םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

?תא המ לע
ןטיול לגיס


תונכומ אלש םיריכמ םתא תונב המכ
םירודכ יכ והשמ באוכשכ לומקא תחקל
םוימוי תוסינכמ לבא ,רכממו ער הז
ןיא" יכ טושפ ,תולולג ןהלש ףוגל
?"הרירב


ורהזנ אלש תוללמואה תונבה לע םוקמ לכב יתארק הנטק יתייהשכ
ארונ ןה וישכעו ,ותיא בכשל ןהילע ץחלש ןהלש רבחל "וענכנ"ו ,קיפסמ
"תורגב תניחב" ןונגסב םירפסב .ןתוא בזע רבחהו ןוירהב ןה יכ תונכסמ
ריהבהל - תחא התיה הרטמה "תונב לעו םינב לע"ו רעונל בירעמב תובתכבו
קיפסמ תרגובו תיארחא היהא ינא ,הלודג היהא ינאשכש קפס לכל לעמ יל
םעפ ףאו .םייקל הליחתמ ינאש ינפל תולולג תחקלו גולוקניגל תכלל ידכ
?תולולג תחקל לכוא אל םא המו - הלאשה התלע אל


ליגמ הרוחב לכש הילאמ הרורבה החנהה העיגה תינימה תונריתמה םע דחי
רבודמשכ רקיעב ,העינמה יעצמא אשונ לכשו ,תולולג תחקול הלעמו םיוסמ
תונב לש היגוסל תוסחיתה ללכב ןיא .השאה לע לטומ ,חווט ךורא רשקב
םירמוח ןהלש ףוגל סינכהל תוצור אלש וא ,תולולג תחקל תולוכי אלש
לע תידימתה הבשחמה םע תויחל תונכומ אל וא ,ימוימוי סיסב לע םיימיכ
באוכשכ לומקא תחקל תונכומ אלש םיריכמ םתא תונב המכ .הלולג תליטנ
,תולולג ןהלש ףוגל םוימוי תוסינכמ לבא ,רכממו ער הז םירודכ יכ והשמ
תורומח יאוול תועפותמ תולבוסש שי תורוחב המכ ?"הרירב ןיא" יכ טושפ
?תולולג תחקל וקיספי אל ןה לבא ,תוחפו רתוי


םזינימפה תא הרשפאו םישנה תא הררחשש וז איה הלולגה דחא דצמ ,ןוכנ
הדבועה םצעב יארונ דרוסבא םייק ,ינש דצמ לבא ,השאה דמעמ תומדקתהו
ללגב דאמ דבכ ריחמ תומלשמ םישנש ןיינעל רוביצב תועדומ תפיט ןיאש
תוירחאהש הדבועב ,תוכלשהב ירוביצ ןויד םוש ןיא .תולולגה תליטנ
האופרב םיישממ תונויסנ ןיא ,יל עודיש לככו םירבגה לש בגהמ תדרוי
וילאמ רורבשכ) תחקל ולכוי םירבגש העינמ יעצמאל תונורתפ אוצמל
הדבועל תירוביצ תועדומ לכ ןיאש חטבו .(היואר הפולח קפסמ אל םודנוקש
תוביס ללגב תולולג תחקל תולוכי אל םישנהמ םיטעמ אל םיזוחאש
רוסאש הזל תועדומ אל רתוי םיהובג םיזוחאו) תורחאו הלא תויתואירב
.(תירוביצ הקחדה התואמ קלחכ בוש ,ןהל


תויעבש תורשפאל ללכב תועדומ אל תובר תונב ,רפורפ יתואירב רושימב
,הזמ עורג .תולולגב שומישהמ האצותכ תועבונ ןהמ תולבוס ןהש תויאופר
האצותכ תורצונש תויגולויזיפ תויעב םימעפ הברה םיגווסמ םיאפור
"והשימ םע רבדל" השיאה תא םיחלושו תויטמוסוכיספ תויעבכ תולולגמ
שאר יבאכמ לחה ,תונוש תויעבב רבודמ .תולולגה תא קיספהל תוסנל םוקמב
הזמ האצותכ תוומו םד ישירק לש םיינוציק םירקמב הלכו תוליחבו
יצחל תחא תולולגמ התמש הרוחב לע תרבדמ ץראב הקיטסיטטסה ,בגאשכ)
םלשל תונכומש תונבה לע רבדל ילב דוע הזו ;(!רידנ ךכ לכ אל הז ,הנש
ןה 'וכו הנמשה ,שאר יבאכ ,תוליחב לש יאוולה תועפות .עדומב ריחמה תא
בוצעהו ."הרירב ןיא יכ" טושפ ,ןתיא תויחל ודמל תונבה בורש תועפות
.הרירב ןיא תמאב .ןוכנ הזש אוה


,ללכ ךרדב האירב הרוחבב רבודמש חיננ ?רוחבל היצפואה תא ןיאש ימלו
תחקל הל רוסא היתובקעבש לבא ,תיסחי תירונימ תיתואירב היעב הל שיש
,טושפו םרזה דגנ תכלל הטילחהש הרוחב ,ןלציל אנמחר ,וא .תולולג
םע תאצל הליחתמ הרוחב התוא .תולולג תחקול אל ,םיינורקע םימעטמ
שי יכ ,הלוע אל הלאשה הטימל םיעיגמש תונושארה םימעפבש ןבומכו ,רוחב
הלוע בוטה הרקמבו ,ןמז המכ רבוע ,זא לבא .ונמלועב ןימ תולחמ םג
רורב ,בוט" איה החנהה בוט תוחפה הרקמבו ,"?תולולג תחקול תא" :הלאשה
לאכ איה תידיימה תוסחיתהה ,העיגמ הבושתהשכו "?ןוכנ ,תולולג לע תאש
יתלבה תובייחתהב הלש קלחב תדמוע אל איה וליאכ ."המוגפ הרוחס"
יל הארנ לבא ,האבה החנהה תא קודבל ךרדה תא ירעצל ןיא םנמא .הבותכ
לש הירפהה תלוכי תא תענומש הלולג חיננ ,יפולח העינמ יעצמא היה םאש
?םואתפ המ .התוא חקיש רוחב ךכ לכ הבר תולקב תואצומ ונייה אל ,ערזה
חווטל עיפשי הז הלילחו סח םאו ?ולש תוירבגב יהשלכ הרוצב עוגפל
םירוחבשכ בורל ירה ?הלולגה תא תחקל םוימוי רוכזל - ללכבו ?קוחר
ידמ ךבוסמ הז יכ ,םהל ריכזנש םישקבמ םה הקיטויביטנא תחקל םיכירצ
.םליבשב


תידוחיי וזה הבחר ךכ-לכה העפותהש דיגהל הלוכי ינא ימשר אל ןפואב
םימודנוק םע בכשל תוכישממו תולולג תוחקול אל תונב ב"הראב .לארשיל
ימחר ךות ןקתה םישל גוהנ דאמ הפוריאב .סדייאמ דחפהמ האצותכ רקיעב
אלו האפור אל ינא .(ונממ םיענמנ ץראבש רבד) ןושאר ןוירה ינפל םג
קפס יל ןיא לבא ,העינמה יעצמא ראשב תוכורכש תונכסה תא הריכמ קיפסמ
.לילעב תינויגה אל "תולולג תוחקול ןל-וכ" ץראבש הדבועהש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
11/12/01 10:50
רב חרפ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
יאופרה רקחמהש אוה ולש ירקיעה םרוגה .ןגוה אל בצמה .תקדוצ תא
יכ ?המל .רבגל העינמ תלולג רוציל ןויסינב - טעמכ הזב קסעתמ אל
וזכ הלולג תאצמה .היילפא תמייקתמ יאופר רקחמ לש םימוחתב םג
- ירבגה דצהמ םג תונורתי הזל שי םנמא .םישנ לע לקת רבגל
,(לשמל ,'ערז תבינג' לש םירקמ תעינמ ) הטילש םג העמשמ תוירחא
,םישנ לש איה רבגל הלולג תאצמהב ירקיעה סרטניאה ןיידע לבא
תויופידע רדס שי ,ישנ סרטניאב רבודמשכו .ןהילע לקי הזש ינפמ
ללכ ךרדב םיקהבומ םיישנ םיסרטניא .ינויוויש אלה ונימלועב
.תויופידעה רדסב הובג גורידל םיכוז אל .םיקחדנ
רקחמ ימוחת דועב) וזכ היילפא תמייק ןכאש ןימאמ אלש ימל
תיעדמ חכוהש אשונב ושענש םירקחמ קודבל לוכי ( םייאופר
(.םישנה תלודשב םיטרפ) תיטסיטטסו


.הארנכ תוחפ הווש ,ונלש תוחונה קר אל ,ונלש תואירבה .בוצע


ןמז המכ עדוי ימ לבא ,הז תא לבקל רוסא ,םצעב .הז תא לבקל השק
.יוניש ללוחתיש דע חקי
רב חרפל וביגה
 
 
11/12/01 16:10
ילוב :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
תנווכתמ אל ינאו) םדא ינב לע םיקדובו םיחתפמש תופורתהמ הברה
רתוי הברה םירבד לע אלא תולולג ומכ םישנל תודעוימש תופורתל
רקחמ תוצובק י"ע בורל תוקדבנ(ויגוסל לומקא תמגודכ םיטושפ
?דבלב םירבג תוליכמה
תוירכז הדימ תומא יפ לע דדמי לכהש סרטניא והשזיא תאז לכב שי
תא םא הפורתב שמתשהל ןיאש שומישה תוארוהב םיבתוכ דימתו
תובקנ םגו) םירכז םינב ונל ידלת דוע לכ .הקינמ וא ןויריהב
אל תאו הדימב לבא ךל םיגאוד ונחנא (תשקעתמ תא םא ,רדסב הז
?הנשמ הז המ ,ילוא ?םיקזנ .יחקית ןוירהב
ילובל וביגה
 
 
12/12/01 9:09
noe :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
דמעמב הלודגה תומדקתהב איה ,ךכ תאז תונכל ןתינ םא "היעבה"
.השאה


םידליו תורבוע הדיל ןוירה רבעב וספתנ ונלש םיכרעה םלוסב םא
םישנל תובוחו תויוכז הוושו ףתושמ חטשכ ןהמ תוענמהה םג ומכ
ינפמ םיחדנו םתובישחב םיינשמ הלא לכ ,םויהש ירה .םירבגו
.הפוג לע השאה תוכז .רתוי תיטננימוד תבשחנה תוכז


תוענמה לע וא הלפה לע טילחהל רבגל תורשפא םויה ןיאש םשכ
ותוכזש ינפמ ,ולש םג םה רבועהו ןוירהה ,ןויזהש תורמל ,הלפהמ
םירומא םירבדהשכ םג ךכ ,השאה לש התוכז ינפמ תיחדנ םהב הוושה
ןוירהה ,טקאה יבגל םיפתושה ןיב ןויוושה .העיינמ יעצמאב
.עבוקש המ הז .הפוג לע השאה לש התוכז ינפמ החדנ רבועהו
םג תאשל השאה לע ךכ ,וז תוכז לע תטלחומ הימונוטוא תלעבכ
.הפוגל ןודא תויהל .הנממ םיעבונה הבוחהו תוירחאב
noeל וביגה
 
 
12/12/01 12:00
רב חרפ :תאמ
יאופרה דסממב הניא היעבהל הבוגתב
םלועל דלי תאבהמ ענמיהל ןוצרה ,תפתושמ האנהה .תמאב יוא
.םיינש ךירצ הירפה ליבשב ,ףתושמ אוה הז בלשב
תאשל ,דבל לובסל ךרטצת תמאב איה ,ומצע ןוירהב רבודמשכ
תוכז הל שי ןכל - הדבל הלש הפוגב וינמיסו ויבאכ תא ,ותוא
.הפוג לע וטו
.תוירחאב קלחתהל ךירצו רשפא ןוירהמ תוענמיהב לבא
םיענ-אלה דצה לכ תאש תרמוא אל הפוג לע השאה תוכז
ןוירהמ תוענמיהה .דבל תאשל החרכומ איה ןוירהמ תוענמיהב
וא ריחמה המל ,ףתושמ סרטניא איה האנהה ,ףתושמ סרטניא איה
?דחא דצ לש קר תויהל םיכירצ תומיענה יא וא לבסה
רב חרפל וביגה
 
 
12/12/01 21:08
תילע :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
?הזכ ,יביבאלת ןיינע הז אמש וא ,ן-ל-ו-כ םנמאה
אל ןה יכ הז ןקלחו ,אלש תורבח הברה יל שיו ,אל ינא יכ
."םתס" לער תחקל הביס םוש ןיאו תוכירצ אל יכ תורחאו ,תוצור


,ןוירה דגנ אלו ,רוזחמ דגנ הלולג םיאיצממ ויה םא - ןכש המ
תחקל הנכומ יתייה
.רזנמל תפרטצמ יתייה םא םג
תילעל וביגה
 
 
29/8/02 22:23
רולאג יסופ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
דגנ "היספורפ" רודכה תא םיחקולש םירבג המכ הריכמ ינא
.תירבג תוחרקתה


ןיא תוילאיצוסהו תויגולויזיפה ויתוכלשה לעש ,ןוירהל דוגינב
ינוציח והשמ איה תוחרקתהש ירה ,רובידה תא ביחרהל ךרוצ
םיפידעמ היספורפ םיחקולש הלא .ותיא תויחל רשפאש ,ןיטולחל
.בוט תוארהל רקיעה ,םפוגל םילקימיכ סינכהל


ןולעה יפל יכ םא ,ארבגה חוכב הדיריל ןוכיס ןה יאוולה תועפות
.דואמ ךומנ ןוכיס הז אפורל
,םהלש תוירופב העיגפל ןוכיס תחקל םינכומ הריכמ ינאש םירבגה
.תחרק םהל היהת אלש קרו


...תירבג ןוירה תעינמל הלולגל יוכיס שי דוע ילוא
רולאג יסופל וביגה
 
 
23/12/03 13:19
תימולש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
הפולח ןיאש יתוא חיתרמ הז .הבתכב הלימ לכ םע המיכסמ ינא
.םירבג רובע ןוירה תעינמל
יתיסינש ללגב ! יצחו הנשל רוזחמ תקספהמ יתלבס ,תישיא , ינא
.תולולגה םע קיספהל
סינכהל הנכומ יניא .יפוי תרדתסמו .ןהב תשמתשמ יניא םויכ
דוע לכ ?רבחהו .תדלל תורשפאה תא ינממ וענמיש יפוג םירמוח
.םודנוקב שמתשהל לוכי אוה -ותואירבב עגופ אל הז
.ךכ תושעל ןלוכל העיצמ ינא
תימולשל וביגה
 
11/12/01 11:26
סנדורפ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
ךרדבש והשמ וליפא ילוא .רבגל הלולג םג ואיצמה אלש לבח ?תמאה
(?חולמ גדו הלגייב) spunk ה לש םסרופמה םעטה תא רפשי


םינותנה לכ תא תאבה הפיאמ ןיידע יל רורב אל ,הזל רבעמ
םיקניל תפסוה אלש לבח ,םד ישירקו שאר יבאכ יבגל םייאופרה
תגצהש תורומחה תונקסמה תא תקסה םהמ םירמוח וא ,אשונב םירמאמל
ויה ,הזל רבעמ .ןימא ךכ לכ אלל ןיינעה לכ תא ךפוה הז יכ ,ןאכ
תא תיחפהל הרומאש הקבדמ תלולג יבגל ןורחאה ןמזב םיבר םימוסרפ
.הזל םג תסחייתה אלש לבח ,הליגר הלולג לש יאוולה תועפות
תויהל הכירצ תולולג תחקל הטילחמש הרוחב לכש הארנכ ,זא דע
תחקל הלוכי איהו תיזיפ התיא רדסב לכה םא קודבלו תיארחא
תוקידב ינפל תולולג םינתונ אל םיאפורה תיברמ .תולולג
תתל םתס ךכ לבוקמ אל דואמ.דנואסרטלואו תוילנומרוה ,תוימיכויב
.םייטמוסוכיספ םה הלש שאר יבאכהש יהשימל דיגהלו םשרמ
גולוקינגהמ המצעב םתוא שקבל הלוכי הלאכ תוקידבל תחלשנ אלש ימ
ונחנאש ומכ ,הלש ףוגה לע תיארחא תויהלו ,החפשמ אפור וא
.ךבוסמ אל הז .ונלש םייחב םירבד הברה דוע לע תויארחא
ומכ עזעזמ אל אוהש שדח הנגה יעצמא ואיצמיש דע ,ןורחא רבדו
,ימחר ךות ןקתה ומכ ןוירהב התייה םרטש ימל ןכוסמ אלו ,םודנוק
תוקד שולש ןתוא תאו ,ןוירהמ דחפה תא ימצעמ ךוסחל הפידעמ ינא
.(םשה תרזעב ,אלש וא) לוחכה ספה םע הקידבה תרבחב םונהגהמ
םירשעה האמה לש תובוטה תואצמהה תחא עגרכ ןה תולולגה ,הרקמ לכב
איהש ךכל רבעמ ,חפנתהל תונבה בורל תומרוג ןהש תורמל ,םישנל
תויהלו ,המצע לע ןגהל הצור איה ךיא רוחבל תוכזה תא השאל תנתונ
.תנגומ איהש ךכב החוטב


הבשחמ רתוי תצק הב עיקשהל היה רשפא יתעדל ,בוט הבותכ הבתכה
.תופסונ םיכרדב ןהב ךומתל ילב הככ םתס תועד עיבהל אלו
סנדורפל וביגה
 
 
11/12/01 11:43
רב חרפ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
העיבמ" איהש תנעוט תאשכ תבתוכל לווע תמרוג תאש תבשוח ינא
הז ,םייעדמ םירמאמל םיקניל האיבה אל איהש הז ."הככ םתס תועד
,טנרטניא רתאל המישר ןאכ הבתכ איהו .םימייק אל םהש רמוא אל
המישר ףרצל לבוקמ יכה אל הז ,העיד העיבמש המישר
םישנה תלודשב תואירב יאשונ לע תיארחאש ימ)...תיפרגויליביב
(.יניצר יעדמ רמוח הילא ונפיש ימל קפסל לכות
.םינוכנ אל הלש םירבדהש רמוא אל הז ,ינש דצמ
טושפ שי וא ,תועדומ קיפסמ ןיאש אוה יתימאה רופיסה ילוא
המרונהש ,ןיבהל םיענ אל הז ?ןאכ התלעה איהש םירבדה לש הקחדה
ימוימוי סיסב לע ונלש תואירבב עוגפל ונתיאמ תשרוד תיתרבחה
אל ,אל ,דיגהל אוה ינושארה ףחדהש ,םיענ אל ךכ לכ ...עובק
.הככ הזש תויהל לוכי
רב חרפל וביגה
 
 
11/12/01 12:42
סנדורפ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
יתרמא אל ןיטולחלש הניבמ תייה יתבתכש המ תא בוש יארקת םא
םימעפ 3 תולולג הפילחהש ימ רותבו "תויהל לוכי אל ,אל"
תואירבה ןה תולולגש הז דיגהל יל שיש ןורחאה רבדה
.תולולגב יאוול תועפות וא הנכס,קזנ םוש ןיאו ןתומלגתהב
.הבתכב יחטש והשמ שי ,ינש דצמ
תולולג םנשיו) תולולגה לכ לע הלאכ םירומח םירבד דיגהל
,סחי רסוחב םיאפור םישאהל ,(יאוול תועפות תוחפל תומרוגש
ילב הז לכו ,תולולגמ התמ יהשימ הנש יצחל תחאש עידוהלו
הרמא איה םימעפ שולשש ירחא דועו) היצמרופניאה הפיאמ דיגהל
איה הפיאמו (קיפסמ הזב הניבמ אלו האופרב תקסעתמ אל איהש
.ןימא אל והשמ לש םעט ריאשמ הז ,החוטב ךכ לכ
יוניש הזיא תושעל התסינ איהש התייה ילש השוחתה ,תאז לכב
ךירצ הז ליבשבו ,תולולג תחיקל יבגל םישנכ ונלש הסיפתב
לוכי אל ,אל" תורמואש הלא תבוטל אקווד הקצומ העיד עיבהל
אשונ לע רתוי הברה תועדויש ,ינומכש רובע אלו "תויהל
...(יתחפשמ ןיינע) היגולוקינג
ינפל םיימעפ בושחל הל םורגלו ,הנימאמ אלש יהשימ ענכשל ידכ
םינימאו םיקזח רתוי הברה תויהל ךירצ ,תולולג תחקול איהש
.תודבועה תגצה ךרדב
.רמאמב רסח היה יניעבש המ תא האיבה ,ךיירחא הביגהש ימ לשמל
סנדורפל וביגה
 
 
12/12/01 9:41
noe :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םיכירצ ,תחקל אל םא םיימעפ בושחל יהשימ ענכשל ליבשב
?םינימאו םיקזח רתוי תויהל


םינימא תויהל ךירצ תחקל יהשימ ענכשל ליבשב ?ךופה ילוא
?קפס ליטהל קיפסמ - אלש ענכשל ליבשב


.הזה ררמאמה הכבמ התוא העפותה לש תומלגתהה איה ךתשיג ירה
noeל וביגה
 
 
11/12/01 12:01
תחא :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
,הרקי סנודרפ


םיאימחמ דועש אלא ,םינוכנש קר אל הבתכב םיעיפומש םינותנה לכ
רבדמש (הטמל עיפומ קנילה) יאופר רתא ךותמ עטק ןלהל .תולולגל
:ךכ לע


תולולג תליטנל םירושקה םינוכיס


תוכרעמ לע תועפשה תולולגב םיאצמנה ןורטסגורפלו ןגורטסאל
תלטונש ימ לכ ןכל ,ןימה תכרעמ לע תועפשהל ףסונב ףוגב תובר
תוולל םילולעה םיירשפאה םינוכיסל תעדומ תויהל תבייח תולולג
:תולולג תליטנ


תוקלד .םד ישירק תורצוויהו םידירווב תוקלד רועישב היילע
םישנ לצא רקיעב תועיפומו רתויב תוחיכשה ןה םיילגרה ידירווב
ןיב העפותה תוחיכשב לדבה ןיא .םדה לש רתי תשירקל הייטנ ןהלש
.םרגורקימ 20-35 לש חווטב םינושה םיכומנה םינונימה
ןניא הטמו םרגורקימ 30 לש ךומנה ןונימב תושדחה תולולגה
תולולגה לכ יכ אצמנ ךא .בל תאולחתל ןוכיסה תא תוריבגמ
ןוכיסב היילע בקע תונשעמהו 35 ליג לעמ םישנל שומישב תורוסא
.וזכ האולחתל
םדה ץחלב היילע התפצנ ןלצאש םישנ שי - םדה ץחלב היילע ןכתית
תולולג תלטונה השיא לכל ץלמומ ןכל ,תולולג תליטנ רחאל
תולולגב שומישה תליחת ינפל םדה ץחל תא דודמל ןויריה תעינמל
.םישדוח 6-ל תחאו
ןכתיי .רורב וניא דשה ןטרס תוחתפתהל תולולגב שומיש ןיב רשקה
ושמתשהש םישנ לצא דשה ןטרס תוחיכש רועישב הלק היילע הנשיש
ןגורטסאה ןונימ ןיב רשק אצמנ אל .םינש 10-מ רתוי תולולגב
.דשה ןטרס תוחיכשב היילעה ןיבל הלולגב
תולטונה םישנ לצא הרמ סיכ תולחמ רועישב הלק היילע ןכתית
.ךכל תוטונו ןויריה תעינמל תולולג


יאוול תועפות
תולולגב שומישל םינושארה םיישדוחה וא שדוחב בורל - תוליחב
.ןכמ רחאל תופלוחו
םא .הנרגיממ תולבוסה םישנ לצא רקיעב םיעיפומ - שאר יבאכ
הלולגל רבעמ לוקשל שי ,הרימחמ םתמצועו םיכישממ שארה יבאכ
.רחא העינמ יעצמאל וא רחא גוסמ
ףלוחו תולולגב שומישל םינושארה םישדוחב עיפומ - םיידשב שדוג
.ןכמ רחאל
יארחא תולולגב ןורטסגורפה - םילזונ תורבטצהו לקשמב היילע
תלעב הלולגל רובעל תוסנל שי .לקשמב היילעלו םילזונ תריבצל
העינמ יעצמאל םיינוציק םירקמב וא ,רחא יביטטסגורפ ביכרמ
.רחא
.תולולגב שומישה ידכ ךות ןואכיד תוחתפמה םישנ שי - ןואכיד
ביכרמ תוליכמה תולולגל רובעל תוסנל ץלמומ ,ןאכ םג
.רחא יביטטסגורפ
תולולג תליטנ ידכ ךות תוחתפמה םישנ שי - רועב םייוניש
,הכיסמ תרוצב םייחלה לע םימוח םימתכ םהיניב ,רועב םייוניש
הלא םייוניש םירקמה תיברמב .שמשל הפישחה םע רבגתהל םילוכיה
.דעל םיראשנ םהו שי םלוא ,תולולגה תליטנ תקספה רחאל םיפלוח
ךומנה ןונימה לשב - םד ימתכ תעפוהו ודעומב אלש יקיתרנ םמד
הריבשו הקד םחרה תיריר הלולגב ןורטסגורפהו ןגורטסאה לש
רתויב םיחיכש םד ימתכו םייתסו-ןיב םימומיד ךכל יא .רתויב
ילנומרוה ןונימ תוליכמה ולאב רקיעב ,תולולגב שומישה תעב
הלולג תחקל םיחכוש רשאכ רקיעב ,םרגורקימ 20 לש דואמ ךומנ
ידכ ,םישנ ת/אפור ידי לע קדביהל שי דימת .םייתש וא תחא
תרחא תיגולוקניג היעב הללשנ םא .תרחא תיאופר היעב לולשל
ילנומרוה ןונימ הליכמה הלולגל רובעל ץלמומ ,הדימתמ העפותהו
לש ותעפוה םע תולולגה תליטנ תא קיספהל ןיא םלוא .רתוי הובג
.ירוזחמ-ןיב םמד לש ןושאר עוריא
תגיפס-יאל םורגל םילוכי יהשלכ הביסמ - תואקה וא םילושלש
ולא םירקמב .ןויריה תעינמב התוליעי תא ןיטקהל ךכבו הלולגה
אלש ידכ ,ןימ יסחימ ענמיהל וא ףסונ העינמ יעצמאב שמתשהל שי
.יוצר יתלב ןויריהל ףשחיהל
איבהל לוכי תומיוסמ תופורתב שומיש - תופורת ןיב הבוגת
תעינמב התוליעיב התחפהל םורגל ךכבו הלולגה לש רבגומ קוריפל
- יטנא תופורת :ןה וז הצובקל תוכיישה תופורתה .ןויריה
שי .תוירטפ-יטנא תופורתו תויתפחש-יטנא תופורת ,תויטפליפא
הפורתב ינמז וב שומיש לש הרקמ לכב םישנ ת/אפור םע ץעייתהל
.....הלולגה תוליעיב המיגפ ןיאש םיחוטב תויהל ידכ ,תפסונ


תולולגב שומישה עקר תולחמ אלל תוריעצ םישנ לצא ,םוכיסל
העינמה יעצמא תא הווהמ הלולגהו ,םינוכיס לוטנ ןויריה תעינמל
תורידתב גוז-ינב תופילחמה םישנל .ןויריה תעינמל רתויב ליעיה
תולחממ ענמיהל ידכ ,ףסונ ינכמ יעצמאב שומיש ץלמומ ההובג
םישנ לצא ,רתוי תורגובמ םישנ לצא .ינימ עגמב תורבעומה
םיכוביסה רועיש - תונוש עקר תולחמ םע םישנ לצא וא תונשעמ
שומישה תא תוריהזב לוקשל שיו ,הלוע הלולגב שומישב רושקה
.ןויריה תעינמל רחבנה יעצמאב הלולגב


http://www.starmed.co.il/Contraceptives/Pill


ךלצא התלגתנ אלש וא ךורצל היעב לכ ךל ןיאו האירב תאו הדימב
האופר ללכבו .הדות ידיגת זא תולולג תכירצ תובקעב היעב לכ
.םלוכל חמש גחו המלש
תחאל וביגה
 
 
11/12/01 19:48
Li :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
's side effectsI'm glad to discover that there are more
girls whom are aware of the pill..
I'm an example exactly to that bad effect of the pill. I
've got false consultation from few doctors including
from a neurology phisician. I was suffering from severe
migranes while I was using the pill, but the gynecologist
and neurologist decuded that I'm as healthy as an ox..
Accedently I had the opportunity to have the advice in
that metter of a senior gynecologist. He confirmed the
facts presented above. I had sensetivity to the pill and
was forbidden to take any sort of pills or that new
transplant pill, but my own doctor was willing to trade
my health with the chance of getting birth...
I'm not taking pills anymore. Since then, I'm "clean". I
don't suffer from migranes any longer. I lost about 8 kg
since then.
I recommend each woman that suffer from severe side
effects that might be related to the pill to check it out
with several doctors, and to have every possible exam in
order to rule out the possibility that it is under the
pill's influence. As I said in my case I've been told
that the pill caused my migranes and clots that might
grow and cause severe damage...
The pill is great for the majority of weman,but if it
causes you troubles, check it out, it can be dangerous,
like it was in my case.
Liל וביגה
 
 
11/12/01 20:17
תורוברבח תרמנ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ןולע תא יאיצותו גוסה הנשמ אל , תולולג תסיפח לכ יחתפת
הריכזהש םינותנה לכמ תרהזומ תאש םש יאצמת ,הוולנה הפורתה
.תוומ ללוכ ,רתויו תבתוכה
."ןימא אל" רמאמהש תעבוק תאש ינפל
תורוברבח תרמנל וביגה
 
 
31/12/01 15:06
יחיבא :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ילש הרבח לש תולולגה לש תרבוח םושב יתארק אל המ םושמ
.אוהש ופיא "תוומ"
םע םהלש תחתה תא וח"תסיכ (תופורתה תורבח) תורלוחהש ןוכנ
םיבצמה לכ תא תוללוכ סלכתש) יאוולה תועפות ראש לכ
!םש יתיאר אל תוומ לבא (םייחה ךלהמב םירוקש םיירשפאה
בצמ לכב הל גאוד ינא !ולש הרבח לע דחפמ דואמש רוחב ינא
לוכיש רבד לכמ רהזנו !תורקל לכוי אל ,בוט אל והשמש ידכ
יא ,שאר באכ דגנ םירודכ :ןוגכ (דחאכ הפוגו השפנ) הב עוגפל
!יתדגנתה תולולגל םגו -הלצא ץופנ דואמ רבד- הליכא
המ -םישנ הפ בורהש בל יתמש יכ- ןכלוכל תחא הלאש יל שי לבא
?םישוע
?תושעל רשפא המ
םינולעה לכ תא יתארקש רחאל) תולולג חקתש יתמכסה ינא ףוסבל
!רחא אצומ ןיא יכ (הלש האפורה םע םג יתרבידו םיירשפאה
יפלו :איהש םגו יוצר אל ןוירהמ תדחפמ איהש הנעט ילש הרבח
."ךתוא שיגרהל הצור שממ שממ" הירבד
המ יפל ךא - המגרפאיד לש ןוויכב רתוי יתבשח ינא וישכע
.המיענ אל איה השגרהה יתנבהש
רבד לכ טעמכ יתקדב - ימחר ךות ןקתה .ייק.וא :יתרמא זא
ימחר ךות ןקתהש הז יל רהבוהש המ ךא ל"נה אשונב ירשפא
שיש -Untouched- םחרה תניחבמ) קיזמ ייד הז 22 תב הרוחבל
לש "דואמ הזר"ה ףוגה הנבמ תניחבמ םגו (הזה ליגב הרוחבל
.הנקתהה תא רובעל דואמ הדחפ איהש ללגב םגו .ילש הרבח
דחפמ ינא ןכ ?תושעל רשפא המ ,םישנה םכתא בוש לאוש ינא זא
ינא ךא םהלש יאוולה תואצותו ףוגל םיסנכומש םיימיכ םירמוחמ
?םישוע המ זא .ל"על יתאבהש םיפיעסה לכמ ששוח םג
!הבושתל הדוא
יחיבאל וביגה
 
 
22/4/03 18:43
תירוא :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
הזש רמול יתיצר קר ,רוחב ,יל ןיא ךליבשב הליעומ הבושת
גאודש רוחב לע אורקל (עיתפמ ,לזאזעלו) בלה תא םמחמ היה
.ולש הרבחל כ"כ
.יתבהא
תירואל וביגה
 
 
11/12/01 21:12
ןטיול לגיס :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םיאפורמ יל שיש עדימ יתאבה ןאכ יתאבהש םינותנה לכ תא
ורמא המכש ומכ ,תוקיטסיטטסהו ,קודב אוה עדיה .םוחתב םיקסועש
.הבתכב יתגצהשמ תורומח רתוי דוע ,ךירחא


ךתיא רדסב לכהש קודבלו תיארחא תויהל" לבא ,תרעטצמ ינא
."תולולג תחקל הלוכי" לש הרדגהה לע הנוע אל "תיזיפ
רדסב יתיא לכהש יתעדיו תיארחא יתייה ,18 תב יתייה ינאשכ
הרוחב לכש תויחטשה תוקידבה תא יתישעו אפורל יתכלה .תיזיפ
.תולולג תחיקל ינפל השוע
יתדדומתה כ"חא ורבעש םינש 3 -ה ךשמבו ,תולולג תחקל יתלחתהו
,ינמז היאר דוביא ,שאר יבאכ) תונושמו תונוש תועפות םע
יתלביקש הדיחיה הבושתהש (דועו םיידיב תוינוצר אל תודיער
."ישפנ ץחלב הארנכ תא ,והשימ םע רבדל יכל" :התיה ןהילא
בתכמ ירחאו ,תולולגל רשק שיש יתנבהש וז ינאשכ ,םינש 3 ירחא
תחקל אל" יל ץילממש רמושה לתב תיגולוריונ הקלחממ רורחש
.ילש ךאלמה גולוקינגל יתעגה ,"תולולג םייעובש
שי - תיעמשמ דח עבקו ןכ ינפל םינש 3-מ תוקידב לע לכתסה אוה
.ןגורטסא תחקל הלוכי אל תא .םד תשירקב היעב ךל


,שבתשמ והשמשכ .רדסב לכהשכ ,הפיו בוט לכה ,תוקידבה ,תוירחאה
.דבוע אל הזש הלגמ תא םואתפ
ןטיול לגיסל וביגה
 
 
13/12/01 13:04
הלל :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
תחאכ .ןהינימל ןיכומיסו םיקניל ךירצ הנעט לכל אל...סנדורפ
,תולולגב שומישמ האצותכ "רועה לש ןמושה תמר תקלד" התווחש
םע תכלל י/ץלאת התא/תאשכ .רמאמה תבתוכב ךומתל הלוכי ןכא
תויוחיפנב םיאלמ ךילגרשכ הנש יצח ךשמב םיכורא םייסנכמ
לופיטל עיגה יתדוד תב .קניל ףאב ךרוצ ךל היהי אל זא ,תומודא
אל איה םג ,תולולגב שומישמ האצותכ םד ישירקמ האצותכ ץרמנ
...קניל ףאל רתוי קקדזת
הללל וביגה
 
 
29/8/02 22:27
רולאג יסופ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
?דנואס ארטלוא ירחא תולולג ןתונ אפור הזיא
םיריבסמ וא (הרומח דגנ תייוותה) תנשעמ תא םא םילאוש ישוקב
.םירחא העינמ יעצמא לע
ליגב) יתקספהש דעו (22 ליגב) תולולג תחקל יתלחתה ובש םויהמ
.דנואסארטלוא וא םד תקידב םושל יתוא חלש אל דחא ףא ,(29
הברעתה אל ילש האפורהו יתמזויב ,םימעפ המכ תולולג יתפלחה
.יתוטלחהב
.רבד ותוא לכה התנעטל
רולאג יסופל וביגה
 
11/12/01 11:41
ןדרמ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
,תירבגה הלולגה תאצמהל תוכחמ קר םישנהש וליאכ .שוקשק הזיא
חתפל םיסנמש םירקחמ שי .םישנ אכדל ידכ התוא םיענומ םירבגהו
גאדיש רבגה לע ךומסל תונכומ ויהי םישנ המכ לבא ,רבגל הלולג
לעו ,ןהלש הריחבה תוכז לע תורבדמ ןמזה לכ םישנ ?ןוירהה תעינמל
לע תוירחא םג וחק זא ,ןהלש איה (לשמל) הלפה תושעל הטלחההש ךכ
.ןוירהה
הלולגה םוקמב אל לבא ,התוא חקול יתייה רבגל הלולג התייה םא
.ליבקמב אלא תישנה
אל ןוירהל ינממ תסנכנ יהשימש בצמ עונמלו תוירחא תחקל ןכומ ינא
.התוא רטופ אל הז לבא ,יוצר
ןדרמל וביגה
 
 
11/12/01 11:46
יתות :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
הא ?המ ליבשב ?ריחמ לכב םכינש ,ונעי ?ליבקמב אלא םוקמב אל
.....חחחחחחח ..."רייארפ תאצל אל" - תילארשיה תושיגרה ,ןכ
יתותל וביגה
 
 
11/12/01 11:48
ןדרמ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
.תונואת תעינמ לש ןיינע ,רייארפ לש ןיינע אל
ןדרמל וביגה
 
 
11/12/01 12:57
:תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
,ןוחטב רתיל קר ,םיעצמא דועב עיקשהל ךל בושח ךכ-לכ םא
התא (םירבגל תולולגה תא ואיצמיש דע) םויהש הנימאמ ינא
!?ןוכנ ,םימודנוקב שמתשמ
...בוט ךכ-לכ ךתוא וכניח
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/12/01 13:55
ןדרמ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
עיקשהל םגו ,תויכוניח אל הז םימודנוקב שמתשהל ,יתוחא
אל טושפ ינא .אל הז םיעצמא דועב
.תומוקמ ינימ לכב םידלי רזפל הצור
ןדרמל וביגה
 
 
11/12/01 11:52
רב חרפ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
אל הז ."םישנ אכדל ידכ הלולגה תא םיענומ" אל םירבגהו
וזכ הלולג תאצמה .תויופידעה רדס שארב אל טושפ הז .ינודז
תשרוד ,תוירחאה לטנב תוקלחתה ,ינויוויש רתוי בצמ רוציתש
היילפאה .הרקי אל הז םתוא םיעיקשמ אל םא .העקשהו םיבאשמ
.שארמ ינודז ןונכת אל ,הז לש האצות איה


...הביטנרטלא ןיא דוע לכש אוה סכודרפה
רב חרפל וביגה
 
 
11/12/01 11:57
ןדרמ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
תויופידעה רדסב הז םא .תירבג הלולג חתפל תונויסנ שי לבא
תונעטב אובל אלו ,רתוי הז לע דובעל תוכירצ ןתא ילוא ,ןכלש
.ונילצא הובג םוקמב אל הזש הז לע םירבגל
תומשא ןתא ,םישנ לש יוכיד םויכ שי םאש יל הארנ תמאה ןעמל
.ונתיאמ תוחפ אל וב
ןדרמל וביגה
 
 
11/12/01 12:08
רב חרפ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
לע עדוי תמאב התא המ - וזכ הלולג חתפל תונויסנה יבגל
םנמא םא קודבל הווש .העומשה יפמ ןוזינ התאש ריבס ?הז
.המכ דעו
.ןיטולחל קדוצ התא - ןבצמל תויארחא םישנש הדבועה יבגלו
םיסרטניאל ידמ הכומנ תועדומ ןהל שיש ינפמ הזו
גואדל ךירצש ימש בושחל תומימת וא .ןהלש םייביטקלוקה
.יטילופ חוכ לש ןיינע לכה ,רבד לש ופוסב ...ןהל םג גאוד
קר ,תוכירצ םישנש תומייוסמ תופורתל קזחה יבולה ,אמגודל
ןה ,יבולה ילב .תואירבה לסל ןתוא סינכה ,תוכירצ םישנ
.טושפ הככ הז .תוסנכנ ויה אל
רב חרפל וביגה
 
 
11/12/01 12:21
ןדרמ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
םא קודבנ - היהתשכ .תמאה ןעמל קודבל הווש ךכ לכ אל
םיסרטניאה ןיינעבו .הנשמ שממ אל הז עגרכ ,שמתשהל הווש
םירבג םגש רדסב הזש רמוא הז םאה ,ןכלש םייביטקלוקה
תא יבזע) םיירבג םיסרטניא ןעמל יטילופה םחוכב ושמתשי
?(תינורקע לאוש ינא ,דימת הז תא ושעש הז
תמחלמב םילייחכ ונמצע תא תוארל םיכירצ ונחנא םאה
?םינימה
ןדרמל וביגה
 
 
11/12/01 12:37
רב חרפ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
ןויסינ תויהל ךירצ .םינימ תמחלמ תויהל הכירצ אל
,םירבגו םישנ לש הרקמב .םיבאשמה תקולחב ןוזיא רוציל
.םלוכל ליעוי הזכ ןוזיאש םיניבמ םירגוב םישנא
רב חרפל וביגה
 
 
13/12/01 13:49
הנירייא :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
.ןייוצמ ןדרמ לש ןויערהש תבשוח ינא ייה
אל תיגולוקינג האופרל תויטנרוטקוד תרובחש המל
?תירבג הלולג חותיפל םזיימ ומיקיו ודגאתי
,הלענ ךכ לכ הרטמל הנדגאתת ןה םאו ,ןהמ הברה שי ירה
ןומימו ףסכש ךכ ,ןהינימל םישנה תולודשמ אובי םוסרפה
]?םצעב אל המל .ידמ הרומח הייעב ווהי אל
וא) ןויסנ ילעבו םיקיתו םיאפורש יחרכהש ןבומכ
תא בצקותמה םזימל ונתיו ,ןשארב ודמעי (תואפור
.שורדה םוסרפה
םוחתו רחאמ .ידמ הורמח היעב הווהת אל וז םג לבא
רוחבל רתוי םייתרקויה םימוחתהמ אוה םישנל האופרה
ןויערב רבודמש תבשוח ינא ,רוציקב. םהב תוחמתהל
.ןייוצמ
הנירייאל וביגה
 
 
13/12/01 15:22
רב חרפ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
אל םישנ .היעבה םג וז לבא .ןייוצמ ןויער הזש חטב
ןעמל ,דגאתהל תועדוי קיפסמ אל ,דגאתהל תועדוי
ןה ,הלועפ תופתשמ ןהשכ .ןהלש םיפתושמה םיסרטניאה
תודבוע ,םישנה בור ,ןמזה בור לבא .םיגשיהל תועיגמ
ןעמל אל קרו תורטמ ףלא תבוטל תוסייגתמ .ןמצע דגנ
.ןהלש תפתושמה הדנ'גאה
רב חרפל וביגה
 
 
11/12/01 13:38
והשימ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
אל ןה םא...ךלש ןימהמ ןה םירקוח דואמ הברה,ךל דובכה לכ םע
רקוחש תבשוח תא המל,ןמז הזב עיקשהלו רוקחל ןוכנל ואצמ
??הזב קוסעי ירכז ןיממ
..היעבה ךלצא ילואש יקדבת,תונעטב והשימל האב תאש ינפל
והשימל וביגה
 
 
11/12/01 13:59
גונע :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
םישנ הררחיש הלולגה .ךופה לע ךופה אוה הזה רמאמה לכ
תירבג הלולג .םידלי תעינמ אשונב םירבג לע ךומסל ךרוצהמ
םיעצמאב שמתשהל וכרטצי אלש ,םירבגל רבד ותוא תא השעת
םימודנוק וא ,ערז תורוניצ תרישק ומכ םייטסרד רתוי
.תוינטנופסבו האנהב םימגופש
גונעל וביגה
 
 
12/12/01 0:38
המענ :תאמ
?(l.s.d) ?תא המ לעל הבוגתב
?שממ דחי םייחש תוגוז
תולולגה תא חקייש הז היהי ילעבש ללכב תפכא היה אל יל
.ימוקמב
,ונממ ענמיהל וא ןוירהל סנכיהל םא דחיב יחש גוז לש הטלחהה
.תיגוז הטלחה תויהל הרומא
הרומא ,העוט ינא ילואו ,םודנוקה בלש תא רבועש גוזלש יל המדנ
.ןוירה תעינמ יבגל תפתושמ הטלחה יהשוזיא תויהל
.םידדצה ינש לש תוירחא ןבומכ רתוס אל הז
המענל וביגה
 
11/12/01 12:21
ןיטסוגנל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
סנכיהל אלו ךלש רבחה םע בכשל הז הצור תאש המ לכשכ 16 ליגב
.החוטבה הטישה תוארנ תולולג - ןוירהל
יתוא הקדב אלש (!) תיגולוקינגה לצא ילש רוקיבה תא תרכוז ינא
תאב אל המל - התיה הלש הדיחיה הלאשהו - טעמכ ילע הלכתסה אלו
?12 ליגב
.בל תבוטו החמש יתכלה ינאו תולולג יל המשר איה ךכ רחא


יתייה אל םייחב יל ושעי תולולגה תויעב המכ תעדוי יתייה םא
.תחקול
יתחקלש תולולגל תורישי הרושק םויה תורהל ילש תלוכי יאה לשמל
.ןוירה לע בושחל אל ידכ - םינש
ןטק ףסכ םיארנש ,שאר יבאכ לעו םידירו לע תרבדמ אל תמאב ינאו
.תורגבתהה ליגב הדליל
תועדומ תויהל תבייח לבא ךייסחילו ךפוגל תיארחא תויהל בוט הז
יל ןתונ רבד לכ המ תעדל .םייחב רבד לכב ומכ - הזל רבעמ איהש
.ןיינע לש ופוגל סחייתהל תעדל ידכ ינממ חקולו
.חומב שמתשהל רקיעב ךירצ ליגרכ
ןיטסוגנלל וביגה
 
11/12/01 13:36
והשימ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
האנהה תא רפשמ הזש ינפמ רקיעב,תולולג תחקל תוצור תורוחב םג
(..ןבור רובע ןפוא לכב) ןהלש
זא,הזכ בצמ היהישכ...תחקל לוכי רבגש תולולג ןיא םויהל ןוכנו
וא טסניבוש םע רשקב ןתא םא תעדל ולכות,תוננבה,ןתא תמאב
(!!טסינימפ..ןלציל אנמחר וא) טסילרביל
והשימל וביגה
 
11/12/01 15:20
הליעפ אל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.תרחא יל חיכוי והשימש דע אל תוחפל .תולולג רתוי חקא אל ינא
וב ,םייתנש לש רשק ידכ ךות תחא םעפ :ייחב םיימעפ תאז יתטלחה
ךשמב םודנוקב שמתשהל "ץלאנ" ילש רבחהו תולולג תחקל יתקספה
אוה ךפיהה ,יתוא בזע אל אוה - אלו .!ןייוצמ היהו) הכורא הפוקת
ןואכדל יתסנכנ ,יתרעתשה ,יתחפנתהשכ היינשה םעפבו (...ןוכנה
האר) עובק רשק ןיאשכש םג המ .הזה רבדהמ ןישיב ןיערמ ראשו
תנגועמ אל םא םג ,הבושח ךלש הבתכהו .ץוחנ אל שממ הז (...ימש
.הדות .הז תא דיגי והשימש ןמזה עיגה לבא ,תודבועה לכב
הליעפ אלל וביגה
 
11/12/01 15:42
רביירש הירמ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
אלש ימל ,רבודמ םעפה .םיטנטפ ונל איצמהל ךישממ ירבגה שארה
תא .תולולגה תא הפילחמה ןוירה תעינמל השדח הקירזב ,תעדוי
ןפואב אלש ןבומכ) םישדוח השולשל תחא רירשל םיקירזמ הקירזה
,יתכרעש םירוריבה יפל ,תונורסחה לבא ,םיטלוב תונורתיה .(יאמצע
םירקמה ןמ יצחב ,תסווה תורידסב העיגפ הנשי .תונורתיה לע םילוע
תמרוג הקירזה ,הקירזב םישמתשמ הבש הנש ירחא הקיספמ תסווה
הייטנ םע םישנ לצא ןואכד תררועמ םיתיעל איהו לקשמב הילעל
תורענ וא םישנ ןתואל ןורתפ תווהל הלוכי הקירזה ,ןכש המ .תאזכ
.תויאופר תוביסמ תולולג תחקל תולוכי אלש
רביירש הירמל וביגה
 
 
11/12/01 21:36
ןטיול לגיס :תאמ
הרבורפ-ופד תקירזל הבוגתב
.תולולג תחקל הלוכי אלש ימל ןורתפ תווהל הלוכי אל הקירז
ךרד ,םינוש םה םינונימה .םירמוח םתוא תא שי תולולגבו הקירזב
אלש הרוחבו ,םינומרוה הז םהינשב לבא ,הנוש ףוגל הסינכה
.הרוצ םושב םתוא תחקל הלוכי אל םינומרוה תחקל הלוכי
ןטיול לגיסל וביגה
 
 
12/12/01 13:00
הריטה תריבג :תאמ
הרבורפ-ופד תקירזל הבוגתב
ןפוד תואצוי אל אקווד תולולגה ,וזה הקירזה חותיפ ןיינעל
תומייק תופורת רפשל תוסנל - יאופרה רקחמב םויה שיש המגמב
חותיפב ,המ לבא .החיקלה תורידתו ןהלש החיקלה יפוא תניחבמ
תופורת חותיפו רקחמב תומדקתה שי שממ לש תולחמל תופורת
םידמוע הלולגה םע .תיאת היפרתב וא םינובלח/םינג תוססובמ
הלחמב רבודמ אלו ,ילנומרוה אוה סיסבה יכ - םותס יובמ ינפב
וא םיאת ,םינג) תרחא המר לכב לופיט .שרושהמ אפרל םיצורש
תינמז תוירופ תקספה תוצורש םישנל דעוימ היהי אל (םינובלח
וז אל לבא - החוטב אל ,רשפא ילוא ,ידימת רוקיע יבגל) דבלב
.(הלאשה


תונתשהל רומא אל םייקה בצמה ,לופיטה תמר תניחבמ ,ןכל
תואמהמ םיינכמ העינמ יעצמא םע ונראשנ םצעב .תואבה םינשב
תיסחיש ,תילנומרוהה הלולגה םע וא - (םודנוק) תומדוקה
המכ דע הנשמ אלו ,תיביטימירפ יד איה שדחה רודהמ תופורתל
.התוא ורפשי
הריטה תריבגל וביגה
 
 
13/12/01 15:28
הריטה תריבג :תאמ
תעדוי ינאש המכ דע ,ןכל הבוגתב
"סמייט"הש האצמה וז - הלולגה תייעבל "ןורתפ-וליאכ"ל
השימג תעבטב רבודמ .2001 לש הנשה תואצמהמ תחאכ ריתכה
תרקובמ הרוצב םינומרוה תררחשמ איהו ,ףוגל סינכהל שיש
.םוי 30 ךשמב


תא ךסוח הזש ןוכנ ."סנפל תחתמ" האצמה הפ שי ,לכה ךסב
התוא איה הפורתה לבא ,תולולג תחיקלבש תימוימויה הדרטה
,רמולכ .יאוול תועפות ןתוא ןה יאוולה תועפותו ,הפורת
.תורומח


http://www.nuvaring.com/
הריטה תריבגל וביגה
 
11/12/01 16:06
לטילוד 'רד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
?הה ,ןכליבשב בוט קיפסמ אל רבד םוש


numerous benefits :


Menstrual periods are more regular, lighter, shorter and
less painful.
You can choose exactly when to have your period, or when not
to have it.
PMS is often less.
They increase the chance you'll be able to get pregnant in
the future, due to items below marked with an asterisk ().

Blood loss is reduced, so the chance of iron deficiency
anemia is much less.
The risk of cancer of the uterus is reduced by 80%.
The risk of cancer of the ovary is reduced by 50%. The risk
of benign tumors of the ovary is reduced by 90%.
They reduce the chance of serious pelvic infections
They reduce the probability of developing endometriosis.
The chance of ectopic pregnancy (which can require major
surgery) is reduced.
They make your bones stronger.
Your breasts might get larger.
Your complexion will improve. If this is important to you,
tell your doctor, so you can get the pill that's best for
this.
They cost as little as $5 a month (in subsidized clinics);
they're $15 in our office.
Disadvantages:
לטילוד 'רדל וביגה
 
 
12/12/01 11:04
ץיפ :תאמ
עבטמה לש ינשה דצהל הבוגתב
תרצ וזכ תולכתסה וז .םירבגמ תובוגת הלאכ אורקל יתוא ןבצעמ
אשונה לש דחא דצ קר גיצמ התא לכ םדוק .יניעב אשונה לע הבשחמ
חפנלב תונורתי קר שיש בשוח תמאב התא - הלולגה תונורתי אוהו
לש תתוועמ הנומת גיצהל המל ? םייטטניס םינומרוהב ףוגה תא
? תואיצמה
קלח לצא ,ינשל המוד אל ונתיאמ דחא ףאש ןוויכמ ,הזמ ץוח
איה תורחא לצאו םימיוסמ םיבצמב רוזעל הלוכי הלולגה םישנהמ
םישנל תויהל תבייחש איה הדוקנה .הדוקנה אל ללכב תאז ,קיזת
םאו םייתואירב םימעטמ םא ,הלולגב שמתשהל םא תישפוחה הריחבה
האצי לגיס לש הבתכה .המ עדוי דשה וא ןוחטיב ,האנה ימעטמ
איה זא הלולג תחקול אל השיא םאש תרמואש וזה היצפסנוקה דגנכ
והשמ לע דובעל הכירצ איה ,רדסב אל איה ,סואימ תמחמ תיצקומ
ומכ לבא השיאה ףוגב רבד לש ופוסב שחרתמ ןוירהה ,ןוכנ .הלצא
,הזה ןוירהב םיניינועמ קוידב אל םידדצה ינש ,הטמל המכ ובתכש
.דבלב השיאה לש אלו םידדצה ינש לש הייעב יהוז ךכ םא זא
הזיאמ חוקל תפריצש טסקטהש המומע השגרה וזיא יל שי ,הזמצוח
רמאמ הזיאמ קוידב אלו ,תולולג רוציל הרבח לש תמוסרפ ןולע
הדובעל דובכה לכ םע ,ונממ טטצל םוקמב אל שממ .ירקחמ וא יעדמ
.הפ תושעל הסנמ התאש הרואכל תיאנותיעה
ץיפל וביגה
 
11/12/01 16:35
ןוגראמ השודקה הנירתק :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
לע אל ינאשכ .ילש יעביטה ילאנומרוהה רוזחמה תא תאנוש ינא
ןואכיד ,(ידמ קזח םומיד) רוזחמה ימיב השלוח תפקתנ ינא תולולג
זא .הטימל תחתמ אבחתהל םישנאל םרוגש PMSו ,ףלוח אוהשכ םיימויל
- ינוצרב אלש תחא הקספהל טרפ) םינש רשע רבכ .תולולג תחקול ינא
תלטוטמ אל ,םדא ןב ינא - לאל הדותו (הדוזמה תא יל ובנג
.תילאנומרוה
ןוגראמ השודקה הנירתקל וביגה
 
 
11/12/01 20:26
תילמשח הרישכמ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םימיו תועשב הכורכ ךשוממ ןמז ירחא תולולג תחיקלב הקספה לכש
תענכנ איהש דע ,םיבאכמ תויולתפתה טושפ .תפות יבאכ לש
.שדחמ תחקל הליחתמו
רבח היה אל הלחתהב .יתחקל אל םלועמו תולולג תחקול אל ינא
ילזמל הדומ .םודנוקב שמתשהל ודגנתה אל םיעובקה ךכ רחאו עובק
רוזחמ יבאכ .יאוולה תועפות םע דדומתהל הכירצ יתייה אלש בוטה
םינפה לע תורעש אל ,הנמשה אל תוחפל לבא , PMS םגו ,יל שי
.םיטלוב םידירו אלו
תילמשח הרישכמל וביגה
 
11/12/01 17:29
יביל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
:הככ ךלוה הז ,ייקוא
תשוחנ וא תכתמ טוח ןימ אוה עדוי אלש ימל ,ימחיר ךות ןקתה
ןוירהה ןמ םיענומש םינוי חלושו םחרה ךותל סנכומש יו הרוצב
שחרתיש וא ,והשמ וא םוגפ ןוירה שחרתייש איה הנכסה .שחרתהל
ןוירהה תא דרגל ךרוצ היהי זאו םחרה ךותב ןקתהה רשאכ ןוירה
רוסא םג םיוסמ בלש ירחא ירהו (?תניינועמ אל השיאה םא המו)
רשאכ ןקתהה תא איצוהל ןכוסמ םג הז ינש דצמו ןוירהה תא דרגל
וא רבועב עוגפל הנכס שי יכ (םימדקומה בלשב םג) ןוירה ונשי
.םחרב עוגפל ללכב


אלש יהשימל ימחיר ךות ןקתה םישל ץלמומ אל המל הניבמ תא וישכע
?ןוירהב התייה
יבילל וביגה
 
11/12/01 17:40
לאינד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
יסחי םייקל ליחתת חינהל ריבס דיתעבש ,16 תב יהשימ רותב ,ינא
.שמתשהל המב גשומ יל ןיאו תעדוי אל ,ןימ
םיעדוי אל םא דחוימב ,זוחא האמב חוטב אל הז ירה ?םודנוק
?ןוירהל ליבוהל לוכי ןימ יסחי םויק לכ ללכב םאהו .וב שמתשהל
?םיזוחאה המ
?תולולג
.יל הארנ אל ?יליגב .הזמ וחכשת
?תושעל הרומא ינא המ זא
.םוצע אוה ילצא ןוירהמ דחפה
לאינדל וביגה
 
 
11/12/01 20:33
תורוברבח תרמנ :תאמ
הפ תונבל הלאשל הבוגתב
.הבבס ךיילע ןגי ,בוט רמוחמ ,קזח ,םודנוק קר ,םודנוק
םירופיס ךל ורפסיש םינבל תותפתהל אלו דימתהל ידיפקת קר
ךל הארנ ינא ,המ ,לגע ינייעב ךתוא ולאשיו גוסנה לגשמה תודוא
?והשמב הלוח
!ךתמכח לע דיעמ קר ,ךליגב תולולג תחקל ליחתהל הצור אל תאש הז
תורוברבח תרמנל וביגה
 
 
22/1/03 14:41
לכימ :תאמ
הפ תונבל הלאשל הבוגתב
,לאינד
הלולגו (ןבומכ ערקנ אל אוה םאב) %100ב ןוירה ענומ םודנוק
.(תובוגתב ןאכ תוטרופמה תוילילשה תועפשהה תא ללוכ אל) %97
.אל הלולגה, (ולאכ הברה שיו) ןימ תולחמ ענומ םודנוק
.דבל ןובשחה תא ישעת
לכימל וביגה
 
11/12/01 19:08
ץיפ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תושמתשמ אלש םישנל סחייתמ אל ינא ,הבתכב רמאנש המל דוגינב
תולולג תליטנ יא יניעב ,ךפיהל - "המוגפ הרוחס" לאכ תולולגב
ילש הכרעהה תא הלעמ קר תואירב לע הרימש לש םיינורקע םימעטמ
השיאה לש קר אל היעב איה ןוירה ינפמ הנגה .תאז השועש ימל
לטנה ןכלו ,הגוז ןב לש םג אלא ,תולולגב תשמתשמ אל וא תשמתשמש
קר לופיל ךירצ אל ךכמ עמתשמש המ לכו יפסכה ,ישפנה ,יתואירבה
.הילע
רשא םישנל תולולג תליטנ דגנ והשמ יל שיש רמוא הז ןיא ,בגא
תאז תושוע םתסש הלאכ וא םהידיב בצמב הטילשה תא ריאשהל תופידעמ
ינפמ ךלש ףוגה לע רומשלב לוספ ןיאש בשוח קר ינא ,תואירב ימעטמ
תא ךפה סדייאה ונימיב ,הזמצוח .םייטטניס םינומרוה תפקתמ
וליפא תישיא ינא .םעפ יא רשאמ ימיטיגל רתוי הברהל םודנוקה
.ימיע יימעטו ,וב שמתשהל בהוא
ץיפל וביגה
 
 
11/12/01 23:25
הילט :תאמ
דעב ינאל הבוגתב
(-:...ןרקסמ עמשנ רבכ התא
הילטל וביגה
 
11/12/01 19:51
ןייטשנגטיו :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.ןויגיהה ביוחמ אוהש המ תא ריבסתש הבוגת ןאכל העיגה אל דוע
.ךירצש םוקמב םימש הנגה יעצמא
ןכרצה לש ופוג לע אל - ילמשחה רישכמב תישענ תולמשחתה תעינמ
.ןכסמה
,לגרה יכלוה לצא אל -תינוכמב םיניקתמ םימלב
.וב לפטמש םילוחה תיב אל - תולחל לולעש ימ השוע יאופר חוטיבו
תויהל ךירצ ןורקיעה לבא תודקוממ אל תצק וללה תואמגודה זא
.רורב
השק תכובסת םע עקתיהל לולע ,ןויריה היהי םאש דצה חקי הלולג
.בוט אל ןמזב העיגמש
.(השיא וא רבגל) הלולג וחקת אל ,דלי םיצור דואמ םתא םא
תורעהה םע קיפסמו) לשיפ רבגהו ,רבגה לע תלפונ הלולגה תלטמ םא
רבעמ איה הלולג תחיקלש םינובאבה םירבגה לע תוישנ תויטסיניבושה
יונב אל" םג רבגה םאו ?יוצר אל ןויריה םע תעקתנ ימ (םהירושיכל
חותיפ לע הצחל ךכ לכש תרבגה ירה - להבנ טושפ אוהש וא "רשקל
דבל תצצורתמ ,ינויוויש אל יכה בצמב המצע תא אצמת רבגל הלולג
.םיכמות םירוהו םיקנב וא הלפה תואפרמ ןיב
רשפא יאו ,השיאה ףוג ךותל יונב םחרה דוע לכ .,תושעל המ ןיא
ותרימשו חופיטב ךורכש המ לכ ,ינויוויש ןפואב רבגל ותוא ריבעהל
?ינויוויש אל ?קדוצ אל ?ןגוה אל .השיאה לע לפונ
.עבטל הנולת ושיגת .תושעל המ ונ


לכ חלגתהל תוכירצ אל ןתא - ןינעה לש םימיענה םידדצה לע ובשחתו
ליגבו .הכובמב תאצמנ אל טעמכ םעפ ףא ,הכירבהמ הלוע תאשכו רקוב
...הטטסורפהמ גואדל הכירצ אל תא ,רתוי רגובמ
ןייטשנגטיול וביגה
 
 
11/12/01 21:18
ןטיול לגיס :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
.תחקל הלוכי אל הרוחבהשכ הרוק המ איה תלאשנה הלאשה
עונמל סרטניאה .הילעמ תוחפ אל ךילע עיפשמ יוצר אל ןוירה
.םידדצה ינש לש סרטניא אוה ותוא
השקה ךרדב רוחבלו "טושיק ןוד" תויהל ךרוצ ןיאש ךתיא המיכסמ
חונ רתוי הככ יכ קר רבגה לע תוירחאה תא ליפהל ןיפולחל וא
.ונל
היצפואהש ינויגה אל הז .תופסונ תויצפוא תויהל תובייח - לבא
תועדומ ןיאו תויעב הברה תרצויש היצפוא איה הדיחיה תמייקה
.ןמצע תורוחבה לש אלו םיאפורה לש אל .הלאה תויעבל
.םירוחבה לש תועדומ לע רבדנ אלש
ןטיול לגיסל וביגה
 
 
12/12/01 23:56
ןייטשנגטיו :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
אל היעב שיש הז לבא ,יהשימ שאיימ הז םא רעטצמ ארונ ינא
.ןורתפ הל תויהל בייחש רמוא
השוע לצבש םישנא שיש ומכ .ןהל המיאתמ אל הלולגהש םישנ שי
ללכב - קלסו ,בוט תוחפ דוע םהל םרוג ןונצ ,בוט אל םהל
תורמל קלס וא לצב ,ןונצ םילכוא אל םה - ןורתפה .הפורטסטק
שיש השיאו ...דואמ םיעט הזש םהל םירמוא םלומ םילכואש הלאש
הלוכי איה .הלולג תחקול אל ,ןוכנ - הלולגה םע היעב הל
לע שקעתהל וא (!סכיא) המגרפאידב שמתשהל ,םימי רופסל
- וא (!סכיא) םודנוק
ללוכ .תורזנתה ללוכ .תונורתפ לש דואמ בחר ןווגמ שי םצעב
טייר רטסימ םע קר סקס השוע - תאש הנבהה ללוכ .ימצע קופיס
עיגת הלולגהו) םירבגל הלולגה תא חקי אוהו תחטוב תא ובש
ןורתפ וניא םהמ דחא ףא .(םימדקתמ רושיא יבלשב איה ,םיפדמל
םג - תושעל המ לבא ,הלולג הניאש םסקה תלולג ומכ םלשומ
אלו ,ולש הקיטלתאה תומולח תא חכשי המתסא ול וליגש דליה
.הינונקב יאופרה דסממה תא םישאי
.הז הככ לבא ,ןורתפ אלל תויעב שיש םויאו ארונ הז ,רוציקב
רתוי םילכסותמ תויהל אל - בושח יכה ,דיל ןגנל ,רתלאל רשפא
תויהל לכות אלו היצנידרואוק הל ןיאש וליגש הדליה רשאמ
,רשואה לא עיגנ אל ,םירומרמו םילוכסת רורגלמ יכ .הנירלב
?אל ,תוצור ונלוכ הז תאו
ןייטשנגטיול וביגה
 
 
11/12/01 23:21
הילט :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ןומא שי ןהבש ,םישנל םירבג ןיב םיסחי תוכרעמ שי ,עדוי התא
ןוירה עונמל ,לשמל) םיפתושמ םיסרטניאו תידדה תוירחאו ידדה
(.הז בלשב
ןימל אלו הלאכ םיבצמל המיאתמ תחקל לוכי רבגש הלולגש רורב
לע ךומסל הלוכי איה םא תעדוי אל הרוחב תמאב ובש ,ןמדזמ
.רנטרפה
הילטל וביגה
 
11/12/01 23:31
הלאש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
שמתשהל 'ןכומ אל טושפ' ש יתודלי רבג לומ םיבצינשכ םישוע המו
תועדומ ספא ול שישכ ?תולולג תחקל הכירצ תאש ול רורבו ,םודנוקב
?ךל םורגל לוכי הזש המ יבגל
הלאשל וביגה
 
 
12/12/01 14:05
הננ הכלמה :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םלועב הלק יכה הלאשה תא תלאש
!!! ותוא םיבזוע: הבושתה ירהו
רחא רבג םיאצומ
הננ הכלמהל וביגה
 
 
17/12/01 23:07
הלוש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
!םישוע אל
?ללכב הלאשה המ
הלושל וביגה
 
11/12/01 23:33
הלאש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
אל אוה'ש תוטשפב זירכמש יתודלי רבג לומ םיבצינשכ םישוע המו
שיו תולולג תחקל הכירצ תאש ול רורבש ?םודנוקב שמתשהל 'ןכומ
אל וליפאש הזכ דחא ?ךל םורגל לוכי הזש המ יבגל תועדומ ספא ול
?ןכומ אל אוהש עידומ טושפ אלא ,תויורשפאב ךתיא ןד
הלאשל וביגה
 
 
11/12/01 23:37
הלאש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
זא קחמנ ןושארהש יתבשח ...םיימעפ עיפוה תועטב הז ,יוא
(-:בוש יתבתכ
הלאשל וביגה
 
 
12/12/01 10:52
ץיפ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
? לשמל ,הטימל ותיא םיסנכנ אל
ץיפל וביגה
 
 
12/12/01 9:17
הבושת :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םירבחה םע "םיקילפ" קחשל ותוא םיחלושו וקוש תיקש ול םינתונ
.םירוסא םיניטק םע ןימ יסחי אליממ .ולש
הבושתל וביגה
 
12/12/01 0:36
ילש לש רבחה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
דובכה לכ םע הלולגה .םירבג ידי לע תטלשנ הרבח ונחנא ,הז הככ
ינפמ ירבגה ששחה תא דירוהל הלא ,םישנה תא ררחשל הדעונ אל
הב שמתשהל וליכשה םישנה .תמייק איהש המל הז .היוצר אל תוהבא
.ךכל רבעמ תצק


.יוניש היהי אל תיתימא תילאכראירטמ הרבח היהנ אלש דע
לכ תצצומ טושפ איה יכ תולולג תחקול אל ולש ילשש ,ילש לש רבחה
...ןמזה
ילש לש רבחהל וביגה
 
12/12/01 0:53
Shelly Gal :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
How can you write an article without getting your facts
right? how about some medical advice from experts? did you
know that the Pill actually reduces the risk of cervical
cancer? on e of the most deadly forms of cancers? did you
also know that the Pill helps reduce the risk of getting
colon cancer? this are not to be disregarded. anyhow, here
in the US, the Pill is very common. Girls who have a
monogamous relationships are encourged to take them. Please
do some fact checking before you write!
Shelly Galל וביגה
 
12/12/01 2:39
ץוחלל קר :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
לשכ ללג הז םאה .בורל םייק ןכא תראתמ תאש םוגעה בצמהש הארנכ
אל (םישנה תואפור דחוימו) םישנה יאפור םאה ?ןמצע תונבל הרבסהב
?ריהזהל םדיקפת הז ןיאה ?הזל םיעדומ
אפור ךרד תולולגל םשרמ הל "רדס"ל ילש הדידי ינממ השקיב םעפ
יתשקיבשכו (עובק אפור הל היה אל תוביס ינימ לכמ) ילש החפשמה
הזש בשוח ינא ,םולכ תתל לוכי אל אוה םד תקידב אללש יל רמא אוה
אלש םיאפור שיש ךדמלל) הזכ והשמ וא דבכ ידוקפתל רושק היה
.("רוויע לע" תולולג םימשור
לע יתבשחו ינתחתהש ינפל לבא גירח יד ינאש חינמ ינא ,ונניינעלו
החקל יתרבח ((-: לזמב שדוחמ תוחפ ינפל דלונ ןושארה) םידלי
היהש בשוח ינא .(ונרכהש ינפל םג) הכורא הפוקת ךשמב תולולג
םע הצעייתה איה - תולולגה ןיינעל בש םישל ונל םרגש עוריא הזיא
איהש הדבועל הרושק ונלקתנ הב היעבהש הל הריבסהש םישנ תפור
ינניא ינא םא רשעמ הלעמל) םינש הברה ךכ לכ ךשמב תולולג תלטונ
ונרבעו תולולג תחקל דימ הקיספה ,ליעפה ידודיעב ,יתרבח .(העוט
.םימודנוקל
אל הז) ילע תוירחאה תא תחקלו םודנוקב שמתשהל רזומ יל היה אל
םישוע אל המ הזמצוחו םירדתסמ ונייה אלש ךכ ידכ דע האנהב םגפ
(?אה - הבהא ליבשב
בשוח ינא תוכורא םיסחי תוכרעמב תואצמנש תונב דחוימב ,רוציקב
רדתסהל רשפא םא תוארלו רבחה םעו םישנ אפור םע ץעייתהל םעט שיש
םיחוטבה םימיב םיסחי םייקל רשפא דימת .ןמז ךרואל םג םודנוק םע
וא (תולקב יד ןוכנה בושיחל עיגהל רשפא לבא רתוי וא תוחפ)
םעט שיו) הלולגהמ תדרל תורשפאה תא ןכל שי םא ,תורחא םילימב
(הטלחהב גוזה נב תא ףתשל
ץוחלל קרל וביגה
 
12/12/01 9:31
zed :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
there is no need to take the pill, there is a much better
solution - anal sex
zedל וביגה
 
12/12/01 13:16
שחנהו הוח :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
??????סדייאמ לבא ,רטפהל רשפא יוצר אל ןוירהמ .תולולג ובזע


המויאה הלחמה ינפמ ןנוגתהל ךירצ םויהש םכל ריכזהל תרעטצמ ינא
.הינש תופידעל רבע ,דובכה לכ םע ,ןוירה .וזה


ןכומ וניא םכגוז ןב םא !לא שוריפב !תונב תולולג וחקת לא
ןתאש שארמ ותוא ועדי אנאו .ללכב ברקתי אלש ,םודנוקב שמתשהל
."שבלתהל" ברסמ אוה םרטב בוט בוט לוקשיש ,תולולג לע א-ל


זא ,סדייאב רהמ רתוי הברה תוקבדנ םישנ ,תורקי תונב ,בגא
...םכביל תמושתל


קרו םכינש קדבהל וגאדת ,רחא רופיס רבכ הז םיעובק תוגוז יבגל
.הלולגל רבעמ ולקש זא


!היחי ושפנ רמוש
שחנהו הוחל וביגה
 
12/12/01 14:08
הננ הכלמה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
סדייא ןוכנ1
ןוירה תעינמל תויגופס שי ? תויגופסה לע עמש אל דחא ףא םאה 2
תולועמ
דבוע לבא זיטסקיס תצק תומרגפאד שי 3
הננ הכלמהל וביגה
 
12/12/01 14:17
טרקיס הירוטקיו :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
אל השגרהה !תולולג תאנוש טושפ ינא .הבתכב הלימ לכ םע יתמכסה
לע רוציקב....הלוע לקשמה ,חפנתמ הזחה ,הרזומו תיתוכאלמ ,החונ
.םודנוק חוכשל אל לבא יעבט לכה ריאשהל העידב ינא .םינפה
טרקיס הירוטקיול וביגה
 
13/12/01 5:34
העומש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
שבויל םורגל תולולע תולולגש ,תוננבב ןאכ היה הזו ,יתעמש םעפ
?ןוכנ הז םאה תעדוי יהשימ .ןימה יסחי לע השקמש קיתרנב
העומשל וביגה
 
13/12/01 11:40
יאסיראפ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
Here is a web site dealing with "A Pill for Men"
http://www.geocities.com/gthomasca/
יאסיראפל וביגה
 
13/12/01 13:35
סופמילואה ימורממ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תובתוכה תא ,רתוי קייודמ וא וללה תובתכה תא תבהוא טושפ ינא
תא קוידב המ .ולא תובתכ
יכ עגרל תבשח ?ךתוא בייחמ ימ יחקת לא ?תולולג תחקל אל ?הצור
םרשאה ,ןיקנייש דבלמ
יבגל תורחא תוינכות ויה עבט אמאל דיסאה תוביסמו ודוהב
םידיקפת שי יכו ישונאה ןימה
ןבומו טושפ דחא רבד רשפאל ודעונ רשא םייפיצפס םייגולויב
ךכ ךרוצלו תודרשה ?..וילעמ
המזגרואו האנה םשל אל..וברו ורפה רופיס לכ אצמוה
הלועפה ןעמל טושפ אלא..תרשרשב
..תויכשמהל הגאד .םלועל םיאצאצ תאבה לש הטושפ ךכ לכה
וז הבוגת םיארוק רשא שפנה ייפי לכ המכ תעדוי ינא..ןכ ןכ
תוילטרדנאינהמ םידלוס ,תעכ
הנווכה וז ,תושעל המ לבא..וז הבוגת תבתוכ לש תלבסנ יתלבה
, לעה תינכותב תיסיסבה
והשמ הארק הבתכה תבתוכ וליפא יכ חינהל שי ,תודרשה
.תוחפל..לק והשמ..אשונב..
הדמל םירחא םיבר םירקמב ומכ האפורהש ירה..רבדה ךכ ןכא םאו
םניאש תונורתפ תתל
פיה .ד"כו שוקיבה ,תוברתה ,הפוקתה חור תא םימלוה ךא םייעבט
האצמוה יירוה פיה
תועפות..ןכ ןכ..לעוגה םג ותיאו..לאוג ןויצל אבו הלולגה
תרזגינ אוהש רבד ןיא ןכש ,יאוולה
תויבויחה תורטמה םע דחי אשונ וניא רשא תרחא וא וזכ תימיכ
תא םג תרשל אב ןתוא
(?םירכוז..לומקא תמגוד) ,תויוצר אלה יאוולה תועפות
אלו םישנ ויה םירקוחה תיברמ ולש..וגב םירבד שיש החינמ ינאו
ויה רבכ םתסה ןמ םירבג
רכזה לצא רוביע לאיצנטופ תעינמ לע דובעתש הלולג םיאיצממ
היארלו ,הבקנה לצא אלו
וגאד הליחת..הרצב אלו האנהב רבודמ רשאכ ,הרגאיוה הרקמ ואר
.םירכזל
תונטקה תודליה בורו םיעדמ םידמול םהש תושעל המ..תושעל המ
תויהל ןיידע תופידעמ
דואמ ?ךכב םימשא םה םג..תולודג הנייהת ראכ רהז רב לעי
..תעדוי אל..ןכתי
ולו םימיה ןמ םויב ,תירבג הלולג םג הייהת םתסה ןמ ןפוא לכב
תברסמש תחא התוא ןיגב
.התורגבב תילבוק תויהל תוצרל
האר בושו םירבגה ולבסי םהמ יאוול תועפות ויהי זא םג ךא
םיתמ אל םה ,הרגאיו הרקמ
?..הא ?..הפקיזה חבזמ לע בל יפקתהמ
יתחתפש יפכ ןכש..הנייהת דימת יאוול תועפות
ןאלפ רטסמהמ קלח איה תוגוודזה..יתנייצו
לע ךכב קוסעל ונתוא דדועל ףסומ ךרע סמ קר איה הנממ האנההו
תואצותל עיגהל תנמ
.תויכשמה..תולחויימה
אלו תקנופמ הדלי םתס ומכ תעמשנ תא..תבתוכל דובכה לכ םא זא
..אחינ לבא ,דחוימב המכח
רהז רב לעי תויהל םתסה ןמ התצרש יממ תופצל רבכ ןתינ המ
..ךכ לע םג הרשפתה ףוסבלו
סופמילואה ימורממל וביגה
 
 
14/12/01 1:21
ינור :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ותוא תא יסנ - ליגרת הצור תא םאו .ונילא ירזחו תינש יחסנ
שולש ?הרוש) ,ןכות ראשי םא .תבתוכה לע תדרל ילב קוידב רבד
.םיסרפה ןכודל ישג ,(וקיפסי םילימ
ינורל וביגה
 
 
14/12/01 13:22
סופמילואה ימורממ :תאמ
.בבג הזיאל הבוגתב
רושיקה תולימ אלל) תורוש שולשמ רתוי בותכל י/הסנ ?םיחוסינ
המ רבד ראשי םאו (ןבומכ
רבדה ותוא תא י/הסנ י/חילצת םאב .'ו התכ תא םייסל י/הסנ
ךוניחל רפס תיבב אל םעפהו בוש
.דחוימ
אל וזש החנהב) הבתכה תבתוכל תאז תוארהל י/הסנ םינפ לכ לע
לזמתיו ןכתי (..יופצ המכ ,תא
ןבומכ החנהב..היצולובאה תשרשל סנכהל ןכ םג י/חילצתו ךלזמ
..תולולג תחקל קיספת איהש
..יל הארנ אלש המ
סופמילואה ימורממל וביגה
 
 
15/12/01 11:50
הריטה תריבג :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םיינילק םייוסינ ידכ ךות ,הרקמ ךרדב התלגתה הרגאיווה .1
."םדוק ובשח םירבגה לע"ש אל הז זא .בל תולחמל הדעונש הפורתב


.ןכ םג ,בלב תורושקש יאוול תועפות הרגאיוול שי ןכל .2


רחא חוכיוול ךייש הז .הלולגל הרגאיווה ןיב ליבקהל יד .3
.ירמגל


.ןוכנ הז ,עבטה לע םירעהל הסנמ םדאהש הנעטב תקדוצ תא .4
?הדשה תייחכ הברנו הרפנש ?ךלש הביטנרטלאה המ ,וישכע
הריטה תריבגל וביגה
 
 
15/12/01 16:56
סופמילואה ימורממ :תאמ
.תמאב ,ונל הבוגתב
טקפאב ולגתה , םיבושחה םייעדמה םייוליגהמ םיבר .א
טחמ ושפיח עמשמ ,יטפידנרס
הארנכ הז םיתיעל) .רכיאה תב תא ואצמו תחשה תמרעב
תוחפל ,ךפיהל םג דבוע
יכ הנשמ אל הז ןיידע ?המ זא .(ךלש ןועטה יפ לע
םירבג םה םויה םירקוחה תיברמ
.יוזה עמשי הזש המכ דע .דואמ בורק ומצע לצא םדאו


היצאיצוסאה דבלמ , הרגאיול הלולגה ןיב רשק ןיא ןכא .ב
.לוכיבכ ,רבדבש תוניגהה רסוחו


תופצל ןיא ,הטושפ איה ריאהל יתיסינ התוא הדוקנה ןכאו .ג
תבתכש יפכ עבטה לע םירעהל
ירה ונלוכ .המיהדמ תומלשב רובעת "תימרתה" יכ תופצלו
תימיכ תוברעתה לכל יכ םיעדוי
אוה ךא .תוחפ יולג וא רתוי יולג ,ריחמ שי ונפוגב
תורפל ונילע התעמ יכ תבשוח יניא אלו .ונשי
שיש םיריחמב ריכהל טושפ ונילע .הדשה תייחכ תוברלו
ןאכ ןייוצ רבכש יפכו .ונלש תוריחבל
אלו הפוגב רבועה תא תאשונה וז איה השאהש תושעל המ
הנותחתה הרושבש ןאכמ רבגה
לכמ יל וחלסת םא) .הלש לכ םדוק איה תוירחאה
הלולגהו (אשונב תיגולודיאה היפוסוליפה
רשקה תא קתנל הלש הטלחה תרומת תמלשמ איהש ריחמה הז
ןגוה אל) .םידליל ןימ ןיב
הנייהת דיתעב יכ הווקמ דואמ ינא זא (..שי המ הז ךא
..זא דע ךא ,רתוי תובוט תופולח
המל לש..וזה תיתודליה תונייכבתהה תא הניבמ שממ אל ינא
עגרכ הז ,הככ טושפ יכ..תולולג
.השוע תאש תוריחבה תרומת ריחמה הזו חוטב יכה ןורתפה
סופמילואה ימורממל וביגה
 
13/12/01 14:33
ימת :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
(יתעדל) תורומח רתויה תויעבה תחאב םכתאו ןכתא עדייל יתיצר
.ןהל םורגל תולולע תולולגהש
אל שממכ רבתסמ שמש לשו םינומרוה תוליכמש תולולג לש בוליש
.היצטנמגיפ תויעב רצוי אוהו יבויח
אלל םינש 3 ךשמב תולולג תליטנ ירחא ,דחא םוי :יל הרקש השעמ
.םימוח היצטנמגיפ ימתכ םינפה לע יל וצצ ,יאוול תועפות םוש
יגטרטסאה ומוקימב ,םייתפשה לעמ יל ץצש םתכה לבא ,םימתכ אלימ
ןייצל הצור ינא ,הכישממ ינאש ינפל .יילע קיעה שממ ,םפשה לש
לכבו יחוכ לכב יתמחלנ ןהב ,םינש יצחו שמח ינפל שחרתה עוראהש
...םש ןיידע םתכהו יתושרל ודמעש םיעצמאה
יאפור ןוילמ לצא יתייהש ןייצא קר ינא םיטרפה תא םכמ ךוסחל
תולולגה תא ןבומכ יתקספה ,םינוש םילופיט רפסמ יתרבע ,רוע
!!! ךיפה יתלבכ רבתסמ קזנה ! םולכו
בולישהש ,רוע אפור לכ לצא ומצע לע רזחש רבסה ,ונמזב יל רבסוה
שממ יל הארנ זאו היצטנמגיפל םרג שמשהו םינומרוהה לש ינלטקה
,תולולגה תליטנב הקספה :ליבקמב םידעצ השולשב טוקנל יעבט
.יתישע ךכו .ומצע םתכב לופיטו שמשהמ תוענמיה
ךיאו ,שמשל יתפשחנ תצקש םעפ לכ לבא ,וקלחב דרי םתכהש ןוכנ זא
,םיל תכלל יתקספה .רזח םתכה ,ונלש ומכ הנידמב ףשחיהל אלש רשפא
זא .רזוח טושפ הז לבא ,תיבב םג total block הנגה םרק המש ינא
תא ינא ,תושעל המ יכ ,תולולג תחקל יתרזחו םימרקה לכמ יל רבשנ
תויהל תוחפל זא ,ךיפה יתלב אוה קזנהו יתמליש ילש ריחמה
...םיחוטב
הנכס הווהמ אל םנמוא הז יכ ,יניצר אל עמשנ הזש המכש ,וניבתש
תושוחת הברה יל םרגו םינש ןומה יתוא ףדר הזה םתכה ,תיתואירב
"?הלוק תיתש" :ומכ תומימת תורעה ,םישנא לש תולאש) .תוער
וליאכ ,םייניעל יל ץפוק הזו יארב תלכתסמ ינא םויה דע .('וכו
.םינפב יל שיש המ לכ הז
אל הז .תוביטנרטלא ושפח טושפ ,ועגפיתש ינפל ,ןכל ילש הצעהו
.הז תא הווש
ימתל וביגה
 
 
16/12/01 23:57
הרמת :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
.הז תא ונל תרפיסש בוט
הרמתל וביגה
 
 
23/7/05 18:16
גשיבא :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
לש טעומ רפסמ םע),תולולגב םינש 7 לש שומיש רחאל,עובשה
םיינואכיד חור יבצמ,ןוגכ הרהמב יד ופלחש יאוול תועפות
ימתכ 2 יינפ לע יתיליג,('וכו רעיש תרישנ,הליטנה לש הלחתהב
ףוס רחאל .הדימה לע רתי םהילא יתסחייתה אלש,םימוח היצטנמגיפ
שממ םימתכה עבצש יתליג,הנגה םרק ןומהו,םיו שמש לש עובש
םיצפוק רשי םה יארב,הנעט ימתש ומכו,םיטלוב שממ םה.קזחתה
הזו.םינפה לע יל שיש המ לכ הז םה וליאמכ םיארנו,םייניעל
תונויסינ ינימ לכ,הזה דומעל יתוא איבהש המ תמאה הזו.לכסתמ
תעדוי אל ינא.כ'כ יתוא תלכסתמש העפותה לע םיטרפ דוע תולדל
המ שממ ןיא,ימת יפלו,ץראב אל ללכב ינא,וישכע הז םע םישוע המ
.תולולגה םע יתקספה םויה .תושעל
גשיבאל וביגה
 
 
23/7/05 18:19
גשיבא :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
לש טעומ רפסמ םע),תולולגב םינש 7 לש שומיש רחאל,עובשה
םיינואכיד חור יבצמ,ןוגכ הרהמב יד ופלחש יאוול תועפות
ימתכ 2 יינפ לע יתיליג,('וכו רעיש תרישנ,הליטנה לש הלחתהב
ףוס רחאל .הדימה לע רתי םהילא יתסחייתה אלש,םימוח היצטנמגיפ
שממ םימתכה עבצש יתליג,הנגה םרק ןומהו,םיו שמש לש עובש
םיצפוק רשי םה יארב,הנעט ימתש ומכו,םיטלוב שממ םה.קזחתה
הזו.םינפה לע יל שיש המ לכ הז םה וליאמכ םיארנו,םייניעל
תונויסינ ינימ לכ,הזה דומעל יתוא איבהש המ תמאה הזו.לכסתמ
תעדוי אל ינא.כ'כ יתוא תלכסתמש העפותה לע םיטרפ דוע תולדל
המ שממ ןיא,ימת יפלו,ץראב אל ללכב ינא,וישכע הז םע םישוע המ
.תולולגה םע יתקספה םויה .תושעל
גשיבאל וביגה
 
13/12/01 14:59
יטינירט :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
?םישוע המ .ןוירהל סנכיהל תוצור אל לבא סקס תוצור
רשפא יא - (טמיניביק היה הז ימ ןיינעמ) םעפ רמא םכח שיאש ומכ
.המלש התוא ריאשהלו הגועה תא לכאל
.תואצותב ואש וא ,תולולג וחק
תועפות .םינומרוה תולוטנ טעמכ ןה םויה לש תולולגה םויה ,בגא
ןכ םא אלא ,םויה תומייק אל טעמכ 'וכו רועיש ,הנמשה לש יאוולה
.הז גוסמ תורחא תולולגו "הנאיד" תחקל הפידעמ יהשימ
,הבהאב ןתוא תלבקמו - רוזחמ ןמזב תונרגימ לש ריחמ תמלשמ ינא
.רתוי הברה ,תילטנמ ,יל באכי ןוירהש תעדוי ינא יכ
אקווד ינואג ,ןכמ המכל דוגינב ,יל הארנ תולולג לש טפסנוקה
לע תוירחא תחקול השאה - ינפל ןאכ הבתכ יהשימ .יטסינימפ וליפאו
(עגרל דצב סדייא) תומלועה לכמ תונהל הלוכי .ערלו בוטל - הפוג
.םלועל דלי איבהל ,ימ םעו ,יתמ המצעב טילחהלו
.ןוירהל םיסנכנש הלא אל םה ,םירבגה לא תונעטב אובל ךרוצ ןיא
רבגהש וטילחהש תוגוז לע יתעמשש תורמל ,ונתוירחאב אוה רבדה
.םידליה תסכמ םע ומייסש וטילחיש עגרב רוקיע חותינ רובעי
לער אל הז תולולגש יל רמאנו ,ייחב םיבר םיגולוקינג םע יתחחוש
תועפות שי .הזה טישלובה םע קיפסמ זא ,ןהמ "תוקנתהל" ךרוצ ןיאו
ךיא םעפ יל רפיס חקור) לומקא וליפא - הפורת לכל ומכ ,יאוול
םיארנ אלש םירודכ המכ דועו לומקא תרזעב "הנמ" ןיכהל רשפא
.ינממ וכסחת ,יפולח ןורתפ אצמייש דע זא (....םיקיזמ
יטינירטל וביגה
 
 
13/12/01 15:31
ריש :תאמ
?יפולח ןורתפ ןכל שיל הבוגתב
ךל שי ןבצעמ חוסינ הזיא
- ךופה תא דיגהל יל ישרת
?קונית םיצור אלו סקס םיצור
.תואצותב ואש וא םודנוקב ושמתשה
.וילא םיסינכמ לבא - ןוירהל םיסנכנ אל םירבגה
.הזה וגנטל םיינש ךירצ
?"םהלש היעב אל" טושפ הזש ןיערה ןיאמ
.דחיב רתפיהל הכירצ איהו ,םכינש לש היעב וז
רישל וביגה
 
 
14/12/01 12:53
יטינירט :תאמ
?יפולח ןורתפ ןכל שיל הבוגתב
.תרעטצמ ארונ
תור .ונממ אצויו ךפוגב ןכוש קוניתה :תויתואיצמ היהנ הבה
.ףוס
.ךלש תוירחא ,ךלש ףוג
ךא יטנמור דאמ אוה "וגנטל םיינש םישורד" לש עטקה לכ
?תוירחאמ םיחרובש םירבג םירסח .יתואיצמ דימת אל ונרעצל
וריכה םעפ יאש םישיחכמ ,"ילש אל הז" םירמואש םירבג םירסח
םיטלמנ וא הלפהב יפסכה םקלח תא םורתל םיברסמו ךתוא
?דליה תא רומשל הטילחמ הרוחבהש עגרב תוחווצב
הטלחה וז ....רומשל הטילחמ :ןורחאה טפשמל םג בל ימיש
.רבד לש ופוסב ,ונלש
.ירגבתת
יטינירטל וביגה
 
 
17/12/01 0:02
רב חרפ :תאמ
?ךתוא יתנבציעל הבוגתב
ונלש תוירחא ,ונלש הטלחה
תולקתיה לבא ,םימייקש ןבומכ ,תראיתש גוסהמ םירבג לבא
.תרעצמ הנואת איה םהב
.הנואתכ תולגתהל לולע רבג לכש ןובשחב תחקל שיש יאדו
ריאשהל ךירצ ,ןומא הב שיש םיסחי תכרעמבש רמוא אל הז לבא
לש יאולה תועפות ומכ ,הלש םיריחמהו - תוירחאה לכ תא
.דבלב ונלצא ,םישנל העינמה יעצמא
,תוירחאב ותיא קלחתהל רשפאש רבג ישפח
.תוירחא רסחו יחצנ דלי לאכ וילא סחייתהל ךירצ אלש
םיפתוש ונלש םירותיוה וא ונלש תושירדה ,רבד לש ופוסב
בשחיהל ילב םמצעל םישרמ םירבגש תומרונה תעיבקל
.םיקינאמל
- ול דיגהל רשפאש רבג ישפח
.רגבתת
רב חרפל וביגה
 
 
18/12/01 13:23
יטינירט :תאמ
?ךתוא יתנבציעל הבוגתב
.רהמו ,הנומתהמ ותוא איצוהל יאדכ זא
םירתפנ םירבדהש ןבומכ תבהואו תינויוויש םיסחי תכרעמב
ופוג לע הימונוטואה תא שי ןיידע דחא לכלו ,דחי
םיעצמא הזיאבו ופוגל סינכהל המ טילחהל ותוכזו ,ותמשנו
.ערלו בוטל .שמתשהל
תורשפא תמייקש רוכזל ךירצ ןיידע ךא ,הפיו בוט לכה
רוכזל .ונמצע לע רומשלו ,חצנל וכשמיי אל םירבדש
דבלמ רבד ונל ןיא רבד לש ופוסב ,ונלש איה תוירחאהש
.ונמצע
.םירחא לע תוירחא ליפהל רשפא יא
רורב .ליעי דימת אל ךא ,דמחנ רבד איה תיטנמור הבישח
היהת ךפוגל תעגונה הטלחה ךא ,ךגוז ןב תא לכב יפתשתש
.דבלב ךלש
יטינירטל וביגה
 
13/12/01 17:51
הנפד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
םע ןוימ רדחל העיגה הרשע-עבשה תב יתוחא הנש יצחמ תוחפ ינפל
העבראכ היה הז .הזחב תודבכו שדוג תשוחתו (םילק) המישנ יישק
ררבתה תואיר םוליצ רחאל .תולולג תחקל הליחתהש רחאל םישדוח
םיבורמ םד ישירק - massive pulmonary embolism -מ תלבוס איהש
ורמא םיאפורה .עובש ךשמל בל ץרמנ לופיטב הזפשוא איה .תואירב
תומל הלוכי התייה איה ,ןוימ רדחל תוריהמב העיגמ התייה אלמלאש
.(המישנה תא םוסחל וא בלל וא חומל עיגהל םילוכי ויה םד ישירק)
םגפ הל שי ,םדה לש רתי תוישירקל תיטנג הייטנב רבודמש רבתסמ
תחקול התיה אל םא .FACTOR2 ו MTHFR - השירק ימרוג ינשב יטנג
.םד ישירק תחתפמ התייה אלש ידמל בורק ,ןגורטסא וא תולולג
תיטנג היצטוממ תלבוס םג ינאש רבתסהו ילצא ושענ תויטנג תוקידב
תא קיספהל יתצלאנ ינא םגו (התוחפ המרב יכ םא) הלא םימרוגב
.תולולגב שומישה
רבודמש תואדווב רמול הלוכי ינא םיגולוטמה רפסמ םע תושיגפ ירחא
רסוחב) םירחוב םיגולוקינגהש ,תיעדמ תחכומו העודי היעבב
תורענו םישנ םיחלוש אלו תוירשפאה היתוכלשהמ םלעתהל (תוירחא
.םד תוישירק תקידבל
דגנ תולולג תורציימה תורבח דגנ תיגוציי העיבת תשבגתמ הינטירבב
,ןאילמ ,הנאיד ןהניב - ישילשה רודה תונוכמה ולא) ןוירה
.(דועו ןוליסרמ ,טנומרה


עדימ יפלש ,םיימחר-ךות םינקתה וישכע שי יתוחאלו יל
םתנקתהו תולולג ומכ ןוירה תעינמב םיחוטב םויה ,םיגולוקינגמ
.החמומ גולוקינגל םיכלוה םא תנכוסמ הניא


היעבה תא ול ריכזהל וגאד תולולג לבקל גולוקינגל תוכלוה ןתאשכ
.(רתי תוישירק לש) תאזה תירשפאה
הנפדל וביגה
 
 
13/12/01 20:51
ןטיול לגיס :תאמ
(ללכב ןגורטסאו) תולולגב תונכסהל הבוגתב
?ךלש ליימ יאה תא ליימ יאל יל בותכל השקבב הלוכי תא - הנפד
.יל הבושח שממש הלאש ךתוא לואשל הצור ינא


!!הדות


(sigallevitan@hotmail.com)
ןטיול לגיסל וביגה
 
 
13/12/01 22:49
ןטיול לגיס :תאמ
(ללכב ןגורטסאו) תולולגב תונכסהל הבוגתב
sigallevitan@hotmail.com יתנווכתה
ןטיול לגיסל וביגה
 
 
14/12/01 16:45
יצימ :תאמ
(ללכב ןגורטסאו) תולולגב תונכסהל הבוגתב
!ייה
.ימחר ךות ןקתהב תושמתשמ ןתאש תבתכ
יתחקל ) םד תשירקב תויעב בקע תולולג תחקל הלוכי אל ינא םג
.(!םייכריה לע םימודא םימתכ םתוא יל ורצונו
םגו ,(תואירב ףיחסת) תולולגמ התמש הרוחב הריכמ תישיא ינא
תובקעב ץרמנ לופיטל העיגהש ,ירוה לש םירבח לש תב לע יתעמש
.תואירב םד שירק
תולולג םא חכוותהל המ ןיאש ךכ ,תיטנג ןכא הארנכ איה היעבה
.ןלוכל אל ךא בורל בוט הז - אלא ,"ער וא בוט" הז


.תדליש ינפל ןקתה םישל הטלחהה לע יל ירפסתש הצור יתייה
.םיכוביסמ תדחופ ןיידע ינאו ,הז תא יל ועיצה םיאפור ינש רבכ
תויעב שי ןכ ונלו %99-ב החוטב תויהל הרומא הלולגהש ומכ יכ
שי ןכ יל אקוודשו %99.9999ב חוטב ןקתההש תויהל לוכי - התיא
.ותיא היעב
ינפל ןקתה בקע היעב ילצא תרצונ ןכא םאש ,אוה ילש דחפה
.ילש לודג יכה דחפה הזש ,תורקעל איבהל לולע הז ,יתדליש
.יצימ - אשונב יבתכת םא ךל הדוא
יצימל וביגה
 
 
15/12/01 0:17
ירט :תאמ
(ללכב ןגורטסאו) תולולגב תונכסהל הבוגתב
.אשונב טוריפל דאמ חמשא םג ינא
הלוכי אל ינא םגו ,רתי תויתשירק לש היעב התוא תא שי יל םג
םישל אל יל ורמא םייתניב יתלאשש םיאפורה לכו ,תולולג תחקל
.ןכוסמ ארונ הז יכ ןושאר ןוירה ינפל ןקתה
ינא ,תונוירה ינפל ןקתה לע ךל עודיה לע טרפל ילכות םא
.חמשא ארונ


!!הדות
ירטל וביגה
 
 
7/5/03 18:33
תאיל :תאמ
(ללכב ןגורטסאו) תולולגב תונכסהל הבוגתב
?ןושאר ןוירה ינפל ןתא םא לואשל יתיצר
.ןכוסמ ןקתההש יל רמאנו 22 תב ינא
תארקנש תרחא היצטומ יל שי לבא רתי תוישירקמ תלבוס ינא
.Factor V Leiden
,הדות
.תאיל
תאילל וביגה
 
13/12/01 19:02
תחרוא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
,ףוגל יטטניס רבד םוש םיסינכמ אל ?המגרפאיד לע העמש אל תחא ףא
(ביכרהל רוזעל לוכי רבגה םג לבא) השאה לש תידעלבה התוירחאב הז
.ב"הראב ץופנ יכה יעצמאה הז ,בגא ךרדו ...השוחתב םגופ אל הזו
תחרואל וביגה
 
 
14/12/01 16:52
יצימ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ומכ והשמ) םיהובג םיזוחאב החוטב אל ללכב המגרפאידה
הזש (%70-80
!ןוירה תעינמב חוטב אל שממ
יל ורמא םהו םיגולוקינג םע רבכ הזל רשקב יתצעייתה
העינמ יעצמא אל איה המגרפאידהש
.םודנוקל וא תולולגל תפסותכ אלא,חוטב


ינאש עדימהש ןכתי יכ ,המגרפאיד יבגל תצק יטרפת ילוא
.קיודמ וניא וילע תעדוי
יצימל וביגה
 
14/12/01 2:04
dolev :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
I absolutely agree to what you say about the responsability
of both in order to avoid pregnancy.From experience I tell
you that if a man is not willing to share this
responsability he doesn4t worth you.
dolevל וביגה
 
14/12/01 20:00
תלייא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.תולולג תחקל םישנה תא םיחירכמ םירבגה וליאכ םשורה הפ הלע
דע ,םודנוקב בר ןמז ונשמתשה ינאו ילש רבח .ןוכנ אל שממ הז
בלשבש
.גולוקינגל יתכלהו יניצר תמאב רשקה הארנכש יתטלחה םייוסמ
שמתשהל םיכסהו ,וזה "הימיכה לכ"מ ששח דואמ אוהש תורמל
.דעל םימודנוקב
,תולולגה תוקפסמש הרידאה תוחונהש תבשוח ינא ,םינוכיסה תורמל
(...והשמ הווש תמאב הנש יצח לכ הקידבהש הווקמ ינא)
הנימאמ אל ינא) רוזחמה תא לבקל אלמ שדוח לכ דחפש םדאנב רותב
(תוקיטיסטטס םושל
שדוח לכ רוזחמה תא לבקל ,ןוירהב אל תואדווב טעמכ תאש העידיה
,םוי ותואב קוידב
תבשוח ינאו ,בר ישפנ טקש יל האיבה (...םיענ רתוי - ןבומכו)
(רשפא םא ןבומכ) זא ,יארחא אוה גולוקינגהש םיגאוד תמאב םאש
.רתויב חונהו ,רתויב בוטה העינמה יעצמא טלחהב ןה תולולגה
אלא ,תימלוע-ללכ היצריפסנוק וזיא ללגב אל ןהב תושמתשמ תונב
.הז ללגב טושפ


קר) ?תיגופס קוידב הז המ לבא ,הרוב תויהל הצור אל ינא ,בגא
(דלפנייסב הז תא יתיאר
תלייאל וביגה
 
 
15/12/01 11:56
הריטה תריבג :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
:ליעומ עדימ ןאכ שי


http://www.haderech.co.il/briut3.html


.החוטב אל .ץראב תיגופסה תא םיקוושמ אל רבכש יתעמש לבא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
15/12/01 20:22
יצימ :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
הרוחבלש רורבו ,תולולג תחקל ונתוא םיחירכמש רמא אל דחא ףא
לע אל אוה ןוידה לבא ,ןייוצמ יעצמא והז יאוול תועפות ןיאש
.רתויב תושק יאוול תועפות ווחש תונב לע אלא - הלאכ תונב


יתרבח ץחל ןימ שי לבא ,תולולג תחקל ונתוא חירכמ אל דחא ףא
אל והשמ איצממ אל עדמהש ןבצעמ הז םגו ,תבתוכה הבתכש ומכ הזכ
!תולולגה ומכ חונ היהיש ילנומרוה


תאש תויעב לע תורבדמ ונחנא לבא - רדתסמ הז ךלצאש ךל יפוי זא
!!ןתוא תיווח אל יכ הניבמ אל


תא ןיבהל ללכב ילבמ םיביגמש םינבל םג ןווכמ הז - ב.נ
.ונל ומרג תולולגהש תונכוסמה תועפותה
יצימל וביגה
 
15/12/01 2:26
תימלשוריה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
:רשואה תולולג לש דמחנ טקפא דייס דוע םתחכש
...קשחה תא תואיצומ ןה
תימלשוריהל וביגה
 
15/12/01 16:17
ילא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
יעצמא תיעב םע יתדדומתה םינש ךשמב .ןוכנ ךכ לכו ןבצעמ ךכ לכ
לבא רורב אל ילוא ךגוז ןבל ,תבייח תאש רורב םיאפורל .העינמה
תולחל ןוכיס תצובקב" תרדגומש תחאכ .רתוי הבוט היצפוא ול ןיא
לבא ,הכרב וזש תעדוי ינא) דירחהל הירופ ףסונבו "דש ןטרסב
ללכב תחקל אל םינש ךשמב יתיסינ (הללק לש גוס םג הז יליבשב
.תויעבט אל תולפה 4 -ו םימיסקמ םידלי 2 התייה האצותהו תולולג
תלדגה חותינ ירחא ומכ יתארנו יתנמשהו תולולג יתחקלש ןבומכ
לעכ ילע ולכתסהש םיגולוקינג יתפלחה .(ןוקיליס ןומה םע) םיידש
לש ופוסב .(הבוט רתוי העצה ונל ןיא - הרישק ישעת זא) תינצוח
- הכישממ ינא םאש רמא גרוריכה אפורה) תולולג תחקל יתקספה רבד
הלפהב םייתסהש ןוירהל יתסנכנ בוש זאו (תואצותל יארחא אל אוה
.תיעבט
.הגיגח םג .ןקתה םישל יתטלחה זא תוירופ תונש הברה דוע יל שי
המ ,תויוצווכתה ,הדיל יצח ומכ אוה ץויבה ,םייפוסניא םירוזחמ
.הצור אל תאש
ירבכעבכ ונלש ףוגב םישמתשמ .םולכ ?הז דגנ תושוע ונחנא המ
ץוח) םירבגל םיבוט העינמ יעצמא םיחתפמ אל המל .הדבעמ
,המ .(תכשמתמ תויגוז לע םירבדמ אלשכ קר םיבוט םהש ,םימודנוקמ
?םהלש תוירבגב עוגפל םידחפמ
יל רורב אל שממ
ילאל וביגה
 
 
17/12/01 23:28
הלוש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ילב ופט ופט ופט,תולולג תחקול וליפא ינאו הרוחב ינא ,ןכ זא
יאוול תועפות ידמ רתוי
.דיחפמ ,ןאכ ולעה ןלוכש תוששחה תא הניבמ ינאו
....לבא
תוירחאה ירסח םירבגה לכב תיארפה תוחלתשהה םע היהי המ
טלחומ תויתפכא רסוח תנגפה ידכ ךות םלועב םהל םיצרושה
?ונלרוגל
רשקה תירואתב תיפוסניאה תוקסעתההו ןבלו רוחש אל םה םייחה
ליעי ירבג העינמ יעצמא יבגל
.תמזגומ תצק
תא תוקבדב חקולו תוירחא חקול ןכ רבגה ובש בצמב הרוק המ
תועפותמ לבוסש הז אוהש הלגמו הזה אלפומהו שדחה העינמה יעצמא
?זא המ ?וילע םג ונגת ?תויתעווז יאוול
תורחת תויהל םירומא אל 'וכו תולחמ ,םידלי ,הבהא,תוירחא,ןימ
רתוי בירקמ ,רתוי לבוס ימ לש
.םודנוקב שמתשהל אל ידכ ישגיר ונל השועו חירכמו טלוש ימו
םגו תורחא תויצפוא שי .וחקת לא ,תוצור אל .תויצרופורפ תצק
תצק איה תויחונ ,תוחונ תוחפ ןה םא
.תוביטנרטלאה רואל תינונטק
הלושל וביגה
 
 
20/12/01 15:08
יטינירט :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
!הלוש הדות
רמול יתיצרש המ קוידב
יטינירטל וביגה
 
 
23/12/01 22:36
הלוש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
.הבר הדות
.....סחי תצק ףוס ףוס
הירואתל ןכל םיאתמ אלש הממ ?תימיטיגל הלאש אל ,המ
?םימלעתמ
....תמאב ,ונ
הלושל וביגה
 
15/12/01 22:13
ילחר :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
םימעפל) רידס רוזחמהו ןוירה ןיא-תורדהנ תויהל תולוכי תולולג
םתבשח םאה .תויוצר אלה תועפותהמ םימלעתמ םא(רוזחמ ןיאו טעמכ
?בל הלוח לש המרב םדב לורטסלוכ תויהל לוכי 22 תב הרוחבלש םעפ
ןונימ םע הלא אל וליפאו -תולולג תלטונ איהש םושמ קר תאז לכו
ןהש ןעט הקידבה תואצותב לקתנש החפשמ אפור .הובגה םינומרוהה
םג ןמצע לע ורזח תואצותהו הריעצ ךכ לכ הרוחב יבגל דואמ תוגירח
םישדוח השולש לש הקספה רחאל .תישילשו היינש הקידבב
....תילמרונ המרל רזח לורטסלוכה-תולולגב
ילחרל וביגה
 
 
11/2/02 15:22
no more pills for me :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
.חינז הארנ תמאב לורטסלוכה ןיינע ןאכ ורכזוהש תונכסה לכמ
,םד תוקידב תושעל יתוא ואיבה יתשגרהש ןטבה יבאכ ,ילש הרקמב
המרהמ (תואמ שולש ןכ) 300 יפ ההובג התיה ילש לורטסלוכה תמרו
,ןכ םא םגש הרמא תולולגהמ הז םא התוא יתלאשש האפורה .הניקתה
התיה ךרדה ןאכמ .הלולגה לע רתוול הלוכי אל תינרודמ הרוחב
הטאיד ,חותינ יטירק בצמב ךשוממ זופשא ,הרמ סיכב םינבאל הרצק
םייחה לכל ראשנש דחפו ...הפירח
הבשחמל אשונ םכל הנה...
no more pills for meל וביגה
 
16/12/01 1:04
ילעי :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
לכות השיא לכשו ןוידל הלאשה תא תולעהל בושח ,רמאמה לע הדות
.וילאמ ןבומ אל הז ,תורחא תויצפוא רשפאל ,רוחבל
אל / תחקל - (יל תרכומה) תוטבלתהב םינורחאה תועובשב יתייה ינא
טילחהל יל רזע רמאמהו תחקל
הדות בוש זא ...תחקל אל
ילעיל וביגה
 
16/12/01 14:50
הכלמה ןויצמולש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.ןוכנ ךכ לכ
.ימיא לש תיאופרה הירוטסהה ללגב תולולג תחקל רוסא יל
םישגפמה רחאל םודנוקב שמתשהל בורסל םירבגה לש םיצורתה
:רחבנ ףסוא ןלהל (קוחצמ)םיסרוה טושפ ,םינושארה
.יל ץחול -
.ימוגל היגרלא יל שי -
.הז םע יל דמוע אל -
.םד'ת יל רצוע הז -


!!!דימו רבגל הלולג
הכלמה ןויצמולשל וביגה
 
17/12/01 19:56
תיאפיחה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תומלעתהל האיבה "ישנה ןימה תררחשמ" לאכ הלולגל תוסחייתהה
."הרירב ןיא"ש הנעטה יתוא תממוקמ דאמ .םישנמ הבוג איהש ריחמהמ
הנועבו תעב ןגמש םודנוקמ בוט רתוי תויהל לוכי המ !ךיא דועו שי
.(קיזמ אל הז חווט יכורא םיסחיב םג) ?ןימ תולחממו ןוירהמ תחא
אל ונחנא םא ונלש הלודג היעב וז -םינבה לש םיצוריתל רשקבו
היעבה ילוא וז) ונתואירבבו ונב בשחתהל לעב/רבחל םורגל תולוכי
.(...תמאב הבושחה
תיאפיחהל וביגה
 
17/12/01 20:07
תיאפיחה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
לוכי המ .שיש ךיא דועו ,שי ."הרירב ןיאש" הרימאה יתוא תממוקמ
םגו יוצר אל ןוירהמ םג תחא הנועבו תעב ןגמש ,םודנוקב ער תויהל
.(חווט ךורא רשקב םג קיזמ אל הז ,בגאו) ןימ תולחממ
אל ונחנא םא ,המצע ינפב היעב וז -םינבה לש םיצוריתל רשקבו
היעבה וז ילואו) ונתואירבבו ונב בשחתהל לעב/רבחל םורגל תולוכי
.(םירבג-םישנ יסחיב תמאב הבושחה
תיאפיחהל וביגה
 
18/12/01 4:43
ףתושה בושח תונב :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.ולאה םישוקשיקה הז המ
תא אשונ ימ הנשמ אלו גוזה ינב ינש לש איה תוירחאהש ןבומכ
דח תונב ותיא תושעל המ ןיא הז תא ןיבמ אלש רבג ,לעופב רבועה
תאש רורב אל שממ הז ,הייפכל הריחבה תוכז תא תא וכפהת לא .קלחו
אל אוה םא .יחקת לא תניינועמ ךניא םאו תולולג תחקל הכירצ
.טושפ הזכ הז תוארתהל אלו םולש זא םודנוק םישל הצור


םייתנש האושנ ינא .המוד ןידה חווט תוכורא םיסחי תוכרעמל רשאבו
.םימודנוק םע יפוי םירדתסמ ונחנאו
טושפ רבדל ענכיהלו ךתואירבל גואדל ןכומ וניא אוה םא בגא ךרד
םג אוה םודנוקב שומיש ומכ
.יופצ אל ןוירה תעב ךב ךומתי אל הארנכ


,םודנוקב שומיש ונממ תענומש תחכומ תיתואירב הביס ול ןיא םא
תעינמו אולכל אלו ררחשל הרומא הלולגה ירשפתתש הביס םוש ןיא
שי,םיינש לש תוירחא תיעמשמ דח איה ומצע ןוירהה ומכ ןוירה
תובא תויהל םירבג םיחירכמה טפשמ יתב שיו תוהבא תועבוקה תוקידב
.ךכב קפס ול שיש ימל (תילכלכ תוחפל)


הטימל ותיא תנסנכנ תאש רבגה בושח העינמה יעצמאל רבעמ ןכל
היהיש תוחפ אל בושח ןכ ומכ קוידב ךומכ אשונל יארחא היהיש
.ךתשגרהלו ךמולשל ךתואירבל יארחא
ףתושה בושח תונבל וביגה
 
19/12/01 10:36
הנינרק לש הבוש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
ונל תנתונ תולולג תליטנ ,ןאכ הרמא יהשימ רבכש ומכ ,תישאר
רתוי הברה יוצר אל ןוירה אשונ יכ רורב ירה ,הז לע הטילש
.ללכב םא ,םהל רשאמ ,ונל יתמווארט
,הצרי ,רוכזיש הטימל תעגה ותיא רוחב לכ לע יכמסת תמאב אל תאו
תחקל ,הרמא יהשימ רבכש ומכ ?ןוכנ ,ןתוא תחקל יארחא קיפסמ היהי
יתלב המישמ תאז (תשרוד דבלב םתואירבש והשמ הזשכ) הקיטויביטנא
.םירבגה בורל תירשפא
אכדל ולכי רשא ,םינומרוהה תומכ .יעדמה ןפה תא שי ,ךכל ףסונב
עובק ךכל ףסונב םהילצא םירצונ רשא ,םינוערז לש םינוילימה תא
,שדוחב םעפ תרצונ רשא ,תודחא המכ םומיסקמ וא תחא תיציבל סחיב
רצייל אל וטילחה רשא םירבג ,םתס אל . תירשפא יתלב טושפ איה
הילפה ןאכ ןיא .חותינ רובעל םיצלאנ ,םיאצאצ ללכב וא רתוי
(:.ארובה לע תננולתמ תא ןכ םא אלא ,תירדגמ
ידכ םינושמו םינוש םיחותיפ לע םידבוע ןכא םינעדמה ,ךכל ףסונב
ינפל .ירמגל לועה תא הנממ דירוהל ףא וא אשונב השיא לע לקהל
.תאז וקדיב ,םינעדמה תא םימישאמש
סחיב לבא ,היוצר הניא ףוגל םינומרוה תסנכהש המיכסמ ינא
.תילמיטפואה איה -ןיפילחל
ימחר-ךות ןקתה ומכ ,ןוירהמ ענמיהל תורחא םיכרד שי ,ןכ ומכ
ןוירה ינפל םג תאז תושעל תורשפא שי ,ךכ לע תדמוע תא םאו)
.רבכ םירבגל םג שי בגאש ,תוימעפ-דח תופולחת ינימ לכו ,(ןושאר
םע רשאמ ,ונתיא בידנ תוחפ היה והשמ/והשימ ,תקדוצ תא כ"הסב לבא
תונמדזה היהת רבכ תחא לכלש החוטב ינא לבא .ינשה ןימה ינב
(:.הינלופ אל ינאו .ונלשל םהלש השגרהה תא תוושהל
הנינרק לש הבושל וביגה
 
19/12/01 16:58
הנפד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
הברה שי ,תוקופד תושיגרמ דימת , תוננולתימ ונכנא דימת המל
אל וליפאו לבקל ןתינ תומזגרוא המכ ובשחת , הלולגב תונורתי
הדות דיגנו תונב תוירחא לבקנ אלש המל ,תוללוס ףילחהל ךירצ
.הלולגה איצממל
הנפדל וביגה
 
20/12/01 0:10
לעי :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
הינש הבשחמלו חוכיול חתפ ,ןיינעמ ,בושח רמאמ הז
ן/םכיתורכמ לכל וציפת
לעיל וביגה
 
20/12/01 0:46
הרמזל הרומה :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תולמשחתהמ ,תוינוכמ תעיגפמ ,ספאנ ןושיעמ :רבד לכב םיתמ םישנא
ןגמ חרבש העות ליפ ידי לע סרדנש שיא לש הרקמ ינמויב דעותמ ףאו
.זא לש םלועהמ ןכוסמ תוחפ ךא ,וניה ןכוסמ םוקמ םלועה .תויחה
יקזנ לע םירופיסב תוללמוא תונב דיחפהל ןיאו המדיק לולשל ןיא
.הלולגה
הרמזל הרומהל וביגה
 
20/12/01 13:53
רומיל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תא ליבגהל ךרד איה הלולגה תאצמה םצעב...ש רמאנ אל דוע ילוא
.ןימה
.דועו דועו ,םיהדמ ,גנעמ , םיענ ,בוט אוה ודוסיבש ןימה
יל ומענ שממ אלש תובוגת ויה םא םג ,תובוגתה לכ תא טעמכ יתארק
.יתארק ,ארקל
השאכ ילש הנבהה ךותמ םירבד רמול הלוכי ינאש ילוא ללגב קר
.םויה ינאש ימלו המל יתעגהש םע ,םינש ךשמב םרזה םע הכלהש
המכ דע רכזהלו ,השאכ ילש ןויסנה ךותמ קר ביגהל הלוכי ינא
םינש ירחא םואתפבו ,בוט אוהש יתבשחש והשמ תולולגה ויה הלחתהב
.ללכב קשחה תא יל תומסוח טושפ םהש יתיליג
יתשגרה .יתימא קשח הז המ יתחכש רבכ ןתוא יתחקל לש םינש ירחא
ירחא תצק קר סקס תושעל יל אבש ןוויכ תילמרונ אל ילוא ינאש
.דימת רוזחמה
בהוא רבג םע האושנ השאכ םויה ,לילכ ןתוא תחקל יתקספהש דע
ןמזהו םידלי תושעל תמאב טילחנש דע ץוחב רמוג טושפ אוה ןיבמו
ןיא זאש ומצע רוזחמה ןמזב שממ הז םינפב רמוג ןכ אוהש דיחיה
.ןוכיס
יתלבסש אלו ,הז תא יל הליג גולוקינג אל ,םירקי תורבחו םירבח
םע םלוכ ומכ שאר יבאכ ןכ ,רתי רועישמ וא ,הנמשהמ המ עדוי ימ
.ןיטולחל םיליגר ןטב יבאכ רוזחמה ינפלש ץחלה
תושעל ללכ קשח יל היה אל טושפ ,הז לכל רבעמ הז לכל רבעמ ךא
.הבהא לע רבדל אלש ,סקס
.םימוטופמיסה ראש לכל רבעמ ,יתוא רבשש המ הז
וקינחה טושפ תולולגהש םינש הברה ירחא רסח יל היה הז ,םירבח ןכ
.סקס ללכב תושעל ןוצרהו קשחה תא יב
ינא רתוי תולולג תחקול אל ינאש הנש יצח טעמכ ירחא םויה זא
תוקנוח טושפ תולולגהש הנבהל ןוכנ רתוי וא הנקסמל יתעגה טושפ
ושענש ילוא תולודג יכה תויצלופינמה תחא ןה תולולגה ,קשחה תא
.קשחה תא קינחהל ,השאה ףוגל םעפ יא
הנקסמ התואל הנעגת ילוא תורקי םישנ הז לע בוט הנבושחת םאו
.ינומכ
קרו ץוחב ורמגי םה ,הרק המ .SO WHAT ?,םינפב ורמגי אל םה זא
םחה םחרה ךותב םהל ונהי םה רוזחמה לש חוטב ןמזב היהית תאשכ
.ונלש ךושחהו
.ונלש ףוגב ונלש תואנהה תוכשומה תא הרזח תחקל ןמזה ילוא העיגה
.ןוקיר ילכ אל אוה ישנה ףוגה
םייח ןיזי ןמזה םעש ףוג ,םיענו לוגע בהוא ךר ףוג אוה הזה ףוגה
.וכותב םישדח
,זא יל רמוא היה םעפ יא והשימ םאש רתויו רתוי תבשוח ינא םויהו
,סקס תושעל וליפא תוצרל אל יל ומרגי וללה תולולגה םינשה םעש
.ילוא תרחא ךרד לע תבשוח יתייה
.זא היהש המ הז ,םלוכ ומכ תויהל יתיצר זא ךא
אוהש ילש ףוגה לש םייעבטה םילגה תא ההזמו תעדוי ינא םויה
ינפל תצק דימת דימתו םירוזחמב אב הז םילגב אב הזו ,הצור
יתלב טעמכ אוה הז תא תושעל ילש קשחה וירחא םייעובש דעו רוזחמה
.ילעבו ינא ,ונממ םינהנ ונינשו טלשנ
דואמ יאדכ הצור אוה םאש ךכ ,םירוזחמ ןיאו םילג ןיא רבגכ ול
.הצור ינא םגש םינמזב היהי הזש
.השא ינאו רבג אוה ,ונרצונ הככ ?המל
.ןכ ינאו המדא אמאל רבוחמ אל אוה
.הדוקנ .ןיא ולו המדא אמאל ומכ רוזחמ שי יל
השאכ ךכל רבעמו ,הלולג אלל םג ןיממ תונהל רשפא ךכל רבעמו
תואנהב טולשל חוכה תא שי הלש עדתש ילש תבל ךכ לע תרפסמ יתייה
זא דבוע הז ךיא ןיבהל הצור וא ןיבמ אלש רבג הל שי םאו הלש
.הלולג תחקל תורשפא שי דימת
אל אוה יכ ץוחב רומגי אוהש .תרחא ךרד םג שיש תוחפל עדת איה ךא
.הזמ תומי
.ונלש ףוגב טולשל םירבגל םהל ןתינ יתמ דע
רומילל וביגה
 
 
24/12/01 13:22
הרווני'ג :תאמ
...ש רמאנ אל דוע ילואל הבוגתב
שי ,ץוחב רמוג ךגוז ןב םא םג ,ןיידע תעדוי אל תא םא ,יתריבג
םג ערז טולפל יושע רבגה הרימגה ינפל .ןוירהל סנכהל יוכיס ךל
.ןוירהב ייהת תא ,ולש בוטה ןוצרה לכ םעו ,ותטילש ילב
םג ץויב לוחל לוכי .ןוירהל הסינכ ינפמ םיחוטב אל רוזחמה ימי
לזונה תא תווסהל לולע רוזחמה םד ,ךפיהל ,רוזחמה ירחא דיימ
.ברקתמה ץויבה לע יעדת אל ךכו ,ץויבה ינפל קיתרנב אצמנה
תא ןיכמה ,קיתרנב לזונ שי ץויבה ינפל םימי המכ ,ךל עודיכ
,קיתרנב תוביטר תשגרה שי ,הפוקש השרפה וז .הירפהל תיציבה
הארנה גימצ לזונ תואצמהב אוה ךילהתה איש .תרבגתמו תכלוהה
תא םינחוב םא .ץויבה םוי אוה ,וירחא םוישכ ,הציב ןובלחכ
רוזחמ ךל שי םא רקיעב ,תמייוסמ תוירוזחמ תרצונ ,העפותה
,ןוירהל סנכהל רשפא יא םהבש םימי הברה דוע שיש ןאכמ .רידס
.אבה רוזחמה ינפלו ץויבה רחאל רקיעב
,ןאכ ,אשונה לע אורקל ךל תצעיימ ינא
לבא ,הטישה ץמאל אקווד ואל ,/http://www.billingsmethod.com
,חוטב הנגה יעצמא וניא גוסנ לגשמ .אשונב והשמ תעדל תוחפל
.רוזחמה ןמזב ןימ יסחי אל םגו
הרווני'גל וביגה
 
28/12/01 9:29
יתור :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
םיעצמאה ראש אלו םירבגה אל ,תולולגה אל הז ,תורקי תוננב ןכ ןכ
,(?המ קזח ןתקחדה ...ספוא) ורכזהו עגר ובש .היבצקה וז -
.תיגולוקיניג ןיפוליחל וא .גולוקיניג םע ןכלש הנושארה השיגפב
לצא יתפטחש תולפשהה תומכ .(דואמ טעמ יתשגפ ל"נה יל הנחלסתו)
יד (םיגולוקיניגו תולפשה) הלאכ הברה יתרבעו םיגולוקינג
רסח רשב שוג לא ומכ הילא סחייתי אפורש המיכסמ השאשכ .העיווזמ
תוחלצומ ויהי אל תולולגל הלש תובוגתהש םילודג םייוכיס ,ךרע
.תימצע תועדומ .המצעל השיא לש רוביחל רושק דואמ הז .דחוימב
תעדל .ךלש לע דומעל דומללו רגבתהל םינש חקול הז יכ .השק הזו
.ררבלו לצעתהל אל .שקעתהלו םיהולא אל אוה אפורהש
?הקידב ילב םשרמ ןכל ןתנ החפשמ אפור וא גולוקיניג םימעפ המכ
ןתלאששכ ,והשמ ןכל ורמאו ,ללכב ןכילע ולכתסה אל םימעפ המכ
"...יקתשתו יעלבת" - ומכ טסקטנוקבאסב עמשנש הלאש
הצור וא הלוכי איה םא םינפב שיגרת הלש ףוגלו המצעל תעדומש השא
.הז ךותל סנכהל
ןויסנ ירחא תולולג תחקל יתמכסה אל םינשש תודוהל תבייח ינא
רדסל ךירצ אוהש טילחה דחוימב ןואג גולוקיניג) 17 ליגב ללמוא
.רהנב םימ הברהו םינש רשע ורבע זאמ לבא ,(...תסוה תא יל
.ילש ורוגה תויהל ךופהל לוכי אל אפור ףא םויה .יתרגבתה יתנתשה
םיישדוח ינפל תולולג יתחקלש ןושארה םויבו .עדוי ילש ףוגה
תא ןזאל דואמ יל רזוע הז .הרוק בוט שממ והשמש יתשגרה (קוידב)
םג רושק הזו .םלועמ תנזואמ יתייה אלש ומכ .תילנומרוה ימצע
ךרדה וזו .ילש םיידיב ןאכ הריחבה .ילא - רקיעבו םגו תולולגל
תאו ךמצע תא יריכת לכ םדוק .המינפ רבחתהל .דוסה הזו תישנה
,םיאפור ,אמא) ץוחה לע תוכמוס ידמ רתוי ונחנא .ךלש ףוגה
.תונשל ךירצ הז תאו .ןוכנ המ בוט המ ונל דיגיש (וכו םינותיע
.תולולגה אשונ תא קר אל .תויעב הברה רותפי הז
יתורל וביגה
 
28/12/01 23:02
הנד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
!תקדוצ


רמאמ הלחא
לש הקיטילופה - לרוגו ןימ" רירג ןיימרז לש רפסה לע הצילממ ינא
תחקל אל המל תוביסה לכ לע םש אורקל ולכות "ישונאה ןימה תוירופ
- הזמצחו ,ץלמומו קתרמ .םירחא םיאשונ ןומה לעו , תולולג
םירפסה דיריבו םירפס תמוצב דבלב ח"ש 20-ב ותוא םירכומ
הנדל וביגה
 
31/12/01 2:35
יתליאה ריאי :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
:םיטושפ רתוי הברה תונורתפ שי תמאה ןעמל לבא ,דואמ תקדוצ תא
ונלש תועבצאה + ונלש תונושלה תא רתוי תובהוא ןכבור אליממ ירה
תונהמ רתוי םיכרד שי ונבורל םגו ,לניגרואה תא רשאמ רתוי הברה
קופיסבו דואמ הפי רדתסהל רשפא זא .תוילניגו ןניאש ןכממ קופיסל
.ןכיתוניגו ךותב תורכזמ ריאשהל ילב םג םלשומ
יתליאה ריאיל וביגה
 
31/12/01 15:07
יחיבא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
"תוומ" ילש הרבח לש תולולגה לש תרבוח םושב יתארק אל המ םושמ
.אוהש הפיא
לכ םע םהלש תחתה תא וח"תסיכ (תופורתה תורבח) תורלוחהש ןוכנ
םיירשפאה םיבצמה לכ תא תוללוכ סלכתש) יאוולה תועפות ראש
!םש יתיאר אל תוומ לבא (םייחה ךלהמב םירוקש
ידכ בצמ לכב הל גאוד ינא !ולש הרבח לע דחפמ דואמש רוחב ינא
הב עוגפל לוכיש רבד לכמ רהזנו !תורקל לכוי אל ,בוט אל והשמש
רבד- הליכא יא ,שאר באכ דגנ םירודכ :ןוגכ (דחאכ הפוגו השפנ)
!יתדגנתה תולולגל םגו -הלצא ץופנ דואמ
המ -םישנ הפ בורהש בל יתמש יכ- ןכלוכל תחא הלאש יל שי לבא
?םישוע
?תושעל רשפא המ
םינולעה לכ תא יתארקש רחאל) תולולג חקתש יתמכסה ינא ףוסבל
!רחא אצומ ןיא יכ (הלש האפורה םע םג יתרבידו םיירשפאה
יפלו :איהש םגו יוצר אל ןוירהמ תדחפמ איהש הנעט ילש הרבח
."ךתוא שיגרהל הצור שממ שממ" הירבד
יתנבהש המ יפל ךא - המגרפאיד לש ןוויכב רתוי יתבשח ינא וישכע
.המיענ אל איה השגרהה
ירשפא רבד לכ טעמכ יתקדב - ימחר ךות ןקתה .ייק.וא :יתרמא זא
22 תב הרוחבל ימחר ךות ןקתהש הז יל רהבוהש המ ךא ל"נה אשונב
(הזה ליגב הרוחבל שיש -Untouched- םחרה תניחבמ) קיזמ ייד הז
איהש ללגב םגו .ילש הרבח לש "דואמ הזר"ה ףוגה הנבמ תניחבמ םגו
.הנקתהה תא רובעל דואמ הדחפ
דחפמ ינא ןכ ?תושעל רשפא המ ,םישנה םכתא בוש לאוש ינא זא
םג ינא ךא םהלש יאוולה תואצותו ףוגל םיסנכומש םיימיכ םירמוחמ
?םישוע המ זא .ל"על יתאבהש םיפיעסה לכמ ששוח
!הבושתל הדוא
יחיבאל וביגה
 
31/12/01 17:31
הל רוסאש וז :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
הובג לורטסלוכ יל שיש םושמ ?המל .תולולג תחקל רוסא תישיא יל
ליחתהל רשפאש ליגל יתעגהשכ .בצמה תא תורימחמ קר תולולגהו םדב
לכ אלל ,םשרמ ונממ יתשקיבו ילש גולוקינגל הוואג בורב יתשגינ
טעמכ יל ויה אל ,ןכמצעל וניימדת ,וליפאו הזכש יתלביק היעב
רחאל .(םינושארה םישדוחב דחא וליק הזיא ילוא) יאוול תועפות
םירמאמ אורקל הטונ אל ינא) הרקמב שממ ,רמאמב יתלקתנ םינש רפסמ
שממ ינסרה הז היהי יבצמב תורוחבלש יתיליגו (האופרב םיקסועש
לוכאל יל רתומ המ יל וריבסה לורטסלוכ יל וליגשכ .תולולג תחקל
חרט אל דחא ףא לבא המודכו םיטפואמוה םירודכ יל ונתנ ,רוסא המו
ינפב ביבח שיא) ילש גולוקינגה םג .הנכס וז תולולגש יל רשבל
תומלעתה תמייק !ןוכנ הז .אשונה לע םולכ יתוא לאש אל (ומצע
.אשונהמ הריפחמ
.תולולגה םע יתקספהו יל רוסאש יתיליג זאמ םינש שמח תוחפל ורבע
לכל תלצנתמ ינא הינש דוע ,ץרתל ,ריבסהל הכירצ ינא םעפ לכ
?תולולג ילב תא המל ,תוחורה
אלפנה סדייאה רודב ??םודנוק םע םילוכי אלש הלא תא תוריכמ ןתא
אל (הנכסב יתואירבש) ינא המל ןיבהל אל םיזעמ דוע םה ?ונלש
םישל וצלאי םה וישכע ,תונכסמה תושפנל יתישע המ .תולולג תחקול
.םוקמב התיבה וכליש ףידע ילוא ,הלילח ?םודנוק
הל רוסאש וזל וביגה
 
2/1/02 17:34
ילומ :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
- תומרוג םגו ,ינימה קשחב תועגופ םג ,עדוי אלש ימל ,תולולג
תנגומ תאש ךכ ;תלבוסש ימל תקלד/הירטפה תויעבל - !תויומכב
הפוקת יליבשב םלגמ הזה רצקה טפשמה .קשח שי ימל לבא ,ןוירהמ
קיספהלש הרמא ילש האפורה .םירוסיי דע תוחונ יא לש הכורא
.הז תא יל עיצהל הזיעה אל לבא ,תויעבה תא ענמי תולולג
"הרו-ורפ ופד" ;ידמל טושפ הז תולולג דגנ רמוח ףוסאל םיצור םא
ןורקיעב לבא ,םישדוח השולש הקיזחמש ןוירה תעינמל הקירז איה
םיליפודפ ,ןימ יניירבעלש ,ררבתמ .תולולגה לש בכרה ותואב
?ער יתישע ינא המ לבא .קשחה לוסיחל לופיטכ התוא םינתונ םירחאו

קר - םיישפנ ,םייתפואמוה ,םייאופר לופיט תונויסנ ירחא ,ןכבו
.AMA רא.יאב םיארוקש המ ,ימצע תעד לע קיספהל יתטלחה - ודיגת
קונית קובחל הבשחמה רבכ הזשכ קר ימצעל יתישרהש ןוכנ ,ןכבו
,תוקלד ,הלעו הלע קשחה :תואצותה ולא לבא .המיענ תויהל הליחתה
ולא) םימודנוק םע וא םיחוטבה םימיבו ,הז המ תרכוז אל - תוירטפ
סקס רתוי םישוע ונחנא (!ימוגה חיר תא דואמ הפי םישטשטמ םימעטב
.םעפ יאמ
.הרוק המ תוארלו הקספה תושעל הווש
ילומל וביגה
 
2/1/02 21:06
לעי :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תעדוי ינא - ןוירה תעינמל תיעבט הטיש לע ריבסהל הלוכי יהשימ
? םוח דודמל םע םיחוטב םימי לש בוליש הזש
לעיל וביגה
 
5/2/02 8:27
יביל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תאז תושעל תנווכתמ ינאו ןימ יסחי יתמייק אל ןיידעו 18 תב ינא
.הנותחה ירחא
דגנ םירודכ וליפא !!!לער ןה יכ םייחב חקא אל ינא תולולגה תא
.תחקול אל ינא ןורג יבאכ
....אשונב רוקחל הכירצ ןיידע ינא ,תולולגל תופולחה יבגל
יבילל וביגה
 
11/2/02 1:43
:תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
המו ,ןוירהה תארקל ףוגה תא תוקנל ידכ תולולגה םע יתקספה ינא
תחקול אל םייחב ינאש יתעבשנ זאמ !!ינימה קשחה יל רזחש ?יתיליג
!םודנוקה םע דחיב םילבוס ונחנאו ,תולולג
וז הבוגתל וביגה
 
11/2/02 11:05
anshelit :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
יאוולה תועפות לע בחרנ ירוביצ דה ןיא המלו עודמ רורב אל תמאב
.תולולגה לש
שומישמ האצותכ רתי תשירק לש הרקמ ינא,סנאדורפ,בגא
שומיש לש טעמכ םינש 7 ירחא 24 ליגב ילצא הצרפתהש הלחמ,תולולגב
.תולולגב
תורשפאל ייניע תא וריאה אל םלועמ, ירעצל,םייגולוקינגה םיאפורה
תוקידב תושענ אל,תונב ןומה לש ןהייחב עוגפל הלולעש וז
.ילמינימ אוה עדימהו,תוקפסמ
ינפל םד תקידב השוע יתייה םאש,קפס לכל לעמ יל רורב םויה
לש םדקומ ךכ לכ בלשב הלחמה תוצרפתהמ תענמנ יתייה ילוא שומישה
רבד הז,ןוכנ אל וניבת אל ספרכו סחש,הלולגה תא תללו אל ינא,ייח
תא תולעהל ךירצ לבא,עגפיהל ילב,התוא תחקל הלוכיש ימל ןייוצמ
שי,תולולג םיחקולשכש תעדל ךירצו,וללה תועפותל תועדומה ףר
איבהל לולע םודנוק ילב סקסש םשכ,ונתואירבל יתועמשמ ןוכיס
.תויוצר אל תואצותל ונתוא
ומתסש םד ישירק ינש ללגב,ילש לגרל הנש ךשמנש םוקיש ירחא,םויה
תונבל דיגהלו רפסל ךישמא ינאש תעדוי ינא,םידירו םש
ירה,ררבל ודמלישו,םלועב בוט יכה רבדה אל הז תולולגש,יתביבסבש
...תעדל ךירצ וז לע םג,הפורת לכ ומכו,תופורת ןה תולולגה םג
anshelitל וביגה
 
6/3/02 22:42
יריש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.וללה תולולגה הז םוגע רופיס הזיא ,יוא
ךכ לכ יל תושוע ןה ,הלולג לש גוס ףא יכותל ףוחדל הלוכי אל ינא
טלחומ טעמכ דוקפת רסוח דע ,ער
,הרמה סיכ תא הל וקפדש תולולג ונתנ הריכמ ינאש יהשימל ,בגא
.תבהצ הל ושע
אוהש רבד םוש םלועל לוכאל לכות אל איהו הרמ סיכ הל ןיא עגרכ
.ןמוש %5 לעמ


?םארח אל לבא ,היח לכ תיסוכ-רפוס היהת איה זא
ירישל וביגה
 
10/3/02 16:49
:תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תורוחב רפסמ תישיא הריכמ ינאו ,תולולגל הפולחת שי !תועט ןוקיט
תולולגהמ האצותכ ונחבואש יאוול תועפות תובקעב גולוקינגל ונפש
תורוחב ןתוא םויכ .וזה הפולחתה יבגל םתוא עדיי גולוקינגהו
םא לבא ףילחתה אוהמ תואדווב תעדוי ינניא .הפולחתב תושמתשמ
.גולקינג לצא יאדווב ררבל ילכות יצרת
וז הבוגתל וביגה
 
13/3/02 19:53
המצעמ הל תפכאש תחא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
ןכש ןהילע תכרבמ ינא םינש המכ רבכ תולולג תחקול רותב לכ םדוק
תרכינ הרוצב ייח לע ולקה ןה
קלחו רתוי קלח) תורגוב ונלוכ תמאב לבא - םינוכיס ןהב שי ןוכנ
שי - תולולגה תסיפחב אצמנש ןכרצל שומישה ןולע תא אורקל (תוחפ
אל םאו תולולגה לא תורושקה תועפותה לכ לע בחרנ טוריפ םש
יאדכ לכהמ םלעתהלו םייניע םוצעל םוקמבש ךכ םיעדוי אל םיארוק
...וזה הליבחה תקסיעב אב המ תעדל
(םייק אל וא םייק) רקחמה לש ןייניעל רבעמש דיגהל החרכומ ינא
תא לואשלו בלה לע דיה תא םישל תוכירצ ונחנא רבגל הלולג חותיפל
וא -ונתוא עיגרת הלולג וזכ תמייק היהתש הדבועה םאה :ונימצע
תאזכ חקול אוהש ךל רפסיש רבג םע הטימל יעיגת םא תורחא םילימב
?ולש הלימה לע יכמסת (יביטמטילוא רבג ותויהב) הלולג
ונחנא ,וניפוגל תויארחא ונחנא אוה דיגהל תנווכתמ ינאש המ
?רחא והשימ לע ךומסל המל ,ונימצע לע תוכמוס
תונייכבתה וא חופיק לש הרימאב תאצל חונ דואמ הארנ הז ילוא ןכ
תויהל תוצור ונחנא םא לבא קסעה לכמ תוקפדנ ונחנאש הז לע
תויחל ןכו קומש לכמ ןוירהל סנכהל אלו תינימ הניחבמ תוררחושמ
ונל שי - ןייניעה לש יבויחה דצה לע לכתסנ ואוב זא ונינוצרכ
...תוחקול ונחנאש ליעי העינמ יעצמא
תוחפ וא תואירב תוחפ וא תובוט תוחפ ילוא תורחא תויצפוא םג שי
...ףידע המ איה הלאשה תונהמ
אל תחא ףא חטב הז לע לבא - תושעל אל םג רשפא דימתש וחכשת לא
עומשל הצור
תולולג םיחקולשכ ןשעל אל איה יתעמשש הבוט יכה הצעה
?תולולג החקלשכ ןשעל הקיספה ןכמ ימ - בלה לע דיה םע לבא
המצעמ הל תפכאש תחאל וביגה
 
 
22/3/02 15:28
סדה :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
םא םג ?תונוק ןתא ןכל םירכומש המ לכ ,ןכתא הניבמ אל ינא
?ועלבת ןתא לער ועיצי


(ריאממ אל הלזמל) םצעב לודיגמ הלבס ילש הבוט הרבחש רחאל
.תולולגה ללגב לכהו
ןגאלב ושעו הלש ףוגה לע הערל ועיפשהש תולולגה ללגב ןכ ,ןכ
ןומה רחאל הז לע ולעש םיאפורה הז ,האצמה אל וז .תוטולבב
.חותינו ידיימב תולולג תקספה - היה ןורתיפה .תוקידב
תוסינכמ 10 רבכש תונב שי ,םייתנש קר תולולג תוחקול ןכלוכ אל
.ןהל םורגל לוכי הז המ תעדל ילבמ ןהלש ףוגל הזה לערה תא


ןיידעש תורוחבל דעוימה ימחר ךות ןקתה שי ןכבו ?ןורתיפה והמ
דחא ףא ,ינופצפו חונ הז ,םינש שולשל בוט הז ,ןוירהב ויה אל
הנכסה ,יאוול תועפות ןיא ,ןכלש רבגה ללוכ הזב שיגרמ אל
.תולולגה םע ומכ קוידב איה ןוירהל הסינכב
ומכ תויארונ יאוול תעפות ירחא) ןקתהה םע םינש 3 רבכ ינא
עיפשמ הז ןכ - ינימה קשחב הדירי םגו חור יבצמ ,תושק תונרגימ
ינממ תרשואמ ןיאש ןייצל ילעו (לקשמב תיטסרד היילעו ,ןכילע
! יתימא שפוח הזו
יאוול תועפות ינימ לכ ילב תמאב השיא השיגרמ ינא ףוס ףוס
לש ץחל ילבו לקשמב תוחפ וליק 15 םעו קשח ןומה םע ,"תוישנ"
."יתחכש אל וא הלולג יתחכש"


אל םיגולוקינגה בורש םושמ ןכל עיצי ןכלש גולוקינגהש וכחת לא
.אל המו בוט המב ןכתא ןכדעל םיחרוט שממ


.ןכל גאדי אל רחא דחא ףא יכ ןכמצעל גואדל וליחתת
סדהל וביגה
 
8/7/02 15:48
הקינורו :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
הרוחב רותב לבא , ךשמנ דוע הז אשונב ןוידה םא תעדוי יניא
ליגב עדימ תפיטל ולו התכז אלש , תושק השירק תויעב םע ,תינריתמ
ןיב יתאצמ ישוקבו יתשפיחש המ טעמל ,תולולג יתלביק תע יצחו 15
ירבעב יאוול תועפות וליא יאמ תונהל יתיכז ףסונבו,םיבר םיאפור
אל תונוש תונאותבו ונל םירכומ םניאש םיעצמא דוע םנשיש ןכל ועד
המ םומשמ םלועל םהילע עומשל הכזנ
תונב לע הערל עיפשמה םרוגה)דבלב ןורטסגורפ הליכמה הקירז הנשי
השולש לכ תנתינה depo provera 150m"g תארקנה (תושירקמ
יתקספהו !תצק יתנמשה - תוטועמ יד הלש יאוולה תועפותו ,םישדוח
רוסא ללכב םיירגוסב אלשו. ךכ לכ ארונ אל לבא תעגעגתמ.ןשעל
םלופיטתולולג םיחקולשכ ןשעל רוסארוסא
הרדגהה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םיילנומרוה
םיקזנהש ןבומכו .תקתקתמ ןמז תצצפ איה המצע לע הרזחש תיאופרה
35 45 ליגב. םיעיגמ םהו , רתוי הברה רחואמ ליגב םיעיפומ
ןמזה לע לבח זאו םירחא םירביא וא חומה ירוחאב הריטס םילבקמ
ליגב םג שקעתהלו תולולג םיחקולש ינפל םד תוקידב תושעל םג בושח
רומשל יאדכ. ןכלש ףוגה הז .ךירצ אלש רמוא גולוקינגה םא םגו 15
הקינורול וביגה
 
12/7/02 9:25
nimrod :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
לע תעצובמש ןוירה תעינמל החוטבו הליעי הטיש הניה הימטקזאו
.הלועפה תא םירבוע יאקירמא םירבג ןוילימ יצח כ הנש לכ .רבג
האיבמו תימוקמ המדרה תחת תעצבתמ ,הנטק תיחותינ הלועפב רבודמ
.םירקמהמ %100 ב ןוירה תעינמל


,%5 כ םיווהמ ערזה ייאת ערזה לזונ ךותבו םיכשא י"ע רצוימ ערזה
םירבעומ ערזה ייאת .ערזה תויחופלשמו תינומרעמ אב לזונ ראש
הכפושל ערזה רוניצו ( epididymis ) סימידידיפא ךרד םיכשאהמ
(%95) בור תא הווהמש הטטסורפה לזונ םע דחי הצוחה םיטלפנ םשמו
וד ערזה רוניצ תא םיכתוחו םירשוק חותינה ךלהמב .ערזה לזונהמ
ללכ חותינה .הכיפשה םע הצוחה ערזה ייאת רבעמ ענמנ ךכו תידדצ
. ערזה תומכו המזגרוא לע עיפשמ אל


וליאכ חותינה ירחא םינושאר םיינימ םיטקא 15 ב טוקנל שי ןבומכ
רוניצהמ ואצי ערזה ייאת לכ יכ חיטבהל תאז .חותינה עצוב אל
.הקספוה ותויכשמהש


03-9049180 החמומ גולורוא י"ע רוורס לקידמב עצבתמ חותינה
nimrodל וביגה
 
 
12/7/02 12:51
תחא םתס :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
....יטננמרפ הז לבא
דיתעב םידלי םיצור דועש םיריעצ תוגוזל העינמ יעצמא אל הז
תחא םתסל וביגה
 
 
26/8/02 0:39
יריש :תאמ
?תא המ לעל הבוגתב
ךכ לכ אל הז תולולגש ןיבהל ךירצש אוה ןיינעה לכ לבא ןכ
ילב ותיא יבכשת אל תא המ זא ותוא הריכמ תא םא וליפא טוושפ
לבא ןויריה תוענומ ילוא תלולג חוטב הזש....חוטב אוהש תעדל
...הזמ רתוי אל
ינא תבהוא
ירישל וביגה
 
7/5/03 18:16
תאיל :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
,םולש יחיבאל רקיעבו םלוכל
:ישיאה ינויסינמ ךכ !טלחהב תקדוצ תבתוכה יתעדל
.תודבאתה איה יתניחבמ תולולג תליטנ ,םד תשירק ףדועמ תלבוס ינא

איהו שארב שירקל הל ומרגש תולולג החקלש הרוחב לע יתעמש רבכ
.ךכמ האצותכ התמ
לכ וא ,תולולג לוטיל ןפוא םושב יל רוסאש םיאפורה י"ע יל רהבוה
.תרחא תילנומרוה הפורת
יתואירב תא חיטבהל תוימוי תוקירזל קקדזא ינא ןוירה ךלהמב םג
.רבועה תואירבו
.תמייק טלחהב תוומ תנכס - ןכ זא
(בוש קודבתש יוצרו) ףרוצמה ןולעב בותכ אל הז םא - יחיבאו
.ךכ לע עירתהל יאדכ ילוא
הברה ןכל ,ףסכ הברה תולועו תוחיכש ןניא תויטנגה השירקה תוקידב
ילבמ ןהייח תא תונכסמו היעבהמ תולבוס ןהש תועדוי אל ללכ תונב
.תעדל
דואמ עתרנ רשקב יתייה ומיעש דחא רוחבמ רתוי :ינויסינמ דוע
.תולולג תלטונ אל ינאש עמששכ
םירבג הברה הריכמ אל ינאו רחא ןורתפ שממ ןיא עגרכש ןוויכ
.ןמז ךרואל םודנוקב שמתשהל םינכומש
....יל הסאב
תאילל וביגה
 
25/11/03 2:40
ןיוע להקב דדוב :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
העיתפמ תורוב יהשוזיא ףשח ןאכ תועדוהב ףוטח טבמ ךא ,יל רצ
.םישנה ברקב
םילטונ ילש םידידי המכו ינאו ,תירבג הלולג תמייק םג תמייק
.ךרוצה תדימב התוא
לש הלועפ לכ תואור ןתא עודמ - העינמה יעצמא לע תוירחאה יבגל
אוה םג םזינימפ ףדוע ?רדגמו תודמעמ תמחלמ ןיעמכ ןימל גוז ינב
הלולגה תא לטונ ינא .הדילס תוחפ אל ררועמו םזיניבוש לש גוס
רודהמ תולולגה לבא ,יתגוז תבמ תאז תענומה תיאופר היעב ללגב
תא תוניטקמ ףאו םחרה ןטרסל ןוכיס תולעמ ןניא םישנל שדחה
םיידש תלדגה ,רועה םע ביטמ טקפאל טרפ תאז) דשה ןטרסל יוכיסה
תיטסינימפ אהת וליפא ,השיא לכ לש הטויס קוידב אל ,דועו
תחאב זמרנש יפכ םירבגב םיעצבתמ םניא אשונב םירקסה .(תינוציק
תורידא תויסולכואב ועצוב םירקסה .תכחוגמ וז הנעטו ,תובוגתה
םירדחומה םילקימיכ" דגנכ תונעט.דואמ הכורא הפוקת ךשמבו
לוידרטסא - ומשב דליל ארקנ םא ,ןכותמ תורקועמ "ןכפוגל
,תאז תמועל .ןכפוגב הכו הכ ןיב םייוצמה םינומרוה - ןורטסגורפו
תמאב ןתא םא .דיתעל הלש םיטקפאה םירורב אלו הריעצ רבגל הלולגה
- ובג לע םינימ תמחלמ לוהינב תוקוסע אלו ןכגוז ןב תא תובהוא
?הב דומעל ןיאש הריזג וז םאה - תיאופר תוכבוסמ אל םגו
תונפקות ומכ רתוי עמשנ ,וינפ לע ,ןאכ טסקטהמ לודג קלח ,םוכיסל
הרקמ לכבו ,תיביטקייבוא תרוקיב רשאמ ירבגה ןימה דגנכ תיללכ
.יתדבוע דוסי ללושמ
ןיוע להקב דדובל וביגה
 
 
2/12/03 14:12
ירט :תאמ
תודבוע תצק וישכעול הבוגתב
?תנייצש תודבועה לע םיטרפ רתוי קפסל השקבב לוכי התא
דרשמ י"ע תרשואמ איה ?המש המ ?רבגל הלולג ץראב שי םאה
?תואירבה
ירטל וביגה
 
28/6/04 17:42
םגא הנד :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
.םיינורקע םימעטמ,חקול אלש ןזל תכייש ינא
?יחרכה אל הזשכ יאוול תועפות םע דדומתהל המל
תינימ הניחבמ בוט הזו,תולחממ םגו ןוירהמ םג הנגה קפסמ םודנוק
.ילב ומכ טעמכ
.םודנוקה תא דירוהל הקיפסמ הביס ןיא,אשנא אלש דע
םגא הנדל וביגה
 
3/8/04 14:05
הנונא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
הלוכי ינא ,(PCOD) תויאופר תוביסמ תולולג תחקולש תחא רותב
.תומידקמ תוקידב ועציבב אוה תובישחה רקיעש ךל רמול
םג המ ,לופיטב יתלחתהש ינפל תוקידב לש הללוס יתרבע ינא
םויה תוצרש תולולגהמ המכ יפ "תודבכ" תלטונ ינאש תולולגהש
.קושב
ףא ,(לופיטה םרט) תולולג תלטונ אל ינאש והשימל יתרמאש םעפ לכב
הרוחס" תאש ובשחיש הביס םוש ןיא .םוקע ילע לכתסה אל דחא
...תקרבופמ תצק יל תיארנ וזה הקספה דובכה לכ םעו "המוגפ
?םירבגל העינמ יעצמא
!חותיפבו !שי
יאל םהל ומרג םירבגל תולולגה ,הכ דעש איה תירקיעה היעבה
...ידימת ןויריפ
.רוריב בייח ,ינורכ ןפואב ןתינ אוהשכ רקיעב ,הפל סנכנש רבד לכ
ינפב טקפד םע) םיגולוקינגה תא קר אל םישאהל הלוכי ינא ךכבו
השיגפב רבכ תולולגל םשרמ תוצורש תורוחב םג אלא ,(ומצע
.(יללכ םגו יגולוקינג םג) םדוק רוריב תושרוד תולולג .הנושארה
.ללכב הז לע יכלת לא - ותוא רובעל הנכומ אל תא םא
תידעלב טעמכ תועיפומ השירקה תוערפה - יאוולה תועפות ןיינעב
תליטנ ינפל ןחבאל רשפאש רבד הזו) רתי ןוכיסב תאצמנש ימב
.(הילא ךתוא חלשי יופש גולוקינג לכש הטושפ םד תקידבב ,תולולגה
אל ןה ךא ,םילזונ תריגאל תומרוג תולולג - הנמשהה ןיינעב
לא ,ךליאו הז עגרמ לולזל תטלחה םא .תינוציק הנמשהל תומרוג
.(הזחה תא לידגהל לולוכי טלחהב ןה ,ןכש המ) תולולגה תא ימישאת


תא ורפיש תולולגהש יהשימכ ,סרתמה של ינשה דצהמ תרבדמ ינא ,בוש
.ךורע ןיאל התואירב תאו הייח תוכיא
הנונאל וביגה
 
6/12/05 10:40
ןויצמולש :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
שמח דוע תוחפל שי סדיאב תוקבדיה לש תורשפאה דבלמ ,תקדוצ תא
.םודנוקב אלו הלולגב םישמתשמ רשאכ ןהב קבדהל רשפאש תושק תולחמ
יניא עגרכש םירבד המכ דועו הביז ,תבגע ,המוליפפ ,דבכ תקלד
איה ותיא גוזה ןב תא חלשתש הרוחב לכל הצילממ ינא ןכל .תרכוז
כ"חא קרו ל"נה תוקידבה לכ תא רובעל ןימ יסחי םייקל תנווכתמ
טילחהל
םיסחי תכרעמל ותיא סנכהל תואשנ וזיא תוללושש תואצותה ךמס לע
יפכ הלולגה .ןהלש ןושארה גוזה ןב הזש תונבל דאמ יאדכ .האלמ
םע ?ךלש תואירבה לע המ ךא ןוירה דגנ החוטב ילוא איה תרמאש
תויעב ,חור יבצמ ,םד ישירק ןוגכ םייחה לכ יראשת תא תואצותה
תוישפנ
.ןכיתובוגת אנא .'וכו
ןויצמולשל וביגה
 
7/12/05 8:40
תחקול אלש תחא :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
דחא ףאל יכ ןכלש םיידיב ןכלש תואירבה תאו ןכמצע תא וחק ,תונב
םהשו (םירבגה ,ירק) הלאה תואיצמל "!אל" רמאל בצמ שי !תפכיא אל
.ללכבו םיסחיה לע תוירחא וחקי
יתנבהו (...תיגרפ אל ינאו) הנש ךשמב תולולג יתחקל יתוריעצב
אל ירמגלו אלפנ הזש ש-ק-ע-ת-ה אפורהש תורמל ,קזנ יל השוע הזש
תא ינא ,םויה דעו ,זאד יגוז ןבל יתרמא !?עדוי אוה המ !קיזמ
!!היהי אלש וא ךמצעב הזל גאדת ?הצור התא .תחקול אל הזה לערה
המכ דוע דבלמ) הקיזמ אלו האלפנ היצפוא וז ימוג !גאד אוהו
.הלאה םינומרוהה ילב תויחל יוצרו רשפא !(...םייטתסא תונורתי
.ןכתעידיל
תחקול אלש תחאל וביגה
 
11/10/06 4:16
תולולג תחקול אל ינא םג :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
תועפות יל ויה לבא .ילילש ןפואב ץראב הז לע םילכתסמש ןוכנ הזו
ףוגהמ היחד תשוחת ,ןואכיד ,בצע ,םיסעכ ,ץחל וללכש תושק יאוול
.ינימה קשחב הדיריו (םלשומ יד םצעב אוהש) ילש
תועפות יל שי םא לאשש ילש גולוקינגל יתרבסה ינאש ךיא וא
--יאוול
.תודירפ-ןכ


.רשק קיזחהל דואמ השק יוול תועפות הברה ךכ לכ םישחשכ
שולש הזמ ילש אלפנה רבחה םע םודנוקב תשמתשמ ינא וישכע זא
.ץלמומ .םינש
תולולג תחקול אל ינא םגל וביגה
 
13/6/09 6:59
סקס :תאמ
ןטיול לגיסל הבוגתב
ןטק הזח םע סקס םיבהוא םירבג ,ךלש םיידשב ישיבתת לא
http://maseil.multiply.com/journal
סקס
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא