םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

הלסאה לע תחא לגר
דרא ןיראק


אלש יתיליג םידגב יתזראשכ לומתא
םירשע יל שי ,תוירכהו ךופה ללוכ
לש תויקש שמחו םידגב תויקש עבראו
לש תולודג תומותכ תויקשב רופיא
ילש הילכב תעבשנ ינאו ,"הגירח הפשא"
שובלל המ יל ןיא-


בוט ךכ לכ לזמ המו .הריד תרבוע קר ,תדלוי אל ינא אל .בוט לזמ
,קפאתתש ,םילויטמ חוכשל הלוכי ילש הבלכה ?תילעמ ילב תיעיבר המוקב
הריד תריחבל ילש םילוקישהש תוריד רובעל יל סאמנ ךכ לכ .הנוזה
יכ הזו תלוכמ ףילחהל אל ידכ תודוקנ ןיב קחרמה בושיחל ומצמטצה
רתיל .תוריד דואמ הברה ,תונוש תוביסמ ,יתרבע תונורחאה םינשה הנומשב
אל הרידהש תוארל אל םימעפ המכ יל םרג ןמז לש ץחל .עבשו םירשע קויד
שיש וא ינממ הכומנ רתוי הרקתהש יתיליג יתסנכנש ירחא -םירוגמל היואר
אל .תינמז וב טסוט ןיכהלו חלקתהל רשפא יאש ,הלודג ךכ לכ למשח תייעב
היה הב חלקתהלש הריד םעפ יל התיה .םיריכשמ םישנא תוריד הזיא ונימאת
.הלסאה לע תחא לגר םימש םא קר רשפא
םילגרה םע םירז םישנא לובסל .תחתהמ רופיס םג הז ףתוש םע רוגל
יל ןיאש תורגב ןומה שרוד ,אל וא םתיא תבכוש ינא םא הנשמ אל ,םינוגמ
,הנשמ הזש קר אל .הנשמ אל הזו םיסחי ןיא אליממ ףתוש םעש ודיגת לאו
דיגנ .תצק יטיא קר ,דמחנ אקווד ,דחא ףתוש יל היה .יטירק הז
תא יתפטש רבכ ינא רקובב הפק התש אוהש דע -ןויקינ םוי לע ונטלחהש
המרג ולש תויטיאה .ילש סינטה ילענ תא יתחצחצו תוינק יתישע ,תיבה
תיניטלה הליבקמה תא .תפעוסמ וליפאו םיסחי תכרעמ ונמייק טלחהבש ךכל
םילטגראו םיהובג םילביצד לע הססבתה איהו הויו ץורעב אוצמל רשפא הלש
.םיפפועמ
יתרכה שממ אלש םישנאמ הדירפ בקע םיישדוח ירחא יתבזעש תוריד ויה
.םירבג םע םירוגמל רושקש המ לכב הזיזפ דואמ ינא .םתיא רוגל יתרבעשכ
זבזבל המל זא ,דחיב םינשי ונחנא אליממ" (יטנמור דואמ) -הככ ךלוה הז
אליממ .ךלי אל ,ךלי אל ?המ זא .תועט וזש רורב "?תוריד יתש לע ףסכ
םיבהאתמש ינפל .היעטו יוסינ לע ססובמש רבד הז תויגוז ינרדומה ןדיעב
ידכ םיבכוש םיריכמש ינפלו םינוחנחו המוזר לש ואדיו תוטלק םיפילחמ
םוריע ומכ הז .דחי רוגל רובעל םיבייח .תורכיה הווש הז םא קודבל
,הככ םג קית תכיתח הז דחיב רוגל .דיקפתהמ ילרגטניא קלח -עונלוקב
אל .םינטק םירבד ויה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,דימת יתוא רבשש המ לבא
תניפ םירדסמ ,םיבצעמ ,םירבד םינוק .אבאו אמאב קחשל דמחנ אל הזש
רבחל .קנח שיגרהל םיליחתמ םישדוח המכ ירחא ללכ ךרדב לבא ,הדובע
היה אוה .תובוטר תובגמ תילתל תינורקע תודגנתה התיה ילש ןורחאה
זוחא םיעבש .שבוע תולעמו תו'צ'צווכמ ,הניפ וזיאב ןתוא ריאשמ
שולש ירחא יכ ,יתקדצש רבתסה דבעידב לבא ,הז ללגב ויה ונלש םיבירהמ
.הניפ וזיאב ת'צ'צווכמ ימצע תא יתאצמ ינא םג םינש
הדגאה םע המו ?המ ,ןירותסמה םע המ ?תאזה תיביטקלוקה הלסאה הז המו
ומיכסתו םינושארה םיישדוחב תוריצע תחתפמ ינא זא ?הביק ןיא תורוחבלש
לש האסידוא וז ,תוימיטניא אל הז .דמעמ קיזחמ אל הזש אלפ ןיאש יתיא
.םילער תריבצ
יאש םדא לכ ןושאר רבד -םיבוט םירבד המכ הזמ ואצי וליפא ,ער לכה אל
,וקירט תוצלוח ,םיגנינרט -ךלוה לכה -תונוזמ ריאשה ותיא יתייה םעפ
ךירצ יתיא רוגל לקושש ימו ריחמ שי רבד לכל .ךלוה לכה ,רומוה שוח
.ולש רויצה ןורשיכ ילב רקובב םוקל לולע אוהש ןובשחב תחקל
יל םרגש המ ,םישונ ירחא ופדר יכ יתבזעש תוריד המכ ויה :םייתש
הזל אוצמל
תזרוא ינא .תוריד רבעמל תפרוטמ תונמוימ יתחתיפ ישילש רבדו ןורתפ
המכ דוע םיחקול הרבעההו הסמעהה ,םיליבומה םיאב םיירהצה רחא ,רקובב
,ונעבק העש וזיאב םהל ריכזהל ךירצ -םילארשיב רבודמ לכה ירחא) תועש
העיגמ ינא ברעב .(פיטה לע םתיא חכוותהלו המלו ונמכיס ריחמ הזיא לע
אל הנורחאה הנומתהש דע - קורפל הליחתמו תללרוטמו הדודש השדחה הרידל
תא תפטוח ינא תרחמל ללכ ךרדבו ןושיל תכלוה אל ינא ריקה לע היולת
.ילאריו הזש יל רפסיי אל דחא ףאו ,ץיק הז םא םג ,תיתנועה תעפשה
תכרעמה תאנוש ינאש והשמ השוע ינאש םעפ לכש וריבסת ךיא תרחא
ינא .םיסובוטואב תעסונ אל םג ינאש הביסה וז ?תסרוק ילש תינוסיחה
ול ןתונ הזש ללגב םיעוגיפ לע תוארתה שישכ הלקה שחש דיחיה םדאה
.תוינומב עוסנל היצמיטיגל
,שאוימ הזיא איצמהש שוקשק הז "לזמ הנשמ םוקמ הנשמ"ש םכל ועד
רסוחמ אל ,רבדה ותוא םיארנ הרשע שש ליגמ ילש םירדחה לכ ,היארלו
ומצעל תושרהל לוכי אל תוריד הברה ךכ לכ רבועש םדא ןבש אלא תויתריצי
ןיאש םג המ .היזיולטו הסיבכ תנוכמ ,ררקמ ומכ םידבכ םירבד תונקל
הריבצ בצמב ישוכר לע תרמוש ינא זא ,ישפנ לע סונל ךרטצא יתמ תעדל
םידגב יתזראשכ לומתא ,תאז תורמלו ."תועש עברא ךות הזיראל ןתינ"
שמחו םידגב תויקש עבראו םירשע יל שי ,תוירכהו ךופה ללוכ אלש יתיליג
תעבשנ ינאו ,"הגירח הפשא" לש תולודג תומותכ תויקשב רופיא לש תויקש
ןינע רבכ הז םדוא לש םינוש םיגוס .שובלל המ יל ןיא- ילש הילכב
,יד .רטנסה לש עבצב םייתפש םע םלועב בבותסהל לוכי אל םדא ןב .יאופר
םא הלאשה יבגלו ?הריד רובעל ילאמרונ םדא ןב לוכי המכ .תלמגנ ינא
אוהש הזיאב תילאמרונ תויהל יוכיס יל היה םא םג ,אל וא תילאמרונ ינא
תונורחאה םינשה הנומשב :בושיח יתישע ?המל .ולכוס ייוכיס םייחב בלש
ןמז .הנש יצח ךשמב הקירפו הסמעה ,הזירא ,תוריד שופיחב יתקסע
,םינש שולש יתקסע הנישב .הנש יצח דוע -הרבעהה ךשמל הווש תוששואתהה
ךס .שולש הדובעבו ,םייתנש דוע הגאדו הדרח לע םירובידבו הגאד ,הדרחב
זא .הנש סונימ יתייחש אצוי םינש הנומש ךותמ ,תננולתמ ינאש אל ,לכה
תוחרזאו תוביצי יא לע תודוקנ יל תודרויש רוגסנ ואוב ,תויפשל רשקב
ינא םייח תנש סונימ םע םדא ןבל תיסחיש יתיא ומיכסת לבא והשמ אל
.(זירק הזש וא) ןפוד תאצוי הרוצב תינריעו ץרמ תאלמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
27/4/02 20:37
היאמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דרא ןיראק
הזש תבשוח תמאב ינא ,ץוקעל הסנמ אל ינא ?לופיטל יכלת רבכ יתמ
.בוט קר ךל השעי
היאמל וביגה
 
 
27/4/02 21:28
וקונ :תאמ
הלסאה לע תחא לגרל הבוגתב
תעדלו יתעדל אירב דאמ רבד -ימצע רומוה הז ןאכ שיש המ לכ
המ לבא רוזעל לכי הז םלוכל ?לופיטל הפמ .ינממ םילודגו םימכח
?רשקה
.דיגהל המ תמאב ןיא םא הבוגת בייחמ אל דרא ןיראקב רבודמש הז
.בטיה הבותכו תרדבמ ,הבתכ הלחא -ןיראק

וקונל וביגה
 
 
27/4/02 21:47
סכלא :תאמ
הלסאה לע תחא לגרל הבוגתב
.ירמגל בנגנ יתייה ?27 .ללכב לק אל הזו (םייחה לכב) תוריד
יתש םע יתרגשכ .רדתסמ אל ףתוש םע ינא .יתדמל דחא רבד
לע יארחא ינאו תוקנמ ןה ,הרורב הקולח וניניב התיה תופתוש
הזו דבל רג ינא וישכע .'וכו תומיתס ,למשח ,םינוקיתה לכ
תריד) ךומנ תיסחי אוה ד"כשה הפיחבש םג המ ,ףסכה תא הווש
.($300כ הלוע הטיסרבינואה דיל הלודג יצחו רדח
.דבל םירדתסמש םישנא שי ?לופיט המל ,היאמ
סכלאל וביגה
 
 
28/4/02 22:24
:תאמ
10 קר ללוכ ילש המוזרהל הבוגתב
you poor thing!
who cleans for you now?
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/5/02 5:44
Lorelei :תאמ
הלסאה לע תחא לגרל הבוגתב
and you have no scruples what so ever to send people you
don't even know to therapy? hmmm....
Loreleiל וביגה
 
28/4/02 0:35
תמלצ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הצחמל םיקיר ריק תונורא 24 שי יל יכ ?םידגבב תא הדימ וזיא
תמלצל וביגה
 
28/4/02 3:37
תיכולכל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןיראק הבתכ לש יפוי
.יתעשעושו יתכייח
...ךל תדגוס ינא .ונילע אל ,תרבעש תורידה רפסמל רשקבו
תרבוע אל ינא ןאכמש יתטלחה ,בוריקב תיעיבשה הרידל רבעמה ירחא
.המ יהיו רתוי
רבעמ םע דחא הנקב הלוע אל וזו ,ריחמ שי תישפנה יתויפשל םג
.תפסונ הרידל
אירב ימצע רומוה םג ,המיהדמ הביתכ תלוכי םג ךל שיש הארנכ
.םישדח תומוקמל המישרמ תולגתסה תלוכיו ישפנ ןסוח םגו ,רתויב
.ךב שיש תונורתיה תצקמ קר הלאש חינהל ריבס
תכלל תלבקש הצלמהה לש טסקטנוקב טושפש אלא ,ףנחתהל הסנמ אל
המכל תוחפל םילופיט ריבעהל הלוכי תולקב תאש יל הארנ ,לופיטל
.(ונלוכל) רוזעל לוכי דימת לופיטש תורמל .ונתיאמ


.הבוט העשב היהיש
ולאכ םילבקמ דוע ללכב םא) רבעמה לגרל תונתמ הברה ילבקתש הווקמ
.(ךלשכ םישרמ תוריד ירבעמ המוזר םע
תיכולכלל וביגה
 
28/4/02 8:14
בד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
גוז ינב םע תויחל השקתמ ומצע תא אצומש ימ לכו ןיראק םא אלא
,והש יתמ ולשמ החפשמב ןיינועמ לבא ,(םג ,ןכ) ם י פ ת ו ש ו
דוע םע וייח תא קלחל ול השק המל קודבל וישכע רבכ ליחתיש
.והשימ
ךל רמוא אוה ?ךל עירפמ הזש תורמל תוניפל תוחל תובגמ קרוז אוה
.הנוב הרוצב הזכ בצמב לפטל תעדוי אל תאו ,ךיילע ףצפצמ אוהש
.םיבורק םישנאמו תורידמ - יחרבת ךלש םייחה לכ ,ידמלת אל םא
היסולכואה בור םתס אל ,םייתחפשמו םייתרבח םירוצי ונחנאו
.םייגוז םיאתב תרדתסמ


לע לבח .תונשל השק רתוי רתוי הככ םיררועתמ רחואמ רתוי המכ
.יל ונימאת ,ןמזה
רשאכ תושעל םכח יכה רבדה הז - לופיטל תכלל השוב אל הזש קר אלו
.םיצורש ומכ םיחב םירדתסמ אל בושו בוש םירבד


.תלמגתמו תניינעמ לבא ,השקו הכורא ךרד וז ,םסק ןורתפ אל םג הז
בד
בדל וביגה
 
 
28/4/02 10:05
ביבר הלאירא :תאמ
.לופיט ךיא דועול הבוגתב
.גוזב תויהל םייונב אל ללכבש םילגמ וזה השקה ךרדב
לופיט תעש .רקי דואמ לבא ,דואמ ןיינע הז לופיט ,רעצה הברמל
.רתוי וליפאו םילקש 500 - ל ,האיצמ וזו ,200 ןיב הלוע


עגונב םיגולוכיספה לש םירבסההו םיצוריתה לכ תא הריכמ ינא
םג ,םישנאה בור ,םוי לש ופוסב לבא ,הלאה םיפרוטמה םיריחמל
קוניפה תא םמצעל תושרהל םילוכי אל ,ריבס רכש םיחיוורמש הלא
.הזה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
28/4/02 11:40
היאמ :תאמ
ףוסה תדוקנב םימעפלול הבוגתב
םילוח תפוק ומכ - דסבוסמ הז םהבש תומוקמ שי .ןוכנ אל
.הזכ והשמ וא "השאה תואירב זכרמ" ומכ םינוש םיזכרמו ,לשמל
םיכרד םג שיו .החיוורמ תאש המכ יפל תמלשמ תא םש
תואנדס ומכ (הזל תרבחתמ תא םא) ךמצעב לפטל תויביטנרטלא
דובכה לכ םע םהבש םירקמ שיש תבשוח ינא הרקמ לכב .לשמל
ןאכ שיש ,רדסב אל הפ והשמש טלוק רבכ התא ימצעה רומוהל
לבסה לש היצזילאידיא תושעל רבכ ידו ,יגולותפו יתייעב והשמ
?אל םירשואמ תויהל םיצור םלוכ - תוקיפדהו


ינאו ,ימצע רומוה ךיא דועו יל שי - הרמא וקונש המ יבגלו
תומיסקמ תובתוכ ןאכ שי .תמלשומ ינאש וליפא זומרל הסנמ אל
אל ינא .(ונבור ומכ) תרחא וא תאזכ המרב תוטורשו ,תורשכומו
לבא (הזל תעגה ךיא וליפא הניבמ אל) ןיראק וזש ללגב הביגמ
הכירצו פול לש גוסב תאצמנ איהש תאזה הבתכה יפל הארנ תמאב
.הרזע
היאמל וביגה
 
 
28/4/02 12:23
תעדיימ תמלצ :תאמ
ףוסה תדוקנב םימעפלול הבוגתב
רפסמ לש הפוקתל ,שילש ינש ךרעב ,לופיטב תופתתשה תונמממ
םיבייח אל לבא ,החפשמה אפורמ הינפה לבקל שי .םישדוח
עיצמ ןג תמרב "השיאה תואירב זכרמ" .קוידב המל ול רפסל
לבא ,(דבלב םישנל) תלוכיה יפ לע ,דואמ םיכומנ םיריחמ
.תוניתממ לש דואמ ךורא רות םש שי םירבדה עבטמ


תינוטיסה החילשה המ ,תאייחב לבא .םינשייבה תעידיל הז
אנ ,הז רתאב םמצע םעטמ םיחמומה לכ ?לופיטל םישנא לש וזה
,ןוצרמ תכלל ךירצ לופיטל אליממ .דבלב םכמצעל תוצע תתל
תוצעה לכ תא ,םצעב ילואו) הרמא תוננבב יהשימש ללגב אלו
.(הלילשה ךרד לע ץמאל ךירצ תוננבב
תעדיימ תמלצל וביגה
 
 
28/4/02 12:52
ביבר הלאירא :תאמ
םילוחה תופוק לכל הבוגתב
.תושיגפ םישולש םומיסקמ ,תלבגומ דואמ דואמ הפוקתל לבא
.חווט ךורא לופיט אל ,םוריח לופיט תויהל רומא הז


דעב ינא ,ךפהל ,לופיטל דחא ףא תחלוש אל ללכב ינאו
תושרהל לכוא ינאו ודרי םיריחמה זאו וקיספי םלוכש
.תכלל ימצעל
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
28/4/02 21:43
תמלצ :תאמ
,תונמממ תונמממל הבוגתב
תילעהש לזמ .המשנ ,שוקיבהו עצהה יקוח יפל םיעבקנ אל
ןכ םה ךיא עדיי םלועהש ךירצ תמאב יכ ,אשונה תא
.םיעבקנ


,רדחל תסנכנ ,העיגמ ,תעבוק ,תרשקתמ תא - הככ זא
יסנ .רדחב דמועה םירפסה ןורא לא טבמ יפיעה .תבשוי
.תרשואמה ךתודלי לע תרפסמ תאש ךות םירפסה תא רופסל
יליפכה .יפוי ?רופסל תרמג .שדחמ יליחתה ,תלבלבתה םא
.האצותה תא ילגע .הנומשל יקלחו האמב


.העשל ףירעת אצי - הלאוו


- תורגב רמג אל גולוכיספהש וא ,רדחב םירפס ןיא םא)
םיחרפב ןומט חתפמהש וא - רהמ ותוא ףילחהל זאו
.(ןולחה לעש הנתוכה ןוליו לע םירייוצמה
תמלצל וביגה
 
 
28/4/02 22:28
:תאמ
,תונמממ תונמממל הבוגתב
30 sessions? that is a lot!
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/4/02 22:39
הלאירא :תאמ
,תונמממ תונמממל הבוגתב
ךיא ראתל ליחתהל וליפא רשפא יא תושיגפ םישולשב
ךיא ראתל תצק םע המ ,םייחה תא ונל וקפד םירוהה
לע תוחיש תצקו ?םייחה תא םהל וקפד םהלש םירוהה
תורבחה לע ןנולתהל יקיפסת יתמו ?אמויד יניינע
ינא המכ ריהבהל תוסנלו ?ןיבמ אל דחא ףאשו ?ךלש
?תדחוימ


...תושיגפ םישולש ,חחחפפפ


המייס איההש ינפל תיקנירשה תא הבזעש - הלאירא
םיצבושמ יזוק'גב םיזרבה תא הצור איה םא רוחבל
.אל וא םימולהיב
הלאיראל וביגה
 
 
30/4/02 1:58
דרא ןיראק :תאמ
ףוסה תדוקנב םימעפלול הבוגתב
והשימ חולשל ןבצעמו ינרמוי תצק הז -ךל םג דובכה לכ םע
החמש ינא -אוה ךופהנ -דגנ ינאש אל .לופיטל הריכמ אל תאש
תוטלחהה תא יל יריאשת לבא ,הככ יכישמתו בוט השיגרמ תאש
.ךממ השקבב ,ייח לש תובושחה
דרא ןיראקל וביגה
 
 
30/4/02 1:59
דרא ןיראק :תאמ
ףוסה תדוקנב םימעפלול הבוגתב
ויהי אלש ,הלאיראל אל ,בגא ךרד ,היאמל ןווכמ היה הז
.תויועט
דרא ןיראקל וביגה
 
 
2/5/02 11:41
לכימ :תאמ
ףוסה תדוקנב םימעפלול הבוגתב
ךל דובכה לכ ןיראק
םע תחא ייחב תוריד יתש קר יתרבעו 1 +האושנ אקוד ינא
ינאו תוקוור תורבח יל שי ןיידע לבא,ילעב םע תחאו הרבח
ךתטילשב דימת אלש תויצאוטיסה תא הריכמ
לע תואשנתהל קיספתו הייח תא הייחתש תחא לכ רוציקב
םירחא
רתומ הז םג אלש ימו לופיטל ךליי הצורש ימ
הביתכה גוסש רורב תויהל םג ךירצו רדבמו עשעשמ רמאמה
תויצאוטיס לש הנצקה רצוי תיריטסה
ףוסב יאצמת תא םגש החוטב ינאו יצרתש תוריד המכ ירבעת
תרחא תחא ףאל אל ךל קרו-ךל המיאתה הלחנהו החונמה תא
לכימל וביגה
 
 
2/5/02 11:29
לכימ :תאמ
.לופיט ךיא דועול הבוגתב
בד
לכימל וביגה
 
 
5/5/02 8:50
בד :תאמ
םיזגמ התאל הבוגתב
לבא ,הלאכו היעב שיש הנבהמ ,ןוצרמ לופיטל תכלל ךירצש ןוכנ
תרמוא תאז) בוט רתוי םוקמל הזכ בצממ ץלחהל הדיחיה ךרדה וז
ול שיש והשמ םע לבא ,רוציל ןכ לוכי ,רשק רוציל השקתמש ימ
הפורטסטק תרצונו ,ולש םיישוקה לע שבלתמ וא/ו רבחתמש ישוק
.(השדח


עדוי אל ינא לופיטה אל םא ,ןכלו םכל רמוא ינאו ,םש יתייה
.םויה יתייה הפיא


תוכומנ תויולעב לפטתהל תויורשפא קיפסמ שי - ןומימה יבגל
.תולוכיל םאתהב ,(שפנה תואירב תואפרמ) תויספא דע (תוצובק)
אלש המל" - ילש תלפטמ הז תא הדימעהש ךיא לע םכתעד המ לבא
"?לופיט ןממל לכותש הככ חיוורת
- ונל היהיש ונל עיגמש שיגרנש ,תוחפ אל ,ןיינעהמ קלח הזו-
.ינימ לכ ונמצעל תתל תלוכיו ףסכ


הז לע ובשחת
בדל וביגה
 
28/4/02 11:08
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ףיכו עשעשמ ,ןונש ,םרוז
הרקמב שממ יתרבע ,הילו'גל וביגה
 
28/4/02 12:47
women :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
karin can teach you all what is life and she do it in the
most funny way
! you are great i like it
womenל וביגה
 
28/4/02 14:00
יבוד לש יבוב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!ןיראק הדות
!!!המירזהו רומוהה ,תולילקה תא רתאל תרזחהש הדות
!קותמ היה
יבוד לש יבובל וביגה
 
28/4/02 14:15
תיטסינאגלב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רבד טושפ הז םייוסמ ליגמ םיפתוש יתעדלו ,תוהדזהל קר הלוכי ינא
לבא ,היטבמאב תוצצווקמ תובגמ יל וריאשה אל םנמא .לבסנ יתלב
האצוהל תונפל הכירצ יתייהש הפתוש דועו ,תוכלכולמ תוינותחת
רובעל ולש הרבח תא ןימזהש הזו .תונובשחמ יצח לבקל ידכ לעופל
סאמנש דע ,הקנמ היה אל םעפ ףאש הזו ,הרידב יתיאו ותיא רוגלו
.יל


רדח תרידב ,דבל ףוס ףוס ,ןג-תמר לע יתרשפתה יצחו הנש ינפל
אל לש יניצר גורדש .קיחצמ ריחמב א"תב התומכ ןיאש תחוורמ יצחו
.תויפש תמר לש םג אלא ,םייח תוכיא לש קר
תיטסינאגלבל וביגה
 
28/4/02 15:22
hazey jane :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,הלימ לכ םע יתהדזהו יתבהא
םע יתרג , ופלחש םינש 15ה ךלהמב תוריד 15 תוחפל יתרבע ינא םג
רתויב עורגה גוסהמ תויפתוש תויצטומ ויה םקלח םיפתוש ינימ לכ
.ילש םיבורק םירבח םויה דע ורתונ םקלחו
.םילילפב ולבגש הלאכ םיפתוש םע העווז ירופיס יל ויה
םייתעבגב המיהדמ יצחו רדח תרידב םויה הרג ינא רבד לש ופוסבו
.א"תב ףייו'גמ ןוכוכ לע תמלשמ יתייהש ריחמה תא תמלשמו
hazey janeל וביגה
 
28/4/02 19:42
תוהוגנ רוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,םולש םייוקיחה לכל
תא .תובורק רתוי םיתעל יבתכת ,הקותמ ןיראק !יתימאה רבדה הנה
.רתאה לש יתנועה עצוממה תא הלעמ
תוהוגנ רואל וביגה
 
 
28/4/02 22:42
הלאירא :תאמ
ךבוש ךורבל הבוגתב
לש וכרעמ תיחפהל םיבייח והשימל אימחהל ידכש םישנא יניעב
?רחא והשימ


.תבהלנ תינייקח - א
הלאיראל וביגה
 
 
1/5/02 12:22
תינד :תאמ
םיבעותמ המכ רבכ יתנייצל הבוגתב
יתעמש אלו יתיאר אל ינא?הלאירא ךכרעמ תיחפה והשימ
אל ,רמאל ךיא ,דרא ןיראקל דוגינב ךלש הביתכה ,ןכ לבא
.והשמ
.הטעמה ןושלב
אלפנ םוי


תינד
תינדל וביגה
 
 
1/5/02 14:04
המלא :תאמ
םיבעותמ המכ רבכ יתנייצל הבוגתב
ךרוצ ןיאו הלש הביתכה ימוחתו ןונגסה תא שי תחא לכל
ןכלו ,ןבל-רוחשמ רופא רתוי שי םייחבש תושעל המ .תוושהל
היהי הזש ילב ליבקמב תובוט תויהל תולוכי רתויו םייתש
הפי-ירמד הנשוש חוכיו תאש יל הארנ .היינשה ןובשח לע תחא
ת/דחא לכ) ל"ז הרפוע-הנדרי ןיפוליחל וא ינוקרי
?אל ,ונרבע רבכ (ה/ותפוקתו
המלאל וביגה
 
 
1/5/02 15:01
הלאירא :תאמ
םיבעותמ המכ רבכ יתנייצל הבוגתב
.ילש הביתכה לע ךתעד תווח
הלוכי ינא" תשוחת לש רוכע לגו תדלקמה דיל תבשי ?הרק המ
הקזחו הרוביג ארונ השיגרמ תא ?ךתוא ףטש "הל סינכהל
לש עגר ךל היהנ ?והשמ אל תבתוכ ינאש יל תרמאש וישכע
?ןטבב תאזכ תומיענ


.קתומ ילע ,יקקנפת
הלאיראל וביגה
 
 
2/5/02 16:02
וקונ :תאמ
םיבעותמ המכ רבכ יתנייצל הבוגתב
תוסנל יאדכ דיגהל םכח והשמ םכל ןיא םא -םינומשה םעפב
!הקיתש
?הלאה םעטה תולוטנ תואוושהה לש הזה ןיינעה הז המ
תטפושל ךתוא הנימ אל דחא ףא לבא ,דחא ףא -תינדו
.עיגרהל זא -תוננבב תיתורפסה
וקונל וביגה
 
 
1/5/02 11:37
היאמ :תאמ
ךבוש ךורבל הבוגתב
יתבהא ,ןאכ תבתוכ אל רבכ איה המל ?בומרבא יתא םע המ בגאו
.התוא אורקל
היאמל וביגה
 
 
1/5/02 15:22
הדוהי ןב הדמח :תאמ
ךבוש ךורבל הבוגתב
המ תעדל תקדוצה השירדב תודחואמ רתאה תושנ לכש תבשוח ינא
.בומרבא םע הרוק
הדוהי ןב הדמחל וביגה
 
28/4/02 20:30
לקיימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.דימתכ קתרמ ,ןיראק
היופש יתוא םיריאשמ ןכאש םירבדה דחא םה ךלש הביתכה תואלפנ
(: ונא ונימיב
לקיימל וביגה
 
28/4/02 20:36
R.S :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ךליבשב ןורתיפ יל שי
.התוא ינקת םעפה ,הריד ריכשהל םוקמב
.ךלש היהת איה
.ילגרתת ךכ רחא לבא ,ארח ןומה ,ארח ילכאת תא
,תושעל המ יכ
.ךלש ארחה ראשי הז לכה ירחא
R.Sל וביגה
 
29/4/02 1:19
האג הינלופ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
-והשמ תודרחל תסנכנ ינא המיהדמה הביתכה תורמל -אי
םא ,יובאו הנושאר םעפ הריד ריכשהל הרומא ינא םישדוח המכ דוע
!עגרכ רוחשל הטונ ייד איה וישכע דע הרופא התיה הנומתה
רהמ רתויש המכ - והשיתמ רובעל ךירצ הז תא םג - ארונ אל לבא
.בוט רתוי ילוא
?לופיטל תכללו םיזגהל המל לבא
ורדתסי שממ אל (רתוי ילואו) םישנא ינשש ספתנ אל הזכ הז םאה
?םהניב
רבד םהילע םיעדוי םתאש םתבשחש םישנא םע לויטל םתאצי אל םעפ ףא
שיש המל םתבשחש המ ןיב דואמ לודג קחרמ שיש םתיליגו םיינש וא
???תמאב
(יל השרי אל הככ םג ילש סיכה) לופיטל הצר יתייה אל ינא
...םיאתמ יכה דבל רוגל ןכא םכמ קלחל ילוא
האג הינלופל וביגה
 
29/4/02 3:25
הטיר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הללאל השק יל הארנ הריד רבעמ לש הזה קסעה לכ ,ואוו
לכ אל ינא וישכע לבא אבצהמ ררחתשא ינאש ירחא הריד רובעל יתבשח
םע ראשיהל ףידע ילואו לודג דחא שאר באכ ומכ עמשנ הז .החוטב ךכ
.אבא לש קנראה םעו אמא לש לכואה
?תעצוממ הלבוה הלוע המכ ?DOES ANYBODY KNOW ,קנרא ופורפאו
הטירל וביגה
 
29/4/02 9:51
לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.עוצקמל הז תא ךופהל יסנת ,יתריקי
תוריד םישנא יריבעת
ילכלכ ןוה ישעת םגש ךלש הילכב תעבשנ ינאו
.םידגב ןומה יחיוורת םגו
האבה הסונמל תוילאיצנטופ תוריד רותיא לע רבדנ אלש


לודג רשוא תא
הלסאה לע תחא לגר םע םג
הפשא תויקשב שארו
.קתומ הלודג הבהא
לכימל וביגה
 
29/4/02 21:45
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוברקתהמ תועבונש םירוגמה תוטלחה יל הארנ השקה קלחה
...'תוריד יתש לע ףסכ זבזבל המל ,דחיב םינשי םא' ...תימיטניא
ןושיל םוקמ ,ןופלט רפסמ ,תבותכ ומכ םייסיסב םירבדש אצוי ךכ
.םינימה ןיב םיסחיה לש תורכומה תומחגל םימתרנ - וב תויחלו
תא םותרל ןכוסמ יל הארנ .'וכו תוינימו תויטנמור תויססבוא
בטומ ,םיסחיה תבוטלש וא .םיסחי לש תאזה תיזירפקה הלגעל םייחה
.רזכא ישנ לרוג ?יולת יתלבו עובק והשמ היהת ךלש תבותכהש
ףסאיהל אוה ,הדונ הבה ,ונלוכ לש סומכה םולחה יכ ?ישנ המל
רבכ םשמו ותיב תשאו וקיח תשא תויהל ...ותיבלו וקיחל ...ותיבל
ליבשבו ,תיבו ירבג קיח היהיש םדוק לבא ,םלועה תא שובכל רשפא
ןוכנ ,יתוא תנבה תא ...םעפ רחא םעפ דבאתהל תונכומ ונחנא הז
(-:?ןיראק
וז הבוגתל וביגה
 
29/4/02 21:50
ףושני :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רוכשל איה הלועפה .ריכשהל אל
ףושניל וביגה
 
2/5/02 22:21
שב-שש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.קיחצמ - ןיראק יפוי בותכ
.שדחמ םעפ לכ טויס הז לבא ךרעב תוריד 7 קר הז ילצא
ךייצפח ללכ לע ךתוא רגשיש זיירפרטנאב ומכ והשמ איצמהל ךירצ
.השדחה הרידל
הנטק רתוי הרידל םעפה יתרבעשכו םירבד רתוי שי םג םעפ לכ ילצאו
.ןולסב תבשוי הטימה זא תמדוקהמ
ןויער הפ שי - תוריד תרבעה להנל בוט עוצקמ תויהל לוכי תמאב הז
..ןיינעמ
שב-ששל וביגה
 
5/5/02 7:44
ודיע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!!דובכה לכ 10
?בורקב רפס ילוא, בותכל יכישמת
.הכחמ ינא
ודיעל וביגה
 
6/5/02 5:29
Lorelei :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
Karin!

I knew there's a legitimate reason why I like your writing
so much. But now it's a
sisterhood thing - in the last two and a half years I
moved five times, once from one country to another. I can't
say I mastered the art of moving yet, but I have a feeling
it's a squarely Jewish thing. I know for a fact I'm 100%
jewish, so maybe my traibal roots are still intact?
Loreleiל וביגה
 
6/5/02 21:32
תירוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךכ תדעוימה הרידה יוקינו העיבצ לש עובשמ באוכ ילש ףוגה לכו
הלבוה .ה'גנופס השוע אוה דועב "רטפא"ל יתוא חלש ילש רבחהש
....םיריבעמ םיטיהר המכ יולת .ח"ש 500-700 -ה תוביבסב הלוע
!! םיפיט ללוכ אלו
תירודל וביגה
 
8/5/02 16:09
elle :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ףתושמ וא ישיא ןובשח ,הפתוש וא רבח
.ףסה לע יתניחבמ וחדינ ףסונ םדא םע םייחה
.הצלמהה לע הדות ,החלצהב אל ךא הסונ לופיטה
elleל וביגה
 
6/7/02 23:03
ןרק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ללכ יופש אלש ונביבסמ םלועה הז ןיטולחל היופש תא ,יתריקי
הלקהה תשגרה םע הדיחיה אל תא א"רדו ,'וקוק' ונביבסמ םלוכ
וז ,תינומ לע תצפוק רשי ינא םג יכ םיעוגיפ לע תוארתה ןמזב
לכונ ךכ ,ךל אב םע דחיב עוסנל רשפא ,יניעב םג תרדהנ תונמדזה
םה קוידב המ ןיבהל ליחתהל ילוא ילוא ילואו םירוחבה לכ לע לכרל
...שארב םהל רבוע המ וא ..םיצור
ןרקל וביגה
 
25/7/02 21:52
יתינ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,לופיטל תכלל הצלמהב ךישמה ,הריד רבעמ לש ףוריטב הלחה הבתכה
ןכיהו ףירעתב ךישמה
םכמ ימ םש ימ !!!וררועתת ,קאבאר...לופיטל בוט ליד לבקל ןתינ
???ץילממ רותב
רבעמל הכחמו םידלי 3 ,לעב םע םיזגרא לע היח עגרכ קוידב ינא
...תוריכשב םג ןכו בורק הריד
לכ ,הזמ'צוח .םינפ ריאמ דיתעל הנופו ירוחאמ הריאשמ קזורפה תא
?אל,השדח הלחתה אוה ףוס
זא ,(..םיגולוכיספ) לכש ינויזמ ףסכ הברה ךכ-לכ םישוע םאו ,אה
א"תב הטיסרבינוא שי
!בורק ןוינק וליפאו....יצחו רדחל רלוד 300 - ב
ףוס תוריד קר ויהישו .לופיטל ךרדבש ולאו םילפוטמה לכל החלצהב
.יתוחא ךרדה
יתינל וביגה
 
29/7/02 21:16
תרדהנ טושפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ילש ישימחה רבעמה היהי הז .הריד תרבוע ינא שדוחה ףוסב ,יתריקי
תוננוכ" בצמ ינא םג...ןיטולחל ההדזמ .םינורחאה םיישדוחו הנשב
...?היהי המ...תועש 7 ךות הוראו תשבולמ תחלוקמ הצוחר :"תיסרח
תרדהנ טושפל וביגה
 
16/10/02 15:04
וור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םימיב יל חקולש הרידה שופיח בלש תא ןייצל תחכש ,יתוחא ןיראק
הז םאה - (ןטשה ןימ תורשפתהה ,בוט) ,םישדוח השולש רבכ שממ ולא
השועש לשבמ ,ןגזמ םע ,תויח אלל ,ןשעמ אל ה/פתוש שקבל םזגומ
???םה הפיא ?חיטש לש תולוק רקיעב
...םתוא אוצמל לק היה םילשוריב אקווד
וורל וביגה
 
17/10/02 19:28
Miss M :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.זוראל תבהוא ארונ ינא קרו
.טקה ימלועב םהב הבוט ינש םידיחיה םירבדה ינשמ דחא טושפ הז
ינא תוישונאה תולוכיה ראשב .תוקימעמ/תועשעשמ תוכרב תביתכו הז)
.(תינוניב
ךות קרפל .2 .ילאיצנטופ זגרא רתאל.1: םיזגרא ףוסאל תבהוא ינא
יכרדב ותיא ךישמהל.3 .האישנל םיאתמ ןוטרק חטשימל תוינש 30
.םולכ וליאכ
.הזיראל םיבלשה תא ןנכתל תבהוא ינא
.הכירצ אל רבכ ינאש המ לכ תא קורזל תבהוא ינא
.קורזל המ הברה שישכ תוזילע תאלמתמ ינא
.םירפס הז םא םג .לכה דפרל תבהוא ינא
.יפיצפס אשונב יולימ ליכמ זגרא לכש אדוול תבהוא ינא
.וב שי קוידב המ לודגבו הפי זגראה לע בותכל תבהוא ינא
הריפס י"פע) ייזגרא 12 תא קורפל לש טושפה קופיסה תא תבהוא ינא
ותואבו םש תויהל רומאש המ תא םש תולגלו (תנכדועמ אלו הנורחא
.הריבצ בצמ
ןואכידה לע רבדנ אלש .הרבעהה לש עצמאב עטקה תאנוש ןבומכ ינא
םעפב יתרבעש דוע המ .יתויפשל ששח ןיאש ךכ .שופיחבש שואיהו
היהשכמ זילע הזיראה ןורכיז ילואש ךכ יצחו םייתנש ינפל הנורחאה
...תמאב
Miss Mל וביגה
 
24/11/03 10:51
ימתו רפונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אב רבכ בוצע דואמ דואמ רופיסהש תובשוח ונחנא הככ זא בוט
ושיט יל יאיבת רפונ תוכבל ונל
חקינ וניתש ונ בוט ושיט יל יאבת ימת
ימתו רפונל וביגה
 
24/11/03 10:54
ימתו רפונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?יתימא תעדל תוצור ונחנא
ימתו רפונל וביגה
 
24/11/03 10:58
דוד רפונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תויוטש םתס הז יתעדל הזה רופיסה לכ ןיינעמ אל ללכב הז יתוא
הבושת יל וריזחתש הצור ינאו שגרמ אל םג ללכב הזו
......................!!!!!!!!!!!!!!!!!דימ
דוד רפונל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא