םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

םסקה לכ הז
דרא ןיראק


לכ תא רובעל שי םלש םדא תויהל ידכ
לכ תא תועטל ,תורגבתהה לולסמ
רמוא הז המ ךרשב לע דומללו תויועטה
,הזה םלועב תויחלו םדא ןב תויהל
ןומאהו תומימתה תא רמשל ןיידעו


הנש לכב ומכ ,םידעי תמישרו םיגשיה תמישר יתישע השדחה הנשב
יתייה הנשה םג השדח הנש לכב ומכ .תירבעב םגו תיזעולב םג .השדח
,םייחה תחמש תא יל ריזחתש הבוט הדגא ומכ ןיא תשאוימ ינאשכו ,תשאוימ
?תודגא אקוד המל .םסקבש חוכה תא ,ימצעב הנומאה תא
ומכ ,ירשפא לכהש תאזה השוחתל יתוא ריזחמש םלועב דיחיה רבדה טעמכ הז
?תאזה השוחתה תא םירכוז .םידלי ונייהשכ
הלוע -הברה בושחל ילב הז תא השוע טושפ אוה ,ץע לע ספטל הצור דלישכ
.םלועל הלעמלמ ףנפנמ !ספוהו ,ץעה לע
זא .ארונ םח יל היהו הצוחה יתאצי ,שמח תב ךרעב ,הדלי יתייהשכ
הדלי לש תומימתבו ,ץיקהמ יל סאמנש יפוס ןפואב יתטלחהו יתנבצעתה
תחקל יתטלחה ,וניהולא 'ה םג יורקה ,םיהולאל ן"לנ הל שיש הנטק
.תדרל ותוא ענכשל ידכ םשגל ריש רישלו םיכורא םידגב שובלל ,הירטמ
בולישה ילואו עגתשהש ירטמורב עקש ילוא -הז תא השע המ תעדוי אל ינא
םש זז והשמ לבא .הפי ארונ יתרש טושפ ילואו ,שמשהו ליעמה לש חצנמה
,םשג לבא יניצר שממ אל ,םשג םואתפ תדרל ליחתה טסוגוא עצמאבו ,הלעמל
עצמאב םשג יתדרוהש ,וב האג יכה ינאש ילש גשיהה הז םויה דע .בוטר
.לכה ינפל המישרה שארב ותוא יתמשר -שמח ליגב טסוגוא
םישנא המכ ינש דצמ לבא ,ילש אמאמ ץוח יל ןימאמ אל דחא ףאש רורב
.דבל אל ינא ?םהל ןימאמ םהלש אמאמ ץוח והשימש שי םירגוב
השועו הפצרה לע רעתסמ טושפ תולמעתה רועישב ןולגלג תושעל ךירצש דלי
יתלב טעמכ -רצק ךכ לכ אוה דלי לצא השעמל הבשחמה ןיב קחרמה .ןולגלג
רבכ הז ,הללאיו שארה ךותב ךופיהה תא ומצעל ןיימדמ אוה .שגרומ
אוה .דחפל ליבשב עדי קיפסמ רבצ אל ןיידע אוה יכ ?המל .וירוחאמ
תמייק אל "תילאנויצר"ה הבישחה .לופיל לוכי אוהש עדוי אל ןיידע
הבישחב ילאנויצר המ יכ ,הנווכב םש תואכרמהו ,הזה דליה לצא ןיידע
?רומוהה שוחו ןומא ,ץמוא ונל ןיא םא ונלש
ונחנא ,תומדקתה תאזה תרמרמל אורקל רשפא םא ,םימדקתמ ונחנאש לככ
חרכהב אל -תואיצמה ןיבל ונניב תמסוח הבישחה ,רתוי בושחל םיליחתמ
היצמרופניא לש תומוטא תובכש תרצוי ,ונלש תואיצמה תייאר תא תרפשמ
םיעוריא יבגל תומודק תועידב םיאלמתמ ונחנאו םלועה ןיבל ונניב
רשפא יא רבכ םילושכמו תומוח בורמ ובש עגרה עיגמ זאו .םהיתואצותו
הזה םויה לוכי רבכ המו ,שמשה תחת שדח ןיא אליממ יכ ,רקובב םוקל
הזו ,סרדינש ינויגה רתוי תיטסיטאטס ,יוכיס ןיא ?רשוא ?ונל ןמזל
.חכומ
:םימכח ונחנא ךכ ידכ דע .לכה םיעדוי ונחנא
.חומה םורק תקלד = בוטר רעיש םע הצוחה האיצי
.הבזכא = ןומא תתל
.תואיר ןטרס = ןושיע
ותמ םישנא ןומה .םיעדוי אל ונחנאש איה תמאה .אל ילואו ןכ ילוא
רטק ומכ ונשיעש ןומהו םייחה לכ הירגיסב תעגל ילב תואיר ןטרסמ
עדוי ןלגרודכה .םיעדוי אל ונחנא .יווד שרע לע ולעתשה אל וליפאו
ומכ .ולשמ םיקוח יברדלש חוטב םג אוה ינש דצמ לבא לוגע אוה רודכהש
,יפוי .תמטאנ תושונאה .תחתפתמ אל תושונאה .םיעדוי אל ונחנא -יתרמאש
לבא ,דמימ תלת רטילוסב ימלועה אישב קיזחמ ,םייתנשה ןב ,ךלש דליה זא
ןיישעת תויהל לדגי אוהש חינהל ריבסו המטסא ול שי ,םירבח ול ןיא
םיער םישנא אל םה ונניבמ רתויב םיערה .שפנ הלוחו בל רמ ,דדוב
הריבצה בצמ ראשנ הזו בלה םהל רבשנו ולהבנש םידלי ונחנא .סיסבהמ
תעדונ םויה דע .םיוסמ הלעל תעגונה תרעצמ תיתישארב תירקת זאמ) םהלש
.(הנוילע תיטמולפיד תושיגר הרקמל
תוגוזב םימורע בבותסהל הז ונישפנ תאשמ לכ ,תמאה לע תודוהל םא ,םצעב
.םיזיע המכו שחנ ,תוריפ יצע ונביבסמשכ
וזו ,םיצור ונלוכש המ הז ,םידלי ומכ ,ןומא יאלמו השוב ירסח בבותסהל
םג ילואו םסק ונל שיש חוכשל אל ידכ -תודגא קר טעמכ האור ינאש הביסה
.וב שמתשהל ךיא שדחמ דומלל
אל ינא .תוליצא םוש ןיא הזב ,רגבתהל ברסלו דלי ראשיהל המכוח אל
תא רובעל שי םלש םדא תויהל ידכ .םייח ךרדכ תוענמיהו תוריזנב הנימאמ
רמוא הז המ ךרשב לע דומללו תויועטה לכ תא תועטל ,תורגבתהה לולסמ לכ
.ןומאהו תומימתה תא רמשל ןיידעו ,הזה םלועב תויחלו םדא ןב תויהל
לתב תיזכרמה הנחתה עצמאב אלא טביטב רה דיל תלבקתמ אל תיתימאה הראהה
יכה םג שי ,ךשוח הברה יכה שיש הפיא יכ ,תפוניטל הפי'ג ןיב ,ביבא
.רוא הברה
תויועט תושעל ךמצעל תושרהל לוכי אל התא םסק ךל שי םאו ,םסק אוה רוא
םיכרצל קיטס קי'גאמה תא םילצנמ יבדו יבג תא םכל וראת .תוישפט
םישנאה בורש הביסה וז ילואו .תוירחא ןומה הז םסוק תויהל ?םיעשורמ
,תרומזתה לע חצנמו טיברשה תא קיזחמ התא םא יכ -ונממ םלעתהל םיפידעמ
.תמרוצ הקיזומה םא ךלש הלשאפ וז
ילש תויורשפאה ףשכמ היהאשכש יתבשח םעפ"- יתוא בזוע אלש טפשמ שי
תוירחאה רתוי דמול התאש לככש ןיבמ ינא וישכע .וברי רבד לכ תושעל
וישכע ,תוידדצ םיכרד הברה םע הבחר ךרד לע יתכלה םעפ םאו ,הלדג ךלש
םסוקה") ".הנוכנה -תחא דבלמ תורשפא םוש יל ןיאו קד טוח לע ךלוה ינא
.םסק תמאב הז - ("םי ץראמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
2/2/02 0:08
לאירא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המלענ איה ןאל תומימתה......חא
יתאצמ אל....התוא יתשפיח רבכ
לאיראל וביגה
 
2/2/02 0:14
הרמת :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ךרבלו הנושארה תויהל יל ישרה !!!ואוו
.ןווכש ןכיה קוידב עגנ
יתטבה רקובב יתמק וב םויהמ תויגוסה ןתואב קוידב תטבחתמ
והשמ וניא םויה ותואל ןנכותש רבד םושש יתנבהו ילש "םלאפ"ב
.תושעל הצור תמאב ינאש
.ןיטולחל ימי תא יתיקינ .לכה לבא.לכה יתלטיב
.הלק אלו תלבלובמ הפוקתב יתלחתהו רבח ,הריד ,הדובע יתבזע
אלל (תינושאר וא) תינש קדבנ רבד לכ .שדחמ לכה ןוחבל לש הפוקת
הבושתה םאב ?"וישכע הצור תמאב ינאש והשמ הז םאה" םינפ אושמ
רמתש" םירבד לש הלדגו תכלוה המישרל ףרטצמ אוה אוה תיבויח
."ץוחב אצת" -אל םא "דחוימב תבהוא
.םסקה תא שדחמ תאצומ
.וישכע ןוכנ .יל ןוכנ.ןוכנש המ לכל תרבחתמ
הרמתל וביגה
 
 
6/2/02 11:45
ח :תאמ
םסקה לכ הזל הבוגתב
.דובכה לכ
.קוידב הככ תושעל ץמואה םישנאה לכ לע יאוולה
חל וביגה
 
2/2/02 0:16
הרמת :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םש איה .ןימאת רקיעבו בוש הסנ
הרמתל וביגה
 
2/2/02 3:14
bad ass :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
! Great
bad assל וביגה
 
2/2/02 3:18
לייא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יתאצמו יתעגי יתעגה .יתעגה
.יתבשחו יתארק יתארק .יתארק
.יתבהאו יתבשחו יתבשח


.דיב יניצר טוטהל םע יתכבתסה
.תיבחב אוהשכ וילע םלוח ינידוהש הזכ
.יבש ינידוהה תא יתאצמ
.דחא תוחפל שי םלוכב


(:אשונב םילימ יתחלש ןאכ ימל הלגמ אל)
לייאל וביגה
 
2/2/02 11:52
ירוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הפי
ירואל וביגה
 
2/2/02 13:52
םעונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינא ב"ויכו הלכשה ,םידומילב לד ךכ לכ אלה ינויסנמ ...הפי ןכא
המכ םיאור ךכ רתוי םיעדויש המכ ;םירבדה תונוכנ לע דיעהל לוכי
םיליחתמ - םייחב תוילגעמה וז יתעדל ,הזמ ץוח .םיעדוי ונא טעמ
המו ונעדי המ הנשמ אל ,ףוסבו דלי לש עדי רסוחו תומימת םע
לש עדיה רסוחלו תומימתל םירזוח (הזה ליגל עיגנש החנהב) ונישע
.שישי םדא
םעונל וביגה
 
2/2/02 16:59
ךירדירפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ונלקלקתה ונלש תורגבתהב והשלכ בלשב ,םילקלוקמ םישנא ונחנא
ומכ .הדבוע תאז לבא הצרנש ימ תא וא הרבחה תא הזב םישאהל רשפאו
פיחלצומ םדא ינבל ךופהל יוכיסה תא ונדביא הפי הלע אלש רויצ
םייחה ללכב םהמ וא,תיתימאה םייחה תחמש תא עדנ אל םלועל
תודליה ןדבוא ול תארוק תאש המ.םיללצב םיקפתסמ ונחנאו םייתימאה
תא םיוולמש ןוחטיבה רסוח יפדוע טושפ אוה היצזילנויצרו אוה
עורהש םישנאה ולאו ונתיאמ קלחל.םילקלוקמ םישנא ונחנאש הרכהה
םייחב םהיתואנה תא םישפחמ םהו תפכא אל שממ הז םהילע רבג
לכהש השוחת תראשנ דימת ינומכו ךומכ םישנאל לבא,םהילא ועיגהש
לבא .רתוי ןוכנ רתוי יטויפ רתוי הפי רתוי בוט תרחא תויהל לכי
הלע אלש רויצ שטשטל רשפא חצנל לקלוקמ לקלקתהש ימ תואמר תאז
יתימא םדא לבא,ןיינעב איקב וניאש םדא תועטהלו וצפשלו הפי
.םינוונמ םיללצ אלא םדא ינב ןיא ןאכש ןיחבי
ךירדירפל וביגה
 
2/2/02 18:15
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתוא תעתפה - ןיראק - תויופח םינפב , תודוהל ינירה , לכ תישאר
.הבוטל
(ינמחול םזינימפ , ןמרב לט , םינגדגד) ללמוא רמאמ ותוא זאמ
הז ומכ םיינש רמאמ דוע לבא , ךייפלכ טלוב םזינוגיטנא יתחתיפ
.ההדיו שטשטי אוה ילואו - הלעמלש


לד טמרופ ןימב הנושאר הלעממ תויפוסוליפ תולאשב קוסיעהש רורב
ןחב העיגפ וזיא אסיג דחמ וב שי "תוננב"ב ןורמאמ לש טעמכ בולעו
םישנא םהב םימיב , ךדיאמ לבא , ומצע ןויערבש ילאוטקלטניאה
ראות םהל שיש םיחוטבו "ושוא לש תוצעה רפס" תא םינוק
ברעב הנומשב ירעי דוהא תא םיאור וא , תיחרזמ היפוסוליפב
המכ םג - לארשי תנידמ לש היתויעבל םינורתפה םהלש םיענכושמו
.םסק ןהב שי - תוטשפב תואבומה תונטק תותימא םע תואקספ


בצמבו , ךילהת איה , המשמ רזגנכ , תורגבתה - תורגבתהל רשאב
.תוומב הזה ךילהתה לש ופוס , יתטיש יפ לע , ילאידיא
תירופאטמ הרוצב םהילא עיגמ תוומהש םישנאה םיברש רעצמו ןוכנ
הרבחל םינתונ םהשכ , הרשע-שש וא , םישולש , םיעברא ליגב רבכ
, הטיסרבינואב , רפסה תיבב םילבקמ םהש תומגודה יפל םתוא בצעל
איה תילאידיא תורגבתה לבא , בוחרבו םינותיעב , הדובעב , אבצב
, יאווד שרע לע רבכ אצמנ התאשכ הצמחה לש לק םעט הריתומש וזכ
.תויחל ךישממ תייה קר וליא , חתפתהלו ךישמהל תלכי יכ ןעי
תישעו תייהש המ לע הרוחא לכתסהל - תוחתפתה איה תורגבתה יכ
תייה הווהבש תואדווב תעדלו - םוי , עובש , שדוח , הנש ינפל
.םסק שי הזב םגו , הקסהו הדימל וז .תורגבתה וז - תרחא לעופ


םייפגמו היירטמ , ליעמ םע טסוגוא עצמאב בוחרל אצייש רגובמ םדא
ןמ עבקייו תולכתסהל חלשיי - םשגל הכחמ אוהש , לאשישכל , רפסיו
תוחתפתה לש םדקומ בלשב עוקתו , תוישיא תערפהמ לבוס אוהש םתסה
המת ינאו - הרקי לכהש ןימאמ אוה וב יתודלי בלש , תילאטנמ
אל םה - םהימודו םיס"וע , םירטאיכיספ , םיגולוכיספ - םימעפל
?"ןפ רטיפ" תא וארק אל םה ?"ןטקה ךיסנה" תא וארק


םשג רתוי הברה דרוי היה , םיחותפ רתוי תצק ונייה םא , ילוא
.ץיקב
.ףרוחב גלש תצק וליפא ילוא


םיזנת ליעפ
.ליעגהל י'גייא וינ ומצעל עמשנו הנישמ םק
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
3/2/02 17:23
ןורש :תאמ
םסקה לכ הזל הבוגתב
.....ךבוש ךורב
ןורשל וביגה
 
 
4/2/02 0:13
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םסקה לכ הזל הבוגתב
, ידעלב ןאכ ןתדרש ךיא ןיבמ ינאש אל
, לאוג תוננבל אב לבא
.לואשה ירוסייל ףוס ףוס ףוס עיגהו
!םיזנתה תאיבל ונוכה
םיזנת ליעפ
פירטוגאהו שיאה
(ךיירוגמ םוקמל בורקה המברעב עובשה)
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
2/2/02 20:51
ןטוב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןומה הזו .םסקב הנימאמש אמא תוחפל שי ךל ,ןיראק
ילש אמא לצא .תא לזמ תרב המכ יניבתו ,ילש אמא לע ותוא יסנת
םירמאמו תוידפולקיצנא תפילשב רמגנ היה טסוגואב םשג לע רופיס
תוכיתחל םסקה תא םיערוקו ,תדמולמה העפותה תא םיריבסמש םייעדמ
.תונטק


תויוכז" שי םירקיה ונירוהל יכ ,םירוה תברעמ ינא םתס אלו
תתלו תוסנתהל םיחמשה םימימת םידלימ ונתכיפה ךילהת לע "םירצוי
.הכרדמבש תורובה תא קר םיאורש םילוכסית ייוור םירגובל ,ןומא
,םוקמ לכב םייק אוהש םינימאמש םירוהל דלוויהל אוה יתימאה םסקה
ליג דע) חריל עיגהל וא םיבכוכ וא םשג דירוהל לכות הצרת םאשו
.(תחאו םירשע


תא בוש הריאה ייחב התוחכונ .תב יל הדלונש אוה ילש לודגה לזמה
יתנבה הנושארה םעפב ."תוארונ תויועט" ןתוא לכ תאו םסקה
העיגמ יתייה אל (יתווכנ םגו) יתיווחש תויווחה אללש ,(התוכזב)
ינמז אוה הזה םוקמה םגש ,הזמ רתויו .וב תאצמנ ינאש םוקמל
.עיגהל הצור ינא םהילאש תומוקמ הברה דוע שיו ,ימאנידו
ועטה טושפ םידרחו םייארחא םירוה לש תורודש יתנבה רקיעבו
- ךרדה ףוס התועמשמש הרדגה וז "תורגב"כ ורידגה םהש המ .ונתוא
.ךשמתמ תוומ :תוחפ תונידע םילימב וא
ןטובל וביגה
 
2/2/02 21:29
א :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םטמוטמו יתודלי
אל וביגה
 
 
2/2/02 23:16
ילכימ :תאמ
ישפיטל הבוגתב
ןיטולחל המיכסמ
ילכימל וביגה
 
 
5/2/02 1:19
וקונ :תאמ
ישפיטל הבוגתב
?כ"בשהמ
?ליימ ןיא המל
םיקפסמ אל דימת טעמכ בגאש) םהינימל םילטוקהש דימת הז ךיא
.ליימל קניל ילבו םיקינב םיאב דימת (םיפדגמ םתס אלא םירבסה
?יל וריבסת ךיא
!אלפנ ,יממ ןיראק
וקונל וביגה
 
3/2/02 0:46
תרחונה הייפיפיה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םירחא םימסק םג שי
רסוחו באכ ,לבס קר איה תורגבו ףורצ רשוא איה תודליש רמא ימ
?ןומא


איה רשואו םות לש החקרמכ תודליהו .תובכרומ לכ תקחומ תויראניבה
.העטמו ידימ תיחטש


לכ תלסחמ קר דיתעו הווה לע ףידעכ רבע לכ הרידגמש היגלטסונה
.ךויח לש הטיבנ


300-מ רתוי תוגהל תלגוסמו רתויו 120 דע רופסל תעדוי ינאש ללגב
הלוכי אל רבכ ינאש רמוא הז ישעמ לע היצקלפר תושעלו םילימ
!?הרוהט תוזילע תווחל


.הז תא הנוק אל תרעטצמ


.ןואכד יעגרו חור תוממורתה לש םיעגר יל שי םויכ םגו רבעב םג
הז זאש רמוא אל (תמאה חוטב אל) םר לוקב רתוי יתקחצ םעפש הזו
.יתימא רתוי היה


ילואו ךרדה ךרוא לכל ילש תויליטנפניאה לע יתרמשש ללגב הז ילוא
הבישחה תא םידימשמ אקווד ואל הבישח ילכ תשיכרש ללגב הז
םיאב הלא םיתיעלו תחא הפיפכב םייח םה .תינושארה תיביטיאוטניאה
הצורמ הביבסה םא ןיב ,יוטיב ידיל םיאב הלא םיתיעלו יוטיב ידיל
.אל וא הזמ


ללגב םא ןיבו םהבש םסקה לשב םא ןיב בוט יל ושעי דימת תודגא
לכב חוכ יסחי אוצמל ןתינ דימת) יהשלכ היצריפסנוק םהב יתרתיאש
.(שפחל תעדל ךירצ קר ,םוקמ


עיגהל רשפא הבישח תרוצ לכבש הז רמאל הצור ינאש המ זא
לע תחא הבישח תרוצ רידאהל ךרוצ ןיאו םייח תחמשו תויתריציל
.הלש הנורתי תא תחא לכל .תרחאה ןובשח


ימרופנוק תוחפו ימיטפוא רתוי תצק תויהל רשפא שאונ רמול םוקמבו
ךירצ קר רבד םוש םתדביא אל .ליבקמב הבישח תורוצ יתש ליעפהלו
המכ דועב שמתשהל ליחתהלו וחכשנש םידולחה הבישחה ילגלג תא ןמשל
.חומב םיאת


תבכר םא .םיינפוא לע בכרל ומכ הז ,םודק הבישח סופדל רוזחל
.תינשב בוכרלו רוזחל לכות דימת
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
3/2/02 16:39
יקימופ :תאמ
םיינשל םדא לכ ךותחל ךירצ אלל הבוגתב
.ךלש ולא תא ורתס ןיראק לש הירבדש תבשוח אל ינאש ,והז זא
אל ינא ישיא ןפואב) םיער םישנא םניא םויה 'םיער' םהש םישנא
הז המ רידגת ךל - יגשומ ןופואב םא ןיב ,הזכ רבד שיש תבשוח
,םיללמוא םישנא אלא ,(ןלהל - יטקרפ ןפואב םא ןיבו - ער
תרדגהש 'הבישח ילגלג' םתואב שמתשהל תלוכיה תא ודביאש
ותוא דימת םייק ונתאמ דחא לכב .הדוקנה קוידב וזו .'םידולח'כ
לוכי אוה קרש םיאלפומ םירופיס איצמהל הצורש ,ןטק דלי
ךורכ אוהש הדבועה םצעמ ,תורגבתהה ךילהתמ הברהו ,שיחמהל
,ךומכ קוידב םלועב םיאצמנש םירחאב אלמ םלועה תויה לש המנפהב
אלש ,הנתומ סקלפרב - ונלש הבישחה ךרד לע הינתה םצעב הז
לא אצי אל דועש דלי לש תפקשה ךותמ ומכ יטמוטוא ןפואב לועפל
.ולש תימצעה הנוסרפה תולובגל ץוחמ
יארקת אלש ךיא/תוננסמ/תומוח/תולובג םתוא בור ,הזמ בושח לבא
ךל לקש השח תא םאו ;תוישגר תוקלצמו תויווכמ תועבונ ,ןהל
,הלועפל םיילטנמ םימוסחמ תוחפ ךיילע שיו ,הווהב לועפל רתוי
ילואו ,(ונלוכ לע יאוולה) תוקלצ תוחפ תיווח ילוא !ךיירשא
תויחטשו תונטק תוקלצ הריאשהש הרוצב תוערואמה םע תדדומתה
אל הז לבא .תושעל דומלל ףרה אלל םיסנמ ונלוכש והשמ ,רתוי
.המצעשכל העיבקה תותימאמ הנשמ
תונויער םתוא תא שממל ךישמהלו תוסנל אוה ןויערה ,ןכא
ונדמלש וללה םימוסחמה לכמ דחפל ילבמ ,תונוימדו םירופיסו
הז תא תושעל ךרדהו - תורחאו ולא תוקלצ ללגב ונתורגב םע םישל
הפו - תולבגמה ןהו תונויערה ןה םיעבונ ןיאמ ןיבהל איה
יתרבח עדי ותוא תא ליעפהל ךיא דומללו - תורגבה לש ןורתיה
תא שממל ונל רוזעיש ,םוסחמ אלו ילכ תרותב ונלצא רצונש
.וללה תונויערה
יקימופל וביגה
 
3/2/02 1:52
םסוק תיילוש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רזח ובש הלילה-לומתאמ ינשה עובש ינפלמ ןושארה -תומולח ינש
.'םסק'ה
תחתפנ תלדה ,יצחו רושע ינפל יתרג ובש ןיינבה תילעמב דרוי ינא
תורשע ,ןייניבה תודוסי םיאצמנ ובש יפתרמ ללחל יתעגהש רבתסמו
,םירוכיש םהש ןיבמו םהניב רבוע ינא ,תודוסיה תא םיקזחמ םילעופ
.ער ןמיס
,ףע ינאו,םישרמ ךא ףלקתמ חיט םע הנבמ ,רעי ,םגא -לומתאו
לכב ןיחבהל לגוסמ םיעזגל ביבסמו חיטל בורק,םימה לעמ ,ביבסמ
.ץעה תפילקב טרפ


.דרי וילע תבתכש םשגה ,ןיראק
םסוק תיילושל וביגה
 
 
4/2/02 13:25
היקוק :תאמ
םסקה לכ הזל הבוגתב
אל הזש יל דיגיש ימשו הבוט הניפ לכ ילצא הגרה ןמזמ תויניצה
וימי ףוסב ררועתי - םסק ,תויתודלי ,תומימת ןובשח לע אב
.רמו דבל םייניצה
,הירופואהו תושוחתה לכ םע תישחומ הבהא ,הבהא לע יתמלח םושלש
!קוחר םולח תמאב


?תומימתל םירזוחו הרוחא לגלגה תא םיריזחמ ךיא
היקוקל וביגה
 
 
5/2/02 13:10
ןטוב :תאמ
ןניקסע תומולחב םאל הבוגתב
.הדרח אוה תויניצ לש החפשמה םש
.תונרקס אוה תומימת לש החפשמה םש
?ףידע המ זא


םג בהאתהל לדתשהל ךירצ כ"חא .ןושאר דעצ אוה הבהא לע םולח
.םירעה םייחב
תמירע לע רתוול תוסנל רשפא לבא ,רוחאל רוזחל רשפא יא
ורקש םיבוטה םירבדה לכב רכזהל רשפאו .ךרדב ונפסאש םידחפה
ונלביקש תוכמהש תולגלו .םימימת תויהל ונמכסה דועשכ ונל
םילבקמ ונחנאש תוכמהמ תובאוכ רתוי אל תומימתה ןדיעב
.םימוטא ונתויהב


.החילס ,הלבונלט ומכ תצק עמשנ הז םאו
ןטובל וביגה
 
3/2/02 10:08
eyal :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רפסמ ןיבהלו ןפ רטיפ תא אורקל ץלמומ - םהב עגנ רמאמהש םישנאל
םינטק ויהשכ וארקשכ וניבה אלש תויועמשמ
eyalל וביגה
 
3/2/02 12:50
ינש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ןושארה םדאל הרומשש תומלש התוא , תינושאר היווח התוא ונלוכל
ןדע ןגמ ונשרוגו רחאמ ךא
תימויק היפוטואב ונייה ונלוכ , םירוצעמ תרסח השפיט השיא ללגב
יתלב תינושאר היוח התואל תידימת הפיאשב ונלוכ ןכאו, תינחורו
,תדה ךרד תינחור הניחבמ קר םויה הילא עיגהל ןתינש , תגשומ
.בלל עגונ שממ הנכ רמאמ
ינשל וביגה
 
 
3/2/02 13:03
הלאירא :תאמ
ןדע ןגמ ונשרוג ילולל הבוגתב
?תדה תועצמאב קר וזה היפוטואל עיגהל רשפא


?החילס
הלאיראל וביגה
 
 
3/2/02 20:58
ןטוב :תאמ
ןדע ןגמ ונשרוג ילולל הבוגתב
?תאזה הרצה ונילע האב הפיאמ
?שוריג?ןדע ןג ?תד
?רשקה המ
...רבסה השקבב רשפא
ןטובל וביגה
 
3/2/02 18:49
שב-שש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!הפי שממ בותכ - ןיראק


.טושפ כ"כ היה הזו יאוולה
?תונהל ידכ לובסל םיבייח תמאב םאה
לכב טבחתהלו ונל בוט יכה המ שפחל םיכירצ ונחנא ונייח לכ םאה
וא ?שפחל הז ונישעש המ לכ םייחה ףוסבש תולגל ידכ ונרבעש המ
?םייחה תוהמ אוה שופיחה אמש


.ונלש תועדומה ,ונלש תויווחה הז םייחה


יל רידגמ אלא םידעי וא םיגשיה קדוב אל ,הנש לכ תליחתב ,ינא
...ו הנשה תושעל הצור יתייהש דחא םולח
שב-ששל וביגה
 
4/2/02 5:25
ןוארב העונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רמאמה תא אורקל יתלחתהשכ
.הנונשו היואר הבוגת לע בושחל רבכ יתלחתה
םילימב תעלבנ ימצע תא יתאצמ םוקמב קר
.ותרטמל עלוק דוחל טפשמ לכ .עגר לכמ תינהנו
ןייוצמ רמאמ ףוס ףוס אורקל רדהנ
הניבל וניבש םיסחיל רושק אלש
.ולש עודיהו ילאנבה רשקהב
ולאה םסקה יעגר תא הבוח ןיידע ינא
.הזה ךושחה גוסהמ םירתא דועו הנשיה תיזכרמה הנחתב
.םהילא בל םישל חרוט אל דחא ףאש םינטנטק םירבד
,קפס אלל תמלענ תומימתה ...תומימתהו
האלימ תומימתהש ללחה תא םילעתמ ןאל איה הלאשה ךא
.םידחופמו םיינצקוע .םידופיקל םיכפוה םישנאה בור .רבעב
.תיבהמ תאצוי ינאש ינפל ירעיש תא תשביימ אל דוע ןפוא לכב ינא
ןוארב העונל וביגה
 
4/2/02 17:45
ריקב ביגמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא טולקל ונתיאמ םיענומה ולא םה ,תומודק תועד ,תוששח ,דחפ
םירוויע םג ךא ,התוא םישרפמ ונחנא םתרזעבש םילכה םה .תואיצמה
.רשואו החמש ונל םורגל םייושע רשא םיאלפנ םירבד םתוא לכל
ילע ונלש ןורחאה םויה הז וליאכ םוי לכ תויחל ונילעש ןימאמ ינא
.חצנל תויחל םירומא ונחנא וליאכ ,דיתעה לע בושחל ךא ,תומדא
תא ונל חיטבמה הז אוה ,וללה העדותה יבצמ ןיב לקשמה יוויש
לעב אוה עגרה וב ,ימאק לש רזה דמוע ,סרתמה לש דחא דצב .גושגשה
לכמ םיקנ ונא וב .ונישוחב הזוע לכב תטלקנ תואיצמה וב ,תועמשמה
ונתוא תבייחמה ,תיתדה הסיפתה ,ינשה דצב .ירסומ לוקיש וא ששח
יתש .םישוע ונאש רבד לכמ תוירחאו השעמ לכ לע תילנויצר הבישחל
.ימצע ןוילכל ליבוהל תולולע םיכרדה
איה .הנממ תרשואמ ןיאש ,וחאב המהבה תא אמגודל איבמ השטינ
,טרפ לכ רכוזה ,ירוטסיהה ןורכזה לעב ,ךדיאמו .ןורכז לכ תלוטנ
.םייחה לא םדקתמ וניא ,ןכ לעו ,רבעה לא תואלשלשב רושק
אוהש ,יתעדות בצמ ותוא לא רבחתהל ,טרפה לוכי דציכ ,ישעמה דצבו
לחה ,םיבר םירבדב החלצהל םג אלא ,תודלי לש רשואל ןוכתמ קר אל
,עוגר ינא םאש ,ימצע לע עדוי ינא .תינוכמב הגיהנ דעו ,סקסמ
תושעל לוכי יניאש םירבד תושעל לגוסמ ינא ךכ ,דחפ רסח ,וולש
תא ףוגל ,םיילגרל ,םיידיל ןתונ ינא ,םיתיעל .רחא בצמ ףאב
תיברמל ,זאו ,ררחתשהל ,םחור לע הלועה לכ תא עצבל הריחבה
עונמל םיכירצ ונא .תושעל ךירצש המ קוידב םישוע םה ,העתפהה
יכ ,ידיימה םוחתב בוט אל לנויצרה יכ ,טלתשהל לנויצרהמ
.רתוי קייודמ ,רתוי ריהמ טושפ טקניטסניאה
.יתעדות בצמ ותואל "םינוכתמ" אוצמל רשפא תירלפופה הריציב םג
תומילאהו םיזיאוגאה ,המקנה ,םעזה תא הרידגמ ,םיבכוכה תמחלמ
,תושיגרה ,הבהאה ,הדימ התואבו ,ימצע סרהל םיליבומה םילככ
ךא .בוטה ךרדלו הטילשל ליבומה הז אוה ,םידחפהמ רורחשה ,החמשה
םיזיהדובה .תירסומ תוירחאמ תורענתה ןיבל ולא ןיב לבלבל ןיא
ייחל תונודינ תומוא ,ךורא חווטל יתכרעמ ןונכת ילבש חיכוה
.הקוצמו תורעב ,תורוב
ךרדל ךופהל םיכירצ תימויקה ,תיזיפה ,תישגרה תועדומה ,העיגרה
תאיצמל הרדגהכ םג אלא ,תימוי םוי תוגהנתהכ קר אל .םייחה
.רשואה
רשפא יאש םיירמוח אל םירבדל הפיאש איה ,יניעב ,רשואה תאיצמו
ןיאמ ,ךרדב הדיעצהמ אלא ,הגשההמ גשומ אל רשואה יכ .םתוא גישהל
תויהל ךפוה םוי לכ וב .םיימוי םויה םיריעזה םיגשיהה רופס
םישיגר ונא וב .רשוא ונילע איבמ יוריג לכ וב ,היווחל
.התועיגרו הרשואל םימרותו ,ונתביבסל
ריקב ביגמל וביגה
 
4/2/02 20:13
תעדויש וז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המו הצור תאש המ הז ךל שיש המ" יל רמאש והשימ יתשגפ םעפ
".בוטש
דמג דוע הז ירחא םימי המכ יכ ,ולש תופיאשה תא לרטינ אל אוה
המ יתוא לאששכ יניע תא ריאה (פמרט יל ןתנש ריעצ רוחב) םכח
תויהל יתמלח םעפש יתרמאו םיעגר המכל יתבשח .ילש םולחה
םוילווב תויווח תווחל יניעב היהש המ הז .א"תב רוגלו תיטנדוטס
תואצרהב שארה תא חותפל ,הריד רכשב םוי םוי קבאהל ,הובג
התואב יתייהש המ הז אלפה הברמלו .הזב אצויכו הטיסבינואב
,ער יל היהיש עגרב .יל םיאתמ הז יכ ,ןיידע ינאש המ הזו .הפוקת
.הז תא תונשל (אל וא עדומ) והשמ השעאש ימצע לע תכמוס רבכ ינא
םג רוסא לבא ,שופיחה לע רתוול רוסאש הז םצעב תרמוא ינאש המ זא
.הווהה תא ספספמ התאש דע ,תוהמל ותוא ךופהל
הווהה תא שיגרהל ילעש םעפ יל רמא ,(ער אל ןויז היהש) רחא דמג
רבכ איה ...הנהו עגרכ תרבועש תינוכמה אוה רוהטה הווההו .רוהטה
רמא אוהש המו הזה עגרה תא תווחל יתיסינשכ תרוחרחס יתלבק .הרבע
תווחל ,WHATEVER וא הרבחה ,ונתוהמ ללגב ,ונל לק אל םצעבש הז
לכ ספספל אלו תויווחל חותפ ראשיהל הז בושחש המ .הווהה תא
יתוא סינכה אוה ךכש תבשוח ינא ,דבעידב) .ןתוא תווחל תונמדזה
(הטימל
לבא ,םירבג-םישנ יסחיל בוש ןוידה תא תררוג ינאש החילס - א"דו
...קדצ אוה
תעדויש וזל וביגה
 
5/2/02 19:43
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,רבדמ תס ,ושוא לש רפס לכב ךרעב עיפומ הווהה םע הזה ןיינעה
ליגרתהש יל דיגהל הצור תא לבא ,ןוכנ תמאב הז .תימיימשה האובנה
?ךילע דבע "קומעו ינחור התוא קחש" לש הזה עודיה
!תומימת וז
תאש (הבורק הטימ שי םא דחוימב) ךל דיגי והשימש האבה םעפב
.ךתוא יתרהזה אלש ידיגת לא "אטבתהל ךלש ימינפה דליל תתל" הכירצ
ןיראקל וביגה
 
5/2/02 22:31
תעדויש וז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא תחבש ירה ,תומימת לש עטקב ינאש תבשוח תאש יל אימחמ אקווד
!ךרמאמב היתולעמ
תויהל ימצעל תנתונ ינאש אוה ןיינעה ,ירעצל קייודמ אל הז לבא
קילדמ הז תויפוסוליפו תוטיש ילע הסנמ רוחבש אקווד ,המימת
יללש הנורחאה םיסחיה תכרעמבו ץמאתמ אוהש תעדוי ינא יכ ,יתוא
.תעדוי ינאש עדי אוה וליפא ,(הככ הל אורקל רשפא םא)


.לבנע-ילש םירמאמל יביגתש הווקמ - א"ד
תעדויש וזל וביגה
 
 
6/2/02 11:18
ןיראק :תאמ
רדסב תא םגל הבוגתב
יפל תאצומ אל ינא יכ םיטרפ רתוי יל ינת לבא ,אורקל חמשא ינא
רוזחל ילע יאוולהו ,טלחהב ,בגא ךרד ,האמחמ התיה וז .לבנע
ינאש בורמ רבכ יתיא ליחתהל רשפא יאש בצמב תאצמנ ינא יכ םשל
היהי ונניב בולישה לש קאפה המ קוידב רטמוליקמ רבכ ההזמ
הז ילוא -הז הנושמ בצמ .ליחתה הזש ינפל דוע םמעתשהל הליחתמו
?"תונקדזה" האופרב םיארוקש המ
ןיראקל וביגה
 
 
28/11/02 9:05
םערו זיזח :תאמ
רדסב תא םגל הבוגתב
,ןרקס ארונ ינא


? ונניב בולישב קאפה היהי המ


...ילוא ןידע תממעתשה אל תוחפלש וא ,הזכ תאצמ אל דוע םא
םערו זיזחל וביגה
 
6/2/02 11:52
ח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:קרויב לש היתולימב וא


twist your head around
it's all around you
all is full of love
all around you


all is full of love
you just ain't receiving
all is full of love
your phone is off the hook
all is full of love
your doors are all shut
all is full of love


.תלדה תא חותפל .ןימאהל .בישקהל קר ךירצ .םלענ אל םעפ ףא הז
חל וביגה
 
6/2/02 13:24
תרחא תצק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םירבד הברה תורקל וליחתה תויניצהמ ימצע תא יתררחישש םויב
.םיבוט
ןתנש המ ,יתביבסב זזש רבד לכ לע תקסופ יתלב תרוקיב הקיספה
,ימצעל ןמז תצק יל
טופשל קיספמ התא .טופשלו - הצוחה םוקמב ,תוארלו המינפ טיבהל
.לבקל ליחתמו
טולקל יתקספה ( הגרדהב הרק הזו) ורקש םיאלפנ יכה םירבדה דחא
.תויניצ
יל םיקרוז םא םג תויניצ הניבמ /תטלוק /תעמוש /האור אל ינא
.ףוצרפב קזח
ךירצ ימ .תומימתה לש יצראה ליבומל ךתוא רבחמ .אלפנ הזו
?ללכב תויניצ
תרחא תצקל וביגה
 
7/2/02 3:05
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ארונ םימעפל הז תויניצ ,תויניצ לע תרתוומ ירמגל יתייה אל
.הז עגרב תרתוומ יתייה יב הלש הטילשה לע לבא .קיחצמ
ןיראקל וביגה
 
 
28/11/02 9:09
םערו זיזח :תאמ
םסקה לכ הזל הבוגתב
.ךל ןימאמ ינא
(.לימב) םשגה דירומ
םערו זיזחל וביגה
 
10/2/02 4:24
The saints are drunk :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םיחרפו םיצע ןיב םוריעב בבותסהל איה ונביל תאשמ , טלחהב םיכסמ
...םידרוו חישל רבוחמ פוט פלהשכ
,םילגוסמ ונאש המ לכל ,ובש עורה לכ םע , ונרציש המ לש האלכה
תא תיפוס לטבל ילוא ןוכנ היהי םג הפ .תודגאה תא ובתכ הז ליבשב
הלימל ,וניתווקתל תאזכ תוילאטורבב םישוע ונאש הלדבהה
.הדגה-הדגא
זא .ךכ לכ ינוימד אל רבכ םויה ,רבעב בתכנש המ .ינוידב עדמ וחק
?הזב ןימאהל אל המל לבא ןבומכ תודגא לע הז תא דיגהל השק רתוי
ךויח ונב םילעמו הלילב ונתוא םיקבחמ םימעפל ולאה םסקהו הבשחמה
.רקשכ םימת
םויהש תוחתפתהל םיאנתהש םיעדוי ונלוכ ,ארחל םיעדומ ונלוכ
לודגל ישונאה ךרוצל ןויזב טושפ םה ,םהב חתפתהל םידליל םינתונ
סאימחנ ינח לש תטלק ידי לע אלו ךמצע תא חתפל .הנוכמכ אלו םדאכ
הבישח חתפל לוכי התא ךיא .תיתריצי הבישח יחתפמ םיקחשמו
?ןכ תושעל ךתוא םידמלמ רשאכ תיתריצי
רקיעב ,הלימ לכ םע יתמכסה טלחהב ,ןיראק ,אשונהמ יתיטס בוט
.טביטב רהה לומ תיזכרמ הנחת םע ןיינעל
...ונל וראשנש םידיחיה םימימתה םירבדה דחא ןה תודגאה
,יתעד יפל ,תויניצ ,תונורחאה תועדוהה לש תויניצה ןוידל רשקבו
(הלוחו)האלפנ ךרד םג .ךרוצ שי רשאכ רסמ ריבעהל הקזח ךרד איה
.(הלוח רתויה)םלועה לע טיבהל
.והז
.ךורא אצי
הכרבב
The saints are drunk howling at the moon
The saints are drunkל וביגה
 
10/2/02 11:19
snowhite :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינאש ,תואכרמה ילב וא םע) "היגלש" ימצעל תארוק ינא ידכב אל
ינא .(תויניצה ייתונשב םזגומ שומיש ןהב השוע ימצע תא תאצומ
ינקחשו תודגאה לכבו הייגלשב הנימאמ ינאו הייגלש ומכ תיארנ
גגה לע הלוע ינא !!!המימת ינא .ןהלש םיבצינה סולפ חתפמה
.הוואגב אקווד ואלו ,תונמדזה לכב הזה טושפה טפשמה תא תחרוצו
המ תא רצוי המ) ןוכנה אוה ךפיהה ילוא .הדלי ינאו המימת ינא
,ילוא .רגבתהל תברסמ ילואו 27 תב ינא .(!?בושח ללכב הז םאהו
יתמעטש המו םייחה ללגב הדלי יתראשנ םא ןיידע יל רורב אל יכ
חנ יכה ובש םוקמב ראשיהל תשקעתמ ינאש ללגב וא ,םויה דע םהמ
יב תתל תכשונה תואיצמה תויווחל תתל אלו הדלי רתוויהל .ראשיהל
.(תמייתסמ היווחהשכ דימ םילעהלו שטשטל זא ,תתל םאו) םינמיס
לכב ,םויה דע יתיווחש (המיענ אל) היווח לכ טעמכ וליאכ הארנ
האלה ךישמהל הלוכי ינא .ןמיס יב הריתוה אל המייתסנשכל ,רושימ
םוי וא היינש ינפל ךא וזה היווחב תברועמ יתייה ינא אל וליאכ
אל היצאוטיס לכמ ימצע תא קתנל יתדמל ,ל"ז ,ילש אבאמ .הליל וא
זא .ליעפ קלח הב יתלטנ אל ומכ ,דצה ןמ הב ןנובתהלו המיענ
אצוי ךכו ,ףידע דימת קומעו ,םיכירצ קרש המכ דע םושנל םידמול
םיענ אלה עטקה לכמ םיקזוחמ םיאצוי רתוי רבכ ונחנא תילנויצרש
המו .םיצור םא ,םימלעתמ .םינשמ .םילעופ-םיחרכומ םא קרו ,הזה
,תויצאוטיס הברהמ הקזח יתאצי ינא !?םצעב ,הז לכ לע תבשוח ינא
איה ץע האור איהשכש הנטק הדלי תויהל הצור ינא ,ךדיאמ לבא
.ףחד .ויצר ילבו תואצות ילב .םיימעפ בושחל ילבמ וילע תספטמ
אשינ תואצותב .תומימתב ,םינטק םידלי ומכ םיבצממ תאצלו סנכיהל
וז המ רכוז ללכב והשימ) ףייכ הזיא .תוטשפ וזיא .כ"חא רבכ
.(?וזה הלימה
snowhiteל וביגה
 
12/2/02 0:15
anna :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תסמעמ תא םירכוז דועשכ) שולש ינב םידלי לדגלב תונורתיה דחא
.האילפלו םסקל חתפהל אוה ,(תונושארה םייתנשה
.ןוכנו יקנו ירט לכה ,םהלש םייניעה ךרד ,שדח לכה םואתפ
קוקיל ,הנושאר תשק ,ןושאר םשג לע האילפה תשגרהב יתרכזנ זאו
....בלכ לש ןושאר
annaל וביגה
 
 
12/2/02 15:46
הילט :תאמ
םידליל הבוגתב
םא .תיצרש ללגב קר ולו םשג תדרוהש ךל הנימאמ תמאב ינא
קר אלא 5 תב הדלי התוא תא תדביא אלש ילגת ךמצע לע ילכתסת
תאצל ךכותמ תחרוצ איהו חתפמה תא תחקל ,םדייובב התוא תמש
דוע ללוחל ילכות האלכמ התוא יררחשת םאש קפס יל ןיא .הצוחה
םיבשוח אלש עגרבו לכל לעמ אוה ןוצרה חוכ יכ םיסינ הברה
הבהאל ,תויתריציל םירבחתמ אלא םייח ונחנא ליעגמ םלוע הזיאב
רובעו וייחב םימסק ללוחל ונתאמ דחאו דחא לכב הנומטה תלוכילו
תימסוק תוימיטפוא וזש ןוכנ .תורקל םיליחתמ םירבדה םירחאה
ןמיס ,אל םאו הרזחב וכייחי םה ,יאלפתת םישנאל יכייחת םא לבא
ךישמהל קר ךירצ ...וכותב םיעוקת םהש ער םוי םהל היה תמאבש
אישב ונל הלגתמ אוהש םיעגרב םג הפי םלועהש ןימאהלו ךייחל
המל תקדוב ינאכו םיליעגמ םימי שייל םג דחא לכל ומכ .ורועיכ
ריבסהלב ,סועכלב הקוסע יתייהש הלגמ ינא םיעיווזמ ולאכ םה
רובעל םירבדל תתלו תווחל ,תויחל םוקמב רדסב אל המ ימצעל
לכב הץוא אוצמל יתלוכי לבא ודוהב יתאצמ ילש הראהה תא .לוממ
הנחתב תורקל הלוכי תולגתה ןכלו ונכותב אוה רואה :םוקמ
תורקל הלוכי איהש יפכ קוידב טמופסכב וא םיתורישב ,תיזכרמה
םיקתונמ ,םיבשוחו םירצוע ונחנא םשש אוה לדבהה , ודוהב
לש םירטליפה ךרד תוארל וז הביסמ םיחילצמו םוי םויה תוגאדמ
5 תב הדלי תויהל ירזח ,ןיראק זא .םדוק ונל ועירפהש םוי םויה
...ךל ורקי טושפ םה זאו םיסינב הנימאמש
הילטל וביגה
 
24/5/02 22:40
ילטנ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...ןיוצמ רמאמ ,ןיראק דובכה לכ
...תונוכנ דואמ תודוקנב תעגנ
םולחל זעמש ןטק ןפ רטיפ ול רתתסמ ונתיאמ דחא לכבש הווקמ
...םישגהלו
..ומצע אוה - קזח יכה םסקל רבחתמש
ילטנל וביגה
 
12/6/02 20:01
תרחא חור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא .אילפהל יל המענ ךתביתכ ליגרכ ,ןיראק
הגיסנב ונתוא םיביצמ תובורק םיתיעל תורגבה לש יאוולה תועפותש
אוהו ,הלאה םייחב ונל ונבצהש תוירקיעה תורטמה תחאל עיגהלמ
תויביטקייבוסהו תונושה ויתורוצב ,וניבור לצא הווקמ ינא)
אל ינא :תחא הבושח תוגייתסה יל שי ךא .ונלש רשואה (ןבומכ
הבשחמה ןוויכ קוידב יתעדל ,השעמל .תומימתב אצמנ רוזמהש תבשוח
תורוצל רבחתהל וא האלה םדקתהלמ ונתיאמ ענומש אוה הזה
גלטוקמ םצעב המ ,עגר הז לע םיבשוח םא ."רתוי תוחותפ"הבישח
ןויגיהה תא תדגונש הבישח תרוצ אל םא המ ?תומימתכ בורל ונילצא
ריזחהל ןוצרה ,ןאכמו ?ונל תועודי רבכש תודבוע תרתוס וא ונשחרש
תחא הריתסכ (ילצא תוחפל) שרפתמ הילע רומשל וא תומימתה תא
ןימאהל לוכי אל התא ירה .תירשפא יתלב המישמ טלחהבו המצעשכל
.וב ןימאמ אל רבכ התאש תטלחה רבכ התאש המב
,ויתונומאב טלוש אוה ומצע םדאהש הנימאמ ינא ,תאז תמועל ךאו
ינויסנמ .ורשואב ולא ךותמ םג ןכלו ויתונוצרב ,ויתובשחמב
.ומצעל ביצמ אוהש ולא םה םדאל שיש םידיחיה תולובגה יכ ,יתדמל
הילע רומשל השק טלחהב ,תדבוע דימת "הרות"הש תרמוא אל ינא
יל םיארוקש ביבסמ םינקיניצה לכ םע דחוימב ,תוער תופוקתב
תתל תרמייתמ אל ינאו .תרשואמ םתס ינא .אל ?המימת ינא."המימת"
תוסנל םינמזומ םתא .ילש תמאה קר וז ,דחא ףאל תילסרבינוא תמא
.תומימתה תא ריזחהל ידכ הז תא ושעת לא קר .םכל אב םא ,םעפ
תרחא חורל וביגה
 
8/7/07 0:33
הלקד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תארקל ,ךלש רוט לכב ,אוהש ךיא תאז םע .םיהדמ תמשור תא ,ןיראק
ףוס תארקל גלדלו תורוש ץימחהל הליחתמו ,זוכיר תדבאמ ינא עצמאה
.רוטה
זכרתהל ינממ תענומה ילש "רפיה" תנוכתב רבודמש טלחהב ןכתיי
.ןמז ךרואל
ץוחמ תשלוג םיתיעלו ,דחא אשונ הלעמ תאש ,םג ןכתיי ךא
.ןיינע תדבאמ ינא ,סוקופ תדבאמ ינאש עגרבש ךכ ,ויתולובגל
תונכל ןתינש םיאשונ ונל םילוע ,יזכרמה אשונה דבלמ ,הביתכ תעב
םהב תודקמתה ךא ,יזכרמה אשונל םירושק םלוכ םהש "אשונ יבבוס"
.עטקה תטנאופמ ארוקה תאו ,ונתוא טיסהל הלולע
..רדבתמו ךורא רוט רשאמ ,זכורמו רתוי רצק רוט בטומ יתעדל
(-: יתעד קר וז לבא
הלקדל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא