל קוידב המיאתמה הדיל תארקל הכרדהל ךבתכמב תארוק תעמשנ תא
ינב -םכינשל הזכ סרוק יתכרעהל .הדילל הנכהל םיסרוקב עצובמש
ךופהיו תודרחה תא דירוי ,הדילה לע םיטרפ הברה םכל הלגי גוזה
םינהנו הרוקש המ לכ תא םיניבמ םתא הב תיתימא היווחל הדילה תא
םיחותפ םיתווצה תומוקמה בורב םויה .תווצה לש אלמ הלועפ ףותישמ
.גוזה לש הלועפה ףותישמ םינהנו תולאשל
.האלפנ היווח אוה הז הפיו יעבט ךילהת יכ ,ךיעגרהל קר לוכי ינא
ימצע אצמא םלועל הארנכ רבגכ ךא ,תודיל יפלאב יתפתתשה ינובאדל
ךשארב יכפהת קר םא .הדיל לש שפנ תולעתה התוא תא ןיבהלב לגוסמ
ךילהת איה הדילהו .הקומע השוחת אלא ,באכ וניא באכ :םיגשומה תא
-תופלוח רבד לש ופוסב ךא תוקומע תושוחתהו .תוקומע תושוחת אלמ
.ךב אנקמ ינאו - החלצהב היהיש ןפוא לכב .בוט רתוי ישיגרתש ןכתי

ילש תוימינפה םייתפשה .דואמ יל הקיצמש היעב יל שי .27 תב ינא
תוחונ יא שי ןימ יסחי םויק רחאל .רתוי הכורא תחאו תוירטמיס אל
יל רמא גולוקינגה .םימי המכל וליפא םימעפל ,תכלוה ינא רשאכ
אל ירה ?ןוכנ הז םאה .יטרפ ןפואב עצובמו יטסלפ חותינ והזש
ימל הצלמה עומשל חמשא .(יליבשב ןפוא לכב) הקיטתסאב ןאכ רבודמ
.תונפל

:לאגי דלפ ר''ד


,ךל בוט םוי
לסב לולכ אוה םא רורב אל רשא ,יטסלפ חותינב ןאכ רבודמ ןכא
"ךתניחבמ"ש חותינכ ותוא הבישחמ תאש הז .אל וא תואירבה
םיידש םע םישנ םג .יטטסא חותינ תוחפל ותוא ךפוה וניא -יתועמשמ
תנטקה חותינ תועצבמ -בג יבאכמ םדבכמ האצותכ תולבוסה םילודג
לכ םע .יאופר חותינכ רדגומ אל טושפ הז יכ ,יטרפ ןפואב םיידש
הקיטסלפה ןיב םימודמידה רוזיאמ והשמ הזב שי יכ ןייצל יילע תאז
םא .ןחבמל אפורה לש יתריציה ןוימידה אב ןאכו .יאופר חותינל
עומשל ךל עיצמ ינא .אל וא תואירבה לסב ללכתש הנחבא תויהל לוכי
תחטובמ תא םא תועמשמ שי ןכ ומכ .אפור דוע לש תעד תווח
.אל וא םימילשמ םיחוטיבב

סוריו/תעפשב יתילח .תועובש 11 -כ ןושאר ןוירה הווחו 28 תב ינא
היה הובג יכה) םוחה תדרוהל לומקאב שומיש לע יל ץילמה אפורהו
ףאו יפוג לכ לע החירפב יתנחבה םימי 4 -כ רחאל .(תולעמ 38.5
תובקעב ץחלב תצק ינא .התועמשמ המו הרוקמ המ ןחבאל עדי אל אפור
:יתלאש .ךכ
יתשבל אלו שדח והשמ יתלכא אל) החירפל הביסה תויהל הלוכי המ .1
?(שדח דגב
?עיפשמ הז דציכ ?רבועה לע העפשה שי םאה .2
?רבועל תונכסה המ .3

:לאגי דלפ ר''ד


,בר םולש
יתעדל , הלחמה םרוג תא הז עדימ רבעמ תכרעמ ךרד ןחבאל השק תצק
החפשמה אפור לצא רוקיבל םוקמ שי םינימסתב תוחתפתה שי םא
הניאש החירפב רבודמ יכ תורשפא תילעה הפי .םרוגה תא ךירעיש
לש תיקנע הרדס דוע שיו םירמוחל היגרלא ןוגכ "תעפש"ל הרושק
.תחרפתל םימרוג
.ןוירה ךלהמב לומקאב שומישל העינמ ןיא
יללוחמ רפסמ שיש םושמ רשפאה תדימב םרוגה תא ררבל םוקמ שי
םיילריו תולחמ יללוחמ רקיעב .רבועה לע עיפשהל םילוכיש תולחמ
אל בורל .דועו חור תועובעבא סוריו וורפ ,CMV תמדאה סוריו ןוגכ
שי םימעפל םרוגה תא תוהזל רשפא םא ךא םרוגה תא תוהזל םיחילצמ
.תועמשמ הזל

רבדה םאה הנש יצחכ ךשמב רבעב תולולג יתחקל .החוטשו 17 תב ינא
לוכיש והשמ שי םאהו ?ילש םיידשה תוחתפתה לע עיפשהל לולע
?ולדגי םהשו םבצמ לע עיפשהל

:לאגי דלפ ר''ד


.ךתלאש לע הדות
תוברעתהש ןוויכ ךא ,תילנומרוה העפשהב םינבנ םיידשהש ןוכנ
-תויפיפ ברחכ שמשל הלוכי ףוגה תיינב ןמזב ילנומרוהה ןזאמב
הברהב םדקומ אוהש םיידשה תוחתפתה בלשב ברעתהל אלש איה הפדעהה
שומיש .ךלש םיידשב םייוניש ולוחי דוע יכ ןייצל שי .ךליגמ
לע העפשה תולולגל שי טלחהב .םתוא ןיטקי אלו לידגי אל תולולגב
.דשב תואילמו שדוג תשוחת

ישפנ ,הלועו ךלוה שוגיר םע ,םירעוס דאמ ןימ יסחי ךלהמב
חרבו ,תיחופלשה לע הטילש יתדביא ,המזגרואה ינפל עגר ,ינפוגו
הז םאה ,השובל רבעמ ,ןכ ינפל םלועמ יל הרק אל הז .יפיפ יל
,ןייצל הצור ינא ?דוקפת הזיאב העיגפ וא ,הלחמ הזיאל יוטב
רוזחי הזש םג תגאדומ ינא ,תיחופלשה תא יתנקור ,ונלחתהש ינפלש
?יתשוב תא ךילוא ןאל ,הרקיו

:דלפ לאגי ר''ד


.הבושתב רוחיאה לע החילס
יתייה אל תישאר .תאצמנ תא הב תישגרב הקוצמה תא ךירעמ ינא
ןתשה תריצי בצק .ןתשה תכרעמ יבגל דדוב עוריאמ תונקסמ קיפסמ
הז והשמ חרב םא .העשב םירטילילימ תורשע המכ לש וניה תיחופלשב
תנקורמ התיה אל תיחופלשה ןכ םא אלא תנופיט שממ תויהל ךירצ
רתויב ךשוממ ןמז ךרא לגשמהש וא רתויב היור תייהש וא הכלהכ
.ךכ לכ הלודג תומכב תיחופלשה תא אלמל קיפסהש
תויהל תולוכיש תויללכ תוינגא תויוצווכתה שי ינימה ערפה ןמזב
לע הטילש תויעבש ןוויכ .ןוקיר תארקל תיחופלשה םא זרזמ םרוג
שוריפב ךא .רדסב לכהש רמול לוכי ינניא -דאמ תוצופנ ןתשה יכרד
ץעונ יתייה רזוח הטילש יא לש עוריא םא .הנקסמ קיסמ יתייה אל
.ה/אפורה

םיעצפב לפטל ידכ 20 ליגב הנאיד תולולג תחקל יתלחתה ,24 תב ינא
יצח תב הקספהש רחאל ל"נה הלולגה תא תחקל תצלאנ ינא .ינפ לע
:ייתולאש .םיעצפה תרזחל המרג התליטנב הנש
הלולגה תחיקלב םייולת ויהי דעל םיעצפמ תויקנה םינפה םאה .1
?וזה תיפיצפסה
?הנאיד תולטונ ןה םג םיעצפמ תולבוס אלש םישנ םאה .2
םשל קר הדבכ וזכ הלולג תחקל 'הווש' ןכא תיאופר הניחבמ םאה .3
?יפויה
ירהש) ןוירה ןמזב תקספנ תסוה איהש הלולג לכ תליטנ ןמזב םאה .4
?('יתוכאלמ' אוה םומידה

:דלפ לאגי ר''ד


.תוניינעמה ךייתולאש לע הדות
לצא .ןתוא םיחקולש ןמזב רקיעב הפיקת הנאיד לש העפשהה ,ןכ .1
לש תכשוממ העיגרל איבמש רגירטה והז הפורתה תולטונמ קלח
.תאזכ הגופת הפוקתמ תונהנ ןניא תורחא הברה .םינועציפ
וז הלולגל שי .הנאידב תושמתשמו םיעצפ ןהל ןיאש םישנ שי ןכ .2
תחא היוותהמ רתוי
הניא ןיידע ךא תיסחי הובג ןונימ תלעב הלולג איה הנאיד ןכא .3
השאל םא .הנממ לופכ ןונימב תולולג ויה רבעב ."הדבכ"ל תבשחמ
תויתשירק תולחמל ןוכיס ימרוג הל ןיאו תושק יאוול תועפות ןיא
םינש הנאידה תולולגב ךישמהל העינמ ןיא - תנשעמ הניאו םדה לש
.תובר
רועה תויצמוח ללוכ םינתשמ םירבד הברה ליגה םע יכ ןייצל שי
לכל ןיד רזג םינועצפה תרזחב האור ינניאש ךכ תוכרעמ המכ דועו
.אלש ןכתיו םינש הברה הנאידמ תונהל יצלאתש ןכתי .םייחה
ןיאו ץויב ןיא הנאיד םילטונ רשאכ .ךתלאש תא יתנבה שממ אל .4
תא םיקיספמ רשאכ .יתוכאלמ אוה םומידה תבתכש יפכו ,ןוירה
ןיא כ"דב ןוירהה ךלהמבו .תורהל רשפא -םיצויב םיליחתמו תולולגה
אפורה לש הקידבל ןינע רבכ הז -ןוירהב םומיד שי םאו .םימומיד
.לפטמה

םע םחר ןוקיר ארקנש ךילהת יבגל העד ועיבת םאב דואמ םכל הדוא
ימ תקידב רחאל ישימח שדוחב תמ רבועה ובש ןוירה לש הרקמב תוצא
לע ףידע אוה םאה תדלויל ןכוסמ אוה םאה?ךילהתה קוידב והמ .ריפש
.דיתעב תוירופה לע עיפשהל לוכי אוה םאהו תמ דלו תדיל

:דלפ לאגי ר''ד


.יל תרכומ הניא ךידי לע תראותמה וז הטיש ,יל רציתקדבנ .תעבטה יפ רוזאב דוריג לש היעבמ םינש שולשכ תלבוס ינא
הרזעש החשמ יל הנתינ ונמזב .תילילש התייה הבושתהו םיעלות דגנ
המצע הקיתעהש הירטפ תויהל הלוכי וז םאה .התנשנ היעבה לבא טעמ
היעבהמ תלבוס ינאש ךוראה ןמזה ףא לעש ןייצל ינוצרב .קיתרנהמ
הלילב רקיעב תנבצעמ תויהל הכישממ איה (והשמ הרידנ יל תיארנש)
םעפ יתיסינ ,ןטסיגא תחשמב שמתשהל הלוכי ינא םאה .הנישה ינפל
?תשקיע העפותהש ןוויכמ ,ןכוסמ תויהל לוכי הז םאהו רזע טעמ הזו

:דלפ לאגי ר''ד


יפב הב שומישב הנכסהו המימת יד החשמ הניה ןטסיגא תחשמ תישאר
הברהמ עובנל לוכי תעבטה יפב ךשוממ יוריג .רתויב הנטק תעבטה
ינומצע לופיט רשאמ רתוי רוע אפור תכרעהב ךרוצ שי יתעדל .תוביס
.ךשוממ

,ללותשהל בהוא טועפה .תורהל תניינועמ .םייתנש ןב טועפל םא ינא
?רבועל קיזהל לוכי הז םאה .ןטבב יל טעוב םימעפל

:דלפ לאגי ר''ד


,החלצהבו ךל םולש
,ץלמומ רבד ןניא ןוירה ךלהמב אלש םגו ןוירה ךלהמב ןטבב תוטיעב
וב עוגפל השק דאמו ,תובר תובכשב בטיה דפורמ רבוע -ךעיגרהל ךא
.םיעוזעז םלובכ םיווהמה ריפשה ימב ףקומ אוה .תונטק תוטבחב
תכאלמל םיפרטצמ םלוכ - ןטבה ריק הנידעו הכר תירכ וניה םחרה
רשקב עוגפל תולולע דחוימב תושק תוטבח יכ תעדל שי ןבומכ .הנגהה
טבחהל ץלמומ אל ןכל .רבועב תורישי עוגפל וא םחרל הילשה ןיבש
.להבהל םיבייח אל -ומיא םחרב תועטב טבח דלי םא ךא ןווכמ ןפואב

תחקול ינאש ייחב הנושאר םעפ וזו 30 תב ינא ןאילימ תחקל יתלחתה
השולש יתחקל היינשה הסיפחב ליגרכ יתשגרה ןושארה שדוחב .תולולג
?חיכש הז םאה .קיספהל יתצלאנש דע ער כ"כ יתשגרהו תולולג םימי
?יל הבוט היהתש ךומנ ןונימב םג תרחא הלולג תויהל הלוכי םאה
.תובר םינש רתוי יתנשיעש רחאל םויל הסיפח יצח כ תנשעמ ינא
וריכזה אל םילוחה תפוקב םיאפורהש ןוויכ הקירזה תא םילבקמ ןכיה
תעינמל םיזוחאה תאמב החוטב איה םאהו היתונורסח המ ?ללכב התוא
?ןוירה

:לאגי דלפ ר''ד


-3כ תתל שי .שדחה ןזאמל לגתסמ וניפוגש הפוקת שי הלולג לכל
םילוכי וז הפוקתב .םיאתמ וניא יכ טילחנש דע רישכת תוסנל םישדח
תוחיפנ תשוחת םירידס יתלב םימומיד ןוגכ תונוש תועפות עיפוהל
.תונלבסב רזאתהל בושח .המודכו תיללכ תוחיפנ תשוחת םיידשב
תורישי תורושק תיווחש תומיענ אלה תושוחתה םא ךכ לכ יל רורב אל
ןיא השענה תא -ןהב לופיטה תא תקספה רבכש ןויכ ךא .תולולגל
.בישהל
-תופסונ ךומנ ןונימב תולולג שי דחיב ךלוה אל - תולולגו ןושיע
אפורש העינמ יעצמא הברה שי - הקירזה לע ךתלאשל ךאפורב יצעוויה
תודדומתהה איה תוביסהמ קלח .ויתוחוקלל עיצהל קיפסמ וניאו ריכמ
תולודג שפנ תומוצעת םיכרוצה העינמ יעצמא לש יאוולה תועפות םע
דגנ רתויב החוטב הקירזה .אפורה לש הבר תונלבסו החוקלה לש
הפורתל יאוול תועפות תוחתפמה םישנ שי יכ עודי יווהל ךא ןוירה
םניא אפורהו השאה זאו התוא איצוהל ךיא ןיא התקרזה רחאלש ןויכו
םישנה בורב רשא הקירזב רבודמ יכ תוניבמ םישנה לכ אל .םיצורמ
תולגתסה תפוקת שי .התלועפ תפוקתל -יתסוה םומידה תא תלטבמ
תשוחת םיכשוממ םימומידב הכורכ תויהל הלוכיש םישדח 3-4 הכורא
.תיללכ תוחיפנו םיידשב תוחיפנ
ךל עיצמ ינא .ערלו בוטל הז רישכתל םירושקה םיטרפ הברה דוע שי
םשרמ לבקל םילוח תפוק לכ םעטמ היעב ןיא .ךלש ה/אפורל תשגל
(תואירבה לס ידי לע ןמוממ אוה ןיא -תולולג ומכ) .הז רישכתל
, היונמ תא הב הפוקב תויחאה יתורישב תרזענ תא הלופמאה םעו
.הקירזה לבקל ילכות םישדח -3ל תחאו

ךורכ הז םאה) ךיאו התוא םישוע עודמ ,HPV Typing תקידב יהמ
תובקעב תוירשפא תוקלצ וא יאוול תועפות שי םאהו ,(?רזילב
?הקידבה

דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
באכב הכורכ הניא הלאשב תרכזהש סוריוה גוויס תקידב ךעיגרהל
תאש אלא .תיתרוסמה פאפה תקידבל הבר הדימב המודו ,ינפוג
תודחוימ תוסימתל םיריבעמ םחרה ראווצ תא םיפטלמ םתיאש םישוטמה
םיסנמ ינש רבדו סוריו שי םא לכ םדוק תוהזל םיסנמ הדבעמבו
תת הברה שי המוליפפה לש םיסוריוה תחפשמל .סוריוה גוס תא תוהזל
םחרה ראווצב עוגפל תולוכי םע םקלחו ,תועמשמ ירסח םקלח .םינז
השא םא .םחרה ראווצ לש תוריאממו תוריאממ םורט תולחמל םורגלו
תוריהב יא יהשוזיא שיש וא ,סוריוה לש תיאשנכ ליגר פאפב הנחבוא
.ליעוהל לוכי וז הקידבב ןתינה הזכ עדימ - סוריוב הקבדהה יבגל
לצא דחפ רוציל ךרוצ ןיא - סוריוה לש םילא אל ןזב רבודמ םא
וא ,ינדפק רתוי בקעמב ךרוצ שיש ןכתי והשמ שי םא ךדיאמ .השאה
.רתוי תויטסרד תולועפ עצבל

רוזחמה תונורחאה םינשב .םינש 7 הזמ "הרניג" תחקול .29 תב
ךשמנ םומידה ,הנורחאה הלולגה תליטנ רחאל םימי 4-5 עיפומ
תחיקלל ינשה םויב ףסונ םומיד ליחתמו קיספמו ךרעב םיימוי
.םימי העברא דועל תולק תושרפה זאו דחא םוי ךשמנו ,בוש תולולגה
?ילמרונ הז םאה

:לאגי דלפ ר''ד


,ךל םולש
םימרוג לולשל קדבהל שי ןבומכ ךא ילמרונ תויהל לוכי טלחהב הז
ןוזיא רסוח" והשזיאב תמאב רבודמ יכ ןכתי .לצופמה םומידל םירחא
.רחא םומיד רוקמ הווסמ הז יכ ןכתי הדימ התואב ךא "ילנומרוה
.תולולגה גוסב ןודל םוקמ שי יכ ןכתי .קדבהל תשגל יתצלמה ךכיפל

רמולכ ,רידס אל ילש רוזחמה זאמו 15 ליגב רוזחמ יתלביק .19 תב
:שדוח לכב המידק וא הרוחא םימי4-5 לש שרפה שי
?ןורתיפה המו רידס אל ילש רוזחמה המל .1
?ןוירהל סנכהל תורשפאב היעב הווהמ רידס אל רוזחמ םאה .2

:לאגי דלפ ר''ד


תוחתפתהב םיבלשהמ קלח וניה יכ ןכתי תראתמ תאש גוסהמ תורידס יא
תייה ול םג .תורידס יאכ תאז הנכמ יתייה אל ןיידעו תורידסה
לש היצאירוב רבודמ םימי 26-35 ןיב םיענש תותסו םע תובר םינש
שי ןוירה ךרוצל .םייצויב םירוזחמ ךל שי יכ רמוא הזו .המרונה
.ץויבב ךרוצ
יא לכ אלו ,תורידס יא שממ הז ןיא -תינענ הינשה ךתלאש אליממ
רשא תושק תויורידס יאב רבודמ רשאכ .תוירופ יא הניד תורידס
םיצויב ןיא יכ ךירעהל םילוכי ונחנא זא -םישדח רפסמל םלענ תסוה
.רוזעל םיעצמא שי ךכל םג ךא תורהל םייוסמ ישוק שי ןכלו םירידס

רתי תוליעפמ יתלבס) סירתה תטולב לש הניקת אל תוליעפ םאה
וא הרושק (ןיסקורטלא 150 תלטונ תעכו םינש 10-כ ינפל יתחתונו
לע תועיפשמ וא הדילו ןוירה יכוביס ,תוירופ תמר לע העיפשמ
?יהשלכ הרוצב רבועה

:דלפ לאגי ר''ד


הווהמ הניא יתפורת לופיט ידי לע תנקותמה סירת תטולב תוליעפ תת
רבעב יכ ןיבמ ינא ךירבדמ .ןזאל םיגאוד דוע לכ ןוירהב היעב
העודי אל הרתונ תחתונ הללגבש הביסהש ןויכ .סירתה תטולבב תחתונ
וניה חותינל םרוגה םא .ךיילא תיפיצפס סחייתהל יל השק ,יתניחבמ
ןוירה ינפל -יתעצה .בושח הז -ןוירהל רושק תויהל לוכי ןכש רבד
.שארמ םינותנה לכ םע ךלש םישנה ת/ אפורב יצעוויה

םיליחתמש ינפל ןוירהל סנכיהל תוסנל "ריבס"ה ןמזה ךרוא והמ
תאז לכב לבא ,םיצוחל אלו םיריעצ ונחנא ?תוירופ תויעב קודבל
.החלצה אלל ,םישדוח 8-כ רבכ םיסנמ

:דלפ לאגי ר''ד


,ריעצה גוזל םולש
הסינכ תחלצהל קיזמ םרוג וניה ץחלה .םיצוחל םכניאש רדהנ
ינפל תיביסנטניא הדובע לש הנש גוזל רשפאל גוהנ .ןוירהל
.תוירופ רוריב םיליחתמש
.החלצהב

?םיבצמ הזיאב ,ןכ םא ?הרידח ילבמ ןוירהל סנכהל תורשפא הנשי םאה

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
.ירצונה ושי לש ותרוה לע םיגיצמ דימתש הלאש וז
ךרד וכרד ךישמי ,קיתרנה ךרואל רודחיש ערזב ךרוצ שי תורהל ידכ
הירט תיציבב שגפיו תורצוצחה ןוויכל םחרה ללח ,םחרה ראווצ
חתפב רגינש הכיפש ערזש בצמ תויהל לוכי יטרואית ןפואב .האירבו
הז ןכ .הרפמו לולסמ ותואב וכרד ךישממ קיתרנה ךותל לזונו תופה
.תויהל לוכי

יתדלי .האלמ הקנה הקינמ ,םישדוח 4.5 תב תקוניתל אמא .27 תב
רשאכ ,הדילהמ יצחו םיישדוחכ רחאל .ךתח אלל הלקו הליגר הדילב
ררבתהש המ ,םיסחי םייקלו רוזחל וניסינ ,ןקתה וניה הנגהה יעצמא
םיבאכל םרוג רשא ,קיתרנב שבוימ תלבוס ינא .טעמכ ירשפא יתלבכ
דחא תצלמהב .האלמ הרידחב ללכב רבודמש ינפל דועו םיארונ
רישכתה ,REPLENS רישכתה תא יתיסינ ץראב םיגולוטרטה םיזכרמה
ךרד רובעל םילולעה םינומרוה ליכמ וניא רשא ,יל רמאנ ךכ ידיחיה
ןיידע ינא ךא ,שבויה לע טעמב לקמ םנמוא רישכתב שומישה .בלחה
םידקמ קחשמ יכ ןייצל שי .הרידחמ םיענמנ ונא ןכלו םיבאכמ תלבוס
אל וכלהמבו ןוירהה ינפל .תוחונת לע רבדל אלש ,ללכ רזוע וניא
תניינועמ ינא .תוצע ידבוא ונא ןכלו תוביטר לש היעב התיה
ךשמיהל יושעש המ ,ךכמ תינהנ ינאו יתדליש ןמז לכ קינהלו ךישמהל
?םישוע המ .הנש דוע וליפא

:דלפ לאגי ר''ד


,תבהלנה הקינמל םולש
העפות תראתמ תא ןכא .הקנהב ךישמהל ךתוא דדועל יל ישרה תישאר
ןכא םא דומלל ךבתכממ יל השק .קיתרנב שבוי לש תרכומ תבחרנ
,תימוקמ תושיגר ןוגכ ףסונ ביכרמ שי אמש וא דבלב שבויב רבודמ
.לגשמה תוכיאב םגופה רחא רבד לכ וא עגמ רחאלש תוקדסה לש בצמ
תוחל תריציל סנלפרמ דבל דאמ םיבוט םיפסונ םירישכת רפסמ םימייק
איבמ אוהש וב ןורתיה .KY ל'ג לע ץילממ דאמ ינא .תימוקמ
.הריהמה הגיפסה אוה ולש ןורסחה ,םוקמב הקלחו תילמיסכמ תוביטרל
הברה דוע ומכ הז רישכת םג ל'ג ףיסוהל שי תוקד רפסמ לכ רמולכ
הנהכו הנהכ דוע טרפל ןתינ ןאכו .םינומרוה ליכמ וניא םירחא
דועו ןירבול ןיפרפ ןמש ,סנלפר ,ןיטפוס ,ל'ג ןיאקרזע :םירישכת
ףסונ םרוג ןיא םא םישנה אפורב ץעווהל םוקמ שי הרקמ לכב .דועו
ל"נה תועפותה תא ךיישמ ינניא יכ ןייצל .תאזה תוחונ יאב ףתתשמה
הקנהה דיתע תא דימעהל ךרוצ האור ינניא ןכלו הקנהל תורישי
.ינימה קופיסב

לופיטב שמתשהל ןתינ םאה .'וכו בגב ,ןטבב :יפוג לכב הריעש ינא
?וז היעבב ילנומרוה

:לאגי דלפ ר''ד


לופיט ףא יכ הארמש רבד - םישנב רתי רועיש דגנ שי םילופיט הברה
.קיפסמ ליעי ונניא
תא םידגונש םירישכת וא תולולג ןוגכ םיילנומרוה םילופיט שי ,ןכ
הלקהל דעונ ורקיעבש רישכת שי ןכ ומכ .םינומרוהב ירכזה ביכרמה
.הלאכ םילופיטמ תויפיצ םיאתהל שי ךא ליעוהל לוכיש םד ץחל רתיב
ואצמתש דע דעצ דעצ ותיא תכללו ךאפורב ץעווהל ןושאר בלשב יאדכ
.ךל תיבטימה החסונה תא
שי זאו םיליעומ םניא םייגולונירקודנאה םילופיטה לכש םיבצמ שי
אלו ךמסומה עדיה אל יל ןיא הזב -םייטמסוק םילופיטל םוקמ
.ץעייל תלוכיה

ינא .םייתניב ,ליעוה אלל ךא ,תורהל הנש הזמ הסנמו 28 תב ינא
,םישדוח העברא ךשמב ןוגירוכ תוקירז ,ןימולקקיא ירודכב תלפוטמ
וכרענש תוקידבבש ,ןייצל שי .ערז תחבשה ילופיטב םג ונלחתה תעכו
,ךכ םא ,עודמ .(29 ןב) ילעב לצא םגו ילצא םג ןיקת לכהש אצמנ
םינשנו םירזוח תונויסנ םאה ,ףסונב ?ןוירהל סנכיהל החילצמ יניא
םייוכיסה ינימ עגמ לכב םא ,רמולכ ?החלצהה יזוחא תא םיריבגמ
?ולדגי םיזוחאה תונויסנה ךשמהבש יוכיס שי םאה ,%30 םה הירפהל

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש


וא הז ישוקמ םילבוס תורהל םיסנמה תוגוזה ללכמ זוחא רשע השימח
ךכל םאתהבו עירפמה םרוגה ןחבואמ תוגוזהמ רכינ קלח .תורהל רחא
רשא ,הנטק הניא ונינובאדלש ,הצובק שי .םיאתמ לופיטל םיבתונמ
תומדקתההש תורמלו ,םהלש תוירופ יאל הביסה תא םיעדוי ונניא
.ונל עודי לכה אל ןיידע - המוצע ןוירפה הדשב
קר ולו תורהל יוכיסה תא םילעמ םינשנו םירזוח תונויסינ ,ןכ
.גוס ותואמ םילופיט לש םייוסמ רפסמ עצבל לבוקמ .יטסיטטס ןפואב
יכ םיכירעמ ונחנא םימעפ רפסמ לופיט גוס ותואב תוחלצה ןיא רשאכ
תחוודמ תאש יפכ -אבה בלשל םירבועו ךומנ לופיט ותוא לש יוכיסה
.ךלש אפורה השעש
יכ םיעדוי ונאו .טושפ יטמטירא וניא אוה ,םיזוחאה בושיח יבגל
3-4 ךות וחילצי תמייוסמ לופיט תטישב ורהיש תוגוזה תיברמ
םילופיט רפסמ לש חווטב החלצה ןיא םא ךכ םושמו ,לופיט ירוזחמ
.תרחא לופיט תטישל רובעל גוהנ דדוב
.תונלבס הברהו החלצה הברה

26 תב ינא ?תוירופ יא לע הארמ הז םאה ?תויטסיצילופ תולחש םהמ
ץעוויהל םאה .ןוירהל סנכיהל ינוצרבו רידס אל רוזחמ יל שיו
רשי תשגל וא (תוירופל החמומ םג אוהש) ילש גולוקיניגה םע הליחת
?גולונירקודנאל

:דלפ לאגי ר''ד


תולחשו תוירופ אשונב רמול המ הברה שי גולוקינגל יתעדל תישאר
.תבותכה אוהש יל המדנ תוירופ יכרצלו .תויטסיצילופ
רביא ,ןותנ בצמ והז תישאר :תויטסיצילופ תולחש ןהמ ךתלאשל
רשא תולחש לש ןויפיא אלא ,לפטל ךירצש הלחמ אל וז .ךירביאמ
ףקיהב םירוחש םינוקיקז לש תזורחמב תופקומ תוארנ דנואס הרטלואב
תולחש םע םישנמ רכינ קלח .תירציווש הניבג ומכ תוארנ םימעפלו
קלח .ךכ לע תועדוי ןניאו ןמויקמ תולבוס ןניא תויטסיצילופ
לש היטנ :ןלהלד םינימסתהמ רתוי וא דחאב תונייפאתמ םישנהמ
היטנ ,(יתסוה םומידה ךשמ אל - רוזחמה) ךראתהל רוזחמה
בכרהמ עבונ הז בצמ .המודכו תולגלגעל ,רתי רועישל ,םינועצפל
.הז בצמ ןייפאמה ילנומרוה
קלח .היעב םוש אלל ,תוירופ תויטסיצילופ תולחש םע םישנה בור
ןהלש תותסוה רשא םישנ רקיעבו תורהל םיישקמ תולבוס םישנהמ
.הרזע אלל תורהל תושקתמ ץויב תווח ןניא םצעבו רתויב תוקחורמ
היעב שי ללכב םא ךירעי רשא ךלש גולוקניגה םע ךכב ןודל יאדכ
.ךלש הרקמב

םאה ?תוליחבה תועיפומ ןוירהה טלקנש ירחא ,עצוממב ןמז המכ רחאל
?ןמז רתוי תצק חקול הזש וא םירופס םימי

:לאגי דלפ ר''ד


תא תוחחל ידכ ןוירה ימי רפסממ ןמז רתוי תצק כ"רדב חקול הז
תונהנש "תורשכומ" שי .ללכ ךכב ןיא ךא .רקובה לש תוליחבה
בור .ןנוירהל ןושארה ןמיסה םצעב הזש םדקומ ךכ לכ תוליחבמ
שדוחל לעמ) ןוירהל 7-8 עובש תוביבסמ הליחב תווח תורהה םישנה
.ןוירהה לע רבכ תועדויו (עבוקה לגשמהמ

ינא ןוירהה זאמ .םישדוח העשתו הנש ןב דליל םא ,28 תב ינא
:ןוגכ םינוש םיעצמאב יתלפוט .קיתרנב תושרפהו יוריגמ תלבוס
רתפ אל רבד םושו 'וכו תופיטש ,קיטויבורפ ,תוחשמ ,תויליתפ
יל ץילמה אוה אפורה לצא ןורחאה ירוקיבב .היעבה תא ןיטולחל
השרפהב רבודמ אל ותנחבאל יכ םחרה ראווצ רוזאב הבירצ רובעל
:ןה ייתולאש .תיתיירטפ
םש דואמ השיגר ינא) רוזאב םיבצעה תוצקב תעגופ הבירצה םאה .א
?(ינימ עגמב ךכמ תינהנו
זאמ ליגר ןקתה יל שי) ימחר ךות ןקתהל הרושק העפותה םאה .ב
?הבירצה תובקעב ואיצוהל ץלאיא םאהו (הרנימ אל,הדילה
וא ,יליגבו יבצמב רתויב ץלמומה לופיטה והז ךתעדל םאה .ג
?תורחא תוביטנרטלא תומייקש

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
תויתשרפה תויעב לש םינוש םירקמב לבוקמו רכומ הז לופיט ןכ
תומלעה טלחומ ןפואב חיטבמ וניא לופיטהש ןייצל שי .קיתרנב
.תויעבה
רסח טעמכ ךא ,החיתמ ןוגכ םינוש םייוריגל שיגר םחרה ראווצ
הניא תאז הבירצ ךכיפל .עגמל שיגר וניא טעמכו ,רוקו םוח תשוחת
.ובצמ תא הנשמ
ןויכ תויקיתרנ תוקלדל רישי רשק ןיא ימחר ךות ןקתהל ללכ ךרדב
.םייוסמ רשק שי ןבומכ ךא .ינוציח רביא קיתרנהו םחרב קומע אוהש
לוכי תוקוחר םיתיעל רשא קיתרנה ללחל ןתההמ לשלתשמה טוח םייק
ראווצב תוטולבה יוריג וא ,םימוהיז תוחתפתהל הבוט הביבס תויהל
םא אלא הבירצב ואיצוהל ךרוצ ןיא !אל .תרבגומ השרפהל םחרה
.תינכט היעבב לקתינ עצבמה אפורה
קדב ,הארש אפור ידי לע עבקנש לופיט לע העיד תווחל יל השק
.הבוט הנש .רבודמ המב יתיאר אל וליפא ינאו .לופיטב ךתוא הווילו

םגו ,קיתרנב ןויפר השיגרמ ינא ,ןימ יסחי םויק ןמזב ,הנורחאל
לכ תורמל עגמ תשוחת תרצונ אלו טעמכ ,ךכ לע ןנולתמ יגוז ןב
?םחרה תובחרתהל ןורתפ שי םאה .תונויסינה

:דלפ לאגי ר''ד


,תלאושל םולש
.ךתייעב תא רותפל םיעצמא רפסמ שי
יליגרת ,הלואפ תטיש ,קבדיפויב :תונושה תוטישב היפרטויזיפ
ןתרטמש תוטיש דועו ןוטמפ םשב קיתרנל ןומיא תולוקשמ ,לגיק
.קיתרנה תוריקו ןגאה תפצר קוזיח
לש תורשפא שי היעבה תוהמ לש הנחבאו הקידב רחאל :תיחותינ
לוכיש חותינב רבודמ .קיתרנה חתפמ תרצה ,קיתרנה תוריק תמרה
חותינה גוסב יולת המדרהה ףקיהו ,תיללכ המדרה אלל םג תושעהל
.אפור ידי לע עצויש
לכ ידי לע ןתינה יפרטויזיפ לופיט לכל םדוק תוסנל יאדכ דימת
.תואירב םיחטבמה םיפוגה

:תונוש תולאש יתש
"הנאיד" תולולג תליטנ לש תובר םינש ירחאו 39 תב השא ינא.1
,(תוניקת תואצות וארה יל וכרענש תוקידבה לכ) יתסו ןיב םומידו
"ןוניצ" תפוקת הכירצ ינא םאה .ןושאר דלי תדלל תניינועמ ינא
הכירצ ינא םאה ,ףסונבו ?ןוירהל הסינכל תולולגב הקספהה ןיב
ןייצל .(וכו תוקידב) תורהל ןויסנה תארקל תודחוימ תונכה תושעל
םומידל תוביסה רותיאל תופיקמ תוקידב הנש יצחכ ינפל יתכרעש
.תוניקת ויה תואצותהו
המאו תויה .הנשכ ינפל תסו הלביקו 14 תב תיגולויב אלה יתב .2
וישכע רבכ יאדכ םאה תעדל ינוצרב דשה ןטרסמ הרטפנ תיגולויבה
עודי אל .רדסב איהש אדולו גולוקיניג לש תיאופר החגשהל גואדל
הלחמהש יל עודי לבא תויתשרות תוביסמ העבנ המא תלחמ םא יל
ץילממ התא םאה .דבלב 40 תב איהשכ םדקתמ בלשב הלצא התלגתה
הרידס אל ןיידע הלש תסוהו תויה ךכל ףסונב ?גולוקיניגל תונפל
לוכי הזש יתבשח ,(תבשוח ינא תוחפל ךכ) םינפה לע םינועצפ הל שי
.התוא ליהבהל ילב גולוקיניגל התוא תחקל ץורית תווהל

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
םילטונ אל רשאכ הגפ תולולגה תעפשה .ןוניצ תפוקתב ךרוצ ןיא .1
.ןתוא
,תמדא דגנ תנסוחמ תא ןכא םא קודבל .ןוירה תארקל ךרעהל שי ןכ
קודבל ,תולחמ תרדסל תואשנל תויטנג תוקידב קודבל תורשפא שי
ללוכ האלמ תינפוג הקידב ,ןוירהה תא ךבסל הלולעה תרכוסל היטנ
םילוכי אלש םירוריבב ןוירהה עצמאב לקתהל אלש ידכ פאפ תקידב
הצמוחב הרשעה לבקל תורהל תניינועמה השאל ץלמומ ןכ ומכ .עצבתהל
.רוביעה ינפל םירופס םישדח תילופ


םיינזאמה תופכ לע דימעהל שי דימת .ךתוסח תבל ךתגאד הפי .2
דשב אצממ הלצא תוהזל יוכיסה 14 תב הרענ יתעדל .דספה לומ חוור
יתועמשמ ךכ לכ ליגב דשה ןטרסמ הדרחה םלועל הסינכה ךדיאמו יספא
תינב לע תוילילש תוכלשה לעב תויהל לולע השא לש תוישנה תיינבב
הריעצ איה ןיידעש יל המדנ .הדרח תחת םייח תריציו ,תוישיאה
הרענה יכ הדבועה תאו יתחפשמה רופיסה תא אטאטל ןיאש רורב .ךכל
הל עיצהל ידכמ הכורא ךרדה ןיידע ןאכמ ךא -ךכל רבגומ ןוכיסב
.גולוקינג לצא דש תרוקיב רבכ
ךא ,דש תוקידב לע םינומא םיגולוקינגה ונא םנמא ,ךכ לע ףסונ
ןיא .םיגרוריכ ידיב ןמוימו יעוצקמ רתוי לארשי תנידמב דשה םוחת
תועיד ויהי ןוירה תעינמל תולולגב שמתשהל ךשמהב האובבש קפס
לבלבמ ןותנ ךכל ףיסומ ינא וב היח תאש לובליבב יד .ןאכלו ןאכל
שי .דש ןטרסל םינג תואשנל תויטנג תוקידב םויה תומייק .ףסונ
ןתונ וניא תואשנה יוהיז רשאכ ,אל וא ןעצבל םאה השק תיתא הלאש
דצמו ,הלחמה תא עונמל ידכ עדיב שמתשהל יעצמא םוש האופרה ידיב
.הדרח ייחל השאה תא סינכמ ינש

הליחתמ ינא .(םישדוח 9 ןב ןטקה) םידלי ינשל םא , 33 תב ינא
תולולג םאה תעדל יתיצר .melian םשב ןוירה תעינמל תולולג תחקל
.(ןורטסגורפ+ןגורטסא) תובלושמ ןה םאהו ,"ישילשה רוד"המ ןה הלא

:דלפ לאגי ר''ד


,תלאושל םולש
,ילאמינימ ןונימ תולעב רתויב שידחה רודהמ תולולג ןה ןאילמ ןכ
עובק ןונימב ןורטסגורפ םגו ןגורטסא םג תוליכמה תולולג ןהו
.ילופיט רוזחמ ךלהמב תולולגה ךלש הליטנה ימי 21 ךלהמב

אל םירפתהש ןכתי םאה .הנושאר הדיל ירחא םישדוח 3 -ו,28 תב
ברוצ תצק םוקמה תא השיגרמ ינא םימעפלש ינפמ .ךירצש ומכ ודילגה
?בצמה ןוקיתל ךרד שי םאה .םיסחיה םויקב באוכ תצקו:דלפ לאגי ר''ד


,בוט לזמו םולש
תאז םע .תקלצ לכ לש תינושאר הדלגהל ןמז קיפסמ םה םישדוח השולש
וא השוחתב הדירי לש םיבלש שי תיפוסה הדלגהה דע םהב םיבצמ שי
לשב ןהל םרגנש תודדוב םישנ שי ןוכנ .ילמרונ הז .השוחתב הילע
ריעז טועימ הז ךא .יחותינ ןוקיתב ךרוצ שיש ךכ ידכ דע לבס ךכ
.םישנה לש

ינניאש (4-5:כ) םישדוח ס"מ הזמ .םייתנש ןב קוניתל אמא ינא
רשפא דציכ .שחרתה םרט הזו ןוירהל סנכהל מ"ע , תולולג תלטונ
עגרמ םישדוח השולשכ ךות םדוקה ןוירהב) ?ןינעה תבוטל רוזעל
(ןוירהל יתסנכנ תולולגה תליטנ תקספה

:דלפ לאגי ר''ד


!!!תונלבס יתריקי תונלבס
םעפב תירה וב ליגהמ תרגובמ רתוי םינש 3 רבכ תא לבא עוגפל ילב
םעפב םא םג ךכל ףסונב .ןמז ןומה הז השא תוירופבו ,הנורחאה
.תונלבס .ומצע לע רוזחל בייח אל הז רהמ חילצה הז הנושארהרוזחמ רידסהל מ"ע הנש יצח הזמ טנומרה גוסמ תולולג תלטונ ינא
השולש קוידב עיגמ םנמא רוזחמהש בל יתמש .הנגהכ םגו רידס אל
םדוק םיימוי עיגמ תאז לכב אוה ךא הליבחה םויס רחאל םימי
רוזחמה תליחת ירחא שדוח קוידב-תויהל רומא יתעד יפלש ךיראתל
ףרוצמה ןולעב תובותכש תוארוהה יפל קוידב תבקוע ינא .ןורחאה
?ילמרונ הז םאה .אפורה תוארוה יפלו

:לאגי דלפ ר''ד


,ךתלאש לע הדות
תסיפח .םוי 30 לש אלו םימי 28 לש רוזחמ לע תויונב תולולגה
תלטונ ךניא םימי 7 ךשמב ןהירחאלש תולולג21 הליכמ תולולג
.םימי 28 הז דחיב רמולכ -תולולג

:ךילא תולאש המכ .ןיקת לכהו םינש 3.5 הזמ תולולג תחקול ינא
.עובק - רוזחמה ינפל עובש אבה יתסו ןיב םומד יל שי הנש הזמ .1
ףילחה אוה ךישמה ןינעהש ירחא ךא ךכל סחייתה אל אפורה הלחתהב
תולולגה ילב םג ךא .ןתוא קיספה ףא רזע אל הזש רחאלו תולולג יל
?ילמרונ הז םאה .יתסיו ןיב םומד יל שי
(ירחא םוי) אפורה םע יתרבד וירחאלו.....הרקמ היה ירבחלו יל .2
םאה - רוזחמ יתלבק רחאל םימי 4-כ ."ירחאש הללולגה" תא יל ןתנש
?ןוירהב אל ינאו רוזחמ תמאב הזש ינויגה הז
שושחל המ יל שיש עובק ךכ לכ יתסיו ןיב םומיד שי ןוירהב םאה .3
...הרקמה ירחא
?רחא אפורמ תעד תווח דוע לבקל יאדכ םאה .4

:לאגי דלפ ר''ד


,ךתלאש לע הדותו ךל םולש
האופרב םוקמ שי ,ןכ -הנורחאה ךתלאש לע תונעל יל ישרה תישאר
תכרעמ תשרדנו ,תונוש תועד שי האופרב םג .תפסונ תעד תווח עומשל
תא רוחבל תויורשפאה ןיבמ תורישה לבקמ לש רשיה לכשה לש חוקיפ
.רתויב ותעד תא חינמה לופיטה וא רבסהה
םיאצמממ םא ,תוביס רפסממ עובנל םילוכי םייתסו ןיב םימומיד
ךשוממ שומיש ךלהמב םימעפ הברה .םחרה ךותב וא םחרה ראוצב
תסיפח ךלהמב םימומידמ תולבוסה םישנ שי יכ םילגמ ונא תולולגב
ךכל סחוימ יאדול בורק םומידה ירה , רחא םרוג ללשנ םא .תולולגה
וא הלולגבש םינומרוהה ידי לע הכימת יד תלבקמ הניא םחרה תירירש
.םימומיד ךכ לשב םימרגנו תירירה לע ידמ הבר העפשהה ןיפוליחל
שי םיתיעל ,ןוירהמ שושחל ןיאו הלולגה תוליעפב הדירי ןיא
יכ ךלש אפורה חכונשכ תנייצש יפכ ךדיאמ .תונחלסב ךכל סחייתהל
ןונימ תונשל רמולכ -הלולג תונשל רחב -םיקיספמ םניא םימומידה
רסוחמ םיעבונה םימרוגהמ קלחל ןורתפ ךכב שי .הלולגב םיביכרמה
שיו ךאפור ידי לע בטיה תקדבנ יכ רעשמ ינא .ילנומרוה ןוזיא
רדעה תורמל םיכשמנ םימומידהו הדימב .ויתוצלמה תא דומלל
לע היזיולטב היפצ ידי לע םא ,םרוגה שופיחב זכרתהל שי -תולולג
הקידב וא םחרה ללחל תרדחומה הקיקד המלצמ תועצמאב םחרה ללח
.םחרה ראווצ לש תידוסי
וז ןכ -ןגומ אל לגשמ רחאלש ןוירה תעינמ לש הטישה תא תגצה
הטושפ איה ךא , אלמ ןוחטיב הב ןיא ןוכנ .רתויב תלבוקמה הטישה
.ןוירה קודבלו רוזחל שי תסוב רוחיא שיו הדימב .הליעיו
םיעוריא שי יכ ןייצל ילע ךא ,יתנבה שממ אל תישילשה ךתלאש תא
ןיאו , םירוק ךא , םייוצר םניא םה .ןוירה ךלהמב םומיד לש
םיכבוסמש םיניקת תונוירה שי .אקוד הלפה עמשמ ןוירהב םומיד
.םומידב

הבירצ לש תושוחת יתיווח .ךרעב הנש הזמ ןימ-יסחי תמייקמ .17 תב
תילניגו תרטפ דגנ םיטושפ םילופיטש רחאלו םיסחי םויק ןמזב 'וכו
,סנקיבלא הדידנק םירמשה תיירטפ דגנ יעבט לופיטל יתרבע ,ולשכ
תורמלו ,הז יביטנרטלא לופיט לש ומויסב יד ינא .םייעמב הרוקמש
רסוח לש השגרה שי ןיידע ,ורבע הפירשה תשוחתו הזעה הבירצהש
.הלוחכ הכמ לש באכ ריכזמש םומע באכ םימעפלו ,(numbness) השוחת
היעבהש הביס ןיאו ,תכמותו האירב דאמ םיסחי תכרעמב תאצמנ ינא
יירוקיבמ דחאב ,ךכל ףסונב .ןימל סחיב וא ונלש תוגהנתהב היהת
ילצא ןחבא אוה ,(הדידנקב לופיטה תא יתלחתה םרט) גולוקינגה לצא
לופיטה תובקעב לחש רופישה תא ריבסמ הז ךיא ךא ,סיטילובטסו
?הדידנקב יתנוזתה

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
ךנוצר תועיבשל לפוט תיקיתרנה תרטפה אשונ יכ ןיבמ ינא ךבתכממ
שי םאה .2 םומעה באכה תשוחת יהמ .1 :תוחותפ תולאש יתש ורתונו
.סיטילוביטסו ךל
ןויכ השק םינוויכ תתל וליפאו הקידב אלל ךל ץעייל השק ינובאדל
.םיבאכה םירימחמ וא םילקמש םיבצמה םהמ ,באוכ ןכיה רורב אלש
הברה דועו ,העינמ יעצמא שי םאה . רוזחמב בלשל םירושק םה םאה
לש הנחבאה לע ךיתוקפס יבגל .יתבושת תא ןווכל ידכ תולאש
הב םיליטמש בוטו השק הנחבא יהוז יכ םיכסמ ינא -סיטילוביטסוה
יתסחייתה רבעבש יל המדנ .תמייק םנמא איה יכ םיחיכומש דע קפס
.תומדוקה ייתובושתב ןייעל ילכות לופיטלו הלחמל

?תוירופ תויעב יוהיזל תוקידב תונממ םילוחה תופוק םאה

:דלפ לאגי ר''ד


,ךתלאש לע הדותו ךל םולש
תורגסמב דבוע ינאש ןויכ .תופוקהמ תחא ףא לש גיצנ ינניא תישאר
לסמ קלח הז יכ ןייצל יילע אשונב יוצמו תופוק שולשל תוכיישה
.ךכל היוותה שי םא -ןאולמב תועצובמ תוירופ תוקידבו ,תואירבה
ןוירהל הסינכ איה תוירופל רתויב הבוטה הקידבה יכ עודי האופרהמ
הבושתה ?הירופ ינא םאה :הלאשב אפורל הרענ העיגמ רשאכ ןכלו
הסינכב החלצה רסוח הלגתמ םא .תונווכמ תולאש רפסמ ידי לע היהת
ןיא ךא .הנשעת םלועב רתויב תושידחה תוקידבה לכ זא וא ןוירהל
םתס ,תשרוד לכל תוירופ תקידב עצבל תילכלכ אלו תיאופר אל םוקמ
.ךכ

תוירופב תויעב לולשל תנמ לע עצבל ץלמומו ןתינש תוקידבה םהמ
?השאה וא רבגה לצא

:דלפ לאגי ר''ד


,בר םולש
.תורהל ישוק הלגתמ ןכ םא אלא תושעל הצלמה ןיא תוירופל תוקידב
.ערז תקידב -םילוח תפוק לכב עצבל ןתינש הלק הקידב תמייק רבגל
עדימ תקפסמ הפיקמ תיתרגש הקידבו םישנ אפור םע החיש השא יבגל
ץועיב עצובמ רבדה רבכ הבחרהל ךרוצ שי םא םאתהבו ,קפסמ יסיסב
םינוש םינוויכ לע תונעל תודעוימה תונוש תוקידב תומייק .אפורה
תכרעמ לש תינבמה תוניקת תא םיגדמ םחרה םוליצ :תוירופ רוריבב
יפואו םויק חיכוהל לוכי דנואס הרטלוא ,תורצוצחהו םחרה ללח
תוערפה לע עדימ קפסל תולוכי ילנומרוה ליפורפ תוקידב ,תולחש
תוקידב דוע ןנשי ןבומכו .תולחשה תולוכי לע וא תוילנומרוה
דאמ ןקלחב :ךכל הביס ןיא םא הלא תוקידב םיעצבמ ןיא ךא .תובר
רבדה -תוירופ תיעב שי םא .תוקדצומ אלו תורקי ןקלחבו תומיענ אל
.אפורה םע ןודל אוה ןוכנה

רמולכ , םוי 21 לכב ךרעב תסוו יתלביק הנורחאב הנשב .17 תב
,םימי 14 לכב עיגה אוה תונורחאה םיימעפב .רידס היה ירוזחמ
תחקול אל ינאש ןייצא .השולש -םיימוי ךשמנ אוה םעפ לכבשכ
ינא םאה .הנתשה אל ילקשמו ,ןימ יסחי תמייקמ אל ,תולולג
שדוח דוע תוכחל ילע אמש וא תיגולוקינג הקידבל תונפל הכירצ
?הרוק המ תוארלו

:דלפ לאגי ר''ד


הרטמ הניא תסוה תורידס .תונלבסל םוקמ שיש בשוח טלחהב ינא
ןיא םא .ןוירה יוהיזב לשמל ונל רוזעל ידכ יעצמא אלא םייחב
!?המ זא -רדוסמ תסו היהי אלש זא -ןוירהל תורשפא

שבוימ תלבוס ינא ןימ יסחי םויק ומזב הנורחאה הנשב .27 תב ינא
שבוי תעפות יליגב םאה ,תבאוכ דואמ הלחתהב הרידחה .קיתרנב
?היעבה תא רותפל רשפא ךיאו ,החיכש קיתרנב

:דלפ לאגי ר''ד


לש בצמ .הנוש היה בצמה הנשמ רתוי ינפל יכ ןיבהל ןתינ ךירבדמ
םייונישמ עבונ שבויה םימעפל .ךליגב םג רתויב חיכש קיתרנה שבוי
השאה םיתיעל .םיישגר םייונישמ םימעפלו השאה ףוגב םייגולויזיפ
לש הריהמ הרידחו ,תוביטרל עיגהל ידכ "םומיח" ןמז רתויל הקוקז
ךיראהל תוסנל םוקמ שי ךכיפל ."הנכומ אל " התוא תספות גוזה ןב
שי השאה לש ינימה שוגירה ןמזב םהבש םיבצמ שי .םידקמה קחשמה תא
תרצואה תירורעקש רציה רבד קיתרנה לש ימינפה קלחה לש תובחרתה
לש ןיקת רוצי שיש תורמלו ,הבטרה ךרוצל שרפומה לזונה תא הכותב
םיתיעלש ,שבוי לש אוה הגוז ןב לשו השאה לש השוחתה -השרפה
בצמ .ינימ קופיסל ותגוז תא איבהל ןולשככ גוזה ןב ידי לע שרופמ
שי םאתפ לגמשה ןמזב החונת יוניש ידי לע םא קודבל ןתינ הז
הרידח וא בגה לע בכוש גוזה ןבו הלעמל השאה םא לשמל .תוביטר
םימייק ךכל רבעמ .עברא לע תנכור השאה רשאכ ,בלכ תחונתב
קיתרנה תא םינמשמה תחקרמ תיב לכב שוכרל םינתינה םיבר םירישכת
:ןוגכ
KY
ל'גKY
.דועו דועו ןיטפוסו ןירבול ומכ םירישכת שי ,ל'ג ןיאקרזע וא
םילק םילדבה שי רשאכ
.םהניב

וא ןהשלכ תוירטפל םורגל לולע תסוה ןמזב ןימ יסחי םויק םאה
?תורחא תויזיפ תויעב

:דלפ לאגי ר''ד


,הרקי תלאוש


תדעומ הפוקת איה (ירחא תצקו ינפל תצק) תסוה ביבס הפוקתה ןכא
תויתיירטפ תוקלדמ תולבוסה םישנו .םייקיתרנ םימוהיזל רתוי
יכ תועמשמה ןיא ךא .תסוה תוביבסב רתוי לובסל תוטונ תורזוח
רועישב הילע שי המצע תסוה ןמזב יכ ןייצל שי .תרטפ=תסוב לגשמ
בוש .גוזה ןב לש הכפשב םוהיזל םורגל םילולעש ,קיתרנב םיקדייח
רבגה לש םג םימוהיזל דעומ ןמז והז ןכא ךא תורקל בייח אל הז
.השאה לש םגו

יתנווכתה ובש דעומה ינפל םישדוח 3 תילופ הצמוח תחקל יתלחתה
7 כ"הס ,ןויסנ ישדוח 4 רבכ ורבע םייתניבו ,ןוירהל סנכהל
סנכאש דע תאז תחקל ךישמהל ילע םאה .תילופ הצמוח םע םישדוח
?ןוירהל

:לאגי דלפ ר''ד


םימומ תנטקהל תילופ הצמוח תליטנב הרטמה ,ךכב יכישמה ,יתרבג ןכ
תומדקומה תולפהה ןמ קלחל םייוכיסה תנטקהו רבועב םימייוסמ
הברה הב שי םצעבו ,ער רבד םוש טעמכ הב ןיאש ןויכ .תורחואמהו
יכ רתויו רתוי םידמל ונחנא םויה .התוא תחקלמ ענמהל המל בוט
בל תולחמ תעינמ ןוגכ םיפסונ םירבדל םג השורד תילופה הצמוחה
ץופנ וניהש רבתסמש םייוסמ יטמיזנא םגפ םע םישנאב םד ילכו
.רתויב

רוחבהו ןימ יסחי יתמייק ,ץויבה ינפל םוי .הקוור ,29 תב ינא
הקינאפ ךותמו ללכב הבישח אלל .העינמ יעצמא אלל ,םינפב רמג
יל ןתנ אוהו סקסה רחאל םימי השולש וילא יתעגה .אפורל יתרהימ
ליבקמב .תחא דוע תרחמלו םוי ותואב ןוניגואינ תולולג 4 תחקל
ינמיס דועו השלוח ,ןורג יבאכו תוליחב ,םוח יל היהו הלוח יתיה
יל שי םאה .םויה .םמדל יתלחתה תולולגה תחיקל רחאל עובש .תעפש
,ןטב יבאכ ,תוליחב יל ויה ?אל וא ןוירהב יתיה םא תעדל ךרד
יל ויה אל םומידה ינפלו ,הלוח יתיה םג לבא ,ראשה לכו תורוחרחס
ןכ ומכ .ןטב יבאכו םיידשב תוחיפנ :תוליגר תסו םדק לש תועפות
.תולולגה תחיקל םויב ןואכיד דבלמ ,חורה בצמב םייוניש ויה אל

:דלפ לאגי ר''ד


,ךל םולש
ןיתמהל ךרוצ שי ךכל .אל וא רבכ תירה םא תעדל ךרד ןיא אל
םיעדוי ונא ךא ,לבוקמ וניה תלביקש לופיטה .אל וא ןכ רוחיאל
םיבוט ותוליעיל יוכיסה לופיטה תא תחקל םימידקמש לככ יכ בטיה
ןכמ רחאלו תילמיטפוא ותחלצה תונושארה תועשה -12בש ןויכ רתוי
ינימה עגמהמ יברימה ןמזה .לופיטה תוליעיב תיתועמשמ הדירי שי
רתויב תילובג תייה תאש רעשל שי ךירבד יפל .תועש 72 דע אוה
.הנתמהל טרפ תושעל המ ןיא .ןומזיתב
ידי לע הז םא לגשמה רחאלש םחרה תיריר סרהל תונוש תוטיש תומייק
ןומרוה יטנא תחיקל וא לגשמה רחאל דימ ימחר ךות ןקתה תרדחה
תונלבסבו ןיתמהל שיש עגרכ בצמה .ןוירה תקספה יכרצל םג ןתינה
.אל וא ליעוה ךאפור ךל ןתנש בוטה לופיטה םא

םיגוסמ הנמשהל רתוי תומרוג רשא תולולג לש םיוסמ גוס שי םאה
?םירחא

:דלפ לאגי ר''ד


םע תולולגל שי - תולולגל הנמשהב תוביגמה תונב ןיב ךא ,אל
לכ טעמכ .לקשמב הילע ריבגהל לודג רתוי יוכיס רתוי הובג ןונימ
.הנמשה לש העפשה ןיא תונבה בורל קושב םויה תומייקש תולולגה

תיגולוקינג הקידב רובעל תוכירצש תוריעצ תורענש ןוכנ הז םאה
?תעבטה יפ ךרד הקידבה תא םישוע

:דלפ לאגי ר''ד


,בר םולש
,ןגאה ירבאל הבורק השיג רשפאמה הרידח רתא וניה תעבטה יפ
תיתוברת תישגר הביסמ רשא ,תולותבו תוריעצ תונבל ךרוצה תדימבו
הקידב עצבל ןתינ םילותב קתבל הקידבב תוניינועמ ןניא תיתד וא
תאז םע .ןגאה ירבא לע עדימ קיפהל ידכ (תעבטה יפ ךרד) תילטקר
- הקידבב םיכרצה ןמ לודג קלח לע הנועה רושכימב ונכרבתה םויה
תיחופלש תוחכונב ןטבה ךרד דנואס הרטלוא תקידבב שומישה ,רמולכ
ןתינ ךכ ידי לעו .קפסמ םירקמה בורבש עדימ קיפמ האילמ ןתש
םירקמב תאז לכבו .תעבטה יפ ךרד הקידבב תומיענה יא תא ךוסחל
םוחה תא ויתועבצא ומב ששמל ןחבאמה אפורל בושח םהב םימייוסמ
תמייק ןיידע ךכ ךרוצל -םוקמה םקרימ וא תושיגרה וא ימוקמה
תיתרגשה הקידבה דוע וז ןיא ךעיגרהל ךא .תעבטה יפ ךרד הקידבה
!!!!תולותבל קר תמייק היעבה ךכ בגא .תומוקמה בורב

ןוכנ הז םאה םירודכ ידי-לע הלפה רובעל תפסונ ךרד תמייקש יתעמש
?הזל עיגהל רשפא ךיאו

:לאגי דלפ ר''ד


ןתינ רודכה .ןייגפימ םשב רודכ ידי לע ןוירה תקספהל ךרד שי ןכ
תקספה םג .(תחקרמ תיבב אלו ,םילוח תיב ךרד)יזופשיא ןפואב קר
תקספה .ןוירה ינינעל הדעו עוציב קוחה יפ לע תבייוחמ וזכ ןוירה
אל רתויב םיריעצ תונוירהב קר עצבתהל הלוכי הז גוסמ ןוירה
יצור - ןוירה תקספה ךלצא קרפה לע םא רמולכ .תועובש -7מ רחואי
.ןמזה תא תספסיפ אל םא וישכע רבכ ררבל
,ךיירוגמ םוקמב יטרפ וא ירוביצ םילוח תיב לכל תונפל הלוכי תא
תקספה יכ ךתוא ןיכהל בייח ינא .לופיטה עוציבל םיטרפ ררבלו
הריחמ ךא םינוכיס תוחפ הב שיו החוטב הבוט רודכה תטישב ןוירהה
.הטעמה ןושלב ,לומסקד ריחמל המוד רודכה ריחמ ןיא .הובג
ךל רוזעא בל ץפחבו הז רודמ ךרד ינפ ףסונ עדימל יקקדזתו הדימב
רובעי הז עדימש ינייצ אנא קר .בוטה רישיה רשקה תא רוציל
.דבלב ךילא תורישי

דואמ ינאו תישילש םעפ תורהל ינוצרב .םינב ינשל םא ,35 תב ינא
תוברעתהב תוכורכ ןניאש) תוחכומ םיכרד שי םאה .תבב תניינועמ
?רבועה ןימ לע עיפשהל (תיאופר

:לאגי דלפ ר''ד


,םולש-םינבה םא
תרבגהל תויתרוסמה תוטיש לש ברה ןרפסמ ךא ,ךתוא בזכאל יל רצ
.הייד החוטב הניא הטיש ףא יכ חיכומ רבועה ןימ תריחבל יוכיסה
וכפה אל םייוסמ ןיממ םינוערז סרה וא ןימ תדרפה ומכ תונויסינ
תוברעתהו הדבעמב הכורכ איהש םג המ ,החוטב תיעמשמ דח הטישל
.תיאופר
וסחי יפל לגשמה םואית תויקיתרנ תופיטש ,הטאיד לש תונוש תוטיש
ינפל .ןתוליעי תא וחיכוה אל הלאכ "אתבס" תוטיש ינימ לכו ץויבל
עיצמה תב וא ןב םשה תא רחבש ןוכמ םילשוריב עיפוה בר אל ןמז
יוכיס שי תוטישה לכל םויהל ןוכנש יל המדנ .ןימה תריחבל תוטיש
.חילצהל %50 לש
ןכ ןה ירה הדנק ןוויכמ רקיעב תויוחתפתה לע הנורחאל תעמש םא
םיאשונ רשא תונוש תותד לש םיידרח תוגוז לש םיבצמ שי .תויתדבעמ
םילוכי םניאש תוגוז םתוא - םייוסמ ןימב קר תאטבתמה תיטנג הלחמ
המיגד עוציבו ,הנחבמ תיירפה עצבל תורשפא שי -ןוירה תקספה עצבל
םיאתמה ןימה םע םירבועה תא קר ריזחהל זאו ונימ תקידבל רבועהמ
.ךתלאשב תלליפ הזל אלש יל המדנ -

?ןילותבה םורק תעירק םע "אפרתמ" סיטילובתסו םאה

:דלפ לאגי ר"ד
.אל

םייקאו הדימב יהשלכ ךרדב יב עגפי הז םא תעדל יתיצרו 15 תב ינא
?הז ליגב ןימ ייסחי:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
:םיקלח ינשל יתבושת תא קלחל ץלאנ ינא
ןפואב עגפהל הרומא הניא 15 תב דאמ הריעצ השא תינפוג הניחבמ .1
15 ליגב ןהבש תויוברת שי ךכל המגודל .רתוי תרגוב השאמ הנוש
םינוכיסל יופצ ריעצ ליגב ןוירה יכ עודי םנמא .ןוירהב רבכ םישנ
םירומא םניא םמצע ןימ יסחי ךא ,תרגוב השא לשמ הובג רועישב
.םילותבה ןדבאל טרפ .תינפוג העיגפ םורגל


.תישגר הניחבמ -רתוי בושחה ביכרמה ןכו .2
יפכ .םדאה ינב ונב עובטה קזח ךרוצ והז .תורתומ וניא ןימ יסחי
וניאש ןפואב ןימ יסחי תכרעמל םיסנכנ םא .תורתומ הניא הליכאש
דוקפת לע תכל תוקיחרמ חווט תוכורא תועפשה ךכל שי -קיפסמ רגוב
תרגסמב ךכ לע ןודל ךל עיצמ ינא .ךשמהב ינימה קופיסהו ,ינימ
תולשבה .תכנחתמ תא וב םוקמב תיכוניחה תצעויה םע תישיא רתוי
,תולשב 15 תונב שי .התוערל הרענ ןיב הנתשמ ינימ רשקל תישגרה
הבושתב ךל תונעל ידכמ בכרומ ידמ הז .תולשב ןניאש 30 תונב שיו
.טנטסניא

חיכש רבדה םאה .רשב לש תונטק תוכיתח עיפומ תסווה ןמזב םעפ ידמ
?גולוקינגל תונפל ךרוצ שי םאהו

:דלפ לאגי ר"ד


השק אצממה תרכה אלל תישאר .םישנ ת/אפור םע ץעוויהל שיש יאדוב
םיאצממב רבודמ יכ ןכתיו "םד ישירק םתס"ב רבודמ יכ ןכתי .ןחבאל
תימגוד םע אובל יוצר .אפור לצא הקידב הווש טלחהב .רחא רוקממ
ובצמ -רשבה תוכיתח רופיס םע תסו אלל םויב םיאב םא .םיאצממה לש
.שחנל ךירצ - יבצמ ומכ קוידב אפורה לש

םישדוח העבראכ ינפל .םינש הזמ תולולג תלטונו .35 תב ינא
- טנומרהב כ"חאו ,טלונימב יתשמתשה רבעב.הלולגה גוס תא יתפלחה
.הפיו בוט היה לכה הלחתהבו
.יתסו-ןיב םומיד היה ןיפוליחלש וא .ללכ עיפוהל קספ רוזחמהש דע
.ןוניגול - הלולגל יתרבע ,םישנה אפור םע תוצעייתהב
:הבר תוחונ יא יל תמרוגש הרזומ העפותל הרושק יתלאש
.רתוי ףופצו השקונ השענ רעישה .הוורעב רעישה תחימצ יוניש
םרוגש רבד .תוינוציחה םייתפשה םינפ ךות לא חמוצ אוהו .ינצקע
הרוחב ינאש שיגדהל הצור ינא .תנבצעמ דוריגו תונצקוע תשוחתל
יל שי .רבעב יתלבס אלו .םינועצפמ תלבוס אלו .הריעש אל דואמ
המיהדמ ךכ לכ וזה העפותה ןכלו .ןיטולחל ריעש יתלבו .קלח רוע
היהי םישנה אפורל רותה .ץיקה תושפוח בקע .ירעצל .הכיבמו .יתוא
.השק ארונ ןפואב הזה "רועיש"ה תא תחקול ינאו .רבמטפס שדוחב קר
,הלולגה תליטנל רושק הזש החוטב ינא .הגאדו ךודכד יל םרוג הז
המ .תושעל רשפא המ .ןוירהל ששחמ - קיספהל תדחפמ ינא התוא
.ארונ היה הזו .ןקתה רבעב יתיסינ ?יפולחה העינמה יעצמא
שי המ ? יתיסינ אל ןידעש הלולג שי םאה .םוי 12-14 לש םימומיד
?וזכ העפותל יל םרגש ,ימיכ בכרה תניחבמ ,ןוניגול - הלולגב
חומצל קיספי רעישה םגש ךכל איבת ,הלולגה תליטנ תקספה םאהו
?רבעבכ ךרו ןידע תויהל רוזחיו .םויה חמוצ אוה ובש ןפואב

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
םאהו .טיינומרהל טלוניממ תרבע עודמ יל רורב אל ךירבדמ תישאר
אלא ,םייחב הרטמ הניא תסוה ,תינש .טלונימ םע בוט ךל היה
ךישמהל רשפא טלחהב .תיבקנה תכרעמה תורידס לע דומלל תרשפאמ
תולחשה לע העפשהה .ישדח םומיד אלל םג רדוסמ ןפואב תולולגב
.ןוירה תעינמ תניחבמ תנגומ תאו -ץויב ןיא - התיהש יפכ תראשנ
הליכמו תולולג לש ןשי רודמ םנמא ,תנייוצמ הלולג הניה ןוניגול
דוגינב .יביטטסגורפ ביכרמו ינגורטסא ביכרמ תולולגה לכ ומכ
ךלהמב הנתשמ הלולגב םירמחה ןונימ -תשמתשה ןהב תומדוק תולולגל
רתוי קיתו רודמ וניה רמאנש יפכ יביטטסגורפה ביכרמהו ,שדוחה
םירושק רעישה תחימצ ןוויכב םייונישה יכ ךומכ ענכושמ ינניא
הברה לצא םירכומ תראתמ תאש יפכ תועפות .הלולגה יונישל חרכהב
לכמ .חוליג ןיכס ידי לע חוליגב רקיעבו ,חוליגמ םישנו םירבג
תולולגל רוזחל רוחבל הלוכי תא ירה רשק שי ךמעטל םא םוקמ
העפותה םא םישדח רפסמ ןוחבלו טיינומרה וא טלונימה ומכ תומדוקה
.התנתשה
תובושת הברהל ךתוא הנפמ ינא -רחא העינמ יעצמא לע ךתלאשל
םומיד תיחפמה הנרימ גוסמ ןקתה יאר ךכ לע תונועה תומדוק
בשוח ינא .הרבורפ-ופד לש םישדח -3ל תחא תוקירז וא ,תיתועמשמ
לע הרימש ךות הלולג הניאש ןוירה תעינמ לש היצפואה לע ונעי םהש
.ישדח םומיד רדעה דע תחפומ םומיד
.החלצ ךרד

רטפהל יל רוזעל הלוכי הלולג הזיא .ףוגה לכב רועישמ תלבוס ינא
?רתוימה רעישהמ

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
םישנ אפור םע ךכ לע ץעייתהל שי , אלפ תפורת ןיא רתי רועישל
תונשל הלוכיש לקשמב הדרוהמ לחה םיבר תונורתפ שי ןורקיעב .לפטמ
םינומרוה ידגונו םינומרוה ךרד -םיירכזה םינומרוהה ןזאמ תא
לע תוטלתשמ" ןתחיקל םצעב תולולג הברה .םייטמסוק םילופיטב הלכו
םישנה יאפור ונל שי . רועיש תוניטקמ ךכבו ילנומרוהה ךרעמה
.ךאפור םע ךכ לע יחחוש.הנאיד תולולגב לופיט תוסנל היטנ כ"רדב
.ךל םיאתהל לכוי הזש ןכתי

לודיגמ האצותכ ,םינש 13-כ הזמ המוניטקלורפרפיהמ תלבוס ינא
ןוירהה רחאל הלגתה וא ליחתה בצמה .חומה תרתוי תטולב לע ריפש
ךשמה וירחאלו ,ןיקת ינש ןוירהל יתסנכנ ,קלירפב יתלפוט .ןושארה
שומישל יתרבע הפורתל תוליבס יאמ האצותכ הנורחאל .קלירפב לופיט
דחיב שומישמ הרהזא העיפומ הפורתב שומישה תוארוה לע .סקניטסודב
שמתשהל יתורשפאב ןיא תוינפוג תולבגמ בקע .ןוירה דגנ תולולג םע
תא תואיצומ תורחאה תוטישה לכש השח ינאו ,ימחר ךות ןקתהב
יתשמתשה קלירפב שומישה תפוקתב .ןימה יסחימ האנההו תוינטנופסה
וא תוחפ התיה ןיטקלורפה תמר םגו ,יאול תועפות לכ אלל טלונימב
.הניקת רתוי
אל ?אשונב שדח עדימ וא תועצה ,ןיינעב תופסונ תועד שי םאה
.טנרטניאב שופיחב ךכל תוסחייתה יתרתיא
יאופר בקעמב תאצמנו יללכ ןפואב האירב ,40 תב ינא יכ ןייצל
.תינירקודנא הקלחמב ףטוש

דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
עיבהל ידכ םיבושח םינותנ רפסמ יל םירסח ךא בטיה טרופמ ךבתכמ
םוקמ תווהל רשאמ עדימ קפסל דעוימ רתוי הז רתא יכ ןייצל .יתעד
.תפסונ תעד תווחל םוקמ שי יתעדל ךלש הרקמבו ,הינש תעד תווחל
תוסחייתה שי וא תיחומ הימדהב הפצינ ריפשה לודיגה םאה רורב אל
יאוול תועפות שי םאה רורב אל .םד תוקידב תבושתל קר
לש ולדוג בושח לודיגה לש הימדה שי םא .ךלצא הימניטקלורפרפיהל
:ךילע תיתימא העפשה םוש ןיטקלורפה תומרל ןיאש םיבצמב .לודיגה
ןיאש ןויכ .םילפטמ אל טושפ םהב םיבר םיבצמ שי ,היארה לע ןוגכ
היצקארטניאב איקב ינניא ינובאדל .הדבעמה תוקידבב קר לפטל ךרוצ
העינמ ןיא םא ךא (תאז ררבל לדתשא) סקניטסודל תולולג ןיב
םישדח -3 ל תחא הקירז לבקל ןתינ -ןורטסגורפה ןומרוהב שומישל
.ךלש םישנה ת/אפור םע ךכ לע יצעייתה .הרבורפ-ופד םשב רישכת לש
ימחר ךות ןקתה יבגל ךתלבגמ יהמ עדוי ינניאש ןויכ .ןכ לע הריתי
תויעבה בור תא רתופש ןקתה שי םייתנש לעמ הזמ יכ ןייצל ילע
תמייק תורשפא לולשל ןיא , םויסל .ילנויצנבנוקה ןקתהב תורושקה
יתימא חותינ והז םנמא .תורצוצח תבירצ עצבל ןתינ רצק חותינבש
ילע .היצפוא יהוז םג -ןיציקה לכ ולכ רשאכ ךא .המדרה ללוכ
םצעב ןכלו תואירבה לסב תללכנ הניא וז הרודצורפ יכ ןייצל
זופשיאב הכורכ הניא םירקמה בורב .םייטרפ םילוח יתבב תעצובמ
לש היצקארטניאה יבגל ןכדעתהל לדתשא .םיימוי וא םוימ רתוי
.תיעמשמ דח ךכ לכ הניא העינמהש ןכתי .תולולגו סקניטסוד

?(םימי שדוחמ ןמז הזיאב) ןוירהל סנכיהל רשפא יתמ תעדל ינוצרב

דלפ לאגי ר"ד


,םולש
תיציבה .םיחאתמ םהו ערז תשגופ תיציב רשאכ ןוירהל סנכהל רשפא
.דחא םויכ ךשמל היח איה זאו (הלש לודיגה תיב הלש קיקזהמ תאצוי
אל םא -ןטבה ללחל תיציבה לש האיציה -ץויבה רחאל םייעובשכ
תורשפא שי םירידס תותסו שיש השאל ןכל .תסו עיפומ -ןוירה חתפתמ
תחא תסו הווח השא םא .תסוה םרט םוי -14ב ץויבה ןמז תא ךירעהל
תותסו השאל םא 14-15 םוי תוביבסב הרוק ץויבה ירה םימי -28ל
.תסוה תליחת רחאל םימי -19כ הרוק ץויבה יזא םימי 33 לכ םירידס
לשב םא .ןוירה תעינמב המצע תא החיכוה אל וז הטיש הרקמ לכב
םידקמ םימעפלש ץויבה לש תונדגובה לשב םאו ,ערזה ייח ךרוא
.רחאמ םימעפלו

יל ןנכותמ שדוח דועב .יצחו שדוח הזמ הרניג תולולג תחקול ינא
ךיראתב רוזחמב היהאש הארנכ ייבושיח יפלו יגוז ןב םע שפונ
ךיראת תא תונשל ירשפא הזש ןותיעב יתארק םייתנשכ ינפל .רבודמה
?רבודמ יוניש הזיאב.תולולגה תחיקלב ןטק ןורמת תרזעב רוזחמהדלפ לאגי ר"ד


לש ףוצר ךשמה ידי לע ןרמתל תורשפא שי ןכ .המיענ השפוח לכ םדוק
תאז לכ .םימי העבש לש הליגרה הקספה אלל תפסונ תולולג תסיפח
הליחתמ בושו םימי 7 לש הקספהה תא תעצבמ תא זא השפוחה םויס דע
המ ךל ןיא הקלחב תשמתשהש הסיפחה תא .תולולג לש השדח הסיפח
,הנתשי הסיפח הליחתמ תייה הב עובשב עובקה םויהש ןכתי .קיזחהל
.יפוי הז השפוחה תניחבמו תנגומ תא ןוירה תעינמ תניחבמ ךא
םילולע -תכשוממ תסוה תייחד הבש תכשוממ השפוחב רבודמ םא ןבומכ
לש תלוכיה תניחבמ תועמשמ םהל ןיא רשא םינטק םינומומיד עיפוהל
.תולולגה

ופד ,ןוירה תעינמל תולולג םוקמב תוקירזב יתשמתשה הנורחאה הנשב
.הרוורפ
תוקירזה םע קיספהל יתטלחה .םישדוח השולשב םעפ תנתינ הקירזה
תא לבקל הרומא יתייה זאמ שדוח רבע רבכו ,תולולגל רוזחלו
לבא ,הנורחאה הקירזה זאמ םישדוח העברא כ"הס .תפסונה הקירזה
איה הקירזה לש יאוולה תועפותמ תחא) רוזחמ יתלביק אל ןיידע
דע רובעי ןמז המכ ,ןכ םא ?ילמרונ הז םאה .(רוזחמה תקספה
?בושי רוזחמהש

:דלפ לאגי ר"ד
,ךל םולש
,הגרדהב ששואתהל לוכי ילנומרוהה ריצ .ןיטולחל ילמרונ הז ,ןכ
דע םישדח רפסמ דוע וליפא תחקל לוכי הז יכ םיעדוי ונאו
.םחרה תיריר לע העפשהה ךכמ רתויו ילנומרוהה ריצה תוששואתהל
הז םא וליפא תסוה תעגה דע תונלבסב ןיתמהלו ץחלהל ןיא , ךכיפל
ידכ תולולג ליחתהל העינמ ןיא ךכל רשק ילב .בר םישדח רפסמ ךראי
תא םא ןיפוליחל .יוצר יתלב ןוירה םע יעיתפת אלש החוטב תויהל
וז -םוגפ אל רבד םוש .תונלבס הברה ךירצ -ןוירהב תניינועמ
ינא הלש יאוולה תועפותב היופצ רתוי התיה איה וליא .הפורתה
חונ העינמ יעצמא והז ךא .םישמתשמ רתוי הברה הל ויהש ןימאמ
.רתויב חוטבו

תורידתב העיפוהש תילניגו תרטפמ תחא אל רבעב יתלבס .25 תב ינא
םייחל יגוז ןב תא יתרכה יצחו הנש ינפל .ךרעב הנשל תחא לש
תורידתב תילניגוה תרטפה תייעב העיפוה הנורחאה הנשה ךשמבו
ינימ עגמ רחאלש תורמל .(השולש/ םיישדוחל תחא) רתוי הברה ההובג
ןיידע (הנימיפ ליפוטקל) ינייגה ןובסב קיתרנה תא תפטוש ינא
ןב לש וערזמ תעבונ היעבהש תבשוח ינא .םעפ ידמ היירטפ העיפומ
,יפוגל ץוחמ רמוג אוהו םיסחי םימייקמ ונא רשאכ ןכש ,יגוז
.תפסונ היירטפ תעפוה לע עיבצמה הבירצ וא דרג םוש השיגרמ ינניא
תופיטש תורמל היירטפל איבמה ערז לש רשק תויהל תמאב יושע םאה
?ינימ עגמ לכ רחאל

:דלפ לאגי ר"ד


:םייתשל התוא קלחמ ינא ןכלו הנוכנו הבוט ךתלאש
ןפואב תאצמנ רבכ איה כ"רדב ךא רבגה עגמ ךרד עיגהל הלוכי תרטפ
:התוא ריעהל ידכ םיעייסמ םימרוג ךירצ .קיתרנב טקש
תמרב הילע ,תומימחפ תרישע הטאיד ,תוינוסיח תולחמ ,הקיטויביטנא
אל .םייתביבס םיאנת םגו ,ןוירהבו תולולגב ןוגכ םינגורטסא
רופיש שי הארנה לככ ומצע לגשמב ךא ,רבגהמ עיגהל הירטפה תבייח
:ירק -קיתרנה לע הניגמה תכרעמל םיאנת תערהו תרטפל םיאנת
םוחה ךוכיחהש ןכתי .קיתרנה לע םירמושה םיבוטה םיקדייחה
החונ הביבס םיווהמ ,קיתרנל ערזומה יסיסבה לזונו תוביטרה
יבגל ..תוירטפל תדהוא הביבס תריצי אלא הקבדה אל וז ןכל .תרטפל
.הז רודמב תומדוק תובר תובושתל ךתוא הנפמ ינא -לופיטל תושיגהנש יצחכ ינפל דע םינש הברה הזמ הלודג המוימ םע 49 תב יננה
.מ"ס 8 - ל הלדג תעכ תוריהמב הלדג אלו מ"ס 7 התיה המוימה
תתירכ לע ץילמה אפורה ןימ יסחי ןמזב ןתש תחירבמ םימעפל תלבוס
תויהו המוימה לש הריהמה הלידגה בקע תורצוצחו תולחש םחר
רבעמה ליג לש ףוקשמל תחתמ תאצמנ יננה םד תוקידב פ"ע וירבדלו
תתירכ אלל ועצבל וא/ו רשפאש המכ חותינה תא תוחדל דאמ תניינועמ
םאה .תולבה ליגל תידיימ הסינכ עונמל מ"ע תורצוצחו תולחש
.(הזחב תוטסיצמ תלבוס ןכ ומכ).ףוחד חותינה

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
יכ ךירעמ ינא .תועידה רפסמ ךכ ישגפתש םיאפורה רפסמכ ךירעמ ינא
ןורקיעב .יל םירסחה םינותנ רפסמ דועמ היונב אפורה לש ותטלחה
רתוי םיבוט הימדה יעצמא ונידיב שיש לככ הנטק חתנל היטנה םויה
ונא .םירחא ןגא ירבא תוהזל םינרירשה לדוג תורמל םירשפאמה
ךומנ ריאממ לודיגל ךופהל םינרירש לש לאיצנטופה יכ םיעדוי
עבטמ -תוריהמב לדגה ןרירש ראותמ רשאכ .(םייק יכ םא) רתויב
םע הנטקה הצובקל הבורק רתוי השאה יכ דרח לפטמה אפורהש םירבדה
.רבגומה ןוכיסה
ךא ,תולחש איצוהל רהמל המ ןיא -םחרה איה היעבה םאש ןוכנ
ימ לצא רקיעבו ,םייגולוקינגה ונניב תובחר יד תושיג תומייק
קיפת השאהש בוטה יכ םינעוטש תוריאממ תולחמב לופיטב םיקוסעש
לש תראממ הלחממ לובסתש יטסיטטסה ןוכיסהמ ןטק תולחש תראשהמ
תוביבסב אוה ךליגב השאל תולחשה לש עצוממה ןייחה ךרוא .תולחשה
שי תולחש תתירכ אלל םחר תתירכ חותינבש םג המ .םינש 2-4 דוע
ךכ םג תוילובג תולחשש ךכ - תולחשל םד תקפסאב תיתועמשמ הנטקה
תווהמ ךדיאמו .דקפתל וקיספי חותינה ירחא רצק ןמזש ןכתי
תוידוהי ןיב תולחשה ןטרס ןוכיס ךריכזהל .תוריאממל לאיצנטופ
.רקיעו ללכ ךומנ ונניא
קר לוכי ינאש ךכ ,ךבצמ לע םיינילק םינותנ קיפסמ ןיא ינובאדל
ותצלמה לע ךמתסהל
הטלחהב ןוחטב רסוח השח תא םא .ךכ לע בשח יאדובש רחא אפור לש
םיפוגה בורב .תפסונ תעד תווחל ךתוכזב שמתשהל ךל עיצמ ינא
.תפסונ תעד תווח םירשפאמו םידבכמ (םילוחה תופוק) םויה םיחטבמה
!!!!ךל יאדכ

דואמו ,םיילאנא ןימ יסחי ילעב םע תמייקמ ינא םינש שולשכ הזמ
הרידחמ האצותכ ןה ילש תוקזח יכה תומזגרואה ,השעמל .תינהנ
תיביסנטניא תוליעפש תורבח יתשמ יתעמש הנורחאל לבא .רוחאמ
ןתינ המו ןוכנ הז םאה .םייזיפ םיקזנל םורגל הלולע הזה ןפואב
?הז ןפואב ןימ יסחי םויק לע רתוול םיצור אל םא ,תושעל

:דלפ לאגי ר"ד


,תלאושל םולש
.ויפואל תועדומ שי רשאכ הטילשל תונתינה תונכס רפסמ ילנא ןימב
םיסנכנ רשא יעמ יקדייחב עגמ שי ילנא ןימב ןיפה רבעמב תישאר
רתוי הלודג הפישח שי ךכמ האצותכו חתפמה רוזיאל םיאצויו
הליחתמ היעבה .יתייעב תויהל בייח וניא הז לכ .יעמ יקדייחל
תרדחה שי זאש ילניגו ןימל רבעמ שי ילנא ןימל ךשמהב רשאכ
שי ןוכיסל גוזה ינב תועדומ .ןתשה יכרד חתפמלו קיתרנל םיקדייח
ןימ עצבלמ תילנא הרידח רחאל תוענמה ידי לע תאז עונמל ידכ וב
ילניגו ןימב ליחתהל ןתינ .היעב ןיא ךופהה ןויכל .ילניגו
ןכמ רחאלו ,תילנא הרידח ינפל הכיס יכרצל שמשל לוכי וליפאש
הניאש הינש היעב .תילנאה תוליעפה לכ תא םייסלו סונאל רובעל
המקרב העיגפ -עבק ךרד ילנא ןימ םימייקמש םישנא לצא תמייק
דעו תילנאה תירירה תמקרב העיגפ םתסמ תויהל לוכי הז .תילנאה
ךא .םיכרצה לע הטילשה ןונגנמב העיגפו סונאה ירירשב םיערק ידכל
הרידחב לגרומ וניאש סנאנב סנוא ירקמב רקיעב תרוק תאזכ העיגפ
תיטמוארט תויהל הלוכיו תיגולויזיפ הניא תאזכ הרידח .תאזכ
תופוכת תורידחב .ךלצא בצמה הז אלש דמל ינא ךבתכממ .רתויב
-תובקנתה תנכס דע העיגפו יעמה תיריר קמועב העיגפ תויהל הלולע
.ינוציק הרקמ והז ךא
ךתוא ןווכל לוכי ינא ,ךל בוטו ,ךכב תלגרומ תא םא לכה ךסב
םקלחו ,תורידחל הדיחיה ךרדה וזש היסולכואב רתויב הבחר הצובקל
אל .םילאוסקסומוהל יתנווכ-םינש רידס ןפואב םיסחי ךכ םימייקמ
.תוחיכש תועיגפ שיש יל רוכז

:סקטה לכ םע) ם-י-ק-ת-ש-מ רוזחמ יבאכמ תלבוס ,25 תב הקוור
לכמ יתלביקש םינושה םיבאכה יככשמ ינונימ .(ילוכו תואקה
הלולגה וליפא .ןורתפ ןיא ,ןיידעו ,ולעו וכלה םינוויכה
טעמכ .בצמה תא הרפיש אל ,תיעיברה הנשה וז תלטונ ינאש (טלונימ)
ונללשו ,תלבוס תא רבכ םא :עיצה שדחה גולוקינגה ,לבא .יתשאונ
תוסיפח 3 תחקול ינא זאמו ?תוחפ ילבסת אלש המל ,תורשפא לכ
לבא ,בוט יל .הנשב םימעפ (רתוי תצק) 4 תלבקמו ,ףוצר תולולג
זא .לכשה לע ונלפנ ,יתיא ילש גולוקינגהו ,ינאש תובשוח תורבחה
?גולוקינגל וא ,ןהל ?ףיטחהל ימל

:דלפ לאגי ר"ד


,הרקי תלאוש
.עוצקמ שיא לומ תועידה תא תמעל תרחבש הפי ךא ,ףיטחהל ךרוצ ןיא
שומישמ תעבונה היעב .רתויב תימיטיגל -גולוקינגה לש ותעצה
ךלהמב םייופצ יתלב םינטק םינומומיד אוה תולולג םע ףצרב ךשוממ
תא רתפ הז םאו .היעב ןיא ךכל טרפ ךא .תישילשה וא הינשה הסיפחה
ךייתורבחלו .ףועמה לעב אפורל דובכה לכו .רדהנ הז ירה -ךתייעב
ןיאו ךורא חווטל העיגפ םוש ךכב ןיא יכ ריבסהל הוולשב הלוכי תא
העיגפ
. היעב רתפ הז ירה ךתניחבמו ,תוירופה רשוכב

הלוכי ינא ךיא ,ינשה םע דחא בכשל םיצור ינאו ירבחו ,15 תב ינא
?גולוקינגל תכלל ילבמ תולולגב שומישה תא ליחתהל

:דלפ לאגי ר"ד


ךל םולש
ידי לע םיסחי םויק תלחתה םידקהל ,תיארחאו תרגוב ךלש השיגה
.גולוקניגמ דחפה םע דדומתהל ךל רוזעל ילע ,תישאר .המיאתמ הנכה
ךל רוזעל םילוכיש ,רבס ימיענ םיבר םישנ תואפורו יאפור שי
תאפרמ ארקנש רבד םירעה בורב שי .השאה םלועל ףשחהל הגרדהב
תאפור וא אפור תיאקיטמסוק תוחא םע ימוחת בר זכרמ והז ,תורענ
ןווגמ תרשל רומא הז זכרמ .תילאיצוס תדבועות/יאנוזת םישנ
יעצפ ךרד הנמשה תויעבמ :תרגבתמ הרענ תדדומתמ םמע םיאשונ
.המודכו ןושיעה תפיגמ םע תודדומתה,םיצחלב תויודדומתה ,תורגב
ךב םיצעונ םלוכש השוחתה תא תכסוח תאז האפרמל הסינכש ךכ
החפשמ ת/אפור םג ןושאר בלשב ,חונ השיגרמ תא םא ףסונב .םייניע
ךומנ ןונימב תולולגה ןתמ םע ליחתהל םילוכי םידליה ת/אפור וא
םילשהל ילכות םישנ ת/אפור םע החישל הלשב ישיגרתש רחאלו ,רתויב
.הקידבה תא
(תיקיתרנ) תילניגו הקידב םיעצבמ אל ,םישנה יאפור ןיב טוקנ ללכ
ךכ .הלותב הרענב
.ךבילמ הגאד יריסה תאזכ הקידבמ עבונ ךששח םאש

.ןימ-יסחי םויק ךלהמב הפירש תשוחתמ הנשמ רתוי רבכ תלבוס ינא
ערזה לזונש יתבשח הז ללגבו) "ךילהת"ה םויסב קר היה הז הלחתהב
רבכש בצמל עיגהו הגרדהב הנתשה הז ךא ,(םרוגה אוה יגוז-ןב לש
המכ) םינוש םיגולוקינג השולש לצא יתייה .בכשל ונלוכי אל
תילניגו היירטפל לופיט יל ונתנ םלוכו ,(םהמ דחא לכ לצא תושיגפ
,םילופיט לש םינוש םיגוס רסירתכ יתיסינ .ללכו ללכ יל רזע אלש
םירמשה תיירטפ תא עונמל רומאש (יתנוזת) יעבט לופיטב ינא תעכו
אוה ןיינעה .ייעמב המקמתה הארנה לככש "סנקיבלא הדידנק"
,ןימ-יסחי םויקל רנטרפ יל ןיאו ונדרפנ יגוז-ןבו ינא םייתניבש
.תוסנל ךישמהל םאו - יתאפרנ םאה רוריבב תעדל הלוכי אל ינאש ךכ
,ץחל יבצמב םג אלא םיסחי םויקב קר האטבתה אל היעבה םנמא
ילש רכוסה תמרל הארנכ םרגש בצמ לכ וא תיסיפ תוליעפ ,תושגרתה
?האלמה יתמלחה תא קודבל יילע דציכ ןויער ךל שי םאה .תולעל םדב
הלולע ילש ומכ תינורכ העפות םאה לואשל הצור יתייה ,ףסונב
גוסמ םיערמ וא ,תימוקמ השוחת רסוח תומדב) המתוח תא ריאשהל
."המוגפ" םיתיעל השיגרמו ,ךכמ תגאדומ דאמ ינא ?דימתל (רחא

:דלפ לאגי ר"ד


,םולש רמת
המוגפ השא לש השוחת לש תופחסהה לע םערתהל יל ישרה תישאר
אל ךבתכממ .תובר םישנ לצא םייוצמה םיחיכש םינימסתמ האצותכ
לע םג וא תולכתסה לע קר הכמסנ תרטפה לש הנחבאה םא דומלל יתלכי
תרזוח תרטפב ןכא רבודמ םא .יקיתרנ חטשמ ידי לע תיתדבעמ הקידב
םא .הבטה אובל הכירצ םהיתובקעבש ,תרטפב לופיט יגוס לוקשל שי
איה תרטפ ןכא םא קפס תולעהל שי םימעפ רפסמ רזע אל לופיטה
אל לופיטש יוכיסה תא ריבגמ קר אפורל אפורמ רבעמ יתעדל .הנחבאה
ןמז יחווטב היעבה תא ריכהל תונמדזה ןיא אפורלש ןויכ ,חילצי
.םינוש
-יקיתרנ שבויל הרושק הדימ התואב תויהל הלוכיש הנומת תראתמ תא
תיגולויזיפ תוביסמ עובנל לוכי שבוי .תילכתב הנוש לופיטה זאש
םה חתמו ץחל םא .חתמלו ץחלל רשק תסחיימ ךמצעב תא .תוישגר םגו
ידי לע אוה לופיטהש ןכתי -תרכזהש תועפותה ללכ לש דוסיה ינבא
לכמ .ינימ שגפמ תארקל חתמ ידירומ םירישכתב שומיש וא ,היפרה
םישנ אפור םע רשקב ייה קר ,רקיעו ללכ המוגפ ךניא יתעדל םוקמ
.ךרדה לכ ךרואל ותיא יכלו הנימאמ תא וב דחא
םיקזנ ןיא אל -חווט יכורא םיקזנו תרטפ יבגל ךתלאשל
שי .םייתימא םייגולויזיפ
רושק רבכ הז לבא -תרזוח תרטפ תובקעב תועבקתמש תויוגהנתה
תושיג הברה שי תינשקע תרטפב לופיט יבגל .האופרב תרחא הלוכסאל
םיפקתהה ונטקי ךכו "םיבוטה" םיקדייח זוכיר רופיש ןרקיעש
.םייתיירטפה

קיזחהל החילצמ אל ינא ישילשה ןוירהה זאמו תונוירה השולש יתרבע
.תוקד המכ רחאל הצוחה קלחתמ אוה ,ןופמט
םהמ ,םחר תחינצ שי םע םיעדוי דציכ תעדל יתיצר ןכ ומכ
?םימוטפמיסה

:דלפ לאגי ר"ד


,םולש הרקי תלאוש
תקייודמ הבושת םילבקמו -םישנה ת/אפור לצא םיקדבנ -דאמ טושפ
.ךלצא םיאצממה לע תישיא
תחינצב ללכב רבודמ םא חוטב אל ינא ךתביתכמ יכ ןייצל בייח ינא
.םחר תחינצ אלל םג םייופר קיתרנה תוריק ובש בצמ םייק .םחרה
הזל רושק חרכהב אל תויהל לוכי ןופמט קיזחהל ישוקכ ראותמש בצמ
.קילחי ןופמט - קיתרנה חתפמו ןגאה תפצר ןויפר לש בצמב .הזל וא
יפלכ ץחל רצייל ישרדת תא ,תנווכמ הטושפ תיגולוקינג הקידבב
.החינצ שי םאה ,יופר קלח הזיא וכירעי ת/קדובהו ,הטמ
תרזעב ןווכמ יפרטויזיפ ןומיא ידי לע תאז ןקתל רשפאש םיבצמ שי
תוטיש דועו הלואפ תוטישב וא לגיק יליגרת וא ,קאבדיפויב רישכמ
איה ןקתל הדיחיה ךרדהש םיבצמ שי ךא ,תונוש תויפרטויזיפ
תא בטיה לוקשל הכירצ תא הדולי ךשמהב ןינע ךל שי םא .תיחותינ
תליקש ידי לע םאו ,ןגאה תפצר ירירש קוזיח ידי לע םא ךיידעצ
חותינב השענש המ לכש תויהל לוכי תיקיתרנ הדילבש העידיב חותינ
.הדילה רחאל רוזעי אל

ימחר ךות ןקתה םישל יל ץילמה גולוקנגה .םיינשל אמא 44 תב ינא
לש רורחש לע ססובמ אוה לבא ומש תא עגרכ יתחכש ירעצלש שידח יד
יאוול תועפות ןנשי םאה תעדל החמש דואמ יתייה .םחרב ןורטסגורפ
דע תעדוי ןכו) .הדבכ תנשעמ ינאש ןייצל ינוצרב ןומרוההמ האצותכ
?(אירב אל הז המכ

:דלפ לאגי ר"ד
ךל םולש
הז ןקתה , "הנרימ" ירחסמה ומשב ארקנ תרפיס וילע שידחה ןקתהה
לכיממ יונב ןכא
תונורסח רפסמ הז ןקתהל .ןורטסגורפה ןומרוה ההשומ ןפואב ררחשמה
תפוקת ןה ול תודחוימה תויעבה .תונורתי לש טעומ אל רפסמו ,
לוכי םהב ,השלש דע םיישדוח תב תכשוממ תויהל הלולעש תולגתסה
ןורטסגורפ- ןומרוהה תויהב .ךכמ בר ףא וא יתפיט םומיד תויהל
ןוגכ ןורטסגורפ לש יאוול תועפות עיפוהל רידנ ןפואב תולולע
בצמ לע העפשה תורידנ םיתיעל ,םינועצפ וא םיידשב שדוג תשוחת
הלועפה לשב תורידנ יד וללה תועפותה לכ ךא .תוליחב ,חורה
םישדח 2-3 ירחא ללכ ךרדב .םחרה ללחב ןומרוהה לש תימוקמה
רשפאש בלשל םיעיגמ זאו םימומידה ללוכ יאוולה תועפות תומלענ
דגנ ההובג תוחיטב ,טעומ יתסיו םומיד :ןקתהה תונורתימ תונהל
תנטקהש םישנ שי ןייצל .תוינגא תוקלדל ןוכיסה תנטקה ,ןוירה
ןבומכ ,תיתפיט םיתיעל תיארנ תסוה יכ דע תטלוב ךכ לכ םומידה
אלו ןקתהה לש הבוט העפשהב רבודמ יכ ןיבהל תובייח ולא םישנ
.תולבב וא ןוירהב ןהש ןמזה לכ דושחל

?תולולג תחיקלל ילמיסקמה ליגה והמ

:דלפ לאגי ר"ד
.םולש תלאושל
רשאכ ולחה תקולחמה ינצינ .תקולחמב יונש אשונב ךתלאשב תעגונ תא
תודוא עדימה
תיתועמשמה הדיריה םעו םינשה םע .קפסמ היה אל תולולגה תועפשה
ןונימב תולולגב שומיש םירשפאמה שיו ,ןסרה רתוה תולולגה ןונימב
תותסוה תקספה ליג ףס לע טעמכש רתויב םימדקתמ םיאליג דע ךומנ
דחא לכ ,תולולג ןתמ םיליבגמה שי תאז םע (תולב) םייעבטה
תויעבל תיטנג היטנ הל ןיאו תנשעמ הניא השא םא ללככ .ותסריגל
ןתינ -תולולגב שומישל תרחא דגנ תייותה הל ןיאו םד תשירקב
המכסהל יעיגה ?ליגה והמ .םדקתמ ליג דע תולולגב שומישב ךישמהל
ךכ לע קלוח ןיא ךלש ליגבש יל המדנ .ךלש לפטמה אפורה םע ךכל
.תונהל תולולג תונש הברה דוע ךל שי היעב ןיא םאש

הדילהו ןיקת היה ןוירהה .םישדוח השיש ןב קוניתל םא ,25 תב ינא
.תינדי האצוה איהו דבל הטלפנ אל היילשה ,םוקאו תדיל התיה
הארנכ) תיראש יל ואיצוה ףוסבלו םיישדוח ךשמב םימומידמ יתלבס
השימח ךשמב יתקנה .דנואסרטלוא תחת הביאשב םחרהמ (היליש
הקנהל תודעוימה ןוירה תעינמל תולולג יתחקל הזה ןמזבו ,םישדוח
םע שדוח ינפל תולולגה םע יתקספה .(העוט אל ינא םא "ןלומפ")
.דוריגב הוולמש הירטפמ הארנכ תלבוס ינא זאמו .הקנהה ףוס
?הקנהה ףוסל הירטפה ןיב רשק שי םאה .א
דע ?ימחר ךות ןקתהב שמתשהל הלוכי ינא הדילה ירחא תעכ םאה .ב
םירחא םיכוביס וא תוירופ יאל םינוכיס שי םאהו חוטב אוה המכ
.תנשעמ ינאו רחאמ תולולג לוטיל הצור אל ינא ?דיתעב
.תירטסיה רעיש תרישנמ תלבוס ינא הדילה רחאלש יעיברה שדוחהמ .ג
?תפלוח העפותה יתמ

:דלפ לאגי ר"ד


,הדילה רחאל בוט לזמו םולש
תדהוא הביבסש ךכב ,ילנומרוה ךרעמל תרטפ ןיב רשק םייק
םינמזה ןויפיא ךכל המגוד .הירטפה תוחתפתה תא ריבגת תרטפל
ןוגכ תינגורטסא הרשעהב וא ,תסוה תפוקת ביבס הזש תרזוח תרטפב
חרואב יונישה ןיב רשק ךלש הרקמב שי יכ ןכתי (תוליגר) תולולג
רשק ךא .הקנה ילב בצמל הקנה בצמ ןיב ,ילנומרוהה הנבמהו םייחה
ראשת תובר תוניחבמ הלאשהו ,תיעדמ ססבל השק היהי יתכרעהל הז
.דבלב תימדקא המרב הז בלשב


השאל תולולגב שומישב ןוכיסב תיתועמשמ הילע תמייק ןכא
.תולולג תחקלו ןשעל קיספהל דאמ יאדכ -ןינעב הרורב יתעד .תנשעמ
יהשוזיא שי ןכ םא אלא ,תונבה בור יבגל ןוכנהו אירבה בולישה הז
.ימחר ךות ןקתה ןיקתהל העינמ ןיא ןכ .תיאופר הביסמ תרחא העינמ
.תונוש תוליעי תוגרד םע םינוש ןקתה יגוס שי יללכ ןפואב
ותלוכי רשא תשוחנ ילילסב םיפוצמ -םייטרדנטסה םילבוקמה םינקתהה
ךא םיליעי םיבוט הלא םינקתה .תשוחנ הסוכמה םינפה חטשמ תעבונ
,תונוירה לש םיעוריא (תומייק טלחהב ךא תוחיכש אל) םיתיעל שי
ןוגכ תופסונ יאוול תועפות .תויתלופט וא תוימחר ךות תוקלד
יונבה ןקתה םייק תאז תמועל .רתויב החיכש- רבגומ יתסו םומיד
,רתויב ההובג ותוחיטב :ךפיהה תא קוידב םרוגה ןומרוה לכיממ
ינגא וא ימחר םוהיזל ןוכיסהו ,יתועמשמ ןפואב ןטק יתסוה םומידה
.םיבר םירקמב תכרפמו הכורא וילא תולגתסהה תפוקת ךא .ןטק


ןיא ךא תורידנ ןניא רעיש תויעב !!!!!!תונלבס !!!!!תונלבס .ג
ינניא ךא -6-יב ןימטיו ןתמ תועיצמה תושיג שי .ךכל אלפ תפורת
ןמזה ךא .דיספהל המ ןיא .ךתפקרקל הלואג איבתש הפורתה וזש חוטב
חרכהב לכה אל - הקנה תפוקתב םג יכ רוכזל שי דימת .לכל אפור
רושק אל הז -המגודל סירתה תטולב לש היעב שי םא .הקנהל ךייש
.הקנהל

ןפואב ןיסקורטלא תלטונ) סירתה תטולב תוליעפ תתמ תלבוס ינא
?הז בצמב תונתינ כ"רדב תולולג וליא ,(עובק

:דלפ לאגי ר"ד
.םולש הרקי תלאוש
גוס יבגל הטלחהה לע העפשה ןיא סירתה תטולב תוליעפ תתל
לש הניקת תוליעפ םע םישנ יבגל תומייקה תוצלמה ןתואו ,תולולגה
ןוזיאל גואדל שי הרקמ לכב .ךיבגל םג תומייק סירתה תטולב
.ןיסקורטלאה תרזעב השוע יאדוב תאש יפכ ,סירתה תטולב תוליעפ

ועיגיהש ןתשה יכרדב תוקלדמ תלבוס ינא ןורחאה ןמזב 31 תב ינא
אל ינא באכ וא הבירצ תושיגרמ םישנה בורש יתנבה תוילכ תקלדל דע
המ תעדל יתיצר תוילכה דע יל עיגמ הז זאו הזכ רבד םוש השיגרמ
ןוכנ הז םאה בוש הזה בצמל עיגהל אל תנמ לע תושעל הלוכי ינא
הדות והשמב רזוע תויצומח ץימש

:דלפ לאגי ר"ד
.ךתלאש לע הדות
תאש העפותה זא ,ןוירהל רשקהב םימעפ הברה ןודנש אשונב תעגונ תא
תנייצמ תאש הממ .םינימסת אלל ןתשה יכרד תקלד :החיכש תנייצמ
וא השח ךניאש םינימסתב וא רבודמו .ןוירהב ךניאש ןיבמ ינא
לש תיתשוחת הערפהב רבודמ ןיא יכ אדול שי .ךלש תיתשוחת היעבב
,ןיקת לכה יכ החנהב .תרכוס תלילש :ןוגכ ןתשה תיחופלש
ןתש תוקידב עצבל תוטשפב ןתינ -ךוביסה תא םירגפמ םינימסתהו
.המודכו ישדח וד ,ישדח :םינימסת אלל םג יתפוקת סיסב לע תיברתל
וא רוריב ךירצמ ןבומכ תורזוח ןתש תוקלדכ תראתמ תאש הז בצמ
ןתשה יכרדב והשלכ םגפ שי םאה גולורוא וא החפשמה ת/אפור תרגסמב
..םירזוח םימוהיזל איבמה
,קושב הלאכ םירישכת םימייק ןכא,תויצומח תוילבט לע ךתלאשל רשאב
םיכייש ןיידע םה ינובאדל .ךיתורטמ תא תמאות תניוצמה םתרטמו
םתוליעיל תיעדמ תודע םהיבגל ןיאש םירישכת לש הלודגה הצובקל
לסופ ינניא .תוילנויצנבנוק תופורת ומכ םייטסיטטס םינחבמב
ךרד תרבכ דוע הלאה םירישכתל שי -הקודב הצלמהכ ךא ןהב שומיש
.םתלוכי תא חיכוהל

ושעש) תונורחאה םינשה 9 ךשמב הנאיד תולולג יתחקלו 26 תב ינא
הדבועב בשחתהב ,ןוירהה םותב .ןוירהב ינא עגרכ .(!בוט קר יל
תולולגל רוזחל ןתינ םאה ,החפשמב דשה ןטרס לש הירוטסה יל שיש
?רחא העינמ יעצמא לוקשל וא

:דלפ לאגי ר"ד
הדילה רחאל תולולג םע ךישמהל העינמ ןיא .ךתלאש לע הדות
.לפטמה אפורה תא ןכדעל שיו בושח דש ןטרס יבגל ןותנה .הקנההו
תבורק לצא דשה ןטרס היה ליג הזיאב אפורל חוודל דחוימב בושח
דדמ רקיעב אפורל שמשי הז ןותנ .רבודמ הבריק וזיאבו ,החפשמה
החפשמ תונב יבגל הלאש תמייק .ךורעל ישי דשה תוקידב תופיכתל
יתעד יפל ךא ,ריעצה ליגה לש דש ןטרסב ולחל םישנל תונושאר
.אשונב הרורב הרימא הרמאנ אל ןיידע

אל םעפ םגו רידס וניא ילש רוזחמה .תודיל 2 רחאל , 40 תב ינא
תובקעב .יתיצרש יתמ ןויריהל סנכיהל יל עירפה אלש המ ,היה
תולולג לע (בר םחב) גולוקינגה ינפל ץילמה יתישעש םד תוקידב
(HRT הארנכ) .תולבה ליגב םישנל םינתונ ןתוא
,יליגב ,ימיכ סיסב לע םינומרוה תחיקלב רבטצמ קזנ ןיא םאה
?םתרזעב אלפנ טושפ תארנ ןוטאה ןרולש תורמל

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
םייפילח םינומרוה תחיקלב ןזאמ שי -םירבטצמ םיקזנ יבגל ךתלאשל
ךורא ןוכיסה .םהב שומישב תונומטה תונכסל םיבוטה םירבדה ןיב
וניה םייפילח םינומרוהב םינש 5 לעמ ךשוממ שומישב ירקיעה חווטה
:םימוצע םה תונורתיה ךדיאמ .דשה ןטרס תוחיכשה תמייוסמ הילע
הדירי ,בל תולחמב תיתועמשמ הדירי ,תומצעהמ ןדיס תחירבב הדירי
.רמייהצלאב האולחתב תיתועמשמ הדיריו יעמה ןטרסל ןוכיסב
ילג ןוגכ םירחאה תולבה תועפות לכ לש העינמ םה םיוולנ תונורתי
,ןתש יכרדב תוקלד יקיתרנ שבוי ,תורבגומ בל תוקיפד ,םוח
.דועו תירוע תולבתה ,תונואכד
תוחיכשב הילעה יכ חכוה תונורחא םינשב ומסרופש תובחר תודובעב
םיגוס לש רקיעב הניה םייפילח םינומרוהב תושמתשמב דשה ןטרס
לכה ךסב רמולכ .עגפנ אל םייחה ךרוא ךכיפלו ,ןטרס לש םילק
תוקידב לש המוזי תרוקיב ךות םינומרוהה תא תחקל דאמ יאדכ ןיידע
ןניאו תורבטצמ ןניא תורחא יאוול תועפות .היפרגוממו דש
.תויתועמשמ

שדוחב עגרכ .םינש 2.5 -כ הזמ הרניג גוסמ תולולג תחקול ינא
עונמל מ"ע קיפסמ תולולגהמ הקספה שדוח םאה תולולגהמ הקספה
?רבועהמ תורצ

:דלפ לאגי ר"ד


תלאושל םולש
.ןהמ ףוגה תא תוקנל ךרוצ ןיא ךכיפלו ךולכל ןניא תולולג
קספ עצבל חרכה ןיא . ץויב בכעל ןתחיקל ןמזב תועיפשמ תולולגה
ללח תירירו, ץויב שי םא .ןוירה ינפל "ףוגה תא תוקנל" םוזי ןמז
היעב תויהל הכירצ אל תורקל ןוירהל רשפאל ידכ היד הששואתה םחרה
.תולולגל הרושקה ןוירהל

רשקב תאצמנ ינא ,שדוחב םירוזחמ ינש יל שי ןמז דואמ הברה ךשמב
.יתוא תוקפסמ אל יל ןתונ אוהש תובושתה לבא גולוקינג םע ףוצר
ילש אפורה .תולולג תפלחה ללוכ תויטרדנטסה תוקידבה לכ תא יתרבע
?בצמה תמאב והזש תויהל לוכי םאה ,ילאמרונ הז וליאכ הזל סחיתמ
.אפור דוע םע ץעוויהל ילעש וא

:דלפ לאגי ר"ד
ךל םולש
תווח גשומל הכרעה שי ,ונלש םדקתמה ןדיעב יכ ןייצל יילע תישאר
השח ךניא יטנגלטניא םדאכ ,ךתלאש המ הנשמ אל רמולכ .תפסונ תעד
הכ דע השענש המש ילגתש ןכתי .הינש תעד תווח ילאש ,תקפוסמ
ןממל ףא תונכומש םילוח תופוק שי .תבשחש הממ בוט רתוי וליפא
ךרוא השיא רוזחמש רוכזל שי ,ונינינעל .םימילשמה םיחוטיבב תאז
תפוקתב ךורכ השדח הלולגב שומיש לכ .שדוח דע תועובש 4 עצוצממב
תויפיצ ןיב אוה לדבהה יכ ןכתי .םישדח רפסמ תכשמנה תולגתסה
ךירצ רידס יתלב םומיד לש רוריב .םינושה םירישכתה לש תולוכיל
דאמ לוכיש םחרה ראווצמ םומיד ןוגכ םומיד ימרוג תלילש לולכל
ןוירה ןוגכ םיפסונ םימרוג תלילש רחאל .ימחר םומיד םע לבלבל
יכ םיחינמ ונחנא בורל ול הצוחמו םחרה ללחב םירחא םימרוגו
תיריר קזוח" לע עיפשמה ,ילנויצקנופסיד עקר לע םומידב רבודמ
םירישכתל תונמדזה תתלו תונלבסב גוהנל לוכי אפורה ןאכ . "םחרה
תויהל תורשפא תמייק ןיפוליחל .ךבתכממ עמתשמש יפכ ,לועפל םינוש
המלצמ תרזעב ןוחבל וא םחרה תיריר תא םוגדל ןוגכ "ינפקת" רתוי
קר .אפורה לש ןובנה ולוקישל ריאשמ ינא תאז תא ךא .םחרה ללח תא
ידכ ןמז קיפסמ שרוד תולולג תונשל ןויסינ לכ יכ ןיבהל ךירצ
רפסמ רמולכ -םירוזחמ רפסמ רמוא הזו החלצה יא וא החלצה חיכוהל
.םישדח
!!!!!!!!!תונלבס -לכמ בושחה ךא ,הינש העידל םוקמ שי

,סיטילובטסוה תעפות לע רשפאה לככ בחר עדימ לבקל הצור יתייה
ןורתפ יכרד ,םינימסת ,יאוולה תועפות ,םינושה םימרוגה םהמ
.ךיישש המ לכו (!!!)

:דלפ לאגי ר"ד


ןיא -הירעה אובמ תקלד וניה םשה םוגרתש תורמל , סיטילוביטסו
אלא תקלדב רבודמ
םורטקפס םייק .םילותבה םורק תא םיפיקמה םידקומב רתי תושיגרב
דעו ינימ עגמב קר תושיגר וא םיבאכ לש בצממ .היעבה תמצע לש בחר
תונולתהמ קלחב הפיפח שי .קודה סנכמ עגממ םיבאכ שיש בצמל
תולבוסה םישנמ ןטק אל קלחל םרוגה רבד -תיקיתרנ תקלד לש םיבצמל
לש םינוש םימהזמ דגנ םילופיט לש תוכורא תורדס רובעל ךכמ
לש ירוחאה לפקב תמקוממ רתיה תושיגר םירקמהמ רכינ קלחב.קיתרנה
קיפהל ןתינ שוטמב ןידע עגמ ידי לעו ,םילותבה םורק הבוגב תופה
ראשל אצוי וניאו קיתרנה קמועל ךשמנ וניאש םקוממ באכ
רבד ,תובר סיטילוביטסול םיאיבמה םימרוגל תורעשהה יוביר.תופה
ןוגכ תוימוהיז תורעשה .חכומו רורב םרוג ןיא םצעב יכ ריהבמה
השרות דעו םירמח ףוליחב תוערפה ומכ תוירטפ וא םינוש םיסוריו
אוה לופיטה .העפותה לע ידעלבכ םרוג ףאל החכוה ןיא ךא ,ולעוה
ןווגמ שי םייכיספ םירתכ סיטילוביטסול ךיישלמ ענמהל שיו ,ינפוג
תוחשמ ,תימוקמ םימידרמ םירישכתמ ,בצמה תרמוח יפל םילופיט
ןתינ רתוי םירומח םיבצמב .תרטפ ידגונ םירישכת תויטויביטנא
תתירכל חותינ ידי לע תינוציק תורשפא .םיינומיא םירמוחב לופיט
רזעהל שי הרקמ לכב .ימוקמה בובציעה תתירכו ,יתייעבה רוזיאה
.לפטמה אפורה לש הנחבאו הקידבב

?תילאנא הרידח ךרוצל ךוכיסל ץלמומ יכה רמוח הזיא

:דלפ לאגי ר"ד
םולש תלאושל
לכ .םיככסמ םירמוח לש בחר ןווגמב שמתשהל רשפא תילנא הרידחל
ןוגכ םינוש םינמשמל ףסונב הז ךוכיסל שמשל לוכי יקיתרנ ךכסמ
באכב הכורכ םיתיעל תילנא הרידחש ןויכ .ןילזו תחשמו ןיפרפ ןמש
המדרה רמוח תוליכמ) תושחלאמ תונוכת לעב ךכסמב שמתשהל ןתינ
המדרה יכ ששח םייק .הלמא וא ןיאקרזע תחשמ :ןוגכ (תימוקמ
הרקמב הריצע ענומה באכה לש הנגהה ןונגנמ תא רשפאת אל תימוקמ
הרידח רשפאלו םוקמה תא תופרהל ידכ הב שי ךא , תימוקמ העיגפ לש
.החונ

?ןוירה תקספהל רתויב תוצופנה תוטישה םהמ

:דלפ לאגי ר"ד


ייניינעל הדעוה ךרד תורבוע דימת ןוירה תקספהל תוצופנה תוטישה
.ןוירה
עוציב םירשפאמה ,יטרפ וא ירוביצ םילוח תיב לכב תויוצמ תודעוה
.ןוירה תקספה
םימדקומ תועובשב :ןוירהה ליגב היולת הנה רתויב הצופנה הטישה
תנתינה הפורתב שומיש ידי לע ןוירה תקספה עצבל תורשפא שי רתויב
לע ןוירהה לש תמדקומ הביאש עוציב איה תפסונ תורשפא .הפה ךרד
תמייק הז ילמינימ לדוגל רבעמ לדג ןוירהה םא .קיקד רוניצ ידי
,רתויב הצופנ וז הטיש . הדירגב םחרה ללח ןוקיר לש תורשפאה
רבכ םיוסמ לדוגב רבועל רבעמ .הרצק המדרהב הכורכ ללכ ךרדב
המוד הייפואב רשא הלפה לש הארשה ידי לע ןוירהה תקספהב רבודמ
.הדילל
עוציבל יקוח רושיא לבקל שי הקספהל דעוימה ןוירה הרקמ לכב
.הדעו ידי לע הלועפה

?עצבל שי 20-30 - ה יאליגב תויתרגש תוקידב וליא

:דלפ לאגי ר"ד


תיתרגש הקידב הנש יצחל תחא רובעל הרומא השיא 20-30 םיאליג ןיב
םעפל םעפמ .ןגאהו םחרה ראווצ קיתרנה תופה ןטבה תקידב תללוכה
ראווצ חטשמ עוציב המ תפוקתל תחאו ,תינדי דש תקידב עצבל שי
עוציב לפטמה אפורה לוקיש יפל .םחרה ראווצ ןטרס תלילשל םחרה
הכירצ תורהל תנווכתמה השיא .דנואס הרטלואב ןגאה ירבא לש הימדה
.םוזי ןפואב תיתדיל םורט הכרעהל תשגל

?ןוירהב ינאש עדא דציכ

:דלפ לאגי ר"ד


תקידב !ןוירה תקידב ידי לע -ןוירהב תא םא יעדת דציכ ךתלאשל
הטושפ ןתש תקידב ידי לע ןתינ הב הנימא הקידב הנה יתיב ןוירה
ןוירהה ןומרוהל םד תקידבב םגש ןבומכ .ןוירהב ךנה םא ןחבאל
.ןוירה ןחבאל תורופס תועש ךות ןתינ
:ןוירה לש הלאשב הקידב עצבל ךל םורגי המו
יוניש לכ ירה ,םירידס תותסוה םא .ךלש תותסוה יפואל סחייתהל שי
,ןוירהל תפשחנש יאנתב ןבומכ ) .ןוירהב דישחהל לוכי רבסומ יתלב
םיכירצ ויפואב יוניש ,תסוב רוחיא .(תינימ תוליעפ התייה רמולכ
.תורשפאה תא ררועל
תפוקת ךלהמב ךנה וא תותסו ןיא וא , םירידס םניא תותסוה םא
ךרוצ שיו ,ןוחבא תייעב תמאב תמייק -םירידס םניא תותסוהו הקנה
,םיידשה תשוחתב םייוניש ןוגכ םיפסונ םייונישל תונרע לש הדימב
דועו תוחיפת תשוחת ,תירחש האקה וא הליחב ,תונרעב םייוניש
.ןוירה תליחת תוולל םילוכיה םייוניש

?ןוירהה ךלהמב ןימ יסחי םייקל רשפא םאה

:דלפ לאגי ר"ד


שי .ןוירהה ךרוא לכל רתומ ללכ ךרדב ןוירהב ןימ יסחי םויק
שי ןבומכ זאו ךכמ ענמיהל יהשלכ היעב לשב שקבתמ גוז םהב םיבצמ
.ןוירההו הרהה תא תישיא ריכמה יאופרה תווצה תצלמהל סחייתהל
שי םא .המודכו םימ תדירי לש בצמב ,חתפ תיילש םע ןוירה אמגודל
.לפטמה םישנה אפורב ץעווהל ףידע והשלכ קפס
הרושק רשא תצלמומ הניאש ןימ יסחי לש תחא הטיש קר תגצומ תורפסב
.קיתרנל הפישנב

.םימוהיזו תוקלד ענומ זוכעה ןוויכל ןתשה בוגינ יל עודיה לככ
?העומשב תמא שי םאה

:דלפ לאגי ר"ד


.םינוש םימוהיזו תולחמ לש העינמ םהב שי םינוכנ הנייגיה ילגרה
דימת חנקל דומלל ךרוצ שי יכ תודליל םיריהבמ ונחנא ריעצ ליגמ
יכרדו קיתרנה ןוויכל םייעמ יקדייח רבעמ עונמל ידכ רוחא ןוויכל
אלש ךכ ידי לע רקיעב םימוהיז ענומ רוחאל בוגינ ,ןכ .ןתשה
.קיתרנו ןתש ימוהיז םיענמנ ךכבו ,רוסאה ןוויכל םיחנקמ

לכ .(ילש ישילשה ןוירהה הז) יעיבר שדוחב תאצמנ ,25 תב ינא
אפורו היעב םוש ןיאו ןיקת ןוירההש תוארמ תויאופרה תוקידבה
.ןימ יסחי םייקל תיאופר העינמ םוש ןיאש רמא יב לפטמש םישנה
ןכמ רחאל רקיעבו ןימ יסחי םויק ןמזב םעפ לכב טעמכ ,תאז לכב
ןטבה רוזאב תוריקדו תויוצווכתה לש הרוצב ןטב יבאכמ תלבוס ינא
.םיינתומה רוזאבו הנותחתה
ךרדב וללה םיבאכה תא עונמל ןתינ םאהו הביסה תויהל היושע המ
םיבאכ וא תוחונ יא ענמתש החונת לכ םיסנמ ונאש ןייצא ?יהשלכ
.םיימיטניאה םיסחיה ךלהמב

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
לכ םע .ןוירה ךלהמב םיסחי םייקל העינמ םוש ןיא ללכ ךרדב ןכא
םיכבוסמה םיבצמ ןוגכ , עירפהל לולע םיסחי םויקש םיבצמ שי תאז
תוליעפל יוריג שי םהב םיבצמ וא הילשה םוקימ ןוגכ ןוכיסב
ומכ םייפואו ,ןימ יסחי םויק ךות םיעיפומ םיבאכה םא .תימחר
םינוריצ תריציל םחרה תא הרגמה העפשה שי יכ ןכתי ,תויוצווכתה
לזונל הבוגת ידי לע וא תינימה תוליעפה םצע ידי לע וא ,םינטק
,ןימ יסחימ ענמהל ץילממ ינא הזכ הרקמב .גוזה ןב לש ערזה
הקידב ידי לע ךירעהל לוכיש לפטמה םישנה אפור םע ץעייתהלו
.וכרוא לע ועיפשה הלאה םיבאכה םא םחרה ראווצ לש הטושפ

השולש ינפל "הנאיד" גוסמ תולולג לוטיל יתלחתה .17 תב ינא
םייקל ליחתהל לכוא רוזחמה קספיש עגרב םאה ,איה יתלאש .םימי
?תמייוסמ ןמז תפוקת הזל תתל ךירצש וא ,םודנוק אלל םיסחי

:דלפ לאגי ר"ד


,ךתלאש לע הדות
תנגומ תא ,תסוה תליחתמ ןושארה םויב תולולגה תא לוטיל תלחתה םא
ןושארה םויב הסיפח תליחת יכ ןייצל שי .ןוירה תעינמ תניחבמ רבכ
ךכ רחא .תולולגה לש הנושארה הסיפחה תליחתל קר הנוכנ תסוה לש
,םימי 7 - ל תולולג תליטנ לש הקספה עצבל שי הסיפחל הסיפח ןיב
בלשב תיחכנה הסיפחה תא תלחתה םא .יתמו תסו עיגה םא הנשמ אלו
ךרוצ ןיידע שי זא יכ - תסוה לש ןושארה םויה רשאמ רחואמ רתוי
.ףסונ הנגה יעצמאב

דחאב תלפוטמ ינא קיתרנב הירטפ לש םינשנו םירזוח םיפקתה תובקעב

אל ינא) רתוי תצק וא הנש לש הפוקת ךשמב ('רג 0.5) ןטסיגא
ירחא שדוחב םעפ ןטסיגא רנ תחקול השעמלו (קיודמב תרכוז
יתשגרה לבא הירטפ לש תונשיה עונמל דעונ לופיטה .רוזחמה
בצמהש תורמל "הכומנ שא" לע בצמה תא ריאשמ אוהש ,(תיזיפ)
םא םג עובק ןפואב תחקלנה הפורתל תילילש תועמשמ שי םאה .רפתשה
היהת הייח לכש הלאמ ינאש וא ףדעומ ןורתפ שי םאה ?ךומנ ןונימה
?רבדל השיגר
האממ רתוי יל הלעי הזש ינפל) המילשמ האופרב ןורתפ םייק םאה
?(השיגפל םילקש

:דלפ לאגי ר"ד


.ךתלאש לע הדותו ,ךל םולש
ןמ אצומ ןיאש ,השקה ךתשגרהל תופתושה תוטעמ אל םישנ שי ,ןכ
יקיתרנ חטשמ עצוב םא רוריב ךל ץילמא תישאר .תיקיתרנה תרטפה
תויהל לוכיש הירטפ גוסב רבודמ םא ררבל ,תוירטפ תדבעמל הנפוהש
ת/לפטמה םישנה ת/אפור ידי לע חקלהל לוכי הזכ חטשמ .ינשקע
.הבושת לבקל תורשפא תמייק םילוח תפוק לכ תרגסמבו
לש הנגהה ךרעמב הדירי לשב בורל תעבונ תיקיתרנ תרטפ לש בצמה
שי רשאכ רשא "םיבוט םיקדייח"מ יונב ונלש הנגהה ךרעמ .קיתרנה
ןנשי םג ןנשי תוירטפו .חמוצ -ןמדזמש המ לכ -הז ךרעמ לש תושלחה
לופיט ומכ םיבצמ .םוקמב םודר ןפואב השא לכ לצא טעמכ
תא םיריבגמ המודכו םיבורמ םירכוס תליכא ,תרכוס ,יטויביטנא
תרגסמב םירישכתה לכ .תוירטפהו םיקדייחה ןזאמ תרפהל יוכיסה
תא םיריבגמ םניא ךא םיבוט תוירטפ ילטוק םניה תילנויצנבנוק
םילופיט שי .םירזוח םיעוריאה ךכיפלו ,תוירטפ דגנ תודימעה
,סוליפודיצא ןוגכ םיקדייח לש תוילבט ןוגכ יעבט סיסב לע םינוש
ןנויסינמ .היעבה תא רותפל םידעוימה תילירפק הצמוחו סוליצבוטקל
לש
תיעדמ הדובע ןיא ינובאדל .רזוע הז םירקמה ןמ קלחב ,ייתוחוקל
החיכומה תקפסמ
ףסונ ןויער .תויעדמ הדימ תומאב הלאה םילופיטה תוליעי שוריפב
לע קיתרנב םיבוטה םיקדייחה תומכ תרשעה אוה רוקמ ותואמ באשנש
ןופמט תרדחה וא .וימודו ויב טרוגוי םע תויקיתרנ תופיטש ידי
.תוחונ לש ןינע לכה .םוי ידמ םייתעשל ויב טרוגויב ףוטע

?תופייע ןיבל רידס אל רוזחמ ןיב רשק שי םאה

:דלפ לאגי ר"ד


,בר םולש
לש םיבצמ שי .רוזחמ תורידס יאל תופייע ןיב רשק םימעפל שי
תורידסה לע םג עיפשהל םילוכיה םימייוסמ םינומרוה לש העפשה
המצעשכל תורידסה יאש רורבש המ .תופייעל המירגל ליבקמב תיתסוה
.תופייעל םרוג הניא

ידו םיימוי- יצחו םוי לש תסו יל היה תולולג תחקל יתלחתהש ינפל
ישוקב דחא םוי ךשמב שלח תסו יל שי תולולג תחקול ינאש זאמ .קזח
הזש ילאמרונ הז םאה לבא תסוה תא תורצקמ תולולגש תעדוי ינא.
.שלח הזכו רצק הזכ

:דלפ לאגי ר"ד


םולש
קר תסוה תא הנכמ תא םא הלאשה ךא ,רצק ןכא אוה דחא םוי לש תסו
תולולג יכ תמא..תומתכהה ימי תא םג וא רעוסה םומידה יפ לע
.וכשימל תעכ סחייתמ יתייה אל ךא ,יתסוה םומידה ךרוא תא תוניטקמ

ןורתפה המ ?ןושאר ןוירה ינפל ימחר ךות ןקתה םישל ץלמומ אל המל
?תולולג תחקל הלוכי אלש םד תשירק תייעב םע הריעצ הרוחבל ץלמומה

:דלפ לאגי ר"ד


םולש תלאושל
וניה ימחר ךות ןקתה .רוסא אלו ץלמומ .ץלמומ אל המל ,תלאש הפי
םיכורכה םינוכיסהו ,םחרה ללחל תינשלופ טעמכ ךרדב סנכנה רז ףוג
הנושאר הדיל ינפל וניקתהל אלש היטנל תוביסה ןה ותרדחה ןיגב
הכוזש ימו ,םימייק ךא םירידנ םיכוביסה .ףרוג רוסיא אלו
לוכיש ימחר ךות םוהיז ןוגכ םיכוביס %100 -ב הלש אוה -ךוביסב
תנקתהב םג . ןויריפ לע העפשה םע תוימחר ךות , תויוקבדהל איבהל
ינניא .המודכו םומיד ,םחרה תומילשב העיגפב ןוכיס שי ןקתהה
תחאב רבודמ םא ךא , הנממ תלבוס תאש השירקה תערפה גוס המ עדוי
יכ קפס ןיא ,רתי תשירקל תומרוגה ,תויתשרותה השירקה תוערפהמ
הברה שי יכ תעדל שי ןבומכ .תולולגבשומיש רשאמ ןקתה עוציב ףידע
: ןוירה תעינמל תונוש תוטיש
.דועו ,תישדח תלת הקירז ,תורנ,ףצק ,תויגופס ,המגרפאיד,םודנוק
יבגל ץעייתהל יאדכ -םיימחר ךות םימוהיזל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ
.םייתקלדה םיכוביסב הדירי שי וב שומישב רשא שדח גוסמ ןקתה

הזיאב ,רועישל ומרג םהו ישילשה רודהמ תולולגב יתשמתשה רבעב
?וישכע שמתשהל יוצר תולולג לש גוס

:דלפ לאגי ר"ד


,ךל םולש
לש העפותב לקתהל רתויב רידנ ,תושידחה תולולגה לש עירכמה ןקלחב
רועישל היטנ השאל שי הסיסבב ןכ םא אלא ,תולולגמ האצותכ רועיש
תומייק ךא ,רבעב תלטנ תולולג יגוס הזיא עדוי ינניא .רתי
,השא לכ לצא יוצמה ,ירכז ןומרוה דגונ ביכרמ תוליכמה תולולג
עיצמ ינא .םינועצפו רתי רועישל םירקמה בורב םרוגה ןומרוה ותוא
.לפטמה אפורה םע תורישי ךכ לע ןודל ינפת יכ

שאר יבאכ עיפוה הנורחאלו (26 תב) םינש 5-כ תוללג תלטונ ינא
תולולג שי םאהו םירבדה 2 ןיב רשק שי םאה תונירגמ םהינב םיקזח
תא יתקספה הנורחאל) ?ולא תועפותמ םילבוסל תודחוימ תודחוימ
(טלונימ גוסמ הלולגה תליטנ

:דלפ לאגי ר"ד


,םולש תלאושל
יפל .תונרגימ תעפות ןהל רימחמ תולולגב שומיש רשא םישנ שי
ריבס אל .העפותה התיה אל ורבעש םינשה שמחב יכ דמל ינא ךירבד
.תיניש אל רשא תולולגה ללגב אקוד יוניש לח םואתפ יכ חינהל יל
ת/אפור םע ןודל ךל עיצמ ינא .הזכש רשק לסופ ינניא תאז םע
וא ,רתוי ךומנ ןונימ תולעב תולולגב שמתשהל תורשפאב ךלש םישנה
תוארל ידכ תולולגמ ענמהל םיישדוח וא שדוח לש יתפוקת ןויסינב
ןיב רורב רשק הלגתי םא .תולולגל רוזחל ןכמ רחאלו הלקה שי םא
וא תולולג וא תונרגימ וא ,רוחבל יכרטצת תונרגימל תולולגה
ןגורטסא תוליכמ ןניאש תולולג תומייק .הנוש העינמ יעצמא תוסנל
ןפואב הכומנ ןתוחיטבש םושמ ,קוחד ןורתפ לש גוס תווהל תולוכיש
.תלטונ תאש תונייוצמה תולולגה תמועל יתועמשמ

?ןוירה תעינמל תולולג תחקל רוסא ימל

:ואבר הנליא ר"ד


תיטנג היטנ .הווהב וא רבעב (הזובמורת) תידירו תקקפמ הלבסש השא
אל יקיתרנ םומד .דבכ ידוקפתב הליעפ הערפה ,םדה תוישירק רתיל
ירביאב תוריאממ םויק וא דשח .דשה ןטרס םויק וא דשח .ןחבואמ
.שמחו םישולש ליגמ תונשעמ םישנ .ןימה?ןטרסל תומרוג ןוירה תעינמל תולולג םאה

:ואבר הנליא ר"ד


םירקחמ יפ לע .ןטרס לש רתוי ךומנ רועישל רושק תולולגב שומישה
לש הדרי תמייק םייתנשמ רתוי תולולג תולטונש םישנ לצאש ררבתמ
ןטרסל ןוכיסב 40% -כבו םחרה תיריר ןטרסל ןוכיסב 50% -כ
םיריפש םילודיג לש רתוי הובג רועישב תורושק תולולגה .תולחשה
.רתויב הרידנ העפות וז םגו דבכבתמועל ןורטסגורפו ןגורטסא תוליכמה תולולגה ןיב לדבהה המ
?דבלב ןורטסרגורפ תוליכמה תולולג

:ואבר הנליא ר"ד


רפסמב תולעופ (ןורטסגורפו ןגורטסא תוליכמה) תובלושמה תולולגה
:הברה ןתוליעי ןאכמו םירושימ
ץויבה תא תואכדמ -
בכעמ ךכבו רתוי גימצו הבע ,תומכב תחופש םחרה ראוצ ריר יוניש -
ערז יאת תרידח
םישרדנה הלשבהה יבלש תא תרבוע הניא רשא םחרה תיריר לע העפשה -

"תונטקה תולולגה" תוארקנ דבלב ןורטסגורפ תוליכמה תולולגה
תויהל ךפוהה יראוצה רירה לע איה תירקיעה ןתעפשה (MINIPILLS)
תשרשהל הטילק יתלבל םחרה תיריר תכיפה ןכו ,םינוערזל רידח יתלב
תויתעונת בכעמ םגו ץויב ענומ םישנהמ תיצחמ לצא .תירפומ תיציב
תולולג תוליעי .םחרה ללחל תירפומה תיציבה רבעמ בכעמו תורצוצחה
.ןורטסגורפו ןגורטסא תוליכמה תולולגל האוושהב התוחפ הלא
יוצר וא ןהילע הרוסא ןגורטסאל הפישחש םישנל תונתינ הלא תולולג
םישנו םדה לש רתי תשירקל היטנ םע םישנ ולא ,הנממ וענמיש
הלולג תליטנ .בלחה תומכב התחפהל םורגי ןגורטסא ןלצאש תוקינמ
.תסו לא דע רידס אל םומידל םורגל הלולע דבלב ןורטסגורפ הליכמה
ימצע הרידגמ יתייה .םינש 4 הזמ תולולג תכרוצ ינא .27 תב
םורגל םילולע ןושיעו תולולג תכירצ יל עודיה לככ .הדבכ תנשעמכ
?תושעל ןתינ המ .םיקזנל

:ואבר הנליא ר"ד


דאמ תולולגל רשק לכ אלל "ןושיע"ש ךיינפב ןייצל יתבוח האפורכ
בצמה הז תיחפהל וא קיספהל תלגוסמ תייה םאב .קיזמו אירב אל דאמ
הלוכי תא תיחפהל הלוכי ךניאש בצמה ןיידע םאב .רתויב בוטה
ונתצלמה .(ישילשה רודה ןמ דאמ יוצר) תולולגה תליטנב ךישמהל
.35 ליגמ תולולגה ןתמ תא תנשעמ השאל קיספהל םויכ

ילע דציכ ?קושב םייוצמה תולולגה יגוס ןיב לדבה םייק םאה
?הלולגה גוס תא םיאתהל

:ואבר הנליא ר"ד


םינומרוהה לש םיכומנ םינונימ תוליכמה תולולג קושב םיאצמנ םויכ
תולולגהמ הנושש תולולגה לש ישילשה רודה) ןורטסגורפו ןגורטסא
.(תיעטומ תולולגה תיחיקלל "אמא" תודגנתה ןכלו ,הלטנ ךמאש
ידי לע קדבהל ךילע ,הלולגה תא ךמצעל םיאתהל הכירצ ךניא תא
ךניה םאב .הלולגה גוס תא ךל םיאתי ךבצמל םאתהבו םישנ אפור
ברל .הנוש היהי םינומרוהה ןונימ תורגב יעצפמ תלבוס וא הריעש
ןונימה םע ישילשה רודה תולולגמ תחא לבקת האירבו הריעצ הרוחב
.תולולגה לש ילמינימה?תוירופב עוגפל תולולע ןוירה תעינמל תולולג םאה

:ואבר הנליא ר"ד


םיתיעל עיפומה תסו לא .הדוקנ .תוירופב תועגופ ןניא תולולגה
רוריב ךירצמו תולולגה תליטנל ךייש וניא תולולגה תקספה רחאל
.תסו לא ירקמ לכב ומכ לופיטוףילחהל תואב ןניאו דבלב תוצלמה רדגב םנה הז רתאב תונתינש תכרעמה וא/ו םיחמומה םעטמ תוצעה לכ
תאשונ הניא תכרעמה .הרקימו הרקימ לכ לש תויפיצפסה תוביסנל םאתהב הנתשמ רשא יעוצקמ ץועי תלבק
י"ע וב ומסרופש תוצעה לע וכמסנש רתאב םישמתשמ יפלכו ללכב רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב
.םכתעידיל .טרפב םיחמומה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מחפשת את מר גודבר
סקופ לכימ

הנשמות העכבישיות שלנו
ןובנ תאיל

איש רע
תעפי

בחורים חדשים
תכרעמ

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא