םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
לגניס~~ישאר    
   

וישכע שממ
םחורי ןליא

תמייק תאזה הרוחבהש עדוי ינא
תא תעדוי אל דוע טושפ איה ,והשהפיא
ןיידע לבא הז תא תעדוי איהש וא .הז
.םילימב שממ הז תא רידגהל הלוכי אל
הז תא רידגהל הלוכי ןכ איהש וא
הזב הנימאמ אל לבא ,םילימב


םישנא המכ ?ינשה תא דחא תמאב םיבהוא םיריכמ םתאש םישנא המכ
הבהא ךותמ ונתחתה םישנא המכ ?םיליגר םה יכ קר והשימ םע םיאצמנ
?דבל ראשיהל דחפהמ ?שואימ ונתחתה המכ ?תבאוכש תאזכ ?תפרוש ?תפרוטמ
?םיכחמ דוע םישנא המכ ?הבהאמ םיעגתשמ דוע םישנא המכ ?הנקזה דחפמ
?ורתיוו המכ ?תוכחל וקיספה המכ
םע הז ,ןכ .ריבאל תוכחמ ןיידע ןהש יל ורמא ןתיא יתאציש תורוחב הברה
אלש הז ,ןהל בישקמ םג לבא ינולק 'גרו'ג ומכ הארנש הז ,ןקבלה סוסה
ארונ ולש םירוההש הז .ףסכ הברה השוע לבא ,הדובעב םויה לכ אצמנ
ןהש ורמאו ולצנתה םג ןלוכו .רופיכ םויב םימצ ןיידע לבא םילרביל
.ךיא דועו .תוכחמ ןכ ןהש איה תמאה לבא .םעפ ףא הרקי אל הזש תועדוי
םיטרס ידמ רתוי תואור חוטב ןהש ןהל יתרמאו דימת יתקחצ תצק ינא
.הזכ והשמ וא רוניל תיריע לש םירפס ידמ רתוי תוארוק וא ,םיאקירמא
לכ לע טיבמ ינאשכ ,םירשופה םימל תחתמ םואתפו ,תחלקמ ךכ רחא זאו
בהוא ינא) םינופמטה לש תואספוקהו ,םימרקה לש םינטקה םיקובקבה
ינא םגש יתבשח (ינרתח והשמ הזב שי יתעדל ,תורוחב לש תוחלקמב ץחרתהל
יתוא ליפתש יהשימל הכחמ ינא םג .תאזה תחאל הכחמ ינא םג .הככ םצעב
.רוזחתש הרשע שש ליג לש הבהאל הכחמ ינא םג .םייכרבה לע
תא תעדוי אל דוע טושפ איה ,והשהפיא תמייק תאזה הרוחבהש עדוי ינא
שממ הז תא רידגהל הלוכי אל ןיידע לבא הז תא תעדוי איהש וא .הז
.הזב הנימאמ אל לבא ,םילימב הז תא רידגהל הלוכי ןכ איהש וא .םילימב
רחמ ןחבמל תננוכתמ ילוא איה וישכע שממ .התוא שיגרהל לוכי ינא
וישכע שממ .תרמשמ ףוס לש הירגיס הקילדמ איה וישכע שממ .הטיסרבינואב
שממ .רעישה תא תפפוח איה וישכע שממ .ןוראה לומ תדמוע וא תרפאתמ איה
וישכע שממ .רפס תרגוס איה וישכע שממ .קובקבהמ הלוק התוש איה וישכע
איה וישכע שממ .הרזחב ותוא תקשנמ איה וישכע שממ .התוא קשנמ הלש רבח
הז תא השוע איה לבא ,הז תא תבהוא שממ אל איה וישכע םגו .ול תצצומ
תחשמל תמוסרפ האור איה וישכע שממ .הפב הל רומגי אלש קרו ,וליבשב
.תמדרנ איה וישכע שממ .היזיולטב םייניש
ילומ דומעת איה ,קסויקב תוירגיס תונקל דרא ינאשכ ,רקובב רחמו
רוזמרהו .תברוצ תחא הינשל יב טיבת איהו .הילע לכתסא ינאו רוזמרב
.קחרתת איהו .קוריל ףלחתי
.רתוי התוא הארא אל ינאו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
זוגיות      מועדון הלבבות השבורים
סקס     
    
םימורופל     
   
5/10/01 15:13
xanty :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.יתבהא .יפוי בותכ
וא "דחא" שי וליאכ תאזה הסיפתה לכש דיגהל ןמזה הזש החינמ ינא
הנורחאל אקווד ,המל תעדוי אל ינא לבא ,תיתודלי ארונ איה "תחא"
םיאתהל לוכיש םירחאה םישנאה רפסמש םישנא שי אמש בושחל יתלחתה
םאו ?הרשע קר ילוא ,דחא אל ילוא זא .דחוימב םצמוצמ אוה םהל
.דיחפמ ?הנוכנה הינשב הירפסב רפס ףילחה אל קוידב םהמ דחא
xantyל וביגה
 
 
5/10/01 23:22
הריטה תריבג :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
ביבס הז םילגעמב םיבבותסמ רוביגהו הרוביגה ובש ,הזכ טרס היה
אלו םירבוע םעפ .דחיב תויהל םירומא םהש רורבשכ ,טרסה לכ ,הז
קר .האלה םיכישממו היינשל םילקתנ םעפ ,ינשה תא דחא םיאור
.ושגפנ םה טרסה לש ןורחאה שילשה תארקל


הצור אל דחא ףא ,דחא דצמ .יתודלי הזש חטב ?יתודלי הז םאו
תויהל הלוכי "הרשפ" םג ,ינש דצמ ."הרשפ"ב םייחה תא ריבעהל
םיאתמש המ הזש העידי ךותמו ןוצרב הילא םיסנכנ םא ,רדהנ רבד
יכ ,יטנאסק ,"םישנא הרשע קר" היהי אל םעפ ףא הז לבא .עגרכ
עגר ותוא לש תולוכיו ,םוקמ ,ןמז יולת אוה םישנא ןיב רוביחה
.םיירטסיה םינתשמ םלוכ -


ינא - םירבדה תא םיאור ךיא לש ,חונימ לש הלאש רבכ איה הלאשה
דחאה" אוה םאה .ער םימעפלו בוט םימעפל ,והשימ םע תאצמנ
יכ יתאצמש והשימ" אוהש וא ?"ילא ותוא חלש םיהולאש ,דיחיהו
תולוכי הלאה תוסיפתה יתש ?"בוט רתוי והשמ תונחב היה אל
,תויפיצ ידמ רתוי הסימעמ תחאה .םיסחי תכרעמב תוינסרה תויהל
ןהיתש- לכל לעמו .קיעמו ירורפא םויק םייקתהל תצלאמ היינשה
םש אצמנ תמאבש המל עגרו עגר לכב ונמצע תא םיאתהל תורשפאמ אל
.(יוצרלו תויזטנפל דובכה לכ םע הזו)
הריטה תריבגל וביגה
 
 
6/10/01 13:51
ביבר הלאירא :תאמ
''דנלרדנוו הנורחא הנחת''ל הבוגתב
ינא .יל הכחמש דחוימו דיחי דחא שיש תונימאמש הלאמ אל ינא
םיסחי תכרעמ יל התייה והשיתמש אוה ןיינעהמ קלחש תבשוח
םע תחמוצש הבהא ,תורשפ לע ,דמלמ הז ,תושעל המ ןיא .הכורא
תא יל הנשי והשימש הפצמ אל ינא .הנתשמ הבהא ךיאו ןמזה
ינא ,ישיש םוי לכ םיחרפ יל איביו ,רשוא יל םורגי ,םלועה
םיימעפ וליפא וא ,םוי לכ חצנל ןיידזהל ךישמנש הפצמ אל
תלכתסמ תאשכ ,םיאבש הלאה םיעגרה םע היעב יל ןיאו ,עובשב
ארונה ספה וא ,רויכב םילכה תמרע לע זאו ךילע אוהו וילע
תיבב יכ הקנמ אל אוהו הלסאה לע חרמנש יקק לש ,הזה זיגרמ
ינא המ" ,ךמצעל תרמואו ,טוטרמס םע וירחא הפדר ולש אמיא
ללגב קוחצמ םיעורק םתא ךכ רחא העשו ,"?ללכב ותא השוע
עוגר ,םכח ,קיחצמ והשימ ,בוט רבח הצור ינא .תיטרפ החידב
.תאזה תומיענה ,תעדוי תא ,רשפא םא דואמ
ןוכנ היהיש והשימ לש ,ןוכנה בולישה תא אוצמל ,ןיידע לבא
ללכב הנכומ תויהל ,יב יולת הזש תעדוי םג ינא ,יליבשב
םהל לק רתויש םישנא שיש תויהל לוכי ,בוש לבא ,גוזב תויהל
והשיממ תודרפנש תונבה תא הריכמ ,ונ ?תאזה המאתהה תא אוצמל
?שדח רבח ןהל שי םייעובש ירחאו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/10/01 19:24
הריטה תריבג :תאמ
תקדוצ ,ליגרכ ,הריבגל הבוגתב
.17 ליג זאמ דחא עובש וליפא דבל וליב אלש


.תיטנג הנוכת וז יתעדל - רושק אל הז לבא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
20/5/02 15:24
תומש הלגמ אל :תאמ
הלא תא הריכמ ,ןכל הבוגתב
יתש יל ןתנ ילש התכהמ דלי הזיא םויה ...13 תב ינא
!?םתיא תושעל המ גשומ יל ןיא !!!םימודנוק
תושעל בהלנ הזכ קשח יל היה אל םתוא יל איבה אוהש ינפל
תא תושעל לע תבשוח ינא ...םתוא רבכ יל שיש לבא הז תא
!!!הז
התכהמ והשימ םע הז תא תושעל הלוכי אל ינאש תעדוי ינא
תושעל ןוצר יל שי לבא ,ולש םירבחל רפסל ליחתי אוה יכ
...הנשה ףוס דע הז תא
ימ !...הזה רתאה תא עובש דוע קודבא ינא ?תועצה שי
ןופאלפ רפסמ ריאשיש הצורש
תומש הלגמ אלל וביגה
 
 
26/5/02 15:49
** :תאמ
...םויה קרל הבוגתב
יתיא הז תא תושעל יאובתש ךל עיצמ ינא
**ל וביגה
 
 
6/11/03 14:43
ןורש :תאמ
...םויה קרל הבוגתב
!!החוד טושפ התא
ןורשל וביגה
 
 
25/5/03 17:00
רואיל :תאמ
...םויה קרל הבוגתב
... יצחו 14 ןב ינא
?יתיא הז תא תושעל הצור
רואילל וביגה
 
 
6/10/01 15:03
יליגו יליצ :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
- ותוא תורכוז ונניאש ונל וחלסתו רפס בתכ םגש ,דחא ינפי םכח
...ש ,רמא


לעופ םש איה הבהא


אלו ,ונתיאש ימ תא בוהאל ידכ םירבד תושעל שיש - איה הנקסמהו
ונילע חנצי הבהא ארקנש םולע הזכ רבד הזיאש תוכחל ךירצ
..םיימשמ


םאו ,םיקוחר םירכמ לצא וב ונלקתנש רפסה תא ונבהא ארונ ונחנא
הדונ ,רבחמה םש תא ונל ריכזהל לוכיו רבודמ המ לע עדוי והשימ
.דאמ ותוא בהאנו בלה קמועמ ול
יליגו יליצל וביגה
 
 
6/10/01 15:16
ינאידניא שאר :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
אל ינאו) וטיא ורומאמ תאמ - בוהאל לוכי דחא לכ ארקנ רפסה
.(יניס וא ינפי אוה םא עדוי


רשוא הזיא ?דאמ יתוא תובהואש תודומח תונב יתש שי וישכע זא
(:
ינאידניא שארל וביגה
 
 
6/10/01 17:22
ביבר הלאירא :תאמ
יליגו יליצלל הבוגתב
ימקובב דבלב ח"ש 29.4 תרומת גישהל ןתינ רפסה תאו
www.bookme.co.il
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/10/01 23:15
ינאידניא שאר :תאמ
יליגו יליצלל הבוגתב
...םירפס תמוצב תוחפ הברהבו
ינאידניא שארל וביגה
 
 
7/10/01 16:35
יליגו יליצ :תאמ
יליגו יליצלל הבוגתב
(-: !יחל לכב תחא תובהוא תוקישנ יתש
יליגו יליצל וביגה
 
 
12/10/01 16:15
רמת :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.וטיא ורומאמ ותוא בתכ . ןתשפיחש רפסה םש הזש תבשוח ינא
.םכייחל הבהאה תרזחהל םיימוי םירועיש םישולש ללוכ רפסה
!םכלוכל החלצהב
רמתל וביגה
 
5/10/01 15:44
רוזמרהמ איהה :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.קותמ המכ
,אוהשפיא םש ןכא יתימאה רבדהש הנימאמ ןיידעש ,ךומכ, תחאכ
.ירמגל יתיהדזיה
ןיחבהל תלוכי יא ידכ דע ןויערבו שופיחב בהאתהל ונל לאש קר
.יתימאה רבדב
.תרכממ המכ ...ההימכה
רוזמרהמ איההל וביגה
 
5/10/01 16:21
הנליא :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.ןוכנ הזש המכ


.עיצפיש ול הייפיצב םינש רשע דוע ריבעהל הצור אל אל אל
הנליאל וביגה
 
 
5/10/01 23:08
ןליא :תאמ
באוכל הבוגתב
:רוצ ןרע לש םילימה תא רמול
הבהא ונל שי
?הנימאמ תייה
הזה רבדמה לכ ירחא
המחנ וזיא


הזל ןווכתהל תמאבו
ןליאל וביגה
 
5/10/01 16:30
רמת :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
,ללכב אלו טנרטניא ירתאב אל ,הביגמ אל םעפ ףא ינא ,םחורי ןליא
.דאמ רשכומ ,רשכומ רוחב התאש דיגהל תבייח ינא לבא
רמתל וביגה
 
 
5/10/01 22:27
ןליא :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
התאשכ לבא .טנרטניאב הברה בתוכ אל שממ ינאש דיגהל בייח ינאו
ינימ לכ ...ךל שדח הזו ,רתוי ילוא וא ,שדוח רבכ ...דבל
.םהמ דחא הזו .הצוחה םיאצוי טושפ םירבד
.הדות
ןליא
ןליאל וביגה
 
5/10/01 16:41
לט :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.האנ הביתכ .א
אל ינא זא החיתפה יטפשמ לכ םא ,השדחה השאל טנגמ אל הז םא .ב
ןהה לש תיביטקלוקה םייניעה תופעטצה ירה...ןכ המ עדוי
איהה תחאל תוכפוה דחיב ןלוכ ןהש דע תשגרומ ךכ לכ "רוזמרהמ"
ףא .תחאה התוא ,דחיב ,ןלוכ ןה -ההימכל הבושתה הארנכ םג וזו
.רוזמרב תדדוב הדימע וזיא תוכזב אל םעפ ףאו דבל אל םעפ
לטל וביגה
 
 
7/10/01 0:30
Deepthoughts :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
!!!!!!!קוריה לגה לטובי


!םדוק תחא העש הפיו
Deepthoughtsל וביגה
 
5/10/01 16:55
הריש :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
אלו - םישנא הברה ךכ לוכ ךרד םירבועש ךכב לוכסת ןומה שי
.וזה הריעבל םורגיש ימ תא םיאצומ
...יידמ רתוי ילוא ,םישנא הברה ךכ לוכ שיו


םירבדב .תיתודלי השיג וז דיחיהו דחאל תוכחלש תבשוח אל ינא
עוקשל אלו רשואל ףואשל ךירצ םדאש ןוויכמ רשפתהל ןיא הלאכ
ךישמהל םידחפמ טושפ תיתודלי הניה וז השיגש םינעוטה ולא .שואיב
.יתימאה רשואה שופיח לע שקעתהלו
הרישל וביגה
 
5/10/01 17:04
carmel :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
באכ ידכ דע ןוכנ חוא
carmelל וביגה
 
5/10/01 17:05
uv :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.רתויב השק המישנ רצוק יתפטח עגרכש בשוח ינא
הניחבמש ןעוטש - שפחל קיספהש םדא ןבכ ימצע תא רידגמ ינא
איצוהל תחלצה - תאז לכבו ,הסכמ שי ריס לכלש ןוכנ אל הז תיטמתמ
....תואירהמ ריואה לכ תא יל
!דובכה לכ
uvל וביגה
 
 
10/2/02 12:50
snowhite :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
קר רופסל רשפא ,תיטמתמ .יללכ ןפואב הנימאמ אל ינא ,תיטמתמ
תוירגיס תונקל יתדריש םימעפה רפסמ תא לוחה וא םיבכוכה תרזעב
,אל וא תיטמתמ .ילש הסכמ/ריס וא uv וא ןליא ותוא תא יתשפיחו
uv ,ןליא) ולאכש תורוש אורקל בוט המכ .יתשאונ יד רבכ ינא
.(ראשה לכ טעמכו
דבל תדמוע וא תוירגיס הנוק ,ץוחב ינאשכ םתא הפיא ,קר
???רוזמרב
snowhiteל וביגה
 
 
15/5/02 22:42
ינוק :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
וא ןודיפוקל סנכהל קשח יל השוע םיבתוכ םתאש המ לכ תא אורקל
ילעבל הטימל ץורל
ינוקל וביגה
 
5/10/01 17:15
ספי'צ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.םיריעצה םינטירופה .תוינידנולבה תוכיסנה לע ולש הירואתה םע
.םילימ ןיא .שששפ .ינרתח הז תורוחב לש תחלקמב ץחרתהל
.ןימב ןיינעתהל ,תדעוימה הכיסנל ,הל רוסא : התא רואנ הזיאו
"הז תא תבהוא שממ אל איה וישכע םגו .ול תצצומ איה וישכע"
? םצעב ,אל המלו
? הז תא בוהאל רתומ הל היהי ךל ץוצמת איהשכ
.רשפאה לככ רהמ קוריל ףלחתי רוזמרהש ףידע תמאב ילוא


? דכולה אל התאש חוטב התא
ספי'צל וביגה
 
 
5/10/01 17:51
'לימב םיקירע דכול :תאמ
דכולה הפ רסח קר וישכעול הבוגתב
.רזומ. ינא הזכ ,תושעל המ .הבהא אלל ןימב ןימאמ אל ינא
.תוננוא ומכ הז הבהא אלל ןימ יתעדל
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
5/10/01 17:55
?הפ הרוק המ :תאמ
ןאכ דכולהל הבוגתב
הרוחב הטימל סינכהל ידכ םיקחשמ קחשמ התאשכ זא ,ידכול הינש
ךוויתה לע רתוול ףידע אל ?ןנואמ םצעב התא ,סקס קר הצורש
?עגיימה
?הפ הרוק המל וביגה
 
 
5/10/01 18:00
'לימב םיקירע דכול :תאמ
ןאכ דכולהל הבוגתב
.ץבלג לש תובובהמ ללכושמ רתוי טושפ הז .והשמ
יהשימ םע םיידי קיזחהל, יל .רשוא לע םירבדמ ונחנא
.הרוחב םתס םע יארפ ןויז רשאמ רשוא רתוי םרוג ,הבוהא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
5/10/01 18:13
יטאופ סרע :תאמ
הזב שיל הבוגתב
?םייניעב לכ םדוק תוכיסנל לכתסמ התאש ןוכנ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
14/10/01 20:45
ןואכיד ינו'ג :תאמ
ןאכ דכולהל הבוגתב
?תוננואב ער המ
ןואכיד ינו'גל וביגה
 
 
8/11/01 1:20
זור ןדרי :תאמ
ןאכ דכולהל הבוגתב
תבהוא ינאש ללגב הז ילצא תוחפל תוננואב יכ עורג רתוי הז
.ימצע תא קנפל הצורו ימצע תא
זור ןדריל וביגה
 
5/10/01 18:11
רואיל :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הללאי הללאי - הז רמול ראשנש המו


תצק לבא ,תחאה תא אוצמל הצור ,חינמ ינא םלוכ ומכ ,ינא םג
.םלשומה םואיתה ןיינע םע ונמזגה


תיבב רג ,הילע םלח דימת אוהש הדובעב דבוע אל דחא ףא טעמכ
.תירוטומ םיבוטר תומולח הסלכיאש תינוכמב גהונ ,ויתומולח
המ תא רוחבל .תורשפ לש קחשמ םה ,םתוא האור ינאש יפכ ,םייחה
ילואש והשמ לע םולחחל אלו ,םייקה עציהה ןיבמ םיאתמ רתויש
.רוחבל רומא ינא ונממש הווארה ןולחב אל טלחהב לבא ,םייק
.םירוהה לצא רוגלו דגאב עוסנל ,םייחה לכ לטבומ ראהשל רשפא זא
.בוט ונל ושעיש תחא/דחאה תא אוצמלו תושירד דירוהל תצק םג רשפא
...ללכב םיסוס םהל ןיא םא םג
רואילל וביגה
 
5/10/01 18:16
הדדוב הלותח :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רבד םוש הווש אל אוה הבהא אלל ןימש הלאכ םישנא שיש עומשל הפי
לבא..בוט תוחפ אוה הבהא אלל ןימש % ןוילימב םיכסהל הלוכי ינא
...שפנה קר אלו ףוגה גוניעב רבודמ לכה ירחא יכ םולכ אל אוה
ידימ םיבע אל מ"ס 22 רתצוי וא תוחפ הכירצ קר ינא הז ליבשבש
.םתוא לעפתל ךיא עדויו םהילא רבוחמש רוחבו


ןפוד תאצוי הביתכ רשכומ םדא ןב תמאב התא...םחורי ןליאו
הבהאה םג יתוא ןרקסמ....הבשחמה תרוצ תא םג יתבהא...המיסקמו
(:תורוחב לש תוחלקמל ךלש
!רמאמ הלחא
הדדוב הלותחל וביגה
 
 
5/10/01 22:23
ןליא :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
התאש הרוחב טושפש בשוח ינא ...תורוחב לש תוחלקמל ילש הבהאה
.ןויז םתסמ רתוי הפיט אוהש והשמל ןמיס איה תיבב הלצא חלקתמ
.העוט ינאש וא
.הככ בושחל ףידעמ ינא ,הרקמ לכב
14 ב ,ןכדועמה לש ותהימתל) .קטמניסב ילש טרסה היה הז ,ןכו
(המארדב ןושארה -3 ץורעב רבוטקואב
ןליא
ןליאל וביגה
 
5/10/01 18:26
ילירט :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.דמחמ תייח לעב .1
.יפיז .2
.שרח אל .3
.ולש קנבה תדיקפמ תוחיש ןנסל ךירצ אל .4
......ש םירוה לעב .5
רתוי תושירד תמישר חסנל תלוכי אל ?ולש םירוהה המ תפכא ימל עגר
?הבהא ןיבל הניב רשקה המ לבא "רדסב"
?םייכרבה לע ךתוא ליפי הז ?ףרושל הרדגהה תאז ?תפרוטמ הבהא וז
הייעב ךל היהת אל אקוודש השגרה יל שי ,שפחמ התאש המישרה וז םא
.תרתוומ תאזכ לע ,תישיא ינא .אוצמל
ילירטל וביגה
 
5/10/01 18:31
רלגיד לאומש :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
םילכתסמ ,י/והשימ לש דיה תא םיחקול :רפסב קיתו יד ליגרת הנה
םא ,ךתוא םיניבמ םישנא דואמ טעמ" :םירמואו ,םייניעב קומע םהל
."לכה תורגוסש תומוח ךב שיו ,םינפב הברה ךכ לכ ךב שי .ללכב
והשימ שפחמ התא" רמולו ,הבוח אל לבא ,הפקב ול ץיצהל םג רשפא
םתבשי הינש ינפלש עדוי אלו ,עגרכ וייח תא יח י/אוה םגש ,דחוימ
."ושגפית אוהש יתמ .הפק תיבב די לע ןחלוש


םלוכש תותימאה וב ורמאנש אוה יחכונה גיגהה ןורתי ,רוציקב
ףא ,תולגל בוצע ,ןכ ןכ .תחאו דחא לכל םיאתהל םילוכישו ,םיריכמ
דוע ךישמנ םא לבא .דחוימ רשקב ידוחייה ונוצרב דחוימ אל דחא
והילא בוט רקוב ,ןאכ הכוזה) תנבומהו תישונאה ההימכל רבעמ הינש
המכ ןאכ ורמאנ ,(ריבכמל םיגונעו םייריל המכסה ינוהנהל ,םלוכל
.ןורקיעה תמרב ולו ,הדירטמ םיאשונ םהש תועמשמהש םירבד


םש שי ,רוקמב .דכולה ירבדל בטיה םיחסונמה ךירבד וושוה םתס אל
לש תחלאנו הקיתע תוילאוד התוא ,תולוח תוער ןתוא תא
הכיסנ אל שפחמ התא םג ,"ןתחה תכ" תונב ומכ ."הכיסנ-הנוז"
.ךלש היזטנפה תא בוט רתויש המכ ףקשתש הארמ אלא ,תמלענו הקוחר
תווקלו ,התוא אוצמל חילצת ,רשפתהל ילב ,ילואש עובקל קר רתונ
תכרעמבו ,העברא םע קר הז תא התשע" איהש ךל רפסל ליכשת איהש
השגפש דע דחא ףאל ץוצמל הבהא אל ,תמאב לבא ,תמאב איהשו "םיסחי
.(םתס תמאב .ותיא יתאצי םתס ?הזה רלגידהו) ךתוא
רלגיד לאומשל וביגה
 
 
5/10/01 20:34
'/לימב םיקירע דכול :תאמ
יקואל הבוגתב
םעט, ןידע הארמ ,תוליצא ,סומינ תלעב הרוחב ףידעמ ינא ,ןכ
יתעדלש ןוויכ ,ףוגל הל סנכהל דחא לכל תנתונ אלש תחא ,בוט
עצבמ ,בהוא אל אוהש יהשימ ןייזמש ימו הבהאמ קלח אוה ןימ
.סוכ תרזעב תוננוא לש הלועפ
'/לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
5/10/01 20:41
רלגיד היידב'ג :תאמ
?המל חלאנ המלל הבוגתב
,ןיז תרזעב רבעב הננואש יהשימ הצור אל התאש ,תרמוא תאז
ףוס ףוסש ךכל רבעמ .סוכ תרזעב תננוא התאש רדסב הז לבא
אל הארנכ התא ,ןייזמ התא ךיא לש הפי הרדגה ןאכ ונלביק
ינאש ןימאהל אל) יוכיד רישכמו .עובצו חלאנ הז המכ טלוק
ךל ריבסמ יתייה .יטסינבושו ילכאירטפ (?המ ,הז תא רמוא
בוהאל לגוסמ התא ךיא לואשל רשפא קר .ןיבת אל לבא ,המל
םשל ,בוט בושחת .ףוגה ךותל הל סנכיהל ךל תנתונש הרוחב
.הנעתש ינפל ,יוניש
רלגיד היידב'גל וביגה
 
 
5/10/01 22:14
'לימב םיקירע דכול :תאמ
תשרד האנ ,והל הבוגתב
.הבוגתל היואר אל ךלש היגוגמדהש יתאצמו
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
5/10/01 22:38
ינור :תאמ
יתבשחו יתבשחל הבוגתב
.תצק דוע בושחת זא


דדומתהל תונלבס שי ימל ,יליבשב) ינכסחו ,רלגיד ,קיודמ
.(רבתסמ ,ךל ?הלאה תויסיסב ךכ לכה תותימאה םע
.ופאש
ינורל וביגה
 
 
9/10/01 15:53
תעפי :תאמ
יתבשחו יתבשחל הבוגתב
לבוס דכולה .ןויסנ תטועמו תיליצא הכיסנ ףידעמ דכולה
אוה ןכלו ,תורחתמ דחפמו ,עוציב תדרח ,סוריס תדרחמ
יהשימ .האוושהל סיסב הברה הל היהי אלש יהשימ ףידעמ
הז סקסש תיבב התוא ודמילשו ,חינז רבד הז היניעב סקסש
תא ךל קשנמ אוהשכ הדות דיגהלו ךלש רוחבה תא קפסל תעדל
לכוי אוהש יהשימ .בגה תא בבוסמ אוהש ינפל הינש חצמה
ותוירבג לע רערעת אלש יהשימ ,ותוסח תא הילע שורפל
.תסקוסמה
אל ינימ רוציכ המצע תא האורש הרוחב ?סקס תבהואש הרוחב
.ידימ םייאמ ?ונממ תוחפ
תעפיל וביגה
 
 
6/10/01 12:25
תחא הטנאפ :תאמ
יקואל הבוגתב
.שממ קינ הלחאו .דומח
תחא הטנאפל וביגה
 
 
13/12/01 14:51
ןליא :תאמ
יקואל הבוגתב
אל וליפאו) הינוריאב רמאנ ירה תצצומה לע טפשמה ,תמאב ונ יוא
!רומוה תצק ,הללאי .(הקד
ןליאל וביגה
 
5/10/01 18:37
יבוד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
!!!!דובכה לכ
תרדהנ הביתכו רמאמ לש הלחא
יבודל וביגה
 
5/10/01 18:52
הנאיד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רוונסמש ,ךתוא ףרושש והשימב םיבהאתמשכ .וכופיהו רבד ןאכ שי
איה הבושתה ?המל .ותוא בוהאל תמאב םילוכי אל ,ירמגל ךתוא
ונל השוע אוהש המ תא קר םיאור .תמאב ותוא םיאור אל יכ הטושפ
ךכ לע אלא ,וילע אל החמש איה החמשה .ונתוא טנפהמ אוהש ךיא
הז ,בוהאל תמאב אל הז .הז תא יל השועש והשימ יתאצמ הנהש
םיקול ונבורו .המצע הבהאב אלא םדאב אל בהאתהל הזו .בהאתהל
אל רבכ רחא רבד םושש דע ,םישוחה תולכ דע בהאתהל הזה ןוצרב
,הבהאו רשואמ םיממוסמ בוחרב תכלל .ונירובע תובישח הווהי
.םיפחרמו םירוכיש


ןהש ומכש תויובהאתהה גוס קוידב ולאש ,איה הבוצעה תמאה
איה הבושתה ?המלו .ריהמ ץוציפב .תורמגנ ןה ךכ ,תוליחתמ
םלעתהל ךישמהל לוכי אל התא ,םדא םע יח התאש עגרב יכ .הטושפ
סוסה לע ךיסנה .תולעמו תוערגמ ול שיש ךכמ .ךומכ םדא אוהש ךכמ
אל הז .הפהמ ער חיר םעו רותס רעישב רקובב םוקל לוכי אל ,ןבלה
.היזטנפה תאו ,הלודגה תובהאתהה תא םלוה


דעו לגר ףכמ ,בטיה םדאה תא םיריכמש תורמלש וז איה תיתימא הבהא
םדאה ותוא ןיידע אוה ,ולש תונורתיה תאו ולש תוערגמה תאו ,שאר
ןושיל תכללו רקובב םוקל םיצור ותיאש ,תויחל םיצור ותיא קרש
קוחצל ,לכה לע ותיא רבדל רשפאש .םלועב בוט יכה ותיאש .הלילב
תורמלו .םיממעושמ שיגרהל אל םעפ ףאו ותיא תויהל ,לכה לע ותיא
אוה ,תובוחרב םירוכיש םיבבותסמ אלו ,וללגב םויה לכ םיפחרמ אלש
לש םיימוי םוי ירחא ןופלטב ולש לוקה תא םיעמוששכש םדאה ותוא
אל ןה יכ ,תויתימאה תובהאה יתעדל ולא .אירממ בלה ,קוחיר
.תואיצמה אלא ,היזטנפה
אלא ,ונל םימיאתמ יכהש םישנאה תא אקוודש ,אוה בוצעש המו
.תויזטנפה ללגב םיספספמ םימעפל ונחנא ,ףאל תחתמ שממ םיאצמנש
הנאידל וביגה
 
 
5/10/01 22:15
ינור :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
ותיא תויהל ?לכה לע קוחצל ?לכה לע רבדל - תיתימאה הבהאה
?םיממעושמ תויהל אל םעפ ףאו


?רלגיד לצא וישכע תונרותה
ינורל וביגה
 
 
5/10/01 22:56
רלגיד ןפטס :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
יתאצמ םרטש תרעצמה הדבועה לע ןנד המלעה םע יתרבידש תמדוקה
לבא .יתנוכשה ןוירבכ יתעקוה ,היגיגהב תירוקמ הבשחמ לדב
םעפ יאש אתבסה תוצע לכ לש תלוכמה תמישרל רבעמ ,התעדוה ,ןכ
תויהל הצור"ש ימ לכש תולפתה לבהה תונומא תוצמת איה ,ונעמש
העד םהל ןיאש ולא לש םטלפמ .רמול אוהש יתמ דמול "רדסב
אצ" ןיעמ ,םייוסמ ידומיל ךרע יתעדל וב שי ,הזככו .תיאמצע
,בגא ."תינויגה הבישחכ תבתוכה יניעב בשחנ המ דמלו
."בהאתהל הז ,בוהאל תמאב אל הז" אוה ןיילגאטה
רלגיד ןפטסל וביגה
 
 
5/10/01 23:08
הנאיד :תאמ
םעפב ,יארתל הבוגתב
.חילצמ אל לבא ,בילעהל הפ התא בוש
.הבוגתל הייואר אל ךתעדוה


שממ ילב גגהמש יתנוכש ןוירבמ רתוי אל התא יתעדל ,ןכו
.המלו המ לע ןיבהל
?המ בוביסב יתוא שפחמ
םא םג ,ןאכ יתעד תא בותכל ךישמא ינא .ךל רוזעי אל
.םעפ ףלא ןבצעתת
הנאידל וביגה
 
 
5/10/01 23:19
רלגיד בוקיי'ג :תאמ
יטתאפ סרע ןלהאל הבוגתב
?דבל הז לע תבשח ,ידיגת ,ואויש ."יטתאפ סרע ןלהא"


תמחמ רקיעב ,תונינרמ ךלש תועדה :תיקותמ ,ונניינעלו
לש ערה ןבומב תולבוקמו תוילאנב ,תויופצ הכ ןתויה
ךומס תויהל רשפא ,הלוע ךלש העדוה רשאכ ,רמולכ .הלימה
לכ תא לולכת איה ,הנבהל הלקו תינטשפ הרוצבש חוטבו
תמאב ינא .ןותנ ןמזב הרבחב תוירשפאה תומכסומה תותימאה
םניחל ךלש םיבצעה לש בולישה םעו ,ידומיל ךרע הזב האור
ינאש יתוא ימישאת יתמ) ןינרמה םישרחה גולאיד םע דחי
ןה ךיתועדוהש ירה ,הליהקל ולא םישק םימיב ,(?זעוב
ץמואב ךתעד תא עיבהל יכישמה אנא .ירמגל יבויח ןיינע
.םויה דע תנגפהש יפכ ,ירוביצ
רלגיד בוקיי'גל וביגה
 
 
6/10/01 1:16
הנאיד :תאמ
?''תונינש'' וז התיההל הבוגתב
.עגרת הש הש
היגרנאהו םיבצעה לע לבח ,והשמ וא העגרה רודכ חק ךל
.תועשורמ תובוגת תביתכב ךלש
זבזבמ םתס התאו ךכ רחא ךיילא גנרמוב ומכ רזוח הז
.הז לע ןמז


.יטתאפ תצק תמאב התא ,תונינש התייה אל בגא תאז ,בגא
?תצקמב חופיט ןועט רמול ילע אמש וא


יתוא רדבל חילצמ התא ךפהל ,תינבצע אל ללכב ינא בגא
אקווד ינא .ךלש תוילטרדנאינב דואמ
תא םיפטוש םהש ןוויכמ ךתיא הלאה םיבירה תא תבבחמ
הציחל .ךתוא ןבצעל ליבשב ץמאתהל ךירצ אל שממו חמה
.לודג הז .ןבצועמ התאו םש התא ...פוהו רותפכ לע תחא
ליבל בתכמ חולשל ךירצ .תעשעושמ דואמ תמאב ינא
.תאזכ הלעפה תכרעמ הצור ינא ,סטייג


:))))
הנאידל וביגה
 
 
6/10/01 1:57
רלגיד הנאיד :תאמ
קלע רלגידל הבוגתב
.יליימס תמשש הדות לבא
רלגיד הנאידל וביגה
 
 
8/10/01 14:55
תומשנה ףסוא :תאמ
םיענ אל רבכ ,קתומל הבוגתב
.הנאיד תא ובזעת
.הנותחל תונכהב וישכע איה
הלודגה הבהאהש תורשפאב חומה תא הל ולבלבת לא
.גומית וא ףעפעת ,ץמצמת ,סמסמתת
אלש וזכ "A הבהא" רידגנ הבה ,ךכמ ענמיהל ידכ
,ץוצינב היולת אלש ,דימת דמעמ הקיזחמש ,תסמסמתמ
הבכת אלש וזכ ,תלכואמ אל םג ןכלו תפרוש אלש
.תרעוב אל איה יכ - םלועל
הנאיד וזה הבהאלש ועד - וישכעמו .הזכ םיענ והשמ
הבהא וניא רחא רבד לכ - רחא רבד םושלו .תנווכתמ
.םינקתה ןוכמ יפ לע
לבלבתמ - תרחא בשוחש ימ לכ" לש עטקב ןיידע איהו
."הבהאו תובהאתה ןיב
ואובת ,טקשב ןתחתהל הל ונת ,הל חינהל אנא - זא
.הנותחה ירחא
תומשנה ףסואל וביגה
 
 
8/10/01 16:27
הנאיד :תאמ
םיענ אל רבכ ,קתומל הבוגתב
חינהל ריבס לבא ,התא המכ ןב תעדוי אל ינא
.תרבדמ ינא המ לע ןיבת ,םינש המכ דועש


אלו ,גוז תבל תיתימא הבהא בלה לכמ ךל תלחאמ
.היזטנפל
תוארל ,התיא רבדל ,התיא תויחל םג רשפאש יהשימ
הרעשמ לעפתהלמ ץוחש יהשימ ,ךאלמ אלו םדא הב
התוא בוהאל רשפא םג , תוגונה היניעו ךרה
.השיאכו םדאכ ,תמאב
הנאידל וביגה
 
 
9/10/01 21:39
תומשנה ףסוא :תאמ
תובוטה תומשנה ףסואל הבוגתב
Been there.
Done that.
Not thirty five anymore.


אל לבא ,טרסה ףוס תא ךל יתיליג םא רעטצמ
תוחפל וא) ךלשמ ףוס ךמצעל איצמהל רחואמ
(דואמ לדתשהל
תומשנה ףסואל וביגה
 
 
10/10/01 2:06
הנאיד :תאמ
תובוטה תומשנה ףסואל הבוגתב
,לארשי עמש ונילע םירמואשכ אל הז ףוסה
םיבגרב םיסכמ ךכ רחאו רובל ונתוא םיקרוז
?םינבאו
הנאידל וביגה
 
 
9/10/01 15:57
תעפי :תאמ
םעפב ,יארתל הבוגתב
.רלגיד תארקנש תילאוטריו תושייב בהואמ רלגיד
.הבהא אצמי אוה ילוא ,ומצעמ לעפתהל קיספי רלגידשכ
.ילוא
תעפיל וביגה
 
 
10/10/01 21:41
הנאיד :תאמ
טסיסיקרנל הבוגתב
.ךפהל תבשוח אקווד ינא
איצוהל לוכי ומצע תא לבוס אל שממ שממ שממש ימ קר
.עורו האנש לש תויגרנא ולאכ ומצעמ
הנאידל וביגה
 
 
5/10/01 23:04
הנאיד :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
?הדאה ןמ רלגיד
?רשפא ,ינומכ תחא ליבשב םוגרת


תורבח שישכ קר רצוויהל לוכי הבהא לש יתימא רשק ,ןכו
םילגוסמש םישנא ינש ןיב תיתימא
םהל השוע תובהאתההש המ תא קר אלו ,ינשה תא דחא תמאב תוארל
.םיישפנה םיכרצהו קירה תאלממ איה ךיאו
הנאידל וביגה
 
 
6/10/01 13:30
וג_ידניא :תאמ
ך'ת יתנב אל ,החילסל הבוגתב
םוחתב תונייטצה םע ,השעמל ,טרסמ תומד .םיוסמ ןבומב
.ולוכ םלועה ירברבג לצא האנקל אשומ ותוא תכפוהש ינפוג
וג_ידניאל וביגה
 
 
6/10/01 0:08
ןליא :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
יכ ,רקוב לכ ותיא םוקל ףיכש םדאנב הזש תרמוא תאשכ םג ,הנאיד
המ לכה הז - ותיא ךל םמעשמ אלו אירממ בלהו ,בוט ךל השוע אוה
תא ,בל ימיש .ול השוע תא המ אל .ךפיהה אלו ךל השוע אוה
.דיחי .ןושאר ףוגב לכה תבתוכ
.ונמצע ליבשב דימת הז
תויהל רומא הז הככ ילואו
.ןליא
ןליאל וביגה
 
 
6/10/01 1:05
הנאיד :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
םייוסמ רכממו חקמ לש םג קסע הזיא הפ שי ןכאש ךכב קדוצ התא
.ןתו חק
ונתבוט תא הנושארו שארבו רקיעב םיצור ירה ונלוכ .טלחהב
ונלש רשואה תא .ונא ונלש
.יתניחבמ ןיטולחל ימיטיגל הזו


בוהאל תלוכיל והשמב בהאתהל תלוכיה ןיב הרועפ םוהת שי לבא
.והשמ
אלמיש והשימ ,ישפנ יולימ הזיאב ישגר ךרוצ איה תובהאתה
.ימויק קירו םיכסח
תוארל תמאב תלוכיה איה ,ןיטולחל רחא והשמ יתעדל איה הבהא
רחא םדא בוהאלו
.וב תובהאתהבש הליהה תא קר אלו
,ומצע אשומב אלו הליהב םיבהאתמ בורל ,םיבהאתמ ונחנאשכ
תוארל רשפאמ שממ אלש המ ,אשומה לש היצקיפרולג םישוע בורל
לע רתוול תונכומ רסוח הזיא שי יכ .אוהש ומכ םדאה תא
.תובהאתהה לש היזטנפה
:תילגנאב םיגשומה ינש לע עגר בושחת
ילש הבהאב יביטקא ינא ,ךתוא בהוא ינא רמולכ I Love You
ו ךיילא
- I'm In Love With you
,הרוקש והשמ איה הבהאה ,יביספ ינא ,ךב בהואמ ינא רמולכ
תושיי וזיאמ אלא ינממ אב שממ אלשו וילע הטילש ןיאש
םיאתהל טלחהב לוכיש ןיטולחל יטסינימרטד גשומ .תינוציח
.םייחה לש תומייוסמ תופוקתב םימייוסמ םישנאל


תווחל רשפאש אלפנ הז ,וזכ תובהאתה דגנ רבד םוש יל ןיא
,הבהא ,יתוא לאשת םא לבא , ףוסה דע התיא תכללו התוא
גוז ינב םיקיזחמש םירבדה םה הקזח הכישמו בוט סקס ,תורבח
הלודגה תובהאתהה לש רכשמה רורחסה לע היזטנפה אלו ,דחי
.ףוריטו םומיס ,תורכיש ירורחסל םורגתש


.םישולש ליגל רשאמ 16 ליגל רתוי יתעדל ךייש הז
הנאידל וביגה
 
 
7/10/01 10:18
חנצמ שורד :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
"TO FALL IN LOVE" : יבגל המו ,ןכ
,באוכ הזו !!!םילפונ דימת יכ <--- FALL רמאנ הרקמב אל
שי ונלש איה היעבה .עדוי הז תא רבעש ימ קרש באוכ ךכ לכ
תצק ,הכמ םילבקמ ,םילפונ ונחנא ,רצק ןורכיז
רבד הזכ ןיא .האבה הליפנל םיכישממ דימו ...םינכייבתמ
,ןבומכ תפטועש ,הפי ןפולצ תפיטע איה הבהא הלימה .הבהא
םירבדמה ,םירישה לש עירכמה םבור בור .סקסה תא ,אל ךיא
רשואב הייחנו"...תבזכנ הבהא לע םצעב םירבדמ ,הבהא לע
!?!?אל ,חיטבמ עמשנ <-- "ינועבו
טפשמ ."הזה םויה םצע דע" :אבה טפשמה עיגמ זא !!!לבא
תודגאה ירופימ המכ ונקלחל ריכזמ ,ללכב ער אל עמשנש
...םימסרופמה
ונחנא ,יתיא תא ,ךתיא ינא ,םויה :רמוא הזש המ םצעב לבא
היהא ינא רחמ ילוא ?!?עודי אל ,רחמ .שארה לעמ םיבהואמ
ילוא) ונשגפנ הרקמבש תרחא יהשימ םע ילוא ,ךתיא
.רחא והשימ םע ללכב ילוא (!?!?רוזמרב


תינמז איה יל שיש תאזה השגרההשו העוט ינאש הווקמ ינא
אבה ףרוחה םע רימחי אל בצמהש הווקנ קר ואוב) רתויב
.(הבוטל ונילע
חנצמ שורדל וביגה
 
 
9/10/01 0:18
Leon :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
רבדל דחא דצמ
בישקהל ינש דצמו


(...יל קר תורורב הארנכש)תוולנה תויצטונוקה לכ םע
Leonל וביגה
 
 
23/10/01 21:04
הריש :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
!!!!םיהדמ טושפ הז
!!!ייתובשחמלו ייתושגרל לוב תעלק
הדות
הרישל וביגה
 
 
3/5/02 14:52
ירקמוא :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב
!!התימאל תמא
דע באוכ ףוסהו תורוונסמ ןכא תופרוש תובהא , ישיא ןויסנ ךותמ
המ לכ אוה הלודג הבהא םעו רשאב היח ינאו יתאשנ ול רבגה ,דאמ
םוימ לדג קר הזו .קומעו טאל .ןושאר טבממ הבהא אל .תבתכש
.םויל
ירקמואל וביגה
 
 
8/8/02 8:57
ןלוג תנסא :תאמ
תופרוש תובהא לע והשמל הבוגתב


.הז רתאב הביגמ ינאש הנושארה םעפה וז ,הנאיד
.יבילל העגנו הנכ ,המיסקמ ךתביתכ


.שגרתהל יל תרשפיא יכ לע הבר הדות
.תוהדזהלו
ןלוג תנסאל וביגה
 
5/10/01 19:46
ןכדועמה :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
קטמניסב ולש טרס יתיארש םחורי ןליא ותוא הז ?םחורי ןליא
ירוא םע הביתכו יומיב) הל'אבא .(ינמודמכ 3 ץורעב בורקב)
יל הארנ אל יכ םא ,תבתכש המ תא יתבהא םג .טרס הלחא - (ץנרמ
.וזכ תחא אצמתש
?היונפ סרפ ינאלמ
ןכדועמהל וביגה
 
5/10/01 20:07
תינד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
!ארונ הפי דואמ היה .הנרקהב םויה יתייה ינא םג
.רשכומ דואמ
תינדל וביגה
 
6/10/01 2:01
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.לכה תא אורקל חכ יל היה אל
.יתוא וגרהת
.ןווכתמ ינא , תובוגתה לכ תא
בותכ תמאב ופקיהב וא והנבמב רמאמ אל אוהש ףא לע , ומצע עטקה
ןוזגוטרה ודיע דבלמ) הפ םיבתוכש םירוחב לצא רידנ רבד , בוט
!ץמאו קזח , ןליא- (ישפנ ריקי


,םש איה םאו
התוא אוצמל םינש המכ דוע יל חקייו
רעיש ןבלו םינש קוחש , תוחור ףולצ , ןקז , ירירע , ףוסבלו
םש התוא האראו (סוסה דיקפתב) ילש עונפואהמ דרא
הזכ טבמב יב הטיבמ
ולוכ עגרה לכו
דמעמה םצע
ותויחצנבו ותלודגב םעפי
,תורקל ךירצש המ הזש , ול יתיכיחש המ הזש עדאו וזב הז טיבנ
, דרא ינא
הל רמוא
"!?ןמז הברה ךכ לכ תוכחל יל תתנ לזזעל המל"
.ןגדגדה תא הל תורכאו


.אל ילואו
ןולרמ דוע , וישכע הספילקופא תא תוארל וכל , םינפ לכ לע
.בוט המכ .ודנרב
,םלוכל היהיש םיענ ויתס
.בוט קרו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/10/01 12:21
תחא הטנאפ :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.העיגה אלש הזיגרמ הרוחב התוא לע ךומכ יתבשח טעמכ
תא חוכשל לוכי התא ,אוהה עגרל עיגמ רבכ התאשכ ,ינש דצמ לבא
.בשחנ אל ראשה לכ .תדלונ תעכ קר וליאכ שיגרהלו ,הינשב לכה
תחא הטנאפל וביגה
 
6/10/01 4:30
המנ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
אל ונחנאש איה היעבהו ילש דיחיהו דחאה תא יתאצמ רבכ ינא
דחי תויהל םילוכי
( תרחא תשביב רג דחא לכש הז הככ)
דחאה תא םעפ ףא ותוא אוצמל אל ףידע ילואש תבשוח ינא םימעפל
.דיחיהו
.באוכ תמאב.באוכ רתוי הז ןיא םצעבו שיש תעדל
.המנ
המנל וביגה
 
 
9/10/01 0:30
Leon :תאמ
דיחיהו דחאהל הבוגתב
(יתשבי ניב) קוחרמ הבהא לש ןויסינ תצק םע
ךקלחב החמש ייה
" בלהמ קוחר ןיעהמ קוחר"
תמועל
תולובג ןיא הבהאל


-היוצרה סוכ יצחב ירחיב


!? שודנ -חצנת א י ה ו הבהא יב שי
יניעב אל
Leonל וביגה
 
6/10/01 6:31
חרוא רבוע :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ירה ?הזל הז גוז ינב ינש לש תולגרתהב ער המ .שקשוקמ רמאמ
רבד ןיא .תיתודלי הבשחמ איה תפרוש ,תפרוטמ הבהא לע הבשחמה
.ונלזמל ,הזכ
איה ,תעדוי איה ,תחקול איה ,ול השוע איה :טסיניבוש לש הביתכ
,ואו ...איהו איהו איה ,ןחבמב איה ,תצצומ איה ,תעדוי אל
?הבהאה ןעמל השעת התא המ .הנממ שקבת תושירד דוע וליא ןיינעמ
.השא אל ינאש לזמ ךל שי ?היתוריש רובע סרפכ ךמצע תא איבת
תא םירידגמ אל קר םה .ןומה ,וא ?דחיב םייח םיבהוא םישנא המכ
.ךל ראתמ התאש תיתודליה הרוצב םתבהא
חרוא רבועל וביגה
 
6/10/01 12:17
תחא הטנאפ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.םלוח רוחבה .ילואו ילואו ילואו ילוא
,ונלש םלוחה ףסוי לא תואבש תונב יחור יניעב תוארל הלוכי ינא
הז לע בשוח אוהשכ תחא תחא ןתוא לסופ אוהו ,הינשה ירחא תחא
רובעת ףכת איה ילואו ,הלש רבחל תעכ תצצומ ולש הרוחבה "ילוא"ש
.רוזמרב


?הקיטקרפה הפיא ,הלאה םיילואה ןיינעמ הז המ
.השדח העדוה דעו הפמ ,הלוכי ינא םג ןיימדל
תחא הטנאפל וביגה
 
6/10/01 12:40
Roy :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
?בוצעו ןוכנ ךכ לכ


.הפי בותכ
Royל וביגה
 
6/10/01 12:50
noe :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.םדוק היה


...ךכ רחא אובת
noeל וביגה
 
 
6/10/01 19:56
ןליא :תאמ
וישכע ןיאל הבוגתב
?תובגמ םע המו
.תובגמ תחטבה
ןליאל וביגה
 
 
7/10/01 10:13
ירוא :תאמ
וישכע ןיאל הבוגתב
... הסבכמל ךרדב רבכ דליה
ירואל וביגה
 
6/10/01 14:31
הרמנה :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
תלעב איהש הרוחב לש םיוסמ גוס שיש הז - הדיחיו תחא שיש אל הז
רבדה יתעדל .ךל םימיאתמו םינוכנש תומיוסמ תונוכתו םיוסמ יפוא
,םיכרצ ,ול דחוימ יפוא שי ונתיאמ דחא לכלו רחאמ - ונלוכל ןוכנ
םישנאה גוס תא םג שי ךכ ,ול םידחוימ םניהש 'וכו תונוצר ,םיקשח
לכ !הרותה לכ וזו .תומילשמה וא/ו תומיאתמה תונוכתה תא שי םהלש
תכרעמ חתפל תורשפאה תא ךממ קיחרת קר הדיחיהו תחאה לע הבשחמ
.ךל המיאתמה הרוחב םע הביצי םיסחי
הרמנהל וביגה
 
6/10/01 14:58
still belive :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
-ןליא
תחא הבהא םלועב םוקמ לכבו" לש השגרה שי יל םג ןורחאה ןמזב
..."התמ
..םייק הזש הנימאמ ןיידע ינא םינפבמ לבא
..דגוב ותיא תרבדמ ינאש יושנ םדאנב לכש תורמל
...יתמשנל רשאמ יכותל רהמ רתוי םיסנכנ םויה לש םירבגהש תורמל
אל הזש הווקמ ןיידע ינשהו התמ הבהאהש שיגרמ יב דחא םוקמ
..ןוכנ
...תולובג ילב בהאנשו (...הנבל ףלוג לע רשפתנ) עיגי ךיסנהש
.ןמא
still belive ל וביגה
 
6/10/01 16:43
הדזרחש :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.וישכע דע שממ וילע יתבשח אלש ןוכנ שממ ןויד הפ היה
"?יתוא בהוא התא המל" :ילש םדוקה רבחה תא יתלאש םעפ
- הנעו עגרל בשח אוה
השוע תא ,ימצע םע בוט שיגרהל יל תמרוג תא יכ ךתוא בהוא ינא
.'וכו...יל תמרוג תא ,חמש יתוא
,ינומכש הלבהא ,יתנבה ידימ רחואמ הברה .םרצ תצק הז עגר ותואב
.םירחאל םוקמ דאמ טעמ ריאשמו ,ומצע תא לכ םדוק בהוא רוחבהש
.תויהל ךירצ הז הככ ילוא
:רמא אוה ,הלאש התוא תא יחכונה רבחה תא יתלאששכו
(םגו) .... וזכו וזכו וזכ תא יכ ,תרדהנ תא יכ ךתוא בהוא ינא
.םלועב רשואמ יכה יתוא השוע תא יכ
בוליש הז תיתימא הבהאש הנימאמ ינא .ויבגל השיגרמ ינא םג הככו
.הצרעהו ישיא סרטניא לש
:) הבושתה ללגב קר אלו....יליבשב דחאה אוהש הנימאמ ינא
?שפוטמ עמשנ
םיווח םהש המש םינימאמ הברה .תיתימאה הבהאה תא שפחמ דחא לכ
,האלה םיכישממו ,םיחכפתמ זאו .תיתימאה הבהאה וז עגרה ותואב
.יתימאה רבדל וא האבה הילשאל
.תעדל השק
.תובוגתה ןה ,בתוכה יל חלסיו ,הזה רמאמב בלל עגונ יכה רבדהו
.ךסמהמ הלועש ההימכה
.םידדוב ךכ לכ םלוכ
הדזרחשל וביגה
 
6/10/01 19:59
Phoo :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רוד ישנא םה רתאה יארוק בור הללכהבו ,X-ה רוד ןדיעב ... םויה
X-ה
וא הלאכ ,םיסרטניא לע תתשומו יונב לכהו תובייוחמ ןיא וב ןדיע
.םירחא
.תרחא םינעוטה הלא ומוקישו
םינינועמ ונא" ןשוח ד"וע ךל םולשו ןושאר טבממ הבהאה ךל האלה
... "םיאושינ הזוחב
רמאש ומכ יכ ,ליגרכ םיקסע ..ו תאזה תויביאנה םע סלאח ... ןכ
לש ןדיעב םייח ונא" יתארקש רמאמב ןמזמ אל הבושח הרבח לש ל"כנמ
.רתוי בוט עמשנ הז תילגנאב - "ליגרכ אל םיקסע
ןתא יכ ואדוו ןכלש םיסרטניאה תא קפסמה הז תא ואצמ .. זא
ילב ,השקבבו - (ול תקפסמה תרחאל ךלי תרחא) ולש תא תוקפסמ
(! תולולכ ןכ םג הלאש תורמל) תוינימ תויצטונוק
.... םצעב
.... ילואו
.... יל בישקהל ךרוצ ןיא
? גלפומה יליגל דע יתעגה ךיא .. ירה
?? תחא התוא ילב ןיידעו
... תוניתממ ,תומייק ןיידעו ויה ... תוינמדזה ויהש אלו
... ןכש הארנכ ? ןיידע ... הכחמ ינא ... ינאו
... רוזמרה ותואב ,תמוצ התואב יתייה ינא םג
... רבד יתישע אלו התוא יתיאר םעפ אלו
?????? איה וז התיה תמאב ילואו
... הכחמ ןיידע
.... שבד לש תנצנצ דוע חתופוPhooל וביגה
 
 
9/12/01 22:31
יליה :תאמ
תאזה תועיבצה םע סלאחל הבוגתב
תנעוטש תאזה תועיבצה םע וקיספי םלוכש ןמזה עיגה תמאב ילוא
דחא ותוא רחא הזה שופיחל םוקמ םהב ןיאש םינמזב םייח ונחנאש
המ םושמ .םלועה לש תיתימאה תועיבצה תאז יתעדל.תחאה התוא וא
עגרש םלש בלב ודיגיו בלה לע די ומישי רשא הלא םה םיבר אל
ןיא ,תואיצמל םולחה ןיבש תאזה הינשב ,ןושיל םיכלוה םהש ינפל
ןושיל םיכלוה התיאש השגרהה התוא ,תאזכ תונקיר תשגרה ןמ םהל
תא שי דחא לכלש הנימאמ ינא .הזה ינרמוחה םלועה ינכוש בור
טושפ ,ול ערש הדומו ומצע םע תוחפל ןכ היהינ אוה וב הזה עגרה
הזה דימתמה שופיחה לע רתוול ןכומ אל אוהש הדבועה םצעמ ול ער
יכהו יתואיצמ יכה םדא -ןבה וליפא .תאזה תמלשומה תושיה רחא
.הזמ לבוס ילנויצר
הז ,םידלי תודגא י"פע םייח וא תויתודלי לש םורדנס אל הזו
,רקובב םוי לכ םוקל,הווקתב תויחל ךישמהל ונתוא עינמש חוכה
וניבורש תומלשה ירחא הזה עדומ אלה שופיחל בוש תאצלו שבלתהל
..אצמנ אל הארנכ
יליהל וביגה
 
6/10/01 21:25
האיניצלוד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
דחא בכוכ ומכש יתאז ,תדחוימה תחאה לע רבדמ הזה דומחה רמאמה
וליפא הז ,יטנמור הז .קוידב ךל המיאתמ םיבכוכ םינוילמ ןיבמ
תחאה תא אצומ אל יביבא לת םוש .יתואיצמ אל הז לבא ,קותמ
ללכ ךרדב .תג תירקב אל וליפאו הנולצרבב וא יאחנשב ולש תדחוימה
והשמ וא הנכשה לש הרבח איהש וא הדובעב וא ,אבצב התוא ריכמ אוה
,תונמדזה לש ןיינע רקיעב איה הבהאש איה תיטסילאירה תמאה .הזכ
.תורכהו םישנאה ןיב ןוימד
האיניצלודל וביגה
 
6/10/01 22:26
תעלות :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
..ךייניע תא ריאהל יל ישרה
,יתימאה רבדה תא תווחל תונמדזהב תיכזש תודוהל ךיילע
,תאז תווחל ילבמ םימלש םייח םירבועש םישנא םנשי
בוטה תא ךממ איצומש דחא ותוא תאיצממ אלפנ ןיא יכ קפס ןיא
,רתויב
תוביסמ ,ןכ יפ לע ףאו תאז לכ תורמל םיתיעלו ,לד עגר םכל ןיאש
,דרפהל םיצלאנ תורחאו הלאכ
..הזמ טיטרמו אלפנ רבד ןיאו ,תאז תווחל תיכז ךא
,"תחא"ה וא "דחא"ה רחא שופיחה יבגל
םיברש ומכ תקייודמ כ"כ הרוצב םישפחמ המ םירידגמ אלש עגרב
רבחל ונל היהיש הז תא אוצמל םייוכיסה ,תושעל םיטונ ונתיאמ
.םילדג
..ןכלוכלו םכלוכל החלצהב
תעלותל וביגה
 
6/10/01 23:26
ןומניק :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.ןיטולחל ךתיא המיכסמ ,הנאיד
לעמ דע וב יתבהאתהו ,תאצל ונלחתה ,רוחב יתרכה םינש המכ ינפל
.שארל
יתלוכי אלו םיננעב יתפחיר טושפ .וילע בושחל קיספהל יתלוכי אל
.לפרעל דעבמ תוארל


לבא ,יב םגו ,וב תויולת ויהש תוביסמ ,חילצה אל ונניב רשקה
.המלו המ לע ימצע םע יתבשחו יתבשי .תבהואמ יתראשנ תאז תורמל
.וילא הזה שגרהמ ררחתשהל תלגוסמ אל ינא המל
,הנוש והשמל הז הרקמב תכשמנ ינאש העידיל רבעמ תובושת יתאצמ אל
.רכומ אל ,גשומ אל
.ותוא בוהאל יל ומרגיש וב תונוכת םוש יתאצמ אל ,לכה היה הז
הבהאל ,הבהאב תובהאתהמ ,וב תובהאתהמ יתוא וריבעיש תונוכת
.וילא
וליפא ונלוכי אל םידידי רותב םגש תעדוי ינא רוחאל טבמב
.רדתסהל
,וילא הזה שגרהמ קתנהל יתלוכי אל הבש ,הכורא ךכ לכ הפוקתו
אלש והשימב הככ תבהאתמ ינא המל .המל בושו בוש ימצע תא יתלאש
.יליבשב בוט אלש ,ללכב יל םיאתמ
תבהואמ תא .הז תא קוידב יל רמא תדבכמו הכירעמ ינאש והשימו
.הבהאב
.קדצ ןכא אוה הזה הרקמה יבגלו


םדוסיב אל םהש תוגוז .תודידיב הליחתמש הבהאב הלודג הנימאמ ינא
.הבהאל סיסבה הז .ןמז הברה דמעמ וקיזחי אל םיבוט םירבח םג
ןומניקל וביגה
 
 
7/10/01 8:40
הנאיד :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
הבהאו תורבח ,תודידי לש אלפנו יתימא רשק ,בלה לכמ ךל תלחאמ
.ותוא אוצמל הנוכנה ךרדב תא יתעדל .הלודג


:)
הנאידל וביגה
 
 
9/10/01 17:08
טלונימ :תאמ
ןומניק ייהל הבוגתב


?ךתעד תא תססיב ,קוידב ,המ לעו ???ךתעדל


?תפייוזמ רתוי וא תינרמוי רתוי ,ךלש היטפמאהו


שי ןיידע - הז לכו תוכסמ ילבו ימינונאו ,ילאוטריווש וליפא
.ךסמ םירבוע אלש םירבד
טלונימל וביגה
 
 
10/10/01 2:16
הנאיד :תאמ
הנאיד ,ףואל הבוגתב
.תינרמויו תפייוזמ ילש היטפמאה ,חטב ןכ ונ
קיזהלו ערהל םיצורש םיימומרעה רוחשה תוחוכ ינא ,ןבומכ
.ןוכנ יתוא תארק .רחא םדאל "םייבבל םילוחיא" דלוק וסב
איה ינא השעמלשכ םדאל הזחתמ ינא הנאיד אל ללכב ינא םצעב
ךיילע תפשונו תומולחב ךיילא האבש תעשורמה הפשכמה התוא
,הלילה יתועיבל ,ךלש םידחפה לכל הביסה ינא .הקורי שא
.האנשלו תודרחל


ביגהל ללכב חרוט התא םא ?ךתוא ךפוה הז םצעב המל המ בגאו
המ ,בוט הל היהיש תרחא יהשימל תלחאמש יהשימ לש העדוהל
תטהול הוואת לעב ?םמעושמ ,ןכסמ ,עשורמ ?ךתוא השוע הז
?היתועד תא בהוא אלש יהשימב תוכהל
.ינהמת
.יתועד תא תססבמ ינא המ לע ןובשחו ןיד ךל תבייח אל ינאו
הנאידל וביגה
 
 
10/10/01 9:18
הפיה הנדרי :תאמ
ךורא קוהיפל הבוגתב
?הזכ דחאל הנוע ללכב תא המ ,יבזע הנאיד
הפיה הנדריל וביגה
 
 
10/10/01 16:57
טלונימ :תאמ
ךורא קוהיפל הבוגתב
.תויתריצי לש המ תדימ ךירצמ דוע הז


םמעשמו .עורג רתוי הברה הז .תדסחתמ תאש תבשוח ינא
טלונימל וביגה
 
 
10/10/01 21:37
הנאיד :תאמ
תעשורמ תאש תבשוח אל ינאל הבוגתב
.םמעושמ דואמ דואמ דואמ תמאב התא
תויגרנא איצוה תוסנל םוקמב בוט רפס אורקל ךל הללאי
.ריכמ תמאב אל וליפא התאש והשימ לע האנש לש
הנאידל וביגה
 
 
11/10/01 1:44
טלונימ :תאמ
תמעפנ ינאל הבוגתב
,תומלקודמו תודסחתמ ךלש תועדהש תבשוח ןיידע ינא
היה עורהו ,ךתוא הריכמ אל ינא .תקדוצ תא לבא
.החילס .רתוימ
טלונימל וביגה
 
 
11/10/01 9:25
הנאיד :תאמ
?הנאיד ...ההאל הבוגתב
ךלש תאזה החילסה םגש ךל דיגהל יל ישרת זא
.תדסחתמ תצק ....ממממה ,רמול ךיא ,וישכע
הנאידל וביגה
 
 
12/10/01 20:14
טלונימ :תאמ
?הנאיד ...ההאל הבוגתב
.הרוחב ינא ,לכ םדוק
.תינחה תא חינהל תנמזומ תא ,םולשל יינפו


ינא .תיתימא ,הנדועו ,התיה ילש תולצנתהה
ךל שי םימעפל .תרתוימ תועשר יתנגפהש תבשוח
רומרמה תא איצוהל התפמו ,דחוימב ער םוי
אבחתמ התא דועב ,םירז םישנא לע םיבצעהו
,דחוימב הוואג ררועמ אל .הלולג לש םש ירוחאמ
בושחל הלוכי ינאו ,ישונא יד הז - ינש דצמ לבא
.סעכ קורפל תוקיזמ רתוי םיכרד לע


ךתעדלש תרמוא תא וב טפשמה היה יתוא ץיפקהש המ
הנוכנה ךרדב (?ליוגנז ?ןומניק) הרוחב התוא
תעדל סיסב םוש ךל ןיא .הלש רשואה תא אוצמל
היה תמאב המו הרוחבה ימ גשומ ךל ןיא .הזכ רבד
תושונא קבוח ,ינרמוי והשמ וזה העיבקב היה .םש
.לייטס
.ןבומכ ,ייניעב
תוילאוטריוה הכימתה תוצובק תא יתבעית דימת
ןיב לובגה תא רובעל דואמ לק .תופייוזמהו
תשוחת ןיבל ,תמחנמ תילאוטריו הכימת לש העיגנ
תדמעהו תודידבה חיר רשא תקנוחו תפייוזמ הווחא
.םיקחרמל הנממ ףדונ םינפה
םתס וז ,ןמור אל הז ?אוהה ןדעסמה בתכ ךיא
.תודידב
טלונימל וביגה
 
 
12/10/01 23:42
הנאיד :תאמ
?הנאיד ...ההאל הבוגתב
.הווקמ דואמ ינא


תוימינונאה ירוחאמש ,הווקמ ינא הניבמ תאו
םיגולאיד רוציל תלוכיבש תולקהו טנרטניאה לש
ינב םג תאז לכב שי ,תועדוהל הביגמ תאשכ
?הלאה םילימה ירוחאמ םיבשויש םדא
אלה םייחב תוחפלש הווקמ דואמ ינא
.הככ הביגמ אל תא םיילאוטריו


תא יתפסוה ,ךתוא ץיפקהש טפשמב םגש בל ימיש
.תרחא העדל ךתוכז ."יתעדל" הלימה
הבשחמל םיעינמה תא עגרכ טרפל חכ יל ןיא
םאש חינהל ריבס ,הנוכנה ךרדב ןומניק ןכאש
תייה
ףוקתלו ץופקל םוקמב ,סומינב יתוא תלאוש
יהשזיא התייהו ךל הנוע יתייה םג תויביסרגאב
יל קשחתמ אל שממ הככ לבא ,גולאידל תורשפא
.טרפלו ריבסהל ךישמהל


םוש יל ןיאו ,הלולג לש םש אוה ילש םשה םג
.ותיא הייעב
הנאידל וביגה
 
 
12/10/01 12:04
רורטב המחלמל דיחיה :תאמ
הנאיד ,ףואל הבוגתב
אוצמל ידכ רורטה ינוגרא וא ןדאל ןבל דע קיחרהל ךירצ אל
.תיתימא תועשר
וא) יתוחא ךיילע יל רצ .רבתסמ ףאל תחתמ שממ התוא ונל שי
.ךלש תושפיטה לע רקיעבו עורה לע ,(?יחא רמול ילע אמש
םוש םהב יתאצמ אלו ךומכ קוידב הנאיד לש םירבדה תא יתארק
ת/זוחא רבתסמ ה/תא לבא ,הלילח תונקדצ וא דסחתהל ןויסנ
.תי/ןקדצהו ת/דסחתמה אוה ה/תא .עוגפל ןוצרו האנש


לכ לוטנ ךלש עורה ,ךמצעל אימחהל י/הסנת אלש בגאו
.תויתריצי
יכ םינבא םיקרוזה הקוצמ תונוכשמ םירענ לש הז ומכ שממ
.םהלש םיבצעה תא איצוהל ימ לע םהל ןיא
רורטב המחלמל דיחיהל וביגה
 
 
25/5/05 19:34
הלול :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
יירשק לכ ויה הככו ,תודידי לע תססובמש הבהאב הנימאמ ינא םג
:ללכהמ םיאצויה תא תוארל םימעפל דמחנ ,תאז תורמל .וישכע דע
םינש המכ רבכ םהו "תוזיזי" רותב ללכב ליחתהש ילש םירבח גוז
(: ...דחי תובוט
הלולל וביגה
 
7/10/01 1:39
קי'צ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
לכה לע ותיא רבדל הלוכי ינאש הזכ דחא .בוט שממ .בוט רבח יל שי
לכה לע שממ לבא ,
-ותיא תוכבל הלוכי ינאו ותיא קוחצל הלוכי ינא .בוט יכה רבח
הלילה עצמאב ול אורקל הלוכי ינאו
-יתוא קזחמ , יב ךמות אוה .ילש לודג יכה ןימאמה אוה .יל בוצעש
.וילא ילש סחיה םג ךכ -וילע יתבתכש המ לכו
םדא ןבה .ילצא אל .הבוט תורבחמ תדלונ הבהאש תנעוט ןומניק
-הזה םיסקמה ,הזה אלפנה
.הז תא יל השוע אל טושפ
.(ער הארנ אל אוהו) .םולכ
אוב" ןיאו כ"חא ןיא !!והז !!!םוב .קלדנ עגר ותואב הז ילצא
לע רועבל ךישממו לודג ץפממ ליחתמ הז "ינשה תא דחא בוהאל דמלנ
.ךעוד טושפ הז ....הז אל הזשכו -הנטק שא
אוהש ומכ קוידב הארנכ ילש שיאל הכחמ ינא וישכע שממ ....ןכו
.יל הכחמ
ומכ קוידב -"תמא תבהא"ל םיהמכה םישנא ןומה הפ שי ...ןכו
-םינטק ונייהש ונדמלש
.ונל עיגמש ומכ קוידב
קי'צל וביגה
 
 
7/10/01 8:45
הנאיד :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
םישוע אלש םיבוט םידידי ,הלאכ םירבח שי ונלוכלש החינמ ינא
.הז תא ונל
.דובעי אל הז תמייוסמ הימיכ ילבש ןבומכ
לע הלודגה היזטנפה התואל ,גוז ןבל תיתימא הבהא ןיב לבא
רדגוהש ומכ דיחיו דחאה ותואמ הלודגה הפירשה ,תובהאתהה
תונקירהמ ונתוא לאגיו אוביש ןבלה סוסה לע ךיסנה ,רמאמב
.םולכ אלו יתעדל ןיא ,ונייחבש
הנאידל וביגה
 
 
7/10/01 16:31
ןורחאה ריבאה :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
ןוצליפכ לבקתי הזה רתאב ,הפ בתוכ ינאש המ לוכש עדוי ינא
...הזמ זזל ינאו ינא הז היהיש לבא


ןיידע הז הבתכב הדוקנה אל הז םא םגו ,בושח רבד איה "הבהא"
הזו ) באוכו ילטוט ןפואב בהאתהל רשפאש ןימאמ ןכ ינא ,בושח
באוכ המכ יתנבה הככו םש דבל יתייה ינא ירעצל ,( יל הרק
,באוכ תויהל לוכי


וליפא דבעמ אל ינאו בושח הז םעפ ידימ רתולש ןימאמ ןכ ינא
.הזב ימצעמ הפיט אל
הז ישםיט המכ הנשמ אלו ,ילש תחאה תא ספחא דימתו ןיידע ינא
תורגי דבל תויהל דחפה םנמאש הלאכ דוע שיש ןימאמ ינא עמשנ
הככ תוחפל) רשוא ואצמי םה םשו הנותחל דעצה תא תושעל םהל
,(הווקמ ינא
םיבושח רתוי הבהאהו ,הקיטנמורהש ינומכ המכ דןע שי לבא
...םהל
!שי המ הז ? ינצלפ עמשינ
ןורחאה ריבאהל וביגה
 
 
7/10/01 19:02
הנאיד :תאמ
יללכ שממל הבוגתב
.הלילח הבהאו הקיטנמור דגנ תנעוט אל שממ ינא
היזטנפו תובהאתה ןיב םוצע לדבה שיש בוש דיגהל הסנמ קר
הדיחיהו תחאה לע
אוצמל ןבומכ רשפא םש םג .ךתיאש גוזה ןבל הבהאלו תואיצמל
.הלודג הבהא
,םישנא ינש ןיב רוביחב רתויב בושחה ביכרמה איה הבהא
םיללמוא םייח םה רחא םדא םע הבהא אלל םייח וא ןיאושינו
.םיימונהיגו


,הבהאל רושק דימת אלש ירמגל רחא רופיס רבכ הז תובהאתה
בהאתהלו שוגירב אלמתהל ןוצרלו םיישפנ םיכרצל רתוי אלא
.והשימב
הנאידל וביגה
 
7/10/01 17:13
ןיטנטסנוק רדמס :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
תוהזל יתיסינ, ם-י קטמניסב ירמגל אלמ םלואב, תועובש המכ ינפל
"דלוקוש"ב תוינקחשה לכמ ימ
לש תומלשה ינחבמ לכ תא החלצ ינורכז בטימלש ןורק ילסל איה
.יתימאה רבדה תויהל התכזו "רבעמו לעמ רשג"ב ךאב דראציר
המכ םגו רפוס אל אוה ךאב דראצירש תעדוי רבכ ינא 17 ליג זאמ
,הבהא לע םירבד
קיספהל יתטלחה ,ןמזמ אל ושרגתה םהש יל רמא ילאמשמ שיאהשכ לבא
ימצעל קיצהל
.רתוול רתויו םיטרדנטסב תצק
ןיטנטסנוק רדמסל וביגה
 
7/10/01 20:13
עטנ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
,ןליא
תא תופקשמ ךלש תורושה יכ ובהא דועש החוטב ינאו יתבהא ,לכ םדוק
וא תויניצה ילבכב ובשנ אל דועש ולא ,ונלוכ לש בלה תושוחת
תא דחא םיבהואש םישנא המכ הריכמ ינא לבא ,עתפות ילוא .תושידאה
תולגל םעפ אל יתעתפוהו דחפ וא תושידא ךותמ ונתחתה אלו ינשה
וא םיכיסנ תויהלמ םיקוחר תמאב םיבהוא םהש הלאה םישנאהש
תושירד תמישר לע ונעי אל ללכ ךרדבש םיליגר םישנא םה .תוכיסנ
הנוש והשמ וצריש ובשח םתוא םיבהוא ךכ לכה םישנאהו תעצוממ
ירמגל
ונלש תחאה וא דחאה הכחמ ונלוכל .תורשפתה םוש הפ התייה אל לבא
םוקמב וא ןוכנה ןמזבש דחא םדאמ רתוי תויהל לוכי טלחהב הזו
אל אוהש הנשמ אל ללכב הזש הלגנ זאו ונביל תא הבשי ןוכנה
הרכזוהש תרחא השירד לכ וא רחואמ דבוע וא ףסכ הברה חיוורמ
תשוחת תא ןכבו הרשע שש ליג לש הבהאל רוזחל הצור התאש תבתכ.הפ
םוש ןיא יתעדל ,לבא הרזח לבקל לכונ אל םלועל םותהו תוינושארה
הקזח םייונבו םירגוב םישנא ינש לש הבהאה תמצוע םשל רוזחל ךרוצ
תיתימא רתוי איה ,חוטבש המ לבא תוחפ המוסק איה ילוא ,המכ יפ
.תעדומו
ךדיל הפלח ךלש תחאה המש לוכיבכ סופספה לע הבשחמה יל עירפה לבא
חורה רצק טבמה יפל ?איה וזש רוזמרב שיגרת ךיא יכו ,תשגרה אלו
ןמזה אוה ךלש תחאה איהש הזמ קלח ?תירלולס החישב הלוק ןוט יפל
וליפא וא םישדוח המכ דוע עיפותש וז ילואו עיפות איה וב םוקמהו
?תונכומ רסוח לשב החוד םויה תייה םינש
עטנל וביגה
 
7/10/01 20:23
ינא :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ךיילא הביגמ וישכע שממש ינא תאז
ינא תאז
ינאל וביגה
 
 
7/10/01 23:01
ןליא :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
?תא ימ
ןליאל וביגה
 
 
8/10/01 20:09
ינא :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
ינא ימ ךל תוארהל יתוא החנת
ךל רמאו
רתוי דוע הצור וישכע שממ שממש ינא וז יכ
ינאל וביגה
 
8/10/01 5:33
תיפורט הננב :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
?ותוא םיהזמ ךיא ?ותוא םיאצומ הפיא ,הזה דחאה םייק אוהש חיננו
לכ ?זא המ ?העיגמ אל איהו תאזה הבהאל םינשה לכ םיכחמ םא המו
יאדכ ילוא .הבהא הזה גשומה ירוחאמ םייקנע הלאש ינמיס הברה ךכ
הזה גשומה הז המ ונמצעל רידגהלו תוסנלו הלחתהמ ליחתהל ללכב
.ללכב
תיפורט הננבל וביגה
 
 
9/10/01 0:24
Leon :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
דימתמ שופיחמ
(סובוטוא ...ל םיניתממ) הנתמהו
קר םיאצומ


ה ב ז כ א
Leonל וביגה
 
8/10/01 8:34
bad ass :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
good article ut what has the blow job she is giving to her
boyfriend and not enjoying it , has to do whith the story?
do you think that the perfect girl does not enjoy a blow
job unless done to you?
or a perfect girl is a madonna, too puritan to enjoy blow
jobs?
bad ass ל וביגה
 
 
8/10/01 8:36
bad ass :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
sorry i am dislectic in english
bad ass ל וביגה
 
8/10/01 9:29
:תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הז ךיא
ירחא תויחל ךישממ הזה ףוגה
הברה ךכ לכ
תויוחד תובהא
תוטבונ
תואירממ
תורזוח אל ןה
תוקירבמ םינינפ ומכ םיעלות
וז הבוגתל וביגה
 
8/10/01 14:15
קלע לכימ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
טבמ אוהשזיאו תילאיר אל היצזילאדיאב אטוח הזש יל תפכא אלו
...ןנובתהל השק ודעבמ ,ףעוצמ
שממ" תא אוצמלו ןמז הברה ךכ לכ ירחא תוננבב רוקיבל רוזחל
השועו םתו ךר ...בומרבאה יפ לע םיסחי ,דיגנ ,םוקמב ,"וישכע
יל רורב ,רדסב ,ייקוא) ...רבגמ אקוודו ,ןשי עוגעגו ,בלב הטיבצ
."רבגמ אקוודו" -ה ליבשב הגיפס תוננוכל סנכיהל הכירצ ינאש
.(רבגמ אקוודו - תאז לכבו
שממ שממ .םיענ ."םותה ימי רכזלו" ..ןכ ,הא ?זא היה הז ךיא
.םיענ
קלע לכימל וביגה
 
 
17/10/01 12:17
תחא הטנאפ :תאמ
..םיענ ,םיענל הבוגתב
.םירבגה םג ,הבהא םישפחמ םלוכ ,ןכ ןכ ?שדח הז ,המ ונ
םיקחשמו םיצוטסמ רזנתמו שודק ל"נה בתוכהש רמוא אל ןיידע הז
.רשואה לא ךרדב םישנה לש בלב
תחא הטנאפל וביגה
 
8/10/01 16:05
ילריש :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
םינוכנ םירבד וב שי והשמ יל השע הזה רמאמהש ןייצל תבייח ינא
רישע היהישו ןבלה סוסה לע ריבאל הכחמ ונתיאמ תחא לוכ ירה
לבא דחא לוכ לע אל רשפתהל וליחתת---------תונב זא-בוט ייונבו
40 ליגב ןתחתהל הצור אל תחא ףא
חמש גחו בוט םוי
ילרישל וביגה
 
 
10/10/01 23:11
tj :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
םישולש ליג דע ינתחתת אל םא לש וזה היצריפסנוקה םע ייד ילוא
ליג דע תנתחתה אל םא םהב םימיה ופלח אל םאה .ךל דובא תצקו
המל?היצנטופב םילעב תדדושל ,?ךלהמ יגולוקא ןוסאל תבשחנ 30
םע ילש םייחה תא תויחל הכירצ ינא המל ?רשפתהל הכירצ ינא
ינאש ודיגיש ליבשב ונלש תויגוזה םע המלש שממ אל ינאש והשמ
תפרוטמ תואיצמב ?ולאה תודועתה לכ תא ךירצ ימו?"האושנ"
םישולשה ליגל תקשונ תאש םגש ןימאהלב ער המ , הב םייח ונחנאש
תא והשפא שי ןיידעש ?רבדבש יפויה תא תווחל ילכות ןיידע
"ךלש המואתה שפנה"
םלענ ןאל ינימ לכה ,מ"ומ היהנ לכהש םעפ אל הפ יתבתכ רבכ
השולש והשמ םע יתאצי םא םויה .םעפ לש הקיטנמורהו ךורה
תינימ הדושחל תכפוה דיימ ינא ףוג יצימ ףילחהל ילב םיטייד
?המל


?ןוימד לכ לע הלוע וב תואיצמהש םלועב םולחלב ער המ
tjל וביגה
 
 
11/10/01 11:49
ינרק :תאמ
?40 ליגב ןתחתהל הצור אל תחא ףאל הבוגתב
.הלימ לכ לע תמתוח
(: (...בשחמב יל חילצמ אל ינשה יצחה - הקישנ יצח) }
ינרקל וביגה
 
 
11/10/01 20:51
tj :תאמ
....tjל הבוגתב
..והשמ דוע יתעדב הלעו


תואמחמ לבקל םוקמב הזה טסקטה תא תבתוכ התייה השיא םא
.הב םיסגונ ויה (האלפנ אוה ירהש)


?המל
tjל וביגה
 
 
14/10/01 9:35
ינרק :תאמ
הדותל הבוגתב
?תלבקמ התיה איהש תבשוח תא תובוגת וליא
ינרקל וביגה
 
 
14/10/01 18:43
tj :תאמ
הלאשל הבוגתב
..בוטה הרקמב
הילשאה חותיפ םצע לע הפ הרוצה תא הל םיחסכמ ויה
..תימינפה
.תאזכ היח ןיא -םיכיסנ


.ןויסנמ
tjל וביגה
 
8/10/01 16:53
הרהוז :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
,םלשומה גוז ןבה רחא דימתמה שופיחה לע החישב םלוכש ןוויכמ
.תצק הז לע בושחל יתרצע
.יליבשב םיאתמ היהיש והשימ תשפחמ ינא ?םצעב ,םלשומ הז המו
.תונורסח וב ויהיש הווקמ ינאו
לש היינבב תוחנה תצק ונמצעל םישוע ונחנאש תבשוח ינא םימעפלו
וא ינשה טיידה לעש םירבח יתיאר רבכ םימעפ המכ .םיסחי תכרעמ
,ןוכנ אל והשמ רמא אוה יכ הרוחב/רוחבה תא םיקרוז ירישעה וליפא
סוכה תא ףטש אל אוה וא ןושאר טבממ תרעוס הבהא התייה אל הזו
.(םינוש םיהדזמו הינלופ יאצויל) ילצא ןשי אוהשכ הב התש אוהש
תא םיאתיש םדא ןבה ירחא שפחלו תינבת תונבל ךירצ אל ילוא זא
תינבת ךל רוציל תונמדזהה תא םדאנב לכל תתל אלא הילא ומצע
?אל ,השדח
הסנמ ינא,שדח והשימ םע תאצוי ינאש םעפ לכ ? ינא ...תמאה עגרלו
ותוא הארא ינא ובש עגרל הקספה אלל הפצמ לבא חותפ שארב אובל
לכתסא ינאו תוטש וזיא רפסי וא ול בושחש והשמ לע תובהלתהב רבדמ
,ימצעל בושחאו ןטקה רופרפה תא שיגראו ולש םייתפשה תועונת לע
.הז הז
תופסונ תועש תדבועש ההימכ וז רשואה תא שפחל יכ
.הל םידבעושמ ונחנאו
הרהוזל וביגה
 
9/10/01 1:05
alices from wonderland :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הזו ינא ,דחיב ונייהש םישדוח הרשע ירחא ...ול הכחמ ינאו
ךיסנה לע יתמלח דוע הלחתהבו ךיסנה היה אל אוה ןכ בוהאל יתדמלש
רמא אוהש המ לכל יתנמאהו יל םיאתמ אוה המכ יתיאר לבא םדוקה
אל אוה זא דחאה היה אוה םא יכ ...אל הזש יתיליג שדוח ינפל
חקי הז םא םגש יתטלחה ןכלו ,ןכ אוה לבא תולק ךכ לכב רתוומ היה
אבה רוחבהו ימצעל לגסל ןמז יל חקלש ןויגהה תא תשטונ ינא ןמז
םירפרפ יל השעיש הזכ ןכ דחאה היהי (...ושטשטי תוקלצהש ירחא )
(...יליבשב 16 (19 ליגב ומכ ןכ שארה תא יל ררחסיו
alices from wonderlandל וביגה
 
 
10/10/01 20:29
רמת :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
תחא ,םויהל המיאתמש תחא ?הדיחיו תחא המכ שי דחא לכל ילואו
?תובא תיבב טקפרפ םיאתתש תחאו םינש רשע דועל
דומללו ולש היורצ לש "השאו לעב" תא אורקל יאדכ ,ןפוא לכב
.והשמ ונממ
רמתל וביגה
 
11/10/01 1:17
לטיור :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב


?התא הז
לטיורל וביגה
 
 
11/10/01 14:46
ןליא :תאמ
!?קסשל הבוגתב
.קסש ול וארקש טרס םעפ יתישע
.קסש םיארוק אל יל לבא
.םימעפל .רדסב םוקמ הזש תורמל
ןליאל וביגה
 
11/10/01 10:47
Shira :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
Sweet baby
Life is crazy.....
Shiraל וביגה
 
12/10/01 0:45
רבנע :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
לע ריבעהל םדאה לע רזגנש םימיה תא אלמל ךרד םה תומולח םג ..."
.המדאה ינפ
.םיבר םיבשוחש ומכ ,השעמה ןמ הברהב הנוש וניא םולחה
םויב ויהי םהישעמ לכ ;תומולח םעפ ויה םדאה ינב לש םהישעמ לכ
".םולחל םימיה ןמ


.דנליונטלא - לצרה לש ןמורהמ - חוקל הז הפיאמ ונימאת אל
.תומולחה ייחל ,םימלוחה ייחל
הנימאמ ללכב .ןליא לש הביתכהמ םג .דאמ וזה הטטיצהמ יתבהלתה
...תומולחב
רבנעל וביגה
 
12/10/01 19:46
הכחמ דוע :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב


.אובי אל אוה תמאבש וישכע יתשגרה רואל דחוימב .דואמ יתשגרתה
לע תויהל ךירצ אל אוה .אובי אוהש תעדוי ינא יתשאייתה הל ןיידע
.ינולוק 'גרו'ג אלש חטבו ןבל סוס
םג הכחמ םש דוע אוה .תרשואמ יתוא השעיש יליבשב דחוימ רוחב םתס
.יל
הכחמ דועל וביגה
 
13/10/01 21:24
תיביאנ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
םלוכש החוטב יתייה ונומכ םישנא שי ןיידע...סמנ ילש בלה...ייא
הפיא גניקאפ" ןמזה לכ םירמואו ריעהו סקסב םיעוקש ויה רבכ
"ילש ורובלרמה
"דחא"ב וא "תחא"ב םינימאמש םישנא טנגממ ןיידע הז
...........(ןיבי ןיבמה) דבל ןוסוד םע יתראשנ אלש תעדל בוט
תיביאנל וביגה
 
14/10/01 0:26
הלילה תכיסנ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
םיסקמ ,םיסקמ - ןליא
.תובוגתה ויה יתוא שגיר רתויש המ
"..םידדוב הכ ונלוכ ונחנא.."יהשימ הרמא
םדאה תויה בוט אל ,גוז ,םיינש תויהל ונדעונ ונתיווה םצעמ
.....ודבל
ןוכנה םיאתמה םדאה תא אוצמל השק ךכ לכ לבא
ןוכנה םדאה והימ וא והמ םצעבש וא
יפל?סוטטס יפל ?ונייחב הפוקת יפל ,ללכב ןוכנ הז המ ,?המל ןוכנ
.ינטשפו רק הז , ןוכנ חנומהמ ענמהל יידכ ילוא ?ודיגיש המ
םיימעפ אלו םעפ אל ייחה יתבהאתה ינא םג
ילש ךיסנה תא יתאצמ וליאכ היה הז הלחתהב דימתו
הארנכ ,עמשמ רמגנ הזש הדבוע .......לבא, םלשומ יכה ,בוט יכה
דחאה היה אל
דימתמה שופיחה ללגב ילוא תבשוחו תבשוי ימצע תאצומ ינא םימעפל
והשמ תדבאמ ילוא , תספספמ ינא םלשומהו דיחיהו דחאה ירחא הזה
ללגב םייק אלו יאליטרא והשמ ירחא הפידרב יל היה רבכש בוט
םלשומה..הרטמה ירחא הפידרה
תעדל ןיא....אלש םג ילואו
.קיר דואמ ,םינפב ,ילש תעדוי ינא םייתנב
התפתמ ינא םימעפל,המימת ינאש יל ורמא, תיביאנ ינאש יל ורמא
, םירישב םיקתפב ,םיחרפב , הבהאב תבהואמ ינא םצעבש ןימאהל
ףחרל יל םרוגש הזכ םיענ באכ..לבא ןטבב באוכ ארונש וזה הלחתהב
םיננעב
תענמנ יתלב תוקסרתהו םיישדוח, םייעובש ,עובש
לוכי זא ,דיחיהו דחאה תא םישפחמ םצעב םא תואיצמב ריכהל השק
? םש ןיידע אוהש תויהל
ונחנא םאה, ונחנאש ימ ללגב ונתוא בהאיש והשימ םישפחמ ונלוכ
?םימלשומ
שפוטמה םולחל אלכהל יתניחבמ בוצע רתוי דועו דבל תויהל בוצע
יתימא ךיסנל תוכחל הזה
.....עיגי דוע אוה םצעב ילוא םג לבא
הלילה תכיסנל וביגה
 
14/10/01 0:33
xz :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
יגוז ןב תא גנעל תבהוא ארונ טושפ ינא
וליפא תינהנ ינאש תבשוח ינא םיתיעלו (תצצומ אלו) ול תדרוי ינא
ונממ רתוי
.....הפב יל רומגיש הנכומ אל ינא םא םג


עוסנל יתכשמה הז ללגב
xzל וביגה
 
14/10/01 23:49
יור :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הארנכ בא " ןבלה סוסה לע ריבאה" דיחיהו דחאאל הכחמ ינא םג
דחא שי םאש ןיבהל ןמז הברה יל חקל לבחו ךרדב הברה תספספמ ינאש
ונניב שיגפי לרוגה זא הזכ
יורל וביגה
 
15/10/01 2:54
לאוי :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
. הלאכ המכ שי לבא, תחא שי
.דיל בכרב וא רוזמרב ןתוא םיאור תמאב ונחנא ללכ ךרדב
התא םימעפל .ךויח שי וליפא םימעפל, םילקתנ םיטבמה םימעפל
.תוקד המכ התיא רבדמ וליפא
.ונקחרתהש ירחא לכתסהל ונכשמה תחא םעפ
.הז ירחא קר הז תא ןיבמ התא דימת לבא
םודא, קורי, םודא, קורי, הזה רוזמרל םימעפל שגינ ינא םויה דע
'וכו
לאויל וביגה
 
 
16/10/01 14:59
ןליא :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
רבדמ ינא קוידב הז לע
ןליאל וביגה
 
 
17/10/01 16:43
םואתפ תשייבתמ :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.ןאכ םג רמואש יואר לבא
ימש רבתסמש ללגב םג ,שגרמ ןיידע הז תישילשה האירקב םג
.ןאכמ קוחר כ"כ אל תובשחמה תא בשוחש
םואתפ תשייבתמל וביגה
 
21/10/01 2:06
nutella :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
יתיצרש אל הז םייחה..ילוא ילואש שארב יל רבוע,וישכע שממ
?...ויהיש
לשו דחאה לש עטקה תא ריבסמו ףקשמ יכה "תובבותסמ תותלד" טרסהשו
..הנימאמ ייד רקווד ינאש רבד..לרוגה
?..הווקתמ ץוח ונל ראשנ המ,ונ,בוט
nutellaל וביגה
 
21/10/01 15:20
ישוט :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
?ינא וז ילואו
.הלש רבחה םע תקשנתמ קוידבש איהה וז ינאש יתבשח
.אוהה רקובב רוזמרב יתייהו
.יתוא קרז ילש רבחה אבה רקובבו
.הקירזה ןבומ אולמב
השוחתה םע יתוא ריאשהו םולכ רמא אלו הזל יתוא ןיכה אל אוהו
םואתפו םקו ששואתמ אוה ...ויכרב לע והשימ הליפמ ינאשכ םגש
.וילגר תופכ לע .ףוקז .םלענ
.רקי םחורי ןליא
ץק ןיא דע ביאכמה ,ירטה בלה ןורבש רופיס לכב הטנאופה המ
?הזה עמודהו
.הבורק שממ איהש וליפא .םייכרבה לע ךתוא ליפתש וזל הכחת לא
.התוא שיגרמ התאש וליפא
תונומתה לע תרבועו הירגיס דוע הבכמ איה וישכע שממש וליפא
.ןיפוליחל תעגעגתמו תכייחמ ,הטיסרבינואב תונחב החתיפש
.תלפנ אל דועש ומכ ךתוא ליפתש וז תויהל הנכומ איהש וליפא
.ינמז לכה הז
.ינוציק - ותרדגה יפל - הזו
םייכרבה םואתפ זא לבא .ינשדחו שגרמו אלפנ הז .קיזחמ אל הזו
ספתנ תצק בגהו (עדוי התא הככ חונ אל ארונ הז) בואכל תוליחתמ
םילכתסמשכ םש םהש םירבד ןומה םיאור אל םייכרבה הבוגמש םיניבמו
ידמ הובג ונבנ תויפיצה יכ .הבזכאה האב זאו .גגופתמ םולחהו רשי
המ .תצקל קר הפי היזטנפהש םיניבמ םואתפו .ואלמתה אל טושפו
דחפ ללגב הב םינתחתמ םישנאש תואיצמ התוא .תואיצמה וז ראשנש
הלוגס ידיחי שיש ןייצל תבייח ינא ,דימת אל) הרשפו תודידבו
הריכמ וליפא ינאו םתומכ שיגרהל ימצעל לחאל הלוכי קר ינאש
.(הזכ גוז תישיא
.תעדוי ינא
.םייכרבה לע הלפנש וז ינא
!םוקל באוכ כ"כ הז
.לפנ אוה וליאכ גהנתה קר םלועב הבילעמ יכה הרוצב שטנש שיאהו
תמאב אל אוה זא הזה ןמזה לכ םייכרב יניגמ ול ויהש איה תמאה
.טלפסאב עגנ
.ןליא
םע תכלל קיספת טושפ .םייכרבה לע ךתוא ליפתש וזל הכחת לא
.םיניגמ
םירבג הברה ךכ לכ רבכ יתעמש לבא הטובה הללכהה לע יל חלסתו
ןיינעל עיגמ הזשכ לבא הפי ארונ רבדל םיעדויש ךומכ "םיכחמ"
תנגפה לכמ םיצחלנו םהלש הביתב םמצע תא םירמוש טושפ םה ומצע
.תויעגר תוזירק יפל םרוע תא םינשמו הביח
העוגפ תוחפ טעמ היהא ינא בותכתש האבה םעפה דעש החיטבמ ינא
...ךילע לכה ךופשא אל ינא ילוא - עדוי ימו תסיופמ רתוי טעמו
ישוטל וביגה
 
 
18/11/01 5:03
יבוק :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.םישנא ינש ןיב שיש הנומאב ןימאמ ינא
.עוטקל דחפמ ךכ לכ התאש גוז תבה לש רשואהו ךויחה קזחה ןוצרה
תוקשהל םויו םוי לכ הלודג בל תמושת ךירצמש ןידע דואמ רבד הז
אל םעפ ףא ךלהו םקש הז ילוא.ךירצ םא םיריש רישל םגו ליכאהל
.ךלש דחאה אל אוה זא ןכ םאו תמאב תבשל חרט
םה ךא םהיניב שיגפמ קפס אלל לרוגהש ולש ינשה תא שי דחא לכל
וליפא וא םיספספמ קפס אלשש הלאכ שיו לרוגה תא םיטילחמ השעמל
םמצע תא םיאצומ םואתפו תונוכנ אל תובכר לע תולעל םיטילחמ
שממ אלו רכומ אל םוקמב תרכומ אל הנחת וזיאב םייחה עצמאב
.תושעל המ םיעדוי
.ךכ לכ טושפ קחשמהש רמא אל דחא ףא קחשמה יקוח הז
!!!החלצהב
יבוקל וביגה
 
 
27/11/01 17:16
ישוט :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
...יבוק ,יבוק
.ךתעד ףוסל תדרל יתחלצה שממ אל
?ילא ךתבוגתב רמול תיצר המ
?הכימתו קוזיח םאה ?תרוקיב םאה
הממ שדוח לש קחרמב .וישכע התוא ארקל יל בוט המכ ,הרקמ לכב
.זא יתבתכש
.תוכרעמהמ יל הקנתה הז
לע ינא ,הבוט כ"כ התיהש הילשאל עוגעג לש םילק םיקזבה דבלמ
.ימצע תוחוכב .םיילגרה
.יל בוטו
.הז תא רמול ףיכ הזיא
ישוטל וביגה
 
21/10/01 19:29
ריעב תירפכ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
:רש יסירומ תא יתעמש םידדוב תולילב םימעפ המכ
LAST NIGHT I DREAMED THAT SOMEBODY LOVES ME....
SO TELL ME HOW LONG BEFORE THE LAST ONE
SO TELL ME HOW LONG BEFORE THE RIGHT ONE
, דבל םישנא ינוילמש םיניבמשכ דחוימב ,ולאה תולאשה באוכ ,באוכ
,ביבא לתב ףוא-ואושו םינאגאלב ,םיצוטס לש ,"דחיב"ה לכ םעו
קר ונחנא ,הלכ/ןתחה תא םישפחמ אל ונחנא ,אל זא .דבל ןיידע
ךופ תונקל ,ןטבה תא תצק ררחשל ,תוכיסמה תא הפיט דירוהל םיצור
הרוצב קר אל ,רמוא ןליאש המ תא תמאב דיגהלו ףרוחל לודג רתוי
היהי אל הז זאו .תבשקותמ
JUST ANOTHER FALSE ALARM
?ןוכנ
ריעב תירפכל וביגה
 
 
18/11/01 4:56
יבוק :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.תרמא הפי
!!!םינוילימ הזמ השועו לודגב ךיילע קלוח םוסרפה ףנע לבא
יבוקל וביגה
 
 
5/12/01 14:44
עלוק המכ :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
This story is old, i know, but it goes on


.ןיינעל העילק טושפ


ש ירכזת לבא


There is a light and it never goes off
עלוק המכל וביגה
 
22/10/01 11:25
רחשה תלייא :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
אל !םיארוקה ,ןכ) םיארוקה לכ לש םביל תמושת תא תונפהל ינוצרב
.הז רמאמל תונורחאה תובוגתה יתשל (תוארוקה
!טישלובה םע קיפסמ - וניבהו תושומנ ינימו םירבג ,םיחא !ורוע
רחשה תלייאל וביגה
 
 
18/11/01 5:05
יבוק :תאמ
ורוע ,םיחא ורועל הבוגתב
!!!תלייא בוט רקוב
יבוקל וביגה
 
27/10/01 17:08
לאינד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
לש וז תא רקיעב ןאכ תורוחבה בור לש תובוגתה תא אורקל בוצע שממ
.ישוט
םג ךירצ לבא תוומ דע באוכ הז םימעפלו דבל ינא םג ,ןוכנ זא
.והשמ הזה אשונב תושעלו ררועתהל תעדל


(אצויו ריכמ ינאש ולא לש תוחפל) תורוחבה בור לש תירקיעה היעבה
לע קר אלא םירבגה לש שפנה ךותל המינפ תולכתסמ אל ןהש איה
הזה רוחבל זא .םהלש (רומג רדסב הארנ ינא ,אלו) ינוציחה הארמה
תמאב םא ונילע דובעל וקיספת - ךומנ הזה רוחבה וא ךורא ףא שי
תוצמאתמ ןתייה .ןמזמ הז תא תושוע ןתיה םירבד תונשל תוצור ןתיה
.רתוי תוקחוצ ,רתוי תוכיחמ ,תונינועמ ןתאש תוארמ ,רתוי


ףוחסתש יהשימ - תוצור םישנהש המ תא קוידב םיצור םירבג תואיצמב
.רחא דמימל םתוא


".בוהאל דומלל םג ךירצ"


....והשמ םישוע אלו דבל םישנא הברה ךכ לכ שיש ןכתי אל
לאינדל וביגה
 
 
22/11/01 0:56
Lorelei :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
And you, you never interested in a woman's looks? Not
even, sometimes?
Loreleiל וביגה
 
 
27/11/01 17:36
ישוט :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
.רקי לאינד
.הדוקנ .רעוכמ היה ילש רוחבה
.רעוכמ ."ליגר" אלו "תלכתסמה יניעל הפי" אל
.הארנ רבגש ךיאב תבהוא אל כ"דב ינאש המ לכ היה אוה
.םינפה יוות אל ,ףוגה תודימ אל ,רעישה עבצ אל
.תועידה לכל .רעוכמ - ףסונבו
םכח ,שיגר ,יתרכה אל דועש הרוצב קיחצמ ,םיסקמ היה אוה לבא
.רבד לכמ רתוי קותמ ,ףחוס ,אילפהל
.לכונו
.ךכ שממ
.ןרקש
קיפסה אל בוטה ילזמש דוע ויה ילואו) תויוישיא יתש תוחפל לעב
.(יל שיגפהל
.רמגנ הז .וילע הבוצע אל רבכ ינאו .דבל ינאש הבוצע אל ינא
.תוכרעמהמ יל הקנתה הז - בושח יכהו
ןהל בושחש המש ולאכ ןה ןתיא אצויו ריכמ התאש תורוחבהש לבח
תצק הז יכ ?ךילע רמוא הז המ - איה הלאשה .ינוציח הארמ אוה
המאתהה סיסב ןכיה - ולאכ תורוחב םע אצוי התא םאו .דודר
?םכיניב
?דודר התא םג םאה
.ןומה .תקחוצו תכייחמ ינא
.ץמאמכ אלו ןח אוצמל ליבשב אלו דחא ףא ליבשב אל
באכהמ יתוא איצוהש המ םג הזו .ילש תואירבל בוט הזו .וזכ ינא
...אל רבכש אוהה לע ארונה
.יתוא ופחסיש הצור אל ינאו רחא דמימ הצור אל ינא
.םישנה לכ ומכ אל ינאש הארנכ זא
םואתפו רצומ יל ורכמי אלש .יתוא וחרמי אלש הצור טושפ ינא
.רחא והשמ וקפסי
.םכימצע לע םיספואמ רתוי תצק םתא ויהת
.ומצעמ הצור אוה המ עדויש והשימ הצור אל ינא
!ינממ הצור אוה המ עדויש והשימ הצור ינא
.רבד הזכ תעדל ,ץמוא שרוד הזו
.הזה ץמואה רסוחב םיקול םירבגה בור
.תוצור ונחנאש תוארמ ונחנאשכ םילהבנ םירבגה בורו
ושיגרי םהש ידכ פוטס-ןונ "ירגתא טרופס" םיצור םירבגה בורו
.טסרבא דוע ושבכ םהו ביצי םהלש וגאהש
המכ רמולו רחאה לע תרוקיב ןומה ריבעהל םיעדוי םירבגה בורו
הזשכש איה היעבה .תורישי םיצור םה המכו םיקחשמ םיאנוש םה
- תוטשפו םוחו תורישי םע - םיפוצרפו םיקחשמ ילב - הככ תמאב
הז תא לוכאל ךיאו םהילע תחנ הז הפיאמ םיעדוי אל םירבגה בור
.ללכב
...דבל ינא זא
.עגרכ ללכב באוכ אל הזו תוומ דע באוכ אל הז
ללכב ינא םא בר קפסש ךכל םרגו ייח תמוארט תא יל רדיס רוחבה
.בורקה ןמזב רטמוליק 5 לש סוידרמ ילא ברקתי והשימש הצרא
.יתעגפנ
.כ"כ
.עגרכ ימצע םע תצק טושפ יל ףידע ילואש תבשוח ינא וישכעו
...יפוי הז "בוהאל דומלל םג ךירצ"
you should listen to your own advices...
ישוטל וביגה
 
2/11/01 10:58
תינידנולב :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.בוצע יל היהנ ...יוא
.הפי ךכ לכ בותכ היה הז
םעפ הרקי הז יל םג ילוא
תינידנולבל וביגה
 
7/11/01 1:25
Lorelei :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
You told me tales of love and glory
same old sad song, same old story
the sirens sing no lullaby
and no-one knows but Lorelei


by castles out of fairytales
timbers shiver where once there sailed
the lovesick men who caught her eye
and no-one knew but Lorelei


river, river, have mercy
take me down to the sea
...
and she, the last murmaid wating for the perfect prince,
her sweet song carries beyond time and space.

Does it worth it, waiting for the one? Is there only ONE
possible person for me? But there are other 6 billion
people on the planet. And he might not even speak the same
language as I do!!! And, he might be a "she", for all I
know. twin souls can be rather picky.... what am I to do
then?
Yet, I still believe in love. With the small but
substantial difference that I think "the one" is what you
feel and tell yourself, not what there IS, physically.

By the way, great article, especially for the hopless
romantics.... ;)
Loreleiל וביגה
 
18/11/01 5:19
יבוק :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ףאו גוז ןב ריכהל העובק הנולבש ןיאש אוה הזה קסעה לכב הפיש המ
דימת םירקמה בורב יל.ילש גוז ןבה תא ריכנ ךיא םיעדוי אל םעפ
יתייה אל ךויח וליפא תושאונ שפחמ יתייהשכו יתאצמ יתשפיח אלש
ריווא תצק איצוהל קפס אלל םיכירצ הפ םישנאש בשוח ינא.אצומ
םהלצא ןיקת אל אוהשמש רמוא אל הז דבל םישנאש הז תצק ררחתשהלו
והשימ ואצמ אל דוע םה עיגה אל דוע םהלש ןמזה.ךכ טושפ הז
.ותיא רבחתהל
הז םע תאצל ןוכנ דימת אל הז,טקפסא אוהש הזיאמ רומיה םג הז
םייח ונא.הלב הלב הלבו רדוסמ אוה יכ ותיא תאצל ילנויצרש
תויהל הבהאל ןתינ אל לבא תונולבשל חוכב ונתוא תעבקמש הנידמב
יכה הארנ אל עגרכש הרוחב וא רוחב שי םא קפס אללו.הז לכמ קלח
וא םתוא םיאורש ןטק ץוצקיע הזיא שי בלב ךא דחיבל סנכיהל םכח
זא םימדרנש ינפיל הלש םעטה תא םיחירמ וליפא וא םתוא םיעמוש
.םיבהוא םא לופיל רבד הזכ ןיא יכ !!!GO FOR IT BIG TIME
ךירצ אל דחא ףא ררועתהל לבא הללאל י'ציק עמשינ ינאש עדוי ינא
.הרזחב תוקבחמ אל תוירכ דבל תויהל
יבוקל וביגה
 
19/11/01 10:43
timeisnow :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הז לע עדוי אל וא הז לע בשוח אל התאו,םייוסמ ןבומב,ךילע תבשוח
ינא הז תאו,ןכש המ...ךלש השיאה המ תא םילימב תרדגה תוחפל לבא
לובג לע אל אוה שקבמ התאש המ םאה טילחהל בייח ה ת א,רמול בייח
טעמכ השיא שפחמ ינא,ירק) ורבעמ וליפא וא ירשפא-יתלבה
הבורק וליפאש יהשימ שפחמ התא םא יכ.(התוא אצמא ינאו,תמלשומ
ראשית התא זא (אוצמל ירשפא יתלב בשו ינא הז תא םגו) תמלשומל
לש ופוס.תשאיימו תלכסתמ תודידבו ברוצ טבמ,קורי קוזמר םע
טנרטניאב,ןאכ שממ ךלש הבהאה תא אוצמל ךלש שי בוט יוכיס,רבד
תילאוטריו יהשימ לש ברוצה טבמהמ ענמית התא תוחפל זאו
timeisnowל וביגה
 
19/11/01 10:45
timeisnow :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
לכו,תויגוזו,תויהל המ ןיא - המ-שאוימ עמשנ התא - והשמ דועו,הא
היהת זא...(עדוי חטב התא הז תאו) תונלבס ןומה תשרוד,הבהאה ןכש
ולש תא השעי עבטהו,ינלבס
timeisnowל וביגה
 
3/12/01 19:57
ינש :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
יאליע רשוא ותוא לא יתעגהש תענכושמ יתייהש ירחא ,יצחו 17 ליגב
.יתוא ביצעהל תחלצה ,םימעפ רפסמ יתמקו יתלפנו


.חונ רתוי הברה השענ שואייה הזכ ליגב רבכש הארנכ
ינשל וביגה
 
4/12/01 11:57
ןוכנ שממ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רבחהו ינאש ללגב ילוא .תוכבל יל םרג הז לבא ,המל תעדוי אל ינא
ןיידע אוהו ,תבהוא ןיידע ינאש תורמל םיניינע רוגסל ונטלחה
תרבוחמ היהאש ימ תא הנושארה הכמה לע אוצמל יתמלח דימת .בהוא
תתל דמלא ,ותיא תיטסיאוגא תוחפ תויהל דמלא ,ותוא בהוא ,וילא
(...לבקל םג לבא)
אל לבא ,םיסקמ והשימ םע תויהל םינש 7 ךשמב לזמ יל היה זא
ןיבהלו דחא םוי ררועתהל .??באוכ הז המכ םיעדוי םתא .יליבשב
???ןכש תרמוא הכישמה םא םג ,םימיאתמ אל ונחנא ,המ הנשמ אלש
ףידע רבכ ילוא ???םירחא םישנא ריכהל ליחתהל וישכע חוכ שי ימל
...תועמדה בוש תואב הנהו ???דבל תויהל
ןוכנ שממל וביגה
 
14/12/01 2:30
ילטיל :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
איה םא החוטב אל ינא וישכעו,16 ליגב,תחא הבהא קר התייה יל
ינא לבא,ךכ וא ךכ הכשמנ איה יצחו שדוח קר,הבהא תמאב התייה
ןיידע ינאו ורבע יצחו הנש,רוחבל רתוי ךכ שיגרא אל ינאש,תדחופ
ןב םצעב אוהש תורמל םלשומ יכהו םיסקמ כיהו בוט יכה אוהש תבשוח
הבהאש תדחופ.תדחופ ינא,םונהיגב ףרשהל ול עיגמש קיינאמ הנוז
םעפב םייחה תא השועש,ןטבב םירפרפ םע,תיתימאו,הרוהט וזכ
תמאב אל,רקובב םהילא ררועתהל ףייכש םיבוטו םייאדכל הנושארה
.תמייק
ןיידעו 18 תב ינאש הדבועה לע יילע קחצ,רבעשל רבחה,ומצעב אוה
הזכ ןיאש הניבמ אל תא,גנימרא'צ סנירפל הכחמ תא"יל רמאו ילותבב
"!םייק אל הז?רבד
הבושח ךכ לכ ךכ לכש,ילש הנשארה םעפה םגו?קדוצ אוה םא המו
הבהא אל םתס וא תורשפתה,םתס טושפ אוהש והשימםע,םתס היהת,יל
וזה הבוטה השגרהה םא המ?ןטבב הקותמ הליחב השועש תיתימא
אלו?16 ליגב יצחו שדוח לש רשק לע יל הזבזבתה,וזה המיהדמה
םא עדוי אל דחא ףא. הז לע יל תונעל עדוי אל דחא ףא?רתוי רוזחת
עדא אל ינא םאו.שיש המ לע רשפתהל וא,התוא שפחל םא,תמייק איה
תומולחה לכו.שי המ הז שיש המש ןיבא אלו,הל הכחאו?םעפ ףא
18,יתיכיח ןמז הברה ךכ לכ?תואיצמל אל תויזטנפהו,הלילל םירומש
?תמייק אל תמאב איה םא המו,וזה המיהדמה הבהאל, הנש
ילטילל וביגה
 
18/1/02 12:05
לאיל :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
קרפה לע הלועש הלאש לכ לע המיכסמ ינא הארת !יתבהא דואמ דואמ
םלוכ םאש חינהל ריבסו תיביאנ איה וזה הסיפתה תאז תורמל רמאמב
הבהא,חצנל םידדוב םיראשנ ויה םלוכ וזכ הרוצב םילעופ ויה
!םישק םייחה . ןוילימל תחא איה בלב תפרושש וזכ תחצינ תיתימא
לאילל וביגה
 
18/1/02 17:38
הענ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ותוא שפחל רשפא יא לבא ,דחאה םייק ןכש הנימאמ ינא .הפי דואמ
עיגמ אוהש וא
רשפתהלו תויחל םייתניבו ול תוכחל ךירצש וא
הזל הכוז דחא לכ אל ,רתוולו גילבהל וא
הענל וביגה
 
18/1/02 21:18
קינימוד :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ינא ותיאש םדאה ימ תעדוי ינא ?םלועב באוכ יכה המ םיעדוי םתא
ינאש ,םלועב ותוא תבהוא יכה ינאש תעדוי ינא ,חצנל תויהל הצור
ינא ,דחאה אוהש תעדוי ינא .ותיא החמש יכהו תרשואמ יכה היהא
..ךירצ םא וליבשב תומל הנכומ ינא ,וליבשב לכה השעא ינאש תעדוי
אבש באוכ ,באוכ הזו ,בהוא אל אוהו ,ותוא תבהוא ךכ לכ ינא
,רקוב לכ - בוש ותוא תוארל אב אל ,רקובב םוקל אב אלש ,תומל
,םלועב הילע הלוח יכה אוהש תאז ,ולש הבוט יכה הדידיה תויהל
ינאו .השיגרמ איה ךיא עדיי אל םעפ ףאו בהאי אלו בהוא אל לבא
דימת ,ותיא ינאש תוכבל יל אב דימתו ןורגב קנחמ םע ןמז לופ רבכ
,םלועב ותוא תבהוא יכה ינאש ול דיגהל ,קזח ותוא קבחל יל אב
,םולכ השוע אל ינא זא ,ירמגל יתוא דבאל לש דחפ'ת םג שיו
,ךלוה אוהשכ בושו בוש ותוא תוארל הכחמ ,םוי לכ וילע תלכתסמ
םכל ןיא .ולש היהא אל םעפ ףאש תעדויו וילע תמלוח ,תעגעגתמ
,ןטבב םירפרפ השוע הז ךיא ,בלב ףרוש הז ךיא תבאוכ הז ךיא גשומ
רבד םוש ןיאו ,יתוא בהוא אל אוה ?יל ןתונ הזמ ?דחא'ת יתאצמ זא
אלו הבהא הצור ,קוביח הז הצור ינאש המ לכו ,תושעל הלוכי ינאש
.לבקל הלוכי
קינימודל וביגה
 
 
24/1/02 19:36
Ophelia :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
עיצהל הזיעמ הז ללגב קוידבו .באוכ הז המכ תעדוי םג ,תעדוי
.בוט רתוי רהמ רתויש המכו !!!ךותחל :ךל
.יאדכ אל שממו הזמ אצוי רובש וגאו בל-באכ קר -ןויסנמ
.ךתוא בהאיש והשימ ץוחב םש שי
Opheliaל וביגה
 
 
16/5/02 20:02
וישכע הבוצע :תאמ
אל שממל הבוגתב
תא םירזואש ירחא ?הרקיה הילפוא ךותיחה ירחא םיכישממ ךיאו
,רמגנ לכהש ירחא ,ךיא "?הזמ רתוי יל עיגמ" םירמואו תוחוכה
לש םיפדמהו ,םש אל רבכ אוה יכ ,קיר יצח ךלש םידגבה ןוראו
תואלמתמ םייניעהו ,בוצע ךכ לכ ,בלהו ,ונקורתה םירפסה
לכ !ךכ לכ תבהא ירה יכ !!! ןגוה אל הזש תעדוי ךאו תועמדב
עגרמ תשפיח ותואש רבד-ה היהי הזש ,תמאב היהי הזש תיצר ךכ
אוה ילוא ,עדוי אלו ,חוטב אל אוהו ....לולב לוחזל תלחתהש
....תופקות רבעהמ ולש תוטירשה לכ םואתפ ילוא ,להבנ םתס
וז יכ ,ידמ ירירבש תצק אוהש ךלש בלה לע אצוי הז לכ ילואו
?םירטסלפ םע ותוא הקיבדמ תאש הנושארה םעפה אל
תונפל ךתוא הריעמש וזה הנושארה הבשחמה ילב רקובב םימק ךיא
ידכ ינפל קיפסמ אל לבא ,םוקל ךירצש ינפל הברה ,רקוב
םע דועו) תובשחמה לכ םע םויה תא םירבוע ךיא ?הרזח ימדריתש
,תמאב לבא ,םירגוס ךיאו (....ןמזה לכ ךלומ ותוא תוארל
?אבה ריבאה תא שפחל האלה םיכישממו
קר שי וישכע ,ילו ,תובושתה תא ךל שיש המדנ יכ ,יל ידיגת
.תועמד ןומה
וישכע הבוצעל וביגה
 
 
16/5/02 23:43
Ophellia :תאמ
אל שממל הבוגתב
.ליימ-יאב הבושת ךל הכחמ
Ophelliaל וביגה
 
7/2/02 15:49
roni :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.הזכ והשימ שיש תעדוי ינא
.ותוא יתאצמ ינא
ךויחל השידא ראשהל הלוכי אל ינאו קחוצ ותוא האור ינאש דחא
.ולש
טושפ הז ותוא תוארל רקוב לכו הליל לכ וילע תמלוח ינאש דחא
.םשגתהש םולח
קשנתהל ,רבדל ,דחיב תויהל םעפ ונל אצייש דימת תללפתמ ינאש דחא
.תויהל קרו
ינאש םעפ לכ ,רפס תיבל האב ינאש םעפ לכ וילע תבשוח ינאש דחא
,ולש ץוביקל האב
לע תלכתסמ ינאש ינאש םעפ לכו ,ולש חא תא האור ינאש םעפ לכ
.ולש הנומתה
קרש המכ ...ותיא תויהל הצור ינאשו ,דואמ דואמ תבהוא ינאש דחא
.רשפא
.םיטרס ילב ,תועיקש ילב ,סוס ילב ,ילש ריבאה
.ינאו אוה קר
.ותוא יתאצמ ינא ...הז ימ תעדוי ינאו
.יתוא אצמ אל אוה קר
roniל וביגה
 
 
16/5/02 19:55
וישכע הבוצע :תאמ
וישכע שממל הבוגתב
ינורל הבוגתב


ישעת זא ,ה ח ו ט ב החוטבו תעדוי תאו תאצמ םא ....הרקי ינור
(!הקעצב אורקל) !!!!והשמ הז םע
הלאשב תטבלתמו ,המצעב הברה ךכ לכ וישכע הדביאש יהשימ רותב
שי םא ,יתריקי ,ףוא .... "!הז" היה אל וא "הז" היה ןכ הז םא
רבדה תא ישעתו םיידיב ךמצע תא יחק ,םייניעה לומ הז תא ךל
...."הרקי והשמש" תוכחלו ,רתוול רוסא ,שי רבכשכ יכ !!!ןוכנה
!הרקי הזש ישעת
וישכע הבוצעל וביגה
 
7/2/02 16:32
roni :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
050456735
ודיגתו ורשקתת
ךממ קחרתא אל ינא םג"
ךתוא תבהוא ינא יכ
ישיש םויב ץוביקל רוזחת
"ךתוא הצור ינא
roniל וביגה
 
13/2/02 10:53
עותעת תירפרפ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.רתסנ ...ימינפ ...קומע םוקממ אב ...רדהנ רמאמה
,רופא הברהב םיעובצ ונייח ...ןבל וא רוחש םניא ונייח ,םלוא
...רוחשהמ רתוי הברה עורג אוה םיברלש רופא
"עותעת ירפרפ" ארקנש םיהדמ ריש בתכ רוצ ןרע
:(ןנובתמה ייניעב לכה) רמאמל רושק אל/רושקש
הנומתב םיגח בוש םירפרפ"
הבהא םירשבמ םירפרפ
חבטמב םידמוע ךלשו ילש
קבח תרמוא תא םואתפ
...קרפתמ הקיתשה ריקו
עוגישה ירפרפ ,עותעת ירפרפ
ךלשו ילש תונומת םש ויה
.חרב בוש רפרפה וישכעו
הנומתב םייח בוש םיעבצה
הבהא יעבצ - םיעבצה
םותכו קורי ,םודאו לוחכ
םיעבצה םיהכתמ םואתפ ךא
.םיננע םיברקתמ םואתפ
עוגישה יננע - עותעת יננע
ךלשו ילש םולחב הנומת
.םלענ רפרפה וישכעו
קעצאש ךיא תא יעמשת וישכע
".ךתוא בהוא ינא


ולש רפרפהמ ...םלעתי/זטנפי/שפחי/ןיימדי/אצמי דחא לכ
!!!!ןבל דואמ דואמ לכה םינפב קומע .. םינפב םינפב ...לבא
עותעת תירפרפל וביגה
 
4/3/02 4:23
tom :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
,לבא .יתבהא
.תמאב .יליבשב םש יא תונב המכ שיש חוטב ינא
?חצנל בהואממ היהי ינא התיא קרו ?עטקה המ ?תחא קר המ
תויהלו הלש ריבאה תויהלו הכיסנ הזיא אוצמל יל םיאתמ אקווד לבא
.חצנל םיבהואמ
...18 ןב ינאשכ וישכע אל קר
tomל וביגה
 
5/3/02 0:57
/ט :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רשקב השיגרמ ינא המ תעדוי אל ,אל וא המיכסמ ינא םא תעדוי אל
.הבשחמל הדוקנ ךל ןתונ ...ןפוא לכב הפי שממ בותכ לבא ,הזל
/טל וביגה
 
7/3/02 16:23
ר :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
,התיבה רזוח אוה וישכע שממ
.םירבח םא לגרודכ קחשל ךלוהו ,ןשי ,לכוא אוה
,אמא תא קשנמ אוה וישכע שממ
.ותוחא ןחל רשקתמו ,אבאב רכזנו
,חלקתמ אוה וישכע שממ
."הבהאה ייחל" האורו
...תיציפ ...הנטנטק ,הנטק הינשל וישכע שממ
..ילע בשוח אוה
,ילש םשה לע
,ילש ףוגה לע
,ילש ךויחה לע
...יתישע וא יתרמאש והשמ לע
...ינממ חכושו ,ילע בושחל קיספמ אוה זאו
.התוא קשנמו הילא ךלוה אוה וישכע שממ
.הילע םלוח אוה וישכע שממ
.רכזנ ..הינשל בושו ,יתוא האור אוה וישכע שממ
....וישכעו וישכעו וישכעו וישכעו וישכע שממ ינאו
....חצנלו ,דימתו ,ןמזה לכו
.ותוא תבהוא ,וילע תבשוח
,ינשה לע דחא םילכתסמ ונחנא וישכע שממו
.יתוא קשניו יתוא סופתי אוהשו ,חצנל ךשמי הזש הצור ינאו
.ךלוהו ,וטבמ תא טיסמ אוה וישכע שממו


...תבשוחו התיבה תרזוח ינא וישכע שממ
...יב רכזנ בוש אוה ,וישכע שממ שממ ,ילוא
...תיציפ ..הנטנטק ,הנטק הינשל
!!!!!וישכע שממ
רל וביגה
 
8/3/02 9:30
ןאילמ :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
הלולג היהא ינא םג זא בוט
לבא םיהדמ גוז ןב ,רבחמ יתדרפנ םינש עברא ינפל ,ןפוא לכב
.רבח רקיעב
תא םייסל ףידעו יל ןיינעמ אל אבכ ,םישוגיר יל ןיא רבכש יתטלחה
רשקה
תועטה לע יתבשח אלש םוי רבע אל ,םייתנש וליפא ילואו הנש ךשמב
.יתישעש הלודגה
.הזה דחיבה יל רסח היה דואמ .בוהאל םג ,ןכו תבהאנ תויהל יתיצר
ידיצל דומעיש והשימ יתיצר הז ירחאו ותוא הלחתהב יתיצר ארונ
יתוא בהאי
יתבשחש רחאל ,םישדוח השימח ינפל (הבהאה ליבשב תויחש ולאמ ינא)
ןיציקה לכ ולקש
.יחכנה יגוז ןב תא יתרכה
רתוי בהאתא אל ינאו רוזעי אל רבד םוש רבכש ימצעל יתבשחשכ
הארנכש יתיליג םלועל
.ןוכנה םדאה ילומ דומעי םא ,הלודג הבהא יל שישו רשפא
דואמו תבהואמ ינאו
.רישע ,םכח ,ירירש ,הובג רבג ,רבעב יתשפיחש אוה םיהדמה רבדה
אל שממ) יל הריהבה דימת ילש אמא לבא ,הינלופ אל ינא
,הפי ,ההובג ינאש (תויביטקייבואב
.הזמ תוחפ יל עיגמ אלשו המיהדמו המכח
? רישע (ינממ ךומנ וליפא) ירירש אלו הובג אל ילש יחכנה רבחה
יייייאוולה
,רקוב לכ קוחצל יל םרוג אוה ,םח ,ןיינעמ אוה,ילש רבח אוה לבא
קינעמו בהוא אוה
תרשואמ ינאו תרשואמ תויהל יתיצר קר ינא המלחו התצר ,ילש אמא
.לעופב הרוק המ איה הלאשה ,רתומ םולחלש הככ
ןאילמל וביגה
 
10/4/02 23:17
ביבא :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ביבא יל םיארוק םולש
הדירפ ירחא ונרזח תועובש המכ ינפל דחיב יצחו הנש ילש רבחו ינא
םיביר ירחא ונדרפנ)....שיגר שממ בצמב ונחנאש ךכ ....שדוח לש
יתוא קול אוה לבא דובעי הזש תצמאתמ שממ ינא וישכע (םיכשמתמ
בל תמוצתו הבהא יל שידקמ אלו םימעפל שידא אוה ... וליאמ ןבומכ
ינא המ ...יל ורזיע השקבב דרפיהל הצור אלו ותוא תבהוא ינא
םעפ התייהש הקיטמורה תא ריזחהל ידכ השוע


!תשאונ ינא השקבב
ביבאל וביגה
 
28/4/02 16:08
וד ןו'ג :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
.(ירעצל) גשומ הל ןיאו , ילש הבוט יכה הרבחב בהואמ ינא
...ןתחתאש ירחא קר ילוא ,הל הלגא אל םלועל
!! אוצמל ךירצ קר...תחא דוע שיש חוטב זא - הומכ תחא שי םא
וד ןו'גל וביגה
 
11/7/02 2:40
רמת :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
!םיסקמ רמאמ :םייתש םצעב וא תחא הלימב
רמתל וביגה
 
25/7/02 21:25
chica :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
why not do it the other way around
find what you need in defferent people
the friend
the lover
the rich one
all of best quality
and stay on your own
or
have the partner you've setteled for
and
the lover
.etc
chicaל וביגה
 
10/8/02 19:13
:תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
ינא םישגפנ וניטבמש עגרבש וזכ ,תפחוס הבהאב הנימאמ ינא םג
.יליבשב םלשומ אוהש תעדוי
רתוי אובת הבהאהשו שארמ תלסופ ינאש יל םירמואש תאנוש ינא
.רחואמ
.הזה ינושארה קילקה תא ךירצ
.ןושאר טבממ וב בהאתהל ונל םרוג אלש והשימ לע רשפתהל רוסא
וז הבוגתל וביגה
 
25/5/05 22:40
ןימסי :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רתוול אלו רשפתהל אל םיטילחמש עגרב העיגמ איהו וזכ שי שי
.16 ליגב ומכ ןכ ,תמאב תמאב ונל עיגמש ןימאהלו
ןימסיל וביגה
 
31/3/06 15:23
תימע :תאמ
םחורי ןליאל הבוגתב
רתוי שי ןכו םייק אל אוה רתוי הזה "דחאה" םע הלוכי אל ינא
םתוא םיבהואו םישנאל םיכשמנ .ךרעב היהיש רחבנש ימ תא שי רשעמ
םלשומש דחא ףא םש ןיא,ץחליהל יד זא.םתוא םיריכמש ירחא קר תמאב
תושעל ךירצש דיחיה רבדה!!!םייק אל.ותוא ונספסיפ קוידבש ונרובע
.םתוא ריכהל דומללו םתיא רבדל םישנא שוגפל הז
תימעל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא