םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

הפי הז המ בתוכ התא ,ואויש
ביבר הלאירא


תוטיהר ףיעס לע רבעב תלסופ יתייה םא
תענומ יתייה ,בתכב תואטבתה רשוכו
,רבד ללגב .תואלפנ םינש המכ ימצעמ
ןיטולחל תובישח רסח ,רבד לש ופוסבש


יתייה םאש החינמ ינא .הז תא תושעל יתקספה אל בותכל יתדמלש זאמ
לבא ,הנוש והשמ תרחוב יתייה תרחא הרוצ לכב ימצע תא עיבהל תרשכומ
המ הז זא ,תושפיט ארונ ילש םיידיה יכ ,הלוכי אל ינא לספלו רייצל
םיליממ רתוי תולק וכפה תובותכ םילימ יתמ תעדוי אל ינא .ראשנש
אל רבכ הפהמ תואצויש םילימש יתוא דמיל ילש אבאשכ ילוא .תויתימא
טעהמ תואצויש םילימ ,הפהמ תואצויש םילימ תמועלש יתשגרהו ,יל תוכייש
.הרזחב ןתוא תחקל וא ןתוא תונשל רשפאו ,ילש ויהי דימת
לבא ,וחלשנ אל םלועמ םהה םיבתכמהמ םיזוחא םיעשת .יתבתכ ייבוהא לכל
םיבתכמ תמרע קיזחמ ןרע םויה דע ,תימצעה הרוזנצה תורמל ,ןיידע
.השוב אלל יתוא טוחסל ול רשפאמש המ ,17 ליגב ול יתחלשש םיבהואמ
םיבתכמ בותכל תורשפאהמ ףוסניא דע תרשואמ יתייה לייח רבח יל היהשכ
םיטרפ יטרפ יאלמ םיכורא םיבתכמב ותוא יתפצהו תדלומה לע ןגמש והשימל
הנתנ תורפסל הרומה לעיש יל באכ המכ) ב"י התיכב קתרמה ייח יווהמ
הקול תא ,ביבר הלאירא" ?המלו ,ילשמ רתוי הובג ןגמ ןויצ תיגחל
יצח דחי ונייהשכ .(!הנוז ,"איה המ הוונע ידמלתש ןמזה עיגה ,סירביהב
יווהמ םיקתרמ םיטרפ יאלמ םיבתכמ ול יתבתכ תונוריטבו ,יתסייגתה הנש
לבקל בהוא דואמ אוהש ןעט אוהש תורמל ;ןכסמ ,ונ ,בוטו ,12 ד"הבב ייח
.םוי ידמ בתכמ
,ןיינעה םע היעב יל התייה אל לבא ,ךומנ רתוי הברה היה ולש ןונימה
התואב טעהמ ול ואצי אל םילימהו ,ינומכ ןמופרג היהיש יתיפיצ אל
לש ?תאזכ הליגר הביתכ ,לבא ,ער אל .בוט שממ בתכ אל םג אוה .תולילק
.םילימ לש םיביהרמ םיבוליש יבוליש ויתועבצא תוצקמ איצומ אלש והשימ
ילצא תחכש" ,בתוכ ולש תוישיאהמ יסיסב קלח הניא הביתכש והשימשכ לבא
ארונ הטימה דיל ךלש תונטקה םיילענה תא יתיארשכו ,ךלש ראטסלואה תא
דע תשגרמ התייה האצותה ,עצקוהמ אלה טפשמה תורמל ,"ךילא יתעגעגתה
עירפהל היה רומא הז .אל ללכב ?אלפנ בתוכ אל אוהש יל עירפה .תועמד
ונממ הענמ תובותכ םילימ לש ףשא אל אוהש הדבועה .יל הארנ אל ?יל
.אלש ,והז זא ?רשוא יל םורגל
לש הרדיס יתלחתה התא דחיו ,תשרה תא יתיליג ךרעב םינש שולש ינפל
םישנא לוספל יתלחתה םואתפ .הביתכ קר .הביתכ תוססובמ םיסחי תוכרעמ
םושנל קיספהל וא קוחצל יל ומרגיש םיטפשמ רוציל םיעדוי אל םה יכ קר
קר םילימ לע תססובמ וב תרושקתה לכש םוקמבש וילאמ רורב .יפוי בורמ
תפוקת תא יתרבעשכ .יתוא ךושמל וחילצה הביתכ ןורשכ םהל שיש םישנא
,ידמל םירשכומ םישנאמ יתמשרתהש ירחא ,םימורופהו םיטא'צה לש ןויבחה
המ .םילימ לש םיחלצומ םירלגא'ג םע קר ,ןבומכ . םתא שגפיהל יתלחתה
הפוקת התואב .םולכל הבורע הניא םילימב תוטיהרש רבתסמ ,םכל דיגא ינא
,טנרטניאה הרפה תפוקתב ימצע לע יתאבהש םיקאינמה לכל ףסונ ,יתעדוותה
.בתוכה גוסהמ םיקאינמ - םיקאינמ לש שדח גוסל
תורושכ וליחתה רתויב תובוטה יתורבחמ המכ ,תשרב יתרכה םינב קר אל
ידי לע קר ומסקוה ,ינומכ שממ ,ןבורו ,בתכב אלפנ תואטבתמ ןבור .טסקט
יבתוכ ,םיאנותיע ,םיררושמ ילגרל תודודש ולפנ ןה .םילימ יפשא
םישנא .תוטיהרב םיחסנתמש הלאכ םתסו םיררושמל םירמייתמ ,םירופיס
הביתכה יכ ךוחיגב ולספנ ידמל םידמחנ ועמשנשו ,ריבס ובתכש ,בושיהמ
.סוכ'ת ונל הביטרה אל םהלש
םע אצא ?!ינא ,ינאש םואתפ המ .ירמגל יעבט יל הארנ בצמה הלחתהב
ררועתהל לק רתוי ,ליגרכ לבא .בצמ ןיא ?Moi ?החילס ?גליע והשימ
םישנא לצא תופקתשמ ןתוא האור ינאשכ ילצא תויתייעב תומגמל בל םישלו
תרסייתמ הרקיה .א תא יתיארשכ ןכל ;תבהוא ינאש םישנ וא ,תבהוא ינאש
תחרפה ידכ ךות בלה תא הל רובשל שקעתהש בתוכה גוסהמ קאיינמ ללגב
ונתמישנלו רשואב חנאיהל ונל ומרגש םילימ לש םיחלצומ הכ םיבוליש
םע קסע ןאכ ונל שיש בל ונמש אל וליפאש ,אלפנ ךכ לכ בתכ אוה .רצעיהל
לוכי הפי הכ בתוכש והשימ םואתפ המ יכ ,רתויב תוחנה גוסהמ הנוז ןב
.ההימתמ הכ ?המהב הזכ תויהל
הווהמ הניא הפי בתוכ והשימש הדבועה םצעש ןויערה תא לבקל השק יל היה
יל שיש תויהל לוכי .בותכל עדוי םדאנבהש הדבועל דבלמ ,םולכל הבורע
יעבט הארנש דועב לבא ,םיוסמ ןורשכ ילעב םישנאמ רתוי תוהובג תויפיצ
יל היה ,םיאומוה םיבצעמו םיעגושמ םירייצ ,םינייז ויהי םירקורש
םיסקמ ,שיגר םג היהי ,בותכל אילפמש ימש ,המל גשומ יל ןיא ,רורב
.ימצע תא קר הקיחצמ ינא םימעפל .ןיבמו
.תיסחי תולילצב ןיינעה לע בושחל תוסנל ידכ המגמה תא יתרצע דיימ
תינויח הנוכת וז ?בותכל עדי ילש גוזה ןב תויהל רומאש ימש בושח תמאב
םיסחי תכרעמב ףילחהל אצוי םיכורא םיבתכמ המכו ?תחלצומ תויגוזל
,וא ,"רזוח התאשכ תוירגס איבהל חכשת לא" םיקתפל רבעמ ,תילמרונ
רבעב תלסופ יתייה םא ירה ?"ךתוא יתשגפש החמש ינא ,קותמ ארונ התא"
םינש המכ ימצעמ תענומ יתייה ,בתכב תואטבתה רשוכו תוטיהר ףיעס לע
.ןיטולחל תובישח רסח ,רבד לש ופוסבש ,רבד ללגב .תואלפנ
תמאב ינא ,יבגל תובותכ םילימ לש ןתובישחב טיעמהל הלוכי אל ינא
.רבגב תויהל םילוכיש םייסקס יכה םירבדה דחא איה הביתכ תלוכיש תאצומ
הריכמ ינא) אל רחאו ונתוא ךשומ םיוסמ רבד המל םיעדוי שממ אל ונבור
איהש לזמ .ףרוע לש תמיוסמ דואמ הרוצ ילעב םירבגל קר הכשמנש יהשימ
יכ ,וזה המגמה םע םיזגהל אל יאדכש תבשוח ינא לבא ,(ילש אבא תא האצמ
םילימו תויתוא רדסל תלוכיה קר אוה הביתכ ןורשכ ,רבד לש ופוסב
.םילימ קר ןה ,םוי לש ופוסב ,רדתסמש המ לכו ,הנוש הרוצב
ברו גציימ ,קימעמ רקס לע תססובמש תישעמ הצע ,יתחכש טעמכו ,הא
.יתרהזה אלש ודיגת אלש .ארונו םויא םינייזמ םיררושמ :תופתתשמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
17/12/01 13:37
ילוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןוכנ
הלחמ תאז
היהי ולש החיתפה טפשמ םא יס ייאהמ והשימ ףיעאש הנושארה ינאו
"תא הפיאמ"
ילובל וביגה
 
17/12/01 13:37
damn u woman :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינימלכ לע ספטיהל חירצ אלש ןוכנ ביבר 'בג הברה תקדוצ תא
םירבדה הז בושח תמאבש המ יכ םיבושח אל םה םצעבש םירווד
הזכ טפשמ םג וליפא שי םדא ןבה לש ץוחבהמ אלו וכונפב םישיגרמש
.והשמ וא .ולש םינפבב שיש המו ןקנק לע


ירחוסב וסאמש םישאוימ םינקיטנמור יפלאל הז תא יריבסת יכל לבא
והשימ תושאונ םישפחמו ,ץוחב םש םיבבותסמש קיטסלפה תושגר
רביא ותואב תילאניגוו תוביטר וא תישגיר הייצקריאל םהל םורגיש
...הארנ יתלב
damn u womanל וביגה
 
 
18/12/01 19:27
ןידינד :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
?ןכ ,ילש רביאה לע תרבדמ אל תא תאש הוקמ ינא
ןידינדל וביגה
 
 
29/12/01 0:47
קונ :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.תבתכש הלאה םירבדה לע הדות
.םיענ דאמ תבתוכ תא ,ןכ -ו
הזכ הפי םיבתוכש הלא תא אורקל תבהוא ינא - ןכ- ו
. יתוא םישגרמו
.יל םינוכנה םישנאה םה דימת אל .אל -ו
קונל וביגה
 
 
2/6/04 13:54
:תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
אוה קונו ןכתיה ?םלוחב תשגדומ ווה םאה .קונ אוה הפי םש
?רתוי דוע םישרמ םש לש רוציק
בלה ,ףפועתמו אצוי בלה" תכייחמ םשה תלעבשכש םשורה יב שי
..."ויפנכב הכמו אצוי
וז הבוגתל וביגה
 
17/12/01 13:43
ואויש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב


? הזכש לבה ךתעד לע הלעמ תא המל יכו
!הכופה תואיצמל היח אמגודכ ךמצע יאר .תכל קיחרהל ךל לא
יארו ( ךכב הניחבמ ךניאש תורמל ) המימשמו הבולע ךתביתכ ירה
:אלפ
"ולספ אל" ( הבוצעה תמאה ךל רומאל תוזיעמ אל רשא ) ךיתורבח
.ןיידע ךתוא
ואוישל וביגה
 
 
17/12/01 16:30
הלאירא :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
,תונידעב אל ,יתוא ץקע יניעב םיבשחנ רתויה םורופה יפתתשממ
.קדוצ אוה .תרוקיב לבקל תעדוי אל ינאש הזל עגונב


,המימשמ םגו הבולע םג ילש הביתכה םא ,הניבמ אל תמאב ינא לבא
לק רתוי אל ?ביגהל דועו ףוסה דע הז תא אורקל חורטל המל
רוט דוע הנה ,טיש" ךמצעל דיגהלו "ביבר הלאירא" תרתוכב אורקל
ה לוכי ינאש לזמ ,תובילעב םגו םימשמ םג תבתוכש יתאז לש
לשב םרגנה ןמזה לוטיבב יד אלו ,"רחא והשמ לע ינמז תא זבזבל
רשפא ,בותכל ידכ תישפנ היגרנא קיפסמ סייגל דוע ,האירקה
התואב בותכל הלוכי תייה .רשפא יא ,אל ?תרוקיב הזל אורקל
הזל שי ,"תורבח ךל שיש לזמו תטמוטמ תא ,ביבר הלאירא" - הדימ
.ףקות ותוא
הלאיראל וביגה
 
 
18/12/01 0:54
cookielida :תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב
אוה בוט המכ הנשמ אל,םיביוא ומוקי םדא ןבל דימת,רוזעי אל
לש ביואה התא,םייק התא - יפרמ קוח הז.תויהל הסנמ
תמאבש ולאל קר,תוניצרב דחא לכל סחייתהל אל,המכוחה.והשימ
.הז תא םיווש
יתבהא,רמאמ הלחא
cookielidaל וביגה
 
 
18/12/01 9:48
:תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב
הזו םירמאמה תא םסרפל הטילחהש תאז תא .הניבמ אל שממ תא
.אל וא רמאמה תא אורקל םא "רוחבל" רתאב רקבמל "תוכז" ןתונ
רמאמה תא אורקל ול אב םאו דבלב ולש איה רקבמה לש הריחבה
עדוי אלש דיחיה אל אוהש ומצע םע בוט רתוי שיגרהל ידכ ךלש
אוהש המ הז זא ,הז לע ביגהל דועו (לשמל ינומכ) בותכל
.השעי
ףא לבא ,תילילש איהשכ תרוקיב לבקל לק אל הזש תעדוי ינא
הזה אשונב ךמצע לע דובעל הכירצ טושפ תא זא ,םלשומ אל דחא
ךל רובעי הזו
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/12/01 19:32
ןידינד :תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב
ןמ ביגהל ולכויש ידכ קוידב םימיוסמ םישנאל הווש החריטה
באוכ תוחפו ,ףורגיא קש ומכ תויסרגא ררחשמ הז .תאזכש הבוגת
.םיידיב
ןידינדל וביגה
 
 
19/12/01 12:32
םיעוריאה תולשלתשה רחא תבקוע :תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב
,המש םגו ןאכ םג ךלש םיבלענה תושגרה תא הניצחמ ארונ תא יכ

.תלוזה לע םיינפקת תורוקיב תבתכ םג אוהבו
םירחאב בולעלו בלעהלמ ץוח ,תעדוי תא תמאב המ הז לכמ יתיהת


רדסב הללאוו
םיעוריאה תולשלתשה רחא תבקועל וביגה
 
 
19/12/01 16:39
תירש :תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב
אל תא םג תרחא ,השיגר הדוקנב ךל עגפ בתכ רוחבהש המש הארנכ
תייה אל חטבו ,ףוסה דע ולש הבוגתה תא אורקל תחרוט תייה
.ביגהל תחרוט
םילימ לש תיפשא לבא ,רומג רדסב תבתוכ תא ,תוניצרב וישכע
יאדכ ,ךלש תימצעה הכרעהה תססובמ הז לע םא זא .אל תא
.שדחמ ןיינעה תא ילקשתש
תירשל וביגה
 
 
19/12/01 18:40
הנליא :תאמ
והשימ םימי המכ ינפלל הבוגתב


,ךנורשכ תא לעתל תרחוב תא םהילאש הביתכה יאשונ יתעדלש קר
,רמול ךיא ,תצק םה
.םימימשמ
.ןייצל תבייח ינא ,יתטאפ יד והשמ שי הזב קוסיעה םצעב
הנליאל וביגה
 
 
19/12/01 22:00
ההותש תאז :תאמ
םימשמ תבתוכ תאש אל הזל הבוגתב
יתממ ?הבהאב ךרוצב ?הבהאב ?תוינימב ?םיסחיב קוסיעה
?יל עידוה אל דחא ףא המלו םייטאתפ ויהנ הלאה םירבדה


ליימ ילב ,קינ ירוחאמ ,ךסמ ירוחאמ תבשל ,לק ךכ לכ
רחא השגרהה ךיא .רחא והשימב םיבצעה לכ תא חיטהלו ,וליפא
?הל יתסנכה ךיא ?הבינגמו הנונש ?ךכ


.תולקב הככ עוגפל ?ןוכנ ,ןתונ הז חוכ לש השגרה וזיא
ההותש תאזל וביגה
 
 
20/12/01 21:42
ירוא :תאמ
םימשמ תבתוכ תאש אל הזל הבוגתב
.יתמ יולת
.יתעדל .ןיינעמ אשונ לע רבדמ הזה רמאמה אקוודו
.ןוידה תא וניצימ אלו
ירואל וביגה
 
 
26/12/01 4:15
*^*^* :תאמ
םימשמ תבתוכ תאש אל הזל הבוגתב
ולאכ שי ? םילימ לש תיפשא הז המו ,ער תבתוכ אל תא
תויפשאהמ הלימ הניבמ אל ינאו "םילימ לש םיפשא"ל םיבשחנש
.םיפצמ םה המל הניבמ אל .תאזה
ימעטל תויארונ תובתכ הפ ויה .ךתוא אורקל םיענ ,האירק תא
המלו המ לעו וחבש םישנאש
ךל לאו ,חירו םעט לש ןיינע לכהש הארנכ זא ,גשומ יל ןיא
.סחייתהל
*^*^*ל וביגה
 
 
26/1/03 19:07
...שששש :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.השקבב ידימ רתוי בהלתהל אל ,קתומ ואויש
,זיעמ אלו זעמ םימשור
,אמגוד אלו המגוד
.םעפ ידימ הימדקאב קודבת
...ששששל וביגה
 
17/12/01 14:04
St.Gregorius :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיינעלו הפי בותכ םגו
...ךל תואמחמ יפלא
St.Gregoriusל וביגה
 
17/12/01 14:16
הריטה תריבג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ריכזאו הרוחשה הדובעה תא השעא ילוא םדוק לבא - הזכ רבד שי ,ןכ
תמשאמ ףוסבל הכוז יפיצפס םשאנ ותואש ,דבלב רתאה תא ארוקש ימל
תופדעה" ףיעס םג ,יתוא ולאשת םאו) "בתוכה גוסהמ קאינמ"
.(הפל אל רבכ הז לבא .ןמזמ לטבתהל ךירצ היה "תוילטנמורטסניא


ימ ףקשמ אל ומצעשכלש) דחוימ ןחבמב םידדומ םדאנב לש ויק.ייא
תלוכיו ,רחא ןחבמב םידדומ םדא לש בוציע ןורשכו ,(המ עדוי
ןורשכ שי םירייצ וא םימלצ ,םיבצעמל .קייטסה ןחבמב תדדמנ לושיב
רדתסמ אל .הלק היצקלסיד וליפא םימעפלו ,רתוי הברה תוחנ ילולימ
.רחא גוסמ היצנגילטניא םהל שי .םיטסקט םע םהל


הגרדל בתכב יוטיבה תלוכי תא התלעה טנרטניאב תרושקתהש ןוכנ הז
םש אלש ימ .לספנ ,תחא תויא תאיגש השעש ימ - ףס ןוירטירק לש
ידמ ונררחתסה תצקש ןוכנ םג הז .ול םינוע אל ,ןוכנה םוקמב קיספ
ילאוטריו סקסל בוט הז יוטיב תלוכי ,לכה ךסב .הלאה תויוטשהמ
םדא ינב םע ,הלילל רשק וליפאו ,שממ לש רשק הצורש ימ .רתוי אלו
לבא ?אשומ/אושנ/אשונ לש רודיסה תלוכימ ול ימו ול המ ,שממ לש
ימ לע תונוילע םישיגרמ ,םירשכומה םיבתוכה תא םיפידעמ ונחנא
ךל ןיא ,לשמ - תילאברו הילפאב םיאטוח ,הרצקב .תוא ול הלפנש
אל וליאכ ,לשמ .ללכב היצנגילטניא ךל ןיא ,תילולימ היצנגילטניא
רשוקמ תויהל ךירצ םג אוה ,סוסה לע ריבאה לש ויתונוכתב יד
.הדוהי-ןב תחפשמל


.ליימב תוינפ תלבקמ אל ינאש ,ןבומכ ,רמוא אל הז לכ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
17/12/01 14:39
ילריש :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
אלא ,יפיצפס םדאל םיסחייתמ םניא קנילהו רמאמהש ריהבהל בושח
רחא קניל ונשיו הדימב .רידגהל תבתוכה התסינ התואש העפותל
.ליימל יל חולשל תנמזומ תא אשונ ותואב יטנבלר
ילרישל וביגה
 
 
17/12/01 19:41
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונס :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
רתאל תלגוסמ אל תא וליפאש ,וניתומוקמב הצופנו הבחר ךכ לכ
.ףסונ יטנוולר קניל
:סונל ןמז עיגה ךכ םגו


,םדא תורועמ הדיקשב ורפתנש םיפות תומלה תעקוב לגנו'גהמ
.םודא חרי לש ורואל םש תוסנכתמ דש תותורכ תונוזאמאו
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונסל וביגה
 
 
17/12/01 22:13
תדבוא הרענ וג_ידניא :תאמ
העפות¬ ןכאל הבוגתב
?זא לש ץמרה לע
ץעב ללוכ) יתרמאש םימעפה לכל םיקניל איבאש ,וליאכ
תויודע תובקעב ,כ"חאו ?התא תיפיצפס אל הזש (הזה םיוסמה
?המשאב (ילש) תואדוה ויה אל םאה ,תכרעמב ולבקתהש
?ףוסניא דע הרוחא תכשמנש םינלופ תלשושל רצנ התא ,וליאכ
?ברג לכאת חצנלה
תדבוא הרענ וג_ידניאל וביגה
 
 
17/12/01 22:18
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונס :תאמ
םמחתמ ןיידע התאל הבוגתב
קיצמ ןידע ,רופא קבא םתסל ךפהו תמו הבכש ץמר םג לבא
.ןיעל רשי ותוא ךל םיפשונשכ תצק
ינפל ,תוינש שולש טעמכ ,בר ןמז יתטבלתהש ,תמאה
.ללכב ביגהל יתטלחהש


םילוכיס ךכ רחאו ,הגלבה תוינידמ הסנא האבה םעפב
.םידקוממ
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונסל וביגה
 
 
17/12/01 20:17
הפוילק :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
,םורופב םיכיבמ רתויה םיצעה דחאל קנילהמ תעתפומ אל רבכ
רתוי ורכזוי אלש ,ובתכנ רבכ םאו ,ובתכנ אלול היה בטומש
לכמ עגפנ הרקמבש ימו .ןבומכ ,גניטייר ילוקיש .םלועל
.תוירחא ןתרסה ירה ןתא .דבלב ותוירחא לע תאז השוע ,רופיסה


לבא ,הלאירא לש וא ילריש לש ,ןויערה היה ימ לש תעדוי אל
לש וינפ ןיבלהל דעונש ץעל קניל תתל .רעוכמו ךיבמ ךכ לכ הז
.הרתי תוינונטקב הוולמ הנבה רסוח ךותמ םדא
הניטור אל וז וליאכ ,םימעפל תבצענ קר .תעתפומ אל ,בוש
.בטיה תרכומ
הפוילקל וביגה
 
 
17/12/01 16:51
הלאירא :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
םה המל אמגודכ אבוה קנילה .ילרישלו הריבגל ףקותב תפרטצמ ינא
.םיוסמ והשימל תיפיצפס סחייתמ אל אוהו בתוכה גוסהמ םיקאיינמ
הלאיראל וביגה
 
 
17/12/01 19:35
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונס :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
שקבל יתיצר ,אוהה שיאבמה ץעה תא םורופה תנמדממ תילעהש
:תוומה ינפל תחא הנטק הלאשמ


,םייוטיבה תמישר תא תופיחדב ימסרפ אנא ,ךל השק שממ אל םא
.ךדי לע םירוסאהו םירתומה ןושלה תועבטמו םילימה


שמתשהלו זעהל אוה ,תעדה לע לבקתמה ןורחאה רבדהש רורב
ןכתסהלו ,רחא וא הזכ יטסישפ רוקמ ךותמ טוטיצ והשזיאב
םיעבקנה תילולימה הקיטתסאהו הנייגהה יקוח לע רומח רבעמב
.יעמשמ דח ןפואב ךדי לע


.םירחא םייובח םיקאינמ ליצי ילוא לבא ,רוזעי אל רבכ הז יל


- בגאו


תויטנוולרה יבגל ,ךלש-תובגה-תהבגומ-תוממתהה יל הרורב אל
.רחא םדא םע ךלש רשקה רובע הביתכה תוכיא לש
לע םג דיעהל טלחהב הלוכי ,הריהמו הדח ,הרישע יוטיב תלוכי
בחרה ןבומב השיפת תלוכיו הבשחמ תוריהמ ,תונינש ,תונרקס
.הלש
ירסומ ,ןיבמ ,דמחנ רתוי םדאל ינשה דצה תא השוע אל תמאב הז
.רזג וא
?המ זא


.הזילע הרומה לש החבשל הנורחא הלימו


לולכמ לכמ ,תוחוד רתויה תונוכתהמ תחא איה סירביהה ,ןכא
יתעדב תולועש תויגולויזיפה תונוכתהו םיילאטנמה תונורשכה
.תילאטנמורטסניא תרגתואמה
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונסל וביגה
 
 
18/12/01 1:07
cookielida :תאמ
וז תיגיגח תונמדזהבל הבוגתב
!םיציבב םיניינעה תא סופתל בהוא התאש האור ינא,יביבח
ןושל ילפכו תויומכחתה ינימ לכ בותכל ךלוה אל ינא
(...אל וא) םיניינעמ
התאש תונצחשה - םילימה ןיבמ תעבונ טלחהב תונצחשה לבא
םירחא לע תולעתהל לוכי
!ךל אבבס..רתי תואטבתהב
ךכ לכ אוהש הפיאמ עבטה ערג ןכיה,תשקבתמה הלאשה קר
???ןשיד
cookielidaל וביגה
 
 
18/12/01 8:47
ןיקפונס :תאמ
!תמאב וז תיגיגח תונמדזהבל הבוגתב
ךל םרוג הז םא וליפא ,תרחא בותכל הנווכ םוש יל ןיא
.המודמ תותיחנ תשוחת תצק
.הוודח וזכב התוא שפחל ךל םרוג המ תוהתל קר רשפא


רמאמהמ רוריבב עבונ הז ירה ,עבטה ערגש המ יבגל
.תוולנה תובוגתהו


תיממע דואמ הפשב תובותכ ןקלח ,טעמ ןהב ןייעל הסנ
.הטושפו
ןיקפונסל וביגה
 
 
17/12/01 20:07
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונס :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
.ךרוצ ןיא לבא ,ןח ןח


תא םיסקהלו םישרהל תוכזה יכ ,קפס רסה ןעמל עובקל קר בטומ
תידעלב הרומש ,םיילולימ םיעצמאב ךסמה לש ינשה ורבעמש דצה
.ןאכבש האורבתהו רסומה ףגא לע תינרותה תיארחאל


תונוכתל הכישמש ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב רהבוי ןכ ומכ
לעב סולאפ ,תיברק תרייסב רבע ,םיבשחמ תסדנהב ראות :תואבה
תורומש ,תירטוזא קור תקהלב תחכומ ףופית תלוכי וא ,םידמימ
.ליעלש תינרותה תיארחאל תידעלב


יולגב ךשמיהל תינרותה תיארחאה םניאש ולא לע רומח רוסיא לח
.הלאכש תויחטש תונוכתל רהצומבו
םלועלו זאמ קאינמ¬ ןיקפונסל וביגה
 
 
17/12/01 21:09
הילו'/ג :תאמ
הסלענ הריבג¬ ייאל הבוגתב
?הלאה תומכחתמה תויזעולה םילימה תפוסא ,תויהל ךירצ הז המ
ךכ לכ ףצש ירחא בוקעל הרומא ינומכש תיעוצקמ תגהלמ ךיא
?תרבודמ תיניטלב םייוטיב לש םוצע


(: הלמח טעמ ,אנא
הילו'/גל וביגה
 
 
17/12/01 22:11
הריטה תריבג :תאמ
הסלענ הריבג¬ ייאל הבוגתב
לע תאז התשע המישאהש המב והשימ המישאהש ימ לכש עודי רבכ
דבלמ ,רבד גציימ אל אוהה הרקמהש רורב רבכ ?המצע תעד
,עודי אלו רורב אל ילוא ?וב םיעגונה לש תנרוקה תוישיאה
קניל תתל דספנ השעמ היה הז ,ןכאו .בוש תאז תבתוכ ינא ןכלו
.השענ רבכ אוה לבא ,אוהה ץעל


תא בוזעו - ךלש תויטנלשנונה תיראש תא ףוסא ,פונס ,אנא זא
.ילש הקלחמה אל וז ,חולסל יבגל .חוכשל ףידע .הזמ דר .הז
הריטה תריבגל וביגה
 
 
17/12/01 23:22
וג_ידניא :תאמ
ייא-ייא-ייאל הבוגתב
...תסייגתמ
אלו ידמל ריעצו שדח זא היה אוהו ,ןיקפונס היה .הככ זא
,םמוקמו רעוכמ יד והשמ בתכ אוהו .ונברק לא אב יכ עדונ
היצאיצוסאמ העבנש) רתי תבוגת ,הדומ ינא ,יתבגה ינאו
המל ,ותשקב יפל ,ול יתרבסה כ"חאו .(רקיעב ,תיגולואוז
םש יתבתכש יארת ,יארקת שממ םג םאו .דרפנ ץעב .עודמו
תישילש םעפ .יניעב ,תרזוח ינא .יניעב .דושח אוה יניעבש
וא םשא תמועל דושחה תא םג שיגדאש .תיטרפ העד .יניעב -
?םהיניב ןיחבהל תלגוסמ הירוגינסה אמש


םדאכ הלגתה פונסה ,תובר תוננב תופילקו םימ ומרז םייתניב
יתלצנתה ינא ,תרעצמ הטלאפ ול התיהש רתויב יבויחה גוסהמ
םולשל די יתטשוה ,יבמופבו תויונמדזה ןווגמב אל וינפב
יל הארנ הז יל .רמרוממ ונדוע בנזה םע שיאהו ,רפסמ םימעפ
לש ןברוקה ינא" לגדב ףנפנל הנהנ אוה וליאכ ידמ רתוי תצק
דחא לכ לבא ,הז תא תונכל בהוא אוהש ומכ "םורופה תוישוא
.םייחב ולש תונטקה תואנההו


תדוקנ תא ריאהל ידכ הזה רמאמב קנילכ אבוה אוהה ץעהו
רלפמזקא םכל הנה - רמול ידכ אלו ,םיבתוכה םיקאינמה
,זאמ הנשיה המוארטה תא פונסב ררועמ הז םא לבא .יפיצפס
לכ התיה אל ותאבהבש הדע ינא .קנילה תא דירוהל רשפא דימת
.הער הנווכ


הארנ הז לבא ,תישימחה םעפב תלצנתמ יתייה ,אוהה ץעל רשקב
.תומדוקה םימעפה לש תוליעיה רסוחב בשחתהב ,ישפט יל
וג_ידניאל וביגה
 
 
17/12/01 23:32
ןיקפונס :תאמ
תירוביצה הירוגינסה ,הפוהל הבוגתב
.הזה הרקמב ןעוט ינא ךיפלכ אלו ,תשרד האנ


עוקתל םינהנש הלאכ שי ,םייחה לש תונטקה תואנהה יבגל
םיטחממ םינהנה הלאכ םג שי ילואו ,תלוזה יניעב םיטחמ
.םהיניעב


םיגוסה ינשמ דחא ףאל ךייתשהל הטונ אל ינא ,המ םושמ
.ליעלש
ןיקפונסל וביגה
 
 
17/12/01 23:58
וג_ידניא :תאמ
ןכאל הבוגתב
.הפ םמתית לאש הככ ,םירחא לש ףאב םיקייטס ירואית
.הנוגה הדעסמ ףאמ יווא קייט ןיא רבכש תועשב דחוימב
.לשבמה גוסהמ קאינמ םצעב התא


.הער הנווכ התיה אל ,רמואו דיגא בוש ,קנילה ןיינעבו
סנרפרה תא תתל רמאמה תא הבתכש יתרבח התצר הלוכ
והשמ יתאצמהש אל) הנושארל ומשב דליל וארק הפיאל
.ומצע ינפב ןוגה הזש ,(שדח
וג_ידניאל וביגה
 
 
18/12/01 0:26
ביבר הלאירא :תאמ
עוקתל הנהנש גוסהמ התאל הבוגתב
.ילש עוושמ תושיגר רסוח היה אוהה ץעה תא םישל
גוסהמ קאיינמל ידניא לש הרדגהה תא איבהל יתיצר
.ךשמהה המ יתארק אלו ,בותכה


,דשח ותואמ ירמגל ףחו יאכז אצי ןיקפונס ןמזמ ןמזמ
.דשח קר היהש


,בוש תלצנתמ ינא ,קנילה תא דירותש ילרישמ יתשקיב
.עוגפל יתנווכתה אל תמאב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
19/12/01 18:14
סומידב קאינמ¬ ןיקפונס :תאמ
תרמוא בוש ינאול הבוגתב
ןיינעב טלחהב הנורחא הבוגת ,הלאירא ,.יק.וא
:הזה סואמהו סועלה


דואמה הנקסמל יתעגה ,הבשחמ ידמ הברה אל רחאל .1
זג לש הנטק העוב םתס אוה הזה ןגאלבה לכש תשקבתמ
.השולח החיפנ לוקב העקפו עגרל התלעש תוציב
לכ לש וא ילש הביתכה תלבקתמ ךיא יל תפכא אל שממ
.םיארוקהמ ימ ידי לע רחא ףתתשמ
,רשק םוש ילב תלבקתמ תועידו םינכת לש תרוקיב
םה םיירוטר םישקומ לע תוכירדו תובזכא לבא
.דבלב שמתשמה תוירחאב


יטוידא אוה ,ומצעשלכ בתוכה קאינמה אשונ םג .2
.דואמ דע דסחתמו
אוהש רבתסהו ויתולימב ןכתא םיסקהש והשימ ןתשגפ
.יוו הל הס ?ןטק הקק
תיסוכ וזיא הביסמב םישגופש םג הרוק םתסה ןמ
ףיפש הזיא וא ,סקול הד תיארחכ הלגתמש תזטנעמ
.השובו ןופצמ רסח רוצי אוהש ימלוע
לכ לש ותוכז וז ,קד דע ןאכ ןחטנו סעלנ רבכש יפכ
המ רסמה לבקמ לש ותוירחאו ,ול אבש המ גיצהל דחא
.הז םע תושעל ןכומו הצור אוה


,בורל תילולימ איה תשרב הגוצתה ,רישי ךשמהב .3
ימ רהמ יד תופיעמ ןה ,תופתתשמ המכ ונייצש ומכו
הז ראשנש המ זא .יטסאלפ רואיתו הנומת שקבמש
.האנהב ךמצע תא שקשקל הארנכ
ידח ,םינונשהו םימיסקמה תא יעבט ןפואב ריאשמ הז
.הדלקהה יריהמו הבשחמה
?הזכ והשימל ךשמיהל תטלחה
והשימ םע רחא שגפמ לכב ומכ ,סנא'צ תחקול תא
.והשמב ךשומש
ארונ והשימ ,הביסמב ךיתח הזיא תויהל לוכי הז
.ידילוסו בידנ ךמות םתס וא ,קור רמז ,םכח
.ולש סולאפהו דחא לכ ,ולש סונובהו דחא לכ


ונרקתסי ארונ ארונ חוטבש ,םיאבה תורודה ןעמל .4
דירוהל םטמוטמ שממ יל הארנ ,ןאכ הרק לזאזעל המ
.ןתמשש קנילה תא
המ לע ואריש תוחפל ,רטוקו ןנטר יתאצי רבכ םא
יתלב קינדונ תמאב ינאש הנקסמל דבל ועיגיו ,שערה
.האלנ


ןייזה לע םגו ,ינופצמ לע ,יתוירחא לע ,הנה זא
:ילש


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=68452&t=68452


.ב.נ


םיליחתמ םלוכ ,תרצוי הביתכ לש רשקהבש ןבומכ
.ביתכו חוסינ ,ריבחת תואיגש םמצעלו םלוכל ןקתל
?תויגרנאה לע לבח אל
תוא וזיא הצלפנ והשימלש הנשמ ךכ לכ תמאב הז
?היוגש
סומידב קאינמ¬ ןיקפונסל וביגה
 
 
19/12/01 1:04
mish :תאמ
ןכאל הבוגתב
פונס יה
תריש) 'י התיכל רשי יתוא וריזחה הפ םירבדה יפוליח
(םייניבה ימי
יחור יניעב ךתוא האור) הלאכשו "דדב הבשי הכיא"
.(קהבומ ןח רסוחב ץעהמ ךל דנדנתמ
יטועו םינבל, םיכר םירוציל הברה יתביח ללגב זא
יאה לש םיינופצה ויבשויל יתנווכתה אל !אלו) תיאצח
יתפשב ךינפל תננחתמ ,(ולא תורוש תבתוכ םשמ ,יטירבה
:לילעב תעצקוהמ יתליבה


תוכיסהו םיטחמה תא ןת , ךתוא ולת וילעש ץעהמ דר
ךל בושו ,(תואנ שומיש םהל אצמת יאדובש) ךלש אתבסל
ןשיה םסקלו תרטקמל ,קמעל
גגופתהל םיזיעלמל ןתו
ןשע ךסמ ,טושפ ויה ומכ
:)
mishל וביגה
 
 
18/12/01 10:29
תעדויש איהה :תאמ
תירוביצה הירוגינסה ,הפוהל הבוגתב
דיגנ םא ירה ? אה ,הטלאפ קר התיה תאז .דאמ ןיינעמ
תוטע ויה ןמזמ ,הזל המוד וא הזכ והשמ רמוא היה דכולה
לע רבדמ ללכב ימו .ןהיתורודל םורופה תוצנ לכ וילע
.חולסל וא חוכשל
ןויסינה םע ,םיאתמה ליגב התאשכ הארנכ הז הככ ,ןיקפונס
.םיאתמה םילמה רצוא םעו םיאתמה
שי לכש םג יכ ,לכשמ לזמ רתוי ךל שיש תרמוא יתייה אל
.רקפהה ןמ ךייניש רועב תיכז טלחהב לבא ,ופט-ופט ךל
תעדויש איההל וביגה
 
 
18/12/01 10:41
הריטה תריבג :תאמ
תירוביצה הירוגינסה ,הפוהל הבוגתב
.ךריכזהל ,תירוביצ אל ינא םגו


לבחו ,רמגנו היה אוהה ןיינעה ןכאש תרמוא תיטרפה יתעד
- תחא הלאש וז ,ונממ בלענ ןיקפונס םא .בוש ותוא ולעהש
וז ,שדחמ סעוכ אוהש הז לע סועכל הליחתמ וישכע תא םא
ןובלעהו סעכהש השגרה שי (!יל קר) יל לבא .הלבונלט רבכ
"תרעצמ הטלאפ" תארוק תאש המ .המשאהה ביט ללגב םש םדוע
יניעבו ,תוננב לצא םג ,םצעב דואמ חיכש רוביד אוה
לוכי רבכ הזה ןוידה לבא .ירמגל ימיטיגל םג (!יניעב)
.תונמדזהב ,םורופל רובעל


רתוי השענו ךלה קר אוהה ץעה ,פונסה תלאשל רבעמ ,בגא
םוש יל ןיאש) ףסונ ישיא אשונב ,בל ימישת םא ,חירסמ
תפוק .(םירובה לא םג עיגמ ןוחריסה לבא ,וילע עדי
.עורג יכה גוסהמ םיצרש תפוק איה הנמז רבעש םיצרש
.תמאב ,והז
הריטה תריבגל וביגה
 
 
17/12/01 22:17
דצהמ הפוצ :תאמ
הסלענ הריבג¬ ייאל הבוגתב
קדוצ אוה
דצהמ הפוצל וביגה
 
 
18/12/01 13:53
רביירש הירמ :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
,תילברוה הילפאה ןדיע םתש איה רמאמב תכלה תקיחרמ הנקסמה
.רמאמה תרבחמ לש התניחבמ תוחפל
תורבדמ ןתאש םינוירטירקהש השוחתה ילצא תמייק ,תאז לכבו
ילוא ,םישנא ץמוקל וא םימיוסמ םירתאל קר תויניפוא םהילע
.ליחתה קר לכהשכ תשרב ויהש הרשע םתואל
תו/םיטוסמ תשרב םישנאה לש םיגוסה לכב לקתהל רשפא םויה
ההובג תילולימ היצנגילטניא ילעב תו/םיתפוכיספל םיגליע
.דחוימב
רביירש הירמל וביגה
 
 
3/6/04 0:52
הדבעמ בצ :תאמ
תילאברו הילפאל הבוגתב
?ךומנ ילברו רשוכ שי םימלצו םירייצ ,םיבצעמלש העיבקה הפיאמ
הדבעמ בצל וביגה
 
17/12/01 14:17
juicy :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
זאמ .ןהילא תעגהש תונקסמל תעגהש הפיו אשונה תא תפצהש הפי
הטושפ ךכ לכה תשרב תולפונ תורוחב תוארל בוצע יל היה םלועמו
...יסקס הזש ןוכנ .םהינימל םילימה ינטוטהל לש הפוקש ךכ לכו
רבד לכל ומכ לבא ...םיוסמ ףרוע ומכ יסקס הז םא עדוי אל ינא
שי םילימל יכ הארנ המ םושמו ...םיוסמ הגופת ךיראת שי יסקס
.םלוכמ קוחר הגופתה ךיראת


תונוכתב םירסוח לע הפחמ תחתופמ הנוכתש עבטב אוה עודי רבד
תלוכי הפחמ המ לע ...תורקי תורוחב ,םעפ ןתבשח םאה ...תורחא
?המישרמ תילברו
juicyל וביגה
 
17/12/01 14:25
ןרק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תוכבל אבש ןוכנ ךכ לכ םגו םיסקמ תמאב
תאזה הלחמב םיקול ונתיאמ דחאו תחא לכש האלפנ תרוכזת םג יהוז
."םימודא םיווק"ו תומודק תועד לש
םירבד הברה לש הזית-יטנאה אוהש ןמזמ אל והשימ יתרכיה לשמל ינא
...אלפ הז וארו ,הכירצ וא הצור ינא םתוא קרש יתבשח םעפ יאש
..בוט קר
ןמא
ןרקל וביגה
 
 
17/12/01 15:02
הננב םתס :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
םינתחתמ ףוסבש גוסה קוידב הז לבא ,ךתוא ץיחלהל הצור אל ינא
.ותיא
הננב םתסל וביגה
 
17/12/01 14:32
תשק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?המכ תב
?הפיאמ
?הנומת ךל שי
.ךתוא יל יראתת זא ,אל םא


םלוע0לש-ומורב תולאש ינפב םילעמשכ םויה דע .קפס ןיא ,הפי בותכ
תובקעב עיגמש ףצושה תוללקה םרזמ םג) םלעתהל הטונ ינא ,ולא
םיאתמ חור בצמו יונפ ןמז הברה יל שי םהב םימיב .(תומלעתה התוא
הז קחשמ ןונגסל תויפי תואמגוד .הלאכ םע םג יל תעשעתשמ ינא
.םימעפ רפסמ וגידניא האיבה
םושו דחא ףא טופשל םוקמ ןיאש ,כ"כ תלבגומ הידמה ,טנרטניאב
םישנא םע שגםיהל ףקות לכב יתבריס םינש ךשמב ינא .רבד
תחא הדיעמ דבלמ ,הז קוחב תלגוד ינ ,השעמל םויה דע .טנרטניאהמ
אל ללכב ולש הביתכהו ,יצחו הנש רבכ דחי ונחנא) יל התיהש הנטק
(.ןפוד תאצוי התיה
.יארתש הצור אוהש המ קרו ךא אוה ,טנרטניאב ךל הארמ םדאהש המ
ומכ .רעיש ,הארמ ,שובל - רחא רבד לכ יפל םדא טופשל ומכ הז
רויצ םע המותכ הצלוחו םיינועבצ קיטב יסנכמב שובלש םדא יגווסתש
םומינימ ךל הארי הגונ ררושמ לכש ינויגה ,קירפכ הנאוחירמ הלע
.יטנמורו ןטק ריפסקייש


תשק
תשקל וביגה
 
17/12/01 14:33
sbv :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ביבח
sbvל וביגה
 
17/12/01 15:46
תרשכומ דואמ תא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תרשכומ ךכ לכ אל תא .ךתוא בזכאל יל רצ : ילש הדומח
.תגליע תא :ךיניע תא ריאהל יל ישרה ,העונצ דואמ תאש תורמל
תרשכומ דואמ תאל וביגה
 
 
17/12/01 16:21
הלאירא :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
.תגליע ינא ןכיה יל ימיגדתו יניע תא יריאת םא חמשא
הלאיראל וביגה
 
 
17/12/01 17:17
תרשכומ דואמ תא :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
'וכו 'קאינמ' ,'הנוז ןב' ןוגכ ןושל יסופדב שומיש :יתריקי
שומישה םג .'תוירוקמ'ב וא 'ןונגס'ב ךתביתכ תא םיכזמ םניא
ךתוא ברקמ אל 'סוכ'ת הביטרה' ןוגכ 'הכומנ' הפשב החודה
u woman' לש הבוגת יאר ) תיתימא הביתכ תלוכיל רטמיטנסב
.( 'הכומנ הפש' לש תחלצומ המגדהל ' damn
תא רזחשל ךל המל .ךתביתכ ןכות אוה הלודג רתויה הרצה לבא
שד רשא 'ילע רבוע המ' רמאמ יאר ) ? רבעב רבכ תבתכ רשא
םינוירטירק יתחתיפ .םיטא'צל יתרכמתה הלחתהב..." : היגוסב
("..יוכיס ןיא תוטיהרב חסנתמ אל רוחבה םא ...דואמ םירימחמ
תמושת תא בסהל יל ישרה ,םייק רמוחמ הבואש הביתכב ךתאנה םא
ילכות ותוא רמוח יד םש שי .תירבעה הידפולקצניאל ךביל
.הצפח תא םהב קמועו ,ןונגס יגישת ךכ ךותבש יאדוובו קיתעהל
ךרועה .תועינצ - ,בושח תוחפ אל ,ףסונ רבד יגישת ילוא לבא
.תכל עינצה תאז לכבו ,ךומכ רשכומ יאדוב היה ישארה
תרשכומ דואמ תאל וביגה
 
 
17/12/01 17:39
הלאירא :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
םירוטה תא םיריכמ התא וא תאש יתוא חמשמ דואמ ,לכ םדוק
זא) הנש יצח ךרעב לש קחרממ ,תעדל ידכ בוט קיפסמ ילש
יתבתכ הפיא (תרכוז אל ינאש ייחב ?"ילע רבוע המ" םסרפתה
.םיטוטיצ םשמ איבהל ידכ ךל בושח קיפסמ הזשו המ


,הנהו ,תוגלע לע תודיעמ ןניא תאבהש תואמגודה ,תאז לכב
רבדמ םגמגמ ,הפ דבכ :גליע ,ואובחממ אצומ ןשוש ןבא ןולימ
לבא ,'וכו דיעמ םותחנה ילוא ,ךל דיגא ינא המ .תודבכב
.רומשי םיהולאש ,רובידה ףטשו ,הלד אל ילש הפשה


יתייה םא .תירוקמ תויהל ידכ הכומנ הפשב תשמתשמ אל ינא
תינקתו ההובג הפשב הביתכ אקווד ,תירוקמ תויהל הצור
.בוט רתוי הברה הרטמה תא הגישמ התייה
הלאיראל וביגה
 
 
17/12/01 21:30
ןמדזמ חרוא :תאמ
ףיכ הזיא ,תרוקיב הנה ,ואל הבוגתב
,הפי חסונמו בוט בותכ ,אילפהל ביבח ךלש רמאמה
הביטרה') םיביב תפשב רתוימה שומישה (ימעטל) טעמל
וא) היילע ךרוצל הדיריב הנימאמ תא ילוא .('וכו 'סוכ'ת

.סיפורג לש רדע ךל הנקיש הטוב הפשב שומישו (גניטייר


.ילוא


תעדוי תאו רמול המ ךל שי יתארקש טעמהמ יכ ,לבחו
"הרישעה" הפשל קקדזהל ילבמ ,ותוא רמול דציכ תעדוי םג
.ל"נה


ת/רקבמ לכ לע תיתיזח רעתסהל ךלש הייטנה ,תאז םע דחי
ךרוצ ןיא - יתביבח ,ךל טאל .הפוקזה ךתמוק תא ךימנמ
תא בהא אל והשימש םושמ קר םלוע תמחלמב חותפל םעטו
תא" ת/בתוכה ,המגודל .ךמצע ךתוא הלילח וא ,ךתביתכ
- יתרמא טעמכ ,תיתדוקנו תיניינע ה/ביגה "תרשכומ דואמ
לא
הרוצב תבגה תא ךא ,םעט לש םירבד ה/בתכ - ךפאב אנ
םותחנה ילוא ,ךל דיגא ינא המ") רבד ךל הפיסומ הניאש
.(" 'וכו,דיעמ


.לבח


היהי ריחמה דוע לכו רוכמל המ ךל שי ,ןיינע לש ופוגל
תא ושקבי (םללכב ולא תורוש בתוכ) םיבוטו םיבר ריבס
.הרוחסה


הלימ לכ אל ,תולק רתיב (תרוקיבהו) םייחה תא יחק
.ברק-רוגח לע היילע הווש הבותכ
ןמדזמ חרואל וביגה
 
 
18/12/01 2:40
ןמדזמ חרוא :תאמ
ףיכ הזיא ,תרוקיב הנה ,ואל הבוגתב
תא ךימנמ ת/רקבמ לכ לע תיתיזח רעתסהל ךלש הייטנה"
"...הפוקזה ךתמוק
.הכימנמ - אל ךיא - תויהל ךירצ
ןמדזמ חרואל וביגה
 
 
18/12/01 20:52
תירינ :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
לכ .בושח ןיינע ריאמ הזה רמאמהו ,יפוי תבתוכ הלאירא
!האנקמ תובתכנ תוליטקה
תירינל וביגה
 
 
26/12/01 4:55
*^*^* :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
.תוינואג לש ץוצינ לעבו עשעשמ
*^*^*ל וביגה
 
 
17/12/01 16:53
הפוילק :תאמ
המכחו הפי ינא המכ וארתל הבוגתב
.המכחו הפי איהש םוקמ והשזיאב הבתכ הלאיראש תבשוח אל ינא
תונב ןתוא לכ לש ןעשפ היה המ .הפיאמ ,וזה האנשה לכ הפיאמ
ףיסוהל תנמ לע ,ןצרמו ןנמזמ עיקשהל ןבוטב וליאוהש תוללמוא
?לומגת לכ שורדל ילבמ ,רתאל ןכות תצק
.שדחמ תמהדנ םעפ לכ - םישנא המכב ,שי עור המכ


םידיספמש הרמאו האב .אל הז םג לבא .אשנתמ תבתוכ התיה אלימו
.תקדוצו .יוטיבה רשוכ יפל םיטפוששכ הברה


הריכמ יתייה ול ,רתויב םיבוטה ירבח לכ תא הדיספמ יתייה ינא
.תואקספל הנוכנ הקולחב םה ךיא הליחת תטפושו תשרב םתוא
אל ,תשרב תוחישב רבודמשכ .תשרב יתרכה אל םתואש אוה ןיינעה
תועצמאב םיעשעשמ וא םיטנרהוק קיפסמ אלש הלא םע רבדל הלוכי
רורב אל םירבדמש הלא םע רבדל יל השק תואיצמבש ומכ .םילימה
,םימכחו ,םירורב יל ויהי םישנאש הצור ינא ,רמולכ .קיחצמ אלו
.םישגפנ ונא וב םוידמב םעפ לכ - םיקיחצמו


יתומולח רבג תא םימעפ תורשע יתספספש ילוא רמוא הז ,ןוכנ
הלוכי אל לבא .האלה יתכשמהו תשרב ותוא יתשגפשכ ,טקלסידה
לע הנועש ימ שי חטב ,הלאכ םייטקלסיד םימייק םאו .תרחא
תייאל עדוי אלש דחא ותוא תאש וא .בוט בתוכ םגו תושירדה
תא לבא ,סופספ הז ,ןוכנ .תרחא ךרדב םיריכמ ,ךה ונייה
ןוניסה תא ריבעהל ןמז ךל שי םא אלא .הנשנ אל ונייפוא
רמוא הז לבא ,וזה השיגב םג םיטקונש הלאכ הריכמ ינאו ,ןופלטל
דחא לכ .3 ץורעב םלועב תובוטה תורדסהמ הברה דיספהל ךירצש
.החינמ ינא ,ולש תויופידעה רדסו
הפוילקל וביגה
 
17/12/01 16:58
ןטוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ההדזמ ךכ לכ ינאו ןאכ תבתוכ תאש םירבד שי
:-) הזכ דחא הניה
יתנהנ
הדות
ןטובל וביגה
 
17/12/01 17:15
ןידינד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?תא אצומ הזיאמ
ןידינדל וביגה
 
 
17/12/01 17:26
הלאירא :תאמ
,ידיגתל הבוגתב
עלוק התא םא הארנ
הלאיראל וביגה
 
17/12/01 18:13
ןוגראמ השודקה הנירתק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רובמ רתוי בוט בתוכ האירק בבוחו ליכשמ םדא .תושעל המ ןיא
הלוכי אל ינאו .(טרופסה תא קרו ,עובש יפוסב) תועידי קר ארוקש
דדיתהל וא ,תאצל לוקשל וליפא הנכומ אל ינא - ןוקית) תאצל
.האירק בבוח וניאש םדא םא ,(וליפא
ןוגראמ השודקה הנירתקל וביגה
 
 
17/12/01 19:30
הילו'/ג :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.ילכות חוטב ,םע לבא
ףסומ תא קר םיארוק םהש ללגב םישנא לוספל ,קיחצמ ארונ
.ביתכ תאיגשב הז תא ריהצהלו ,טרופסה


.ןיינעמ ?הזכ דחא םע תאצל וליפא לוקשל הנכומ אל תא
הניא ארוק םדאש הדבועה :יסיסעה ירבעמ םיטרפ המכ ךל בדנא ינא
תויטירקו תוישונא תונוכת לע וא ויפוא ביט לע טעמב ולו הדיעמ
.רחא שונא ןב לכ יפלכ וא/ו ךייפלכ וסחי ביטל רשאב דחוימב
הלודג האיצמ ויה אל ,דיל אבה לכמ וארקש ,יתרכיהש םירבג הברה
.חוכשל וליפא החמש יתייה םקלח תאו ,םתוישיאל רשאב
,הדח הפשב פ"עב אטבתמש שיא ,ילש יחכונה רבחה ,אסיג ךדיאמ
בבוח אל אוה .םירפס לש שיא וניא ,אילפהל תחסונמו הטוהר
בתוכ אל םג אוה ,ןיינעה ךרוצלו (םשו הפ םינותיע דבלמ) האירק
תקמטצמ ינא ,םעפ ידימ תורוש המכ יל בתוכ אוהשכ לבא .תומאופ
,עיקשמ ,קנפמ ,בהוא ,םיסקמ ,םח שיא אוהו ,גונעתו רשואמ
.ולש תונייוצמה יפואה תונוכתב רידנו ישונא
לש שיא וניא אוהש תורמל וב םייקתמ הז לכש תבשוח תא םא
.לודגב העוט תא ,םירפס
קר תאצוי/תדדייתמ) ךלש יחטישה ןוניסה תובקעבש תבשוח תא םאו
- םהבש םיחבושמה קר ךכרדב ורקיש יוכיס שי - (רפס ישנא םע
.בוש יבשחת .העוט תאש המכ ווווווהוא


לש תונוט וארקש םירוספורפו םיררושמו םירפוס הברה ךכ לכ ירה
םישנה לע די םירהל וססיה אל ,םהייחב (חבושמו) בותכ רמוח
.חוצרל ףאו רזכאתהל ,ללקל ,םהלש
.תבשוח אל ?רפס ישנא ויה םהש הניש תמאב הז


ךכו ,ידי לע סופת רבכ "ןוגרואמ ןירתק" קינה - םויסל ,ןכ הא
ידימ תשמתשמ ינא ןהיתומשבש ,ינימשה ירנה לש ויתושנ ראש םג
.רחא והשמ יסנ .יתאנהל םעפ
הילו'/גל וביגה
 
 
17/12/01 21:02
ןוגראמ השודקה הנירתק :תאמ
*םא* תאצל הלוכי אל תאל הבוגתב
.עשורמה בשחמה וז ,ינא אל וז לבא .תויאה יבגל תקדוצ תא
ןוגראמ השודקה הנירתקל וביגה
 
 
17/12/01 21:04
הילו'ג :תאמ
*םא* תאצל הלוכי אל תאל הבוגתב
(-: יכותבש ערה דליה הז
הילו'גל וביגה
 
 
18/12/01 20:55
תירינ :תאמ
*םא* תאצל הלוכי אל תאל הבוגתב
םירשכומ םיבתוכו 'רפס ישנא' הברה שי .תקדוצ דאמ תא הילו'ג
.הריפחמ הרוצב םהיתושנל םיגהנתמש
תירינל וביגה
 
 
19/12/01 15:39
ןילו'ג :תאמ
*םא* תאצל הלוכי אל תאל הבוגתב
הרוצב םהיתורבח/םהיתושנל םיגהנתמש רפס ישנא הברה םג שיו
םלועמ רפס וארק אלש םישנא הברה וליפא םנשי .תבהואו המח
רוקב םהילא םיסחייתמ םתס וא םהיתושנ תא םיכמ תאז לכבו
?רשקה המ .לוזלזבו


ינא .םיארוק אל םישנא לע םיארוק םישנא הפידעמ ינא
םיארוקש םישנא ינפ לע ינוידב עדמ םיארוקש םישנא הפידעמ
קר אל יכ ?המל .הריש םיבתוכש םישנא ינפ לע יאדוובו הריש
הפש ונל היהתש ריבס יוכיס םג שי ,רבדל המ לע ונל היהיש
םישלב רפסב וא ב"דמ רפסב םילימב שומישה ךרד .תפתושמ
ךרד בוט רתוי הניבמ ינאו .הריש רפסבש תאזמ דואמ הנוש
.תחא
ןילו'גל וביגה
 
17/12/01 18:44
ביגמ אל כ"רדבש ארוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תבתוכ יוהשמש תרוקיב לכלש ינפמ ? תדבוע אל םעפ ףא תא , הלאירא
.ידימב הנוע תא
ךלש תופוכתה תובוגתה , בוט ךלש רותה (םעפה ומכ) םיימעפל םא םג
. ךתוא תוסיעממ
! יביגת לא השקבב
ביגמ אל כ"רדבש ארוקל וביגה
 
 
17/12/01 19:29
ןידינד :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.הדובא איה ךליבשבש
ןידינדל וביגה
 
17/12/01 19:59
.א :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אללו ןופצמ אלל םישנא שיש ילש יוליגלו תועיבצה ייוליגל רבעמ
תוחושק רמאנ אמש וא .הלאכ םיחושק םיחושק ,המשא תושגר לש תכרעמ
לכש הדבועה תא יביל תמושתל הנורחאל ובסהו) ךכל רבעמ ,תוחושק
הזו ךלכלמל רזוח דימת ךולכילהש האור ינא ןכאו ומוי אב בלכ
אל תא ,תבתוכש תחא רותב םאה - (ימסוק קדצ תבהוא ינא .הפי
םגו ? הבקנ ןושלב םג בותכל ךלש אלפנה רמאמה לכ תא רשפאש הרובס
,וישכע אוהש הדימ התואב ןוכנ אלו ןוכנ תויהל לוכי היה אוה זא
יהשימכ ,םיסקמ תבתוכש תחאכ ךמצע תא האור תמאב תא םא יכ ?אל
היווחה תא תרבע ךמצעב םתסה ןימ זא ,םילימ לש תינטוטהלכ ,הטוהר
המ תעדיו .םצעב םילימב טטרלפל ,עדומב טטהללו םיסקהל לש תאזה
תישעו .תויצלופינמה לכ תא תעדיו .השוע תא המ תעדיו .תבתוכ תא
הזב היה .ער רבד םוש הזב היה אלש ינומכ שממ תעדוי תאו .הז תא
? המ זא .המסקה לש םסק .לודג םסק
המו .אלפנ הככ בתוכש והשימ םע תאזכ םיסחי תכרעמ םעפ יתלהינ
התיה ,תופיה םילימ לכל רבעמ אלפנ יכה , הז לכב אלפנ היהש
לש תוזרפהבו תומסקהבו םסקב רבודמש הדבועל ילש תטלחומה תועדומה
עגרלו .שגרמו יל םיענ הזשו םשל תבאשנ ינאש יתעדיו .תופי םילימ
לש ? חפב תלפונ ? ינא .והשימ לש חפב תלפונ ינאש יתבשח אל דחא
.הלאה םיקירטה תא יתאצמה יתשגרהל ינא .וווווולה ? תופי םילימ
תומימת קר הז .לודג קוחצ .חחחחחחחחחפ ? חפב יתוא ליפי אוהש זא
םילוכי אלש הלאכ ןבומכו .תופי םילימ לש חפב לופיל הלוכי הלודג
.תכלל ול תתל טושפ ,גפ אוהשכו ,םייק אוה דוע לכ םסקהמ תונהל
"חצנלה" תייזטנפ ואר .עגרל ולו םש היה הזש הז תא בוהאלו
.תמאל עיגמ הזש דע ,הילא תושחכתמ הכ ונחנא הנשה תומי בורבש
.רודרבלה ללוכ הליבחה לכ תא תוצור ונחנא זא .ונייח תואיצמל
.םזינימפ לע הלימ ףאו
הז ןמצעל תושרהל תולגוסמ ןהש המ לכש תונב שי תמאבש הארנכ
.תואירבל .גליע ןובשח האור
.אל וביגה
 
 
17/12/01 20:09
הלאירא :תאמ
הניבמ אל ינאש המל הבוגתב
.הדות ?התיפב גליע למשח סדנהמ דחא השקבב רשפא
הלאיראל וביגה
 
 
18/12/01 11:55
הריטה תריבג :תאמ
הניבמ אל ינאש המל הבוגתב
.תבתכש םירבדה ףוסב ,ךלש וזה בלה תולרע האב הפיאמ הז


טפסנוק תא יתאצמה (יתשגרהל) ינא יכ ,תוריטס םינתונ אל יל"
.תרמוא תאש המ הז ,"הל עיגמ - תוריטס תלבקמש ימו .הריטסה
ת/דחא םירטוס םישנא ובש םלועב ךיא דועו היח תא ,עמשמ
אלש ימל תגעול דועו ,הליעפ תפתתשמ םג ,היח קר אל .הי/ינשל
.םיירזכאה קחשמה יללכ תא המינפה
השעת קר ,ךב בולעאו יב בולע - ךל שי ילעוג לגנו'ג לש יפוי
.הבהא לע הלימ ףאו .ןוכנ ריבחתב הז תא


דחא טקיט יוו ןאוו .הצוחה הצור ינא זא ,ךלש םלועה הז םא
.השקבב
הריטה תריבגל וביגה
 
 
28/12/01 15:29
הרילא :תאמ
הניבמ אל ינאש המול הבוגתב
.יל רצ .ךממ רתוי,תחא הגרדב איה
.ןיבהל תלגוסמ אל תא
.ךל חלוסי
הרילאל וביגה
 
 
18/12/01 14:15
הרווני'ג :תאמ
הניבמ אל ינאש המל הבוגתב
?חצנה תייזטנפ ןיבל םזינימפ ןיב
?תיטסינימפ אל איה הבהאל ההימכהש זומרל תנווכתמ תאש וא
?תופי םילימל רבעמ אוהש רשק תושקבמה הלא תא ץוקעל המ םשלו
?גפ םסקהש ירחא גפ אלש רשקו
?הזב ער המ
?ךממ תונושה ולאמ רתוי הבוט תאש תבשוח תא המלו
הרווני'גל וביגה
 
 
18/12/01 21:04
פילוט :תאמ
הניבמ אל ינאש המל הבוגתב
תיקאינמ תאש ךמצע לע יודיו הז ןאכ תבתכש המ :טושפ ארונ הז
.תויהל הלוכי אל הרוחבש רמא אל דחא ףא .בתוכה גוסהמ
תנבה אלש םשור השוע .תוקיינאמתהה איה םילימב המסקהה םצע אלו
,ךלש םירבדב אשנתמ ךכ לכ והשמ שי לבא .ללכב הלאירא תא
.ךמצעמ הטוסבמ תאש רקיעה .יבזעש
פילוטל וביגה
 
17/12/01 21:41
ילטיור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תירבע ,קוסיפ ינמיס הצירעמ ינא--- תוחושקה תוננסמהמ ינא םג
.םיטפשמ-םילימ-תויתוא לש םייופצ אל םירוביחו םידודיח ,הפי
,ןאכ יתלחתה תונורחאה םייתנשב ילש םינמורה תיברמ תא ינא םגו
ותביתכ תוכזבו ךמס לע
.רוחבה לש תשגרמה
,עגונ תבתוכ איהש הזמ ליחתה הז--ןאכ הרבח יל יתישע םג ינא לבא
.קייודמו טוהר
.ךתוא תבהוא ינאו המיסקמ תא ,הלאירא


?הא ,הפק םפ-דוע יאוב
ילטיורל וביגה
 
17/12/01 23:05
חרוא רבוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתיאר אל .םסוקו הפי ויניעבש תא שיגדמש המב שמתשמ דחא לכ
וקלח ערגי עודמו .הייפויל ףיסוה רופיאש ימל תונעטב אב והשימש
קיינאמל ךייניעב ךופהי עודמ ?וראות יפימ קלח םה םילמהש הז לש
?בתוכה גוסהמ
ךייניעב ךפוה ןיקפונס לש קהבומה ונורשכש תעדל יתוא עיתפמ
.וז הליהקל ףתוש אוהש חומשלו סנ לע ותולעהל ךירצ אקווד .םגפל
חרוא רבועל וביגה
 
18/12/01 0:12
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םהלש היעב .אבצב יתוא םיצור אל .ןאכ בוש ליעפה , ןכ ןכ


, ךמצע ךרעב התיחפמ אל ללכבו , הלאירא הפי תבתוכש ימ רותב
ןימב תאצוי תא אקוודש יתוא עיתפמ , הביתכה ןיינעב אל תוחפל
וא) ינומלא וא ינולפ םדאש הדבועה םצעש ןוכנ .וזכש הרזומ הסרתה
, רתוי שיגר , רתוי בוט םדאל ותוא תכפוה אל , הפי בתוכ (ינא
.ןמא לגש ברל אלש חטבו , רתוי רישע , רתוי הפי


?ןכש רמא ימ , ךדיאמ


ענמנ םהילא םישנאה לש רעצמה הרקמה םעפ אל הפ ןודינ רבכ ,לבא
םג - הטובה תושחכתהה ףא לעו ( הרקי תיטננימוד וה ) ןמאנה ךדבע
רתוי הז תא םהל השוע רפסש , הבותכה הלימה ישנא , יתריקי תא
קתנמ היה אל ןופלט תחישבש ןכות םע םג םתוא טיטרמ בתכמש , טרסמ
, הלילב ט'צ הזיאב הרז וא רז םע טוטי'צש , רטילוסהמ םתוא
הז תא םהל םישוע , רבע לכל םיכפשנ הפש ילולעתו רפש תורמאשכ
לע תכפשנש הריבו תוירגיס חוחינ םע , באפ הזיאב השיגפמ רתוי
.השדחה הצלוחה


, ולש יפואה לע חרכהב דמלמ אל בותכל עדוי םדאנבש הז , ןוכנ זא
תכלוהש הפי הרוחב .תרחא הנוכת לכ יבגל םג ןוכנ הז , ךדיאמ לבא
, דגונ וא) םאות יפוא לע דיעמ אקווד ואל ןרוקה היפוי - בוחרב
הלוכיש הנוכת וז ןכ יפ לע ףאו , (ןכינבש תורירמה תורעוכמל
עתפלו הטימב בכשל ומכ , רשק ךותב התוא םילגמשכ ןורתיל בשחהל
הרבחה - יוליגה תוודחב ךתוא אלממש , תחלקמהמ אלפנ לוק עומשל
!רישל תעדוי ךלש


,ןבל יבג לע רוחש םישיגרמש , ונומכ םישנאו
.תורחא תובר לע וזה הנוכתה תא ורכבי דעל
א"ד


.ופוגל ררושמ ררושמ


םיזנת ליעפ
ךייחמו בתוכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
18/12/01 0:17
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...הלאירא , ףנעה תא תתרוכ תאל הבוגתב
.אב הזו


.םלכנו שוב ינא , ילש הבוגתב ולפנ תוריפחמ תואיגש וליא


תובוגתהמ טעמ אורקל יתלאוה כ"חא קרו הליחת יתבגהש ןוויכו
, ןייד שיו ןיד שיש תעדל יתחכונ , יתומכש טסיסקרנ , תורחאה
הדערו ליחב זא , תויריבחת תויעב תאצומו תרבועש יהשימ שיו
:הלעמלש יתבוגתב יתיליגש תוטלוב םייתש לע לצנתא


.הנמנ םוקמב ענמנ יתדלקה , תשפוטמ האיגש
.הניטוילגל יתוא


ףא לע ... השחכה םוקמב תושחכתה יתבתכ , תפסונ האיגש
יתנווכתה תאזל אל , רתויו רתוי השוחכ תכפוהו תכלוה הלאיראש
.יתחילס ןכ לעו ,


םיזנת ליעפ
.הביסה וז - ףייע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
18/12/01 2:32
ןמדזמ חרוא :תאמ
...רבדמ ינא דועל הבוגתב
"... ענמנ םהילא ןמאנה ךדבע"
.'וכו הנמנ םהילע - (הווקמ ינא) תנווכתה
רעצעזה רוחבה
ןמדזמ חרואל וביגה
 
18/12/01 0:37
טעציפש ןושלדח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!הזופחה ךתנקסמ לע תוצרמנ החומינא
(.... ןכ םג הללאישו ואויש) רדהנ בתוכ םג ינא
!םיהדמו ןייוצמ רדהנ ןייזמ םג ינאו


!והזו
טעציפש ןושלדחל וביגה
 
18/12/01 2:43
ץנימרפוק םרוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רתאה תכרוע תאז הרידגמ ,העפות
.תונבהמ קלח הירחא תורזוח ,םייוסמ םדאל הנווכ ןיא
.ןיקפונסל וגידניא תרמוא ,תיפיצפס התא אל הז
םתואבו ,קניל ותואב עיפומ יתימאה יברעה דמחא ,ייוניכש ןוויכמו
עיגה ,יתימאה ימשב ינא ימ םורופה יבשוי תיברמל רורב היה םימי
.יל שיש הממ ןקורתהל העשה


תוללעתהב ,קר הלא , תוקיינאמב יתמשאוה אל קנילב םנמוא
.תיתרדיס
איה עודמ ילריש לע קועצל וחרט ףאו ,"יתרדיס ללעתמ יברעה דמחא"
.ילע הניגמו בותכה תא הדירומ


לשו םיליימ לש םירשק ורצונו ,ןמזמ ןמזמ יתעגה תוננבל
.דחוימ רבד םוש .םיעגמ ףאו ,תויורכיה
ינממ תופצל שי המ ,תואדווב יתעדוה ,בורק רשקב יתיא ויהש ימלו
.אל המו
,יתרמא .תוחישהמ קלח ,רמשנ לבא ,תועטב ילצא רמשנש ,ךכ ידכ דע
.הלאכו ,רשקל יונב אל ,רחמ היהי המ תעדל ןיא ,תוידעלב ןיא
יארקת ,רדסב רדסב ,םידדצה לכמ הסוכמ ינאש הזל הארקש תחא התיה
.ךלש הלוכ הריחבה לבא .הככ הזל
רגוב ?ןיטולחל רורב ןפואב ינשה דצה תא עדייל קיפסמ רגוב הז
אוהש לכ םויא יתמייא אל םלועמ ,תחא ףא לע ימצע תא יתיפכ אל
.םירגובמ םישנא ,יהשימ לע
.והזו םולש ,התיה ילש הייפצה ,רשקה רמגנ


םע היתולילעב םורופהמ תחא דוע הפתיש ,קותשל הלכי אל תחא םלוא
.עשרה דמחא
ןתינ ןכיה שפחל הצרמ אולמב איהה הסייגתה ,הבוט הרבח לש הכרדכו
.גרוהל האצוהה תא עצבל
איההו ,קיינאמ אוהה תבל תרמוא תב ,ריבס ירמגל רופיסה ןאכ דע
.קיינאמ חטב תרמוא
.םיעלקה ירוחאמ ךרענש תופשכמה דייצב ליחתה ףוריטה לבא
וינכושמ דחא היהו .ןהב יתללעתהש תונב לש המישר ןגראל וסינ
תא עדוי אוהש תונבה תא עדייל חרט ףאש םורופה לש םיעובקה
תונבה וכלה .ןהל ןתנ אוה תורוחב לש תומש רשע .האלמה המישרה
?ךב ללעתה קיינאמה דמחא ודיגת ,תחא תחא ורשקתהו
.ןיטולחל תכרפומכ הררבתה המישרה
הזה םרויה ודיגת ,תוננבל ץוחמ םישנא ולאש ,תרחא ךרד וסינ
רפסמ ךשמנ הזו .הזכש תופשכמ דייצ יתרבע אל םלועמ ?קיינאמ
.ןאכמ ףועל יתטלחהש דע ,םישדוח
וסינו וצרש תועומשה לע אלו .םישדוח ינממ הפריה אל סעכה ,םלוא
רופיסהו ,המישר אל המישרהש ררבתהש רחאלש אלא .םתוא ששואל
ןהב ורזח אל ,םידדצ ינש לעבכ ררבתה ,עסמה ררועתה ויתובקעבש
.רתוי םיבוט םימיל אפקוה עסמהו ,ןהלש תומשאההמ המישרה תונגראמ
יתוא בוזעל יתרבח תא ענכשל וסינו ורשקתה םג ,לגעמ תריגס םשלו
ףוצרפב הל וקחצ .ורמא ,הזה שיאה ןכוסמ אוה ,רהמ רתויש המכ
.יניבת רבכ הנש יצח דוע לבא ,וישכע הניבמ אל תא ורמאו
אוה רשואהו ,הנש רבכ הרבעו ,תדלוה ימי ונל שי אבה עובשבו
.רשוא
םלוע ומכ ןיא .ןה תונב תוקידצה ,ןה םינב םיללעתמה ,ונרמאש אוה
.רורב


םיבוט םימי
םרוי
.
ץנימרפוק םרויל וביגה
 
 
18/12/01 10:32
תיקוהיפ :תאמ
רבדמ דמחאל הבוגתב
? רזחמל ו"פפרת תנשמ שמושמ ביר הזיא דוע שי ןה/םה/יה/והשימל
המדאה יחופתמ יוושכע רתוי והשמ אוצמל רבכ רשפא יא ,הרק המ
?םיאשונה ורמגנ ?הרבעש הנשהמ הנחצה ילעמ


תירחא דע ןוקיתל ןתינ וניאש לווע ךל השענ .ונבה ,ןיקפונס
.ךמד תא וכפש .ךדובכב ועגפ .קאינאמ התאש ךב ודשח .םימיה
,ךב וטעב ,ךילע וקרי .תשטורמה ךתיווגב וללעתהו ךתוא וליפשה
ונמנפה ,ונספת ,רדסב .ךיניע תא ורקינו ךינרופיצ תא ורקע
?האלה רובעל רשפא .העמד ונלזיהו


רבד ךל ןיא .לכעל ונחלצה והשכיא רבכ ךלש ןיינעה תא םג ,םרוי
ראופמה ,ךרהו גונעה ,ןוגיה תומד ןב ריבאהמ רתוי ארונ
הפיאו ,יואר אוה ול דובכל הכוז אלש ,רדהנהו אלפנה ,םמורמהו
וילע םילכרמו תולפא תומיזמ ודגנ םישרוחש הזה רבדכ עמשנ
.וידסחמ ןהל קינעה ,ובוטב ,אוהש הלא ןתוא דועו ?םירדח ירדחב
?הזה לבזב קסעתמ דוע התא המ ,תבזע זא תבזע םא ,טימדדוג
תיקוהיפל וביגה
 
 
18/12/01 12:11
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
העשה וצ - רוזחמהל הבוגתב
,ולש טפשמ שארה ךותב יל םש המ ןוסרפיד דחא
"רבע הזיא לבא דיתע ןיא"
םימלוע ימלועל ויניע תא םצעש ינפל עגרו
,ונורג ךותמ טלפ
"תיעועש םילכוא םיכאלמ םג"
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
18/12/01 10:48
הילו'ג :תאמ
רבדמ דמחאל הבוגתב
ררבל ורשקתה אל וליפא ,המישרל יתוא םג ופיסוהש יתעמשש ,ילאו
.אל וא ןוכנ הז םא
.יארפ קוחצ הזיאב התוא איבהל החמש יתייה אקווד ,לבח


!תעגעגתמ ,דמחא
הילו'גל וביגה
 
18/12/01 10:00
noe :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:סרוטקוד ןיפסה לש ןטק טוטיצב םא וליפאו


"...she want one man made of Hercules and Cyrano"
noeל וביגה
 
18/12/01 11:38
לותחהו ימומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
חסנתמש םדאש חוכשל אל ינש דצמ לבא .םולכל החטבה אל הזש רורב
,םירחא לשמ רתוי רישע תצק ילאוטקלטניאה ומלוע יכ ןמסמ תוטיהרב
? שקובמ ךרצמ רבכ ילוא הזו
לותחהו ימומל וביגה
 
18/12/01 12:38
damn u woman :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(:הרקי הלאירא
םיקעוז סירביהו םינטק םישנא םהל םיבשוי
הלוע םתדלקממ הנטק הנחצ תננע
...האנקה יוא ,האנקהו
לא הסינכמ התייה םא תרשכומ דואמ תרבג תרמוא התייה המ ןיינעמ
תושעל המ דובכה לכ םע תודבכנ תוריבג .יקסנישוק י'זיי תא התטימ
.בוטר סוכ טושפ אוה ,בוטר סוכ םימעפלש
damn u womanל וביגה
 
18/12/01 12:40
ןרגרג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל איה ךלש הביתכה ,הקדצה םוש ילבו .תינצחש הז המ תא ואויש
.הריציה ראפ קוידב
ןרגרגל וביגה
 
 
18/12/01 13:05
(ומיש) ואויש :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.יתוריצי תא ארק אל םלועמש םדאמ תרוקיב לבקל קיחצמ תצק
(ומיש) ואוישל וביגה
 
18/12/01 17:49
ןישמפוק ונורב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הקיר יתריגמ םגו םילימ ןטוטהל ינניא ,תולצנתה םידקא תישאר
םג םג םלוא .תירוביצה העדותה לא ץורפל םתעשל םיכחמה םיבתכמ
! ינניא גליע
יתוא לוספל היהי ןתינ יתביתכ תמר פ"עש בשוח ינניא ךכמ האצותכ
.ימסקב לופיל וא


םירחאה לע ןורתי אוהש הזיא ול שי םהבש תונוכת ןנשי םדא לכל
רופיס רבכ הז לבא םולכב םירחאמ םיבוט םניאש הלאכ םנשיש ןבומכ)
ןואג .לבגומ ןובריעב ותוא תחקל שי הזכש ןורתי לכ ןכל .(רחא
אל הז לבא המודכו תוחכוה תואחסונ ינממ רתוי הברה ןיבמ יטמתמ
עדוי סייט .בוט רתוי יאקיטמתמ קר , בוט רתוי םדא ותוא השוע
סייט כ"הסב אוה בושו ינממ בוט (רוקמב תוגליעה) סוטמ עיסהל
ץוחמ ויעוציב וא ותוישיא לע םולכ רמוא אל הזו םירחאמ בוט רתוי
רתוי רשכומ טושפ אוה זא הפי בתוכש ימ ןבומכו .סייטה אתל
לוכי אוה , בתוכ קאינמ תויהל לוכי אוה .טסקטל ויתובשחמ תרבעהב
.בתוכ םתס תויהל וליפא לוכי אוהו בתוכ דמחנ שיא תויהל םג
תווצקל דדמ אוהש הזיא תתל ילוא םילוכי ליעלש תואמגודה לכ
ינא לבא רומג טוידיא שממ אל אוה הפי בתוכש ינש הארנכ רמולכ
.הליגר החישב תוקד ךות תאז תולגל ןתינ היה הזכ היה ולש ןימאמ


תא יתלביק ןבומכ ול תובוגתהמו הז רמאממ ,ףסונ דחא רבד קרו
םיבשוי םתא .רשוקמ שממ אל ינא ובש םורופב אצמנ ינאש השגרהה
אלש ינא וליאו .םכמצע לש חירהמ םימשבתמו תילולשב דחיב םכל
אלש יאדוובו דמחא םע יתבכש אל , הבוהצה אסרוכה לע ימימ יתבשי
םינהנ םתא םא זא .ץוחב סאפא שיגרמ .ןיקפונס לש הצונב יתעגנ
.םכל םשוביש םיביקרמ םיביר םרבקמ רופחל
אל אוה ךיא" בושחל ילב ךתעד תא םהילע עיבהל רשפאש םיאשונ םנשי
ינפלמ אוהה ץעב יתוא בילעה אוהש ירחא הז תא דיגהל שייבתמ
"םישדוח הנומש
ןישמפוק ונורבל וביגה
 
 
18/12/01 18:20
'לימב םיקירע דכול :תאמ
תילולשב חמשל הבוגתב
.הלאכ םיסחי םירצונ הרובח לכב
?הרוק היה אל הז ס"יבב התיכבו ?אלפתמ התא המל
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
18/12/01 19:23
ןישמפוק ונורב :תאמ
יעבט הזל הבוגתב
! ס"היבב התיכ לש הזה ליגה תא ונרבעש
? אל תילאוטריו"הליהק"ב ןאכ ונחנא
ריבעה רבכ התיכה תכלמ לש רתכה, חירקמ ןמזמ רבכ התיכה ךלמ
? אל תובר םיידי
! עדנ אל םלועל
םע םירבדמ אל םהש הדבועה לע הברה יד םיבתוכ ןאכ םישנא
.והשימ
ןישמפוק ונורבל וביגה
 
 
18/12/01 20:19
'לימב םיקירע דכול :תאמ
יתבשחל הבוגתב
.ליג לכב .הככ הז הרובח לכב
אל הז .תוילאוטריוה תוליהקה לע הברה דיגהל םילוכי םישנא
התיכ הריכזמה היצקארטניא ןאכ הרצונ .ןוכנל הז תא השוע
.םיפתושמ םיניפאמ תלעב הצובק וא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
18/12/01 20:39
תירינ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
והשמל תעדה תא תנתונו דאמ הבושח ךלש הבתכה ,ביבר הלאירא
.הפי תבתכ .תובוטו תובר ליפמ םימעפלו תעתעתמ ךרדב עיפשמש
תירינל וביגה
 
 
18/12/01 21:21
'לימב םיקירע דכול :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
?וזה תינברוקה השיגה םע
ןילהל לוכי םדא ,המכסהבו םירגוב םישנא ןיב השענ הז דוע לכ
.ומצע לע קר
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
18/12/01 21:36
תירינ :תאמ
קיפסמ ילואל הבוגתב
תוגהנתה לע הנולת לכ קיתשהל ךרד וז 'תינברוק השיג' דיגהל
?תנגוה אל


ןומא םינתונש םישנא .ןיעדויב םירחאב םיעתעתמש םישנא שי
לש תונברוקל וכפהש תולגל םילולע םירחא םדא ינבב ריבס
.עותעתה
...יסאלק תמאב הז - 'ןברוקה תא םישאהל' ,זאו


,םישנאב ןומא תתל ילב ונמלועב להנתהל רשפא וליאכ
.הערל םירחא לש ןומא םילצנמש םישנא ןיא וליאכו
תירינל וביגה
 
 
19/12/01 7:47
'לימב םיקירע דכול :תאמ
...ןברוקה תא םישאהלל הבוגתב
קיפסמ .םיקוחה תא םיעדוי רבכ םללללוכ .(השועמה) תומימתל
.םמתהל
םירבגל תומרוג ,"הגשהל השק" לש וזה תוגהנתהב םישנ ירה
לבא ,הצור םצעב השאה םגש) ןויז גישהל ידכ רקשל םימיוסמ
איה "ךתוא ןייזל יל אב לש" הרישי השיגב הל אובי רבג םא
.(הריטס ול ףיטחת
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
26/12/01 5:14
*^*^* :תאמ
לובג שיל הבוגתב
ףאב חוטבל אלו ,םירקשמ םלוכ=םיקוחה תא םיעדוי םלוכ
?דחא
.ךל שי בינגמ םלוע
*^*^*ל וביגה
 
 
19/12/01 15:16
שאלוג :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
אל תימצע תרוקיב תצק .המוקמב קוידב אל הלאירא לש תונצחשה
.הלש ליפאל קיזת
שאלוגל וביגה
 
 
19/12/01 15:56
הניל'גנא :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
תובוגתל קיזת אל תימצע תרוקיב תצק ???תונצחש תיאר הפיא
...ךלש
הניל'גנאל וביגה
 
18/12/01 21:31
ילוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא
לש בחר ךויח תולעהל תחלצהו הנושארה םעפב ךתוא תארוק ינא
ילאוטריו ךיסנד םע השיגפ יתיווח םויה קוידב ;יינפ לע תוהדזה
.תילאוטריו-ץוחה תואיצמב רתויב ידוד הארנש הזכש
המ תעדוי תא ,תוילילשו תויבוייח ,תלביקש תובוגתה םי יבגלו
תא םיתייאמ דוע לכ" :ןותיעב םימוסרפ לע םיאקיטילופה םירמוא
.לכה רמוא הזו ..."רתויש המכ ובתכיש - ןוכנ ימש
?סירביה לזאזעל הז המ :תורובה לע החילסו ,דחא רבד קרו
ילויל וביגה
 
 
18/12/01 23:55
הריטה תריבג :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
המכ שי תינוויה היגולותימב .הרתיה הוואגה אטח אוה סירביה
,ףועל הסינ סורקיא .םילאל תומדיהל וצרש ךכב ואטחש םדא ינב
והשמ ןכ םג השע סופיזיסו םדאה ינבל שאה תא איבה סואתמורפ
.תרכוז אל ,םויאו ארונ
.תאז לכב לבא ,הפי בותכל ומכ אל ילוא .דבכ שנוע ,דבכ אטח
הריטה תריבגל וביגה
 
 
19/12/01 14:20
ירמ זור :תאמ
דמל ןשייבה ןיאל הבוגתב
םירדח ינש הרוכש הרידב היחש םעה תוטושפמ יהשימ הנשי
"הריטה תריבג" המצעל תארוקו
ירמ זורל וביגה
 
 
19/12/01 14:56
הריטה תריבג :תאמ
תינרדומה היגולותימבול הבוגתב
.רלטאבה תא רובעל יחילצת קר םא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
21/3/05 19:19
םערו זיזח :תאמ
דמל ןשייבה ןיאל הבוגתב
.יתיאר וישכע קר לבא
תניתנ לע שנענ אוה .םילאה יבא רמולכ ,ןאטיט היה סואתמורפ
.סירביה לע אלו םדאל שאה דוס
םערו זיזחל וביגה
 
19/12/01 16:47
היאמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
גוסהמ םיקאינמ" םתוא יבגל םיהדמ ןויער יל הלע םימי המכ ינפל
ןיטולחל ירה רורב ,תשרה לש םוצעה בחרמה תורמל ירה ."בתוכה
םינופש םישנא לש ץמוק רקיעב םה תשרב םיבבותסמש םיקאינמ םתואש
תונכותבו וגידואב ,icq ב רתוי ףאו םויב תורוחב תורשעל
וא םיילאוטריו םיסחי םילהנמ םה כ"רדב .ןהנימל תויורכיה
םירובש תובבל טעמ אל םיריאשמו ,תחא הרוחבמ רתוי םע םייתימא
.םהירוחאמ


םהמ קחרתהל יאדכש םיקינ/תומש לש הזכ רגאמ םייקל אל המל זא
הרענ התוא עדת זאו ,םיליימ תועצמאב ץיפנש יתרתחמ והשמ ?תשרב
"םיב הפיט" םג ומצעל ארוקש "אבס רפכמ 26 ןב זועמ" לאש חיננ
יאדכ אל (טלחהב הייודב המגודה) הלאוו לש םימורופב בבותסמו
.ברקתהל


?ןכתעד המ
היאמל וביגה
 
 
19/12/01 16:57
ביבר הלאירא :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
...ישעמ ןפואב לבא ,בוט ןויער הז הירואיתב
תונב שש וא שמח םע אציש ,ביבח רוחב היה לאוי לש טא'צב םעפ
,הדיחיה וייח תבהא איהש ןהמ תחא לכל עבשנ ,תינמז וב טא'צהמ
אוה ךיאו ץראה בלב בשחנ בושיב הנב אוהש תיבה לע ןלוכל רפיס
תיב ותאב התא רוגל רובעל ידכ עיגתש תיתימא הבהאל הכיח
.תומולח
וב ובהאתה תמאבש הלאכ ויהו ,רתויב עורגה גוסהמ בתוכ קאיינמ
.ףיכ הזיא ,טא'צב זא היה ןשקא הזיא לבא ,בוצע תמאב הזש ,לכהו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
26/12/01 5:17
*^*^* :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
?תועדוי אל ןה ךיא ,תושפיט תונב !םיקוחה !םיקוחה
(?לוב יתעגפ ?םינרקש םירבגה לכ ,םיזירג)
*^*^*ל וביגה
 
 
19/12/01 17:26
יטאופ סרע :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
רבד שי םאש השוחת יל שי .וללה תומישרב עיפוהל שקבמ ינאו
תמישרב תדבוכמ העפוה וז ירה ,תומימתו תותופ תורענ ךושמיש
.וזכש םיקאינמ


הז לע ורביד רבכ .םיישנ םישוקשק הזיא ,םיהולא ,רמול הצור
.ובבותסהש ולאכ תומישר המכ ויה םגו - םעפ תואמ הנומש םדוק
.ינורכז בטימל ,ער אל .ןהב ילש גוויסה המ לבקל יתחלצה וליפא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
19/12/01 19:13
שובלב שוקשיק :תאמ
!רדהנ יזווזב ןויערל הבוגתב
.םיאתמ אל התא ונינובאדל
ילוא ?קאינמ
?בתוכה גוסהמ לבא


תיבב תנייוצמ הביתכ תנדס שי .םימיספ תויהל המל ,םצעבו
.הלאירא
גוסהמ קר אלו בתוכה גוסהמ קאינאמ םעפ היהת ילוא עדוי ימ
.ןחוטהו רבדמה
שובלב שוקשיקל וביגה
 
 
19/12/01 22:13
תיביטינגוק החרפ :תאמ
אל והל הבוגתב
תדלקמה לע ףיישמ סרעהש ןרופיצה הצקל עיגהל םיתמ םתייה
.הניש ךותמ
! טקפסיר
תיביטינגוק החרפל וביגה
 
 
20/12/01 12:09
םיטיגאלפבו רורטב המחולל דיחיה :תאמ
ךתומכשו התאל הבוגתב
.סרעה לש ןרופיצ הצקל עיגהל אל .אל וה
.םשל אל קר
.ךולכל ןומה חטב םש שי
םיטיגאלפבו רורטב המחולל דיחיהל וביגה
 
 
20/12/01 15:51
יטאופ סרע :תאמ
ךתומכשו התאל הבוגתב
םגו ,13 תעייסמ לש רוקיבה זאמ סוכה תא הפטש איהש
.תינרדוח הרוצב שממ ןרופיצה תא השיגרה אל איהש הרמא


תוכמ תכלל ,ךלכלתהל םכלש שארב ,רמול הצור
יכ ,חור ראש הפיט וניגפת תוחפל ,והשמ ,תוילאוטריו
תינופצה תירבב לייח לש החורס הטילפ ומכ הארנ הז הככ
בלל עגונ .ינקירמאה עויסהמ לכאש הנושארה םעפה ירחא
?ולא ?המ"ש ללגב רקיעב בילעמ לבא ,תמייוסמ הדימב
."?רתוי יל עיגה אל ,המ ?ילע תודיריה לכ ולא
.תולבנ ,וצמאתת
יטאופ סרעל וביגה
 
 
20/12/01 20:32
האג ינמי :תאמ
החיטבה ךלש אמא לבאל הבוגתב
אאמא לש סוכה לע האיציב התוא תאבה יחא החס
חחחחחחח ....ולש
,קוחר עוסיל תוצור אלש תויסוקה לע הבתכהמ ינא הז
?????יחא יל דיגת םיביבא לתה םכלצא המש הרוק המ
םולכ אצי אלש םכתוא ןכדדדדעל הצור ינא םיתניב
רבכ םהמ דחאש תורמל הזו הלש הפתושהו יתאזה הנכשהמ
היראש םגתיפה תא םיריכמ םתא לבא .םעפ יתנייז
....םעפה דוע הצור קיטס תחא םעפ ול םינתונש
חחחחחחח
הבוט השעת ,יחא שארה דע ךבוסמ וישכע ינא המ לבא
אלו המלשה ידומילהמ תחא לע חצר ףורט שי .הצע ןת
אלו התוא לואשל יתיצר .אל וא הייברע איה םא עדוי
, סאלק םע יתאזכ תיסוקל אובת ךיא !!!!םיענ היה
,בצמ ןיא הז ??היברע תא יל יחלסת - התוא לאשת ךיא
םתא םא ףוריטב ה ילע יש ינוציח הארמ לבא ?הככ אל
....יתוא םיניבמ


תאצל תמ הלש תחתהו שבד םייניע םע תרוחרחש יתאזכ
?ותוא םיאיצומ ךיא םישוע המ קר יייילא
ם תא םש ולבת .םולכ הזמ אצי אל חטב ,ףחסנ ינא בוט
?ןכ םינקירה
האג ינמיל וביגה
 
 
21/12/01 16:00
שובלב שוקשק :תאמ
החיטבה ךלש אמא לבאל הבוגתב
?ינוציק ינמי אל יטאופה סרעה
,הזה רתאב ולש תושפוטמ ידה תויוחצנתהה יפל
.םיצינל ךייש אוהש חוטב יתייה
שובלב שוקשקל וביגה
 
 
21/12/01 15:59
םיטיגאלפב המחולל דיחיה :תאמ
החיטבה ךלש אמא לבאל הבוגתב
.בלעת אלש .סומינה ליבשב הז
.תוהמאו תובלעהב םיקחשמ רבכ םא
.אנ אנ אנ ,תינלאמש רתויו תיזנכשא רתוי ילש אמא


.חחחחחח


.יחל הכ
,?והשיתמ םיכחהלו רגבתהל לדתשת
םיטיגאלפב המחולל דיחיהל וביגה
 
 
22/12/01 11:46
היאמ :תאמ
החיטבה ךלש אמא לבאל הבוגתב
רמול תכלוה ינאש המו ,הנבות שממ אל הזש איה תמאה
- לבא ילאנבו יחטש יתוא עמשי


תואשנתה לש גוס םיניגפמש םישנאש תבשוח ינא
ףוחדש הלא וא ,תשרב תרחא וא תאזכ תילאוטקלטניא
םה ,םהיתדלקמ תובוצרח תועצמאב םישנאב סנכהל םהל
.ם-י-ר-ע-ו-כ-מ חוטבש המ


השוחת .יטאופ סרע יבגל השק דאמ השוחת יל שיו
הלאמ ,ןפוד אצוי ןפואב אננח רוחבב רבודמש
,תטלוב תרורג ,תרגסמ תובע םיפקשמ םע םיבבותסמש
.טטוחמ רועו
היאמל וביגה
 
 
22/12/01 13:32
רביירש הירמ :תאמ
! הנבותל הבוגתב
.יטאופה סרעל הבוט השוע יתייה ישפוח
רביירש הירמל וביגה
 
 
22/12/01 15:02
תעדויש תחא :תאמ
! הנבותל הבוגתב
.ילאנבו יחטש תמאב
.האבה םעפב רתוי יצמאתת
? אל ,ךל ורמא רבכ ,סופת הזה קינהש הזו ,הא
.ימינפת זא
תעדויש תחאל וביגה
 
 
23/12/01 15:38
היאמ :תאמ
תקדוצ תא ,הדומחל הבוגתב
תעדויש תחא
?תעדוי תא קוידב המ יל יריכזת
היאמל וביגה
 
 
23/12/01 17:05
יטאופ לש הינמופרגב המחולל דיחיה :תאמ
תקדוצ תא ,הדומחל הבוגתב
ךיא ,ותוא לש תושופחת ןהיתש תעדויהו הירמ
.יטאופה הננחה ?היאמ ול תארק


.םינוש םייוניכב ומצעל דגוסה


.בוצע המכ ,ףוקש המכ
יטאופ לש הינמופרגב המחולל דיחיהל וביגה
 
 
24/12/01 10:29
יטאופןנחלא :תאמ
הליחת ןרקיעו תושדחה ןלהלל הבוגתב
טיש .ילע תילע
יטאופןנחלאל וביגה
 
 
24/12/01 21:58
רביירש הירמ :תאמ
הליחת ןרקיעו תושדחה ןלהלל הבוגתב
.סרעה אוה סרעו ינא תאז ינא ,ה'לבוב
?ןכ ,ןבצעתי אל דלונראש
רביירש הירמל וביגה
 
 
27/12/01 14:15
שורבה שאר לע :תאמ
הליחת ןרקיעו תושדחה ןלהלל הבוגתב
וא קתומ וא דמוח ילוא וא ?ה''לבוב ינא
?הקניבוב
.םימעפל הפ םישנאהמ תומל
שורבה שאר לעל וביגה
 
 
25/12/01 22:33
gh :תאמ
ךתומכשו התאל הבוגתב
dd
ghל וביגה
 
 
22/12/01 11:40
היאמ :תאמ
!רדהנ יזווזב ןויערל הבוגתב
...התוא לבקל חמשא תאזה המישרה תא ךל שי םא
םתס אל הזו תאזכ המישר שי ןכא םא .תונרקס ךותמ םתס
."םיירבג םישוקשק"
היאמל וביגה
 
 
19/12/01 18:30
אבס רפכמ זועמ :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
?ילש םשה אקווד המל
קרב ינבמ יתד ללכב ינא
אבס רפכמ זועמל וביגה
 
 
19/12/01 19:29
ןידינד :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
,חתפתהש ןוידב ןיינועמש ימ .סופת רבכ ךלש פא טראטסה ,רעטצמ
:ןמזומ


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=58264&t=58264
ןידינדל וביגה
 
 
20/12/01 16:25
היאמ :תאמ
פא טראטסל הבוגתב
.סופת רבכ ךלש קינה ,היאמ ייה


הדות
היאמל וביגה
 
19/12/01 18:43
עדויש דחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל ןיידע הז לבא.הפ-לעב םגו בתכב םג .חסנתהל עדוי ינא ןוכנ
.קיאנמ יתוא השוע
התואבו שיגרמ ינאש המ תא אטבל ,ילש וזה תלוכיה תא בהוא ינא
שגרתתש יל בושחש יהשימ שגרל יל בושחש יהשימ שגרל םג תונמדזה
יתוא שגרו הלש תושוחתה תא יל ריבעהל הלוכי םג איה םאו .ינממ
.ךכמ הפי רתוי תויהל לוכי המ...הלש םילימב
הרושק וז תלוכיו והשימ םע רשקתל תלוכיה אוה ישונאהרשקה
.לבגומ אוה "תויעמשמ בר תוקיתש" לש ןחוכו תושעל המ .םילימב
.וליפא דאמ לבגומ
ןויזה תא .רתוי ילואו תוחפ אל םילימ לבא ,םיבושח םה םינויז
ףילחהל לוכי אל לכ לבא ,המח די םתס וא ,רוטרביו ףילחהל לוכי
לוכי הא םילימה תועצמאב .תושעל תולוכי ןהש המ תאו םילימה תא
לוכי התא ןתועצמאבו ךלש המשנה ךותל ךילא רודחל ךתיאש השאל תתל
ימל הז) רתויב לודגה רבאה השעיש הממ קומע רתוי הילא רודחל
(..עבוק ןכ לדוגהש בשוחש
תא ול ןיאשימ לכו הז תא עדוי רבדהלו רבדל וזה תלוכיב ןחעינשימ
.דיספמ אוה המ עדוי אל םג הז
לוכי תמאב רשפא..לכשה תא םג ךל םינייזמ םאלבא הלחא הז םינויז
םהילע תמלח אלש תומוקמל עיגהל
א
עדויש דחאל וביגה
 
20/12/01 0:41
הרמזל הרומה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דיתעל םיררושמ דחוימב) ארונו םויא םינייזמ םיררושמ ןכא
םצעב םה רשאכ רקיעב .ןוקילה לש םיקפקופמ האירק יברעב םיחראתמש
החנא] ןייוש ,ונ .ןכש םלועה לכל םירפסמ לבא ךתוא םינייזמ אל
([דבכ יאפורא-חרזמ אטבמב


הז םילימ - ךרמאמב דואמ הבושח הדוקנ לע העיבצמ תא :ןיינעלו
ינוציח הארמש דועב .ינוציח הארממ רתוי התפמ םיתיעלו .התפמ רבד
,תויזטנפל ,ןוימדל םוקמ הברה תוריאשמ םילימש ירה ,ןותנ רבד הז
.הבזכאה בורל האב ןאכמו .תימצע תויתריציל


.ינא המו ינא ימ קוידב םיעדוי םתייה ,יתוא םיאור םתייה םא ירה
.ןיימדל אוה םכל רתונש המ לכ ,עגרכ
הרמזל הרומהל וביגה
 
 
21/12/01 3:32
תרחונה הייפיפיה :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.יקיטרנה שבויה תייוורל תונינש ומכ ןיא


לש ןוכנה ףוריצהש היינש שיו הז תא הל השוע תחתש תחא שי
ךנורגמ ץרופ וא ךתמשנ יקמוע ךותל רשי םרוזש גולאידהו םילימה
יכ ,"םימכסח םישל יוצר" לש הרובע ןמסה אוה קוחצ לש םער לוקב
.הפיט לכ לע לבח


יל תפכיא אל .ישיאה ימעטל םיטנוולר אל ןוכנ תויאו ריבחת
רקיעה ,Y הז אמש וא X והז םאה ,החסונל סינכה אוה תוא הזיא
םינושיא ,תוריהמב םעופ בל הכותב לולכת לבקתתש תבוכרתהש
םייניעל דומצב "החמש יטמק" םע הזכ ) יתימא ךויח ,םילדגומ
תפסות םע ססוהמ ךויחל ךפוה םיתיעלש ךויח ,(םיאנקה ותומישו
הנטק הכירבו ,האולמב תעדומ יתלב ךא תרקובמ םיינרופיצ תזיזג
.םינותחתה לע הל תרגנש


.סומיל ךל םימרוג טושפש םיקיטשו תוטנקה םע החישבש שוגירה


,תעבט ובוחב ןמוט וניאש יעגר שוגירב רבודמ םימעפלש ןוכנ זא
הנומשל תחאמ ךתוא ךופהל םיעדויש םימלצו ןוכסיח תפוק תריבש
אל רשאמ עגרב שוגיר תווחל ףידע לבא .ךסמה לע תודצרמ ךומכ
.ללכב ותוא תווחל
אוה שוגיר לכ םצעבש ךכ רידנו עיתפמ והשמל הבוגת אוה שוגירה
.תימעפ דח העפות
רחבנ אלש עודמ .וחוכב לזלזל שיש רבד אל איה טקלטניאל הכישמה
?ןוילעה םדוקדוקב אצמנ אקודש םהלש ומש המה תדימ יפל םירוחב
םיברעמ אל םא ער אל דדמ איה םינושה היביכרמ לע חישה תרוצ
תונידעו תושיגרו דחא רבד הז הנונש הביתכ .ונימ וניאש םע ןימ
.החישב םינורחאה תא םג רתאל ןתינ םיתיעלו .ינש רבד םה שפנ
ךכ לכ בברשמש תלוזה תונורסחל ןוצרמ םירוויע ונא םיתיעל לבא
ןמאל הכז אוה וידי תאש הארנכ .תדלקמה ינצחל לע וידי תא בוט
םרוג וא יאנת הניאש יאדוו הטוהר הביתכ לבא ...רופסניא םימעפ
.ןיינעל רשקמ


יובא ךא הרידנ יד תיתפש תויתריצי םע םיסקמ רוחב אשונ ותואבו
תורמל יתמייקש החיש .החישב קר יתיליג הז תאש ךכ טקלסיד אוה
אלא ךסמב לכתסת לא .תילאוטריוה ונושלב יתוא ביטרהל עדי אלש
.הזכ והשמ וא ,ורבעמש המב


.םישוגיר קר יל איבה רתאה יבחרב םויה טוטישה .ןטק והשמ דועו
."הננבב תעגל"מ וחקלנ וליאכ ,תובהאה ,תויומקנתהה ,םיכוסכיסה

.יתבשחשמ השק ,רבתסמ ,הננבהו


?אבה קרפה יתמ
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
27/12/01 0:23
reborn :תאמ
תרמגמ ינא !יל בותכ !ןכ ,ואל הבוגתב
הפי ךכ לכ תחסנתמש ,תרחונה היפהפיה ומכ םישנ שי תמאב םא
,קיודמו
,תויונינש קלע קיזבהל ילב םג םיפי תויהל רשפאש הארמו
.הקיטנמורל דיתע שי זא
.הב בהאתהל ךרדב םינפ לכ לע ינא
rebornל וביגה
 
21/12/01 3:43
הלול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
וא ביבח ,הלש רמאמ לכ ירחאש איה ביבר הלאירא םע הלודגה היעבה
ןיבל הניב ישיא חוכיו חתפתמ (םיגוסה ינשב הבוט איהו) קיעמ
ינא הביגמ אלו הטקש הננבכ .םיאלפ תדרוי ןוידה תמרו הירקבמ
עגונבו .תלבסנ יתלבל תכפוה וזה תידדהה שפרה תלטהש רמאל תבייח
עיגמ הזשכ ןטק אל לוקישו בושח ןיינע איה תוטיהר ןכא ,רמאמל
,תאז םע .ראווצה תא יל קקלל ול תתל וא והשימ ףנפנל םאה הלאשל
אצמלו תיעטומ הריחב תושעל הלולע ינאש ןובשחב תחקול טלחהב ינא
.הזמ רתוי לוכי אלש טוהר רבג י"ע קקולמ גונעה יראווצ תא
הלולל וביגה
 
21/12/01 6:26
ףחש סקמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,רמוא הז םאה ,םיטפשמו םילימ לש הנטק אל תינטוטהל ךמצעב תא
?ער ןויז תאש
תא תולבל םילימה יטטהלמ לע רזגנ םאה ?חמ ןויז ?ער ןויז הז המו
סובמיב תציחמב םהיתונש
תציחמב תויחל םעפ יא יפידעת וא הפידעמ תאש אתבסל ירפס ?אל ותו
.לענ
ןומהב תאז רמול עדוי וניאש וא רמול המ ול ןיאש ימ לכש אל
,םדא ןב םתס אוה םילימ יבוביג
תמאב הז ,םידליל 'ץיבדנסבו,תלוכמ תמישרב םוימויה םייתסמשכ ךא
.ישיא םעט לש ןינע.ונ?קפסמ
ומצע ןזאלו ,קדה לבחה לע ךלהל עדויש םסוק הזיא יאצמתו יאולו
.תדלקמל הטימה ןיב קוידב
.תומולש תבש
ףחש סקמל וביגה
 
21/12/01 16:36
דלומה גח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תיתוכיא םיבתוכ תליהק השבגתנ םהב ,ץראב םימורופב היהש השעמ
הכלהל םיבותכה לבהה ירבדב םינינרמ ויה תולילו םימי .אילפהל
,ךשומו קקוש םייח ןיזגמ (אלש וא עדומב) םירציימ ויהו ,םהלש
אלל לכה לכהו ,םג ביבא-לתו םייחה תונופצ לכ תא ליכה םג ליכהש
.שקבתמ ךרוע לש ודי עגמ


לע תולבי ,השעמל וא) םדמ בוקע ברק .היופצ התיה ,אופא ,האצותה
היהי ימ ,תינאנאיסה תרתוכה תחת ,הליהקה יבתוכ לכ ןיב (תועצבאה
אל קשח לש םימי ,םיאלפנ םימי הלא ויה ,ןכ .רתויב בוטה בתוכה
םיעודי לכש םישוקשיק שקשקל קרו ,תדלקמלו בשחמל הקיזו שפתנ
.תי'גייא וינה היצקידהו תירבעה הפשה טושיק


הסניש בתוכל יובא :דואמ העיפשמ הנבות הרזגנ הליהק התואמ
םרוגו םינפב רתוסש הביתכ ןורשכ ול ןיאו םילימה תחלצל ברקתהל
,םיבוט-אלו םיבר ונרבקו ונלטקו ונדריו וניפינ ךכ .דוע םיצור
הביתכ תלוכי יפל םישנא לש םתוכיא ונטפש תיעמשמ דח הרוצבו
ונא ונראשנו ינוערפה בהזה עצמב תעגל םיסנמה וללדנשמ .אדירג
םיטוהרה םיבתוכה לכ :המוגע יד בצמ תנומת הררבתנ ,ידו ונמצעו
סונימ וא) דחי םיכלוה אל סולפו סולפ .ךכ טושפ .תונוז ינב םה
.הממיה תועש לכב ומייקתה תולותח תובירמו (וצרתש ךיא ,סונימו
ךלהל רקיעב תנווכמו םילימה ןיב היובח הכ דע התיהש ,תוינצקועה
דדוחמה השאר לש המירה תעכ ,תובוחרב רוזשה ילארשיצראה חורה
יל ררבתה ,השעמל .ונמצעב ,ינשב דחא (םיחגנמ) תחגנמ הלחהו
םה םירייצ ,םינייז םה םירקור :אבה רבדה תיעמשמ דח םלוכו
המ ןיא .םיחופנ םידאנ םה םיבתוכו םיאומוה םה םיבצעמ ,םיעגושמ
.םלצא שפחל


.וט הס
דלומה גחל וביגה
 
21/12/01 16:39
םיינע קורי ןובוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רמאמ לש יפוי ,הלאירא
דוגינבו םילימ לש לגא'ג אל ינא ,רמאמה ףוגב תבתתכ רבכש ומכ
רישי - ינא הז .הזכ תויהל הסנמ אל םג ינא ,וביגהש םינצלפה לכל
,תוחפ וא רתוי תופי םילימ ירוחאמ אבחתהל ןויסנ ילב ,הנכו
לכ תא אורקל חכ יל היה אל וליפא .תוחפ וא רתוי תועצקוהמ
...תובוגתה
בותכה ןדיעב דוחייב ,ךכ לכ יטנוולרו ךכ לכ ישיא אשונ לע יודיו
עגר יל השרוי םא .ידיצמ הבר הכרעהל הכוז ,יס ייאה ט'צה לש
!!!הדלי תרגבתה ,רמולו ישיא תויהל
,ךתוא הנבציעש ךרדב ביגהו ,רמאמה לכ תא ארקש בתוכ ותוא יבגלו
.וביגיו וארקיש םיאבה לכ לש םתוכז םג הייהת תאזו .ותוכז תאז
תושעל המ הטלחהה .םהלש תובוגתה תא ילבקת םא רתוי ילדגת קר תא
.ךלש דימת הייהת ,םתיא
!!!ייחל הכ
םיינע קורי ןובובל וביגה
 
 
21/12/01 16:57
ביבר הלאירא :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
.שפוטמ ךויחו םייניעב תועמד


.ילצא דוע ראטסלואה
ביבר הלאיראל וביגה
 
21/12/01 20:11
ינא ינא ינא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ווווווווווווווווואוי
...המ עדוי ימ תחסנתמ אל ינא םגש תורמלו ...תבתכש המ תא יתארק
(((= והשמ דיגהל תבייח ינאש יתשגרה ...(רוביחב 87)


חחחחחחחחחח ...יסייאב יתרכהש והשימ לש וילגרל יתלפנ ינא םג
..תחתהמ לוטסמ ..הדיחפמ הרוצב אכודמ ...דואמ בוצע םדאנב
...םםםםםםםםםםיהדמ טושפ חסנתמו


...תיאליזרב המהבכ הלגתה אוה ,ןייצל רתוימ ,ףוסב
ינא ינא ינאל וביגה
 
 
22/12/01 13:00
ןידינד :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
ינא םישדוח רשע םינש .הניטנגראמ ינאש הל ריבסמ ינא המלש הנש
םישימח ."ליזרב אל ,יתריקי ,הניטנגרא" תונידעב הל ןקתמ
"ויר אל ,סרייא סונאוב" (ו םישוח ןורכש) לש תועובש םיינשו
אוה הנודרמ ,בייב ,הנודרמ" לש םימי השימחו םישש תואמ שולש
המהב ?ףוסב אצוי ינא המו ,"אוהה בולעה הלפה אלו םלוכמ לודגה
.תיאליזרב


הדנולב איהש ללגב קר יהשימ םע םעפ דוע ליחתמ אל ינא םייחב
ינא ,יל וחלסת םא ,וישכעו .רנוילימ אבאו םילודג םיידש םע
.תענומ תודבאתה לע בושחלו הלגניצ דוע קילדהל ךלוה
ןידינדל וביגה
 
 
22/12/01 14:29
תעדויש תחא :תאמ
יפטל הבוגתב
? ךלש ליימה המ
? יתשקבל קימסת םאה
תעדויש תחאל וביגה
 
 
22/12/01 15:50
ןידינד :תאמ
ןידינדל הבוגתב
.תופיקש לע הרימש ימעטמ


.תרהזוה יאר .םוקמ םושל ךילומ אל ילש ליימהש אלא


.ריהזמה קאינאמה ,ןידינד
ןידינדל וביגה
 
 
22/12/01 16:42
תעדויש תחא :תאמ
ןורקעב קימסמ אל ינאל הבוגתב
סנא'צה תא יתחקל
תעדויש תחאל וביגה
 
22/12/01 17:42
םוסרפל אל ריאי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ףוסה דע יתארק אל
,ךמצע לע רבדל הז תבהוא יכה תאש המ טעמהמ לבא
ינאו ינאו ינאו ילש םירבח תויהל ומיכסהו ינאו ינאו ינאו ינא
ימ הנשמ אל אוביש הללאיו


חח
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
24/12/01 18:36
ףחש סקמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
השוב אלל ימשב שמתשמש ,הזבנ קאינאמ הזיא הפ שי ,ןכ ,יל וחלסת
,
לע ךורדל יתייה לוכי תרחא ,ילאוטריו קו'ג רדגב קר אוהש לבחו
.ךירצש ומכ הזה קערדה
אל הז ,םלענ הז ןאל ןיינעמ ,םידחא םימי ינפל והשמ ןאכ יתבתכ
וניאש והשימ ,ימשב השועש שומישה אוה עגרכ בושחש המ ,הנשמ שממ
.תמ ףוק לש הקירי יצח הווש
ןיקפונס לש ןכותמ םיקירה גהחה ירבדז תא םיארוק םתאשכ ,ןכ םא
.רוקמל בולע יוקיח והזש ועד ,קאינאמה
.אוהש םורופ לכב ,דיחיהו דחאה ,ןיקפונס
ףחש סקמל וביגה
 
25/12/01 11:04
קפוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םולכ תרמא אל םצעבו הברה ךכ לכ תרמא
SO WHAT ,הלאכ םהיתועבצאש הלאכ שיו הקלקלח םנושלש םירבג שי זא
?
, תו/םירגובמו תו/םיריעצ ,םישנו םירבג , םלוכש ןמזה עיגה
םיללכ אוצמל םיסנמה
םיקוח ןיאש וניבי ,ולש חופיטלו וילע הרימשל ,ולש הריציל ,רשקל
.םיללכ ןיאו
.םיתעדי אל העבראו ינממ ואלפנ המה השולש : תלהק רבכ רמא
עודי היה אל ( ספות םג ךפיההש חינמ ינאו ) "המלעב רבג ךרד"
,ול
...ותוא אילפה אל הז ראשהמ לידבהל לבא
.הז תא ךל חקי אל דחא ףאו ךלש הז .ילכות קרש המכ יבתכ .יבתכ
.שומיש הזב ושעי םומיסקמ
הלוכי תא .תונוכת לש לולכממ תחא הנוכת קר איה ךלש הביתכה לבא
( ? הפי תא ) הפי תויהל
,דועו ( דואמ ) הטוהר , ( ךכ הארנ ) תיטנגליטניא
.תועמשמ תונוכתה ראש לכל ןיא ,לשמל ירובע - תנשעמ תא םא לבא


? תנשעמ תא
קפואל וביגה
 
26/12/01 14:57
תיגולותימה יצימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ההדזמ ינאש המכ ,יוא ,יוא
גליע יכה רוחבה היה אוהש תורמלו ,לייח-רבח היה ,ךומכ ,יל םג
ינמיס לע ודועמ עמש אלו תועזעזמ ביתכ תואיגשב בתכ ,םלועב
רשואב יושנו) הלודג הבהאב יבלב בורצ אוה םויה דע ,קוסיפ
תא יתאצמ ינא םג ,הז לכ תורמל ,המ םושמו , (הדלי+ ,הינמרגב
רוסחמ ללגב ףעפע דינהל ילב םישנא תקחומ ,םילימ לש תיצאנ ימצע
ןה המכ הנשמ אל ,תוילאנב תורהצה ללגב ,הלאש ינמיס וא םיקיספב
????....הז ללגב אקווד ,ונל אקווד הרוק הז ילוא ...בלהמ תואב
תיגולותימה יצימל וביגה
 
30/12/01 13:14
אסומ וזוז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הרקי הלאירא
השרמ ינאו,ונחנא םאה ?םיגליע היהנ ונלוכש הפצמ תמאב תא םאה
םירומא ,תעל תעמ טעב םיכשומה םירבג םתוא לכ םשב רבדל ימצעל
ןתאש דמחנ דאמ ?ךתומכשו ךתוא םישרהל ידכ דבלב תורבהב רבדל
הרטנמהו) "ומצע תא עיבהל עדויש יטנגיליטניא,שיגר" רבג תושרוד
לבא (....תותפמ תויזחל תמוסרפב ןגולסכ העיפומ וליפא תאזה
יפוא תונוכת דוע וילע תוכילשמ ןתא הזכש דחאב תולקתנ ןתאשכ
.ולש הביתכה ןורשכ םע דחא הנקב תולעל תורומאש
חתפית םהמ יכ ,םיטוהר םירבג םתוא לכמ ןכל "ורמשיה" טושפ זא
...הערה
אסומ וזוזל וביגה
 
 
30/12/01 14:01
תיאסומ הזוז :תאמ
....תאזה המישרב תעגפ אל ךכ לכ תא ,ואוישל הבוגתב
?גליע רבג תשפחמ איהש בותכ הפיא


תזרפומ תובישח סחייל תוטונ תומייוסמ םישנש הזב ןד רוטה
.גוז ינבכ םיגליע םירבג תפדעה לע םולכ בותכ אל .הביתכ תלוכיל
תיאסומ הזוזל וביגה
 
 
30/12/01 14:24
אסומ וזוז :תאמ
?התא היהי המ ,ארקנה תנבהול הבוגתב
הרקי תיאזוז
יכ הללוהמה תבתוכה ירבדמ ןיבהל ןתינ אל ןכא אטישפה ךרד לע
תייה ןיטישה ןיב תארוק תייה קר ול ךא ,םיגליע הפידעמ איה
םישיגר םתוא יל ונתת לא -הלש תימינפה תמאה תא הלגמ
יל ונת...ונל םינכוסמ םה זא יכ-יוטיב רשוכ ילעבו םיטוהר,
...אלמ ףורגאב טעב םיזחואו םיבטימטירפ,תורעמ ינכוש םתוא
אסומ וזוזל וביגה
 
 
30/12/01 14:58
ביבר הלאירא :תאמ
...הלילק היעב,ןכאל הבוגתב
?האלמ הרשמ וא הרשמ יצח


רוחבה םג .תורעמ ןכוש הצור ינאש יתבתכ אל םוקמ םושב
.תרסמש רואיתהמ ידמל קוחר רוטב אמגודכ אבומש יפיצפסה
,העוט אל ינא םא ,חסנתהל םיעדויש םירבגמ תדחופ אל ינא
יסקס דואמ רבד אוה חוסינ רשוכש שוריפב יתבתכ וליפא
לע תססובמש הנעט ,הזה רוטב תנעוט ינאש המ .יניעב
בתכב בוט חוסינ רשוכש אוה ,יתורבחמ המכ לשו ילש ןויסינה
.גוז ינב תריחבל יאנת תויהל רומא אל


.ול חונש המ ןיבמ דחא לכ ,ןבומכ לבא
ביבר הלאיראל וביגה
 
31/12/01 3:14
תימע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םירבגה ,יל הארנ ךכ ,םשבו ,ירבגה ןימה םשב והשמ דיגהל יתיצר
.רמאמב תבתוכ תא םהילע
ינאש רבד ןיא .וילע תבתוכ תאש רבגה גוס קוידב ינאש תויהל לוכי
,סקסב םג ,בשחמב םג ,ילש םילימה םע םישנ שגרל רשאמ רתוי בהוא
םידלי רותב ונבשי תא םגו ינא םגש ןמז היה .ןילוח תוחישב םג
םולח ןימל ונרבחתהו אמאו אבא םע תיב ונרייצו ונבתכו םינטק
םישגרתמשכו .ןכילצא םגו ונילצא םג םויה םייקש ,הבהא לע יטנמור
.הזה םוקמל םיעיגמ םימעפ הברהש יל המדנ זא ,םיליממ
,םימעפלשו ,עדוי ינא הנוז ןב ומכ גהנתהל םגש קפס יל ןייא
וא ,תרושקתה רוניצב הפילד ןקתל ידכ תודבוע םיידי גוז ךירצשכ
תונובשחהמ ראשנש ךולכלה תא תוקנלו םייכרבה לע תדרל ךירצשכ
לש םלועב ןימאהל יל לק רתוי הברה .חרובו דחפמ ינא ,םינשיה
רשאמ םילימ לש םלועב ןימאהל לק רתוי הברהש ןויכמ ,םילימ
קר אל הזש תויהל לוכיש דיגהל יתיצר קרו .תואיצמה םע דדומתהל
ןתא םגו ונחנא םגש אלא ,וכותב םידבאנו וב םינימאמ ונחנאש והשמ
,הזה קירהו ירירוואה םלועל ףחסהל אל ונימצעל ריכזהל םיכירצ
.תורצב ונחנא זא ,םיסחי תכרעמב םייק אוה קר םאש
אלמ ,םדא ןב שי .םדא ןבה תא תולמ קר םילימש וחכשת לא יכ
םינשי םיחותינו ,תומודק תועדו ,תונקסמו םיסופדו הירוטסה
ךירצש בשוח אל ינא זא .םילימה תא בתוכש אוה הזו ,תונשי תוקלצו
תולגל ידכ והשימ לש וימסקב ופחסית אלש ידכ קר ברברש םע ןתחתהל
,חוכשל ךירצ אל םג לבא ,ןכל ורקישש שיגרהלו ,טנטופמיא אוהש
.תמאב הבהא אל ןה ,הבהא תוולמ קר םילימהש
.הדות
.תימע
תימעל וביגה
 
31/1/02 19:37
רנב יתיא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תחא החבאב ,תסרוה תא


םיילאברווה וירושיכ לע קר ךמתסהל לוכי םדא ינב לש םלש רזגמ
םרבעל תוניתשמ ויה אלש םישנ לצא הלבקה ףר תא רובעל ול ורשפאיש
תורעשהו סרכה ללגב) םיה ףוח לע - לשמל ,רמאנ ,תורחא תוביסנב
ללגב) רשוכה רדחב וא (העיזה ילוגיעו סרכה ללגב) רבב ,(בגה לע
.(םיכומסה םינוסוכהו סרכה


ינש דצמ לבא ,יל תסרה ללכב וישכעו) עורג םינייזמ םיררושמ םאו
ללגב הז ילוא - (ררושמ שממ אל ינא זא ,םסרפתה ילש דחא ריש קר
?הטימה ירושיכ תא לגרתל תויונמדזהב רסוח


:-)
רנב יתיאל וביגה
 
 
31/1/02 20:14
הלאירא :תאמ
...ילש דיחי [טעמכ]ה ןורתיה תאל הבוגתב
טעמ אל הז ,ונממ תלבוס ינאש ארונה ןוניצבו ,םר
: )
הלאיראל וביגה
 
 
3/2/02 15:13
רנב יתיא :תאמ
לוקב יתוא קיחצהל תחלצהל הבוגתב
.ךלבסו ךייבואכמ תא טעמב ולו גיפהל


וא תודע לוספ ,ןותיח לוספ היהנ ינא ךללגב םאש ךל יעדתשו
זא - (ןטק אל חטבו ,התוש אל ,שרח אל ינאו) הז ןיעמ והשמ
.ךשאר לע הללקה יהת


.והז זא ?תלד תקירט לש שער ןוכנ
רנב יתיאל וביגה
 
5/2/02 15:35
ררושמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
סותימ רובשל ידכ תועש רפסמל
ררושמל וביגה
 
10/2/02 4:40
The saints are drunk :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תרגבתה תאש תרמוא תא
ךל התיהש הלילשה דגנכ תאצוי
ךב התיהש העיד דגנכ וא
תרמאש המ לכ ירחאו
םיררושמ תללוש תא
םיזורחב םיבתוכ םה יכ
רמוא הזו
ךתעד יפל
ארח םינייזמ םהש
ךנויסנ יפל
.הדובע תחנה תיניש טושפ ,תרגבתה אל זא
שדח טישכת ונממ ילבקת תדלומויב זא
.הבהא ריש אלל
תויהל לוכי .דעב אלו דגנכ אל ,תוללכהל םעט ןיאש בשוח ינא
רשוכ רסחו קותמ לייח תויהל לוכיו הטימה תא ךל עזעזיש ררושמ
הניגוה תא ךל םמעשיש ,תואטבתה
.
הכרבב
The saints are drunk howling at the moon
The saints are drunkל וביגה
 
 
3/3/02 17:28
הנד :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
םתא םכח הזיא ואויש
הנדל וביגה
 
 
3/3/02 19:57
The saints are drunk :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
(:??יניצ היה הז
The saints are drunkל וביגה
 
2/5/02 21:54
סגא דוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
התוא רטעמו ותביתכ תא ףייפימ ,הפי בתוכש רוחב ,המיאתמה הרדגהה
קאיינמ .ונממ ראזהל שיו טסיסכרנ אוה ,םירחא וא ולאכ םירואיתב
?הפי תבתוכש הרוחבל רשקב המ א"ד .יטנרטניא קאיינמ - שדח גוסמ
סגא דודל וביגה
 
4/5/02 17:47
ןנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לכ ילב הפי רמאממ תונהל טושפ רשפא יא המל הניבמ אל ינא
בותכיש , בהואש ימ . םכלש תומכחתמ "קלע"הו תוינצקועה תובוגתה
םא לבא םייתש וא הלימ בותכל אוה םג לוכי , אלש ימו הבוט הלימ
תדרל ךירצ אל לבא , הבושח איה תרוקיב . לערה ילב זא ,רשפא
םתא , ולש תובשחמב םכתא ףתשמ הפ םדא ןב . כ"כ תוכומנ תוגרדל
ול יוארה דובכה תא אל ונת , תוחפל לבא ותיא םיכסהל םיבייח אל
ינא . רמאמ םכמצעב בותכל םינמזומ םתא , תרחא םיבשוח םתא םא .
. הפ יתיאירש תובוגתה ומכ תויסרא תובוגת ולבקת אלש הווקמ קר
ןנעל וביגה
 
6/7/02 11:23
קפאתהל תחלצה אל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היה לי קשה לקבל את הרעיון שעצם העובדה שמישהו כותב יפה"
אינה מהווה ערובה לכלום, מלבד לעובדה שהבנאדם יודע לכתוב.
יהשיממ הפצמ יתייה ,רוציקבו ,חוכ םכל שי םא דבל וכפהת "
הזיא ,הפי רתוי בותכל עדתש ,המצע תא ראשהו תסלקמו תללהמש
...הז יסיסב
.הבתכה ףוס דע יתקזחה אל ,קליחד
קפאתהל תחלצה אלל וביגה
 
 
6/7/02 14:10
םירידא םיהולא :תאמ
הפי הז המ בתוכ התא ,ואוישל הבוגתב
הברה ץמאמ תעקשה טלחהב לבא ,ףוסה דע אורקל תחלצה אל ילוא
.וזה הדוקנה תא ריהבהל ידכ ריבסל רבעמ


?המצע תא תללהמ תבתוכה קוידב הפיאו
םירידא םיהולאל וביגה
 
7/2/03 7:19
ילעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןייוצמ
.לייחה רבחל הביתכה םע יתהדזה רקיעב םירבדה לכמ
הייפצ ,םיעוגעג בורמ .17 תב יתייה ינאו לייח רבח היה יל םג
השק המכ תרפסמ ינא וב ,בתכמ םוי לכ ול תבתוכ יתייה שעמ רסוחו
תושדחה תויוליכרה לכ לעו ילש אמא םע יתברשו יתיא אל אוהש יל
תאשכ ,ילעי" :יינפב הננחתה ילש אמאש תרכוז ינא .התיכב שיש
ראשא ינא ירה ,המ ליבשב יתנבה אל זא ."יפוק ריינ ימיש תבתוכ
לש הנש יצח רחאל ,(17 תב יתייה ,ונ ,בוט) םיחצנ חצנל ותיא
?תונב הנקסמ .הנווכתה אמא המל יתנבה והשמ הרירק הדירפו םיסחי
החמש יתייה ,ןמוי ומכ שממ םה םיבתכמ !םיקתוע ןכמצעל וריאשה
טבמב הככ ,םינש שמחמ רתוי ינפל יתבתכש המ תא אורקלו רוזחל
.רוחאל
ילעיל וביגה
 
21/2/03 20:33
הרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הניבמ ינאו ,הקיתו תטט'צמ ינא .יתהדזה טושפ ,ביבר הלאירא
.תרבדמ תא המ לע קוידב
הפי הביתכ ןיב יחרכה רשק ןיאש הניבמ ינאש וליפאש ,איה היעבה
,תושיגר ןיבל
ינא ,וזה הנבהה םע דחי .ןייל ןוא תיטמוטוא ילצא השענ הזה רשקה
.הביתכה יפ לע םישנא תננסמו הכישממ ןיידע
םינוויכל וכלה םה יכ ,ולבקתנש תובוגתהמ יתמלעתה לבא ,יל וחלסת
,יתוא וניינע שממ אלש
תא םיריכמש ו/יהשימ םאה ,עומשל חמשא זא ,יתספספ ילוא זא
?ךיא ,ןכ םאו רושיקה תא תושעלמ ענמהל וחילצה היווחה
הרואל וביגה
 
20/3/03 16:40
roni w :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רדס יפל םיטפשמו םילימ רדסל תעדל קר אל הז בותכל תעדלש ןבומכ
רבדל עדוי בותכל עדויש ימ .הזמ רתוי הברה הזש ןבומכ .םייוסמ
הזש קפס ןיאו ,בושחל םגו (זוכיר רתוי תצק ונממ שורדי הז ילוא)
היצנגיליטניאה לע ,בתוכה םדאה לש חורה ראש לע דיעמ ךיא דועו
םע ןויסנ קיפסמ דוע יל ןיא ינש דצמ לבא .ויפוא לעו ולש
...ימצע םע קר ,םיבתוכ
roni wל וביגה
 
16/8/03 3:27
ימינונא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םירתתסמ ,תדלקמה ירוחאמ ןאכ םיבשוי ונחנא .תרבג הבר הדות
ירוחאמ םיאבחתמ ,רדתסהל ונל השק ךכ לכ וב ןוציחה םלועהמ
.ונמצע ירוחאמ ,םילימה
.הז תא םג ונל תחקלו תאב
ימינונאל וביגה
 
3/6/04 17:52
..תחרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אטבתהל םיעדויש םישנא תבהוא ינא םגו ןורשיכ ךל שיש הדומ ינא
וא/ו תררושמ וא/ו תרפוס לש המרב תאטבתמ אל תא םג לבא...בוט
...אל ינא םג-הדומ ינאו תבתכ
..תחרואל וביגה
 
19/3/05 14:59
יקימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יכה ךרעב הז תשרב ארוקש ימל לבא ,בושח יכה אל הז הביתכה ןפוא
.תושעל המ .בושח
יקימל וביגה
 
20/3/05 0:37
התבה תינניח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא יה
,ךתוא דיגאנ'א המ
הקתענ טעמכ יתמשנ
,ךלש עגימהו ךוראה בוביגה תא יארוקב
?הביתכ ןורשכ ךל שיש אוה ונממ עמתשמהש
,ונ
התבה תינניחל וביגה
 
20/3/05 13:12
עגרל תחרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? יל םיאיבמ התאש המ הזו ,טנרטניאב קחשל הקספה העש עבר יל שי
עגרל תחרואל וביגה
 
7/2/08 18:06
ישמה יאווט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יתגגומתה


.םייוסמ דואמ ףרוע םהל שי תמאב ?אל ,ברקע לזמ חטב ךלש אבאו
ישמה יאווטל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא