םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

םיאובחמ
דרא ןיראק

 


תישיא הז תא תחקל הכירצ יתייה אלש יל םירמוא
ישיא אל הז יכ
לגרה ךותמ אבחתמ התא
תושעל המ לבא
ךלש הרוצב רוח יל ראשנש
הזה רוחל סנכיהל הסנמש והשימו
יכ םש רדתסהל חילצמ אל
ידמ ול ףופצ
ידמ ול הובג
ולש תוטילבל תומיאתמ אל ךלש תוטילבהו
.ומיאתי אל םעפ ףאו
,לגתסהל הסנמ ,םינפבמ יב ךכחתמ אוה
ךלש הרוצה םע תרדתסמ אל ולש הרוצהש ללגבו
יביסרגא תויהל ךירצ אוה
םיימינפ םיפושפש תלבקמ ינאו
םימומידו
תוקלדו
.יל באוכו
ינממ הצוחה ךכרדב הככ ברוצ תייה אל קר םא
.וישכע דע תססומתמ התיה ךלש הרוצה ילוא
יל ומרגיש םיכוכיחה לכ לע תצק בשוח תייה קר םא
.רהזנ תייה ילוא
?ינא
ישעמל תיארחא אל ינא
.םלשומה אובחמה ינא
הז תא תעדל תלוכי ךיא לבא
?יתוא תיאר אל וליפא םא
אובחמ יתייה
ינמז ןפואב וב אבחתהל
,םוריח בצמ ךל היה יכ
ינממ תכלהו
.הנוש גוסמ אובחמ שרודש םוריח בצמ ךל שי יכ
םינפבה יונישל חותינ רובעל הכירצ ינא
רחא והשימ לש אובחמ תויהל ידכ
הסינכה תא רוגסל וא
.םילחת תקלדהש דע
תיאופר היצאוטיסב רבודמ
םירוח םע תושעל המ תעדוי אל האופרה ירהו
.םירתוימ םירבד ךותחל קר
?ונתיא המו
ךמצע םע םיאובחמ קחשל ךישמת התא
הז םוריח בצממ רובעל
רחא םוריח בצמל
הפמ רובעל
םשל עיגהלו
םישנא לש םינפ ךותב ךלש הרוצה תא בורצל
תוריד
תוצרא
םימי
.םינפבמ םמדל ךישמא ינאו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
16/8/03 13:38
ונונו ינש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!רגפמ רמאמ
ונונו ינשל וביגה
 
 
24/9/11 20:39
ינא :תאמ
םיאובחמל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!תרגפמ תא
.הזה הפיה רישהמ הלימ תנבה אלש רורב
ינאל וביגה
 
12/10/03 22:18
GISELE :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םיהדמ
.הזכ והשמ אורקל ךכ לכ יתשגרתה אל ןמז הברה
GISELEל וביגה
 
 
14/8/06 19:31
:תאמ
םיאובחמל הבוגתב
תרומרמצ יל תישע ,םיהדמ
בל ןורבש ירחא תוהדזה יד יתשגרה וליפא
וז הבוגתל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא