םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

סנואה
ביבר הלאירא

 


לבא .דואמ ןבל ןבלהו רוחש היה רוחשה .םיטלחומ םיכרע יל ויה םעפ
זא ,םייניעל יל םיאתמ דואמש עבצ הז רופאש יתיליגו ולש תא השוע ליגה
םיאניתשלפה - םיטלחומ םירבד ויה ןיידע לבא .וב שמתשהל יתיברה
רבגתהל שיש והשמ איה תונעזג ,סיפ ןירגלו יטסנמאל םורתל שי ,םיללמוא
הז תופורת) םייטמסוק םיכרצל םייח ילעבב םייוסינ תושעל רוסא ,וילע
וב עגרב ,ירסומ אל השעמ ןה גוז ינב ןיב תודיגב ,(רחא רופיס רבכ
.ןנולתהל הילע הזל רבעמ והשמ הילע הפכנ םאו אל הז ,אל תרמוא השיא
?אל ,האנ המישר
רבה םע הז ,ונ ,ריעב שיש םיטעמה סרב פא קיפהמ דחאב ןב תא יתרכה
יתלב הכפה תודידבה םהב תולילב םשל תכלל יתגהנ .םהבש רכומה ,יטפילאה
דחה תא יתבהא .םיטבמ חולשל הליחתמו עובקה םוקמב תבשייתמ ,תלבסנ
וא םימדקומ םיקחשמ ויה אל ,הרטמ התואל ונסנכתה ונלוכ .םשש תויעמשמ
- רבד ותוא ושקיבש םישנא הברה .ןיידזהל ידכ תישילשה השיגפל תוכחל
הבער היח אוה םדאהש םעפ יתארק ?ץורית היה סקסהש וא ,סקס לש הליל
וא רתוי םידמחנ ,םירוחב ינמ לכ םש יתרכה .ןוכנ הז הארנכ .רוע עגמל
ויה םה המ ןמז רחאל ,םיפלחתמ םיטבמ .תוחפ וא רתוי םיבשחתמ ,תוחפ
תוומל רבכ וטבחנש תואשילק המכ םיפילחמ ,ידיל םיבשייתמו םוקמ םירבוע
כ"דב .ולש וא ילש הרידל םיכלוה ,םידדצה ינש לע לבוקמ רבדה םאו
םייקנ ויהי םינידסהש חיטבהל יתלכי הככ תוחפל .ילשל תכלל יתפדעה
םעו רשקב יתראשנ םקלח םע .הלסאה תא האראשכ איקהל הצרא אל ינאשו
םיגרז םישימחכ יילגר ןיב לא םש יתפסא הנש ךשמבש יל הארנ .אל םירחא
.עצוממב עובשל דחא ,ןכ ,םינוש
ינשמ ונבשי ליגרכ .תאזה הכוראה הרדסב דחא דוע תויהל רומא היה ןב
לבא ,יניטרמל יתוא ןימזה ,ילא שגינ אוה ,םיטבמ ונפלחה ,רבה ירבע
רשפא ךיא תעדוי אל ינא .והשמ דוע וב היה תוטובחה תואשילקל דעבמ
הררחסש תוריהמב בשח אוה .קירבמ ןב ,הזכ םוקמב קירבמ והשימ תוהזל
הארנ אוהש הז תא ריכזהל ילב ,דואמ םימכח םינבב יסקס והשמ שי .יתוא
ילש תורבחהמ %60-ש המרב ןיוצמ לבא ,סוזנצנוקה תמרב ןיוצמ אל .ןיוצמ
דוע) הפצוח 'הלפיטב לבגש ימצע ןוחטיב ול היה .ותא תאצל תומיכסמ ויה
ןב ,הליגרה החישה תא להנל יתיסינ ינא .(םירבג לצא יסקס דואמ רבד
,יבישקת" ,ךייח ,ילע לכתסה אוה לבא ,הלאכו השוע התא המ ,התא המכ
,ךתוא ןייזל תמ ינא לבא ,הלאה תולאשה לכ תא רובעל םיבייחש ןיבמ ינא
יתלחתה ,דחא טפשמב יתוא קתיש ךיא ,ייו ."?הז לכ תא ךוסחל רשפא זא
.ימצע תא יתרצעו השוע ינא המ יתנבה םואתפ לבא ,תדסחתמ הרוצב ביגהל
לש ןיע תיארממ ץוח ,םצעב לבא ,םיקוחל םאתהב קחיש אל אוהש ןוכנ
תפלחה יתמ" "?ךלצא וא ילצא" ;וילא יתכייח .עגפנ אל םולכ ,תונגוהמ
זא" "חצחוצמ תיבה ,תרזועה התייה םויה אקווד" "?הנורחאל םינידס
םהל תפכא שממ אלו םיריכמ אלש םירז ןיב סקסש המכ ,בוט היה ."ךלצא
ןשעל ונמייס .בוט תויהל לוכי ץוטסש המכ ,בוט תויהל לוכי ינשהמ דחא
,ייב הללאי ,יחלב הקישנ ,תינומ יל ןימזה אוה ,ירחא לש הירגיסה תא
בל יתמש םעפה ,ונשגפנ ,בוש רשקתה אוה ךרעב םייעובש ירחא .םיענ היה
והשמ יל שיש החונת אל וז לבא ,לייטס יגודל תזרפומ הביח ול שיש
קיספה אוה ךכ רחא ,כ"הסב םימעפ עברא ונשגפנ .יתיחמ אל ,הדגנ
.יתכשמהו "ויהש ימ" תרגמב ותוא יתקיית .רשקתהל
םימי ץוברל ,יניס תא תבהוא ינא .יניסל עסינש העיצה תילג ,ץיקה עיגה
לכה .ונעסנו ונמצע תא ונזרא .חונל ,בלחס תותשלו םיגד לוכאל ,םימלש
.הוולש התוא הוולשהו בלחס ותוא בלחסה םיגד םתוא םיגדה ,ליגרכ היה
.יתחנ .יתוא בזע ידימתה טקשה רסוח ,םיענ היה
הרקמל ידיל חנומ רפס ,השוחב יתצבר תמלשומה הלטבל ישילשה םויב
והשימשכ ,םולכ תושעל אל קיספהלב ךורכש ריבכה ץמאמה תא תושעל חילצאש
,תוגליע תולחתהל חוכ יל היה אל ,יתוא זיגרה תצק הז ;ידיל בשייתה
.יתמלעתה
?הפ השוע אוה המ ,היינש..."יתוא תוארל החמש רתוי תא ללכ ךרדב ,ייה"
,רדסב בוט" "?יניסב השוע ינא המ ,שחננ יאוב" "?הפ השוע התא המ ,ןב"
,אל" "?ןתנגראתה" "תרעטצמ ,םלועב המכח יכה הלאשה התייה אל וז
הארנ אקווד .םהמ תונקל ןכוסמ ונל הארנו ,תונקל ונל ועיצה םיאודבה
יל ,יתמשנ" "!?תקפסה יתמ" "יתנגראתה ינא" "ילב יפוי תרדתסמ ינאש יל
ילב יניסש הארנכ ,בוט ,"?ןשעל הצור ,בטיה ןגרואמ תויופידע רדס שי
תמאה ןעמלש ,ולש רדחל יתכלה .יניס שממ הניא םיינש וא טניו'ג הזיא
היה ךשמהה ,ונשיע ,טניו'ג ונל לגלג אוה ,ונלשמ רתוי חלצומ היה
םיינש וא ןויז ילב יניסש הארנכ ,תודגנתה יל התייה אל הזל םג ,רורב
,ונשקשק תצק ,בוש ונשגפנ הלילב .ליגרכ ,רדסב היה .יניס שממ הניא
הז לבא ,ללכ ךרדב רשאמ יביסרגא רתוי תצק היה אוה .וילא ונכלה בוש
ןקרופ םישפחמש תופוג ינש ונייה לכה ךסב ,יתניחבמ רומג רדסב היה
,יתבשח המ ,ימצעל יתקקחצ ,ןטבה לע יתוא ךפה אוה יתרמגש ירחא .ןימז
תא יל םירה ,וילא יתוא ךשמ אוה ?וילע הבוהאה החונתה לע רתווי אוהש
,ןב" .ךישממ אוה ,"הנוכנ אלה תלדה לע קפדתמ התא ,שיא ,ייה" ,קיסוטה
אל אוה ,ול הרוק המ ,"קיספת ,ןב" ,באוכ הז ,ךישממ אוה "הז אל ,יד
,חוכה לכב יתוא ספות אוה לבא ,זוזל הסנמ ינא "!קיספת" ?יתוא עמוש
אוה וישכע ,זוזל הלוכי אל ינא לבא באוכ ארונ הז ,להביהל הליחתמ ינא
ינא ,ךישממו הטימל יתוא דימצמ ,דיל ביבסמ ותוא ךרוכ ,רעישב יל ספות
אוה .ןמז הברה ךשמנ אל הארנכ הז .ינממ לודג רתוי הברה אוה לבא הסנמ
ותוא ףיעהל הלוכי ינא שתומ אוהש וישכע ,םושנל הלוכי אל ,ילע חנוצ
תא תפסוא ,הנוע אל ינא ."תצק יתפחסנ ,רעטצמ" ,ילא ךייחמ אוה .ילעמ
ינא .םש אל תילגש לזמ ,רדחל העיגמ .ךכ לכ באוכ .תכלוהו םידגבה
הרומא ינא המ .םד יל דרוי .םיברוצ םיחולמה םימה ,חלקתהל תסנכנ
ינאש בל המש ינא וישכע קר ?ןופמט םישל ?םשמ םד יל דרוי םא תושעל
תא השיגרמ ,ארונ ףרושש תורמל םש םג ,חוכב ימצע תא תפצרקמ ינא .הכוב
םימל תחתמ יצחו העש ירחא ?בל ומישי ,תורובח ויהי רחמש תומוקמה לכ
.יאר שי תלדה דיל .תושובחת תונקל תולוכמה תחאל ימצע תא תררוג ינא
.לזמ ,ליגרכ תארנ ,תלכתסמ
.רקובב םדקומ קר רדחהמ תאצוי ינא המל ,יתקתתשה המל הניבה אל תילג
ךא עלוצ רבסה יתאצמ רבד לכל .םינופמטב אלו תושובחתב תשמתשמ ינא המל
.יתחרבו קוחרמ םימעפ המכ ותוא יתיאר .םומידה םגו עגרנ באכה .ריבס
לוכי אל ינא ,אבא לבא" םע החידבהש רבתסמ .טויס התייה התיבה העיסנה
.הקיחצמ ךכ לכ אל "תבשל
שי ,התיבה רוזחתש תילגל יתרמא ביבא לתב תיזכרמה הנחתל ונעגהש ךיא
לע יתבשייתה ,תוחוקלמ הקיר הרפסמל םש יתכלה .תושעל םירודיס יל
דשא לע םומה תצק לכתסה אוה .תחרק הצור ינאש רפסל יתרמאו אסיכה
השענ קר ילוא ?החוטב" ,ילש ירקיעה הוואגה רוקמ ,ראופמה רעישה
םיאור אל ,לבח ךכ לכ ,קתומ לבא" "לכה חלגת ,תווצק םוש" "?תווצק
דמעו ,התוא ליעפה ,הנוכמה תא חקל אוה ."חלגת" "םוי לכ הזכ רעיש
הירחאו תחא הצווק .רעיש אלמתהל הליחתה הפצרה ."חלגת" ססהמ ,ילעמ
.תוכשומבכ ילש רעישב בוש שמתשי אל דחא ףא ,תחא דוע
.הנולת יתשגה אל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
24/11/01 22:12
םודסמ קידצה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...בושח אל ? ןושאר ינאש רמוא הז ,תובוגת הפ ןיא
,רזוע הזש אל -לצנתמ יתייה ,ינימ ינב םשב לצנתהל רשפא היה םא
אצומ ינא (בורל) ילנויצאר םדאכו ,עבעבמ סעכה ,תורמגנ םילמה יכ
,איצומ אל כ"דב ינאש םילמ לע ,תומילא תובוגת לע בשוח ימצע
.ףוריט טושפ
םודסמ קידצהל וביגה
 
24/11/01 23:28
ןייעמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ךיילא עיגמ הזשכ ,םינתשמ םיכרעש ךיא
.והשמ דיגהל ידכמ דיחפמ ,יידמ בורק הז םואתפ


.התוא לצנל ךל יאדכו ,ןנולתהל תונמדזה ךל שי ןיידע
.תורחא םישנ ליבשב זא ,ךליבשב אל םא
ןייעמל וביגה
 
25/11/01 2:02
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יודב וא ,יתימא רופיס הז םא תעדוי אל ינא
.ינוידב רבד םוש וב ןיא הרקמ לכב
רואיתב רתוי ,ילש תישיאה תיטמוארטה הייווחה תא דואמ יל ריכזה
יתאצמ םש םגש תורמל ,ומצע הרקמה יטרפב רשאמ ןברוקה לש יתשוחתה
.תולבקה ולא יא
,הרוביגהמ לידבהל ינא יכ ,דחוימב יתוא סרה רעישה םע עטקה
דימתו (םינש הברהב םעפ תווצקמ ץוח)זאמ וב יתכתח אל זאמ אקווד
:ימצעל יתרמא
יטרפה רעישב יל שמתשי אל הנוז ןב ףא ,םלועל לבא ,םלועל
.יפוגב רורט תטלשהלו הבאכהל ילככ ילש םיסקמהו
לש ןוקייאו שאר תמרהל למס ןימ אוה ילש ךוראהו רוחשה רעישהו
,ירובע חוכ
.רופיסב רעישה םע תישעש ילובמיסה שומישה יבלל עגנ דואמש ךכ
:הנולתל רשקבו
.תמדוקה הבוגתה םע המיכסמ אל ינא
.ךמצע רובע קר זא ןנולתהל םא


תא םייפתכה לע םילטונש ילבמ תאזכש הייווח רובעל ארונ קיפסמ הז
וניקלחו) םיעדוי ונלוכש םג המ ,ילאבולגה לבסה תעינמל תוירחאה
קוחה תכרעמל תופשחיהב הכורכש לבסה תדימ תא ,(רתוי תועדוי
.ולא םיאשונב תיטפשמה הפיכאהו


.רומג רדסב הז -אלש ימו ןנולתתש הלוכיש ימ
.רוזמ ךמצעל איבהל םיכרד םדוק אוצמל הז ,בושח יכה


הלאירא ,עגונו ררמצמ רופיס
.ורפסל בושחש הזכ םגו
(תרחא אלו ךנוימד-יכבנב הדבנ הזה רופיסהש תללפתמ ינא)
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
25/11/01 13:00
יטינירט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.האירקל השק ,קזח ,רדהנ רופיס ,הלאירא
.יתימא רופיס לע ססובמ אלש הווקמ
השיגפה לש ךילהתה תא ,הלחתהה תא אורקל דאמ השק היה המ םושמ
ללגב אל וליפאו .תורקל דמועש ער והשמ לש ןטב תשוחת .םכניב
(תילובמיס תרתוכהש ללכב יתבשח) תרתוכה
.םימעפ המכ וליצה ןה יתוא .ןכלש ןטבה תושוחת לע וכמס ,תונב
יטינירטל וביגה
 
25/11/01 15:04
...אלש הפידעמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הכובו דרשמב תבשוי ינא ?ףוסה דע יתארק המל ?הז תא תבתכ המל
תא ראתל םילימ ןיא .תצווכתמ ילוכ .תרכזנ ינא יכ באוכ ילש ףוגה
.םילימל ךרע ןיא אליממ הביגמ ינא המל הניבמ אל ינא .ללכב הז
תא יתחליג אל ,ךילא דוגינב ,ינא .םש יתייהש דיגהל יתיצר קר
איהשוזיאב תכשומ ינאש בשוח אל דחא ףא זאמש יל ינימאת לבא שארה
.הרוצ
בוש היהת אלו הז לע בושחל ילב דחא םוי ןיאו רבוע אל הזש יעדת
תאזה הירטסהה קר .תינהנו תררחושמ ,ףיכב םיסחי םויק לש תחא םעפ
זא .ףוגל סנכנ והשמש םעפ לכב הליחבה לש השוחתהו תוצווכתההו
.םג וישכע .תומל יתיצר
...אלש הפידעמל וביגה
 
25/11/01 17:09
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
! המיהדמו תרשכומ
תקבחמו תבאוכ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
25/11/01 20:35
ביבר הלאירא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תובוגתה לכ לע הדות


,תורקל לוכי היהש והשמ לע אלא ,יתימא הרקמ לע ססובמ אל רופיסה
.תולק ילקב


.באכ ידמ רתוי המרג אל האירקהש הווקמ ינא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
11/6/03 8:25
הננר :תאמ
סנואהל הבוגתב
חילצה אלו רופיסה תא ארק ילעב לומתא .הרהבהה לע הדות
ןיא :תבאוכה תמאה םע ותוא תמעל יתצלאנ הליל ןושיאב .םדריהל
תינוציק ,תרחא וא וזכ היסרוב הז תא הרבע אלש הרוחב טעמכ
רשק ךתיא רוציל הצר אוה) ותוא עיגרהל תנמ לע .תוחפ וא רתוי
ותוא יתיאר אל םינש רשעבש ףא לע ,רוחבב טובחל תכלל בדנתהלו
תורמל .יודב רופיסהש ול יתחטבה (םילא בצמל ברקתמ וליפא
לכ ,ורקי םג הארנכו םירוקו ורק הלאכ םירבד :תועדוי ונחנאש
.טקייבוא אוה ישנה ףוגהש ןמז
הננרל וביגה
 
26/11/01 8:04
הנולא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תודרטה וא תוללעתה ,סנוא ירקמ לע אורקלו עומשל יל אצי טעמ אל
הפיקת ת/יעגפנ םורופב דואמ הרועמ יתייה הנשכ ינפל .ןהינימל
םשל יתארקנש ןוויכמ אלא ירשב לע תאז יתיווחש ןוויכמ אל .תינימ
.יתראשנ םייחמ תבשומ םורופהש יתיארשכו תמייוסמ יהשימ י"ע
אלא ,רתוי דורו השענ םלועהש ללגב אל ,תבשומ ,הזכש םורופ
ויהש דע ,הצובקה הבחרתהש דע יתראשנ .רדסב אל םש והשמש ןוויכמ
.םתוחכונ םצעמ קר ולו ,ינשב דחא ךומתל םיקזח םישנא קיפסמ םש
יתלקתנ םייתימאה םייחב םג ,"םירופיס" ןומה יתארק אוהה םורופב
.ןרשב לע העווזה תא ווחש תונב טעמ אלב
רופיסב והשמ ..תאז לכבו ,ינעזעזל לכוי אל רתוי רבד וליאכ המדנ
לוכיבכש ללגב הז ילוא ..תעדוי אל .שדחמ ררמטצהל יל םרג ךלש
הז ילוא .הניבמ אלש -םינוא תרסחו הנטק הדלי אל ,הלודג תייה
.האנהמ וליפאו תחא םעפ אל ,ותיא בכשל תרחב ,ותוא תרכהש ללגב
םג ,ולאכ םירבד תופצל תלוכיה רסוח .העתפהה םרוג ללגב ילוא
."תרכה" לוכיבכש םישנאמ


תא ראתל תבטה .ךרשב לע הזה טויסה תא תרבע אלש החמש ינא
רבדה ילוא הז .הכמה תא תמאב תווחל ילב םג ךיילע רבע לוכיבכש
יל אצי אל דוע .דצהמ תבתוכ תא רופיסה תאש ןיבהל יל רזעש דיחיה
תא רפסל תויביטקייבואו חור רוק הזכב ,החילצמש יהשימ ריכהל
.המישנ יקרפב ךרוצ אלל ,ותומלשב דועו הרופיס


.תראיתש טויסה תא ורבעש תונבו םינב ינומה שי ,תאז לכבו
לבא ,ןורתפה אל הז ילוא ..םדוק יתרכזהש םורופב והשמ םעפ יתבתכ
:םש זוזל בייח והשמ


השדח תגהנ ,8 תב הדליב יתצובק סנוא ועציב הרשע שמח ינב םידלי
,11 תבב םודס ישעמ ועציב 13 ינב ,יארקא טסיפמרטב תינימ הללעתה
,'יתפורת ישפנ לופיט' תרגסמב -דלי לע ומצע הפכ גולוכיספ
טושפ הז לכ - הלוק תיחפ תייתשב רבודמ וליאכ םיסנואש םירגובמ
.יתעד תא ףירטמ
ןתונ אל דחא ףאו תרדרדתמו תכלוה הרבחה .והשמ ספספמ הפ והשימ
הקירפא יבחרמב תופוליטנאכ תובוחרב תובבותסמ תורענהו תעדה תא
.ויניש תא ץעני אל רמנה ןהבש תוחוטב ,םיחותפה
.אצומ הל ןיאש תטייוסמ היגולונורככ ומצע לע רזוח רופיסהו
םילשהל ךירצש תואיצמ וזש וא - ולאה תוזחמה לכב םשא והשימ
? התיא


וזיאמ ותוא םישאהל רשפאש ןורחאהש ,לכה ינפל ,רורב ילש המ
- ןברוקה ויהי חצנל םה .תסנאנה וא סנאנה אוה - היהת אלש הביס
.תולקמה תוביסנה ןהמו ה/ותוא סנא ימ הנשמ אלו
תוקוצמל היתפמא תולגל ,לודגה ירעצל ,בורל םיטונ טפשמה יתב
אמיא ."תולקמ תוביסנ" - חנומה תא םיבעותמה וישעמל ףרצלו סנאה
קרש -ךכ לכ רישע יאבצ דרוקר ,הקושע תודלי ,הכמ אבא ,תערפומ
ללכב רורב אלש דע ןכסמ ךכ לכ .ףקותה תא גורהת תירוביצה השובה
הפק סנאל הניכה אל ףאו ןוצרמ הילגר תא החתפ אל תסנאנה עודמ
.לבוסה ןכסמל היתפמא טעמ תולגל ליבשב הככ - סנואה רחאלש
וקיחריו השינעה תכרעמב דואמ הקזח די ולגי טפשמה יתבש םוקמב
אוה חטב יכ ,הנושמ תונמחר םילגמ םה ,הרבחה ןמ םינש 15-ל סנא
,תוריש תודובע הנש יצח םע ומצע אצומ אוה ךכו תאז תושעל ףחדנ
.דעומ סנא לע רבודמ םא םצמוצמ םינש רפסמ וא ,ןושאר סנוא הז םא
"יערד קוח" לש הרקמבו ,2 קר תבשל הכזי אוה ןכותמש םינש שולש
לש ישפנה עצפל חקיש הממ תוחפ הברה ,םישדוח 18 בשי ללכב אוה
.ללכב םא ,דילגהל ת/סנאנה


הצורפ תונח םילגמו תינוימד הרייעל םיעיגמ םתא ,םכל וניימדת
דע ךומנה רסומה לע םיאלפתמ םתא .התוא םיזזוב הרייעה יבשות לכו
- ינוריעה אלכב םיימוי אוה הזיב לע שנועהש םכל רמוא והשימש
הווש הז הרקמב רסומה לע רותיוש הארמ טושפ ןובשח .לכה ךסב
.אלכב םיימוי
אלש הלאל ןתינה שנועה לש רטמורב אוה רסומה יכ רמאנ םתס אל
םה םיסנאל םינש שולש דע לש םיכחוגמ םישנוע ןכלו ;ויפל םיכלוה
תרתה רמול אלש ,טרפב םפוגו ללכב רבגה וא השיאה תוליזמ תרחא אל
.סנואה ישעמו םפוג


םדאשכש םיניבמ םש .םינש תורשע ינפל הז תא וניבה רבכ ב"הראב
לומ בשוי אוה .ותוא ןודל רוביצה לע ,רוביצה תוולשב עגופ םיוסמ
ולש "תולקמה תוביסנ"ה תא םהינפב חטושו םיעבשומה-רבח ישנא 12
ןוכנ אלה םוקמב הרבע ללכב איהש לצנתהל הכירצש תסנאנה לומ
היה אל הז לכ - תיבהמ תאצוי התייה אל איה םאו ,ןוכנ אלה ןמזבו
.הרוק
.רדסה לע רמוש קר טפושהו םיטילחמש הלא םהו
רורחשה םוי דעש רסאמ תופוקתל ,ללכ ךרדב ,םיסנאה םיחלשנ םש
ןוכיס הווהי אל רבכ ,םצעב ,ךכו הפקיז תווחל לכוי אל רבכ סנאה
.רוביצל


גרוס ירוחאמ עשופ וא סנא לש ותאילכ ,ףסונ רבד ןיבהל ךירצ
ותקחרהל הנושארבו שארב אלא ותשינעל קרו ךא דעונ אל חירבו
.הנכס הווהמ אוהו ןוויכמ רוביצהמ
הנהנו ילארשיה אלכב סנאה בשוי ןהב םינש שולש וא םייתנש ,הנש
- רהוס תיבל רשאמ הארבה תיבל רתוי המודש דחוימ םוקיש טקיורפמ
לש םינפב הקירי טלחהב הזו - שארב `ץיווס תושעל ול םורגי אל
."םוקיש"מ הנהי אוה ,הלילב תוכבל יכישמת תא .ןברוקה


העדה תאו ןסרה תא הדביא ץראב תטפושה תושרהש תבשוח ינא
,סנואה תא ןימזהש ןברוק ןיא ,תולקמ תוביסנ םוש ןיא .הלולצה
םוש ןיאו ,םיפושח םידגבב הכלה יכ לע שנעהל הכירצש הרוחב ןיא
.הדוקנ .סנאיהל םיכירצ רבג וא השיאש םלועבש הביס
םייוקל השינע ילגרהמ רענתהל ךכ לכ השקתמ תטפושה תושרה םא
יזא ,עשפמ םיפח תונברוקל יארונ לווע םיווהמו םינש םיכשמנש
.רחאל רובעל ךירצ טיברשה
רבח" גשומב ונלצא םג ריכי תקקוחמה תושרב והשימש הווקמ ינא
."םיעבשומ


.םייוגה ןמ רוא טעמ לבקל םימעפל ונל קיזי אל
.הנולא
הנולאל וביגה
 
26/11/01 12:02
באוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
! וישכע הנולת
באויל וביגה
 
 
21/4/02 11:57
תיגח :תאמ
סנואהל הבוגתב
תובוגת ףלא לבקלו םיינוימד םירופיס ןומה בותכל רשפא
(הרוק וליפאו תורקל לוכי דימת) .הרק אלש והשמ לע "תודהוא"
.הרק אל סלכת לבא
תשכה ןובשחב םיחקולו םישחנ םע ןומה םיקסעתמ םישחנ יבבוח
יפלאמ רבד ותוא.וילא םיליגרו ותוא םיריכמש שחנ םג,שחנ
!ןיידזהל תובהואש הלאכ םגו תוכישנ םיפטוח םיבלכ
םקוסיע תא בוהאל םיקיספמ אל םישחנה יבבוח םגו םיפלאמה םג
!הכישנ ללגב
ןובשחב תחקל תו/םיכירצ ן/םהנימל תונייידזמהו םיניידזמה לכ
תבאוכ הרוצב אטבתהל הלוכי תונמרח/הקושת לש תוצרפתה םימעפלש
תאו ףרטאב אוה יכ קיספהל לוכי אל אוה .םכינש דצמ הטילש אללו
תניידזמ לבא.תיסיפ תותיחנ תדמעב תא יכ ותוא קיספהל הלוכי אל
הילגר ןיב רבע רבכ םלועהמ יצחש ,רופיסב תראתש ומכ
בבוחו םיבלכה ףלאמ ומכ ןובשחב הזכ רבד תחקל הכירצ/תחקול
סנכיהל הביס אל תאז לבא תבאוכ הכישנה,ןוכנ זא.םישחנה
!םייחה לש המוארטל
לכמ ותוא ותוא לבקל ךישמת ךלש תינוימדה תניידזמהש חוטב ינאו
םא ,תירוחאה תלדה לע תוריהזו שגד רתוי םישת לבא םינוויכה
! הל אב אלשכו
איקהל אב !!!!!! יד ....... ןהנימל תודסחתמה תובוגתה לכלו
!!!!ן/םכימ
תיגחל וביגה
 
 
21/4/02 12:25
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
.ןהל עיגמש ךיא קוידב הנוע תומטמוטמ תומהבל ינאו
הלאיראל וביגה
 
 
23/7/02 16:06
השיא םתס :תאמ
תמטמוטמ המהב תאל הבוגתב
תויהל הכירצ שיגר הזכ רופיס ירחא ,ךכ הל תינעש לבח
תא תוליפמ ךומכ תורוחבש יעדתש קר תיגח זא :תמלוה הבוגת
ידמ הרצק תיאצח השבל איה יכ התוא וסנא ,ןברוקה לע המשאה
עיגמ זא תניידזמ הטומרש איה יכ התוא וסנא ,הל עיגמ זא
אל .הל עיגמ זא תויתונזב הכייח איה יכ התוא וסנא ,הל
?אבה בלשה המ ,תבתכש המ תא בותכל הלוכי השיאש ןמואי
"תנווכתמ תא המל אל תרמוא תאשכ" חסונ םיטפשמ
ת מ ט מ ו ט מ ה מ ה ב תא בגא ךרד ,יתחכש טעמכו הא
השיא םתסל וביגה
 
 
23/7/02 16:07
השיא םתס :תאמ
תמטמוטמ המהב תאל הבוגתב
המהב תא : הרורב קיפסמ יתייה אלש הרקמבו
!!!!!!!!!!תמטמוטמ
השיא םתסל וביגה
 
 
18/9/02 14:44
סרפ ןועמש :תאמ
תמטמוטמ המהב תאל הבוגתב
הכירצ תא לבא ,ךלש המרל דרי אל ינא דימת יכרדכ
לש שארה תא טלק אוהש בשח טושפ רוחב ותואש ןיבהל
םירוחב 50 , םינוויכה לכמ לבקל הצור איהש הלאירא
!!!!!!!!הנשב םינוש
םיציצעה תא תוקשהל לא ומכ ןימ יסחיל תסחייתמ איה
!סחייתה רוחב ותוא םג ךכו
יאדכו !המצע לע רומשת תצקש הלאיראל עיצמ ינא ןכל
!ךלש הפה לע ירמשת תאש
סרפ ןועמשל וביגה
 
 
18/9/02 14:52
הלאירא :תאמ
תמטמוטמ המהב תאל הבוגתב
יא םהיתועדב וראשנש םישנא םע עעורתהל הכירצ יניאש
.הקותמ הלקה וזיא ,םייניבה ימי תכשחב םש


םעפב :אל וא תושעל הכירצ הלאיראש המל עגונבו
ירפ .ינוידב השעמ .רופיס .רופיסב רבודמ ,ףלאה
.הדגא .הרק תמאב אל הז .הישעמ .עורפה ינוימד
!?רורב וישכע .הז תא יתאצמה .הידב
הלאיראל וביגה
 
 
18/9/02 14:59
תמטמוטנ המהב :תאמ
החמש ךכ לכ ינא ,יריקי והל הבוגתב
...הזמ ץוחו


ךכ לכ ןפואב הז תא שיחכת הל הרק תמאב הזש ימ קר
?ףיקת
תמטמוטנ המהבל וביגה
 
 
16/1/03 16:55
ףושחל אל הפידעמש יהשימ :תאמ
אושל ימש תא תאשל קיפסמל הבוגתב
.המו ימ יבגל םיללכ ןאכ ןיא ,ץימב תויוטש
תאזה שורגב היגולוכיספה םע יד
ףושחל אל הפידעמש יהשימל וביגה
 
 
16/1/03 16:52
ףושחל אל הפידעמש יהשימ :תאמ
תמטמוטמ המהב תאל הבוגתב
םירכזנשכ רקיעב ,דאמ ,אורקל השק .הדות ,הלאירא
טפשמה תא בושו בוש םיריבעמשכ רקיעב ,תומוד תויצאוטיסב
לכשכ רקיעב ,זאמ םעפ ףלא האמ שארב "יתמשאב תצק הז ילוא"
ימ יכ תומל יל אב רבב ילע לכתסמ והשימו םיאצויש םעפ
...הרקי המ עדוי
המוארטה תא הרבע אלש ימ קר - תמטמוטמה המהבה תיגחלו
,ךל ואציש תורגפמה תויוטשה תא בותכל הלוכי תאה תיארונה
לבא רבדומ המ לע יעדת הרקי הז ךלשכש ךל רמול הצור יתייה
בושח אל - םעפ ףא ,תחא ףאל תלחאמ אל ינא תאזה העווזה תא
המותס איה המכ
ףושחל אל הפידעמש יהשימל וביגה
 
 
22/4/02 0:56
ןיראק :תאמ
סנואהל הבוגתב
אטבתהל הלוכי (קפסב הז םגש תורמל) ,השיא ךיא הניבמ אל ינא
םע תכלוהש ימ םג ילוא...ךל ןיא לכש ידמ רתויש הארנכ ,הככ
המוארט יתרבע םג ינא ? המצע לע הז תא הנימזמ םג ףושחמ
רתויו יתרכהש והשימ ידי לע ,הבתכב רפוסמש המ לש ןונגסב
.וב יתחטבש והשימ ,עורג
לע יתרבגתה אל יגולוכיספ לופיט ירחא םג ...ךל דיגא ינא המ
הנשמ אל יכ ,ןונגסב והשמ רובעל ךל תלחאמ אל שממ ינא .הז
ךכ לכ תאזה השוחתה אל וא םלועה לכ םא תניידזמ תא םא
ךרדב ינא .הז ירחא רוזעל לוכי אל רבד םושש תבאוכו הליפשמ
ךכ לכ ךלש תטמוטמהו תימהבה הבוגתה לבא םיביגמהמ אל ללכ
דחא םויש הווקמ ינא .תבייח יתייה טושפש יתוא הזיגרה
.תייה תטמוטמ המכ דע יניבתו יחקפתת
ןיראקל וביגה
 
 
22/4/02 0:57
ןיראק :תאמ
סנואהל הבוגתב
יילע םיעיפשמ םיבצעה...תמטמוטמל התייה הנווכהש ןבומכ
ןיראקל וביגה
 
 
24/7/02 4:06
רמת :תאמ
סנואהל הבוגתב
!ךומכש תימהבו השפיט הרוחב ,ךממ איקהל אב ונלו
רמתל וביגה
 
 
18/9/02 14:40
סרפ ןועמש :תאמ
סנואהל הבוגתב
טושפ תויראו םישחנ ףלאמה לע אמגודה התוא תקחיש טושפ ,תיגח
.לוב תעלוק
דוע םתסכ הייתשו הליכא לא ומכ ןימ יסחיל תסחייתמש הרוחבל
עיגמש דיגי אל ינא ףוגה תא קפסל ךירצש ןקרופו גונעת
אוהו רשכ אל והשמ לוכאל אבש םדא םאש ומכ לבא התוא וסנאיש
אוה יכ הז תא ףטוח טושפ אוה זא תרוסמ יכרע לע רמוש אל
התוא לא סחייתה סנאה ותוא םג ךכ וירצי תא רפסל הצור
.הרוחב
םלועלשו היוארה תוניצרב ןימ יסחיל וסחייתי םלוכש הווקתב
.בוט םוי .סנוא ישעמ ורקי אל
סרפ ןועמשל וביגה
 
 
21/5/04 23:27
...ש דע :תאמ
סנואהל הבוגתב
העיבתהו טפשמ תיבב הדוסח יבשת תא .ךל הרקי הז דחא םויש דע
תרשק םעפ ךיאו סקס תבהוא תא ךיא רפסיש ךלש סקאה תא ןימזת
המל םלוכל ריבסת (קוידב ךומכ הרוחב) תועבותהו ,הטימל ותוא
םצעב הז המלו ךמצע לע הז תא תנמזה ךיא ,ךל עיגה םצעב הז
סנוא אל
...ש דעל וביגה
 
 
18/3/15 18:58
ינוי :תאמ
סנואהל הבוגתב
םע יתיהדזהו רופיסהמ יתינהנ ימצעלשכ ההדזמ שממ ינא יאוו
הזמ רתוי , ןיטולחל ההזמ הנוכנ ךכלכ ךלש הבוגתה לבא ףקותה
תנתונ ךלש הבוגתה לבא הלוספ איה רופיסהמ ילש האנהה
......... תויצרופרופב תחקל רתוי תירסומ תולכתסה
ינויל וביגה
 
21/4/02 15:03
בד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,המל עדוי אל ינא
תומילאה לכ תא ינממ םיאיצומ תומילא לע הלאכ םירופיס לבא
יב תאבחתמש
.אל ללכב ,םילא בד אל ינאו


.ינוימד אוהש וליפא ,ותוא גורהל יל אב ךיא
בדל וביגה
 
21/4/02 15:13
בדה ופ לש ואטה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...תרחא תועמשמ שי יניס רה דמעמלש יתבשח יתומימתב ינאו
בוצע ינא ינש דצמ ,יתימא רופיס אל הז יכ חמש ינא ינא דחא דצמ
,יתימא רופיס תויהל לכי הז יכ
םלג רמוח ה'לחא אוה (סרברב ןויז רקיעבו) סקס ישילש דצמ
רבד הזכ השועש רבג ...ולכתסת אלש דצ הזיאמ לבא ...םירופיסל
(...יניסב השוחב רבודמ אל -זמר) דחא םוקמב ומוקמ
בדה ופ לש ואטהל וביגה
 
30/4/02 5:50
יאמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הנוע אוה ,הדבלמ םישנא הברה דועל ףתושמ תיגח לש הבשחמה וק
ןבומכ "הרקי אל הז יל" לש גוסהמ הטילש שיגרהל ךרוצה לע רקיעב
ליעי זא ,"םהנימל תוניידזמהו םיניידזמה לכ" לש ןזהמ אל איה יכ
,תמטמוטמ המהב התוא תונכל םוקמב התועט לע התוא דימעהל רתוי
.הדיצמ הנבה םושל וליבוי אל הזה גוסהמ םייוניכ
יאמל וביגה
 
 
30/4/02 15:55
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
לש תויגולוכיספה תויעבבו תוקחדהב לפטל ידיקפתמ אל לבא
וז םא םג ,הסנאנש הרוחב תוושהל הלוכי יהשימ םא .ילש תוארוקה
הז תמטמוטמ המהב ,םישחנ םע קסעתמש והשימל "תניידזמ" הרוחב
.הל תונעל הלוכי ינאש דיחיה רבדה


תובוט תודלי ,תושנענ תוניידזמ ,םלועה תא הפי דואמ רדסמ הז
תוניידזמ ןיב לדבהה תא םיריכמ אל םיסנאש תושעל המ .אל
?תובוט תודליו
הלאיראל וביגה
 
30/4/02 22:12
ןנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תויווח הלעמ אוה יכ קר אל , הזה רופיסה תא אורקל יל היה בוצע
ולאכ םירבדש הדבועה ללגב אלא , חוכשל יתיצר ןמזמש תוישיא
ינוימד אוה רופיסהש תורמל . הזה קופדה םלועב םירוק דוע ירעצל
. םעפ ותוא התווח רתויב תיתימא יהשימש החוטב ינא ,
ךירצ אוהש הפיא קוידב עגונ לבא באוכ רופיס , הרקיה הלאירא
.... תעגל
ןנעל וביגה
 
1/5/02 15:43
..הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ריעש רז רבג לש הרקמב .ליחבמ ןיינע אוה סנואש קפס ןיא ,הלאירא
סרסל ךירצ יתעד יפל ,תוירע יוליג לש הרקמ ףא ילואו חירסמו
.ותוא
תוזיזיב וא םיסחי תכרעמב ,הנוש תצק אוה תראתמ תאש הרקמה ךא
רשפא"ל "סנוא" ןיב הזה קדה לובגה תא רובעל רשפא תולקב ,העובק
.תושגרו חור בצמ לש ןיינע טושפ הז ,"קזח רתוי
תיב ףא ןוויכ העיבת השיגה אל ונלש הנכסמה הרוביגה הייארלו
לומ ולש הלימה לש ןיינעב ,הזה הרקמב "ןב" תא עישרי אל טפשמ
איה וישכעש קפס ןיאו ,תמטמוטמ הפ אצת איהש קפס ןיא הלש הלימה
ץלאנ ינא רבעשל אבצ שיאכו .תועט התשע איהש הדבועל תעדומ םג
.ונתוא לשחמ ,ונתוא גרוה אלש המו ,םימלשמ תויועט לעש הל רמול


.דחאכ תניינעמו תנרקסמ ,קתומ תא לבא
..הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמל וביגה
 
 
1/5/02 19:34
ביבר הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
בורב לבא ,סנואה ירקמ לש עירכמה םבורש עדוי אל התא ילוא
חלקתה רזה םאו) םיעיזמו םיחירסמ םירז ידי לע השענ אל ,ץחומ
,תוירע יוליגב וא (?רדסב הז ,בייש רטפא םשו םייניש חצחצ
ןימאמ אל .םהב החטב ףאו בטיה הריכה השיאהש םישנא ידי לע אלא
,שופיח עונמ לכב "rape" םתס וא "date rape" ץירת ?יל
.הארנכ ךתוא ומיהדי תואצותה


םאתהב ,םצעב .אל הרמא הרוחבה הבש הינשהמ קוידב ליחתמ סנוא
תשרופמ הרוצב העיבה אל השיאה ובש הרקמב םייקתמ סנוא ,קוחל
וא ,סנוא היה ןורשה תמרבו תרמשב הרקש המ הז ללגב .התמכסה תא
?ךילע תלבוקמ הניא סנואכ היהש המ לש םש הרדגהה םגש


,הלש ףוגה לע האלמ הימונוטואל תוכז שי ,השיא לכל ,השיאל
.C ו A B יחטשל הימונוטואה לש הקולח אלו תיקלח הימונוטוא אל
רבודמשכ םגו גוז ינבב רבודמשכ םג ,הרקמ לכב אל אוה אל
בשחנש הממ םיחושק רתוי תצק ןימ יסחי םייקל םיגהונש םיזיזיב
.לבוקמ


םצע ?התשע רופיסב הרוביגה תועט וזיא ,ןיבהל החמש יתייה
?הלש םייחה תרוצ ?ותא הניידזה איהש והשימ הל היהש הדבועה
איהש הז ?סנוא ךתעדל קידצמ הלא לכמ והשמ ?םימסב תשמתשמ איהש
דוגינב תחתב התוא ןייזל תושר ול ןתונ ותא ןיידזהל המיכסה
?הנוצרל שרופמ


ומכ תובוגת ללגב קוידבו רעצה הברמל יכ ?הננולתה אל איה המל
שחרתמ רשאכ םג .סנוא לש הרקמב תוננולתמ אל םישנה בור ,ךלש
רומג רז ידי לע א"ז ,םייתרבחה םיללכל םאתהב "ימיטיגל" סנוא
,ןכ .הנולת שגות אל ,םירקמה בורב ,הלפא הטמסל התוא ררגש
.םג ךתמשאב טלחהב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
2/5/02 15:30
..הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמ :תאמ
?הליחתמ ינא הפיאמל הבוגתב
אל ! סנוא אוה סנוא ...יתנעט תא דדחא ףאו רוזחא ,הלאירא
תא המל אל תרמוא תאשכ" :ובתכנש םיריש תורמל) ! אל הז
םיחירסמ םירבג לע קר רבודמ אלש ןוכנו ("...???תנווכתמ
י"ע סנוא יבגל םיעיתפמ םיזוחאה ןכאו (ביישרטפאה תורמל)
.םירכמ
ומכ אלש .יתסחייתה וילאו רופיסב תראיתש הרקמה אל הז ,לבא
לוצינ לע וססבתה םיסחיה םהב ןורשה תמר וא תרמש ירקמב
תתתשומה תיתוזיזי תכרעמ הססיב ךלש הרוביגה ,רעוכמו ליעגמ
םלועל ,"םיספסוחמםישק" ףא םימעפל םיקזח ,םיבוט םינויז לע
םואתפ זא .רוחאל ןוצרב הנבשי הטילבה ףאו !"אל" הרמא אל
...םילכה תא םירבושו םיאתמ אל לש חור בצמ הפטח ...הל באכ
השק דועו !?סנוא לבא ,רדסב היה אל אוה ןכאש ןעוט ינא
דמעומ אל לבא םיללכמ הגירח טלחהב ..בשוח יניא !?עזעזמו
.סוריסל
חרוא יבגל תונקסמ קיסהל הכירצ ןכ איה ...םויסל והשמ דועו
....הייח


.עיתפהל הקיספמ אל ,קתומ תאו
..הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמל וביגה
 
 
3/5/02 13:32
?who cares :תאמ
...הלחתההמל הבוגתב
did u read the story? had she ever given her consent
to anal sex? it's well written there she tried to
avoid it but he was stronger than her. breaking the
rules? no way, just pure and somple rape.
every time a woman says no, regardless of the reason
it is NO, there are no inbetweens.
. you can try dating Hegit who responded before, u
seem to fit
?who caresל וביגה
 
 
24/7/02 4:04
רמת :תאמ
...הלחתההמל הבוגתב
יתטלחה לבא ,יתבוגת תא אורקל ךל אצי םא תעדוי אל ינא
.ביגהל תאז לכב
יפלכ ךלש תינריתמה השיגה ללגב ,בתוכ התאש המ בוצע שממ
םילבקמ םיסנאו ,תיארנ איהש ומכ תיארנ ונלש הרבחה םיסנא
.םיכחוגמ רסאמ ישנוע
תנווכתמ איה אל תרמוא השיאש עגרב :שארל ךמצעל סינכת
הז זא ?םיזיזי ויה םה ןכ ינפלש הנשמ ללכב הז המ !אלל
הכירצ א"ז המ ?הל אב אלש םג ותיא בכשל תבייח איהש רמוא
המ ,?הל אב םא םיזיזי הל ויהיש הל רוסא ?תונקסמ קיסהל
ול שיש עמשמ םיזיזי ויה םה םאש הז רמוא םצעב התאש
לעבש םירקמ שיש עדוי התא .דימת התיא בכשל היצמיטיגל
ןדיקפת חרוכמ ,המ זא -?הנוז סנוא רבגש ?ותשיא תא סנוא
םיכסהל תובייח דימת ןה ???סנאהל תולוכי אל ןה ןדמעמ וא
?רבגל קשחתמ יכ בכשל ריחמ לכב
תודמעה יבגל תונקסמ ךמצעב קיסתו .אל ןה :ךליבשב תושדח
!םולש ,השלחה הילוחה התא ,ךלש
רמתל וביגה
 
26/5/02 19:50
דוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...יוא
.ארונ הזיא
.ינרדוח לבא רהמ היה הז ,תיזיפה השגרההו םירואיתה םיהדמ שממ
דודל וביגה
 
7/6/02 19:45
buttercup :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
."הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמ"ל
!!!רתוימ טלחהב הבוגת לכ ףוסב ךלש ינורטפה "קתומ"ה
buttercupל וביגה
 
 
18/9/02 14:50
סרפ ןועמש :תאמ
סנואהל הבוגתב
.תיהבא השוחת ומכ הז קתומ הל ארק אוהש יתנהנ אקוד ינא
סרפ ןועמשל וביגה
 
23/7/02 18:55
דכול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
והשימ לש לבסמ תונהל לוכי שונא ןב ךיא יל ןבומ אל טושפ הז
אל רבכ םהש דע חירבו גרוס ירוחאמ םישל שי הלאכ םישנא .רחא
הניחבמ החכוהל השק אוה הזכ סנוא ינש דצמ .רוביצל םינכוסמ
ולש ןועיטה תורשפאו תסנאנל סנאה ןיב הברקה יסחי ללגב תיטפשמ
.קחשמ תרגסמב היה הז יכ
בבותסהלו רהזהל תורחא תונבל םורגי ילוא הזו הז תא תלעהש בוט
.(םיסנאה בור תא םיווהמה) םיבורקו םירבח ןיב םג עימדמ זג םע
דכולל וביגה
 
24/7/02 14:54
הרש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םלועה לכ םע תרקפומ ומכ תבבותסמ תייה אל םא .הרקש המב המשא תא
.הרוק היה אל הז
ךל שי ימ םע תעדל הכירצ תייה תא לבא רדסב היה אל רוחבהש ןוכנ
.ףרט תויח לש םע םה םירבג יכ קסע
הרשל וביגה
 
 
24/7/02 15:46
הלאירא :תאמ
הריעצה יתרבגל הבוגתב
םישנ שיש אוה ,השיאכ ,םהב ןימאהל יל השק יכהש םירבדה דחא
.תועדומו היטפמא תוללושמ ךכ לכ ,ךומכ
אל הז ,היצקיפ ,רופיסב ןאכ רבודמש ןייצא ינא ,בוש ,לכ םדוק
.תמאב הרק
םאש א"ז ?תוסנאנ תורקפומ תונב קר ?הרקש המב המשא תומדה םאה
וא ?סנוא ירקמ םישחרתמ ויה אל ירמגל עונצ שובלב ךלנ ונלוכ
תונב ברקב רתוי ההובג סנוא ירקמ לש תוחיכשהש ןועטל האב תאש
?סנוא לש תוקיטסיטטס ללכב הריכמ תא ?תועינצב תושבלתמ אלש
והשימ ידי לע םיעצובמ סנואה ירקמ בורש תולגל ךתוא עיתפי
?הרוחבל בטיה רכומש
ילוא ,תויח םירבגה לכש תרמאש הזל סחייתהל הצור אל ללכב ינאו
םבור ,םישנא םה יתביבסבש הלא ,תויח םה הריכמ תאש םירבגה
.םיניוצמו םיבוהא
הלאיראל וביגה
 
 
24/7/02 19:14
הרש :תאמ
תחדבתמ תאש הווקמ שממ ינאל הבוגתב
םישענ סנואה ישעמ תיברמ .ןוכנ .הקיטסיטטסה תא הריכמ ינא
יוכיסה םירבג תוחפ יריכתש לככ ןכלו םירכומ םישנא ידי לע
.דרי ךתוא וסנאיש
הרשל וביגה
 
 
24/7/02 19:24
הלאירא :תאמ
טושפ דואמל הבוגתב
?תיניצ תא ?ןוכנ


תיבב רגתסהל אוה סנואה תייעבל בוט יכה ןורתפה זא
אל ךיא ,הללאו .םישנ םע היהי יתרבחה עגמה לכש דיפקהלו
.םדוק הז לע ובשח


.יל תאבהש הראהה לע הדות
הלאיראל וביגה
 
 
25/7/02 2:33
רמת :תאמ
,ילע תקחוצ תא ,הז לע יתילעל הבוגתב
טושפ ינא סנואל רושקש המ לכב .קופיאה לע ךל דובכה לכ
,הרש לש ומכ תובוגת תארוק ינאש שדחמ םעפ לכ תנבצעתמ
הברה שי ירעצלו ,תיגחו "הלאירא ךתוא ןיבהל הסנמ"
...ךכ םיבשוחש םישנא
בותכו בלל עגונ ,טיטרמ רופיסה זא בותכל יל אצי אל םא
.תמלשומ הרוצב
רמתל וביגה
 
 
25/7/02 2:36
רמת :תאמ
הלאיראל הבוגתב
תארקו תקפאתה אל תובוגתה תחאבש בל המש ינא םואתפ
."תמטמוטמ המהב" תיגחל
הצופנה יתבוגת וז יכ ינא דחוימב ,ןיבהל רשפא ,בוט
.תומוד תופקשה ילעב םישנאל
רמתל וביגה
 
 
25/7/02 2:29
רמת :תאמ
טושפ דואמל הבוגתב
השפיט תמאב תא :תוטובה לע יל יחלסתו תחא הלאש קר יל שי
?ךמצע תא השוע תאש וא
תורקפומ) ףושחמ םע תוכלוהש םישנש תבשוח תמאב תא
רמוא תמאב הז ?ןתוא סונאל היצמיטיגל תוקינעמ (ךתרדגהכ
ןאכ רבג םע בכשל תוצור ןה זא ףושחמ םע תוכלוה ןה םאש
?וישכעו
ןועש דנועש רבגש דיגהל ומכ הז ,תרמוא תאש המ לע יבשחת
קוידב טושפ הז .הבינג ןימזמ הרקי תינוכמב גהונ וא ,בהז
הב תינרמש הרבחב ?תויחל הצור תא הרבח הזיאב .רבד ותוא
רבג םע קר בכשל תוכירצ תורוחב ,תיבה םיאצוי אל םישנא
?תוסוכמו תופוטע תויהלו דחא
ףידע ,ךתעד וז םא .?ךכ תוגהנתמ תורבח וליא תעדוי תא
...םדוק תועש 5 תופיו ןטסינגפאב רוגל ירבעתש
רמתל וביגה
 
 
25/7/02 19:01
הרש :תאמ
????טושפ דואמל הבוגתב
תאצמנה יהשימ רותב .םייחה יקוח תא ללכב הניבמ אלו
ךל דיגהל הלוכי ינא הייחל ישישה רושעה יהלשב
.תואיצמה לע תוססבתמ ןניא ךייתונעטש
קוחה יפל רתומ טלחהבו סנא ףאל היצמיטיגל תנתונ אל ינא
בבותסמה םדאש דיגהל יתיצר קר ינא .תרקפומ הרוצב תכלל
יפלא תואמ ליכמה ףוקש קית םע ,תיתייעב הנוכשב ,הלילב
.ותוא וחצריו ודדשיש אלפתי אלש םירלוד
רשאכ .רסחב הקול םהלש קופיאה תלוכיש םישנא םה םירבגה
ןכלו ,םתוא רוצעל ירשפא יתלב תינימ הזטסקאב םיאצמנ םה
.םתיא תויעמשמ וד תויצאוטיסל עיגהלמ ענמהל שי
הרשל וביגה
 
 
25/7/02 20:50
הלאירא :תאמ
הריעצ דואמ הארנכ תאל הבוגתב
אצי אל םלועמ לבא ,םישולש תב קר ינא .יגרט דואמ ךלש
לכ .הזטסקאל סנכנשכ היחל ךפהש רבגב לקתיהל יל
הזה אלהשכ וקיספהו ,"אל" - ל ובישקה יתייהש םירבגה
.רמאנ
סחייתהל ,בילעמ רמול אלש ,יתייעב תצק ךל הארנ אל
הלא ?ןהירציב תוטלוש ןניאש תויח לאכ םירבגה לכל
בושחל ךתוא וכניחש תויהל לוכי וא ,הריכמ תאש םירבגה
תיתד הרבחב תלדג ?ךתיב תומא תלדמ יאצת אלש ידכ ךכ
?דואמ תינרמש וא
הלאיראל וביגה
 
 
25/7/02 21:20
הרש :תאמ
םייחה ןויסנ הארנכ ,הרשל הבוגתב
יתעגפנ אל ילזמלו הנש 30מ רתוי רבכ האושנ ינא
ינאש םירופיסהו תובוגתה יפל ךא ,רבג ףא ידיב
הצור אל שממ ינא ןאכו) יתדובע תרגסמב םהילא תפשחנ
םינייפאמה תוגהנתה יסופדב ןיחבהל ןתינ (טרפל
רתוי הברה אוה הזה ןימה .םיגוסה לכמ םירבג
.הובג וניא ולש קופיאה רשוכו ישנה ןימהמ יביסרגא
בצמה הזו) יטטסקא בצמב אצמנ עצוממ רבג רשאכ
םיבצמ הברה ךל ויהש תבשוח אל ינא ,ךתריציב ראותמה
הטילש דבאמ אוה (םיסחיה םויק עצמאב רבג תקספה םהב
.טלחומ ןפואב ומצע לע
התיה יתלדג הב הרבחהו תיאמדקאו תיאפורא ינא
.תדחוימ תונרמש אלל ןירדהמל תינוליח
הרשל וביגה
 
 
29/7/02 4:29
דלי :תאמ
הריקי ,אלל הבוגתב
אל אוה תפרוטמ תינימ הזטסקא לש בצמב אצמנ רבגשכ
תעד לוקיש ליעפהל לוכי אלו ומצעב טולשל לוכי
.ידיימה וכרצ תא עגר ותואב קפסל בייחו ינויגה
םייקש יטנג רבד טושפ הז ,םשא אל אוה תרמוא תאז
רבגה ןכל ותוא ריסהל ךרד ןיאש םירבגה לכ לצא
.םשא אל םצעב
םירבד דוע םירבד יבגל ךלש הנעטה תא ךישמהל רשפא
םדא ללגב תיניצר הזירק ףטוח םדאשכ לשמל םייחב
עגרבו ולש הרבחה תא ול בנגש ךכ י"ע ותוא ןבצעש
וילע רמגו שארל ןזרג ול קפד ותוא הארש ןושארה
לוכי אל אוה זירקב היה םדאנבה תושעל המ ןיאו
אב אוה ,םשא אל ללכב אוה ,הז לע טלתשהל היה
אוה ,הככ םש םלוכו עשפ הברה םע ינוע תנוכשמ
יאו הז תא תושעל בייח היהו הזטסקא לש בצמל סנכנ
.ותוא רוצעל רשפא
םיתייצמ אל םירבגה לכ אלש תוארמ חטשב תודבועה
לכ אלו תינימ הזטסקא לש בצמב םהשכ םג "אל"ל
אלא קזח זירק ללגב םיחצור ינוע תונוכשמ םישנאה
.םיבצעה לע רבגתהלו בושחל היינש רוצעל םיעדוי
םיירסומ תוחפו םינטלתש םיקופד םישנא שי ,הנקסמ
? הזמ לובסל םיכירצ םירחא םישנא המל לבא םלועב
...שינעהל ךירצ הלאה םישנאה תא
דליל וביגה
 
 
26/7/02 3:35
רמת :תאמ
הריעצ דואמ הארנכ תאל הבוגתב
,ינשב קר אלא ייחל ישישה רושעב תאצמנ יניא םנמוא
תא .ןמזמ רבכ ופלח ילש תורענהו תודליה תונש םלוא
ותוא האור ינא םלוא ,ןורתי הווהמ ךליגש תבשוח ילוא
סנוא .(םירחא םירקמב אקווד ואל) הזה הרקמב ןורסיחכ
המ .ןהילא הרבחה סחילו הרבחב םישנה דמעמל םג רושק
הנש 40-כש החינמ ינא ,תלדג הב הפוקתב ?תושעל רשפא
העידה ןכאו ,ינחלס רתוי הברה היה סנואל סחיה ינפל
םג היה הזש עמשמ ,הסנאנ הרוחב םאש התיה תחוורה
רבגה ותוא םע הטטרילפ/הפושח הכלה איה ,התמשאב
איה םויכ הרבחה לבא תימיטפוא ינא ילוא .המודכו
םיטסנימפה םיפוגה תוכזבו ופלחש םינשה םע ,הנוש
השיאה דמעמל הלודג רתוי הברה תועדומ הרצונ ,םהינימל
תוזעמ תורוחב רתוי הברה םואתפ .הרבחב היתויוכזו
,תנעוט תאש יפכ הקיטסיטטסה תא הריכמ תא םא .ןנולתהל
סנוא ירקמ רתוי הברה שי לוכיבכש תעדוי יאדוב תא זא
2001 תנשבש םושמ אל הזו ,1981 תנשב רשאמ 2001 תנשב
1981 תנשבש םושמ טושפ אלא ,לארשיב העישפב היילע הלח
ופלח ךכו .ורבעש סנואה לע וחוויד אלו ודחפ תורוחב
תינימ הפיקת תו/יעגפנל תודסומ ומקוה ,םינשה םהל
.הרבחב הלחש הרומתה לע םידיעמ םה םגש ,סנואו
אל סנוא ןיידע ,רפשל המ ןומה שי ןיידע :ןוכנ זא
,ירוביצה םויה רדסב ול עיגמה םוקמה תא ימעטל לבקמ
.ןוכנה םוקמל םימדקתמ ונחנא לבא
לבקמ םשאנה ,הבינג תריבע ןיגבש ךחוגמ יתעדל ןיידע
ינא לבא ,עשרוהש סנא לש הזמ הובג רתוי הברה שנוע
תינלבוס הרבחל דחא םוי ךופהנש הווקמו תינלבס
.רתוי הברה תינויוושו
איה יתעדלש ירה ,ךתבוגתב תכרעש האוושהה ןיינעב
,"תיתייעב הנוכש" לע רבודמ אל ירהש ,תקייודמ הנניא
.עודיו רכומ ,םדא המוה שפונ רתאב שחרתה סנואה אלא
תא הריכמ תאש תנעט .עשפ תנוכש לע רבודמ אל
.תורוב לש חיר הלוע ךיתובוגתמ ןכבו ,הקיטסיטטסה
הנוכש לש הלפא הטמיסב םישחרתמ אל סנואה ירקמ בור
םירז י"ע םישחרתמ אל סנואה ירקמ בור ,תיתייעב
הדבועה החכוה אל םלועמ ןכו ,רוחאמ ךיילע םילפנתמש
ןיבל הרוחב השבלש המ ןיב םילקבש לקה ולו רשק שיש
סנואה ירקמ לש לודגה בור לבא ,עומשל יאלפתת .סנוא
ותואב תויהל הלוכי תא .הריכמ תאש םדא י"ע םיעצבתמ
שובלב השובל אל שממו המ'זיפב השובל תיבב םג עגר
.יביטקובורפו ינפשוח
,המיכסמ אל ןיטולחל ינא ,םירבג יפלכ ךייתועדל עגונב
.ךתוא ענכשלו תוסנלמ יתנוטק לבא
תרעוכמו תפרוג הללכה תעצבמ תאש רמול הלוכי קר ינא
.ומצע ינפב םדא אוה דחא לכש ,םישנא לש םלש רוביצ לע
הלאכ שיו רסחב הקול םהלש קופיאה תלוכיש הלאכ שי
.אלש
,חוכב םג אלא ןימב קר אל רושק סנואש יעדתש יאדכ
םתטילשו םחוכ תא םיניגפמ םישנא םיתיעל ירעצלו
.ותועצמאב
יאדכ"ש תנעט .ךיירבדב ףסונ רבד ןקתל הצור ינא ףסונב
הרוחבש ןכבו ."תויעמשמ וד תויצאוטיסל עיגהלמ ענמיהל
תא יריאה ???יעמשמ וד הז ,!הצור אל ינא !אל :תרמוא
םג) סנא ותואל אל רמולב יעמשמ וד כ"כ המ יניע
ב"הראב ,בגא ךרדו .(אל שרופמב הרמא הרוחבה רופיסב
רחאל התוא סנאש רוחב העבתש הרוחב לש םידקת םג היה
.היורש התיה וב םלהה ללגב תאזו ,שרופמב אל הרמא אלש
.טפשמב התכז איה יתחמשל
יקוח תא ללכב הניבמ אל ינאש תבתוכ תא ,הרש םויסל
תועידה .םתוא הניבמ אלש וז איה תאש הארנ יל .םייחה
הקול סנוא יבגל ךלש עדיהו תונשוימו תוינרמש ךלש
.רפסמ קר אוה ליגה יללכ עדי לש םיאשונבש הארנכ .רסחב
רמתל וביגה
 
 
26/7/02 18:08
הרש :תאמ
הריעצ כ''כ אלל הבוגתב
ךייחל ישילשה רושעב תאש ךכל תנווכתמ הארנכ תא
םישנה לש השיגה .ןניקסע ךכב אל לבא (20-30)
םילחנתמה לש השיגה תא יל הריכזמ תוריעצה
ץרא לכב בבותסהל רתומ םתרות יפל .םיינוציקה
סנכהל השאל רתומ ךכרד יפל .םכש זכרמב םג ,לארשי
.ךב סוגני אל אוהש תופצל דועו יראה עולל
רבגו בצמ לכב "אל" דיגהל קוחה יפל ךל רתומ ,ןוכנ
רשב תכיתח תחקל ךל רתומ .סנא אוה וישעמב ךישמיש
תא קיספהל םואתפ עתפלו בער םדאל םיקלחב התוא תתלו
אוה לכה תא חקיו ךיילע לפנתי בערה םא .הקולחה
.בנג
.יעגפתש הצור אל ינא !תיתואיצמ תצק יהת לבא
הרשל וביגה
 
 
26/7/02 20:47
רמת :תאמ
רמתל הבוגתב
ינא .ךמיע קדצה ,תאצמנ ינא וב רושעל עגונב
הדבועלו חוכיוה טהלל ילש תועטה תא תסחיימ
.רמול המ הברה יל שי םישנ תויוכזו סנוא יאשונבש
םילחנתמל יתוא הוושמ תאש טעמ תבלענ ינא
תדגנתמו יתועדב תינלאמש ינאש םושמ ,םיינוציק
רחא םוחתל ךייש הז ,אחינ לבא ,תויולחנתהל
.ןיטולחל
רשגל דאמ השק היהי ,ךלשו ילש הרקמבש רמאנ יאוב
הדרטהו סנוא השעמ יפלכ ונתשיגב םירעפה לע
לוכיו תורודה רעפל רושק הזש תויהל לוכי .תינימ
תפקשה ומכ םירחא םירבדל םג רושק הזש תויהל
.םלוע
וא תוטוב ויה יתובוגת םא תלצנתמ ינא ,ןפוא לכב
ייחב ילנויצומא םדא ינא .טעמ תובילעמ ףא
םורגל םילוכי ,יבילל םיבורקש םיאשונו ,םייטרפה
יל הרק אל ןיידע הזש קר ,ףיקת ןפואב ביגהל יל
קר ינא ,העוגר רתוי ינאש וישכע .טנרטניא רתאב
התיה ךיתובוגתב יל עירפהש המש ריהבאו ריבסא
תומכלו שובלל דאמ הלודג תובישח תסחייש הדבועה
.הרוחבה לש םירנטרפה
שובל ןיב רשק חכוה אל םלועמ ,יתנייצ רבכש ומכ
הזכ רשק יתוא תלאוש תא םאו ,סנואו יביטקובורפ
תא .םייק אל אוהש םושמ תאזו ,םלועל אצמיי אל םג
תויהל הכירצ אל ףושח השובלש הרוחבש תנייצמ
קוידב וזש תרמוא ינאו ,סנאיתו הדימב תעתפומ
םישעמל היצמיטיגלכ םיסנאה םינייצמש הביסה
תוקושת םע םנמוא וארבנ םדא ינב .םהלש םיבעותמה
תלוכי םע םג ,טקלטניאו לכש םע םג ךא ,םיוואמו
.םהישעמב הטילשו ןוסיר
םהש הדבועב םהישעמ תא םיצרתמ םיסנאש הדבועה ןכל
ןפואב השבלתה ,"םהל הזמר" הרוחבה יכ וקפאתה
,יניעב תעדה לע תלבקתמ אל ,'וכו יביטקובורפ
רבכש ומכ .טפשמה תיב יניעב אל םג הארנכו
,חוכ לש טנמלא יוטיב ידיל אב סנואב ,יתנייצ
,ירקיעה טנמלאה והז ."שלחה" תא סנוא "קזחה"
אל םג קפסל ןתינ ותואש) ןימה רצי אקוד ואלו
.(םיכרד טעמ אלב הייפכב אלו חוכב
ןהל ויהו ,ףושח ןשובלש תורוחבש ךלש הירואתה ןכל
,הובג רתוי הברה ןוכיסב תואצמנ - םיבר םירנטרפ
י"פע םג אלא ,תיטרפה יתעדל קר אל .הייוגש איה
.לעופב שחרתמש המו תוקיטסיטטסה
היסולכואה לכמ תורוחבש איה תרעצמה הדבועה
תורוחב םג ,ידילוס ןשובלש תורוחב םג ,תוסנאנ
.10 תונב תודלי םגו ,תוהמיא םג ,תואושנ
בור לבא ,טעמב ולו לחלחי ילש רבסהה ילוא
רבכ תא ךיתופקשהו ךיתועד תא יכ .אלש םייוכיסה
ךישמנו תומיכסמ אל ונחנאש םיכסנ יאוב זא .תשביג
,ךתוא אלו הרבחה תא רקיעב המישאמ ינא .האלה
דאמ ץופנ היהש חורה ךלה תא תופקשמ טושפ ךיתועד
,תוחפ יכ םא ,יוטיב ידיל אב ירעצל ןיידעו ,רבעב
.םויה םג
הרקמ יל הרק אל םלועמ ,ופט ופט ופט ,ישיא ןפואב
הזש ןלוכלו וניתשל תלחאמ ינאו ,המוד ףא וא הזכ
.הרקי אל םלועל םג
רמתל וביגה
 
 
26/7/02 20:47
רב-הלייא :תאמ
רמתל הבוגתב
תסחיימ אל תא .תויח םה וליאכ םירבג לע תרבדמ תא
שי .תוישונאו קופיא ,םדא ינבל דובכ לש ץמש םהל
יסחי תא האור תא הבש ךרדב תיעבמ טעמכ והשמ
תכיתח אל םה םישנו ,תוירא אל םה םירבג .םינימה
םיליפשמהו םיירזכאה םירבדה דחא סנוא .רשב
יעבט והשמכ תחקול תא תאזה תוירזכאה תאו ,רתויב
יעבט רבד םוש ןיאו ,םדא ינב ונחנא .ענמנ יתלבו
.הזל הז רזכאתהל ונלש תלוכיב ילמרונ וא
רב-הלייאל וביגה
 
 
27/7/02 4:15
דחא :תאמ
,ךלש תורואנל דובכה לכ םעל הבוגתב
םלועב המחלמ לכבש תעדוי אל תא ?הלייא אל המל
סנוא היה םיחצנמה ושעש ןושארה רבדה קיתעה
םינוויה ךלמ תוברתה למס סורמוה לצאו ?ינומה
הפמ אצנ אלש זירכמ היורט לע רצה אבצל ומואנב
השיא םע בכשי ונתיאמ דחא לכש ינפל
הינשה םלועה תמחלמב וננמזב םגו..תינאיורט
וליפאו דיל אבה לכמ יסורה אבצה ישנא וסנא
תא םיריכמ ונחנאש ןבומכו..וקמחתה אל תושישק
וא "יעבט" והשמ שי םאש ךכ,םנטאיוו ירופיס
הסנמ הרבחה,תוירזכאהו סנואה הז ירה "ילמרונ"
.החלצהב דימת אל ךא םתוא ןסרל
דחאל וביגה
 
 
27/7/02 7:14
רב-הלייא :תאמ
?ילמרונ וא יעבט רבד םושל הבוגתב
לש םילפאה םידדצה דחאב עובט והשמש הדבועה
הדבועה .היצמיטיגל ול תנתונ אל םדאה שפנ
היסולכואה תובכש לכב תחוור תינימ תומילאש
תכפוה אלו ,יביטמרונ רבדל התוא תכפוה אל
תונחלסו תונלבוס חתפל ךירצש והשמל התוא
.ויפלכ
רב-הלייאל וביגה
 
 
27/7/02 11:37
דחא :תאמ
?ילמרונ וא יעבט רבד םושל הבוגתב
אל ? המחלמה ירחאש היסורב םא תייה םא זא
העיצמ ילוא ?רתוי ךנב םע תרבדמ תייה
ללכב המחלמ םג ילואו ?םירבגה לכ תא אולכל
שפנ לש םילפאה םידדצה דחא" איה
אל הארנכו השיא תאש אוה םוכיסה,?"םדאה
רבוע המ לכעל וא ןיבהל הז אוהכ תלגוסמ
.רבג לש שארב
דחאל וביגה
 
 
27/7/02 18:52
דכול :תאמ
?תונחלוס וא תונלבסל הבוגתב
םלועה תמחלמב םיסורה ישעמ תא ןייצמ
) םיסורל ושע םינמרגהש המ ירחא .הינשה
םירע יפלא ,םיגורה ןוילימ םישולשכ
אל (הלכלכב השונא העיגפ ,תודמשומ תורייעו
לכ תא םילסחמ ויה םא םג םתוא םישאמ יתייה
.דוסיה דע ינמרגה םעה
ושנענו רתויב םיגירח ויה ולאה םישעמה
ושענ םייברעמה םירקחמה לכ .תוומ שנועב
המחלמהמ קלחכ מ"הירב תא שיפכהל הרטמב
תונב ישעממ בלה תמושת תא תוטהל ידכו הרקה
.('וכו המישוריה ,ויקוט ,ןדזרד) תירבה
ומכ םוהנל קר אלא דיגהל המ יל ןיא רתוי
:הרש ירבדכ ףרט תייח
!!!!!!!!!ררררררררררררג
דכולל וביגה
 
 
27/7/02 22:11
דחא :תאמ
התאש דואמ ןיינעמל הבוגתב
וא םירקחמה תא טטצמ אל ינא הרקמב
התואב התיה םולשה הילע ימא..םינוירוטסהה
איה ,הינמרגכ היודב תוהזב הינמרגב הפוקת
תא הילא הטלקש הינמרג תנזור לצא הררוגתה
תא ךממ ךוסחא..תוכומסה םירעהמ םיטילפה
ללוכ השיא ףא לע וחספ אל םה לבא םיטרפה
םישעמל םיסורה לש םתוכז תלאשל ,תושישק
ילוא..ויה אל םה םיגירח לבא סנכנ אל ולאה
ןכ ומכ,קלח םהב ולטנ אלש ימ ויה םיגירח
היסור אמא תא שיפכהל הנווכ ןאכ ןיא
וגהנ םינמרגה םג תנייצש יפכ ןכש ךתביבח
זאמ לבוקמ היה רבדה ללכבו,תומוד םיכרדב
. המחלמ תותיעב םלועמו
דחאל וביגה
 
 
27/7/02 22:47
רמת :תאמ
?תונחלוס וא תונלבסל הבוגתב
לגוסמ אל הארנכו רבג התאש אוה םוכיסה !אל
השיא לש השארב רבוע המ לכעל וא ןיבהל
י"ע רבעב וסנאנ םישנש הדבועה .תסנאנ איהש
וא םילגנא ,םיסור) םהינימל םישבוכ םידדצ
תא חיכוהל ליבשב ,(הנשמ אל שממ ,םינמרג
.תרעצמו תעזעזמ הדבוע איה ,םתטילשו םחוכ
???המ זא ,ךירבדכ "לבוקמ" היה רבדהש ןוכנ
.?ךיניעב ימיטיגל אוה לבוקמש המ לכ
קר ,םירבגה לכ תא אולכל תועיצמ אל ונחנא
אל שממ לבא ,יל חלסו .םיסנואש הלא תא
והשזיא םכלצא םייקש ,םישנה,ונתוא ןיינעמ
אל םתא םא .תוירזכאו חוכ לש יתייח רצי
התאש הדבועה .אלכב ובשת ,וב םיטלוש
איה ,"ילמרונ"ו "יעבט" אוה סנואש ,ןייצמ
.ןיטולחל הנוכנ אל
דירחמ קזנ םורגל לגוסמ ילמרונ םדא לכ אל
קר .ףעפע דינהל ילבמ רחא םדאל ידימתו
םישעמ עצבל םילגוסמ םילמרונ אל םישנא
הכירצ הרבחה םישנאה םתוא תאו ,הלאכ
.הכותמ עיקוהל
אל הרבחהש וילע םימיכסמ ונאש ידיחיה רבדה
.החלצהב תאז השוע דימת
רמתל וביגה
 
 
28/7/02 0:01
דחא :תאמ
?תונחלוס וא תונלבסל הבוגתב
שיש ללגבש יתרמא אל?םירמואש המ ןיבהל אל
ול תתל ךירצ יעבט ןפואב םיער םידדצ םדאב
ינניא רוציקבו ישפוח ללותשהל
םיער םידדצ יעבט ןפואב שי םדאב,טסיכרנא
לכותש ידכ םתוא אכדל הרבחה דיקפתו
המ לכ.אלכל םיסנא תחלוש איה ןכלו םייקתהל
הז וליאכ סנואל סחייתהלש הז רמוא ינאש
ןיבהל אל הז תתוועמ שפנמ עבונש גירח והשמ
יעבט אוה סונאל רציה,רבג לש שארב רבוע המ
תובר םימעפ יוטיב ידיל אב אוה יתרמאש ומכ
םא .ילאמרונ רבג לכ לש ומלועמ קלח אוהו
םורגל לגוסמ ילאמרונ אל םדא קרש תבשוח תא
ברקתהל יליחתת...רחא םדאל דירחמ קזנ
ונחנא םישנא וב שיש םוקמ לכב..תואיצמל
ידכ רשפאש המ ושעיש םישנאו םיככת םיאצומ
םיקוחהו ןיטולחל יעבט רבדהו םירחאב עוגפל
םא זא..רשפאה תדימב ותוא ליבגהל םיסנמ
ידכ לכה השועו ךתוא אנוש ךלש דרשמב והשימ
קזנ ךל םורגל םתסה ןימו ךתוא קופדל
דדומתהל ךרד םיקוחל ןיא דירחמ םיתיעלו
תמועל תחוור תאזה העפותה ןכלו הז םע
רידגהל רתוי לקש תומילאו סנוא לש תועפות
תועפותה 2 לבא..םתוא רוצעל ךכ םושמו ןתוא
ךכבו הדימ התואב "תוילאמרונ"ו "תויעבט"
.ןתוכזל רבד יתרמא אל רומאכ
דחאל וביגה
 
 
28/7/02 1:05
רמת :תאמ
?דחוימ ןורשכ הזל הבוגתב
אל התא םגש םושמ ,הזכ דחא עמשנ התא םגו
.ירבד תנווכ תא תנבה קוידב
וניא תומילא לש רציש יתנעט אל םלועמ
לצא םגו םירבג לצא םג םייק רציה .םייק
לדבהה .(דיאה = ותוא הנכמ דיורפ) םישנ
הדימ םג הנשי םישנאה בורלש ,אוה לודגה
אל ונחנא .םהישעמב הטילש לש תמייוסמ
שאר ונל ונתנו ,םדא ינב ונחנא ,תויח
ךלש תובוגתהמ תמאה ןעמלו ,בושחל ליבשב
םושמ ,בשוח התאש המ הזש עמתשמ רב-הלייאל
תדגנתה התאו ,תנעוט ינאש המ הנעט איהש
הזל אל םא םילאה יל וחלסיו .הירבדל
.עמשנ הז ךכ לבא ,תנווכתה
וניא ךירבדמ הלועה תואשנתהה חוחינ
.אל שממ ילו ,חצנתהל הארנכ אב ךל .ומוקמב
רשאמ תושעל רתוי םיבוט םירבד יל שי
.טנרטניא ירתאב חכוותהל
בלל תעגונ דאמ ילא ךלש הגאדה ,רבד דועו
יתוא אל ילוא) "תואיצמל ברקתהל יליחתת"
(...אנוש דרשמב והשימ
רמתל וביגה
 
 
28/7/02 14:14
דחא :תאמ
תרשכומ הרוחב ינא ,ןכל הבוגתב
לבא, יניינע ןויד םדקל יתיסינ,רמת רעטצמ
.טטחל אל ףידעמ תותיחנ ישגרב
דחאל וביגה
 
 
29/7/02 4:32
חרוא רבוע :תאמ
רמתל הבוגתב
א
חרוא רבועל וביגה
 
 
18/9/02 14:55
סרפ ןועמש :תאמ
תחדבתמ תאש הווקמ שממ ינאל הבוגתב
!!!!!!! הלאירא הלאירא
! הניבמ אל ןיידע תר
תא תוריכמש תודלי הז סנואה ירקמ בורש םישנאל תונעל יקיספת
תוטומרש םה תוסנאנה לכ אלשו רז םדא דימת אל סנאהשו סנאה
!!!!!!תובוט תודלי םג אלא
דגנ ואציש םישנאה לש טלחומה בורה .הדוקנה תא תספספמ תא
איה תומדהש ןויכמ הזה יפיצפסה הרקימה לע ורביד הרוביגה
!!!!הנשב םירבג 50 םע התיהש הטומרש
היה אל חטב אוהש תורמל לכב םשא אל רבגהש םיכסמ םג ינא ןכל
!!!רדסב
תויעבל םימרוכו םיילילש םה סנואה ירקמ לכש רורב ,הזמ ץוח
הרקמה לבא .רז םתס וא רכומ םדא ןב הז םא הנשמ אל תוישפנ
הדלי לע םמצע תא םיפוכש 17 ינב םירענ 4 לש הרקממ הנוש הזה
????המיכסמ אל תא ??ןכ אלה .10 תב
סרפ ןועמשל וביגה
 
 
18/9/02 15:48
הלאירא :תאמ
תחדבתמ תאש הווקמ שממ ינאל הבוגתב
ומכ קוידב סנוא ותשיא תא סנואש לעב .המיכסמ אל ללכב ינא
רבח .הריכמ אל איהש םירבג העברא ידי לע תסנאנש יהשימ
.התוא סנוא ,ותרבח תא סנואש


תושרל ןתונ אל הנשב םירבג םישימח םע הבכש יהשימש הז
בכשל הל רתומ .הילע ומצע תא תופכל דחאו םישימחה רבגל
לבא ,םיזיע סולפ םלועב םירבגה תייסולכוא לכ םע הנוצרמ
םישנאו ,הילע ומצע תא תופכל דחא ףאל רוסא רוסא רוסא
םימישאמו סנאה ליבשב םיצורית םישפחמש ,תיגח ומכו ךומכ
.תננולתמ אל םישנש הזב םימשא ןברוקה תא


ךל ,ןנולתהל הדחפו הסנאנש יהשימ לע עמשתש האבה םעפב
,יתמשא" ,דיגתו ,האור תאש המ לע בוט לכתסת ,הארמל
."יתאטח ,יתעשפ
הלאיראל וביגה
 
 
3/10/02 22:08
נ :תאמ
תחדבתמ תאש הווקמ שממ ינאל הבוגתב
אל אוה םזיסקסש אוה ,םישנה ,ונלש תולודג יכה תויעבה תחא
.םירבגה לש תידעלבה םתלחנ
.לק רתוי תצק היה ונלש קבאמה ,היה ךכ םא ,ילוא
נל וביגה
 
28/7/02 4:13
vb :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
nmbn
vbל וביגה
 
18/9/02 0:36
גרובייסוננ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הרקי הלאירא


בורל התוא םירבועש ולאו תיטמוארט היווח דימת איה תינימ הפיקת
םייח תנכס לש תויווח ווחש םישנא לש ולאל תומוד תובוגתמ םילבוס
הפיקתל הבוגתב םיבלש העברא םנשי .עבט תונוסאו המחלמ ומכ
.תינימה


רבשמה בלש
תובוגת ןה השחכהו םלה ,הפיקתה ירחא םינושארה םימיבו תועשב
השק רתוי דועו ,השחרתה תמאב הפיקתהש ןימאהל ישוק ונשי .תוחיכש
ןיב תוענו תונווגמ ןה הפיקתל תונושארה תובוגתה .המל ןיבהל
וליפאו תודיער ,יכב ומכ תובוגת לולכל הלוכיש תושגר תרעס
תושגר םוש ונגפוי אל הבש ,םלה לש הבוגת תמועל ,תויופלעתה
תקחורמ הבוגתל דעו ,בצמב ןיעה תיארמל טלושו עוגר הארי עגפנהו
תוילמרונ ןה ולאה תובוגתה לכ .השחרתהש היצאוטיסל הרקו
דחפ .דחפה שגר אוה יטננימודה שגרה ,הז בלש ךלהמב .ןיטולחל
ובש םוקמל םימוד תומוקממ דחפ ,דבל תויהל דחפ ,ףקותה לש הרזחמ
תובורק םיתיעל .ףקותה תא םיריכזמש םישנאמ וא ,הפיקתה המייקתה
םישיגרמ םג םיבר .תונבצעו לובלב ,ןואכיד ,סעכ לש תושגר םימייק
תוירחאהמ קלח םיכיישמ םהש ןוויכמ "ךולכל" -ו השוב ,המשא
ןהיניב ,הפיקתה ירחא תובר תויזיפ תובוגת ןנשי .םמצעל הפיקתל
לע רבדל וצריש הלאכ ויהי .תומדרהבו הליכאב םיישקו םיבאכ
המ ןמז תוכחל ופידעי םירחא ,ירחא דימ םהילע הרבעש היווחה
הלאכ םנשי .ללכב הרקש המ לע רבדל חונ ושיגרי אלש הלאכ ויהיו
אקווד ושקביש םירחא םנשיו הפיקתה ירחא םהב ועגיש וצרי אלש
.בהואו םח עגמ שיגרהל


השחכהה בלש
חיטביו ,וילע הפיקתה לש העפשה לכ שיחכי עגפנה ,הז בלש ךלהמב
םלוכש בושחי אוהש ןוויכמ תורקל לוכי הז ."רדסב לכה" -ש םכל
תא לוענל הסנמ ומצע עגפנהש ןוויכמו ,הפיקתה לע עומשלמ םיפייע
תא םישל םיצמאמב .הרגשל רוזחלו הריגמל קומע ותוא ףוחדלו באכה
םוקמ ,םייח ןונגס תונשל םימעפל עגפנה הצרי ,וירוחאמ הפיקתה
לוכי םג ךא ,רצק תויהל לוכי הז בלש .וירוגמ םוקמ תא וא הדובע
הנפי םדאה ,השחכהה תפוקתב ,םימעפל .םינש רפסמ ינפ לע סרפתהל
תנמ לע (רתי תדובע ,הימילוב ,םימס ,לוהוכלא) םיעגופ םישעמל
ךישמהלו הווח אוהש תושקה תושוחתה תא םידרהלו ךכשל ול רשפאל
.האלה


םירוסייה בלש
אוה .המינפ תלחלחמ הפיקתה תיווח לש תואיצמה וב בלשה והז
לש הטילשהו ןוחטיבה תשוחת .ןדבוא לש תושוחתבו ןואכידב ןייפואמ
םייוניש ,םיטויס ,דחפ תוללוכ תובוגתה .ול הדבא וייחב עגפנה
,םייזיפ םיבאכ ,ינימה דוקפתב תויעב ,הליכאהו הנישה ילגרהב
,סעכ .םוי םויה תוליעפל עגונב היצביטומ רסוחו זוכיר תויעב
ירבש ול ויהיש תויהל לוכי .תוצופנ תושוחת ןה השובו המשא
וליאכ המדנ רשאכ) םיקבשאלפו הפיקתה לש םידירטמ תונורכיז
םג ומכ הצופנ העפות םניה חור בצמ יפוליח .(בוש תשחרתמ הפיקתה
.םמצע יפלכו םתוא םיבבוסה יפלכ סעכ תופקתמ


המלשהה בלש
תודדומתה לש ךוראה ךילהתה תא ליחתמ עגפנה רשאכ ליחתמ הז בלש
ותרטמ .ומצע אוהו ףקותה ,תינימה הפיקתל סחיב ויתושגר םע הרכהו
(היהתש לככ תבאוכ) תפסונ היווחכ הפיקתה תלבק איה בלשה לש
,החוכמ לרטונתו וזככ טלקית אל היווחה םא .םייחה ךלהמב התווחנש
.וייח לש םיבר םימוחתב היתובקעב תויעב רורגל עגפנה ךישמי


,םיבלשה תעברא לכ תא םירבוע תינימה הפיקתה יעגפנ לכש תורמל
םהבש םירקמ תויהל םילוכי .רורבו קלח דימת אל אוה םהיניב רבעמה
םדקומ בלשל הרזח ןכתית ,ליבקמב םיבלש ינשב ומצע אצמי םדא
.ןושארה בלשב תוראשיה וליפא וא ,רתוי
גרובייסוננל וביגה
 
 
18/9/02 20:58
תחא תראומ :תאמ
סנואהל הבוגתב
.תארקש רפס וא סרוק הזיא ונילע לגרתמ התא
?רבדמ התא המ לע ?"המלשהה בלש"
ןיא ,תועגפנו םיעגפנ טעמ אל הריכמש תחאו סנוא תעגפנ רותב
גורהל קיספמ םנמא אוה .באכ שיו לופיט שי .המלשה בלש הזכ רבד
,רחא םוקממ תטטיצ םא .ותיא םימילשמ אל .םש אוה לבא ךםתוא
הזכ עוריא לע המלשה הזכ רבד ןיא יכ - חפל רפסה תא קורז
.יטמוארט
םע םילשמ .הז םע םימילשמו הסאב .ןוישיר תלילש םע םילשמ התא
.ךלש ףוגה לע הטילשה ןדבוא םע אל לבא ,סנק
תחא תראומל וביגה
 
 
20/9/02 14:08
גרובייסוננ :תאמ
?הזה שוקשקה הז המ - גרובייסנונל הבוגתב
,הדבכנ תראומ


.ךלש יטרפה באכל רעצהו דובכה לכ םע


.םיפלא אלו תואמ אל ,דבלב םינש תורשע המכ םייח ונחנא
,ןטב יבאכ ,רורט ,דחפב ךייח תיראש תא תויחל ךשפנ תא שי םא
ישע ,םינוא רסוחו ןואכיד ,המשא ,סעכ ,תוליחב ,תומעופ תוקר
.תורחאל ךכ לע יצילמת לא ,ךמצעב תא תאז


םירורב םיבצמל לגתסהל תלוכיב רתיה ןיב תדדמנ םייחה תוכיא
ךייח תרתי תא ילבת אלש ידכו רמגנ הזו הרק הז .םינותנו
.שדחמ םוי לכ תומל וא תופרהל יצלאת ,םיפסונ םיבאכב


םייח לש הטלחה תוינש המכב תלביק .ךתמשאב השחרתה אל הפיקתה
היח תאש הדבועה ,וילא תעלקנש אוהה רוראה בצמב תוומו
תא תלביקו הנוכנה ךרדב בצמב תלפיטש הדיעמ ,ונידיצל תמשונו
.תויחל תטלחה .הנוכנה הטלחהה


םינש םיכשמנש םילופיט שי .תרחא הרפוא רבכ הז תויחל ךיא
ינש לש הרטמה ,הנש יצחמ תוחפ םיכשמנש םילופיט שיו תובר
תויחל ךל רשפאלו הפיקתהמ חוכה תא לרטנל איה לופיטה יגוס
.תילמיסקמ תוכיאב


האצותה תא ואיביש דבלבו תורשכ םילחהלו דדומתהל םיכרדה לכו
.תלחוימה


גרובייסוננ
גרובייסוננל וביגה
 
 
20/9/02 16:58
תחא תראומ :תאמ
?הזה שוקשקה הז המ - גרובייסנונל הבוגתב
?גוהנל ילע דציכ יל רמול הפצוחה ןינמ
?הב גהונ התאש הברה תוונעדיה ןינמ
לודג ןיבמ כ"כ התא
.....דחא עגר קר היה הז ירה "םורזל" יל דיגת עגר דוע


?יתמשאב היה הזש יתרמא
?הלאוו ?הנש יצחמ תוחפ לש םילופיט
ישוקב הז הנש יצח ,"תונייכבתמ" תוסנאנה לכ ללכב המל זא
.הנוכשהמ דחא לש הטאיד
.ונרמגו זכורמ לופיט הנה


?ךל ?ימל ?תלחוימ האצות
?ונלש תושיגרה םע חומה תא ךל לבלבנ אלש
"שדחמ םוי לכב תומל וא תופרהל"
.ןולסבב ריקה לע הז תא רגסמא ינאש יל הארנ
.ביבסמ ןאכ שי תוראח המכב רכזהל ידכ קר
,ןורקיע ותוא ?האלה ךישמהל האושה ידרושל םג דיגת ילוא
?אל


הרהוי המכ ,תסנאנ לש המוארטב שי לוזליז המכ ,םיהדמ
.תעגונ אלו השיגר אל כ"כ איהש ,ךלש הבושתב שי תואשנתהו
תחא תראומל וביגה
 
 
20/9/02 19:15
גרובייסוננ :תאמ
!?הפצוחה ןינמל הבוגתב
?תראומ המ תעדוי תא


ללללללכל םלועבש תובושתה לללללללכ תא ךל שיש הארנכ
.ירשפא בצמ
חלתשהל תוכזה תא ךמצעל תלטונו תואדווב לכה תעדוי תא
.םידקת תרסח תוסגבו תוארפב יב
ךרדה תוצירפו תושדחה תויגולונכטה לכ תא הריכמ םג תא
.PTSD ב לופיטב


בטיה תפקתשמ האצותהו ךבצמ םע ידדומתת תא ךיא תטלחה תא
.ךלש הנעמב


םינשה 20 ב ,הפשה תתיחשמו תדמולמה יתריבג ךתעידיל
,סנוא תמוארט תועגפנ תואמב לפטמו יתלפיט תונורחאה
.דואמ הבר החלצהב ןבורבו


,םיאנת תלוטנ היווה ,ילש וגאה תא קתשל בייח ינא לפטמכ
ךניאש ,תאו .סמועו קנח תשגרה ילבו קופיס תושוחת ילב
יל העידומ ,תאבש ןכיהמ האב ,תרבדמ תא המ לע תעדוי
יל ילבלבת אל הלילחש ,"םורזל" ךממ שקבא ינאש םזאקרסב
ךתוא החנמש תושיגר התוא ,ךלש תושיגרה םע חומה תא
רכזהל ילכותש ידכ ןולסב ריקה לע יתעדוה תא רגסמל
ידרוש תא םג ןאכל תררוג תא ףסונבו ,ינא "ארח הזיא"
.האושה


תא ,חורה תסג יתריבג ךל רמול יל קשחתמ ינושל הצק לע
עדוי ינא לבא .תוחורה לכל ךלא ינאו תאש ןכיה יראשת
.הזמ בוט רתוי


גרובייסוננ
גרובייסוננל וביגה
 
 
20/9/02 23:02
תחא תראומ :תאמ
!?הפצוחה ןינמל הבוגתב
תועגפנ םע (?תלפטמכ) תדבוע ינאש הדבועה םצע הארנכ
.ךליבשב תיטנוולר אל ללכב תוללעתהו המוארט יעגפנו
.םלועב בוט יכה "לפטמ"ה ירה התא


תוא ךל העקתנ) לללללכה תעידיב ךתוא םישאמ התא
לבא ,(בגא ,תדלקמב
ךיתועידי ףא לעו ,התא הז וגא םע ןאכל אבש ימ
ךישממ התא (קפסב תולטומ ןיידע יתניחבמש) תובורמה
.דמחנ .תרבדמ ינא המ לע תעדוי יניא ינאש ןועטל


ריהבהל תנמ לע האושה ידרוש תא םג ןאכל "יתררג"
שי) המוארטל המוארט ןיב ןיחבמ התאש רכינ ,ןורקע
.(?ךיניעב יופירל תנתינ אל וז קרש וא ?גורדימ
תדרוש לכ תרבוע התואש ךרדה יהמ ךל ריהבהל יל קשחתמ
תוחפ" לש קזב לופיטב החמתמש התא לבא ,ינא יאדוובו
?ןוכנ ,ינממ בוט רתוי הברה ןיבמ "הנש יצחמ
תחא תראומל וביגה
 
 
21/9/02 8:41
דכול :תאמ
?הלאוול הבוגתב
םע קסעתהל אלו דבל דדומתהל ףידעש החכוה דוע
םיידי םמצעב םיחלוש םגש) םהינימל םיפשכמו םילפטמ
.(םעפ ידמ
דכולל וביגה
 
 
21/9/02 16:00
הלאירא :תאמ
חחחחחחפל הבוגתב
רשפא" לש ,תינדחפ ,ןכ ,תינדחפהו תיביטימרפה
יכ דבל דדומתהל רחוב התא ילוא ."דבל דדומתהל
?ךתשלוחב ךתוא הארי והשימש דחופ התא


הדובע םישוע םילפטמה לש ירמגל עירכמה םבור
ילעב םייח תויחל ורזח םישנא יפלא .הרוסמו הנמאנ
םיעדוי םבורו ,םילפטמ לש םתרזעב םעטו תוכיא
ולו םהילע םירבוע אלו הקיתאה יללכ םה המ קוידב
.תרזב


יכ אפורל ךלא אל ינא הלוח היהא ינאשכ ילוא
םג ילוא ?םינוגמ םישעמ םישוע וספתנ םיאפור
ןמזה לכ קיספת ?דבל רשפא תיזיפ הלחמ לש הרקמב
.דבל לכה לוכיש לע רוביג לש תיטופיש הדמעמ אובל
הלאיראל וביגה
 
 
21/9/02 8:58
יבא :תאמ
!?הפצוחה ןינמל הבוגתב


אל יטמוארט טסופ לופיטל רוציקה תא עדוי התאש הז
,הזכש לופיט תתל רשכומ התאו וליפא .לפטמל ךתוא ךפוה
לוכי - לוכיבכ - יעוצקמ והשימ ךיא תוארל בוצע ןיידע
אלמ רקיעבו אשנתמ ,ילאנב ,שיגר אל ךכ לכ תויהל
.ומצעב


לע בצמ לכ תמאות ,דיגנ ,תיתרואת ךלש "םיבלשה תרות"
התאש הז .רבודמה בצמל הנוכנ קוידב אלו ,תישפנ הקע
בלשל 'א בלש ,ןכות תורסח ,תובובנ תואמססב רבדל עדוי
הז ליבשב .הזכ התאו וליפא ,לפטמל ךתוא ךפוה אל ,'ב
תונלבס ,הנבה ,היצנגילטניא לש הלודג הדימ ךירצ
,םירפסב ךל בותכש המל רבעמ תוארל תלוכי רקיעבו
.טולקל ללכב לגוסמ התאש המל רבעמ - ךלש הרקמבו


וז "(היהתש לככ תבאוכ) תפסונ היווחכ הפיקתה תלבק"
גוסהמ רומחו ,דיגהל לוכי רומח קרש טפשמל המגוד
לש הנילפיצסיד תדמלש דמחנ זא .דחוימב םטמוטמה
דימענ אל אוב לבא ,(הזב ןייטצמ חטב התא) םירומח
ןיבמ ללכב התאש ,רבדמ התא המ לע גשומ ךל שיש םינפ
לופיט קינעהל ךיא - ךכמ עורגו ,סנוא רובעל הז המ
.תעגפנ וא עגפנל


תוינורטפהו םיסנאוינה ,השיגה ,ךלש תוחסנתהה תמר
םיליבד המכ בוטה הרקמב החיכומ קר לוכה לעמ תפחרמש
הרקמבו ,וב לגרו די םהל ןיאש עוצקמב קוסעל םילוכי
בושחלו חומה תא ןייזל םילוכי 16 ינב םידלי המכ ערה
ליבד אצוי התא ,רומחוננ ,הככ וא הככ .םיקדוצ םהש
,(תירומחב הז תא םירמוא ךיא עדוי אל ינא) דחוימב
םקוסיע תא לקלקל רשאמ ךייקוסיע ראשל הנפתתש ףידעו
.םירחא לש


.םיבלשב םג הז תא ךל גלטקל יתלכי אלש רעטצמ
.בוט רתוי הברה הז תא ןיבמ יתייהש חוטב ינא
.ההא-יא
יבאל וביגה
 
 
21/9/02 15:56
הלאירא :תאמ
?התא ?התא ?לפטמל הבוגתב
.חילצא
תמצועב טיעמהל הסינ אל גרבייסוננש יל הארנ
סנוא ליבקהל רשפא ,חיננ .הב לזלזל וא ,המוארטה
,המויא המוארט אוה תוומ ?בוהא והשימ לש תוומל
ירחא םג ילוא .דוע ונניאו והשימ היה .ירמגל תיפוס
.התמ וינפל ונייהש ימ ,סנוא
שי ,והשפיא ,הפו ?םיכישממ ךיא ,איה וישכע הלאשה
רשפאו ,דחפב ,באכב ,רעצב עוקשל רשפא .הריחב תוכז
יא לבא ,תימיטיגל איה הריחב לכ .תויחל טילחהל םג
הל םג ,תויחל תרחובש ימ .הריחב ןיאש דיגהל רשפא
הצור אל איהש טויסמ הלילב ררועתת איהש םיעגר ויהי
הל ויהי לבא ,בוהא רבג עגמל ץווכתת איה םג ,רוכזל
.םיניוצמ ,םיאלפנ ,םיבוט םיעגר ןומה םג
,םיבוט םיעגר ויהי אל רבכ באכב עוקשל תרחובש ימל
.באכ קר היהי


עוריא ירחא ,ןכו ,םש איה לבא ,הטושפ אל הריחבה
הריחבה וז לבא ,תויחל טילחהל השק רתוי הברה הזכ
.רתוי תלמגתמה
תויהל םהל המרגש הנואת ירחא תויחל םיכישממ םישנא
םהלש םלועהש ירחא ,בוהא והשימ ודביאש ירחא ,םיכנ
.סנוא ירחא םגו סרק
הלאיראל וביגה
 
 
21/9/02 17:55
תחא תראומ :תאמ
ילוא ,שרפל הסנמל הבוגתב
.לופיט דגנ אצוי אל ןאכ דחא ףא
.ךפיהל
.םינש רבכ לופיטב ינא
ףחד גרבייסנונ תוללכהה לכ דגנ תמערתמ ינא לבא
.ןאכך
,ונרמגו "לופיט לש הנ יצחמ תוחפ " חסונב םיטפשמ
םיארנ ץראב ןידה יקספ הללגבשהשוחתה תא םיריבעמ
.םולכ הז הנש יצח ירה - םיממוקמו םיהולע כ"כ


.הדוקנ .םינשה לכ תבחסנ המוארטה


"הקיתשה רשק" םימורופל סנכיהל ךתוא הנימזמ ינא
ענענב
http://forums.nana.co.il/forum.asp?id=1930
"הלאווב תינימ הפיקת יעגפנו תועגפנ"ו
http://community.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=f/m/object&id=7190472
תודרושה (םויהמ) תובוגתה תא אורקל תנמ לע
תא ןיבהל תנמ לע ךלש רופיסה תא וארקש םידרושהו
.וזה הבושחה הדוקנה


אל וא ,תויחל קיספהל םיצור ונחנאש ונרמא אל
.אל שממ שממ .לופיטל תכלל
הבוגת עומשל הצור אל ,תוחפל ,ינאש ,חטב לבא
.לפטמ תויהל רמייתמש יממ תאשנתמ


םייחהש רמול הלוכי ינא - רתוי תישיא המינב
יעגר שיו הריירק שי ,ןוחטיבו הבהא שיש ,םיפי
קיסה הז תא .תרחא יתנעט אל .םירידא רשוא
.ומצעב גרבייסנונה
תחא תראומל וביגה
 
18/9/02 19:56
ןורש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!סרוסי וא תומיש יאוולה,והומכש טוידיא !טוידיא


....ךיידי תא תקזחמו ךתוא הניבמ


!לודג קוביח
ןורשל וביגה
 
18/9/02 21:01
תחא תראומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תעדוי יאדוו תא ,םיהדמ תבתוכ תא
.סנואה תא תרבע תאש יתשגרה יתארקשכ
.יתימא הזש
.קיספה והשימש וא "טעמכ" לש תויווח םעפ יא תיווח םא תעדוי אל
היה הז לבא - (תוקיטסיטטסה תורמוא שולשמ תחא) הבוט הרבח ילוא
."הז" טושפ
אל טושפש תוארוק הברה ויהש החינמ ינאו ,תובוגתה לכ תא יתארק
.םלההמ וביגה
םג אוה ילואו .ןמצעב לפטל ןהמ קלח עיני הזה טסקטהש הווקמ ינא
השימחמ רתוי םע תניידזמ תא םאש בשוחש ימ לכ לע ריאיו ריעי
.לכה רתומ םלוכלש ןמיס תיניצר תוביוחמ ילב םישנא


.חוכ שי יתימא רופיסל
.חוכ ןומה שי הזה רופיסל


.הדות
תחא תראומל וביגה
 
18/9/02 21:02
תחא תראומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תעדוי יאדוו תא ,םיהדמ תבתוכ תא
.סנואה תא תרבע תאש יתשגרה יתארקשכ
.יתימא הזש
.קיספה והשימש וא "טעמכ" לש תויווח םעפ יא תיווח םא תעדוי אל
היה הז לבא - (תוקיטסיטטסה תורמוא שולשמ תחא) הבוט הרבח ילוא
."הז" טושפ
אל טושפש תוארוק הברה ויהש החינמ ינאו ,תובוגתה לכ תא יתארק
.םלההמ וביגה
םג אוה ילואו .ןמצעב לפטל ןהמ קלח עיני הזה טסקטהש הווקמ ינא
השימחמ רתוי םע תניידזמ תא םאש בשוחש ימ לכ לע ריאיו ריעי
.לכה רתומ םלוכלש ןמיס תיניצר תוביוחמ ילב םישנא


.חוכ שי יתימא רופיסל
.חוכ ןומה שי הזה רופיסל


.הדות
תחא תראומל וביגה
 
2/10/02 20:35
קוקבח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.....
רתוי תצק היה אוה .וילא ונכלה בוש ,ונשקשק תצק ,בוש ונשגפנ
ךסב ,יתניחבמ רומג רדסב היה הז לבא ,ללכ ךרדב רשאמ יביסרגא
,םיימעפ יתרמגש ירחא .ןימז ןקרופ םישפחמש תופוג יתש ונייה לכה
תצק עיגמ ול םג ,רדסב .תיתרוסמה הציצמה תא ול ןתאש שקיב אוה
ויתוחנא .רמוג אוהש ינפל יתוא ריהזיש ול יתרמא לבא .תונהל
ךותל רשי עיגה הז זאו ,הקזוחב ישארב זחא אוה ,רבגתהל ולחה
אל ינא ."בוט ךכ לכ היה הז ...יתקפסה אל ,רעטצמ" .ילש ןורגה
.רדחל העיגמ .הפב ליעגמ םעט .תכלוהו םידגבה תא תפסוא ,הנוע
םג ךכ רחאו םימ קובקב דועו ,םימ קובקב םע הז תא ףוטשל הסנמ
?תושעל הרומא ינא המ .ראשנ החודה םעטה .רזוע אל םולכ .הלוק
?םייניש חצחצל
.....
.הנולת יתשגה אל
קוקבחל וביגה
 
 
3/10/02 9:53
veronica :תאמ
ךשמה רופיס - סנואהל הבוגתב
רוחש לפלפ לש הסרגמ ול ךופשלו וב טועבלו םוקל הרומא תא אל
הניפהמ האציש תיטנטילימ דוע ורמאיש ולא לכלו ןורגה ךותל
..הלש הלפאה
םילפטמ, םישנא לש תלצאנה תוילופיטה ןיידעו תובוגתה לע יתרבע
.שוריפב , תעזעזמ ואל וא ויהיש
ינאש וטילחהש םיחודו םיליזמ םירבג ףודהל הז המ תעדוי ינא
רעצמלש ולא לע םולכ תאזב רמול הצור אלו םהל רתומו תינוצפח
ףודהל תלדתשמו כ"דב םינמיסה םהמ םג תעדוי ינא. וחילצה אל
תוטיבצ תוקירש לש תימהבה תוגהנתהל תוימיטיגל שי ןיידע לבא
לוכי ומצעלשכ רבד ןווכתמב אל וליאכבש םמצע תעד לע םיעגמ
המ תעדוי אל וא הקעצ וליפאו קתתשהל אל וסנ לבא קתשל
תוסנל ךרד םוש יל ןיא. רשפא דימתש רמול הלילח הסנמ אל ינא
ימ לכל עיגי קוביחש הווקמ ינאו שיגרמ תמאב הז המ ןיבהל
.התמוארטו הרעצ לע ןאכ הבתכש
ברקתהל ךל יאדכו הדימב רוצי ותואל ריהבהלו תכלל העיצמ קוקבח
ליעגמ רעוכמ השעש המש תעג טק טעמ שי המהבלו הדימבו וילא
תלבוכ , ונממ הקזח תייה םא הנהנ היה אל ילואשו רתויב עזעזמו
וילע הניתשמ תוחפלו הפצרל ותוא
veronicaל וביגה
 
 
3/10/02 18:36
הלאירא :תאמ
ךשמה רופיס - סנואהל הבוגתב
אלו םיענ אל דואמש ,היפכב הפב רומגל ןיבש םיישעמה םילדבהה
ןימ םג .היפכב תחתב יהשימ ןייזל ןיבל ,(יל ורפיס) םיעט
אוה KY לש תודבכנ תויומכ םעו ,תוכרו תונידעב ,ןוצרמ ילאנא
,וישכע (יל ורפיס הז םג) הלחתהב תוחפל ,ידמל תבאוכ היווח
ךל ופחדי םא שיגרת ךיא בושחל הסנת ץימאו קזח רבג רותב
,הז תא הצרתש ילב ,ולדוגב עצוממ ,דיגנ אוב ,ןיז תחתל
.קבאנו דגנתמ התאשכ


?לדבהה תא ןיבמ התא וישכע
הלאיראל וביגה
 
 
15/1/03 22:43
דצהמ טיבמ :תאמ
לע קר ךלנ אוב ,המ עדוי התאל הבוגתב
?הנווכה המל 'יסקס והשמ' תשבול איהש תרמוא יהשימשכ
?'יסקס' הלימב םישמתשמשכ הנווכה המ
רבוע הפיא ?'תוינימ רדשמ' ?'ינימ' ל איה הנווכה םאה
?לובגה
דצהמ טיבמל וביגה
 
 
16/1/03 13:28
הלאירא :תאמ
הבשחמל רמוחל הבוגתב
תרמוא איהש הזב רבוע לובגה :הז תא ןיבהל אל ךיבמש
,הל אבש המ רדשל ,הל אבש ךיא שבלתהל הלוכי איה ."אל"
.הזה אלה תא דבכל הבוחו ,אל דיגהל הל רתומ ןיידעו
אלש ןיחומ יפר לאכ םירבגל סחייתהל איה תרחאה תורשפאה
אל הזש בושחל הפידעמ ינא .םהלש םירציב טולשל םילגוסמ
.ךכ
הלאיראל וביגה
 
4/10/02 16:09
happyman :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דיגהל המ יל ןיא ןכ םא,יתימא אלש הווקמ,בלל עגונ רופיס הלאירא
.ולאכ םירבג דוע שיש עומשל רעטצמ ינאש הזמ ץוח קוידב
.דיב השעת ךל אלה תא לבקמ אל התא םאו אל הז יליבשב אל
happyman ךלש
happymanל וביגה
 
 
5/10/02 0:41
ינא :תאמ
סנואהל הבוגתב
הלאירא
השק יל היהו רבעב ותוא אורקל יתיסינ .םיהדמ בותכ רופיסה
.ידימ
םידחוימ םילפטמ שי ,תובוגתב וילע רבודש לופיטל עגונב
ןומה" םע םילפטמ ןומה שי .תינימ העיגפ יעגפינב לפטל ורשכוהש
תוקינכט תא םיריכמ דחוימב ורשכוהש םילפטמ קר לבא "ןויסינ
הנוש איה יכ) תאזה העיגפה גוסל תומיאתמה תודחוימה לופיטה
.(םירחא םידבואמ
.ץראב הלאכ םילפטמ ןיאו טעמכ ונירעצל
ינאל וביגה
 
5/10/02 4:50
שא_םחנמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.המצע תא השינעמש תסנאנל אמגוד דוע
תושעל םילוכי םתא ךיא - םירבגה ייחא ..........יתררמטצה טושפ
????הלאכ םייארונ םירבד ,הלאה םיאלפומה םירוציל
שא_םחנמל וביגה
 
 
29/12/02 1:16
בושח אל :תאמ
סנואהל הבוגתב
תורוב לש תומכ וזכ שיש יתנמאה אל ,ןאכ תובוגתהמ קושב ינא
.בותכו אורק םיעדויש םישנאב תוירזכאו
הרקש המ תא םיבורק םירבח המכל הנושארל יתרפיס 32 ליגב הנשה
לק אל הזש תרעשמ ינא ,עומשל אל ופידעה םבורו 17 ליגב יל
...תובוגת הלאכ ,ןיידע לבא ןיבהל
םלוכ ,רעיש לדגל יתרזח הנורחאל קרו יגולוכיספ לופיט לש רושע
!חטב ןכ ,תיתנפוא הרהצה לש גוס וז תחרקהש םיבשוח
לבא חוכשל ףידע םימעפל ,הלאירא יל תישע תרומרמצ וזיא
קלח קפס אלל אוה סנואהו ינא ימ יל םיריכזמ םג הלאכ םירופיס
.ינממ
הדות
בושח אלל וביגה
 
10/1/03 17:12
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלש הרקמב לבא ,םר לוקב קועצלו ביגהל ,קותשל אל תורומא ונחנא
...,וזה תוערפתהל הפתוש התיה אלו התצר אל איהש ריבסת ךיא ,
!אל -ונילע תלטומ תוירחאה םירדח ירדחל ונעגה םא םישנ ונחנא יכ
.הבאכ תא תבאוכו יתעזעדזה -תחא לכל תורקל לוכי הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/1/03 21:17
דצהמ טיבמ :תאמ
סנואהל הבוגתב
,םולש
ראוני) וישכע דעו 2001 רבמבונמ תוכישממ רופיסל תובוגתה
.(2003
.תוקולח תועידה יכ ,רורב יד םג לבא םיהדמ הז
םיאור דימתש ומכ) אל וא סנוא עצבתה םאה לע תוקולח אל ןה
רתוי) סנוא עצבתה ןכא יכ (אשונב היזיוולט תוינכות וא םיטרסב
סנוא ,הנוגמ השעמ ןיב לידבמ קוחה ,תושעל המ ,םודס השעמ ןוכנ
.(םודס השעמו
ןעוט ינאש המ לכ .תוגהנתהה תלאש איה יתעד יפל הבושחה הלאשה
לש !ארח םלועב שי יכ ,ןתבוטל רתוי רהזהל תוכירצ תורוחבש אוה
.שי לבא הלאכ םלוכ אל .םירבג


הלער םע תכלל אוה דחא ינוציק דצ .לובגה תא עובקל אוה ישוקה
םיה תפש לע המורע תכלל אוה ינש דצו ףוגה לכ לע יוסיכו
ומכ תומוקמב אצמנ רופאה םוחתה - עצמאה .םירוחבל ץורקלו
תונימזמ ל"נה תואמגודה לכ םאה .הלאה ןכו ףושחמ םע תוצלוח
בבותסתש הרוחב םג ,ןכ .ןהמ תחא אל ףא ?יהשימ סונאל םירבג
!ןכ איה לבא 'הז תא הנימזמ' אלו התוא וסנאיש תשרוד אל המורע
לככו הילא ולפטי ןכ (םהבש םינכוסמה) םימיוסמ םירבגש תנכתסמ
ינא) רתוי תנכתסמ איה ךכ ,רתוי התוינימ תא הניצחמ איהש
.(רתוי תנכתסמ טושפ איה !אל איה יכ 'הנימזמ' רמוא אל הנווכב
וא ןרמש ינא יכ אל ינפשוחה שובלה תא בבוח אל ינא .יתעד וז
תונכסמ תונב ךכבש בשוח ינא יכ אלא ,המוד והשמ וא טיסינבוש
ןמצע תא אוצמל תולולע ןהש תומוקמב תובבותסמ ןה רשאכ ןמצע תא
.תונגומ אל


השיגרמש הרוחב דציכ .סנואה רופיסב הראותש היצאוטיסה תלאשל
(רבגומ ןפואב לבא טלחומ ןפואב אל) עונמל הלוכי תילרביל המצע
השגפ וליפאו ,הגוז ןב דצמ רבודמה סנואה ומכ םייוצר אל םישעמ
םהש ,םיכרד רפסמ יתעדל שי ,ומש תא הריכמ אלו העש ינפל ותוא
:הנפת קרש ןאל רוכזל הכירצ וזכ המלעש 'תונורקע לש קש' ןיעמ


הרשע וליפא וא ןמדזמ ןויזל הטימל הזכ רבג םע העיגמ תא רשאכ
הנכומ אלו הנכומ תא המ שארמ יריהבת ,ינשה ירחא דחא םינויז
הנמזה וז ,םייביסרגא ןימ יסחיל ימיכסת לא םלועלו ,תושעל
םע יניידזת לא .'םינכוסמ'המ תויהל לולעש ,רבגה דצמ לובלבל
יאר ,ךל םיאתמ אל הז םא) םימס תעפשה תחת וא התוש תאשכ והשימ
.(ירשפא טירסתכ ל"נה רופיסה תא


.החמשב ולבקתי תובוגת .יתעד תוחפל וז
דצהמ טיבמל וביגה
 
 
13/1/03 1:56
ןרק :תאמ
סנואהל הבוגתב
תופושח תוצלוח ןיב רשק ןיא ,יתוא המיהדמ ךלש תורובה
.סנואל רוסא המו רתומ המ לש הרדגהלו
,תוריכמ ןהש םישנא ידי לע תוסנאנ תורוחבה בור ,ברה ירעצל
.זיזי רותב תוריכמ אקווד ואלו
יתרגו ילש רבח היהש והשימ ידי לע יתסנאנ טעמכ אמגודל ינא
לואשל ילב םידי חלש טושפ אוהה דחא םוי ,תמייוסמ הפוקת ותא
אוהש יל דיגהל זיעה דוע אוה םוגעה רופיסה ףוסבו ,יתמכסהל
לבא ,חכב יכותל ורדח אל ,יתסנאנ אל ןוכנ .םולכ השע אל
הז ,ירעצל בוש .יתמכסהש ילב .יתיצרש ילב ילש תויטרפל ורדח
אלש םירבד םמצעל םישרמ םירבג ,יתיווחש ידיחיה הרקמה אל
הטומרש אל ינאו .המוצע איה תישפנה העיגפהו ,תעדה לע ולעי
,הנשב םירבג םישימח םע תניידזמש הפ םיבתוכהמ המכ תרדגהכ ,
,דחיה םתוא םירפוס םא םג) דואמ ינממ קוחר םישימח רפסמה
.(ךומנ יתרפס דח רפסמ לע דמוע הנלש עצוממה
הריאשמ טושפ םישנל םיסחייתמ םירבג הבש תלבסנ יתלבה תולקה
הליחתמ םהלש תוסחייתהה .תוקלצ ונב
ךמותל תרבוע תאש הזב הלכו ךלש ינוציחה הארמה לע תוקעצמ
וליא .ףסכ ךל עיצהלו ךיתובקיעב תכלל םילגוסמ םירבגו בוחרב
הפושח תכלל הכירצ אל תאו ,תואכדמו תוליפשמ תויווח
.ןהילא ףשחהל ידכ בוחרב תיביטקובורפו
.סנוא ווח םישנה בורו , תינימ הדרטה הרבע אלש השיא ןיא
ךרדב הבוטה הדליה לע ץפוקש רבג לש "םייסאלקה" סנואה ירקמ
,תרושקתב הברה םהילע םיעמושש ןוכנ .םימייק אלו טעמכ התיבה
,תוחפ אל םיבאוכו רתוי םיבורמ םירחאה סנואה ירקמ לבא
תחטבש םדא ידי לע ,תרכהש םדא ידי לע םיעצבתמ םה םא רקיעב
.תבהא םעפ ילואש םדא ידי לעו וב
השק היהש תורמל אורקל יתנהנ ,םיהדמ היה הז ,הלאירא רוציקב
היה הז ,ןובלעה תא הריכמ השוחתה תא הריכמ ינא .םיעגר המכל
.קיודמ טושפו רצק
ןרקל וביגה
 
14/1/03 1:05
רוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל , הביבסה אל .הקדצה םוש ול ןיא , ןיא .רכז לש ארח הזיא
הלוע הז םא םג .ןיא .םדוק הרקש רבד םוש אל , יונישה אל , ספנה
.טאמיניביק ךל .אל וא - וגנטל םיפתושה ינש לש הז - היזטנפב
האלח התא
רואל וביגה
 
16/1/03 16:27
דצהמ טיבמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא ושפח)..הנווכה המל ,יסקס והשמ תשבול איהש תרמוא יהשימשכ"
"...(העדוהה
הזב רבוע לובגה :הז תא ןיבהל אל ךיבמש":יל התנע הלאיראש המ הז
.(וזה העדוהה תא םג ושפח)...אל תרמוא איהש
.הלאירא ,יתלאשש המ אל ללכב הז
לכש יפר םירבג םימייקש הדבועהמ תמלעתמש ךתבושתב עתפומ ינא
תורוחב ןתואו ,םהלש םירציב טולשל םילגוסמ !!!!!!!!!אלש
,ףושחמ ,םייתפשה תטלבה) םיינימה םייוריגה ןתוא תא תורצויש
ךמות ינא .םירבג ןתוא תא ןהילא תוברקמ (םירז םע תינימ תוחיתפ
לכש יפר םתוא ינפמ ןהילע ןגהל הסנמ םג לבא ,םירבגב אל םישנב
אל דיגהל ,רבג לכ םע ןיידזהל ילכותש תבשוחו םהמ תמלעתמ קר תאו
ךתוא סונאי אלו לכש הפר וניא רבג ותואש יווקתו יצפחתש עגר לכב
.הצרישכ
.לודגבו העוט תא יתעד יפל ,הפ
רשק אלל םישענ סנואה ישעממ םיבר יכ ובתכש םישנה ראשל הבוגתב
וא הארמל רשק אלל סנוא ,ךילא םיבורק ידי לע סנוא) הלעמל בותכל
לבא סנוא ישעמ לש םיבר םיגוס שי ,ןיטולחל םיכסמ ינא (תוגהנתה
.ונממ קחרתהל תעדל ךירצו ,ערה גוסה ,םיסנא לש דחא גוס קר
דצהמ טיבמל וביגה
 
 
16/1/03 17:57
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
רוחבה ילוא וא ,ךלש רבחה וא ,ךלעב אוה סנאה םא ערה גוסהמ
שבלתת השא םאש עמתשמ ךלש םירבדהמ ?טיידל ותא תאציש קותמה
,וזו ,םלועב סנוא ירקמ ויהי אל םירבג הרגת אלו תועינצב
,תועונצ ןה יכ ,תוסנאנ אל תויתד ךתטישל .הרומג תוטש ,יריקי
םג :תואיצמה ,הנה זא ,םיפושחמ תושבול אלו םייתפש תובברשמ אל
.תוסנאנ ,ופשח אלו ובברש אלש ,יעשמל תועונצ םישנ
דובכ רדעה לשו תומילא לש עשפ אוה ,הקושת לש עשפ וניא סנוא
.סקסל רושק אל הז .תולובגל
ןהש ינפשוח ןפואב תושבלתמש תונבל דיגהל הז השוע התאש המ
התאש ינפל בושחת זא ;לכשה יפר תא וריג ןה יכ ,סנואב תומשא
וא רבד דמלת ילוא ,סנוא לע םירמאמ המכ ארקתו ,הז תא רמוא
.םיינש
הלאיראל וביגה
 
21/1/03 5:26
םערו זיזח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ירעצ תא עיבהל דבלמ ףיסוהל המ הברה יל ןיא
הברה דועל הרוקו ךל הרק הזש יל רצו תורקל ךירצ היה אל הז
.תורחא
םערו זיזחל וביגה
 
20/3/03 14:50
בושח אל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ךממ אצי אל תרפוס
רבכ תא - אל םג השפט
בושח אלל וביגה
 
7/6/03 15:39
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ntux קירט דוע אוה סנואה אשונ לכ - תוינרקשו תועובצ ןכלוכ
- םדגנ לילכהלו יביטקלוק ןפואב םתוא םישאהל ,םירבגה לע קלעתהל
ידכ ךות תוניטק הלעבש השיא םייעובשכ ינפל קר ירה
אלו "סנואל ןויסנ"ב המשאוה רבד לש ופוסב - רבגל הזחתמ איהש
?המל .סנואב
ןח ,תמשאנה לע ובתכנש תובתכ תוכזב .השיא התויה ללגב קר
הלביק איה ,יבוקלא
."ןברוקה םצעב איה"ש הכימת תובוגת הברהו תירוביצ הכימת ןומה
רחאלש בשוח רוביצה
השיא התויה ללגב קר ?המל ,"ןברוקה םצעב איה" - התשעש המ לכ
התסה תלומעת ללגבו
וליפא ,ןברוקכ םישנ םיגיצמ ןמזה לכש תרושקיתה יעצמאב תיטסנימפ
ןה םהב םירקמב
תוחצור םישנ לע התייהש הבתכה תא הארש ימ !עשפה תא ועציבש הלא
ינפל ינש טבמב
.ןווכתמ ינא המל ןיבי םייעובשכ


חיננ) השיאל שפוחמ רבג ובש הרקמ ןכמצעל וראת ,אמגודה ךרוצל
והשימ וא לניסקוק
תויבסל תוניטק םע ינימ עגמ םייקמו השיאל הזחתמ (יעוצקמ דואמ
םיעצמאב שמתשמ אוה)
???הזכ הרקמל תוארוק ןתייה ךיא - ('וכו רוטרביו ,ןושל ומכ
ק'גל וביגה
 
7/6/03 15:43
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שיחממ הפ השוע הלאיראש המו .םיירקש םצעב םה סנואה ירקמ בור
המ תא קוידב
ןוימדו האצמה ,תוישגר תויצלופינמ ,קחשמ ירושיכ לע רמוא ינאש
לכה - וארבנ אלו ויה אלש םירופיס איצמהל םישנל רשפאמש חתופמ
תומילאו ןימ יעשפ תועצבמ םישנ .ירבגה ןימה לכ תא שיפכהל ידכ
!היוארה תוניצרב הזל סחייתמ אל דחא ףאש קר רתוי םירומח
ק'גל וביגה
 
 
7/6/03 21:33
יזיז :תאמ
סנואהל הבוגתב
התא םא יכ ךופה לע ךופה רומוה לש גוס הזש ךליבשב הווקמ שממ
ךתויה דבלמש ךילע רמוא הז תמאב םירבדה תא רמואו ץצולתמ אל
תועצבמ םישנ תומילאו ןימ יעשפ הזיא) ישנה ןימה לש אנוש
,הלאה םירבדה תא םיצבמש הלאמ ילוא התאש םג רמוא הז (?קוידב
םירבג ,םירבג ידי לע םוי ידמ תופקתומ םישנ :ךתעידיל קר זא
.הטימ ןתיא תוקלוחו ןתיא תויח ןהש םירבג ,תוריכמ םהש
הפוכ רבגו אל תרמוא השיאש םעפ לכ עצבתמ סנוא :בטיה תאז ןנשת
םא םגו ,טייד ךלהמב הז םא םג הנוצרל דוגינב ןימ יסחי הילע
.הנש םישולש ךשמב יושנש גוז הז
יזיזל וביגה
 
 
7/6/03 21:42
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
יתייה אל וליפא ךמוקמב ינא ,עודי ןגוזימב רבודמ ,יתריקי
זובזב היהת "חחחפפפ"-ל רבעמ תוסחייתה לכ ,ןבצעתהל תחרוט
.ימוהת ןמז


.ךילא יתעגעגתה ,ימאמ ק'ג
הלאיראל וביגה
 
 
7/6/03 21:56
ק'ג :תאמ
סנואהל הבוגתב
,םישנ יפלכ תומילא םג - תוניצרה אישב רבדמ ינא - אל שממ
עצבתמש רחא עשפ לכו סנוא םג
,קורביפב ,חופינב רבודמ - טישלוב הז םישנ יפלכ לוכיבכ
תויצלופינמו ףוליס ,האצמה
שי ןוכנ .יתטישו ידסממ ןפואב הנש 30 רבכ תושענש םינותנ
םיעגפנ םלוכ לבא תומילא
יפדוע ,תירוביצה בלה תמושת ףדוע ללגב ,םישנ אקוודו הנממ
,תו"נצחיה יפדוע ,ביצקתה
תוסחב םישנה לש םיסרטניאב הזה יביססבואה קוסיעהו םוסריפה
תירוטטקיד תינחוכה העונתה
ןה םישנ הלאה תוביסה ללגב אקווד - םזנימפה תארקנש תאזה
תויח ןהו תונגומ יכה אקווד
יכ ןמזה לכ תוננולתמ םישנ .בוט ידמ רתוי השעמל - בוט יכה
ומכ קוידב - ןעבט הז
.ףסכ קיפסמ ול ןיאש ןנולתהל ךישממ דימתש רנוילמ-יטלומ םדא
יוכיס רתוי השיאל שי
ןושיע בקע תואירה ןטרס ,רוריט עוגיפ ,םיכרד תנואתמ עגפיהל
םירבג םגש םינוכיס דועו
אקוודש ריבסמש רמאמ וליפא יתארק השעמל - םהילא םיפושח
םישנמ תוששוח רתוי םישנ
לש לודג יכה ביואה - תותוועמה תוסיפתל דוגינב - תורחא
תרחא השיא תויהל הלוכי השיא
לוכי אל ילמרונ אל רבג .רישי וא ףיקע ןפואב הילע םייאתש
תיתרבח הדבוע תאזו השיאב עוגפל
תונטחסה חוכ תא תובאוש ןתא הנממש תינויצולובא תיגולויב
!ןכלש


סנוא יקית 25 ךותמ לשמלש אצמו קדב והשימ לשמל האבה אמגודב
תונולתכ ולגתה 24 -
!תוירקש


http://www.a7.org/newspaper.php?id=1274


תמאה תא רמוא ינא ,יתריבג ךיילע םידבוע אל ךלש םימויאה
ןמזמש המ תא רמוא ינאו
םירבג הברה דוע שי - דיחיה אל ינאו דיגהל ךירצ היה רבכ
.ךרדב ינומכ םישנ וליפאו
ק'גל וביגה
 
 
7/6/03 21:59
ק'ג :תאמ
סנואהל הבוגתב
.השיאב עוגפל לוכי אל ילמרונ רבגש יתנווכתה
ק'גל וביגה
 
 
7/6/03 22:05
alma :תאמ
סנואהל הבוגתב
?דלפרק ןו ןיטרמ רוספורפ הרקמב אל התא ,ק'ג ,דיגת
almaל וביגה
 
 
7/6/03 22:19
ק'ג :תאמ
סנואהל הבוגתב
(-: האמחמה לע הדות לבא אל
ק'גל וביגה
 
 
7/6/03 22:26
alma :תאמ
סנואהל הבוגתב
.האמחמ תויהל הנווכתה אל וז
almaל וביגה
 
 
7/6/03 23:37
ק'ג :תאמ
סנואהל הבוגתב
ןתא המ יל תפכיא אלו האמחמ ןכ תאז ייניעב
תואמצו םירבגה תואנוש תויטסנימפה
םלועב םישנו םירבג ןומה שי - תובשוח םדה
.ינומכ םיבשוחש
ק'גל וביגה
 
7/6/03 23:57
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תועיבצמ םגו יהשלכ תישפנ היעבמ תלבוס הלאיראש קפס ןיא ללכ יל
איה דחא דצמ .תינורכ
איהש 'ץנילה ירחא בקועש ימכ לבא "הבוט"הו תסמונמה תא תקחשמ
תולהנמ היתורבחו
בויב תפשב שמתשהל תויטסנימפה לכל השרמ איה - הלש םורופב
ץימשהלו ףוקתלו
הנממ הנוש הרוצב םיבשוחש םירבג ליפשהל ירשפא ץמאמ לכ תושעלו
.תיסופיט תערפומ תיטסנימפ ,רוציקב ."תותברותמ"ה היתורבחמו
ק'גל וביגה
 
 
8/6/03 1:33
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
םעפ ףא יל ,אל לבא ,ול ביגהל םעט ןיאש יתרמא ינא ,ןיוש ונ
.יתקדצ המכ בושחאו ךשוחב ןאכ יל בשא ינא רדסב הז .םיבישקמ אל
הלאיראל וביגה
 
 
8/6/03 9:56
ק'ג :תאמ
סנואהל הבוגתב
- בויב לש המרב ןויד תוברת תובגלו ךומתל ,דדועל יכישמת
הז - הכומנ הפשב תושמתשמו תוללקמ ךלש םורופב תויטסנימפשכ
!הארנכ רתומ לכה ןכל ?אל ,"תורגבה איש" הארנכ
ק'גל וביגה
 
8/6/03 21:40
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הל רוזעת אל חומ תלתשה וליפא ,יל הארנש המ יפל
ק'גל וביגה
 
8/6/03 21:51
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךרד םמע ינבל םישוע םיניטסלפהש המ קוידב אוה הזה "רופיס"ה
- תרושקיתה יעצמא
!התסה תוטיש הלא
ק'גל וביגה
 
9/6/03 0:21
לאכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,העדוהה הלפוט םרטב ךוניח םורופב רופיסה תא אורקל יתוקיפסה
תובוגתה לכ .ומוסרפו ותביתכב בר ץמוא תנגפהש בשוח ינאו
לא .ךתוא קזחל תוכירצ והדזהו וסנאנש םישנ לש הפ ומסרופש
םורופמ ימלעתת .ךיילוסרקל םיעיגמ אל םה - םילבהאה לכל יסחייתת
הלבהא תלהנמה ,המר-תת אוהש םורופ הז - תובשחמ
יניעב ןח אוצמל ידכ לכה דיגת הינשה תינקדצהו ,תיטסינימפ-יטנאו
תאו ,םירפס םורופ לוהינב הבוט הדובע תישע .רכז ןיממ םיפתתשמ
הסאבה תא יחק זא ,תויטסינימפ םורופ לוהינב הבוט הדובע השוע
.םיאנקה ותומישו ,המכחו הנונש ,תרשכומ הרוחב תא - הבבסב
לאכימל וביגה
 
9/6/03 0:56
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!ירבגה ןימל השוב התא רבג תמאב התא םא ,לאכימ
רופיס איצמהל השיא הלוכי תולק הזיאב שיחממ הלאירא לש רופיסה
ןרמתלו טוחסלו סנוא
םינש הברה כ"כ !תיניטסלפ התסה ומכ שממ - םישנא תישגר
!הלאה תורעוכמה הלומעתה תוטישב תושמתשמ ןהיפ"תשמו תויטסנימפה
- םיירקש ןה "םישנ דגנ תומילאה"ו סנואה ירקמ בור - סאמנ יד
תושנענ אל ללכ ןהו רתוי הברה םירומח עשפ ישעמ תועצבמ םישנ
םירבגה תואנוש תויטסנימפה י"ע ןווכמב השענש דבכה לופרעה ללגב
ןויסנ"ב המשאוה תוניטק הסנאש השיא םייעובשכ ינפל - םדה תואמצו
- "ןברוק איה" םישנה רוביצ תבוגתו השיא התויה ללגב קר "סנואל
תועיבצ הזיא !"ןברוק"ה איה סנואה ישעמ תא העציבש תאז רמולכ
(תונמואל) םזניבושל תמלשומה אמגודה וז םזנימפו םישנ !תרעוכמ
!ינימ עקר לע


- איקהל אב טושפש רעוכמ כ"כ םש ךלוהש המ םזנימפ םורופ יבגל
,תופקות םישנ
להנל ןגוה יכהו יתוברת יכה ןפואב הסנמש רבג תוליפשמו תובילעמ
שמתשמ אוהו) ןויד
תפשל תודרוי ,וילע תולפנתמ ןהו - (תטהורמו הניקת דואמ הפשב
הדבכנה הלאיראו בויב
תוקחמנ ויתועדוה לכ - פוהו ןהל ביגהל הסנמ אוה .תקתוש ךלש
סנכיהל לוכי אלו םסחנ אוהו
תחרוט אל תיטסנימפה תועיבצה תכלמ ,הלאיראש קר אל .םורופל
הלימ וליפא בותכל
,הכומנ כ"כ המרל תודרויש "תומכח"ה תויטסנימפה היתורבחל תחא
תרשפאמ דוע איה
שממ הז .תישקונ תועדוה ןוניס תכרעמ ירוחאמ בותכל ךישמהל ןהל
סינכי רטוש וליאכ
לש תוילטנמה תאז - התוא הכמש הלעב לע ןנולתהל האבש השיא רצעמל
תויטסנימפו הלאירא
!התומכ


.היחי חצנל אל רקשש עדוי ינא יכ גאוד שממ אל ינא
ק'גל וביגה
 
 
9/6/03 10:32
הגאי אבאב :תאמ
םזישאפ=םזנימפל הבוגתב
.תטהורמ הפש תשפחמ ינא םינש ...ואויש
?ןגזמ שי


,ןיוצמ תוריש ונל השוע התאש דיגהל תבייח ינא
.ךירבד םע ההדזיי אל םלועל ושארב וחומש רבג
:ספסיפש ימל םינינפ המכ
"םיידי םרקל הטוולוו חוליגה תחשמ תא ךפה םזינימפה"
ןורוויעב רתוי םיקול םירבגש העומשה תא וציפה תויטסינימפה"
"םיעבצ
"םירבג דימשהל תוצור תויטסינימפה לכ"


?ןורחאה סוניכב ק'גל רשקב םכוס המ ,הלאירא
הגאי אבאבל וביגה
 
 
9/6/03 11:10
ק'ג :תאמ
תונמדזהבל הבוגתב
!תודבוע הלא םזנימפ יבגל רמוא ינאש המ לכ !קיחצמ שממ


/http://1465.zcn.cjb.net:ילש רתאב ורקב


.ןכלש תורובל ןמז ןיא יל
ק'גל וביגה
 
 
9/3/04 3:51
לטיל :תאמ
םזישאפ=םזנימפל הבוגתב
דע הלחתההמ תובוגתה לכ תא יתארק..יופ
הנימאמ אל טושפ ינא :רקיה קא'גל,הככ זא,בוט!םיהדמ..ףוסה
התא היינש דוע יל הארינ !דיגהל לוכי דחא םדא טישלוב המכ
!ךתוא אלממש טישלובהו ארחה לכמ ץצופתמ
ימ ?המל?םדל תואמצ ?םירבגה דימשהל תוצור תויטסינמפה לכ
לבא 15 תב קר ינא ?ססבתמ התא תודבוע הזיא לע ?ךל רמא
יתעדב הלע אל וליפא לבא,תיטסינימפ ינאש דיגהל רשפאו
רבדמ התא !השע המ הנשמ אל,הזה םלועב רבג םוש חוצרל
...הז תא איצומ התא הפיאמ תעדוי אל ינאו תויוטש
:ךלש טוטיצ
איצמהל השיא הלוכי תולק הזיאב שיחממ הלאירא לש רופיסה
הטסה ומכ שממ-םישנא תישגר ןרמתלו טוחסלו סנוא רופיס
תושמתשמ ןהיפ"תשמו תויטסינמפה םינש הברה כ"כ !תיניטסלפ
!הלאה תורעוכמה הלומעתה תוטישב
םה "םישנה דגנ תומילאה"ו סנואה ירקמ בור-סאמנ יד
ללכ ןהו רתוי הברה םירומח עשפ ישעמ תועצבמ םישנ-םיירקש
י"ע ןווכמב השענש דבכה לופרעה ללגב תושנענ אל
אל טושפ ינא..בוט".םדה תואמצו םירבגה תואנוש תויטסינמפה
הז יכ םיניטסלפל תוושהל קיספת לכ םדוק.ליחתהל הממ תעדוי
בורש בשוח התא המל,תינש .ןושאר רבד הז !רושק אל !ךכ-לכ
לכ ןיב תרבע התא ???םיירקש םה םישנה דגנ תומילאהו ירקמ
תרקחו תקדבו תחא תחא תוללעתהמ ולבס וא וסנאנש םישנה
םיעשפ תועצבמ םישנה המלו ?ךכ בשוח התא המל?תוידוסיב
אל טושפ ינא?לשמל המ ומכ?םירבגהמ םירומח רתוי
אל הארנכ התאש לבח קר-ךילא יל תולאש הברה כ"כ,הנימאמ
םג םישנה ךתעד יפלו.תמאב דואמ לבח....ןהילע יל הנעת
וא ףרט תויחל םישנה תא תוושהל קיספת ילוא !םדל תואמצ
הז תויח ונא הנעמלש הרטמהש,בשוח התא המ !!!ןונגסב והשמ
ףרוטמ התא !?תוירקש תומשאב םתוא םישאהלו םירבג חוצרל
!טושפ
םילקמ תצקש יל הארינש...ךתיא המיכסמ ינא דחא רבדב-ןוכנו
ןיידע םישנה תאז לכב יכ,םהיפלכ םינחלס רתויו םישנה לע
הז םע המיכסמ ינא םגוךכש לבחו קזח תוחפה ןימל תובשחנ
אלש תורחא תוביס וא המקנל ןוצר ךותמש םישנ שי הארנכש
ער השעמ םוש עציב אלש רבג םישאהל תמאב תולוכי יל תועודי
הברה שי יכ !ןכש החוטב וליפא ינא.תוללעתה וא סנואב
םוקנל םיבהואש םישנא,םיפרוטמ םישנא םג ןכ,םלועב םישנא
יתחכשש המכ דועו)ערל בוט ןיב םילידבמ אלש םישנא םתסו
אווש תומשאה םישעהל םילגוסמ ולאכ םישנאו...(ןייצל
ינאש ומכ הז !תוללכה תושעל ךירצ אל לבא."םירבגב" עוגפלו
אל רתויב טושפ,ןוכנ אל הז !םיהומוה םירבגה לכש דיגא
והשמ וא םישנ אנוש התאש ךילע םיאור טושפו !ןוכנ
םישנ ילוא...תישפנ היעב הז ילוא...תעדוי אל ינא..הזכ
אנושו םקונ וליאכ וישכע התאו ךייח ךלהמב ךב ועגפ
תואנוש אל תויטסינמפ-והשמ ריהבהל ידכ קרו!ההא...ןתוא
םירבגש ידכ תויוכז ןויוש גישהל תוצור טושפ ןה !םירבג
.גהנתמ התאש ומכ גהנתהל וקיספי ךומכ תולעתהו וגא יפטונ
לטילל וביגה
 
 
4/4/04 20:33
דכול :תאמ
!!!!טישלוב המכל הבוגתב
לעב םדאב רבודמש ןוויכ ךלש םיריעצה םיבצעה לע לבח
.תוטושפ אל תוישפנ תוערפה
דכולל וביגה
 
5/4/04 2:12
?הנשמ הז המ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?םשא ימ
תרתומ תאש , תועטב , ןיבהל ול תתנש תא וא ולש תאש ןיבהש אוה
?ול
!הצרש יתמ הצרש המ ךפוגב השע אוהש תנייצמ ירה תא
לכה םש ,דחאו םירשעה האמה לש םייתרבח םידוק איצמהל הצור תא
הרבחה לש םידוקה ולא ןיאש תמלעתמ ךא , ןוצרב הנתומ ךא רתומ
.ונלש
המשא תאו רוסא השעמב םשא אוה .תווכנו שאב תקחיש ,ידות
.תיארחא אלו תישפיט תוגהנתהב
תולובגהש אלפתת אלש תולובג אלל תונריתמ רמולכ ךומכ תגהנתמש ימ
ךל היה רוסא ילוא ךא ךיתולובג תא תוצחל רתומ ול היהש אל] וצחנ
תוסג תאו ךיישעמ ריחמ תא תמלשמ תא: םדאה עבט תא בורקמ קודבל
[םירחא לש םביל
םיבלכ}/םינפש ומכ תוניידזמש תוללמוא תושפנ יתש לע םימחר ילוכ
דועו ,{םימסל טרפ] המשנ תפיט וא חור ראש םוש אלל ,{ךנושלכ
.ונרדרדה ןאל . וזב הז תועגופ
תונברוק
םשא וא תקדוצ הפ ןיא
,תונברוק קר
הבוגת וא הבושתל חמשא
?הנשמ הז המל וביגה
 
 
5/4/04 10:14
הלאירא :תאמ
סנואהל הבוגתב
,הרק רופיסה תרוביגל ,םולכ הרק אל הלאיראכ יל ,לכ םדוק
.היודב איה ,תמייק ינא ,םדא ותוא אל ונחנא
םא ,ךלש ומכ תובוגתו ,ךומכ םישנא ללגב קוידבש החינמ ינא
יכ ,דחא ףאל תרפסמ יתייה אל תואיצמב םייקתמ היה הזה רופיסה
.יתמשא םצעב וז הרקש המש יתוא םיענכשמ ויה ךומכ םישנא
היח ינאש תעדוי ינא .יח התא םידוק הזיאב תעדוי אל ינא
והשימב רבודמשכ םג ,הפוג לע האלמ תוכז שי השיאל םהב םידוקב
םיברועמ םימס ויהשכ וליפא ,ותא תינריתמ דואמ התייה איהש
.ןיינעב
רובעל ונתאמ םיענומש הלא םה ךלש ומכ תובוגתב ,ךומכ םישנא
לש ,תועיבצ לש ,תונברוק קר שי ,ןכו ."21-ה האמה לש םידוק"ל
,הפוג לע האלמ תוכז שי השיאלש ןיבהל הנכומ אלש הרבח
תוכזב עגפש ימ תא שינעהל הנכומ אל םג ,ךלש ומכ תובוגתבו
."הז תא השפיח איה" ,יכ ,וזה
הלאיראל וביגה
 
6/4/04 17:13
ברימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...................ךתיא יביל
.הקזח ייהת
ברימל וביגה
 
6/4/04 20:36
לעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלאירא
תפחוס תא
ומכ ךלש רופיסה ךותל תסנכנ ינא ךלש רמאמ תארוק ינאש םעפ לכ
םא הנשמ אל הזש ךלש עטקה הזו רופיסב םש ינא טושפ תאזו םולחב
יתוא תטנפהמ טושפ תא תבתוכ תאש ךיא אוה עטקה אל וא סנוא יתרבע
.ךיילא רבחתהל יל תמרוגו
אל ךלש תויומדהש הזו םירמאמב ךלצא רזוח רכומ ארונ והשמ
המ לע םירבגל םילימה ןיב המשאה שיו ףוסה דע םירבגל תורבחתמ
.תונב םע םהש ימ לע וא םישוע םהש
תטלושו הגיהנמכ רמאמה תרוביג רייטצת םיאבה םירמאמבש הווקמ


לעימ
לעיל וביגה
 
 
7/4/04 18:46
תומולחה ךיסנ :תאמ
סנואהל הבוגתב
.הפ ןוחתפ תונועמה םישנל הב
.תוינטטלרפה,תודגובה,תובאזה.תוננבב תוקזח םישנ תומיק אל
וא הגיהנמ היהת רחא וא הז רמאמ תרוביגש ךתפיאשש ךכ
.ןולשכל שארמ הנודנ,הטילש
תומולחה ךיסנל וביגה
 
 
8/4/04 23:05
לעי :תאמ
הכימת רתא והזל הבוגתב
ךיסנל
?ללכב הפ השוע התא המ הכימת רתא והז םא
לעיל וביגה
 
7/4/04 12:55
לואשל תעדויש תחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
..סנוא הז המ גשומ לש ץמש ןהל ןיאש "תויחא" דועו תיגח ,הרשל
קלחו םימחהו ןגומה רצה ןכמלועב תונופס תבשל הז םלועב לק יכה
.השעת לאו ,השע:ל םלועה תא
יתדבעו יתלכע אל םויה דעו םינש ינפל סנוא יתרבע ןכ הרקמב ינא
הסוכמ תיתד הרוחב זא יתייה "תראומה" הרש 'בג ךתעידילו ,ותוא
תונבה ראש לכלו יל יכסחתו הבוט יל ישעת זא "שארל רבעמ דע"
הקדצה םוש ןיא..ךלש טישלובה תא תינימ תוללעתה ורבעש םינבהו
רוסא יכ ןנולתהל םלוכל העיצמ ינאו ,המכסה וילע ןיאש עגמ םושל
.הז תא םכל תושעל דחאףאל רוסא טושפ
יל " שדיח" אל הז זא הז תא היח ינא לבא ,הפי בותכ הלאיראלו
..הברה
לואשל תעדויש תחאל וביגה
 
30/7/04 18:48
לבנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...םואתפו עשעשמ הזכ ליחתה הז ,קאפ
אלש ןייל 'ץנפ תרוש ןיעמ ,יתוא עזעיז ףוסהו שממ תקתורמ יתייה
הזה רופיסה לע בושחלו םלהב תויהל תנמ לע הל הקוקז יתייהש חוטב
.תצק דוע


...יתימא והשמ לע ססובמ אל הזש הווקמ דואמ ינא
:(
לבנעל וביגה
 
30/7/04 23:16
הננ הריבגה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
סנוא תועגפנ עויסל זכרמל תונפל דואמ ךל יאדכ
ןהמ ימ םע יחחושתש ירחא היקנ רתוי ישיגרת
הננ הריבגהל וביגה
 
12/3/05 14:46
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא םא ההות ינאו רשפאש חור רקו קפואמ יכה הז תא תבתכש תורמל
תויהל תלגוסמ תאש ךכ לע האנק יב תררוע הבתכה תליחתב .תאזכ ןכא
שגר תחתפמ אל תאש ךכ לע ,דבלב ינימ ןקרופ םשל םירז םינב םע
אל םלועל .ץוטס לש הזכ ברע יירחא תרסייתמ אל תאש ךכ לע ,םהפלכ
,ותיא תייהש םיימעפ יירחא ןבל תרשקנ אל ךיא ,הז םע יתיהדזה
ינא .יתיכב רבכ ףוסה תארקל ??ןימהמ תינהנ םימתבו תמאב תא םאהו
הפיא ,ןכ הז םאו .יטנטוא הרקמ אלו ךנוימד ירפ הזש תעדל הפידעמ
וחסכיש הרבח ינגראת ?!והשמ תעדוי אל ,המקנה ,האנשה ,סעכה
תחקל אב עגרכ תישיא יל !!והשמ ישעת ,וילע ימייאתו ישקתת ,ותוא
...ב ול תורילו הבור
!?תולק תאזכב ,הקיתשב רובעל ולאכ םירקמל ורשפאת לא תונב השקבב
): ...ינא וז רחמ ,תא וז םויה !ארונ טושפ הז
וז הבוגתל וביגה
 
12/3/05 14:49
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא םא ההות ינאו רשפאש חור רקו קפואמ יכה הז תא תבתכש תורמל
תויהל תלגוסמ תאש ךכ לע האנק יב תררוע הבתכה תליחתב .תאזכ ןכא
שגר תחתפמ אל תאש ךכ לע ,דבלב ינימ ןקרופ םשל םירז םינב םע
םלועל .ץוטס לש הזכ ברע יירחא תרסייתמ אל תאש ךכ לע ,םהיפלכ
,ותיא תייהש םיימעפ יירחא ןבל תרשקנ אל ךיא ,הז םע יתיהדזה אל
ינא .יתיכב רבכ ףוסה תארקל ??ןימהמ תינהנ םימתבו תמאב תא םאהו
הפיא ,ןכ הז םאו .יטנטוא הרקמ אלו ךנוימד ירפ הזש תעדל הפידעמ
וחסכיש הרבח ינגראת ?!והשמ תעדוי אל ,המקנה ,האנשה ,סעכה
תחקל אב עגרכ תישיא יל !!והשמ ישעת ,וילע ימייאתו ישקתת ,ותוא
...ב ול תורילו הבור
!?תולק תאזכב ,הקיתשב רובעל ולאכ םירקמל ורשפאת לא תונב השקבב
): ...ינא וז רחמ ,תא וז םויה !ארונ טושפ הז
וז הבוגתל וביגה
 
12/3/05 17:15
palemro :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תויביסרגאה לע החילס ןנולתהל אל המל !!!!!!!!!!!!!םיהולא
םיריאשמו םהלש ןברקה תא םיגרוה םה יכץ גורהל ךירצ הלאכ םישנא
םייחב ותוא
palemroל וביגה
 
13/3/05 22:58
ינור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הבתכל הבושת תתל עדייש הפיו םכח והשמ .םחנמ והשמ בותכל יתיצר
.רמול המ יל ןיא לבא .וזכש
.הז תא רובעת אל תחא ףאש יאוולה ,חוכשל ילכותש יאוולה
ינורל וביגה
 
14/3/05 10:19
.דצהמ לכתסמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ול תופרשנש אלפתי אלש ,םירורפגב קחשמש ימ.....רמאנ הז לע
.םידיב תורעשה
תתנ אל םא תצק יבשחת ילוא לבא ,וישעמ תא קידצמ ינאש הלילח אל
....ותיא תמרוז תאש השגרהה תא ול


וישעמ תא הנגמ ינא ,הרקמ לכב
.דצהמ לכתסמל וביגה
 
15/3/05 8:32
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םימי רפסמ וילע יתבשח ...יתוא ףדר טושפ אוהו רופיסה תא יתארק
םיגדמ שממ אוה יכ טפשמ יתבב םיטפוש ותוא אורקל םיכירצ יתעדל
.סנואו המכסהב ןימ יסחי ןיב םיקדה םיסנאוינה תא
אוה רוביגהו תינימ תררחושמ תומד איה הרוביגהש הדבועה אקוודו
תפומל לעבו בא היהיו ןתחתיש תויהל לוכיש) םכחותמ רבג לש תומד
.הזה אשונה תא רתוי דוע השיחממ(וידליל
,ןכ םא ,םייפרגויב םיטנמלא שי רופיסל םא תעדוי אל ינא ,תבתוכל
.הקזח ייה
.תאיל
וז הבוגתל וביגה
 
15/3/05 10:29
הסיס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ייה
(...יתימא אלש הווקמו)..עמשמ יתרת באוכ רופיס
?זא באכ אל הז ?הנושארה םעפב תורקל הזל תתנ המל יתנבה אל קר
הסיסל וביגה
 
15/3/05 11:09
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...בותכה לע ביגהל תוער וא תובוט םילימ יל ןיא
..יתוא ביצעהו שגיר ףוסהש רמול יתיצר קר
וז הבוגתל וביגה
 
15/8/05 14:48
ןייעמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!וואו
....םילימ רתוי יל ןיא
ןייעמל וביגה
 
16/8/05 23:10
חריה תלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןטבל ףורגא ומכ שיגרה ףוסה .יתוא תממה .'ץואא
חריה תלאל וביגה
 
19/8/05 18:18
יריש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.עזעזמ טושפ הזש הז תא תושעל לקו טושפ ךכ לכ
.לודג ךכ לכ הז לומ לא םינואה רסוחו
.לבסנ יתלב טושפ
.ךתיא יביל
ירישל וביגה
 
13/4/06 11:39
ןתנוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.באוכ
.רשפא יכ ,רופאה םוחתה לש לוצינה
.ןבל אל חוטב לבא ,רוחש קיפסמ אל הז


הרוצב בותכ באכו םינוא רסוח .עזעזמ הרקמ ,אורקל יתינהנ
.תנייוצמ
ןתנויל וביגה
 
12/2/07 12:10
ק'ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינוימד אוה הזה רופיסהש תמאה תא הלגמ אל תא המל ,הלאירא
שוריפב תידוה ןהבש הכימתה תובוגת תואמ תא תקחמ המל ?ןיטולחל
?ןיטולחל ינוימד רופיס הזש
ק'גל וביגה
 
11/4/07 16:08
הרוחב דוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אצי ילש בלה ,אלש וא ןוכנ הז םא ןיב ולא םילימ הבתכש ימל
הרקמה תא קיחדהל אל הל הרק הזש ימל ילש הצלמה . יתארקשכ הצוחה
יהשימ םע הז לע רבדל .יטמוארט גנרמוב ומכ רוזחי הז ךכ רחא יכ
ותומיש ייחב הזה גוסהמ םירבגה ותומישו .הילע ךומסל רשפאש
.םישק םירוסייב
הרוחב דועל וביגה
 
2/5/07 9:08
השמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רעישה תא יכתחת רעישב ךתוא םיספותשכ
?ישעת המ,דיב ךתוא וספתישכ
השמל וביגה
 
2/5/07 14:03
michal :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יננולתת .יננולתת .יננולתת
.עברא לע הרוחב תרוצב וטואה לע הטירש .שוכרל ול יקיזתש וא
.ימקנת .תקחוצ אל ינא
michalל וביגה
 
14/5/11 18:42
ויתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םינודעומל םיכלוה אל םעפ ףא,תחרק תישעש תיארונ תועט,תועט
בכשל תכלוה תאש אבה םדאה םא יעדת יכל,םירז םישנא םע םיבכושו
! קבדהל הלוכי תאש תורחא תולחמ וא,סדייא ול שי,ותיא
! םלועל בוש הז תא ישעת לא לבא,הז הנשמ אל
רתוי ךתוא סונאל םילוכי םינודעוממ םישנא דוע םע תבכוש תא םא
הז,ךתיא םינידע והי אל םא קזנל ךל םורגל םילוכי,באכו תוירזכאב
! דואמ שיגר םוקמ
! יירבד לא יסחיתת השקבב


תא יכ הנולת תשגה אלש בוט תישעו הבר הדות
ותיא בכשל ךתמכסהב היה הז םא ךתוא םילאוש ויה,המשא תאצוי תיה
.המשא יאצת זא ןכו


..החלצהב
ויתסל וביגה
 
29/5/11 20:07
Galia :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
It happened to me ( with a guy I dated for some time). I
didn't file a complaint. The guy left to his home country,
i was left with a big scar. I didn't cut my (beautiful
long) hair but I became an active feminist. A few years
later I filed a complaint against my doctor for his
constant sexual remarks. It felt great. Very empowering
Galiaל וביגה
 
5/4/15 0:12
ןייעמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הווכנ שאב קחשמש ימ ,ילש הדומח
הכירצ תא לבא ,ול אבש המ תושעל ול רתומש ללכב תרמוא אל ינא
םג הזה יפיצפסה רופיסב ..זוחא האמ רדסב תייה אל תא םגש ןיבהל
יתמשרש טפשמה תא ירכזת .תושעל המ ןיאו רדסב היה אל ינשה דצה
,ןכ ,סנוא היה הז ,סנוא הז סנואש םלקדל יליחתת לאו .הלחתהב
.דחא םשא םע אל לבא
ןייעמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא