םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
לגניס~~ישאר    
   

e-Lie -ה תייגוס
תכרעמ

ךמצע תא גיצהל רשויה תא ךל ןיא םא
תא ךל תתלמ רוטפ ינא ,תמאב תאש יפכ
השיגפל ראשיהלו דובכה


םות דע לוצינו ןוטלשל טנרטניאה תיילע םע ,תונורחאה םינשה ךלהמב
תתכמ ימצע תא יתאצמ ,יתורבחו ירבח לש תורכמהו תודידיה יבאשמ לכ לש
.(ןימ רחא םתס םימעפלו) רחאה ןימה רחא שופיחב טנרטניאה יליבשב ילגר


רמוא ינאשכו .תונרקשה תעפות איה יתלקתנ ןהב תודירטמה תועפותה תחא
וא תונטק תואנוה ,םירומג םירקש וא תותימא יאצחל ןווכתמ ינא תונרקש
םרטש הרוצב ,והשכיא .תורחאו ולאכ תונומת תחילשו תויוזחתה ,תולודג
.הרטמה תגשהל יעצמאכ םיימיטיגלל וכפה תשרב םירקשה ,ירמגל יתנבה
ןהש ,יתמהדת הברמל ,יל ררבתה יתודידי םע יתכרעש םירורבו תוחישב
ינוציחה ןארמל עגונב םיסג םירקש רקשל ןיטולחל ימיטיגל הזש תובשוח
השיגפל עיגהל ידכב תאז לכו ,םירחא םידירטמ םירבד יבגל םג ךא ,רקיעב
.ןברוקה םע תפסכנה


הדנולבהש הלגי דימ רוחבה םישגפנש הינשב ירה .הז תא ןיבמ שממ אל ינא
איה ףוקזהו לודגה הזחה תלעב ,הבוטחה ,ההובגה ,תולוחכה םייניעה םע
ןש ,חוטש שאר ,רטמ הבוג - העודיה החידבהמ תילאידיאה השיאה םצעב
הנכ הרוחב שפחמ םג רוחבה לכל ףסונב םא ... תוטלוב םיינזואו ,בהז
.רבדל המ ןיא שממ רבכ הז לע ןכבו - תיתימאו


המש ;תונבה יל וריבסה תראותמה היגוסב שורדלו רוקחל ,לואשל יתיסינשכ
וא תוארנ ןה ךיא תמאב ורפסי ןה םא .יפוי תוכלמ ןלוכ אל ,תושעל
ללכב הנומת ,עורגה הרקמב וא) םדוקהמ אלו יחכונה רושעהמ הנומת וחלשי
רפסמ הרטמ ,ןהירבד יפל ךכו .ןהב הצרי אל דחא ףאש רורב יזא (ןהלש אל
רבכ זאו ,השיגפל ואיבהלו תומיזמו תואנוהב ללמואה תא דוכלל איה תחא
הזיראב תנכושה המיהדמה הרוחבה תא תולגל אלא הרירב ול היהת אל
.תיתייעבה


םיארוקש םירבגה ראשל ןווכתמ ינא ןאכו) םירבח םכתא המ עדוי אל ינא
.דגבנו המורמ שיגרמ ינא .סעוכ דואמ ינא יל הרוק הזשכ לבא (הז תא
וזה הזיראב שי המ תולגל הז עגר ותואב הצור ינאש ןורחאה רבדהש חטב
אל לבא ,ףולבה תא יתלכאו םייניש יתקרח דוע הלחתהב .יתנמזה אל ללכבש
ךמצע תא גיצהל רשויה תא ךל ןיא םא ,םויה הז תא האור ינאש ומכ !דוע
ונימאתו .השיגפל ראשיהלו דובכה תא ךל תתלמ רוטפ ינא ,תמאב תאש יפכ
.תיבב יתלביקש ינלופה ךוניחה םע םדב יל הלוע תכללו בבותסהלש יל


תוינוציחב הברה ךכ לכ תוקסעתמ ,(חוכיוול ןותנ) הפיה ןימה תונב ,ןתא
הז ךיא זא .אל המו רופיא ,דוגיב ,רתוימ רעיש ,רעיש ,תוטאיד :ןכלש
הז ךיא ?ןברחתמ לכה תשרב ןכלש הארמה תא קוושל תוכירצ ןתאשכ םואתפ
ילב םלוצש ,רוא תונש ינפלמ והשמ ?םולכ הב םיאור אלש הנומת תאצויש
תוקינכט שי הז םוחתב ?טלחהב ירקמ תואיצמה ןיבל וניב רשק לכו רוא
,ץמאתהל המל וא ,תנופצפ תומד םע הלודג הנומת ןוגכ תונווגמו תובר
אלש תויווזב תונומת ,תוכושח תונומת .תנופצפ הנומת ףרצל רשי רשפא
דבלב םינפ תוארמש תונומת יבגל ןכל רתוונש עגרל חיננו םולכ תוארמ
לכל .ןטק ןוליס סוטמ תיחנהל רשפא הטמל ול רבוחמש תחתה לעשכ
המגמ (לכה רפסמ אל כ"בשה םג) ורכזוה אלש תובר דועו ל"נה תוקינכטה
.היצמרופניאסידו לובלב ,היעטה - תפתושמ תחא
ינפלמ ךלש הנומת יל הארמ תאשכ ,רסמה תא תנבה אל דוע םא ,הרקי תארוק
,השיגפל תיתימאה הסרגה תא תשבול תא זאו (תוחפ וליק הרשעו) םינש רשע
.אלש יתוא וענכשי אל םיצוריתו תולתפתה ,תוקמחתה םוש .רקש הז


תאז לכב - ישנה ןימה תב ךילא (תשאוימו) תשאונ האירקב הפ יתינפ םנמא
וד איה היעבהש ךכל ןיטולחל עדומ ינא לבא - תוננב לש רתא הז
עיגהלש (הז תא יתיווח אל דועש תורמל) ימצעל ראתמ ינא .תינוויכ
חירקמ ךומנ ןמש לבקלו (ןבומכ ינא הזש) ירירשו הובג ךיתח םע השיגפל
זא .ךל םג תורקל לוכיש רבד הז (הריעש דימת םג איה והשכיאש) סרכ םע
וא) הרקי הזשכ (תשגרה וא) ישיגרת ךיא יבשחתו עגרל הז תא יניימדת
הארמו םייחטש רתוי ונחנא יכ ,ךרעב רשעב הז תא יליפכת וישכע .(הרק
.םישיגרמ ונחנא ךיא יניבתו ,ונל בושח דואמ ינוציח


ךויחה תא וקחמת זא םכילא םג עגונ הז ,הז תא םיארוקש םירבגה םש םתאו
תונכותבו םירתאב םכלש םיטרפהו הנומתה תא ןכדעל וכלו ףוצרפהמ רגפמה
.םיעיפומ םה םהבש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
זוגיות      מועדון הלבבות השבורים
סקס     
    
םימורופל     
   
14/11/01 13:13
ץראוז :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הלימ לכ םע
ץראוזל וביגה
 
 
14/11/01 17:48
תכלוהו המקש תאז :תאמ
םיכסמל הבוגתב
.תבשיתמ אל וליפא םימעפלו
.תכלוה-םולש-םולש-האור-תברקתמ-האב


.םינלופה לכ יל וחלסיו
תכלוהו המקש תאזל וביגה
 
 
15/11/01 9:20
ראיק הניטסירכ הירמ :תאמ
תכללו םוקלל הבוגתב
רסוח לש .ךומכ םיגהנתמש םירחא לשו ךלש דספה לש ןיינע
.םדא ןבל ןטק יוכיס ולו תתל תונכומ
ולו שידקהל ידכב ,םלומ דמועש ימלו םמצעל דובכ םהל ןיאש
.השיגפל םביל תמושתמו םנמזמ תצק
המ ןיא אליממ ךומכ םישנאל יכ .עגרב םישטננה לש םלזמ אקווד
.תתל
ראיק הניטסירכ הירמל וביגה
 
 
16/11/01 16:33
uv :תאמ
םינלופ לש ןיינע אלל הבוגתב
.תונמדזה אל וא תונמדזה לוצינ לש אל אוה הפ ןיינעה
איה םא ?יל תרקשמש איהשימ ריכהל יל המל - אוה הפ ןיינעה
ומכ המצע תא הכירעמ אל איהש ןמיס ,הלש הארמה יבגל תרקשמ
ידכ קיפסמ ךירצש ומכ המצע תא הכירעמ אל איהו ,ךירצש
המ ?התוא ךירעה יל המל - הזכ בצמב .ןיינעה יבגל יל רקשל
הטימל אירב שאר ףוחדל יל המל ?יל הרפיס אל איה דוע
?הלוח


.לכה הז
uvל וביגה
 
 
17/11/01 17:16
'סירכ הירמ :תאמ
םינלופ לש ןיינע אלל הבוגתב
הלאכ לע אלא ,הארמה יבגל רקש לש ,הזכ בצמ לע תרבדמ אל
.רקשל רשק ילב .שמח ירחא וא הקד ירחא םיחרובש
.החוד תוגהנתה וז
'סירכ הירמל וביגה
 
 
20/11/01 16:29
alina :תאמ
םינלופ לש ןיינע אלל הבוגתב
Boolshit !!!!!!
זא םג ? הלש םשה יבגל ךל הרקישו תממהמ הצצפ איה םאו
איה זא םג ,הלוח הטימל אירב שאר" ?הידגרט וזכ היהת וז
? הארמה חכונל דמגתמ לכה זאש וא ? המצע תא הכירעמ אל
alinaל וביגה
 
 
22/11/01 19:07
uv :תאמ
םינלופ לש ןיינע אלל הבוגתב
...ןוכנ אלה םדא ןבל תינפ לבא - רעטצמ
,הלש םשה יבגל - הגיצמ תאש הרקמב) יל הרקיש איה םא
איהש וזיא הל שי (...רחא רבד לכ תויהל לוכי הז לבא
הטושפה הביסהמ תולבוקמ אל תוביסה - כ"דב .ךכל הביס
םוש יל ןיא ,הזה בצמב רקשל רתוי חונ השיגרמ איה םאש
.רקשל חונ שיגרת אל איה םירחא םיבצמבש ךכל ןוחטיב
ינאש המל רשק םוש ןיא הארמל - תאזל םאתהבו ךכל יא
רושק אל ללכב הז - אל וא המצע תא הכירעמ .ןעוט
.ןיינעל
uvל וביגה
 
 
19/11/01 1:24
timeisnow :תאמ
םינלופ לש ןיינע אלל הבוגתב
הריכמ אל איהשכ,רקש לש המרל תדרוי הרוחבה םא - העוט תא
ותוא תולמל ךישמת איה םירקש המכ ךירעהל השק,םדא ןבה תא
םדא ןב אוה ןרקש,תושעל המ ןיא - התוא קורזל טילחיש דע
...ינוציח הארמל רשק אלל,לבוס אל דחא ףאש
timeisnowל וביגה
 
 
15/3/02 12:18
Jimmy :תאמ
תכללו םוקלל הבוגתב
תשטשוטמ הנומת התוא םע ןכ םג ... רעצמ רופיס ... ןכ ןכ
40 ירחא תרחואמ הליל תעשב יל התכיח ץעה דיל הניפבו קוחרמ
ינניא ינאו תוינש 7 ורבע אל ש"מק 120 לש העיסנ לש תוקד
ינאו אובי םוי ילוא לבא ... ינלופכ יתכנחתה אל .. ינלופ
ינאו תוינש 7 (יידלי תא ךנחת איה אלו) וזכ תחא םע ןתחתא
ש"מק 155 לע תוקד 25ב הרזח ךרד התוא תא השוע וטואה ךותב
?? לטיור הז תא יל תישע המל ?? המל זא ! םירוזמר ללוכ
Jimmyל וביגה
 
 
31/1/03 2:25
Useless ID :תאמ
תוינש 7 ךותל הבוגתב
ש"מק 155 ב לבא , בושיחה תא השוע ינא ךיא הנשמ אל הז
הרזחב תוקד 25 ב עיגהל
40 ךות עיגהל ש"מק 120 ב ךל חקל ירה , ירשפא יתלב הז
.מ"ק 80 וניה קחרמה ירק , תוקד
ךרדה התוא ןכל ש"מק 155 ב העסנ ךלש הנעטה יפל הרזחב
ינאש החנהב תאז , תוקד 30 תחקול (םירוזמרהמ םלעתהל)
.הרזחב םג מ"ק 80 אוה תישעש קחרמהש עדוי
הקיטמטמב קופד ייד ינא טושפש וא....הבשחמל הדוקנ םתס
...(הלילב 2) העש תאזכב
Useless IDל וביגה
 
 
15/11/01 20:21
הירורב :תאמ
םיכסמל הבוגתב
אמיא וז ,ןורוא יה
.ךירבד תא אורקל יתנהנ ,תשרד האנ
:תורובגה יפמ םילימ המכ
ןחה רקשו יפויה לבה ורמא ונימכח ,יסחי רבד אוה יפוי
החלצהב
אמיא
הירורבל וביגה
 
 
16/11/01 20:52
שותינגד :תאמ
םיכסמל הבוגתב
...רמולכ ,הבהאה


.אלש הארנכ


ותוא תוהזל וליפא לכוא אל היפל הנומת םשש ימו הנוכנ הלימ לכ
.תומלעתהב הכזי השיגפב


,רתוי תוחלצומה תא רחבאש ןבומכ .תונכדועמ תונומת קר המש ינא
.םוי-םויב רשאמ רתוי רדנגתהלו רדתסהל חרטא ירה השיגפל םג לבא
שותינגדל וביגה
 
 
17/11/01 9:52
ashlaya :תאמ
םיכסמל הבוגתב
תויפיצ אלמ םינוא רסחל ןיא חטבתרקשמש יל עיגמש המ הז טלחהב
ןוימידה תא ואצמיש םיפקשמ


בילעהל ךרדה תא אצמל םג תרמוא יתייה
....הזמ דרנו...המקנ הז לבא
ashlayaל וביגה
 
 
14/3/04 1:48
ןירתק :תאמ
םיכסמל הבוגתב
ר'גניסמל םדוק רבחתהל יוצר רקיעב...םירבגה םג םישנ קר אל
המלצמ
הקדב ינא..תיבהמ קוחר אל השיגפ וא ,רזוע הז השיגפה ינפל
םימעפ תאז יתישע ינא...תכללו לצנתהל תלגוסמ ינא הנושארה
תונכדועמ ויה אל תונומתהש ןוויכמ..תובר
!!!!!המלצמה ןויער תא יתליגש דע
ןירתקל וביגה
 
14/11/01 13:15
אוה ךופהנ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.לווע םהל התשע םהלש הנומתהש םישנא םע שגפהל אצי
ויה תואיצמב וליאו ,הנומתב הסיבכ תנוכממ אציש והשמ ומכ וארנש
.םימיסקמו םיפי ,םיהובג


.תובוט תויווח םג שי
אוה ךופהנל וביגה
 
 
15/11/01 18:39
קילאח :תאמ
אקווד ילצאל הבוגתב
םיאמלח אלה םה האימחמ אל הנומת םימסרפמש הליא ,תמאב ונ
.םירומג
תנוכממ אצוי אוהש תבשח הנומתב רבכש והשמ שוגפל יצרתש המל
.הסיבכ
הנומתב ,הארמ הארמ הארמ !תויחטיש ססובמ לכה הז טייד דניילב
.השיגפב תוימשגבו ינפלש
לש ןמזה תא זבזבל אל יוצר ,תופי יכה תוצונה תא םיאיבמ אל םא
.םידדצה ינש
קילאחל וביגה
 
14/11/01 13:29
Cheny :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,יריקי ןורוא
לש טייד דניילבה ילוצינ ונל תורכומו תמא ןלוכ ךיתולימ
םירוחבמ תחא אל תווכנ הפיה ןימה תונב ונא םג .יחכונה םוינלימה
דעו תליאב ןורחאה ץייקב הנומתה םוליצ תעמ ולוכ רשנ םרעשש
םתואמו םיסייט יפקשמ ירוחאמ האבחוהש תטלובה הליזפה ןמ ,םויה
תא ואיבי אל םלועבש תומרופטלפה לכ וליפאו ומלענש םירטמיטס
.וחטבוהש םירטמיטנסה 176-ל רוחבה
םדידל לבא יחטש הז תוינוציחש םינעוט תושלוגהו םישלוגה תיברמ
תוידנולב םיבהוא םירבג - תבאוכ תואיצמה .תחא רפסמ ןנסמה הז
ונלוכ אלש אלא .םירירשו תירולב תובהוא םישנו לודג יציצו
ינולק 'גרו'ג שממ אל םתא םגו ,לדומ רפוסה לש ןמלצב ונארבנ
ונכות יכ ולש ןקנקה תא החירפב טשקל אלא דצ לכל רתונ אל ןכלו
.רתוי הווש תמאב
,םלוכ ילגרל רנ איה תמאה ובש ןדעה ןג תא אצמת םא ,תפסונ הרעהו
דע יכ השיבח ירמוחב דייטצהלו תוהובג םיילענ לוענל הצילממ ינא
םע תודדומתהה םילאוטריוה םירקשה םע םידדומתמ ונחנאש המכ
תמאה לש הרואמ רווניסהו תוחכפתהה תויווכ ,תואיצמה תוכישנ
.רתוי םיעורג
ילוא תומידקמה תוחישב תובקונו תויפיצפס תולאש לואשל אבהל הסנת
הז וניניבו - ךנימ ינבל הז תא השוע ינא ,לבסה תא ךמצעמ ךוסחת
.תוליפנה חווט תא םצמצמ
Cheny ל וביגה
 
 
14/11/01 13:42
Fungus :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
,הרקיה Cheny
תאש תולאשה תייגוסב ביחרהל ילכות םאה ,תשריפ אלו תמתסש ןויכ
.רוזעל תולוכי תואמגוד ?טיידה םרט רעוכמה ןימה ינב תא תלאוש
Fungusל וביגה
 
 
15/11/01 18:50
קילאח :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
תובילעמ תולאש םילאושש הליא תא תאנוש ינא ךיא ,יאוו יאוו
.ןופלטב תונבצעמו
הארנ ,אטראח הזיא ."ךמצע תא הרידגמ תייה ךיא" ,לקשמ ,הבוג
הילע םכל רפסי טנב סרכה תא איבחהל ךכ לכ חרטש ימש םכל
?ןופלטב
אוה ינוציח הארמ ,הנוכנ היצמרופניאה לכ םא םג ,סונמ ןיא ,יד
!השיגפה תא םכמ ךוסחי אל םולכו ,יביטקיבוס
!לולצל הדייה וווו ,הקומע המישנ תחקל זא
,ןוכנ אוה םירמוא םהש המ לכש המכ םג שי ,םיעדוי םתא המ
.סטייד דניילב לש הזה יניצהו רקה םלועב הבהא אצמל םג רשפאו
קילאחל וביגה
 
 
19/11/01 1:43
timeisnow :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
הבהא !יתאצמ טלחהב ינא יכ טנרטניאב הבהא אוצמל רשפא,ןוכנ
דואמ לבח קר...ויק יס ייא ב דואמ דמחנ יוניכ ירוחאמ,תרדהנ
םיסחי תכרעמ לכב םייקש ןוכיס הז לבא...ףוסב רדתסה אלש
תעדל ךירצ טושפ - רק אל אוה טנרטניאה םלוע,בגאו...הליחתמש
...בבותסהל ג"ג רוזיא הזיאב
timeisnowל וביגה
 
14/11/01 13:42
הננ הכלמה :תאמ
תכרעמל הבוגתב
שיו רדסב תוחפל וא בוט םיארנ ונחנאש םיבשוח ונלוכ לכ םדוק
תחרקה ילואש וא תחתה דיגנ וילע לבחש ןטק דחא והשמ קר ונל
ראשה לכ ,רפסוממ הז הבוגה אוה הארמב יביטקייבואש דיחיה רבדה
וא רדסב הארנ ינשל רעוכמ דחאל הפי . םירבד הברה תויהל לוכי
.םעט לש םש ןיינע הז העווז
ונ": יל םירמוא זאו תרמוא דימת תיארנ ינא ךיא לע תמאה תא ינא
זאו ? תיארנ תמאב תא ךיא, תרעוכמו הנמש תמאב אל ירה תא אל
תוקולח תועדה תרעוכמה לע הנוע ינא
הננ הכלמהל וביגה
 
 
14/11/01 14:20
ריעת ןפ סארג :תאמ
?הזכ רבד שי תמאל הבוגתב
עבצ ילואו (שמחו םישיש רטמ הז שמחו םישיש רטמ) הבוגה טעמל
ןהמ ('וכו ,שמשה רואב ,קורי תויהל לוכי לוחכ) םייניעה
הרימכמ תמאל הקושתה .תמא שממ אל ןה םג ?תושביה תודבועה
.תינמז וב תשפוטמו
יכ
1
."תמא" הזכ רבד ןיא
2
- תונוש תוביסמ ,ןמזה לכ םיפי אל םישנאב םיבהאתמ םישנא
,תוינחוכ םישנל םיכשמנ םירבגו ,ריבסהל ןתינ אל ללכ ךרדבש
,שובלב ארונ םעט םע ,םיבע םיילוסרק םע ,תונשד ,תויטקרונא
םיכמ םירבגל ,םיחריקל ,םידמגל ,םיעשופל תוכשמנ םישנש ומכ
הלש עטקהו תחא לכ - לשבל םיעדויש םילאוטקלטניאלו
ריעת ןפ סארגל וביגה
 
 
14/11/01 15:47
Cheny :תאמ
?תודבוע דימת תושביה תודבועהל הבוגתב
ךכ ,אילפהל תושימג ןה תויתומכו תודידמ ןהש המכ דע ,תודבוע
ימ יכ וליגמ םינש 7 ומצעל דירוהש ןולא תא ריכהל יל אצי
קוורה - הלאשב הצוענ הבושתה ?39 ןב קוור םע תאצל םיכסת
וכפה םהשל 1.76-ש הליהת ירוביג ינימ לע םע ןכו !ןרקש
םירקמ דועו (?היצקלסידה תא םישאנ המכ דעו) 1.67 תויהל
םא הלאכ שיו) ינממ םימכח ורמאש ומכ זא הלאכש םירעצמ
ךלש ילש ,םידדצ השולש שי רופיס לכל ,(בוט בוט םישפחמ
.תמאהו
Cheny ל וביגה
 
 
15/11/01 1:24
ריקב ביגמ :תאמ
םיקויד יא שי תודבועב םגש והזל הבוגתב
.םייק וניאש רבד ןה ,ןתוהמב ,תודבוע
ןיידעו ,בוטחו ידנולב ,םינומש רטמ תויהל לוכי םדא
ינוציחה הארמהש אצומ ינא ,תישיא .דירחמ תואריהל
לעב אוה אשונה .ומצע םויק תא רתוסה גשומ אוה יביטקיבואה
,ףוגה תפש .ופוגב םדאה השועש שומישה תמועל התוחפ תובישח
יח םדאב שיש םירבד םתוא לכ ,רוציקב .שובלה ,רובידה ןפוא
.תמב ןיאו
לכב יוטיב ידיל תואב ולא םיאשונב תויעבש ,ןימאמ ינא
םג םתוא ןייפאל ןתינו ,טרפה לש תוגהנתהה לש םיטקפסאה
םירבדה ןיאש ,ןבומכ .ןופלטב החיש לע רבדנ אלש ,הביתכב
ןייפאל רשפא ,הנוכנה תושיגרב לבא ,םמצע ינפב םידמוע
תועמשמ המ קוידב עדוי אל) .המת הביתכ ךמס לע םג םתוא
.(הבבס עמשנ לבא ,גשומה
זא ,לזמ שממ םהל שי םא .ףוסבל ןקדזהל וכזי לזמה ירב לכ
,תוחרקתהה םע ,הנקזה םאה .תיגוז תרגסמב ונקדזי םג םה
םיידשה ,םירבגה לש תוקלחהו תוקדה םיילגרה ,הנקיזה ימתכ
םאה ?םודרגל הבהאה תא ולעי חרכהב ,םישנה לש םיטומשה
?דבלב םיריעצה לש םתלחנ איה הבהאה
םירבקל תוירפסה תא הכפהש ,הארמה תא תשדקמה ונלש הרבחה
םישנל תמרוג ,םיראופמ םישדקמל רשוכה ינוכמ תאו םיקיר
תולטרועמ תוכלהמה 17 תונב תודלי טיבהל םישולשל תוברקתמה
קבאיהל הרטמב תוליסמו םיגניפסב תוזחאנ .סחאנ שיגרהלו
דיעצהל חכוש אל ןמזה ,רישל בטיה הכ בוגראש יפכו .ןמזב
.ףוגה תא
וכפה הלשבה תוישנה לש םילגלגעה םיקומחה ,בחרה ןגאה
.בוצע טושפ .לבחו .םימגפל תויהל
.יטויב סונווב תופצל ץילממ ינא ,חוניקל
ריקב ביגמל וביגה
 
 
16/11/01 22:26
הננ הכלמה :תאמ
םיקויד יא שי תודבועב םגש והזל הבוגתב
רבודמ תשרה ךרד ותוא ןוחבל ןיאש גשומ איה המת הביתכ
תורדוסמ תויתוא האנ די בתכ הללכש םעפ ודמילש הרותב
םיקינעמ אלו הז תא םידמלמ אל םויה ףדה לש האנ דומיעו
תובישח הזל
הננ הכלמהל וביגה
 
 
17/11/01 13:20
ילטיור :תאמ
םיקויד יא שי תודבועב םגש והזל הבוגתב
.ןמזמ יתיאר .םיסקמ תמאב
ינא הככ .יניעב תוישנה תומלגתה איה ,ללכב ,ייב יילטנ
.הלודג היהאשכ תויהל הצור
םייקומחהו בחרה ןגאה םע היעב ךכ לכ יל ןיא ,תישיאו
םירוחבל אל םג .י ל ש םילגלגעה
.םימייוסמ
ילטיורל וביגה
 
 
14/11/01 15:00
םאה הכלמה :תאמ
?הזכ רבד שי תמאל הבוגתב
(ריבסא ינאו) העוט תאש המכ .העוט תאש המכ וה וא
אוהש ךוניחמ האצותכ) בוט םיארנ םהש ,בורל ,םיבשוח םירבג
(הידבשב אלו לארשיב ונחנא רבד לש ופוסב ,דטניירוא-ליימ דואמ
ריעצ ליגמ (שפנו) ףוג יכיבסת תוחתפמ (?)המ םושמ ,םישנ לבא
.תוטלוק ןהש םייומסו םייולג םירסמ לש דואמ תחתופמ תכרעמ לשב
?הז לע תעמש .הזורבנ היסקרונא
הריכמ ,תורגבתהה ליגב תורענ לש ,לודגה שפוחב הזחו ףא יחותינ
?אשונה תא


ןהש תובשוח אל (קר אל לבא ,לארשיב) םישנה לש עירכמ בור
יטסלפ חתנמ לכו תיחמומ תיגולוכיספ לכ ילאשת .בוט תוארנ
הצורמ אל תחא ףא דציכ ךל ורפסי .תודבוע ךל ונתייו יניצר
איה לבא ,ןכ דרופורק תרבג ילוא ,ונ ,ייקוא) הלש הזחהמ
תועפושה ליפורפב חפנ רתוי תוצור תוחוטשה (טועימ תגציימ
םיטיידמ תוסאבתמ תוהובגה ךיאו (היזח ילב קראפב ץורל תומלוח
יחותינ המכו םיבקע םע תונעתמ אקווד תוכומנהו המוק יעצוממ םע
הנשב םיעצבתמ םירתוימ ףא
םישנ ידי לע םיעצבתמ םייפקשמ תרסהל רזיילה יחותינמ %87 ךיאו
םייפקשמ םע החונינ תולקב םימילשמ םירבג אקוודו (!תוריעצ)
ונעגה אל דועו (!הד ...תיצולפ-וטקלטניא המורא םהל םיקינעמש)
הפיה ןימל יניצר בור ןיידע רתוימה רעישה תרסה םוחתל


ונילע וליפה המל םעפ תבשח ..."הפיה ןימה" גשומה ופורפאו
םירכזה אקווד עבטבשכ ,"הפיה ןימה" תויהל הזה קיתה תא אקווד
סווטל (הדאנ ?האיבללו) המערב ול רדהתמ היראה - רתוי םיראופמ
דניימ ,"יסאל") םיבלכב םגו (הככ הל בוט ?הסווטהו) ביהרמ בנז
ידי לע המלוג ,וי
(םירכז-םיבלכ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
14/11/01 16:39
הללאי הללאי :תאמ
?בוט םיארנ ונחנאש םיבשוח ונלוכל הבוגתב
!!!ונעגעגתה ?תיגולותימה םאה הכלמה תמאב וז


תילארשי הרוחב יכונא הנה - ןוזיאה ליבשב ,ךיירבדל רשקבו
.הלש הארמה ןמ דאמ הצורמש
,ןוכנ) תיסקס דאמ ינאש ימצע לע תבשוח ,'וכו םיידש ,הבוג
(םירחא הברה םג יל ורמא הככ יכ
.םינש רתויש המכ דימע ראשיש קר ,הנתשי רבד םושש הצור אלו


!הכלמה ייחל רקיל תיסוכו
הללאי הללאיל וביגה
 
 
16/11/01 18:36
mushmush :תאמ
!ךבוש ךורב ,הריקי הכלמל הבוגתב
What can I say?

I'm chatting sometimes and I really dont know why,
but out of 10 cases when I'm talking to
a girl who says she is "sexit" - 9 times she is fat.


I don't understand why those girls are not telling
the truth "yes, I'm fat"! it's always goes by "kinuim
nirdafim" - "shmanmonet", "goof nashi", "mele-a
bamekomot ha-nechonim", and when you see the girl -
then you see from 100 meters - she is simply fat!
mushmushל וביגה
 
 
14/11/01 19:05
תעדויש תאז :תאמ
?בוט םיארנ ונחנאש םיבשוח ונלוכל הבוגתב
בהז הלמ לכ ךלגרהכו !םאה הכלמל
תעדויש תאזל וביגה
 
 
19/11/01 1:44
timeisnow :תאמ
?הזכ רבד שי תמאל הבוגתב
!תונכה לע דובכה לכ
!החלצהב
timeisnowל וביגה
 
14/11/01 14:00
םיזזפ רקוח ,יול יסוי :תאמ
תכרעמל הבוגתב
לע ךל לבחש תיסוכ ינא") תימצע תולעפתהב המצע לע הדיעמש ימ
איה ("!בזכאתת אל התא" וא "בהאתש החוטב ינא" וליפאו "ןמזה
.רהזיהל שי .יוקל דואמ ימצע טופיש תלעב ללכ ךרדב
םיזזפ רקוח ,יול יסויל וביגה
 
14/11/01 14:04
זעוב :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,ליפא סקס .העונת .ךויח םיאור .םידמימ המכב םיאור תואיצמב
אקווד) ךפיהלו - םיידשה לדוג וא רעישה עבצל רשק םוש ול ןיאש
ןבצמש הככ ,םירבגמ ןמצע יפלכ תויתרוקיב רתוי תויהל תוטונ םישנ
(רתוי ער
שיש עדייש תילאוטריו תובתכתה ךמס לע ריוואב םילדגמ הנובש ימ
תואצות ביני אל ינטרפ ריקחתו םדקומ רוריב םוש .ריחמ הזל
אלו ,םדא ןב םיעמושו םיאור ובש יח שגפמ ומכ ןיא .ןוצר תועיבשמ
םירביא לש היצניבמוק
זעובל וביגה
 
 
14/11/01 14:26
ךתוחה :תאמ
תכשונ דימת אל תואיצמהל הבוגתב
הבוח אוה ריקחת ?ברקב לק םינומיאב השק לע תעמש אל ,זעוב
זא ,תמא רבכ םא .דסחתהל המ ןיאו .הפינוכ םע לופיל אל ליבשב
הלא תא ףידעמ ינאו .םירביא לש היצניבמוק טלחהב אוה םדא ןב
םירביאה לש תינויצרופורפה היצניבמוקה םע ,תויסוכה
ךתוחהל וביגה
 
 
14/11/01 17:00
הריטה תריבג :תאמ
!תכשונ דימת תואיצמהל הבוגתב
?תעלד
הריטה תריבגל וביגה
 
 
14/11/01 19:06
ךתוחה :תאמ
?ךתוח התא המ ,תמא'תל הבוגתב
ןיא .ןמז יל ןיא .הפינוכ האור ינאשכ קט קיט הצוחה ךתוח
.ןמז יל
ךתוחהל וביגה
 
 
15/11/01 10:35
הריטה תריבג :תאמ
?ךתוח ינא המל הבוגתב
.לוק
הריטה תריבגל וביגה
 
 
15/11/01 20:20
ךתוחה :תאמ
?הסילע לש ןפשה ומכל הבוגתב
ליעי טושפ ינא .קוידב אל
ךתוחהל וביגה
 
 
15/11/01 18:59
קילאח :תאמ
!תכשונ דימת תואיצמהל הבוגתב
השיגפל ךתיא איבמ התא קוידב המו ,ךתומכש ןצחש אי ,דיגת
המ ןיבתש ינפל הברה ךלתו ףוצרפ םקעת אל הרוחבהש ךל חיטבמש
????הרוק
קילאחל וביגה
 
 
15/11/01 20:12
ךתוחה :תאמ
!תכשונ דימת תואיצמהל הבוגתב
םידדצה ינשל הרומש ףפחתהל תוכזה .ןגוה ליד
ךתוחהל וביגה
 
 
16/11/01 1:51
הילג :תאמ
תכשונ דימת אל תואיצמהל הבוגתב
!תרמא הפי
הילגל וביגה
 
14/11/01 14:07
sun-shine- :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,קותמ ינורוא
ללכב יתבזכאתה אל - ךתוא יתשגפ ינאשכש לזמ הזיא
?תבזכאתה התא םאה - הייגוסה תא ונילאה רבכ םאו


בישהל ןיא השענה תא - הרקמ לכב
.חפשינש 40/10 עונמ ןמש לע הכבינ אלו


,ןלוכמ יכה ךתוא תבהוא
שמש אמאמ
sun-shine-ל וביגה
 
 
14/11/01 14:15
ךתוחה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
תעדוי אל תא תירבע בותכל וליפא םא ,תיארנ תא ךיא בושח הז המ
ךתוחהל וביגה
 
 
14/11/01 15:03
תנבצועמה :תאמ
?חפשינ ?ונילאהל הבוגתב
טסיניבושו
תנבצועמהל וביגה
 
 
15/11/01 20:22
ךתוחה :תאמ
?עדוי התא טוידא שממ התאל הבוגתב
.דסחתמ יתלב ינא .ןגוה ינא .ליעי ינא
ךתוחהל וביגה
 
 
15/11/01 1:21
יליד :תאמ
?חפשינ ?ונילאהל הבוגתב
םתורשפאב ןיאש איה קת קית םיכתוחש ולאכ לע העודי הדבוע
.עגר בושחלו בכעתהל
(םינצחש םה יכ םתס וא) ןמז םהל ןיא יכ
הלוע וא ,תיטקלסיד איה ילואש ,יהשימב םיעגופ םה ךרדב םאו
.ארונ אל זא ,השדח
ילידל וביגה
 
 
15/11/01 7:45
ךתוחה :תאמ
...שיגר התאש המכל הבוגתב
תרתוימ תושיגרל םוקמ הזה םלועב ןיא .םלועמ
ךתוחהל וביגה
 
 
16/11/01 13:12
ןידינד :תאמ
...שיגר התאש המכל הבוגתב
.םיתיבפלנא הרשע םיאבחתמ טקלסיד לכ ירחאמ
ןידינדל וביגה
 
14/11/01 14:11
זעוב :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הקמקמח היגוס איה תינימ הכישמ לבא ,םלוכל בושח ינוציח הארמ
הלאכ שי ,םילודג םיידש םע תוינידנולב םיבהוא םלוכ אל .רתויב
.הז תא םהל תושוע הזח תוחוטש תויניס אקוודש
איהש הדיעה ןאכ תויטנגילטניא רתויה םישנה תחא .םישנ ל"נכ
,לאוטקלטניאה ןונחה תוזח םע ,ןיטולחל םיחריק םירבג הפידעמ
םה ללכב זא ,לודג אל ןיז םע םיכומנ םה םאו - ףקשוממ יוצר
.הלש "הנשה שיא" תויהל םידמעומ
רחא והשימ יניעב תויהל היושע ,"הרפ"כ ספתיהל הלולע ךיניעבש ימ
ורמא המ ועדיו ורמא ,ןנובתמה יניעב איה תמאה .תקתקתמ סקס תצצפ
ינממ םימכח -


רוזיאב הרידהש ךל רמואש תוריד ךוותמ ומכ הז :םירקשה יבגלו
,ןייוצמ רוזיאש הלגמ התא חטשב התאשכו - הטקשו תעקשומ ,ןייוצמ
,תמאב ,םש טקשו ,ביבא לת לש תונוזה יתב םחתימ בלב אוה ,ותטישל
.רופיכ םויבו תותבשב קר לבא
םיתפתמ םישולש ךותמו ,םוקמל ךתוא רורגל חילצה אוה תוחפל לבא
תורחאו הלאכ תוביסמ ,הזוחה לע םותחיש יתפה אצמיי


(תילארשי הכה "חילצמ תטיש"כ םג העודיה) וניסינה תטיש
זעובל וביגה
 
 
14/11/01 14:16
לריגנומניס :תאמ
''ונל בושח דואמ ינוציח הארמ''ל הבוגתב
? חילצמ הניר םש לע - "חילצמ תטיש"
לריגנומניסל וביגה
 
 
14/11/01 14:24
ךתוחה :תאמ
דיגת ,זעובל הבוגתב
השאה ומכ ךל הריתסמ אל םג הנירו ןרייאב דגנ הנולצרב
תדרוי םגו לדנפ היה אל המל ךל הריבסמ םג ךסמה תא תעצוממה
(הריבה תא האיבמ איהש ירחא) יצחב ךל
ךתוחהל וביגה
 
14/11/01 14:28
לריגנומניס :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תוכרעמב םתיא דדומתהל ךרטצנש םידיחיה םירקשה ויהי הלאש יאוולה
לכ וא ,תונווכל וא תושגרל םיעגונש םירקש םע המו .םיסחי
? םיקחשמ םירבג בורל - הללכה השוע ינא הנהו - םהינימל םיקחשמה
ךמצעל ראת ,םישנ םע יתאצי אל .תיביטקייבוא אל ינא ,ינש דצמ
.זעוב
? דיגהל יתיצר המ זא
.םירבח ,תויצרופורפ תצק .ןכ , הא
לריגנומניסל וביגה
 
 
15/11/01 1:15
ןורפע הרונ :תאמ
והשמ דוע - הביבסב רבכ ינא םאול הבוגתב
םיקוחה תא םהל תועבוק ונחנאש םיקחשמב
ןורפע הרונל וביגה
 
 
19/11/01 1:56
timeisnow :תאמ
והשמ דוע - הביבסב רבכ ינא םאול הבוגתב
הארמ קר הז ?יניצר אל הז הנושארה השיגפה לע רקשו,הא
רקשת איה םאש תבשוחש תמטמוטמ איה,יוטיבה לע החילסו,המכ
איה םגו יל הרקיש םג,ארונ אל וא":ומצעל דיגי רוחבה ספתיתו
"...דרופורק ידניס קוידב אל
???היח תא הפיא ???תשרי םגו תחצרה ??תקחוצ תא,ידיגת
םג םירקשמש םימטמוטמה לכל םג דעוימ הז,בגאו
timeisnowל וביגה
 
14/11/01 15:16
ןרק :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הבוגתל רבסומ יתלב ףחד םע ,ןורוא ,יתוא ריתוה ,ףלאמה ךדי ירפ
תאצוי אל ינא ,ירבגה ןימה לש תעבשומ הצירעמכ ,אלו .תמלוה
יתחרטש ךכ ויד "קתרמ" היה ךבתכמ ךלזמלו ,ישנה ןימה תנגהל
דחאכ םירבגו םישנל תדעוימ ךתיינפש חכוויהלו ופוס דע וארקל
ילואו רתויב תותצמותמ תורוש יתשב תאז ריהבהל תרחב המ םושמ)
.(?!?הבוח ידיל תאצל ידכב
ןוכנל יתאצמ תאז לכבו ,ךירבד םע ןלהל יתבוגתב תוהדזה תמינ שי
.תודוקנ רפסמ ןייצל


הנממ ראבל םיקרוי אל" :עודיה םגתפה לע תעמשה ,ןורוא ,ןכבו
הידמה תא ךייוניכ םאה ,ההות ינא הז םגתפל סחייתהבו ?"םיתוש
תא דבאל דחפמ ךניא "תינתמיא טנרטניא תצלפמ"כ רתויב תירלופופה
יתייה ,"תולבוהל יונפ" קוורכ ?ונימיב דחא רפסמ תורכיהה רוקמ
ךשמב ךלש ירקיעה קוסיעה תא המירחמ ינאש ינפל םיימעפ תבשוח
.םויה


הבג םירהל אלא יל ןיא ךיפב הרוגשה "תונרקש"ה תעפותל רשאבו
תוארוק ןכבו) ?וציפמ דגנכ וא רקשה דגנכ אצוי התא םאה ,תוהתלו
בתוכ םע הקימעמ אל תורכיהמ ,םכיניבש םירכזה םג ,בוט ונ ,תורקי
.("םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה"ש הטישב לגוד ןכ אוה ימעטל ,רמאמה


ההומת "ןברוק"- כ תראית ןתוא תויצאוטיסב ירבגה ןימה תא ךתרדגה
תוידדהה ןורקיע תא ןיבהל הז תושעל לוכי התאש םומינימה .ייניעב
ןייצל תוחפל תלוכי .םירקשל עגונה לכב ירבגהו ישנה ןימה ןיב
היינפה יכו דחאכ םישנו םירבגל הנופ העדומה" יכ ךירבד תליחתב
יתשב הבוח ידיל תאצל אלו "רכז ןושלל םג העמשמ הבקנ ןושלב
תיתמוארט תיארנ הניא האבה היצאוטיסה םאה .ךירבד ףוסבש תורושה
העיגמה הרוחב אמגודל חקינ ?תונברוקכ םישנ םג רידגהל ידכב היד
הלירוגב רבודמ יכ תחכונו (ךתרדגהכ) "טנרטניא ןברוק" םע השיגפל
יררה אלא םניא ול שיש "ןברוקה" ןעטש םירירש םתואש ןמזב ,הריעש
רתונה קחרמה אלא םניא הבוג מ"ס הנומש רטמ םתואו םיטטור ןמוש
דעו (!!!קודב הזו ,בוריקב םינומשו רטמ ינש) תיטרדנטס הרקתמ
???רוחבה לש ודוקדקל


םהמ םיברו ,ךומכ םיבוטחו םיירירש םירבגה לכ אל ,ןורוא תמאב ונ
ןימהמ תונברוק טעמ אל .ךכ בקע הנומת ףרצל אלש ןוכנל םיאצומ ףא
לש ימצעה ונוחטב ףדועמ תומהדנ (ישנה ןימהמ ,החילס ,ספוא) הפיה
ןופלטה תחישב וא ןושארה טא'צב תורכזנ ןהש רחאל ןתשיגפ אושנ
-ו בוטח ,ירירש ,הובג אוה המכ דע "ןברוק"ה ןייצ םכלהמב רשא
.Baby faced


ןועטל רשפא דימת .םינימה ינשל ,רבתסמ םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה
םיפידעמה םירבג שיש תעדיה .םעט לש ןיינע אוה הארמש ךכ רחא
.(תוריעש םיילגרו תומוש ילב ילוא ,ןוכנ) תונמנמש


שיו הרקמב "תירכ םישל" לש ךלהמה תא םתאצמה םירבגה םתא אלה
לש תיפיצ אלו "as in : "expectation "תויפיצ") תויפיצב העיגפ
תא תיאר עגרכ וליאכ המורמו דגבנ התוא ונל קחשת לא .(תירכ
אמגוד ...מממה) ךלש בוט יכה רבחה םע הטימב םימיה רבכשמ ךתבוהא
םא הרק המ זא - ילאיצנטופ לומקא שוגפל תכלה הלוכ .(הבוט אל
???(ךל החלשנש הנומתה ומכ) ףקות גפ תצק וא ???לגלגע תצק אוה
תונוכתה תחא וז ןיאה -(ךירבד לש 4 הרוש 4 הקספ) חוטש שאר בגאו
םיינזוא ,רטמ הבוג"ל ליבקמב) םירבגה םכדי לע תופדעומה
.(???םתא וא ונחנא ?וזה החידבה תא איצמה ימ ???"תוטלוב


,רדסב) ןיבהל םירבגה םכל השק חטבו ,רמול הסנמ ינאש המ
תבהא תאש םכל רורב ירה .טילחהל םיכירצ םתאש אוה ,(םכבורל
תשפחמה הדובא תיפוסא ומכ ןודיפוקב תטטושמ ואצמת אל םכייח
ונושלכ וא ,םישפחמ םתא הבוהא השיא תמאב םאה איה הלאשה .העושי
וא הז גוסמ םיבאכ ךכשמ וא "לומקא" ןניקסע וב רמאמה בתוכ לש
הפיט םכל וצמאתש יאדכ ילוא ,ןניקסע תונכב רבכ םאו .רחא
.(הרטמב יולת בוש .הבוח אל ,יוצר) הזה יוקישהמ
יאדכ ילוא -םירבגה תויחטש לע ריהצהלו תאצל תרחב רבכ םאו
.ךשמיהל לוכי אל בצמה .הצע וסכטתו ופסאתתש


ךרוצל איהש הרטמ לכל) גוז ןב תשפחמה הרוחבש ןיבהל םיכירצ םתא
המצע תא רוכמל הילע ןכ לעו -קושב רחא רצומ לכ ומכ הנה (ןיינעה
תונטק ןניה העדומב תונטקה תויתואה םא המ זא .תרחא וא וז ךרדב
עיגהו .תורושה ןיב אורקל דומלל םיכירצ םינימה ינש .דחוימב
ןולימה תא תמאב וניבת תורווע תושיגפ לש םינש תואמ ירחאש ןמזה
"םינוכנה תומוקמב האלמ"ש וטלקתו ינוציח רואית יחנומל ישנה
-"ההובג"ו ףוגה לכב תורעשב הנווכה - "תרוחרחש" ,הנמש - עמשמ
אלש ומכ קוידב .םהמ דבאתהל ןתינש םיבקעו תומרופטלפ םע הנווכה
רחאל קר אלא הנומת ךמס לע הזיו תודוקנ לש תרבוחמ ןולס הנקת
ךרוצל הביכשל וא) הבישיל חונ אוה םאהו ותוכיא תא תקדבש
אל םה !ךרד ירוציק ושפחת לא -הדובעל המידק זא !!!(ןיינעה
!!!םימלתשמ


התמיזמש ,תראיתש הרוחב התואל אצי המ ,ןורוא ןיבהל הסנמ ינא
ונתאמ םימכח רבכ ירה .תלחוימה השיגפל עיגה ןכא ןברוקהו החלצ
דוגינב םג הרוחבב וממז עצבל לוכי רשא רבגל דוגינבש ונעט
?רמול הסנמ התא המ .אצמנב אל רבדה לש וכופיהש ירה ,הנוצרל
תומושה ףרח התשרב הבשנ אוה תראיתש היצטומה תא האר אוהש רחאלש
םילקש העברא זבזב אוה זא :אל םא םגו ???היכרצל ענכנו תורעשהו
???הרק המ .תלשוכה השיגפה דע סובוטואב העיסנל תורוגא םינומשו


ךתרדגהכ "תויתייעב" תוזיראב שי "תומיהדמ" תורוחב המכ ,וניניבו
הרוחב לע רמואש רבג יתעמש אל דוע .(ךירבדב 5-6 הרוש 5 הקספ)
."המיהדמ" איהש (יל שי - יל ןימאתו) ילש תורצה ומכ תיארנש
םישאהל הלוכי אל ינא ,תמאה .תיתועמשמ דימת ,םכרובע הזיראה
1989 ונוא טאיפ ינפ לע 2002 ראוגי הפידעמ יתייה ינא םג ,ךתוא
.("פמרט" וא "ןחבמ תעיסנ" ומכ ימעפ דח והשמב רבודמ םא םגו)


תינרקש הרוחב התוא תאש ילוא תבשח :םינלופ לע םירבדמ רבכ םאו
תוארמ קר התיבה התנקש תנבצעמו הינלופ אמא תיבב הליכאה תרעוכמו
ןכ) ??איה הפי המכ דע התיבל ורמאיש םירבגל המלישו תוזרמ
לע דיעמ םימילש ,הנבל תאז השוע הינלופ אמאש ומכ שממ ,ןורוא
.(ירירשו הובג אוה יכ ומצע


הרוש 7 הקספב ךירבדל סחייתהב) ךירבדל ףרצל הבוחש הנומתל רשאבו
ירותסמ ,הנבנ יבויח חתמב והשמ שי .םיכסהל אלש הטונ ינא - (8
תוירותסמה ףוסב םא וליפא -תלחוימה השיגפה דע ןפוא לכב ,והשמ
ינא ,םייניב תרעהכ םתסו .king kong חסונ המיא טרסל תכפוה
"ילאיצנטופ לומקא" ריכהש םיוסמ םדא םיריכמ ונינשש הרובס
אוה ותוא יתיארש הנורחאה םעפה .הנומת הפריצ אל רשא טנרטניאב
.???ךכ בשוח אל התא ,הצורמ יד יל הארנ


,ךיתח") הווש ךכ לכ רבג םא ,(רקי התא ,תמאבו) יריקי ןורוא
יביטנרטלאה תורכיהה רוקמל תונפל אוה ץלאנ עודמ ("ירירש ,הובג
קיסת ,ףוס ףוס ,ילוא .???יתימאה רבדה ירחא תכלל אלו טנרטניאב
תאז לכב חלצומה רוחבה רחב םאו !!!םייניע הארמכ ןיא ???תונקסמ
-ןוכיס !!!ומצע לע קר אלא ןילהל המ ול ןיא - טנרטניאל תונפל
.וב םיבוט תויהל םיכירצ רבכ םירבגה םתאש והשמ הז


רשאב -(תיניצ המינב אלו) וניניבש תונבל תונפל הצור ינא וישכעו
תא רמא ןכא רוחבה -תודוהל תובייח ןתא -יתבגה וילע רמאמה בתוכל
הובגו ירירש ןכא אוה -דמעומה םע תישיא תורכיהמ .ורבד
ןכל הווש ןכ לעו ,םייניע הארמכ ןיא לבא .("הווש" :רוציקבו)
המל וניבת תוחפל - ךליו בבותסי אוה םאו .ושגפלו העש עיקשהל
ונ .ריקה לעש תרקשמה הארמה תא ודימשתו התיבה וצורת ףא ילואו
!!! גשיה רבכ הז -הנכ אוה לבא ,יחטש תצק אוה ,רדסב


החיש רחאל קדבנ) "ךתוא הנומ ינא" :םירמוא ,ןורוא תישיא המינבו
.(ןושלל םינבצעמ םירומ השולש םע
ןרקל וביגה
 
 
14/11/01 16:52
זוע :תאמ
???E-LAY :ה תייעב אמש וא E-LIE :ה תייעבל הבוגתב
?יל יאשנתה ,ןרק
הפוקת אצנ ילוא זא ,ייק וא .םדוק דחיב רוגנ ילוא זא ,בוט
.הליחת ןופלטב םיימעפ םעפ רבדנ זא ,יתנבה ,רדסב .ןכ ינפל
?E-MAIL יל יחלשתש ?יתשקיב רבכ המ ?ןבצעתהל המל
?תויהל לוכי רבכ המ ?ozwo@hotmail.comל
זועל וביגה
 
 
14/11/01 19:06
ינתמיא אושיק :תאמ
???E-LAY :ה תייעב אמש וא E-LIE :ה תייעבל הבוגתב
ייתוכרב
ינתמיא אושיקל וביגה
 
 
15/11/01 0:36
ןרק :תאמ
ןרקל הבוגתב
???ךתכרבל יתיכז המלו המ םוש לע ???ינתמיא אושיק
ןרקל וביגה
 
 
18/11/01 22:30
היבאומה תור :תאמ
???E-LAY :ה תייעב אמש וא E-LIE :ה תייעבל הבוגתב
..."תויפיצ" אלו ,"תופיצ" םיברב תארקנ תירכ לש הפיצ
היבאומה תורל וביגה
 
14/11/01 15:39
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.םלועב םיבוט יכה םישנאה םע רתאה הזש יל הארנ
.תמאב
םוש האור אל ינא , תרחא .טארק 24 , רוהט בהז לש תומשנ םכלוכ
תובקונ תולאש םע , חתפתה ןכאש יפכ חתפתמ היה ןוידהש היצפוא
הברה הברה תיתועמשמ היגוסל עיגהל ילב(חטב , ןכ) תוניינעמו
:רתוי


.יטתפ הזה רמאמה המכ


ידי לע ןהילא ךדתשה אוה ?תורוחב םע רשקתמ ןכסמה ךיא םתיאר
ןימ שפחמו , זעונ שממ רבכ אוה וישכע , וישכעו .תודידיו םירבח
תאלמ טנרטניאה תשרב , הפ , הבהא - רתוי אלו תוחפ אל - ו
.םירוחה


.בולע המכ


םיבבותסמ וליפא , רב סנאד , באפ הזיאל םיכלוה ונייה , ינמזב
םאו , הבוהא הקהל לש העפוהל םיעיגמ וא ריעה יבחרב תינוכמה םע
םיליחתמו הילא םישגינ ונייה , וניניע תא הדצ התיה ןח-תב וזיא
.התיא רבדל


סקסש ןבומכו , "יטרפל סנכהל" לש רידאה קופיסה תא הפ ןיא ילוא
רבייס לש והצק הצקל הוותשמ אל יבנלאב באפ לש ףופצ םיתוריש אתב
הרוחבה תא םישאהל רשפא יא תוחפל לבא , לא.וא.יאב חבושמ סקס
הריתסה איהש ילארואל עיגהל שאונ ןויסנב ךיתחת תעיינתמו תחנוגה
.תיתימאה התומד תא ךממ


ולוכ לכ לבא , הריבס הרוצב בותכ ילוא רמאמה , ץרמנ רוציקב
ידמ םירגובמ אל םישנאש תוארל בוצעו , הנושאר הלעממ שפנ תובילע
20 30ה תונשב םה הפ םיביגמה ןיבמ יניצר יד היסולכוא ךתח)
םינפה םע בבותסהלמ ושאונ םהש םישיגרמ (ינמודמכ םהייחל
הז תא תושעל םיפידעמ םהו , ינשה דצה תא שפחלו םהלש תויתימאה
.רוטינומב תודצרמ תורוש ירוחאמ


,דחמ בוצע
.ךדיאמ געלנ
םיזנת ליעפ
יעצמא יתלב ןיע רשק לש וחבשב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
14/11/01 16:03
Cheny :תאמ
תמאב , ונ , יואל הבוגתב
תרוזג טריש יטב וזזיפש תואנ ןח-תונב תאצמ דוע 16 ליגב ילוא
תמאב היה זא) חמצב יצרא המלש לש תועפוהב היזח תלוטנ םילוורש
אוצמל ריעב םיבוביס השעת םא םויה לבא .(ריוואב ןימו למשח
ןיז לודג וטוא הזמ ץוחו) תינימ הדרטהב ךתוא ומישאי תורוחב
לש םיתורישב סקסו קרב ירסחו הזופ יאלמ םלוכ םיבאפב (ןטק
םינקזל קר לבא יתטפ הארנ רמאמה םנמוא .הספ תמאב הז יבנלא
?וללה םירתאב ךליגב השוע התא המ רורב אל בגאש ...ךומכ
Cheny ל וביגה
 
 
15/11/01 0:34
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?אה תוזזפמ ןח תונבל הבוגתב
.ינומכ "םינקז" תויהל םלוכ לע יאוולה
?ךמצע לע הרוגס תא , קתומ


םיזנת ליעפ
הלבוושהמ רזוח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 9:57
Cheny :תאמ
?אה תוזזפמ ןח תונבל הבוגתב
יכה ינא בגאו ?"בוט היהי" ומכ וא ההגב הקלחמ ומכ הרוגס
יקוק ,והשמ אל םג הדומח ,קתומ יל םיארוקש תבהוא תוחפ
.תוקודה תויתחפשמ תורגסמב קר לבא םילבוקמ ימאמו יקומ
Chenyל וביגה
 
 
15/11/01 10:19
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?אה תוזזפמ ןח תונבל הבוגתב
ארקאש ךיא יאובת תאו , יל אבש ךיא ךל ארקא ינא , קתומ
.ךל


.וליפא , אתוולשב הרוגס הקלחמ
,רוגס ךוכב תירירע תבשוי
שמשה לא גרוסמה ןולחל דעבמ הטבימ
ידמ קוריה אשדה ילועבג ןיב תומימחה וינרקב קחשמה
םיסוחה ךיירבחבו
םהלש היפכה תודופאב אשדה לע םילגלגתמו םיצצורתמ
עורפ לוקב םיחרוצו םיכייחמ
ןימי דיב תרעוב הירגיס הקיזחמש תיארחאה תוחאבו
לאמשב ןופאלפו
התיבה רוזחל רחאתש דיתעל הלעב ינזאב , בוש , תננולתמ
לויטל םיקופדה תא איצוהל ךירצ היה והשימ
,הכחמ תאו
,הפצמ
,תלחימ
,םייתסי הזה יסקטה לויטהש
ץוחה לש םייותיפהו תוערפהה ילב ךמצעב עוקשל ילכותו
,תוכחלו
,ראופמה ךזח ךותב רובק ךשאר
,תרמרוממה תוחאל
ךתוא ביכשתש הקירזלו
.ןושיל
?קתומ בוט


םיזנת ליעפ
?וזה תוירילה לכ תא ךירצ ינא המ זא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 10:22
Cheny :תאמ
?אה תוזזפמ ןח תונבל הבוגתב
תרמוא ינא ךכ לעו
What ever....
Chenyל וביגה
 
 
15/11/01 12:32
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
קתומ יל ארקת לאל הבוגתב
,יתורחת םדאנב יתייה םא
,רדגומ שממ אל הדש והשזיאבש רמוא יתייה
,ךתוא יתסבהש קר אל
הכורח המדא תסיפ יתרתוה
.רדהו דוה תאלמ תבצינ םעפ וב םוקמב


,יתורחת םדאנב ינאש ללגבו
:ךויח ףיסואו , ךכ רמוא ןכא ינא
:)
םיזנת ליעפ
ןוחצנה תוודחו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 14:09
Cheny :תאמ
קתומ יל ארקת לאל הבוגתב
ונדבאו הזכ ןוחצינ דוע רמאנ הז לעו
.רוזעל החמש ינא ,םיענו םימח ךלש וגאה םא לבא
Chenyל וביגה
 
 
19/11/01 2:07
timeisnow :תאמ
קתומ יל ארקת לאל הבוגתב
הלימה םע תאז תויהל תבייח תא,הלאוו
??הא,הנורחאה
?ךתוא ןבצעמ
?טוידא אוה
בוט ךכ לכש המ הז - יביגת לא טושפ
תא םירגוס טושפ) םלעתהל תולקב רשפאש,טנרטניאב
רהמ םיזנת ל הנוע דוע תאו...(...Power ה
םיהולא...םיזירג
timeisnowל וביגה
 
14/11/01 15:52
סנדורפ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
רדהל םירבגו םישנל םרוג טנרטניאהש ,ןורוא ךתיא םיכסהל יל השק
םהש ךיאל עגונב "םירקשמ" םישנאש הנימאמ אל ינא .םתס םמצע תא
רבד לש ופוסב שגפמל עיגהל םינווכתמ אל תמאב םה םא אלא) ,םיארנ
.(טנרטניאה םוסחמ תורמל
תא רמאי ,שגפמ היהי תיארקאה החישה ףוסבש ךכל הפצמו עדויש ימ
.ויניעב איהש יפכ ,תמאה
(....תונורחאה םילימה שולש תא םישיגדמ ךיא יתדעיו יאוולה)
ולש םייחלו ול תיביטקייבוס הארמ ךרד ומצע תא האור דחא לכ
ול תומרוגש ('וכו רבעהמ תומוארטה תארמ ,תיתחפשמ ,תיתרבח הארמ)
.אל וא ,םיסקמו הפי ומצע תא תוארל
,דואמ בוט םיארנ םהש יל ורמאש הלא אקוודש ןייצל תבייח ינאו
ויה םה ,הזה "דואמ בוט"ה ירחא וליק 20 ויה םה םתיא יתשגפנשכו
היה םתיאו ,םהל שיש הממ םיצורמו ,םמצעב םיחוטב יכה ויהש הלא
הליפנ םהש ובשח לבא ןייוצמ וארינש הלאכמ ףיכ רתוי הברה
ויה םתס םהש וא ,םימעפ תורשע בלה תא םהל ורבשש וא ,תיניצר
.םמצע םע םיכבסותמ
ץוח תועתפה הברה דוע שי ,םישגפנשכש רמאש ימ םע המיכסמ ינא
.ינוציחה הארמהמ
ינא לבא ,החיש רוציל תלוכיהו ,ליפא סקסה הז הנושארבו שארב
,תויביסרגא ,תונצמק ומכ ,םיעורג רתוי הברה םירבדב םג יתלקתנ
.דחאכ םישנו םירבגל ספות הזו .תויקאינמו רומוה שוח רדעה
הארינ אוה םא םגו ,ןייל ןואב הלאכ תונוכת תוהזל השק םימעפל
תחאו ףלאמ אובל הלוכי הליפנה ,ראית אוהש ומכ וא ,הנומתב ומכ
.ולש תוינוציחל םירושק אל ןיטולחלש ,םינוויכ
,ונלוכל דובכה לכ םע .םינמגוד םישפחמ אל ,םתס ןמ ,םישנאה בור
טעמכ לבא ,ןייוצמ וליפא ,בוט םיארנש םישנא םישפחמ םישנאה בור
ךירצ טושפ .םהילע רבגתהל רשפאש םהשלכ םימגפ םע םיאב ונלוכ
.ולש לע התאו ,ךלש לע רבגתיש ןוכנה םדא ןבה תא אוצמל
המאתה לע םג אלא ,ינוציח הארמ לע לפונ לכה אל ,רוציקב
.תיתוישיא
.הזה בושחה רבדה תא תחכששכ תיניצר תועט תישע ,יתעדל התאו
לא ותוא חינצהל םג הלוכיו ,םיימשל טייד תממורמ איה .תוישיאה
.המדאה ךות
סיטרכב םיכובסתו תוישיא תויעב רתאל רשפא יאש לבח רתוי הברה
.דבלב םיינוציח םירבד אלו ,ילאוטריוה רוקיבה
עורג תוחפ אל הז ,ךלש יטרפה טיידב (םינפבמ) ילעוג םדא תולגלו
.ליפה שיא םע דחא ברע םיקנירד דירוהלמ
סנדורפל וביגה
 
14/11/01 15:52
הקותמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,ביבח ןורוא
ןכאש ןימאהל יל השק .תירואיתה ךתונכ תדימב קפקפל יל השרה
,ודחכנ ירה םירואזונידה ) תראיתש יפכ תויצטומ ונכותב תומייק
דניילבל האיצי ינפל (!הברהו) העיקשמ תעצומה השאה .(? ןוכנ
וניניבו .הלודג ךכ-לכ התייה הליפנהש ןכתיי אלש ךכ , טייד
? תטלחומ תונכב ךמצע תא התא תראית הנורחאה םעפב יתמ ,ןורוא
...דועו הטמ יפלכ ,הלעמ יפלכ תצק תווצק תולגעמ ונחנאש ןוכנ
.הבוט הנווכהש תמאב לבא
העש הלזגנ לכה ךסב , רומרמ הזכב אשונל סחיתהל ךירצ אל ילואו
רעישהו םינמושה רה ךותב רתתסמ ילוא ,( תעדוי ינא רקיה ) ךנמזמ
םג ? ךלש תועקשהה ןרק תלהנמ איה ילוא ? דמחנ םדא רתוימה
אצ .תונורתי שי ( תינמגוד םע אלו סקס וא ) הטושפ תודידיל
ןויז וא םייח תבהאב םייתסהל בייח שגפמ לכ אל , הנהיתו
......ןאכ תייה אל , רתוי הבוט היצפוא ךל התיה םא ירה .םיטרסהמ
הקותמל וביגה
 
14/11/01 16:33
הללאי הללאי :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,תשרה יבחרב תטטושמה םיירבגה םיקיינאמהו םילכונה םינרקשה תומכ
.םיישנ םיפולבל ללכב ותוא תוושהל ליחתהל יאדכ אלש והשמ איה
וגיצהש םירבג תשרב ונשגפ רבכ ונחנא לבא .זיגרמ דימת רקש םנמא
ןמזה לע לבחש ,תואיצמה ןמ הקוחרו היודב הכ ךרדב םמצע תא
.ללכב טרפל ליחתהל
.אלפנ הארנ אוה הבש הנומת והשימ חלש םעפ יל :תונומת יבגלו
המכ הרבע לבא ,ולש התיה םנמא הנומתהש ררבתה ,ותוא יתשגפשכ
.תואיצמל רשק םוש ,רוציקב ....ילא החלשנש ינפל בשחמ ידוביע
ללכב ריכזה אל יתשגפש רעוכמה ףוקהו ,תדדבועמ לבא ,ולש הנומת
.רעוכמ קירטו תרתוימ שפנ תמגע .הנומתב יתיארש הפיה םלעה תא
הללאי הללאיל וביגה
 
14/11/01 17:20
ןוטנא ילב תנופצפ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.ייתולימ תא הפ יתרזיפ אל ןמז הברה
.םכמצעב ער אל הדובעה תא םתישע םתאו קשח יל היה אל יכ םתס
..ביגהל אלש יל השק !רמוא אל ..רמאל ךיא , הזכ רמאמ לע ,לבא


..ךפיהל וא ןורש ןורוא רמ
?ךלש 30 ה ימורמל ךרדב םיינש וא רבד תנבה אל םאה
?הארנ הזש ומכ ךייתונעטב יניצר הכ תמאב התא םאה
?תיבה יוקינ עצמאב הלש הנומת ךל חלשת הרוחבהש ,תבשח המ
תיוועב םתס וא ?תימדיקה ןשה לע היליזורטפ םע תכייחמ וא
בוט יכה ילוא וא ,ולאכ "לרוטנ" תונומתב ומכ םינפה לע תיטוידא
% - : ףוצרפה וטנ ,הככ ,חצר וטופ


דאמ םלצ םעפ יאש תחלצומ יכה יכה הנומתה תא ךל חלשת איהש רורב
הבוט שממ הרואת הרקמב התיהש וא ולש וידוטסב התוא םליצ רשכומ
רבב היה הז םא םג הייחב דיחיהו הזרה שדוחהמ םתס וא המומעו
,ךתוא תונוהל ידכ הז תא השוע אל איהו .לודגה הייחא לש הווצמ
.הרקי הז הבש השיגפ התואל עיגהל הצור שממ , םתס איה .רוחב רמ
ךישממו שאייתמ ךניא םא ןמז אלמ ול הכחמ התאש "הז" ותוא
.שגפיהל


םהש ,םיפי םהש ןימאהל םיצור םישנא ?תונעטב אב התא ימל זא
"םיפיו םיריעצ" וארנ םה הב הפוקת וא הנומת התואש .בוט םיארנ
םהלש יתימאה הארמה איה (דחא ףא ןאכ ןבצענ אלש) .םיפי קר וא
.(דאמ הרצקו תינמז הפוקת) םינש 10 רבכ םש רבתצהש ןמושה אלו
רחא דחא לכ וא התא טרפבו .אל וא ךינייעב ןח אצומ !!הז הככ
דומללו שארמ תויפיצ ךימנהל רומא םיטייד דניילבב תורידת עיפומש
.(דבלב ךמצע לש) תויועטהמ


הרוחשה ןשה םע וז םע הבהא ךל תלחאמ
!המושה םע היינשה םע החלצהב תכרבב
ןוטנא ילב תנופצפל וביגה
 
 
19/11/01 2:13
timeisnow :תאמ
!!!תמאבל הבוגתב
יל תחלוש אלימ (..בושח אל שממ הז,ןוטנא ילב וא םע) תנופצפ
וא ??םהלש אל הנומת םיחלושש הלאכ לבא...קוחרמ הנומת הרוחבה
חוטב ינא...דחא אל,הלאכ םירקמ המכ לע יתעמשו ??תצפושמ הנומת
וא הפי) היהי-אל הזש-השימל הכחמ,בוחרב תדמוע תייה תא םאש
ךל חלש אוהש ןעוטו והימ גשומ ךל ןיאש והשימ עיגמ םואתפו (אל
ול יאיבת וליפאו,הזירק יפטחת תאש חוטב ינא - איהה הנומתה תא
ללגב קר ותפצוח בורב,תחתה תא ךל רטרטש הז לע הריטס הזיא
...רקיש אוהש
ומכ,אבבס - (...תוחפ וא) רתוי תובוט,תוקוחר תונומתל רשקב
תויפיצ תוחפש המכ םע אובלו,םינכתסמ הזה קסעב - םדוקמ יתרמאש
רתוי רתוי (...םילכתסמ הפיאמ יולת,וגאה וא) תחתה תא הריתומ
...םלש
timeisnowל וביגה
 
14/11/01 19:50
אוה וא איה :תאמ
תכרעמל הבוגתב
ןוכנה םוקמב חטוש התא ךיתונעט תא םא ,ההות ינא
םתוא גציימ אקווד ואלש יודב םשב םישמתשמ ךל םינועה בור ירה
םוי םויה ייחב
איה םוי םויבו הלוצאל רשק הל ןיאש החינמ ינא) םאה הכלמה
(םייניב תלהנמ םומיסקמ
...ןוטנא ילב תנופצפ ,םיזנת ליעפ וא
,טנרטניאב תומומעה וניתושיגפב רטליפ וא תומד ונל םירחוב ונחנא
האנוה תורטמל תאז םילעימ דימת אל ונחנא
היזטנפ םימישגמ םתס םימעפל
תוקורי םייניע םע םוחש ,הובג רוחב תויהל לוכי ינא טנרטניאב
הרוחב ללכבו סרכו םיטטח םע םג ינא תואיצמב
בושחה אוה יפואה רבד לש ופוסב ,ןוכנ לכה
לגרה ררוג דמגה וא תיסוכה ינממ
אוה וא איהל וביגה
 
 
14/11/01 19:55
רביירש הירמ :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
תולובגל דעוימו רדגומ רשקה דוע לכ םינוכנ תנעוט תאש םירבדה
זא שגפהל הרטמב םירשקתמש עגרב ,('וכו םיטוטי'צ) דבלב תשרה
.ירמגל םינוש םיקוחה
רביירש הירמל וביגה
 
 
14/11/01 20:20
אוה וא איה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
ללכ החוטב אל ינא
תחא הרוחבמ רתוי טנרטניאב "קדוב" אוהש תרעשמ ינא
,םולח וא תוילשא רוכמל ךירצ התא ,המבה תמדקל עיגהל ידכו
.תלבוקמ המרונ הזיא תוחפל וא


ולש הארמה ךיא הריכמ תאש םדא לכ ילאשת םאש הזל רבעמ
.עצוממה לעמ - ההז הבושת ילבקת ,בוחרב עצומה בורה תמועל
,ינלופה ךוניחהו ,ונלש תויגולוכיספה תונגהה םה הלא
.היציבמא ירסחו םיאכודמ טטושנ םהידעלבש


תוהז לוטנ דמימב אל וליפא ,ןכותל תוסחייתה ןיאש לבח
טנרטניאה ומכ ןיטולחל
ברעב םישיא לדח סקסל רבעמ והיער תא שיא בבחל םידמולשו
וטואה ךותב השיגפה
(עורפ סקס ןאכ םילסופ ונחנאש אל)
.יתומכש לע ןמגוד ,ילא רושק אל הז לכש ןבומכ


לבא
עדוי ימ
הלכי תכלהו תויתנגפהב ךבג תא םהל תנפהש הלאמ תחא ילוא
:תויהל
ךתשיא תא ךל ריכתש תאז
ךלש האבה תיסובה
לכה לע רבדל לכות התיא הבוט הרבח
םיתורישב ףלאמ ןויז קר אלו
(!הז דעב םג ונחנאש תורמל)
אוה וא איהל וביגה
 
 
15/11/01 1:42
אוה וא איה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
בגא ךרדו


?ךלש הנומתה יתממ


רתאב תמסרפתמש תאז ןכ ,ןכ


...ירירשו ךיתח הובג - העד ועיבתו תוארל וצוא
לכה תא וארתו םשה לע וצחל
ןורוא החלצהב
אוה וא איהל וביגה
 
 
15/11/01 18:49
רביירש הירמ :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
ינלופ ךוניחו תויגולוכיספ תונגה הזיא לע תעדוי אל ינא
ךיאמ רתוי הברה ךומנ ילש ימצעה יומידה .רבדמ קוידב התא
יל שי ,הנימאמ ינא ,תונבה בור ומכ .לעופב תיארנ ינאש
,ידמ הכומנ ,ידמ הנמש ינא- השדח העדוה דעו ןאכמ םיכיבסת
קד ילש רעישה ,תורשי קיפסמ אל ילש םיינישה ,ידמ החוטש
,דמוע קיפסמ אל ילש תחתה ,החוטש קיפסמ אל ילש ןטבה ,ידמ
הכירצ יתייה םא .דועו דועו דועו ידמ תובע ילש םייכריה
ריר םיליזמ חטב ויה םינבה בור ,תירפסמ ימצע תא רידגהל
.םינותנה תא אורקל וא עומשלמ קר
רביירש הירמל וביגה
 
14/11/01 21:15
הרמנה :תאמ
תכרעמל הבוגתב
?תוכיסמ-תרושקת לש גוס אוה טנרטניאהש רורב אל םאה לבא ,החילס
שומיש אל םא ולא לכ המ - "תוננב" וליפא ,םיט'צה ,םימורופה
םע היגרוא: תאז הניכ ילש דידי ?תואטבתה ךרוצל היודב תוהזב
לבקמ אוה רשאכ אלפתי אל דחא ףאש תאזל םאתהבו ךכל יא ."תוכיסמ
בחרנ רכ הווהמ טנרטניאה .רמאמב תוראותמה ולא ומכ תונומת
יוטיב ידיל אב רבדהו ,תואיצמהמ םיקוחרה םייומידל ,תויזטנפל
.תוחלשנש תונומתב
לבקמב אלא ת/חלושב הניא היעבה - םוכיסלו ?רורב אל הז ,תמאב
!ולש תויפיצה תמרבו
הרמנהל וביגה
 
14/11/01 22:27
תעלות :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,ראשה לכלו ןורואל
.תויצרופורפ םתדבא םכלוכ וליאכ המדנ עגרל
םע םישנא וא םיטוס ינימ לכל אובחמ םוקמ םג אוה טנרטניאה
היארלו) םישנא ריכהל רשפא וב םוקמ דוע אוה ליבקמב ךא ,תויזולד
.(םש יתרכה רתויב םיבוטה יירבחמ המכ תא
גוז תונב/ינב ריכהל םילוכי ונא םהב תומוקמה ,םיוסמ ליגב
,רשוכה רדח ,הדובעה םוקמ םע השעמל םיראשנו ,דואמ דע םימצמטצמ
.וכו םירבח ךרד
באפב גוז תב/ןב תונורחאה םינשב ריכה ונתאמ ימ ,םינכ היהנ ואוב
?תינומה הביסמ וא
לש ןתשיג ןיב לדבהה תא ריאהל ידכ הפ תובוגתה תא תוארל ומכ ןיא
,םירבגה לש וזל םישנה
?ךייח תבהא תא ריכהל תונמדזהה תמועל הז המ ?העש תדספה ,ןורוא
,העשל תוחפל ןיינע יתאצמ יתשגפש םדא לכב טעמכ
.םייתסה הז תאזב זא יתוא ךשמ אל אוה םאו
ךא ,וזכ ןכא איה ינושארה בלבשב ,תיזיפ קר הנניא איה הכישמו
רתוי שפחמ התאש החנהב ,הקירכ הלגתמ הפילקה םא רתוי רחואמ
.היהתש לככ הפיו חלצומ ןויז ..הנממ ךל רובעי ,יוויל תבובמ
יניעב טלחהב ראשהו תיסקס ,הנמש אל הזר אל ,בוט תיארנ ינא
.םירבדה תא הגיצמ ינא ךכו ,ןנובתמה
ונלוכ עורג יכה הרקמבו ינוציחה יארמ לע תונולת יתלבק אל הכ דע
ונוויכמ ..הכישמ ןיא ,תמאה םע דדומתהל םילוכיו םירגובמ םישנא
.ינוויכמ וא
םוקי אל םישולשה ליג תוביבסב םדא לש ימצעה ונוחטבש יוארה ןמ
..ינוציחה הארמה יבגל רחא םדא לש ותלימ לע לופיו
,תויגוזה רחא שופיחב ונלוכל החלצהב זא
..היצרופורפב םירבדה תא תחקל וחכשת לאו
תעלותל וביגה
 
14/11/01 23:29
ןדאל ןב :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.םירוח הברה הב שי תשר לככו ,תרושקת תשר הנה טנרטניאה
.(קזחה עזגה ינב) ונא ונתבוטל וז הלבגמ לצנל רשפא ,םרב
,םידקוממ םיכתחב םישנל עיגהל תורשפאה תא ונל ןתונ טנרטניאה
.ךישמהל םיצור םא טילחהל זאו ןהילא עדוותהל
.תורשכ םיכרדה לכ ינושאר ןיינע ררועל תנמ-לעש בשוח ינא
הנומת םג הל חלשא ינא ,יניעב ןח תאצומ יהשימ םא יתניחבמו
.יושנ ינאש רפסא אל םג ינאו ,הווצימ-רבהמ
תויפיצה תמר תא דירוהל שי ,ולא תולבגימ לשבו ,וילאמ ןבומכ
.תויביטרופסב גהנתהלו םאתהב
תחא לכ ,ןאכ תובבותסמ "תועוצפ" םישנ הברה ,תשרב ינויסינמ
המ ןיא ,רדתסה אל .תוחפל הילגנא תכלמ איהש המצע לע תבשוח
.תשרה תא בוש םיקרוזו גודל םיכישממ תושעל
ןדאל ןבל וביגה
 
15/11/01 0:31
ןרק :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תבשח עגרל .ץחומ ןולשכב תודוהל ךילעש הרובס ינא ,ןורוא ןכבו
???הז יטסינמפ רתאב הדהא טעמל הכזתש
התא הז רתאב םג וישכעש יל הארנ...ךתלד לע תקפדתמ הסובתה
...וגידואל רובעת ...ףורש
ןרקל וביגה
 
 
15/11/01 9:47
ימור :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
האלה המ ,היסהרפב תלכלכולמ הסיבכה סוביכ לש עטקב תא ,המ זא
אל ,הבבסב םייחה תאו המישנ יחק ,קתומ ?םינפב הצמוח תכיפש
עורג רתוי תויהל לוכי דימת ךל ושע המ הנשמ
ימורל וביגה
 
15/11/01 10:10
היסטסנא :תאמ
תכרעמל הבוגתב
:םיכסתש הדיחיה תויהל תדמוע ינאש המדנ
- ןודיפוקל ,יל רצב ,יתינפ ,םיטיידמ ישואייב ,םישדוח המכ ינפל
,עדונה םיכודישה רתא
.תושדח תומרל קימעה שואיהש דע רעוכמ ףדר רעוכמ -רמול המ ןיאו
ול) ,ןודיפוקב ינא םגש עמש ילש ףתושהשכ התייה הנפמה תדוקנ
הרשמב קט ייה קיגכ ותדובע יצוליא חרוכמ ,הניטלפ יונמ שי
שיש ילש םירבחל רפסל ךלוה ינא ,יאוו" ,שגרנ ,יל רמאו ,(האלמ
!"ןודיפוקב תויסוכ םג
ליבשב תיסוכ ידמ רתוי תמאב ינא .יניע תא ריאה הזה טפשמה
.ןודיפוק
:אוה לכשהה רסומו
ןכלו ,הלא ןיעמ םירתאב ידרופס דואמ שומיש םישוע םיכשומ םישנא
.םימייק אל דע םינטק ינשה תא דחא שוגפל םהלש םייוכיסה


הלבוושל .בגא ךרד ,םינשב ךרה) םיזנתה ליעפ םע המיכסמ ינאש אל
אוצמל ידכ תשרה תא תלסופ אל ינא .(תוננב ,לייח אוה ?אצוי אוה
.הזמ רתוי םג דחא םוי ילוא ,עדוי ימו ,שפנ ירבח ,םידידי
םע תשרל םיאב םתא םא ,המכח הננב לש הירבדל 'זאמוהב ,לבא
רותסוי-הללא תוירכ םג ךרדל איבהל ידכ ,תויפיצ
היסטסנאל וביגה
 
 
15/11/01 10:36
יצורטס_הרברב :תאמ
,רקיה ןורואל הבוגתב
?יסוכ דוע אוצמל ידכ תשרל האבש תיסוכ תא ?הז והז זא
?ידמ תכשומ ,תשרה ליבשב ידמ תיסוכ תאו
.תכשומ תא םישנא לש גוס הזיא רורב רבכ .הארנכ
הז םישפחמ םהש המ לכש םישנא .תויחטש דועו תויחטש תויחטש
.םירירש תחת סוכ םיציצ
.שפנ תורבח לע תרבדמ דוע תאו
יסוכ אוצמל תחלצה אלש הז ךיא ,תיסוכ ךכ לכ תא םא זא .ונ
...בנגה שאר לע ?תשרל ץוחמ ךבבלכ
יצורטס_הרברבל וביגה
 
 
15/11/01 11:11
היסטסנא :תאמ
תויסוכ ,םירעוכמל הבוגתב
יתוא תבבחמ יד תא ,תקדוצ ינא םאו ,תרכומ תעמשנ תא ,ואוו
(-:תואיצמב
תונכל יל תרשפאמש ההובג תימצע הכרעה יל שי ,יתריקי ,ירוס
.ךתוא זיגרמ הזש ארונ יל רצ ."תיסוכ" ימצע תא
,תויחטיש הניא וז ךא ,תמייוסמ תוינוציחל תכשמנ ינא ,ןכא
,קיפסמ בחר אל ןפואב יתאטבתה : יתמשא ,יתמשא .תונכ יהוז
:הנה זא
םיבר םיטרפמ תבכרומש היווח איה ,ילצא ,םדאל הכישמ
םיעשורמ םירטמרפ םג םנשי הלא םיטרפ ןיב .דחי םהל םיבלתשמה
הנרוא תא .תויחטש דועו ,תויחטש,תויחטיש :תרמאש אוה)
ןדלוג לש םייניע ,תובחר םייפתכ ןוגכ ,(?הרקמב יסוטיפ
תלוכמ תמישרל ךא .'וכו תובצועמ םייתפש ,שדוח ןב רווירטר
להנל תלוכי , רומוה שוח :ןוגכ םיכרצמ םג םיפרטצמ וז
תא תיסיסב הנבה תלוכי ,ימצע ןוחטב ,תיטנגיליטניא החיש
.הנהכו הנהכ דועו ,תרמוא ינאש םירבדה
אל לולע ,יניעב ןח אצומש המש ןייצל יתחכש ,ןבומכ ,ןבומכו
ךל ארקאש ךל תפכא אל) ךפהלו ,הנרוא ,ךיניעב ןח אוצמל
(הככ ךילא הבורק רתוי השיגרמ ?ןוכנ ,הנרוא
:תינרטנקה ךתלאשל הנעא םויסלו
םימגאו תורהנו םימי ,םיאצומ םג םיאצומ תשרל ץוחמ םישפחמשכ
ריכהל ידכ קר תשרל םיאבשכו ,םילאוטקלטניא םינוסוכ לש
םיאצומ ,תורתוימ תויפיצ ילב ,תוניהלו (דדיתהל ןבומב)
.חורו שפנ ידידי
(-:לשמל ,ךומכ
היסטסנאל וביגה
 
 
15/11/01 10:42
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
,רקיה ןורואל הבוגתב
יכ ריעה ירעשל ץוחמ יתוא וריאשה םתס , ערוצמ תמאב אל ינא
.ושמ אל ספעא ילש הנייגהה ילגרה


, המ לבא
קדצ אל לבא , (הלעמלמ ןתוא בהוא) ילעמש השיאה ירבדב ושמ שי
:ףורצ
איהו ,הכובסו ןימוי תקיתע היגוס איה תשרב תיסוכה תיגוס
.השיאה שפנל ץימא רשק הרושק
, רוחב לכ וא , תשרב הרוחב לכש ןימאהל תמאב חנ , אסיג דחמ
ריר הליזמ , תוכלמ תצלפתכ תרעוכמ איה , תוננב , ןכניינעל
תלבוס , תוילניגאו תוירטפב תרדהתמ , ןירדהמל ירליווטור
תא אוצמל הנממ ענומש רחא סוש הזיא וא הניגוב תיקדייח תרטפמ
.סייפסרבייסה םלועל ץוחמ הלש םירשקה


הצופתה לשב , םיריכמ ונתיאמ תחאו דחא לכ , ךדיאמ , לבא
םינונש , םיפירח , תועדה לכל םיקשחנ םישנא, תשרה לש הרידאה
הספוקה לומ ןמז טעמ אל םילבמש , בוט םיניידזמ , בוט םיארנ ,
.ידמל יקוור הריבצ בצמב וליפא םקלחו תדצרמה


רשפא יא המל) השדח המב דואמ ילע ביבחה רתאב שי תמלשומ המגוד
אוהש םיישדוחה םישגפמבש (טאלב , רצויפדל רושיק הפ סינכהל
לצא , וינווגו ויתורוצ לכ לע רועיכה תא תוארל רשפא ךרוע
אל םש שי , ךדיאמ לבא , ףטה ברקב דוחייבו , םירבגו םישנ
בוט וליפאו , בוט םיארנש עצוממב םישנו םירבג םירשעמ תוחפ
.דואמ


.תירכ לע קר שי ,ילעמ תדמולמ הננב התוא הבתכש ומכ , תויפיצ
ול שיש ימל יטתפ טלפמ וב האורו , תשרב הבהאה שופיחל זב ינא
אוה ילוא , עמשנ ,רבדמ , הארנ אוהש ךיא םע , ומצע םע תויעב
ימ םע תודדומתה לע תרשפאמ תשרהש יצילמה ןירותסמה תא ףידעמ
תואר יפל ולש תומדה תיינב לש תורשפאב שמתשמו , תמאב אוהש
.טעמכ ינושאר םשור ילב , ויניע


תושוע םילימש , םיבוטו םיבר דוע ומכו ינומכ םישנא , ךדיאמ
יתייה אלש תורוחב , םיאלפנ םישנא ריכהל םיכוז , הז תא םהל
וא , ןהילא שגינ ןכש לכ אל , בוחרב םיימעפ ןהילע לכתסמ
רוזמרב ןכדצל םידמוע ויהשכ ףאה תא תומקעמ ןתייהש םירוחב
.םימעפל קר , לבא , םינונשו םידמחנ החיש ישנאכ םילגתמ,


.היעב וז םג
תורדרדתה לע לודג לוקב החומ ינא , ידמל קיתו םיט'צ רבכעכ
.הארונו המויא
זופת , הלאוו , םילודגה םהה וליפא) ט'צל סנכנ תייה , רבעב
, "ןויז" םילמה תא ללוכ אל ומשש רדח ךל רחוב (המודכו לאוי
הרובחב לקתנו "ןתש" וא "הזח" "ראזיב" , "ומוה" , "הציצמ"
המכב הובג ילאוטקלטיאו ינושל בלשמב החיש תלהנמש תיתוכיא
.קוי - םויהו , בוחרב אצומ תייהש הזמ תומר
םתואב האלמ תשרה לכו , המיו המדק יתינפ , יתנפצהו יתמרדה
, םישפט , םיגלע םהו , ןויז םישפחמש םייטתפ םיסופיט
הדמחה תייכשל גרועו עגעגתמ ילוכ ינא .םיזיגרמו
םחנתמו , תשרל רבחתמ יתייהשכ אצומ יתייהש תילאוטקלטניאה
תיריל תונרמויו , "תוננב"ב הפ תויערא תובוגת לש ינוע םחלב
."המב"ב


.ךורא אצי הז , טיש
זא , אליממ הזה עגיימה רבדה לכ תא אורקל חרטי אל חטב דחא ףא
היהת אל דוע לכ , טלחומ תויוטש לילב וישכע בותכל לוכי ינא
ףוסל ץופקי הבשחמ זירז םדאש הרקמל , הנורחאה הקספה וז
ןטשה , ךכל יא .תללוכה ותועומשמ לע גשומ לבקל ידכ ןיינעה
םישמשמש םינושמו םינוש תוריפ םע דואמ םיירופ ןימ יסחי םייקמ
לצנמ אוה .יזקווקה חבטמב תויתרוסמ הנותח תוגועל םלג ירמוח
תובנרא םג ומכ , תמכחותמ האנוה תורטמל , ןבומכ , םתוא
לש דואמ תורקי תומריפל תנכוסמ תורכמתה וחתיפש תויטמסוק
תוקיעמ םייוסינ תורדס ורבעש רחאל הוורפ חופיטל םימרק
.תורחאו ולא תודבעמב


תיפכ ןיב םיענ ןורחאה ןועברב םייולת אלה םיישיאה םיחוורה
םיינשה ןיבמ ימ הלאשהו , רוהט בהז לש יצחו לבז תיאשמל הדילג
בותכל , ללכב .הז רשקהב הב ןודל ידכמ תטשפומ איה ףידע אוה
ששוח ינא זא , המ ןמז ירחא עגיימ ןיינע אוה תויצילמ תויוטש
לש םייפוא לע ןויד הב ןיאש הנורחא הקספ וזיא רוזשל הסנאש
םילועש םימא.יפ.יבב בשחתהב םוחייה תנועב םיינרק םימ יבצ
.התוא בותכאשכל , ןגנאפוקב אלמ חריב ףוחה תוביסממ


לש םלוע , תשקוממ תשרה , תונב ויהי דעל , םינב ויהי דעל
.תוילשא
.והזו
םיזנת ליעפ
.'גדאה תא דביאש ששוח לבא , והשמ עשעושמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 11:36
היסטסנא :תאמ
?עשפ הז יתיא םיכסהלל הבוגתב
(-:?אבצב תוכימשהמ הז .סאיבאקס ךל שי םא ,והשמ אל תמאב
היסטסנאל וביגה
 
 
15/11/01 12:18
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הנייגיה ילגרהל הבוגתב
תוכימש - רתיה ןיב - דויצ לע ונמתחו , סרוקל יתעגה
.סייבאקס
,ןכאו , הצמשל תועודיה תוכימשהמ ונתוא הריהזה תיכ"מהו
לש םינידס םע ירבח לכ ועיפוה , הנושארה תבשה ירחא
.תוסצנירפ
.ער סייבאקסהש יתנמאה אל ינארוח קינפיפוצ , ינא לבא
,סרוקב יתדרש םיישדוח
.סייבאקס םע יתנשי םיישדוח


.םיירטינאמוה םיעינממ , ןתוא רענל יתבריס


םיעשורמה םישותיב םיצימא םיקינמ"נכ םימחלנ םהיתעמש
םיניגמה תצרוש יתכימש לא ברקתהל וזעה אל ךא ירבחב וצקעש
.םיינתמיאה


.תושקה תוזיבשה תועשב םירבח יל ויה םה


.תסייט ילהנו ח"דב דומלל יל ורזע םה


,םיבוטה ידידי ויה סייבאקסה
,חטבומכ החירפ וא םוהיז םושל יתיכז אלש ףא לעו
םג םיינויכ לש םכרדכ טשפתהש , ףגב יוניכל יתיכז
,תוחרזאל
!סייבאקס - ןואגב ארקנ ינא זאמו
םיזנת ליעפ
הירט היגלטסונ
.כ"חל ךלוה אל דואמ יוניכ הזש הבשחמו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 10:46
הריטה תריבג :תאמ
,רקיה ןורואל הבוגתב
?ריאמ ןורי ,דחא םעפ היהש


תופתוש שולש , 96 תנש ,םעה דחא בוחר .היגלטסונ ףקתה יל תאבה
.הרידל


"!תומישרהמ ושגפנ םה"
."שאייתה ךכ רחאו הנש הזיא תומישרב היה אוה"
."תומישרה לש בתכמה ךל עיגה"
."המאתה %70 -ה קר וראשנ ,םלוכ לע סקיא יתישע רבכ ,יבזע"


התיה המאתהה ,זא םגו) "טנרטניאה ינפל היה המ" םיהותל הז
.(תבשחוממ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
15/11/01 19:25
יש :תאמ
,רקיה ןורואל הבוגתב
םג היה לבא .תפיעמו תבזאמ הבורב תוסנתהה .ןודיפוקב טטושמ
ןינע לכ םיוסמ בלשבש תמאב זא .םירדהנ םישדוח 3 ךשמנש שגפמ
תוחפל) ללכהמ תואצוי שי לבא , ירמגל סאמנ תויתרדיסה תושיגפה
יליג תורמל יכ , םויה םג יל םסוק רתאה לש טפסנוקה .(תחא
המיסקמ יהשימל תשגלב תינושארה תונשיבהמ יתלמגנ אל גלפומה
.יש ינא ,םולש דיגהלו היהתש לככ הנימזמו היהתש לככ
ישל וביגה
 
15/11/01 10:43
joe-e :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תסנכ ,םיללושו םידדצמ ,תומיכסמ אלו תומיכסמ ,תוצימשמו םיצימשמ
הדבכנ
םירבדה םתוא םישפחמ ןאכ םלוכש הלוע תובוגתה תאירקמ
(רחא/הנותח/סקס/הבהא)
רבד לחאא םלוכל ,התוא תופימ וא תמא תמא תורמוא ,אל וא םירקשמ
דחא
הבזכא תוחפ תצקו ,החלצה ןומה
ו'ג
joe-eל וביגה
 
 
15/11/01 20:27
ךתוחה :תאמ
החלצהבל הבוגתב
רחא קינ לע םותחת תואנספאל שג joe רבכ הפ שי
ךתוחהל וביגה
 
15/11/01 12:16
הקותמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
רקי םיזנת ליעפ
הארנ אל רתאב ךלש תובוגתה תומכ יפך , ןיינעמ - הטישה דגנ תאצי
לכ תובוגת קדוב התאו םינויז שפחמ ןורוא .בוט רתוי ךבצמש יל
תיזיפ תוליעפ יהשוזיא תשחרתמ ךלצאש יל הארנ אל - םייתוקד
- 'גדאה תא תדביאשכ אקווד ,תיבויח רתוי הפיט המינב לבא .היואר
המכ הבוגת לכב חוכב בברשל םיבייח אל - ןיידעו .יתוא תינק טעמכ
.התא cool לוכיבכ
הקותמל וביגה
 
 
15/11/01 12:23
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
! קשחנ םיזנת ליעפ , והל הבוגתב
.ןכא
לע םוקמוקה לש ץיפשה , יל וליפאו , וניניבש םיבוטל ארוק הז
.תויראה לש שארה
,םדקתמ ןומיאל סיסבל הרזח הלעא ינא ןושאר םויב לבא
תובוגת קודבל ויהי ולו - םינטקה םירבדהמ תונהל ףידעמ ינאו
ברוקבש המלש העידי ךותמ ,תוקד רשע ידמ המבב ףדה תאו תוננבב
.םייעובשב םעפ קר תאז תושעל לכוא , בוש ,


.הז לכל רשק םוש ןיא תינימ לכסותמ ינאש הדבועלו
.םיזנת ליעפ
?הריפסה תא יתדביאש וא , םויה תישימח הבוגת
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 12:37
היסטסנא :תאמ
תיסיפ תוליעפ רסוחל הבוגתב
!זפ תונמדזה וז ירה-


הווצמ ךב השוע היהש ימ ןיבל ךניב אלמלא ,ןבומכ ,תאז
האב התיה הליל ןושיאב


סאיבאקסה תכימש
היסטסנאל וביגה
 
 
15/11/01 12:44
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ינימ לוכסת + םדקתמ ןומיאל הבוגתב
.דסח ךמע תושוע אל ולאה תועשה


ןיטולחל רתסנ אוהש ירה , ךיירבדב ןויגה ץמש הזיא היה םא
,יתניבמ
, יתניב םע הקימעמה יתורכיהמו
.רומח ימויק לשכב אטוח בורל , הנממ רתסנש המ


,תושעל ושמ יל תנתונ תא תוחפל , לבא
(לאירא ריאמ וה) ליכשמ יברע רוחב הזיאל ריבסהלמ ץוח
םימשה םימעה ןיב הברקה תא וגידואב ילא הנפש לארשי אנושו
לש ןבלש ןכסמה תא עיגרהלו , ונקלח לש תומשב הברקה תאו
(: ול ומכ , ראמוע םיארוק אל ןורש קירא


םיזנת ליעפ
(?לגר וז) םירצמב תחא , תוננבב תחא , המבב תחא לגר
.רתויב עשעושמו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/11/01 12:53
היסטסנא :תאמ
הרקי היסטסנאל הבוגתב
,ליעפ
,ךתומכש תיל"הצ הטנמ תיירכוס
רואל דחוימב ,רתויב תובוטה יתועש ןניא הלא תועש ןכא
ינאש םינפ דימעהל תצלאנ ינא ןכלהמב יכ תרעצמה הדבועה
יתוקושת יאשומ םע יאשחב טפטפל םוקמב ,תדבוע
.תויליפודפה
היסטסנאל וביגה
 
 
15/11/01 13:10
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תינרקי םג הרקיל הבוגתב
ל"הצ , תוירכוס , הדובע
.תויצקיפ דועו דוע


תגליע תילגנאב סקסדל ונעגה שדחה ידידיו ינא םייתניב
ךוסכסל דוסיה ביכרמכ םידדצה ינשב תיתדה תואנקה תא
תדלומ ליעפ , הנוי לש תוגונעתב ילוכ .ירוזאה
.יתומכש
םיזנת ליעפ
וגידואב ולש ליעפמה םע רשקתמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
15/11/01 12:45
הילט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
?הליפנ ןה תורוויע תושיגפש ,הפ רמאנ םצעב המ זא,עגר
? עתעתמ םוידמ אוה טנרטניאהש
???םינרקש ונלוכ (תכל הפ קיחרהל ימצעל השרמ ינאו) ...ילואש וא
..מממה
הנובת המכ ,קמוע הזיא
הלולגה תאצמה םע ךל וכיח אלש בוט
.תוינויצסנסה ךיתוילגת ראשב ונתוא ףתש אנא
דחא ןקנקב לכתסמ הי
הילטל וביגה
 
15/11/01 15:44
גונע :תאמ
תכרעמל הבוגתב
....טנרטניאה ךרד תושיגפב בר ךכ לכ ןויסינ ילעב הפ םלוכ
?הגיגחל ץוחמ ינא קר םאה
גונעל וביגה
 
 
15/11/01 23:03
ךתוחה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
קתומ ,תיבב ךתוא וחכש .ןכש הארנכ
ךתוחהל וביגה
 
15/11/01 15:53
Oron :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,םירקי םיארוקו תוארוק
.רמאמב הטנאופה תא ם/ןתצמחה תצק ם/ןכבורש יל הארנ
איהש יפכ המצע תא גיצת הרוחבש הצור ינאש ךכל יתנווכתה ינא
תוישיא ,יפוא) המצע לע תרפסמ איהש המב הז םא ןיב ,תמאב
כ"חא .(ילולימ ינוציח רואית וא) הנומתב הז םא ןיבו (...'וכו
.אל וא יל םיאתמ םא טילחא רבכ ינא
עדוי אלנא וא תוינידנולב וא ,יפוי תוכלמ שפחמ ינאש יתרמא אל
.תונימאו רשוי הז שפחמ ינאש יתרמאש המ לכ .המ


הפ ם/ןתכייח םגש הווקמ ינאו ,ם/ןתבגהש ףיכ ,ם/ןתארקש הלחא
.םשו
.ןורוא
Oronל וביגה
 
 
15/11/01 20:33
ךתוחה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
הככ ךישמת .הפי התוא תקחיש
ךתוחהל וביגה
 
15/11/01 16:01
הקותמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
: ידו ןורחא


תינמגודכ תרטלחמה םוטאה תינעדמ לש הרידב קר אצמת רשויו תונכ
(םעפ ףא דגוב אלש רבגה לש הנכשה) .יאנפה תועשב לע-
הקותמל וביגה
 
 
15/11/01 20:31
ךתוחה :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
?ןוה תרהצהב רקש תחוויד .הרישיו הרשי תויהל הכירצ הבוגתה
ייה רקש תודע תדעהו הבאד תא םא .הדוקנ .בצמ ןיא .התוא תלכא
המיענ יתלב לבא תילילפ אל היצקנסל היופצ
ךתוחהל וביגה
 
16/11/01 8:38
הדוד תב הענ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
ןורוא יה
............. ןכותה ןיינעל וישכע לבא המישרמ תוחסנתהה תישאר
"םינטק" םירקש םתוא יורחאמ דמוע המ ןיבהלו ריבסהל הסנא ינא םא
תיטנרטניאה הידמהש תרעשמ ינא ...'וכו המוגע תואיצמ יתוויע ,
תויזטנפ תמשגה , תמאב םירוויע םישגפמ תרשפאמה הדחיה הניה
. םייפוסניא םיטוטרילפו
ינב) ונא םהב םיעגרה ןכלו השיגפב םייתסמ יטנרטניא שפמ לכ אל
תואיצמהמ החירבבו היזטנפב עשעתשהל םילוכי (דחאכ םינימה ינש
.םילבגומ הארנכו םידוחיי , םימוסק םניה תבאוכה
קומע רשקל גוז תב /ןב אוצמל הייפיצה תא ןיבהל השק תישיא יל
יתנוטק ............ לבא טנרטינאב תותטשהו תוטטושמ יניצרו
םיטטושמל החלצהב
הדוד תב הענל וביגה
 
16/11/01 13:17
ןידינד :תאמ
תכרעמל הבוגתב
ליעפ e-Xaggerate ולש ריעצה חאה לבא ,שממ e-Lieב יתלקתנ אל
.רתויב


.יל רפיס ילש רבח ,רמולכ
ןידינדל וביגה
 
16/11/01 14:40
יטינירט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
רחואמ יתאב ,רקי םיזנת ליעפ
יל תמסק התא לבא ,קיעמו ךורא היה - אורקל ןמז יל חקל
ישנה ןימה דגנכ םקנ עסמב םיזירג רהמ םיזנת ליעפ
?ישיא ןפואב תאז תושעל ץמואה ךל היה םאה
דיב איבמ ,דבל הלבוושהמ רזוח
..............דמחנ דאמ רבד ול עמשנ דימת םיתורישב סקסו
....קתומ הל ארוק
תשרב םיארנ יתלב םישנא לומ םינטק תונוחצנ
גנוע ול םיבסמ
םי"זאקב לבקמ אל אוה ילואש
תרבדמ ינא המ לע עדוי אוהו
(-;
ךומכ הפי בתכש והשימ םעפ יתרכה
ןמזמ ,םעפ ותוא יתבהא
?התא הז ילוא


יטינירט
ץמאתהל הל אב אל לבא תיריל רתוי תויהל הלוכי
אל איה יכ ,תויורכה ירתאב תשלוג אלו סקס רבייס השוע אל
.....הכירצ
יטינירטל וביגה
 
 
16/11/01 16:45
וניבמב :תאמ
םיזנת ליעפל הבהא בתכמל הבוגתב
.הכלמ ונילע תאצי ךיא ...שששפ
.הכירצ אל תא יכ .... סקס רבייסל טנרטניאב תשמתשמ אל


.ךב םיאנקמ שממ םלוכ .וואו
וניבמב
םינטק תונוחצנ ליבשב טנרטניאב שמתשמ אל
םירבח שי הז ליבשב
וניבמבל וביגה
 
 
16/11/01 18:06
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םיזנת ליעפל הבהא בתכמל הבוגתב
.אל הז יריל
.ןיטולחל החוטב יהת


-ינומכ הפי בתוכש ושימ תרכהש הז
.קפסב ינא


-יב תבהואמ תייהו ינא הז היה אמש הרבסה
,ףוסניאל תפאוש הזל תוריבסה
.ינא הז , לכה ירחא


םיזנת ליעפ
ףרוטמ פירטוגאב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
16/11/01 22:53
המש המ :תאמ
המכ , הבהא המכל הבוגתב
,םיזנתה עשעשמ אקווד
?לקה לוטסימה בקע ףוסה דע אורקל יתחרט ילואש וא
ךכ וא ךכ
?םתבהאתה ?םתזבתה ?םתעגפנ ?םתשגפינ ,רמאמה המ לע הניבמ אל
?םתחרב
?םילימ הברה ךכ לכ זבזבל המל ,ןמזה לכ הרוק
הלאווב םעפ ,ונדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא ,םיזנת ןכו
,ט'צ היה
.(תולבל יל אצי שממ אל תרכזהש ראשב)
,דיגהל רחא והשמ יל היהש החוטב
םיאירב ויהת החילסה םכמע
המש המל וביגה
 
16/11/01 16:37
uv :תאמ
תכרעמל הבוגתב
אוה תועובש המכ ירחא ,טנרטניאה ךרד יהשימ םע שגפנש רבח יל היה
איה 18 םוקמב) הלש ליגב םגו ,הלש םשב םג ול הרקיש איהש הליג
.(14 תב התיה


הרקמב אל םגו ,הזכ הרקמב אל שגפיהל יל אצי אל ,לאל הדות
אקוד ואלו) רבדמ התא המ לע ןיבמ טלחהב ינא לבא .עטקב ראותמש
לש עטקה ללגב רתוי אלא ,ארונ יל בושח ינוציחה הארמהש ללגב
.(תונימאה
.ימעטל - רתוי הבוט הרוצב היעבה תא חתנל תלוכי אל


.ךשמהב החלצהב
uvל וביגה
 
16/11/01 22:09
יטינירט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
םלועל היהת אל ינומכ יריל
יתונמא אוה ידי חלשמ :זמר .....עודמ טרפא אלו
םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא ךיבגל לבא
:תחא הלימ תמייק
wannabe
ךירבדב רצק ןויע ירחאו
אל....ש הנקסמל יתעגה
אוה הזש תויהל לוכי אל
ץוחבמו םינפבמ הפי שיא - הנימאמ ינא ,ןיידעו - היה אוה
- התאו
רוקממ תועיגמ יאדו ןאכ תוכפשנה סראה תויומכ ,עדוי יאדו התא
....אוהשלכ
הארמב טבה


?ןנוגתמ ךכ לכ התא עודמ :רבד דוע
.......בושחנו רוצענ אוב


יטינירט
הלש יניטרמה תויוכז תא עובתל תכלוה
"קראפ'תואס" תוארלו


הביסה (ןייתחס לבא ,יטגפס ינוברעממ אל קינה ,אל) וניבמב יבגלו
,ילש שיאה תא יל שי טושפ ,תבשחש וז אל איה "הכירצ" אל ינאש
.קיפסמ אוהו
יטינירטל וביגה
 
 
16/11/01 23:30
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
רקי ליעפל הבוגתב
.ונימיב ןמא תויהל הצור דחא לכ
.עדוי ינומכ ימ


, ךיינפב קדטצהל ןוכנל אצומ אל ינא
,האמחמכ ילש יתביתכ לע תבתכש המ תא יתלביק
היה תבתכש המ רבדש יתנייצש הדבועהמ ךכ לכ תעגפנ םא יל רצו
.יריל תויהלמ קוחר
גשומל ןמאנ יתייהו יתעשפש לע קדצ ןיד תתל ןיטולחל יואר ינא
ןיא , ודגנכ ישאר חיטאו םירוי ריק יל ובה .והשלכ יתורפיס
.הנקב רודכב ךרוצ


,החכוהכו
,ינונטק אל ינאש הזל
יתטילשב אצמנש זרבמ תונמ תונמ דדמנ ינממ עפושה סראהשו
,תטלחומה
לזלזמו עגופ ןוט וטואל הנעא אל ינא
,תוקד רשע ינפל יתחלגתהשכ הארמב יתלכתסהש ריהצא קר
.תדחוימ התעב וא הקינאפב יתלקתנ אלו


,יתוא ףוסאל םיאב וטוטוא , פוט
ליעמ יל רוחבל ךלא זא


בוט לכ
בוט עובש
םיאלפנ םייחו
םיזנת ליעפ
.המינפ ושפנב ןמא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/11/01 10:21
םוה םאק ינו'ג :תאמ
ןיוש ונל הבוגתב
?ךתוא תחקל ואב ןאל
םוה םאק ינו'גל וביגה
 
 
17/11/01 12:29
יטינירט :תאמ
ןיוש ונל הבוגתב
יתנווכתה אימחהל ןכא
וזכ הייטנ יל ןיא ....תללקמ יתאציו ךרבל יתאב


תעדל יתחכונ ,רתאב רחא רמאמל תובוגת תאירק ידכ ךות - בגא
ריעצ ייד שיא התאש ךתבוגתמ
ןיידע לבא ,דבלב םינש המכב ינממ ריעצ
,וייחב הברה רבעש רוחבב רבודמש השוחתה יל תיה המ םושמ
וז םג ילוא - ךיבתכמ תבשונה חורה תא ריבסהל השק תרחא
האמחמ
ךדובכ ,טינקהל ידכ וא טופשל ידכ ןאכ אל ינא הרקמ לכב
חנומ וחוקמב
?ןכ ימ ,וניניב לבא ,רשואמ אל תצק עמשנ התאש לבח


:) ......דבל תרזח אל םעפהש הווקנ
יטינירט
ףרוטמ רבוא גנהב
יטינירטל וביגה
 
 
17/11/01 13:24
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
nothig but loveל הבוגתב
, תוחפו רתוי דבוכמהו תוחפו רתוי בחרה
.ברעב לומתא ילע רבע המ םכל רפסאו , רתלאל םכינפב רתעא
תכונח וזיאל ןמז ןומה יתיאר אלש רבח םע יתעסנ , הליחת
.ביבא לתב תיב
.ןיינעב ביחרהל המ ןיא
ונרבח םש ,ןורשב םיבשומה דחאב קטוקסידל ונעסנ ךכ רחא
.ונסנכנ אלו , םירבח דועל
.ןיינעב ביחרהל המ ןיא
לכ ראשהל ידכ רהמ רהמ , הרופאה ריעב ונבבותסה ךכ רחא
לש ידמל יטרדנטס בוביס ירחאו , תופיטה ןיב חוורמב ןמזה
קר ינמודמכ היה לכואל הזכ רות) יסקיד - (רוגס)הנול הזמ
- רבה לע תבשל םילוכי םתא) ענענ - (המחלמה ןמזב הפוריאב
רבח , עתפלשכ ,רידאגא לע בוש רשפתהל רבכ ונדמע (חטב ןכ
, זזקמב ונזזיק , ףא ונמרה , המזי חקינש עיצה 'א ןיילב
-המידק אלמ ךלהמ תרעצמ , תבורעת ונרשעה


."בויק"ל ונעגה
ןימ
.הארשה אלמ ךא ילולפא באפ-ושמ
םייתורבח-רבואה תוינמרב םינמרבהמ ץוח , עבורמ םש לכה)
(היסולכואהמ חינז קלחו
,וניתש
, ונדקר
(ר'צנפ) לגלג ףילחהל םירוחב ינשל ונעייס


תמאה
.יהשימ םע םש רבדל יתלחתהש
.דואמ דואמ הדמחנ התיהו , בוט התארנ
26 , איה המכ תב לואשל לש תועטה תא יתישע
,יתחנאנשכ
24 ןב ינאש רשי השחינ איה


,םשמ יתאצי אל ןופלט םע
טיהל הזכ אל אוה ענכשמ טקלאיד םע יתעבג לייחש תושעל המ
.ףרוחה ונריעב


,דואמ ןיינעמ , ילש ברעה היה הז
,רבתסמ
(םיזוואב , להונב , רמגנ אוהש ןייצל שי)
םיזנת ליעפ
לובדר-הקדוו לש טקפא-דייס םע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/11/01 13:31
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
להקה דצמ תונעיהה ללגבל הבוגתב
24 ןב אל ינא


24 ליגב םא
, יתעבגב לייח היהא דוע
.יב ורית - ןנחתמ ינא
-ושמ דעו , הא
!!!!!!םשג דרוי
םיזנת ליעפ
תופיטה ןיב ףחרמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/11/01 15:45
יטינירט :תאמ
תונבה יא עונמל ידכ קרל הבוגתב
.....ריעצה ךליג ללגב קר העתרנ הרוחבה םא
!הלש דספה
....ןויסינמ
םג) ינממ ריעצ יתיאש שיאה ,םיריעצ םירוחב דעב ינא
ןמז הברה ייד רבכ דחיב ונחנא ,(האג יתעבג םחול אוה
ומצע תא חיכומ טושפ הזו
תחרק ,סרכ םע דיב די ךלוה הז ירה ?חוכ ?דמעמ ?ףסכ
:-) ....םייפתכבו ףאב תורעשו
אקווד יל הארנש ומכ ,ליעפ ,דובכב ךמצע תא קווש
תצק ךתוא ןיינעל לכות םינש המכב ךממ תרגובמש יהשימ
רתוי
עודיכ ,ןויסינה םע רפתשמ ונלצאש ,סקסל ףסונב
יטינירט
עגר לכמ תינהנ
יטינירטל וביגה
 
 
17/11/01 15:49
יטינירט :תאמ
אאאאאל ?ידימ ריעצל הבוגתב
רבעשל האג יתעבג םחול ,רבעשל
יטינירט
תנבצעתמ ,הדיספמ ,בשחמה לומ רגפמ קחשמ תקחשמ
ןותיעל עטקה לע רובעל תכלוהו
יטינירטל וביגה
 
 
17/11/01 17:02
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תונטק תונבה יאל הבוגתב
ריאשה הנורחאה הבוגתהמ אוהה
http://stage.co.il/Authors/1113.רושיק


http://stage.co.il/Authors/1113.הככ טושפ


.המבב ריעצ דוע אוהו
.ינומכ אל
.ןיוש ונ , בוט


,ךמעש יתעבג טילפלו ךל בוט עובש
אל האבה םעפבש ריעב תורוחבה תא ךנחל יליחתת
.תורצ הלאכ יל ושעי


םיזנת ליעפ
הירגיסל הירגיס ןיב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/11/01 20:22
םוה םאק ינו'ג :תאמ
?הפצוח תיארל הבוגתב
רקי ליעפ
You made me fall in love
ךייתולימב ,ךב
קר םינש עברא-שולשב ינממ ריעצ התאש הדבועהו
רתוי יתוא הקילדמ
םוה םאק ינו'גל וביגה
 
 
18/11/01 2:50
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?הפצוח תיארל הבוגתב
.בוט הז הבהא
.ילע יאוולה
יל רחואמ רבכ , ןושיל ףע ינא , םינפ לכ לע
ףוסב בוטה הרקמב רוזחאו , אבצל בש ינא רחמו
עובשה
.אבה עובשה ףוסב תוחפ בוטה הרקמבו
-םכב ריצפמ ינא , זא דע


יל ובתכ
הברה
םיניינעמ םירבדו
.רוזחאשכל ביגהל המ לע יל היהיש
םיזנת ליעפ
יתעבגל- תבשב תגהמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
19/11/01 2:29
timeisnow :תאמ
רקי ליעפל הבוגתב
...בשחמה תא םיבכמ םתאשכ םכלש וגאה תא וחכשת לא
...םדקתמ ןומיא ליחתהש ריעצה דגנכ תרשואמה השיאה,םיהולא
...וישכע ךלש שיא םע אל תא המל ןיינעמ
ירחאו,םיחטשב 28 רוגסת ךל,הללאי...תיבב לכב התא המל ןיינעמו
תסאמנ...תשדוחמ הקיריל םע רוזחת הז
timeisnowל וביגה
 
17/11/01 7:22
רמוא התא המ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
ןורואה לש הנומתה תא תוארל ידכ סנכהל ךירצ רתא הזיאל יתנבה אל
.הזה ךיתחה ןורש


תופיה ךייתולימ תא זבזבל ךל לבח אל ,דיגת :רההמ ליעפלו
?ךודיש ךל אציי אל ונממש טנרטניאב רתא ליבשב םינונשה ךיחוסינו
?רמוא התא המ ,רומרימה אב םשמ ילוא
אל המל ןיבהל הסנמ ינא ,םיסקמ בתוכ התא :ן"כו קפס רסה ןעמל
...גנוע ףאו רשוא ךל בסיש ןוויכל הז תא בתנל
רמוא התא המל וביגה
 
 
19/11/01 21:06
14 ןיעידומ :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
,הבתכה םש לע אלו רוחבה לש ומש לע םיימעפ םיקילקמ רשאכ
הנומתו הרצק היפרגויב םילבקמ
14 ןיעידומל וביגה
 
17/11/01 14:02
תלייא :תאמ
תכרעמל הבוגתב


ירתא ךרד םגו םיט'צ ךרד .יתיסנתהו יתיסינ טלחהבש הדומ ינא
םא .םישנל םירבג ןיב ,יתעדל ,הזה ןינעב לדבה ןיא .תויוריכה
םיטונ םירבגה - םדוק הבתכ יהשימש המב תכמות טלחהב ינא - רבכ
ןוכנ הז לבא ,ינוציח הארמ לע רבודמ עגרכ) םהש המש חינהל רתוי
דאמ תובר םישנ דועב .בוטו רדסב הז - (םירחא םימוחת לע םג
.(םימוחתה לכב הז םגו) ןכרעמ תותיחפמ


,ךכ .שגפהל ךרוצ אלל וליפא הז תא תוארל (דחוימב םיסקמו) רשפא
תא םירדגמה םיבר םירבגב שוגפל רשפא ןודיפוק ומכ רתאב ,לשמל
גורידה הז 5-שכ) 5 ךותמ 5-כ - ינוציחה הארמה ןינעל - םמצע
תא קודבל רשפא ,רתאב "היולג" הנומת שיש יפלו ,(רתויב הובגה
חכווהל האנק ררועמ םגו םיעפמ טושפ הז ?םכל רמוא המ .ןינעה
.ילע יאוולה .ולאה םירבגל שי ההובג תימצע הכרעה וזיא


ףלוסמ (חיננ) אוהש רואתל םרוגש המ איה תשרהש תבשוח אל ינא לבא
החנה שי הליחתכלמ וב תויוריכה רתאל עגונה לכב יאדווב .והשמ
עשעתשהל רשפא יא ןכל ,רבד לש ופוסב השיגפ היהתש (הווקת וא)
- תשרה ךרד אלש טייד-דניילב שי םא .יל המדנ יקחשמב ידמ רתוי
ער אל יוכיס שי - םידדצה ינש תא ריכמש דחא םדא ךרד אל םג לבא
םדוק תונומת םיפילחמ םא םג .ןמצע לע ורזחי תויווח ןתואש
לעמ לודג הלאש ןמיס םג ול ףצ תשרה ךרדש אוהש ןוכנש המ .ליימב
ךל ןיא יכ ,ךל םירסומש םירחאה םיטרפה לכ תונוכנ ןינעב שארה
םילגמ םיתעל הבש הנושארה ןופלטה תחיש דע אל תוחפל) ררבל ךרד
.(לכה ירחא לארשי הל-וכ וז ,ףתושמ והשימ םיריכמש


רומאה גוסה ןמ ןוכיס הבוחב תנמוט טייד-טניילב איהש השיגפ לכ
םיסופיט ינימ לכ םע שגפהל תלטובמ אל תוריבס םגו .("ינוציח"ה)
לודג ןונ ךמצעל תנתונ תאשו (אקווד ילילשה רשקהב) ןמזה-לע-לבחש
יאש סאבמ הז ,שיתמ הז ,עגיימ הז .ןופלטב הז לע תילע אל ךיא
ןהב םיכרד ולאב אצויכו םידומיל וא הדובע ךרד קר ריכהל רשפא
ימל לבא .ןמז קרפ ינפ לעו יעבט ןפואב םילגתמ הארמהו תוישיאה
ולש הדובעה םוקמו (הככו הטיסרבינוא ,אבצ) ולאה םיבלשה תא רבעש
ךרד תאז לכב אוה טייד-טניילב ,תויונמדזה ינוילמ רצוי אל
וריכהש תוגוז המכ הריכמ ינא ,ןכו .הילע רתוול ןתינ אל הארנכש
.דחי םינש המכ םיאצמנ םהו תאזכ ךרדב
תלייאל וביגה
 
 
18/11/01 21:58
המש המ :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
... םינתחתמ וליפאו
(אלש וא) םכלצא בורקב
המש המל וביגה
 
 
19/11/01 2:34
timeisnow :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
תוברה תויורשפאהו לולסמה אשונ לע רקיעבו,הלימ לכ םע םיכסמ
תא ול שיש ימ לכ ועדתו) יעדתש קר - םיאתמ גוז ןב השיגפל
הז טנרטניאהש (...ןאכל דע עיגהל ןמזה םיו תונלבסה,חוכה
- םישנא הברה ךכ לכל ףשחיהלו ףושחל ילכות תאש דיחיה םוקמה
חקל הנורחאה םעפב יכ,ןאכ יהשימ דוע אצמא ינאש קר הווקמ ינא
...ןמז הברה יד יל
timeisnowל וביגה
 
 
19/11/01 22:41
תלייא :תאמ
הרקי תלייאל הבוגתב


םדקומ יבגל לוחיאה - ירעצל .הדותו תוכרב - "המש המ"ל .א
רוחבה תא אוצמל םדוק תגהונ - ינומכש תינרמש - ינא .ידמ
תינויער תועבוקמ וז ילוא לבא) ךפיהל אלו ןתחתהל זא קרו
.( :-) הנממ ררחתשהל הכירצ ינאש


.ףורטב לכסתמו ןמז ןומה חקול תמאב הז - "timeisnow"ל .ב
.תמאב הביטנרטלאה המ לבא
תלייאל וביגה
 
17/11/01 15:11
dany :תאמ
תכרעמל הבוגתב
(-: תולעהל ךירצ היה והשימש תנייוצמ הייגוס-ןורש קורבמ,בוט
םיילגרה תא תחקל לגוסמ יתייה תאזכ היצאוטיסבש בשוח אל ינא
אלש ןטב תשוחת ללגב טושפ - םשמ קוחר רתויש המכ םוקמל תכללו
קדצומ אל הזש חוטב אל ינאש תורמל,הז תא תושעל יל תרשפאמ התייה
ליגר ינא, יק.וא זא !ךתוא ועטה.ךל ורקיש - תאז לכב .תירסומ
םוחתל עיגמ הזשכ לבא-ןמזה לכ הז תא יל םישוע םיאקטילופש
.זיגרמ רתוי תצק הז-ישיאה
אל ןבומכ הז-ונל בושח הארמו,םיישונא ונחנא, תושעל המ ןיא
יפויה לדומ" אוהש ימל םיכשמנ דימת אלו) הכישמ לבא,לכה
.יחרכה רבד איה (הזמ בכרומ רתוי רבד הז תינימ הכישמ-"םכסומה
ומכ - תויפש יא רדגב רבכ ללכב םה לשמל ליגה יבגל םירקש ןבומכו
העבק איהש-הככ הזל אורקל רשפא םא-רבגלש-הל הרקש הבתכ יהשימש
...ןורכזהמ םינש 7 ומלענ ותיא
אלו תונורתיה תא שיגדהל רמולכ-!תמאה לכ תא דיגהל אל רדסב הז
אל הנומת לשמל חולשל לבא-יעבט יכה רבדה הז,תונורסחה תא אקווד
םיקרזמה םע ןבלה קולחב םיחאל ארוק יתייה הזכ הרקמב !? ךלש
....
ימ לכל-והשמ דועו - אשונב דיגהל יל היהש המ תוחפ הז,בוט
יבגל תומגיטס שיש ימ לכל וא-תשרהמ וליחתהש תושיגפ לע רתיווש
.זיעהל ךירצ םייחב... ישיא ןויסינמ,טישלוב לכה - הז


http://stage.co.il/Authors/7475 -ןאכ רבכ ן/םתא םאו,הא
:-)
danyל וביגה
 
17/11/01 20:36
היבאומה תור :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.הוושו קתרמ רמאמ
וקה לש ינשה דצב הרוחבה םא.יחרכה רבד איה תויפיצ תכמנה-הצלמה
סימל ךופהת איה התוא שוגפתשכ ,תרעוכמ איה המכ דע ךל רמאת
המכ םע) רשפא יאש יהשימ ןיא ,וניניב יכ....הצרתש ילב דלרוו
לבא ,היפייהפי אל .תיסחי בוט תיארנש הרוחבל (םירבואקיימ
....תיסחי
...הרטמה תא ונתרש יזא ,תויפיצה לע התלע תואיצמה זאו
היבאומה תורל וביגה
 
17/11/01 22:33
ריש :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הביס שיש יתעדי .קומעה רמאמה תביתכ לע ךב האג דואמ ינא ,ןורוא
.ילש תורבחה לכל ךתוא תכדשמ ינאש ךכל הבוט
םאש הדיחיה תיווזה תא שפחל וקיספת ,םירעוכמ םתא םא ,םירבג
.םיזבזובמה םיברעה לכ לע לבח ,תמאב .םימיהדמ וארית הב ומלטצת
.םימחר תצק
םסרופת איהש תשרוד ינא ?ןודיפוקב הנומת תמש התא םאה ,ןורואו
ינא ,ךרעב םינש רשע רבכ ךתוא יתיאר אל !ךלש םיכחמה רמאמה דצל
!םיחופנה ךירירש לע טבמל םיאכז ךרמאמ יביגמ לכו ינאש תבשוח
רישל וביגה
 
 
18/11/01 0:49
תואלפנו םיסינ :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
.יאצמת המ ינימאת אלו ולש םשה לע יקילקת (!?) תבהואמה רישל
.ךיתח תמאב
תואלפנו םיסינל וביגה
 
17/11/01 23:41
הכלהש איהה :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.אוה ךומנ לפשהש המכ ,יובא
הכלהש איההל וביגה
 
18/11/01 13:56
me :תאמ
תכרעמל הבוגתב
םלוכ ןלהא
הצורו טנה ךרד וליפא ,םיטייד המכב התיהש 31 תב הקוור ינא
:ש םכל דיגהל
רקיה בתוכה קדוצ -הארמל רשקב תואמרל ןיטולחל תדגנתמ ינא .א
ימצע ןוחטב רסוח לע יתניחבמ דיעמ הזש הביסהמ רקיעבו,ונלש
אל דאמ תויהל לוכי הז קרש ךכ - התאש ימ םע המלשה רסוחו
.יתניחבמ יביטקרטא
תשגפנ ינא : םיטייד דניילב יניינעב ןיידעש םכמ הלאל הצלמה .ב
תאצויו ןופלטב ותיא תניינעמו הבוט החיש יל התיהש ימ םע קר
המיענ השיגפ ונל היהת תוחפל,וילא ךשמא אל םאש החנה תדוקנמ
םהיניב ושיגפה םייחהש םדא ינב ינש רותב תניינעמו
.שגפהל תינהנ טושפ ינאש ...בוט ךכ לכ דבוע הז ?המ םיעדויו
הובג אל יטנמור והשמ הזמ אצייש יוכיסה
? ןיינעמ םדא ןב םע םיענ ברע םתסב ער המ לבא
, םהל םיבושח דאמ הכישמהו ינוציחה הארמהש הלאמ אקווד ינא .ג
השיגפ יתבזע אל םעפ ףא לבא ,תואצות רסוחב רמגנ הז בורלש ךכ
ילמינימ דובכ רסוח,המשל חור תוסג וזש תבשוח ינאו סומינ רסוחב
ךמצעל םגו םדא אוה רשאב םדאל
,תימדתה םע היעב ול שיש הארנכ -והארמ לע ךל רקשמ והשימ םא םגו
דגנ ישיא הז,םכדגנ ישיא אל הז ?רתוי דוע וילע ךורדל המל זא
דחא ףאל וקיזי אל תויטנרלוטו בל בוט תצק-ומצע
ימו ,וחכשת לא- דובכ הז ןינעמ קלחו הזה קחשמל םיללכ שי ייניעב
אוהש ומכ הארנ ונתיאמ דחא לכש רמא
.???????????????????????????????????????????ראתמ
ME !םלוכל תמא תובהאו םיחלצומ םיטייד תכרבב....הרקמ לכב החלצהב
meל וביגה
 
18/11/01 15:19
ןזור יאמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
:דיגהל המ שי יל םג
http://stage.co.il/Stories/4287
:הזה אשונה לע קר אלו
http://stage.co.il/Authors/MayRosen
ןזור יאמל וביגה
 
 
18/11/01 21:18
יטינירט :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
קט-ייהב ראשיהל םהל יאדכש םישנא שי
?אל ,ער אל םש םיחיוורמ
יטינירטל וביגה
 
 
19/11/01 0:35
ןזור יאמ :תאמ
תפומ תריציל הבוגתב
ררושמה תנווכ התייה המ הניבמ יתייהו יאוולה
ןזור יאמל וביגה
 
18/11/01 16:56
ריש :תאמ
תכרעמל הבוגתב
שומישל חוטב יכה אל ילכ -טנרטניאב הפ רבודמש ךל הריכזמ ינא .1
דניילבל אצת לא , ךל הארנ אל .םיטייד ומכ םישיגר םירקמב
אלש הרקמב תכללו םוקל ישפוח שיגרת -ןכ םאו .תשרה ךרד םיטייד
.ךיניעב ןח אצומ
ןהלש ינוציחה הארמב תועש 24 תוקוסע תונבה לכ אל .2
םיעדוי ונחנא וישכע -םירבגה לש סומכה דוסה תא תפשחש יפוי .3
ונתאמ םייחטש רתוי םתאש
(P-L-E-A-S-E)....
דלי לש תובשחמב םזיניבוש ףטונו טקלפ תמרב ךלש "רמאמ"ה לכ .4
.15 ןב


?םהילע בותכל םיבוט רתוי םירבד ךל ןיא ?ךתא םיניינעה המ
רישל וביגה
 
 
19/11/01 1:32
timeisnow :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
!העוטו תקדוצ תא
טנרטניאב ןיינעה לכ הז יכ הזכ רמאמ בותכל המ ןיא תמאב,תקדוצ
ץימא תויהל ךירצ קר התא ספתיהל ליבשבו,רקשל ךכ לכ לקש -
.יתימאה ךמצע תא ףושחל ליבשב קיפסמ
עיצמ ינאש ינפל - םייחטש םחירבגה לכ אל,העוט תא..לבא
לש רבח הזיא ךרד וא טנרטניאהמ הז םא עגרכ הנשמ אלו,השיגפ
הזיא הרוחבה םע רבדמ דימת ינא,ולש אמאה תא רדיסש רבח לש רבח
אל וליפא ינא,קאבאר זא,המיאתמ אל איה םאו,ןכ - (!!) עובש
הברה ריכמ ינא לבא,ללכב ךתוא ןיינעמ הז םא,ךל יעדתש...ךישממ
םיבשוח םה,םעפ ידמ...םהלש ןיזה םע ןמזה לכ םיבשוח אלש םירבג
רטמ,רופאה רמוחה םע םיבשוח םעפ ידמ םג לבא,תילאמשה הציבה םע
!רבד ותוא קוידב ןתא םג,תוננב,בגאו...הליבחה לעמ
לש הריציל יוכיס היהיש ליבשבש רורב םלוכל-,הנשמ אל הז לבא
ריעז וליפא,ינושאר קילק היהיש ךירצ תוקריה ראשו הבהא,תויגוז
ךתוא החודש רוח/הרוחב םע חוכב תאצל םעטה המ,ירה - םיריעזבש
ןעדמ לש לכשו ת/ררושמ לש יפוא ול/הל שיש ללגב קר,מ"ק רשעמ
???לובסל המ ליבשב זא,הככ םג הנהי אל םדא ןבה ירה ??םיליט
ילש בוט רבחש ומכ זא,אל וא םהל םיאתמ םא םיעדוי אלש םינבלו
ןימזת,אל םאו,הגועו הפקל ךישמת זא,דמוע ןיזה םא" םעפ רמא
"!!!רהמו ןובשח
timeisnowל וביגה
 
 
21/11/01 11:05
ריש :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
,רקיה timeisnow
הנבהב םיישק הפ ורצונ
אוה םינבה תויחטש ןיינעב ןורש ןרוא רמל ריבעהל יתיסינש המ
המ לכש ךכ !!!תוהדזה אלו (בל תמש אלש הרקמל) ך-ו-ח-י-ג
םינבה לכש תבשוח אל שממ ינא יכ יטנוולר אל ןיינעב תטרפש
.ךפיהל .םייחטש
רישל וביגה
 
19/11/01 13:57
הדוהי ןתנ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תדעבש חוטב אל ינא ,חוכיול ןתונ וניא תונכב ךרוצהש תורמל
.ןניקסע םינרקש
רובס ינולפ םאו ."ןנובתמה יניעב אצמנ יפוי"ש ינפל ורמא רבכ
ותואש קיסהל קר לוכי ינא ,ומצע תא גיצמ םג אוה ךכו ,הפי אוהש
.ללכה תלחנ הניא ,רעצמלש הנוכת .ומצע םע בוט שיגרמ ינולפ
,הנוכתה התוא תא שוכרל תוסנל ךל עיצמ יתייה התוא תונגל םוקמב
.ךמצע תא בהוא המ עדוי ימ אל התאש רכינש םושמ


גוז תונב שפחמ ומצע אצומ ךומכש חלצומו ףויפיש הז ךיא ...בגא
?טנרטניאב םדוק האר אל םלועמש
הדוהי ןתנל וביגה
 
 
19/11/01 22:35
תלייא :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב


- אלא ,(ךכ בושחל גוהנש תורמל) "רעצה הברמל" וניא "רעצמל"
.( אקווד רעצה הברמל רמול תנווכתהש יל המדנו) ."תוחפה לכל"


תלייא
תלייאל וביגה
 
19/11/01 14:27
לט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הלאשה םא ,ונלש ינוציחה הארמה תא כ"כ םיבישחמ םתייה אל םא
םא ."?תארנ תא ךיא" התיה אל ( המכ תבו הפיאמ ירחא) תילשילשה
תוכירצ וניה אל 'דכו, תועדל ,תוישיאל םדוכ סחייתהל םיסנמ םתיה
.םכל רקשל
םיילגרו לודג הזח םע תינידנולב היהתש םכל הנשמש המ הז לבא
.חומ םוקמב לענ הל היהתש םכדצמו ,תורמגנ יתלב
?תורקשמ ונחנאש אלפתמ התא הזכ בצמב זא
לטל וביגה
 
 
19/11/01 15:04
היקוק :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
!ןוכנ לבא והשמ יחטשו ,והשמ גליע


לכו םיטושיקכ ונילא וסחייתי םירבגש וילאמ ןבומכ ונלביק
.םיפויז לע תופזננ ונחנא וישכעו חבושמ הז ירה הברמה
!הללאי הללאי
היקוקל וביגה
 
20/11/01 23:05
יול לכימ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תיסוכ תויהל השק -ירגוד
יול לכימל וביגה
 
22/11/01 9:11
me :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תיסוק תויהל הבבס יכה ?תמאה
meל וביגה
 
30/11/01 1:28
ינא :תאמ
תכרעמל הבוגתב
קדוצ התא
ןיטולחל תיתיילשא תילאוטרוה תרושקתה לכ , םיליעגמ םתא לבא
םעפ יאש הבשח אל ללכ המצע תא הראית איהשכ ילואש ןאכמ
.תכלהו תמקש ינפל דוע ךלומ םש תויהל ץלאת
תא םילאוש ןהש ינפל תחא ףא םע החיש םילהנמ אל תשרב םירבג
ימ םע תעדל םתס" לש ץוריתב "תיארנ תא ךיא" לש תשפוטמה הלאשה
תונעל םג הככ לואשל יתטפ הזש ומכ "רבדמ ינא
םייואר אלו ינממ הרומג תומלעתהל וכזיו םיכוז וכז הלאכ םישנא
. רתויל
םכומכ ליעגמו הזבמ- הז תא םיווש אל םתא
(םכידעלב הלוכי אל ינא תונבה יא ויהי אלשו)
ינאל וביגה
 
 
23/5/03 22:53
flame :תאמ
e-Lie -ה תייגוסל הבוגתב
יכ ,ךכ ךיילא גהנתי אלש רבגה תא יאצמתש ךליבשב הווקמ ינא
!!! הלאכ םג שי :ךל עידומ ינא
flameל וביגה
 
10/12/01 15:52
ע :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תויניצרהש ררבתה טנרטניאב תורכיהמ e-dates לש תורשע המכ ירחא
.יל תפכא אל םג תמאה ןעמלו טעמב ךא תורקשמ
.דמעמ ותואב יתוא םיניינעמ הלש תורגבה ינויצ וא הלש םשה אל
הניחבה תא הרבע איה , תוירצי-הארמ תניחבמ תויפצל הנוע איה םא
.המש תא עדוי אל ינאש יהשימ םע ןיידזהל יל תפכא אלו
על וביגה
 
26/6/02 13:53
לט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
םילודג םירקש םג םנשי םינטק םירקש שיש םיבשוחש ולא לוכלו
.םינב 'סמ םיע תושיגפ עבקו תבל הזחתהש ילש רבח ומכ
ול אצי םגו
לטל וביגה
 
17/8/02 17:42
ילטנ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
! וואוו
יכה תונוימדבו ילש םיעורפ יכה תומולחב ,םייחב ,םייחב ינא
,ייה ,םייחב ,ילש אל איהש הנומת תחולש יתייה אל , ילש םיעורפ
האנ אל הזש ימו ןונגסב קולב ,ונמצעב תואג תוהל תוכירצ ונחנא
תאו תוללכה ושעת לא ,םכתא ובזע רוציקב ,הנשמ אל ....ל לוכי ול
!!! ךכ תונבה לכ אל ,וללה תויוטשה לכ
ילטנל וביגה
 
30/1/03 12:57
םייניע תפי :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הלוכי אל הרוחבכ ינא רשא רבד ,םישנל ןאכ סחייתמ רמאמה םנמא
.רמאמה תותימא תא קודבל
.ירבגה ןימה לצא השענ םגרבדהו םמתהל המ ןיא ךא
.םהבוג יבגל תותיחנ ירבגה ןימל שי המ םושמ
.תוחפ אל םא 1.75 םומיסכמ אוה 80ץ1 םשור והשימ םא
.הז ןותנ יבגל תמא רמאיש דחא םדא ןבב יתלקתינ אל דוע
דאמ הז טרפ .ודדמיתו ץמאממ ושעת תיבב רטמ םכל ןיא םא םג זא
בושח
.(1.70) ההובג הרוחבל דחוימב
םייניע תפיל וביגה
 
1/2/03 18:01
תינטט'צ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
םיטרפ יטרפב ומצע תא ןכא יל ראיתש והשימ םע טיידל יתעגה ינאוו
.םייבקב רזענו הכנ אוה ...ש ןייצל חכ שקרו רואיתב דאמ קיידו
אלו ער הארנ ?הזכש רקש ללגב השיגפהמ קלתסהל ?המ וישכעו
...תוירייארפ לש המויא השוחת ?ןרקשה םע ראשהל זא ?ןוכנ ,ינאמוה
תינטט'צל וביגה
 
23/5/03 22:50
flame :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.וזה הבתכב הרמאנש הלימ לכ קידצמ ינא
...םייומידה םע ןדועמ רתוי תויהל רשפא היה ילוא בוט
flameל וביגה
 
24/5/03 1:00
Jane_Lame :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הדוקנה לע עיבצהל הלוכי ינא ?קוידב העוט התא הפיא עדוי התא
הנומת חולשל טנרטניאב הרוחבמ שקבמ התאשכ .וליפא תיפיצפסה
המ ןיא ,תצקמב יחטיש םדאכ ךמצע תא גיצמ התא המיע שגפמל יאנתכ
תילאוטריוה החישה ביט לע ל"נה רמאמב תרביד אל ללכב) תושעל
התא םג .(!העפוהה אשונ לע קר !סקיא תינרקש םע ךל התייהש
.תיביטקרטא אל הזיראב הרוחב התוא ומכ קוידב ,"םוגפ"


,הנומת ךל חלשת אל ללכב העפוה תניחבמ "ךרע-תווש" רתוי הרוחב
איה .הבושתכ ןכ לבקל הליגר ,התיא םיליחתמ םירבגש הליגר איה
תא ךל הנשא אל ינא .הז תא עיצמ אל טושפ התאו .ףסומ והשמ הצרת
.םלועב םישנה לכ לע תולח אל ןאכ יתעצהש תוללכהה ,םיכרעה םלוס


.תחא תירייארפ היהת ילוא
Jane_Lameל וביגה
 
2/7/03 15:12
ילט :תאמ
תכרעמל הבוגתב
! ידידי ןורוא


תוכזל ידכ םישוע דחאכ םירבבג וא םישנשהמ הזש ןימאהל יל השק
...תלחוימה השיגפב
ופוסב יכ...וזכ היווח הווחיש ול עיגמ תונומתל ןימאמש ימ לבא
ןכות יתוא ןיינעל ול שי המ... החישל רנטרפב ןיינעמש המ רבד לש
החישמ םאו ןמש וא ךיתח הזר אוה םא אלו החישה ןייניע...החישה
ויהי אל הככ תויפיצ םע אובת לא..הצלמה...שגפיהל םיטילחמ המיענ
...תובזכא


קר השיאה תא םיאור םה המל....םהנימל םירבג םע םיטייד יבגלו
הברה ויהי אל הככ ילוא הנקנק לע תוהתל וסניש...ינימ טקייבואכ
טיידב םכל היהש ןויזה ירחא ןופלט ומירתו...םידדוב םישנו םישנא
התוא ריאשי אל הז...ןומה "הבקנ" השיאל השעי הז לומתא לש
יתעדל... "?יתיעט המב " "?המל" םיבר הלאש ינמיסבו ןואכידב
אלו םהלש ןיזל קר תויגוזב םישפחמ םיטיידב ףדוע בורמ םירבגה
תגהונ יתייה ינא ךיא ןיינעמ....אל ותו תינמז תויגוז..םמצעל
?רבג יתייה וליא


ילט ייב
ילטל וביגה
 
15/7/03 15:40
ידנס :תאמ
תכרעמל הבוגתב
בוטש אוה ןייניעה ןייניעה אל הז לבא רקשל ססכיא הז יתעדל
לאכ הארמל םיסחייתמ תאז לכב םישנא... לכהו תרקיש אל דיגנ
םישנא שי לבא תעדוי אל וא ףקשל רומאש והשמ הזש ןוכנ רקיעה
רשק םוש ילב םתוא םיחודש םירחא םישנאו דואמ הזמ םילבוסש
סאבמ הז ... םירקשל ליבומ הזו םירקשל
ידנסל וביגה
 
19/8/03 12:40
ימאמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
,ימאמ
!!!? ילש הנומתה ךיאו
?שגפיהל הצור
בהז ןשהו קיסוטה יפל יתוא ההזת
...ךלש הרבחל רפסת לא
ימאמל וביגה
 
20/8/03 14:25
יויס :תאמ
תכרעמל הבוגתב
וסיסבב ןוכנ ןויער
ינא םג ,יניצר אל ובורב אוה םיט'צה לש עטקה לכש ללגב קר לבא
..'וכו תיבסלכ םעפ ומוהכ םעפ סנכהלו םשו הפ רקשל ימצעל יתשרה
דבלב עושעש תרטמל
ינאש י"פעא ןמזה בור קיודמ ינוציח רואית תתל תלדטשמ ינא)
םגו,םיינזא עמשממ םיניע הארמ בוט דימת יכ ןיינעל אל הזש תבשוח
רבעה ןמ יגולתפ ןרקש ול הלגתי םירקמהמ םיזוחא 99 בש תעדוי
(...ינשה
יויסל וביגה
 
28/8/03 0:25
יוסח רבג :תאמ
תכרעמל הבוגתב
ידכ םינובנו םישימג םישנאל רתוי םימיאתמ הידמכ םיליימהו טצה
םיריעצ בורל םהש םירבג .יניצר רשקל וא הטימל גוז ינב ריכהל
קוידב םיאתהל הכירצש תינוימיד השיא אוושל םישפחמ םיסונמ אלו
תא שפחמ הסונמ רבג לבא. בוט יכה םיננואמ םה וילעש רואיתל
רצויו םיטצל סנכנ יושנ יתויה תורמל ינא .השיאה לש תויוכיאה
חותפ דואמ ינא .תויתוכיאו תוניינעמ םישנ םע םירשק םימעפל
ןתונ לבא תונומת חלוש אל ינא. הנוש הארמ תולעב םישנל ןרקסו
שרוד אל םג ינא.תמאב רבודמ המב תעדל תילאיצנטופה תדמעומל
וזו ,יל בושח ךכ לכ אל הארמהש השוחת תובתכתהב הרשמ ינא.תונומת
יליגל ריבס הארנ ינא לבא .אלמ רבג ינא ירעצל .תמאה ןורקיעב
!!!תרשרשב תוקזח תומזגרוא ילצא תולבקמ םישנהו
שוחל תובתכתהה תליחתב רבכ תועדויש תונובנ םישנ שי ינויסינ יפל
תא םג יתפשחש תורמל, ילש תולוכיב וליפאו, הנובתב ,ילש תוישיאב
היה ןתיא רשקהש תואנ אל םישנ שיש תולגל יתחכונ .תונורסחה
הזש ררבתהו ,ןויזל קר ןתנווכש וריהצהש םישנ ויה .תיתימא היווח
יושנ ינאש יתעדוהש תורמל),לעבכ יב תוניינועמ ןהו, יוסיכ םצעב
.תובזכאל ןנוכתהל ךירצ תוכיתח שפחמש ימ רוציקב.(תעבט יל שיו
תא תועיצמ םישנה םש, םיה ףוחב וא ,םינודעומב שפחיש יוצר ילוא
.יולגב ןתלוכרמ
יוסח רבגל וביגה
 
4/2/04 15:41
ףוריטב תיסוכ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
הנפואבו םמהמ,יסקס,הפי תשבלתמ איהשכ תיסוכ תויהל הלוכי תחא לכ
!!ולאיכ
ףוריטב תיסוכל וביגה
 
1/7/04 17:50
22 תב תיסוכ תיטנדוטס :תאמ
תכרעמל הבוגתב
תובוגתה ירחא יתבקע םגו ךלש הביתכה ןונגס תא יתבהא ,ןורוא
רתוי םירוחב אוצמל יתיסינ תובהלתה לש עטקב יתוריעצב , ירעצל
,המויא התיה האצותהו ,טנרטנאל יתינפ יתתכ ינבמ םיוושו םינינעמ
תינכדע הנומת שורדל הבוח תמאב הז ,ינשה ירחא דחא םירעוכמ טושפ
???תיפיצ המל ,ךל תרמוא ינאו ךלש הנומתה לע וישכע יתלכתסה
?השיגפה ךרוא לכל ךתא ראשתש לע תיסוכל
,ךמצעב האיצמ אל התא הארמהו ליגה ינפל ,הדונ אוב, וליאכ
היהת ןכ םא אלא ךתא וראשי אל תויסוכו,הככ תאז תרמואש תרעטצמ
,ךל ןיאש תרמוא אל)הלחתהה לע ןתוא םישרתש המיהדמ תוישא ךל
(ריכהל יל אצי אל טושפ
לכ תויהל אלו אצומ התאש תוריבסה תורוחבב קפתסהל ךירצ יד התא
ןררב ךכ
תוטובה לע תרעטצמ
22 תב תיסוכ תיטנדוטס ל וביגה
 
17/11/04 16:27
tweety :תאמ
תכרעמל הבוגתב
השיאכ ינא ןכש םינבל םג הייעבה תא תינפה ףוסה תארקלש ךלזמ
המ יכ) תונבה ונתוא םג סאבמ הזש יל ןימאתו ןומה הב יתלקתנ
דבלמ ןהל הבושח דואמ תוינוציחו יפויש תויחטש תונב םג שי תושעל
תוקד 3ב יתססה אל הזכ םע יתשגפנשכו (תושקבתמה תונוכתה ראש
םעט לכ ןיאש ,הפי אל וא ,הפי ול ריבסהל השיגפה לש תונושארה
התא ןויסינ יוור התא םא לבא ,ןבצעמ הז ןוכנ זא .השיגפה ךשמהל
הזיאל םתס וא NEXTל וא םיכשממו ,הפי םולש םירמוא !לכל ןכומ
...באפ
...החלצהב
tweetyל וביגה
 
5/3/05 11:02
לכימ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
?םינרקשכ םילגתמה םה תשרב םירבגה אקווד ללכ ךרדבש תושעל המ
לכימל וביגה
 
15/1/07 21:26
לכימ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
.ןווכתמב העטמ וא תירקש הנומת םסרפל רשפא ךיא הניבמ אל ינא
םינפ-לא-םינפ שגפמה עגר יל הארנ ץיחלמ יכה רבדה ,הזה קסעה לכמ
.הנושארה םעפב
קר םירוחב 1000 ךותמש יל ףידע לבא ,םישאר תבבוסמש תחא אל ינא
עדי יתוא שוגפישכ לבא ,ילש הנומתב ףסונ טבמ ףיעהל חרטי דחא
זאו ,יתיא ליחתהל וסני םירוחב 30 -ש רשאמ ,תופצל המל קוידב
תא םהל תוארהל ךרטצאשכ ,תמא-לע שגפמה תייגוס םע דדומתהל
.יתימאה יפוצרפ
אוהש ,רקשל רבעמ ?ינומכ תיארנ אלש הנומת םסרפלב חוורה המ
.תמאב רשק הזיא רוציל רזוע תמאב אל הז םג ,ומצע ינפב סונימ
לכימל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא