םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

וידעלב תומל
סקופ לכימ


,ייחל וא יפוגל ,ןיעל תרכינ הנכס לכ
ידילו הקזוחב קופדל יבילל תמרוג דימ
הז ,הקידבל לוסרקה רוזאל חלשהל
וישכע תומל רשפא ,םיצוק ןיא ,רדסב


ףקתהמ םיתמש םירבגהמ 80% ש תנעוט הנורחאל הב יתלקתנש הקיטסיטטס
.תיקוחה השיאה הניאש השיא תועורזב תאז םישוע לגשמ ןמזב בל
אל ינא ,תילאנב וליפאו תינויגה יל תיארנ תאז היצמרופניאש המכ דע
?ןובשחב וחקלנ (םירבגה תניחבמ) םינוכיסה לכ םאה ,תוהתל אלש הלוכי
תוחפל םנשי ילצא יכ ?םישנה יבגל םג ןוכנ הז יביטמרופניא ןותנ םאהו
םירבדב רבודמ ,םהב התמ יתוא וספתי אל םייחבש םיבצמ השולש וא םיינש
ךא -בל ףקתהל יל םורגל םילולע םלוכ םהו ריעצ בהאממ םינטק רתוי הברה
.םהב תומל ברסא ינא


הנאת הלע


יתשח ,תחלקמל תטשפתמ ידועב ,םידומילה ינפל דחא רקוב -ילאנבב ליחתנ
,יתוא הפפא ןודבא תשוחת !תורקל ךלוה ארונ והשמ ,עיגמ םלועה ףוסש
אלש דע הרכהה תא דבאל יתבריס תאז לכבו םייניעב רוחש קר יתיאר
סופתי אל ןכש וא הנושאר הרזע שיא םוש .ינא וזכ .הלפאב שדחמ יתשבלתה
אלא ,ינניח אל הארמה יכ אקווד ואל .הנאת הלע תשבול יתשלוחב יתוא
םינש ירחא .טנרטניאב וא ןותיעב ילש תונומת ךכ רחא אצמא אל ינאש ידכ
יביבסמ איק םע המורע ילש הנומת אקווד ,ילש ינוציחה הארמב העקשה לש
?ןותיעב ירוחא דומע הזיאל סנכתש תאז איה


רעיב רעיב


דיג הזיא יל ררחתשהש הארנכ ,לגרה תא םקעל הייטנ יל התייה אבצב
יכרדב תרחאה לגרה לע תצפקמ יתייה השולש םיישדוחל תחאו לוסרקב
אבצה דע םא .לגרה חוליג תיססבוא תא ילצא הרצי תאז העפות .ןוימל
תינלצע רקיעבו תיביאנ הנומא ךותמ ,שדוחל תחא הוולשב תטרומ יתייה
יתצלאנ הב הנושארה םעפהש ירה ,הארנ ישוקב רעישה תוינידנולב לצאש
לכ .דעל ילש הטירמה ילגרה תא התניש בורק רבח יווילב ןוימל עוסנל
חלשתש הלטמ וא ןורתפ אוצמל שאונ ןויסינב הקוסע יתייה ןוימל ךרדה
אלהו םידומחה םיצוקה ,ינוימדב .תרעוימה ילגרמ רשפאה לככ קוחר ותוא
האנ הרוחבמ יתכפה ינא ,רוחשו ריעש סוטקקל וכפה דחוימב םיבר
תאזכ המרב המהדת תוחפל וא ,ברק םלה ףוטחל היה לולע ידידיו הזנפמישל
יל היה אל לבא ,חורבל תוניצרב יתבשח .תינימה תוהזה תא ול שטשטש
לע דובעל יתיסינ ךכ רחא .םלעהלו תחא לגר לע תוריהמ חתפל יוכיס םוש
,דבל אבצה תא ונינש בוזענש ןכתי אלש הנעטב ולש םייטוירטפה תושגרה
.רזע אל הזה יליטנפניאה ץורתה לבא ,בלעי אוה
,דידיהו אפורה דיל סני'גה תא לישפהל הלא הרירב יל התיה אל ,ףוסבל
ןדיע תא חתפו םהינש םע םיסחי תכרעמל תורשפאה תא יתניחבמ םייסש רבד
קוזיחו דחא דצמ שפנל היפרתו לופיט לש םינש .ילש חוליגה יניכס דוסבס
וריזחהו פייטולסב הרזח ילש וגאה תא וקיבדה ינשה דצהמ לגרה ירירש
יפוגל ,ןיעל תרכינ הנכס לכ ךא ,הוועשה לש תונמאנה היתועורזל יתוא
לוסרקה רוזאל חלשהל ידילו הקזוחב קופדל יבילל תמרוג דימ ,ייחל וא
.וישכע תומל רשפא ,םיצוק ןיא ,רדסב הז ,הקידבל


םידורו םיאולמשרמ


.ישאר תא הסכתש םילתלת תעפי לע יתמלח דימת ,קלח רעיש תלעב לכ ומכ
יתרקיבש דע .קלח ראשנ ירעיש ,רזע אל תירפסה תא דחשל ןויסינ םוש
הז .קיחצמ ריחמב םילור תליבח רפוסב יתיליגו רושעכ ינפל קרוי וינב
םידגבב האלמ התיה יתדווזמ ,הצרא ילש הרזחה ינפל םיימוי וא םוי היה
.תוחנזומ ויה יתורעש קרו לכואב ינטב ,םישדח
תמישמל ,ברעה ותואב דוע ,יתינפ תוריהמב תאז הלווע ןקתל ידכ
לש שולשו םישולשה המוקב הארמה לומ יתבשייתה ,בטיה יתפפח .םילתלתה
תווצק .תצמואמ םילמנ תדובעב ןשיה ימולח תא םישגהל יתלחתהו ןולמה
דע הקזוחב יתספתו יתלגלג ,םילורל יתסנכה רעיש תווצק ירחא רעיש
תוקיבד ויה ידיו ןנורתה יביל ,םידורו םיאולמשרמ אלמ היה ישארש
.סומהמ
ראשנ יניעב קרו תופייע ויה רבכ ילש תועורזה ,יל חקל הז עברו םייתעש
ינפל דחא בלש ,ןורחאה לוגליגה תא תמייסמ ידועב .הווקתה ךויח ,ךויחה
,ןולמה יבחרב םיינזוא תשירחמ שא תקעזא עמשהל הלחה ,םילתלתהו שובייה
- תוילעמב שומיש ,יבולה ןוויכל םירדחה לכ לש ידיימ יוניפ השרדש
תויניצר תויעב יתשש יתעדי ,יתוא הלבליב אל ךא העיתפה הנכסה !רוסא
:ינפל תודמוע
םלוכ תא שובלל תוזירזב יתלחתה ןכלו .הנקנש שדח דגב ףא חינזהל אל .1
.ינשה לע דחא
תשיבל ידכ ךות ןכלו .ירעישב תכחוגמה םילורה תמירע םע ספתהל אל .2
ךילהת לבא ,תונידעב הלחתהב ,םילורה תא דירוהל תוסנל יתלחתה םידגבה
- הצלוח .תירטסיהה הטירמה תטישל יתרבע ןכל ,ןמז ידימ רתוי חקל הז
ךכ לכ ,תוידוסיב ךכ לכ יתדבע .רעיש תווצקו לור - הצלוח דוע ,לור
,יל .םידורווהמ דרפהל ירעישל השק היהש ,לתלותמה הארמה לע ,תוקבדב
הלאה םישפוטמה םירבדה םע רדחה ירותסממ דרפהל השק היה ,תאז תמועל
יתלחתה ,םידגב לש תובכש רשעב השובל ,תוממדמ תוחרק םע ןכלו .ישארב
.העגרהה תאירק םע יבולל עיגהל ידכ קר ,הטמל הצורמב


המלידה


:תופסונ םישנ ייחבו ,ייחב הרושקש תניינעמ המליד תולעמ ולא תואמגוד
לש תובכש רשעב השובל ,תשפוטמ תוארהל היעב םוש יל התייה אלש דועב
- חוכ םוש היה אל .םילורה םע ייח תא ליצהל יתבריס שממ ,םידגב
תאצל וא םישדחה ידגב תא שוטנל יל םרוג היהש - ימינפ וא ינוציח
םאה ?המל איה הלאשהו .(תלתלותמ רבד לש ופוסב ךא) תללרוטמכ רדחהמ
םייניצר הנגה יכילהת ונל שבשל לגוסמ ןטק ןימ למסכ תוארהל ןוצרה
הב ךרדה לע והשמ הארמ םישקונה חופיטה יקוחב הדימע יאש וא ,חומב
תודוס לע םירבג ינפב תודוותהל רתוי ונל השק עודמ ?ונייח תא להננ
דוע ונתיא אצמנש והשמ הז םאה ?תושונאה דגנ םיעשפ לע רשאמ חופיטה
ןוצר ךותמ רוזחמה ןמזב תדרפנ הרעמב ורחב םישנה ילוא) תורעמה תפוקתמ
האלפומ החירפ שי" ?ןנוצרל דוגינב םשל ולגוה אלו ,תוידוס לע רומשל
ידי לע חפוטש והשמ וא ("עובש דוע הארתנ ,רובב לכואו דיל הרעמב
תולעב ,בטיה תושובל ,תוזר םישנ ונל תרכומש ונינמז תב תרושקתה
םא יכ הידמה אל תאז ללכב ילואו ?יעשמל תוקלחו תונכדועמ תוקורסת
?הזוכיספה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
16/1/02 13:28
היקוק :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
םידגב תונחל העיגמ קר איהשכ תרוכשמה תא הריבעמ ישיא ןפואב ינא
תב לש דודה תא תוריכמ רבכ םראפ רפוסב תורכומה ,דואמ תמייוסמ
ללכב ימ .קיספהל תוחילצמ אל לבא ער הזש תועדוי םג ןתא .יתוחא
?לבסנ יתלב הז ריעשש טילחה
.ונמצעב תקסופ יתלבה תוקסעתהה ללגב םעפהו הרקתה ונלקתנ בוש
היקוקל וביגה
 
 
19/1/02 11:11
תיליע :תאמ
תודבעל הבוגתב
וליפא הנכומ אל ינא .התמ יתוא ואצמי ךיא הלאשה תא עגרל ובזע
תבכוככ תרפואמ פוט-פיט השובל היהא םא אל םג ,רוביצב ףלעתהל
הב תחא םעפ בטיה יל הרוכז .יעשמל םינותחת-תייקנו ןובס תרפוא
לש טלחומ רדעה ,םדוקה הלילב לוהוכלא לש זרפומ ןונימ בקע
ינאש יתשח ,תואירב םיסובוטוא ןשע לש רתי תנמעו רקוב תחורא
,(הז לכו היארה הדש תא םיסכמ םירוחש םילוגיע) תפלעתמ טעמכ
- התיה שארב יל הרבעש תירקיעה הבשחמה ..תיזכרמה הנחתה עצמאב
תיארונה המיאהו וז הבשחמ קר ."!ףלעתהל היהת וז החידפ הזיא"
ץמוא יל ונתנ ,הריכמ אל ינאש רוביצב יל םרגתש השובה ינפמ
.בורקה לספסה דע עיגהלו יתוחוכ תיראש תא רוזאל
תיליעל וביגה
 
16/1/02 14:15
יקסנמרח :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
קוסע אל ונלש לוחכה שארה ימיטניא בצמבש וספתת יתמ ,תורקי תונב
?ןימה רביאב ןבומכו ,תחתב ,הזחב אלא - ןכלש םיילגרב
יקסנמרחל וביגה
 
16/1/02 14:22
יבוב לש יבוד :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!!!!םייחה לש רמאמ הלחא
!!!!!ךתיא רבדל יתיצר הז לע קוידב-רמוא היה ןאפציש ומכ


תורעי הארמל רמוא דימת יגוז ןב !ינפוס-םילגרב תוריעשה םע עטקה
היהי הלילחו סח םא הרקי המו-ףרוחב הבהאב תחפטמ ינאש םשגה
???םילוח תיבל ךתוא וחקיו עוגיפ


תררועתמ ינאשכ םתיא תבבותסמ ינאש םידגבב תומל םג הנכומ אל ינא
.םיניעב גגוזמה טבמהו הפילה םעו הנישהמ


.תובג יתטרמ אל ןיידעשכ תומל הנכומ אל ינא


רוזחמה תנומת תא תומא ינשכ ןותיעב ואריש הנכומ !!!!אל ינאו
!!!!ב"י התיכמ
יבוב לש יבודל וביגה
 
16/1/02 14:24
רביירש הירמ :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.הממ וא המל גשומ יל ןיאו ונילצא ןיא טליב הז ,הככ .הזוכיספ
.הככ טושפ
רביירש הירמל וביגה
 
16/1/02 14:26
גירט-הל :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
אמאהש והשמ ,הז תא הרמא םינש ינפל רבכ ,ינמודמכ רוניל תיריע
םינותחת שובלל גואדל הכירצ דימת השאש ,התוא הדמיל הלש הינלופה
.שארמ עודי אל תוומ לש הרקמל בוט בצמבו םייקנ
גירט-הלל וביגה
 
 
17/1/02 9:41
היגלש :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
םידגבל תחתמ לרוטנ לוא ,תינוכמל יתסנכנש םימעפ המכ ויה
( (-: הדובע ךסוח הז) םינוילעה
םא היהי המ ,יוא" :הלוק העימשה םינפב הנטקה הינלופה זאו
"!?הנואת יל היהת וישכע


םיילגרה לע תלכתסמ ינא ,הוועשה לש טויסה ףוסב םימעפלו
רתוי הז םאה ?רתוי חמצי אל טושפ הז ילוא ,ונ :תשקבמו תוקלחה
?שקבל ידמ


תודבעתשהה רסוח אוה "רבח ןיא"ב בוט יכה רבדהש הנקסמל יתעגה
.הלאה תוטירמל
היגלשל וביגה
 
 
17/1/02 9:43
היגלש :תאמ
ןייצל תחכש ,הינלופ אמא כ''דב וזל הבוגתב
.אורקל יתחכש ינא


:-)
היגלשל וביגה
 
 
21/1/02 8:26
לטיור :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
לא םילגרב תורעש הז המ ???? ןכתיא הרוק המ תונב ,תמאב ונ
שבוכו חתופמ יפוא לומ
לש תינסרהה ןתעפשהל עגרב ולו תלזלזמ !!! הלילחו סח ינאש אל
הזה דובעישה תעדוי אל ... שלחה ןימה ינב םתוא לע תותורעשה
... ףוס הזל ןיא םעפ ףאש הזמ ץוחו ... יתעדמ יתוא איצומ
אלש תחא תטרומל יתכלהו היתקושת יתלדגה ... תועובש רפסמ ינפל
הרמא והשמ-והשמ אל הז 'סכיא הז) הקלח םוש לע יל הרתיוו
לכה הטרמו (והשמ-והשמ השוע ינא ילעב שי םאו דבכ יסור אטבמב
תיגוצי תצובק התובידנ בורב הריאשהו לכה טעמכ קויד רתיל וא
יבוהא תא יתעתפה םייותיפ תרגתואמו תשדוחמ תרירווא הלעמל
תועובש 6 טעמכ םויהש איה היעבה ... הדומ ינא דואמ דע חמשש
ךויח םע ... תונידעב לאש אוה לומתא זא חמצ ךלהש המ ... ירחא
ינא המומה תממותשמ ...הנלטבס םע המ עוצעצ ול וחיטבהש דלי לש
לע סרפתה באוכו םוקע ךויח ??? ילעבהמ איהה ????ימ תלאוש
המל ,טורמיש הז תא השעי אוהש ??? ימצעל יתישע המ ... ייתפש
הידי לומ לא השילתב דמוע ותוא תוארל הצור ינא ? ינא קר
הנלטבס לש תונמוימה
ףדרמל חינהל אל המל ???? קיפסמ אל אוה המל יפואה םע המ זא
לכל דוגינב הזל תלפונ ינא המל תוישיא תצק םע המ ??? הזה
???? תינויגה הבשחמ
לטיורל וביגה
 
16/1/02 15:23
ביבר הלאירא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.רימזייו יוא ,םיילגרב תורעש לבא ,תרדוסמ אקווד ינא
.ידבלמ והשימל עירפה הז םעפ יאש בל יתמש אל תמאב ,ינש דצמ
?הטירמה תקספהל העונתה לע זירכנ ילוא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
16/1/02 17:41
Nickie :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
יניקיבה - איה אלה םישנה תאוש לבא - םיילגרה אלימ
- הוועש - רתויב םישיגרה םירוזאה דחאמ תורעש ריסהל.ןייל
סולפ),םידירוה תא איצומ ,דאמ הנטק הלימ וז באוכו - ידמ באוכ
יתחרצ הנורחאה םעפ-,(תוולינה תויושיגרהו תומודאה תודוקנה
יצוק ומצעל לדגמש חוליג לע רבדל אלש - תורפכ תלוגנרת ומכ
אל תומוקמל הלידגה תוטשפתה ,םדוק יתרכזהש תודוקנה + ןקז
אלו .םעפ ידמ תרופסת תושעל.לדגל ןורקיעב הפידעמ ינא.םירורב
.לדוגמ - יניעב הפי הז יכ
ןיאה לא ץורל ,חרוא וא/ו "בצמ שיש"כ זאו.דיחפמ כ"כ באוכה יכ
.םיבייח םא קר לבא.החירסמה החשמה וא חלגל ,ןכ .הרירב
"תושעל" לע םתעד המ ,םיינש וא דחא רוחב לואשל יל אצי רבכ
.םיצייבב ילוא וא .םהלש ןייל יניקבב הוועש
לודיג אשונ תשחמהבש קופיסה תא יל תנתונ םהלש תרומרמצ הקד
(סטרוש רסקוב) ?םיב םישוע המו .רעישה
תחא לכו ,ןהל באוכ אלש הלא .תורבח אלמ םע םג יתצעייתה
.הלש הטישהו
המ זא .יניעב םג (הארנכ תיביטמרונ) יטתסא אל הז - ןיידעו
??????םישוע
סויגל הפיאשב .הדרוהה תריצעל תעונתל,תופרטצמה ינושארמ ינא
.ןורתפ וא.הנבה וא .םיפרטצמ
Nickieל וביגה
 
 
16/1/02 17:59
ביבר הלאירא :תאמ
תיתימאה הייגוסהל הבוגתב
,הוועש םע יחשה תיבב רעשהמ ירטפיתש ירחא תרבדמ ךתוא הארנ
םעפב ינא - ירמגל וטושפכ אוה ןאכ תרבדמ ךתוא הארנהו
.באכ בורמ תוקד רשע רבדל יתחלצה אל הנושארה


,יחש תיבב רעש םע יטנאשה אישב תוכלוה ,הלאה תוינמרגה ךיאו
ןה לבא" רמוא דחא ףא עומשל הצור אל ינאו ,םיילגרב ,העשפמב
.סעבמ ךיא .ןיז תוקרוז תוינידנולב אלה םג ,"תוינידנולב


?רמא והשימ תריצעל העונת
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/1/02 15:23
היסטסנא :תאמ
?ןייל ינקיבל הבוגתב
תאז ןיבי שממ אל,ראשהו םינבה, תב אלש ימו,עלסב בוצח לכה
.םלועל
הפו םש, תולתלותמ ןה תנוטנטקה ונצרא תונב בור-וננינעלו
לכ תא קילסהלו קילחהל םעפ יסנת- ן כ ל ו.תעדוי תא-
לכ........הנעלכ םירמ םייח הז המ יארתו ךפוגב תורעשה
ישממ םויא םיווהמ ילוכו ערזקורםשג תפיט לכו חור בשמ
.(פיט ללוכ)ךקנראב םיאבה םילקשה םישימחל
- הנפואב שממ הז וישכע םג יכ, ונתוא חוכשל אל אנ
ןכ. םילתלתה
היסטסנאל וביגה
 
 
17/1/02 18:33
הלאירא :תאמ
לכימלל הבוגתב
הצור ינא םייחב םעפש יתטלחה ,הנתחתה הרקיה יתרבח .אשכ
והשמ ךשמב ,איהו ,תירפסל יתכלה הככו הככ .קלח רעש
םינוויכה לכל רעשה תא יל הכשמ ,תועש שולש ומכ שיגרהש
יל היה הז ירחא .םייניעה ךותל רשי םח ריווא יל הפשנו
.הפי היה אקווד .קלח רעש תמאב


לכ תא םוגדל יתקפסה רבכשכ ,הפוחה ירחא העש ךרעב
חרמנ אלש אדוול םיתורישל יתכלה ,הלאה תודומחה תונחבמה
ויה םילתלתה םג ,הבבס היה קיטספילה .קיטספילה יל
.הבבס


ןגב תמייקתמש הנותח ינפל ןאפ תושעל אל ?חקלה המ
.טסוגוא עצמאב םיעוריא
הלאיראל וביגה
 
 
17/1/02 1:36
יקיM :תאמ
תיתימאה הייגוסהל הבוגתב
שובלב יתוא הארי אל רבג ףא ,יקנה הארמה תא תבבוח םג ינא
,יפוג לע תחא הרעששכ הנאת
לע יל הכוב תא זא ,םש םג ,לכה תא תטרומ ,תטרומ ינא ןכו
םימעפב ,ילגרתת ,באכי באכי ,הנוכמ ךל ינקת ?ןייל יניקב
אלו באכי אלש דע רתויו רתויו ,רתוי דירוהל ילכות תואבה
...רעש היהי
רזילל ףסכ היהיש דע ,הבואכ הדוקנ ןכא אוה יחשה תיב
תכלוה ינא ,םיילענ אלו לויט אל ,אבצה ירחא לבא ,םיחלגמ
...ילש ףוגב ,לודגבו עיקשהל
,קדוצ אוה ילוא זא ,תימרת אוה יטסלפ חותינש בשוחש ימ לכו
אל םלועמ ילש ףאה ,רדהנ תאזה תימרתה םע השיגרמ ינא לבא
םי ,הז תא החיכומ חותינה זאמ הרבעש הנשהו ,בוט רתוי הארנ
היהש ומכ ףא םע הלילח דלווית ילש הדליה םאו ...תואמחמ לש
הווש ,הצרת איה םא חתנמל התוא חקאש הנושארה היהא ינא ,יל
...יתרפס 5 רפסמ הז םא םג ..שורג לכ
ךירצ אל ,התמ בבותסהל ומכ הז ,הער השגרה םע בבותסהל יכ
...הז רובע םייחה תא ריזחל
ומכ ןיא ,ירכזו DO IT בוט שיגרהל ךל םרוגש רבד לכ ,רוציקב
באכל ,הנוכמ תוחפל זא רזייל אל םאו ,םינפ לכ לע רזייל
.ףסכ ךסוח םג הזו ...םילגרתמ
יקיMל וביגה
 
 
17/1/02 11:15
Nickie :תאמ
הנוכמ ומכ ךיא חחאל הבוגתב
וא רתוי תואבה םימעפבו באכי באכי הלחתהב לש השיגה תא
חומב יל ספתהל החילצמ אל תוחפ
הביס התואמ .הטעמה ןושלב םייוניע וא/ו באכ תבבוח אל ינא
.םיעוקעקו גניסריפ רובע םלשא אל
רתוי .באוכ הז הוועשו.(בגב םג ,ןכ) םיענ תבהוא ינא
.ילצא רתוי הברה ?תוקד 10 .באוכמ
אל וא ושפיח אל םינש ךרואל םישנ היפל הבשחמ וק ותוא
ילכתסת ,באכי באכיה תרוסמב ,ןמצע תא גנעל ךיא ואצמ
ימצעל ביאכהל ילע לבוקמ אל .הילגנא לע יבשחתו הרקתל
םיכסהל וא .תומרונ ליבשב וא והשימ ליבשב ןורקעה תמרב
.לובסל ךירצ יפוי ליבשבש ךכל
ךכ ירחא םג ,רקי ככ הזש הזמ ץוח ?רזוע רזיילש רמא ימו
םג ."רתוימה רעיש"ה עגפממ יתרבח הרטפנ אל םימעפ ךכו ךכו
לש (סחיה רסוח וא)סחיה אשונל רבחתמ "רתוימ רעיש" גשומה
.ןמצעל םישנ
וב (ץיצהל תובייח ןתא) "הניגאוהמ םיגולונומ" רפסב ומכ
הטמל םש) ומשב רבדל אורקל ונלש תלוכיה רסוח לע רפוסמ
www.vday.org :ןיינעמ רתא םג שי .(המודכו
- תומרונה םעו ימצע םע תכבתסמ ןיידע ינא םגש ןוכנ זא
- שארב לבא - רעוכמ הז ריעש
?תונב ,ןכתעד המ .שממ.ספתנ אל הז
.הנכה םכתעד תא עומשל החמש יתייה- םירבג/םירוחב/םינב
Nickieל וביגה
 
 
17/1/02 12:03
הדנלרוא :תאמ
באכי הלחתהבל הבוגתב
טחמל תודות ילש תורגבתהה ליגב םייוניע יתרבעש רחאלש
13 ליגב םינפה לע רעישב רדהתהל יתיכזש ןוויכ ,תילמשחה
ללגב דוע עגרל וליפא בואכל הנכומ אל ,הזמ יתלבס שממו
.ףוגב םוקמ והשזיאב ,רתוימ רעיש
תובורק םיתיעל ,תבאוכ אל ךרדב רעיש הדירומ ינא םויה
.הנשה תונועל םאתהבו יל אבש ךיא ,תוקוחר וא
הצור יתייהשו ,ירמגל רתוימ הזה ןיינעה לכש איה יתעדו
שיש דרטמל בשחנ אל השא לש ףוג רעיש וב םלועב תויחל
המ תא תמייקמ אל ינא ,אלו .תיעבט העפות אלא ,וקלסל
תכלל םגו חלגל אל םג ץמוא יל ןיא יכ ,וב הנימאמ ינאש
הנימאמ ינאש המ תא תמייקמ אל ינא ,אלו .הפושח בוחרב
.הפושח בוחרב תכלל םגו חלגל אל םג ץמוא יל ןיא יכ ,וב

ןמ הריעש ינאש ללגבש ,וזכ הבשחמ ןימ יל שי םויה דע
וזה הארונה הסיפתה - השא שממ אל ינא ,תעצוממה השאה
הקלח תויהל ליבשב - הב תמחלנ שממ ינאו ,קומע הלחלח
שממ ינאו ,יל ןיאש ףסכ הברה ךכ לכ עיקשהל ךרטצא ירמגל
.הז תא תושעל הצור אל שממ
העיקשמ אל לבא ,רעישהמ תרטפנו םייניש תקרוח ינא זא
.םומינימה תא השוע שממ ,םירתוימ ןמזו ףסכ הזב
םירחא תומוקמב ,תרחא תויהל לוכי ,והשפיא יתרמאש ומכו
,אלש הלאכ שי לבא ,תוחלגמ אל םישנ םשש אל הז .הנוש הז
הזכ טרדנטס ןימ שי ץראבש השגרה יל שי .רומג רדסב הזו
,תורחא תוצראבו...זא ,אל םאו ,וב דומעל םיכירצש
.שפוח רתוי ,תויורשפא רתוי שי ,רתוי תורואנ
(: והז
הדנלרואל וביגה
 
 
17/1/02 12:04
הדנלרוא :תאמ
...איה יתעדל הבוגתב
(: הנווכ ילב - םיימעפ ול עיפוה םש דחא טפשמ
הדנלרואל וביגה
 
 
29/6/02 1:15
הירא :תאמ
...איה יתעדל הבוגתב
הדנלרוא ייה


םישנ הינמרגבש ךל רמול לוכי ינא םישנב רעישל החמומכ
תוטעממ םישנ הפוריאב ללכב .רעיש תודירומ אל טעמכ
הקחמ לארשי תושעל המ לבא ,ב"הראל האוושהב דירוהל
תא לכהב
.םיפייוזמה םירבדב רקיעב ב"הרא


לכ הז .רתוימ וליפא הזה טפשמה .ירמגל השא ,ירובע תא
.רורב ךכ
?תישנ אל איה ףוגה לע רעיש םע השאש עבק ימ
לבא ,םישנמ רתוי םיריעש יעבט ןפואב םירבגש ןוכנ
.ןלוכו םלוכ לצא אלו לודג ךכ לכ אל לדבהה
.םהנימל םיטסינבושה הז לודגה לדבהה תא השעש ימ
.המגיטסה רחא ללוש תוכלוה טושפ םישנה


הדירומ אלש הרוחב םע תאצלו ריכהל קקותשמ תישיא ינא
רעיש
היראל וביגה
 
 
17/1/02 13:50
יקיM :תאמ
באכי הלחתהבל הבוגתב
תא וניבי םג ,טורמל וליחתי םינבש המרונ ילע יאוולה
םירוחיאה לע רטקל וקיספיו תורבוע ונחנאש ךילהתה
יל תוקבדנש תורעשמ רתוי לובסל ךרטצא אל םגו ...ילש
...תומוקמ ינימ לכל
תושלתנש ילש תורעשה הזש יתבשח ,ירמגל הקלח יתיהש ינפל
אל ינאש ידיגת אלש ידכ ,ךרובע) הניגול יל תוקבדנו
רורב הרעש יצח וליפא םש ןיאשכ וישכע (...רמול תלגוסמ
...ףוסאל ךירצש תורעשה ימ לש שמשכ
הלוכי ינא הז ליבשב ,ינובוד הזח ךירצ ימ ,הזמ ץוח
,רעש רסח הפידעמ ינא ילש רבגה תא ,בדה ופ יל תונקל
...יעשמל יקנו רדוסמ
אל ינא !רתוימ הז ןכ ,רעוכמ הז ,המרונ אל וא המרונ
ןעשהל תבהוא אל חטבו ,םיפיפוק םיפדוע םע תישנ השיגרמ
...ייזוח no way ...רעש תאלמ ךא תסקוסמ עורז לע
שי רבכש בצמל יתעגה ,יעדת אל יסנת אל םא ,באכה יבגל
רעשה ,הנוכמב ראופמ שומיש לש םינש ירחא ,תוחרק יל
שיגרמ ,שממ אל רבכ הז םג ,באוכו ...רתוי חמוצ אל טושפ
וליפא רדתסהל רשפא הז םעו ךיילע תולחוזש םילמנ ומכ
.תולקב
םירבח קיפסמ יל שי ?תעדוי ינא ךיא ,רזוע רזייל
,בל יבוטו םירשואמ "רזייל ןקירמא"מ ואציש םיאומוה
לבא ,םיכרפמ םילופיט 15ו תופעות ןוה הלע הז םנמוא
אל ךא ,רתוימ ראשנ רעשה,ופט ופט ופטו ,םייתנש ורבע
...םהיתוזוחמל רזח
םהלש ןיזל אורקל וליחתי םירגש עגרב ,תשרופמ הרימא יבל
הז הפ ...תופ ילש הניגול לודג לכב ארקא ינא ,ןיפ
!רוביד לש המרונ ,המרונ לש ןיינע טלחהב
!הנוכמב - ספתנ הז יבייב ספתנ הזו
יקיMל וביגה
 
 
17/1/02 14:00
הלאירא :תאמ
!רעוכמ הז ,המרונ אל הז ,יתריקיל הבוגתב
.ונרפס תיבב אל


.יופ
הלאיראל וביגה
 
 
3/3/04 18:41
דוי :תאמ
באכי הלחתהבל הבוגתב
,תישיא העד


תא יל ריכזמ תורעש יוביר .ימצע לע םג ,קלח בהוא ינא
וניאצומ
.ונממ קחרתנש ןמזה עיגהו


(הוועש הפידעמ איה ךא) יתגוז תא "קילחהל" בהוא ינא
תורעשה תבצמ תא ןיטקמ ינא ,תוצרמנה היתואחמ תורמלו
יפוגבש
(הזמ רתויו ילש יניקיבה וקב םג ןכ)


רבסב קוידב לבקתמ אל הזש םיאולימל האיציב אוה ןורסחה
.תופי םינפ
(הז ליבשב ףלעתהל/תומל ךירצ אל תוחפל)


דוי
דויל וביגה
 
 
29/6/02 1:10
הירא :תאמ
תיתימאה הייגוסהל הבוגתב
יקינ ייה


.דעבש ןושארה ינא


.היהנש יוצר ךכ ונתוא ארב עבטהש ומכש בשוח ינא


.ירקמ אל הזו באוכ טושפ ,לודג יוניש תושעל ןויסינ לכ


רעיש הדירומ אלש הרוחב ריכהל קקותשמ תישיא ינא


םירבגלו רעיש תודירומ אלש םישנל םורופו רתא ריכמ ינא בגא
.ןתוא םיצירעמש


םהמ דחא ינא


הירא
היראל וביגה
 
 
31/10/05 22:23
:תאמ
תיתימאה הייגוסהל הבוגתב
?הזה רתאה הפיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/2/03 17:21
:תאמ
תיתימאה הייגוסהל הבוגתב
!קוחצל קיספהל הלוכי אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/1/02 0:22
J-MAN :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
?המ תריצעל העונת
...ךלש הבהאה ייח הז רוצעי הזש דיחיה רבדה
.(....ץראב םבור םעש חוטבש המ) םירבגה בור םע תוחפל הזו
.יתוא החוד שממ הז ןפואב
,שיש תומרונה ולאו .תומרונה ללגב הארנכ הז ,המל ילאשת םאו
יהשוזיא םע חונ אל והשימל םעפ לכ המל הביס האור אל ינאו
...התוא תונשל ךירצ רשי המרונ
.חלגתהל חונ הז םירבגה לכל אל ...ןכל חונ ךכ לכ אל הז זא
?אל ,שי המ הז לבא
J-MANל וביגה
 
 
17/1/02 10:06
הלאירא :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
.ןיינעהמ ודרטוה אל שממ םתא יתייהש הלא בור .העוט התאש


.בבותסהל ימ םע תעדל ךירצ ,ונ בוט
הלאיראל וביגה
 
 
17/1/02 23:22
J-MAN :תאמ
המכ עדוי תייה םא יואל הבוגתב
לש המרב תוחפל .החוד טושפ הזש םיבשוח ילש םירבחו ינא
.הבושת לבקלו והשימ לואשל


...תאז לכב לבא תמדוקה הבוגתב תצק יתמזגהש תויהל לכי
שי .םיסחי תכרעמב סלכאתב םהילע םיגילבמש םירבד הברה שי
לבא .עירפמ הזש דיגהל אלו קילחהל םיפידעמש םירבד הברה
.עירפמ הז םוקמ והשזיאבש רמוא אל הז
תא םיפידעמ וליפאש ולאכ שי ילוא .תוחפ ימלו רתוי ימל
.תילילש הדוקנכ הז תא וארי בורהש ןיינעה .(???) הככ
.קלחו דח


,חוליג לע רתוי דיפקא ינאש ףידעת יהשימ םא ישיא ןפואב
תמאב בורהש שארמ עודי הזשכ .היעב םוש ןיא ,הבבס זא
??הז תא תושעלב השק ךכ לכ המ זא ,וחלגי תונבש םיפידעמ
J-MANל וביגה
 
 
17/1/02 10:21
הדנלרוא :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
ילרטסואו ,םלוכ םילארשי) םיממהמ םירבג םע הטימב יתייה
וא ,תחלוגמ יצח ,תחלוגמ יתייה ,םיניינעמו םייסקס ,(דחא
.םולכ .הדאנו תחלוגמ אל שדוח
םוש - ?הקלח/רעי/םיצוק םע ינאש בל םימש אל - יתלאש וליפא
.םיילגר ,יניקיב ,אל וא חלוגמ סוכ - םתוא ןיינעמ אל .רבד
בוש חלגל זא ,םיצוק תצק יל שיו עובש ינפל יתחלגתה םא ,המ
רבחה םג ?הרק המ המל ?שדח והשימ םע הטימל תסנכנ ינא יכ קר
.תובישח םוש הזל סחי אל רבעשל ילש עובקה
תוידנק ,תויבנידנקס ,תויאקירמא ,ץראל ץוחב םישנ םג יתרכה
לכ םע תובבותסמ ויהש ,ילע יאוולה םיסחי תוכרעמ הלאכ םע -
.םיימעפ בושחל ללכב ילב ,הליבחה
םינוסקס המכ שי...חלגתהל םיבייח אל ןכא םירבג ,ךורב ןכו
אלה ,םתביבסל וא םהל עירפמ קוידב אל הזו ,םיפיז ילדוגמ
...ןכ
הדנלרואל וביגה
 
 
17/1/02 13:16
ןטוב :תאמ
טישלובל הבוגתב
ירחא יכ ,דחא גוז ןבב קובדל אוה רתויב חלצומה ןורתיפה
.רעישה יפדועמ תפכיא אל רבכ ונל הכורא אל הפוקת
.ונלש שארב לכה הז :הנקסמהו
ינניאשכ הנושאר םעפב הטימל רוחב םע סנכיהל ץמוא ןיא יל
(תוחפל) םהמ %90 ש תעדוי ינאש תורמל ,תחפוטמו תחלוגמ
אל ללכב םהלש םיידיה כ"דב .םיצוקל בל םימש אל שממ
.ןבשיה וקמ רתוי ךומנ תועיגמ
לבא ,ובהא אל שממש הלאכ יתרכה סוכה רעישה אשונב אקווד
קלח הז !ךירצ אל ,םיצור אל .םודאה וקה הזש יתטלחה םש
.עובש כ"חא דרגתהל יל אב אל שממ .הליבחה תקסיעמ
ןטובל וביגה
 
 
20/1/02 7:26
יזיל :תאמ
טישלובל הבוגתב
לכמ ןמזמ אצי "םש" רעישה חוליג לש אשונה לכ
לכב תקונית ומכ הקלח ךתוא לבקל םיפצמ םינב .היצרופורפ
.ןינעב אל שממ תא סוכב רעיש ךל שי םא וליאכ.....םוקמ
תעפוהל וכיחש תוריעצ שממ תורענ תוארל הז םזגומ יכה
לכה שממ חלגל תודמול ,םייניע ןויליכב הורעב תורעשה
?עטקה המ .תודלי ומכ תויהלו רוזחל ידכ
יזילל וביגה
 
 
1/10/03 14:27
הננב :תאמ
טישלובל הבוגתב
דועמ שגרמ הזה רופיסה
הננבל וביגה
 
 
19/1/02 11:07
יליגו יליצ :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
..םאאתס
ךירצש המ ..תימיכ הרסה/חוליג/הטירמה תקספהל העונת ךירצ אל
השוע אל דחא ףא המש ,תרחא תיאפוריא ץרא וא ,הינמרגל רגהל הז
.לארשי תנידמ תראפתל תוריעש םיילגרמ ןיינע
יליגו יליצל וביגה
 
 
20/10/02 16:11
ואנ :תאמ
ןניקסע םינותחתב םאל הבוגתב
.טורמל יתקספה ינא
.יתקספה הז םא םגו .יתחליגש ןייצל שי .יתטרמ אל םלועמ םצעב
.ימצע םע השדח תוימיטניא לש גוס הז יחשתיבב תורעש לדגל
.ןכ םישנ .תוריעש םיילגר לע םילכתסמ אל תמאב םירבג
ריכזמ) תינימ םתוא שגרמ יחשה תיבב רעישש םילגמ םירבגה בורו
(?סוכ לש רעיש
ואנל וביגה
 
16/1/02 19:12
י'ג :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
,תרדוסמ אל ינאשכ דימת יל םירוק םיבוטה םירבדה לכ אקווד
.תיטסלפ תונכ ךירעמה הזכ אוה ילש הרטמה להק ילוא
.המימת םתס ינא ילוא


תיטנגה תימרתה תמליד- ןמז הברה יד יתוא ןיינעמש ליבקמ אשונבו
-
,תורעשה תטירמ לש ילקידרה הצקה םה םייטסלפ םיחותינ
הריעש תורעמ תפוקמ הכפהו םייטסלפ םיחותינ הרבעש הרוחב לע םאה
,תינניח תיסוכל
תורבתסה תמייק ותיאש ,הביל ריחבל חוודל תיתאה הבוחה תלטומ
,תיטנג תויכשמהל
ללועה חכונל הפ רועפ ותוא ריאשהל ,אמש וא ?ל"נה םיחותינה לע
?ול דלוויש ףיפוקה
,הטאיד) רתוי תוכשומל ונתוא ךופהל ודעונש ולאה םיניינעה םאה
השעמל םניא (םייטסלפ םיחותינו תודומח ידגב ,רעיש תעיבצ ,רופיא
?תויטנג תוימרת לש םינוירטירקב םידמוע
...לובגה רבוע הפיא ההות ינאו
י'גל וביגה
 
 
17/1/02 22:29
ןטוב :תאמ
תיטנג תימרתה תמלידל הבוגתב
תבשוח תמאב תא המ .הזל םיארוק הככ - השחכה ?תימרת םואתפ המ
?םלשומו םיהדמ היהי אל ךלש קוניתהש
דע זא ,תימרת םא .לעבה לש דצה תא הרצב םישאהל רשפא דימתו
.ףוסה
ןטובל וביגה
 
 
18/1/02 17:29
יי'/ג :תאמ
תיטנג תימרתה תמלידל הבוגתב
?תורמוא ןתאש המ הז ,דבועש המ זא
רתומו יקוח לכה
ןויגה הזב שי ,תמאה
וז ,ךתושרל םידמועה םיעצמאה לכב שמתשהל תרחוב אל תא םאו
.ךלש היעב
.תרמוא-תאז ילש היעב
יי'/גל וביגה
 
 
1/5/02 11:11
וקוש :תאמ
תיטנג תימרתה תמלידל הבוגתב
!תקדוצ תא ןכא
תישנ היססבוא רתוי איה ,םיילגרב תורעש תרסהל היסבבואה
היהש רוחב :אמגודל .ןינעמ שממ אל הז םירבגה תא ,הקיטטסאל
הקוסע ינא ותיא ילש השיגפ לכ ינפלש טלקו ,אבצב ילע קולד
עידוה .ותיא יתוכיא ןמז תולבל םוקמב םיילגרב תורעש דירוהלב
ולאשת םא ללכב .ול תועירפמ אל ,םואתפ ,םיילגרב תורעשהש יל
וא הריעש הרוחב םע רתוי ןיידזהל םיפידעמ םה המ םירבג
ורחבי םה .תוחפ ןיידזהלו םיילגרב תורעש דירות הרוחבהש
.םינויזה םע תורשפאב
.םשור והשימ לע תושעל תוצור ןתא ,רקי םכלש ןמזה תורבח
תומרונה זא .םיל ה'רבחה םע הכילה לכ ינפל תורעש ודירות
.קזח דיקפת תוקחשמ
וקושל וביגה
 
16/1/02 22:56
ןטוב :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.םייחב ראשיהל הזו ,תורעש םע תומלמ ארונ רתוי אוהש דחא רבד שי
תעגה תוחפל לבא ,יתמוארט עוריא .לגרה תא תרבשש ךמצעל יראת
,רבוע שדוח ...לבא .תויקנ םינותחת םעו חוליג ירחא םילוח תיבל
רוסמ םע ןובנוב ר'זאטס דמוע ךלומו ,סבגה תא רסנל ןמזה עיגה
.ר'זאטסה יניע לע אל םגו ,ילכתסת אלש יוצר לגרה לע .דיב
הגוז ןבל .עבצו תוחחפ השוע אלו תטרומ אלש (!תחא) הדידי יל שי
?המל .וליבשב תסאבתמ ימצע תא תאצומ ינא לבא ,עירפמ אל שממ הז
.םינורתפ תוינלופה יהולאל
יאל ךתיא חקול תייה המ" ולאש םהבש וידרב תוינכותה תא תרכוז
,הוועש :ךכ עמשנ היה חטב הז יתוא םילאוש ויה םא ."דדוב
םא המ לבא ,דדוב יא .הארמו יסיסב רופיא ,רעישל עבצ ,הטצניפ
?עתפ רוקיבל ץופקי והשימ
ןטובל וביגה
 
 
17/1/02 1:18
רב-הלייא :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
,יתוחא רורב
.םיחל םינובגמו רעישל סומ הזיא םג תחכש
ירה .דדוב יאב עקתנש גוז לע הלאה םיטרסה יתוא םיקיחצמ יכה
ותוא תחלוש ינא ,דדוב יאב והשלכ רבג םע עקתא ינא םאש רורב
וא ,םומעישמ תומיש ידיצמ םשו ,יאה לש ינשה הצקל דימ
רבדלו הקוחר העבג לע דומעל לוכי אוה .ותוא ולשבי םידיליהש
תייהנ ירה ינא .בורקמ יתוא תוארלמ חכשיש לבא ,סרומב יתיא
,םיימוימ רתוי רעישה תא ףופחל אלמ קר פורטנזימו ינבצע סופיט
....רררב ?דדוב יא זא
רב-הלייאל וביגה
 
16/1/02 23:43
היבאומה תור :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
....תונב ןכתיא רודיב הזיא


קלח ףא,יחשה תיבמ ץוחו ,הוועשה תונמאנמ ינאש ןכל ועדת
לכו)חוליגה ןיכס לש ינתמיאה עגמב שח אל יפוגב ינצוק/ריעש
(..טישלוב-תוקלחה םיילגרה םע טלי'ג לש תומוסרפה
ועמשת אלש המכ ,הרסהה לע ורתוות וב בלשה עיגיש ןימאהל השק
.יונישה תא ואיבת ןתאש תוחוטבו תושוחנ ןכמצעל
םיצוקש ןוויכ םיטיידה םע תושיגפה תא תוחדל תצלאנ ינא,םייתניב
קיפסמ םניא ךא,רוביצל יילגר תא גיצהל לכואש ידכמ םיטלוב רבכ
!הוועשב טרמהל תנמ לע םיפופצ
??םישוע המ
היבאומה תורל וביגה
 
 
17/1/02 13:29
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
.חוליגה ןיכס אצמוה הז ליבשב קוידב ,האור תא זא
םיל תכלל ידכ תוטרומש תואושנ םישנל האלפנ האצמה איה הוועש
לש עובשב קוידב תאו קילדמ רוחב תשגפ םא לבא .הלמש שובלל וא
,תרחמל רבכ םיצוק איצומ ןיכס ,ןוכנ זא ...התוא תלכא ,החימצ
.םוי לכ רשפא חלגל לבא
תינכות לכ יכ ,םעפ לכב יתוא תועשעשמ הוועשל תונמאנה יתורבח
ארונ הזו ."החימצ תפוקתב וא הוועש ירחא ינא"ב היולת םלצא
הארונ האצמה אוה ןאפו) ןאפ תישע לומתא יכ םיל תכלל אל ומכ
.(רשק ילב ,תצלמומ אלו
יכ .הוועש םע וב דימתהל יאדכש דיחיה םוקמה אוה יניקיבה וק
.םיסאבמ םינועציפל םרוג ל"נה רוזיאה לש חוליג
ןטובל וביגה
 
 
21/8/02 13:40
השיא םתס :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
םגו (םינש רפסמ) האושנ יתייהשכ םג יכ דיגהל תבייח ינא
הדיפקמ ינא העובק םיסחי תכרעמב ינאשכ םויה
ילב בוט רתוי השיגרמ טושפ תישיא ינא .שולתל/חלגל/טורמל
ומכ יתוא "ופליא" טושפ ילוא ,תעדוי אל .ולאה םיצוקה
רתוי יל הביאכמ אל רבכ יניקיבב הוועשה ,בגא ךרדו .ךירצש
(ללכ ךרדב)
השיא םתסל וביגה
 
16/1/02 23:52
יבוב לש יבוד :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.לגרב הפילהו ר'גטסה לש עטקה םע יתוא תגרה
זא ונממ םימלעתמ םאש ביבח ושטסומ ותוא ,ןפמפשה וה ?םפשהו
??הווצמ רב רענ ומכ תוארהל םיליחתמ
תוינפוס תוטישו הטצניפמ ץוח הזמ םירטפנ ךיא הטיש שי יהשימל
?רזילו היצליפא ומכ ןהינימל
?ןמז המכב םעפ רהמ תיבב םישועש ,טושפ והשמ
.ץלמומ אל ,הוועשהמ הפשה לעמ רועה ערקנ יתוחאל-בגא
יבוב לש יבודל וביגה
 
 
17/1/02 13:42
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
...דמחנ ןטק םפמפש
,דבוע הז ךיא גשומ יל ןיא .טוחב הטירמ איה תויורשפאה תחא
םגו (העוט אל ינא םא ,תויחרזמ רקיעב) םישנ שי לבא
תושעל דומלל לק יד םג יתנבהש יפכ .הזב תוחמתמש תויאקיטמסוק
.דבל הז תא
תדבוע איהו ,המח הוועש וזש יל המדינ זא ,הוועשל רשאב
לע תורישי םימש ,זגה לע םיממחמש הוועש וז .רתוי תונידעב
אוה ןורתיה .המצע הוועשה תא םיכשומו (דבב שומיש אלל) םפמפשה
רהזיהל .םח הז :ןורסיחה .םינטק םיקלחב הככ דובעל רשפאש
.תויווכמ


תיתייפכ תולתמ ונתוא ררחשל הסנמש הבתכמ ךיא ןיינעמש ידותו
.ץועי רודמ וניהנ ,תוטירמל
ןטובל וביגה
 
 
21/1/02 0:02
הלוש :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
?.....תויחרזמ םישנ רקיעב
!!!!ךילע סכיא
הלושל וביגה
 
 
22/1/02 20:38
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
רשפא יא רבכ טקרוק ילקטילופ בורמ ,הלוש ,הלוש ,יוא
.אימחהל וליפא
ימב עוגפל התייה אל - בל תמש יאדוובש יפכ - הנווכה
בטימלש ןייצל קר ,תנוטנטקה ונצראב םיינתאה םירזגמהמ
.חרזמה תוצראמ האבוה הטישה יתעידי
י"ע האצמוה "לגרב תויניסה תומצה" תטישש תבתוכ יתייה םאו
?תצפוק תייה זא םג ?תויפוריא חרזמ
יצחו היסור יצח) תברועמ החפשממ איהש ימכ הזמ ץוח
םג ומכ "תיחרזמ" חנומה םע רדסב השיגרמ שממ ינא (תיאקורמ
."היזנכשא" חנומה םע
ןטובל וביגה
 
17/1/02 0:33
חרוא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ןתעגתשה
?רפוסמ וא חלוגמ ותוא םיבהוא םירבגש ןכל רמא ימ
םירבגה תא ףילחהל ןמזה עיגה ילוא
חרואל וביגה
 
17/1/02 1:30
תנע :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
םירוסי רישכמל תברקתמ יתוא וספתת אל .םלועמו זאמ .חוליג ןיכס
ריהמ הז - לבא .זועה תוא ונל עיגמש יל הארנ הככ םגו ,רחא
ימצע תא יתאצמ ךכו ,יופצ כ"כ אל םלועהו (רהמ חמוצ רעישה=)
.(ףיכ הז-המו) ןנכותמ אל הז-המ היהש "בצמ"ב והשימ םע לומתא
דוע ינאו) יתאפק טעמכ ,ילש לוסרקל הנושארל דיה תא חלש אוהשכ
עונכש הברה ךירצ היה אל .סקלפר אוה סקלפר .(תיסחי תוריעש אלהמ
אל ינא אל) בורק היה הז לבא ,םירחא תומוקמל ותוא ריבעהל ידכ
.(ףוסב הזמ יתאצי ךיא ריבסהל תננכתמ


שי ,הזמ ץוחו רורחשל העונתה תא ןגראל חילצהל ךרד האור אל ינא
הכירצ שממ איהש ,תיפיצפסה וזל תומדוק רורחש תועונת הברה ךכ-לכ
- ןכש המ .(?סומ טייק תימדתמ רורחשה םע ליחתנש) רותב דומעל
תא תצק תועיגרמ ("םימעפל" יתרמא ,וקעצת לא) םימעפל םינשה
םג ,ןכ ,ןכ ,הזל יתנווכתה ,קועצל אל יתרמאשכ) תימצעה הירטסיהה
.(ףוסב םש תא
תנעל וביגה
 
17/1/02 1:40
שימ :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
יל ריכזמ שממ הז
םדקומ תועובש 3) םיננכותמ יתלב םיריצ םע הדיל רדחל יתעגהש
(ידמ
תיגיגח אפורל יתעדוהו
(דליה) ץוחב יצח רבכ אוהש דמחנ שממ הזש
תדלוי אל ינא לבא
.............חלגל יתקפסה אל יכ


הסיכ דואמ טושפ אוה
השעש המ השעו
םירדרדו םיצוקו
עסמה תא ורצע אל


:הנקסמ


שבתשהל רומאש המ
הז תא השוע דימת
תונמוימבו
(באוכ םא םג) תונב וכייח זא
רתוי בוט הארינ דימת הז
(: חדופמ ףוצרפמ
שימל וביגה
 
17/1/02 2:15
תחלגמה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ושמתשת םימעפ המכ וא ,הוועש םע וטרמת םימעפ המכ הנשמ אל ירה
תחא רותב - תישיא יל ...הרזח לדג הככ םג ירה הז - רישכמב
רתוימו דיחפמ הארנ - רחא והשמ תבוטל ןיכסה תא השטנ אל םייחבש
...ב-א-כו,תומודא תודוקנ,םידירומ לובסל ידמ
.םמחמ הזש תישפנ ילש רבח תא יתנכה רבכ .ףרוח וישכע - הזמ ץוחו
(:
תחלגמהל וביגה
 
17/1/02 8:53
הלאירא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
דירטיש ןורחאה רבדה - לודגבו רוניל תיריע תלוכסאמ ינא הפ
.םיילגרב תורעש אוה תונב קר וב שיש םוקמב וא דדוב יא לע יתוא
תויהל עבצא הצק ןהל םינתונ קרש הלאמ ינא ,הזה ןיינעב לבא
םיטרדנטסב הלקהל תונמדזה לכו החמשב התוא תולצנמ ,תוינארוח
.תוצילעב תלצונמ
הלאיראל וביגה
 
17/1/02 11:44
איג :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ךכ "ליעגמ" שממ הזו ינימ טקייבוא רותב םישנל םיסחייתמ םירבגה
.עמוש ינא
רתוי הז םאה ."יתנותח טקייבוא" לאכ םירבגל תוסחייתמ םישנהו
?בוט
איגל וביגה
 
 
17/1/02 13:52
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
?רעיש תטירמל רושק הז המ לבא ,בוט רתוי הברה
ןטובל וביגה
 
 
19/1/02 15:04
איג :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
,םולש ןטוב
...רושק אל שממ הז תקדוצ תא
הבוגתב רחא םורופב יתבתכש והשמ ןאכ ףיסוהל הצור ינא
:ונעגנ אל השקבב,תרחונה היפייפיל


תרבח ,לוכיבכ עפשה תרבח ,הב םייח ונאש הרבחבש ןימאמ ינא
.לודג דואמ רקש שי ,לוכיבכ ישפוחה םלועה


טטצמ ינאש הווקמ ינאו "היציבמא" רישב בתוכ יאנב רתיבא
:רתיבא החילס אל םאו ןוכנ
.הבהא לע היזיוולטב רקשל קיספהל ךירצ
.םידליה לע תוירחא תחקל
.(יתינק ן-כש םידיחיה ןיב "לויט ריש" קסידהמ)


םהירוחאמ םידמועש תואםיאמוסרפהו ונייחב תוטלושש תומוסרפה
תוארהל ךירצ ךיא העש העש םוי םוי ונל םיפטפטמ
...תוצרל קושחל בושחל,תוארל,
.יפוי והמ םיטילחמש הנפוא יזכרמ שי
תואיקמ 'ג התיכב תודלי וב תורחאב םגו תאזה ץראב בצמ םייק
ומיאתיש ידכ קר.תומלענ ןהש דע תוזרמו תולכוא ןהש המ תא
רדחבו תוצוח יטלשב ,היזיוולטב עגר לכ גצומה יפויה לאידיאל
.םידמול ןםתאו ינא הב הללכמב וא הטיסרבינואב תואצרהה
.ארונ הז
הגאדה.ארונ הז בוט תוארהל ידכ איקהל הכירצש 'ג התיכב הדלי
םירגובה ונייחב םיבר הוולמש,םיארנ ונחנא ךיא לש, וזה
.םידליל םג עיגה הז.םידליל םג העיגה
ץמוק לש תוסיפתל םידבעושמ ןכ ונא המכ דע ןיבהל ארונ הז
.םישנםישנא


.ילש יכרדב.דבעושמ ינא םג


הרוחבה תא םישפחמו הבהא םיצור םירבגש ןיטולחל םיכסמ ינא
.בלב םוב םוב םהל השעתש


.היצזיקייבואל רשקב והשמ רמול הצור ינא
ינימ ןקרופל ילכ םישנב םישפחמש םירבג לע סועכל חונ םישנל
.םיינימ םיטקייבוא םישנב םיאורו
אוה (םירבגה לש דואמ לודג דחפ םגו)עבטמה לש ינשה דצה
ןבל שותי לע הזכ ריבא.יתנותח טקייבוא םירבגב םיאורה םישנה
.ןהייח לש םירדוקה םיננעה לעמ ןתוא אשיו ןתוא ליציו אוביש
ליעגמו ךלכולמו ער הז ןימ יכ םלעתהל םיטונ הזה דצהמ
הברה ןאכ שי.וזה הביסהמ םירבג אונשל רתוי לקו .יטנסרטניאו
.םידחפו תוסיפת


איג
איגל וביגה
 
 
20/1/02 1:01
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
ךירצשכ הז הככ) המותס תצק ינא ילואו ,יתיסינש ייחב ,איג
שממ לבא ,(הטירמו חוליגב םויב תועש הברה ךכ לכ עיקשהל
.יתנבה אל
יריאמו םיבושח םירבד המכ דיגהל הסנמ התאש החוטב ינא
הרושבו ,הלאב הלא םיבברעתמ םה המ םושמ ,לבא ,םינייע
.ררושמה תנווכ הרורב שממ אל הנותחתה
ךיירבד ןיב רשק ןיאש ךכ לע תדמוע ןיידע ינא תאז תורמלו
תשילתו ףוגה חופיט אשונב אקוודו .תיחכונה הבתכה ןיבו
תומוסרפה ןדיעל הברהב תומדוקש תויודע שי רעיש
.(המגודל - ימור ךרע ןייע) היזיוולטהו
ךסמה תא תואלממש רהוז תורענו תומוסריפש קדוצ התא ,ןכ זא
לע עיפשהל הלולעש ,תרתוימ יפוי תימדת תועבקמו תותוועמ
שי ,ינש דצמו .היזיוולט ידימ רתוי םיאורש םיריעצ תוחומ
,התא םגו) ינאשו ,ונל תרשפאמו הקינעמ עפשה תוברתש םירבד
רבד לכב ומכ ,הבושתה .םהילע רתוול הנכומ אל (םתסה ןמ
.תונצקהל תכלל אלו .ןוכנ ןונימ - איה ,רחא
הארנ ,סקסהו ,םינבל םיסוסו םיריבאה ,םישנה ףיעסל רשאבו
טפשמ לכש רתאב אקווד הז לע ביגהל וליפא רתוימ שממ יל
.ןויזב רמגנו סקס םע וב ליחתמ ינש
ןטובל וביגה
 
 
21/1/02 23:40
איג :תאמ
?המל הבוגתב
,ןטוב


בוש ותוא יתארק. יתבגה ךכו רמאמה תא יתנבהש יתבשח
תאז לכב ,לבא.ותוא ןיבמ ינאש חוטב אל רבכ ינא וישכעו
: בוש הסנא


ןולמב שא תקעזא תעמשנ וב בצמב תאצמנ רמאמה תרוביג
(!)33 תדרלו תאצמנ איה הב המוקה תא בוזעל תשרדנ איהו
.הברה.תוגרדמב עקרקל תומוק
,הירבדל ,רתוי הל בושח המצע תא ליצהלו רהמל םוקמב
.(תרופסת+םידגב)תינוציחה התעפוה תא ליצהל
תויהל הקושתה ןיב ללוחתמש קבאמה לע תבתוכ איה םוכיסב
.הייח לע הרימשה ןיבל ןימ למס
.תונטקב יתוא יספתת לא זא ינוציק בצמב רבודמש רורב
תדבעושמ םצעב הרוביגהש הז ףיסוהל יתיסינש המ
(תקשחנ תויהלו בוט תוארהל ןוצרה)םיימשגה היתונוצרל
תא ,םירמואש ומכ,הלגד לע המשש הרבחב םייח ונאש ללגב
.רחא רבד לכ ינפל תוינוציחהו יפויה
הצור תמייוסמ הרוצב ינא םג יכ דבעושמ ינא םגש יתרמא
תימדת רוציל הצור ינא םג.קשחנ תויהלו בוט תוארהל
ימצע ךותב םגש יל הארנ וליפא םימעפלו תמייוסמ תינוציח
השוע ינאש המו דמול ינאש המ וליפאש דבעושמו רוכמ ינא
. רתוי ימשג םדא יתוא השוע ייחב
הז.ךלש תוינוציחל עדומו ימשג תויהלב ער רבד ןיא
.םירחא םירבד םוקמב אב הזשכ ןכוסמ
איגל וביגה
 
 
22/1/02 20:49
ןטוב :תאמ
?המל הבוגתב
...ריבסהל תעדל ךירצ ,האור התא ,איג
.תיקלח תנבה
,תינוציחה התעפוה תא ליצהל אל אוה הרוביגה לש ךרוצה
.יפי'ג בצמב התמ "ספתהל" אל אלא
אוה ןוידהו .ןויד ךרוצל הנצקה אוה רופיסהש ןבומכו
,ןכו .תומלשומ יתליב ספתהל אלש תישנה היססבואב
,תוקשחנ תויהל ןוצרל ךכ לכ אל לבא ,תודבעושמ ונחנא
.החידפהמ דחפל ומכ
הרושק חרכהב אל שממ איה לבא ,תישנ הזוכיספ וז ןכאו
.ןתח אוצמל ןוצרל
ןטובל וביגה
 
 
22/1/02 22:24
איג :תאמ
הככ זאל הבוגתב
,הרקיה ןטוב


תא.רמאמה תאירקב ילש תושוחתל רבסה תתל הסנמ ינא
איהש הזמ החידפהמ אוה הרוביגה לש דחפהש תרמוא
.תמלשומ יתלב ספתהל הלולע
לש ןוצרל תוביסה תחא תא עדוי ינאש בשוח ינא
עבונ הזש בשוח ינא.הנכומ-אל ספתיהל אל הרוביגה
םתוא ראתל יתיסינש תומייוסמ תויתרבח תוסיפתמ
.הינפלש וזו תמדוקה הבוגתב
תא ןתונ ינא הפי'ג תומל אל אוה ןוצרהש תרמוא תא
םידבעושמ ונחנאש רמוא ינא.הזל תוביסהמ תחא
...'וכו ונלש תוינוציחל
ינאו יתבתכש המב תיליגש ןיינעה לע ךל הדומ ינא
וניניב המכסה רתוי שיש יארת (?) ילואש הווקמ
...המכסה-רסוח רשאמ


איג
איגל וביגה
 
 
23/1/02 10:23
ןטוב :תאמ
?בוש הסנאל הבוגתב
,איג
ינא ,תימגאל םגו יל ךתבוגת תא יתארקש ירחא
.םיאשונה ןיב בברעמ התאש תבשוח ןיידע


וניבי אל םירוחבש םירבד שי ,איג ,תושעל המ ןיא
ונחנאש ללגב אל הזו .(ןבומכ ךפיהה םגו) םישנ לע
תויווח שיש ינפמ אלא ,רתוי תוחלצומ וא תובוט
ל"נה הרקמבו .ןיבהל ה/לוכי ןתוא ה/רבעש ימ קרש
םיכרע ,ךוניח ונשי ןאכ ,היווחמ רתויב רבודמ
.ונתדיל םוימ (םישנה) ונב םינפומש תויפיצו


חוטב .ןוכנ הזש החוטב אל ?ונתוינוציחל םידבעושמ
הז ,תושעל המ ןיא) בוט תואריהל םיצור ונלוכש
זא ,רבכ םא ?םידבעושמ לבא ,(ונלש וגאהמ קלח
דובעישהמ ררחתשהל ורשפיא םינרדומה םייחה ,םישנל
רתוי תומדקומ תופוקתב אקווד .תוינוציחל ילאטוטה
התייה םישנה לש הדיחיה הלטמה הירוטסיהה לש
ןארמ י"פע רקיעב דדמנ ןכרעו ,ןתוינוציח חופיט
ינרדומה ןדיעה .(בשחנ ילכלכה ןכרע םגש ןבומכו)
אלש םירושיכ המכ דוע ונל שיש תוארהל ונל רשפיא
."ןתח סופתל" ונתלוכיב וא וניפויב חרכהב םייולת
הנותחב ךרוצה תא םישל אל ונל ורשפיא וליפא םה
.תויופידעה רדס שארב


הארתו תעשעשמ הכ הבתכמ ונלחתה ...תמאב ,איג ,ונ
.יתוא תלבוה שאר דבוכ הזיאל
.אובת אב תלחוימה הלכהשו ,בוט קר היהיש
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 10:29
ןטוב :תאמ
...בושו בושל הבוגתב
.ןבומכ ,"םימנפומ" תויהל ךירצ
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 10:42
תימגא :תאמ
...בושו בושל הבוגתב
! תדלקמהמ םילימה תא יל תאצוה
תימגאל וביגה
 
 
26/1/02 11:30
איג :תאמ
...בושו בושל הבוגתב
, ןטוב


העיקשמ תאש בלה תמושתו ןמזה לע ךל הדומ ינא
.ךייתובוגתב
ןאכ, היווחמ רתויב רבודמ..." :ש תבתוכ תא
ונב םינפומש תויפיצו םיכרע,ךוניח ונשי
."ונתדיל עגרמ (םישנה)
שממ ונחנא.דואמ םימוד םירבד םירמוא ונא
תא בטיה ריבסמ ינניא הארנכ לבא םימיכסמ
.לובליבה לכ ןכלו יתשגרה
שיש םירקשה לע יתבתכ הב היינשה יתבוגתב
םיעטמהו םיעטומה םירסמה לע , תומוסרפב
תא ריבסהל יתיסינ בוחר ןרק לכב ונל םירדשמש
תויפיצה תמר ןיבל וללה םירסמה ןיב רישיה רשקה
ילב ספתית אל רמאמה תרוביג .ונתיאמ שיש
תולכל תמייאמה הפירשב םג הלש תממהמה תרופסתה
?המל.הייח תא
ונינפל גצומ םהב םיירקש םיירסמ םתוא ללגב
,תוזר םישנ.לוכיבכ "יוצרה יפויה לאידיא"
ןתפילק קרש (!)תושפיט וליפאו יעשמל תוחלוגמ
חוקל).ןמלוע לכ איה ףולחה תרב תינוציחה
ץורע .וישכע וליפא- הקד לכ םוי לכ FTV ץורע:מ
תומוסרפ ,ת"פ ךרד תוצוח יטלש , םינורבעמ 2
.( עונלוקה טרס ינפל
.יתלחתה קר


תורדס הברה שי, עגר עגר ירמאתו יאובת ,ןכ זא
תאו תרחא הרוצב םישנה תא תוגיצמש היזיוולט
הארנ ןכיה ,ןיידע לבא.הנוש הרוצב םירבגה
המוריעה תמאה םהב היזיוולט תרדס וא תמוסרפ
? ונינפל גצות


יפוי לע תרבדמ קר אל וזה המוריעה תמאהו
.םישנא 2 ןיב רשק לע םג אלא ינוציח
{רושק הז יתעדל לבא אשונהמ הטוס שממ ינא הפו}


םיבהוא רבג וא השיא יארת םעפ אל ,אמגודל
םאה...'ודכו הלש ינאו ילש איהש הז לע םירבדמה
התועמשמ וז ךלש ינאו ילש תאש הז םאה ?הבהא וז
?הבהא לש
המו רשואמ יתוא תושעל איה ךתרטמ לכ רשקב םאה
?תרשואמ ךתוא תושעל אוה יל בושח תויהל ךירצש
.תויוטש
םדוק ינשה תא דחא םיבהוא ונא.ךלש תאו ילש ינא
ונא.(יתעדל)תיתימאה הבהאה וזו.ונמצע ליבשב לכ
ליבשב לכ םדוק ינשה םע דחא תויהל םירחוב
.ונמצע
ןיב רשקהש יילע וקעציש ינפל.קיספאש יאדכ בוט
טלחהב ירקמ אוה רמאמה ןיבל בתוכ ינאש המ
.(בוטה הרקמב) רמאמה תא תיקלח יתנבה הארנכשו
רמאמל רושק הפ יתבתכש המ לכש שיגרמ ינא
הרבחהמ םילבקמ ונאש םינוכנ אלה םירסמה תניחבמ
התיכבש הדלילו ונתוינוציחל יארונה דובעישה ,
ליבשב קר תימינפה התלוכת תא איקהל הטילחה 'ג
ךרוצה לע רבדל יתלחתה אל דועו.תכשומ תוארהל
יתוא ופיעי רבכ הז לע.םידלי דילוהל ונלש
... םורופהמ


איג
איגל וביגה
 
 
27/1/02 13:30
ןטוב :תאמ
?םיעבונ ןכיהמ תויפיצו םיכרעל הבוגתב
,איג יה


?אל ,דבכ רוחב שממ התא


תורמל יכ ...הבושתב "העיקשמ" ינא בוש זא
ןיינעהש השיגרמ ינא ,רמאמל תויטנוולרה רסוח
.ךמדב


תצק ,תורחאו הלאכ תורדסו תומוסרפ ןיינעל
לש גוס ינאש ןוויכמ טושפ ,ביגהל יל השק
עיקשהל ןמז הברה יל ןיא ."תיארקא הפוצ"
יל השק האור ינאש טעמהמו ,היזיוולטב הייפצב
המינפמ איהש תונויערה וא התוכיא לע שיקהל
תוצוח יטלשב םג םיפצומ ונחנאש ןוכנ .ונב
רקיעב) ונממ םלעתהל רשפא יאש םוסריפבו
,תרמואו תרזוח ינא לבא ,(א"ת זכרמב םירגשכ
תוברתמ קלח תויהל הצורש ימ םלשמש ריחמה הזש
.היתונורסחו היתונורתי לע ,עפשה
תא םילבקמש רעונ תונבו ינבש המיכסמ ינא
לע חומצל םילולע ,היזיוולטהמ םכוניח רקיע
ךותמו) לבא .תויחטיש םגו תוירקיש תומרונ
םיבר רעונ ינב םע תשגפנ ינא (אשונל הבריק
רעונ ינב הלא .גיצמ התאש הנומתהמ םינושה
םיעיקשמו ,תונוש תויונמואב םיקסועו םידמולש
רתוי תניינעמ תוליעפל םמוימ רכינ קלח
םיאור םה םגש ןוכנ זא .ךסמב תיביספ הייפצמ
ןיב לידבהל םיעדוי םג םה לבא ,היזיוולט
,ןוכנ רתוי דועו .םלוע תסיפתל רודיב
והז לבא ,רעונ ינב לש טועימב רבודמ הארינכש
.ירשפא הזש ךכ לע דיעמש טועימ
,המיא דע םייניצר בוש תויהל םאו,רוציקב וא
םהיירוה י"ע תבצועמ םידלי לש םמלוע תסיפת
תא ךנחל רחובש ימ שי .םהב תעקשומש העקשההו
ץורעב עוגפל ילבו) םידליה ץורע י"ע וידלי
.תרחא רחובש ימ שיו ,(ומצעלשכ


אל םעפ ףאש דיעהל הלוכי ינא ישיאה ינויסינמ
יתוא ךופהל יתרבח וא ירבג ןויסינב יתלקתנ
יתוריש זאמ ,אוה ךופהנ .תיחטיש וא השפיטל
,ס"יב תפוקתמ םלעתהל יל השרתו) האלהו יאבצה
דימת ,(קוחר ךכ לכ תרכוז אל שממ ינא יכ
הבישחה תלוכי תוכזב יתמדקתהו יתכרעוה
םג לבא - הארינכ ,דדמנ הארמ םג ,יק.וא)
םהב םיבצמ ויה םאו .(םכתא תודדומ ונחנא
ןילהל אלא יל ןיא ,אוהש לכ םודיקמ יתלהבנ
.ימצע לע


תמאב ...רשועו רשוא ...לש ינא ...הבהא
ןפואב .ולש הבהאהו דחא לכ .איג ,יתנוטק
תא יב שפחמ אלש ,םלש םדא הפידעמ ינא ישיא
דימת אלש תחאכ לבא ,ולש "דובאה יצח"ה
לש הבהאל תיתרוקיב אל שממ ינא ,הזב החילצמ
,ללכבו !!!בושח יכה !בושח הז רשואו .םירחא
?הבהא יניינעל ונעגה ךיא


םג התשעש תחאכ זא ... הדלוהה ןיינעל שולגנו
המ ,(המיהדמ איהו הדלי יל שי ,ןכ) הז תא
????רושק הז ךיאו

?????????????
???????????????????????????????????????


איג ,ייב
ןטובל וביגה
 
 
27/1/02 23:59
איג :תאמ
?םיעבונ ןכיהמ תויפיצו םיכרעל הבוגתב
,ןטוב
(תרתוכהמ להבהל אל אנ)
תובושח ךייתובוגת יכ הביגמ תאש חמש ינא
ףייכ הז יכ םתסו)דקמתהל יל תורזועו יל
.(ךילא םיסחייתמש


תשגפנ תא םתיא רעונה ינבש תרמוא תא
.םלוע תסיפתל רודיב ןיב לידבהל םיעדוי
ינא.קייודמ אל הז ,אל.םיכסהל אל יל ישרת
םיעדוי תשגפנ תא םתיא רעונה ינבש םיכסמ
תושעל םיעדוי ונלוכש םיכסמ אל ינא.לידבהל
?אמגוד ילב רשפא ךיא.עדומ ןפואב הז תא


אל הנוכמב.הלוק טאיד הנוק ינאש םינש
הקוק לש ןבל םודאה תא האור ינאשכ.םתס
רידגהל שממ לוכי אל ינא.זז יב והשמ הלוק
טאיד אקוד תותשל אמצהש שח ינא לבא הז תא
הקשמה תא רקיעב םמוז ינאש הדבועהו הלוק
.והשמ לע הדיעמ הזה
הקשמה תא תותשל "קשח" הארנכ הזש ירמאת
וא לוכאל תותשל קשח שי םדא לכלש ומכ
בייח ינא ןאכ.ויניעב םיפיש םידגב תונקל
וא קשח ונל שי המל םיעבוק ונא םאה ,לואשל
?רחא וא הזכ רצומב קושחל וננתוהש


ךתבוגת תא יב הזיחשמ תאש ינפל היינש
ורביד ןמזמ אל :היהש השעמ גיצהל יל ישרה,
םיטפשמ תלתשהב רבודמ .עדומ-תתל םוסרפ לע
וא "הקוזב קיטסמ ונלוכ" וא "אמצ ינא" ומכ
תא יתאצמה) "ףועל הצור ינא ובמרק ובמרק:
ךשמל (הנומתה ךרעב תאז לבא וללה םינגולסה
םתוא תוארל םילגוסמ אל ונא וב רצרצק ןמז
.םתוא טלוק ונחומ ךא
טפשמה תא ונירקהו עונלוק תיבב יוסינ ושע
תולפנתה התיה הקספהב ?הרק המ."אמצ ינא"
.הייתשל השירדב ןונזמה לע


לבא םינטקה םיטרפה לכ תא עדוי אל ינא
:(תונטקב יתוא יספתת לא)הרורב הנומתה
ילב תמייוסמ הדימב ונב טולשל רשפא
?הנימאמ אל ןיידע.עדנש
(דואמ ןטק) םייוסמ ליגב דלי םאש םירמוא
היהי אוה םייוסמ רצומ לש תמוסרפ הארי
.וייח ךשמב רצומה לש ןמאנ חוקל
הטילש ונל ןיאש הז ריבעהל הסנמ ינאש המ
ונא.תינכרצ הרבח ונא.םישוע ונחנאש המ לע
?המל.בוט רתוי שיגרהל מ"ע םינוק


הרוחב העיפומ שדחה וטואה לע תמוסרפב יכ
וא.וטואה תא הנקת םא ךלש היהיתש היפייפי
היהי בינגמהו שדחה דלוקושה לש תמוסרפב
הפי אל)םייוסמ ינימ טקא ךב עצביש רוחב
םא (רמול
לע יתרביד אל דועו.רצומה תא ישכרת
םש הרוחב שיש (?) 'ץנארגרובה לש תמוסרפה
...השולש קר הצורש


ןיא,(יטרפה ךמשב ךל אורקל יל ישרת) ןטוב
םינתומ ונא.הזה "קשח"ה לע הטילש ונל
.בוט ונל השוע הז.ונדלונש עגרמ תונקל
תא המ ?הז תא אקוד המל ?תשבול תא המ
אקוד המל ?ךלש המיסקמה הדליל רקובב הניכמ
?הזכ אקוד המל ?רוחבב תבהוא תא המ ?הז תא
תא אקוד המל ?ילדגתשכ תויהל הצור תא המ
המלו? הביבסל הנירקמ תאש תימדתה המ?הז
?הז תא אקוד


.תולאש הברה םע ןטק םדא ינא
דבכ םדא ינא םא ילאשתשכ וקחצי יירבח,ןטוב
ילש תודבכה תא איצומ ינא הארנכ ןאכ לבא
יתוא םיאור ינא םוי-םויה ייחב דועב
.ןטק אל ןקיחצמכ
לע בשוח ינא המ ןאכ בותכאש בשוח אל ינא
םעפב זא יצרת םא.םוקמ ראשנ אל יכ הדלוה
.היהית םא,האבה


שי המל)דנא- יפהב םייסל ךרוצ שיש ללגב
:החידבב םייסא (?הזה ךרוצה תא ונל


.אפורל ךלוה םדא
טבמב וב טיבמ, םדאה תא קדוב אפורה
:ול רמואו רבס-רומח
םג ךל שי ןטרס ךל שיש קר אל,ינודא"
."רמייהצלא
:רמואו ךשוממ עגר םדאה וב ןנובתמ
"ןטרס יל ןיא תוחפל ,בוט ונ"
איגל וביגה
 
 
28/1/02 21:19
ןטוב :תאמ
ןטרס יל ןיא תוחפלל הבוגתב
,איג יה


יתוא קיחצהל תחלצה וליפא .רפתשמו ךלוה הז
דבכ ארונ אל התא תאז לכב ילוא זא ,םעפה
יפל ...דבכ תאז לכבו .(ילוא קר ,ילוא)
אוה 1984 רפוס ךלש תואיצמה תייאר
.עבשומ טסימיטפוא
,יומס םוסרפ - חומב ונל תלתשה אל המ
ונתדלוה םוימ וניתובשחמב לודגה חאה תטילש
-
...איג ,ונמזגה אל ללכב
הזש עודי .הלוק תותשל קיספת טושפ ילוא
תורכמתהל תקהבומ המגוד התאו ,רכממ הקשמ
היומס יתלב הרוכמ תאז תמועל ,ינא .היומס
הז ?ןשעמ אל התאש ןוכנ) תוירגיסל ןיטולחל
.(...החישה ךשמהל ןויער תויהל לוכי


:"החמומה תא הכה" ונתניפל רובענו
אלו ,טרש-יטו סני'ג תשבול ילש תבה .1
.למרכה קושב הנקנ אוה םא הל תפכיא
איה יכ ,רקוב תחורא תלכוא אל איה כ"דב .2
.(הל אב אל לבא ,יתיסינ ,ייחב) הבער אל
הניבג םע 'ץיבדנס םע תכלוה איה ס"יבל
םימעפלו (תינוחמצ איה) הבוהצ וא הנבל
.החירמל דלוקוש
שממ אלב תבהאתמ ינא קומעה ירעצל .3
הז ,הזל הבושתה תא בוזענ אבו ,םינוכנ
.ידימ בוצע
םדקומ היסנפל תאצל הווקמ ינא לדגאשכ .4
- רישעו בהלנ ךמות אוצמל וא ,רשפאה לככ
.םדוק אוביש המ
- ןבומכ ,תיתנפוא תיביבא לת - תימדתהו .5
רוע ייפגמ ,תשר ינויברג , ...ה דע ינימ
התא) .בקע 'מס 10 ,ךרבה לעמ דע םירוחש
לכב תעסופ ינא ךכו .(?הרקמב ,ימלשורי
םוסרפה דרשמל יכרדב דלישטור 'דשב רקוב
.(?ךישמאש)


םייח תכרבב םייסל אלא רתונ אלא אלו
...םירשואמו םיילינס תוחפל וא - םיכורא
ץירהל ונחלצהש םיאשונה ןווגמ חכונל ,א"דו
,(רעיש תטירממ ונלחתהש בושחל קרו) ןאכ
תמסרפתמש הבתכ לכב ןוידב ךישמהל רשפא
?"הלודגה ריעהו סקס"ב אל המל ,לשמל .רתאב


(יטרפ םש) ןטוב ,ייב
ןטובל וביגה
 
 
30/1/02 8:54
איג :תאמ
םייתניב - ןטרס ןיא יל םגל הבוגתב
,ןטוב
!רפתשמו ךלוה ינאש תבשוח תאש יתחמש
תורכמתהל תקהבומ אמגוד ינאש תבתוכ תא
םייומס םירוכמ ונלוכש בשוח ינאו היומס
.ריבעהל יתיסינש הדוקנה התיה זו,והשמל


א"י התיכב יתייהשכ יתיסינ.ןשעמ אל ינא אל
חור-רצק ןמור היה הז (תובר םינש ינפל)
דחאל עירפה הזש ללגב יתקספה.הנש ךשמנש
םילימ קחשמ הפ שי)הציר- ילש םיביבחתה
םישנא םג שי.הציר ןכ.(לעמ הרושב עשעשמ
.הלאכ


הלאש לכל תינעש אורקל יתחמש דואמ
עדימה לבא ילש תמדוקה הבוגתב תירוטר
ינא יתודלימ.בינגמ היה ךתדלי לע תקפיסש
התיה ימיאש דלוקוש-םע-התיפה תא רכוז
םידלי המכ רכוז םג ינא.יל ןיכהל הביטמ
בולישה תא ובהאש ,התיכל יירבח,םינלופ
םא.'גטוקו רחשה חרממ םע התיפ לש עזעזמה
הארנכ תא זא רכומ ךל עמשנ הזה בולישה
תא הליגרמ אל תאש הווקמ ינא.םג הינלופ
םילכאמל וא 'גטוק םע דלוקושל ךייניע-תבב
.ינלופה בולישה םסק תא םכותב םיליכמה


יתנבה שממ אל ,ךלש תימדתל רשקב !ןטוב הא
הארנ.תיתורפסה וא תיתימאה ךתימדת וז םא
רומא יתייהש הרימא וזיא םש התיהש יל
קותשאש יאדכ ןכלו יתנבה אל לבא ןיבהל
יומיד תא ץפנא אלו
יתבטיהש הלחאהו םכחה-סעוכה-טבחתמה-דבכה
מ"ע הנטק תפסות םה םינורחאה 2)ימצעל ץמאל
.(ךתוא עשעשל
אלא ימלשורי ינניאש ללגב יתנבה אל ילוא
.(ןד-שוגמ אלא קצומ ינד ןדעמ אל)!ינדשוג
תובתכל בורקב ביגאש חוטב אל. יתמייס ,והז
םימיב הקיתש ימצע לע יתרזגש ללגב תורחא
...םיבורקה
אל ה-שיא ןהב תורחא תובתכל ביגהל ,הזמצוח
רחאל ימצע תא ריבסהל בושו יתוא ה-ריכמ
גונעת אוה םורופהמ יצח ןבצעל יתחלצהש
תוכזל םג)יאנושל לחאמ ינניאש קפקופמ
הז לבא יאנושל לחאמ אל ינא לקש ןוילימב
.(רחא ןוידל אשונ רבכ


ךל בותכלו ךרדה תכרבב םייסל יל רתונ
לע םג תצק יתדמלו תובר ךממ יתינהנש
יתבהאו רבג-הלחא תורוחב תימגאו תא.ימצע
תא אורקל יתבהא רתויו ןכל תונעל
םורופה תא םירגוסש ןיבמ ינא. ןכיתובוגת
לע סמרנ םתס אוהש וא (וידעלב תומל לש)הזה
םיפי,םירחא םימורופל תונמדזה תתל תנמ
הזו ריואל תולעל ונממ רתוי םיריעצו רתוי
.באוכ שממ.באוכ


איג
איגל וביגה
 
 
30/1/02 13:01
ןטוב :תאמ
?ןשעמ ?ינאל הבוגתב
אקווד ?הנסאפיו תנדסל אצוי התא ,איג
...תונהל ונלחתהשכ
ךיא לבא ,תמדוק םעפב יתדרפנ רבכ השעמל
הכ תויגוס הלעמ התאשכ ביגהל אל הלוכי ינא
?רחש דלוקוש ומכ קתרמ הכ אשונבו תוניינעמ
לש תינלופה הסרגה תא הריכמ ינאש חטב
לוכי התא ךכמו) .סכיא .'גטוקו דלוקוש
םג יב שי השעמל .הינלופ אל ינאש קיסהל
תבורעתב לבא ,תוינלופ לש םצמוצמ זוחא
םיסור םירטאט י"ע הניפל קחדנ אוה תיללכה
עיגהל ס"יבב ונלצא .(חומ ימומח םיאקורמו
הליע התייה וז 'גטוק+רחש הכותבש התיפ םע
.הנשה ףוס דע המרחהל תקפסמ
תלשושל רצנ איהש ,יביל למחמל רשאבו
סינכת אל איה, (היבא דצמ) האג תיקריע
'גטוקב דלוקוש בברעל זיעמש והשימ הרדחל
.(!ךוניח לש ןיינע לכה ,איג ,ךוניח)
םוסרפה םלועמ תעפשומ איה םג ,ינש דצמ
ינפ לע ,הלטומ דלוקוש הפידעמו ,ירזכאה
אוה ,תימוסרפה תמאה ןעמלו).קיתווה רחשה
.(רתוי םיעט תמאב


וליא תא תבהוא יכה אקווד ינא ,איגו
,ונתוא ונבצעי אל םא .םורופה תא םינבצעמש
הנינרמ היצקובורפ ומכ ןיא ?ביגנ המ לע
.ןיינע רוציל ידכ


עגעגתת םאו ,ןורחא תוארתהל דיגנ ,והז זא
.םיאבה םינוידב ונתוא אוצמל לכות


,ייב
(יתורפס/ימוסרפ/יתימדת םש) ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
30/1/02 15:01
תימגא :תאמ
?ןשעמ ?ינאל הבוגתב
???? רבג-הלחא תורוחב
תימגאל וביגה
 
 
20/10/02 16:39
הנד :תאמ
?םיעבונ ןכיהמ תויפיצו םיכרעל הבוגתב
איג
שי לבא ..תוחפל הנש יצח לש רוחיאב םנמא
!!ךתיא המיכסמש יהשימ
הפ תרמאש המ לכ .םירושק הלאה םיכרעה לכ
!!ןוכנ אוה יניעב
םלוכ אל .םישנאל הז תא תוארהל הסנמ ינא
..םיאור
רתוי בוט דיתעל הווקתב
הנדל וביגה
 
 
23/1/02 1:10
לכימ :תאמ
הככ זאל הבוגתב
!רתוי בוט ימצע תא ריבסהל יתלוכי אל
לכימל וביגה
 
 
23/1/02 1:12
לכימ :תאמ
הככ זאל הבוגתב
.איגל אל ןטובל איה ןאכ הנווכה
לכימל וביגה
 
 
22/1/02 13:56
תימגא :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
םירבדה םע היעב יל התיה אל ךירבד לש ןורחאה קלחל דע
"ריעשה" רמאמל ףוסה לש תוללכהה ןיב רשקה המ לבא ,תבתכש
?
תוינללוכה תועיבקה םע רבכ יד ילוא ,רשק היה םא םגו
תחתמ םכתא דימעהל הז םייחב ונתוא ןיינעמש המ לכש הלאה
טושפ ול היהיש הצור ,תונבה ,ונתיאמ דבכנ קלח ? הפוחל
תויהלו בוהאל םג תוצור ונחנא ,ןכו םייחב ןיינעמו בוט
הצור ינאו ונרובע םג דבכ "קית" הז הנותח לבא ,תובהאנ
הרקנש ןושארה לע ותוא "שיבלהל" תוצר אל ונבורש ןימאהל
.ונכרדב
יוטיב דוע) םייחב "רדתסהל" םיצור אל םירוחבש וליאכ
הדובע :רמוא הווה ,(וב תבקונ ינא ךליבשב לבא ןבצעמ
,(...לשבל עדתש יוצר) תקנפמ השאו הניג םע תיב ,תרדוסמ
.ידמ םינבצעמ אלו םידומח םידליו
? וניתורדק ייננעמ ונתוא ולאגתש םכממ הפצמ ללכב ימו
רושקש המב קר אלו ונמצע לע ךומסל ונדמל ןמזמ
...העינמ-יעצמאל
תויתרבח תוסיפתו תומרונ דגנ ןאכ ףיטמש דחא רותב
,ולאה תוממוקמה תוללכהה םע ןהב זחאנ ייד התא ,תותוועמ
.דחוימב הרצו תינרמש הבישח תרוצל תוכיישש
הצור אל וליפא ינא "...ליעגמו ער הז ןימ" לש עטקה יבגל
"הזמ אצ" : ךל רמול האב קרו סחייתהל
! רהמו
תימגאל וביגה
 
 
22/1/02 22:46
איג :תאמ
?רשקה המל הבוגתב
,תימגא


יתזגרה םא רעטצמ ינא.בר ןויעב ךלש הבוגתה תא יתארק
.הרוצ איהשוזיאב ךב יתעגפ וא/ו ךתוא
םידמימ רצ אוהש ,דחוימב וב האג אל ינאש, קלח יב שי
.ינרמשו
.ילש םידחפה י"ע םייוסמ ןבומב ענומ הזה קלחה


םישנ שיש ומכו עבטמ לכל םידדצ 2 שיש רמול יתיסינ
םירבג שי , ינימ טקייבוא םהב םיאורה םירבגמ תונבצעתמש
יתרמא אל.יתנותח טקייבוא םהב םיאורה םישנמ םינבצעתמש
תוצור םישנה המ רמול יתרמייתה אלו הלאכ ןה םישנה ל-כש
םיענומ (השיאהו רבגה)ונינשש אוה יתרמא ןכש המ.םירבגמ
.ונתוא תודבעשמש תומייוסמ תויתרבח תוסיפת י"ע


קר תוצור םישנה לכ וליאכ יירבדמ הארנ םא רעטצמ ינא
...'וכו ןבל ריבא
הדומ ינאו ליעגמו ער רבד הז ןימש רמול יתנווכתה אל
וזש יתנווכתה.הנושאר האירקב ךכ תוארהל לולע הזש
רמוא אל ינא ,בושו.ונלש הרבחב ,ןיידע,תחוורה הסיפתה
.הלילח ךייתורבח לצא וא תיבב ךלצא תחוור וזה הסיפתהש


יתוא וחקיש יתבשח אלו ייתושוחת תא יתנצקהו יתמזגה
.ילרטיל יתוא תחקל םא רעטצמ ינא.ילרטיל
יתמרת ילואו יירבד תא תצק יתרהבה ילואש הווקמ ינא
המ ייבגל תופסונ תושוחת ךל שי םא הרקמ לכב.והשמ
ןתוא עומשל חמשא יתרמאש


איג
איגל וביגה
 
 
23/1/02 11:17
תימגא :תאמ
?רשקה המל הבוגתב
,איג


? יתנותח טקייבוא ללכב הז המ
,תוימיטניא ,הבהא םדוק תושפחמ ,ןתיברמ תוחפל ,םישנ
ואצמ ןהש תושיגרמ ןהשכו ךומסל ימ לע שיש השוחת
ןה ,ןכ זא ,ןהייח תא קולחל תוצור ויה ומע הזכ והשימ
.החפשמ םיקהלו ותיא ןתחתהל תוחמש ויה םג
אלו הריחב ךותמ ונתחתהש םירבג טעמ אל הריכמ םג ינא
הפוחל םתוא הררגו םתוא הדכל יהשימש םושמ
.חדקא-ימויאב
תורהצהב םיאצוי םויה םינתחתמש םישנאש תבשוח אל ינא
הרקי המ תעדל רשפא יא יכ ,"םייחה לכל הז" ןוגכ
ךרוצה םייק יכ ,םינתחתמ ןיידעש הדבוע לבא ,דיתעב
םינב םג) ונלביקש ךוניחל הברה רושק הז ,ןוכנ - הזה
"תימשר תמתוח" ןיעמ לבקל ןוצרל םג לבא ,(תונב םגו
.וז תא הז םיבהואש גוז ינב ןיב דוחיאל
תויהל ןוצרהש תבשוח ינאש הז ,רמול הסנמ ינאש המ
תומדב םלועב םתוח ריאשהלו דבל ראשיהל אלו דחיב
.םישנה לש תידעלבה ןתלחנ אל אוה םיגונע םיאצאצ
אל ינאש ,ישיא ןפואב ךל רמול הלוכי ינא ,ימצע יבגל
אלא ,הנותחל טקייבוא תאצוי ינא ומע דחא ףאב האור
ילב והשימ םע תויהל םג היעב יל ןיאו הבהאל טקייבוא
הצורש ימו היתונוצרו תחא לכו ינא וז לבא ,תעבט
.ךכ לע לצנתהל הכירצ אל ןתחתהל


םיקפוא-רצ ךתויה "תמשאב" תידוהש הדבועה תא יתכרעה
הזב הליחתמ היעבה לבא ,ךלצא םייוסמ קלחב ינרמשו
תוללכה ןתואב םישנה לכ תא לילכהל קלחל ןתונ התאש
הלאכ ןלוכ אלש הדבועל עדומ התא םא םג ,תבתכ ןהילע
.לבחו הז תא השועש דיחיה אל התאו
תועד ןתואמ תצק ררחתשהל ךרדה תא אצמתש ךל תלחאמ ינא
- ירשפא הזש תבשוח טלחהב ינאו ךל תוליעומ שממ אלש
"םיקאיינמ םירבגה לכ" תשוחתמ ררחתשהל יתחלצה ינא םא
רורגל הצור תחא לכ" תשוחתמ ררחתשהל לוכי התא םג
."הפוחל הנושארה השיגפהמ רשייה יתוא
םידחפל םינתונ ונחנאש לבח טושפ הז ,ךל דיגא ינא המ
תא תובר םימעפב ונל עובקל ,דחאכ םישנו םירבג ,ונלש
,תרחא םעפל ןויד רבכ הז לבא ,וניתונוצר תאו ונכלהמ
.היהת םא
תימגאל וביגה
 
 
23/1/02 12:11
תימגא :תאמ
?רשקה המל הבוגתב
םירוחב םע יתאצי םהב םירקמ ויה רבכש ,ןייצל יתחכש
םידליו הנותחל עגונב יתעד יהמ ררבל וחרט לכ םדוקש
ימויקל הביסהו ייח תרטמ אל הזש תולגל ועתפוהו
םהמ דחא .תומדא-ילע השאכ
יצחו רבד יל ןיאש ,ידיצמ תשרופמ העגרהל קקזנ ףא
.הנותח וא םלועל םידלי תאבה דגנ רבד
ןירשיימב ןקלחו ןיפיקעב ןקלח - םימעפ דוע הרק הזו
האור אל ינאש ךכ לע תלצנתמ ימצע יתאצמ שממ ןהב -
.םיימשמ הריזג םידליו הנותחב
,םישנמ םיעתרנ םיבר םירבג - רמול הצור ינאש המ
םהש המל תמלשומה הזיתיטנאה תא תוגציימ לוכיבכש
התואל ןברק םילפונ םה תאזבו ונממ םידחפמ ךכ-לכ
: ונייהד ,םיארי הכ םה הנממש הצופנ תיתרבח הסיפת
? אלש ןכתיה - ילאיצנטופ ןתח יב תוארל הרומא איה"
"
? תמאב םידחפמ םתא ,םצעב ,הממ זא
תימגאל וביגה
 
 
23/1/02 12:40
היצנטופב הלכה :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
.םויה טעמכ דעו ןושארה רבחהמ ,הירוטסיהה ךלהמב
ינא םא הינשה השיגפהמ יתיא קדוב אלש רוחב ןיא
.ותיא קר תאצוי ינא םא ,תבייוחמ
ןושארה טיידב דוע םיעמשנ הריד רבעמ לע םירופיס
הלוכי ינא ךיאו) .ונקשנתהש ינפל וליפא דוע -
רוחבה ךיא תעדוי ינאש ינפל םיאושינ לע טילחהל
(קשב
םיצור םינב הנותח תוצור תונב :תאזה היצקיפהש ךכ
.ערזה תא רזפל
.היצקיפ איה
הלאכ שיו הלאכ שי
םירבד שיש תורמלש ,הדבועל רושק אל הז לכו
םהב תיארנ ינאש םימי שיו תשבול ינאש םיכחוגמ
ער שממ
יתוא סופתי אל דחא ףאש הפי'ג יבצמ שי ןיידע
.םהב
םע -ףוריטב סאבמ דחאו ,הצילפמ ,בוחרב תקרוי ומכ
.םיינישב היליזורטפ
היצנטופב הלכהל וביגה
 
 
26/1/02 12:50
איג :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
,הרקיה תימגא


,תולדה ייתובוגת לע ףיסוהל דוע המ הברה יתבשח
תקרזש הפככה תא םירהל ךיא עדוי שממ אל ינאו
.יל
טקייבוא" גשומה ייבגל ךייתושוחת לע תרביד
םישנש ךתיא םיכסהל אלש לוכי ינניאו "יתנותח
ימ לע שיש השוחתו תוימיטניאו הבהא תושפחמ
.ךומסל
תחנוהש יעבט אלו ףייוזמ גהנמ הז הנותח,יתעדל
תויעב שי םויה.הירוטסיהב םייוסמ עגרב ונילע
תלגוסמ הנניא הרבחה יכ ונתחתהש םישנאל תובר
!עגר.ןיאושינה ייחב שיש הריתסה םע דדומתהל
אנא ,יאדוב הרקיש המ,יתיא המיכסמ אל תאש ינפל
הזה זעה ןוצרה המ ?םינתחתמ םישנא המל :יבשיח
?תימשר תמתוח לבקל


תאש ךרדב)םיבהאנ תויהלו בוהאל ונלש ןוצרה
לבקל ןוצרה.ךרוצמ אלו הדרחמ עבונ (הגיצמ
רסוחבש הדרחהמ ,רתיה ןיב ,עבונ תימשר תמתוח
חרבי םידדצה דחא אמש הדרחה.רשקבש תולובגה
תויהל םידחפמ ונחנא.דבל יתוא ריאשיו םאתפ
?המל.דבל
יל ישרה ?ומצע םע דבל תויהל לוכי אל םדא המל
תומנ םגו דבל ונירוה ןטבמ ונאציש ךל ריכזהל
ףסונ והשימל דמצהל הזה זעה ןוצרה המ.דבל
"תוארהל םיכירצ" ונייח ךכש טילחה ימ ?ונייחב
?
םלוכ ויה ךדיצמ תשרופמ העגרהל וקקזנש םירוחבה
םירקמ םג שי.ודכליש תורשפאהמ הדרח יזוחא
ןווכתמ אל אוהש ותגוז תבל רמוא רבגש םיכופה
לע םג יתעמש)...רחא וא הזכ ליג ינפל ןתחתהל
?המל(הזכ הרקמ


ךתוא ודיספה הז תא ךל ורמאש םירבגהש בשוח ינא
ונסנכה דימש רחאמ ךתוא ונדספה.םייוסמ ןבומב
ךכ לע לצנתהל הכירצ תייה הבש הננגמל ךתוא
דואמ יל עמשנ הזו ךינייעמ שארב הניא הנותחש
.ףייעמ


?תמאב םידחפמ םתא הממ : הלאשב תמייסמ תא
אל ינא יכ ךל תונעל לוכי ינאש בשוח אל ינא
.םידחפמ םירבג הממ שממ עדוי
דחפמ ינאש רמולו ימצע לע קר רבדל לוכי ינא
ינפל דוע הרמגנ הבהאה ובש ינולבש רשקמ
םדרנו הבהאה אסיכ לע בשייתה לגרההו הליחתהש
?ארונ הז ןיאה.תוריחנב
ל"וחל םיעסונ זאו אבצ םישועש הלאה םישנאה
םינתחתמ זאו הטיסרבינואל םירזוח זאו לייטל
םהל שיו הליו םינוק זאו םידלי םידילומ זאו
אוה הזה דליהו. הנש יצחב םעפ יקסל הסיטו וטוא
.ינא


איג
איגל וביגה
 
 
27/1/02 0:53
תימגא :תאמ
ונתורדק יניינעל הבוגתב
,איג


השח ינא בושו ךתבוגת תא בר ןויעב יתארק
...ביגהל זע ךרוצ


הזיאבש ךתיא המיכסמ טלחהב ינא ,לכ םדוק
,ןיאושינה תירב לש "הפקות גפ" ,םוקמ אוהש
םדוק יתבתכש המ תא ,יתעדל ,רתוס אל הז ךא
.תמדוקה יתבוגתב ןכל
שי - דבל תויהלב ער שיש תבשוח אל םג ינא
ינאו םהייח לכל דבל תויהל םהל םיאתמש םישנא
השעי דחא לכש .הלאכ םישנא ישיא ןפואב הריכמ
.ול בוטש המ
תויהלו בוהאל ךרוצהש ,הרובס יניא ,תאז םע
.אדירג תודידב-תדרחמ עבונ בהאנ
רחשמ ונב אצמנש יעבט ךרוצ הזב האור ינא
וילא ונכלשוהו םלועל ונאב אל ירהש ,ונמויק
תויהל וניכז ונדלוויה עגרמ .ישונא עגמ אלל
וקשינ ,ונתוא ופטיל ,ונב ועגנ - םיבהאנ
הזו םיישונא םוחו עגמל ונתוא וליגרה ,ונתוא
ןכ םדאה-ינב תיברמ ןכל ,ונב עמטוהש והשמ
,עגמ ,םוחל םיקוקז
תתל םיצור םג םתיברמו הבהאל םג ,ןכו
.םירחאל רבדה ותוא קינעהלו
ותיא ונל השקו ונכותב םייקש יעבט ךרוצ והז
,בתוכ התא וילע ,הזה דחפה יכ ,תובר םימעפ
תוחפל וז ,וללגב דרח שממ התאו ,ונתוא קתשמ
.יתלביק ינאש השוחתה
לע יתעד תודוא יתוא ולאשש םירוחב םתוא יבגל
םיציבה לכ תא םש התא ,בוש-...םידליו הנותח
יתיא והשמש םיענכושמ ויה םהמ םיבר .דחא לסב
וזש תורהצה יתרהצהו יתרהימ אל ינאש רדסב אל
טולימ-חתפ ושפיח אל םהו םייחב ישפנ תאשמ
...המוד והשמ וא ,ילש םייותיפה-תדוכלממ
,רבד לש ופוסב ,ןתחתהל םיצור םירבג םג
אלו (תרחא יתרמא אל ,אלש הלאכ םג שי ,ןוכנ)
,ךוניחה ,םירוהה - הזב םשא ימ הנשמ
.םישנה תלחנ קר וניא "דסמתהל" ךרוצה...וכו
!!!הדוקנ
םירקמ םירסח אלש ךתיא המיכסמ טלחהב ינא
תונוכנ אל יכה תוביסהמ םינתחתמ םישנאש
דעצה תא השעא םעפ ייא םאש הווקמ ינאו םלועב
.וז הללמוא הרובחל ףרטצא אל ,הזה
,"לבוקמ הככ"ו "ךירצ הככ" יכ ןתחתהל רוסא
,חלכה וילע דבאש והשמ הז םא םג לבא ,אל שממ
יפויו םעט הברה הזב םיאצומש םישנא שי ןיידע
.לכה תורמל םידרושש הלאכ שיו
תינולבש הבהא ינפמ ךלש לודגה דחפה תא תראת
הניבמ דואמ ינא ,דחפ ותואל הפתוש ינא -
אל הז ללגב לבא ,ונומכ םידחופ םיברו ךבילל
?םוי לכ הרוק אלש יתימא והשמ אוצמל ןכ הסננ
הצור אל ינאו קתשמו ינסרה והשמ הז דחפ
.הזה דחפל ענכיהל
ולו הרוהטו תיתימא הבהא תווחל הצור ינא
םסק ןומה הזב שיש תבשוח ינא יכ ,רצק ןמזל
הז םא םג ,ןומה ףיסומו יניעב שגרמ הזו
תווחל הפידעמ ינא יכ ,ןדבוא לש באכב הוולמ
.ללכ רבד שוחל אל רשאמ דבאלו
ינא - ימצע םע דבל תויהל הייעב יל ןיאו
אל םישדוח הזמ דבלב ימצעו ימצע םע תאצמנ
רשפתהל רתוי הנכומ אל ינא יכ ,םיטעמ
אלו שפנהמ םג אצויו יתימא אל אוהש "דחיבב"
םע המלש ינא ,השק הזש תורמלו םירציהמ קר
.הז
איה תיתימא הבהאש ,יתיא םיכסתש החוטב ינאו
,ןטבב םירפרפה רחאל הברה ראשנש והשמ
איהו ריואב תוצוצינהו םינטקה םישוגירה
םיחפטמ אלו התוא םיחינזמ םא הנולבשל תכפוה
.התוא
לומקל הל םינתונ ונחנא םא ונב יולת רבכ הז
?אל ,חורפל ךישמתש םיגאודו התוא םיניזמ וא
אל הזש ןמיס ,חפטל המ היה אל הלחתהמ םאו
ומכ ,ידמ רהמ םיידי ונמרהש וא םייק היה שממ
.תובר םימעפ הרוקש


ןמאיי אלו הכורא דואמ הבוגת יל האצי ,איג
..."ריעשה רמאמה"מ ליחתה לכהש
התא םג ,תבתכש המ לכ תורמלש ,השיגרמ ינא
תויהלו בוהאל (ךנוצר דגנכ ילוא) קקזנ ייד
לופילמ ךלש לודג הכה ששחה ןכלו ,בהאנ
תראתש יפכ ,הבהאה תנולבשלו הנותחה תדוכלמל
.תאז
ןנקמש הזה דחפל ענכית אלש הווקמ דואמ ינא
יתעדל ,ןומה דיספהל לולע התא תרחא ךכותב
.תוחפל
יפכ ךתוא םיבבוסה םישנאה לש םייחה תא בוזע
.ךלש ךייחב דקמתהו ךיניעב םירייטצמ םהש
,םיינולבש אלו םירפמו םיניינעמ םתושעל גאד
ךל הארנש המ - רוכזו ךב יולת ייד הז יכ
ילוא - םירחא לצא "הלוח הערו" םמעשמ ילוא
המ יכ ,םקלחב םירשואמ םהו םתוא קפסמו בוט
.רחאל בוט חרכהב אל ,דחאל בוטש


.הליגמה ןאכ דע


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
28/1/02 1:02
איג :תאמ
ונתורדק יניינעל הבוגתב
,תימגא


דלונה ךרה לש וזה הנומתה יבילל העגנ דואמ
ורבידו ותוא וקשינ ותוא ופטיל ,וב ועגנש
תא יתבהא דואמ ינא(ילש הנטק תפסות).וילא
יל תרזוע תאש שיגרמ ינאו ךלש הבוגתה
שיש אורקל יתחמש.לזאפב םיקלח דוע תוארל
.םהילע םימיכסמ ונאש םירבד
אוה.םישנה תלחנ קר וניא דסמתהל ךרוצה
הז:הלאש גיצמ קר ינא.םישנא הברה תלחנ
םאה ,דחיב תויהל וא דסמתהל םיצור םלוכש
?הבהאמ וא דחפמ עבונ הז


םע תודדומתהה לע תבתכש המל םג םיכסמ ינא
.לגרהל תכפוהש הבהאמ דחפה
ינאו הזה דחפל ענכנ אל ינא םגש בשוח ינא
ינא :םייחל ללכ לעכ תרמאש המ לע לכתסמ
.תויחלמ דחפל רשאמ תויחל ףידעמ


אוהש דחיבב רשפתהל הנכומ אל תאש תבתוכ תא
קר אלו יתימא דחיב הפידעמ תאשו יתימא אל
הטלחהה םע המלש תאש הפיסומ תא.םירציהמ
.וזה
רצימ עבונש דחיב.יל בשייתמ אל הפ והשמ
?יתימא אל אוה
קיפסמ אל והשמ םה םירציש תבשוח תא םאה
ךא בוט רשקל םייחרכה םהש אמש וא בושח
?בוט רשקל םיקיפסמ אל


יתימא תוחפ אלו רדהנ הז םירציש בשוח ינא
הדבועה תא ךב דואמ ךירעמ ינא.שפנ-תבהאמ
ןיבהל לוכי ינא.הצור תאש המ תעדוי תאש
םירצי לע קר ססובמ אלש רשק הפידעמ תאש
רשקל ןיתמהל הלודג הברקה אל וז לבא
?(whole)םלש
םיציבה לכ תא המשש וז תא םעפהש בשוח ינא
.דחא לסב


יל הארנ.יב ועגנ הבוגתה ףוסב תבתכש תוצעה
בושחל תוחפל וא ןתוא םשייל הסנאש
םייחה תא בוזעל לש ןיינעה לע יתבשח.ןהילע
ינאו ילשב דקמתהלו יתוא םיבבוסה םישנאה
רתוי בוט עמשנ)רתוי םיכסהל לוכי אל
.(תילגנאב


השיגרמ תא המ יבתכת םא חמשא,הרקמ לכב
ןיבל יניב הלעמל להנתמש חיש-ודל עגונב
.ןטוב
(החידב יחיוורת עורג יכה הרקמב)


איג
איגל וביגה
 
 
28/1/02 13:05
תימגא :תאמ
? תבשוח * תא* המל הבוגתב
,רקיה איג


- ונלשמ ןטק םורופ ןאכ ונחתפש הניבמ ינא
םע םורזל ארקנש המ ,דמחנ אקווד הז
...תובוגתה
- הככ זא
הכ דע ךילא ילש תובוגתה לכבש תבשוח ינא
יתעדו יתעד תא תבתוכ ינאש םעפ אל יתרהבה
X םא םירבד יבגל תורהצהב יתאצי אל .דבלב
לכב יתטקנ אלו "ער" הז Y -ו "בוט" הז
תא ךופהל אל אנ זא ,אוהש גוס לכמ הללכה
.ךכל יירבד
ינא ? הנותחה אשונ תא רבכ וניצימ אל
לכמ םינתחתמ םישנאש ,הרצקב שממ , תבשוח
תומרונ ,ףסכ ,ןוחטב ,הבהא - תוביס ינימ
אצתש ןמזה עיגה...'וכו "ךירצ הככ" ןוגכ
דחא לכ - "םלוכ" לש הלאה תוללכההמ
.היתוביסו תחא לכ ,ויתוביסו
יתבוגת לע רוזחלב םעט האור אל ינא
הבהאל םיקוקז ונלוכ יכ תסרוגה הנורחאה
םירסח אל יכ יתבתכ רבכ .תרחא וא וז הרוצב
תונוכנ-אלה תוביסהמ םינתחתמש םישנא
וא רוחש הפ ןיא לבא ,(תנייצש יפכ ,הדרח)
יבגל ומכ ןתחתהל תוביס תורסח אל - ןבל
.םייחב םוחת לכב םירבד תיישע
ינא ? םישוע םירחא המ יל תפכיא המ - תמאה
ךל יתבתכ רבכש יפכו יל בוטש המ השעא
,רבעב
יל בושח רתוי .ירובע חרכה אל הז הנותח
םוש הכירצ אל ינאו תיתימא הבהא תווחל
.הז ליבשב הבותכ
רשבהו רציה לע רקיעב ססובמש רשקל רשקב
בלשל יתעגה ,ןכ - שפנה-תבהא לע תוחפו
םגו יתוא םיקפסמ אל דבלב םירציש ייחב
לש רמאמל יתבתכש הבוגתב הזל יתסחייתה
זא ,"יונב אל-יתחפשמ בצמ" ביבר הלאירא
.התוא אורקל ןמזומ התא
ךלהל ךירצ הזה גוסהמ םירשקב ,ללכ ךרדב
אל רהזיהל - תופיטה ןיב תוריהזב דואמ
תא ריכזהל אלו ,תושירדב אובל אל ,רשקיהל
...הבהא ,םיימש ומוש ,וא תובייוחמ הלימה
תוארל יל השק ,ךל דוגינב לבא ,תרעטצמ
ססובמ לכהשכ ,יתימא והשמ רשק לש הזכ גוסב
אל רבכ ןמזמ הזו ,יזיפ עגמו סקס לע קר
גוסהמ רשק ליבשב קר "הבוט" ינאש יל אימחמ
ישגרו קומע רתוי תצק והשמל אל לבא ,הזה
ימצעל השרמ טלחהב ינא ,הזה עטקב זא ,הזמ
.דחא לסב ילש תויטרפה םיצייבה תא םישל
!יאדוב ?הברקה וזש ?השק אל הזש ךל דיגהל
יתייה ןהב תומדוקה םימעפל דוגינב לבא
"תלכוא" ךכ-רחאו המידק בושחל ילב תלעופ
הטילש רתוי יל שי םויה ,ךכ לשב ימצע תא
רשק לש הזכ גוס המ הרורב הנבהו תימצע
ןיבמ התא ,םילימה תריחב יפלו יל ללועמ
.הזמ יל אצוי אל בוטש
עגמה ידכ ךות תורשקנש הלאמ ינא ,תושעל המ
אב הזשכו ,תרצונש תוימיטניאהו יזיפה
רומגו יונמש ,יתיאש רנטרפל טלחומ דוגינב
ןיא ,ומצעל דבלמ םולכל בייחתהל אל ומיע
גולאיד בושח יל .הזכ רשקב שפחל המ יל
ינאש תבשוח אל ינאו יזיפ קר אלו ישפנ
תענמנ שארמ ינא ןכל ,ידמ רתוי תשקבמ
קלחב קר םיניינועמש םירוחב םע רבחתהלמ
הזב קר ןיינע עיבמש ימו"החישה" לש יזיפה
הנכ ןוצר אלל ,לכ םדוק , םדאכ יב אלו
,ךכמ עמתשמה לכ לע יתוא ריכהל יתימאו
.ייחמ "קרזנ"


- ןטוב לשו ךלש ןוידה יבגל
?ךלש ןבלל רוחשה ןיב רופא ךלצא שי
רבודמש רורב ! תועיפשמ תומוסרפש רורב
,ונל תנתינה חומ תפיטש לש םייוסמ גוסב
ינא לבא ,עדומב אל וא עדומב הז םא ןיב
תימצע תועדומ תצק םג ונל שיש ןימאהל הצור
"םירכומ"ש המ לכ תונקל םיצר אל ונחנאו
ןיב תומיע םייקש קפס ןיא ,תאז םע .ונל
- לשמל ,ונל םיארמש המל ונלש תועדומה
תוזר תוינידנולב ןה םישנה לכ אלש רורב
תומסרפמ ןה ותוא דלוקוש לוכאל תולוכיש
םירבגה לכש וא ,ןמוש םרג תולעל ילב
לבא ,םיבוטחו םיירירש םה ןדע-יימ םיתושש
תוושהל ונל םרוגו ונילע עיפשמ הז ןיידע
תמייוסמ הדימב שוחלו םהילא ונימצע תא
.םהמ םיתוחנ
רעונה ,םיצאנה תפוקתבש העודי הדבוע וז
אל "רלטיה תרות" תא גפוס היה יארלטיהה
הזירכב םיעימשמ ויה רשאכ ,הנישה ןמזב טעמ
ראשו רלטיה-ימואנ תא היימינפה-יבחרב
...תוקרי
ינא ,הזה םוחתה לע הדמל םגש תחא רותב
שיש תבשוח לבא ,ולש חכל תעדומ דואמ
לומ דמעמ קיזחהל םילוכי ןיידעש ,םישנא
ונייח לע טלתשהל שקבמש "קנע" ותוא
.וניתונוצר תא ונל ביתכהלו
אלו םמצעל םינמאנש םישנא םימייק ןיידע
,היזיולטהמ םהל ץרוקש רצומ לכ תונקל םיצר
םהלש יתימאה "ינאה" תא הביבסל םינירקמ
ורציש תיתוכאלמ תימדת ךרד שכרנש והשמ אלו
.םמצעל


םייתניב ,ייב


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
27/1/02 14:02
ןטוב :תאמ
ונתורדק יניינעל הבוגתב
,איג
ךרוצו תויגוזב ךרוצ ןיב הדרפה תושעל הסנת
.ךישמהל רשפא ,ונדרפהש ירחא ,וישכע .ןתחתהל
ךרוצהו ,םייתרבח םישנא םה םדאה ינב תיברמ
הרבחב ונלש יסיסבה ךרוצהמ עבונ תויגוזב
.תננוגמו תבהוא ,המח
ןה "דבל תומנו דבל ונדלונ" ומכ תורימא
,דבל ונדלונ .יתרבח רסמ לכ ןהב ןיאש תורהצה
ונאצישכו ,הכר הממחב ונחמצ םישדוח 9 לבא
די ונילע הננוג (לזמ ונל היה םא) דימ םשמ
לבא ,דבל תומנ הארנכ ,ןוכנ .תקבחמו תבהוא
תויהל םיפידעמ םדאה ינב בור יווד שרע לע
.םיבורק םירבח וא החפשמב םיפקומ
,תודידבמ דחפב רבודמ חרכהב אלש הארינכ זא
.הצובקמ קלח תויהל ןוצרב ומכ
םיאנתהש המיכסמ ינא ,הנותחב ךרוצל רשאבו
הפוקתב םייח ונחנאש חינהל םג ריבסו ,םינתשמ
רבכ .תויגוז תורגסמב םייוניש הב ולוחיש
םירחובש תוגוז רתויו רתוי תוארל רשפא וישכע
הממ הנוש תויגוזב תויחל וא ,ןתחתהל אל
.לבוקמש
,ןתחתהל וטילחהש הריכמ ינאש תוגוזה תיברמ
וטילחהשכ תאז ושע ,תופתוש הזוח תושעל וא
דחפ התייה אל הביסה .םלועל םידלי איבהל
םג םידליה לש םדיתע תא חיטבהל אלא ,השיטנמ
.דרפיהל וטילחי םיירוהש הרקמב
אל םישנאל רשפאמ הזכ הזוח אקווד ,יתעדלו
ךותבו ,הרמגנש תויגוזב הז ירחא עקתהל
.םומעישו ןוממיש
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 13:39
ןטוב :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
.עובירב תקדוצ תא ,תימגא
יל הארנ ,(...) הלמגנו האושנ התייה רבכש תחאכ
םיקוקז (תוללכה השענ אלש ןבומכו) םירבגה תיברמש
רטקל םיליחתמ וא םילהבנ םה כ"חאש הז .עובק רשקל
.רחא רופיס תמאב רבכ הז ,םילובכ םתויה לע


...רעיש טורמל םיכירצ ויה םהש ךל יראתת ,וישכעו
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 15:19
תימגא :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
...רעיש תטירמ יבזע
הכ םהש ,ישדוחה רוזחמה םע תודדומתה יבגל המו
?וללגב ונילע תדרל םיבהוא
תימגאל וביגה
 
 
24/1/02 13:49
ןטוב :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
...הדיל לע ונרביד אל דועו
ןטובל וביגה
 
 
26/1/02 17:58
איג :תאמ
...והשמ דוע ףיסוהל יתיצרל הבוגתב
..."היצנטופב הלכ"ל תועטב לבא יתבגה ,תימגא
איגל וביגה
 
17/1/02 12:33
סופמילואה ימורממ :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
שיגרהל תויטוריונ םישנל היצמיטיגל ןתונ רשא רתא שיש בוט
"רדסב"
סופמילואה ימורממל וביגה
 
17/1/02 12:55
תניר :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ןיטולחל רכומ
אל ינא לבא ,ינוטלפא תמאב ,ינוטלפא רבח יל שי
םוש יל ןיא ...תכשומ אל יתוא הארי אוהש הלוכי
אל םיילגרב יתוא הארי אל אוה לבא ,וילע תוינכת
תכלל לע רבדל אלש !היח ינא דוע לכ תוחלוגמ
ומכ העיזמ יתוא הארי אוהש) דחיב רשוכ רדחל
סרכה םע) לכואה ירחא הכירבל תכלל ,(!?ריזח
- הגוע ודיל לוכאל וליפא וא ,(...תחמוצש הנטקה
...ןיינעב תויטטסאה רסוחו םירוריפה לכ םע
תנירל וביגה
 
 
17/1/02 13:50
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
?החוטב תא
ןטובל וביגה
 
 
17/1/02 15:26
ינרק :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
העיזמ אל תא וליאכ ,ןמזה לכ ךבטימב דימת תואריהל הפיאשה
,הגוע תלכוא ,ןלצל אנמחר ,וליפא וא תחפוטמ אל ,םימעפל
.תולובג תצירפ וא הזעה רסוח לש םוקמב ךתוא המש ,ךתוא הניטקמ
שפוחה לע ,קראס לש ,Succulent Wild Woman תא אורקל ךל יאדכ
םוקמב ,ךל קשחתמש יתמ ךל קשחתמש המ קוידב תויהל תחקל רשפאש
.תוליבגמו תורצ תומכסומ יפל תויחל
ינרקל וביגה
 
17/1/02 14:05
הליה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!!!!!שיבמ טושפ הז ש רמול תבייח ינא
הליהל וביגה
 
17/1/02 15:12
תלתלותמה תימלשוריה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!ןימאמ היה ימ ?םילתלת ליבשב הדובע הברה ךכ לכ !!!???ךכ ןכא
תלתלותמה תימלשוריהל וביגה
 
17/1/02 15:14
cookielida :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!םייח תושעל יליחתתש יאדכ,תרבג,ךלש תויעבה ןה ולא םא יכ...
םא םג,דרופורק ידניס םע ליחתהל הסני אלש דחא רבג ריכמ אל ינא
םירשקו השדח העדוהל דע הפמ תורעש םע,רקובב המק התוא הארי אוה
...רעישב
cookielidaל וביגה
 
 
17/1/02 22:33
ןטוב :תאמ
...תויחל ??תומל המלל הבוגתב
תויהל לוכי הז ער המכ אלפתת ?רקובב ידנס תא םעפ תיאר
ןטובל וביגה
 
 
18/1/02 0:20
cookielida :תאמ
...תויחל ??תומל המלל הבוגתב
לבא...חיטב ילבו רופיא ילב התייה איהו,ןמשירפ ףוחב...
!!קאבאר,יניקיב הזיא
cookielidaל וביגה
 
 
20/1/02 1:04
ןטוב :תאמ
...המוד בצמב יתיארל הבוגתב
...יניקיבה וקב העיקשה איהש תועש המכו
ןטובל וביגה
 
 
20/1/02 9:46
cookielida :תאמ
...המוד בצמב יתיארל הבוגתב
וקבהמ עדוי ימ העיקשמ התייה אל איה םא איה םג יכ...
תא הנשי אל רבד םושו,הפי תאז לכב איה,הלש יניקיבה
תמאה,תישיא ינא - הילע רבד םוש יל ןיא,בגאו...הז
תוספות אלשו "יסוכ" תוחפ הארמ תולעב תורוחב ףידעמ
והשמ וא תולילא ןה וליאכ ןמצעמ
cookielidaל וביגה
 
17/1/02 15:39
תלבוס :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
לש תבאוכה תיווזה תא איבהל יתיצר ,הריעש ךא הפי הרוחב רותב
ותוא ףושחל הנכומ אלו יפוגב תשייבתמ ינא ילש םייחה לכ :רופיסה
םיילנויצנבוק תוחפ הברה תומוקמב חמוצ ילש רעישה .דחא ףא ינפל
,ןכו .ןקלח תנמ םג וזש תונב ןומה דוע לע תעדוי ינאו ,םיילגרהמ
אל הזו ,תופעות ןוה תמלשמ .רזיילב לופיט םייתנש רבכ השוע ינא
!!!רזוע
!?הציע תתל ןכומ והשימ ?לבסה לע לקהל רשפא ךיא ?םישוע המ
תלבוסל וביגה
 
17/1/02 17:19
יליג :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
, המיסקמה הננבה לכימל


I HEAR U SISTER
ליחתהלמ החידאפה הלודגו העיריה הרצקו, תבאוכה תמאה תמאב וז
...... 'וכו 'וכו 'וכו יחש , יניקיב , תובג , םפש לע רבדל
םגו ) תויחאה לש תואלפומה תואסריגב ךומתל תבייח ינא - הממא
אל הארנכ הז ןכאש הבתכל תובוגתב ונייצש (םיגרוח םיחא המכ
ינאש ןבומכ ) ונל קר עירפמ הארנכ הז תוננב ןכ - טקאל עירפמ
םילוציפל רבכש תוכורא כ"כ תורעש לע אלו םיצוקה לע קר תרבדמ
ךרטצנש הארנכ ן כ ש אוה הרושבה ךכל יאו ( םילוציפ שי םהלש
ראשו היצליפא / חוליג / הטירמ לש ילמרונבאה טויסב ךישמהל
. תוקרי
י ח ב - תויחא - םירירק ףרוח תולילל דחוימב המיאתמש הצע שי
וכשימו דחוימב ךוראה גוסהמ םייברג םכמצע לע וטע ת ו י נ נ
לאשי יוליעהשכו ( ךבסה תא ריתסהל ידכ ןעי ) הלעמ הלעמ םתוא
ררררק כ"כ י מ מ " קוניפב ול ינעת - םייברג םע תא המל ךתוא
: זאו " יל
. רק זא רק םא - ךל דיגהל המ ול ןיא .א
רבכ םייגטרטסאה םידעיה ראש לכ יכ ול עירפמ תמאב אל ירה הז.ב
. םישובכ
תא יכ ךיילע ן ג ה ל ןכ ןכ - ירכזה רציה תא ולצא יררועת .ג
.הנידעו תירירבש ך כ ל כ
תנווכתמ אל ינאו תוטיש ינימ לכב ךתוא םמחל ליחתי טושפ .ד
. םימח םיקובקבל


םג הז ינניח ןורתפ שיבלהל רשפא דציכ תובר תועש יתבשחו יתבשי
ןורתפ אל תוחפל ןורתפ יל ןיא ירעצל ךא םירחא םיריעש תומוקמ לע
) הזכ והשמ וא יללכ ןפואב תושונאה תבוט תנמא תונורקעב דמועש
.( הזכ יליבד והשמ וא םפש תמולפ לע שיבלהל רשפאש ףיעצ
ארוקש ימו תיטסיכוזמה הזוכיספב ךישמהל ךרטצנש הארנכ רוציקבו
. תוכמ ול תקפוד ינא שלחה ןימה יל
יליגל וביגה
 
17/1/02 18:26
בד :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!םישוע אל ?םישוע המ


.הנשמ אל הז ונלש ,ורמאו ורזחש תונבהמ קלחלו םירבגל םיבישקמו
.עגמל םיענ והשכיא ראשנ המשנה תא ול םיאיצומ אלש רעיש ,ךפיהל
...םיצוק תאז תמועל


וזכב ןכתא ריבעמ ינוציחה הארמה לע תומש ןתאש שגדה ןפוא לכב
ילוא ?תונתחתמ אל תוריעש תופוק ,המ .ןמואי אל הזש תרסיימ ךרד
הארמהמ רתוי םהל בושח םדאנבהש םירבג םע הז יכ ,בוט רתוי וליפא
...ולש
בדל וביגה
 
 
17/1/02 22:20
ןטוב :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
אל םילוגד םיגולוכיספ םגו ונבה רבכ ונלש הזוכיספה וזש הז
.ונל ולכוי
םעפ ףא םתא תוחפל) !!!הזכ רבד ןיא - "תוריעש תופוק"ל רשאבו
(...הזכ שיש ועדת אל
םע הראשנו הקלח הדלונ ילש אמאש חוטב םויה דע ,לשמל ,ילש אבא
םיאיצומ אל רתוימ רעיש .תוינלופ לצא הז הככ ...קונית לש רוע
יללכ תא תוצחל זיעת איה םאו .תיאקיטמסוקה לש התיבמ
!השארב המד ,תויטרקסידה
ןטובל וביגה
 
17/1/02 19:25
שב-שש :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
?תומל המל ,ילכימ
.תוומהמ יגאדת לאו םימיסקמ םירבד בותכל יכישמת
.תועדומה ןדבוא אל םא ,תוומה והמ
.ךל ונשי םינותחת אלו רעיש אלו ,ןיא זא תועדומ ןיאשו
!!ןואגב יכישמה זא
שב-ששל וביגה
 
 
17/1/02 20:59
bad ass :תאמ
?המל ,?רומרמל המלל הבוגתב
ye, youv'e got a point
bad assל וביגה
 
17/1/02 20:58
bad ass :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
You go girl! you said it at last
many times i thought about those subjects and decided i
woulsn't die with my legs but most important bikini line
unshavedand that the doctors will think i am disgusting.
but then i thought i am such an ass for thinking about this
nonsense. but i still do. we just try to be beutiful all the
time and boy, it bugs me.
bad assל וביגה
 
17/1/02 21:45
יטינירט :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!!!!רמאמ הלחא !!יקדיח יח
יתערקנ תובוגתה תא אורקלמ קר ,תועשעשמ הז המ ןתא ,תונב בגא
!!! תושק
,עצוממ ייד אקווד ,רתי תוריעשמ תלבוס אל ישיא ןפואב ינא
יחשה תיבב תטרומש יהשימ הריכמו
???הזמ ארונ שיה !!!םייוניעה תנוכמ םע
רשפאו תונושמו תונוש תוטולב םש שי יכ ,אירב אל הזש םג יתעמש
???ןכתייה ,ןהב עוגפל
never again ,סוכה חוליג יבגל
ייחב םיימעפ יתחליג
הז תא הווש היה אל הז ןהיתשב
םייעובש יתדרגתהו
אוה המכ הנשמ אל ,רבג ןעמל בירקהל ןתינ המכ לובג שי :זאמו
(היה אל אוהו) הווש
יטינירטל וביגה
 
 
17/1/02 21:55
ביבר הלאירא :תאמ
םילתלתל הבוגתב
.וזה םייוניע תונוכמב יחש השוע ינא


.םילגרתמ


?ללכב תדבוע ינא ימ לע
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/1/02 22:57
יקיM :תאמ
ולה ולהל הבוגתב
...ץמוא ךל שי ,יבייב ץמוא ךל שי
?"רוסאה םוקמה"מ לש תורעשה תא דירוהל הפידעמ תא ךיאו
רתויב הצימאה השיאכ ךתוא הנכא ,הנוכמב םגש יל ידיגת םא יכ
,הז אשונב יתעמשש
...םש םג ,הנוכמב ,תטרומש הריכמ ינאש הדיחיה ינאש ןוייכ
?יחש לבא
...הברהו !ךל שי ץמוא
יקיMל וביגה
 
 
17/1/02 23:19
ביבר הלאירא :תאמ
ולה ולהל הבוגתב
.ארב םיהולאש ךיא ,ראשה לכ ,הנוכמב ןייל יניקיב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
18/1/02 2:01
יקיM :תאמ
לובג שי ,אלל הבוגתב
וקית ונחנא ךכ םא
,הנורחאה הרעשה דע "יוניע"ה תא תלבוס ינא
...יחש תטרומ תאו
ןמוו-רדנוו אל דוע
! :-) טלחהב הננב לבא
יקיMל וביגה
 
 
19/1/02 17:26
lara :תאמ
ולה ולהל הבוגתב


הדיחיה הצימאה ראותב ירדהדת לא
הארונה הנוכמב לללללכה תטרומ ינא
השק היה תונושארה םימעפה שולשב תמאה
ללכב עירפמ אלו תולקב הז ושכע
1! הרגש
לדוג םאו םיצוק ןיא םידוריג ןיא !!!!הלחא - תואצותהו
םיענו ךר רעיש קר זא
ונהי ןכלש םיפתשה םגו וארתו וסנת
laraל וביגה
 
 
18/1/02 10:27
יטינירט :תאמ
ולה ולהל הבוגתב
....תיניצר אאאאאל תא
דע תעדל רשפא יא ,וניניב) הובג ילש באכה ףסש תורמל
(...הדיל רדחל םיעיגמש
?הז -
!אל


...ימואלניבה זגה םוי ,עיגמ עובשפוס ,תורקי תוננב בגא
יוניעל הנכומ ינאו םירדרדו םיצוק יתחפיט
!החלצהב יל ולחא
ןלוכל קותמ עובשפוס
יטינירטל וביגה
 
 
20/1/02 11:54
ןטוב :תאמ
!!!!!!!!!!!!!'ץואאל הבוגתב
ףס" רמול ךירצש יל המדנ ,תוינונטק ךותמ םתס ,יטינירט
."ךומנ באכ
.קותמ עובש ףוסו ,החלצהב לבא ,רוחיאב תצקו
ןטובל וביגה
 
 
21/1/02 18:57
יטינירט :תאמ
!!!!!!!!!!!!!'ץואאל הבוגתב
(((((((((((((((((((((((((((-:
.החלצהב רבע ,בגא
?רדווס הצור
יטינירטל וביגה
 
 
22/1/02 20:53
ןטוב :תאמ
....הללאי ,הללאיל הבוגתב
.ילשמ יל שי לבא ,הדות
ןטובל וביגה
 
17/1/02 22:40
ףסא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
,לכימ


ןייתחס
ףסאל וביגה
 
18/1/02 0:20
לעי :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!בותכ הז תא תוארל רדהנ
...רעיב עתפל יתרכזנ ,ןוימל יוניפל הכחמ רדחב יתבכששכ ,אבצב
תואסיכ תרזעב תודדלמ יתוא ורצע אל םוילוו תדקפתמ אל ךרב
.ילגר תא חלגלו תחלקמה לא תוריקו
,ךרבב יל םינד םיאפור תמרעשכ ,ןוימב ךכ רחא תועש המכ יתבכששכו
םיימיכ םירמוח טעמ אל םג םיברועמ ויה ,בוט) העוגר יתייה
.(ילש םדה רוזחמבו ןיינעב
.עיגרמ המכ .ןיקת ילש תויופידעה רדסו הלולצ יתעדש רבתסמ זא
לעיל וביגה
 
18/1/02 0:26
cookielida :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ילופיטו תחלקמה ינפל העש יצח,םיאולימהמ העתפהב תחונ רבחהשכ...
םיצוקה םע יתקחיששכ המצע תא רובקל הפיא העדי אל תיסקאה..יפויה
רומא לוכיבכ הז םירבגה,ונלש,תונב ןכתא עטקה..הלאה םידומחה
הרוחבב יל עירפמש ןורחאה רבדה הז,יל ינימאת לבא,עירפהל
:)
cookielidaל וביגה
 
18/1/02 1:52
תרחונה הייפיפיה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
ירחא) הדימרפב ינשה ךרוצכ ןוחטיבה תא םש ולסאמ לש םיכרצה גרדמ
תססונתמ הקיטטסאה תא דועב ('וכו הניש ,ןוזמ -םיגולויזיפ םיכרצ
קוסעל לכות םיכרצה ראש תא םישגתש ירחא .שלושמה הלעמב םש יא
.יפוי היורקה וזה תורתומב


תוירואתהש תחצינה החכוהה .תירבג הירואת יהוז קלחו דח ,ועמ'צ
.תירדגמ תוטומ תויגולוכיספה


יתמ קר ?ךינייעמ שארב ויה הנישו לכוא הנורחאה םעפב יתמ
גואדל תוליחתמ ונחנא ונלש םייניעל תחתמ לבזה תויקש תומרענש
.ונלש יפויה תנישל
ךיסנה תאיבל דע םינשישכ הז הככ .וזה היעבה תא ןיא ,ןבומכ ,יל
.ןבלה רומחה לע


תא בטחמה שדח דגב תונקל וא םיירהצ תחורא לוכאל :הפידעמ תא המ
תבשויש הלמשה םע בוט ךכ לכ םיבלתשמש םיילענ גוז וא האנה ךתרזג
עסמב אצת איה םתיא תונוכנה םיילענה גוזל הכחמ קרש ,ןוראב ךל
?ררחסמ תועפוה


...תירוטר הלאש


אלל שדחה דגבב בוט רתוי הארא םג ינא ירה ,'ב -ש יאדוו ונ
.וזה תרתוימה החוראה


הלחה םיסיטרכה תריכמ
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
18/1/02 17:18
יי'ג :תאמ
תרחונה לש םיכרצה גרדמל הבוגתב
הכירצ תוברת לעו העיבש הרבח לע רביד אל ולסאמ
לוכאל המ ךלש םידליל וא ךל היהי אל תמאבשכ בוש ירבד
ונילע אל ופט ופט ופט


גהלל םתס איה ךלש הנווכה םאו
?ולסאמ תא סינכהל המל ,המל זא
ימדקא ףקות םוש גוהילל קינעמ אל הז
עגרל יתוא זיגרה םתס
יתוכז
יי'גל וביגה
 
 
20/1/02 23:56
תרחונה הייפיפיה :תאמ
?ולסאמ רושק המל הבוגתב


.הז תא הווש אל ולסאמ


תלטוק יתייה ינא תמאהו ןיטולחל יפיטואירטס יתבתכש עטקה
.הז תא תבתוכ יתייה ינא אל םא רתוי ותוא


ימ .יטסינימרטד ותויה ףקותמ יארונ אוה ולסאמ לש גרדמה לבא
םייסיסבה םיכרצה םויק אלל ?הרות ןיא םחל ןיא םא ןכאש רמא
!?תונמוא וא תורפס היהת אל
ךומנ ימונוקא-סוטטסמ תוצובק לע תיטסילנרטפ הדמע עבקמ אוה
.עוושמ ןויוויש רסוח קתעשמ ךכבו


תנבצעתמ תאש בוטו ,ןבצעתהל ךתוכז זא
?ולסאמב יתפזנש הז לע ?המ לע לבא


זילפ
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
21/1/02 9:27
י'///ג םאדאמ :תאמ
??ןבצעתהל הז לעל הבוגתב
יתוא תנבה אל ןיידע
,ןכ
הרות ןיא םחל ןיא םא
ךמצעב הז תא תרמא
ךרד תרבכ תמייק יכ החינמ ינא םחל ןיא ןיבו ךניבו
,ןכל
ולסאמ תא תרתוס אל ךלש תיטרפה אמגודה
סחייל ןתינ אל יכ דע יסיסב ךכ-לכ אוה ולסאמש תבשוח ינא
.היצריפסנוקה תיירואית תא ול
.דבל הז לע םיבשוח ונייה ,היה אל אוה םא
.ילאיוורט טושפ הז
.היצריפסנוק ןאכ ןיא ,אל וא ןכ יטסילנרטפל רושק אל
וא יפוי רובע לכואו הניש לע ירתוות תא תומיוסמ תוגרדב
ימלעתתו "םילענ" רתויה םיכרצהמ דחא לכ רובע
,ןבומכ ,הז לע םג) קנבב חפוטה סונימהמ תויטנלשנונב
הז ,ינשה ןימה רובע םג ,בגא ,ןוכנ הז .(תוירואית ובתכנ
.תישונאה המרב ןוכנ טושפ
.ךלש םויקל יתימא םויא םוש ןיא רשאכו העיבש תאשכ
ןבומב אלא לזלזמה ןבומב אל) םיילושב ןה ךלש תואמגודה
,(ילכלכה


,ימצע תא ריהבהל יתחלצהש הווקמ


ןיבו יניב אוהש גוס לכמ הבריק וא יתחפשמ רשק לכ ןיא )
(וליפא יתוא תשגרמ אל םיכרצה תיירואית ,ולסאמ
י'///ג םאדאמל וביגה
 
 
22/1/02 23:58
תרחונה הייפיפיה :תאמ
??ןבצעתהל הז לעל הבוגתב
טלחהבו תיגולוכיספ הירואת לכב אוצמל רשפא היצריפסנוק
.ולסאמ לש הירואתב


םיכרצה תא קפיס אלש םדאש תנעוט הנבש הירואתה
עיגהל לוכי אלש םדא אוה ןוחטיב שחו םיגולויזיפה
-המהבכ וייח תא יח אוהו םיגולוכיספה םיכרצה שומימל
.חור ייח אלל


רתוי תוהובגה תוגרדל םיעיגמ ךא ןיממ םירזנתמ םיריזנ
.ולסאמ לש גרדמב
שופיחב םוקמב םתונמואב קוסעל םירחוב בער תחתש םינמוא
.ןוזמ רחא
םיגולוכיספה םיכרצב וקסע םישנאש תוארל ןתינ האושב םג
םירויצ תוארל ןתינ םשו דיב .םויקה יכרצב קר אלו
יוטיב םה םירויצו ,ןוחטיב רסוחו בער תופוקתב ורייצש
.ולסאמ לש גרדמב "םיהובגה םיכרצ"ל ישחומ
- םיגולוכיספ םיכרצ שומימ ליבשב ןמצע תוביערמש תונב
הלא .ימצע שומימו תימצע הלבק ,הבהא ,תוכייש תשגרה
םיכרצל םימדוקכ םיגולוכיספה םיכרצה תא ןהל ומשש תונב
.םייזיפה
הזקימקה) היגולואידיא ליבשב םמצע םיבירקמש םישנא
.(סרע-קמא-סוכ-ופט םמש חמי ונלצאש םידבאתמה וליפאו
.ףרשנ תיבמ םתחפשמ ינב תא תוליצמש תוהמא


ולסאמ טקנ הב תויטולוסבאה תא תולסופש תואמגוד םה הלא
וא רתוי תוירטוזיא תופסונ תואמגוד אוצמל ןתינ יאדוו
.תוחפ


הז רחא ביטרנ .דחא ביטרנ הז הרות ןיא םחל ןיא םא
.הברקהה ביטרנ ןכו רמוחה לע חורה תונוילע


תונשנו תורזוח תועפות תללוכ אל ולסאמ לש הירואתה
.ידימ תילסרבינוא הרוצב תישונאה תוגהנתהה תא הרידגמו


...םלוס שי ילש ולסאמל
.תישונא הניחבמ םיתוחנו םינוילעל םישנא גרדמ םלוסהו
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
18/1/02 12:01
תימגא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
...הבתכ הלחא


...דואמ יתנהנו תובוגתה לכ תא יתארק
והשימ םע תימיטניא היצאוטיסב יתייה םהב םירקמ תרכוז ינא
,יילגר לע תורעש ןהל ורתונ םשו הפש תולגל תחדפתמ יתייה םואתפו
ןהל תופשחנ ויה יילגר ללכב אמש וא ,ילש חוליגה ןיכס ספספ ןתוא
םעפ ףא הז רוחבה תא .(...ףוגב תומוקמ ראשו) תמדקומ הנכה אלל
םע יתייה ףא םעפ). יתוא תוצרלמ ונממ ענמ אל הזו ןיינע שממ אל
ןתייה ,תוריעש תורוחב לע תמ אוהש יל רמא שוריפבש רוחב
לע רעישה עגמ תא שוחל בהוא אוהש רמא אוה ?תונב ,תונימאמ
(...ףוגה
תא ונמצעל תושעלב תוחמומ ונחנא - תושעל המ ןיא ,הרקמ לכב
ראש לכו רעיש ,םידגב ,לקשמ ,הארמל רושקש המ לכב םישק םייחה
...םהינימל חופיט ירבד
ידמ תוריעשו ידמ תורעוכמ ,ידמ תונמש תושיגרמ דימת ונחנא
.ךשוחב לכה תושעל תופידעמו
ונל דיגי ונתיאש רבגה םא רוזעי אלו אפרמ תכושח שפנ תלחמ תאז
.ךכמ עמתשמה לכ לע רוקמה םע ול בוטש
ןמזה לכ ,ונמצעב ונלש יביססבואה קוסיעה ילב תולוכי אל ונחנא
...רדסב ןכש המ לע חומשל םוקמב רדסב אל המ תוקדוב
לוע קורפל יל םרוג אל הזו םיבר םישדוח הזמ והשימ ןיא יל
לש תקדקודמ הניחבבו הטירמ ,חוליגב הקוסע ןיידע ינא - יחופיט
,ילוא ,תלוז) םולכ לע תוחנה טעמכ ןיאו יפוגב םינמושו רביא לכ
.(...םייוסמ לובג דע הז םג לבא ,יניקיבה וק לע
...דרמ ונילע זירכתש הרעשל יואו תונב ,ונב רמגנו ונב ליחתמ לכה
תימגאל וביגה
 
18/1/02 20:45
וקונ :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
,תחא תממהמ שולכימ
אלש המכ ,יחינזת אלש המכש ךל חיטבהל הלוכי ינא תישיאה הקילקהמ
יראשית !!!!דימת לבא ,דימת תא .ירעית אלש המכ ,ילתלתת
הזיא יוא ,הרפכ ךלש שארהו ,הבוב שארב לכה .תממהמ תינידנולב
.(דנולבה לש סולפ ןמ -םינפב הברה ןיאש הזמצוח) שאר
:םא התמ יתייה אל ינא ?ינא
דבל .א
(ול עיגמ אל) יתוא וקרזש ירחא קוידב .ב
תימלוב הפקתהב ינאשכ -קנחמ .ג
?הז המ?תורעיש זא תינידנולב ינא םג -הזמצוח
וקונל וביגה
 
18/1/02 20:50
(A) O.K ןיראק :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.(סיכב אל) םדוא ילב תומל הצור יתייה אל טלחהב .םדוא
(A) O.K ןיראקל וביגה
 
 
18/1/02 21:02
וקונ :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
שממ ןייוש ונ -תורמוא ילרישו לכימ םג .ילב םג הפי תא ,יממ
!ידות ,הנימאמ תייה אל ,הקלילקה לכ
וקונל וביגה
 
19/1/02 15:07
יתימא םיסקמ :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
Nickie,ןטוב ,יקימ ,ביבר הלאירא ,הדנלרואל םולש
םי/תושלוגה ראשו (יארקא רדסה)


תוכרעמב הסנתה רבכש (עצוממה רבגה אל חוטב) ןבכ
רתוי תורצקב (ןיבל ןיב) םגו םינש 6 ו 3 לש םיסחי
.םיאשונב טעמ ףתשל 29ה תא דרגמה ליגב


ינאש רתוי וא הבוט הרבח תוחפל יל שי דימתמו זאמ
דימת ולאה םיאשונה לע םג ,ןכו הלש הבוט יכה הרבחה
תובוט תורבח - תודידי ןיב האלמ הדרפה יל שי ,ונחחוש
.גוז תונב וניהד תורבח ןיבל


.גוזה תונב םע ןבומכ ולע ל"נה םיאשונה םג


:יחשה תיבב חוליג יבגל
.תוחלגמ אלש דבלב תורופס םישנב יתלקתנ ייחב
הלע אל םלועמ הז הטימב :יתעדל
,חלגל וקיפסה אל/וחכש/(ןורקעכ)אלש ולא -םיב
תואתשהב המולפב םיטיבמש בל ומש רשאכ ךכ לע ולצנתה
.וחליג/תוחלגמ אל ןורקע ךותמש ולא םג ,ןכ
הייזחה תא יתשבלה/יתרסהשכ כ"דב ,םוי םויה ייחב
תוקדטצה ךות אשונה תא ולעה ןה
"חלגל יתננכת/דימת ינא תבשב/רחמ"
תויניצ/סומינ/תועיבצ ךותמ אלו יתבשה דימת ינאו
וליפא זמור אל ינאו הנוצרכ הפוגב תושעל הלוכי איהש
איהש המ הזש השיגרמ איה םא לבא ,חלגל הכירצ איהש
.הבבס - תושעל הצור


תויסקאה (ןלזמלו) ילזמל בוט - םפש חוליג יבגל
רבועש המ רמוא דימתש דחאכ יכ ,םימפש וחימצה אל
הדידיל אמגודל ,אשונב ץצולתמ חטבל יתיה שארב ול
שי ,ם-יב תיסקאה םעיתרגש הפוקתהמ - ילש רבעשל
קיחרהל לוכיש םרוג הזש הל יתרמאו ,םש םג המישרמ החימצ
לבא .ןיע ידח , ןבומכ ,םילאיצנטופ גוז ינב
תומלשומו תומלש םיצורש הפוקתב אליממ ונאש ןוויכ
רתויש המכ לבקלו תוחפש המכ עיקשהל ,קיידנ םאו
ידמ תוקוחר םיתיעל חוליג לשבש לבח
(הזכ והשמ וא קדצ בכוכ לש ז"ול יפל לבא תחלגמ איה ,בוש)
.בורה תעדב ינא םגש יתרמאו ,הלש החפשמ תונבו תורבח תעדל


,החוד הז ירגוד ,םיידי חוליג יבגל
אשונב ונחחושש תונבה לש עירכמה בורה תושעל המ
םיררועמ םיידיב תורעש הברה םע םירבגש ונעט
רכוס וא/ו הטירמ ,הוועש לע תובשחמ ןהב
:-)
הזה רוזאב תוריעש תונב לע םינבה תעד יבגל ל"נכ
- ןיטולחל החישק שוקיב תמוקע אלא ,תוגלפתה ןיא ןאכש קר
.םיידיה לע תורעש אלל


תועד ימימת תונבה םגו םינבה םג ,בוש - ןטב חוליג
.הפיו החוטש ,הקלח ןטבתויהל הכירצ תבל יכ
? הריעש ןלציל אנמחר וא האלמ איה םא המו ,יתשקהו
ידכ לכה תושעל - ונעט ן-ל-ו-כו ן-ל-ו-כ
.עגפמה תא םילעהל
ילש תיסקא ןמזמ אל יכ טועימ תעדב ינאש הארנכ
ףאו ,ףוגה יקלח בורב הבידנ החימצב הכרובש
,התעדל ,תיתועמשמ התזר איה יכ יל התארה ןטבב
יתיארו (םינש 3כ) ןטבה תא יל התארהש תמדוקה םעפהמ
הז יכ הרמאו יטבמ תא התאר איהו החירפ לש םינמיס
ללעתהל הצור תא םא ,יתבשה יקוא ,תורעשה ןויקינמ
.ןבומ זמרהו...תאז תושעל תורחא םיכרד שי ךמצעב


:ונמיס טעמכ זא ,הברה כ"כ בותכל יתננכת אל ,ווי


העיתפמ הרבס ולעה קלחש ומכ תישיא ,םיילגר
ךא (םוכיס ואר) רתויש שיו ן/םהל תפכא תוחפ הזש ולאכ שי
,ףרוחב הליעי םייברגה תקינכט ,ץוקעל לוכי הז םימעפל
? ץייקבו
תוחמש,תוצור ןה םא ןיב תוחלגמ %99.99999 אליממ ץייקב בוט
,ואל םאןיבו שוכינה ןמזב ןהייניעמ תובז הניר לש תועמדו
ילגרב םיצעננש םיטבמה (יתצרש םהב םיפוחב תוחפל) דימת
.םינימה ינשמ המודכו/לוזלז/ןוהמית לש םה תוחלגמ אלה
יאשח םכסה שי ,אל םא ןיבו םימיכסמ םא ןיב רוגס אשונה זא
יבמופב (תוחפל) םיילגר תוחלגמ תונבש ישונאה ןימה לכ ינב ןיב
םיטעוש םיזיע רדעכ ונלוכו םלועה ריואל ונתאיצי םע םתחנש
.ואלמל


,בוט לכה בוט ףוס
"םירוענ תמולפ" ,"יהולאה שלושמה"
"בטיה רוזג רוחש שלושמ"
יכ תולגל ואלפתת ,םייוניכ ולאו ולא דועו
תוכפוה תורעשהשכ א"ז "ובצעל" תודיפקמ אלש ולא
ינוציחה ןחופיטב תוחפ הברה תועיקשמש תורוחב םג ןה לגנו'גל
.עצוממהמ
החליג םינש ששב יתגוז תב ,ירבעב ידמ קוחר שולגא אל
םויק ךות תושלתנ תורעשהש ךכמ הל סאמנש רחאל הנושארה םעפב
ןיב תורדוחו (דימת אל לבא םיכוראב כ"דב) ןימ יסחי
,םיבאכל עודיכ םימרוג םיפושפישה .קיתרנה ןיבל םודנוקה
ןאכ אלש תורחאו ולא תויעב דועו תובירצ
המותה תכימש" רושיו תריזגו ,ךכב ןודל םוקמה"
ןווגב עבט טרסב היפצ ךות ,היעבה ורתפ אל
האבה םעפב , אלפו אלפהו יתעצה התלע ,יתושרבש בכרה ילכ
.םיפושפיש לש היעב לכ התיה אל ,ונבבותשהש
.ילרוא ןיממ התנהנ רתוי הברה איה ,ןכ לע רתי
:ויה תאז תושעל תויעבה
תושעל שממ ןיבל השוע ינא רומאל ןיב - עצבל (א
ךכ לכ הפושח םואתפ תאש השגרהה (ב
םינושארה םוי 10-עובשב דוריגה (ג
הברה יתוא קיזחהל התשרה איה זאמ ,ןכ לע רתי
ילש (ןקזה הז ללכב) םינפה חוליגל עגונה לכב רצק רתוי
"...םג לוכי התא זא םש תחלגמ ינא םא"
תא יתרכהש דע תונויסנמו הזה רשקהמ ןויסנ דומל
יתועצה לכ תורמל) םלוע תמחלמב החתפש ,ילש הנורחאה תיסקאה
"םיפושפישה וקספיו תורעש רתוי וסנכי אל"
"בוש לדגי הז -יצרת אל"
"תיסקס רתוי הברה ישיגרת תא"
,םירקי םיארוק ירה) יתוא העיתפה דחא םויש דע (וכו
ןה ,תושעל ךירצ המ הל הלגנ ונאש תובהוא אל תונבה בור
(ןדי לע קסות הנקסמהש דע תועטלו תוסנל ךישמהל תוצור ירה
הקיספה אל (היעב לכ אלל הרבע ותוא) ג בלשל העיגהש זאמ ,ןכאו
ףאו (רבדי יעדוי תורוקמ) ונדרפנש ירחא םג חלגל
דחא םויש עוציבל בל תמושת אלל חלגל כ"כ הלגרתה
קיפסמ המש הניאש ךכ לע יתמעז זאו ,המצע העצפ טושפ
.ךכל בל תמושת


ופתיש/ופתושש ילש תודידי םג ללכהמ תאצוי אללש םג ףיסוא
,וחליגו ישנה שלושמה רוזאב תורעשמ ומרגנש תורחאו ולא תויעבב
.רשי לכש קר הז ,ינואג אל הז ,בוט .ינואג היה הזש רפסל ובש


וא היליפודיפל היטנמ עיגמ אל חלגל ינויגהש בשוח ינאש הז ,אלו
.ןויגהו תישיא הניגה אלא ןונגסב והשמ
:םכסנ
חלגתי אלש ןימאהל השק - םידי/ןטב/םפש
הנועב יולת - יחש תיב/םיילגר
.בייחמ ןויגהה - הוורעה רוזא


יולת הז לכה לעמו גוזה תב/ןבב יולת רתוי הז םלוא
! ונלש תישיאה השגרהב


הז "ושיגריש םינבה תא חלגנ" ונעטש תויגולומכוח ןתוא יבגל
רבדל ליבוי אלו (!?! התוא ךירצשכ תיגולוכיספה ןכיה) יתודלי
.הבאכהו תומיע דבלמ


? הז יטוידיא הזיא ??? הריעש תאש םשא גוזה ןב המ
? הווח תאש באכ לש שיגרהל בייח אוה המ


? הווח אוהש באכ לכ השיגרמ תא המ


:תורירב רפסמ שי ,אשונב םיצחול גוזה תב/ןב םאו
תרדוסמ הרוצב הז לע רבדל
גוז תב/ןבל רתול
הל/ול דיגהלו ךלש לע דומעל NEXT
הז (לשמל) ןכ יחש תיב , אל - םיילגר ,רשפתהל
.בגא ךרד ילש םידידי גוז לצא דבוע


ללכב םייחב םייתועמשמ רתוי הברה םירבד שי ,ןפוא לכב
יפוס ןיא ימצע חופיט דבלמ טרפב םיסחי תכרעמבו
ילע ונבצעתי וזה הרושה הארמלש תויסקאו תודידי המכ שי)
(תואיצי ינפל ףיפיתהל תועש ול חקול דימתש ינא -
,המיסקמ הרוחב םע תועובש 3 כ לש רשק יל היה רבעב
עובש לכב התאר איה ךא ,תימינפ םגו תינוציח םג
.יתכתחו יתוא רשאמ הלש רפסה תא רתוי


.םילאיר תויהל םיכירצ רבד לכל ומכ
at the end of the day
תועש ןתוא לכ תא םיאור כ"כ אל ךשוחבו םינשוי ונא
! ם/ןכלש יעבטה יפויב רתוי תצק ונימאת ,'וכו רופיא לש


וא/ו החוטש ןטב ילעב םניאו ם/ןלזמ ארתיאש ולאו
- רחא וא הז רוזא הסכמ ינוכית םי שרוח
םירחאש םיסונוב ם/ןהל שי חטבל - חצננ הז םעו שי המ הז
.םגישהל ףואשל םילוכי קר


וז תא הז חלגל םייחהמ לודג הז
! ךפיהלו (רשקב יולת) וז תא וז וא
.ידדה ןומאו תונלבוס ,תונלבס הברה ךירצ


יתימא םיסקמ
Over and out.
יתימא םיסקמל וביגה
 
 
20/1/02 9:26
הדנלרוא :תאמ
(: ישיא םוכיסל הבוגתב
.ילוא ,ידמ לילכמ .עשעשמ .דמחנ
דלייתמ יל הארנ - ןורקע ךותמ ,הוורעה רעיש תא תחלגמ אל
.רתוימו
ותוא ,ךכ םא יכ ,"ינויגה" הזש ןועטל תטלחומ תוטש יל הארנ
האור אל ינאו ,ויכשאו רבגה תוורע רעיש לע לועפל ךירצ ןויגה
...שממ הרוק הז תא
הדוה ןכא אוה ,םימי 3 ינפל ,ילש יכה יכה בהאמה םע החישבו
התאר אלש ,ילגר תא ףטלל תושר שקיבו ,לכה ילצא בהוא אוהש
...תועובש הז חוליג ןיכס
.8 תב הדלי ומכ תוארהל ךממ םישרוד אלש םירבג םג שי .והז
הדנלרואל וביגה
 
 
20/1/02 9:52
הלאירא :תאמ
(: ישיא םוכיסל הבוגתב
יל רמא גולוקינג םעפ ,אל וא ןוכנ הז םא תעדוי אל ינא
ףושח רתוי רוזאה תא ריאשמ הז יכ סוכה תא חלגל אל ףידעש
,ינא לבא ,אל וא קדצ אוה םא תעדוי אל ,תויעב ראשו תוקלדל
.תחלגמ אל ינא ,חלגל אל יל רמוא אפורשכ
הלאיראל וביגה
 
 
20/1/02 9:26
הלאירא :תאמ
(: ישיא םוכיסל הבוגתב
.ונילע תלפהש תאזה תוארוהה תרבוח הז המו יתימאה םיסקמה ראות


תא תחכש ,יל יספוא ,הככ סוכו הככ ןטב ,הככ הזח ,הככ םיידי
?הז םע םישוע המ ,ארונ המכ ,בגב תורעש ןהל שיש תונב שי ,בגה
הלאיראל וביגה
 
 
21/1/02 10:40
י'///////ג םאדאמ :תאמ
(: ישיא םוכיסל הבוגתב
?הפ הז המ


תויראזיבו יללכ ןפואב ההימת תוררועמ ןהילא תעגהש תונקסמה
.ינטרפ רתויה ןבומב
םוש תאצומ אל ינא הטירמ/חוליגה תבוח וילע הלח אלש רכז רותב
גציימ םגדמ אללו ןיכומיס אלל תרזגש תורבידה תרשעל היצמיטיגל
.דבלב העיד רדגב וראשיי ךלש תוללכהה .ףקות רבו


:תרמוא ינאו
קלחה סוכל אל
תוחלוגמה םיידיל ינ
:ךכיפל ,רזחוי אל ןכא שבכנש חטש
םע ,םיקלח יחש תיבו םיילגר ןה ילע ורזגנש תוברתה תוריזג םא
תא ילע תלבקמ ,רדסב זא - הברעה רוזאב רדוסמ שלושמל היצפוא
.תוטוזב דועו םרזה דגנ תכלל חוכ שי ימל יכ ,תודבעתשהה
.תטרומה לש םידחוימה םיכרצה פ"ע וא/ו ילנויצפוא ראשה לכ
?ינצוקהו רופאה רוזאה תא ביחרהל
?דובעישה לטנ תא לידגהל


.םלועה תומיו .ירפס תיבב אל .אלו אל
י'///////ג םאדאמל וביגה
 
 
21/1/02 11:27
יטינירט :תאמ
(: ישיא םוכיסל הבוגתב
תושלוג/םישלוגה לכל
םיארוק/וארקש
רטסמ לש טישלוב/הלעפה תרבוח/תוארוה רפס/הליגמ/הבוגתה תא
....גנימרא'צ
29 ןב בתוכ/שיא/רוחבהש הומת/רזומ תצק הארנ ם/ןכל םג םאה
...חסנתהל עדוי שממ אל ןיידעו
(ביתכ תואיגש המכ לע םג דובעל יאדכ ילוא)
?בתוכה ונל רמול הסנמ קוידב המו
????ונפוגמ תורתוימ תורעש דירוהל דציכו ךיא
?????הז אשונב ,ונתוא םיפידעמ םינב דציכ
.הז ליבשב ךתוא תוכירצ אל ונחנא לבא ,דומח ,ןויסינה לע הדות

,המצע תא הפידעמ איה ךיא תעדוי ,הווקמ ינא ,ונתיאמ תחא לכ
,תוארוה רפס תוכירצ אל ונחנא ,תויהל הנכומ איה הריעש המכו
תונעתמ ונאשכ דיה תא ונל קיזחהל ךממ שקבנ אל םג ,אלו
.הוועשה ירוסייב
:תילעהש תודוקנ רפסמל הבוגתב ,ןפוא לכב
תא הגוז ןבל חלגל תוניצרב הבשח םעפ יא יהשימש תבשוח אל -
םיציבה
זג הזיא תושעל רשפא דימת ,תושלתנו תועירפמ תורעשה םא -
אלש חטבו ,ןייניעה ךרוצל דרגתהלו לובסל ךירצ אל ,דמחנ
?how dumb can u get ......עצפיהל


תרעטצמ
.אשונב shit ןיבמ אלש והשיממ תוארוה לבקל ןבצעמ תצק לבא
יטינירטל וביגה
 
20/1/02 11:52
ןג :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
חוטב טעמכש תויהל לוכיו) םג ימצע ליבשב ,קלח תבהואש הרוחב ינא
.(הביבסהמ יתעפשוה םגש
.קלח שיגרמ םגש הזכ .הועש לש קלח אלא ,קלח םתס אלו
עונטקה םע תויטנגלאב יל יתקלחה הנש ינפל ךרעבו הרקמה הרק הנהו
עצפ םגו ,הקידב הכירצהש הדישחמ הכמ םע ןוימב ימצע תא יתאצמו
.םיילגרב תורעש יל ויה - המ לבא .ךרבב קנע
ריעצה אפורה ינפב הריעש לגר יתפשחו ,ספ םישל יתטלחה ינא
.דומחהו
אל אפורהש יל הרמא ןוימב יתיא התיהש הרבח ,ןגאלבה לכ ירחא
ריבסמ הזו) הזה םייוסמה טבמב ילע לכתסהלו יתיא טטרלפל קיספה
המ ישיא ןפואב יל ריבסהו ןגטנרה תא הארא ינאש יל ארק אוה המל
.(םש םיאור
.והשמ התניש הריעש לגרש היה הארנ אל
.השיגה לכה הז
ןגל וביגה
 
20/1/02 13:55
ןבנבל ןונח :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
הנוילעה הפשה לעמ רעיש תמולפ םע הרוחבש לבוקמ היה םעפ .הככ זא
םייסקסה םירבדה דחא היה הזו ,המח דואמ איהש ךכל רורב ןמיס הז
םישקיע הטירמו חוליג ירחא יכ ?ןכ ,המולפ לע רבודמ .רתויב
.דיחפמו דירטמ תמאב הזו המולפ אל רבכ המולפה
רתוי חמוצ רעישה תוסגב םיברעתמ םא ,םוקמ לכב טעמכ .האלה רובענ
לבא ,רבגל אל דוחיב ,העירפמ דימת אל הכרה המולפה .זיגרמו השק
.דובא ןינע הזש עדוי ינא


?עדוי ינא ךיאו
תפפוט ,המיסקמ יהשימ ילש הדובעה םוקמב יתיליג יצחו הנש ינפל
המ הארנכ הזו .תואיפב רורב רעיש םעו שבוכ ךויח ,ןנע לע ומכ
.ידגא היהו ,ונרכהו ,הלצא יתוא ךשמש
יתייה .תואיפ ,םילגר ,ןטב ,בג .ףוגה לכב הריעש התיה הרוחבה
רעיה ללכב יל עירפה אלו ,הבהא בורמ ישפנ תא יתעדי אל ,םסקומ
.םש יל הניכהש המ לכ תא םועטלו תדרלמ םוסקה
.לבא
התוא בהוא אקוודש רבח הל שיש לבקל הנכומ התיה אל הרוחבה
.הריעש
יחשה תיבב רעישה תא ירובע לדגל הנכומ אל
רעיש תעפשב םיצירעמל תפפונמ סטרבור הילו'ג לש תונומתה ורזע אל
.חלגל השקעתה הרוחבה - תצרפתמ
לעו הלש םיענה בגה לע גנעתהל יתלוכיש ךכ ,בגל העיגה אל ילזמל
.םייחלה תואיפ


לש ופוסב ,אוה וב המחלמהו רעישה המכ תועדוי אל ןתא .קיחצמ אל
.ירבג ביתכת אקווד ואלו ,תישנ תרצות המגיטס ,רבד
הזב שי - ןכ לבא ,רחא רמאמל אשונ הז ,'וכו תויתוברתה תוביסה
תראשה ןיב רשק ןיא ,אל - הצופנ תועט ןוקיתו .יליפודפ ןינע םג
חירה .אל וא ןכ חיר ןיבו ,םירחא תומוקמב וא יחשה תיבב רעישה
(!) אקוודש ,העיזב ינמושה ביכרמה לע תוירטקב תלועפמ רצונ
ענומ (ןיליבאלח תחשמב וליפא) יוטיח קר .הטירמ וא חוליגב רבגתמ
.חירה תא לילכ
ססהל יהשימל יתרזע םא לבא ,רוזעי יתבתכש המ םא עדוי אל ינא
.בוט ,הנעתמ איהש ינפל תצק
רעישה ,רעישמ םיעתרנ אל םהש קר אלש םירבג אוצמל רידנ ילוא
- בושחלו ,לואשל ,עגר רוצעל קר ךירצ ילוא לבא .םתוא ךשומ
המחג רשאמ רתוי הרימטו הקומע איה רעישל הכישמהש ןכל ררבתיו
.תרחא וא וזכ תיתנפוא
תטלוש רבכ ישפוחה רישה תרושב ?אל ,הפוריא ןיידע ונחנא ,ןכו
.ןאכ םינש המכ
ןבנבל ןונחל וביגה
 
 
22/1/02 13:52
Nickie :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
עומשל ארונ דמחנ
אל ינא .ךומכ םירוחב שיש תורשפאה לע יתבשח אל ללכב טושפ
םינוא תרסח ןיידע רתוימה רעישה תרסה תרזגב לבא ,ללכ הריעש
.תוטלחהו
.ןפוא לכב םירוחבב ...I GUESS I LIKE IT SMOOTH
םע דדומתהל תלגוסמ אל ,אל לבא (?אה תומרונ).םג ילצאו
.ןמזה םע ההקתמש והשמ אל הז ילצא.באכה


תויהל .והשמ ללגב יל באכיש ךירצש - יל ספתנש והשמ אל הז
.ללכב והשמ ללגב ןברוק
Nickieל וביגה
 
 
23/1/02 17:29
ןבנבל ןונח :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
המ םושמ .אכודמ טועימ םה לבא ,ינומכ םירוחב םג שיש והז זא
.הטוס אוה - ךכ שיגרמ אלש ימו ,הפי הז קלחש ונל וסינכה
.והשמ לע תילעש הארנכ - באכה ןינעב לבא
ידכ העיקשמ ינא המ וארת תניחבב ,הברקהה תשוחתב והשמ שי
.בוט תואריהל
ןיגפהל ידכ הינשל תחא תורטוס ויה םישנ תומדוקה תואמב
תומודא םייחל
םיכוחמב ןמצע תא תוכעומ ויה ךכ רחא
.ןמצעב תוללעתמו תוטרומ םויה
עיגמ אוה יכ באכל תורכמתה ,תיטסיכוזמ האנהב והשמ הזב שי
,הפי תואריהל ןוצרה - "ןוכנ" רוקממ
תכ לש ןחלופב םילעמש ןברק לש ,םודק והשמ הזיא - ילואו
.ןתחה
?חתפל הנכומ יהשימ
ןבנבל ןונחל וביגה
 
20/1/02 21:19
ןג-תמרמ ןמרח ד"וע :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!!!קיחצמו שגרמ ,ןונש


.(יטילופ רסמ) !!!!!!! תויטאתפה ונמע תונב תונרמשל יד
ןג-תמרמ ןמרח ד"ועל וביגה
 
24/1/02 15:38
עגרל הפ יתרבע :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
.ןוכנ ךכ לכ
הטישה וז חלגל םיבייח תושעל המ ןיאש ןמזה םע יתיליג ינא
לש יביססבוא חוליגל תדבעתשמ ינא םוי םוי ךכו רתויב הריהמה
.ילגר תורעש
לד םינמוזמה רסח יתיבב םומיחהשכ ולא םיאופק םימיב וליפא
ברע לכ תחרוט ינא ,היטבמאב םומיח ןיאש ךכ לע רבדל אלש ,רתויב
אל ינאש וא ירבחב ךכחתת אל הרעש ףא הלילחו סחש ילגר תא חלגל
.תוגונעה ילגר לע תורעש םע יתוא ואצמיו הלילה ךשמב תומא
הנואת יתישעו ילש עונפואה לע יתעסנש איהה םעפה תא חכשא אל ינא
הנשמ אל) תורעשה ביבס תובבוס יתובשחמ לכו ח"היבל יתעגה זאו
הקזח הכמ יתלביקו לגרה תא יתעקנ ,ירמגל עונפואה יל ךלה עגרכש
(הרדישה דומעב
.הרזגה תא לבקל ךירצ טושפ .ןייניעל ינויגה רבסה ןיא
עגרל הפ יתרבעל וביגה
 
26/1/02 2:22
סונו :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
...ללכב תורבדמ ןתא המ ל הניבמ אל שממ ינא


םיאשונ אל םה המודכו הנותח ,טירמ .הרסה -ןוכנ אל וניבת לא
!!!הזמ ואצ ...ינומכ ושעת לבא ,יל םירכומ יתלב וא םיקוחר


ללוכ ,הצור ינאש המכו הפיא רעיש תלדגמ ינא
יתוא רצע אל הזו ,העשפמ-יחש-םיילגר-תובג-שאר
...םיילמינימ םיסנכמ וא היפוג םע תכללמ םלומ
והשימש תבשוח אל ינאו ,חונו הפיו יעבט הז -ליעגמ אל הזו
..וחדנ יתוא וארש םינבהמ


-םהל עירפמ ןכ הז םאו ,םהל עירפמ אל הזו ,םינויז יל שיו
!!וכליש
!תויהל ךירצ הז הככו ...ףיכבו הבבס לכהו


.וקיספת טושפ -רעיש תדרוה תקספהל העונתה לע רבדל הנקספת זא
רתוי היהיו ריעשה בצמב ןכתיא היהיש דחא ןב תוארל הצור ינאו
...ןכמ קלח
סונול וביגה
 
 
26/1/02 17:27
ףחש :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
.תישיא החנזהו תונלצע ללגב קר תחלגמ אל ישיא ןפואב ינא
השע אל אוהו (יוצר יכ םא) יופצ יתלב חרוא היה ,לומתא אקודו
.ילש קלח ךכ לכ אלה יחש תיבה ול עירפמש וליאכ תולוק
ןמזמ אל !?חלגל םיליחתמ םה ב"הראבש םתעדיה :םינבה ןיינעלו
(יפוי םגו יפוא םג) ם י ה ד מ רבג םע קימעמ ןויד יתכרע
,םיצוקה תא יתשגרהו ייתקדב םיידי .ופוג לכב חלגמ םדאנבהו
רוחב ותוא לבא ..לבחו ,השיג תוכז יל התיה אל םירבאה ראשל
.ב"הרא ראשל תיסחי וליפא הזה קלחב תמדקתמש ,הינרופילקמ היה
יד ,ותוחא ללוכ ,היצאוטיס התואב ויהש םיאקירמאה ראשו
.ןיינעה לכמ ועזעדזה
ימעטמ לבא ,הסכיפ הז יחש תיבבו םיילגרב תורעש :םוכיסלו
.רוזיאה תא הארי והשימש יוכיס שי רשאכ קר הדירומ ינא תולצע
עבטהש ומכ - ראשה לכ ,וקל ץוחמש תורעש המכב הטצניפ - יניקיב
.ןווכתה
הז ,םילגרתמש ירחא לבא ,הלחתהב םלה תצק היה חלגמ רבג תוארלו
..הפי
ףחשל וביגה
 
28/1/02 11:50
ינול :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
,תחא הרעש ףא ליבשב תלבוס וא התמ יתוא וספתת אל ,תורקי תונב
.םיינזואב אלו יניקיבב אל
....סטרוש רסקוב יל שי - יניקיבבו ןיכס יל שי םיילגרה תבוטל
תורעש ךכ רחאו עובש םילוחכ םימתכ) הוועש ,חוליג ,םימרק יתיסינ
ושרהו - (תושעל המ ןיאש יתנבהש דע הנש טעמכ ראשנ הז הככו שדחמ
ילעב תא יתלאש ןמזמ אל .....ןוסא םוש הרק אל - ןכל שדחל יל
ברקב תירלופופה הבושתה תא יתלביקו ןיינעב ותעד המ (הייחיש)
- "תוננב" ירבג
!?הככ לובסל תורעש המכ ליבשב !?תעגתשה - יל ידיגת
היעבה ,הרצל ייתויחא ,םירבגה אלו תורעשה אל איה היעבה - הנקסמ
....ונחנא איה
ינולל וביגה
 
28/1/02 15:21
תיקרוי וינה הרבחה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
,הרקיה ילכימ
וניינעתה אל םירבגה ,"םצמוצמ"ה ינימה ינויסנמל רמול תבייח ינא
עיתפמ הז ,ןוכנ ,םירחא תומוקמב אלא םיילגרב תוכוראה יתורעשב
.תמאה וז לבא ,בזכאמו
י"ע ןיינעתמה רבגל החסה יליגרת תושעל תולוכי תודרטומה תונבה
.(םינבל יטירק אשונ) החותמה ונטב לע תואמחמ
תיקרוי וינה הרבחהל וביגה
 
 
28/1/02 23:11
הלא :תאמ
וידעלב תומלל הבוגתב
..ירמגל תרמוא יתייה,דואמ תקדוצ תא הזבש דיגנ יאוב
הלאל וביגה
 
28/1/02 23:04
הלא :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!!עטק הזיא
ינא החוטב יתייה, תשגרתמ תמאב ינא יפוי הזיא ..רמאמ הלחא
(:הדיחיה
הלאל וביגה
 
10/11/03 12:55
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!םלהב ינא תונב
ול עירפמ הז םאו םיילגר ו יחש תיבב תורעש םע הטימל תסנכנ ינא
!יל חלגל אוביש
יתעקשהש בושחיש םיילגר השוע ינא עיתפהל יל אב םא
........וליבשב
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
10/11/03 22:26
Not an angel :תאמ
סקופ לכימל הבוגתב
!רתוי ףא הבוצע תויח ונחנא הבש תואיצמה לבא תודוהל בוצע


שדקומ השיא לכ לש הנמזמ רכינ קלח ונלש "ינרדומ"ה ןדיעב םג
הרירב תילבש תודוהל תבייח ינא .תוטירמו תוחירמ ,רופיא ,חופיטל
.הז תא השוע ינא םג


!םירבג ליבשב ?הז תא תושוע ונחנא ימ ליבשב אוה יטתאפ יכהש המ
התנאהל םיילגרב הוועש השוע אל תחא ףא ,שיחכהל וסנת לאו)
.(תיטרפה


וילגר תא ףושחל אלו ףרשיהל ףידעמש (טיירטס) רבג ןתיאר יתמ
?תוריעשה
ויתורעשב תורתתסמ עדמל תועודי יתלב םייח תורוצש, רבג ותוא ךא
םיימוי ינב םיפיז לדגל הזעהש השיא םא םירשק קתני ,ףוגה יבחרב
.לגרב


רבג לכ ומכ ונמצע חינזהל ונמצעל תושרהל תולוכי אל ונחנא םנמא
.תויצרופורפל סנכינ ואוב לבא ,ונלש םייחה ומכ תואריהלו עצוממ
Not an angelל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא