םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

ליפורפל חפנ רתוי
ביבר הלאירא

לש תינדקרה
wildtangent

,חפנ םהל תתל ידכ םתוא יתמרה
אלמ הארמ םהל תוושל ידכ יתפפוכתה
,ץרמב םייפתכה תא יתענענ ,רתוי
םה ךיא תוארל ידכ ליפורפב יתדמע
שופה תייזח תא יתדדמ ףאו דצהמ םיארנ
,זירפמ יל האיבה אמיאש טנוקלאב פא
טקפאל תברקתמ ינא םא תוארל ידכ
הלש םיידשל ויהש יתמחלמה


?היצרופורפ לש ןיינע לכה


םחרל ךרוצ ןיא ,יוקינ הלוכ) ילש םיינישה תאפור לצא יתייה לומתא
לש הלאה תועדומה לע יתלפנ בושו םישנה ינותיעמ דחאב יתפדפד ,(ילע
םיארוק אלש ךיא וא "םירומיק" וא "םיקומח" וא "היצרופורפ" ןוכמ
.םילקש ךכו ךכ תרומת לע תיסוכל יתוא ךופהל םיחיטבמש הלאה תומוקמל
ויהש ינפל ,'לימב יפוי תכלמ לש הנומת התייה תאזה תיפיצפסה העדומב
התוא ומליצ טקפאה תא ריבגהל ידכ .םיידש הל ויהש ירחאו םיידש הל
ינשכ רקדזהל הלש םישדחה םיידשל םרגש הזכ ,קודה יטסוו יימ רדווסב
וא "היצרופורפ"ב םש הל ומיאתה ךיא הרפיס םג איה .םוח יחנומ םיליט
ןוחטיבה ךיאו הנשיה הרזגל םישדחה םיידשה תא "םירומיק" וא "םיקומח"
ךותל ןוקיליס תואלמ תויקש יתש הל ורידחהש זאמ םיאלפ הלע הלש ימצעה
.הארשה ררועמ היה .םיידשה
ינשב יתננובתהו הצלוח יתטשפ ,הארמה לומ יתדמענ התיבה יתרזחשכ דיימ
יתייה םא תיארנ יתייה ךיא ןיימדל יתיסינ ,ילש םייטרפה הייבצה ירפוע
,חפנ םהל תתל ידכ םתוא יתמרה .יפוי תכלמה לש ומכ םיינש ימצעל תשכור
,ץרמב םייפתכה תא יתענענ ,רתוי אלמ הארמ םהל תוושל ידכ יתפפוכתה
תייזח תא יתדדמ ףאו דצהמ םיארנ םה ךיא תוארל ידכ ליפורפב יתדמע
תברקתמ ינא םא תוארל ידכ ,זירפמ יל האיבה אמיאש טנוקלאב פא שופה
יתלמלמ ,המגעב יתחנאנ .ץורח ןולשיכ .הלש םיידשל ויהש יתמחלמה טקפאל
.ימוי למעב יתכשמהו ,"חצננ הז םעו שי המ הז" ימצעל


ילדגת לכ םדוק


רובעל תוניצרב יתלקש ןהב םיימעפ ויה ,הלאה םיירקמה םיפקתההמ ץוח
תונבהמ יתייה .תורגבתהה ליגב התייה הנושארה םעפה ,יטסלפ חותינ
החידב) הבכשב ההובג יכה יתייה יצחו 11 ליגב ,תונושאר וחתפתהש
םינוק'צח ,תסו יל התייה ,(םויכ ילש ירעזמה הבוגב בשחתהב הללמוא
,תדרפנ תושיו ,ינא יתייה .ףא םע היירטא ומכ יתיארנ .ףאו
לדג ףאהש ללגב הזש יל וריבסה תורבחש רזע אל .ילש ףאה ,תינאילוגוג
,יטסלפ חותינ יתיצר ארונ .םייחה לע יל טלתשה אוה ,רדתסי הזשו םדוק
ןטנטק ףא יל היהי ךיא ,םימיב הז לע יתיזהו תולילב הז לע יתמלח
םייטסלפ םיחותינ תושעל גוהנ ,ךכ רחא לזמהו ;זא רעצה הברמל .דלוסו
םינפה ,וקדצ ילש תורבחהש יל ררבתה 17 ליג דעו ,17 ליג ירחא קר
,םיפא לש יפוי תורחתל ותוא תחקול יתייה אלש רורב .ףאה םתאו ורדתסה
.חונ יד םויק ודב םייח ונחנא לבא
ללגב קר רוחיאב הכ השחרתה איהו ,רתוי הברה תרחואמ התייה הינשה םעפה
החוטב יתייה ךרעב 15 ליג דע ,לשמל .ייחב ;ילש רומחה יתביבסה רוגיפה
איהש הרבחל יתרעהש ירחא הכומנ ינאש הזל בל יתמש ,הרימת שממ ינאש
קוידב ונחנא לבא" ,הרמאו תיכיספ ינא וליאכ ילע הלכתסה איהו תיציפ
הרק הז .החוטש םג ינאש בל יתמש ךכ רחא םינש שולש קר ."הבוגה ותואב
תא יתחתמ ינאו ,רתוי לודג הזח הל ןיאש הננולתה איה ,הרבח התוא םע
.הלש קוחצה היה בילעמ ארונ "?ילש ומכ ,המ" ,יתרמאו ,הוואגב ילש
תתל ילב ייח תא תויחל יתכשמה .זא ילצא טלקנ שממ אל יוליגה לבא
.ןיטולחל יתנפרחתה ובש ,26 ליג דע ,בל תמושת ידמ רתוי יזחה ןיינעל
לבא ,גשומ יל שיש וא ,יתוא דירטהל ליחתה ןיינעה זא המל גשומ יל ןיא
הללכנ הפוקת התואב יתחתיפש תויססבואה ראש ןיב .בושח שממ אל הז
תצרמנ םינודעומ תרענ יתייהש ללגב הזש תויהל לוכי .םיידשה תייססבוא
ללגבש תויהל לוכי ,םיציצ םע תונב לע םבטימב םיארנ םינודעומ ידגבו
הברה ומכש תויהל לוכי וא ,ןיטולחל גגופתה יל היהש טעמה םג יתיזרש
םרוג לע םייחב יל שיש תויעבה לכ תא ליפהל יתיסינ ,תורחא םימעפ
תענכושמ יתייה .הזחו רבח :םיינוציח םימרוג ינש יל ויה זא ,ינוציח
עונכש חוכ ותואבו ,רדסב היהי לכה רבח יל היהי םאש םיפרוטמ לש עונכש
אל .םיידש יל ויהי אלש דע רבח יל היהי אלש רורב יל היה אלפומ ימצע
יתענכתשה אל ,םיידש יל ויה אלו םירבח יל ויה רבכש העידיה הרזע
ימ לכל בישקהל יתבריס ,יסקס אוה ןטק הזחש םהל רקיב יל ועבשנ םינבשכ
םיקומינב תיכיספ ענכשל תוסנל ,ינש דצמ ,ךכ רדסב שממ ינאש יל רמאש
.םכח שממ אל ?םיילאנויצאר
לביק יתוא ענכשל הסינש ימ לכ יכ ,זא יתענכתשה שממ אלש תויהל לוכי
,םיראופמ םיידש םע הרוחב הביבסב הרבעשכ תשפוטמ העבה התוא קוידב
.הלאכ םיבצמב תואריהל םיטונ םינב םילבמט המכ יל רוזעי םיהולאש
הרוחב .טעמכ תינוימד הדימ ,75DD - ב התכזש יהשימ םע םעפ יתדבע
אל ינא ,םולכ הניש אל ללכב הז לבא ,הבוט ,הקיחצמ ,המכח ,המיסקמ
,ונ בוט .הזכ יתיצר ינא םג .הלש םייניעה עבצ המ עדי והשימש תבשוח
!םיידשה ללגב ילע ולכתסיש יתיצר ,הביבסב והשמ לבא ,הזכ שממ אל
יתנניש ,הזה אשונב ןדש םישנ ןותיע לכב רמאמ לכ הקיקשב יתארקש ךיא
לע םייאופר םירמאמ יתארקו "יטסלפ חתנמ ירחבת דציכ" ןונגסב םירמאמ
תונורסחהו תונורתיהו (ןוקיליס וא חלמ תסימת) םיירשפאה םילתשה יגוס
ףוגב גפסית טושפ הסימתה חלמה תסימת לש תיקשה תערקנ םא) גוס לכ לש
ןיטקהל רשפא ,יתימא דש לשכ וניא עגמה לבא ,יאוול תועפות רוציל ילב
.הסימתה תביאש וא תקרזה ידי לע חותינה ירחא םיידשה תא לידגהל וא
הפוקת התואב לבא ,יתימאה רבדל בורקש עגמ שי ןוקיליסל ,תאז תמועל
לודג קלח קודבל רשפא יא היפרגוממב םגו ,ןוקיליסה תירטסיה הצרפ
חותינה ירחא םיידשה יוסיע ללוכש ינדפק לופיט ךירצ ,ןכ ומכ ,דשהמ
םיכורא םינויד יתלהינ ,(לתשה ביבס דשה תמקר לש תושקתה היהת אלש ידכ
ןיימדל יתיסינו ,ןטק C וא לודג B ,הפידעמ ינא הדימ וזיא ימצע םע
תמשגה ןיבו יניב דירפהש דיחיה רבדה .םיידש תפסותב ייח וארי ךיא
.םילקש ףלא 15 ויה םולחה


עגשמ והשמ אוה הלש הזחה


,אשונב תיביססבוא יד ןיידע ינא ?רבע הז המ ,וליאכ .יל רבע ךכ רחא
ינאש ומכ וא ,םהילע םילכתסמ םינבש ךיא םיידש לע לכתסהל תגהונ ינא
םעפ יהשימ ,תובג תייססבוא ,יתחתיפש ביבחת דוע) תובג לע םג תלכתסמ
רובעתש תבשוח אל ינא ,(?היטע ילטנל שי תופי תובג הזיא בל המש
.בל םישא אל ינאו דחוימב םיפי וא םילודג םיידש םע יהשימ ילש הביבסב
הז לע תכמוס ינא ,והשמ הז םע תושעל תלקוש אל רבכ ינא לבא .האנקהמ
יכ םתוא ךועמל רשפא יא זא לבא) דבל ולדגי םה ןוירהב היהא ינא םאש
.ץוק תללושמ הילא ןיא הארנכ לבא (?הפ ונישע המ זא ,באוכ
יל ויהי ןכא םאש היה יתנבה תמאבש המש יל הארנ .והז ,רבע טושפ
שובלל לכוא ינא .ילש םייחב יתימא רבד םוש הנשי אל הז ,םיידש
היה הזש יל הארנ ,םוי לש ופוסב לבא ,תופי תויזח תונקל וא םיפושחמ
יתייה םא ימצע תא תבבחמ יתייהש יל הארנ אל .תמטמוטמ שיגרהל יל םרוג
,ילש ליפורפל חפנ רתוי תתל ידכ קר םיחותינה ןחלוש לע ימצע תא המש
הכירצו תפות יבאכ תלבוס יתייה םא ימצע תא תבהוא יתייהש יל הארנ אל
.בוט רתוי ילע וארי ילש תולמשהש ידכ םוי לכ 'זאסמ ימצעל תושעל
הבשחמה םע ער יד יתשגרה ,ילש תירקיעה הפיאשה התיה וזשכ ,זא רבכ
.םיינפוג םירוסי הלאכ לובסלו ףסכ הברה ךכ לכ עיקשהל תנווכתמ ינאש
םישנאש הנימאמ ינא והשפיא לבא ,םייטסלפ םיחותינ דגנ ינאש אל הז
הלאה םייונישה לכב והשמ שי .םהלש תיתימאה הסרגב בוט רתוי םיארנ
ןויערה המ זא ,יתימא אל הזש םיאור םאו ,"יתימא אל" קועצל הטונש
?ללכב
וא ,םיידשה יל ולפי םא דיתעב והשיתמש תויהל לוכי טלחהב ,ינש דצמ
ףסכ עיקשהל טילחא ינא יל ועירפיש םידממל לדגי תחתה ילוא וא ,טמקתא
עיגאשכש ,ןבומכ ,החנהב) ילש רועה ךותב חונב רתוי שיגרהל תוסנל ידכ
.(םירקי הכ םיביבחתל ףסכ קיפסמ יל היהי הזה ליגל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
10/11/01 19:11
תספרמהו השאה ,הילו'/ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ןייוצמ


הז ךיא ךל רפסל רוזחא ינאו ,ףוצרפהמ ךויחה דריש דע העש יל ינת
.תספרמה לש ינשה דצהמ הארנ


(םיינצקוע-קלעה לכ ותומיו)
תספרמהו השאה ,הילו'/גל וביגה
 
 
13/11/01 12:08
תספרמהו השאה ,הילו'ג :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
םייתנבו ,םימי השולש יל חקלו העש ירחא רוזחל יתחטבה לבא
...תובוגת ןאכ ומרענ


הצור ינא ,ןאכ תובוגתה ללש לש לטובמ אל קלח יתארקש ירחא
ינאש ןכיהמ ,תספרמה לש ינשה הדיצמ הארנ הז ךיא ךל רפסל
:(ףונהמ תינהנו) הפיקשמ


אל ריעצ ליגב :רכומה ךילהתה תא יתרבע ינא םג ,םישנ הברה ומכ
יתייה ,זא יתעדי המ .ידימ םילודג יל וארנ םה ,םתוא יתבהא
.הנטק


תורישל ליבקמב העיגה ראשיהל ליבשב הפ םהש הדבועב הרכהה
תויתמהב) תורעה המכ ךל רפסל הכירצ אל חטב ינאש ,יאבצה
.ל"הצב דמעמה תובכש ללשמ יתגפס ינא (תוחפ תויתמהבו
,םעפ ףא דמלי אל ,הפה תא ול םימתוס אלש ימש יתדמל אבצבש קר
מ"לא יתדמעה ףאו (ורבעו) לובגה תא רבעש ימ לכל יתינע זא
.דקפמה תכשילב ינפב לצנתיש דחוימב ףוצח


חוטבש המ ,לועבגכ הקד יניא יכ ןעי ,יקלח תנמ םניא בג יבאכ
םירבועה לש םתחמשל ןוקריה קראפב הצר יתוא יארת אלש הז
אל הז יכ טושפ (תובשהו תורבועל עגונב תעדוי אל ינא) םיבשהו
.בגה לע דבכ לימרת םע ץורל חונ אל הזש ומכ ,חונ
םה ,םילודג םה (: שפנ תבהא ילש םיידשה תא תבהוא ינא ,ןכש המ
םינפה םיכשומשמ תוחפ אל בל תמושת םיכשומ םהו ילש םה ,םיפי
ומכ לשמל וא ,ןגפומ סחי-רסוח לבקמ לובגה תא רבועש ימ .ילש
אוהשכ פוטס-ןונ םיידשה לע יל לכתסהש ,רבעשל סוב לש הרקמב
עבצ המ עדוי אוה םא ותוא יתלאשו החישל ותוא יתספת ,ילא רביד
,הלאשה רשפ המ תוהתל םגו ,חנעפל הסנמ אוה דועב .ילש םייניעה
הזש ,ילש םיידשה רבעל םייפוסניא םיטבמ שטול אוהש ול יתרפיס
.קיספיש יתשקיבו יל םיענ אל


וכשמי דימת םיידשה ,יכלת ץרא הזיאב הנשמ אלש איה הדבועה
.בל תמושת
,'תובידא' יכה תורעהה תא עומשל יוכיס שי ונלש ץראבש ןוכנ
ןוראב ילצא ?ךל תועירפמ ןה םא ,ללכב ןהילא סחייתהל המל לבא
החתלמה תא הנשא אל ינא ,"ריתסהל הדעונש הצלוח" הזכ רבד ןיא
ינממ ענמי אל הזש חטבו ,ץוחבש תורעהה םע דדומתהל ליבשב ילש
.תיבהמ תאצל
יהשימ הריכמ ינא ,תולובג ןיא .בצמ לכב ,וריעי דימת םשנא
ןוירהב איהש רורב םלוכלשכ ,הלש ןוירהל םימדקתמ םישדוחבש
,הלש תינוירהה ןטבה לע בוחרב הל וריעה ,הלודג ןטב הז ןוירהו
תא יריבסת ךיא .קיעמו םדקתמ ןוירהמ העבנש הלש הכילהה לעו
?וזה הפצוחה


לכ תללקמ ןיידע ינא ,תויהתו םיחותינ יל יתכסח יתניחבמ ינא
ןיידעו ,םינספתו תורישק םע םילהוא יל האיצומש תויזח תרכומ
הרחתה תויזח לכ לע (...Yeah, Right) רתסב העמד הליזמ
.זירפב יירוגמ תפוקתב שוכרל יתלוכי אלש תויטקוקה הלמלמהו
לכ תא ונילא איבהל םישקעתמ םינאוביה המל הז יל רורב אלש המ
.תושודג םישנב הכרוב לארשיש רורבשכ ,תונטק תויזח ןתוא
םידיחיה כ"דב ?המ תעדוי תאו ,תראפתל םיידש יל שי ,תאז תמועל
הז ,תורעה הברה יכה תא ריעמש ימ םגו ,הז םע היעב םהל שיש
זא ,ישנה ןימה לע והשמ דמלמ אל הז םא .ישנה ןימהמ ייתורבח
?ןכ המ


.תספרמהו השאה ,הילו'ג ,ךלש
הז "תספרמהו השאה"ש ובשח הרכשאש ט'צה יצרושל שדקומ)
....השובמ תומא ינאש הווקתב ראותה תא יל וקינעהו ,ןובלע
( (((((((((-:


NOT!
תספרמהו השאה ,הילו'גל וביגה
 
 
13/11/01 14:19
םיזזפ רקוח ,יול יסוי :תאמ
...ימצעל הבוגתב הזש החילסול הבוגתב
עדמה ."ידמ םילודג" הזכ רבד ןיא :ךתושרב ,דחא ןוקית קר
תקייודמ יתלב הרדגהב רבודמ .ךכב ריכמ אל
םיזזפ רקוח ,יול יסויל וביגה
 
 
14/11/01 20:53
הרמנה :תאמ
...ימצעל הבוגתב הזש החילסול הבוגתב
םע דחי ךלוה הזחה ילש הרקמבו ,ראופמ הזחב יתכרוב ינא םג
אל וליאכו ,קהבומ ינוסרדנא-הלמפ הארמ רצויש המ ,הזר ףוג
תבייח ינאו (...רושק אל הז לבא) תינידנולב םג ינא ךכב יד
,תוציקעה ,תורעהה - תולק ויה אל םירוענה תונשש תודוהל
היה רבג לכ ,ינש דצמ .אבצב םג יתוא וויל ולא לכ .האניקה
רבגש הצור ינא םא - תולקב וליפא ,הגשה רב דימת ירובע
הזחה תא תבהוא ינא .ותברקב דומעל הכירצ קר ינא יב ןיחבי
הברהש הדומ ינא .האנהה אולמ תא ונממ קיפהל תעדויו ילש
ינאש והשמ הזו ,הזחה תוכזב םייחב יל וחתפנ תותלד דואמ
יתדימב םג ןהש תויזח אוצמל השקתמ ינאשכ רוכזל תלדתשמ
- םיה דגב תייעב תא ריכזהל אלש .יעשמל תובצועמ םגו (36D)
םיכסתש תרכומה ינפב תננחתמ דימת ינא יניקיב תשכור ינאשכ
ךלוהש המ לבא .ןותחתב 38 -ו ןוילעה קלחב 42 הדימ יל רוכמל
םיטנפוהמ םיבבותסמ םירבגה .תיאליע השוחת....םיה תפש לע
ןהש תושיגרמש תוחוטשה לכל המח הצלמה - םוכיסלו !שממ
הז ליבשבו ,רתוי ןכל עיגמ תמאב ,תוקדוצ ןתא - רתוי תוצור
!יטסלפ חתנמ שי
הרמנהל וביגה
 
 
19/11/01 15:36
היקוק :תאמ
ךבילל הניבמל הבוגתב
אלא ינידנולב רועישו הצצפ ףוג ,עפוש הזח קר אל שי ילו
תומלשומ לש הרובח םיקנ יאוב .רישע אבאו ךיתח רבח םג
חומ הז ונל רסח היהיש דיחיה רבדה .ביבא לתב הככ בבותסנו
....םייתשב ילוא לבא
היקוקל וביגה
 
 
20/11/01 21:44
תספרמהו השאה ,הילו'ג :תאמ
ךבילל הניבמל הבוגתב
.אקווד ,ךלש תיטרפה היעבה וז חומב רסוחש
.תינידנולב תא תוחפל ,ונ בוט
תספרמהו השאה ,הילו'גל וביגה
 
 
22/11/01 16:39
היקוק :תאמ
םשור השועל הבוגתב
תבשוח תא המ .ןוצמחהו הזה הזחה לש לקשמה לכ םע השק
שי ימל !םויה לכ םימוליצו םילייטקוקו ?לק הז ךמצעל
!!!חמל חכ
היקוקל וביגה
 
 
24/8/02 6:25
תרשואמ :תאמ
ךבילל הניבמל הבוגתב
ת ךיתח רבח וא ףסכ יל ןיא לבא הפיו לודג יציצ שי ילו
"תמלשומ" תוחפ אל לבא תינידנולב אל ינא
. ךממ
יתוא וכשמ דימתש תונוכת םה תיטסיסיקרנ הבהא ו תויחטש
!! תואירבל ךל היהיש לבא, שא בישהל
(-0: תנגרפמ
תרשואמל וביגה
 
 
25/8/02 15:28
היקוק :תאמ
ךבילל הניבמל הבוגתב
לבא ,ןכ םג ביגהל יתוא תכשומ תויניצ לש הנבה רסוחו
,רקיעב חמה לש עטקב הדוקנה תא יתרהבהש תבשוח ינא
!םדוק רבכ


:-))
היקוקל וביגה
 
 
4/5/02 1:25
יאמ :תאמ
ךבילל הניבמל הבוגתב
!חטב
..ךליבשב קר יטסלפ חותינ השענ
...הצרו םיילענ המש ינא
יאמל וביגה
 
 
2/12/01 16:20
...ליעפ :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
וז םא) איה .(יטרפ רתא) תירול לש שדחה רתאב הז לע יתארק
.םינומרוהו הזח תעפוש תינידנולבכ "היתואלת" לע תרפסמ (?איה
?וללגב רטקל ךירצש בצמ הז םאה
:תירול לש רתאה תבותכ
www.geocities.com/loritlove
...ליעפל וביגה
 
10/11/01 19:45
ילטיור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.וליפא סולפ ןייוצמ


,(ימ לש םינגהמ רורב אל) יעבט גוזב יתיכזש הדבועה תורמל תאזו
דירטמה) ךרוצהמ ררחושמו (דחאכ תירבגו תישנ) תולעפתה ררועמ
.רקוד רדווסהשכ ,ףרוחב םימעפל קר ...הייזח שובלל (רקיהו
אל קיפופהו ןטבה לע רמאמל) תותיחנה ישגר ראש תא יפוי ןזאמ הזו
(לשמל ,ביגהל יתזעה
.ןייוצמ םלטצמ םגו
ילטיורל וביגה
 
 
10/11/01 22:06
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
?תולביה לע יל ךורדל ןכיתש ןתאב


: )
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
27/2/03 21:02
םערו זיזח :תאמ
,יפוי יפויל הבוגתב
רפסא לבא ,רפסל דמוע ינאש המ ךתוא םחני המכ עדוי אל ינא
:תאז לכב
םיפתושש םיבר ריכמ ינא ,הזמ רתוי .ןטק הזח ףידעמ ינא
.יתופדעהל


ינוציח הארמ לש ביכרמ םוש יתעד לע הלעמ אל ינא ,הרקמ לכב
deal breaker ירובע הווהיש
םערו זיזחל וביגה
 
 
25/11/01 9:11
:תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
הברה המכ רבכ יתשגפ ...הזכ אל אוה .בורקמ ךלש דמצה תא ריכמ
.םיחלצומ רתוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/11/01 20:06
ילטיור :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
תפייז התאו תומזגרוא יתפייז ינא :וקית ינא הככ םא..
...תולעפתה
ילטיורל וביגה
 
 
25/11/01 20:09
ילטיור :תאמ
,יפויל הבוגתב


.וקית ונחנא
.תועטב בתכנש יפכ אלו....
ילטיורל וביגה
 
 
27/11/01 0:30
:תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
הלש דמצה ץוחבמ תוחפלש עדת ,קינדונ םתס עמשנ התאש תורמל
םלשומ הארנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/11/01 19:53
לגש חטב ,לג :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב


.הצלוח הפילחה איהש ילטיור דיל יתייה םעפ ינא


אלב יתיזח ,יתרגב םגו יתייה הרענ - סומינונא ,ךל רמוא המ
תאלמ יתרתונ ןיידעו ,םידמצ טעמ
.םיינשה הארמל תולעפתה
לגש חטב ,לגל וביגה
 
10/11/01 21:50
ךורב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יפוי .ךלש ץמואהמ עתפומ ינא שדחמ םעפ לכ
ךורבל וביגה
 
 
10/11/01 22:02
ביבר הלאירא :תאמ
xanty ,דובכה לכל הבוגתב
יטנסקו הלאיראש םיעדוי םלוכש תורמל...לבא ,הדות ןומה ןומה
.תודרפנ תויושיכ ןהילע רומשל הפידעמ ינא ,תחא התוא ןה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/11/01 22:25
ספרכ בבוח סאמח ליעפ :תאמ
xanty ,דובכה לכל הבוגתב


ילואש רמאנ אוב ,בוט וליפא דיגהל רשפא ,ער אל תאטבתמ תא
רשוכ לבא ,תויעב הברה (תבתכש םירבד תאירקמ ,הארנכ) ךל שי
ילולימה יוטיבה ובש םלועב ,המ אלא .ןהמ דחא אל אוה יוטיב
תאירק יא ,הרישע אל הפש לש תויביטקייבוא תוביסמ ךומנ כ"כ
תודהוא תורוקיבל הכוז תא ,ךומנ תויצאיצוסא םלועו ,םירפס
דחיב "ייה קאפיכ" וא "ייה" "קאפיכ" "ובארב" ןונגסב
אלא (תחתב תינרתנספ עבצא "תללושמ" אלש) תיפוצה ותנוכתמב
לכב המל זא ,"ץוק תללושמ הילא" ךיירבדלו ןבומכ ןיא ,יאמ
יתמש אל) תבתוכ תאש םיניינעמ אל (שממ לבא)שממה םירבדה תאז
היה הזו -תופי ארונ ארונ תובג שי היטע ילטנלש בגא בל
תאז לכב םה המל (הזה רמאמב ןיינעמ רתויה קלחה אקווד
סולפ םישולש תב לש תויוטבלתה המל ?גניטייר הזכ םיררוג
םה המל ,הלש תורגבתהה ליגמ האצי אל ןיידע ירעצלש סונימ
אל אוה ,בשוח אל ?יוטיב רשוכה ללגב ,גניטייר הזכל םיכוז
?תאז לכב המל זא ,לובסל הכירצ התייה המרונהש המל רבעמ


הפי


תינכותו ,גניטייר הזכל הכוז 2 ץורעש קוידב הביס התואמ
.תניג יפר לש תונוסאה
.רחא והשימ לש תונוסא אורקל םיבהוא טושפ ונחנא
תבייח אל תא ,יבלעת לא ,ישיא היה אל הז ,ימאמ יטנאסק
קר אלו תוקיסאלק תארוק תמאב תאש תויהל לוכי ,יל תונעל
ץוח ,לוגוג םע ךפא תא תיהיזש הז לע דיעי) רבראקו יקסבוקוב
(ביתכ תועט םג תויהל הלוכי תאז לבא ,לגוג ול תארקש הזמ


.בייח יתייה טושפ
.םולה דע ינואיבהש יירוהל הדותו
ספרכ בבוח סאמח ליעפל וביגה
 
 
10/11/01 22:34
ביבר הלאירא :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
.יפוי הזיא ,יוא
...רדוסמ הז תא השענ אוב
יפכ ,תויעבה דחא אל ,ילש תויעבה תחא אל אוה יוטיב רשוכ
ינפל הנטק האירק ןת ,לוספל אב התא םא ,עדוי התא ,תבתכש
.ליעומ ,רגשמ התאש
יכ ?המל עדוי ,תויעב שממ אל ןה לבא ,תויעב ןומה יל שי
ךפוה אוה ,והשמ לע םיקחוצש עגרב .ןהילע קוחצל תעדוי ינא
.םייאמו דיחפמ תוחפ הברה
ללוכ םות דע ותוא אורקל תחרט המל ,ןיינעמ אל הכ רוטה םא
אל חטבו תארוק אל ,יתוא ןיינעמ אלש המ ,ינא יכ ?םיטוטיצ
.הביגמ
.השקבב והשמ הז םע ישעת ,ילריש ,הללאו ,תועט ,לוגוג
דואמ ינאש תורמלו יתארק רבארק ,יתארק אל יקסבוקוב אקווד
ולש םירפס ,ותוא אורקל תבהוא אל ינא ,בתוככ ותוא הכירעמ
.דדוב יאל יתיא ואובי אל
ויהי םרדעה וא םיידשש םויב ,יריקי ?םירחא לש תונוסאו
.ןיוצמ בצמב םלועהש ןמיס ,ןוסא
.ךל היהיש בוט עובש
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/11/01 22:45
ספרכ בבוח סאמח ליעפ :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
,ממה ,הבקנ הייעב ,רכז אוה רשוכ ,רשוכל יתסחייתה ונ
דמוע אל ינא ןכלו םירמאמ בתוכ אל ינא לבא .היהיש
לבקל ידמלתש ןמזה עיגה ןכלו ,תבתוכ <תא< .תרוקיבל
םעפ ימדקתת ילוא ,םדקתהל ךל רוזעל לוכי הז ,תרוקיב
.עדוי ימ ,סולפ יאנפל


ינאש קר ,ןבומכ יל ינעתש הז ,יופצ היה הז ,ןפוא לכב
.ט'צ ןיילנוא שממ ,רהמ כ"כ יל תינעש יתעתפוהש הדומ
יתוא בייחמ הזש רמוא אל ,ןיינעמ אל הזש הזו .חמש ינא
וב דושחי והשימ ,ישיש םויב ריעה ארוק ינא ,אורקל אל
הז ,קחחחכ ?ינימינב לש יגולורטסאה רודמה וא ?ןיינעמכ
לגוגל ךתוא) יתוברתה ימלוע לע תוציקע רורגי חטב
((לגומ)
,בוט תלחתה ,תוצמיתה חבשב רבדל יל השרוי םא ,םויסל
םא .תלקלקתה ,טעביו ןורושי ןמשיו ,דימת הרוקש ומכ לבא
ותוא בתוכ יתייה הזה רמאמה תא בותכל ךירצ יתייה ינא
:ךכ


ינא ,הנשמאל םצעב ,לודג יל אב ארונ ,ןטק יציצ יל שי-
-.הככ םג םינויז תאצומ


יתיצמת
.ןמשה ןורושי תא חוכשל אל


ייב
ספרכ בבוח סאמח ליעפל וביגה
 
 
10/11/01 23:35
ביבר הלאירא :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
.םייחב ןיידע התא םא יהשימ יתלאש
.םינוויכה לכל סרא רזפמו ונתא ןיידע התאש תעדל בוט
.רדסב היהי ףוסבש הארת התא ,ימאמ בוט עובש
.ךתוא תבהוא ינא םג
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/11/01 23:57
ספרכ בבוח סאמח ליעפ :תאמ
לומתא קוידב ,חאל הבוגתב
,ישיא סיסב לע הזש וליאכ תוארהל הזל תמרוג תא
.תרוקיב לבקל ידמלת .םיריכמ אל ונחנא
ספרכ בבוח סאמח ליעפל וביגה
 
 
11/11/01 0:04
ביבר הלאירא :תאמ
לומתא קוידב ,חאל הבוגתב
.קוחצ תפקתה עצמאב ינא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
14/11/01 2:25
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?אל החילסל הבוגתב
.ןמאי אל טושפ
."תוננב"ב תורקפה
.ןמאי אל טושפ


,אל דוע , יתעבגב ינא םיימוי
?םירחתמ יל םימק רבכו
?המ ?סאמח המ
.םיקמקו'צמ לש הרובח
?המ ?ספרכ המ
.רדגומ אלו דוהא אל קרי דוע


, 82 ינפל לש ןונבלב הרק המ םיעדוי ונלוכ
התואב ףיקתהל וסינ םישומח םישנא ידמ רתוישכ
.ה'גנרב
.העיגפ הפצ , סאמח ליעפ
-םיזנת- ליעפ
,לעפמהמ תירוקמ תמתוח םע , דיחיהו דחאה
.הלוגס התמוכל תעוושמש ףתכו


.ב.נ
.יתבלענ - הלאירא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
13/11/01 15:38
ןירמת :תאמ
לומתא קוידב ,חאל הבוגתב
(:הלועמ היה הז ,רקי ליעפ
(הלאיראל תיחצינה יתבהאמ עורגל ילב)


תיפוסוליפ) יתרגש ויתס םויב הבוט הארמ ומכ ןיא
(:ןבומכ


(:םתא םיקותמ
ןירמתל וביגה
 
 
11/11/01 13:19
יש :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
הנוכת, ימצע רומוהב תנחינ םא םג - ישיא עדימ ,הלאירא
תויעבה לע ךחגל תלוכי ללוכ , תועדה לכל תינויח
תאז םימעפלו תויעבה תא םילעמ אל הז , ךתוא תודירטמה
.(ךוחיגה ) הקיטקט קר
יפר" תבהאמ אלו תבתוכ תאשכבהוא דואמ ינא הרקמ לכב
.בוט תבתוכ תאש ללגב אלא ,"תניג
.ךלש דצב ינא דימתו
ישל וביגה
 
 
10/11/01 23:25
maria :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
....ילש "הקותמ" הייברע המשנ
לוגוג אל
.לגוג
.תעדוי ינאש יילע ךומסת
mariaל וביגה
 
 
10/11/01 23:34
ספרכ בבוח סאמח ליעפ :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב


.לוגוג 'ץיבליסאו יאלוקינ


לגומב קר שי לגוג
ספרכ בבוח סאמח ליעפל וביגה
 
 
16/11/01 16:39
sea :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
תמאב הז זא ,ללוהמה יסורה רפוסל ךתנבכ םא ,הרקי היראמ
תורפסל הרומ התיה ילש הדוד-(!!!) ל ו ג ו ג
.(יתקדב זא ,היסורב)
ו ג םשל הנועה םטוח לדוגמ ףסונ רפוס שי םא ,ינש דצמ
..!ןכדעתהל חמשא , ל ג
seaל וביגה
 
 
11/11/01 9:40
הריטה תריבג :תאמ
מממב ממהאל הבוגתב
לע הדפקה הל'פיט דוע ,קוסיפ ינמיס טעמ דוע .אלפו אלפה
אלממל תוחפל וא ,'גראל-הד סכלאל תייהו - יריבחת הנבמ
היינפ התוא ,אשנתמ ןוט ותוא .הנש ףוס תגצהב ולש םוקמה
גניפורדמיינ ותוא ,רוזעל ידכ לוכיבכ ,תבתוכה לא הרישי
תינונגס תופחסיה התוא ,(!יקסבוקוב - ונתניפב םעפהו)
.ןכותה תא החינזמה


.רוקמה ומכ ןיא ,תמאה לבא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
11/11/01 14:51
לריגנומניס :תאמ
4 הקעצל הבוגתב
.סכלא 'גראל-הד
.ןכ םג היופו 'ץואא
לריגנומניסל וביגה
 
 
11/11/01 20:49
אבה לוקה ךל רמוא המ :תאמ
4 הקעצל הבוגתב
.ה'לפיט תנווכתה


(הק'צובד ,םג ךומכ ןיאו)
אבה לוקה ךל רמוא המל וביגה
 
 
11/11/01 22:22
ךאבו יב :תאמ
ךיתומולחב תוארתהלל הבוגתב
.היהת אלש ימ וא


ךכ יכ ,יהשימב ףידעו - והשימב הסושמ תויהל הצור התא
טרסב ומכ .וב ךלוה התאו ,רכומ ביתנ ךל שי :דואמ לק
םלועל ,המידק קר חרוב התא ובש ףדרמב ,ןשי היצמינא
.הלאמשו הנימי אל


.תועירפמ ןה ,לזאזעל .בשוח התא ,הזב תורזוע אל ןהו


,הקעומה לכ ,רירמה סראה לכ ,תוישנה תועיבתה לכ לבא
היה לכה - תקנוח התיפל ידכ דע והשימ לע רוגסל ןוצרה
עדוי התא .םייתש וא הלימב ,תחא העונתב קחמיהל לוכי
לע האלולב רוזחל לק .לגרתל ףייעמ ךכ לכ לבא ,הז תא
ךל רכומ ,וישכע בוט יכ .םיימושלשו םושלש ,לומתא
םינפ ויה אל הליחתכלמשכ ,קוחמל לכות ךיאו .בוטו
?ךחומב הלש תומדה תבירצב


תונוח תוינוכמהו ,ידמ רצ דימת) בוחרב ךתכלב ,םימעפל
איה הנהו הב תרמעתה םעפש תחא האור התא ,(ןויגיה ילב
.תקבוחמ


אל םגו האנק עדוי אל התאש ןוויכ .ךתוח שדח שגר
.קחמנ לכה ,הנהש השוחתה רקיעב ךתוא הדירטמ ,תונשוכר
לע תרשרשה ,ןזואה לע העיצרה ןמיס ,הלש תוקלצה
העונתב ,לכה קחמו והשימ אב .דוע הילע םניא ,לוסרקה
.תחא


דחא אוה .הנשמ אל תמאב ?התוא קבחמ ימ ,התוא בהוא ימ
אלש ,ךירצשכ לולסמ תונשל ,לאמשל ןימימ עונל דמלש
,ךכ הנה ,קוחמל ךכ לכ לק ירהו .תרוויע הציר היהת
- םייתש וא הלימב ,תחא העונתב


.חונת ,אוב
ךאבו יבל וביגה
 
 
11/11/01 22:49
ביבר הלאירא :תאמ
סכלא ,ןהל חנהל הבוגתב
.ייהת אלש ימ ,יתריקי ,ואוו
.הפי ךכ לכ בותכ הז
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
27/2/03 21:26
םערו זיזח :תאמ
סכלא ,ןהל חנהל הבוגתב
אילפהל םיסקמ


רתונ ריוא ישוקבו תופסונ םיילימ יל ןיא
םערו זיזחל וביגה
 
10/11/01 22:19
duly :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?םייניעב ךל לכתסי אל דחא ףאש הצור תמאב תא
?75DD כ תיתצלפמ הדימ הכורכ בג יבאכ המכב תעדוי תא
ינאש בלצ עסמב רבודמ ?תותואנ תויזח תונקל ןויסנב םעפ תיסנתה
.ייתואנושב תולודגל תלחאמ אל
,ייחב רתויב םימכחה םידעצה דחא תא יתישע יצחו 17 ליגב
םימלש םימרגוליק 2 ילש הזחה רוזיאמ יתרסה טושפ יטסלפ חותינבו
.םירתוימו


תודירחמה תויזחהו תוינלופה תוינבזהמ יתרטפנ ,הדותב ףקדזה יבג
.םיאלפ חרפ לש ימצעה יומידהו
,הגותב םשאר וניכרה ייבהאממ השולש םיינש םנמא
.הייזחה תא דירוהל יתמכסה וישכע תוחפל לבא


,שנוע אלא ,לא תתמ ונניא לודג הזח
.ךיידי ומב ךמצע לע הזה שנועה תא איבהל ךל העיצמ אל ינאו
dulyל וביגה
 
 
10/11/01 22:38
ביבר הלאירא :תאמ
ךייתולאשמב ירהזה ,יתריקיל הבוגתב
.םולכ הז םע תושעל תנווכתמ אל ינא לבא ,הצעה לע הדות
אל ,C ילוא ,B יתיצר ,הז לע יתזטניפש םימיב םג ,יתבתכש יפכו
.רתוי
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
11/11/01 15:00
תימע :תאמ
ךייתולאשמב ירהזה ,יתריקיל הבוגתב
.75DD ילש קנעה הזחהמ םויה דע תלבוס ינא ,ךתיא ינא ילוד
אל הז .ומיכסה אל ירוה ,חותינל ומיכסהש ךיירוהל דובכה לכ
.םתעדל תורתומ היה הז ,ללכב קרפה לע הלע
אל םא םגו היעב התוא היהת יתיבל םאש ימצעב החוטבו תעדוי ינא
שיש ימל קר .התוא חתנאו האוולה חקא ינא חותינל ףסכ יל היהי
.לבסה תא ןיבמ דואמ לודג הזח
הזר יתייה ,הרשעה ליגב יתרבעש לבסה תא חכשא אל ינא םייחב
.ראותי אלש ישפנ לבס .קנע הזח םע לקמ ומכ
תימעל וביגה
 
10/11/01 22:35
לריגנומניס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינשה דצהמ ,הזל תארוק הילו'גש ומכ לבא ,יד פאקל יתעגה אל םנמא
,אילפהל תצרוקכ תיארנ תויזח לע רתוול תורשפאה תספרמה לש
תולטרעתהב תונומטה תויורשפאה לע רבדל אלש .ץיקה ישדוחב דחוימב
.תאזכש
לריגנומניסל וביגה
 
 
11/11/01 15:38
לאונמע :תאמ
ליפורפל חפנ תוחפל הבוגתב
ןוכנה ןוויכב תא לבא
לאונמעל וביגה
 
 
11/11/01 21:49
לריגנומניס :תאמ
ליפורפל חפנ תוחפל הבוגתב
.קתומ ,הדות תמאב
.גואדל יתלחתה רבכ
לריגנומניסל וביגה
 
10/11/01 23:28
maria :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...אל ינאש הווקמ ינא תוחפל..... חתפתהל יתקספה אל דוע
.קוחצל אל
...םינש המכ דוע יל שי
...הניפב יל הכחמ חטב ןוירה דועו
...הלאירא
.יסקס הז ןטק
.רתוי דוע-לודג
?יסקס םתסב קפתסהל אל ךל המל
.ינתחתת ןיידע
.בוט לזמ
mariaל וביגה
 
10/11/01 23:41
הנאיד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
וסנכנשכ ןהלש לודגה הזחה תא ולליקש םישנ המכ הריכמ ינא.
שדוג אלמ ,הראפתל יתצלפמל ךפה הראפתל לודגה הזחהו ,ןוירהל
.דואמ קיעמו באוכ


.ויהי םילודג םינטקה הלא :רמאנש םינטקה דעב ינא
הנאידל וביגה
 
10/11/01 23:41
ןוזגוטרה ודיע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:םירבד 2 (ראשה ןיב) רמול ןתינ רמאמה תוכזלו


ת/דחא ה/ריעהש יפכ ,הצימא הרוחב טלחהב איה הלאירא .1
.תו/םיארוקה
םיחותינה םלוע לש תטלחומ הלילשב םייתסמ אל רמאמהש הפי .2
'.םלועל רמאת לא םלועל' לש ידמל הנכ ןוטב אלא ,םייטסלפה
ןוזגוטרה ודיעל וביגה
 
 
10/11/01 23:49
ביבר הלאירא :תאמ
תדהדהמ היעב ןכאל הבוגתב
,ודיע הדות
יתרמא זאש ,15 ליגב התייה "אל םייחב" יתרמאש הנורחאה םעפבו
הז תא דיגהל אל יתדמל ךכ רחא ,"דחא ףאל ץוצמא אל ינא םייחב"
.רתוי
ביבר הלאיראל וביגה
 
11/11/01 2:10
ןוזגוטרה ודיע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תמחמ ילואש והשמב יתלקתנו רצק רקחמ יתעציב רמאמב האירק רחאל
.דואמ דע יתוא םיהדה ,אשונב הלודגה יתורוב
רמאמל הינפה הנה ,םוחתה תא תוריכמ לכה אלש ןטקה יוכיסה ןעמל
םג תיטרואיתו) תלדגה תונורתי תא ןוסרדנה סלרא'צ 'רד ראתמ ובש
יאוול תועפות אללו תיעבט הטיש .הזונפיה תרזעב םיידשה (תנטקה
.(ותנעטל)


.םיניינועמלו תוניינועמל יתעייסש הווקמ
http://www.bcx.net/hypnosis/breastaug.html
ןוזגוטרה ודיעל וביגה
 
 
11/11/01 2:30
Shelly Gal :תאמ
.הזונפיה תרזעב םיידש תלדגהל הבוגתב
I am naturally big boobed and a blode. God am I having fun
...
Shelly Galל וביגה
 
 
11/11/01 16:38
St.Gregorius :תאמ
.הזונפיה תרזעב םיידש תלדגהל הבוגתב
?לכש םע המו
St.Gregoriusל וביגה
 
 
16/11/01 17:00
sea :תאמ
.הזונפיה תרזעב םיידש תלדגהל הבוגתב
אל רבודמ תעדוי ינאש המכ דע לבא ,רתאל סנכיהל יתקפסהש אל
עונכיש) תיטסיבגניל- וריינ תונכית-.N.L.P-ב הלא הזונפיהב
ןאכמו) ם י י ל ו ל י מ ו םיילאוזיו םייומיד תריצי י"ע חומה
אפלא בצמ) הקומע היצטידמב לפוטמה עוקש ודועה ,("יטסיבגנל"ה
רתוי ףא םישק םירקמב לפטמ .(םוחתב םיקסועה םינעדמה ןושלכ
,הנשמ רתוי כ"דב ךשמנ לופיטה .(לשמל ןטרס) הזח תלדגהמ
.(הלאיראל יתבתכ רבכ) רתוי תולק תוטיש שי 'טלאה האופרלו
seaל וביגה
 
11/11/01 7:26
היה_המ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
המל .תיתצלפמ אלש יאדוובו ,הלודג ךכ לכ הדימ אל וז 75DD
.ץימשהל


.בג תויעב ןיא ,אלו .הנממ הצורמ ינא
היה_המל וביגה
 
11/11/01 10:51
יבליס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?פא-שופ תויזח םע תמאב המ ,ימאמ לבא
רומיק ףיסומ טלחהב הז לבא ,ייהת אל רבכ תימס לוקינ הנא םנמא
.ליפורפל דמחנ
תא יולת ,הללוק וא) הכרובש ,יתוחא :לודגה הזחה תויעבל עגונבו
יוניכל הרפס -תיבב םויכ הכוז ,ךר ליגב לודג הזחב (תלאוש תא ימ
םיגונ םידדצ שי ןכא .דחוימב התוא תחמשמ אלש הדבוע ,"ףוע-אמאמ"
תטלוב תוישנל
יבליסל וביגה
 
11/11/01 11:08
יטינירט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תומדא ילע היופש הרוחב ףא ןיא תעדוי תאש ומכ - יתריקי הלאירא
ינא .......הל קינעה (ללכבו) יציצה יהולאש הממ הצורמש
,לפונ לודג ףוסב ,יבזע .רתוי ןטקל התמו 75C - ב "יתכרבתה"
הזחה םע תונכסמה תונבה לע םעפ תבשחו ,ןוירהה אובי אלימבו
שלתנ היינש דועש שיגרהל ילב ץופקל וא ץורל תולוכי אלש לודגה
ףיכ הזיא תבשח ....םיחלה םיטבמהו תוליעגמה תורעהה לכו ,דש ןהל
???תוגאד ילבו הייזח ילב תכלל ךל
.....הפי היהיש רקיעה - רמוא ילש רבחהש ומכ זא
הכרב יאש
ןאכ ויכרצ תא השעו אב ,םיספרכה בבוח סאמחה ליעפ ללכב הז ימו
.הכרדמה לע בלכ ומכ
!היופ
יטינירטל וביגה
 
11/11/01 11:19
הקותמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יבאכמ םלועמ יתלבס אל ! ם-י-מ-י-ה-ד-מו םילודג םיציצ שי ילו
תופי) תורחבומה תויונחב תויזח תאצומ ינא .ןישיב ןיערמ ראשו בג
הצור ינא .....ןיידעו םהירחא ופרטנ ייחב םירבגה לכ , (אילפהל
ינהית .אוהה ץקושמה ץורעב הנפואה תובערומ לש ומכ ןטק שממ ,ןטק
! לודגבו חנוצ ןוקיליס םג , ךתעידילו - הדומח ךל שיש הממ
הקותמל וביגה
 
11/11/01 12:00
השיא םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...חנוצ לבא לודגב אל ,חנוצ אוה ןוכנ
...ןקתל רשפא רבד לכ לבא ,יתיהדזה ,יתארק
השיא םתסל וביגה
 
11/11/01 12:02
תיתות :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הייזח ילב תכלל יתלוכי אל ול הרוק היה המ בושחל הזעמ אל ינא

טושפ "םימיה תירחא ןוזח" תולעב תונבש דוגיב ראשו ץיקה תויפוג
!!!תוספספמ
.ךל שיש תויצורפורפה תא בוהאל ידמלת וא יבהאת זא


לדוג) תבהוא ינאש המ תא קוידב יל שי ,לודג הזח יל ןיא אלו
.םירוחבמ רקיעב .םיטנמילפמוק ןוילמ םויה דע יתלביקו (עצוממ
(-;
...תואצותה ויהי המ הארנ !הארמל םעפ בוש יכל זא
תיתותל וביגה
 
11/11/01 13:51
revirev :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ץיקה תנפוא ..ךפיהל ???לודג הזח םע תונבל ודעונ םינודעומ ידגב
אל (הרישק יטוח םע םידב תוכיתח ,החילס) תוצלוח לש ןורחאה
...עצוממ וליפא וא לודג הזח תולעבל ודעונ
ומכ תוארנ תויזחהש םכלוכל דיגהל הלוכי ינא D85 הדימ רותבו
לע ידמ רתוי םיבשוח אל (יבוריא) טרופסה תויפוג ינרציש ,םילהוא
...חונ תוחפ הז טרופסב תמאבו הלאכש תודימ
ןכשה לש אשדהו ,ןנולתהל המ לע אצמנ דימת ,םולכ רוזעי אל ..לבא
...(אנקמה ףןצרפהמ) רתוי קורי היהי דימת
revirevל וביגה
 
11/11/01 14:02
revirev :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
....תורתפוכמ תוצלוח לע רבדל ליחתהל יל ונתת לאו
revirevל וביגה
 
11/11/01 14:18
תימע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,יתריקי הלאירא
לבס הז לודג הזח .הז עגרב שממ !!!!! וישכע ךתיא תפלחתמ יתייה
!!!
תימעל וביגה
 
11/11/01 14:57
CUP OF TEA :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שי הז ???תוננבל םיסנכנ הז ליבשב תמאב ,םינב םגו ,תורקי תונב
.הבאש תישילשהו הניטקה איהה הלידגה תאז,תונכשה םע םוי לכ יל
עיפשמ המ ?עבצה וא עבטה רתוי הפי המ הלאשב יניצר ןויד םע המ
,רתוי יסקס המ ?ךפיהה וא רעישה ךרוא לע חומה לדוג ,המ לע
....לודג וא ןטק הזח םע םירבג
CUP OF TEAל וביגה
 
 
11/11/01 21:49
ירובת הרואפי :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
?טמתשמ אי ,תונב ירתאב שלוג
..םמחמ הז המ אוהו ילצא ךלש טק'זה .רשקתתש יאדכ ילוא
.בלה תא
ירובת הרואפיל וביגה
 
 
16/11/01 16:52
sea :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
U R MY CUP OF TEA! MY-Y-Y (KISSES). 1
seaל וביגה
 
11/11/01 15:19
תאיג לט-ימ יהיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תודיל יתש ירחא םגש ךתוא עיגרהל הלוכי ינא ,יתריקי הלאירא
ומכ טעמכ קומע אוהו .קומעה ירעצל ,הזחה יל חפנתה אל תוקנהו
.דחא םוי חפנא ינאש םלוכל תרשבמ ינאש הזחה
הדוקנ .לפנ אל םג הזחה ותוריעז תוכזבש הז ,בוטה קלחה לבא
.הבשחמל
תאיג לט-ימ יהילל וביגה
 
 
11/11/01 16:56
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.קוניז ןתונ אוה ןוירהה ךלהמב ,הככ ידיגת לא לבא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
11/11/01 19:22
ינור :תאמ
?יתוא ומיר בוש ,יהילל הבוגתב
.לאסב ןוירה
.הקנה לע תכלוה תא םא רקיעב
.(םימעפל ךיאה יפל - ירחא .סבוב ןכא - ןוירהה ידכ ךות)
.דבוע הז .לודגב לבא .ינימשת - טושפה ןורתפה
ינורל וביגה
 
 
11/11/01 23:32
ביבר הלאירא :תאמ
לאסא ןוירהל הבוגתב
ןמזה לכ ןוירהב תויהל ץלאא ינא ,שממ ליעומ אל ?ןימשהל
: )
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
12/11/01 10:11
תחא השיא :תאמ
לאסא ןוירהל הבוגתב
.ןמזה לכ ןוירהב תויהל הכירצ אל תא
.יפוי תרדוסמ תאו דחא ןוירה קיפסמ
תחא השיאל וביגה
 
 
13/11/01 8:59
תאיג לט-ימ יהיל :תאמ
?יתוא ומיר בוש ,יהילל הבוגתב
יעישת ףוסב וליפאש ךל תעבשנ ...ךל דיגא ינא המ ונ ,יתוחא
.תחתהמ ץוח רבד םוש לדג אל .הייזח יתפלחה אל
תא קר תקדוב ללכ ךרדב ינא ,הבוגתב רוחיאה לע תרעטצמ - ב.נ
.הללאי ,םתס ....ילש רופיסל תובוגתה
.ייב .ךלש ןונגסה לע הלוח ,הזמ ץוח
תאיג לט-ימ יהילל וביגה
 
11/11/01 15:36
תילטנורפה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינאו ,הפיו לודג הזחב (הלימב תיתורירש אל הריחב ,ןכא) יתכרוב
,בוט ילב ער ןיאש ךל יעד ,לבא הפ שיו ,לבא .דחוימב ותוא תבהוא
תא תרבוע גופסל תצלאנ םגודמ טנורפ תלעב הרוחבש תודרטהה תומכו
.(אליממ בוט םעט הפ שיש אלו ,ונ) בוטה םעטה לובג
תכלוה ישוקב רבכ ינא ,הל יתיכזש בל תמושת רבוא לש תויעב ללגב
תררועמ הרוצב ילש הזחה לע תובשויש תוממהמה תולמשה ,םיפושחמ םע
לש םיטבמל דקומ תויהל יל סאמנ יכ טושפ ,ןוראב תוראשנ האניק
.המיז יפוטש םירבג


ונחנא ,םצעב ,המל -תרחא ןויד תמרב רבכ הזו ,ךכל רבעמ לבא
םאה .ונל חונ רתוי תמאב אל הז ירה ?לודגה הזחה ירחא תופדור
םתצרעהב תוכזלו םירבג המכ לש םהיתויזהב בככל תקפקופמה "תוכז"ה
תונכסה לע רבדל אלש) לבסהו באכה תא הווש ונלש הזחה לדוג לע
?חותינב םיכורכה (תוישממה
אל ,תעדל םמצע תא וחתני םהש .תירבגה תוצירעל יד -תרמוא ינא
.ונחנא
תילטנורפהל וביגה
 
11/11/01 15:46
הנפד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םייתורחמו קיתרנה תרצה רחמו םילודג םיידש תוצור םלוכ םויה
יתלביקש המ לע תודוהל ךירצ השא רותב ןאל דע ,ןגדגדה תלדגה
לדוג יפל קר םישנ םיטפוש אל םירבג בגא ךרדו , הז םיע תויחלו
.ךכל רבעמ הברה אלא , ץירחה לדוגו הזחה
הנפדל וביגה
 
 
11/11/01 16:42
St.Gregorius :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
!אל ינא יכ - םירבגה לש טופישה ןיינע יבגל
St.Gregoriusל וביגה
 
11/11/01 16:59
היגלש לש ךיסנה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יירכמ לכ לע ודיעיו םירבגה לכ ומכ כ"רדב בשוחש עצוממ ייד רבגכ
תודרתומה תונבה ראש לכלו הלאירא ךל רשבל חמש ינא (תונבו םינב)
וא דיקפת ול ןיאש ללגב אלו ןיינעמ אל שממ הזש ןהלש הזחה לדוגמ
ויפוימ םלעתנ םא הזח ומכ ןיא אוה ךופהנ תובישח ול סחיימ יניאש
.קיפופה לש
!!! הפי היהיש איה ישנה הזחהמ הדיחיה השירדה לבא
,(לודגה הזחה תולעבל םינשה תצורמב תמלענש הנוכת) דמוע הז הפי
בורב בוט יכה הז ינוניבש רמואש המ) ינויצרופורפ הז הפי
,(םירקמה
הלש הזחה לע תבשוח איהש הנירקמ הרוחבהש המ הז הפי :בושח יכהו
.הלש הזחה ךיא טילחהל הלומ דמועש ימ לכל תרזוע איה ךכו
זא דע הנשכ ינפל קר ןטקה הזחה יימסיק תא יתיליג ישיא ןפאב ינא
לכסותמ יתייהש ךלהמב הזו לודג הזח ומכ ןיאש חוטב יתייה
ינימ שגפמ יתיווחש עגרב (70B התדימש הרבח םע םינש 5) ןיינעהמ
אלו ביצי אוה ןטקה הזחה לש ונורתי תא יתנבה תרגובמ הרוחב םע
.הכישמה חוכו ןמזה ייונישמ לבוס
(השק הזש תבשוח איה םא םג) הלש הזחב הנימאמה הרוחב לכ םוכיסל
ידכ שובלל המו ותוא גיצהל ךיא ,ברימה תא ונממ קיפהל עדת
אלש ולא לכו .(שקבתש תינויער הרזע הכירצש ימ) בוט יכה הארייש
.לבח תמאב לבא ,וניטקי / ולידגיש ןהל שיש המ םע תומלש
,ףוקזו ףוצח הזח תכרבב
ןכלש
היגלש לש ךיסנה
היגלש לש ךיסנהל וביגה
 
 
11/11/01 20:23
ןואכיד ינו'ג :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
,הפי היהש רקיעה !עבוק אל לדוגה וניבת תונב .תונברודכ םילימ
ןכלש יציצה ,ףוגה ראש םע דחי הינומרהב לעפישו תוישאל םיאתיש
.ןתאש ימ תויהל ךירצ


.רתוי לודג לע רתוי ןטק ףידעמ ינא - לודגב
ןואכיד ינו'גל וביגה
 
 
16/11/01 17:13
sea :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
ומכ הדימ התוא יל שי) תינויער הרזע תשקבמ !הלימב ךתוא יתספת
.(ךלש הרבחל
תחת !?םירבגה ,כ"כ םכתוא ךשומ לודג הזח המל...והשמ דועו
הזחה לדוג אקווד זא ,רתוי דוע לודג ףא ,רבד לש ארח הז לודג
!!!??חונמ םכל ןתונ אל
אל הזו ,( 75B ,ףוט) 70B שי הנפואה ץורעב תוינמגודל םג
.םירלוד יפלא תורשע חיוורהל ןהל עירפמ


צ:) :) חיר לע רמאל רשפא-יאש המ) םעט םכל ןיא ,םירבגה םתא
( :)
הכירצ ןיידע ינא) ?תבלענ אל !רוחב ,תויניצב רמאנ הז לכ...
:) :) :) ( :( הרזע
seaל וביגה
 
 
16/11/01 17:16
sea :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
"םכתוא" אלו "םכתא ךשומ"...


...הלאכש קודקיד תויגש תאנוש םתס
seaל וביגה
 
 
23/11/01 14:08
ךתוחה :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
קודבת ך"נתב קודבת
ךתוחהל וביגה
 
 
26/2/02 16:52
kobi :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
הנורחאה העש עברב ימצעל יתבשחש המ לכו ,תבתכש המ תא יתארק
'וכו "םיידש" "םיציצ" "הזח" אשונב תושקשקתהה לכ תא יתארקשכ
! בתכב תעבה טושפ -
!הפי
kobiל וביגה
 
 
27/2/02 10:57
snowhite :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
תורוש תבתכ זאמ ןמז ןומה רבע ?ילש ךיסנ ,ךתוא יתאצמ םנמאה
,ביגהל החרכומ ינא לבא ,גנימרא'צ סנירפ ,ולא תודדועמו תופי
.תונכה תאו השיגה תא יתבהא .ילש טקשה ליבשב ולו


.(הקישנ יל בייח התא) שגפינו םוי אובי ילוא


...םהמ םיינש אל טלחהב םה ילש םיציצה לבא ,םידמג העבש יל שי


.תודגאב תוארתהל
snowhiteל וביגה
 
11/11/01 21:47
ירובת הרואפי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?"יפוא שי יל לבא"
ויחתש וא ,הככ וילא וסחייתתש וא .םתלביקש הפי יכה רבדה הז ףוג
םא לבא.דחוימב בבלמ עמשנ אלש המ ,םכימי ףוס דע םכימצע םע בירב
יבזעת קר .יקירזת ,הללאי זא ,הז תא ךל השועש המ הז םיידש גוז
ינא ,תעדוי ינא .יננה) תורגבתהה ליג לש תויוטבלתהמ ונתוא
.(תעדוי
התוא הז יתניחבמ ?םיעוקעק לע הבתכ השענ ילוא - המישנ התואבו
ירחא יטיפרגב רייצל המל .ףוגה תא סרוה .יטסלפ חותינ ומכ הקזח
.יל וריבסת ,ךכ לכ עיקשה ןלבקהש
.םיזירגמ ליעפה ,ךתעד תא עומשל הצור יתייה דואמ
ירובת הרואפיל וביגה
 
 
11/11/01 22:37
ביבר הלאירא :תאמ
טפשמה תא רבכ ומינפת יתמל הבוגתב
.ףוג תונמאו
?דבל הז לע יתבשח אל המל
ביבר הלאיראל וביגה
 
11/11/01 23:29
תרחונה הייפיפיה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לש תידמימ דח הנומת רצוי הזה יטסינימפ SO CALLED -ה רתאה בושו
הל בגנמש ךיסנה דגנמו הירפוע לדוג לע היכובה השיאה .השיאה
:תועמד'ת
"...הפי אוהש ינימאתש רקיעה לדוגה בושח אל יתריקי"
זילפ
?םויה ונל היה המ זא בוט
ק'צ ?דחא ףוג
ק'צ ?םיציצ ינש
ק'צ ?תחא הדרח השיא
ק'צ ?ישנה ןימה לש עוגפה ףוגה יומיד דודיעל םירבג תרובח
ןושיל תכלל רשפא .תימויה תא ונאלמ בוט
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
12/11/01 0:48
yaron :תאמ
רתאל חפנ רתויל הבוגתב
!!! בושחש המ הז ,עגמל םיענה
!!!לדוג םג ךירצ ןכל
yaronל וביגה
 
 
13/11/01 0:12
תרחונה הייפיפיה :תאמ
רתאל חפנ רתויל הבוגתב
הניפב הב קחשו ןוקיליס תיקש הנק ךל
.םימ ה'לפיטו םילכ ןובסב תיקש ואלמ םיעצמאה ירסחל


הצורש הזכש לדוגמ קונית ליבשב םיחותינ תושעל ,ןימאל אל
םיענ ול היהיש


?ונעגה ןאל
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
12/11/01 2:59
הללאי הללאי ר"ד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:םירבד המכ
תושרמ" בותכ יתיאר ?יטסינימפ רתא הזש רמא ימ :תרחונ תרמ .א
םג ומכ .תואמחמ טוחסלו ןנולתהל ןמצעל תושרמ םג ןה זא ."ןמצעל
,ילש החוטש ימחר" - תוחטבה רזפלו דדועל ןמצעל תושרמ ןאכ הברהש
הניבמ ינא לבא - תלבוס אל ילש יוביילפה תרזג םע ןאכ םנמא ינא
:ל ליבוהל יושעש המ ."ךתוא
- תילקשמ תורגתואמ ןתא לבא 90DDD ןכל שי םא םג -ייתודלי .ב
.םולכ ןתישע אל וליאכ
ידמ לודגה יציצה םע הזרה לע הרבדש איההו .תויצרופורפב לכה הז
.ילא התוא וחלשת -
םירבג ,ןכ לבא ,תילטנורפ תורגתואמל הז תא דיגהל םיענ אל .ג
יתרמאש ומכו .ןיפח ףידע .אלמ ףידע ,ףוקז ףידע .הזח םיפידעמ
תבכוכ תרזג תא ףידעמ ינא תישיא .היצרופורפ שי - טולוסבא ןיא
ידכב קר תויחש םישנל ,ןכ זא .ילש תישיא היטס וז לבא - ונרופה
תב הרענ לש ומכ תיארנ ןכלש תספרמה םא - םהלש םי/רבגה תא תוצרל
תוצור ןתאש המ לכ םא קר .אפורה םע רבדל וכלתש ףידע ילוא ,12
.לבח .ורתוות ,םכלשמ םייח ןכל שי םא .ןכלש רבגה תא תוצרל הז
דיגנ ?תישיא ךל בוט םיפידעמ םירבגש המש רמא ימ ,ישילש דצמ .ד
זא ונ .יאמדקא אלו רנוילמ יתייהש תופידעמ ויה םישנש עדוי ינא
.ינוצר יפל יח ינא ?המ


.תואבל הפצמ .רמאמה תא יתבהא
הללאי הללאי ר"דל וביגה
 
 
13/11/01 0:25
תרחונה הייפיפיה :תאמ
הללאי הללאיל הבוגתב
ןיטולחל םירורב היצזינימפ ינמיס רתאל היה רבעב
.םישנ ןעמל םישנכ תובתוכ םישנ ןונגסב והשמ


יביטקפא רתוי ןוניס םע קר ,ןודיפוק ןונגסב רתוי הז םויה


יוליגל תירבג היצריפסנוק אוה ףוגה אשונ תאלעה וליפא ילוא
רתאל ןתינ שממ אל תונינשמו תויא תקידבמ יכ ,תוביגמה תודימ
.תיביטנרטלאה תיסוכה תא
?טידרק ידימ רתוי םכל תנתונ ינאש וא
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
12/11/01 16:30
בד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יתסאבתה סואבו ,תובוגתה תא םג ,יתארק


וליפא ?םיארנ םירבדהש ךיאל בל תמושת הברה ךכ לכ שידקהל לבח אל
הווש הז לכש עדוי ינא ,חופת ישנ רומיק לכב דש יופכ לכתסמ ינאש
(ת מ א ב) בושחש המ ,דחיב םייחו םיריכמש ירחאו ,דבלב םיטבמל
.םינפבש םדאנבה הז


השיאל יושנ ינא .לודג קיסוטו ןטק הזח בהוא ינא םא המ זא
.טרפב ןימל אלו ללכב תויגוזל אל ,הנשמו עירפמ אל הזו ,"ךפה"


שפחמ אוהש המ הזש גוז ןב אצמת הלש הפיה ףוגה לע הנובש ימ
!ותלימק םע םיילפכ לובסתו
בדל וביגה
 
 
12/11/01 20:24
:תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.הפי אל .ךלש הרבחל רקשל קיספת
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/11/01 6:15
Shelly Gal :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
Dubi G.?
Shelly Galל וביגה
 
12/11/01 20:47
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתינק בל םישל ילב וליפא,תיטרדנטס הדימ איה A וב ,חרזמב םש
.....C הדימב תחא היזח
תיניצר תומכ אבייל יתחלצה תאז לכב לבא -םצמוצמ רחבמהש ןוכנ זא
...תונטקו תוחונ, תופי ,תויזח לש
יפל "םיציצל םוקמ" םהב שיש ולאכב וא) תפטעמ תוצלוחב וליפא
.רתוי אלו םינטק םיציצל םוקמ קוידב שי (יתרדגה
...היפרגואיג לש ןינע םג הז היגול"יציצ" םגש רבתסמ
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
12/11/01 21:03
.ר הלאירא :תאמ
תוחוטשה לש ןדעה ןגל הבוגתב
.תאזה הניחבהמ לודג גנוע התיה דנליאת ,ןוכנ
,ירמגל תרשואמ רטנס ויקוטה לש הנותחת השבלה תקלחמב יתבבותסה
הקותמ המקנ .תחתהמ תוסעובמ תוילארשי תונב יתש ויה ידילו
.ר הלאיראל וביגה
 
13/11/01 9:28
יקיק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הרטמ ןיפוליחל וא הפי הפיאשכ דצהמ ארנ דימת ילוא ליפורפל חפנ
.רבעשל יפוי תוכלמ לש הלענ
אל םירבדמ םישנאש השגרהה ( תולבי לע ךורדל ליבשב אל הזו) סלכת
תאשכ ןיפוליחל וא , המיענ דימת אל איה ךלש הזחה םע אלא ךתיא
תיסקס העונתה ךרעיש תא הפינמ םימהמ תאצוי הכירבב וא םיב
ךל שי ? םינולבה המ ליבשב " ( ןבומכ ןחב) ךל קעוצ והשימ זאו
"???? תדלומוי
וישכע תרזח " : ןיפוליחל וא
".... הלילצמ
.םירצוי םירבגש תונינפ הנהכו הנהכ דועו
תא שי היצאוטיס לכב , רתוי קורי דימת אל ןכשה לש אשדה רוציקב
רעוכמהו ערה בוטה
בושחלו הארמה לומ דומעל םעפ ידמו , שיש הממ תונהל טושפ רקיעהו
......דלישטור יתייה ול םינוכמ םתואב יפוגל השוע יתייה המ
יקיקל וביגה
 
13/11/01 9:42
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןמלוע תא תונקל תולוכי - ילטנורפ עפשב וכרוב אלש תוריבגה
תוינפיה .אמגודל ,הציצמה תונמאב םלתשהל .םירחא םירושיכ תוכזב
לש ימוביש תא ,הרקי הלאירא ,תארק יאדווב) בטיה תאז תועדוי
יאלוקינ לש ותגוז התפיח הפי המכ ,קפס אלל ךל רוכזו - ןאינוורט
חרק"ה תטישו "תטהולה התה תציצמ" תוכזב ,םיזזפב טיציפדה לע ,לה
(תיטנגלא העילבב דימת המייתסהש ,"שאו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
13/11/01 15:31
הירמ :תאמ
הזחה תוריעז תוריבגהל הבוגתב
.ולה ולה
.וארק םלוכ אל
?הלאה תוטישה לע תוחוטשה וניתרבח ןעמל טרפת ילוא
הירמל וביגה
 
 
15/11/01 20:40
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ץוצמל ןתונש הזל הבוגתב
זאו ,טהולה התהמ קולש .די גשיהב היהתש הת סוכ םיחקול
רבגל לודג גנועל םרוג םוחה .הפל ןיזה לכ תליטנו הלילצ
רחא רופיס הז חרקה
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
13/11/01 11:47
lollypop :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.וביגהש הזחה תוכורב לכ םע יביל יביל
בגה.לק אל הז טלחהב עצוממ ףוגו DD95 םע 21 ליגב תויהל
אלו תויסקס תויזח לע רבדל אלש) תופי תוצלוח תונקל,באוכ
.ירשפא יתלב שממ הז (םילהוא


לכב םיחתפנ םירותפכהש וא) ןמז תצצפל תכפוה תרתפוכמ הצלוח לכ
הייפוג לכ,(האבה המישנב ערקהל תכלוהכ תארנ הצלוחהש וא הזוזת
תכלל לבא ,ער דימת הזש אל) יוביילפמ והשמ ומכ תארנ הטושפ
תוקירש עומשלו הצלוח םע תכלל םח טושפו הנווכ ילב ללכב בוחרב
.(...יופש םדאנב לכ תעדהמ םימעפל איצוהל לוכי טושפ הז תורעהו


טושפ ךרעב 15 ליגמ."המימת תוארהל" רבד הזכ ןיאו טעמכ-ללכבו
רשאכ המימת תויהל השק.תומימתה תא ומיעו,םימתה הארמה תא יתדביא
טנורפב םיטבמ ץעונ (םירומ ללוכ) ךתיא רבדמש עצוממ רכז לכ
.תולאושה ךינפל אלו וילא רבדמו


?תמאה
,םיירזכא ולאכ םידדצ הזל שי לבא,םיננולתמ םיסקאה וא רבחש אל
.יקלחב החומשו תיטקפמוק תויהל ףידעש
lollypopל וביגה
 
13/11/01 14:43
יליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הזחה תוכורב לש תויוננולתהה לכמ רבכ סאמנ
תודסחתהה המ זא .ןכתערל אלו ןכתבוטל הילפא שי ונימלועבש ודות
?וזה
ילילל וביגה
 
14/11/01 2:35
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןורגבו
םוחב ץלמומ) רונק לש טנטסניא קרמ לפס יל שיו , לעתשמ ינאו
ינא (םולה דע ינואיבהש יטנסקו ןוזאמאל הדותו ףרוחה תולילל
.ם"וקבה תוסחב תיתנועה תעפשב הבוגמ , ביגהל לכוא


:הככ זא
.ןיוש , ונ
.תועמשמ תבר הינורט דוע
ימצע ןוחטב לש השדעב יהלע לכתסהל רשפא , םיידשה לש וזה הלאשה
התיה הלמפ םינש שולש ינפל) הנפוא תיתרבח העיבק לש השדעבו ,
(לדוגה לע הרוצה תא ףידעהל ליחתמ ביטקלוקה םויה , סקס למס
תובוגתב טיבהל תמאב עשעשמ יכה לבא , םינפא ינמ לכ דועבו
ןתוא לכ לש תואכדנה תורהצהה תא תוארלו(!ףועת - ףוצח הזחתמ)
ןיינעמ)- הלחמ .םיירגוסב ןומה בתוכ ינא) הזח תוכורב תונכסמ
ךות ןלרוג רמ לע ררמל תורקי תוננב ןתוא לכל בוצע המכ דואמ
ללכמ תומלעתה ךות ןתרזגל תונשנו תורזוח תויטתפ תוימצע תואמחמ
קר אל אלמש לודג ףוגב ךבדנ דוע אוה, בורל , לודג הזחש לזרבה
.קוחצלו ((םינוכנה תומוקמב


,תונב
.קוחצל יל באוכ
, הככ םג תוקד יתש ידמ לעתשמ ינאו , הרוגמו םודא ילש ןורגה
זא , תלזנב םילוהמ םיימצע םימחר לש ירטסיה פירטב ילוכ ינאו
.ינממ וכסח , ןהינימל "הזחה תוכורב" רתאה תונמנמש לכ , תייחב


תספספ , ספא , םעפה אשונה לבא , ליגרכ , הבוט הביתכ - יטנסק
.יתמשנ יקמעל דע עוגפ ןיידע ינאו .תצק


.ןושילו , םילועיש תרדס דוע , והזו
תא לצנמש ימו , ינארוח קינר"יח ינא , א"ד , רהבוה אל הז םא
ןובשח אובי , תוממוקמו תוינודז תועדוה ימשב בותכל ידכב ירדעה
תמאב אל) ךושח בוחר תניפב ילש רצוקמה םעו , ןדעה ןגב ארובה םע
, הרומע , םודס - םלוע ארוב לבא , םילא םדאנב אל ינא ,
(.ועדת וכל...המישוריה
םיזנת ליעפ
ןכסמו הלוח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
14/11/01 11:31
lollypop :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?ונבוטל םלועה


הלוע אלו הזח תולעב לע בוט הארנש והשמ םעפ תיאר ....יאוולה
?ףסכ ןןןןןןןוווווממממה


.התא אוה הזה רודמב יטתפש דיחיה רבדה -קיה ליעפלו
אל רקיעבו תדסחתמ אל ינא-אלו ,השיגרמ ינאש המ תא תבתוכ ינא
יתייה אל,ןוכנ היה ךלש לזרבה ללכ םא אלימ-לודג ףוג תלעב
.עירפמ הז,הנוש כ"כ הזשכ לבא,ראשל הזחה ףקיה ןיב לדבהב השיגרמ


לש תועדוהה לכ םע גלדל רושיא ךל שי,ךל עירפמ הז םא,הזמ ץוח
....תונייכבתמה תוננבה
lollypopל וביגה
 
14/11/01 11:37
lollypop :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ןכסמה םיזנתה ליעפל


לדבהב ללכב השיגרמ יתייה אל .ונייד-הזח םו ףוג תכורב יתייה םא
.ללכהמ תואצוי םג שי,ךלש םכחותמה לזרבה ללכל דוגינב .םיפקיהב
.הרדגהל תברקתמ אלו הנמנמש אל ינא


םידגבו,םלשומה ףוגה תבוטל הנופ וזה תוברתה לכש יל עירפמ טושפ
.ףסכ הברה כ"כ םילוע תודחוימ תודימב


.השיגרמ ינאש המ תא תרמוא ינא


המ תא אורקל אל רושיא םכל שי -הבידה יאיצומו םיננולתמה לכל
.םכלש הרצה םלועה תפקשהל םיאתמ אלו םכניעב ןכ אצומ אלש


.תרחא םיבשוחש םישנא שי,ואלפתת
lollypopל וביגה
 
 
15/11/01 0:39
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
, הככ זא


,תקדתצמו העיגמ בוש תא
.לודג הזח הזכ םע ךל ער המכ עומשל יל באוכו בוצע ארונ ארונו
.ירטסיה המרתה ףשנ ךל ןגראמ ינא וטוטוא , שממ


(!תובוגת יתש) ךלש הפיקמה תוסחייתהה םצע , הדומח
ושמ שיש ןימאהל יתוא האיבמ ילש תוליגר הכ-והה תויצקובורפל
.םדאב םכחה ינאש ירה עודי , םדוק הזב יתקפקפש אל , ירבדב
םיזנת ליעפ
.פוס , תור
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
14/11/01 11:41
יקיר :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רתוי ךירצ אלש ןמזמ יל ריבסה (דיתעל חונמה ןלהל) היחיש ילעב
.דיה ףכ תא אלממש הממ


הז המ יתייהו ץירח יל היה ייחב הנושארה םעפב ,יתקנהשכ ,תאז םע
.האג


רפכב הרבח המכ דוע םע יתרקיב וז הפוקתב ,הקנהו םיידש בגאו
זאו ,ונב תופצל ואב םידבכנה לכו הפי דואמ ונלבקתה ,םסאק
:יתקניה אל ןהב תועש רפסמ ורבעשכ הרוק המ םלוכ ינפב יתנגפה
.הסאב ,תוסכל המב ןיא ,ץיק ,הצלוחה תיזחב םייקנע בלח ימתכ ינש
יקירל וביגה
 
14/11/01 15:41
הידע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןייוצמ
ירעצל ילאוטקא ראשנ הזש ךל דיגהל הלוכי ינא 16 תב הדלי רותב
תוריעצ לש תוחומ ינוילימב םירבוע ךלש חומב ורבעש םירבד םתואו
.םויה
.ךומכ הנקסמ התואל ועיגי םלוכש הווקמ קר ינא
הידעל וביגה
 
 
14/11/01 16:26
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.םהל בוטש המ ושעי םישנאש הווקמ םתס ינא


.ירמגל הבבס ,יטסאלפ חותינ ירחא חונב שיגרת יהשימ םא
ביבר הלאיראל וביגה
 
14/11/01 16:20
תירש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תורגבתהה ליגב רמולכ .הזכ ןטנטק הזח יתיצר דימת אקווד ינאו
,ץורל ,ץפקל ,היזח ילב תכלל ררחשמ ארונ יל הארנ הז ירחא תצקו
לייטס תורעה לבקל ילבו תנוזנז תוארהל ילב תוקודה תויפוג שובלל
הארמל עירפה אוה יכ ריעצ ליגב יל עירפה דאמ הזחה .למרכה קוש
.וב יתלגדש ירענה יוב םוטה


תינהנ ינאש תורמלו ,ילש הזחה תא בוהאל יתדמל ןמזממש ןבומכ
.הזה ןיינעה לכל סחיב תיטנלוויבמא השוחת וזיא יל שי ,םיטבמהמ
יכ םגו ,ינא אל הז יכ םיקומע םיפושחמ םע תכלוה אל כ"רדב ינא
.יתוא הכיבמ תאזה בלה תמושת


לע םיתמ םירבג וליאכ הארנ ילש ןווכהמש תורמלש תעדל יתחכונו
ומכ ,ןטק הזח בהוא אוהש ידיל ריעי אל רבג ףא ירה) לודג הזח
הרקמ לכב ,(תוכומנ תוינידנולב בהוא אוהש ידיל דיגי אל רבג ףאש
םג םיעדויש הברה ןיא ,לודג הזח לע דחפ ם-י-ת-מש םירבגה ןיב םג
דיגהלו תנבצעמ הרוצב ותוא ךועמלמ ץוח ...ותיא תושעל המ שממ
.אל הז לבא יסקס ארונ עמשנ םנמא הזש ,ואוו ואוו


:-)
תירשל וביגה
 
 
14/11/01 16:22
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
תא סינכהל בהא אוה יכהו ,םימוצע םיידש םע הרבח ול התיהש
."ררררבבב" תושעלו םהיניב שארה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
15/11/01 20:43
ךתוחה :תאמ
והשימ םעפ יתרכהל הבוגתב
רתוי .רררררב אל חטבו .שארה תא אל .ןיזה תא .ןיזה תא
םיארוק .הצרפשהה דע 'ץאלפ 'ץאלפו תוקונית ןמש לש ןינעב
םיידש תקיפד וא הזח קוניפ הזל
ךתוחהל וביגה
 
 
15/11/01 22:55
ביבר הלאירא :תאמ
והשימ םעפ יתרכהל הבוגתב
,רררררבבבב זאו ,שארה תא ,ותוא ריכמ אל התאש ,והז זא
.והשמ אל ,ונ ,ולש ןוימדה
.אלפנ רוחב לבא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
15/11/01 23:02
ךתוחה :תאמ
והשימ םעפ יתרכהל הבוגתב
לש) "ןפלואב ונתיאש אלפנה להקה" ןקת לע הז אלפנ רוחב
?(סנרפ ןועמש
ךתוחהל וביגה
 
 
15/11/01 23:30
ביבר הלאירא :תאמ
רררררב .אלפנ רוחבל הבוגתב
.אלפנ הזכ אל ,הא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
23/11/01 14:12
ךתוחה :תאמ
רררררב .אלפנ רוחבל הבוגתב
ךל םיאתמ אל הז המ יכ
ךתוחהל וביגה
 
 
26/11/01 14:58
ינח :תאמ
והשימ םעפ יתרכהל הבוגתב
..ואיצמה םירבגש ליעגמ יכה רבדה הזש .לאל הדות ,אל רבכו
,יתלעגנ תישיא ינא .ףיכ ארונ הז םכלש החוטב ינא
עגרה ,ןבומכ ,דע .ימצע תא םישל הפיא יתעדי אלו ,יתוכובנ
םג תונמדזה התואב רשפאו .טוטרמס אוצמל ךירצש ענמנ יתלבה
.הביבסהמ והשימה ותוא תא ףיעהל
ינחל וביגה
 
14/11/01 23:57
ךליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תבשוח ינאו לודג ידימ רתוי יתעדלו לודג קיפסמ הזח שי ירעצל יל
תב יתיההשכ .קיצמ הז המכ דע ןיבהל הלוכי ,יבצמב תאצמנש ימ קרש
ןכו האלה ןכו ,16 תב יתארנ 14 תב יתיההשכ ,14 תב יתארנ 12
יל ינימאת .רתוי לודג הזח םע רתוי הלודג יתארינ דימת .האלה
ינאש המ תא רובעל יכ הז תא הצור אל חטבו הז תא הכירצ אל תאש
ינא ןוכנ ,טויס טושפ הז םוי לכ תרבוע ינאש המ תאו יתרבע
יתיההש םירבד םה וליא לבא הזחה תוכזב םירבד הגישמ םימעפל
הצור אל ינא תרבוע ינאש תולפשהה תא .ימצע תוכזב גישהל הפידעמ
הרוצב םיביגמ םינב ,תונבמ ןבורש ןייצא קר ינא לבא ללכב טרפל
רתוי רבד ןיא לבא ,הטוב םע םהו םינב הז לבא ,תיטסיסקסו הטוב
הז לע רבדא אל ינא .ךנימ תונב דצמ תורעה לבקלמ ליפשמו ליעגמ
לתב תויונחה לכ לע שורחא ינא םא םג קיקד ףוגו לודג הזח םעש
ףוג םע יכ שובלל יתיצר תמאבש והשמ אצמא אל םעפ ףא ינא ביבא
יבאכ לובסלו ,שובלל ימצעל תושרהל הלוכי אל ינא ילש ומכ תוועמ
תוסנלו תונקז לש תורעוכמ תויזח תונקלו םוי לכ בג יבאכו הזח
ןאכ תכפתשמ ינאש תרעטצמ ינא זא .יל עיגמ הז המל םוי לכ ןיבהל
זא .תחא ףאל תלחאמ אל ינא ילש הזחה ללגב תרבוע ינאש המ תא לבא
לע תבשוח חטב תא) הזח תנטקהל חותינ תושעל תלקוש ךתמועל ינא
הז םע דדומתהל תעדוי אל ינא ילוא זא ("ילע יאוולה" ומכ והשמ
ינא ללכ ךרדבש ןבומכו (תולפשה רתוי יתגפס קר לבא יתיסינ)
הארקנש המ לע הכוב ,הכוב ינא יביל קמועב לבא םלוכ לע תפצפצמ
םלתשמ אל הז ,חפנ רתוי הצור אל ינא הדות אל זא .הכרב ךיפב
.הניחב םושמ יניעב
ךלילל וביגה
 
 
16/11/01 17:53
sea :תאמ
הדות אל -ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
אלו ,יידמ לודג אל אוהש יאנתב) ןורתי הז לודג הזח ,המשנ
.(חומה אל םהו תוחפ אל םילודג ,םירחא ףוג יקלחב רזבואמ
אל הז ,ןכ .םישנ ןיב ינוציח ןורתי תלעב השיאכ תויחל השק
הפי"ו "יידמ המכח" תויהל לבא ,"יידמ תעפוש" תויהל קינקיפ
הז .תורגבתהה ליגב תא םא דחוימב ,רפחתהל רזוע אל םג "יידמ
.ךל יפוי-?(םירבג םגו) םירבד גישהל ךל רזוע הז ?ךשומ


ילש הדימה-הצקב קוידב אל ,בוט) ינשה הצקב קוידב תאצמנ ינא
ינא המכ תב יתוא לאוש גהנה , פמרט תספוט ינאשכ דימתו ,(70B
הזש רורב .הטמ ןוויכל הזה טבמה אב ,תוחפ תיארנ ינאש רמואו
זא ,(יתוחא ,ראווצת תחתמ תואצמנ אל יינפ) םינפה ללגב אל
.יתודלי עבצ שי ילש תויקירפה םייסנכמלש ללגב הזש יתבשח
...הדות ,תוחא ,הדות !ןומיסאה לפנ וישכע
תיננב אל ינא-אשונל ילש תירישעה הבוגתה התייה חטב תאז
...(: רבכ זא ,רבכ םא לבא ,העובק
תוסנל ךתעד המ ?הפ תוחתופ תויאנקה "ךייתורבח"...והשמ דועו
, לגרודכ אל) םירבג לש םיביבחת חתפל ,םירבג לש םלועה תויחל
םיטונ םישנא לכ ?.הציבה תובשוי מקחרתהלו ,(לשמל םיבשחמ הלא
אטבתמ הז תורגבתמ תונב לצאש קר ,רחא וא הז רבדב אנקל
א"ד .ינוציח הארצל רושק "רבדה" םא דחוימב ,הרתי תוינוציקב
לגודה רתוי ינתפאש םע םה םירבג יטסינימפה ןדיעב םג
עיפשת םג תויגרפה ישושחלמ תאזה החירבה ילוא .הנוב תויתורחתב
,םיקפוא יבחר רתוי םג םה םירבג הזמ ץוח ךתוישיא לע הבוטל
םהיירושיכ חתפלב םיניינעתמ רתוי ,תורגבתהה ליגב תוחפל
...א-א-א-ה ...ןיז םהל שי...ו תגשגשמ הריירקל וכפהי דיתעבש


...תצלמוה יאר ,רציקב
seaל וביגה
 
 
16/11/01 17:58
sea :תאמ
הדות אל -ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
!!??שגדומ אצי הז ךיא
...תואלפנו םיסנ
seaל וביגה
 
 
24/8/02 17:47
סונו :תאמ
הדות אל -ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
- יתישע ינאש המ רתוי וא תוחפ הז העיצמ תאש המש ,והז זא
:"םירבג לש םלועב תויחל"
ינכוש לש טלחומה בורה) "ירבג" עוצקמ דומלל יתרחב
.תישנ תוחכונ שממ ןיא הדובעה םוקמב יעבט ןפואבו ,(הטלוקפה
תלבקמ ינאש המוצעה בלה תמושת תניחבמ רקיעבו ,תוניחב הברהמ
.םייח השוע ינא -
םייחב ווהי אל םירוחב :לודגה (but) לבאה עיגמ ןאכ לבא
!!תונב-תורבחל ףילחת
!השקה ךרדב תדמול ינא הז תאו
'תירבג'ה ךרדב בלש והשזיאבש ,איה הלודג רתויה הרצהו
.ינימ תונב םע תפתושמ הפש רוציל רשוכה תא יתדביא יתישעש
יד הרוחב יתראשנ - ימצעב רברבגל ןמזה םע יתכפהש אל הזו
.תישנ וליפאו האנ
םע איצוהל ךירצש תויגרנא שי תחאו תחא לכב - םולכ רוזעי אל
.(ומצע ינפב issue הזש) םידידי םע אלו תונב-תורבח
סונול וביגה
 
 
15/6/02 7:43
buttercup :תאמ
הדות אל -ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
וא תויטסקס תורעהל תסחייתמ תא המל הניבמ אל תמאב ינא
.ךביבס םירוצי לש תובילעמ
ךרעמ התיחפמ אל ןיטולחל ינאו ,ךל רצוי הזש בגה תויעב טעמל
,קיקד ףוג - הארנ הזש ךיאב אל .היעב האור אל ינא ,ןיינעה
ףוגל תובוטו תופי תויזח אוצמלב אל ,רבד לש יפוי - לודג הזח
הלבסש ימכ .הביבסה לש העדב אלש חטבו (ןויסינמ) לודג הזחו קד
.השוחתה תא ןיבהל הלוכי ינא ,אשונב בורל תויטסיסקס תורעהמ
ול רתומש טילחהש םירוציהמ דחא לכ גורהל קשחתה ישיא ןפואב יל
אל םה ?המ תעדוי תא לבא ילש ימוטנאה הנבמה לע ותעד תא עיבהל
תלכסותמ יבבותסת תאש הביס םוש ןיא .אל שממ .הז תא םיווש
ךלש םילוקישב יזכרמה םרוגה המ תעדוי אל ינא .תואלח ללגב
.דואמ העורג הביס וז - רבודמ הזב םא לבא חתנל
buttercupל וביגה
 
15/11/01 12:55
הילט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םתעד לע םירבג הריבעמש תשבוכה יתוישיא וזש יתבשח ימותל ינאו
.םיציצ הלוכ הזש ,ררבתמ , הנהו


.םייס הד יב רבנ ליוו ,טיא ואונ יוו זא ,ףייל


?טנרטניאב ןכות ןיאש רמא ימ ...ללכבו
הילטל וביגה
 
15/11/01 21:03
הנד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םלוכל ייה
יתדדועתה והשפיאש ןייצל תבייח ינא הבתכה תא יתארקש ירחא
ףוגל עגונב ןוחטב רסוח השיגרמ שממ ןטק הזח תלעבו 18 תב ינא יכ
ילש
ךא הרבחה ייניעב הפי דואמ ףוג יל שיו בוט דואמ תארינ ינא
לודג הזח יל ןיא יכ הפי אל אוה ינייעב
ןימה ינב לש רתויב הלודגה היזטנפה יוהז לודג הזח ירהו
.לודג דואמ ימצע ןוחטב רסוח ילצא רצוי הז רבדו..ינשה
הז תא םהל השוע לודג הזח יכ ודוה הפ וביגהש םירבגה לכ
ילש ןטקה הזחה םע בוט שיגרא ינא םג דחא םויש תפאוש ינאו
הנדל וביגה
 
 
15/11/01 23:05
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.הנשמ אל הז ,ןיינעה קוידב הז ,הנד ,יוא
יתשגרה הז ינפל ,החוטש ינאש יתמנפה 26 ליגב קר ,יתבתכש ומכ
.שארב ,ילאנב הז ,יוא ,לכהש ?רמוא הז המ .ירמגל הבבס
םוש יפ לע בוט וארנ אל ,תמאב לבא ,יתבהא תמאבש םירבגה לכ
.םה ויה םה יכ ,םולכ ענמ אל הז לבא ,יביטקייבוא הדימ הנק
בושח דחא לכל לבא ,בושח אוה ,בושח וניא הארמש הנעט הפ ןיאו
.רחא והשמ
הסנכנ םעפש רפס אוה .יטסאלפ חתנמ הזיא לע הבתכ יתארק םעפ
דיימ אוה .עזעזמ תמאב והשמ ,ארונו םויא ףא םע החוקל וילא
הארית איה ךיאו םישוע ךיאו ףא יחותינ לע הל ריבסהל ליחתה
.םיינזאה תא ןיטקהל ידכ האב ללכב איהש ול הרמא איהו ,ךכ רחא
ביבר הלאיראל וביגה
 
16/11/01 1:09
יננ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קר הבושחו ,תויוטש לכהו ,הזו ,המש בותכל הצור יתייה ,ףוא
...לוכי אל'נא לבא ,תוישיאה
רורב ,רדספ הז ,ו) דיגהל הצור ינא ,תאזה המדקהה ירחא ,ןכש המ
והשימ וא ,הלאירא לש תושגרהב רבד םוש הנשא אל'נאש ירמגל יל
תוישיאהש (םורופ לש עברו תורוש שולשמ קומע רתוי תצק הז ,ללכב
דואמ הברהב .טבינ ,ףקתשמ יפואה .הארמל ,הארמל .ןומה תעבוק ןכ
לבא ,הלש ףוגה יבגל השיגרמ איה ךיאב הברה םג .ןבומכ ,םירושימ
:אמגוד ועמשת בוט ,םג
תוארנש הלא .יפוי ונל קלחתמ הז דימת ,תוביסמבש ,בוט רבח יל שי
וא ,תונמואב תולפטמ וא ,תוינמא ןהש אצוי ףוסב דימת ,תויסקס יל
תוינלכלכ ןה ולצא דימת אוהו ,רושקש המ לכ םתס וא ,הקיסומב
.הביסמב .םתס .םייחל השיא לע םירבדמ אל ונחנאו .תויניד"ועו
.והז זא .ליחתהל ךלוה התא ימ םע
...?ןוכנ ,הביסמהמ אמגודה םע שראפ ידימ יתאצי אל

.יננ
יננל וביגה
 
16/11/01 16:33
sea :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
המ לכש תענכתשמ ינא רתויו רתוי ךלש םירמאמה תא תארוק ינאש לככ
יהשימ לש תויוכפתשה אורקל םיענ המכ .ליגה הז וניניב לידבמש
יצח אל הז ,אלו (: (: ילש ומכ תויעבה ןתוא תא קוידב הל שיש
אורקל ילמרונ אל ףיכ טושפ הז ,(:) ???ונחנא) םישפיטל המחנ
... (: (: (: הציב התואב ךתיא תבשויש יהשימ לש רמאמ
ר ה ןה .הזחה תא לידגהל תופסונ תוטיש שי...תוניצרב וישכעו...
המשרהה תא רחאל אל הצוחל תא םא זא) חותינהמ תויטיא רתוי ה ב
ר ה - ה ב ר ה םג לבא ,(האבה הבוגתל ירבע אנא ,יפויה תורחתל
.תיגרוריכ תוברעתה םוש אלל-בושח יכהו ,תולוז רתוי ה ב
(עבטה ןמ םינומרוה לע תוססובמה תוחשמ ןוכנ רתוי) תוטישב רבודמ
הזו ,ימצע לע עגרכ הסנמ ינא ןתו ,תיביטנרטלאה האושרה םוחתמ
...דבוע לבא ,טעל-טעל-טעל
,(...ספוא , "יאב" יתבתכ טעמכ) רתאה תואבמ יהשימל םא זא
קינה תא ןמסא אל) וביגה אנא ,ןופלט רפסמו םיטרפב תניינועמ
ןאכ תאז ימ ליימיאה יפל הלגי םלועה לכש יל אב אל יכ ,םודאב
.(החידאפ ללכב זא ,ימש לע אל ללכב אוהש םג המ -לודיגה יבלשב
תיירורעש תא דימתלו תחא יל ריבסהל הלוכי יהשימ .והשמ דועו...
תינורקעש תעדוי ינא ?תואה תרמוא המו ,רפסמה רמוא המ :תודימה
לזאזעל אצוי ז ךיא זא ,תועלצה בחור הז רפסמהו ,פאקה הז תוא
תוטישה לכ םא ,וקנחיש) ינממ תועפושו ינממ תונטק תונבש
רתוי רפסמ םע קר ,פאק ותוא תא תושבול (...לדג הזש דע ,תויעבטה
.לודג
המ זא , 75B איה תרמצ תוינמגוד לש הייזחה תדימ...והשמ דועו
רבכ םא-הקנולז לטרואב תרכזנ ינא ןאכו) לזאזעל תוצור ונלוכ
( :) :) :) ףוסה דע זא ,תוינמגוד ומכ תויהל
seaל וביגה
 
18/11/01 19:33
michalica :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תצלוח ןמ השבל סיאול תרבג הלחתהה לעו הדילמ םיחצור תא יתיארשכ
הרטלוא ןטב
היהא ינא םגו וגגופתי ילש סעקציצהש עגר ותואב יתיצר ךיא חחחא
טיפ דארב לש הרבח
םוקמב םירבחמ וזזה הציצקה םע טיפ דארב 'וגגופתה אל יציצה לבא
...םלועב קדצ ןיא ' ןיא 'יתיא
michalicaל וביגה
 
 
19/11/01 16:25
ויתס קירא :תאמ
סעקציצל הבוגתב
רתוי יתעדל שי הארנכ - תוטש השעמב םימייתסמ הללכה תונויסנ
םיידש ןטקו רימת הרענ ףוג ןיידע לבא ,םילודג םיציצ יבבוח
איה תוטשה .ירבגה ןימה לש יתועמשמ יד זוחאב הכרבב לבקתמ
חפנ .ןוקיליסב יתועמשמ יולימב וא חפנב יתועמשמ ץוציקב
םיעצמאב ןיטקהל רשפא םייוסמ
תיתועמשמ ,קזחל ןתינ בגה ירירש תא ,םייטטאיד-םייביטרופס
תוסנל אוה רקיעה לבא ,הגויב לשמל ,םינוש תולמעתה יגוסב
ינינעב ןוידל המבה תא ריבעהל טושפ .שיש המ תא הביחב לבקלו
?תושעל םיכומנה םירומא המ זא ,םיהובג תופידעמ תורוחב :םירבג
רורב .ןטק ןיז ילעב ושעי המו יתועמשמ ןורתי בשחנ לודג ןיז
םירבגה ןינעש אלא .תויפולח תויונמוימ חתפל -תושעל המ שיש
ןימל ףונפנ אוה החוטש ןטבו םילודג םיציצ - ןיעל יולג תוחפ
ינאש וליפאו ,ןוירהב ינניא םגו תינימ הלשב ינא - ירבגה
יתונורתימ םלעתהל לכות אל (רוויע יצח התא וא - הקוחר
,םיטלובה
ויתס קיראל וביגה
 
20/11/01 9:45
CUP OF TEA :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתחכש אל לבא -ירובת הרואפי ךבזכאל תרעטצמ) תלאוש ןיידע ינאו
המל םדוק המ (יתינהנ הז המ ,הקישנה לע הדות -SEAן ,טקז ךילצא
?ךפיהה וא ?רעישה ךרואל חומה לדוג
לא יתאצי..םינשוש לש ברע) רדה ףסוי ןיחלמה ,'ד התיכב יתייהשכ
דמיל הבר תוניצרבו ,הקיסומ ונתוא דמיל ,תושעל המ -(...ןתסובה
עיגה םאה ..קמטצמ חומה ךראתמ רעישהש לככ םינב לצא ..ש ונתוא
י"פע יח חישמ םא ????םינימה ןיב ןויווש שיו חישמה תומי ו
וידעלב בוט רתוי רדתסא ינא ,רבקל רוזחיש - רדה לש ותנשמ
CUP OF TEAל וביגה
 
23/11/01 16:25
יהיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לודגה הזחה םע עטקה תא הניבה אל םלועמש 75B םע הרוחב רותב
תומטמוטמה תא הניבמ אל ינא ...ותוא לידגהל הבשח אל םלועמו
היהי םינמרחה םירבגלש ליבשב ןהלש ךעלקציצה תא תולידגמש ולאה
...קחשל המ םע
:תרמוא ינאו
-לידגנש םיצור םתא םא
לעו קחשל המ םע היהי ונל םגש ,שי המ !ןטקה תא םתא םג ולידגת
!ףוס ףוס לכתסהל המ
יהילל וביגה
 
23/11/01 17:26
ןוזגוטרה ודיע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
העשב םוי לכ תנרקומש Blitz תינכותהמ יתצליחש תונבל הצע דוע
.םירודכ איה ,םילבכב SAT1 ץורעב ברעב 20:00
,לוכיבכ .הזחה תא םילידגמש קושב םישדח םירודכ וישכע שיש רבתסמ
.תיסחי הכומנ תולעבו יאוול תועפות אלל
תוניינועמה לע ךמוס ינא לבא ,הפורתה םש תא יתטלק אל ירעצל
.ןמצעב שופיחה תא ועצביש


,הכרבב
ןוזגוטרה ודיע
ןוזגוטרה ודיעל וביגה
 
25/11/01 15:22
dooda :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תועדומ איהו ינא קרש יתבשח ינאו .היטע לע רופיסה םע יתוא תגרה
.אוהה םיהדמה קייודמה בוציעל
doodaל וביגה
 
26/11/01 17:37
yonit :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הגישמ ינא ותיאש ילכה והז?לודג הזח םע היעבה המ הניבמ אל ינא
.הצור קר ינא םא רבד לכ
אוה,קוניל ךירצ אוהשכ םעפ לכ םק ילעבו קונית ונל שי,המגודל
ילעב...הרומתכו, הביכשב ותוא הקינמ ינא הטימל דליה תא יל איבמ
רמוג קוניתהש דע,בהוא ךכ לכ אוהש לודגה הזחה תא יל קקלל יאשר
.ןושיל הכישממו תבבותסמ ינאו ול לתחמו ותוא ריזחמ ילעב זאו
לודג הזחל ןטק ןורתי דוע
yonitל וביגה
 
 
26/11/01 21:53
ביבר הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
?ןושיל תכלהש ינפל לוחכה טרסה םע ואידיוה תא תובכל תחכש בוש


?היהי המ
ביבר הלאיראל וביגה
 
27/11/01 14:09
ישוט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!םיסקמ
.ןבאב הלימ לכ
.ימצעב הז תא יתבתכ ינא וליאכ יתשגרהו יתארק
...ילע תבתכ תאש - תוחפל וא
.הפי טושפ תאש החוטב ינא לבא םלועמ ךתוא יתיאר אל
ישוטל וביגה
 
2/12/01 12:34
הכיסנה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הברהמ עומשל יל אציו ןטק הזח לש הירוגטקה תחת תגלטוקמ ינא
תפסונ הדבוע."הפי הז ןטק הזח"ש ילש גוזה ינבמ דחוימבו םירבג
םא) ךישמיו חומצל ךישממ ילש הזחהו רזומ ףוע ןיעמ ינאש איה
תא חימצמש רזומ ןג ןימ .תובוט םינש המכ דוע (ימיאל יתוא הוושנ
. ...ולוכ חתפתהל רומא היה רבכ אוהש רחאל הזחה
וארש רחאל ולא םירבגמ דחא לכ לש הבוגתהש איה תנינעמה הדבועה
הזיא" איה הנמשהה וא תולולגה ,ןמזה ףקותמ םא לדוג ילש הזחה תא
בהוא התאש יתבשח" היופצה יתלאשל ."םיידשה ךל ולדג ךיא יפוי
וישכע יל שיש המ לבא הפי הז ןטקש ץוריתב םינוע דימת םה "?ןטק
תויוות לע תואהשכ ודיגי םה המ יתוא ןיינעמ ..םלשומ קוידב הז
...הירחא האבה תואב ףלחתת ילש היזחה
ינא ..ןימאהל יתקספה רבכ ןטק הזח םיפידעמ םהש םירמואש הלא לכל
םיינרדומ םירבג םהש םמצע תא ענכשל םהלש ךרד יהוזש החוטב רבכ
'וכו םיינויגה
םיעגרב לבא ותיא המלש יתייה אל םעפ ףא ינא ..ילש הזחל רשקב
לוגע הזח לש יפוי הזיא ואוו" תעמושו הצלוחה תא הדירומ ינא םהב
םבייח םירקשמ םה םא המ זא .רשואב תגגומתמ ינא "ךל שי ןטקו
םירקש שי הזמצוחו םיפי םהש םיבשוח תמאבש םירבג המכ תויהל
...ףושחל םיבייח אל טושפש
הכיסנהל וביגה
 
11/12/01 8:55
הנשמאל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הלאירא יוה
ילצא לכה ,תושעל המ לבא .רחואמ תצק ביגהל יתרכזנש תעדוי ינא
.רחואמ הרוק
.םיביבא 32 רבכ םהל ואלמש תורמל חתפתהל םירחאמ ילצא םיציצה םג
30 ותוא יתארק ...ךלש הזה רמאמה םע יל תישע תא המ תעדוי אל תא
לכ לע הטילש ילב ןזואל ןזואמ יל חרמנש הזה ךויחה םעפ לכו םעפ
!ףוצרפה
ימ .בלה תא םמחמ שממ הז ,יוה .ינומכ תחא דוע יתאצמ ףוס לכ ףוס
וז .יתמחנתה עובש ףוסה לכ ?המחנ הב ןיא םיבר תרצש רמא לזעאזעל
.ייהתש ימ ייהת .הלאירא םג וז ,ינא קר אל
.ינממ בוט רתוי הברה בצמב םויה תאצמנ תא הארנה לככש ,תורמל
ינאו ,חותינה ןיינעמ תדריו בצמה םע תמלשה תאש הארנ יכ לכ םדוק
ינא ךתוא תוארל ילב ,תינש .שדחמ םוי לכ תטבלתמ ןידע ינא .אל -
- ינא .ילשמ םילודג רתוי חטבל םה ,םינטק ךייציצש המכש החוטב
לומ תדמוע ינא םא הנשמ אל .ללכב ליפורפ ול ןיאש יציצ יל שי
.בגה ומכ הארנ דימת הז ,תיזחה םע הארמה
הלוכי ינא בגה לע תבכוש ינאשכש יל רמא ,ותיא יתבכשש והשימ םעפ
אל םיימוי ירחאו קוחצל יתקספה אל .םיקוסמל התיחנ חטשמ שמשל
.תוכבל יתקספה
הז ימ תא לבא ..תועגשמ םייניעו אלפנ תחת יל שי ,ןוכנ זא
תא יכ ,תיסקס שממ שממ תויהל הלוכי אל ינאש השיגרמ ינא ?ןיינעמ
?ןטבה לעמ יל וחפנתה תצקש שותיה תוציקע יתש ורגי ימ
הזח שי ןלוכל ,תושעל המש קר .תוכמות תורבח המכב יתכרבתה
דימצהל הפי הפי תועדוי ןה ,יתוא ןבצעל תוצור שממ ןהשכו ,ראופמ
...יל היהי אל םלועלש הזה ץירחה תא רוצילו םיידיה תועורז תא


לש ןורתפ םגש יל הארנש תורמל .םולכ רוזעי אל .לכסתמ הז
.ןבצעמ תויהל לוכי ןוקיליס
.הלימ לכ יתבהא .רמאמה לע יכרובת ןפוא לכב
הנשמאלל וביגה
 
12/12/01 0:19
הרהוז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןמאיי אל) DD75 רמאמה יפל 'תימולח'ה הדימב הכרבתהש תחא רותב
,ינשה דצה לע תצק םכל טרפל יל ושרה (...תפשוח ינאש םירבדה
יגולופורתנאה יפואה תולעב תועפותה ראשו םיטבמה , תורעהה דבלמ
.יתריצי ןוימדב יתכרבתה ,ילש םיראופמה םיידשה גוז םיכשומש
,םהינימל םינרקתסמל תורעה ןווגמ יתאצמה .עשעשמ היה הז ,הלחתהב
ינימ תונב ידי לע רקיעב הלאשנש) '?ןוכנ , פא שופ הז' הלאשה
תנתמ תא יתכפה םיוסמ בלשב ינא ךא .םעפ אל הרזח (!הכיבמ האניקב
(ךרעב ,רפסמב האמה) רתויב םיהדמה רוחבהשכו היונארפל ןוימדה
,יידש ידמימ לע תונינשב תונעל יתזרדזה ינאו םייניע גוז יב ץענ
: דיגהל רוחבה זעה
'?ללכב ךלש הזחה לע לכתסמ ימ'
...ש יתנבהו
ילוא ..עדוי ימו ,םיקיעמ טעמ וכפה 'תימולח'ה הדימה םע םייחה
.....ילש םייניעה עבצ והמ ועדי אקוודש םירוחב המכ יתחליש
הרהוזל וביגה
 
17/12/01 9:34
וטרבלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םג ונחנא םעפ ידמ .שארלו ףוגל םירבוחמ םיידשה .ועגרית .תונב
.הלא לע םילכתסמ
וטרבלאל וביגה
 
23/1/02 14:21
תימולש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,תורחת) תומיסקמ תויזח שוכרל ןתינ םויהש ןייצל קר יתיצר
תולודג הזח תודימ דע תועיגמה FANTASIE גתומה תחת (וכו תולמלמ
(FF-G) רתויב
תימולשל וביגה
 
 
23/1/02 15:12
הלאירא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.הכופהה היעבהמ םילבוס וניתוחוכ ,ונ לבא ,ןכ
הלאיראל וביגה
 
 
28/2/02 3:10
ףסא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
ןכלש הזה עשעשמה שכרה ןויד לכ ,הלאירא רקעבו תימולש .I
הדותמ ינממ חיכשה טעמכ
.יהמ תיעדמ
,םעפ ידמ םיעושעש תזתופיה וזיא קסרל ךירצ דחא לכו תויה
:דחוימב תישפט תחא הנה
ירחא בקוע ינא םינש רבכ ."הווש אל הז םינטק םיציצ"
םיאלפומה םירבדל ימצע לש תובוגת
:ןה יתונקסמו ,(!הירטמואג וזיא ,damn) הלאה
,(היח ,תחא) הרוחבל םירבוחמ םה דוע לכ ,םיציצ (1)
סחיב הלוע םתויזגפ (2)-ו ,its a blast
החכוה וליפא הזל שי . הרוחבה לש תיללכה תויזגפל רשי
:תיגול
.רדהנ ןכ םג ,םינטק אל םה םאו .רדהנ זא םינטק םה םא
המרואתה :קודיצ} .רדהנ הז זא
רשאכ , - ( p->f)->r) > .(p->r)- > r,העודיה
.{f=false
חיכוהל ךירצ דוע התא ,ת/ינרעה השקמה השקת/י ,ןבומכ
הינשה החנהל) רדהנ הז םינטקש
הזה םורופבש רמול וליפא רשפא .םיכמות קיפסמ שיש הארנכ
.(תללוחמ המויסקא טעמכ איה
.ירמגל .רדהנ הזו ,יתקדב :םהו ירבדל ןימאהל וצלאת ןאכ
השוע ינאש הזו) הז רשקהב ביחרהל ינממ תענומ תויטרקסידה קר
.(תיב ןחבמ וישכע
יתלב וניא היצקרטא םדקמכ לדוג :גייסל הצור ינא ,ףסונב
.םיזגהל אל ףידע < .הלעמלמ םוסח
ינא) "ילב" תכלל לק רתוי הברה םינטק םעש יל הארנ ,תישילש
"ילב" יעורא ללגב/תוכזב יל ופרשנ חומ יאת המכ ההות
ךרואל םג ,תוקיזמו תוקיעמ תוחפ הדיבכה תולבגמו (יתיווחש
.םיחכוותמ אל הקיזיפה םע .םינש
הזה קיחצמה ןויערה הפיאמ ,כבר ליחד ,הלאירא לבא .II
הז הנורחאל יתיארש יכיספ והשמ שי םא ,תעדוי תא .לידגהל
ליבוהל הסנמ תאש יל הארנ .םיסובוטואה תונחתב תאזה תמוסרפה
.יופשה וקה אוה ,קויד רתיל וא .יופש רתוי הברה ןאכ
,וא'צ
ףסא


.אבה עשעשמה יוסינה תא ךורעל עיצמ ינא ,קפסה תרסה םשל
קלדיהל רומא יסופיטה רכזהש גוסהמ ,"הטרופ" - םיידש חקינ
ינא ? בהלתהל והשימ ענכשי הז םאה .רבגל םתוא רבחנו ,םהילע
.וילע רבדל אל ףידע ,דירחמ רתוי תצק יוסינ יל שיו .בר קפסב
ףסאל וביגה
 
28/2/02 6:29
בגר ןועדג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תויסקסה אלא רקיעה תא עבוק םיידשה לדוג אל ךתוא םחנל הצור ינא
המ תעדוי אל איהש םילגמ זאו הטימל החיתח םיע םעיגמ םימעפל
טלחומ יביספ שרק ינעי םישוע ךיאו םישוע
זאןייזל קשח ןיאש יביספ שרק םיע ראשינ ינאו םלענ יפיה לוכ זו
רמול ילב התיבה ךלוהו רמוג ינאש דע הנוכמ ומכ ןייזמ ינא
.תוארתיהל
בגר ןועדגל וביגה
 
11/4/02 1:42
adi :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
sea...
...םיטרפה תא יל ינת השקבב
adiל וביגה
 
19/4/02 18:15
היינשה ידניא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שממ (D לכה ךסב) ילש םיידשה לדוגש תוחפל דחא רוחב יתשגפ .1
.םינטק רתוי הצר אוה .ול עירפה
לת ןומוקמ לש תוליכרה רודמב העידי העיפוה תועובש המכ ינפל .2
(הילע עמש ללכב ימש) XYZ תינמגוד" :ךרעב ןושלה וזב ,יביבא
,ברע תחוראב רבחה םע יתבשי' .ןוקיליה תולתשומ ןודעומל הפרטצה
םייעובש ךות .הלדגה השעא ינא םא היהי בינגמ הזיא רמא אוה זאו
."רבחל הנתמ .ולש תדלומיל ןמזב קוידב יתקפסהו ,ירחא יתייה רבכ

רמא אל אוה תוחפל .סכיא סכיא סכיא סכיא סכיא :יתבוגגת ךכ לעו
רבודמ - ןיידע לבא ,לידגת אל איה םא הנממ דרפי אוהש הל
הזכ רבד השעת ימ .השוחת ןדבא ,תוקלצ ,ףוגל םירז םילתש ,המדרהב
!!!!רבחה תא אלא ,התוא אל דועו ?????בינגמ הזש ללגב קר
היינשה ידניאל וביגה
 
 
19/4/02 18:39
וג_ידניא :תאמ
ליפורפל חפנ רתויל הבוגתב
.תושעל המ ,הככ .םיינש תורוניכ תבהוא אל ינא
לש רתויב הלענה הרוצה אוה יוקיחש סרג דלייו רקסוא םנמא
.הנירגרמה תאצמה םרט היה הז לבא ,האמחמ
וג_ידניאל וביגה
 
8/8/02 21:10
יוצמ רבג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.B -ל ולידגת .הייעב הז 1. A
ןמזה לכ ןתא .זיזמ אל הז (תוחוטש אל רמולכ) B הדימל רבעמ .2
המ הז תמאב תונמרח .תמאב תונמרח ןיבל תונמרח םתס ןיב תולבלבמ
ןיא טעמכו םינבל שיש תלוכי הז ,תונמרח םתס .הטימב ונל םישועש
.הז הככ ,ןיבהל וסנת לא .תונבל
הדיממ תחא לכ .רחא רבד םושב אל .יפואבו םינפב םיבהאתמ םינב .3
.היעב הל ןיא B
םע ואצי (אל םא ךתוח ינאו) םלוכ .תרעוכמ םע אצי אל דחא ףא
שממ וז) אצי אל דחא ףא .B הל שי םא םג תופי םינפ תלעב הרוחב
.E הל שי םא וליפא תרעוכמ םע (השוב
הצורמש תחא ןיא .ירשפא לדוג לכב תורוחב ןומה םע יתאצי .4
.הללאל ךבסותמ םע םתא .דואמ תואנ אקווד ויה ןבורש תורמל,המצעמ
ידכ) ידימ רתוי אל לבא ,טרופס תובהואש תונב םיבהוא םינב .5
.םכבל תמושתל .(םייאי אל הזש
.ןוכיס תולטונ םתא - לגרודכ .לסרודכו סינט ,לשמל
(םינבצעתמ הזמו םיסעבתמ ,םיזב ,החילס) םיאנוש ונחנא .6
,רוקמהמ רעוכמ רתוי הז .ןוקיליסמ
.ךילע ודבעש השוחת .תעגל ליעגמ הזו ישנ אל הז ,ףולב הז
?הלדגה הצור תא םא תושעל המ .7
,A הדימ תא םא אלא ,ךמצע םע ימילשת זא .ןכוסמ הז םינומרוה
טקייורפ תוכזב ,הטושפ הקירזב רתפי הזש דע ,םינש המכ דוע יכחתו
.(תויטנג תופורת לע תובעל םיליחתמו תופמל ומייס) םונגה


.תוכבסותמ אי בוט םוי
יוצמ רבגל וביגה
 
 
24/8/02 18:07
סונו :תאמ
:םיצור םירבגש המ הנה .תידימת תוכבסותמ ןתאל הבוגתב
עמשנ ראשה) הזה םורופב דדועמ ת מ א ב ש דיחיה רבדה הז 3
.יתוא תינק .(ידמל םייטטניס םימוחינ ומכ
סונול וביגה
 
 
24/8/02 18:08
סונו :תאמ
:םיצור םירבגש המ הנה .תידימת תוכבסותמ ןתאל הבוגתב
יתבגה וילא בתוכה לש 3 ףיעס רמולכ : 3
סונול וביגה
 
21/4/03 0:15
ןצינ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!! םילודג יד םיציצ יל שי לבא , 17 תב קר ינא
תויזח 30 - 40 דודמל ךירצ ! םיצורש היזח לכ תונקל רשפא יא
! הרקי יכה איה םיאצומש היזחה ףוסבו
!ךל שיש הממ ינהת
ןצינל וביגה
 
1/8/03 0:25
ריפכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
המכו המכ לע .....םדרינו קביח/קשינ/ףטילש 27 ןב רוחב רותב
:רמוא ינא םינוש םילדג


!!(ינוניב-ןטק ףוגל רבוחמ) דואמ לודג הזח ףידעמ ינא ץוטסכ .1
ילאידיאה !!הפוגל ילאיצרופורפ הזח ףידעמ ינא יתגוז תבל .2
'גק 55 'מ 1.65 :תינוניב ,80D - 'גק 60 'מ 1.7 :הלודג הרוחבל
70B-C - 'גק 50 'מ 1.6 :(....הבבושו) הנטקל , 75C -


,יגולוכיספ ןיינע הז בורל ,םינימה בורל עבוק לדוגהש רבתסמ
6-7) הבעו ('מס 25) ךורא ןיז - א"ז ,ירבגה רביאה לדוג ללוכ
הזחל המודב) תיזיפ רשאמ רתוי השיאה תא תיגולוכיספ הרגמ ('מס
.(םירבגה תניחבמ לודג
:םוכיסל
ןלהא לדוגה ןייניעב ילש הירואיתה יבגל ביגהל ןיינועמש ימ .1
.ןלהסו
!!תיסוכ שיגרהל הלוכי יתנייצש םינוירטירקה לע הנועש ימ .2
.(ךל עיגמ ישפוח) ץיושהלו ביגהלו (ןגרפמ)
םינבה בור םילודג יד םיציצ הל שיו 17 תב איהש הבתכש ןצינל .3
העובק הרבח) תכייתשמ תא הירוגטק וזיאל יארת זא ינומכ םיבשוח
....תומלועה ינשמ תוניהל ילכת ךכו עצמאב תא ילוא ,בוט ץוטס וא
.ביגהל תנמזומ תא םג ,(ןמז ךרואל ץלמומ אל


love
ריפכל וביגה
 
26/1/04 16:47
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םה םתרוצ וא םחפנ ,םלדוג ךא .ךשומ רבד אוה השיא ידשש קפס ןיא
,םימעפ רופסניא תונתשהל דיתעו הנתשמ ,הנתשהש יתנפוא ןיינע
.אל המו חור בצמל,הפוקתל ,תוברתל םאתהב
ןייעל אנ) לאידיאה ויה םיהובגו םינטק םיידש תואמ המכ ינפל
ושייבתה םילודג םיידש םע םישנ ,(םילודגה םירייצה לש תונומתב
.הפרחה תא ולגי אלש ידכ ןתוא וכעמו ןהידשב
שיו ,םילופנ תופידעמש שי ,םירוקז םיידש תופידעמה תויוברת שי
וסינ דימת םישנ .םיפי םיידש םידדצל םייולתה םיידשב תואורה
ןהש השגרהבו םיטבמב תוכזל ידכ ,המרונל םאתהב ןפוג תא תונשל
לע םילודג םיידש הז םויה .תולידגמ ,תוחתנמ ןה םויכ ."תובהאנ"
תונשד םייכרי ,אלמ ףוג לע םינטק םידש היה הז םעפ ,יטקרונא ףוג
תאמ דשה לש הירוטסיהה - רפס האר) .הנורחאה הלימה ויה תוינרשבו
(םולאי ןילרמ


םילודגש ודמל םה תונטקמש םושמ םילודג םיידש םיבהוא םירבג
איש הז םינטקש ודמל םיסנסנרה םירבגהש ומכ ,ךושמל םירומא
וניבורל ,תושעל המ לבא ,ךכב ונימאהו תונימאמ םישנ םג .תויסקסה
,ןפוגמ תוצורמ ויהי אלו ויה אל ונבור ןכל ,םיעצוממ םיידש שי
תא ,הנוצרכ םישנה לש ןפוגב תושעל ךישמת הירוטסיהה דוע לכ
יבגל ךלש יטוראה יומידה תא לבא ,חצנל השק תוברתהו הירוטסיהה
.הלוכי תא ךמצע
לא .םהש תומכ םתוא יבהוא .םיידש לכל ,ןה רשאב םיידש לכל ןח שי
דוע ,תתוועמ הנפוא לש רצות דוע ייהת זא יכ ,יחתנת לא ,ילידגת
אל ךלש תבה ,"םויה ךלוהש המ הז" יכ ףוגה יונישל היצמיטיגל
אמא םא .יאדכ הזש ןמיס ,הלידגה אמא םא ,הפוגמ הצורמ היהת
.םיידשל רבעמ הברה הז תוישנו תוינימ .ךרדה וזש ןמיס ,תיטקרונא
!קיפסמ הזו ,ןיבמו ךמות ,בהוא ,בוהא רנטרפל ,ךלש המזגרואל יגאד
לכימל וביגה
 
16/5/05 16:57
.א תנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ומכ ,םיידש גוזב תלקתנ איהש םעפ לכ תאנקתמש הרבח יל שי
.הזה רשקהב םיצרופש תותיחנ ישגר .תראיתש
ךכ תשגרה אל םנמאש ,ההדזמ ןכ תאש ,ךתדימב ,הל יריבסת יכל
תא חיננ םא ,הזה ןיינעב התוא ןיבהל הלוכי תאש לבא ,םלועמ
.החוטש ןטב לע תלכתסמ
,הנפואה ץורע ,ןהלש ףוגה תא בוהאל אל תוכנוחמ םישנ
...הדי הדי הדיו גניטיירה תוברת
תורועב לתפתהל הצרנ דימת ,ונלש רועב תומלש שיגרנ אל םלועל
.םירחא
.םישנ
.א תנעל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא