םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ימצע לוג
דרא ןיראק


:תויעמשמ דח תונקסמ המכל יתעגה םויה
ק'צה ,תירשפא יתלב המישמ וז תויחל
תוחפ יל ליעוי גולוכיספל ןתא ינאש
ק'צ ומכ תוריהמ התואב קוידב רוזחיו
ה'לבוטל ןתא ינאש


.אבצ ינפל ,1990
.תויחל :המישמה
יליגע רוכמל הזולנה םילשורי תבוטל םימחהו בוטה ץוביקה תא יתבזע
דע יל תועודי אל זאד יישעמל תוביסה יכ ,המל יתוא ולאשת לא .ומיפ
,םיק'צ סקנפו טמופסכ יתלביק ,קנב ןובשח יתחתפ .תואצותה קר ,םויה
-אוה ךופהנ ,לופיט הזש יתעדי אל ןיידע זאש ןבומכ .לופיט יתלחתהו
הזה ריינהמ ןיטולחל תמסקומ ,םיילענו םידגב הכירצ ינאש תמאב יתבשח
ינאו ,המ םושמ .ינימ שוגיר ידכ דע טעמכ -ותוא םישלותו וילע םימתוחש
רבעמ םיפקת הלאה תוריינהש יתעד לע יתילעה אל ,תמטמוטמ הרוחב אל
ןופלטה תא יתלביקשכו ראוד תיב ,תונולמ ,םיתב יתינק .לופונומה תמרל
(םיאבה םיישדוחל םייוחד םיק'צ לש תורשע ללוכ אל) סונימב ינאש רמואש
.סייגתהל יתצלאנ - הרירב התיה אל .יתעתפוה שממ
םיחקולש םירבד םה ןידל תועיבתו לעופל האצוה לש םייטרקוריב םיכילהת
ינפב אלש יתוא וטפש -זועב יתקחדה זאש המ תא תעדוי ינא דבעידבו ,ןמז
,יתמועל רייארפ טלמנה .יתוא אוצמל היה רשפא יאש הטושפה הביסהמ
היודב תבותכ תתל אוה רובשל יל השקש םילגרהה דחא םויה דע .יתובר
םייאבצה םיטפשמה לכמ תישפנ תטטוממ אבצהמ יתררחתשהשכ .םינפה דרשמל
לש םיפלא תבייח יתייה הבש תואיצמ לע השק יתלפנ (ינפב אקווד) וכרענש
.ןכרצל ריבשמלו םיילענו םידגב תויונחל ,םיקנבל יל ויה אלש םילקש
יתדפקה ןכל ,תונוטלשל דימ יתוא םיריגסמ ויה קנב ןובשחו תרוכשמ שולת
םידושח תליחזל תדרלו תימינונא ראשיהל ,רצלמל ,דחא ףאל קיזהל אל
יתנבה ןיקת יתלב חרזא תויהל לש ריחמה תא .םיטמופסכ דיל תרבוע ינאשכ
אל רבכ ילש חתפמהש יתאצמו התיבה ימותל יתעגהשכ םייתנש ינפל קר
דורוו קתפ לעופל האצוהמ (תיזיפ) שארה לע יתלביקו לוענמה רוחל םיאתמ
אלל ילצא רוגל ךישמהל הצור ינא םא וילא רשקתהל ןופלט רפסמ םע
ופילחה לעופל האצוהש רבתסמ .היזיולטו ואדיו ומכ ךרע ילעב םירזיבא
שמתשהל הפצוח םהל שי דועו .שידח ינורטקלא דויצ תרומת רדניליצ יל
.יתענכנ .םידורו םיקתפב


.םולש ובלכ םינפה דרשמ ,2001 רבמבונ
,ארונ אל) תיתימא תבותכב ילש היודבה תבותכה תא ףילחהל :המישמה
.ןוכרד איצוהלו (הרקמ לכב הריד תרבוע ינא ראוניב
רוקיבל העיגה הנטקה יתוחא לבא ,םלועל ביבסמ בוביס הזיא יתננכתש אל
תתלו דבל תכלל אל הלועמ תונמדזה -הלש ןוכרדה תא רדסל הכירצ התיהו
וליאכ) תינדפק םיקית תקידב ירחא .(תוימיטפוא) תיכוניח המגוד הל
תורשע המכ ליכמש םלואל תוירזכאב ונלטוה (והשמ וא היברע ונלש אמאש
הלואגל םיכחמ ,םימי הזמ שמש רוא ואר אל םקלח ,ינילק ןואכידב םישנא
יתללפתה .םירשעה האמה לש קשנה ,ריינב השומח תרמרוממ הדיקפ תרוצב
667 -רפסמה בהבה יצחו העש ירחאו ברק םלה ףוטחא אל ינאש םיהולאל
,תופוג וא) םישנא המכ לע ונגלידש ירחא ,הדמעל ונעגהשכ .1 'סמ הדמעל
אל ינומכש יתוברת םדא .םש תבשוי יהשימש וניליג ,(חירה יפל טופשל םא
םירפסמ ינש איהש הרמא איהו ידיבש רפסמב סומינב יתפנפנ .םינגלב השעי
יארקתו הנפתת תאזה הדמעהש דע תוכחל'' ,יתלאש ''?תושעל המ'' .ונינפל
.הילא יכלת ,הנפתת תודמעה תחאשכ" ,שארה תא המירה אל הדיקפה ''?יל
".בושח אל
.בושח הז יל ,ילש םויה ךותמ יצחו העש רבכ ןאכ הכחמ ינא ?בושח אל"
"?דיל הפ תוכחל רשפא .ףחדיהל ליחתהל קשח יל ןיאו
תונולח ינש חותפל היה האחמ עיבהל ידכ השעש המ לכו לבוס םדאל תיסחי
הבושתב יכ ,תיבהמ תינבצע העיגה הארנכ איה לבא ,דואמ העוגר יתייה
.רמושל הארקו הקוצמה ןצחל לע הצחל איה
ילעבב ןיחבהל םינש רבכ יל תמרוגש המכוחה לע ימצעל אימחהל תבייח
רבכ אבצב יתלביקש לגרה ךותמו ,םילודג םינוגראב תיתימאה העפשהה
איה עיגה אוהשכ .ירמוע -קוידב רמושה ותוא םע תוחפא'צ יתפלחה הסינכב
םירבד הקעצו ,תובבל סיממ ךויח ךייחש ןכוסמה עשופה ,ילע העיבצה
יתוא חקל ירמוע ?הזיא ,רדס הזיא .ירוביצה רדסה תערפה לע םימותס
רבכ ונלש רפסמה יכ ,ונתוא לבקל הדיקפהמ שקיבו תרחא הדמעל תוביבחב
הרו'ג החתפו הרוע תא הנוזה הכפה ךלה אוהש עגרב ,המ לבא .זרכוה
הקעצ "!הפמ יכלת" .יתוחא לע התוא החתפ איה הלזמ עורל .תכלכולמ
תינמרגל םגרתל הסנמ יתוחא דועב "?שארה לע יל תדמוע תא המ" ,תרעוכמה
,הנמנמש עבצאב הפנפנו תומוקעה הילגר לע הדמגה המק רמאנה תא תרבודמ
אל איה ,ןבומכ .תיכוניחה המגודה יל הכלה .קאפ ."!גהנתהל ידמלת"
ןגהל הנושמ רצי ןמ -הנטקה יתוחאל השלוח יל שי לבא שארמ תעדל הלכי
םילוחכ םימודא םישאלפ יתיאר .תוינשב הז תא יתדביא .שפנ ףוריחב הילע
הלע םדהש תנכוסמו הער היח יתייהנ תחא תבבו ,הפהמ יתפצקה ,םייניעב
קפלדב שארה תא הל קופדל ,תורעשב הנוז תבה תא סופתל יתיצר .שארל הל
עברא לע יתייהש יל המדנ) הלש קפלדל יתברקתה .הרכהה תא דבאת איהש דע
הז .דימ ילצנתת" ,םעזב יתנניס ,"הרפ תכיתח ,ילצנתת" ,(קוניז תחונתב
".ילצנתת .םדא ןב ארח תויהל תוכז ךל ןתונ אל ךתוא םינייזמ אלש
ירמוע עיגה וזה היוצמה הפנוכה לש הלזמל .ףוגה לכב םיבצעב יתדער
דוע תא .יעגרית ,הדומח" :שחלו םייפתכב יתוא ספת ,הרוחאמ רמושה
םיכחמה לש םשפנ תמגעל) ללקל יתקספה תוקד רשע ירחא ."םתוא הכירצ
יתוא ןבצעמש המ קוידב הזש יתנבה (יתוכיא ןשקא תצק ולביק ףוס ףוסש
ימצע לוג איבהל לק ךכ לכ .םתוא הכירצ ינאש :םירדוסמ םייח תויחלב
ישגר םע םינטק םישנא םה ,ןמאמהו טפושה ללוכ ,םינקחשה לכ וב שרגמב
שולשה ךותמו הערל טעומה םחוכ תא םילצנמש חומ ילבו םיקדצומ תותיחנ
העשבו םינוא ירסח םישנא םיללמאמ םה םייתעש ךשמב םויב הדובע תועש
ינא ילוא'' .(יונפה םנמזב הלילח אל) תונגפהו תותיבש םיננכתמ תרתונה
ישעת'' ,םיימעפ בושחל ילב יתינע דימו ימצעל יתבשח ,''לופיט הכירצ
המכל יתעגה םויה ,םיקנמש םיקנב .''בוט רתוי ,הזה ףסכב גניפוש
ןתא ינאש ק'צה ,תירשפא יתלב המישמ וז תויחל :תויעמשמ דח תונקסמ
ינאש ק'צ ומכ תוריהמ התואב קוידב רוזחיו תוחפ יל ליעוי גולוכיספל
יתוחאש הזל רבסה ןיא תרחא .סרוורב תחתפתמ ירה ינאו ,ה'לבוטל ןתא
.ינממ תרגוב רתוי עבש יפ הנטקה
,תיקוח תוחפה היצפואה ןיבל גולוכיספו םירדוסמ םייח ןיב רוחבל םא
םא - 2 'סמ תא הפידעמ ינא ,תוירחא ירסח תוינק יפקתה םעפ ידמ תללוכש
.בטיה השובלו תיסוכ תויהל תוחפל הפודרו תדחופמ ,תלכסותמ תויהל רבכ
.ןימ ייח םע לבא ,ןוכרד ילב םנמא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
18/2/02 22:15
סקופ לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתייה אל ןימ ייח לע) בטיה השובל תיסוכ תאש קר אל ,יתריקי
.ןייוצמ תאטבתמ םג תא אלא (ךמוקמב תברברתמ


ךתוא ךירעי ילש קנבה להנמ םא תעדוי אל - שפנלו בלל גונעת
.ךיתובקעב תכלל טילחא םא הדימ התואב
סקופ לכימל וביגה
 
 
8/3/02 9:34
ירימ :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
?דרא ןיראק תא םעפ תיאר תא
? תיסוכ
חחחחחחחחח
תמאב יניתקחצה
ירימל וביגה
 
 
11/4/02 11:20
יתוהמש המ אל הז :תאמ
ילכימל הבוגתב
ךויח הל שי לבא..המצעמ וגאב תצק איה ..םובמיב הווש ןיראק
ץוציפ ףוג ..שבוכ
איהו ..תוריב 2-3 ..התוא לגשל ידכב ךירצ תוריב המכ דדמב
+ יארפ לוגיש הוושש הצצפ
(ןגרפל ודמלת ...תונבו)
יתוהמש המ אל הזל וביגה
 
18/2/02 23:56
Anaty :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
Grow-up!!!!
דומח הארנ אל רבכ הז ךליגב
גואדל הכירצ תא ,ץוביקל דוגינב ?ריעב הלודג ומכ תויחל הצור
ךמצעל
Anatyל וביגה
 
19/2/02 0:25
ילוב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?ימצע לוג תצק אל אוה ?הזה רמאמה הז המ ,שוניראק
יעבורמ םידיקפ ידיב טלשנש יאקפק םלוע ראתל תיסינ ,רדסב ,בוט
בורמ ,ךרדב לבא ,ער אל ךכב תחלצה וליפאו ,הבשחמו םייפקשמ
,ןכ םא יכ ?הנווכב הז םאה .ונתוא םג תממעיש ,ךמצעב תממעתשהש
...עבוכה תא לכוא ינאו הלודג תאצי בוש זא
ילובל וביגה
 
19/2/02 1:35
סרולוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אל ?ךיילא דוגינב תיסוכ הניא הקותמה ךתוחאש תזמור תא םאה
.הפי
סרולודל וביגה
 
 
19/2/02 11:27
יליה :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב


.םינומהה תאכדמ היטרקויבה לע בקונ רמאמ אורקל תמאב הצורש ימ
:הפל סנכיש


http://bananot.com/articles/128
יליהל וביגה
 
19/2/02 12:25
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:םיפיעס .....ממממה


תוצרושש ולאה תונקזה לכל ןודעומ ושזיא רבכ חתפהל ךירצ.א
.םייתלשממ םידרשמב
וא וגניב יקחשמ ומכ ילאמרונ ףילחת ןהל היה םאש רורב ירה
יקוש לש םידבוע תווצ וא תויתוכאלמה םיינישה קוזחתל תואנדס
תרומת םייקסטורג םיעבצל ףיסכמה רעישה תא ןהל עבוצ היהש ירקיז
םינפה דרשמ יפינסב רותה - תובהוא תונקזש רחא רבד לכ וא ןופוק
.םיאלפ דרוי היה 'וגו הרובחתה דרשמ ,


תובא תיבל הסינכה םא לבא , ןעזג עמשהל הצור אל ינא , ללכב
, םיחוטב רתוי םישיבכ ונל ויה תירטנלוו אלו תירוטגילבוא התיה
םישמשמ ויהש םיירוביצ םיקראפ, תיטתסא רתוי תירוביצ הרובחת
הבישיל אלו יברעמה םלועב תחתופמ הנידמ לכב ומכ , היליפודפל
ןתואמ תצק םירענתמ ונייה , רכינ תופשב רוברבו ךרע תרסח
וא םיירהצב ישישב הכרדמה לע הליגרנ ןושיע לש תויתולג תויוברת
החפשמה יבורק לכ לש םהיתומשב םיארקנ ונא ןהב תויתחפשמ תוחורא
אל דוע ךיא , ןבומכ , םילאשנ ףוסבו םיילינס םינקז ידי לע ונלש
.ונתחתה


ןעמל לבא , םינקז דגנ טספינמל הכפה וזה הבוגתה ךיא עדוי אל
אתבסבסהמ ץוחש תולקב יד חכווינ המינפ ונמצעב ןנובתנ םא , תמאה
הזיאל תחתמ בצינש יטויפ שממ סלמוה הזיא ילואו , ונלש םייטרפה
"ןורווע תודוקנ" םירצוי ונייה ונידיב תורשפא התיה םא , טמופסכ
(blind spots)
.םיימעפ בושחל ילב ונביבסש םינקזה בורל ביבסמ


ול םרוג יטתפו ןקז םדא תוארל לש ןיינעה םצעש דיחיה ינא
?ריעצ אוהש הזב שייבתהל


לכ םעז- המשא תושגר-םעז לש םימסק לגעמ ןימ ףקתנש דיחיה ינא
רמאל ךיא , אוהש המ רבד השוע גלפומ שישק הזיאש חכונ אוהש םעפ
?דירחהל יטוידא טושפ ,


הב תינמגודהש םלועב יניקיב תמוסרפ םוש ןיאש בל םשש דיחיה ינא
םיפיזשו תופיזש יפלאמ ענומ אלש המ , בוקר ףיזש ומכ תטמוקמ
יד אל וליאכו , םויה לש תורזומ יד תועשב א"ת יפוח תא שובכל
םיכשומ םה , םהלש תעזעזמה (הב טלחומה רוסחמה וא) הקיטתסאב
.המשא תושגר , בוש , זאו , טנגמ ומכ גנופ-גניפ ירודכ םהילא


יתייה , ןקז היהא ינא םא , ןקז היהא ינאשכש בשוחש דיחיה ינא
המכ דע תוחפש המכ יל ריכזיש רוח הזיאב תויהל ףידעמ אליממ
?בולעו יתובוגתב ההכ , טמוקמ ינא קוידב


תויחופלשב הטילשה תאו םיינישה תא דבאמ םדאשכש בשוחש דיחיה ינא
?"בוט הליל" ול דיגהל עבטה לש הנידעה ךרדה וז


המשא תושגר בוש ףקתנ ינא ולא תורוש תביתכ ידכ ךות , תמאה ןעמל
רוטזילטק שמשא ינא ילוא לבא , ללכב זעמ ינא ךיא , השובו ,
תויטסירורט תולועפ עצבתש תירטאיריג-יטנא העונת וזיא לש התמקהל
םהישעמ לע אורקל לכוא זאו - "םיריעצל ךייש םלועה" אמססה תחת
תא תוארלו , ןיינעל רשק לכמ תירסומ רענתהל , ןותיעה יפד לעמ
.רתוי ינחיר ךפוהו ךלוה םלועה


םינפה דרשמ םע ןיינע ול שיש ימ לכלו ןיראקל הרעה - א"ד
.םינפה דרשמ לש םוסק ףינס םייק , ג"ר איה , קאריע תריבב
דע רכתשהל ילש רזומה ביבחתה בקע , םימעפ המכ וב רקבל יל אצי
יתלפוט םעפ לכבו , ילש תוהזה תדועת תא דבאלו תונותשעה ןדבא
םא אלפתי אל דחא ףאשו , תופי םינפ רבסב , תוליעיב , תוריהמב
( תירטאיריג יטנאה העונתה לש הרומח הלשאפ בקע) ןקז היהאשכל
היהי אוה זא , יחצנ אוה) דבוע לצא חיבס לולכי ילש םויה רדס
תסיפב , תויעוצקמה תודיקפה ןיבל דמחנה רמושה ןיב הציברו (םש
- יתלשממ דסומ איה לבא - רפוסי יכ ןמואי אלש הנטקה םיהולאה
ג"ר ףינס - םינפה דרשמ


.והזו


םיזנת ליעפ
.םישישקל דובכ ןתונו - הדובעל ךלוה
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
19/2/02 15:51
ןטוב :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
,אל ?התא המכ ןב ?תאזה האנשה הצצ הפיאמ ?ךילע רבוע המ דיגת
.םיימוי םוי דוע םש היהת התא םג לזמ תצק םע יכ
.הזכ םג התא ,ןעזג עמשנ קר אל התא ,ןכו
םישנא ,םירטאירג םילוחב םיחמתמה םיאפור י"פע :ךתעידילו
תא דירוהל םמצעל םישרמ קר םה ,םייפוא תא םינשמ םניא םינקז
.רתוי תוטלוב טושפ םהלש תוקזחה יפואה תונוכתש ךכ ,תוכסמה
אוה זאש קר ,ותוריעצב םג ןגרנ היה ןגרינ שישק ,המגודל ,א"ז
.רתוי בוט תאז ריתסהל חילצה
!!!תרהזוה האר זא


עשעשמ אל שממ רבכ הז ?יוניכ תונשל ןמזה עיגה אל .ב.נ
ןטובל וביגה
 
 
19/2/02 19:05
ןורש :תאמ
דובעל ךירצ דובכ ליבשבל הבוגתב
,ריעצ תמאב אוה ,ולש ליגה יבגל ךלש הלאשל רשקב ,לכ םדוק
.nontheless הדבוע לבא,רבדמושל רבסה וא ץורית הזש אל


שיו) ילש אתבס-אבסה יבגל וליפאש הדוותמו הדומ ינא ,האלה
יכ ,סאמנ ,יד לש תושגר םימעפל יל שי (!דצ לכמ אלמ גוז יל
,(הככ תמאב םהו) יניעב םיבוהאו םיבושח ויהי םהש המכ דע
,לשמל ,ילש אתבס) םהלש יזיפה דוקפתה לע קר אל השקמ הנקזה
םייתעש םיבאכמ לתפתהל ילב ףוצר תוקד 5 דומעל תלגוסמ אל
.םייניעה לומ ונל םיססומתמ םה תילטנמ הניחבמ םג ,(כ"חא


םימלשומ אל םירבד םיחוד םדאה ינבש ךיא לע תובר ורביד רבכ
םלעתהל םיפידעמו הכושחו הנטק הניפל םהב וסאמש םירבד /
הזש תרמוא קר ינא .הזכ רבד תדדועמ אל ןיטולחל ינאו ,םהמ
.בתכ אוהש המ הומת ירמגל אל
ןורשל וביגה
 
 
19/2/02 19:37
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
דובעל ךירצ דובכ ליבשבל הבוגתב
?בוצעש ךל בוט .בוצע


.עשעשמ אל רבכ ילש יוניכה יכ
ןוגרא ןיעמ םיזנתה היה , הנש יצחכ ינפל , וב יתרחבשכ ירה
(לילעב םימילא אל םיעצמאב ךא) זועב םחלש ירטינאנמוה
תוקרי ראשו ינויצה ןטרסה , ןוקריה תלערה , םיזווא םוטיפב
אל שממ רבכ הז זא , וישכע אוהש תינסרהה תמלפמל דוגינב ,
.עשעשמ


ינלאמש לש הפיה םשפנל םג הרדח םינותיעב היגוגמדה םא ינהמת
.תואמססה


- םינקזה לע ילש הבוגתל רשאבו
, ןוכנ , 'וגו חיר לעו םעט לע .רסחב הקול ךלש רומוהה שוח
תויהל לגוסמ התאש ןימאהל יל השק , היהתש לככ טוידא לבא
דגנ המילא תוליעפ דדועמ ינאש ןימאתש ךכ ידכ דע םטמוטמ
.םישישק םיחרזא
, םייניצו םיירבאקמ , םינונש , ינומכ םישנא םנשי דוע לכ
םלעתהל םדוקדקב לכש לש ץמש שיש םירחא םישנאל חונ היהי
.ךומכ םיטוידאמ
ידמ השיגר איה הבוט המשנ התויה ףא לע , ילרישש לבחו
הרהמב תעכ בתוכ ינאש הבוגתה תא קחמת איהו תומילא ייוליגל
ימ : ךתומכשל ילש תיתרוסמה הכרבב התוא םייסא אלש וליפא ,
אלו , םדוק תחא העש הפיו תיביטקאורטר הלפה רובעתו ןתיי
.וזכש הנינרמ תושחרתה ךל לחאמ אל ינאש


, תועשרב תולבוג ילש תורעההו , קאיינאמוגא ינא ילוא זא
.יתוא ךירצ התא , קתומ לבא


, בנזב שקשקל ךישמת זא
, םינותיע אורקל
, ירסומו שיגר םכח שממ שיגרהל
.תובא תיבב רברגל רותב שגפינו


םיזנת ליעפ
ןומיר תגל ףחרמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
19/2/02 23:43
ןטוב :תאמ
בוצע בוצעל הבוגתב
,לוז ליעפ


תא ריבגהל יאדכ ילוא זא - ךתוא וקחמ אל ןיידע .1
.דבוע אל רבכ םסקה ,היצקובורפה
ךלומ שקשקל הזיעמ םגו תב םג ,תושעל המ .התא אלו תא .2
.בנזב
תררועמ תומייוסמ תומרב תויניצ .ךילע רקיעב ?בוצע.3
.הלמח רקיעב
?קוידב הפיא ?תינלאמש ינאש יתרמא .4
התאש יתבתכ ,בוש ארקת .תדלקמל םילימ יל סינכת לא .5
.תומילא דדועמ התאש אל ,ןעזג
,ירעצל .(רכז ןושלב אל םג) ךתוא הכירצ אל ינא ,קתומ .6
התא וילאש ,הזה יליטנפניאה ןזהמ ךירצש הממ רתוי הברה שי
יתוא ומישאי אלש - םירבגל תנווכתמ אל ינאו) ךייש
.(תונעזגב
םיבתכתמה תא ךימנהל םיסנמ אל םינונש םישנא ?הד ?ןונש .7
הזל .תויתודלי תוללקו "הביח ייוניכ"ב שמתשהלו םתיא
םיריעצ םירבגל תינייפואש) תמדקומ הטילפ טושפ םיארוק
יתשמ רתוי דמעמ קיזחהל חילצהל איה תונינש .(םינמרחו
אל שממ ינא המל ריבסמ הז םגו) .םיכפושש ינפל תוינש
.(ךתוא הכירצ
לא ,בוזע ?העוט ינא .ןונש ךל הארנ ךלש יוניכה םג חטב .8
.הנעת
רודריד ?תוארשרשב םירגפמ תרישק ?רחמל טירפתב המו .9
וא) 50 ליג תא הצחש ימ לכל םלוע רסאמ ?תוגרדמב םירוויע
?ןוכנ ,ןונשו עשעשמ - (?ידימ רחואמ הזש


.והשמ םוקמ אל ?ןומיר תג
.דיגהל המ ךל שיש חוטב הז לע ,ונ


:ןורשלו
םיבצעה לע הלוע הז יל םג .שיתמו שישק יד הרוה שי יל םג
.םימעפל
,םיליכשמ ,םיניינעמ - םירחא םינקז םג הריכמ ינא לבא
.םפוגו םשפנב םיאירב
םירבדמ אל אוהו תא ,ליעפה לש ותבוגתמ יניחבתש יפכו
.הפש התואב
ןטובל וביגה
 
 
21/2/02 12:14
........ :תאמ
דובעל ךירצ דובכ ליבשבל הבוגתב
רבכ ששששששששששששש
........ל וביגה
 
 
20/2/02 10:35
יטסירכה תגע :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
םיקמ ,עיפשמ קור בכוכל ךפוה ןקשוחמו רגבתמ רענ וב ,אוהה
, 21 ליגמ םירגובמל רגסה תונחמ


ליגל עיגמ ומצע אוה טרסה ףוסב .ולש םירוהה תא םג םהב אלוכו
ותוא םינחוב םידלי ינשו םויאה


ןגפומ לוזלזב


.ךלש הבוגתהמ דואמ יתבזכאתה , ליעפ ."ןקז התא" ול םירמואו
האנש האלמ איה ,אל וא הצרת


תמלעתמ אל ןיטולחלו הכירעמ דואמ ינאש היסולכוא תצובקל
הז ,םימעפל הבוצע הנקזה .המויקמ


ונלש הרבחה םא .ךומכ םישנא לש תוסחייתה לשב רקיעב לבא ,ןוכנ
ךירצש ומכ תסחייתמ התייה


םויסלו .וב תויחל בוט רתוי םוקמ היה הזש יל ןימאת ,םינקזל
הגצהה תא הארת ךל-הצלמה


"השישק" אמא תודוא ,"ינ'ג םע םישוע המ" ןייד יקית לש השדחה
יפל גהנתהל תברסמש 70 תב


וא רבד דמלת ילוא . העבק הביבסהש תויתרבחה תומרונה וא הליג
.םיינש
יטסירכה תגעל וביגה
 
 
21/2/02 10:10
bad ass :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
Hallo!
give us the address!
bad assל וביגה
 
 
21/2/02 21:05
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
!TAKE OFF YOU'R PANTS AND JACKET
blink182


,הלאשה תלאשנו
?המ המל


אלו , ילש רקיה ןמזה לע לבחש יתנבה , דר'תה ירחושל , אד
לדחא םאש הווקת ילוכש םג המ , ןטובב ונממ ץמש דוע עיקשא
עתפל המצע אצמת איהו , םלועה ראש םג לדחי ךכ הילא סחייתהל
.רפעל תחתמ יצחו רטמ
?ינפקות היה הז


םיזירג רהמ םיזנת ליעפ
היצנטופב שישק
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
21/2/02 23:21
SEA :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
...רקי םיזנת ליעפ
דועו ,ה'רמגל ירטאירג םוקמב יוליב ירחא ,SEA ךל תבתוכ
רבכ...םלשיש-שפנ הפי דלונש ימ -הז הככ...תויתובדנתה תוביסמ
...דרא ןיראק לש תונובשח'ת םלשל הפידעמ יתייה


,הנוסרפה ילב םיארנ ונייה הככ םא-ןטוב לש הבוגתה תא יתארק
...הזה םלועל יובאו יוא


תרימש תובישח לע כ"כ הברה רבעב הבתכש ,SEA ,ינא תאז ,ןכ
.תטלשה היגולואידיאה ןובשח לע םא םג ,"ינא"ה


!שובח ת-ו-כ-ס-מ
SEAל וביגה
 
19/2/02 14:18
טיבר הקיס'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...תעגה םרט יושירה דרשמלש הניבמ ינא
טיבר הקיס'גל וביגה
 
19/2/02 19:04
הנשמ ןכ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
בהוא היה הנשמ אל .םישנאל געל הברה .ךלש הביתכב עור הברה שי
.תוחפ ינא .הז תא
הנשמ ןכל וביגה
 
19/2/02 23:33
תיסור תנזור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לוכמ דרא ןיראק לש ישיאה רופיסה תא ןוכנ תרכוז ינא םא
םיטרפל אקוודו אל איה תיקינצוביק תרושקתב התיא ויהש תונויארה
סיסב שי לעופל האצוה לעו תינמרג תרבוד הנטקה התוחא לע
.תואיצמב
ללכבו המצע תבתוכה שממ אל איה רמאמה תרוביגש הניבמ ינא .O.K
הז םא החילצמ תרפוס היהתש) תיסוכה ןיראק תא קר םישאהל ןגוה אל
לכ תינרדומה תילארשיה תורפסב :לדגו ךלוהה דנרטב (הצור איהש המ
,המתסופ ,הנוש ,תינורשכ ,תכבסותמ ,תרעוכמ ,הפי - הרוביג
עיגהל הכירצ - האבה ןמסדנל ילינ ,הלש םייחהמ תעדוי אלש עלדיאמ
לש % 3 קר םייח םיצוביקב הקיטסיטטס יפל .ץוביקמ אקווד
דחא לוכ .םלוכל תיתורפסה הגועה תא וקלחת זא !לארשי תייסולכוא
אורקל הצור ארונ ינא האבה םעפב !הליהת לש הקדל םיאכז תחאו
תריית ןיבל הפיחמ יברע ןיב םיברועמ םיאושנמ הדלי לע והשמ
.יוניש םשל ,םא-אתס .הינמרגמ
הנש 20 ינפל תוחפל ץוביק הבזעש הבקנ ןיימדל יל השק ,בגא
.הל'בוט לצא שבלתהל תקקותשמ לבא
תיסור תנזורל וביגה
 
 
20/2/02 2:15
סרולוד :תאמ
...לבא העוט ינא םא יתוא ונקתתל הבוגתב
םש המ ?הנווכה ימל ?תיסור תנזור אוה ךייוניכ םואתפ המ
.תוארתהלו הדות ?תנזורה
סרולודל וביגה
 
 
20/2/02 9:53
רבעשל תיקינצוביק :תאמ
...לבא העוט ינא םא יתוא ונקתתל הבוגתב
יחרזאמ 3 % - הווה ןמזב א"ז - הז עגרל ןוכנ םייח םיצוביקב
ןמזב ויח ,ורבע ,ודלונ המכ יבשחת םא :תועטה ןאכו .הנידמה
רגוב) .B.K תדועתב םיזחואה יזוחאש ילגת ,ץוביקב םייוסמ
.םיאלפ הלוע ,(ץוביק


יתוא לבא ,וניתוחוכמ איה ןיראק םא גשומ יל ןיא :רבד דועו
תואב הרבח/תוברת/תורפיסה תורוביגמ תוברש עיתפמ אל אקווד
ללגב אלא ,רתוי תורשכומ וא תומכח ןהש ללגב אל הזו .םיצוביקמ
ולאל תוארהלו) ןמצעל חיכוהל ,טלשנ יתלבהו ספתנ יתלבה ךרוצה
סופתל השק ילוא תויסור תונזורל .רתוי תווש ןהש (ןתיא ולדגש
.ןיטקמו ןטק םוקממ םיעיגמשכ הז הככ לבא ,הז תא


,אל וא תיקינצוביק .ןיטולחל ךתיא המיכסמ ,ה'לבוטל רשקב לבא
שובלל ידכ (הברהו) םלשל הנכומ ןיידע יהשימש ןימאהל יל השק
,בגאש) תאזה (רבעשל) תיקינצוביקה המהבה לש םיטוטרמסה בבג תא
.(תמדוקה הקסיפב יתבתכש המ תא בטיה החיכומ
רבעשל תיקינצוביקל וביגה
 
 
20/2/02 22:53
סומיסידנרט סומינונא :תאמ
הפיסומו תנקתמל הבוגתב
ידמ םיבחרו םילודג םהש איה ה'לבוט לש םידגבב הדיחיה היעבה
סומיסידנרט סומינונאל וביגה
 
 
21/2/02 0:06
רבעשל תיקינצוביק :תאמ
ףונה תא ונל ריתסהל המלל הבוגתב
.תבהוא ה'לבוט הככ יכ
בישקהלו לכתסהל קר ראשנ ,ףונה תא הריתסמ איהשכ
.היינינפל


םירבדה תא אל םגו תישיא ה'לבוט תא תבהוא אל ,החילס ,ונ
.םידגב םהל תארוק איהש הלאה םיפפונתמה
רבעשל תיקינצוביקל וביגה
 
 
22/2/02 20:30
סומיסידנרט סומינונא :תאמ
?ףונה תא ונל ריתסהל המלל הבוגתב
והשמ תוארל םילוכי ונייה הככ
סומיסידנרט סומינונאל וביגה
 
 
20/2/02 10:49
הלאירא :תאמ
...לבא העוט ינא םא יתוא ונקתתל הבוגתב
שפחל ךרוצ ןיא ,המצע תוכזב תחלצומ קיפסמ ןמסדנל ,הזמ ץוחו
.הפילחמ הל
הלאיראל וביגה
 
 
20/2/02 23:41
תיסור תנזור :תאמ
הז תא תאבה הפיאמ תעדוי אל ינאל הבוגתב
לש השגרה 'תוננב'ב יל שי םימעפל
לש 'א קלח ומסריפש ירחא ,המגודל .YOU-CAN'T-WIN-SITUATION
תירוה-דחה םאה לש בצמה לע סקסדל וליחתה ןלוכו 'סיטילולצ'
רותב הדובעב םומעשמ התמו בגוי ירוי הזיאב תשאונ תבהואמה
הדיקפ אל ללכב איה" :עדימב הבדינ יהשימ ,ןטק-שאר-הדיקפ
ינא ."םידלי ינשו לעב הל שיו םוסרפ דרשמב תירטיאריפוק אלא
?הפ (םישוע) תושוע ונחנא המ לבא .הליבשב החמש
ןיב םיסחי ,הימלוב ,האנש ,הבהא לע םירבדמ ונחנא םאה
םירמאמל סחיתהל שיש וא ,הריירק ,םירבג ןיבל םישנ
לכו MASTERPIECE לש גוס והשזיא רותב 'תוננב'ב םימסרופמה
וא "תוקישנ ףלא ,יתבהא" חסונב תובוגת הז םיארוקל ראשנש
.הנושארה הסריגה תא הפידעמ תישיא ינא ?"יתבהא אל"
רופיס ,"ץוביק יתבזע" טפשמב ליחתמש רופיס ונל שי זא
התוא םיחירכמש הפיא ,תירזכאו הרק ריעל העיגהש הרוחב לע
םג ונל שי .תויונחב תרחוב איהש המ לע םלשלו רותב דומעל
ילבקת ,שפוח תיצר ,קתומ הללאי" חסונב ANATY לש הבוגת
הברה כ"כ ונארק רבכ ונחנא !!!תקדוצ ANATY ."תויארחא
ןפואב "ץוביק יתבזע" טפשמ לוכש ,ץוביק יבזוע לש םירופיס
םהש תומש תורפסב שיש ומכ .םיוסמ הדשל ונתוא סינכמ יטמוטוא
,(בגוי ירויו יאמ הז "סיטילולצ"ב ,המגודל) םש םתסמ רתוי
םהמ םא דחוימב ,םיטרפ םתסמ רתוי םהש םיטרפ שי םג ךכ
.רופיסה תא םיליחתמ
.הילע והשמ יתארקש יתרכזנ .תרבחמה ימ יתלכתסה ,ןכ
תא יתמש וליפא אלא ,תועטל הלוכי ינאש יתשגדה קר אל ,בגא
.תרתוכ רותב הז
הלדג אל וא הלדג דרא ןיראקש הדבועהש תבשוח אל ינא
םיארוקל תתל הלוכי רופיסה תלחתה לבא ,והשמ הנשמ ץוביקב
הב יתעגפ והשכיא ילש הבוגתבש יל הארנ אל .העטומ םשור
יתבזע" יתניחבמ) תוירוקמ רסוחב המשאה יבגלו ,ישיא ןפואב
(תויורכה רודמב "ינטנופסו שיגר"מ עורג רתוי דוע הז "ץוביק
.הזל הנכומ תויהל תבייח תמסרופמ תרפוס תויהל הצורש ימ -
תואתפ המ" סרולוד לש הלאשל ילש הבושת םג תאז ,בגא
וטופה תא המשו המש תא תבתוכ הצורש ימ "?תנזור אוה ךייוניכ
תקפתסמ - הצור אלש ימ .דרא ןיראק תאז התשעש ומכ ,הלש
םש) "סרולוד"ב אלו וב אקווד יתרחב המל תוביסה תא .NICK-ב
.ימצעל תרמוש ינא (ותוא תבהוא ארונ ינא ,הפי
תיסור תנזורל וביגה
 
 
20/2/02 22:34
סומיסידנרט סומינונא :תאמ
...לבא העוט ינא םא יתוא ונקתתל הבוגתב
רבעשל תיקינצוביק איה ה'לבוטש ףיסוא דרוקר הד רופ טס'ג
סומיסידנרט סומינונאל וביגה
 
 
10/2/03 3:33
buttercup :תאמ
...לבא העוט ינא םא יתוא ונקתתל הבוגתב
.ץוביקב ץוח תדלי התיה ןיראק


ידכ םתס) הינמרגב היחש הייברע אמאה ,ידוהי אבאה ,הזמ ץוח
(טלסה םע יקיספתש


????רמאמל הז לכ לש רשקה המו
buttercupל וביגה
 
20/2/02 12:28
היקוק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ףוענ ילוא רחמ .וישכעו הפ תויחל ףידע כ"חא הז לע טרחתא םא םג
.ףדה הזיאמ,תוחורמ,תושדחה םיילענה תואספוק לכ םע דחי
.היצפוא דוע שיש יל הריכזהש ןיראקל הדותו
!!ןמזה לכ רדסב תויהל סאמנ GOD DAMN
היקוקל וביגה
 
20/2/02 14:33
ינא (בוט ונ( :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תויניאל וכפהב תוימורד תונוכשל םג לבא ,ץוביהמ יתעגה אל םנמא
.ינומכ םיעמשוממ אל םיאצאצ ויה זיטניינב
.תודבוע ןיידע תויוקמחתה לכ ,יתוא והיז אל דוע לעופל האצוהה


הליחתמ ינא אבה שדוחהמש ינש םוי לכב ימצעל החיטבמ ינא והשכיא
ןוה הבוג רשוכ ןוכמל יונמה לבא .םלועב ןיידזמ יכה קנבל םלשל
.(..אבה שדוחל קר לבא) החדנ הזו


.תרדתסה רבכש יל הארנ ,יתוחא ךילע ןייתחס - רוציקב
?אל ,םולכ ךל םילקעמ אל רבכש רמוא הז תיתימא תבותכ
.ארונ אל - תונגרבתהה לש ריחמה הז םאו
:-)
ינא (בוט ונ)ל וביגה
 
21/2/02 0:14
םוסרפל אל ריאי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןתחתנ ילוא ךל יאדכ .ךתיא בכשל הצור ינא .הקיחצמ תא ,חח
םא עדוי אל ינא .הניג םע .םינצלפ לש הנוכשב וישכע תיב יתינק
.הילידיא רדשמ הז יכ הנולמ יל היהת חוטב לבא בלכ יל היהי
.רצחב יונ יגד תכירב וליפא לקוש ינא
יאובת ,הבבס היהי
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
21/2/02 10:55
snowhite :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יתלכשה ךייתונובת לכמו יתמכסה ךייתונקסמ לכ םע - ןיראקל
.םייחל
וז יפלכ הז עורהו וזה תויביסרגאה לכ םע קיפסמ - םיביגמל
.ךפיהלו
ואריק ,ל"נה רמאמה תא בוש ואריק) םיארנ רבכ ונחנא ךיא וארת
טלחהב ינא ?לבח אל...(היהי אל הזש המ ,היזיולט וחתיפ ,םינותיע
לכמ יבויח ,יכוניח ,עשעשמ תויהל לוכי הז) תועיד תעמשה יפלכ
םיביגמ שי ?הברה כ"כ סועכל המל ?לוטקל המל לבא ,(תוניחבה
וזו ןתעד וז לבא ,ןאכל וא ןאכל תוינוציק תוארנ ןכא םהיתועידש
תצקו סעכו עור תוחפ תצק היהי ילוא הז תא לבקנ םא .אטבתהל ןכרד
ףוסבל עמשיהלו תואריהל ונלוכ הצרנ אל !?תונלבוסו תונלבס רתוי
?ןוכנ ,תומעוז /תולכסותמ /תורמרוממ תודיקפ ןתוא ומכ
snowhiteל וביגה
 
21/2/02 22:52
SEA :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךכ ,ןיאש וא שיש וא-יפוא לש ןיינע הז "םירדוסמ םייח" ,ימ'צ
קורפל תויונמדזה רתוי ךל ויהי ךכ-תיסוכ תויהל תוחפל ילדתשתש
.ןמדזמה ץוטסה תועורזב ךיילוכסית תא


...םוהתל ךרדב .SEA
SEAל וביגה
 
23/2/02 0:09
ןרק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוחובשת יפלא ךל קינעהלו ,ךמע םיכסהל אלא יתלוכיב ןיא ,יתריקי
.ןורשכה לע
!!הלודג ומכ תבתוכ
,םיראותמה םידרשמה לכב היולת היהתש בתכב המח הצלמה דעב ינא
שוח תרסח=) תינרתת הניאש היסולכואל תוביוחמ ןושל לכב בתכית הב
(חיר
םרוגה טנמריפסרפ יטנא אלו ליגר יוצר),טנרודואד תאישנ איהו
.וב ףוכת שומישו (ןטרס
אבה רמאמב םהינימל רתיה יעיזמ לכל תיטמרד היינפ יעצב אנא
!!ךלש

!!!ץמאו קזח
ןרקל וביגה
 
25/2/02 7:18
םסוק תיילוש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןמזה לכ םיציח וב םירויש םוקמב ןורשכ זבזבל לבח
.יתבהאו
םסוק תיילושל וביגה
 
28/2/02 23:40
הבוט היח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רתאה ינש רבד .ךתוא אורקל הנהנ דימת ינא רמאמ לש יפוי לכ םדוק
הפ ויהש המר לע םישנאה לכש הארנ ,תילאמרונ אל הרוצב רדרדמ הזה
ילדח לש םיצימב ססובתהל הז ראשנש המו ןמזמ יד ובזע הלחתהב
הפ םירמאמ היארלו הברה רבכ ןיא ולאכ וליפאש , םהנימל םישיא
תמגוד רבע יבכוכ לש םירמאמ ללוכ .תובוגת 100ל םיעיגמ ישוקב
רציקב ,הפ בותכל הכישממ איה סרטניא הזיאמ יל רורב אלש,ןיראק
רתויש המכו הטסבה תא רוגסלו אישה ירחא הפיט פיט שורפל
.ידמ רחואמ היהיש ינפל,רהמ
הבוט היחל וביגה
 
 
28/2/02 23:52
הבוט המשנ :תאמ
ימצע לוגל הבוגתב
!!!??תובוגת 100


... תופוק רבוש רבכ הז 30


דרא ןיראק לש רמאמש הנורחאה םעפהו אה


.2000 תנשב התיה תובוגת 75ה תא רבע
הבוט המשנל וביגה
 
19/4/02 14:18
היינשה ידניא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רוע ליעמ תונקל היכרותל עוסנלו ןוכרד רדסל ילכות - תובוחהמ
?הווש אל .ריחמ יצחב
היינשה ידניאל וביגה
 
 
19/4/02 18:01
וג_ידניא :תאמ
תאצל ךרד יאצמת םאל הבוגתב
:רזוח רודישב ,הנה


תוחומ רועיס ישעת .תא ינאש בושחיו העטי והשימש יל םיענ אל
,וילע ובשח םרטש קינ ךמצעל יאצמתו (?רועיסהו ,חומה) ןטק ןטק
שארמ הדות
.הדיחיהו תחאה ידניא
וג_ידניאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא