םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

הדגנכ רזע
ילעוש העונ


ףוס ומכ עגרכ הארנ אל הז םא םג
םיפתושמה םכייחו םוי אובי ,םלועה
םישולק ?זא המו ,םיללוע וביני
,ךללוע תא לתחי הזכש רבגש םייוכיסה
תא הקני ,ףלודה ךקונית ףא תא חנקי
,הלילב וילא םוקי ,תוקיבדה וידי
ףוטשי ,םעפל םעפמ ותוא חלקי
ךל רמולו תושעל לידגי וא ,םיקובקב
ינא ,יחונת .הפק ךל יתנכה ,הקותמ"
"םילכ ףוטשא


םדאה תויה בוט אל..." תישארב רפסמ עדונה קוספה רשפב ונד תובר
לע דומעל הסינש קוספ ,('חי ,'ב ,תישארב) "ודגנכ רזע ול השעא ,ודבל
השק .הווח ונתריקיו םדא ונעדוימ ןיב תינושארה תויגוזה יסחי רשפ
הלעפ אקווד אמש וא םדאה דגנכ ןכא השמיש הווח לש התריצי םא עובקל
אל הל ?הווח םע המ ,תוחפ אל הבושח הלאש תלאשנ ךא ;ורזעלו ותבוטל
תאז עבקל ,תאז חסנל גאד אל דחא ףא המל ,ןכש חיננו ?הרזע תצק העיגה
רזע הל השעא" ,חסונב והשמ ,האלה תורוד ירוד תאז ליחנהלו םילימב
?"הדגנכ
םיטושפה היוליגב דחוימב ךכב המ לש רבד הניא ,ייתוברו ייתורבג ,הרזע
תולתל ,םידגב לפקל ,קבא בגנל ,םילכ ףוטשל ,ה'גנופס תושעל :םייצראהו
יתעמש םעפ ."תיב קשמ תודובע" תונוכמה תודובע הנהכו הנהכ דועו הסיבכ
,תורקי תורבח ,ןכ .תיבה רקיע ןושלמ אב "תיב תרקע" םילימה ףוריצ יכ
ךיאו עויסו הרזע םשל ונרצונ ונחנא ,תיבה לש רקיעה תא תווהמ ונחנא
ךלמ תב לש הדובכ ,ןכש הליהתו דובכ אצמנש יואר תיבה ךותב ,יתחכש
.המינפ
ךלמ תב לש הדובכ יכ ומינפה ףאו וניבהש (הלוגס ידיחי) םירבג םנשי
ןכש ,השיא םוש לש הרקיע והמ עובקל םהל לאו ץוחל םינפהמ תאצל לוכי
םג רתכה תא ןואגב שובחל תיאשר איה השפנ הצפח םאש הניבה רבכ השיאה
.תוושהו תויתוכלמה היתונוכת תא אטבל לכות םשו התיב ילתוכל ץוחמ
ןמצעב ןרקיע תא רוחבל תויאשר ןה יכ וניבה ףא תובר םישנ ,תאזמ הרתי
.תיבה רקיע אקווד תויהל ןהל אב דימת אלו
חתפל וטי השיא-תיב יסחיב יונישה תא םינפהל וחילצהש ,םירבג םתוא
םעפ ידימ .תיבה תודובעב הרזע וטישוי םה ."הדגנכ רזע" לש תויונמוימ
ויהי םה ללכ ךרדב .ה'גנופסהו קבאה תבוטל ופשחי וא חבטמל וחיגי םה
ילתכ ןיב םנורשכ תא טילבהל אקווד ורחביש ולאכ שי ,ןויקינב םיקזח
ללוכ) תיבה תורקע קשמ יפנע לכב ואטבתי םהיתולוגסש וליפא שיו חבטמה
ולא ,"םידימעה םיקמחתמה" תא םג ויהי דימת ומכ .(תואלמשחו הקוזחת
.םגוז תונבל הרזעה תייגוס םע תודדומתהמ וקמחתיו םלרוג םהילע רפשש
. תלשבמו הקנמ םג לכה תונקל לוכי ,אבא לש ףסכה וא ,הפסכ וא ופסכ
,רכומ בור ותוא .יוניגל יוארה ,יביסאמה ,םמודה בורה תא שי ןבומכו
וניתומיאמ קלחו ,רתויב תויטנגילטניאהו תובוטה וניתורבחמ קלחש
תואצומ הזה םויה םצע דעו וילגרל תודודש תולפונ ,ריבכמל תואלפנה
.ןחלושהמ םילכ יוניפו םייברג ףוסיאב תורקי תועש תולבמ ןמצע
תוטוז לע תועקתנ ונחנא המל ?ךכל תורע אל ונחנא המל ,הלאשה תלאשנ
אלו תוילאוטיריפס תויוכיא וליפא וא םייניע עבצ ,ךויח ,הבוג ומכ
הקד העש העש םוי םוי ונתוא הווליש המ לע יתוהמו יתועמשמ שגד תומש
.הרזעה תייגוס :הקד
וב יטירקה בלשה רחאל לבא ,תחא ףא ןיינעמ אל טושפ הז הלחתהב ,הככ זא
רבג יכ תולגל יעתפותש ןכתי ,גג תרוק התוא תחת םכייח תא בלשל םתרחב
,הסיבכל םייברג קרוז אלש קר אלש דחא .םלשומ טיזרפכ ףשחיי ךיתומולח
הרזחב םידגב סינכהל חכוש קר אלש דחא .תיבה יללחב ןתוא ריתי אלא
םה םהב תומוקמב קוידב םתוא ריאשהל הייטנ ולצא תמייק אלא ,ןוראל
אל ,ןחלושהמ םילכ דירומ אלש ,רוח לכב םילענ ריאשמש הזכ דחא .ולשוה
ףוסאתש וזל הכחמו ריאשמו חינמש דחא ,רוציקב ,המוקמל הלסאה תא ריזחמ
אל םא .אל הז יכ - רובעי הז הנותחה דעש ךמצע תא ילשת לאו .רדסתו
תא חתפי אוה דחא ריהב םוי .ורבגיו וכלי קר םימוטפמיסה רבד ישעת
םויק לע תידעלב תיארחא תא וליאכ "...תיבב לכוא ןיא" דיגיו ררקמה
תא וליאכ ,"הייקנ סוכ ףא ןיא" חצמ תוזעב ףיסוי אוה .ךתיבב ןוזמה
ןייציו תושעל לידגי םיתיעל .םילכה ןויקינ לע םלועלו זאמ תיארחא
םימותס םיטפשמ "קיבד ארונ שישה" וא "םיעצמ ףילחהל ךירצ" יכ ךינפב
אוה ,ףוסבל .ודגנכ רזעה דיקפת תא אלמתש השיאל םיכחמו ללחל םיקרזנה
".הזה ןגלבה םע רתוי לוכי אל ינא" ךל רמולו בלל תחקל לולע תמאב
.םירורב תולובג תבצהל אלא ,שפנ ןובשחל ןמז ןיא הז בלשב
םיפתושמה םכייחו םוי אובי ,םלועה ףוס ומכ עגרכ הארנ אל הז םא םג
,ךללוע תא לתחי הזכש רבגש םייוכיסה םישולק ?זא המו ,םיללוע וביני
,הלילב וילא םוקי ,תוקיבדה וידי תא הקני ,ףלודה ךקונית ףא תא חנקי
ךל רמולו תושעל לידגי וא ,םיקובקב ףוטשי ,םעפל םעפמ ותוא חלקי
ךילע ,קיחדהל ךל לא "םילכ ףוטשא ינא ,יחונת .הפק ךל יתנכה ,הקותמ"
עיקשהל ךל הווש םאה ךמצע םע בקונ שפנ ןובשח תושעלו םינמיסב שוחל
הארנה יפכש) תוקהבומ תויטיזרפ תויטנ לעבכ הלגתהש הז תודומח םלעב
תעגיימ ךוניח תרדיס ול ךורעל ,(ותסקא וא ומא תיבב דוע ושכרנ
.וילע רתוול וא ,ול רתוול אמש וא ,שארמ תוחטבומ ןניא היתואצותש
תוקיטקטהו תויגטרטסאה ,ךמע תורומש ךייתוביסו ,עיקשהל תרחב םא
(הלחתהב תוחפל) יכ ןייצל שי יכ םא ,טקייבוס תויולתו תונווגמ
תא .םימחר תררועמ די תלזוא לש הווסמב הייהת הרזעמ הצופנה תוקמחתהה
ךא ,תואירבב ךל הלוע הז תיבה תודובעמ והשמ השוע אוה רבכ םאש ילגת
לאו םיידי ימירת לא .אל ותו הלוז תירבג היצלופינמ וז - בל ימיש
אוה םא םג ,ףטוש אוהש םילכה לע םימתכ ריאשמ אוה םא םג ,שאונ ירמאת
הפצרה לע םינמיס ריאשמ אוה םא םג ,תיפיצל הכימשה תא סינכהלב ךבתסמ
ךכרמל דעוימש םוקמה תא אוצמל השקתמ אוה םא וליפאו ה'גנופסה ירחא
ילוא ףוסבלו הדמתה רשוכ חתפל ול ירזע .ןמאתהל ךישמיש ;הסיבכ תנוכמב
בתכי דועו םימיה תירחא ןוזח םשגתי ילוא זאו .חילצהל לולע דוע אוה
הז) התריחב יהוז ,הדבל השיאה תויה בוט אל וא בוט"ש םימיה ירבד רפסב
."הדגנכ רזע הל השעאש ףידע הרקמ לכב לבא (יטנוולר שממ אל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
31/10/01 20:59
יליגו יליצ :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
הצור קוידב אל איהש רבג שי יליצל יכ ..תוטבלתמ ונחנא ,ממה
,הבר תובהלתהב ףאו יפוי םילכ ץחור אוה לבא ,םידלי ול תושעל
הל ןתי אלו ,קבא בואשלו ,הסיבכה תנוכמ תא ליעפהל עדוי םגו
.רפוסה לש הלגעב תעגל
.והשמ אל ..סעפא ..הבהאה לבא


?ףידע רתוי המ
יליגו יליצל וביגה
 
 
2/11/01 14:10
הרמנה :תאמ
הדגנכ רזעל הבוגתב
לכ תא ילע ליטהש עגשמה רבגה םע - םידדצה ינשב רבכ יתייה ינא
יל השוע אל לבא לכהב רזועש קותמ רבג םעו תיבה תודובע
!!!םיפלוח םישוגירהו תראשנ הרזעה - יל ונימאתו .םישוגיר
הרמנהל וביגה
 
 
12/11/01 17:46
ילג :תאמ
הדגנכ רזעל הבוגתב
אשונה לכ לע השיגרמ ינא המ עדוי רבגהו היצאוטיס התואב ינא
רוזעי אוהש רמוא אוה לבא המ עדוי ימ זיזמ אל ןיידע אוה ,הזה
?ול ןימאהל ,בוט קר יל היהיו
ילגל וביגה
 
31/10/01 21:20
deep ocean :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
מממה מממה ממממה
....ףייעמו ךורא םידומיל םוימ הטיסרביונאהמ יתרזח םתס


םגו תילכש םג ?םיווש םישנא שי היגולויצוסל הקלחמבש םתעדיה
(: ?תינוציח
deep oceanל וביגה
 
 
1/11/01 16:29
חמצה ןימ :תאמ
ממממהל הבוגתב
(רדהנ לשבמ אוה בגא) .ילש רבח...ןוכנ
חמצה ןימל וביגה
 
 
1/11/01 20:54
לאינד :תאמ
ממממהל הבוגתב
תובוט רתויו םיבוט רתוי שי להנמל הללכמב
לאינדל וביגה
 
31/10/01 21:20
םושרג ונבר :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
תונבה םגו .השיא דועו .השיא דוע ..הדגנכ רזע השאל התיה םעפ
םצעה דע ןכתא עקתו ,קאינמ יזנכשא דוע ,םושרג ונבר אב זא .ורזע
.ולש שפוטמה םרחה םע


רתוי הברה תיבה תודובע ךיא וארתו ,"ןומרה" םייקל רבגל ושרת
םג - תמאהו .םייתשב םילותיח ףילחהל לק תרוי םגו ,הרובחב ףיכ
.חמש רתוי הטימב


יקסבושורג םושרג
םושרג ונברל וביגה
 
31/10/01 22:55
ביבר הלאירא :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
סנכנ אל םעפ ףא הרזעה לוקישש בל יתמש ,הז תא יתארקשכ קר
.םש תויהל רומא תמאב אוהש תורמל ,םיבושח תמאבה םירבדה תמישרל


.העונ לש הביתכה תאו רוטה תא יתבהא
ביבר הלאיראל וביגה
 
31/10/01 23:07
השנמלמ הנשוש :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
רבכ וזש ?תיבה תודובעב קלחתהל ונמיב רומא גוזש בל ןתמש ,ודיגת
?הל "רזוע" רבגהש הנטקה השאה לש הדובעה אל
.ול בגנא ינא ילוא ,הפי שקבי אוה םא
השנמלמ הנשושל וביגה
 
 
2/11/01 15:14
תיליע :תאמ
?קייל ?םזינימפל הבוגתב
.םיזוחאה יזוחא םייתאמב תקדוצ תא - השנמלמ הנשוש
םידליה םג ?ולש תיבה םג אל הז ,המ ?"הל רוזעל" - תרמותוז המ
?לכואה תא לכואש אוה םגו ולש היסבכה םג ?ולש
ןפואב - תיבה תודובע לש רתוי תוא תוחפ ,תינויווש הקולח
.םיוולש םיפתושמ םייחל ןוכתמ - תויוברעתה ילבו לכשומו רדוסמ
זא ,הסיבכב לפטמ אוהש ומיכסה םאש :ושוריפ תויוברעתה ילבו
,הלש אמא ומכ אל םינותחתה תא לפקמ אוה םא ול ריעת אל איהש
ןיכהל תעדוי אל איהש הל ריעי אל אוהש תלשבמ איהש ומיכסה םאו
רפוסהמ הל איבמ אל אוהש תשוח איה םאו .ולש אמא ומכ החובטמ
,וזה הלטמה תא המצע לע חקתש - לושיבל םינוכנה םיכרצמה תא
תא ץיפקהלו קבא ,ה'גנופס ומכ רחא והשמ ומצע לע חקי אוהו
.םיגוחל דליה
תיליעל וביגה
 
 
16/9/05 12:30
תקדוצ :תאמ
?קייל ?םזינימפל הבוגתב
תקדוצ תא
תקדוצל וביגה
 
1/11/01 0:52
ינצוק חיש :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
"ודגנ" לש ןבומב "ודגנכ" הלימה תא תשרפש רמאמה תליחתב בל יתמש
אמש וא םדאה דגנ ןכא השמיש הווח לש תריצי םא" תלאש ןכלו ,
"ורזעלו ותבוטל הלעפ אקווד


םיגניטקרוק רבוא םיאנותיע דחוימב הילע רוזחל םיברמש תועט וז
אצוי ךכ ."ודגנ" הלמהמ הפי רתוי טושפ "ודגנכ" הלמהש םיבשוחו
חוקל ןכא ודגנכ לש שוריפה .ךופה שוריפ לבקמ ידוחיי יד יוטיבש
.ודיצל רזע ירק קוספ ותואמ


תירבע לש עגר היה הז
ינצוק חישל וביגה
 
1/11/01 1:42
;אחלה גבר :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
תומוקמב טעובו יח ןיידע ודגנכ רזע גשומה ביבס חוכיווה
תנמממ הנידמהש םימייוסמ
. םיסימה םלשמ יפסכמ
תיפוס ןיאה םינימה תמחלמל הבושתה אוה םירמואה שי "ודגנכ רזעה"
גשומ תא רגתאל האב איהו
ןיאושינה
ילוא וא ,רזע איה םאה : רלודה ןוילימ תלאש אוה ודגנכ רזע
? ודגנכ
. תונוכנ תובושתה יתש : איה הבושתהו
ןוזיאהו דגנל רזע ןיבש םיקדה תולובגב דעל היח םיסחי תכרעמ
הלש םייחה םס אוה הנתשמה
דעל הארנכ ךשמי חוכיווהו
;1488;חלה גבר#&ל וביגה
 
1/11/01 2:33
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
- ןעי - ודגנ אלו ודגנכ : ןדמלה ידידיב דדצא , ועדתש םתס
הלקשמ תכלשה ידי לע ותוא בצייל , רבגל הרטנוק תתל השיאה דיקפת
.ינשה דצל
תונוזמאה תויושעש םישוריפ רופסניא חתופ , הזה ילולימה שוריפה
הדועיי תא תלממ איה רבגל השיא השועש "אקווד" לכב וליאכ - בבחל
.הזכ ארונ ושמ וא םיכשא חימצי אלש ותוא בצייל תרזועו םלועב


ןימאהל יל השק יכ , תצק יאכרא םא םג , דואמ ביבח - רוטל רשאב
ביטקלוקכ םירבגה לש ךכ לכ הארונ הדילס שי ולא םירואנ םימיבש
תועיפשמ ןבומכש) תומוסרפ ינמ לכ ירחא דוחייה , תיבה תודובעמ
תומא ונל תועבוקו תוינכרצ םישבכ רדע - ונלוכ לע טלחומ ןפואב
ויערמ רבחו ירוה ימס םיארנ ןהב (יוקיחל םילדומו הדימ
, לכה ירחאש , ללגבו , הומדכו , םילכ , הסיבכ םישוע םינתרבגה
ומכ הטושפ הלועפ םישוע ונחנאשכ תוגגומתמ ןתא המכ םיעדוי ונחנא
.חידמ רדסל וא תינועבצמ הנבל הסיבכ דירפהל


.בוט היהי - דיתעל רשאב
.ער היהי ילוא , וא
.ךויחה לע רומשל יאדכ לבא
םיזנת ליעפ
?םשגה ול חרב ןאל לאושו , שאר באכ םע רב טירטסלווהמ רזוח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
2/11/01 17:28
ריק חרפ :תאמ
ודגנכל הבוגתב
.ןטק קי'צנוכודכידל ךל םרג אקווד םשגהש יתמשרתה רבעש עובשב
ריק חרפל וביגה
 
 
3/11/01 15:14
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ודגנכל הבוגתב
םשג דרי לומתא
הלאמש םלועה ףוסב הביסמ וזיאמ ונרזחשכ
(!דיל תיב תמוצ ירחא)
ףרוחו ףיכ ארונ היה הזו
.....םשגב ןאס דנא יסל עיגהל
םיזנת ליעפ
ינמז ךויחו חצור רבאואגנאה םע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
12/11/01 18:03
ילג :תאמ
ודגנכל הבוגתב
.תויביטימירפ....תושירדה לבא םיסקמ רוחבה םא םישוע המו
?ספספל םיאה
ילגל וביגה
 
1/11/01 3:17
ץוחלל קר :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
ינא ,םילכה תא ףטוש ינא ,הסיבכה תא השוע ינא תיבב ילצא הללאו
חקמ התשע יתשיאש יל הארנ אל .םיתורישה תא ףטושו הפצרה תא באוש
הזב תועט יתישע ינאש יל הארנ אל אסיג ךדיאמו דחא דצמ תועט
ןיאו) לכה םיווש התיא רשקהו הלש הבהאה .רזעה םגו רבגה םג ינאש
.(תלשבמ איהשכ הירחא תוקנל וליפאו םימעפל לשבל םג היעב יל
תא גציימ ינאש הדבועה לשב אלו) גציימ םגדמ ינניאש חינמ ינא
לכ ילצא .םייקתהל בייח ראותמה בצמהש יל הארנ אל לבא (ימצע
(ונמזב םילכ ףטש ילש אבא םג ,ןכו) אמא תיבב ונקתוה תונוכתה
םא יתעדל .הבתכב ןייוצמכ ףוליא תפוקתב בייח יתייה אל ןכלו
.ךוכיח תיזח דועל חתפתי קר הז המכסה ךותמ םיאב אל םירבדה
ינש תא בלשל הככו דחיב םירגשכ תולטמ תלבט תושעל יאדכ ילוא
.(דבלמ להנתהל עדוי אל תיבה ונרעצל) תוכאלמב םידדצה
ץוחלל קרל וביגה
 
 
3/11/01 17:18
הנולא :תאמ
ההההד - הדגנכ רזעל הבוגתב
"הפצרה תא באוש"


.התא ,ןורשכ
הנולאל וביגה
 
1/11/01 8:44
uv :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
םינועה םירבג ריכהל יל אצי אל יכ םא ,טלחהב ,בוט בותכ רמאמה
הזה םירבגה גוס תרדגהב קפס ליטהל יל םרוגש המ ,עטקב רואיתל
יל - גוז תב םהל שישו) יתרכהש םירבגה בור - הזמ רתוי ."בור"כ
- (...ןיינעב יתופח תא חיכוהל תונמדזהה הלפנ אל ןיידע יקלחב
.תיבה תודובעב םג םיכמותו םירזועו ,הזה אשונב רתויב םיבשחתמ
יתוא דמלל תונויסנה לכו - לשבל עדוי אל ינא - הנטק תחא הרעהו
קרו - חבטמל יתוא רורגל חילצת אל השיא ףא - ןכל .והותב ולע
תולערה ינמ לכמ הלש התואירב לע רומשל ידכ - תחא הביסמ
(: ...ןהינמל
uvל וביגה
 
1/11/01 11:13
היה_המ :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.עובשב םיימעפ הקנמל םלשל
היה_המל וביגה
 
1/11/01 12:26
היאמ :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
יקספב אורקל ליחתנש ינפל :"תיטסינימפ הביטקפסרפב םיזוח יניד"
םיקסועש םידלי ירפס לע ונמאתה ,תיטסינימפ-תיתרוקב היארב ןיד
התארה תיחטשה המרב וליפא תיתרוקב האירק .רדגמה וק לש שוטשטב
באל םאה ןיב םייסאלקה םידיקפתה לש ךופיה ראות םהב םירפסה לכבש
ומכ) ירמגל תינויווש הקולחב וליפא וא ("תושוב השוע אבא"ב ומכ)
ריחמ תויומדה ומליש וללה םירפסה לכב - ("!םדרנ אל ינא ,אבא"ב
,ןגל רחא דימתש רחאל דליה שחש המויא השוב וז םא .ךופיהה לע
תחא תונקל ותוא החלש אמאש רחאל) תחלצומ אל התיה איבהש הגועה
ךשמב קעוצש ,דליל הבשקה רסוח הז םאו ,'וכו (תופאל בדנתה אבאו
ףא ,("םישבכ רופסת") תוצע ול תתלמ ץוחו ,םדרנ אל אוהש םלש רפס
הז יכ ,איה תעלבומה החנההו) ול קיצמ תמאב המ ררבמ אל דחא
.("אבא לש רותה"
היאמל וביגה
 
1/11/01 15:01
יבוד לש יבוב :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.רדייסב רמאמ תמאב
?אל, הלאה םזינימפה ירמאמ תא וניצימ תצק לבא
.יזכרמה ןכותה תויהל קיספמ רומוהה רבכו ,ינשה לע רזוח לכה


רותב ,תיבב-ונלוכל הרוקש והשמ ,םוימויה ייחמ תובתכ אקווד
,הזו יפרמ יקוח ,רבחה לש היינלופה אמאה םע ןויזב ,רפוסל
.ןנער חור בשמ תויהל םילוכי
יבוד לש יבובל וביגה
 
 
1/11/01 23:10
ינור :תאמ
העצהל הבוגתב
,ןכותה תניחבמ הסאפ ןיטולחל ,ינחרטו עגיימ ,רתוימ רמאמ הז
,תרחא הניחב םושמ ןיינעמ תויהל ילב וילאמ ןבומה תא רמוא
.חיננ ,תינונגס
?םזינימפ לבא
,ילש םילותיחה תא ופילחהשכ תאזה תצבשמה לע דמע םזינימפה
םגו .תוינייגה תושובחתל קמחתמ םש ןאכ תתל תנווכתמ אל ינאו
.תיהת םא ,ןתש תחירב לע זומרל אל
.הארנכ ,רתפהל ןמז הל חקיו ,הרתפנ אל תיבב תופתוש לש היעבה
לופיטבו ,ומצע לש תיבה לש הקוזחתב רוזעל רבגמ שקבל לבא
.תיטסינימפ אל ,וליפא דאמ ,דאמ היאר תאז ,ומצע לש םידליב
ינורל וביגה
 
 
12/11/01 12:33
העוגרה :תאמ
?האל הבוגתב
... יעיגרת םעפ בושו יעיגרת הבוט ישע - ינור
הייארה ןיב הרועפה םוהתב תלקתנ אל םא הריקי ,ינור
בגא ךרד) .ךרשא - (םיטסניבושה) םמצע םייחל (תיטסנימפה)
םגו הייאר ול שיש הנווכה ,יל ריכהל הזכש והשימ ךל שי ילוא
לע הרומ םייח ןויסינה ןפוא לכב ילצא (תיטסנימפ הקיטקרפ
םעפ בוש זא ...וילא תסחייתהש הממ ןיטולחל תורתוס תומגמ
ילואו תבבותסמ תא םייתרבח םיגוח וליאב ירפס ,יתוא יפתש
.תרכשנ אצא
םימאותש םיראת דועב ךתוא האלא אלו הטוב ךלש הבוגתה
.ךלשמ הנוש ינונגס יכ ךנונגסל


רכומ ךתבתכב תחכנהש בצמה .ךחוכ רשיש רמול תיצר תילעושל
הרתיו בטיה הבותכ הבתכהש יתאצמ ינא . - םייקו רירש יוצמ
.תיתואיצמ ךכ לכ איה ילש תואיצמ תראתמ תאזמ


םכילע םולש
...עגרנ ונלוכ ואוב בושו
העוגרהל וביגה
 
1/11/01 15:04
יבוד לש יבוב :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.......חחחחחח
יתוא רומשי םולשו סח !!!רבחה לש היינלופה אמאה םע ןויזב אל
םשה
רבחה לש היינלופה אמאה לע םיסחיה תכרעמב ,-קיספ-ןויזב
יבוד לש יבובל וביגה
 
1/11/01 17:31
ערה 'ע :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
!ןלוכל םולש


תא יתשבכשש ירחא יביל תריחבל םישדוח רפסמ ינפל יתאשינ ינא
קשמל הגאד ,התחפשמלו הל לושיב ידי לע דעיה תא יתרציבו הביל
םע הלילה ךותל תונטק תוחישו (םילותח ינשו רדח תריד ללוכ) תיבה
הכרעה תקפה ךרוצל תובוטה היתורבח /היתויחאמ תחא לכ
.ירושיכ לע תיביטקייבוא
תא םיקלחמו ,לכלו לכב םיפתוש ונאש ,ונינשל ,שארמ רורב היה
.וניניב תולטמה
לש בוליש וליפא ילואו) ףסכב תונקל רשפא שגליפ וא/ו תתרשמ
לכ לע םייחב תיתימא הפתוש איהש האלפנ השיא לבא (םייתשה
!תומדא ילע ןדע ןגל רתויב בורקה רבדה איה םהיטביה
ערה 'על וביגה
 
2/11/01 13:14
ןיקפונס :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
,חינמ ינא רחא והשמ דיגי אל דחא ףא ,רורב לכה ,ןוכנ לכה ,בוט
םיאופקה תא םמחל ףידעש יתסקא תא בר למעב יתדמילש ,ינא דוחיב
.םתוא םילכואש ינפל רזירפהמ


?המוקמל הלסאה תא ריזחהל לבא


?הלסאל הליל ריס ןיב םילבלבתמש םירבג שי


.ההמתא
ןיקפונסל וביגה
 
 
2/11/01 14:34
הריטה תריבג :תאמ
ליגרכ ,ץצרקתמל הבוגתב
,ונלצא .םלועל ןיבי אל דחא ףאש ,ורבע םיינוריעהש םירבד שי
תחתמ תבשויו תיבה תא הקנמ התיה אמאש ירחא ,צ"החא ישיש לכ
.המוקמל הלסאה תא ריזחמ היה אבא ,הליגע-ובאל
הריטה תריבגל וביגה
 
2/11/01 16:56
ןמפואק שוש :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
,םולש הרקי העונ
רשקתהל יתבשח םגו ,ךתדלוה םויל בוט לזמ ךל לחאלו רשקתהל יתבשח
תארקל םיפיט שקבלו
.אבה עובשב זירפל ונלש העיסנה
עטקהש .א ךל דיגהל הצור ינאו ךסמה לע ךמש ונל הלגתה ...םאתפ
,דאמ דאמ דמחנ תבתכש
ייהתשו ךישעמ לכב יחילצתש ,ךתדלוה םויל בלה לכמ בוט לזמ .ב
?זירפב היה ךיא .ג ,םימיה לכ תרשואמו האירב החמש
ןמפואק שושל וביגה
 
 
2/11/01 19:12
ירמ זור :תאמ
הדגנכ רזעל הבוגתב
.לקלוקמ ילש ליימיאה
?
ירמ זורל וביגה
 
2/11/01 20:13
Joe :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.םיטסינוכית אל רבכ ונחנא .תמאב אל


אוהש הטושפה הביסהמ .שממ אל .ןאכל ךייש אל "ודגנכ רזע" .א
םיינוליחה בורו .הרותה תא בתכ ימ :יתורפס-יגולואית ןויד
והשימ אלו ,רבג יאדוול בורק .התוא בתכ םדאש םירמוא
לכש המ תא ונמכיס זא .םאתהב - תועמתשמה תוחנהה .י'גייא-וינ
ןויקינ תולטמ לע ןוידל ךייש אל ך"נתה - עדוי 'י התיכב דימלת
בושח המל - הלאשה ללגב אלא ,הזה ןבומב אל לבא ,ךייש וא .תיבה
םייתייעב דואמה םילדומה לכ תורמל ,ןוקיא ונממ תושעל ךכ לכ ונל
.הלעמ אוהש
םייחהו הרבחה יעדמ הנש םירשע רבכ ."איה המ םישנ תדובע" .ב
- רבה ,לדירפ ,יקסניל .תירדגמ םידיקפת תקולח לש תולאשב םיקסוע
רציימש ימ :םיבושח םירבד השולש לע ומכיס םלוכ ,טיא םיינ וי
םיבייח םישנ ידיקפתו בשחנ יכה תרצות קלחמש ימ ,רתוי בשחנ
תוטוז ינימ לכל הביסה ןבומכ וז .םידלי לש הקנהו ןוירה רשפאל
.תוטקלמש םישנו םידצש םירבג ומכ תוינויצולובא
המל איה תולאשה תלאשש ןיטולחל רורב םיטקלמ-םידייצהמ האלהו .ג
לש גוסל תינרדומה הרבחב םיבשחנ אל תיב-תדובעו םידלי לודיג
דמולמה רמאמב התלע אל ,ןבומכ ,וזה הלאשה לבא .תונרציי
.ונינפלש
לש תמייוסמ הדימב ,םירמוא םימכחו םינובנ םישנא דואמ הברה .ד
תיבה לע תוירחא לש שדחמ הקולחו הסנרפה תקולח ךילהתש ,קדצ
םיסנרפמה ינש ןהב תוחפשמבשו המוציעב תאצמנ (ןוזמ תנכה+םידלי)
תאבהב םא .םדוק אובי הזה יונישה - םיישפוח תועוצקמב םידבוע
אל ןבומכ וזה הקולחה .לטנה לש הווש הקולח וא ,ץוחבמ הרזע
םישנ רכשמ תקתונמ אלו ,רבהו יקסניל לש ןוירטירקהמ תקתונמ
אל הדובע תקולח תוחפשמ טעמ אלב ביתכמ - םויהל ןוכנש ,עצוממ
.הווש
.תינויווש אל הרבח איה לארשי - ןובשחב תחקל בושחש והשמ .ה
אלל םידוהי ןיב לא ,םירגובמל םיריעצ ןיב אל ,הדימ הנק םושב
והשמ הזו .םירבגל םישנ ןיב אל ,םיינעל םירישע ןיב אל ,םידוהי
םיליחתמשכ - ןבומכו תוריחב ויהיש האבה םעפב וילע בושחל הושש
.םיפתושמה םירוגמה ןויער תא לגלגל


תורושה-המכ-עדוי-ימ לכ ךשמב םיינזואב יל קעצש המ תא רמוא בושו
,תיטנגיליטנ' הרוטניילק שי ףוס ףוסש דע - הלעמלש תועגיימה
.ןיוש ונ ?תויטרנגד תובתכ הל םיאיבמ
Joeל וביגה
 
3/11/01 17:34
הנולא :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
,הווחו םדא תא התיפש שחנה לע ,ארונ ןבצעתה םיהולאש םושר ך"נתב
טילחה ,רמאנ ךכ ,םלוע ןודא .ותוקלקלחב ולפנש םיינשה לעו
.הישילשה תא שינעהל
.ונוחג לע לחזי םלוע דעו התעמ ,שחנ
.םינב דלת רעצב ,הווח
.םחל לכאי ופא תעיזב ,ןכסמה ןכבו ,םדאו


הפ םישיגדמ ךיא) הרואנה השאה תא רמאמב תרכזה תולילקה אישב
.התיבל ץוחמ םג ,רתכה תא ןואגב שובחל הליכשהש (?םילימ
איהשכ המכח איהש רמא ימ !?הדובע קיפסמ הל ןיא ,תרמוא ינאו
!?הדובעה תא המצעל ליפכהל תרחוב
.םתוא הליכאמ איה העיזב םגו ,םינב תדלוי איה רעצב םג ,וישכע
.המכח השיגרמ ,ףסונבו ,תננולתמ
םיינש לופכ לומעל ,ראותל ךרדב ,רדעה ומכ ,ינא םג ,בוט ונ
הנולאל וביגה
 
4/11/01 11:54
יטסירכה תגע :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
ענכיהל םיבייח ונחנא םאה ?אל המל:תרעצמה הלאשה תלאשנו
ינש תרידב תיגוז תנוכתמב םתיא רוגלו םידלי איבהל,הנולבשל
וא רדשא וא םירוזא וא),רדימע לש םירדח
םייעובשב םעפ ןיידזהל,השק דובעל,ץהגל,סבכל,לשבל,תוקנל,(רבאטוו
?הדות דיגהל דועו
ילש תוביתה ישאר םע הצחרה קולח םע, הדורוה הריטב םייחה הפיא
הוורע בוטר אצויש יניטלה בהאמה ,סולרק הפיא ?(ה.ע) וילע
תפחודו ליב רלוד יטנווט ול האיצומ ינאשכ,ילע רעתסמו,יזוק'גהמ
?רמונמה יניטוחב ותוא ול
יטסירכה תגעל וביגה
 
4/11/01 15:14
הקיננב :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
תכלכולמה הסיבכה תליבח תכלשומ רשאכ ,יוב ינו'גב רבודמ םאה
?ונפוצרפב תאזה
הקיננבל וביגה
 
6/11/01 10:18
תדדצמה :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.הבתכהמ דואמ יתנהנ
םייחל תויטסנימפה תוירואיתה לכמ יתועמשמ רעפ שי ןכא תושעל המ
םיפנפנמו תאז ומינפה אל דועש םיאמדקא קלא וניניב שיו םייתימאה
...הימדאו תוירואית ,תומשב
תדדצמהל וביגה
 
8/11/01 12:21
ןמחנו יליג יליצ :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
:ןיוש ןיוש ןיוש רטסימל הבוגתב


...וננהנו ונהדזה ונקחצ


וב ביגהל ןוכנל תאצמש ימשר טמרופ ותואב ביגהל ונרחב ונחנא
...התא


.יתורפס-יגולואית ןויד ונה "הדגנכ רזע" יכ ךתנעטל הבושתב .א
?םנמאה
ןוידל ךפוה תי"כנת הזיחא תדוקנמ אצויש המ לכ םאה
?יתורפס-יגולואית
?ךייש ך"נתה גוס הזיאל עבוק התא עודמ .ב
וכיישל ןתינו םינוקייאה ןוקייא אוה ך"נתהש םיבשוח אקווד ונחנא
הנכמ התאש המו ך"נתה ןיב םיסחיה אקווד .םימוחת רופסניאל
קתרמ אשונ םה םיינרדומה םייחה ,תורחא םילימב וא ,תוי'גא-וינה
(םםהמ קלח םתסה ןמ התאש) הימדקאה ייחב יניא יד וליפיאו
?ןאכל יטנוולר הז םאה ךא םיעדמב ךלש עדיהמ תוקומע ונמשרתה .ג
הלגמ התא (יליג לש םעטה יפ לע דחוימב) ונמעטל ןכלו קוידב אל
.תונצלפל הייטנ
המכ תחא לע ,אפורל ךלתש יאדכ - םיינזאב ךל קעוז והשמ םא .ד
...תיטנגיליטנ 'הרוטניילק ךמצעמ ספות התא םא המכו
אל רבעשל ותשאש הדוה ןמחנ םג תושעל המ) םייחל הרושק הבתכה .ו
אלו (...הבזע איהו םייברג ףוסאל הל סאמנ ,ךוניחה תרדסב החילצה
...ךיערמ רבחו לדירפ ,יקסנילל


תוהדזה לש ךויח ונברקב התלעה הבתכה
....ןיוש ןיוש ןיוש
ןמחנו יליג יליצל וביגה
 
12/11/01 0:57
26-איג :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
אלו ,יל ריבסהל ליאות תמאב יהשימ ףלאמה רמאמה רחאל ,ילוא
? הטמל הלסאה תא ריאשהל לש הזה עטקב ינורקע ךכ לכ המ ,תויניצב
םויה לכ תא םיריבעמ ינאש בושחל רשפא ? הנשמ רבכ הז המ
הלעמל הלסאהשכ םיתורשב םישמתשמ ונחנא ,הזמ ץוח .םיתורשב
? ןויערה המ זא ,(...םירקמהמ %50-ב תוחפל)
26-איגל וביגה
 
12/11/01 15:26
יתורוד :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
הפצרה תא הסכמש תאז איה ינאש םואתפ יתנבה רמאמב יתלקתנשכ קר
תרוצב םילושכמו תיבה יבחרב תוסוכ תרזפמ ,תוכלכולמ םייברגב
דע יתטלק וישכע קר) רקיה יגוז ןב רשאכ ירשפא םוקמ לכב םיילענ
,תוינק השוע ,לשבמ ,רדסמ ,חידמ ,לפקמ ,הלות ,סבכמ (! המכ
.'גסמ יל תושעל ןכומ דימתו ה'גנופס השוע גדה תא ליכאמ
.וילע התמ
יתורודל וביגה
 
4/12/01 10:35
ההדזמה :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.םישורגב רמגנ טעמכ הז...ףסה לא יתעגה לומתא
עיגמ תיבה הלוח תרזועהשכו .הלוח תרזועו לעב םידלי ינש יל ש
.רטסוי הללא םיבצמל
דבל יכ תרזועב םייולת ייחש ךיא תוכבל יתלחתהו הרבחל יתרשקתה
לבא רוזעל הסנמ ילעב .ךולכילהו ןגאלבה לכ לע תטלתשמ אל ינא
....תואירבב יל הלוע הז הבתכב בותכש ומכ
ינא)...תמא הלימ לכ ןכאו אורקלו רתאל סנכהל יל הרמא הרבח
תרזועמ רתוי יל הלוע תואירבש יתטלחהו ךוניח תרדיסב יתרבשנ
(...עובשב םיימעפ העיגמ תרזוע ןכלו
הלוכיש תיתחפשמה תואיצמב חיכש בצמ ראתל תלכשה .תבתוכה - העונ
!חוכ רשי....קבא תאלמ הכ תויהל
ההדזמהל וביגה
 
29/12/01 12:11
ידגנכ רזע :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
םה ךכ - ונלש םינבה תא ךנחנ ונחנאש ךיא ,תיבהמ ליחתמ לכה
אלמ ףתוש אוה יכ וירוה תיבמ רבכ דמל היחיש ישיא ,ולדגי
ותשיאו תויהש ןיבה אוה וניסחי תכרעמ תליחתב דוע ,תיבה תודובעל
האלמ הרשמב דובעת םג איהש יוכיס םוש ןיא ןמוו רדנוו הניא
הדיחיה ןויקינה תלעופ היהת םגו דמלת םג (ליבקמב תודובע המכבו)
לע תחקל היעב םוש ול התיה אל םאתהב ךנוח אוהו תויהו - תיבב
האור אל אוה - ונללוע לודיגל רשאב ,תיבה תודובע ןמ קלח ומצע
תולבל םילוכי םה ךכו - ףיכ אלא "הדובע" וילא תורושקה תולטמב
ותוא םיחלקמש דואמ הנהנ ינב) םידדצה ינשל האנה ךות דחיב ןמז
רוסא - הנותחת הרוש .(האנה ול םורגל לוכי אוהש חמש ישיאו
?םהמ תונוש ונא המ !!!תורתומ אל ולא - תיבב הרזע לע רשפתהל
הנממ תופצל ןתינ היה הדבע אל השיאהב םעפ ?םדא תונב אל ונחנא
רתוי ףא םיתיעלו - תוסנרפמ ונחנאש םויה ,תיבב לכה תא תושעש
םירזוע אל םה .תיבה תולטמב ףותישל תופצל תוביח ונחנא םהמ בוט
!!!םמצעל םירזוע םה - ונל
ידגנכ רזעל וביגה
 
28/1/02 16:15
ינול :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
,ןחלושהמ תחלצה תא דירוה אל םעפ ףא ילש אבאו ,הנטק יתייהש זאמ
- ללכב והשמ וא ,לשיב וא ,(!?הסיבכ תנוכמ הז המ) סביכ וא
.הככ היהי אל הז תיבב ילצאש ימצעל יתעבשנ
.הככ אל הז ילצא - ןכאו
המ ,ינממ בוט רתוי לשבמ) לושיבהו םילכה לע אוה ,הסיבכה לע ינא
.לאוג ןויצל אבו דחיב םישוע ה'גנופסו תוינק ,(תושעל
םע היטבמא ןכומ אלש) דליה םע םג ךל רוזעי ,יתריקי ,רבג הזכו
,יחונת" דיגיו הפק ךל ןיכי םגו ,(ולש אבאמ ץוח רחא דחא ףא
.רתויו רתוי ,הלאכ שיו .'וגו טרסב דיה תא ךל קיזחיו ,"הקותמ
.ךיא םהל תוארהל ךירצ קר .דומלל םילוכי םה םג ?ראשה לכו
ינולל וביגה
 
 
30/7/04 14:50
תירונ :תאמ
הדגנכ רזעל הבוגתב
???"רזוע אל" וא "רזוע" רבגה המל
לש התוירחא השעמל אוה תיבהש הארמ "הרזע" חנומב שומישה םצע
."רזוע" קר רבגהו השיאה
ןפואב קלחתהלו ףתתשהל ךירצ אוה .תיבב רוזעל ךירצ אל רבג
.הווש
תירונל וביגה
 
16/12/04 11:36
:תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
.תיבב הרזעל תוקוקז ונאש הדבועב תמא הברה שי
,הטימב תונוז תויהל ונתיאמ םישרודש אוה ןוכנ דימתש המ
, הרפסמב יושע רעיש םע בטיה תושובל ןבומכ -ץוחב תויטסירירק
.הקנמהו ,תסבוכה ,תלשבמה -תיבבו ,'וכו תוחפוטמ םיינופיצ
גישהל ,ךלש/ לעבה תרוכשמ / אמא /אבאמ אל םג ,ביצקת ןיאש ימלו
.היעב וז ,תרזוע
?לכה תושעל םיקיפסמ ךיא זא
ליחתי הז ול םגש ,הרק המ) ,תוקורזש םייברגה לע רתוול םיליחתמ
(ןייעב תמק עירפהל
הסיבכה תא םיריאשמו (רקיעב םידליה לש) םיפוחד יכה תא םיסבכמ
הסיבכ השוע !! אוהש ,תונב הרוקש המ זאו ) םינפתמש דע דצב ולש
לעבה תרעהל תנייוצמו הקודב הטיש (!! םינותחתה אל םירמגינכש
.וביבסמ להנתמש תיבה יאנתל
.הנהכו הנהכ דועו
רקיעב ונמצע תא תרשל תוכירצ ונחנא ,תותרשמ אל ונחנא רוציקב
.והזו
!!!!לכהב ,רוזעל ךירצ אוהו
וז הבוגתל וביגה
 
9/8/10 20:02
:תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
םיבלכ ףוליא
http://www.xn----zhceotoed4d.com/
וז הבוגתל וביגה
 
9/8/10 20:02
ףחאמה :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
ףחאמהל וביגה
 
29/11/12 23:10
הלאונמע :תאמ
ילעוש העונל הבוגתב
לפקמה "הרזע" חנומה לע לבח קר .םילולצה ךיירבד לע העונ הדות
ינא .תפתושמ הדובע אלו ונלש הדובע וזש החנהה תא רבכ וכותב
ומישרה "ינפל" .תיפוס תייבהמ ילעב תא יתשריגו יתרבשנ ימצע
"ירחא"ו .וכו ולש רומוהה ,ולש םייחה רופיס ,ולש םיגשיהה יתוא
לבא .הרירמו תלכסותמ ,ץוחב םגו תיבב םג תדבוע ימצע תא יתאצמ
ןומה םעו יתחמשל .שפחל המ קוידב יתעדי םישוריגה ירחא .דוע אל
,תיבב לכה השוע םילושיב טעמלש רבג יתאצמ איימשד אתעיס
םהיבא תאש יידלי ינשב לפטמ וליפאו תויעבטב ,החמשב ,תוצירחב
איה "רבג" אל אוהש יהשימל המדנ םאו .תייבהמ יתשריג טיזרפה
הלאכ שיש המצעב חכוויהלו הזה ךיתחה תא תוארל אובל תנמזומ
התוא םיצעהל ,ודילש השאה תא קזחל עדויש קזח רבג .םירבד
קוידב קבחל וליפאו הדגנכ רזע תמאב תויהל ,וחוכמ הילע ליצאהלו
םתוא שפחל הווש לבא ,טעמ םנמא ,הלאכ שי .ךירצשכ קוידב
תאש המש הסיפתהמ תיפוס ררחתשהל אוה ךירצש המ לכ !!!!תורנב
תא רידגהל ילכותשו םייחה תא ךל רדסיש סנרפמ הז רבגב תשפחמ
עיגה .הטמל הלעמלמ וילע לכתסהל ילכותש והשימ .ותועצמאב ךמצע
םירבדה תא קר לבא ,קר םירבגב שפחלו ונמצע תא ררחשל ןמזה
!תמאב םיבושחה
הלאונמעל וביגה
 
 
1/12/12 21:00
ילעוש העונ :תאמ
הדגנכ רזעל הבוגתב
,הלאונמע ייה


....יתמהדנו ליימל ךתבוגת תא יתלבק
...הזה טסופה תא יתבתכש זאמ םינש 10 -מ הלעמל ורבע
ןיכמ האצמההמ בהלתמש ילעבו ,תיבה תא הקנמש הזכ טובור יתשכר
םיצפחה תא ףוסאל - רמוא הזש ,טובורה תארקל תיבה תא
...הסיבכ תולתלו חידמל םילכ סינכהל דמל םג אוה...הפצרהמ
ךירצ אלש ונימב דחוימ גוז ןב תאצמו תרשואמ תאש החמש ינא
...ינויווש ןפואב לטנב תאשל ידכ ךויח תרדס רובעל
ילעוש העונל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא