םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

?םיקחשמ יתמ
ביבר הלאירא

C לאינד :רויא

שואייב תורעש טורמל רשפא הזכ בצמב
האר והשימ" ,תוקעצב תיבב בבותסהלו
עגרהש החוטב ינא ?ילש המזגרואה תא
םארח אל ,קילאח לבא ,"ןאכ התייה איה
דע דמחנ ךכ לכ היהש ןכסמה רוחבה לע
יל ןיא ?הידוהי אל ינא ,המ ?וישכע
?םשא אוה המ ?בל


?םייבויח םיפויז


סננה .י - ''ונל תפכאש תובשוח ןה יכ ?תופייזמ םישנ המל''
.ומצעמ הצורמ עקעוקמה
ףויז לע הזה שולקה דודיחהמ תועשעשמ רתוי תוחידב אוצמל יתיסינ
סחייתהל ידכמ שיגר אשונהש תויהל לוכי .יתאצמ אלש ייחבו תומזגרוא
יתנדו הריכמ ינאש תונבה לכ :תפרוג הרהצהב אצא ,לכ םדוק ,בוט ?וילא
םלועמ ,(תמאב הל שייבתהל הכירצש) תחאמ ץוח .והשיתמ ופייז אשונב ןתא
וישכע הז תא םיארוקש םירבגה בורש תעדוי ינא .ןהמ תחא ףא לע ולע אל
:םירבד ינש םמצעל םירמוא
.יל םיפייזמ יתמ תעדל לוכי ינא .1
.ופייז אל םעפ ףא ,יל .2
.חחחחחחפפפפפ :איה יל שיש הדיחיה הבושתה
,םיסחיה תכרעמל תונכ רסוח סינכמ :היופ יקק הז ףייזלש תעדוי ינא
אל ,הפי אל ,תמאבו ףייזלב הקוסע איה יכ סקסמ תונהיל השיאהמ ענומ
ידכ קר תפייזמ איהו תרמוג אלש השיאב רבודמשכש קפס ןיא .ללכב הפי
רתוי דוע לבא תרמוג אל איהש הל םיענ אל יכ וא ,התיאש ימ תא תוצרל
יתאב הז לע אל לבא ,תיתימא היעב הפ שי ,הז לע רבדל הל םיענ אל
.בותכל
הנעא ?"הזכ רבד ןיא" ורמאת .םייבויח םיפויז היהי םויהל ונלש אשונה
.ריבסא דיימו "תויוטש"
תומזגרוא יפויזב ןיינעה לכש גייסל הצור ינא ,רבסהה ינפל לבא
דמחנ רוחב הז המ טילחת תחא לכשו) םידמחנ םירוחבל קר סחייתמ םייבויח
םידמחנ םירוחבב קר המלו .(רערועמה ימעט תא הפ הפכא אל ינא ,היניעב
.התלע הלאשהש החמש ינא ,וא ?ןניקסע
תובכוש ונייה םא לבא ,םידמחנ אל םירוחב םע בכשלמ ענמיהל שי ,תישאר
העצוב רבכ םא ,תינש .עיגמ היה ןמזמ םולשה םידמחנ םירוחב םע קר
ול חפטלו ףייזל הביס םוש ןיא ,דמחנ אל רוחב םע הטימל ןתסנכנו תועטה
םיקירט ןכילע םשיימש טרקונכט םע הטימל ןתסנכנ ,דיגנ .וגאה תא
הקפה ומירתש עיגמ אל הזכ רוחבל !ןפואו םינפ םושב !ףייזל אל ?םיקוחש
.ודובכל
?ןכ ימל זא
.(המויסקא רותב הזל סחייתהל) םידמחנ םירוחב דובכל קר םיפייזמ


?ילש המזגרואה תא האר והשימ


ידכ םימעפל .קמקמח דואמ רוצי איה תישנה המזגרואהש תועדוי ונלוכ
שי ,וילא עיגהל השקתמ ןמוימ ןז ריזנש זוכיר רשוכ ךירצ הילא עיגהל
הל ופטליש הכירצ איה .איה התטישב תרמוג תחא לכו תונוש םישנמ םישנ
ןיא ?רומגל לכות איהש ידכ "הווקתה" תריש ידכ ךות ילאמשה ךונתה תא
.חצננ הז םעו שי המ הז ,תושעל המ
,שיגר ,עדוי ,בשחתמ ,יסקס ,דמחנ יכה רוחבה םע םגש הרוק םימעפל לבא
שדוקה ץראב ךלש המזגרואה ןולייצב ויפנכב ףרפרמ רפרפ ,בושקו ןיבמ
תחתמ השדע ,ץוחבמ שער ,הינש לש זוכיר ןדבא .הככ ?המל .הל תמלענ
.םש טעמכ טעמכ תייהש רקיעה ?בושח הז המ ,ןורזמל
והשימ" ,תוקעצב תיבב בבותסהלו שואייב תורעש טורמל רשפא הזכ בצמב
,קילאח לבא ,"ןאכ התייה איה עגרהש החוטב ינא ?ילש המזגרואה תא האר
אל ינא ,המ ?וישכע דע דמחנ ךכ לכ היהש ןכסמה רוחבה לע םארח אל
דואמ אוה ,דמחנ רוחב אוה םא ירהו ?םשא אוה המ ?בל יל ןיא ?הידוהי
ףא לוכי הז םימיוסמ םירקמב .לייטל הכלה ילש המזגרואהש הזמ בצעתי
םע קר תאצל ,רבכ יתרמא ,הלאכ שי ,ןכ) םיעגמה תקספה ידכ דע עיפשהל
,יתעדל ,הזכ הרקמב .(בישקמ אל םעפ ףא דחא ףא יל לבא ,םידמחנ םירוחב
.ףורצ בל עור לע קר דיעמ ,תראופמ הקפה םירהל אל
ינא .הרוק .ןכ אקווד ינשה דצהו ןיינעב ךכ לכ אל ונחנאש הרוק םימעפל
,יל אב אל ישילש םויב םא" :איה תמלוהה תיטסינימפה הבוגתהש תעדוי
ונסנכנ רבכ םא ,תרמוא ינאו .ךר בל יל שי ,ינא לבא ,"תחתופ אל ינא
תחתמ שקומ יל םימשש ינפלו ?ףוסה דע הז םע תכלל אל המל ,ןיינעל
.אל וה ,הרגש השעמכ םיפויזל תנווכתמ אל ינא :וטואל
,השקבב ,תונב ,הקפה םירהל שישו דערת אל המדאה םעפהש ןבוה רבכש ירחא
ףתושמ 'זארטמוליק םכל שי רבכש והשימ הז םא .ךירצש ומכ הז תא ושעת
אל Royal Shakespeare Company -ה תמרב קחשממ תוחפ רבד םוש ,םיוסמ
רשפאש המכ ושעתו תורמוג תמאב ןתאשכ תוגהנתמ ןתא ךיא בל ומיש .חקול
לע םדוק יתרפיס רבכ ,ונ .תוימינפ תויוצווכתה ללוכ ,ןכ ,רבד ותוא
םש הזב האיצומ איה לבא ,תישיאה הכובמה אלימ .הלגתה הלש ףויזהש הרבח
בבותסהל לוכי הלש רבחה וישכע ירה ,ונלוכ לש קחשמה ירושיכל ער
.הרקי הזכ רבדש תושרהל רשפא יא ,"יל םיפייזמ יתמ שיגרמ ינא" דיגהלותילרנג הרזח


ירחאש ,םימעפ ןומה הרוק לבא ,אל וא הצופנ העפות וז םא תעדוי אל ינא
תרמואו הצירב תרזוח דוביאל הכלה םדוקש המזגרואה ,גיצהל הליחתמ ינאש
?ער המ .עיגמ יתימאה רבדה ,הנווכ ילב זאו ,"?יל ארק הפ והשימ ,ייה"

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
2/3/02 20:44
לעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!?הנושאר עיגהל ףוס ףןס


רמאמ הלחא
לעיל וביגה
 
 
17/3/02 9:08
לגיס :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
הבבס


םיפייזמו םיפייזמ םאש רמאל רתוימ
.יתימאה עגרל םיכחמ שממ אל ףוסב
לגיסל וביגה
 
2/3/02 20:57
יקסרדנב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יתעמש אל הז לע
יקסרדנבל וביגה
 
 
13/3/02 23:40
תיליע :תאמ
?תוימינפ תויוצווכתה ףייזלל הבוגתב
,המזגרוא וז המ תעדוי אל תוימינפ תויוצווכתה הל ןיאש ימו
..הארנכ


לש המזגרוא וז המ םיעדוי אל םירבגה בור םגש אוה ןיינעה לבא
תויוצווכתהה ןיינע תא ךוסחל ןתינ םבור םע זא ,תמאב ,השא
...דבל אב אל הזשכ הדובע ןומה הז ...תוימינפה
תיליעל וביגה
 
2/3/02 21:26
החמש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תורטמל תיריפסקש הקפהב טלחהב תדדצמ ינא ,עלסב הלימ לכ
המ לבא דאמ יל ףיכו ,קותמה ץמאתה אוה ,דמחנ רוחב םע םיסחי
תושעל
אל ,הל שארב אל הז עגרכש תשקעתמ טושפ ילש המזגרואהו
.וישכע אל לבא ,בוחסל ליבשב הפ םנמא ינא ,תשקבמ איה יצחלת לא
םיבוט םימיל הווקנו דיחי ברע לע םייפכ תואיחמ החמשב לבקנ ןכל
רתוי
החמשל וביגה
 
2/3/02 21:41
ןיקפונס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:המידק תצק ותוא חקינ ,יאוב


?ךל תפכא שממ אלו שיגרמ שממ אל ?בהוא שממ אל התא


.היעב ןיא


התאש תרמואש העבהה תא שובלל עגרל הז ,תושעל ךירצ התאש המ לכ
בהוא חטב .התוא בהוא התאש הל שוחללו ,ןכ התאש ,ןאכ התאש ,התיא
.התוא
.הילע תבשחו ,ןכ
.הילע תבשח חטב
תא ןיינעמש תורמל ,ישיש םויב םיחרפ תונקל ןמויב םושרל רשפאו
.ןולסב ןחלושה לע הזה בשעה ךלש תחתה
?ונרמא רבכ ,תושגרב תובשחתה
.ונרמא ,ןכ


:המוד הלאשב תונעל רשפא ,החיתפבש המלה תלאש יבגל ,בגאו


?םיציבה תא םמצעל םיקקלמ םיבלכ המל


.םילוכי םה יכ


הז תא םישוע ויה םה ,תומזגרוא ףייזל םילוכי ויה םירבג םא ילוא
.םג


.אלש וא
ןיקפונסל וביגה
 
 
3/3/02 0:38
ןור :תאמ
ןויער לש יפויל הבוגתב
ומכ .אל וא תרמג םא ונל בושח ךכ לכ אל ,דמחנ היה םא .א
הז ,יתרמג אל םא םג ,בוט יל היה יממ" ,םעפ ףלא ונל ןתרמאש
,הבושח ךכ לכ אל תישנה המזרואה ,ונמנפה זא ,"הנשמ ךכ לכ אל
.ונל אל חטבו ןכל אל


רתוי המו םלועב ביסרגא-ביסאפ יכה םה םידמחנ םירוחב .ב
.הז םע יכל ,גונעתה תא ול תתל הצור .ךדבל רומגלמ ביסרגא


דע יל הפייז אל תחא ףאש חוטב (םצעב ונלוכ) ינאש תורמל .ג
,הקפהה לע ולמעו וחרטש ולאל תודוהל הצור ינא המזגרוא םויה
ןהל ןתונ יתייה םג ילוא תמא ןמזב הז תא עדוי יתייה םא
.ןושיל ראשיהל
ןורל וביגה
 
 
28/9/02 23:28
יב;1464#&לנרוא :תאמ
תומודק תועדו הואגל הבוגתב
(תילגנאב הבוט אל ינא) עצמאבש המו ואול ,ייה
אלו ,הזירקבש המ .גוס לכמ קשחבש המ תושעל הז ךירצש המ
העובק הבושת ןיא ללכבו םיללכ ןיא .תיפיצפסה הביסה המ הנשמ
םהינימל םיקשחה ימוחתו ,םייחה ימוחת בורב תולאשה לכ טעמכל
אלא ,ה/םדאל ה/םדאמ קר אל הנתשמ הז .הזה עטקב םיירקיע םה
.ירשפא ןמז-חווט לכב םיירשפא םייוניש לש עטקב םג
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
 
3/3/02 0:46
הנמ יצח :תאמ
ןויער לש יפויל הבוגתב
?תומזגרוא םיפייזמ אל םירבגש רמא ימ
,םיטלופ ונחנא ללכ-ךרדב .תיעטומ תישנ הנבות ץפננ הבה ,תישאר
תוננוא ןיב לודג לדבה שיו .םירמוג ונחנא תורידנ םיתעל לבא
,תניידזמ תויהל תרמייתמש יהשלכ הבקנ לש בוטרה הצירחב תידרטמ
ןהירושיכל טלחהב רומשה רידנ גוסמ תירימג המזגרוא ןיבל
.תודדוב םישנ לש םירידנה
,יהההאבו הההאב התוא םיקחשמ ,םיטלופ אל וליפא ונא ,םיתעלו
וניתחתמש תטחשנה השבכה תולוקל םיבישקמ ,האמ דע םירפוס
.ןושילו בבותסהל תדרל םילחיימו .........
ןעמל םיילגר חותפל םילוכי אל ונא ,הבקנל דחא ןורתיי קר שי
,והזו ,הפקזל םיקוקז ונא ,ונל קשחתמ אל רשאכ תדלומה
.דופישה לע בקנה לש םורתיה ,טמיניביק
הנמ יצחל וביגה
 
 
3/3/02 11:14
היקוק :תאמ
םיפויז םיפויזל הבוגתב
?ירבגה ןימה לש רמה ולרוג לע ךתיא הכבנש ?הצור התא המו
!ךומכש בקנ רסח השקבב בוש בושחת
היקוקל וביגה
 
 
13/3/02 23:37
תיליע :תאמ
ןויער לש יפויל הבוגתב
..רומגל ליבשב םירבג קיפסמ אל םהש יעדת אלש ידכ


...ונל תפכאש וליאכ
תיליעל וביגה
 
 
16/3/02 15:32
יתנ :תאמ
תומזגרוא םיפייזמ ויה םירבגל הבוגתב
םירמוג אל םירבגש היזטנפ קר תאז
הזל וליפא תילאוזיו תורשפא ןיא
תפיוזמ אל המזגרואהונלצא
םיטנטופיא לצא קר
יתנל וביגה
 
 
28/9/02 23:33
יב;1464#&לנרוא :תאמ
ןויער לש יפויל הבוגתב
---ייה
הזו - םמצע קוקיל לש תורשכה תא שי םילותחל םג - ךתעידיל
הז .ןושלה לע ןובס-תוטולב םהל שי .תחלקמ ומכ לש עטקב רקיעב
םייבלכה לכל םגו - םיילותחה תחפשמ תו/ינב לכל עגונ
.ן/םהינימל
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
 
28/9/02 23:59
יב;1464#&לנרוא :תאמ
ןויער לש יפויל הבוגתב
:הככ זא - הא
ינינעב - אצמתו ,המידק םדקתת .םוקמב אל ךל יתבתכ תועטב
.םיבלכו םילןתח יקוקיל
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
3/3/02 0:55
יבוד לש יבוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיפוליחל וא ?שממ הכומנ ערז תריפס ךל שיש תויהל לוכי ,דיגת
?לוחב תקחיששכ 3 ליגב דוביאל הכלה ךלש המזגרואהש תויהל לוכי
לכ ומכו) רמוג ילש רבח יתמ קוידב תעדוי ינא .הזכ רבד ןיא
יסיס ל"מב ךלש לזונה תומכ תא דדומ התא םאו (דימת טעמכ-םירבגה
.ךלש היעב וז בלח תפיט לש הנרטמ תדידמ סוכב
.ךממ הליחמ ,םירכז לצא רפורפ ףויזב יתלקתנ םרט
?יניע תא ריאהל לוכי והשימ
יבוד לש יבובל וביגה
 
 
3/3/02 1:11
הלאירא :תאמ
?םיפייזמ םירבגל הבוגתב
.ללכב ערז תריפס ןיא ,לשמל ,יל יכ ,יל תבגה אלש הווקמ ינא
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/02 8:10
הנמ יצח :תאמ
?םיפייזמ םירבגל הבוגתב
1!!!!!!!!ארקנה תנבה ....... 'הליבוב
הנמ יצחל וביגה
 
 
9/3/02 21:38
יש :תאמ
?םיפייזמ םירבגל הבוגתב
עיבצהל הצור ינא לבא ,היסרגר ןוידל םרוג ינא םא לצנתמ ינא
.רבד ועינה אלו הלילק חורכ ופלחש יל המדנש םירבד המכ לע
הקירוטרב שמתשמ ,ולש ןועיטה תוליוואל רבעמ ,הנמ יצח
תא תישע םא ???הבקנ לש בוטרה הצירחב תידרטמ תוננוא .תעשופ
השבכה תולוק" ,לכמ ער לבא .ךילע אוה קוחצהש ירה ,םעפ הז
,תישפנהו תינימה תוללעתהל רע התא ?"ונתחתמש תטחשנה
,ידעלב ןפואב םיירבג םיעשפ ,'וכו 'וכו החפשמב תוחיצרה
תאז ?המ םשב ?זולנ כ"כ ןושל עבטמב שמתשהל זעמ התאו
,שפנ לעוגל רבעמש שחנמ ינאו ,עיקוהל שיש תירזויבא תוסחיתה
וכפהש רעצו באכ ךותמ רבדמ התא ,םישישב לטבה ןועיטלו
תפדעה ,ןיפוליחל וא ,תמדקומ הכיפשו ריעז רביא לע תורירמל
.סכיא ."דופיש" ךלש הילטינגל תארק םג .תינומרע תומזגרוא
לבא ,שולגא לבל ,ןאכ רוצעל ףידעמ ינאש חתור כ"כ ינא
....עבר הנמ יצחמ תושעל ךירצש ינמוד ,ייתובר םגו ,ייתוריבג
ישל וביגה
 
 
28/9/02 23:55
יב;1464#&לנרוא :תאמ
?םיפייזמ םירבגל הבוגתב
!תובהלתה ןיינעב הז
הברה םיאב ןאכו) ...ה םירבגה טועיממ דחא דוע אוצמל יפוי
תא ונמצעמ ךוסחל תבשוח ינאו ,םייבויח ראות תומש
ילב .ךתא תרושקתה יכרד לכ תא ליימיאל יל בותכת .(המישרה
,יתרבח ןניע ילוא .תוננכותמ אל תורטמל .שארמ תויפיצ
ההדזמ ינאו .אציש המ ...תוליעפ יניינע ילוא ,ישיא ילוא
תצלאנ ינאו ,ךילא בותכל הלוכי אל ינא .תיטסיכרנאכ ןאכ
הכופהב יל איבה ילש בשחמה יכ - הבוגת לש עטקב ןאכ בותכל
.הזכ והשמ וא ,תוינפי וא ,תויניס תויתואב ךלש ליימיאה תא
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
3/3/02 1:15
uh34a :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? ףייזל המל
.ברסל השאה תוכז תא האיבה המדיקהש ונרמא רחא ןוידב
ןינעה רמגנו "יל אב אל ,הצור אל" יל ידיגת ,ךל אב אל םא זא
ץמאמ ילב ,הדבל עיגת המזגרואהו הז םע יכל ,ךל אב ןכ םאו
.ילש ןויסנה תוחפל והז
uh34aל וביגה
 
 
3/3/02 12:44
snowhite :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
ןיבל ,רקי UH רמ תבתכש המ רושק המ !?תחתל טחמ ןיב רשקה המ
יכ תופייזמ אל ונחנא ???תומזגרוא יפויזל ,ללכבו רמאמב רומאה
הריכמ אל ינא לבא ,ןכ ילוא םימעפל) ןיידזהל וישכע ונל אב אל
(הלילח ,ךירצ םא) תופייזמ ,בורל ,ונחנא .(תישיא ,ולאכ םיבצמ
אל ,אוה וא) התאו ,אקווד וניצר ארונו ,המזגרואל ונעגה אל יכ
רבכ קנחנו ,"םש" ןמזמ רבכ (וישכע יל עגפיהל אל קר ,הנשמ
תא ריבגהל-ךפיהל-ףאו ,עגרה תא לקלקל וניצר אל זא ,האנה בורמ
...ונפייז זא ,טקפאה
ינאו .(םכל) קיזי אל .ועדתש !?הז לכ תא םכל הלגמ ינא המל
!!!ףייזל ךירצש (דואמ ער :םגו ,הטימל) דב וט ,תרמוא
ףאל ןתא אל ינא .תוניצרב...תננואמ ,תרמוג אל-תישיא-ינא
לכה לבא ,הלאירא ,תאזכ היח ןיא) היהיש לככ דמחנ ,רברבג
םינפב ילצא היהת איהש וא .הנוילעה לע ודישכ תאצל (יסחי
םגו הדובעה תא השעת םג ילשש וא (רומגל רוזעתו)
!!!הנוילעה לע איהשכ...רומגת
םניא םיפויז .הנדחאתה ,םישנ ומוק !ףויזה האלה ,המזגרואה יחת
!!!ףייעמ וליפא הזו ףייכ אל הז רמולכ ,(!?) "הנרבטב"
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 13:10
ינרק :תאמ
ךתוא תלאוש ינאל הבוגתב
םג .הרוביג הללאו ?הנוילעה לע ודיו תאצל רוחב ףאל ינתת אל
?המחלמ איה המזגרוא
יתדספהש תבשוח אל ינא ,ןכ אוהו ,יתרמג אל םא םג ,תעדוי אל
םע היעב יל ןיא .האבה םעפ היהת ?אל תאזה םעפ .ברק הזיאב
היעב יל שי .םימעפל הז תא השוע םג ינאו ,ידכ ךות תוננוא
דחפה תא ,עגרל ,חינהל רשפא ילוא ובש ,סקסב תוינחוכ םע
.תירייארפ תאצל
.יתעד לע הלע אל .תחא םעפ אל וליפא .אל םלועמ ?ףויזו
ינרקל וביגה
 
 
3/3/02 13:35
snowhite :תאמ
סקס יורקה חכה קחשמ...חאל הבוגתב
,הנכומ אל תינורקע וא ,הכירצ אל תא !הפי :תישאר ,זא
קר ינא ,קדטצא אל ינא ,תינש .ךכ לע ייחל הכ .ףייזל
םניא םה .הטימב םג המחלמ יקחשמ קחשל יתנווכ ןיא .קיידא
,םתס...םירבגה ,םכומכ תצק) םימייק תאז לכבו ,םיצוחנ
יזיזי םע הטימב יל יתגגח ןורחאה ישיש םויב קר .(קוחצב
1-0 ונאצי ונלש הנורחאה םעפבש יל ריכזהל חרטש ,בוטה
,דחא בוביסל קר קיפסמ ינריע היה אוהש קיפסמ אל) ותבוטל
.(!?יתרמג אלש הרמה תמאה תא יל ריכזהל חרוט דוע אוה
אוה ינשב לבא ,ןושארה בוביסב ךיא דועו יתרמג וזה םעפב
תמאה תא יל ריכזה אוה בוש ,ומש חמיי .דבל הז תא השע בוש
,ךל ירה ,זא . 2-1 :יתבוטל ץחומ דספהב ונאציש תררמצמה
רתויב םיביבחה לש םתמזוימ) הטימב חוכ יקבאמ ,יתריקי
ןיזה םע" ראשיהל הנכומ אל ינא :תרמוא קר ינאו (לבתב
קר ינא .(קיספא ינא ,החילס) ףטפטמ תופה םע וא ,"דיב
ןנואל ךרוצ אלל םג לבא ,תחצנמ אל !!!תקפוסמ תאצל הצור
!?רדסב .(זורחה ךרוצל) תחלקמב
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 13:52
ינרק :תאמ
הככ םאל הבוגתב
.הבהאה השעמ ארקנש המ ,םצעב אוה סקסב רקיעה ,יליבשב
.ןמדזמ סקס יל ןיא ןכלו
רשאמ הבושח תוחפ ילש המזגרואה ,הבהא השעמ שישכו
השיגרמ אל ינא ,אל וא תרמוג ינא םאו ,תיללכה היווחה
תויהל .אוהש הרקמ לכב ,תונוילע וא תותיחנ תשגרה
םיאנת שיש יאנתב ,גוז ןב םע םגו דבל הלוכי ינא תקפוסמ
השגרה יל שי ,תנבומ אצאש ידכ ריבסהל ךיא .םימיאתמ
תבשוח ינאו ,ךל "עיגמ"ש והשמכ ךלצא ספתנ ךלש קופיסהש
ילב ,ירמגת אליממ ,תויתפכאו שגר הב שיש הקימנידבש
.ינשה דצה לומ גשיהכ הזב ףפונל
ינרקל וביגה
 
 
3/3/02 14:27
snowhite :תאמ
ךלש ןיינעל הבוגתב
לש החיש ומכ עמשיהל הז לכל תמרוג תא ?הנשמ הז המ
שיש תבשוח אל ינא .("...ריעהו סקס") טולרשו התנמס
הטונ ינא) ןמדזמ סקס וא הבהאמ םישועש סקס ןיב רשק
,םימעפל הרוק םג הזו ,הבהא ןיא םא לבא ,ןושארל רתוי
.קופיסה אוה ןיינעה ,(!?אל המל זא-רחא סקס ןמדזמו
,םש וא הפ יתרמג אל יכ לע קזח הכ יחור הלפנ אל דוע
אל ינא .תוניידזהו תונמדזה לכב רומגל יל ףידע לבא
דח .סקס תושוע ינאש ךיאו תאש ךיאל רושק הזש תבשוח
ןוא ינימה קופיסה תא הפידעמ ,תישיא ,ינא .אל תיעמשמ
,ישגרה וא "ינחור"ה קופיסל (ףסונב ,רמולכ) ףוא פוט
.(יתיעט םא ינינקת) הזל אורקל תא תנווכתהש יפכ
ןיידע אלמ הזה רתאה לבא ,םדוק ךל הנוע יתייה ,בגאו
.םיינכט םיקאפב
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 14:47
ינרק :תאמ
ילש-ךלשל הבוגתב
תוקד 5 .הרומאה הרדסהמ דחא קרפ וליפא יתיאר אל
.יליבשב אל הזש תעדל יל וקיפסה
ינרקל וביגה
 
 
3/3/02 14:53
snowhite :תאמ
תרבדמ תא המ לע תעדוי אלל הבוגתב
דוע" רמל ךשמהב ייתובוגת יאר) תרדהנ הרדיס וז
רשק םוש ילב ,תמאב...(רמרוממהו רקיה "יאול
הצילממ ינא ,ונלש תובתכתהל (אקווד םע ילואו)
,המל .יטנא שממ תא ןכ םא אלא ,ףסונ סנא'צ תתל
םא ינינקת") יירבדל תבגה אלש הז םאהו ?בגא
המכ ???יתיעט אלש ושוריפ (רתיה ןיב ,"יתיעט
.יעבטמ הוונעו העונצ ינא ,תקחוצ ינא...עיתפמ
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 15:40
ינרק :תאמ
לבחל הבוגתב
אל .ךכ לע ןיידתהל םוקמ דוע שיש תבשוח אל
,תיעט םא ךתוא ןקתל תשקיב וב םוקמה תא יתאצמ
אל הזו) תקדוצ שיגרהל ףיכ ,טסג יימ יב לבא
.(תויניצב רמאנ
,םיקיר םיטופטפ ףסואכ האור ינא ריעהו סקסה תא
בוט םוקמ הזש תעדוי ינא .תויתוכאלמ ולוכ לכש
הז תא ךא ,'וכו 'וכו םויה תודרטמ וילא חורבל
,תויטירב לגרודכ תוינקחש תרבחב השוע ינא
םיכיתח וא םינשעמו םינמש םישלב וא ,לשמל
םויה תנתחתמ יתייהש) וקספו לאיד ומכ םירסוימו
ןיינעמ הז םא ,לאיד םע רקיעב ,םהמ ימ םע
.תיטירב היזיוולט - רוציקב .(והשימ
.המעטו השא השא
ינרקל וביגה
 
 
6/3/02 10:07
cookielida :תאמ
ךתוא תלאוש ינאל הבוגתב
םה םירבג,ןוכנ.תוחותפ קיפסמ אל ןתאש,תונב,ןכלש היעבה..
תוכלוהש תומזגרוא ןיא םירבגל לבא,םיחותפ תוחפ הברה דוע
לכ םדוק ידמלת.יתריקי,םידמול לכ םדוק ?םישוע המ זא.דוביאל
תא ידמלת הז ירחאו,תבהוא אל תא המו תבהוא תא המ ךמצע לע
.ךתיאש (תיסחי) דמחנה רבגה
ופטקיש,םייתימא,ולאכ שי - םידמחנ םירבג לע והשמ דועו
תאצל יצרת אל תאש,איה היעבה.חריה תא ךליבשב
המל יניבתו..םתיא
cookielidaל וביגה
 
3/3/02 8:03
יטאופ סרע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הפיח הללאי קעצת ,תולוק השעת ?דבל ונהי םישנהש המל ,לכה ירחא
ףיעתו ףלשית זאו - הזעו תיאמק החנא ןת ,היניע ךותל קומע טיבת
תיצחמל הוולשב רוזחל רשפא וישכע .טמיניביקל קירה םודנוקה תא
.היהי אלש טרופס הזיא לש הינשה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
3/3/02 11:24
ה'קשוש :תאמ
ףייזת ךכל הבוגתב
הדיחיה תורשפאה .וב שי המ קודבל ידכ שמושמה םודנקה תא שפחת
.הלסאב ותוא עיבטהל איה הזמ ענמיהל
ה'קשושל וביגה
 
 
3/3/02 17:40
היקוק :תאמ
הנוכנה הינלופה ,קתומל הבוגתב
!רדסמ םודנוקה תא הריבעמ איה םא םיקיר ויהי םלוכש הל עיגמ
היקוקל וביגה
 
3/3/02 11:59
ןטוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תופייזמ ,תושעל המ ,ונבור לבא ,הביסמה תא לקלקל יל םיענ אל
.םידמחנל קר אלו
אלל םג ,םשא תושגר אללו ,ישפוח ףייזל יוצר ףאו רתומ םימעפלו
אלא ,םהלש וגאה תא רידאהל ידכ אלו .םיממעשמל רקיעבו ,םידמחנ
.םיכילהת רצקמ הז כ"דב יכ טושפ
ול תתל ידכ קר ,ףוסה דע הזה ןומומעישה תא רורגל ?ףידע המ זא
?התיבה (ךמצע תא וא) ותוא חולשלו ענכשמ ףויז תתל וא ,ןיבהל
ןטובל וביגה
 
 
3/3/02 12:29
רמוע :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
אל שממ הז עמשת,עצמאב דיגהל רשפא יא המל ןיבמ אל םעפ ףא ינא
??רפתשתשכ רוזחתו הפמ ףועת הז
רמועל וביגה
 
 
4/3/02 12:36
ןטוב :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
.ךבוסמ רתוי תצק הז םימעפל ,תישעמ .קדוצ התא תינורקע
,המ לבא ,וב עוגפל אב אל שממו ,לדתשמ ,דמחנ רוחב אוה
.םמעשמ
ןטובל וביגה
 
 
29/9/02 0:19
יב;1464#&לנרוא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
,"יל םיאתמ אל" לש בוצע הזכ הרקמב םכלש םיציב באכה םע המו
?'וכו "...הבזכא וזיא ,ףוא" ,"רתוי יל אב אל"
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
3/3/02 12:27
יאול דוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיינעמש המ הזו םוי לכ םיגרהנ הפ םישנא !?!?םכל םמעשמ ודיגת
.אל וא ףייזל םכתא
היזיוולט תורדסו םיטרסב םימעפ יפלא הצומ רבכ ןוידה הככ זא
זא, הלאירא,הלימב הלימ םהמ קתעומ הארנ הזה רמאמהש תויאקירמא
םא תומי אל דחא ףא ארונ אל,?!!?בותכל ירוקמ רבד םוש תאצמ אל
.ונל ךוסחל השקבב דיתעב,והשמ יבתכתש ילב םייעובש ורבעי
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 12:43
הלאירא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
יתקתעה ונממ יאקירמאה טרסה וא הרדסה תא יל אוצמל ןכומ התא
?הלימב הלימ הזה רמאמה תא


ןימ ייח" :לע בותכא ינא האבה םעפב ,אשונה לע החילסו
?ךילע לבוקמ "הצקא לא תדאפיתניא רחאל תויולחנתהב
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/02 12:52
יאול דוע :תאמ
?םולכ ?הרקי אל ארונ רבד םושל הבוגתב
הלוכי תא תלדתשמ שממ תאשכ האור תא
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 12:53
יאול דוע :תאמ
?םולכ ?הרקי אל ארונ רבד םושל הבוגתב
...אמגודל דלפנייסב יגולותימה קרפה
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 12:54
הלאירא :תאמ
?םולכ ?הרקי אל ארונ רבד םושל הבוגתב
אל ,םישדוח העברא ינפל דע 1993 רבוטקוא זאמ לבא ,תססובמ
דלפנייס לש םיבתכהש דיגהל הצור התא .יויט יל התייה
הזל איבהל לוכי התא ?הלימב הלימ ילש רוטה תא וקיתעה
!םתוא עבתא ינאש ייחב ?ןיכומיס
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/02 13:00
יאול דוע :תאמ
הכ הירואית סורהל יל רצל הבוגתב
שרופמב רכוז ינא...ךתיא היהי המ הלאירא הלאירא יוא
לא...ןאכ תובוגתה תחאב דלפנייסל ךלש תיפיצפס תוסחייתה
...הזמ בוט יאצת אל תא שממ שפחל יל ימרגת
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 13:12
הלאירא :תאמ
הכ הירואית סורהל יל רצל הבוגתב
יצאנ פוסה לע םג יתעמש .אל וא ןכ י'טרוו 'גנופס
תא יתיארש רמוא אל הז .ןיפאמ הד ףוא פוטה לע וליפאו
.הילע תוחישמ קומחל היה רשפא יא ,הרדסה
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/02 13:34
יאול דוע :תאמ
לע םג ךל רפסל הלוכי ינאל הבוגתב
הז...המכ תוארל יל אצי...לרע םע יתבכש אל םעפ ףא"
: הרמא דלפנייסמ ןייליאש ומכ וא הפי אל יל הארנ
"they have no personality"


תאשכ שארל ךל הלוע רשי דלפנייס ,הלאירא ןיינעמ
תחלצה אל קרו הז תא תיאר אל םעפ ףאש תורמל הביגמ
ימינפ םלוע ןכא...הז לע תוחיש עומשלמ קומחל
םעפה ךלש ךוראה הבוגתה ןמז תא סחיימ ינא .אלפומ
םעפ...הזה לשוכה ץורתה לע בושחל ךל חקלש ןמזל
.ךוראה חווטל םלתשמ הז...רתוי הפיט יעיקשת האבה
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 13:49
snowhite :תאמ
לע םג ךל רפסל הלוכי ינאל הבוגתב
חטב התאו) לבקמ התאש תובוגתהמ תוארל הלוכי ינאו
דבל אל ינאש (ימוצ=ימושתה לכמ הללאל טוסבמ
ךל שי המו הלאיראמ ךל שי המ !וזה העידב
אשונ תא הוושמ התא רבכ םא !ןוא בומ ?דלפנייסמ
זא ,היזיולט תרדיס יהשוזיאל וב רמאנה תאו רמאמה
איה ,לשמל ,"הלודגה ריעהו סקס" דלפנייסמ רתוי
.האור אל חטב התא התוא לבא ,רתוי תקייודמ אמגוד
ךלש לוכסתהו םיבצעה לכ הפיאמ ןיבהל קר הסנמ ינא
ליבשב היזיולט תורדס תוארל םוקמב ילוא .םיעבונ
לע ,ןיידזהל רבכ ךלת ,'תושו תומזגרוא לע דומלל
?תמאב
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 13:57
snowhite :תאמ
לע םג ךל רפסל הלוכי ינאל הבוגתב
דבל אל ינאש הניבמ ינא תורחאה תובוגתה יפלו
םילערומה ךיציח חלשל לדח ,ךממ אנא .וזה העידב
'ץאמ וט) דלפנייסמ דר ,הזמ דר .ללכבו הלאיראב
רבכ םאו (םשור השוע ,ךליבשב דטייקיטסיפוס
אמגוד זא ,ןניקסע (תויתוכיא) היזיולט תורדסב
לע תרבדמש הרדיסל רתוי תקייודמו תחלצומ
ריעהו סקס" איה תוקרי ראשו םיפויזו תומזגרוא
תא ריכמ התאש החוטב אל ינא .רבכ םא ,"הלודגה
ילואו .עדתש-לבא ,רזכא רכז ךתויה ףקותמ ,הרדיסה
לע ךומסלו היזיולט תוארל קיספתש ללכב ףידע
הסנתתו ,סקסל יכוניח רוקמכ 'תושו דלפנייס
קר היהישו !!!ידרלוא ןיידזת ךל :רמולכ ,ךמצעב
.םיפויז ילב .בוט
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 14:17
יאול דוע :תאמ
ןבצעמ ארונ תמאב התאל הבוגתב
רבכ ךלת"ה תבוגתל יתיכיח המכ....יוא יוא יוא
דיגהל בוט והשמ שי רבכ םא. "תמאב לע ןיידזהל
תוחפל)הדרי אל איה תאזה המרלש הז הלאירא לע
ןתאש תוארל בוט המכ לבא,(ירוקמה המשב אל
תיתוברת תונוילעל דדמ וללה תורדסב תואור
המכ יפ םיצעמ הז) תילאוטקלטניא וליפא הארנכו
לש ןכותה םעש רורב תוחפל . (תוימוקה תדימ תא
תא ,התוא תקזחמ וליפאו המיכסמ תא ילש הבוגתה
תובשחתה ךותמ האור אל תמאב ינא ריעהו סקס
טושפ אל המל רבכ םא לבא .ילש םירופאה םיאתב
חירטהל המל...ריעהו סקסמ םיקרפה תא הפ םסרפל
?הלאירא תא
יאול דועל וביגה
 
 
5/3/02 15:02
תינשבוד :תאמ
ןבצעמ ארונ תמאב התאל הבוגתב
יעמש'ת
ול אבש ומכ ביגהל ול רתומ
ןיכומיס םג איבמ תפייזמה תינצלפה תמועל אוה
ומכ יפייזת אלש ףידע ,םיבצע הלאכ םע - יתעדלו
,אלא תיביטמיטלואה תפייזמה
תמאב תחא םעפ ירמגתש
ךתומכש תומזגרוא תרגתואמ
תינשבודל וביגה
 
 
3/3/02 13:28
סימטרא :תאמ
הכ הירואית סורהל יל רצל הבוגתב
.ליבד
סימטראל וביגה
 
 
3/3/02 13:41
יאול דוע :תאמ
,םימויאה לע ןייתחסל הבוגתב
יתייה טושפ ינא ? ךכ לכ תבלענ הממ סימטרא ואוו
ןועטל וליפא הנכומ איהש תרמוא איהש יתארקשכ םומה
לע ןגהל ידכ לכהו דלפנייס תא התאר אל םלועמש
תא רורגל הצור תא הזהרמאמה לש תרתסנ תוירוקמ
תלעב תוישיא תבתוכל התיה םא זא,תישיא המרל ןוידה
התיה איה תרנכה סלפמל לעמ תימצע הכרעה וא/ו לקשמ
םא בושח הז המ יכו" ונמזב התיג ומכ ביגהל תרהממ
"יואר שומיש וב יתישע דוע לכ והשיממ והשמ יתחקל
קר אלא, היה אל יואר שומישש רורב הארנכ ןאכש אלא
ףשחהל םיצלאנ ונחנא זא ,סאמנו ןחטנש רבד לש הקתעה
.תיטטפ םירקש תכסמל
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 13:44
הלאירא :תאמ
,םימויאה לע ןייתחסל הבוגתב
.הד .הלזגו קשוע ,םירקש תכסמ
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/02 13:53
יאול דוע :תאמ
.םיבתוכ הככ .תיטתפל הבוגתב
יטטפ םג בותכל רשפא , ךל שדחל יל ישרה הלאירא
ונחנא סימטרא יקסעב םא בגא ךרדו !עבשנ ,
!!??לביזיבניאהמ רבכ יאצתש רמוא הז םיקסוע
. (םשה תריחבמ םשרתמ ינא),
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 13:57
סבוקיי'ג :תאמ
.םיבתוכ הככ .תיטתפל הבוגתב
רמאנ םנמא .ירמגל רתוימ ןאכ חוכיוה הלאירא
םוקמ שי דימת לבא תומזגרוא לע הברה בתכנו
םישנ ירה .השיאה םויב םויה דחוימב דועו ,דועל
לע יבמופב ורביד אל םינש תורשע המכ ינפל דע
.התוא גישהל ךיא ללכ ועדי אלו תישנה המזגרואה
עירפהל דחא רוחבל ונתת לאו רבדל וכישמת זא
.תומ'גיפה תביסמב
סבוקיי'גל וביגה
 
 
3/3/02 16:13
הריטה תריבג :תאמ
.םיבתוכ הככ .תיטתפל הבוגתב
?אל ,ןיפאמ הד ףוא פוט לע ךל יתרפיסש ינא וז
הריטה תריבגל וביגה
 
 
3/3/02 17:48
הלאירא :תאמ
הלזגו קשועל הבוגתב
.י'טרוו 'גנופסה לע יל תרפיס תא
הלאיראל וביגה
 
 
5/3/02 15:05
תיתבושת :תאמ
.םיבתוכ הככ .תיטתפל הבוגתב
ער תבתוכ תאש קר אל
רמוח תסעול םג תא
יכ תוסיעלל אל תסלה ירירש תא ליעפהל ילדתשת
רתוי ויהיש םימוחתל םא
ךרובע "םימלתשמ"
תיתבושתל וביגה
 
 
3/3/02 14:56
תודסחתהל יד :תאמ
,םימויאה לע ןייתחסל הבוגתב
?הפ לעב םיטסקט ריכמ םגו
תודסחתהל ידל וביגה
 
 
3/3/02 13:43
הלאירא :תאמ
הכ הירואית סורהל יל רצל הבוגתב
המכ דוע השוע ינאש תולגל עתפות ילוא ,ךל םיאתמה
.םירבד
האנ דואמ הרוצב הז תא יתרבסה ?לשוכ המל ?לשוכ ץורית
לכוא המ ,ךילע תלבוקמ אל תמאה םאש םג המ ,יתעדל
?תושעל


םא ,הלימב הלימ הז תא יתקתעהש יל תארה אל ןיידעו
.רבכ
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 16:51
maria :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב

חחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
mariaל וביגה
 
 
4/3/02 20:45
יטינירט :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
?תדלקמה לע תלפנ
יטינירטל וביגה
 
 
4/3/02 22:06
ילא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
לוכי טלחהב ינא .בצמה תא תצק חוכשל ךרד דוע תאז ?אל המל
תויפש לע רומשל םיסנמ ביבר הלאירא ומכ םישנא םיא ןיבהל
םייסיסבה םיישונאה םיניינעל הרזח ידי לע םונהיגה עצמאב
.רתויב
ילאל וביגה
 
3/3/02 13:54
soul :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םירוציה דימת אל ,תונבה ,ונחנא .םיפייזמ םג םירבג
םימלשומ-םייסקסה
.ונחנאש תובשוח ונחנאש
soulל וביגה
 
3/3/02 14:22
יאול דוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלאירא,הלאירא לש תקפקופמה תונימאל הסחייתהש הבוגת ןאכ יתבתכ
ןכומ והשימ...וקחמנ תובוגתה 3 המ םושמ ךא יתבגה ינאו הביגה
???המל ריבסהל
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 14:42
תודסחתהל יד :תאמ
?הפ ףוסה היהי המל הבוגתב
המ הזו םוי לכ הפ םיגרהנ םישנא !?!?ךל םמעשמ ,יל דיגת
.אל וא ףייזל ךתוא ןיינעמש
תודסחתהל ידל וביגה
 
 
3/3/02 14:47
snowhite :תאמ
?הפ ףוסה היהי המל הבוגתב
לש לשוכה קוזחיתה ללגב םיימעפ הבוגת לכ בותכל הכירצ ינא
ךל תונעל יתיצר ?יאול ,היהתה לע ךל הנוע הז ?????הזה רתאה
.םדוקממ...ךלש תובוגתל ילש הבוגתל ךלש הבוגתה לעו הז לע
- תובוט השעת לאו ,ילש הכומנה המרל תדרל בייח אל תמאב התא
אלש תמאב !?ללכב ךממ הז תא הכירצ ימ .םעפ ףא .ללכב דרת לא
.ךלש ההובגה היצנגיליטניאה תמרב םוגפלו עוגפל יתנווכתה
הב םיגולאידה תמר ןכו תילאוטקלטניאה התמרש) תיתוכיא הרדיס
טלחהב הלוכי "ריעהו סקס" ומכ (!!!דלפנייס לש וזמ תלפונ הניא
זא דספההו דבלב םישנה לש תכרובמהו תידוחייה ןתלחנ ראשיהל
לש םידובאה ויחא) םתא רשאב םיירזכא םירכז ,םכלש היהי
.(ונריקי יאול-דוע
רמאמה תבתוכב ךלש תועשורמה תויוחלתשהה םע קר קיספת
?ייקוא ,בגהמ ךל דראו ,תנייוצמה
snowhiteל וביגה
 
 
4/3/02 10:11
יטינירט :תאמ
!!!!יל סאמנל הבוגתב
תחרוצ ילש הנכשה לש וו-ה'זד יל השוע תא .הבוב יעגרית .א
.הלש רבחה לע


,יפוי ......?ריעהו סקס ,וזה הרדסה לע ךתעד המ ,המ זא .ב
....ונבה


,הקודא הפוצ יתייה םעפ .סוש אל ןמזמ רבכ ריעהו סקס .ג
,קרוי-וינמ תונבה לצא רבדה ותוא לכה .תרתוומ ינא םויכ
איהש בל ןתמש) התנמס לש םיינלוק םינויז םתוא ,תויומד ןתוא
םצעב םיארנש (םיפי שממ אקווד םה ?םיציצה תא הסכמ ןמזה לכ
תוליחתמ יראק לש תוימויקה תויהתהו ,לודג דחא ףויז ומכ
הרפ וזש תעדוי ינא ,יל וחלסו ,תורגב רסוח ומכ עמשהל
.יטתפ שממ הז לבא ,השודק


.i'll give him that .תיזעול הלימ .יטטפ םג דיגהל רשפא .ד


ןטוב םע המיכסמ ינא לבא ,ימצע לוג אוה ףויז ,ןוכנ .ה
אוהשכיאו ,היצנטופב חלצומ הארנ ןויז םימעפל - (ליגרכ)
אל השוע אוה המ רוחבל ריבסהל יליחתת ,המ זא .ספספתמ והשמ
הפי ירמא ,יפייז - אל םא .וב עיקשהל הווש םא ,ילוא ?רדסב
.רתוי ותוא יארת לאו ,הדות
יטינירטל וביגה
 
 
4/3/02 12:55
יטומרש יתות :תאמ
???בוט לכה ,יגלישל הבוגתב
ןטנטק ןמוש סיכ םתס םה !םיפי אל ללכב התנמס לש םיציצה
דוע יל שי לבא ,הפי בשחנ הז הליגב ילוא .המטיפ םע
....ןמז ן-ו-מ-ה
ףיעהל ונקפסה תאו ינאש הדבוע !םתוא הסכמ דימת אל איהו
(...ךשוממו ךורא דחא םימעפל) םיטבמ המכ םהב
רבד ןיא לבא ,ןכתיא המ תעדוי אל ינא -םיפויזה ןיינעבו
תולוק תושעל רשאמ תכחוגמו תיטאתפ רתוי שיגרהל יל םרוגש
??רשפא ךיא ."וליאכ"ב
יטומרש יתותל וביגה
 
 
4/3/02 13:45
snowhite :תאמ
???בוט לכה ,יגלישל הבוגתב
.בוט לכה ,ןכ
.רבכ יתעגרנ .א
וזה המיהדמה הרדיסה לע תישיאה יתעד יתעבה ,ןכא .ב
רזח (-דוע) יאול ונידידיש ומכ שממ (?ייקוא ,ייניעב)
.ובוהא דלפנייס תא רכזיאו
אל התנמס ,א"דו ,הרדיסה תא בוהאל אל האלמה ךתוכז .ג
סקס ידכ ךות םתוא הסעמ םא יכ ,םיבגשנה הידד תא הסכמ
,יראקל .ארטסקא יוריגל ,(!!!םוחב ץלמומ ףאו ץופנ השעמ)
,םיתיעל םעטו תורגב תורסח ,תורגפמ תואיצי שי ,הדומ ינא
תנוקותמה יראק תא םגו הרדיסה תא תבהוא ינא לודגב לבא
.(תרערועמ יתלבה הכלמה איה התנמס)
רוזעי אלו ,ןובשחב םיאב םניא םיפויז :'ה-ל תרבוע ינא .ד
!!!ןיד-תיב
snowhiteל וביגה
 
 
4/3/02 20:10
התסינש תחא :תאמ
???בוט לכה ,יגלישל הבוגתב
יתביבח יטינירט


.המכסהה לע הדות לכ םדוק
וא ,הפייז אל םלועמ איהש תרמואש ימל הנימאמ אל שממ ינא
ינאו) לזמה תולעבמ איה םא אלא .(?) םידמחנל קר הפייזש
.תורמוג דימתש (תאזכ הריכמ אל
סחייתמ היה ןוידה ול רתוי הברה ןיינעמ היה ,תמאה
.תישנה המזגרואה תוקמקמחל


תרזחוממ הרדס התיהנ ריעהו סקס - הרזחב המיכסמ ,הזמ ץוח
תוטס'ג ןתוא םע תוידממ-דח תויומד ןה תונבה תיעיברו
.תוריינמו
תא הסחמ (הקיעמ אלו תעשעשמ תוחפלש) הטנמס קר אל ,בגאו
- היפוג/היזח םע לכה תושוע ןהש בל יתמש .ןלוכ אלא ,הידש
רתומ יאקירמאה רסומה תומרונ י"פע ילוא .םינויז ללוכ
...יציצה תא ךל וארי אלש יאנתב ,לכה
התסינש תחאל וביגה
 
 
4/3/02 20:42
יטינירט :תאמ
בוט היהיל הבוגתב
!הבושח הדוקנ תילעהו יתבשחמ וק תא תכשמה ,יתוחא
ךרעב םייפרג םיילולימ םירואית שי "ריעהו סקס"ב ,ןכא
לכ ,דוחל םישעמו דוחל םירוביד לבא ,"רלסאה" לש המרב
,ןויז ידכ ךותו ירחא ,ינפל יעשימל תושובל תורוביגה
וזיאב בל ומיש) הדנדנה תנצסמ ץוח לבא ,תעשעשמ התנמסו
.דבלב תוחונת יתש לע הדיפקמ איה (יתבקע תוקידא
איה התנמס - םיינרמש םיכרעל ףיקע ןפואב הפיטמ הרדסה
תורבח תויהל תוצור תופוצה לכ ,תנצקומ הטומרש לכה ךסב
.הומכ תויהל הצור אל תחא ףא לבא הלש
אל יראק לש לוכיבכ ינניחה ,ףחרמה ,לבלובמה יפואה
,ונ ,יתאזו ,הלש דירחהל יתולתה יפואה לע הסכמ
תשא איה ,הל םיארוק ךיא תחכוש דימת ינא ,תי'גני'גה
הזעהש רחאל תודידב לש םייחל הנודינש תי'ציבה םיקסעה
יפואה תורמל ...טולראש ."ירבג" םלועב בטיה גרבתהל
רובע ,הזו ,לעבב התכזש הדיחיה איה ,הלש רשפתמהו בולעה
.וטולב תוכזל ומכ ךרעב ,תיאקירמאה הפוצה
אוה "ריעהו סקס"ש ללגב םג ,תיביסאמ הפקתה הפוצ ינא
םישפחמ םא" ורמאיש הלא ללגב םגו ,רמאמה אשונ אל ללכב
תצק ,תצק וליפא ןיא ,הריקי ,תא ידיגת לבא ,"םיאצומ -
?תררושמה ירבדב ,תמא
יטינירטל וביגה
 
 
5/3/02 9:20
ינרק :תאמ
בוט היהיל הבוגתב
.תחא םעפ ףא .המזגרוא יתפייז אל םעפ ףאש ךל העידומ
םירמוג םה ,המ .ימצעב עוגפלו ,רקשלו תומרל תברסמ ינא
ליבשב םש ינא ?ןיינעה המ זא .אל ?םעפ לכ ילש הציצממ
לש וגאל בוט תושעל ליבשב אלו ,היווחה ליבשבו ףיכה
יל השק אלש תורמל ,רקיעה אל איה המזגרואהו והשימ
ומכ ,ךחוגמ טושפ .ףויז ריחמב אל לבא .ילוא ,םג .רומגל
.לגרב ךמצעל תוריל
ינרקל וביגה
 
 
5/3/02 9:22
ינרק :תאמ
ינימאת ,ינימאתל הבוגתב
רמוא הז םא לבא ,והשימ לש וגאל בוט תושעל םיענש
.אל שממ זא ,הז ליבשב ףייזל הכירצ ינאש
ינרקל וביגה
 
 
5/3/02 11:26
התסינש תחא :תאמ
,רמול יתנווכתהול הבוגתב
?תוינוציקב לכה המל
וליאכ שיגרהל ךל םרוג ךגוז ןבל גונעת םורגל המל
?לגרב ךמצעל תירי
התסינש תחאל וביגה
 
 
5/3/02 12:00
ינרק :תאמ
?אל ,ונמזגה תצקל הבוגתב
ףייזל תנווכתמ תא ךגוז ןבל גונעת םורגלב םא
אל ינא .לבקל אל יתוכזו .ךתוכז זא ,המזגרוא
הז המ לע רבדל אלש .גנוע תמרוג ינא רקשבש תבשוח
,תללוכה הנומתה תא תוארל אל ךתוכז לבא .ךל השוע
.הטמל םש יא סוד יסד התוא הגיצהש יפכ
ינרקל וביגה
 
 
4/3/02 20:46
ןטוב :תאמ
???בוט לכה ,יגלישל הבוגתב
יטינירט


םיאצוי תצק םיניינעהש הארנ .ןאכ הרוק המ גשומ יל ןיא
ילעמש תובוגתהו ,תובוגתה לע ,םשה לע יל םיטלתשמ .הטילשמ
(?) יתחתמו
ןוידל ךפהי הזש ילב םולכ לע ןאכ רבדל רשפא יא רבכ
דימת המלו ?הלאירא לש םירמאמב הרוק דימת הז המלו ?םהלתמ
לכב ןיידתהל המלו ?םטוח בז ןודלי לכל ביגהל תבייח איה
?אל ,סאמנ ?התביתכ רשויו תוכיאב שדחמ םעפ
?ךל הז תא תבתוכ ינא המלו
םיכפוה אלו ןיינעל םיביגמש הברה ןאכ וראשנ אל יכ ילוא
,תמאב ,ונ .ףרוג רוסיאלו םייחה זכרמל ףויז/המזגרוא לכ
?ונפייז םא הרוק רבכ המ ,תישנה המזגרואה תובישח לכ םע
הינשה םעפה תא ואיצמה הז ליבשב .ליד גיב ,ונרמג אל זא
?אל ,אבה רוחבה וא
ןטובל וביגה
 
 
5/3/02 20:31
יטינירט :תאמ
ל הבוגתב
.םי(?ב)מהלתמ םידלי רדע ךותב תיתימאה הנובתה לוק תא
המכו המכ שחרתמה ירחא בוקעל תחלצה םא ,יתוחא ,ןכא
םתס םוקמב ,המרוח תמחלמ םש הלהנתה ,ונילעמ תובוגת
.םימייוסמ םירקמב יואר היהש יפכ ,םלעתהל
תיארו ?בל תמש ,ףויזה אשונב ךומנ ייד ןויד ןאכ להנתה
ומכ וא ,בוצע המכ ?קשנכ סקסב תושמתשמ ןיידע םישנ ךיא
i'm a lover, not a fighter :םכח שיא םעפ רמאש
לבא ,סקסב ןהל עיגמש המ תא שורדל תועדוי תויתימא םישנ
םייח םעפ ידימ ןמצעל תושעל האלמה תוכזה תא תוחקול םג
קפסלמ השק רתוי הברה השא קפסלש םיעדוי םלוכ .םילק
םאה ןויזה ךלהמב תוהתל היצמיטיגלה לכ תא שי ונלו ,רבג
ותוא זרזל וא ,ונליבשב ץמאתהל רוחבל םורגל ונל אב
בזכאש שיגרהש רוחב יכ ,הער השגרה ילב ,הטימהמ הצוחה
!!בושו !בוש תוסנל תוצרל לולע ךתוא


טאניפ ,חלצומ הליל ךל היהיש ,םעפהל ןאכ דע
ייחב דאמ תיתועמשמ תומד םע תישיא השיגפ שי יל
.הטימה
יטינירטל וביגה
 
 
5/3/02 21:15
ןטוב :תאמ
דימת ומכל הבוגתב
יביסרגא תצק םג םגו יתודלי תצק ןאכ היהנ ,ןכ
.ינוציקו
תויביסרגא וניהנ ךיא ההותש שדח רמאמ ןאכ שי ,קיחצמ
תובוגתה לע תלכתסמ ינאשכ .(םישנה וניתוחאו ונחנא)
.הלאש התוא תא תלאוש ינא םג ןורחאה ןמזב
ךפה ונתיא רוחב לש ביבח טוטרילפ לכש הרוק ךיא
לכו ,הננגמ תינכות הכירצמ בוחרל האיצי לכ ,הדרטהל
האנהה תא ול ןתא ינאש) ?םינימה תמחלמל המב אוה ןויז
(!אל םייחב - ?ידעלב רומגל
רפסמ לש תיצמת קר אלא ,ןבומכ ,תבשוח ינאש המ אל הז
.ןורחאה ןמזהמ תובוגת לש לטובמ אל


אלפנ הליל/ברע היהש הווקמ
ןטובל וביגה
 
 
6/3/02 9:28
ינרק :תאמ
דימת ומכל הבוגתב
תדגנתמ ןכא ינא) םויאו ארונ הז קשנכ סקסב שמתשהל
תא דיגהל םוקמב הנטק היצלופינמ ליעפהל לבא ,(ךכל
רובידהש אלא ,הז קר אל .םתסה ןמ ,לבוקמ הז ,תמאה
...חוטבש המ ,ונחנא ,ונל - תובר ןושאר ףוגב אוה
"ונתוא" גנעל תוצרל זעמ אוה ךיא .היופ ללכב - אוהו
הז תחא םעפ םאש ול ורמא אל .ףוצח .םעפ דועו םעפ דוע
?סנא'צה ול רמגנ זא ,דבוע אל
ינרקל וביגה
 
 
6/3/02 12:42
ןטוב :תאמ
ןכ ,האל הבוגתב
,ינרק


ידכ תויצלופינמ םשו הפ םיליעפמ םדאה ינב בור
.והשמ "חיוורהל"
רשפאו ,ןבל רקש לאכ היצלופינמל סחייתהל רשפא
.תואמר תמרל התוא ןיצקהל


ינא - חיננ קר) המזגרוא תפייזש חיננ :המגודל םתסו
ול תתנ ,לודג רשואל ךגוז ןבל תמרגו (אל תאש תעדוי
הלחתהמ ליחתהל ןכומ אוה וישכעו ,חונל העש יצח
,(ישקבתש המכ וא) הליל יצח ךל תדרלו (רתוי עוגר)
הווש אל זא ,ונ - לחוימה רשואל ךתוא איבהלו
?הנבל היצלופינמ
.םיפוזנ לע םיפידע דימת םירשואמ םישנא ,ינויסינמ
תא קפיס אלש לע ותוא םיחיכומש רבג ,תושעל המו
.רפתשהל (עמשמ יתרת) השקתי ,הרוחסה
ןטובל וביגה
 
 
6/3/02 13:00
ינרק :תאמ
אל ,האל הבוגתב
.ונלש הבישחה יכרדב תואמ תונוש ונחנא יכ
ינא .ילש הרוחסה קפס לאכ רבגל תסחייתמ אל ינא
זא הרוק הז םאו ,ךירדהל הסנמ ינא .תננולתמ אל
ףייזל תלגוסמ אל ינא .אל זא - אל םא ,יפוי
האור אל ינא - ךכ רחא והשמ גישהל ידכ המזגרוא
ינא ךכו ןוצר ךותמ איה ילש הניתנה .ךכ הז תא
אלא ,והשמ גישהל ידכ אל .ולש הניתנל םג הפצמ
בורבש הזמ תעגפנ אל ינאש ומכו .רשוא םורגל ידכ
םירבג האיבמ אל הדבל ילש הציצמה םירקמה
הרידחל םיקוקז וא דיה םע םירזוע םהו ,המזגרואל
.סעכ ילבו הפיזנ ילב - ןאכ רבד ותוא ,הז ליבשב
יתשגרה - ןמדזמ סקס םע יתקספה ,בגא ךרד ,ןכלו
גישהל יל לק ךכ לכש והשמו ,תרגסנו תכלוה ינאש
ינאש והשימ םע ינאשכ המישמ שממ תויהל ךפוה ,דבל
תושגר ןיאשכ ,וזכ היצאוטיסבו .טעמכ הריכמ אל
תדבאמ - ךרדה - המצע היווחה םג ,תורכיהו
.רגסומ רמאמב הז לבא .התועמשממ
ינרקל וביגה
 
 
6/3/02 15:05
ןטוב :תאמ
דחוימב הרופ אל וניניב חוכיווהל הבוגתב
עומשל החמש ינא .בירל םיבייח אל שממ .ןייוצמ
לכונ ךכו .ילשמ הנוש איה םא םג ,ךתעד תא
?אל ,תחא ךרדמ רתוי שיש םיכסהל תוחפל


תא תדדחמש ,תניינעמ הדוקנ לע תילעש יל הארנ
.ןמדזמ סקס :וניניב ינושה
לע רתוול (יוצרו) רשפא ןכא ךשמתמו ףיצר רשקב
תאו ךתוא ריכמ רבכ עובק גוז ןב .ףויזה טנמלא
.דמליש יוצר ,אל םאו ,"םיכלהמ"ה
.ירט רשקב וא ,ןמדזמ סקסב הנוש רופיסה
םירשקל רקיעב תוסחייתמ ייתובוגת ,תמאו
ןהב תופוקתב .ךרדה תליחתב םירשקלו םינמדזמ
אל ינא םג ,עובק גוז ןב םע ייח תא יתקלח
.ודובכל ףייזל ךרוצ יתשגרה


ינא םג ,ךומכש ,תורמל יכ .לודגה ינושה ןאכו
לע רתוול תברסמ ינא ,יפוג תא בוט יכה הריכמ
אל םא םג) דימת טעמכ הז יתניחבמ .דחיבה
.רתוי תשגרמו המיענ היווח (יתרמג
ןטובל וביגה
 
 
29/9/02 1:09
יב;1464#&לנרוא :תאמ
אל ,האל הבוגתב
:סקס יגוס ינש שי
לודג וא ןטק ןמור הזיאמ קלח לש עטק .1
קשח לש יזיפ עטק .2
לצא הנתשמ וליפא הזו ,ינשהמ דחא םינוש םה םישנא
גוסהמ קר שיש וא ...ןמזל ןמזמ ה/שיא לכ
הזכ םימעפל וא ,ינשה גוסהמ קר וא ,ןושארה
סקסב םיללכ ולא-יא ויה םא ירהו .הזכ םימעפלו
?הא ...םיממעתשמ ארונ ונייה חטב ,ונלש
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
 
3/3/02 14:49
ילריש :תאמ
?הפ ףוסה היהי המל הבוגתב
.םייבמופ תוחפ תומוקמב םילהנמ תויטרפ תומחלמש קד זמר היה הז
.םולש
ילרישל וביגה
 
 
3/3/02 14:52
יאול דוע :תאמ
קד זמרל הבוגתב
ךל םורגתש הווקמ...הלעמל תצק הבתכנ רבכ ילש הבוגתה
תורזוח תובשחמל
יאול דועל וביגה
 
 
3/3/02 15:10
ףסא :תאמ
קד זמרל הבוגתב
.קדוצ שיאה דיגהל המ ןיא , ילריש


חוכ תדמעב םיאצמנה םישנאל שי םיבר םירקמב
ורקיב םיצפח םהש שיא לש בוטה ומש לע ןגהל סרטניא
.םמצע םהלש בוטה םמש לע הזמ עורג וא
.טושפה שיאה תא םמוקמו "חירסמ" דימת רבדה


,טושפה שיאה םגש תוארל יל בוצע דואמ
,חוכ ול םיקינעמ רשאכ
,ויתונורקע לכ תא חכוש
וחור לע הלועה לככ תושעל התפתמו
.היטרקומדה דוסייל לקנתהלו
.יוטיבה שפוח
ףסאל וביגה
 
 
3/3/02 15:26
snowhite :תאמ
קד זמרל הבוגתב
רתוי םיברע םיעמשנ םה ,ךממ םיאב םהשכ .ךיירבד םע ,ףסא
,ךכ םנמא .(גנילרד יאול ,אטבתהל ךרד שי) ןזואלו ןיעל
.לכה ירחא ,וללה םינועיטל םוקמ ןאכ ןיא ,לבא יתמכסהו
לע הבתכ הלאירא...םתויצרופורפמו םרשקהמ םירבד ואצי
(החינמ ינא ,תועידה בורל תוחפל) שודנ אל ךא ץופנ אשונ
תונורכז וב הלעה רמאמה ןכש ,קעדזה םיארוקה דחאו
ןאכמו) וילע הבוהאה היזיולטה תרדיסמ םירירמ-םיקתקתמ
הרדיסה םש הלע רבעבו ןכתיי .(תבתוכה לע םגש ,קיסה
,םינושמו םינוש םירשקהב ,תבתוכ התוא לש םירחא םירמאמב
רוקמ לעכ הרדיסה לע תנעשנ איהש קיסהל ןיא ןאכמ ךא
ימצע ינא לבא ,תבתוכל רשק לכ יל ןיא .הירמאמל ךמסומ
ותוא לש םימעזנהו םימזגומה םירבדה ארקמל יתקעדזנ
.(תאזכ תחאל יכונא םג יתכפה הנהו)...יתרדס ביגמ-ארוק
רמייתמש רמרוממ םעוז קיתשהל יתיצר ,העיד עיבהל יתיצר
וא ןאכ ונלוכמ בוט רתוי הברהו רתוי הברה תעדל
יאול דוע .םירמייתמו םינצחש םיסופיט תאנוש ינא...ללכב
.ונדבאו הזכ דחא
snowhiteל וביגה
 
 
3/3/02 16:00
ילריש :תאמ
קד זמרל הבוגתב
אל ,רבאטוו וא ליימיאב להנת ךלש תומחלמה תא יתרמאש יפכ
.דחא ףא ןיינעמ אל תמאב הז .ןאכ
ליימיא יל חולשל ןמזומ הז לע ןויד יתיא להנל הצורש ימ
.ט'צל עיגהל וא
ילרישל וביגה
 
 
4/3/02 9:58
לכימ :תאמ
קד זמרל הבוגתב


תוחרוט אל ול הארנכ ?לכסותמ רוחבהש םכל רורב אל ..ודיגת
ףייזל תונבה
?דמחנ רוחב אל אוהש ללגב ילוא
לכימל וביגה
 
3/3/02 16:21
ןטוב תפשפש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ןיוצמ ךלש רמאמהש בשוח ינא הלאירא
ינא)הפ יתארקש ךלש םירמאמ המכ דוע ומכ ותוא אורקל דואמ יתינהנ
(וישכע קר יתארק זא הפ שדח
ןטוב תפשפשל וביגה
 
 
4/3/02 20:15
ןטוב :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
ןטובהמ יל דר ,יה
ןטובל וביגה
 
3/3/02 17:16
יאול דוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךתיא םייקל הלהנהה ידי לע יתשקבתה ,יאול בוש הז הלאירא ייה
קר תכלל ךירצ ינאש הארנ םינפ לכ לע...הארנ ונ...ישיא ןויד
ןיטולחל השידא תא ביצעמ/חמשמ הז םאה יבמופב ךתוא לואשל יתיצר
הזה רמאמהש תבשוח תא םאהו ךלש םירמאמל דיתעב ביגאש יצרת םאה ,
(-: ???ךלא ינאש ירחא תובוגת 10 דוע לבקי
יאול דועל וביגה
 
3/3/02 17:41
וג_ידניא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םירבג ןיבל םישנ ןיב םייתימא עדימ ירעפ שיש ,תבשוח ינא ,הפ
יכה הבש היצאוטיסב םעפ הלקתנ אלש תחא השא שיש תבשוח אל ינא
"אל םלועמ ינא" םע ץופקל רשפא ,ןכ ,ןכ) .ףייזל היה טושפ
לש ופוסב הזש םג המ ,היופ הז ףייזל ,הלאירא הבתכש ומכו (.'וכו
.תקפוסמ יתלב תראשנש וז איה ,תפייזמב קר עגופ רבד
ישנה-לצנתמה ןונגנמה תא תונכב ןוחבל ,ימעטל ,ןיינעמ רתוי
."םיענ אל" יכ ףייזל םישנל םרוגש
לש האצות םהש םיירלוגניס םיפויז ןיב יתועמשמ לדבה שי ,םגו
רבכ הפש ,לגרהכ ,עובק ףויז ןיבל ,(תיסחי) תוינוציק תויצאוטיס
.רתוי קומע רוריבל םוקמ שי


םישנ רשע הכ דע יל ויה" ומכ והשמ בתוכש רבג תארוק ינאשכ ,טושפ
.םורופב ,הזכ רבד היה) ,"ןהל יתדריש ילב ,הרידחמ ורמג ןלוכו
ןכסמה לע תמחרמ ךכ רחאו .קוחצמ תצצופתמ ינא (יתאצמה אלש ייחב
ומכ יסיסב ךכ לכ רבד עדוי אלו ,בוט שממ ןויז אוהש הילשאב יחש
.הדבל הרידחמ תורמוג אל םישנה בורש
אל (רשעהמ הנומש ,תיטסיטטס ,דיגנ ,ייקוא) ולש ןהה רשעה המל
דבוע אל הז לבא ,םופמפה ,דמחנ הז ,עמשת ,ול ורמאו ומק טושפ
?הככ (קר)
עיקשהל הוושש הבשח אל תחא ףא הארנכ .החינמ ינא ,ןלצא הבושתה
.הז תא םישוע ךיא ותוא דמללו וב
וג_ידניאל וביגה
 
 
3/3/02 22:02
soul :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
תולוכי קר םישנש ינברואה סוטימל רוכזיא םעפ דוע ,אל יוא
ZZZZ.....תילרוטילק המזגרוא איהשכ המזגרוא תווחל
soulל וביגה
 
 
4/3/02 11:32
הלאירא :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
הנושמ תצק תיתורבתסה הניחבמ .הרוק אל הז בורה לצא לבא
?אל ,הרידחמ תורמוגש תונב םע קר היהי םיוסמ רוחבש
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 23:16
וג_ידניא :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
...ארוק אוה המ ןיבמ אלש והשימ
יתרמא ינא .אל שממ ?תילארוטילק קר תורמוג םישנש יתרמא ינא
.הדבל הרידחמ תורמוג אל םישנה בורש
?רורב היהי הזש ידכ הפש וזיאל הז תא םגרתל
בכרומ היהי תונב רשע לש והשלכ םגדמש יטסיטטסה יוכיסה
ףאוש ,לוס רמ ,אוה ,דבלב הרידחמ תורמוגש םישנמ ותומלשב
עדיממ ןוזינ הפ והשימש ,תשקבתמ דואמה הנקסמה ןאכמ .ספאל
.העטומ
.ןיז קדב ,רמול אלש ,תיב קדב ךורעל ארוק טלחהב הז
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/3/02 17:25
טיבר הקיס'ג :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
ידניא
וילע בכרל יסנ
דבוע דימת הז ילצא
טיבר הקיס'גל וביגה
 
 
4/3/02 23:22
וג_ידניא :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
ונתיאמ תחאו דחא לכש ומכ .םמצעל לכ םדוק - תחא לכו דחא לכ
םממצע םהל החונו הריהמו הבוט יכה ךרדה המ קוידב םיעדוי
יכהש תוחונתה תא םג םיריכמ םישנהו םישנאה בור הככ ,רומגל
הז ,עובק ירמגל והשמ הזש תבשוח אל ינא .הז תא םהל תושוע
םימרוג לש ומכ תימוטנא-תינכימ המאתה לש היצקנופ
אילפהל ליעפ ןוימד שי ונלוכל ,טרפא אל ינא) םייגולוכיספ
םע םישבגתמ תחאו דחא לכ רבד לש ופוסב לבא ,(ולאה םיאשונב
,םידבועש םירחא םירבד שי תישיא יל .םהלש םיחוטבה םיטיהלה
םג שיו) .בכורה רנא'זהמ םישנ טעמ אל הריכמ ינא ,ןכ לבא
רופיסמ רבכ הז לבא ,הביכרה דויצ לכ לע תודיפקמש תובכור
(רחא
!go, cowgirlz
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/3/02 21:33
ןטוב :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
תא ןוחבל םג רשפא ,"םיענ אל יכ" לש םוקממ אובל בייח אל ףויז
.ינשה דצל - "םיענ ןכ יכ" לש םיחנומב ףויזה
?אל המלו .תורשפא תאז םג לבא ,םישנ תלהקמ ןאכ ליחתת דימ ,ןכ
?המחלמב ונחנא המ


תא גנעל םיצור - םירבגו םישנ - ונלוכ ירה ,הז לע בושחנ םא
לוכי סאבמ המכ יבשחתו .המישמב ונחלצה םגש תעדלו ונגוז תב/ןב
אל הזש ימ עיבצתשו) רמוג אל ,ץמאתמ אלש המכש רוחב םע תויהל
.ונלשכנ תצקש שיגרנ ,אל וא הצרנ םא - (הל הרק


םייואר אלש הלאל ,וניניבו) ףויזל םייואר םלוכ אל ,ןוכנ זא
תא םהב םירקמ שי לבא ,(ונלש המזגרואהמ תפכיא אל שממ םג כ"דב
המזגרואה קר ,בוט לכהו ,רוחבה םע ךל םיענו תינהנ תמאב
?ותוא יגנעת אלש המל זא - ץצופתמ רבכ אוהו תששובתמ
?אל ,תונהל ןאכ ונסנכתה ירה
ןטובל וביגה
 
 
5/3/02 17:03
יכונא וליפאו ימצע ,ינא :תאמ
ףוי'ג לעו ףויז לעל הבוגתב
?תמא'ת
ןכו .קותמו םיהדמ רבח לבא ...ןושארה םנמא ...רבח יל שי
?ונניבו ,םיבכוש ונחנא
...יל דרוי אוהש תבהוא אל
......והשמ השיגרמ ישוקב
?ונניבו
,יעמשת ,יארת ...זא ,ךיירבדכ "םופמפ"ה תא הפידעמ אקווד ינא
!יניבת ...יבישקת
?אה ,םלוכ םשב יטילחת לא קר .איה היתופדעהו תחא לכ
יכונא וליפאו ימצע ,ינאל וביגה
 
3/3/02 22:39
יל אב-אל ילט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ורמג דימתש תויסקאה לע ונממ תעמוש ינא ךכ-רחאו ,ונ


איבהל ךלוה אוה יתעדל ,ןוידל הלוע אשונהש החמש ינא ,בושח רמאמ
...ןאכ ויהש תובוגת הברה יכה
יל אב-אל ילטל וביגה
 
3/3/02 23:27
ןוויס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא םלועמ יתיווח אלש החוטב ינא המזגרואל עיגהל ינודמל .ייחב
!תוניצרב תנווכתמ ינא האלהי םיחכותמ םתא הילעש היווחה
ןוויסל וביגה
 
 
4/3/02 0:13
soul :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
free your mind, and the rest will follow :-)
soulל וביגה
 
 
4/3/02 13:19
הלאירא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
?םעפ ףא ?ללכב תרמג אל
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 15:16
יטומ :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
?תא המכ תב ,תעדל םתס
יטומל וביגה
 
 
10/3/02 8:07
בד :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
רתאה ,"תוננב"ב ,ןאכ ,?המזאגרואל עיגהל תעדוי אלש ימ שי דוע
?תומדקתמה םישנה לש


...הזב ודוי אל וליפאש תובר דוע שיש בושחלו .לבח המכ


המזאגרואל עיגהל ךיא" ךרעב ארקנ וליפאש והשמ) םירפס שי
הקודבה ךרדה תא שיו ,(יתוא קיידל תנמזומ הריכמש ימ ,"תישנ
.םיחילצמש דע תוסנלו תוסנל ,אבש ךיא ,דבל ,ןנואל - תיחרכההו


:חוכיוה יבגל
תרמגש ילב ךל רמגנ .טלחומ טעמכ ןפואב םיפויז דגנ ינא .א
עדוי אלש רבג .תאצל הפי ונממ ישקבת ?םפמפל ךישממ אוהו
אל - םיפויז םע םיליחתמ םא יתעדל !ןויז הווש אל הז תא לבקל
(...עמשמ יתרת) םירמוג
תוחרוב םירבגל םגש הדבועל וסחייתה אל ת/דחא ףא .ב
לש תוקמחתה וא ,זוכיר רסוחמ םא ,תורקל לוכי ,ןכ !תומזאגרוא
...אובל הצור אל תיניצרה הירחאש הנטק תחא
,וקיספת .םיניינעב אל שממ ותיאש השיאה ?ףייזי רבגש .ג
.םכייחב
בדל וביגה
 
 
10/3/02 11:42
ןטוב :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
בד


:תורעה יתש
,יהמ המזגרוא תועדוי אלש תונב לע ןאכ רבוד אל ןורקיעב .1
.תונוש תוביסמ (םימעפל) התוא אוצמל םיישק לע אלא
קודבת םא - תירבגה המזגרואה לע ךיא דועו רבוד אקווד .2
.םירבג לש םיפויז לע תוניינעמ תובוגת רפסמ הארת
ןטובל וביגה
 
4/3/02 2:09
הנשמ ןכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לע רבדל רשפא ובש ,הזה ינרדומה ןדיעב םייח ונחנאש יתבשח
,תישנה המזגרואה לע עדוי רבג וב ןדיעב ,ישפוח ןפואב תוינימ
,יתרמג אל ,ידומח" :דיגהל הלוכי השיאש .תורמוג דימת אלש עדוי
."םעפ דוע ,הללאי .ףיכ היה .יתינהנ דואמ ,רדסב הז לבא


רצונ עודמ אלא ,ףויזהמ יבויח והשמ תאצל לוכי םאה אל איה הלאשה
סנכיהל ילבמ ,ףיכב ןיידזהל רשפא יא עודמ .ףייזל ךרוצה
קנפתהל רשפא זא ,םירמוג אל םא םג ,זאו .תוקעומו םיכוביסל
?אל .ףיכ הז ןימ .המ עדוי םיהולא וא ,קוביח וא ,יוסיע הזיאב
הנשמ ןכל וביגה
 
 
4/3/02 18:19
soul :תאמ
?תרמוג אל איה םא המ זא ,עגרל הבוגתב
.יתרמגש חטבו חטב ,ןכ :ילש םילארשיה ץיוושה יזוחא םע
.תורחת אל הז :ילש םיילארשי-אלה תועינצה יזוחא םע
soulל וביגה
 
4/3/02 4:35
tom :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ירמגל רתוימ .ףייזל ךרוצ ןיא
,הבבס -תרמוג איה םא
.האבה םעפ -אל םא
tomל וביגה
 
4/3/02 14:12
השיא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלאירא לש תונפרחתהה תבוגת המלענש יתיאר םואתפ ילריש הנושמ
X קית חותפל יאדכ ילוא ?הלאירא לש תונפרחתהה לע ילש הבוגתהו
תונובשחב יתוא םג ימישאת ילוא ?ןאכ תומלענ תובוגתש ךיא לע
?םיישיא
השיא םתסל וביגה
 
4/3/02 14:37
השיא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא לבא ,הברה יד וליפאו השלוח יעגר אקווד יל שיש איה תמאה
םע תוימיטניאב םתוא קולחל ליבקמבו ימצעל םתוא רומשל הדיפקמ
םיראשנ םה ללכ ךרדב םיברב םתוא יתפשחו יתיעט םא .ילש תורבח
.ריזחהל רשפא יא הצוחה אצויש המ ,הבוב םיקוחה וליא ,םש קוידב
השיא םתסל וביגה
 
 
4/3/02 14:50
xanty :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
,ילא ויה אל ךלש תובוגתה ןכל ,ילש ויה אל תונפרחתהה תובוגת
.הפ עשעתשמש והשימל אלא
xantyל וביגה
 
 
4/3/02 15:05
ביבר הלאירא :תאמ
ןיבמש ימלל הבוגתב
.ימעטל םזגומ
ביבר הלאיראל וביגה
 
4/3/02 15:08
השיא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םג (!)הדבוע ,םתוא יתעבקש ילבמ םש םה ,םיקוחה תא תעבוק אל ינא
התוא יתארק ןיידע ינא ךלש הבוגתה תא קוחמל דואמ הרהימ ילרש םא
הדבוע - םיברו םירחא םגו
השיא םתסל וביגה
 
 
4/3/02 15:10
ביבר הלאירא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
.ילש אל הלאה תובוגתה ,ימשב הפ בתוכ והשימ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 18:29
soul :תאמ
:הטילק תשק תצק תא ילואל הבוגתב
לצנמו ןגלב השוע והשימש תובוגת םורופב ףתתשהל ןיינעל אל
.תויטנגלטניא תובתוכ לש םש הערל
soulל וביגה
 
4/3/02 15:31
השיא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
והשימ 'ט התיכב ןחבמב הקיתעהש וז יתייה אל ינאו ץורית לש יפוי
ימשב הז תא השע
השיא םתסל וביגה
 
 
4/3/02 17:16
maria :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
???הפ ךלוה המ יל ריבסי והשימש
?????תומלענ תובוגתו תומזגרוא
....םיקית המכ הפ חותפל תמאב ךירצ
mariaל וביגה
 
 
8/3/02 10:43
ביבר הלאירא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
.תיתימאו העודי איה ילש היעבהש ןיבהל


.ךומכ םישנא ילב םג התיא יל השק קיפסמו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/3/02 8:46
הלאירא :תאמ
?תאז לכב יסנת ילואל הבוגתב
יתבתכ ינא אל
הלאיראל וביגה
 
 
15/3/02 0:47
אקניברא :תאמ
הז תא םגל הבוגתב
יתנכתמש ריבס -רמאמה תבתוכ לש הבוגת ןמסיש ןטק ןוקייא
היהי אל ותלעפהל דוקהש ,הזכ והשמ תושעל םילוכי רתאה
.ףויזל רוקמ ןיב הלדבה רשפאיו בחרה להקל עודי
אקניבראל וביגה
 
 
15/3/02 13:13
ביבר הלאירא :תאמ
:טושפ ןורתפ שי ,לשמל ,הזלול הבוגתב
?יביגת ךיא ,ילריש
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
16/3/02 21:53
ילריש :תאמ
ןויער הלחא ,הללאול הבוגתב
םגש קר .רתאל םושיר היהיש תושעל ןמז הברה רבכ ונבשח
היהי ןוכנ הזש יל הארנ אל םייק היהי םושירה םא
תובוגת ןיבל תכרעמה וא םיבתוכ לש תובוגת ןיב דירפהל
.תודמעמב ךכ לכ הנימאמ אל ינא ,תורחא
ילרישל וביגה
 
 
16/3/02 22:21
ביבר הלאירא :תאמ
ןויער הלחא ,הללאול הבוגתב
בתוכ והשימ רוטב םאו ,ימשב רבדל לש קיעמ יד דנרט
רבכש המ ,"ישוכ לש ןיז תחתב לבקל התמ ינא" ימשב
הבוגתה ןיב לידבהל היהי רשפאש יוצרש יל הארנ ,היה
.ימשב בתוכש ימ לש הבוגתל ילש
ביבר הלאיראל וביגה
 
4/3/02 16:54
ובונ הזאק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיעדוי אלש ולא םע ןמזה תא תוזבזבמ ללכב ןתא המל .יד ונ
?ןייזל
ךירצ אל ןירמוגשכש וניבתו ,ןכב םג העיז תצק עיקשהל ןכומ ינא
.ףייזל


,והשמ יתייה אל םא עדא ינאשו ופייזת אלש ףידעמ יתייה ינא יכ
.ןכ ינא דימת לבא ,דימתש וליפא
םיעדוי םגו ףסכ םע םג םיפי םג םהש ולאכ שי - םייחב הז הככ
.תושעל המ .אלש ולאכ שיו ,ןייזל
ובונ הזאקל וביגה
 
 
4/3/02 17:21
maria :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
םירמוא ןייזל םיעדוי םירישע םיפיש הלאכ הרקמב ילוא ךל שי
???םיעונצו תמא
?...תואיצמל ךתוא ריזחמש רודכ ילוא ךל שי


םוי לכ ךל םרגנש קזנה לע הפ תוסכל הסנמ התאש הז...בגא
ךל רוזעי אל ינעו רעוכמ,ןייזל עדוי אל התאש בורמ תואיצמב
תורמל....םלרוג לע וכביו וחנאיש תונב המכ ילוא.....הברה
והשלכ םוקמב רחא תויהל ףיכ לבא....הז תא השוע רבכ התאש
.דחוימב יתואצמ אל אוה םא םג ?ןוכנ


.קיירב א ימ ביג
mariaל וביגה
 
4/3/02 18:08
הדילו ןטבמ הבוהצה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ונייניעלו .רתא הלחא םג זא ןאכ השדח ינאש ןוויכמו ,אשונ הלחא
...ףויזה
ץמאתמ אוה תמאב םימעפל יכ םימעפל ףייזל קדצומ הז תא תאצומ ינא
תוחפל וא) ול הכחמ אוהש רבדהמ דואמ דואמ הקוחר ינאו עיקשמו
,רופיסה תא תורדסמ תוחינגו תוחנא המכ זאו (ול הכחמ אוהש הארנ
זאו !יל םמעשמ - הסננ דוע ןמז המכ ,רבכ יל סאמנ םתס םימעפלו
,דמחנ ארונ הז) "ץוחב אצת" ול דיגהל וא ףייזל היצפואה תא שי
הז םימעפל רוציקב .(רוזחי אוהש תופצמ אל םתא םא תוסנל הווש
?אל ,בוט היהי האבה םעפש תוצור ונחנא לכה ירחא ,יוצר שממ שממ
הדילו ןטבמ הבוהצהל וביגה
 
4/3/02 18:40
סוד יסד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הכז אלו ,וג ידניא ידי לע רכזוהש המ אוה םיפויזה ןיינע בל
רסוח הזיאל רקיעב רושק ףויזה לש עטקה .הקימעמ תוסחייתהל
.תפייזמה דגנ גנרמובכ לעופש תישנ תויביטרסא רסוחו ימצע ןוחטיב
איהש שקעתהל אל תפייזמל םרוג הזה ןוחטיבה רסוח דחא הרקמב
ידכ ךירצש המכו ךירצש המ תא תושעל ץמאתי אוהש ידכ הבושח קיפסמ
תספתנ הרמג אל איהש ולש הבזכאהש הז רחאה הרקמב .רומגת איהש
הבזכאה םאו - הרמג אל איהש הלש הבזכאהמ רתוי הבושחכ היניעב
אל איה זא ,לשמל התנהנ תאז לכב איה יכ הלודג ךכ לכ אל תאזה
תונוכנ רסוח הזיא ןאכ שיי .הז תא ול ריבסהל הלוכי איהש הנימאמ
לבקת ,יל הרוקש המ הז ,הבושח ינא דיגהלו זכרמב ךמצע תא םישל
ינא וא רומגל יל אב אל וא ,הככו הככ יל השעתש הצור ינא :הז תא
.'וכו (ףיכב התא רומגת וא/ו) הז תא בוזענ ובו רומגל החילצמ אל
ךליבשב םג לבא ,ףיכב רומגל רשאמ םיענ תוחפ םימעפל הז ילוא ,ןכ
.(םימעפל הללאל ףיכ ןיידע םא םג) .ףיכ תוחפ הז


םילגוסמ ויהי אל םהש ,םירבגב לוזליז הזיא ןאכ שי ,הזמ ץוח
תורמל ךישמהל ךל אב אלש הז םע וא תרמג אלש הבזכאה םע דדומתהל
אוה ,המ - "דמחנה רוחבל הז תא תושעל רשפא ךיא" - תרמג אלש
המ יתעדל הז ?תורמוג אל םישנ םימעפלש עדוי אל אוה ?ליטנפניא
הכירעמ אל תאש הנקסמה הזמ תעבונ - ףייזל לש עטקב תמאב בילעמש
הזמ תושעל ילב עטקה תא לבקל לוכי אוהש חינהל ליבשב קיפסמ ותוא
.ןיינע הזמ השוע אל תאש ומכ קוידב ,ןיינע
סוד יסדל וביגה
 
 
5/3/02 0:05
ןטוב :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
.םינב תחישל תצק ןאכ תושלוג ונחנאש השגרה יל שי
:רבסהה דימ ,לפנתהל אלו
,תונב קאבאר ,לבא .הומכ ןיאו האלפנו הבושח המזגרוא ןוכנ
קר אלו ךרדהמ תונהל ונתלוכי אוה לודגה וננורתיש ןתחכש
.האישמ
האנהה רקיעש ךכ תכרעמה היונב םלצאש ודוה יתלאשש םינבה בור
תווחל תולוכיו ךילהתהמ תונהנ ,תאז תמועל ,תונב .הלניפב איה
המק המזגרואה לע קר אלש ךכ ,םימעפ רפסמ תומזגרוא-ינימ
תליחתב המזגרואל עיגהל תוחילצמ אל תובר תונב .ןתאנה תלפונו
רקובב אלפנ תושיגרמ תאז תורמלו - תונווגמ תוביסמ - רשק
.ירחאש


אלא ,םהלש היצנגליטניאב וא םירבגב לוזליזב רבודמ אל ילוא זא
ןבב לש וגאב עוגפל אל לש ,ןימוי תקיתע תישנ הנבותב אקווד
ונממ חקלנש גוז ןב םע סקס הארנ ךיא תועדוי ונלוכו) ?גוזה
.(וגאה
תא םיליכמ םה ,רומגל בושח ךכ לכ םירבגלש ןוויכ :רבסה בושו
.םישנה ונילע םג עדימה ותוא
דחאו ףלאב ומכש ,םהל ריבסהל אוה בושח תמאבש המ ילוא זא
המזגרואה לש התוקמקמחשו ,ינוש םייק ןאכ םג ,םירחא םימוחת
.(ןכש םירקמבמ ץוח) האנה רסוח לע הדיעמ הניא תישנה
םע) םישנה רפסמכ אוה ,המזגרואל עיגהל םיכרדה רפסמש ןוויכמו
תא ךל השוע המ (תוארהל וא) ול דיגהל טלחהב יוצר ,(המזגה תצק
.הז
ןטק ףויז ,יטיא תצק וא רשכומ שממ אל דימלת אוה םא ,ינש דצמ
.היצביטומ לע רומשל טלחהב לוכי


"?תרמג" :הלאשה םע שדחמ םעפ לכב דדומתהל חוכ שי ימל ,וניניבו
ןטובל וביגה
 
 
5/3/02 9:33
ינרק :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
תונכ לע ,ילוא ,םלשל ריחמ שי .יתעדל ,ירמגל תקדוצ איהו
ינפ לע ותוא הפידעמ ינא לבא ,ךמצע תובישחב הרכהה לעו
תוירחאה תלטהו ,הרשי תויהל אל המל םיצורית תאיצמו שופיח
ענכשל תחלצה אל ןיידע .ןבומכ ,םללגב לכה הז - םירבג לע
איה "תרמג" הלאשה םע תודדומתההו .ףייזל בוט הז המל יתוא
."אל" :םירמוא טושפ - השק אל תמאב
ינרקל וביגה
 
 
5/3/02 9:35
ינרק :תאמ
סוד יסד הריבסהש המ הזל הבוגתב
ךכב םאה ?המזגרוא ףייזל המ ליבשב ,הבושחה איה ךרדה םא
?הזה הפיה ןויערה לע תצק תרתוומ אל תא
ינרקל וביגה
 
 
5/3/02 11:59
ןטוב :תאמ
,ןטק רבד דועול הבוגתב
,ינרק
.ךתשיג תא יתנבהו ,ךלש תומדוק תובוגת לע תצק יתרבע
.יתנבה - יתמכסה אל
,ריחמ וילע םימלשמש והשמל אשונ לכ ךופהל יל רתוימ
.םימשא אוצמלו תוירחא וב ליטהל ךירצשו
.האלפנ תישונא האצמה אוה סקס ,לכה ירחא
ןטובל וביגה
 
 
5/3/02 12:03
ינרק :תאמ
,ןטק רבד דועול הבוגתב
.םיפויזל םוקמ הב ןיא ןכלו
ינרקל וביגה
 
4/3/02 22:52
mish :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
! תונב
?טושפו ןטק ןורתיפ שיש בירל ונל המל ,תמאב ונ


?תועבצא שי וניבורל
!יפוי
?דילקהל דבלמ ןתיא םישוע המ תועדוי וניבור
!!!ןייוצמ
תכרעמ םיסרוהש םדוק ,תיבה ירועיש תא "רומגל" שי זא אל םא יכ)
(ןויז םתס וא םיסחי


תולבוקמה םיכרדב ךלוה אל הז םא זא
(תוילגעמ תועונתב םתס וא) תיטורא תויטנגלאב ועונ , וילע ובש
.תינמז וב ןכמצע תא וגנעו


!!ןכ
ץמאמה לבא ,תיביטנידרוק הניחבמ רגתאמכ רבדה בשחי וניקלחל
.הווש


?תרמג
!!!רדהנ
תפרש םג הככ) העיקשה רבעל וילע רוהדל הלוכיו החמש תא וישכע
( (: לגרודכ תוארל ידמ ףייע אוהו , תוירולק 100


,תננואמ ךתוא תוארל יסקס שממ הזש בשוח אוה הז לוכ ירחא םאו
.הפק ךל השעיש


תונב החלצהב
םולש יהי ןכ ...ו
mishל וביגה
 
5/3/02 3:18
ףע םעמע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תויחו םיילובמיס םיסרע ,תרמצ ירברבג ,ןח תומלע ,דמח תורענ
! תורחא


תורעהה יתש תא םכל שיגהל תאזב תדבכתמ םיסותימה יצופינ תקלחמ
: תואבה
ץימה תטילפ םע הצמתמ אל ןיממ םירבג לש האנהה .אל אל אל .1
אל דחא ףא לבא ,םימוסק ולאה םיעגרהש יאדו .הצוחה ולש ןבנבלה
.ןורחאה דומעה ליבשב קר חתמ רפס ארוק
הקזח רבגה לש הרימגה ,ןמז רתוי םיקחשמה תא םיכשומש לככ .2
תצק התכיחו הלש רוחבה לע הרישק דויצ תצק התסינש ימ לכ .רתוי
.(הנתמל הנתמהה) .תושעל לוכי הז המ התאר
תזירא םע אב ךלש רבכע רמשכ .םיירבג המזגרוא יפויז שי םג שי .3
ףאמ םולכ םוש תושיגרמ אל תורוחבה ,ולש תיימודנוקה קיטסלפה
הרואתה יאנתב דוחיב ,השק אל תוביבח תוקימימ המכ ןנכתלו .הרימג
ףתתשהל אל יל םיענ אל תרמוג איהשכ ,תושעל המו) םימיאתמה
תללוהתמה לש התמהדתל םירעפ םילשהל רשפא ךכ רחא .הביסמב
יופצ יתלבה .הז תא תוסנל רשפא - וניניבש םינבל .(.תילילה
.דימת דובעי
.דאמ רידנ .4
,האלה ןכו תפייזמ איהשכ ףייזל ,ךופה לע ךופהב קחשל רשפא .5
(: אצמוהש קיחצמ יכה רבדה הז ןימ .תולובג ןיא


ףע םעמע
ףע םעמעל וביגה
 
5/3/02 8:12
(BOLD) חרקה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הנעגרת תונב
קוידב . הנהת טקאל יתגוזש ידכ תומזגרוא ףייזמ ינא םגו רבג ינא
.ןכתומכ
איהש הנהנ ינא . ףיכ הל היהיש ,ךפיהל ,ער רבד םוש הזב ןיא
.תינהנ
םיפייזמ םירבג םג ןוכנ אל :שודיח , תופייזמ םישנ קרש ןתבשח םא
.
תוקישנ
(BOLD) חרקהל וביגה
 
 
6/3/02 9:32
הלא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
ףייזי ילש רבחש יאוולה
ףיכב
עבר ירחא ורמגי םה םאש םיבשוח םירבגה המל םויה דע יתנבה אל
העש
הטימב םיווש אל םהש דיגנ
וכופהנש והז
ול שיש עדיש ,סנכנ קילומשש עגרהמ לבא ,םייתעש ןמרחתנש ידיצמ
העש עבר
זזזזזזזזזזוז
הלאל וביגה
 
5/3/02 14:50
הלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? דומח אל דומח
קקלל ,תעגל ,ץוצמל ,תדרל דמליש ,יפייזת לא םלועל
תויתטיש התואב לעפיו תרמגש בושחי אוה - לובסנ דוע ונחנא ףוסב
הפיא קוידב ול יארתו רוא יקילדת ךירצ םאו ,ינווכת ,יריבסת
הקודב הטיש
ינממ ועמש'ת
הלאל וביגה
 
5/3/02 16:29
תיסקסרפא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
....הכ דע התלע אלש הדוקנ ...יל השרוי םא
ךוניחה תא ונל תולקלקמ תוינפייזהש קיפסמ אל
"?תרמג ?תרמג" הלאשה אלימו ....םירבגה לש ינימה
....תחלצבש ברעה תחוראב רבודמ וליאכ
םהלש םיטרדנטסה םג ...םיפויזמ םיקנופמה םירבגה
יטלומ ףייזל תינפייז התוא תשרדנ רבכ םויהו ...םילוע
....תומזגרוא
ךויחב בישהל לכות איה "?תרמג םימעפ המכ" לאשי אוהשכש ידכ
"....אלפנ ךכ לכ התא חחחא ...עברא" ....ןח אלמ
תיסקסרפאל וביגה
 
5/3/02 18:16
תיסקסרפא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
....הנטק הרעה דוע קר אלא ...ןוידה תא טיסהל ליבשב אלו
םתאציש....רומגל חילצנש ךכ לכ םיצמאתמש םירבגה ...םכל
םיענ אל תמאבו ...ש אלא ...(!תמאב...קדצבו) םיווש ךכ לכ הפ
םתאשו ....תואלפנ תונווכמ לכה הזש תעדוי ינא יכ ....רטקל יל
ונל היהיש םכל בושח תמאבו ...ונתוא םיבהוא ארונ ארונ תמאב
ןיינעה (....ץמוא ...יעינתת ...הללאי) ...םכתא םיענו בוט
...אוה
...םימעפל ונל עירפמ קר הזה ץמאמה לכש (ינורגב תחכחכמ)
....תיזכרמ תאזכל "אל וא ונרמג םא" הלאשה תא ךפוה הז יכ
ארונ ונל בושח םואתפו ....רחא רבד םוש לע בושחל רשפא יאש
יכ ונל בושח הזו...םכתא תוצרל ידכ רקיעב ילואו םג ...רומגל
ונחנא
וגאל חינהל ולכות םא לבא....וגאל ...םכל בושח הז המכ תואור
עגר םכלש
םאו (...אל ונל םג ...טושפ אל שממ הזש תעדוי ינאו) ...דצב
וחילצת
הזש.... ונל ונימאתו) ....תיבב םכבש ינלופה דצה תא םג ריאשהל
...
המזגרואה לש הלאשה זא (השק רתוי וליפא...תונבה ...ונל
...הקמקמחה
...וסרהנ אל דועש םירופאה םיאתה לכ תא סופתת אל


בושחל תופידעמ ויה אקוד...תבשוח ינא...ונקלח ....םימעפלו
ןמזה ותואב
רבג ותוא םע םיבהאה השעמ תא תוקלוח ןהש לזמ תורב ןהש ךכ לע
...תובהוא ןהש םיסקמ
תוארלו םייניעב ול לכתסהלו ...ולש גנעמה ףוגה לע בושחלו
...(תינרקה לע ול דצרמש הלאשה ןמיס תא םוקמב) בבושה ץוצינה תא
....ינשל דחא בוט תושעל םיסנמ םתאש הבשחמהמ לטסמתהלו
...ינשה םע דחא תויפכ ומכ ונשית כ"חאש ... הז לע םג זטנפלוו


קוחצל , תוטש וזיאמ תצק קוחצלו ...הקספה הינש תושעל םג רשפאו
...דחיב
ינפל ךל השע אוהש "יקיה"ה לע ...קיסוטב באוכ סיב ול תתלו
...הקד
רסמתהל רוזחלו ...םיצור םא טניו'ג הזיא םג קילדהל רשפא
...ףוגה תונועתל


(ריוא תחקול) ...ו ...הככ ונל םיענ רתוי הברה הז ... טושפ יכ
...ועמשת... (הקומע המישנ דוע)....המזגרואה לש הלאשה יבגל
לבא ,יל ונימאת אלש תעדוי ינא ,תונב) ...העיגמ טושפ איה
( !הככ הז ...ילשמאב
עיגתש םיצור אלש ...םיענ ךכ לכ .... זא ......הז קר אלו
...רהמ ךכ לכ קיספי אלו תצק דוע ךישמי הזש םיצור ...המזגרואה
....רמגי הז יתמב ןמזה לכ םיקוסע אל זא ...םיענ ךכ לכשכ יכ
...והז זא
...רגסומ רמאמב דיגהל יתיצרש המ קר הז
,םכלש תורגבה לע תוכמוס ונחנאש םכל ועדתשו
...הנוב הרוצב תאזה תרוקיבה תא וחקתש תועדוי ונחנאו
...םידלי ומכ הזמ בלעיהל וליחתת אלו
...םירבג םתא יכ


...תקנופמ םתס ינאש ובשחת אל םתאש הווקמ ינאו
...םיווש תמאב םתא יכ
תיסקסרפאל וביגה
 
6/3/02 9:58
cookielida :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!השיא ינשע אלש בוט המכ..
:)
!תונב ןכל בוט םוי
cookielidaל וביגה
 
6/3/02 17:55
הפיה הנלה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךיא עדוי אלש והשימ ליבשב ףלבל ץמאתהל .תפייזמש ימ תילבמט
ךורא חחחחחחחחחחפפפפפפפפ ךל עיגמ הז לע ,הלאירא תמאב ?גנעל
.17 ליג ירחא תומזגרוא ףייזל תוכישממש תורחאה לכלו .דחוימב
הפיה הנלהל וביגה
 
 
7/3/02 10:19
ביבר הלאירא :תאמ
?םיקחשמ יתמל הבוגתב
קזח יב סנכיש קנע םע ישוכ הזיא ףוחד הכירצ ינא ,הז לע רבדל
.יגודב


.יתצצמ אלש ןמז המכ ואוו


!??הכירצ ינאש המ יל ןתי ימ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
7/3/02 21:59
הפיה הנלה :תאמ
ןמרחמ הזש המכ ואוול הבוגתב
םירבדל ךלש הבוגתה לש רשקה המ הניבמ תאש הוקמ ינא ,וה
תועטב קר ירבדל הבוגתב עיפומ הזש וא ,אל ינא יכ ,יתבתכש
? (תינכט)


תאש ינפמו הידוהי תאש ינפמ ,ךר בל ךל שיש ינפמ הז לכה זא
בל עור הז ול הפצמ אוהש קבדיפה תא רוחבל תתל אלש תבשוח
?ףורצ
רזכאתמ ופוס םירזכא לע םחרמה לכ :ונל"זח ורמא ךכ לעש
לבא .הזרפארפ קר וז ,הלילח רזכא רוחבהש אלו ...םינמחרל
תכלוה תאו ,םולכ ומכ ולש המזגרואה תא תווחל ךלוה אוה
חוטב אוה) ולש טוסבמה וגאה םע ,יזיפה גנועה ילב ראשיהל
הרקמב .חיטשל תחתמ ןטק ףולב םעו (ןגוהכ ךתוא קפיס אוהש
תינקחש וזיא ,בושחל אוה ךמצע תא םחנל ידכ ךל רתונש לכ הזה
רבג דיל תוהשה ,יזיפה לוכסתה םע זזקתמ הז םא .ינא האלפומ
וא .ךשפנ תוואכ אנ יפייז -רקשו ,הביס ילב ומצעב האגש
ףוגה םע יכלו ךלש ךרה ידוהיה בלה תא טעמ חישקהל יסנ ,ילוא
?םירבגה לש 'תולפטמה' ויהי םישנ יתמ דע .ףוסה דע ךלש
לופיטל םיטנטפ ישפח ,ןהב לפטלו ולש תויפיצה לע סוחל םוקמב
.ןמרחמ רתוי הברה .ךלש ןגדגדב יגוז
,
הפיה הנלהל וביגה
 
 
8/3/02 19:14
ביבר הלאירא :תאמ
ןמרחמ הזש המכ ואוול הבוגתב
.ילש התייה אל הלעמל הבוגתה ,הנלה
ביבר הלאיראל וביגה
 
7/3/02 18:03
ה'ציב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תורקי תונב ןכתא הניבמ אל ינא
יתלאש והשכיא דימתו ןוידה הלע המ םושמ רבעשל ירבח לכ םא
?????ףייזאש הצור התא
אל ויה (דימת טעמכ ןייצל שי) תובושתה
םיאלפ םהיעוציב ורפתשה (לודגה דחפהמ) ךכמ האצותכ
רתוי ףייזל הכירצ יתייה אלו
ה'ציבל וביגה
 
7/3/02 22:14
הפיה הנלה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הז .יוכיד לש דחוימב קומע גוס אטבמ המזגרוא ףויזש תאצומ ינא
דבוע ףאש הלאכ ויה םיאנתה .םעפ ולצא יתדבעש קסע לעב יל ריכזמ
ילב טעמכ םיילגרה לע דומעל תוכורא תועש .הצורמ תויהל לכי אל
ול התיה ,המ קר .דיבעמה לש םוטא סחיו בילעמ רכש ,תבשל תורשפא
.לוקב תאז ואטבי ףאו םקלחב םיחמש ויהי וידבועש הרזומ הייפיצ
.רטופ תמוערת עיבהש ימ
קיסעהל ךישמה אל טושפ אוה .םיאנתה תא רפשל הלילח בשח אל אוה
.חור תרומ עיבהש ימ תא
?ןוימדה תא הניבמ
תא ול תנתונ אל תא יכ ךתיא תויהל הצרי אל רוחבהש תדחופ תא
?יוארה קבדיפה
דמחנ המכ ?ונממ ךל שי תויפיצ ספא הזיאו ?הזה רופיסב תא הפיאו
אלש תורשפאה תא ליכהל תלוכי ספא ול שי םא תויהל לוכי רבכ אוה
?תרמוג תא דימת
תאשכ גנועמ תקעוז דימת אל תא םאש רבג תויהל לוכי אלפנ המכ
אלש תרמא ךמצעב יכ דימת אל) ?לדתשהל ךישמהל הצרי אל ,ותיא
(.עובק סיסב לע ףייזל יאדכ


?ףולבה תא הווש אוה ,אלפנ הזכ אל אוה םאו


וא ...ךרה ךביל תאפמ תפייזמ תא ...הנועמ השודק ןאכ תאצי ,ללכב
תלוכיב ידמ ךרה ךנומא ,תונכל ךתוכזב ידמ ךרה ךנומא ילוא
םינמדזמה םיישקה םע .איהש ומכ ךלש תוישנה תא ליכהל תירבגה
השוע תא םא לבא .יל המדנ .הזמ רתוי הברה ךל עיגמ ?הלש
תא הריאשמ תא ,ףולבה לש היצמיטיגל רוציל תצמאתמו היצזילנויצר
.ידמל בולע םוקמב ךמצע
הפיה הנלהל וביגה
 
8/3/02 10:51
הנודמירפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רבדה הז אלהו המצע הקפהה אשונל ךכ לכ תסחייתה אלש הארנ
.רתויב ןיינעמה


??םיפיט המכ ונל יקרזת ילוא
הנודמירפל וביגה
 
8/3/02 13:05
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רשפא זאו .ה'ז הככ .תרמוג ינא דימת אל :תוטשפב ול ודיגת ,תונב
.הבבס שיגרהלו קוחצל
וז הבוגתל וביגה
 
29/9/02 2:11
יב;1464#&לנרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:םישדח םיאוהשמ הנה ,בוט
,השאו השא ,שיאו שיא הז ילוא ?השאו שיא הז דימתש ה/רמא ימ .1
םלוכ םאו .םלועב םישנ/א ינימלכ שי ירה ...ילוכו ,יהשלכ היגרוא
לבא ,הז תא יתבתכ רבכ) ...םמעשמ ארונ היה ירה ,רבד ותוא ויה
.(תיבקע ינא לבא .ןמזמ שממ
:הזב קסעתהל םי/תודחפמ ם/ןלוכש יל עירפמ שממו ,יתבתכ רבכ .2
:םיינשמ ץוח ,םיללכ ויהי אלש יאדכו ,ער רבד הז םיללכ
ותואל ילאוטקא ןפואב ו/הלש הזירקבש המ השעי/ת ד/תחא לכש
.(לבגומ יתלב ןמז הז עגר) יעגר עטק
םלועל :ידדה ןפואב ,הדיחיו תחא הלבגמ לע הדפקה ךות ל"נה
המ השענ ונחנא :רמולכ - והשמ לש יהשלכ הייפכ וא ,סנוא עצבל אל
וא) אבש המ תושעל רחא ו/יהשימל עירפמ אל הזש ןמז לכ ,ונל אבש
.ו/הל (אב אל
םע תורכיה ללוכ ,ישיא ןויסנ לש עטקב ,הפיסומ ינא ןאכ -----
- (ןנואל - רמולכ) ו/המצע תא בוהאל ת/עדוי אלש ימ :...ינימלכ
םידליל בל םישל ךירצו .רחא והשימ (תיזיפ) בוהאל ה/לוכי אל םג
!!!םהל עירפהל אלו ...תוקונית וליפאו ,םינטק
יב;1464#&לנרואל וביגה
 
21/12/03 16:36
!תב ינאו ה33פה רואיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא םיקחוצ םתס :ש"ד רוסמל הצור ינאו רואיל ימש לכ םדוק בוט
!!קוחצל תבהואש הדלי
??תונויערה לכ וצצ הפיאמ ךורא רמאמ הזש הז ילש הבוגתה
!םולש םולש םולש אבס רפכמ בגא ךרד ינא אב אבס רפכמ הירא אב אבס
!תב ינאו ה33פה רואילל וביגה
 
23/5/04 22:43
ךלמה יחצ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םלועב שיש ארח יכה אוה הזה רתאה תחתב ןיז יטמזגרוא הזה רתאה
תאזה הנוז תב הנוזה תיטמזגרואל ץוצמי תיבה לעבש
ךלמה יחצל וביגה
 
26/6/05 20:36
ןילרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףא .רומגל ךל חילצמ אל וא ךל אב אלש דיגהל טושפ ףייזל םוקמב
ילוא האבה םעפש םיעדוי .תונכה תא םיכירעמ דימתו הזמ תמ אל דחא
.ןכ
,ןכ םאו .הבוטר תאש חינהל ריבס יד ,עצוממ סקסה םא םג -ינש רבד
וא ךיתועבצא תרזעב ,ודיל ,המזגרוא ףוסב ךל ינגרפת אלש המל
.ולש
.םינהנ םכינש הככ
ןילרואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא