םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

תומטמוטמ תונבה בור
יול לכימ


רוחבה רשאכ הליחתמ תושונאל החידפה
זא .הרוחב התואב ןיינועמ וניא ןכסמה
ויניעמ גודל הסנמ ,העש םש תדמוע איה
לש קיז הב ריעיש טבמ אוהש הזיא
התנב רבכ איהש המ לכ יבגל הווקת
םרובע


המצע תא הרידגמה ,ישנה םעהמ קלח ,הרוחב ינא ,תעדוי ינא ,ןכ
יבגל טילחהל רבגל ןתת אל םלועלש ,תיברעמו תמדקתמ השיאכ ללכ ךרדב
,רויכב המיתסה תא דבל ןקתל םעפ תואמ שמח הסנת דימתש ,הייחב םיכלהמ
.הזכ רבד תרמוא ינא ךיא תוהות חטב ןתא זא...ברברש ןימזת איהש ינפל
ולא םה םירבגש ,םיטסיניבוש םינועיט ןאכ איבא אל ינא ,הככ זא
(םינושארו) ףוס ףוס וניבהש ולא םה םירבגש ,הירוטסיהה תא וכילוהש
.םייח ימוחת ראשו היפרגואיג ,הקיטמתמ ,האופר ,עדמב םימכחותמ םירבד
,ונלזמלש תורחבומו תוטעמ תורוחבל טולימ חתפ ןתאו לילכא אל ינאו
.ונילע לפנש ןוסאה יקזנ תא טעמ תומצמצמ תמאב ,תונב
,תואמר ,תויונבשחתה ,תונזבזב ,תויביססבוא ,האנק ,תויכונא
-ל ףתושמ הנכמ תווהמה תונוכתה תצקמ הלא לכ - תונדמח ,תויביטלופנמ
.םלועה תונבמ % 85
-ה תאו ,תוקרוחה םיינישה תא ,תומרומה תובגה תא האור ינא ןכ ,ןכ
דימ לבא .הז עגרב ןכיתותפשל תחתמ תוננסמ ןתאש "הזיעמ איה ךיא"
.תמא איה ךכ - תבאוכ תמאהש המכש םלוכלו ןכל חיכוא


לאמש ןימי לאמש וא 'א ןועיט


,תונווגמה ונצרא תונבב יתשגפ םש .אבצב ותמצוע אולמב יב הכה רבדה
.םיחבטמ - ףתושמ הנכמ ןלוכלש ,תוממעושמ תודיקפ ,תורמרוממ תוי"צבמס
ףוגב ךל םיללותשמ םיסוריוה ,םוחמ תחדוק תאש הלגמ המק תא דחא רקוב
ךמצע תא תררוג תא .חבטמ ךל שי םויהש תרכזנ תא זאו קרפתהל תדמוע תא
והשמ הכירצ קר לבא ןיוצמ השיגרמ תאש ול תרמואו אפורל תרקשמ ,האפרמל
תא :הפילחמ תאיצמל עגיימה עסמה ליחתמ זאו .ךלש ןורגה יבאכ תא ךכריש
תא תרכומ ךמצע תא תאצומ ,ןיפילח תוקסע העיצמ ,תלייח תלייח תרבוע
.ךתוא ףילחהל םיכסת יהשימ קר םא ,היקרוטב עובש יפוס החיטבמו ךתמשנ
ןלוכ ,העש התואבו םוי ותואב קוידב תושעל םיבושח םירבד שי ןלוכל לבא
ןה םויה אקווד לבא ,החמשב ךתוא תופילחמ ויהו ,תורעטצמ דואמ םואתפ
,ירמגל תרוויח ,םיחופנ םידקש םע ךמצע תא תאצומ תא ףוסב .תולוכי אל
םיטבמ ךב םינתונש ,סיסבהמ ךלש ה'רבחל לכוא השיגמ ,היזופניאל תרבוחמ
בוש תלאוש תא ךמצע תאו ,רדסב תא םא היינש לכ ךתוא םילאושו םימחרמ
?תושוע תונבה לכש ומכ םילמיג יתאצוה אל המל - בושו בושו


תושוב יל השוע תא וא 'ב ןועיט


םע הליחתמ הרוחב םעפ םתיאר .הלאשב גיצא ינא םייתש רפסמ אמגוד תא
ותיא תויחל הל עיצי ,הב בהואמ אוהש ןיבי אוהש הנווכ ךותמ ,רוחב
השק - עוציבה םגו ,תכבוסמ הלאשה ןכ ?וידלי תא ול תדללו חצנל
ישוקבו ;םימילא תושגר יב וררועתה קוידב הזכ בצמב יתיפצשכ .הייפצל
יכ .הטיעבו םיסקוב ינש הרוחב התואל תתל אלו ימצע תא רוצעל יתחלצה
איה ,שגפמה ינפל הברה ליחתמ הז .הזמ ךחוגמ רתוי רבד ,ןיא לבא ,ןיא
השעיש המ הז תובגה לש הנוכנה תיווזהש החוטב ,הארמה לומ העש תדמוע
הגיאדמ תוניינעתהו םימחר יררועמ םיכויח - שגפמה ןכמ רחאל .לדבהה תא
המ התוא ןיינעמ דואמ םואתפ זא ,דבל אל אוה םאו .טקייבואה לש ומולשב
תוינדשח תולאש ןבומכו הל םיארוק ךיא ,השוע ותיא תבשויש וזה הדידיה
םא ,םלשומ תויהל היה לוכי לכה .טקייבואה ןיבו הניב םיסחיה ביט לע
וניא ןכסמה רוחבה רשאכ הליחתמ תושונאל החידפה .ןיינועמ היה אוה קר
הזיא ויניעמ גודל הסנמ ,העש םש תדמוע איה זא .הרוחב התואב ןיינועמ
.םרובע התנב רבכ איהש המ לכ יבגל הווקת לש קיז הב ריעיש טבמ אוהש
בצמהמ אצתו התוא קיספת אל איה ,ירפ הבינמ אל החישהש האור איהשכו
הברה דוע השעתו רובנל ךישמת איה ,אלו אל ,הנוילעה לע הדיו ךיבמה
איה זאו ;הספספ איה ילוא ,בוש קודבל ידכ קר ,הלאכ םיכיבמ םירבד
.הביבסב הרבע הרקמב איה יכ ,םולש ול דיגהל אובתו ,בוש וב לקתת
אלו יתשייבתה בוש ,הזה םימחרה ררועמ הארמב יתיפצש רחאל :רוציקב
.ונל הסעב הזיא .ולאכ םילפנ ןנשי ימע ךותבש יתנמאה
טרפ ןתחכש ,םינב דוצל - ןכלש הלאה תוקירבמה תוינכתה לכב - תונב
ורפסי םה רחמו ,םיקד סיכ ירפסכ תולקב ונתוא אורקל םיחילצמ םה ,ןטק
אל םהו ,םתא ליחתהל עובש רבכ הסנמש וזה המטסופה לע םהלש םירבחל
.הנממ רטפיהל ךיא םיעדוי


הפק תיבב תובשוי ריאמ הדלוגו שנס הנח וא 'ג ןועיט


לילו םמוי ומחלנ תורוחב המכ .םזינימפ .םינטקה םירבדה תא עגר בוזענ
חולצל ,םיסוטמ סיטהל ,תימואל הגילב לסרודכ קחשל ,תסנכב תבשל תנמ לע
שדחה ןדיעה לש בהזה תוכשומ תא הוואגב קיזחהל ,םירה לע ספטל ,םימי
םתואמ תינהנ ינא םג ,ןכ .ןנוצר תא תועצבמ ,ןהלש תא תורמוא םישנ וב
איה היעבה .יתצמאתה ללכבש ילבמ ידיל יתלביקש םייתועמשמ םיגשיה
םעפ לכב תלקתנ ינא םהב ,יתנמזה אלש םירבד םג יתלביק הליבח התואבש
תרעטצמ "...דבל הז תא ישעת ,ןויווש תיצר תא" :רבגמ הרזע תשקבמ ינאש
לכ תא השוע תייה התא םא בוט היה יל ,ןויווש יתיצר ינא אל לבא
לגלג ףילחמ ,םידבכ םיזגרא םירמ ,בשחמב הלאה םיכבוסמה םירבדה
יתיא ליחתמ ,ונלש תואיציה לכב ילע םלשמ ,התוא יל ףטוש ,ילש תינוכמב
עדוי היה דחא לכ םא לק רתוי הברה יל היה ,הז תא השעא ינאש הכחמ אלו
תא שבול ימו ,אמאה ימ אבאה ימ .ונלש םיסחיה תכרעמב ומוקמ תא קוידב
.תוגגרוזמה םייסנכמה
לכ הסיבכ לפקל היהי םלועב ונלש דיקפתהש תוצור ונייה אלש ןבומכ
םע הז תא תושוע ויה הכפהמה לכ תא וליחתהש הלאה םישנה םא לבא ,םויה
םישנל תויוכז םג - תומלועה ינשמ תונהל תוחילצמ ונייה לכש רתוי תצק
,ךוראו ירטיס דח שיבכ לע תועוקת ונחנא וישכע .םירבגל תובוח םגו
בורו) גוהנל םג ןמז ותואבו תודבוע עובקלו םיקוח קקוחל ונתוא בייחמש
.(רחאו םלש רמאמל אשונ הז לבא ,שיבכה לע תויהל תוכירצ אל םישנה
ותוא תוארלו הלגייב לוכאל ,יניטרמ םע תספרמב תבשל ונלוכי ונחנאו
?באכהו רעצה םע תוהדזהל הליחתמ םש יהשימ .ליבשהמ םילעה תא אטאטמ


םוכיסלו


ןתאש האבה םעפב זא ,תומטמוטמ תונבה בור :םייסא הזבו םש יתלחתה
,ונתוא תוגציימ ןתאש הדבועה לע ובשחת יבמופב רבד אוהש הזיא תושוע
.תוחידפ תושעל אל ולדשתו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
18/10/01 11:31
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.היגולוקינגו האופרל ילש םירקי םיטנדוטס םכל םולש


האורקה הייחל קתרמ טנמציפס ונלומ םיאור ונחנא
איהש תבשוח איה ."השפט השיא" , תירבעב וא , "סוקיטוידא-סומיפ"
.הדמע הל שיש , תיטסימרופמוק-נונ , הנונש
-םימעפל
.יתרובעת ןוסא הז שיבכה לע םישנש לשמל .תוקרבה שי
קומעו בוט בוט ולכתסת םא , תוארל םילוכי םתאש ומכ , הרטמה
גיצהל .ךכ לכ הער אל אקווד איה הדבכה תימוטמטה הנרבממה ירוחאמ
תעשורמ-תינמחול-תיטסינימפה השינל תיטרוורטנוק היאר וזיא
.תוננבב םירמאמ ידמ רתוי הברהב תחוורה


-םויה לש ינשה גצומה תא גיצהל םוקמ שי , ןאכו
."סוטקיטסיפס סולריש"ה
יכה םיעגרב , תושפוטמ יכה תורוחבה תא תחקל תעדוי סולרישה
להקה תעד לע תוקלוחש ולאכ ןתוא דימעהלו , ןהלש םילבלובמ
.תמשונו היח העיד התוא לע רומשל םצעב ךכבו , רתאב תחוורה
םיאפורה יליעמב םייקומוח תוטלבומ , תורקי תויטנדוטס , וישכע
סולרישה תא דואמ בהוא ינא , ועטת לא , תונבל תויריבבו םינבלה
תועט התיה ל"נה רמאמה תסנכה ילואו , קפס אלל , קתומ איהו ,
הפי תרשמ איה , לבא , לוהוכלאמ וליפא ילוא וא תופייעמ העבנש
.תויביטריפסנוק תורטמ ינמ לכ


,םוכיסל
.וסיסבב הנוכנ הנווכ םע , שפוטמ רמאמ
.םינפ לכ לע , ותרטמ תא ץימחמ אוהש לבח


דימ רוזחא ינא ,האצרהה ירחא ראשהל תושקבתמ תויטנדוטס שולש
- רתיה לכ , דלוקוש פוריסו םיקיזא איבמ קר ינא , ןכתא תוחנהל
!בוט םוי
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
28/3/02 16:32
...יהשימ :תאמ
!קתרמ טנמיצפס ונל הנהל הבוגתב
לע תועורג םישנ םואתפ המ ,התא לבא .םימיזגמ לכימ םגו התא םג
תרבדמ ינא ,םיכרד תונואתב םיגהנה בורש הארת קודבת םא ,שיבכה
ןהכ תוששוח ארונש םישנ שיש רורב לבא ,םירבג םה ,םימשאה לע
!!!הלאכ םירבג םג שי לבא ,שיבכה לע
בשוח התא המ !?ךלש תאשנתמהו תינגלגלה הפשה לש עטקה המו
?????התאש
...יהשימל וביגה
 
 
29/3/02 19:39
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
!קתרמ טנמיצפס ונל הנהל הבוגתב
?ינאש בשוח ינא ימ
.םכלוכ לש אמאו אבא
.ךרעב
, הניטק םולש יאש
.בוט לכו


םיזירג רהמ םיזנת ליעפ
ררועתה קר
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
18/10/01 11:56
sea :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!ןונגיסה תא יתבהא דואמ
.תימצע תרוקיב לש הרקמב קר רתומה ןונימב תויניצ
הבוגתה תא יתארקש ירחא לבא ,הלאכש םיטרפ לע הביגמ אל ינא כ"דב
.ןזאל ךירצש יתטלחה ,הנושארה
...ינרמוי אל ,םרוז ,יטסירומוה...יתבהא בושו


התוא קחשל וניבוריסב תומטמוטמ ארונ תמאב הארנכ ונחנא ,ןכ
."תומטמוטמ"
וגאה תא םטפל ונלוכי ,ונלש ומכ תויביטלופינמ תולוכי םע ,יאו
עבצא לע םתוא בבוסלו , "תישנה השלוח"ב םהלש יליטנפניאה
ונילע ונלביק ילואש איה היצפיסנמאה לכ לש האצותהש םג המ...תחא
תונבל םא םג ,תובוח םה החפשמה תסנרפו יברק תוריש) םהיתובוח תא
(תוכז יהוז תומייוסמ
רחאל תובר םישנל...ונלש וניתובוח תא םמיע קולחל ונלכשה אל ךא,
תרמשמ" תיבב הקחמ סומע הדובע םוי
...שי-י...םו-ו-ודירפ..."היינש


.ייתושלוחב רצבתהלו תויצלופינמ תושעל יל אב אל ,ןיידעו
...םוטמיט לש גוס םג איה הוואג
seaל וביגה
 
18/10/01 12:27
היורט תכיסנ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!יתבהא
...תצקמב לילכמ יכ םא ,יניצו עשעשמ
ישנה םעה תא ללכב תבבוח אל תישיא ינאו תומטמוטמ ןכא םישנה בור
-םישנא-ה בורש ןייצלו ןזאל יילע ,לבא .תכייש ינא וילאש
.םימטמוטמ
,טרופס לע םתיא רבדל רשפא .םירבג םע בוט רתוי דימת יתרדתסה
םימוחתב יתעדל היעב וז םישנ .םיבשחמ ,םיטרס ,םירפס ,תוינוכמ
אל ,ןורחאה שוביכהו םיקל ,םידגב ,רעישל םירמוח לע תוחיש -ולאה
.םהילע רבדל אל שובלל שי םידגב .יתוא תוניינעמ
תוישחנבו בגה ירוחאמ אלו תילטנורפ תאז השעי אוה ףקות רבג םא
כ"כ אלה ייחב תובר כ"כ םימעפ יתלקתנ הבש תינייפואה תישנה
.םיכורא
הצור אל ינא ,לבא .םירבגהו םישנה תולוכיב ורקיעב לדבה ןיא
תלדה תא ימצעב חותפל ,תבייח אל ינאשכ גוהנל ,םיזגרא םירהל
תא רותפל ,(שדחה רבגה לייטס) ויתועמד תא בגנל ,יתיא יבוהאשכ
וכו וכו תומיתס חותפל ,תיבב תויעבה לכ
הצור ינא !השא ...ו תבשחתמ ,המכח ,הנידע השיא תויהל הצור ינא
קזח ,קנפמ ,יארחא רבגה תא
תרחובש ימו הבוח אל וז ?והשימל לשבל וזה תצרחנה תודגנתהה המו
רשק ןיא .םזינימפה תורדגהו תורטמב תוצרחנ העוט אקווד תושעל
.םירבדה ןיב
.יבילל בורק אשונה יכ חצנל הככ ךישמהל הלוכי ינא
תאזב םייסא
התוא םישל ךירצ ,לותח ומכ איה השא" :םעפ רמא טלרקסמ רלטאב דר
"קנפלו ישמ תירכ לע
20 תיארנש ,ילש אמאמ תרשואמ ןיאו םייחה לכ הככ גהנתמ ילש אבא
דיקפתה ,םולכ השוע אל איהש ובשחת אלשו .יתימאה הליגמ תוחפ הנש
.אנקל םיבר םירבגל םרוג היה הלש
-תונב .וזה תונמחולה לכ םע תאז תוקחומ ןהו םיהדמ םע ןה םישנ
!ןכל רתומ ,םייחהמ ונהתו הרוחא ונעשה
היורט תכיסנל וביגה
 
 
18/10/01 13:15
ינרק :תאמ
!האופ זודל הבוגתב
הכירצ ינאשכ הרזעל החמש ינא .תוירחאו תואמצע טושפ ארקנ ילצא
לע תאשינ ,תקנופמ הכיסנ ומכ תגהנתמ אלש יאדו לבא ,התוא
רבג הכירצ אל לבא ,לבקלו תתל החמש דואמ ינא םיקוניפ .םייפכ
טילחהל ,ייח לע תוירחא תחקל יל אב אל יכ קר "יארחא"ו "קנפמ"
,ףיכ ארונ הז ול לשבל .תינלצע םתס ינאש וא ,תובושח תוטלחה
...הדימ התואב ,יל לשבי אוהש םגו
תואמצעש הטילחמ תא המלו תישעש םידיקפתה תקולח יל הרורב אל
רבגה לש הנטקה הדליה תויהל ךל חונ םא לבא ,תונמחול הווש
.ריחמ שי רבד לכלש ךל יעד קר .ךיינפל החותפ ךרדה ,ךלש
ינרקל וביגה
 
 
19/10/01 0:28
םתור :תאמ
!האופ זודל הבוגתב
םע דואמ תרעוכמ הללכה תישע ,זוחא האמב אל לבא ,המיכסמ ינא
אל ינאו ,הצור תאש ךיא הזל יארקת "השא" ינא ,הז לכו םיקלה
ירעצל ,םנמוא ,ולאה תויוטשה לע םירבחהו תורבחה םע תסקסדמ
."םיציב"ו ,לכש םע הברה םג שי לבא ,הלאכ תונב הברה שי ברה
ולעוהש תורדגהל ימצע תא םיאתהל הסנמ אל שממ ינא ,ןפוא לכב
תאצומ ינאש המ ,הצור ינאש המ השוע ,םדאנב טושפ ינא ,ןאכ
טישלובה לכ וא יטסינימפ םא ישנ הז םא בושחל ילב תושעל ןוכנל
לע ורבדת ותוא חתנלו וילע רבדל והשמ תושפחמ ןתא םא...הזה
.רתוימ הז...ביבסמש המ לע אלו םמצע םייחה
םתורל וביגה
 
 
5/11/01 16:47
רזיס :תאמ
...תוללכה תושעל הפי אלל הבוגתב
הבוגתה תא יתבהא םתור
הקישנו םיכויח ילבק
קסעתהל אלו םייחה תא תויחל ךירצש תרמאש תקדצ
תויוטשבו לפטב
חכ רשיי
רזיסל וביגה
 
 
30/4/02 13:58
הקסיס :תאמ
...תוללכה תושעל הפי אלל הבוגתב
תיתורבח קיפסמ תייה אל יכ חבטמב ךתוא ופילחה אלש הארנכ
המגודה ,ישנה ןימל האנש לע תוחתפתמ תוירואתב העוקשו
רוחב ומכ קוידב תיארנ תבהואמ הרוחב .רתוי תיטתפ -היינשה
הנושארה הרמיאה םא .ותבהא אשומ תא גישהל הצורש בהואמ
תאז םע דחי ךא .וללה תושיבמה תונוכתה תא שי םישנל יתמכסה
ןימה יבגל םג ךכ טילחהל רשפא .תובוט תונוכת לש תונוט דוע
ישפיט רמאמ רבד לש ופוסב ... ןמולגמה יתורחתה ירבגה
.ןבצעמו חוטש ירטיס -דח דואמ .םמוקמו
הקסיסל וביגה
 
 
22/5/03 11:33
הניז :תאמ
!האופ זודל הבוגתב
םלועה ןמ הרבעש ,הדובא הכלממ לש הכיסנ תאש שארמ תרהבהש הפי
.רבכמ הז
תייה ישנה ןימה לע תוזית חתפל םוקמב םא השוע תייה בוט
ינא .תפפותסמ תא התרבחבש תיפיצפסה תישנה הביבסה תא הפילחמ
ירחא) ןמזהמ %80 קר קל לע תוחישב תוריבעמ ,אמגודל ,יתורבחו
אלש הביס םוש ןיאו ,(שוחנו יביסנטניא ןפואב ונמצע לע ונדבעש
!ונומכ תושעל יסנת


הרוצב ךתוא תפקות התייהש השא לע תרמוא תייה המ ןיינעמו
תרמוא תייהש םייוכיסה בור ."רבג ומכ" ,תדבוכמו תילטנורפ
וליפא ילוא - עדוי ימו ,הליעגמו תירטסיה תי'ציב איהש הילע
םירפסו םיטרס לע ןוידה תצובקל ךיירבחו תא םאה .תיבסל איהש
.אלש ריבס ?םירבגו םישנ לש המוד תוגהנתהל ההז ןפואב םיביגמ
.(אל וה ,םעפ ףא ,ללכב םיינככת אל םה םירבג - בגא ךרד)


לע ורתווי םישנ רתוי ובש םויל הכחמ ינא םג - קפס רסה ןעמל
דירשב רבודמ .וב תוקיזחמ ןיידע ןקלח ירעצלש ,היצלופינמה קשנ
ןיאש שחש ימ לש וקשנ לכה ךסב איה היצלופינמה :ןשיה רטשמה לש
תכמות תאש איה הינוריאה .רישי ןפואב לועפל ידכ חוכ קיפסמ ול
בטומ ."תוישחנ" םישנ לע תמעוז ךא םישנ יפלכ "קנפמ" סחיב
יתודליהו "קנופמ"ה םוקמה תא שארמ הל םיצקמש השאש ,יניבתש
.םייתיזח םיתומיעב אלו תופיקע םיכרדב היתורטמ תא גישהל דמלת
םדא ינבכ ןמצע תא תוספותש םישנה ןה תובר םויכ ,יתחמשל
רתוי אל םג לבא תוחפ אל "קוניפ"ל תויאכזש) םלרוגל םייארחא
.ןשיה קשנל תוקוקז אל ןה אליממו (לשמל ,ןהלש ירבגה רנטרפהמ
הניזל וביגה
 
18/10/01 12:39
ילוב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ןמז הברה אל ינפל התיהש הבתכב .יל הריכזמ תא המ יתנבה וישכע
דיקפתה .תונזה תיישעתב תודבועש םישנ לע ורפיס והשלכ ןותיעב
םתיאש םירוסרסה לצא דובעל ואוביש תורחא םישנ תותפל היה ןהלש
תויצלופינמ תורוחבה לע תוליעפמ ןהש וריבסה םירוסרסהו ודבע ןה
המ .םלצא דובעל ואוביש ידכ ליעפהל םיחילצמ ויה אל םמצע םהש
אל ,םירוסרס תורזוע ןתוא הנכנ ןיינעה ךרוצלש ,ולאה םישנהש
הווש ןהלש דמעמהש ןהל המדנש תורמלש הטושפה הדבועה התיה ,ועדי
,תרחא היעב וא הרטשמה לש הטישפ היהתש עגרב ,םירוסרסה לש הזל
ןה ,רוסרס ןודאה יניעב ןח אצמי אלש והשמ ושעי םתס ןהש קיפסמו
,השוע תאש המ הזו .תונוז לש ,ןהלש יעבטה דמעמל ורזחי דימ
ךלש הבתכל וביגיש םירוחבה לכש החוטב ינא .יול לכימ תרבג
תוריש םהל השוע תא השעמלו קלחב זא לכהב אל םא ,ךתיא ומיכסי
ךל ןתנ ימ וקעצי ךל םג שיבכבש חינהל ריבס ?המ קר .ןייוצמ
וז תא חבטמב ףילחהל אב שממ אל אבצב ךל םגש חינהל ריבסו ,ןוישר
אשונל םג ונתוא ריזחמש המ) יקקדזתשכ ךתוא ףילחת אל םעפ ףאש
ץוחב םירבגה לבא ,ךייניעב הארנ ילוא ךלש ינושהו ( תויונבשחתהה
.הז תא םיעדוי אל
לכשו תישנ תוירדילוס שישו ןיטולחל העוט תאש תרמוא אל ינא
,תמלשומ הרוצב סרוורב תונחל תועדויו תוצימא תומכח ןה םישנה
אל ילוא לבא ,ךכ לע ריעהל םעט שיש תבשוח ינא .אוה ךופהנ
םורגתשו ,םירבגל ךכ לכ ףינחתש ,הכופהה הרטמה תא גישתש הרוצב
יסנת .תומטמוטמ ונתיאמ התשעו יהשימ האב םעפ דועש שיגרהל םישנל
.תוירדילוסל םורתתש הרוצב תרמוא תאש םירבדה תא דיגהל והשיתמ
.ךייניעב ןח אצומ אל הז םא םג ,לכה ירחא ונלש דצב תא
ילובל וביגה
 
 
19/10/01 10:52
uv :תאמ
תמטמוטמ ךמצעב תאל הבוגתב
,ילוב םולש
.וזה הבתכה םע םיכסמ אל ינאו ,רבג ינא
.ינשה דצל הללכה תישע עגרכ
םלוכ אל - בותכש המ םע םימיכסמ אלש םירבג םג שי
.םייטסיניבוש
(: ....הז לע יבשחתו
uvל וביגה
 
 
20/10/01 17:25
ילוב :תאמ
תמטמוטמ ךמצעב תאל הבוגתב
החילס
קדוצ התא
ילובל וביגה
 
18/10/01 13:00
יתשו :תאמ
יול לכימל הבוגתב
אוהש יפכ) ישנה בורה תגיצנכ המצע האור לכימ םאה :םת תלאש
?(הדי לע ראותמ
טועימב תפקומ ינאש הארנכ לבא ,אשונב תוקיטסיטטס יתכרע אל
.ירמגל רחא ןזמ םישנ לש חבושמ
יתשול וביגה
 
18/10/01 13:11
סנדורפ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!?ךיילע רבוע המ !ןמוו זי'ג
לש וזל ההזש םייחל תוסחייתהו ,ןטק ךכ לכ םילימ רצוא םע הרוחב
ינא .ןיז וילע המש אל הבכשה לש תיסוכהש ,ןק'צוחמ ןוכית דימלת
אל ,םכחותמ אל טישלובב סומע רמאמ םסרפל ךל םינתונש תאלפתמ
.םויה רואל םתס הככ ,הטנאופ רסחו ןיינעמ
תחתמו ,הילא סחייתהל אל השקש תצצופמ תרתוכ תעקת ,םתסה ןמ
.םולכ לש בוביגב ונתוא תיאלה
םהלש םוטמטהמ קלחש ,הזה םלועב תומטמוטמ הברה שיש המיכסמ ינא
יבגל הרבחהמ קלח לש תויומכסומהו ,ןהלש תישנה תושיהמ עבונ
תונב לש הרובח ראתל דעו ןאכמ לבא ,ללכבו םיסחיב השא לש המוקמ
תאש קאבר תאייחב ?חבטמ תונרותב ךתיא ףלחתהל ןהל אב אלש אבצב
תונבה לש הלאה םייארונה םירקמה לע יתעמש .ללכבו .המיכסמ תייה
ןתכסכתסה תאו תואיצמהש הניבמ ינא .חבטמ תונרותב היזופניאה םע
.תובר םינש ינפל
ךל ןיא ללכב ילוא ?ךממ תיסוכ רתוי ךלש הבוט יכה הרבחה ?הרק המ
תא ילוא ? העוש'ת ךל האיבמש הדובעב יהשימ ךל שי ?תובוט תורבח
הביס ינת ?םישנ תמוארטב תאו הרבחהמ היוחד לש רבע םע תחא םתס
?תאזה הללכהה תא קידצמ המ .תומטמוטמ ןלוכש תבשוח תא המל
יתוא יענכשת ,תקמונמ העיד יאיבת זא תונב דגנ והשמ ךל שי םא
.ךלש םייחהמ תויטנטופמיא תויצאוטיס יתש יל יראתת לאו
תא הליפשמו והשימ םע הליחתמ התוא תיארש תחא הזיא יל יראתת לא
תגציימ איהש תשייבתמ תאו ,םוטמט הזש יל ידיגתו רפע דע המצע
.ונתוא
תומטסופ וא המיא דע תויטנגליטניא) םלועב תורוחבה לכל טעמכ
תבוטל ןמצע תא ליפשהל םייחב םעפ תוחפל הרק ןלוכל ,(דירחהל
.ךכ ידכ ךות תויוטש תושעלו ,רבג
תוארל סאבמ רתוי הז וליפא .םירבגל םג הרוק הז ,המ תעדוי תאו
םהשכ תויטוידיא תוטס'ג םישועו הטילש םידבאמ םהשכ םירבג
.םיבהואמ
תא תחלגמ אלש תונב תאנוש הפנוכ לש םירמאמ ןאכ יבתכת לא זא
יכ ,תוחידפ תושוע ונחנאשו ,םישנהמ קלח אל תא וליאכ יחש תיבה
תא תאז ,ישנה ןימה תא הפ חדפמ והשימ רבכ םא ,יתוא תלאוש תא םא
.ךלש רמאמהו
סנדורפל וביגה
 
 
18/10/01 13:19
ינרק :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.תועובש
?השא אלו הפנוכ אל ינאש רמוא הז
ינרקל וביגה
 
 
18/10/01 18:03
דלישטור סיסימ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
!ןמייא
"ןוטלשל סנדורפ" קועצל וליחתי םישנאו בר ןמז רובעי אל
...תובוחרב
יל ויהש הצאנה תובשחמ לכ תא חקל והשימ וליאכ...םיהדמ הז
אל תיטוידא - תבתוכה ללוכ) הזה יטוידאה רמאמה ייבגל שארב
.ש"לצ .היואר הבוגתל ןתוא ךפהו (המצעב הנטק
דלישטור סיסימל וביגה
 
 
19/10/01 0:37
םתור :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
ךרוצ ןיא לבא הזה שפוטמה רמאמה תא הפי תחסינ ,יתבהא
...תוללקב
םתורל וביגה
 
 
19/10/01 18:11
יול לכימ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
ינא ימ ירה ,ןתרמא-ורמאתש יל היה רורבש םירבדה לכ תא
ייתובשחמ תא הב םסרפאו הלודגה םזינמפה תרואמל ץרפתאש
הרקמב חיגי העוט רוחב אמש ,הזב ודמעת אל ירה ?תומטמוטמה
.וייח לע ותוא ךילשיו לכשהה רסומ תא םינפי ,רוזאל
,ידיל ץילפהל חונ םישיגרמ אל םישנא םא" :םעפ רמא ןקז יניס
.ןתאש המ קוידב הזו .(ישפוח םוגרתב)"...ןצלפה אוה ינאש ירה
םאו ,השפיט ינא תיזעולב תוכורא םילימ רמאמב יתבתכ אל םא יכ
תוהדזה יתעבה אל םאו ,תיבסל ינא ףוגהמ רעיש תטירמ יתדדוע אל
,השחכהב הייח ינא -ןכלש תויטסינמפ-קלאה תועדה םע הקומע
המ לע הניבמ אל חוטב ינאו -תושק תוהז תויעב םע תיתרבח הדונמ
...תרבדמ ינא
יל םורגל ךיא ,םוקנל ךיא ןתבשח חטב ,הלילב ןתנשי אל חטב
.קומעה ירוגיפ לע לצנתהלו ןבל לגד ףינהל


I REST MY CASE :םכסא דחא טפשמבו
הבוט הנש
יול לכימל וביגה
 
 
19/10/01 21:02
סנדורפ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
תירקיעה הרעההש בל המש תייה ,הבוגתב תצק תקמעתמ תייה םא
הטונ וליפא ינא ,יתבתכש ומכ ,ךלש הבתכב העיבקה דגנ הניא
.(אורקל תחרט אל הארנכ הז תאו) הקלחב הרימאה םע םיכסהל
- ןוכנ רתוי וא) ךלש הביתכה תוכיא איה ךלש תירקיעה הייעבה
.העיבקל םיישממ םיקומינ רסוחהו (הרדעה
.ךלש הבוגתה חוסינ - היארלו
רידת אל "תוננב" רתאב הניב תרסח תחא הבתכ ,קתומ יל ינימאת
ףא םתסה ןמ .המקנל ןוצר םוש יב ןיאו ,הז אוהכ יניעמ הניש
אל העיד םסרפל ןוכיס תחקל לבא ,ילצנתתש הפיצ אל דחא
ימילשת זא ,קב קוט ול שיש רתאב קמועו ףועמ תרסח ,תחסונמ
תעדל ךל תתל וצריו ,דורי רמוח אורקל וסאבתי םישנאש הז םע
.הז תא
הנותח תלמשל ךלש ןבלה לגדה תא ירמשתו ,קומע ימשנת ,יעגרת
הבתכהמ העורג רתוי דוע הבוגתב ןאכ יפנפנת לא .והשמ וא
.קזנ ךמצעל השוע םתס תא יכ המצע
לש טפשמל תורוקמה תא לבקל השקבב רשפא - תונמדזה התואבו
?ןונשהו ןצלפה יניסה
ינאו ,םיצולפ ינינעב הנד הקיתעה תיניסה המכוחהש עודי ירה
.תיניס תרבוד םג תא "ישפוחה םוגרת"ה יפלש החינמ
?ךלש םיקפואה הפיא .הבוט יל ישעת
.קוחצמ יתערקנ
סנדורפל וביגה
 
 
17/4/03 1:46
יבמב :תאמ
,הרקיה לכימל הבוגתב
.הרטמב תעגפ .אילפהל קיודמ
,הדוריה המרה ,לדה ןכותה אקווד ואל הז הבתכב יל םרצש המ
אל .תורושה ןיב ורבעש רומרימהו עורה אלא ,ףועמה רסוח וא
"ררועל" ןויסנו תויחטיש לש גוס אלא ,תיתימא תונכ יתשגרה
.תוארוקהו םיארוקה להק תא תיתוכאלמ הרוצב
יבמבל וביגה
 
 
22/10/01 16:29
gee :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.ןיינעמ אל םגו השפיט תאש חוטב אל
זא ,עוציבה תמרב אלו ןכותה תמרב אל ,תעדוי אל תא בותכל
?ךל המל
,תוינוציח תוביסב ןורשיכה רסוח תא תצרתמ םג תא הזל רבעמ
.וזה תויטסינימפה תרואמ וז תא אל וז
תא אורקל יתרמגש ,םולכל רושק אל הז ,םזנימפל רושק אל הז
השאה תאז ימ לש ןונגסב ויה שארב יל ולעש תולאשה הזה רבדה
תא אורקל וצרי םישנאש המל ?ינממ הצור איה המ ?תאזה
?תוילשאב היח איה ןמז המכ ?וזה תוחילדה
geeל וביגה
 
 
30/3/02 20:06
הדבעמ בצ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
ןיינעה המ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/3/02 20:18
הדבעמ בצ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
:אלמה רסמה הנה .יתמייסש ינפל העדוהה תא תועטב יתחלש
קר !הלחא ?ביגהל םי/תוצור ?המ זא .תומטמוטמ תונבה בור
םוקמב ןכותה לש הרוצל רתוי סחייתנ םאש עגרל רוכזל הווש
םושל עיגנ אל םצעב .קוחר דואמ עיגנ אל ,ולש תועמשמל
,ללכב הזה רתאב עפשב םיעיפומש) דובכ יקחשמ דבלמ םוקמ
םימדקמ אל חטבו ,דחא ףאל םיליעומ אלש (טרפב הזה דומעבו
.ןוידה תא
,תונב ןהש ללגב אל הז לבא ,תומטמוטמ תונבה בור :ןיינעל
ןפואב השיפת וזכ םע .ונמצעב םיאלמ ונחנאש ללגב הארנכ הז
ונל םיארנ ,ןימ לדבה אל ,םירחאה בור ,יטמוטוא טעמכ
.םימטמוטמ
הדבעמ בצל וביגה
 
18/10/01 13:36
רפונ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!!!ןשארב תא ,ךכ םא


?הא תומטמוטמ תונבה בור


עבצאה לע ןתיאש רוחבה תא בבוסל הז ךיא תועדוי תונבה בור ןכל
,הנטקה
רישי שומיש ךות תוצור ןהש המ גישהל תועדוי תונבה בור ןכל
.ןהלש תוישנב


שיש רמוא ילוא ,ישנ םוטמיטל תואמגוד הברה ךכ לכ תיאר תאש הז
.קתומ ךלש הביבסב קאפ
רפונל וביגה
 
 
24/10/01 17:57
בושח אל :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
...הלילכמ תא - ןושאר רבד


רוחב בבוסל" תועדוי אל שממ - ריכמ ינאש תונב הברה - ינש רבד
םירבד ונממ איצוהל ךיא תועדוי ןהמ המכ יכ םא - "עבצא לע
..םירחא


- "חותפ רפס ומכ תונב םיארוק םינב"ש המצע הבתכל רשקבו
הנבהה םירקמ הברהבש) רחא ןיינע רבכ הז - ןיבהל ,ילוא םיארוק
(תלשכנ
בושח אלל וביגה
 
18/10/01 13:43
יאוז :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ןה תונבה לכש תבשוח תאש תמטמוטמ ךכ לכ תא ,הנכסמ ,לכימ יוא
.בוצע יד הז .הלאכ
,תקנופמו הנטק הדלי ומכ גהנתהל תבהואו גוהנל תעדוי אל תא םא
תוחפל) תונבה בור לבא ,ךילע ןייתחס ,הלבהאה לש ידימתה טבמה םע
ונחנא .תראתמ תאש הממ תויאמצעו תומכח רתוי הברה (הריכמ ינאש
,דיב הגהה םע ונדלונש וליאכ סרוורב תונוח ,תוכלמ ומכ תוגהונ
תומא ינא .ונימצע תא סנרפל ידכ דובעל ,דומלל ,אורקל תובהוא
ינא .תילכלכ יתוא קיזחהל יגוז ןבל ןתא ינאש ינפל םימעפ עבש
לשבא ינא םאו ,לשבל תעדוי אל ינא .םוקמב ידד רגוש אוצמל הלוכי
אל ינא ,הזכ תויהל הצרי אל רבכ אוהש תששוח ינא ,יגוז ןבל
ןבכ ימצע תא םישגהל ךיא תשפחמ ינא .םמעשמ ארונ הז ,לשבל תבהוא
...ינא הז לבא .השיאכ ךכ רחאו תישאר םדא
תלדה תא יל וחתפיו ירחא ורזחיו יתוא וקנפיש הצור ינאש ןבומכ
,ילש תוישיאה ריחמב אלו ילש שפוחה ריחמב אל לבא .ילע ומלשיו
ןגמו קזח רבג הצור ינא םג .הלבהא תויהל לש ריחמב אלש חטבו
תא ינא אלו) יתועמד תא החמישו יתוא קבחישו ילע רומשיש ,לודגו
ןב ינא יכ אלא ,השיא ינא יכ אל ,םעפ דוע לבא (סכיא ,ויתועמד
ינאו .בגב םיענ ול םישועו ותוא םיקנפמש בהואש םדא ןב ,םדא
,רחא טמרופב ילוא ,הז תא הצור יתייה רבג יתייה םא םגש הנימאמ
.רחא ןיינע הז לבא
,הנורחא הצעו ,הזה םוטמטה םע יקיספת ,ירגבתת ,קתומ רוציקב
תא ונשיש תויאמצעו תוקזח תורבח ךל יאצמת ,התוא לבקל יצרת םא
.ךתעד
יאוזל וביגה
 
18/10/01 13:46
יהשימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םישוע ונלוכ .םימעפל תוחפל ,תצק תוחפל .םימטמוטמ םישנאה בור
הזל תואמגוד אוצמלו .תושעל םיעדוי אל ונלוכש םירבד שי ,תוחידפ
.ךלש תועט וז ,םישנ לצא קר
יהשימל וביגה
 
18/10/01 14:16
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
"תמטמוטמ- ?תמטמוטמ תארק תא ימל"


.ילש תורקי תוננב , יובאו יוא
טרס לכמ רתוי תויופצ ןתא לבא , תומטמוטמ שממ אל ןתא ילוא
.יסופיט יאקירמא םירוענ
-ושמ דוע ןכל דיגא ינאו ,ךויח הלעמ , םכתא אורקל ארונ דמחנ
ותוא תודקפתמ ןתא לבא , התלעה אל יול תרבגהש םוטמט הזיא שי
-ףסכ לש שגמ לע שיגהלו רקרמל יתוא החירכמ טושפש הרוצב
, תישנה רדעה תנוכתמ םלעתהל רשפא ךיא
,תמכחותמ-וכ-והה תוידנרטה
,תויאמצע ארונ , תוררחושמ ארונ , תוישפוח ארונ תויהל לש
- לכהו אטבתהל, ןייזל, דובעל , ןשעל , אורקל , בותכל םצעבו
.רבד ותוא קוידב


תמרב ךכ לכ םיקימעמ םיחותינ תושעל תועדוי ןתאש יפוי הזיא
חטב איה , הנכסמה יול לש הרבעב םיכסחה לש שורגב היגולוכיספה
ןוכיתב תויעב הל ויה חטב, ( ךיילא דוגינב) תיראלופופ אל
הנייגההו (שיפכהל ידכב םיעצמאב לוחבל אל , תחבושמ תישנ הנוכת)
תיטסינרדומ טסופ ייהת ךיא ירה יכ) ספאל תפאוש הלש תימיטניאה
...(סוק יבתכת אל םא הרואנו


.גונעת טושפ
.ךייחלו אורקל


הנטקה עבצאה לע רבג לכ בבוסל תולוכי ןתאש בושחל וכישמתו
.ןכלש היונבה ןרופיצהו
.הריחב ךותמ תודבעתשמ ןתאש בושחל וכישמתו
,רוא ןומה ןיימדלו םייניע םוצעל לק רתוי הברה
.ךשוחב םולכ תוארל אלו ןתוא חותפלמ


םעפ ףא ונתשת אלש הווקמו , תמאב , בהוא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ
(יד זא ,רושק אל רבכ הז לבא) שאר יופחו לבא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
18/10/01 19:08
סנדורפ :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
,רקיה םיזרב ןיקתמ םיזנא ליעפ


ןוויכהמ קר ,יול לכימ ומכ בשוחש דחא ומכ קוידב עמשנ התא
.םישנה לע ירבגה
לבא ,(ךתוכזל הדוקנ) בוט רתוי תצק חסנתהל עדוי טושפ התא
.(סונימ הדוקנ) ארקנה תנבהב רתוי תצק השקתמ
תושעל תועדוי ןהש ןהש המ לכ.הלאה תונבה" רמולו אובל לק ארונ
."םירחא לש תונולשכ לע גוגחלו תולבי לע ךורדל .טייפ-טאק הז
התייה תבתוכהש רמולו אובל התייה אל הבוגתה ירוחאמ יתנווכ
אובל אלא .םינפה לע הנייגה ילגרה הל שיש וא ,ןוכיתב היוחד
תחתמו ,הככ םתס תומטמוטמ ונלוכש ידיגת לא ,קתומ ,רמולו
הייחב םיימנא םירקמ 2 לע ססובמש ,טישלוב לש המירע יל יבתכת
קלעא" תויוטש לש תרגסמב יסכת ביבסמה תאו ,תבתוכה לש
."תונונש
אוהש המב יתוא ענכשל סנא'צ והשמ בתוכש דחא לכל תנתונ ינא
ןימאהל תענכשמ קיפסמ הביס יל תנתונ אל איה םא לבא ,בשוח
תאצומ אל ינא ,(הרימאב תיקלח הכימת יל שיו) תומטמוטמ ונחנאש
.הזה רמאמב בוט והשמ תוארל הביס םוש
תרדהנ הרוחב איה ,לכימ תרבגהש החוטב ינאו העיד עיבהל התוכז
הרתיו ,הצור איה המ בותכל תעדוי אל איה םא לבא ,הלש הכרדב
.תננ'ג לבקל םיממוקתמה לש םתוכז ,ער הז תא תבתוכ ךכמ
תוכפוהש תויבסל יל הריכזמ ,םישנ לש השלוח יבגל תירבגה השיגה
םצעב לבא םירבג תואנוש ךכ לכש הלאכ ,תוירבג-רבוא תויהל
יתלקתנו ,םמצעב םירבגמ תושקונו תוירבג רתוי תויהל תוכפוה
.(ךפיהלו ,תויבסל םע הייעב םוש יל ןיא) ישיא ןפואב הלאכב
יתרמא אל - ןיבתו םעפ דוע ארקת .תחלגמ אלש הפנוכה אשונ ןאכמ
הז .תאזכ תחא לש השיגב הטקנ איהש יתרמא . תיתטסא אל איהש
.לכה
רחא ךתיא ךלוהש הזכ והשמ .קימעמו קמונמ רמאמ היה הז םא אלימ
.וגב םירבד שי ילוא תעדל שרודו שארב ךל בבותסמ ,ךכ
תבתוכהש םירבד ינש שארב יל וראשנ ,הבתכ איהש המ לכמ לבא
:ריהבהל התצר


תמוטמוטמ תונבה לכ .א
חבטמ תונרותל היזופניא םע יתכלה .ב


(: וישכע דע יתוא עשעשמ הזו
סנדורפל וביגה
 
 
19/10/01 8:43
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
(ןוחטבו םולשב ובכשמ לע ןונל ןו'ג חוניו) הרקיה סנדורפ


תספספ םא ,ארקנה תנבהב ילש היעבל הליעפ הפתוש תאש הארנכ
םויא בותכ אוהש , רמאמה יפלכ ילש תינרוצה תרוקיבה תא
בלשמב שומיש ךותו , תירויצ אל ךא תיבוחר הפשב ,ארונו
הנפאו , ו"ציו לש והשלכ דסומב 'ב התיכב הדלי שייביש ינושל
.ךמצעב יחכווית ןעמל , רמאמל הינשה הבוגתל ךתוא


, רמאמה תבתוכ לש הדיצל בצינ אל ינאו
ילש ןוכמה תוחפוטמ םייפתכה , םיקנע יפתכ לע תדעוצש איה וז
םירבד דימתמו זאמ יתרמא ינא יכ , קיידל םיצור ונחנא םא ,
בותכ היה לגדה לעו , לגדה תא ןואגב יתאשנ ףאו , המוד חורב
."השפט השיא"
םישנ תאנשב םשאוא ינא םאו , תוללכהב םיקסוע ונחנאש רורב
רתאה הזב תחא אל יל הרקש ומכ) תילאנויצאר-א תיטסילטנמדנופ
האנש שכור ינאש ןועיטב ןנוגתהל ץלאא ינא (דואמ דואמ דבכנה
.ביטקלוקכ , גרז ילב וא םע , םדאה ינב לכל
.םדא ינב , תיתייעב היח


ינאו , וזה הבוגתב הבשחמה טוח תא יתדביא , םינפ לכ לע
ילע השקתש תשפוטמ הרוצב רייטצא בותכל ךישמא םאש ששוח
תבתוכש והשמ , הז בלשב קיספא ןכל , ילש רסמה תא ריבעהל
.ותוא בותכל הבשייתה םרט תושעל הכירצ התיה רמאמה


!בוט לכ
םיזע סנוא םיזנת ליעפ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
22/10/01 16:22
הנילא :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
םע ריעצ ישדלגנבב רבודמש החינמ ינא) ,רקי םיזיע ליעפ
,( אשינ בשחמ
,ללככ ,םישנש יתחכונ ,םדאה ינב לש םמלועב לדה ינויסנמ
הניב תובקנ םע האוושהב קר לבא ,תפוזמ ןימ ילוא ןה
תטפוש ינאו ,תושעל המ ?תפוזמ הניחב וזיאמ .תיתוכאלמ
םילולע/םילוכי םהש המ יפל אלו ,ושע םהש המ יפל םישנא
.תושעל
דואמ דואמ ,הכ דע ויה ,םישנה יגשיה ,העונצה יתעדל
?רמאל שי םוחת הזיאב םיעונצ .םיעונצ
ףא הריכמ אל ינא ,תיריאה ירבקנמ הדנרבל טרפ -תואזחמ
. תומדוקה תואמה לע רבדל אלש ,וזה האמהמ תיניצר תיאזחמ
תומדוקה תואמבו רחאמ ,וזה האמל קר סחייתהל הדיפקמ ינא
.אחינ .היילפה ןיאמ התייהש חינהל רשפא
ןי'ג ףלו היני'גרו תא ללוכ ,ןכו ,תישנה תורפסה -תורפס
וקיפה אל (והשמ הנומיס)רטראס לש חפסנה וליפאו ןטסוא
לע ובתכ רקיעב אלא ,תפומ תוריצי העונצה יתעדל
ומכ ,םיילסרבינוא םיאשונ לע ךכ לכ אלו ,ןהיתוקוצמ
איה הבוט הביתכ) הבוט הביתכ תנייפאמש ,לשמל םדאה תוקוצמ
.(תותיחנ וא/ו םשא תושגר תללושמ הביתכ
.רמאל שי דוע המ ,בוט -עדמ
םוש ןיא ,לייו ןומיס תצקו רטנ ימייאל טרפ -היפוסוליפ
.יתועמשמ רבד
ןימה תוכזל ףוקזל טלחהב רשפאש דיחיה םוחתה הז -הריש
.ישנה
.שממ אל -היגולונכט
,ךא ,לאיצטנופ רסוחמ האצותכ אוה םוגעה בצמהש הנעטה ןיא
.םילאיצנטופ יפל אלו תואצות יפל תטפוש ינא ,יתנייצש יפכ
היעבה .דחוימב ירזכא ןידה קספ ,תואצות ןיאש רחאמו
רסוחו .ןיינע רסוח הארינכ איה ישנה ןימה לש תירקיעה
דואמ השיאל .תצרופ אלו ,תרמשמ השיאה ,ףסונב .דלומ ןיינע
תיצחמב האלממ הלחה איהש דיקפתה ,ןנולתמ םחר תויהל םיענ
לש הינשה תיצחמל דע ,קתושה םחרה םוקמב ,האמה לש הינשה
,תחא תיאקיטמתמ ולו ןיא םא לבא .דמחנ הז ןנולתהל .האמה
ידמולמ זוחא םינומש יכ ףא) תחא תיניצר תיגולוכיספ ולו
.םהב אלו ,ונב היעבהש הארינכ ,(םישנ םה נואב 'וכיספה
לכש רמאל הנווכתה יול תרבג הארינכש ,רמוא קר םוכיסל
הפידעמ ינאו רחאמו ,תומטמוטמ םישנה הווש הלעמל תרברבה
.תולוקש וניתונקסמש הארינכ ,רברבל
הנילאל וביגה
 
 
23/10/01 3:11
יליד :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
הנילא
תורשע הזמ ילכראירטפה דסממהש המ תא תמלקדמ תא הפי
.ךל ביתכמ םינש יפלא


עדמה דסממה תא םימישאמ אל - עדמב םישנל םיגשה ןיא
.םישנה תא םימישאמ אלא ,םישנ לש תומדקתה ענומש ירבגה
תא קינעמ ימ תקדב ?הרוספורפ תולבקמ םישנ המכ םעפ תקדב
?רואל תואצוה תושארב דמוע ימ תקדב ?הרוספורפ ראותה
יכ תעדוי תא םאה ?םהינימל סרפ תודעווב ןהכמ ימ תקדב
םישנ ולכי המו ?תוחפש לש דמעמ היה לשמל ןוויב ,םישנל
,םיריזחב לפטל םומיסקמ ?םייניבה ימי תפוקתב תושעל
ומיקהו םיריזנ ירדסמל ופרטצה םירשכומה םירבגהשכ
ןיב) םויה דע םהילע םהל הדומ תושונאהש םיטקייורפ
אל ןדור לש תבהאמה לש המש .(ןווי תמכוח דועית ,ראשה
תוכזב תרשכומ תילספ התייהש תורמל ,תונמאה ירפסב םשריי
תיבב תע םרטב הייח תא המייס איה ,בגא ךרד .המצע
.הייח לכ השאכ התווחש יוכידה לשב ראשה ןיב ,םיעגושמ
.ךתעידיל ,ראובוב הד ןומיס .ךיירבדכ "רטראס לש איהה"ו
המ לכב רמול המ הל היה אקווד .תצק הילע יארקתש יאדכו
.םישנה יוכידל רושקש


תודודר תוירואית םלועה ריוואל תררחשמו ,האב תא הנהו
ןימה תא םינש ךשמב ושמישש (!אה "דלומ ןיינע רסוח")
םיילכלכה םיבאשמב הטילשה תא רמשל וקבאמב ירבגה
תועדוי ןהש תורמל ,תומטמוטמ םישנ שי ,ןכא .םיינחורהו
.תויאזחמ לש תומש ףולשל
ילידל וביגה
 
 
23/10/01 16:04
יאוז :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
,והשמ וא ךממ הקיתעמ אל ינא ,תונבה יא ויהי אלש
טושפ .ךלש תא יתארקש ינפל ילש הבוגתה תא יתבתכ
.ארונ יתוא זיגרה הזו התוא יתארק
לע רמוא הז המ ,ארונ אל ,רבד ותוא ונבתכש אצי זא
?תוינקיתעמ ונחנאש ?םישנ
יאוזל וביגה
 
 
23/10/01 16:02
יאוז :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
,הבוב
בקע תולגוסמ ויה אל וא וצר אל יכ ושע אל ןהש אל הז
.ןיינע רסוח וא ןתושפט
ןתוא ולבק אל ,םירבד תושעל ןהל ונתנ אל
רקיעב הז םהו .דומלל םישנ ודדוע אל ,תואטיסרבינואל
.ילכראירטפה סוזנצנוקל דבע ויהש םישנ םג לבא ,םירבג
וניינעתה אל םישנ יכ הז זא היה אל דיגהל טושפ ארונ
.(יחטש יד ץורית ,?)
.לבוקמ היה אל יכו םהל ונתנ אל יכ ולעפ אל םישנה לבא
יאוזל וביגה
 
 
17/4/03 2:00
יבמב :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
.ריבסהל ליחתא אל וליפאש תומרב תרגפמ תא
יבמבל וביגה
 
 
19/10/01 10:59
uv :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
יתנבה תובוגתה םע ?אל וא ,רמאמה םע םיכסמ התא ,יתנבה אל זא
...רבחתמ שממ אל התאש
uvל וביגה
 
 
19/10/01 11:04
uv :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
תנווכמ תויהל הרומא התיה איה ,וזה הרעההמ חכשת ,הנשמ אל
...לבוקמ OK .יתנבה םייתניבו ,ךלש תמדוקה הרעהל
uvל וביגה
 
 
27/10/01 8:02
לאוי :תאמ
תונותחה לכ לע תודקור ןה - בושול הבוגתב
ןבומכ. שולגל תועדויו תויפהפי תוישנ ונלוכש םויה ףיכ הזיא
בותכלו ונמצע לע תועדוי ונחנאש םירבדל שחכתהל ונל רשפאמ הזש
.סרא תופוטש תורוקב
(?סוק וא) סוכ בותכל ליבשבו חבטמהמ ןכתא ואיצוה הז ליבשב םא
....םשל ורזחתש יאדכ
םיסנמ טושפ ונחנא, ןכתא אורקל עדוי אל דחא ףא, בגא ךרד
(והשנאל עיגהל ךיא לאשנ אלש ומכ).םימכח תארהל
לאויל וביגה
 
18/10/01 14:48
םיקינה לש דנרטהמ תאז :תאמ
יול לכימל הבוגתב


תוחפ הברה בותכ קר ,"םינושארה םימיה ,בומרבא יתא" ומכ ארקנ הז
,תויביטימרפה ,תוכושחה היתועד םע יתמכסה אל םא םג .בוט
קוחצ יתקחצ ןיידע ,תיבומרבאה לש אילפהל תוכחוגמהו תועבוקמה
(הזכש רומושוח יל שי)הלש יתטטישהו לזלזמה ,הטובה ןונגסהמ לודג
ינשע אלש ךורב" יתליפת תא יתללפתה הנישה ינפל הליל לכו
."יתא
."ופט קיח" ופיסוי ןירדהמה
.(םיבורק=הככ ןירדהמהו ינא)םתיא םיכסהל הלוכי קר ינא
לש הריירק חתפל הלוכי טלחהב תא ,ינש דצמ .יניבת ,ילדגתשכ
."אבה רודה-בומרבא תלוכסא"
ודוהמ רוזחת תיבומרבאהש תוכחמ קרש תוננב לש המלש הדע ןאכ שי
םיאקורמו םיקי'צנלוג")תובוגת 350 רורגתש השדח הנבות וזיא םע
לדבה ילב ,םיהולא לש םידליה ונלוכ ,יל ובישקת ,תונב ,הסאפ הז
םע םיזורא םתוא יל וחלשת ,השקבב קר ,עזגו ןימ ,עבצ ,תד לש
םיידי תופכ םעו םנוא אישב ,ילש תועובקה תוירגיסהו לוהוכלאה
...("תוכורא תועבצאו תולודג


.אורקל יל אציש םימטמוטמ יכה םירמאמה דחא


.תנילוב
םיקינה לש דנרטהמ תאזל וביגה
 
18/10/01 15:20
הריש :תאמ
יול לכימל הבוגתב
,הניב הב וקצונש תפומ תריצי םה םירבגהש בושחל רשפא ,יתביבח
תויפורטנליפה תא יתחכש ,הא .יד ילב דע תויטנגלאו תוריסמ ,הלמח
לכה ךסב םה ,םישנכ םירבג ,םישנאה בור לכה ךס !תלוזב זוכירהו
םיזכורמו םינבשחמ ,םיעוט,םילבמט םימעפל ,םיאנק תצק לבא רדסב
תא תוארל החילצה אל םעפ ףאש הרוחב ומכ תעמשנ תא .םמצעב רקיעב
רבד לכ ומכ .הפי'ג תצק םע אב הז ,ןכ .תישנ הווחאב יפויה
הרישל וביגה
 
18/10/01 15:20
הילג :תאמ
יול לכימל הבוגתב
וא היזנכשא רתוי וא השיא רתוי תויהל יתרמיתיה אל םלועמ ןכבו
תיקינצוביק רתוי
.יתוא םיפיקמש םישנאה םג הככו םדא ןב ינא
תושיגרו תומכח ,תויתריצי ,תורשכומ תונב תרובחב תפקומ ינא
תויוטש םג תושוע םימעפילש
?תושעל אל המלו ?השוע אל ימ ,קאבאר
תונבהמ םתמרב םידרוי אלש םינבב םג תפקומ ינא תאז תמועלו
.יביבס
ירחא ילש םירבחה םה הלא ,תיביטקיבוא אל ינאש תויהל לוכי
...לכה
,תומטמוטמ תונבה לכש תבשוח אל ינא תוחפל ,יל תפכא המ לבא
לוכסיתב תויחל הז הככ בושחל
קומע
....םינפה רועל בוט השוע אל הזו
םאאאאתס
הילגל וביגה
 
18/10/01 15:23
יגונ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הפיאמ ?תיטפמיסו תרדבמ ךכ לכ הרוצב ליחתהש הזה רתאב הרק המ
תמאב ינא -לכימ ?הלאה תוממעשמהו תומויאה תובתוכה לכ ועיגה
תותיחנ ישגר םע תויחל הז ךיא .תבשוי תא הככ םא ךליבשב תרעטצמ
?בושחהו קזחה ירבגה ןימה ינפמ
יגונל וביגה
 
18/10/01 15:25
המוקת :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!ןמוקמ הפיא תומטמוטמה םישנל םיארמ םש
המוקתל וביגה
 
18/10/01 15:25
deep ocean :תאמ
יול לכימל הבוגתב
דחא לכ-םיפסלפתמ שממ םתאו....תוכוראה תובוגתה לכ תא תארוק ינא
ומכ הז) !הזכ רמאמ ןובשח לע דועו ,םכח אוהש המכ תוארהל הסנמ
.(םישלח דגנ םוחלל


שארב הל תופתוש םישנש ןוויכמ םייקתהל הכישממ היילפא-הרצקב זא
הנושארבו
תולבקמ ןהש תויתרבחה תוינבהה תא תוגפוסו תומינפמ םישנ
לכ/תומטמוטמ תונבה לכ) ולאה תוינבהב תונימאמ תמאב ןהש דע
('וכו תויקיינאמ תונבה


.עיתפה אל רמאמה יתוא-BUTOOM LINE


.בוט םוי
deep oceanל וביגה
 
18/10/01 15:28
הפי לארשי ץרא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הארנכ תא .השיגרמ תא הככש ךיילע תמחרמ ינא ,יתריקי לכימ
ךתויה לע הז תא קורזל איה ךלש הטישהו ךמצע םע ער דואמ השיגרמ
ינא תבשוח תא הככ םא .הרוחב טושפ ינא ,הקופד אל ינא -השא
דיגהל חטב הז ךלש עטקהו ךלש םוחתה קוידב אל הז תורבחש תרעשמ
תויחל לק אל .ןתוא תאנוש תא ךיאו תומטמוטמ ןה םישנ המכ םינבל
תוישנה םע יניצר דואמ וישיא ךל שיש הארנכ .ימצע בועית הזכ םע
םוסרפל יואר אל שממ הז יכ ,הדומח ,ןמויל יבתכת ,םייתניב .ךלש
הפי לארשי ץראל וביגה
 
18/10/01 15:36
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
יול לכימל הבוגתב
עצבל ןויסינ אורקל חמש ינא םיעירמ אלו םיערמהמ קלחל דוגינב
תא התיחפמ ךכבו ,םיגשומ תרצוי הללכהש םושמ ולו .איהש לכ הללכה
.ונמלועב תורוגש הכש תוללחהה
הפיה ,יליצאה ןימה ברקב תוחוורה תוסיפת ןיבהל ילש ןויסינהמ
יתחלצהש בשוח ינא ,ריכמ יניא ילוא ינאש ,תוסיפת ,םיסקמהו
.תוללכה םג ,ןבומכ ןהש ,תונקסמ רפסמל עיגהל
תולוכי ןיבל תוחוור תוגהנתה ןיב לובליב השוע תאש ששוח ינא
.םדא ינב ןה םישנ םגש איה ילש תיסיסבה החנהה תדוקנ .תוישיא
רבג ,תוהמבש בשוח ינא ,תרחא הז תא חסננ ?אה ,ינשדח הזש המכ
ימו ,תירסומ הסיפת וז .רבדה ותוא לוב לבא ,לוב םהינש םה השיאו
אל ינאו .השטינ תא אורקל ןמזומ ,תויעדמ תונקסמ איבהל הסניש
!ריבסמ
םישנה ,ןכל .םירבגה לש הזמ הנוש םלועל תופושח םישנה ,ךדיאמ
לש םלש םלועב םיפקומ אל םירבגהו ,תושעל המ .תרחא וחתפתי חרכהב
בחרנ קלח םילכמה ח"עב ,םהמ םיקזח םיינש לע םיכלוה םייח ילעב
הז .םישנה לש םינותחתה עבצ תא ררבל םישאונ תונויסינב םהיבאשממ
ןיב הדרפה שי ,ןגה ליגב םג .םכל ריכזהל םא ,ןגה ליגמ ליחתמ
תופוטע .תונבה לומו ימצע ןוחטב יאלמו םיפוצח ,םיקזח ,םינב
.תובובב קחשל תודמולו תולמשב
,ריכזהל רתוימ יד הז םג ילואו ,םירבגמ תוטמוטמ רתוי ןניא םישנ
.המכוחב םיינינעתמ קוידב אל ,םישנה בור ומכ ,םירבגה בור לבא
רתוי תצק טרופסו השיא ,השיא ,ימדקא ראות ,תוינוכמ ,ףסכ
.תורפסו היפוסוליפ ,םיגולוכיספ םיחותינמ ךתוא םיינינעמ
,ותוא ענכשל רשפא יא םג ,עדוי אלש ימו ,םיעודי המכוח יריבגמ)
(!םיעיציב טקש זא
ידכ דעונ הז .םיליבד םירבג הברה םג שי ,תוטמוטמ םישנ שי
.בשוח ינא .םישנל םירבג ןיב המאתה חיטבהל
שיש ,ןוכנ .םוטמיט ותוא לש םושייב רקיעב אוה לדבהה ,רוציקב
םירבג רשאמ םירבגב ןיינע תוארהל תוגהונש םישנ תוחפ הברה
םע ליחתהלש חרכהב רמוא אל הז ,הז םע דחי .םישנ םע םיליחתמה
,ןיינע תוארהל ול תתל םכח רתוי ילוא .םכח השעמ אוה ינשה ןימה
?ער המ .ומצע תא חיכוהלו רזחל ותוא בייחל ךכבו
תוגהנתההש ךלש הסיפתב תבשוח תאש איה ,ששוח ינא ,ךלש היעבה
הרבחהש םושמ קר ,המכוחכ ותוא הרידגמ תאו .הנוכנה איה תירבגה
.הנוכנה איה תירבגה השיגהש בושחל חינהל ךל המרג
.םיזינמפ הז
יתלב ךא ,{הרמוי ,הרמוי} תמדקתמ רתוי תצק החנה תדוקנ ,ינש דצמ
הרמוי} .דבלב ילש ,ירק ,(תויניצ ,ימצע רומוה) ןיטולחל תלבוקמ
דואמ הברהב .תרדהנ איה תישנה ךרדהש תרמוא וזה השיגה .{תחקופמ
לש הדירש ינינעב אל ילוא .ןהמ דומלל םיכירצ םירבגהו .םירבד
תוסחייתהב ןכ לבא ,םירבג דואמ שיגרהל םירבגל םרוג הזש ,המוא
םג ילוא ,םידליל (?!?םדוק תובוב לע ונרביד) םיסחי תוכרעמל
.הגיהנל
תושונאה בורש םושמ ילוא ,תוטמוטמ תונבה בורש םיכסמ ינאש ךכ
,םכח ינאש םוקמ םושב יתרמא אל ,םישנא ,הרהוי אל וז) תמטמוטמ
םירבגה בור םג .(םכמצעב וללשת רבכ םתא ילוא הז תא זא
ןויסינהמ .םירבד רפסמב םישפיט םדאה ינב לכ ,השעמל .םימטמוטמ
תוחתפתה לע םתיא רבדל אל ףידע ,הקיזיפל םירוטקוד םע ילש
דבכנ קלח לע םתיא רבדל ,השעמל וא ,רפסב תומד לש תיגולוכיספ
,תורפוסה בור םע ,ינש דצמ .םייח םה הככ ,םה הז .חורה ימוחתמ
הרבחב לע יכלומ לש םימושייל עגונב תוירואית לגלגמ יתייה אל
אל הז ,םוטמטמב םיגהנתמ םדאה ינב בורש תורמלש ךכ .תידיתעה
תטלשה הסיפתהש םוחתב םישפיט םיבשחנ םה .םימטמוטמ שממ םהש רמוא
אל ילוא ,הככ ןכא הזש רמוא אל הז .תושפיט אוה וב תויהלש הנעט
?הזה םוחתב םיבוט תויהל ךירצ
תעדל ,לשמל .םיסיסבה םיאשונה לע המכסה תמייק םהבש םימוחת שי
םא םג .המכוח לע חיכומה םוחתכ בשחנ אל תוקונית טוחשל דציכ
םוחת הז .הזועתו תויתריצי ,תיתבשחמ תושימג ,הארשהב השענ רבדה
ךמס לע םדקתהל ,ןמחתל תעדל לבא .המוזרב ותוא םושרל אל ףידעש
ינבל תופרשמ לש הקופת חתנל .המכוח בשחנ ןכ ,המזויו תוירוקמ
.תועשר בשחנ ,עסמ תונורקב םישנא לש םיחולשמ ןנכתלו םדא
לע איה הרבחה בור לש תוסחיתהה יכ .םיתייעב םה םמצע םיגשומה
,ירק .ונלש םלועה תוסיפת יבצעמ ידי לע ונל ולחנוהש תוסיפת ךמס
רמוא אל דחא ףאו .םלש םיכרע םלוסב ונתוא ןיזמה .ונלש ןוטלשה
הבבס שממ אוהש ,חינהל ריבס ,טרפל רתוי בוט הזה םיכרעה םלוסש
.ןוטלשל
ולאכ שי .םדא לש תירסומה הרדגהה םצעב .רדסב םה םדאה ינב לכ
ולו .רתוי הרוק הז ,םישנ לצא .םיאשונ המכב םתוא הקפד הביבסהש
הדובעה ילכ בור ,לשמל .םישנ אכדל ידכ היונב הרבחהש םושמ
יעוצעצ ,תוינוכמה םג ךכ .השיא לש אל ,רבג לש דיל םייונב
.םירבגה לש םלועל םיכייושמה םירבד דואמ הברהו תוינוכמה
ןבה לש ימצעה ןוחטבה לע דבוע דימת בא .תיתרבח תוגהנתה דוע
,סופידא) .םוח קינעמ אוה תבל .תבל תוחפ לבא (דירומ וא הלעמ)
וא ,(אוב אוב ,ידא ,ידא) ןבל ימצע ןוחטב הקינעמ םאה .(!העישוה
ןכו .(!לעבה םע םג לעופ הז !יה) ימצעה ןוחטבה תא ול תסרוה
ללכב ינאש ךכ .תונבלו םינבל תוסיפתה תא תוליחנמ תוחפשמ .האלה
תובכרומבו היפויב הווש .תישנ תוגהנתה קר .םוטמט הזש חוטב אל
.תירבגה וזל
תוחפ םתוא ךירעמ םג ןכלו ,בכשל בהוא אל ינא םירבג םעש קר)
((?םצעב המל ,.ב.ש)


.רשק ילב
לכש בשוח אל שממ ינא .אכדמ הזה רתאהש הז ,דיגהל יתיצר דועש המ
לבא ,הבשחמ תצק שיש בוט .השיאל ומכ תואריהל םיכירצ םישנה ירתא
?ימיספ ךכ לכ
קר אלו .תופוקתב םג םיאשונ יפל הקולח הפ תוארל הצור יתייה
תוימיטפוא לש םיישדוח ,שדוח ,לשמל .םייארקא םיעמשנה םירמאמ
ישנ םלוע גיצהל .(ותסהו םיגחה תפוקתל) דמחנ תויהל לוכי היה
?אל ,הזכ םג שי .רשואמ
לע ןהלש תרוקיבה לכ תא םיאיצומ ,דבלב םירבג .םיזינבושה שדוח
.הרישב םישנא ןיינעל אל המל ,תישנ הריש ,הריש שדוח .ישנה ןימה
דוסה חרפ לשמל ומכ .םישנל םיבוט םיטרס לע תוצלמהל העובק הניפ
הנובת לע ,יטויב סונוו ,המודק העדו הוואג ,תונטק םישנ ,ילש
לכ תא ריכמ רתאל סנכנש ימ לכש חינהל המל .םיהבג תקנא ,תושיגרו
,לוגוג ,יקסבייטסוד תא קר ארקש רבג ינא םאו ?וללה תוריציה
,המ ,ןיקצינ'זלוסו קזלב ,השטינ ,ימאק ,ןודנול ,השטינ ,רנקופ
.דצב .עובק רודמב ?בוט רפס/טרס הזיא לע הצלמה רבכ לבקל רוסא
.היבובריעב אל
.רתאה לוהינ ירוחאמ הסיפת וזיא שיש תוארל לכונש
.והזו
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
18/10/01 15:42
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.רבדב יתרכזנ
תוירבג תוריצי ןיב הקולח עצבמ ינאש ךכ לע ןבצעתהל הצורש ימ
.ילש והשמ אל ,תיתרבח הקולח איה הקולחהש רמוא ינא ,תוישנל
עדיה ךמס לע ,סג ןפואב .הקיסילקב םיישנ םיבשחנה םירפס ולא
תוסיפת שיש ומיכסת לבא .המכב יתיעט חטב .יתיעט ילוא ,ילש
.םישנל םיטרסו םירגל םיטרס יבגל תוחוור
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
19/10/01 11:12
uv :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
,ךרדב אוהשהפיא ךתוא יתדביא .והזו רמאמ בותכת ,יחא תמזגה
.רמוא התאש המ תא תצמתל דומלל בייח התא
ךרעב הזש ,יתעגה ובש עטקל דע) רמוא התאש המ תא יתנבה םא
.ךתא םיכסמ ינא - (...ךלש רמאמה לש ןושארה שילשב
uvל וביגה
 
 
24/10/01 23:56
תימנושה :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.רתאל הנובה תרוקיבה לע דובכה לכ ,קתומ
.ינואכיד תצק תמאב אוה
.תקמונמהו העונצה ךתעדל תפרטצמ ינא
.ךומכ םירבגו םישנא וברי ןכ
תימנושהל וביגה
 
18/10/01 17:01
ירמ זור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.אלפנ רמאמ


לע בל-תער אל ךא תזחשומ תרוקיבו תוינפ תלוטנ תימצע תוננובתה
.ןורשכ תורסח :רתוי בוצעו ,ימצע ןוחטב תורסח ןוכית תודימלת


ןולע לש םיזילעה םימיה זאמ רמאממ ךכ-לכ יתינהנ יתמ יל רוכז אל
.ןוכיתה ס"היב
ירמ זורל וביגה
 
18/10/01 19:55
יגידע :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.תמטמוטמ תא קר
יגידעל וביגה
 
18/10/01 21:59
תעפי :תאמ
יול לכימל הבוגתב
היה ףידע .הגרדמה לפש שממ איה תאזה הבתכה לבא ,עיגהל םיענ אל
,םולכ לע הבתכ ?הזה שוקשקה הז המ .ריואל הלוע התיה אל איה םא
!!ל-ע-נ ,הז תא דיגהל הפי ךרד ןיא ,תבתוכו ,םילד םינועיט
תעפיל וביגה
 
 
19/10/01 20:56
םיכובנ תרומ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
תעפי ייה
.ךלש הלימ לכ םע המיכסמ
.חוסינו הביתכב ילמינימ ןורשיכ רסוח ,םוטמיט ,ןויזיב שממ
.הזכש יליבד רמאמ םסרופ עודמ ןבומ אל
הלעמו אלפינ לודגה םקלחש םירמאמה תמר תא דירומ קר ,,,,,,לבח
.ךויח
תוניינעמו תורגתאמ תובתכ/םירמאמל הווקתבו תימיטפוא המינבו
.רתוי
םיכובנ תרומל וביגה
 
18/10/01 22:53
'/ץנור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.םירגפמ םירוחב שיש ומכ ,תומטמוטמ תורוחב שי .ןוכנ
םילהנתמ םידדצה ינש ,םיתיעל .תושעל המ ןיאו ,םימלשומ םלוכ אל
.תורחא וא ולאכ תוביסמ ,תוילבהאב םיתיעל
תאז ,ישנה ןימה תונב בור לש ןמוטמט לע תחצינ הזרכהב תאצל
.המזגה


('וכו חוכ) םידלומ םייסיפ םילדבה םה םירבגו םישנ ןיב םילדבהה
תושעל תולוכי טלחהב םישנ ,תרחא וא ךכ .םיילכש םילדבה אל לבא
.םידלי לודיגל רסמתהל קר אלו ,םיבושח םירבד השולש םיינש
תושעל וא ררועל התיה ךתנווכו םירבדה תא תעדוי תאש החינמ ינא
.םוקמב אל הז לבא ךתוכז תאזו ,גניזיט
םישנ לע ,םזיניבושה לע ןמזה לכ עומשל סאמנ תצק ,ונניב
היהי םג ךא ונימזהש הפקה לע םלשי רבגה וב םויל הגרעב תוקפרתמש
ינא .םזינמפ לע עומשל סאמנ תצק ינש דצמו ,תיבב ץירעה טילשה
םידדצ םג ול שיש .ןויווישה םע םולשב תויחל ןמזה עיגהש תבשוח
.םינניח
אל םישנש איה םימעפ רופס ןיא המצע לע הרזח רבכש החידב .ב.נ
תונואת בור ,תיטסיטטס הניחבמ :יעדתש ידכ םתס .גוהנל תועדוי
.םירבג ידי לע תומרגנ ,תושחרתמש םיכרדה
'/ץנורל וביגה
 
 
31/10/01 12:28
הנח :תאמ
המצע תא התצימ רבכש החידבל הבוגתב
הנומא ,רחא עזג לע דחא עזג לש תואשנתה -םזיניבוש :ןולימהמ
לע םינבל תואשנתה :לשמל .אוה ותויה םצעמ בוט רתוי אוהש
.רוציקב ,תונעזג .םישנ לע םירבג ,םירוחש
.םינימה ןיב ןויוושל הפיאש -םזינימפ
.ןושארהמ קר סאמנ תישיא יל .ךתעידיל םתס
הנחל וביגה
 
18/10/01 22:57
תופשכמה תדייצ :תאמ
יול לכימל הבוגתב


ותוא תא בוש יתשח ,לכימ התלעהש םיבכרומה םינועיטה תניחב רחאל
ותנשמ ררועתמש ינמוריפ ףחד ותואל תודע ,מממה ,רכומ ץוצקיע
,הכושחה הרואמה ןימ תוחיגמ היתויחאו לכימש תע לכב הוולשה
.חירסמ ךא לפת לישבת ותוא תא הרדקב תושחובו ,שא תוניקתמ


וירוחאמ תדמועהו ,"רמאמ"ה ,ץיזמוקה לע רתווא םעפהש יתטלחה
.סעכמ םימחר רתוי יב וררוע
ינא ,תיטנוולר אל יל תארנ %15ה ןוזוחאב תלפונ לכימ םא הלאשה
.םיילכש םייוקילמ תלבוס הנניאש טידרקה תא הל ןתא
,תעמוש אל לכימ ,האור אל לכימ - יתסיפתה םוחתב תמקוממ תוקלה
תא םישירחמש םילוצליצב ,הייניע תא רוועמש ךסמב הניבמ אל איה
גוסהמ תויטסיניבוש תושדעל דעבמ תואיצמה תא האור איה ,היינזוא
הניחבמ הניאו הלש הלוק תא תעמוש איה .וחנז רבכ םירבגה תיברמש
.תרבדמ איה המצע תא אלש
ןה ,תושפיט ןה ,לכימ לש תוישנה תסיפת פ"ע השיא תויהל םיענ אל
..... ,תוינונטק
ךא , תולוחה תוערה לכב תועוגנ םנמא םישנה" - ילכימה ןורתיפה
".ןתומכ אל ינא ,הנוש ינא


."השפיט " קועצל יל אבו
לודיג לעבבכ ,הלוח דליבכ גוהנל שי לכימב ,תקפאתמ ינא לבא
ץמאל טילחמ ופוג תא תולכל םימייאמה םיאתב קבאהל םוקמבש ריאממ
המכ חולשל םג זא רשפא םאו ,וב רדהתהל ,וקיח לא לודיגה תא
.סופתי הז ילוא ,עדוי ימ ,תונווקמ תורורג
תופשכמה תדייצל וביגה
 
18/10/01 22:59
הילט :תאמ
יול לכימל הבוגתב
?הריכמ,ןשוש ןבא יפל,םוטמט גשומה רואיבב ךנעמל חתפא
הנבה לכ רסוח, םישוח תוהכ המיתס,המיטא:םוטמט :הככ זא
תא ךממ ךוסחא(?תעמש הריחב לע א"ד) ךתריחבל.תורעב,הסיפתו
.םוטמוטל שוריפה


ךממ וענמי תוחפל וא,ךייח לע ולקייש תוצע רפסמ,ונייניעלו
.הזה רמאמכ תילאסולוק החידפ
בוט קר ךל ושעי עגרכ םילמיג המכ.1
(ןולימ)?רכומ, הכלשה.2
!יקתש:גהנמ ךמצעל ילגס.3
םתוא םיארוק םירבג םג הלאכ תויוטש תבתוכ תאשכ,ריבסא ינאו
..האלה .תונוונמה תויטסניבושה םהיתודמעב םיקזחתמו
חוות םייק,וזיא הנשמ אל תמאב,איהשלכ םייניב תפקשה ךל יצמא.4
תודקירב לע היילע ןיב בחר
.ךדיאמ ךרובמ הכ רדנג תצמשהו דחמ
רויכה,ישארה רבישה ןוקיתב ךייצמאמ תא יעיקשה,הביתכ יבזע.5
.הכחי
..רמגנ רבכ הז
הארנכש קמועו תובידנ, הנבה,הנחבה/א-תודח,תוכר םג וז תוישנ.6
ךיילע וחספ
והזו תצק דוע
ילואו תרמשמ ךתיא ףילחהל בדנתת יהשימ ילוא,םישנל ןגרפל יסנ.7
.... תעדוי תא,וליפא
ךיילוחב ךל וגאדי
ךיילא יתבהאו יתליפת,הבוב, םויסלו
.תורמל אלו השיא ךתויה תוכזב תאזו
!ךרדל יאצ
הילטל וביגה
 
18/10/01 23:09
סומידב תי'גני'ג :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ביגא ינא ,ביגהל ליחתהל הפיא וליפא תעדוי אל ינאש ןוויכמ
:יל םיאתיש ןמזבו ,םוקמב ,םיקלחב
?תומטמוטמ םישנהש תחכוה ל"נה םצמוצמה תואמגודה ףסואב ךיא (א
(...הל שיו) םינורתפ םיהולאל
,ייתורבחמ המכ ךל ריכא ינא יאוב ,הריכמ תא תונב הזיא הנכסמ(ב
.וב תבבותסמ תאש המרקמ גוחה תא יפילחתו
FUCK ךיא- תרומזת ילכ ראשו תורצוצח ,תולחש ,בכר ,םחר יל שי(ג
?תמטמוטמ יתוא השוע הז ?THE
,ל"נה הבתכה לע תוניצרב הביגמ הרכשא ינאש הנימאמ אל ינא(ד
,הגירס ,הייפא ,לושיב :ל שמשל היה לוכיש רקי ןמז העיקשמו
א"פיפ יקחשמ ,הסיבכ ,םירבג םע תגליע הלחתה ,תלקולק היינח
.וז לילעב הנונש יתלב הבתכב- תסנכל תוריחבו ,2000


לק םוצ תכרבב
תי'גני'ג התייהש וז
סומידב תי'גני'גל וביגה
 
19/10/01 0:19
... הא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
??? הגוב


!!! הגוב
... האל וביגה
 
 
27/10/01 6:45
a2d2 :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
( 19.10, 0:19) תובוגתהמ תיצחמכ תאירק ירחא ביגמ ינא
ינפל תובוגתה תא תמכיס .ךופה הדובעה תא תישעש ,לכימ יל הארנ
.ובתכנש
"תומטמוטמ תונבה בור" תרתוכה תא קרו ךא תבתוכ תייה םא
רתוי וא תוחפ תובוגת ןתוא תא תלבקמ תייה ,ךכ התוא הריאשמו
.םכסל ךל רתונ היה זאו
:ןאכ דע תובוגתהמ ילש תונקסמה
אירב רומוה שוח םע תונב טעמ שי .1
םרגש המ ,הפירח תוננוגתהב וביגהו תרתוכהמ ועגפנש תונב שי .2
.הקאלאק'צ ומכ ץנצנל תרתוכל
תנמטש רוב ותואל ולפנ "תויניינע"ה תוירבגה תובוגתה םג .3
םהל


לע הציחלה ינפל םתבתכש המ וארקת ,םכמ אנא ,הביתכה ןינעל
.הבוגתה חולשמ
חלוש כ"חאו ו"ציו לש ס"יבב 'א התכב הדלי לע בתוכ ליעפה רשאכ
הפשל דובכ שחור אל אוהש הארנ "שחור" םוקמב "שכור" ריואל
הרוק הז .תוא ספספמ םתס םימעפלו העוט םתס וא ,הב שמתשמ אוהש
קר הז לכו י םוקמב ע-ו ו םוקמב ן םיאצומ םג ונחנא .ונלוכל
המ לע הרצק ההגה ונישע אלש ללגב רקיעב לבא ,הספספ עבצאה יכ
.ונקלקהש
.לילעב תינקת יתלב תיטנופ הפש תבתוכש ,ימענמ ,ןבומכ ,ץוח
תרמשמב ןמז יל הריבעהש רודיב תמישר לע יול לכימ ךל הדות זא
.הליל
a2d2ל וביגה
 
19/10/01 1:30
timeisnow :תאמ
יול לכימל הבוגתב
:הלחתההמ ליחתנ
קר - םינב םג תויביטלופינמו תויאנק,תויביסיסבוא תונב קר אל,אל
תא ךל ריכזהל ךירצ ינאש וא !הז תא תעדוי אל תאש אוה ןיינעה
??םהלש םישנה תא םיחצורש םירבג לש תויביססבואה
- תישנה תויתבלכהמ תוחפ אל םיקאינמ םינבה - אבצל רשקב
תוילאסולוק תומרל הלוע תויקאינמה הככ,רתוי השקש לככ,ךפיהל
לכ םע) דחוימב תושק תושירדלו םיאנתל תועיגמ םויה תונב טעמו
(...ןויווישל דובכה
לצא םג םייק הז - רמול שי המ,ונ...הבהא ירחא ףדרמל רשקב
אל אוה,םייניעהמ הל ףפחתיש ול רמאת אל הרוחבהש דעו,םירבג
...הלש ןופלטה רפסמ תא הנממ תחקל םיצורית אוצמל קיספי
!תקדוצ תאש המכ תעדוי אל תא,קתומ - תויוכז ןויווישל רשקבו
:)
...רכוז אל רבכ ינא,ילש הפהמ ךלש םיטפשמה תא יתאצוה םימעפ המכ
םיחתותה תא האיצומ תאש ינפל ןטק רקס ישעת,האבה םעפ,זא
...םידבכה
:)
timeisnowל וביגה
 
 
19/10/01 8:47
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ימוטמט ןויווישל הבוגתב
דר'תה הלעמב םש יא ןיידתהל רמייתמ ינא ,רעטצמ
לבא
הככ רתוי השקש לככש וזה תוטשה תא עומשל םיינזאב יל באכ
תתריש אל תא .יאבצ רשקהב ינשל דחא םיקיינאמ םייהנ םישנא
יבגל גשומ יצחו גשומ ךל ןיאו , ר"יחב וא , תרחבומ הדיחיב
דחיב םילכואשכ רצונש הזה קומע ךכ לכה רשקהו םימחול תווחא
םוש עצמאב ג"נ פישבוכו מ"ק 60 םיילגר םיבחוסו ארחו ץוב
.םוקמ
, תמטמוטמ האיצי וזש קר אל
,תעגופו הבילעמ איה
.ילצנתתש שרוד ינאו


םיזנת ליעפ
.ידמל ןבצועמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
24/10/01 23:52
תימנושה :תאמ
יתבוגת םוטמטל הבוגתב
תווצב םירבחה ילוא !ךייחב .וזה תופיפייתהה םע ,רבג ,לסאח
תווצ הריכמ ינא) "הבהא לש לודג דחא שוג" ויה וב תתרישש
לבא - (יל ןימאת ,םיבר םהו םייאבצה ייטוטיש לכב ד ח א הזכ
ץובה ותוא תא םילכוא יברקב םיתרשמש םירבג הברה םג שי
וניתולובג לש "המרוג תודעסמ" ןתואב ,ךירבח םע תלכאש ארחהו
:םה תאז לכבו ,םהל רבעמו
דחא תורוחב םיבנוג ,בגב םיניכס םיעקות ,םיעובצ ,םילכרמ
,ינשה ןובשח לע דחא םימדקתמ ,תויצלופינמ םישוע ,ינשל
,הארמל המימת העבה םיטוע ידכו ךות השוחנ חצמב םירקשמ
םאתהב םילשת) . . . לש השאה תא "םינייזמ" םה ךיא םיניימדמ
ומכ ."המיזמה" תא שממל םיחילצמ וליפא םימעפלו (הרקמל
ונמצע תא םילשמ קר ונחנא .םדא ינב .תובקנו םירכז .תובקנ
י"ע תוגליע תובתכ המכ רתאב הפ ובתכנ רבכ .םינוש ונחנאש
רואל קר) ופט רוטסי הלללא תובוגת םגו ,םישנו םירבג
ללגב קר הרקיו הרוקו הרק הז - (יל תררמטצמ ינא תונורכזה
:תוביס שולש
לש הזכ בבוגמ ףסואש ת/עדוי הזה רתאה לע ת/חקפמש ימ .1
רוצייו תובוגת הבמיב רתאה תא וכזי דודר חוסינו תויוטש
לש םימהו םחלה ולא ,קאבר - םישלוגה ןיב תויצקאיר הלחא
.רתאה
חוסינה לע גילבהל ןתינש ת/בשוח הזה רתאה לע ת/חקפמש ימ .2
לוקיש - יתעדל) ויתובקעב ואוביש תואושתה רואל רסחב הקולה
(רעצמו העטומ
וזה תטהולה הרוחסה תא וקפסיש יהשימ וא והשימ ויהי דימת .3
יקניק ווואא) .םוסרפו בלתמוצ לש םימוסק םיעגר ןפוח רובעב
(. . .
םישיגרו םיננוסח םירבג לש הרובח ונחנא"ה תזופמ אצ ,ציקבו
ונחנא םג יכ "הז לא הז הבהא םיאלמו ארחו ץובב םיסוכמ
ונחנאש ךל המדנ םימעפלש תורמלו ,ל הנגהה אבצב תותרשמ
תחתמ תמא לש םיקזבה םעפ ידימ תוטלוק ונחנא ,תומטמוטמ
."ה'רבחהו ינא" לש ליעגמה ינירכסה הטעמל
.ךלש תורוש המכ ללגב יתבתכ הז לכ תאו
?תונב רתא םיליעפמ ךיא האור התא
תימנושהל וביגה
 
 
26/10/01 21:03
יטק :תאמ
יתבוגת םוטמטל הבוגתב
,הההא
ןבצעתמ ךכ לכ התאש תבתוכה לבא ,תינונטק תויהל יל םיענ אל
.בתוכ איה ,הלעמלש הבוגתב ,הילע
ןיב אל וליפאו חפנתמ התאש ינפל תובוגתה תא רתוי בוט ארקת
.ןמצע תורושב אלא ,תורושה
!בלה תמושתל
יטקל וביגה
 
19/10/01 11:00
רבג הלחא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
! לכימ יפוי
? הפ היעבה המ תעדוי תא
רתאב והשמ תבתוכ רבכ תא םאש בצמל ולגרתה הזה רתאב תונבה
אל הלילחו . תובהוא ןהש ומכ קוידב עמשיהל בייח הז זא "ןהלש"
הזה רתאה תא ארוק אוה םג "בייואה" עודיכ יכ ןדגנ והשמ עימשהאל
.
ידכב קר תרוקיב הפ תובתוכ תולכסותמ המכ תעדוי תא הזמ ץוחו
הזיא ונממ ןהל אצי ילואו ןהלש תונינשה תא ארקי ריבא הזיאש
!? טייד
םגש ימ אוה רשואמו םכח םדא .רמאמ לש יפוי היה הז הככ יכישמת
! ומצע לע קוחצל עדוי
ןגרפל לבא םיער םירבד הברה םינבה ונילע דיגהל רשפא הזמ ץוחו
! דואמ בוט םיעדוי ונחנא ינשה ןימל
. ךשמהב החלצהב
רבג הלחאל וביגה
 
 
17/4/03 2:09
יבמב :תאמ
! בוט יל יבישקת לכימל הבוגתב
?רבג הלחא
?ךלש אמא ?קוידב ךתוא ריתכה ימ
יבמבל וביגה
 
19/10/01 11:28
uv :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ואל) ךל ובתכש תומויאהו תוארונה תובוגתה לכ ירחא ,וישכעו ,בוט
דמעמ יקיזחת - ךתוא דדועל אלא יל ראשנ אל ,(...תונוכנ אל אקוד
.הליקסה תורמל
יכ ,הזל סנכינ אל לבא ,רמאמב םירבדה יבגל ךתיא םיכסמ אל ינא
תלבי לכ לע ךל וכרדו ,תפרוטמ הרוצב לכה תא הפ וסעל רבכ טושפ
...באוכ הז המ חטב הזו תחא םעפמ רתוי
תוניצרב ,הילע הבושתב ןיינועמ תמאב ינאו ,תחא הלאש קר יל שי
...הרומג
םע הז תא תושוע ויה הכיפהמה לכ תא וליחתהש הלאה םישנה םא לבא"
תויוכז םג - תומלועה ינשמ תוניהל תוחילצמ ונייה לכש רתוי תצק
".םירבגל תובוח םגו םשנל
ךל הארנ םאהו ?הב וכלה םהש הנוכנ אלה ךרדה המ ?קוידב ךיא
ןימו לצנמ ןימ םע תויחל איה םלועה לש תקדוצהו הנוכנה ךרדהש
בורש תרמא - יתניחבמ רתויב הבושחהו הנורחאה הלאשהו ?לצונמ
ינא ןכלו ,םימטמוטמ םינבה לכש תרכזה אל ,תומטמוטמ תונבה
ךל הארנ - הזה ןותנה י"פע זא ,הלאכ םהש הנימאמ אל תאש בשוח
?????וילע םחלהל ילב ,טקשב הזה בצמה תא םינוק ויה םירבגהש


better lucktalentbrainwhatever it needs to write something
good next time...
uvל וביגה
 
 
19/10/01 11:29
uv :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
הז המ םושמ ,תילגנאב םילימה ןיב םינוסכלא תויהל םירומא ויה
.....דבע אל
uvל וביגה
 
 
19/10/01 18:03
יבליס :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
עומשל ידכ קר ןאכ תואצמנ ונחנאש תנעוטש וזה הבולעה הזימרה
.טישלוב הז - ידגנ והשמ עומשל אל םלועלו ונלש דצה תא
הגרע יטבמל ןאכ םיכוזש תוננב ירברבג םתוא לכ ודיעיו
."ירבג"ה רובידה תורמל לאמש לעו ןימי לע תוזימרו


.רמול ךיא תעדל ךירצ םגש רבתסמ ,המ לבא
.וזה הדוקנל הסחייתה שממ אל לכימ תרבגהו
ילולפאה באפב תורוחבה לכ ,הלש תורבחה לע הנבצעתה הרוחבה
םיאור םירבגהש השיגרמ איהו וטואה תא הל הקפד יהשימ ,אוהה
.םירבגל ףרטצהל הרחב איה זא .תומותסהמ תחא הב
םיסופיט לש תיסיסב הנבהמ ,תישנ תוירדילוסמ םכתא ובזע
קר לבא "םילכה תא םירבוש" קחשל הרחב טושפ לכימ - םיישונא
רוטלטסניאה יכ קוביח תשקבמ איהו עובש הל ונת ,הזה רמאמב
רשפא יאש איהה) היטבמאב המיתסה לע ףסכ ידמ רתוי הנממ הבג
.השיא איהש ללגב (...דבל ןקתל


הז תא ישעת - הפ חותפל הצור .היעב ןיא ,הככ קחשל הצור
תא יכפהת לא .ןאכ קחשמש ירבגה דצה לע םג ירבד .ןזואמ
ןוחטיב תורסח ,תומטמוטמל (ונתכלמ ,ךממ ץוח) ונלוכ
.תויזמאלקו


תאש ההובג יד תוריבס הנשיש הניבמ ינא ןמזה רבועש לככ
ןהש תודומש ולא לע תטבלתסמ דועש תיתרדס תומזגרוא תפייזמ
.תורמוג אל
יבליסל וביגה
 
 
20/10/01 9:17
uv :תאמ
תוללכה לעל הבוגתב
?ךתיא םיכסמ אל ינאש עמתשמ יתרמאש המב הממ
ארונ רבד הז הליקסו) הפ התוא ולטקש ירחאש הז יתרמאש המ
ינאש הביס םוש ןיא זא (...םדא ןבל עיגמ הז םא םג -
םיכסמ ינא - ינורקע ןפואב .רתוימ היהי הז יכ ,ךישמא
רמאמה לע סרתמה לש ינשה דצהמ ךחגמו בשויו ,ירמגל ךתיא
...הזה
uvל וביגה
 
19/10/01 22:24
יוסח :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.......ןויסינמ תרבדמ תא הארנכ
יוסחל וביגה
 
19/10/01 22:49
קי'צ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
-םיזנת ליעפ
.תוננבב רמאמ בותכל ךירצ התאש תבשוח ינא
.ךיתובוגת תא אורקל תינהנ דאמ ינא
הכרבב
קי'צל וביגה
 
 
20/10/01 11:44
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
...ילרישל תונפהל ףידע , וזה העצהה תא לבא
,השדח המבב ףד ושזיאל הנפמ יתייה , ידצמ ינא
.םוקמה אל הז לבא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
19/10/01 23:42
דנוב סמיי'ג -- דנוב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
לש ןכותה תא תושיחממ קר ןתבוגתבש "תומכחה" תונבה לכל דובכה לכ
...רמאמה תבתוכ תא רדהמ קרו רמאמה


םירמואשכ רקיעבו תבאוכ תמאה םימעפל תושעל המ ןיא תונב ארונ אל
..אלמ הפבו םינפב הז תא
(:


תומכח" רמול ןתינ וליפא) "תומכח" תונב ןכל בירל וכישמת זא
קחצנו ארקנ ונחנאו ( .. "ארונ


..ליגרכ


זא
please continue


ייב
דנוב
דנוב סמיי'ג
דנוב סמיי'ג -- דנובל וביגה
 
 
17/6/02 3:07
רמת :תאמ
:) רמאמה תא קידצמ קר ןכלש תובוגתה לכל הבוגתב
!ךתוא קיחצהל ונחמש רתוי דועו רוזעל ונחמש
איה ימ .דחוימ והשמ טושפ ןה ךתבוגתמ תורגינה הניבהו המכוחה
יניצ םדאל ךתוא הכפהו ךביל תא הרבשש דנוב סמיי'ג תרענ
ךתוא הכפהו הדיב ךביל תא השלתש הרענ התוא איה ימ ??רמרוממו
?רערועמ םישנ אנושל
?תבאוכ תמאה ?הרק המ
רמתל וביגה
 
 
11/4/04 2:16
..השיא :תאמ
:) רמאמה תא קידצמ קר ןכלש תובוגתה לכל הבוגתב
..טרסב םייח ןאכ םלוכ םצעב ...טרסב יח התא
הזה רתאל יתעגה הרקמב ,הליל תרמשמ עצמאב ,ןאכ יל תבשוי ינא
םינש 3 טעמכ ינפל רמאמב יתלקתנ זאו דמחנ יל הארנ הלחתהבש
..דיגהל יל שיש המ הזו
ונחנאש רמוא אל הז ,םלועל םיווש היהנ אלו םיווש אל ונחנא
.ךפיהה אל םגו רתוי תותוחנ
..השיאל וביגה
 
20/10/01 1:49
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
....תובתכה תא אורקלו הליל ןושיאב ןאכל אובל דמחנ היה
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
20/10/01 1:53
תרחונה הייפיפיה :תאמ
יול לכימל הבוגתב
,ויניתנ וכפה םהו םירבכעה תא התבש ןלילחה לש לילחה תניגנ םעפ
.ישפוח םיבבותסמ ולחה םהו םירבכעה לע הטילש דביא ןלילחה ךא
יתלב הכישמ םהל שי יכ אצמנו קומע ןופריחב םיקול םירבכעה
התוא םסרכל םיליחתמ םה הירואת ורתא םהש רחאל .תוירואתל תרבסומ
ילדגמ רפסמ רבכ ואצמנ .םירוח האלמ תרבסומ יתלב הסיע תראשנש דע
שממ וז הריזבו (םינוינקו םישנ ע"ע) תוננב רתאב ולאכש םיפלק
,סיסב לכ תרסח ,תכרפומ הירואתל םירורב םינמיס ולגתה
ההובג תוריבס ונל שי .לילעב תשפוטמו הלילכמ ,תיפיטואירטס
.לוכיעל ןתינ יתלב רמאמ וריאשהו ןאכ ויה םירבכעה יכ ןימאהל
ךיבמ בצממ ענמהל ידכ םירבכעה תא אוצמל ונל ורזיע ,םידלי אנא
.תינשב ומצע לע רוזחלמ הז
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
20/10/01 3:24
קדצה תפדור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
:הניבמ אל ינא


?תומטמוטמל תונבה ןתוא תא ךפוה ,הבהאל ןוצר המל -


?והשמל תילאיר אמגוד הז ,אבצב םיחבטמ המל -


?השענש הצור תא המו -


?המ


ךתוא ןבצעמש המ הז ,יתריקי ,דומחש המ
קדצה תפדורל וביגה
 
20/10/01 13:19
תינוי :תאמ
יול לכימל הבוגתב
היצקובורפ ררועל יטתפ ןויסנ
תינויל וביגה
 
20/10/01 13:23
לבזיא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
(חוטב לע .יודב םש) יול לכימ
.םלועב שפיט יכה םדא ןבה דלוויהל ךירצ היה והשימ
!דדיה !ץמאמ ילבו .רופב תילע תא .ייתוכרב
לבזיא ל וביגה
 
20/10/01 17:05
יריש :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תויהל םירמייתמש םישנא לש הלודג הכ הצובק ךיא הניבמ אל ינא
הב הפשה.הז גוסמ תובוגתבו תויוטשב םמצע תא םיקיסעמ המרב םישנא
לכמ רתוי העורג לכימ לש התבתכל ביגהל תנמ לע ושמתשה םיבתוכה
םא ןיבו םוסרפל היואר הלש הביתכה תמר םא ןיב הבתכ לכימש המ
.אל
ארוקה לש ותוכז ןכו ותעד תא בותכל אוה רשאב םדא לש ותוכז
רומשנ ילוא?וניתובוגתב םינלבוס רתוי תצק היהנ ילוא לבא ביגהל
בתוכה תא םיריכמ ונא םא הנשמ אל הזו,תרושקת לש תמייוסמ המר לע
ךרד הבוגת םיחלוש וא םינפ לומ םינפ ותוא םיאור ונחנא םא וא
ץרא ךרד תצק ינשל דחא דובכ רסוחו תונלבס רסוח לש םימיב.בשחמה
.ונתיאמ דחא ףאל קיזת אל
אשנתהל הסנמש תחא אלו(22)םכליג תב םתסה ןמ ינאש ןייצל יל בושח
.הבשחמל רמוחכ הז תא וחק טושפ .דחא ףא לע
ירישל וביגה
 
20/10/01 17:16
ירוא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.הזה רתאה תא ןיבמ אל ינא
???חכוותהל המ לע םכל ןיא


?הככ רככ סחאנ קיפסמ אל םייחה
לע - קייודמ המ עדוי ימ אל יכ םא - עשעשמ רמאמ הבתכ לכימ זא
.םישנ
תויאמצע םישנ לש רתא הז יכ .תוניצרב ארונ הז תא םיחקול םלוכו
סח הז תא דיגהל תושייבתמ אלש) ילאנא ןימ תובבוחו תובשוח
.(הלילחו


.תילולימ .הרוצה תא הל םיערוק זאו


ללכב זאו .גולגלב שאה תא םיבלמ ונניבש םיזנתה יליעפ זאו
.ישפוח םיססרמו ןסחמהמ תשומחתה לכ תא םיאיצומ


.עובשה ףוס לע לבח .תמאב ונ
ירואל וביגה
 
20/10/01 18:10
sweetie :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ינא ?ךתוא השוע היה הז המ תרחא -תונבה בור תבתכש בוט ..הללאוו
ןכאש (אל םגו) םינבצעמ םיישנ םירבד שי תמאב יללכ ןפואבש תבשוח
תומטמוטמ ונתוא השוע אל חוטב הז לבא תונבה תיברמל םיפתושמ
הארנ אל -ןפוא לכב .(בוט עמשנ אל הז תיניצ החידב רותב וליפא)
רמאל שיש הממ טעמ שממ תניצ יכ תונבה תא בוט כ"כ תגצהש יל
.ןהילע
כ"כ אל -אציש המ -הבוט הנווכ
.לבח
.יתעדל ,םירבגל םג תומיאתמ תנייצש תוישנה תוחידאפהמ קלח -בגא
sweetieל וביגה
 
20/10/01 20:38
המיהדמה ש'ותיור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!אל לבא תינופצ הזיא ינאש תבשוח רבכ תא תרתוכה יפלש האור ינא
.......עשעתשהל יתיצר םתס
םירבדה בורש תורמל ?תמזגאש תבשוח אל תא :יתימאה ןוינעל וישכעו
!הללאל תמזגהש םירבד ויה לבא םבורב ךתיא המיקסמ ינאו תמא םה
:יבשחתו עגר יחקת זא
תנווכתמ ינא ונחנא תרמוא ינאש) תומטמוטמ הלאכ תמאב ונחנא םאה
(!ךילא םג
הרידגמ תאש ומכ אל הז ונמצעל תושוע ונחנאש תוחידאפה לכ תורמל
! הז תא
!!!!!!!!!!הז לא יבשחת זא
...............................ההההההההד וליאכ :םויסלו

............חחחחחחחחחח
המיהדמה ש'ותיורל וביגה
 
 
20/10/01 20:40
המיהדמה ש'/ותיור :תאמ
....ההד וליאכ ........!!!תא הז םטמוטמ הפ והשימ םאל הבוגתב
לכה יבגל תקדוצ תא המיהדמ טושפ תא
ךלש ...................הההד וליאכ :ה תא תבהוא ינאו
המיהדמה ש'/ותיורל וביגה
 
20/10/01 23:00
היורט תכיסנ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ואוו


תונושארה תובוגתה תחא תא הפ יתבתכ
!תומטמוטמ תמאב ןתא ....ףסונ ןטק והשמ דוע ןכל דיגהל יל שיו
תובוגתה ךרואל הז תא םתחכוהו
השדח המרב איה ןאכ שיש תושפיטה ,תושפיטמ הככ יתקחצ אל ןמזמ
ןיטולחל
:)))
הנעטב תוכמות קר ןה ןאכ תובוגתהמ יעגפית לע ,תקדוצ תא לכימ
...ךלש


!יתקחצ המכ -אלפנ בתוכ התא ,םיזנת ליעפו
היורט תכיסנל וביגה
 
 
21/10/01 0:37
יגידע :תאמ
....תומטמוטמ ,ןכאל הבוגתב
?תובוגתב תושפיטה תוהמ תא השקבב רידגהל הנכומ תא
...םימכח יפמ שדח והשמ דומלל חמשא דימת
יגידעל וביגה
 
 
16/6/02 1:01
buttercup :תאמ
....תומטמוטמ ,ןכאל הבוגתב
.ביתכ תואיגשמ ענמהל ץמאמ ישעת םוטמט לע תבתוכ תאשכ
buttercupל וביגה
 
21/10/01 0:52
בירי :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תיטמגוד בוש היהא אל םלועל-םעפ האמ ימשרת הבו הבתכ יבתכת
100
טקה ךשנוע הז
םע ,ירבג ןיינע) תבתוככ ךדיקפת ףקותב ונתוא ישגרת טושפש וא
(יאוו ןשאפ דלוא הד-תירבג תוירחא


(החומ םישפיטה םירבגה גיצנ) ייב ,החלצהב זא
ביריל וביגה
 
21/10/01 12:26
היבאומה תור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תדרל יתחלצה אל .ללכב הזה רמאמה לש תילכתה המ גשומ יל ןיא
.םיביגמה וא תבתוכה תעד ףוסל
ליעפ תא התניכ יהשימשכ קוחצמ יתערקנש ןייצל החרכומ קר ינא
...."םיזרב ןקתמ םיזנא" ינתמיאה םיזנתה
......יתוחא ,בוט היה הז
:-)
היבאומה תורל וביגה
 
21/10/01 13:53
ןירמת :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הרוחבכ .םייניעל ךל "תוצפוק" הליאכ תומטמוטמ תונבש עיתפמ דואמ
אלה ?ךל תופקשמ ןה תוחטיב רסוח הזיא ןיינעמ ,תינייניעו תסקופמ
תעדויו ,הריכמ ךניאש םישנ טופשל ילב םימיענב היח תייה ,תרחא
.ךמצע יפלכ ךלש תרוקיבה לע קר הדיעמ וזה תויתרוקיבהש


...םינפבמ אב ,יתוחא peace
(:תוקישנ
ןירמתל וביגה
 
21/10/01 21:40
יבוד לש יבוב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הבותכש הרבה לכ לע וטוסק לש תונשרפ םישוע םישוע םתא םעפ בוש
?הפ
.יתעדל האירק עטק הלחא
דימת אל הז םא םג יתבהא ,רוציקב-ותונוכנב זיגרמ ,לילכמ ,עשעשמ
.ןוכנ
יבוד לש יבובל וביגה
 
21/10/01 23:58
רבג הלחא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םיליבד ומכ גהנתהלו עמשיהל ידכב רוזאב תחא השיאל םיקוקז םירבג
. םלוע תומחלמב ליחתהלו
לכ תא תושעל ידכב ןדיל תמשונש תחא השיא דועל קר תוקוקז םישנ
. וללה תומחלמה
תוצלפמ לש הרובח תובשוי . ןימאהל אלו ןכלש תובוגתה תא אורקל
לע תוכלתשמו תוארנ ןה ךיא תעדל ילבמ םג הינשה תא תחא תואנושש
. ןכיניעב ןח אצומ אלש המ לכ
!!! תונב לש רתא הזש בושחל דועו
קילדמ והשמ תבתוכ הפ הרוחב ??? ןכל הרוק המ תויח הנייוב
. תויתרדס תוחצורל ןתכפה ןכלוכו
קיינמ הזיאל ןברוק הלילח תלפונ רחמ התיה תאזה לכימה םא לבא
ןתייה , תינימ הדרטה קלאע תיטסינבוש הרעה יצח הל ריעמ היהש
. תופרוטמ לש תוקעצ הפ תומירמ ןכלוכ םואתפ
, תוגלפמ , רתא ןתמקה ? הינשל תחא תוילאיול ןתא הככ ? הככ
? אל המ תונגפה , םידעוו , תותכ
רבכ ןתאו הצימאו תחלצומ תחא לע הלימ דיגהל ךירצ קר לבא
! ןכלש הפהמ הרחה לכ תא תואיצומ
תוקעוז ןתאשכ םג : בוט ובישקתו . תחא הנקסמל קר ליבומ הזו
תצק םע הז תא תושוע ןתא , תדרטומ וא תסנאנ ןכמ תחאשכ םיימשל
!!! דיאל החמש
הצימא רתויו המכח רתוי תחלצומ רתוי תאזה לכימש ועדתש יאדכו ןכ
ןתרחב ןתאש ומכ םינברוחמ תומש ירחא תאבחתמ אל איה יכ . ןכמ
! םכל
! תוליעגמ םייניעהמ יל ופוע הללי
! תויח . רהמ החילס הנממ ושקבתו
רבג הלחאל וביגה
 
 
22/10/01 0:10
היבאומה תור :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
םוש ול ןיא ,תבתוכל םישועש ,הזה "יתרדסה חצר"ה ,יריקי ,האר
ןונגסב תובוגת ןנשי רמאמ לכ לע .ןהניב םיכוכיחלו םישנל רשק
.הזה


אוה יכ הנקסמל יתעגה ,ןויעב רמאמה תא אורקל יתקפסהש רחאל
ןויער .ורכזוה אל ללכ םיבר "םימטמוטמ" םירבד .תילאטוט הצמחה
הז רשאמ רתוי בר יוטיב ידיל אובל היה לוכי תומטמוטמה םישנה
.רמאמב אצמש
היבאומה תורל וביגה
 
 
22/10/01 0:21
רבג הלחא :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
, יתריקי ןכ
לע ביגהל שממ אל אוה הפ רופיסה לכש יל המדנ םימעפל לבא
: הטילחתש תנברוחמ תורחת הפ שי אלא תנגוהו הרשי ךרדב הבתכ
רתויש המכב רמאמה תא חסכל הלוכי ינא המכו הנונש ינא המכ
. תוהובג םילימ
תא תרכוז שממ אל תחא ףא. היצנגילטניא תורחת ללכב הפ שי
. הזה רתאה לש םשה
תא איצוהל תורחובו תועשורמ תמאב לבא , תועשורמ המכ תובשוי
! הזיעמש תחא לע תורירמה לכ
םזיצאנב תולבוגש תואיצי המכ הפ יתארק רבכ הילע קר אל הזו
!
תומש ירחא תואבחנ וללה תויסיטילולצה לכ המל הזמ ץוחו
ןכל םיארוק ךיא הארנ ואוב תומכח הלאכ ןתא הללי ? םיצצופמ
. תוארנ ןתא ךיאו
תאזה היצאוטיסה לע לכתשהלו קחשמהמ עגרל תאצל םימעפל יאדכ
.תויארחא רתוי תצק םייניעב
ידכב איהש לכ המב לבקל הייח לכ המלח תאזה לכימה ילוא
? הלש ןורשכה תא איצוהל
. תצק תויארחא ויהת סנא'צ ונת
?
רבג הלחאל וביגה
 
 
22/10/01 13:43
היבאומה תור :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.יטרפה ךמשב תיהדזה קוידב אל התא םג ?רבדמ התא
םייח ונא הפיא .ךנורגמ תרבדמ הקיעמ תויביאנש יל המדנ
,קחשמה םש ןה תוטובו תוירזכא .תרוקיב םיריבעמ הככ ?תמאב
יהשלכ תיבויח תרוקיב אורקל יל אצי אל דוע .סונמ ןיא
,ןוגרפ לש םילימ המכב יתלקתנ רבכ םאו .הבותכה תונותיעב
5").תוניצרב םתוא חקי אל לוקש םדא ףאו ,רחש ןהל ןיא
הפיאמ םיפוצל הארמ בוש רשכומה יניארקואה יאמבה !םיבכוכ
(...."!שיפעטליפגה ןיתשמ
יכה תאצוי אקווד איה .תבתוכה םשב בלעהל הביס ךל ןיא
סומלופ ררועמ אל אוה םא ,הלש רמאמה הווש המ יכו !הטוסבמ
!?םיארוקה תוחומ תא ריעסמו
.הזמ לודג קופיס ןיא
היבאומה תורל וביגה
 
 
25/10/01 0:03
יול לכימ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.ינפ לע ךויח ולעהש םירבד המכ ןאכ ויה יתבגה רבכש ףא לע
:םירבד רפסמ ףיסוא ןכלו
.....יתוא ושפח וכל וישכע ,םכתא יתנייז ,םשה הז ,ןכ .1
אל ,תיבסל אל ינא אל ,תולבלובמה רקיעבו ,םילבלובמה לכל .2
דואמ ינאו םירבח יל שי ,ןוכיתב דבל יתבשי אל ,ןגב יל וציברה
םיילגרהמ תורעש דירוהל ןכ תלדתשמ
ןמזומ ,הלאכ תובעות תמסרפמ ינא ךיא ההות ןיידעש ימלו .3
ילש הרצקה היפרגויבה תא אורקל
....הנורחאה הרושה תא רקיעבו


איה,תויהל לוכיש רתויב בוטה רבדה הז תרוקיבה ,ףסונ רבד
תונזה ידייח דבור תא תפשוח איה ,ייתונעט תא בוש החיכומ
השיא" :ילש תמדוקה הבוגתהמ ןקז יניס ותוא רמאש ומכו םיישנה
םא יכ .תועובצ ,ןאכ תוביגמה לכ .(תיניסב קר) "הנוז השיאל
ןתייה ירה ,תימוקמה הנצסב תרכומ תרהצומ תיטסינמפ הזיא יתייה
י"ע בותכ הזש ללגב לבא .ינצקועו ףירח ,יניצ רמאמ הזב תואור
ער בותכו םמעשמ ,שבי רמאמ הז ינומה םש םע תינומלא הרוחב
ללגב רמאמה תא בהא אלש ימ לכל תודוהל ןמזהו םוקמה ןאכו)
.(ונכות ללגב אל שממ שממ שממו ,הביתכה ןפוא


ןקתל יל ושרה ,רומרמ ,סעכ ,האנש ךותמ תרבדמ ינאש שחש ימלו
הז ,םינוא ירסח םירוצי אונשל לכוא ךיא יכו .רצונש םשורה תא
חירסמ ולש ארחהש ןיבמ אל דועש רוויע קונית לע סועכל ומכ


.הדות .תכייחמ ינא
יול לכימל וביגה
 
 
25/10/01 19:35
רואיל :תאמ
....ביגהל ינוצרבל הבוגתב
יקימ
ךילע התמ ינא לכה תורמל
תוקישנ
רואילל וביגה
 
 
28/6/02 2:02
יעור :תאמ
....ביגהל ינוצרבל הבוגתב
...סחו הלילח ?ונתוא תנייז
יעורל וביגה
 
 
5/11/01 23:44
ביבר הלאירא :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
םהלתמ םשור םירצוי םה האירק ינמיס ידמ רתויב םישמתשמ םא
.םהלש תויביטקפאהמ םידבאמו
.וירחא קר אלא ,קוסיפ ןמיס ינפל חוור םימש אל
תשמתשמ תא םא תויא קודבל ,טושפ ?ילוא תוחלתשמ ?תוכלתשמ
.הב שמתשהל הליגר אל תאש הלימב
,הקילדמ אל ,הליעגמ ,היח ,תיתרדס תחצור ,תצלפמ :ינממ
.קינ ירוחאמ תאבחתמ אלו דיאל החמש ,תיליבד ,תפרוטמ
.שפוטמ שממ רמאמהו ,הא
ביבר הלאיראל וביגה
 
23/10/01 2:38
יליד :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הז םילבה - יתרעה .הז רתאב תירקמ תחרוא ינא :רתאה תוכרועל
םיעגונש ,תמאב םיבושח םיאשונ םילעהל הייטנ םהל שי לבא ,דמחנ
יתבוגת תא תורטופ ןתאש ינפל היינש אנ ובשחתו .ונתיאמ תחא לכל
.אבה ינאכדהו ליפשמה רמאמה תכירע ךות יטנלאש ןונ די ףנהב
.תאז יתבוגתב תונינש םוש ןיאש לע החילסו
ילידל וביגה
 
 
23/10/01 15:50
ורנומ ןילרמ :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב


,הרקיה יול לכימ
?ןהלש רתאב תבתוכ תא עודמ - תומטמוטמ תונבה בור םא
.תוכיבמ ךלש תועידה
קר) תוינוכמ לש רתאב התוא לבקל ילכות ,בל תמושת תשפחמ תא םא
.(גוהנל םיעדוי םירבג
ידכ (?ךל שי) ךייתורבחב תשמתשמו תונוילע תשוחתל הקוקז תא םא
תאש ,ןמז הברה דועב הרקי אל הזו ,טעמ דוע ילגת תא ,חגנל
.ךומנ דואמ םוקמב תאצמנ
.בושח יכה ,ירה ,הזו - ךמצע תא ךל שי ,ארונ אל לבא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
23/10/01 19:39
רבג הלחא :תאמ
ל הבוגתב
תויהל ףייכ חטב. תא קתומ הזיא תונידע הזיא , הקותמ תא ףוא
הניבמ תבשחתמ תא . ךלש רבח
. רלייווטור ומכ תנגרפמ רקיעבו
תמרל תעגהש םייחב ךל הרק המ ? ךל אב הזה עורה לכ הפיאמ
? תאזכש האנש


הפהמ ךל אצוי הקק הזיא יארתו לילקו קיחצמ רמאמ הלוכ
. קלאע תונב , סכיא
רבג הלחאל וביגה
 
 
24/10/01 11:14
הדנלרוא :תאמ
יתוא תכתוח ךלש תונידעהל הבוגתב
,ךלש תומדוקה תובוגתה תחאב ןינרמ טפשמ ,ינמודמכ ,יתארק
ןהמ םשרתי והשלכ רוחבש ידכ ןאכ תובתוכה תוננבה ןתוא לע
...טייד ןהל אצי ךכו
.אוהה דדובה טפשמב שי םישנ תאנש המכ .סרא לע רבדמש ימ
...לסופ ומומב לסופה ,ןכו .ךיניע ןיבמ הרוק לוט ,אנא זא
הדנלרואל וביגה
 
 
24/10/01 22:03
רבג הלחא :תאמ
?רבדמ התא...ונל הבוגתב
הריקי הדנלרוא
הז השיא(תרוקיב ןושלמ) רקבמ רבג רשאכש דימת הז ךיא
, תוינחרצ תורוחב ףלא רשאכו םישנ תאנשל בשחנ תיטמוטוא
הרוחב םצעל דע תוחסכמ תלוזל דובכ טעמו טקט תורסח
יל ישעתו ???. תימיטיגל תרוקיבל בשחנ הז רמאמ הבתכש
תועשרב יל הנועו תדלקמה תא תקרפמ תאש ינפל , הבוט
תורסחו תוינמחולה תובוגתב יציצתו הרוחא עגרל יכלת
ץמצמל ילב יל ידיגתו תאזה לכימה לש רמאמה לע םימחרה
? תנגרפמו הניבמ , תיניצר ןכא תאזה תינחצרה תרוקיבהש
ןקתל , רפשל תנמ לע רקבל ןוצרה תמאב הירחא רתתסמ םאהו
לע בושח אלו רוטיק איצוהל ידכ םתס ילוא וא אימחהל ,
??? ימ
. העוט תא המכ גשומ ךל ןיא ףוא ? םישנ אנוש ינא
ךתבוגתל ןיתממ תמאב
רבג הלחאל וביגה
 
 
24/10/01 15:29
ילריש :תאמ
תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
.האבה הכורב לכ תישאר


טלחהב ןקלחשכ ,תועיד לש בחר ןווגמ םיפקשמ רתאב םירמאמה
ןיידע לבא ,יס.יפ קיפסמ אל וא 'תומדקתמ' אל בשחהל תולוכי
ןה יפ לע תויחלו ןהב קיזחהל האלמה תוכזה תא שי םישנאל
עונמ תרזעב .(וישכע וב ןודנ אלש םייוסמ לובג שיש ןבומכ)
,בתוכה םע םיכסהל וא רקבל תורשפאה םצעב ךל תנתינ תובוגתה
.ךמלוע תפקשהב םירחאה תא ףתשל רקיעבו


,הכרבב
ילריש
ילרישל וביגה
 
23/10/01 22:18
snowhite :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ןמזה בורו ןהלש םיפלקב ןוכנ קחשל ךיא תועדוי אל תונבה בור
...ןהילא בל םישיש תוניינעומ ויהש רבגה לע ןמצע תא תוקרוז
םינטק םירבדל תוספתנ הז ללגבו בצמ לכ ידימ רתוי תוחתנמ
.ןוכנ הז לבא ךכב תודוהל השק ונחנא הככ ...םיישפטו
snowhiteל וביגה
 
25/10/01 9:45
ןטוב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תובוגתה לכמו רמאמה לכמ ילש הנקסמה
!! רבג הלחא תמאב אוה ןאכ בתכש רבג הלחאש
.....ךרדה ךרוא לכל קדצ
תינייניע אל הטוב הרוצב (ןבומכ ןכמ קלח) תוביגמ םימעפל םתא
תנשל תיניצה הינלופ סימ לש הטובו הלוז תורוחת ומכ הארנ הזו
2004
!! ןכל הפי אל הז ? תונב
!!!!!!!!!!רועה תונקדזהל םרוג העור
....תכלל הכירצ ינא יל וחלסת וישכע
ייב הללאי
תוחמשב הארתנ
ןטובל וביגה
 
 
25/10/01 14:33
רבג הלחא :תאמ
!! תמאב רבג הלחאל הבוגתב
הקותמ ןטוב
! דובכה לכ
תושרמש תונב"ל דיגהל "םינטוב"ה תא ךל שיש עומשל חמש ינא
םא ןכ ינפל ררבל יאדכ לבא , ךירצשכ רקבל יוצרו רתומש "ןמצעל
גורהל ידכב וא םמעשמ יכ והשמ דיגהל ידכב קר האב אל תרוקיבה
והשימ
. "והשימ גורהל" ןווכל ךלוה הז בורלש יל הארנ םייתניב
הזה רתאל םיסחייתמ תמאבש , םינותמ תוצוצינ םג שי לבא
. היוארה תוניצרב
תמאב , הלחא
רבג הלחאל וביגה
 
 
25/10/01 16:04
ןטוב :תאמ
! הפ ןכל שי ןטוב הלחאל הבוגתב
תגרוס אלו תגרוה אל
יתעד תא יתרמא
םוי לכ ןאכ תארוק ינא
םוי לכ
......חתפנ רתאהש םוימ
תושעל המ
תוארוקהמ ינא
תבתוכ אל ללכ ךרדב
...םויה דע תועדוה שמח.......ילוא ןאכ יתבתכ
םעפה לבא
(םדירומ אלש ולא) ףוגה לכב תורעשהו ןאכ חוכיווה תא יתיאר
.ההובג ההובג יל ורמס
? הז הז המ
'ץניל
'ץיק
סלאח
בוט בוט
רוציקב
ךייחת......חירת חק.....האמחמ תלביק התא
:-)) האלהו
!! החיטבמ תוחמשב רוזחא ינא
תוקישנ
ןטובל וביגה
 
 
26/10/01 4:03
רבג הלחא :תאמ
?הרק המ דמחנ תייה וישכע דעל הבוגתב
יל הריזחמ רבכ תאו תואנ טופיש לע הנטק האמחמ תלביק בוט
. תובמוב
םולכ יתרמא אל זא בוט
תוחמשב ירזחתו
. הרזחב תוקישנ
רבג הלחאל וביגה
 
25/10/01 13:12
תילסרבינוא תררושמ-רתסא היח :תאמ
יול לכימל הבוגתב
! םולש
הזיעמש יהישימ ףוס ףוס ,םעפ יא יתארקש רתויב הפיה רמאמה הז
יתשחו יב הזחא הלטלט ,רמאמהמ יתשגרתהו יתמעפנ .תמאה תא דיגהל
תולגתה יל התיה ...םידודיח םידודיח השענו ץווכתמ יפוג לכש
וניתורפס": רודמב עיפוהל ךלוה ךלש רמאמהש םולחב יתיארו תיאובנ
!חוכ רשיי ."הפיה
תילסרבינוא תררושמ-רתסא היחל וביגה
 
25/10/01 16:50
הנפד :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םיגשומהו תונב לש תובוגתה תא עומשל באוכ שממ השאכ , ךכ ןכא
ןאל דע , תוכלהמ תוניגוו םישנ הנכמ םתור המגודל תושמתשמ םהש
.תופי םילימב ביגהלו רמאמ אורקל ןתינ אל רבכ המ ,תדרל רשפא
הנפדל וביגה
 
25/10/01 23:19
ןיעמ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םיריבעמש השקה תרוקיבהו ימינפה טבמהמ תלכסותמ יתשגרה הלחתהב
םישנ-ונילע
תבתוכ(ןידע החוטב ינניא הזבש)תרפוסהרפוסה תמאבש יתיאר זאו
איהש קיסהל ךכמו המכח איהש ובשחיש יאדכ תוהובג םילימ ןומה
החנה תדוקנמ הבקנ ןושלב תרבדמ ינא)תרבדמ איהש המ לע הניבמ
(תב תאזש
שואי לא תונב ןאכמו
ןוכנ הזש רמוא הז ןיא תועד הלאכל 0 ליגמ םילדג ונחנאש ללגב
חישמל םיכחמ םויה דע-ורכיזו
אב אל אוהש קר אלו
רשקתמ אל םג אוה
ןיעמל וביגה
 
28/10/01 10:20
ינש :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ןטק השאה חומ : עבוק הארנכ לדוגה , תבתוכה םיע המיכסמ ינא
.המכוח - תוניטצמ ונא תאזב אל ךא ,עצוממ רבג חוממ %11ב
.זפב ולוסי אולש םירבד ולא ישנ לוק תוכר ישנ ןח םיע המ
ינשל וביגה
 
 
3/11/01 15:35
ביבר הלאירא :תאמ
עבוק ןכ לדוגה-תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
יסחי ןפואב זא ,ףוגה לקשמל תיסחי חומה לדוג תא םיבשחמ םאו
.רתוי לודג ישנ חומ


.הללאי הללאי
ביבר הלאיראל וביגה
 
30/10/01 5:25
השא דימת :תאמ
יול לכימל הבוגתב
עודיה םגתפה תא הריכמ יאדווב תא , הרקיה יול לכימ
רקבל הנטק יכה תוכזה ולו ךל ןיא , "לסופ ומומב - לסופה"
םישנא
תא ולאכ , תאשנתמו תינורטפ הכ הרוצב םישנ הזה הרקמב
איה וז
תא שי תמייוסמ הרוחבל םא ,יהמ תמלוה תוגהנתה תעדויה
גוהנל ךרוצה
הפמ קיסהל רשפאש המ לכ זא , ךלשמ תרחא תמייוסמ הרוצב
הז
וא רתוי אל איה .הדוקנ . ךלשמ תרחא ךרדב תגהונ איהש
השפיט תוחפ
הלימ איה ךל עודיכ תושפיטש דוע המ ,השפיט רתוי וא
תיסחי
תא ותוא ןפואה ותואב תוגהונ םישנה בור ךתנעט יפ לע םאו
יזא תראתמ
ןה תיסחי יכ תושפיט אל שממ ןה תויסחיה תרות יפ לע
לע תוגהונ
תנידמל סנכהל ומכ הז ,םילבוקמה םינוירטירקה יפ
דיגהלו טופיליל
תונבה בור ??ךילא ימל האוושהב , םיכומנ הפ םלוכ
, תושפיט
,ללכה ןמ תאצוי ךמצע יניעב תאש ןבומכ
.תעמש אלש הארנכ " ךיפ אלו רז ךללהי" לע
אל היהיש ומכ ,תאזכ הבתכ תושעל ןייניעל אל טושפ הז
הבתכ תושעל ןייניעל
םישפיט םירוחשה לכ וא , םיניירבע םיאקורמה בור לע
דועו
גוסמ םירמאמל םגש החינמ ינא .תואמגוד אנהכו אנהכ
רתאב םוקמ שי הז
גוסל הזבמו תיחטש הכ תוסחייתה תוארל לבח םתס לבא
םייוסמ
הבישח לכ ילב השענ ןבומכש רבד , הייסולכוא לש
אשונ לע קמועל תמדקומ
הרמוחל םישנא טופשל תרהממ תאש ינפל ךל העיצמ ינא
בושחל
קוידב איה הבושתה ,ךרדה התואב לועפל םתוא עינה המ
עינמש המ
תאו תחא ךרדב הז תא אטבל וחב םה קר , לועפל ךתוא
תרחאב
רוציקב , ץנאטש ותואב ונלוכ אל ונחנש יפויה לכ הזו
ץרמנ
..... לבח !!הפי אל
השא דימתל וביגה
 
30/10/01 20:50
תיסור תנזור :תאמ
יול לכימל הבוגתב
?הפ ךלוה המ !םירידא םיהולא
!התוכז ?תומטמוטמ ןה תונבה בורש הבתכ יול לכימ
תמטמוטמ חטב תא זא ,ךכ תבתוכ תא םא" לש הרוצב ביגהל לבא
איה יול לכימש בשוח תמאב והשימ םא ?הנווכה המל ?"ךמצעב
תונויסינש םתבשח אל ?התוא הזב ענכשל תוסנל המל זא תמטמוטמ
,הל ונעת לא ?םוטמיטה איש ומצעב הז םטמוטמ םדאנב םע החיש להנל
ןפואב יב עגופ יול.מ לש רמאמה" חסונב והשמ תכרעמל ובתכת וא
גשומה תא ואיצמה רבכש הפוקתב םייח ונחנא לכה ךסב ,"ישיא
ונמצע לע ןגהל ךיא ואיצמה אל דוע לבא , 'טקרוק-ילקיטילופ'
םה םירבג" :הבתכ איהש הזב לכימ תא םישאהל םא וליפא .םיטוידיאמ
,עדמב םימכחותמ םירבד (םינושארו) ףוס-ףוס וניבהש הלא
הלאה םירבגהש הנקסמל עיגהלו הזה וקה םע ךישמהל רשפא "...האופר
אמגודל םהיניב ויה אל .תומיוסמ תונידמל ,םייוסמ עזגל םיכייש
יכ ,םימטמוטמ םה םישוכה לכש דיגהל הצור יול לכימש א"ז ,םישוכ
(רבד םוש ואיצמה אלש ללגב תומטמוטמ ןהש ןהילע בותכש) םישנ ומכ
.םישוכה יבגל םג ןוכנ הז זא


.(ת)בתוכ (איה)אוהש המל (ת)ןווכתמ שממ אל (ת)דחא ףא הפש תמאה
ורגש םינבל םירבגו ,תומטמוטמ ןה תונבה בורש החוטב שממ אל לכימ
הדובעה בור ושע םהש ינפמ תונואגה איש םה הקירמא ןופצו הפוריאב
אל םג ,תמטמוטמ המצעב איהש הל ובתכש ימ ."וכו האופר ,עדמב
הלא םג .תמטמוטמ םע חכוותהל םעטה המ יכ ,שממ ךכל ונווכתה
תמאב אל ,םיינונשו םייחקיפ םירוצי אקווד ןה תונבה בורש ובתכש
החינמ יול לכימש 'תוננב'ב הארק איה יכ המלוע סרק יהשימש ובשח
.תומטמוטמ ןה תונבה בורש
לכ םע .חבטמ תונרות לע עטקב רבסומ לכה יתניחבמ ?הטנאופה המ זא
איה םאש הבשח תמאב הנירוחב םאה לבא ,40+ םוחב הדובעל דובכה
םה בוט יכה הרקמב ?חבטמל התוא רורגי והשימ ,הטימב ראשית
ףוסב .הרזח לופיל רשפא דימת לבא ,הטימהמ התוא םיקהל וחילצי
יהשימל הדוקפ ןתת איהש ואש ,ןיבת תמטמוטמ יכה תדקפמה וליפא
סח םא ןורגה דע הל וסינכיש וא ,רוראה חבטמב ךתוא ףילחהל תרחא
.םיכוביס ךל ויהי הלילחו
רשפא .40+ םוח םע דובעלב יטסיכוזמ גונעת והשזיא הארנכ שי לבא
הרוביג לעכ ךמצע לע בושחל רשפא ,ןברוק לעכ ךמצע לע בושחל
.תקחשמ םתס תא ,ךכל תנווכתמ שממ אל תאש רקיעה ,ןברוק הבירקהש
קחשמ ינעה ,ינע קחשמ רנוילימ .קחשל םיבהוא םישנא הברה
ףייכ ארונ .םימכח םיקחשמ םינב ,תומטמוטמ תוקחשמ תונב ,רנוילימ
וליפא DIOR-מ הלמשב" חסונב והשמ דיגהל היפייפי הריעצ תא םא
לואשל הלועמ הדובע תשגהש ירחא וא ,"ער אל תארנ ינומכ תרעוכמ
םיריזחמ הפ "?ארונו םויא ךכ לכ אל היה לכה ךסב הז ילוא ,ונ"
ךלש הדובעהש ,היידעלב םגו DIOR-מ הלמשב םג אלפנ תיארנ תאש ךל
תישגר הטיחס רוציקב ...ךממ תינורשיכ רתוי הרוחב ןיאש ,תממהמ
תא תורבוע ונחנא הככ זא .וגא יפוטילב תלמגתמ ןוכנ עוציבבש
תא תואלממש תורעוכמ ,תונקז ונחנאש תורמוא ךויח יצחב ,ונייח
תוינואג ,תאלפנ ונחנאש הבוגת רותב תולבקמו ,תויוטשב םלועה
...ו
?ךכ-רחא המ
וירבד תא ןיצקהל לפטמל ץלמומ היגולוכיספה לש תושיגהמ תחא יפל
אלו יתוא בהוא אל דחא ףא" רמוא ,המגודל, לפוטמה םא .לפוטמה לש
אל דחא ףא םא !לזאזעל ךל" :ול תונעל ךירצ לפטמה ,"יב בשחתמ
."אל ינא םג זא ,ךב בשחתמ
םתס ,לופיטב קר אל) הזכ גולוכיספב לקתינו ונלזמ ונל לזמתנ םא
דוע תולוכי ונחנא ,הזה ןויערב ךמותש םדאנבב וא (דידי לש רבח
העווז שממ תיארנ ינא" ונלש ליגר טפשמל הבוגתב םירשע ליגב
תא םא ,תיארנ תא ךיא תפכיא ימל" עומשל "הער ארונ ילש הדובעהו
ונחנא ,הרקי אל הז םא "?הריבס המרב הדובע תושעל תלגוסמ אל
תיארנ תא ,אל" ומכ תורימא תלוזהמ טוחסל ונימי ףוס דע תולוכי
עגרה תא סופתל אלו ,"הניקת הדובע תישע" ,"רדסב
לבא ,תולפלופמו תומכח ,תוריעצ ,תופי תורוחבמ ונכפה יתמ
,הדובעה תא תושעל תועדוי אלש הלאכל ,תורעוכמ תונקזל תועונצ
לכ לע שארמ תוזירכמ ןמצעב ןהש - דחא ןורתי םע לבא, תוחרבוצמ
.ןהיתונורסח
תיסור תנזורל וביגה
 
30/10/01 23:08
תנע :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םע ןכא ןה םישנ-הרקיה יול לכימ םע םיכסהל הטונ ינא יל רצב
רבגה תונוצרל ידימ הבר תולקב תורסמתמ רבד לש ופוסב ונחנא:שפיט
.תופיקע םיכרדב ונוצרכ תושעל ונל םרוג אוהש וא
תכלהמ תישונא העווזל ונייה תויטסינימפל ונייהו ונדרמ רבכ םאו
!תויזח תפרושו
תאו ונתוא וסמרי דימת טוקננש הדמע לכבו דומענ אלש הפיא
.ונדובכ
יכ תומכח רתוי ונחנא לבא םישפיט םירבג םג,תושעל המ ןיא לבא
.ונלש תושפיטב תוריכמ ונחנא תוחפל
.םירבגה בור םג ךכ לבא תומטמוטמ םישנה בור
תנעל וביגה
 
1/11/01 11:55
רחש :תאמ
יול לכימל הבוגתב
...הבתכ כ"הס ..ןימאהל אל טושפ
רחשל וביגה
 
2/11/01 15:08
י'גנא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תקדוצ תאש המכו יתבהאש המכ
.םישעמה לע תוירחאה תא וחקיש לכה תושעל תוצור תונבש האבה םעפ
לכ דועבו תויוכזב תוצרל ךכב המיחלהו הרכהה םצע .םזנימפל יד
םצעב תוריכמ ונחנא תויטסנימפל קר תונבומש תורחא תויוטש ינימ
.תיטסניבושה הדבועה
ינימ לכ דועו ?םיזגרא םירהל ?תמחול תויהל הצור ללכב ימו
.םהליבשב ודלונ םינבש םידיקפת
י'גנאל וביגה
 
4/11/01 11:43
תלטוטמ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
,תומטמוטמ תונבה בור אל
....תא קר
תלטוטמל וביגה
 
4/11/01 16:07
הנפד :תאמ
יול לכימל הבוגתב
לכהו ,תומטמוטמ תויהל םיכישממו תומטמוטמ ךיא דועו תומטמוטמ
תיטסינמפה השירדהמ לחה
קר אל , תאז עדוי דחא לכ םיוש םניא םישנו םירבג ,תוינויוישל
ונראשנ תוסנרפמו תודבוע ונאש
הכזנ דוע דוע ןויויש שורדל וכישמת םיאו ,תיבה תודובע לכ םיע
ראשהל ונלוכי .ןגדגדה לע וסוח אנא ,םינבה ומכ הלימ תירבל
.תולפטל םתוא תוריקפמ אלו ונדלי תא תוכנחמה תובוט תוהמא
םתוכיא םג הדרי םייחה תלחותש קר אל, החטבב ןקדזהל ונלוכי
.םזינמפה ונל השע המ וארית
הנפדל וביגה
 
4/11/01 18:10
המענ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!ךל הווחתשמ ינא-לכימ
!הלודג תא
ץמוא קיפסמ ןהל שישו ינומכ תובשוחש תונב דוע תולגל ףייכ כ"כ
.טנרטניאב רמאמ הז לע בותכל
לא , "!?הזכ רבד רמול הזיעמ תא ךיא":ודיגיש תונבמ תששח
.ךומכ קוידב תובשוחש תונב שיו עבטמ לכל םידדצ ינש שי-יגאדת
!דובכה לכ
ךב האג ינא-לבא תבל הז תא דיגא ינאש הנושאר םעפ
:)
המענ
המענל וביגה
 
6/11/01 12:58
ןג :תאמ
יול לכימל הבוגתב
,(ללכב םייחה תאו) ...תוניצרב ךכ לכ רמאמה תא תחקל ךירצ אל
םייחה לכ המצע לע הרזחש הדבועב יתנחבהש ףיסוהל יתיצר קר לבא
- םייתניב ילש
.תירבג ןדיל תוחכונה רשאכ תוקילדמו תויפיכ רתוי הברה םישנ
- ץפנ רמוח ומכ הז וידחי השיאו השיא ,הסג הללכה וזו ,ןמזה בור
.ץוחבמ לכתסמש ימל קר דמחנ
- תיפוס יתנבה ,םירבג תרבחב יילע רבע ובורש ,חרזמב לויט ירחא
.הינשה םע תחא אלו םירבג םע תויהל תורומא םישנש
- הפורטסטק היה הז תורוחב םע יתלייטש הזה לויטב הדיחיה םעפב
.יב יחור דוע לכ יתחרבו
.(!הלחתהב תוארנ ןה תומיסקמ המכ הנשמ אלו)
ןגל וביגה
 
7/11/01 14:20
הנד :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םע ...ישנה ןימל תוחידפ תושעל אל ךמצעמ םדוק ישקבתש יאדכ
.וזה תישפיטהו תיביטימירפה ,תיטסיניבושה הבתכה
הנדל וביגה
 
10/1/02 14:52
תעפי :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םע ודדומתת תונב ,תואיצמל םיעדומש םישנא שיש עומשל החמש ינא
.ונתוא ןיבמש דחא ףא ןיא תומטמוטמ .(ןלוכ חרכהב אל)ונחנא ,הז
ילבק -יול לכימ ,םלש רמאמ הז יתעד תא רמול ליבשב ,ןפוא לכב
!!!!!!!!!!!!!!!!קוזיח
תעפיל וביגה
 
10/1/02 19:06
בל :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.בוט
ינא יכ ,קאיינמ יתשגרה זא לבא .ךייחל יל המרג הבתכהש ,תמאה
תא תוצימשמש תובתכ ראש לעו בומרבא יתא לע יתנבצעתה ךיא רכוז
.ירבגה ןימה
הככש תונב אוצמל השק תמאבש הארנכ איה יתכייחש הביסה ,הככ זא
רתוי הברה .ולאכ תובתכ אוצמל השקש תמאב .ישנה ןימה תא תורקבמ
לכ ינאו .ירבגה ןימה ינב תא תולטוקש םישנ לש תובתכ אוצמל לק
תבתוכה תא תוקידצמש תונב םג תובוגתה ןיב ןאכ תוארל חמש ךכ
לש ונימל רושק אל הזו ,"םימטמוטמ" ללכב םישנאה בורש תוניבמו
,ישנה ןימה לכ לע לילכהל הנווכתה אל לכימש חוטב ינאו .םדאה
םוחתב םג ,תולפומ םישנ ןכא יכ ,לכה םע התיא םיכסמ אל ינאו
ישנה ןימה דגנ םישנ לש תרוקיב םיאור ףוס ףוסש הז לבא ,יעדמה
םישנ שיש הארמ הז ,ןכ םג ירבגה ןימה תצמשה לש תפסות םוש ילב
.תרוקיב לבקל םג ךירצש תועדויש ,תורגוב
הברה םישנל םינגרפמ ןכא םירבגו ,םיכסמ דאמ ינא "רבג הלחא" םעו
.לדבה ןיא ,ידדה ןוגרפב רבודמ רשאכ ךא .ךפיהה רשאמ רתוי
,םהלש סרטניאב עגופ הז םא והשימ לש החלצהל ונגרפי אל םירבג
םישנה בורלו ,תונורסח שי םירבגה בורל .רבד ותוא קוידב םישנו
אל תחא ףאו ,םלשומ אל דחא ףא ."בוט" רתוי ןימ ןיא .תונורסח שי
.תמלשומ
אלש הצור ןכא ינאו ,ןויווישבו םזינמפב ךמות ןכא ינא ,ןכש המ
,תווש תובוחו תויוכז אלא ,םירבגל תובוחו םישנל תויוכז ויהי
.םינימה ןיב הנכו תידדה הנבה - בושח יכהו
.הבהאל הווקתב
.בל
בלל וביגה
 
 
30/3/02 21:00
יעור :תאמ
.ונלש םלועהל הבוגתב
, הפ ומשרש םינורחאל ךשמהב
, בוט רתוי הארי םלועהו הנבהב תלוזה תא ולבק
. ונחנאש המ ונחנא יכ םלועה תא הנשי אל ונתיאמ דחא ףא


.. ריכהל תניינועמש 19-24 םיאליג חווטב הפי יהשימ הפ שי בגא
?
יעורל וביגה
 
 
7/4/02 20:28
sun :תאמ
.ונלש םלועהל הבוגתב
םוקמ לכב םישפחמ ץראב םינבה הז הככו ונלש םלועב הז הככ ןכ
ריכהל הפי הרוחב
sunל וביגה
 
 
28/6/02 0:03
תרפא :תאמ
.ונלש םלועהל הבוגתב
הפ םושרש המל רשקה המ
תרפאל וביגה
 
 
16/6/02 1:18
buttercup :תאמ
.ונלש םלועהל הבוגתב
...תאזה הבוגתה תא הלגת הרקמב םא
אלש לוזלז ,הדירחמ תימצע האנש אלא תעשעשמ תרוקיב ןאכ ןיא
לש רמאמב ומכ אלש ,ןאכ .םיקחרמל קעוזש הניב רסוחו ומוקמב
יכ וב ןודלו דחא םטמוטמ טפשמ תחקל הלוכי אל ינא דוה ארויג
יפכ הארנ היה םלועה םא .תושיבמ תועד לש החוד ףצר הפ שי
איה .הזה רתאב אטבתהל תורשפא לכ הל התיה אל - הצור תבתוכהש
לע תורבח םע לכרת ,תיבב בשתש ףידעש תמטמוטמ הרוחב ירה
.תמאב ונ .הלש רבגל לשבתו קל חרמת ,םיבושח אל םיניינע


רתוי המוד הז ,תישנ טבמ תדוקנמ תננערמ תרוקיב אל וז ,אל זא
.ונתאמ קוחר ראשייש היה ףידעש דחוימב ןיחצמ לבז חפל
buttercupל וביגה
 
 
16/6/02 3:24
בל :תאמ
בלל הבוגתב
שי ןכאש םושמ קר ולו .ןאכ תעשעשמ תרוקיב שי אקווד יתעדל
,תוטעמה םימעפהמ תחא וז יכ .תננערמ תישנ טבמ תדוקנ ןאכ
תא תלטוק השאש ,תוחפל הזה ןיינעב יתיא םיכסהל החרכומ תאו
רבכ .היתועד םע םיכסמ אל שממ ינא .אל .הנימ תונב בור
בל ימיש .םוטמט אוה םוטמט .םדאה ןימל רושק אל הזש יתרמא
יתא תמועל ,"תונבה בור" תרמוא קרו ,הלילכמ אל איה םגש
ינב לע דרוי רבגשכ .םירבגה לכ לע הלילכמ ןובשח תושעל ילבש
לכ ,תאז תמועל ,קחצת אלש השא אוצמל השק דאמ היהי ,ונימ
?המ תעדוי תא ..תלדגמ תיכוכזב תנחבנ םויה םישנ לע הדירי
הנייהת םשו הפשכ ,רבע לכמ תפקתומ רשי טושפ - הז אל םג ,אל
תובייח הנייהת לודגה ןקלח לבא ,רמאנה םע הנמכסתש םישנ המכ
והשמ וא "םירבגהמ תובוט רתוי ונחנא לבא" תא ףיסוהל
..ישנ וגא ,רוציקב..הזכ
בלל וביגה
 
 
16/6/02 18:30
buttercup :תאמ
פאקרטאבל הבוגתב
רבכ .בומרבא יתא תא אורקל תינהנ דואמ ישיא ןפואב ינא
ןיב לודגה לדבהה .דחוימב התוא בבחמ אל התאש יתנבה
אוה (תונינשבו חוסינב תולדבה יפלא ףלא דועו) םייתשה
היצאוטיס הגיצמ איה ברל .הצירק םעו רומוהב תרקבמ יתאש
.הינורט תחרומו הקיחצמ הללכה השוע ,הלש םייחהמ תיפיצפס
םימותס םירבגה לכש תבשוח תמאב אל איהש ךל רורב ירה
.תיבב תלטבומב ,לשמל ,םיניינועמו
ךכ םשלו הנטק היצקובורפ תושעל הטילחה יול לכימ ,התמועל
הארנכ) תרגוא איהש רומרמהו לוכסתה שפרה לכ תא האיצוה
.הנטק הצירק וליפא םש התיה אל ,אלו .תונבה לע (ןגה ליגמ
.תדלקמל הדירוה איהש תשפוטמ הלימ לכל הנווכתה איה
:תדוכלמ יהשוזיאל ןאכ סנכנ התאש השגרה יל שי ,הזמצוח
- תונב תרקבמש תב ףוס ףוס - טמרופהמ הצורמ ךכ לכ התא
.תרוקיבבש הכומנה המרהו תויניינעה רסוחמ םלעתמ התאש
ןכותה םע םיכסמ אל התאש תבתכ רבכ .תעדוי ינא .תעדוי ינא
תאזו ךינפ לע ךויח הלעמ תאז לכב טמרופהמ תובהלתהה לבא
.הבשחמל הדוקנ
הלועש המ לכ תרקבמ ינא שודק םזינימפ ךותמש תנעט ,רבעב
לע אוהש) טמרופהמ תובהלתה ךותמ ,וישכע .רחא חיר ונממ
רסוח תאו הנחצה תא חירמ אל ללכב ,התא (םזנימפה לקשמ
.השולח תונע לכב טלופ התא ןכותל ךלש המכסהה
buttercupל וביגה
 
 
16/6/02 18:35
buttercup :תאמ
בלל הבוגתב
???הרק הז ךיא .שיוא
."השולח תונע לוק"ל יתנווכתה
buttercupל וביגה
 
 
17/6/02 23:17
בל :תאמ
בלל הבוגתב
הבתכה .בוט הבותכ וא הבוט הבתכהש יתרמא אל ,תישאר
לש הללכהש יתוא םיהדמ .תינבבוח דאמ הרוצב תחסונמ
תבשוח תמאב איה ,יאלפתת .ךתוא הקיחצמ בומרבא יתא
תוללכהה ראש וא םימותס (םהמ זוחא 99 וא) םירבגה לכש
הלש תובוגתהמ הז תא תוארל רשפא ,הלש תוליעגמה
םעז םש האיצומ איה ,היתובתכל םישלוג לש תובוגתל
רבדמ ינאש תועיבצה וזו .תוירחסמ תויומכב רומרמו
המכ עדוי םיהולא) תיביטקייבוא תויהל יסנת !הילע
,ןכ .("הקיחצמ הללכה":תבתכש תא אורקל חתור ינאש
שממ ינא .הדילקה איהש תשפוטמ הלימ לכל הנווכתה לכימ
הללכה"ה םע תא ,רבכ םא) תדוכלמל ןאכ סנכנ אל
קר ינא הזה טמרופהמ הצורמ אל שממ ינא (ךלש "הקיחצמה
,הנימ תונב תא תלטוקש השא תוארל ןנערמ הזש יתנייצ
.הזכ רבד יתעמש וא יתיאר אל םלועמ לבא ,םלועמ יכ
,םידקת הז יתניחבמ ,הזה םידקתה ללגבו .אלש תמאב
רתוי וא ,הכומנה המרהו תויניינעה רסוחמ יתמלעתה
הזכש םידקת ןכאו ..השולח תונע לוקב יתיחד -ןוכנ
תוללכהו תוינורט הברה ךכ לכ ירחא ,ךייחל יל םורגי
תא .תוישנ תויטסינבוש תובתכב ארוק ינאש תוליעגמ
תעמוש תייה הנושאר םעפ םא ינומכ קוידב תכייחמ תייה
ירחא (דיפל ריאי ,אמגודל) ונימ ינב לע דרויש רבג
.הזכ רבד תעמש אל םלועמש
יתא לש תובתכל תסחייתמ תאש אורקל םומה ןיידע ,בגאו
תואלמ ןה ,אל ןה ,תויטסירומוה תובתכ רותב בומרבא
איהש תבשוח תאש הצירקה תא ,תוללכהו תומשאהו הינורט
תיטסינבוש טושפ איה .אל איה ,תניימדמ קר תא תצרוק
!!סעוכ ינאש המכ !ףוא .הזיגרמו החוד הליעגמ תישנ
ינא ,תמאב ,בר ימצע רומוה שוח יל שי ,רורב היהישו
,םירבג לע תודרויש םישנ לש תויטסירומוה תובתכ יתארק
עדוי ינאש הככ רומוההו הצירקה תא תורושה ןיב יתיארו
.תוניצרב הז יתמו רומוהב הז יתמ
בלל וביגה
 
 
12/10/02 16:37
החמש :תאמ
!!!םלהב ינאל הבוגתב
!!!תורגפמ תויהל תולוכי תונב-םישנ המכ דע םלהב ינא
החמשל וביגה
 
11/1/02 18:13
יקינ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םע תומיכסמ אלש תונבל רשקב תוילשא המכ הפ רובשל תרעטצמ ינא
יתיא םיכסמ אלש ימו ....ןיטולחל תקדוצ תא לבא יתאזה הבתכה
אל ד-ח-א-ף-א שממו דחא ףא לבא םירבגה תא םיניבמ םלוכש ודות
ונחנאש תועדוי ונחנא ןוכנ !םירחאהמו ןמצעמ תוצור םישנ המ ןיבמ
((: ונתוא םיבהוא ןיידע לבא ,תומלשומ אל
..תונורסח 5 רבגל שי השיא לש ןורסיח לכ לע הזמ ץוחו
,תבהוא םכלש
.יקינ
יקינל וביגה
 
31/1/02 18:09
רב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תא ימ ךל דיגא ינאו ךלש םירבחה ימ יל דיגת -טפשמה תא הריכמ
ךלש תאזה הבתכה לכ ,ריבסהל יל ישרה .הריכמ אל תאש חינהל ריבס
םישנה תא תראתמ הארנכ תויטתפו תושפיט םישנש ךכ לע
וא ךתיבל הבורקה הרפסמהמ הדובעהמ הריכמ תאש "תויטנגלטניא"ה
תא הילאשו הב תבבותסמ תאש הרבחה תאז .ךתחפשממ וליפא
ידמ תרקבמ תייה םאש ךל דיגהל יל ישרת זא ךמלוע לכ הז-תכייתשמ
באפהמ רבעמ תצק אוהש רחא יוליב םוקמ לכב וא םינואיזומב םעפ
םע תוליחתמ אלש תוילאוטקלטנא ,תומכח םישנב תלקתנ תייה יתנוכשה
םיילענ לע ןהיתורבח םע תונדו תומטמוטמ ומכ םירבג
תרקיב אלש חינהל ריבס לבא .ןיקנישב ואר ןהש ת-ו-מ-י-ה-ד-מ
ןיד תכרוע םא םעפ תשגפנ ללכב וא תוגצהב וא םינואיזומב םלועמ
הז ךלש םוחתה אל רבכ יתריקי הז יכ תינעדמ אל חטבו האפור וא
...הריכמ אל תא הז ללגבו ךיילעמ רבכ
רבל וביגה
 
28/3/02 16:41
...יהשימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!!!!המזגה וזיא ,לכימ ,יאוו
לא לבא תומכח ךכ לכ אלש תונב שי תמאבש תויהל לוכי ,רדסב
.%85 אל ,ימיזגת
וא רבג םע ליחתהל הצור איה םא המצעב טילחהל הלוכי הרוחב לכו
רוחב לע תותמ םהש ,רתוי ולוכי אל טושפ תונבהש םירקמ שי יכ ,אל
הז תא רומשל הביס םוש ןיא ,הז תא ול דיגהל תובייחו םייוסמ
!!!בלב
עיקשהל תוצור ןה ,האיצי ינפל הארמה לומ הברה תואצמנ תונבש הזו
המצע םע בוט שיגרהל הפידעמ הרוחב לכ !?!?!?!?אל המל ,ןמצעב
תורוחבמו ,תבבחמ איהש רוחב םע תאצוי איהשכ תכשומו הפי שיגרהלו
קר אל ,ןהלש תורבח םע תאצל ידכ םג תופיפייתמ ןה ,הריכמ ינאש
!!!םירוחב םע
ךיאו תוצור ןהש המ ושעיש ,ןהמ תדרל הכירצ תא יתעדל ,רוציקב
!!!!תומטמוטמ ןהש ןהל דיגהל ילב ,תוצור ןהש
.ךלש תומזגהה לע ירבגדתש הווקמ ינאו תמזגהש אוה ילש הנווכה
...יהשימל וביגה
 
30/3/02 16:49
לקיימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תא לבקל תולגוסמש תורוחב דוע שיש יתעדי אל,הדיחיה ינאש יתבשח
!תמאב איהש ומכ תואיצמה
ךלש הביתכה ןונגס תא יתבהא דואמש הדבועהמ ץוח הזו
לקיימל וביגה
 
8/4/02 17:11
Clue :תאמ
יול לכימל הבוגתב
did you serve in Bahad 6?!?!
Clueל וביגה
 
23/5/02 15:44
RED HEAD :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הרקי לכימ
יפב םילימ ןיא
תקדוצ טושפ תא
םוטמטה םע דואמ הפי הז תא החיכומ תאו תומטמוטמ תונבה בור
!ךלש תונצחשהו
RED HEADל וביגה
 
23/5/02 19:27
ןיז םע רבג :תאמ
יול לכימל הבוגתב
םיזעמ אל לא םיבשוח םלוכש המ תא תרמואו תבצייתמ יהשימ ףוס ףוס
.םר לוקב רמאל
.קדוצה ךקבאמב ךתיא - לכימ
,יחל הכ
ינממ
רבז
ןיז םע רבגל וביגה
 
24/5/02 16:19
השוחנה :תאמ
יול לכימל הבוגתב
רתויש המכב תוכזל התרטמש הלוז היצקובורפב רבודמ םאה ההות ינא
.תמטמוטמ הרוחבב ןאכ רבודמ תמאבש וא בל תמושת
תישאר -(תושוב יל השוע תא וא) 2 'סמ ןועיטל סחייתהל ינוצרב
ךכ 21-ה האמב םיבבותסמ ןמז הברה יד רבכ ונחנא-תבתוכל ןוכדע,לכ
טנרטניאל ףסונב עיתפמ ןפואבו םיוולנ םישודיח המכ שיש
תוזחופ תורענ םג שי תודבאתמ תולבחמו תוילארשי תולבונלט,ריהמ
יל חיכוה בוטה ינויסנ .םיבוטה ונירוחב םע ליחתהל ןמצעל תושרמש
והשימ/והשמ קיפסמ הצור תא םאש,םוקמ םושל ונתוא איבת אל השובהש
ינפב דמועה רבד ןיא,NO GUTS NO GLORY ,ותוא יגישת ףוסבלש ירה
.רקי רוחב םע יתלחתה ינא םג,ןכ.(..?עמשמ יתרת) רמוגו ןוצרה
בשח אל הלחתהב יאמדקאה םידומילה לספס תא יתיא קלוחש רוחב ותוא
אל םימחר יררועמ םיכויחש הרובס תבתוכה .ןיינועמ אוהש
טבמ,םייסקס םיכויחב שמתשהל אל עודמ.תקדוצ איה.וליעוי
תוארהלמ ענמהל עודמ ?יטנגליטניא חישו תונונש ץחמ תורוש,שבוכ
לש הדמע וז.ךפהל.השלוח תדמע הניא וז ?וב תניינועמ תאש רוחבל
םה דציכ תעבוקו ךייח תא הליבומ תאש העידיו ןוחטב,חכ
יל ינימאה .םהל יוארה רומוהב םייחל סחייתהל אל המל.ולהנתי
תויוכיא ץמאל שי,ןוכנ.המצעב החוטב הרוחבמ שבוכ רתויש רבד ןיאש
םג ומכ םייחה לע תילנויצרופרפ הפקשה 'קנו ימצע רומוה,דיהאש לש
לש ופוסב.המצע תא החיכומ הטישה ךא הנומאו תונלבס קשח הברה
ונימצע תא ונאצמ ינאו רוחבה םוסק דחא הליל,רבד
.םיבהואו םירעוס,םיקושנ,םיקובח,דחי
ולאכ המכ שי.רקיעו ללכ תומטמוטמ ןניא תונבה בור,הרקי תבתוכ
.ןהניב תאש,ךלש םדקתמהו קירבמה רמאמה סיסב לע,בושחל הטונ ינאו
ירצנ,ךממ אנא.תושוב ןלוכ םישנלו יל השוע תא.ףסונ רבד,הא
.ךסומלוק
השוחנהל וביגה
 
16/6/02 4:19
בל :תאמ
יול לכימל הבוגתב
לע םימיהדמ םירבד ןיבהל רשפא ,ןאכ תויסראה תורוקיבה לכמש הז
עדימ ןיעמו "תושוב" לאכ הבתכל סחייתמ ןקלח לכ םדוק .ישנה ןימה
ךכ לע רביד ןקלח ,תינש .תויתודלי ןהש רמואש המ ,"ביוא"ל
,תישילש .םוטמט לע הארמש המ (?רשקה המ) תמטמוטמ המצעב תבתוכהש
תוליחבמה היתובתכב תיטסינבושה בומרבא יתא תא ולטק ןהמ דאמ טעמ
איהש םיקיחצמ םירבד לע םג .תועיבצ לע הארמש המ ,םירבג דגנ
.רומוה שוח רסוח לע הארמש המ ,תויסראב סחייתה תונבהמ קלח הבתכ
העפות ,אבצב םיצונצנ לשמל ומכ) הבתכ איהש םייתימא םירבד לע םג
המכ ןאכ וסעכ (בורקמ יתרכה ינא תומחול םע תרישש םחול רותבש
הבוטל ןייצל חרכומ ינא .תודבועב הרכה רסוח לע הארמש המ ,תונב
אלו .(המכח הבוגת) היינשה הבוגתה רקיעב ,לכימ לש תובוגתה 2 תא
ןימה לע - ןאכ יתבתכש המ לכ תא ןיבהל רשפאש בשוח תמאב אל ינא
לש לודגה קלחה יבגל טלחהב לבא ,יתנבצעתה יכ היה םתס הז ,ישנה
לבא .הלילכה איהש הז לע ?סועכל ןכל רתונ המ לע זא .תוביגמה
רשפא יא !ףוא ."לכ" אל ,"בור" המשר איה !הלילכה אל איה !היוא
,בושו ...ישנה ןימה בור לע הדרי איהש תורמל ,הילע רבכ סועכל
,ללככ וא בורכ ,םישנה לע לילכהלמ יל הלילחו ,לילכמ אל ינא
.תילילש הנוכת
בלל וביגה
 
17/6/02 2:41
רמת :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תנייצמ כ"חאו לילכהל תנווכתמ אל איה יכ תבתוכה תנעוט הליחתב
הז םא זא - 'וכו תויביססבוא ,תויאנק ,תויכונא ןה תונבהמ %85ש
?ןכ המ הללכה אל
ףילחהל תוניינועמ אל תונבה הב היצאוטיס תבתוכה תראתמ ןכמ רחאל
תושפוטמה תואצמהה תא תבתוכה תבאוש ןכיהמ - חבטמב הלוח תלייח
ףילחהל ישוקב יתלקתנ אל םלועמ ינא ?הנייצש םישפוטמה םיצוריתהו
תבתוכהש דאמ ןכתי .רחא םוקמ לכב וא חבטמב הדובע תרחא תלייח םע
רואל האלפתמ ינניאש דיגהל החרכומ ינאו ,המצעב וזכ היעבב הלקתנ
.רמאמה ןמ הלועה התשיג
ליחתהל תניינועמ הרוחב הב היצאוטיס לע ךמתסמ הלש ינשה ןועיטה
היעבה קוידב המ לבא ,לכימ יל יחלסת .הרבעל לכתסמ אלש רוחב םע
ןח אצומש רוחב לש וביל תמושת תא ךושמל תניינועמ הרוחב םא
רוחבהש תויהל לוכי ???הזב םימחר ררועמ קוידב המ ???היניעב
בצמהש החוטב ינא הרקמ לכב לבא ,אלש תויהל לוכיו ןיינועמ היהי
לע ולש םירבחל רפסי" אוהש ןימאהל יל השקו ול אימחי
.'ג התיכב אוה ןכ םא אלא "...המטסופה
םא ,סיכ רפסכ ונתוא םיארוק םינבה לכ אל :ךליבשב תושדח יל שי
,היציאוטניא תולעב תורחא תונב הלא ללכב ונתוא ארוק והשימ רבכ
.תומטמוטמ ןהל תארוקו ןהב תלזלזמ תאש תונב ןתוא
ושעי םירבגש תניינועמ תא םאו ,תא הארנכ איה תמטמוטמהש ינתששוח
ילכות זאו ,הזב םתוא ינכדעת טושפ רמאמב תבתכש המ לכ תא ךליבשב
תאש המכ םייחהמ תונהלו דיב יניטרמ סוכ םע תספרמה לע תבשל
%85 וא תונבה לכ עמשמ -הצור לכימ םאש החוטב ייהת לא קר ,הצור
.רבד ותוא תא תוצור ןהמ
תאש רבד םושש ומכ ,ךתוא גציימ אל השוע ינאש רבד םוש - םוכיסלו
בוברשל רמאמ אורקל רשפא םא) רמאמה טרפבו ,יתוא גציימ אל השוע
ילדתשתו הבוט ונלו ךמצעל ישעת זא .הזה (הזה יחטשהו לדה םילימה
.הז גוסמ םירמאמ םע תוחידפ רתוי ונל תושעל אל
.רמת שארמ הדותב
רמתל וביגה
 
18/6/02 22:18
:תאמ
יול לכימל הבוגתב
.דובכה לכ
תעבה דחא רמאמב תא
וז הבוגתל וביגה
 
19/6/02 2:04
יבו'ג ןוב ייוח :תאמ
יול לכימל הבוגתב
לכה תרמוא ילש תרתוכה
יבו'ג ןוב ייוחל וביגה
 
19/6/02 2:28
ימת :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.ךמצעב תמטמוטמ תאש הארנכ ,תשפוטמ הללכה
תאש םיקומינהש יאדכ תוחפל ,ףרוג הכ ןפואב הלילכמ רבכ תא םאו
.םיטנוולרו םיניינע ויהי האיבמ
החילצמ אל הגיצמ תאש תיביטקובורפהו תמהלתמה ,הטובה הרימאה
הביתכה ןורשכשו ,בתכב אטבתהל תעדוי ךניאש הדבועה תא ריתסהל
!ספאל ףאוש ךלש
ימתל וביגה
 
6/12/02 22:02
יהשימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
......םישנא יאוו
םירגובמו.. םילודג תויהל םירומא םתא
תויעב שממ שי םירגובמ םישנאלש האור טושפ ינאו 15 תב ינא
השפיטו תמטמוטמ היינשל תחא תארוק...תושייבתמ אל ןתא יכ
היינשה תא תחא תוללקמו
................................קושב ינא
קושב ינא יאוו
ושייבתת טושפ
?????????רעונל םינתונ םתא אמגוד הזיא
דעו ןאכמ תודירי הפ תוליחתמו...הבתכ הבתכ לכה ךס יהשימ
.....רחמ
רדסב אל הז
!הפצוח
יהשימל וביגה
 
7/12/02 17:19
תחא םתס :תאמ
יול לכימל הבוגתב
....תבתוכה הקדצ המכ דע ראתל םילימ ויה םא
גוסה קוידב איהש ,ילש הפתושה םע הלאה םיבצמה תא היח עגרכ ינא
יתליב הז המכ דע גשומ םכל ןיאו .הבתכב תוגצומה תומטמוטמה לש
!ירשפא
איהו ,הלש ןוויכל לכתסי ןמרב הזיאש הכחמ שדוחמ רתוי רבכ איה
טושפ
תועש 24 הלש םיורטיקה תא עומשל הכירצ ינאו ,ותוא הדירטמ
!הממיב
ברע רוכיש היה אוהש הדבועה תא הלצינ איה ,תועובש המכ ינפלש דע
,דחא
ילב ,הנממ רטפיהל הסנמ ןיידע אוה זאמ ?המ ושחנו .ותיא הבכשו
.החלצה
.םהל ויהיש םידליל תומש אוצמל הסנמ ,תאז תמועל איהו
,תיתטאפ איהש תעדוי איהש תרמוא איהש הז ,הפ עורג יכהש המו
!?אל וא םטמוטמ הז ,םתא יל ודיגת זא .הל תפכא אל טושפו
תחא םתסל וביגה
 
8/12/02 10:59
וליל :תאמ
יול לכימל הבוגתב
יתובשחמ תא תארק טושפ


(תומטמוטמ תונב) תובקנ שיו (םישנ) תונב שי .תרחא תצק הז ילצא


ארונו םויא וליפאו ,ער םש תואיצומ טושפ תובקנהש הז הרוקש המ
!!םישנל
רמאמהמ תוצפוקש תונבה לכ -החילס


הנוכנ הלימ לכ ,לכימ
לבא בוצע ,הגהה ירוחאמ תויהל תוכירצ אל תונבהמ זוחא 85 ,ןכו)
(ןוכנ כ"כ
ולילל וביגה
 
27/1/03 18:48
ויתס :תאמ
יול לכימל הבוגתב
אל תינזבזב אל ינא לבא האנק לש תושגר יב שיש הדומ ינא
תבשחתמ דואמ ינא .תיכונא אל דחוימבו תיאמר אל תיביססבוא
ינא אל וא יל ינימאתו םירחא לש תובשחמו תודמע יפלכ השיגרו
.לגרסמ הרשי רתוי


ךכ לע תושקעתמו וילע וקלדנ ןהש ןב והשזיא םע תוליחתמ תונבש הז
תויהל ןהל בושח דואמש ילוא תבשח םימחר תוררועמ ןהש רמוא אל הז
?םליבשב דחאה היהי ילוא אוהש תושיגרמ ןה ילואו ?רבג ותוא םע
םהל תארנש יהשימ לע תולקב םירתומ ךכ לכ אל םירבג םג בגא ךרד
םירבחל םירפסמ םינבשכ ךכל ףסונב .ןיינע הארמ אל איהש תורמל
!!דימת !!!!!םיניצקמ םה םהלש תויווח לע םהלש


!לכה ךליבשב ושעי םירבגש הפידעמ תאש ךמצעב שייבתהל הכירצ תא
אל תאש הז .(השיא תאש הזל רשק אלל ללכב) ךלש תואמצעה הפיא
תלגוסמ אלו תיתולת תאש המכ הארמ קר רויכב המיתס חותפל תלגוסמ
תא ,תינלצע תא -ךיילע ומלשיש הפידעמ תא .ךמצע םע םולכ תושעל
י ר ר ו ע ת ת -ובשחמב ךל רוזעי ךלש רבגהש הפידעמ
חילצי אל WORD חותפל עדוי אלש םדא .תינרדומ הפוקתב ונחנא
.הדובע םוקמל ולש םייח תורוקה תא בותכל


ףא ינפב ימצע תא הליפשמ אל ינאו היולת אל ינא תמטמוטמ אל ינא
ןכ ,וטואב לגלג ףילחי ןכ ינאו ילש לע דומעל תעדוי ינא .םדא
םידבכ רתוי םיזגרא םירא ינא ,םיאצוי ונחנאשכ ילש רבח לע םלשי
וליפא ינא ?המ תעדוי תאו תומיתס חתפא ינא,ראתל הלוכי תאש הממ
!!!םירה לע ספתא
ףוטשת ,הסיבכ לפקתש הדיחיה היהא אל ינא דיתעב ילש תיבב לבא
ומכ תיבה תובוחל אלמ ףתוש היהי ילעב אלא םידליב לפטתו םילכ
.יתחפשמ סונריפל האלמ הפתוש הייהא ינאש


ףא תגציימ אל ינא ...לבא ךנימ ינבל תכייש םנמוא ינא םוכיסלו
המצע תא תגציימש היישפוח הרענ ינא !!(ךתוא אל דחוימב) תחא
תא הז והשימ תחדפמ" ינא םאו !!ימצע תוכזב ינא יניבת !דבלב
!!!דבלב ימצע
תאש תרמוא תא ירה) ןיבהל ךל השק םא ךל ריהבהל יתיסינש המ
םישנ דוע שיש החוטב ינא יכ ךמצע םשב ירבדתש הז (...תמטמוטמ
הזה םלועב תרחא השיא ףאו ךתוא תוגציימ אלש תובר
ויתסל וביגה
 
12/2/03 14:01
veronica :תאמ
יול לכימל הבוגתב
הביצעמ טושפ תא
veronicaל וביגה
 
16/4/03 21:04
yahalom :תאמ
יול לכימל הבוגתב
well , im sorry im writing this in english , im in south
america at the moment , n i wanted 2 have some laughs so i
got into this website. n after the ptiha merageshet zo , to
my reaction. well , i think (i know!) that all u gals r
having so much laredet on our fellow - fem kotvot maamarim
, like michal , but let me tell u thta- no - one said that
the guys r so brilliant , n they r the supiriour gender ,
but- those items that michal wrote in her article ,r so god
damn true!! no one can resent that!!!! n all of this shit
about her writing in low level, well , this is an open
stage 2 write what ever u like n know , i find your
reactions really as a proof of how girls r metumtamot... if
u4d like 2 replay on what i am saying, please do , i think i
would like 2 have an intelegentic conversation with one of u
faltsaniot , without all the "let4s c who can bite each
other more" have a nice seder n let your minds rrest.
yahalomל וביגה
 
23/5/03 0:30
הלאש ןמיס :תאמ
יול לכימל הבוגתב
?וזה הבבגה וז המ
?ריואל הלע הזש ינפל הז תא ארק והשימ
ילש ןיינעה תאפמ קר (רבג הזש ינויגה רתוי) תבתוכל הנוע ינא
:דחוימ ךוניחב
הדבועה ,ךנושלכ ,םייניש תקירחו תובג תמרה ללוחל תחלצהש הדבועה
יריאמו םיניינעמ ויה ךירבדש תרמוא חרכהב אל ,תובוגת תררגש
ילא םיסחייתמ" - תיטסינויציבהסקאה ונתוברתב ,ןוכנ .םייניע
(טאל) ךל ריבסא ישיאה ימעטל ילאשת םא ךא ,"םייק ינא עמשמ
תאוצו םירופיצ תשלשל תוררועמש ןיינעה גוס תא ררועל אל יוצרש
.םיבלכ


יל רתונ ןאכמו (ןוכנ ,םירבג) ,םימכח ורמא "לסופ ומומב לסופה"
ןיא .תרתוימ המטסופ ,המותסו הסג ,תיאנקו תימהב השא תאש קיסהל
.הטילשב אל הזש רורב יכ ,ךילע סועכל המ


םירסח ,תמאב .רתאה יכרוע לע סועכל םוקמ שי ןכ ,ינש דצמ
םסרפל םיבייח םתייה ?םישנ לע תוצמשה םיליכמה םיניינעמ םירוביח
??תאזה הבוקרה הננבה תא
הלאש ןמיסל וביגה
 
27/7/03 14:27
תיאקיטמתמ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תווהמה תונוכת ולא ... תונזבזב ,תויביססבוא ,האנק ,תויכונא"
".םלועה תונבמ %85-ל ףתושמ הנכמ


.ינתהמת
? אקווד %85 - ל תעגה ךיא
? %73 אל המל
? %90 וא


יקמנו יטרפ אנ
תיאקיטמתמל וביגה
 
 
27/7/03 20:49
תמטמוטמ דוע םתס :תאמ
?תומטמוטמ תונבה בורל הבוגתב
...תמטמוטמ ךלש אמא
תמטמוטמ דוע םתסל וביגה
 
28/7/03 13:35
יויס :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!לכימ םולש
רומוהב בתכנ רמאמהש הווקמ ינא
:וב תודוקנ המכל סחיתהל יתיצר ז"כבו


ןהלש לטובמ אל 'סמב יתלקתנו הלאכ תונב שי ןכא-תוי'ציבה יבגל.1
תושפחמ קרש תורוהט תומשנ תונב םג שי ןכש הללכהל םוקמ ןיא לבא
..רוזעל תומוקמ


םישנה וז הכפהמב ןכש ךיירבדב והשמ שי-תיטסנימפה הכפהמה יבגל.2
השאש הדבועה לשמל ומכ .םיאשונה בורב ימצע לוג ןתצובקל וסינכה
לודיגב המוצעה העקשהה לומ הריהזמ הריירק חתפל הרומא םויכ
..תועידה לכל הלק אל המישמ,יתא ומיכסת,הזש..החלצה רתיב םידליה


הרוצב רבג םע הליחתה תבש הזכ הרקמ לע יתעמש אל םלועמ.3
אלו) הגשהל תושק התוא תוקחשמ תונבה םירקמה תיברמב,ךפיהל,וזכ
וא (ילע תלבוקמ אל שממש הזה קחשמה לש תיתייעבה היגוסב ןודנ
תררועמ הרוצב רזחמו הסנמש הז אוה רבגהו תומיכסמ אל תמאבש
בורבש תמאה) עגפנ ובש ירבגה וגאהש ללגב קר הכיבמו םימחר
(...הרוק הז תברסמ ינאשכ םירקמה


(רתויו)יצח לש יוניכל אלש חטבו וזכש הללכהל םוקמ ןיא ,םוכיסלו
!הזכש הזבמ יוניכב םעה לש


(...ילש הבוגתל ועיגיש הווקמ)
יויסל וביגה
 
3/10/03 18:56
לעי :תאמ
יול לכימל הבוגתב
...םולש יול לכימ תרבג
...הלוכי םינפה לע תיארנש ,תרמרוממ הקוור קרש ומכ תשקשקמ תא
,תיסוכ אל וליפא וא ,המצעמ הצורמש תיסוכ הזיא תייה םאש תברעתמ
.תונב יבגל הלאה תויוטשה לכ תא תבתוכ תייה אל ךמצעמ הצורמ לבא
get a life
לעיל וביגה
 
11/10/03 15:23
תרבדמ איה המ לע תעדויש יהשימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!יול לכימ תרבג
תושוב יל השועש הדיחיה ת-אש ךל דיגהל הצור ינאו 13 תב קר ינא
!!תאזה תחכוגמה הבתכה םע
!תויוטש לכה
הבתכ'ת םסרפל ךל ןתנ יממ ץוח רתוי דיגהל םילימ וליפא יל ןיא
!!תאזה תרגפמה
תרבדמ איה המ לע תעדויש יהשימל וביגה
 
13/12/03 14:33
יל םירוק ךיא ךל תפ'כ המ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ךתוא סופתל ךירצ והשימ
ךתוא בבוסל
ךתוא ףינהל
םידגבה תא ךל עורקל
יפלעתיתש דע ךתוא ןייזלו


לאוג ןויצל אוביו
יל םירוק ךיא ךל תפ'כ המל וביגה
 
13/12/03 19:46
Morwen :תאמ
יול לכימל הבוגתב
) תמטמוטמ תמאב תא -יילוחיא .ךמצע לש הבתכה תא החיכומ תא
האבה םעפבש תבתוכ תא.(תיביטימירפו,תיתולתו ,תיטסיניבושו
אלו ונמצע תא תוגציימ ונחנאש רוכזנש יבמופב והשמ תושוע ונחנאש
.?השקבב ,השוע תא המו -תוחידפ השענ
.תויוכזו תוירחא תללושמ תויהל תרשואמ תייהש ךתבתכמ הניבמ ינא
םיצור אל םאו -ךדיצלש רבגב ןיטולחל היולת תישענ תא ךכ.ךתוכז
.האולכ יראשת תא ?תובוט ךל תושעל וא ?ךתיא ליחתהל
.ןכל ושייבתת-בויחב וביגהש תונבה ראש לכלו
Morwenל וביגה
 
14/12/03 16:50
ומומ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
( יוויל ) ןוכמל ואוב זא ןוכנ ןוכנש המ
ומומל וביגה
 
18/3/04 16:52
לכימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
איה הנווכה וגב םירבד שי ,תומטמוטמה תונבל)......וגב םירבד שי
(....הירבדב והשמ שיש
לכימל וביגה
 
31/3/04 23:46
תTELבתמ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
תולעב ןה תונבהמ %85 ש תחכוה קוידב ךייא .קמונמ אלו דודר רמאמ
אל תא - עודיו רכומ ןושאר הרקמ .תרבדמ תא ןהילע תונוכתה
הז לעו רכומ הרקמ - חבטמ תונרות ךל שיש םויב דימת בוט השיגרמ
תיטסינמפה הכפהמה - ינש הרקמ .ההא ,ההא - דיגהל קר יל שי
אלש הרוחבה הרקמו .העבצה תוכז התייה אל ,לשמל םישנל הידעלבש
המ .םיזמר םיניבמ אלש םירבג רתוי הברה יתשגפ ינא - זמר הניבמ
.תעדוי ןמצעב תאש יל הארנ אל...דיגהל תיצר המ ,חיכוהל תיסינ
תTELבתמל וביגה
 
28/11/05 15:09
יילטרוא :תאמ
יול לכימל הבוגתב
!.תיקנע טושפ תאש ךל דיגהל הצור ינא
!!..ךומכו ינומכ תובשוח ויה ןלוכו יאוולה
!!...ררמאמ הלחא
יילטרואל וביגה
 
29/11/05 11:57
יהשימ :תאמ
יול לכימל הבוגתב
.תקדוצ
.הינשל תחא הליעגמ הרוצב תוגהנתמ םישנ
יהשימל וביגה
 
1/12/05 14:38
ידע :תאמ
יול לכימל הבוגתב
ללכב תוכירצ אל םישנה בור" יכ םיירגוסב ךתרעהל סחייתא אקווד
."שיבכה לע תויהל
לבא ,"תמטמוטמ תא" איה (רמאמל ומכ) וז ךתרעהל המיאתמה הבוגתה
:ביחרהלו קמנל יל ישרה תאז לכב
השיאל .השיאל תואמצעו תודיינ ושוריפ ,העונת שפוח ושוריפ שיבכה
,התדובע תאו הייח תא להנל השק היהי בכר אללו הגיהנ ןוישר אלל
.הדובעל תיבה ןיב תנרמתמש תיטסיריירק איה םא טרפב
הארנכ זא ,םישנה לש וז תוכז לולשל תנווכתהש תויהל לוכי אל
.הגיהנב תוחיטבה ןיינעל תנווכתה
לבא ,םיקיודמה םירפסמה תא תרכוז אל ינא ירעצל ,תוחיטבהןיינעל
תוברועמ ןה םיזוחאבש רתוי תוריהז תוגהנ ןה םישנש עודי הז
,ךכ לשב .טרפב תושק םיכרד תונואתבו ,ללכב םיכרד תונואת תוחפב
.םיגהנ חטבל תופידעמ חוטיב תורבח ,אמגודל
- שיבכב ןוחטיב רסוחב תוגהונש םישנ שיש הזל תסחייתמ תא םאו
עסונש דחא גהנ אלו ,העיסנ לכב ידיל םילולסמב הלאכ 100 יל יבה
תוינוכמה ראש לכ לש ךותיח ךות ,ולש אבאל ךייש שיבכה וליאכ
תא וטאי ילוא ןה .ןה אל ,תינלטק הנואת השעיש הז אוה .שיבכב
.לכה הז .תוקד 'סמב ךצפח זוחמל ךתעגה
ידעל וביגה
 
2/4/06 0:46
m_s :תאמ
יול לכימל הבוגתב
...םויסב ןייל 'ץנאפ והשזיאל יתיפיצ


- הבזכא -


ימצע ךרע קיפסמ ןיא ..."םישנה" לש תויעבה תחא םג וז


- החלצהב -
m_sל וביגה
 
2/4/06 15:31
הלב :תאמ
יול לכימל הבוגתב
דחא םילפונ ךלש םינועיטה זא תוניצרב ךיילא ביגהל םא ,קתומ
:דחא
םיקחמ קרש םיקותמ םיבלבלכ ומכ םיגהנתמ םיבהואמ םירבג םג -1
.ןמיס םהל וקרזיש
תוירדילוסה אל וז ,םהלש תוירבגל םרות הז יכ םיבדנתמ םירבג -2
המ העדי חבטמ תרמשמ ךתיא הפילחה אלש ימש הארנכ ,רסחב הקולש
הלטמה םע וכבתסה אל םעפ ףאש הלאכ ונינב שיש אלפ ,השוע איה
.וזה הטושפה
הנבההו ןהיתויוכז לע םישנה תמחלמל רשקב םולכ הניבמ אל תאשכ -3
.יקתשת תוחפל -התוא םירבגה לש תיביטקלסה


?הרוחב ,ךתיא רגסנ המ :הרצקבו
הלבל וביגה
 
5/1/15 1:26
:תאמ
יול לכימל הבוגתב
.....הלודג החלצהל


הביבסה םגו - ךמצע תא ידבכת אנ :תוינקדצה םישנו תונבמ השקב
ללגב ?רופיש ךירצ תועינצהש תעדוי ינא ךיא !!!רתוי ךתוא דבכת
םידומצה םידגבה תאו ,תולסלוסמה תואפה לכ תא האורו תכלוה ינאשכ
הלוכי ינא ןכ !!םיטלוב ףוגה יקלח לכ ,רתויב םיצורפהו ,רתויב
ישנ הברהמ וליפא ,תוטלוב ףוגה יקלח "לכ" האור ינאש דיעהל
ונובר הפיא !תועינצה הפיא לבא ..הסוכמ ףוגה םא המ זא !םידרחה
םימש תאריה הפיא ?ונלש שגרהה הפיא ?ונלש בלה הפיא ?םלוע לש
ךיא עזעזמ הז ?'ד תארי לש תועינצה הפיא ?להואב הרש הפיא ?ונלש
םישנהמ שרוד ימ דועו הז תא לובסלו תוארל לוכי ךרבתי םשה
?תוצירפב שבלתהל


"ילעב ליבשב הז תא השוע ינא" תונעוטש ,תומימת םישנה ?שרוד ימ
לעבהש םידרחל הלודג יכה השובה הז ,וישכע סעוכ דואמ 'ד הז לעו
הצורו ,תוצורפ םישנב בוחרב לכתסמו ולש םיניעה תא רמוש אל
םע ,םידרח ישנמ קלחכ ה-נ-ו-ז-כ שבלתה איהש) הפי שבלתת ותשאש
דמח ירוחב לש ןיעה תכשומש (...תודומצ תוצלוח ינימ תויאצח
'וכו רצק תושבולה םישנ ללגב !!!םעפ יפלא ףלא !!!השוב ,םיכרבאו
,בוחרב םכלש ףוגה םיאור ..םירוסא םירוהרהב םילשכנ םינבה
!הלטבל ערז םיכפוש םה םכללגב ,םינינעב םהלש שארהו ,תונומתב
תא ןידה תא הז לע ןתי יימ !םיקולא םא םהלש תירבב םימגופ
םירצ םידגבב ןיעה תא םיכשומש ,תופיה םישנו תונבה ולא ?תבשוח
ךל שי !יתוחא רקי ךלש ףוגה ייד קחוצ םכימצעמ תושעל יד !רצקו
ותוא יסכת רקי ךלש ףוגה םא !וילע ירמשת זא ?ךרע ךל שי ?דובכ
!!וילע םירמוש ךרע ול שיש רבד רקי רבד !םיבחרו םיכורא םידגבב
.םיניבמ הככ קר לבא םיטויבה לע החילס !!תפסכב !!ותוא םירתסמ
תושעל וכזי םלוכו לארשי םע לכ תא רומשי םשהש תעזעוזמ טושפ ינא
.החמשבו הבהאב המלש הבושת


,לותחמ תועינצ םידמול ונייה הרות הנתנ אלמלאש םירמוא ל"זח
,ול יכפוהה בלכה תמועל ,םיכרצ םישוע םיארנ ישוקב םה ךיא וארת
.לצננ קר ,עיפשהל ילכ ונל ןתונ 'דש הארנ .קיודמב םיסכמ םהו
קר ושבלי םויהמש ,תוינקדצ םישנה לש הבושתה תוכזב 'ד אנא
.יד וניתורצ לכל רומא ,תחפטמ


.תויהל וצר אל םיאנת וב רוד -הלואגה ינפלש ןורחאה רודב ונחנא
ערה רציה .לארשי תשודק לע המחלמה איה הנורחאה המחלמה וישכעו
םיקולא" עדוי אוהו ,ופוס ברק עגר דועש וניבהב ,וישכע ללותשמ
רוביצה יגוס לכל עיגהל הסנמ אוה זא "אוה המיז אנוש לארשי לש
..םידרחה לצא ונרעצל םגו לארשיב


תומוצעתו זועב תויהלו קזחתהל ונילע תושודק לארשי תונב ןכ לע
םויל קחשתו קוספה ונב םיוקי זאו ונשובלב רדהו םייקל ידכב שפנ
ונל שי העטנ לבו !לאוג אובי תוינקדצ םישנ תוכזב יכ .ןורחא
ונישובלמב אטבתמ הז ןכו לארשי םע םולש לע דואמ הלודג תוירחא
שקיב השיאב 'ד ארבש רביאו רביא לכ לע .םלועב דבל אל ונחנא
הרצקה תיאצחה ,רפשל המ שי תוידרחל םגו "העונצ ייה יתב" רמאו
.תחפתמ היהתש יאדכ תפפונתמה האפה ,הכורא תויהל רוזחתש יאדכ
דובכ לע םיסח אל ונאו ולש םינבה ךלמה לש םילייח ונחנא ללכבו
!!!לאוגה תא דחי איבנו קזחתנ ואוב ?השודקה הניכשה


הדובכש תעדויו תידרח ומכ תועינצ לע תרמוש הילגנא תכלמ וליפא
רשבב אלו םלועה ךלמב רבודמשכ ןכש לכ המינפ ךלמ תב לש
;65279#&.םדו
וז הבוגתל וביגה
 
5/1/15 1:27
:תאמ
יול לכימל הבוגתב
.....הלודג החלצהל


הביבסה םגו - ךמצע תא ידבכת אנ :תוינקדצה םישנו תונבמ השקב
ללגב ?רופיש ךירצ תועינצהש תעדוי ינא ךיא !!!רתוי ךתוא דבכת
םידומצה םידגבה תאו ,תולסלוסמה תואפה לכ תא האורו תכלוה ינאשכ
הלוכי ינא ןכ !!םיטלוב ףוגה יקלח לכ ,רתויב םיצורפהו ,רתויב
ישנ הברהמ וליפא ,תוטלוב ףוגה יקלח "לכ" האור ינאש דיעהל
ונובר הפיא !תועינצה הפיא לבא ..הסוכמ ףוגה םא המ זא !םידרחה
םימש תאריה הפיא ?ונלש שגרהה הפיא ?ונלש בלה הפיא ?םלוע לש
ךיא עזעזמ הז ?'ד תארי לש תועינצה הפיא ?להואב הרש הפיא ?ונלש
םישנהמ שרוד ימ דועו הז תא לובסלו תוארל לוכי ךרבתי םשה
?תוצירפב שבלתהל


"ילעב ליבשב הז תא השוע ינא" תונעוטש ,תומימת םישנה ?שרוד ימ
לעבהש םידרחל הלודג יכה השובה הז ,וישכע סעוכ דואמ 'ד הז לעו
הצורו ,תוצורפ םישנב בוחרב לכתסמו ולש םיניעה תא רמוש אל
םע ,םידרח ישנמ קלחכ ה-נ-ו-ז-כ שבלתה איהש) הפי שבלתת ותשאש
דמח ירוחב לש ןיעה תכשומש (...תודומצ תוצלוח ינימ תויאצח
'וכו רצק תושבולה םישנ ללגב !!!םעפ יפלא ףלא !!!השוב ,םיכרבאו
,בוחרב םכלש ףוגה םיאור ..םירוסא םירוהרהב םילשכנ םינבה
!הלטבל ערז םיכפוש םה םכללגב ,םינינעב םהלש שארהו ,תונומתב
תא ןידה תא הז לע ןתי יימ !םיקולא םא םהלש תירבב םימגופ
םירצ םידגבב ןיעה תא םיכשומש ,תופיה םישנו תונבה ולא ?תבשוח
ךל שי !יתוחא רקי ךלש ףוגה ייד קחוצ םכימצעמ תושעל יד !רצקו
ותוא יסכת רקי ךלש ףוגה םא !וילע ירמשת זא ?ךרע ךל שי ?דובכ
!!וילע םירמוש ךרע ול שיש רבד רקי רבד !םיבחרו םיכורא םידגבב
.םיניבמ הככ קר לבא םיטויבה לע החילס !!תפסכב !!ותוא םירתסמ
תושעל וכזי םלוכו לארשי םע לכ תא רומשי םשהש תעזעוזמ טושפ ינא
.החמשבו הבהאב המלש הבושת


,לותחמ תועינצ םידמול ונייה הרות הנתנ אלמלאש םירמוא ל"זח
,ול יכפוהה בלכה תמועל ,םיכרצ םישוע םיארנ ישוקב םה ךיא וארת
.לצננ קר ,עיפשהל ילכ ונל ןתונ 'דש הארנ .קיודמב םיסכמ םהו
קר ושבלי םויהמש ,תוינקדצ םישנה לש הבושתה תוכזב 'ד אנא
.יד וניתורצ לכל רומא ,תחפטמ


.תויהל וצר אל םיאנת וב רוד -הלואגה ינפלש ןורחאה רודב ונחנא
ערה רציה .לארשי תשודק לע המחלמה איה הנורחאה המחלמה וישכעו
םיקולא" עדוי אוהו ,ופוס ברק עגר דועש וניבהב ,וישכע ללותשמ
רוביצה יגוס לכל עיגהל הסנמ אוה זא "אוה המיז אנוש לארשי לש
..םידרחה לצא ונרעצל םגו לארשיב


תומוצעתו זועב תויהלו קזחתהל ונילע תושודק לארשי תונב ןכ לע
םויל קחשתו קוספה ונב םיוקי זאו ונשובלב רדהו םייקל ידכב שפנ
ונל שי העטנ לבו !לאוג אובי תוינקדצ םישנ תוכזב יכ .ןורחא
ונישובלמב אטבתמ הז ןכו לארשי םע םולש לע דואמ הלודג תוירחא
שקיב השיאב 'ד ארבש רביאו רביא לכ לע .םלועב דבל אל ונחנא
הרצקה תיאצחה ,רפשל המ שי תוידרחל םגו "העונצ ייה יתב" רמאו
.תחפתמ היהתש יאדכ תפפונתמה האפה ,הכורא תויהל רוזחתש יאדכ
דובכ לע םיסח אל ונאו ולש םינבה ךלמה לש םילייח ונחנא ללכבו
!!!לאוגה תא דחי איבנו קזחתנ ואוב ?השודקה הניכשה


הדובכש תעדויו תידרח ומכ תועינצ לע תרמוש הילגנא תכלמ וליפא
רשבב אלו םלועה ךלמב רבודמשכ ןכש לכ המינפ ךלמ תב לש
;65279#&.םדו
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא