םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

לנויצנרטניא בוחר לש הילעה
דרא ןיראק

 


התיהש תחא הדלי הזה רודכה לע התייח ,םינש הברה הברה ינפל ,םעפ
תא ול וצצקיש ףקותב הבריסש הבלכל ,הביבסמש םישנאל ,םייחל הבהא תאלמ
הרזח דחא םוי .המצעל םגו ,םינמרבוד לש םלודיגב גוהנכ ובנזו וינזוא
לש ותיבל ,םוי לכב ומכ ,ליגרכ ,ראווצה לע חתפמה םע רפסה תיבמ הדליה
,ררקמהמ םיתיז האיצוה ,ודקובא חרממ המצעל הניכה ,הדובעב היהש היבא
ךורא ,ריעצה ןמרבודה ,הלש בלכה .ןובאיתל הלכאו הציב המצעל הנגיט
ןחלוש דיל הבשישכ הדי תא קלקל ,דייפס היה ומשש בנזהו םיינזואה
העבצא תא הלבט איה .הנוזמ תא ותיא קולחתש םיבלכה ךרדכ שקבמ -לכואה
אל לצבה חירש הארנכש ,בלכה .םועטל ול הנתנו ודקובאה חרממב הנטקה
.הדילסב הדיצה וינפ תא הנפהו ופא תא םקיע ,דחוימב וילע ביבח היה
הנושמ גהנמ ןיעמ הז בלכל היה .ומשל רוקמה םצעב היה דייפס לש ופא
זא קרו הריואה תא חרחרל ,טלוב ופא קרשכ םיפוקשמו תוריקל רבעמ ץיצהל
הרוחשה הרוצה םש לע היבאו הדליה ול וארק ןכ לע .רדחל סנכיהל
.ץיצמ ףאל המודש ץיפשה םע תאז אלא תלתלותמה וז אל ,םיפלקבש
ןיכהל הדליה הבשי ,תחלצהו סוכה תא החידהו לוכאל המייסש ירחא
.הבהא איה תיב ירועיש וליפא .םירועיש
תונכשב הרגש ,תילג ,התרבחל הדליה הכלה תיבה ירועיש תא המייסש ירחא
קרש י'גני'גה ןנור לע ורביד רקיעב לבא ,תודלי יקחשמ וקחיש ןה .הילא
שגרמ דואמ ערואמ היה הז .תורבח הל עיצהו בתכמ הדליל חלש לומתא
דואמ י'גני'ג היה אוה לבא י'גני'ג היה אוהש ןוכנ .הדליה לש הייחב
וטילחה ןה .םינפה לע םישמנ ול ויה אלש טעמכו ובהא תונבה לכש חושק
:ןושלה וזב הרזח קתפ ול בותכל הכירצ איהש
יל תחלשש דלוקושה תא יתבהא דואמ .ךלש קתפה תא יתלביק .ןנור םולש"
".ךלש הרבח תויהל המיכסמ ינאו
,דיב די בוחרב םיכלוה ויה םה תורבח תבל עיצה ןבשכ םימי םתואב
רקיעב לבא ,המראוושלו טרסל םיכלוהו ,רפסה תיב ירחא םישגפנ םימעפל
שי הנהש הזמ תשגרנ ,הדליה .תונטק תונתמו םיקתפ הזל הז םיחלוש ויה
.הדובעהמ רוזחיש ול תוכחל ,היבא תיבל הקלחב החמש הרזח ,רבח הל
םירופיס" ,ףדמהמ הילע בוהאה רפסה תא החקל איה ןמזה תא ריבעהל ידכ
,םדאב קזחה ,סלוקרה לע רופיסה תא בוש הארקו "תינוויה היגולותימהמ
.ותחפשמ תא חצרו עגתשהש
אוה ,םויה רחאמ אוה .היבא היה הז .תונעל הצר הדליה .לצלצ ןופלטה
יתמ .לכות איהש חטב .ןכ ?ברע תחורא המצעל ןיכהל לכות איה םאה .רמא
הברה .ץוחב ולש הרבח םע שגפנ אוה .עדוי אל ןיידע אוה ?רזוח אוה
-דבל רדתסהל תעדוי הדליהו ,ברעב ולש הרבח םע שגפנ אוה םימעפ דואמ
שי .לגרודכ דחיב וארי םהו ,יצחו העש ,העש דוע ,םדקומ רוזחי אוה לבא
אוה לוג היהש םעפ לכ .ליזרב תא בהא דואמ אבא .ליזרב לש קחשמ םויה
הלש אבא םע תוארל הבהא הדליה .החמשב קעוצו הסרוכהמ קנזמ היה
היה אבא קחשמה ינפל דימת לבא ,םיקוחה תא הניבה שממ אל איה .לגרודכ
ןתונו הריב התוש היה אוה ,דיל הלחו הבוהצ הניבג םע התיבח הל ןיכמ
רויצ םע ,הקותמ ,תדחוימ הריב אלא ,ולש ומכ הרמ הריב אל לבא ,הל םג
.לכהו ףצק םע ,הילע רשנ לש
ןיבה וליאכ ,בלכה .אלש חטב .ולש לויטל בלכה תא תחקל חוכשל אל
ליחתמ םויהש התארו הצוחה הלכתסה הדליה .הביבסמ ץפקל לחה וב רבודמש
לש המודאה העוצרה תא החקל ,הראווצ לע חתפמה תא המש איה .ריפאהל
ןמלז בוחר לש הילעב םילוע .עובק היה לולסמה .ךרדל האציו דייפס
בוחר לש הדיריה תא םידרויו הלאמשו הלאמש םינופ ,רואינש
תוסוכמ תוגרודמ תוסינכ ילעב םיתב היה דחאה ודיצש ,לנויצנרטניא
הל הרוה הדליה לש היבא .רעוימ ידאו ינשה ודיצו תוילרוטספו הייחמצ
.דרו הבוטה התרבח הרג םהמ דחאבש ,םיתבה לש דצב תכלל
המידק ץרש דייפס תא הדליה הררחיש לנויצנרטניא בוחר לש הדיריה עצמאב
דוע אובי חטב אבא יכ ,התיבה רוזחל ,היבקע לע הבס איה הפוסבו ,החמשב
.טעמ
רדווסב דחא שיא אצי םיתבה לש היחמצה תואלמ תוסינכה תחאמ ,םואתפ
דביא אוה .ול רוזעל הנכומ איה םא התוא לאשו הדליה לא הנפ אוה .קורי
הז המ .ול הרמא ,רוזעת איהש חטב .שופיחב הרזע ךירצ אוהו והשמ
ןיבש ללחל ,המינפ התוא ליבוה שיאה ?דבאש רבדה הארנ ךיא ,קוידב
אוהש הל ריבסהו םהניב דירפה לודג ספטמ חישש תיבל הסינכהו בוחרה
אל םעפ ףא ?תאז היח הזיא .לחזל המודש ,הלודג אל ,הדורוו היח שפחמ
הלגרב זחא ,הילא ברקתה שיאה .בר ןיינעב הדליה הלאש ,תאזכ יתיאר
ןיב ולגר תא ביצה ,ךומנ לזרב הקעמ לע הנעשנש ךכ התוא םירהו תילאמשה
קוריה רדווסהו ,חונ היה אל הז .םייסנכמהמ והשמ איצוהו הילגר יתש
.ץמצמח חיר ףידה הינפל בורק היהש
.ךרדה תא המסח ולש הלודגה לגרה לבא ,לגרה תא דירוהל התסינ הדליה
התיה ןכאש ,הדורווה היחה תא ףטללו םיילגרה ןיב הב תעגל ליחתה אוה
המ הניבה אל איה .להביהל הליחתה הדליה .לחזל המוד תמאבו הלודג אל
לוכי אל .התיבה רוזחל התצר איהו הל םיענ היה אל הז לבא השוע אוה
הפ שי חטב .בלב המצעל הרמא איה ,ער והשמ יל תושעל הצור אוהש תויהל
ןויסנ ךות לגרה תא דירוהל בוש התסינ איה .הניבמ אל ינאש והשמ
הילע לכתסה אוה .הל הכחמ אבאש ,התיבה תכלל הכירצ איהש ול ריבסהל
איצוה אוה .ולש היחה תא אוצמל הכירצ איה םדוקשו הכחי אבאש הל רמאו
איה .דואמ הדחפ רבכ איה וישכע .הילא התוא בריקו סיכהמ הנטק ןיכס
םיבהואש "םיסנא" ול םיארוקש והשמ לע התיכב םהל הרפיס הרומהש הרכזנ
.הלילב תונבל םירבד תושעל
לע ולש דיה תא הל םש שיאה יכ ,לוק הל אצי אל טעמכ .חורצל התסינ איה
תוכבל הליחתה איה !דייפס !דייפס .בוש החרצו הרענתה איה .הפה
אלו ותוא ךושנל התסינ איה .הנממ קזח רתוי היה אוה לבא ,קבאיהלו
איה .באכב קעוצ ותוא העמש איהו הנממ הפרה שיאה עגר ירחא .החילצה
!דייפס .תודיחפמ תומהנב וילע לפנתמ דייפס תא תוארל הקיפסהו הררחתשה
ילב לנויצנרטניא בוחר לש הילעה תא ץורל הלחה איה !אוב .ול החרצ איה
ץמאמה תא השיגרה אל הדליה לבא הכורא הילע התיה וז .הרוחא לכתסהל
הכוב ,הלשכו הצר איה .ימוג ומכ ויהש ,הלש םייכרבה תא קר ,הצירבש
תוארל הבבותסהו הינשל הרצע םש ,הילעה שארל העיגהש דע ארונ יכב
השיגרה םואתפ .דימתכ םיינזא טומשו ןמאנ ,היה ןכא אוהו .הדיל דייפסש
הללותשהוו הלתפתהו החרצ איה .הרוחאמ התוא תוספות תולודג תועורז
ספתש שיאה רמא ,ךלש בלכה תא יספתת ,הדלי ,הדלי .התיא בלכהו הקבאנו
ינא ,יכבת לא ,רדסב הז ?הרג תא הפיא ?הכוב תא המל ?ךל הרק המ .התוא
והשימ ?הככ הכוב תא המל -הכוב תאש יתיאר טושפ ינא .םולכ ךל השוע אל
הז .קוריה רדווסה םע שיאה היה אל הז .וילע הלכתסה איה ?והשמ ךל השע
,הכרדמה לע הטטומתה הדליה .יל ירפסת ?הרק המ .ירמגל רחא שיא היה
הבבי ןיב .ריוא רתוי הל היה אלש דע התכבו הידיב הינפ תא הטילה
ול התיהש ,התוא סונאל הסינ םש והשימש ול ריבסהל החילצה איה הבביל
איהש ,הרקש המ ללגב ארונ השייבתה איה .אמאל .התיבה הצור איהש ,ןיכס
.הב תעגלו הילא רבדל ול הנתנש ,ער שיאהש העדי אל
לא .םשל ךתוא חקא ינא ,יאוב ?אבא הפיאו .הינמרגב ?הרג אמא הפיא
היהי ...שששש .רדסב היהי .רדסב הז ,ימוק .ידחפת לא .הדומח ,ידחפת
...רדסב
לש חיר .קחשמה תא תוארל ליחתה רבכ הלש אבא ,התיבה התוא איבה שיאה
הילא ץר ,התוא הארשכ להבנ הלש אבא .תיבב היה הבוהצ הניבג םע הציב
הדליה לש אבאו שיאה .הרק המ ,הרק המ שיאה תאו התוא לאשו התוא קביחו
אבא לש םיידיה ךותב התכב ןיידע איה .הבישקה אל איה .םהניב ורביד
לכו אוהה הלילה לכ ךשמנש יכב ,שואייב ,טקשב רבכ וישכע לבא ,הלש
הרסחש הלש יבודה םע ,ןושיל התוא ביכשה הלש אבא .וירחא ואבש תולילה
.שבד םע םח בלח הל השעו ןטק רוא הל ריאשה ,תיכוכזמ תחא ןיע ול
.הדליהמ הבושת קתפ םוש לביק אל המל ןיבה אל םלועמ י'גני'גה ןנור
םיבבוסה לכל הבהא תאלמ אל ,הדלי אל רבכ איהש ,הדליה םויה דעו זאמ
ךשוחב תאצמנ איהשכ תקנחנ הדליה םויה דעו זאמ .המצעל אלש חטבו התוא
תובוחרב אלו לנויצנרטניא בוחרב הכרד אל הדליה םויה דעו זאמ .טלחומ
לגרמ רתוי הברה השימג הדליה לש לאמש לגר םויה דעו זאמו .ול םיכומסה
.ןימי

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא