םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

ןייו תולקת :םירבג
יזנכשא הנולא


רעוס תויהל ליחתה בצקה םשל הפמ
לע םתקירזו םידגבה תרסה בלשל עיגהו
רדחל ולעו ןולסה תא ושטנ םה .הפצרה
.שדוקה תכאלמב וכישמה םש ,הנישה
איה .רסח והשמש השיגרמ לכימ עתפל
ידכ קר לבא ,הזה רסוחה תא השיגרה
תולגל ידכ טבמ הליפשה החוטב תויהל
תספור ודיע לש וינותחתב הליבחהש
ןיטולחל


השדחה םיבהאה תיישרפ ירעצל .טהולו שדח ןמורב ליחתמ ונירופיס
.המצע ינפב המיהדמ תוישיא איהש ,לכימ יתרבח לש אלא ,ילש הנניא
רבג הייחב עיצפה הנורחאלו הלש םיעבראה תונש תליחתב השורג איה לכימ
םע םירצק םינמורש אלא ,תוריזנ לע הרמש איה וישכע דעש אל הז .שדח
םיכרצ קר) היכרצ תא וקפיס שממ אל םהייחל םירשעה תונשב םירוחב
.(דאמ םימיוסמ
רבד ,תצקב הנממ רגובמ וליפא אוהו ודיע םיארוק הלש יטנמרשה רבגל
ומכ ןיאש םינשה תובר היתורהצה רואל דוחייב ,תומומה ונתוא ריתוהש
לבא .הלשב השיא לצא תוקשחנה תשגרה חופיטל םיננערו םיריעצ םירבג
הריתוהש הריהמ החינצב ודיע לע הלפנ לכימו דוחל תואיצמו דוחל תורהצה
.ץוחב ןושלה םע םהינש תא
םהמ םיביכרמה לכו תועיקש ,םיטרס ,םידוקיר ,תוחורא .גוגחל לחה גוזה
.סלכתה בלש עיגמ הקיטנמורה ירחא ,רציקה .ךרדה תישארב ןמור יושע
ונל העידוה לכימו ,הרידב ולצא ימיטניא ברעל לכימ תא ןימזה ודיע
תלדב ולצא השקנ איה ברעב הנומשב .רהה הצק תא שובכל תכלוה איה הנהש
.(יותיפה ינותחת תא השבלו תולק המשבתה ,םיחוליג הקפדש ינפל אל)
המרוג תחוראב התוא קניפ ,ןלשבכ הלגתהש ,ודיע .רפסה יפל ליחתה ברעה
תא ומש ,תורואה תא ומעמע ,הריוואה ליבשב ןיי תצק ותש םה .וידי השעמ
תויהל ליחתה בצקה םשל הפמ .בצקה יפל עעונתהל ולחהו עקרב טיוו יראב
ןולסה תא ושטנ םה .הפצרה לע םתקירזו םידגבה תרסה בלשל עיגהו רעוס
והשמש השיגרמ לכימ עתפל .שדוקה תכאלמב וכישמה םש הנישה רדחל ולעו
טבמ הליפשה החוטב תויהל ידכ קר לבא ,הזה רסוחה תא השיגרה איה .רסח
הטילחה לכימ .ןיטולחל תספור ודיע לש וינותחתב הליבחהש תולגל ידכ
הדמלש תוקינכטה לכ תא עצבל הלחה איה הז בלשב .הובג ךוליהל ריבעהל
התניש ,תיביסרגאו הריהמ ,הנידעו תיטיא התייה איה .הייח ךלהמב
לש םינותחתהמ .טשינרוג .אדאנ .םולכ לבא ,תולוק העימשהו ,תויציזופ
.ול עירפמ והשמש םינמיס השע אל ,בגא ,ודיע .העושיה האב אל ודיע
ויתועורזב תלברוכמ הבכש לכימ .קוביח הל עיצה וליפא אוה ,ךפהל
:םיירשפא םיטירסת המכ לגלגל התסינו
?ןאכמ תחרוב ינא ךיא .ארבג חוכ רסח ,טנטופמיא לע יתלפנ .1
.תולקת ןיא םלצא ,ריעצ והשימ ףידעש יתעדי .2
?ויניעב תכשומ קיפסמ אל ינאש ןכתי .3
רשע דע הרפס איה ןכלו .םחה עונמה ינפל הלצא לעפ לכשה לכימ לש הלזמל
לע ותיא תרבדמ אל איהש הטילחה איה ,ןכ לע רתי .םולכ ותוא הלאש אלו
םה .יבויח קוזיח ונממ תלבקמ איהש דע ,םולכ םוזיל הסנמ אלו ,סקס
.ולש ןקב יטנמור ברעל הנמזהה העיגה בוש ךכ רחא עובשו שגפיהל וכישמה
לע םירוביד ילבו יותיפה ינותחת ילב ודיעל לכימ העיגה התטלחהל הנמאנ
,םעפה לבא ,תישירח הקיסומ ,זווא דבכ חוחינב ברע ול ליחתה בוש .סקס
?הזל הארק לכימ ךיא .הרהנמה הצקב רואה תא הל הארה ודיע ,םירבח
תא קוחמל לכימ הלחה ,טהול ןויז ירחא .ינמודמכ ,"יטסילב ליט''
,טנטופמיא אל אוהש רורב ,ןכבו .שארב הל ורבעש םימדוקה םיטירסתה
אל הנושארה םעפב אקוודש הז ךיא זא ,ףוריטב הילא ךשמנ אוהש םג רורב
?םולכ ולצא הרק
תוטושפ רתוי הברה םימעפל תובושתהש רבתסמ .הלאשו הקפאתה אל איה םעפה
אל ןיי תצק התוש אוהש םעפ לכש הל רפיס ודיע .ןייה םשא לכבו תולאשהמ
לבא ,םירשעה תונשב היהשכ הככ היה אל הז .תוקד יתשמ רתוי ול דמוע
לכימ .לוהוכלא םע ןושיל ךלוה ולש ילכה םיעבראה ןתפמ תא הצחש זאמ
אל וליפאו הריב ,ןיי ,יקסיווב ותוא הקשמ אל איה רתוי .חקלה תא הדמל
.רדייס
:תוננב ,לכשהה רסומ
.ןיז םדרנ ,ןיי סנכנ .1
!םילימ ףלא תווש ירחאש תועתפהה .םולכ דיגהל אל ףידע םימעפל .2

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
2/11/00 1:22
תימיטפואה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,הנולא
יפייכו עשעשמ רופיס
-פיטה לע ךל הדותו
תולקת הלאכל םורגל לוכי ןייש יתעדי אל
תימיטפואהל וביגה
 
 
2/11/00 1:29
סומידב תימיטפוא :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.''שארה יל באוכ''ל הליבקמ הסריגמ רתוי אל אוה ,יתעדל ,ןייה
.הנוק אל
.תושיגרו תונידע רפוס תולגל ץלמומ הלאכ םיבצמב ןכש המ
סומידב תימיטפואל וביגה
 
 
2/11/00 1:33
יבא :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
ליגב .םדה ילכ תא ביחרמ לוהוכלא .הטושפ הימיכ כ"הסב וז
.שורדה ץחלה תא חתפל ידכ קזח קיפסמ אל בלה ,םיוסמ
יבאל וביגה
 
2/11/00 1:31
יבא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?ןיי התש ךלש רבגה
.(םימו הפק 1:1 סחי) קזחו רצק וסרפסאב ותוא יקשה
יבאל וביגה
 
2/11/00 2:24
קלע לכימ - ךתוחא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...ממהא


,תוריבב יתוא תוקשהל ךלש העצהה תא םיימעפ לוקשא ינא האבה םעפב
םיימיטניאה ייח לש וזה הפישחה לכש תודוהל החרכומ ינא יכ םא
חסונמ היה הז ךיא ,עגר ,עגר - ה ליבשב הווש התיה )סומידב(
."המצע ינפב המיהדמ תוישיא" - וזכש תויטנגלאב


.הרקי דוע וליפא ילוא ,הרוק ,הרק ...ןוכנ ,בוט ,ונ


לע וזבזבתה תצק ולאה תונוכתהש קר( ,יטנקיפו יטנמרש היה אוה
דוע הלחתהב הלחתהבו )רחא רופיס רבכ הז לבא ,תיתיעב תוישיא
- ,ןכ הא ,יתוחא היה הז ךיא - ל יוארש קתממ אוהש היה הארנ
תא ונמייסש ירחא הככו .הב דבכתהל "המצע ינפב המיהדמ תוישיא"
תרדאהל תושיגפ עברא ךרעב הזש - םהינימל םיטסאמה תרדס לכ
הז וניתונופצ תא תולגל ןמזה עיגה ,תולקב תרסמתמ יתלבה יתוישיא
.וזל


הכפתשה הקיסומה .ןיימ תוקותמ ויה תוקישנה .ןיוצמ היה לכואה
.רבגב המלע ךרד וב תושעל לשב היה ןמזהו םינוכנה תומוקמל


...ספוא


הזכ עגר ןמ הז .דחוימב יתיעב ספוא הז ,יתוחא ,הזה גוסהמ ספואו
המ ,וילע רמוא הז המ ,ילע רמוא הז המ" :ךמצע תא תלאוש תא ובש
?"ונילע רמוא הז


ןיבש הרירבב םאה ךמצע תא לואשל יושע תא ,יתוחא תעדוי תא ,יכ
.וליפא חצנל לודחל .לודחל ךילע ובש עגרה הז ,לודחל וא תויהל
- אוה הז םא .חצנל הפרחה תא קיחדהלו לודחל - ינא הז םא יכ
.תרחא תלפטמ םע ולש תויעבה תא רותפישו ,לודחל


אלש ןייצל תשקבמ ינא ,תודבועב קיידל םגו ,םשורה תא רידאהל ידכ
.אעמיק םדרנ ילאו'טקא היקינקנה .ונל הדמע אל הדמעש איהה קר
רבג םע רקובב ימצע תא אצמא ינאש יתבשח אל םעפ ףא ינאו !הלאוו
?"יתמדרנש ירחא הברה תכשמה ,קתומ" יתוא לאשיש


הז .הלילה תא ןושיל ראשא ינאש שקיב אוה .קביח אוה ,ררועתה אוה
.היסימרל תויצפוא םע ינפוס הארנ


לע יתרמש ,ןאל וניסחי תחיש ול תושעל םוקמבו ,יתתשעתהש הככ
יתכלהו ,תיפוס רערועמ יתלב ךא תוקד ןתואב והשמ רערועמה ,ידובכ
תונמדזה איהשזיאב ןויד ןועט רחא ןינע הז םגש( ילש תיבב ןושיל
.)תילאמיסיטיפניא תואנובשח - ולצא ןושיל אל/ולצא ןושיל -


.םייקל ונעגהש דע תורתוימ םילימ ילב םייתושיגפ הזיא דוע ךשמנו
!יתרמג ,הלאוו - ליז ךדיאו


.םינכשל תיתביבס הערפהו םייתליצמו םיפות .וליפא העורת לוקב
.רתויב יואר םייקמכ הלגתה ,ודיע ,ול תארק ךיא ,אוהה


,ילש ולשה םויקל העירפה תצק ולש תוישיאה ס'עפא ,רמגנ הזש דעו
.תוקפאתהבו קופיאב ילש העקשהה תא קידצה טלחהב אוה


)ירטאירגה ליגב ינימ ךוניחל הקלחמה םעטמ תוינש םישיש ויה ולא(
קלע לכימ - ךתוחאל וביגה
 
2/11/00 9:37
הלב הלב הלב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
..הינשה ירחא תחא ףצרב תואשילק תרוזשש המלש הבתכ


..םולכל יטנוולר אל ,ןיינעמ אל ,םמעשמ
הלב הלב הלבל וביגה
 
2/11/00 12:06
ןידרס ךשומ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.הבהאל ךישמהלו ןויזמ ליחתהל ףידע קוידב הלאכ םירופיס ליבשב
אל ירמגל ונחנא לבא ונבהאתה :ומכ תומיענ אל תועתפה םיכסוח הככ
.ילוכו ,ער חיר /ידמ ןטק/ידמ לודג ול שי ,םימיאתמ
ןידרס ךשומל וביגה
 
2/11/00 12:08
םיזירג רהמ םיזנתה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ול דמוע אלו הטימל עיגמ רוחבש , ונימיב הרקוש המ בוצע , בוצע
.ערילוחש ןייה תא םישאמ דוע אוהו , לוגנורטשה


הכלשוהו לוכשאהמ הערקנ יניתשלפה םעה ומכש , הנכסמ םיבנע תצובק
ילב ושתכו וטעבש תומזגא תואלמו תופחי םיילגר לש לילב ךות לא
, תושגר ול ןיאו םדאנב אל אוה בנעש תיטסישפה הרבסה ךותמ , ףרה
םיטילפה תונחמב םימחולה יחא ומכ שממ ןולא ץע תויבחב ואלכנ
ומכ שממ , תיכוכז יקובקב ךות לא ונממ וזתוהו , תפעושו הילב'ג
.ינויצה שבוכה לע שודק םעז תמחב םיכילשמ ונאש ולא


, םיזנתה לש הרובגה רופיס אוה אוה ןייה לש ורופיס - קפס ןיא
תבדנתמה תידנלוהב יממז תא עצבמ ינאש ינפל םעפ לכ הז ללגב
הסנת איה םא םירשקה תא חותפל הלוכי איה) םידוהיהמ "ונלאשה"ש
ינא זא (ידמ הקודה ונמש אל הפה לע תילנלפה תא םגו , קזח שממ
.םיזנתה תרתחמ תראפתל, ןיי לש סוכ התוש


תוכבל וקיספת - תוידוהי תושיא
ןימב םישלח םירוחבה םא
ןיתשלפ תנידמב םכלזמ תא וסנ
םיזירג רהמ םיזנתהל וביגה
 
 
19/11/06 0:22
ירוא :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.םולש יזנכשא הנולאל
.םילעפ םג שי לארשיבש םירבגה תא תללושו ךכ תבשוח תאש לבח
. הז אשונ יבגל רורב ךל שורדש בצמ שי םא
?וז הקידב דמעמל דובכ ךל קולחל חמשא
.הבושת יל ירזחת םא חמשא
ירא
.ייב
ירואל וביגה
 
2/11/00 12:10
eskimo dog :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
עדוי אוהשכ ללכב התש טוידאה המל ןבומכ איה תיתימאה הלאשה
(?תרמא 20 ליגמ)
.תואצותה ולאש
.םםםמה..תולק תולקתו תולשב םישנ .םילימ ריבכהל המ לבא
.הלאכ תולקתמ הריירק השוע ,בוט קינ'זרא'ג לכ ומכ ,ומיקסא
eskimo dogל וביגה
 
 
2/11/00 13:49
סורקיא :תאמ
תולק תולקתו םישנל הבוגתב
, 40 ה ןתפמ .תועט
סורקיאל וביגה
 
2/11/00 13:31
ילש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הוולש תאזכ לע רמש תינמז-טנטופמיאה ךיא הז יתוא םיהדמש המ
תומנ םישנה ונחנא קר המל ??םולכ וליאכ-ול דמע אלשכ תושידאו
אל ונחנאש הלגיו תועבצא תסנכהב עיתפי ונלש רבגה םא השובמ
?תובוטר
ילשל וביגה
 
 
2/11/00 14:02
יגולותימה סקאה :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב


.40 ליגמ קוחר דוע ינאו םעפ רבכ יל הרק
?ןיינעה המ
.תולקת ול שי םימעפלו ינכמ רישכמ הלוכ אוה ןיזה
?המל ?הממ ?שגרתהל
תורקל לוכי הז .ליד גיב .תרחא וא וז הביסמ דמע אל ןיזה זא
תושגרתהמ תורקל לוכיו ,תופייעמ תורקל לוכי ,הייתש-רבואמ
.תינוציק


עדוי ירה התא ,קאברש איה שגרתה אל הלש םכחה רבגהש הביסה
,טנטופמיא אל התאש עדוי תא ,הדובעה תא תושעל עדוי ןו'צו'צהש
.ןכ ינפל םוי םגו דמע אוה לומתאש עדוי התא


ילש הטימה יעוציב לע וא ילע רמוא אל הז .דמע אל זא ,ייקוא
.םולכ


תרביגה לש הבוגתה תא תוארל הז ןיינעמ רתוי הברהש המ
."הכיכר"ל
.תורתוימה םישנל תויוארה םישנה ןיב לידבמש המ הז ,קפס ןיאו
שי לבא .הבבס ,ינש סנא'צ הנתנו ,הזמ השגרתה אל איה םג םא
אל האבה םעפב םגש םייוכיסה בורש ,הזמ תוצחלנ כ"כש ולאכ
...שנוע רותב לבא ,הילע ךל דומעי


,סוכ יצימב רוסחמ הארא ינא םא ?שבוי לע הזה שוקשקה הז המו
"םידמוע"ה םילכה לכב לעפאו לדחמל תישיא יארחא ימצע הארא ינא
?םצעב היעבה המ ,םעפ בוש .בצמה תבטרהל יתושרל
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
2/11/00 15:07
קתבמה ו'ג :תאמ
?ליד גניקאפ גיבה רבכ המ ,יכל הבוגתב
!תוביטרה יחת
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/11/00 15:37
היגלש :תאמ
ןושלה דיב תוומו םייחל הבוגתב
!?םיפוצמ שי והשימל


:-)))))))
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 2:34
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
- ןושלה דיב תוומו םייח בגאל הבוגתב
?סוכל בוחתל ?םיפוצמ הצור
לקש שמחב םייתש ,הללאי
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
3/11/00 20:59
Grace Kelly :תאמ
םיפוצמל הבוגתב
'פו אלמ םלוחב 'צ ,חתפב 'מ ,םיפוצמ השקב היגלש
תוביטרה ללגב ,היופר
...השוגד 'פו קורושב 'צ ,אוושב 'מ ,םיפוצמ אל
Grace Kellyל וביגה
 
 
3/11/00 21:35
היגלש :תאמ
םיפוצמל הבוגתב
םיתרשמש םיר"פדמ תופצל רשפא רבכ המל ,ונ בוט
(-: !?ם"קשב
ךלש תוארוהה תא ןיבהל חילצי אוהש חוטב אל שממ םג
...דוקינל רשקב


of nowhere ,םואתפ םיצצש הלא לע התמ ינא ללכב
אקווד םילפטנו ,שדח קינ םמצעל םיאיצממ ,out
.(הטמל "הקרבה" דוע ול שי) ילש תובוגתל


.דושח ת צ ק הז
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 23:03
Grace Kelly :תאמ
הגונעה סיירגל הדותל הבוגתב
ןוכנ
...סחנפ ונדידי בבלמ ןונגסב ןחינ שממ אל אוה
Grace Kellyל וביגה
 
 
2/11/00 23:33
םאה הכלמה :תאמ
ןושלה דיב תוומו םייחל הבוגתב
תובוגת תא יאר הנה ,הריקי הנולא ,םייימיספ תויהל רוסא
אל םה ,םייתימאה םייחבו ןאכ םידרוי-םישלוגה םינבה
ו'ג אלו יגולותימה סקאה אל ,תפעוזו השבי ךתוא וריאשי
טעמ ונמדקתה לבא ,השק היה .קתבמה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 2:00
היגלש :תאמ
ןושלה דיב תוומו םייחל הבוגתב
.אשונב "תונסקנפ" ולהני אל םא בוט היהי רקיעבו


תא הככ טימשהל ךדצמ "יתוכלמ אל" דאמ ,םאה הכלמה ,בגא
תישע אקווד ...תילמסה ךתמישרמ ילגנאה םידופיקה ץע
(!וליפא המר דיבו) רמוחב תטלושש תחא לש םשור


:-)
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 11:12
םאה הכלמה :תאמ
ןושלה דיב תוומו םייחל הבוגתב
יל תפכיא אל ,םירוחבה ,םשפנ תוואכ תונסקנפ ולהניש
יתוא םיריתומו תישארב יתוא םיביטרמ םה דוע לכ - ללכ
ףוסב ,דימתמ תיתוכלמו תקפוסמו תכייוחמ
(-:
תרשואמו החמש םאה הכלמה
המל ושחנת
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 21:27
היגלש :תאמ
ןושלה דיב תוומו םייחל הבוגתב
.ןאכ היה אשונה לש טלחומ הנבה רסוח ,קפס אלל
,תוננב תומש ובו סקנפל אל איה הנווכה "תונסקנפ"ב
המכ ךתיא םינבשחתמש ולאל - הכלמ ,בל ימיש - אלא
גוסמ קוידב הזו !!!םהל תא המכו ךל ודרי םה םימעפ
רתוי וא ,"םשפנ תוואכ" תדרל םהמ םיענומש םירבדה
תובשחתהה רסוח סאבמ דחוימב ."ךשפנ תוואכ" ןוכנ
קר רבודמ אל ונתיאמ דבכנ קלח רובעש ךכב
ךרדב אלא - חנומ ומוקמב ודובכש - "יילפ-רופ"ב
.קופיסל עיגהל ונלש הדיחיה


!?שיפק
היגלשל וביגה
 
 
2/11/00 17:00
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?ליד גניקאפ גיבה רבכ המ ,יכל הבוגתב
טרפב הנורחאה הקסיפבו ללכב קתומ התא
הנבופיליפ היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
3/11/00 12:16
יגולותימה סקאה :תאמ
יגולותימה סקאלל הבוגתב
.ןח ןח


..אשישק רודויפל םג תוכרב ירסמ
..ךתיא תנייוצמ הדובע השע אוה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/11/00 12:31
קתבמה ו'ג :תאמ
,הרקיה היסטסנל הבוגתב
קתבמה רודויפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 17:26
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
,הרקיה היסטסנל הבוגתב
WELL WELL WELL
ןמורטל המודב ,ןכבו ."ןמורט לש עפומה" תא תיאר חטב
תמלעתמ ינא ,(ןבומכ ,ונממ םימיוסמ םילדבהב םגו)
וילא רשק יל היה ול ,הרקמ לכב .רודויפ לש ומויקמ
לש ויתועורז ןיב לא יכרד תא אוצמל הסנמ יתייה
.ףודשה טסיליהינה בוקינלוקסר


רודויפ המל .ריבסת ילוא .יתנבה אל ?הההההמ ?ו'ג
?רודויפ יארוב םע תוהדזהל ךלש ןויסנ הפ שי אמש ?קתבמה
.הניבמ אל איה .הנטקה היסטסנל ריבסת
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
2/11/00 21:39
הילו'ג :תאמ
?ליד גניקאפ גיבה רבכ המ ,יכל הבוגתב
.רזומ ?תרחאמ ינאו הביסמ הליחתה ...ספוא
,יגולותימה סקאה לש הסינכה תא יתבהא
though
- םזינכמ לע ורביד קרו ,ונניא אוה תועובש המכ הזמ יכ ןעי
,הככ ונתוא ריאשמ התא ךיאו תייה הפיאו !לודגב עיפומ סקאה
?הא ?דבל
הילו'גל וביגה
 
 
2/11/00 23:35
םאה הכלמה :תאמ
?ליד גניקאפ גיבה רבכ המ ,יכל הבוגתב
ןונגסב "תוננב"ל ןואגב הרידח .קפס ןיא ,תיתוכלמ הסינכ
קבמאקה תודע
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 1:36
היגלש :תאמ
יגולותימה סקאה לש הסינכהל הבוגתב
- ותוא ךכיר ףרוחהש ןעט אוה תמדוקה םעפב ....ןכ
הארק הילו'ג ךיא -הו שמשה לש החלבהה הקיפסהש הארנכ
,םזינכמ - ?הזל
."תוננב" לש םחה תיבל ותוא ריזחהל ידכ


:-))))
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 12:27
יגולותימה סקאה :תאמ
יגולותימה סקאה לש הסינכהל הבוגתב
?ןכ אלה ,םיסקא לש םביט והז ירה ,ונ
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/11/00 12:39
םאה הכלמה :תאמ
,םיקבמאקו תויגליש ,תוכלמ לעל הבוגתב
םאה ."יגולותימ"ל ךתוא ךפה המ ,סקא ,ינתהמת
ןיבש הפולשה ברחהו חטשה ינפ ,ךפוג לש היפרגופוטה
םאה ,גנעל (?תיגולותימה) ךתלוכי םאה ,ךילגר ידומע
ךנושלב טלוש התאש םשכ תינרשבה ךנושלב טלוש התא
,היגלש היתודוא הזמרש תונסקנפה תועמשמ המו ?תירבעה
תורענ ןתוא לכ תומש םהבו םיסקנפ התא להנמ םאה
?ךכ-לכ יגולותימ התא ןרובעבש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 18:27
יגולותימה סקאה :תאמ
ינתהמתל הבוגתב
.הזל יתיפיצ אל ךממ ,הלאוו


.יתויגולותימל תוביסה ןניא ולאש ןבומכ
עיפוי דימת םתסה ןמ ."בוט יכה ןויזה" הזכ רבד ןיא
.תינכטה המרב תוחפל .ינממ רתוי בוט דחא
רכז עיפוי דימת ."ןודיכה ידממ" הזכ רבד ןיאו
.ינממ רתוי דיוצמ
תושגרתהה לע הפחי אל ,בוט יכה ןויזה םג ,הזמ ץוחו
.שדחו ירט ןויזמ


,ןברוחמ יפוא הזכ יל שיש איה תויגולותימל הביסה
תופייע כ"כ ויה יתיא רדתסהל וחילצה רבכש תונבהש
םייחב רבג רתוי תוארל אל היה וצר ןהש המ לכש ,הזמ
.יגולותימהו ןורחאה יתראשנש אצי הככ זא ...ןהלש


לואשל יכרטצת תא ,היגלשה תונווכ יבגלש חינמ ינאו
.רוקמה תא
.יתנוטק לבא ,ילשמ תוכרעה ןבומכ יל שי
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
4/11/00 22:58
חרוא תרבוע :תאמ
,הל'הכלמ ,םיילפכ ינתהמתל הבוגתב
...ללכב "ןויז" הלימה תא הריכזה אל םאה הכלמה
חרוא תרבועל וביגה
 
 
5/11/00 11:36
יגולותימה סקאה :תאמ
,סקאל הבוגתב
?ארקנה תנבהב ךל עירפה הז
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
4/11/00 23:28
הלותח :תאמ
,הל'הכלמ ,םיילפכ ינתהמתל הבוגתב
ןויזמ תושגרתהה לע הפחי אל בוט יכה ןויזה םג
ךשומ אל המכ ,התא יתרדס ןייז ?שדחו ירט
הלותחל וביגה
 
 
5/11/00 9:49
םאה הכלמה :תאמ
,הל'הכלמ ,םיילפכ ינתהמתל הבוגתב
םאה הכלמהו ןומראב בוצעו םמעשמ היה עובשה ףוסב
רתאב רבע תובתכל רוחאל השלג


סקאה לש תופיו תונוש תובוגת התליג איה םשו
רתוי העד השביג איה הבתכל הבתכמו יגולותימה
הבוט רתויו


םירמואש ומכ ,רקייתת - רקבל טעמתש לככש ןוכנ
אקוודש יל המדנ לבא ,"הלילו הליל ףלא ירופיס"ב
םיענ היהי ,ןאכ ךירוקיב תופיכת תא הלעת םא
רתוי הברה .רתוי קיחצמ :רקיעבו םלוכל


(-:
םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/11/00 11:45
יגולותימה סקאה :תאמ
ןומראב בוצעו םמעשמ היהל הבוגתב
הבשחמה םצעמ קר רשוא אלמנ ינא ,ןפוא לכב
.יוויצה ךרד לע אלו העצהכ החסונ ךתיינפש
.הרואנ היכרנומ םנמא


.הלחתהה ינפל לש ףוסהמ בוט עובש היהיש
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/11/00 12:19
יגולותימה סקאה :תאמ
?ליד גניקאפ גיבה רבכ המ ,יכל הבוגתב
..םעפ ידמ הככ רדעיהל הווש ךלש םינפה תלבק ליבשב קר
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/11/00 12:52
הילו'ג :תאמ
,ילש הקותמל הבוגתב
...הרידח לכב ךל תחטבומ וזה םינפה תלבקש ילע ךומסת
...תועטב יל אצי ...מממא


:-)))


.ךידעלב רתאה ינפ םירופא ,רקי יגולותימ ,אובתש רקיעה
הילו'גל וביגה
 
 
2/11/00 15:03
רזנמה בא :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
תואצותב הפ תובוגתב שממ יביססבואה קוסיעה ילאנבו יופצ המכ
ונחנא קר המל...תושידאו הוולש לע רמש אוה ךיא" .תוסיפרה
???ליד גיבה המ ."...השובמ תומנ םישנה
המוד היצאוטיס ךופהת השוב תרסח הוולש קרו ,הרקי הרק ,הרוק
- ןיינעה היה אל שממ הזש תרמוא המצעב לכימ םג .עשעשמ ןיינעל
.תוסיפרה אל ,רופיסה תא הרמג ולש תוישיאה
...יטנקיפ ,המ לבא ,הצונ לקשמב ילוש רופיס
רזנמה באל וביגה
 
 
2/11/00 18:18
Ofra :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
KY - they don't know the difference
Ofraל וביגה
 
2/11/00 13:46
סורקיא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,הזכ ןטק רודכ ול שי םא יקדבת האבה םעפב .קסעה לכ ידמל קפקופמ
וילע לודג V םע
"ןויז הלחא היה" ינשה יצחה לע לכתסהל רשפאו
סורקיאל וביגה
 
 
2/11/00 15:13
קתבמה ו'ג :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.םירחא םירבד םג בוחתל רשפאש חיכוה רבכ ידגאה ןוטנילק ליב
ער המ .ינבוק רגיס ,ינקירמא ןיז םוקמב
ול שי"ש התדוה סראואלפ רפינ'ג .ץרענה אישנה לע תצק דועו
"אלפנ קקלמ אוה לבא ,םיעונצ םידמימ
תויצפוא שי דימתש הככ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/11/00 15:56
היגלש :תאמ
ןיזו תולקת :םירבגל הבוגתב
םיהולא"ש הז לש קוקילה תכאלמ תא רבעב ןאכ יתחביש ינא םגו
שממ היה הז תינוציקה תושגרתהה םע דחי - "וילע ןצמקתה
"תוינמוולטנ'ג"ב יתגהנתהש ןייצל תבייח ינאו .ינלטק בוליש
ילש תויליפודפל) ללמואה ןודליב העיגפל ששח בורמ .תמלשומ
ןורתפה שארהמ יל חרפ וליפא ( (-: םעפה דבכ ריחמ הארנכ היה
-ה לש יתריציה
back door ...
היגלשל וביגה
 
 
2/11/00 16:25
eskimo dog :תאמ
...הריס התואב ינאו רפינ'גל הבוגתב
.החמישב הלוע יתייה ךלש הריסל
,תירוחאה תלדה לש יתריציה ןורתיפה יכ
?אל ,םידמג לע ותוא זבזבל לבח
eskimo dogל וביגה
 
 
2/11/00 21:30
היגלש :תאמ
לבוחה בר תא ובכעתל הבוגתב
.ספורו ןטק ותחתמאבש ימל םיאתה ילש יתריציה ןורתיפה


(-: ...רתוי טעמ דיוצמ התאש - ךליבשב - הווקמ ינא


.הטמל ,"קלע לכימ" לש התבוגת האר ,הזמ ץוח
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 0:02
קתבמה ו'ג :תאמ
...הריס התואב ינאו רפינ'גל הבוגתב
ירשא .ותומדל םיוק - תחתה :ילע בוהאה אשונל ונרזח הנה
תרותב שאר דבוכב ןודלו דסחתהל דוע ךרוצ ןיא :שיאה
ונרזח ,היגלש תוכזב .ןדיבא דודו דיורפ ,השטינ ,םזיבטלרה
תומולחה םייושע םהמש םירמוחה לא


דיחי דחא קנע אלא הכירצ תא םידמג העבש אל ,היגלש
םתרותב יפמילוא ףולא ,ילאנאה דוקה חוציפל החמומ ,דחוימו
לוענמה רוח םהילע היה ביבחש ,לופוניטנטסנוק ינב לש
ירבדכ "םוסקו םולח ,טומק ,לוגס חרפ" ותוא ,ירוחאה
ילקסל יזח ררושמה


בכרהב ןילפז דל לש ןורחאה םובלאה ילב ןבומכ רשפא יאו
םאהנוב ןו'ג ,סנו'ג לופ ןו'ג ,טנלפ טרבור ,יסאלקה
גייפ ימי'גו


ארקנ םובלאה
INTHROUGH THE OUT DOOR
1979
הז לע ובשחתו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 1:46
noe :תאמ
ירוחאה לוענמה רוחל הבוגתב
(-:טילקתה םשל תנינעמ תונשרפ


ויה ןילפז דללו ,םעפ יא תנינעמ יכה הפיטעה קפס ילב
.תונינעמ תופיטע
לבא ,םיינש יתינק ינא ,ןיוצמ תוריכמ םדקמ םג לכל רבעמ
תא גישהש דע !!!!!םיקתוע הרשע שמח הנקש והשימ יתרכה
.תופיטעה שש
noeל וביגה
 
 
3/11/00 2:04
קתבמה ו'ג :תאמ
ירוחאה לוענמה רוחל הבוגתב
ןבומכו "יטיפרג לקיזיפ"ל התיה רתוי תניינעמ הפיטע
תנשמ "3 ןילפז דל"ל יכה יכהש
1970
קחשמש בבותסמ לגלג ןימ - ץוח תרצות תרודהמב - התיהש
תונולחב תונומתה תא הניש וב
תימדקה הפיטעה לעש
ןקזה םע ,4 ןילפז דל לש תימינפה הפיטעה םג היפהפי
,ןבל רוחש רויצ ,רהה שארב תיששע םע דמועש
והשמ ,םוסק-םייאמ
תופיטעב עיקשהל זא ועדי .םיעבשה תונש ,ללכב
רמלפו קייל ןוסרמא
YES
סיסנ'ג
דיולפ קניפ
לוט ורט'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 2:13
הילו'ג :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
דועו ןילפז-דלו דיולפ-קניפ ,ל"נה לש םיטילקת המכ
היה רשפא יאש ינפל הינש יתינקש ,םיבוטו םיבר
תרצות ,יתינקש םיטילקת ,CD -ב אלא םתוא גישהל
םובלא לכו ,תוכיא תוספדהב וצמיק ץראב יכ) ל"וח
וראשיש ידכ קר - (םצמוצמ ןוטרק לוורשל ךפה חתפנ
בצעמהש ומכ ,תויהל ויה תורומא ןהש ומכ תופיטעה יל
.ןווכתה ררושמהש ומכ ,ןנכית
הילו'גל וביגה
 
 
3/11/00 2:20
noe :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
?הז לש המרל םיעיגמ יעיברהו שולשש בשוח התא
.קולחל יל השרה
םגו ,הזב יגולוכיספה טקפאה לבא ,תוינכמ ןהש ןוכנ
ילב עקשומ רתוי הברה ,העיבצה לש ילקימיכה םוכחתה
(-: .בושח יכה הזש ,דבועו .קפס
noeל וביגה
 
 
3/11/00 2:24
קתבמה ו'ג :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
רוד טואא הד ור'תניאל התיה ,ןכ ,תפסונ הבשחמב
,ייא .'וכו םיעבצהו קורה םע ,ולש האיציה תא
היגלטסונ וזיא
?חונ ,התא המכ ןב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 16:01
noe :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
היוטנ דיה דועו 34
noeל וביגה
 
 
3/11/00 23:41
קתבמה ו'ג :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
בוט םעט םעו םכחו ריעצ .ריעצ
ןייתחס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 21:08
Grace Kelly :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
םג אוה וליאכ הארנו הקיסומב ,ו'ג ,ךל שי האנ םעט
םייוסמ קתוו לע דיעמ
הב הרבחב לואשל סמונמ ךכ לכ אל הז ילוא וא ?םנמאה
...םיאצמנ ונחנא
Grace Kellyל וביגה
 
 
3/11/00 23:56
קתבמה ו'ג :תאמ
ןילפז דל לש תופיטעהל הבוגתב
דואמ יתייהש דיגנ יאוב ...שממ אל ,הא ?קתוו
תא ואיצוה ןילפז דלשכ ,ריעצ דואמ דואמ ,ריעצ
...םהלש ישילשה
שממ הזש ,יטקלקא ךכ לכ אוה ילש םעטה ,םוקמ לכמו
לוט ורט'גו ןילפז דל 1977 דע סיסנ'ג .הנוגמ
קינו קיירד קינ םג לבא ,ןוזמירק גניקו 1975 דע
תוילדכיספ תוורפו סרדנטירפו ס'תימסו רויקו בייק
קאטא ביסאמו דיווסו סיזאואו ירט ןייפיקרופו
םישימחה תונשמ סיוייד סליימ לש "םודרגל תילעמ"ו
יס.יב.יבה לש םיעבשה תונשמ תורדס לש םילוקספו
ןמוש לש םידלי ירישו טרבוש לש וטפמורפמיאהו
,ךאב לש תרומזתלו לילחל םייתש רפסמ הטיווסו
קיימו סנסרב 'זרו'זו ,לפמר רייפ ןא'ז לש עוציבב
ןוסירומ ןאו ,היקלטיאה היונאמ הלירויפ םגו טנרב
גרבצריו לש בוט ריצב ,לגוטרופמ סואדרדמ ,יריאה
בל רימע ,"שער" תקהל לש ,שער קר שער ,ץבלגו
"םי בלב רוויע" ,"תללוצה" 'ץנופ ,"םייחב םעפ"
םירברפה לש "בהזה יטיהל" םג לבא ,רוצ ןרע לש
1966-1974 םינשב תויאבצה תוקהלה יריש ףסואו
"הקסרבנ" ןיטסגנירפס סורבו "םיכרד" יצרא המלשו
תחתמ םעפ יא איצוה אוהש לילצ לכ ,גנאי לינו
,וא"ו "דנולב ןוא דנולב" ןליד בובו ,וידיל
םג לבא ,"יסרמ
סנוטס גנילור ,סלטיבהו למשחה תורוא תרומזת
,יגלבה סנטרמ םיו ,סלוטסיפ סקסו "וי וטאט"
,יאקירמאה 'גייא וינה ןרתנספה ןוטסניוו 'גרו'ג
ףוא טאפ" י'גידורפ ,ינשהו ןושארה ןייטא טנס םגו
..."ימאיס םולח" זניקפמפ גנישמס ,"דנל הד
....הלילה לכ ךישמהל לוכי ינא יכ ,הפ רוצענ
ינא רגפמו ןבל לאטמ יבה קר ,הז לע בשוח ינאשכ
אל פאר םגו ,היטילקתב תוגיצנ םוש יל ןיאו אנוש
יחרזמ טילקת אל ףאו ,זי'גופ אל םג ,יל דימעמ
ןילס ,דנסיירטס הרברב ירוזיאמ רבד םושו דחא
הלאה ץלאמשהו שבדה תורהנו ןוטסוי ינטיוו ,ןויד
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/11/00 8:45
היליסירפ :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
,ךלש היטילקתה תא בורקמ ריכהל הצור יתייה
הצור יתייה דואמ .ו'ג
היליסירפל וביגה
 
 
4/11/00 22:53
תוקיתוה תוצירעמה ןודעומ תלהנמ :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
...תויפיצ יחתפת אל ףידע רתוי ,ימאמ ,יעיגרת
תוקיתוה תוצירעמה ןודעומ תלהנמל וביגה
 
 
5/11/00 9:43
םאה הכלמה :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
.תמשרתמ דואמ םאה הכלמה
תמאב
ךלש םעטה ומכ בוט תונבב ךלש םעטה םא ןיינעמ
הקיזומב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
6/11/00 15:49
Grace Kelly :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
לודגב יד ,ו'ג התוא תקחש
עשפ אל שממ הז יטקלקא םעט
תוקומע יתמשרתה ינא


המ ?ירט ןייפויקרופ לאזעזעל הז ימ :הלאש קר
,ילגנאה ינפל םהב יתלקתנ אל םלועמ ?םישוע םה
ןאכ יתלקתנ וב
Grace Kellyל וביגה
 
 
7/11/00 8:12
ןהכ זעוב :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
לע המקוהש תילגנא הקהל איה ירט ןייפיקרופ
תנשב הילגנא ןופצב ןוסליוו ביטס ידי
1990
האמה לש הילדכיספכ תרדגומ םהלש הקיזומה
דצמ קלופ לש תועפשה תבלשמו ,תחאו םירשעה
בכרומה קורה ,ינש דצמ דיולפ קניפ לשו דחא
םיעבשה תונש תליחת לש
יידנאס הד ןוא" ארקנ םהלש ןושארה טילקתה
ןמזמ אל אצי ןורחאה ."ףייל ףוא
LIGHTBULB SUN


םיימעפ לארשיב עיפות תאזה תרדהנה הקהלה
ביבא לת לביטספ תרגסמב ,אבה עובשב
תועפוהה תא יצימחת לא ,הקיזומ תבהוא תא םאו
ןאכ םהלש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 18:17
ילטיור :תאמ
קתבמה ו'ג לש םעטהל הבוגתב
ךתוא תבהוא ינא םג
ילטיורל וביגה
 
 
6/11/00 0:34
וג_ידניא :תאמ
ירוחאה לוענמה רוחל הבוגתב
(3 ובמר אל ,רותרא) ובמרמ ילקסל לש הבינג אוה
וג_ידניאל וביגה
 
2/11/00 18:09
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!!!!!!!!!!האנה םתועמשמ הלקתו ןיי
וז הבוגתל וביגה
 
2/11/00 18:34
קלע לכימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לע "תולשב םישנ" םע ךלש הריירקה תא הנוב התא םא - ומיקסאל
...והשמ אל ךלש הריירקה ,םילשובמ םירבג לצא םינויזב תולקת


לשחמ םרוג התיה ןיא-ה חכונ ולש תויטנאלש ןונה אקווד - ילשל
אל וז" ומכ םירבסה תתל םיליחתמשכ ,הז ךיא תעדוי תא .דדועמו
שארל ךל האב רשי "ןייה הז ,תא אל וז" המאתהב וא "ינא הז ,תא
...תא דבלמ רבד םושו תא קרו תא חטבו חטב וזש הבשחמה


תויצפוא ןושאר ןויזב ה'ממא ,יפוי הז תויצפוא - קתבמה ו'גל
ןה ךלש תונווכה םא דחוימב ."םירבסה"כ ןהומכ הריתי תוצמאתהו
ךל הארנ םא המכו המכ תחא לע .הרדסב ןושאר ןויז קר היהי הזש
.ישממ רשקל חומצל יושע הזש


חרכהב אל איה תיארקא תונוא ןיאש ןיבהל הז םירקיעה רקיעו
סחיב תונקסמ קיסהל וא בלעהל היהי רשפא דימת ."ךילא תישיא"
טושפ ךירצ ןושארה בלשב .רתוי רחואמ דעומב ולש תיתיעבה תוינימל
גופיו םעז רובעי דע תוכחלו ("הז" תא חינהל םגו) הזל חינהל
תסירד לע אלכב ולש אתבס וא ,תופייע וא ,תושגרתה וא ,ןיי
.תיתרדס םיקו'ג


.םכלוכל בוט רמג
קלע לכימל וביגה
 
 
2/11/00 19:33
הלותח :תאמ
..תובוגת המכ ,הככל הבוגתב
ןושיל תכלל ךל תתל רשאמ תויצפוא ףידע .ךתיא המיכסמ אל שממ
אוה םאו ,םעפ יל הרק רבכ הז ?אל ,עורג יכה הזש ...תלכסותמ
.הבבס היה לכה ,תרחא ךרדב יתוא גנעל הסנמ וא יל דרוי היה
ללייש ילש ףוגה ןמ םלעתהל רחבו םיצוריתב רפחתה אוה לבא
רחאש ןבומכ .םירוחב ,הז תא ושעת לא םעפ ףא .העווז ...הקושתמ
,ול דמע אלש ללגב אלו .חצנל יתוא דיספה אוה ךכ
תורחא תויצפוא הסינ אל אוהש ללגב
הלותחל וביגה
 
 
2/11/00 21:27
היגלש :תאמ
..תובוגת המכ ,הככל הבוגתב
!!!הזמ עורג ןיא - לליימה ףוגה תעווז לש אשונב
לכ - ןויסינמו .םילמב רואיתל תנתינ אלש הבזכא וז
ש א רה הליבטל תלחוימה הייפיצל וותשי אל םלועב "םייוציפ"ה
.אובל תנאממש ,חתותה לש ה נ ו


.הדות .תורחא םיכרדב םג תולוכי ונחנא רומגל


יל היהש ררמצמה ךא (!לאל הדות) דדובה עוריאה רכזל ,וישכעו
...לוהוכלאב "ינוגי תא עיבטהל" ךלא ,אשונב
היגלשל וביגה
 
 
2/11/00 21:49
הילו'ג :תאמ
תקדוצ הלותחהל הבוגתב
תולעהל ילב הטימה לש (דיגנ) לאמש דצל הגיסנ .קוידבו ןכא
םיפוטיל המכל היואר ךדיצלש תבבושמה הרוחבהש ךתעד לע
.יואר יתלב ,החילס ,ךתוא השוע ,ןושל יגוניעו
(...בוש) ךתיא המיכסמ ינא הזב .היגלש ,חתותל ףילחת ןיא
ףסונ ץורית הנה לכה ךסבו - Both ways לש ןיינע הזו
.םה רשאב ףוגה יכבנ לכ תא רוקחל
וליפא .םדוק תחא העש הפיו ( - תקפאתמ אל ינא) ....ו
.םייתעש
הילו'גל וביגה
 
 
2/11/00 23:51
קתבמה ו'ג :תאמ
תקדוצ היגלשה םגל הבוגתב
.ןיזה לע עיפשמ אל ןיי .הרוק היה אל הז ,הדעב ונלצא
קובקב דירומ היה ,ילש אבס .ןיז םג סנכנ - ןיי סנכנ
,רזכאה דמגה ,ריעצ אל רבכ היה אוהו ,תובאה תיבב קארע
קארעה תא רמוג היהו ,ערה ןיע ילב םייתשו םיעשת ןב
תוריעצה תויחאה תחא תא ספות הז ירחא ףכיתו יוואלחז
- םיעדוי םתא ,"ובאטו םטוט" ,דיורפ לע החישל תואנהו
םטוטה תא ץעונו ובאטה תא רבוש


.הדעב ונלצא הז הככ .רוחאמש ןדע ןגבו םינפלמש ןדע ןגב
ונחנא ,םימח םירוחש


ןעטמ יל תשרוהש ,אבס ,הדות :רמואו םוי םוי םק ינא
ןוילימ - ןקפודה לבא ,קופד תצק שארה .חבושמ הכ יטנג
קזח ןתונ - לפרעב ,לילב ,םויב .םירמואש ומכ ,רלוד
הריצעל תנתינ יתלבה םילגשמה תניפס לע האג ןרותכ בצינו


,יעוצקמו חבושמ יטוקס יקסיוו ,םלש ס'נייטנאלב קובקב
יאמיה ,יילגר ןיבש תחאה ןיעה לעב יאמיל - ול לוכי אל
,תובוטרה תוברעה לא בושו בוש תאצל הצור קרש ףרוטמה
םיגנעמו םיינרקח תועסמל


ונחנאשכ םג .תורקל לוכי אל הז הדעב ונלצא ,יתרמאש ומכ
תונוצר ול שי אוה ,רזממל ,החונמ תצק ול תתל םיצור
אוה דימת-דימת-דימתו .ולש תא שרוד .קזח דמוע .ולשמ
תומזגרוא-יטלומ ,הלש תא תרבגל ןתונ ,ןמלטנ'גו ןיצק
ותומכש לילאל עיגמש המ תא חקול זא קרו ,השפנ תוואכ


הדעב ונלצא ,הז הככ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 0:58
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הדעב ונלצאל הבוגתב
ךליבשב תושדח יל שי ,ו'ג
הדעב םכלצא קר אל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
3/11/00 1:03
עוקת יגח :תאמ
הדעב ונלצאל הבוגתב
אצ (?ותוא רכוז) רפסמה ףסוי תא ףילחהל לוכי התא
וצצופי םישנא ,"רפסמה ו'ג" וגולה םע ץראב תועפוהל
בוט ונל היהי הככש ,יתקחצ המכ .תומלוא
עוקת יגחל וביגה
 
 
3/11/00 2:54
הילו'ג :תאמ
הדעב ונלצאל הבוגתב
אצומב ינמרגה ןילבתה םע תורוחבה תדעב ,ונלצא
ריתהל תוקנימ ודמיל ונתוא ....ןהלש (קפקופמה)
....ו התג לש ותפשב והשמ למלמל ,םיכוחמ קדהל ,תויריב
הילו'גל וביגה
 
 
3/11/00 14:21
תיטסינגלב :תאמ
הדעב ונלצאל הבוגתב
היצפוא ןה הבתכב וראותש ולא גוסמ םיעורא הדעב ונלצא
בר ימיטניא ךורא עסמ ןיעמ , רתוי ןיינעמ ברעל
וילאמ ןבומה ךפוה ופוסבש תויטיא תויוכפהתהו תוכופהת
!...הילאמ תנבומ יתלב ירמגלו תחכשנ יתלב היווחל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
11/11/00 22:26
תימעפ דח :תאמ
הדעב ונלצאל הבוגתב
? רבודמ הדע וזיאב ,עגר עגר
דקמתהל תוזוחמ וליאב עדאש
ןרקח יאמי הללאל יל םיאתמ
ףרוטמו אמצ
תימעפ דחל וביגה
 
 
3/11/00 0:06
קתבמה ו'ג :תאמ
תקדוצ הלותחהל הבוגתב
תקקוש הידוהי ריאשהל ,הלאכ םירבד םישוע אל םידוהי
ןיא הבושתו - חישקה אובל שוב דע הפצמו הניתממ ,תבכוש
ןושיל ךלוה טושפ אוה ,ןושל אלו תועבצא אל ,ןיז אל םגו


הכלמה לש הלופיטל ריבעהל תמאב יואר הלאכ םירבג .העווז
םאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 1:44
היגלש :תאמ
הקושתב לליימה ףוגהל הבוגתב
יאדכ ילוא) - וב דומעל רשפא יאש רבד ט ל ח ה ב הז
(!? בתכייש המ לע שארמ לצנתהל יל


םיקלוח וליפא ונחנאש ,הזה רדנט-רבהו .בוט היה הז ,יוא
.וינפב דומעל רשפא יא ,(!ילאוטריו אל) םש ותוא


?הזמ רומח "שנוע" שיה - ו'ג תא הפ אורקלו אובל זאו


ןתונ אל ?תוידוהי/םידוהי םע ךלש ןיינעה המ ,ו'ג ,בגא
?"סעסקיש"ל
םש ךמצע לע רומשת - זא (החילס) הזב יתעגנ רבכ םאו
?עמוש התא ,םילשוריב
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 21:22
Grace Kelly :תאמ
תקדוצ הלותחהל הבוגתב
אקוודו ,תויופר תודוזיפא יתשמ תוחפ אל ,יובא ,יתחתמאב
ןורחא ידה ןמזב
(ורותבו ונמזב דחא לכ) ונפ םהינשש רמאנ םהינש תוכזל
הרתי החלצהבו ,תורחאה תויצפואל
םעפב הרצה תא תוהזל ללכב יתעדי אלש רמאיי יתוכזל אל
יתששח דיימו (הדלי אל ללכב רבכ ינאו) הרק הזש הנושארה
רבכ .ינורכ ידוקפית םגפב + הרתי תונצמקב דייוצמ שיאהש
ילא עפשש הצרעהה תורמל ,תוחנאל ותוא בוזעל יתטלחה
חרט הילע תורנ רואל המרוגה תחוראו
םיכסה אוהו יתתשעתה םימי המכ ךותש רמאיי יתוכזל
הינש תונמדזהל
אלו ותוישיאב רומח םגפ סיסב לע רצק ןמז ךות רמגנ הז
...וניז ילכב


רבכ הז גוסמ הלקתב יתלקתנש האבה םעפבש םג רמאיי יתוכזל
הכורא תורזנתה) תוביסנה תא יתנבה ,יתלהבנ ךכ לכ אל
סחי יתלבק ,(תושגרתה + לוהוכלא ןומה ןומה ןומה + אושנמ
הרוש ןיידע החמשהו םיינורשכו םיסונמ םיידימו ןושלמ אלפנ
וננועמב
Grace Kellyל וביגה
 
 
2/11/00 22:50
ןופיש הדשב ןספת :תאמ
..תובוגת המכ ,הככל הבוגתב
?תולשב םישנ םע הריירק םישוע ןכ ךיא ,ידיגת ,לכימ
ןופיש הדשב ןספתל וביגה
 
 
3/11/00 14:29
תיטסינגלב :תאמ
..תובוגת המכ ,הככל הבוגתב
הפחו תיטופיש יתלב , ןפוד תאצוי תוישיא םיחתפמ
!תחטבומ החלצה , תוחירסמ תויצלופינממ
תיטסינגלבל וביגה
 
2/11/00 20:52
shoko :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...רופיסה יל רכומ
לוכסת םע תמדרנו..טעמכ תאו רמוג רוחבה...ןמזמ אל יל הרק
אל לבא הנוכשל יתעגה ...יוטיבה ילצא דלונ זאמו ..הקושתו
...התיבה
shokoל וביגה
 
2/11/00 23:02
ימת :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
כדב םירבגה תואיצמב לבא,קתש םג אוהו הקפאתה לכימ הזה הרקמב
הרק אל םעפ ףא הז, יעמשת".עורג יכה הז זאו םילצנתמ ארונ ללכ
"בוצע שיגרמ ינא וישכע".....ו"יל
הזו הרוק הזו ידו תויוטשו רדסב הזש-ותוא דדועל הסנמ תאו.הלאכו
וא ולדמוע םא ולש ןיזב תדקמתמ הבהאה לכ םואתפ יכ ןבצעמ יכה
םירבגל הצילממ ינא רוציקב. ונילע אל ,ךיבמ ארונ הז םגו .אל
ליחתמ תמאב הז תרחא יכ לוק רתויש המכ הז תא תחקל הזכ בצמב
.דושח תויהיל
ימתל וביגה
 
2/11/00 23:03
ןופיפעהו ןושומ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
:ונלצא םירמוא ךיא
!םייפקשמו ןקז םע י'גני'ג יברע -ן-כלוכ תא סונאי הלאאשניא
:תוניצרב וישכע לבא
!הטנאופ אלל הבתכ תאז יתעדל
....רפסל רופיס יל שי ,ידיגת הליימ ,לזזעל
רחא דחא ףאל רשק ול ןיאש הרבח לש ישיא הרקמ לע תבתכ לבא
,ןאכ בותכל םוקמב ,יניידזת יכל זא םמעשמ לככבו
.םירחאל ירזעת םג ךכו הנהמ רתוי הז
ןופיפעהו ןושומל וביגה
 
 
2/11/00 23:06
טיב :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
...ךל ףחרל ךישמת ,ןופיפע
.םילק אל םייחה תא יל םג םישוע תולקתהו עוציבה תודרחו
.הלאשה תאז ?דומעי אל וא ,דומעי
.תולקתל תויתימאה תוביסה תא ,דימתלו תחא םעפ ,וריבסת ילוא זא
טיבל וביגה
 
 
3/11/00 0:24
קתבמה ו'ג :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
ןיזה ,ל"כטמה אוה שארה .שארה ןמ תועבונ תולקתל תוביסה
האצות אוה ןולשכ לכ :רמולכ .תיעצבמל אצויש ש"פחה קר אוה
תוליחמה לש רואנה שוביכה ,הרטמל תישיא תובייוחמ רסוח לש
.ךלומש םיאלפנה םיקיקנהו
.תילוהינ תויביטרסא לש רצות רפורפ אוה ילאנא ןימש םשכ שממ
לש המיזה ישעמל ןבשיה תרקפהמ קמחתהל תוסנמ ןכבור ,רמולכ
תויביטרסא תלעפה :תויורשפא יתש קר שי ןאכו .ןמרחה רכזה
דצה תודגנתה ךוכיר ,ןתגשהל ךרדה ,תורטמה תגצה ,תילוהינ
.םידדצה ינש ןוצר תועיבשל מ"ומה תמיתחל דע ינשה


אלו לבלובמ שארהשכ .תונספורל הביסה אל שממ אוה ןייה
םאתהב וביגי ןיזה ילכ ,יטלחה


דחי םג יטילופה םוחתב ןוכנו הטימב ןוכנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 10:20
הלותח :תאמ
תישיא תובייוחמו ןייו ןיזל הבוגתב
...ילאנא לש רנויסימ אל אוהש ןועטל הסנמ אוה ךכ רחאו
תא תבהוא תרבגהש וא .ןיינעה אל איה תויביטרסא ,יריקי
.אלש וא ,הז
הלותחל וביגה
 
 
3/11/00 11:24
םאה הכלמה :תאמ
תישיא תובייוחמו ןייו ןיזל הבוגתב
וא והשמ םיבהוא ונחנא םא תעדל ונל השק םירקמה בורב
תראתמש םשכ) דחא ןולשיכ םגו .ותוא וניסינ םרטב ,אל
ותלוכיב קפס ליטהל הביס אל אוה (הרמאמב יזנכשא הנולא
.דיתעב הכלהכ ךתוא תרשלו ותוא דימעהל רבג לש
ש שיגדהל יל בושח
ןח אצומ אלש ינימ טקא לכל ברסל הכירצו הלוכי השא
!היניעב
ש שיגדהל יל בושח ,ינש דצמו
דימת ירה ,תונבה ,ונא) ףסה לע םירבד לוספל לבח
םייתריציו םיחותפ קיפסמ אל םהש םירבגה יפלכ תוננוקמ
הנהכ דועו םירוטרביומ םימייואמ םהש ,'וכו ,הטימב
לש תונמוימהו תויצפואה תא םדוק קודבל אלש לבחו (הנהכו
וא תאז החונתל תורשפא לכ םיללוש םרטב ,לדשמה רכזה
תרחא
אל" ידיגת ךכ-רחא ,ימעטת :תרמוא התיה ימאש ומכ וא
"יל םיעט
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 12:26
הלותח :תאמ
...ברעתהל תבייחל הבוגתב
המ הז ירהש -"לדשמה רכזה לש תונמוימה תא קודבל"
...רבד לש ופוסב ,עבקיש
הלותחל וביגה
 
 
3/11/00 19:03
הלילט :תאמ
תישיא תובייוחמו ןייו ןיזל הבוגתב
...ג"שהש ,ןבומכ
גרז שיו גרד שי ,הז הככ
הלילטל וביגה
 
 
5/11/00 13:23
תאיל :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
?הרומתב ךל לחאל המ
.ףחרמ ךדועב למשחה יטוחב לקתתש יאולה
תאילל וביגה
 
2/11/00 23:15
םיטקש םימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!ואוו
...דיגהל המ הברה ךכ לכ יל שי
...הלוכי אל טושפ ינאו
..וב עוגפל הלוכי אל ינאש ללגב אל
קנע היה ילש ןורחאה רבחלשכ "וילע" ךתעד המ יתוא לאשו זעהש)
תרכוז אל טושפ ינאש ןמז הברה ךכ לכ ךשמנ רבדהו ,הדימ הנק לכב
םגו(?ללכב ולאה םיכיבמה םיבצמב םינוע המ ?םינב ,תונב)..רחא
(...הטימל ףתושה לש העמק ספורה ובצמ ללגב
....יתוימינונא לע רתול הנכומ אל ןיידע טושפ ינא
...רוציקב זא
!םירקי םירבג
?ינא הז םאה : םכמצע תא לואשל וליחתה
המ ,יתייה ךיא ..הטימל םכתפתוש תא ולאשת לא ..תיתימא הצעו
...וילע ךתעד
...עבוק אל לדוגה ירהו ....הבושתה תא בוהאל אל םילולע םתא
!תמאב
....דקפתמ יוצרו םש הזש רקיעה
?םישנל הלאשו
"?רדסב אל ינא ילוא" הלאשה םאה
?היוארה הרוצב ביגמ אל ןכלש רבגה רשאכ םכחומב הלוע
...הרוק טלחהב הז ילצאש תעדוי ינא יכ
!םירקי םירבג
? ונחנא תמאב ולא םאה
?תורגמ קיפסמ אל ונחנא םאה
?אדירג ינכטה ןיניעל רבעמ וניה ןינעה םאה
!יל אנ ורפס
םיטקש םימל וביגה
 
 
3/11/00 0:17
קתבמה ו'ג :תאמ
!םוקל תבשלל הבוגתב
יתיווהל דוגינב ,ןיליפת חינמו בל בוטו םימת ,17 ןב יתייה
ןייזת"ל טרפ ,םיכרע לכ רסח טסינודה ןיז םש קאינמכ תיחכונה
"קושב תפות תינוכמ ללגב ץצופתת אל רחמ םא עדוי ימ יכ ,םויה


איהו .יצחו הרשע הנומש תב התיה איהו הרשע עבש ןב יתייה זא
.הלאכש תודוקפ אלמל בהוא ינאו ,ןושאר התא :השרד


,הלמלמ איה "...ו'ג ,וה" .המהדתב תורעפנ היניע תא יתיאר זאו
"?הז המ...התא"


ןיז .ןיז הז ?הז המ תרמותזמ" .ןטבה ילופישל טבמ יתלפשה
לש תואנספאב ונלביק ונלוכש יטרדנטס רושכימ ותוא ,טושפ
"?אל ,םיהולא


התאש המכ ,העוט התא" .הלמלמ איה "...ו'ג ,וה" .הכייח איה
."םשל יתוא חק .דימ ,וישכע ,אוב...העוט


?הרירב יל התיה .יתחקל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 0:19
טיב :תאמ
!!! ו'ג ,והל הבוגתב
?ויה אל םלועמ
טיבל וביגה
 
 
3/11/00 0:28
קתבמה ו'ג :תאמ
?תולקת םע המ ,ו'ג ,והל הבוגתב
ויה אל .םולשה וילע ,יבס לש קנעה ורביאב ךל עבשנ
ילוא .תועתפה יאלמו םיכורא םייחה לבא ,םייתניב ,תולקת
ושירוהש םיחבושמה םינגהש הווקמ .אלש הווקמ .הנייהת דוע
גלפומ ליג דע ,עמשמ יתרת ,יל ודמעי אבסו אבא יל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 0:50
הילו'ג :תאמ
?תולקתל הבוגתב
...ו'ג ,וה
הילו'גל וביגה
 
 
3/11/00 2:54
ימיש :תאמ
Oh, Joeל הבוגתב
ןב היהשכ םלועל הבבסב הככ ותוא איבה ליש אבס לש אבא
! 72
?בשחנ הז
ימישל וביגה
 
 
3/11/00 3:04
הילו'ג :תאמ
עגר , עגרל הבוגתב
ינידנולב יאקורמ ךתוא ואיבה םגו .בשחנ חטב ,חטב
.תולוחכ םייניע םע
(((((-: לודגב בשחנ !!!!ב-ש-ח-נ
הילו'גל וביגה
 
 
4/11/00 22:28
תיטסינגלב :תאמ
בשחנל הבוגתב
???תולוחכ םייניע םנמאה ???ינידנולב םנמאה
...םהלש תא ושע הריבה יידאו ןשעה ךסמ...ינתהמת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/11/00 11:28
םאה הכלמה :תאמ
עגר , עגרל הבוגתב
ומכ .םינומש ליגב דלי םלועל איבה ןילפ'צ ילר'צ
אל הז ,רקיה ו'גל ילגנאה םידופיקה ץע ריבסה רבכש
.םיקתבמה לש הדעב קר
טוהל התאשכ ךאישב התא ,ו'ג ,רשק םוש ילב לבא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 18:49
ימיש :תאמ
טלחהב בשחנל הבוגתב
ונלצא יכ אל וא בשחנ ןכ הזש ךתניחבמ רמוא הז המ
אלא..םיאקורמ םתס אלו) םיאקורמה לש הדעב
יירבדכ תולוחכ םייניע םע םיינידנולב םיאקורמ
הלילחו דובכב העיגפב םכתסמ ןיינעה (הילו'ז
םיינידנולבה םיאקורמהש עודי ןכש תאז תושעל
םה ןכ לע תפרצ לובג דילש רוזאהמ ועיגהש
םאו בשחנ ןכ תויהל הכירצ הבושתה לע םיינידנולב
.....אל
ימישל וביגה
 
 
3/11/00 17:57
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
Oh, Joeל הבוגתב
אלש וא .. .הקיחצמ דאמ תא ,תוחורה לש הטיילו'ג
!הקיחצמ דאמ תא---יתנבה םא לבא .תנווכתה המל יתנבה
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
3/11/00 20:16
הילו'ג :תאמ
Oh, Juliaל הבוגתב
ינא הרקמ לכב ,יתנווכתה המל תנבה אל םא םג
ךלצא הטלקנש ךיילע ךומסל רשפא תוחפל .הקיחצמ
((((-: ...רומוה-שוחה לש הנכותה
הילו'גל וביגה
 
 
3/11/00 0:58
eskimo dog :תאמ
?תולקתל הבוגתב
יתדע דש ול ףקדזמו הלוע ו'ג לש ויתולימ ןיב ,הנהו
.םידירוו אלמו חיטבמ ,םוחש .רוקז
רבכ ונלוכש חרוא ןימ .הקומ עבצב ןיע םותש טריפ ןימ
.ויללעמ תא ריכהל ונדמל
.הדגאל ךפהש טירפ .יחרזמה ןיזה אוה אלה
,רקח ,ויסנכמב טיבה ,הכו הכ הנפ ,ומצע ומיקסא ,הנהו
,ףשפש ,שפשפ ,קדב
תוששואמ םישנל םינופלט המכ םירה ,'זארטמיטנס חקל
הרוחסה תא תוריכמה
להק םע 'זארטמוליק ושע ,ןמש תא תיחשהל ילב ,םגו
,הרטמה
.דואמ בוט תאז לכבו ישימח םוי יכ אריו
רזגנש תילאג תראפת ולוכ לכ ,םינבל ןב ןבל ומיקסאו
הימי תולבל הילע
בחר לאשמ השע .קדב דועו רקח דועו .תיברעה שמשב
"תכמתנ" תועדומב
.יחרזמה ןיזל תופידע ןיא .אדאנ .טשינרוג .קויש רבתסמו
קארעב םביל בוטכ ,םיבוטה םינגהו ?המ דשהו ?המ הדגאהו
?המ ,(יקארל רובע לייח)
?הדגא וא תמא .יחרזמה ןיזה ?תונב תורמוא ןתא המ זא
בשייתהל הנכומ ןכמ יהשימ ?יוצמ רלפמזקא אוה ו'ג םאה
?הפפכה לע
eskimo dogל וביגה
 
 
3/11/00 1:10
עוקת יגח :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
תעדל חמש יתייה ,םלועמו זאמ ןבנבל יזנכשא רותב
סלטיבהו התגו ןבוהטב תא ונל ןתנ אל םיהולאש
רתוי םייזיפ םיחטשב ןורתי םג אלא ,קנחינשו
.הז תא םהל שי םייחרזמה...תרחא ,הארנכ ,תואיצמה לבא
הקירפאל ועסנ דימתש םימסרופמה םיאומוהה לכ תא הארת
גישהל ידכ ,ברע תונידמל וא (לשמל ,ןוטרוא ו'ג)
רומח לש ןיז םע םינמרח םירבג
עוקת יגחל וביגה
 
 
3/11/00 21:33
דחא םתס :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
:תודבועה ןעמלו קוידה ןעמל קר


.םידנלוהה לש אקווד אוה עצוממב רתויב לודה ןיזה
!עצוממב ,םלוכמ לודגה תא שי ינופצה ןבלה עזגל
אוה םג לבא ,ןפוד אצוי רלפמזקא אוה סמלוה ןו'ג
!!!םשמ


.יחרזצה לש תוריכמ ימדקמ "םייחרזמ"ש אלפ אל


:בושו
םייתאייסאל רתויב ןטקה
םינבלל כ"חא ,םירוחשל כ"חא


?ונחנא המו
םירגנוהה ומכ תצק


- תרחאה ותנוכתמבו ץיוושהל ךישמי ו'ג לבא
.ומצע תא קזחל -(ע)עוקתה


:קנילה תא דימ לבקי ןימאמ אלש ימו


http://www.the-penis.com/size.html


.םיינעזגה םיסותימלו תורובל ידו
דחא םתסל וביגה
 
 
3/11/00 22:49
הכלהש איהה :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב


.ןיבהל תבייח תמאב ,תונב ,והשמ ןיבהל תבייח ינא


?הז תא ןכל השוע לודג ןיז


עצוממה לע הלוע וכרואש ןיז םע םישוע המ וליאכ
?המ .(ההתש ימל םירטמיטנס רשע העבש לע דמועש)


הזיא יארת לבא ,ןטק ןטק" ,םעפ יל רמא והשימ
תבייח ינא ךכ לעו "דקפתמ אוה יפוי הזיאו בבוש
תונצחומה םע קיפסמ .תמאב ,ונ .ול תודוהל
לכה אל הז ןיז ,קתומ ,קתבמה ו'ג) וזה תשפוטמה
.(הנהכו הנהכו תורירמ קיפסמ ,עוקתה יגח .םייחב


הכירצ התייהש וז ,תיתימאה הלאשה תלאשנ וישכע
שי ןכש המ םע" הזה יפרומאה גהלה תא םידקהל
םיסקפ "?םלוה שומיש תושעל םיעדוי םתא ,םכל
.החמשב ולבקתי
הכלהש איההל וביגה
 
 
4/11/00 9:20
םיטקש םימ :תאמ
.ףואל הבוגתב
!ואוו
תויתויעבה תא הניבמ ינא ,גירח בשחנ מ"ס 17 םא
....תומייוסמ תוחונת םע ונל התייהש
....באכל יל ומרגש תוחונת
?יתניחבמ
?םויה
!..עצוממ ןיז נצור ינא
.....17-ה םוסחמ לע גלדמש הזכ אל טלחהבו
םיטקש םימל וביגה
 
 
11/11/00 22:50
תימעפ דח <אל רבכ< :תאמ
.ףואל הבוגתב
יתריקי הכלהש איהה


ךומכ יתבשח ינא םג ,םישדוח המכ ינפל דע ,םעפ
הזכ לע יתבשי זא לבא
<ארקנש המ....תורעסנ> תועמדב םייתסה הזו
.יתעד תא יתינישו
ההובאב עבוק לדוגה
תימעפ דח <אל רבכ>ל וביגה
 
 
3/11/00 1:50
היגלש :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
?לבח אל ?בשייתהל הפפכה לע אקווד


(!תוחפל ההגהה לע ימצעב האג ינא .לוהוכלאה בושו)
היגלשל וביגה
 
 
3/11/00 2:37
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
:היגלש ,ךל עיצמ ינא .הפפכ לע תבשל תוטש תמאב
םינפה לע יל יבש ,יאוב
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
3/11/00 10:33
Estee :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
תוישנ -הליבקמה הלאשה לע תונעל לוכי והשימ -דגנמו
..."הנבל" תוישנו תיחרזמ
...התליבקמ לומ "תיחרפ"ה תויסקסה לע םילימ המכ
,(רקיעב) םייחרזמ לש ריעב הלדגש היזנכשא רותב
לוכיבכ ..ןיינעב םייטנלווימא תושגר בטיה יל םירוכז
רבדה" איה איה ,(אמגודל) תיאקורמה תוישנה
...ללכבו לכואהו תויסקסה ..."יתימאה
...."יתימא רבג"ב "לפטל" ךיא "בוט יכה תועדוי" ןה
?םירמוא םתא המ זא
Esteeל וביגה
 
 
3/11/00 10:37
הילו'ג :תאמ
....ממממל הבוגתב
ונניבש תוינמרגה םג .ת-ו-ע-ו-מ-ש לכה .ןוכנ אל
ונל שי םימעפלש קר ,יתימא רבגב "לפטל" תועדוי
ונחנא ,תושעל תועדוי אל ונחנאש אל) הפקה םע היעב
.(תושעל תוצור אל טושפ
הילו'גל וביגה
 
 
4/11/00 22:25
תיטסינגלב :תאמ
..ש תרמוא ינאל הבוגתב
ףרח ןשיאל הפק תוניכמ תויזנכשאו תוינמרג יתלבהש
???הילו'ג ןכ אלה , ןנוצר
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/11/00 23:21
הילו'ג :תאמ
דיגהל תנוכתמ חטב תאל הבוגתב
.אל .דיגהל יתנווכתהש המ אל אקווד הז
הילו'גל וביגה
 
 
3/11/00 11:39
םאה הכלמה :תאמ
....ממממל הבוגתב
תרשפאמש היצקיפ לש גוס דוע ,"תיחרזמה השאה"
ינפמ ,תותיחנ תדמעב חרזמה תודע תונב תא ריתוהל
לפטל תועדוי" ןה ,"תויתימאה םישנה" ירה ןהש
"דובכ תושעל"ו "ןחלוש חותפל" תועדוי ןה ,"רבגב


השעש יפכ ,הנינשבו רומוהב תישענ הקולחה דוע לכ
לבא ,ךויחב ארקאו יל עשעתשא ינא (?קתבמה) ו'ג תאז
יניצר ןפואב תלקולקה הזתה תא םפמפל םיליחתמשכ
.דואמ סועכל הליחתמ םאה הכלמה רבכ ןאכ - רתוי


וא היסור ,תיזנכשא וא תיחרזמ ,השא איה השא
תאזכ תויהל הלוכי איה .םדא איהו השא איה ,תיפויתא
םינינצלו ,דחא לש ומעטל תויהל הלוכי איה .תרחא וא
התוא ךיישלו ,יטרפו בכרומ םדא איה .ינשה יניעב
השאה" ,"תיחרזמה") םיכרע לש המלש הצובקל
,הכרעה לש הווסמב עשורמ ףולב איה ("תיתימאה
"תוישנ"ה היתולוכיל ,לוכיבכ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 12:37
Estee :תאמ
םדאו השא ,השאל הבוגתב
תיוזל ןאכ יתנווכתה ינאש אלא ,תקדוצ תאש ןבומכ
...הזה רשקהב תונוילע אקווד השחש וזלו ,תישנה
תויזנכשאה יפלכ הנפומה לק זוב לש גוס
רבדה" איה ןהלש תוישנהש השוחתה ..."תורוויח"ה
...תותיחנ אלו הרהוי לש גוסכ ןגפומ "יתימאה
דצה ןמ לבא ,םהילע בתכ ומיקסאש םירבדל המוד יד
...ינשה
הנותחתה הרושבו ,קומע רתוי הברה סקודרפהש ןבומכ
השא"ש ינפמ :תותיחנ לש בצמ חיצנמ ןכ אוה
רבודמ םירקמה ינשבו "יתימא רבג" הכירצ "תיתימא
...אילפהל יכרריה רשקב ןבומכ
ענומש טוש לש גוס איה וזה "תויתימא"הש ינפמ
...רחא גוסמ םירבגל ךשמיהל ,םיתיעל ,ןהמ
ףידע הז ?יזנכשא דחא ,טנינ ,הצור תא המ זא")
("?וילע ספטל ךל ןתיש הזכ רוויח דחא ?ךל
Esteeל וביגה
 
 
4/11/00 8:54
םאה הכלמה :תאמ
םדאו השא ,השאל הבוגתב
תושחש םישנ שיש ךכ לע דואמ הרצמ םאה הכלמה
תא ךכ םדקל השק .תורחא םישנ לע תונוילע
םיניבמשכ קר עצבל רשפא ךרד תצירפ .קבאמה
םגו רחא אצומה ,תוילטנמה םגו הנוש עבצהש
....לבא ,םעטה


קרו .םישנה לכל .תויעב ןתוא דימת ןה תויעבה
יתיאר אל .תרחא הביס םושמ אל .םישנ ןהש ינפמ
ינפמ קר ,השא דגנכ עשפ עוציבמ ענמנש סנאה תא
דגנ תומילאה ."תיחרזמ" וא "היזנכשא" התיהש
תיבה ךותב םגו בוחרב .םישנ דגנ תנווכמ םישנ
ךכ ,םימשיטנא ברקב ,םידוהיה תאנש ומכ .המינפ
םישנ ןתויה לשב ,םישנ דגנכ תונפקותה םג


ןוידה עצמאב ,תיניצר םואתפ יתייהש החילסו
...וילא ונתוא ליבוה םיסקמה ו'גש קתרמה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 14:54
תיטסינגלב :תאמ
םדאו השא ,השאל הבוגתב
ןהל רסח , תויחרזמ םישנ , תיתימאה הדוקנב תעגנ
תוחרפכ ןתוא וגייתי רשי , יביטקובורפ ושבלתיש
םירשעה תונש תליחתב . םיימעפ ללכב בושחל ילב
" קחשמ תא קחשל ץק ןיא דע יתנהנ ילש תוחחופה
רבג" ה תא ואובחממ איצוהלו " תיחרזמה השיאה
ריעשה ףוקה לא טבמ רישיהל זאו , " יתימאה
...האימחמ אל דואאאאאאמ הארמ ולומ דימעהלו
הכלמ הכלמ , ...םש תייה ול , ידיל תייה ול
ייבוט...חכשת הרהמב אלש היווח ךל תנמוזמ התייה
הלא לע תרבדמ ינאו , ץראה חלמ , ונירוחב
םיקיזחמו רתי תוילאוטקלטניאב ןישה תא םיקרושש
וליפאו תומדקתמה תועדבו, ןוכנה ןותיעב
תנמוימ אל תיקיז ומכ םילתפתמ רתויב תוידרגנוואה
...םיעבצ תפלחהב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/11/00 19:10
הלילט :תאמ
ונחנאו יחרזמה ןיזהל הבוגתב
.רתויב םיבוטה םה תבורעתה ינב - םיבלכ לצא ומכ
.םוחב ץלמומ .רתוי םידימעו רתוי םילודג ,רתוי םינוסח
הלילטל וביגה
 
 
4/11/00 13:02
קתבמה ו'ג :תאמ
יביטמיטלואה ןורתפהל הבוגתב
.ידרוכ יצח-יסרפ יצח .תבורעת ינב קר .טלחהב תקדוצ
חצנל קיספמ אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 1:09
קלע לכימ :תאמ
?תולקתל הבוגתב
?!?הא ?יל דיגת ?הפי הככ ..ו'ג ,ו'ג ,ו'ג


,ךלש יטנגה ןעטמל ללהו חבש ירבדה לכ םע ,הככ ,התא
.הרבו המת הרוחס וישכע לקלקמ


ידכ דע יתימא םגו) דרחו גאדומ אוהש המכ ,הזה טיבה יכ
רמואו ךלש תשלושמה עבצאה םע וילא אב התא (י'צומ י'צוק
!הדעב ונלצא !...הנ הנ הנ הנ" ול


רורב !!!התא אל !אל) עוציב תדרח םע הז ךיא עדוי התאו
םיענכשמ םירחאש המכ (הזכ ירופאטמ "התא" ...התא אלש
דרטומ רתוי היהנ התא הככ ,הרוק אל םייחב הז םהלש ךתוא
רתוי התאש המכו ,תורקל יושע/הרוק ןכ הז ךל דציכה דרחו
.יעוציב תוחפ הברה היהנ התא הככ דרח/דרטומ


,ןושלה הצק לע ךל תנגנתמש הלימ הזיא םע תכלל ומכ הזש
לכ התיא ךלוה התא הככו ...רכזהל חילצמ אל התא לבא
.חכוש רתוי היהנ התא הככ ,רכזהל הסנמ התאש המכו ,םויה
התאש חוכשל חילצמ התא םא קרו .רתויו .רתויו .רתויו
...רכזנ התא זא קר ,רכזהל ךירצ


תייהנ התא וישכע ,הלאה בהר ירואיתה לכ םע התא ?התאו
.טיב לש ןושלה לע רוכזל ךירצש הלימה


רובידה לדוג ללכ ךרדבש ןייצא ינא רגסומ רמאמב הככו)
רתוי יל רמוא י'גני'גהש המכו ,עוציבה ןטוקכ אוה
םיצעמו ביחרמ י'גני'גהש המכו !"רדסי י'גני'ג ,ךומס"
ינא הככ ,ולש רודיסהו ןוגראה תולוכי לע רובידה תא
רודהמ ינא ..יעדת יכל ,ינש דצמ .תגאדומ רתוי תייהנ
לע לדג ךלש הדעהמ ךלש רודה ילוא .ףסוי תא עדי אלש
.הנרטמה לש קובקבל ול וקירזהש םיידוס םינומרוה הזיא
.(יתנקדזהש ירחא חמש הפ היהנש םירמוא
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 1:23
קתבמה ו'ג :תאמ
!אמאמ !והל הבוגתב
דע ינודעס ימא לש םיראופמה הידש .הזיא ,הנרטמ הזיא
אתבסו אבס תיבב ןחלושה לא ינובישוה זא ,שדוח 13 ליג
לומלימבו םיחבושמ םייחרזמ םילכאמב םטפל ולחהו
,ןכאו ."היהי לודג - ןטקה הז" :תיעמשמ-ודה הרטנמה
אל ינא .ייחב ,יתוכזב אל .היהנ הבע םגו לודג ןטקה
אל .ראפתהל המב יל ןיא .םינגה קר הז .םולכ יתישע
עיקשהל אל ,הז ליבשב רפס תיבב דומלל ךירצ יתייה
.ישונאה םונגה .הככ הז .םולכ .רמוח ןונישב תועש


אלש ןאכמ .איה תאז - אוה אל הז ,ינמודמכ ,טיבו
.עוציב תדרח םוש הל היהת


...'וכו ,"השוע אל - רבדמש ימ"ל עגונב והשמ דועו
ןיא ,הילע ןיאש האשילקב רבודמ ןמזמ רבכ ,יתריקי
קר חטב ,רבדמש ימש בושחל םחנמ דואמ הז .םולכ הילע
.רבדל ךירצ אל ,השועש ימ יכ ,רבדמ


םגו םירבדמה םיבר שיש תודמלמ חטשב תודבועה לבא
רתוי תוררחתשמ ךכ - רתוי םישוע םהש לככו ,םישוע
(םהיתונושל ,עמשמ יתרת :בושו) םהיתונושל תובוצרח


- המכוחל גייס יכ .השוע המכוחב ,רבדמ אלש ימ םימעפל
לעו ,רבדי ךיא זא ,השע אל ירה :ךכל רבעמו ,הקיתש
תונוימד הלעי ולש תוילילה תויזטנפה יכבנמ ?המ
?אווש תונויזחו


,אוה בכרומ םלועה :יניבה אנא .יתריקי .אל ,אל ,אל
יררה ידידכ םירבדמו םילרטסוא עלס ינפשכ םינייזמה שי
םיתעל םממז םיעצבמ םניאש שיו ,דחוימב ינטפטפ םויב
רזנמ יבשותכ םלא םמצע לע םירזוג ךכ םושמו תובורק
םינקתשה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 1:40
קלע לכימ :תאמ
!אמאמ !והל הבוגתב
תצק הככ ,ןהילע ךמתסמ התאש הלאה "חטשב תודבועה"
האב יתייהשכש ,ילש יגולותימה סקאה תא יל תוריכזמ
חופת"ש דיגנ ,תוישממ תוקצומ תודבוע הזיא םע וילא
היה אוה ,סגא הזש שקעתמ ללכב אוהש ןמזב ,"חופת הז
תודבועה םע ילש תמאה תא ילבלבת לא תא" יל רמוא
."ךלש


רופאה םוחתב וישכע םיקסעתמ ונחנא ,עדוי התא ,לבא
אצמ אל דחא ףא םגו ,םייעדמ ןיכומית וילע ןיאש הזה
תולע ןיב סחיה תא דודמל תקיודמה תיטמתמה ךרדה תא
הז אופיא יל ראשנש לכו .תישעמה תלעותל רובידה
לש ביטה תא ילש תינושארה תישונאה הכרעהב קיזחהל
.יתוא ועיתפי םייחהש הזל תופצלו ,םינשקשקה
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 1:58
קתבמה ו'ג :תאמ
םישנל םיהולא תנתמ !ו'ג !והל הבוגתב
קודבל ךרדה תא אצמ אל דוע דחא ףא .דואמ ןוכנ
םע םורזל קר אוה רתונש לכ .תקדוצ תא .תיעדמ תאז
בוטל תווקלו םיטקניטסניאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 2:03
קלע לכימ :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
,םיישיא תונובלע םע ונלחתה ..."תקדוצ תא"
?!?הא
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 2:04
קלע לכימ :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
.הפייע ינא !וישכע יל תונעל אל !יד !יד


טרסהמ תאצל ידכ הפ בכשל ךירצ ימ םע !טיש
?הזה


.ודקובא דוע הנקנ רחמ .הפ יתייה .בוט הליל
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 2:17
קתבמה ו'ג :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
לש הקימנידה תא תנבה אל דוע תא ,קתומ ,אל
לגרב רמגנו "תקדוצ תא"ב ליחתמ הז .הזה רתאה
"ק-י-ס-פ-ת לא ,קיספת לא ,ו'ג"ו םש לגרו הפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 10:24
קלע לכימ :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
,וכרדב ,הזש !ק-י-ס-פ-ת ו'ג ק-י-ס-פ-ת
רבג לכ לעש הדבועל ונתוא איבהל יושע
,חצנל ךישממש רבג שי תמדקומ הכיפשמ לבוסש
אלש ןוכנ .הזה תיבב ןושיל םג ךירצ ,קאברו
וישכע לבא ,העש יצח ינפל שאר באכ יל היה
קוסעא אל ינא לבא...יל שי רבכ ילטנפד
.םוקמ לכמ ,וישכע אל .הזה אשונב


ךיא ןורכז יל הלע ךתוא תארוק ינאש ךיאו
רמואו הזה ו'ג (הקוזב)ה ילא אב היה םעפ
ו'ג (הקוזב)םע .הבוב יאוב ,יאוב" :יל
םעפ םירבדמ ונחנאו ."חריל 21 ליגב יעיגת
ויה ץראב ןוליס יכהש םימיהמ דוע ?ןכ ,םעפ
היה ןושאר ירבע טואנורטסאו ,תוירגיס ללכב
תא בשייל היהי רשפאש בשחש ןוירוג ןב ילוא
ותוא חירפהלו ,הפופצ םיבושיי תרוגחב בגנה
.םייח תקקושו העורז ץראל רבדממ


אוהש המ קווישל ינואג ןויער תמאב הזש
היצפוא םע קותמ דרדרו קיטסמ הלוכ
ימוג ?קיטסמ ?ודיגי המ יכ .םינולבל
תא ,הבוב ,ונלצא ?םואתפ המ !הא ?הסיעל
האר אלש ימו .האולימב הנבלה תא תלבקמ
.הבאושה תיב תחמש תא עדי אל האולימב הנבל
ינת .חריהו הטורפה !ינקת חטב ?ינקת אלו
בותכ היה !הדבוע .חרי דחא יחק ,הריל יצח
ליבשב האב תא זא .קנע תועדומב םינותיעב
.קיטסמה םע תעקתנו האולימב הנבלה


,היגלטסונ לש תוינש םישיש קר ויה ולא לבא
ליעל תועדוההמ הזיא ןיבל ןניב רשק לכש
,ןיב רשקה ומכ .דבלב רשקמה תוירחאב אוה
ןיבל הדע הזיאמ בושח ןכ ,דחא ,דיגנ
.רביאה לש ויתודימ


אל ינא רביא תרמוא ינאשכ ,קתומ ,אלו
,אמא לש ןואג ,ללכבו .לודג הפל תנווכתמ
רשפא רבכ המכ לבא ,אמא לש ןואג חטב
בוש ןולסב ךל בכור דליהשכ םעפתהלו לעפתהל
ינא ,יארת ,אמא ,אמא" םיינפואה לע בושו
דחוימב ןייצל יואר דועו ?"םיידי ילב בכור
.םיילגלג תלת ללכב םה םיינפואה םימעפלש


לבא ,דלי רדהנ התא ,דלי חטב ,דלי בוט"
,םיעונצהו םיצימאהו םיפיה ליחתמ ףכית
היטנ הל התיה דימת ,אנד תמדקמ ,הככ ,אמאו
תא ישרית םיוונעמ יכ ,והשמ םיעונצל תדלומ
."(הזכ והשמ וא) ץראה


תא" םעפ דוע יל דיגת ףכית חטב וישכע לבא
וזה תנעטנה הקימנידה אובת ףכיתו "תקדוצ
ישעת .יננוכתת ,תרביג ,הללאי" יל דיגתו
טעמ דוע יכ ,יחש ישעת ,םפש ישעת ,םיילגר
םעפ לכ ,ילצאש קר ."ךתוא ףוסאל האב ינא
תבשוח ינא רשי ,וזה הקימנידהמ תעמוש ינאש
.שארמ עודי תוומ לש הקינורכ


.םולש תבש
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 12:08
קתבמה ו'ג :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
ןמזב ,םעפ יתיארש תופיה תועדומה תחא
- טלויו" .סיסבל הסינכב היולת התיה ,אבצה
םישולש ,טוח ,הרקו המח הוועש .יפוי ןולס
"ספ-ןטבו יחש ,תובג ,םפש השוע .ןויסנ הנש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 10:41
Estee :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
רתאה לש הקימנידה תא תנבה אל דוע תא"
תחא לכ וישכע ,ו'ג,רזממ התא "...הזה
...יתיכז םרט ינא קר ,המ :תבשוח
Esteeל וביגה
 
 
3/11/00 10:50
קלע לכימ :תאמ
הלאוול הבוגתב
?וליאכ "התכה ךלמ" לש עטקה ...יתסא ,יתסא
ינא ,םישנא לש םיוסמ גוס לע קר דבוע הז
םהש הזש םיבשוחש הלא ,תעדוי תא...תבשוח
םהילע רמוא קלע "התיכה ךלמ" םע םיחכחתמ
.והשמ


,ינשה םיוסמה גוסה לכ תא שי ינש דצמ
אתבסה תא ןינעמ ומצעלשכ "התכה ךלמ"ש
קיפסמ םמצע םע םייח םה הככ םג יכ ,םהלש
,ופוגל ותוא קודבל םילוכי םה זאו ,םולשב
םא ,ופוגל ותוא קודבל םיטילחמ םהש ינפל
.תנווכתמ ינא המל הניבמ תא
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 11:52
קתבמה ו'ג :תאמ
הלאוול הבוגתב
היגמה) תבתכש יפכ אלו .םיככחתמ .םיככחתמ
(...תושעל המ ,תומל ברסמ יבש
ינאו
םתס .התיכה ךלמ ןגס אלו התיכה ךלמ אל
התהו אמא לש זרואה תא בהואש רוחשה .ו'ג
םע םלועב ול בבותסמש קתבמה ו'ג ,אבא לש
הפיה תיטנגה הנתמה תוכזב ,ידימת ךויח
םיליפנה ויתובאמ לביק אוהש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 11:47
קתבמה ו'ג :תאמ
הלאוול הבוגתב
ומכ ךייוחמ ףוצרפ םע בשוי קתבמה ו'ג
,םיינזא יל שיש בוט - האולימב הנבלה
יחרזמהו יקנעה ךויחה תא רוצעיש המ היהיש
...קחוצ שממ רבכ םג ינא וישכעו...ילש


ךתוא בהוא .קאפיכה לע תא .הרפכ ,יתסא
הברה
!ךל היהיש ךרובמו םולש תבש


(-:
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 18:15
תבזילא :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
רומוה םע ביבחל ךתוא יתבשחה , םויה דע
.הנושו הזכ קיחצמ ,המ ירבאקמ
םדא םתס התא: הרמה תמאה תא יתנבה וישכע
דועו ןימ ןימ אוה וילא הוואתמש לכ ,יחטש
..ןימ
?םימוחת דועב רמאל המ ךל ןיא..ונבה ,יד
,ךלש ןיזה לדוגב ראפתהל רבכ רשפא המכ
!!?ךלש קוקילה תלוכיבו..ךלש םרזה תמצועב
NEXT...ונמנפה ,וניצימ
תבזילאל וביגה
 
 
3/11/00 19:15
הלילט :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
.ילאנאב ו'ג לש תילנמונפה ותלוכי תא תחכש
.ךממ בלענ אל אוהש הווקמ ינא
הלילטל וביגה
 
 
5/11/00 12:07
קתבמה ו'ג :תאמ
תפסונ תלוכיול הבוגתב
תונב תורענמ בלענ אל קתבמה ו'ג .אל ,וה
ןויסנ תולעב םישנ דימת דימת ףידעמו 16
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/11/00 9:04
םאה הכלמה :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
תיתפרצ הריש לש חלצומ םוגרתב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/11/00 22:03
היגלש :תאמ
!ו'ג !והל הבוגתב
ךמש תא ךופהל ןמזה הז ,קלע לכימ
..."םודא"ל
.הגשהל השק התוא קחשמ ,ךלמל האיכ ,ו'ג יכ

תא טילחמ ,ולש הטצניפה תרזעב ,א ו ה קר
."שולתל" ימ
,ףצות ולש ליימ-יאה תביתש ןוכיס חקול אל
.הלילח
:-))
םיכישממש םירבגה םה הפיא ,הפיא ,בגאו
!?חצנל
...קניל םכל ןיא הזלש לבח
היגלשל וביגה
 
 
4/11/00 2:27
המודאה לכימ :תאמ
?זמרל הבוגתב
?רדסב הז ,תומצ יתשו המודא הלמשב ,הככ


לודג קילג הזכ אל הז ,חצנל םיכיראמל רשקב
תממעשמ רבכ ינאש קר ,עמשנ ילוא הזש ומכ
תצק םגו ,הזה אשונה םע ימצע תא וליפא
הפ רודיסה אליממש יתנבה לבא ,הריב תמולה
ףתושמ קית לוהינ ,דיגנב קסועש רמאמש אוה
ינרע ןוידב םייתסמ ,הסנכה סמב גוז ינבל
בטיה תחסונמ הדנ'גאו םיקוקיל ,תוציצמ לע
ןוזח דועש הככ ,םוטקרה שוביכ םודיקל
.ןוזחל


לע הזארפרארפב ..ממהא ...הטצניפב טקלהל
לש םיזילעה םימיהמ "יתוא הנק לווסקמ"
רוצייל קסע םיקא ינא ילוא ,בירעמו טרבור
תוטקלנה רוביצ ברקב וקוושיש םירקיטס
:תוילאיצנטופה


!!!"יתוא קתב ,ו'ג"


שוגפ לכ לע בורקב
המודאה לכימל וביגה
 
 
4/11/00 8:45
..הההההההה :תאמ
?זמרל הבוגתב
תוגאש תא ..........ההההההההההההההה
....הנוכשה לכ וישכע העמש ילש קוחצה
(טעמכ) תאש םשור השוע .לכימ ,ןואג תא
תא ןאכ הנוק אלש ןאכ הדיחיה
תולשבה ,קפס ןיא ...ו'ג לש ויתויוברברתה
...ךתוא המיכחה
..ההההההההל וביגה
 
 
5/11/00 0:53
תרחובה :תאמ
?זמרל הבוגתב
אוה ,םיהדמ היה הז ,חצנל ךישממש דחאה תא
תומזגרוא 3 ירחא ,ינאו ,רמג אל טושפ
יתלאשו רתוי יתלוכי אל טושפ תוימימש
אל דוע ?רמוג אל התא ?ךל הרוק המ ,ותוא
,יל הנע אוה המו .וזכ העפותב יתלקתנ
חצינ .םדוק יל ירכמתתש הצור ינא ?רזממה
.יתרכמתה ,יתוא
תרחובהל וביגה
 
 
5/11/00 16:14
היגלש :תאמ
יתאצמ אקווד ינאל הבוגתב
(-: ...רוחבל תעדוי תמאב הארנכ תא


דימת הנוכנה הריחבה תא תושוע ונאשכ ,ןכו
אל יאדכש ולאכ שיו ,תורכמתהה תנכס תמייק
.םעפ ףא .ןהמ למגיהל
היגלשל וביגה
 
 
7/11/00 0:41
ילחר :תאמ
!GOOD FOR YOUל הבוגתב
יכ םהמ למגהל הבוחש הלאכ םג שי ,ינש דצמ
םג םהל שי תילנמונפ תינימ תלוכיל ףסונב
.תוחפ אל תוילנמונפ תויתוישיא תוערפה
ילחרל וביגה
 
 
7/11/00 12:42
היגלש :תאמ
!GOOD FOR YOUל הבוגתב
ללכ ךרדב הז ...תקדוצ תאש המכ ,ילחר ,ןכ
.בולישה
קפאתהל יתלוכי אל וליפא תחא םעפ
- זובזב שממ אוהש תורכמתהה אשומל יתרמאו
.קופד ךכ לכ שאר םע םלשומ הזכ ףוג


:-))
היגלשל וביגה
 
 
4/11/00 20:28
:תאמ
!!! ו'ג ,והל הבוגתב
Where are you going with this gun of yours

Jimi Hendrix
וז הבוגתל וביגה
 
3/11/00 0:50
תרחובה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לש הקוחשה אמסיסה תא םהל רוכמל םינש הברה דוע לכונ ,תונב ןכ
.יבועה הז בושח יכה ,וניניב לבא ,ךרואהמ לעפתנו "עבוק לדוגה"
המו - ןומה יל ויהו - םייחב יל היהש הבע יכה אוה ילש יחכונה
לע םהל חופטל וכישמת ,רדסב .ושע אל םיכורא יכה ,יל השוע אוהש
דימת םה ,ןמואי יתלבה לדוגהמ תומומה ןכמצע תא ושעת ,וגאה
םירועפה הפהו םייניעהמ םילבקמ םהש ימצעה ןוחטיבה .הז תא םינוק
ומכ ןיא לבא .םיעוציבה לע רישי ןפואב עיפשמ ,המהדתב החוורל
.ןיא .אלממו הבע ןיז
תרחובהל וביגה
 
 
3/11/00 0:56
קתבמה ו'ג :תאמ
עבוק המ תועדוי ונחנא ,תונבל הבוגתב
רופיסה תא שי ינש דצמ לבא ,םייחב בוט המ הניבמ טלחהב תא
לע יממעה
:ולש טיידה תא לאשש דמחנה רוחבה
?ךלש HOBY ה המ ,יאנפה תועשב השוע תא המו
תרבגה התנע ,"יבועה בושח אל"
"קזח דומעיש רקיעה"
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 19:16
הלילט :תאמ
תנבה טלחהב תא .ןכל הבוגתב
קוחצמ יתוא תערק ((-:
.לודג טושפ
הלילטל וביגה
 
 
3/11/00 22:35
Grace Kelly :תאמ
עבוק המ תועדוי ונחנא ,תונבל הבוגתב
ןכ
ךרואהמ קלח לע רתוומ היהש ינזואב לבק וליפא ילש םדוקה
יבוע דועל הרומתב
Grace Kellyל וביגה
 
3/11/00 0:58
תרחובה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אוה הללא ,הככ ךישמיש קר ,ףוס ילב ,דמוע םג דמוע אוה ,ףסוי
!רבכא
תרחובהל וביגה
 
3/11/00 2:24
No. 6 :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
First, sorry for using English. I do not have a hebrew
keyboard.

I find this story and the discussion quite interesting. It
reminds me of
something that happened to me. I've started to correspond
with a woman
and we were about to meet, when she told me a very similar
story. A guy
she was starting dating has promised her to "see the stars"
in bed and
when she (quite quickly) gave him the oppurtunity to show
himself, he
had the same "incident", and she was so upset that she has
decided to throw him out immediately, without a second
chance.
She also (before having seeing me!) started to talk about
her dissappointment
with some men, especially with their "size". This was my
first serious
relationship since I've been divorced, and so although I
was very surprised
from the lack of sensitivity in such stories (not to
mention, talking to
someone you've never actually seen), I thought that maybe
today's women with
their librations have become this way. After this and other
stories
repeated, I started to be afraid myself of "performance
presure". We have
decided that she'll bring with her the V-pill, in case I
need it. I've
never used it before, and never had that problem, but from
all these
stories, I certainly got the impression that my
"performance" would be
very important for our relationship.

When we finally met, I've felt the pressure that she
expect to go to
bed immediately. I insisted on some hike and dinner, and
then, went to
"work". Not surprisingly, I was terrified and this thing
that has to work
did not do its thing. I managed to do some other things to
pleasure her,
but she insisted on "the thing". At this point I've got
even more pressured
and nothing worked. I begged for the V-pill, and after
showing me her
dissappointment, she allowed me that (she was a
physician...) Within
2 minutes it worked. Interesting, since this should work
after 20-60 minutes.
I guess the psychological pressure has passed by knowing
that the pill
would help. Nevertheless, it worked for too long, after
which I've started
to be very concerned, and she started to be very painful.

I have several conclusions from this:

1. Women: try to tell your friends as little as possible
about success
and failed relationships. The best relationship is the
current one.
2. Men: if you meet someone who start by talking about
dissappointments
and successes in bed, about friends with "big" ones,
and
dissappointments from "small" ones, just pass over this
relationship,
no matter what kind of "instrument" you have; this
relationship at
most would be about sex, and there will always be
questions like "am
I better?", "am I bigger?", "am I just one in a line of
experiences?"
etc.

I think to some extent this story and discussion shows
that people
noadays think with their sexual organs, instead of their
heads. Maybe
I'm old fashioned, but I think if you know someone for
quite long (say,
at least a few weeks), have met several times, did lots of
things
together and talked about many things, then the sex would
flow from
itself. If you (as I did) meet the person that thinks that
she can't be
with someone who would not be a good match for her in bed,
and that
she has to check men in bed before she thinks about the
seriousness
of the relationship, maybe this is a good thing to say
goodbye.
In that case, after some months of relationship, when she
switched
from a sexual goddes (yes, she was grrrreeeeet!) to a
caring person, thinking
about marriage etc., I was still stuck in her initial
stories, sexual
criticism of men, and boasting about her many past
experiences, I could
not go past my initial bad impression. I think it could
have been different.
I still hope most women are not like that, and some
consider some emotion
before checking us up in bed.
No. 6ל וביגה
 
 
3/11/00 10:39
קלע לכימ :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
!ושייבתיש ?תילגנאב תדלקמ ךל ואצמ אלו ןוינכטה לכ


םע טייד דניילבל ךלוהש רבג !התא הז ,שש רפסמ ,איה אל הז
הרקמל הרגאיו ול איבת איהש שארמ התיא םאת אוהש ירחא יהשימ
שי רבכ המ ...ומצעל סחיב קפס וב התלעה רבכ איה יכ ,ךרוצה
,םלועב רבג ףא םג ןיאו ,םלועב השא ףא ןיא ?ללכב הז לע דיגהל
םע חונב אלש שוחל ישפוחה ונוצרמ םיכסי והשימש הז תא םיוושש
.םליבשב ומצע
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 12:02
קתבמה ו'ג :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
תחתה רוח לע הטנוסה


םולחו טומק ,לוגס ןצינכ
,ףצק ךות העניצב קובח ,םשונ אוה
ףצרה ןורמיק תוחל תא ףטלמ
םולעה ןלובג דע תנמש תובגע לש


ןיזה וישכעו
הבע
רוחאמ רדוח
רוכיש ןיז ,םיחודמ לילח הז
עיקרה יקתממ תליפנ רוניצ
רוחאמ תקרוי ןענכ ץרא תבקינ


ובמר רותראו ןלרו לופ תאמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 12:58
הלותח :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
...דחי ,ובתכ דחי ?הזה רישה תא ובתכ םה "דחי"
הלותחל וביגה
 
 
3/11/00 14:12
קלע לכימ :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
אל ,ולש םינשיה םיטילקתה תופיטע לע הככ רבדמש רבג .1
.עורג הזכ תויהל לוכי


יניבל יניב ענכתשהל אלא יל ןיאש ,םלשומ ךכ לכ התא .2
ידי לע ,אילפהל תעצובמ ,המצעל בטיה תעדומ הידוראפ התאש
יגניקיו גייד לע ךתעד המ ."קתבמה" ו'ג .רשכומ ןקחש
םיגיידהו איה ,הילע סעוכ בוג ידיגש הזו ?!?הא ?שיגר
.ירקמ קר הז "ילש תחתב שיגר" קעוצו ,הלש


ןתנ םע ךל בישהל קר הלוכי ינאו .םוטקרה לש הקיטאופה .3
ןיממ ,וכרדב ,אוה ,ללכב רחא םוקממ אוהש וליפאש ,ןמרתלא
:ליעל 2 'ס לש ןינעה


ונתושידא דוה
-----------------
חנוצו לדג הלילה רפא
.טאלב תלסלתסמ ןמזה תרגיס
חרואל םיפצמ ללכ ונא ןיאו
.תאב ולא םיהמת ונייה ונאו
המטנזירכ תרונמ תלבונ ונלצא
,תיוותסה ןחלושה תגורע ינפ לע
תמנמונמ למשח תכלש ונלצא
.תיאר אל הארש םיריש תרבוק


עווגל ונתרונמ רומגתש ינפל
תוקיר םייניעב ארקנו רוזחנ
יאובתש דואמ וניכיח המכ דע
.תוכחל דואמ ונלדח המכו


,תבשל דוע הצרנ וא ,דומענ יזא
:ןנשל ףיסונו קהפנ םג וא
.תבשק הנניא איה ,השרח וננזא
.ןכסמ ונניא אוה ,םוטא ונבל


,תא ומכ לש ,הרז לש םיבקע םאבו
(nachesh) !שחנ - ועיריו רודזורפב וכי
,חמ דע שפנ ףכמ םתארקל דערנ
.שייבתנ דימו דערנ עגר קר


,אלפ לכ ןיא - רמאנו השובמ קחצנ
,תא ךניא וזש ונעדי ונחנא
- הלאכש םיחקפו םיוולש - ונחנא
.תאב ולא םיאלפתמ שממ ונייה


תטנוס .שארב יל הלעש ןושארה רישה .ונתושידא דוה ,הככ
?יתרמא רבכ ,המצעל בטיה תעדומ הידוראפ .תוכסמהו ןיוואדה
קלע לכימל וביגה
 
 
3/11/00 23:19
קתבמה ו'ג :תאמ
...הלא לכ לעל הבוגתב
יתבהא דימת .םיסקמ רישב התוא תאבה ,הרקי קלע לכימ ,הא
סוכ קוידב אל ןמרתלאש תורמל ,"למשח תכלש" יוטיבה תא
ילע הביבחה יקסיווה


חטב .הידוראפ אל .קתבמ םתס .ינא המ ,ינא ימ ,ינאו
םירבד הברה שי ,עדוי ינאש םירבד שי .םלשומ אל חטבו
םהיבגל שולק גשומ יל ןיאש


.םדא ןב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/11/00 2:36
קלע לכימ :תאמ
םלשומ אל חטבו הידוראפ אלל הבוגתב
.הנוש ךכ לכ השיגב לבא ררקמ ותוא ,דרוסבא הזיא ,חא
.יתוא ארוק ךתוא ארוק התא .תשרב ומכ תשרב


רבכ יהשימ) ידמימ דח ,דח ,דח ,םלשומ הכ גניטסקפייט
רבד ןיא - תרמוא ינאש ,(הזמ הלעמל ןינעב ךילע הנילה
.הזכ רבד שיש הזכ
קלע לכימל וביגה
 
 
4/11/00 4:29
הילו'ג :תאמ
..םג ויויו קיזבל הבוגתב
.שי .הזכ רבד שי
הילו'גל וביגה
 
 
4/11/00 9:59
קלע לכימ :תאמ
...ךלש לופליפה תורמלול הבוגתב
- רשפאש טושפ יכהב זא ,יתנבוה אל בושש יל המדנ
דחהמ ידבר בר רתוי אוה ו'גש םשורה תא יל שי
ולש תועדוהה שדוגמ הרואכל תרייטצמה תוידמימ
ולש הביחהו ויתולוכי ,ולדוג ,ולש רביאב תוקסועש
.תוירוחא תוסינכל


.וישכע ךתוא יתנבה אל ינא ילואש וא


.רמול יל היהש אוה ,םוקמ לכמ
קלע לכימל וביגה
 
 
4/11/00 9:28
ןהכ זעוב :תאמ
..םג ויויו קיזבל הבוגתב
יאלפתת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/11/00 9:53
...ההההההה :תאמ
הזכ רבד שיש הזכ רבד ןיאל הבוגתב
.......ההההההההההההההההההההההההההה
...הההההההל וביגה
 
 
3/11/00 15:01
תיטסינגלב :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
טעמה , תיתפרצב ךתטילש לע ךב תאנקמ ינא בושו ו'ג ו'ג
!חבושמ , ובמר תרישמ םגרותש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/11/00 19:41
1העונ :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
.יפוי הזיא
תילגנא ,תיתפרצב ובמרמ יל שיש המ תא וישכע יתארק
.תירבעו
וידיב וייח תא תחקל עדיש דחאל אמגוד הנה .ובמר ובמר ,ךא
.ףועלו
1העונל וביגה
 
 
4/11/00 9:15
םאה הכלמה :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
ןצינ" ותואל היססבואה תורמל ,התא ,רדסב התא ,ו'ג
..."לוגס


?תמגרית התא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
6/11/00 0:51
וג_ידניא :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
.סקז הירא לש (חבושמה) םוגרתה לע ולש רותליא הז
,הדובעה בור תא השעש ימל טידרק תתל האנ - ו'ג
תיתילכתה היצטפדאה תא תוארל יתוא קיחצה ןכאש תורמל
...ךלש
וג_ידניאל וביגה
 
 
6/11/00 1:00
קתבמה ו'ג :תאמ
תחתה רוח לע הטנוסהל הבוגתב
"יתכרע" קר ינאו ל"ז סקז הירא לש אוה הפיה םוגרתה
.טעמ ותוא


- תיטוראה הרישה רחבמ" הפוסאב עיפומ ואולמב רישה
הריש לש חלצומ ףסוא "ןהכ דרנואל דע שמגלג תולילעמ
תנשב אציש תיטורא
1989
רתכ תאצוהב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/11/00 22:45
Grace Kelly :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
רקיה 6 סמ
רבכ הלילאה לע רתוול ךירצ תייה ,יתעדל ,לבא יבלל עגנ ךרופיס
הלולגל העצהה בלשב
םדאכ הווש שממ יל תיארנ אל איה ןימ לכ םדוק ךממ הצור איה םא
Grace Kellyל וביגה
 
3/11/00 3:18
ימיש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?הז הז המ
? המ וא תילגנא תאירקב רועיש
הנפת תאצמ אל םאו םוקמ לכב טעמכ תירביעב םיטנופ דירוהל רשפא
.ךל איבא ינא יילא
ימישל וביגה
 
3/11/00 13:20
הכלהש איהה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב


,ונ .(תבשוח ינא) תרזנתמ ינא ,םצעב .יתוא םג םידרמ לוהוכלא
.(רחשל תשדקומ האבה תיסוכה) .םייחל היהיש רקיעה .ןיוש


.םולש ויה
הכלהש איההל וביגה
 
3/11/00 16:27
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הנוכמש המב לקתהל ןכל אצי :רושקו ןיינעמ ,שדח תולעהל הצור ינא
?אל זא ,דמועכש םגש תרמואש וזה הנוכתה ?"הכר הפקז"
וז הבוגתל וביגה
 
3/11/00 17:45
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אמש תותיעבמ תודרחב יל הלוע ןאכ בתכיהל (!??) ד מ ו עש המ
יתבשח וליפאו תוננבמ הלב הלב הלבה ןיב בנזו םינפ תשובב קלוסא
.הז םע תכללו ןכתסהל יתטלחה לבא םינודבספ תחת יירבד תא אטבל
-ןכבו
.אצי הז הנה...וווווופפפפפ ."תספור הליבח"ב םג ביבח והשמ שי
תינימה הרעבה ןהבש תויצאוטיסל ספות אל הזש ןבומכ .ןכ ןכ
הריבצה בצמ תא תונשל רשפא זא םיצור םאש ןבומכו .המוציעב
ןפואב עשעתשהל קשחתמ אלשכ דיגנ לבא .דימ קצומל יגימצמ
סחייתהל םיבייח אל .דמוע-אל-ןיזב הרגמ דאמ והשמ שי ,"יתרוסמ"
אלפנה "וכלומ"ב עשוהי.ב.א וילא סחייתהש םשכ ףוקז-יתלבה רביאל
.("רופא רבכע" ותוא הניכ אוה םש)


.רמאנ רקיעה לבא טרפל הלוכי ינא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
3/11/00 18:29
טיב :תאמ
!!!!!!!?????הלקתל הבוגתב
תחלצומ אל/ןולשכ - םיימוהת םשא תושגר השח ינא יל הרוק הזשכ
.תכשומ אל/תינימ
טיבל וביגה
 
 
3/11/00 20:23
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
!!!!!!!?????הלקתל הבוגתב
.הנבה יא הזיא הפ שיש יל המדנ
לש תחלקמה ירחאה תייצאוטיס הז .סקסב אל איה היצאוטיסה
לש הנצס שיש אל הז .הזכ הטיסרבינואל םיכלוהש ינפל רקובה
לש איה הנווכה .אל שממ .אל .דמחנ הזו דמוע אלו סקס
,בגנתמ ,תחלקמהמ אצוי אוה ,לילעב תינימ אל איהש היצאוטיס
םינותחתל סחדיהל םיננוכתמו תבגמל דעבמ םיצבצבמ םיניינעהו
ךשומו יממ דאמ אוה ןיזה תאזה היצאוטיסב .דומלל תכללו
תורופס תוקד םומיסקממ רתוי ךשמיהל לוכיש בצמ אל הז .הרגמו
ינב לש הימוטנאה חרוכמ הנתשמ אוה זא ןיינעב םיקסעתמ םא יכ
?ימצע תא יתרהבה .םדאה
...תונלבוסה לע הדותו
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
3/11/00 22:09
טיב :תאמ
הנבה יאל הבוגתב
.םיטבמ לע תרבדמ לכה ךסב תא
.יממ דאמ הז ,ןכ
טיבל וביגה
 
 
3/11/00 21:08
קלע לכימ :תאמ
!!!!!!!?????הלקתל הבוגתב
דע רבג תאש יתבשחו לומתא ךב יתיעט ,תבשוח ינא ,הז ללגבו
היה רכינ לומתאמ תולאשב רבכ יכ ,יניע תא ריאהו ו'ג אבש
הבישחל תלעותמש ,הלבהאה ,ינא קר וז .ישגרה ןעטמה
לש שרגמב רקיעב ולפנ עוציב ינינעב תודרחש תיטאמוטוא
.ונתוא ורטפ תחא היבופמ תוחפל ,לאל הדותו ,םינבה


?"ילע רמוא הז המ" יכ .תמטמוטמ תיטאמוטוא הבישח ןבומכ וזש
איה "תכשומ/תיסקס/בוט תיארנ ינא םאה" ינינעב חטבו חטבו
.אנד תמדקמ דוע לבוקמ ימצע ישנ יוניע


תוספות ,אילפהל תוררחושמ ונחנא הנהו ,המידק ונכלהש המכו
ןווגמ ןיגב הרכה לע תושקעתמ ,ןיטולחל תווש ונמצע תא
תושקתמ ונחנא ,תויביטרסאו תויאמצע ,וניתונורשכו ונירושיכ
איהו ונמדב תשעוגה "תיסקס ינא םאה"ה תשרוממ רענתהל
.שממ .ונשפנב


.ףייע אוה .1


בצמה ,החינצב תוינמה ,טפרד רבואה ,הדובע) ץחל/חתמב אוה .2
(..םיאולימ רחמו ינוחטבה


ףנסומ/יותש אוה .3


.תידגנ עוציב תדרחב אוה .4


.וללגב וא ךללגב .ארונ שגרתמ אוה .5


.עגרכ ול אב אל .6


ךלש םייניעב םשאה טבמה תא ריכמ אוה .ךתוא ריכמ אוה .7
.הזמ ץחלנ אוהו ,ףייע היה אוהשכ ול הרק הזש תמדוקה םעפהמ


.הז תא ול השוע אל תא .8


,שממ לש שפנ שושמ ,יתימא בל למחמ םע תבברעתהש םעפ ךל הרק
אל םיענצומה ךירביאו ךבילו ךשאר ,דיגנ ,2 הביס ללגב קר
,ותוא תבהוא תא ,בל למחמ תאז לכב ,ינש דצמ ?קסעב שממ ויה
לע החמש תא ,הברק שקבמ אוה ,יסקס ארונ אוהש תבשוח תא
לברכתמה דצהמ רתוי תא ,2 ףיעס לש תוביסנב ,הככ קר ,הברקה
הנתמה לע םיהולאל הדותו ?ינקשוחה דצהמ רתוי אוהש דועב
רשאמ לפרועמ רתוי הברה ונלצא ילנומרוהה רטמורבה בצמש
.םהלצא


תחאמ רתוי הברה ןה "המל"ה לש תוביסהש דיגהל ידכ הז לכו
הז המ" לש דבכ אשמ היהנ הזש ינפל ,יאדכו ,תירשפא הדיחיו
.תורחאה תויורשפאה תא םג לוקשלו תוהתל "ילע רמוא
קלע לכימל וביגה
 
 
4/11/00 8:54
הלותח :תאמ
םשא תושגרל הבוגתב
.המכח תא המכ .דוע ,דוע
הלותחל וביגה
 
 
4/11/00 9:43
קלע לכימ :תאמ
םשא תושגרל הבוגתב
תא תממעשמ רבכ ינאש יהשימל יתבתכ הירחאלש העדוהה וז
ינעדי הזכ אצי הז לבא ,הבוט התיה הנווכה .ימצע
התוא תארוק ינאשכ תוומל ימצע תא תקהפמ ינאש ,יתרומו
.בוש
קלע לכימל וביגה
 
 
4/11/00 22:56
טיב :תאמ
םשא תושגרל הבוגתב
.יב אוה םשאה תיטומוטוא
ול היהיתש םואתפ המ זא םינש שולש רבכ ותיא ינא םא יכ
?(אלש תעדוי ינא) חתמ ,תושגרתה ,עוציב תדרח םואתפ
.יתוא תוגיאדמ וראשנש תויצפואה
טיבל וביגה
 
 
5/11/00 18:05
קלע לכימ :תאמ
םשא תושגרל הבוגתב
?םויה אב ראודה
קלע לכימל וביגה
 
 
6/11/00 2:37
טיב :תאמ
טיבל הבוגתב
.יריבסה
טיבל וביגה
 
 
6/11/00 3:22
קלע לכימ :תאמ
טיבל הבוגתב
?עיגה .ךמש תחת הבוקנה תבותכל ליימ ךל יתחלש
קלע לכימל וביגה
 
3/11/00 18:36
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ונלוכ ירהו ,םייתניב יוניפ וצ םיאיצומ אל ,רדסב תא ,היסטסנ
אל ינא ,אלו) םיינזאה ןיב אצמנ בושח יכה ןימה רביאהש םימיכסמ
.(ןושלל תנווכתמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/11/00 19:03
ימיש :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.....ךל דיגא ינא המ
יל הדימעמ אל איה םא.... הרוחבל ןושל איצומ ינאש ינפל ,ינא
שארמו יתוא הרגמ אל איהש הארנכ רוגיש ינפל ץחה ליטכ ותוא
וא הז בלשב תויהל הרומאש תיתילכת אלה היצאוטיסהמ ענמנ ינא
.רחא
בברעתיהל ךירצ תחא / דחא לכ םע אלש סרוג ינא ןכלו
ימישל וביגה
 
 
4/11/00 7:59
קתבמה ו'ג :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
(-:
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/11/00 22:35
ימיש :תאמ
הלועמה ףפותמה ימישלל הבוגתב
.ו'ג
.ץוק-לא םלזור'גבש יחא יריקי הדות
.הדות בושו וילעו ךמצע לע רומשת
ימישל וביגה
 
 
6/11/00 2:18
הגוי :תאמ
הלועמה ףפותמה ימישלל הבוגתב
,קתבמה ו'ג
תונב תא ומכ יתוא שגרמ אל שממ ילקיזומה ךמעט לכ םדוק
חסונל בשחיי ץילפתש טפשמ לכש הארנ םיתיעל ,תורחאה רתאה
.ןהיניעב הבנ'ג תנמא לש שדחה
יתלבה הכלמ-ה איה איהש ליה ןרול תא fugees-ה תא תצמשה
mista" ולש רישהמ קרש ףילקדיוו תאו ייניעב תרערועמ
.ףוגה לכב תוינבצע תויצרביו תלבקמ ינא "mista
יד ,ורכמתתו וסנת םינבו תונב ,ייאגרה יחי פארה יחי
תא ונל םירמממו םיכובש םינבלה םירמזלו םיינואכדה םירישל
יסקסהו םחה טהולה בצקל בורגל שדח ןדיע חתפנ אוב .םייחה
.תונשדה םהיתותפשמ חלוקש
.ןמ אטסאר ,ןמא
.ב.נ
תורמלו תאז םעו ,חלסנו לבסנ יתלב בוליש ךב שי-קתבמה ו'ג
ךיתפש ןיב לא הבוטרו תינועבצ הקישנ ךל תחלוש לוכה
יטפשמ בשחמה לע תודילקמש ךיתועבצא תא תקשנמ ,תומוחה
!!!ו'ג אי .תויסיסע יאנג תולימו חתפמ
הגויל וביגה
 
 
4/11/00 22:41
תיטסינגלב :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
:יוצמה ילארשיה רבגה לש ושוביכל הבוח דויצ


םייפגמ .1
הדומצ ינימ תיאצח/תלמש .2
קנע ףושחמ .3
דבכ רופיא .4
תוינומה.5


:תיבב ריאשהל יוצר ףאו רשפא
םעט בוט .1
תונידע .2
רישעו חתופמ ימינפ םלועו רעושי לב קמוע.3
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/11/00 23:33
ימיש :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.לדומה ימו קוידב הזל תעגה ךיא תעדל חמשא
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
5/11/00 1:09
תוילמשח תבבוח :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
.יתבזכאתה ארונו והשימל תרמאש והשמ הזיא םורופב יתארק
ררבל יאדכ ילוא -תבזכאתמ ינאש ינפל -יל יתבשח זאו
םש תבתכ .קוחצב קר תבתכש המל תנווכתה ילוא -ךתיא
אוה יזא ,םירבג םע בכשל לש ןיינעב אוה םאש והשימל
וא תמאב תנווכתה םא דיגתש הצור קר ינא זא .הטוס
.קוחצב
,בזכאתהל אל הווקתב
תוילמשח תבבוח
תוילמשח תבבוחל וביגה
 
 
5/11/00 9:29
םאה הכלמה :תאמ
ןלהא ימישל הבוגתב
ןמז יל ןיא יכ םורופב בתכ ימישש המ תא יתארק אל
"הטוס" גשומל עגונב תורהבה המכ לבא ,םורופה יטופטפל
.םייחב בזכאתהל תוחפ ךל ורשפאי ילוא


גשומל תירוקמ אלה יתונשרפ תא עיצהל יל אנ ישרה
אלש גהונש ימ ,רשיה ךרדמ רס"ש ימ אוה הטוס ."היטס"
םע םיגוודזמ םירכזש הזכ אוה עבטה םאו ."עבטה ךרדכ
הזכ וניאש המ לכ זא - אל ותו ,תופ לא ןיפ ,תובקנ
םג ,קתומ ,ןכ) "עבטה ךרדכ אלש השעמ ,היטס" רדגב אוה
('עבטה ךרדכ אלש השעמ'כ תורדגומ הציצמ םגו הלילצ


תקסועש המלש תכסמ "םישנ רדס"ב שי :והשמ דועו
הדגבו ,רשיה ךרדמ התטסש הב דשוח הלעבש השא תוכליהב
הלעבב הדגבש שיא-תשא םג איה הטוס ,רמולכ .וב
"תוננב"ב םישלוגש םיטוסה זוחא ,ךכ םושמ ,יתכרעהלו)
(דואמ .דואמ הובג


העיבק הב ןיאו תמייוסמ דואמ הרדגה איה היטס :םכסנו
,הטוס איהו ,השא םע בכשל הלוכי השא .ערל וא בוטל
בכשל הלוכי השאו ,הטוס אוהו ,רבג םע בכשל לוכי רבגו
הטוס םג איהו ,הדובעב אצמנ הלעבשכ הלש בהאמה םע
םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/11/00 9:52
הלותח :תאמ
ןלהא ,תוילמשח תבבוחל הבוגתב
עבט הזיא ?"תופ לא ןיפ הז עבטב" תרמוא תאז המ
?ךלש רוקמה המ ?קוידב
?םייח ילעב ?םינומדק םדא ינב ?םדא ינב
,לשמל םיבלכו םילותח -תולילצו תוציצמ ופורפא יכ
הז רקיעב) וזל הז (הלודג הואתב)קקלל םיבהוא דאמ
...ןימה ירביא תא (...הזל וז תוחפו וזל
הלותחל וביגה
 
 
5/11/00 12:00
םאה הכלמה :תאמ
ןלהא ,תוילמשח תבבוחל הבוגתב
,היגולואוזב תטלוש המ עדוי ימ אל ינא ,תנולותח
םיחירמ םייח ילעב תעגמ תיללכה יתלכשהש לככ לבא
םיילארוא תוגונעת םיקפסמ אלו ,ךפיהלו, וז תא הז
םושיר םדאה ינבל שי ,יתעדל ,הז לע .התוערל היח
היצולובאה לש ובאטב


דוגינב ,תידימת םימחוימ םדאה ינב :רבד דועו
תירוזחמ םימחוימש םייחה ילעבל


ןכו ןכש םייח ילעב שיו ,העוט ינא םא :ףוסבלו
ררבתמ ןאכמו םהירשא ,וזל הז ילארוא ןימ םיקינעמ
ונבשחש יפכמ םכח רתוי וליפא דוע עבטהש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/11/00 18:27
הלותח :תאמ
ןלהא ,תוילמשח תבבוחל הבוגתב
ןיבל וניניב לדבהה .דחא ףא ?תידימת םחוימ ימ
העובק תוירוזחמב דבוע קסעה ןלצאש אוה תויחה
.שארמ היפצל תנתינו
לבא .בכרומ רתוי הברה הברה ןבומכ הז ונילצאו
,דאמ תוכורא םיתיעל ,לפש תותיע שי ונלצא םג
.תיטתופיה רקיעב איה תידימתה תונימזהו
תויהל םירומא אל ונחנאש ףוס ףוס ןיבהל יאדכ
בושחל קיספנ זאו תידימת םינימזו םימחוימ
.רדסב אל ונילצא והשמש לפשה תותיעב
םייחה לכו םלועה לכ תא םידיספמ ונחנאש
םיליעפ תויהל םיבייח אל ...םיליעפ אל ונחנאשכ
לכמו תונורסחו תונורתי שי בצמ לכל .תידימת
.תוניהל רשפא בצמ
הלותחל וביגה
 
 
7/11/00 1:03
ילחר :תאמ
ןלהא ,תוילמשח תבבוחל הבוגתב
בושא ינא זא ,הז תא חוכשל הייטנ שי םישנאל
.םיאצאצ תאבה איה ינימה רציה תרטמ ,ריכזאו
םגו תוילאוסקסומוה ,ילאנא ,ילארוא ןימ -רמולכ
אל תיגולויב הניחבמ םלוכ ,ץויבה תפוקתב אלש ןימ
.םיקיזמ אלא םייעבט אלש קר
,םייחה ילעב לכ לצא םייק ןיממ האנהה ביטומ
.תינויח תוליעפ לע יבויח קבדיפכ
םדאה חומ לש תינויצולובאה תוחתפתההמ קלחכ
ונלש האנהה חוכ בותינ תא דואמ ללכשל ונחלצה
אמגודכ יאר) תונמא תגרדל םייסיסבה םירציהמ
.(לושיבה תא תפסונ
ןימ יסחי םייקל ,תונוש תוחונת איצמהל ונחלצה ךכ
הנניאש תינימ תוליעפמ תונהל ,ץויבה ןמזב אלש
איצמהל "הפצוחה איש"ו תיגולויב תורבעתהל האיבמ
.העינמ יעצמא
ןימ יסחי םייקמש (ונתיאמ ץוח) דיחיה םייחה לעב
היצנגיליטניא שי ול םגו ןיפלודה אוה האנה ךותמ
לבא ,םישוע אל םה ילארוא ןימ) .ללכה ןמ תאצוי
(םימל תחתמ ידמ ךבוסמ הז יכ ילוא
םיקקלמ ןכא םילותח ,ינשה דחא םיחירמ קר םיבלכ
,יל השע" ןונגסב הנייגיה תורטמל קרו ךא םלוא
"ךל השעאו
ןה תודבוע לבא ,הרומ ומכ יתעמשנ םא תרעטצמ
.תודבוע
ילחרל וביגה
 
 
9/11/00 14:10
לותח :תאמ
'תושו היגולאוז ,היגולויב ,עבטל הבוגתב
ילא דוגינבש ןויכו ...וה-וא ,םיקקלתמ םילותח
לא ,לותח לש חומב רבוע המ תעדוי אל תא
םה קוידב הרטמ וזיאל עובקל ירמייתת
תונלבסב -םיקקלתמו ...םיקקלתמו ...םיקקלתמ
...ץק ןיא תוריסמבו
לותחל וביגה
 
 
5/11/00 18:39
דחא םתס :תאמ
ןלהא ,תוילמשח תבבוחל הבוגתב
..תובר תויועמשמ תלעב הלימ איה הייטס


תוצובק לכש רזגנ הנממו - תיטסיטטס הייטס שי
.תויטס ןה טועימה
תיכרע הניחבמ לבוקמל ץוחמ רמולכ - תיכרע הייטס שי
.ביתנבו ןוויכב תועט רמולכ - לולסמהמ הייטס שי


:ןימ יבגלו
תויטס םג םהמ שי םימייוסמ םיכרע שי םא
תורוצ ינימ לכ שי זא ,יטסיטטס ןיינע איה הייטס םא
.תיכרע הרימא םושמ ךכב ןיאו הייטס תווהמש
...תיטסיטטס הייטס וז לשמל תוינידנלב


ךרוצמ תעבונש תיטפשמ הרדגה איה עבטה ךרדכ אלש
.השעמ "הייקנ" הפשב רידגהל


תורמל ,עבטה ךרדכ אלש הז "קיסוט"ב לשמל ,תעכ
קיסוטב "תולבקמ"ו "םילבקמ"ש ימ רתוי שיש הדבועה
תוינידנולב לשמל רשאמ


הייטס רדגב איה תצצומ אלש ימ ,פםויה ,הציצמ
הז הככ) הנוגמ השעמ רדגומ הז קוחב ,תיטסיטטס
(דבלב...הירכוס ץצמ קקוחמהשכ


יכ .ןהב רהזהל שי ,םאה הכלמה ,הלאה םילמה ,רוציקב
הנוש תועמשמ תולעב תומוד םילמב םירבדמ ונחנא יתעל
ןיטולחל


..ןעטמ שי ןהלש יתוברתה רשקהב הלאה םילמל ,לבא


הצור" - הייטסל תבשחנ התייה אל וז ,בגא דומלתב
"םיגד לכאי הצור ,רשב לכאי
..הצריש םוקמ לכב קשנמ :ם"במרהו


יעדתש םתס


לש ותשא אלא ,הכלממ אלל הכלמ איה ,םאה הכלמה,בגא
.ואסכ לע ה/בשיו ת/רחא ה/האבו ומלועל ךלהש ךלמ


....היסנפב ךלמ תשא = םא הכלמ
דחא םתסל וביגה
 
 
6/11/00 0:04
םאה הכלמה :תאמ
תועט ןבומכ וז לבאל הבוגתב
לכ ןיינעב יתארק .ראיבו ןשריפש ,דחא םתסל הדות
.הלמ


תויכרע יהשוזיא קינעהל יתנווכתה אל :הרהבה
ינא .ךומכ קוידב יתנווכתה .ךפיהל ."היטס" חנומל
רסוחב ומכ סקסב ,ייתויחאמ תובר ומכ שממ הטוס
('וכו ,הנמלאו םא-הכלמ ופורפא) אשניהל ינוצר


היטס םה "קיסוטב םילבקמ"ה תא יתבהא יכהו
..."תוינידנולב"מ רתוי הנטק תיטסיטטס


.הפי
םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/11/00 1:26
ילחר :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
םייתפש עובצל ,םייפגמ לוענל ,ינימ שובלל םג רשפא לבא
םעט בוטב הז תא תושעל ,ודרוב עבצב קירבמ קיטספילב
םלועו ראותי יתלב ישגר קמוע םע הנידע תויהל ןיידעו
.רישע ימינפ
ילחרל וביגה
 
 
5/11/00 9:18
םאה הכלמה :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב


יתוא תראיתש ךיא ,שממ .תיטסינאגלב ,תישיא יתבלענ
.עוושמ לוזליזבו תונקיידב


םידורוה ייפגמב ,ילש ינימה תויאצחב תבהואמ ינא
- ףושחמבו ,(דפקומ לבא ,דבכ אלה) ילש רופיאב ,םיהובגהו
.ילש - עפשה תא ריתסאש המל ,ןכ ,ןכ
תורמל ,יתעדל ,ילע שבלתמ שממ אל (?תוינומה) שמח ףיעס קר
ינאו םילוכי םינב) םימעפל ,םיידיה םע לוכאל תבהוא ינאש
(?הרק המ ,המל ?אל


תארוק ינא) םעטה בוט תא רתוס הזש תבשוח תא המל לבא
תורפס ירקבמ יניעב םיבשחנש הלאכ וליפא ?תעדוי תא ,םירפס
לכ תא ,וליפא םתוא הניבמ ינאו ,"ץראה"ב םיינצלפ
(תויועמשמה


?קמועו תונידע רתוס הז המלו


וליאכ ,הז וא הז וא ,ימוטוכיד הזש תבשוח תא ללכב המלו
םע הריב תותשל ,םימעפל תינומה תויהל הלוכי אל ינא - המ
תרהרוהמ תויהל תרחמלו ,םר לוקב קוחצלו באפב תורבח
?תיניצרו הנידע ,הקומעו


תויהל לוכי אוה .בכרומ רוצי אוה םדא ןב .םדא ןב איה השא
חרכהב אל םינושה םירבדה .סקלפמוקה ךותב םינוש םירבד
.הז לש ומויק תא הז םירתוס


יתוכלמה ינויסנמ .רבג גישהל תחא ךרד ןיא :בושח יכהו
דחאה .הנוש השאל הנוש ביגמ רכז לכש ןיטולחל יל רורב
םע החערפה תא ינשה ,םיקסעה תפילח םע הפודשה תא ףידעי
תעדוי תא ,תחא השקימ םייושע םניא םירבג םג .ינימה


יתרמא ילש תא ינא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/11/00 13:28
הלילה תכלמ :תאמ
ילש רואיתה ךרעב הז ,בוטל הבוגתב
!שדחמ םעפ לכ יתוא העיתפמ תא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
5/11/00 22:18
תיטסינגלב :תאמ
ילש רואיתה ךרעב הז ,בוטל הבוגתב
, םידורוה ךייפגמב ףפוטל ךתוכז תא יתללש אל עגרל
תונהל ( תמלוה איה ךתוא אברדא ) הרצרצק ינימ תיאצחב
...'וכו ןוסירומ ינוטמ םעפתהל , ךייתועבצאב םימעטממ
. םדאל םדאמו הוחל הוחמ הנוש וביטמ הבהאבו דוגיבב םעט
תונב תודוא ימיש לש הרהצהל הסחיתה ילש הבוגתה
.תודימעמש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/11/00 21:05
חתפי :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
,הרקי תיטסינגלב
"יוצמ ילארשי רבג" רבד הזכ ןיא דובכה לכ םע ,ןושאר רבד
ךיא זא ,ינש רבד .ותוא םיבהואש םירוהו םש שי דחא לכל -
,ינימ תלמש שובלל ,םייפגמ לוענל םא ,םירבג תשבוכ תא
?ךדובכל תחתמ םה 'ודכו ףושחמ םע תכלל
חתפיל וביגה
 
3/11/00 19:57
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ץחה תא דימעמש המ םימעפלש תיליג רבכש דואמ הווקמ ינא ,ימיש
,לשמל .תיבויח הנוכת בויחב ונניא (?הקיטסילב ןעדמ ,התא המ)
בלשב תויסקס ילוא ךלתוארנ הזה ןוידב תויומדהמ קלחש החוטב ינא
:(עמשמ יתרת) הנותחתה הרושה לע רוזחל בוש הצור ינא ,ןכלו .הז
.רתוי לוז הז ,םיינזואה ןיבש המב שמתשת
וז הבוגתל וביגה
 
3/11/00 20:45
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
דוע אוה ,היהיש לככ תקולחמב יונש ,ןיז .הקירמא תא וניליג ,ואו
,םירעוכמ שי ,תוחפ םימעפל ,יסקס אוה םימעפל .ףוגב רביא
םימעפל .םילותבו םילגרותמ ,תוחפו רתוי םיטנגיליטניא ,םילודג
םימעפל ,ותוא קשנל ךל אב םימעפל ,ןבצעמ םתס םימעפל ,ידומח אוה
.םיינשל ותוא רובשל
.רחא רביא לכ לע הז תא דיגהל רשפא .א
.םדאנב לכ לע הז תא דיגהל רשפא .ב
?שי
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/11/00 23:16
חרוא רבוע :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
תורוקמה ןמ) .בער ונעיבשמ ,עבש ונביערמ .םדאל ול ןטק רביא
(.תכסמה רכוז אל ,ילבב דומלת .םיידוהיה
חרוא רבועל וביגה
 
3/11/00 23:28
joe :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
וישכע יתנפוא ארונ םנמא הז ?"הרטנט" חנומה תא ריכמ אוהשימ
ףילחת ןיאש רמואש ימ קדוצ .ןוידל ךייש לבא ,(שארמ יתולצנתה)
לולסמ איה הרימגש עבק ימו ?לכה תוזח איהש רמוא ימ לבא ,הרידחל
םע תונלבס רוזאל (אה-אה) השק תצק ,ינש דצמ ?ידיחיה הארמהה
?םירמוא םתא המ .דחא הלילל םיפתוש
joeל וביגה
 
 
3/11/00 23:45
תיטסינגלב :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
קדוצ דואמ התאש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/11/00 22:49
תיטסינגלב :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
תקדוצ דואמ תאש (:
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/11/00 0:58
joe :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
ההדזמש ימש ןכל המדנ אל לבא ,תינוזיב תצק הלאש ילוא וז
תוהדזמש םישנה טעמ ומכ) בל תמושת רתוי דימ לבקמ רבגכ
?(םהינימל IRC :ב םייעוצקמ םיט'צב
joeל וביגה
 
 
5/11/00 9:59
לותח :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
הלותחמ יתכפה רבכ ינא ,הנה .תקדוצ תאש יל המדנ .ןכ
...הארנ וישכע ...לותחל
לותחל וביגה
 
 
5/11/00 22:37
joe :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
הלותחה ןכא התא םא תעדל ךרד םוש ונל ןיא ,המכוח
בטימב לבא ,(ילאוטריו לכה ,ואונ וי) לותח רועב
.םיאצממה המ י.חוודת WHAT'S NEW PUSSYCAT :תרוסמ
joeל וביגה
 
 
4/11/00 9:19
םאה הכלמה :תאמ
ןייו תולקת :םירבגל הבוגתב
JOE םג וישכעו קתבמה ו'ג !??ו'ג ינש הפ שי רבכ וישכע
?היהי המ...
םאה הכלמהל וביגה
 
4/11/00 3:21
רול :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ובתכש תונבה לכל - היינשל הרוחא ןוידה תא ריזחהל יל רתוי םא
,ןושיל ךלוהו ןכדיב ןכתוואת יצחשכ ןכתא ריאשמ רוחבה םאש ןאכ
ךיא ןתבשח ,רתלאל ותוא קורזל שרדנ ףאו יוארו הווש אל אוה
התיה אל ותיאש הרוחבהש ןאכ בתוכ היה והשימ םא תוביגמ ןתיה
רואל , טילחה אוה זא ,ץוצמל הברס םג הפצוחה הברמלו ,הבוטר
המכ לע תוננבב ןנולתהל אב דוע זאו ?םשמ ףועל ,תוערואמה
תוצרל רתומ םיננבל םג ,ולה ?םייקתהל תוכז ןיא הלאכ תורוחבל
, !ןושיל תכלל
רולל וביגה
 
 
4/11/00 9:05
הלותח :תאמ
עגר עגר עגרל הבוגתב
רמוא הז ,הקושתמ לליימ ףוגהש בצמב רבכ איה םא לבא .רתומ חטב
יד הז ...תומלעתהל רובעל ,הזה בלשהמו ...ליחתה רבכ והשמש
.יקינקנ
הלותחל וביגה
 
 
4/11/00 10:41
joe :תאמ
עגר עגר עגרל הבוגתב
,רבד לש ופוסבש יל המדנ לבא ,םיינכט םיקיפאל שלג םנמא ןוידה
סחנפ וא השיא ,רבג התא םא יכ ?המלו .ת-ר-ו-ש-ק-ת אוה ןיינעה
ץוח) רחא םדא םע הטימל וזה הסינכה לכל הביסה ,(ם"קשהמ)
תתלו לבקל ונלש יסיסב יד ךרוצמ תעבונ (היברמ
,ךכ-לכ יתייעבה ,הזה בצמב םאו .רחא םדאל הקושתהבהאםוחסחי
םינושיא ,תודבכ תומישנ ,םימורע םישנא ינש) ךכ-לכ ףושחו
(ךימס דואמ םיבברעתמ ראשה לכו ימצע יומיד ,תויפיצ ,םיבחרומ
הזיא אלו רחא םדא לאכ רחאל סחייתהל ותבוח תא חינזמ אוהשימ
.תוקדוצ הלותחהו לכימ .קינקנ אצוי תמאב אוה ,צ"נ
השיא ,JOE ,ינא יכ :קדוצ אוהו ,ביגיו ץופקי ו'ג וישכע
.JUST CALL ME JOE .יתונוועב
joeל וביגה
 
 
19/11/00 11:49
הזודמ :תאמ
קינקנ אצי :עגר םושל הבוגתב
.תיקנע .דייניש הלודג .רתויב חבושמ הקיסומב ךמעט ,לכ םדוק
.םעט לש םילימ ,ךייתולימ םגו
,קינקנ לע לופיל ןכלזמ ארתיא םא ,תורקי תונב ,םוכיסלו
תוירטבב דייוצמו ,הרגמב שארמ ןכומ תויהל ךירצ ןורטפה
רוטרביוה :תחא הלימב .תונועט
.טטורה יתונויבא דידיל הדות בושו
הזודמל וביגה
 
23/11/00 6:55
;ðñéåï ïåéñð :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ðñéåï
copy
ïåéñð
copy visual
;eth;ñéåï ïåéñð&ל וביגה
 
23/11/00 7:02
;àáÙÕß :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ßÕÙáà
;agrave;áÙÕß&ל וביגה
 
23/11/00 7:12
Kobi :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
Dear friends, please help.
I can read all the messages, but I can't write back. I have
the right fonts, and even keyboard in Hebrew, but I use
English version of Windows, and even when I use Dagesh to
compose a message, it becomes Gibberish once I copy it to
this screen.
I'm going nuts, and you're missing the immortal thoughts I
have to share with you.
Please help, good people - with advise, comfort and
technical assistance.
What the heck, I'll take money (and credit cards) as well.
"PS: I apologize for the last 2 gibberish messages I
posted, in vain hope to "make it" on my own.
itsmehon@hotmail.com
Kobiל וביגה
 
7/3/04 1:12
תינורב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
:) םינש המכ לש רוחיאב ,הפל יתעגה
.קתרמ
.יתוא םתלמשיח ,יגולותימה סקאה ,קטבמה ו'ג ,םאה הכלמה
תינורבל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא