םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

יונב אל :יתחפשמ בצמ
ביבר הלאירא


אצומ והשימשכ לבא ,קחשא דועו יתקחיש
וליאכ תושעל הלוכי אל ינא יניעב ןח
לכמ םיקיר םירבדב םייאל וא ,אל אוה
הטילחמ רבכ ינאשכ .תיתימא הנווכ
זאו רוזחל ןאל ןיא תמאבש ןמיס ,תכלל
אלא ,"יתוא וקיזחת" אל איה הכילהה
תיפוס הביזע


לבא .ןיוצמ סקס וליפא ,הלועמ סקס וא ,בוט סקס תויהל לוכי
.םסק שחרתמ ,וכרע תא המיצעמ קרש תורידנב ,םימעפל שממ שממ ,םימעפל
,ךלש רועה עגמל םלשומ ולש רועהו ,ךירצש ומכ קוידב עגונ והשימ םואתפ
זאו ,חונל ףוגל םינתונ להביהל םוקמב .םלח דימת אוהש ומכ תעגונ תאו
.רשואו םיענו חוטבו תמלענ תויניצה ,תוסרוק תונגהה


יתוא ןבצע ארונ אוהו ,םוי ותואב םמעשמ יד היה .ט'צב ןרוא תא יתרכה
,הנטק הבוט שקבל תצלאנ ינא) ,תודוקנ שולשה םע
ינא .הלימ...לכ...ירחא...תודוקנ...שולש...ובתכת...לא...השקבב...אנא
יתביתכ לגרה הז לבא ,הזכ ססוהמו קותמ םשור רוציל רומא הזש תעדוי
המ םכח המכ הנשמ אל ,לסופ ףיעסכ שמשמ אוה ילצאש דע ארונ הכ ,ארונ
.שגפינש הצר דואמ אוה .(הנובתה תא תוריתסמ תודוקנה שולש ,דיגהל שיש
לכ ירחא תודוקנ שולש בתוכש והשימ םע שגפיהל הלוכי אל ינאש רורב היה
,ומצעב חוטב ידו ,ןשקע רתוי דועו ,דמחנ דואמ היה אוה לבא .הלימ
אוה .ונשגפנ ,תודוקנ שולש ילב בותכל חילצה אוהשכ ,המ ןמז ירחאו
היה אוה .יבילל בורק דואמ רנא'ז ,םייסקסה םירעוכמה רנא'זל ךייש
.םסק היה ?ונעגנשכו ןיבמ ,קיחצמ ,םכח
הנושארה םעפב .תכייחמו תרכזנ ינא ,םייתנש טעמכ ירחא ,וישכע וליפא
רשפאש והשמ איה תומלש םגש יתנבה ןמזה רבעש לככו םלשומ היה עגנ אוהש
וקמ םוצע קלח לע יתרתיו ינא .הלודג החמשב םיישדוח ונילע ורבע .רפשל
ינלבס היה ,ילש ןוחטיבה יא קומע המכ דע ןיבהש ,אוהו ,ילש וני'זאמ
.ךמותו


יתלביק אלו התעבב רקובב עבראב ררועתהל יתקספה רבכ םיישדוח ירחא
המ לע ,ןיוצמ היה לכה םא לבא .ןיוצמ היה הארנ לכה ,הדרח יפקתה רתוי
?תבתוכ יתייה
הז הירגיס תחקל בבותסה אוהשכ .דחוימב חלצומ ןשס ירחא ,הטימב ונייה
ןשיע אל אוה הזה טעמה תא םגו דואמ טעמ ןשיע ןרוא .רזומ יל היה הארנ
דיבו ,דיה לע ןעשנ אוה .םידקמ זמר הזש תעדל יתלכי אל לבא ,הטימב
ןחג זאו ,םינפהמ רעישה תא תונידעב יל זיזה ,הירגיסה םע תאז ,הינשה
הילידיא לש עגר ,תצק דוע יתלברכתהו יתכייח .ףאה הצקב הקישנ יל ןתנו
.תיצלאמש
.רמא אוה ,"רבדל םיכירצ ונחנא"
ימצע תא יתקחרה דיימ .'הזה טפשמה תא תאנוש ינאש המכ ,םיהולא יוא'
הרהבה תחיש יל השעי אל דחא ףא) הכימשב תוידוסיב יתיסכתה ,ונממ
החונזה תונגהה תכרעמ לכ תא איש תוריהמב יתמרה ,(יימורעמב ידועב
.רבדל םיכירצ ונחנא המ לע תוארל יתיכיחו ,ילש
,הקיחצמו ,המכחו ,ריכהל יל אציש המיסקמ יכה הרוחבה תא ,תעדוי תא"
רשקב תויהל לוכי אל ינא לבא ,אלפנ סקסה םגו ,ךתא יל ףיכ ארונו
.הלאכו יתרוגי רשא ,םולש ,וא ."וישכע
"?ךלאו שבלתא ינאש"
תחא ףאל ביוחמ תויהל לוכי אל טושפ ינא .םיזגהל ךירצ אל ,ימאמ יד"
רעטצא ינאש יל רורבו תא תייה וז זא לגוסמ יתייה םאש יל רורב .וישכע
."לגוסמ אל תמאב ינא לבא ,וישכע רמוא ינאש םירבדה לע
?הזה ארחה תא תוחפל תחא םעפ העמש אלש יהשימ שי
.יתלאש "?זא"
."םירבח לש הרדגה ילב קר ,םדוק ומכ םיכישממ ונחנא ,זא"
.בלענ ארונ ףוצרפ היה ןאכו "?תורחא םע ןיידזהל לכותש אוה ןויערה"
.םואתפ המ ?תורחא ?אוה
"?אל םאו"
."עגרכ תתל לוכי ינאש המ הז ,ירוס .קתומ אל זא"


?בייחתהל אל ידכ יתוא דבאל ףידעמ והשימ ,הזה ןיינעה ההימתמ דואמ
?הז יליווא רבד ןימ הזיא
ץפנ רמוח ,םינשדו רכוס תבורעת .TATP םשב הקבא רתלואמ ץפנ רמוח שי
םיחקול :ינואג הזה ץפנה רמוח לש הלעפהה ןונגנמ .הנכהל דואמ לק
םיצורשכ .ימוג קקפב םיקקופו הצמוח הכותל םיסינכמ ,תיכוכז תנחבמ
ימוגה קקפ תא תלכאמ הצמוחה ,שארה לע הנחבמה תא םיכפוה ץוציפל םורגל
!םובהקא'צ - הקבאב תעגונ הנושארה הצמוחה תפיטשכו
.ונמזל הכיח ץוציפה הינש התואמ ,הנחבמה תא הכפה איהה החישה ,והז
הפצרהמ ילש םינותחתה תא םירהל הרומא יתייה עגר ותואבש יל רורב ,ןכ
רסוח לכ .הז היה אל רבכ הז .יתראשנ זא .ותוא יתבהא ,לבא .םשמ תכללו
תוקיודמ תודידמ לש הרדיס עצבל יתלחתהו ילע לפנתה ילש ןוחטיבה
קבחמ אוה ןמז המכ - יתוא בבחמ ןיידע אוה המכ עובקלו אבנל תורומאש
תברקתמ ינאשכ קיסיאה תא הבכמ אוה תוריהמ וזיאב ?סקסה ירחא יתוא
,רבגתה ןוחטיבה רסוחש לככו ?תורידת התואב םיאצוי ונחנא ?בשחמל
אוה יכ ,שאונ רתויו רתוי ךפה סקסה .הרירמו תיסרא ,תיניצ רתוי יתכפה
.םשל םג עיגה סכיאה לבא ,דיחיה יתימאה רוביחל ךפה
.לודג באכב .םשמ יתכלה ,ידמ הכורא הפוקת ירחא


?העפות וז םאהו ,טעמ ךכ לכב קפתסהל הנכומ ינא המל ,יתיהת ךכ רחא
יכה ןהש ןהל רמואש רוחב םע ,הזכ רופיס היה ילש תורבחה לכל טעמכ ירה
,ןיידזהלו רשקב תויהל וכישמי םהש הללאל חמשי אוהש ,תוושו תומיסקמ
הנש הבחס רתויב תורקיה יתורבחמ תחא .אלו אל ,אל וא ?בייחתהל לבא
תויהל לוכי אל לבא ,התוא קר בהוא אוהש הל חיטבהש רוחב םע המלש
,הזל הנווכתהו תכלוה איהש הרמא איהשכש אוה ןיינעמה .ירמגל ביוחמ
םה םויהו ,תפומל גהנתהל ליחתה ,רשקל יונב ןכ אוהש רכזנ אוה םואתפ
?תאזה הטישב תטקונ אל ינא המל - הלאשה תלאשנ .רשוא בורב םיאושנ
.הלאה םיקחשמה םע דדומתהל הלוכי אל ינא .שורגב ןוסאפ יל ןיא ,ןכבו
אל ינא יניעב ןח אצומ והשימשכ לבא ,קחשא דועו יתקחיש ,ןבומכ ,ןכ
הנווכ לכמ םיקיר םירבדב םייאל וא ,אל אוה וליאכ תושעל הלוכי
זאו רוזחל ןאל ןיא תמאבש ןמיס ,תכלל הטילחמ רבכ ינאשכ .תיתימא
.תיפוס הביזע אלא ,"יתוא וקיזחת" אל איה הכילהה
תושירדהש תויהל דואמ לוכי .ןיבהל הלוכי אל תמאב ינאש היגוס וז לבא
ליד םיעיצמ ויה יל םא לבא ,טעומב תקפתסמ שממ ינאש ,ידמ תוכומנ ילש
,ימצעל האימחמ ינאש החילסו) ךמות ,קיחצמ ,םכח ,םיסקמ רוחב ללוכש
תכשמנ ינאש ,ןיבמ ,(רתוהו יד ילש םימגפב יתשד רבכש יל הארנ לבא
.הזל רבעמ והשמ תשקבמ יתייהש יל הארנ אל ,הללאו ,אלפומ סקסהו וילא
.ילש היעב וזש חינהל דואמ ריבס ,תויהל לוכי המ ,ונ בוט ,תויהל לוכי
יל הארנ לבא ,גשומ יתלבה תא גישהל ךרוצה לע יתרבגתה אל דוע ילוא
םע קוידב תודדומתמ יביבס תונב ידמ רתוי .ילש ישיאה הרקמל רבעמ הזש
הנובת קיפסמ שי ןהמ קלחל ,רתוי רהמ ןיינע תורגוס ןקלח ,העפות התוא
ילש הרקי הרבח ."יונב אל" והשימ םע םיסחי תכרעמל סנכיהל אל ידכ
המיסקמ יכה ינאש ןוכנ יכ - םתעד לע םתוא ריבעמש עציהה הזש תנעוט
תוחפ תצקו תומיסקמ תוחפ תצק המכ דועל תויצפוא שי םא לבא ,הווש יכהו
םויס טפשמ יל ןיאש תרעטצמ ?תוכיאה לע תרבוג תומכה ילוא ,תווש
ריבסהל לוכי והשימ ילוא .יניעב המולעת אוה הזה אשונה לכ לבא ,קירבמ
?הפ הרוק המ יל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
19/1/02 14:27
וג_ידניא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יל שי .וזה םילימה תיישילשל הנימאמ ךכ לכ אל ינא ,המ םושמ
לצמ םג שושחל דואמ םיטונ םירבג ןכאש תורמלש ,וזכ העיד וזיא
קר ,הנה הנהש יאמק דחפ הזיא ךותמ ,"תוביוחמ" הלימה לש הליצ
םמצע תא ואצמי רבכ תרחמלו ,םהלש םיינישה תשרבמ תא ךלצא ומישי
,.אתנכשמה סמוע תחת םיערוכו םטוח יבז םידלי תייעיבר םילתחמ
.ךתיא רשקל יונב אל אוה רשקל יונב אל ,ןיידע


עדוי ,ושפנב רטופ יראה תצק אוה םהמ דחא לכ ,םיצימאה ונירברבג
לע החילס) ףופ...ו ,"תוביוחמ" ול ידיגת קר ,הזה םסקה תא תושעל
.הדאתה רוחבה ,םסק ומכ (תודוקנה שולש
ןיב קחרמה לבא .ןיבהל הלוכי ינא ,וללה םידחפה םיאב ןכיהמ
ןייזמ אל התאש ,ןוחטב תשוחת וז ךממ הצור איהש המ לכש הרוחב
,קרמ םע הילא עיגת התא הלוח היהת איהשכשו ,תינמז וב שולש דוע
הצור תא ותניחבמ .ליכהל לגוסמ וניא ירבגה חומהש קחרמה הז
יראה ומכ ,ודיקפתו ,אתנכשמ-בלכ-םידלי-תיבה תליבחל ותוא דבעשל
.וביבס תפפלמ תאש םימויאה םילבכהמ ררחתשהל (ינידוהה) רחא


לש ידימת בצמב םיאצמנ ,רשקל םייונב אלהש ,אוה יתימאה ןיינעהו
הממ רתוי היהי הז התיאש ,"תחאה" אובת דחא םוי ,םתניחבמ .הנתמה
.הזמ רתוי שי יכ ,"וישכע"ל בייחתהל רוסא ןכלו ,וישכע םהל שיש
המיסקמ יהשימב קפתסהל אל םהל םורגתש ,רתויל וזה הפיאשה
סחייל םיעדוי םה וליפאש םירבדה ראש לכו תיסקסו תיטנגיליטניאו
העינמש וז איה ,סולפ רתוי הל שיש יהשימ אובת הנה הנה יכ ,הל
,ןיוצמ תועדוי ונחנא ירה יכ ,תחאל תחאמ םידודנה תא תא
רשקל יונב היה אלש רבגה ותוא זאו ,הטלחהה תלפונ אוהשיתמש
.רשקל יונב ןכ אוה התיאש וז תא אצומ (ךתיא)


השאייתה ,יתעדל ,איה םגו ,םינורתפ םיהולאל ?ןומיסאה תליפנ עגר
.ןינעהמ
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/1/02 15:33
זעוב :תאמ
רשקל יונב אלל הבוגתב
ול ןתונ ןשוש ןבא םהרבאש ,קמקמח הכ .קמקמח גשומ אוה "רשק"
.םינוש םישוריפ 15 תוחפל


,הבריק ,ףותיש ,סחי ,רוביח ,הבינע ,האלול ,דגא :רשק
ןיב תועידי תרבעהו תרושקתה יעצמא לכל ללוכ םש ,היצקיטונמוק
ףוגב םינוש םיקלח רוביח םוקמ ,קרפמ ,דוחיא , ףרוצ ,םדא ינב
,רבח ,תוממוקתה ,דרמ םשל םישנא תורבחתה ,חומצוה וא יחה
תוינא לש תוריהמה רועישל הדיחי ,קפס ,רתוה אלש רבד ,היפונכ
םימיב
?"רשק"ה לש ,הזה ןיינעה בכרומ המכ םיניבמ םתא


אל ינא"ש טילחהל ןושאר ןויז ירחא דימ רשפא ךיא המת ינאו
,ירבגה ןימה תלחנב קרו ךא רבודמ ןיא ,ןכש) "רשקל ה/יונב
.("רשקל יונב תויהל תלוכיה רסוח"


,רצק הכ ןמז ירחא ,טילחהל השא וא רבגל םרוג קוידב המ ,רמולכ
?דיתעה לע ,הל/ול עודי רבכ המ ?הפ היהי אל רשקש


שי .רנטרפל רשק םוש ןיאו - דחפה םייק דוסיב יכ ,תאז ןיאו
.ךמצעל אלא ,ינשה דצל אל איה תובייחתהה .תוימיטניאמ דחפ ןאכ
שי ינויסנו ימלוע תשיפת יפל .תושקונ תורדגה לבקל השקתמ ינא
הקימניד שי םישנא ינש ןיב םיסחיל יכ ,ולש תא תושעל ןמזל תתל
וליפאו דחא ןויז ירחא אל חטב ,שארמ התופצל ןתינ דימת אלש
.השולש
זעובל וביגה
 
 
24/1/02 1:57
וג_ידניא :תאמ
''רשק'' והמ רידגהל שי ,לכ םדוקל הבוגתב
.היגוסה הפי הריוצ םש קוידב יכ ?"תוימיטניא" תא תיאר ףוסב
קוידב עיגמ ורוקמב ,תוריהמ תדידמ לש הדיחיכ ימי רשק בגאו
,םוטרחב םיל םיקרוז ,םיווש םיקחרמב לבחב םישועש םירשקהמ
.םייתכריל עיגמ אוהשכ םירפוסו
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/1/02 22:16
יל סאמנ :תאמ
רשקל יונב אלל הבוגתב
ףיסותו "ירבג חומ" הזה ףוריצה תא בותכת איה דוע םימעפ המכ
...איהש ..םיהולא לע הטובחה החידבה תא


1?םימעפ המכ


.(ילאודיו)ידניא םוטמט אלא ,ישנ חומ ןיא ךל


:הזש
.םימוחתה לכב טעמכ םימועז םיגשיהמ עבונש קומע לוכסית


!וגידוא תצק קוריל יכל וישכע הלללאי
יל סאמנל וביגה
 
 
19/1/02 23:12
תדבוא הרענ וג_ידניא :תאמ
ידניא חומל יונב אלל הבוגתב
יכ .אנ ינליכשה אנא ?םימועז אל יגשיה ךתעדל ,םימוחת וליאב
םוחת הזיא שיש ירה ,"םימוחתה לכב טעמכ םימועז יגשיה" םא
?הזמ רתוי םה ,תדמולמה ךתעדל ,םהבש םיינש וא
ירבגה חומה הנבמ ןיב לדבה שיש חיכוה דחא רקחממ רתוי ,בגאו
,השיא אוה םיהולאו .תואיצמה וז ,תושעל המ ,ישנה הז ןיבל
לכ התוא טטצל ךישמא ינאו ,קפס ןיא ,הטובחו הנשי החידב וז
...ןבצעתמש ימ שי דוע


ילאודיווידניאה םוטמטה לע הדוותמו הדומ ינא ,ישילש דצמו
.ולוכ םוקיב ,הטנלפ המ .הטנלפה ינפ לע ול המוד ןיאש ,ילש
תדבוא הרענ וג_ידניאל וביגה
 
 
20/1/02 17:58
רגוש :תאמ
תינרקס שממ ינאל הבוגתב
תא סופתל לגוסמ אל ירבגה חומה ,טקרוק ילקטילופ המכ
.קחרמה
לע ךתוא םיטחוש ויה תרחא ,םירבג לע תבתוכש השיא תאש לזמ
.(בגא ךל עיגמש ומכ) חבזמה
רגושל וביגה
 
 
24/1/02 12:33
זעוב :תאמ
תינרקס שממ ינאל הבוגתב
םע אובל לכות ,הובג הז ?אל,ףידע רתוי ריעה רככב םודרג
הפירעה תא תוארל ה'רבחה
המוצע הכו םעזה בר הכ עודמ קדוב יתייה :הצלמה םתסו
ןובאיתל ןוזמ יל הארנ .ךב תררועמ ידניאש האנשה
בוט גולוכיספל
זעובל וביגה
 
 
24/1/02 12:53
רבגה ילע דמחומ :תאמ
חבזמה לע הטיחשל הבוגתב
םישנ םע הלועפ םיפתשמש םיטסינימפ םירבג םג - זעוב
חבזמה לע טוחשל ךירצ םירבג תואנוש
רבגה ילע דמחומל וביגה
 
 
25/1/02 1:54
מ"עב תישיא האחמ וג_ידניא :תאמ
חבזמה לע הטיחשל הבוגתב
.םהל הזב קר ?תאנוש םואתפ המ .1
.ןימיט םע ,םייופא םימיעט ארונ םה ?תאנוש המל .2
.םיענ רתוי ץצח לוכאלש טושפ הז ,תאנוש אל הז .3
.קתומ ,המידק תצק דוע ףפוכתת .4


ףיסוהל הלוכי ינאו ךל םיאתמ המ רחבת ,'וכו 'וכו
.קאש קישב הלאכ האמ דוע
הז .רנא'זל תינוריא הווחמ וז .תנקתמ הללפה הז
שיש יתוא םיהדמ יד הז ,רבאטוו .ןמרפוס הז .סוטמ
םירבדה תא םלועל תחקל אל ודמל אל דועש הלאכ
םתס וא .ףסונה רפסמה רתתסמ הפיא שפחלו ,וטושפכ
גניסקובקיק ומכ והשמ ,ידמל ביבח עושעשכ הזב ריכהל
.רשוכב הפ תוחפל ראשינש ,ילאוטריו
מ"עב תישיא האחמ וג_ידניאל וביגה
 
 
24/1/02 12:39
זעוב :תאמ
ידניא חומל יונב אלל הבוגתב
?ךתוא קיזחמ ימ .תוננבמ ףפחתת ?ךל סאמנ
אצמת תשרה סונייקואבו יאל ןאכ הצוחנ אל ךלש םילמה תכופשת
.בעתנה ךנונגס תא םימלוהש םייא םיפלא תשמח (תוחפל)
תאזה ץראב ידמ רתוי הככ םג שי תונלבוס רסוחו האנש
זעובל וביגה
 
 
12/2/02 9:43
תיננב :תאמ
ידניא חומל יונב אלל הבוגתב
רתא ירבעת...ךל סאמנ


ידניאלו
חכ רשי
עלסב הקוקח הלימ לכ
תיננבל וביגה
 
 
22/1/02 0:43
ןידינד :תאמ
רשקל יונב אלל הבוגתב
םיצימאה ונירברבג" ומכ םייוטיבש ,ידניא ,ךל רמואו רוזחא ינא
.ךל רקיעב לווע םישוע (ןבומכ ,ילש השגדה) "...םהמ דחא לכ


תורמל) הלאכ םה תרכה תאש םיצימאה םירברבגה לכ םא וליפא
ץימא היה דחא רברבג תוחפלש ךכ ,םעפ האושנ תייהש יל המדנש
סנכא אל ינאו ,ךלש יטרפה םגדמה קר הז ,(תוביוחמל ויד
ךל שי .ירקמ םגדמ היה אל אוה ילוא לבא שורגב היגולוכיספל
.ל.ש.מ .שיש חוטב ?תואושנ תורבח
ןידינדל וביגה
 
 
22/1/02 21:45
וג_ידניא :תאמ
טורש טילקת ומכל הבוגתב
יהמ הינוריא וניבת אל םתאש
....
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
24/1/02 12:49
זעוב :תאמ
טורש טילקת ומכל הבוגתב
תא תנווכמ הניא ידניאש - םתסה ןמ - ךל םג רורב ,ןידינד
.הללכה לש גוסב רבודמו ,"לארשי תנידמב םירברבגה לכ"ל היצח
ןיבש לובגה טוטריש לש תויתייעבה לע תרוקיב ריבעהל רשפא
,הללכהש םג ןיבהל ךירצ לבא ,ףרוג הכ ןפואב םישנל םירבג
.תענמנ יתלב (טעמכ) איה ,הז גוסמ םינוידב
קלח תחקל םינכומ אלש ,רסומו ןופצמ ילעב םילייח םג שי
לארשי תנידמ לש תוללעתההו סרהה ,שוביכה תוינידמב
םיפיהו םיאירבה םיחרפה תורמל ,ןיידע .םישובכה םיאניתשלפב
,עגרכ ,תחא הדיחיכ ספתנ ילארשיה אבצה לש ובור בור ,םיטעמה
ססונתמ דואמ רוחש לגדש אבצ .םיטוש םיבשע לש לודג יד ץבקמ
.םיעשפנה וישעמ לעמ


םיבוט םילעב םהו םיבייוחמ תויהל םינכומש םירבג םג שיו
.דואמ םיטעמ םה לבא ,תיטסינויווש םלוע תסיפת םע ,םיבשחתמו
.רעצה הברמל


סוכה תירישע תא תוארל ףידעמ ינא ,בגא ,ידניאמ הנושב
עצבתמ יונישש ןימאמ ינא .קירה זוחא 90-ה תא אלו ,האלמה
אוצמל רשפא .עצבתמ אוה לבא ,ישוקבו ץמאמב ,ןמזה םע ,טאל
ריחמה המ איה הלאשה .הבוט ץרא ,הבוט הדובע ,בוט גוז ןב
םינכומ המכ דע ,אל הפיאו םירשפתמ הפיא ,םלשל םינכומש
.םיצורש המ תא גישהל ידכ ץמאתהל


רידנ ,בוטש המ :ינורקע ןפואבו
זעובל וביגה
 
 
24/1/02 20:31
ןידינד :תאמ
(תענמנ יתלב םיתעלו) תרעצמ הללכהל הבוגתב
?םיאושנ םירבגהמ זוחא הזיא
?עובק סיסב לע גוז תב שי םירחאה םירבגהמ זוחא הזיאל


?רבדמ התא חינזו ןטק טועימ הזיא לע


.ןובשחה תא תושעל םירפסמה שיא יששל ןתינש עיצמ ינא
ןידינדל וביגה
 
19/1/02 14:42
יריש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הצור ןכ רבכ אוהשכ הנימז תויהל אל אוה תושעל ךיילעש המ לכ
והזו ןמזה לע לבח זאו גפ םסקהש -וא רדתסמ לכה רצק ןמז ךותו
.next
ירישל וביגה
 
 
19/1/02 18:57
תימגא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
...הלימ לכ םע יתהדזה
ןמל סנכיהל רשאמ ,השק הז םא םג ,דבל תויהל הפידעמ ינא ןכל
תא ןתונ ,םצעב ,אוה הבש ,וזכש "תבייחמ יתלב" םיסחי-תכרעמ
.אל המו םיאתמ המ עבוקו ןוטה
תדחוימ ,המיסקמ תא" - בטיה הלאה םיטפשמה תא הריכמ ינא
רשקל יונב אל ינא יכ ,המיאתמ אל הפוקתב ונשגפנ לבא ,המכחו
דואמ ינא יכ ,ךתיא שגפיהל הצור דואמ יתייה לבא .וישכע בייחמ
"? ףייכב ונל ןיידזנ אלש המל זא ,ךיילא ךשמנ
רדוחש והשימל תרשקנ ינא יכ ,אל הז יתניחבמ ? אל המל תמאב
ןכ אוש תונויסנ ירחאו תילאוטקלטניא יתוא הרגמו ףוגל יילא
הייונב אל ינאש תצרחנה הנקסמל יתעגה ,וזכ םיסחי תכרעמ םייקל
םא םג ,ולאכ "תובידנ" תועצה ףסה לע תלסופ שארמ ינא ןכל ,הזל
.וילא תכשמנ דואמ ינא
יל רורבשכ ,סקסהו ףייכה ליבשב קר הזש םינפ דימעהל הלוכי אל
,ילש תושגרה תא ריתסהל הצור אל ,רתוי לבקלו תתל הצור ינאש
השקה לש םיקחשמ קחשל חוכ יל ןיאו חרביו להביי אוהש ששחמ
.רשקל ולש יתימאה ןוצרה תאו ותוא דימעהלו תוסנל ללכבו הגשהל
ילב ומצעמ חתפתהל רשקל תתל רשפא יא המל ,הניבמ אל ינא
?שארמ תונווכ תרהצה זירכהל
יתימא והשמ ןאכ רצוויו סנ הרקי תמאב ילואש ?דיחפמ ךכ לכ המ
?
קר הצור והשימש הבשחמה תא לובסל תלגוסמ אל ינאש בצמל יתעגה
,ילש שפנה תא ריכהל םג תונוכנ עיבי אל לבא ,ילש ףוגה תא
?עדנ ךיא - הסננ אל םא ירה .יתוא ריכהל טושפ
לע ,הזה ןוחטבה הפיאמ ?ןכ אקווד ולו םיאתי אל יל ילואו
ונייהד) בייחמ היהי אל אוה םא אלפנ חילצי הזה רשקהש ,הלחתהה
? רתויל ונממ הפצנ םא ץורח ןולשכ לשכיו (סקס:
אל רבכ ינאש בורמו וז הרהצה ריהצה יתאצי ומע ןורחאה רוחבה
יתבזכאתה אל וליפא ,ולאה תועובקה תורטנמה תא עומשל תעתפומ
.םילשחמ רבעה תונויסנ יכ ,ינורכזמ ותוא יתחכשה רהמ יידו
תעדוי קר ינא ,הצור ינא המו השיגרמ ינא המ תעדוי אל רבכ ינא
.הלאה םירבדה לכמ הפייע ינאש
םרט םה םתניחבמ יכ ,הלאה תויוטשה תא םירמוא םבור ,יתעד יפל
,"הדיחיהו תחאה" תא ושגפ
םיעדוי התוא םיאורש ךיאש ,ןבלה סוסה לע הכיסנה וא הריבאה תא
קר איהש המכ "רשקל םייונב" ויהי םה זאו איה וזש
...עדוי ימ ,בייחתהל םילגוסמ אל תמאב םה ילואו...הצרת
תוטלפנ תורכומה םילימהש עגרב - ןיינעמ אל רבכ הז יתוא
.תכתוח רשי ינא ,םהיפמ
והשמו הבוטל עתפואו אובי םויש הוקת יתדביא אל ןיידע ,תאז םע
המיענ העתפהמ חמצי ףוגב קר אלו שפנב םג עגונש יתימאו קומע
.וז
תימגאל וביגה
 
 
21/1/02 11:41
balagan :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
הפהמ םילימה תא יל תאצוה
שארהמ תובשחמה תא
....בלהמ תושוחתה תאו
balaganל וביגה
 
 
22/1/02 9:26
ינרק :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.עלסב הלימ לכו ,ייתובשחמל לוב תעלק לבא
ח"וח
ינרקל וביגה
 
 
25/1/02 0:54
carmel :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
. תשרב יתלפנ ינא םגו ץופנ הזש המכ דיחפמ
carmelל וביגה
 
 
29/1/02 23:42
איג :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
,תימגא


ךלש תובוגתה 2 תא ארוק ינאשכ שארב יל םירבוע םירבד ןומה
(יתרבחתהש עגרהמ)תוקד םירשעו העש רבכ."ונלש" םורופבו ןאכ
יתוא ילאשית אל הפוסבש הרורבו תנזואמ הבוגת חסנל הסנמ ינא
.תבתכש המ ןיבל הניב רשקה המ
תיארהשכ יתוא תשגירש ללגב הארנכ,בורקב חילצא אלש יל הארנ
(תאז לכב לבא ישנה דצה תא תגציימ אל תא)ישנה דצה ךיא יל
עגרכ יבצמל יל רבחתמ תבתכש המ.דבלב ינפוג רשקל רשקב שיגרמ
ייח לש וזה הפוקתב ימצע תא לאוש ינאש תומייוסמ תולאשלו
תא.וילע בושחל ידכ ןמז ךירצ ינאש והשמב ילצא תעגנ תאו
אל רואב ימצע תא תוארל יל המרגש הארמ ילומ תדמעה
.הרורב הבוגת חסנאש ינפל ןמז תצק ךירצ ינא.אימחמ
איג
איגל וביגה
 
 
30/1/02 14:25
תימגא :תאמ
רבכעה לע םיקילק 2 ןיבל הבוגתב
,איג


ךדיב הלע םרט תוקד םירשעו העש םותבש אורקל אימחמ ןכא
.ךתבוגת תא בותכל


! חור-רצוקב ךירבדל הניתממ


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
30/1/02 14:30
תימגא :תאמ
רבכעה לע םיקילק 2 ןיבל הבוגתב
,איג


- ךרובע ןויער הנה
ךיתושוחתו ךלש טבמה תדוקנמ םירבדה תא בותכל הסנת ילוא
תוסנל םוקמב אטבתהל לק רתוי ךל היהי ךכו תוישיאה
."הבוגת"ל תונוכנה םילימה תא אוצמלו


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
19/4/02 0:10
ןא יל :תאמ
רבכעה לע םיקילק 2 ןיבל הבוגתב
... ךתוא יתאצמ ינא
. דדדחוימו שיגר רוחבכ
.ילש ירוקמ דלי
"...שארב ךל רבוע המ עדוי אל" רמוא רישהש ומכו
!םיאנקה ותומישו
ןא ילל וביגה
 
 
25/4/02 18:02
איג :תאמ
רבכעה לע םיקילק 2 ןיבל הבוגתב
,ןא יל


ינאו הלעמל הבוגתה תא יתבתכש זאמ ןמז ן ו מ ה רבע
.ךכ השיגרמ תאש חמש
.י/והשימ לצא והשמ ררועל יתחלצהש בושחל יל דמחנ


ךלש
איג
איגל וביגה
 
 
21/2/02 17:00
לולצ םולח :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תימגאל
!!!ךלש הלמ לכ םע ההדזמ
לולצ םולחל וביגה
 
 
25/9/15 19:48
:תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.....ךומכ קוידב השיגרמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/2/02 9:52
תיננב :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
ךתיא המיכסמ
תיננבל וביגה
 
19/1/02 18:34
יציק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םימיב תננוכתמ ,הלאירא ,תא םגש ןכתיה !האלפומ הרופאטמ וזיא
27ב הניחבה ?'ה הירוטסיה תדיחיב ךלש תורגבה ןויצ תא רפשל הלא
(-:תונייטצהב ירבעת יתעד תוינעל ,הז שדוחל


:הרופאטמה תבחרהלו
הרוחב ) ונתיאמ תחאל תמרגנ הלודג המוארט רשאכ ,םיתיעל ,ןכא
,(1-ה ע"החלמ רחאל הקיתו היטרקומד וא דחוימב תבאוכ הדירפ רחאל
תויניצ) םינוש םיגוסמ תונגהב ונמצע תא רצבל תורחוב ונא
הסיפת ךותמ ,(הינמרג םע לובגה ךרואל םירוציב וק וא תויסראו
תונידמ) ןנוגתהש דצה וב ,םדוקה בוביסב ונדמל התוא תיתנגה
עגפנש הז אוה (וביל רגוס תא חותפל ברסש רוחב אמש וא ,המכסהה
.תוחפ


וק הל התנב הלאיראש תורמל ,תירוטסיהה םיחקלה תקפהב ךישמנ םא
תפרצ ומכ קוידבש הארנכ ,תנגומו הננאש השוחתל הל םרגש וני'זאמ
םשמו ,היגלב םע לובגל רבעמ דע וקה תא חותמל החכש איה ,התעשב
.הייעב םוש ילב '40ב- םיצאנה וסנכנ קוידב


?לכשהה רסומ
,יתעדל .םש ונייה ונלוכ ,תנייצש יפכ ,ונלוכ ,יתריקי הלאירא
הלוכי ינא ישיאה ינויסנמ .םיטרדנטסה תאלעה קפס אלל איה הבושתה
אלמתי טושפש רוחבמ תוחפ לע רשפתהל אל :האבה הפולחה תא עיצהל
א ו ה ש ,ןכ ןכ ) תוביוחמ הצריש רוחב .ותיא תאש הדבועהמ רשוא
וא ןכ אוהש המ לע תויוניכבתהב ךתוא דירטי אלו ,(הלאכ שי ,הצרי
.לוכי אל


.דחא יתאצמש דע ,הלאכ שיש יתנמאה אל ינא םג
תויהל איה המכחה .ןמזה לכ םש םה יכ ,אוצמל אל איה המכחה לבא
וא םימכסה ,תונמא ,וני'זאמ וק ילב -םתוא תוארל ךל רשפאיש בצמב
.גוס לכמ םירוציב
עגמ/טבממ ,הככ ונתוא םיכשומ תונווזה-ינב קר בורלש בוצע יד הז
?אל ,ןושאר
אוהו ,רתויב בוטה תא קר ךמצעל ילחאת לבא ,תונצלפה לע החילס
(!זורח) .רחמ אלא ,רבד לש ופוסב אל .עיגי


(-:ןכלוכל בוט לכ
יציקל וביגה
 
 
6/2/02 23:48
העונ :תאמ
וני'זאמ וקל הבוגתב
ךתיא המיכסמ שממ
העונל וביגה
 
19/1/02 18:59
תימגא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ירישל אלו הלאיראל הבוגת התיה וז ,ספוא
תימגאל וביגה
 
19/1/02 19:44
ןידינד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לבא ,רשקל יונב אל ינאש יתרמאשכ זובב רחנ ם"וקבב ןיצקה םג
.ןיעידומ לע ונמכיס ףוסב


"רשקל יונב אל" ,ינפל תובוטו תובר ורמאש ומכ ,ןיינעה םצעלו
ךרד אלא םניא םהינשו "ינא הז ,תא אל תאז" לש דוד ןבה אוה
הבהא לבא ,לכהו הדמחנ תא ,ימאמ ,הלאירא" ךל דיגהל תנדועמ
."ןאכ היהת אל הלודג
ןידינדל וביגה
 
 
20/1/02 8:52
הלאירא :תאמ
ןיינעמל הבוגתב
ומיכסיש הלאכ שיש לבקל הנכומ טלחהב ינאו קדוצ התאש תרמוא
תצק יחכונה הרקמה לבא ,יב ובהאתי אל לבא לכהו קתומ ינאש
אוה .םיסחי תכרעמב היה אל םלועמו 32 ןב שיאה .יגולותפ רתוי
רכזנ אוה זאו ,"ולש" ינאש שיגרה אוהש דע ביוחמו בהואמ היה
.ולצא רזוח סופד אוה ל"נה סופדה .יונב אל אוהש


.הלאכ םג שי ,תושעל המ
הלאיראל וביגה
 
 
21/1/02 18:23
ןידינד :תאמ
יתייה ,יריקי ןידינדל הבוגתב
.יתיעט ,ךכ םא לבא


תמאב הארנכ ,תיניצר םיסחי תכרעמ ףאב היה אל 32 ליג דעש ימ
הבהאב םינינועמ אלש הלאמ אוה ךלש רואתה יפל .רשקל יונב אל
.םרכ-לוטל ותוא חולשל בוט יכה ךכיפלו ,םישוביכב אלא
ןידינדל וביגה
 
 
23/1/02 21:37
ןירג :תאמ
יתייה ,יריקי ןידינדל הבוגתב
הז ילוא וא...ליגה וליפא ...הזכ דחא קר שיש יתבשח ינאו
...ץראה יבחר לכב םירזופמ םייתרדיס תונברוקו דחא ותוא
ןירגל וביגה
 
 
23/1/02 21:49
הלאירא :תאמ
הללאוול הבוגתב
.ירמגל יודב וניא רוחבל יתרחבש םשהש דיגהל
הלאיראל וביגה
 
 
3/7/02 3:23
רמת :תאמ
יתייה ,יריקי ןידינדל הבוגתב
רבד ותוא יל הרק) ???רוחבה ותוא םע ונאציש תויהל לוכי
ול התיה אלו רשקל יונב אל ןכ םג,30 ןב היה ילשש קר קוידב
.(תחא םיסחי תכרעמ אל ףא םלועמ
לכ תא חיכשמו בוט רבח אוה ןמזהש הזב םחנתהל ןתינ קר
.ןוכנ הז לבא האשילק וז - םיעצפה
השיגרמ ינאש קר אל ,תבתכש המ תא דאמ יתבהא -תימגאל הבוגתו
רשפא המ) רוחב ותואל ךרוצה הרקמב ךתוא טטצא םג אלא ךומכ
ותואב םידבוע ונחנא יכ הברה יד םיארתמ ןיידע ונחנא ,תושעל
טוטיצה .(םישדוח ינפל רבכ רמגנ ונניב היהש רשקה לבא ,דרשמ
.(: (יתבוגת תא יארת םא) ךתושרב ןבומכ היהי
רמתל וביגה
 
 
4/7/02 9:30
תימגא :תאמ
יל ירמאת הלאיראל הבוגתב
ההדזמ תאש החמש ינא - יירבד תא טטצל היישפוח ישיגרת
.םתיא


תא הווש אל אוה - תויגרנא יידמ רתוי וב יעיקשת לא קר
...הז


,החלצהב


תימגא
תימגאל וביגה
 
19/1/02 19:56
ךורב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב


.תישיאה הפישחהו תונכה לע תואמחמ ,ליגרכ


הווש אל .שדח אובי .ה/רוחבו חוקל ,סובוטוא ירחא םיפדור אל
.הייחדמ ענמנ יתלבה באכהו ,(ךמצע יניעב) הלפשהה ,ץמאמה


וב היהיש יאוולו .רתוי וב היהיש לוכי ,טעמ אל .ןויז אוה ןויז
וא הלחתההמ בושחל המל ?ףוסה לע שארמ בושחל המל לבא .רתוי
םאה ,תורחא םע בכשי אוה םאה ,קרמ איבי ימ - "תובייוחמ" סקסדל
טושפ .ךמולש המ ,שוממ ,לואשל םויב תוחפל םימעפ שש ילא רשקתי
.תומיענבו תויעבטב הלאה םירבדה ואובי זאו .בוט - בוט .לגלגתהל
.רחא אובי .אל - אל


יונב אל" /"תובייוחמ" לש הזה שדחישל סנכומ וא סנכנש רוחב
עוגנ היהי ,חתפתי םא ,רשק .הדרח התוא זוחא ,טיש דנא "רשקל
תונגאדה ,ץחלה תא הווש אל .הווש אל .לכאמה הדרחה סוריווב
,ךלש אוהש הדבועה תא תבהוא תאש הז תאו ,"תולעב"ה תא ,תרתוימה
.ותוא בוהאל תחת


.טעמ אל .תומיענ לש םימי וא תועש ,תוקד המכ ךל ויה ,תוחפה לכל
.רסייתהל המל זא


.םתוא תושעל רתוי ,םירבדה לע רבדל וא בושחל תוחפ :טפשמב
ךורבל וביגה
 
 
19/1/02 21:52
ילטיור :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.ןאכ רבכ התאשכ ךב ןיחבהל אל יל השק לבא ,תרעטצמ
.בגא ,הפ עגרנ
ילטיורל וביגה
 
 
19/1/02 22:15
ךורב :תאמ
ש''דל הבוגתב
.םעפ ירשקתת .המשנ הדות
ךורבל וביגה
 
19/1/02 20:01
ןולי ןתנוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היה אוהש הארנכ קרפתה אוה םא לבא ,קרפתה םיסקמה רשקהש יל רצ
המ תעדל הלוכי אל םעפ ףא תא .ףיפח .ודיצמ םיסקמ תוחפ תצק
ךיילע תחנש עטקהש ריהצמו זוע ביהרמ ינא .בשוח רחא והשימ
אצמיש דחא אובי דוע .(םישנ וא) םירבג ןייפאמש עטק אל אקווד
ינא .ךירצש תוביוחמה לכ תא ךיילא ול היהתו ,רתוי המיסקמ ךתוא
.הז הככ לבא ,ילנב עמשנ הזש עדוי
ןולי ןתנויל וביגה
 
19/1/02 20:14
תעדויש וז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא" לש גרוחה חאה וליפא אל הז "רשקל יונב אל " !ןוכנ אל
םג יכ ?תעדוי ינא ךיא ."ןאכ היהית אל הלודג הבהא לבא ,הדמחנ
ינא םגו הנש יצח טעמכ ךשמנש הזכ רופיסמ תששואתמ וישכע ינא
רוחבה (אלפהו) לזמה הברמלו ישפנ לע יתחרבו יתכתחו יתרבשנ ףוסב
.ילע קבאנ אל
ןאכ שי יכ ?תורהצהה יגוס ןיב רשק ןיאש תעדוי ינא המל לבא
םע .הז תא יתשגרה טושפ ינא ,הלודג הבהאל שמוממ יתלב לאיצנטופ
יל בייוחמ היה אוה ,"תובייוחמל יונב אל ינא" לש תורהצהה לכ
תא ול דימעמ ןופלטב ךתיא רבדל קרש ךל רמוא רוחב רשאכו לעופב
היה ךיא ול תרפיס קרכ אלא ,סקס תחיש לש התליחתב אלו) ןיזה
ךתיא תויהל ההימכו םיעוגעג לע הדיעמ ולש הבוגתהו הדובעב םויה
ותוא דיחפמש המ הזשו ול הקיפסמ תאש תעדוי תא (ךתיא קרו
השיאה תא ךב האור אוה יכ דחפמ אוה ילואו .ףוריטב
הז אוה םצעבו חותפ שאר םע תיסקסה ,המיסקמה ,תיטנגליטניאה
?רבד לש ופוסב עגפיהל דחופש
,ןפוא לכב ,ינאו ולאה םיאנתב רשקל תויונב אל ונחנא ,ןוכנ לבא
אוהש דע תונלבסב תוכחלו וילאמ ןבומכ ,"םש תויהל" הלוכי אל
ינא ןיידע .בוזעיו תרחא והשימ ריכיש וא ,יב בהאתהש ךכב ריכי
כ"כ המ לבא .השיגה תאו דחפה תא ןיבהל הלוכי ינא יכ ,תינחלס
?םלועה לכ לזזאעלו תוחורל ךמצע תא קורזל טושפ ,תוסנל השק
ינאו אבה םלועהמ םירסמ יל חלוש ןיידע ילש ירטה סקאה ןפוא לכב
.תובשחמה תא הצוחה קלסל ידכ ,ילש תורעשל שארב םוקמ הנפמ
ינא םג .חוטב אל ,ילוא ?הלוקש רתוי היהאו ליכשא האבה םעפב םאה
.יתפייע
תעדויש וזל וביגה
 
 
19/1/02 23:21
ןידינד :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.העוט תאש בשוח ינא לבא ,ןכתיי ,תויהל לוכי ,ילוא ,ונ ,ןכ


,תקדוצ תויהל הלוכי תא תרבדמ תא וילע דחא ותואל רשקב ,ןבומכ
ףוריטב דחפ טושפ אוהש ךלש השגרהה םע חכוותאש ינא המו ינא ימ
הזיתב ןימאמ אל ינא לבא ,(הז תא תושעל יל גדגדמ ידש תורמל)
אוה והשימ יניעב תמאב ןח תאצומ תא םאש תסרוגש תיללכה
."רשקל יונב" לש תולודגה תוימויקה תולאשהמ דרטומ היהי ןיידע
ונממ שקבמ אל ירה דחא ףא הנותחה תלאש הלעתש דע תוחפל
.ךורא חווטל תיזוח תובייחתה


םהייחב םייוסמ בלשב םיאצמנ תמאבש םירבג ןיאש רמוא אל הז
ךורא ינויסנמ לבא ,םיימגונומ םיסחיב םינינועמ אל םה וב בצמב
םה םא םינמדזמה םינויזה לע כ"דב םירתוומ הלא םג םינשה
םצעב םירמוא םהש המ ,זא דע .הז תא הווש םתעדלש יהשימ םיאצומ
לבא "חותפ שאר םע תיסקס ,המיסקמ ,תיטנגילטניא" ילוא תאש אוה
.תורחאה לכ לע רותיוה םע םלש שיגרי אוהש ליבשב קיפסמ אל
.םש תחמוצ אל הלודג הבהא ,תורחא םילמב
ןידינדל וביגה
 
19/1/02 20:32
הנד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!םירבגה לש הזה גוסה תא ןיבהל הצור יתייהש תמאב
!החילצמ אל םעפ ףא ינא ןיבהל הסנמ ינא המכ הנשמ אלו


תארינ איהו הקיחצמ ,הדומח יהשימ םהילע הלפנו לזמ םהל שי םא
זא םתוא תכשומו בוט
-ודיגי טושפ םה ,רשקהמ יבויח והשמ קיפהל תוסנל ,בייחתהל םוקמב
אל תמאב ינא ,הדומח"
ינא ,עגר יניצר רשקל יונב אל ינאו ,בייחתהל לוכי ינאש הפוקתב
"םיצוטס לש עטקב עגרכ
תא ,ותוא הצור תא םא -םוטמיטלוא ךל ביצמ אוה עגר ותואבו
הז יכ ץוטסב ותיא יהיתו ירשפתת
ומצע תא הנביו ךתיא רשפתי אל אוה יכ ,םולכ טושפ וא הז וא
.ךתיא יניצר והשמל


יהשימ לוספל תישפיט ךכ לכו ,תלבגומ ךכ לכ םלוע תסיפת טושפ וז
5 דוע ןייזל לכותש תנמ לע ךינייעב ןח תאצומ ןכש תחא תיניצר
..ליבקמב תונב


םלועה תפקשה תא ןיבהל תושאונ הסנמ..יחכונה יבצמב...עגרכ ינא
םיהדמ רוחב שי...וזה
םירבח דוע םע) םישגפנ ונחנאש םעפ לכו ,וב תניינועמ ינאש עדויש
ףוס ןיא ךל חלוש אוה (ןבומכ
ןיינועמ אוהש המכ דעו ותוא תניינעמ ינא המכ יל הארמ ,םיזמר
ןמזה ול רבע ךכו (יזיפ וא ישגר) רבד םוש ונניב היה אל ,יב
תא השעי אוהש הכחמ קר ינאו ,עדוי אוהו ,ותוא הצור ינא רשאכ
דעצה
םתס דוע אל ינאש יל ריהבהל ידכ קר-דעצה תא השע אוהו ,ןושארה
לבא ,וינייעב תדחוימ ינא ,ורובע תועמשמ יל שי ,וליבישב יהשימ
יתיא יניצר רשק הצור אוה ,יניצר רשקל עגרכ יונב אל אוה....המ
ירה....הזב דומעי אל חטב) הזב דומעי אל אוהש עדוי אוה לבא
םאש עדוי אוהו ( תונב רתויש המכ ןייזל ידכ קר דלונ אוהש רורב
ירה יכ ,הז תא תושעל הצור אל אוהו יב עגפי קר אוה הסני אוה
.וינייעב תדחוימ דואמ ינא


אלו ,יקנע הלאש ןמיס םע יתראשנ ינא ,ונניב תאזה החישה רחאל
ימצע תא לואשל יתקספה
אוה ,ןוצר יל הארה אוה ,תונוכנ יל הארה אוה ירה יכ .!?המל
שממ אוה זא תודמע םואית לש עטקל ונעגהשכ לבא ןייניע יל הארה
ותוא ךשומ ךכ לכ המ ןיבהל הסנמ ןיידע ינאש המו...ונמאתה אל
וינייעב ןח תאצומ תמאבש תחא יהשימ םע בוטו יניצר והשמ ספספלב
...םינויז תורשע המכ ליבשב


לע לקהל תוסנל ,ןיבהל יל םורגל תוסנל לוכיש והשימ הפ שי םא זא
חמשא דואמ דואמ ינא זא הנבהה רסוח לעו,לובליבה לע, ילש באכה
...תובוגת עומשל
הנדל וביגה
 
 
20/1/02 10:42
ינרק :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תא המ תעדלבו ךמצע תא ךלש הבהאב יולתב הברהש תבשוח ינא
.תשפחמ
,ןמז יל חקל .תקתנמ דיימ ינא ,הזכ רבד יל רמוא והשימשכ
אל ינא םויה לבא ,הלא ןיעמ םירשקב רכינ ןמז יתיליבו ,םנמא
םא .הלודג הבהאל חומצל יוכיס ול ןיאש רשקב רתוימ עגר תראשנ
יל ףידעו .ותיא שפחל המ יל ןיא ,יוכיסה לע רתוומ שארמ והשימ
םוקמב תויהל ךישמהלו ימצע תומרל רשאמ דבל תויהל םעפ ףלא
.ער יל השועש
ןכא הזש תבשוח ינאו ,רשק תשפחמ אל לש הפוקתב יתייה ינא םג
לוכי םג הז .תינמז תוחפל ,רשקל יונב אל והשימש ,תויהל לוכי
...םצעב הנשמ הז המ לבא ,ץורית תויהל
רשאמ ,תינמז-וב תורוחב רתוי וא 43 וא 5 ןייזל לק רתוי הברה
לע עיבצהל לוכי םג הז .תיתימא תוימיטניאל בלה תא חותפל
והשימ םא תאלפתמ אל ןכל .רוחבה לש ימצע יומידו וגא תויעב
רתוי הברה ךממ שרודש ,יניצר רשק ינפ לע הזכ רבד ףידעמ
.העקשה
רתוי יהשימ לע ולפי האבה םעפב ילואש םיבשוח יכ םיכלוהש הלאו
המ ךירעהל םיעדוי אל ,םישפחמ םה המ םיעדוי אל הלא ?תחלצומ
רשק םישפחמ אל םג ילואו ,םהיתושגרל םיבושק אל ,םהל שיש
.יתימא
תעדוי ינא ,הבהאל ההמכש תורמלו ,ילש דבלהמ תונהל רבכ יתדמל
קר הזשו ,שיגרהו יתימאה ,יניצרה שיאה תא שוגפא דחא םויש
לבא ,םירשע דוע וא הנש דוע ,םייתרחמ ,רחמ - ןמז לש ןיינע
.ןייוצמ היח ינא זא דע .הרקי הז ףוסב
םירבגהמ שגרתהל ידכב ידמ רתוי ימצע תא הכירעמו תבהוא ינא
.וט הס .םייחהמ םידחופה ,םירומאה
ינרקל וביגה
 
 
20/1/02 15:47
הנד :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תא יתאצמ טושפזא "יונב אל" אוהש יל רמא אוהש ירחא...יארת
היהא ןכו רשפתא ינא ילוא ?המל תלאושו תבשוח ימצע
!הז תא הווש אל טושפ אוהש יתנבה זאו...ותיא
תויהל םגו תונב ףלא םע תויהל ול ןתאו ותארקל אובא ינאש
תא תלבקמ אל ינא םצעבשכ יתיא
אוהש המ לכ תא לבקמ ןכ אוהו ,ותוא קר רמולכ -הצור ינאש המ
.הצר
המ לכ יל ןתיש והשימ יל עיגמו הזמ רתוי הווש ינאש יתנבה
, תשרודו הצור ינאש
בוט יכה יל עיגמ יכ -ילש תונוצרה לע רשפתהל הנכומ אל ינאו
!
,זאמ ונגשפנ אל ןיידע..באוכ הזו...ונממ תדרל הסנמ ינא זא
הכחמ ינאו שגפינ עובשה לבא
ונניב רובעי הז ךיא תוארל
הנדל וביגה
 
 
20/1/02 16:01
לכימ :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
?ךל יואר אל אוה םא ,עובשה ותיא תשגפנ תא המ ליבשב
?העט אוהש ול חיכוהל
?קתומ תאש
?ארח שיגרהלו ותיא בכשל


ירתוו זא ,תרתיו
ימלעת זא ונממ תכלל תטלחה


!טולשל ןוצרה םא יד זא ,רתוול הלוכי אל ,ותוא הצור תא
המ "...הצר אוהש המ הצור ינאש המ...אל אוה רשפתא ינא"
?ןובשחב רועש ?הז
?הסנכה סמל םיבויח


.תידדצ דח איה םא םג .הלבקו ידדה דובכ ךירצ הבהאב
יונישה יתמ ךלש הטלחה אל םג הז ,תונשל המ ןיא ,אוה הז
יחק - תיתטיש הרוצב םתוא סורהל ותוכז וייח םה הלא ,עיגי
יבזע וא הז תא
יכל זא - תבזוע תא םאו
רוחאל ילכתסת לא
לכימל וביגה
 
 
20/1/02 11:37
bad ass :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
he's an ass, don't compramise, run for you're life maybe
he follows
bad assל וביגה
 
 
21/1/02 11:51
balagan :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
!ימצעב היצאוטיסה התוא תא חנעפל הסנמ ...תרעטצמ
!רישיה אצומל הדוא
balaganל וביגה
 
 
21/1/02 14:26
ינרק :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.ותיא רשק לכ קתנל .ןכ
.תישגר היגרנא רקיעבו ןמז זובזב אוה רחא רבד לכ
.תויפיצ חתפל אל .בכשל אל .שגפיהל אל
.קתנל
ינרקל וביגה
 
19/1/02 21:01
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םירחא יפלא דוע שי" :ךל תורמואש תוצע םתוא לכל הנימאמ אל ינא
החילס) "...םלשומה תא ישפח ,רתוול רוסא ,תרשפתמ תא םואתפ המ
(תודוקנ 3-ה לע
.ןיא טושפ ,םלשומ ןיאש והז זא
:טרפא .ךל בוטש המ : הז ,שיש המ


?יל בוט הז :ךמצע תא לואשל הכירצ תא היצאוטיס לכב
ישעת וא) יקתנ - םיסיסרל ךביל תא ץפנל ךרדב אוהו תבהואמ תא םא
.(ןבאוו תוירחא יחקו תישגיר תודבאתה לש תעדומ הריחב
ראשנ דובכהו ןטנטק יוכיס שיש הנימאמו דאמ ותוא תבבחמ תא םא
.ימחלת - תכרעמב
שיאהמ הלביק איהש תוביוחמה לעו ךתוחא לע יבשח ,יושנ אוה םא
.ירתוו - הצור תאש
היהנ ואוב ,הרוק הז םג ,ןכ) ץירעמ ךירצ ךלש וגאהו העוגפ תא םא
.ינהתו ייהת טושפ - (תונכ


ימצע ןוגרפל ךרד םה ,ויהיש לככ םימיסקמ ,הרוחב וא רוחב םימעפל
טושפ ,תובייוחמל אלו
,ןייוצמ וליפא ,סקסלש תויהל דאמ לוכי .רשקה םיאתמ דימת אל יכ
תבתוכ םג תאו המכח ידימ רתוי הברה תא - וניניב לבא .הבוט תא
הצור אוה ילואו .תערפומ הפיטו השיגר לע רבדנ אלש הקיחצמו
רמוא אל הז ,ךתיא ול ףיכ זא .?עורפהו ןונשה וא םכחה תויהל
.הבהאל ןכומ אוהש וא .תובייוחמ הצור אוהש


ונאצי ?הלודג תמא תבהא ונל היהת אל (הקינפל סנכיהל אל) םא המו
הצור אל אוה -יובא לבא ,היהת איהש וא ,הלרגהב ונלפנ ,הרושהמ
הפ םאה ?םימשה ולפנ תמאב םאה ?רמוא הז המ ,בייחתהל וא ןתחתהל
םא דובכ וא רשואל תוכז ונל ןיא ?יפוסניאה רשואה רמגנו ליחתמ
תצק רוסא ?ימצעל תובייוחמה םע המו ?והשימל תובייוחמ הייהנ אל
?תולקב תצק םייחה תא תחקל רוסא ?עשעתשהל


אלש בל לע ףידע באוכ בל ,םימעפל -אל םא םגו .ךל בוטש המ ישעת
!רבד שח


בוט סקס שיש בוט םימעפל ,רקי ביבחת אוה סקסש חכשנ לאו
.אל וא בייוחמ ,רקה ברעה תא ...רומגל ךל רזועש ימו


!דבל תויהל יוצרו ףידע םימעפלו
הלוכי תא ,הציצמ וא הפק םישרוד אל ,הפייע תאשכ ךל םיקיצמ אל
תזרפומ האצוהב םידגב תונקל ,תורבח םע שגפהל ,היזיבלט תוארל
,תעשעשמ ,המכח םג תא לבא דבל תא .חונלו (דיתעה לע הבשחמ ילב)
הלוכי תאש החוטב ינאו .(?תמאב הנומת םע המ) המיסקמו הנונש
,תורידנ תויוכיא םעו השיטנ תדרח ילב ,ךמצע םע אלפנ ברע ריבעהל
םימיאתמ אלש ,םירחא םימיסקמ םישנא ריכהלו תאצל הלוכי םג תאו
לע - בוש וא) םייחה לע ןטק והשמ ךתוא ודמלי לבא תוביוחמל
.(סקס


!ךליבשב הז תא השעי אל רחא דחא ףא יכ ,הריקי ךמצעל יגאדת


.תובייוחמ לע אל הבהא לע ימלחתו


הזיא ירחא ףודרל אל .םיגשיהל עיגהלו םייחהמ תונהל ונלש הרטמה
בזכאל הלולעשו ,ונלש ןדיעל המיאתמ איהש חוטב אלש םייח תרוצ
תאש ומכ ךל בייוחמ היהי אל דחא ףא .תויפיצ בורמ ףוסב ךתוא
,קדהמב קדהל ,ךיילא םתוא רושקל ךיא ישפחת לא ,ךמצעל ייהת
תאז םא םג ,ברעל םה םא םג ,גוז ינבמ תונהל ישפח .הרידב לוענל
חיטבהל םינכומ אל םה םא םג .בלכ םע הניגב שיא וא ,הפקל הרבח
.ץרמ שדוח דע םומיסקמ אלא םיימשה תא ךל
םיבוטה םירבדה תא םיספספמ םימעפל ,ידימ קוחר םילכתסמ רשאכ
.ףאל תחתמ רשואב ךל םייחש םינטקה


ינא .הצרה תפוקתב ונחנא ,ןילטרה הז - יתרזפתה תצקש יל הארנ)
,ביתכ תואיגש ידימ רתוי ילבו רורב קיפסמ הרבע הדוקנהש הווקמ
(רשואו הבהא ךל תלחאמ ינאו תבשוח תא המ עומשל חמשא
לכימל וביגה
 
 
20/1/02 20:34
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.תובשחמה


הכ ינא יכ אל .םוחתל ץוחמ ,הרקמ לכב ,םיאושנ - לכ םדוק
ארחל סנכיהל אל הפידעמ ,ער היה ,םש יתייה יכ אלא ,תירסומ
.בוש הזה


הרקי המ .הנורחאל םהילע יתבשחש םיאשונ המכ הפ תילעה אקווד
תרמוא אל ינא .רדסב היהיש תבשוח ינא ?הלודג הבהא היהת אל םא
ילוא ילוא לבא ,ההובאב הכירצ ,סקסו תוימיטניא הכירצ אל ינאש
קיפסמ ילוא ?תרשואמ תויהל ידכ תיקנע הבהא הכירצ אל ,ילוא
?ותא בוט יל היהיש והשימ


,החפשמ ,תתל הלוכי גוז ןב אל םהש םישנא דצמ הבהא המכ יתדמל
בוט דבל לבא ,גוזב ףידע .םיילאוטריו םירבח וליפא ,םירבח
ילוא ?הרטנמ םתס וז גוזב ףידעה ילוא ,םצעב .טלחהב .דואמ
םרז ,הללאו ?שפוח ןמזה ראשו עובשב שולש םיימעפ גוזב ףידע
.הפ יל הייהנ הדות
הלאיראל וביגה
 
 
21/1/02 17:16
תיטמרדה :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.םויה תא יל השע השע הזה רמאמה ,קפס ןיא .הקיקשב לכה יתארק
.רפסא ינא ,המל םכתא ןיינעמ אל םא םגו
הנונשו המיסקמ םגו .המימת םגו .תינוריט ארקנש המ ,הריעצ ינא
יניינעל עיגמ הזש המותס תצק ,תושעל המ קר .ןלוכ ומכ - המכחו
,ינומכ םייתימאו םינכ םלוכש יתבשחו ,יתייה תוחפל וא .בלה
.השיא וא רבגב םיפוטע םה םא ןיב
לבא .הרק התייה וניניב םיסחיה תכרעמ ,תונכבו ,רבח יל היה
הבהא ירחאש שבוי לש דאמ הכורא הפוקת ירחא יל אב אוה תאז לכב
יתעקשהו ותוא יתבהאו הדות תריסא יתייה זא .הנושארו .הלודג
.המשנה תא
ךותל םובב יל סנכנו ןונשו ,יטמזירכו ,םיסקמ ,חיגה אוה זאו
.םיכרד תנואת ומכ .םייחה
יתלביק הלהמבש תיעובש תושדח תרודהמב הוולמ ,דיצה לחה
,המיהדמ ,הדומח ינאש בשוח אוהש המכ לע חטשהמ םייח םיחוויד
ול ךלוה אלו רבח יל שיש הזמ סאבתמ אוהש המכו הפי ,הקיחצמ
םתוא יתיתש לבא ,םינוכנ ויה הלאה םיחווידה הכ עדוי ימ .יתיא
יתלדתשה תאז תורמל .הזל הקוקז יתייהש תמאב יכ ,בר ןואמיצב
רשק ןיעמב ונייה .ולש תועצההמו ,ונממ קמחתהל רתויש המכ
,םירחא םינוויכל תורורב תוצירק םע ,רורב אלו רזומ ינוטלפא
רבחה היהש ימ יפלכ תוזבנב תגהנתמ אל ינאש שיגרהל יתיצר יכ
עיקשהל יתקספה .רתויו רתוי יתקחרתה קר ,בגא ונממש ,ילש
המכ ,יוא .רטקלו .לובסל יתלחתה ,קמחתהל םיכרד יתשפיח ,רשקב
(!וליצה .הקיספמ אל ינא ,בגא ,זאמו) יתרטיקש
וחרט םלוכש ןבומכ .ילש דייצב רתויו רתוי יתבהאתה קר ,ליבקמב
ןבומכ) "רבג הלחא"ו םיהדמו םיסקמ אוהש המכ יל רפסל
ויתונוכת םוש לע ותוא וצירעהש ,ולש םירבחמ ועיגה םיחווידהש
השולש ךשמנ הז .ותיא תויהל יל הווש המכו ,(תומיהדמה תויעבטה
.םישדוח


?הווש הז המ
יכ ,רוחבל יתרפיס .ילש רבחה תא יתבזעש הווש ךכ לכ היה הז
רפסמה תא ול יתתנו ,תודידי לש הזכש רזומ רשק ןיעמב ונייה
תא ול יתפחדש וירבח ינזואב ןעט אוה ךכ רחא) .רשקתיש .ילש
םשה .ילש רבחהמ יתדרפנש ירחא עובש דיל ילש ןופלטה רפסמ
ןתנ םהבש םימעפה רפסמ תא וליפא יתרפס אל תישיא ינא .רומשי
.יתיצרש תמאבו ,הלאה םיקחשמב קחשל רבכ יל סאמנ (ולש תא יל
ןמזה לכ ודיצמ יכ ,יתניחבמ תוחפל .הלועמ היה .תאצל ונלחתה
עצמאב ונייהשכ ,דחא םוי .היחד לש הרזומ השוחת יתלביק
,קיפסמ חונ יתשגרה ,האלה הז תא תחקל רבכ יתיצרו ,םיניינעה
םע תוימיטניא ףס לע םיבצמב ינאשכ השיגרמ דימת ינאש ומכ
התא המ" - הלאש לואשל ,ותיא תימיטניא השיגרמ ינאש והשימ
."עגרכ שפחמ
.הזואפ
,שאה ינאו ."שאמ ומכ הנממ חרוב ינא ,תוביוחממ דחפמ ינא"
.לכאנ אוהש קר ,הנסה אוהו
רשק הז המ לע תונעמ תוחיש לש הנעמ הפוקת הל הליחתה זאו
ינאש ותוא עיגרהל יתיסינש םעפ לכו ,יניעב רשק הז המו ויניעב
קר הז הבהאו תונכ קר אלא הקיעמ תובייוחמ וזיא תשפחמ אל
.בצמה תא רימחה
.יתכתחו לבסהו תויוקמחתהה םע רתוי יתלוכי אל רבד לש ופוסב
תורמל ,ותוא יתבהאש תמאב יכ יתרבשנו יב יתרזח ,תוקלחב אל
אל רבכ םגו ותניחבמ אל ."ןאכ היהת אל הלודג הבהאש" יתעדיש
.ילש ימצעה דובכה תא תדבאמ ינאש יתשגרה .יתניחבמ
בושחל יל םרג אוה םא רעטצמ אוהש יל רמא אוה כ"חא תחא החישב
אוה ןכו ול הבושח תמאב ינאש .אל אוהשכ יניצר רשק שפחמ אוהש
.םיקחשמ יתיא קחשלו יב עוגפל הצר אל
אלש ,ימצעה ןוחטבב קומע רבשמ רקיעבו ,לק בל ןורבשמ יתלבס
.כ"חא המ ןמז אלא דימ עיגה


הארנכ התייה ירחא התיא אצי אוהש הרוחבהש יתיליג ןמזמ אל
הזיא תוחפל רבכ אוה התיא יכ ,וליבשב תובייוחמל המיאתמ רתוי
ילואש יתבשח ,וב יתרהרהו וילע יתבשח ןמזה לכ ינאו .הנש יצח
.םידידי תויהל והשיתמ רוזחנ אוהו ינא
.תמ היה אוה
תבשוח אל רבכ ינא ."הראה" הנכמ ינאש המ האב "יוליג"ה ירחא
הבהאכ וילא ילש סחיה לכש יל רורב .רתוי יל באוכ אלו ,הז לע
דומעל לגוסמ אל וליפא אוהשכ ,יתודליו ךחוגמ היה הלודג
אלא יתוא הצר תמאב אל אוהש ,הזל רבעמו ,ולש םישעמה ירוחאמ
.הנטק הדלי יתייה ,רוציקב .ילש םשה דיל לודג יו ןמסל


סחיהו ,תחא וא ,דחא םיהולא קר ןיא ,תד אל וז הבהא ,הזמצוחו
ענמ קר ילש תונררבה ףדועו ,הבהאל יתסחייש יתד טעמכהו יתימה
לע אלו יתימא רשק לע תססובמש וזכ ,תיתימא הבהא אוצמל ינממ
הזיא אלש חטבו הדגא אל םה םייחה .םיבלכ ףותישב דיצ יקחשמ
הזש תורמל .'ז הגרד םיבכוכ תופתתשהב לוז ידווילוה טרס
.יבוכיכב היזיוולט טרס .הככ הארנ םימעפל


.םיקשב םילותח םוש םכל ורכמי אלשו ,אל זא אל םאש ,אוה רקיעה
ינפבו םכינפב םינכ קיפסמ תויהל םילגוסמ אל הרוחב-רוחבה םא
גישהל וניצר קר ,םיצור אל טושפ ונחנא - םכל רמולו םמצע
רוכמל םיפידעמו ,רתוי ונתוא םיניינעמ אל םתא עגרכו ,םכתא
ידכ הז תא םישוע םה .ץחלו תובייוחמ לע תויוטש ינימ לכ םכל
וזיאמ קלחו ,םישיגר ,םידמחנ רתוי תאצל וא on hold םכתא םישל
יזיפו ישגר רשקב אלא תוביוחמב הנימאמ אלש הרואנ הרבח
.הזה ארחה לכו ליבקמב םירנטרפ המכ םע להנתהל לוכיש יטויבמיס

םתא .תרחא יהשימ םעו ,ןיידזהל וכליש םכדיצמ זא ,הככ םא
םהש ועמשת םאו .בלה לכמ אוביש קר - הז תא םהל דיגהל םילוכי
ךורבו ,ןתא אל הזש וכרבת זא ,יהשימ םע םיניידזמ תמאב
.ונרטפש


,תואיצמל האבה הכורב" הז םויה ימצעל תרמוא ינאש המו
.הז תא ורבעי םלוכ ,םעפ ןוילמ הז תא ורבע םלוכ ."יתריקי
.הז תא הרבע ילש אמא וליפא


תיטמרד יתראשנ ןיידע
תיטמרדהל וביגה
 
 
21/1/02 22:18
ילחר :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
?תא תאז םאה-ידע יתרבח ומכ תעמשנ תא-תיטמרד,תיטמרד
ילחרל וביגה
 
 
22/1/02 10:45
תיטמרדה :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
ינא .תנווכתמ תא ידע וזיאל ןיינעמ לבא ,יתריקי תיעט ,אל
קר ,רופיס ותוא קוידב םע ןוילמ דועו .וזכ תחא הריכמ
.םירחא תומש ןוילמב
תיטמרדהל וביגה
 
 
22/1/02 21:34
ילחר :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
ילש הבוט יכה הרבחה התיהש-תחא ידע קר שי יליבשב
תוניטנמלק תופלקמו םילספסה לע תובשוי" ונייה דועשכ-
"תוקקחצמו
ילחרל וביגה
 
 
22/1/02 11:03
ןטוב :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
.תיתמרד תצק םג ןכלו ,הריעצ ןכא הארינכ תא ,הביבח תיתמרד
איצוהל תוסנל וא אטח לע תוכהל םוקמ ןאכ ןיא :ןיינעה םצעלו
יכ ,דייצ אל אוה .טושפ .קיינאמ רוחבה .יקנ רוחבה תא
.העתפהב םירויו ליעמל תחתמ הבורה תא םיאיבחמ אל םידייצ
.תכלכולמ הרוצב ךייתושגרב קחיש םתס אוהו
י"פע ,ןאכ ,"תוי/םייונב אל"ה לש םירופיסה תיברמל דוגינב
והשמ ןאכ שיש שיגרהל שרופמב ךל ןתנש רוחבב רבודמ ,ךתסרג
.רתוי יניצר
אל ליגה םע תורבוצ ונאש המכוחה ,םינשה םע ילגתש יפכו
.תושגרלו בלל המצע תא תמאתמ
אל (תינוריטל ץילמהל הקיתו תלייחל רתומ םא) בושח יכהו
.בוש בהאתהל דחפל
ןטובל וביגה
 
 
22/1/02 12:12
תיטמרדה :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
געל תצקמ תעבונ רופיסל עגונב ילש תויטמרדהש החינמ ינא
רבכש ,םירבדה ירוחאמ באכה לכ תורמל ,ימצע עושעשו ימצע
.ובורב רבע


םש אוה יתלאששכ יכ ,קאינמ היה רוחבה המכ תעדוי אל ינא
לש םיבר םישדוח רחאל אב הזש תורמל ןחלושה לע םירבדה תא
דעב םירבדמ םישעמ םגו) תרחא שיגרהל יל ונתנש םישעמ
ותרבח םע ותניחבמ ונתשה םירבדהש תויהל לוכי .(םמצע
יונב היה אל תמאב אוה רמא אוהש המ רמא אוהשכו תיחכונה
הז ךכ וא ךכ .הצר אל םתס אוהש תויהל לוכי וא .רשקל
הטונ ינאו םינתשמו םיימאניד םה הזה גוסהמ םירבד ,רדסב
ימצעל םגו ,ייחב םישנאב עוגפל אצי יל םג יכ .חולסל
.ךכ לע חולסל יתדמל
רתוי תצק היהא הזכ בצמב היהאש האבה םעפבש החינמ ינא
רתוי תצק היהא ,רזוחמה ,ינשה דצהמ בצמב היהא םאו .המכח
.השיגר
םייברקב תצק יל תעגל יתתנ ול ןושארה ,ייחב שדח רוחב שי
.בהאתהל תדחופ אל ינא ףוספסוסו ,(ףוגב קר אלו) זאמ
םילימ ירוחאמ .הוונעו תועינצ תצק ,תחא הלימב ,םויסל
רסוח רקיעב דמוע תובייוחממ דחופ ,רשקל יונב אל ומכ תופי
....ךתוא וצר אל טושפש הדבועה תא לבקל דומלל ךירצ .ןוצר
תיטמרדהל וביגה
 
 
22/1/02 20:23
ןטוב :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
םיעבונ ךתועינצו ךתונחלסש הווקמ תמאב ינא ,יתביבח
.םזגומ תצק עמשנ הז יל .השדחה הבהאהמ
ךיירחא רזיח םישדוחש רוחב לע ?המלו תננוגמ תא ימ לע
?םיימניד םייחה יכ ךב עוגפל ול רתומ לבא ,תונשקעב
הנע אוה יכ ,רדסב הז לבא ,עדימ ךממ ריתסהל חרטש רוחבל
?הרישי הלאש תלאששכ תונכב ךל
?ךתוא ךימנהלו ךב עוגפל חילצה קאיינמה ךכ ידכ דע
הבוט קיפסמ אל תא ילוא יכ הככ גהנתהל רדסב הזש שיגרהל
.ךועמ וגא הז .תועינצ אל וז ,וליבשב
רתוי דועו ,ךב עגופ והשימשכ סועכל יוצר וליפאו רתומ
ילכות הככ קר .וילע תבשוח תא המ קוידב ול דיגהל יוצר
ךישמהל ילכות זא קרו ,ךלש אלו ולש היעבה וז המכ ןיבהל
.תונדשח ילבו רהזיהל ילב בהאתהל
םג חטב ,והשימב תעגפ (םייחה לש תוימנידב) תא םאו
.ךתוגהנתה לע "תפטח"
הבהאהש םילוחיאב ,יתריקי ,םייסל אלא יל רתונ אלו
.הבהאב ןוחטיבה תא ךל ריזחת השדחה
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 9:56
תיטמרדה :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
,יתריקי ןטוב
.סעכ ןומה .סעכ לש הנש יצח ירחא העיגה יתונחלס
ול ,ינא איה הזמ תעגפנש הדיחיה ,סועכל רבכ יל סאמנו
יתלוכי הבש הדיחיה ךרדה .זיזמ אל ללכב ירה הז
יל היהי והשיתמ ילוא .חולסל הז הזב קסעתהל קיספהל
- ןיינעה תא "ותיא רוגס"לו רוחבל רשקתהל ץמואה תא
המ תובקעב יתבשח ךיאו יתשגרה ךיא קוידב ול דיגהלו
אלא וליבשב הבוט קיפסמ אל ינאש תבשוח אל ינא .היהש
תצק ינממ לבקל ןנחתמ היה אוה ,ונא ונימיב .ךפיהל
.בל תמושת
תיטמרדהל וביגה
 
 
23/1/02 13:18
ןטוב :תאמ
םירפרפה דייצל הבוגתב
.סועכל תעדוי תאש עומשל החמש .דואמ בוט
לבא ,וילא רשקתהל רחואמ תצק ילוא הז וישכעל ןוכנ
.ץלמומ הז ןורקיעב
."ךבטימ"ב תא זא יכ , סעכה אישב ןיידע תאשכ רקיעב.החלצהב
ןטובל וביגה
 
 
21/1/02 18:49
ןידינד :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
? "הציצמ וא הפק םישרוד אל"


גצומ אוהש יפכ ,ירבגה ןימה .ןאכ הרוק המ ןיבמ אל ינא
לבא ,לכש יפרו םינמרוחמ םילטרדנאינ תדע ןמ אוה ,תוננבב
םתיא בטומ םא הלאשל םוקמ שיש ךכ "םייסקס" ןיידע םה והשכיא
.םהידעלב וא


היופש יהשימ המלו ?הציצמו הפק םישרוד אל הלאה םינובבה המל
לוכי אל ?הזכ והשימ לש ותציחמב תוהשל ,ןהשלכ תוביסנב ,ףידעת
רוטרביוהמ לודג רתוי ןיז ול שיש תויהל
לכלו ,עצבמב וישכע רכמנש "enlarged elephant penise"
.תוירטב שרוד רתויה


לכואה ירחא אלא וישכע אל הפק .הציצמו) !הבושת שרוד ינאו
.(רהמ הז תא ישעתו ,יניכתש
ןידינדל וביגה
 
 
22/1/02 8:48
לכימ :תאמ
שרוד םלש רודל הבוגתב
.דומח התא .א
תכרעמ ךותבש יתנווכתה ,שורדל חנומל יתסחיתה רשאכ .ב
לבקל םידדצל היטנ שי ,חונב שממ םישיגרמ רשאכ ,םיסחי
םוי ךל היה םא זאו .(!רדסב הזש) ימצע קוניפל היצמיטיגל
רחואמ עיגמ התאו היריעל תונובשחה תא תמליש םג ףסונב ךורא
ונחנאש הממ החיכש רתוי איה ונינבו) תורשפא שי ,התיבה
דימת אל ."הפק יאיבת ,סורה ינא ,קתומ" :רמאתש (םיצור
יכ וישכע שורדל יתוכז הזש םישיגרמ םימעפלו סומינ םירכוז
עגעגתהל לוכי התא לבא .רדסב תמאב הזו .הברה ךכ לכ יתישע
.ינשה דצה לש תושירדל תוחפ תכרעמה ךותב ךלש דצהמ קר הזל


הרקי תיטמרדו
.ךילע רבעש הממ םולכ דומלל אל ילדתשת
.שגרמ אלו רקב קפתסהל רשאמ בלה תא רובשל ףידע םימעפל
תתלו רזחל ,בוהאל עדויש םדא ןב קר
,ךלש אמא - אמגוד יאר) הרזח םירבד םתוא לכ תא לבקל הכזי
(ילש אמא זא איה אל םאו
ךילא רוזחל רשפא היהיש ליימ יא תראשיה אלש לבח
לכימל וביגה
 
 
12/2/02 9:30
יללפ הטינא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
הפהמ םילימה תא יל תחקל
יללפ הטינאל וביגה
 
19/1/02 21:17
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הפי ,ןונש ,םכח ,םיסקמ רוחב םעפ יתרכיהש םג ףיסוהל הצור ינא
?יטנגליטניאו ?קיחצמ יתרמא ,(יניעב תוחפל)
רשקתה ,הפי הלועפ ףתיש אוהו (השק יל היהש תורמל) ותיא יתלחתהו
קרל דוגינב) בישקהו רביד ,ןיי םע עיגה ,ברעה ותואב דוע ילא
אוהש ינפלו (?וקונ ןוכנ ,ןיינעמ תוחפ הברה - בישקה קר וא רביד
"...רשקל יונב אל ינא לבא ,הא" :למלימ אוה הקישנל ילא ןכר
ילב) תיבהמ ותוא יתקרז תאז לכבו תוטש רבדב רבודמש רורב יל היה
ודרי אלש תושיגפל הפקב םוי לכ עובש ךשמב ותוא יתשגפו (הקישנ
...יתיליג עובש ירחאו (קאלע ,רשקל יונב אל) תועש שמחמ
(יתיא אל) !ןתחתמ אוה םיישדוח דוע
היה אוה יכ יתיא יטנמור רשקל יונב היה אל אוה ,קדצ אוה זא
אלש החמש ינא - דבעידבו .תרחא יהשימ םע יטנמור בייחמ רשק ךותב
יתשקעתה
ול יתנמאהשו
םויה דע םיבוט םירבח ונחנאו
הלודג הבהא ותוא תבהוא ינא
החפשמ בורקכ יל רקי אוה
םע ול שיש רחא רשק לכמ רתוי קזח וניניב רשקהש הנימאמ ינאו
ותשא הניאש הרבח
!הזה ןטטרלפה םע יתנתחתה ינא אלש םיהולאל הדומ ינא ןיידעו
לכימל וביגה
 
 
21/1/02 11:48
יטינירט :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
!ןטק ארח הזיא
םוקע טבמו תובג תמרה יפיסות) ???ךלש רבח :ונלצא םירמואש ומכ
("??תבבותסמ תא םתיא םישנאה הלא" ןונגסב
יטינירטל וביגה
 
 
21/1/02 13:03
לכימ :תאמ
!!!godammל הבוגתב
ןומאה תעבה לע ךל הדומ ינא ,דמוח
טוטרילפל תורכמתה הזיא ול שי ןכו
דאמ דע רקי שיאב רבודמ תכרעמהמ התוא םיאיצומ םא לבא
.בוהאו דומח ,םכח ,םיסקמ
בוטה םע ראשהלו ערה תא לרטנל תעדל ךירצ
ותיא םיסחיה תכרעמב הז תא תושעל יתחלצהש הווקמ ינאו
.וילע רתוול הנווכ םוש יל ןיא יכ
.דמוח ,הדות לבא
לכימל וביגה
 
 
21/1/02 14:04
יטינירט :תאמ
!!!godammל הבוגתב
.קוחצב היה הז


?ותשיא םע רשקב תא ,בגא
יטינירטל וביגה
 
19/1/02 21:24
סדנהמה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיבהל ילב תומש קורזל םתס המל לבא
ירט) ןצמח ימו ןוטצאמ םישועש רתלואמ ץפנ רמוח ןכא הז TATP
ועיגה םולשה תוחוכ ,תונכדועמה לע ופאש .(דיסקוארפ ירט ןוטצא
.הנימז הרוחס ןיאשכו תונורחאה םינשב קר וילא
ול םיארוק ,רחא והשמ םישוע (תיתרפג הצמוח תצקו) םינשדו רכוסמ
.רפסה לש םינורחאה םידומעב עיפומ הזו בוטולומ קובקב
ילב זא ........ראתל תיצרש ךילהתל םיטוש[ רתוי םייומיד שיו
.תודוקנ שולש ילבו הימיכ
סדנהמהל וביגה
 
 
19/1/02 21:38
הלאירא :תאמ
תוינונטקה לע החילסל הבוגתב
ירועיש תושעל הכירצ יתייה .יב דגב ללוהמה םירוטקלסה סרוק
.תוידוסיב רתוי תיב
הלאיראל וביגה
 
19/1/02 22:07
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םירעוכמה - םייסקסה ןזמ יטנאמרשו ןונש ,םכח ,םיסקמ רוחב
:ןמזמ אל יל רמא ,הנש ךשמב ידדה בייחמ יתלב רשקב ותא יתייהש
אל דחא ףאש דע ,תוכומנ ךכ לכ ךלש תושירדהש איה ךתיא הרצה"
."ןהב דומעל חילצמ
םעפש ,תמייוסמ המחנב יתרכזנ םג זאו המכסהב יתנהנה ,בצעב יתקחצ
ופוג תא ףפוכל ןכומ רשא דחאה ותוא עיגמש אצוי םג םינש המכב
ןשממלו תוכומנה ייתויפיצב תעגל ידכ תויטנגלאב ןוסחהו רימתה
.ומויק תילכת וז התייה וליאכ ,ירובע


םיארנ ,םשמ םיכומנ םיארנש םירבד :יתמשנ ,הלאירא ,רוציקב וא
.ךפיהל וא ,ןאכמ םיקומע
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
19/1/02 22:28
הנולא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רשואו רשואב ויח םהו
םימ וילע הצירפשה איה ,תויבוקל קליחו וגנמ הל ףליק אוה
.ארונ וקחצ םהינש ,רוניצמ
,ףתכ הנתנ ,הבישקה איה ,הדובעב םויה ול היה ךיא הל רפיס אוה
.הכמת
.אלפנ היה ,בגא ,סקסה .הבוצע התייהשכ ,היתועמד תא בגינ אוה
:דע רשואו רשואב ויח םהו


אוה .הקיחצמ ,המכח ,המיסקמ איה המכ הל רפיס אוה דחא םויש דע
לכ םעש הל רמא אוהו .ולש םייניעהמ התוא האור אוה ךיא הל רפיס
ותוא לכה :ריבסה אוה הנווכל הלאש איהשכ .רשקל יונב אל אוה ,הז
.הרדגהה ילב קר ,רבדה


?הרדגהה התוא הווש המו
ךישמהל .בהאי אוה ,ךתוא בוהאל .בכשי אל אוה ?תורחא םע בכשל
.הנהנ ,ךומכ ,אוה םג יכ ,ךישמי אוה


?הרדגהה ךכ לכ הבושח המל זא
הנולאל וביגה
 
 
11/2/02 14:59
תיננב :תאמ
?הז המ ,תוביוחמל הבוגתב
הפהמ םילימה תא יל תחקל...הנולא


רשקל יונב אלש הז םע הנש יצחמ רתוי רבכ ינא א"דו
היוטנ דוע ידיו
תיננבל וביגה
 
19/1/02 22:31
ןטוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינאו .ונייח רפיסב תונינשבו תושיגרב תעגל תחלצה בוש ,הלאירא
העוקש ןיידע ינא דועב ,ךיירוחאמ רבכ רופיסה ךלצא יכ ,ךב תאנקמ
.(ךכמ רתויו) ראווצה דע וב
יונב אל רוחבהש העידי ךותמ רשקל יתסנכנ ךילא דוגינב ,ינא
ינא םג יכ איה וב "יתרחב"ש הביסה ,תמאה לע תודוהל םאו .רשקל
.בייחמ אל רופיס יתשפיח
תשפחמ אל ינא ,םינש ךשמנש בייחמו ךשמתמ רשקב יתייהש ןוויכ
אל ללכב וב יתשגפש דע .םיפתושמ םייח לש ןבומב יגוז רשק עגרכ
החינמ ינא ,תמאה ןעמל .גוס םושמ בייחמ רשק הצור ינאש יתבשח
.םירוחב רפסמ םע "רשקל היונב אל"כ יתגהנתה ינא םגש
תא םיאתמ טושפ לכהשכ ,וילע בותכל תבטיהש הזה םסקה ?הרק המ זא
תעדוי ינא .הרקש המ הז - םישגפנש לזאפ יקלח ינש ומכ - ומצע
ינא ,הז לע םירבדמ אל ונחנאש תורמלו ,ותוא שיגרמ אוה םגש
.ךדיאמ ,ותוא חירבמו ,דחמ ,ותוא ברקמ הזה םסקהש תעדוי
וכרדב .תוחותפ תויצפואה לכ תא רומשל הסנמש רוחבב רבודמ אל
קתנתהל ןויסנ ךותמש ,ינממ רתוי) המיא דע ןמאנ אוה הרזומה
ןיבהל יל ומרג יופצכשו ,םירחא םע תויוסנתה יל ויה הזה רשקהמ
םע תיתימא היעב ול שיש רורב .(הז ךותב קומע ןיידע ינא המל
חווטב הז ללגב אקווד ילואו) ךשוממ ןמזל תוימיטניא רמשל תלוכי
ינאש רורב רתוי דוע .(תולובג הצוח ולש תוימיטניאה תמר רצקה
ללכבו .תאזה היעבה םע דדומתהל לכונ אל טורמה ימצעה ינוחטיבו
.הז םע והשמ תושעל הצור ללכב אוה םא רורב אל
יכ,ימלעת" ,"רוזחי אוהו ותוא יבזעת" - תוצעה לכ תא הריכמ ינא
."בלה תא ךל רובשי קר אוה
ךתוא רבחמש הזה טנגמה אוה הזכ רשקב םסקהמ קלחש איה היעבה
.הרזח ךתוא ךשומ אוה ,יכלת אלש קוחר המכו
באכה תורמל ,םימעפלש יל הרמאש ,יתרבח תקדוצ ילוא ?ראשנ המ זא
הזש דע שיש המ םע תכלל אלא ,תרחא ךרד םוש ןיא ,םורגי הזש
.ץפנתי
ןטובל וביגה
 
 
19/1/02 23:53
תימגא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
יכ וילע רתוול הפידעמ ינא לבא ,רשק לש הזכ גוסב םסק שי ןכא
.תבאוכ הרוצב גגופתה דימת אוה ילצא
.ךלש יחכונה רשקהמ ךל חמצת הבוט קרש ךליבשב הווקמ ינא
תימגאל וביגה
 
 
20/1/02 0:35
ןטוב :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
ירה ?הזכ רשקמ תאצל לוכי בוט רבד הזיא ?ילע תקחוצ תא ?בוט
תא יל היה םאו .יכבב רמגי הז (תרמוא ילש אמאש ומכ)ש רורב
.םש יתייה אל רבכ ןמזמ ,"שאב תקחשמ אל ,סופ" דיגהל תלוכיה
לע דומעל תעדויש תיאמצעו הקזח השאל תבשחנ ינא יללכ ןפואב
םינפה רועל יכ םא) יל האימחמ אל שוריפב תאזה השלוחה .הלש
.(בוט השוע אקווד הז
םא ךל הדוא ,הז גוסמ םירשק תדייאמש םסק תלימ ךל שי םא זא
.התוא ימסרפת
ןטובל וביגה
 
 
21/1/02 12:47
תימגא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
...ךילע קוחצל הלילחו סח
ךלש םיסחיה תכרעמ לכ תא הוולמש הזה םסקה תא ךמצעב תראת
ךנוצר ףא לע וילא ךתוא רבחמש הזה ינסרהה טנגמה תא ,ותיא
.קחרתהל
רתוי הכשמנש המוד היצאוטיסב יתייה טושפ יכ ךבילל יתנבה
חווטב ,תואלפנ תמאב ויהש תויעגרה תואנהה ףא לעו ןמז ידמ
.לודג באכ קר יל םרגנ ךוראה
ןורתפה - יל ןיא לבא ,ךרובע םסק-תלימ יל התיהו יאוולה
.השק הזש המכו באוכ הזש המכ ,ונממ ךותחל טושפ הז ידיחיה
ךביל תא ךכ רחא בורציש ארונה באכה תא הווש אל רבד םוש
ןפוא לכב יניעב ,הטימה לכה תא ךל וביטריש תועמדה תאו
.ךלש איה הטלחהה לבא,
אל בוש ילואש הרוצב ךב עגונש והשיממ קתנתהל השק יכה
םא םג ,רשקה תא ךישמהל יותיפהו ,תישפנו תיזיפ ,ךב ועגי
.וינפב דומעל השקו דואמ לודג אוה ,שארמ עודי רמה ופוס
לולצ עגרב ךמצע תא סופתל יסנת - ךל דיגהל המ תעדוי אל
ךליבשב בוט יכה תמאב המ בושחלו
.ילעפת הז יפלו
הז תא ידרשת ,היהי אלש המש ,ךל תלחאמ ינא - הרקמ לכב
.הרובגב
תימגאל וביגה
 
20/1/02 0:42
תנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתייה ,רבעב .אל טושפ ,וזה העפותה תא ןיבהל חילצא אל ינא
םילמבו - (םיטנאקב זא היה ימצעה ןוחטבה) יתערל תוחנה החינמ
.רשקל לגוסמ אל אוה ךתיא - רשקל לגוסמ אל אוהש אל הז ,תורחא
ל"וחל ולש תננכותמה העיסנה ינפל םוי ךתוא שגפ אוהש תורמל
,'וכו/תינידנולב/ההובג/הזר רתוי תייה םא ,(ךרעב) הנש םירשעל
- ןיפוליחלו) ןאכ ראשנו ויתוינכות לכ תא חנוז היה יאדווב אוה
ילש תינלופה היטנה תורמל לבא .(רכינב דיימ וילא יפרטצתש ןנחתמ
.תואיצמה ביוחמ דימת אל תמאב הז ,ךכ בושחל


אוהש - לשמל ומכ .תורחא תויורשפא תוארל הלוכי רבכ ינא םויה
המ הז אקוודו יניצר עטק הז ךתיא ,קוחצ אל הז ךתיאש עדוי
וליפא ,ומצע תא עיגרהל לוכי אל אוה יכ ,תוומ דע ותוא דיחפמש
אוה םאש עדוי אוה .בורקב רמגי הזש וא ץוטס קר הזש ,עדומ תתב
.םורזל דחפמ .דחפמ אוהו ."הז" תויהל לוכי הז ,המידק רתוי ךלוה
דוע ךתוא הצרא ינאש ךל חיטבמ ללכב ימ - ןאכ הבתכ יהשימש ומכו
.ןוכיסה תא תחקל לוכי אל אוה .אל לבא ?םייעובש


רדסב יהשימ היהת דימתש המדנ םירבגלש השוחת יל שי - רבד דועו
ושגפ םהש וז ומכ קוידב אל ילוא .בשייתהל וצרי םהשכ םליבשב
וב הרקמש תובשוח ,תולשבה ,םישנה וליאו .רדסב יהשימ לבא ,לומתא
לכ תידדה איה םכיניב הימיכהו הכישמהש והשימ םע ףוס ףוס תשגפנ
ול תתל ךירצ אלו (סנה לובג לע - יתעדל) רידנ יד הרקמ אוה ,ךכ
,"רדסב היהי"ש םמצעב םיחוטב "םה" .רתוי ותוא קודבל ילב ףולחל
.תוחפ - ונחנאו
תנעל וביגה
 
 
23/1/02 22:17
יננא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
הז דחא םוי ,הרקי הז דחא םויש עדוי ינא" רמא אוהש ומכ וא
אל טושפ ינא ,הזה םויל הנוכנו המיאתמ יכה ייהת תאו עיגי
."תוכחל ךממ שקבל לוכי
.תרחא היהת דימת ..תרחא היהת יכ ,גאוד אל אוה ,ןוכנ הזו
יננאל וביגה
 
20/1/02 0:48
Nurit :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
I am married to a guy like that.He said; " I can't commit".
I said "FU" and left. 3 days later he calls: "Ineed you
etc". We get back to gether again. 2months later he freaks
out. I leave for good. a week later he calls crying. What I
am saying is that you shoud have left right then and there
when the words: I am not etc. cmae out of his mouth. if
this is it, he would have called you back. make yourseld
unavailable and they will come back crawling
Nuritל וביגה
 
20/1/02 1:10
ןולי ןתנוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא הז םירתוס אל הלא ינש םאהו ,םייסקסה םירעוכמה רנא'ז הז המ
?הז
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
20/1/02 10:27
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
- בגא ךרדל הבוגתב
:לפואה תכלממ לש םיקיתעה דיה יבתכ י"פע האלמה םיגוויסה תרות


ינע וא ,הלוחו רישע :תויהל ףידע רתוי המ" :העודיה הלאשב ומכ
"?אירבו
רישע תויהל ןבומכ ףידע" :איה תיביטאמיטלואה הבושתהשכ
."אירבו
:ל"נה גוויסה תייגוסב םג ךכ
ראות הפיו יסקס היהיש ףידעש רורב
ול עוטנ ,תוירשפאה תויצניבמוקה לש היינשה תופידעב םלואו
רעוכמה יסקסה חטבל
:םיסופיטה םהל םינכוש ,קנע רופב וירחא רשאכ
.יסקס אלה רעוכמהו יסקס אלה ראותה הפי
.יריקי ,ןוסטוו יראטנמלא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
20/1/02 11:04
הלאירא :תאמ
םירעוכמה םייסקסה ןזל הבוגתב
םירעוכמ ויה ייחב םייתועמשמה םירבגה לכש רמול הלוכי ינא
ראותה יפי לע םתוא הפידעמ וליפא ינאש יל הארנ .םייסקס
.הז לע בושחל דוע הכירצ ינא .םייסקסה
הלאיראל וביגה
 
 
20/1/02 21:15
ןולי ןתנוי :תאמ
םירעוכמה םייסקסה ןזל הבוגתב
.ירטנמלא הזכ יל עמשנ אל ,עדוי אל
.תולקב רבחתהל לוכיש רבד הז ,תויסקסו יפוי
אלש םישנא ,הזכ רבד תויהל לוכי ,ייקוא ,תויסקס אלל יפוי
.הז תא לבקמ ינא ,תוינימ םירדשמ
הלוכיש תחא אמגוד וליפא יל הלוע אל ?םייסקס םירעוכמ לבא
.תאזה הרדגהל םיאתהל
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
20/1/02 21:24
הלאירא :תאמ
?םירעוכמה םייסקסה ןזל הבוגתב
?ךישמהל ךירצ ,סמאיליוו ןיבור ,וני'צאפ לא ,לטייק יוורה
הלאיראל וביגה
 
 
21/1/02 19:38
ןולי ןתנוי :תאמ
ורינ הד טרבורל הבוגתב
.םצעב ,וינפל .קיספהל יוצר טלחהב סמאיליוו ןיבור ירחא
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
21/1/02 18:32
ןידינד :תאמ
םירעוכמה םייסקסה ןזל הבוגתב
הירוגטקל וליפא םיכוז אל םה םייסקסה םיארנ יתלבה םע המ
?היכרריהה תיתחתב םש יא םהלשמ הנטק
ןידינדל וביגה
 
 
21/1/02 21:53
הלאירא :תאמ
תיליל קמאסל הבוגתב
.ירירוואה עגמה תוכזב
הלאיראל וביגה
 
 
23/1/02 10:21
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תיליל קמאסל הבוגתב
ןורכיזב תדייוצמ םלועל החיגמ םדא-תטוטאזו הללוע לכ
ףוגה תאשמ ונה יסקסה הארנ יתלבהש יביטקלוקה יעזגה
.תיביטאמיטלואה שפנהו


לכב וא ,'תוננב'ב םירמאמה תא ןויעב ארוק אל התא ,המ
?רחא םישנ ייגיגה ןיזאגמ
?ןה תולחיימ ימ לש ותאיצמל ?ןמזה לכ תובבימ ןלוכ המ לע
!!??וליאכ ,ווללה


ץבושמ ונניא ןכ לעו תיתימ לע-תרטמכ רדגומ ל"נהש אלא
עיבגה וא בהזה תזיגש םשכ שממ ,ילאמרונה יכאריהה גוויסב
ךרדב םדא לש תימוימויה םיגשיהה תמישרמ םידקפנ שודקה
:(הצרתש רדס הזיאב) תללוכש המישרה התוא .וקופיסו ורשואל
.ריבכמל םינויזו יזיפו יטילופ חוכ ,ףסכ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
24/1/02 20:35
ןידינד :תאמ
?יופש התא ,דיגתל הבוגתב
ינא וישכע ,יגולותימה סקאה תויהל יל קיפסמ אל וליאכ
.יגולותימה גשומ יתלבה םג


הדגא תויהל ךפה ןויזש אלפ אל ,תאזה היגולותימה לכ םע
.יליבשב
ןידינדל וביגה
 
 
25/1/02 0:47
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ההאל הבוגתב
רבכ םא ,ןקז תכורא תיגולותימ האשילקב ביגהל יל השרת
:ןאכ ונחנא
"הדגא וז ןיא הצרת םא"
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
20/1/02 1:45
וקונ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תעדוי ינא ,ןכ ןכ .םהילא רושק שממ אל הזש יתדמל ףנעה ינויסנמ
.אל הז לבא ,שורגב תיטסינימפ הרמא וזיא ומכ עמשהל לכי הזש
.תואצמנ ונא ןהב תופוקתל םימיאתמ תורחוב ונאש םירבגה
תובייוחמל םייונפ םירבגל תוכשמנ המאתהבו ונילא תוכשומ ונא
.ןיפולחל "םיכנ"ו םימוסח םירבג וא ,תוימיטניאלו תישגר
קחשמה ילככ ריעב קאינמ לכל ימצע השיגמ יתייה הריעצ יתייהשכ
תוביס אצמ בגא דחא לכ) בייחתהל היה לכי אל דחא ףא ,ולש ןרותה
םינש המכ ינפל .תתל היה לכי אל דחא ףא (תויטנגיליטניאו תונימא
לכ .םש יתייה אל ןמז הברה רבכש ,םש אל רבכ ינאש יתנבה םואתפ
בצמל דאמ רהמ הכפה יל התייהש םיסחי תכרעמ לכ ,יתרכהש רוחב
רתוי וניימיב םירבגש הנקסמל יתעגה וליפא .ימיטניאו בייחמ
תא ירוחאמ יתחנהש יתחמש .רתוי הברה -םישנמ הנותח יצוחל
םירבגה ,הרכשא ,26 ליגל עיגהל יפוי הזיא ,םיכנה םינקחשה
יתנמאה תמאב ?המכ יתיעט המכ .תויוטש ןיא ,םיקחשמ ןיא ,םייניצר
םיצור המ הניבמ שממ אל ,חוטב אל םוקמב בוש ינא םויה ?הז והזש
דע יתחצחיצש תלוכי) קחשמה תא קחשל ךיא תעדוי שממ אל ,ינממ
היצלטסנוקב ייחל סנכנש רבג לכ (דבאש ןורשכ ,ורבע םימיב תומלש
לכ ילצא ררועמ ,הרשע שש ליגל רשי יתוא ריזחמ תרחא וא וזכ
םירותפכה לכ לע ץחול ,המודר הירליטרא לכ ליעפמ ,תירשפא הננגמ
ינאש תדחפמ ךכ לכ ינא םויה םעפל דוגינב !!לבא .םינוכנ אלה
יל ודיגי םהש ינפל דוע תכתוח ינא םויה ,סנא'צ תנתונ אל וליפא
.עומשלב ןכתסהל הנכומ אל ,עומשל הצור אל "יונב אל" טפשמה תא
לאיצנטופבש םירבד תדבאמ ינאש תעדוי ינא ,ער הזש תעדוי ינא
גהנתה אל אוה יכ ותיא תרמוג ןיידעו תעדוי ,םיבוט תויהל םילוכי
.םייטנוולרה םיקוחה םהש יתטלחהש םיקוח ןוילמ ינש יפל
יתייה ?וזכ הפוקתב טושפ ינא ילואו .שמח ליגמ יתמרז אל ?םורזל
תמאב הנכומ היהא ינאשכש ןימאהל הצור יתייה .ןכש ןימאהל הצור
שיאה תא ילא ךושמא ינא ילש ימינפה בחרמל והשימ סינכהל םימתבו
,הייהת רקיעבו הייעתו יוסינ ?זא דע .ומצעמ תצק תתל םג עדיש
.גשומ רבכ יל ןיא ,םקו לופיל ןכומ אל וא םקו לפונ
דווילוהב ירהו םיטרסה לכב ונל וחיטבה תבייח איה ,עיגת הבהאה
???ןוכנ םירקשמ אל
וקונל וביגה
 
 
20/1/02 11:41
ןטוב :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תורשפאה תא תורחובש הלא ןה ונחנאש ךכב תקדוצ תא ,וקונ
,םיגוסה לכמ םירוחב םיאצמנ ונביבסש קפס ןיא .ונל המיאתמה
.ונשפיחש המ הז ,רשקל יונב אלב ונרחב םאו
תרשקנ אל"ה קחשמ תא הנורחאה הפוקתב הברה יד יתקחיש ינא םג
,ךכמ רתוי .ץחמה טפשמל ברקתהל רוחב ףאל יתתנ אלו ,"תישגיר
ינאש שארמ םתוא יתנכדע ,תשטננה תייצפוא תא ימצעל ךוסחל ידכ
.ךשמתמ רשקל היונב אל
?ךייתולוכימ לודג היהנ הזשכ םישוע המ לבא
בוט הז תא התשע רבכ הלאיראש יל הארנ יכ םא) ריבסהל הסנא ינא
והשימב תשגופ תאש הרוק ,(תוחפל ,ילצא) תוקוחר םיתיעל :(ינממ
לכ תישגיר המצוע הזל שי ,(תיזיפ חרכהב אלו) הנושאר העיגנמש
דיגהל רשפא ,האשילקה ךרד לע .הב דומעל רשפא יאש ,הקזח ךכ
רוחב ותוא כ"דבש אוה רזומהו .ךלש ףוגהו שפנה םואת תא תאצמש
תסיפתב ,עקרב (ךמצע תא תספות תאש ךיאמ וא) ךממ הנוש ךכ לכ
לכבו .ךל השק החיש ותיא להנל וליפאש ,תולהנתהבו םלועה
.(תובייחתמ ןה לבא ,תודוקנה לע החילסו) ...תאז
.הרהזהה ינונגנמ תא ךל קתשמ שגרה לבא ,חורבל ךל קעוצ ןויגהה
.רחואמ רבכ הז ,בהבהל םיליחתמ םהשכו
תלוכיה תסנכנ ןאכש רורב .(תולאש אל םגו) תובושת יל ןיא
הל ךעמיש ינפל חרבת ,קיפסמ הקזחש ימ .הלועפל ונלש תישיאה
דע היווחה תא תווחל ךרטצת הארנכ ,ינומכ ,השלחש ימ .וגאה
.רמה הפוס
,"תנקתמ היווח" םג היהת וז ילוא ,הווקת לש המינב םייסל םאו
יכ ."תישגיר תונכומ" לש לולסמל רוזחל היהי רשפא הירחאש
בוט תוארל תולגוסמ ונחנא רשקל תונכומ לש בצמב אקוודש הארנכ
.ונלומ דמוע ימ רתוי
ןטובל וביגה
 
 
20/1/02 14:12
וקונ :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
רשפאש ךל ריכזהל אב אוה ילוא .תנקתמ היווח תמאב אוה ילוא
ודבל הז קר .קפואב םש יא םייק ןיידע םסקהש ,הככ בוהאל
ךישמהל ךדיצמ השלוח וזש תבשוח אל ינא .םיצמאמה לכ תא הווש
הזה רוביחהש םיבוט םירבד הברה ךכ לכ שי םא ,הזה רשקה םע
תויהלב חכ הברה שי .םש תויהל הכירצ תאש הארנכ זא ךל הנקמ
דיגא ינא המ .ךלש תושגרה םע ףוסה דע תכללו ןכוסמ םוקמב
."תוכר"ב קסרתהל יסנתו עיצהל ול שיש בוטה תא ונממ יחקת ?ךל
וקונל וביגה
 
 
20/1/02 23:39
ןטוב :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.הכרבב לבקתמ ,הלא םיעגרב ,קוזיח לכ .יתריקי ךל הדות
ןטובל וביגה
 
20/1/02 2:11
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בוש רוזמרה,הביא לש תושגר תנאוסה ריעב ףסונ ךיבאו ןנועמ רקוב
רישכמב הרעישה טוחכ היולת,הכרדמה תפש לע תבקעתמ ינאו,םודא
ברעב יתשגפש יטנמרש ךיתח ותוא םע השיגפל יתוא בקעמש,ינורטקלא
.תפתושמ הדידיל ונכרעש , העתפה תביסמב םדוקה
תא הנשו רוזח ץירהל אלש יתלכי אל הנתמה לש הכורא הקד התואב
דומלל הכירצ ינאש היווח ינממ ךוסחתש ,םייח תמכוחב ןושדה רמאמה
.ירשב לע


."םיילשוריו":ןונמהה,הבלכ אי הזה םויה לע ךתוא תללקמ ינאו
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/1/02 10:09
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תאצוי ינא ,ירוס ,תא ימ תעדל הרומא ינאו תוריכמ ונחנא םא
?הבע רתוי זמר רשפא .תוהזל החילצמ אלו הלבהא
הלאיראל וביגה
 
 
20/1/02 11:48
הריטה תריבג :תאמ
םלוא םרב ,מהא ,האל הבוגתב
דניילבל ךרדב ,ךלש רמאמ ירלולסב הל ואירקהש יהשימ וז
הל ורמא ףוסבו ,הז ללגב תכלל אל הטילחה איהו ,טייד
.יסקס רעוכמ אוה יכ הדיספהש
הריטה תריבגל וביגה
 
 
20/1/02 12:19
הלאירא :תאמ
םיזמרה יפלל הבוגתב
.ךלש הנובתהמ שדחמ


.ייחב


?הא ?תפתושמ הדידיל העתפהה תביסמל עגונב זמרה םע המו
?יריבסת ךיא
הלאיראל וביגה
 
 
20/1/02 21:24
הריטה תריבג :תאמ
תמהדנ םעפ לכ ינאל הבוגתב
.ןושרג תא יתנמזה אל יכ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
21/1/02 10:45
לכימ :תאמ
םיזמרה יפלל הבוגתב
ברעב הביסמב ותוא הריכה איה םא ,ךיא ,טייד דניילב ךיא
?םדוקה
לכימל וביגה
 
 
21/1/02 17:55
הריטה תריבג :תאמ
םיזמרה יפלל הבוגתב
.תקדוצ


."ןויצ ץרא" ול םיארוק :זמר דוע יתאצמ ,עגר לבא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
21/1/02 16:50
ירמ זור :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תפש לע תבקעתמ" אלפומה יוטיבב שמתשהל תושר תשקבמ ינא
.רחאל יל ומרג ילש בקעה ילענ ןהב םימעפ ןתוא לכל "הכרדמה


?רשפא
ירמ זורל וביגה
 
 
22/1/02 0:14
ןטוב :תאמ
םירצוי תויוכז ךל ןיא םאל הבוגתב
?"השיגפה תא בקעמ..." יתומלאה טפשמה םע המו


- בקע) עשעשמ םילימ קחשמ ןאכ שיש יתבשח הלחתהב ינא םג יכ
.תויאב לק ישוק םתס הזש יתטלק הינשה םעפב לבא ,(בקעמ
ןטובל וביגה
 
20/1/02 9:58
cookielida :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(!אל שממ ינא לבא..החמומ לש הבוגת ומכ עמשנ) ! הרקיה הלאירא
והזו ןויז שפחמש דחא הז,יונב אלש דחא - ךל רמוא ינאו,רבג ינא
וא זא.תורחא םעו,ךתיא תויהל - תומלועה לכמ םועטל הצור אוה -
המ הפהפי,ןונש,םיסקמה רוחבל םעפ בוש ילפת םא) וזכ היהת תא םגש
וא) ירתוותו םולש הפי ול ידיגת טושפש,וא.(היהי אלש
ול בוט םאש ןיבהל קיפסמ רגוב אל ןיידע אוהש הארנכ.(!יקחשת
.ךתוא בוזעל הביס םוש ול ןיא,ךתיא
הלאוו - תודוקנ שולש םע םיבתוכש הלאה םינבצעמהמ ינא,.ב.נ
!הבוגתה לכ תא יתנקית טושפו,ץמאמ יתישע
:)
!בותכל יכישמתו םייח ישעת
cookielidaל וביגה
 
20/1/02 11:23
joe-e :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?ךופה
םירבחתמו םינהנו םיבהואו םיצורו םיפצמו םייונב ונחנאשכ
(בוט סקסה םגו)
ןידע סקסהו) דבל תונהנו,ךורא רשק ירחא ,רשקל תויונב אל ןהו
(בוט
?זא םישוע המ
?ףרוחה תוליל לא ונתוא םיקרוזשכ ונל בטרתמ אל?תושגר ןיא ונל
joe-e
joe-eל וביגה
 
 
21/1/02 20:13
אקניברא :תאמ
.... הזשכול הבוגתב
.יניעב לדבה םוש ןיאו ,תירבגה תיוזהמ
.הלש תישיאה תיוזהמ הבתכ הלאירא לבא
אקניבראל וביגה
 
20/1/02 16:11
י'ג םאדאמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא
.יל הרקש הזכ ושממ תושוחת יל רזחמל תחלצה ,הז תא יל תישע
סקס ,ןדע-ןג עגמה ,ןוכנ רדתה .ריעצ רוחב םע םיהדמ םסק ,םסק
.םלשומ
(תוימיטפוא לע רומשל בושח) םויה דע יל היהש בוט יכה
.ךיילא רדוחש רוחב לכב תבהאתמ תאש תונימאמ אלש ולאמ ינאו
תא ,גוז-ןב םע הילא העיגמ תא םאש ,הדוקנ איהשוזיא שי לבא
,ףוריטב העיגפ תייהנ
.המש עבק לש םוקמ ול הנוק אוה .בלל ךל סנכנ אוה סוכה ךרד
הדומ ינאו הרק הזו .רידנ הז ילצא .דחא לכ םע הרוק אל הז
.םיהלאל
תויהל לוכי הז ךיא יתנבה אלו יב בהאתה אל םלועמ אוה
!?אל ,תוידדה תויהל תובייח ולאכ תומרב תושוחת
הברה יד בלב יל ראשנ אוה .םיזיזי הברה הז ירחאו גוז תצק ונייה
.ןמז
?יב תבהאתה אלש תויהל לוכי הז ךיא ,ותוא יתלאש דחא םוי
.הבושת ול התיה אל חטב .תקפסמ אל התיה ןתנ אוהש הבושתה
יל היהי אל םלועלש תומגינאהמ תחא דוע ,חותפ ילצא ראשנ הז
.ןורתפ ןהילע
.וירחא יתכרכנ רבכש עדי אוהש .עדי אוהש הזל רושק הז ילוא
.םלועה תא לוכאל הצר אוה .הכירכל לשב אל ןיידעו ריעצ היה אוה
.ידימ םדקומ ול הרק הארנכ הז
ךכ-לכ היה אל הז וליבשבו הברה ול הרוק הזש הזכ אוה ילואו
.רידנ
.עדא אל םלועל
.םייחב בלש ותואב תויהל ,ןומזת לש ןיינע לכה הז
.הזה םסקה - הרוק הזש רידנ ךכ-לכ הז יכ באוכ ךכ-לכ הזו
יל תורקל לוכי הזש תעדוי ינא םויה יכ ,ימיטפוא ףוס שי לבא
.ולאכ תומרב
.םיימעפ הרקי הז ילוא םעפ הרק הז םאו
.אל ילוא
.ןוכנה ןומזתב הרקי הז האבה םעפב הרקי הזשכש הווקמ ןיידע ינא
.תוחפ לע רשפתהל הלוכי אל תאש תעדוי תא םעפ ךב עגנ הזש ירחא
.םסק וא םיהלא וא הימיכ הזל םיארוק
.ךל תורקל לוכי הז ימ םע תוזחל רשפא יאו םולכל רושק אל הז
.תינמז וב דדועמ םגו לכסתמ םג הזש
י'ג םאדאמל וביגה
 
 
20/1/02 16:19
י'/ג םאדאמ :תאמ
םסקל הבוגתב
?ףוסב רמגנ הז ךיאו
?רתוי הכירצ ינא המ ,קיפסמ הז םיענ ,תמאב תרמוא תא הלחתהב
.שיש הממ תינהנ ךלוכ-לכ ,המש תא זאו
המכ יל שיו הבקנ ינא תאז לכב ,רתוי טאל טאל הצור תא ,זא וא
.תומולח
לש עבשומה וביוא אוה חומה) םיענה תא חירבהל תוליחתמ תובשחמ
,(םיענה
.ךל רמגנ זאו
םיענ קמוע םג הצור תא .ךל ידש הטילחמ ,תכתוח תא לודג באכב
.רתוי ךל קיפסמ אל הז
והזו
.ול לקוהש תבשוח ינא ,יתוא שפיח אל אוה ,ירחא ףדר אל אוה
.וותשה אלש םירוחב ינימ לכ םע יתאצי ,ןמז המכ יתלבאתה ינא
(תיפוס תרבגתה םרטש תזמרמ האוושהה)
.האלה הכישממ תא .ךל רבוע כ"חא
י'/ג םאדאמל וביגה
 
20/1/02 17:54
ארוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?תעדי אל .ונל ןיאש המ םיצור ונחנא דימת לבא
קרו ,יל ןיאש אוהה רבדה תא יל היה קר םא :םירמוא ונחנא דימת
ונל ןיא םעפ ףאו .םולכ רתוי ךירצ אלו רשואמ יתייה ,יל רסח אוה
.בוט רתוי והשמ םיצור ונייה זא ,היה םאו .ותוא
ארוקל וביגה
 
20/1/02 22:29
יגמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אובי אל םלועל ימצעה שומימה ,הרשע שש תונב לש חישב תצק רבודמ
.חצנל ראשהל ןכומש אוהה לש תובהואה םייניעה ךרד
תיעבטה היטנה אל הז המירז ,םירבדה םע םורזל שיש תנעוט אל ינא
חתפתהל יופצ אוה שארמ וילע םיטילחמש רבד אל הז רשק לבא ,ילש
.רשק ןיא זא ,אל םאו
ןב דוע ללכב ליכהל לוכי התא ךמצע ליבשב בחרמ קיפסמ ךל שיש קר
אלש ימ אושנמ השק תמאה ,ןכומ אלב הנימאמ אל ינא ןפוא לכב ,םדא
םג) תבאוכה תמאה ראש לכו ...בהואמ אל ,הצור אלש הארנכ ןכומ
(קזורפ - השק דאמ היה הזו ובהא אל םעפ יתוא
יגמל וביגה
 
20/1/02 22:42
ריקב ביגמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךשמב הטימל השיא םע סנכנש םדא לע םירמוא עודמ ןיבמ שממ אל ינא
.בוט םדא אוהש רשקמ דחפמ אוהש םואתפ רכזנ הז ירחאו םישדוח
אל ,תושגרב קחשמ ,האלח טושפ הז הטובה ,היונבה ,תיסיסבה יתעדל
.רוטלופינמ ,ןגוה
תרבגה ןונגסב תיסיסב הבוגת שרוד "רשקל יונב אל" ,הזה טפשמה
קיפסמ אל תא ,הבוב :תורחא םילימב הז ,רשקל םיאתמ אל .טיבוב
יכה סוכה היה הז םייתנב יכ ךתיא יתניידזה לבא .יליבשב הבוט
.הביבסב דומח
,םישנהו .םישנ םג תללוכ קחשמה תריז ,ךפוהמו ,ינשה דצהמ ,ךדיאמ
ןמז ךרואל תועמשמ לעבו קומע רשק ,תוביוחמ ןבומכ תוצור ,ןכרדב
עגרבש תודחפמ לבא ,האלה ןכו םיידדה הכרעהו ןומא לע ססובמש
ירה .הטובו לזלזמ סחיל וכזי ןה תונכה לש ןבלה לגדה תא ופיניש
,ןבומ קוידב אל ,רזומ רוצי כ"הס אוה ,ןביל ריחב ,רברבג רמ
לכ סוניו וילגר ןיב ורביא תא םישי ןושארה ישגרה רגתאה הארמלש
תיסיסב תרושקתל תורשפא ןיא ,הזכ הרקמבש ,ןבומכ .וב וחור דוע
תרסח הבקנ כ"הס ,איהו ,רבג אוה ,םדא אל אוה ירה ,םדא ינב ןיב
המצע תא האור איה ,ךכ התוא תא האור אל אוה םא םגו .ןוחטב
.וזככ
.םילשבמ םהש ארחה תא םילכוא םישנא ,רוציקב
ריקב ביגמל וביגה
 
20/1/02 23:24
םמ רקסוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל איה לבא הל םג בוטו התיא בוטש תחא .אל וא םזינימפ .הלאכ שי
שממ ינאו ולש תא תושעל ןתינ אובו תעדוי אלו ןיידע החוטב
.םיהדמ והשימ שוגפא ינא רחמ םא הרקי המ יתוא לאשת אלש הפידעמ
ץיחלהל אל תשקבמ איהו !!עבק םותחל ןכומש הז ינא .תונב הלאכ שי
םינמזה וכפהתה .םייחה לכל תוביוחמ ומכ הזכ רבד ןיאש עדא ינאשו
.קמאסוכ
המל ריקב שארה תא קופדל זאו ?ךלתש המל ?ךלתש ?התיא תושעל המ
?קיפסמ יתשקעתה אל
םמ רקסואל וביגה
 
 
21/1/02 13:28
תימגא :תאמ
''?רשקל היונב אל''ש וז םע המול הבוגתב
! םולש הפי הל דיגת ?תושעל המ
ןמז המכ רבכ םתא םא ךלש תושגרב תקחשמש יהשימ ומכ תעמשנ איה
.ןיינעל אל טלחהב הזו דחיב
ורשקנש יהשימ וא והשימ לש תושגרב קחשל יניעב שפנ לעוג הז
.ונלש םיכרצלו ונל םיאתמו ונל חונ הזש םושמ קר ,ונילא
תויהל ךישמת זא הלש stand by -ה דיקפתב תויהל ךל םיאתמ םא
.התיא
עיגמ אלו הרזחב הרומתה אולמ העיגמ ומצעמ תתל ןכומ תמאבש ימל
.וילאמ ןבומכ ותוא ולבקיש ול
.ךלש םילוקישה תא השעת זא
המ תא דבעידב ךירעהל םיטונ םישנאש עודי רבד הז ,בגא ךרדו
ףסכ לש שגמ לע םהל שגוהש
.ונמזב לבקל וצר אלשו
.החלצהב ךל היהיש
תימגאל וביגה
 
21/1/02 12:25
יטינירט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(תודוקנ שולש ....הרקי הלאירא םע זרחתמ)
.עגונו ןייוצמ ,דימת ומכ ,תבתכ - לכ םדוק
ב אצנ תרחא 'ק 'נ ,תיח 'ד ךירצ דימת אל !ימיכחהו יארק ,וקונ)
('ז - ה ונל רבשייו ,'ע - ו 'ש -
(????אה ,הפי ךיא)
:ומצע אשונלו
התיה "...יונב אל" םילימה שולש תא יתעמשש הדיחיה םעפה ,תמאה
לאה תתמ אוהש ןימאהש ,ףויפי קינצוביק הזיא םע יתניידזהשכ
...יעמשת" רמואו ילא רשקתמ אוה דחא םויו ,םיימעפ םעפ .םישנל
"'וכו יליבשב םיאתמה ןמזה הז וישכעש חוטב אל ינא
,ררחשמ קוחצב ץורפל אלש יתקפאתה ינשה דצהמ ינא
?המל יכו
יתעדי אלו ותוא יתיצר אל ,ןורגב םצע ומכ יל עקתנ הזה עטקה יכ
.רמול ךיא
.תוירחאהמ יתוא ררחישו ,ךיסנה ול ץצ הנהו
כ"חא םימי המכו ,הפי הרוצב ונדרפנ ,הניבמו תכמות ארונ יתייה
.ולש הרבחה תא (וניניב ריכהש) ילש בוט רבחל דדש אוה
.תעדוי ינא .הנוש אוה תורקיה תונבה ראש לשו ,ךלש הרקמה
תחא לכ לש הנישה רדח תרקיתב הניטויליג תרדסמ יתייה ,יתלוכי ול
ןתאש עגרב .ל"נה ףוריצה תעימש םע תלעופה הניטויליג ,תוננבהמ
הצוחה וסיטהלו ,אל וא שובל ,רבודב זוחאל שי ,םילימה תא תועמוש
!ןכב ןכשפנ דוע לכ סונל ,ןיפוליחל וא ,םירטמ רשע דחא תטיעבב
רמולו ,םדא ינב תויהל םייונב אל םצעב רשקל םייונב אלש םישנאה
.תמאה תא
לכמ תונהלו ,רקשהמ חיוורהל גנועה תא וללה םינרקשל תתל רוסא
תנבהש הווקמ ינאו ,יתריקי הלאירא ,תישע תאש המ הז .תומלועה
,ךלש ןומאה ,ךלש באכה ןובשח לע ,ךנובשח לע חיוורה רוחבה המכ
שי רוחבל ,םיחוורה לכ תורמלש תנבהש הווקמ ינא .ךלש הוואגה
:לודג דחא דספה
.ךתוא דיספה אוה
םייונבהו םינייוצמה ונירוחב ללש ,בוש הרקי אל הזש הווקמ ינא
.ךל ןיתממ
יטינירטל וביגה
 
 
21/1/02 12:38
וקונ :תאמ
...הרפכ הלאיראל הבוגתב
,יטינירט
אל הז היהי אל הזש המ ,ךל יתכרד בצע הזיא לע גשומ יל ןיא
.ירוס ,ישיא
?הפיאמ ?וזה תונפקותה וז המ
חתפנש ךדוקיפב סרוק שי ?תרצוי הביתכ יתוא דמלל הצור תא
?וילע יל ורפיס אלו בורקב


ןונ
וקונל וביגה
 
 
21/1/02 12:56
לכימ :תאמ
הרקי הרומל הבוגתב
אלא ילא אל הנווכה) םירחא ידיב תישענ םיקידצ לש םתכאלמ
לש ןושארה רמאמל יטינירט לש הבוגתהמ טוטיצ הנה ,יטינירטל
(וקונ
םאו ...ךשמהב היהי המ ןיינעמ ,דומח שממ ומצע רופיסה"
אורקל ורזחיש ,םירוציקהו תויתואה םע השק םינמאנה םיארוקל
".טקשב ונתוא ובזעיו "המנ הנד"
.טוטיצ ףוס
לכימל וביגה
 
 
21/1/02 14:00
יטינירט :תאמ
הרקש הרקמל הבוגתב
יכ ,חמשא דאמ ?יל יחלשתו ילש תובוגתה תא יקיתת ילוא
.שפחל קיעמ הז םימעפלו ,יתבתכ הפיאו המ רבכ יתחכש
.הדובעה תא יליבשב השוע יהשימש החמש ינא
.תנבה אל ,תצמאתהש תורמל ,קתומ ,לבא
.יל עירפהש המ אל הז ,עטקה אל םה םירוציקה
cover - ה אוה ,תרחא הבוגתב יתבתכ ךכ לעו ,עירפהש המ
,לבחו ,המצע תבתוכה תדמוע וירוחאמש רבתסמו ,ףשחנש
ןכיניעו ,ןאכ ומכ ,ןושאר ףוגב בתכנ אל רופיסהש ,ימעטל
.הלאירא לש רופיסה ףחס תוהדזה לש תובוגת וליא תואורה
,םירוציק ירוחאמ אבחתהל ךרוצ אלל ,ץמואו תונכ דעב ינא
.תיטרפהו תישיאה יתעדל ,םירתוימ ויהש
ליבותש ךרד ןבא םה םירוציקהש ,הלחתהב ,הווקת הזיא התיה
הווקתה לבא ,תנייצש יתבוגת ןכלו ,ףוסב טואא קונ הזיאל
.השולח תונע לוקב הגומנ


???ןיבמ שי
יטינירטל וביגה
 
 
21/1/02 13:45
יטינירט :תאמ
הרקי הרומל הבוגתב
,תרצוי הביתכ דחא ףא דמלל ,הלילח ,תרמייתמ אל םג
.םתיא םידלונש םירבדה גוסמ הז יתעדל


.ןונגסה תא תבהוא אל םתס


?אל ,הרוק
יטינירטל וביגה
 
 
22/1/02 0:24
ןטוב :תאמ
...הרפכ הלאיראל הבוגתב
,םהב איהשמ רתוי הב םיבהאתמ דימת םירבגש תרמואש הרבח יל שי
.המשא תושגרל הל םרוג הזו
ןייתחס דיגהל אלא יל רתונ אל ,ןכתומכשלו יתרבחל ,ךל זא
.ןכתדיל םוי תא טקשב ללקל (בל ומישתש ילב) כ"חאו
ןטובל וביגה
 
 
24/1/02 13:57
יטינירט :תאמ
...הרפכ יטינירטל הבוגתב
,רהמ רתוי וא ,רתוי ךב םיבהאתמ םהש הזה עטקה ,יתוחא ,ןטוב
הז םא לבא ,ךלש הרבחה יבגל המ תעדוי אל ינא .טושפ הזכ אל
.תומוד ייד ונחנאש הארנכ זא ,המשא תושוחתל הל םרוג
,דחא הליל לש היה יתניחבמש עטק ירחאש ,םעפ אל יל הרק
,בוט המ ,תניינועמ תא םא .בוש שגפיהל הצורו רשקתמ רוחבה
דיגהל רשפא יא ,תונידעב תוחדל רשפא יא ,השק - אל םא לבא
תא םימעפלו ,עגפנ והשימ דימת ,"...הזוחב היה אל הז לבא"
,קאינמה תויהל ול תתל ,הלעמל יתנייצש הרקמב ומכ ,הפידעמ
.עוגפל הצור אל טושפ ינא ,וגא לש עטק יל ןיא ,בוט שיגריש
ךכ לכ הזו ,םייעובש ירחא העיפוה "בהוא" הלימהש יל הרק
ימ ביג ?םייעובש ?יתימא תויהל לוכי הז ךיא יכ ,יתוא עיתרה
.ןמז לש הלאש וזש תעדוי תא עגר ותואמו .קיירב א
הז םתניחבמ ילוא .הלאירא לש רופיסל תישנה הסריגה ינא ילוא
.יתשגרה אל - תושעל המ - ינאו ,יתימאו ןוכנ ךכ לכ היה
יתראשה אל םעפ ףא .דחא ףא לש תושגרב יתקחיש אל םעפ ףא לבא
יתתנ דימת ."היונב אל" יתרמא אל םעפ ףא ,הנטק שא לע ושימ
תכרעמ לע תרבגתמ ןיידע ינא") יתימא עמשנש ץורית הזיא
חלצומ אוה המכ רוחבל ריבסהל יתגאדו ( "...תמדוק םיסחי
.עגפיי אלש ידכ קר ,אלפומו
באוכו השק דימת הז לבא ,ינשה דצב תויהל הפידעמ יתייהש אל
ללגב םג אלא ,ךללגב המרגנש העיגפה ללגב קר אל ,רסיימו
איהשוזיא הפ שי ילוא ?בהאתהל החילצמ אל ינא המל - תויהתה
?המל ,אלפנו חלצומ ךכ לכ אוה ירהו ?תישגר תורקע ?היעב
תעגעגתמ אל .יקלחב החמשו תבהואמ ינא ,יירוחאמ ייד הז םויה
.הלאה םיעטקל
.הבוב ,בוט לכ
יטינירטל וביגה
 
 
25/1/02 18:50
ןטוב :תאמ
...השיגר הדוקנ לע תילעל הבוגתב
.תדקוי האנקמ ,ןבומכ ,היה לכה ,תדבואה יתוחא יטינירט
?ךיירוחאמ לכהו תבהואמ .הרודמל ןמש תפסוה דוע וישכעו
,תובשחתה תצק ?תולבוסב ללעתהל רשפא המכ ,יטינירט ,ונ
...השקבב
רשקתמ והשימשכ :הלוכי אל ינא רדסל תחא הרעה ילב לבא
טושפ הז ,בהואמ אוהש ללגב אל הז ,רעוס הליל ירחא ךילא
?בוש וילע רוזחל אל המלו ,בוט סקס היה יכ
.הבהא קרו ,קתומ החלצהב
ןטובל וביגה
 
 
23/1/02 20:16
רביירש הירמ :תאמ
...הרפכ הלאיראל הבוגתב
הרעההש ךל רמולו ףחדהל היינש ימצעל השרמ ינא דצהמ הפוצכ
.היינשל תחא תבתוכ ןיב רשק לכ ןיא -תרתוימ רפוס התיה וקונל
.םוקמב טלחהב ןאכ היהת תולצנתה
רביירש הירמל וביגה
 
 
23/1/02 21:18
הלאירא :תאמ
הרפכ יטנירטל הבוגתב
שי (םלועב הפי יכה הפיטעה םע רפסה) "ךכ לכ ןבל בל" רפסב
ונחנא והשמ םיבהוא ונחנאשכ ךיא בתוכ רפסמה ובש עטק
תוצרל ידכ ,ונבהאש םירחא םירבד לש םכרעב טיעמהל םיליחתמ
הלא לכב םימגפ םיאצומ ונחנא םישדחה הבוהאה וא בוהאה תא
.םהינפל ויהש


.יללכ ןפואב אלא הבהא יבגל קר אל ספות הז הארנכ


.ירמגל ?ישונא .ןכ ?בוצע
הלאיראל וביגה
 
 
24/1/02 13:24
יטינירט :תאמ
הרפכ יטנירטל הבוגתב
.תקדוצ תא
.םוקמב היה אל ןכא הז
.יחכונה רמאמב דקמתהל הכירצ יתייה
:לצנתהל יל ושרה ימצע םשבו ימשב זא


תרעטצמ ,םוקמב היה אל הז ,וקונ
ךתביתכ תאו ךתוא תדבכמ ינא
.תצקמב הנוש ילש םעטה םא םג


יטינירט
םיעילקמ תקמחתמ
תוירחאמ תקמחתמ אל לבא
יטינירטל וביגה
 
22/1/02 8:46
shanti :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תורקי תוננב םכל םולש
.... תיארנ אלו האור לש ןקת לע ושמ ,ןאכ ינאש ןמז ןןוווווומה
.הנושאר הפישח הנה -ףוט


-ימצעל הזכ רקס ןמ -הנטק הלאש יל שי ,ןפוא לכב
???ףידע המ
ךל םלענ אוה זאו 'וכו ו'כו תושגרו תויפיצ חתפל ,ושימ ריכהל .א
(ינידוה םורדניס)
עידומו אב אוה זאו (ל"נה יאוולה תועפות לכ םע) ושימ ריכהל .ב
.רשקל יונב אל אוהש ךל


.הז לע יתבשח םתס
אל לבא האלפנו המיסקמ תאש בשוח ינידוה םורדנסמ רוחבהש יל המדנ
.םלענ אוה זא -ושמ אל שממ ךתיא סקסה םג - םצעבו וליבשב


םיצורש ולאמ אוה -הז תא ךל דיגהל חרוטו - יונב אלש רוחבהשו
אל ,םרב האלפנו המיסקמ תאש בשוח אוה .הנטק שא לע ךתוא ריאשהל
ךל קחשל ול תפכא המ זא -רדהנ טושפ ךתיא סקסה הזמ ץוחו .וליבשב
-ךל םלענ אל אוהש הז םצעו ךתיא "תונכ"ה םצע ?????תושגרה לע
לכב ךילא רשקתהל ול השרמש המ .םידידי לש ןקת לע םכתוא הריאשמ
.דידי רותב קר ,חטב ,ןכ -דידי רותב - "רקבל ץופקל"-ו ןותנ ןמז
םתא -בל םישל ילב .הטימל םיסנכנ זאו תיפוס תרבשנ תאש דע
.םיזיזי לש ןקת לע


....ל"נה תויווחה יתש תא (ירעצל) יתיווח
תא אל םגו ךתוא טפמסמ אל שממ ינידוהש בילעמ ארונ הז דחא דצמ
.הככ םלענ אוה ןכלו ךתיא סקסה
-םולכל הפצמ אל תא -ריוואב היולת ךתוא ריאשמ אל אוה -ינש דצמ
קוקז םצעב אוה המכ ןיבי אוהו אוביש דחא ריהב םוי לע תזטנפמ אל
.ךל
?אל םעו קסעתהל יאדכ ימ םע םיעדוי ךיא
ושימב םיבהואמ תויהל -רתוי השק המ ?בהאתהל ימב םירחוב ךיא
אל .םיבהואמ תויהל אל טושפ וא -הרקי אל ותיא רבד םושש םיעדויש
?דחא ףאל .םולכ שיגרהל
הנושארה אל ינאש הארנכ ?תבאוכ איה דימת המל ?הבהא ללכב תאז המ
.הלאה תולאשה תא (םכתוא םג וישכעו) ימצע תא לאשאש הנורחאה אלו
.םיריש המכ הז לע ובתכ וליפאש יל המדנ
תבכזנ הבהא לע םצעב םה -הבהא לע םירישה בורש בל םתמש ,בגא
.????תבאוכו
shantiל וביגה
 
22/1/02 12:18
היגלש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הכרבב לבקתי טלחהב סנ םג
.האלפנ הרדגה וזיא
וליפאו ,וישכע הנכומ השיגרמ שממ ינאש הז המ תרכוז אל כ"כ ינא
.תראתמ הלאיראש ומכ הזכ רופיסמ קסרתהל (סזי'ג) הפצמ
והק אל םישוחהשו ללכב םעופ ילש בלהש שיגרהל יל םורגיש רבד לכ
.ירמגל
.הייעתו יוסינל םיילאיצנטופה םירוחבב תלקתנ אל וליפא ינא
היגלשל וביגה
 
 
22/1/02 21:32
ןידינד :תאמ
םסקל םיעוגעגל הבוגתב
קניוו) תוארל החילצמ אל תאש אלא ,תלקתנ אל תאש אל הז ילואו
?םתוא (קניוו
ןידינדל וביגה
 
 
23/1/02 9:36
היגלש :תאמ
ןהל םייניעל הבוגתב
רזייל חותינב ח"ש 10,000 -מ הלעמל וישכע יתעקשה ינא
,םייניעב
!ךל רהזית זא


:-)


.ךירבדב והשמ שיש החוטב ינא ,תמאה
.ןונגסב והשמ וא ,רתי-תונררב הזל םיארוקש יתעמש
היגלשל וביגה
 
22/1/02 18:57
ץונש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לש םייתנש ירחא םגש, הז בוצע יכה (!תבייח יתייה,החילס)...בוצע
הלימה לומ ךמצע תא אוצמל םואתפ הלוכי תא, ילמרונ אל סקסו רשק
.!קנע הלאש ןמיסב ןיידעו "תוביוחמ" - וזה הרוראה
3-4 ירחאש תונב םתוא לכב האנק ילוכ לבא ךחוגמ עמשי הז ילוא
!רבד-ה תא יתאצמ ,הנהש וזכש תואדוב ןייצל תולוכי םישדוח
תונב םתואמ טושפ ןה ילוא ,אל ילואו הירופואב תויח ןה ילוא
ילוכ ןייצא בוש זא ךכ םאו ביצי אל רשקל סנכהל ידכמ תומכחש
!!!!!האנק
ץונשל וביגה
 
23/1/02 22:38
ןירג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תעדוי ינא ,ךלוהו אב הז ,רבכ תוששואתה יבלשב ינאש הרובס ינא
אוה ,ירחאש םייחב רהרהל יתלחתה וליפאו רמגנש רבכ יתבשחש ירחא
.יתעגפנ ..יתצצה ינא ,הנטק הציפק דוע ןתנ


ךכ לכ שיגרי דחא דצש ירשפא תמאב הז םא ןמז ןומה רבכ ההות ינא
הרוצב עדי ,תאזה תטלשנ יתלבה תונוכנהתשוחת תא שיגרי ,םסק הברה
רובעו ..םתס אל הזש ,דחא דוע אל אוהש ,והשמ שי הפש הקזח ךכ לכ
דוע םתס ,האיצי דוע םתס ,ןויז דוע םתס ..םתס היהי הז ינשה דצה
...עגמ דוע םתס ,החיש


יצחב הפ יתארק קוידב ילש לוקה ומכ ,תולוק ידמ רתוי ,ןכש הארנכ
.הנורחאה העשה
ןירגל וביגה
 
 
24/1/02 13:20
תניע :תאמ
.הזה םסקהל הבוגתב
, ןירג
.ךתוא הניבמ שממ ינא
(רבע ןושלב הזש הווקמ תמאב ינא) הנש-יצח םייוסמ רשק יל היה
המואתה שפנה אל ינאש רידגה תושיגפ רפסמ רחאל רבכש רוחב םע
ךישמהל הצור אוהש ןבומכ .ו'כו יניצר והשמ ןאכ אציי אלו ולש
יכ יתמכסה רתוי רחואמ בלשב ךא יתמכסה אל הליחת .יתיא שגפיהל
ןקת לע םשו הפ שגפיהל קיזמ רבכ המ זא אצמנב רחא והשמ היה אל
ומכ והשמ אלא רשקיהל אל ידכ תויביסנטניא תושיגפ אל ? םיזיזי
.םייח םישועו םילבמו םיאצוי ונייהו .עובשב םיימעפ-םעפ
אוהו יתימא והשמ ןאכ שישו הזה םסקה תא יתשגרה השיגפ לכב לבא
בהואש והשימ לש םיקוביח הלילה לכ יתוא ףטלמו יתוא קבחמ היה
ינאש תויהל לוכי אל הזש ןמזה לכ ימצעל תרמוא יתייהו ,
.תניימדמ
ונלש המו ונתיאמ תרחא םייונבו תרחא םיבשוח םה - יתריקי לבא
תוישגיר תומיסחל רושק הז יתעדל .חרכהב אל םהל זא יתימא הארנ
.המ עדוי דשה וא ןהשלכ
ןאכ אציי אלש הלחתהב םיריהצמ םהשכ כ"רדב : דחא רבד יתדמל
םהל היהי םא םג , ךרדה ךרוא לכל םתעד תא ונשי אל םה זא םולכ
קפתסהל רוסא ונלו םה הככ יכ ! הככ ? המל .םלועב בוט יכה
.הזמ רתוי ונל עיגמ יכ הלאכב
אוה הנהש ימצעל יתרמאו יתיכיח עדומ-תתב וזה הנש יצחה ךשמו
.ןבומכ רבד םוש לבא , תויניצר תונווכ לע ריהצהל ךלוה
.הזמ אצי אל בוט יכ הלאה םירשקה לכמ רהמו קתנתהל יאדכ
תא םואתפ ונשי םינודאה ילואש תופצמו תובשוי ונחנא עדומ-תתב
הברה אירב רשק חתפל תולוכי ונחנא ןמז ותואב רשאכ , םתעד
.תרתוימ הייפיצב ןמזה תא זבזבל אלו רתוי
תניעל וביגה
 
 
25/1/02 18:59
ןטוב :תאמ
.הזה םסקהל הבוגתב
לכב לבא ,ךרופיסב יזכרמה ןיינעה אל הזש תעדוי ינא ,תניע
אל ארקנ הז עובשב םיימעפ םעפ - ךתוא לואשל תבייח תאז
ינאשכ לבא ,הלצא רדסב אל והשמש ינא וז ילוא ?יביסנטניא
ינפל עגר הז ,עובק סיסב לע עובשב םיימעפ והשימ םע תשגפנ
.םיפתושמ םייח
ןטובל וביגה
 
 
27/1/02 1:07
תימגא :תאמ
.הזה םסקהל הבוגתב
...באכ דע רכומ עמשנ


תושעל המ וטילחהש ירחא םתעד תא םינשמ םה םירידנ םירקמב קר
.ונתיא
!!!ןיטולחל יביסנטניא הז עובשב םיימעפ - תקדוצ ןטוב לבא
תימגאל וביגה
 
 
25/1/02 16:28
הנד :תאמ
.הזה םסקהל הבוגתב
,תניעו ןירג
רבדה ותוא -ילש רופיסה ומכ...ןכלש רופיסה
םדא םוש ןיאש יתטלחה וכמתו ודדועש תובוגתה לכ תאירק ירחא
םלועב
הווש אל םדא םוש ,וליבשב ילש תונוצרה לע רתווא ינאש הוושש
לובסא ינאש
יל ורמא םויהו .הרומתב יואר והשמ יל ןתיי אוהש ילבמ וליבשב
:ןוכנ םגתפ
"No man is worth your tears
But the one who does
Will never make you cry"
םהו לבסל ונל םימרוג קר הלאה םייונב אלה ,הלאה םירוחב לכו
ונתוא םיווש אל
,האלה רובעלו חוכשל יתטלחה ינא םא..תונב זא ,ונלש ןמזה תאו
םייחב ךישמהל
הלוכי תרחא תחא לכ םג זא
תא ונל היהיש הזה והשימה ונתיאמ תחא לכל הכחמ ןכ והשפיא יכ
ותיא הזה םסקה
ןמז ןומה ונל חקי םא םגו ,ונליבשב יונב היהי ןכ הזה והשימהו
ותוא אוצמל
.אצמנ ףוסב
הנדל וביגה
 
 
27/1/02 1:04
תימגא :תאמ
.הזה םסקהל הבוגתב
,הנדו ןירג ,תניע


!!!קייודמב ייתושוחת תא ןתאטיב ןכלוכ
תימגאל וביגה
 
26/1/02 14:23
הניד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
עגונ המכ ,ףףףףףףוא - עגונש ,יטנוולר "רמאמ"ל תנייוצמ תרתוכ
.(השגדה םשל ןטק "טיש" םג הפיסומ)


(?יערד ?שארב םש בשוי ימ) םינפה דרשמל בתכמ תחלוש יתייה
....וז תא םג יתחפשמ בצמל תוירוגטקב ףיסוהל ול העיצמו
הנידל וביגה
 
27/1/02 11:28
יטסירכה תגע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:הצע ןכל ץועל יל ושרה ,רשקל יונב אלל רפס תיב התשעש תחא רותב
,תישילשה הנשה וז דחיב םירג ינאו רשקל יונב אלה םויהש ןוכנ הז
ללוכ) תופרוטמ ויה רשקה תיינבב יתעקשהש תויגרנאה תומכ לבא
הרטמב םיישדוחל רכינ ץראל תננכותמ תומלעיה רמוא אמש וא ,העיסנ
.(םוקמ םושל הליבוה אלש תכשמתמ תוזיזי לש לבסנ יתלב בצמ ךותחל
הלוכי ינא ( 26 ) דבכנה יליג ימורממ ?תמא דוע .יפוי דבע ?תמאה
לע קר רוחבב בוש היגרנא תומכ וזכ העיקשמ יתייה אל םלועלש רמול
רשקל יונב אוה ,בגא ,וישכע .ילש תויפיצל ותוא םיאתהל תנמ
הז ,אל שממ ,הצוחל ינאש אלו .רומשי םיהלאש ?הנותח לבא ,בייחמ
שולשה לע הלאירא יל חלסתו ) ...יתוא םמוקמש טלחומה יטנאה טושפ
(.תודוקנ
יטסירכה תגעל וביגה
 
28/1/02 13:48
ינול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,יתביבח הלאירא
ינא) דבל הז תא ישעת תאש דע תוניצרב ךיילא סחייתי אל דחא ףא
המשכ ותיא תראשנ םא .(דבוע הז הככ לבא ,הטוב עמשנ הזש תעדוי
אל הזש רוריבב ךל רמוא אוהו בייחמו ביצי רשק הז תשפחמ תאש
וקב תדמע אלש םושמ ,וידיב קחשמ ילכל תכפוה תא - ול םיאתמ
אוה המל הנשמ הז המו ?וב דומעי אוהש המל .ךמצעל תבצהש םודאה
- וב דמוע אל אוהו ןולימב ךלצא יסיסב יאנת הז םא ?רשק הצור אל
!!!!התיבה
ימצע ביבס יתינב - בטיה יל רכומ ןונגנמ אוה "וני'זאמ וק"
תמאב אל אוה לבא - תיניסה המוחה תא םישייבמ ויה אלש םירוציב
רשפאמ אל םג אוה העיגפ רשפאמ אל אוהש ומכו ,רבד םוש תרשמ
תאש ףסכנה רשקה ךממ קחרי ךכ רתוי ךמצע תא ירצבתש לככ .ףוטיל
.ול תלחיימ ךכ לכ
ול שי) תומימת םינש הנומש םיוקה ירוחאמ יל הכיח יטרפה יבוהא
המוחב תלד חותפל יתמכסהש דע (תונלבס הברהו אלפומ הדמתה רשוכ
וליאו ,הזה ןמזה לכ ךשמ םש היה אוה .בלה תא וילא חותפלו ילש
תמאב אלש ללגב קר םי"רשקל ןכומ אל" הברהל יצרמ תא יתשדקה ינא
חווטל בייחמ רשק יתיא הצריש הזכ והשימ תויהל לוכיש יתנמאה
אלו תוסנל יתזעה תחא םעפש דע .(דאמ הזכ יתיצרש תורמל) ךורא
םיאושנ ונחנא זאמ - תובייוחמ בגאו) בוט הז המכ ןימאהל יתחלצה
.(רשואו רשואב
וק" ךתניחבמ אוהש והשמ לע הרשפב םעט ןיא לבא ,דיחפמ הזש ןוכנ
ללכ ךרדב) םוקמ אוהש הזיאב .האלה ךישמהלו בוזעל ףידע - "םודא
תיסקסו ,תרדהנו ,המיסקמ תא המכ עדויש דחאה הכחמ (ףאל תחתמ
יכ טושפ אלא "ךנעמל הברקה" ךותמ אלו תובייוחמלו רשקל ןכומו
.תרחא תחא ףא הצור אל אוה
."רשקל ןכומ אל" ליבשב אל חטב .דחא ףא ליבשב ךמצע לע ירשפתת לא
ינולל וביגה
 
28/1/02 20:17
הידקש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םקרמ איה הבהא יכ הרוק הזו תונבל הרוק הז ,םינבל הרוק הז
ךמצע םע תמעתמ התא ובש ינפשוחה םוקמה איה ,םוקיה זכרמו םייחה
םייח ונביבסמ .תמאב םש תויהל בר ןמז חקול ונבורל .הארמה לומ
םיטונ ונתיאמ םיבר .תמאב םש םיאצמנ אלש םיבר םיאושנ תוגוז
הז ,ונתיאמ קזח הז יכ .עגרל הזב םיעגונ ונחנאש ירחא חורבל
לכ לש ההימכה .הבהא אוה ריוואה םש ,םיימשב תיבה לש ןורכזה
הבהאל ההימכה .םיהולאל עוגעגל יוטיב איה הבהאל ישונא רוצי
אל ונחנא .תחא הנועבו תעב תושחרתמש ,הנממ החירבה ,האריהו
והשימש תוומ םידחופ לבא בלה תא ונל ופטליש ילב תויחל םילוכי
וז הרוצב ןדסל שיטפה ןיב עורק ונתיאמ דחא לכ .ותוא ונל חתפי
ןונגנמ איה שפנה תוגונעתל ףוגה תוגונעת ןיב הדרפהה .תרחא וא
רתוי ונל תרשפאמ טושפש עפש תרבחב םייח ונחנא .עדומ יתלב הנגה
דחאה" וא "הדיחיהו תחאה" לש היזטנפהו .ונמצעמ טלפמ תומוקמ
והשמ אל הזש ונמצעב טולקנ וב םויה דע דמעמ וקיזחי "דיחיהו
הז תא אוצמל ,הז תא רוציל ךירצש אלא שארה לע םיימשמ ונל לפונש
םכשפנ דוע לכ וחרב ?הקיטקרפהו .תפתושמ הריצי וז ,התומת ינבב
.ךליי אל טושפ הז .אשונב םכלש תוחתפתהה בלשב אצמנ אלש יממ םכב
חווטל טקפא םה עברא לע רוזחי אוהש דע בוזעל חסונב םיקחשמ םג
תצק ונחנא .תישפנ היצמרופסנרט רבע תמאב אל ,להבנ אוה יכ ,רצק
.הזה הבוגת-יוריגה לדוממ םיבכרומ רתוי
הידקשל וביגה
 
 
18/8/02 13:10
ילול :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.הזה הבוגת-יוריגה ןונגנממ םיבכרומ רתוי תמאב ונחנא .ןוכנ
ליגרת הז ,תבתכש ומכ ,עברא לע רוזחי אוהש ידכ בוזעל ןכל
תמאב אלו להבנ קר ןכא אוה -רצק חווטל קר תיביטקפא ותוליעיש
.תישפנ היצמרופסנרט רבע


.ןיינעב ונלש בלשב אצמנ אלש יממ חורבל ךירצ תמאב


,ילול
והשימ םע הבוגת-יוריג ןונגנמב קחשמ לש םישדח השימחמ תששואתמ
,םלעיהל אל ול םרגש ,תוצרל ול םרגש קחשמ ,רשקל-יונב-אל
.יניצר רשק לש היינבל רסמתהל אל קר ,לכה - עגעגתהל ,קושחל
,יתומכש השפיט .שדוח ירחא רמא אוה הז תאו ,יונב אל אוה הזל
.דיימ יתחרב אלו דוע יתראשנ
ילולל וביגה
 
1/2/02 10:33
סופוזיא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ירבגה ןימה לע ןכלש םוצעה עדיה רסוחש ןמאי אל תורקי םישנ
תא ןכל תולגל בדנתא ינא.ךכ לכ תוסג תויועטל בוש ןכתא ליבומ
תא אורקל חוכ יל ןיא לבא הלגתה רבכ אוהש תויהל לוכי)דוסה
טושפ אלא בייחתהל םיצור אל םירבגש אל הז : הככ זא (תובוגתה
.בוט קיפסמ תוארנ אל ןתא
.ימצע תא ריבסא ינא ץניל יל תושועו תודרחנ ןתאש ינפל יק וא
רוקיבה סיטרכמ קלח איה היער/העובק הרבח ילארשיה רבגה ליבשב
איהש דואמ ול בושחו, םה רשאב וירכמ לכל התוא גיצמ אוה ולש
רבגכ ותוכיאל והשלכ דדמ ויניעב הווהמ רבדה, הארמ תבוט היהת
ןה רשאב םישנ בהוא םג רבג לככ ילארשיה רבגה תאז םא.םדאכ ףאו
ינרדומה ונמלועב ,דבלב ולאו ולא םיכרצל תורוחב קיזחמ אוה ןכלו
םיצורתה דחאו "תחא"ה אל ןתא עודמ ןכינפב םיתיעל ץרתל ץלאנ אוה
ונחנא ךיא תוהמת ילוא ןתא... בייחתהל ןוצר רסוח אוה םיחיכשה
ללכב רבודמש ןכתייש אלא,םישפטו םייחטש ךכ לכ תויהל םילוכי
םיעדוי ונלוכ לכה ירחא,בורל ונתיאמ קזח רשא רצי יטנג ןיינעב
ףסונ ילככ ושמש םישנ םימודקה םיכלמה רובעו הירוטסיהה תא
ינפב םיגיצמש ףסונ טישכת טושפ רמולכ םתוירבג/םתמצוע תנגפהל
לע סח לודגה רדנסכלא וליפא,(םישנ 1000 ךירצ תמאב ימ )חרואה
ןיינעה לכב עשעשמה רבדה,...ויתושנ תא הארש רחאל סרפ ךלמ ייח
ןתאו,ןכיניעב םותחה רפסכ ןיידע ונחנא םינשה לכ רחאלש אוה
היהי...ונלש םיצורתה ךמס לע ונייפוא לע תומלש תוירואת תונוב
רבדןה םישנ" :רמוא היה ילש אבסש ומכו ךרובמ םע ןתא היהיש המ
ידמ רתוי ונילע ובשחת לעו ןכמצע םע בוט ושיגרת זא "דמחנ דואמ
ןכל רזוע אל הז....
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 13:09
הריטה תריבג :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
ןקת ?ךלמ ,אה .תושטננ אל םלועל תויסוכש ,ןיבהל רשפא ןאכמו
.העוט ינא םא יתוא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
1/2/02 13:32
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
תוכרעמ ןהל ןיא ?םעפ ףא תונתחתמ אל תויסוכ אל םישנש רמוא
?תשרל תאזה תטמוטמה הבושתה תא תלעהש ינפל תבשח ?םיסחי
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 13:45
תימגא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
! תאשנתמ הבוגת וזיא


םדוק רבגש עודי רבד הז יכ ,םולכ ןאכ ונל תשדיח אל ,לכ םדוק
אלש ,הלאכ םג שי ילואו) תילטנמ הכישמ ינפל תיזיפ הכישמ ךירצ
ודמלש יפכ ,טישכתב רדהתהל קר םיכירצו ללכב הל םיקוקז
יוכיס ןיא ,ותניחבמ םייק אל הז םאו (...לודגה רדנסכלאמ
.םולכל
םכלש טישכתכ דקפתל רומאש "הפיה" ןימה ,ונל םג לבא - אלפתת
לכונש ,דואמ בושח וליפא ,בושח םג םכלש םיכרצה לכ תא קפסלו
קפתסהל אלו לאיצנטופה רכזה םע הטימב ונמצע תא ןיימדל
.תידיתעה ותכלמכ ונב רחב אוהש ארובל היידוהב
אל תמאב הזו ונתיאמ רתוי הברה םייחטש תמאב םתא ,ןכש המ
.םכתמשאב
םימעפל םיחכוש םתא םכיתונוצר תגשהל ךרדבש ,םכתיא ילש היעבה
הרקמב ,תלוזהו) תלוזה-יכרצל תושגר םע שונא-ינבכ טושפ דקפתל
לעו ןימי לע םירקש "קופדל" היעב םכל ןיאו (השאה וז ,הזה
לש ולאה תוכחוגמה תורושה תא למלמל וא ,ןייזל ליבשב קר לאמש
ץופנ טפשמ) "הרקי המ הארנו םורזנ יאוב" וא "תובייוחמ רסוח"
"יל םיאתמ אל הז" דיגהלו םינכ תויהל טושפ םוקמב ,(רתויב
stand-by ןקת לע תויהל הנכומ איה םא טילחהל הרוחבל תתלו
וא ,( ןהלש םיכרצל חונ הז יכ ,אלפתת ,תונכומש ולאכ שיו)
םדאכ הריכהל םג הצריש ימל סנא'צל תתלב דקמתהל הפידעמ איהש
.הפוג תא קר אלו
רתוי הברה םה הלאכ םירשקב םירבדהש רמולו ךילע קולחל יל השרת
עטקב רמגנו ליחתמ לכה אלו ןאכ גיצמ התאש הממ םיבכרומ
- (דחוימב יחטש הארנכ התא לבא ,הככ הז ךלצא ילוא) ינוציחה
םשש ,ונלש ך"נתל עיגהל רשפא ,ןניקסע םדק-ימיב םא ירהש
רבע לכל םערז תא ץיפהל םישקבמה םימודקה וניתובא לכ םיראותמ
יתש תוחפל ויה םבורלש חכשנ לבו (םישנ רתויש המכ ןייזל = )
יונב ודלוויה םוימ רבגהש ךכ ,(?הא ,ך"נתב םייח ושע) םישנ
! תושעל המ ןיא ,ךכ
השקה-יקחשמל רושקש המ לכב ,תומודקה תועדה ןיינע תא םג שיו
ברעה לע תניידזמש ימ) הנושארה השיגפה לע ןיידזהל ,הגשהל
ןוצר רסוח ,תיתימא תוימיטניאמ דחפ ,(הגשהל הלק ןושארה
םייח ןונגסב המאתה רסוח ,םיב םיגד הברה שי יכ בייחתהל יתימא
םיאצומ אלו ףוס ילב םיבר לבא םיבהוא דואמש הלאכ םירסח אל)
...וכו (בהזה ליבש תא
לכה אלש ןיבתש קר ,הנווכב הז לבא ,םלש תוקרי טלס יל אצי
תויחטש ןכא וז ,הזב לכה תא תולתלו ינוציח הארמב רמגנו ליחתמ
.רבגכ ,ךל וליפא ,הדירחמ
תוארנ אל ונחנאש ייתויחא לכ םשב לצנתהל הצור ינא ,בגאו
...החילס תמאב...בוט קיפסמ
!!! בוט הארנ התאש רקיעה
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 13:47
תימגא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
...ךומכ םלוכ אלש החוטב ינא
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 14:54
סופוזיא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
תופקתהל תורבוע ךכ רחאו...תוסעוכ לכ םדוק ןתא יתיפצש יפכ
המכ דוע שיו הארמ יפל גוז תב רחוב אל ינא אל זא...תוישיא
םג תאזו הככ םירבגה לכש דיגהל יתיסינ אל ללכבו ינומכ
יתרבסה טושפ... החותפ תלדל תצרפתמ תא... הלאיראל הבושתה
ודיגיש םירבגה בור לצא... תראת תאש העפותה לש הרוקמ המ ךל
ךב םיצור אל םה יכ טושפ הז וכו בייחתהל םיצור אל ןהש ךל
רותב לבא... בוט קיפסמ תארנ אל תאש ללגב בורל הזו הרבחכ
ךל ורמא םירבגה לכ אלש ןבומכו...היעב ןבומכ םהל ןיא ןויז
?ןוכנ ונרביד אל ולא לע לבא בייחתהל םיצור אל םהש
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 15:32
הלאירא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
יהשימ םע המו ?בוט תיארנ אל ינא יכ בייחתהל םיצור אל םה
וא השפיט ,תינרקש ,תינצמק איה לבא ,תובגל תוצצפ תיארנש
?תרחא תיתייעב הנוכת לכ


הארנו תוביס ןווגממ הז תא םישוע בייחתהל םיצור אלש הלא
.ןהמ תחא אל שממ איה אל וא תיארנ ינאש ךיאש יל
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 16:07
סופוזיא :תאמ
הינש בושחת ,תמאב ונל הבוגתב
םירבג הריכמ אל תא...ןמואי אל טושפ...המימת תמאב תא
הנכ היהש דידי ךל היה אל םעפ ףא אוהשכיאו...טושפ
םיריהבמ םה םתיא רבדמ התאשכש םישנא קיפסמ שי .ךתיא
בולע הז...בוט הארת אל םהלש הרבחהש םדובכל תחתמ הזש
!thats life..ןימאהל השק הז
תוכלוהש םירכמ/םירבח םע תוחיש יל ויה םימעפ קיפסמ
הצור אל ינא לבא הלחא סקסה, יהשימ לומתא יתשגפ :הככ
ןכ ינא לבא... בוט תארנ אל איה יכ יניצר והשמ התיא
הברה םילימ םירמוא ללכ ךרדבש תמאה)התוא ןייזל הצור
.התוא האור ינאש םעפ לכ (ךל ךוסחא ינא לבא תוסג רתוי
הז תא האור אוהש תעדוי איה םא ותוא לאוש התאשכ
ינא הז לע יתיא רבדת איה םא אלש רורב רמוא אוה...הככ
יונב אל/ילש תמדוקה הרבחה לע בשוח ןיידע ינאש הל דיגא
הככ ןכו ???ךל רכומ...םירחא םירבד ףלא וא וישכע רשקל
welcome to life...ולאה תוחישה תוכלוה קוידב
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 16:16
הלאירא :תאמ
הינש בושחת ,תמאב ונל הבוגתב
.תבבותסמ יתייה אל הלאכ םישנא םע ינא
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 16:21
סופוזיא :תאמ
םירבח ףילחת זאל הבוגתב
ינאו...בבותסהלמ רתוי תישע תאש ונל תרפיס רבכ תא
םישנל םהלש סחיה יפל םישנא טפוש אל תמאב
םירפוסה דחא לבא חור סגו ללוה היה יוטסלוט...
םעפ ידמש תורמל ולש רבח תויהל חמש יתייהו םילודגה
ולאכ תוחיש לובסל ךירצ יתייה
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 16:28
הלאירא :תאמ
םירבח ףילחת זאל הבוגתב
אוהש ינפל דחי םיישדוח ונייהש שוריפב םש בותכ
,םיטרסל תאצל לש םיישדוח .הטלחהה תא לביק
תיבב קר םישגפנ ונייה אל ,הפק יתב ,םינודעומ
ךיאב שבייתה אל אוה .דחי ונתוא וארי אלש ידכ
.ךפהל ,תיארנ ינאש
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 16:40
סופוזיא :תאמ
?ללכב רוטה תא תארקל הבוגתב
טושפ...אל ללכב ?הזב םישייבתמש תבשוח תא
יהשימ םתס רמוא אוה תאז ימ ותוא םילאוששכ
בגא ךרד .תיניצר יהשימ אל (ךמצעב ימילשת)...ש
ןימ אצוי היה ךלש הרקמהש הז תא לסופ אל ינא
וב דקמתהל לבח זא,ירשפא הז- תמאב ללכה
םישנה בורו יתנייצש ומכ איה תיללכה העפותה...
לע תומלש תוירואת תוחתפמו התוא תוצימחמ שממ
.םיבולע םיצורת ךמס לע ירבגה יפואה
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 16:47
הלאירא :תאמ
?ללכב רוטה תא תארקל הבוגתב
.םינוכנ אל תורוקממ עדימ


אל אוהש הל רמואו לע תיסוכ אצומ והשימ םאו
ינא יכ ,אל ?תורקל לוכי אל הזש וא ?יונב
.הרק טלחהב הזכ רבדש םירקמ המכ הריכמ
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 16:54
סופוזיא :תאמ
לבקמ תמאב התאש יל הארנל הבוגתב
ומכ אל םהש םירקמ שי םא אל אוה הפ ןיינעה
אל ללכב תאש הז ךיא אלא...רמוא ינאש
איהש ןמזב יתנייצ ינאש העפותב הריכמ
...םירקמה לש טלחומה בורה תא הווהמ
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 16:57
הלאירא :תאמ
לבקמ תמאב התאש יל הארנל הבוגתב
.ךלש
הלאיראל וביגה
 
 
1/2/02 17:17
סופוזיא :תאמ
תוקיטסיטססה תא קודבתל הבוגתב
תוחפל םישנא קיפסמ יתרכהש יל הנימאמ תא
.םינכ ויה םה יתיא, ןטק לדבה םע קר ךומכ
יבשחת...דיגהל תיסינ המ יתנבה אל ללכב
םישנ המ תעדוי אל תאש ךל רמוא יתייהש
תורוקמה תא יקדבתשו רוזחמב תושיגרמ
לואשל לוכי וליפא ינא הזה הרקמבו...ךלש
אל תאש המ הנכ הבושת לבקמ ינאש ןימאהלו
םא אלא יופש רבג ףאש ךל רורב ירה.הלוכי
ךל דיגי אל ךיחא ומכ שיגרמ אוה ךיחא אוה
הזה ןינעב תמאה תא
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 19:54
תימגא :תאמ
תוקיטסיטססה תא קודבתל הבוגתב
רקיעה - םדוקמ יתבתכש םירבדה תא קזחמש המ
הרוחבה לש תושגרה םע לאזעזעלו ןייזל
קר הז הווש איהש המ לכ אליממ יכ ,ותיאש
.ךילע תישיא הפקתמ הזל תארק התאו ,ןויז
ךכ רחאו םדוק יתבתכש המ תא רשאמ קר התא
...םולכ םכילע תועדוי אל ונחנאש רמוא התא
איה ךלש העיבקהש תבשוח ןיידע ינאו
.ידמ תינללוכ
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 16:33
הריטה תריבג :תאמ
הינש בושחת ,תמאב ונל הבוגתב
לש תויטתסאה הדימה תומא לע יתעד תא ךוסחא ינא
.דואמ הקצומ איהש תורמל ,ךלש םירבחה


תושעל תיסוכ הכירצ המ - יל תינע אל ןיידע לבא
?התוא ושטניש ליבשב
הריטה תריבגל וביגה
 
 
1/2/02 16:43
סופוזיא :תאמ
רמול שי המל הבוגתב
תא ?ללכב השיטנ לש ןיינע הפ ןיאש הניבמ אל תא
ןוימדב קר אלא וליבשב תמייק תייה אל הלחתההמ
םיסחי תוכרעמ המכ חוטב םג ךל ויה הזמ ץוח...ךלש
תא םאו ...מ רתוי ושפיחש םירבג םע תוילאמרונ
הלאשה לע ךמצעל תונעל ילכות ורמגנ ןה המל תרכוז
סופוזיאל וביגה
 
 
1/2/02 19:53
הריטה תריבג :תאמ
רמול שי המל הבוגתב
.יתבזע ינא - ורמגנ ןה המל
הריטה תריבגל וביגה
 
 
1/2/02 19:59
תימגא :תאמ
רמול שי המל הבוגתב
...ךל רורב לכהו עדוי התא לכהש הניבמ ינא


!!!!הצרעה תאלמ ינא ,םיהדמ שממ
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 20:07
תימגא :תאמ
רמול שי המל הבוגתב
. התוא תלבלב ,עגר


הל ויהש הז ךיא ,בוט קיפסמ תיארנ אל איה םא
? תוילאמרונ םיסחי-תוכרעמ
? ןויז םתסל רבעמ התוא הצר והשימש הז ךיא
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 20:04
תימגא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
!םהומכ אל התאש רקיעה


תיארנ אל ינאש תורמל סנא'צ יל ןתתו שגפינש יוכיס שי
? בוט קיפסמ
בוט קיפסמ תיארנ אלש תרחא יהשימ יכ ,סופת רבכ התאש וא
? ךילע "השבלתה"
תימגאל וביגה
 
 
2/2/02 11:01
סופוזיא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
ריכהל חמש ינא יכ ךתיא שגפהל חמשא ינא תימגא
עגרכ לוכי אל ינא סנאצ ךל תתל .םינינעמ (םישנו)םישנא
הזכ הלגמ תא םא)ילע "השבלתה" ןכא תרחא יהשימ ירעצל
(ןכניב ריכהל חמשא ינא הלש הארמב ןיינע
סופוזיאל וביגה
 
 
2/2/02 20:26
תימגא :תאמ
...רמוא התא המל הבוגתב
.סומינב ברסל תצלאנ ינא לבא ,הנמזהה לע הדות


? םעטה המ זא ,סופת התא


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
1/2/02 20:32
רב-הלייא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
,תועבוצ ,תוטרומ ונחנא דועבש הדבועה איה תועמד דע עשעשמש המ
םירבגה ,בוט רתוי תואריהל תנמ לע ,ונתרוצ תא תונעמו תוביערמ
לבמט לכ .םיארנ םהש ךיא יבגל עשופ ימצע ןוחטיב ףדועב םיקול
תחתמ טרופס ילענ לעונש ,םייפתכב םילתלתו סרכ םע חירקמ
,לבלבתהל ילבו השוב ילב ,תיבהמ הככ אצויו ,תוטיוחמ םייסנכמל
תא םא .ותיאש השיאה רותב גיצי אוה ימ תא הבר תוריהזב לקוש
המ ןכש ,ךל בייחתהל ובוטב ליאוי אל אוה ,בוט קיפסמ תיארנ אל
?םינכשה ודיגי
,םירקחמה ,תוקיטסיטטסה לומ לא ךחגל יל השרת ,רקיה סופוזיא
תוקוורה םלועל םימרוג ךומכ םישנא .תגצהש םידמולמה םידעהו
.דימתמ אלפנ תואריהל
רב-הלייאל וביגה
 
 
2/2/02 10:54
סופוזיא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
םירבגה לכש הז יתרמאש המ לכ.יתוא ןיבהל אל שקעתהל המל
םייונב אל םה המל לע הלילו הליל ףלא ירופיס ןכל םירפסמש
טושפ,תחאה תא ןכב םיאור אל םה יכ הז תא םישוע עגרכ רשקל
אל)םהמ םיוסמ קלח לצאו,הרבחכ תיפיצפס ןכב םינינועמ אל
יל לבא תוקיטסיטטס תובהוא אל ןתא יכ לודג אוה המכ לע רבדנ
םיבשוח םהש איה הביסה (...םימעפ המכ רבכ וב לקתהל אצי
ןבומכ רבג לכל.(רבתסמ ןכממ)בוט רתוי תוארהל הכירצ "תחא"הש
הבוט קיפסמ התיה אלש ימש ןכתייו ולש םיטרדנטסה תא ויהי
לש ופוסבש ןבומכו.רחא לש ויתופיאש תגספ היהת דחא ליבשב
םירבג לש הוושו עודי רפסמ שי לכה ירחא.םירשפתמ בורה רבד
.בוט םיארנ אל םבורו םינתחתמ םבור םישנו
סופוזיאל וביגה
 
 
2/2/02 20:21
תימגא :תאמ
ןיאל הבוגתב
? בוט תוארהל ללכב הז המ


,םעט-ירבד טעמ תבתכ ףוס ףוסש בוטו םעט לש ןיינע הז יפוי
- תאז םע
הצרי אל ןיידע אוהו םלועב תיסוכ יכה תויהל הלוכי תא
יפואב ךלצא ול עירפמש רחא והשמ ךב שי יכ ,הרבחכ ךתוא
םירבד שיש ןיבמ אוה ,םיהדמה ךייפוימ ששואתה אוהש ירחאו
דחא רותבו תילאמרונ תויגוז םייקל םיצורשכ םיבושח רתוי
יאדוב ,הלש הארמה יפל קר הרוחב רוחב אל התא יכ ריהצהש
.ךכ לע יתיא םיכסת
,הארמ לע םילפונו םימק םירבד םירוחבהמ קלח לצאש רורב
.םישנ לצא םג ? המ עדוי התאו
תומרוג םעפ אלש ,תומכח תורוחבמ םיעתרנ םג םיבר םירבג
,םהמ רתוי תוחיוורמ ,ןלציל אנמחר ,ףאו תותיחנ-ישגרל םהל
.הזב ודוי אל םייחב םה לבא
לבקלו רגבתהל םיצור אל םה יכ ,םיעתרנ טושפ קלח
.תובייוחמ
םיאב ,ונל םירפסמש ,הלילו הליל ףלא ירופיס ,רוציקב
.ינוציח הארמ לש עטקב קר אלו תוביס תחאו ןוילמ לע תופחל
בוט דואמ התא ? רקסלטב דובעל תלקש ,בגא ךרד
.תוקיטסיטטסב
אל םינתחתמש םישנהו םירבג בורש רמול עדוי םג התא וישכע
ואצי וליאכ םיארנ אל םה יכ ? הז המל - בוט םיארנ
? 2 ץורע לש תומוסרפמ
תימגאל וביגה
 
 
2/2/02 20:30
תימגא :תאמ
?...ש עבק ימל הבוגתב
."רוחב" אלו "רחוב" ןבומכ


, םלש בלב התיא התא - וישכע ךתיאש וז ,תונרקס ךותמו
? תרשפתהש שיגרמ התאש וא
תימגאל וביגה
 
 
2/2/02 23:27
סופוזיא :תאמ
?...ש עבק ימל הבוגתב
תנבה יכ שחרתמ סנה.הנבהל םיברקתמ ונחנא ףוסבלש הארנ
לע תורוש המכ לש היפוסוליפ ןאכ חתפל יתיסינ אלש
םירבגב םייקש דחא דצ ןייצל אלא,ירבגה יפואה
תוביס הברה שי ןבומכ.יוארכ ןבוה אלו םימייוסמ
הביסה תא ןאכ הנייצש תחא ףא יתיאר אל לבא םירופיסל
בושו בוש תאז הביסב אקווד יתלקתנ ינא דועב תאזה
.התוא טילבהל יתרחב ןכלו תוחישב
רופיס לכ תא בותכל יתלחתה רבכ ,התיא ינאש ימ יבגל
הזש יתנבה ךרדה עצמאב ךרעב לבא ונלש האלפומה תורכהה
תא הבושתה תא זא...הז גוסמ םיודיוול םוקמה קוידב אל
אל ונחנאש םירבדב םיאלמ ונלש םייחה ללכבו תעדוי רבכ
הנוגמה ךא יחרכהה לגרהה תא סינכהל,םלש בלב םישוע
הז אטחמ רתוי הז ונל שיש רתויב הפיה רבדה ךותל הזה
.םייחה לע טלחומ רותיו
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 15:06
תימגא :תאמ
?...ש עבק ימל הבוגתב
ירהש ,ךלצא שחרתה אוה ,סנ ןאכ היה םאש תבשוח ינא
יירברבג תא הלילכה ייד הלאיראל הנושארה ךתבוגת
.רבד קשיי יפוי יפ לעש ,ךלש הנעטב לארשי
שרופמב ןאכ הנייצ אל תחא ףאש תויהל לוכי - וישכע
לבא ,תורקל יושע הזכ רבדש הדבועה תא היתובוגתב
ינוציחה לזאפב קלח םאש ,םירוחב שיש ,רורב םג רורב
ןיא זא ,םיצור ויה םהש ומכ זוחא האמב רבחתמ אל
הלא אקווד - המ עדוי התאו עיקשהל ןוצרו ןיינע םהל
וז םע םיתיעל ,ףוסב הלודג יכה הרשפה תא םישוע
.םיבוטרה םהיתומולח תא תמאות תוחפ יכהש
םיכחמ םהמ טעמ אלש יתבתכ ,הנושארה יתבוגתב ,ינא
,התוא םיאורש עגרבש וז ,"ןבלה סוסה לע הריבא"ל
רסוח לכ תא לאזעזעל ךילשהל רשפאש םישיגרמ
םירמואש תויטוידאה תואיציה ראש לכ תאו תובייוחמה
התא המל גשומ ייד יל היהש ךכ ,"תוינמזה" תורוחבל
,תוללכה תישעש הדבועה דגנ יתממוקתה קר ,ןווכתמ
.הזב לכה תא תילתשו תועיבק
וליאכ ,תאשנתמה המינה ןמ ךירבדב שי - הזל רבעמ
ללוחתמ המ קייודמב ךל עודיש ,ךלו ריהנו רורב לכהש
.םינושה םישעמה רשפ המו
ראש תא םישאהלו ןאכ הנכ תויהל לק דואמ הז
,תעדל הצור ינא ךא ,ונפלכ תונכ רסוחב ךנימ-ינב
? ךלש תויטרפה "םוקמה תואלממ" םע תגהנתה התא דציכ
? ךרובע תופי קיפסמ אל ןהש ןהינפב ןהל רמול תחרט
רוקיבה סיטרכמ קלח תווהל קיפסמ תובוט אל ןהש
? ךלש יטרפה
תובותכה םילימב םינכ תויהל הייעב ןיא םישנאה בורל
םה ,םישעמל עיגמ הזשכ ךא ,םייניע-תוריאמ תורהצהבו
,הטימל תחתמ קומע תונכה תא םיריתסמו םינדחפ ייד
.םהלש תיטרפה האנהל עירפת אלש
תימגאל וביגה
 
 
3/2/02 11:05
ןטוב :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
,סופוזיא


תרגפמ יכה "הראה"ל ךתוא ואיבה תיפוסוליפ הבישח לש םינש תואמ
.יתעמשש


???"ילארשיה רבגה"


וחילצה תונויצ תונש המכו האמש קיסהל רשפא תדמולמה ךנחבא יפל
םיכרצ לעבו קתרמ עזג ונרצי יטנגה ןבומב וליפאש ,ךכ לכ
."ילארשיה רבגה" ומשו ,םידיחא


?יתרבח רשנמ ?יתוברת ךמסמ ?יגולופורטנא רקחמ ?קוידב הז המ


התא ,הירואתה תא חיכוהלו ,דמולמ טסיניבוש תויהל ןויסינב
תנחבנ זא .םיכלמ תורצחבו הירוטסהה ילותפנב ונתוא ריבעמ
.ליד גיב .הירוטסהב תורגבב
התאש אוה ךכמ קיסהל רשפאש דיחיה רבדה לבא ,ךתוא בזכאל יל רצ
ידכ תוחכוה ךירצש הזכ - רתויב ךומנה ןזהמ טסניבוש לש גוס
.(?יטנג הז) .טוידיא התא המל ריבסהל
םישנ תאכה ךיא םיחיכומה םירקחמ ונל איבת ילוא ?אבה בלשה המו
?תונמאנו תועמשוממל ןתוא וכפה תידועסה ברעב


תמישרב (הוואגב) ךמצע תא ללוכ התאש הז לע םותחל הנכומ ינא
הניה זא .(...התאו לודגה רדנסכלא ךלמה המלש) תאבהש םירבגה
תא םאותש המ לכ דיל יו ןמסל ןמזומ התאו - םכתומדל םיווק המכ
: ךתודימ
בגה לע רדווסו םישולש ליגב סרכ .1
בוחרב תרבוע הרוחבש םעפ לכב סוקופ תודבאמש םייניע .2
,ול ינעת אל הלילח םאו ) הרוחב לכל תוסגב ביגמ/קעוצ/קרוש .3
("...תאש תבשוח תא ימ המל" ץחמה טפשמ תא ילבקת
לודג הפו ןטק ןיז .4


?קיפסמ הזש וא דוע הצור


םירבג"ב תקסוע אל שממ תאזה הבתכה לבא ,עומשל עתפות ילואו
ונחנא ךומכ םירבגמ .ךמצע תא ךיישמ התא םהילא "םילארשיה
.םיקנירד לש לטובמ אל רפסמ ירחא םג ,קחרמ תורמוש
ןטובל וביגה
 
 
3/2/02 11:56
סופוזיא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
והשמ שיש החיכומ ךירבדב תרכנה סעכה תמרש בשוח ינא
םירבד םתסל ללכב סחייתהל הטונ אל תוחפל ינא...ירבדב
תנעוט ךא ירבדב והשמ שיש הדומ ןכא תא ךיירבד ףוסב.םירגפמ
4ב בטיה ותוא תרדגהש היסולכואב םיוסמ חלפ םיגציימםהש
המ ןמז תולבל רוביצ ישיא וגהנ רבעבשו,ךלש תורבידה
אל אקווד ינא זא .ומשב ותוא וניכש רחאל תויולצנתהב
יפוא םייקש ןימאמ ןכ ינא בגא.םהילא יתנווכתה
ותוא לע היצאירו םלוכ םינושה םילארשיה םיסופיטהו,"ילארשי"
םהמש םירבגהו,םינמוא,םידרח,םירוספורפב יננובתת,ףתושמ סיסב
םלוכ,ירותסמ סיסב ותוא םייק םלוכבש יארתו,קחרמ תרמוש תא
ןיינע רבכ הז לבא.םייוגה ןיב םהליבקמלמ רתוי הזל הז םימוד
.רחא
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 15:05
ןטוב :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
,סופוזיא


םע הלאכ קר .יתוא םיזיגרמ אל םילבמט םתס ,קדוצ התא
רוחש לכהש ,לכה תא םיעדוי םהש םיחוטבש הלא .תודועת
םה רקיעבו ,(תוכחוגמו) תוקצומ תוחכוה םהל שיש ,ןבלו
.םינצחש


םילימבשו ,בוש רמואו רזוח התאש הממ קוידב עבונ סעכהו
ץוח - תומהב םה םילארשיה םירבגה לכ" אוה תונידע תוחפ
."(ןבומכ) ינממ
ונלוכ ,ןוכנו .םילשמל ילוא תומיאתמ ,סופוזיא ,תוללכה
וא הדוקנה תא דדחל ידכ תוללכהב שמתשהל םימעפל םיטונ
לע תנעשנש ,תינעזג טעמכ הללכה ןאכ השוע התא לבא ,ןוידה
ןהש רקיעהו) תויטנוולר אל ירמגל תוירוטסיה תודבוע
המו) תורתוסו תורחא תואמגוד תואמ שיו ,(הזתה תא תומאות
לקלקל המל לבא ,(?ותשיאל אביקע יבר לש ותכרעהו ותבהא לע
?הגיגחה תא


,טושיק קר השיאב םיאור םילארשיה םירבגה לכש דיגהל
לעו הנש ףלא ינפל םייחל תונוכנ ויהש תודבוע לע ךמתסהלו
,זאמ ךרד וזיא ונרבע ,תמאב ,ונ ...ךלמה המלש לש ותמכוח
?אל
יטסיניוורד דועית איבהל וא ,תורעמה ישנאל רוזחל אל המלו
?םיפוקה ייח לע


םילדבה לבא ,םירבגל םישנ ןיב םייטנג םילדבה שיש יאדווב
?םייוגה םהיחאו םילארשי םירבג ןיב םייטנג
םא םג לבא ,( ...אצי אל) "םייוג" הברה הריכמ אל ינא
המיכסמ אל ינא ןאכ םג ,ךוניחמ םיעבונש םילדבהב רבודמ
ןאכ םידלונש (תונבהו) םינבה לכש תבשוח אל ינאו ,ךתיא
םירוה קיפסמ םג לארשיב שי .שרדמ תיב ותואמ םיעיגמ
בוט היהש המש םהינב תא םיכנחמ אל ןמזמ רבכש םירואנ
.םליבשב םג בוט ךלמה המלשל
תרבידש ןזהמ תומהב ןיאש תרמוא אל ינא ,תנבה חטבש ומכ זא
הללכהה איה (הצחמל יאקורמה) םדה תא יל ץיפקהש המו ,וילע
(תויטושיקהו תונטקה םישנה) ונתוא דמלל אב התא :תונצחשהו
,הז לכו !"םילארשי םירבג" אלא ,םתס אלו ,םירבגה לע
הנכמ אוצמל השק ךכ לכ ובש ,ילארשיה ךותיהה רוכב אקוודו
."היצירו התוא" םה ןאכ םירבגה לכ קר ,בחר ףתושמ


תרביח המישנ התואבשכ תקפאתה שממ זא ,רבודמ תונצחשב םאו
ביכרמ ותוא םלוכבש - דועו םינמוא ,םירוספורפ ,םידרח ןיב
...וינפב דומעל תולוכי אל טושפ ונחנאש (???) ירוטסימ


?זגרתא אל ינאש זא
ןטובל וביגה
 
 
3/2/02 19:10
סופוזיא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
םילארשיה םירבגה לכש יתבתכ אל ינא ,יתריקי ןטוב...ממ
אל ידכ םירופיס ךל ורפיסש ולא לכ (טעמכ)קרש אלא תומהב
אל ךבצמ םירבגה לכ תא ללוכ הז ךתניחבמ םא,(ךל)בייחתהל
יוניכב יתרחב םתס אל תנבה ילוא םגש ומכ,...לק
רבדהש יתיוויק אלא, (ךלשב תרחב תא המל ןיינעמ)הז
אל המל הזמ רתויו יתנווכתה המל ןיבהל רוזעי
הז הרקמב יכרטצת תונעזג הזב האור תא םאו,יתנווכתה
חטב תאש םירבגה תנגהל תקעזנ תא םואתפ)המל ריבסהל
ךלש הבוגתהמ יתדמל דחא רבד.(...הנשה תומי בורב תללקמ
ינא "םרשקהמ ואצוה ירבד" יגולותימה טפשמה תועמשמ איהו
םיוסמ גוסל יתועמשמ ינוציחה הארמה המל ריבסהל יתיסינ
יתנייצו,(םילארשי אל םה יעגרת)ונצראב םייחה םירבג לש
תאו טושיק השמש השיאה םהבש םדק ימיב םישרוש שי רבדלש
קר השיאב םיאור םילארשיה םירבגה לכש דיגהל" הביגמ
ןיב םייטנג םילדבה לע ןבומכ יתרביד אל ינא ."טושיק
דחא טפשמב הזה אשונל יתסחייתה אל םגו םייוגל םילארשי
יל תרפסמ תא לבא.אשונל רשק ול ןיאש שרופמב יתנייצש
?ללכב הז לע רביד ימ... וכו םירואנ םירוה לארשיב שיש
םילארשיה ןיב ןוימדב ןיחבמ ינאש אוה יתרמאש המ לכ
תיב ירפ אוה יתעדל תנינעתמ תא םאו (םישנה םג)םינושה
דומעל תולוכי אל ןתאש יתרמא אלש ןבומכו,ףתושמה לודיגה
זא(?תיפרגויבוטוא תפסות דוע)ירותסמ ביכרמ ותוא ינפב
תננוכתמ תאש וא יתוא ןיבהל אל ץמאמ תישע םאה םוכיסל
?הכשלה תוניחבל
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 19:18
הלאירא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
םניאש םינעוטש םירבג ,םירקמה בורבש תרמאש הזב תלחתה
םהש וזש םיבשוח אל םה יכ הז תא םירמוא רשקל םייונב
הלאש הזל תרבע ךכ רחא .בוט קיפסמ תיארנ אל םינייזמ
הברה ךכ לכ ררוע המ ןיבמ .םירבגהמ קלח ,וישכעו בורה
?סעכ


םישנאל לבא ,בושח וניא ינוציח הארמש תרמוא אל ינא
הרמויהו םישוע םהש המל תונוש תוביסו םינוש םימעט שי
.הליחתכלמ תכרפומ התייה לארשי ירבג לכ םשב רבדל ךלש
הלאיראל וביגה
 
 
3/2/02 20:16
סופוזיא :תאמ
התא ,שיא אלל הבוגתב
םירבגה לכ אל" הנורחאה יתבוגתמ טוטיצ
אלא... (השגדה ךרוצל האירק ןמיס)!םילארשיה
ךתבוגתו "םירופיס ךל ורפסש םירבגה לכ (טעמכ)קר
םניאש םינעוטש םירבג םירקמה בורבש תרמא הלחתהב"
תאו "םירבגהמ קלח וישכעו...(םעפ בוש)!רשקל םייונב
?רבדמ ינא המ לע הניבמ אל ןיידע
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 19:52
תימגא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
.םרשקהמ ךירבד תא תאצוה התאש יל הארנ


יתלאשל עגונב ךתבוגת תא לבקל הניתממ ןיידע ינא
.םדוקמ


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
3/2/02 20:59
סופוזיא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
לע גלדל יל המרג ןאכ תובוגתה ןוגרא תטיש ירעצל
" םוקמה תואלממ"ל,ךלש הלאשל רשקב זא .ךלש הבוגתה
רורב היה(יזכרמ דיקפת ךכב היה אל ןהלש הארמלש)ילש
ןהל עירפה אלו ןתוא דירטה אל הזו ןדמעמ
ףקתנ ינאש רבכ יתבתכ םגש יל המדנ.(תידדהה)האנהל
לבא,תאזכש האנוה לע רופיס עמוש ינאש םעפ לכב לעוג
תורוחב לש ןתומימת לע האילפב ףקתנ םג יתייה דימת
.תולוקשו תורגוב יל וארנ תרחא הניחב לכמש
...אלפתמ אל רבכ ינא
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 22:29
תימגא :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
ןימאהל תושקבמ ונחנאשכ םישאהל ימ תא שיש בוט
...רוחבה לש הפהמ םיאצויש םירבדל
םייונב אל םהש" םירכזנש םירוחבה לע דיגת המו
לש הנומא תא ושכר ,םתניחבמ ,םהש ירחא קר "רשקל
? םתרטמ תא וגישהו הרוחבה
תובשוח ונחנאש תונעטב ונילא םיאב םתא ךכ-רחא
רבדה ותוא םכלוכש תורמואו םיקאיינמ םירבגה לכש
רתוי השארב הפלח אל וז הבשחמש הרוחב טעמכ ןיאו)
.(תחא םעפמ
,תולוקשו תורגוב ונאש חיכומ קר ןומא תתל ןוצרה
רחוב התאו ,םעפ רחא םעפ סנא'צ תונתונ ןכ ונחנאש
רמול רשפאש ןורחאה רבדה הז...תומימת ונל אורקל
תריחבב ןמזה םע תונמוימ תושענ ונחנא - ונילע
.דמלמ ןויסנה יכ ,ךרוצה תעב םייופינו םירוחבה
ינפמ קר הז ונל ןמטנש חפב תולפונ ונחנא םא
רגתאה הז שוביכה םצעש ,יתימא ןטלרש ידיל ונלפנש
.המצע ינפב הדיחיכ ונחנא אלו ורובע
םג ,ותעד תא עיבהל יאשר ןאכ םדא לכש תבשוח ינא
ןבצעמש והשמ שי םא לבא ,תיראלופופ אל איה םא
.ךלש וזה תאשנתמה המינה וז ךלצא יתוא
הסנתו הנושארה ךתבוגת תא בוש ארקת ,בגא ךרד
- היינש רירבשל יביטקייבוא תויהל
םש ןיאש ? תוללכה םש ןיאש יל דיגהל הצור התא
? תואשנתה ןיאש ? תיטסניבוש השיג
,תנעטש יפכ ,םרשקהמ ךירבד תא ונאצוהש הדות ילוא
,ןוכנ רתוי וא ,בטיה תחסנתה אל ,ילוא ,התא יכ
וישכע דמצנ התא וילא "טקרוק ילקיטלופ"ה תא תחכש
? חוכב
- הייולג תונצחשבו בר ןוחטבב הבתכנ ךלש הבוגתה
? וישכע הנממ עתרנ התא המל
רורב היה ךלש םוקמה תואלממלש ,תבתכש המ יבגלו
- הז םע היעב ןהל התיה אלו ךלצא ןדמעמ
הזש הלאכ שי ,ךילא הנושארה יתבוגתב יתבתכש יפכ
.ןהלש םיכרצל םיאתמ
,ןרובע םוקמ-אלממ קר תייה התא םגש חינהל ריבס
.תרחא וא וז הרוצב ןתוא תינוה תאז לכבש וא
תימגאל וביגה
 
 
3/2/02 23:12
סופוזיא :תאמ
? תומימת ונחנאל הבוגתב
םחירו ולאכ םיסופיט רפסמ יתיאר ?יתימא ןטלרש
תבשח,םהיתוחלצהב עגופ אל הזו םיקחרמל ףדונ
הילשאב עוקשל תוחמשו תוליעפ תופתוש ןתא ילואש
הז םא?רכזנ רוחבה תרמוא תאז המו... בושו בוש
וא ?ותוא תלאש אלש הז ךיא ךל בושח ךכ לכ
תמש אל ילוא בגא. וילאמ ןבומכ הז תא תלביקש
תומכ תא ליפכהל תחלצהש בשוח ינא לבא הזל בל
הרוצב יתאטבתהשכ ןונגסל רשקבו...ילש תוללכהה
השעמל , יתוא ןיבהל ךל עירפה הז תישפוח
יתייה ךלש הנושארה הבוגתה תא יתיארשכ
הז "טקרוק ילקיטילופ" רתויל יתכפה םאו,םלהב
.םייטקרפ םימעטמ קר
סופוזיאל וביגה
 
 
4/2/02 9:36
תימגא :תאמ
? תומימת ונחנאל הבוגתב
? ךתיא היהי המ
תותחונ ונחנא ,םירבוע םעזהו באכהש ירחא
ונחנא יכ ,סנא'צ תונתונ ןכו תואיצמה עקרקל
ינא תוחפל - םיקאיינמ םירבגה לכ אלש תועדוי
םהזב הנימאמו תעדוי
חכונ תייה ? רוחבה תא יתלאש אלש ךל הפיאמו
? וזה תונצלפה וז המ ? וניניב תוחישב
םיכילומו םימרמ ,םירקשמש הלאכ לע תרבדמ ינא
הרוחבה המ םהלש ןיזה לע יכ ,השוב ילב ללוש
.הצורו השיגרמ םתיאש
םייונב אל םהש ורמא שארמש הלאכ שיש רורב
קלחבש ,"המשאב תודוהל" הייעב יל ןיאו רשקל
יל םגש ימצע תא יתילשה ,(םיבר אלה) םירקמהמ
תא תונשל לכוא ינאש וא ,הזה גוסהמ רשקב חונ
,יינפב החטוה הרמה תואיצמהשכ ןכל ,םתעד
.שארמ יתרהזוה יכ ימצעל קר תונעטב יתאב
ןיינע לכ יל ןיאש יל רורבו רחאמ ,םויה
רשי ינא ,רחא וא הז גוסמ םוקמ-תאלממ תויהל
אל רשק לע והשמ ץייצמ קרש ימ ייחמ הפנמ
.תויועטמ םידמול ,ךל יתרמא - בייחמ
תרחבו ייבצע לע תסחש ךל הדומ דואמ יא
.הדות תמאב - תונידע רתיב אטבתהל
,תוניבמ אל ,תועוט ןאכ ונלוכש ןיינעמ
עדוי ,ןיבמ התא קרו םרשקהמ םירבד תואיצומ
יזרב טלושו
.ונייח
ינא - םלהל ךתוא יתסנכהש תרעטצמ תמאב ינא
.העגפנ אל ךתואירב יכו ונממ תאציש הווקמ
תימגאל וביגה
 
 
4/2/02 9:51
הלאירא :תאמ
? תומימת ונחנאל הבוגתב
ושמישש הלא ,תרחא הלאש שי יל אקווד
תואלממ קר תויהל וכז ,ךלצא םוקמ תואלממכ
?בוט וארנ אל ןה יכ םוקמ
?תורחא תוביס ויה ילואש וא
?אל ,ידמ ינטשפל אשונה לכ תא תכפה
הלאיראל וביגה
 
 
4/2/02 14:09
סופוזיא :תאמ
? תומימת ונחנאל הבוגתב
לובסל השק היהיש יתעדי יכ ךכל וכז ןה
ונחנא ילע אל לבא...ןמז ךרואל ןתוא
לש ןיינע הז ידמ ינטשפ.םירבדמ
ןאכ שיש יתעדי אל ?המל תיסחי...םעט
.תודחוימ תורמוי
תא תלחתה אלש הז תא ךירעמ דואמ ינא ב.נ
.תרתוכהמ הבוגתה
סופוזיאל וביגה
 
 
4/2/02 20:31
תימגא :תאמ
? תומימת ונחנאל הבוגתב
...הלודג הבוט ןהל תישעש יל הארנ
תימגאל וביגה
 
 
3/2/02 20:45
ןטוב :תאמ
תילארשי הקיטנגל הבוגתב
,סופוזיא


:םיאבה םיטפשמל בל םיש
ןתא טושפ אלא ,בייחתהל םיצור אל םירבגש אל הז" .1
"בוט קיפסמ תוארנ אל
"רוקיב סיטרכ איה (...)הרבח ילארשיה רבגה ליבשב" .2
"ןכל רזוע אל הז ...ידימ רתוי ונילע ובשחת לא" .3
יארתו (...) םינמא ,םידרח ,םירוספורפב יננובתת" .4
"ירותסימ סיסב ותוא םלוכבש


?הלאה םיטפשמה תא בתכ ימ :הלאשל וישכעו


שי תוללכה המכ קודבת .סופוזיא ,םיטפשמה תא בוש ארקת
.םהמ דחא לכב
םיריהיהו םיטובה ךירבד תא יתאצוה ינא ,דיגת וישכעו
?םרשקהמ
?בוש םתוא ארוק התאשכ השובמ קימסמ תצק אל התא
אוצמל יתלוכי ,ךתדלקמ ינינפמ תואמגוד המכ קר ולאו
.תובבלמ אל תואמגוד המכ דוע םש


ינב ,ונילע אלא ,םירבגה לע תננוגמ אל ינא ,בגא ךרדו
ונתוא ךופהל ךלש ןויסינה לעו - םירבגו םישנ - םדאה
.רבד ותוא םיצורו םיגהנתמ ,םיבשוחש םירוציל
תא אלש חטב ,םירבגה תא תללקמ אל שממ ינא ,רבד דועו
.םלוכ
אוהש חוטבש ןצחש טסניבוש הזיא תללקמ ינא םימעפל קר
.תדמולמה ותעד תא ונילע ךופשל בייח
ןטובל וביגה
 
 
3/2/02 21:37
סופוזיא :תאמ
רשק לכמ תאציל הבוגתב
רשקה לכמ םישולת םיטוטיצ 4 האיבמ תאש ןימאהל השק
ךיירבד תא יתאצוה ינא" ןוחצנ לש המינב תמייסמו
4המ דחא לכ ריזחנ זא "?םרשקהמ םיסגהו םיטובה
אל רעטצמ),תוללכה ןכא םה ינשהו ןושארה . ורשקהל
תוללכה ךא (טרוטקודל הזת הפ בתוכ ינאש יתעדי
ךלש הנושארה הבוגתבש םיוסמ ןויער ריהבהל ודעונש
ןיינעל ךל יתבשהש רחאל לבא וילא תסחייתה אקווד
לש הצעה ומכ)טסיניבוש ינא המכ לע בותכל תפדעה
רוזחת דימת דיגהל המ ךל ןיאשכ" םימאונל ורקיק
ןווכתמב וחסונ ולא תוללכהו, ("ןכומה ןימ והשמל
ימוק יפוא לעב אוה ישילשה טפשמה.תירגלוו המינב
ינא תבלענ םאו ער םעטב רומוה הזש ןכתיי,קהבומ
ןויערל ילש יוטיב קר אוה יעיברה טפשמה.לצנתמ
יוטסלוט התיג רטלוו לש םהיבתכב תובר םימעפ יאצמתש
םיכסמ ינא ילזמ עורל, תורואנה תובא גנידליפו רליש
הארנכ)וב תאצמ לוספ הזיא יל ריבסהל יכרטצתו ותיא
סחייתהל תברה ךלש הבוגתב ללכב.(תיתא הניחבמ םג
אל רעטצמ ינא)יתבוגתב יתצבישש תוישיאה תורעהל
תראשה ןיינעמה רבדה תא אקווד לבא (קפאתהל יתלוכי
(הז יוניכב תרחב המל)הבוגת ילב
סופוזיאל וביגה
 
 
3/2/02 23:31
ןטוב :תאמ
רשק לכמ תאציל הבוגתב
תובא"בו םיהובג תונליאב םילתנ ונא בוש
..."תורואנה
?אל ,רבעב תצק תעקתנ ?ונימי לש תורואנה הפיא
תויח ןיא ?הרואנ אמא הזיא תתוצמ אל התא המלו
?הלאכ


.סופוזיא ,םמתימ התא
לע רוזחל תבייח ינא תאז לכבו ,הבתכ רבכ תימגא
,( קמחתהל הסנמ התא הנממ) הנושארה ךתבוגתש ךכ
הביסהו .ףוריטב הריהיו תיטסניבוש ,הטוב התייה
ינא ,אוהש ךיאש ,איה םשמ תטטצמו תרזוח ינאש
הנכ/תיתימאה הבוגתה איה ןטבה תבוגתש ,הנימאמ
םש תרמאש המ קוידב בשוח התא :תוטשפב וא .רתויב
טקרוק ילקטילופ קיפסמ אל הז "ןיז" בותכל םא םג)
.(ךיניעב


אל יכ ,הנורחאה ךתרעה לע תונעל יל השק .ב.נ
.הארינכ ,חוסינב היעב .התוא תא יתנבה
ןטובל וביגה
 
 
4/2/02 14:22
סופוזיא :תאמ
רשק לכמ תאציל הבוגתב
המ עומשל דואמ חמשא ינא?ונימי לש תורואנה
ילש הנושארה הבוגתל בוש ךל ריבסא ינא...הז
.םיוסמ ןויער ריבעהל.1.תוירקיע תורטמ יתש ויה
םע דדומתהל ךל השקש ןוויכמ.(יתוא) עשעשל.2
לכבו,םזיניבוש ול סחיל תרהממ תאו הטוב ןונגס
ןונגסל יתרבע ןויערה לע םג ןגהל יתיצר תאז
ךלש תובוגתה לכ תרחא יכ,טקרוק ילקיטילופ
לעו עושעשה םשל וצבושש תורעהבו ןונגסב וזכרתי
הרקמ לכב השוע תאש המ הז דבעידב ,יגלדת רקיעה
.חילצה שממ אל הזש ךכ
סופוזיאל וביגה
 
 
4/2/02 20:22
ןטוב :תאמ
רשק לכמ תאציל הבוגתב
סופוזיא


.םתס ...ילש רומוהה שוח תא תבלעה וישכע
עשעשמו ןונש רומוה ןיב דירפמש םייוסמ וק שי
םילדבהל רושק הז םג ילוא .המשל תוטוב ןיבו
אל ,בל תמש יאדוובש יפכ לבא ,םינימה ןיבש
בוש קודבתש ידכ ילוא זא .ךכ יתבשח ינא קר
.אשונה תא


המיכסמ ירמגל אל ינא :תלעהש ןועיט םצעלו
.תוללכהב הקול ,ימעטל ,אוה םג .ךתיא
םג ,ןכ) םישנו םירבג - ונלוכלש תבשוח ינא
אל ונחנא םהבש םיבצמו תופוקת שי - (!ונחנא
.תוברו תונווגמ ךכל תוביסהו ,רשקל םייונב
,תידימת "םייונב אל" םג םנשיש תויהל לוכי
"ןכשה לש אשדה" תנומסתמ עבונ הז םקלח לצאו
הפוא ,רתוי הפי גוז תב שי ןכשל - ירק)
ינא לבא ,('וכו תמלשומה תא אצמא רחמ ,רתוי
אל איה/אוהש ת/ןעוטש ימ לכש תבשוח אל שממ
.תינמש םימוטפמסב הקול רשקל ה/יונב


.תיניינע תויהל יתלדתשהש הדות,ונ
ןטובל וביגה
 
4/2/02 17:25
םענ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לש שוקשק הז ,"רשקב תויהל לוכי אל"ו "רשקל יונב אל"ה לכ
קר ךא תובר םישנל םיבר םירבג י"ע םירמאנ הלאה םיטפשמה .םינרקש
.תמאה וז תורידנו תוקוחר םיתעל
רשק הצור .םלשל ילב לוכאל הצורש ימ לש ץוריתב רבודמ ללכ ךרדב
.דדומתהל ילב ,תויגוז ילב
?שיגרמ תמאב רוחבה המ יבגל קמוע תחיש שקיב אל הזה רבסהה םאה
?המייקתה אל וזה החישה המל
רשקל יונב אל אוהש איה תמאהש דחפהמ המייקתה אל הארנכ איה
.בהוא אל הארנכ אוה .ךתיא
וב שי ,םישדחה םיאנתל המיכסמ תאש א"ז ,הלאכ םיספל רבועש רשק
.םימי ךיראי אוה םג ,בוט אל דיתע לע זמרמ אוהו ABUSE לש דמימ
לש הקינכט וזש יל הארנ .םירבג לש טפשמ הז עודמ איה הבוט הלאש
החידבל ךופהל ךירצ הזה טפשמה .תיתוברת היצמיטיגל הלביקש רקש
ךירצ הז ,לזלזמ ךויחל הכזי ויתפש לד לע התוא הלעיש רבג לכש
."םולשב רובעל" לוכיש ימיטיגל טפשמ תויהל קיספהל


.התיבה ךליש ,ףסכ אל - בוט אל
םענל וביגה
 
 
4/2/02 20:29
תימגא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
סופוזיא לש ויתונעט לע ,רבגכ ,ךתעד יהמ עומשל חמשא ,םענ
.ותיא ונלש םירבדה-יפוליחו
...הארתו הלעמל לגלגת
.ךתעד המ תעדל תינרקס ינא


,שארמ הדות
תימגא
תימגאל וביגה
 
 
5/2/02 12:53
ןטוב :תאמ
? ךתעד המל הבוגתב
,תימגא ןלהא


,יכ םא) ףתושמ ןוידב תולקתנ ונחנאש הינשה םעפה וז ,ןיינעמ
חתפתה אוה אוהש ךיא - םדוקה ןוידה תא יתפדעה ,תמאה ןעמל
.(ימעטל ,קמועל רתוי
ונחנא ,אצומה תדוקנ יהמ בושח אלש אוה ןיינעמ רתויש המו
.םימוד דואמ םיאשונל םירזוח


.רהצומ ירבג טפשמ הזש החוטב אל ינא יכ ?תא ךתעד המו
,"...היונב אל" יפיצפסה טפשמב תושמתשמ אל ילוא םישנ ,א"ז
?אל ,הלאכ םיבצמ שי ונל םג לבא
הפוקתב ותוא תשגפש קר ,יתימא קותמ רוחב תשגפש ךל הרק אל
רשק לע הבשחמהשו ,רחא וא הזכ ישגר בצמב תייה הב ךייחב
,ךל המיאתה אל טושפ ,הזבש תוירחאה לכ םעו ךשמתמ ,יתימא
?ירמגל רשקה לע רתוול תיצר אל תאז תורמלו
תאו ,הז תא ךל השוע שממ אלש והשימ לע תרבדמ אל ינאו)
.(תונידעב ותוא ףנפנל תרחוב


.ךתבוגת תא עומשל חמשא


ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
5/2/02 16:28
תימגא :תאמ
? תא ךתעד המול הבוגתב
,ןטוב ייה


ידכ ךות שנשנל המ םג היהיש ,דוביכ ןגראל תוכירצ ונחנא
?אל ,םימשרה תפלחה


- ךתלאשלו
תלחנ םניא "תובייוחמה רסוח יבצמ"ש תבשוח ינא ,טלחהב
.דבלב םירבגה
ינא המלו זוחא האמב אל לבא ,הזכ והשמ יל היה ,ןכ
? תנווכתמ
תרטמל אוהש הרורב העידי ךותמ הזה רשקל ונסנכנ ונינש
אל הזל רבעמ רבד םושש ,רורב היה ונינשלו דבלב"תוזיזי"
.רחא והשמ םיצור ונחנאש ונעדי ונינש יכ ,וניניב היהי
אוה - וב בהאתאש הנכס לכ התיה אל ,ולש יפיצפסה הרקמב
טנגיליטניא ,ןייוצמ הארנ ,קותמ היה
שולשב ינממ ריעצ היה אוה .קיחצמו עשעשמ דואמ דואמו
.הביח תלוז שגר לכ ילצא ררוע אלש יתימא דומח ,םינש
יניצר רשקל תודעומ ןניא וינפש הלחתהמ יל ריהבה אוה
יתעדיש ינפמ קר - בוש לבא ,הז םע היעב יל התיה אל תמאבו
יתייה אל ינא םגש תעדוי ינאו תמאב הצור ינאש המ אל אוהש
.ורובע "בוטרה ישנה םולחה"
ןאכ ןיאש יתעדי - הזכש רשק ןמל סנכיהל ימצעל יתישרה ןכל
.בל-ןורביש לש הנכס
םירשק םע יל השק ,תושעל המ .ןמז ךרואל ךשמנ אל הז - לבא
יתינהנ רתוי ,יל ינימאת .סקס לע קר םיססובמש הזה גוסהמ
...ותיא סקסהמ רשאמ הטימב ולש תוחידבהו םיקוחצהמ
והשימ םע ינאשכ תיתימא אלו תפייוזמ השיגרמ דואמ ינא
יל הוושש ,תיפוס יל חיכוה ותיא רשקהו תבהוא אל ינאש
יביל תא םג טיטריש דחאה אובל דע תונלבסב רזאתהלו קפאתהל
טובור ומכ שיגרהל רשאמ ,ילש םינומרוהה תא קר אלו
.הלועפב
רוחב םע הזכ רשק ןימ להנל תלגוסמ יתייה אלש יל רורב
,תילאוטקלטניא יתוא הרגמו שגרה תא ילצא ררועמ היה תמאבש
.וילא תנווכתהש המ %100-ב היה אל הזש הליחתב יתבתכ ןכל
אל יתימאו קומע רבד םוש יכ ,רשקב אל ונחנא םויהש ןבומכ
.וניניב רצונ


? ךתיא המו


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
5/2/02 17:48
ףסא :תאמ
והשמ היה ,ןכל הבוגתב
.ךומכ הברה דועו ללכב ךתוא ןיבמ אל ינא ?הלועפב טובור
? אל המל זא ףיכ ךכ לכ הז
?לכה ךבסל המל
ףסאל וביגה
 
 
5/2/02 20:32
תימגא :תאמ
והשמ היה ,ןכל הבוגתב
,ףסא


? ףוסה דע תארק
- רשק לש הזכ גוס םע יל חונ אל המל קוידב יתרבסה
ןכומ התא ,םיפייזמש םישיגרמשכ תונהל רשפא ךיא
םע תניידזמ ינאשכ השיגרמ ינאש המ הז יכ ?יל ריבסהל
הנהנ אל התא םגש חינהל ריבס .תבהוא אל ינאש והשימ
ךל םימרוגש ,םייחב םימייוסמ םירבד השוע התא םא
.יתימא אלו ףייזמ התאש שיגרהל
ינא ,ןהל הבבס - המ עדוי התאו תולגוסמש תורוחב שי
,ךמצעב תבתכש יפכו הלוכי אל ינאו יתיסינ ! הלוכי אל
אל טושפש ךומכ םיבר דוע שיו ינומכ תובר דוע שי
...ונלש הייעבה המ םיניבמ
עגונב הליחב ידכ דע שודנהו ןשיה חוכיול בוש סנכינש
תוניידזמ ןה םמיע םירבגל תורשקנ ללכ ךרדב םישנש הזל
סקס ןיב הרורב הדרפה תושעל הייעב ןיא םירבגלשו
? הבהאל
אל שממ ינאו תוסג תוללכהל ןאכ סנכינ זא יכ ,יאדכ אל
.דעב
טקאה ךרוצל קר תורוחב םע ןיידזהל ךל ףיכש ךל הבבס
.המל בטיה יתרהבהש תבשוח ינאו ףייכ אל הז יל - ומצע
,יתוא תנבה אל ןיידע םא - ימצע לע רוזחל קשח יל ןיא
הלעמל הלעמל תובוגתה ךרעמ תא "לגלגל" יאשר התא
.ןודנב תבחרומ רתוי ילש הבוגת אוצמלו
,הל וא ול בוטש המ תושעל הכירצ וא ךירצ תחאו דחא לכ
? הככ אל


.ורזפתה ךלש תוריהבה-רסוח ייננעש הווקמ


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
5/2/02 20:54
ףסא :תאמ
? ןיבמ אל התא המל הבוגתב
הברה הדיספמ תא...ךליבשב יל בוצע
?הבהא ךל ןיאשכ םישדוח ילב יראשתש רמוא הז ב.נ
ףסאל וביגה
 
 
6/2/02 9:35
תימגא :תאמ
? ןיבמ אל התא המל הבוגתב
,ףסא


תורהבההו ילש םירבסהה לכ ירחא םגש יתוא םיהדמ
.יתעד ףוסל תדרי םרט , ילש
היהת לא זא ,והשמ הדיספמ ינאש תבשוח אל ינא . א
.יליבשב בוצע
תנווכתה : ךלש חוסינב תלבלבתה תצקש יל הארנ .ב
? אל , "סקס ךל ןיאשכ םישדוח" בותכל
םירבד ינש תויהל םילוכי סקסו הבהאש ונמכסה אל
? םידרפנ
בהוא אוהש רמוא אל והשימ םע תבכוש ינאש הז
חראתהל הכוזש הרוחב לכ בהוא אל התאש ומכ ,יתוא
.ךתטימב
םא םגו םילגרתמ ,הלק אל תולגתסה תפוקת ירחא .ג
תוצרפתהו תונמרח ףדוע לש םישק םיעגר שי
תוחפל - הזב טולשל רשפא תטלשנ יתלב םינומרוה
.הלוכי ינא
סואימ לש ההובג הגרד וזיאל טלוק אל הארנכ התא
שממ השיגרמ ינאו ולאכ םיסחי - תוכרעממ יתעגה
.יל השק םשו הפ םא םג ,ילש הטלחהה םע המלש
הזו יתימא ףייכ הז ,רבד הלחא הז סקסש תבשוח ינא
אל הז לבא ,םדא -ינבכ ונמויקמ דרפנ-יתלב קלח
ישפנה רשקה תוחפ אל בושח יל .יניעב לכה תוהמ
.םירציה אלו ילצא טלושש המ הזש יתדמלו ינחורהו
סקס ילב רשאמ הבהא ילב ןמז רתוי הברה ינא
.השק רתוי הזש יל ןימאתו
טושפ יתוא ךלש הנבהה רסוחל סיסבהש תבשוח ינא
תונוש הייאר-תודוקנמ םיאצוי ונינשש הזמ עבונ
תודגנתה יל ןיא ,בושש ,הזה גוסהמ םיסחיל עגונב
.םהל
אובי אל הזש קר) דימת - בוט ומצעל השעי דחא לכש
.(םירחא לש םנובשח לע


? וישכע בוט רתוי יתוא ןיבמ התאש יוכיס שי


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 9:40
הדנלרוא :תאמ
יוא ,יוא ,יואל הבוגתב
,ילש המואת המשנ טושפ תאש השיגרמ ינאש קר אל
(: הינש התואב הביגמ םג תא
הדנלרואל וביגה
 
 
6/2/02 9:35
הדנלרוא :תאמ
? ןיבמ אל התא המל הבוגתב
.ןכ איה הבושתה
ךל םיאתמש המ לכ אל .תחא ףא ליבשב רעטצת לאו
.םירחאל םיאתמ
הלאכ שיש ןיבמ אל התאש ךליבשב רעטצהל הלוכי ינא
.הבהא ילב ןיידזהל םהל םיאתמ אלש
יחטש יכ .תויחטשב ראשת .השקבב ?ךבתסהל הצור אל
בוש הז תא ךל ריבסהל ךירצ םא ,התאש המ הארנכ הז
.בושו
הדנלרואל וביגה
 
 
6/2/02 9:09
םינומהל רודויפ :תאמ
? ןיבמ אל התא המל הבוגתב
הלאירא לש יגולותימה רמאמב טבמ ףיעהל ךל עיצמ ינא
רתוי לק ךל היהי הנממ ילוא, "?קזח רתוי רשפא"
םירבד המכ דומלל
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 10:15
תימגא :תאמ
? ןיבמ אל התא המל הבוגתב
ןנערל ,בוש ותוא יתארק ךליבשב לבא ,ןמזמ יתארק
! רמאמ הלחא .ינורכז תא
?המ זא
יל ןיא שממ לבא ,שממ ? ימצע תא ריבסהל םעפ דוע
.חוכ
יתיא םיכסמ .Y - ל חרכהב בוט אל ,X - ל בוטש המ
?
ינאש תבשוח אלו ילצא םוגפ והשמש תבשוח אל ינא
םיעטקל עיגמ הזשכ ,והשיממ והשמ דומלל הכירצ
המ תעדויו בוט יכה ימצע תא הריכמ ינא יכ ,הלאה
.יתוא ללמאמ המו רשוא יל םרוג


? ןיבמ שי
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 10:25
םינומהל רודויפ :תאמ
? זא ונל הבוגתב
המ גשומ ךל ןיאש ךל תוארהל תחא ךרד קר שי
אלה םירבגה םע תייה טושפו בוט ךל השוע
.תועש המכ יל ינת.םינוכנ
.הצקה לא הצקה ןימ ונתשי ךייח...יניצר ינא
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 10:29
הדנלרוא :תאמ
? זא ונל הבוגתב
המ םיעדויש הלאכ םע חכוותהל המ ןיא תמאב
תוזעמש ,תורחאל ןוכנ רתוי וא ,םירחאל בוט
םירבגה םע וליפא ,שגר ילב ןיידזהל אל
!םינוכנה
.אל ותו !תומיטא
הדנלרואל וביגה
 
 
6/2/02 14:19
תימגא :תאמ
...ונ בוטל הבוגתב
,הרקיה הדנלרוא


םירוחב םג שי לבא ,אל וא ינימאת
הלאכ וליפא ,ונבילל םיניבמש ןפוד-יאצוי
.בייחמ רשק םיצור אלש
תורוחבב ולקתיי אלש המכש ,הלא תא שיו
ימ שיש םינפהל וחילצי אל ןיידע ,ונומכ
.םהמ תרחא םירבדה תא האורש
.דירחהל םימוטאו םילבגומ ןכא
גוסהמ םירוחב רתויב ייחב יתלקתנ , ירעצל
,תובוגתהמ תאלפתמ אל רבכ ינא ןכל ,ינשה
תעמוש ינא םא תעתפומ תויהל החמש דימת אלא
.רחא והשמ
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 10:45
ןטוב :תאמ
? זא ונל הבוגתב
:תימגאל םצעב לבא ,רודויפל הבוגת וליאכ
.הבוגתל םייואר אלש הלאכ שי
.רגבתתשכ רוזחת
ןטובל וביגה
 
 
6/2/02 14:02
תימגא :תאמ
? זא ונל הבוגתב
.הזה סועלה טפשמה תא לכעל יל ןת ,היינש
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 15:13
תימגא :תאמ
...יצרבל הבוגתב
תובקעב העפשה ברו לוגד םסוק הזכ התא םא
רבעמ םג גרוח ךחוכש יוכיס שי ,ךיעוציב
?םינידסל
תרוכשמב הדמחנ האלעה וזיא לבקל חמשא ינא
םאו קנבב טפארדרבואה תא תוסכל יל רוזעתש
ימ רותב דואמ יל רוזעי הז ,דריי רלודה
.הריד רכש תמלשמש
הקסעב" ךמצע תא קוושל תלקש - הזל רבעמ
הרוחב לכ לש בוטרה םולחה ירה התא ? "הבוט
.רשועו רשואב הצפח השפנש
תימגאל וביגה
 
 
5/2/02 22:14
ןטוב :תאמ
והשמ היה ,ןכל הבוגתב
,תימגא ןלהא


...ףרטצהל תנמזומ תאו ,תוקשמו םיחוציפ יתאבה


?ילצא המ זא
.בכרומ
.בכרומ הזמ תושעל יתחלצה ינא קרו ,אלש וא
ןאכ) תואצמנש ולאמ ינאש ןאכ יתבתכ רבכש יל המדנ
."בייחמ אל" רשקב קומע (וישכעו
אלש תאז יתייה ינאש הזמ ליחתה לכה זא ,םידקהל םא לבא
.בייחמ רשק התצר
רחאל) יתשרגתה םינש רפסמ ינפל ...רתוי דוע םידקהל םאו
לכמ יתחרב טושפ עגר ותואמו .(תרשואמ אלו הכורא הפוקת
.רשק חירמש המ


תונהל הלוכי טלחהב ינא ,תנבה חטבש ומכ:םייניב תרעה
תבהואמ תויהל תבייח אל שממו ,תובייוחמ אלל םג סקסמ
תרכוז ינא ,לבא .(בוט אוהש יאנתב) ןויזמ תונהל ידכ
.ירמגל ךתוא ןיבהל הלוכי ןכלו ,תרחא יתשגרהש תופוקת
- והשמ הדיספמ תאש תבשוח אל ינא ,הטמלש רוחבל דוגינבו
:רוחב ותואל הבושתבו .הל םיאתמש המו םייחב הפוקת לכ
?אל .םיישדוח "הז תא תושעל" אל תולגוסמ תונב ,ןכ


?ךישמנש ,בוט


,םירוחב הברה יד םע יתשגפנ .(יליבשב) ןייוצמ דבע לכה
בלה תא יתרבש תצק םקלחל ,םיביבח םיצוטס יתלהנ םקלח םע
יתוכזל לבא - "היונב אל"ה דצב תויהל אצי יל םג ,ירוס)
עגרהמ הז תא יתרמא דימת דימתש דיגהל תבייח ינא
.ךשמתמ רשקמ דואמ יתרהזנ רקיעבו ,(ייחב .ןושארה
.הרק הז זאו
ךיא .ילצא שדח אל הז לבא) םינש המכב ינממ ריעצ אוה
לש לובגב - דיקפת ילצא קחשמ שממ אל ליגה ןיינע אוהש
תויצאוטיסה תחאב ונשגפנו , (הטמלו הלעמל םינש המכ
,בוט) ןויזמ רתוי םהמ אצי אלש שארמ רורבש הלאה
.(תעדל תבייח תא םא ,ןודעומ
לבא ,םינמדזמ םישגפמ רפסממ רתויל ונווכתה אל ונינש
,השוחתב והשמ הז ,הז תא ריבסהל השק .שבתשה והשמ
.(?הימיכ) סקסב ,עגמב ,תוחונב ,הבריקב
ףאש קר ,ליגר ץוטסמ הנוש והשמ ןאכ הרוקש םיעדוי ונינש
ונחנאו ,אשונה תא הלעמש הז תויהל ןכומ שממ אל דחא
םיימוי ."הרוחא םיינש ,המידק דעצ" לש וגנט ןימ םידקור
.ןופלטב וליפא םירבדמ אל עובש כ"חאו םידרפנ אל


ןורביש לש הנכס שי טלחהב ןאכ ,ךלש רופיסל דוגינב זא
.עגרכ הז לע בושחל אל הפידעמ ינא לבא ,בל
תא הכירצ ינא ילוא ,הלעמל והשיתמ יתבתכ רבכש ומכו
.יתימא רשק לש תורשפאב ןימאהלו רוזחל ידכ תאזה היווחה
.ילוא


ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
6/2/02 10:46
תימגא :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
,יתריקי ןטוב


boy" םוסקה רישהמ ןונל ןו'ג לש טפשמהש תבשוח ינא
: תויהל לוכיש ןוכנו יתימא יכה אוה "beautiful
to you while you're busy making other plans"
. "life is what happenes
יתקספה רבכ ןכל ,ןמזה לכ ימצע לע הז תא הווח ינא
,יל םיעיצמ םייחהש המ םע םורזל טושפו תוינכת ןנכתל
ונאש רבד לכל הביס שיש הנימאמ ינא יכ ,ערלו בוטל
לע ונתוא דמלל אב ,ונל הרוקש המ לכו םייחב םיווח
.רבעה תואיגש לע םירזוח תוחפ ונא ךכו ונמצע
? הא ,העורק שממ תא
תחאב ךלש ישיאה רופיסה תא תרכזהש תרכוז ינא
.תומדקומה ךייתובוגתמ
החוטב ינאו דחי רבכ םתא ןמז המכ תעדל יתוא ןיינעמ
.סקסה קר אל הז םכיניב רבחמש המש
הניבמ ךכ-לכ ינאו הזה גוסהמ רשק עוטקל השק ארונ
.ךתוא
ךל הקיזחמ ינאש קר ,ךל רמול המ תעדוי אל תמאב ינא
רבשיי אל ךבילש ,יעגפית אלש תועבצא
יאצת ,רמגיי אוה דציכ הנשמ אל ,רופיסה לכמשו
.תקזוחמ
,םירבד תווחל תיעבט תונרקס ונב שי - תושעל המ ןיא
םיכשמנ ונחנא ,שאל ךשמנה רפרפ ומכו ,םישוגיר
םה םא ,הרהזא תותואמ םימלעתמ ,עדונ אלל ,ןכוסמל
ונחנאו ארונ קזח םינוכיס תחקל הזה ךרוצה יכ ,םימייק
תוששחה בקע והשמ םידיספמ ונחנאש שיגרהל םיצור אל
.ונב םירקנמה
? הזכ רבד רבוע אל ,םצעב ,ימו - ךתיא יביל יביל
.תוחפל ,יתעדל ,בלש והשזיאב רובעל םיבייח


(!דבלב בוט) ןויזמ תונהל הייעב ךל ןיאש אורקל יתחמש
םגש הפוקת התיהש תבשוח ינא - תבהואמ תויהל ילב םג
יכותב והשמו הרצק ארונ התיה איה לבא ,יתלוכי ינא
.ןודנב רכה-ילבל הנתשה
שיגרהל ילש תלוכיה-רסוחל רושק הז ילצאש החינמ ינא
יכ ,תישגר תוברועמ ומיע יל ןיאש ימ יפלכ תוחיתפ
.יל בושח דואמ ישפנה רוביחה
הלוכי אל ינא לבא ,םימעפל לכסתמ דואמ תויהל לוכי הז
.ימצע דגנ תאצל הצור אלו


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 10:57
ףסה רמוש :תאמ
תועבצא ךל הקיזחמל הבוגתב
םיכירצ ונחנא המל ?הפק תיב הזיאב ושגפת ילוא
?!!?!?הז תא לובסל


הפ םלוכ אל יכ רחא םוקמל תכלל לוכי התא,ידיגת לאו
.ךומכ םינשקשק
ףסה רמושל וביגה
 
 
6/2/02 12:24
ןטוב :תאמ
תועבצא ךל הקיזחמל הבוגתב


.ארקת לא ,ךתוא ןיינעמ אל םא
.תלגלג רבכעל ואיצמה הז ליבשב
ןטובל וביגה
 
 
6/2/02 13:46
תימגא :תאמ
תועבצא ךל הקיזחמל הבוגתב
יתוא שרגמש הז התא...דיגהל יתנווכתה אל וליפא
.ךפהה אלו
? אל ,תישפוח ץרא תאז
.םלעתת טושפ לבוס ךכ לכ התא םאו
! ךידיב הז - ארקנש המ
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 12:14
ןטוב :תאמ
תועבצא ךל הקיזחמל הבוגתב
,תימגא
תא םג .העש התואב שממ ןאכ תואצמנ ונחנאש יל המדנ
?עגרכ הדובעב תממעושמ
טפשמה לשו רישה לש תרוכזתה לע הדות ,לכ םדוק זא
.םיסקמה
רבכ תאזה הלימה יכ םא) המירזל רשקב תקדוצ תא ,ןכו
ונחנאש םיכילהת שי .(תלבסנ יתלב טעמכ התייהנ
ןאלו המל ונל רורב דימת אל םא םג ,רובעל םיכירצ
הלאה םיעוריאה םימעפ הברהו .ונתוא וליבוי םה
ונייה אלש ,םימיענ אל תומוקמל ונתוא םיאיבמ
לש ופוסבש ,הנימאמ ינא ,לבא ,םהילא סנכיהל םירחוב
םילגוסמ אל ונחנאש והשמ ונתוא דמלל םיאב םה ,רבד
.תרחא ךרדב דומלל (םינכומ וא)
ידימלתל םיאתמש ,לברוסמ תצק טפשמ אצי םא תרעטצמ)
(...יביטנרטלא יופירב םיסרוק


,הככ זא
.ףיצר ןפואב אל לבא ,םישדוח המכ רבכ םישגפנ ונחנא
ונמלענ זאו ,שולש םיימעפ ונשגפנ ללכב הלחתהב א"ז
עטק היהנ םואתפ זאו ,בוש ונשגפנ כ"חא .שדוח הזיאל
זא (...)םיבייוחמ אל ונחנאש ןוויכמ לבא .רחא
םעפ םימעפל .ונינשל רדתסמש יתמ םישגפנ ונחנא
דחיב תויהל ונל אצי הנורחאל .תוחפ םימעפל ,עובשב
,הלעה הזש הממ ונלהבנ ונינשש הארנכו ,ףוצר םיימוי
.רוחאל הז תא ונרזחה בושו
והשמ שי הזב םגש תורמל) סקס קר אל הז ,תקדוצ תאו
תלאוש תייה םא .הז המ רידגהל יל השק לבא ,(דחוימ
אוהש תרמוא יתייה ,(הירואיתב) והומכ רוחב לע יתוא
,ןיטולחל הנוש עקרמ אב אוה .תשפחמ אל ינאש המ לכ
קיחצהל חילצמ אוה יכ םא) תפתושמ הפש שממ ונל ןיא
תווצקה לע ידימ רתוי אצמנ אוה ,(בושח הזו ,יתוא
,(תוחפל ,הפיאשב) הצור ינאש תוביציה תא וב ןיאו
.וניניב רבחמש רתוי קומע והשמ שי תאז לכבו
אל ינאו ,הז לע ותיא יתרביד אל ,יתרמא רבכש ומכ
והשמ הווח אוה םגש תעדוי ינא .בשוח אוה המ תעדוי
.(םהילע רבדל ילב םג םישיגרמש םירבד שי יכ) רחא
לש עטקב ,יתוישיאל רושקש קזח ביכרמ ןאכ שי ,ןכו
םירבדב בוש תוסנתהלו (םינכוסמ םג) תולובג קודבל
.ןמזמ יתרבע רבכש יתבשחש
.הרהזהה תותואמ תמלעתמ ינאש דיגהל הלוכי אל ינא
לכ םע ,ףוריטב חומב יל םיבהבהמ םה לבא ,הסנמ ינא
.תולאשהו תודרחהו םידחפה


.הלימה וז תוחיתפ ,ןכא - םינויזה ןיינעב ,הא
.(תוחפל ילצא) ךלוהו אבש רבד הז סקסל תוחיתפו
היווחל םיקוקז םייחב תומייוסמ תופוקתבו םיבצמב
.חונ שיגרהלו חתפיהל ידכ תישגר
ונחנא ישגיר אוה רשקהשכש ךכל רושק הזש החינמ ינא
לק םג זאו ,ונפוגו ונמצע םע רתוי תוחוטב תושיגרמ
.הטימב חתפיהל רתוי
תקשחנ קיפסמ השיגרמ תא םהבש םיבצמ שי ,ינש דצמ
ןיינע הזב ןיא םא םג ,סקסל חתפהל ילכותש ידכ
.ישגר
המ לבא ,יתנווכ תא ריבסהל שממ יתחלצה םא תעדוי אל
ונחנא ךיאל רקיעב רושק הזש דיגהל הסנמ ינאש
ךל המדנש המו .הפוקת התואב ונמצע םע תושיגרמ
.בושלו עיתפהל םג לוכי ,בוש ילבל ךלה וליאכ


ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
6/2/02 14:38
תימגא :תאמ
הדותל הבוגתב
,ןטוב


לכ םע המיכסמ ינאו תנווכתה המל בטיה יתנבה
.הלימ
הממ הנוש ,רחא והשמ יל אב דואמ טושפש החינמ ינא
טושפ היה ,הנורחאל ,לכה יכ ,וישכע דע היהש
רבד לכמ רתוי ילצא קזח הזה ןוצרהו תועמשמ-רסח
.רחא
טושפ םירחאה םילשוכה תונויסנה לכש תבשוח םג ינא
שוגפל הצור יתייהו ,םייוסמ ןבומב ,יתוא ורגס
ןמזה תא יל תתל תונלבסה ול היהת ןכש ,והשימב
.תוניחבה לכמ ,חתפיהל ילש
,יכ םירוחבל ימצע תא ריבסהל יתקספה רבכ םג ינא
קר ,ןאכ תירבגה תובוגתה יפל םג ךמצעב האור תאו
ינאש תורמל ,יתוא ןיבהל םילגוסמ שממ םיטעמ
.הבוט הרבחב תאצמנ ינאש תעדוי
שיש תעדוי ינאש הדנלרואל יתבוגתב רבכ יתבתכ
.םיטעמ הכ םה לבא ,ןיבהל םילגוסמ ןכש הלאכ
? ךתעדל הז המל
יתוא ןיבהל םילגוסמ םירבג טעמ ךכ-לכ המל
? יתומכשו
םע ןויסנ םהל ןיאש םירוחב לע ןאכ תרבדמ אל ינאו
םע רשק לש םייוסמ גוס ווחש הלאכ לע אלא ,םישנ
הבישחה תרוצ תאו ןתוא ריכהל ודמל תצקו םישנ
.ןהלש
.ןיבהל וסניש לבא ,ומיכסי אלש
בוט המ תועדוי אלש תומטמוטמ ונתיאמ ושעי אלש
רודויפה ומכ םייטוידא םיטפשמ וקפדיו ןליבשב
.אוהה
? ךתעד המ ? אל ,ידמ רתוי תשקבמ הארנכ ינא


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
6/2/02 16:09
ןטוב :תאמ
המיכסמו הניבמל הבוגתב
,יתריקי תימגא


וז םישנ לש םייניצרה םיגאבהמ דחאש הזב ליחתנ
זא .ידימ רתויל תופצמ/תושרוד ונחנאש הבשחמה
לכ ונל עיגמ יכ) הדיצה הבשחמה תא ףיענ יאוב
.(תוצור ונחנאש המ


?םיניבמ אל םה המל
תמאב םהו ,םינימ ינש ןכא ונחנא יכ ילוא
.ונתיאמ תרחא םייונב
עגר) יגוז לופיט תרגסמב יתנבהש םירבדה דחא
םלוע תוסיפתב ןאכ רבודמש (ןישורגה ינפל
המרב) תיתימא הנבהל תורשפא ןיא ןכלו ,תונוש
ןאכ םייקש הנבהל קר אלא ,(הסיפת יוניש לש
ריאשהל אל יוצר ןכלו ,השיגבו הבשחמב ינוש
יעבט הארנ ךלש המ יכ - הייפיצ תמרב םירבד
םיכסת ךייתורבחמ תחא לכו) ןיבי אוהש ןיטולחל
.ךופה םגו .תרחא הווחנ ולצא ,(ךתיא
.ינשב דחא ןומא שיש ןמז לכ ,תמאב ,רדסב הזו
אוה (יתעדל) הבוט תויגוז לש יתימאה חוכה יכ
עוגפל הסנמ אל דצ ףאש העידיבו ,םישחורש ןומאב
.ינושה תא לצנל וא ,ינשב


הז םא תעדוי אל ,תוביוחמה-יא ןיינעל רשאב
לבא ,שדח ןונגיס הזש וא םייוסמ ליג לש ןיינע
.תובייוחמל םינכומש הלאכ תוחפ שיש יל םג הארנ
,הנורחאה הפוקתב ונייח םקרממ קלח הז ילוא
.ונמצעל וליפא בייחתהל ונילע השקמש


:תורעה יתשו
שממ אל ןאכ םהב תלקתינש םירוחבהש יל הארנ .1
תוטוב םא אלא) םלוע תסיפת םוש םיגצימ
ינא ימל תעדוי תאו .(הסיפתל תבשחנ תיגולומכח
.תנווכתמ
םינבה בורל ,ינויסינמ :םינבה תוכזל טפשמ .2
אקוודו ,םהמ תונוש ונתויה תא לבקל ישוק ןיא
תויהל םתוא "ךנחל" תוסנמ ,םירקמ הברהב ,ונחנא
סועכלו תורתסנה תויועמשמה תא ןיבהל ,ונומכ
.ונתויפיצמ תרחא םילעופ םהשכ


ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
6/2/02 21:55
תימגא :תאמ
הפיסומו המיכסמ ,הניבמל הבוגתב
,הרקיה ןטוב


המיכסמ טושפ ינא יכ ,ףיסוהל המ הברה יל ןיא
יל תישע ,םייוסמ ןבומבו ,תבתכש הלימ לכ םע
.שארב רדס
תוסנמ ונחנא םיבר םירקמבש ןוכנ ךכ-לכ הז
איה ,הצלוח ףילחת"ב לחה) םירוחבה תא "ךנחל"
גהנתמ אל התא המל"ב הלכו "העווז ךילע תיארנ
תויהל אל תלדתשמ תמאב ינאו ( "הככו הככ
.יתוא ונשיש הצור יתייה אל ינא םג יכ ,וזכ
הייפיצה תא ינממ חסנל תבטיהש תבשוח ינא
םימייקש הנבה היהתש - רוחבמ ילש תילאמינימה
םייוסמ בצמ םע תודדומתהבו השיגב םילדבה
הבוגת היהת אלש ,םינימה ינשל ףתושמה
המ לכ הז .םעפ אל לבקל יתיכזש יפכ ,תלזלזמ
תויפיצ חתפל אל יתדמל .רתוי אל ,תשקבמ ינאש
םיסחיל רושקש המב קר אלו םישנאמ תורתוימ
יכ ,םייחב רבד לכ יבגל אלא ,םניבל ונניבש
.הבוטל תועתפה רתויו תובזכא תוחפ שי ךכ
.ךיירבדב ןומה שי - תובייוחמה-יא יבגל
תואדו-רסוח לש הארונ הפוקתב םייח ונחנא
דבור לכב ונילע עיפשמ הזש החינמ ינאו
.ונייחב
ייד רוכינ תשוחת תמייק יתעדלש ,הזמ ץוח
והשימ אוצמל השקו ונימיב םישנאה ןיב הלודג
ותיא םייתימא תויהלו וב חוטבל ןתינ תמאבש
,רחא רבד לכמ רתוי הקזח וזה השוחתה םימעפלו
.אלפנו לודג והשמכ תולגתהל יושעש


תימגא
תימגאל וביגה
 
 
7/2/02 0:12
ןטוב :תאמ
הפיסומו המיכסמ ,הניבמל הבוגתב
,יתריקי תימגא


.רדסב רוזעל יתחמש
תונכומ רסוח לע דיעמ לוזלז - תקדוצ תאו
לש גוס שורפב אוה לוזלז .ינושה תא לבקל
.ונרפיס תיבב אל הזו ,תואשנתה
יבא אוה הזה ינושהש רוכזל ךירצ ,ינש דצמ
םגו ,תושק דימת תורשפו - הרשפה תובא
.תודיחפמ
הארנ לבא ,חוטבלו ןומא תתל השק ,ןוכנ זא
.אוביש המ הז זא ,הצור תאש המ הז םאש יל
המל ונמצע תא םינווכמ ירה ונחנא יכ
.ונל םיאתמש
אל) ןימאהלו תופצל ידחפת לא רקיעבו
ןיטקמ ילוא דחפה יכ ,(םייחהמ אלו הבהאהמ
ךישמהלמ ונתוא רצוע םג לבא ,תובזכא
.בוש תוסנלו


עיגת הבהאהשכ עומשל חמשאו ,החלצהב זא
(!עיגת איהו)


ןטוב
ןטובל וביגה
 
 
7/2/02 9:33
תימגא :תאמ
הפיסומו המיכסמ ,הניבמל הבוגתב
,ןטוב ייה


ינאש ןבומכו בלה-יממחמ ךיירבד לע הדות
.רבדה ותוא קוידב ךל תלחאמ
ףילחנ םג ,האבה םעפבו תוחמשב קר הארתנש
.םינוכתמ


,ךלש
תימגא
תימגאל וביגה
 
6/2/02 8:21
רוכמה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ותוא תרכה טאצ הזיאב אקווד ןינעמ יתוא ,הלאירא
אל דועש תויהל לוכי)אשונב רמאמ יבתכת ילוא ?בוט יכה טאצה המ
(?הפ ובתכ
רוכמהל וביגה
 
 
6/2/02 11:46
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.והשמו םייתנש ינפל IOL


ןיינעל יתסחייתה ,םיטא'צ לע בותכל המ יל שיש יל הארנ אל
.ירוס ,ןמזמ הזמ יתלמגנו םירוט המכב
הלאיראל וביגה
 
6/2/02 9:13
םינומהל רודויפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
המו(.. רשפא) ךלש אוהה רמאמה תא רכוז דוע ינא הלאיראו אה
.בוט סקס לע םש תבתכש
בשייל הנכומ תא...רשק היה םגו בוט היה םג סקסהש תבתוכ תא הפ
??הריתסה תא
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 11:47
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
.טושפ ארונ ,םירבד ינמ לכ םידמול ,םינתשמ
הלאיראל וביגה
 
 
6/2/02 11:56
םינומהל רודויפ :תאמ
םירגבתמ םישנא ,עדוי התאל הבוגתב
תבתכ הבתכה תאו םייתנש ינפל ותוא תרכהש תבתכ... עגר,עגר
??היעב....העוט אל ינא םא הנשמ תוחפ ינפל
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 12:07
הלאירא :תאמ
םירגבתמ םישנא ,עדוי התאל הבוגתב
ינפל יתמסרפ ןואכידה לע רוטה תא ,םיבצמ םימלצמ םירוטה
?רמוא הז המ ,םיינש שולש ינפל היה ןואכידהו םישדוח המכ
הלאיראל וביגה
 
 
6/2/02 12:20
םינומהל רודויפ :תאמ
?ד''וע איבהל הרומא ינאל הבוגתב
ותוא תבתכ אל...הווהב ךתעד תאז וליאכ הז תא תגצה רוטב
.םש התיהש ימ לש טבמ תדוקנמ ןואכידה לע רוטה תא ומכ
תטריפו ךליבשב םירדתסמ אל םיסחיו סקסש םש תבתכ שורפב
תרגבתה ףוסבלו ךכ תשגרה ןמז הברהש תבתכ אלו המל
אל הז םלצאש ונייצ םישנאשכ תובוגתב םגו...תרבגתהו
תאש היעב ןיידע תאז ךלצא וליאכ הזל תסחייתה היעב
אל רבכ תאז ךליבשב םגש תנייצ אלו,הנממ רטפיהל הווקמ
....היעב
(-:בוט ד"וע יגישתש יוצרו רוביצה תיעטה תאז ןכ זא
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 12:53
ףסה רמוש :תאמ
?ד''וע איבהל הרומא ינאל הבוגתב
ריחמ הז יצחלת לא הלאירא...האנוה ומכ רתוי עמשנ
(:הליהתה
ףסה רמושל וביגה
 
 
6/2/02 13:41
םינומהל רודויפ :תאמ
?ד''וע איבהל הרומא ינאל הבוגתב
?הילע ןגהל תנווכתמ תא,הנכסב ךלש תונימאה
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 13:48
הלאירא :תאמ
תוחידבל רבעמ הלאיראל הבוגתב
.ותוחכונ אלל


שי ,יללכ ןפואב ,תומגמב םיקסוע םירוטה ללכ ךרדב
רוחבה םע ,םירבדה ינש ןיב בלשל היעב תמאב יל
הז ללגבש תויהל לוכי .הרק אל הז אוהה יפיצפסה
.רעצ הברה ךכ לכ יל המרג ולש הביזעה


?הבשוי הריתסה
הלאיראל וביגה
 
 
6/2/02 14:28
םינומהל רודויפ :תאמ
רבדל יל השרמ אל ד''ועהל הבוגתב
הז ןיינעמ רתויש המ לבא ןכ רבד לש ופוסב
יתרבסהשכ תרגבתהו תרבגתהש תנעט הלחתהב.ךילהתה
קמחתהל ךרד תאצמ רתוי השק היעב ררועמ הזש ךל
ךל יתארהשכ (שמשה תחת תע שי רוט לכל) הזמ םג
הטושפה הבושתל תרזח הפירחמ קר היעבה ןאכ םגש
תוכחל הכירצ תייה וליאכ הארנ תמאבו)רתויב
לבא הבשוי הריתסה זא (הילא עיגהל ידכ ד"ועל
תיעב,ךרדב תולשוכה תויולתפתהה לכ ירחא
.הרבג קר תונימאה
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 14:41
הלאירא :תאמ
רבדל יל השרמ אל ד''ועהל הבוגתב
אל ינאש םיבשוח םירודויפש יל ביאכמ ארונ
.הנימא
הלאיראל וביגה
 
 
6/2/02 15:14
םינומהל רודויפ :תאמ
.יתוא עבתת זאל הבוגתב
עבות אל ינאו יתוא קיחצנל תחלצהה לכ םדוק
.יתוא םיקיחצמש םישנא
החפשמל ןב ינא ?ילש יוניכהמ הצור תא המ
אל ירודויפ ןויגהו םירודויפ לש תראופמ
אל לכב םגו ישונא ןויגהמ ותוהמב הנוש
ךלש תויולתפתהה תכסמב לקתיש עצוממ רודויפ
.םירוהרהה םתוא וצוצי
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 14:43
ףסה רמוש :תאמ
רבדל יל השרמ אל ד''ועהל הבוגתב
ול תתנש תובוגתה,ןאכ סייק שי שיאל הלאירא
הנושארה הבוגתב המל.ןמצע תא רותסל וחילצה
הזו תנתשה אלש הנורחאה הבוגתבו תנתשהש תבתכ
תא םג רתוסש המ. ,יפיצפסה רוחבה םע קר היה
לבא תנתשהש ןועטל תכשמה הבש הינשה הבוגתה
תחלצה קר לכה ךסב זא,םעפ היהש המב קסע רוטה
םילסופ ויה טפשמ תיבב...תושדח תוריתס רוציל
רוסא תמאב ילוא,הנימא אל הדעכ הז בלשב ךתוא
?(:ןיד ךרוע ילב רבדל ךל
ףסה רמושל וביגה
 
 
6/2/02 15:42
הריטה תריבג :תאמ
רבדל יל השרמ אל ד''ועהל הבוגתב
תבתוכ יתשרמש םירוטה יכ ,ריהבהל ינירהו
תונעל ןיינע םיברה תושרל תולעהל ודעונ
ןוויכל 'ץינירג תדוקנכ םכל שמשל אלו ,וב
.םכלש הנשה ינמוי


םגו התא םגש ,ךכ םא ,גילפד ןאמ תיל
תא םידרגמ (רודויפ רקיעב ,םצעב) רודויפ
יתיא םיכסתו .םידדצה ינשמ סו'גינה ףס
ןיא יכ (רוכמ קחשמ הז ,ןכ) תטפושה דובכ
תונעל יתשרמ ךישמתש םלועבש הביס לכ
הריפכה תובשחמלו םכיגיגהלו םכתומכשל
.םכלש


.טרוק ןיא וי יס
הריטה תריבגל וביגה
 
 
6/2/02 15:59
הלאירא :תאמ
הלש ד''ועה ינאל הבוגתב
.ימצע לע ןגהל תוסנל יל ישרה


אל .ילש םירוטה םע טפשמל תכלוה יתייה אל
תומזגה שי ,ירוס ,תמא םהב הבותכש הלימ לכ
.םירבד ינמ לכ שי ,שוטשט שי תויתורפס


ילש היפארגויבה תא תונבל רחוב והשימ םא
לע הז תא השוע ,הלאה םירוטה ךמס לע
.תידעלבה ותוירחא
הלאיראל וביגה
 
 
6/2/02 16:22
םינומהל רודויפ :תאמ
הרקי ד''וע ,תאז לכבול הבוגתב
אקוודו תונכה תא דואמ ךירעמ ינא
תמשאב דימת ומכ)רעכתהל וליחתה םינינעהשכ
רתוי הזל שיש בשוח וליפא ינא (...ד"ועה
לש יטמרד הכ בלשב השענ הזשכ המצוע
(טפשמ תיבל ונעגה טעמכ תאז לכב)הלילעה
הנושארה הבוגתל ךכ הביגמ תייה םא רשאמ
ךתוא ליבוה ךלש יתורפסה שוחה ילואו ,ילש
בוש עצוממ רודויפ לכ ומכ ינאו הזל
הלאירא זא .לוגדה רצויה ידיב ילכ יתשמיש
ינאו)יתבהאו יתרקוה ישגר תא ילבק הרקיה
םלועה עדיו.(הזע הבהא תעכ שח תמאב
רשאכ תישונא תולדג ךירעהל עדוי רודויפש
. הב לקתנ אוה
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 16:07
םינומהל רודויפ :תאמ
הלש ד''ועה ינאל הבוגתב
הרטמל ודעונ תבתוכ ךתשרמש םירוטהש ןועטל
עדומב הטילחה ךתשרמ, תוממתה יהוז,תאז
קלחו רוביצה תלחנל םייטרפה הייח תא ךופהל
הרידחה אוה וב םינוע םיברהש ןיינעהמ בחרנ
תולגתמ רשאכ תאזל םאתהב,הלש טרפה תושרל
המצע לע ךתשרמ לש היחווידב תושק תוריתס
הלכי ךתשרמ. םיברה ןיינעמ אוה רבדהש ירה
התארש אלא הליחתכלמ הקיתשה תוכז לע רומשל
רזומ,הילע ןגהל התסינו בושח רבד התונימאב
חילצת דציכ רורב אל רשאכ אקוודש ןכ םא
העלקנש תוריתסה ךבס ךותמ ץלחהל ךתשרמ
תויולתפתהו תורתוימ תורימא רפסמ בקע וילא
איה,בצמה תא ורימחה קרו ןהיתובקעב ואבש
םימעטמ הקיתשה תוכזב רצבתהלו תגסל רחבת
.רוביצל ןיינע רסוח לש
םינומהל רודויפל וביגה
 
 
6/2/02 16:45
רוכמה :תאמ
תעדל רוביצה תוכזל הבוגתב
ייחב יתוא וויל הכ דע השעמל,עזעזמו בזכאמ
.תוקצומ תותימא יתש
.ליעומ רבד השעא אל םלועל.1
תמא אוה ביבר הלאירא לש םירוטב טרפ לכ.2
.התימאל
יתבהא,המורמ שח ינא תמאה תררבתמשכ וישכע
תאש יתשגרהו יתבשח יכ דחוימב ךתוא אורקל
המ עדוי אל ינא וישכע,זוחא האמב תיתימא
םתס שי הפיאו רקשה הפיא תמאה הפיא,בושחל
ןנחתמו שקבמ ינא הלאירא .תיתורפס המזגה
לכ תא לולכיש תורהבה םע רמאמ ימסרפתש
ירוטסה ףצרב יוצר, ךלש תיתימאה היפרגויבה
אלמ ינא !ימויק תודוסי תא ירערעת לא.רורב
תורקל לולע הז הצפנתה תחא תמא םאש דחפב
.הינשל םג
רוכמהל וביגה
 
 
6/2/02 17:24
הריטה-ןירובד .ג :תאמ
תעדל רוביצה תוכזל הבוגתב
.תוריש תודובע םוי 30


!טסקנ
הריטה-ןירובד .גל וביגה
 
 
6/2/02 17:41
ההדזמאלשדחאםתס :תאמ
הניבמ ינא ,ןבומכ ,ןבומכל הבוגתב
תממעושמ תיטסינוכית איהש יתדשח דימת ינא
(-;
ההדזמאלשדחאםתסל וביגה
 
 
6/2/02 23:09
שטיבוקויטאפ :תאמ
הניבמ ינא ,ןבומכ ,ןבומכל הבוגתב
הנורחאה תובוגתה תרשרשש ןייצל בייח ינא
.םכלש רתאב הב יתלקתנש תונינעמהמ התיה
עיגמ ינא,ןאכ חרוא רבוע תניחבב םצעב ינא
ארוק קלח םירמאמה לע רבועו שדוחב םעפ
בר ןיינע,ילש הנושארה הבוגתה תאז אל קלחו
הניחבהמ הזה םוקמב הלגמ ינא
סופיט האלפנ הרוצב ףקתשמ ןאכ,תיגולוכיספה
.וננמז ינבל ינייפוא יפוא לש םייוסמ
.תיבלש בר התיה הלאירא םע ילש תורכהה
בל םישל ילב םירמאמ ארוק ינא ללכ ךרדב
םימעפ רפסמ יתלקתנ הלאיראב םג ךכו,תומשל
לע םירמאמב רבודמ ןורכזב התוא גייתל ילב
.םייטוראה םירופיסהו םילותבה ןדבוא,סקסה
ספת והשמ,ןפוד אצוי והשמב יתנחבה זא רבכ
רמאמב .גירח והשמ,ולאה םירמאמב יניע תא
אל רבכ וירחאו הרקמב ןכ םג יתלקתנ הזה
העדותל ץרפ אוה,רתוי םשהמ םלעתהל יתלוכי
גייותמש רבד לכ אורקל בייח ינאש יתעדיו
יתארק .ןאכ יתוא דירטמ המ קודבלו ויתחת
תוריציה תא םגו םירמאמה לכ תא ןכ םא
בשייתה אל תומדב והשמ,הרבג קר המולעתהו
רתוי,ליגר יתלב והשמ ןאכ היה,רדתסה אל,
תורפסב קסוע ינאש ןייצל ילע.יתורפס ידמ
םלועלש ןכתייו רבד יתמסרפ אל דוע יכ םא
רפוס לכ לש רתויב הלודגה הבהאה.םסרפא אל
ריעצ רענ יתייהשכ דוע, םירופיס תאצמה איה
לע תואלפנו םיסינ ירבחל רפסמ יתייה
רענכ,ילע ורבעש תונושמו תונוש תואקתפרה
ויה םיניזאמהו דואמ רישע ןוימד יל היה
התיה ילש הלודגה הבהאה רשאכ,םיקתורמ דימת
ינזואב יוצרו םוקמב םימלש םירופיס רותלא
םירופיס רפסמכ.יתוא םיריכמ אלש םישנא
ךורכ השעמל,ךל ונימאיש המוצע הקושת הנשי
ימל ראתל וא ריבסהל השקש דחוימ גנוע ךכב
העידיהמ קרו ךא עבונה גנוע,ותוא הווח אלש
תא יתארקשכ,תרפיסש רופיסב םינימאמ םישנאש
יניאש תחא דועו סנואה, הלאירא לש תוריציה
אל,באפב תדבועש הרוחב לע המש תא רכוז
רפסמ יתייהש םירופיסב רכזהל אלש יתלוכי
תוריכזמ ולאה תוריציה,רפסמ ןיידע ינאו
רופיסה םש םג,הזה רוטה תא דואמ דואמ
אשונו תישנ תומד ידי לע ןושאר ףוגב רפוסמ
הרוצב היונב הלילעה,יפרגויבוטוא יפוא
איה.םירופיסה 3ב ןמאת אלש הדימב המוד
ירבג סופיטל ךייתשמה רוחב ביבס הלוכ הבסנ
תישיא המינב ותוא תנייפאמ תרפסמהש םייוסמ
םע תרפסמה לש היסחי רופיסל תרבועו,דואמ
תומוד תוינוידבה תוריציה יתש. רוחב ותוא
דירפהל השקש יחכונה רוטל ךכ לכ הבר הדימב
םה.הלאירא ןיבל ןהב תרפסמה תומד ןיב
ראתל השקתמ ארוקהש םינימא ךכ לכ םיעמשנ
שי תחלצומ תרפסמ םע ןכא)ושחרתה אלש ומצעל
לכ היה סנואה רופיס השענח (קסע ןאכ ונל
השיחכה הלאיראש ירחא וליפאש ענכשמ ךכ
ןונגסב הבוגת הלבקתה יתימא רופיסב רבודמש
ותויהב סנואה רופיס "!וישכע ןנולתהל"
דועב םצמוצמ תובוגת רפסמל הכז הריצי
220מ רתויל רבכ הכז יחכונה רופיסה
םירבדהש םכל וראת וישכעו.תובוגת
דועב רוטכ םסרפתמ סנואה רופיס,םיכפהתמ
ראתל השק אל,הריציל ךפוה יחכונה רופיסה
"תיתימא"הו תירוטה ותסריגב סנואה רופיסש
ןכתייו תובוגתה 1000 םוסחמ תא רבוש היה
רשאכ ולש רהוזה ימיל רתאה תא ריזחמ היהש
ונלש רופיסה דועב,יצרא ללכ ןיינע ררוע
הבוגת וליפא האור היה אל הריציכ
היהש רבדכ ינוידב רופיס ןכ םא םסרפל.תחא
התאש קר אל רתויב םלתשמ ןיינע קסע הז
רתוי םג ךל םינימאמ רשאכ האנהל הכוז
לש ושפנ תאשמ-םיביגמו ךתוא םיארוק םישנא
ןכ םא םירמאמה תא יתארקש רחאל.רפוס לכ
תרשרש רחאל קר לבא תוקפס הברה יל ויה
קוידב םה םירבדהש יתיליג הנורחאה תובוגתה
הכ ויה הלאירא לש תובוגתה.יתדשחש יפכ
לש םייפואב ןנובתמה גולוכיספל תופלאמ
םע םימרוז ונחנא םימעפ הברה.םירפסמ
בושחל עגרל םירצוע אלוונלש תויומדה
תרוויע הנומא ונב שי,לולכמה לע ןויגהב
ונתוא איצוי ונלש האצמההו רופיסה ןורשיכש
יבצמל םיכחמ ונחנא ךכמ רתויו שיב בצמ לכמ
תא םיבהוא ונחנא, רגתאל ומכ שיבה
ךכ לכ,שארמ הבשחמל םיזבו תוינטנופסה
יל ריכזה הז,הלאירא לש תובושתה םע יתהדזה
רפסמ ינאש םירופיסה תא ךכ לכ
לכ לכה םירכוז םה,השק םע םה םידלי,םידליל
תולגל ידכ ךירחא םישלוב דימתו בוט ךכ
םישקבמ םה םיתיעל,ךלש םירופיסב תוריתס
ורצעי םואתפו ובהאש רופיס בוש רפסל ךממ
אל הז לבא" תואירקב ילוש טרפ עצמאב ךתוא
רתוי הברה םירגובמ "תמדוקה םעפב הככ היה
ךכ לכ הלאירא לש תובוגתה לבא.םיינחלס
תובוגת,םידלי םע ימצע תא יל וריכזה
רפסמה םדא ביגי אל םלועל לכ,תוינטנופס
וליבשב האנהה רשא רפסמה קר,יתימא רופיס
םיקיעמ םינטקה םיטרפהו רופיסב לכה איה
ונימאת טושפ תוריתס שי םא המ זא"ו וילע
הבוגתב שי רפסמה חורמ המכו ."לכהב
יל שי יללכ ןפואב" הלאירא לש הנורחאה
רוחבה םע םירבדה ןיב בלשל היעב תמאב
ללגבש תויהל לוכי.הרק אל הז אוהה יפיצפסה
."רעצ הברה ךכ לכ יל המרג ולש הביזעה הז
תאז הרעהב הנורחאה הרעהל דחוימב בל ומיש
ינשש םדא,ומצע לע זירכהו יפואה הלגתנ
בתוכ היה אל םלועל ולש םה ולאה םירופיסה
הבשחמהמ הברה ךכ לכ הב שיש תאזכ הרעה
הנה,ורופיס תא ועטקש רפסמ לש תינטנופסה
הז ותיא םגו ךכ םג ינא םירדתסמ םירבדה
ךכ לכ יתייה הארנכ הז ללגבו תרחא היה
הרימאה,יתימא היה ומצע רופיסה ול.הבוצע
רחאלו בגא ךרדב תרמאנ התיה אל תאזה
יזכרמ קלח התיה אלא ,הניפל ונקחדנש
םגו הזכ ןויסנ הל היה תמאבש הרוחב.רוטב
הנד התיה סקס לע וללה תועדב הקיזחמ תמאב
הז ותיאש,תאזה הדוקנב אקווד רוטהמ יצחב
םע בלתשהו םיהדמ היה סקסה ,חילצה
ךיא םוקמ םושב הריבסמ אל איה בגא)םיסחיה
אל הז המל טרופמב הריבסה ירה איהו הרק הז
םע ןיינע ונל שי ןאכ לבא ,(תורקל לוכי
םירוטה ינשש דואמ ןכתיי הלפכ היצקיפ
סקסה רוט קרש םג ןכתיי יכ םא םיינוידב
תרתסנ היזטנפ ורקיעב גציימו ינוידב
םירופיסל תורכמתה בקע רקיעב הרצונש
לש הנויגה םע הלש תומיעהו םייטורא
תובקעב רצונ ולוכ רוטה השעמל.הלאירא
םשב תומד המסריפש םייטורא םירופיס
לש טלחומ יפוא ולאה םירופיסל,יטנאסק
ןונגסב םיבותכ םהו תוינוידב תויזטנפ
תרפסמהש גוסה ןימ םייטורא םירתא ןייפאמה
רתוי רחואמ רמאמבש ןכ םא קתרמ.ול הרוכמ
דובכה לכ" הבוגתב הלאירא הלקתנ רשאכ
םלוכש תורמל" :התיה התבוגת "יטנאסק
ינא תחא התוא ןה הלאיראו יטנאסקש םיעדוי
"תודרפנ תויושי לעכ ןהילע בושחל הפידעמ
תריצי תינוידב תומדכ יטנאסק רמולכ
יטנאסקש בגא ןיינעמ.הלאירא לש תויזטנפה
לע רמאמב תובוגתה בורל הבישמה איה
המותחה ינא,רמאל תרבחמה התצר לוכיבכ,סקסה
לש תושייה,הלש אלא ילש אל םצעב רמאמה לבא
תמלוח ינאש תושייה,ילש תויזטנפה םלוע
הארנכ ?תיתימאה הלאירא איה ימ ז.תויהל
...עדנ אל םלועלש
שטיבוקויטאפל וביגה
 
 
6/2/02 23:54
ןטוב :תאמ
תרפוס תיטסינוכית אלל הבוגתב
בייח רפוס המל לבא ,תוברעתהה לע החילס
?וייח תא בותכל
םירופיסב םג ומכ) ןאכ הרחב הלאירא
םעפ תוחפל ווח תוברש היצאוטיסב (םימדוק
.םייחב
היווח וז םא הנשמ הז (ימלו) המל זא
?הרבח לש רופיס וא תינוידב ,תישיא
.יפרגויבטוא ןיערג ונשי רופיס לכ סיסבב
הברה ךכ לכב עגנ רופיסה ,הזל רבעמ
?אל ,קיפסמ הזו ,םיניידתמ
ןטובל וביגה
 
 
7/2/02 7:50
שטיבוקויטאפ :תאמ
תרפוס תיטסינוכית אלל הבוגתב
םע םיכסמ ינא,םירבדה חור תא ירמגל תספסיפ
.תבתכש המ לכ
שטיבוקויטאפל וביגה
 
 
7/2/02 9:58
תנע :תאמ
תרפוס תיטסינוכית אלל הבוגתב
.םכינש םע המיכסמ אל ינא


.וייח לע אל בתוכ רפוסש היעב םוש ןיא
דועו שי זא וייח לע ןכ הזש ריהצמ אוהשכ
.ךיא
.לוז תולכונ השעמב רבודמש הדבועל רבעמ
,סנואה רופיס תא אמגודל וחקת
ותוא תמסרפמ התיה הלאירא םא הנשמ אל הז
?היהש השעמכ רוטב
ןיינע רתוי הברה ררועמ היה ירה אוה
םיניידתמ רתוי הברהב עגונו תושגרו תוהדזה
הזה רופיסהמ
הרק תמאב אוה םא הנשמ אל הז ?קיפסמ הז זא
?אל וא
רומאכ םה יכ הנשמ ןכ הז םיארוקלש רבתסמ
.סנואה רופיסל וביגה אל טעמכ


תוברל הרקו חיכש תמאב יחכונה רופיסה
םא יתועמשמ תוחפ הזש ךכ,תישיא יל וליפאו
??סקסה לע רוטה םע המ לבא ,יתימא שממ אוה
סקס תבהוא תמאב הלאירא םא הנשמ אל הז
תאזש וא תטלשנו תלפשומ שיגרהל ,םילא ,קזח
??הטילש ןדבוא לע היזטנפ דוע םתס
הז םא תוניצרב הזל סחייתמ היה ללכב ימ
??היזטנפכ גצומ היה
השיאשכ םילבקמ םירבגהש םשורה םע המו
םישנה ומכ קוידב םצעב ונחנאש םהל תרפסמ
םיברמ םהש םייפרגונרופה םיטרסהו םירופיסב
?םהב תופצל
לכה ךסב תאזש םיעדוי אל םהש הנשמ אל הז
??היזטנפ


תא דירוה והשימ יכ ,הנשמ חוטב הז והשימל
הבוגתה ירחא תוקד 5 ,הלילה עצמאב רמאמה
תרקבמ ינא ...??הרקמ....שטיבוקויטאפ לש
רמאמש יל רוכז אלו םייתנש רבכ רתאב העובק
50מ רתוי לביק וב םויב קוידב דרי
רשק לכ דבאמ ןוידה םירמאמ הברהב...תובוגת
דרי אל רמאמ ףא לבא ירוקמה אשונה םע
.ואישב אצמנ וב ןוידהשכ


רמאמה תא ריזחהל רגבתהל ךירצ והשימ זא
שי הלאיראלו ,םיארוקהמ דחאו דחא לכל תתלו
שיגרמ אוה ךיא ומצעב טופשל ,םיארוק הברה
.הז לכ םע
תנעל וביגה
 
 
7/2/02 11:12
הריטה תריבג :תאמ
הנשמ הז ילל הבוגתב
.שדח רמאמ ולעהשכ ,המידק ףחדנ טושפ אוה


ךירצש רבד הז היצריפסנוק תוירואית ,ללכב
ןיינעלו .םינטק םינונימב תחקל
םייטילנאוכיספ םיחותינ םג - שטיבוקויטאפ
בלשב םיכרפומ תויהל םיליחתמ תבתוכ לש
.(תישימחה הרושה ירחא ,ללכ ךרדב) והשלכ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
7/2/02 11:16
הלאירא :תאמ
םיילענ אלו דרי אל רמאמהל הבוגתב
ינפ לע רבד ותוא בותכל הכירצ יתייה ינאו
?םילימ תואמ


.ףוא
הלאיראל וביגה
 
 
7/2/02 11:24
הלאירא :תאמ
הנשמ הז ילל הבוגתב
הנימא הרוצב תבתוכ ינא יכ לצנתא ינאש
והשמ לע תבתוכ ינא םא ילואש וא ?ןוכנ
הזש רורב היהיש ידכ םירוח ראשיהל םירומא
?ןוכנ אל


רתוי דוע ,בותכל ,השוע ינאש המ הז ,ירוס
אל ןגד הלאש ומכ .הנימא ילש הביתכה ,רעצמ
תא ריבעהל החילצהו הכומ השיא התייה
,יתסנאנ אל ינא םג ,האלפנ הרוצב העווזה
.הז תא ריבעהל יתחלצהו


?הנשמ תמאב הז
הלאיראל וביגה
 
 
7/2/02 12:10
ןטוב :תאמ
הנשמ הז ילל הבוגתב
,תנע


.ךיירבד םע המיכסמ אל ןיטולחל


חיננו .תונחב רפס הנוק תאש חיננ יאוב
.ןושאר ףוגב רפוסמש ןמור והזהש
תא ה/בתכש ת/רפוסהש תעדל ךתוא בזכאי םאה
,רופיסה ת/רוביג תמאב הנ/ונניא ןמורה
הפוקתב שחרתהש רופיס ללכב והז ילואשו
?'וכו םלועב רחא םוקמב ,תרחא
ןמור והז םאה קודבל תחרוט ללכב תייה םאה
?ינוידיב וא יפרגויבוטוא
.אל יתעדל
רזוע קר ןימאו בוט רופיס ,אוה ךופהנ
...תוריכמב


תתל "היטנ" שי םתכאלמ תא םיעדויש םירפסמל
רופיס אוה רופיס לכ וליאכ םשורה תא ונל
רפסמ לש ונורשיכ יכ.םתלודג ךכבו .םהייח
ךיילא ריבעהל חילצה וב םוקמב קוידב חכומ
הנימא הרוצב תינוידבה היווחה תא
.תניינעמו
,םירקחמב רפסמה הליב ןתוא תועשה רפסמ
לש ונייניעמ םניא ,םיריקחתו תונויאר
הרגמ ,ןימא ,בוט רופיסה דוע לכ - ארוקה
וילע בושחל ךישמהל םגו ופוסל עיגהל ךתוא
.ךכ רחא


,"באז באז" ארקנש רופיס עגרכ רתאב ונשי
לש הרופיס תא ןושאר ףוגב תבתוכה תרפסמ וב
"התדוה" תובוגתה ךלהמב .תססוגו הכומ השיא
תאז תורמלו .הייח רופיס וניא הזש תרפסמה
תא ריבעמו הבר תושיגרב בותכ רופיסה
.בר באכבו תונימאב תררמצמה היווחה
תא דדחל ידכ קר ,תאז המגוד האיבמ ינא
ןימא ונא רופיסה םאה :בוש לואשלו ,ןוידה
םע תוניידתהה תליחת ינפל םאה ?ךייניעב
?ךב עגנ אל אוה תרפסמה


ותויה ףקותמ איה הז ןוידל הדיחיה הביסה
תבתוכה םע ידימ רוביח רשפאמו ,רתאב םקוממ
ימלעתתש ףידע ,הלאירא ,יתעדלו - הביגמה)
םרוג הזה רוביחה .(הלאכ תובוגתמ דיתעב
סנכיהל "תוכז ונל שי"ש בושחל ונקלחל
(תוטובה לע החילסו) תרפסמה ינותחתל
האוושמכ ,תיתורפיסה התונימאב רובנלו
.תישונאה התונימאל
ןטובל וביגה
 
 
7/2/02 12:46
תנע :תאמ
אל ילל הבוגתב
איה ךפהל,םינותחתל הלאיראל תסנכנ אל ינא
איה,תאצל תשרוד ינאשכו םשל יתוא הסינכמ
תתל ךירצ בוט רפוסש קפס ןיא .יל תנתונ אל
םירפס תארוק ינאשכ םגו ,תונימא לש השוחת
אל םהש ןימאהל דואמ יל השק ,םיבוט
תוחפ םירפוס שי תאז תמועל ,םייפרגויבוטוא
םהלש םירופיסהש עבשהל םינכומש םיבוט
ידכ ,יתימא רופיס לע םיססובמ וא םייתימא
יריש םע הרק ךכ .םהלש תויראלופופל ףיסוהל
אצמש ןעט יטוקס ררושמ ,18ה האמב ןאיסוא
הכז ףסואה ,םיקיתע םילאג םיריש לש ףסוא
,תימרתה התלגתהש דע המוצע תויראלופופל
קרו ררושמה לש וטע ירפ ויה םירישה
ןבומכ .םייממע םיסותימ לע "םיססובמ"
,ןאיסוא יריש תא םידמולה םיבר ןיא םויהש
.???הלגתמ התיה אל תימרתה םא הרוק היה המ
יב עגנו יניעב ןימא הלאירא לש רופיסה
איהש סנואה רופיס יב עגנ הדימ התואב לבא,
אל ללכב תרפסמה םע ןוידה ,הריציכ המסריפ
איה ילש היעבה ,רופיסה לע יתעדב םגפ
שקעתמש והשימ םע היעבה איהו דואמ הטושפ
,יתוא תומרל
םסרפל לשב קיפסמ שיגרמ אל אוה יכ הארנכ
שיגרמו וא תוריציכ ולאה םירופיסה תא
אל אוה םא העפשה התואל וכזי אל תוריציהש
ףטעתמ אוה ןכלו תויתימא ןהש ןעטי
ותוא ומכ קוידב "תויתימא" לש הלטציאב
.יטוקס ררושמ
תנעל וביגה
 
 
7/2/02 11:31
ןטוב :תאמ
תרפוס תיטסינוכית אלל הבוגתב
,ךירבדל הבוגתב תועטב הל התייבתה יתבוגת
,לעמש םיגהלמל ביגהל התייה הנווכה לבא
תרפסמה תונימאב קוסיעה תא וכפה המ םושמש
אוה ןאכ רקיעהש וחכשו ,יזכרמה אשונל
.רופיסה תונימא
.החילס
ןטובל וביגה
 
7/2/02 11:11
הלאירא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רבדל םיבהוא יכהש םישנאה דחא ינאש ללגבו קתרמ ךכ לכ ןויד הפ
.הלע הזש החמש דואמ ינא ,הריכמ ינאש םמצע לע


תרמוא ינא .םייתימא ,ינורקע ןפואב ,םירוטה :הרהבה לכ םדוק
שיש רוכזל ךירצ .תוטמשה שיו תומזגה שי ,ןכ יכ ,ינורקע ןפואב
תצק רהזיהל יתוא חירכמש המ ,תבתוכ ינאש המ תארוקש החפשמ יל
.(םיענ אל ,ונ בוט ,תרהזנ אל ינאשכ תבתוכ ינא המ ולאשת םאו)
אוה ,ןוכיתב יתייה ךיא לש רוטה תא רכוז והשימ םא ?אמגוד םתס
ךלמ היהש והשימ תשגופו תילגר הכילהל תאצוי ינאש הזב ליחתמ
ינפל עובשו תילגר הכילהל יתאצי תמאב .לגלגתמ לכה םשמו התיכה
ינא .תונמדזה התואב הרק אל הז לבא ןוכיתה ךלמ תא יתשגפ ןכא ןכ
יתמק" תבתוכ יתייה םא ,ילש תונימאב העיגפ הפ שיש תבשוח אל
ןיא ,ןיינעמ אל דואמ היה הז "יתשבלתה יתחלקתה םייניש יתחצחצ
,םיוסמ םוקמל סוקופה תיינפהב ךורכ הביתכ לש גוס לכ ,תושעל המ
.לפרועמ ראשה תא ריאשמש המ


ןבורש אלא ,תויתימא ןהש קר אל - ילש םירוטב תויומדל עגונב
שממ .יתימאה ןמשב תועיפומ ל"נה רוחבה לש הרקמה ללוכ ,טלחומה
אלא לבא ,םיאמחומ דואמ םקלח ,הז תא םיבהוא אל דואמ םקלח .הככ
.םייתימא תומש הריאשמ ינא ,והשימב תיתימא העיגפב רבודמ םא


,(ול ונתנ וירוהש םשה רתוי וא תוחפ הז ,ןכו) הפ רבודמה ןרוא
סקס ןיב לחוימה בולישה תא רוציל יתחלצה והשכיא ותא ןושארה היה
ונדרפנהש ינפל .הרק הזש תענכושמ שממ אל ינא הפ םגו ראשל
,רבכ ברעב עשתב שאר יבאכ לש לבוקמה סופדל ותוא סינכהל יתלחתה
אוה הז ללגבש תויהל לוכי .הדירפכ קזח קאיזידורפא ןיא ירה לבא
םעפ ףא יכ ?תובושתב תוימינפה תוריתסה המל .ןכתיי ?בוזעל הצר
רעצ םע ,תמיוסמ הפוקת חילצה הז ןרוא םע המלל הבשחמ יתשדקה אל
.הרזחוש אל החלצהה ךכ רחא .בושח אל היה הארנ הז הדירפה


ןדועמ תוחפ ןימ תבהוא ינא ,ירוס ,ליפשמ סקס תבהוא אל ינא
םהב "...קזח רתוי רשפא" רוטב םיעיפומש םירואיתה םג .לבוקמהמ
םש ןיא ,ליפשמ תמאב סקס םיראתמ אל תבהוא ינא המ תבתוכ ינא
קר ,הלאה םירבדה םע היעב יל שיש אל ,תונובלע ,םיטוש ,תוכמ
אל ,לבוקמהמ קזח רתוי תצק סקס םש שי .םתוא תבהוא אל ינאש
."הבלכ" יל ארקיו יתוא רושקי והשימש הזל השירד


תבכרומ רתוי וליפא ינא - (?הז תא םיבתוכ הככ) שטיבוקמויטאפ
לע יתוא חתנל ןויסינה ,רבכ יתרמא ,ךמצעל ןיימדל לוכי התאש הממ
חותינש םישנא המכ יתממיה רבכ ,ןולשיכל ןודינ הלאה םירוטה ךמס
.ץמאמה לע לבח ,םעוצקמ אוה תוישיא


שדח רמאמ ,הז הככ .רמגנ ליירטב ולש םוקמה יכ דרי רמאמה - תנע
,רתוי ךומנ םוקמל ויתחתמש הלא תא ףחודו םימי השולש לכ עיגמ
רוטה הלוע היה אל םאש ךל החיטבמ ינא ,היצריפסנוק םוש הפ ןיא
.ומוקמב דמוע היה ןיידע ילש רוטה ,םחורי ןליא לש שדחה


םוש ןיא .םמצע לע קר םיבתוכ דימת םישנא :תרוכזתל םתסו
.ומצע תא בתוכ בתוכה לבא ,הז תא תווסהל רשפא ,תרחא תורשפא


.םלוכל תוקישנ
הלאיראל וביגה
 
 
7/2/02 11:15
הריטה תריבג :תאמ
חתפתיש יתנמאה אל ,ואוול הבוגתב
ימ ליבשב !לכב הדומו האב תאו ,בוטה ךמש לע רומשל ןויסינב
?יל ירמאת ,תצמאתמ ינא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
7/2/02 11:19
הלאירא :תאמ
העיזמ ינאל הבוגתב
?תא ד"וע ןימ הזיא


!!תרטופמ תא
הלאיראל וביגה
 
 
7/2/02 11:58
םולבננט יעור :תאמ
תודוהל יל תרמא תאל הבוגתב
הארק אלש תרשכומ ךכ לכ תרפסמ)תויאה םע תחלצה טעמכ
(!רסחה תא םילשהל הבוח...ילע
לע רקיעב בתכנ אוה ,ינטנופסה יחותינמ תולודגל יתיפיצ אל
ךותמ ,ימצע לע יתבתכ ךיילע יתבתכשמ רתוי,ישיא סיסב
.בר ןוימד וניניב שיש הקזח השוחת
דועו יתעלק המכ יל ירפסתו ליימל יל יבתכת םא חמשא ינא
.תרשכומ תרפסמ םע בתכתהל רתוי


.וזמ הז והשמ דמלנ םג ילואו
שטיבוקויטאפ ,תודידיב ךלש
םולבננט יעורל וביגה
 
 
7/2/02 12:26
לכימ :תאמ
תודוהל יל תרמא תאל הבוגתב
?ךמצע לע תבתכש רמוא התאשכ ןווכתמ התא קוידב המל
לש תושגרה תא ןיבהל לוכי דחא לכ םדאה שפנב רבודמשכ
הזה טפשמלש המלש ךכ ישיאה ונויסנ ךותמ קר,רחא םדא
.תועמשמ םוש ןיא


תארוק ינאש לככ תיתודלי רתויו רתוי יל תעמשנ הלאירא
.הלש תובוגתה תא
הדיעמ הלש הנורחאה הבוגתהש בל םש אל אוהשכיא התאו
.ךיירבד תקדצ לע קוידב
תמאב םגו הזכ ןויסנ הל היה תמאבש הרוחב" בתוכ התא
אקווד רוטהמ יצחב הנד התיה סקס לע וללה תועדב הקיזחמ
בלתשהו םיהדמ היה סקסה ,חילצה הז ותיאש ,תאזה הדוקנב
איה ןיטולחל ךכמ תמלעתמ איהש קר אל זא "םיסחיה םע
הפוקת חילצה הז ןרוא םע המלל הבשחמ יתשדקה אל" תבתוכ
לוכי ךיא ."בושח אל היה הארנ הז הדירפה רעצ םע תמיוסמ
סקסה לע רוטה תא הבתכ רשאכ רתוי רחואמ הנשש תויהל
חרפ ,םיסחי םע בלתשהל לוכי אל הז התעדל המל הטריפו
הז םא ,!חילצה ןכ הז הנש ינפל קרש ןיטולחל הנורכיזמ
ךכ לכ העד קוידב הזה אשונה לע הבתכשכש ירה יתימא היה
לוכי םאה ןרוא םע רשקה רחאל ךכ לכ רצק ןמז תשבוגמ
התואב רופיסה תא תבלשמו הזב תרכזנ התיה אלש תויהל
תא רוטב המסרפו הז תא החכש איה אלפומ ןפואב לבא .הבתכ
.הרקמל תוסחייתה לכ ילב הלש "הנשי"ה העדה
תא תונקל ןכומ םואתפו תבתכש המ לכ תחכש המ םושמ התא
.ךיירבד תקדצ תא החיכומ קרש תאזה תיתודליה הבושתה
לכימל וביגה
 
 
7/2/02 13:18
הלאירא :תאמ
רתויל יתיפיצ ךממל הבוגתב
?רפס תבב הז תא םידמלמ


ייחב אל ,רשקל םייונב אלש םירבגב קסוע יחכונה רוטה
.ביבר .א לש ןימה


יל ,ךל דיגא ינא המ ,םיישדוח חילצה הז ןרוא םע
תכרעמ שממ תונבל ידכ םיקיפסמ אל םיישדוח ישיא ןפואב
ילוא ?ןוכנ ,האלה הרוק היה המ תעדל רשפא יא ,םיסחי
"השקבב קזח רתוי רשפא" רוטה זאו דובעל ךישממ היה הז
אוהש דע קזח רתוי היה רשפא יא - לש ןוטב בתכנ היה
.תרחא החיכוה תואיצמה לבא ,ייחל סנכנ


.תקתרמ הכ יתוא םיאצומש אימחמ ארונ ,ינש דצמ
הלאיראל וביגה
 
 
7/2/02 12:24
ןטוב :תאמ
חתפתיש יתנמאה אל ,ואוול הבוגתב
,הלאירא


םג ,תאז לכבו ,תנעל יתבוגתב םיירגוס תרעהב הז תא יתבתכ
:תורישי ךיילא
.הלאכש הטיחס תונויסינמ דיתעב ימלעתת םא ישעת בוט יתעדל
,תחלצה ךכבו ,תרפסמכ ךתונימא איה ,םיארוקה ,ונל בושחש המ
.לודגבו
.ת/ארוקה לש וניינעמ אל שממ אוה ולדוגו יפרגויבוטואה ןיערגה

םהל תתנו ,םינציצמו םינלכר םע הלועפ תפתישו תתפתהש לבח
.םסקל הפיסומ קר תוירותסמ תצק .םייטרפה ךייחל סנכיהל
ןטובל וביגה
 
 
7/2/02 12:54
תנע :תאמ
חתפתיש יתנמאה אל ,ואוול הבוגתב
יניבת התוא יארקתשכ, הלעמל תאצמנ ךיילא ילש הבוגתה ןטוב
הלאירא ,תרתוימ הלאיראל ךלש הרעההש םגו יתנווכתה המל
ןכלו ,םמצע תוכזב דומעל םילוכי אל הלש םירופיסהש השיגרמ
תבגה אל תאש הדבוע םג תאזו ,יפרגויבוטוא יומיד םהל הדימצמ
,טעמ אל ןאכ וליאו תוריציכ המסריפ איהש םירופיסהמ דחא ףאל
הרעהה תחכוגמ המכ .השוע איה המ תעדוי הלאיראש רבתסמש ךכ
איהש הצצהב אוה םסקה לכש השיגרמ הלאירא ,ךלש הנורחאה
.םייטרפה הייחל תנתונ
תנעל וביגה
 
 
7/2/02 13:12
הלאירא :תאמ
חתפתיש יתנמאה אל ,ואוול הבוגתב
םייתימא םירוטה .םירוטו םירופיס ןיב ילידבת - תנע
.יעדת אל םלועל ?םירופיסה ,םבורב


אל הז ,םסקה המ יליבשב יטילחת לא ,יתוא חתנל יסנת לא
.ללכב בושח
הלאיראל וביגה
 
 
8/2/02 19:22
רב-הלייא :תאמ
:הנורחא םעפל הבוגתב
,תינוידב הריציכ -הלאככ שארמ םיגצומ ןמור וא רופיסשכ
בתוכהש ךכמ המורמ שיגרמ אל דחא ףאו ,היעב םוש הפ ןיא
ןכ םירוטה ,םהמ לידבהל .ומצעב הלאה תויווחה תא רבע אל
,רופיסל םיבייוחמ רתוי םהו ,ישיא רופיס רפסל םירמייתמ
תפלחה םא ךתוא תשפחמ תמאב אל דחא ףא .ארוקל םיבייוחמו
רורב רופיס רוציל ידכ ,רחא ילוש טרפב דחא ילוש טרפ
יתימאה ןיב תולובגה תא תשטשטמש ךלש הבוגתה לבא .רתוי
דואמ ,הרורב אל ןירותסמ תליה ןימב לכהו ,יביטקיפל
.תממוקמ
תויהל רמייתמש רופיס וינפב הגיצמו ,ארוקל תבתוכ תא םא
תולגתמש תוריתס לע תוהתל היצמיטיגל ארוקל שי ,יתימא
הביתכ איה ארוקהמ תקתנתמש הביתכ .ךלש םירופיסב
יחתנת ,ןמוי יבתכת .הילא סחייתהל ךירצ הככו ,היפרתכ
תא הגיצמ תאשכ לבא .הצור תאש המ ישעת ,ךמצע תא
תופצל הכירצ תא ןוידל םתוא תחתופו ,הפ ךלש םירופיסה
.הטוב תוחפ הרוצב ןהילע תונעל היה רשפאו ,תולאשל
רב-הלייאל וביגה
 
 
10/2/02 10:52
ולול ןב םייח :תאמ
הקיטנמסל הבוגתב
?ד התיכל ונרזח ?תונב היהי המ
עדוי ינא הסאב -םתא אלו הפ תבתוכ הלאירא
הצור איהש ךיא בותכת איה
וארקת לא םיצור אל םתא םאו
ולול ןב םייחל וביגה
 
 
11/2/02 2:10
רב-הלייא :תאמ
םיאנקה ותומישל הבוגתב
.קיירב גניקאפ א ימ ביג
רב-הלייאל וביגה
 
 
11/2/02 2:34
ולול ןב םייח :תאמ
םיאנקה ותומישל הבוגתב
א טנוו טנוד וי קאפ א וי ביג יא פי ימ טסארט
.קיירב
ולול ןב םייחל וביגה
 
11/2/02 0:10
The saints are drunk :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אמגודו .תמייוסמה התדמע תא הריהבהש אמגוד ונל הנתנ הלאירא
?תושעל המ לבא .תבאוכו תרכומ ירעצלו ,הבוט
םימח םכיתש םאו רק אוה המח תא םח אוה הרק תא ,םייחה םה הככ
. הבהא וז םסק הז -רידנ -הרקמב
הז ,הזה םייוסמה רשקה לע הטיבמ תאשכ ,הלאירא ,יתוא ןיינעמ
ןבה וא ,םיפיה םיעגרהו תוחישהו בוטה סקסב תרכזנ תא ,ךויחב
.תכלהו תמק אלש ךתושפטו הז תא ךל השעש הנוז
זא ינשה הז םא .תוחפה לכל תינהנו תמכחה תדמל זא ,ןושארה הז םא
...חילצה תמאב רוחבה
תמרג וישכע , אלש דיגהל רשפא יא !םוקמב הפ ויה תודוקנ שולשה)
(םהלש תודוקנה תביתכ יבגל םיביססבוא תויהל םירבג תורשעל
The saints are drunkל וביגה
 
21/2/02 19:42
ןא יל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ט'צב יתרכה רשא רוחבה לצא עגרכ תאצמנ ינא
... יונישב לבא רבגה ותוא טעמכ
.(תודוקנ שולשה לע ירוס)
.דחיב הלפיטו הנש טעמכ ונחנא ,עמשא ינא רופיסה ותוא תא ילוא


.ורובע ם-י-ה-ד-מ סקסה


. יתרזח םג םימעפל-ו יתכלה םעפ 869
.רזח דימת-ו ךלה אוה םעפ 870
.דציכ עדוי כ"כ אל אוהש תורמל


!םמיע דדומתהל עדוי אל תמאה ןעמל ,תושגרל חותפ אל


....תויעבה םתואמ קלח הז ילוא
(ירוס בוש)
?וב'גד ךל השוע
.אוה םגו תבהוא ינא
!!!בושח עגרכש המ הז עגרכו ,עגרכ ונל בוט
(המכוחה לכ הזו -האירק ינמיסל תוכפוה ףוסב תודוקנה תשולש)
ןא ילל וביגה
 
 
21/2/02 21:15
הלאירא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
?ךליבשב אוה ךיא לבא ,ורובע


?םימעפ הברה ךכ לכ תכלה המל ,בוט ךכ לכ םאו


?בהוא ךיא ,תושגרל חותפ אל םאו


.תולאש המכ םתס
הלאיראל וביגה
 
 
13/3/02 20:19
ןא יל :תאמ
םיהדמ סקסהש בוטל הבוגתב
,הרקיה הלאירא
(תודוקנה תשולש ויה אל בל תמש)
.יתוחא ידמלתו ילאשת ילאשת
.שיש רמולכ שש בוט יכה -ירובע אוה ךא
.הז הככ .ותוא ינא םימעפלו , יתוא ריזחה אוהו יתכלה
.אל םג םימעפלש תעדל ךירצו םימעפל השקונ הדמעב טוקנל ךירצ
םע וליפא ,"הז תא" רוצעל תעדל יתמו בוהאל יתמ תעדל ךירצ
תא תרקשמ תאש תעדוי תאש וליפא וא ךלש םינורחאה תוחוכה
.ךמצע
.שארב ליחתמ לכהו ךמצע לע "דובעל" בושח
.הזבש בוטה תא יארת דימתו ,יתוחא ,יליחתת זא
!!!!!!אל זא.....אל םאו
ןא ילל וביגה
 
 
14/3/02 12:39
תימגא :תאמ
םיהדמ סקסהש בוטל הבוגתב
תצק אל הז - רמשמה לע תדמוע ןמזה לכ תא ,ןוכנ יתנבה םא
? שיתמ


לכה ובש ,הזה גוסהמ רשקמ םיבצע תפטוח יתייה ןמזמ ינא
...הבבס - הככ ךל בוט םא לבא ,רורב אלו ריבש ךכ-לכ
תימגאל וביגה
 
 
22/2/02 1:13
רב-הלייא :תאמ
יונב אל :יתחפשמ בצמל הבוגתב
שולק יוכיס שיו ,יהשלכ תילכתל הפשב תומייק תודוקנ שולש
יגליע לכל לופונומ םהילע ןיאו ,ןוכנ שומיש םג םהל שיש והשלכ
.םה רשאב םיט'צה
לכ הלאירא ינפב לצנתהל הזה הנוגמה ביבחתה םע רבכ קיפסמ ילוא
םיעדוי אל םישנא אלימ !?תודוקנ שולש הזיא ןהל תוקלפתמש םעפ
לגרה ןה עצמאב הלאה תויולצנתהה ,קאבר לבא ,ךירצש ומכ בותכל
.עזעזמ רתוי הברה יתביתכ
רב-הלייאל וביגה
 
 
13/3/02 20:28
ןא יל :תאמ
ףניא זיא ףניאל הבוגתב
.יתריקי הלייא


..... וללה תודוקנה תשולש


לש תמוסרפה ומכ טעמכ) .םילימה ורמגנש ילוא ןמיס הז
(ןופאלפה
הברה כ"כ רבדל תליגר תונב
ןמ דחא לש ןוימידה תא ליעפהל ידכ תודוקנ 'סמ וקיפסי ילואש
.םידדצה
.ה נ ו ו כ ה ו ז
.ףוסה דע תארק אלש הארנכ ,בגא
.עיתפמ הלניפ שי
ןא ילל וביגה
 
9/4/03 16:11
יריש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןב רוחבהו 20 תב איה הרוחבה םא םג הככ תמאב הז םא איה הלאשה
....22
!!...הנותח הצור (!!!!ינא)...איהו וטנ הבהא הצור אוה
.ארח
ירישל וביגה
 
28/6/04 18:58
היאנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךומכ ינומכ
"רוחב יצחמ %70-ב אל לבא ,אלפנ רוחבמ %70-ב קפתסהל הלוכי ינא"
היאנל וביגה
 
10/7/04 12:41
לאינד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא ,ךמצע תא םדוק ינבת ,םשייל יתחלצה םרטו ינא יתלביקש הצע
.ימצעה יומידהו ןוחטיבה
ילוא זאו ,רוקמב ירפחת ,םיקומעה םידחפל ,ךלש תונגהל ירבחתת
.ךירצשכ תכלוהו ,תשרודו תעדומ רתוי תויהל ילכות
לאינדל וביגה
 
5/11/06 20:52
boni :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ענעניש ...ימ ...ישפח
.........................!!!הלילרש...ךתוא
boniל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא