םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ירבגה חישה~~ישאר    
   

הרלוכ ימיב הבהא
דוה ארויג


ל"הצל תונמדזה ןתינ םאש חוטב ינא
םשש ימ לכל ץפצפלו םיחטשה לכל סנכהל
העשה תויהל הלוכי וז הרוצה תא םינפב
,לכה ירחאו .ל"הצ לש רתויב הלודגה
המחלמב ומכ המחלמב


הדאפיתניאה לצב םייטנמורה םייחה לע רפסמ ,תטיישב ןיצק ,'ר


דחיב ונייה .הינשה תא דחא ונבהא הז המ ינאו ילש הנושארה הרבחה
הנורחאה הרושב םיבשוי ונייה רועישב .הקיטמתמ תודיחי 5 -ב רפס תיבב
תקחוצ התייה איה ,םיבידנה םיציצב הל ספות יתייהו תונחלושה לש
יתייה רועישה ןמזב .תאיל הל וארק ,הקותמ התייה איה .ןיזב יל תספותו
ונתוא הפיעמ םימעפל התייה הרומה זאו ,הל קילפמ וא קיסוטב התוא טבוצ
יתייהו םינבה לש םיתורישל םיכלוה ונייה .לודג היה הז .דחיב הצוחה
הרבחה תא םיעמושו 'ט התיכמ םידלי םיעיגמ ויה זאו .הרוצה תא הל קפוד
.םיבנגנו תחנוגו הככ תקפדנ ילש
ינש םע הבכש איהש יתיליג .ונדרפנ תאילו ינא אבצב .אבצ היה ךכ רחא
םישנא ינש ויה םה לבא ,ינורקע היה אל הז .תרייסב יתייהש ןמזב םירבג
ינאש ןמזב תחתה לע יל רומשל םירומא ויהש םירבחה .תרייסב יתיא ויהש
אלו הרבח תאזכ ךירצ אל .קמא סוכ יתרמא ,רוציקב .םישוברע לסחלב קוסע
.םירבח הלאכ ךירצ
הל רמוא התאשכ הרוחב קילדמ יכה ?הרוחב קילדמ יכה המ םיעדוי םתא
תוקלדנש תורוחב וליפא שי .םירבד הלאכ לע תותמ תורוחב .םישנא תגרהש
תועמוש ןהש תורוחב שי .קחרתמ תישיא ינא תואלח הלאכמ לבא ,םיחצור לע
יודיו תישע ךיא ןהל רפסמ התא .הזמ תובנגנ ןהו םישוברע תגרה התאש
חטב םתא .קחוצ ינאש ובשחת אלש .הטמל תובטרנ ןהו והשימל הגירה
.וליפא הברה ,ולאכ תורוחב שי .רקשמ ינאש וא קחוצ ינאש םיבשוח
לש ואדיו יטרס הל איבמ יתייהש תבהוא התייהש תחא הרבח יל התייה
תוריקה לע ןמרביל לש םירטסופ םע תיקירפ התייה איה .הדיחיהמ תולועפ
.רדחה לש


אב התא ,םלועב השק יכה ,הרוחב ?תורוחב םע ךלוה הז ךיא תעדל םיצור
איה ,הקופד הרוחבה םא '?ןויז הצור' ,הל רמואו םייניעב הל טיבמ הילא
םא הנשמ אל ,תינויגה הרוחב תאז הרוחבה םא לבא .םוקמה לע ברסל הלולע
.ןכ דיגת איה ,רעוכמ התא
,הלש יארפה טבמה תא הל תתל ךירצ התא !בושח יכה עטקה הז ?המל עדוי
.הייח תונמדזה תא הצימחמ איהש הל ריהבת
המ תעדוי איה ןושיאה לדוגמ קרש ,טבמ הזכב הרוחב לע לכתסהל עדוי ינא
איה .הילא אובל ךירצ אל ללכב התא ,הלאכ םירקמב זאו .ילש לדוגה
ךכ רחאו .ךדיל תבשל רשפא םא תלאוש איה ינשייב לוקב ,ךילא תשגינ
.הרוחבה לש קיסוטה לע םיגגוחו םיתורישל םיכלוה
הדבועב ריכמ אלש ימו ,הדבוע תאזו ,ןיידזהל תוצור תורוחב םג יכ ?המל
תורוחבה לכ .הלש רניסל תחתמ אבחתיו הלותב ולש אמאש בושחי ךליש תאזה
.לאושש ימ לכל דחא לע דחא הז תא חיכוהל וליפא ןכומ ינאו תוטומרש
?תאזה החידבה תא םיריכמ .תובייח ןה יכ ?בוט רתוי תוצצומ תונמש המל
יתייה .ולילכת לא דימת רמאש התיכב גולומכח הזיא יל היה דלי יתייהשכ
ר''תיב'' ,קעוצ יתייה ''.לילכת לא'' שקבמ היה ''םיברעל תוומ'' קעוצ
לכ'' קעוצ יתייה ''.תוללכה השעת לא'' רמוא היה ,''םיפולא םילשורי
.לכהמ בנגנ היה רוציקב ''.לילכת לא'' רמוא היה ,''תונוז ינב לעופה
,יל רמוא היה ''?ןייטשנרב אה ,גולומכח התא המל'' ול רמוא יתייה
''.היגוגמד וז''
תומכל הוותשמ יל וצצמש תונמשה תורוחבה תומכ ,הדבוע ,הנה לבא
.בוט וצצמ תונמשה לכו .םויה דע םכלש םייחה לכב םתצצמ םתאש תוירכוסה
.היעב ןיא ?תאזמ הבוט רתוי המגוד םיצור
יתרמא ץיקה תלחתה היה הז .רשוכ ןוכמב תולמעתה תושעל תכלל יתבשח םעפ
,רוציקב ''.הפוג'ת חפנ ,םירירש חתפ .רשוכב התוא ןת ,הללאי'' ,ימצעל
היה לכה ,יתלעגנ יתסנכנש רשי .ריעה זכרמב הזכ םוקמ הזיאל יתעגה
והשמ ,תיתימא הקיזומ הזיא ומישיש יתיצר .הליעגמ תאזכ תיחרזמ הקיזומ
סיעכמ יכה הזו .תיחרזמ הקיזומ ןמזה לכ לבא .והשמ וא הנודמ הזכ
.דימת םהלש יחרזמה עטקה ךותב םיעוקתש
תוצרל הלוכי הרוחב םג .הצור אוהש המ תויהל לוכי דחא לכ ,רמוא ינא
.הלש דספה - המ לבא ,תוצורש הלאכ םג שיו ,הצור איה םא הריזנ תויהל
הצרתו תרעוכמו הנקז הריזנ תומת איהשכ ךכ רחאו .הרוחבה לש דספה
אל רבכ ,הלש םיניינעה לכ תא םינפב המש הל בברעיו הילא סנכי והשימש
.םייחה הז הככ יכ ?אה .זא םולכ הל רוזעי


םוקמה תא עדתש השיא הצור יתייה .ןתחתהל םג םימעפל בשוח ינאש חטב
הלש םוקמהש הצור יתייה זא הלש םוקמה תא תעדוי רבכש השיא םאו .הלש
.תוטימה רדחב היהי
לכו לכוא יל לשבת יתשיאש ךירצ אל ינא .ילרביל יד ינא םוקמ והשזיאב
ברעו םיירהצ תחורא יתלכא רבכ ינא התיבה עיגמ ינאשכ .הלאה תויוטשה
םויה לכ בשתש היעב יל ןיא .התיבה בוט ףסכ איבמ םג ינא .לכוא רדחב
וא ,תורבחה םע הפק יתבב בשתש הצור איה םא וא ,םיינרופיצה תא ףיישתו
המצע תא עקתתו םויה עצמאב ךלתש הלאה םירוויחה םיסופיטהמ תחא איה םא
הז הרוחבה לש םיעטקה .םולכ תוקתושש תויקנע תונומת דיל םינואיזומב
התיבה עיגמ ינאשכ ,המ לבא .הזב הרוחבל קסעתמ אל ינאו הלש ןיינע
הבוטר היהת הרוחבהש הצור ינא ,אבצב ילש ךוראה םויה ירחא ,ןמרוחמ
.הלועפל הנכומו הטמל


וליפא .הלאכ םירבד וא םיבור תבהוא שממש יהשימ תויהל תבייח אל תאז
עיגמ ינאשכ יכ םג ,ילש םייאבצה םיניינעב ןיינעתת אלש יהשימ ףידע
,אבצה םע דוע חומה תא יל ולבלביש חוכ יל ןיאו ףייע רבכ ינא התיבה
התוא ףוטחל םילולע דוע ריכב ןיצק היהא ינא דחא םוי םאש ללגב םג לבא
.הל קיזמ אל תעדוי אל איהש המ .םיטרפ הנממ טוחסל תוסנלו


ןמז תוחפ הברה שי .םייטנמורה םייחה לע דואמ העיפשמ הדאפיתניאה
תועש 24 שא חטש ךל שי רזוח התאשכש אוה עטקה לבא .םישנל התיבה רוזחל
םיאצויש םיטפורמ ינימ לכמ תושבוימ רבכ ףרועב תורוחבה .הממיב
םויה תורוחבה .םיננואמו האושה לע תועש 7 לש טרס ירחא םיקטמיניסהמ
הל םירמואש םיטקניטסניא הל שי הרוחב .תושעל המ ןיא .קזח רוחב תוצור
טוטרמס הזיא םע השעת איה המו .הלש םידלילו הל ןוחטב הצור איהש
לע השיאה תא ול קפודו הריטסב ותוא ףיעמ ,יברע הזיא עיגמש קרופמ
קזח והשימ תוכירצ ןהש תוניבמ םויה תורוחב ?תינוכמה לש עונמ הסכמה
הפצרה לא הפאכב ותוא דירוי אוה יברע הזיא ןהל עיגי םאש .ןהילע ןגיש
ובש ןמז הז םויה .םעפ אל רבכ הז םויה .הכוב איהש ןמזב התוא קבחיו
םא .הכביו דצל ךליש ול םיענ אלש ימו ,םירבג הז הרויש ימו ,םירוי
.CNN -ל ןייארתיש רבג אוה םאו ותוא קופדנ הרוחב אוה


הלא םויה ,קט-ייה יסדנהמ היה םינויזה לש קושב םח יכה רבדה הנש ינפל
השיאל רמוא רבגשכו ,םיקזח םירבג תוצור םישנ םויה .םהלש םוקמל ורזח
לע ןגמ ינא םא !?שי המ המל .םלועה ףוס אל רבכ םג הז הת ול ןיכהל
,דחא םע ונחנא !?הז המ !?רכוס תויפכ יתש םישל הלוכי אל איה תדלומה
המכל התוא חלשנ ,ןיבר רכיכב ללייל הצור וא הז תא תטלוק אלש ימו
.תרזוח איה הרוצ הזיאב הארנו הללאמרל תועש


ילש ,םיבשוח םתא המ .אבצה לש הלודגה ותעש וז םויהש רמוא יתייה אל
ינא גרוה ינאש םידליה לע ?לכשה תא םהל ץפצפלו םידליב תוריל ףיכ הז
הזמ תנמרחתמש הרוחבש יל רמוא ילש ןויגיהה .תורוחבל רפסמ אל םעפ ףא
תורוחב םתס בהוא אל ינא .תישילשה המוקהמ םידליה ינש תא קורזת דוע
,גרהמ הנהנ התא םא .ןויגיה םע קר אובל ךירצ גרה .גורהל תובהואש
ימ תעדל ךירצ התא לבא ,גרהמ םינהנש הלא הז םיבוט יכה םימחולה ,הבבס
?םיניבמ םתא .ינויגה הז הככ .ותוא דימשהל זאו ךלש ביואה
ףדרמב יתייה תחא םעפ .אבצב תויהל אכדמ וליפא הז תמייוסמ הניחבמ זא
קבאר לעניא ובאה ירחא סוס ומכ יתצר .הלא'ג תיבב תואטמסב שקובמ ירחא
זכרמל רשי הירי יתתנ .ינוויכל הצר תיללצ ךשוחב יתיאר םואתפשכ ,הזה
הזר היה אוה .םד ויה ולש םינפה לכ ,םינפב הז תא ףטח דליה .ףוגה
עצפנ ילש רבח ךכ רחא .הזכ והשמ וא 13 ןב היה אוהש יל הארנ .הובגו
.שקובמה תא ונספת אל וליפא ףוסבו הנוזנבה שקובמהמ לק
אל עובשפוסה לכ .רוזחמב השיא ומכ אכודמ עובשפוסל אבצהמ יתרזח
.אב אל ינא המל יתוא ולאש ,התיבה תורוחב ילא ורשקתהש וליפא ,יתקפד
.קשחה לכ יל אצי
תיבב יתראשנ .םעפ ףא יתישע אלש והשמ יתישע ,ברעב ישיש םויב זאו
עדוי אל ,החישה ירחא .הילרטסואב ףוחמ רשקתהש ילש רבח םע יתרבידו
20 הזיאל יתבקינו ןיכס םע הצוחה יתאציש זירק הזכ םואתפ יתפטח ,המל
.םיגימצה תא תוינוכמ


ץפצפלו םיחטשה לכל סנכהל ל"הצל תונמדזה ןתינ םאש חוטב ינא ?המ לבא
לש רתויב הלודגה העשה תויהל הלוכי וז הרוצה תא םינפב םשש ימ לכל
.םולש דגנ והשמ יל שיש אלו .המחלמב ומכ המחלמב ,לכה ירחאו .ל"הצ
םיטיזרפה םע הלאה תויולחנתהה לכמ תאצל וישכע ןכומ יתייה יתניחבמ
לכמ םגו ,תורצ םישוע םה םתסש ,ללכב הלאה םיחטשה לכמו ,םהלש
ידכ עלס לע ןעשנ םהרבא הפיא ילש תחתה תא ןיינעמ .לכהו םילשוריה
יכ ,דגנ תאז לכב ינא תינורקע ,המ לבא .ןיירהנ םראמ ולש ךרדב ןיתשהל
ידוהיה םעה םא יכ .םעה תא גלפל רוסאו םהל תפכיא ןכש םעב הברה שי
תא ונל ולכאי םה תולבנ םיעובצ ומכ .םולכ ונל רוזעי אל רבכ גלפתי
,ילוא תגסל ינויגה אל רבכ הז וישכע ,הזמ ץוח .ביבסמ םלוכ הפ הפוגה
דיגהל םיבייח םג םולש בהוא ינאש המכו .המחלמב רבכ ונחנא וישכע יכ
.חוכ קר םיניבמ םלוכ ,םתוא םישאמ ינאש אלו .חוכ קר םיניבמ םיברעהש
םע וליחתה !?םילארשיה םע המ המל .חוכ קר ןיבמ אלש והשימ יל וארת
ואצי םיטירבה המלו ,דימת הז הככ .הדאפיתניאה ללגב קר םולשה ךילהת
ןיא בישקי ינשה דצהש םיצור ונחנא םא לבא .ןיבמ דחא לכ חכ !?ץראהמ
אוהש דע ךכ לכ ול ביאכהל ךירצ ,ותוא ןיבהל ליחתהל וישכע ןמז ונל
.ה'לאטט ומכ בישקי אוה זאו ,בישקהל ליחתהל בייח
הצור התא המ וניביש הצור התא םא .וישכע יל ףפייתהל וליחתת לא זא
.תורוחב םע םג בגא הז הככ .חוכב שמתשהל אלא הרירב ןיא ,ךל ובישקיו
םע םג לבא .הלילחו סח ,הזכ והשמ וא ררושמה סנאה הזיא ינאש אלו
בושחש המ הז יכ .יניצר התאש וניביש ידכ יביטרסא תויהל ךירצ תורוחב
.יניצר התאש וניביש ,הזה םלועב


,םותחה לע
תטיישב םיעצבמ ןיצק ,'ר מ"גס

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
3/12/01 7:05
הלול :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
?המל ,בושח רתוי דועו ?המ
הלולל וביגה
 
 
3/12/01 20:25
ןורש :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
.עזעזמ רמאמ הז .א
תירול לש רתאב קוידב ול ךופה רמאמ יתארק .ב
(ןיידע ריכמ אלש ימל www.geocities.com/loritlove)
!!!דמלת
ןורשל וביגה
 
 
11/12/01 14:47
violet :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
ןכלו) והשמ הזיא ריבעהל אב ,רופיס ,"ךופה לע ךופה" הז
ער אל הזה והשמה תא ריבעמ וליפאו ,(הנצקהב בותכ
תאטבתמ איהש ךיאו הרבח/אבצב תויטנטילימה ,תויטנטילימה)
אל הפ שי המ - - - (םינימה ןיב וא םיישיאניבה םיסחיב כ"חא
???ןיבהל
violetל וביגה
 
 
25/11/03 15:03
יתא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
תשייבתמ ינאש ךל דיגהל הצור ינא ,לכהו םחול התאש הז לכ םע
...ל"הצ תא שייבמ התאשו ךב
יתאל וביגה
 
 
22/6/04 3:19
דרו :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
...יתאל הבוגת
רשקה המ לבא ךלש םיכרעה תא שייבמ רמאמה ילואש הניבמ ינא
ל''הצל
רשקה אלל אוה רסמהו ךלש תחתה לע םירמוש והומכ םישנא
!...הפה תא ימתסתו יבש זא ל''הצל
דרול וביגה
 
 
24/3/04 1:06
ןוצל תדמוח :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
ףוסבלו- "ןיצק היהאשכ" :בתוכ אוה םעפ תונימא רסוח ןאכ שי
תויוטש לש הזכ בבג-היהת אלש ימ ןכבו .תטיישב ןיצק:םתוח
ריכמ התא תאז -----ש תונמשה יבגלו.אורקל יל אצי אל ןמזמ
.אמא תחבמ יאדוב
ןוצל תדמוחל וביגה
 
 
20/4/04 14:41
אליל ובא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
הצור") רטוז לבא ןיצק רבכ אוה יכ , "ריכב ןיצק" היהאשכ
("?ןויז
אליל ובאל וביגה
 
 
15/6/04 15:48
השא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
...בוש יארקת תדמוח
!ריכב ןיצקל ןווכתמ אוה "היהאשכ" בתוכ אוהשכ
השאל וביגה
 
 
12/6/04 12:00
תימיטפוא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
.לק אל רמאמה ,ןוכנ
..ללכב הז תא יל השוע אלש המ ,גרה דגנ ינא םג
.. הניבמו .תטפוש אל ינא לבא
הז םא תדדומתמ יתייהש החוטב אל ינא, ומוקמב יתייה ינא םאו
.ונממ בוט רתוי
.שגרמ וליפאו קזח רמאמה
תימיטפואל וביגה
 
3/12/01 7:39
'לימב םיקירע דכול :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
םתוא ךופהל ?ל"הצ יניצק תא ריחשהל קיחצמ הזש בשוח תמאב התא
םישנא .םתוכזב יח התא ילואש םישנא ולא ?תומילא תולירוגל
ץצופתת אל התאש ידכ תישפנהו תיזיפה םתואירב תא תא םינכסמש
.תוכיתחל
.בגב ןיכס תעיקת .תחא הטושפ הרדגה שי הזה רבדל
.יתוא זיגרהל שממ תחלצה וישכע לבא ללכ ךרדב סג םדא אל ינא
ולש תוומה לש הנומתה .הרהנמה תוערואמב יניטסלפ רטוש יתגרה ינא
הז םצע ?ותוא גורהל יתינהנש בשוח התא .םייחה לכ יתוא הוולת
דשה וא דיצ וא גונעת ןיאמכ ונילע הפכנש גרהה תא רייצמ התאש
.יתוא אילחמ ,המ עדוי
לעוגב ,הנש יצח ינפל ליפודפה לש רמאמל ףרטצמ הזה רמאמה ,ייחב
.יב ררוע אוהש
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 8:22
shaol :תאמ
?היה הז המ ,דוה רמ ל הבוגתב
לבא גרה תנוכמל ךפהש םדא הזיא לש םזגומ רואת ןאכ שי םנמא
דע אל ילואש םישנא לארשיל שובכה אבצ תרגסמב שיש חוטב ינא
הנשמ אל הזו .הזה רואתהמ םיקוחר אל לבא םיספהמ ודרי ךכ ידכ
רבחש וא הזכ בצמב תויהל םתוא איבה ינידמה גרדה לש תוטלחההש
לכ תא גורהל םיצור םה וישכע זא גרהנ םעפ םהלש הדיחיל
.םיברעה
.הלאכ המחלמ תונוכמ ונל שיש חוטב ינא
.בוצע
shaolל וביגה
 
 
3/12/01 9:59
לריגנומניס :תאמ
?היה הז המ ,דוה רמ ל הבוגתב
לארומב הדיגב ? ילוא ךישמנש ? הז הז המ ? בגב ןיכס תעיקת
- םימעפל לופכה - רסומה קר - גרה הז גרה הז גרה ? ימואלה
.תורחא םילמ ול ףיסומ


הארנ תמאב זא ,םירבדמ רבכ ונחנא םא ,רתוי יללכ ןפואב לבא
הארנכ ,בוט .עוגפל וחילצה שממ אלו םינוויכה לכל הפ וריש
.הללאמרב תטייש ןיצק התאשכ הז הככש
לריגנומניסל וביגה
 
 
3/12/01 10:06
'לימב םיקירע דכול :תאמ
יד ,ונ ,ונל הבוגתב
ול היהיתש ךירצ םדא ,תפיפיתמה תוירסומה לכ ינפלש ןעוט ינא
.תיסיסב תוירסומ
.תיסיסבה תוירסומה םע תשגנתמ טלחהב הבוט תויפכ
.הזה רמאמה תא ארוקה יתימא תטייש ןיצקכ ךמצע תא יניימד
?השיגרמ תא המ ?ונ
.בגב ןיכס שיגרמ תישיא ינא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 10:17
לריגנומניס :תאמ
.יד ידיגת לאל הבוגתב
,'ץואא) לארשיב עמשיי אלו ול בטומש יוטיב אוה בגב ןיכסו
.(תולובג שי יל םג
.ילש תיסיסבה תוירסומה תא יל עבקת לא התא ,הזל רבעמ
םישאת ? יל השעת'מ .יתוכז .תורחא ןה ילש רסומה תומרונ
אל ינא יכ אלכל יתוא חלשת ? הנידמה ןוחטיבב העיגפב יתוא
? הבוט תיופכ ,ךנושלב וא ,תיחרזא תויהל היואר
הנמאנ תויהל הרומא ינא לוכיבכש הז .זיירפרוס ,אל ינא זא
אל - ("בצמה" תא המצע לע האיבהשו) ילע תרמושש הנידמל
לוועהו שוביכה לומל םייניע םוצעל הכירצ ינאש רמוא
.תויתרוקיב ,יל המדנ ,הזל םיארוק .םיחטשב םישחרתמש
לריגנומניסל וביגה
 
 
3/12/01 11:50
'לימב םיקירע דכול :תאמ
תיסיסב היגוגמדל ענכנ התאל הבוגתב
ינא לבא (...יפוס אל ...ילוא) אלכל ךתוא חלשא אל ינא
?יתוכז .ךלש רסומה לע המתא טלחהב
תא דבאל ונילעש רמוא אל םיחטשב לווע ישעמ םישחרתמש הז
.הבוט תוריסאב םג תאטבתמה ,ונלש תוירסומה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 15:23
לריגנומניס :תאמ
.םולכ ךל עבוק אלל הבוגתב
לווע ישעמ םישרחתמש הז" :(ךתוא ,ךתוא) תטטצמ ינאו
."ונלש תוירסומה תא דבאל ונילעש רמוא אל םיחטשב


םיחטשב לוועה ישעמ ןיב רשקה תא האור אל שממ התא
? המ ,ונלש תוירסומל
.יד ,ונ :הלחתהב יתרמאש יפכ
לריגנומניסל וביגה
 
 
3/12/01 15:27
'לימב םיקירע דכול :תאמ
הלחתהמ ,ייקואל הבוגתב
.הראשנש תוירסומה תא םידבאמ אל
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 16:02
הריטה תריבג :תאמ
.ןוקיתל הבוגתב
ךיא הארתו התיפב התוא םיש ,התוא חק ,הבוט השע
.טלס-ספי'צ-סומוחו קרי תתיבחל םוקמ ראשנ


.ןובאיתב
הריטה תריבגל וביגה
 
 
3/12/01 19:33
uv :תאמ
הראשנש תוירסומה ,האל הבוגתב
םירחא םירבד הברה שיש בשוח ינאש ,הזל ףסונב
תויפכה םע םיליחתמש ינפל םהילע חורצל ךירצש
.וזה (ךירבדכ) הבוט
יל הארת לבא - תפרוטמ הללכה וזש םיכסמ ינא
.הלאכ תוללכה הב ןיאש הריטאס
אלל הנידמה תא םיתרשמש םיניצקל דובכ יל שי
דקפמ הבש הדיחיב תרשל תישיא יל אצי לבא .יפוד
אל ולש רבעמ תרשאה יכ םוסחמב ספתנש יברע חקל
.תוכמ ותוא ץצופו - ףקותב התיה
םישנא שיו ,הרוק הז - ינוידב רופיס אל הז
בתכנ הזה רופיסהש בשוח ינא !הזב םינימאמש
ירסומו יופש יל הארנ אקודש - ךדגנ אלו ,םדגנ
.דואמ
uvל וביגה
 
 
22/1/03 14:35
רפרפה :תאמ
הראשנש תוירסומה ,האל הבוגתב
ינוציק עמשנ הזש המכ דעו..אל וא תוירסומ
תרשמש םדא לכ לע שיש ןויסינמו חוטב ינא,ילוא
אל חטב םה יכ ! ולש תוירסומהמ חוכשל,םיחטשב
בתכנ הז לעו.....יהמ תוירסומ וליפא םיעדוי
יאמורכ גהנתת אמורב,טפשמה
רפרפהל וביגה
 
 
3/12/01 15:57
היקוק :תאמ
.יד ידיגת לאל הבוגתב
ינא .הלאכ םייוטיבב םישמתשמ אבצל עיגמ הזשכ קר וניניב
םיסור רייצמ אוה יכ יקסבייוטסוד תא םירחהל העיצמ תישיא
!םישיגרמ םה ךיא ךל יראתו םירוכישכ
.רופיס אלא הבתכ אל הזש הביס שי
היקוקל וביגה
 
 
5/12/01 18:19
ןילו'ג :תאמ
?וידר הז ולהל הבוגתב
והשמש עגרמ ירה יכ ,ולש ןכותל סחייתהל רוסא ,ןוכנ זא
אוה הזככו "תיתונמא הריצי" אוה ירה רופיס תרוצב בתכנ
תונויערה ועבוה הב הרוצל סחייתהל רתומ םומיסקמ .שודק
?ונעגתשה המ ?תיתורפס הריצי םע חכוותהל לבא


ינא יניעב ןח םיאצומ אלש תונויער םע לבא ,החילס
.ובתכנ םה הרוצ הזיאב הנשמ אל הזו חכוותא
שי דכולה הפ הלעהש תודגנתהל רבעמ ,הזה יפיצפסה הרקמב
.הדירחמ תונטשפ םג הפ
ןילו'גל וביגה
 
 
4/12/01 1:31
ןהכ ארויג :תאמ
?היה הז המ ,דוה רמ ל הבוגתב
,'לימב םיקירע דכול רמ


אלכל יתוא ףרצלו ,ידידי יתוא םג דוכללו אובל ןמזומ התא ןכא
.םיניטסלפה םיריצעה םע דחי 7 ראצנא


דוע ימצע תא ליעגהל יתמדקה יכ ךינפב תודוהל ילע ,תאז םע לבא
לולעש ינומכ םדא שיש ךתעד לע תולעהל תקפסה ללכבש ינפל הברה
.ךתוא ליעגהל


יניצקל אלמ דובכ יב שי .קדוצ התא ,יניצרו ןורחאו ישילש דצמו
םא חוטב אל וליפא ינא .תורחבומה תודיחיב הלאל דחוימבו ל"הצ
הלאכ שי םא עדוי אל ינא .יתבתכש והשמ טושפ הז .הריטאס וז
רוציקב .חינז זוחא םהש בושחל ףידעמ יתייה ,שיש הארנכ ,םישנא
ריבעהל יתנווכתה אל ינא לבא ,הריטאס תאז לכב וזש הארנכ
הפ םיאור תא םא לבא ,אילחמה 'ר ןיצקה תא בבחמ ינא .תרוקיב
.ךכ לע ךרבמ םג ינאו םכניינע הז תרוקיב


ארויג
ןהכ ארויגל וביגה
 
 
4/12/01 19:01
'לימב םיקירע דכול :תאמ
?היה הז המ ,דוה רמ ל הבוגתב
...תמאב ,ונ
.קפסהמ הנהת ייק.וא ?המ עדוי התא לבא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
3/12/01 8:13
הנולא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
אמש וא .אבצה ןיבל השאה ןיב ןאכ תישעש הלבקהה תא ןיבהל יל השק
?שבכנהו שבוכה רשקה ומכ והשמ ?םיברעה ןיבו השאה ןיב היה הז
הדוקנה התייה המ ןיבהל ללכב יל השק ,הזמ רתוי ,המ עדוי התא
.ךלש
תוינוציקה ?והשמ שיגדהל אב ,תעזעזמ ךכ לכ הרוצב ,הפשב שומישה
ילוא זא ,ןכ םא יכ ?הרטמ הל שי ,תבתכש המ לכ תא תא תנייפאמש
םא ללכב קפס .ךתוא דבאל יל םרג הזה ידימה .ידימ רתוי תצמאתה
.הלחתההמ והשמ ןיבהל יתחלצה


"ילכה" לדוג לע עיבצמ ךלש רופיסה רוביג לש ןושיאה לדוג םאו
ןושיאה לדוג ילואש וא .הרוחב התוא וב האצמ המ יל רורב אל ,ולש
אצמ המ רתוי רורב רבכ זא ,וה .הלש אספוקה לדוג לע םג עיבצמ
.המאתה םישרוד כ"רדב וללה םירבדה .ונימב ןימ
הנולאל וביגה
 
 
4/12/01 17:50
ילוב :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
תותוחנ תואשילק לש ינוריא בוביג ומכ עמשנ אקוד הז יל
םיאו'צאמ םילרנג הווהב/טסופ/הרפ יפמ הנש םירשע רבכ םיעמושש
ידכ לכה םישועו םיידיב חוכ הפיטפיט םהל שיש םינהנ ארונש
,הקיטילופב םג םיאצמנ םה ,םהלש ינחוכה דמעמה לע רומשל
אל לבא ןוכנ יתנבה אל ילואו .אלכה יתבו טפשמה יתבב היזיולטב
.תאזה הצובקל ךייש הלעמלמ עטקה לש רבחמהש יל עמשנ
ילובל וביגה
 
 
14/12/01 15:12
טסגדר :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
ר"מס אל וליפא .ןיצק אל םנמוא ינא
...ל"כטמב וא ימיה ודנמוקב אל םנמוא ינאו
ףוצרפה לומ ול קרפתמש דחא רטושמ רתוי הארש רנוירש רותב ךא
,
.ולאכ םירבדמ הלודג וזכ המזגרואל ךומכ יתעגהש יל רוכז אל
.האושה לע םיטרס לומ ןנואמש ןברוחמ טסיפיצפ אל ינא אלו
התאש ללגב קר ךילע תולפנתמש תונב םע בכוש התא םאו
.ימיה ודנמוקב
. זא
.החלצהב
טסגדרל וביגה
 
3/12/01 8:25
ןיינע ןיבמה :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.תצק ךתוא עיגרי הז ילוא .ריקב ךלש שאר'ת קופדתו
רתאב ולאכ תויטוידא תויוטש לע ונלש ןמזה תא זבזבת לא ,תמאבו
.םייתוכיאו םיניינעמ םירמאמ קר םסרפמ כ"דבש
,םטמוטמ סרע הזיאמ בוחרב עומשל הפצמ יתייה תבתכש תויוטשה תא
.הזה דבוכמה םורופב אלו


!!ז-ו-ב
ןיינע ןיבמהל וביגה
 
3/12/01 9:18
תעדויש וז :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
!דיגהל יל שיש המ הז ,חומב קופד התא
תעדויש וזל וביגה
 
3/12/01 10:08
ביבר הלאירא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.(יוטיבה לע ידניא הדות) טמוטואב םיצפוק םלוכ ךיא
.הנוז ןב רופיס הפ היהו םירוציקו ןויקינ ,הכירע תצק


רצונש טלחומה בואיסה תא תקיודמ הרוצב אטבמ הזה רופיסה ירה
,הלאכ אל ונחנא" בושחל לק רתוי הברה לבא .םיחטשב הייהשה ללגב
.הח בושו .הח ,"םיירסומו םיקדוצ םיפי ונחנא


ינפל םיטסינאמוה תויהל םילוכי ,ונלש םילייחהמ לודג קלח ,יל רצ
אלו ;חירסמ ,לבזה לש ץימב תרשמש ימ ,ידכ ךות לבא ,אבצה ירחאו
סחייתהל םידמולש ומכ םישנאל סחייתהל לגרתמש ימו .םולכ רוזעי
.הנתשה אל םולכ וליאכ תושעלו התיבה רוזחל לוכי אל םיחטשב םהילא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 10:41
ינור :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
.הינוריא תקעוצ המזגהה לע המזגהה .הכירע תמאב תשרדנ
ימל ילש שוחינה תא איבא ינאש) היולג תכפוה היצלופינמהו
טידרקו .םוילוו תוחפ תצק .ןיינעמ תויהל קיספמ הזו .(?בתכ
.יטנגיליטניאל טסקט םיכפוהש םירבד ינימ לכו .ארוקש ימל
,עגרל ארונ ליעגמ הז - האקהה דע םיעיגמ םא .בוט הז הליחב
,ונלכא) .תויגועה תליבח תא ונלכא אל וליאכו ,רבוע ךכ רחאו
.(איקהל תעדוי יתייה יאוולה .ונלכא
ינורל וביגה
 
 
4/12/01 10:43
הביגמה :תאמ
,תקדוצ תאש ללגב אקוודול הבוגתב
לכב .תלבסנ יתלב הרוחבכ רתאל תעבמ יל תרייטצמ תא ינור
תנגרפמ אל םעפ ףא תאו דיגהל םיילילש םירבד קר ךל שי הבתכ
....ערה תא תאצומ דימת -
....תישונאה ךתביבסב אנקמ אל ינא זא םייחב תא הככ םא
הביגמהל וביגה
 
 
4/12/01 18:59
ינור :תאמ
,תקדוצ תאש ללגב אקוודול הבוגתב
הביבס יל ןיא ,ינש דצמ .תקדוצ דאמ יל רייטצמ התא
.הלודג הרצמ ונלצינ ךכו .תישונא
ינורל וביגה
 
 
3/12/01 14:25
'לימב םיקירע דכול :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
היצקובורפ תושעלו םישנא זיגרהל אב םדאנבה ,הלאירא תאיחב
.(חילצה ןכא ,הברה יתשובלו)
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 15:08
ביבר הלאירא :תאמ
?םירוציקו הכירע *תצק*ל הבוגתב
הברה ,ער רבד חרכהב אל איה היצקובורפ .םירוציקו הכירע ,ןכ
.בוט דימת הז בושחל .בושחל םישנא החירכמ איה םימעפ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 15:25
'לימב םיקירע דכול :תאמ
?םירוציקו הכירע *תצק*ל הבוגתב
.תיביטקנטסניא תודגנתה םירצויו םיזיגרמ קר ךכ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/12/01 16:02
היקוק :תאמ
.הבשחמ םיררועמ אל ךכל הבוגתב
!םוטא תצק התא יכ .ךלצא
היקוקל וביגה
 
 
3/12/01 20:39
הנולא :תאמ
.הבשחמ םיררועמ אל ךכל הבוגתב
קר ,ילואו ?םוטאש דיחיה אל אוה ילוא .ולצא קר אלש
והשזיאב רמוא הז םימוטא הברה ךכ לכ שי םא ,ילוא
?הבוט אל איה םוקמ םושב רתי תוינוציקש ,ןטנטק ,םוקמ
הנולאל וביגה
 
 
4/12/01 9:22
היקוק :תאמ
הארנכל הבוגתב
רסוח הפ העבוהש אוה ןיינעה .ןיטולחל ךתיא המיכסמ
.תרמוא ינא ןאכ דע .ללכב הביתכה םצעל תונלבוס
.היהיש לככ ינוציק ,דחא לכ עומשל לירצ
היקוקל וביגה
 
 
5/12/01 7:51
'לימב םיקירע דכול :תאמ
.הבשחמ םיררועמ אל ךכל הבוגתב
.שפנ הלוחו ,סנא ,םישנ לצנמ ,חצור ,הלירוג התא :א
?ללקמ התא המל :ב
.הבשחמ ךב ררועל יתיצר םתס :א
('א לש ופוצרפב טבוח).יתנבה וישכע ,ההא :ב
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
5/12/01 22:21
הלוש :תאמ
.הבשחמ םיררועמ אל ךכל הבוגתב
?אל ,תאזה הבוגתה םע תאו
!תפצוש תויטופיש רדס לסח ,ולש תויושיגרהו דחא לכ
הלושל וביגה
 
 
4/12/01 10:58
הירומ :תאמ
?םירוציקו הכירע *תצק*ל הבוגתב
?םירוציקו הכירע םירבוע ךלש םירמאמה
הירומל וביגה
 
 
4/12/01 17:00
ביבר הלאירא :תאמ
הלאשל הבוגתב
.ןכ .הכירע םירבוע ילש םירמאמה
תא ךורעל לוכי אל בתוכש אוה םייסיסב יכה םירבדה דחא
שי דימת .םימגפ אצמתש תפסונ ןיע ךירצ דימת .ומצע
.הכירע לכ הכרבב תלבקמ ינא הז ללגב .םימגפ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/12/01 23:54
תדבוא הרענ וג_ידניא :תאמ
הבושתל הבוגתב
הזה בבגה תא אורקל השקש םושמ ,קפס אלל ,ןכ ,םירוציק
.טסקטה קרש ברעתהל הנכומ ינאו ,ידמ ךורא .וכרוא לכל
לולכי רוציקה טושפש יל הארנ ,תעדוי אל ?הכירע
ףסש ,(חיננ) ,הליהקכ ,ונילע רמוא הז המו .ץוציק
ונל ץוחלל םיחרכומש ,ךכ לכ הלע הארנכ ונלש יוריגה
תוסחייתה גישהל ידכ היצקובורפה תוטולב לכ לע חוכב
?היהתש לככ תקולחמב היונש/הנועט ,איהשלכ הרימאל


,וישכע ,ןאכ הדירשל ינויח ךרצמ איה תומיטא ,ונ בוט
דיקפתב ינאו ,דייס-טיירבה לע םילכתסמשכ הז .ללכבו
יל סרק לומתא ,רויכב המיתס יל התיה תבשב) הנאילופ
שיר) .הכרב ימשגב ילש תיבה ףצוה םויהו ,םדנו בשחמה
בשחמ שיש םושמ הז ןאכ תבתוכ ינאש הזו ,הריצב
(היוללה ,הדובעב
תדבוא הרענ וג_ידניאל וביגה
 
 
5/12/01 0:14
הסיעה לע הדיעמ וג_ידניא :תאמ
םירוציקו הכירעל הבוגתב
הכ תונינאב רדגוהש יפכ ,תוצצומה תונמשה ןיינעב
,הבר
לכ הל ןיא ,ילארואה םוחתב תלטובמ יתלבה יתלוכי
תא יתרבצש ירחא יתרבצ ותואש ,ףדועה ילקשמ םע רשק
עבט לש ןיינע איה תוינשוח .וזה תמיוסמה תויחמומה
הז יתעדלו ,(תימצע תועדומ לש ביכר םג שיו ,ייקוא)
שיש הלא םה םיינשוח םישנאש קיסהל ןוכנ היהי טלחהב
תוגונעת לש תומזגומ תויומכ ךורצל היטנ םהל
שי טלחהב לבא ,וילע ביבחה םוחתב דחא לכ ,םיישוח
.הז תא האור ינאש ומכ ,תמיוסמ הפיפח וזיא
הסיעה לע הדיעמ וג_ידניאל וביגה
 
 
5/12/01 22:32
ביבר הלאירא :תאמ
תיב ןונ היהיש יתעדי ,ןכ האל הבוגתב
ירואל םעפ יתרמאש ומכ וא .תוצצומה תוזרה לש
."היצביטומ לש ןיינע איה הבוט הציצמ" - קאיינמהחמש דואמ היה אוהש רמאש אוהה ,תוינשוחל עגונבו
הנכומ ינא) תפרצב ירנילוק לויטל ךתא עוסנל
שי ןיהמכל לבא" ,שואיב למלמלו םכירחא ךרתשהל
ןיב רישי רשק שיש ןעוט דימת ("ייחב ,ץוב לש םעט
.לכואו סקס
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/12/01 0:45
תדבוא הרענ וג_ידניא :תאמ
ןדובכ לע ןגהל יתאב ,ולה ולהל הבוגתב
(?ולצא רקבנ יתמ יתמ)
.ןיבמש ימ םע עוסנל דואמ התפמ דחא דצמ ,ןכבו
תא ךל התשי אלש והשימ םע עוסנל ףידע ,ינש דצמ
ןיהמכש יהשימ ןיפוליחל וא) .תחלצהמ םירטסיואה
תחלצה לכ תא ריאשתו ,ץוב ומכ הל ומעני
(רוסמה ילופיטל
.ותיא המיכסמ ינא ,רשקה רשפל רשקבו
תדבוא הרענ וג_ידניאל וביגה
 
 
22/1/03 14:51
רפרפה :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
....תואיצמב הריכמש תחא ףוס ףוס ונ
לכ אלו!םירואיתה תא יתבהא אל םישנה םע הזה ןייניעה לכ ייבגל
ךירצ םתואו ןכ םיחטשב םיברע,רקיה הרויג רמ הטומרש איה השיא
ךכ הז לבא(הלימה לע החילס)קזחו ןייזל
רפרפהל וביגה
 
 
11/10/04 15:36
יגח :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
.יפמ םילימה תא תאצוה .ךירבדל תפרטצמ !הלאירא דובכה לכ
יגחל וביגה
 
3/12/01 12:01
והשימ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
!טוידא הזיא...םינפבמ םוקמה תא ריכמ חטב התא
והשימל וביגה
 
3/12/01 12:03
והשימ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
םירבדל עוזעזב םיביגמ םישנא תוארל הנהנ קרש רוטקבורפ םג התא
!המר-תת הזיא...הלאה םימטמוטמה
והשימל וביגה
 
3/12/01 12:09
סומידב תי'גני'ג :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
םיצור המ ןבומ כ"כ אלו ,ימעטל והשמ אל בותכ רופיסהש הזל רבעמ
,ונתיאמ
סג לוכיבכה ןונגסה :בתוכה לע תרק רגתא לש הקומע העפשה תרכינ
קפוד יתייה""..."ןיזב יל תספותו תקחוצ התייה איה")ןווכמ ןפואב
("הרוצה תא הל
אוה רופיסהשכ םישקבתמש תונינשהו םוכחתה םירסח ברה ונירעצל לבא
.יתימא ןיינע רסחו סג לכ לכ


החילסה םכמע...םעפה ינצלפ תצק יל אצי- ב.נ
סומידב תי'גני'גל וביגה
 
3/12/01 13:37
םיתיתפ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.ןיוש ,ונ
םיתיתפל וביגה
 
 
3/12/01 22:11
ןולי ןתנוי :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
,םירקי םיננבו תוננב


לקתהל יל אצי ?"ןיוש ונ" יוטיבה תא יל ריבסהל ןכומ והשימ
ךכ-לכ אל ינא ,תודוהל םיענ אל תצקו ,םיימעפ אלו םעפ אל וב
:ןיבמ
.(השקבב ,תוילגנא תויתואב) ותוא םיגוה ךיא (1
אל המ ,בוט" ומכ והשמ ילוא ,חוטב אל ינא) ולש תועמשמה המ (2
(?הזכ והשמ וא "...הנשמ


.ןתנוי ,הדותב
ןולי ןתנויל וביגה
 
 
3/12/01 22:29
ביבר הלאירא :תאמ
.ןיוש ,ונל הבוגתב
noo shoin
.תינלופ המגוע תחנאב לבא ,רדייסב ,ונ ,אוה שוריפה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 23:48
ןולי ןתנוי :תאמ
.ןיוש ,ונל הבוגתב
.םיבינגאמה םינלופה ייחאל ףרטצהל לכוא ףוס-ףוס וישכע
ןולי ןתנויל וביגה
 
3/12/01 15:14
ינד :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
אל הזכ םיבוביג לש טיש לוב ? זירקה יפל תוינוכמל םיגימצ ךתוח
.ןמז הברה יתארק
.ףוחד הרזע ךירצ התא , םוקמ דוע שי לנברבאב דוהא עמשת
ינדל וביגה
 
 
3/12/01 15:17
ביבר הלאירא :תאמ
הרורב תויפש יאל הבוגתב
קרפמו ?תעמש םימוסחמב םילחנתמל םיברעמ וחקלנש םיחורפא קלחמו
תא איצוהל המ לע ךל ןיאו ךתוא הבזע ךלש הרבח יכ תוינוכמ
סובוטוא תנחתב םידמועש םישנא העברא לע זירכמ ילואו ?םיבצעה
.אלש ,והז ?ןוכנ ינוימד עמשנ ?םלוכב הרויו תיקוח יתלב הנגפהכ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 15:59
ינד :תאמ
הרורב תויפש יאל הבוגתב
,הרקיה הלאירא
, ינוימד אל טלחהב הז ןוכנ
אל ,תרחא ץרא ונל ןיא ,יהשלכ תויפש לע רומשל ךירצ תאז לכב
הדנקל חורבל יל אב
!!! ךירצו ליבגהל רשפא דוהא תא זא
ינדל וביגה
 
 
3/12/01 16:15
ביבר הלאירא :תאמ
??הלאירא ונלצא ןטסינגפאל הבוגתב
?יתמ דע לבא ,םייסנכמב


אוה ונלומ שיש המ לבא ,תנווכתה דוהא הזיאל תעדוי אל ינא
הזש הלועמ .ןוימד שי ,תוחפל םקלחל ,םירפוסל רופיס
רופיסה תא ססבמ אל בתוכהש חינהל דואמ ריבס לבא ,חיתרמ
.וייח לע
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 16:24
ינד :תאמ
תכלל יל רתומ דוע םייתניבל הבוגתב
שרוד הז ,הרופ ןוימד אל הזו חיתרמ אל הז, ילש הלאירא
,ינלוח הז , םימחר
ילב ןשע ןיאש השגרה יל שי, היצמיטיגל הזל תתל לבח
.וייח רופסל יתנווכ ,שא
ינדל וביגה
 
3/12/01 15:26
הקיבצ פ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
עקר םע םירתאב אל חטב, םירתאב ביגהל הטונ אל ללכ ךרדב ינא
רבח לבא ודרוב
.ןורשיכ ךל שי ח"ח לבק
הקיבצ פל וביגה
 
3/12/01 16:10
DollFace :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
?קופד התא המ הנאוב
הנכומ היהיו הטמל םש הבוטר היהי" וא ןמרחתי ינא הזמש בשוח התא
?"הלועפל
!ךלש ןיזה לע הלועפ
"תוטומרש ןלוכ לארשיב םישנ" יל קלא
!ןויז תגשהש האלפתמ ללכב ינא תוניצרב
הנש ןב יברע דלי לכ ץוצפת ידיצמ ??עיבהל רומא הז המ !יניצר
הניחבמ םולכ יל השעי אל הז....יל תפכא אל שממ שולש וא םייתנש
אל הז אלו .ךלש תושיגר רסוחה יתוא עזעזי זא רבכ םא !תינימ
יל תמרג רבכ םא החילס לבא ...הזכ והשמ וא םיברעמ יל תפכא שממש
תמאב יכ םימטמוטמ לארשיב םירבגהש המכ קר לע הז והשמ לע בושחל
יל הארנ אל םתא !ןיזו ...ךומכ םיבשוח םירבג הברהש יל הארנ
ץראה תא בוזעל תוצרל רתוי דוע יל תמרג קר יוא !...םולכ םיניבמ
הז המ קוידב יל םיריכזמש ךומכ םישנא דוע שיש לאל הדות זא
....תחכוש ינא םימעפל יכ לארשיב םירבג
DollFaceל וביגה
 
 
3/12/01 16:19
ביבר הלאירא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
,"רופיס" ?בותכ המ ,הלעמל הלענ יאוב .ןבצעתהל אל...ששש
םיהדמ .הרק חרכהב אל הזש ?"רופיס" בותכשכ רמוא הז המו ?ןוכנ
.ורק תמאב אלש םירבד לע בותכל םילוכי םישנא ?אל


ויה אל ?הרויה קראפב םירואזונידה :דוס דוע ךל הלגא ינאו
?בוט ,וניניב ,שששש לבא .םייתימא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
3/12/01 20:36
הנולא :תאמ
תויהל לוכי אל הזל הבוגתב
.הההא .אל המל ,אל ,ןכ הז ?ןכ הז ?אל הז .אל הז ,ןכ הז
אל הזש רמוא הז "רופיס" הלעמל בותכ םא .הלאירא ,תמאב ונ
:תבתכו תכשמה לבא .המיכסמ ינאו ,תבתכ תא הככ .הרק חרכהב
"ורק תמאב אלש םירבד לע בותכל םילוכי םישנא ?אה םיהדמ"
,ונקלחש הז ךיא .החכותב הלוהמ ךיירבדב םזקרס תמינ תעמשנ
זא .רופיסל תואיצמה לש רשקה תא ןאכ אוצמל םיזיעמ ,םיארוקה
יא" תרתוכה תחת תא תמשר המ יארקת ?ךרפומ ןוימד הז ,המ
?הריתס יהשוזיא הפ שי ."הרורב תויפש


יתניחבמ .ןבומכ ,ישיא םוקממ האב אל בתוכה דגנכ הפקתהה
,הז םגו .רופיסה רוביג דגנכ הפקתהל ךרע תווש ודגנכ הפקתהה
תתשומ המ לע .הנבה רסוחמ אלא תופיפייתה לש םוקממ עיגמ אל
בשויכ שיגרמ אוהש הז ךיאו ?רוביגה ותוא לש םיכרעה םלוע
?רסומ םירחאל ףיטהל ידכב ,הלענ ,הובג םוקמב
הנולאל וביגה
 
 
3/12/01 20:46
ביבר הלאירא :תאמ
?אל הז ?ןכ הזל הבוגתב
לבא ,רצויל רופיסה רוביג ןיב הדרפה השוע תא ילוא ,הנולא
.וזה הדרפהה תא התשע אל הל יתבגהש וז


.הריציל רצויה ןיב טלחומה יוהיזה ,יניעב ןכוסמ


תויהל ידכ ירמגל הנימא תויהל הרומא הבוט הריציש ןוכנ
הריצי לבא ,וביל ירוהרהמ בתוכ בתוכש ימ לכש ןוכנו ,הבוט
.רצויה לש תואיצמה לש טלחומ גוציי הניא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/12/01 1:35
ןהכ ארויג :תאמ
?אל הז ?ןכ הזל הבוגתב
,העבגה הצקבש יאתבש בכוכמ הדבכנהו הרקיה יתריבג


'ר ןיצקה .ירוביג לש םיכרעה םלועב ןודל קשח םוש יל ןיא
יאדווב ינא ,תאז םעו .תודוהל ילע ,רתויב רזומ סופיט אוה
ףא לע תרוקיב ריבעהל יתלחתהו העבג םוש לע יתבשייתה אלש
לע ךתוא יתבשוה (עמשמ יתרת ,תודוהל ךילעו) רבכ םא .דחא
יוארה הז 'ר לש תיזבנה ותומד לע טיבהל ךל יתרתוהו העבג
ירסומה ךטופיש ריבעהל ךל יתרתוהו ,העד לכ יפל הקירי
.וילע


?דמחנ ינא ןיאה
ןהכ ארויגל וביגה
 
 
4/12/01 1:23
ןהכ ארויג :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
DOLLFACE


גוזה תב איה הב הגיצמ תאש תומדה יכ יל המדנ ךתבוגתב האירקמ
ךשמה ,וילא הלש הינפה תרוצ תוסגמ לחה .'ר ןיצקל תילאדיאה
.אוה רשאב םדאל תויתפכאה רסוחב הלכו הלדה הפשב


גרוה והשימשכש יל המדנ ,תרקשמ תא דחא רבדבש יל המדנ םלוא
...הטמל םש והשמ ךל השוע תאז לכב הז םידלי


,ךתורישל דימת
ןהכ ארויג
ןהכ ארויגל וביגה
 
 
4/12/01 8:28
ןיינע ןיבמה :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
םיקופד םלוכ אל ונלצא וליפא לבא ,דמחנ ארונ הדנקבש ןוכנ
םהשכ תוינוכמ יגימצ םיכתוח אלש םיילמרונ םירבג םג שי .הלאכ
.םיינבצע
.הווקת ידבאת לא
.ץוחב םש םייתוכיאו םיבוט םירוחב שי


תמרעל אורקל רשפאש 'חיננ' ) "רמאמ"ה בתוכ ומכ תואלח םג שיו
.שאמ ומכ םהמ קחרתהל קר ךירצש ( ךכ וזה תויוטשה
ןיינע ןיבמהל וביגה
 
3/12/01 16:21
השיא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
תמאב ונ
!קתומ רגבתת
!לקמ םע ךב עגית אל הייופש השיא ףא ךלש בצמב
.היצולובאהמ ועפשוה אלש הלאכ שיש תוארל םיענ ןכש המ
תינש,ביתכ תואיגש הז ךלש רמאמהמ יצח - תירבע בותכל דמלת םדוק
םירסמל בישקהל קשח והשימל היהי זא ילואו ,תוישיא ךל הנק
!הפהמ ךל םיאצויש םייליטנפניאה
Get a life!
השיאל וביגה
 
 
22/1/03 15:03
רפרפה :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
אוהש האור אל תא, םייח שפחיש המל.??שערה לכ המ ןיבמ אל ינא
!לבקל תבייח אל תא? רמוא םדאנב המ לולשל המל?ולשמ םייחב ייח
לעגנ ינא שדחמ םעפ לכבו,יתארק בושו יתארק רקיה הרויג רמ ךלו
.ןה המו תורוחבה תא ראתמ התאש הרוצהמ
רפרפהל וביגה
 
3/12/01 16:40
הנמשה השיאה :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
תועמשמה תא םיאור אל םתא ?הז יניצ המכ םיניבמ אל םתא ,ודיגת
תשפחמ תא םאש -תונבה -ונל חיכוהל אב וליאכ הז ?םילימה ירוחאמש
/ולש עוצקמה יפל ותוא יגווסת לאו הבוט ךמצעל ישעת ,יתימא רבג
אוהש המל יבישקת .יבישקת תמאב אלא ולש יאבצה תורישה /ולש ןיזה
לש הליה םע קופד טסיניבוש הזיאש יל אב" :ךמצעל ידיגתו רמוא
ץוצמל יתוא ץלאיו םינותחתב תיבב יל בבותסי שארה ביבס הרובג
ךירצ .וזה הדוקנה תא תוארהל אב קר הזה גולונומה זא "?ול
.בישקהל
הנמשה השיאהל וביגה
 
3/12/01 18:23
לט :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
השוע הזכ טסיניבוש ריזח המ יל ריבסהל ה/ןכומ איהשימ/אוהשימ
?הזה רתאב
םכל םיאתמ אל שממ לבא ,שממ
לטל וביגה
 
 
3/12/01 19:11
ilana :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב


...תוניצרב ידמ רתוי תצק םמצע תא םיחקול םישנאשכ הרוקש המ
ilanaל וביגה
 
3/12/01 19:42
uv :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.היצקובורפ לש יפוי הפ תנגריא
ךתא םיכסמ ינא לבא ,הטוב ךכ לכ הרוצב הז תא בתוכ יתייה אל
.ןורקיעב
.הז תא בותכל ךירצ היה אלו יאוולה
uvל וביגה
 
 
5/12/01 1:03
הבוגת :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
.ומצעמ הנהנו שודנ הז
הבוגתל וביגה
 
 
5/12/01 22:44
uv :תאמ
בינגמ הזכ אל הזל הבוגתב
גישה רבכ הז ,וביבסמ חוכיו לש לדוג הזכ ררוע הזש קיפסמ
.הרטמהמ יצח
דוע לכש ,איה הנותחתה הרושה ,רבד לכ דיגהל רשפא - ינש רבד
.םישודנ ירמגל אל םה - הלאה םירבדה תא בותכל הביס שי
...truth hurts .הככ הז לבא - הככ הזש לבח
uvל וביגה
 
3/12/01 22:44
תיסור תנזור :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
המר אלל ירשפא-יתלב הזו ,ייחב הלאכ םיגולונומ הברה יתעמש
יתשל יתעגה ,ןכל .ןיזאמה ןיבל רפסמה ןיב תורכה לש תמייוסמ
.דוה ארויג לש (רופיסה) רמאמה תאירק תובקעב תונקסמ
.יטנטוא עמשנ הז - 1
תא (ה)ריכמ (ה)תאשכ .םדאנבה תא ףקשמ אל הזה גולונומה - 2
םיכרד שי ,בגאו .רוחש כ"כ לכה אלש (ת)עדוי (ה)תא םדאנבה
והשימל ץצופלמ קזחו בושח ומצע תא שיגרהל הברהב תוליעי ,תורחא
םימחולמ דחוימב תבהלנ אל ינא ישיא ןפואב .הרוצ'ת הזעב
םהש ךכב איה זא תובכרומ יהשוזיא םהב שי םא ,יתעדלו ,םיחושקה
.עמשיהל לוכי הזש ומכ ,םיער כ"כ אל
?תאיל םע םיזומזימ ללוכ םיטרפה לכב סופיטה תא ריכמ ימ זא
לצא ,ולצא הזו ,תאיל םע דיתעל םחולה השע המ האר אוה !ןייטשנרב
ךופהל הווקתב קט-ייהל ךלה אוה .םייסנכמב בוטר היה ,ןייטשנרב
ארונו ,הצצופתה קט-ייהה תעובשכ ."םינויזה קושב םח יכה רבד"ל
."הרלוכ ימיב הבהא"ה תא בתכ אוה ,םיאולימל תכלל הסאב
רפוסה תא ןיינעמ אל רוביגהש ךכמ הליחתמ (תורפס-ה וא) תורפס
תא קיפסמ בוט ריכמ אל אוה ,דוה ארויג םע הרוקש המ הז .ולש
...תודליב תאזכ המוארט ירחא) ותוא ריכהל הצור שממ אלו סופיטה
הז "הרלוכ ימיב הבהא" לש רבחמל ןיינעמש המ .(ותוא הניבמ ינא
.ךכב חילצה אוה תובוגתה יפלו 'ר תא חסכל
תיסור תנזורל וביגה
 
 
4/12/01 1:48
תטיישב ןיצק 'ר :תאמ
ןייטשנרב לש הקותמ המקנל הבוגתב
יל הארנ תמאב .תרמאש המ לכ לע ךל הבר הדות ,תנזורה יתרבג
.יב אנקמש רוחב הארנכ ,תויהל לוכי אל הזש ימ ,הזה בל ארויגש
ותוא סופתא ינא לבא ,ילע הזה רופיסה תא בתכ ימ גשומ יל ןיא
לע ברעתמ רבכ ינא םאו .ולש הפל ילש ןיזה תא ול ףוחדא ינאו
עובשה ותוא יתיארש ןייטשנרב תמאב הזש ברעתמ יתייה ,ןיינעה
יתשגפש ירחא ,םינש עבש בהא אוהש הרוחבה תא ול יתנייזש ירחא
.קטוקסידב התוא
יתייה ,תנדועמה התוליצא דוהל דובכה לכ םע ,תנזורה יתרבג לבא
דוה לצא יוכיס היהי םימחולל םגש הווקמ ינאש דיגהל הצור
שוגפל םג הצור םימעפ הברה טושפ םחול רותב ינא יכ ,התוליצא
סקס לש םיסחי הצור קר ינאש תבשוחש ימ העוטו המר לע תורוחב
ףייע התייבה רזוחשכ ,םימעפל קוקז םחול םג יכ .תוטימה רדחב
.הבהא לש םח בל לע שארה תא חינהל ,הדיחיהמ


תאז השוע יתייה אל םג ,ךב עוגפל יתנווכתה אל ,הרקי תנזור
,תרק רגתא לש לבגומה ודוד ןב ינא ,תלבגומ םנמוא יתפש .םלועל
קר ירה ,םיינש וא דלי יתגרה םא םגו .בהז בל שי יכותב ךא
םג .ייג הלוניא הלגהכ יתוא ילגת לא .יתשקיב הנידמה לע ןגהל
.םדאנב דוע ינא


החפשמ .םדאה ינב תחפשמב ימוקמב בוש הכזא דציכו ,הרקי תנזור
,געל םוש הפ ןיא .תא תבשוי ןחלושה שארבו ,םהל שי הדמחנ הכ
תצחולה הדסקהמ באוכה שארה תא ןיעשהל ןוצרו .הבהא קר .הריקי
יתירולב תורעשמ שורקה םדה תא יפטשת םאה .בהואהו ךרה ךזח לע
.הבבושה


ומכ בולעו רחא םדאש תאז ובלל עגונש והשימ רותב ,תאז םעו
,רופיס ילע בתוכ אוהש דע םייח רסח ךכ לכ הזה ןייטשנרבה
ינא .וילא ידמ החושק ייהת אל םגש ,הרקי תנזור ,הצור יתייה
יללכ ןפואב ןווכתה אוה ילוא .ילע תדרל ןווכתה אל אוהש חוטב
םייטתסא םיטרדנטס ול שי םתס ילוא ,תיתרבח תרוקיב ריבעהל
הטוס םתס אוה ילואו ,בתכ אוהש המ הפי הזש בשוח אוהו םיתוועמ
.םגפ םוש ךכב האור אלו


תא תשטנש יפכ יתוא ישטנת לא ,אנא יל יבתכ ,היסור תנזור
.ה/נכסמה ודנלרוא


,הצרעהו הבהאב


תטיישב שיגר ןיצק 'ר


(דוה ארויג השעמל)
תטיישב ןיצק 'רל וביגה
 
 
6/12/01 0:23
תיסור תנזור :תאמ
ןייטשנרב לש הקותמ המקנל הבוגתב
בהא אוהש הרוחבה תא ול יתנייז" רופיסה םא המו !עגר-עגר
?"םינש עבש
הניבמ ינא ,'ר אלו דוה ארויג םתח ילא בתכמה לעש ןוויכמ
הרוחב ,סנואב רבודמ אל םא .ןולק והשזיא הזב האור אוה םגש
בהא ןייטשנרב םינש המכ הנשמ אל .ךכל םיכסהל הכירצ תוחפל
אל דוע איה ,הז תא השע אוה קוידב ךיאו ,ולש הרוחבה תא
ןייטשנרב םע) קטוקסידל הכלה איה םא .ובאטב ומש לע המושר
תוכז שי הלו ,התיא ליחתהל תוכז שי םלוכל ,(וידלב וא
תא וא התיא ליחתהש ימ תא - לזאזעל חולשל ימ תא טילחהל
.ןייטשנרב
תולאש לע תונכב (הנעת)הנעי ונתיאמ תחאו דחא לכש יאדכ
:תואבה
- םיינחורו םיטנטילימ-יטנא ,םימכח - םיטסינוכית המכ .א
תא זיגרהל ליבשב םתס (הלאכ שי םא) םהלש תורבח םע םיזמזמתמ
?הקיטמתמל ןקדזמה הרומה
המ בושח אלו "םישוברע" הלימב םישמתשמ אל םישנא המכ .ב
?הרק
,שפוחו תוריח ןעמל םימחולש ,םיריעצ םיטסיפצפ םאה .ג
?אל וא ןכ "?ןייז הצור" :תמיוסמ הרוחב םימעפל םילאוש
תא תונקל םיצורש ,חורה יעדמל הטלוקפה לש םיטנדוטס םאה .ד
םע בבותסהל םימעפל םימלוח אל ,ביבא-לת תא תוחפל וא םמלוע
ןה יכ תונמשל ץוצמל םינתונ ליבקמב לבא ,"תויבלוק"
ףאב עוגפל יתיצר אל ,החילס) ?בוט יכה תוצצומו תוינשוח
(תחא
רתוי אוה קוריל ורעיש תא עבוצ וא גניסריפ השועש ימ םאה .ה
שרודו רשוכ רדחל ךלוהש יממ הצרעהל יואר וא ינחור ,םכח
?"תיחרזמ" םוקמב "תיתימא הקיזומ"ה תא םישל
היהיש ,אתנכשמ לבקל) איהש הביס לכמ ןתחתמ והשימ םאה .ו
םימעפל שגפיהל תורשפאל דגנתמ לבא ,(...בלכה םע תאצל ימל
?הטמל הבוטרה ותשיא םע הטימב
ךופהת אל ותגוזש הצור אל ,התיבה ףייע רזוחש םדאנב םאה .ז
?הבישי ךשמהל ברעה תחורא תא
םחה רבדה םהש וקעצ אל קט-ייה ישנא םיייתנש ינפל םאה .ח
הריחב דיתעל ותשיאל השרמ דוע 'רש ןייצל שי ?םינויזה קושב
וא תורבח םע הפק-תיבב תבשל ,םיינרופיצ ףיישל) יהשלכ
,המר לע הרוחב ושרד קט-ייהה ישנא בור .(ןואיזומב בבותסהל
,הריירק השעתש ,(תונמש םיבהוא אל םה םג) הבוטחו תינשוח
.המרוג לכוא םע חצחוצמ תיבב םהל הכחת לבא


הלאמ קאינמ רתוי אלו ער רתוי אל ,עורג רתוי אל 'ר ,רוציקב
.םייאבצ םיעצבמב םיפתתשמ אלש
,קט-ייה שיא לש גולונומ תויהל לוכי הז םילק םיוניש םע
תורוחב הריכמ ישיא ןפואב ינא ,בגא .רייצ וא ןלגרודכ
ךכמ תובטרנש תורוחבו והשימ-גרה-רבג-ךיא-לע רופיסמ תובטרנש
הלא ןיב לדבההו .ןיזגמ הזיאב םסרופ ןהלש רבח לש רמאמש
.לודג שממ אל הלאל
תיסור תנזורל וביגה
 
4/12/01 9:50
יקיק :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
אל םולכ הפ ןיא שממ . יתארק אל ןמזמ תויוטש לש הזכ בוביג
רצויש המכו רהמ רתויש המכ ןייזך ךיא לע רואיתמ הפש אל ,הטנאופ
הלילח רזוחו לארשי םע לש ותודחא לע רצקו בהלנ םואנל ליעגמ
.התב רכוס 4 םישתש הבקנל
שיבמ טושפ
יקיקל וביגה
 
4/12/01 10:24
העפי :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.וזה הבתכב שי ןונעיר הזיא ,תירבע לש יפוי הזיא ,תוירוקמ וזיא
.שממ הרידנ הנינפ


רוזאב םיתרשמש םילייחה לכל קלחלו ,םיקתוע תורשע סיפדהל יתבשח
תמרהלו דודיעל הזה אלפומה טסקטה לש םיקתוע רזפל ,הרג ינא ובש
המ ליבשב שיש םיריעצה םיטסינבושה םילייחה ועדיש .םהלש לרומה
תוכחל הוושש העידיב ,בל יבוטו םיחמש םתמישמב וכישמיש ,גורהל
העידיהמ קר ,תובוטר םהל תוכחמ תונבה לכ הב ,התיבה הרצקה החיגל
ועדיש ,שי המ .םיישוברע תוקונית םדב םילאוגמ התיבה םיבש םהש
הציבב ןאכ וליפא םתוא םיבהוא ךיא ,א"תב םהל םינגרפמ ךיא
.תיננבה
םהלש ןבה המל ועדיש ,םילוכש םירוהל םיקתוע המכ קלחנ םג ילוא
.תיבב תוכחמש תובוטרה תונבה ליבשב קר ,הללאמרבו הזעב תריש
,קותינ המכ ,דחא טסקט ךותב תזכורמ תויהל הלוכי תונצלפ המכ
.תוכלכולמה םילימה לש ףורצב שי הימרו תואשנתה המכ ,תונילעתה
,םיח'צח'צהמ ,"ךמע"המ תקתונמה העובה ךותמ ,ךתביש םורממ ךיא
לש יטרפה רבעהמ ,ךלש ךישעממ רענתמ התא ,טושפה בורהמ ,ףוספסאהמ
םתוא תא ףנטל לק המכ .הזה טסקטה תא ארוקש (טעמכ) דחא לכ
הפק סוכ תותשל לכות התאש ידכ םימיכ תוליל םישועש םילייח
.הדוהי-ןבב יניא הפק-תיבב
מ"ק 20 תמייקה תואיצמה תייארל תודגנתה המכ ,הפ שי עור המכ
התאו) .היהיש הצור תייהש הממ ירמגל הנוש תואיצמ ,ךלש אסכהמ
.(תרחא היהתש הצור יתייהש ,תבהוא אל ינא םגש תואיצמ ,המ עדוי
,םוטמיטהו ,הפיה לאמשה לש איה םולשהו תורואנהש וליאכ
,הנחבא אלל םירויש םילייחלו ןימיל םיכייש המחלמהו תויטסנבושה
.תיבב תומטמוטמה תונבה םהירחא וצוריש ליבשב רבע לכל


הככ וראשיש הפי אל - םילחנתמה לע רתוי ךלכלל הסנת האבה םעפ
שי םוי לכ אל ,המב וזכ ךל תנתינ םוי לכ אל םגו ,םיחפוקמ
םשב דוע לכהו .הפ להקה לש ומכ תורעוס םייפכ תואיחמל תונמדזה
.תונמאהו הריציה ,תורפסה חור
תא עודגל ךישמתו ,הירגיס ןשעת ,בש ךל .ארויג ירוחאמ אבחתהל ךל
.ךמצע ךלש תינמיה דיה
(..דכולה דובכל איה וזה הפי'גה לכש בושחלו)
ופצת לאו ,הזה רבדה לע ללכב ביגהל יתתפתהש תרעטצמ רבכ ינאו
ןמאנו יניינע היהי טסקטהשכ יכ ,וזמ רתוי תיניינע הבוגתל
.היהא ינא םג ,תואיצמל
העפיל וביגה
 
 
4/12/01 13:46
הינמחל הדיווד :תאמ
הפ הרלוכ ימ ןיינעמל הבוגתב
.תונקדצ ירוחאמ ןובלעה תא םיריתסמש ונ ונ ונו היופ דועמ ץוח
שפוחש ןיינעה תא הריכזמ דימת "תונמאהו שפוחה חור םשב"
."לארשיל קפיכ" תואירק םירמוא ובש םוקמב דדמנ אל יוטיבה
אל םג הז ,םינוויכ אטבמש רופיסכ ,רמוא אוהש המ םע ידדומתת
הסנמש תוניילעתה .ונ ונ ונ היופ .אל לבא .השק הזכ רופיס
הז תא השוע ןיידעו - וילע תדרל המכוח שממ אלש טסקט לע תדרל
אל םעפהו .םעפ דוע יבלעית וישכעו .יטנגילטניא אל ןפואב
.יתנווכתה
הינמחל הדיוודל וביגה
 
 
5/12/01 19:09
תחא השא :תאמ
רחא רבד םושל וניפיצ אלל הבוגתב
אלש וז תאש יל הארנ ...תיניינע הבוגת וזיא ....מממ
הל דיגהל הל ףוחדש וז תאו .הלש םירבדה םע דדומתהל תלגוסמ
!!!שי ?הדומח תבלענ .המ אלא ,ןיילעתמ היופ .היופ
תחא השאל וביגה
 
 
4/12/01 15:48
דוה ארויג :תאמ
הפ הרלוכ ימ ןיינעמל הבוגתב
,תינויצה יתריקי


ןיצקה ,רוחבה .םירומא םירבד המב תצק תנבה אלש ןייצל ילע ,ונ
,ארבתסיאד אכפיה .ח'צח'צ וא ,ףוספסא וניא ללכ תטיישהמ 'ר
,והירמש רפכמ עיגמ ,הקיטמתמ תודיחי שמח השע אקווד אוה
םוש ןיא ללכב אל ,הפ םג ןייצמ אוהש ומכ יללכ ןפואבו יזנכשא
יכ םיחטשב ראשנ םתס אוה .ינמי אל וליפא אוה .םיחטשל רשק
.תאצל ידמ רחואמ רבכ וישכע


.תיאבצ הפש כ"הסב איה הפשה .רוחבל הפשהמ יכיישת לא רוציקב
תלזלזמ ךניאש הווקמ ינא .תטיישב ןיצקו ,ןיצקב רבודמ ,יתריקי
.ךדיצמ אשנתמ תמאב הז זא ,תמאב ונ ,ןכ םא יכ .ונירוחב יבוטב
.םואלהו הנידמה ,לגדה יפלכ


,בל ארויג
דוה ארויגל וביגה
 
 
5/12/01 19:03
תחא השא :תאמ
הפ הרלוכ ימ ןיינעמל הבוגתב
.םוקמ לכב אוצמל רשפא םדא יאנושו םישנ יאנוש םיטסיניבוש
רסחו הלפמה םסחיב םיעודי ונניצק יבוטו .והירמש רפכב יאדו
.םמצעל םימעפלו .םישנל דובכה
תחא השאל וביגה
 
 
4/12/01 21:56
חחרפ :תאמ
הפ הרלוכ ימ ןיינעמל הבוגתב
ורגס .םימדקומה ירוענב היה הז .הרילוכ םעפ ןאכ התייה .ןכ
ייניעב וארנ תוכירבה לכ ,המ םושמ .הפלח איהו וכירדה .תוכירב
.תוקורי
...עירעלמ ערילוכ :רמול בהוא היה ללכב ילש אבאו


.תכלוהו האב איה לבא .קוריב םג .הבהא םג רכוז ינא .הבהאו


.תויקינפיפחה.הנתשמ אל דחא רבד קר


םגו ,הבהא ,תושיגר ,תודח תשרוד איה .יניצר קסע איה הריטאס
.הדח ןושל
.שיו שי .תקורי לבא .הזמ אלו הזמ אלו הזמ אל ןיא ןאכו


טקלפה לבא .ולש תוהמב ער וניא תיטקלפ תומד רוציל ןויסנה
תא תובשל רקיעבו ימינפ ןויגה םע .היכרריה םע תויהל ךירצ
.ןיעה


יכ .ןוימד רסח אוה יכ .תיתוכיא הפש רסח אוה יכ ער הזה רמאמה
.יואר ירמלקמ רתוי תוטובח ולש תואשילקה יכ .רומוה רסח אוה
.גלעתמ רקיעב אוה יכ .קיפסמ הבשחמ ררועמ אל אוה יכ ער אוה


ימ לע םג .לכה לע תרוקיב ריבעהל רתומ .הרקי העפי זא
השק תואיצמה יכ ,םישק םירבד רמול רתומ .םימרותו םיעיקשמש
קוחר תכלל םגו תומכסומהו םיכרעה לכב קפקפל רתומ .רתוי
....'וכו תימואל/תיתרבחה המכסההמ


הכירצ אל תא םג .אל ללכב .הלאכ םירמאממ גאדומ אל ינאו
.תויהל


ליערמ" לש עלוצה ויחא אוהש " ןיכס עקות " ומכ תורימא לבא
.רתוי יתוא דירטמ תוראב
רשא תינחוכ םלוע תפקשה לע עיבצמו תוניצרב רמאנ הזכ טפשמ
ןהבש תורימא ןה ולא .ימיטיגל יתלבל הנושהו רחאה תא תכפוה
הנוש ןפואב בושחל תוימיטיגלה תוקפקפמ ןה יכ .םחלהל ךירצ
!השקבב .ימחלה ךכב .לבוקמהמ


לע השק תרוקיב יל שי .וילייחו ל"הצ לע רמול המ הברה יל שי
וליפא םיבורק אל םה .םש םישודק אל םה .יטסירטילימה םזינבושה
.השודקל
יל שי ךכמ רתויו .תונמואלה לכ דגנכ דאמ השק תרוקיב יל שי
.הינברו הישאר ,תולחנתהה לע תושק םילמ
.הנוש בושחל םהלש תוימיטיגלב קפקפמ אל ינא לבא


רסוחב הז םא .ןתיא םיכסמ אל ינא םהיתודמע תא םיבתוכ םהשכ
רמוא אל ינא לבא .וזה הדבועה תא םג רקבמ ינא תושיגרו ןורשכ
םינכסמ ,יתעד יפ לעש ,םישנאל קר אלא ,האנש ילוכא םהש םהילע
יכ אלא .םידגוב םה יכ אל "ןיכס יעקות" םה יכ אל .ונימויק תא
רקיעבו ,םהלש תוירסומב םיקול יתעד יפ לעש םישעמ םישוע םה
.המחלמו ןודמו האנש םיעטונ


סנכהל .ויתודמע תא בולצל .בתוכה לע לכה רמול הלוכי תא זא
.תוינוניבהו תוגליעה לע ולש אמאמאב


.ךכ בושחל תוכז ול שי לבא


יחינה לבא .ולש הביתכה תמר םע ,ונונגס םע ,ויתועד םע ימחלה
ותוכז תא ילבקו .םתפדעה יפ לע ותוא טופשלו שוחל תו/םיארוקל
.ורבד תא רמולו אוהש ימ תויהל
.םחוננ ןויצ ןינבבו


:-)


ידכ והשמ בושחל קיפסמ אל .לדתשה .הללאי הללאי ....בתוכלו
...תלוכי םג ךירצ .בותכל
חחרפל וביגה
 
 
4/12/01 22:31
העפי :תאמ
איהה הפיגמה תא רכוז דוע ינא ..ערילוכל הבוגתב
ויה .הבוגתב ילצא "ןיכס יעקות" םילימה תא יתיאר אל ינא
.הזה דמצה אל טלחהב לבא ,תורחא םילימ הברה


וליאכ םשורה תא רוציל וסינש תובוגת ןאכ ויה ,ומצע ןיינעלו
תנווכתמ אל ינא םהילא ,רופיסה תא הניבה אלש הלבהא ינא
.ביגהל
קוידב ינא .ךכב האגו ,תינויצ ינאש ,רמול הצור ןכ ינא
ךירעהל תעדויש ימו ,הצרא תא תבהואש ימ לש תכלהמה האשילקה
.שממ הלא םיעגרב ילע רמושש ימ תא דבכלו
הזה ןונגסה םע יותיעהו ,לקשימ שי רמאמה לש יותיעל יניעב
.החוד טושפ ,החוד


.הזה קלאע רמאמה יבגל
שבולש עגרב לייח לכ וליאכ ,ךומנ וב שיש יטמגיטסה שומישה
רודכה תא ליחשהל ןכיה שפחמש ימ ,המוטא תוישיאל ךפוה םידמ
דלי ותוא לכ וליאכ .תיבב תובוטרה תונבה תא ןייזלו ,אבה
.ופוגמ חרופו םלענ ,ןכ ינפל היהש הפי
,םיירוקמ תונויער וליאכה םיגצומ הבש תירגלווה הרוצה
זא - אבצב םזינבוש יבגל רמול המ בתוכל שי םא .יתוא האילחמ
.ךרד שי ,רמאיש תיחשמ שוביכ לע רמול המ ול שי םאו ,השקבב
תנילעתמ ןכ איה ,הלילכמו החוד רחב אוהש ךרדה יניעב
דועו (ךכש תרמהמ) אוהו התאש הדבועה רואל דוחיב ,תקתונמו
הז ,בושו .רבדמ אוה וילעש תורישה ותוא תא ושע ןאכ םיבר
.וזה ץראב ,ןאכ הלאה םימיב שחרתמש המ רואל דחוימב רעוכמ


יל שי דימת אל ,תינייניע תרוקיבל בישקהל היעב םוש יל ןיא
וזה הרוצה לבא ,ךכב תודוהל תשיבתמ אל ינאו ,תובושת הילע
.חונמ יל הנתנ אלו ,תועבצאה תא יל הדיערה הביתכה לש
לבא ,הנושארה הבוגתהמ רתוי ןאכ ביגהל אלש יתננכית ,רוקמב
.תינשב תונעל יל תמרג ךכרדב התא
העפיל וביגה
 
 
5/12/01 0:09
דוה ארויג :תאמ
חחרפל הבוגתב
?לייח לכ יתרמא ינא ?החילס
תא אנוש אל םג ינא .האגה יתדידי ךכב האגו ינויצ םג ינא
דחא ףא הז תאו .םייק אוה םש והשפיא ,םייק טושפ אוה .'ר
ילארשיה לייחה הזש יתנעט אל ןפוא םושב .שיחכהל לוכי אל
.ןיטולחל תכחוגמ הנעט ,עצוממה


דוה ארויג
דוה ארויגל וביגה
 
 
5/12/01 14:57
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
יהוז "ןיכס עקות" הרימאה תא ךל יתסחיי אלש יאדווב ,ונ
.דכולה לש ותרימא


:ךל רמול יתיסינש המ


תורימא לע ןה תאצוהש גוסהמ תויגרנא איצוהל םוקמה יתעדלש
תונכוסמה תורימאה ןה יתעדלש .הלעמל הרמאנש ,וז ןוגכ
.רתויב
ונכנוחש רמול ןתינ טעמכ ,הזה רנא'זל םיליגר ךכ לכ ונא
אלש ימש תיארונה הבשחמה לע רקי ריחמ םימלשמ ונחנאו וילע
אנמחרו תוראב ליערמ דגוב םג אוה ינמואל ביטרנ םע םיכסמ
.םיאלפנה ונילייח לש םבגב רשי םיניכס עקות ןלציל
איה ןיכס תעיקת שי םאו ןיכס עקות אל אוה .אל זא
תפדעהה :רמולכ .תולבוקמ יתלב תועד לש היצמיטיגל-הדה
.ןהינכת םע תותמעתהה ינפ לע ןהלש היצמיטיגל-הדה


ילצא .תילכתב הנוש ונלש תונויצה .ינא םגו תינויצ תא
.תורחא תורטמ תונחבנ ךכ רחא ,ןושארה םוקמב טרפה דמוע
תונויצל םעט ןיא םדא תויוכזו טרפ תויוכז אלל ,ילצא
.םייקתת אלש בטומו


לכ תא תדבכמ איה םא קר ,וזכ תויהל הייואר הנידמ ,ילצא
השעמל הכלה יחרזא ןויווש הקינעמו הכותב םיהושה םדאה ינב
.היחרזא לכל


..ליעל יתרמאש המ ןיבל תובשה קוח ןיב הריתס ןיעמ שי
ינפ לע תחא הצובק הבוטל הלפמ קוח אוה תובשה קוח ,ןוכנ
.תורחאה
ירובעבש .תחא הדוקנב קר הראשב ימזע לשמ הנוש ילש הדמעה
לש ותנידמ םג לבא ,היחרזא לכ תנידמ הניה לארשי תנידמ
הב שי ליגרה הריגהה קוחל ףסונב ,רמולכ .ידוהיה םעה
םיחרזא םה הישנאש םלועב תמייוסמ הצובק שיש ךכב הרכה
םתוכז תא שממל םעפ-יא וא ,ןיידע ורחב אל םא םג ,חוכב
.וז


ולש תונויצהש ,לארשיב בר ,דחא הזע שיא יל רמא ,םעפ
זא .ידוהי וניאש יממ תוחרזא תללוש איהש רמא אוה .הנוש
איה ןיא רמולכ .תונעזג לש גוס אלא תונויצ הניא וז
.תרחא תונויצ


עלצ ,ידוהי בור תלעב הנידמ איה תחא עלצ ובש שלושמ שי
לארשי ץרא איה תישילש עלצו ,תיטרקומד הנידמ איה היינש
ינא .רתוול חרכה שי תחא עלצ לע הזה שלושמב .המלש
לע יל רמול הלוכי תא םאה .המלש לארשי ץרא לע יתרתיו
?תרתוומ תא עלצ הזיא


!תינויצ גשומה תא בוש ירידגת ,רותיווה רחאל ..זאו


ותואמ םה ל"הצ ילייח לכש רמול ןווכתב אל ,ללמואה בתוכה
.(אוה אלש ןבומכ) .הלאכ םישנא שיש ןועטל הסינ אוה .ןימ
תאז השע אוהש אלא ,תיטקלפ הריטאס רוציל הסינ אוה
.ןורשכ רסוחב


שיא ןיא ןועטל ףאו ןכותה לע ,המרה לע ןנולתהל רשפא
ותנשמ תא ריבעהל גליעה לש ותוכז ,ןיידע .םלועב הזכ
.ינילה .ןילהל וירבד לע ךל שי .לספנ תויהל אלו תעלוצה
קר .םירעש האמ לש םיליוועקשאפה תפשב ישמתשה ,יחתרתה
.הייאר תיוז גיצהל הסינ קר אוה ,רבד השע אל אוהש ירכז
!!!!הלא םימיב גרוהלרבכ םיאיצומ אל ןורשכ רסוח לע
ץראה םירמוא ויה ,המלשה לארשי ץרא ישנא םא ,תעדוי תא
ןכ לעו םיטרקומד ונחנא ,ונל הרקי
חחרפל וביגה
 
 
5/12/01 19:11
הבוגת :תאמ
,העעעעעעעעפיל הבוגתב
.ידימ רתוי
הבוגתל וביגה
 
 
5/12/01 23:00
חחרפ :תאמ
ןומה בתוכ התאל הבוגתב
.הנותנ תושרה
חחרפל וביגה
 
 
6/12/01 11:24
העפי :תאמ
,העעעעעעעעפיל הבוגתב
כ"כ ,םיחוד םירבד םהש יתרמא .וירבד תא יתלספ אל ינא
לש ןויסנה אוה ךחוגמ יכהו .הליחב םיררועמש דע םיחוד
דועו .ארח ךותב קמוע שפחל (םיבוסמה םיבבוסמה) םיבבוסה
יתש הריכמ ינא ,עחו הח ,...הז םע דדומתהל םירחאמ שקבל
אל ינא .תוקנל וא חורבל ,הזכ הרקמב דדומתהל םיכרד
לבא ..בורקמ וילע לכתסהלו םיפוקסורקימ איבהל לש עטקב
.ןכש הלאכ שיש ררבתמ


המבה ךותב השענ ונניב חוכיוהש תבהוא אל ינא ,בושו
תומוקמל רבוע היה אוה םא החמש יתייה .וזה תיפיצפסה
.דיגנ םורופה ומכ ,רתוי םידבוכמ


הפצמ תייה ,הלאכ תובתכ לע ביגהל היגרנא זובזבש תרמא
,הככ זא ."םיניכס יעקות" ןונגיסב אטבתמש ימל ביגאש
ללש יאצומכ ףרטה לע םיטע ןאכ םלוכ אליממ רבכ ,לכ םדוק
לכב המצע לע תרזוחש הניטור ,אורקל סאמנ וליפאו .בר
"םיינזוא וארי אלו םייניע" יתרמא רבכש ומכו ,שדחמ םעפ
.ינשב ףילצמו ותעדב לוענ דחא לכ ,םירוויע םישרח חיש -

הלאו ,םייח םיהולא ירביד אל הלא יתניחבמש ןייצל רתוימ
היה ,הנוש התיה תוחסנתהה םאש תעדוי ינא םיתיעל .םג אל
תראתמ ינאו ,ילצא תוחפל ,ןכותה םע תוהדזהל ןתינ טעמכ
התא ,הלא לכ ךותמ .םיטקש םיארוק המכו המכ דועש יל
רוביצהש לבה ירבדמ תדרטומ רתוי הברה תישיא ינאש ,ןיבמ
.הימר םסיסבו ,(..) קמוע םהב אוצמל הסנמ
הפ סנכהל אל תלדתשמ ינאש ,רבעהמ רבכ עדוי התאו
אל םתוא יתטריפ רבכש תונושמו תונוש תוביסמ םיחוכיול
.ןהב טולשל השק ,תועבצאב רעובשכ לבא ,םעפ


ינאו ,ול אבש המ ארויג בותכיש ,העד עיביש ,רוציקב
.יניע תואר פ"ע ,ינוצרכ ול הנעא
..חוכיול שגא ,םידקהל יתמייסש רחאמו


,רחא שלושמ הריכמ ינא ,תועלצ שולש ובש שלושמ לע תרביד
ול ורביח וליפאו ,םינש לע םינש חמל יל ומפמיפ ותוא
,לארשי ץרא ,לארשי תרות ,לארשי םע :רישנו" הניגנמ
."ל-א-ר-ש-י
תרחב המל תעדוי אל .אוה ושלושמו דחא לכ ,האור התא ,ונ
אל דוע ילש שלושמה לע ינא .ךלש יפיצפסה שלושמה תא
..עדוי ימ ,עוביר ללכב אצי אוה ילואו ..יתתייבתה


ןויוויש םע תיטרקומד הנידמ לע ךלש הנעטב יל עירפמש המ
לע .לארשי תנידמ תמקהמ תומלעתהה רקיעב אוה תויוכז
?רבדמ התא היטרקומד וזיא
יצוביק ,ופיו א"תש תנמ לע םהיתבמ ולגוה שיא 1,000,000
השענ תוכז וזיאב .ודהייתי והירמש רפכו לאערזי קמע
לארשי-ץרא" רזגמב ונלצא םירמואש ומכ זא ?הזה עשפה
ירהש ..."תוכזה חכב אלא חכה תוכזב אל לארשי-םעל תכייש
הילעש תירוטסיה תוכז התואב השענ קוידב השעמה ותוא
םע אל ונדמשה זאו ,(רבתסמ ,םג ם"ואהו) םינעשנ ונחנא
ןויוושהש ךכ .שממ לש םימד ץחרמ .םיממע העביש אלא ,דחא
םיטושפ אל םה המלשה י"אהו תיניטסלפה הנידמהו תויוכזהו
םויקב רחא ,דחוימ סיסב ןאכ שי ,גיצהל הסנמ התאש ומכ
אל איה םגש תירוטסיה תוכזב ורקיעש סיסב .ונלש הנידמה
.ןימאמ אלש ימל תנבומ שממ
היהי יפוסה ןורתפהש עדוי ןימיה בורש עדוי םג התא
גוס היהיש הארנ יל .המלש י"א אלו ,רותיו ,רמולכ -באוכ
תנמ לע 'וכו בושי תרומת רפכ .ינוויכ וד רפסנרט לש
..האובנ הנתינ אל יתחמשל יל לבא ,ינויגה ףצר רוציל
תויוכז ןויווש תלעב תיטרקומד הנידמ דעב טלחהב ינא
בושחל יוארש תובוח שי) םג תובוח ןויוושו היחרזאל
לבא ,תובוח ויהי םגש תנמ-לע תופולח ןהל אוצמל ,םהילע
.(םתיא תויחל ולכוי תונושה םיחרזאה תוצובקש םג
תא םילבקמו קוח ירמוש םיעמשוממ םיחרזא ,דבלב היחרזאו
תנידמ וזש הדבועה רואל םג ,םהש יפכ הנידמה יקוח
תויושרב םיפסכ ועקשויש הצור יתייה ,ךכ ךותמו .םידוהיה
םיריבס םיאנת םש ומייקתיש תנמ לע ,םירפכב ,תויברעה
,המישנה התואב טעמכו ,תונמדזה התואבו .םילמרונ םייחל
יכ ,חותיפה תורייעל ךלי ףסכ רתוי הברהש הצור יתייה
תויושרה םג) הלאה תומוקמהמ רמגת וזה המחלמה לכש ירחא
קדצ ,קדצבו ,הערה חתפת (חותיפה תורייע םגו ,תויברעה
..בר
.ךמצעב תרבסה רבכ תובשה קוחו
..חחרפ אי ,יתוא ףייעמ התא ,ףףףףוא .םעפהל קיפסמ יתרמא
העפיל וביגה
 
 
6/12/01 22:38
חחרפ :תאמ
מל הבוגתב
(..ןהמ תחא) ..ילש השלוחה וז


:-)


שלושמ אובש ,ךלש ירזגמה שלושמה לע יתבתכ רבכ רבעב
.יכרד יפ לע ןכוסמו תוועמ


.לארשי תנידמ תא הפילחה ,םכלצא ,לארשי ץרא
םעהו) לארשי תנידמ יחרזא תא ףילחה ,םכלצא ,לארשי םע
(..ידוהיה
.לארשי תנידמ יקוח תא הפילחה ,םכלצא ,לארשי תרות


.הס רפ תינעזג היטרקואית
...רבד דועו


איה תוחרזאה .םיעמשוממ תויהל םיכירצ אל םיחרזא
.היטרקומדב תיסיסב תוכז
טפשי ,ספתיש ךכב ןכתסמ ,קוחה לע רמוש וניאש ימ
חרזאו םדא ותויה לבא .קוחב עובקה יפ לע שנעיי ילואו
.ויתויוכזמ קלח ןיידע ןה


!קוחב עובק שנוע שי .קוחה לע רבועש ימ לכ םע ךכ


תויהל תוכירצ אל םלועל ,חרזא תויוכזו םדא תויוכז
,תימואלה תוהזל תורושק וא המכסהב ,תויצב תויולת
..המ עדוי דשה וא ,תיתדה


.דחא לדבה דוע והז


.הנתשי אל אוה .שלושמה תא עברלו תוסנל הלוכי תא


לכ לע ירמשת ךיא יתיהתו דחא שלושמ ךיינפב יתגצה
דחי תויח אל שולשה יכ ,ירתוות המ לע וא ,ויתועלצ
....תחא הפיפכב
אוה לארשי ייברע לש םתביזעל ינמוה עויס/תחירב/שוריג
.דאמ השק הלווע


לארשי ייברע תביזעב עירכמה םרוגה התייה 'ד תינכות
חרכהל עורהו תומיטאה לכ ופרטצה ,בוזעל ולחה הלאשמו
םיינוחטב תונורתי לארשי תנידמל ונקהו ינוחטבה
יפכ לארשי תנידמ תא רצי הזה השקה לוועהו םירחאו
.התוא חיצנהו הייעבה בל לע רמש םג לבא ,איהש


הז ץוביק ליבשב וא ,והירמש רפכ ליבשב היה אל הז ,אל
תעב הריבס הנגה "חיטבהל" תנמ לע היה הז .רחא וא
האב התייה אל ילואש ..האבו הברקה ברע תונידמ תשילפ
רבכ ,תונילעתהה יערז וערזנ הבש ,זא לש לארשי וליא
ץמאמ השוע התייה (,'וכו לארשי םעה ישנא ינפל) זא
..םיטילפב לופיטל
םירחא םירפסו ..סיאול ינב לש ורפסמ טעמ ארקש ימ
....עדוי


...זא עריא השק לווע


וא הקולחה םוחתב היהש רוזאה לש םייברעה ויבשותמ %90
..רוזחל תורשפאה םהל הנתינ אלו ובזעוה ,הלובג לע


תויהל ךפה ,הטשפתהש םיכרד תמיחלמ דלונש םהלש ןוסאה
.זא לש תוגיהנמה ידי לע לפאה לא לגלגתמו ןווכמ


..ךכלע םימלשמ ןיידע ונחנא ,םויה


אלול תרחא תיארנ התייה לארשי תנידמש רמול ןתינ ,ןכו
רבכ םולש ול ןנוכתמ היה ילוא לבא .ןוכנ הז .שוריגה
..רוזאה לכ םע ...הנוש התייה תמאב איהו זא


םע לש םיעוגעג םהמ יארו ..בוהצה ןמזהמ טעמ יארק
הנזחתו יעוגעג ומכ ,ל"היר יעוגעג ומכ .וצראל
םע יעגוגעג לכ ומכ ..האבה הנשל יעוגעג ומכ ,וניניע
.וצראל


,הב תוכז ונל שי .לא אללו הנומא אלל םג ,ונצרא וז
.ונל קר אל לבא .הנומאל רשק אלל


.ונל תלבגומ וזה תוכזה הנומאה יפ לע קר


..ףסונ םע לש תוכז םג תוארל םילוכי ,םינימאמ יתלבה


,וזה ץראה לעש םיאורש םינימאמ םג שיש ,ןייצל בייחו
..םימע ינשל ,תוכז שי
!וקולחי
חחרפל וביגה
 
 
16/12/01 17:21
וג :תאמ
הפ הרלוכ ימ ןיינעמל הבוגתב
אל תואיצמה ?הסגה הפשה תא עומשל םכילע קיעמ ךכ לכ המל המל
?הקיטמסוק םיצור .םימעפ הברה הפי תוחפ
וגל וביגה
 
4/12/01 12:15
DollFace :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
...אל ןהוכ ארויגל
החוטב ינא ?המ זא הכומנ הפשב תרבדמ ינא םויםויב ןכ םנמואה
םש" םולכ יל השוע אל הז אל הזמצוח ..ךלהמ ןולימ שממ התאש
ךל החיטבמ ינא "הטמל
ידכ היה םתס הז ללכב ןאכ תורושק אל םיברעל עגונב ילש תועדהו
.ילש תמייוסמ הנווכ ריהבהל


םירבגה תא רוקחל תוסנל תכלוה אל וליפא ינא ןיינע ןיבמהלו
וישכעל אל ךורא רופיס בוט ....יכ לארשיב


וישכע ינא יכ הזה רמאמה תא בתכש ימל תודוהל יתיצר םג הרקמ לכב
!הבר הדות זא תילארשיה הרבחה לע רתוי הברה כ"כ הניבמ
DollFaceל וביגה
 
4/12/01 12:33
יטינירט :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
קפדו םכתוחא תא ןייז 'ר וליאכ תוארנ תובוגתה .םתפחסנ ,םישנא
.זרב הל
?יתימא אל ,וליאכ ?ואונ וי ,לשמ ,רופיס רפיס כ"הס רוחבה


.רבדמ אוה המ לע יתנבה ?תמאה


,הללאל ביבח ןונגסה אקווד ,קוחצמ יתוא תערק ,ארויג ,לכ םדוק
.םהילע קוחצל הווש היהו הככ םירבדמש םישנא המכ הריכמ ינא
המכו ילקיטילופ אל המכ .קוחצמ יתוא גרה ...תונמשה לש עטקה
....ןוכנ


קסעתמש ימ - ביבר הלאירא הרמאש ומכ לבא ,בוצע ארונ ,הזימצוחו
ויהש םירבח לש םירופיסמ תעדוי ינא .חירסמ ףוסב לבזה לש ץימב
ךל םיגרוה ,ךתוא םיללקמ ,ךילע םיקרויש םישדוח ירחאש םיחטשב
.רחא םדאנב היהנ טושפ התא ףוסב ,םירבח
קר הלאה תועדב קיזחהל וסנ .הפיו בוט לכה ,ארחה לכו תוירסומ
.םויכ םיאצמנ ונחנא וב בצמב ,תצק דוע
תדחפמ ינאשכ ,םויה .םירובידב רתפיהל לוכי לכהש יתרמא דימת
תפרטנ ינאשכ ,הכובו תושדח תרודהמ לומ תבשוי ינאשכ ,תיבהמ תאצל
ינא ,םירוביד הצור אל ינא ,םיאולימב אצמנ רבחהש םימיב הגאדמ
.םתוא ונייזיש הצור
ונייזיש .הז תא תבתוכ ינאש הנימאמ אל תמאב ינאו ,באכה לכ םע
.םתוא
יטינירטל וביגה
 
 
4/12/01 19:16
תיביטנגוק החרפ :תאמ
????ולה ,וליאכל הבוגתב
? רבדמ אוה המ לע תנבהש תרמוא דוע תאו
.חחח
תיביטנגוק החרפל וביגה
 
 
5/12/01 12:22
יטינירט :תאמ
??? ''םתוא ונייזיש''ל הבוגתב
.החרפ ,יניע תא יריאה
???????תנבה אל תא ילואש וא
יטינירטל וביגה
 
 
5/12/01 12:25
יטינירט :תאמ
??? ''םתוא ונייזיש''ל הבוגתב
וניתושנ תא אל ,וניביוא תא ונייזייש
תוצור ןה םא קר ,ןתוא םג ילואו
?שיפאק
יטינירטל וביגה
 
4/12/01 16:03
limor :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ויהי אלש ףידע ילוא ....םלועה ןמ קוחמל ךירצ ךומכ םירוחב ייחב
ונניב
!תינוציקה ינא אלו
limorל וביגה
 
4/12/01 21:52
ןיקפונס :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
:הנושארה האכרעב ,ןידה רזגל םיקומינה ךותמ טטצל יל רתוי םא


"...ער חיר טעמ דבלמ רבד הירחא הריתומ הנניאש ,העגי החיפנ .."
ןיקפונסל וביגה
 
4/12/01 23:41
רב-הלייא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
רתויש המכ סוחדל -הזכש רנא'ז תת ןימ ול חתפתה הפי ךיא
,ינעזג יכה תויהל ,טקרוק ילקיטילופ אל יכה תויהל ,תויצקובורפ
,"ןיז" הלימה תא םימעפ רתויש המכ דיגהל ,יתאשילק ,יטסיניבוש
,תד לדבה אלל םישנא רתויש המכ בילעהלו ,םינוויכה לכל תוריל
.ןימו עזג
הזופ תוטעל רשפא וישכע ."רופיס" תרתוכב בותכל - לכה לעמו
,קדצבו ,ותוא ליעגמ הזש ימ לכל דיגהלו יטולזב תילאוטקלטניא
.טנמטייטסרדנא הז .החודו לוז שוקשק אל הז ,אל .תונמא וזש


הבוט הבתכל תכפוה תובוגת 100 לעמ השועש הלוז היצקובורפ לכ אל
.סומלופ תררועמל וא
.ןויד ררועל ךירצ הפשא ומכ הארנש המ לכ אל
תמאב אוהש תויהל לוכי ,רתוימו יטוידא גיגה ומכ הארנ והשמ םא
.רתוימו יטוידא גיגה
רב-הלייאל וביגה
 
 
5/12/01 1:19
הבוגת :תאמ
דנרטל הבוגתב
.הזה םוקמב ןויגהה לוק תא
הבוגתל וביגה
 
 
5/12/01 19:00
תחא השא :תאמ
דנרטל הבוגתב
.הזה הרקמב ,לשמל .הפשא תמאב אוה הפשא ומכ הארנש המ םימעפל
דיעמו יטתאפ אוה וזה הפשאה ךותב םיקומע םידבר תולגל ןויסינה
.הפשאב םירבונה לש יתוישיא ןובקיר לע
תחא השאל וביגה
 
5/12/01 11:36
ינש :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
המיכסמ ינא דחא רבדב ךא ,הדילס הררועמ םירבד רפסמ רמאמב שי
קר ול ,םהילע ןגיש קזח רבגל תוקוקז םישנש קפס ןיא ,בתוכה םיע
קר ול ,דואמ ער היה םישנה לרוג ונליע םימק ויה ביבסמ וניבייוא
קלח הז הלפשהו סנואש , הינסוב וא היברסב םישנה לרוג תא ריכזא
יוכיד םירבועש ןטסינגפאב םישנה לרוג וא ,תוללעתיה לש דבכ עסממ
ל"הצ ונלזמל .הלער שובלל תובייוחמו ןגדגדה תתירכ ידי לע ינימ
תוריש ידי לע ךכב דבכנ ייד קלח שי םישנכ ונלו ונילע רמוש דוע
.ל"הצב
ינשל וביגה
 
 
5/12/01 16:10
gee :תאמ
םירבג דאמ טעמל תוביח םישנ הברה ךכ לכל הבוגתב
,הריתס וא הריטאס הלחא
,יתינהנ ארונ
:תפסות שיו
אל תא ,םייתימאו םייסיפ םה המיאה וא דחפהו הקוצמב תמאב תאשכ
םא תושעל ךירצ המ עדיש הזכ ,רבג הצור תא ,שפנ הפי הצור
.םיבייח
םע םש תאצמנ ידועב ילש הרידל ץרפתהל הסינ ושימ ,יל הרק הז
אוה ,םולכ השע אל אוה ,שגרתה אל אוה ,תצק ותיא יתאציש רוחב
םוש ,םוי ותואב דוע ,רטופ אוה ,םיניינע המ קודבל ךלה אל
.האנה תובוט
.ךירצשכ ךיילע ןגהל עדוי אלש רבגב בבלמ רבד םש ןיא
דימתו הזכ ושימ שישכ ףיכ הז לבא ,דבל תולוכי אל ונחנאש אל
.ףידע
geeל וביגה
 
5/12/01 16:49
ןולקשהמ סרה :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.קיחצמ רמאמ אקווד היה הלעמל רמאמהש בשוח ינא ,תוניצרה לכב
קוחצמ יתוא גרה .תודסחתהה םע וקיספת
ןולקשהמ סרהל וביגה
 
5/12/01 18:05
הצילממ דואמ ינא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
קירפ לכל תתל אלו םירמאמ םיבתוכש םישנאה המכ ינב םדוק קודבל
יתוא םיליעגמ טושפ הלאכ םישנא .ולש תויוטשה תא בותכל שפנ הפי
הצילממ דואמ ינאל וביגה
 
5/12/01 18:56
תחא השא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.הקומע םישנ תאנש יובחבו יולגב אטבמש עיווזמ טסקט .העווז
תחא השאל וביגה
 
5/12/01 21:58
שיא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.הככ וכישמת ,לודג
שיאל וביגה
 
5/12/01 22:51
תידוהי :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ערילוח ימי ?????? הרלוכ ימיב הבהא
תידוהיל וביגה
 
6/12/01 0:08
לטיור :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב


.בוט יל היהי הככש .רתויב בולע
.אל המו ךומנו בולע
.תאיחב ,םכלש תובוגתהו
.בולע רמאמ לע קומע ןויד םירהל םיסנמ םתא
."ופט קיח" רמאנ הז לעו
לטיורל וביגה
 
6/12/01 8:59
noe :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.יתימא אל ארונ אוהש אוה


םיוולנ םיטקנחטסניאו םלוע תופקשה םע םישנא וניניב ןיאש אל
.הככ םירבדמ אל םהו .םתוא םיריכמ וניבורש אלא .שי .הלא ןוגכ


תופקשה לעב םדא לש גולונומ רוציל ידכ ,והשלכ ולו ןורשכ ךירצ
דבלמ םילכל תוקקזה אלל וילע ךתרוקיב תא עיביש ,ךלשמ תונוש
.ומצע גולונומה


לש תונימאה תא קפוד תיתוכאלמ הרוצב ךלש תרוקיבה תא בלשל
.ולש יתורפסה ךרעה תאו גולונומה


ךרדב ,תרחבומ הדיחיב תמאבו אבצב תמאב םהש םישנא הלאכ שי ,דועו
.םה הדיחי הזיאב םיעדוי םה ללכ
ללכ ךרדב (םהמ רסח אל) םירופיס םיאיצממו םירקשמש הלא םג
תדיחיל עצמאב םירבוע אל םה תרייסל וסייגתה םה םא .םייבקע
.תטייישל ףוסבו לוסיח


ריבכהל המל לבא ,םג םהיתותוא תא םינתונ ךרואהו תוינולמגה
התשע רזע ןב ןורש ,בוט הז תא םישוע ךיא תעדל הצרת םא ,םילימ
תיצרש המ לכ הרמא תורוש רשעמ תוחפב .רושעמ רתוי ינפל תאז
.התוברעתה ילב דיימעמ טסקטהש תבקונ תרוקיב ךותמו ןחב ,רמול
noeל וביגה
 
6/12/01 13:57
ינח :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.דיגהל המ יל ןיא "רפסמ"ה עיבמש תועדה לע
אל ,קיחצמ אל .ער ךכ לכ ךכ לכ בותכ .רומשי םיהולא ,רופיסה לבא
.םולכ אל ,ןיינעמ
?הלאכ םירבד םימסרפמש ,הרוק לזאזעל ךיאו ,המל
.תילמינימ .הכירע תצק ,תונב
ינחל וביגה
 
6/12/01 21:28
הננפד :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
(:קדוצ
הננפדל וביגה
 
7/12/01 0:05
ץבלג ןועמש :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
רורב .ביבר הלאירא ןאכ העיבהש וזל המוד הדמעב קיזחמ ינא
תא תועשהל שי תורפסב םיקסועשכו ,היודב תומדב רבודמש ןיטולחל
ןיבמ וניא תויתורפס תויומדל הדש טפשמ השועש ימ .ירסומה טופישה
.תולעופ ןה ובש הדשה תא


:י/האר הרדנוק ןלימ תאמ רמאמ פ"ע וז הדמעל רבסה
http://www.haayal.co.il/reply.php3?id=706&rep=36930
ץבלג ןועמשל וביגה
 
7/12/01 0:09
הקב :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
לייח ,ךלש ןיחומ תורצ ךכ לכהו תוטובה תוסגה תוללכהל דוגינב
קר םיניבמש םישוברעה ינפמ (!!!ה'למיא) ילע רמושש ילש רקי
,רבג,ךתוא תוכירצ ןבומכש (???רכוס 2) םישנה תקוסעתל גאודו,חכ
(!!!ןלצל אנמחר ,יברעמ דועו )תרקובמ אל הקיפד ימפמ ןהילע ןגתש
ינא , ינא,(...טנואקסידב ןינחסב טסט תרבעהש) תינוכמה שוגפ לע
םלוכ אלש החוטב ינא .לילכא אל ךילא דוגינב
.דובכה םהל עיגמש תטיישב םירבח םג שיו ,םירוטיזיווקניא,ךומכ
םייחב הככ התא םא ללמוא !ה-ת-א ,התא ...תוללכה ילב זא
!!ףייל א טג .ןתשומ מ"גס ,ךילע ימחר...םייתימאה
ולאה תונוילעה,תויביסרגאה,תויטנטילימהש ןיבת וב םויה אובי דוע
...םיאלפ תוינמה תא ךל םידירומו ,ךתוא םיקפוד שיגרמ התאש
הקבל וביגה
 
8/12/01 0:06
יסוי :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
יל םורגל חילצה רבחמה המ םושמו רמאמה תא אורקל יתמייס עגרה
אוהש בושחל
...םיינש וא טפשמ רמול יתטלחה ןכלו וירבדל ןווכתמ תמאב
תרוצ יפל יכ תטיישל שוביגה תא יתרבע אלש לאל הדומ ינא .א
ףידעמ ינא ,ךלש רובידה
.ןיפירצב תבשל
.סקסל ביבסמ םירבד המכ דוע שי .תונבל דובכ ןת .ב
לייח וא) קינבו'גכ םגו יברקכ םג יתתריש ינא ,אבצה יבגל .ג
(Whatever... - המיחל ךמות ,יפרוע
ןעמל םינש 3 םינתונ ונלוכ לבא ייח תא ןכסמ אל ינא םנמואו
הנידמה
,ןכ ןכ) דחא רותבו (...ךלשמ תוחפ וליפא) המועז תרוכשמ םע
האור אלש (ךילא ןווכתמ ינא
- ןהידיקפת לכ לע אבצה תוחולש לכ תא רמולכ ,הנומתה לכ תא
ספאתתש יאדכ זא
קר זא (אלש וא) יל הנעתש ינפלו .ךלש תיעטומה השיגהמ דרתו
יתססבתה 'ג ףיעסבש ךל עד
יתוא רותסל ידכב דיגתש םירבדהמ %99 ןכלו ףורצ ןויגה לע
.הדיצה וקחדיי
Common Sense Dear...
יסויל וביגה
 
8/12/01 2:42
עגרל חרוא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.ועגרתו ריווא קולש וחק - םיציל ה'רבח


ךא ,תפומ תריצי תויהל הכירצ (הידורפ וא) הריטאס לכ אל לכ םדוק
החילצמש וז
וזה הביבחה הציבב םיהובג הכ םילג רצייל (והשמ ההומת) תולקב
,הבשחמל רמוח קפסלו
תאזב החולש (תשגרנ טעמה) יתדות .התרטמ תא הגישה םג הגישה
.בתוכל


לע" ,ובתככו ונושלכ רופיס/רמאמה תא חקינ םא םג ,הזל רבעמ
תחנא טולפל םוקמ שי ןיידע ,שדוקה ןושלב רמול לבוקמכ ,"וינפ
.תיתימא החוור
ונרברבג לש (לוכיבכ) תודירחמהו תורצה ויתועדש ונל בוטו ונירשא
לייחה
אלש ,גיאדמ תויהל היה ךירצ בצמה .וזה תיפיציפסה ןושלב תועבומ
,דירחמ רמול
תקמונמ ,תחלוקו תיטנגילטניא הרוצב תוחסונמ ויה ולא תועיד ול
.תענכשמו
םא אלא) קוחר עיגי אלש הזכ ,ןטק שארב ןאכ רבודמ לכה ירחא
(לופר ול םיארוק
חוצפל הביס וז ןיא .תידיימה ותביבסל תמצמטצמ הקיזמה ותעפשהו
,שנרבל ללה ירישב
.תמלשומ הקינאפב םיטלקמל תדרל םדקומ ןיידע ךא


סופיטה באל גועלל הארנכ התיה יביטקובורפה רופיסה תרטמ ,בוש
דילסמה
.םירופאה םיאתה טעמ תא ןברדלו םדה תא ריעסהל - הזמ רתוי ךא
ובש ונתוחוכ ,האולמב הגשוה הרטמה - תובוגתה תויביסנטניא יפ לע
םג ,םסיסבל
.והשמ םילובחו םיכומ םא


.םחוננ הביבסהו ןויצ ןינבב
עגרל חרואל וביגה
 
 
9/12/01 9:46
ןידינד :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
.תרחא וא תיתחפשמ הבריק ןיא


.תמאב ,ונ - "םיציל ה'רבח"
ןידינדל וביגה
 
 
9/12/01 10:17
עגרל חרוא :תאמ
ינא אל הזל הבוגתב
,ידומח ןידינד
הדבועב תודוהל רהממ ינא ךא ,הרורב אל ירמגל ךתבוגת
.תרחא וא תיתחפשמ הבריק ןיא - תחמשמה
ינפל ריווא קולש חק - ךל םג עייסת תמדוקה יתצעש יל הארנ
.ביגהל רהממ התאש
.קיזי אל - קיזהל
עגרל חרואל וביגה
 
 
9/12/01 10:32
ןמדזמ חרוא :תאמ
ינא אל הזל הבוגתב
המל) יתורפסה ךמשב יתשמתשה ,םיברה יתונוועב ,םא
תאזבו ךתחילס תא שקבמ ינירה (?תאז תנייצ אל טושפ
...ימש תא ףילחמ ינא


ללמ יברמו םיבתוכ טעמ אלש העידב ינא ןיידע
.םיציל ה'רבח רשאמ רתוי אל םה ןאכ


.בוט קר היהיש ,תורבחו םירבח
ןמדזמ חרואל וביגה
 
8/12/01 15:33
הניר :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
רתוי תצק ומצעמ בהלתמו תמ"גסה תלחמב הלוח הפ והשימש יל הארנ
ידימ
ידכ לבא םימחולו םייברק םירבג לע תוקלדנ תורוחבש ןוכנ זא
אל הז יכ..עיגרהל ליחתתש
בושחש המ לכ
הנירל וביגה
 
 
8/12/01 22:41
יתיא :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
הבוגתה תא יתארקש ירחא יתוא ףיצה םימחר לש לג הזיא...
ירחא תוינש 5 הכובמה טבמ תא ימצעל ראתל לוכי קר ינא ...ךלש
..."ךתבוגת חולשל" לע תצחלש
(:?אל םידמול הככ קר ירה - ארונ אל
יתיאל וביגה
 
8/12/01 19:05
ןונ למיג :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
םירבדה תא הארנ םא היהנ םימלוחכ ,תודידיו םידידי !ןכ ןכא
תורוגמ תושח ןה ןכ לעו שדוח לכב םד ןמצעמ תולישמ םישנ .תרחא
ןפוגל ןה ,רשפאה לכ תובר תורידחל תמרוג העיזמו תירירש די רשאכ
ריכמ ינא ותוא) 'ר לש רמאמל דע .םיניטסלפ םידלי תופוגל ןהו
היה אל ,אוהה רביירגה לש רמאמל םג ילואו (ריעצ ןוריטכ דוע
.שי םויה ,ןאכ אורקל המ רבגל
!חוכ רשיי
ןונ למיגל וביגה
 
13/12/01 23:08
ינור :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ןכ
.בוט רתוי שיגרמ התא וישכעש הווקמ ינא ,הרו'גה לע םולש
אל בוט רטאיכיספ םג ךרדבו טרוט תנומסת ךל שי םא קודבתש יאדכ
.קיזי
.ימצע יופירל ,ךל שיו ,ךלש הביתכה ירושיכ תא הנפתש יאדכ ילוא
.בוט בותכ תויהל לוכי היה םג הז ,עזעזל הסנמ תייה אל םא
ינורל וביגה
 
15/12/01 13:47
.y.m :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.תמגסה םג ךכו ,יניצר אל רמאמה .ךתרטמ תא תגשה אל .א
.טרפב תטיישהו ללכב ל"הצ גציימכ רבדל אל הצילממ ינא .ב
היצקובורפ ררועל (עדומ - ךכמ עורגה וא) עדומ תתה ןויסנה .ג
.בתכ לע תולעהל יל השקש םיגשומב יטתפ ונה
קר אל - תוינימה ךיתוחלצהב תנגפומ הכ הרוצב ראפתהל ךרוצה .ד
ףיעסב התלעוהש תויטתפל םרות םג אלא ,תויטפקסו קומע דשח ררועמש
.םדוקה
.החלצהב ןיצקל יתלחא .ה
.y.mל וביגה
 
15/12/01 17:28
ןנואיחא רע :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
תא ורקבש תורבגה םע ההדזמ ינא תאז םע דחי ,רופיסהמ יתינהנ
...ילוגשה ולקשמ
ןנואיחא רעל וביגה
 
7/1/02 19:37
לכימ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
אל לבא ,עגרכ יתארקש הממ יתזעדזה ,ןתשומו ןטק ספא ךל םולש
לע תמחרמ כ"כ ינאש ללגב אלא ,הלודג תיטסנימפ תאזכ ינאש ללגב
םהל אצי יכ םינוילע םמצע םישיגרמש ,םימוטאו םישפט ,ךומכ םישנא
םא קזח ךב עגפ ה'רבחהו תאיל םע קסעהש הארנכ ,תובקנ המכ קופדל
ידכ תונב לע ךלכלל ךירצ התאש ךומנ כ"כ ךלש ימצעה ןוחטיבה
!ךלש הדודרה תוישיאל רשקב בוט רתוי שיגרהל
טבמה םע םייניעב יל לכתסמ היה והשימ םאו ,הריזנ אל ינא ,יממ
תא אצומ היה אוה ןויז הצור ינא םא יתוא לאושו תראיתש ץצופמה
....שגפנש הווקתב זא .הפצרה לע לפוקמ דואמ רהמ ומצע
לכימל וביגה
 
 
18/1/03 1:53
sexysadie :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
םתא ,רמאמהמ (!) ובלענ שממש הפ םי/תורחאה לכו תא ,ידיגת
?םייניצר
רשפא ךיא ?ולא לע םעפ םתעמש ,רומוה שוח ,םזקרס ,הינוריא
:הזכ רבד בתוכש םדא ןב תוניצרב תחקל
התאשכ הרוחב קילדמ יכה ?הרוחב קילדמ יכה המ םיעדוי םתא"
וליפא שי .םירבד הלאכ לע תותמ תורוחב .םישנא תגרהש הל רמוא
תישיא ינא תואלח הלאכמ לבא ,םיחצור לע תוקלדנש תורוחב
תובנגנ ןהו םישוברע תגרה התאש תועמוש ןהש תורוחב שי .קחרתמ
".הזמ


םיימשה דע קוחצל םא תעדוי אל ינאש ,יקסטורגו ךרפומ ךכ לכ הז
,תושפיטה ,תוגליעה לע תוכבל טושפ וא ,םיבלענ ךיימודו תאש
.םכלש ןיחומה תורצו
sexysadieל וביגה
 
 
9/12/03 3:54
:תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
,יתריקי יל יחלס
רוחש רומוה ,תויניצ ,םזקרס ,הינוריא ארקנש הזכ רבד שי לבא
,"בוטה םעטל רבעמ" ול םיארוקש והשמ םג שי לבא .'וכו 'וכו
.הזש המ הזו
הז ןיפוליחל עשעשמ וא יטסקרס תויהל לוכי הז לכש המכ יכ
!!!!!!!אל
.עגופ ,בילעמ,ליפשמ ,םזגומ הז
דע תעדוי אל ,הז תא בתכש רוחבה לע םימחר ררועמ םג רחא דצמ
תרוצ םאו ,ןכ תוחפל הזמ והשמ םא לבא ,הז לכ יתואיצמ המכ
לע יל בוצע ארונ זא ,הז רופיסב תגצומש יפכ ןכא ולש הבישחה
. רוחבה
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/12/03 16:49
:תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
ןכ ,םיתיעל רוחש רומוהב שמתשמ ,יטסקרס תרק רגתא
ןדלוה אוה ורוביגשכ דחוימב ,ךיא דועו יטסקרס ר'גנילס
.דליפלוק
!!!!!םזקרס אל הז
רגתא לש ודוד ןב אוה ינא"ש דיגהל זעמ יתייה אל ךמוקמבו
.רפוסל ןובלע והז -"תרק
רסמה ךא ,תרק רגתא לש וז תא הריכזמ הביתכה תרוצ םנמוא
!!!!!וליפא ברקתמ אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/1/03 15:18
רפרפה :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
. הז תא יתבהא!!! תא הלודג הח הח הח........לכימ
רפרפהל וביגה
 
14/6/02 14:17
רפוס בקעי :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.עיגת התא ןאל עדי אל םיהולא .ךייללעמ תאלפה ,ארויג ארויג חא
.'ר ןיצקהכ םילפא םיסופיט ינימ לכ םע דדותסמ התא הז םוקמבו
םינברסה תעונת זאמש ןנולתמ ןיידע אוהו רבעש עובש ותוא יתשגפ
.ארויג ךילע אהי המ .ארויג ,ארויג .ול תונתונ אל תונבה


בקעי
רפוס בקעיל וביגה
 
15/1/03 4:34
ביגמה :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ןייצל חרכומ ינא ,יטוידא יד ,יתעדל ,רמאמ
ביגמהל וביגה
 
18/1/03 12:23
ינוריע לט :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
יתלקתנ םויהש הנימאמ אל ,(?ךל שי החפשמ תומש המכ) ארויג
(-: !לודג טושפ ,לודג ,הנושארל הזה רופיסב
ינוריע לטל וביגה
 
 
22/1/03 15:34
רפרפה :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
הטומרש ךל ארוק אוהש הז?הזה רופיסב לודג ךכלכ המ לט ידיגת
רבגכ ינא...םזינבושל היצמיטיגל תנתונ ךלש הבוגתב תאש הז וא
ולש ןוחטיבה תא דביאש דחא םתס, םישנ ייפלכ הזכש רואיתב לעגנ
איצוהל דדועמ אל ללכב.וילע דרי עבטהש ןכסמ רוצי.םישנב ןומאב
!,.....ךרבמ ינא התואש םיחטשב םיברע ייפלכ ולש תוסחיתהה תא
רפרפהל וביגה
 
23/1/03 14:57
ןודרוג :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
....ןיתשהל רצעש םהרבא לע דחוימב ...קוחצל יתקספה אל
!!!!!קנע
ןודרוגל וביגה
 
4/3/03 21:00
הירמ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
יה
לש ךרואב הבוגת הפ בותכל הלוכי ינא .דיגהל המ ןומה יל שי
ןבצעמטו יתוא ליעגה רמאמה דחא דצמש המכ דע דיגהל תואמצע תליגמ
!המשנל קומע סנכנו קדוצ אוה ינש דצמש המכ דעו
:רתוי הרצק הליגמ אלא תואמצע תליגמ בותכל ליחתא אל ינא
םה !קקקקקקקקקקקקזח םינבה תא ונל קפוד אבצהש יתנבה ןמזמ רבכ
ןומה דמלמו רגבמ ילוא אבצה !!!םשל וסנכנש ומכ םשמ םירזוח אל
אבצה םימעפ הברה בוצע יכהש המו לכש'ת םהל קפוד םג אוה לבא
וא תוטיישב םיאצמנש םינבה דחוימב,בל'ת ,תושגר'ת םהל קפוד
הלא םג זא םיבובז ומכ םש םיתמ םהש קיפסמ אל ,תויברק תודיחי
בלב קקקקקקקקקנע רוח םע ,םיבוצע םישנא םירזוח ,םירזוחש
תחמש תפיט אלל, ןוויכ םוש אלל םימעפ הברה חומב םיטורש,המשנבו
םג בלש והשזיאבו ןייזלמ ץוח ,םייחב תורטמ אללו הבהא אלל ,םייח
!!!!לבח דואמ דואמ לבח !!!!!תונהל םיקיספמ םה הזמ
לע ןגהל :ומכ תונויער םע אבצל םיסנכנש הלאה הר'בחה לע לבח שממ
ראש לכו ימואל רסומ,הנידמל םהלש תא תתל ,םע'ת תא תרשל ,תדלומה
,תואיצמה אל ירמגל הזש םייחה לכ חומב םהל םילבזמש הזה לבזה
,בצע ,תוומ ,גרה איה תואיצמה
ארח הברהו ,תיזיפו תישפנ העיגפ,ןובלע,תועמד,םד,האנש,תוירזכא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!לבח טושפ .םייחה לכל טורח ראשנש לבזו
לכמ םכתוא תבהוא ינא ונלש םילייחה לכ ,ונלש םינבה ,ה'רבח
םתאש ארחה לכ תורמלש הווקמ דואמו !!!!םכלוכ תא תקשנמ,בלה
,םייח תחמש,הבהא,בל םע םדא ינב ראשיהל וחילצת אבצב םיפסוא
םכלש תתתתתתתתוקישנ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תויחל ןוצרו תורטמ
המשנהו בלה לכמ הירמ


ב.נ
ויה טושפ הלילחו סח,םימחר ךותמ הז לכ תא תרמוא ינאש ובשחת אלש
!!!םינוש ךכ לכ םישנא אבצהמ ואצי ,אלש אלאו,וגרהנש םידידי יל
םכדיל פגש הווקמ ינא םמצעל תיקלח רוזחל םקלחל רוזעל יתחלצה
רוזחל םכל רוזעל תולוכיש דחוימב תונבו םישנא שי ,ה'רבח
!!!!םכמצעל


.הירמ םכתוא תבהוא םישוע םתאש המ לע בלה לכמ הדות בוש
הירמל וביגה
 
16/3/03 15:15
תאיל :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ץלאאש ןייצל רתוימ ,'א הרלוכ ימיב הבהא תא אורקל יתמייס עגרכ
ילש םיבצעה סלפמש לבח...'ב קלח לש האירקה תיווח גנוע לע רתוול
.ספא הזיא ללגב הלעי
ןתשומ קינמ"גס,(..םהב ףצומ קושה ירעצל) יסופיט ספאב רבודמ
גשומ ול ןיא םצעבו ,לכה עדוי אוה וב בלשל עיגה אוהש בשוחש
.טישב
תונש ,תאז לכב) דחכנ אל ןיידע הזה רודהש יל רזומ ארונ
יכ,ץק הזל םישל תובייח,"תוננבה",ונחנאש רבתסמ לבא,(..םייפלאה
.םיברתמ םה
הז" לש העומשה תא ךישממו ,םלועה תא הליגש בשוח ,ספא הזיא אב
םייחב יכ רבדמ אוה המ לע ץמש ול ןיא ס'לכתו "תובהוא םישנש המ
תורוחב גוס םע קר הסנתה אוה,המרב תיתימא הרוחב ול התייה אל
סחייתהל ול ונתנש,ןהלש םייחב קיפסמ תוניבמ אל ןיידע הארנכש
םיניצק סרוקל אצי םג הארנכש יטתפ םדא ןב,הצור אוהש ךיא ןהילא
ךותמ אלו הרב'חל רפסל ץורלו ביכשהלבש הלענה הרטמה ליבשב
....היגולואידיא
תא וחקפת,ורגבתת..והשמ ךייצירעמ לכלו ךל דיגהל יל ןת זא
ליבות אל וזה תיטסינבושה השיגה,םייטתפ םתא המכ וארתו םייניעה
לבקל ןמצעל ושרי ןוחטיב תורסח תונב קר סלכת יכ םוקמ םושל םכתא
והשמ יל שיו...דבל םכמצע תא ואצמת וחכפתי ןהשו,םכומכ םיספא
!!!! תוללכה השעת לא : ללוהמה 'רל שדחל
תאילל וביגה
 
 
21/3/03 0:46
סיש :תאמ
הרלוכ ימיב הבהאל הבוגתב
....ךתיא ינא יתוחא
סישל וביגה
 
21/3/03 12:56
תינורש :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
טרוורפ התא
בהלומ םגו
תינורשל וביגה
 
25/4/03 22:49
םיק :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ידכ הלודג המכח תויהל הכירצ אל ינא לבא 14 תב קר ילוא ינא
.םטמוטמ התאש המכ טולקל
.....רבד םושל רשק ילב ....הכומנ המר הזיא ?תאזה הבתתכה הזמ
!!!!ער םש ל"הצל איצומ התא ,?שייבתמ אל התא ךיא
תתה הבתכל הבוגת תתל ימצע תא יתחרטה ללכב המל תעדוי אל ינא
!!!תאזה המר
םיקל וביגה
 
26/4/03 9:57
tal :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.יתבהא אל שממ
אוה ךלש השיאה לש םוקמה !חפונמ וגא םע ליעגמ טסינבוש התא
????הטימב
??םינויז הז הנממ ךירצ התאש המ לכ ?ךתיא רגסנ המ
רקיעה ..םויה ךשמב השעת איה המ ךל תפכא אלש בתוכ ךמצעב התא
...רזוח התאשכ הלילב ךל ןתתש
קר 50 ליגב ךמצע תא אצמת ףוסב ..יממ םישנ םע גהנתהל דמלת
..תמאב תיניצר יהשימ םע אלו ןייזמ
...ל"הצב םיניצק םיגהנתמו םיבשוח הככש לבח
talל וביגה
 
27/5/03 22:14
ושימ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
קופד התא הנ'אוב
ושימל וביגה
 
12/6/03 0:02
ירוא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
!תוכבל וקיספת
,ישנה ןימה יניעל םיאתמ אל שממ יתעדלו ףירח טלחהב אוה רמאמה
סחיו םידלי תגירה לש סגה רואתה)יהמיא שוח לעבו ןידע ןימ אוהש
רבג לש הבישחה ןפוא תא בטיה אטבמ ,ינש דצמ ךא .(ללכב השיאל
ינאו לובגה רמשמב תרשמ ילש החפשמ ןב .ונימי לש ל"הצב תרשמה
ללכב םייחל וסחי לע הרידע העפשה ןתונ תורישה יכ ןייצל בייח
.טרפב םישנלו
רתאב אלו "םמצעל םישרמש םינב" רתאב ומוקמ הז רמאמ ,יתעדל
םג .היתויסג ללוכ ,תישנה הבישחה תא אטבל ךירצ ןורקעב רשא הז
םדוק ואובי תורישה יטרפו הז רמאמב םירבדה רדס תא ונשי םא
,םירבגה בור לצא הזכ ןכא אוהש תורמל)ישנה ןימל יערפה וסחיל
הברה הנתשי אל (הבישחה ןפוא תא תוחפל ,הז תא םיריתסמ םה טושפ
.וז הבתכ יפלכ הפיה ןימה לש ןתשוחתב


19 ןב , 'ר ירוא
ירואל וביגה
 
7/7/03 11:32
:תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
השיגל ומסחיש יוארה ןמ ,הז גוסמ והשמ םיהומתו םייחטש םירמאמ
אצמי "תוננב" הלימה שופיחבו ומותל שולגל לכוי 10 ןב דליש אלו
יתעדלש םימהוזמ םירמאמל ףשחיו ריכהש וזמ תילכתב הנוש היצטונוק
.10 ןב דלי אלש יאדובו ללכב םתוא ארקי והשימש םימלוה םניא
.םכביל תמושתל
וז הבוגתל וביגה
 
18/7/03 2:56
יהשימ :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
,!הטוש ךל םולש
התאש ךיאו םינויז קר אל הפי רבד הז הבהא ,!!ךל שיבתת לכ םדוק
,..הזל הרוק
יל שי ,??הפ תומשא םה המ ,??תונמש לע דרוי התאש הזה עטקה המו
םינג שיש ללגב קר הז ,ןהלש הייעבה אל תאזו ,תואלמ םהש תורבח
!!םהיילע וריבעהש החפשמב
םירבדה תא הל רמאת םא ךתיא ןתחתת יהשימש יל הארינ אל
אל התא ,יתעד יפלו - הבהאמ םינתחתמ ,םינתחתמש יכ ,...תרמאש
...הז המ עדוי
,..הז עגרב השוע איהש המ לע..היילע בושחל קיספהל לוכי אל התאש
...הלש םינפה לע קר
!!הבהא תאז
הזו,!!!!!!?!?!?!?!אבצב התאש ונבה ,ייקוא!!!ץיוושהל קיספתו
,...תורוחב ךשומ אל ללכב
!!הרוחב ינא יל ןימאת
!!ךל שייבתת!!קיינאמ אי!!!ךלש םירבחה תא שפח ךל...ו
יהשימל וביגה
 
27/7/03 12:07
:תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.הגירה אודיו
וז הבוגתל וביגה
 
3/8/03 12:37
הזב שייבתמו אבצ רמג :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ארח קרוזו גרהה לע גגוחש ,יודבה 'ר ?םצעב ,םמוקמ רתוי ימ זא
ינאש החילס) םיקירעה דכול וא ,שייבתהל ילב לאמש לעו ןימי לע
התא םצעבש ענכושמ ינאו ,תובוגתב ןאכ תצצ טושפ התא - ךילא לפטנ
המכו ,ול באוכ ארונו ,ול השק ארונ םצעבש ('וכו 'וכו רדהנ שיא
,ונירי הנהו ,ךירצ זא ךירצ םא לבא ,גורהלו גורהל ךירצש לבח
?םיירסומ םגו םירבג םג ונאציו ,הפי הדות ונרמא ,וניכב
הזב שייבתמו אבצ רמגל וביגה
 
16/9/03 15:00
תאיל :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
,תומוארט הברה ךכ לכ תרבע ריעצ ךכ לכ ליגבש ךליבשב תרעטצמ ינא
?םצעב אל המו תוומ ,תשלושמ הדיגב .ךכ לכ תקלוצמ ךשפנש דע
ךל היהי ,תיבמ םירבחלו םישנל חולסל דמלתש ירחאש החוטב ינא
.םייחה תא לבקל רתוי
.הז לע ךל זא ,ללקלו ץימשהל ךל רזוע הז םויה םא -המ עדוי התאו
...הבבס הז -ישיא אל הז דוע לכ
תאילל וביגה
 
16/9/03 15:05
תאיל :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
םדא ןב ךממ השעתש הטומרשה תא דחא םוי אצמל ךל תלחאמ ינא -ב.נ
.בוש םלש
תאילל וביגה
 
20/11/03 17:10
תצצומה :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
הבלכ ומכ בטריתש תפרטומ שממ תחא אצמתש ךליבשב הווקמ ינא
דחא םוי זאו 'םידליו םיברע יצופציפ' לע ךלש םירופיסהמ תמחוימ
הדיל ןשי לבז הזיא ןיבתו ררועתת איהו הלש הננ'גה תא ףוטחת
ךל שיש מ"ס 13 ןיזה תא ךל ץפצפתו םוקת איה זאו התוא קפודו
תוכיתח.חומה תא םג ךל ץפצפת איה תוחרצב םוקתשכ זאו,בוטה הרקמב
.םיתורישב םימה םע דירוהל ךירצ ךומכ ארח
לכ היהת חטב איה,עיצהל ךל שיש ארחה לכ תא ךתיא היהתש ימל עיגמ
!לבמט.קופד התא המכ הארת אל איהש תמטמוטמ ךכ
תצצומהל וביגה
 
9/12/03 3:37
:תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
חנומה ,רבעמה יעבצ אלל ןבלו רוחש לש הייאר ,הנצקהב בתכנ לכה
."הללכה"היהי הז לכל
תא ךפוה התא ,ךרופיסב םישנל ךתשיג תא יתבהא אל ןיטולחל ינא
.עגופ הזו ,ליפשמ הז :רבגה יכרצ תא תקפסמש הנוכמל םישנה
םיפצומ םירבגהש םג בושחת לבא ,עפשב תונורסח שי םישנל ,ןוכנ
הריצי" הזש תורמל)םוקמב הניא םישנ לע וזכ הדיריש ךכ ,תונורסחב
.("תיתורפס
,אבצה יבגל קומע לוכסת לע עיבצמ לכה המינה ,הלילעה ,רופיסה לכ
.....ללכב תושונאהו ,ישנה ןימה
וז הבוגתל וביגה
 
21/12/03 16:03
...ש'ונא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ינא תמאב ...םינבומ המכמ החמש ינא ...תבתכש המ תא יתארקש ירחא
תא האור התא הנוכנ היצרפורפב לכה חקולש םכח םדא התאש תבשוח
..הנוכנ יד תוערמ םייחה
רבדמ התאש הזה חוכת תוארהל לבא ..ךומכ האור ינא הדפדניאה תא
דיגת ??ךלש םייחב ??....םישנא לש םייחב הווש אוה םאה ...וילע
?הווש הז המכ דע תא יל
..גרהב קר אל ליעפהל רשפא חוכ ??הזכ חוכ המל ?תרחא ךרד ןיא
הז ומכ תעמשנ ינאש החילס ..םימשא םה אלש תמאב הנימאמ ינא
..ךלש התיכמ
חוטב התא ...הנוכנ אל םתוא וכניח הב ךרדה ןוכנ אל אוה שרושה
ילמרונ םדא ןבכ ךלש םייחת תויחל ..ךלש תאזה השיאת אוצמל הצור
..הזה רועכמ ידה םלועל םיאצאצ איבהלו סנרפתהל
םולכ ןיא םהל ונל שיש הרטמת םהל ןיא הז לכ תא ןיא ןיבת םהל
המ הזו ..הז םע חומת םהל םירירוחמ םויה לכ םהלש םיגיהנמהו
ינא !!םהלשו ונלש םיממת םישנא לש חצר ...חצר הז לכמ אצויש
ריבסיש דחא ףא ןיא הזה םלועב המל ...ץוחנ אל ךכ לכ הזש תבשוח
!הככ הז תא
תונפל ןינ'גל ונעסנו הנש הזיא ינפל סנלובמאב יתבשי הניייה
!ותוא וקפדש ןאל הז יכ ...םוסחמב ..םתס ...לגרב ול וריש לייח
..ןוינקב בשא ינאשכש ??ילע ןגיה ??.השע אוה המ ??םשא אוה המ
הארמ הז חוכ הזיא ...הז לכ המל ..םהלש הרטמה התייה קוידב המו
קוידב אצומ ןיאב הז תא םישוע םה ...השלוח הז ?םישנאב עוגפל
..אצומ ןיא רבכ ונל יכ םיחטשב םש תלועפ עצבמ התא ונומכ
הז תא האור ינא הלופעב הז וא ...ןאש תיבב עוגיפה זאו
לא רוזחל יתלוכי אל ןאש תיבב עוגיפב יתייהש ירחא ...בורקמ
?התא יל ריבסת הז לכב הטנאופה המו ...יל באכ ךכ לכ עובש ימצע
הלא חוכת שי ונל אל יתעדל יכ ??חוכ תוארהל ..הזה חצרה לכב
ונחנא ..םיקפדנש ולא ונחנאו ןובשח ונל םיקפוד אל םה ..םהל
...הזה ימוי םויה דחפב םייח
םייחת ןכסמו ..בשחמה לומ הפ תבשוי ינאשכ ילע רמוש התא הנייהו
םייחהו ךלש םייחה ...תרגפמ יד יתעדלש היגולואידיא ןעמל ...ךלש
הקיטילופה לכ תא ..הז לכ תא םיוושש יל הארנ אל םירחא לש
..ונילע ןגיש ימ היהי אל הככ בושחנ םא לבא ..תאזה
רכוס תויפכ יתש והשימל סינכהל ליבשב היהי אל הז סייגתי ינאשכו
!אבצב רבכ הלאכ ידימ רתוי שי ..התל


האור התאש ללגב הז ילואו ...ךלש תונמרחה לע תקלוח ינא הארת
ןסרת םעפש הנימאמ ינא !רתויב ימיטיגל ..אבצב ...ב...ידימ רתוי
הז אבצהמ ..רזוח התאש ירחא יהשימ ןייזלש ןיבתו ...ךלש תונמרחת
לע האור ינא ..ךילע עיפשה תאיל םע עטקה ..תמאב- !!!לכה אל
ילב ולא קר ילואו ..תוטומרש הלאכ אל תונב ..ייתורבח לעו ימצע
..ונילע הנוכנ אל המגיטס ךל שי ..ןהנימל תוצקפה ..לכשה
ומכ ??םישנא חצור התאש הזמ תונמרחתמש תורגפמה ימ ...בגא ךרדו
ינא ..תאזכ תחא שוגפל הצור ינאו-!!!חוכ הארמ אל הז יתרמאש
..הרטיס הל ןתא תישיא
..ןיצק...החלצה ךל תלחאמ
'ב קלח תא וארקל בשא ינא וישכע
...ש'ונאל וביגה
 
9/1/04 21:36
המאסוא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
"בישקי ינשה דצהש ידכ ביאכהל"


אלפ אל ,עשפמ םיפח םיניטסלפ לש גרה תנוכמ תויהל ךפה ל"הצ
ידכ ביאכהל" הירואת התוא תוכזב ריוואב םיסובוטוא הפ םיפעש
ינשה תא ןייזמ ימ, רבג ימ הארנ ואוב הללי , "בישקי ינשה דצהש
..... הללי ר"תיב הללי ,םדוק
המאסואל וביגה
 
9/1/04 21:46
המאסוא :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
ל"הצל םיחרפה
המאסואל וביגה
 
31/1/04 12:02
הנד :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.....הלימ לכב ךתיא המיכסמ ינא
....'וכו שוביכו אבצו תוומ לש תואמגוד תאבהו תנצקה םנמא
תוניבמ ונחנא חוכ קר....הדלי אלו הרוחב רותב ינא הרקמ לכב לבא
םישלח םירבג תובהוא אל שממ ונחנא
טועימ שממ ןה לבא םישלח םירבג תובהואש םישנ שיש תויהל לוכי
.....חוכ תוצורו תוניבמ תורוחבה בור
רמאמ הלחא
הנדל וביגה
 
1/2/04 14:44
ררחושמ ןיצק :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
.היואר הניא הבוגת ףא לבא ןאכ ומשרנ תוניינעמ תובוגת הברה
רתונש המ לכו ,דחא בתכמב םיצפומ ןוחטיב רסוחו לוזליז הברה
.דחא אוה לואשל
...תומרל המל ,תוזחתהל המל
ךופהיש יאדכש םג המ ,ןיצק היהי אלו היה אל םלועמ ארויג ןודא
.ינוידב עדמה םוחתב בתכל
הכרבב
ררחושמ ןיצקל וביגה
 
20/3/04 22:12
הניטסירק :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
תורוחבל רשקבו חוכב הב לוכה אל לבא קדוצ התא ילוא ל"הצל רשקב
תורוחבה ןימ קלח הקפד תומילא,חצר תובהא םלוכ אל קדוצ אל התא
תורוחבה לוכש בשוח התא םיעו םיטקש םייחו הקיתנמור תובהא אקפד
ילוא הקפד אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאל זא החמימ ןויז קר תוחרצ
קר ךתיא אלו ךתוא תובהא הקפד התשגפינ התאש תורוחבה ןימ תחא
ברע לוכ תחתב םינוייז החרצ תחא לוכ אלו ןויזהו ףסכה ליבשיב
החפשימ ייח ליחתהל החתיעא הקפד הצור םהמ תחא ילוא החמימ
התומרש היא הרוחב לוכש בשוח התא םיע ללכבו םידלי החמימ דילואל
הרוחב ךל איה אל םייחבו !!!!!!!!!!! לודג דחא תואידי התא זא
.!!!תיניצר רוחב ימ יניצר רשקו תיניצר
ב.נ
שי המ תחאל ילוא דחא לוכ םיע ןידזית לא דחא רבד דועו הההא
ףסכו ןוייז קר הצור אל ינא הרוחב ינאש תורמל קתומו תולחמ
ךלש תבמ תדוקנ םיע קתומ ירמגל תילעבז ךלש הבתכהו !!!!!!ןאבומ
ךל ייב הב בוט .הז תא ךל החיתבמ ינא םלועל םייחב חילצת אל
הב תמאה תאוז לבא תראתצימ זא תוגופ םילימ יתמשר םיע תוקישנו
!!!!!!!!!! הניטסירק הבהאב ייב
הניטסירקל וביגה
 
 
22/5/04 14:52
תבהואמ :תאמ
קדוצ אלו,קדוצל הבוגתב
התואבו ילרביל התאש ןועטל זעמ התא ךיא .המהב תכיתח התא
הטמל הבוטר" היהתש ךתגוז תבמ הפצמ התא יכ ריהצהל הקסיפ
לע לכואל הפצמ אל התא ?הנוכמ ,איה המ ?"הלועפל הנכומו
התא לבא (תאזה הבוחהמ ונתוא תררחישש הבר הדות וה) ןחלושה
?!?ךל אבש המכו ,ךל אבש יתמ ,ךל אבש ךיא סקסל הפצמ
יגוז ןב םא ?לזאזעל םישנא גרוהש והשימ תבהוא הרוחב וזיאו
םיימעפ תבשוח יתייה ,"םויה יברע יתגרה ,קתומ" :יל רמוא היה
קיפהל םירומא אל םישנא יכ .אל וא ותיא רשקה תא ךישמהל םא
תונב ינפב ךכב ברברתהל אל טלחהבו םישנאב תורילמ האנה
.ןהיגוז
.ינלוח הז ,םיהולא יוא
.יתארק אל םעפ ףא תנבצעמ ךכ לכ הבתכ
תבהואמל וביגה
 
 
2/7/04 15:14
ףסונ רבג דוע :תאמ
הרלוח ימיב הבהאל הבוגתב
?הניטסירקמ הצור תא המ לבא.יתעדל טלחהב תקדוצ תא,תבהואמ
חוטב אל ינא לבא ,טומויה ויטח טוהיעשב טבטוק איהש ןוכנ
ר', הלעמלמ אוהה המהבל ךתבוגת תא ינפת ...הנווכב אל הזש
סג"מ
ףסונ רבג דועל וביגה
 
2/7/04 15:08
ףסונ רבג דוע :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
?ןוכנ,יניצר אל התא
(ךירצש המכ,ידמ רתוי אל קר) ךירצ ךומכ םישנא םג,ןכ םא לבא
ףסונ רבג דועל וביגה
 
31/3/06 15:13
ינור :תאמ
דוה ארויגל הבוגתב
....ולש םייחהמ ןיבמ אלש לותב ספא תכיתח אוה הז תא בתכש ימ
םג ....ולש דיה תא קר ןייזש ןפעמ סרע הזיא אוהש ןכתיא תברעתמ
....תיטקפד הבתכ ןכ
ינורל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא