םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

הדוקנ
דרא ןיראק

 


ללכב ,םילימ יל תואצוי אל
ללכב ,יל םיאתמ אל הזו
םילימ לש תיפשא ירה ינא יכ
תורבה לש תיחבט
םיטפשמ לש תיפש
,ימצעל וא ,ךל ריהבהל ,ךל דיגהל הצור
,תדחפמ וא ,הצור אל וא ,הצור וא ,השיגרמ ינא המ
,ךל וא ,יל רוזעלו
.םימלש היהנש
ילש הארמה היהתש הצור
יקנ ךכ לכ היהתשו
רורב ךכ לכ יתוא תוארל לכואש
יניעב הפי ךכ לכ היהאשו
.יתוא בוהאל לכוא ףוס ףוסש ידכ
,ךתוא חצחצלו ךתוא קרמל תחרוט ינא הז ללגב ילוא
ךכרד יתוא תבהוא ינא
,יכרד ךתואו
הרהנמ תרוצב םיבהוא ונחנאש אצוי הככו
םינטק םישנא אלמ
.ינשה ךותב דחא
הנטנטק הדוקנ תראשנ ףוסבו
.םולכ הירוחאמו
,רסמתהלו בוהאל הז ךיא קוידב תעדוי אל
םייניעב ךל לכתסהל זיעהלו
,םינפבה לכ תא יל הארתש דחפל ילב
ךילא ילש תופטהה לכו
,ילא םצעב תונווכמ
תופטהב ךרוצ םוש ןיאש תרכזנ ינא וישכעו
ץמואב קר
,רחא והשימל ךלוכ תא תתל ץמוא
"רחא והשימ" ןיאש תרכזנ ינא וישכעו
התא םצעב אוה דחא לכש
ףוגו ףוצרפ שבול קרש
,תלכתסמו ,ץמוא תלבקמ ינא זאו
,הנטנטק ,הפוטח הצצה קר
רוונסמ ארונ הז יכ
םישנאה לכ לש ףוסבש הדוקנה ירוחאמ
הבהאה לש הרהנמב םירגש
םיהולא תא םש האור ינאו
ונל המוד אוהו
.ךייחמ אוהו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
27/5/03 13:15
רוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(:ךלש בוט יכה
קייודמ
יתימא


.ךלש םירחא םיריש לע תומר המכב הלוע
רואל וביגה
 
8/12/06 10:02
תרופ-ןב דוהא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תופוקת שי יל םג ,ללכבו ןאכ תבתוכ תאש המ םע ההדזמ שממ ינאש
רבכ .יתוא הליצמ דימת תונכה והשכיא לבא םילימ יל םיאצוי אלש
םג לבא תונבל קר שדקומ הרואכלש הזה רתאב רקבל בהוא ינאש ןמזמ
.תובתוכ ןתאש םירבדה םע תוהדזהל םילוכי (םינבה) ונחנא


םא) ךלש וזל ילש הביתכה ןיב םיפתושמ תונויער טעמ אל אצומ ינא
הביסה רתיה ןיב וזו (הזל בל ימישת ילוא ילש רתאב ירקבת
ותוא ונבתכ וליאכש שיגרמ ינא ,יתוא תקתרמ ךכלכ ךלש הביתכהש
ריכהל ללכב ונל אציש ילב םשגתה רבכ ילש הזה םולחהו דחא שארב
.וז תא הז


חמש ךכלכ ינא ."םיהולא שי" רפסה תא אורקל יתלחתה הלא םימיב
אל ילוא אשונה .וב האירקהמ הנהנ טושפ ינא ,רואל ותוא תאצוהש
רואב םייחה תא םיארוקל תוארהל החילצמ תא ותוכזב לבא ,לק יכה
.תרחא תפומ תריצי לכ ומכ תובשחמ הברהל םוקמ הריאשמו הנוש


ךלש לודגה ןורשיכה לע ךל העיגמש הפישחה תא ילבקתש לחאמ ינא
םילימה תא אוצמל החילצמ דימת אל תא םא םג בותכל יכישמתו
.עגשמ הזש המכ עדוי ינאש יל ינימאתו
תרופ-ןב דוהאל וביגה
 
10/12/07 13:02
תנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ןיראק יה
:-) !ךתוא תבהוא תבהוא תבהוא ינא
םייחה תא םיווח םישנא דועש ,ןאכ תובוגתב לכ םגו ,יל הארמ תא
...הווקת שי דועש ...תויהל תפאוש ינאש ומכ ,ינומכ
!יקיספת לא ,הקותמ תא
תנע
תנעל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא