םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

קתוש םלועהו דמוע אל םהל
בומרבא יתא


תוחפ אל לבא .לודג ןיז תוצור ונחנא
םיעדוי .דבועו דמועש דחא םג ,הזמ
היהיש .לודגמ םכתא ובזיע ?המ
,אל םאו !דמוע לבא - ריבסה תולובגב
!דמוע לבא - ןטק םג היהיש זא
ומיקת זא ,היעב םכל שי םא ,ונדצמו
רעונה :לכהו םיכירדמ םע ,העונת
דמולה םג זא ,ךירצ םאו דבועה ,דמועה


םימואתה תוטטומתה לבא ,תומולע תוארוק ןכתיא המ תעדוי אל ינא
לכמ ,םינבמ לש םלרוגל רשאב ,תוגונ תובשחמ יחומב התלעה קרוי וינב
,יגולותימ וליפאו ןיוצמכ רדגוהש לדוגב ,םיהובגו ,םירוקז ,אוהש גוס
.םייופצ יתלב םיצחל בקע ,תוימואתפב הככ ,םהל םיסרוק םואתפש
תישיאה הידגרטל ,הקירמאבש יגארטה הרקמה ןיב רושקל אלש יתלוכי אלו
םה ,התהיז אל דועש ימל ,ונלש הידגרטה :ןלוכ 21-ה האמה תונב ,ונלש
ינא .החילס ?יתרמא םירבג .ונידי ומב הפ תולדגמ ונחנאש םירבגה
,רתכל םינעוטו וניניב הפ םיבבותסמש ,םירבגה ייומד םירוציל תנווכתמ
ימדיקה קלחה תא רמול אלש ,תחתה תא זיזהל םינכומ אל ,הלילח לבא
.הכולמב תוכזל ידכ ,םאותה
דיגהל וזעה אל םלועמ תורוחבש המ תא תימשר יתזרכה יצחו הנש ינפל
רבכ םא ירהש ?םצעב אל המלו .לודג ןיז תובהוא ונחנא ,ןכ :םינבה ,םכל
םא ?עטרקמ יקנאיבוטוא ינפ לע קנט ףידענ אל ,המחלמל תואצוי ונחנא
ילענ ינפ לע םירה ילענ ףידענ אל ,לגנו'גב עסמל תואצוי ונחנא רבכ
,הדעסמב לודג יכה קייטסה תא ףידענ אל ,תובער ארונ ונחנא םאו ?בקע
.רורב ןורקיעה ?סוגרפסא לש תימגוד ינפ לע
הזש ונבשח .לודג ןיז וניצר .תוימיטפוא ונייהש רבתסמ ,תונב ןכבו
ליחתה הז .רורב הזכ היה אל הזש ,הנה זא .דקפתי םג אוהש וילאמ ןבומ
וחקלו תימיטיגלה ונתשירד תא ושריפ ,דחוימב םיינודז םירוחבש ךכמ
,ןיז קורזל םילוכי םה ,לודג םהל שי םאש ובשח םה .המידק דעצ התוא
לכ תא תושעל ,תונבה ,ונל תתל ןויוושהו םזינימפה םשבו ,עמשמ יתרת
.הדובעה
אוהשיתמ יכ :ונינפל דוע היה ,לכמ עורגהש ונרעיש אלו ,ליחתה הז הככ
ואר תורבחה לכש קיפסמ הזש ובשח םה ."ןייזל" ךרוצה לע ורתיו םג םה
ץוברי אוהש רדסב הזש ורבס םה ,רבב הווש יכה רוחבה תא התיבה ונחקלש
ןאכמ .בגב םיענ ול השענו ול ץוצמנש הכחמ ,ונלש הטימה עצמאב ןוממישב
םג "אוה" ,ףוסבש ,רדסב הזש ובשח םה :יתימאה ססיירקל רצק קחרמה היה
.קתוש םלועהו דמוע אל םהל :תורחא םילימבו .דקפתי אל


דמולהו דמועה רעונה


תוחפ אל לבא .לודג ןיז תוצור ונחנא :הקוחב ןושארה ןוקיתה ןלהלו
היהיש .לודגמ םכתא ובזיע ?המ םיעדוי .דבועו דמועש דחא םג ,הזמ
!דמוע לבא - ןטק םג היהיש זא ,אל םאו !דמוע לבא - ריבסה תולובגב
רעונה :לכהו םיכירדמ םע ,העונת ומיקת זא ,היעב םכל שי םא ,ונדצמו
ומכ הז תא תושעל ךיא דמול - דמולה םג זא ,ךירצ םאו דבועה ,דמועה
.ךירצש
םה ,הטימל םיסנכנ הרוחבו רוחב רשאכש ימותל יתבשח ,םינש המכ ינפל דע
רודחי רבגהש :ינטשפו ינכט יכה ןפואב ,הזש ,ןיידזהל ידכ תאז םישוע
רחשמ םישנל םירבגה לכ ושעש ומכ .ונואו וחוכ אולמב ,השיאה ךותל
.הירוטסיהה
הלגתה ,רורב ךכ לכ ,וילאמ ןבומ ךכ לכ והשמכ ונל עמשנש המו .ןכ ,ןכ
רמול אלש ,תמזגומ השירדכ ,סולפ םישולשה תונב תויונפה ייתורבחל
םע םיספתנ ולא רשאכ ,שדחה ןזהמ םירבגל תועימשמ ןהש ,תינוימד
.הטמל םינותחתה
לע תואיצמה תחפוט ,תמאה עגרבש אצוי ידימ רתוי ,ןורחאה ןמזב יכ
וליאכ תושיגרמ ונחנאו ,(הבוגב קוידב תאו לפונ "הז"שכ הז הככ) ונינפ
םג וניסינשכ לבא ,החיטבמו תיתוכיא התארנש ,הפי ארונ הפס וזיא ונינק
תבשל הצור םג תא תמלישש ריחמב :רכומה ונילע קחצ ,הרבשנ איהו תבשל
.ללכב תמזגה אל ?הילע
,ךירצש ומכ ונלש המזגרואה תא לבקלו שורדל ,וזה הרהצהב ולזלזת לא
תורגבתהה ליג לכ תא ונדרש ירה .ונל עיגמ .י'גה תדוקנ ךותל רשי
הקיטנמורה ישוקשק לכב דובכב ונדמע ,ךכ רחא .הפייעל ףייפוימה
ךותמ .ונתוא ןייזל ליבשב לכהו ,םיינזואה לע ונל וכפש םירוחבש
םויסבש ונעדי יכ .ונדמתה לבא .ןגדגדה תא דבל וניליג וליפא ,שואיי
רבל תאצל :רפו'צ-ה תא רתויב תוצורחה תודימלתה ולבקי ,םידומילה
אב אל :לצנתהל ילב דיגהל .הצרנש ימ תא תחקלו ונירוגמ רוזאל בורקה
יתימא ,יארפ :תויהל ךירצ סקסש ומכ ,סקס לע ונל אב .הבהא לע ונל
.םינבה ומכ קחשל ונל אב .ררחושמ


םימרויה תמקנ


,רבב ונשגפש ולאה םישדחה םירבגה .היופצ אל היעב התלגתה .ספוה ,זאו
ונל ונתנש ,תויטסיריירקה ,תויאמצעה ,תועדומה םישנה ;ונתוא ולביקש
,תותיובמ תויחכ הטימב ולגתה ,םילהנמה תובישיב דובכ הברה ךכ לכ
בחרמה דבלמ ,בחרמב םהלש תואצמתהה תלוכי לכ תא ודביאש םירוצי
.םהלש פוט-פלב יטנרביקה
וניבה םה .המקנה התייה וז ילואו .םתוא סריסש דחפה היה הז ילוא
לדגל וליפא ,הפי םוכס חיוורהל ,תוריכב תורשמל עיגהל תולוכי ונחנאש
ימלוע סרגנוקב זאו .ךלוה אל הז ,תיזיפ יכ .ןייזל אל לבא .דבל םידלי
הטישב וא ,ונדובכל "ותוא" דימעהל אל :המקנ-ה לע וטילחה םה ,םולע
לכ תא םישאהל ,ךכ רחאו ,דבלב רצק ןמזל "ותוא" דימעהל :תמדקתמה
.ונתוא רקיעב .םלועה
לכב ,הרוצה תא ונל וערקיש וניצר לכה ךסב ?ונשקיב רבכ המ ,ונחנאו
תא תושעל םוקמבש ,רוחב ?ונלביק המו .תויורשפאהו ,תוחונתה ,תויוזה
וזיא ומכ ,הלילה עצמאב תוחיש להנל ליחתמ ,רבגמ תופצמ ונחנאש המ
יתאב .ןייזל הצור אל ינא'' :תרמוא הנותחתה הרושהשכ .16 תב תיסוכ
,טייגוראס לש רידנ בוליש לע יתלפנש הווקמ ינאו .לופיט לבקל
.''תננגו ,תילאיצוס תדבוע ,תיגולוכיספ
אלש רדסב וליפא הזש םיבשוח םה םויה .ושייבתה דוע םה םעפש ארונ יכהו
,ךלוכ תרעוב תא .ןויזה עצמאב ךל רמוא אוה ,"יתוא יניבת" .םהל דמוע
.יל דמוע אלש ינא אל הז" .חומה תא לבא ,ןייזל טילחמ אוה זא אקוודו
לכ ינא לבא .יאוול תועפות .הרקיש המ הזש רמא רטאיכיספה .קזורפה הז
.ךתוא דכלימ אוה ,הינשב הככו ."ךומכ הניבמ יהשימ לע יתלפנש חמש ךכ
.הככ םג רערועמ אוה ירה ,ךל דבאתי דוע אוה ,הטימהמ ותוא יפיעת םא
םע .ךלש קופיסה םע .ךמצע םע תישראפ תאצוי תא ,ותוא יריאשת םא
.םולה דע ונעגה המשלש הרטמה
.יתעדי .טיש" :ךל םירמואש ולא תא ןבומכ שי .ןידעה ןזה דוע הזו ,בוט
קר .םישולש תונב לע יל דמוע אל .הטימל ךתיא סנכהל יל רוסאש יתעדי
."הז תא יל תושוע הטמו םירשע


המחלמב ומכ המחלמב


אל וז .המחלמב ונחנא ,בל ןתמש אל דוע םא .ררועתהל .בוט רקוב ,תונב
םידיקפתה לע המחלמ וז ,ךירצש ומכ סקס לבקל תוכזה לע המחלמ קר
םיפורט םימיב חוכשל תוטונ ונחנאש םידיקפת .השיאו רבג לש םייסיסבה
םהלש הבוחה תא תוחכוש .תוחכוש ונחנאש חונ ךכ לכ ,םירבגה םהלו ,ולא
תוחכוש .םיצורית ילב ,עבטה םהל ןתנש רתויב יסיסבה דיקפתה תא אלמל
תורחוש ,תוינמחרה תויחאה תויהל קיספהל ונמצע יפלכ ונלש הבוחה תא
.םיצוריתה
הטימב ןתא :ריכזא ינא החכשש ימלו .הטימל ןתסנכנ המל וחכשת לא םלועל
.םיראבו עונלוק יתב ,הפק יתב שי ,תרחא .תינפוגה הרוצב .תונהיל ידכ
רדוח שי ובש םוקמ ,הרקמ לכבו ,הבהא ,סקס וב תושעל םוקמ איה הטימה
,הז תא חכוש והשימ םאו .םלועל וחכשת לא הז תאו .הרדגהב .תרדחנו
לודג יכה יכה ,אל ךיאו חטבל אוהש ,ולש וטואב התיבה רשי ותוא וחלשת
.ריעב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
25/9/01 12:59
תבאוסמה המסא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ארונ יכה ךיכר
תבאוסמה המסאל וביגה
 
 
25/9/01 16:35
יליגו יליצ :תאמ
ל הבוגתב
...ן"ח תוניצק סרוקמ ךתוא ופיעה המל תועדוי ונחנא וישכע


םיזגהל לבא ..אלש רמא ימ ,דובעל ךירצ טהולה לדגמהש חטב
וחוכ אולמב השאל רודחי רבגהש" קר הז תוצור ונחנאש המש רמולו
ונתריקי ,רעונה תא ילקלקת לא !!?? הז לכו תוארפב ,"ונואו
םאו ,תיארפ הרידחמ רתוי תצק תוצור ונחנא ..טעומב תקפתסמה
ול שי ילואו ,תלקלוקמ תילעמה ילוא ,ךלומ ול דמוע אל םימעפל
םעפ ףא ךל הרק אל ..הז תא ול השוע אל תא ילואו ,חומב רצק
?םינותחתב תצק וליפא גדגיד אל ךלו (עמשמ יתרת) ךלומ דמע רבגש
יליגו יליצל וביגה
 
 
25/9/01 18:54
יד לבאד :תאמ
...יתא יתא יואל הבוגתב
אלו ,ינא םג הב יתלקתנ ירעצלש ,תמייוסמ העפותב ןאכ רבודמ
ןאכמו ,(תרחא וא תאזכ הביסמ) דמוע אל רוחבל וב דדוב הרקמב
.רבד לפנ ךיא ןיבהל ןויסנה


לקתהל יל אצויו ןמדזמ סקסמ הנוזינ ינא ייחב יחכונה בלשב
זא .הטעמה ןושלב ,םידקפתמ ירמגל אלש םירוחב רתויו רתויב
תומודאה תורונה הרקמ רחא הרקמ לבא ,םיינש דחא רוחב ייקוא
םויה הרוק המ :לאשהל תוליחתמ תולאשהו בהבהל תוליחתמ
םירוחבב רבודמ הלוכו ,טטומתמ םואתפ קסעה הככש םירוחבל
.(סולפ םישולש) תיסחי םיריעצ


תויצפוא המכ הלעה טלחהב רמאמה לבא ,תצחומ הבושת יל ןיא
.בוט בוט ןתוא קודבל יאדכש
יד לבאדל וביגה
 
 
26/9/01 17:46
לירונז :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
ךלש ליימיאה תא לבקל רשפא
(-: הדות
לירונזל וביגה
 
 
26/9/01 22:57
הרולפ הנוד :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
.ידמל המוגעו העודי העפותה ,תונב ןכא
!דבלב 21 ינב - (הייעב לכל ומכ) אצומ שי ונתחמשל ךא
...הפיו קלח ףוגה ,חותמ רועה ,קתקתמ קסעה
!?רתוי ךירצ ימ
הרולפ הנודל וביגה
 
 
7/10/01 17:00
יד לבאד :תאמ
21 ינב שיש בוטל הבוגתב
,הרקי הנוד


רשפא דימת אלש קר ,רורב ןורתיב ונחינ ןכא 21 ינב
םצעב עבונ ןאכמו .תילאטנמ תישגרה המרב םג םתיא רשקתל
המרב םג ךייכרצ תא אלמיש דחאה תא אוצמל - ישוקה לכ
.תילאטנמ-תישגרה המרב םגו תיזיפה


יד לבאד
יד לבאדל וביגה
 
 
30/4/02 11:51
לט :תאמ
21 ינב שיש בוטל הבוגתב
?יד לבאד
?"....וטנייסוד" ומשב עודיה לבאד הז םאה
יבגל והשמ רמוא הז ,קמועה לע דובכה לכ זא ,ןכ םאו
?לדוגה
לטל וביגה
 
 
20/12/12 21:43
:תאמ
21 ינב שיש בוטל הבוגתב
דמוע אוה המחה דע רקב לכ לבא לודג יכה אל יל שי
99םםםםםח ךח םח יטסילב ליט ומכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/4/02 6:35
היא :תאמ
21 ינב שיש בוטל הבוגתב
בצמ אל הז ילוא ...םיריעצ םירוחב לע הזה סותימה לכ
.רודה הזש ומכ ףוגה
בוזע !תמאב ונ ."30 ליג רבשמ" םע רוחבב יתלקתנ ינא םג
לבא .ךירצש המ תא השענ אבו ,רומשה וא ,דובאה ידובכ תא
דחכנ ןז ןיידע שי .הלאכ םלוכ אלש רמאל תבייח םג ינא
רתויש המכו ,םעפ לכב לכה ללוכ תומזגרוא לבקמו קינעמש
!שואי לא ,תונב ,םתוא ושפח .בטיי ךכ
היאל וביגה
 
 
28/9/01 10:30
GENT :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
תעשופ הללכה
תוזוחמבו יתוזוחמב לבא תבבותסמ וא תבבותסה םא עדוי אל
רבדה רידנ ירבח
םישולשה ינב םירבגה ונל תאז השוע אל תא ילוא
תרחא חכוויהל חמשא
GENTל וביגה
 
 
28/9/01 17:57
יד לבאד :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
.ןייוצמ תיארנ ינא


שי הנורחאל םירבגל ינא המו ינא ימל רשק ילבש יל ןימאת
.באכ ןומה םע הז םע תרמוא ינאו ,דוקפתב תויעב
יד לבאדל וביגה
 
 
29/9/01 13:06
gent :תאמ
קתומל הבוגתב
יד לבאד ייה
המרגנ רשא שפנה תמגוע לע ינימ ינב לכ םשב לצנתמ ינא
ךל
חמש ינא 31 ליגל ברקתמ רשא רבג רותבש ךל רמאל הצור
לכו לכמ ירבחל ףאו יל הרז וז העפותש ךל רשבל
בשחמה ךסמ ינפ לע קר וא כ"כ תואיצמב המיסקמ תא -ב.נ
ילש
ךלש הבושתב חכוויהל טלחב הצור
gentל וביגה
 
 
29/9/01 20:27
דמושמה סומינומלא :תאמ
קתומל הבוגתב
םינבה לכל"ש הללכה וזכ תקפוד תא עודמ עדוי ינניא
אובא אל - "וזה היעבה תא שי הנורחאל הריכמ ינאש
ןומא יתדביא תצק ,ירוס) "יתוא יסנת" ךל רמואו
קודבל ךל ץלמומ היה לבא (טנרטניאהמ םישגפמב
.תורחא תויסולכוא


תדרל תצק הנווכה תורחא תויסולכואל ןווכתמ ינאשכ
אלו םיבוטח קוידב אלש המכ דוע שי - בוטח/ךיתחהמ
וא ןורחאה הנפואה לנר'וזמ ופלשנש הלאכ קוידב םיארנ
.העושיה חמצת םשמ ילואו - הנפואה ץורעמ


איהשלכ תינימ העצה וז הבוגת תנווכב ןיא
דמושמה סומינומלאל וביגה
 
 
13/1/02 21:15
:תאמ
קתומל הבוגתב
םילמ ילב ןויז ספחמ ינא יה
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/1/02 11:24
רקוחה :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
,הדומח יתא


.(ייתרת ) .םיציבה ילובלב םע קיפסמ ,ייד ייד ייד
.ןייזל יל סאמנ רבכ +םישולש ליגב ,הדומ ינא
.םיזגהל ךירצ אל .רתוהו יד ןה תוליעפ לש הנש הרשע שמח
.םג תונהל םירחאל תתל ךירצ
ונצרפשה ,ונצצמנ ,ונקקיל ,ונרדח ,ונקפד ,ונלגיש ,ונייז
.ונרמג - תועמוש ןתא .ונרמגו
ונחנא םעפ ידמ .החונמב ונתוא ובזעת .סאמנ .הז םע ונרמג
תיערא תוליעפל םינכומ
דקמתהל ונל ונת לבא ,ןיסולכוא יובירו הקדצ תורטמל
:םיבושחה םירבדב
...רהוז רב לעי ,!! ל ע ש מ ם י ס י נ ,תושדח ,לגרודכ
.?יתרמא רבכ לגרודכ


קר ילוא) רתוי ונל שדחל המ ןכל ןיא .לכה רבכ ונישע .יד
יווארשע ןנח תא ףרצל
.(האורט-א 'זנמל


'הו ןתנ 'ה ,המש בושא םורעו ,ימיא ןטבמ יתאצי םורע"
"חקל


רקוחה
רקוחהל וביגה
 
 
11/9/03 3:05
קירא :תאמ
יליג יליצל הבוגתב
ןיידזמ ןימב םיפתתשמש םירבגהש תויהל לוכי :ינכפהמ ןויער
םה םייתימאה םינייזהו הככ םג וגא תויעבמ םילבוסש ולא םה
?יניצר רשק םישפחמש ולא
קיראל וביגה
 
 
25/9/01 19:27
תיבוב :תאמ
...יתא יתא יואל הבוגתב
םינותחתב שא םהל "הרעב"ש ולא לע תרבדמ יתאש החינמ ינא
FEEL YOUR BODY"... ן ..וצרו וכשמנ רבכש ,התוא ואר םהשכ
.התנמס הרשש ומכ" TOUCH ME TOUCH ME I WANNA


....תטשפתמו !תמייק ןכא העפותה ,רבדל המ ןיא
תיבובל וביגה
 
 
26/9/01 19:56
יליגו יליצ :תאמ
...יתא יתא יואל הבוגתב
...ונלקתנ אל דוע לבא ,"תנגומ תודלי" ונל התיה ליוא
ןכלו ,עובשב םירבג 100 הטימל תוחקול אל ונחנא ילוא
םעפ ,הככ םתס ול דמוע אלש 100 ךותמ דחאב לקתינש יוכיסה
...ןטק רתוי - עובשב
יליגו יליצל וביגה
 
 
30/9/01 10:04
תיבוב :תאמ
...יתא יתא יואל הבוגתב
,תויוטש
וליפא וא עובשב םירבג 100 "רובעל" ךירצש תבשוח תא המל
ןיבהל ידכ היהי אל הזש המ ,והשמ רובעל ,ללכבו 2
,ןפוד אצוי ,ירקמ אל הז ילואש תוהתל ידכ ,יהשלכ העפות
.ימעפ דח
הנש ינפ לע םיסרפנש םינמור השולש להנל קיפסמ הז ילוא
םירקמב ולקתנש ךלש תורבח המכמ עומשל ףסונבו חיננ
תבהוא דאמ תאו לכה לע ךיינפב םיאדוותמש םידידיו םימוד
הללא םה םיבהאמכש ךל רורב לבא םיבוט םירבחכ םתוא
.רוטסי


רבודמ םאו רבדב די ןיא הפ הרוחבל ילואש תנעוט אל ינא
םוקמה תמאב הז ילוא זא ומצע לע רזוחו רזוחש פולב
. תולאש המכ לואשלו הארמב עגרל לכתסהל


םירבדה לש הנצקה שי יתא לש הרקמבש יל הארנ לבא
םיזיחשמ,דדחל ,והשמ ריהבהל םיצור,ךכש בוטו ..לכהב
חומה ,םילטלטמ ,םיקיחצמ ,םימיזגמ ,ןכ ,םילבתמ ,תצק
יתארק רבכ תמאבו הז תא ןיבהל ,רמאל ךיא ,רומא ארוקה
םלוכ אל םא הזה םורופה ירבח בורש החוטב ינאו
הברהב הזמ םיינוציק םירמאמ ,םירבד ,םיבתכ וארק
אלש קר הברהב םיעזעזמו םידיחפמ , הברהב םידה יררועמו
לע לכה םיאיצומ םתא וישכע זא ביגהל סנאצ'ת םכל היה
.יתא
ןמז הלחא םכל הריבעמו רטממ האור אלו הצימא הרוחבה
...ןאכ תובוגתה רפסמ קר ,netב
םתא (תעדל רשפא יא הלצאש תורמל) תעגרנ איהש ןמזבו
.תויצרופורפמ תצק םיאצוי טושפ
תיבובל וביגה
 
 
30/9/01 10:20
תיבוב :תאמ
םינמיזגמה רתי לכלול הבוגתב
ילדגמ ,רבד לכ קיחצמ םלוכ תא אלש רורב ,ןכ
םיארוק הרקמ לכב קיחצה כ"כ אל יתוא םג...םימואתה
לכב ,םעט לש ןיינע טלחהב הז ,ןיידעו רוחש רומוה הזל
.רבכ יתרמא ..ראשה לכ ,ןפוא
תיבובל וביגה
 
 
2/10/01 8:25
etti, india :תאמ
םינמיזגמה רתי לכלול הבוגתב
thanks!
one "tzadika" in sdom city.
love you, etti
etti, indiaל וביגה
 
 
30/9/01 20:23
בינ םחנמ :תאמ
ל הבוגתב
םולש יתאל
,הלועמ ינפוג-רשוכ לעב רבגש, רמאלו,ךתיא הנכ תויהל בייח ינא
,ול דומעי ןיזהש קר אלו,הטימב השיא בזכאי אל,ההובג תוריבסב
.ךשוממ ןמזל ול דומעי אלא
.ךכל היארה ינא,הנותחתה הרושב
.םחנמ
בינ םחנמל וביגה
 
 
3/6/04 12:54
. :תאמ
ל הבוגתב
.
.ל וביגה
 
25/9/01 13:00
דבלב תויסוכמ ול דמועש הז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הימיכ קר וז לבא ,ןכל ורפיס המ עדוי אל ,וארת
םג אלש ולאש ןכתי .אלש ולאכ שיו ,תודימעמש תורוחב ולאכ שי
.ןאכ וניינעמ אל הז לבא ,תוסרסמ


ינא םג .עדוי אל ,ןהל דומעי תחא לכ לעש םירבג ולאכ שי ילוא
םעפ .דבלב ישגר אלא ינפוג ןיינע אל אקווד הז .םעפ 16 ןב יתייה
"!ןייזל ךלוה ינא !יייוואו" תשגרמ התייה תחא לכ
.הימיכ לש ןיינע רתוי הברה רבכ הז םויה


רציב יתכרוב םשה ךורב .והשמ לע ןאכ לצנתמ ינאש הארי אלש ,בגא
,תחא לכמ דבוע אל אוה ,ןכינובאדל ,תושעל המ לבא ,ןטק אל ינימ
םידרמ םימעפל םירשג רובשלמ ץוח ,יתובר ,לוהוכלא) בצמ לכב וא
םעפ התיה םא ,תחא םעפ הנממ יל דמע אלש תחא לכ ,ונניבו .(ותוא
.לודג דספה היה אל .הינש םעפ התיה אל םימעפה בור .דמע ,הינש
דבלב תויסוכמ ול דמועש הזל וביגה
 
 
25/9/01 13:04
דבלב תויסוכמ ול דמועש הז :תאמ
קתוש םלועהו תודימעמ אל ןתאל הבוגתב
.ףרענא .חרק - םירשג
דבלב תויסוכמ ול דמועש הזל וביגה
 
 
5/10/01 18:42
תוכיא תרקבמ :תאמ
קתוש םלועהו תודימעמ אל ןתאל הבוגתב
גנבזה תטישב רבודמש ןיבמ תייה תורושה ןיב ארוק תייה םא
.םוינלימה תונש לש רבגה ול חתיפש ונרמגהו
!!!.היימוד תקד ול דמועש רבגה רתוי תוטוב םילימב וא
תוכיא תרקבמל וביגה
 
25/9/01 13:58
ןו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הז תא ול השועש יהשממ דומעי אל והשימלש הביס ףא האור אל ינא
.תיסקס אל טושפ תבתוכה הארנכ


:תונב והשמ ןכל הלגא ינא ואוב
וניאר הארנכ זא ,דמוע אל אוה םאו .רבד לכמ טעמכ דמוע ונל
!!!! ליעגמ תמאב תמאב והשמ
ןו'גל וביגה
 
 
25/9/01 14:19
ביבר הלאירא :תאמ
התיא דמע אל דחא ףאלש תרעוכמ כ''כ תבתוכהש יל הארנל הבוגתב
.תרעוכמ אל איהש השגרה יל שי


,ליג יולת הז .רבד לכמ דמוע םכלוכל אל ,ךל דיגהל יל רצו
.םירבד ןומה דוע יולת ,םימס יולת ,היתש יולת
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
25/9/01 14:42
הילפוא :תאמ
לבא ,יתא תא יתיאר אל םלועמל הבוגתב
קחשמב יםוי םהל דמוע לכהש םירבג לע רמול םכל שי המו ,בוט
היהינ אוה םמחתהל הפיט םיליחתמ םינייניעהשכ זאו םידקמה
?לפונ אוה זאו יכורכר
הביל בוהאלש ללגב תשאוימ ילש הרבחש הז לע רמול םכל שי המ
איה ,תכשומ וא הפי אל איהש אל הזו ?הטימב דמוע אל
...דמוע אל ול ,טושפ ...המיהדמ


תא וכפהת םתא היעב םכל שיש הינשב ,םירבגה םכל יסופיט המכ
םירודכ ,םישנ) רחא והשימ לע המשאה תא וליפתו םלועה לכ
...(םיצורית ראשו
לא םיכשמנ םתייה אל םאש הבושח החנה תדוקנמ אצנו ואוב
םתייה אל - הווש םכל תארנ התיה אל איהו תמייוסמ הרוחב
דועו הלש הרידל דע קיחרהל וא התיבה התוא איבהל םיחרוט
ןמיס ...דמוע אל םכלו הווש איה םא .'ז גוסמ ןויז ליבשב
!ונלצא אלו ייריקי םכלצא איה היעבהש
הילפואל וביגה
 
 
25/9/01 16:17
קסרפא :תאמ
?םתעמש הרגאיו לעל הבוגתב
?עובק/ינמז ןפואב הרגאיוב שמתשמה רוחב לע ןכתעד המ
קסרפאל וביגה
 
 
25/9/01 16:48
הילפוא :תאמ
הרגאיול הבוגתב
לע ,"הלודגה ריעהו סקס"ב בוט יד קרפ הז לע היה אקווד
הנממ שקבמ אוה טקאה ינפל עגרו התנמס םע אצויש אפור
חוכמ לבס אל אוהש תורמל ,הרגאיוה רובע םימ סוכ
...הדיבכה
הטילחה התנמס םגש חלצומ ךכ לכ היה םהלש טקאה ,רוציקב
.הרוכמ התיה רבכ איה קרפה לש ופוסבו הרגאיוה תא תוסנל
לע יתעמש וא הרגאיול קקדזהש רוחב םע יתבכש אל ןיידע
,תאזה הלולגה לש החוכ המ תעדוי ינניא ןכלו הזכ והשימ
ץלאת איהו ייח תבהא תא אצמא ינא םאש תבשוח ינא לבא
.ןייוש ונ זא ,הרגאיוב שמתשהל
הילפואל וביגה
 
 
28/9/01 0:48
לבונה ןיד ןד :תאמ
הרגאיול הבוגתב
יתשמתשה ינא ןושאר רבדש דיגהל קר יתיצר ,הרבח
הרוחבל םג דמחנ הזו רזוע הזו הכורא הפוקת הרגאיוב
דחוימב ,שאר באכ השוע םג הז םימעפ הברה לבא
.תורוחבל
דואמ הז תא לחאמ ינאו סאבמ הז הרגאיו ,ינש רבד
העש תוכחל ךירצ הרגאיו םיחקולשכש ללגב ,ילש םיביואל
םע דחוימבו ינטנופסה ןימל הסעב רוציקב .דבוע הזש דע
ןהל אב אל רבכש תוטילחמ העש ירחא םואתפש תורוחב
רקי ארונ םג הז ,ןכ הא) .רודכ לקש 40 -ה ךל וכלהו
.(הרגאיו םע ןיידזהל
.יתוא הליעגמ יד תבתוכהש רמול קר יתיצר ,רמאמה יבגל
ובנגיי שממו הז תא וארקיש םינב הברה שיש ללגב רקיעב
גוסהמ תויעב יל ויהו ,לודג ןייז שי יל םג .סואיבמ
ופט ופט םויה .(יתקספהו הרגאיוב שמתשהל יתלחתהו)
ןיינע רבכ הז לבא ,סריס ןיינב ומכ דמוע אוה ופט
םע םינבה םינכסמ לבא .םלוכל תמאב ,הבבסב היהיש .רחא
סאבתהלו הז תא אורקל םיכירצש לובנהו לודגה ןייזה
תאש המ בותכל הלוכי תא ,ינש דצמ .תישנה תונפקותהמ
זא .בושח רבד אוה תונותיעה שפוח כ"הסב ,יתדלי הצור
וחתפי בוט רתוי וא הלאה םינבה הפה תא ומתסיש ,הללאי
.לובנה ןייזה תא ועלביו ותוא


,ךלש
לבונה ןיד ןד
לבונה ןיד ןדל וביגה
 
 
25/9/01 19:28
היקוק :תאמ
לבא ,יתא תא יתיאר אל םלועמל הבוגתב
ןמזמ יד םגו ודוהמ ונילא תרזחש בל יתמש


?היה ךיא ?רהמ ךכ לכ הרק המ


?ןטק רופיס םע המ


.שארמ הדות
היקוקל וביגה
 
 
25/9/01 19:39
תיבוב :תאמ
התיא דמע אל דחא ףאלש תרעוכמ כ''כ תבתוכהש יל הארנל הבוגתב
חטב ונ ..המצעב תיטוידא תויהל תבייח הטימל ךתיא תסנכנש ימש
.קפוסמ יכה אל ךלש ןיזהש הארנכ ,םויה לכ ןיזה ךל דמועש


טידרקה תא ךל תתל , תולעתהל תוסנל ,ךתוא ףדגל קיפסמ וישכעו
.."ותוא ךל הדימעמ",תיסקס,תיסוכ הרדגההש ריבסהלו תאז לכב
חכ יל ןיא תמאבו ..דחאל דחאמ הנתשמ כ"כו הבחר כ"כ איה
הז תא הווש אלש והשימ שי םאש יתטלחה יכ ךל ריבסהלו ךישמהל
!!!התא אוה
תיבובל וביגה
 
 
29/1/02 13:19
רקוחה :תאמ
התיא דמע אל דחא ףאלש תרעוכמ כ''כ תבתוכהש יל הארנל הבוגתב
.לבהא אי ,הנאוב
תיסקס איהש תאזב ריהצמ ינא ,ישיא ןפואב יתא תא יתורכיהב
.ףוריטב
(!!!התוא יתנייזש רמוא אל הז ישיא ןפואב :בגא ךרד)


רקוחה
רקוחהל וביגה
 
 
2/6/04 15:00
םיקמעה תנשוש :תאמ
התיא דמע אל דחא ףאלש תרעוכמ כ''כ תבתוכהש יל הארנל הבוגתב
עגרל ונעגהשכ לבא ילע ףוריטב היהש רוחב - הרקש יתימא הרקמ
רוקבבו זמזמתל ונכשמהו ןיינע יתישע אל .דמע אל טושפ - תמאה
דימת - םויה דעו זאמו .לארשי תנידמ תראפתל - אלפ הז האר -
אל אוהש םירקמ שי זא .תויועט אללו ול בצינו דמוע םעפ לכבו
שי .החודו תרעוכמ שממ שממ תויהל תבייח אל ולומש וזו ,דמוע
אל - היעבב ולקתנש ןכמ ולאל הצילממ יתייה ינאו םייחב תועתפה
,ומצע תא חיכומ הז .ףסונ סנא'צ טלחהב תתלו הירטסיה תושעל
תא ןאכמו ,ומצע תא יחכוהל ידכ ותלוכיבש לכ השעי רוחבה םגו
!וחכוויתו וסנ .תרשואמו תרכשנ יאצת
םיקמעה תנשושל וביגה
 
25/9/01 14:30
קופס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ויה םישנו םירבג ויה םירבגש הפוקתל רוזחל הצור תא זא
? תושבכנה
לע םעפ לש תאזה המחלמה .דבל אב אל הז תעדוי תא ירה יכ
לא רודחי ימ לע קר אל איה "השיאו רבג לש םייסיסבה םידיקפתה"
םירחא (םיילוש הארנכ) םיבר םירבד לע התייה המחלמה .יתמו ימ
.המודכו (סקסב קר אל) יטננימודה ימ לע ומכ
אל םא יכ "עוציב תדרח" םהל התיה אל םעפ לש םירבגהש חוטב ינא
םירבג ולא בוט) שארה לע טובנה םע םעפ דוע םינתונ זא ךלוה היה
םירבגה .ךליי הז האבה םעפבו ( רורב ןויגיהה לבא "םעפ" שממ לש
םלוכ , בוט היהי אל הז םא הללא אי" גואדל םיכירצ ויה אל ולאה
הז לע בותכל הלוכי דוע איהו ארח ןויז ינאש ועדי ןוארב ןפטסב
."רומג ינא זאו םישנה לכ לש אוהה רתאב
המכ דוע םגו) התפתמהו התפמה שבכנהו שבוכה לש םידיקפתה םא
.ריחמ םג הזל שיש יאלפתת לא זא ולבלבתה (םידיקפת
אל רבגהש ןמיס הז זא תינפוגה המרב תנינועמ אל השיאשכ םא יכ
.רבג אל אוה זא םג תינפוגה המרב ןיינועמ אל רבגשכו רבג קיפסמ
? ןויווישה הפיא זא
הרוק הזש השיא יתעדל תווחל דמוע ינאש הליקסה תורמלו תאזל רבעמ
ינאו .ןיינעל תמרות איה המ בושחל םג הכירצ םיבר םירבג םע הל
הריווא הזיא לע אלא אל וא תכשומ איה םא הלאשה לע ללכ רבדמ אל
איה הרטמה םא יכ ? הרטמה המו גוזה ןב לצא תרצוי איה יומיד וא
םירחא םיעצמאב ןיינעה לע תוצפל רשפאש חוטב ינא זא תפתושמ האנה
.וליפא םהילע ובשח אל םעפ לש םירבגהש חוטב ינאש
קופסל וביגה
 
 
25/9/01 16:40
היקוק :תאמ
? הצור תאש המ הזש החוטבל הבוגתב
.תנמש יצח ןיא ,קדוצ קופס
סחייתנ םא .ףוסה דע התיא ךלוהו ולש הדוקנה תא ריהבמ רמאמה
הצור": יתודלי תצק תמאב אוה זא רופיסה ילב ןויערל עגר
תנמוט אל תקרוזו תקפודה תימדתש החוטב ינא "!וישכעו המזגרוא
.לודג ףיכ הבוחב
היקוקל וביגה
 
 
29/9/01 20:35
דמושמה סומינומלא :תאמ
? הצור תאש המ הזש החוטבל הבוגתב
- ץוטס ומכ לבא - לודג ףיכ הזב שי ןכש בשוח ינא אקווד
..שדחמ ליחתהל ךירצ םעפ לכו ,תיסחי רצק ףיכ הז


ןיוש ונ - יהשימ ןאכ הרמא ךיא
דמושמה סומינומלאל וביגה
 
25/9/01 14:46
המענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךייספמ תדרי תאו
?םהל דמוע אלש םירבג דגנ המחלמל האירקה עיבהל הרומא המ
אלש והשימב תחא םעפ ילוא יתלקתנ ילש הכוראה סקסה תרירק לכב
,דמוע אלש םימעפל הרוק ילמרונ רבג לכל טעמכ לבא ,ללכב אל דמוע
.חתמב ,לוהוכלאב ,םימסב יולת - הלאירא הרמאש ומכ
?ךיידי ומב תלדיגש רבגל ?הרבשנש הפסל הז תא תוושהלו ןאכמ לבא
הצור קר האיצמהש תסאבתמ תא וישכעו קושב רבג ךל תינק הרק המ
?אל ךכ רחאו ול דמע ול תצצמשכש תויהל לוכי ךיא ?הל יצצמתש
?ולש ןיזה לע דיעמ ךל תרחבש םדא ןבה ביט םג ילואש תבשח
הצור תייה ?תיצר ארונש תורמל םעפ השבי תראשנש ךל הרק אל ,המ
םישנו םירבג ץיחלמ הז ?תובטרנ אלש תונב דגנ המחלמ לע וזירכיש
המדנ .םירבגמ תאזה הניחבהמ היעב רתוי שי םישנל וליפאו ,דחאכ
.םייטנטופמיא םלוכש ךל
ריכזהל יוצרו) אל דמע אלש רוחב םע המוארט תרבע טושפ ,יתעדל
(?הז לע תבשח ,הרוחבל םיכשמנ אל םה יכ םהל דמוע אל םימעפלש
.םלועה לכ לע רוטיק ררחשל ןוכנל תאצמו
לעמ תצק תויהל רמייתמש רתאש לבחו הבתכה לכב ירמגל תמזגה תא
רמאמ םסרפל ןוכנל אצומ םינויז לע םירבדמ םימעפלש תורמל םלוכ
ל"נה םוטאה גוסהמ
ןוסאב ליחתה הזה ללוהמה רמאמה לכש ןויערה םצע ,ןורחא רבדו
.הלחלח יב ררועמ םימואתה
לע תבשחו םירעוב םינינבמ םיצפוק םישנא תיאר הרכשא
??היצנטופמיא
.תומרב יתוא תלעגה
.שגר רסחו ירבג פורטנזימ תויהל תכפהו םדא ןב תויהל תחכשש לבח
.סכיא כיא כיא
המענל וביגה
 
25/9/01 15:05
הנפד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רבודמ הארנה לככ , "השא" הבתכש רמאמה תא אורקל םרוצ שממ הרענכ
,םילפא םירצי קפסל הניניע לכש תכלהמ הניגווב
הנפדל וביגה
 
 
25/9/01 15:21
Frozen R :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
דמועו לודג ןיז התצר קרש הריקיה תבתוכה לע םיטע םלוכ ליגרכ
םא יכ סעכב הניא ךרדה הילע וסוח םידוסח םישנא םכמ אנא
איה םילפא םיכרצ - ןייניעה תוהמ תא ןיבהל הל ורזיע םימחרב
לבקל עיגמ השיא לכל םוקמב אל ףאו טעמ תמזגומ הרדגה
....לרומה תמרהל קר ולו דבועו לודג ןיז
Frozen Rל וביגה
 
 
25/9/01 19:49
תיבוב :תאמ
...ונל הבוגתב
,רקיה ןזורפ


.. הפ ךמות התאש תוארל החמש ינא
...see u in dolls party
תיבובל וביגה
 
 
27/9/01 0:31
ןילו'ג :תאמ
...ונל הבוגתב
לש היגולויבה לע בוט עיפשמ אל לוהוכלא הפ ורמא רבכש ומכ
.הלעמו שמחו םירשע ינב םירבג
םילדג רחא באפ לכ וא ןוארב ןאפטסב םתוא "תפסוא" תא םאו
ברע ותואב לוהוכלא לש תיתועמשמ תומכ ךרצ אוהש םייוכיסה
שממ םתקפסה אלשו ןשעמ אוהש םייוכיסה םילדג םגש יל המדנ)
.(םעט לש ןיינע הז לבא ,הטימל םתעגהש ינפל רבדל


שי רקוב תונפל שמח איה העשה םא .תופייע הז עיפשמ םרוג דוע
.עצמאב םדרי אוה ותובינגמ לכ םעש יוכיס
ןילו'גל וביגה
 
 
29/9/01 20:42
דמושמה סומינומלא :תאמ
...ונל הבוגתב
,קאבר תאיחב ?סוחל


וזכ הידגרט - םימואתה לדגמ תליפנל ןיז תליפנ הוושמ הרוחבה
הדבכנה תבתוכלו (םיבוט םירבח 2 לש ישיא ןדבוא ילו) תיקנע
....לפונ ןיז ריכזמ הז -


התצר איהש יתמ לוב ול דמע אלש והשימ הריכה איה - ייקוא
לוב הטמל בוטר אל תומייוסמ תונבלש הדבועה תא ריכזהל)
םירבגה בור"ש הז לע ךילשהל האלהו ןאכמ זא (?םיצור ונחנאשכ
עגרב קוידב דמוע אל - ייקוא "?םהל דמוע אל ןורחאה ןמזב
ותיא הסנתש וא ?תמ םלועה ?זא - ןויזה ךלה טישו ,הצור איהש
.רחאל ףילחתו לזאזע ףלאל ותוא קורזתש וא בוש


.םוקמב אל שממ היה םימואתה יניינב לש עטקה לבא
דמושמה סומינומלאל וביגה
 
 
25/9/01 16:16
ילג :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
המ הז ?תאזה תויביאנה הפיאמ ?םילפא םירציל ךפה סקס זא
? ךתוא ודמילש
?םאה הכלמה/הלודגה הינטירב לע בושחלו םייניע םוצעל
ילגל וביגה
 
 
25/9/01 16:19
Frozen R :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
רתוי ךתיא םיכסהל לוכי אל ינא ילג
Frozen Rל וביגה
 
25/9/01 15:56
הקותמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! וישכע לודג ןיז ! וישכע לודג ןיז


(םדוק תחא העש הפיו)
הקותמל וביגה
 
 
25/9/01 16:18
Frozen R :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
...הקותמ ץחל ילב
Frozen Rל וביגה
 
25/9/01 16:10
ךשוחב קימסמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ונילע אל הרוק
תונעבות תנגפה ילב , הפל וא םיידיל םיניניעה תא תחקל רשפא
.אובי םג אובי אבה גנועה כ"דבו
דיב םיילענה םע תינוכמב היהנ זאו יתא לש הבתכה תא חיטהל רשפא
- תורעוב םינפו
.עודי אל דעומל החדי אבה גנועה
ךשוחב קימסמהל וביגה
 
25/9/01 16:32
Cool Wind 48 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רופיסב יל םירורב אלש םירבד רפסמ שי
ונושל תא ךשנ רוחבהש רמאנ אל םוקמ םושב .א
.ול ורבשנ םיידיהו הנואת ול התיהש םג רמאנ אל .ב
תרעצמה הדבועה םלוא , הרוק הז דמוע אלש הז ,תוניצרב ושכעו
.בוצע טושפ הז תושעל המ גשומ ןכל / םכל ןיאש
Cool Wind 48ל וביגה
 
 
11/10/01 16:01
תינרקס :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
דניוו לוק
.ונניע תא ראה אנא זא
שיגרהלו הפל ספור ןיז סינכהלב גנעמו יקניק והשמ שי םנמא
לדוג ותוא
?דוע המ לבא
תינרקסל וביגה
 
25/9/01 17:35
הריטה תריבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ילוא .ןימ תובוב לע ,םדוקה רמאמל ביגהש דחא לאוסקס-ונכט היה
.ברעה השוע אוה המ יארת ,וילא ירשקתת


סחיה ,םירבגל סחיה אל ?הזה סחיה ,אב הז הפיאמ - תוניצרבו
אוהשכ ינסרה אוהש המכ ?ולש רוקמה המ ,הזה "יל עיגמ"ה .ךמצעל
םיסחיל רשקתמ אוהשכ בוצע השענ אוהש המכו .תוטימה רדחל עיגמ
המישאמ תאו ,ברעב רחמ רופיכ םוי .ידדה דובכ לע ססבתהל םירומאש
.םיכלהמ םיפונמל תכפהש םישנאמ החילס שקבל םוקמב


ותש ,ךל ולכאש ןימאהלו הז לכ תא רמול ךתוכז ?המ תעדוי תא לבא
,הזה ןודעומל יתוא יפרצת לא ."ונחנא" ידיגת לא קר .ךל
.םייק אוהש יתבשח אל יל היהש בולע יכה ןויזב וליפאש
הריטה תריבגל וביגה
 
 
25/9/01 19:04
sea :תאמ
...אל-אל-אלל הבוגתב
...הוואנה יתריבג
ביתכב םיסיפדמ ךיא יל ילגתו ךבוטב יליאות תא תוחפל ילוא
?שגדומ
השקבמ םלעתהל ורחב םלוכ,המ םושמ ,םלוכ תומדוקה ייתובוגתב
...לבחו ,וז הנטק
...ךתבוגתלו
תבהןא אל-רופיכ םוי לש עטקהמ ץוח ) ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא
.(שפנ ןובשח תיישעל םירדגומ םידעומ
כ"כ תכמות יאצמת דוע הפיא יכ ,יל תונעל תבייח תא וישכע
(: (: (: !?יתריבג ,הנמאנ
seaל וביגה
 
 
25/9/01 20:51
הריטה תריבג :תאמ
...אל-אל-אלל הבוגתב
םע וילע םיצחול .ןותחת ףקמ לש שקמ אצמנ ספאה שקמל ןימימ
,בוש םיצחול ,סאמנשכ .ליגרכ דילקהל םיכישממו :הככ ,טפיש
(-: רמגנ הז הנהו הככ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
25/9/01 21:16
הריטה תריבג :תאמ
...היעבה המל הבוגתב
טפיש םיצחול ,הנה זא .יתיאר אל תוכלהמ תוניגו בורמ
םישועש דע דבוע בוש הז הנהו ,תיבכוכ ןתונש המ ,הנומשו
.תיבכוכ דוע
הריטה תריבגל וביגה
 
 
25/9/01 19:18
יד לבאד :תאמ
...אל-אל-אלל הבוגתב
תרביג ,םויה .הטימב (םינמדזמ םג) םירנטרפמ סעבתהל ימיטיגל
וניתונוצר לע רותיוו ,םהלש םיכרצל םיעדומ רתוי םישנא ,הרקי
םויה .ןשאפ דלוא איה דובכ לש השוחת ךותמו ,תוידדהה תבוטל
.סופספ לש השוחתבו ,רקשב תוחפ םייח םישנא


,חווט תכורא תויגוזב םייקתהל ילוא הלוכי הגיצמ תאש תינבתה
םיסחיב .םידדצה דחא לש לוכסת הברה םש שיש חוטב טעמכש
תעדוי תא .תרדגומו הרורב הרטמל האב תא תאז תמועל םינמדזמ
הנורחאל שבתשה והשמש הלגמ תא םואתפ םאו ,הצור תא המ בורל
םלוע .הקעז לוק םיקהל האלמה תוכזה תא ךל שי םירוחבה לצא
.תעדוי תא ,ישפוח
יד לבאדל וביגה
 
 
25/9/01 21:14
הריטה תריבג :תאמ
...אל-אל-אלל הבוגתב
טלחהב יתרביד ,חווט תכורא םיסחי תכרעמ לע ללכב יתבשח אל
,תונוצר שי דחא לכלש ןוכנ זא .דחא הליל ןב ןמדזמ רשק לע
עיגהלו תינפוג הייווח תווחל אוה ירקיעה ןוצרה הזה הרקמבו
הלגמ רבגה םא .תויופידע רדס ארקנש רבד שי לבא .המזגרואל
- לכ םדוק תא המ שדחמ קודבל ךירצ ,תרחא וא וז היעב םואתפ
ותוא .םדאנב ינאש ,תושעל המ ,הטילחמ ינא .הבקנ וא םדאנב
- םירחא וא "םיינפוג םיישק"ב תלקתנ ינא יתייה םא רבד
המ .בזכאתי ,בזכאתי .האלה רובעיו הז תא לבקיש הפצמ יתייה
.םדאנב קר .תושעל


דואמ הפי תעדומ ינא ?בגא ,"ילש םיכרצל תעדומ" הז המו
ינאש עגרב לבא .ימצעב יפוי םתוא תקפסמו ,ילש םיכרצל
דמע ןכ אקוודו) תוטימה רדח רוזאל ,והשימ דוע םשל הסינכמ
םע ,ךשמתמ ןתמו אשמ .חקו ןת לש רופיס רבכ הז ,(הנורחאל ול
םג אוה זא תצק רזוע םיהולא םאש ,םינטק םיפיעס ינימ לכ
ךירצ ,ןאכ שממ ,ןאכו .(םירחא תומוקמבו) בלה לע בוט השוע
.ינשה דצל דובכ תצק


.תרעוכמ תונפקותו תויביטרסא ןיב הפ םילבלבמ בוש ,תאז דבלמ
הפ תצק השעת ילוא ,הנימי תצק זוז ,יל חונ אל הככ" דיגהל
,ךל דמוע אל ,ספא התא" דיגהל .תויביטרסא וז ,"םש תצקו
תא ץמאל םאו .םדאנב תויהל אל הז .רעוכמ טושפ הז ,"שבלתת
ליבשב םישנא הטימל סינכמש ימ לע יפט ,הפ חוורה גנלסה
דחא ףאל תישפנ הכימת הפ תתל ךירצ אל .הככ םהילא גהנתהל
.רומוה תצק קר .םולכ אלו הזילנאוכיספ אלו ,ול דמוע אלש
ול השק םא .ינכט טרפימ שיגהל אל ,קאבאר ,תונהיל ונאב
תוחידב יל רפסיש .תרחא ךרדב יתוא גנעיש .דואמ לבח ,דקפתל
לע תויזטנפה תא .בגב םיענ יל השעיש .בונאיורד לש םידודיחו
.האבה םעפל רומשנ האמה סקס


קראפ הנולל עיגהל הנווכב ונכלהש רמאנ - הנורחא המגודו
העירפמ ,שיבכה לע תלייטמ םיבנרא לש החפשמ ונאצמ ךרדבו
רתוי וא) התוכז וזו ,ידיימב םתוא תסרוד בומרבא יתא .רובעל
.אל ינא .(הלש היעב :ןוכנ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
26/9/01 16:49
uv :תאמ
חווט תכורא םושל הבוגתב
:(הריטה תריבגל קוזיח תפסותכ) ףיסוהל יל ושרהו
בתוכ רבג וב ,והומכ ןיאמ יטרואיתו יאליטרע בצמ םכל וראת
ןייצמ אוה וב ,(אמגודל ,"תוננב" חיננ) ןותיעל רמאמ
תונייזמ" ,"הטימב הז תא ול תושוע אל" תונבה רבכ םויהש
ןהלש הציצמה חוכ"ו "רהמ קיפסמ תחת'ת תוזיזמ אל" ,"עורג
ןהילע זירכהל ךירצ ןכלו "םינש ינפל היהש המ אל רבכ
.המחלמ
...תוללק המכב קר רמגנ היה הז םיבוט םינמזבש בשוח ינא
הממ קומעה עוזעזה ישגרל ףרטצהל ושרה - ןטק רבד דועו
.לדה ןויזה רמוח לע תוגונ תובשחמ ןתוא תא ךל ררועש
איה ,הבוט רתוי הברה התיה ךלש תמדוקה הבתכה - יתא רעטצמ
תגצהש הממ בוט רתוי הברה והשימ תאש ןימאהל יל המרג םג
?העוט ינא .העוט ינאש הוקמ ינא ...וזה הבתכב
uvל וביגה
 
 
7/10/01 17:20
יד לבאד :תאמ
חווט תכורא םושל הבוגתב
םיצצופתמ וא רבגה לע םיקעוצ וב בצמ לע רביד אל דחא ףא
תושיגר רבואהש הככ .ול דמוע אלש עגרה ותואב קוחצמ
.תיטנוולר אל ללכ ןאכ תיליגש


סומינה יללכ .רוחבל דובכ לופ שי עגרה ותואב שממ
לע ןגהל תאצל וא גואדל המ ךל ןיא .םנוא אולמב םימייקתמ
תא חק ,ספא התא'' ול רמוא אל דחא ףא .'ןכסמה' רוחבה
ירחא םוי תורבחה םע החישב ןכש המ .''התיבה ךלו םירבדה
תולקתנ תורבחה םג םא םיררבמו היגוסה תא םילעמ טלחהב
.העפותב הנורחאל


תרחא ,רמאמה תא תארק אל ללכש השוחתה תרצונ ךלש תובוגתהמ
?שלחה אוה ?ןכסמה אוהש רבגה לש הזה ןיינעל תעגה ךיא
?דחי םג ולש החפשמה תאו ותוא םיסרוד ?וילע קר םיכרוד
םיריהצמ םויה םירבגש הז לע תרבדמ תויזכרמה תונעטה תחא
םע םישיגרמ םהש .המגודל קאזורפה ללגב םהל דמוע אל יכ
ללכבו תוישפוחב הילע םירבדמ ,ירמגל חונ תאזה הדבועה
ןויז אלו ,ןויז איה ונסנכתה המשלש הרטמהש ךרדב וחכש
איבה םצעב המ איה רמאמה ידכ ךות הלועש תולאשה תחא .לכש
האיבה ונלש תויביטרסאה םאה ,הזה בצמל םישנה ונתוא
?...הזל


ידיצמ ינאו רמאמה תא בוש יארקתש העיצמ ינא ,ןפוא לכב
.(ידיצמ רוחיאב תצק םנמא) ןויד ךמע להנל ךישמהל חמשא
יד לבאדל וביגה
 
 
11/10/01 13:05
הריטה תריבג :תאמ
קוחצמ תצצופתמ אל תחא ףאל הבוגתב
ךיא .ילש הבוגתה תא תארק אל תאו ,רמאמה תא יתארק .1
?הז


הלודג תחא הקעצ ולוכ לכ ,יתא לש רמאמה אלהו .2
אוהש רמא ימ) רבגה לע הלודג תחא קוחצמ תוצצופתהו
.(לודג ומכ ,בוש ול דומעי רקובב רחמ ?ןכסמ


תעקפה ?העפות וזיא ?"העפותב הנורחאל ולקתנ" .3
,תיזיפ ,תישיא היעב איה "דמוע אל" ?רפוסב םיריחמ
ומכ תויאופר תויעבל הרושק איה םא .ןמזו םוקמ תיולת
הל תאצומ תא םא לבא .אלימ ,קאזורפ לש יאוול תועפות
תלפיה הככש רבגל תישע המ .יקמנו יטרפ ,יגולויצוס רשקה
תא אלו ,ררבל הכירצ תא הז תא ?וייח שושמ תא ול
הלועש הלאש אל וז לבא .בגא ,תימיטיגל הלאש ."העפותה"
תמאב) אל וא הב איה "המשא"ה םא ,בומרבא יתא .רמאמהמ
קוחצמ ץצופתתש תחא ומכ תארקנ ,(הזל סנכיהל יטנוולר אל
.הזכ הארמל


איה ונסנכתה המשלש הרטמה") התוא טטצל םוקמבו .4
רבאה םע הז ,ךלומש םדאנבה לע תצק יבשחת ילוא ,("ןויז
לבא הצור ארונ אוה ,בגא ,ןכסמ אלו הכומ אל אוה .טומשה
תא שיגרהל ליבשב הטימל ותוא תסנכה ,תאו .ול אצוי אל
המ ?םייוציפ תעיבת שיגהל תלקוש תא .ןיאו ,ולש ןיזה
אלו) ךתוא הסכי אל םלועב יאופרה חוטיבה לכ ,ךל רמוא
קר .שיש המ םע ירדתסת .םייחה לש תונטקה תולקתהמ (ותוא
.םתס חורצל אל ,שראפ לע סועכל אל .הלודג הדלי ייהת
.הזה רמאמהמ םיינזואה יל תובאוכ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
11/10/01 18:34
יתא :תאמ
השוחתה לש אמא יל הרצונל הבוגתב
יתיא דמוע אל והשימלשכ קוחצמ תצצופתמ אל שממ ינא
תובקעב המדנ היה םישנאלש הממ תוחפ הברה הרוק הזו)
םע הטימל רהמ ךכ לכ תצפוק אל ינאש ללגב םג ,רמאמה
ללכב ינאש אל ,םשורה ןאכ רצונש ומכ הברה ךכ לכ
וליבשב הבוצע דואמ ינא ,עגרה ותואב .(לצנתהל הכירצ
הבוצע ינאשמ רתוי ,יכות ךותב לבא ,וללגב וליפאו
ונסנכתה םימעפ הברה ,תמאב יכ ,יילע הבוצע ינא ,וילע
,טושפ יכה ןפואב ,טושפ .ימהב ןפואב אל .ןויזה ןעמל
ןבומב תבזכאמ ,ףוגב אלו בלב תבזכאמ איה האצותהו
יראשיתו הדעסמל יכלתש ומכ .קפוס אלש יסיסבה רציה
ללגב ךל ךלה אלו הניחבל הלועמ יננוכתתש ומכ ,הבער
.ולאכ ינימ לכ .ךב יולת אלש והשמ
םידדצה ינשל תומיענ יא תשוחת קר שי ,םימשא הפ ןיאו
הכירצ תאש לוקהו .לכה הזו ,הילע בותכל יתרחב ינאש
.תוקעצ אלו הקד הקיתש אקווד איה רמאמה תובקעב עומשל
לע רבדל ונאב םצעבש השוחת וזיא שי םילימה ירוחאמ יכ
יאהש הז דיגהל יתיצרש המ לכו .תירוקש "העפות" וזיא
.הככ תויהל ךירצ אל הזו תוחונל הנורחאל תכפוה תוחונ
יתאל וביגה
 
 
5/12/02 8:29
םערו זיזח :תאמ
חווט תכורא םושל הבוגתב
והזו יתבהאתה


תרנצ לא ומכ אלו םדא ינבל ומכ ךלש םירבגל תסחייתמ תא םאלאכ אלו יוארכ ךילא סחתייש רבגה תא לבקל ךל עיגמ זא
.תכלהמ הניגו
םערו זיזחל וביגה
 
25/9/01 17:37
17 ןב ריעצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דמוע ינומכ םיריעצ םירבגל דוס םכל הלגי ינא תורקי תונב זא
יל שי זא (אלש םירבד לע וליפא םימעפל) זזש רבד לוכ לע ףורטב
לע וכל זא דויצה ול דובעיש חטבומש רבג תוצור ןתא ןכלבשב הצלמה
ינא םינררב אל שממ ונחנאש הז ונב בוטש המ םגו םיריעצה םירבגה
רבדה היה הזו ינממ תורגובמ םישנ םע סקסב יתסנתהש תודוהל בייח
רחב ריעצ רוחבש תורשואמ ךכ לכ םתא המ םושמ יל הרקש בוט יכה
ןאכ בילעהל הסנמ אל ינאש תמאב המזגרוא ןכל איבמ הז קרש ןכב
דחא רפסמ ןורתי תונורתי רפסמ שי םיריעצה ןווכתמ ינאו ונל לבא
ןיזה ונל דומעי היהנ ונחנא היצאוטיס וזיאב הנשמ אל יתרמאש ומכ
ונחנא םגו ןייזל תונמדזהה תא ונלביקש הזמ םיבהלתמ רתוי ונחנא
ונחנא הארנכו ונל סאמיש דע םעפ ןוילימ הזיא רומגל םילוכי
רתוי הברה ונחנא בושח יכהו תושתומ תורקי תונב ןכתוא ריאשנ
זאמ תונורחאה םינש שולשב ינא תושדח תוינימ תועצהל םיחותפ
איבמש המ לע רתויש המכ דומלל יתיסינ ינא יילותב תא יתדביאש
הזו יתוא הדמיל 23 תב הרוחבש והשמ ללגב ינימ רשוא תונב ןכל
םימעפ המכ המזגוא הרוחבל איבת םא הככ יל הרמא איה יחומב טרחנ
הלחתהב ןוכנ תמאב הזו תישילשהו הינשה םעפב אובת חוטב איה זא
ןתאש האבה םעפב זא הז היה אל טושפ הזו ימצע לע קר יתבשח
ריעצ ןוויכל וכל טושפ זא הדימע רשוכ ול ןיאש רוחבב תולקתינ
ךכב תובהלתמ תורגובמ םישנש הזל יתרמאש המל רשקבו רתוי
ימצע תא יתרבסה אל םא ידדה ןבומכ הז ןהב םירחוב םיריעצהש
...רורב ןכלוכל היהיש זא יוארכ
17 ןב ריעצל וביגה
 
 
19/12/01 0:26
gnv :תאמ
דמוע םגו דמועל הבוגתב
ריעצה ידידי
!!!לודגבו ,תומכה לע הלוע תוכיאהש ןיבת וב םויה עיגי
'סמה רשאמ ,תוכיאו ןויזה ךשמ רתוי בושח טקאל ךתפתושל ,ךל עד
ראתמ התאש יפכ ,םא ירהש ,ךלש תוצרפשהה לש תועמשמ לכ רסחה
,ריבאה יריעצ ,דואמ "רצק" התא זא ,םימעפ הברה כ"כ רמוג התא
,ךיתופתוש יקומח ןיב םינושארה ךידעצב ךרכזהמ םינש 'סמ דועבו
ולש 40-30 ה תונשב רבגש ןיבתו ,םויה ךל רמוא ינאש תא ןיבת
ןתחירפ אישב ןה זאש 40-30 תונב םישנ םג ךכ ,בוט ןיי ומכ אוה
.ןתולשבו
gnvל וביגה
 
25/9/01 17:40
רגנ אלו תיליל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םלועכ ךמלוע רצ .סקס ךל ריכזמ ךכ לכ ףרוטמ ימלוע ןוסא וליפא
?הלמנ
רגנ אלו תילילל וביגה
 
25/9/01 17:47
היקוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!םיצרש תפוק הפ תחתפ ,תרבג ולה
"?םח לכוא ?וניצר לכה ךסב המ" :רמאמ הפ בתוכ רחמ ינויסב
םידיקפתל רוזחל םה רשאב םיטסיניבושה לכל היצמיטיגל ןתונ הז
תרומת שבכנש חטשהמ זוחא לע הפ תרתוומ אל ינא החילס .םינשיה
.תמאב קאזורפ ייקנ הברה וראשנ אלש תורמל תאזו ,רחא וא הז ןיז
היקוקל וביגה
 
 
25/9/01 17:56
Frozen R :תאמ
!!!!!חבטמלל הבוגתב
??קאזורפ ייקנ
Frozen Rל וביגה
 
 
25/9/01 18:13
היקוק :תאמ
???ל הבוגתב
.תויסוכ אל .תונואכד ייופח ,קאזורפ ייקנ ונ
תינימ תוללעתהו 11 ליגב םיבצע תוטטומתה ורבע אלש ולאכ
.םמיא םחרב
.יאלמב רמגנ
היקוקל וביגה
 
 
26/9/01 9:02
רגנ אלו תיליל :תאמ
???ל הבוגתב
!!!!קאזורפ ייקנ


ילטנפד ,םיבוטה םייוטיבה דחא
רגנ אלו תילילל וביגה
 
25/9/01 18:10
לטיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


.הככ תבשוח תאש בוצע
רבגהמ תוצור יכה תורוחבש המ לכש ,ךלש ןשי רמאמ הזיאב תבתכ םעפ
.היטפמא וז ןהלש
תאש םירוחבהו ?"ינא ינא ינא"ה הז המ ?ךלצא ידדה אל הז המל
תוטימה רדח תא תוושהל ?ךיילע רמוא הז המ-םתיא תולבל תרחוב
תייצפסנוק לע בושחל .דבוע אל הז תגרדושמ תיתמחלמ תכרעמ הזיאל
הז הידגרט לאכ סקסל סחייתהל .שיבמ הז ב"הראב רורטה בקע ןיזה
.בולע
הללאי"ו ףיכה ליבשב ןאכ תאש רמאמ לכב דיגהלו אובל הלוכי תא
."םזירומוהה חורב רמאמ ולוכ ,טואא לי'צ ,ה'רבח
.רתוי ךל הנימאמ אל
.סרוסמ ןגדגד םע תינחרט הנקז וזיא ומכ תעמשנ תא
.בוצע
לטיורל וביגה
 
 
25/9/01 19:33
קדחה לש ןבה :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
.היטפמא תאטבמ הפקיז
קדחה לש ןבהל וביגה
 
 
25/9/01 21:37
תחא הטנאפ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
?ינאו ינאו ינא - אל המל
רחא דחא לכלש ומכ ,שורדל הל רתומ ,המצע לע בושחל הל רתומ
.רתומ


,ילגת דואמ רהמו ,ךשארב הלועש המ ,תא םג יבתכת ?העיד ךל שי
.שממ הרוצ התואב ךיילע לפנתמ םישנא לש םעוז רדעש


הז םישנו םירבג .תקדוצ איה ,יתא לש ומכ שממ העיד התואב ינא
םג ,םישרוד םירבג .תוחוכ-תוחומ-ןימ תמחלמ לכה ,המחלמ הדש ןכ
.שורדנ ונחנא
קומע ךכ לכ העוקש איהש וא ,האושנ איהש וא תרחא תבשוחש ימ
.הקוור תויהל הז המ החכש רבכש תיחכונה םיסחיה תכרעמב
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 0:14
הריטה תריבג :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
?יביב תעבצה ,וניניב
הריטה תריבגל וביגה
 
 
26/9/01 1:18
תחא הטנאפ :תאמ
!תוקוור תויהל הז המ וחכש ןהל הבוגתב
.סכיא


תחא הבילעמ
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 10:01
הריטה תריבג :תאמ
!תוקוור תויהל הז המ וחכש ןהל הבוגתב
איה לבא ,ךומכ תבשוח אלש ימ - תא יל ידיגת וישכע זא
םש הז הפיא ,הכורא םיסחי תכרעמ הל ןיאו האושנ אל םג
?התוא
הריטה תריבגל וביגה
 
 
26/9/01 10:46
תחא הטנאפ :תאמ
בילעהל יתנווכתה אלל הבוגתב
םירמאמהמ תבשונה חורל יתנווכתה המחלמ הדשל רשקב
םיכסהל תבייח אל תחא ףא הז יבגלש רורב .לוכיבכ
לכב .םיסחי תכרעמ ךותב וא האושנ אל איה םא םג ,יתיא
אל הז הקוור תויהלש ,יתיא םיכסהל תבייח תא ןפוא
דושחל ץלאא ןכא ימיכסת אל םא ,הזל רשאבו . לק ןיינע
.ל"נה לכ תאש
הל עיגמש בושחל הל רתומש יתנווכתה יפיצפס ןפואב
תבשוח קרש תיטסיאוגא תכיתח איהש ובשחיש ילב 'וכו
.התלוז לש ןוויכב תקרוי אלו המצעל תלעות גישהל ךיא
הצור קר ,ינומכ ךומכ ,איהו ,רופיסה אל הזש יל רורב
- ביבסמש תוטוזה לכב המצע תא תעשעשמ םייתניבו הבהא
הלאה םיקוסיעה לכ ,הפקיז אל/הפקיז לודג/ןטק ןיז
תוטסה םתס ,םצעב םה ,זכרמה םיארנ ןאכ םיחומה יניעבש
הבהא תאיצמ יא - אוהש תמאב בואכהו יזכרמה אשונהמ
.(עמשמ יתרת) ונלש ןייוזמהו רכונמה םלועב
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 11:25
הריטה תריבג :תאמ
בילעהל יתנווכתה אלל הבוגתב
.ונמכסה ,לק ןיינע אל הז תוקוור
ןכ םג ,יזכרמה אשונהמ הטסה אוה הזה ןוידה לכ
.ןוכנ


אשונה םה "הבהא תאיצמ יא"ו "יל עיגמ" םאה לבא
אקווד ןה הלאה תויכונאה תוסיפתהש המדנ יל ?יזכרמה
תאיצמ"ב אל ןתוא רותפל ליחתהל רשפא ילוא .היעבה
המ הז םינתונש המ יכ .הבהא ןתמב אלא ,"הבהא
דימת םהו ,סלטיבה רבכ ורמא הז תא .ףוסב םילבקמש
.םיקדוצ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
26/9/01 11:36
תחא הטנאפ :תאמ
...ו ונל הבוגתב
?ימל תתל
..םדוק לבקל ןכומש דחאה תא אוצמל ךירצ
תחא הטנאפל וביגה
 
25/9/01 18:10
Hamurabi Jones :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב

Chill out!

The lady is 100% right! She deserves a hard cock! No doubt
about that. Way to go, that's the way it should be!

But, lets get a bit practical, you chicks had thought us
the art of the fore play, yep, I know, sometimes you like
it wild and rough, you don't want a fore play. Alas, I feel
a strong empathy, but, just as we have to work, sometimes,
hard and long (periods of time), in order to make you
ladies vibrate in pleasure, there are some cases on which
you ladies, have to work in order to make old Joe stand in
pride.

It's not that hard...

Some useful and original tips:

Dirty talk, we like that a lot, biting and licking through
the "conversation" only adds.

Take us to the shower, and then, after that, while we are
both wet and horny, drop with us to the bed, and let it
flow. (The mattress, sometimes, needs drying after that).

Sexy underwear- to be fully honest doesn't turn me on, but
lots of my friends like this shit.

Lick the anus. You will be surprised how fast old Joe is
going to rise for the accession.

And, these are just examples, use your imagination,
creativity and sensuality, it works, I say so, and my Joe
aggress with me.

Now, you will find out that during all this nice games,
which will be oriented to turn on the man in a fore play
(that is the most feministic thing I had ever wrote!), you
might loose some of your passion, that's a known problem
for the males around. We are not as sophisticated as you
ladies, and most of us solved it, so you can as well.

Then comes the real art: how to turn each other on and stay
tuned. Actually, that is, so I believe, the best quality in
good lovers, men and women. At the end of the day, it is
more important then Joe's length.

One last important thing, if all the above does not work,
try Viagra. If that doesn't help, if you love the guy, do
your best, if you don't, go down to the Bar, other
candidates wait, have no fear, Israel is here, and it
stands.
Hamurabi Jonesל וביגה
 
25/9/01 20:44
יליה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןינבב 86-ה המוקב ןוהה קוש תצעויכ הדבע גרבנטור ל'צייר
תיצחמש ורפיס םה התוא ואר םילוצינש הנורחאה םעפב .םימואתה
ויתחת רבקו ןיינבה סרקש זאמ .תושק תויווכב סועל היה הפוגמ
.רתוי התארנ אל רבכ איה ,עשפמ םיפח םיפלא
ןוסא לש לילק רוכזיאב הלפנ וא המקש הפקז לע רמאמ חותפל
תא רפה אל םגו יתעדמ יתוא איצוה אל ,יתוא סיעכה אל םימואתה
.יתוולש
תא הבתכש השיאה יפלכ םימוצע םימחרב אלמתהל יל םרג קר אוה
,הפוגמ רדענ טושפ ,לכמ ונל ינויחה רביאה ,םעפמה,בלה .טסקטה
.םייק אלו איטחה שגרה
םייח םיפוג הלצו שא ןשבכל ךפהש תומוק האממ הלעמל ןב ןיינב
ןיז הללמואה תבתוכל ריכזמ ,םתסיסג לא לוק אלל תוחרצב םיקנאנש
.למק וישכעו חותמ היה םעפש לולח


.ךורב ךלש בלה רכז יהי
יליהל וביגה
 
 
25/9/01 23:45
תיפורט הננב :תאמ
ךבילל יימוחנתל הבוגתב
םימואתל רמאמב תוסחייתהה (ךל קשחתה אל םתס וא) תנבה אל םא
,'וכו 'וכו המצוע ,חוכל למסכ םימואתה - ילמסה דבורב התיה
.םינושה תרושקתה ילכב תועש יבג לע תועש ןחטנש יפכ קוידב
תיפורט הננבל וביגה
 
 
26/9/01 9:27
היקוק :תאמ
ךבילל יימוחנתל הבוגתב
!!!!!!!!תאזה תיאקירמאה תישגרה הטיחסהמ רבכ סאמנ
!!!!!!!!!יד
היקוקל וביגה
 
25/9/01 21:21
ירוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לע הבתכה חסונב םיעשעשמ םירזבא ללש ואיצמה הז ליבשב קוידב
...היגולוסקסוריונה
.ןוויכה הז - רתויש המכו םיגוניע לטוט הצור תא םא
םגו ןרבד םגו םילא םגו שיגר םגו השק םגו לודג םג הצור תא לבא
אל ינא .דוע המ עדוי ימו .הפ ימ םגו םייניש תחשמ םגו ןקתש
.בקוע
.לכה רשפא יא .רשפתהל ךירצ אוהשיתמ
יוצרה ןיב רעפה לע םילוכסיתב תעקשומש היגרנאה לע לבחו
...םייבויח רתוי םיקיפאל התוא ינפת.יוצמל
ירואל וביגה
 
25/9/01 21:27
תחא הטנאפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ומצע לע רוזחל לחה הזשכ .יתעתפוה ןושארה ןלפנה תא יתיארשכ
.םיטנטופמיא םלוע יצחש ,יתנבה
רפסמ םגו טנטופמיא אוהש הז לע קחוצש דחא רוחב הריכמ תישיא ינא
.ולש םירבחה לכל הוואגב הז לע
.םויה ידנרט הז
תחא הטנאפל וביגה
 
25/9/01 23:13
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
החיש .ומצעל םכיס בוט תיארנ .באפב יתא תרבג תא שגפ רוחב רמ
.הרוכשה הרידה לא תוגרדמב םילוע ,הרגיש לש דוקיר ,הלטב
,תיגוז הטימ .תרבגה לש תוטימה רדחב ותוחוכנ לע חמש רוחב רמ
וז לש היתוערזב הז םיגלגתמ םדועב רהרהל קיפסה ,םישנ לש םיעצמ
.םישוח לש תוארפב
.הפצרה לעש םייסנכמ לע המוקמ תא האצמ היזח
הצור איה ,התעד תא השביג רבכ איה ,הטימה לע הבוכש בומרבא תרבג
!!!הרידח
רבכ .הביחו םוח תצק םג הצורש שיגר רבג ,לבלובמ תצק רוחב רמ
םירבד המכ דמל רבכ אוה ?הנכוב יקחשמל ץפקל רבכ ,הרידח וישכע
תא העדיש איהב רכזנ אוה ?הציצמ ול העיגמ אל המל ,19 ליג זאמ
קר שיש תונמוימ וז ילוא .ותוא ועגישש תומיהדמ תודוקנ ןתוא
?הטימל םירבג סינכהל ידכ ץמאתהל תוכירצ שממש ?תורעוכמ םישנל
.תורחא המכב רכזנ ?תורגובמה לש קר ילוא וא
,שפוח תוצור .בגה לע בכשנו בשוח אוה ,םיזינמפ תצק םע המ ,ונ
לש םינידע םיגוניע שיגרהל הצור אוה םג ,המידק ,תוריח תוצור
.תונדע
הפצמ ,ויניע תא םצוע אוה,וישובמ לא הדי תא הטישומ בומרבא תרבג
?עגמה ,לדוגה ?התוא בזכיא המ ?המלענ רהמ ךכ לכ .עתפומו ,גנועל
?הרבטצהש העיזה ילוא
ץפקמ היה ,םינש ינפל .השיא םע דחי ,הטימה לע םש ,ובצמב רהרהמ
.שרוד רתוי .עדוי רתוי ,םכחותמ רתוי אוה וישכע ,הוודחב הילע
םיקוחרו ותבשחמב םידונמ ,םיחדינ ,םישייובמ ,םישייבתמ ,וישובמ
.ןטק הז המ ןיז ול שי ,וישכעש ,תמאב .םמצע לא םימלענ ,העגממ
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
26/9/01 9:06
רגנ אלו תיליל :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
ךומכ ןיא
רגנ אלו תילילל וביגה
 
25/9/01 23:46
יטאופ סרע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:םירמוא ויה םינקזהו


,הינשה םעפב ךלוה אלש הנושארה םעפהמ שגרתהל ךירצ אל רבג"
"הנושארה םעפב ךלוה אלש הינשה םעפב גואדל ליחתהלו


תא קוידב ךל איבהל טלשנ יתלב ךרוצ יב הררוע הבתכה :דיימ רמאיו
ךל עיגמש המ


הלילה ךרוא לכל ךתוא ןייזל אל


המ התשע ךלש הבתכה ,לכה ךסב .תמאב .רעטצמ ?המ ,ןייוע תמאב הז
דואמ הזע השוחת ,יל השע אל רתאב הפ טבמ ףעוצמ יהנו יכב הברהש
םיגחה תפוקתב קר ימצעל ריבסהל לוכי ינאש ,היטפמאו הילוכנלמ לש
ךלרוג (תוכר) רמ לע אל .ידוהי לכוא לש רבגומ לוכיע תררוגה
ךלוה ינאש רפסא ובש ליגל ברקתמ ינאש הדבועה לשב אל ,יתבצענ
יתייהנ הרירב ןיא רבכש ,תמאה תא םוקמב "שודיחה ליבשב" חקורל
יתבצענ םימואתה ןוסאב םיפסנה לש םלרוג לע אל םגו ,ילוכנלמ
םיטסילטיפקה םיילאפה םילמסה רשאכ - םידסחתמל הרעה) םעפה
םיילאפה םילמסה םהש ללגב קר םילפומ םלועב םילודגה
שומישה םצעב הנניא בלה תולרע ,םלועב םילודגה םיטסילטיפקה
.(הזב


שומישה לע המכ הפ ורביד רבכ .רחא םוקמב ןאכ תאצמנ בלה תולרע
.תרעוכמ המחלמל םירבגו םישנ ןיב םירשקה דודירו הפשב ילאטורבה
םיידוראפ םיטנמלא ןאכ ויהש הארנ ילו ,ךכ הז םיבר םינבומב
,וקורמ ןיא דיימ דקפתמ יבוזמ ץוחש ךכב בשחתהב דחוימב ,ךדיצמ
ןטק םולחו (ףארע אנא ,תויגוז) תופסונ תושירד לע תרפיס רבכ
לש הנצקהבו םיקוחצב םיכלוה םא לבא .םילושיב לע ןיעל םיענו
תמשש םוקמב תא ,יתא - הבהאב ומכ המחלמב ומכ המחלמב זא ,המחלמה
.םשש איהה תא ימישאת ,יארב ילכתסת .הארנ הככ ,ךמצע תא


.םעפה .ןיינעה אל םג הזו ,ישיא רבדל ידכ ךתוא ריכמ שממ אל
,ןיערג תב תא ,דוחיא תרושקת ביבא-לת ,ימאמ ,ץוביק ותואמ ונחנא
,תחא םעפ קר יתשגפ תישיא ךתואש תורמלו .ךפיהל וא ,קשמ ןב ינא
םינשהמ המוזר הוושנ םעפ םאש יל הארנ - יתחפשמ טעמכ הז
.המישרב ונינשל בטיה םירכומ םישנא ידמ רתוי ויהי ,תונורחאה


תינוריעה תומדל והשלכ גוצייכ הזה ימוק-ימסה טסקטה תא חקול זא
,תודידב - תפרטומ - תולחש - םעזב - תרגרגמה - תיזויציבמאה -
ןילאטסה ללוכ ,רתויב םיבוטה ירבחו ינאש דוס הל הלגא ינא יאובו
אל ,וניתורהצה תורמלו .ןכל םיאור .ןמזמ בל וילא ונמש ,יטרפה
.ןכל תוארל ןיינעמו ףיכ הזכ


.הליגרנ םע הירפכ תבשוי ,ריעהו-סקסל י'זאמוה טפשמ לכ ירוחאמ
רופיצ דוע תרתתסמ ,החושק הנוזאמא לש קלע-תונינש לכ ירוחאמ
,םינורחאה םידנרטה תא בטיה תננשמ התיה אלמלאש ,תדחופמו הנטק
,אה-והה לכ ירוחאמ .ךלש ןיזה םע תושעל המ תעדוי התיה אל ללכב
איה ,וזה תכה םע היעבה .ןתחה-תכב תורבחה לש לודגה בצעה רתתסמ
רשק וא ,רבח וא ,רבגמ ץוח רבד לכ םצעב הזש ,"ןתח" תשפחמ איהש
רמאמ ,התנקש הנורחאה הלמשה םע בוט ךלייש והשימ .והשלכ ישונא
.האלה ןכו ,תורבחב האנק ררועיש ,(!אה) תוננבב םחול יזוורב
שפחמ המ עדוי ימ אל אוה םג ,הנוזאמאב רתתסמה חורפאה ,רמולכ
.בוט (ומצעל םג ,וניניבו) ךל השעיש והשמ


הא םאו .ץוביקה לש תודשב ךלוהש המ אל ןמזמ רבכ הז היטפמא לבא
םא .ירשפא קירט לכ לצננ ונחנא זא ,רג הל הא םוק רג הל
תררחושמ השיא ינא ,סאנ-אי ינופוש"ה תוינוציח ןיב ןה תויצפואה
שממ אלה םינפה ןיבל "ילש ןגדגדה לע םכלוכ תא בישוהל יתאבו
םג זא ,"!וישכע ןתח הכירצ ינא ,אמא" לש יטנגלא וא גונע
יכ .םיקאינמ םיכירעמ ונחנא הז ללגב .ישיא הז תא חקינ אל ונחנא
,"היופ םינבה לכ" לש ןיוואדב ונילא האב קשמה תב תיקינריעה םא
ןיוואדב תקייודמ קיפסמ היהת אל איה םא לבא .יבייב הבבס זא
םואתפש וא ,(תקתושו הקלח ,הרוקז ,הריעצ ,תיסוכ) םיהדמה ןויזה
ונל היהי אל ןיז וליפא ,תמאב זא ,הל באוכ תמאבש המכ בל םישנ
ידמ רתוי םיתעל ,דמוע אלש לוהוכלאה ללגב אל הז .קדצבו .הליבשב
,בל רימכמ אל ?בוצע אל .ללכב בל םימש ונחנאש ותוכזב הז תובורק
?תמאב


חוכ ונל ןיא .והשמ ישעת ,םיהולא ,יעגרת .ידמ ךל באוכ ,יתא
ילואו) ןמזמש ,םחולה סוכה תונוזאמא לש ,ולאה המשאלו באכל
ונתיאמ והשימש היטפמאה םומיסקמו ,םהל םיארחא ונייה אל (םלועמ
,דבל בושחל לוכי אל אוה םאו - ןויזה לע רתוול הז סייגל חילצמ
דומעל בל ונל ןיא רבכ .ול ריכזמ יטרפה עבוכה-םע-קינצוביקה
,"םראפ רפוסב תורכומ" ףידעמ ונתיאמ והשימש אל הז .תונב ,ןכילע
ונחנא ,(תמאה ,אל אוהו) ארח הזכ בצמל עיגה תמאב קשמה םאש הז
.תובדנתמה לש ףירצב
יטאופ סרעל וביגה
 
 
26/9/01 1:04
ינור :תאמ
רתוי ןיז ונל ןיא ,ןיאל הבוגתב
םא .ןמז הברה רבכ יתיאר אל הזכ טישלוב ,יתא - רמאמה לכ םדוק
םע ספתהל אל הז ,וילע ץמאתהל םינכומ םירבגש והשמ שי
םהל תפכא אל שממשכ םג .הלעמל רבד םוש ילב ,הטמל םייסנכמה
הפ לע תרבדמ אל ינאו .הפ שי ךלו .וגא םהל שי ,תינהנ תא הממ
אצויש המ לע אלא ,עגר ותואב בצמה רופישל תויצפואה לש רשקהב
.םג ,ןבומכ ,תועבצאהמו ,ירחאש תועובשה ךלהמב ךלש הפהמ


ינא זא םיילטנמורטסניא תויהל םילוכי םתא םא" לש הזופה םג
,םש םדאנב ןיא ,והזו הטימל תסנכנ ינא ,"בוט רתוי דוע הלוכי
,םיבקע בבוסאו םכילע ךורדא ינא ,דקפתמ אל אוה םאו ,ןיז קר
,המוד ןפואב םירחא םישנאל סחיתמש םדא לכ ומכ ,ךתוא תכפוה
.יניעבש חטב ,יניעב .ליחבמ והשמל


,רקי סרע ,ךלש הבוגתה ,ליעלש רמיילקסידה תורמלו ,הז םע דחי
.לוממ והשמ ילב ראשתש היואר אל
יל הארנ אל ,תמאה .ןגהל האב ינא הלש הערה החידבהו יתא לע אל
.תוהתל האב ינא ,רקיעב .והשמ לע ןגהל האב ינאש
.הנורחאל יל דמוע אלה יזוחא ולע תמאבש ,ןיינעה ךרוצל ,חיננ
ןיזו ,הנתשמ םלועה ,ןכאש החנה ךותמ םיאצוי םכינש וליאכ הארנ
םגו התא םגש חוכשל םינכומ ונלוכש חיננ .רתוי רידנ אוה דקפתמ
ןמז םימייקש םינונגנמב ,ףלוח ןמזהש לככ ,םילקתנ יתא תרבגה
ןובשחב חקינ .רתוי םינקז םירישכמב - טושפב וא - רתוי ךורא
ןה יחכונה ןדיעב תודימעה תויעבל םרוגש המ ,שממ לבא ,תמאבש
.תושדחה םישנה קוידב קוידב
?יטאופ ,ונל רפסל אב התא המ זא
ןוצרה ןיב ,יתא תגציימ ותואש רעפהמ תועבונ תודימעה תויעבש
םידליו תויגוזו לעב אוצמל ,יס יפ אלה ,שובכה ,יתימאה
לוכי ימ לש הגצהה ןיבו ,הנשי השא תויהל ,ונייה ,םילושיבו
?ילע
ונחנא ירה יכ ,הארנו ,םייק רעפה ןהלצאש םישנה ,רמולכ
?ךלוה אלו רשפא יא ןתיאש הלא ןה ,ןמזה לכ ןכל םיאור
תרובח לכ םע הטימל ץר ,רזומ ונחנא הזיא ,םהשימ ,והשימ
ויד יטפמא אוה ,םצעב םצעב ,םצעבש הלגמ זאו ,וליאכ-תונוזמאה
?הד ,וליאכ ?ןתוא ןייזל אל ידכ


ענמהל םילוכי ירה ונחנא ,ונחנא תא תכשומ אלש ימ - לק יכה
.ןייזל ונל אב חטב ,ונצר ונחנא רבכ םאו .הטימל התיא ץורלמ
.רפסל הנוש רופיס שפחנ אמש ,ונל דמוע אלו ונל אב רבכ םאו
.ידמ לקש ,לק יכה ךכ לכ לבא


אל .היטפמא ךותמ ונל תדמוע אל םע הזה ןיינעה הז ,לק יכה ינש
תוצוענ וילגרש ,היטפמא לש םיוסמ דאמ גוס הז יהשימ ןייזל
ןיינעה ךרוצל םהל ארקנ ילוא ,םהשימו .םינשיה םידיקפתב
םידיקפת ןיאה ןגלב תא םיחקול םהש םשו הפ םינעוט ,ונחנא
םילגמ ונחנא םאה .יפוי םהילע בשוי םזינימפ ,ינעי ,קייל-לוק
המ ,היתורבחו יתא לצא הינש ינפל וניארש רעפה תא ונחנא לצא
.רררררב ?תוכשומ אל ,סעפאל ןתוא ךפוהש


םירופיצה לש הגצההש ,תוארל לגוסמ תויהל ,לשמל הז היטפמא
ןיב םוצעה לדבההש .םילבלבמ דאמ םייחה תא ןהל השוע ,תודחופמה
תודוהל תולוכי ןהש המ ןיבו ,הלאה םישנה(מ קלח) לש םיכרצה
.באוכ הארנכשו .באוכ הפיא לע ללכב רבדל ןהל רשפאמ אל ,וב
.םש רוצעלו


םג ,תונמדזה התואב הז ,יניעב ,תנגוה תולכתסה לבא ,היטפמא אל
.ללכב ןח אצומ אל ,תופוקשה ןהיתוגצה לע ,ןהש ומכש ןהל רפסל
.רמאמה תא תארוק ינאשכ דיגהל יל אבש המ ,תושעל המ ,הזש
.תמאב .הסכיפ


תומלעל תרפיסש לודג לזמ .רחא רופיס רבכ הז ,ונ ?ליעי ?םכח
.עורג ךכ ידכ דע אל דוחיא תרושקת-את קשמ בצמש ,היצניבורפה
,ונומכש תוהומת תוילארפירפ ,םייניע תואשונ ונייה המ לא תרחא
יכ ול דמוע אלו הטימל ןהילא אב והשימש ןתעד לע הלוע אלש
יתאש המשאה תאזש ינמוד ,והשמ וא בוט קיפסמ דמל אל ,לוו ,אוה
.הלעמ


םש שיש עגרל זומרל האב אלו ,יטאופה דויצה תא הריכמ אל ינא
לש םדוקפת יבגל תולועש תויצפוא המכ האור ןכ ינא .היעב וזיא
ונל ריבסת אלש המל .יתסנכתה המשלש היהתה תא תולעמו ,ונחנא
הלא לכ םע ?ונחנאל דמוע אל ףוסב ימ םע - תוטושפ םילימב
תוקיזחמ ןניאש הלא לכ םע ?ןהל באוכ תמאבש םילגמ ונחנאש
לכ םע ?(תקתוש ... ,הריעצ ,תיסוכ) םיהדמה ןויזה ןיואדב
לכ םע ?וישכעה ןדיע םורט לש תוקלצ תובחוסש תונוזמאה
?יללכ ןפואב תונוזמאה


,תמייק היעבהש ,ןבומכ ,יאנתב .קפס ילב ,הבושח היצמרופניא
.היתורבח תשמחו יתא לש יוסיכה םוחתמ בחר רתוי רוזאב הצופנו
.הזו הזו ,יוארה דובכה לכ םע
ינורל וביגה
 
 
26/9/01 1:27
תחא הטנאפ :תאמ
רתוי ןיז ונל ןיא ,ןיאל הבוגתב
ךתעד ףוסל יתדרי אלש תורמל ,רדהנ תבתוכ תא ,ינור
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 3:13
יטאופ סרע :תאמ
רתוי ןיז ונל ןיא ,ןיאל הבוגתב
תכרפומה הנצקהה תא לצנא ינאש רורב היה המכ .ונ ,הא
לידבהל) "בומהרבאיתא" לאכ הילא סחייתנ ןלהלש ,הנוסרפב
דוסי תויעב המכל סחייתהל ידכ (זואונק דוגש בומהרבא יתאמ
,לארשי) בחרומה ץוביקב תובקנה תיברמכ ,תאו ,ונתפוקתב
עגרב ךתעד ךילע רזפתתו ילבלבתת ,(ולגרתת ,הנטק הניתשלפ
,ןכשפנב אוה אשונהש ןיבמ ינא .הביבסב ףנפנתמ ןיז שיש
םיקומע רתוי תצק םירבד לע הפ ונרביד ,תאז לכב לבא ,תונב
.הלילב לומתא השגפ בומהרבאיתאש ספורה ןיזהמ


ינא" אשונב בבלמ ישיא חוויד תלביקש יל עדונש תורמל ,וישכע
הרימאה תינלופבו) "היעב וזיא םש שיש עגרל זומרל האב אל
דויצל סחיב הבושת היוארש ירה ,(בוט רתוי תאצוי התיה ךלש
איה םא ןיב ,יתאווסרעה (הלכתמ אל ,אלפו אלפה ךא ,קחשנה)
אליממ הלאה םילדגב ,יארת) תנצחתשמ החידבל ךפוהה גוסהמ
םא) המשאב האדוה קלע לש גוס ,(ףוסה דע דומעי אל אוהש ףידע
בוט קיפסמ אל יקסיווהש הארנכ ,תוקד רשע ירחא רבוע אל הז
תשגרמ תונכ וליפא וא (םיינישה םע תרהזנ אל הרוחבהש וא
,הליל ותואב .ידמ רהמ ןויז יתשפיחו ,הבוהאמ יתדרפנ םעפ)
.תונוכנ תובושתה לכ .(תמאה ןעמל


הרופאטמכ הפקזה תא יתחקל .הז לע יתרביד אל .ינור ,ירוס
איה בומהרבאיתא ,הדומ ינאש גוסה לע "ונל" אב המכל
התואמ ץוח לבא .ולש האימחמ שממ אלו תינוציק רפוס תגציימ
םא) "היה עגרה ,יה" לש ,והשמ תיאמיחרו תישנ ,הגונע היהת
אל תולאש המכ תילעה (וקסיד היהי דוע ,בומהרבאיתא אל תא
ינאש ןוויכל הרזחב ןתוא חקא ,ךתושרב ,תמאבש קר .ללכב תוער
.תעדוי תא ,םירבגה "ונחנא" הז הככ .וילא יתנווכתה


םילושיבו יטמלד בלכ םידלי ינש לעב אוצמל ןוצרה הניא היעבה
םישנאה בור לצא םייק ,יל המדנ ,תויגוזב ןוצרה .גחה דובכל
לעב" אוצמל ןוצרה ןיטולחל איה היעבה .תרחא וא וזכ הרוצב
המל הניבמ ."גחה דובכל םילושיבו יטמלד בלכ םידלי ינש
םירבגש ךכמ הבזכאו ןוהמיתב תובבותסמ תורוחב םא יכ ?ןווכתמ
לכש ירה ,הזכ טנמונרוא ,םלוה טושיקכ ןתוא תוארל םיצור
בלכ םידלי ינש לעב"ל וזה תינמוה יטנאה השיגה ןיב לדבהה
בורב ,הכוז הנורחאהש אוה "גחה דובכל םילושיבו יטמלד
.םירוהה תכרבל ,םירקמה


רובידב ךילא םירבדמש שיגרהל ,ןכו
,דיימ ורפסיו ךל ודדמיש הז ,שדחה-ישנ-םילא-דואמ-ןונש-ימסה
"'וכו לעב"ב תוכזל ןוצרה הז םינפב הארנש המש רורב ךכ לכשכ
ןראק הנודב התנקש הנורחאה הלמשה וא םיטפטה עבצל םיאתיש
ףילחהל טושפ רתוי הברה ,תוחידב רזחממ ,ןכ) יהלד וינ
,תורבחה לכו אבס אבא אמא לש תויפיצל וא ,(תוחידבמ תורוחב
תושפחמש ולא .ןמרחמ שממ אל הז ,ףיכ יבזע .ףיכ הזכ אל הז
(רדהנ ןתוא ראתמ ,ילש יוטיב אל ,"ןתחה תכ") לעבה טקיט תא
םע היתשה יברעל תמגודמה תיסוכה ישפחמ לש הליבקמה ןה
,הזה קחשמב תקחשמ תא םא קר ,ימיטיגל לכה .ה'רבחה
הז .הדיספמ תאש יאלפתת לא ,ןיטולחל וב תקחשמ בומהרבאיתאו
.הככ םיקוחה


וב ונד רבכש אשונ ,רגסומ רמאמבו המל ילאשת לא ,ריכזמש המ
תצרענו "השדח הנוזאמא" התוא הב ךרדה ,םירחא םירשקהב
דוק ותואל העינכ םצעב איה ,קשנ ילככ התוינימב תשמתשמה
החילס ,ספוא) אבאה תא ילוא .ולש קוריפ אלו יטסינבוש ירבג
חסינש ומכ ,"ונחנא" ,לכסתי הז ןכלש (תונב ,אשונב ונעגנש
האב איה" הבש השיגה לע םיחמש אקווד ,ילש בוט רבח הפי
."הפה םע יתוא עוקתל


לש םייוסמ דואמ גוס הז יהשימ ןייזל אל" ול תארקש המ יבגל
לע ץוחלל ,תרהוד תינוכמ לומ הצר יהשימשכ ,םימעפל ."היטפמא
גוסהמ הכישמב ןבומכ הוולמ .היטפמא לש םייוסמ גוס הז סקרבה
עגרב אל ןבומכ יוצר) תוענמה ,ןכ זא .שארה-תא-ףיעמ-שממ-אלה
ינא ןאכו) היטפמא לש םייוסמ גוס איה (ונסנכתה רבכ םא ,ובש
קיפסמ אל השא ןיא :ךדכדמה יניארקואה םגתפלו לוהוכלאל רזוח
.(הקדוו קיפסמ אל שי ,תכשומ


ןהל רפסל לש ךרדב ,תעצהש יתפמאה סחיה יבגלש בשוח ינא
תמדוקה יתעדוהש חיכומ ,ןח תואצומ אל ןהלש תופוקשה תוגצההש
םאש ףיסוהל םישקבמ "ונחנא"ה קסדמ ,יכ םא .תיתפמא ןכא התיה
תומילשמה תוינימ וד תוינעונפוא יוצר ,תויתימא תונוזאמא שי
םיבערה רובע גוול תונמגוד ידכ ךות רוטקוד יראת ינש
.תופוקשה תוגצהה תורמל םיטפמסמ ונא ולא תא - הקירפאב


ןיזל אשונה תא בוש תטסהש ינפל הב יתנדש היעבה יבגל
ןיינעמ םתסש וא דלנודמ םישנ יפוגמ םירבג ונייה ,"ונלש"
תייעבמ תוחפ אל הצופנ איהש חינמ ינא ,םינויז לע רבדל
.תוכורא הב ןד רבכ תוננבב הזה קנילהש טמתשמה לובלובה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
26/9/01 3:27
ינור :תאמ
היעב שי ילש רבחל ,רוטקודל הבוגתב
לבא היטפמא אלה ףיעסב היה ןח אצומ אל דיגהלש ,דחאמ ץוחו
.אל ולולוטו ,םייפכ תואיחמ ,ןגוה
ינורל וביגה
 
 
26/9/01 4:37
תחא הטנאפ :תאמ
ןכ ,ונל הבוגתב
.ולש ןיזב בהואמ יטאופ סרעש תבשוח ינא
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 12:10
ןרק :תאמ
ןכ ,ונל הבוגתב
.יטתאפ סרע הז
חחחחחחחח
ןרקל וביגה
 
 
26/9/01 12:53
ינור :תאמ
ןכ ,ונל הבוגתב
,"קיטסמ לש םיערז"ל 'זאמוה) חרבא אל ינאו ןויד הווש
.(תונב לש ןיינע .בגא


:הכ דע םיניינעה בצמ רוביצל תורשכ שגומ תישאר
,"הפקיז תויעב אלל קשמ ינב" תצובק גיצנ ,יטאופ ,דחא
.תמאב םייניצר םיאשונב ןודל ,םינב הז הככ יכ ,לגוסמו
לכב דימ הילע לבלבתמ השאר ,תובקנה תגיצנ ,ינור ,תחא
הזכ דחאש םעפ לכב ,הזמ רתויו ,ףנפנתמ ןיז ובש בצמ
.הז הככ .רכזומ
לכל סחייל יוארה לקשמה המ םיעדוי ונלוכשכ ,וישכע
.דידניא ,רמול יל השרא ינא ,ת/בתוכה ןימ יפל ,הרימא
ךס ךותמ ,רבד לש ופוסב ,רמולכ .ודבל ןויזה אל ,רמולכ
בותכה) ךלש םדוקה רמאמ ימסב ןהילע תרבידש תוצובקה
תאזב םישגומ קשחה רדעהו היטפמאה ,(ןבומכו ליגרכ ,בטיה
"יתוא ועקתת ואובת"הש הפיא ,תויבומהרבא תצובק תתל
."ויש-כע ןתחתהל החרכומ ינא"ה תא םצעב ריתסמ
תנבצעמ אל תאזה הצובקה תתש ,דיגהל האב אל טלחהב ינא
,הלש תוינלוקהמ ומכ ,התויה םצעמ אל ,יתוא םג
,לכהמ רתויו ,תירבג (תושעל המ)ה תולכתסהה ,תונפקותה
אל ללכבשכ ,התיא הירטמ תחת יתומכש לש ילש הללכההמ
.םשג דרוי
ךל רורב םא ,ןיידע יל רורב אלש ,דיגהל האב ןכ ינא
םה המ ,"םיעדומ ןכ םייטנגיליטניא ןכ"ה תצובק לכלו
ןיידזהל תותמש תורוחב ,רמולכ .לודג ךכ לכ ץרמב םיללוש
אל ינא ,ןתחתהל לש ןבומב) ןתחתהל תוצור אל לבא
הלא .הצוחה ,(תתנש תוער אלה תורדגהה טס לע רוזחא
תרומזתב תודיוצמ אל לבא "היופ םינבה לכ" םע תואבש
םגו ןתחתהל תותמש תורוחב .הצוחה ,"תמלשומ תיסוכ ינא"ה
,ןתח תושפחמש תורוחבו ?המ הז - ישפוח הז תא תורמוא
טושפש הלאו ?ןתיא המ ,חטשב חוודל היעב ןהל ןיאו
סקס םג תללוכש ,ןהל הבוט המח תיתפכיא תויגוז תושפחמ
?תורבוע ןכ ,(םש יאב וליפא לבוקמ הז .אנמחר)
.רזומ טפשמ בברתשה ,תאזה תחלקה לכ ךות לא ,והשכיא יכ
םא ,רמולכ .םש בותכ ,"םיקאינמ םיכירעמ ונחנא הז ללגב"
ונתוא תוצור ןה םא ,טושיקל ומכ ונילא תוסחיתמ תורוחבה
עגר שממ הנח הדודמ ולביקש םילכה טסל ןהל םיאתנש ,הככ
לאכ ןהילא סחייתהלב ןהל ריזחנ ונחנא ,הפוחה ינפל
ןתנהב ,רמולכ .חיננ ,דיינ סוכ לאכ וא .ןכ םג טושיק
.םחלת םירבגה תצובקש ןבומו רורב ,תויבומהרבאה תצובק
.אלפנ .םיקאינמה דסומ תועצמאב ?ךיא .ןכלוכב ?ימב


האור אל ינאש אל הז .בותכ הז יכ םיזגמ התא ,ייק וא זא
תאצוי ,הפוהו ,םילימ תכפוש ינא ימצעב .הרוק הז ךיא
אל ,קיידמ תייה ול םג ,ןוכנו .המ וא תינוציק הפיט
רומא ירה התא לבא .שרגמה לש ךלש דצב םיקחשמ םלוכ
ןיב ןיחבהל םירומאש הפיאמ התא ."הנוכנ"ה הצובקב תויהל
?רבג התאש ללגב) ,תאז לכבו .תחא תחא ןיבו "תונבה"
אל התא ,המחלמ תחתפנ םא ,(הככ בושחל וליפא רוסא רוסא
לע יולת םהלש קנעה ןיזה םע לגרודכל םינבה .תרחא לוכי
.ןיידזהל וכליש ?תונבהו .ראוצה
ינורל וביגה
 
 
26/9/01 13:15
יטאופ סרע :תאמ
םארח ,המ עדוי התאל הבוגתב
אשונ איה ,ונרעצל ,הבהא .ךלגרהכ ,חסנל תבטיה ,ונ
םינבה ןיינעלו ,תוננבב וילא סחייתהל ידכמ ידמ יניצר
.תושעל המ ןיא ,לבזה חפב תונבה לגרודכב
,ןרק ,תחא שי ךילעמ תחא העדוה ,הנה .םיטקניטסניא
."הינוריא" ןומה םע "םכחותמ םילימ קחשמ" האיבהש
,בוטב ייה ייב וא'צו יתודידי ךויח קידצמ הז למרונב
אנא .ןונש ,קתומ וה" ןימזמ טושפ הז םורופב תובוגתב
,תוביס שי חטב ?המל ."הז לע רבדנו ןודיכה לע יל יבש
תנצקהש תויונארפ לש טס ותואמ תובכרומ רתוי ןה לבא
.םוקמ ותואמ תואצוי םא םג ,האנ הכ ןפואב
יטאופ סרעל וביגה
 
 
26/9/01 20:40
תחא הטנאפ :תאמ
היעב שי ילש רבחל ,רוטקודל הבוגתב
השיאל תוסחייתהה תא ללכב הוושמ התא ךיא הניבמ אל ינא
,הידליל בא ,ןתח אוצמל השיאה לש ןוצרל טושיקל ילכ לאכ
.חצנל התוא בהאיו התיא היחיש שיאה
וליאכ הז היה ןתח הלימה תא הריכזמ השיאשכ המל ללכבו
?הליחמ הילע ןיאש השקו הארונ הללק הקרז
תשאונ "םינתח תדייצ"ל תכפוה רשי ןתחתהל הצורש השיא המל
?הדיחפמו
םלועה לכש ילב "הנותח" הלימה תא ריכזהל לוכי רבג המל
טס תמאות שפחמו ירזכא "תולכ דכול" לש תומשאהב וילע טועי
(ל"נכ םירבגה תא רתוי ףקשמ ,רבכ םא ,וניניבש המ) ?תוחלצ
הז םיטפטה עבצל םיאתיש טושיק רותב ותוא הצור איהש דיגהל
שממ והשמ ךל ןיא ,סל'כתו ,ףדה לע הפי הארנש קורביפ םתס
.ונתערל דיגהל יטרקנוק
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 21:29
יטאופ סרע :תאמ
היעב שי ילש רבחל ,רוטקודל הבוגתב
טנרפיד .טאיד הטנאפל הרוכמש יהשימ ריכמ ינא יכ ,אל
.ירוטס


:ילש תירוקמה העדוההמ עטק בוש יתקתעה ,ךתוחונל
תכה םע היעבה .ןתחה-תכב תורבחה לש לודגה בצעה..."
ץוח רבד לכ םצעב הזש ,"ןתח" תשפחמ איהש איה ,וזה
בוט ךלייש והשימ .והשלכ ישונא רשק וא ,רבח וא ,רבגמ
תוננבב םחול יזוורב רמאמ ,התנקש הנורחאה הלמשה םע
."האלה ןכו ,תורבחב האנק ררועיש ,(!אה)


תא ?אתבסמ ישריתש תויפמל םאות "ןתח" תשפחמ אל תא
החלצהב ?לכה לכהו ךידלי בא ,הלודג תמא תבהא תשפחמ
םא .קיזחתש םייח תבהא אוצמל םלוכ לע יאוולה ,היהיש
קרפב ומכ תגהנתמ אל תא תשרב אלש םייחבש הווקמ ינא ,ךכ
,הפ ךלוהש המ הזש - ןדומ הנד לש דחוימב לקולק ןיי םע
.םיאב םלוכ הז ללגבו ,בל ונמש) בל םש אל והשימ םא
.('עמה


לא קר ,יאצמתש ענכושמ ,דבועש לודג ןיז תשפחמ תא םא
לודג ןיז םע הבהא תשפחמ תא םאו .הבהא שפחל לע ילבלבת
רתוי טעמ סחייתהל היהת הבוט הלחתה תדוקנ ,דבועש
דוע ,הלש האלמ הלילש הארמ תצרעה הכש רמאמהש ,היטפמאב
תשפחמ תא .ואויש ףאו יובאו יוא ,לזלזה ול לפנ םרטב
םוש םשב אל ,ךמצע םשב קרו ,הז לע ירבד ?םייח תבהא
ןתוא תוקלוח ןלוכש תורבח המכ ךל שי םא וליפא) "ונחנא"
.(חיננ ,תועד


ירבח לש םנויסנו ינויסנ בטימל ,"הנותח" גשומה יבגל
ןוחטיב אוהש הזיאל החירבב רבודמ ובטימב םג ,יתורבחו
(הווקמ ינא)ש תורמל ,הבהאל רשק הזל ןיא .םויק רושיאו
אוה ,הרקמ לכב .הזה סקטה ןמזב תמייק איה םירקמה בורבש
.םירבחה ,החפשמה ,הליהקה םע ,יתרהצה ,ירוביצ והשמ
ובש הדשה הזש ,ימיטניא והשמ אל אוה .ועדי םלוכש
,חנומה םע ילש היעבה וז .גוז ינב ןיב םייחה םישחרתמ
לצא ידמ קומע הארנכ עמטומ אוהש הדבועב ריכמש תורמל
הנותחה םא .יתינהנ דואמ ילש איהה הנותחהמשו ,ונבור
הקיטסיטטסה ,ימאמ יוא ,ךרדב םידעצ רתיה לכו הרטמה איה
?לבח אל .יספספתש הארמ


"תונבה" דגנ "םינבה"ש רוכזל אוה ינושאר בלש ,הרקמ לכב
ןבומכ דהדהמש) גנעמ םילימ טוטרילפ ,דמחנ קחשמ אוה
רבד םוש אל ,(ינור לצא תוחפל .רתוי םיקומע םירבד
תא םא .השאו רבג ןיב תויהל הלוכיש המצועל תמאב ךיישש
רמגיי הז ,"...דימתש םירבגה" לומ "ונתערל" המ תקדוב
.תועמדב


ךיא בל תמש אלשו הסיטהמ תינהנש הווקמ ,יתעד קר וז
דע הז דומעב יתבתכש המ בור תא יתרתס תחא תדלקמ תחבאב
הכ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
27/9/01 2:22
תחא הטנאפ :תאמ
?הטנאפ טאיד וא הטנאפל הבוגתב
.תוריתס םיאלמ םייחה
תחא הטנאפל וביגה
 
26/9/01 0:04
תרחונה הייפיפיה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םש תגצומ דימת השיאה יכ אצמ םיפרגונורפ םיטרס קדבש רקחמ
.רבגה לש םילודג יכה תוששחה דחא הז .רבגה די לע תקפוסמכ
,חבטמה ןחלוש לע) הטימב לשוכ עוציבמ םידרח םירבגה ונימלועב
ידי לע תכרעומ םתוירבגש ןוויכמ (...הסיבכה תנוכמ לע ,טבמאב
םהל אב אל הז .שכרנ ראות אוה "םלוע ןייז" .םינייזכ םדוקפית
.הנבהו הנווכה ,ןויסנמ אלא הדילמ
,ול אב אלש ללגב אל ןטקה ןתנוי תא דימעהל לכוי אל רבג םיתיעל
היהי אל אוהו קפוסת אל ותיאש השיאהש ךכמו הלפשהמ דחפ ללגב אלא
תרצוי "רוח"כ השיאה יומיד תא הרציש הרבחה ."םירבגבש רבג"
םיארונ םייומידה ינש ךא .רוטרביוכ רבגה לש יביטנרטלא יומיד
רעש אל איה השיאש ומכ רוטרביו אל אוה רוחב .הדימ התואב יניעב
.העקבה
םישנ .וירצילו ומצעל םדא ןיבו וניניב רוכינ תרצוי הרבחה
לש הירצי קופיסב לשכהל םידחפמ םירבגו ןהילותב תא דבאל תודחפמ
הזש תועדוי טושפ ןה ,תופייזמ םישנהמ קלחש הביסה םג וז .השיאה
ךא ןובנ אל םנמוא הז דעצ .ןתיאש רוחבה לש ונוחטבב עוגפל לולע
.ורוקמ והז
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
26/9/01 1:25
ןדאל ןב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תא ימ ךל רמוא ,ךלש םירבחה ימ יל ירמאת
יל הרקמ לכב .הכופה הרוצב היעבהמ םילבוסש הלאכ םג שי הרקמ לכב
תולבקמ ,בגה לע תובכשנ קרש תורוחבמ ןמזה לכ סאמנ תישיא
.תופייעתמ שולש-םייתעש ירחאו ,(תורשעב) תואנוטיסב תומזגרוא
רבכ ינאו ,יתוא ליפהל חילצתש השיא תא רבכ סופתל הכחמ םינש ינא
.בצקב תדמוע אל תחא ףא .שאוימ
ןדאל ןבל וביגה
 
26/9/01 1:35
לובליב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא
.....קנע ומכ בוש דמוע ןתנויו ךלש תילארוא הדובע דואמ טושפ
....תואצות הצור תא םא עיקשהל הכירצ טושפ תא
'וכו םיבשחתמ,םישיגר ונתויהל יאוולה תואצות םה ולא תושעל המ
הזל לגתסהל תוכירצ ןתאו הרקש המ הז
לובליבל וביגה
 
26/9/01 2:10
קישומ ןוזוורבה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יגומ הברה יד םשמ אצויו סנכנש דחא רותב
רמשמה לע יתמדרנש יל הרק אלש טעמכש רמול לוכי ינא
.ריזח ומכ התש וא ,ףינסה ,ןשיע ילא רבוחמה אוההש םימעפה טעמל
וקישומ ןוזוורבה לש ומעט תא המעט אלש יגו ןיא
תא עיתפי .האיו האנ אוה םג ,לדוגהו) התנהנ המכ וא ,התנהנו
.ידמ לודג שקבל אל חקל דמלת ילוא .ליהבי וליפא .בומרבא תרביג
(תעדוי תא ,רחא רוחמ תאצל ףוסב לוכי
רבודמ ןכ םא אלא) הפקיז ירגתואמ הזכ רבד ןיא ,רמוא ינאו
אלו לודג דחא ךורבא תמאב הזו 'ןוא תקנילק'ה םלועמ תויעבב
.רוחש אוה הלילב ,רוח לכ :תונב הנרוכז ,לכה ירחא (םיענ
קישומ ןוזוורבה ל וביגה
 
26/9/01 2:30
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.דואמ ףייעמ
בוצעו
.דואמ בוצע
לבחו
.דואמ לבח


.ינפל ,םדוק הז תא ורמא ,ראשה יבגל


רמא ,דימעהל רשפאש םג ינימאת ,דירוהל רשפאש הנימאמ תא םאו
.ןמואמ אוהה
וג_ידניאל וביגה
 
26/9/01 3:38
םורע ךלמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?הלכלכ ירודמ תוארוק אל ןתא ,יל ודיגת
?םינותיע
YNET?
?גרוב םורבא וא הדאפיתניאה ,ק"דסאנה לע ןתעמש אל
?ונל דומעי ךיא


?םיטנטופמיאה רפסמ הלעש אלפ .תמאב


- תוצרפתה תארקל םינפבמ ומצע תא ךיתמ םלועהו תסרוק הלכלכה
.םולכ וליאכ דקפתי קיציאש תופצמ ןתאו
(םישולש ליגב ןכלש יציצה ומכ קוידב) ביבסמ לפונ לכה ,תונב
?ףקדזהל ונממ תופצמ ןתאו


ומכ תיביטקארטא ,הטימב +30 תב הרוחבש תיגיגח ןכל חיטבמ ינא
,הדירי"ה להונ תא לבקל הפצמ קרש ,הלש םישולשה תונשב הקוור
,('וכו רפיש הידאולק) םידדוב םירקממ ץוח ; "םולשו הדות ,הרידח
.רוביצה ןיינע רסוחמ תעתפומ תויהל הכירצ אל
.רזוע ךכ לכ אל הז הטימב .הביתכב וא באפב היהתש לככ הנונש
.ישיא אל הז .רעטצמ
םורע ךלמל וביגה
 
26/9/01 8:14
'לימב םיקירע דכול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל תמאב ינא .הלודג תחא היצקובורפ ומכ הארנ הזה רמאמה לכ
תונב תמאב ןיאש הווקמ ינא .ךלהמ רוטרביו קר הצור יתאש ןימאמ
.ןהב יתלקתנ אל וישכע דע תוחפל. הלאכ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
26/9/01 8:37
ןושרג :תאמ
היצקובורפל הבוגתב
.ינויגה אל והשמ הז ללכ ךרדבו ,רחא והשמ הצור םעפ לכ יתא


ינא וליפא ,הנה .תובוגת לבקל הרטמב םיבתוכשכ הז הככ לבא
.יתבגהו הזב יתלפנ
ןושרגל וביגה
 
 
28/9/01 18:21
תיפורט הננב :תאמ
היצקובורפל הבוגתב
...דומעיש םומינימ תושירד
תיפורט הננבל וביגה
 
26/9/01 9:27
הקותמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתארקש רתויב הבוטה הבוגתה ילוא
הקותמל וביגה
 
26/9/01 12:02
יודב םש ףילחהל ול סאמנש הז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לש המוא אל ונחנא ,ןימאנש הצור התייה הקינילקש המל דוגינב
רכוז ינא םא ,יאקורמ) והשימ הזיא םע תאצי זא .םיטנטופמיא
ללגב לכשה תא ונל ןייזל הכירצ תאש רמוא הז .ול דמע אלו ,(ןוכנ
.ץבלג לש רוטרביוה תא שפחל יכלת ?תרמג אל תאש


ילואש וא ?םישנאל הז תא השוע אל תא ילוא ?ךב איה היעבה ילוא
,היוגש טושפ איה ,הילע ונל תרפיסש םירברבגה תריחב תקינכט לכ
?םיחלצומ אלו םיבולע םירבג תרחוב תאו


תא םא .(ךירצ אלשכ םימעפל םגו) ךירצ ינאשכ יפוי דמוע יל
.יל יעידות ,תניינועמ
יודב םש ףילחהל ול סאמנש הזל וביגה
 
26/9/01 13:54
דוע ונניאו היה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תויהל םיכירצ ונחנא ונל דומעיש ידכש ןייצל החכש תבתוכה ילוא
תינימ םירוגמ
אל הבקנל ביבסמ רוכרכו יביסמ לכש ןויז יתקדבש הנורחאה םעפבו
תורקדזה םושל יל םרג
ראשו לא יחוכש תוזוחממ םיעבונש םינווגמ תוחיר ןווגממ ףסונב
.תויבקנ תויעב
ןכלש הקופדה תויביספה תא חכשנ אלו
.תונעטב ואובת הז ירחאו תיב קדב ושעת םדוק .רציקה
דוע ונניאו היהל וביגה
 
26/9/01 13:56
EdWood :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
שוקשק .םלועמ ,הפ ויהש תועורגה תחא .תיארונ .תיארונ הבתכ
.טלחומ
EdWoodל וביגה
 
26/9/01 14:54
vamp :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..יתא ,יקוא
?הז לע תבשח ?םהל הדימעמ אל תאש תויהל לוכי
?לודג ןיז המ ליבשב הזמ ץוח
...ןגאלב תוחפ ,יטקפמוק דחא ףידע
!ודליד ינק ךל הנשמ אלו לודג ןיז הצור תא םא
!לודג ןיז הצור אל ינאו
....תונוא-ןיאב ילומ יתלקתנש הרק אל דוע ילו
תא תבתוכ ךמצע תא תאצמ םא ,תחא םעפמ רתוי ךב הכמ הארנכש המ
..וזה הבתכה
vampל וביגה
 
 
28/9/01 11:19
תיפורט הננב :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
.םדוק הז לע ונבשח אל ךיא .ונב איה המשאהש רורב
תיפורט הננבל וביגה
 
26/9/01 15:23
Shelly Gal :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
How can a chick over thrity who smokes all day and drinks
all night and is so frustrated can cause a cock to stand
erect? I say work on yourself first and then see if you
make it happen. And by the way, your analogy to the
terrible disaster is gross and tactless by all means.there
is a red line and you just crossed it.You misrable human
being.
Shelly Galל וביגה
 
26/9/01 17:41
לירונז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יד לבאד


?ךלש ליימיאה תא לבקל רשפא
(-: הדות
לירונזל וביגה
 
26/9/01 18:05
סימטרא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ואישב תויביסרגאה סלפמ
וא יס יפה ךסמ לומ םיבשויה תיברמ יכ ררבתי תמאב דוע ףוסבל
םילכסותמו םיבוצע םירוצי םימתבו תמאב ןכא םה ,פוט פאלה
האב רשא תויביסרגאה תומכ תא ריבסהל ןתינ דציכ תרחא .דירחהל
..?הא ? תובוגתב יוטיבל
תחלוק יד הפשב ,ידמל תעשעשמ הבתכ הבתכו "תחא יתא" הל הבשי זא
םיעדוי אל ?המ זא .טעמ תמזגומ םג הינוריאה ךרדכו ךויח תררועמו
הז היהו וליאכ ביגהל דיימ עודמ ?דחאכ תובקנו םירכז ?ךייחל
רשע לש יריפמא רקחמ יאצממ גיצהל רמייתמה יעדמ טע בתכב רמאמ
.תונורחאה םינשה
?וזה תויביסרגאה לכ הפיאמ .תוחפל יל . רזומ טושפ
המ לע םיסעוכ ונא יכ בושחל היהי ןוכנ הז הרקמב םג יכ ןכתיה
?ונל באוכ םצעבש
:)
סימטראל וביגה
 
 
26/9/01 19:18
'לימב םיקירע דכול :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
,תינויצקאירה הבתכה איה תקדצומ ידה תויביסרגאל הביסה
.הרוחא רוד תונש ונתוא הריזחמה
לכש םימשונ םירוטרביו רותב םירבגה תא גיצהל הסנמ טושפ הבתכה
(?) רומוהב הז תא רוטפל רשפא יא .םישנה תא גנעל איה םתרטמ
.תבתוכה לש
תויהל ןכומ אוהש בתוכ היהש רבג לבקמ היה הבוגת וזיא ןיינעמ
.ןאכ ותוא םיבלוצ ויה .הזח תולודג תועונכ םישנ םע קר
םע תניידזמ תחא .תכרעמה תורבחל הרוק המ ןיבמ אל ינא ללכב
תבשוחו םירבג םע תניידזמ הינשהו םירבג םהש תבשוחו םירוטרביו
!תואיצמל רוזחל !ולה .םירוטרביו םהש
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
26/9/01 20:33
תחא הטנאפ :תאמ
.אלל הבוגתב
תיסינ המ ,זא ,ובלצ התוא םגו ,ותוא םיבלוצ ויהש רורב
?תוארהל
תחא הטנאפל וביגה
 
 
26/9/01 21:59
'לימב םיקירע דכול :תאמ
.אלל הבוגתב
.ףוטיל הז .הבילצ ארקנ אל הז
םיצעה דחאל םורופל יסנכ יהמ הבילצ תעדל הצור תא םא
.םינשיה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
26/9/01 22:31
רפוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...קתומ תצק זוזל ידמלת
רפועל וביגה
 
26/9/01 23:00
הרולפ הנוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,תורקי תונב
!!!דבלב 21 ינב דעב ונחנא יכ,ילג שירב ריהצהל ןמזה והז
קתקתמ קסעהו (בגב תורעשה ומחצ אל דוע) קלקלח ףוג ,חותמ רוע
!!!ףוריטב
הרולפ הנודל וביגה
 
 
27/9/01 2:26
תחא הטנאפ :תאמ
!דבלב 21 ינב :הבושתהל הבוגתב
.16 וליפא .17 לע תכלוהו תרדהמ יתייה ינא
הקותמה םירוענה רופיצ חחחחוא


(??אמאל אב ימ)
תחא הטנאפל וביגה
 
27/9/01 0:28
קתבמה ו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרומש ,תוהובג תויוריהמב םג בוט דבועש טרופס וברוט ןיזל תוכזה
ירחא ,ב"הרא לש הקוחב ישילשה ןוקיתה .איה רשאב םדא-תב לכל
תופצל תיאשר השא לכ" יכ סרוג ,קשנ תאשל תואכזהו עדימה שפוח
ךרוצל הל שורדה ןמזה ךשמב שוחנו יבצק םופמיפלו הפיצר הפקיזל
."תוחפל תחא המזגרוא


.תויונשרפל ןותנ אוהו עבקנ אל ,בגא ,ןמזה ךשמ


םוש ןיא ךכבו - העפות לע העיבצה בומרבא יתא הדבכנה תרבגה
םיבתכה יבוט תא םירגשמ לארשי ינותיע בטימ .ךפיהל .לוספ
ךא תירלופופ יתלב ,תחא םכל ירהו .םעב תוחוורה תועפות רותיאל
תרסח העיקתה תכאלמ תא ורימהש ,טייל-םירבג ,הנוכנ םתסה ןמ
.הלילה ךות לא שפנ-תוחישב םימחרה


ןחבמ"ל ושגנש םיאקורמה לכ וזנכשאתה םנמאה :הלאשה תלאשנו
קסידב תרדהתמ הינלופ לכש םשכ םנמאה ?תומדקומב ולשכו "בומרבא
קאפיכ-ףיכה לע ןיזו םפש םע תאוואסרע יאקורמ לכ ,ןלוג לייא לש
רחאו עקות םדוק היהש - אבא תיב תרוסמ לע רומשל אלש םויכ שקעתמ
?םצעב ,הלאשה התיה המ קדוב ךכ


ונל המל .ןיינעה ןיממ אל אוה ךא ,ןבומכ ,טסקט-באס םג ונשי
ןיינעה לש ובל בלשכ ,רידנה ץיפשהו רידאה רביאה תייגוסב שודל
לש ןיטולחל םירחא םירוזאב (!ץוענ ...ןכ ...מממה) ץוענ
.2001 תנש , תישונאה היווהה


,סרסמ ילקידר םזינימפ ,סרטס :ורמאת
םגו !םתא םיקדוצ :םכל רמואו - הציצמה ןויפר וא הצוחל הדובע
םה םג םא" ,עודיה ברה תשא הלאשש ומכו !תקדוצ בומרבא יתא
"?תבשב לכאי קתבמה ו'ג המ ,תקדוצ בומרבא םגו םיקדוצ


.תקדוצ ברה תשא םג ,ןבומכו


,םלוכל הביציו האלמ הפקיז תנש תכרבב
"לעופ לכל הרגאיו" תרישבו
יידידי ,ןאכ דרפינ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/9/01 2:29
תחא הטנאפ :תאמ
וה וא ,וה ואל הבוגתב
!לוקב יתקחצ
.סיינ ,וא
תחא הטנאפל וביגה
 
 
27/9/01 9:07
תיליל :תאמ
וה וא ,וה ואל הבוגתב
קוחצמ .ירמגל יתוא תסרה
תילילל וביגה
 
27/9/01 1:04
יגידע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הבהא תוצור ונחנא


(תוחפל ,ינא)
יגידעל וביגה
 
27/9/01 12:04
יסאמגמ ןטשה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןיווטהמ םייומידה לע םתסעכ המל .רומג רדסב אקוד תבתוכה
הברה ויה האושבש יל הארינ ,קוחר רתוי תכלל רשפא היה ,סרואט
םינמלזומה לש תוארמב רכזיהל הלוכי התיה איה .היצנטופמיא תויעב
.לוזב ונאצי ...יומיד רותב ןכסמה ןיזה םע
יתא לש תונובש ח לוסיחל םוקמ ,רתאהמ היהנ המ הז ,רמאמ ארח
תומשה לכ ,ינלוגמ ןטשה .םירוחב ינימ לכ םע הלש תורבחהו בומרבא
חלצומ אל הליל הליבש והשימ לע תדרל אב עטקה לכש ףוקש ..הלאה
ביבא לתב םיניזה לכ ןיב תרבוע תמאב איה ??המ תרחא .תבתוכה םע
לבמט וישכע היהי ימ ,תמאהו .הלאי הלאי '??העפות' לע תחוודמו
.הלוח וזכ הטימל (( אוהה שארה )) ולש שארה תא סינכהל
.'יטאופ-סרע' לש ת קיודמה הבוגתה לע םתבתכש המ תא םג וארית
??לוכסית תואלמ תומילא תונב תרובח ,עטקה הז .הפ ךפשנ לער המכ
טוידיא הזהו ארח הזהו טנטופמיא הזה רוחבה המכ םעפ דוע ודיגת
.הטמל תושיגרמ ןתא המכ הארמ וקעצת רתויש המכ .יטתפ הזהו
יסאמגמ ןטשהל וביגה
 
 
27/9/01 12:18
תחא הטנאפ :תאמ
הנטק תומקנתה וא לודג ןיזל הבוגתב
YO! YO! YOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!


(..תירנויסמ)..הטמלמ ינא בוש ..ספוא
תחא הטנאפל וביגה
 
27/9/01 13:24
םוסרפל אל ריאי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךתיא םיעטק
...תנמושמה ךתציחמב דמע אל והשימלש שייבמ תצק יכ םא
הככ תרקדזמה יתוחכונל הביטרמ התייה אל יהשימ םא - עדוי אל
.אוה אלא תא אל וזש הווקמ ינא .שיגרמ יתייה
?בוט ,יארקתו ילא יאוב ,הפי תבתוכ תא


http://stage.co.il/Stories/11614
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
27/9/01 13:30
ימע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!דמוע אל זא ?המוהמה המ לע ןיבמ יננא
ןושלה תא םתחכש) הרוחב קפסל םילוכיש םירבד המכ דוע וראשינ
.(?תועבצאהו םיידיה םייתפשה
ןיממ רתוי בוט רומגת ןויסינ הל שיש הרוחב ןויסינמו יתעדל
.וטנ הרידח רשאמ ילרוא


רבד דימעהל תובוטהו תונשיה תוטישה תא םתחכש ,דמוע אלש רמאנו
?ךר
אל גונעת הז ,םינפב לודגלו (רתוי וא תוחפ) ךר סינכהל םג רשפאו
.רבגל ןטק


יידימ לודג רבד ,םיבושח םירטמיטמס המכמ םתישע ידידי רוציקב
.ימעטל


ימע םכלש
ימעל וביגה
 
27/9/01 16:09
רימא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םינבו...תונב
!!!תוירחאה תא ונחנא חקינ ואוב
!!םהל רתוי ןיא
דמוע אל םהל רתוי ןיא
המזגרואל תועיגמ אל ןה רתוי ןיא
ונקלחב לפנ םיילגרה ןיב םא בושח אלו ונתיאמ דחא לכ !!ונחנא
...שופופ וא לובלוב
םיארחא ונחנא
גוזה תב/ןב תא תונהל םיארחא ,ונלש תומזגרואל םיארחא
ירזיבא שי ... לבא םעפ ידימ תורקל לוכי בוט ונ ...דמוע אל
הנבהו תוחיתפ (תויהל הכירצ) שיו "םייטקט םירזע" שיו ,רזע
50 שי עגר......ו
ways to get there ,
גאדיצ ..ל תונסקנפ אללו תונבשחתה אלל..םה אל ...ונחנא
.ול דמוע ןכש והשימ ףרצל וליפא וא הרגאיול וא רוטרביול
ונחנא
רימאל וביגה
 
27/9/01 18:29
Joy :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןבומכ יאמבה לש .היצקובורפש ףוקש ,היצקובורפ
הרדסה יפוא לע טילחהל ול השק תצקש הארנ םימעפל
?אל ,ער דצ םג הזב שיש .תוננב תארקנש וזה תבבלמה
?יתא הז ,יתאב השוע אוהש יניצה שומישהו
Joyל וביגה
 
 
27/9/01 19:36
תיפורט הננב :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
.תויצריפסנוק ךל הפי המכ
תיפורט הננבל וביגה
 
28/9/01 1:44
DoReMe :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
I think that there is a cycle here. Men you date with
probably very quickly
get the right impression about you. You want men with big
ones, who can
have strong animal like sex with you. You appreciate men
according to
the side of their dicks and their ability in bed. So, just
this thought either turn them off, or makes them too
nervous to operate.
Its not that we are always so sensitive. Its just that we
still appreciate a woman to be a little feminite. Then we
are terned on, big time
DoReMeל וביגה
 
28/9/01 5:22
shai :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Now that you find uot what you want, you can look for it.
Don't sattle for less, life is to short, keep practicing.
shaiל וביגה
 
28/9/01 10:46
רולדגמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןיז .תונורחאה םינשה םירשעב םישנה לש תמאותמה הפקתההמ סאמנ יד
,ןמז קיפסמ אל/ ןמז קיפסמ דמוע ,עבוק אל /עבוק ןכ לודג
ונחנא ,םישנה ונתוא ןיבת ,G הדוקנ תא ףטל ,רבגל המזגרואיטלומ
יל ףטל הפ יל ףשפש ,םייתש וא העש הזיא לש םידקמ קחשמ תוכירצ
...םש


םינידע ךכ לכ תויהל קיספנ םירבגה ונחנא םגש ןמזה עיגה
.ונל םג םיעירפמש םירבדהמ המכ לע רבדנו םיבשחתמו


.לשמל לדוגה
.סוכה לש


םושב הז לע םיארוק /םיעמוש אלש הז ךיא ,לודג סוכ ,הזכ רבד שי
? ? ? םוקמ
ץחל שיגרהל ידכו תוספורו תויופר ויתונפד לכש הזכ קנע סוכ
... וכותב םידעצ המכ תכלל ךירצ והשלכ


תינימ תוליעפב + 30 ליגל תועיגמ ןתאשכ ,יתוריבג תושעל המ
ויהש ומכ תוקודהו תוחותמ אל רבכ סוכה יתפש ,תכרובמו הפוצר
לע רבדל אלשו ,ללכב םא שולק ליעפהל הלוכי תאש ץחלה ,17 ליגב
והשמל םיכפוה וב םילדלדימה םיטנמלאהשכ םייתש וא הדל רחאל סוכ
.יזכרמ דואמ


וא ילארוא םיפידעמ םהש ןכל םירפסמ םירבג הברה ךכ לכ המל הז
ותוא ריתומ אלו ןיזה תא ףטועש והשמ שיגרהל תוחפל .הרוחאמ
.הטמל םש ןכמ המכל רועפה יקנעה ללחב דבואו דומלג


? ונרביד תוביטרה לעו
תופיט המכ תושירפמ יביסנטניא 'זאסמ לש העש ירחא קרש םישנ לע
וא העונת ,םיקחדנ רבכש דעו ,ןיזה תא קוחדל ישוקב תורשפאמה
? רעובו ברוצ לכהו םייתש
??? לפקתמו החומ ןיזהש אלפ


לש תוקד שמח ירחא םינותחתה תא םידירומשכ "המח"ה השאה תא שיו
הל חרב אל םא הלאשה תא םיררועמ הנממ םיפטונה םילזונה םיפוטיל
קראפב השלגמ ומכ שיגרמו ,לוגד דמועה ןיזה תא סינכמ התא .והשמ
... םימה


...תונב םוכיסלו


תוחיתמהו סוכה לש לדוגה םג לבא ,תוחישקה םגו ,עבוק ןיזה לדוג
וד קסע הז ןויווש - ללכבו ,הרתי וא הטעומ תוביטרו ויתונפד לש
.ידדצ


.םחוננ תוכשמתמ תומזגרואבו
רולדגמל וביגה
 
28/9/01 11:31
רואמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םגו לודג םג תויהל לוכי "אוה"ש ךל חיכוי ינאו דחא ברע יל ינת
...סקריקב ןיילול לש ןורשיכב עונל
meir70@hotmail.com
רואמל וביגה
 
28/9/01 12:48
etti avramov :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
hi dearest girls and boys!
indeed I'm in India (now in dahamsala and tommorow in
manali) and I won't answer in english from here, beside the
fact that I looked for silent and not expected such an
attack.
have fun all of you
love and peace.
etti
etti avramovל וביגה
 
28/9/01 22:37
yhberck :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכ טמניביקל וכליש תמאה ?!??וזכש הפרחל קתוש םלועה ןכא
םייסנכמה ךותב םישטולמ אל םימולהי םע ולאה םייפויפיה םירברבגה
תונב ןתא .םהב שמתשהל ךיא םיעדוי אלש (...םתנעטל תוחפל)
תונש תארקל הלוכ ?דיגא ינא המו ?ןכמצע לע תומחרמ סולפ םישולשה
.הנמאנ ותכאלמ עצביו דומעיש האופרל לדגמ אצמנ אלו ילש םירשעה
חתות התאש חטב ,ןכ) םינחתותמ לארשי תנידמ ילייח לכל
הלעמל הלעמל) םירחבומה ריואה ליח יחרפל דעו (תומולחב--דומח
ונלש אבצה .ח"ח לבקל יוארש לייח םוש אצמנ אל (ילש זורק םוט
,תדחוימ הדיחי םכל ומיקה ןכל (הטימב רקיעב) םימחר ררועמו זולנ
שובכ" ומכ םייניצר םיעצבמו "המוק תופיקז" ומכ דוק תומש םע
םתא שארה לע ר"סר םכל ןיא םא הרק המ .הדובעל ועצו "רודחו
?םיטנטופמיאל םיכפהנ
-ולוכ ירבגה ןימלו לארשי תנידמ ילייחל תשגרנה יתיינפב ,בגא
תוטיש תא תוסנל םג םינמזומ םתא
.....הזל תוקוקז ןהש הארנ .סולפ םישולשה תונב לע םג המיחלה
yhberckל וביגה
 
29/9/01 2:17
שודידע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
: האבה האצותה תא ןתונ קימעמ חותינ
ץחלל םורגת אל היהתש לככ תפרטמ ,תיסוכ ,הכיתח ,האנ - השא
היהי הלש ! שארה ! ןכ - ש א ר ה םא הבאשמה לש חומב קיפסמ
.תיספא תינימ תוחיתפ לעבו לוענ


"לוחכ שאר" םעו "םילבוקמ" תוחפ םיילאוזיו םינותנ םע םג - השא
הבוגתהו , תכשומו תינימ יכהל ךפהת ...ילאנב עמשנ הזש המכ דע
.סוסיה אללו דיימ אובת הבתכה תקסוע הבש


13 הזמ הלעבל "הככ" תויהל הלוכי איהש ןיינעמ....בגא ךרד
...הנש
? רכומ עמשנ...םש ייא םתס הככ השגפש רבגל "הככ"ו
..רחא רופיס רבכ הז לבא....ינויגה
שודידעל וביגה
 
29/9/01 11:40
בוטדדח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
חותפל ןמזה עיגהו ןיינעה תא תולעהל הסנמ ינא םידחא םירמאמ הזמ
םיכרד ןיאה :האתשמו ההות ינא .הז רתאב רובידה תוברת לע ןויד
הכ תויואטבתה רשאמ ,שפנ טאש וא תוגייתסה עיבהל רתוי תותואנ
?ליעל תובוגתה 100-מ הלעמל תועיבצמש יפכ תוטוב
ןהש ףא ,היתועד ירוחאמ רתתסהל תרחוב הנניא ,ההדזמ תבתוכה
םיביגמה םירחא לש םתעד לע תולבוקמ יתלב וא תוקלחמב תויונש
לע הבוגתבו ,הייחמ ךפ םמיע תקלוחו םיארוקה םע תפתשמ אלא ,ןאכ
היתוחלצה לע ,הלש ינוציחה הארמה לע תויצלוקפס תלבקמ איה ,ךכ
אל םיביגמה בורש העשב תאז לכו ,ו"כו ינשה ןימה לצא תוקפקופמה
!םלועמ בומרבא יתא תא ואר


ידכב קר ,הבוגת ףרצל הל הצילממ ינאו יתא תא יתיאר אקווד ינא
.םיזיעלמל הפה תא םותסל
הז לבא ,תעדוי ינניא ,ינשה ןימה םע ,אל וא ןכ ,היתוחלצה יבגלו
ומצעל חקולש ןאכ םיביגמהמ דחא ףא לש ןיינע אל הזו ,יניינע אל
.םידירול הל סנכהל תוריחה תא


,תובוגתה לכ תא ארקתו בושת איה לבא ,ודוהב םנמא יתא :רבד דועו
םתבשח .רואל ןאכ ואצוהש םימוטפמיס ראשו תואקהה ,תוליחבה ללוכ
םג תויהל תולוכי םילימש .דקפתמו םעופ בל םע ,הרוחב איהש הז לע
ןוסא תא תכפוה איהשכ טקאט תרסח תויהל הלוכי איהש ?םיציח
רשפא לבא ,א"ת ירבג לש ינימה דוקפתה בצמ לע הירוגילאל םימואתה
תומילאב רוחבל אלו תורישי ,הככ הז תא הל רמאל וא הל ריעהל
.םירחא םיברבו ,הז רמאמב ןאכ תלהנתמש תילולימה


.םיענ אל השענ שממ הז ,יד
בוטדדחל וביגה
 
 
2/10/01 8:45
etti, india :תאמ
רובידה תוברתל הבוגתב
dear, I read it all, and from india it looks even worse -
some of it, because i can't answer in Hebrew what i
realy want to say...
and to my look issue - i better send a photo. instead of
one word
don't you think so?
etti, indiaל וביגה
 
29/9/01 13:36
ידמע לאגי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!הרקיה יתא
תא הילעש הקיטנמורה המלענ ןכיה ההותו ספורה ךרמאמב ינא טיבמ
סקאה לרנגהו יאקורמה ומלענ ןכיה,תולילו םימי תזטנפמ
הנורחא רוברב תקנא םאה ,םיפוצרפה ףלא לעב ןתחה וליפאו,יאווהו
תא ושטשיט (התייבה הבש)יסאלהו יטפ'צה ילוא וא ךנורגמ תטלפנ
וא)רקובב םימק םתס ונאש ונל דמוע . םיאירבה ךישוח
טקרמ רפוסב תרכומה לע םיבשוח ונחנאש ונל דמוע,(םיירהצב
וליק םע לוחכ טרסב םיפוצ ונאש ונל דמוע (םראפ-רפוסב ...םגו)
תונב ונל עיצמה דומעב םיפדפדמ ונחנאש ונל דמוע ,ןוקיליס יצחו
הצובקהש וליפא ונל דמוע ,םינטוב וליק יצח לש ריחמב הרשע שפיט
.לוג העיקבמ ונלש
?ןכלש איה היעבה ילואש םעפ תבשח
ידמע לאגיל וביגה
 
29/9/01 16:59
היצנטופב טנטופמיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םשובה חיר תא הפוג לע רצק טבמ ,היניעב ושגפנ ויניע :גולורפ
ושע בבושה הכויחו רוקזה הזח .רבה לש ינשה והצקמ חירה אוה הלש
ןטסה יעצמ לע המוריע תבכוש התוא ראית אוה וחומב הז תא ול
,יתוכיא טאואא לי'צ קסיד ,הלוז תרוטק ,רנ,ודוהמ ול איבה ויחאש
.םיגחה ינפל לש עצבמב הנקש ןיי קובקב
ייניעב טיבת איה םא םיתורישל וכרד השוע וליאכ הרבעל םק אוה
.ןוסמ'ג ףוטשה וחומב בשח ,"החיש התיא ליחתמ ינא", ךייחתו


ךויחב איהו ,הרבעל שחל אוה ,"םולחב ונשגפנ אל" :הנושאר הכרעמ
.רבד הרמא אל יניטרמ ףוטש
הרמא, " יונפ םוקמה " האניק תזוחא הלהבב המק הדיל הבשיש התרבח
.ןבילטהמ דחא לש ןוטב
אב ינאו דיוויד יל םיארוק , דואמ םיענ" טלפו הדיל בשייתה אוה
."דבל
הסנתמ ךויח הטלפ 'ץיבומיחי ילש לש טבמב ופוג תא הרקס איה
.יניטרמ דוע הנימזהו


:הינש הכרעמ


הנניש םולח אל הז ,הל קשונ ותוא התארו,היניע תא החקפ איה
אוה ךיאו ולש ןיזה ךרוא המ ןיינעמ" , דמחנ אקווד אוה, המצעל
הלחה תינמרבה ,"קיחצמ ארונו םיידיה םע הברה רבדמ אוה ,ןייזמ
וא הלצא ,וישכע טילחהל הכירצ איה תופייע לש תולוק תושעל
.ולצא


:תישילש הכרעמ
קובקב , זראש ןמזב ותוא היצוציפה רכומ לאש "ןטק ףסכ ךל ןיא "
ידכ ךות בישה אוה "אל",םימודנוק תליבחו תוירגיס ,םימ ,הלוק
הילא ךייחו ומצעל בשח "םש דוע איה" ולש וטואל ףוטח טבמ
חק" ,ריעצה היצוציפה רכומ ורבעל טלפ ," שארב תתל ךלוה".תוכרב
אציו רמא " ךירצ ינאש ךל הארנ" ."הרגאיו ומכ הז םידקש תצק
.היצוציפהמ בלענ


:תיעיבר הכרעמ
ומצעל ןיימיד אוהש ומכ קוידב הארנ הזח , התצלוח תא טשפ אוה
דומעי אלש הבשחמה .תורוקזה היטומטיפ קלחה הרוע תא קקיל אוה,
חלשתש ששח אוה, לודגב לשכנ תמדוקה םעפב ,ותחונמ תא הדירטה אל
.ולש ספורה דוד ןבה תא ששמתו ויצלח רבעל הדי תא


ןוסמ'ג דוע " ,הקירה סוכהמ ויניע תא םירה אוה :גוליפא
תבשוח חטב איה",לצנתמ ךויח ךייחו הרבעל טיבה אוה ."השקבב,
.ןובשחה תא שקיבו ומצעל בשח,"ןשייב ינאש


ונחנא סקס םיבהוא ונחנא ,קשהמ עצרמה תא איצוהל ןמזה עיגה תונב
ותואב שארב ונל רבוע המ ,הרוק אל הז םיימעפל לבא דומעיש םיצור
ונל השקש תישנ המזגרוא ,תומזגומה תויפיצהמ ששח ,דחפ תצק ?עגר
ןויז ונחנאש ונתיא תדבועש ךלש הרבחל ירפסתש הלחלח ,קפסל
,ריעב בוטה ןויזה ונחנאש לכשה תא הל ונעגישש רחאל ינוניב
.ןיז הלביק אלש היח לש תוארפב ידימ רהמ תוכלוה ןתא ילואו
, ידימ רתויל ופצת לא (ישילשהו ינשה ילוא ) ןושארה ברעב תונב
, םלועב םיבט יכה םינויזה תא ולבקת ןוחטיב ונל וקינעת םא לבא
.רוזחמל רבכ וללפתתו קיספנש וננחתתש דע
!!!!ןוחטיב תצק ?ונשקיב המ


.ב.נ
היעב םע דדומתהל ךתזועתש ןייצל שי הדבכנה בומרבא 'בג ךלו
.חבשל היואר ,הבישה תוכז תמועל תדמגתמש
תשפחמ תא םאו , םירבג לע דומלל המ ןומה ךל שיש הארנכ ...לבא
יצחו לקש קר) רזג תונקלו קושל ץופקל רשפא דימת השקו קזח ןיז
ביטס ומכ תוארל םויבו , הלילה לכ רומגל הלוכי תאו וליקל
(ןיטסוא
היצנטופב טנטופמיאל וביגה
 
30/9/01 11:50
רוק דראה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
21ה האמה תושנ
ירבגה ןימה תא תוסרסמ
יכורכר אוהש תוקעוצ םה ךכ רחאו
ירעצל
ידימ םיבר םירבג
יתוברת חור ךלהמ םיעפשומ ידימ תובר םישנו
ויפ לע תיבסלומוהה תוברתב ,יתעד יפל ,ורוקמש
םיישנ רתוי תויהל םיכירצ םירבג
תוירבג רתוי תויהל תוכירצ םישנו
לאוגה ןויצל אבו
ההוזמ אל איהש תבתוכה ליבשב הווקמ ינא ,היעבה שרוש הז
הזמ תסנרפתמ ( ימיטיגל הזו ) טושפ אלא הבתכ איהש םירבדה םע
איה התנבה רסוח תאו הלש הלבס תא ריגסמ הז ירהש
הגוז ינב לע םינרקומשו הב םיללוחתמש םיכלהתה רשאב
םצעמ היוגש איה םינימה ןיב ןויוושל תפיוזמה הריתחה םצע
שמתשמ דחא לכ םינוש םירוצי ןיב תוושהל רשפא איה .התרדגה
.םירחא םיסופדב תרחא הגירנאב
הדמע לכש רמוא הז ,חבטמב תויהל תוכירצ םישנש רמוא אל הז
.תישנ היגרנאב תשיואמ תויהל הכירצ וספתי אל םהש
רומאל הצור
לבא חבטמה הארי ךיא חכוותהל םיכירצו םילוכי אסכהו ןחלושה
ןיידע
רוכזל ךירצש המ הזו אסכ היהי אסכהו ןחלוש היהי ןחלושה
םירבג ראשיהל םיכירצ םירבגה
םישנ ראשיהל תוכירצ םישנהו
םדא ינב ( לכה לעמ ) תויהל םיכירצ םלוכו
רוק דראהל וביגה
 
 
1/10/01 0:27
תרחונה הייפיפיה :תאמ
ושנועו אטחהל הבוגתב
??םידאמ ?הגונ ?תלפנ התא בכוכ הזיאמו
עגמבכ ןומיסאה םלענ םואתפ עתפל זאו תוברת לע רבדמ ,ךייחב
.םסק
ונא וב םלועה לש רצות ונלוכ ונא ."רבג"ו "השיא" רבד הזכ ןיא
.הציפמ הרבחה איה ןוכנ רתוי וא ,ץיפמ אוהש תורדגההו םייח
ןוויכמ ,םיחל םינובגמ אלו תוטימ אלו תואסיכ אל םה רבגו השיא
.(וניקלח תוחפל) םיבשוחו םיטלוק םירוצי ונחנאש
לש היגרנאל ההז הניא השיאכ ילש היגרנאה לבא בזכאל יל רצ
.ינשה ןימל עגונב ל"נכו תרחא השיא
ךא (!) ךל הווש ינא .ןויוושכ אלא תיטולוסבא תוהזכ אל ןויווש
תספת הז תא סופתתש עגרב .לדבהה לכ הזו ,ךל ההז אלו המוד אל
.ואולמו םלוע
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
1/10/01 2:19
רוק דראה :תאמ
םילגר לוטנ ןחלוש אי ????אסכ ינאל הבוגתב
םלועה לש רצות
ץחמה טפשמ הז
שארב טפשמ הזכ ךל שי הז ללגבו
רבגל השיא ןיב לדבה ןיא
ןוידה בל םצעב הז
"תישנ"ו "תירבג" היגרנא הזכ רבד שי םאה
תרושקת ידי לע בצועמ םייומיד םלוע קר וא
דיתעב ונכתיי תיטרואת זא יכ ? ידימ תלבלובמ
.ןיטולחל םייראזיב םיבצמ
תויחרזא תויוכז ןויווש לע חכוותמ אל ינא
הז תא הניבמ תאש בשוח ינאו
ךלש הייקנ אלה ןושלל בל ימיש וישכע
תישיא יתוא תפקות תאו ןויער יתלעה ינא
.ןיינע לש ופוגל ,ןויערל סחייתהל םוקמב
ולש הסיפתב "ינרדומ" אל ילש ןויערה
.ךלש יתוברתה ףתרמב יתואו ותוא תגלטקמ רבכ תא זא
ךלכלל ךמצעל השרמ תאו
תילברוו החישב ונייה םא הזיעמ תייה אלש ךתא ברעתמ ינא
? אבחתהל הלוכי תאש ? הנוש המ ? ןכ הפ המל זא
ךכ-לכ תחוורה סקסינויה חורל הביסהש בשוח ינא
יטסילאיצנסקא סיסב תבוטל ,תיתוברתה הדימרפה תכיפה איה
פא טרטסה בצקב תופלחתמ הנפואהו תמאה
תיתרבח הליבומל תיקוח אלמ הכפהנ תיבסלומוהה הליהקה
ןוט ןוב ויהנ םימס .םינומה ילילאל ויהנ םידודר םינמוא
המ לע עדוי אל שיאו םירבדמ םלוכ ,לבב
? הבתכל רושק הז המ
םירבג אל םירבגה המל הלאשל הבושת הז
ןכדועמ אל תויהל הז ,רבג תויהלש םיחוטב טושפ םה
רוק דראהל וביגה
 
 
1/10/01 8:47
ינרק :תאמ
םילגר לוטנ ןחלוש אי ????אסכ ינאל הבוגתב
איה ,תויבסל-ומוהה תוליהקל הנתנש היצימיטגלש ןעוט התא
םתודידרל וא םימסב שומישל המודב ?תיתוברת תורדרדהמ קלח
?חיננ ,םישדחה םילילאה לש
וישכעו ,םנימ תונב וא ינב תא םיבהואש הלאש ,תרמוא תאז
תא ריתסהל וא שייבתהל ילבו םוי רואל ןכ תושעל םילוכי םה
םימייוסמ םיקלחב ,תוחפל) םיפדרנ תויהל ששח אלב ,םתוהז
?ךלש תוברתה לע םימייאמה םה ,(םלועב
?ןלציל אנמחר ,רבג תויהל ךל השק םללגב
בשוח התא םא יכ .הדוקנה תא ריהבתש בושח הז יכ ,אל
,ךכ לכ הפי רבד הז יניעבש ,וב רחבתש ימ תא בוהאל שפוחהש
...ךתיא השק תקולחמ יל שי ,דיגנ ,זא ,ונמלוע תא רדרדמ
ינרקל וביגה
 
 
1/10/01 13:32
יטאופ סרע :תאמ
...עגר ןיבהל יל ןתל הבוגתב
םירבד וב ויהש ,ןשיה יתרבחה רדסב רושקה לכ לש הסירקה
ונימיב סחיה תא םג תללוכ ,דחאכ םיבוטו םייתצלפמ
רובידב חטשה ינפ לע תוחפל ,תיבסל-ומוהה הליהקל
ינאש הרהבה ןאכ םישל רומא ינא) סחיה תונתשה .תרושקתבו
תיבסל ומוהה הליהקל (יתמש זא ?יבויח רואב הז תא האור
רובידב ,רומאכ ,רקיעב) סחיה תונתשהמ קלח איהש
םינממסה דחא איה תינימה תוגהנתהה יבגל (תרושקתבו
םה םא רשק ילב ,םישנא לבלבמש .הזה יונישל םיטלובה
.םירבג םה םהמ קלחו ,וילא םיעדומ אל וא םיעדומ


יל הארנו ,וזה הנורחאה תועדוהה תרשרשב תועמשמה רקיע
הבוגת .לביק אוהש הבוגתב התיה ,הילא ןווכתה רוק דראהש
ןיידע ינאש ,בומהרבא לש רמאמה לש החפשמ התואמ איהש
.יהשלכ תימוק הנווכב בתכנ לודגה וקלחש ענכושמ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
1/10/01 16:54
רוק דראה :תאמ
...עגר ןיבהל יל ןתל הבוגתב
תיתוברת תורדרדתה ומכ םיליממ רהזנ ינא
ןשיה םלועב ,יתעדל ,יתוברת ךפהמ ףידעמ ינא
ופחד םידרגנוואה םיילושהו ינרמש היה סיסבה
םייתרבח םינוקיתו םייוניש,זכרמל םיינכפהמ תונויער
תינימה תוהזה תשוחת ,ןיידע .ןודיעו ןוניס רחאל ולבקתה
.תמיואמ תויהלמ הקוחר התייה תיביטקלוקה
םיינרמש םה םישנאה לש עירכמה בור םויה םג
אקווד םה הרבחב יזכרמה ןוטה ינתונש אלא
.יתרבח טועימב םרוקמש הלא
םייקתהל תיבסל - ומוהה הליהקה תלבקמש היצמיטיגלה
אל הז ,יניעב תקדצומו הבוט היסרהפבו םולשב החטבב
ןיינעה
הריציה ימוחת לכב דואמ תברועמ הליהק תאזש רובס ינא
הרבחב הלש יסחיה לדוגהמ רתוי הברה .תיתוברתה
סקסינוי םלוע לע םייוגש תונויער הציפמ איה תאזככו
.רתוי רואנ לוכינכ
האמ לש עבטמה לש ינשה דצה איה יתעדלש תורואנ
תויטסינימפה םג תוקחשמ תאזה המרופטלפה לע .םירעש
םירבג ןומה לש םנוחטב תא םישמ ילב רערעמ הזו
םיכפהנ םה םהלש תוירבגל םירבוחמ תויהל םוקמבש
ללגב הברה .םינייכבו,הרדש טוח ירסח ,םייטתפ םירוציל
.תויהל םהמ הפוצמש המ הזש םיטלוק םהש
.ןכדועמ תויהל הז יסיס רבג תויהלש השוחת שי
,לדה יחוממ םתוא יתיגה ינא אלש םירבד הלא ,בגא
.ינממ םימכחו םילודג טטצל ימצעל השרמ ינא
םויה יתוברת יתרבחה חורה ךלה יתעדל םוכיסל
ןכל תינימ ןיבה תידוקפתה תוהזב לובלב רצוי
בומרבא תרבגש יתוא העיתפמ אל דואמ
. םיטנטופמיא לש המירעב תלקתנ
רוק דראהל וביגה
 
 
1/10/01 18:44
ינור :תאמ
...עגר ןיבהל יל ןתל הבוגתב
.ןאכ רמוא התא המ
םידיקפת ויה ,םיפיו םיריעצ ונייהשכ ,ןמזמ ןמזמ ,םעפ
ונל היהו .תובשוח אל םישנ ,םיכוב אל םירבג .םירורב
.םוי םוי תושעל ונילע המ ונעדי .חונ
םשא והשימ ,והשימ .הפ הרוק רזומ והשמ ,וישכע הנהו
םלועהש דיגהל אב ,יל השרוי םא ,םג ,ףוצחו ,דאמ דאמ
ןוירטירקה אל םה םידיקפתהש ,רמולכ .רואנ תויהל לוכי
קר אל תוכבל רתומ םירבגלש ,רמולכ .תוגהנתהל עבוקה
םע םג לבא ,היזחב בבותסהל רתומ םישנלו הלילב
.םויה ךלהמב ,תובשחמ
.הפ-וה
.זיגרמ ןכא
תוירחאה לכ .גהנתהל ךיא רוחבל ,םואתפ ,הזה חרכהה לכ
הזיא אקווד אמש וא ,יסיס תויהל םיצור םא לע ,תאזה
אל - תורזומה תופדעהה םע הלאה תורוחבהו .ןמ ורובלרמ
המ ,םר לוקב רבדל ,בושחל ,דובעל ןמצעל תושרמ ןהש קר
םעפש תומיענהו תונטקה תורוחבה תאיצמ לע השקמ דאמש
הז םע םג דדומתהל ךירצ ,ןהינומהב תובבותסמ ויה
יפ לע אלש םירבג ןיב רוחבל ןמצעל תושרמ ןקלחש
תומיאתמ ,בל ומיש ,תומיאתמהו ,תונייוצמה ויתודימ
.רוק דראה לש ,ןשיה דיקפתל
.קפס אלל ,רזכא םלוע
.לובלבה ןיינע לע ,רוק רמ ,ךתיא המיכסמ ינא ,ןכבו
לע ךמתסהב ,םינפבמ ,דבלמ ךירצ םואתפשכ לבלבמ ארונ
םילופכ םירסמ םיריבעמש םייתרבח תורוקמ ינימ לכ
אלל םיעמשנ ןיידע םיעבורמה םירסמהשכ) ,םישלושמו
רבדה ?הז המ הז) תושוחת לע ךמתסהב ,(ליבקמב ,ףרה
ךומסל עוקתו השקו ביצי רבד םוש ילב ,(?אל ,הזה ישנה
השקה ןיינעה וליפא .לבלבמ ארונ .הנתשי אלש וילע
.ללכ עקתנ אלו .םיתעל לבלבתמ עוקתהו
,הב הארנ אל המל ,לודגב םינבצעתמ רבכו ,עקתנ אל םאו
ומכ ,םיימשמ הארוה - הב תוארל ונל חונש המ ,תורואנב
הרמגנש ןיבהל םוקמב .םדוק ונל ועצוהש םידיקפתה ויהש
ךל רפסל לוכי אל דחא ףא ,תוירחא ןיאה לש הגיגחה
,ומוה אקוודו ,ןייכב אקוודו ,יסיס אקווד התאש םויה
ינא ,וישכעש סופתל םוקמב .םייקתהל לוכי אל התא תרחא
דומלל תכלוה אל ינא םאו ,השוע ינאש הריחבל תיארחא
תייעבב רבודמ אלש ,ןבומכ ,החנהב) ,הטיסרבינואב
קרו יתוא םישאהל הלוכי ינא ,(םידומילה לש ןומימ
םוקמב .(ךל ראת ,דומלל םישנל םישרמ רבכ יכ) יתוא
םיעפשומ ןיידע ונחנא םהבש תומוקמה ןיב ןיחבהל
,תופלוח תויטנ ,םהש המ לכ הזש םייתרבח םידנרטמ
יפילח םלוע ונל רוצינ אלש המל ,יללכ לובלבל םייוטיב
:לופיטל חונו לק ,הדימ התואב יעמשמ דח -
.םיסיס ויהי וישכע - םיחושק םירבג ויה םדוק
.תונוזמא ויהי וישכע - תונטק םישנ ויה םדוק
המל ,םיבהוא אל םאו .בוהאל אל לק המכ הזה םלועה תאו
,אמגודל ,םישאנ אלש המל .הזה קערדב והשימ םישאנ אלש
.םג תויטסינימפה תאו .תויבסלהו םיאמוהה תא
.זא השענ המ יכ ,תוירחא תפיט וזיא ונילע אובת אלש קר
ינורל וביגה
 
 
2/10/01 20:40
רוק דראה :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
ינור םולש
העפות לע רבדל הסנמ ינא
יתוברת יתרבח רבסה הל תתל הסנמו
דחא ףא םישאמ אל ינא
םע היעב םלועמ יל התיה אלו יל ןיא
תיטסינימפה ואו תיבסל ומוהה הליהקה
םירבגש אלו תובשוח אל םישנש יתרמא אל
.ךלש תורדגה לכה הז םיחושק תויהל םיכירצ
םלועה תא רייצל חנ "םירואנ"ה לכל ומכ ,ךל
,ךומכ בשוח ינאש וא ןבל רוחשב
המו רבד ותוא השעמל םה םישנו םירבגש
ושרשוהש תויתוברת תומרונ קר הז םהינב לידבמש
(קוידב תבשוח תאש המ אל הז םא שארמ החילסו)
םישנל םישל ארוקש ןבילטה חסונ ביטימרפ ינאש וא
.םידלי לדגל חבטמל םתוא ריזחהלו תולער


רחא ןויער הלוע ימשב
אוצמל ןתינש וליפא םישנו םירבג ןיב לדבה שי
.לדבה שי ,ןאכלו ןאכל תויטרפ תואמגוד ןמה
חבטמל רוזחל תוכירצ םהש רמוא אל הז לבא
הנוש ילכשו ישגר רוקממ תולעופ םהש רמוא הז
.הנוש היגרנא לע תולעופ םה יצרת םא
תרחא טושפ הז תוחפ וא רתוי לש הלאש אל הז
התוא ןוחבל הלוכי תאו הטושפ הדבוע תאז יניעב
.ךל םיבורקה הלאבו ךמצעב תוננובתה ידי לע ךכותב
הקומע הילע רבדמ ינאש תיתוברתה העפשהה
םיטעמו .םיפלוח םייתרבח םידנרטמ רתוי הברה
,רשויב םמצע לע עיבצהל םילוכיה הלא,ללכב םא
הז הפ יתעפשוה הפ דיגהלו יטירגטניאב
.ילש תירוקמ הבשחמ
(? ילש תירוקמ הבשחמ ,?רבד הזכ ללכב שי )
תאז םא
היעבהש זוחא 100ב תקדוצ תאש דיגהל בייח ינא
.תוירחא תחיקלב רסוח םצעב איה הלודגה
תוירחא תחקל ואנש םלועמו זאמ םישנא לבא
יתבשחמ רדעב םיענ םה .םילגוסמ ויה אל וא
.ןנד תמדקמ ילסולוק
דיגי ינא םכסא ינא םא
םהלש תוירבגה לע תוירחא תחקל םיכירצ םירבגש
םהלש תוישנה לע תוירחא תחקל תוכירצ םישנו
? רמוא הז המ
הז לע דיגהל יעמשמ דח והשמ יל שיש חוטב אל
לש תורופחמהמ תאצל לכ םדוק אוה ןויערה לבא
ילב ונינב םילדבה םימייקש תוארלו . ןבל רוחשה
תקפקופמה תוכזל וא ,ןכלש העבצהה תוכזל שושחל
.ינלוגב ריח תמחול תויהל ,יתעדל,
רבד דועו
שפנל ףוג ןיב קודה רשק שיש רבכ םיעדוי האופרב
.הנוש ףוג הנוש שפנ ,הנוש שפנ הנוש ףוג
םיקלוחמ םייאופרה םיטבהב םילדבהה לכ אל
סקסינוי אוה לשמל קזורפ .םינימה יפל
ןימ לכל תוידוחיי תולחמו תופורת תורסח אל לבא
(,ןצחומה יגולויבה ינושל רבעמ) ,ינוש לע זמרמש המ
.רתוי קומע
רוק דראהל וביגה
 
 
3/10/01 8:38
ינור :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
םישנ ןיב םייתוהמ םילדבה שיש ללכב קפס יל ןיא
םילוכי אל הלאה םילדבההש ,םג יל רורב .םירבגל
ובש םוקמ לכב ןויווש רדעהל ץורת וא הביס תויהל
.תוהז ונניא ןויווש
םילדבההמ רבעמה הרוק ךיא ,ןבומכ ,איה הלאשה
,םילדבהה תורמל ןויוושב ךרוצ לע העבצההמו ,הלאה
,ךלש אוה טוטיצה) "םיטנטופמיא לש המירע"ל
.(ןבומכ
יד האצות) םילבלובמ םהו ,רערעתמ םנוחטבש םירבג
.םירורב דאמ םיקוח ול ןיאש ,שדח בצמ לש היופצ
תויהל םיחרכומ אל ,(ןבומכ ,תולבלובמ םישנ םג
תויהל םילוכי םה ."םייטתפ" וא ,"הרדש טוח ירסח"
תויהל םילוכי םה .םכרדב םהלש תוירבגל םירבוחמ
.םהלש תוירבגה תאיצמ לש ךילהתב
,ןכותה תוחפ היה תבתכש המב יתוא ץיפקהש המ
.יל ולכא יל ותש - ןנולתמה ןוטה רתויו
רתוימו ,השא תרבודב רבודמשכ רתוימ יל הארנ אוה
.רבגב רבודמשכ ,הדימ התואב
ינורל וביגה
 
 
3/10/01 12:48
יבליס :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
- הז תא יארקתש הווקמ ינא
!דובכ דובכ דובכ
הנהמ יכהו .הפ הפי יכה ...הפי תבתוכ ךיא
תובוגת - וימודו יטאופסרעל ךיתובוגת תא אורקל
.תוקיודמ ,תומכח ,תומהלתמ אל
יבליסל וביגה
 
 
3/10/01 14:00
ינור :תאמ
ינורלל הבוגתב
הדות
ינורל וביגה
 
 
3/10/01 15:34
יטאופ סרע :תאמ
ינורלל הבוגתב
היהיש זא ,בלעיהל רבכ םא ?יל המוד הפ ימ
.טרופמ
יטאופ סרעל וביגה
 
 
4/10/01 10:34
יבליס :תאמ
?וימודל הבוגתב
,תמאה
יתייה ילוא ,ןניקסע הביתכ ןונגסב םא
םושרל הכירצ
"ויתוחפו יטאופסרע"
וז הדבוע ירעצל .בטיה בתוכ התאש ןוויכ
סעכהו ןובלעה תושגרב םג יוטיב ידיל האב
ןכ לעו ,תארוקה לצא ררועמ ךלש טסקטהש
.התבוגת לע ינור תא יתחביש
יבליסל וביגה
 
 
4/10/01 14:21
יטאופ סרע :תאמ
,סרעל הבוגתב
רחב בלענש ימ .בלה תאו הבשחמה תא םירוועמ
תשוחתש הווקמ - סעכה יבגלו ,בלעיהל
אל "ואויש ,הרזחב ול תסנכה ינור יפוי"ה
.יל המדנ ,הפ הל ויהש תורימאהמ המכ הריתסה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
4/10/01 21:01
ינור :תאמ
,סרעל הבוגתב
אל םג ,ןובלע ךותמ ואב אל ילש תובוגתה
ינא ,תוחובשת יתלביק הלא לע םא .סעכ ךותמ
(יליבשב) סרעה לש ונורתי .ןהל היואר אל
הזב םג אלא ,בטיה בתוכ אוהש הזב קר אל
ולא לש רוזאב םש יא תובשויש ,ויתועדבש
יל הארנש המ םע תמעתהל יל רשפאמ אוה ,ילש
תוכחוגמה תורימאהמ רתוי הברה ןיינעמ
היה תוברחה חוצחצ .םעפ ידמ ןאכ תוארקנש
לע לבוקמ דאמ אל ילוא .לילעב ישיא יתלב
.םעפה .הככש אצי לבא ,תאזה המבה
ינורל וביגה
 
 
5/10/01 18:26
יבליס :תאמ
ןיוש ,אנל הבוגתב
:םינינעה תולשלתשה ןלהל
.סרע לש רמאמ הארק יבליס .1
.סעכו ןובלע השיגרה יבליס .2
.סרעל הביגה ינור .3
הריכהו ינור לש התבוגת הארק יבליס .4
יאדו ,הבוגת תבתוכ איה התיה םאש הדבועב
הסנמ ,ועגפנש היתושגרמ תעפשומ התיה
תא תמדקמ אל יללכ ןפואבו ,הרזחב בילעהל
.ןוידה
.ינורל האימחמ הבוגת תבתוכ יבליס .5


!םולש תבש
יבליסל וביגה
 
 
11/10/01 10:53
רוק דראה :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
לגעמה תא תרגס ,הפי
הנושארה הלאשל ונרזחו
םילדבה ונינב שייש הרוק הז ךיא
ל ליבומ ןויוושב ךרוצ שישו
"םיטנטופמיא לש המירע"
אוצמל הסנמ ינאש ונינב לדבהה
תלבוקמ אל איה םא םג הבושת
ךלש תויוכזה לע רומשלב הקוסע תאו
ךלש ןימה תונב דובכ לעו
זוזי אל ךלש םלועהש רקיעה
ןאכל וא ןאכל רטמילימ
תונוש תובושת ויהיש יתבשחש אלו
תמקחותמ ימסה הבוגתהו ךלש הבוגתה
הרורב תודע םה ,תרחונה לש
םוחתב יתבשחמה ןועבקל
תושיגרה תודוקנב םכל םיעגונש קפס ןיא
.בטימה תא םכממ םיאיצומ
רוק דראהל וביגה
 
 
11/10/01 11:50
ינור :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
ינא םגש הרוקו ,ולש םירטמילימה תא םעפ ידמ
- רמולכ ,ךלש הבשחמה תרוצ לש תדוכלמל תלפונ
אל םה םא ,םלצא קופד דאמ תויהל חרכומ והשמ
.תקדוצ ינא המכ םיאור
ינאו - קדוצ התאש תבשוח אל ןיידע ינא הממא
.המל ריבסהל הסנא
לובלבו ,תמייק ראתמ התאש העפותהש ,החנהב
םרוג םידיקפתה ןדבואמ םרגנש תוהזה
אל ןיידע ,(לש תונוש תועפות) היצנטופמיאל
המב תאצומ ינאש תוחנה יתש חינהל םיחרכומ
:בתוכ התאש
"םיישנ" םינייפאמ ומצעל ץמאמש רבגש ,תחא
.טנטופמיא םגש ןאכמו יטתפ חרכהב אוה
לש ומוכיסב "ער" ךילהת אוה ךילהתהש ,הינש
.רבד
,יתרמאש ומכ ,ךילהתב ,םילודג םיישק וב שי
והשמ הז לובלבו .ירמגל הז םע המיכסמ ינא
,הארנ יל לבא .תוטושפ אל תושוחת השועש
,ול םשא ימ שפחל קיספיש ימ ,רבד לש ופוסבש
,ומצעל אוהשכ ,ומצע תא אצומ אוה ךיא שפחיו
וליפא ,לש הצק וליפא ,אצמיו ,םידיקפת ילב
סרפ ךל שי םאו .רשואמ רתוי היהי ,תיקלח
יל רפס ,השק ךילהת לש םיבלש םויסל בוט רתוי
.וילע
ינורל וביגה
 
 
11/10/01 18:55
רוק דראה :תאמ
דעור ילש םלועהל הבוגתב
ינור ייה


לפתהמ רתפיהל הצור ינא ןושאר בלשב
תונויער שפחמ ינא ,םימשא שפחמ אל ינא
.םהירוחאמ רתתסמש המ תא וא
םיישנ םהש םירבג ינומה שי הינש הדוקנ
הז בלשב הלא םג םנימ ינבל םיכשמנו
.קרפה לע אל
.ןוידה תא םצמצל הסנמ ינא
לבא םתוהמב םירבג םהש ,םירבג םתואל
רבדל הצור ינא םהילע .םתוגהנתהב םיישנ
.שפחמ ינא םתוא
השוע ,ללכב םא ,המ ימצע תא לאוש ינא
רבגה תודוה ישנה יתרושקתה דנרטה םהל
,ןידעה ,שיגרה 90ה תונש חסונ
.יביטמיטלואה


יניעב ער ךילהתה
תוירבג תונוכת אטבמ אל רבגהש ללגב
רבדהש ןובשח ךותמ וב תומייקש תויבויח
וב עובת ךכ-לכ הז םימעפל .םלתשמ אל
.ןוונתמ ובש ירבגה קלחהש דע
הז ללגב ומוה תויהל בייח אל אוה
םינוא רסח הרמגל תויהל בייח אל אוה
.שטולמ תוחפ הברה אוה לבא
יוכיסהמו ומצעמ קוחר רתוי הברהו
ךיילע םכסומש החנהב .רשואמ תויהל
התא תויהל לכ םדוק הז רשואמ תויהלש
.ישנה הרקמב תא וא
רבג ףא ךופהת אל םיישנ םינוניג ץומיא
תישנ הפקשה תדוקנ ץומיא ,ישנל
יתטפל רבגה תא וכפהי התא תוהדזהו
:ריבסמ ינא .םיוסמ דואמ ןבומב
תוירגס ןושיע תלועפש עודיה ןמ
יתולת ילאנא ךרוצ הכותב האיבחמ
תאז תורמל .ומא תמטפב קונית לש
,ךשוממ קווישמ האצותכ ,תספתנ איה
םייאמצע םישנאל םיאתמש ינרתח דעצכ
,הזב רשקנ םירוענה דרמ ,םיקזחו
.ןיינעה ךרוצל ורובלרמב רכזיהל רשפא
ןבומכ עדומב אלש ,םיצמאמש םירבגה
םיחוטב תישנה הפקשהה תדוקנ תא ,
םירואנו םימדקתמ םהש .םיינרדומ רפוס םהש
וממותשה םהש יעבט ךכ-לכ םהל הארי הזו
הכופה איה תמאה לבא .הלאשה םצע לע
.אל םה םתוהמבש והשמ וצמא םצעב םה יכ
ךכ םג דואמ חלצומ םקלח ,הזמ ותומי אל םה
םהו םהל רסח תירבגה היווחהמ והשמ לבא
הזכ שי .םמצעל ץוחמ .ץוחב ותוא םישפחמ
"הרונמל תחתמ אוה ךושח יכה םוקמה" .טפשמ
ריכמ ינאש הזה גוסהמ םירבגה ברש הזמ ץוח
ידכ "עדומ" שומיש םהלש "תוישנ"ב םישוע
יתא ומכ יהשימ םישגופ םהש .םינויז סופתל
םייהנ םה .םהל הב הז הפיאמ םיניבמ אל םה
תוברק הלומ םילהנמ וא דחא הרקמב םייביסאפ

.רחא הרקמב הטילש
אל .הרמגל רתוימ ,יתעדל ,לובלבה ךכיפל
רורב
תויהל ידכ "השק ךילהת" רובעל ךירצ המל יל
טושפ רתוי הברה הז רשואמ תויהל .רשואמ
.דחוימב ינבצע יאנת הז שיש קר .המדנש הממ
...רקשל קיספהל ךירצ
רוק דראהל וביגה
 
 
13/10/01 15:18
Joy :תאמ
דעור ילש םלועהל הבוגתב
דצ" הז תוירבג םישנו םיישנ םירבג :תרמא
."םירעש האמ לש עבטמה לש ינש
תא :תעצה לודגבש איה יתלביקש השגרהה
הנבהה םע (רחמ וא) םויה לש ןויוושה
רבדב ןשיה םלועה לש ךתעדל הדוסיב הנוכנה
.תוישנהו תוירבגה תוהמ
(sex and gender) רדגימל ןימ ןיב לדבה שי
המ .תיאכרא הרוצב םניב תרשקש יל הארנו
הדצבש תירבג היגרנא םע הייעבה לזאזעל
תוינפהו תורהבהל חמשא ?'תיכורכר' תוגהנתה
לעו ,'הטושפה הדבוע'ה לע היצמרופניאל
םניב רשקה לע טרפבו תירבגו תישנ היגרנא
.תוגהנתה תרוצו יפוא ןיבל


.ער חרכהב אל הז לובלב ,ינור םע םיכסמו
ודדומתי םישנאש יוכיסה תא לידגמ הזש לככ
הז ילוא ,תינימה םתוהז םע תונכבו תישיא
.ןורתפ לש גוס וליפא
Joyל וביגה
 
 
15/10/01 18:22
רוק דראה :תאמ
יתוא לבלבל תחלצהל הבוגתב
joy ייה


תיטולוסבאה תונרמשהש התייה ילש הנווכה
עבטמה לש ינשה דצה איה םירעש האמ לש
.תינימה תוהזה דוביא לש
םיטוסו םכרדל םיאנק הלאה תומלועה ינש
.םתוגהנתהב
םע םויה ןויווישה יבגל ,ןוכנ תנבה לודגב
הנבהה
.םייתוהמ םילדבה ונינב שייש
רבדמ אל ינא ,טושפ ךכ-לכ אל הזש קר
ולפוה םישנה םש ,ןשיה םלועה לע עוגעגב
.ןווכתמ ינאש הממ ןיטולחל הנוש עקר לע
תיכורכר תוגהנתה ןיא תירבג היגרנאל
קר ,םייכורכר םירבג ןיאש רמוא אל הז
אל םה ,םיאירב םה םא ,םתוהמבש
םידוכלש םינומה שיו הלאכ תויהל םיבייח
"ירסומ רתוי הז" לש תאזה תדוכלמב
"קדוצ רתוי הז" "רואנ רתוי הז"
ץורית הז "םילדבה ונינב ןיא" ללכבו
.לכה הז והשמ הבגמש
.םנשי תורוקמו .תורוקמל היינפה הצור התא
רתוי הברה לבלובמ דוע הזו ,לבלבמ ןכא הזו
.המדנש הממ
.. דיגי ינא ךיא
הלאה תורוקמה זא םייחב joy הברה ךל שי םא
.תוקד 5מ רתויל ךתוא וניינעי אל
ךתוא ןיינעמ תמאב המ איה ךילא ילש הלאשה
?
? תעדל הצור התא תמאב המ
רוק דראהל וביגה
 
 
16/10/01 6:10
Joy :תאמ
יתוא לבלבל תחלצהל הבוגתב
יתלבקש םירבדה תא שדחמ ןוחבל יתוא ןיינעמ
תיתרבח היזופידב
ידמ רתוי אצומ ינא תונבמינבבו) תינוצר אל
הז יכ רקיעב .(הלאכ
ןהבש תודוקנל בל תמושת הנפמ םימעפל
הזכ בלש .ינא אל ....ינא
.זופס ייא םייחב


ונסנכתה ומשל ןיינעה לש הקיטילופה ,עגרכ
תניינעמ ,(תמאה ללכבו)
התוויהש הלאשה לע הדותו .תיסחי טעמ יתוא
תימצעה תרוכזתה תא
.וניתומוקמב ררגיהל לק - תיתפוקתה


םע אשונב יתימא ןיינע בלשמ התאש הארנ
ןה ןייל םוטובבש ,תועד
התא הרקמב ילוא זא .ןירדהמל תוירנויצקאר
ךמצע תא אצומ תמאב
רדסב ."ןשיה" רבגה פיטואירטסמ קוחר אל
ךרטצת ןיידע לבא ,רומג
תיביטקודניאה הציפקל רתוי בוט סיסב
םירבגה לכ תא ךילא תפרצמש
...םתוא קרו 'םירשואמהו םיאירבה'
Joyל וביגה
 
 
16/10/01 18:01
רוק דראה :תאמ
יתוא לבלבל תחלצהל הבוגתב
( יניצ אל ינאו) הפ ינא
תמאה ליבשב
הנממ קלח אוה הזה אשונה
יתוהמ דחוימב אל יכ םא
רוצי ינא יטסילאיצנסקא םלועב
,רתוימ שממ
תחתה תא יתיא בגנל רשפא
והשמ רסח היה יל
יתוא אצמ הזה והשמהו
ינומכ םישנא שפחמ ינא
חתפת תלדה םרובע םג ילוא
ילוא
רוק דראהל וביגה
 
 
18/10/01 2:19
Joy :תאמ
יתוא לבלבל תחלצהל הבוגתב
יתוא לבלב המ רורב אל וישכעש בל םש ינא
ילש הנושארה הבוגתב
ינורש יתרמא המ רורב אל רבסהה ילבו ךילא
הבוגת הרמא אל
:הככ לוקוטורפה ןעמל זא .לעמ םיינש וא
םירעש האמ ןיב הלבקהה
הרורב דואמ יל התיה תיבסלומוהה הליהקל
תחתמ התא דבעידב לבא
ינא .וילע יתבשחש הזמ ירמגל רחא וק םניב
ןווכתמ התאש יתחנה
הלאה תוליהקה שממ אל) תוליהקה ינשש ךכל
המ רתוי ,ןבומכ
(הווהו רבע -ןאכ תולמסמ ןהש יתחנהש
תוירבגו תוישנ תוניבמ
ימ םע תוקחשמ קר ןהשו) המוד הרוצב
תא ץמאמ םינימהמ
,יתוא לבלב ןבומכ הז .(המיאתמה תוגהנתהה
תאצי דחא דצמ יכ
הפקשהה התוא תא תצמיא ינש דצמו ןדגנ
...קוידב


האצמ הנממ קלח וא תמאהש חמש , הרקמ לכב
ךל לחאמו ךתוא
היהש המ תא .ךרדל םירבח ךביבס אצמת איהש
המ לע דיגהל יל
ךבלב אצמת םא .יתרמא רבכ ךכרד לע תטרפש
םצע הזיא יל קורזל
תרוצב ,(הלעמל הבוגתבש ילש תבותכב וא הפ)
האירק רמוחל היינפה
אלהו םיגולויב אלה םילדבהה לע בוט
,םירבגו םישנ ןיב תוברת-ייולת
.אל ללכב .יניצ אל ינא םגו .ךל הדוא
Joyל וביגה
 
 
4/10/01 2:09
תרחונה הייפיפיה :תאמ
ןיבהל תוסנל יל ןתל הבוגתב
הז ילש רובידה תרוצ יבגל .ליחתא ינא הפיא זא
הז ךלש הז ןיינעמ ןכש המ .ןיינעהמ אל שממ
הרוצב הפ םיאטבתמ םירבג ןומה יתיאר רבכ .עירפמ
םג םה םיתיעל .םהל ריעה אל רוחב ףאו תירגלוו
דצל הנטק תרגסמב םהלש עטקה תא ומישיש וכז
התא זא "תרחבומ הטטיצ" ןמכ תוננב לש םירמאמה
.ךתוא ענעני ימ שפח ךל .ילש ןיזה לע המ עדוי
רוביד תרוצ שי השיא ינאש ללגב בלה לכמ תמאב הזו
???תירבגו תירגלוו ינא תרחא יל המיאתמש תחא
רבדל הכירצ תאו השיא תא" לש הזופהמ אצ ךייחב
!"יל דמוע אל תרחא ןיזהו וגאה תא יל ףטללו ךורב
ירניל ףצר אל איה תוברתה .םירבדה ןכותל וישכעו
אל הלילחו סחש ,תולער םע הלבגוה השיא םעפ וב
,עפושה הקיחב ולפיו ורוונתסהו היפוי תא וארי
ונלש םלועה לבא יל רצ .ןהינימל תועינצ תורוגחו
םהב תופוקת ויה השיאה השיאה רורחש תא איצמה אל
יח טושפ התא .רתוי אל םא בוט תוחפ אל היה הבצמ
תומדקתה לש הנומאה תא ךב רציש ינרדומ םלועב
הסאפ רבכ הז לבא .תיטולוסבאה תמאה רבעל יראניל
תרביד התאו הז לכ לש רוערעה סנכנ וישכע ,קתומ
בחר הז לבא סקסינוי לש רשקהב םילימ המכב וילע
אנד תמדקמ סקסינוי שי םהב תויוברת שי .הזמ רתוי
.םהמ םלעתהל םימעפל רחוב ינרדומה םלועהש קר
העובהמ אצ יטומ הללאי זא
.יתוברת רצות איה םג .האופרה לע הנורחא הלימו
קלח הז ףוגל הרושק שפנהש ועבק םירקחמש הז
הווש הז לכ זא אל ותו תינרדומ טסופה השיגהמ
יל חיכויש רקחמ הכירצ ינאש ךל הארנ .ילש תחתל
התא ,םירבגל הז םירקחמ ??שפנל ףוג ןיב רשק שיש
לא זא תויניצב היה הז םג המשנו) ???עדוי אל
(שגרתת
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
11/10/01 11:28
רוק דראה :תאמ
ןיבת וישכע ילואל הבוגתב
רורב
רתומ ךל זא רתומ םירבגל םא
? המטסופ תא המכ הניבמ תא
? לערומ ךלש בלה המכ
ןאכ בורהש הווקת ילוכו ,ינא
,ופוגל םדא לכ ,םיסחייתמ
ךלש איה םינימה ןיב הדרפהה
.ךלש קר


רתוי הקיתעה הירוטסיהה ךרואלש רורב
בוט היה םישנה בצמש תופוקת ויה תוחפ וא
,רתוי
םחליהל ואצי םישנהש תומלש תוירפמיא ויה
תופיכ םיגרוסו םידליה לע םירמוש ויה םירבגהו
םישנ ויה הכלמה קר אל ,ולוכ ןוטלשהש
ינרדומה בואיסהמ קלח קוידב הז
תיגולופורטנאה תונקדצהו םיינעה תזיחאמ
תוטלוש םישנה םשש דדינירטב דחא טבש שי
ייכרב לע יתלפנ וואוו
יראיניל ףצרב ענ אל םלועהש דואמ בוט עדוי ינא

לבא .תיטולוסבא תמא רבעל
היהיש ךירצו "יאמורכ גהנתה אמור"ב
גולאיד אוהשזיאל ףתושמ סיסב
תלדגה ורשפאש "םייא" הירוטסיהב ויה
הווהמ הז לבא םישנה לש ןהתויוכז
בורה לע עיבצמש טועימה תניחבב
.רתוי אלו
ךלש תוחפ וא רתוי תובוטה תויצלופינמה לכמו
ןויד לש רחא םוקמל תאצל הסנמ ינא
םילדבהה תמאב המ ררבל הסנמש םוקמ
הזיא אל םאו ? םיגולויב קר םה םאה
? הזל שי תועמשמ
? "השיא"ו "רבג" תויהל רמוא הז המ
( תיב ירועיש) ףד לע ךל ימשרת
"רבג" הז המ
ךליבשב "השיא" הז המו
ךמצע לע והשמ ידמלת תוחפל
רוק דראהל וביגה
 
 
14/10/01 3:38
תרחונה הייפיפיה :תאמ
ןיבת וישכע ילואל הבוגתב
השיאו רבג לש תורדגהה תא לטבל הסנמ ינא
רוזחלו ןמזה ילגלג תא רוצעל הסנמ קר התאו
והימ שרופמב תרמואש "תטלחומ תמא" התואל
.השיאה יהימו רבגה
תא תפקשמש ישיא והשמ איה ילש הביתכה תרוצ
קר אלו תומלועה לכמ םועטל ילש ךרוצה
ירבד הלחתהב .ונל רדגוהש יפכ "ישנה םלועה"מ
ןיאו ךתוא הריכמ אל) ילרטיינ רומוהב ועבוה
לוכסת ךותמ ךכ רחאו ,(ךב עוגפל הנווכ יל
ינאש הזב תודוהל היעב םוש יל ןיאו הנכ
רדגמה םשב תולובג יל םימשש תנבצעתמ
.(רדנ'גה)
תחא רוביד תרוצ לבקמש םלועב יח התא ,ףסונב
("רוביד תוברת" ארקנש המ) תיסומינה איהו
רוביד תרוצב שמתשהל ימצעל השרמ ינא דועב
הזל לבא רתוי תעשעשמ תישיאה ימעטלו) תיפולח
.לוספ לכ הזב האור אלו (םיכסהל בייח אל התא

ןעוט התאש הז ךלש תובוגתה ןמ אטבתמש המ
האור התא .תונרמשה תא יח לבא תוילרבילל
היהנש הרק ךיא ןיבהל הסנמו ןבל רוחש םלוע
האצי רופאהמ .יפוד רופאב ליטמ דועו רופא
יל ריכזמ הז לבא יל רצו .תרמא היצנטופמיאה
הסיפתה ןמ ךב שי תיתבשחמה המרב .תונעזגה תא
ןיזהמ ענמי הז ילואו תיפיטואירטסהו תעבורמה
דאמ לוכי הז לבא ןוכנ אלה ןמזב ףפורתהל ךלש
טושפ התא .ךלש ישיאה חותיפב ךתוא ליבגהל
רדוגו רדגוה אוהש ללגב םלוע יצח דיספמ
ינא המ זא .ךורדת אל רכז לגר רב ישנ םלועכ
.ךלש דספהה -ךל דיגא
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
 
4/10/01 9:23
עוקרה לזרבה :תאמ
ושנועו אטחהל הבוגתב
קושחל םעפ ידימ חילצמ ןיידעו הנש 20 רבכ יושנש דחאכ
חותפל תורידאה תופקיזה תורת לכ ןכל עיצמ ינא ףייעמה ןייניעב
69 ףדב רפסה תא דימת
םשמו תיביטמיטלואה הרימגה תא ואצמת ירה םש תובכע לכ אלל
תראפתל ססונתמ רוקזה רבאה םג חמציו הלעי
תוכפוהש תוינשה 30 תא ול ונת. תויוורו תוחונינ ןתאש ירחאו
הארי לכה אבה ןויזבו אוהש בשוח אוהש רבגל ומצע יניעב ותוא
בוט רתויו רתוי
עוקרה לזרבהל וביגה
 
30/9/01 12:51
סורואת לד חתות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,קרוי וינ ,לייטס ,גניקלאט :יטיס הד דנא סקס תונבה לכל ,בוט
,םיניפ לע תוחיש
,ןשיירוקד ,םילייטקוק ,םילייס ,טואא ןיא ,ןטק לודג ,דמוע אל
,התנמס הבינגמ הזיא ,תוביסמ ,זייג
.תוילגעמ תועונתב ןכלוכ תא עקות יתייה ,הזכ יראק המיהדמ הזיא
24
זכרמה רוזא
סורואת לד חתותל וביגה
 
30/9/01 19:34
טרקיס הירוטקיו :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תובשחתהה הפיא ?שגרה הפיא .םוקמב אל שממ לבא ,שממ הבתכה יתעדל
לע תמחרמ שממ ינא ?דחאכ םישנו םירבג לש תועיגפבו תוישונאב
.ךלש הפל לופיש רבגה
טרקיס הירוטקיול וביגה
 
 
30/9/01 19:52
ימש המו ינא ימ :תאמ
םינפה לע הבתכהל הבוגתב
.....חחחחחפ
.....ךתיא םיעטק
תמאב בהאתת איהשכ יתא לע םחרמ ינא
.ןטק םע טנטופמיא רבגב
.דואמ רהמ הלש עבוכה תא עלבת איה
ימש המו ינא ימל וביגה
 
 
1/10/01 1:51
הלבסש וז :תאמ
םינפה לע הבתכהל הבוגתב
יתלביק...ו ילש םייכריה ,ילש הפה :יפוג יקלח לכ לע לפנ אוהה
דרגל היה רשפא ילש ימצעה ןוחטבה תא !הדאנ ?ול דמע ?והשמ
.הפצרהמ
הרושק חרכהב אלש היעב לע הדיעמ תרעצמה תיגולוזויפה העפותה
.ךיילא קר הרושק םימעפלו ךיילא
םע עעורתהל ול תתל ,וליבשב םש תויהל ,בשחתהל יתיסינש ירחא
אל ינא םג ,ידש יתטלחה תוינימ תולפטמל תכלל ,יוויל תורענ
.הזב תדמוע
םיבורקה המו יתוא וארי םישנא ךיא יל תפכיא היה אל רבכ
.ילע ודיגי םירבחהו
הסנתמ תאש ינפל םירחא יטפשת לאש הז ךל יתיצר לכה ךסבש המ
.תאזכש 'היווח'ב
הלבסש וזל וביגה
 
 
1/10/01 12:22
Frozen R :תאמ
םינפה לע בצמהל הבוגתב
.....יצמאו יקזח
(האופקה הכימתה)
Frozen Rל וביגה
 
 
1/10/01 21:58
תחא הטנאפ :תאמ
םינפה לע הבתכהל הבוגתב
ירהש "לודג הפ" שי תבתוכלש העיבקה הפיאמ הניבמ אל ללכב ינא
..הביל ירוהריהמ תבתוכ איה
ימל ןיטולחל ךופה סחיב תויהל יושע (דבלב םכלש הסיפתה) הז
.תבשחתמו המיענ השיא ,תואיצמב איהש
.וזכ איהש תרמהמ ינא
תחא הטנאפל וביגה
 
1/10/01 1:15
גולוכיספה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...........הרקי ןח תמלע
זא ושפנו ופוגב אירב אוה םא 85 וא 17 ןב אוה רבג םא הנשמ אל
.........דקפתי ילכה
רבגש הרוק םימעפלש אוה וילא תועדומ אל הפיה ןימה תונבש המ
לבקל הרכזנ הרוחהבש וא.......הההההד..עוציב תדרח.......ץחלנ
תויושרל ךכ לע חוודל ילב ןויזה אצמאב רוזחמ
דמוע אלש עודיש ידמ לודג ןימ רבא איה הפקזה לודלדל ןורתפהש וא
עצוממ ןימ רבא ומכ קזח
םיגדו הבוקר הניבג תוחיר ףידמש בוקר סוכ שי ל"נה הרוחבלש וא
רוציקב........הקזח חתמ תליפנל םורגל לוכי טלחהבש המ םישפועמ
תכשומ הרוחב ךירצ ידמ ךורא אלו אירבו ליעפ ןיז םע יביטקא רבג
לע המלעה תא איביש תנמלע הינימל הפיגו םינפה לע ארח תלוטנ
.הקופיס
גולוכיספהל וביגה
 
1/10/01 12:41
גונע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!ןכל עיגמ ...רמול רשפא המ
םהמ רתוי וחיוורתש םינכומש ,םינידע ,םישיגר םירבג ןתיצר
ודמלת ,םהידעלב םידלי ולדגתו
םויב תינמחול תיטסינימפ תויהל רשפא יא .םהלש תויעבה םע רדתסהל
.הלילב חוכב ךתוא ונייזיש תופצלו
גונעל וביגה
 
 
1/10/01 20:20
''לימב םיקירע דכול :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
.ןייכבו שיגר רוטרביו
''לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
3/10/01 9:37
juicy :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
...עודי הז ...גונע
...בוטה סקסה תא תודיספמ תויטסינימפ
ילעבכ ונלש םיבטימירפהו םיירוקמה םידיקפתל רוזחל ךירצ הטימב
.תונידעו תושיגר ,תובכע לוטנ יתייח סקסל ףילחת ןיא .םייח
יל שיש המ לכ ולאה םירבדה לע וממוקתי חטבלש תורוחבה יבגלו
וארתו הלתלתפה םכשפנ יכבנב בטיה וקדבת וכל :הז רמול
תשקבמה היח תרתתסמ םכלצא םג תוכסמה תמירעל תחתמ אוהשפיאש
רשפא יא לבא םיתייח םיטקניטסניא אכדל רשפא .הצוחה תאצל
,םהלש םיטקניטסניאה תא םיאכדמש ולא לע יל רצ .םתוא גורהל
.םידיספמ םתא המ םיעדוי אל םתא ...םינימה ינשמ
juicyל וביגה
 
 
3/10/01 9:56
ינרק :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
?בוט ךכ לכ עדוי התאש ,תיטסינימפ התא ,המ
.תיטסינימפ ןכ אקווד ינא
.םעפ אל יתייחו רעוס סקס יל היה וליפאו
...ךלש תוכתוחה תונקסמה םע ךל רדתסמ הז ךיא זא
ינרקל וביגה
 
2/10/01 10:16
juicy :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תכלל םוקמב אשונה לע םיזבזבמ םתא םילימו היגרנא המכ וארת
.אשונב והשמ תושעלו
.ישפנ עויסב וא תופורתב הזב ולפטת וכל ?םכל דמוע אל - םינב
קיפסמ שי ....ותוא ופילחת ?ןרותה ןיזה םע םכל בוט אל - תונב
.םלוכל
.לכשה תא הברה ךכ לכ ונייזת לאו ...וניידזת וכל טושפ ...םלוכו
- תינימ תוליעפ לש םינש 15 םכותמ - ייתונש 31 לכב ...בגא ךרדו
הצוענ התיה הביסה ולאה םימעפה יתשבו יל דמע אל םיימעפ קר
.תירנטרפב רורב ןפואב
juicyל וביגה
 
2/10/01 12:32
ירוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא (!הנושאר) ולוכ םלועל התליגש השיאה איה תא :המהדת לכ תישאר
ןכ ינפל ?ריוואב יצחו הנש קר הזו ?תא וז ?לודגה ןיזה לע תמאה
"תונב לעו םינב לע"ב ול וליחנהש רקשבו תועטב יח ולוכ םלועה
ינאו ?((!דמועשכ) מ"ס 14 אוה עצוממה ךרואהשו הנשמ אל לדוגהש)
םישנש (םשו הפ הזב יתלקתנ וליפאש המדנ יל היהו) יתרבס אקווד
ךלהמב םייתש וא תחא השיא וזיא התייהש - םדוק הז תא ועדי
(!יבועה ןיינע לע וליפא ילואש יתבשח) דוסה לע התלעש הירוטסיהה
ינא ,לכה ירחא) העוט ינא הארנכ לבא !םילימב ותוא האטיב ףאו
- תונרמויהמ ונעגרנש ירחאו .(רבג


!םישנ ומחנ ומחנ
תורעתסה לש ,תירבגה תויטננימודה תריבש לש השק הדובע לש םינש
תוירבגה ינממס ץותינ ירחא ,םזניבוש לש רצובמ לדגמ לכ לע
וא) םזינימפ לש םינש תורשע ירחא רוציקב - המצע תוירבגה תכיעמו
תומילאה לע תומקנתה םג (תוקדוצ תורטמ דצב) ללכש (םזנימפ וליאכ
םואתפ עיגמ - םיישנ ,םישדח יוכדו תומילא תרוצב - ירבגה יוכדהו
.ותוא םלשל קשח ןיא םישנלו ,ןובשחה
טעמכ בומרבא 'בג .םינשיה השיאלו רבגל רוזחל םואתפ תוצור ןה
בוש התוא ורדחיו הכושח הרעמ תניפ לא הרעשב התוא ורגגיש הפצמ
קדצב ידו) ןתדחכה טעמכ ולאה םירבגה תאש תחכוש איהש קר - בושו
ירבוד םיכפהנו הפילח םישבול הרעמהמ םיאצוי אל םה יכ (רמול שי
.ךכ-רחא םג םיטסניבוש םיראשנ םה ,אל .תישנה הגילה
םינוק ,םישיגר ,םירבדמ :םישדח םירבג ,םירחא ונתוא ןתיצרו
וזה היופכה תוישנה םע םיכלוה ונחנאשכו .רמולכ ,םיישנ - םידגב
תולבלפמ ןתא ,ונלש ןורחאה תוירבגה ןממס תא םידמגמו ,ףוסה דע
םידדצה לש היופצ ךכ-לכה האצותה אל וז וליאכ ,המהדתב םייניע
ןשי טסיניבוש הזיא שפחל תואצויו ,םזינימפה לש םיישפטה
.תורומשב
ישנ תויהל ןתא וסנ .לודג דחא ןחבמ ולוכש םלועב תויחל ןתא וסנ
אלש ידכ קיפסמ ירבג לבא הטימל ךתיא סנכית איהש ידכ קיפסמ
הרושה ןחבמ :םעפ רחא םעפ םינחבמב דומעל ןתא וסנ .התוא בזכאת
ןחבמ ,יילפ-רופה ןחבמ ,עגמה ןחבמ ,הקישנה ןחבמ ,הנושארה
.ירחאש רובידה ןחבמ ,"הרמג איהש עדא ינא ךיא"ה ןחבמ ,הרידחה
תולוק יתש ,הדובעל ךרדב ,וידרב תרחמל עומשל ידכ קר הז לכו
לש ןופלטה תא םינתונש ינפל עגר) השוב םוש ילב םירמואש םיישנ
.רופישל םוקמ שי (!דימת לבא) דימתש ( איהה הקינילקה
.רופישל םוקמ דימת שי - ןוכנ ןכבו
.תונב ,הנרפשתש ןמזה עיגהו
.םישנמ תוחפ אל םיפייזמ םירבגש וליפא תועדוי אל ןכבור יכ
.רמג רבגהש תרמוא אל טלפ רבגש הדבועהש
.תורמוג אלש םישנמ ונל סאמנש
.(בגא ,לודגה ןכבור) ץוצמל תועדוי אלש ולאכמו
היה םלועב ןיז לכ תוצור ןתייה םאש תוניבמ אלש ולאכמ רקיעבו
אוה לבא - ץמאמ טעמו ןויסנ ,ןוימד ,םוכחת תצק שרוד הז .דמוע
,אל) וב תעגל םיכירצ אלש ומכ וב ועגת אל םא .ןכליבשב םש היהי
(ונילאו) וילא וסחייתת אל םא , (קתומ ,ותוא בולחל םירומא אל
בגה לע םש בכשל קר ושרדת אל םאו ,סחייתהל ךירצ אלש ומכ
.דבוע אל הז .דובעי אל הז .רודחנ רודחנ רודחנשו
םיינש םיכירצש (םדקתמה ךליגב) תדמל אל דועש ךיילע יבל יבלו
- תרושקת תצק .היצקארטניא לש ןיינע לכהמ רתוי הז סקסו וגנטל
.אוהה םאו ךמצע םע
.לסופ ומומב - לסופה :ונימכח ורמא רבכו
.ידמלו יאצ ראשה לכו
ירואל וביגה
 
 
2/10/01 13:36
ימש המו ינא ימ :תאמ
!םימחרל הבוגתב
?הזה טישלובה םע קיפסמ ילוא
םזינימפה ללגב אל הז דמוע אלש ולאל
.םזיניבוש ללגב אל הז דמועש ולאלו


ןיז דימעהל םיכרד שי - יתא
ךנושל תא ורביאב יסש
ךיידי תרזעב ופוג תא יממח
...ול דומעי אל זא םג םאו
םוטקרל עבצא ול יפחד
.ןיז לכ דימעתש השיגר הדוקנ םש שי
ימש המו ינא ימל וביגה
 
 
3/10/01 9:31
juicy :תאמ
!םימחרל הבוגתב
...ירוא
.תרתוימ תפסונ הלימ לכו !ןמא :הז רמול יל רתונש המ לכ
juicyל וביגה
 
2/10/01 15:01
לאינד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיהולאה םשב זא
?? ןטק המכו לודג ןיז הז המכ
לאינדל וביגה
 
 
2/10/01 21:45
רביירש הירמ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
:ןאכ אוצמל לכות הבושתה תא


http://bananot.com/article.html?article=94
רביירש הירמל וביגה
 
2/10/01 15:44
ןרק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכ לש תינידמ תיטילופ השוחת איה ,תויטנטופמיאה לש וזה השוחתה
.ךכל ןממס טלחהב םימואתה ילדגמ ןכו ונלש סובולגה לע רבועש המ
.ארקנה תנבהב השק תויטנטופמיא
ןרקל וביגה
 
2/10/01 15:57
..רבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יתא ...הא
...לכוא לע רבדמ בערש ימש םירמוא
...מממא הבוט הדעסמל יתא תא רבכ חקיי והשימש זא
!הסח ה'זהמ קר תעדוי הארנכ איה


!לבח ...ההא
...הסח קר תולכוא 2000 ה תונשב תונבהש לבח


what a pity!
..רבגל וביגה
 
3/10/01 13:23
יבוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוזימר חולשל ילב הזכש רמאמל הבוגת םיבתוכ קוידב ךיא - ונ
(.... !!!םואתפ המ !!?יל דומעי אלש !?יל) תוימצע
.הזכש 22 דוכלימ
ילש תושגרה תא תצמתל ךירצ יתייה םא - ןיינע לש ופוגל לבא
:וזה הלימה התייה וז תחא הלימל (...תושגר םע רבג בוש ,ףוא)
.העידיה 'גב .לעווווווווווג
הזה זרפומה ישנה ימצעה יוליגהו תרתוימה םינימה תמחלמ תרעסב
הארנ ,(תונוילעל אל .ןויוושל ופאשת ,יתוריקי ןויווש)
תא רחבי דחא לכש - םלענ תקזחב וא) הצלמה רדג ןה תויצרופורפהש
םא ?םדא ינב אל !?תונוכמ - ונחנא המ .(וילע הביבחה האשילקה
?סאבתנ אל ונל דומעי אל םא ?טבטצנ אל ונתוא וטבצי
אל ןתאש חינהל ריבסאש ןטק דוס םכתיא קולחל יל ושרת - ייתוריקי
תויהל ןמזה אל טושפ הז םייפלאה תונש :וילא תועדומ שממ
ונלש הרבחהש םיצחלו תויוטש ידמ רתוי תצק שי .שיא/רוחב/רכז/רבג
,תרייסב בככת ,ןמלטנ'ג היהת ,ףסכ אלמ השעת :יוצמה רבגל תרצוי
שי ?לודג ול שי ?לודג ול שי) יקנע ןיז לע דיפקת ,תושגרל רבחתת
,קלח היהת ,ינחור היהת ,םיאולימ השעת ,(?לודג ול שי ?לודג ול
ךילע קבחתסא ינא לבא) רפסל ץורת לא ,הלילב םימעפ 8 ןייזת
.(....הזכ ררחושמו בבוש הז - ילש תורבחה םע ישפוח
.םירוחה לכמ יל אצי טושפ הזה ירוניל תיריעה לגה לכ - רוציקב
ינא תוינעבותו תורק תוטימב הליל ינושיאב םיסאובמה יער לכלו
הל יוא ,וזכש תימוקמ הידגרט תללוחתמ ילצאשכ :ןטק פיט שידקמ
.תוינתמיאה יתועתלמל לופיתש הרוחבל
יבוקל וביגה
 
3/10/01 22:12
תרעוכמה יטב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
זא ?אל ,שדחה םלועהמ קלח הז לבא .עלסב הלימ לכ !דובכה לכ ,יתא
תוכבל אב ונל הרומתב לבא ,םיכובו םילכ םיפטושו םיסבכמ םה
....םימעפל
תרעוכמה יטבל וביגה
 
3/10/01 23:27
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרענ ידיל התיהש בצמה הרק אל ןיידע תישיא יל ...האירב ייהת
ידכ 30 ליגב אל ןיידע ינא יארת לבא יל דמע אלו המוריע
...טופשל


...חמש גחו ךלש אבה ןויזה םע החלצהב .םכסמ הזש בשוח ינא
;) בוט לודליד יגישת ,םומיסקמ


ייב
וז הבוגתל וביגה
 
4/10/01 4:00
תרחונה הייפיפיה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא השגפ העיגהשכ .אתבס לש תיבל ךרדב רעיב הל הצפיק המודא הפיכ
.שפוחמה באזה
.םושלש לומתכ תיארנ אל אתבס יכ המודא הפיכ התאר
.הלאש "?תולודג הלאכ םיינזוא ךל שי המל אתבס"
.באזה הנע "ךתוא עומשל לכואש ידכ"
ףוסבל .הא לעו הד לע תולאש הלאשו הכישמה תיקינדונה המודא הפיכ
הפיכ האלפתה .תראפתל ןיז ףשחו הכימשה תא באזה וילעמ דירוה
ךכ לכ ןיז ךל שי המל אתבס" תשגרנו הקומס הלוכ הלאשו המודא
"?לודג
.באזה הל הנע "ךתוא ןייזאש ידכ"
וניא והשמש הניחבה תות םעטב םודנוקה תא לסהמ האיצומ איה דועב
."?לדלדמ הזכ אוה המל לבא" ה'לפיכ הלאש ששחב .הרושכ
לש ינשה דצל בבותסהו רמא "!ךלש אתבס תא יתעקת וישכע יכ"
.הטימה
תא השגפ םש רעיה רבעל תיבהמ המודא הפיכ האצי הבזכא הלוכ
הבורה לעב דייצה םע טהלב הניידזהו וילע הצפק סוסיה אלל .דייצה
.עבוק ןכ יבועה יכ ,םינקה תשולש לעב ךוראה


...תרתוימ הליל תעשל רופיס
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
4/10/01 10:32
ךלמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!היזטנפ תאז דייצה ,ףוסבדייצה תא השגפ אל איהש והז
ךלמהל וביגה
 
4/10/01 19:52
לט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הנווכה .םיצוק הדשב שא ומכ תטשפתמש העפות שי ןורחאה ןמזב
העפותה .תויביטרסאו תויטנגליטניא ,בוט תוארנ לוכיבכ ,תונבל
תא ףיקתהלו ,תוינימה תויעבה לע ,םיביב תפשב ,תוסגב רבדל איה
.םירבגה רוביצ
.ליעגמ הז יתוא
םיאולימהמ ילש םירבחה ומכ יתיא תרבדמש הרוחב הצור אל לשמל ינא
.הסכיא .הנירוחב לש הצק ולו וניאר אלש רבדמב שדוח ירחא
רתוי הז הככ ,ךומנ רתוי םידרויש המכ ,לש העפות ןיעמ םגו
.גניטייר ספותו "יתימא"
,ההובג רתוי תצק הפשל תויטנגליטניא תונבמ הפצמ יתייה אקוודו
.רתוי הבושח ךבש הטומרשל תורבחתהה הארנכ לבא
.יל דמוע היה אל הארנכש הדומ ינא ךתיא לבא ,הפקז תייעב ןיא יל
.ילולימ לבז חפ אלו תינניח הרוחב שפחמ ינא ,תושעל המ
לטל וביגה
 
4/10/01 20:06
איבמה והילא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינאל תורבחתה ...תושיגר םא חומה תא ונל תולבלבמ ןתא המ זא
...ימינפה
ןיז תוצור ןתא :לוקמרה םע בומרבא יתאשכ לודג לוקב ודיגת
!!!!!!!!!!ליט ומכ דומעישו !!!!!!!!לודג
!!!!!!!!קזח אובישו
?ןוכנ יתראת ?בומרבא ןכ
םירבדמ הככש וא תונוז תיבב תלדג ?ךלש וזה הפשה הפיאמ ,בגא ךרד
?ךלש הרבחב
איבמה והילאל וביגה
 
5/10/01 0:11
יעשמל קהופמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ללשב ביגהל לכוא , ויצלח לע הז ןולק תוא אשונה ןימה ןב רותב
המחלמ יעבצ ללשב קהוב רכזל האיכ םיעבצו תורוצ
לומ דמוע ידועב הטקש הוונעב ישאר תא ןיכרא יוניש םשל לבא
לבוטמ תדדוחמהו תשטולמה ותרוצב םיזינימפש תרמגומה הדבועה
.רתויב הליעיה הרוצב הכאלמה תא השוע, תושרופמה ולאה םילימב


ומכ שממ יסחי רבד הניה הפקיזש חוכשל ונל אנ לא םויסלו
ינשערו ץרפתמ םיזינימפ
יעשמל קהופמל וביגה
 
5/10/01 0:35
פ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונולת קר שי הזה רמאמה לכב
רוחבלו השיא רותב רבל תכלל הז דמחנ המכ ןאכ רכזומ אלש ןיינעמ
העפותה תא רצויש המ הז םירבגב ךלש םעטה ילוא ,הצור תאש ימ תא
...תאזה
אל הזש ןוכנ זא םירחא םירבד םע םג קופיסל עיגהל רשפא הזמ ץוחו
זאו תויתריצי תולגל ךירצ הלאכ םירקמב לבא םיטרסב ומכ דימת
ומוקמ לע אב לוכה
פל וביגה
 
5/10/01 18:31
תוכיא תרקבמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(המוקה יכומנל תנווכתמ אל ינאו) םישוכל רובעל ךל העיצמ
.ןמז ךרואל תרשואמ ךתוא השעי םילגרה ןיב םהל שיש ליטה ןויסנמל
ןבחורו ןכרוא תא יקדבת הטימל רבג םע תסנכנ תאש ינפל הזמ ץוחו
.תומיענ אל תועתפה ךל ויהי אלש תנמ לע וידי תועבצא לש
לע תמאה לכ תא ףושחל תודמוע ונחנא הפ וביגהש םירברבגה םתאו
ונילא סחייתהל וליחתת אל םא םילגרה ןיב ןכל שיש חרקה חריה
!!!תוניצרב
תוכיא תרקבמל וביגה
 
 
5/10/01 20:18
ןמסקופ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
?רוזחמב תא ,קתומ
ןמסקופל וביגה
 
8/10/01 14:50
בירי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....קיפסמ אל הזש הארנכ לבא
?ןושלב ער המ-תרמוא התייה הינלפהו
ביריל וביגה
 
8/10/01 14:51
בירי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סונימ ינוניב ןיזש תמאבו תויקנעו תובע תועבצא יל שי
ביריל וביגה
 
8/10/01 18:25
*** :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םהל דמוע אל רבכ ךל תדרל םימייסמ םהש דע ילואו
***ל וביגה
 
8/10/01 21:57
25 תב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:תורעה יתש


וא לודג אלו ליגר ,ילמרונ רביא אקווד איה תישיאה יתפדעה .1
.קנע
רבגלש תחא םעפ קר יל הרק תצרמנ תינימ תוליעפב יתוליחהש זאמ .2
דמע אל
30+ -ה ינב ,ותמועל .22 ןב רוחב םע התיה וזה םעפה אקוודו
.םויה דע יתוא ובזכיא אל
25 תבל וביגה
 
9/10/01 14:48
...רבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל הרמא איה הלילב לומתא המל זא


,...אצוי סנכנ ,הנוכמ ומכ התא ,...הלוכי אל ינא יד"
" ...םיקוקיל ,...תוקישנ ,...שגר תצק הכירצ ינא


...ןיבמ אל ינא זא
!?רבדה ותוא תא תובהוא םישנה לכ אלש תויהל לוכי
...רבגל וביגה
 
10/10/01 10:51
הנפד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הבוטר הניגוו םיע הליל לכ תוקחמ םישנכ ונכנאש בושחל רשפא
ירוסיימ ונתוא לאגיש ךלש רבגל קר תוכחמו ,רקדזמ ןגדגדו
םיא וליפאו םימעפל אב אל םהל םגש לבקל ןתינ אל רבכ המ .הקושתה
.ישילש םויב רבודמ אל
הנפדל וביגה
 
10/10/01 21:24
eel :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תאזה יאוולה תעפותל הביסה הארנכ םה םימסה
העפותב יתלקתנ אל תישיא ינא
ךכ לכ דמוע ןיזהש העפותב יתלקתנ ךפיהל
(עמשמ יתרת) השק הרקמ הז םג. םידקפתמ אל בלהו חומהש
eelל וביגה
 
11/10/01 10:04
תניע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!יתוחא דובכה לכ הנפדל הבוגתב
תניעל וביגה
 
11/10/01 14:00
? תרכוז - ינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
... יתא..יתא
רתוי םיריעצ ונייהשכ םינש ינפל תרכוז , ולש תונלתהו רוד לכ
?ןיעל תטלובו האירב הבוגת התייה רשי סקסל ןטק יכה זמר לכמ ???

? ןתיצר זא המ
? יתיא רבדמ אל אוה המל
? ינימ טקייבואכ קר - םדאכ ילא סחייתמ אל אוה המל
- םויהו - ןכלש תושירדה תא ונמנפה ונחתפתה ונרגבתה - זאמ
".. יתוא ןייזיש"... תוכופה תונולתה


סנכי רבג הזיא ,הזכ רמאמ ירחא - םיעוציב תדרח גשומה תא הריכמ
,הלש אבה רמאמב עיפוהל ךלוה ינא ,בושחי אלו הטימל ךתיא
תויהל ךלוה ינא ,ילא קרו ... ילא ונווכי הלש תואבה תונולתה
.. ירבגה ןימה לכל השוב
הרטמה המ רתוי בושחל תבייח תא ... טלוק ירבגה חומהו תמשור טעה
... תלחוימה המזגרואה וא תוכבל - ךלש


... .הז לע יבשחתו
? תרכוז - ינורל וביגה
 
11/10/01 19:21
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,תוננב םשב שדח תונב רתאל בותכל יתשקבתה רשאכ ,יצחו הנש ינפל
יראק .דיגהל יל אב המ ,בותכל המ לע גשומ לש ץמש יל היה אל
אצי הככ לבא .הארשה אלש חטב ,זא היצפוא התיה אל ללכב ואשדרב
ילש תושיגפ לע םיססובמ ויהש ,יביל יגיגהמ בותכל יתלחתה םואתפש
.יתנוכשה ראבב ,יתנוכשה הפקה תיבב תונבו םינב םע
ןוידל תורשפאה התיה ,רתאב בותכל יתינהנ דואמש תוביסה תחאו
ויהש תונברוק םירבגו ,תוומל םינודינו ,םיבלענ ןיא ובש חותפ
ידכ .רחא וא הזכ יטרקסיד אל רמאמב ןיעו ןשב ואציו הטימב יתיא
יתסנכהו ,ויתובקע תא יתשטשיט רמאמ וילע יתבתכש ימ :קפס רסה
טסקטה תא ותיא יתרשיא טושפש וא ,םיפסונ םידדצ הברה ותומדב
.םוסריפה ינפל
.רובידה שפוח ,ונדועו היה יירמאמ לש רקיעבו רתאה לש ןויערה
,עומשל חונ אלו הרוגחל תחתמ הז םא םג .ותעבהו ןויערה שפוח
ימש תא בותכל יתרחבש הדבועהו .המ עדוי דשה וא וגאה ללגב
רתויו יתימא רתויו ןוכנ רתוי היהי הזש יתבשחש ,איה שרופמב
יילא ועיגה ,ןכאו) טנרטניטאה ךרד קר אל ,םיכרד ינימ לכב הרופ
תשייבתמ אל ינאשכ רקיעב .(ישיאה יאתב ,ישיא ןפואב תוינפ הברה
וא דחוימב תוינרמש ויה אל םלועמש) ייתועד ירוחאמ דומעל
,סולפ םישולש ,ונליגבש תבשוח אל ינא יכ םגו ,(םלוכ לע תולבוקמ
ןויד תצובק חותפל ףיכ אקווד ילואו ,קיעמ המ לע בותכל השוב וז
.םינבל תונב ןיבו , ןמצע ןיבל תונב ןיב ברקתש
רתאה תא תחתופ ,הקוחרה ודוהבש הלסמארדב יל תבשוי ינא ,הנהו
וללה .םיארוקהמ קלח ותוא וחקל ןאלו ילש רמאמל ושע המ האורו
אלש תמאב בוט) "יתיא ויה" םהש םינעוט םקלח ,ןבומכ םיהדזמ םניא
ינימ לכ ויה םירחא .(וז תחכשנ יתלב תונמדזהב םינויצ יל וקליח
,הטימב ייעוציב תא רקבל ,תישיא ,יתיא ןובשח רוגסל ורחבש םישנא
תא ,ילש הפשה תא ,יירוה יל ונתנש ךוניחה ןפוא תא רקבל ,הביתכב
תוארל ילב תאזו - אל וא תכשומ ינא םא העיד עיבהל ,יפוג תוחיר
.םייחה ךשמב תחא הלימ יתיא רבדל ילב וליפאו ,ללכב יתוא
אל העד ,ןיטולחל יתריצי ןפואב עיבהל יתרחבש ללגב קר ?המל לכהו
.יוניכ ירוחאמ רתתסהלו תיטנגלא קיפסמ תויהל אל וליפאו תלבוקמ

ודוהב יבשויב .תורקפה וניא יוטיב שפוח ,םכל דיגא ינא המ
לע המצע תא המשייו ןאכ התשפש תומילאה לומ םינוא תרסח יתייה
עגרמ רתאה השע הכורא ךרד וזיא ימצעל יתבשחו .ילש רמאמה
ועדיש םישנא ןיב ,יניינע לבא הטוב ןויד םייקתה רשאכ ודלוויה
ירוחאמש אלא ,ילטיגיד בשחמ וניא טנרטניא רבד לש ופוסבש
אל וליפא ילואו םוי םויב םישגופ ונחנאש םישנא םיאצמנ םייוניכה
לת ןודעומב הביסמ ונישע וליפאש ךכ ידכ דע .םה הזש םיעדוי
תחא החפשמ ונשגרה יכ ,ונמצע תא ףושחל ונשייבתה אל .יביבא
.הנומוק ןימ .החותפו הלודג
,וזה ןוידה תצובק ךיא יתיאר םואתפ ,תובוגתה לכ תא יתארקשכו
ימינונאה יוניכה םרובעש ולאכ ינימ לכל המצע תא הביחרה
,יטנגילטניא אל עור הזיא ץירפשהל תניוצמ תונמדזה םה ,תדלקמהו
תונב ינפמ םלועה לע ןגהל םצעב דעונש עור ותוא .יניינע אל
תורבדמ ,תודימעמ אל ,תוכשומ אל םיזיעלמה ירבדל ןהש ,יתומכש
סחיתמ םג הזו) םירבדה ירוחאמ לשמנה תא ןיבהל םוקמב ..תוסגב
.(תונברקה לע יביל יבילש ,םימואתה ןוסאל
ויהש ולא תא םג ,לכה יתארק םהבש םימי םתואב ?םכל דיגא ינא המ
,תיניינעו תיטנגילטניא התיה ןכש החיש ולהינש ולא תא םג ,ידעב
רחא ,הנוש והשמ ןאכ שיש וניבה לבא ,ידעב ויה אלש ולא תא םג
תא המו דמוע דימת תישיא יל" יכ ולטבל אלו וב ןודל שיש
ויהש ולאמ ,תודוסח תונב ןתוא לכ תא םג ,ינש דצמו ,"תלבלבמ
- הבכשה לכ םע רתסב תוניידזמו תונודמ ינפ ןוכיתב תודימעמ
הז םאה ?ללכב תבתוכ ינא ימל - יתרמא םואתפ ,ולא לכ תא יארקבו
םגש תוננב יארוקמ םירוחב לש תוקפסה תא ?שפנה תמגע תא יל הווש
הטימל אירב שאר סינכי םהמ ימ ,תמאב יכ - תישיא יתוא םיריכמ
ליחתהל זיעי ימ ?רמאמל דמעומ אוהשכ הטימל יתיא סנכיי ימ ,הלוח
יבג לע רוחש יתרמא ינא ירהו ,עצוממ ןיז לדוג ול שי םא יתיא
..תבהוא תמאב ינא המ טנרטניא
השאה ,יתא המ לבא .תיתורפסה הנוסרפה .ינא וזש הארנכ ,ןכ ?ינא
.שממ תעדוי אל ינא .םכל תעבשנ ?הצור וא תבהוא תמאב תיטרפה
.ינפל אל .תעדוי ינא האור ינאשכ
והשימ םאה ?"ינא" וז םאה לבא תועד תעבהל המרופטלפ אוה רתאה
.אל שממ ?טנרטניאה ךרד םיסחי וא ןמור יתיא להנל לוכי םיארוקהמ
ןוכיתב רבכ ירהו יתואיצמה םוימויב םייח ונחנא ,לכל רבעמ יכ
סומע םא .תיתימאה תומדל תיתורפסה תומדה ןיב לדבה שיש ונדמל
והזישו ,ודיגי המ יכ בותכל אל בשוח היה רחא והשימ לכ וא זוע
םיבר "ילש לאכימ"ב יכ אמגודכ וב יתרחב) הריציה םע ותוא
םלוע יזא ,(םיגירח בשחיהל םילוכיש םיפרגויבוטואה םיטנמלאה
.םיבתוכה יבוטמ םיבר דיספמ היה תורפסה
,ךדיאמ ךא ,המכ לש םרעצל .ןאכ בותכל ךישמהל יתטלחה ,רוציקב
.םירחא תחמשל םג יאדווב
םילוכי םלוכ ,תמאב לבא דחא ףאל םולכ תבייח אל ינאש תעדוי ינאו
םילימ תרבדמ אל ינא ,ללכ ךרדב הפה תא תלבנמ אל ינא :עגריהל
.הליל לכ םיראבמ םינויז םע תאצוי אל ינא ,רמאמב ומכ ,תוסג
ילש קפסהה םגו ללכ ךרדב םיראבב םינויז תאצומ אל ינא ,ללכב
ןאכ והשימש ומכ ,תכשומ הרוחב ינא .םיבשוחש המ ןטק רתוי הברה
םירבח יל שי ,םירזחמ יל שי ,ינומכ בהואש ימל - רמא רתאב
םילוכי םתאש הממ םיוולשו םינגרוב רתוי הברה ילש םייחה ,ללכבו
.םייתרגש דואמ תונוצרו ,םיליגר םייח םע השא ינא .םכמצעל ראתל
המ .יתריציו חתופמ ןוימד טושפ יל שי .לכהב םג ,םירבגב םג
םלועמש ולאכמ אל יאדווב .שנוע לבקל ךירצ אל הז לע לבא .תושעל
ורמא םירחאש םירבד לע תומילאב ביגהלמ ץוח םייחב הרוש ובתכ אל
.בל ץמואב
יתאל וביגה
 
 
13/10/01 17:59
gent :תאמ
ראשל םגו - ייארוק תששלל הבוגתב
םולש יתא


ךיילא יל םילימ יתש קר
תרמא הפי


וא) וילגרל רנה איה רחא דחא לכ לש ומכ ךלש תישיאה תמאה
וירחאמ דומעלו ורמאל ץמואה ונשי םאה(ויהיש לככ תופי הילגר
ונייד
ילארשיכו והזו ותעד איה םדא לש ותעד םהנימל םיסעוכלו
... זא אשונ לכל תונוש תועד 3 ןנשי ונתיאמ דחא לכל םידוהיו


הבוט הנש
(םינבומה לכב) תקפסמו הקזח
gentל וביגה
 
 
14/10/01 2:50
תרחונה הייפיפיה :תאמ
ראשל םגו - ייארוק תששלל הבוגתב
יתא ךל הבשה הכורב לכ םדוק
.ךתוא הניבמ ארונ ינא לבא תוריכמ אל ונחנא
הביתכל רקיעב ילואו הביתכל לבא הז תא רידגהל ךיא תעדוי אל
חתופ הז .םירחא תומלועל ךתוא ףחוס הז .הלשמ םיקוח שי תשרב
םג ילוא עדוי ימ ,םירתסומ םימעפל םידדצ .םישדח םידדצ ךב
.םיקחדומ
,הביגמכ וא רודמה תבתוככ םא ןיב ,הזכש רתאב תבתוכש הרוחב
הצקומ ןיעמ םיבשחנש םירבד העיבמ המצע תא תאצומ םיתיעל
ונעט הדימעמ אל דאמו "תישנ אל" ,תירגלוו הרוצב תחסנתמו
תלד ךינפב תחתופ הביתכה .הביתכב יפויה לכ הז תמאהו .םירחא
ילבו םיקוח ילב" לש םיקחשמ םלוע ןמ ,הרמוי לוטנ םלועו םימסק
לע ינא -טעמכ) אבש הרוצ לכבו לכה לע רבדל רשפא הפ ."תווצמ
אוצמל תולוכי םישנ בושח יכהו (תרתוומ יתייה םימואתה תיגולנא
וב עגרהמ שארב ונל ונחתש םייתרבחה םיביתכתה לכ ילב ןמצע תא
לעו םידחפ לעו תוינימ לע רבדל תויאשר םישנ הפ .םלועל ונאצי
תוחפל ,ןאכו תוננב לש אוה רתאהש ןוויכמ ןמצע לעו םייוואמ
םוקמו םוקמ ומצעל אצומ ישנה לוקה ,ונלש לוקה ,לאידיאב
עמשומ םיפיטואירטסהו תומרונו הרבחה לוק ירעצל לבא .ימיטיגל
םג ירה ,ינויגה הזו .דחאכ םירבגו םישנ ידי לע הפ םג
ונאש םינעטמ םע ןיידע הז תילאוטריוו תואיצמל םיסנכנשכ
.תויתרבח תועפשה הז הזמ הברה םצעבו םוימויהמ םילבקמו םיבחוס
םצעבו ךלהמ רוטרביוול םירבגה תכיפהל ךדגנכ יתנעט ינא םג
לבא .תידוחיי תישנ ךרד חותיפ םוקמב תירבג הבשחמ ךרד ץומיאל
השיאה יומידל הרזח .דסחתמ דאמ והשמ שי הלאכש תונעטב
אטבתמ הזו תינימ איה השיאה .טקייבוס אלו ינימ טקייבואכ
.הנממ דבכנ קלח תוחפלו המוהמה לכ הז לע ימעטלו ךתבתכב
ןיז לע םירוביד שיש םיעמוש .עובצ דאמ םג אוה הפ להקה לבא
תמייקמ ונלש הפוקתהש ןעט וקופ .תובוגתב הבתכה תא םיפיצמו
לע טולשל הרבחל תרשפאמ ךכ םצעבו תוינימה לע יביסנטניא חיש
קוחה תא החקל השיא .הפ שחרתמש המ קוידב הזו .ונלש תוינימה
המלו ןויז קרו ןויז הצור איה יכ אלמ הפב דיגהל הזעהו םיידיל
הסינו קהדזה להקה .ותוא ךירצשכ קוידב לקלקתה םואתפ ןיזה
התקושת תא גיצהל הזעה איה ךיא יכ תיב הפשכמ התוא לע ליפהל
יומיד ,רבגל יפולח יומיד גיצהלו ןבל יבג לע רוחש ךכ תינימה
.עמשמ יתרת ארבג חוכה לכ תא ונממ איצומש דחוימב אימחמ אל
םיטנלוובמיא ידו םיעובצ יד וניבור לבא םירבח יל וחלסת זא
לש ותוינימ תא וילאמ ןבומכ םילבקמ ידו השיאה תוינימל רשקב
.רבגה
םירמאמ אורקל הכוז יתייה אל איה אללש ךדי תא תקזחמ ינא יתאו
.םלוכמ הלודג תא .תוננבב םיטעמ ךכ לכ רבכש םיניינעמו םיעשעשמ
תרחונה הייפיפיהל וביגה
 
14/10/01 10:03
בוטדדח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר וישכע .ץמואהו תונכה לע דובכה לכו ,הרקי השא ,הבשה הכורב
ומכ םיקיחצמו םינונש םירמאמ ןוילימ דוע ונל יבתכתו יבשתש רתונ
.תעדוי תא קרש
ב.נ
רתאב רובידה תוברתב ןויד םירחא םירמאמבו ןאכ חותפל יתיסינ
דחא לכש תסרוגש הדנ'גא הזה רתאל שי הארנכו רחאמ .החלצה אלל,הז
העיצמ ינא ,ו"כו יטרקומד רתא הזשו ץפח אוהש המ דיגהל לוכי
יממ ומלעתת טושפ ,תדלקמה ישקמב םיכשומה רתי לכו תא ,אבהלש
תא הווש אל-הז-המ הז ,וניניב .תינינע יתלב וא/ו הטוב ותבוגתש
.היופ םתס הז .הז
בוטדדחל וביגה
 
15/10/01 16:09
nitsan :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
OUR DARLING ETI,
we wanted to kill u with our answers ,
but we couldnt say more than...
U R THE QUEEN!!!
love, lital, lital &nitsan (katmandu)
p.s
if he has a small dick but he is a blond rastaman (and his
name starts with an i)...?
nitsanל וביגה
 
15/10/01 21:51
סנדורפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
,ביגהל תוכז שי םישנאלו ,הצור תאש המ בותכל תוכזה תא ךל שי
ןיא .ךידיי ןיבמ איצוהל תחרטש הז ומכ סאבמ רמאמ לע דוחייבו
.קנעב ל"נה הבתכה םע תלשיפ לבא ,המכח הרוחב תאש קפס
תועשורמ תונקסמ וקיסה ,ךיילע ורמא םישנאש הממ בלעהל הלוכי תא
.תוימואלניב תומרב תורגפמ תובוגת ובתכו
ריאשהל וחרט םישנאש הלבזה לכ ןיבמ אורקל םג הלוכי תא ,ינש דצמ
תילעוג השא הזה רמאמב וארש ,תונכ תובוגת המכ תולגלו ,ןאכ
.ול דמוע אלש ספאל יואו ,ןיז לבקל תשרודש ,תלכסותמו
הברה םהניב םייוצמש ןכתייש ,םירבג דגנ הללכה ךלש רמאמב תישע
אל שממ תאז ?המ תעדוי תאו .אל םהמ הברה םג לבא ,םייטנטופמיא
.הלאשה
ףיכ ילוא ,תושעל המ .םישיגר םישנא המכ םהניב שי - לכהל רבעמ
ךל םיריזחמ םהשכ םתוא בוהאל לק לבא ,דבל תאשכ םירבג אונשל
.(יוצר יכ םא) ןיזהמ תתל םיכירצ םה דימת אלו ,הרזחב
ונידי ומב תולדגמ אל "ונחנא" ."ונחנא" ןושלב םירמאמ יבתכת לא
ינכת לאו ,הידגרט הזל יארקת לא ,היצנטופמיא אל חטב ,רבד םוש
."םירבג ייומד" םירבגה לכ תא
,ךמצע םשב יבתכת זא ,םישנא הברה דוע תארקש יפכו ,ךתיא אל ינא
.הזה קופדה "ונחנא"המ סאמנ - תאייחב ."ינא" הלימה תא ימינפת
.םיפוצב הצובק אל ונחנא


תילעהש וז ומכ הצאנ בתוכ היהש רבגה ןאכ םוקיש םויבש החוטב ינא
תייה תא םג ,עודיה "ןוזליחה טקפא" תא ןהל ןיאש םישנ דגנ ,ןאכ
.ותוא ונייזייש ידכ קר ןאכ םייק אל דחא ףא .תממוקתמ
בילעהל תחרטש ירחא ,ךל ושעש לוועהו 'ץנילה לע ןאכ יבתכת לא
תא םא המ זא ?הנונש קלאעו הפי הפשב לכה םא המ זא .ץימשהלו
?תישיאה העיגפה לעו רובידה שפוח לע ןובלעב ךלוכ הלסמרדב
ןפואב וביגי םישנאה ןמ קלח םתסה ןימ .תישיא הרוצב ףשחהל תרחב
ןאכ שי .אל וא יראק תעפשומ תא םא ןיינעמ אל שממ הזו) .ישיא
("הלודגה ריעהו סקס" יעפשומ םיבוט םירמאמ קיפסמ
תבייח תא לבא ,הלודג יכה תוישפוחב ,הצור תאש המ בותכל ךל רתומ
דיגהל הלוכי אל תא .תבתכש המ תא םיבהוא אל םישנאשכ לבקל תעדל
תומילא ,סרא ףטנ ךלש רמאמהשכ ,ךייפלכ םימילא ויה ןאכ םישנאש
.תוינלצנו תוינחוכ ,תישנ
תובוגת ךל ובתכש םישנאה תא תורושה ןיב אורקל תעדי אלש לבח
.תנייוצמ תיאנותיע לש יארונ רמאמ אורקל וסאבתהו תויניצר
תדרל ךל הווש ילואו ,תפחסנ ילואש בושחל עגרל ולו תרצע אלש לבח
.ובתכש המ לע בושחל וא לבקלו ,ךלש תוננוגתהה לש הובגה ץעהמ
."ליימיא יל יריאשת ,דמוע דימת יל" ובתכ םלוכ אל
רורגיש ינפשוח רבד ןאכ תבתכש ןיבהלו תינעוצקמ תויהל םוקמב
בותכלו בלעהל תרחב ,תוישיא ויהי תובוגתה םתסה ןימו ,שא וירחא
תואוושהו ,וישכע ךתיא ליחתהל הצרי ימו בותכל רתוי ךל אב אלש
תעבה םתס .ינוידב רופיס תאצמה אל .רפס ןאכ תבתכ אל .זוע סומעל
.הסיעכמ העיד
ךתבוטלש וא ,תבתוכ תאש םירבדה לש תואצותה תא ילבקתש וא זא
לעו ךלש בלה לע לבח .יבתכת לא -הבוגתב תבתכש ומכ תישיאה
.הזה גוסהמ םירבד אורקל םיכירצש םיארוקה
לע םכלוכ יל ובש" התייה תיתימאהו תשקבתמה הבוגתה ךלש רמאמהמ
ךכפתשהל תרחב תא לבא "ושפחת וכלו ,ילש (דמועהו) קנעה ןיזה
שפוחו ,הפישחהו ,םירבחו םירזחמ ךל שיו ,םדא ןב תא םגש תוכבלו
.הטימב ללכב ךתוא הצרי ימו תוטובהו רובידה
.הנכסמ ארונ תעמשנ תמאב תאו
.ךמצע םע תכלל תעדוי אל תא ףוסה דע וליפא
סנדורפל וביגה
 
 
16/10/01 1:19
יתא :תאמ
יתאל הבוגתבל הבוגתב
ךאובבש התיה רמאמה תנווכ ,לודגב .היעבה הפיא הניבמ אל ינא
,רחא רבד הז ןמור .רחא רבד םוש אלו .ץוטס לבק זא ,ץוטס לבקל
תאצל הצור תא םילענ תונחל האב תאשכ לבא .לכה .תודידי ,םיסחי
.הרונמ םע אל ,םילענ םע םשמ
לשכהו ץוטס לש ותוהמ יבגל העדה תעבה ךותמ ךיא הניבמ אל
יסחיל תרתוח ינאש תונקסמל וצפק םישנא ,הנורחאל וב שכרנה
םהל דמוע אלש םירבגב תפזונ ינא םהב ,םיטסיכוזאמ ודאס הטילש
הזמו ,תורחא תורוחב םע םישנאל הרקש המ הז ילוא .הז לכו יתיא
הפ לכה ,יתניחבמ .תעדוי אל .רמאמה תאירק ךות יילע םישיקמ םה
לבא .םיביטקובורפ תוחפ אל םירמאמ יל ויהו .תויצרופורפמ גרח
.הז רתאב ידועמ יתלקתנ אל - הזכש תושיגר לגב
,ןח אוצמל יתבייחתה אל .העדו תרוקיב עיבהל םלוכ לש םתוכז
ותנווכ הפלוס הבש ךרדה לבא םולכ יל םיבייח אל םיארוקה םגו
שארב וכישמה רבכ םישנא וליאכ .יל התרח ,רמאמה לש תירוקמה
בושו) ןאכ ותוא וקריו ,בלה לע ןמז ןומה םהל דמעש והשמ הזיא
תא העדיש ימכ .(םינגרפמה קר אל יאדוובו .םקלח ,םלוכ אל -
םירמוא תרושקתב לבא .לבח תצק הז ,םירבדה לש תירוקמה הנווכה
אל תייה ,רסמה טלוק אלו התאש ןמיס ,ןוכנ ךתוא וניבה אל םא -
.לבקל הנכומ ינאש הרעה וז .ייקוא .רדסב
אל תא ילוא ."ונחנא" שי זא - "ונחנא" ותוא יבגל ךתנעטל רשאב
עיבהל דובכה תא ןהלו יל ינת .ןכ תובוטו תובר לבא ,םש תאצמנ
ןפואב יילע אל .בותכיש ,ידגנ רמאמ בותכל הצורש ימו העד
הטומרשה יתא אל וז םואתפ ?אל ,השק הז ,הא .תונב לע .ישיא
ןתיא ינאש תונב הז םואתפ ...םולכ הל בייח אלו ריכמ אל ינאש
.תושעל המ ןיא .ןכ ?הא ,השק .ןתיא יתייהש וא
ךפתשמה ימיטניאה ןוטה תורמלש ךל ריהבהל הצור ינא ,םויסלו
.רחא רבד לכ לע וא ייח לע וא ילרוג לע הכוב אל ינא ,יתבוגתב
ויה .ול ץוחמ אל ,רמאמה ךותב הרק הזו יתיכב תמאבש םיעגר ויה
דיגהל יל היהש המ יכ ביגהל ללכב םא תויוטבלתה הברה יל
ןפואב רבדל ךרוצ יתשגרה לבא .ומצע רמאמה ךותב יתרמא ,לודגב
אקווד ואל ,בתוכה לש םיעלקה ירוחאמ לעו רתאה תרטמ לע יללכ
ןתונ אל הז ההדזמ ינא םא םגש םישנאל תוארהל ןוצר ךותמ ,ינא
.תולובג תצירפל היצמיטיגל
תעדוי אל איה וא הנכסמ איה דיגהל דחא לכ לש ותוכז ,וישכע
רורב ?ךל דיגא ינא המ .תרמא תאש יפכ ,המצע םע ףוסה דע תכלל
להנת היצקיפהש הפצמ אל תא .תיתורפס היצקיפב רבודמ ירה .אלש
,יוא .גלטקלו אורקל םיבהוא םישנא לבא .ךפיהל ילוא .ייח תא
םייחה .תמאב ,ונ .יואו יוא דחא ףא הל ןיא יוא ,הנכסמ איה
והשימ ,ינשה םויבו דמחנ והשימ תשגופ תא דחא םוי .םיימניד
יל םיארנ ילש םינשיה םירמאמה המכ תעדוי אל טושפ תא .רחא
םישנאו ןיינעה איה השדחה הריציה .ינממ רוא תונש םיקוחר
.יטטס םהלש בצמהש ולאכ םה ,ימעטל םינכסמ
יתאל וביגה
 
16/10/01 11:12
סנדורפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ךלש הנווכה תאו ךתוא ןיבהל הלוכי ינאש תבשוח ינא .יתא יארת
.יטנא יב הררוע שממ תאזה הבתכה לבא
תאש תולגל יתחמשו "ביבא לת"ב ןמז ןומה ךיירחא תבקוע ינא
.ל"נה רמאמה תא תולגל יתעזעדזה לבא ,ןאכ תבתוכ
םירחובש והשמ אוה ץוטסש המיכסמ אל ינא ,ךממ ךפיהה קוידב ,ינא
.םיפרפרש וא ,םיילענ תונחב ומכ
םתיא תושקשקמ תצק םג ונחנא ,ץוטסל םירוחב תוחקול ונחנאשכ םג
םתוא תוחרחרמ ונחנא ,תילמינימ היצנגליטניא תמר תולגל ידכ
אל ,םידמועו םיפורצ מ"ס 25 םיהולאמ לביקש רוחבש יתיא ימיכסת)
םג ,רוציקב .(שובכ בורכ לש חיר ול היהי םא תלדה ףס תא רובעי
הלועמ ןויז היה םא םגו ,ילמינימ ןפואב ןחבהל ךירצ הלילל ץוטס
םיארינ ולש םיתורישהש) םירבד ינימ לכ וילע ילגת ךכ רחא לבא
לש רטסופ ול שיש ,"רזיילב" ארוק אוהש , ןושיקה ומכ םיחירמו
(שפיטו ילעוג ךיילא היהי אוה םתסש וא ,הטימה לעמ סקופ הטנמס
שנוע תתל ךירצשו ללכב ותיא תכלהש הז לע ירעטצת יד רבכ תא
.הרוכיש ךתוא השעש ןמרבל
ךופהל לבחו ,ולש דמועהו קנעה ןיזל םירושק אל הלאה םירבדה לכ
תסאבתמ תא םגש החוטב ינאו .אל ונחנא .הלאכשל "ונתוא"ו ךמצע תא
ךיילע ובתכיש הצור תייה אל תא םגשו ,יתראיתש ומכ תויצאוטיסמ
הרוחב ."סוכ" הלחא ךל שיש ללגב קר הטימל ךתיא וכלהש
קר אל אוה רבגו ,סוכ קר אל איה ,תורחא ומכו ךומכ תיטנגליטניא
.ןיז
ןיידזהל םיבהוא ונלוכ -םישנו םירבג ןיב ןויוושל ןמזה עיגה
הביכרה רשוכ ללגב קר אלו ,ונתוא וכירעיש םיצור םג ונלוכ ,טעמכ
.ונלש
רובעי הזה גוסהש הווקמ ינא ,הנתשמ ךלש הריציהו תימניד תא םא
אל .השיגר רתויו הנכ רתוי .תרחאה תא הפידעמ ינא יכ רהמ ךל
םג ,תויניצב הז םא םג) "תסרסמ"ה בותכת רמאמה תאש תויהל לוכי
בותכת הבוגתה תאשו ,(ךייניעב "תורפס" הז םא םג ,ןיישקיפ הז םא
תחתמ קבחתהלו םירפס אורקל ,הבהא אוצמח הצור קרש תיתימא הרוחב
.הכימשל
.ףוסה דע הז ףוסה דע .ךל יתרמא
סנדורפל וביגה
 
 
17/10/01 13:39
יתא :תאמ
...הבוגתל הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
בוש הז לע בושחא וליפאו .(?העתפה) המיכסמ ייד ינא .תבתכ הפי
.(םיצוטס תשפחמ אל אקווד) והשימ שוגפאש האבה םעפב
יתאל וביגה
 
16/10/01 20:17
רידא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
??? רשואב האושנ תא םאה
רידאל וביגה
 
 
17/10/01 13:40
יתא :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
.ןמזה בור תוחפל ,רשואב הקוור לבא .האושנ אל
יתאל וביגה
 
 
19/10/01 18:15
רידא :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
!!! םייח ישעת
רידאל וביגה
 
17/10/01 21:41
ןועמש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הדומח יתא
טלחומ ןוצר יאמ וא האניקמ םצעב תועבונ ,תוצמשההו תוזעלהה לכ
.תמאב תודוהל
,תוצימשמהמ ימלעתה טושפו ,תורואנה תובוגתה לכמ יגנעתהו יארק
.(הלילגה רותפכ תרזעב לק רבדהשכ דוחיב)
חכ רשי
ןועמשל וביגה
 
18/10/01 16:33
דיגהל תשייבתמ ,ירמגל יוסח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.קנערפ יחק
.דמוע דימת םהל
.הדוקנ
דיגהל תשייבתמ ,ירמגל יוסחל וביגה
 
 
20/10/01 11:59
ורנומ ןילרמ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב


אל םעפ ףא םהש םהילע םירמוא ,םיאקירמא-ורפא לע יכל
.םיבזכאמ
.וישכע יונפ (זפול רפינ'ג לש סקאה) ידד-ףאפ ,בגא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
24/10/01 15:21
מ ןנער :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קל רוספורפ
.מ ןנער :תאמ


םולש הרקיה יתאל


"הבהאה קמע" : ישנה ןימה רביא ארקי ןוידה ךרוצל


ןיבמ רבגמ יתימא קוקילב תיכז אל םלועמ וליאכ הלוע ךייתובתכמ
.הבהא הברהו הרופ ןוימד ,חור ךרוא לעב ןיינע
ינא המלו וניבל וניבש הבהאב הלא וניבל הניבש הבהאב רבודמ אלו
רתויב המחה הניפה , הבהאה קמע ןיבל רבגה ןיבש הבהאל ?ןווכמ
ץצופמהש ראות תומש ינמ דועו תעגשמה המיענה הכרה תאז םעו םלועב
תויהולאה ויתויוכאו יתימאה ויפוא תא ראתלמ טעמי ןיידע םהניב
.הבהאה קמע ותוא לש


אוה ןוכנו םעפ ףא םיקקלמ םניאש םירבגה םה םיברש אוה ןוכנ
םשב קר תאז םישועו םגוז תונבל קקלל םיבהלתמ םניאש םירבג םנשיש
גרהי אוה םתניחבב קוקילהש םירבג לש רידנ ןז ונשי ךא תוידדהה
היוחה אוה ,יתימאה רבדה אוה קוקילה םתניחבמ ,רובעי לבו
תשגל הלא םירבג לש םתעדב הלעי אל , ינימה טקאבש תינחורה
.םישוח ןופלע דע םגוז תונב תא וקקיל םרט הרידחל


אוה ,ןויזל הוולתמש הקיסומה אוה קוקילה הלא םירבג לש םתניחבמ
ילכ לע חותמל ןתינש רתויב םינידעה םירתימה לע הטירפ תניחבב
תונב םע תיהולאה תינחורה תוגזמתהה אוה ,לגשמ ארקנש הניגנה
.גוז ינב ןיב רתויב הלודגה תוימטניאה יוליג אוה ,םגוז


רבג דציכ ךל ראתא בתוכה ןווכמ המל תוארוקה םישנל שיחמהל ידכו
הלדה ונתפשב םיגהונ ונאש הזה בגשנה הבהאה השעמ תא האור הזכש
.הבהא השעמ ותונכל ןוכנ רתוי ךא קוקיל ותונכל


ךכמ ןיבהל ןיא , קוקילה השעמבש רצה עטקב דקמתהל יתרחב הז קרפב
הבהאה השעמ לש םויסהו החיתפה ירואת ,הבהאה השעמ הצמתמ הזבש
.הזומה ילע חונתשכ ומסרופי


ןגדגדל רבגה ןיב - וא - יביטמיטלואה קקלמל ךירדמה


תקיזומ םשו ,רואה תא הביכ ,ונכשמל ותגוז תא איבה רבגהש רחאל
ךרואל ףרפיר ,ןטבה לע ותגוז תא ביכשהש רחאלו תישירח עקר
דע התרדיש דומע ךרואל תויטיאב קקיל ,הינזוא תא ךכשנ ,הראווצ
אוה ,ןבשי ,זוכע ,תחת ארקנה ומצעלשכ אלפומה םייחלה דמצל ועיגה
זא וא ,הבהאה קמעל ועיגה דע ןבשיה ץירח ךרואל ףורפירב ךישממ
םשבתי ,ויתואיר אולמ קמעה לש וחוחינ תא ףאשי תויטיאבו תונידעב
לחיו הבהאה קמע יתפש תא תולק ךחלי ,הרגמהו ררועמה וחירב
םייכריה רשבל תוינוציחה ויתפש ןיבש םיקמעב בוטרו יטיא קוקילב
ץייחמ הטמ הלעמ תוינוציחה םייתפשה ךרואל קקליו ךישמי ,גונעה
,הז בלשב ןגדגדב עוגנל אל רהזנ אוהשכ ןגדגדל דעו םייבקנה
לש תוימינפה תונפדל תולק שולגל ומצעל השריו קקליו ךישמי
קמע ךותל ונושל תא רידחהל ןיידע זעי אל ךא תוינוציחה םייתפשה
חכווי רשא דע תוניתמבו תונלבסב םיאלפנה וישעמב ךישמי .הבהאה
קקלל ךישמי ,םייתפשה ןיב םיארנ הבהאה לזונ לש םיצונצנ יכ
קמעהמ עבונה הקושתה לזונב בברעתהל ולש קורל חיניו תונידעב
,ןהירבע לכמ תוינוציחה םייתפשה תא ותרזעב ביטריו ותוא םעטי
תוימינפה םייתפשה רבעל המינפ טעמ שולגל ונושלל חיני הז בלשב
םייתפשה לש ןכרואל ונושל בחור לכ םע רובעיו ונושלב ןתוא קקלי
ןיידע ,תועטב וליאכ ןגדגדה לע תולק ףרפריו ןגדגדל דע ןהניבו
לש וקמועל ונושל תא רידחהל ומצעל השרי התעו ,הנווכ ךותמ אל
תא ףולשי ןגדגדה לע ופאב םח ריוא ףושני תע התואבו הבהאה קמע
םוקמ ןגדגדה לעמ היוצמה הניפה לש יטיא קוקילב לחיו טאל ונושל
ןיידע יורגהש ךכ ,רישי וניא עגמהש ךכ ןגדגדה לע ןגמ ןידע רועש
ותגוז יכ חכונש רחאלו המ ןמז קוקילבעיקשהש רחאל זאו ,סג ונניא
לש ןוילעה קלחה תאךשומ אוה הנגדגד לע ונושל תא שוחל הוואתמ
ודוה ולמב ןגדגדה תא ףשוחו הלעמ יפלכ תוינוציחה םייתפשה
הקישנב ותוא ףטועו ןגדגדל ויתפש תא דימצמ אוה זא וא ,ורדהו
ותוא ץוצמל ותוא קשנל ותוא קקלל ליחתמ טאל טאלו הבוטרו הכורא
,וגוז תב תובוגתב בשחתהבו היוארה תונידעב ןבומכ , וילע ףושנלו
לוכי אוהו השעמ לכל רבכ הנכומ ותגוז יכ ול חטבומ הז בלש רחאל
ובילב הריש ירבד תרימא ךות ושפנ תוואכ םיקוקילב ךישמהל
.הייח תיווח תא ותגוזל קינעהל הכזש לע שפנ תוממורתהו


הפצמו הנוכנ הנכומ ותגוז יכ תואדווב טעמכ רמול ןתינ הז בלשב
ןוחטבבו בל תוהבגב אוטחל אלש ורהזי ןירדהמה ךא הרידחה טקאל
ופרפריש ךכ הנוכנה הקינכטה לע ודקשי הז בלשב םגו זרפומ
והוחלחלי ,םתגוז לש הבהאה קמע ךרואל םהלש הבהאה טומ תועצמאב
םתונלבסש יפכ ,תויטאב המינפ ורידחיו הקושתה לזונ תועצמאב
לע ורזחיו בוש והואיצוי זאו טומה לש ושאר תא קר ,תאז תרשפאמ
ףוטעת םהילא הפוג תא רמקת םגוז תב רשא דע םימעפ רפסמ וז הלועפ
טהולה טומה לע המצע דפשתו הלעמ יפלכ הפוג ךושמתו הילגרב םתוא
תב רשא דע קפאתהל שי ךא ,תחטבומ טעמכ החלצהה ךליאו הז בלשמ
ןכמ רחאל קרו ןכל םדוק הרקיב אל םהב תוזוחמל עיגת גוזה
.רבע לכל ץצופתהל


.יניסמ הרות הב תוארל ןיאו הצממ אלו תיקלח המישר וניה הז קרפ


רידנ ן)י(ז - .מ .ןנער
מ ןנערל וביגה
 
25/10/01 15:13
וסט ואל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןמדזמ ןימב הז הככ ,ישיאה ינויסנמ
:ןורתפ שי
."דמוע" דימת בהואמ רבג
.ךב בהאתיש ימ יאצמת ?"דמוע"ש דחא הצור
וסט ואלל וביגה
 
 
25/10/01 20:14
רביירש הירמ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
רותב ילוא וא ןולחל תחתמ ?דמוע קוידב הפיא בהואמ רבג
?סובוטואל


םישוע השיאו רבגש תונושארה םימעפב ללכ ךרדב ,יללכ עדיל םתס
דעו ןאכמ בהואמ תויהל לוכי רבגה .דומעי אל רבגלש ןכתי הז תא
שממ ,רטמלימ וליפא זוזי אלו טקשב בשי אוה לבא ,השדח העדוהל
.תרבדמ תננגהשכ עצמאב םוקל דחפמש ,ןטק דלי ומכ
רביירש הירמל וביגה
 
 
26/10/01 21:10
יעור :תאמ
דמל ןשייבה אלל הבוגתב
!לודגב ךתוא העטה והשימ .יתביבח


:-)


תורחא םילימב וא


Keep telling Yourself that....
יעורל וביגה
 
19/11/01 14:37
ימולש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לבחב זוחאל תוצור ךייתומודו תאש ךכב הצוענ היעבהש המדנ יל
רבגהש ונייהד ,תונשיה תומכסומל דוגינב גוהנל .ויתוצק ינשמ
ןמרחו יארפ ותוא לבקל םג לבא - רדוחו שבוכ ,רזחמ ,קלדנ ,םזוי
הרוחב םא .ףקותב ויה ןהה תומכסומהשכ ,םעפ היה אוהש יפכ קפסמו
,הטימל רמנ איבהל הליחת הבשחמב רבל תכלוה היישפוח תיביבא לת
ףרטהש שיגרמ רמנה .היעב הל תויהל הלולע ,רמנה תא הדצש וז איהו
ןיב ןייזה םע עוגר בכוש אוה תעכו המזויו תוירחא חקל ולש
תא לבקמ אוה הנה יכ ,ןושיל וכלה ולש םיטקניטסניאה .םיילגרה
הז .ףורטל ךירצ אל ןכלו ותא ליחתה ףרטה :ףסכ לש שגמ לע ףרטה
םישנאה ,ונחנא .ףרטיהל ומצעל תושרהל לוכי רמנהש לודגה עגרה
לע תויצלופינמ ןומה םישוע ,םיטסינימפהו םיילרבילה
שי לבא ,רתוי קדוצו רואנ היהי ונמלועש ידכ ,ונלש םיטקניטסניאה
דקרפתי אוהש ךכל יננוכתת ?רבה לע רבג םע תלחתה .ריחמ הזל
השוחת ול ןתונ אל ילוא הז .הלילה לכ ול יצצמתש הכחיו ךתטימב
- םידיקפת םיפילחמ םא .וגאל ול אימחמ הז לבא ,ףרוט רמנ אוהש
לע ידבעת - דמוע ולש ןיזה תא הצור ארונ תא םאו .ףוסה דע זא
.תשבוכ לש תועונת ישעתו ןיזה לע ול יבש ,ףיכב יצצמת ,קתומ ,הז
.ךיילע קנזל ונממ יפצת לא .בוט ךל היהיש דע ףוצרפב ול יננואת
ימולש ,החלצהב .ךמצעל הז תא תנמזה תא
ימולשל וביגה
 
10/12/01 2:44
ןברקמש ןברוקה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תמאב ונ...
...ייתוריקי...לודגה אלפה המ
רמולכ - תויתייח/תוירצייה תויצפאה לכ תא ןתאלכ "ןכרורחש" ומב
הזה רוציה לש - דחיב ךלוה הז - תוינימה ,ןכ - תוינימה -
.יתימאו םויא דחפב ושאר תא םויה ליפשמש
"ןוראהמ תואיציה" לש תיטמרדה הילעה םע ךלוה טלחהב הזו...)
(...ןורחאה ןמזב
םינמיס םיעמשנ ב"הרא הלודגה ונתוחאמ - תובוט ןפוצ דיתעה - לבא
ךרדב הזו - תורדהנה ונייתושנו ונייתונב לש "הבושתב הרזח" לש
..שאיתהל אל - ןאכל
םידלי המכ ןתללמא,תוחפשמ המכ ןתסרה,תצק ןתיליב,ןתינהנ
ףוסב וארת ןכלוכ תרחא - םייתסהל ךלוה הז - םיכובנו םילבלובמ
.חומשל הביס םוש הל ןיא - יל ונימאתו - ץיבומיחי ילש ומכהבהאבו תונמאנב
שארה ףוקז
ןברקמש ןברוקהל וביגה
 
28/12/01 12:24
יביטס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
האלהו ונתיאמ תופיקזהש ךכל תירקיעה הביסה וז ןתא יתדומח ילואו

לכ םעו. וביגת אלש ךיאו. וארת אלש ךיאש זרפומה ןוחטיבה
ןכב קושחנ דימת ונחנא. םלועבש תויביספה
ךכ לכ הצרנו
תיטמוטוא דומעי אוהו
ןכב לכ םדוק רושק ונלש ודיבילה אל זא
ונחנא םג זא ךכ תוצובר ןתא םאו
יביטסל וביגה
 
3/1/02 23:52
םירפא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ונלוכל תונייזמ תונבה םויה ,תונבה תא םינייזמ ויה םינבה םעפ
.לכשה תא
העדוה דעו ןאכמ םירוחב ךל קפסל לוכי ינא ?וללה תויוטשה המ
אלו הריבס תאש הדימב ,תולכ דע ךתוא גנעל ומיכסיש ,השדח
?םירבד הלאכ בותכת הריבס הרוחב הזיא לבא .האולכמ
.םתוא אוצמל קר ךירצ ,םינב אלמ שי ץוחב תונב
,םיש"לתד רוציקב םהל םיארוקש םינב לש שדח ןז ושכע שי הזמ ץוחו
יאליגב קר םהלש תוינימה תא וליגש םינב ולאו ,רבעשל םיתד רמולכ
.םתיא תויהל ןמזה לע לבחו ,םירחואמה םירשעה
.םישוקשקה םע וקיספתו ,םלועה תא ושבכתו ואצת תונב הללאי זא
םירפאל וביגה
 
29/1/02 20:36
לגומ לגוג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר תא ,20 ליגמ םינש ךשמב .רשפה תרסח הפקתהה תא ןיבמ אל ינא
הככ תוגהנתמ ןתאש ןכילע ובשחיש תוצור אל ןתא יכ םיקחשמ תוקחשמ
סינכהל םשש 20 ליג ינפלל סחייתמ אל ינאו) תרחא תוגהנתמ וא
מ תוסירהה יוניפ לש לדוג רדסב עצבמ לש גוס היה הטימל ןכתא
לעבה תא תושפחמ ןבומכ ןתא 20 ה תונש עצמאב .(Ground Zero
סקס תא ץירעהל תוליחתמ ,דחיב רוגנ אלו דחיב רוגנ ןכו תויגוזהו
יתרת ילבו) ףוסב ןכתא קופדי הזש תוניבמ אל קרו ,הלודגה ריעהו
ןתאו תויגוז ילבו ,תודדוב ,30 ליגל תועיגמ ןתאש זאו .(עמשמ
דחא ףא ןיאש - ןכתעתפהל תולגמ ןתא המ ,דחא רבד קר תושפחמ
! התוא קפסל לוכיש
תוקשונה ולא תא הסינש ,24 ןב ביבא לת רוזיאמ רוחב רותב
תוישפנה תוערפההו חומה ילוביז תומכ .שאוימ טושפ ינא ,םישולשל
םייח תפוקתל םידייורפ 3 סנרפל הלוכי ,סומע ןהלש חומה ןהבש
.ןהמ קשחה יל אצי רבכ ,ונלחתהש ינפל דוע .המלש
ונחנא םגו תופיו תוריעצ ןתאשכ הלאה םירבדה לע תצק ובשחת זא
.ונהי (עמשמ יתרת ךיא דועו םעפהו) םידדצה לכ הככו םיפיו םיריעצ
לגומ לגוגל וביגה
 
31/1/02 2:01
ידורב סוקרמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םולש תונב
ךכ ברועמ רתויש לככ -רבגה לש היצקיפיספסה תא םתנבה אל ילוא
םילדגמה ובצועי ורביא פ"עו -דמועו ,קפוד ,טלוש ,קזח רתוי
.םישדחה
הברה ,רהזהל שי ןכלו יידימ ההובג האיגשה זוחא -םינלופ -הנווכ
.ונמש תא םיסרוה םהמ
ילעב םעפל לבא סקס לע םילוח -יידימ רוחש -םינמת
.תגה ללגב לבונ ןיזו שלח ןוימיד
ןוימיד ,םישרמ הרבג חוכ ילעב -ינלופ יצח יאקורמ יצח -אצומה
הבהאה םוחתו (רטסמ) סקסה םוחתב םיגהנתמ ךיא םיעדוי ,חתופמ
2002 דאקס -םיילגרה ןיב הרידא המצוע ילעב ןבומכו ,(הוושה)
.GO GIRL GO !!!הליגר יתלב הענכה תלוכיו רפושמ
ידורב סוקרמל וביגה
 
31/1/02 9:29
סניגאב ודורפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיעוגר רתוי הברה ויהת ורזחתש ,ןייזל וכל ,תנוקספה ושעת הרבח
דרי אל ךויחו
.בוט לכ.דבוע דימת הז יל ונימאת .םכיתותפשמ
סניגאב ודורפל וביגה
 
12/2/02 18:45
!!!עשרה לבוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תורקי םישנ
תמאב וזה העפותהש יתנבה (םויהמ) רבעשל סקס תונח לש דבוע רותב
.תמייק
שי תינש .ןכלמ רתוי הברה עירפמ הז םירבגלש ועדתש לכ תישאר
קזח) ותוא תודימעמש תופמופ רפסמ ,העפותל םיעייסמש םירישכת
!!!הרגאיוה בוט יכהו (רצק ןמזל לבא דואמ
רשפאש ,תחאל לקש 80 תוביבסב לש ריחמב סקס תונח לכב תאצמנ
.יצחו תועש עשת לש דחאל וא ,םישומיש 3ל רובשל
םע וצעיתת .שייבתמ אוה םא ןכמצעב תויונחל וסנכתו ושיבתת לא
םידבוע ראשה לכ .הרגאיוה לע קר ץילממ ינא דחא רותב לבא ,רכומה
.בוט שממ אל לבא ךרעב


:תמדקומה הכיפשה תעפותל פיט דוע בגא
!!!!!!!!!!!!14000 זוד
!!!!יתצצפ רצומ
.תוחפל העש יצח דועב לגשמה תא בקעמ


תא אל דחוימבו םירחא םיהשמ םירמוח ינימ לכ םכל ופחדי אלשו
.יניסה לזונה
םודר הפה לכ םע התוא ריאשה הזו הז םע ול הדרי ילש רבח לש הרבח
.ריירמו


קר הז לדוגה ןויסנמו ,סונימ עצוממ לש םיאגה וילעב ינא בגא
.דחא םרוג
ןאכ ינא םירחא םירבד ינמ לכל תוצלמה םיצור םתא וא ןתא םא
.תונעל ליבשב
!!!עשרה לבויל וביגה
 
13/2/02 23:22
ןקז רבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דמוע- רקובב .אלש שיו (70 לעמ ינאן יל דמועש שי :ןויסנה לעבכ
דימת טעמכ
.יב בושו - תרבגב יב - תרבגב הברה יולת - הלילב
םינש 30 -ב ינממ תוריעצ םישנ םע ינויסנ .םעפ ידמ רבדה הנוש
םג םויה יולת רבדה ךא ,דמע הז בורל- הינשל תחאמ הנוש היה ךרעב
ו"כו הייפצה תונכומב
ןקז רבגל וביגה
 
16/3/02 22:31
הכלמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
1) surrogate :תונורתפ .הקיחצמ םגו תיניצר םג תקדוצ םג !שי שי
(4 .םייטורא םיטרסב היפצ (3 .הרגאיו(2 .תיפולח תירנטרפ רמולכ
שומיש (6 .ךשמהב םיטרפ--רבגבש דייצל ןויתפ (5 .ןורתפ ןיא
יתעגה) .םיצוטסמ לודחל (8 .בהאתהל (7 .תוידדה תויזטנפב
יאנתכ הבהא תשרדנ .ישוקב הז םגו םדא ינב קר םה םירבגש הנקסמל
םתוא לואשל אל המל (10 .הבוט הציצמ (9 (!זיירפרוס .הבוט הפקזל
תובוגת לבקל חמשא ?רתוי
הכלמל וביגה
 
 
17/3/02 10:16
ילש :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
הבוגת ,בוט
םמעתשי אוה הנממ םג ףוסב ,ירהש ינמז ןורתפב רבודמ :1 יבגל
לובסל לוכיו דקפתמ ןיידע בלה םא יעדת יכל ?הרגאיו :2 יבגל
עצמאב יל תומי אלש -רודכ הזכ
םיאתמ יל םג ,יל ינימאת :3 יבגל
? ןיא תמאב ,ילוא :4 יבגל
אורקל חמשא :5 יבגל
!! דמוע אל ול ,זטנפל ךירצ אוה ,רוזעי אל ידדה :6 יבגל
ןייוצמ :7 יבגל
? רשפא ךיא :8 יבגל
דבוע דימת !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הלחא :9 יבגל
"? ךל דמוע אל המל" ? ילאשת המ :10 יבגל
תואלקפה יחק ,ךדיצלש רבגל דמוע אל םא ,יתעד תוינעל ,יארת
אמאל ירזחתו
? חכ שי ימל ? יוכיד תונש וישכע רובעל ? עטקה המ
. אוה הז ,תא אל וז ? ול דמוע אל
. רוזחיו דימעיש
ילשל וביגה
 
25/4/02 17:06
יוב ימות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןתוכזו -0 קנע ןיז לע תולוח םישנש רורב הזש יאדוו יאדו
.האלמה
,תיביסאפהו תיביטקאה תופיפיתהה לכ - ןמזממ ץפנתה סותימה
..היצנגיליטניאב ילזלזמש םישפטה הקיתש ימכסהה
ינוציקה רופיסל םיענכנ ונלוכ - תונבו םינב ...תונוז ונלוכ ןכ
םמעשמ אלש
תוקיתמב תודדומתמ 17 תונב יתיאר רבכ -- םוצע ןיזל קנע יציצל
ךיא זא -- באוכו ידמ לודג אוהש ונל ורמא םעפש המ םע םיתפש
?? תירבעב טישלוב םיבתוכ
םיקחול םירישע - ונייהש םשכ ץראה קבא ונראשנ ןפוא לכב לבא
םהל שי םיתנב - הפי ותוא השעתו דליה תא לדגתש תינידנולב הצצפ
תובהאמ 10
קנע ןיז םע סקסו תינתנהנ םייח תוכיא תוצור " תוינרדומה םישנ"ה
--
םיסחי סיסב ךל שיש עגרב אל דיגיש רבג לע אל ךומסל רשפא יאש ךכ
(לוכיבכ)קזח
.... קנע ןיזל ול דיגתש השיא לע אלו
... הא הברה םיוש אל ונחנא המכ םע םילשהל השק
עמתשנ
ינא
יוב ימותל וביגה
 
25/4/02 17:11
יוב ימות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...רמאנל הטול דוע
ךבדנ איה תימצע תרוקיב םג לבא .. יניעב ןח תאצומ ךל השיגה יתא
...ןאכ בושח
תולאש ךמצע תא לואשל הכירצ תא ילוא ???? ךתיא דמע אל רוחבל
טקלטניאהו תוינרדומה תוחיתפה לגדב תשתמשמש תחאכ עמשהל אלו
? תואיצמה ינפב ןגמכ , שדחה ןזה לש
? תכשומ אל הרוחב תא ילוא


!!!!!!!תונב רבד דוע
לודג סוכ םיאנוש םינב
הבחר הרוחב
ןיז לדוג ןיב האוושהה תאז
....... הזח לדוג אלו
-- הרצ איה המכ םיהדמ הזיא
- לודג סוכ הזיא הסאב הזיא וא


האוושהה תאז לבא - הז לע םירבדמ אל
יוב ימותל וביגה
 
2/11/02 14:46
avi :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:הצימאה יתאל
ראש לכו םיעוציבו יבועו לדוג הצירעמ תמאבש ימ שי ףוס ףוס
םיצורית שפחל וליחתה ואצמ אלשכו ושפיח דימת ראשה לכש םירבדה
...דייורפ דעו ןאכמ
תא ץרתל םיסנמש םירבג לש םג ,ןאכ תובוגתה ראש תא םג יתארק
"סונימ 20 תונב וא סולפ 32 תונב לע יל דמוע אל" :ב ןיינעה
ןניאש ולאכ לע וא ... תרזגנ לש לובג הזיא םיקדוב םה וליאכ
לע םיצחול םתאש ינפל םיבתוכ םתא המ וארקת...קאבר...תויסוכ
."חלש"
ך ר ו צ א ו ה ס ק ס
! ! !
חומה תא ן/םכל ונייזי אלשו...ראשה לכו ןצמח ,םימ ,לכוא ומכ
...תרחא
םיעט ותוא תושעל םילדתשמ ונחנא תאז לכבו ךרוצ אוה לכואש ומכו
,ףרוטמ היהי אל סקסהש הביס ןיא םג ךכ...שבע םחלב םיקפתסמ אלו
יתוא ונקת !!!תויהל ךירצ ןויזש ומכ ןויז - םירוצעמ רסח ,יארפ
...העוט ינא םא
aviל וביגה
 
16/1/03 20:48
יחצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
. םשרמ אלל הרגאיוב םשרמ אלל ןיינועהמ לכל
!!! ורתפינ םלועב תויעבה לכ הניהו...
יחצל וביגה
 
16/1/03 22:29
עטנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םירבדה ינש ןיב דירפהל ךל העיצמ יתייה ,תלכסותמהו הדומחה יתאל
רשפאו רדסב הארנ ,ותרבחב תויהל םיענש דחא :רבג .1 (םירבגה)
.חלצומ ןויזל יפצת לא הזכ דחאמ .ותיא רבדל
הלד ותפש רעוכמ ללכ ךרדב ,ויטבמב ךתוא לכואש ןקצוחמה ןמרחה .2
ןושארה ןויזה ,ןוכנ .ףשא אוה הטימב ךא .המ עדוי ימ אל ותלכשהו
תשעתי ןטקה ןמרחה הגאד לא ךא , הזופח הרימגו הריהמ הרידח היהי
רפסמ רבגב שמתשהל רשפא םיפוחד םירקמב .הפייעל ךגנעיו תוריהמב
תא ףילחהל םג רשפא .יתימאה רבדכ 2 רפסמ רבגבו םידקמה קחשמכ 1
בוט ןעוזעזב 2 .סמ רבג
.בולישב וא 1 'סמ רבג רחאל
עטנל וביגה
 
 
27/3/03 19:48
םייח דוד :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
םירופיס ורפסי אלש ,םירגובה רקיעבו ,םירבגה לכמ שקבמ ינא
הרוק הז כ"דב .רחא וא הז ןויזב םתפקז ודביאש םהל הרק אלש
התאש הרוחב םתסמ .הנממ ששוח התאו ,ןימ תייח תרבחב התא רשאכ
.לופי ןיזהש הרקי אל כ"דב הילע ןוילע שיגרמ
רודכ קלחמ ינא ,ינומכ ושע ,היעבה תא םהל שיש ולא לכל העצה
הפקיזה תא רומשל יל רשפאמ הזו .םיקלח 6 ל םרג לש הרגאיו
.הרימגה רחאל םג ךישממש בר ןמזל
םייח דודל וביגה
 
6/4/03 23:40
2 יוסחו יוסח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תוצור תונב המ עדויש והשימ ףוס ףוס
ינא לבא הטימל ונסנכנ אל ןיידעש 16 תונב יתש ונחנא ,ירגודב
ונחנא .דמוע םגו לודג םג לבא ..שפחנש המ הז סנכינ םאש החינמ
יניינב ינש לע תוזטנפמ ונייה אל ילוא , ירמגל ךתוא תוניבמ
םירמוג רבכ זא םיליחתמ רבכ םאש תובשוח ונחנא לבא ולפנש םימואת
.ךירצש ומכ
ףידע עצמאב רבשנ ןבל רבכ םאש תבשוח תישיא (1 'סמ יוסח) ינא
ילבו ..ךירצש ומכו דבל הדובעה תא תושעלו תחלקמל סנכיהל רבכ
טושפ "..ילוכו תועפשההו קזורפה הז ינא אל הז .. הניבמ תא"
(:ייב "הפקיז םע קוזחתו תיבהמ יל ףועת"-
2 יוסחו יוסחל וביגה
 
 
7/4/03 7:06
Useless ID :תאמ
ןמזה עיגהל הבוגתב
הייעב יל ןיא,ןונג אל הז הפ , ללכב תועדוי ןתא המ ? 16 תונב
ןתא יכ גשומ ןכל ןיאש הדבועה םע הייעב יל שי ןכלש ליגה םע
.ןכלש תויוטשה םע לכשה תא תונייזמו תולותב
ינא השעמל קזורפב שמתשי הטימל ןכתיא סנכיש ימש ןימאמ אל ינא
וא תונב ןתאו רחאמו , קזורפ הז המ תועדוי ןתאש ןימאמ אל
היוסח אלו יוסח ומכ יוניכב שמתשהל המל זא תונב תויהל תורומא
?
לבא , קנע ןיז םע ישוכ הזיא ןכינש ואצמתש איה הדיחיה יתווקת
תוכייש ןתאש ררבתי רשאכ הרואכל "הרצ"ה היהת הבר המ יובא
הרקיש המו ןטק ןיזמ תונהל תולוכי אלש "תורצ" תורוחב ןתואל
....ןטקה ןיזה ילעב םע תויהלו לובסל ןכייח לכ וכרטצתש הז
Useless IDל וביגה
 
 
10/4/03 16:50
.הפ אל 2 'סמ1 -'סמ יוסח :תאמ
ןמזה עיגהל הבוגתב
,יתמנפה - רדסב ,ךתעד תא תרמא
.בובז לש היצנגליטניא ךל שי לוקוטורפל קר לבא
.ןיינעל אל תולאש תלאוש יתייה אל ךמוקמב
יודב םש הז - יוסח !? היוסח אלו יוסח המל הזמ -ןפוא לכב
.יוסח טושפ אוה .הבקנ וא רכזב אקווד ואל אוה
ךל רבע , רבדמ התא המ לע עדוי חטב 85 ןב םדא ןב רותב התא
,ימצע ןוחטיבב ךכלכ רבדמ התאש , 16 ליגמ ןמז הברה ךכ לכ
- ךליבשבש וא םדא ןב לא םדא ןב רותב ךל דיגהל יל השרת לבא
םדא ןב ומכו םימחר ררועמ שממ עמשנ התאש ,(םדא תב ,החילס)
.רמג אל םייחבש
ךרוצ ןיא לבא הפקיז ךל ןיא רבכ הזכ ליגבש תרעטצמ ינא זא
וסנכנ אל ןיידעש 16 תונב תומימת תודלי לע הז תא איצוהל
.רבג םע הטימל
!ןכ -תודלי ,בוש החילס
!אל -תומימת
-םהינימל םירגובמה לכ ליבשב תושדח יל שי
םולכ םיעדוי אלו םימימת ךכ לכ םכלש םידליהש םיבשוח םתא םא
.םיבשוח םתאש הממ רתוי םיעדוי םה ,םכתוא ועיתפי דוע םה ,
ילש הרבחו ינא ,הנשה תליאב ונייה ה'רבח המכו ינא ,אמגודל
תא יתאבה ינא ,רציקא םייקנע הלאכ םודנוק יעבוכ יתש ונינק
הלש םירוהה התיבה הלש תא האיבה איה .הבבסו וקחצ התיבה ילש
.!הנטקה התוחאל הז תא תוארהל הל ורמאו הזמ וניבה אל וליפא

. ידמ רתוי םכמצעל ואימחת לא ,םירגובמ זא
ינא יכ ,םיאנקה ותומיש תמאב ,ךתיא המיכסמ ינא ,בוש יתאו
ללכב וא , 16 ןב תויהל רוזחל תמ הפ רגובמ לכש תעדוי
ףוסב .ץחל ילב - התא בושו . 16 תב הלותב תחא םע ןיידזהל
(:ייב ייב .ךל רוזעת אל הרגאיו וליפא
.הפ אל 2 'סמ1 -'סמ יוסחל וביגה
 
 
8/4/03 16:05
בומרבא יתא :תאמ
ןמזה עיגהל הבוגתב
םעפ היה דחא לכש ומכ ,לותב םעפ היה דחא לכ .םיאנקה לכל
.ןכילעמ ואשנתי אלש זא .קוור
,ולא םיפורט םימיבו .לודגבו - יתוא ןתקחצה :ןיינעה םצעלו
.ליעומו יחרכה ,ינויח היה הז המכ תוניבמ אל ןתא
בומרבא יתאל וביגה
 
30/6/03 17:09
ליא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יירבחו ינא תרבדמ תא ליג ךתח הזיא לע תעדל ןיינעמו רזומ שממ
ןכ םינויז תובהוא אלש תורוחב איהו היעב התואמ םילבוס +28 ינב
(יניע ומב יתיאר)בטיה םידיוצמ םגו יפוי דמוע םלוכל יל ינימאתו
םיליחתמ םירבגה ונחנאש 30 ליג ירחא איה היעבהש יל הארנ
הזה ליגב םמחתהל תוליחתמ ןתאו םישנה לש תינימה תואלהמ ףייעתהל
ןתאש דועב םינקדזמ ונחנא)היצולובאה תא תונשל השק תצקו
(ףוס לכ ףוס תינימ תוררועתמ
ליאל וביגה
 
10/7/03 1:14
יתיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!הצצפ רתא
!!!םישנא ךרדה ףוס הרמגל
יתיאל וביגה
 
21/7/03 22:29
'ע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתלקתנ אל דוע תישיא .עשעשמו ןונש ,םרוז בותכ !הלודג טושפ
הכחמ טלחהב לבא ,(לקתא אל םגש הווקמו) הזה יפיצפסה ןזהמ רבגב
.ךלש םירמאמ דוע אורקל חור רצוקב
'על וביגה
 
20/9/03 19:02
יבא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וזכש הרזומ הנוכת וימ ילשי
יקנע תחת םע יהשימ ילומ האור ינאשכ יל דמוע אל
תחת ינפו
..השעי ינא המ
..וזכש הנוכת ןימ
יבאל וביגה
 
2/6/04 4:22
דוהא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דמוע אלשכ היעב תאז
דוהאל וביגה
 
 
3/6/04 12:54
ידקנ :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
הדימע יא םידעי,תורחת, חתמ .הדובעב הרוצה תא ונל םיערוק
םידמוע אל ונאש ונתוא םימישאמש ונלגרתה ךכ לכ .םידעיב
תויעב ןכל שיש ונל זיזמ אל זא (טלחומ רקש הזש תורמל)םידעיב
.21-ה האמה לש םלועה הז ךכ.ונמע
ידקנל וביגה
 
22/7/04 18:17
(לבמט ןיבמ אלש ימ ,ןיבי ןיבמה) סעוכו דצב דמוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ורבשיי םירבגש הצור !לודג ןיז הצור !המצע תא תבשוח !התוא וארת
הארנ ?םי'צניא 12 לע ץופקל תלגוסמ אל ?אתבס תא ?הרק המ ,תוריק
שי לודג ,ליגר קר הז ,רבד הזכ ןיא ללכ ךרדבו) ןטק םע רבגש ךל
לודג הצור ?תחת'ת ךל עורקל חילציי אל (ןוילימ וא ףלא 500ב דחא
,ךומכ תוקפוסמ אל תורגפמ ליבשב דחוימב םתוא ושע ,ודליד ינקת
הל תפכיא שממ אל הז םחרל דע הל עקותו יהשימ םע ינאשכ עדוי ינא
זא .דועל הצורו תבביימ תאצוי איהש רקיעה ,הלועפה אלא ,ךרואה
...השישק אי ימתס ,והשמ תבתוכ תאש האבה םעפ
(לבמט ןיבמ אלש ימ ,ןיבי ןיבמה) סעוכו דצב דמועל וביגה
 
 
1/5/06 0:05
יושוש :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
תוחפל וא הפי הרוצב זא ביגהל ךל אב םא םג ,לבמט שממ התא
.תילמרונ
אלש וא ,ךכל הקצומ שממ הביס ךל שיש ןמיס הזמ ןבצעתמ התא םאו
יושושל וביגה
 
21/11/04 20:33
היירט תעזעוזמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,חווט תוכורא ויה אל ךל ויהש םיסחיה תוכרעמש עמתשמ ךלש הבתכהמ
הפיא וא ךיילעמ רהוגש הז יפלכ ףותישו הבהא תשח אל םלועמש
(?אל ,ךב קסוע לכה לכה ירחא) ותוא םקמל יצרתש
רמול הלוכי ינא תויניצר םיסחי תוכרעמ המכב התייהש תחא רותב
וא הז בלשב הרק הז ילש םירבחהמ דחא לכל ,םיינש וא דחאמ ץוחש
בכשל אב תבהוא תאש םדאהשכ ,הניבמ תא ?תפכא ללכב הז ימלו - רחא
הניבמ תא ,(םתוא ךיבמ הז ,ןכו) וזכש הכיבמ העפותב לקתנו ךתיא
אל תא ?הזמ שגרתהל שי המ .די רחאלכ ןיינעה תא תרטופו ותוא
ול תתלו ותוא חגנל ידכ דימת ןכומ ךלש תופהש הדבועב תשמתשמ
יפלכ תיסיסב היתפמא רסוחל רבעמש תוגהנתה וז ...בולעו ןטק שוחל
עצוממל רבעמ תינסמורו תיביסרגא תוארהל ךל תמרוג ,ךתיאש הז
.לבוקמה
לש העווז ירופיס המכ יתעמש ...וב יתלקתנש ןושארה הרקמה אל הז
ליבשב" ומכ םיטפשמ םע ןתיבל הרזחב ואציו והשימ םע ויהש תונב
"?יתאב הז
.הפ ונחנא המל ונחכשש איה ,הדומ ינא ילש םג ,ונלש הייעבה
םיכפוה ונחנא - רושיאו הלבקל ןוצר םע םיעיגפו םיריבש םישנאמ
.המחלמ תונוכמל
םע תוכפוה ילש םיסחיה תוכרעמש יל הארנ המ םושמ .תעדוי אל
ףתושמ והשמל תוחפו ןיפילח תקסע וא ברק הדשל רתויו רתוי םינשה
.תויתפכאו ןוצר לש
ונביבסמ הז - "רחא והשמב ול יריזחת ,הככ ךל השע אוה"
.לומגת תולועפ
לכ גוזה ינב ןיבו וניניב הז .םיניטסלפה ןיבו וניניב קר אל הז
.ןמזה
...וגרוהל םכשה ךגרהל םקה
.וישכעמ רבכ ותוא יליפשת זא ?אל ,דחא םוי ךתוא ןבצעי חוטב אוה
.היהיש
היירט תעזעוזמל וביגה
 
1/12/04 15:40
הפייעתהש תחא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רקיעב ,דמוע אלש עטקה קר אל .שאיימ הז .העפותב יתלקתנ םג ינא
.ייחב םיבולע .רתוימ ןוזפחו תיראנטרפה לש האנהב ףרוג לוזלז
תמאבו תויהל ךירצ סקס ךיא תעדוי ינא ,תיסוכ ינא ,ההותש ימלו
.וילע רבדל הוושש והשמל יתיכז אל הנשמ הלעמל רבכ
הפייעתהש תחאל וביגה
 
23/6/05 19:09
ינאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל ךיא לע הלש הבתכ לכ .היצרק וזיא ,רומשי םיהולא ,וזה יתא
.איה וז ,םה אל הזש הל הלגי רבכ והשימש .םירבג םע הל ךלוה
?תוישיאה יונישל חותינ ,יגולוכיספ לופיט ,רזנמל תופרטצה ילוא
רבדל הזיעמ דועו םישנה לכל ער םש האיצומש השיאה קוידב איה
!הדות .השקבב ןאכמ התוא חקי והשימש ,רותסיא הללא .ימשב
ינאהל וביגה
 
10/11/05 17:59
תרהרהמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רמאמה דעש ןייצל בושח .תשביה ינפ לע ונבצמ רתויב םוגע ןכא
ןיב ,הדיחיה אל םאו ,הל הרק הזש הידחיה ינאש יתבשח ,הזה
אל ןרפסמש תווקל שיו ,המכ דוע שיש אורקל םחנמ דאמ היה .תודדוב
..הזה ףיכה תא ווחש ךלדגי


תבהאתמ תא ,יתריקי .ןויז ךרוצל תאצוי םתס אל ,רבג םע תאצוי תא
בטימכ תדקפתמ ,רוציקב ,תגאוד ,תפטלמ ,תקחשמ ,תקשנמ !תמאב
.ישנה ןונגנמה
לילאה ,ךייתונש לכ ול תלחייש רבגה ,ךרבחש הלגמ תא זאו
ארונ .ךתוא קבחמ דאמ .ךתוא קבחמ...ו ,הטימל סנכנ ...ינוויה
המעטה םע אורקל אנ) ךתוא קבחל בהוא אוה ,ךתוא קבחל ול ףיכ
...ךתוא קבחל לכויש עגרל הכחמ קר אוהו ,(תשגרנ
,ול אובי יתמ ההותו ,יאמורה אלפב תומלכנ םייניעב ההוב ,תאו
ומכ ךתוא ביכשהל לכוי ובש ...עגרל הכחי אוה יתמ..בהאי אוה יתמ
.ךירצש


יפלכ המשאה אלו .המשאה איה חתפמה תלימ ,השא ךתויהבש ןבומכ
!תימצע המשאה .אל אל .אמלע ילוכ
.םיהדמ טושפ הז ,ייתוריבג .רדהנ הז
!המשאה תא
,םתוא האר אוה .סיטילולצ ךל שי ,ידמ תכשומ אל ,ידמ הזר אל תא
,לופנ ךלש הזחה ,ול ליעגמ ןכל ,םהב עגנ אוה .ול דמוע אל ןכל
....רוציקב ,רוקז אל ןבשיה
...תאו (ןבומכ קבחמ אוהש ידכ ךות) םימיענב הטימב ןשי אוה
.ביאכמ רקיעב לבא) טרופמו ינקדקד חותינל ןוימדב הגילפמ
.ךב הצור אל אוה עודמו המל (.ביאכמ
!?ולש תינוכמל ותוא חולשל
!םואתפ המ


.ינקתת תא - המשא תא םא
,ירבדת תא ,המיסקמ רתוי דוע ייהת תא ,המיהדמ ייהת תא ,יזרת תא
....דיב ישעת ,יבשת .יכחת ,תינלבס ייהת ,יריבסת תא ,ישקבת תא


.הצרי אוהש ,רקיעה


...םוגע
תרהרהמהל וביגה
 
 
1/5/06 0:02
יושוש :תאמ
קתוש םלועהו דמוע אל םהלל הבוגתב
הזכ דחא םע תאצוי
ףאו םישדוח המכ לש רשקב ונחנא ,ותוא תבהוא שממ לבא שממ ינא
אב שממ וישכע הז לע תבשוח ינאש).ול דמע אל םעפ ףא לבא םעפ
(ול ץיברהל יל
רתוי , הזל ונלגרתה ונינש וישכע לבא ךיבמ היה הז הלחתהב
תלקתנ ינאש הנושאר םעפ . הזמ ןבצעתמ אל רבכ אוה ,אוה ןוכה
תובוגתהו רמאמה יפלש תורמל הזכ הרקמ לע תעמוש וא הזכ רבדב
.דבל אל ינא
.יללגב אל הזש החוטב ינא לבא עבונ הז הממ גשומ יל ןיא
תישפנ היעב תאזש תבשוח ינא
יושושל וביגה
 
1/5/06 12:24
לודגה ינו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תופי ןה ריכמ ינאש םישנה .םישנמ תויפיצ יל שי .יתריקי יתא
תודמחנ
.רצי םיהולאש הפי יכה רבדה :ןהש המ ןתוא השוע הז .תובשחתמו
.ונעמל תויחל הוושש והשמ .האירבה תיצמת
,דומעי הזש היפצ שי ךלש ומכ ."ישנ םזיניבוש" הז השוע תאש המ
.רבגמ וזה היפצה תא יל ןיא .הז לע ונל יגעלת אלש היפצ שי ונל
,ןאכ הז תא השוע תאש יפכ ,ול דמוע אלש הז לע רבגל תגעולש השא
לש ליעגמה קלחה תא הל תצמאמ ,תיטסירומוה ינעי הבתכ לש הווסמב
.םירבגה
רשאכש הווקמ קר ינא .האירב ייהתש זא - הז תא ךל השוע הז םא
המב ירכזית ,תיתואירב היעב הזיא םימיה ןמ םויב הלגתת ךלצא
ךתיא אצמנש רבגהש הווקמ ינא .לסופ ומומב לסופה לכ .ןאכ תבתכש
ךלש תוישנ אלהו תוליעגמה תונוכתה לע רהמ רתויש המכ הלעי
.רהמ ךתוא בוזעיו
לודגה ינו'גל וביגה
 
5/2/07 23:28
הריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
השעיש רוחב ישגפיתשכ םעפ הז תא יניבת תא .תודודר תויוטש הזיא
לודגש זא יניבת תא .םועפל ליחתי ךלש בלהשכ ,תישגיר הז תא ךל
הלוכי תאו ץוחל אוה ילוא זא אל דמוע אל םאשו הנשמ הזכ אל ןטק
ןמסל םוקמב ןיינעה לכמ תבטומה ייהת תא רקיעבו תאו ול רוזעל
.ביואכ ותוא


קוידב הז לבא תבתוכ תאש המב תיטסינימפ דואמ ילוא תאש תבשוח תא
הנימאמ תא עדומ תת ןפואב יכ תירבגה השיגה תא תצמיא תא - ךפהה
...רתוי םיבוט םנונגיסו םתשיג לע םירבגהש
הרישל וביגה
 
11/4/07 0:09
65בוטרוקנעסוכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!ייה
דועו מ"ס 3 ילוא) ןופציפ ןיז ול היהש "רבג" םע יתנתחתה ינא םג
אלש ללגב ,ותיא קופיסל םלועמ יתעגה אל ןבומכו (!!!דמוע אוהשכ
"לגשמ" לכ ירחא ןעט םג אוה .ונינש ןיב תינימ המאתה םוש התייה
הרידחה ןמזב ,טקשה סונייקואה ךותב החוש אוה וליאכ שיגרה אוהש
אל דואמ םיאושינ לש הנשמ תוחפ רחאל זא ,יתיא ןימה יסחי ךשמבו
ףוסו ,םאתהב יבועו ךרוא רטמ יצח םע ישוכ יתרכה ,ירובע םירשואמ
ונשגפנ הנש יצח דוע ירחאש תורמל ,המזגרוא טעמ יתשגרה ףוס לכ
הליל ותואבו ,(םינבומה לכב) רתוי לודגה ויחא םע ונינש הביסמב
.הרוצה תא (ויחא) יל ערק אוה
הברה הז - בוד וא רומח וא לדוגמ סוס הפידעמ יתייה ,ףסונ טבמב
רבחה לש לדוגמ חא ותוא וליפאו ,ילש סוכה לש םידמימל בוט רתוי
םויכ יל שיש האנהה םעט לש והצק הצק תא דרג אל ישוכה ילש
תינכותה .(ןופצב לילגה דרו תווחב ,םייתימא) םיסוס םע ןיידזהלב
תאז - ליפ םע ןיידזהלו ודוהל סוטל איה ,תרעובו הבורק יכה ילש
לכמ בוטרו לודג רתוי ילש סוכהש ןבומכ) ילש הלודג יכה היזטנפה
.(!!!תירשפא היזטנפ
רטמ עברו ךרוא רטמ םומינימ לש ןיז ול שיו ,ביגהל הצורש ימ
לש םוליצ ול חלשא ינאו ,ילש ליימ-יאל הבוגת יילא חלשייש ,יבוע
!ילש סוכה
,תצק בכעתהל הלוכי ודוהל העיסנה יכ ךשמה ךכל היהיש הווקמ ינא
שממ הז) םייתיבה רקיעב םיליפהמ קלח םיסרסמ ודוהב וליפאש ללגב
.(!!!קנע ליפ לש ןיזמ תונהל הלוכי יתייה המכ - לבח
לש םוליצ םע ליימ יילא חלשת יתימא רבג התא םא ,םוכיסל זא
.(בויחבו םדקהב ביגא ינא יתימא םוליצ הז םא) ךלש ומש-המה
ייב
65בוטרוקנעסוכל וביגה
 
21/1/09 1:16
יסוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוקדוב תאש ינפל דמוע אלש תונולתב ואובת לא דיגהל יתיצר קר
טושפ תא ילוא קתומו דירומ שממ םימעפלש ןכלש ףוגה חיר תא םדוק
!ימיטיגל ,ךתיאש רבגה תא תכשומ אל
יסויל וביגה
 
21/1/09 1:20
29 יסוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קסעה ןכלו ער ףוג חיר ךל שי םג ילואו תכשומ אל טושפ תא קתומ
וזירחת ךכ רחא קר ןכמצע תא וקדבת תונב לכ םדוק !דמוע אל
!ןיז תומחלמ
29 יסויל וביגה
 
13/6/09 6:58
סקס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סקסב ורזעי םהינש הרגאיו לוכאל וא ןוכנ לוכאל
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא