םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

יניטלה רשקה
זפ ןרומ

,םיבוט םימיל הכוז תיניטלה הקיזומה
? תטהול ץיק תנפואב רבודמ םאה


,הלודגה תרושקתהו הקיזומה תצובק ,Universal Music Group תרבח
רתא ,Eritmo . Eritmo תיניטלה הקיזומה רתאמ םירכנ םיקלח השכר
הניחבמ רתויב םדקתמהו לודגה רתאה אוה ,הדירולפ ,ימאימב וסיסבש
םישרמ אוה ,רוקיב הווש ומצע רתאה .רנא'זה ירתא ןיבמ תיגולונכט
.היצמרופניא דואמ הברה ליכמו תילאוזיו הניחבמ


הקיזומה קוש לש דעיה ילהקל עיגהל העקשהה תועצמאב תנווכתמ לסרבינוי
.תשרה תועצמאב םג ,הלש םייניטלה םינמואה תוריכמ תא לידגהלו וזה
- רוינו'ג טנמרשה רשאמ רחא אל אוה ,בגא ERITMO רתא לש ימשרה ורבוד
.ימוסרפ ןייפמקב בככל םג יופצ אוה דיתעב ,סאיסלגיא הקירנא
הקיזומ ךירעהל ודמל תמאב םיברש הארנ
היתונונגס תשק לכ לע ,תיניטל

,ןיטלה ןונגס לש ותחירפ חכונ ללכ העיתפמ אל לסרבינוי לש וזה העקשהה
הקיזומב - קושב ילקיזומ ןונגס לכב טעמכ םויכ תורכינ ויתועפשה
םיטנמלא םיבלשמ םירפאר הברה - (םירחאו זפול רפינ'ג תמגוד) הרוחשה
(םירבחו סאיסלגיא הקירנא ,ןיטרמ יקיר) פופב ,םהלש םירישב םייניטל
SOCIAL CLUB -ה ירבח לש םידקתה תרסח םתחלצה הייארלו) םלועה תקיזומב
הלאשה .דועו (הנשה וניתוזוחמב ורקיב םגש םינבוקה BUENA VISTA
היהי רתאהש ךכמ ולבסי תיניטלה הקיזומה ירחוש םאה קר איה תלאשנה
? לסרבינוי הקיזומה תמצעמ לש םיסרטניאל ףופכ


הקיזומה לש תדחוימה החירפה תעפות תא ןייצל ןיינעמ אשונב דוע
,תינמז תוירלופופל תיניטלה הקיזומה הכוז ,םינש המכ לכ .תיניטלה
םע היה ךכ .םיטיהל חורב תובשנמו ףולח תורב תויציק תועפות ולא בורל
ודמל תמאב םיברש הארנ םעפה .'וכו ,םסרופמה לאידנומה ריש םע ,הדבמלה
טעמכ תרכינ התוחכונו ,היתונונגס תשק לכ לע ,תיניטל הקיזומ ךירעהל
.ימלועה הקיזומה ינכרצ להקב םינוש םידבר ברקבו תונונגסה לכב


ןאכ ומסרפתי םיבורקה תועובשב ,היסולכואה ללכלו ,ןיטלה ירחושל
.ץראב וזה הקיזומה ןעמל םישועש םיעוריאהו םישנאה ,םיקסידה ,תומוקמה


רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא