םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

יתחפשמ לשכ
ןייטשניבור הריש


יפלש יל הארנ לבא ,אמיא אל דוע ינא
םירומא םירוה ,ימשרה תורוהה ןקת
תויהל ךכ רחאו ,םידלי םלועל איבהל
היה אל הז ילש הרקמב לבא .םליבשב םש
ךכ דבוע אל הז םירקמ ןומה דועבו ךכ


התואב .אקווד הבוט ,הרבח םע הפק תותשל יתאצי םינש המכ ינפל
וניתש .המיא םע הלש םגו דואמ םיחותמ ויה ימיא םע ילש םיסחיה הפוקת
יא ךיאו ונתוא תוניבמ אל ןה המכ לע ,הקומע תונייכבתה תחיש ונקפד
,ידיגת" ,יתוא הלאש איה ,םולכל רשק ילב ,םואתפו ןתוא תוצרל רשפא
יח זא םג היה ,היחיש ,ילש אבאו ,"?רטפנ ךלש אבא ןמז המכ ינפל
."וילע תרבדמ אל םעפ ףא תא יכ" "?תמ אוהש הזל תעגה ךיא" .ירמגל
.םלועב הכירעמ יכה ינאש םישנאה דחא אוה ?וילע דיגהל יתלכי המ לבא
,תחתה לע שורג ילב ,תבהול תונויצ ךותמ ריעצ דואמ ליגב הצרא הלע אוה
,ינא יתאב זא .םעיגה םע דימ ןוירהל הסנכנש (ילש אמיא ,ןכ) השיאו
סנרפ ,חילצמ קסע הנב אוה םייתניב .ףצרב .םיינש דוע ירחא םינש עבשו
.וילע יתעדיש המ לכ הז .והז םצעבו ,בר דובכב ונתוא
השולש ,שי ,תחלצומ תויגוז ,שי תחלצומ הדובע :םלשומ וליאכ לכה זא
יתייה תאזה תינבתב רדתסה שממ אלש דיחיה רבדה .שי ,םינידנולב םידלי
.ינא


ינא יתש


תעונתב הליעפ תומד ,תנייטצמ הדימלת לודגל הרומא התייה וב םוקמב
לש תימצעה תוהזהמ בושח קלח ויה רעונ תועונת ,הזיא בושח אל) רעונ
תיבב ונלצא .ינא יתחמצ ,רפציבה לש םידימלתה תצעומב הרבחו (ילש אבא
תא ונדביכ דואמ ?םייאכרא ,תצק םיספתנ םויה ילואש םיכרע לע ונלדג
הרבע אל ,יולגב דגנתהל וא ,לוקה תא םהילע םירהל לש תורשפאה ,םירוהה
קסעב רוזעל ךירצ םא .רמאנכ םישועש רורב דואמ היה .םעפ ףא שארב יל
ילש םיחאה תא תחקל יל ורמא םאו (עבש וא שש ליגב םג) םירזוע יתחפשמה
.ייחב .םלועב הבוט יכה הדליה יתייה .םתוא יתחקל ,רקוב לכ ןגל
לכ ירחא םילכ יתפטש ,ישיש םוי לכ תיבה תא יתיקינ ,ילש םיחאב יתלפיט
.םיירהצ תחורא
.המ ינפמ אלו ,םהילע ןגהל הכירצ ינאש יתטלחה ךיאו יתמ תעדוי אל ינא
ימ ךכ לכ ןיאש הנבהה ילוא וא ?םהלש םירוהה לע ןגהל םירומא םידלי
לכה לש ףוצרפ םע יתבבותסה ?דוסב לכה רומשל יל המרג םצעב ילע ןגיש
הלועמ תינקחשל יתכפה ףוסב .רדסב היה אל רבד םוששכ םג ,רדסב
ועגפי םה םעפ ףא םירועש השוע אל ינאש ועדי םה םא .תינורכ תינרקשלו
םיבהוא אלש ועדי םה םא .הרומהמ םיקתפה תא האיבחמ יתייה זא ,וסעכיו
.םימיסקמ הרבח ייח יתפייז זא ,ועגפי רתוי דוע םה תיבל ץוחמ יתוא
.חלצומ הארי לכהש ,ןוסאפ לע רומשל רקיעה
תוחיש .שממ אל ,תמאב אל לבא ,רביד ,וליאכ ,יתיא רביד אל םעפ ףא אוה
ךוניחה לכ .הלאכו תכלוה תא ןאל ,השוע תא המ ,םיימוי םוי םיניינע לש
שינעה ,םיפטוש םיחוויד לביק אוה ,ימיא לש הידיב ירמגל דקפומ היה
.הקוסע ?איהו .תוכמס לש הזכ למס ןימ .םש שממ היה אל לבא ,ךירצשכ
הכירצ יתייה זא .ילע לכה הקרז ,רגבתהל הקיפסה אל .תעדוי אל ?איה
תחלקמ ,יתחפשמ עוריא ינפל ימצע תא תרכוז ינא .תזרפומ תוירחא תאשל
ויהיש ,דצב ליבש םתוא תקרסמו השיבלמ ,םידגב םהל תצהגמ ,םינטקה תא
.םיפי
אל יכ ,יל קר הביאכה איה .תבאוכ ,תיתרתחמ ,הטקש התייה ילש תודגנתהה
לכה וליאכ תושעל היה תיבב ילש דיקפתה יכ ,באוכש םהל תוארהל יתמכסה
.תויעב תושעל אל ,רדסב
סרוק םויס סקטב - יב האג שממ היה אוה ןהב םיימעפ קר יל תורוכז
ןיידעו ,יתשגרהש המ םימעפה ראש לכב .ראותה םויס םעו ,תוניצק
.הטקש הבזכא לש השוחת התייה ,השיגרמ
רתוי הברה .רשפאש קוחר יכה תכלל ,בוזעל ,קתנתהל התייה הדיחיה ךרדה
ןופלט תוחישל םצמטצה רשקה .קוחר טלשב רדסב לכה וליאכ תושעל לק
,ישיש םוי לש ןורחאה סובוטואה לע הלוע ,רצרצק ,שדוחב םעפ רוקיבו
."דומלל תבייח ,ןחבמ יל שי" ,תבש לש ןושארה סובוטואה לע תרזוח
.םש תויהל אל ידכ םימיהדמ םישנאל וכפהו ולדגש ,ילש םיחאה לע יתרתיו

ינאש םישנא יתיציר .רדסב לכה וליאכ תושעל יתכשמה ךכ רחא םינש ןומה
המל יתנבה אל .םעפ ףא דגנתהל אל ,םלוכל הדמחנ יתייה ,הריכמ אל
היה יכ קר יתבכש םירוחב המכ םע .רוסא יל קרו "אל" דיגהל רתומ םלוכל
יביבס םישנא ליבשב השוע ימצע תא יתאצמ םימעפ המכ ;ברסל םיענ אל יל
,אל םא .ןמזה לכ רדסב תויהלו תוצרל הרומא ינא יכ ,םיריבס אל םירבד
הריש .ןהל חתפתהל וליחתה ינא 'יתש' זא ?יתוא בוהאל היהי רשפא ךיא
,הבוטו תרדהנו תמלשומ התייה םויה לש תאז .הלילה לש הרישו םויה לש
התשעש ,רשפאש םוקמ לכב םינויז הספתש תנוזנז התייה הלילה לש תאזו
קר היה וצר ןהיתשש המ ,יסיסב ןפואב לבא .ארונ םיעזעזמ ,םיער םירבד
.ידמ תרקפומ הינשהו ידמ תמלשומ התייה תחאה לבא .ןתוא בהאיש והשימ
.לכתסהל ובריס ףקותב םה לבא .רדסב אל והשמש םהל תוארהל יתיסינ
קיפסמ הפי אל ,קיפסמ הזר אל ,קיפסמ תינתלעפ אל ,ידמ הלצע יתייה
תאצל הלוכי אל תא" ,"תרוויח תא ךיא יארת ?םעפ ףא תרפאתמ אל תא המל"
."הזה טוטרמסב תיבהמ
ינא .הזל חוכ ןיא ."הזל חוכ ונל ןיא ,יעגרית ,בוש לופיל הליחתמ תא"
וצר אל םהו ?תוחפ ואריש ?התיבה תוחפ םיעיגמ ?םיעגרנ ךיא .עגריא
,ראודב ,בתכמ םהל יתחלש .ירמגל דבל .םולכ ללכב תוארל וצר אל תוארל
ידיגת ,ךל רוזענ ךיא לבא" ."יל ורזעת ,תרמגנ ינא" .לכהו לוב םע
וארת ?אל ,דבל הז תא השוע יתייה יל רוזעל ךיא תעדוי יתייה םא ."ונל
.תמלשומ היהא אל םג ינאש ,תמלשומ אל ינאש וניבת ,ינאש ומכ יתוא
םהל יתרבסה ?תושעל םירומא םירוהש המ הזש ןוכנ .וישכע שיש המ ובהאת
אל .םוקמ יל וניפ זא .םרות וישכעש ,רתוי םהב לפטל הלוכי אל ינאש
.יליבשב הלש תוננגמה לע רתוול ,רתוי תצק בוהאל הדמל איה .וקיצה
.הדליל קיצהל אל ,הפה תא םותסל קר דמל אוה .אמיא תויהל


תנבצעמ אמא הזיא ,ףוא


ןקת יפלש יל הארנ לבא ,אמיא אל דוע ינא ?תויהל רומא הז םצעב ךיא זא
םש תויהל ךכ רחאו ,םידלי םלועל איבהל םירומא םירוה ,ימשרה תורוהה
דבוע אל הז םירקמ ןומה דועבו ךכ היה אל הז ילש הרקמב לבא .םליבשב
גוח הבזע איהש ירחא ,הנש ךשמב התא רביד אל ילש הרבח לש אבא .ךכ
דרתש הל קיצהל הקיספמ אל תרחא הרבח לש אמיא ,הטיסרבינואב יתרקוי
ץוחלל םיעדוי םירוההש תאזה הדוקנה תא שי םלוכלש תענכושמ ינא .לקשמב
חוכה תא םהל שי דועש אדוול ידכ ,םתס .יתבר תוצצופתהל םורגלו הילע
.הז תא תושעל
לבא .לכהב שממ לבא .לכהב םתוא םישאהלו בבותסהל אוה לק יכה ןורתפה
המל אמיא לע סועכלו םייחה לכ בבותסהל רשפא .םוקמ םושל חקול אל הז
שיש הריעה איה המל וא 'ו התיכמ ילש הבוט יכה הרבחה תא הבהא אל איה
,בבותסהל יתלכי .תאזה הרעהב םייחב תונולשכה לכ תא תולתלו ,קיסוט יל
םייח ללכב תויחל המל ,זא לבא ,יל ובנג יל ותש יכ ,קדצבו הללמוא
?הלאכ
שי םאש וא .םצעב המ לע ןיאש .סועכל הקיספמ ינאש יתטלחה םיוסמ בלשב
ךותמ אלו ,הנווכב היה אל הז ,יב ועגפ םא .תושעל המ רבכ ןיא ,המ לע
םג ,ךנחל ךירצש ובשח םה ךכו םתוא וכניח הככ יכ היה הז .הער הנווכ
אבא תא םא .הזה ךוניחה ללגב התבכ קר ,םהלש ,תאזה תיפיצפסה הדליה םא
.הנוכנה ךרדה וזש בשח אוה זא ,רדסב אצי אוהו ,תוכמו געלב וכניח ילש

םה ןיידע ,ירמגל אל ,בוט .הרק הז לבא ,עצבלו טילחהל השק היהש ןבומכ
,יכב ףקתהל יתוא חולשל םילוכי םה םהילע הציחלבש םירותפכ המכ םירמוש
דמלי םג אוה והשיתמ ילואו .םיטעמתמו םיכלוה הלאה םירותפכה לבא
.יב האג היהא ינא יכ ,בושח תוחפ היהי הז והשיתמש וא .יב האג תויהל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
12/10/01 23:06
וג_ידניא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
םה יכ טושפ םידלי םידילומ םישנא .הזכ רבד ןיאש ,קוידב והז
דיקפתל תישגר המאתה וא תישפנ תונכומ ללוכ הז דימת אלו ,םילוכי
גוהנל ידכ :יניעב ןוכנ אוהו ,ןשיה יגוגמדה ןועיטה .הרוהה
ךירצ ,תבכרומ דואמ אל התלעפהש הנוכמ לכה ךסב וזש ,תינוכמב
,תאז תמועל ,םידלי .ןוישר לבקל ידכ ןחבמ רובעל ךירצו ,דומלל
ימ לכ תושעל םילוכי (איהש הנוכמ לכמ ףלא יפ םיבכרומ םהש)
םא םגו ,יקנ ןוצרמ ליחתמ הז דימת אלש איה היעבהו ,הזב םיצורש
םדאה ינב לכ אל .םונהיגב תומייתסמ תובוטה תונווכה םימעפל ,ןכ
תויהל ךיא דומלל ןתינ אל םוקמ םושב טעמכ ,םירוה תויהל םימיאתמ
אוהשיתמ לבא (םישכרנ םירושיכ ללכב הלאש החנהב תאזו) בוט הרוה
ךרדב ,ריחמה תא םלשיש ימו ,תאז לכב םידלי ושעי םדאה ינב בור
.הלאה םידליה ןבומכ ויהי ,ללכ
םה םירוה ,רמול ןוכנ המכ לבא ,האשילק דוע ,םידליה לש תיוזהמו
רוחבל םילוכי אל ונחנא לבא ,לבתב ונילא םיבורק יכה םישנאה
םישוע םה םא קיחרהל םגו רוחבלו ןנסל םילוכי ונחנא םירבח .םתוא
,םיייחה לכל םיקובד רתוי וא תוחפ ונחנא םירוהל לבא ,ער ונל
.אל וא הצרנ
וג_ידניאל וביגה
 
 
13/10/01 11:15
יליגו יליצ :תאמ
ימשר תורוה ןקתל הבוגתב
תויהלו ,םירוה תויהל ךיא לע רפס בותכל לוכי היה והשימ םא
תונוישר"ל םג םיעיגמ ונייה ילוא - זוחא האמב קדוצ אוהש חוטב
םידליו ,וזה הרותה לע לופונומ ןיא דחא ףאלש ,אלא ..."הדלוה
תורשע םנשי ...םהב לפטל ךיא ןרצי תוארוה רפס םע םיאב אל
,הדימ התואב תונושו דאמ תובוט ןהש ,םידלי לדגל םיכרד יפלא
.תובוט שממ אל ןהש םיכרד יפלא המכ דועו


- קוידב ךרד התואב ,החפשמ התואב םילדגש םידלי ינש םיתיעל
דליו ,תוינוכמ אל ונחנא יכ ..עוגפ אצי ינשהו רשואמ אצי דחא
ספמ האיציב "קיוויס הדנוה" יתש ומכ ויחאל המוד וניא דחא
.םימואת אל וליפא ..רוצייה


לע םיצפמ ,םהירוהמ ולבסש הריש ומכ םידלי םא - וניניבו
ילוא זא - תעגונו תניינעמו האנ ךכ לכ הביתכב איהה תוללמואה
(-: יבויח והשמ םג הלאכ םירוהמ אצוי תאז לכב
יליגו יליצל וביגה
 
12/10/01 23:14
תינומיל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
..הריש
םירבדהמ קלח...תושיגר תודוקנב עוגפל תחלצה,יתבהא,קזח
..ולעו ובש יתיסינ תוחפל וא-יתקחדהש
םויה תצק םג ילואו הרבעב התסינש הדיחיה אל ינאש תעדל דמחנ
ר"ד" ןימ םימייק ילצא םגו םיצורמ ויהי "םהש" ידכ,םירבד תופייל
...."דייה רטסימו לקיי'ג
?ודחאתי םידדצה 2 םייחב בלש אוהשוזיאבש תבשוח תא


..ךממ דוע אורקל הכחמ
תינומילל וביגה
 
 
12/10/01 23:56
הילט :תאמ
יתחפשמ לשכל הבוגתב
תאזכ שיו, הקיטקטה תא תוהזל ידמל , ינויסינמ !ןורתיפ שי
, תישגר תונטחס הל םיארוק
סעכ ןיא המשא ןיא;טקפאה ךלה, תספתש עגרבש אוה עטקהו
.חכ הברה שי
תסעוכה יתיב לומ הנש 20 דועב, ינא הנה, ינש דצמו
קדטצהל הסנמ,(אל םיהולא השקבב)המישאמהו
"...ךליבשב לוכה יתישע הלוכי תא ךיא"
יל תרמוא (תצמשומה ןלהל) ימיאש המ קוידב
הנקסמ ןיא,והז
ךל ץימא לכהמ ץוחו
הילטל וביגה
 
 
13/10/01 3:09
ירוא :תאמ
יתחפשמ לשכל הבוגתב
.םיבושח תמאב םה תישגר תונטחסב ןוכנ לופיטו יוהיז
דצה תא דמלל רשפא (תונפקת אל ךא) תופיקת תצק םע ,ןויסנמו
המרב חכוותהל ןכומ אל התאו ,היצלופינמ וזש ןיבמ התאש ינשה
.רשקל םיאלפ השוע הז .וזה
ירואל וביגה
 
13/10/01 0:33
ינצוק חיש :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
רוד לכ ירה .םינש תורשע רבכ תולאשנש תובושח ןה הלאה תולאשה
תופלוח זאו ."ולש םירוהה ומכ היהי אל אוהש חיטבמ" לבא חיטבמ
לע םירטקמ בוש םידליהו בגה לא תודרוי תורעשהו הלדג סרכה םינשה
ןיבמ אלש םותס רודב ולדג הארנכ טושפ םהש םירובסו םהלש םירוהה
.םייחה לש תובכרומה תא


תוללעתה לע רבדמ אל ינא) םילבוס םלוכו םיייחה הלא תושעל המ
.הינווג לע םירוהה תעפשהמ ,תרחא וא וז ךרדב ,(תיסיפו תישפנ
תונכומ יבגל תישיא הניחב לש העפותה תונורחאה םינשבש קפס ןיא
- תועדומ לש ןיינע הז םויה לבא תרבוג םייאצאצו םיפתושמ םייחל
היה אל וא וקדב אל יכ דועית ןיא טושפ ולאכ תויעב ויה רבעב םג
.וקורמב וא ןילופב "תוננב"


תראשהו תודרשיהה רציש האשילקה לש תועמשמה םצעל שחכתהל ונל לב
יואר ימ עבקנש ונא ימ .היואר תילכת םה ונתומ ירחא םיאצאצ
הרהמב .יטנג לופכש לע חוכיווה יבגל ל"נכ .אל ימו הרוה תויהל
"םירוהה עזג תחבשהל" העונת םקות


הבהא - טושפ אוה םירבחל החפשמ ןיב לדבהה :םוכיסל הזו ,ןכש המ
רמולכ .םידליה םג ךכו הז תא םיחכוש םירוה םימעפל .םיאנת אלל
הז תיבהש תעדל ךירצ ינא גהנתמו הארנ ינא ךיא ,ינא המ הנשמ אל
ינאש ומכ הככ - םיאנת ילבו םיגייס ילב בהואהו ןגומה םוקמה
.הבהא ריזחהל ילבו
.רמגנ הז הפו ליחתמ הז הפ .הדוקנ .ילש םירוהה םה יכ ?ה מ ל
ינצוק חישל וביגה
 
 
13/10/01 1:26
תיליע :תאמ
היעבב ונא זא ולאשי םלוכ םאל הבוגתב
.הזכ רבד ןיא טושפ
.שי - םיבהוא םירוה
.שיו שי - םיכמותו םיבייוחמ םירוה
המ ,לבא ,ךומתלו בוהאל םיבייוחמ םהש םישחש םירוה םג שיו
המ זא ?םינכשה ודיגי המ ..לבא .םינפבמ םהל אב אל הז ,תושעל
תוינשגר תורהצה לש תירורפאו המוגע תבורעת ןימ הז אצויש
ץיוושהל היהי ןתינש םיגשיהל תויפיצ לש חטמ ,תויביטלופינמ
- ללכבו ,הכובמ ,תוידדה תובזכא ןבומכו ,הבהא-וליאכב םהב
הדבועה תא ריתסהל ודעונש םייתחפשמ םירקש לש המלש תכרעמ
הרוש ,תינתומ יתלבהו תיתימאה הבהאה ןיאש ,תיתיירורעשה
.םיימש ומוש ,ונתחפשמב


תוהבאה ,תוהמיאה טקניטסניא ,תינתומ יתלב הבהאה יסותימ
חקול לבא ,םתוא ול ןיאש ימל ,םיינסרה םיסותימ םלוכ - תככרמה
לע וילוכסת תא איצוי - ומצעמ לכסותמ הרוה .תוניצרב םתוא
המשא תושגרמ קומחל ידכ ,הזכ הרוה .םיכרד ינימ לכב ,דליה
ינניא םא" - ויפלכ הבהאה יאב דליה תא םישאהל בייח ,םישק
אל/ףוצח אוה דליה -הביס ךכל שי יאדוב ,ידלי תא בהוא
ררועמ אל אוה -רוציקבו ,דומח קיפסמ אל/שפיט/ןלצע/סמונמ
אל הז ..םירבח הברה ול ןיא םג - הדבועו ,ןבצעמ אוה ,הבהא
הזכ רבד ןיאש ומצעל רמול םוקמב ,ומצעל רמוא אוה "יתמשאב
תושעל ךירצ דחא לכ וב השק עוצקמ הז הרוהשו ,םיאנת ילב הבהא
.הדימ התואב חילצמ דחא לכ אל לבא ,ותלוכי בטימכ
תיליעל וביגה
 
13/10/01 0:37
היאמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ןחבאל תלוכיה ,תועדומה : אוה תמייוסמ היעב תריתפב ןושארה דעצה
.היעבה תא
ונל רדשל הסנמ תואיצמהש רסמה תא םצעב ונבהו הז תא ונישע רשאכ
.תויחל ליחתהל םילוכי ונחנא,םייחה ילותפנל דעבמ
.םושייה ןיינע אב וישכע
ונחנאש הדבועה :הזה הרקמבו ,ונחבאש היעבה םע םישוע םצעב המ
תילנויצר המכ דע תרתוימ המשא לכ יכו ונמצע ינפב םדא ינב
יאמ ץוח ביציו חוטב םוקמ םושל ונתוא הליבומ אל היהיתש תשקבתמו
.יחצנ ימינפ טקש
.ימצע ךוניח.שדחמ הלחתה : יעמשמ דח אוה ןורתפה
םדא ינב תויהל ליחתהל םיכירצ ונא ,"תויחל ליחתהל"ידכ רומאכ
םיכרעה, םינשה תצורמב ונל ושבגתהש םיכרעה יפל םיכנוחמ ,םישדח
רערועמה םייקה ונבצמל עגונב טקש יאל ונל ומרגש תוסיפתהו
ביצי םדאנב ,תויהל ךנוחש הממ הנוש ,רחא םדאנב תויהל ןוצרלו
.תולותבה וייניע תואר יפל וייח תא יחש
ליחתהל לכונ שוקיבה תדימל תיסחי עציהה תדימב דומעל חילצנ רשאכ
.שדחמ תויחל
לש תיטפשמה תכרעמב ונמצעל ונבצהש םיקוחה תא םשייל חילצנ רשאכ
.שדחמ תויחל ליחתהל לכונ.ונירוה ידיב "םירקפומ" ויהש ונייח
:הנכה תוארוה
........תוררועתה
ונייח לש תיטרפה תיהולאה תינכותה תעיבק
.....םישדוחמה

........רשואל ךרדב המוקת
היאמל וביגה
 
 
13/10/01 19:31
היאמ :תאמ
..תוררועתהה תנבותל הבוגתב
.ינא אל וזש שיגדהל ןוכנל תאצומ ינא
היאמל וביגה
 
13/10/01 2:36
לכימ טושפ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
!אלפנ-הריש
עגונו ,שיגר
תובאוכה תודוקנב קוידב תעגל חילצהש רמאמ לע ךל הדות


.המיהדמ תא
לכימ טושפל וביגה
 
13/10/01 2:42
הנד :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.םייחה תא יל וקפד םתס ילש םירוהה
.םיכישממ ,ארונ אל
הנדל וביגה
 
13/10/01 3:21
רבנע :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ירחא םויה ,םישורג ויה אל ילש םירוהה יכ הנוש יתשגרה 16 ליגב
לע ,הדות דיגהלו רקוב לכ םוקל ךרוצ השיגרמ ינא םינש המכ
,םילוכי ונלוכש הארנכ ולאכ שי יל םא זא .ילש םיאלפנה םירוהה
יפל ) םכרשב לע םתדמל םא ,רבעב תולתיהל ךרוצ ןיאו הביס ןיא
,םיחלצומ כ"כ אל ,תושעל המו םיבושק אל םירוה םנשיש ,( תובוגתה
ליפהלו תומשאה ליטהל ךרוצ ןיא האלה ךישמהל ןמזה הזש יל הארנ
,ונרגבתה ונדמל .םימלש םירגוב םייח תחלצומ שממ אל תודלי לע
...דיתעב ונילע אבה תבוטל הז תא לצנל יאדכ
םג לכונ תונקסמהו םיחקלה תאש הווקמ ינא לבא ,תיביאנ ינא ילוא
...םהילע בותכנ קר אלו עצבל
רבנעל וביגה
 
13/10/01 3:26
ירוא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
םימרוג דימת םידלי םילדגמשכ ,היהי אלש ךיא .תושעל המ ןיא
,דליה תא תונשל אוה ךוניח לש ותרטמ .לודג וא ןטק .קזנ םהל
דציכ תויחנה ידי לע הז םא ןיב .וב עוגפל - קפס אלל - ךכבו
םינוש םיגוסמ תויטוריונל תועפותל תומרוגש תויווח ,גוהנל
ןיא .דועו דוע דועו הלימ תירב ,תויתרבח תויעב ,תובירמ ,דיתעב
לש ותרגסמב לולכ אוה יכ החטבב וילע רמול ןתינש דחא רבד ולו
."ןוכנ ךוניח"


בוציעל דע ,דלונה ךרהו .םימלשומ תויהלמ םיקוחר ונמצע ונא ירהש
ונלש תויועטה תא ץמאמ אוהו ,תיתרוקיב הבישח ןיא ,ותוישיא
.ונבש בוטה תא לבקמ אוהש הדימ התואב


סיסבו .ידמ רחואמ רבכ ,םימלשומ אל ונחנאש ןיבמ דליה רשאכו
לע - םירוהה לע סועכל קר אוה רתונש המו .ןתיא רבכ ולש תוישיאה
תתל וירוה תבוחמש םושמ .קדוצ ירה אוהו .הנקת רסח קזנ ול ומרגש
.הנגה רסח אוה וימי תליחתב ןכש - בבר אללו םלשומ לופיט ול


,תוחפ םיתעל .עגפנ דליה היהי אלש ךיא .תירשפא יתלב המישמ וז
.רתוי םיתעל
םוקמב דליה תבוט תא םימש אל םירוהה בורש ןויכמ .רתוי בורל
שי ונתאמ דחא לכלו .ןווכתמב וב עגופ ףא דבכנ קלחו ,ןושארה
.תוחפ וא רתוי םיקחדומ ,וירוה לע םייניצר םיסעכ


לבס הברה ךכ לכ .םלועל אב דליה היה אל ול הרוק היה אל הז לכ
...ירסומ אל הז םידלי איבהלש ןאכמו .ענמהל לכי
ירואל וביגה
 
 
13/10/01 4:30
ביבר הלאירא :תאמ
ירסומ אל הז םידלי איבהלל הבוגתב
הרמאה תא יתעמש םעפ
parenthood is a no -win situation.


גישהל רשפא יאש ומכ ,םימלשומ םירוה ןיא .ירמגל הנוכנ איהש
םירוה תויהל םילוכי לבא .ונייח לש םימוחתה בורב תומלש
יתסנכנ ,יוא" - מ םיריבס רתוי םיעינממ הלאכ תויהל םיטילחמש
,בלב רוח יל שי" ,וא ,"דליה תא ריאשנ ,רדספ הללאי ,ןוירהל
ךותמ םלועל םידלי איבהל רשפא ,"ותוא אלמיש דלי הכירצ ינא
.תמיוסמ תורגבו תונכומ


.דליה לש דיתעה תא תצק תונשל לוכי הזש יל הארנ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
13/10/01 11:50
היאמ :תאמ
ירסומ אל הז םידלי איבהלל הבוגתב
.ותוא תונשל חרכהב אל ,דליה תא ןווכל אוה ךוניחה לש ותרטמ
הקצומו תירסומ תינבתל יפרומ-אה דליה תא איבהל אוה לאידיאה
.תיביטמרונ הרבחב תויחל לכוי הבש
וא וז הרוצב ותרטמו ךוניחה תא רידגמ דחא לכ ...םצעב לבא
...תרחא
םירגוב ונתויהב תימצעה תועדומה תא חתפל אוה catchה
וא םייקה בצמהמ םיצורמ ונא םאה ונמצע תא לואשלו " םינווכמ"ו
?אל
תטישב םינימאמש םישנא שי ירה- תיביטקלוק ךיישל ןתינ אלש המ
תועדומה תא וחתיפ אל :ןיפוליחל וא,ונווכ םה ובש ךוניחה
.ימצע יונישל הצוחנה תימצעה
תלוכי , תוגהנתה יסופד,םיכרעל שדוחמה ימצעה דומילהו ךוניחה
קלחב ירשפא יתלב ףאו אושנ השק רבד אוה..דועו הנחבא
רבד..םלוע ירדס םע הפ םירחתמ ונא let face it ירה..םירקמהמ
ןיינבהש ילבמ הניפה ןבא תא איצוהל לק אל ..תולקב אב אלש
..קרפתי
תרבוע םדאה תוהמ לבא תינבת התוא איה תינבתה םנמא
יתועמשמו לודג אוה יונישה םימעפל ..םייחה ךרדב היצמרופסנרט
..הארנ אל ףאו ןטנטק אוה םימעפל ,
ימצעה ךוניחה תועצמאב הז םא..םינתשמ םישנאש אוה רקיעה
רתוי םיבוטו םירשואמ םדא ינבל ונתוא ךופהל ותרטמש שדוחמה
ונתסיפת ךרד תא הנשמש ונתוא הפיקמש הרבחה תועצמאב הז םא..
..הכורא דוע המישרהו..ללכב םייחה יבגלו טרפב ונמצע יבגל
תועדומל תלוכיה תא םהל םינקמ ונחנא םלועל םידלי תאבהב
תא תונשל ,םתוא ןקתל תלוכיהו םימגפה תא תולגל תלוכיה,תימצע
"ירסומ אל"כ הז טקא הרידגמ יתייה אל. םימגפה
היאמל וביגה
 
 
13/10/01 19:33
היאמ :תאמ
..תרחא תאז תחסנמ יתייהל הבוגתב
.ינא אל - םעפה םג ,רומאכ ךא
היאמל וביגה
 
 
14/10/01 14:53
היאמ :תאמ
הזה םיבלכ לש ארח ליבשה ,והשמ חירסמל הבוגתב
...רבכ הזמ ידרת ילוא
.הק'ציאמ
היאמל וביגה
 
 
8/8/06 9:31
הואנ :תאמ
ירסומ אל הז םידלי איבהלל הבוגתב
לוכי התא..תכל תקיחרמ תצק הנקסמה לבא . תבתכש המ דאמ יתבהא
תולת יסחי אלו הבהא יסחי רוצילו ךילא הוושכ דליל סחייתהל
.הטילשו
הואנל וביגה
 
13/10/01 9:47
טקפא דייס :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
קר חותפל ימצעל השרמ ינאש גוסהמ הבית .האירקה םע ילצא החתפנ
.לכה תעמושש תחא השיא לצא עובשב םעפ


ירסחו ךפתשמו ךורא אציש יתיליג תרזוח האירקבש ריהזהל םוקמה הז
.האלה ךישמהל םינמזומ ןיינעהו תונלבסה


ינאל םינפה יתש ,המצע היצאוטיסה ,םיסנאוינהמ קלח םירכומ המכ
תצבשמ תא אלממש אבא ,תקסופ יתלבהו הלודגה החירבה ,תחאה
.הלודגה הוואגה ,הוואגהו השינעה ,חווידה
תמר תא הלעה ךכ רתוי האג היהש לככו האג היה דימת אוה ילצא
יב האג אוהש המכ לע ורביד םלוכ ביבסמ .תושירדהו תויפיצה
עבראב ,ונניב לבא ולש תחלצומה תבב וירבח לכ ינפב האגתמו
הרבגו הכלהש תושירד תכרעמ קר ,םוח וא הוואג יתשגרה אל םייניע
תצפוקל ימצע יניעב יתכפה .תומכה תניחבמ ןהו תוכיאה תניחבמ ןה
ףר תא רובעל ידכ בגה תא תישקהלו לתפתהל ,ץמאתהל הכירצש הבוגל
הטמל יל היה דימת אל ,הבוגל םיצפוקל דוגינבש אלא .ולש תויפיצה
יתלפה וא ףרב יתעגנ תועטב םא וילע תוחנל ריואה אלמ ךרה ןורזמה
.ותוא


ירה .תוארהל םעט היה אל .רדסב אל והשמש ואר אל םעפ ףא םה ילצא
גישהל הלוכיו תרשכומו המכח תא :שארמ העודיו הרורב םהלש הבוגתה
שי לבא .ןיינע ישעת לא/ירתוות .לושכמ לכ לע רבגתהלו יצרתש לכ
.הברה הנשמ היה אל הז .רתוול יל סאמנ קועצל יתיצר ןיינע
אל ינא דיגהל ?השלוח תוארהל ?קרפתהל .רקיעה איה תודדומתה
רשפא רבכשכ ,םויה .ןובשחב אב אל .וזכ היצפוא ןיא ?תלגוסמ
ורציש ךכב תודוהל םינכומו םיעדוי םה ןמזה תרהנמב רוחאל טיבהל
ךרדב התוא רוצעל השקש תינתפאשו תינתעד ,תיאמצע השיא םהידי ומב
אל דחא ףאשכ הז תא םירידגמ םה ןוסירל תנתינ יתלב) הידעיל
.ילילש ןפ םג שי הלאה תונוכתלש אלא ?ןוכנ ,בוט עמשנ .(עמוש
ילבמ דבל לועפל יתדמל ,דחא ףא "הכירצ" אלש ךכ ידכ דע תיאמצע
.יתוא אל .עיתרמ הז תא תאצומ ינא .םירחאל קקדזהל ילבמ ,ןעשיהל
.םיינויח םהש שיגרהל ךרוצה תא םישנאב שיש הארנכ .םירחאה תא
ןהירחא קסופ יתלב ףדרמו תוהובג תורטמ תבצה ידכ דע תינתפאש
ךכ ,ינא יכ תוחנה ימצעל השוע אל .ןובשחב אב אל ןולשיכשכ
.רתוי הלוכי ,בושחל יתלגרוה


אל דחא ףא .גוזה ינב ןיינעב םתיא ילש תומחלמה ויה תויטתפה איש
יתרחב ,תקסופ יתלב תואמצע תרהצהב ינאו יליבשב ידמ בוט היה
ילש תיגוז םיסחי תכרעמ לכ .תודגנתה וררועיש יתעדיש הלאכב שארמ
הכלהמשכ םירוהה ןיבו יניבו גוזה ןב ןיבו יניב ,ליבקמב הלהנתה
ארטצא תובהאתה תורכיה לש ליגרה ןיינעל רבעמ .שארמ יופצ היה
םעו תוריהזב רפסל ,םהמ ריתסהל לש ןיינעה םג םש היה ,ארטצא
רפסל ,תועמדו חוכ לש תומחלמ ,התיבה ותוא איבהל ,ששח ןומה
.וחצינ םהו יתפייע יכ תכרעמה תא םייסלו אבחיהב ךישמהלו רמגנש
תא ותיא איבהל ילבמ התיבה םהילא סנכנש דחא יתאצמ רבד לש ופוסב
םע הנכ שממ ינאשכ ,םימעפל .ותוא ובהא וליפא םה .המחלמה תוחור
אוהש הרורב העידיו הבהא ךותמ ול יתאשינ םא ההות ינא ,ימצע
ילש הבהאה םצעבש וא ידיתע תא קולחל הצרא ותיאש ייח לש רבגה
םויס לש טקשהו הוולשה תא הכרבב םדקל ילש ךרדה איה וילא
.המחלמה


ילש אתבס לש תוגהנתהה תא תרקבמ ילש אמא תא יתעמש הדלי יתייהשכ
יתנחבה ,דצהמ יתטבהשכ .הומכ גהנתת אל םלועל איהש תרמואו הרוהכ
.ונתשהש םינקחשהו םינמזה קר ולא ,םמצע לע םירזוח םיסופדהש
,םהל תתל רבד םוש יל ןיאש .םידלי הצור אל ינאש יתעדי הז ללגב
הכימת הברהו םינש ןומה וחקל .הער אמא היהאש .האלה םהל ריבעהל
תלוכיה תא יב שיש .ילש ששחל הביס ןיאש ןיבהל ידכ ילש גוזה ןבמ
.הברהו הבהא םג ,קינעהל
גוזה ןבמ .הבוט אמא היהאש תעדוי ינא ,םינש הברה ירחא ,םויה
.don't-ה תא ילש םירוההמ ,do-ה תא דמלא ילש


.הבוט אמא היהא ינא .קפס יל ןיא
טקפא דייסל וביגה
 
 
14/10/01 22:14
לריגרפוס :תאמ
הרודנפ תביתל הבוגתב
קרש ןייצל תבייח ינא ,תמאב ךל םיארוק אלש ךיא וא ,טקפא דייס
.םירכסה ילצא וחתרפנ תבתכש המ לש האירקה םע
תחא דוע הנה וא ,ימצעל יתבשח ,הריש הבתכש המ תא יתארקשכ
רבכ ,םינשה ךרואל לבא .ינומכ םידלי-םירוהה תייוח תא התווחש
,ןורחאה ןמזב ,תמאה ןעמלו ,ינומכ הלאכ םישנא קיפסמ יתיליג
.םרומ שארב האלה ךישמהלו קומע קיפסמ תאז קוחדל יתחלצה וליפא
יתייה וליפא .הריש הבתכש המ תא יתארקשכ ,דיל רובעל יתחלצה
עגונ אל הזש שיגרהל ,קוחרמ תאז אורקל יתלוכיש ךכ לע האג דאמ
.שיגרהל אל השעמל .יל
.ךיילא יתעגה זאו
דחאל דחא ילש םייחה תא תראתמ ךלש הקסיפ לכ !ןמאי אל טושפ הז
אל דוע ינא .הריחבה רבדב היהתבו גוזה ןב תריחב עטקמ ץוח)
לש ןחה תאיצמ אשונ תא חותפ ןיידע ילצא ריאשמש המ ,יתנתחתה
.(םירוהה יניעב ,יגוז ןב
.המיהדמ טושפ תא
.ךכ יב תעגל תחלצהש החמש תמאב ינא
.דדומתהל חכה יל היהי דחא םויש הווקמ ינא
.םידליה תאבה יבגל תטלחהש הטלחהה םע יצמאו יקזח ךל תלחאמ ינא
לריגרפוסל וביגה
 
 
15/10/01 11:10
טקפא דייס :תאמ
הרודנפ תביתל הבוגתב
םיריכמו ילא םיבורקש םישנא יתוא םירידגמ הככ ,ןמוורפוס וא
וב יתרחב טעמכ) ךויח יב תררועמ קינב ךלש הריחבהש ךכ ,יתוא
.(ימצעב


עגרב הלגתיו םינפב ךב ןומט אוה .דדומתהל חוכ ךל היהי
.ןוכנה


ןסוחה אוה םירוהה םע ילש םיסחיה לש יבויחה ןפהש יתיליג
.תודדומתההו תושגרההו תושגרה ךבסמ האצותכ יתלביקש קזוחהו
אליעל תלשוחמ ינאו ןייוצמ ןאכ דבוע "לשחמ - גרוה אלש המ"
תא המכ תעדוי תאש ירה ,וניניב ןוימד שי תמאב םא .אליעלו
לושכמ לכ ירבעתש תעדוי םג תא ,ךב שי חוכו המצוע המכ ,הקזח
אל דיגהל רתומ היהיש ,רבשיהל הצור קר תא .השק םא םג
.ריחמה תא םלשל הנכומ אל ,הצור אל ,תפכא אל ,הלוכי


יאצמת הרירב רסוחמו ץרפתי הז ףוסב ,חצנל קיחדהל רשפא יא
אלש הטלחה וא תעדומ תוטטומתה םג ,בגא) דדומתהל חוכה תא
.יארת תא ,(תודדומתה לש גוס ןה תפכא


יתמ תועדויש .תוכמותש תובוט תורבח ןה דחוימב רזועש המ
קוזיחו ףקות ונתיש ,שי םא ,תויחאו םיחאו שקעתהל יתמו ףטלל
.(הנוש יפוא םהל שי םא םג תיב ותואב ולדג םה) ךלש תושגרל


.םילוחיאהו תואמחמה לע הדות ,ףוסב ףוסבו
טקפא דייסל וביגה
 
 
20/10/01 23:27
shirlit :תאמ
הרודנפ תביתל הבוגתב
םדאהש ,לבוי ר"ד לש "שפנה תרעס" רפסב וישכע יתארק קוידב
ול בוט ןוכנש המ תא השוע אל ,תרמוא תאז ,"ףחןזמ ינא" חתפמ
ול הנוב הככו וירוה ונממ םיפצמש המ ץא אלא ,רשוא ול איבמשו
."ףיוזמ ינא"
לע ונעי םא קרש תרדשמ אמאהשכ הרוק הזש ולעה םירקחממ
יפל קר לועפל דמל התא הככו .יבויח קוזיח תנתונ איה היתויפיצ
.תויפיצה
.רשואמ אל םג ,זאו


תונחטב םייפנכה םע קחשל רשפאש ומכש יל רפיס ילש לפטמה -םגו
םייפנכה תא רוגסל הלוכי ינא םג הככ ,םיצורש המכ חותפלו חורה
ץילע עיפשהל יל םירמוא "םה"ש םירבדל תתל תוחפ הצור ינא םא
.יתיסינ
.דבוע הז
shirlitל וביגה
 
13/10/01 11:43
לריגנומניס :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
אל ולש אמא בוש .ןולסהמ ,ףתושה .הבוגתה תביתכל לוקספה הז
המכ .לכה תועדוי ירה תוהמא .טפשמ רומגל תנתונ אל ,ול הבישקמ
.ןועט המכ .רכומ


אמא בוריקב וליק 30 דירוא אל ינא דוע לכש הנושארל יתנבה הנשה
,ייה" - התיה הנושארה הקעצהו .ינממ הצורמ היהת אל םלועל ילש
."!םיאנת אלל יתוא בוהאל הרומא תא ,ילש אמא תא ,רייפ אל הז
תיסחיה הדובעהו ,ראותה רמגנ וטוטואש הנשמ אל ,תאז לכבו
אל תא - היהת ,תוחישה לכב ,הריוואה דימת ,תואמצעהו ,תחלצומ
,תומולחה תדלי ןכאו .ילש תומולחה תדלי אל תא .הבוט קיפסמ
.הבזכא וזיא .םילופיט לש םינש הברה ירחא ,הדיחיה


לתב ךלש הרבחה ייח" .םירבח קיפסמ הדליל ןיא ,ןבומכ ,היארלו
ףאש חטב" ,אלש וא רחא רשקהבו ,םעפ סראב הרמא ,"םיחרופ ביבא
לש תובר םינש ירחאש ,תרכוז ,זאו .הנניס ,"ךתוא הצרי אל דחא
לבא ,הככ יבשחתש יל תפכיא אל" :חטוב לוקב הל יתרמא יכבו הקיתש
זאמו ."ךממ הז תא עומשל הכירצ אל ינא .הז תא יל ירמאת לא
.האבה םעפה דע .אשונב םיחוכיווה ורמגנ רתוי וא תוחפ


תוצרל לכוא אל ינא םייחבש ןיבהל ליחתהל ,םירמוא םתא ,המ זא
רשפא ללכב ךיאו .אל ילואו .ילוא ? השדח הלחתה היהת תאז ,התוא
הלוכי ינאש טעמה זא .לכה יל הנתנ ירה איה .הזכ רבד ןיבהל
הצור איה יכ...?הז תא השוע אל ינא המלו...הרומתב ריזחהל
.וניבת וכל ,הזכש דרמ .השעא ינאש


,םעפ ילוא .רותפ אל דוע לכהו .ןבומ אל דוע לכהו .הברה דוע שיו
.סעכה ץוצי הלודגה הבהאה ךותמו הבהאה ץוצת לודגה סעכה ךותמשכ


עניי-א .תמ תמאב אוה יכ הז ?ילש אבא לע תרבדמ אל ינא המלו
.דידניא ,החופשמ
לריגנומניסל וביגה
 
 
13/10/01 13:12
ןייטשניבור הריש :תאמ
''?יל הבישקמ אל תא המל ,אמא''ל הבוגתב
רפס יתארק וינפלו ,ןיוצמ רפס וישכע תארוק ינא ,ןומניק תדלי
דליה לש ותדרח" אוה ןושארה ,שארב הלודג הכמ יל ןתנש
לש "שפוחמ סונמ" תא וישכעו ,תבתוכה ימ תרכוז אל ,"ןנוחמה
.םורפ ךירא


,לופיט לש ךרעב הנש ירחא ,יל ץילמה ילש גולוכיספה ןושארה לע
לע םג ,םצעב ,ינפל ותא דדומתהל חילצא אל ינאש בשח אוה יכ
.וילא עיגהל ןמז תצק יל חקל לבא ,יל ץילמה אוה ינשה


.והשמ ךלצא וזיזי םהינשש השגרה יל שי
ןייטשניבור הרישל וביגה
 
 
13/10/01 17:56
לריגנומניס :תאמ
''?יל הבישקמ אל תא המל ,אמא''ל הבוגתב
.הכרבב ילצא תלבקתמ רפסל הצלמה לכ
.תרעשמ ינא ,עיגי םרות םג
לריגנומניסל וביגה
 
 
14/10/01 12:03
יבליס :תאמ
הריש ,הדותל הבוגתב
,רלימ סילא תאמ "ןנוחמה דליה לש המרדה"
.םייח הנשמ אוהו
יבליסל וביגה
 
 
15/10/01 12:10
.ר הריש :תאמ
איה תרתוכהל הבוגתב
ןמזה לכ ינאש הז לע רמוא היה ילש גולוכיספה המ ןיינעמ
תשקעתמ ינא ללכ ךרדב .רפסה םש םשה תא תונשל תשקעתמ
"רגפמה דליה לש המרדה" ול אורקל


:)


.הנפמ תדוקנ הוויה תמאב אוהו
.ר הרישל וביגה
 
 
13/10/01 13:22
הריטה תריבג :תאמ
''?יל הבישקמ אל תא המל ,אמא''ל הבוגתב
,םוי ישק ,םירגובמ ,םינטק םישנא םה .הלילח ,יאנג תלימכ אל
,תויועט יאלמ ,םיאירב תוחפו תוחפ ,(םילהובמ אל םא) םיגאדומ
לכ ירחא הזה ליגל ועיגה ללכב םהלש םידליהש הדות יריסא
.ךרדב תופורטסטקה


ישעת לא" :שארה ךותמ אצויש ןטק לוק ומכ הז ,םיננולתמ םהשכ
ךיא יארת .תויעב ישעת לא ,ןפוד תאצוי ייהת לא ,הככ
."......תא ךיאו .....םלוכ


יכ .םידהדהמו םילודג םתוא םישועש ונחנא הלא .םינטק םה לבא
ןיע תשדע - 5 ליג לש וזל ידמ המוד 25 ליגב ונלש הביטקפסרפה
ןמז ןומה חקול .םימייאמו םילודג ,הנממ םיפקשנ םהש גד
.וזה םלועה תנומתמ ששואתהל


,קותישל םימרוג םה 20 ליגב ,הירטסיהל םימרוג םה 15 ליגב
ליגב לבא .ל"וחל תחרוב ינאש דע ךכ לכ םיעירפמ םה 25 ליגבו
םידממל תצווכתמ וזה השדעה ,לזמ הברה שי םאו ,רגובמ רתוי
,ינוציח ההנו תצק קחרתמ שארה ךותב לוקה .םיליגר ,םיישונא
ול תתל איה הפיאשה .רוטסיזנרט לש הינזוא ומכ ,רתוי שלח
.ירמגל ונממ חוכשל רשפא יא םעפ ףאש תורמל ,לוממ רובעל
.שילחהל םומיסקמ


שי ,םיצורית ילבו .רתוי דועו .ןוטקלו .ןוטקל םיליחתמ םה זאו
.ימצע ילש םייחה תא ליחתהל ךרוצ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
14/10/01 8:19
bettie page :תאמ
םינטק םישנא םה םירוהל הבוגתב
םיעקשמהו םיסעכהו תומשאהה לכש הלגמ ינא תרגבתמ ינאש לככ
.רבד םינשמ אל
.ילש םירוהה םה יכ םתוא תבהוא ינאו ילש םירוהה םה
.תובהא יתש שי - סעכ לכ לע
.תודות יתש - המשאה לכ לעו
.םיינש וא רה - עקשמ לכ לעו
הבשחמב אל ןמזהמ %90בו ןוכנל ובשחש המ תא ושע םה ירה
.(עוגפל ידכ יתישע ינאש ומכ ,ןכ אקווד םימעפל) עוגפל
הז .םילודגהו םיבידנה ,םימכחה תויהל םירומא םירוה ,ןוכנ
.ךכ דימת אל
םהש זאמ .יתלדג ינאש זאמ .םהלש תוישונאה תא תבבחמ ינא
וניבהש זאמ .ושעש תואיגשב תודוהל וליחתהש זאמ .ולדג
.םיטרפ םג אלא החפשמ קר אל ונחנאש
תבשוח ינאש - םישנא ינש םג לבא אבאו אמא ילומ םידמוע םויכ
.ירוה ויה אל םא םג ריכהל הצור יתייהש
םא םג - ילומ דמועש ימ לש תומלשומה רסוח םע תאזה המלשהה
םתס ,ןטק אל .םדאכ םג ותוא תוארל - הרוהה תויהל רומא אוה
.םדא
םהיפלכ תומשאה ילב ילש םייחה לע תוירחא תחקל ילש תלוכיהו
.'רדסב ושע אל םה' המ לע
.הז םע תויחל רשפא
bettie pageל וביגה
 
13/10/01 12:35
הדזרחש :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.באכ דע ךתיא יתיהדזה ,הריש
תומולחהו באכה לכ ,המשאה תושגר לכ ,ונלש םיכיבסתה לכ ירה
.םיבוהאה ונירוה ושעש תרחא וא וזכ תרעצמ תועטמ ועבנ םיערה
יניעב תחלצומ ייהת אל םעפ ףא ,המ הנשמ אלש השיגרמ ךא םייחה לכ
.םינלופה ירבדכ "שמוממ אל לאיצנטופ" הזיא היהי דימת .ךיירוה
אל םלועל ,קיפסמ הבוט אל םלועל תאו ,םהל םיכישממ םייחה הככו
םיבהואש םירבחלו ,ראותלו ,תואיצמל רשק לכ ילב - קיפסמ הפי
אל םלועלש בלב רוח והשזיא שי דימת ,תרדהנה הדובעלו ,ךתוא
.הארמב ,ךלומ תדמועש תרדהנה הרוחבה תורמל ,אלמתמ
"ונחנא"שכ ,וישכעש ,תיקנירשה לומ הכוב ימצע תא תרכוז ינא
...תדחופ ךכ לכ ינא ,הנותח לע םיבשוח
תדמוע ולומש ןיביו וזה הבהאה תיילשאמ חכפתי אוה והשיתמש תדחופ
...תחלצומ ךכ לכ אל הרוחב
םהל קופדא ינא המכו ךיא עדוי ימ יכ ,םלועל םידלי איבהל תדחופ
....ינומכ ,םיללמוא ויהי םהו ,תוישיאה תא
אמא ומכ אלש תעדוי קר ,תעדוי אל - ?היהא ינא אמא הזיאו
.....ילש
הדזרחשל וביגה
 
13/10/01 13:30
ירוא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
....היגולוכיספ ירפס בגא
.ןייוו .וו רייד לש "ךלש הגשמה ירוזיא"
.ןייוצמ רפס
ירואל וביגה
 
13/10/01 15:27
saturday sun :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
אל אמא ,4 תב תייהשכ ךלש קיתרנה תלוביק תא קדב אל אבא"
"יקתשת זא -הרפאמה ןיבל ךניב הלבלבתה
בוש תלקתנ ינא הבש היולגה וא תעלבומה הדמעה רתוי וא תוחפ וז
.בושו
לע תלפונ םידקפתמ יתלבה םירוהה יעגפנ לש תישירחה םתקעז
םיטסיכוזמכ לטבמו ינלזלז די ףנהב ונתוא םירתופ .תושרח םיינזוא
.םילטנמ
םא הריש ירוסו , ימצעה סרהה ביתנב יתרחב ,הרישל המודב ,ינא םג
.ךכרד תא רידגהל תרחוב תא ךכ אל
יתקספה לבסינ יתלבה באכב הרכהל שאונ ןויסינכ , ןורחא טלפמכ
,הנממ םלעתהל ןתינ אלש ימל ןמזב ובו תארנ יתלבל יתכפה -לוכאל
" סונובכו ,רבדב יתשח אל רבכש דע זע הכ באכ -ימצע תא יתעצפ
.תארנ יתלבה וזל תמאות ,תינוציח תקלצב "יתיכז
יב היה ,ןיעל םיארנש באכ ייוטיבב יתרחב הרקמב אלש החינמ ינא
רוחב ,םמדמה עצפב וריכיש ,יתוא ואריש עדומ יתלב םא םג ,ךרוצ
.אלמתי אל םלועל הארנה יפכש רועפה
החינמ ינא ,ממממה ?ילטנמ זיטפירטס ןאכ תכרוע ינא לזאזעל המלו
םיאשונש םירגובו םירענ ,םידלי םתוא לא בשקה תא תונפהל יתיצרש
הלאכ ,תודקפתמ דלוק וס תוחפשמב ולדגש ולאכ ,תודלי תוקלצ םמיע
ער תאז לכבו ילילפ טקא םהב ועציב אל םירוהה םאש בושחל ובתונש
.םימשא םהש הארנכ.םיקופד םהש הארנכ םהל באוכו םהל
םג המ ,תיעגר ילוא לקמ " יל ותש יל ולכא "ה ?םירוהה תא םישאהל
ינא .ער אצי םא םג בוטל ונוויכש םירוה לע סועכל השק בורלש
םיתיעלש הרכהל דע ,ךרדב בלש ,ענמנ יתלב םעזהו סעכה בלשש החינמ
,םתלוכי יפכ םדליל םינתונ בורלש םירוה שי ,ערה שיאה תא ןיא
.קיפסמ אל הז תתל םהל שיש המ םתיעל
םא ןיב המשאה לש הבשחמה יסופדמ קתנתהל ןפוא לכב יל ,לק אל הז
ךרדהש יל המדנ ךא .םירוהה תמשאה וז םא ןיבו תימצע המשאה וז
, "רבע " תויהל םהל חינהל איה רבעה תוקלצ תא אפרל הדיחיה
.ךועדל ול תתל תברסמו רבעה תא הייחמ בורל המשאה
saturday sunל וביגה
 
 
13/10/01 16:43
ןייטשניבור הריש :תאמ
יתחפשמ לשכל הבוגתב
תוכז ןיא ,תיתימא המוארט םוש ןיא ,תבהוא יכה ינא הז תא
.לובסל
םימש אל טושפ םהש יתיארש דע ,הז תא יתישע ,ימצעל ביאכהלו
ליגב תוכבל םיקיספמ םישרח םירוהל םידליש יל ורפיס םעפ .בל
םירוהל םידליש תויהל לוכי .תוכבל םעט ןיא יכ ,ריעצ דואמ
ביאכהל םיקיספמ הזל םינכומ ויה םהש ינפל הברה םירוהל וכפהש
?הז תא האריש ימ ןיא יכ יולגב םמצעל
ןייטשניבור הרישל וביגה
 
 
13/10/01 19:24
saturday sun :תאמ
יתחפשמ לשכל הבוגתב
תרושקית לע םירתוומש םישרח םירוה לש םהידליל המודב ,ןכ
ינא םג ךכ ,םהל םיקקזינ םה יכ םהירוהל למסל ךרדכ יכבה
רחאל םנמא,"םירוה" תויהל יירוה לע תופכל תוסנלמ יתשאיתה
.ךורא ידמ רתוי ,דוג ,ךוראו רמ קבאמ
אל ינא - ?םהילע יתרתיו תמאב םאה ימצע תא תלאוש ינא
םתוא ץלאל יביטקאה ןויסינה לע ,קבאמה לע יתרתיו ,החוטב
קרש המב אלמתהל ההימכ ןיידע יב תמייק ךא ,םניאש המ תויהל
.ישפנב רעפנש רוחשה רוחה לע תוסכל ,קינעהל םילוכי םירוה
,הב הרכהה םג ךא ,שומימל הכזת אל םלועלש וזכ ,היזטנפ וז
.באכב הכורכ
ינניאש ימצע יתענכיש ,באכה תא שוחלמ יתענמנ המ ןמז ךשמל
וז ,םינתונ אל םהש אל הז .רבד הכירצ ינניאו שיאל הקוקז
,סנכתהל ,תונוצרה תא קיתשהל תנמ לע יתלעפ .תחקול אלש ינא
אטבל אל ,םוקמ סופתל אל ,תיפוסניא הדוקנ ידכל םצמטצהל
תומלעתה תא ,יחלה תריטס תא בוש תווחל אל קר - םיכרצ
תונפגס ייח יתפדעה "הצור ינא " ,"הכירצ ינאה " תושקבמ
עמשיש ימ היהי אל קעצא םא םגש הרכהה ינפ לע תילטנמ
אל חונ רתוי ,הטילשה תיילשאב םחנמ והשמ שיש הארנכ.יתוא
.בוריסב תוכזלמ תוצרל
) תילאיר הייצפואכ ,םירוהה - םהילע יתרתיו םויה זא
תא םייחל יתבשה ךא ,(דובכ לש םוקמ ןיידע םהל שי היזטנפב
בחרמ ,םוקמ ימצעל יתיניפ ,םייחה לא ימצע תא יתרזחה ,ייכרצ
.םויק לש


ילעב ) םישרח םירוה םתוא םיבוגש רתויב יתועמשמה ריחמה הז
הרקימבש םימליא םידלי םירציימ םה ,(בורל תיביטקלס העימש
למלמל ינתמיא דחפ ידכ ךתו ,קבאמ רחאל םיחילצמ ,בוטה
...םיכירצ...םיצור םהש םהירבח ינזואב תונססהב
saturday sunל וביגה
 
13/10/01 16:08
תוער :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.ךל הדות .יתיהדזה דואמ
דחה היארהמ םיררחתשתמש דע .רמול השק ,אל וא םיקדוצ םה םא
םהש םלוכל הארתש העד עיבהל רוסאו םיניבמה ,םילודגה םהש תידמימ
םיעיגמ "םהלש" םידלי םתואש ירחא םג ,םיהדמש המ .לודגבו םיעוט
הזש םירמוא םירבחש םינעוט םה ,תורכמתה לש ,דואמ םישק םיבצמל
,םירוכמ ילש םיחאהש הזמ תשגרתמ אל שממ רבכ ינא .!!!!?יתשרות
תיביאנ םתס ינא .והשמל םירוכמ םלוכש לבא ארונ הזש םירמוא
דימת ילש אמא .יידמ השק םירבד תחקול .ןיינע הניבמ אלו המימתו
תלכתסמ טושפ ינא םויה .ידמ השק םירבד תחקול ינאש יל הרמא
.הדכנה תא ואריש ידכ קר ,הנש האמב םעפ התיבה תצפוק ,דצהמ
הברמלו ,ונלש החפשמל םירוקש םיארונה םירבדה לכ לע "תעמוש"
- תונעל תעדוי רבכ ינא ילע םירבדמ םהשכ .השידא תראשנ אלפה
השוע אל .תימתס דואמ הרוצב םתיא יתסייפתה .העוגר ראשהל וליפאו
קר תגאוד .תרשקתמ אל - הכירצ אל ,תרשקתמ - םתוא הכירצ .ןובשח
דחא ףאל םיטנמיטנס םוש ילש םיחאל ןיאש תעדוי םג ינא .ימצעל
תרחא ךרד ןיא .השידא תראשנ לבא ,שי ילוא יל .תמצמוצמה החפשמב
יתימא וא ימתס םא ןיב םירוהה םע סויפהש תבשוח ינא .לבח תצקו
,השק אוה .דואמ בושח ,תישע תאש ומכ ,תויוצרה תורהבהה לכ םע
ןיבמ ינא ימ לש ימצע דומילו ימצע סויפב ךורכ אוהש ןוויכ
םצעב ונחנא - באוכו השק אוה ךילהתה .התיא ,םש ראשהלו םייתשה
יפל ,גהנתהל םיצור ונחנא ךיא ונמצע םיכנחמ וא ונמצע תא םידמלמ
.(!?ונל בוט תמאב המ) םהל אלו ונל בוטש המ יפל ,םיללכ הזיא
םה םא וליפא לכה תתל אל ,םיפלק ךלצא ריאשהל תעדלו ףתשל ךירצ
definitely איה ."םיאנת ילב" תויהל הכירצ םהלש הבהאהו םירוהה
.!!הז םע תויחל םידמול .תאזכ אל
תוער ל וביגה
 
13/10/01 16:57
'לימב םיקירע דכול :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ימיא לש הייח לכ םירבדה עבטמ .תירוה דח החפשמל דיחי ןב ינא
.ילטנמ קנחמל יל ומרג טעמכש ךכ יביבס ובוסנ
.15 ליג דע
רחאל .העבק ימיאש הממ תרחואמ רתוי העשב הביסממ יתרזח דחא םוי
ינא דוע לכ" :ייח תא הנישש טפשמה תא יל הרמא איה חתפתהש חוכיו
שפחל יתאצי רבכ תרחמל ".תושעל המ ךל דיגא ינא ךתוא תנמממ
םולשת) ימצע תא יתסנריפו יתדבע רבכ ,םימי המכ רחאלו הדובע
.(...וכו למשח, לכוא, אתנכשמב ילש יסחיה קלחה
רכומ היה אלש והשמב הלצא יתלקתנ ףסכה תא ןחלושה לע יתמשש םויב
תוקצהה לכ וקיספה םוי ותואמ .הכרעהו דובכ לש טבמ .הכ דע יל
.רגוב םדאכ יתוא דבכל הליחתה איהו םיסו'גינהו
15 ליגב רבכ תיבה תא בזוע יתייה הז תא השוע התיה אל איה םא
.עגמ קתנמ וליפאו
ךוותב באוכ הז םא םג .ומוקמב דימעהל שי קיצמו ס'גנמש הרוה
ימא םע ילש םיסחיה םויה . םלתשמ הז ךוראה ךוותב .רצקה
.רבד ינשל בייח אל דחא ףא .םיינויויש םהש ןוויכ ,םיניוצמ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 19:47
ירובת הרואפי :תאמ
.עגמ קותינו תואמצעל הבוגתב
זאו .ץוצרפב יל קחצי ילש אבא .הז תא תושעל הלוכי אל ינא לבא
.םייזיפה םיעצמאה ראשל רובעי
ירובת הרואפיל וביגה
 
 
8/8/06 9:49
הואנ :תאמ
.עגמ קותינו תואמצעל הבוגתב
(:תמאב..ךממ הקיזחמ
הואנל וביגה
 
13/10/01 17:51
ןיקפונס :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
:הביתכב ןיבו האירקב ןיב ,תופתתשמהו םיפתתשמה לכל


רשע דיגהלו ,דמחנ והשמ לע בושחל ,םייניע םוצעל ,ריוא תחקל
:תופיצרב םימעפ


ילבו םירוה ילב ,תפתושמ הנילב ,ץוביקב יתלדג אלש לזמ הזיא"
"החפשמ


.רתוי בוט שיגרי דיימ ,רבודמ המ לע עדויש ימ


.ול בוט רתוי אליממ ,עדוי אלש ימ
ןיקפונסל וביגה
 
 
13/10/01 17:55
לריגנומניס :תאמ
השדח הרטנמ וישכעול הבוגתב
הרטנמ ץומיאו םהב לוזלז ידי לע םירחא לש תושגר ךימנמ אל התא
.השדח
.דיגת ? רמול והשמ ךל שי
.םירחאב לזלזת לא לבא
.ולש הליבחה תא שי דחא לכל ,רמאנש
לריגנומניסל וביגה
 
 
13/10/01 18:05
'לימב םיקירע דכול :תאמ
ןוויכה הז אלל הבוגתב
.הלק רתוי ינשה לש הליבחה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 18:10
לריגנומניס :תאמ
םימעפלל הבוגתב
? םימשור ובאט הזיאבו ? דדומ ימו
לריגנומניסל וביגה
 
 
13/10/01 18:18
'/לימב םיקירע דכול :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
.האוושהל םיימונוקא ויצוס םינוירטירק םנשי
'/לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 18:21
הלאירא :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
לכה תילכלכ הניחבמ וב היהש תיבב לדג והשימ םאו
תיבב לדגש והשימ ותמועלו ,ירמגל םירכונמ םירוהו
הפ םג ,םיכמותו םיבהוא ויה םירוהה לבא ינע היהש
?םיעבוק םיימונוקאויצוסה םינוירטירקה
הלאיראל וביגה
 
 
13/10/01 18:26
''לימב םיקירע דכול :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
.אמגוד םתס םה םינוירטירקה
ףיסוהל היה ןתינ הכימתו הבהא דודמל רשפא היה םא
.ללוכה ןובשחל הז תא
''לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 18:18
הלאירא :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
תודבכ רתוי תוליבח שי !!יחכוותת לא תא ,תינימיניק
יא לצאש תחכש .םייק אל "יסחי" גשומהו ,תודבכ תוחפו
?םיעבצ ינש קר שי םישנא ולא
הלאיראל וביגה
 
 
13/10/01 18:22
'לימב םיקירע דכול :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
.םיעבצ ינש אל
.ךתוחו ירזכא ןויגה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 18:50
.ר הריש :תאמ
?יטנאסקל הבוגתב
?ןויגיה המ ?ןויגיה הזיא


יתלדג .הללאל תדסחתמ עמשיהלב ןכתסהל תכלוה ינא
תא דחא םיבהוא וליפאש אמיאו אבא וב שיש תיבב
כ"הסב לבא ,םיילכלכ םיישק לש תופוקת ויה ,ינשה
יתייהש המ לכ יל היה ,רדסב היה תאזה הניחבהמ
הדליל יתוא ךפה אל הז לבא ,רתוי ףאו הכירצ
.תויעב הל ויה אלש וזכ וא תננורתמ


.ףסכ ןיא וא ףסכ שימ םיקומע רתוי הברה םה םירבד
דואמ םירבד ינש ,ןוחטיבו תוחונ ןתונ ףסכ
אמיאש תויהל לוכי .םיבושח יכה אל לבא ,םיבושח
לכמ שפנ תוולשו ימצע ןוחטיב רתוי ךל הנתנ ךלש
?ילש םירוהה לש ףסכה


המ לכ תא הילע תולתל תינוציח היעב שישכ לק דימת
שישכ לבא .הלועמ תינוציח היעב וז ףסכו ,רדסב אלש
תונפתהל רשפא ,םייחב רחא םוחת לכב ומכ ,ותוא
.רדסב אל םירחא םירבדש תוארלו
.ר הרישל וביגה
 
 
14/10/01 21:58
'לימב םיקירע דכול :תאמ
?ןויגיהל הבוגתב
.ןוכנ ימצע תא יתרבסה אל ילוא
.הליבחה תיגוס לע היה חוכיוה לכ
.תולק תוליבח שיו תודבכ תוליבח שיש ןעוט ינא
ינא ךכל הבוגתב .םדאב יולת הזש םינעוט םירחא
הלק הליבח םע דדומתהל לגוסמ וניאש םדאש ןעוט
.ןלצעו קנופמ וא הלוח םדא אוה
.הליבחב ביכרמ אוה ףסכ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
14/10/01 23:24
ביבר הלאירא :תאמ
.ןויגיהל הבוגתב
ךל סאמנ אל ?הלק הליבח רידגמ התא ךיאו ,דכול
ןיאש ןיבמ אל התא ?בושו בוש פול ותואל סנכיהל
הלק הליבח ומכ הארנ ךלש המו טלחומ רבד םוש
עבקתש התא ימו ?רחא והשימל ןוסא תויהל לוכי
?ןלצע וא קנופמ ,הלוח ימ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
15/10/01 19:33
'לימב םיקירע דכול :תאמ
?ןויגיהל הבוגתב
תא ההכמ הארנכ תססובמ החפשמב תלדגש הדבועה
.ףסכה לש ותובישח יבגל ךייניע
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
15/10/01 20:32
.ר הריש :תאמ
.בערה תא ןיבי אל עבשהל הבוגתב
תמרוג ,תססובמ אל החפשמב תלדג הארנכש הדבועה
ןתונ ףסכ ,בוש .ףסכה לש וכרעב םיזגהל ךל
.לכה אל הז ,הברה הז ,תוחונו ןוחטיב
.ר הרישל וביגה
 
 
13/10/01 18:25
לריגנומניס :תאמ
? ןכ ,האל הבוגתב
ירהש .םיעבצבו תולוקשמב ברעתאש ינא ימ ,תקדוצ ,ןכא
.תויסחילו יל המו .םהלש הדובעה תא םיעדויש םישנא שי
ףאה תא תפחוד רבכ ינאו הקיטמתמ תודיחי עברא ישוקב
.תולקו תודבכ תוליבחל


! ילש תחתב םיימונוקא-ויצוס םינוירטירק ,רקי דכול
םינוירטירקה לכל םוקמ קיפסמ םש שי ,ערה ןיע ילבו
.םילקל םגו םידבכל םג ,ךלש הלאה


םג איה תויביטקייבוא ,יל רמא םכח ךכ-לכ אל שיא םעפ
אל חטב ,דמחנ והשמ ול אצי .תויביטקייבוס לש גוס
.ומאויצוס לע רבדנ ךכ רחא ,ןנשת .הנווכב
לריגנומניסל וביגה
 
 
13/10/01 18:28
'לימב םיקירע דכול :תאמ
הענכהב שאר הניכרמל הבוגתב
.םירזומ ןושל יקחשמל חכ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
13/10/01 18:41
תלפטמה :תאמ
השדח הרטנמ וישכעול הבוגתב
.אובי הזש יתעדי רמאמה תא יתארקש עגרהמ
.ךממ אובי הזש יתיפיצ תצק םגו
.וליפא דואמ ער.ער רבד הז תפתושמ הניל
.ריאשהל לוכי יאדווב הזש תוקלצה לע חכוותאש הנורחאה ינאו
דליל רתויב םיעורגה הלידגה יאנת ולאש רמולו אובל דעו ןאכמ
.לודג קחרמה
רשקו יתחפשמ ןויביצ לע ורמשש ץוביקב תוחפשמ תרכה יאדווב התא
.אלש תוחפשמ םג ומכ.םיחאל םירוהה ןיב אלפנ
.רמול השק הזב די תפתושמה הנילל התייה המכ דע
תיב ותואב ךיירוה םע לודגל לש תועמשמהש תובר תוחפשמ שי
-תוחפ אל תקלצמו השק יאדווב התייה
.היה אל םהלש טלפמ היה תוחפל ךל
תיתרבח תומהוזמ תובשחנש םידליל הלידג תוביבס לע השענש רקחמב
קלח ליצהש המש וליג (...ו"כו תונז םימס,ינועל הנווכה)
רגובמ תוחפל היה הבורקה םתביבסבש הדבועה התייה םש םידליהמ
והשמ הז...הרוה תויהל בייח אל הזו .םהילע עגושמ היהש דחא
תורשפאה התייה םיקינצוביקלו תתל לוכי ילמרופ יתלב ךוניחש
.םיינוריעל רשאמ רתוי הברה הזכ רגובמב לקתיהל
.אבאו אמא לש הבהא םוקמב אב אל חטב הז
.םישבתשמ םירבדשכ חתפנש ןובשח לע רבודמ שארמ לבא
.חרכהב םיינוריעל ןורתי האור אל ינא תאזה הניחבהמו
םע אלו.םהירוה םע לכ םדוק אוה הטישה יעגפנל םייקש ןובשחה
ץוביקב תועיפשמהו תויזכרמה תויומדה םה רבד לש ופוסב.ץוביקה
.והז והז.תרקב רפכב
תלפטמהל וביגה
 
 
13/10/01 19:18
ןיקפונס :תאמ
....יתששח הזמל הבוגתב
שי ןהילאש תפרב תורפה אל םגו ,עטמה לש רוטקרטה אל הז
.תונעט


.רורב הז ,םירוהה קרו ,םירוהה


ונתיאמ םיבוט אל םה המכ םיאור ונחנאו ,םינשה תורבועש לככו
שוחב אל ,תושיגרב אל ,המכוחב אל ,םולכב טושפ לבא ,םולכב
:הטושפה תמאה תא םיניבמ ,היפא ינוכתמב אלו רומוה


םתואו תושלוח ןתואו תויועט ןתוא םע ,םדא ינב ,םתס
.ויהי ונל םגש םיסופסיפ


.דיתעו הווה ,רבע ןיב ,היגולונורכב אוה לדבהה לכ


.המחנ שממ ןיא הזב םגו
ןיקפונסל וביגה
 
 
13/10/01 19:22
'לימב םיקירע דכול :תאמ
!רורב הז לבאל הבוגתב
?םינמרפוס םה המ !ונומכ םהש רורב .רחא והשמ תבשח המל
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
14/10/01 22:36
תלפטמה :תאמ
!רורב הז לבאל הבוגתב
יבגל הנבהה לש באכה ,םימלשומ םניא םירוההש יוליגה
ושענש תויועטה
.םידלי לודיג רעצ לש יפוסניא לגעמל חרכהב ליבומ אל


ןודז תנווכב אלש ושענ תויועטה םירקמה בורבש, החינמ ינא
.
לגעמ הז תאזכ הנווכ התייה ןכ םירקימהמ קלחב םא םגו
רובשל ןתינש
.םירקמה בורב ונירוהל היה אל ונל שיש המ יכ
תונבה םע דחי ,רתוי ההובג תימצע תועדומל עיגהל תלוכיה
תיעוצקמ הרזע םע וא דבל ונמצעב לופיט תרזעב תועיגמש
תוחפל וא..ונירוה תויועט לע רוזחל אל ונל רוזעל םילוכי
.ןבור לע אל


?.תורחא תויועט תושעל ונתיאמ ענמי הז םאה
...אלש חינהל ריבס
ריכזהש ומכ ,תירסומ הניחבמ ונמצעמ עונמל הביס תאז םאה
וא אמא ךל ארוק דלי עומשלבש רשואה תא ,םיבתוכה דחא הפ
?אבא
.אלש הווקמ ינא


.המחנ טעמ שי הזב ילואו
תלפטמהל וביגה
 
 
15/10/01 17:06
ךאלמה :תאמ
השדח הרטנמ וישכעול הבוגתב
הז יל ונימאתו הינפב יתלדג ,ץוביקב יתלדג אל קדוצ התא הללאו
תא תוארל לוכי התא ץוביקב.השק רתוי םימעפל ילוא רבדה ותוא
תא יתיאר אל םימעפל ינא ,עובשה ךשמב םעפ ידימ ךלש םירוהה
.םישדוח תמכ ילש םירוהה
ךאלמהל וביגה
 
 
15/10/01 17:29
ןילו'ג :תאמ
השדח הרטנמ וישכעול הבוגתב
דואמ םייצוביק םירוה גוז םע ,תפתושמ הנילב ,ץוביקב יתלדג
.דואמ םיירוה םגו (םיצוביק ינב םהינש)
אמא םע םיכיבסתו םיבירו םיחוכיוו םויה דע יל שיו יל ויה ןכ
.תלפטמה םע אל - ילש
םירבדה תיבבשכ חורבל ןאל יל היה - יתבוטל היה דיחיה לדבהה
,תורישי םהב תירמוח היולת תוחפ הברה יתייה .ידימ םיקיעמ ויה
םיריעצה בורלמ םדקומ רתוי הברה בלשב ילשמ הריד יל התיה
וא תוקנל אל וא תוקנלו יתיצרש ךיא התוא טהרל יתלוכיו ,ריעב
לע עומשל ילב ילא םישנא איבהל וליפא וא טנרטניאב תועש שולגל
.םירוההמ תולאש וא תורעה הז
ןילו'גל וביגה
 
 
28/10/01 14:45
הוח :תאמ
השדח הרטנמ וישכעול הבוגתב
אל החפשמו םירוה םע ,תפתושמ הנילב ,ץוביקב יתלדג ינא זא
ךומסל דחא ףאו רבד םוש יל ןיאש ,םויה דע ,השגרהב .םימייק
יל ןיאו .ימצע תא תרכוז ינאש זאמ תאזכ השגרה .ינממ ץוח וילע
רבכ ןטקה יחא .םתוא יתקחמש החינמ ינא ,תודלי תונורכז טעמכ
רתוי דוע היהי אוהש האור רבכ ינאו ,םתיא רג אוה ,הככ לדג אל
לבא .ןכש יאדווב ?רתוי ער הז ץוביק םא .םילודגה ויחאמ קופד
שממ ינא ,םירוהה וא םוקמה תפלחה ןיב רוחבל יל םינתונ ויה םא
םיעורג רתוי םירוה שיש החוטב ינא .תרחוב יתייה המ החוטב אל
אל התא .רחא דחא ףא לש באכ טופשת לא ,'בו ,'א הז ,ץוביקמ
.םיעצפ לש םירטק ןיב תוושהל רשפא יא .םישיגרמ םה ךיא עדוי
.הככ דבוע אל טושפ הז
הוחל וביגה
 
13/10/01 19:46
ירובת הרואפי :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,תושוחת הברה קייודמב ראתל תחלצה .המיהדמ צא .םיהדמ רמאמ הזיא
הברה יל םיכסחנו תארוק ינאש החמש ינאו .תונבות הברהל עיגהלו
תדמועו ,וישכע ינא ובש בצמל יתעגהש החמש ינא .םישק םיעגר
דחא לכש תעדל בוט לבא .רובעל דוע יל שיש המ לומ לא ץמואב
.הדות .ולש הטירשהו
ירובת הרואפיל וביגה
 
14/10/01 6:14
הכלהש איהה :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
המב תלוזה תא םישאהל ,ןברוק תויהל חונ ךכ לכ ?הא ,לק המכ
?הא ,השיגר אל ינאש המכ .החלצהה יאב ,ךלקשמב ,ךידחפב .התאש
הליעגמ ,השיגר אל איה" ורמאי המכש ימצעל תראתמ ינא ,ןכ
תרתחמ םיקנ ,תועורז יבולש וידחי הבשנ ,ןכ ןכ ."התומכש
םגפה .ילאידיא המכ ,יתאצי-הככש-הביסה-וזו-יתוא-וקפד-אמא-אבא
?המ אלא ,רורב .םהב אלא ,ונב אל


,ונומכ קוידב םה ונירוהש םילגמש עגרב עיגמ ןוחכפהש רמא גנאי
,ךוניחה ,הפקשהה תדוקנ ,הדיחיה תוכמסה ,םידליכ .שונא ינב
םיריכמ ונחנאש דיחיה רגובה םלועהש ןוייכמ .םה הז םישעמה ,עגמה
.םימלשומ ,םיישונא-לעל םתוא םיכפוה (םידליכ) ונחנא ,םה הז
,םימק ,םילפונ ,תויועט םישוע ,םג םידעומ םהש םילגמ םירגבתמשכ
םה הז .טלשנ יתלב סעכ ומע איבמ יוליגה .תובאוד תומצע םירענמ
אלו םיקזח םהש ונתוא ולשהש םה הז .םיישונא-לע םהש ונתוא ולשהש
.םה הז .םייתוכמס םהש ונתוא ולשה םה הז .םירבשנ


רבשנ .ארזל דע סואמ .סואמ הז לבא ,הריש יל חלסתו ,יל וחלסת
וליחתתו םהש המב םימגפ שפחל וקיספת .ייחב ,תאזה תונכייבתההמ
ודמת זא ,םתאש המ םכל הארנ אל הז םאו םתאש המ םע תויחל
.רבשנ תמאב .תונתשהל
הכלהש איההל וביגה
 
 
14/10/01 12:01
ביבר הלאירא :תאמ
ןברוקה תירואתל הבוגתב
הריש תא יתארק םא .םעז הברה ךכ לכ ךב ררועמ הז המל ןיינעמ
תארק אל אמש וא ,רבעה תא תויחל קיספהל הטילחה איה ,ןוכנ
?ףוסה דע התוא
ביבר הלאיראל וביגה
 
14/10/01 12:58
יקיר :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.הדות .דואמ יתוא תשגיר ,הריש


:תובוגתהו אמאמה תאירק ךות שארב יל ולעש םירבד רפסמ


המוצע הניתנו הבהאב תונב יתש לדגל יתיכז :(קורוש םע) תוהמיא
םא ,תינימ ללעתמ בא ,האושל ינש רוד) הדליכ יתרבעש םונהיג לומ
תטלחומ העידיו םאה י"ע טלחומ קנח ,11 ליגב באמ תומתי ,תפרוטמ
תא יתחקל הפיאמ תעדוי אל .(אשונל ימא לש שגד ךות ןולשיכ ינאש
אל) יבש הדליה תא שדחמ יתלדיג טושפ ילוא ,יתונבל הלודגה הבהאה
תולעב ,תושיגר ,תומכח .ןהיתש ,תומיהדמ ואצי ןה .(רזע הזש
תריסא ינא ,ןתביבס לע תובוהא ,תיתרבחו תיטילופ היישעו תועדומ
.יתוא תובהוא ןה ,לכמ בושחהו .תמאב ,הדות


לויטל ואצי ןגה ידלישכ ,דחא םוי .תפתושמה הנילב לדג ילעב
יל ארקת וישכע התיה הבוגתה .אבא ול ארקו ולש אבא תא שגפ ,הדשב
ונא .אבא יל אורקל לוכי התא םירוהל אב התאש ןמזב קר .רבח
תאז .םירוהכ תפתושמ הניל לש הפוקת וניווחו ץוביקב םירג ונמצע
.העווז התיה


יתייהו תיתואירב הניחבמ דואמ הרדרדיה ימא םינש רפסמ ינפל
,האוש) החפשמ ונל ןיאו הדיחי תב ינא יכ ,תוירחא תחקל תבייח
וחלצ אל יתינבש תונגהה לכש ןוויכ המויא הפוקת התיה וז .(רוכזכ
הרירב יל התיה אל ףוסה תארקל .יב החיטהש בעותמה שפרה דגנ
המיכסה אלו תוגרדמה לע הסרקש יל רוכז .ץוביקל התוא יתאבהו
ךכ לכ םימויא םירבד הרמאו אנוש רגתאב יב הטיבה איה .םוקל
,ייחב הנושארל ,זאו .ךכש בוטו ,םהב רכזיהל החילצמ ינניאש
.החמש ינא .הל יתרטס
יקירל וביגה
 
14/10/01 20:31
תראומ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.רבעהמ ילש תושוחתל םיימוד ךכ לכ םירבד ארקא אל םלועלש יתבשח
.דורלש ידכ םינטקה םיחאה לע רותיוה .םש תויהל אל םיצוריתה לכ
םג ברסל תלוכיה רסוח .םידיקפתה ךופיה ,תיפוסניאה הניתנה
....םירוחבל םגו תורבחל
דבעתהש ןומה .הברה ךכ לכ הז יכ ,הז תא ךל בוכתל יל רזומ ,ואוו
.םש דוע תונורכזה לבא .תצק עגרנו ילש לופיטב רבכ


.םירחא לשו ילש םג הארנכו ,ךלש רופיסה תא תקלחש הדות
.רשפאש קומע יכה עיגהל תחלצה ,יניעב


,ינממ קוביח לבא - ידמ ינצלפ אל הזש הווקמ
.הזה םיהדמה טסקטה ךמס לע קר וליפא ךב הנימאמ


החלצהב
תראומל וביגה
 
15/10/01 0:32
timeisnow :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
!דובכה לכ,ןכ
םיבחוס םיברש המ תא תאטיבו תבתכש המ תא תבתכש הז לע דובכה לכ
.בלה לע
יתוחא םע היעב שי יל םג - רוחבל םילוכי אל ונחנא החפשמ,ןכש המ
?השענ המ !הככ שממ - החפשמה לכל תוומת השוע איהו (...תעלוצה)
המצע הליפשמ ילש אמא !!!לכה,ןכ !!!לכה ?!??המ ??ונישע אל המ
דחא םויש קר...רשקב הלש החפשמה םע ראשית איהש ליבשב קר,תבש לכ
ונלוכ ונחנא יכ,ונרעצל...הרעצלו ונרעצל,דחא ףא הל היהי אל
ךרוצ ןיא - ןיטולחל תפרוטמ אלו תילמרונ תוחא םיפידעמ ונייה
...הרעצל המל ריבסהל
םאו...םיבוט הלש םיסחיהש החפשמ תמייק אל טעמכש ךל יעד,הריש,זא
םינימאמ םא) "םיהולא" דוד וא "יפרמ" דוד זא,החפשמ וזכ תמייק
ןיבהל ירהמת רתויש לככ...וזה תומלשה תא םג קופדל גאדי (...וב
ליבשב ותוא המש תא רבכשכ) רופיאה תא ךל ונברחי תועמד תוחפ,תאז
.(החפשמה
טפשמה,ןכלו !תא וז םהמ בושח רתוי לבא,בושח יכה רבדה הז החפשמ
לכב,ימעטל) הנוכנה הנקסמל תעגה השעמל תאש הארמ ךלש ןורחאה
!וצפקי םלוכש,יוטיבה לע החילס זא,ךמצע םע המלש תא םא - (ןפוא
timeisnowל וביגה
 
15/10/01 4:29
ronit :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
I THINK YOU ARE SO BEAUTIFUL, IN MIND, I MEAN
GOOD LUCK
ronitל וביגה
 
15/10/01 17:15
ךאלמה :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
רשב לכ ךרד תאז לבא ,דחא ףאל הטמל בתכנש המ תא לחאמ ינאש אל
םתא זא ,ומלעל ךלי םכלש םירוהה דחאש ןושארה םויב .רמאנש ומכ
םהש תורצה לכ תא הבוט הרוצב םירבדה לכ תא ורכזתו וילא ועגעגת
.בלב טבוצו לק באכו ןיעב העמד םעו הפב ךויח יצח םע ,םכל ושע
ונחנא יכ םינטק םתייהש ומכ םתוא ושפחת םתא ךילהת לש ופוסב
.םירוהה לש רושיאה תא םיכרצ דימת
ךאלמהל וביגה
 
20/10/01 13:36
.y.m :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.םיבבוסה תמשאהב ונייח לכ תויחל ונל לא
.y.mל וביגה
 
 
20/10/01 14:15
.ר הלאירא :תאמ
יתחפשמ לשכל הבוגתב
.םימכח קאלע םיטפשמ בותכל ונל לא
.ר הלאיראל וביגה
 
27/10/01 9:26
ashlaya :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
......ןכ םירבחה תאש לזמ - םירחוב אל החפשמ ונ
תוהדזה ךותמ תרמוא ינא תאזו
..........רתוי םיחלצומ םירוה היהנש הווקמו
ashlayaל וביגה
 
30/10/01 10:52
יקיק :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
. ירוה םע יסחימו ייחמ קיודמ טוטיצ ןה וליאכש רמאמב םיעטק שי
םיהו היה היהש המ םעט ןיא םצעבו , םתוא םישאהל לק יכה לבא
.... ערלו בוטל םולה דע ונואיבה םהש רוכזלו תונתשהל ךירצ
...עורג רתוי הברה םבצמש הלאכ שיו
יקיקל וביגה
 
31/10/01 14:33
הנילודאב :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ןברוק היהת לא
ךלמ היהת
הנילודאבל וביגה
 
28/1/02 16:30
ינול :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תוירשפאה תויועטה לכ תא ושעי םלועל םירוה ...אמא ,אמא ,יוא
תורוהט יכה תונווכהו הלודג יכה הבהאה ךותמ (תישגרו תיגול)
(בוט קיפסמ לבא םלשומ אל) בוט הרוה תויהלב "קירט"ה .אצמנבש
,תושגר םע ה/דלי ת/דמוע ךלומש בל םישל .תוירחא תחקל - אוה
תומלשומה-יאב תודוהל ,ךלש הזל ההז אל ישגר הנבמו םיפחד ,םיכרצ
.ונלש ונידלי םע םג ריבכמל תויועט השענש ןובשחב תחקלו וזה
תתלו ,רשפאש המ ןקתל תוסנלו ,תונשלו ,לצנתהל םינכומ תויהלו
ובהאיו ולבקיש קר ךירצ דלי יכ ,ןקתל רשפא יאש תומוקמב קוביח
ףא םהש הז לע ונלש םידליל חולסלו .ןמזה לכ ,יאנת אלל ותוא
םה ונתיאמ םא יכ ,ויהיש וניצרש המ ירמגל אל םעפ ףא לבא ,םעפ
,תועטל רתומש םהל םיגדנ אל םאו ?ודמלי יממ - החילס ודמלי אל
םה יממ - ןוקית שרודה תא ןקתלו (דלי ינפב םג ,ןכ) לצנתהלו
?הז תא ודמלי
.ךירצש המ לכ הז .יקנ םוקממו םלש בלב ,םתוא ובהאת קר
ינולל וביגה
 
 
19/8/03 20:15
יכלמ ריפוא :תאמ
?לשכל הבוגתב
.דאמ יתוא תשגיר .ייה
אמאל תירוה דח החפשמל תבכו ךרדב ישילשהו םידלי ינשל אמאכ
ימכ השיגרמ ינא...שולש ליגמ לחה ינימ לוצינ ללוכ לוכה הרבעש
היגולוכיספה ירפס לכ .םירורמת ןיאו הלילב שיבכב עסונש
לעו םיטקניטסניא לע תכמתסמ ינאו לובלבו המשא שוחל יל םימרוג
.םישוחה
.תיללכ המדרהב םירותפכ חותינ הרבע הנומש טעמכה תב יתב הנשה
יילע התוא יתבשוהו התוא יתעגרהו התוא יתיוויל ינאש ןבומכ
הקעצ ובש עגרבו המיאב תורעפנ היניע תא יתיארו המדרהה ןמזב
.ייחב רתויב רוחשה עגרה היה הז "וליצה" שולח לוקב
ידיקפתש ךכב יתרכה ינא .הילע ןגהל הלוכי אל ינאש העדי איה
אל ינאשו ,םימייאמכו םיערכ וספתייש םירבד תושעל אוה אמאכ
הרידא איה הבהאהש תורמל .לבגומו ןטק ישונא םדא ינא .ךאלמ
םע ייסחי לש תיתואיצמ רתוי הסיפת הדלונ הזה עגרב .תיפוסניאו
.יתרגבתה .יידלי
הנממ קחרתהל תרחוב ינא .ךכ השח ילש אמא םגש ךכל תעדומ ינא
המשא שוחל הפידעמ ינא .יתוא תשקבמו ידועיס בצמב איהש תורמל
לכ ךתוא ביצמש הרוה .יידליו יתדובע ,יתיב תא חינזהל אלו
ןולשכ לש תושוחת ךב ררועמו תוירשפא תלב תוריחב ינפב ןמזה
.תישפנה ךתואירב ךרוצל ונממ קחרתהל ךילע שיש םדא אוה
.תולובג ביצהל ומכ רגוב רותב עצבל תבייוחמ ינאש םירבד שי
.יאופר לופיט תופכל וא
לזלזל ,תרוקיב ריבעהל ומכ תושעל תבייח אל ינאש םירבד שי
רסוחב תטטרשמ ינא תולובגה תא .תינפוג היחדב וא םילמב עוצפלו
.יגוז ןבו יידלי םעו ימצע םע ימוימוי ןתמו אשמ ךותמו ןוחטב
םירוה םעו בטיה םירדגומ ויה םירבדה ובש תיבב לדגש ימ ירשא
.ול לק רתוי הברה .ודקפיתש
תודלי לע המכ ורפס םישנ תצובקב הטיסרבינואב םידומילה תרגסמב
ולדג אלש תונב ולחה טא טא .תושק תוישפנ תויוחו תומילא ,השק
םוצע באכ תווח ןהש רמולו תוכבל תויתייעב וא תומילא תוחפשמב
לש וא השיטנ לש תויוח ווח אל ןהש תורמל ןתודליב ורוקמש
יתנוטקו .באוכ םלוכל :הנקסמ .יתוא םיהדה רבדה ...תוללעתה
.ךכ הז המל תעדלמ
אל רבכ יידליש עגרב תודוהל הקזח קיפסמ תויהל הווקמ ינא
םיסחי תכרעמ םתיא להנל אלו יילעמ דרפהל וצריו יתוא וכרטצי
רתויב ילע בוהאה ,הפיה ,יקנה רבדה םה יכ .השק .השיתמו תקנוח
ילואו ?םירוה הז הככ .םיקיזמ ונחנא םימעפל הבהא בורמ .םלועב
תויהלו תדלל ץמוא הברה ךירצ ?השעמה ןחבמב ימצע תא חיכוא
.תרחא םייח םניא םייחה לבא .הרוה
יכלמ ריפואל וביגה
 
 
20/8/03 12:25
יויס :תאמ
?לשכל הבוגתב
םא תעדוי אל,ןוויכב תבשוח אל שממו םידלי הל ןיאש תחאכ ינא
םהש ומכ יכ תרחא תועט לכב וא הזב םירוהה תא םישאהל רשפא
באוכ הזו)דיתעב תושעל םילולע ונא םג ךכ תויועט םישועו ושע
ויהש םיכמ םירוה ומכ ךונח לש אצוי לעופ הז םימעפל יכ
(...האלה ןכו םתודליב םיכומ


תואמגוד ןתיו דמלי ךירדיש ימ ןיאש ןוויכמ הרוק הז לכו
ךירצ היה יתעדלש רבד] הנוכנ תורוה-הז בכרומ הכ אשונב
וליפא וא הטיסרבינואב הבוחה יסרוקמ דחא תויהל
[(..הציבהמ ועקבש ינפל םינתחתמש הלא לכל)..ןוכיתב
יויסל וביגה
 
 
20/8/03 20:39
יכלמ ריפוא :תאמ
?לשכל הבוגתב
?םלוע תסיפתכ וא ליג לש היצקנופ ?ןוויכב תבשוח אל המל
ארקנש המ דמלל שי ןוכיתב רבכש ךתיא המיכסמ ינאש המכ
?םירוה תויהל ךיא ?תויגוז ךותב להנתהל ךיא .םייח ירושיכ
קבאמה ירחא דחא םוי ילואו ב"הראב הצרש וזכ תינכת שי
רפסמ םוצמצ ירחא ,רפסה יתבב תוחיטבה ינוכיסבו תומילאב
םג לכונ הארוהל יתוכיא םדא חוכ תרשכה ירחאו התכב םידליה
ךירצ השעמל .[תיניצ ינא] .ונלצא הפ הז תא תושעל ונחנא
הז .אמגודלו יוקיחל לדומ היהיש תישפנ הניחבמ אירב רגובמ
תורוהב שי תימצעה תרוקיבהו המשאה תשוחת ירחאו .לוכה
.ונמואי לב תודימב הבהאו יפוי
תא תושעל אל תרחא .ושפנב אירבו ךמות גוז ןב הבוח ,בגא
תאו אבאל קוקז אוה .היגולויבב יוסינ אל הז דלי .הז
םע השגפנו תירוה דח החפשמב הלדגש ימכ .הבוט תויגוזל
,הצמחוהש הבהא המכ דיעהל הלוכי ינא םישולש ליגב קר היבא
אפרמ המכו .אבאה םע רשקב שי חוכו הכימתו דודיע המכ
.ותוחכונ םצעב וליפא קפסל לוכי אוה ןוזיאו ןוקיתו
דחאל תישפנ הבריק שחו תישפנ היגרנא שרוי דליש החוטב ינא
תרצוי באהמ הדירפה .אקווד אמאה אל וז םימעפלו םירוהה
םאה םע תונבה רסוח לש תרשרשו םש תויהל ךירצ אלש ללח
.ונמז ףלחש תוהמאה סותימ לע תשקעתמש
תונוזמא תוהמאב ררועמ הזש םשאה ישגר לע החילסו
אלא .ללעתמ וא הכמ לעב לע רבודמ אלש ןבומכ .תוינרדומ
תעצוממ הבקנ םע דחיב באל ךפוהש עצוממה לבגומה רכזב םתס
םהלש םידליה .הל תעדומ איה דימת אלש תולבגומ תלעבו
.תופירחבו םיעדומ
םדוקשו .גוז םדוק םתייהש ורכזתו .םירוהה לכל החלצהב
.הזה רדסב .םדא ינב םתייה
תחקל הרומא תאש ליג הזיא שיש הדוקנב םג ךתא המיכסמ ינא
רבעה תא ריכהל .תויהל תכפהש ימ לעו ךתוגהנתה לע תוירחא
רהזהל םיחקל קיפהל זאו .ךממ קלחכ ,ביואה תא םיריכמש ומכ
תודיעמ לע ךמצעל חולסל זאו םיאירב אל םילגרהמו תודוכלממ
.םהלש תודיעמה לע דלילו גוזה ןבל םגו םשו הפ
יכלמ ריפואל וביגה
 
 
21/8/03 12:38
יויס :תאמ
?לשכ יוויסלל הבוגתב
..בושח אלו ןטק דחא טרפ ןייצל
הנכומ אל ינא המל הניבמ חוטב תא וישכע) 21 תב קר ינא
(..םידליל אלש חטבו הנותחל תישפנ
אצאצ איבהל וקיפסה הזה ליגבש הריכמ ינאש תונב ןנשי
דלי,תרמאש ומכ יכ תילרוג תועטכ שרפתמ ילצאש רבד םלועל
תועט-גוז ינב ןיב ברקמ אל םג הזו)..'וכו הבוב אל הז
תורגבו חכ ןומה ךירצ .(םיתיעל קיחרמ וליפא אלא הצופנ
!ואולמו םלוע רומאכ אוהש דלי לדגל ליבשב תישפנ
יויסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא