םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוברת~ישאר    
   

יטילאירה לש ילרוובה
ףסוי-תיב לטיל

align=right nowrap class="boldtext10">''ונאנ'' ךותמ

תא וחכשיש תומיסקמה ייתורבחל יתעדוה
וישכע יכ ,יממעה תפוקתמ טספינמה
שקבתמ ךא הז רבעמה םעו ,לבל ונרבע
ראשנ אלו ,ןיינמה ןמ תויסוכל ךופהנש
תא יתפגה .תונכדועמ אלו תויביטימירפ
ףאש יתקדב ,תלדה תא יתלענ ,םיסירתה
,תעדל יירחא ומצע תא לגרמ אל דחא
ירסח םיריעצ'' תוארל יתבשייתהו
''חונמ


הפיאל ,תכלוה אל ינאש ןאל .םלענו ףוריטב יתוא שטשטמ הזה רבדה
ומכ ,יל אב הז .רזוח הז - תלליימ אל ינאש המכ ,חורבל הסנמ אל ינאש
תא ,תענומ תמאב ,תענומו םולשה תגשה ןעמל ךילהתב הליעפש יפוי תכלמ
טהלב שרוד ,תידימת יתוא ףקות הז .בייח ראשנ אל הז םג - םלועב בערה
םג ,תמהלתמ ינאשכ םג .תולוק תעמוש וליפא ינא םימעפל .הבישה תוכז תא
הקירזמו "ייד" לוק אלל לוקב העופ ינאשכ םג ,ריוואב תטעוב ינאשכ
.הפודר ינא .בוש יתוא ףקותו אב הז - הלוק טאיד (הברה לבא) הברה
ינאשכ ,הרכהב ילאוסרוור קקפ תרצויו המיאב הלילב תררועתמ ינא םימעפל
תרהרהמ ינא דימת טעמכ ,םישמ ילב תקנאנ ינא םימעפל ."הז ךיא" תננסמ
טעמכ הזה רותפ אלה קיתה ,סלייפ סקא לש ער קרפ ומכ .הרכה-תתב הזב
היה םלענהש יאוולהו ,הזל םיארוק ,םלענ םע האוושמ .הלפאב ראשנ דימת
םייפלא לש תימויקה הלחמה איה היצזילבונלטה .היצזילבונלטה .ינא
,רועה תא תצקוע איה .סיזאירוספ היה הז ,קבדמ היה אל הז םא .םייתשו
.הלבונלטה - םוקמ לכב .ךמצע תא ההזמ אל התא ,תויבובקנה לכ תא תחפנמ
תברסמ (תקנאנ) תברסמ יננה ,ינאו .וישכע ימד םוקי םשה ,הפ טלוש הז
.ןברוק תויהל


תחמוצש תיסוכ


רחאל תוקד שולש ,הנושאר 'ז התיכ ,ינוי שדוח לש חל רקובב ליחתה לכה
קיטספיל םע תחא לכ ולא םימיב) המיהדמה הרומה לש תזטנעמה התאיצי
וכפהי םימילש ,תוינצייצה תוחרפה לכ .התיכה ןמ (לדומ לורל הבשחנ
התיכה ךלמ ,'ע לש ונחלוש לומ ןלוכ וצבקתה ,תועדומ תורסח תויסוכל
יתיירורעשהו יתפוקתה סנאוינה) 'סוסה בנז'ב ותוא וכיה ,רערועמ יתלבה
ינפל תובלכ לש תולוקב הינשה לא תחא וצייצו ,ןהלש (הובג וקוק לש
."!יניקיבה םע 'גדירל התשע קורבש ומכ לוב הז" :סוריס
תחא רותב ,'הלנוטנא'ו 'זורלמ' לש םלועב תינרדומ הרוחבכ ,ינא
יתשיפת תא קימעהש יתוגה קמוע שאלס ,תשקה יעבצ לכב קלה םע תוחוטשהמ
לש תוביבחה לכב ידכ ךות יתכחיג קר - םש ורציש תואיצמה לש תישחומה
לבא ,באכ הזו .הניבמ לש תולוק תושעל קזח יתלדתשהו ,יב ןולקיצ
.ןיוצמ תאז השוע ינאש הבשחמב יתמחנתהו .יתמנפה
הישואו היסקופ-תפנוכל ךופהת םימיה תוברלש ,'ר ילא התנפ עתפלש דע
יבלש לכב התסנתהש הנושארה התייה איה) המצע תוכזב תיטאופ תירפס-תיב
הטילחהו (הנוזה) ילגרהכ תינלוק ינניאש השיגרה הארנכש ,(הקישנה
"?תבשוח ת-א המ ,תאו" :הלאששכ ,הווצמ ןמגדל
'הלבונלט'ו 'בושחל' רמול רשפא ךיא !?תבשוח ינא המ ?ינא ?החילס ,הא
םידממ-רידא יטקרטסבא חיש ברב יתחצפ ?לבלבתהל ילבמ טפשמה ותואב
,םויה הז תא יתוא תלאוש התייה איה םא .תידעלבה יחוצינו יתופתתשהב
ןיא וליאכ ךתוא ובלציש יאוולהו .יתומת" ,תקרוז יתייה לבלבתהל ילב
.רבקה ינפל הברה יררופתתשו .םג ,םייחב יניידזת אלשו .םוי דועב רחמ
חתופמ היה אל ונמזב ילש יתרו'גה ראוטרפרה לבא ."!ןומה !סיטילולצו
לש תיתימא תבהואו עבט תבבוח ,תירסומ ,הנידע הרוחב ,ינאו ,ויד
אל ינא ,ממה ?..ינא" ,תנבצעמ תוירירבשב יתמגמג קר ,תלוזהו תוירבה
םע תונטקה תוחרפה תודליה ברקב ףסונ דנרט יתרצי הינשה התואבו ".האור
םג םויה ותואבו ,ותוא ונארק ,"תויטנגמלטניא" .םילזרבה ילב תויזחה
.הבכשה תכלמל יתכפה


תחתפתמ תיסוכ


לוקב רבדל תלדתשמש ,דוי התיכב הנקא םע הדלי יתויהב םינש שולש רחאל
יתטלחה ,תוירשפא אל תובטקוא הל תוקלפתמ םעפ ידמ לבא קומעו יסקס
הרמא הרומה .םירושימה לכב .ייקפוא תא ביחרהל תרגוב קיפסמ רבכ ינאש
םג םשו הפו ,הילאוטקאה לש התוכיא לע טעל להנמה ,תושדח תוארל בושחש
ונלוכל השעו ,'בצמה' לע הינוריט םע קיעהש ןרותה טוידיאה תא יתספת
ונחנאו ."ילוק" ?זא ורמא ךיא ,היה בצמה .םייחה לכל םוטציול היגרלא
.התיכב תוממאאמ יכה ונייה
טספינמה תא וחכשיש תומיסקמה ייתורבחל יתעדוה ,תאזל םאתהבו ךכל יא
ךופהנש שקבתמ ךא הז רבעמה םעו ,לבל ונרבע וישכע יכ ,יממעה תפוקתמ
תא יתפגה .תונכדועמ אלו תויביטימירפ ראשנ אלו ,ןיינמה ןמ תויסוכל
יירחא ומצע תא לגרמ אל דחא ףאש יתקדב ,תלדה תא יתלענ ,םיסירתה
יכה היה הז יכ טושפ .''חונמ ירסח םיריעצ'' תוארל יתבשייתהו ,תעדל
.שארמ הזל ןנוכתא ינאש םתבשח תמאב אלו ןימז
יתיהב קר ןכמ רחאלש תוינשב .התעבב ךסמב יתלכתסה תונושארה תוינשב
לש םכרדכ ,תקתושמ ימצע תא יתאצמ לק שיח .םוקיב תרתוימ יתשגרהו
- יל ידש יתטלחה תוקד יצחו שש רובעכ .םלועב קדצל םישאונה םישנא
ידכ ,המיסקמה יתרבח ,'סל יתנפלטו תוילטורבב היזיוולטה תא יתיביכ
הארנכו ,ייחב בירקהל הנכומ ינאש המל לובג שיש הל עידוהל
יתקפסה אל .הרותפ יתלב םלועל ראשית וזה המלש אלה המרגואידיאהש
.ףוצרפב .יל הקתינו השאייתה איה הנושארה הניקב יכ ,גוליפאל עיגהל
.התוא םג ויתורושל רטטקד םזילבונלטהש יתנבה הז ירחא
ימוהתה לבסה תא ילע לקה אל רבד םוש ,ךכ-רחאש םימיבו ,ס"היבב תרחמל
ורכמתה ,ייתורבחבש תונוגההו תובוטהמ ,דועו דועש יתיליגשכ ,ילע הרשש
תבשוי ימצע תא יתאצמ .םינושמו םינוש םיגוסמ תולבונלטל .תולבונלטל
'ילימ' לעו 'וילוח' לע תופנרקתמ ןה דועב ,העמד הפינסמו תוקספהב ןמע
רשק רתויו רתוי תודבאמו תוכלוה טא טא ,הינשל הינשמ ,הקדל הקדמו
תא עונמל לכויש ,רבד יצחו רבד יתלוכיב היה אלו .תואיצמה םע ילמינימ
יתשב לוקה תא יתכמנה ,בר רעצו קומע ןוגי יתשח .הזה יגארטה בצמה
.האוש וז ,ןכו .הגותב בצמב יתרהרהו תובטקוא


תחתהמ תיסוכ


תוסנל םוקיה יתוא ליבוה ,'י התיכ יהלשב םיירורהס םימי םתוא זאמ
ילבמ םוי רבע אל :ייחב היונפ הקד לכב הלבונלטה יאלפ תא תולגלו
רטסאמה תויהל יתפאשש ילבמ ,רוקחל יתיסינש ילבמ ,ןכדעתהל יתיסינש
תויהל יתקשחש ילבמ ,הטירוינס הקוס ףוא המלאפ הד וילוח יניינעל
תמיא ,םיגונה םיטרסה תלא ,תינרדומה הלבונלטה לש השפנ יכבנב הרועמ
.םוי רבע אל .םלועה לש תימויקה תועמשמה אולמו ,רתסנה ןוזחה
םינותיע לש תורתוכבו תוליכרה ירודמב תוחפל ,ןכדעתהל יתדפקהשכ םג
םייוזה םישעמ תושעל ןכל םרוג דחפה) ''השיאל'' ומכ םינותחתו םייברגל
ילרוובל הלבקה ףר תא רובעל יתחלצה אל ןיידע ,(דיתעב םהב וריכת אלש
אל ,וזה תיתייווהה הספילקופאה לומ לא תמליא יתרתונ .יטילאירה לש
יתעגה .ולשכ היצקרטניאל ייתונויסינ לכ .הביבסה םע עגמ רוציל יתלוכי
יתלקשו - לבת ינפ לע ידועיימ ,ילש תוהזהמ ירמגל יתקתונ וב בצמל
םג יתלקש .בצמה םע תוהדזהלו לבאל תואכ ילש פא-שופה לכ תא םירחהל
תא יתצוויכ ,ימצע תא יתספת זא לבא - םש לועפל תוסנלו יטסנמאל תונפל
.קספיהל בייח הזש המואל יתעדוהו ,החכותב יניע
ותואו ,יתצלמה וילע ,יתיגה ותוא .ינומה תולבונלט םוצ לע יתזרכה
.דבל .יתשמימ


תחנוגש תיסוכ


ךפה חורב רדבתמה ירעשו ,םה םירוקז םדוע ייציצ .םימיה םהל ופלח זאמ
אל ימויק תא קידצהלו ,יתשמימ אל דועייה תא שממל .דנולבל דחא רקוב
ילב ,תוכסמ ילב ,המואל עידוהל הלוכי טלחהב ינא לבא .םג יתחלצה
ליבשב הפ ינאש - םג דובכ הברה ילבו הפשב םיקוצקיצ ילב ,םיככת
יתפקוה ייחב תוכושח תופוקתבש ךכב תודוהל תשייבתמ אל םג ינא .תוכבל
ףרוח ןועשל ןועשה תא זיזהלו ,וריירוא הילטנ תא ץירעהל ולדגיש תונבב
ויה ,יתרבעש תא תרבוע יתייה אל םאו ,קותמ אצי זעמ .הקדה לע תוצחב
תואלתהו םירוסייה ךרדש םלוכ תא תעדיימ יתייה אלש םיחוטבו םיכומס
,קועזל ליבשב ,חורצל ליבשב וישכע הפ ינאו .םניחל התייה אל יתרבעש
שיו ,הנומא יל שיו ,תוהז יל שי .עירתהל ליבשב רקיעבו ללייל ליבשב
תרכה תשפחמ אל ינאו .חצנת איהו (ישילשהו ןויוושו הלמחו) הבהא יב
.הדות
תוריצי וירחא ףוחסל ידכב םזילבונלטב שי המ ןיבהל ,יתניבמ בגשנ
עדא אל ,הארנכש םירבדה גוסמ הזש תרעשמ ינא .האירבה לש תויתימא
ולא יכ" .תועובק תוקילפר םיחמומה וררחשי - "החירב וז יכ" .םלועל
הדדוב ,ינאו .דורו םע תוכלוהש םישנ הנובת יל ונמגדי - "םייחה
תזוחא ילוכ ןיידע ךא - םיבצע לש דקוי לג לע תשלוג .תמתוס ,סומסוקב
.הכפהמה לש ברה המצועב ריכהל תנאממ ,ייקומחב הווקת


תחרמנ תיסוכ


וזה שפנה תופיפיתה לכ .הז תא יתרמא ,הנה .הגניטס קר וזש תויהל לוכי
ךכ לכ תובהוא תמאב אל םישנ .הגניטס םתס לכה וז ,םתס האב אל
ןמצעל תושועו םויה לכ תובשוי תיבה תורקע לכ אלו ?ןוכנ .תולבונלט
.לטסירק לש תורשפה רסח הייפוא לע תוגגהמ ןהש העשב ,ודננרפ לומ םיענ
.טועימ ישפוח ,טועימב רבודמ .חתופמ ךכ לכ היהנ םרט םזילבונלטה םרז
תוטלופו ןמצע תא תוספות והשיתמ ללכ ךרדב ,תולבונלט תובהואש םישנה
תוכפוה - אלש ולאו "?הקרופ" :ןמזמ יתלאשש המ תא הטוהר תידרפסב
תונמגדמש תוינמגוד ,םישקתמל ,ןהש ,תולבולינגודל וא ,תויטסילייטסל
קיטספילה לע ךויח תוחרומ דימת טעמכו ,תימצע תרצות תולבונלטב המרד
תחא לכ לבא ."האור אל ינא ?תולבונלט" ,המלצמל רוטינומהמ תומלקדמו
אל תופידעמ ןמצע תא תודבכמש םישנש ולאכל תכייתשמ אלימב ,תויורשפאהמ
לכ דיגהל ומכ טעמכ הז .הקחדה ,תונב ,הקחדה .הנשמ הז המ זא .בישחהל
."תיסוכ" הינש הלימ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
עוגיות שקדים
ןרא הבוט

נערות קמדן
ןווא ןיי'ג

פרויקט 2y: חידון הריאליטי טראש
תכרעמ

ספיידרמן החדש
תכרעמ

אאוטסיידר ארט
תשק הלוש

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
6/12/01 15:42
הריטה תריבג :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
)-: ךשוחב דבל הפ דיחפמ ,רהמ אובת ,ןיקפונס
הריטה תריבגל וביגה
 
 
6/12/01 15:57
רזיס :תאמ
..הל'אמאל הבוגתב
? הזה םומעישה הז המ ןימאמ אלו ארוק ינא
הז רתאב יתארקש תיניצר אל יכה הבתכה וז
םזגומ הזו הריטה תרבג תא תדחפה וליפא
השקבב דבלב תוניינעמו תולפלופמ תובתכ אבהל
רזיסל וביגה
 
 
6/12/01 16:01
:תאמ
..הל'אמאל הבוגתב
?המל לזאזעל ןיבמ אל התאו הברה שממ םיבתוכ ןאכ םישנא
?הזה הטרחה הז המ ,ינממ םימכח הז תא ורידגה רבכש ומכ וא
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/12/01 20:00
ןיקפונס :תאמ
..הל'אמאל הבוגתב
.רהמ אובת ןיקפונס הז וישכע
דיל ,הלילה לכ לובמה ילע דרישכ הככ יל תארוק ךתוא יתעמש אל
.למשחה דומע
ןיקפונסל וביגה
 
 
24/12/01 22:46
maria :תאמ
חטבל הבוגתב
.ןיקפונס
..ימאמ
.םיסקמו יתורפיס ידמ רתוי יל עמשנ התא,רבג ליבשב
?.....ןיידזהל הצור,ךל תפכיא אל םא
mariaל וביגה
 
 
18/3/04 10:56
לט :תאמ
חטבל הבוגתב
וזה הפשה הזמ
לטל וביגה
 
 
18/3/04 10:57
ילט :תאמ
חטבל הבוגתב
??ה'רבח בצממ
םימשור םתאש ינפלש דיגהל יתיצר
ילטל וביגה
 
 
18/3/04 10:58
ילט :תאמ
חטבל הבוגתב
??בצממ
אל ואוב לבא תוחיתפ דעב ינאש דיגהל יתיצר
..........םיזגנ
ילטל וביגה
 
 
7/12/01 14:33
ןיזינד :תאמ
..הל'אמאל הבוגתב
לע תבתוכ ךניא תוחפלש ןייצל שיו ךלש רתאב יתרקיב ,תירול
םירושק םלוכ אל ,םיאשונ הברה לע תבתוכ תא ינש דצמ .תולבונלט
.סקסה םוחתל ידמ רתוי תשלוג תא םירמאמהמ קלחבו ,הבהאל אקווד

היה הז) תולבונלטה לע רמאמה :ונסנכתה המשלש הרטמל רוזחנו
ןגלב ,םילימ לש סואכ ןיעמ אוה (רורב שממ אל הז יכ ?אל ,הז
ול םיארוק לבא םולכ וב םיניבמ אלש טשפומ רויצ ריכזמש
!ךכ ידכ דע ."תונמא"
ןיזינדל וביגה
 
 
8/12/01 0:31
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
רדסבל הבוגתב
,תוננבב תוכחוגמ תובתכ תבתוכש תיניצר אלו תממעשמ הדליכ
חמשא - תודיחפמ שממ לעופב לבא העווז םתס תוארנ תוגהבש
םע תודדומתה יכרד תודוא ,אילפהל תובידנ תועצה דוע לבקל
יונמה יל קספנ וישכע שממ ,ןיבמ התא .העיתרמה יתוישיא
לופיטה אלל תושונאה לרוגל תששוח טלחהב ינאו ,רטאיכיספל
.הדות .קזחה


ינאש קיחצמ .תולבונלט היה ןכא יללכה אשונה ,הרקמ לכב
םילימ המכ ריבסהל יתשקבתה הטמל שממ יכ ,הז תא הריבסמ
ינא (הפ יללכה חורה ךלה תא יתטלק םא) ירחא דיימו ,תיזעולב
.ךופה ירמגל אוה םא םג ,יתרמאש וניבתש המ תא ןקתל ץלאא
ןטק רוט .ןוכנ תארק) רוטה תא תוושהל ,ןיזינד ,ךדצמ דמחנ
ילש (םיטטר תריבעמו תובבל תבצוח תפומ תריצי אלו ,קיזמ אלו
תנבומ הנניאש ,םידבר תברו תטשפומ תיטסינויסרפסקא הריציל
,דואמ יל אימחמ הז .דבלב ןמאה לש תויתאפוכיספה ויתוביסמ
הלבונלטב םולגה יעבטה םזילאירוסה םע יל רשקתמ לכמ רתויו
וליפאו) לגעמ ונרגס ךיא הארת ,פוהו .הלבונלט איה לשב
ןיידע ינא יכ םא ,ךלש תרוקיבה תא יתלביק .(ילאד יתאצי
לעמ םישנאל המרגש איה ,ילא רשק לכ הל ןיאש תורירמש תבשוח
.הזה ןוידה תא ךישמהל תברסמ ינא לבא ,הככ ילע לפנתהל


המ לכ תא תחקול אל ינאש ובשחת אלש - םיזיעלמה ראש לכלו
תא .ןכ טלחהב ינא יכ ,(םכקלח ,בוט) תוניצרב דיגהל םכל שיש
תומשאה וחיטת אלש תשקבמ כ"הסב ינא .דיגהל םכל שיש המ לכ
דימת הז בושחלו .ורטנאתו ושבגת ,תצק הז לע ובשחת אלא ,םתס
.בוט
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 18:31
ןידינד :תאמ
רדסבל הבוגתב
.ןיזינד ןיבל יניב תיתחפשמ הברק לכ ןיאש עידוהל ינוצרב
ןידינדל וביגה
 
6/12/01 16:15
סנדורפ :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
ףוסל תדרל יתחלצה אל תויונינש בורמ ,תמאב ,הנונש הז-מ תא
ךומנו ,ךתעד ףוסל יתדרי ינאש תבשוח ינא ,ןוכנ רתוי וא ,ךתעד
.דואמ ןאכ
תוינחרטהמ אלא ,רמאמה לש עזעזמה בוהצה עקרהמ קר אלו ,יתפייעתה
הצור תא המ .קאבאר תאייחבש...הזה רמאמה לש תויפוסניאהו
?דיגהל
הארנכ תאו ,הזמ קמחתהל רשפא יא ,הנונש תאש הארנכ ,יתרמאש ומכ
תאשכ תויצרופורפ תצק ימיש - קתומ לבא םייתימאה ךייחב הנונש םג
קאלע םיפוריצו תובינגמ םילימ לש בוביגל ךפוה טושפ הז יכ תבתוכ
.ןיקנישב ביב לש חוחינ םע םייתורפס
טועפ אשונב טושפו ןטק דחא רמאממ המל ?םצעב הפ דיגהל תיצר המ
תורשע םינושיאה תא יל ץיפקהש ךובס רבד אצי ,הלבונלט ומכ
?םימעפ
עיבהל תיצרש טושפ ןיינע ביבס fuss הברה ךכ לכ תושעל המל ?המל
?העיד וילע
?קיחצהל תעדוי םגש תיטנגליטניא תאש ועדיש ידכ ךרדגמ תאצל המל
:יל רמא םעפ והשימ
You want it bed, you get it bed
.לבחו ,ךל הרקש המ קוידב הזו
סנדורפל וביגה
 
 
8/12/01 0:01
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
,יעמשתל הבוגתב
תרמייתמש ימכ ,תא םא רתוי ךל הנימאמ יתייה יכ .יאוב ,תמאב
תדוכלמל העלקנ ,תועטב ,םואתפש תיטסיטילא הרוחב תויהל
תייה ,(הטמל ארונ ארונ :ירק) הרו'גל רשייה הליבומש תינתמיא
אל םילימל ךלש תיאלנ יתלבה םינושיאה תצפקה תא תכיישמ
תולבונלטבש המכ דע) ימינפ םלועל וא לק אל ןוגר'זל ,תונבומ
ביב לש חוחינ"כ ץרתל הביטימ תאש והשמל אלו ,רחא (תוימינפ שי
."ןיקנישב


ינמוד) התע שממ ןוידל תבצהש הלאשה התואב תטבחתמ םג יתייה
טועפ רבד תחכוש תייה אלמלא ,("?הצור תא םצעב המ" התייהש
לש ןוליסל ליבוהו ,הרדגהב יגול רטנולפ ךל השע טושפש ,דחא
:דבלב אשונה ותואל תוסחייתמ השעמלש תופעוסמ תרשרש תובוגת
?רוט והמ


,הזככ .ישיא - רמול ךיא - אוה ,ועבטמ ,ישיא רוט ,הניבמ תא
ומכ םימשמ אשונ ךופהל םילוכיש םיביכרמה לכב דיוצמ אוה
וא ,דחאה לצא ,םימשמ-רבואל (חוכיו ןיא הז לעו) הלבונלטה
,ילש הביתכה ןונגס תא בוהאל תבייח אל תא .רחאה לצא ,יוארל
הנבהב "קלאע-תובינגמה ייתולמ בוביג" תא לבקל תבייח אל תא
ןיבא ינאו .רדסב היהי וליפא הז ?המ תעדוי תאו .הביח ואו
.(יתכנוח הככ יכ טושפ) ףוסה דע רומגל הסנאו ,ארקאו בישקאו


יתביתכמ ךל תמרגנש שפנה טאש תא תצרתמ תאשכ ,בוש לבא
,והשמ חיכוהל ידכב ירדיגמ תאצוי ינא ויפל קומינב (ךתוכזו)
לכב פמרט וילע תספתש ,הזה ףסומה ךרעה לכמ דירומ תצק הז
(הברה ,בוט) תצקב םא יכ ,יתקסע תוחכוהב אל .הנורחאה הבוגתה
.םומיסקמ ,למיר לש ומורב אשונו ,ללמ
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 13:41
הריטה תריבג :תאמ
ונילע רבדנ יאובל הבוגתב
ליעלש הבוגתה הבתכנ הבש הפשב ךלש רוטה תא תבתוכ תייה
םיינושל םישודיח ילב ,תמכחתמ אלו הטוהר תירבעב ,רמולכ)
םג ילוא זא .תובר בל תוקיפד ינממ תוכסחנ ויה ,(םייקוראב
.אורקל דמחנ היה


.המל הפ ולאשש ללגבו .ינא קר וז ,ןאכ םגו
הריטה תריבגל וביגה
 
 
9/12/01 7:28
תנשעמה הבלכה :תאמ
קר ולל הבוגתב
םידומילה תינכת (ןאכ וביגהש המכ דועו) ךומכ םישנא ללגב
.לבח .תיארנ איהש יפכ תיארנ ךוניחה דרשמב
תנשעמה הבלכהל וביגה
 
 
9/12/01 13:10
הריטה תריבג :תאמ
ה'לאמאל הבוגתב
,חצנתהל חוכ יל ןיאו .םומיסקמ ליינאפס רקוק לבא
?ייק.וא


.יתבלענ ארונו רוביחב תורגבב 75 יתלביק ,בגא ,ונמזב
- "דדוב תויהל ,דבל תויהל") ישפוח אשונב יתרחב אקווד
יתבשחו ,העדותה םרזב יתבתכ ,('81 וא '80 רוזחמ
.תולובג תצרופ תישיא הביתכ הז המ םיעדוי אל םינחובהש
.בשחמ טלפ םתס .תונוב תורעה ונתנ אל ,עורג יכהו


ןתנוהיל יתחלשו םכחתמ והשמ דוע יתבתכ הז ירחא םייתנש
"בותכל יכישמת" :הרזח תונעל ודיצמ םיסקמ היהו ,ןפג
.("םעפ ירפתשת ילוא" ומכ והשמ הזש)


םחרי םיהולאש ,ללכב תבתוכ אלש 18 תב :תרמוא ינא םויה
הז לבא .ץוחב קחשל אצתש ,ןמזה לכ תבתוכש 18 תבו ,הילע
םישנאל קר .ךוניחה דרשמל אלו לטילל אל רושק אל רבכ
.(תוליעגמ .םש ,הא ?הפיא ,הפיא) ינומכ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
9/12/01 13:14
הריטה תריבג :תאמ
תנשעמ הבלכ ינא םגל הבוגתב
?'86 -ב יתסייגתה םא '81 רוזחמ ךיא
.שיבכה תא הסכמ לפרע
הריטה תריבגל וביגה
 
 
10/12/01 21:48
הלוש :תאמ
עגר ,עגרל הבוגתב
.ךילע שי ,שי
.השקבב ,יכישמת
הלושל וביגה
 
 
11/12/01 12:34
הריטה תריבג :תאמ
עגר ,עגרל הבוגתב
.תרמוא םתס תא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
8/12/01 16:22
רוק םולשבא :תאמ
,יעמשתל הבוגתב
you want it bed you get it bed?
?הטימ הז תא תלבקמ תא הטימ הז תא הצור תא ,ונייה


...בינגמ
רוק םולשבאל וביגה
 
6/12/01 16:20
תרעוכמה יטב :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
.ןאלמ יתקחצ .קנע רמאמ


?אה ?יטב לע שי ךיא ,וניניב ,וישכעו
תרעוכמה יטבל וביגה
 
6/12/01 16:49
ןיפזו'ג :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
?ינממ הצור תא המ
הלבונלט יתיאר אל
תואורש תורבח יל שי
הלבונלטה םג ,חצר לכה םמעשמ
קרבופמה יפרגויבוטואה רופיסה בוביג םגו
יארת לא - ?הצור אל תא
!טקשב ייהת הבוט ישעתו
ןיפזו'גל וביגה
 
 
7/12/01 13:28
הרבחב תלבוקמ-אלה :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
!הלאמא :רמאמה תבתוכ ינפב חיטהלו קועזל םיבייח אל
רבכ קותשתש תוסגב רמול םיבייח אל
ועמשיש ידכ קועצל םיבייח אל


הלכי איהש החוטב ינא ,תושגר שי רמאמה תבתוכל םגש החוטב ינא
רתוי בוט בותכל


ימייממ החירמ התבתכש חורצל ילב םג ביגהל םתלכיש החוטב ינא
ןיקניש לש םיביבה
!!!!תובוגתה לכ תא יתארק אל דועו
הרבחב תלבוקמ-אלהל וביגה
 
 
7/12/01 13:30
הרבחב תלבוקמ-אלה :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
!הלאמא :רמאמה תבתוכ ינפב חיטהלו קועזל םיבייח אל
רבכ קותשתש תוסגב רמול םיבייח אל
ועמשיש ידכ קועצל םיבייח אל


הלכי איהש החוטב ינא ,תושגר שי רמאמה תבתוכל םגש החוטב ינא
רתוי בוט בותכל


ימייממ החירמ התבתכש חורצל ילב םג ביגהל םתלכיש החוטב ינא
ןיקניש לש םיביבה
!!!!תובוגתה לכ תא יתארק אל דועו
הרבחב תלבוקמ-אלהל וביגה
 
6/12/01 16:50
ישארה ברקעה :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
םיארוק םיימוי וא םוי רובעכ .ותוא חינהל שי ,רמאמה תביתכ רחאל
.םיטושה םיבשעה תא םיאיצומו בוש רמאמה תא
.הז תא תישע אל הארנכ
ישארה ברקעהל וביגה
 
 
7/12/01 18:28
ןרק :תאמ
.הביתכב םיבלשל הבוגתב
.הבוגת יבגל רבד ותוא
.םינפת .יריקי םינפת
ןרקל וביגה
 
 
8/12/01 23:47
הבוגת :תאמ
2 הביתכב םיבלשל הבוגתב
.תא םג ימינפת
הבוגתל וביגה
 
6/12/01 17:06
רואיל :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
.תירבעב רשפא םאו
:דאמ רצק רמאמ אציי ,בגא ,הזו
.תרתוכ - "תולבונלט תבהוא אל ינא"


.רמאמה ףוג - "תרתוכ האר"
רואילל וביגה
 
 
6/12/01 23:06
תרעוכמה יטב :תאמ
םעפ דוע ,וישכעול הבוגתב
?אה ,םולכ תנבה אל
תרעוכמה יטבל וביגה
 
6/12/01 17:38
ביבר הלאירא :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
יטב האור ינא - תולבונלטה תייגוס תא רהמ רוגסא ,תישאר
ירוה לש תונחל ,תינש .גנידנוב תעש .ילש אמיא םע .תרעוכמה
ןטק חאו הינמית אמיא םע ,הינמית תנודלי םימי המכ ינפל העיגה
לש אטבמב הלועמ תידרפסב ילש אמיא םע החישב החצפו ,ינמית
הז תולבונלטש םירמוא ךכ רחאו .ןיינמה ןמ תינאיבמולוק החרפ
!אה ,היופ


אל תויונינש ודואספו תויונינש בורמ ,הללאו ,רמאמל עגונבו
.הפ רקיעה םצעב המ םיאור
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
7/12/01 18:41
יביל :תאמ
?הדל הבוגתב
ינא המל הניבמ תא םא .תויונינש ויה ןאכ תוחפל ,הלאירא
.תנווכתמ
יבילל וביגה
 
 
7/12/01 21:28
ביבר הלאירא :תאמ
?הדל הבוגתב
?יל ריבסהל הצור ,ימאמ תנווכתמ תא המל יתנבה אל ,אל


הזה רוטה תא םיללהמש הלא לכש יניעב הומת תצק ,בגא ךרדו
?תידיאונרפ ינא םאה ,ליימיא תבותכ ןייצל ילב הז תא םישוע


.תוינש לש ןיינע ,הלאווב תבותכ חותפל לק יכה ,ועדתש זא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
8/12/01 0:09
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
?ודל הבוגתב
םהו ,םיטרדנטס תצק שי הפ תכרועלש תעדל הרומא תא אקווד
ךתעד תא תעבה ,תבהא אל ,תארק זא .םיכומנ ךכ לכ אל וליפא
הבוגתב דדצתש ,תפסונ תילילש תרוקיבל תיכזו תידעלבה
זיגרמ רמאמ" ךרד ,"חצר לכה םמעשמ"מ לחה .ךלש תפחוסה
לכמ עורגהש הנימאמ ינאו ,"ידמל יפיפוק"ב הלכו ,"ישפיטו
לע רומשל תחלצה דועו ,הלאירא ,הז לכ תא תארק .יינפל דוע
ךל םורגת אלו ,םוקמב ךתוא קיזחתש תקפסמ תוירדילוס
יקירב חראתהל תובהואש תויפונכהמ תירטסגנג ומכ ץרפתהל
.שולש-םייתנש ינפל לש קייל


תובוגת המכ םג ךסמב ךל תודצרמש תיליג ,םואתפ ,זא לבא
יכ ,רמאמה תא םיבהוא וליפאש םישנא לש ,תוישונא ,תונגרפמ
.תונווגמו תונוש תועד לעב - םלועה אוה הזכ ,יוא -
תאש םשכ קוידב) ךתוא םג ,אלפו אלפה ,הרקיב ןהמ תחאשכו
תדוקנ הלח - (הז םע היעב יל ןיא ,אלו .יתוא תרקיב
לש ,ולדוגב םישרמ ןגפמ ידכל לכה תא תפריצ זא וה .הנפמה
,םייודב תומשב המצעל ןגרפל תבהוא ארונש ,וזכ תימתס ,תחא
הלש קיקהו ,הנושארה הקספב רבכ םלוכ תא שייאל תבהוא ארונ
ילב ירמגל יודב םש תחת ישיא ןפואב ךתוא רקבל הז םייחב
.הביס


תושעל הסנמ אל דחא ףא ,ךדגנ אל רבד םוש .שממ אל ,אל זא
ןיבל םניב םיקלוח םישנאה לכ אלו ,הסאב ארונ ךל אקווד
הרק זא .ינא אל וליפא .תיביטאיצוסיד תוהז תערפה םמצע
יהשימל השועש ,בוט והשמ ונאצמ םואתפ לטוקה ללמה לכ ןיבש
תחחוש אלש םישנא םישאהל הביס וז .דמחנ תצק תא אל איהש
ןיבל ןניב רשק לכש תורהצה ררחשל הביס וז ?םתס םלועמ םמע
רתוי דוע אשונה תא רופחל הביס וז ?םלענ תקזחב תואיצמה
?ןמזממ רבכ םהלש תא ושע אל הפ תובוגתה ללש וליאכ ,קמועל


אקוודש םג ףיסואשכ ,יירבדל יגוגדפ ןוט ףוריצב ןכתסא ינא
,הפ םירמאמ לש לטובמ יתלב רפסמ הבתכש תבתוככ ,ךממ
יתייה אל - הביבסה ןמ (תוילילש םג) תורוקיבל הפושחשו
ךכ לכ המ הניבמ אל ינא .תויבויח תובוגת המכ הלוכ .הפצמ
.הזב חיתרמ
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
9/12/01 8:48
תילמופ :תאמ
?ודל הבוגתב
.הלאווב םיסרעה לכ !הלאווב תבותכ
תילמופל וביגה
 
6/12/01 18:28
רואיל :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
!!!!הצור תא המ יתנבה אל ירבע -יזעול ןוקיסקל תרזעב וליפא
רואילל וביגה
 
6/12/01 21:18
DollFace :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
!?!?תא המכ תב הלא שםתס מממא
ייקוא ...הלבונלט םוש יתיאר אל ילש םייחב ינאו ןוכיתב ינא
הרוכמ אל תחא ףא הריכמ ינאש תונב שולש וא םייתש הזיאמ הזמצוחו
לבא ...ךלש ןוכיתה היה המ וא ךיא גשומ יל ןיא זא ...תולבנלטל
רוציל םיפידעמ ונחנא ...ןוכיתב תולבונלט אל םה םויכ םייחה
...ונלשמ
DollFaceל וביגה
 
6/12/01 21:21
הננפד :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
תיסוכ תאש תרכזה תולבונלט לע רופיסבש דמחנ ,ידמל יפיפוק רמאמ


?לאשא ללכב רשקה המ
הננפדל וביגה
 
 
8/12/01 0:12
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
ינאש יתנעט קוידב הפיא ריבסהלו ייניע תא ריאהל ילכות ילוא
?ךופהה ןוויכל קוידב יתינפ אלו ,תיסוכ


ולאה תויתיירורעשה תונקסמל םיעיגמ םישנא ךיא יל רורב אל
.ינא חטב וז לבא .ןאכ
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 0:16
34 תב וקוק :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
.תעדל ךירצ אורקל םג
34 תב וקוקל וביגה
 
6/12/01 21:31
ןרק :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
בותכש הזכ דחא הפ היה אל ןמזממ .קיחצמו יתוכיא רמהמ ףוס-ףוס
.תויונינש הברה ךכ לכ םע
ינאש ללגבש הארנכ ,ילש םוחתה ויה אל םעפ ףא תולבונלט ,ןכבו
היהי 33 לוכיבכה תב קורבלש ינויגה אל ,אל .תוילאירה לש עטקה
.םייתרתחמ הדועת יטרס תוארל םילגרתמשכ הז הככ .22 ןב ןב
לכשמ ירסח םיריעצב תופצל םוי רואל הככ ,ךלש הזה ןויסינה לבא
רשפא םימעפ המכ ,לכה ירחא .לשכיהל יופצ היה (?לגשמ הזש וא)
הז תבהוא ינא יכה ?תוינידנולבה תרובח לש הלאה םיגולאידב תופצל
הפי םינחובו בוט בוט םילכתסמ םא יכ .ףוצרפה לע תודקמתהה תא
לש פא קיימה וליפאש המ .םיירוזחמ םורט םינוקצח םיאור ,הפי
.הלאה תויאקירמאל ריתסמ אל ה'צסרו
,תינחרט ,תילעוג .תטלוש יטבש רמול תבייח ינא ,הרקמ לכבו
.תטלוש לבא ,תכשמנ


just kidding.
ןרקל וביגה
 
6/12/01 23:26
הקב :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
אורקל תחרוט יתייה ילוא ,וכרואב אוהש הממ עבר היה רמאמה םא
...והשיתמ תרמגנ ילש תונלבסה,דמוח לבא ,ףוסה דע ותוא
...עדא אל רבכ ינא ,תקדוצ ילוא ,הקיחצמ ילוא ,הנונש תא ילוא
תולבונלטש קפס ןיא ,הבתכל רשק היהי שממ אל םא םג ,םויסל קרו
ןהייחב םירבגהש םייחב שוגירל תוקוקזש תושאוימ תיב תורקעל ןה
...קפסל םיחרוט אל רבכ
.לבח
הקבל וביגה
 
7/12/01 0:05
סומנרוי :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
ןכבו
ןאכ ונל שי המ
תורגבתהה ליג תואלת לא ,ףסוי-תיב לטיל לש רתויב ישיאה הרופיס
.םלוכ ומכ אל איהש הניבמ איהש עגרל דע הלחתההמ
תא ונל תוארהל האב הבתכה - תולבונלט לע אל איה תאזה הבתכה
ילרבב םויהל תוצור "ןלוכ" ,םייח ינא הבש "תיתאטפ"ה הרבחה
(רתוי ילואו) תורגבתהה ליג תא תומייסמ "ןלוכ" ףוסבו ,הלחתהב
.םיינעל ילרבב - ךרד התואב
ןייצל בייח ינאו תישיאה יתעד יהוז ,הבתכ לש יפוי ,רוציקב
תוארל ליבשב רקבל ךירצ אלו תורושה ןיב שפחל ךירצ דימתש
םע - דבלב תיבויח הרטמ תלעב ,הנוב תרוקיב ליבשב הלא ,תוארהלו
.תויניצל דובכה לכ
"ילרבב"ה לש "תרעוכמה יטב" ונולכ סלכתב יכ !לטיל דובכה לכ
סומנרויל וביגה
 
7/12/01 0:19
ובנ רה ליכמ :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
.המכחו תיטנגלטיא . הבתכ של יפוי


.תבתוכל דובכה לכ
ובנ רה ליכמל וביגה
 
7/12/01 1:44
הרונ :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
הארנ אל ,תיתרבח-תיטילופ האחמ ןאכ שיש תרמואו תפחסנ יתייה אל
וזיא ןאכ ןיא ,רזכאה ונימלוע תא תונשל איה רמאמה תילכתש יל
שי - ןולימה תא בוש הסנת ,רואיל) תילאיצוס-תיגולוכיספ תמא
שמתשהל ךיא םיעדוי קר םא .ליעומ יד הזה רפסה תא םיאצומש םישנא
.תררושמה תנווכ התייה וזש יל הארנ אלו (ןבומכ ,וב


םאו ,והמ רומוה םתעדי אל םלועמ הארנכ םתא ,ייריקי ,ןכש המ
אוה ,יל ושרת םא ,"רמאמה" .שממ אל תויצרופורפ םג - יל ושרת
וליכשה אל ךא ,םתמכחב וניחבה םכמ המכש יפכ) םינונשה דחא
,תורושה ןיב ןאכ שפחל ךרוצ ןיא .ןורחאה ןמזב יתארקש (ךירעהל
.בורל הריטאסו רומוה לע רבדל אלש ,ןאכ שי הביתכ תונמוא


אל ינא לבא ,הרות תצק םכב ץיברהלו ףיטהל ךישמהל החמש יתייה
תוחפ תצק הרוצב םירבד לע לכתסהל ולכות םא ילוא .םעט האור שממ
- ןוגריפ תלוכי לש ץוצמקו םהמ תוניהל ןוצר הפיט םע תיתרוקיב
.םירירמ תוחפ ויהי םכלש םייחה


.בוט הליל
הרונל וביגה
 
7/12/01 9:05
תואלפנו םיסינ :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
תא רדסב תא ,לטיל
והשכיא ,ךל לקלקה לכה ךכ רחאו תויונינש הפוצר ,האלפנ הלחתה
לודגב ונילא יבושתו ינמאתת ,יכישמת זא ,קנעבו לאיצנטופ שי לבא
ןאכ םיבתוכ םיער םישנאש המל בל ימישת לאו


הלש ןורחאה עזעזמה רמאמה ירחא הלאירא דחוימב
תואלפנו םיסינל וביגה
 
 
7/12/01 21:36
ביבר הלאירא :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
.יבייב ,תרוקיב לע והשמ ךתוא דמלא ינא יאוב


םירקבמש רבד ותוא תא תושעל ךירצ אל ,םוחת לכב ,רקבל ידכ
לש תוכיא רקבל ,ןגנל ילב הקיזומ רקבל הלוכי ינא .ישעמ ןפואב
תויהל ילב הביתכ רקבלו רגנ תויהל ילב תשכור ינאש ןחלוש
םעטו ,יפיצפסה םוחתב הנבה אוה ירקיעה ןוירטירקה ,תבתוכ
תוכזה ,הרדעה וא ,תבתוכ ינאש םירוטה תוכיאל רשק ילב .םיוסמ
,הלימ תבתוכ יתייה אל םא םג .תדמוע הניעב תורקיב ריבעהל ילש
.תארוק ינאש םיטסקט רקבל תוכזה יל הרומש ןיידע


?ער םדאל יתוא תכפוה יניעב ןח אצמ אל הזה טסקטהש הדבועה םאה
.תעדל בוט
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
12/12/01 5:51
Lorelei :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
I usualy don't do this.. but read over your own
response. You sure it's a tone of a so called calm and
realistic reviewer?

hemm, hemm....
Loreleiל וביגה
 
7/12/01 10:17
יטינירט :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
!הלימ לכ םע יתיהדזה
הבוט הקלח לכ הלכמ "תולבונלט" תארקנש וזה תינויזיוולטה תלוספה
.עישומ ןיאו ,ונמלועב
לש הזה ערפומה םזילאירוסל םירבחתמ םישנא ךיא ןיבהל יל השק
....וב-תבהואמ-ינאו-אתבס-אוה-םויהו-ןימ-יונישל-חותינ-רבעש-ןכשה-לש-בלכה-םצעב-אוה-יתוחא-לש-ןבה
תכלוה ןאל וארת לבא ,ינומכ תושח ייתורבח בור יתחמשל
.....הנידמה
תילארשיה הלבונלטה האב ,הזמ ךומנ רתוי ןיאש המדנשכ אקווד
!םיאישה לכ תא הרבשו
...סלזנוג תור) ןיטולחל ןורשכ ירסח םייתרושקת םינוקיא םיחקול
םויס תגצה ומכ הארנ הז לגלגה תא הבבוס איהשכ וליפא ......חחח
רתויש המכ םע שפוטמו ךרפומ טירסת םינגראמ ('ג התיכב הנש
ןמ'גרותש הקישנה תא יתיאר) ריבכמל (??) הבהא תוניצס ,םיקרפ
תנוכמ םכל ירהו (תוללעתה ומכ רתוי הארנ .ינארוד ןורשל ץיברה
..."יטירבלס" גשומל השדח תועמשמ רוציתש גניטייר


המכ ובקע יתוחאו אמא ,"םיצצומהו םיפיה" בלש תא יתרבע ינא םג
ילבמ תוקד שמח תבשל יתלוכי אל וליפא ינא .ורבשנש דע ,ןמז
הזיא יל ונת ,ושמ וא תונצלפתהמ אל .היזיולטה לע לוכסתב חווצל
קר ,הז אל קר ,הז אל לבא ,היזופניאב תרבחתמ ינאו רגפמ םוקטיס
אל קר ,ןיז םהל ןיאו רוציי ספמ ועיגה וליאכ םיארינש םינקחש אל
תא אל קר ,ועקפתי אל םירפתהש ידכ קוחצל ןהילע רסאנש תוינקחש
הבהאה תורהצה תא ,בולעה קחשמה תא ,הליאה תומויאה תורושה
.ילש היצנגיליטניאל ןובלעה תא ,איקהל ךל תומרוגש
שממ ?ןובס תרפוא ןקחשכ יאו'ג לש עטקה תא "םירבח"ב םירכוז
,ןיטולחל ןורשכ רסח ןקחש .הדובעה תא יליבשב םישוע םהש יתשגרה
תוישיאל ךפוה ,(וילע התמ ינא לבא) רומג לבהא ,תופי םינפ םתס
?תפרוטמה הצירעמה סדליש קורב םע קרפה תא םירכוז .תינויזיולט
?אה ?םיקדוצ םה ךיא
לבא (םיסרוק תחקל םג רשפא) תידרפס רבדל םידמול םידלי ילוא
,דוגבל ךיא ,תורעוכמ תויצלופינמ תושעל ךיא םידמול םה ךרדב
ןימאהלו ,םייתימא אל תויהלו לכשה תא ןייזל ,ןומאב לועמל ,רקשל
.הנוכנה ךרדה וזש
יטינירטל וביגה
 
 
8/12/01 0:17
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
!!!!לטיל יתוחאל הבוגתב
אטבמ ופיסוה ,(לטיבא הנליא) קיפופב םיציצ וחק
תחא הפיטב ושחיב ,(סלזנוג תור) ההוזמ יתלב-גליע-יסור-יברע
טעמ וערז ,(קיפ הקיבצ) ימלוע הדימ הנקב תונב לילא לש
(הנדהוב ירימ) תיתמיב תועינצ ,(ןמ'גרות ןד) תישנ תוירדילוס
.(ןומצע תנע) דחאכ-דקוממ-יבחרמ טבמו


םרטבו ,ךרע אללו לילד ןיידע םקרמה יכ וקדיב ,בוט בוט ורענ
,םכלש דמחמה-באפב טפאטה לש ישגירה קמועל הסיעה קמוע תא וושת
ותא ובגנו ,קיפ.צ ןודאה לש תולכתמה ויתורעשמ המכ ןבמקל וסנ
שוחל ולכותש ידכב תאז) הסיעל ביבסש הירוטירטה לכ תא תויטיאב
.(הריציב םכל רוזעל םימתרנ עבטה תוחוכ לכ ךיא


ראפ תא וחירה ,תררופמ רקלק תחלצל תיחמה תא וגזימ ,התע
וז .איקהלו תוארל :תחבושמ תירנילוק הגיגח םכל ירהו - הריציה
.בגא ,הטאיד הלחא םג
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 15:05
יטינירט :תאמ
רוואט-יטיס ןיכהל ךיאל הבוגתב
:-)))).....הלודג
יטינירטל וביגה
 
7/12/01 12:42
הפוילק :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
ןיבל םישנל תושוע ןובס תורפואש המ ןיב ונמזב הוושה לייוו יזוע
.קניל תאצומ אל ינאש יל לבחו ,םירבגל םישוע ונרופ יטרסש המ


םיפוצ השיאו רבגשכש רמאש הנורחאל ןטק רמאמ הזיא היה ,דועו תאז
תישפנ הניחבמ לבא ,תינימ םירוגמ ,הרואכל ,םהינש ,ונרופ טרסב
טרסה ותוא תא םהל ינירקת םא .השיאהמ רתוי הברה הרוגמ רבגה
טרסמ הרגתת השיאהו ,שידא ךופהי בלש והשזיאב רבגה ,םימעפ תורשע
לכב הנוש גוז תב לש דיקפתה קחשמ רבגה לצאש אוה רבסהה .טרסל
,תויומדה םע ההדזמ ,תיגולוכיספ טרסל תסנכנ השיאהש ןמזב ,םעפ
.היצאוטיסב המצע תא תניימדמ


םומיסקמה .םמעתשהל ילב הלבונלטב תופצל יתחלצה אל םלועמ ינא
יל רורב לבא .תונושארה םהיתונועב זורלמו ילרווב היה יתעגהש
תונמאתמ ןה .הברה ךכ לכ תופוצ םישנש םתס אל הז ,והשמ הפ שיש
.תוישגר תויצאוטיס לע


ריכהל ךירצ ,הפ תוניועה תובוגתהמ קעוזש םעזה לכ תא ןיבהל ידכ
םג .עגרל עגרמ תרדרדמ הפ םירמאמה תמרש תעדלו "תוננב" תא תצק
.רשפא ןכ ,הנהש חיכומש רמאמה עיפומ ,דוע תדרל רשפא יאש המדנשכ
תואיגש דוע ונל שי ,המרה תניחבמ הגרדמה לפשל רבכ ונעגה םאו
.ונישע םרטש ביתכ
תצלאנ תאש הממ הברה ,תבתכש המ לע תרוקיב תגפוס תאשכש יל הארנ
לע סעכ םייק .םירמאמה לכל תורבטצמ תובוגת אוה ךבג לע בוחסל
תגציימ אלש הנכסמה תבתוכה לע שדחמ םעפ לכב אצויש ,תובתכה תמר
.המצעל טרפ דחא ףא


המ לכ םויהו ,אשונב ןוידה ךשמה םשל דעונ תובוגתה ןונגנמ ונמזב
יתבהא"ו ,"הטנאופה הפיא לבא רדסב בותכ היה" הז אוצמל רשפאש
הפ אציש המ בור .ידמ השק תחקל אל ."ךכ לכ אל יתבהא" וא "הככ
.יניבתו םימדוק םירמאמל תובוגתל יסנכ .ךילא רושק אל ללכב
הפוילקל וביגה
 
 
7/12/01 14:29
ינור :תאמ
דימתלו זאמ הלנוטנאל הבוגתב
לבא .קנילה תא חותפל רשפא יא הז דעב ,ריעהב היה לייו יזוע
:רוזחל ילכות ,וטילחי תאז לכב םה םעפ םא ,ךל אה


http://www2.iol.co.il/hair/tarbut/355434.stm


:ןאכ ,ימע תוסחב)
http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=46523&t=46523)
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 1:09
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
דימתלו זאמ הלנוטנאל הבוגתב
ילרוובב היהש הזל ,םש לואשה תא תוושהל ללכב רשפא יא יכ
אל ללכב ינא ,השעמל .זיטניינה יהלש ריצבמ זורלמב וא ,התעשב
הזו ,חנומ ומוקמב ודובכש) גנילפס ןודא לש לגדה תורדסש החוטב
,יתנבה בטימל .'תולבונלט' לש הירוגטקה תחת תוסנכנ ,(לכה
(סותאפ ףדוע) 'תולבונלט' ןיב דואמ הרורב הקולח תמייק
ןובסה-תורפואו ,תולבונלטה בורל ןה תוידרפסה :'ןובס-תורפוא'ל
ימי' ,'םיצימאהו םיפיה'ש רמואש המ .סרתמב ינשה גהלה ןה
תולוכי אל ללכב ,תודבועל דמצינ םא - 'יידלי לכ'ו ,'ונייח
.הדימה התואב תושיתמ ןה יכ םא .תולבונלט ארקיהל


,תויומדה םע תוהדזהל תוסנמ טלחהב םישנ .ךיירבדב תקדוצ תא
ומכ תחרוצ ,יראק ומכ תבשוח ימצע תא יתאצמ רבכ ינא קרו
יתוא יאצמת אלו) ליבקמ ילא ומכ תטריינתמ וליפאו ט'גדירב
תויביססבואל דעו ,תוהדזהמ לבא .(םלועל רתוי הזב הדומ
תויטנתוא תויאניטנגרא לש ןבוכיכב תורדסל ,תפרוטמ-טעמכ
לגדב תידרגנוואה תוסכתהה תיישרפו וריירוא ע"ע) תורחסוממ
.לודג קחרמ שי - (לארשי
רידאה ךסחה תא .ךרוצה תא .תולתה תא .הניבמ אל ינא הז תא
.הרוצה התואב לועפל ןהל םרוגש


,הזכ בצמל עיגמ הזשכו .םודא וק ,םיתעל ,יל שי ,הניבמ תא
יריבסת יכלו .הסינכ ןיא לע שממ ותוא יל רייצמ הזה הבעה שוטה
.היופשה איהה וז תאש הז ירחא
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 10:40
ינור :תאמ
?םעפ תיסינ - הויו ,ידיגתול הבוגתב
,םיירהצה ירחא לש ןובס תורפואל ,תולבונלט ןיב לדבהה
.הפשב אלו ,רנא'זב אוה ,ברע לש ןובס תורפואל
קר תתל הלוכי ינא ,הכיס שאר לש לדוג רדסב החמומ ינאש רחאמ
(לבא םוצע) רפסמ הלבונלטב ,לשמל ,ומכ ,הנחבא תודוקנ המכ
ובש ,ללכ ךרדב ,תואמ שולשה תוביבסב - םיקרפ לש לבגומ
לקתנ ,דחיב ומצע אוצמל רומאש גוז - תיזכרמ תחא הלילע
.םהילע רבגתהל ,רבד לש ופוסב ,חילצמו ,םילושכמבו תויעבב
לוכיש גוסה הז - תכבתסמו תלתפתמ הלילעה ,ןובס תרפואב .ףוס
אלא ,ןורתפ תשרודש תדדוב היעב וב ןיאש םושמ ,דעל ךישמהל
,םילצפתמ תוגוז ,ןווכב םייוניש ,בלש לכב תולגתמש תויעב
ןרקומש גוסה ,םיירהצה רחא לש ןובס תרפוא .םינתשמ ,םירזוח
תבוטל ,םיימעפ ,הנושאר הנרקהב ,ללכ ךרדב) םוי ידמ
- םידדצ המכמ בל תמושת תולבקמש תויצאוטיס ללוכ ,(םירוכמה
תחא לש התואר תדוקנמ ראותמ אוה רחמ ,הרוק גולאידה םויה
לש ןובס תרפוא .תרחא לש התואר תדוקנמ םייתרחמ ,תויומדה
םיעובקה םיפוצה תא קיזחהל תנמ לע - ךפיהל קוידב תדבוע ברע
.הרידא קרפ לכב תויושחרתהה תומכ ,(םלש עובש וא) םימי רפסמ


שיש והשמש ,הרוק ךיא - תיתרבח העפותב עגונ תמאב ךלש רמאמה
,רתוימ ,יטוידיא ,ךומנ אוהש ,ויבגל תפרוג ךכ לכ המכסה
סחיתהל םא ,וא ,ןטק אל להקל תיתועמשמ תורכמתהל ךפוה
ךכ לכ גניטייר שי רוואט יטיסלש הרוק ךיא ,תתנ תאש אמגודל
.הובג
לע רבדל הצור ינא - הננגמ ומכ תעמשנ ךלש תולכתסהה תרוצ
תאז .םלועמ קרפ יתיאר אל ,ילש אמאבש יל ונימאת לבא ,הז
יאו ,תיחטש ,תאשנתמ םגו ,ןבומכ ,תימיטיגל תולכתסה תרוצ
.תניינעמ דאמ אל ,ךכל
ילוא ,העפות הפ שי רבכ םא ,תרמואו הפוילק האב ינש דצמ
הבוגב הילע לכתסהל רשפא ילוא .הל םרוג המ קודבל ןיינעמ
,(ןכא ,םישנ רקיעב) םישנאה תמאב םה ימ ,בושחלו םייניעה
,ןבומכ ,הזו .םלצא תרשמ הז המו ,הלאה םירנא'זל םירוכמש
.תוחפל ,יתוא .ןיינעמ רתוי הברה
רשפא לבא ,ויתולימל לייו לש רמאמה תא תרכוז אל רבכ ינא
גוס ןה תולבונלטהו תוינובסהש הזב ,ילוא ,ןיינעה תא םכסל
דאמ היצטונוק תוננוא הלימל התיה ,םעפ .תישגר תוננוא לש
.הז לע בושחל םישרמ ,תאזה הביבסב תוחפל ,םויה .תילילש


לוזלז לש אוה ךילהתה לכ וליאכ הינובס לש הנכה תראתמ תא
םיטפשמ םהיפב םישו םימיאתמה םיקינמולכה תא רחב - הפוצב
ידוראפ וק ןיאש אל הז .בותכל הלוכי עברא תב הדליש
ידוראפ וק הז לבא ,ולש הביתכה ךלהמב םג ,רנא'זל תוסחייתהב
םינוע אל םא ,רנא'ז לכ ומכו .רנא'זל ןיא טליב אוהש
הידמוקב ומכ ,"קירט" הפ שי .להקה תא םיגישמ אל ,םיללכל
ירפסב ומכ ,רחא םוידמ לע תכלל םא ,ןמורניסב ומכ ,תיטנמור
הב תלזלזמ תאש היסולכואל הנופ הזה קירטהש הז לכ םעו .חתמ
,הבש תואיצממ קתונמ אל ךלש הזה לוזלזהש הז לכ םעו ,ללככ
תוכיא וא ,קחשמה תוכיא ,אמגוד םתס ,לע אל אוה הישעב שגדה
,תובוטה ךיתורבח ןיידע ,םיגולאידב םוכחתה וא ,יומיבה
תא תראתמ תא ןיידעו .וקלדנ ,ןונש הכ והה ךחומ ומב תרחבש
,(תיפיצפסה הינובסה יוהיזב הגוש ינא םא החילסו) תויזורלמה
,העיתפמ הרוצב בוט ,הריכמו ,הלילעו תויומד םע תורכה ךותמ
ילוא ?הרוק הז לכ ךיא .םש םהידיקפתו ,רוואט יטיס ינקחש תא
?ינא" םע רענתהל טושפ רתוי ילואו .הז לע בושחל הווש
,םלוכמ הווש רתוי יכה ראשהלו ,"תויהל לוכיאלםייחבםעפףא
.םילימ הברה הברהב שדח רבד םוש ןיבהל ילב
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 11:23
ינור :תאמ
?םעפ תיסינ - הויו ,ידיגתול הבוגתב
גוסמ תועט .תאזכ תיחמומ אלא ,לדוג רדס ילב החמומ אל ינא
.תאז ,היופה


.ישיא ,(תינור ,הדות) "םוקמ"מ הביגמ ינאו
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 14:30
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
רמיילקסידו תועטל הבוגתב
תולבונלטל תיחמומ ינאש םלועמ יתנעט אל יכ םא
יל רורבש יתרכזה כ"הסב .ויהיש גוס לכמ ןובס-תורפואו
םימעפל הז םג) יתיעט ,ויבגל הרעשה יתקרז ,לדבה שיש
לכ םע ,תאז םע .יינזוא תא רבסל תאבש החמש ינאו ,(הרוק
,תא אקווד יכ הארנ ,ךלש תיטסילאיצוס תיעמשמ-דחה השיגה
,סופמילוא ילע םייחו תואשנתהב יתוא םישאהל תלדגהש
.קוידב רמוחה ותוא תא הפינסמו הברעה לצב ךל תבשוי


תא רוקחל יתאב אל (הככ ול אורקל יל השק תצק) ירמאמב
.ילש תיטרפה הפקשהה תא תתל םא יכ ,ויטביה לכ לע אשונה
הלוכיו ,תיחטש תויהל הלוכי ,תמצמוצמ תויהל הלוכי איהש
הדבועה תא הנשמ אל הז .תלזלזמ ,תרמא ךיא ,תויהל וליפא
לש םייחה לעפמל יתידוותה ,ינא קרו ,ינא הב ךרדה וזש
שי טלחהב .אברדא ,רתוי הבחר הדוקנ שי םא .הלבונלטה
םישנל 'הז תא השוע' ןכ הז המל ןיבהל תוסנל םוקמ
.יל וא ,םירבגה בורל הז תא השוע אל הז המלו ,תומיוסמ
קרו ךא איהש תינכות לש ,ירדגמ אלכ הזיא הפ שי ןיידע
הברה אוה רנא'זב הפוצש םירבגה רפסמ ,תאז לכבו .םישנל
.ךומנמ רתוי


,הפוילק האבו .תוננוא לע הרעשה קרזו ,לייו יזוע אב זא
.תוישגר תויצאוטיס לע תונמאתמ םישנש ןעטש רמאמ הללמתו
אוה הזה ידוראפה וקהש תחווידו ,ךמצעב תא תאבו
,הזש .דעיה להק שפחמש המ הזשו ,רנא'זב ןיא-טליב
אל טלחהבש המ) םוכחתו תוכיאב ךסח םג ליכמ ,ותוללכב
וליפאו ,תורעשה דוע קורזל היעב יל ןיא .(יל ןבומ
תלוכיה ,תישנ הנוכת וז ילוא :תעשופ הללכהב ןכתסהל
ומכ .הטנאופ אלל ,חווט תוכורא תורדס רחא בוקעל
,םירבג ילוא .תוכורא םיסחי תוכרעמל ,חיננ ,תובייחתה
אל ,תוביצי תוחפ םיסחי תוכרעמו תויתילכתל םיטונכ
הדודר היהת םא וליפא ,תמיוסמ הלילע רחא בוקעל םילגוסמ
ימינפ עבמ תוכירצ ,םישנ ילוא .חומל חונמ תרשפאמו
תרסח הבהאב ונחינ םירבגש העשב ,הקומע תורשקתה תומדב
.תופלוח תודוזיפאל םירוצעמ
היעבהו ,תורעשה קר ןה ולא לכש הז תא הנשמ אל הז לבא
.תדמוע הניעב


,םימוטפמיסה תא ההזנ אל רבכ טעמ דועש אוה ילש דחפה
.המצע הלחמה תא קר אלא
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 17:46
ינור :תאמ
יתלביק ,ייקואל הבוגתב
אל םג הזו ,תרחא הברעל תחתמ וא ,הברע התואל תחתמ
והשמ אל) ער רבד תישע םא הלאשה םג .יתוא קיסעמ דאמ
.יתניחבמ ,ןיינעה אל איה ,(וילע תעדוי ינאש
הנניא היגולוכיספה ירפסמ תופיה םילימה תרוש לכ
הווקמ ינאו ,ומוקמב ודובכ .ישיאה ךמעטל תסחוימ
והשמ היה ול .המלש תבהוא ןכ תאש הממ ךתאנהש ךליבשב
הכוז תייהש יאדו ,ישיא םעט רואת לע דיעמה ךלש רוטב
ינאש יל יחלסתו ,יל המדנ) ירמגל תונוש תובוגתל
הכוז היה אל ישיאה ךמעטש ,יולג ,הככ הז תא ךל תרפסמ
ילריש םע ךלש םירשקהו ,העוט ינא ילוא לבא .המבל הפ
ישיאה המעטש תומד תאש וא .תאז לכב והשמ םינגראמ ויה
םינוירטירקב רבד םוש הניבמ אל ינאש וא .עיפשמ בשחנ
.(תויהל לוכי לכה .םוסרפל
.העפות לע תישיאה ךתולכתסה תא אקוד איבמ ךלש רוטה
ךלש תולכתסהה תיוזו .ימעטל ,םעט לש ןיינע אל הז
שי יל יל יל ,וא .חיננ ,הלאה םיטוידיאה לכ תא וארת)
.תולעפתה תררועמ אל ,(דובכ רתוי


,הזה לדבהל םיסחייתמ ,תמאב ,םא - םישנ / םירבגל רשא
,(וליפא ,תויונינש תסומע .וליפא ,תיקלח) תוניצרב
לדבהה תא םיאיבמש םימייקה םילדבהה המ בושחל ןיינעמ
הזיאבו ,(םיפוצ םניא םירבג ,תופוצ םישנ) יתעפותה
,תניינעמ הלאש תאז .םילדבהה תא תוחיצנמ תורדסה ןפוא
הזמ והשמש החוטב אל ינא .הילע תונעל תעדוי אל ינאו
ינא םא יניע תא יריעה לבא ,ךלש ישיאה רוטב םייק היה
.העוט
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 18:49
ןידינד :תאמ
תבשוי ינא םא החוטב אל ינאל הבוגתב
?"יניע תא יריעה" םע תאצוי תאו


.וישכע רבכ הכוב ינא ,תמאה ןעמל .יכבב רמגיי הז
ןידינדל וביגה
 
 
8/12/01 18:53
ינור :תאמ
? אל ,הפי יתשקיבל הבוגתב
.רדסב ,רדסב
.חולשמה ינפל ארקא ינא האבה םעפב
?הכוב התא הז לע ,דיגת
ךל רדסל הלוכי ינא תוכבל ךירצ התא םא יכ ,אל
.דיגת קר .תויעב ילב והשמ
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 19:07
לטיל :תאמ
תבשוי ינא םא החוטב אל ינאל הבוגתב
ולו .תשקבמ תא םא ,ןתוא ריאהל הסנא טלחהב ינא לבא
.בוטה רדסה ליבשב


הרהצה סנ לע םישל הסינ אל ,ךתושרב ,ילש רוטה
אל ,הגונה ייח רופיס תא ירופיסב .תבקונ תיתרבח
םגו ,םלוע תוקבוח תוימויק תולאש לע תונעל יתשקיב
ןולס תוחישב תולוע חטב ויהש תונבות םתס לע אל
םא לבא ,ילשבש תרמואו תפחסנ יתייה אל) תומיוסמ
,םסרפתה אוה ךא .(ךל השרמ ינא םידיקפת םיקלחמ רבכ
,םיטוידיאל היסרגר תושעל ליבשב אלו .לכה תולככ
היח שי ,רומוה .טאל םיבצעה לע ךל ספטל ליבשב אלו
.אל ותו ,לכה הז .וזכ
,וה' םפשל תחתמ ןנסנ ונקלח ,הנבהב ןהנהנ ונקלח
תולכתסהה תיווזש תנייצמ תאשכ לבא .'תונינש ארונ
הליחתמ שממ רבכ ינא ,הזל ונרזח ,ונ) ילש תישיאה
,(אקווד בוצע שממו) תולעפתה תררועמ הניא (ףייעתהל
תרמוא תא טבמ תדוקנ וזיאמ תצק יבשחתש יאדכ ילוא
המ ךמס לע גשומ יל ןיאש ייחב ,תרחא יכ .הז תא
(תורושה ןיבמ אל םג) יתרמא אל םלועמש םילימ תסנכה
,'דובכ שי יל' :רמול יתנווכתהש תטלחהשכ ,יפל
.תוזחשומ תוזעלה ראשו ,'םש םיטוידיאה תא וארת'


םדוק םא .תמאב ,ונ - ךלש תכחוגמה תורגתהל רשאב
.קפס לכ ילעמ תרסה רבכ וישכע ,תיטפקס יתייה דוע
לכמ לודג רתוי תצק אוה ,ילע איצוהל ךל שיש ןעטמה
שיו ,םוקמ שי ?ןוכנ ,םילימ ףלא לש שפוטמ רוט
.טלחהב סאמנ ילו .םוקמ
לטילל וביגה
 
 
8/12/01 20:06
ינור :תאמ
ךייניע תא ריעא אל ינאל הבוגתב
םג ,םדוק יתידותהה לע ךל יתרתיו םג .הלודג
,םיעוט םלוכ .ףוצרפב יריעתה תא וישכע יתלביק
.הז לע גוגחל ךרוצ םישיגרמ קלחו


ןיזמ דוע .תבחוס ינאש חטב - ןעטמה ןיינעלו
ךלמ לש אמא ינא) .תומצב יל תכשומ תייהשכ .הינש
(?ילוא ,התכה
ינורל וביגה
 
 
8/12/01 21:55
לטיל :תאמ
שיגרהל יל תתל לק המכ יארתל הבוגתב
ררועל הנווכ יל התייה אלו יל ןיאש תמאב ,יארת
אצי אל הז ,(רוטל הנווכה) והשמ יתבתכ .תובירמ
רתוי רחואמ ,תורוקיבהמ יתלהבנ ,יתנווכתהש ומכ
,רמולכ) ףוסה ינפל טעמכ שממו ,ימצעמ יתלהבנ
יל יחלסו) םכלוכ ,םתא תמאבש יתטלק ,(תוומ ,ונ
תאש תעדוי ינא ,לגדה תאשונ ךממ השוע ינאש
.םתקדצ - (ךמצע תא קר תגציימ
שי טלחהב ,יתלביקש תרוקיבל םוקמ שי טלחהב
לוכי היה לכה טלחהבו ,תוכתוחה תובוגתל םוקמ
םעפ ימצע תא רקבל תחרוט יתייה קר םא ,ענמיהל
ארוקה לע הברה ךכ-לכ הסימעמ ינאש ינפל ,תחא
טועפ אשונ לע רוט תכיתחל סנכנ כ"הסבש ,העותה
ינאו ,הרוק ןכ ,בגא ,כ"דבש המ .הלבונלט ומכ
.השוע ןכ
תא םישועשכו .ךרד שיו ךרד שי ,הניבמ תא ,לבא
,ןכסמה םדאה ,(תא תישעש ומכ) תוטובב הז
געל ונממ השועש המהוז לש םיב יורשש ,ירירעה
ללכב אוהש והשמ לע ןנוגתהל ךרוצ שח ,העווז וא
קיפסמ בשוח אוהש ירחא .השע אל וא ,ןיבה אל
הנתשמ דימת טעמכ ,אשונה לע ןמז (קיפסמ לבא)
.וישכע יל הרוקש המ הזו .הביטקפסרפה


יל רצו .םתסאבתהש יל רצו .תסאבתהש יל רצ זא
המ לע תחא םעפ יתבשח אלו ,הז םע יתרהימש ימצע
.השוע ינאש
,והשמ ושואב יתארק וישכע קוידב ,תעדוי תא
אוהש ירחא .רועיש אוה רבד לכש ךכ לע רבדמש
ותוא ףטועו ,םינוויכה לכמ הזה והשמה תא ןחוב
ךרדה ומכ ,ולאכ תוכבוסמ תופיטע ןומהב ןומהב
קמע"ב הניבגל םיעיגמש דע רובעל םיכירצש
,רמול הסינש המ לע תונידעב רזוח אוה ,"השדחה
,רמולכ) טקלסידה ארוקה ןוצר תא עיבשהל ידכ
תודיעמה אקוודו .קותמ אצוי זע לכמ :(ונלוכ
תא רובעל חילצנ ןתרזעבש ולא ןה ,ונלש ולאה
.םיבוט יכה יכה םירועישה
בורק ,תורחא תוביסנבו .יתמנפהו .יתדמל זא
,הללאי .השוע יתייה אל הז לכ תאש יאדוול
.טסקנ


ישפנ םע החיש לש יצחו הקד ונרבעהש רחאלו
.הקיתשב גייסא ינא ,דחאכ - תרסוימהו תכסכוסמה
.וישכעו
לטילל וביגה
 
 
8/12/01 22:33
ןידינד :תאמ
ךל הפיל הבוגתב
,רמאמהמ הפי רתוי הברה תובותכ ךלש תובוגתה
.הזל םיארוקש ךיא וא ,רוטה וא


ןפואב תבתוכ תאשכ .Don't overdo it ?הנקסמה
הפירח תויהל תונויסנ ןוילימ ינש ילב חלוק
,ריהב הז ,אירק הז :בוט ךל אצוי הז הנונשו
ללשב לכה תפטוע תאשכ .רסמה תא ריבעמ הזו
תא שטשטמ הז ,תויזעולה םילמהו תויומכחתהה
,תויתוכאלמ לש החונ אל השגרה ריאשמו ןכותה
טאוו ואונ וי ףיא ,קיחצמ אל פא-דנטסב ומכ
.ןימ ייא
ןידינדל וביגה
 
 
9/12/01 0:33
הריטה תריבג :תאמ
תוניצר לש עגר ,וישכעול הבוגתב
.הז תא תעדוי רבכ לטילש יל הארנ לבא
.םחוננ ןויצ ןיינבבו
הריטה תריבגל וביגה
 
 
9/12/01 12:46
ןידינד :תאמ
ןידינד ,םא.יטל הבוגתב
.תקדוצ תא


וא יתעמשש תונויערש םעפל םעפמ יל הרוק
יתיגהש יל המדנש ןפואב ילא םילחלחמ יתארק
.ךיבמ יד .ימצעב םתוא
ןידינדל וביגה
 
 
9/12/01 1:44
רביירש הירמ :תאמ
תוניצר לש עגר ,וישכעול הבוגתב
- דרוקר הד רופ טסא'ג ףיסוהל הצור ינאו
.לסופ ומומב לסופה
רביירש הירמל וביגה
 
 
9/12/01 12:29
ןידינד :תאמ
תוניצר לש עגרל הבוגתב
םוש יל ןיאו םירמאמ ןאכ בתוכ אל ינאש קר
ןטק ביגמ הלוכ ,תויתורפס תויצריפסא
בנוג אוה ולש תובוגתה תא וליפאש ןתשומו
.הריבגהמ
ןידינדל וביגה
 
 
8/12/01 18:45
ןידינד :תאמ
יתלביק ,ייקואל הבוגתב
תאצוי תא רבכו ,ררקתהל ינור לש "החמומ"ה הקיפסה םרט
.יד .ךלש "יתידוותה" ה םע
ןידינדל וביגה
 
 
8/12/01 19:08
לטיל :תאמ
? היהי המ ,ונל הבוגתב
,לכמ הארונה תועטה תא יתישע .החילס ,החילס ,החילס
יל ריזחהל ךל השרמ ינא הצרת םאו .ןידינד
ארונ הסנמ ינאש דיגהל וליפא וא ,הבוגתכ 'תוטבתהל'
.הענכהב גופסל ץלאא ינא .'תואשנתהל'


תא יל לכא בלכהו ,קתפ האיבה אל אמא ,רוזחמה הז
.םירועישה
לטילל וביגה
 
 
8/12/01 14:34
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
רמיילקסידו תועטל הבוגתב
בוליש רשאמ רתוי אל איהש ,יל השרוי םא ,'רוואט-יטיס'
תרפואו ,('תעגל') תיממע הלבונלט לש ךחוגמו יראזיב
ייניע תא הדכל ,(הליהתה ימיב ג"אמר) הזבמה גוסהמ ןובס
אלו ,יתיסינש רמול לכואש ידכ .ןושארה קרפב קוידב
לע ."האוראלשממינא ,םואתפהמ ?ינא" לע טייפתהל ךרטצא
היעב וזש תסרוג ינא ,בוש ,יכ םא) תיפיצפס ,וזה הרדסה
איהש םלש בלב רמול הלוכי ינא ,(ותוללכב רנא'זה לש
הלוגע תומדל ביכרהל רשפאש יתדמל ,התרזעב קר .תשייבמ
רמול אל ןיידעו ,דבלב םילימ שולשמ םלש ןוקיסקל ,תחא
,ראתל הלוכי טלחהב ינא ,הלש הריציה ךילהת תאו .םולכ
,רשאמ רתוי אל לש ןהיפב תויליווא תורוש תעקותש וזככ
.המלצמל הז תא תומלקדמש תוסח ,בוט


םימרזהמ דחא לכ םע רוביח יתאצמ אל ןיידע ,תאז םע דחי
,'קירט' לע תססובמ תאז םג יכ םא .הינובס לכל םיוולנה
ןכש המרדו חתמ תורדס םג תוססובמ ,ךיירבדל ,וילעש
םילימ םע טקלטניאה תא שייבל ילבמ ,ןהב תופצל יתינהנ
.םצמוצמ 'זארטמוליקב
,ילש ישיאה םעטה תא סחייל תשקעתמ תאז לכב תא םא
לע תואצמנש תופי םילימ דועו ,הכלשה ,הננגמ ,תואשנתהל
,ינא .ךל םשוביש ,היגולוכיספ רפס לכ לש הכירכה
.ער והשמ יתישעש תבשוח אל ןיידע ,יתנוועו יתורובב
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 17:51
ינור :תאמ
'רוואט יטיס' יבגלול הבוגתב
םיססובמ וילעש קירט ותוא לע תוססובמ ןניא תוינובסה
,קירט חתמה ירפסל ,קירט תוינובסל .םירחא םירנא'ז
ךירצ קירטה תא ,ןאכ םג - יתרמא ,קירט יטנמורה ןמורל
,וא .םיכלוה םיפוצה - אל םא יכ ,םשייל תעדלו ריכהל
.ול קוקז להקה יכ םק רנא'ז לכ - התכב םירמואש ומכ


בוט רתוי תושעל רשפא קירטה םושיי תא םג ,הזמ רתוי
הביתכ םע ,עקשומ תוחפ וא עקשומ רתוי ,בוט תוחפ וא
יומיבו קחשמ יבגל םג ךכו ,תנברוחמ שממ וא הבוט רתוי
תורדסל יטנוולר דועש המ לכו םוליצו הרואפתו
תונוש תורדס ןיב תוושהל ידכש ,אוה ןיינעה .היזיולט
,ג ביבא תמר לומ ילרבב לומ סאלאד) רנא'זה ותואמ
הז תא ריאשא ינאש תרעשמ ינא .ןהב תופצל ךירצ ,(חיננ
.ךל
ינורל וביגה
 
8/12/01 14:08
הילט :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
יעשימל תקנקונמ םנמא תיליבסרווראה היציזופרפוסה
םינורחאה הלא היעבר תשולשב תיזויגילר םרב
תירטנמלפמוק תיטסוקא היצלוקריסב רמאל הצור
ךכיפלו הללללרט תודידב תונממ תבכרומה
איהש היגרנא לכב תיזויבמיסורטקלא הנירק טולפל רמוחל תרשפאמ
ןמצעלשכ תויסנאוינה תויורידתה ודיבודיבוש רבד לש ותימאלשכ
תוקחרתמו תולדג
יעבד ןאמ לכל ףנפנתמה ףוסניאה רבע לא


תכלל הכירצ
?יל תוולהל לקש רשע ךל שי
הילטל וביגה
 
 
8/12/01 14:50
ףסוי-תיב לטיל :תאמ
תבתוכ ינא םג ,הנהל הבוגתב
.הפ םירבדמ םישנא


וליא .גלדל טושפ הלוכי תא ,ךליבשב ידמ תוכורא הפ םילימה םא
בושח יל היה רמול ךל היהש המ תאו) רמול םג םכח והשמ ךל היה
והשמ תושעל תוסנלו ףרטצהל ךל העיצמ םג יתייה ילוא ,(עומשל
,בישקהלו רבדל ,קתקתל ,ןודל ינעי .ןיידתהל :בל ימיש ,ארקנש
.עטק ארונ .בתכב קר
אל ,ךתוא עומשל יל בושח םגו) ךל ןיא ,הארנ הזש יפכ ,לבא
המכ םע קר .ףיכב ,ףיכב הזה ןיאה תא ישעת ,השקבב זא .(שממ
.הדותו ,תולוק תוחפש
ףסוי-תיב לטילל וביגה
 
 
8/12/01 15:37
יטינירט :תאמ
טקש ,שיואל הבוגתב
ולו ,ידיצמ יאוריה המכ ,לטיל לש הדיצל תבצייתמ ינא בוש
ונתנידמב סוזנצוקה תא תודגונש םילימ המכ הבתכש ללגב
.הרואנה
.ינורל איה ילש תרוקיבה רקיע
.ןובס תורפוא וא תולבונלטל החמומ תויהל רמייתמ אל דחא ףא
םינתונש המ לכוא להקה .להקה לע אל אוה ,ידיצמ תוחפל ,סעכה
םירנא'ז םירצונ הב הרוצה לע תועש ךשמב ףסלפתהל יתלוכי .ול
לבא ,'וכו ךיא ,המל ,םיפחוס םהש םילהקה יגוסו םינויזיולט
:-) תרתוימ הלימ לכ שממ ,בוט ךכ לכ הז תא םישוע םלוכ
ןובלע ,תואמר לש גוס ןאכ השיגרמ ינא .םירצויה לע אוה סעכה
,םייתימאה םייחה וליאש יל רמול םיסנמ .היצנגיליטניאל
לע תינידנולב ,יטסלפ ךויח ,תורעשב ל'גש הפוצה תא םיענכשמ
.תויחהל ךרדה איה ךיתומצעב תונמחתו ךעורז
.םיער יכה דימת םה םיערה
רקונס םיקחשמ אל ,םינשעמ אל ,םילותב ,םימימת דימת םיבוטה
.תורוחב םע םיליחתמ אלו
.םירופא םימוחת ןיא
םישנאל תוקפסמ ןובס תורפוא/תולבונלטש תויהל לוכי
והשמ הז םייחהש םיעדויש הליא - וניניבש םייטנגיליטניאה
הז לבא , (הלימה לע החילס ארונ) יטסיפקסא ךרוצ - רחא
.ער םעט לש תורהנב העיבטמ היישעה תא ליצמ אל ןיידע
לומ הליחבב ףקתנה להק םייק ,תוומ דע ץירעמ להק שיש ומכ
.ל"נה תורדסה
.טרס לש ארח הז "םירוהה תא שוגפ"ש תבשוח לשמל ינא
ררבל תוסנלו רדעה םע תכלל םוקמב זא .תרחא רמוא סוזנצנוקה
.ישיא םעט חתפל הפידעמ ינא ,םיעוט אל םיפוצ ןוילימש הז ךיא
יטינירטל וביגה
 
 
8/12/01 17:25
ינור :תאמ
??וליאכ ,יל ושרתל הבוגתב
?לודגה סעכה המ לע - הזב םכתסמ הז םא לבא ,ןייוצמ הז


תא המל - וב הריכמ תאש ךרוצ אוה יטסיפקסא ךרוצ םאו
?וניניבש םיטנגיליטניאל קר ותוא תסחיימ


.ינתהמת
ינורל וביגה
 
 
9/12/01 10:26
יטינירט :תאמ
ישיא םעט חתפלל הבוגתב
.חוכיוה ךרוצל ,ןיבהל תוסנל אלש תשקעתמ תאש
.אל וא םייטנגיליטניא ,םלוכ לצא םייק יטסיפקסא ךרוצ
לש ףוקיש ןה תולבונלטש ןימאמש רוביצל תסחייתמ ינא
....יטסיפקסא קר אל אוה ךרוצה זאו ,םייחה
?שי


לע .ערה םעטה לע .היצנגיליטניאל ןובלעה לע סעכ שי
.הדודרה המרהו ןברוחמה קחשמה
.ער טרסב ומכ
יטינירטל וביגה
 
 
10/12/01 1:05
הילט :תאמ
טקש ,שיואל הבוגתב
, תורושה ןיב יתבצינ וליפא תמאב תמאב . יתיסינש תמאב
םשמ תאצל תרתסינ תועמשמ לכל יתארקו , בוט יל היהי הככש
לש ןתמחמ ץוח .הדאנ ?הרק המ ישחנ ,תכלוה ינאש וא רהמו
.וזכ תוירחא ןהילע יתלפהש לע ,ךלש םג רבתסימו, תורושה


בושח לבא תונווקמ תויושתכתהמ תענמנ בורל ינא : ונייניעלו
ךל תישעש ןטקה שפנה ןובשח תא יתארקש םדוק יתבגהש ןייצל יל
(אל ינאו תעדוי יאדו תאש תרחא הכורא הלימ וא )םש
השקבב ךל תפכא אל םא, יל ישרת ךא , בלל יל עגנ טלחהב הזו
(הפ םישיגדמ ךיא )ךל וליא (תטטצמ),
בושח יל היה רמול ךל היהש המ תאו ) רמול םג םכח והשמ היה
ימיש ,רתוי תינייניע הבוגת ךל העיצמ םג יתייה ילוא,(עומשל
בותכל , קמועל,תוניצרב ינעי .שאר דבוכ רתיב תלקשנה:בל
המכ דע הנשמ אל , והשלכ ןויער עיבהל תונווכתה ךותמ
.עטק ארונ .ילאיווירט
ךל ןיאש הדומ תאש אשונ לע תעדל ךמצע תא תגהיל הז םוקמב
וניש תואשנתהו תומודק תועיד ןכ םא אלא )ויבגל עדי םוש
.רבד םוש תרמא אל םצעבו (יל רפסל ילב תמודיק
םירבדל ינת ,יעגרית, תרוקיב טעמ אל הגפסש תחאמ הצעכ םתסו
יכ םא הבוטו הפיו הנונש תא תמאב רדסב לוכה , עוקשל
. הז לע דובעל רשפא לבא תינחרט
וא טוטיצה תא יל רוגסל ידכ התיבה ילא יאובת לאו ידו והזו
.רחא ןונש והשמ וא יתוא קיתשהל


.הכרב יאש
הילטל וביגה
 
 
20/12/01 22:06
*^*^* :תאמ
תמאב ונ,שיואל הבוגתב
.ךירצש ומכ הפה תא הל המתס יהשימ ףוס ףוס
.רמול יתיצר ינאש המ רתוי וא תוחפ תרמא
*^*^*ל וביגה
 
8/12/01 18:23
הילדוא :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
,העוט אל ינא םא ?םייניבה תביטח לע הלאה םישוקשקה הז המ
תא ריכזהל אלש .רתוי אל םא לופכ תוחפל הליג תעצוממה הננבה
ומכ ,רתאב םירמאמה .םמעשמ ...'תיסוכ' הלימב יביססבואה שומישה
.יחד לא יחדמ םיכלוה ,םורופב הכלהש איהה הבתכש
הילדואל וביגה
 
8/12/01 22:37
סונוו :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
רעשל הלבונלט ןיב רשקה המ ?רמאמהמ המ לע יל ריבסהל לוכי והשימ
? םירוקזה ךיידשלו ןמצוחמה


ןבומ אל, ןבומ אל
סונוול וביגה
 
 
9/12/01 7:03
רביירש הירמ :תאמ
יטילאירה לש ילרוובהל הבוגתב
.ארונ אל .תוחפש הלאכ שיו םיטנגיליטניא רתוי םישנא שי
רביירש הירמל וביגה
 
9/12/01 13:58
הנד :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
!תוננבב יתארקש יארונו ןיינעמ אל יכה רמאמה טושפ הז
שארהמ םיאיצומ םישנאש תויוטשה יבוביג לכ תא הפנמש תכרוע ןיא
???םהלש
הנדל וביגה
 
9/12/01 17:12
ביבר הלאירא :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
תויניצ תוחפב וישכעו ,בוט


לבקא ינא םא .תבאוכ תויהל הלוכי תרוקיב המכ תעדוי ינא ,לטיל
קר רוכזא ינאש ךל תעבשנ ינא ,העורג תחאו תוללהמ תורוקיב האמ
תא ר'צנפלמ לחה ,תומויא תומקנ ינמ הלילב ןנכתאו ,העורגה תא
תבה וא הנוז ןבה לש םילוענמה לכב עגמ קבד חורמלב הלכו םיגימצה
.תבתוכ ינאש המ בוהאל אל וזעהש הנוז


הז יכ ,םלעתהל ךל דיגהל הלוכי אל ינא .הז הככ ,תושעל המ ןיא
.רשפא יא יכ ליפ לש רוע חתפל ךל דיגהל הלוכי אל ינא ,דבוע אל
,בותכל תרמוג תאש ירחא - הבוט יכה הצעה תא ןתנ ינפל והשימ לבא
.ךתעד המ יארתו הזל ירזחת זאו ,םיימוי םוי חונל הזל ינת
ביבר הלאיראל וביגה
 
12/12/01 13:09
יאוז :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
תא ילבקת אל חטב .הנשה לש ןייטצמה רמאמה היה אל הז זא ,יקוא
ארונ .ינניחו קיחצמ ,קותמ רמאמ אוה לבא ,וילע יתורפסה סרפה
קר ,ילרווב) ןובס תרפוא תוארל ףיכש ומכ ,ותוא אורקל דמחנ
הז .(?ער המ) םייברגו םינותחת לע םינותיע אורקל וא (ילרווב
ךפוה אל ,השיאל (תוארוק) םיארוק וא ןובס תורפוא םיאור ונחנאש
בשחהל ידכ םויה לכ השטינב קמעתהל םיבייח אל .תומטמוטמל ונתוא
.םימכח
.יהי ולו ךכ יכישמה ,רמאמ הלחא ,קתומ רוציקב
יאוזל וביגה
 
13/12/01 6:01
סונוו :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
...."ךכ יכישמה"ה םע תפחסנ תצק
סונוול וביגה
 
20/12/01 3:04
לאנתנ :תאמ
ףסוי-תיב לטילל הבוגתב
.בל תמושתב תורעהה תא תחקל הווש
לע יתועמשמ דחא רבד תרמא אל לבא ,הבוט הביתכהש קפס ןיא
תא חיכוהל היה תושעל תיסינש המ לכש השוחת הרצונו ,תולבונלט
הרכהו הקנפשוג לבקל םג ךרדב ילואו ,והשמ בותכל ,ךתונינש
.תולבונלט האור אלש תיטנגילטניאכ
הווש לבא ,םייחב םימייוסמ םיבלשב יעבט ירמגל ,ארונ אל ללכב הז
.אב הז הפיאמ קמועל בושחלו תוסנל


ךשמהב החלצהב
לאנתנל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא