םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

ץוצינה
דרא ןיראק


.דואמ רדוסמ םדא ןב תויהל יתנודינ
תא יתספת לומתא .היצרקל הטונ רדוסמ
.גלזמו ןיכס םע ןוסאורק תלכוא ימצע
תוטימב ןשיא ינא רחמש חינהל ריבס
םימעפ שולש גרובמהל עסא ,תודרפנ
עצבמב ופמש לש יאלמ םע רוזחאו ,הנשב


גורהל םיצור (םיטעמ םהש) ,ילש םיבוטה םירבחה לכ .היעב יל שי
.יתוא
אל .תיתיפכו השיתמ ,תינונטק יל םיארוק ,ילע םידרוי ,יתוא םיליפשמ
ינא .יל תפכיא טושפש ,תיתייפכ אל ינאש םהל ריבסהל הסנמ ינאש רזוע
םימ לש םילוגיע יל ויהי אלש יל תפכא יכ ,תבגמ םע רקוב לש הפק התוש
יל תפכאו לדוגה יפל םירדוסמ ויהי ילש םירפסהש יל תפכיא .ןחלושה לע
תלגוסמ ינאש יל תפכא ךכ לכ .טמוקמ היהי אל תיבב ילש חיטשהש דואמ
תעו סוכ לכל םוקמ" -םייח תשיפת וז תישפנ היעב אל תאז .והשימ גורהל
."רפס לכל
?תיתייפכ יתוא השוע הז המל ?המ זא ,רדס תבהוא ינא זא
גנפ .ימסוק רדס אל ,תיבב רדס .רדס לע תרבדמש המלש תיניס הרות שי
ירבח לכל) יאוש גנפב ןושארה ללכה .תאזה תינואגה הרותל םיארוק יאוש
."םירדס יא"ב לפטל אוה (תיתייפכ ינא יכ יתיא םירבדמ אלש םירובה
לכ תא ףיעהל ,םוקמה תא רדסל ךירצ לכ םדוקש (קדצבו) םירמוא םיניסה
.םיצפח לש תומירע רזפל ,קבא תוקנל ,םירתוימה תוריינה
,תישפנה תואירבל בושח ארונ הז רדסש םיבשוח םיניס לש דראילמ המכ םא
המכ קרש דיגנ) ?םילוחו םיתייפכ םישנא םלוכ םה םיניס דראילימ זא
ימ איה הדוקנה .(םירפוכ שי םהל םג חטב יכ בוטה רדסה םשל ,םינוילמ
?לשמל תונתייצ תמועל ,הנממ רטפיהל ךירצש הנוכת וז תויתייפכש טילחה
?תישפנ היעב ללכב וז המו .תינלוח הנוכת וז תונתייצש תבשוח אקוד ינא

רידגהש ,העוט אל ינא םא ,דנומגיז דיורפ ,היגולוכיספה יבא ,םכריכזהל
םג הז תא יתרמא .ולש םייחה לכ .ד.ס.ל לע היה ,יהמ תישפנ היעב
ינא !טלעווג .דבוע אל המ םושמ הזה ץחומה ןועיטה לבא ,ילש םירבחל
םיכישממ םהו ,תואבומו םיטוטיצ ,תוחכוה האיבמ ,םינותנ תטקלמ ,תצמאתמ
תא המלו ?הפק תיבב תואסיכה תא תרשיימו תרבוע תא המל זא" :חכוותהל
תכלוה תאש ינפל תועובק תולועפ המכ דוע תושעלו םילכ ףוטשל תבייח
תא שיבכה תא תרבוע תאשכ המל ?םיטויס ךל שיו תינבצע תא תרחא ןושיל
הרקיש החוטב תא תרחא ךתוא הצוח וטואש ינפל ינשה דצל עיגהל תבייח
"?םיחותפ ךלש רדחב תונוראהשכ םדרהל הלוכי אל תא המל ?ער והשמ
רדסל גואדל הכירצ ינאש הזמ תינהנ ינאש ,םכל הארנ המ !המל תעדוי אל
ינא םהב תוילוק ינומיאו םיליגרת ימצע םע השוע וליפא ינא ?םלועב
ינא םא הרקי המ בושחל ילב תחנב םינאוס םישיבכ רובעל ימצע תא תצלאמ
אל ךיאב תזכרתמ הז םוקמבו ,וטוא יתוא הצחיש ינפל ינשה דצל עיגא אל
קר תולפת תונומא ילב שיבכה תא רובעל החילצמ ינא םא המ זא .סרדיהל
?הזב ילמרונ אל המ ?תישממ םייח תנכס יל תנגראמ ינא םא
םלועה תשיפת לכש תויהל דואמ לוכי תעדוי ינאש המכ דע ?המל האוושהבו
אוה חומב ונל םינחוטשו םיבשוח ונחנאש המ לכו הדוסי תועטב ונלש
רבד םוש .םייביטקיבוס ירמגל םיכרע םה ערו בוט ירה .ןוכנ אל ירמגל
דחא אוה יופש םדא ןבש בושחל םיליגר ונחנא .ינויגה אל הלאה םייחב
שדוחמ רתוי הדובעמ לטבומ אל ,םיאושנ םירבגב בהאתמ אל ,טטומתמ אלש
,עגפנ אוהשכ םעזב ץרפתמ אלש ,תחא שפחל ששב םק םוי לכ אוה ובש ףוצר
םהלש רוקמהש םיטרדנטס יפל םידבוע ונלוכ .םימעפל תונואכדל סנכנ אלש
וליפא רשפא .םירמוא םה המ ועדי םהש חוטב אל ללכבש םדא ינב םה
והשמ טלפ ס"הנפל תואמ שולשב אכמס רב בשחנש והשימש חינהלו ןיצקהל
הזו .יניסמ הרות הז וליאכ הז יפל םייח ונחנאו דחא רקובב םיבצע ךותמ
ךיאב הלכו לקשמו דוגיבמ לחה תיתרבח תוגהנתה לכ טעמכ יבגל רומא
.םירמוא ונחנאש המבו םילכוא ונחנאש
ומצעל רשפאל לוכי אל יופש םדא ונלש הרבחה לש םיטרדנטסה יפל ,השעמל
ראשיהלו םתוא תויחל רשפא יא יכ ,אלמ ןפואב ולש םייחה תא תויחל
אלא ,קלחו דח ,ותיא דדומתהל השקש רבד הז םייחה .רבד הזכ ןיא .ןזואמ
,םעפ ידמ קרפתהל ךמצעל השרמו םירחא תומוקמב ךמצע תא הצפמ התא ןכ םא
.בטיה תנגרואמ תוקרפתה וז םא וליפאו
:האבה הנומתל בל ומיש לבא םיתמה לע קוחצל הפי אלש תעדוי ינא
9% הניבגב הסורפה תא חרומ ,חבטמב הובג אסכ לע בשוי ל"ז ילש אבס
תשראב ,ףוסבלו תווש תויבוק ששל הסורפה תא ךתוח ,הוושו קיודמ ןפואב
לש יתודידיה לילצה תיולב גלזמ תרזעב היבוק לכ לכוא ,אילפהל תיניצר
.ילש םישרושה ולא ,וריכת .ולש תובתותה םיינישה
יתספת לומתא .היצרקל הטונ רדוסמ .דואמ רדוסמ םדא ןב תויהל יתנודינ
ןשיא ינא רחמש חינהל ריבס .גלזמו ןיכס םע ןוסאורק תלכוא ימצע תא
לש יאלמ םע רוזחאו ,הנשב םימעפ שולש גרובמהל עסא ,תודרפנ תוטימב
הז ,םיחיטשה לש םיזנרפה תא רדסמש ,ילש יקיה יצחה לכ .עצבמב ופמש
.הנתשי הזש יל הארנ אלו ינא תאזכ .ותמשאב
הירוטסהה יכ קר ולו ,תונתשהל ךירצ אל .םיסקמ וליפא .יתעדל רדסב הזו
םהש רבתסה ךכ רחאו םיעגושמ םהש הנעטב הרבחהמ ועקוהש םישנאב האלמ
חוטש אל ץראה רודכש םילגמ ונייה אל הלאה םישנאה אלמליא .וקדצ
םעפ וצרפנ תולובגה הירוטסהה ךשמב .סוטמ הזכ רבד היה אלו תיקסידכ
אל הזש הביס םוש ןיא םג .בוש הרקי אל הזש הביס םוש ןיאו ,םעפ ירחא
ינאש המ .תולדג ןועגיש םג וישכע יל וקיבדת לאו .ינא וא ,התא היהי
,ץוצינה תא ,ןטקה ןועגישה תא שי ונלוכל .הלאכ ונלוכש הז דיגהל הסנמ
זא -תונואגהו ןוזחה םיעיגמ םשמו ,אל המו ןוכנ המ לש תאזה העידיה תא
לבא אירב אל הארנ הז עגרכ ילוא .הנמש איהו ומוה אוה ,תיתייפכ ינא
זא ,הדחכהמ םלועה תא וליציו ודחאתי םילוחה לכ דיתעבש תויהל לוכי
.תויחל ונת -ונלוכ תבוטל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
24/12/01 23:11
םימס ינייניעל הידפולקיצנא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תמ דיורפ ,1943 לירפאב LSDה תא חתיפ איהש הליג הליג ןמפוה ר"ד
.1939 -ב
.דיסא לש אל ,קוק לש יקנא'ג היה דיורפ
םימס ינייניעל הידפולקיצנאל וביגה
 
 
24/12/01 23:31
דלר'ג'ציפ הלא :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
רומוה שוח ילב דחא דוע
דלר'ג'ציפ הלאל וביגה
 
 
25/12/01 1:39
גנורטסמרא יאול :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
דלר'גציפ הלא


דלאר'ג-סטיפ ומכ םיאטבמ


היהיש ךירצ קויד
גנורטסמרא יאולל וביגה
 
 
26/12/01 16:13
יגוש :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ןניקסע םינוקיתב רבכ םא ,םויפוא לע היה ללכב דיורפ
יגושל וביגה
 
 
26/12/01 19:01
...ולקיצינא :תאמ
םינוקיתל הבוגתב
.קודב .קוק
...ולקיצינאל וביגה
 
 
26/12/01 19:14
...ולקיצינא :תאמ
םינוקיתל הבוגתב
...ולקיצינאל וביגה
 
 
30/12/01 8:04
bad ass :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
Freud tried coke several times and discovered that it does
not help psychoanalysis and left it. he was not a junky.
anyway if your obsession is over the limits and lets say
you wash your hands 16 times or so an hour that is
Obsessive Compulsive Disorder and there are drugs for
that. if you are just neat and tidy that is ok. you are
normal.
bad assל וביגה
 
25/12/01 0:54
טייר םיחאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ונינפב אל תוחפל ,םיעגושמ ונחנאש םלועמ ןעט אל דחא ףא
.גלש תולחזמו םיינפוא יניינעב ונייה ללכב ונחנא
לש תועפות דחי ךורכל תחלצה ךיא םיניבמ אל ונחנאש ,הזמ ץוח
גיצהל דועו ,תוינימ תופדעהו תוינפוג תויצרופורפ ,תינדרוט היפכ
.תושדח תוישונא תונבות תוחמוצ הנממש תוגירחכ הז תא


.םירבד המכ דוע ונבה אלש הארנכ ,ינש דצמ
טייר םיחאהל וביגה
 
25/12/01 0:54
cookielida :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
איה לוגלג הזיאב הנשמ ךכ לכ אל הזו,ער רבד איה תוינוציק יתעדל
לש ןיינע לכהו,תוינוציק תומייק ונתיאמ דחא לכב...העיפומ קוידב
םדאמ שורדל הלוכי אל םג תאו,ינתשת אל חטב תא - םמיע רדתסהל
.(...ךלש 10 ה ןב ןייחאה אוה ןכ םא אלא) תונתשהל רחא
ןיינעה תא הריהבמו,ךלש תוינוציקב הריכמו הניבמ תא דוע לכ,זא
םירבח'ת ושפחיש וא,ורדתסיש וא...ץופקל םילוכי םה,ךיירבחל
טושפ ךכ לכ..םהלש
cookielidaל וביגה
 
25/12/01 1:01
BLUE :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תאש המ לע לצנתהל יקיספתו רומג רדסב תא
לכל יכ ךיתונועגש תאו ךמצע תא יבהאת תאש אוה בושח יכה רבדה
.דחוימ והשימל ונתיאמ דחא לכ השועש המ הזו והשמ שי דחא
BLUEל וביגה
 
25/12/01 8:55
ןג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ףתשל תאז לכב יתיצר לבא ,הרוגאב תיגולוכיספ תויהל הסנמ אל
- (ישיא ןויסנמ) והשמב ךתוא
,ךכות ךותב והשמ לע םיסכמ תראיתש ומכ תוגהנתה יסופד ,יתעדל
- המ לע קודבל הוושו
,הזכ תויהל תינהנ דאמ תאש הארנ ,הלילחו סח) יקיספתש ליבשב אלו
.חומצל ליבשב טושפ אלא - (תאש יממ קלח רידגמ וליפא הזו
!חומצל הז ףיכ הזיא
ןגל וביגה
 
25/12/01 8:56
איג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,הרקי תבתוכ םולש
םימב ,דחוימ ןובס םע םיידי תפטוש ךמצע תא יאצמתש דע ,דחא דצמ
תא הבכמו הקילדמ וא ,םויב םעפ 20 תופיצרב םימעפ 5 ,םוקמוקהמ
רדסב תא זא ,יתומת תרחא ,רדחל תסנכנ תאש םעפ לכ םימעפ 5 רואה
אל הזה םויהש השגרה יל שי לבא .תונתשהל ךרוצ םוש ןיאו רומג
ואובי ,ךבלמ הגאד יריסה ,ינתשתש ךרוצ ןיא םג ,זא וא ,קוחר
.קיודמ יתפורת ןונימ תרזעב ךתוא ונשיו ,ךתוא תחקל
,הבוט תישפנ תואירב תכרבב
ץולפ דנומגיז
איגל וביגה
 
25/12/01 11:03
גולופורתנאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...איה ךתוא רידגהל רתויב הבוטה ךרדהש קפס ןיא , ןיראק
."העפות"
רדחב חיטשה תא בואשל תבייח התיהש יהשימ םע יתאצי םייתנש ךשמב
הבשחמה תא לובסל התיה הלוכי אל איה יכ ןושיל יתכלהשכ קוידב
...קבא םושננ הלילבש
.דבל ...ו תואירל יקנ ןצמח הברה תמשונ איה םויה זא
יתש ךמצעל ינת , הארמה לומ ידמעת , םיידיב ךמצע תא יחק זא
םע ימייסתכשו , וב תאצמנ תאש םולחהמ ררועתהל ליבשב תוריטס
םולשב הביבסהו ךמצע םע תויחל ךישמהל ךיא ךל ריבסא , הזה בלשה
.
.הברה ךתוא בהוא
גולופורתנאהל וביגה
 
 
26/12/01 8:57
לבנע :תאמ
םש ררועתהל , ולהל הבוגתב
???םייתנש זא , םיימוי תדרוש יתייה אל ???םייתנש
.......ןןןןןןכסמ ???תישפנ תויפש לע תרמש קוידב ךיאו
לבנעל וביגה
 
 
30/12/01 8:06
bad ass :תאמ
םש ררועתהל , ולהל הבוגתב
you poor thing
bad assל וביגה
 
25/12/01 11:42
דיורפ דנומגיז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ביסלופמוק ביססבוא"כ רדגומש הממ תלבוס תא ,הקיטילנאוכיספה יפל
תלחמ ונניא ,ךדיאמ ,רחא םס לכל וא קוקל תורכמתה ."רדרואסיד
יתטפה ןויסנה םצע .םירבדה ןיב יתועמשמה לדבהל בל ימיש .שפנ
,םהינש וא יעבט וא אירב הז שפנ הלוח תויהלש לוכיבכ חיכוהל
.תימיטיגל וא/ו תיעבט ךתוגהנתהש תבשוח אל ךמצע תאש ךכ לע דיעמ
םגו תיתשרות היעבב םג ץוענ ךבצמש ,ילש תינושאר הנחבאמ ,ןכתי
וב תעקתנש בלשה והזש ,ךתוחתפתה לש ילאנאה בלשב ךמא םע ךייסחיב
ץילממ ינא .תיביסלופמוק -תיביססבוא תוגהנתהב יוטיב ידיל אבשו
,בוט לכ ."שיש בוט יכה" טרסב הייפצו רטאיכיספ םע השיגפ לע
.דנומגיז
דיורפ דנומגיזל וביגה
 
 
25/12/01 12:00
הלאירא :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
.דבכנה ןודאל דובכה לכ םע ,OCD הארנ אל שממ הככ
םייתנש הנשב קר תרדוסמ תויהל הליחתהש יהשימ רותב ,הזמ ץוח
רדוסמ םוקמב תויחלש דיגהל רומג טקשב הלוכי ינא ,תונורחאה
.רבד םוש םיאצומ אלשכ הארחמב רוגל רשאמ םיענ רתוי הברה יקנו

דואמ גוסמ תוישיא לע הדיעמ ןכ םימסל תורכמתה ,תאז תמועל
.םיוסמ
תבתכש זאמ היגולוכיספה רקחב ולח םישודיח הזיא קודבת ,רוציקב
.תוזונגאיד ןתית ךכ רחא קרו ךלש םירפסה תא
הלאיראל וביגה
 
 
25/12/01 16:20
רביירש הירמ :תאמ
דנומגיז ונ יואל הבוגתב
תרסוימה יתבוגת יאר) ?תרדוסמל ךופהל תחלצה ךיא לואשל רשפא
.(הטמל
רביירש הירמל וביגה
 
 
25/12/01 16:45
ביבר הלאירא :תאמ
הצור ינא םגל הבוגתב
.יתוא דירטהל ליחתה ןגאלבה
רקובב הטימה תא עיצהל הדיפקמ םתס ,תרדוסמ שממ אל ינא
.םייעובשב םעפ תרזוע ,ןבומכ ,הא .רזופמ ןגאלב ריאשהל אלו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
28/12/01 17:04
רביירש הירמ :תאמ
םואתפ ,תעדוי אלל הבוגתב
ךילהתה תא ליחתהל רוזעל הלוכי םייעובשב םעפ תרזוע ,בוט
רביירש הירמל וביגה
 
 
27/12/01 19:52
תחא :תאמ
דנומגיז ונ יואל הבוגתב
לש תורדגההמ רשיה ,OCD קוידבו ןכ אקווד הז ,הרקי הלאירא
המל ,תמאב) תוננב רתאה ךרד תונחבא םישוע אל םנמא .DSM -ה
רותב הז תא תרמוא ינאו) רדוסמ תויהל ןיב לדבה שי ךא ,(?אל
ןושיל לגוסמ תויהל אל ןיבל (םידדצה ינשמ םיקיי לש תיאצאצ
םוקמב תואסכ רשיל וא תמייוסמ הרוצב םייוצמ אל תונוראה םע
אל ,בגא .עגרה קוידב וב תרצלממ אל תאש הפק תיב ומכ רז
רדסה תביח ןיב רשק ןיא ןכלו ,תויחל ןוצרל רושק הזש הארנ
.שיבככב תונכסמ תוענמיה ןיבל
תחאל וביגה
 
 
30/12/01 8:07
bad ass :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
are you another clinical psychology PHD student?
bad assל וביגה
 
25/12/01 12:53
יטינירט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.לבח ?ףסכ הברה תמליש ?תובתכתהב ,תדמל ךיא
תא ארקת ,ול םיארוק איג ,ער אל OCD רידגהש והשימ אקווד הפ היה
.הרזחב ךפסכ תא שקבתו ,ולש הבוגתה
עומשל הצור .תרחא וא תישפנ היעב םוש ןאכ ןיא ,הרקיה ןיראק
?עטק
ךירצ ?ןחבמ שי .רדס יביבס ןיא םא דומלל ליחתהל הלוכי אל ינא
.22:00-ב דומלל יתלחתה םא וליפא ,רדסל
םידגבו רויכב םילכ תאנוש ינאו ,רשי תויהל בייח חיטשה ילצא םג
סחייתמה שיא תיבב ךתיא רגשכ תושעל המ ,יל ידיגתו ,הפצירה לע
חיטשל לעמ הפקה ןחלוש תא ררוגש ?ליפ לש תונידעב ייתונועגישל
המ לע ןיבמ אלו םהירוחאמ אבחתהל רשפאש םילפק םירצונש דע
הנהכ דעו .....עלוק טעמכו הסיבכל םידגבה תא ךילשמש ?המוהמה
....הנהכו
יצח ךרעב ינא) יתצברה ,יתקעצ ,יתרבסה ,יתחכוותה :לכה יתיסינ
!!!!םולכ רזע אל (יביטקפא היה אל הזש ךכ ,ונממ
?םישוע המ
אוה םשו ,רויכב םילכה חכונל ימצע תא תנסרמ ינא הפ .םירשפתמ
שערב תלעפתמו תסנכנ ינאשכ האג ןתח ומכ דמוע ,ןולסה תא רדסמ
.בר
.אירב הז .דימת םלתשמ הז .רדוסמ תויהל הווש
.הדבוע .הז םע תויחל דמלי ,ךתוא בהואש ימו
(((((((((-;
יטינירטל וביגה
 
25/12/01 13:37
תינונטק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דאמ תינונטק ךא ,אשונל הרושק ירמגל אל הבוגתהש תעדוי ינא
טושפ ינא יכ,אל ?ןיראק , םייברעה ךיישרוש הפיא - יתלאש.יכונא
לש םייברעה הישרוש םירכזומ אל ובש עטק יינפלש ןימאהל השקתמ
ןיראקש אמא התוא .!והשמ ונל ינת - בבש ,זמרב ,הלימב - תבתוכה
איה תררגנ התעו תוכורא םינש ךשמב הב השוב הכש המצע לע הדיעמ
הכופהב ,םעפה - דרא 'בג בותכתש ירשפא עטק לכל התמחו הפא לע
המכ .אקוד םייקיה הישרושב שמתשהל תבתוכה תרחוב המאתהב ךא
תויהל לוכי םאה,ינתהמת ,ןכ ומכ !!!ברועמ עקרמ אובל ישומיש
ריעב סקס" ידמ רתוי הברהל רושק םייתייפכה ןויקינהו רודסהש
"?הלודגה
תינונטקל וביגה
 
 
25/12/01 13:47
יטינירט :תאמ
?ךלש אמאל הבוגתב
.עשורמו םויא אלא ,רושק אלש קר אל
ישקב ,רבד לכ ,והשמ בותכל ךרוצ ישוחתש םעפ לכ :יל הצע
.הטימל רהמ ךתוא ריזחתש תוחאהמ
יטינירטל וביגה
 
 
25/12/01 14:40
ןיראק :תאמ
?ךלש אמאל הבוגתב
ינאש יהשימל םימוד ארונ תאו הקיזחמ תאש ןיכסה -הדומח ,יוא
התוא הריכמ תא םא .יל רדתסמ ךמצעל תרחבש םשה םג .הריכמ
.תויזח תשבול רבכ איה םא התוא ילאשת
ןיראקל וביגה
 
25/12/01 14:04
reborn :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הנינפת ןלוכש תוגוזב םיילענה תא רדסל שי) םיילענ אלו OCD אל
תוריגמב םיחה תא ןגראל ףירחה ךרוצה קר הז .(ןוויכ ותואל
םייחה תרחא ומוקמב רבד לכ ,תולוענ תותלד ירוחאמ , תורוגס
?ןכ ,ןיקתה םינינעה ךלהמל ועירפיו הצוחה וצרפתי
גוזה ןב תא ףלאל ,ןתחתהל רשפא .םינש הז םע תויחל רשפא .דחפ לא
ץוחרל שי ךכ רחאו) הפקה תא רמוג אוהש ירחא דימ םילכ ףוטשיש
.(רויכה תא בטיה תוקנלו ,בוש םילכה תא
.רבד לכ תולעמ 90 לע סבכל
םינארוח ומכ םייח םהש אלפתהלו ,םידליל םג םיללכה תא ריבעהל
םלצא לוכאל רשפא יא) ךתחגשהמ םיאצוי םהשכ םידגב םיפילחמ אלו
(םולכ
.הזה רובהמ חוכבו ונידעב ךתוא איצויש והשימ אוצמל וא
אלש .וטמקתי םהש תורמל םידגב םע הפסה לע סלעתהל ךתוא חירכיש
,תיאצחה לע ךל הכפשנש טרוגויה תפיט תא ךל קקליו תוחנה ךל השעי
- רוציקבו .םתכ הילע שי יכ התוא ףילחהלו ץורל ךל ריתהל םוקמב
תא תחקל ילכותש ידכ ,ומצעבו ,ךמצעב שלפתהל ךתוא דמליש והשימ
.ןגה ימיב םש יא ,ךרדב תיעט ובש םוקמהמ הנוכנה הינפה
rebornל וביגה
 
 
26/12/01 15:21
יטינירט :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
טושפ ,הנשמ הזש אל ,השא וא רבגל הביגמ ינא םא יל רורב אל
.רבגל יתבוגת ןעמא תוחונ ימעטמ ןכל ,חוסינה ךרוצל
.דצב טישלובה לכ תא םישנ ,המידק םיבלש המכ םדקתנ אוב
לע םידיעמ ןויקינו רדסש אוה ךתבוגת לש טנמטייטסרדנאה
לכ םע דדומתהל תלוכי רסוח לע ,תרחא וא תישגר תוכנ איהשוזיא
רדס יא םע רדתסהל תלוכיה ,ךדיאמ .קייותמו רדוסמ אלש המ
.המ עדוי דשה וא ,שפוח לש גוס ,האירב שפנ לע הדיעמ ךולכילו
.תיטמתמ האוושמ אל וז .םיטושפ ךכ לכ אל םירבדה
אל םלועמ אוה .הז תא בהאו ,טלחומ ןאגלבב יחש רוחב םעפ יתבהא
ךא ןודינב והשמ תושעל וסינ םעפ ידימ םיפתושה ,רדיס וא ,הקינ
יפל ךלנ םא .בוט היה םלוכל רבד לש ומוכיסבו ,ליעוה אלל
תוינימ תובכעמ ררחושמו ישפוח תויהל ךירצ רוחבהש ירה ךתנעט
.םדא בהואו חמש ,ושפנב אירב ,תורחאו
.תועט
וכלכלתי לבל ,ןויז לכ ינפל תבגמ וניתחתמ שורפל גהנ רוחבה
אולמ יל קינעה אוה ."הפל הפמ" תותשל וא לכאל לעגנו ,םיעצמה
יתיא רביד אל םלועמ אוה .תינימ תונקירו תישגר תורקע ןפוחה
רבכ דחיב אל ונחנאש ןייצל רתומל .וליאכ השע קר אלא םולכ לע
.ןמז הברה
:יל הלאשו
יכ ,ינהמת ?תוכלכלתה לש גוס הז םידגב םע הפסה לע סלעתהל םאה
םדאל םאו ,הבהא לש יוטיב הז ימעטל .ךירבדמ עמתשמש המ הז
ירה ,ותקושתו ותבהא אשומ רשאמ םיצהוגמה וידגב רתוי םיבושח
.הנומתב רדסב אל והשמ תמאבש
טרוגויה תא ונמצעב קקלל תולוכי ונחנא ?טרוגויה םע עטקה המו
??ןוראה לומ תועש ונדמע המל תרחא ,ףילחהל ץורל אלו ,תיאצחהמ
ךתוא ואיבי אל ךולכלו תריינ ,רויכב םילכ לש תומרע ,ןויסינמ
תא ררוואל ,תצק רדסל ,םייחה לע תוירחא תחקל ץלמומ .רשואה לא
,ןבומכ ,םיזגהל רוסא .ישונאה םג - לבזה לכמ רטפיהל ,המשנה
.ךתביבס םעו ךמצע םע םולשב תויחל דימת יוצרו ,ןוויכ םושל
יטינירטל וביגה
 
 
27/12/01 0:00
reborn :תאמ
תוצוצינל הבוגתב
.יטינירט יוא
.השוריפב תועטל םיכרד םישימחו ,הנווכ ןיבהל תחא ךרד שי
.תרחא אלו תישגר אל ,תוכנ םניא ןויקינו רדס
רשאמ רחא והשמ לע הארמ הבג תמרה ידכ דע םהילע הדפקה
.תילמרונ תולהנתה
שי ,ילאקל ןברוק וא הירמל תורנ ,ךשוחב הקירש הזל יארק
.ןויקינ תמרו תופדעה ,םיללכ ,תינבת לע הדפקהב ינחלופ והשמ
,דואמ גרוח הז םא .גרוח הז םימעפל , ןויקנ קר הז םימעפל
.אל םימעפל .םינבל םידגב םע םישנא םיאב
,הפל הפמ תותשל אל) םיוסמ םוקמב היעבה תא האר ךלש רוחבה
רחא םוקמב התוא האר אלו (ערזב םיעצמה תא ךלכלל אל
אלו דחא רבדמ תלעגנ יאדווב תא םג .ימיטיגלו יקוח .(ןאגלב)
.םיארונ וארי רחא והשימלש ,םירחא םירבדמ תלעגנ
וזכ השיג םע (םישנ וא) םישנאה בורל ,ןכ - הלאשל הבושתו
.בל תפקתהל םרוג טעמכ הז םידגב םע הפסה לע סלעתהל ,םייחל
וא אסיכה לע חינהלו רבד לכ לפקל ,רדסב םידגבה תא טושפל שי
הניא הביבסה םא ,השעמהמ תונהיל רשפא יאש רמוא הז .הדישה
םיטקונ םישנא הברה - ארונ הז דימת אל .ךירצש יפכ תפלואמ
לכ ןגראל לשמל ומכ ,םביבסמש ןגאלבה תא ףלאל תומוד תוטישב
.טוליפ םלאפה תא ואיצמה הז ליבשב .תולטמבו תומישרב רבד
.תושלפתה - תחא הלימב תיצמתמ יתתנש הצעהו
,םמצעב - שלפתהל םינכומ ויהי רדוסמה וא תרדוסמהש םויב
תא אולכל ךרוצהש ןמיס היהי הז ,הקשמ וא םילכאמב ,םהידגבב
.טעמ ךכש תורוגס תותלד ירוחאמ םייחה
הז םא - הזה םויל הריכמ איהש ןמיסה תא המצעל השעת תחא לכו
םויה וא ,ברעב תטשפש םידגב םתוא תא רקובב תשבל ובש םוה
ילב תבבותסה ובש ברעה וא ,רויכב םילכ םע ןושיל תכלה ובש
תחלצה יכ טשפתהל ילב ךגוז ןב םע הטימל תקניזו םינותחת
.ןכ ינפל תושעל ךירצ דימתש םירחאה םירבדה לכמ ררחתשהל
rebornל וביגה
 
 
27/12/01 10:06
יטינירט :תאמ
תוצוצינל הבוגתב
:-)....ןיבמ ינא
.ירמגל םימיכסמ ונחנאש רבתסמ
ינאש ימצע לע דיעהל יל השרתו ,םיגוסה ינשמ םישנא יתרכה
..."תשלפתמ" טלחהב
הדות
יטינירטל וביגה
 
 
27/12/01 10:15
reborn :תאמ
הפי יל םיריבסמשכל הבוגתב
.ביהלמ רבכ הז תשלפתמ תא םא
...לש התליחת וז ילוא
rebornל וביגה
 
25/12/01 14:27
ולופ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רתוי וא תוחפ המיכסמ
שי ןויקינו רדסל רבעמ לבא .הז לכו ןויקינו רדס תבהוא ינא
.םתודלי רחשמ רבכ םישוע םה םתוא םילגרה םישנאל
דרטמל םיכפוהו םירחא םישנא םיליבגמ הלאה םיגהנמה יתמ הלאשה
.ץוחבמ םדאל


םג ,הנלבסת אל תויורדעה .ברע לכ, תיתחפשמ ברע תחורא -ע"ע
עוראל תובייוחמ םישיגרמ ןיידעו +20 ליגל םילדג םידליהשכ
.וכו גוזה תב/םירבח םע תוהש ןובשח לע ,שגרמה
ולופל וביגה
 
25/12/01 15:21
יצנב לש אמא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דימת
םלועלו
ךלש הביתכה םע וקסיד יל השוע תא


:-)) קתומ תא


ןכותל רשקב
ונ
תאזה היעבהמ תלבוס ינא םג
.....ולגרתה ילש םירבחה לבא
:-)) הז לע תולעל ןמז םהל חקול.....גוז ינבה


בותכל יכישמת
!! תובורק רתוי םיתיעל השקבבו
:-) םולשו הדות
יצנב לש אמאל וביגה
 
25/12/01 15:49
גולופורתנאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...ךומכ םישנא בהוא דואמ ינא , תינונטק
.תוארהל תשייבתמ אלו ןיטולחל המותס
ידכ םיקפרמל תויקוקה תא ךל רושקל גאוד יתייה , ידיל תייה םא
.שארב תיניצר הכמ ךמצעל ינתת דיה תא יזיזתש םעפ לכש
, םימי העברא - השולשל ןוצרמ זופשאל תכלל ךל עיצמ ינא , ללכבו
.בוט קר ךל השעי הזש חוטב ינא
.ךומכ סרא אלמו ליעגמ תויהל לוכי םדאנב המכ החוד טושפ הז
ףרטצהל יצרת םא זא , ןיראקל םיצירעמ ןודעומ חתופ קוידב ינא
..םוקמ ךל רומשל אל חיטבמ ינא
, ןאכ ךלש הבוגתב םילקתנ ונחנאש הנורחאה םעפה וזש הוקמ ינא
.םש הזיא תחת הנשמ אלו
.הייזח שובלל הביס ואו תוכז םוש ךל ןיאש ףיקש - ב.נו
גולופורתנאהל וביגה
 
 
25/12/01 16:15
תויקוק םע תחא :תאמ
!!! תינונטק , יואל הבוגתב
.םיקפרמל תויקוק רושקל
?הזכ ןויער םדא ןבל הלוע קוידב הפיאמ


.ולא םימיב לק אל הז .הדות .יתעשעוש
תויקוק םע תחאל וביגה
 
25/12/01 16:18
רביירש הירמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
שישכ דקפתל תלגוסמ אל ינא - ידגנה ןוויכהמ עיגמ ץוצינה ילצא
הב לכהש הביבס תרצוי ינא רשי ,תנגלבמ ינא רשי .רדס יביבסמ
רויכה תא ואצמת אל םייחב .יתוא םג ןייפאמש טקש רסוחו הזוזתב
.שדוח םימעפל םיבכוש םיעצמהו ויתודג לע הלוע חפה ,יקנ ילצא
םה הפיא םיאצומ אל םעפ ףאו ,םירחאמ דימתש םיסופיטהמ םג ינא
הנש יצחב םעפ .םיצממ םירואיתהש החינמ ינא ,בוט .הזיוה תא ומש
.םיידיב ימצע תא תחקל ןמזה עיגהש ימצעל תרמואו תררועתמ ינא
.ונכ לע בש ןגלבה גג תועש 48 ירחא ?הממא
רביירש הירמל וביגה
 
 
25/12/01 16:30
תויקוק םע תחא :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
.םינגה םתוא תא תוקלוח ונאש יל הארנ
!!!תדבואה יתוחא תא
תויקוק םע תחאל וביגה
 
 
28/12/01 17:08
רביירש הירמ :תאמ
ןגאלבהל הבוגתב
דודמל האב תא .ךתוא תשפחמ ינאש םינש !תויקוקה םע יתוחא
?הפצרה לע םידגבה תא קורל ךכ רחאו םידגב ילצא
רביירש הירמל וביגה
 
 
25/12/01 22:52
היבאומה תור :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
....תוחא דוע ןכל שי,הנה
!!!!הדבוע,תורדוסמ םישנה לכ אל
היבאומה תורל וביגה
 
 
28/12/01 17:10
רביירש הירמ :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
צ''החא ישיש לש עורפה יוליבל תנמזומ םג תא !ונתוחא ,תור
רביירש הירמל וביגה
 
 
3/1/02 23:33
תיטסינג הלב :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ןגלבה תגרדל העיגמ ןכמ יהשימש ןימאהל יל השקש ,והז זא
.הירטסיה ףטוח ילא סנכנש ימ לכ ,םיהולא .תיבב ילצא תררושש
- רדסל תאנוש טושפ ינא !דקפתל תלגוסמ ינא הככ קר ?המ לבא
?הכימת תצובק חותפל תואב ןתא ?אל ,קיעמו רתוימ ךכ לכ הז
תיטסינג הלבל וביגה
 
 
7/1/02 10:07
היבאומה תור :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
הכימתה תצובקב תולעופה תושפנהמ ייהת אל יאדו תא,ןיראק
.ונלש
!!!ןויער הלחא,תונב
היבאומה תורל וביגה
 
 
28/12/01 17:37
ןיראק :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ןיוצמ הז ,ןכ
ןיראקל וביגה
 
25/12/01 16:37
לאכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םישנ רתוי תנייפאמ הראית ןיראקש העפותהש השוחת יל שי
םישנ לש רתוי הובג זוחאש םיכסנ ואוב לבא ולאכ םירבג ןיאש אל
.תינוציק יד הרוצב רדס ןהל בושח
.ןאכ ןתאבהש םירואיתל תומיאתמ ייחב יתרכהש םישנ לש לודג רפסמ
הככ הלודגה יתוחא ,הלאכ ויה ילש תויסקא שולש ,הככ ילש אמא
.םג ילש תודודהו
?הביסה המ ?המל ,לאוש ינאו
לאכימל וביגה
 
25/12/01 16:39
רורד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אוה .ןנאפה ליבשב וא ,ול אב היה יכ ןיאקוק ףינסה אל דיורפ
תאו .ולש םיבאכה לע לקהש המ הזו ,ןטרס ול היה יכ ןיאקוק ףינסה
(: םירוב ונל תארוק דוע
רורדל וביגה
 
 
25/12/01 21:59
םימס ינייניעל הידפולקיצנא :תאמ
הרעהל הבוגתב
היה הז .ןאנפה ליבשב טלחהבו ,ןטרסל רשק ילב ףינסה דיורפ
.רוסא םס זא היה אל קוקש רוכזל שיו הפוקת התואב לבוקמ דואמ
םימס ינייניעל הידפולקיצנאל וביגה
 
 
25/12/01 22:35
ןיראק :תאמ
הרעהל הבוגתב
הזש) ןטרסה ליבשב וא ןאנפה ליבשב ףינסה אוהש ןעט אל דחא ףא
התיה הטנאופה -הנשמ שממ אל הזש איה תמאהו (בגא ךרד יל שדח
וילא קבדיהל והשמ םישפחמ םא ,תויוטש לבא .יחס היה אל אוהש
ןבומ אל דבלב הבוגתה םשל הבוגת לש הזה טפסנוקה .םיאצומ דימת
.תודוהל תבייח ינא ,ללכב יל
ןיראקל וביגה
 
 
27/12/01 16:29
תיסקאה :תאמ
הרעהל הבוגתב
לכ ררועתמ היה אוה - סארגל םינשה בור רוכמ ללכב היה דיורפ
ורבחו אוה םיסנכתמ ויה דרוי היה ברעהשכו שאר דירומ ,רקוב
.ותדלוה םויל דנומגיז לביקש ףוסכ גנאב ותואמ דחי ןשעל רטיפ
םישקה םימסל ותוא הרדרדש תאז התיה ,הריעצה תינטסיסאה ,הווא
.רתוי
תורעיב וכרענש תועורפ תוביסמ ןתואל ותוא תחקול התיה איה
אוה םש .תוביסמ ןתואל זא וארק דיסא תוביסמ .הניול ץוחמ
תקיזומ ילילצל תוארפב דקור אוהש ךות יזטסקא עולבל ליחתה
.סנארטה
תיסקאהל וביגה
 
26/12/01 1:10
רב ןנח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תונהל הליחתמ םגו הזל תעדומ םג תא הלחא .ןיראק תרגבתמ תא זא
??? אבה בלשה המ תעדוי תאו ,הז תא ריכמ ינא ליחתמ הז הככ .הזמ
תינפי תינוכמ ישכרת ,ךלש ואירטסב םיסאבה תא דחא םוי יכימנת תא
דניילבל יכלת ,םיחונ םידגב קר ישבלת ,'זב עבצב תיטמוטוא
,תילכלכ םירדוסמ לבא בוט םיארנ ךכ לכ אלש הלאכ םע םיטייד
ישעת ,חונ הז יכ רעישה תא ירצקת ,ךלש היסנפה יביכרמב יניינעתת
"לולהב ריהוז" לש םייוקיח
תא יאנשת ,טקרייד-הידממ םיקסיד ינימזת ,תויתדע תוחידב ירפסת
ינרדש לש תוצלההמ קוחצל יקיספתו ...םידליה ץורע ינרדש
...צ"לגלג
תוחפל) םירגבתמ ונחנאשכ ונבטימב ונחנא , יתריקי הזמ ינהת
(...תינפוג אל םא תילטנמ
פיטה תא תרדסמ ךתוא יתיארו הדעסמב ךיירחא יתבשי םעפ הזמ ץוחו
...המל ןיבמ ינא וישכעו ...תועבטמה לדוג יפל תירצלמל
תוקישנ
רב ןנחל וביגה
 
26/12/01 10:49
תעדויש וז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ייחמ דרפנ יתלב קלח ותוא האור רבכו רתאה תא תבהוא דואמ ינא
,יתניבמ בגשנ דחא רבד לבא .(?וב תבתוכ ינאש ללגב םג ילוא)
דימ ולש סק'ציקה תא ףושחל רחוב והשימש םעפ לכב המל ?המל
ץועל ,ויפוא תא חתנל םיליחתמו םירקיה םיניזאמה וילע "םילוע"
תא חלש בתוכהש תושפיטב תלבוגה תומימתב בושחלו תוישעמ תוציע
.םניח ץועיי לבקל ידכ וירמאמ
הרכה -הלקה איה הביתכה םצע תישאר .ךכ אל הז יתניחבמ תוחפל
תא ראתל םילימ יתאצמ םאו (םיישונא ונלוכ ירהש) ונתונורסחב
תורכומה תורדגהב תלפונו ילמרונה רדגב איהש ןמיס-ילש תוקיפדה
.םלוכל
םה םג וליאכ םיביגמ י/והשימ םא ,תוהדזה ררועל םג דמחנ הז
אל ינא" וליאכ רתוי בוט השיגרמ ינא בוש ,תודוקנ ןתואב ורקיב
."הכרעמב דבל
וא "ךלצא תרזוח תינבת וז" חסונ תובוגת לבקל יתוא זיגרמ לבא
...."הרזע שפחל הכירצ תא"
.רופיס יפ לע יתוא חתנל תושרה תא םכמצעל םיחקול ללכב םתא ךיא
תנמ לע םירבד הנשמ וא המיזגמ ינא םימעפל -והשמ דוע םכל הלגאו
זא ,ליבקמ ילאב םיילאוטריוה םיעטקה ומכ ,הטנאופה תא שיגדהל
.םדאה תא םיפקשמ םניא םירופיסה ,םש רהזיהל שי תמאב
תולעהל (לכשה תא םכל ןייזל תרמוג ינא דימ ) הרטמ דוע רופיסל
עומשל ידכ ןווכתמב היצקובורפ תקירז םתס וז םימעפל ,ןוידל אשונ
!אושנה לע אלו אשונה לע תונוש תועד
איה ,ריינה לע תאצוי הריציהש עגרמש הבתכ םעפ לחר ,ןפוא לכב
.תובוגתה לע הטילש השעמל יל ןיאו (דלי ומכ) הלשמ םייח תלבקמ
רמוא יד ,יתעדל הזו "רקבמה יחי ,תמ ררושמה" םעפ רמא והשימ דוע
לכ הכרבב תלבקמ ינאו תובוגתה לע הטילש יל ןיאש ךכ .לכה תא
איבהל וא הרימא תתל הצור רופיסה ילואש בל ומיש קר - תוסחייתה
ושפחתתש אלו (לשמל ,םילודג םיטרסב ומכ) תימינפ תוננובתהל םכתא
.םיישיאה וייח לע יאמבל וצעייתו םיטרס ירקבמל
תעדויש וזל וביגה
 
 
26/12/01 13:08
ןנח :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
? השוע תאש המ קוידב הזש תבשוח אל תא ,ךל דובכה לכ םע תאו
??? ונייפוא תא תחתנמ
ןנחל וביגה
 
 
26/12/01 13:28
היקוק :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
תכלוה קר איהו יתוא םג העיתפה ןכא הילא תרבדמ תאש העפותה
יעבט תאז םעו ינחוכ והשמ שי .רתאב (יל המדנ הככ וא) תמצעתמו
תא םיערוקו םיחתנמ ,םיצעיימ םהשכ בר חכב םישיגרמ םישנאש
.תמייוסמ הדימב םהלש תויעבב קסעתהל םוקמב הז ,הביתכה אשומ
,רכז רבח םע תרבדמ תאשכ .ירבג ןורתפ ללכ ךרדב הז הזמ ץוח
לרוגמ ךתוא ליצהלו תויעבה תא ךל רותפל הסני דימת אוה ,חיננ
ללכ ךרדב רתוי תובושק תויהל תוטונ תוישנ תויומד .תווממ השק
(תויתימאמ לידבהל) תויתימדת תויטסינימפ םג שי תוננבב לבא
."תישנ השלוח"ב ודוי אל םלועלש
.הניבמל יתזחתה ינא םג הנה
.םוב
היקוקל וביגה
 
 
26/12/01 13:34
שורבה שאר לע :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
םיקינהו בשחמה ירוחאמ םירתתסמה ולא לש רוהט בל עור .בל עור
.םתומכ םירתתסמ אלש םירחאב עוגפל ידכ םהלש


דשהמ תעבונש תיגולוכיספ היעב אל ,היצקובורפ תקירז םתס אל
לכב יתלקתנ אל ילש םייחב .רוהט בל עור .בל עור םתס ,המ עדוי
רתאב םימרופבו תובתכו םירמאמל תובוגתב תומיטאו עור הברה ךכ
.דחא


הז ילוא .המל בושחל הווש ,העפותל ךפה הזה רתאב בלה עור
?םדה תא םירחאל ץוצמל ןוצר השועש הזה םודא םודאה
שורבה שאר לעל וביגה
 
 
27/12/01 2:15
ביפ ילא :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
רתויל ליבותש ינויגה ,םירז ףסוא ינפב דועו ,תיבמופ תוכפתשה
וא רתאב ,פ"עב וא הביתכב התשענ םא ןיב .תוהדזה תובוגת קרמ
םיטונ םירחא תוהדזהל םיטונ םימיוסמ םישנאש םיבצמב .בוחרב
םיבצמב איה ,וזכ שי םא ,היעבה .גלטקלו טופשל ,חתנל ,ץעייל
גוסמ תובוגת םידדועמ םימיוסמ םירוט ,רוציקב .םישנאב אלו
המ ןיאו ,"םילודג םיטרס" ומכ םיחסנתמ םניא םה ,םייוסמ
.הלאכ לאכ םהילא םיביגמ אלש אלפתהל


יאישלש הארנ ,ךייתחתמ ולעהש ,רחא אשונ הזש ,בל עור יבגל
אהת .םיעובקה רתויה םיניזאמה וא םינרדשה אקווד םיעיגמ עורה
יכ ילוא ,עדוי אל ?בצמה הז המל .אל וא עובק קינה תחת הבוגתה
רתוי םהל יכ ילוא .לוטקל ינפשוח תוחפ הברהו בייחמ תוחפ הברה
שרתשהש ןונגס טושפ ילוא .רתוי ןבצעתהל םיחרוט םהו תפכא
י"ע שוביכ תנכסב ןותנ רתאהש השגרההמ ,תימצע הנגהו לוכסתמ
ילואו .תימוקמה הציבב הקיטילופ יניינע ילוא .םיתוחפ םיניזאמ
- םירוטה תריחבב תכרעמה לש החנמ ךרעכ הלודג תוינגורטה םג
תכרועהמ והשמ עומשל ןמזה עיגה ,בגא ,ילואו ,הארנ ךכ תוחפל
טעמכ םהש ,תוינוציק תובוגת םינימזמ טושפ םקלחש - הילוקיש לע
.תוישיא םג דימת


יתרוקיב ,שדח רוא םואתפ ךפשנ םזינימפל םיפשחנשכ ,דועו
שומיש תושעל רתי תובהלתה שי .ונביבס תועפות הברה לע ,טפושו
תואספוקב םישלו טופשל, גלטקל, גווסל ןוצר ,וניליגש םילכב
,ער אל לוגרת אקווד הז .תורגסנ ןה םא תוארלו ונלביקש תושדחה
םימעפלו ,אספוקב ומצע אצומש ימ ןובשח לע תויהל לוכי אוה לבא
.הקיזמ דע ךרע תרסחו תיטמוטוא תייהנ הלועפה לוגרת בורמ


םע ומילשה םהש המוד יכ ,ילע םיביבח םיצע" ,ןיראקל ,ףוסבלו
(רתאק הליו) "םירחאמ רתוי םהייח חרוא
ביפ ילאל וביגה
 
26/12/01 10:51
םוסרפל אל ריאי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ונל הרמאש טפשמב רכזנ ינא תויפש וא ףוריט לע ןויד שיש םעפ לכ
:םיעגושמה תיבב ונתוא הרקיבשכ טבזילא הכלמה
.בורה ונחנא לבא םייופשה םתא


.דרטמ םיווהמ ,םה רשאב םייתייפכ םישנא
.תודרח ילוכא םיטריונ םישנא תנייפאמ תויתייפכהש הזמצוח
!הזב לפטל (?)רשפא
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
26/12/01 13:33
lollypop :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תויטסינגאלאבה םע בלה לכמ ההדזמ


רבגה לע רומשת אל םלועמ תנגלובמ הרוחבש תרמוא דימת ילש אמא
והותל תחתמ רבקיי אוהש וא חרבי אוהש וא םייוסמ בלשב יכ,הלש
....והובו


ןגראל החילצמ אל ינא יתיסינו יתיסינ -דיחפמ הזש המכ דע
.רדסל ןגראתהלו
?ימינפ רדס לע םג עיבצמ ינוציח רדס םאה
lollypopל וביגה
 
26/12/01 13:48
ביבא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:ןלהל תונושמו תונוש תוזונגאיד םיבתוכ ?םואתפ םימכח םכלוכ ךיא
גשומה תא תעבטה התא אל דייורפ דנומגיז ךבזכאל יל רצ ,o.c.d
תועפות ןווגמ דוע שי ,עדוי ךניא םא הירטאכיספ שי ...הזה
אל לילעב איה ילש הזונגאידה .o.c.d -ה איה ןהמ תחאש תולחמו
.o.c.d
ינינעל תיביסלפמוק אלש חטבו תיביססבוא אל ינא ,הזכ אוה ןינעה
תא שממל תגאודו הפידעמ ינא ,קפס אלל ךא ,ןויקינ
רדסל ,רדוסמו יקנ רדחב ןושיל ,יקנ ןחלושב לוכאל....ייתופדעה
שי וב בצמ ןיאש רמואו םיזגא ילוא ,ןושיל יתכל םרטב תיבה תא
לכ אל רוציקב .הנישה דע הניתממ אל ינא ,ןיא טושפ...רויכב םילכ
.תיטוכיספ/תישפנ הערפה חרכהב םה שפנ יוואמו קשחמ
ביבאל וביגה
 
26/12/01 23:06
הליצ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הרקיה ןיראק
המרב ףא ילואו הייעב התואמ תלבוסה יהשמכ ימצע לע הדיעמ ינא
.רתוי הרומח
.ילילש והשמ וא הייעבכ התוא הרידגמ ינא דימת אלש ןוכנ
,רדוסמו יקנ תויהל אירבו םיענ ,ליעי הזש תבשוח ינא יללכ ןפואב
.המזגהב אל ךא
וא תיבויחכ הנוכתה תא וא םישנא גלטקל יאדכש תבשוח אל םג ינא
הנתשיש הביס ןיאו ולש תוביסהמ ,אוהש המ אוה דחא לכ - תילילש
/ךלכולמ /יקנ) םדא ותואש םג החינמ ינאו .ול בוטש ןמז לכ
אל םאו ,אוהש ומכ ותוא לבקתש הרבחה תא ול אצמי (עצמאב והשפיא
.תונתשהל חרטי (ול עירפי הזו)
רבד לכב טעמכ עגמ ירחא םיידי ףוטשל :ומכ םינוגמ םילגרה שי יל
םוקמ תוקנלו רדסל ,תיבמ תאצוי ינאש ינפל רדחה תא רדסל ,אוהש
דוע יל שיו (...דקפתל החילצמ אל תרחא) העיגמשכ רשי הדובעה
.תוינלוחכ ורידגי םישנאש תולועפל תואמגוד ןומה
םג העירפמ תמייוסמ הדימב וז הנוכתש יתנחבה ןמזה םע ,ןפוא לכב
.יתוא םיבבוסל םגו יל
אל ינא יתירכ לע ושאר חיני רעישה לע םירמוח םע והשימ םא :לשמל
.הפיצה ףילחאש ינפל הלילב תירכב שמתשאש יתעד לע תולעהל לכוא
ינא ,"רדסב אל והשמ השע"ש עדומ אל ל"נה - הלאכ םירקמב...זא
םה םהב םיבצמב) םישנאל ריעהל םיענ דימת אל ,תינבצע תכפהנ
.הרוכע תכפוה םתס הריואהו (עגפהל םילולע
..תחא אמגוד קר וזו
עגא םא תומא אל ינא .תירטסיה תוחפ תויהל תוסנל יתטלחה זא
אל הריוואב םימעפל היהא םאו םלועב יקנ יכה אל והשמב םימעפל
.העשב תחלקמה תא תוחדל רשפא דימת...ו תרדוסמ דואמ
וא םישנאל הריעמ תוחפ ינא ,תוחפ תינבצע תכפהנ ינא :הככ
.הקיעמ תוחפ םגו טקשב תלבוס ןיפוליחל
יכל - תאש ומכ ךל בוט םא :ךל יתצע ,(וניחבה םלוכש יפכ) רוציקב
.הז לע
טאל הז לע דובעל יסנתש יוצר הביבסה תבוטלו ךתבוטל ילוא ,לבא
תאז םעו ,תרדוסמו הייקנ ראשהל) ךלש לובגה תא ןוחבלו טאל
רתוי ןבצעתהל ילבו ןבצעל ילב - ךממ םינושה םירחא םע דדומתהל
.(ידמ
הליצל וביגה
 
27/12/01 1:51
ינ'צ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תויטנדפ תויוכיא םע השיאש םיבשוח ויהש שי ,דיגא המו רמוא המ
אשונ רבכ הז לבא הז םע המיכסמ שממ אל ינא) היגולונכטה תגספ הז
הז קאבארו - רבג םע ךכב תוסנתהל לזמה היה ילש אלא (רחא ןוידל
.ידימ רתוי רבכ
,הארמל יטנמרש ,דדוצמ רבג םע ימעפ דח עגמ הז היה הדומ ינא
תיתשרות אל) הינלופכו ,הנבומ םזיאו'צמ ולוכ היהש ירירשו סקוסמ
אל .אובל הרחיא אל וז .הטירשה תא יתשפיח ןמזה לכ (תיפיגנ אלא
אוהשו ,שימג ןטוב היה לאיצנטופו המצוע לש םיעשת רטמלש קיפסמ
םיעבראו הקד ופלח אל הטימל ונסנכנש ינפל םידגבה תא לבקל דיפקה
םרע אוהש דע העווזה תא ינממ ףוטשל תחלקמל יתסנכנש ירחא תוינש
הזכ טלחהב ןגומ היה ןימהש ןייצל שיו) רדחה תניפב םינידסה תא
ךיא חורבל יתיצרש תמאה .(ןורזמה לע םימתכ ריאשמ אלש גוסהמ
רוחבה :האבה הנומתה יניע תא הדכל זא לבא תחלקמה ןימ יתאציש
יוקינל סיסרת - יוקינ רמוחב דייוצמ ומצעב חלקתהל סנכנ
ןוחלקמה תא הקינ אוה םתרזעב - ןטק ימוג בגמו ,םינוחלקמ
תא הווש היה ודבל הזו ,ופוג תא תוקנל אוה םייס תע םימה יריישמ
ידכ קר .אבהל רהזיהל הממ תעדל ידכ ולו לדחמה תריזב יתוראשיה
,ןולסב תוירכה רודיס תא יתיניש בוש ילבל יתכלהש ינפל זיגרהל
.רויכב םילעלעה םע סוכה תא יתראשהו ,התה תא יתכפש
רשפאו אלו תיקלח הב טולשל רשפאש הערפה איה ןויקינב תויטאנפ
ומכ ינניח דימת אל הז וניניב ,הינממסמ םיברוקמה תא ריהזהל
.(לי'ג לש תאז) ק'ג לש הרקמב
הלוכי תאו םש תא זא ןורתפהמ יצח איה ךלש תועדומה ,ןיראק
תחתמש תיכולש שפחיש יאדכ תאש ומכ ךתוא בהוא אלש ימ .עגריהל
המוד הלש רויכה ,לגרודכ לש לדוגב קבא ירודכ שי הלש הטימל
ןוסיחל קיפסי ררקמב הל לדגש ןיליצינפהו תונוריטב חבטמ תונרותל
.תוחפל םיניס דראילימ
:אבה וטומה יפל וכל
make you house clean enough to be healthy and dirty enough
to be happy
ינ'צל וביגה
 
27/12/01 11:00
הלאירא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רתוי אל לבא הייקנ ינא .ירמגל תילמרונ ינא דחא םוחתבש תולגל
לבא ,הריבס היהת ילש םירוגמה תביבסש תגאוד ינא ,תרמות'ז ,ידמ
םיעבצ יפל תורדוסמ אל ןוראב וקירטה תוצלוח םא יתוא דירטמ אל
.(תמלעתמ ינא לבא ,תצק יתוא דירטמ ,ונ בוט)


תיתייפכה הערפההו הרקמב לבא ,הז תא םיעדוי םלוכש החינמ ינאו
.ידמל ליעי יתפורת לופיט שי - ןיקתה םייחה ךלהמל עירפהל הליחתמ
הלאיראל וביגה
 
27/12/01 16:57
beat bizzare :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לש רמאמב תונטקל ולפטנש םימטמוטמה לכ לע הנטק התכומב חתפנ
.דרא ןיראק
.ופט
הביתכה יכ ,ךטע ירפמ רמאמל הביגמ ינאש הנושאר םעפ וז ,ןיראק
.תצק ימצע לע רפסלמ ץוח ,דיגהל המ יל ראשיש ידכמ הפיקמ ךלש
שי יל .םעפ ףא רדסל יתיצר אל ,תינמוטפלקה יתפתוש םע יתרגשכ
היתועבצאמ הדמח תויכש המכ ולצינ תוחפל הככו ןגלבל תדחוימ ךרד
.תוקיבדה
רדסהו ןויקנה - אלפ הז ואר ,רפכבש הפיה יתיבל יתרבעשכו
הניגב לחה ...םיטלוש
...יעשמל קרוסמה חיטשב הלכו תחפוטמה
דע תוכחל יתדמל וישכע .הקפד ינייפאמ המכ יב וטלש ןכא הלחתהב
...תרחמל רקובה דע םימעפלו ,וכלי םיחרואהש
תא םיפידעמ ילש gang הש הדבוע - הז תא האור תא ךיא יולת לכה
.תורחאה תויצפואה ינפ לע יתיב


יחילצהו ילע
beat bizzareל וביגה
 
29/12/01 14:10
תויזח תשבול אלש תחא דוע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הררוע (תינונטק םג הנוכמה) תיאנקה הנוזל ךלש הבוגתה ,ןיראק
.םימודר המשא תושגר ילצא
דיגהל םירבד המכ יל שי , ינכדע ליימ.יא הפ יריאשתש תשקבמ שממ
.ךל
.רבעהמ הרכמ לש גוס ,ךלש
תויזח תשבול אלש תחא דועל וביגה
 
 
31/12/01 13:24
ןיראק :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
.הנימאמ אל תאש ,אל ךכ לכ
ןיראקל וביגה
 
 
3/1/02 23:44
תיטסינג הלב :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ןושלה לע החילס) המשנ הז המ תא - ךל בותכל תבייח ינא
לע םהש םיבשוחש הלא לכל הווקת תנתונ תא .(תצקמב "תיחרפ"ה
םיינזוא ימטא ומכ שממ תא ,(הזמ םילהובמו) תויפשה ףס
םילוכי םיילובגה קרש ומכ תינואג תא ,יצרא המלש לש העפוהב
תאש תורמל ,תוילובגל רשקב העוט ינא םא יתוא ינקתו) תויהל
.(ףלאמה ךרמאמב תובר הז לע החומ
,"...ונל ןבצעל אל ךיא"מ לחה ,ךלש הפורש הצירעמ טושפ ינא
וא ,האבה גנילור ייק י'ג ייהתש תועבצא ךל הקיזחמ שממו
(...תוריכמה תניחבמ קר ,תוריכמה תניחבמ) ולש היורצ תוחפל
ךל היהתשו ,הדימה לע רתי ךתוא יתקמסה אלש הווקמ ינא ,בוט
!!!הנהמ הייפצ ךשמה
תיטסינג הלבל וביגה
 
 
4/1/02 15:10
ןיראק :תאמ
שוניראקל הבוגתב
הכירצ שממ יתייה .האמחמ לכ תונתבערב יתעלב ?יתקמסה הזיא
.הבר הבר הדות .הארנכ הז תא
.הבוב שממ תא
ןיראקל וביגה
 
 
5/1/02 14:22
תיטסינג הלב :תאמ
שוניראקל הבוגתב
...הז לע בירנ אל יאוב לבא ,הבוב רתוי תא
תיטסינג הלבל וביגה
 
 
6/1/02 15:08
ןיבמה :תאמ
שוניראקל הבוגתב
!הפולא תא ,ןיראק
...הנבהה לש בלשב ןיידע וא תאז תעדוי תא
ןמזה הז .הנבהה לש בלשב ןיידע תא יתעדל
... בלש תולעל
ןיבמהל וביגה
 
 
7/1/02 4:49
ןיראק :תאמ
ןמזה עיגהל הבוגתב
?ןאל לבא .בלש תולעל ןמזה עיגהש תבשוח ינא םג ,הדות
ןיראקל וביגה
 
 
10/1/02 13:15
הקימ :תאמ
ןמזה עיגהל הבוגתב
...הלאכ םירקימב םיבלש תולעל רשפא יא
קוידב ,ןויקינ תלוח יראשיתו ןויקנ תלוח תדלונ תא
!תיטסינגאלב ראשאו תיטסינגאלב יתדלונ ינאש ומכ
הקימל וביגה
 
7/1/02 21:28
תינונטק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יכרדמ יב רוזחא .יתלביק ףלאמ רועיש !תויצקובורפ ררועל לק המכ
תויהל הצור ינא ,ךייתשהל הצור ינא.םכלשמ תחא ינושע ,תוערה
.םייח תלוטנו הללמוא ,תעשורמ תיניצ אל ,םכלוכ ומכ הבוט
.הייזחו
התיכל רשייה !לוב עגופ!רגוב המכ)הייזח יל ןיאו תיאנק הנוז ינא
חלגל םילוכי םכלוכו העוט ךכ לכ ינאו םיקדוצ ךכ לכ םתא .(!'ד
םג ינא ,ןכ) ילש ןקזה לע םכלש ילאוטריוה בלה בוט תא
ינא !םייטרפ תומש סיסב ,ףיכ הזיא)ןיראק ,הזל רבעמ.(!הריעש
םירכומ ךל םיארנ ינאו "הקיזחמ ינאש ןיכס"ה םא (!יטירבלס טעמכ
תצק דיעמ קר הז .קיחצמ אל וליפא הזש יספא ךכ לכ אוה יוכיסה -
.לילעב תיגול יתלב תונקסמ תקסה לע
טסקט תביתכב הפכב לווע אל לע הדשחנש תחא התוא לע יל לבח ,תמאה
.םיאירב ויהת .רצייל הלוכי ינא קרש ומכ ינונטק
תינונטקל וביגה
 
 
10/1/02 18:19
ןיראק :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ךכ לכ יל תיארנ תא -ןמזה עיגה ילוא ,תוריכמ אל ונחנא םא זא
.םיטנגיליטניא םירבח םירסח ילו המיסקמ
ןיראקל וביגה
 
11/1/02 17:47
יזור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,םוקיב רזופמו יטסינגלב יכה ןבה ינאש םיבשוח ילש ירבח ,כ"דב
תונורא םע םדריהל הלוכי אל ינאש הדבועה ,הזו דחא רבדבמ ץוח
הילע רבגתהל הלוכי אל יאנש הנטק היססבוא ןיעמ וז.....םיחותפ
!הלאכ םיכיספ המכ דוע שיש תעדל דמחנו
יזורל וביגה
 
25/11/02 15:07
וליל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יתוא יל ריכזמו קיחצמ .יתארק וישכע קר


,חופת חקול .ברעב עבש העשב (םיפלא ןיב) עובק לאוטיר :ילש אבס
ונעי) םימעפ 8 ךרעב ובחורל ךתוח עבר לכ ,םיעבר העבראל ךתוח
יתייה הככ קר םינש ךשמב .דרפנב חןפת "ףד" לכ לכואו ,(הפינמ
.םיחופת תלכוא


אל רבד יל הארנ תמאב תוחותפ ןוראה לש תותלדהשכ ןושיל ,בגא ךרד
,המק ,תוקד 2 ירחא תרבשנ יתייה ,יוסינ תניחבמ וליפא .ירשפא
.ןוראה תא תרגוסו רואה תא הקילדמ


יפל םירדוסמ ילש םיקסידהו ,רדבמל ומכ םילפוקמ ןוראב םידגבה
.תיב ףלאה


. ךלש רדסה הז ,ףיכ הז ,הזמ ץוח
ולילל וביגה
 
29/3/05 22:48
N :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אלש היגולוכיספב "המרונ"המ ךלש תקדצומה הדילסה תא הפי תרדגה
םא םג ,הלוכי ןויקינו רדס רתי לש היעב ינש דצמ .תמייק תמאב
.ךל םג -תרמאש יפכו ךתוא םיבבוסל דואמ קיצהל ,תינסרה אל איה
?ןוקיתל םוקמ שי ילוא
Nל וביגה
 
 
10/2/08 16:56
ריפוא :תאמ
ץוצינהל הבוגתב
ךישממ היה אוה, אירבמ היה אוה םא םג יכ- רוכמ היה דיורפ
םלועה ,רבעב םייחש םישנאלו םיילינסל םיאתמ דיורפ- ףינסהל
. רגפתה ןמוקרנה דיורפ זאמ םדקתה
ריפואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא