םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

יכיד הזיא
ביבר הלאירא


ימצע סרהל ריהמה לולסמה לע יתייה
תא שממ שיגרהל הכירצ יתייה הארנכו
תשעתא אל ינא םאש ןיבהל ידכ תיתחתה
רתוי היהא אל טושפ ינא ,רהמ


סנקיד וליפא


תולקב אלפנ והשמ שי ,ןטק ריקחת יתעציב בותכל יתלחתהש ינפל
.םעפ יא הזל לגרתא ינאש יל הארנ אל ,טנרטניאב עדימה לש המיהדמה
והשימשו ,שיש הווש יכה שופיחה עונמ) google-ב "depression" יתדלקה
םלוכש ,םירתא יפלא ילע וקניז היינשה תויאמ ךותו ,(חכוותהל זעי
םישנא ,לופיט יכרד ,םינייפאמ ,לכה םש שי .איהה הלחמב םיקסוע
יתוא חלש ילש חתופמה יתוליכרה רציהש ןבומכ - הללקב וקלש םימסרופמ
ירודמ תא לכ םדוק תארוקש הדיחיה הרוחבה ינא םאה) םשל רשי
םהארג ,לוגוג ,קאזלב ,סנקיד - יבוהאמ המכ םש יתאצמ .(?תוליכרה
םירפוס איבהל יתרחב לבא הכורא דוע המישרה .ןיווט קראמ ,ןירג
תאלמו תינוריא ,המוחר הנבה התייה םלוכל .ךייחל יל המרג םהב האירקהש
?רמוא הז המ .םישנאל הבהא
-םירבג ;עברא ךותמ תחא -םישנ :םינותנה תא םיריכמ ונלוכש החינמ ינא
זוחא םישימח .םישימח ךותמ דחא 20 דע 12 ליגמ םידלי ;הרשע ךותמ דחא
,הניש ףדוע/רסוח ,בצע ,תונקיר ?םימוטפמיס .לופיט ולבקי אל םילוחהמ
תוינדרוט תובשחמ ,דיתע תשוחת רדעה ,המשא תשוחת ,ןובאית ףדוע/רדעה
.דועו ,דועו ,דועו ,תוומ לע


ילש היווחה


התייה הנושארה םעפה ."םילודג" ןואכיד יפקתה 3 יל ויה וישכע דע
ירמגל תידדה המכסהב הדירפ ,בוהא דואמ שיאמ יתדרפנ .רתויב העורגה
אל ינא המל :יל הרוק המ יתנבה אל הלחתהב .רוזחנש הצר וליפא אוהו
ןיא לכואל המל ?יתוא ןיינעמ אל םולכ המל ?םימלש תוליל ןושיל החילצמ
לש ררקמה דיל אקווד יכב ףקתה יל תויהל בייח תוחורה לכל המלו ?םעט
אל ינא" ,שיגר ארונ היה לפטמה ,לופיטל יתכלה ?רפוסב בלחה ירצומ
אל המ זא ,םיבהוא םירוה ,םירבח ,תדמול תא ,הדובע ךל שי ,ןיבמ
ילש תושגרה המכ תעדל יתינהנ ךיא .ףוצרפב רשי יל קהיפו "?רדסב
הז אמש וא ,ילש תיתייפכה תוגהנתהה תא ןיבה אל אוה .ויניעב םיניינעמ
.שירשמ ליווא .קבדיפ ויב יתוא דמיל אוה ,המ לבא .ותוא שגיר שממ אל
לכה תמיוסמ הפוקת .הלודגה ריעל יתרבעו ,'וכו םוקמ הנשמש יתטלחה
,תושגרתה ידמ רתוי ילב ,םיירונימ דואמ םייח יתייח :ךירצש ומכ להנתה
.הנש דמעמ קיזחה רדסבה
הזמ הנושארלו דמחנ רוחב יתרכה ?ןוכנ ,תויפיצה תמרב יולת םצעב לכה
ומיר וליאכ יתשגרה ינאו בוט רמגנ אל הז .והשימ םע "יתאצי" הנש
המ ?תחנ תצק תיתפומ תוגהנתה לש הנש ירחא יל עיגמ אל ,קאבר .יתוא
,בוש עיגמ הז תא יתיאר ?שבייתהל םידמוע םלועב תחנה ירגאמ ?שי
תילופיטה היווחהש תונקפסה תורמל .יתחלצה שממ אלו םחליהל יתיסינ
לבא ,תוילאנבב ןכתסא ינא .בוש תוסנל יתטלחה ,יב העטנ ילש תמדוקה
לש תרבוחה תא יתחתפ .הרקמב תמאב םירוק םיבוט יכה םירבדה םימעפל
הצור ינאש רורב יל היה םעפה) תיגולוכיספ וזיא יתשפיחו םילוח תפוק
התייה וז .תחא שי ינממ תובוחר ינשש ררבתה .ילא בורק יכה הרג (השיא
.םינש שולש הכשמנש האלפנ תילופיט תודידי לש הלחתהה
ימצע סרהל ריהמה לולסמה לע יתייה .יל רוזעל הלכי אל ןיידע איה לבא
אל ינא םאש ןיבהל ידכ תיתחתה תא שממ שיגרהל הכירצ יתייה הארנכו
.רתוי היהא אל טושפ ינא ,רהמ תשעתא
לופיטה תא יתפלחהו תשפוטמ הנאותב םישדוח העברא ירחא התוא יתבזע
היה אל יזטסקאה - ינתולכל ילע הטע םידסחתמ תמרעש ינפלו .יזטסקאב
רשואמ הליל ,יבצמב .עובשה יפוסב תוחפל תויחל יל רשפא אוה ,היעבה
.הנש דוע הרבע הככ .תיקנע הנתמ היה עובשב דחא
,םייעובשה ועיגה זאו .יתוא חמיש אל רבכ חמשה רודכה םג ףוסב לבא
הנוזת הארנכ .העיגה הלודגה תוטטומתהה ."םייעובשה" םייוניכב םיעודיה
ףוגל האירב שממ הניא םוי ידמ רשוכ ןוכמו יזטסקא טרוגוי תבלשמש
קר באכהו םהילע בושחל תברסמ ינאש םירבד יתישע .go figure ,שפנלו
תכלל יתקספה .ותומכש טסיאוגא ,םולכל םוקמ ריאשמ אל ,לדגו ךלה
ומכ םיטפשמ ,ונ בוט .יתוא םיבהואש םישנא םע שגפיהל יתקספה ,הדובעל
"הרזחב ךילא ךייחי אוה םלועל יכייחת םא"-ו "םיידיב ךמצע תא יחקת"
.תיתורבח תויהל יל ומרג אל רבע לכמ ילע ופערוהש
זא ,באכה תא רומגיש המ הז םאש העידיב יתמק םייעובשה לש ןורחאה םויב
,תוינדבוא תובשחמ םתיווח םא תעדוי אל ינא .היהא אל ינאש ףידע ילוא
םישנא קרש העידיה תמייק ,באכה לפרעל דעבמ יכ .ךכ לכ דיחפמ הז
?יל תאזה הבשחמה המ זא ,םמצע לש םייחה םע םירמוג םיעגושמ
טושפ ,זוזגאהמ אצויש המ) תויביטרפוא תוינכת שארב יל בבותסהל וליחתה
אלש קר ,הווש יכה יל התארנש הטישה התייה וז ,תוומה ךותל םימדרנ
.היגולוכיספל ןורחא ןויסינ תתל יתטלחהו (תינוכמ יל התייה


?תעגושמ ,ינא המ


איהשכ המומה התארנ תיגולוכיספהש תרמוא ינאשכ ימצעל האימחמ ינא ילוא
אל ,יתנשי אל ,וליק 40 יתלקש .תמאה וזש תויהל לוכי לבא ,יתוא התאר
יתללוע המ תויפארגלטב הל יתרפיס .ןייוש ונ...ילש םינפה רועו ,יתלכא
ילואו לופיטה תא בוש ליחתנש הרמא איהו הנורחאה הנשב יל וללוע המו
?תעגושמ ,ינא המ ,תוכבל יתלחתה דיימ .יתפורת לופיט לוקשל יל יאדכ
תררחושמ תאשכ ןואכידב לפטל ונל רשפאי" הזש יל הריבסה איה זא לבא
קאזורפה תא הנתהש רטאיכיספל יתכלה שאר תייופח ."ולש םימוטפמיסהמ
ורמא אל ,תאייחב .םימסב תעגל אל הלוכי ינאש חיכוא ינא םייעובשש הזב
תמאה לבא ?הז םטמוטמ יאנת הזיא ?תיזיפ םירכממ אל סארגו יזטסקאש ול
,ףסכנה רודכה תא יתלביק .תונקיר התוא לכמ קתנתהל הכירצ יתייהש איה
"םישדחה םייחה ייחל" ימצעל יתרמא ןושארה תא יתעלבש םויבש תרכוז ינא
,הבר תוריהמב לועפל ליחתה ןינוטורסה .(?הזה סותאפה לכ הפי ןוכנ)
אל הז .םושנל םואתפ יל לקו גגופתמ לפרעה ךיא יתשגרה רבכ עובש ךות
רדעה התייה הנממ יתלבס ינאש הדיחיה יאוולה תעפות ילזמל ,םסק רודכ
שממ אל הז ,הפוקת התואב ביואה ויה םירבגש הדבועב בשחתהב ;ינימ קשח
ימ קודבל ,השדח תימצע תוהז ימצעל תונבל םג הכירצ יתייה .יתוא דירטה
תונורתי ןומה שי ,ןכ) ילע הלח אל רבכ "תינואכד" הרדגהה םא ללכב ינא
ליעפהל רשפאו ךתא םינידע ארונ םישנא ,הנותמ שפנ תלוח לש דמעמב
יצחו םייתנש הז תא תבתוכ ינא...הנה לבא (םיפוריטב תישגר הטיחס
הדירפה ירחא םינושארה םיימויב .לופיטה תא קיספהל דחיב ונטלחה .ירחא
תפוקת ךשמב ינממ יתועמשמ קלח התייה איה ,תאז לכב ,הבוצע ארונ יתייה
םא קודבל .רודכה תא תחקל יתקספה שדוחכ ינפל .הלק אלו הרצק אל םייח
,הרצ תעל הליבח תרמוש ינאש רורב .יפוי יל רדתסמ ,ןכו דבל הלוכי ינא
םייתניב לבא ,קאינמה לש רזוח רוקיבמ רתוי יתוא דיחפמ אל םולכ יכ
.אב אל קאינמה
ינא לבא ,םילקימיכ סימעיש יאדכ הסעבב תצקש ימ לכש תרמוא אל ינא
םיבשוחש םישנאה לכל ןיזאהל הביס ןיא .לובסל הביס ןיאש תרמוא
תורשפא שי .תחרוז הניא שמשהשכ םהל שיש חור בצמל לושמ ךלש ןואכידהש
ךותב תויחל ךישמהל ,ףידע המ :ודיגי המ ששוחש ימ לכל עגונבו .תרחא
?הב לפטלו היעב שיש תודוהל וא ,הזה קתשמה באכה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
4/9/01 17:51
היבאומה תור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?ףוסב יזטסקאה םע המ....עגר
היבאומה תורל וביגה
 
 
4/9/01 22:15
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
,םיחקול ?הזל ןמז שי ימל .רתוי םייחב יל רדתסמ אל .רמגנ
רתוי...ןואד כ"חא ,םויה לכ םיכופה תרחמל ,םינשי אל םלש הליל
.תנקדזמ ינא ,ףוא .תועש שולש ליבשב ץמאמ ידמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
7/9/01 20:07
ןרק :תאמ
?יזטסקאל הבוגתב
האלה ,ךלש םירואיתה םע ההדזמו ךתיא המיכסמ ךכ לכ ינא
.קאזורפ -ךאוב ךורב ,יזטסקאה
ןרקל וביגה
 
 
5/9/01 1:59
ינצוק חיש :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
שי 'ז גוס םיאקירמאה םיטרסב קרש יתבשח .הפל םג עיגה הז ,והז
,"גולוכיספה םע השיגפ יל שי" :םיגולאידה לש עטקה תא
תועדומ בורמ רוציקב ."הככ יתישעו ךכ הרמא תיגולוכיספה"
רבעש קיספ לכ חתנל םיסנמו רבד םוש רטממ םיאור אל תימצע
קר .תוינש יפל חותינ שממ -הנש ,שדוח ,םוי ,העש התואב ונילע
.האלמ הרשמב הדובע וז הזב תוקסעתהה


ןוויכמ ."קיש קאזורפ"ה תא שי וישכע לבא .הז אלימ .בוט ונ
בשחנ ירטאיכיספו יגולוכיספ לופיט ןיידע םינש המכ ינפל דעש
םימסרופמ המכ וטילחה הייסהרפב ךכ לע רבדל ןיאו ידוס ובאטל
.קזורפ לע םהלש הביבסה לכ םצעב יכ קאזורפ לע םהש רמול ידכש
.םלוכל הבוט הארנכ וזה רדעה תעפותש החנה ךתמ םיאצוי םה
תוניצרב םיריבסמו תורהטיה עסמ ןימל םיענו םימק דחא דחא זאו
.רדסב לכה קאזורפה זאמו םהילע רבע המ תבאוכ תישיא הפישח ךות

לופיט - ףידע המ םילאושו םמצע ןיבל םניב םיבר םיגולוכיספ םג
."אירב יל היהתו םוי לכ רודכ חק" וא הריבנ ידי לע ישפנ
שממ שממ הזש תוארהלו ןואכידל היצקיפרולג תושעל ךירצ אל
ויה םילודג יכה םירפוסה לכ !ךל הרק המ) ןואכידב תויהל "לוק"
.(ינילק ןואכידב


ינא יכ הפ םייסא ינא ןכלו םיבצעה א יל הלעמ הזה קיש קאזורפה
םדוק .היינש ,הא .יתוא עיגריש והשמ תחקל תופורתה ןוראל ץר
הראה יל יתייה הביתכה ןמזב יכ תיגולוכיספל רשקתא ינא ןכל
.רבעש עובשב לופיטהמ תומדקתה תונויסנ יבגל
ינצוק חישל וביגה
 
 
5/9/01 8:19
bettie page :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
םויכ הסאפ ךכ לכ קיש קאזורפה לבא - ךל לקלקל יל םיענ אל
אוה םינש שש ינפל ךרעב .קוהיפ ררועמ שממ בתוכ התאש המש
לככו .תופורתה לככ הפורת טושפ אוה םויה .ביהלמ היה
.אלש הלאכו םהל רזועש הלאכ שי תופורתה
תמאב עגרת
bettie pageל וביגה
 
 
5/9/01 8:34
ביבר הלאירא :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
.תמאב הז תא ךרטצתש בצמב היהת אל םעפ ףאש ךל לחאל אלא
.רבד םוש .תאזה הלחמב בינגמ וא ,םיענ ,לוק רבד םוש ןיא
םהל השוע" ןנועמ םויש הלא "םיקומעה" תא תשגפ הארנכ התא
תויהל רומא ןיידע הז ךומכ םישנא ללגב קוידב ."בלב רופא
.וב שייבתהל שיש ובאט


דואמ .הזל הטושפ הפורת שי הבש הפוקתב היח ינאש החמש ינא
.החמש
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/9/01 12:44
ינצוק חיש :תאמ
יל רתונ אל ,בושול הבוגתב
יכ הנעטב ,תיטירב תופורת תרבח דגנ השגוה קנע תעיבת
תמרוג ,ליסקפ וא טסקורס הנוכמה קזורפה תחפשממ הפורת
.התוא לוטיל קיספהל םיסנמ רשאכ םישק הלימג ינימסתל
Smith Kline תיטירבה תופורתה תינרצי דגנ השגוה העיבתה
יטנא הפורתל ורכמתה יכ םינעוטה םישנא תצובק םשב ,Glaxo
Guardian-ה ('ה) םויה חוודמ ךכ .קזורפה תחפשממ תינואכד
.יטירבה
טנ יווב העידיל קניל


http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1091168,FF.html
ינצוק חישל וביגה
 
 
6/9/01 23:33
ביבר הלאירא :תאמ
ב''הראב תיקנע םייוציפ תעיבתל הבוגתב
,אלפ תופורת ןיאש הארנכ .הרק אל הז יל לבא ,יתארק ,ןכ
םיחקולש הלא ןיבמ המכ ,קיזמ הז המכ איה הלאשה ?ןוכנ
ןומה .םהל שי יאוול תועפות הזיא ,םיעגפנ תופורת
.תולאש


.רדסב היה לכה ,יטרפה ,דיחיה ,ןטקה ,ילש הרקמב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
11/9/01 22:35
תשפונ :תאמ
ב''הראב תיקנע םייוציפ תעיבתל הבוגתב
.דבאתהל קיזמ רתוי
תשפונל וביגה
 
 
8/9/04 12:52
.קינ :תאמ
ב''הראב תיקנע םייוציפ תעיבתל הבוגתב
.הגרדהב וקיספיש זא


לבח .תולילקב -תופורתה תחיקל תא וחקי םלוכש יאולהו
..תאז לבקל השקש
.קינל וביגה
 
 
5/9/01 12:35
ןיראק :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
?םטמוטמ המכ ?תושיגר רסח המכ ?םדא ןב תויהל לוכי םויא המכ
ןיראקל וביגה
 
 
5/9/01 23:06
ינצוק חיש :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
לכ יל התייה אל .והשמ הכיבמ וזה תולטרעתהה תא אצומ ינא
םיאצמנ ןכאש םישנא םתוא לכבו תבתוכב עוגפל הנווכ
איהו תעדה תא הילע תתל ךירצש הדוקנ יתשגדה ינא .לופיטב
חיש ןימל יתנפוא והשמ ןימל השק ישפנ בצמ ךפוהש דנרטה
.לומתא לש היזיולט תינכתה לע החישל המודמה
לש הלקה דיה וא ילופיטה דצה לכל הדיגסה דגנ ינא ינש דצמ
ימיכ לופיטל םימשרמ תתל םירהממש - םירטאיכיספה -םילפטמה
דובעל .ימיכ לופיט -הככ הרכשא הז לבא ,תושעל המ .חומל
.חומה לע


הבוט יל ושעת ךא .ךלמה ךרד תאיצמו ןונימ לש ןיינע לכה
וא תויניצ וא טקט רסוח יבגל תופטהה תא ינממ וכסחתו
תא קחשי הפ דחא לכש ליבשב ידימ םידבכ םיאשונ ולא .םוטמט
.קיזהל הלוכי וזה תויחטשה .תוצע ןתייו החמומה
ינצוק חישל וביגה
 
 
5/9/01 23:19
ביבר הלאירא :תאמ
יתואיצמ אלא םטמוטמ אלל הבוגתב
די התייה אל ילש הרקמב ?יתבתכש המ בוש ארקת ילוא
הברה הריכמ אל ינא .סקנפה לע דחא ףא לש הלק
,םימסב שומישה תקספהב תופורתה תא ונתיש םירטאיכיספ
.הזל הנווכתה איהו
הברה הכיבמ איה יתוא לבא ,ךתוא הכיבמ תולטרעתהה ילוא
ינא ,לופיטב אל רבכ ינא .ירוחאמ ראשנש אשונ הז .רתוי
לוכי ילש ןויסינהש תעדוי ןכ ינא .תופורת תחקול אל רבכ
ומכ קוידב תובוגתב םילקתנש םישנא ןומה דדועל וא רוזעל
.ךלש
.יתנפוא דנרטב רבודמ אל הלאה םישנאה לצא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/9/01 19:06
ןיראק :תאמ
םוטא אלא םטמוטמ אלל הבוגתב
תא חתופש דחא לכל םילמיג תתל ךירצש תבשוח אל ינא
ןמזה עיגה .ריעה ןיצק אל ינא -והשמ רמואו הפה
ימ ,תאז דבלמ .אל ותו ןמשל תורימאל רבעמ תצק חתפתהל
הז ידכ ךות חומב ןייזלו אשנתהל ,עוגפל ומצעל השרמש
דלי ומכ יודב םשו יוטיבה שפוח ירוחאמ רתתסהל אוהש
ול ודיגיש שפוח ותוא םשב ,ול עיגמ םייסנכמב ןברחש
.םטמוטמ אוהש
ןיראקל וביגה
 
 
5/9/01 19:14
uv :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
ךל העיגמ ,םישיגרמ םישנאש המב הזה לוזלזה לע קר ,לכ םדוק
.בורקב היהי הזש יאוולהו ,המשנה לע תיניצר דואמ הכירד
תא ורתפש הלא םה םירודכה אל ,יתנבה ינאש הממ ,ינש רבד
לבח) היעבה תא רותפל יגולוכיספה לופיטל ועייס הלא ,היעבה
,ךלש הבושתב הלאירא לע תדרל ךיא בושחלב קוסע תייהש דואמ
.(םש תבתוכ איה המ ןיבהלב םוקמב
תעד תווחו ץועי ןתמב ער רבד םוש האור אל ינא - ישילש רבד
התאש "ןואכידב תויהל לוק הז"ה תעפות .ישיא ןויסנ ךותמ
!עטקל תעגונ אל ללכב ,הפ ראתמ
!!!!תושיגר הפיט
uvל וביגה
 
 
9/9/01 14:15
הז תא יתרבע :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
עדוי אל התא ללכב רבדמ התא המ לע גשומ ךל ןיא םדאנב עמשת
תייה אל הז המ עדוי תייה םא יכ תמאב ינבצע ןואכיד הז המ
ךב סנכיהל לוכי םואתפש הזכ בצמ ןמ הז ןואכיד .ללכב רבדמ
התא ערקנ ךלש שארהש שיגרמ התא ירמגל חמת ךל ףירטמ טושפו
םע תושעל המ תעדל ילב ףוס ילב ךלש תיבב רוזחלו תכלל לוכי
היה הז ןואכיד יל היהש הנושאר םעפ .הזכ ףוריט ןמב ךמצע
אל םויה דע הלאוו והשמ הזיא יב סנכנ םואתפ .ו התיכ ףוסב
םואתפ יתלכי ..הרק הז תושעל המ ןיא לבא הממו ךיא יתנבה
יתבשח ןואכידה בורמ תוכבלו הטימה לע ךל בכשל םויה עצמאב
יתיצרש וליפא .. דבלו .. הז תא יתרבע לבא .. ףרוטמ ינאש
רזח ןואכידה זאמ תוריגס ךותמ היה הזו ילש םירוהל רפסל
שממ לבא .. 15 ןב ינא םויה .. ךרעב םיימעפ דוע יילא
הרושב ךל דיגהל אב ינאש המ .ו התיכ ףוס תמועל ךומנ ןונימב
המ ךרעב עדוי ינא יכ הלאירא תא רקבל תוכז ךל ןיאש הנותחתה
אלש דע ןיבהל רשפא יאש רבד הז השיגרה איהש המו השיגרה איה
והשמ וא םיינשל יוצח התא וליאכ שיגרמ התא .. הז תא םירבוע
התא הזכ בצמב .. הז תא ראתל רשפא יא טושפ .. רתוי ףרוטמ
.. השעת התא לכה .. ילמרונ תויהל רוזחל ידכ רבד לכ השעת
הזש עדת התא םא וליפא היינש בושחל ילב עלבת התא םירודכ
םיווש אל םה ךלש םירובידהמ ךתוא בוזע זא .. .והשמ הנשי
..םולכ
החלצהב ךל היהיש ,הלאיראלו
הז תא יתרבעל וביגה
 
 
5/2/02 19:41
.ידע :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
.וילע תרבידש "קיש קזורפ"ה אלו,םיבצע יל םישוע ךומכ םישנא
ינא .אלש תמאב ,תאזה הבוגתב ימצע לע םחרל תנווכתמ אל ינא
תארוק ינאש תרחא הפורת לכ וא ,טסקורס וא קזורפ תחקול אל
תחא ףא תחקול אל ינא .םוי ידמ ילש טנרטניאה תועסמב הילע
ןיידע ינא ,17 תבמ תוחפ יתויהב ,עגרכש ללגב ל"נה תופורתהמ
,ילש םירוהה ומכ םישנאב הייולת ינאו ,ימצע תושרב תדמוע אל
,הלאה םייארונה םירודכה לכו ,יגולוכיספ לופיט"ש םיבשוחש
םוקמב זא ."דבלב יתנפוא עטק םה ,העדותה תא םישטשטמש
תושעל תלוכי רסוחב אטבתמש שואיי .שואיי יל שי קאזורפ
אל וליפא הזו .תוומ ,תוציצע ,תונקיר .הייוהד השוחתב ,םולכ
לש השוחת םתס הז ,םהילע תרבדמ ינאש ילש תוינדבואה תויטנה
.ישוקב ,תמשונו תרבדמו תכלוה ינא לבא .התמ ינא .תוומ
הלוכי אל תמאב ינא יכ ,ךומכ םישנאב אל איה המשאה ילוא
איה המשאה .ןואכידב תייה אל םלועלש הזב ךתוא םישאהל
ךילהת תא תוגיצמש ,"ליבקמ ילא" ומכ היזיולט תוינכתב
רבחה ביבס תויוטבלתהו םיצוצפיק ףוצר טקאכ ישפנה לופיטה
,ונ .טלחהב ירקמ שפנה ןיבו םניב רשק לכש לכש ינויזו ,שדחה
.ימצע יומיד לש תויעב ויהי ליבקמ ילאלש הפצמ אל ינא
אצי םגו ,היזיוולטה תא יתשפכה םג ,הפ יתפחסנ ,הרקמ לכב
.ימצע לע םחרל יתחלצה ןכ ףוסבש
.תרעטצמ
.ידעל וביגה
 
 
24/8/02 18:23
סונו :תאמ
תיתירורעשה ''קיש קאזורפ''ה תוברתל הבוגתב
הקותמ
סונול וביגה
 
 
9/9/01 21:17
shinoloo :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.םולש
.ליג ינא
.יטוכיספ ינא
.יל ער
.ןמזה לכ
shinolooל וביגה
 
4/9/01 18:11
םוהת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תמאב איה םאה,ךלש תלפטמל תשחור תאש הרתיה הביחה תורמלו דבעידב
? ךל הרזע
גוס,תועדומ חותיפ,זכרמב ךתדמעה,אילפהל תוחותפה תוחישל רבעמ
'וכו דואמ קזח תורשקתה
םיגולוכיספה לש תלוכיהש ירה - (ןויסינמ)םהב לזלזל ןורחאה ינאש
ידמל תלבגומ יתימא יוניש לש םיכילהת עינהל (ויהיש לככ םיבוט)
.בוש יקסרתת אל םעפ ףאש הווקמ ינא .יתעדל
,הצוחה ספטל חילצה םא םג , םוהתב היהש ימש ששוח ינא ימצעלשכ
,םש םוהתהש שוחי דימת
.וכותב םוהתהש - עורג רתוי וא
םוהתל וביגה
 
 
4/9/01 18:33
תיטסינאגלב :תאמ
יונישל הבוגתב
תאצמנ הגספה םג אלא םוהתהש קר אלש עדוי םוהתמ אצויש ימ
!הזמ בושח רבד ןיאו ,וכותב
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
4/9/01 21:36
ביבר הלאירא :תאמ
יונישל הבוגתב
אקווד ינאש יגולוכיספה ובמ'ג ובממה לכ תא בוזענו ,הרזע איה
תולבגמל תעדומ התייה איהש הז םצע - וב הנימאמ דואמ
אל יתמזוימ ינאש רבד ,רטאיכיספל יתוא החלשו היגולוכיספה
.המוצע הרזע הוויה ,השוע יתייה


איה םויה דע .ןוכנ רתוי ,הלש לצה וא ,םש היהת דימת םוהתה
יתדמל ,הז םע רדתסהל יתדמל לבא ,םינבומ ןומהב יתוא הליבגמ
.ימצע לע רומשל יתדמלו ,רובעי דימת הדרח ףקתהש
ביבר הלאיראל וביגה
 
4/9/01 18:22
תיטסינאגלב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הז .23 ליגב התיה , תי/גולוכיספל תונפל יתטלחהש הנושארה םעפב
ושקיב םהמ דחאב ,תוישיא ינחבמ םש יל ושע ,הטיסרבינואב היה
היה יתרייצש רויצה ,רייצל תבהוא יכה ינאש רויצה תא רייצל ינממ
ץעהש תוארל היה רשפא .המדאב םילתופמו םיבע םישרוש םע ,ןקז ץע
.תורכ היה אוה ,תועבטה יפל ןקז הזה
המ יתעדי אל ,ןואכידב ינא םא הלאשו םומה טבמב יב הטיבה תנחובה
ינא דבעידב .תויהל לוכי ,ילוא , תעדוי אל יתינע ,הל תונעל
רשע םויה קר !תועדומה רסוח -ילש לודגה לזמה היה הזש הניבמ
יתייהש החוטב אל ינא .יתייה בצמ הזיאב הניבמ ינא זאמ םינש
.וילא תעדומ יתייה אל ,וב יתייהש בצמה םע דדומתהל תלגוסמ
הלאה םייתנשהש ןוכנ .םייתנש ירחא לופיטה תא יתמזויב יתקספה
היה הזו ,יתלפנ 26 ליגבו קיפסמ היה אל הז לבא ,והשמ וזיזה
ינא םויה .םיילגרל תחתמ חיטשה תא יל ךשמ והשימ וליאכ ,תחא-תבב
הזיאל היה הזה חיטשל תחתמש הניבמ ינא .ינא יתייה תאז הניבמ
הקזח קיפסמ יתייה אל םוי ותואל דעש תומוקמ לא יעקרק תת רבעמ
תיגולוכיספלו א"תל יתרזח ,םידומילה תא יתבזע .וב רובעל ידכב
ןיבהל השק דואמ םימעפל) עגתשהל אלש ימצע לע יתרמש הנש ךשמבו
.( תויפשל ןועגיש ןיב המ
םלועה םע קסעתהל אל יתפדעה ,םוצע היה וב יתייהש לובלבה
יל יתינקו ,יתבהאש םירבד ןומה לע יתרתיו ,ימצע ךותב יתסנכתהו
םע תינדרש) יל וקיזי אלו ,םהילא חורבל יתלוכיש םירבד קר
םייחה תבוטל םייחה לע יתרתיו .םירפס -(: םירחא םינמזמ המולפיד
."תיביטקיבוא תואיצמ" ארקנש המב ןומאה תא יתדביא ,םירפסבש
םע יל יתרציש ימינפה םלועה לש תומיעה ךותמ רקיעב הזמ יתאצי
יתעגה טאל טאל .דער לש תויזיפ תושוחת תרכוז שממ ינא ,תואיצמה
תאז .רחא רבד םע םעפ לכ הגרדהב ,םלועה םע הנבה איהש וזיאל
תלגוסמ יתייה אלש תענכושמ ינאש ,המוצע םילמנ תדובע התייה
.רובעל הכירצ ינאש ךרדל תעדומ יתייה םא התוא תושעל
הזש תויהל לוכי , תעדוי אל ינא ,םירודכ םעפ ףא יתחקל אל ,אל
ינא ינש דצמ ,יתרבעש השק דואמה ךילהתה תא זרזמו ילע לקמ היה
ןומט ילש שפנב והשפיאש העידיה תא הזו ,והשמ יתחוורהש תבשוח
םירבדה תא ךכרמ אלא ,ירמגל יתוא ףיצהל תויעבל רשפאמ אלש ,חוכ
.ןמזה ותואב םתיא דדומתהל הלוכי ינאש םירבד קר עדומה לא הלעמו
אל חטב יוצר רבד דימת הז תועדומ ,םירבדה תא האור ינאש ומכ
.שלח התאשכ
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
4/9/01 18:30
תיטסינאגלב :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.(ידמ םישלח םא) יוצר רבד דימת אל הז תועדומ


!וישכעו הזמ תאצוי ינא ,ידמ יל דבכ , הללאי הללאי
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
5/2/02 13:00
Ophelia :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
,תיטסינגאלב


,אלו) יעוצקמב םגו ישיאה ןבומב םג תבתכש המב דאמ תניינעתמ
תראשה אל .ךתיא רבדל דאמ חמשא ,יצרת םא .(תיגולוכיספ אל ינא
.יל רוזעל ולכות עדויש והשימ וא תאש הווקמ זא ,ל"אוד
Opheliaל וביגה
 
4/9/01 19:42
םוריע ךלמה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,(?תומוסרפל עיגא יתמ) םינש שולש רבכ הזה טרסב אצמנש דחא רותב
.הזמ תאציש חמש ינא
,(?ךרדב ינא םאה)יתלחתה אל דוע קזורפה םע ילש ןמורה תא ינא
.לעש לכ ריכמ ינא סארגה ביתנב לבא
!!!! הקזח הייהת
םוריע ךלמהל וביגה
 
 
4/9/01 21:39
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
הברה תושידחה תופורתה תא וא קאזורפה תא הסנמ אל התא המל
ינא .םש ןיידע ןואכידה רקובב לבא ,ההקמ קר סארגה ?רתוי
קיפסמ אל התאש תודוהל דחפה ילואו ,המגיטסהמ דחפה תא הניבמ
וישכעש האדוהה םצעב ילוא לבא ,דבל הז םע דדומתהל ידכ קזח
?חוכ שי םג הרזע ךירצו שלח התא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/9/01 15:03
תחא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
!!!דאמ דאמ דאמ ער ןויסנמ .חור בצמה תא רימחמ קר סארגה
תחאל וביגה
 
4/9/01 20:09
לבנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא וספתת ילוא !?הלאה םיינואכיגה ,םכמצעמ כ"כ םיספות םתא המ
אלש םישלח הלאכ םישנא ......םכילע םחרל דימת !םיידיב םכמצע
!ןיטולחל יטתאפ !םייחה םע דדומתהל ךיא םיעדוי
לבנעל וביגה
 
 
4/9/01 20:15
טנאוטנא יראמ :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
.ןרותה (תי)טנגיליטניאה תא שי


האלפומה תויטוידיאה תא תעביה הבש תוריהמה לע ןייתחס ,לבנע
.ךלש
!ח"ח ילבק
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
5/9/01 14:07
בדה ופ לש ואטה :תאמ
דימת דימתל הבוגתב


תואקשמלו תופורתלו םירודכל חרובש ןרותה ספאה תא שי דימתו
.ומצעמ חרוב רקיעבו
קר ,ונייזת ,ורייצת ,ובתכת ,םירפס וארקת ,םיטרס וארת
.םכמצע לע םחרלו תבשל וקיספת
!םכל עיגמ הארנכ ...רובעי אל ןואכידה זא םג םעו
בדה ופ לש ואטה ל וביגה
 
 
5/9/01 14:26
ינרק :תאמ
טנואכיד יראמל הבוגתב
ןיעמ הבוגת ךתלדקמ תחת איצוהל ידכ סייגל רשפא בל עורו
לע דיעמ ,"םיספא" וזכ הרוצב םייחב קבאנש ימל אורקל .וז
לוטקל הטונ ,ללכב התא .ךלצא ירטסיה תישיא תועדומ רסוח
תומוקמה םע רבחתה :תיתודידי אל הצע .ףרוג ןפואב םירחא
.תועשרה רוקמ המ דומלל ,ךשפנב םירתסנה
דע אשונה יל רכומ אל ,דיגהל תבייח .תרדהנ הבתכ ,הלאיראל
הלאכ תונואכדב םשו הפ יתיווח ינאש המש רבתסמ ,ךכ ידכ
.יתימאה רבדה אל הז םירחאו
.ץמואהו תונכה ,תוטשפה לע הדות הדות
ינרקל וביגה
 
 
5/9/01 15:07
טנאוטנא יראמ :תאמ
טנואכיד יראמל הבוגתב
:הככ זא


אוה .םיטרס (השועו) האור אוהש הדבועה הרזע אל ןלא ידוול
.םינש רבכ לפוטמ
.םירפס (בתכו) ארק אוהש הדבועה הרזע אל יווגנימה טסנראל
רייצ היה אוהש הדבועה הרזע אל שממ שממ שממ שממ ךוג-ןאול
24 -ה ךותמ הממיב תועש 26 ןואכידב היה אוה ,(לודג)
.תוירשפאה
ןימי לע הניידזה איהש רזע אל ורנומ-הרקיה-ןילירמל םגו
.לאמש לעו


.הטיש וזיא לע הלע אוהש ואטה בשוח ?הממא
,ןוה הזמ השעתו קיפנהל ליחתת ,םיטנטפה דרשמל ךל - השקבב
.הצרעהמ ןאכ ךילע ספרתנ ונלוכו ונילא רוזחת זאו


קר ןואכיד דגנ םירודכ חקול והשימש בשוח תמאב התא םאו)
קאזורפל םשרימ קפסמ אפור והשזיאש וא ,ול אבש ללגב
לש עבצהמ בהלתמ טנייצפהש ללגב קר םיינואכד-יטנאו
(שדח ןזמ טוידא טלחהב התא זא ,הלולגה
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
5/9/01 16:43
בדה ופ לש ואטה :תאמ
!הנונש הציקע וזיא !והל הבוגתב
,ןשי ןזמ טוידא ינא ילוא ,שדח ןזמ טוידא ינא ילוא
,יתסנרפ רוקמ איה ילואו ילש ביבחתה איה תועשרה ילוא
ןאו ,יווגנימה םיניינעמ אל יתוא- חוטב דחא רבד לבא
לאירוצ ירש ,חוור באז ,סדנרב יסננ ,ורנומ ןילרמ ,ךוג
קר ינא .(םייחהמ הלודג איהש תורמל) 'ץיבוניבר הרינ וא
:דחא רבד עדוי
שגרמ אל : תרמוא תאז , הרוחבמ ךפיהה קוידב אוה ןואכיד
תולבל םיענ אל חטבו ותיא קסעתהל ףיכ אל ,ותוא שוגפל
לבייג קראלק תויהל טושפ ךירצ .ךייח תיראש תא ותיא
תללוכ הניא חורה ,יתעדלו ...חורה םע ףולחל ול תתלו
.תורחא תויח וא תופורת /םימס
םומיסקמ ינא , ןואכידב ןיבמ ינא המו ,יתעד קר וז לבא
...חור תושעל עדוי
ב.נ
...דחיב םינופיפע קישהל תכלל לכונו ,הזמ ואצתש הווקמ
בדה ופ לש ואטה ל וביגה
 
 
5/9/01 19:26
uv :תאמ
! רעטצמ ? םכתא יתאכיד ל הבוגתב
אל ,תיתימאה) טנאוטנא יראמ לש הבושתה תא ריכמ
םכל ןיא םיניתנלש הלש םירשה לש הנעטל (טנרטניאהמ
ולכאיש ,םחל ןיא םא" :התנע איה זא ,אל םא ?לוכאל
".תוגוע
דואמ דואמ הזש ,הז דיגהל הסנמ ינא המ תנבה אל םא
היהת ךל .םהל השקש םישנאל תואשנתמ תוצע תתל םכח
תא תיווח אלש ךליבשב דואמ חמש ינאו) ךמצעב הזה בצמב
ךרד שיש הארנ אלשכ רדתסמ ךתוא הארנו ,(!הזה בצמה
הז - הזה בצמב םיאצמנשכ ?ןטק דוס ךל תולגלו .הצוחה
!אל וא הצוחה ךרד שי םא דבל ררבל לק ךכ לכ אל
!םישנא ,וזה תואשנתהה םע סלאח
uvל וביגה
 
 
6/9/01 0:22
טנאוטנא יראמ :תאמ
! רעטצמ ? םכתא יתאכיד ל הבוגתב
איה - "תוגוע ולכאיש ,םחל ןיא םא" הרמא אל איה
הפאמ הזש "שוירב ולכאיש ,םחל ןיא םא" הרמא
.והשמ קתקתמ וקצבו םיעטו ןטק יתפרצ


תא ריכה אל דוע םעה ,לארשיב ומגרתשכ ?הממא
.הגוע ונממ ושע זא .שוירבה


םג) םירחתמ ןיא שוירבלו .ירוטסיה ןוקית ,םתס
.(ןיא טנאוטנא יראמל
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
6/9/01 8:27
uv :תאמ
:ירוטסיה ןוקיתל הבוגתב
רוכזא ינא ,ןוקיתה לע הדותו ,קויד-יאה לע החילס
(...ללכב םא) ,תפרצל עסא ינאש האבה םעפב הז תא
(: ...םירחתמ ןיא טנאוטנא יראמל ,ןכ ,המוחתבו
uvל וביגה
 
 
14/1/02 20:09
תאיל :תאמ
! רעטצמ ? םכתא יתאכיד ל הבוגתב
,השק בצמ הז ."אכודמ"..ךתחתמ והשימ טופשל לקש הארנכ
.וכרד תוארל השק ,ונממ תאצל השק
הארת זא יכ ..הזה בצמב תייהש ינפל םירחא טופשת לא
.השק הז המכ
תאילל וביגה
 
 
24/8/02 18:46
סונו :תאמ
טנואכיד יראמל הבוגתב
לבא ,קזורפב שמתשהל התעד לע התלעה אל םלועמש תחא רותב
הביס םוש ילב תוצצש תועמד שובכל הז ךיא תעדוי ןכ
.ךלש םיגשומב ךל תונעל הסנא ,תינויגה
םימחר םע קיספהל ךירצ ןושאר דעצ רותבש הזב קדוצ ןכא התא
.(..אל וא) תויביטקודורפ תויוליעפ אוצמל ךירצו ,םיימצע
לכב ומכ ,ןושארה דעצה ירחא .ןושאר דעצ קר ןיידע הז לבא
.ךרד תרבכ ןידע שי ,עסמ
ןה ): ןוויכ תוכפוהש םייתפשהו תועמדהש אוה ןינעה
םא .רחא וא הזכ טקילפנוק .קיצמש ימינפ והשמל םוטפמיס
,תובצעה ינונגנמ לכ לע טלתשהל לגוסמ (טקילפנוקה) אוה
םג ץוציש מ"ע ימינפ קיפסמ םוקממ אב אוהש חוטב היהת
.'וכו "קיחצמ" יכה רפסה ,"תעשעשמ" יכה הידמוקה עצמאב
,רתוימ הזה ןוידה לכש בשוח התא הארנה לככש תורמל ,ןכל
תופורתמ תגייתסמ תישיא ינא יכ םא .בושח םוקמ ול שי
.תובצע/יכיד/ןואכידה לש המרב יולת הזש הארנכ לבא .'וכו
סונול וביגה
 
 
4/9/03 16:03
ךליבשב יראמ סימ :תאמ
טנואכיד יראמל הבוגתב
!!!ץחלב לבא
הרעהל יתבגה ןכש ףא לע - הז תא תארוק תא םא הלאיראלו
- לבנע ונתדידי לש תיליוואה
היה אלש ימל השגרהה תא ריבסהל תוסנל םעט ןיאש תבשוח ינא
.םש
תמחרמ אל תאש ריבסהל תוסנל םעט ןיאו ,וניבי אל טושפ םה
.תרחא תלגוסמ אל טושפ אלא ךמצע לע
ךליבשב יראמ סימל וביגה
 
 
19/10/03 11:58
הלר ידניס :תאמ
דימת דימתל הבוגתב
ליצה םנמא יצחו עובשכ ינפל תחקל יתקספה ותואש הזה רודכה
תומדב תוקלצ המכ יל ריאשה לבא הנש יצח ינפל םייחה תא יל
.ןמזה לע לבחש םעז תופקתהו וגיטרוו ,םרגוליק עשת דוע
ןואכיד לחה םהניבש הלימגה לש םימוטפמיסה לכ תא ןתמל ליבשב
ךאב תויצמת לוטנל יתלחתה בוהאה יטרפה ישאר לע תוחנל ףסונ
אלפו אלפהו םחל תיב ףוא ראטסו דרטסמ ןואכידל תויפיצפסה
.בל תבוטו החמש ינא
םיסאבמה םימרגוליקה תעשתו ,טסקפה ינפל הז לע יתעדי אל המל
.לבח ?ילע ותחנש
הלר ידניסל וביגה
 
 
4/9/01 20:49
סולינ :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
ךרד םוש ךל ןיאש הז ,ייחב ןואכיד לע יתדמלש והשמ שי םא
.םש תייה אל םא הז תא ןיבהל ,הז תא תמכל ,הז תא דומאל
שוב התא ,הזה רהה לדוג תא םינפהל ליחתמ התאשכו
.הלימב שומישה תוליזבו .אכודמ ךמצעל תארק ןהב ךייחב תופוקתב,םייניעב ול יטיבתו ,הזמ לבוסש ,והשימ םע ייחת םעפ םא ילוא
.יניבת ,םינוא רסוחב יפטשתו ,הזה רובה תא יארתו ,ברע ידמ
סולינל וביגה
 
 
5/9/01 19:47
הנירייא :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
.ינורג ךותמ וליאכ ורמאנ -תונורחאה תורושה יתש לע
.תקייודמ הרדגה
הנירייאל וביגה
 
 
5/9/01 19:28
uv :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
ךמצע תא יאצמת אלש ,הלילב המכח תרבג ,ךליבשב דואמ הווקמ ינא
תרמאש ומכ תויוטש םיקרוז ךומכ הלילב םימכחש ןמזב ,הזה בצמב
.ריוואל עגרכ
לש תושיגר רסוח הז ,ןואכידהמ תאצל אל הבוט הביס שי םא יכ
!ללכב ךומכ םישנא - םצעבו ,ךומכ םישנא
uvל וביגה
 
 
19/4/02 18:30
היינשה ידניא :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
.גורהל ךירצ ללכב ("?םיינואקיג") הדלקה תואיגש םע םישנאו


.ךלש הייעבה לזאזעל המ
הייולתו ,הנכסמ ,השלח ייהת תא םג .הקוצמ דחא םוי יעדת תא םג
.םירחאב
.רבד לש ופוסב םלוכל הרוק הז .ךל החיטבמ ינא
יח ןיפוליחל וא ,בוהא םדא ןב והשלכ בלשב דבאמ אלש ימ ןיא
ןולשיכ ילב וייח לכ תא רבועש ימ ןיא .וייח ימי לכ הבהא ילב
,תוומה לומ םינפ לא םינפ םידמועו םינקדזמ םישנאה בור .לודג
.הלק המישמ אל ןכ םג
ךב וכמתי םה ,םירחא לש םתרזע תא יכרטצת ובש םויבש הווקמ ינא
.ךומתל םויה תעדוי תאש הממ רתוי
היינשה ידניאל וביגה
 
 
30/10/02 19:32
תימינטנא :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
ךא המיחל ןוצרו חור שיש ל"נה םינבומב השלח םעפ ייהתו יאוולה
קופד חומב הימיכב והשמ
,םוגעה בצמה תא הרציש איה הימיכה םצעבו האלה ךישמהל ענומו
םצעמ ךא, לידבהלו ,םוצעה ישוקה תורמל םיכישממ ןכש םישנא שיו
הלוכי תא ךתואטבתה
תא םיחכוש םניא עודמ,םינרפוזיכסל לשמל תונעטב אובל םג
םהל "רדיס" עבטהש הערפהה
!האלה םיכישממו
שפנהו הירטאיכיספה יניינעב הליחת ימיכחתש יוארה ןמ,יתריקי
ינפל םיירוב לע םתוא יעדתו
.......ךכ אטבתהל יכישמתש
תימינטנאל וביגה
 
4/9/01 20:11
לבנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םכתומכ םישנאמ סאמנ כ"כ !?םכמצעמ כ"כ םיספות םתא המ
םתא !ףוווא....םהילע םחרל דימת ,םביבס בבוס לכה ,םיינואכיד
!?םייחה םע ודדומתת ילוא ?תמאב ?םישלח הלאכ
!םייטתאפ
לבנעל וביגה
 
 
4/9/01 20:33
וג_ידניא :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
?םיינואכיד םיקיג הז "םיינואכיג"
וליאכ הסיפתה תחוור ,תוטוידאה ברקב ,אל םצעב ,תוטוידהה ברקב
רקיעב תעבונש הסיפת ,הריחב ךותמ תוקנפתה לש גוס אוה ןואכד
תחתמתמ תאשכ אל הז ,קתומ לבנע ,ןואכד .םוחתב עדי רסוחמ
."םויה ספא תעש ,ןואכד הזיא" ,תרמואו ,רקובב הטימב קוהיפב
לש הניקת אל המרמ תעבונש ,תינילק הלחמ אוה ןואכד
.חומב םימיוסמ םירוטפצרוריונ
תוציב ושבייו השק ודבע ,םיירואזונידה םיצולחה ,וניתובאש הזו
והשימ שי דימת) םילהואב ונשיו שבי םחל ולכאו הירלמב וחדקו
- (רחואמה תא המידקמ ינא הנה זא ,וזה אמגודה תא תתל בייחש
.רבדמוש "חיכומ" אל הז ,המוצע םייח תחמש םהל התיה ןיידעו
ףדוע םג ,בוט ונ .תינרדומ הלחמ אוה ןואכדש חיכומ ילוא הז
.תוחפ ףקתל ןואכדה תא השוע אל הז .ל"נכ לורטסלוכ
תמרש םישנאל רזועש ,ןואכד דגנ תופורתה לש שדחה רודה יחיו
רוזחלו ,ץוחבמ ותוא לבקל ליגרהמ הכומנ םהלש ןינוטורסה
"םיילמרונ" םישנא ומכ שממ שיגרהלו ,גהנתהל ,תויחל
.טעמכ ,ןפוא לכב וא
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/9/01 21:43
סולינ :תאמ
לודג היה ''םיינואכיג'' אקודל הבוגתב
םיינואכיד םיקיג הז םיינואכיג םא יתככח ינא םג בגא
ןכותל תונינש ןיב תמייק ללכ ךרדבש היצלרוקה לבא
הלק הערכה ורשפא תדלקמב זירז טבמ סולפ
סולינל וביגה
 
 
9/9/01 1:24
וקספוקס :תאמ
לודג היה ''םיינואכיג'' אקודל הבוגתב
,המוצע םייח תחמש םיצולחל התיה ילוא :קזחל קר האבש הבוגת
הלאכו ריעל וחרבו ורבשנש הלאכ לש םוצע רועיש םג היה לבא
.השדח הלחמ אל חטב אוה ןואכידה .םמצע תא ולתו ורבשנש
וקספוקסל וביגה
 
 
4/9/01 21:37
cinnamon :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
??? דכול הפיא ! רהמ


? ונימ תא אוצמל ןימל עירפנ ונחנאש
cinnamonל וביגה
 
 
5/9/01 10:03
'לימב םיקירע דכול :תאמ
! ואוישל הבוגתב
,תינילק ךרדב לפטל שי ובש ינילק ןואכיד ןיב םוצע לדבה שי
הכורא היצביטומ תחישב לפטל שי ובש קנפתמ "ןואכיד" ןיבו
.תבקונו
וישכע םתרמא םכלוכ ירה ?שדוח ינפל שערה לכ היה המ לע זא
.זא יתרמאש המ תא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
4/9/01 21:45
ביבר הלאירא :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
?ןואכידב והשימ ,הסעבב והשימ אל ?אכודמ והשימ דיל םעפ תייה
תונקירה המכ תעדוי תא ?דדומתהל ךירצ הלפא וזיא םע תעדוי תא
?הדיחפמו תבאוכ


והשימ יריכת אלש הווקמ ינא ,יעדת אל םעפ ףאש הווקמ שממ ינא
דחא ףאש ךילא םיבורקה םישנאה ליבשב הווקמ ינא .הזמ לובסיש
הביבסב ךומכ יהשימ שישכ ןואכידב תויהל יכ ,הזמ לובסי אל םהמ
.המויא היווח תויהל לוכי
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/9/01 23:09
הנאיד :תאמ
!!!!!םתסאמנ - םישלח ל הבוגתב
םישנא םילגמש תועשרהו תורובה הארמל שדחמ םעפ לכ תמהדנ ינא
.ןואכיד אשונב םימייוסמ
הלאירא ומכ וחילצהו םתוא הפקת הרוחשה הרמהש םישנא אקווד
תפותהמ םהניש רועב תאצלו ,םינורחאה תוחוכב םמצע ץלחל
תועד האלמו המוטא הביבס םע דדומתהלו ןואכידה לש תימונהיגה
ךרע ןייע)וב םיקולה םישנא לעו ןואכד לע תומודקו תועטומ
.ונניב םיצימאו םיקזח רתויה םישנאה םה ,בל עורו תורוב ,(לבנע
הנאידל וביגה
 
4/9/01 21:21
carmel :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ימצעמ הברה כ"כ יתאצמו .. יתימא , שיגר , דימתכ אלפומ טושפ
תבתכש המב
carmelל וביגה
 
4/9/01 22:35
המענ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא
רפסל ,ףושחל ץמואה לע ךב האג ינא ,המוד בצמב התייהש ימ רותב
.ןואכדה םע דדומתהל רקיעבו
םע דדומתהל השק המכ ,וז תינעבוט הציב וזיא עדוי םש היהש ימ קר
.םשמ אצוי אל הז לזאזעל המלו ,שארב ךל רבועש המ םע ,ךמצע
תובשחמ בושחל ךירצ טושפ - רובעי הזש ידכש םיבשוח תמאב םישנא
.דבוע אל הזו...תובוט
שיש ינסרהה רציב ,ךלש תושלוחב ,ךמצעב קבאהל הז ,השק הדובע תאז
.ןואכידל הטונש ימל
רתוי טושפ .ךמצע םע םחלהלמ לק רתוי הברה םירחא םישנאב םחלהל
.רתוול לק
,תרבגתהש ךכמ תעבונ ישיא ךכ לכה אשונה לע ךלש הביתכהש עמשנ
תייה הפיא ,ךל הרק המ תנבה יכ ,ךכ הז תא חותפל הלוכי תאשו
.םשמ הקוחר .םויה תא הפיאו
יעדתש ,רוזחי "קאינמ"ה םא םגו ,דימת המלש תויהל ךל תלחאמ ינא
תא ףיקהלו ,הקזח תויהל יעדתש ,ןמזב ךמצעב לפטלו ךמצעל גואדל
רוזעלו לכה םע דדומתהל םינכומו תמאב ךתוא םיבהואש םישנאב ךמצע
.גולוכיספהו קאזורפה השוע לכה אל יכ ,ךל
.המענ
המענל וביגה
 
4/9/01 23:03
הנאירוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הילוכנלמ ,ךודכד ,בצע ןיב ימוהת לדבה שי .הלחמ תאז ןואכיד
הרוחש הרמ לש בצמב םייורשש םישנאל דיגהל רשפא יא .ןואכידל
םירופיצב ענכשל תוסנלו רובעי הז ודדועתת ומכ םייאשילק םיטפשמ
.םירפרפו
.תוקיפסמ ןניא לבא ,תורזוע ןכא קאזורפה תחפשממ תופורתה
.אל ןיטולחל
תילאידיאה ךרדהש תוסרוג תונוש תוינרכה תויתוגהנתה תולוכסא
בוליש איה ןואכידב לופיטל
תובשחמו הבישח יסופדב םייונישל תונויסנ םע תופורת לש
.תויטמוטוא
יסופד עונמל אל לבא ,תוינדבוא תובשחמ עונמל רוזעל לוכי רודכה
םא בושו בושו בוש וחמצי הטוש בשע ומכש םיעבוקמ תוגהנתהו הבישח
.שרושהמ דימתלו תחא םתוא ורקעי אל


:םירחא םימוטאו לבנעלו
.ןואכיד הז המ יעדת אל םלועלו יאוולה ,הרמא הלאיראש ומכ
וליפא שי םישק םירקמב .ותומלגתהב םונהיגה הז .ראותי לב לבס הז
םיישק
.הבוט הקלח לכ סרוה ןואכידה .םייניש חצחצל רקובב םוקלב


.עדי אל דחא ףאש .ועדת אלש
הנאירוקל וביגה
 
4/9/01 23:24
הנד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!ךרמאמ תא אורקל יתשגרתה דאמ ,הלאירא
תאו תרבעש ךילהתה תא תוארל הפי הז .הנכו הצימא דאמ תא
.בתכנה םע יתיהדזה דאמ .תרכומ דאמ השוחתה .ךלש תודדומתהה
(!) תולגלו רמאמל תובוגתה תא עומשל רזוע דאמ םג הז .הדות
.לכה תא הנשמ הז .דבל אל ינאו ,הככ םישיגרמש םישנא דוע שיש
,לבסה לדוג תא םיעדוי אלו םיניבמ אל ביבסמ םישנאה כ"רדב
.תודדומתהה תא ךירעהל םיעדוי אל םג םיתיעלו
.הדות בושו , הבהא הברה ךל תלחאמ
הנדל וביגה
 
4/9/01 23:45
ביבר הלאירא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןומה הדות ,םישנא


דחאש יל הארנ לבא ,םינש שולש ינפל התייה הנורחאה םעפהש ןוכנ
.לפשב םש אצמנש ימ לכל שיש דבלה תשוחת וז םישק יכה םירבדה


.תעגלו רוזעל יתחלצהש הווקמ שממ ינא


אל םימעפלו ,הזב שייבתהל אל ימצעל יתחטבה לופיטה תא יתלחתהשכ
המב ןיא תמאב לבא .לבנע ומכ םישנא ללגב ,החטבהב יתדמע
ול ןתינ אל ,םירמוחב רוסחמ ללגב חומה תצק ול ןפרחתה ,שייבתהל
?םתוא


םלוכל קוביח
ביבר הלאיראל וביגה
 
5/9/01 1:24
.ד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא
לכה הפישחב רידאה ץמואה יכ...קבחל ,עבוכה תא דירוהל הצור ינא
.קבחל דבלמ רמול המ יל ןיא טושפ...ו ,תוחיתפהו...וזה הנידע ךכ
ןוצר רסוח לש בצמב ,םינש 4 ינפל יתעגה ילש תיגולוכיספה לא
חצורו אב שטנש אוההש הלילב תומולח ,דקפתל ,םוקל
חתופ לחה םג ,םילגרה לע יתוא דימעהש קר אל לופיטהו...יתוא
.םהב ןנובתהל יתששח זא דעש תוזוחמ לא תותלד
יצחו הנש ינפל .םלועל יתאציו םתוא יתמייסו - לופיט לש םייתנש
לש ךכ לכ המוד םוקמל יתוא קרזו אוה םג שטנש רוחב יתשגפ
- תירונימ הנשל ינא םג יתסנכנ .תיגולוכיספל יתרזחו...םידחפ
הליחתב יתנמאה - ינויב - ףסונה רוחבה עיפוהשכו ,תראתמ תאש ונכ
המ הניבמ ךכ לכ ינא ,ןכ...ילש הבוטה תוגהנתהה לע ילש סרפה הזש
םירצי קופיס הז הצור אוהש המ לכש םינמיסה ץורפ םע לבא...תבתכ
יכ ןנובתהל יתבריס ,הבהאו םוח הז הצר ינאש המ לכו - םימייוסמ
) תודרחה ועיגה זאו...ירחאש תומוהתל בוש לופיל יתיצר אל
-ילש עדומ תתה ויהש רבתסמש - ( תישיא םעפ ונבתכתה םקלח תודואש
זאמו...ימצעל רקשל יתלכי אל רבכ טסוגוא תליחתבו...רקשל בריסש
תא ול שיש ימ לכש םיבצמ םתואל - עוקשך אך ידכ - תמחלנ ינא
- םחליהלו...הטימהמ םוקל אלו...בוט ךכ לכ ריכמ וזה הייטנה
...הרגישל רוזחלו...חצנלו
םא - תושעל המ יכ...םולח לש הליל היה םייתוליל - םיימוי ינפל
תדעור יתמקו...הנגה ןיא הלילב...םיחילצמו הרגישל םיסנכנ םויב
הצור אלו ילע טלתשהל קאינמל תתל הצור אלו...הכובו תדחפמו ילוכ
...םידחפל רכמתהל
...ךלש רמאמה הנהו
םיאצוישו םירחא שיש תעדל רזוע הז - הנד הפ הבתכש ומכ ,ןכ - זא
המכ יעדת אלש לחאל הלוכי קר ינא התומכשלו לבנעלו...ףוסב הזמ
.העוט תא
.דל וביגה
 
5/9/01 8:16
bettie page :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תפיו רעיש תמותכ הזרו הנטק השיא ילומ הרבע .בוחרב יתכלה לומתא
בזכאל אל ידכ קר הלחתהב יתאבש ,איהה ילש תיגולוכיספה - םינפ
.ןשסל עיפוא אל םא הלילח רבשי אל הבילש ידכ - התוא
יתוא הניבמ שממ איהשו הווש שממ איהש יתנבה יכ יתאב רבכ ךכ רחא
.(בוט שממ תאז הריתסמ תוחפל הניבמ אל םאו)
רטאיכיספה םג .ורזע אל - םישדוח השולש ךרעב תופורת לע יתייה
אל םירודכ ימצעל ףוחדל תקקותשמ טושפש יהשימ לע ומכ ילע לכתסהש
.רזע


הליההו לודג ךכ לכ סוש אל אוה ילש ןואכידהש יתנבה םיוסמ בלשב
היני'גריו הלא תוומ לע דימת יתזטניפ ינא) תוומה לש תיטנמורה
ךכ לכ אל (בגא ךרד יטקרפ שממ אל - ימצע תא עיבטהל ונעי - ףלוו
.תיטנמור אל ףאו תדבוכמ
.יתוכזב ןבומכ רקיעבו התוכזב הברה ,הצוחה יתלחז
םייחה לע תילטוט תוירחא תחקל רשפא םא :טושפ היה ילש ןזאמה
,ילש תוומה לע ןבומכו ילש םיעורגהו םיינסרהה
םיבוט שממה םייחה - ילש םייחה יבגל םג הז תא תושעל חטב רשפא
.ילש
םינש שמח רבכ ,טאל תכלוה ןיידע ינא .טאל טאל תכלל יתלחתה והזו
ימצעל תמכסמ וליפא ינאו בר ןוחטיבב תכלוה ינא םויה לבא ירחא
.םיער אל שממ םה םצעבו םיער שממ אל ילש םייחהש ,החמשב
שממ אל ןואכידה יכ ,הטסבה תא רוגסל יל עיצמו ץפוק דש םימעפלו
לבא .השלח תאשכ ץוצל הכחמו תיווז ןרקל קחדנ קר אוה ךתוא בזוע
.ייחב ךרד יהשזיאב טולשל ול ןתאש ךכ ידכ השלח אל ינא םויה
שדחמ ליחתהל םוי לכ - הז הככ לבא םמעשמו שודנ עמשנ הזש המכ דע
.דעצ ,דעצ -


תאש אל הז ,הנווכה וז אל יכ ,תאשנתמ תעמשנ אל ינאש הווקמ ינא
תלאשמ יל ןיאו טעמכ םויכש ףא לע) ןיטולחל הזמ תאצוי םעפ יא
קזח ראשנ יתוישיאב יטסיליהינה ןפה יכ - טעמכ תרמוא ינאו ,תוומ
אצמנש רבגב יולת אל .ךמצע תוחוכב תכלל תדמול טושפ תא .(דואמ
.ידעמת ןפ דיה תא ךל הקיזחמש תיגולוכיספב וא ןמז ותואב רוזאב
לש אוה יל השקשכ תמזמזמ ינא ןיידעו יתוא הוויל דימתש רישה
(עוציבה לע גרבצריו ןליא) ךלוו הנוי
המישנ לבא ,אלפומ טרטס יל ןיא
bettie pageל וביגה
 
 
5/9/01 15:48
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?הרימא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/9/01 7:52
bettie page :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?המדאה ינפ לע םיכאלמ דוע שי ,הנרוא ,אל
.ינתהמת
:)
bettie pageל וביגה
 
5/9/01 9:48
יגולותימ סקא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םה םייחב ער רבכ המו רדסב לכהש הירופואב םייחש םישנאה ,יתעדל
לופיטל םיקוקזש הלא םהו םייתימאה םיקופדה
םילכתסמ םה םלוא םיתיעל תויטתאפב םיגהנתמ ןכא םיאכודמה
אלפנ לכה הבש תואיצמ םיאיצממ אלו םייניעב תואיצמל
יגולותימ סקאל וביגה
 
 
5/9/01 14:46
תיטסינאגלב :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
ךכ, רתוי ינואכד התאש לככש העידה ךלש הבוגתה ךותמ תרייטצמ
לככ ךדיאמ .רתוי עדומ ,רתוי יטנגיליטניא ,רתוי שיגר התא
םא ..ונ ,ךמצעל עדומ יתלבו שפיט ,סג התא רתוי רשואמ התאש
אלא) רשואמ םדא אל התאש קפס ןיא תאזכ תתוועמ העיד
.(?המ "יטנגיליטניא"
אלא ,רתוי השיגר יתייהש תבשוח אל ינא ילש תינואכידה הפוקתב
ינא .תושיגר םירידגמ ובש ןפואב ןבומכ יולת הזו ,ךפיהל קוידב
וא ,תמייוסמ הערפה לש המצעהכ תושיגר גשומה תא הרידגמ אל
תלוכיכ ילצא תרדגומ תושיגרה .'רהל רבכע תכיפה' : תיממע הפשב
הל סחילו , הערפה התוא לש תויתימאה תויצרופורפב ןיחבהל
.הלש יתימאה לקשמל םאתהב בל תמושת
םיתוועמ קר ,ךכ לכ תויטנמור תונוכת ןואכידל םיסחימש םישנא
,(לשמל לבנע ומכ) תוטושו םיטוש ינימ לכל םימרוגו גשומה תא
םושמ היווח הזל ארקא ינאו .ןואכיד ווחש םישנאב תוסגב גוהנל
.תוחפ וא רתוי ,םיקזח,הזמ םיאצויש םימתבו תמאב הנימאמ ינאש
,ןהילא םיעיגמ ןואכיד ווחש םישנאש תוקומע דואמה תונבותה
תא םיאתהל ןויסנב הליחתמ ןואכידה ןמ האיציהש םושמ תורצונ
לכ .םיינוציחל םיימינפה םייחה תא ,יביטקייבואל יביטקייבוסה
םה ,ןואכיד הווח אלש ימל םהילאמ םינבומ דואמ םיארנש םירבדה
.ירמגל םינבומ אל םעפ ףא
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
6/9/01 7:58
bettie page :תאמ
תויחטשל הבוגתב
ךמצעב העוקש ךכ לכ תא ירה ,ןואכידבשכ לבא ,הז אלימ
,םירחא םישנא) ץוח יפלכ ךלש תושיגרה תמרש - ךלש תושגרבו
.ספאל תמצמטצמ (םירחא םיכרצו תורחא תויעב םע
.םירחאל לבסנ אלו ימצעל לבסנ אל םדאל יתכפה ינא
יפלכ תועשר ,הטוב תונלבוסו תונלבס-רסוח ,הווסומ תומילא
םתא ?יבצמב םתא ?ללכב םיניבמ םתא המ יכ - םירחא לש תויעב
ולבסתו דצב ובשת תא .אל ?תרבדמ ינא המ לע ןיבהל םיעדוי
.ילש תוילעוגה יפקתה תא טקשב
.ןואכידב הייהא ינא קרש המל זא .אל םתאו ןואכידב ינא
ויה םיבוט םישנא הזיא יתנבה ןואכידה תמדרתמ יתררועתהשכ קר
.תוחורה לכל יתוא וקרזו ורבשנ אלש יביבס
.הדות ,(טעמכ) םינש 5 לש רוחאב
bettie pageל וביגה
 
 
5/9/01 15:11
טנאוטנא יראמ :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
ןאכ בבותסמ היהש הז ,יתימאה יגולותימה סקאה אל ירה התא
.םעפ


(קוסיפ ינמיסב שמתשמ היה תוחפל אוה)
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
5/9/01 15:48
תיטסינאגלב :תאמ
?יגולותימ סקאל הבוגתב
...עמשת ייתרת
'וכו 'וכו ילאוטריוה ומסק
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
5/9/01 17:42
יגולותימ סקא :תאמ
?יגולותימ סקאל הבוגתב
דח ןפואב דרפומ השאר תא האצמש , טנאוטנא יראמ אל תא םג
תיתפרצה הכפהמה רואל הפוגמ
םינטק םקלחש םירקשבו תוזחתהב םיאלמ םייחה ,הרקמ לכב
אל ,םקלחו
ךרוצ אלל קספל תולוכי תוקירבמ הכ תורוחבש ןימאמ ינאו
יתרזעב
רוזעל חמשא םימייוסמ םירקמב יכ םא
יגולותימ סקאל וביגה
 
 
6/9/01 22:52
טנאוטנא יראמ :תאמ
?יגולותימ סקאל הבוגתב
.ןיבמ ןבומכ תייה ,אוהה יגולותימה סקאה תייה םא יכ
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
6/9/01 14:47
ילטיור :תאמ
?יגולותימ סקאל הבוגתב
ןיידע ולש ןופלטהש תורמל ...אוהה סקאה תא תשפחמ ינא םג
....הרבעש הנשהמ ןמויה לש תימינפה הכירכב סוחד ,ילצא רומש
דחמ הדחה ותביתכב אילפמ ,יניינעו טוהר היה אוהה סקאה
...ךדיאמ השיגרהו
..תובוט תונוכת המכ דוע ול ויה ,םגו


...הזה סקאה אל הז ,חוטבש המ
ילטיורל וביגה
 
5/9/01 11:40
ןירמת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...שגרמ
יתרבח לש ילאטוטה םינואה רסוחו ןואכידה לש ותמצוע תא יתנבה אל
.הברהב ינממ לודג רבד לומ יתקחשנ רקיעב ךא ,ףתכ יתתנ...הרידל
םימוצע לבס תומוהתמ םישנא תפלושו םייח הליצמ וזה הפורתה
,ןואכיד לש םוקממ תוירחא תחקל ירשפא יתלב טעמכ .םייתמצועו
ימ...תויצרופורפל סינכמ דאמ...םיידיב ךמצע תא תחקל יוכיס ןיאו
?םייחב רוחבל לקש רמא
ןירמתל וביגה
 
 
5/9/01 15:44
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
םיאצמנש םישנא םישיגרמש םינואה רסוח תא הניבמ ךכ לכ ינא
יתרכה ילש היווחה תא יתרבעש ירחא .םיינואכדה לש םתביבסב
ןויסינהש יתבשח הלחתהב .היעבהמ אוה םג לבסש םיסקמ רוחב
.הזב דומעל יתלכי אל טושפ לבא ,ןורתי לש גוס הווהי ףתושמה
ולש רוחשה רוחהש יתשגרה ינאו ,לופיט לבקל ףקות לכב בריס אוה
.הרזחב המינפ יתוא ךשומ


ץוח תושעל הלוכי ינאש רבד םוש ןיאש ,ינא אל וזש יתעדיש המכ
.ראשיהל יתלכי אל ,םש תויהל רשאמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
5/9/01 12:19
לבנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םידחפמ םתא קוידב הממ תעדל יתוא ןיינעמ -הפ ובתכש םישנאה לכל
.עומשל חמשא ?ץורפל ןואכידל םרוג םצעב המ
לבנעל וביגה
 
 
5/9/01 12:50
ןיראק :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
-הרקי לבנע ,הככ זא
הרוק הזש םיחיכומ םירקסה .םייחה הז ץורפל ןואכידל םרוגש המ
.םיעדומו םישיגר ,םיטנגיליטניא םישנאל קר
.העוגר ייהת
ןיראקל וביגה
 
 
5/9/01 23:18
ינצוק חיש :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
םימכח ,םיטנגילטניא םישנא קר" .לייטס םע הלחמ שממ
תמאב .םהב ןייעל חמשא ינאו הלאה םירקסה הפיאמ ."םיעדומו
ושענ אל הלאה םירקסהש הווקמ ינא .םירקחמה תא הפ ימסרפת
.96-ב תוריחבה תא חקול סרפש עבקש רקוס ותוא לצא


תונכל תגאדו םדוקמ יתלעהש הדוקנה תא תקזחמ קר וז ךתבושת
םוי םויה ייחב קוסעש ימש ןבומכ .תושיגר רסחו םטמוטמ יתוא
אל עובשב םילופיט ינש ןממל תורשפא ול ןיאו םייפיזסו םישקה
לופיטל תועדומ אלא הלחמל תועדומ ךירצ אל .רקס םושב ףתתשי
.לבקל רשפאש


,ןואכידב אל םעפ ףא הלא .םעה יטושפ ,"םימטמוטמ"ל ףיכ הזיא
,םילגעמב םיענ ,תישגר םירוגס ,חור יבצממ םילבוס אל
תמאב ינאש הארנכ - ןיבמ ינא וישכע .םולכ שממ .םיטסיבידיצר
.תימצע תועדומ לכ רסחו םכח אל ,טנגילטניא אל
ינצוק חישל וביגה
 
 
5/9/01 23:40
ביבר הלאירא :תאמ
ךמצעל יאימחת לאל הבוגתב
.תמאב ונ ?ירמגל תיניצ התייה ןיראק לש הבוגתהש
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/9/01 2:44
ינרק :תאמ
ךמצעל יאימחת לאל הבוגתב
.ילוא לבא ,ןימאהל השק...טנגיליטניא ילוא ,םכח התא ילוא
.ןכ .תושיגרו תימצע תועדומ רסח התא לבא
ימורממ תוצע אישהלו םירחא לש לבסב לזלזל לגוסמ התא םא
אל) הלאירא לש הפישחהמ ךבומ תויהל םגו ,ךלש סופמילואה
.ןכ זא ,(עדוי התא ,התוא אורקל בייח
,תצק ,והשמ תולגל לוכי תילמינימ תימצע תועדומ םע והשימ
.םירחא לש לבסל היטפמא
.הלאכ תובוגת בותכי ,ומצע לש לבסל עדומ אלש ימ לבא
הלאכ ואובי דימת לבא ,ץימא ,השק והשמ התשע הלאירא
.ךומכ .םימוטא ,גועלל ,לקלקל םיבייחש
ינרקל וביגה
 
 
6/9/01 9:14
לבנע :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
הדות זא ,תעדל יתיצר תמאבו םדוקמ הבתכש לבנע אל ינא
לבנעל וביגה
 
 
5/9/01 15:14
טנאוטנא יראמ :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.ךלצא םג "ץורפי" אוה ,השפיט תא המכ יניבתשכ ,דחא םוי
טנאוטנא יראמל וביגה
 
 
5/9/01 18:35
'לימב םיקירע דכול :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.ןואכיד יגוס ינש ןיב הניחבמ אל הארנכ תא
הביבסה לש םימחרלו בל תמושתל ןוצרהמ עבונה קנפתמה ןואכידה(1
.
.שפנ תלחמ וניה, ינילק ןואכיד (2
ןהו דואמ השק תישפנ הלחמ אוה ווח ןאכ תונבהמ קלחש המ
.ךלש השיגה לע קדצבו תומערתמ
ךלוה אל התא המל": ול ידיגתו הכנ םדאל ישגתש ךכל המוד רבדה
."!ןלצע התא ,?רהמ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
9/9/01 22:22
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.תולפנתהה לע החילס ,איהה אל תא םא
.אשונב םיקסועש םירתא ןומה שי ,שופיח עונמ לכב יסנת
.אשונב תוקסועש תוליהק המכ שי IOL תוליהקב ,העות אל ינא םא
ביבר הלאיראל וביגה
 
5/9/01 12:42
ןיראק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היה חטב הזש המכ) ידמ יטאמרד אל וליפא ,םיסקמו םרוז ,ןכ בותכ
יבתכת - google לש הרימאה םע ללוכ הלימ לכ םע יתיהדזהו (השק
תוסנתה לע תירבעב םירפס קיפסמ ןיא .ךממ השקבב ,רפס הז לע
(רזוע הז יל) לגעמ רוגסל רוזעל לוכי הז ןושאר רבד .וזכ תישיא
.(תונרמוחה לע החילס) טיהל תויהל ךלוה הז הזמ ץוחו
ןיראקל וביגה
 
 
5/9/01 20:29
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
הז לבא ,אל וא טיהל היהי הז םא תעדוי אל .הזכ רפס היהי אל
,םהל וזנגנ הפוקת התוא תארשהב ובתכנש םירופיסה םג .תמ .רבע
.רפס ויהי םהש יתבשח םעפשכ


יתרבעש והשמ דוע קר הז .ןואכיד םע ההוזמ תויהל יל אב אל
.ילש תוהמה תא רידגי אל הזש הסנמ שממ ינא ,םייחב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/2/02 14:03
יטסיטטס ןותנ דוע :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
הרומז) יבר ןדיע לש "קאזורפ םרגילימ םישיש" - הזורפ דחא
(ןתיב
תאמ - ןועגיש לש ןורכיז ,תיארנ הכשח" - ידועית רתוי ינשהו
(תונורחא תועידי) ןורייטס םאיליו


םיצלוממ םהינש
יטסיטטס ןותנ דועל וביגה
 
 
5/2/02 15:01
הלאירא :תאמ
ןואכיד לע םירפס ינשל הבוגתב
.רפס
,רטאיכיספל ךלה רפסמהשכ םה יל םירוכז יכהש םיעטקה דחא
הפורתהש רמא רטאיכיספהו ,ןואכיד דגנ הפורת ול ןתיש
.ןימה ייחב ול עוגפל הלולע


.םימיהדמ ןימ ייח שי םיינואכד םישנאלש עודי ירה


ירה ,ןיינעל אל ארונ יל הארנ ןואכיד לע בותכל ?תמאב לבא
רבד םה םיאכודמ םישנא ,יסיסב ןפואב
.םמעשמ ךכ לכ
הלאיראל וביגה
 
 
8/4/05 21:54
תחא םתס :תאמ
הזיא ,ףוא ,תיארנ הכישחל הבוגתב
?בגא ,יבר ןדיע תא תארק
תחא םתסל וביגה
 
5/9/01 13:25
??? :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ariela, i dont know if this is the place to write this, but
it seems as if you know what it's like... i didn't try your
plan, but i did try drinking a bottle of pills, my stupid
friend came in the last second and took me to the hospital,
and now i'm being forced to go to a shrink, he is such an
idiot and no one (my parents that is) believe me, they say
i'm just saying that as an excuse not to go, please if you
can give me an advise because i DONT want to live my life
as i live them, which is more or less(more more then
less)as you described them...thank you)
???ל וביגה
 
 
5/9/01 15:51
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?רדסב ,ליימל יל (?יבתכת וא) , בותכת
ביבר הלאיראל וביגה
 
5/9/01 16:55
הוח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תאלמ היהא ינא םאו יתוא סופתי הז ךיא תעדל אלו רקובב ררועתהל
םירופיצ קר תעמוש שמשהמ תרוונוסמ תכייחמ החמשו תימיטפוא ץרמ
...יתרכיהש יהשימ לש לצ הקיר רוחש קומע רובב וא
השק יל וליפא רדסב ינאש תופוקתבו שארב קר הזש יל םירמואו ןכ
םלעיהל לע תויפוס לע יתזטניפ טמוטוא לע יתלעפ ןמזמ אלש ןימאהל
...תאצל אלו לבכרתהל ןוראל סנכיהל
םלענ אלו אצמנ דימתש יזיפ באכ - באכהו
םוצע דחפו
לכ רובעל הסנמ ינאו קוחר חווטל תוינכות ןנכתל אלב תדדומתמ ינא
םייניעהש םג) ךייחלו תבהוא ינאש םירבד תושעל תונטקב םוי
.(תויובכ
ךלש ,ימצעל תראתמ ינא תוחוכ תרסח יתוא הריאשה ילש הבוגתה
חוכ רשיי ,רתוי הברה חקל הז הלאירא
הוחל וביגה
 
5/9/01 17:36
Joy :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תופוקת ויה .ראותש גוסהמ םה ילש תונואכידה םא עדוי שממ אל
ארוק ינא ,ןיידע לבא ,ףוס לע תובשחמ, תוקתנתה לש תופוקת ,תושק
קר עיגמ באכה ,ןפוא לכב ילצא .רתוי הברה ולבסש םישנא שיש שחו
.לוכי אל אוה הל תימינפ הביל וזיא ול רבעמש םיוסמ םוקמ דע
תויסיסב תויהת ובש םוקמ ,רקיעבו ,תוימיטפואו היגרנא לש םוקמ
תואדו יהשוזיא לומ ןחוכמ תודבאמ ימויק "המל"-ו ,תועמשמ לש
?והשימל רכומ .ימוטאו רוונסמ ימויק "הככ" ןיעמ .הרומג
ללכ רבכ הלש קבאמה .ימיאמ הארנכ יתשרי תוינואכדה ייתויטנ תא
ןבומכ .לודג גונעת אל הז ןואכיד די לע לודגל .תופורתו םילופיט
הז ללגב ילוא .ילש ינלופ אלה תיבב הז לע ונרביד אל םלועמש
,םישדח םינוויכמו ,תושדח תובשחמ הברה ךכ לכ ילצא הלעמ רמאמה
זא .ירוה תיבב םיניגפמ םויה דעש תושיגרה רסוח לעו ,תודליה לע
.בושחל יל המרג םגש תעגונה הביתכה לע ,הלאירא הדות
Joyל וביגה
 
5/9/01 19:35
םוהת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לש םג דוביא אוה םוהתל בגה תינפה לע ריחמהש יל המדנ םימעפל
.ינשה הצקה
.(תיסחי) חילצמו,דבוע,קזח,ביצי רתוי הברה ינא םויה
. קסרתמ אלו,עקוש אל ינא
.לפרעב ומלענ תוגספה םג לבא
.עוגעגל וכפה רכוזו ריקומ ינאש תושוחת
.גגופתה ילש תימצעה תוהזהמ קלח
םע הללאל יל השק לבא , ךילהתהמ קלח הזו ,הרירב ןיא ילוא זא
.תאזה תיסחיה תוהקה
? המוד ךילהתה ךלצא םג
םוהתל וביגה
 
 
5/9/01 20:24
ביבר הלאירא :תאמ
תווצקל הבוגתב
ךכ לכ יתייה ינא .התוא יתיווח אל .תאזה העפותה לע יתעמש
.רחא רבד םושל בל יתמש אלש ,יל באוכ אל רבכש ללגב החמש


,קחדומ תצק רבעהשכ ,ירחאו ינפלל םיקלחתמ םייחהש איה תמאה
ינממ קלח אל אוהש הז םצעש ,לודג ךכ לכ ןואכידהמ ילש דחפהו
.לודג רשואל רוקמ םויה דע ,הווהמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
7/9/01 1:02
תיטסינאגלב :תאמ
תווצקל הבוגתב
, הצירוטסוק רימא לש"הנוזירא םולח" םייתסמ ךיא תיאר םא
תא ול ראתמ דודה .חרקב רוח ךותמ םיגד ולש דודהו רוביגה
ןיעל תפרטצמ תחא ןיע ךיא ,טובילה גד לש תורגבתהה ךילהת
םייניעה יתש יכ ,םלועה לש דחא דצ דיספמ התא ,ןוכנ זא .הינשה
דצה תא בוט רתוי הברה האור התא לבא,דחא דצב תואצמנ ךלש
דודה הנוע ,תורגבל תודלי ןיב דירפמ המ רוביגה תלאשל .ינשה
."ערה םולחה" הזש
הלאשה לבא ?םולחב רבודמש םיניבמ ונחנא המכ דע הלאשה
המו םולח הפ המ איה םיניינעה תא תכבסמש (והשמ תינאיזטרקה)
?תואיצמ
תוחפל תוישונא,תווצק לש םיחנומב שפנה תא הרידגמ יתייה אל
םלש ןיא": בלסרבמ ןמחנ 'ר רמא רבכו ,תובכרומ איה ייניעב
תאזה הרמיאב תאצתומ ינא , האשילק אל תאז "רובש בלמ רתוי
.המכח ןומה
תיטסינאגלבל וביגה
 
5/9/01 19:40
רפונ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?רתאב םיזוחא ךל שי ,הלאירא
!ךלש איה הפ תישילש הבתכ לכ
!יעיגרת
רפונל וביגה
 
 
5/9/01 20:11
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?תחתב יל קשנל ךל אב ,רפונ
ביבר הלאיראל וביגה
 
5/9/01 20:19
תיבוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףסכ תצק יתכסח ,אבצל סויגה ינפל תצק ,ןוכיתה םויס ירחא תצק
רגובמ היהש רבחל (הינמרג,הילגנא,דנלוה) הפוריאב שדוחל יתסטו
,ורטיהב יתתחנש ךיא .וייחב הפוקת םש יחו םינש המכב ינממ
.העילבה הנקל ותוא יתסנכה המ סוסיהבו ןטק יזטסקא רודכ יתלביק
םישנא,םיטוטיש,הבהא ,הקיסומ ,םיעבצ,ףוריט שדוח הז היה הפמ
התיה ץראל הרזחה .םינטק םירודכ המכ דועו רתוי םינינעמו םילודג
תדחופמ לכמ רתויו הסמנ, הבוצע יירוה תיבב יתרגתסה ,אושנמ השק
הדרי סייגתהל היצפואה יתניחבמ .סויגה ינפל תועובש השולשו
יתעדוותה .תעדה ינממ הל החרפש ,יתעגתשהש החוטב יתייה קרפהמ
.יתוא זפשאל הענכשל יתיסינו "יתויווח" לע (הנכסמה) ימא ינפב
ןפוסבש הלש תורבחה לכ םע תויוצעיתהו םינופלט התשע הדיצמ איה
הלצא ינא .תצלמומ דאמו "תרחא" תיגולוכיספל ינאו איה ונעסנ
יידחפ,ייתויזה לכ לע הל יתרפיס .הטמל הפקה תיבב הכחמ ימאו
דאמש ןטק תוהז רבשממ תלבוס ינא כ"הסבש הרמא איהו ייתויעבו
וכישמי תושוחתה םאו עובש דוע רוזחא ינאש .יליג ינבל ינייפוא
יתרזח רתוי העוגרו החמש .יליבשב לקו ןטנטק ןורתפ הל שי ךכ
סיגתהל חילצא וליפא ילואו תעגושמ אל ינא ילוא , ימיא תועורזל
ךא .ל"הצל
איה הפס התוא לע ירחא עובש .םידחפ תפצומו תיללכ תתעובמ ןיידע
תיגולוכיספה !קאזורפ - ןטקו לק ןורתפ ותוא תא יל העיצה
ןועגישמ דחפה םה היידחפ לכש 18 תב בדליל העיצמ תללוהמה
והשכיא .יידחפל ידצמ רושיאה היה הז , יתיכבו יתיכב .רודכ
תיגולוכיספהש יתזרכהו שפנ תוחוכ יתאצמ,יתתשעתה התיבה ךרדב
תורש הלחא יתישע,יתסיגתה .רדסב לכה ילצאשו המצעב תעגושמ
שפנה טאל טאלו תורשהמ קלחב תרחא תלפטמב יתרזענ ,יתכרדה דיקפתב
ןאכלו ןאכל תורומהמ ויה זאמ .םירמוחהמו םידחפהמ וקנתה ףוגהו
ינא .תויביטנרטלא לופיט יכרד יל יתאצמ ,ןאכמו ןאכמ תונואכדו
(תוחפו תוחפ םיאב םה) םיאב םהש ינפל היינש "םיפקתה"ה תא ההזמ
.תרחא םויה םתיא תדדומתמ ינאו


רזענש ימש תבשוח אל שממ ינאו הבתכה לע הלאירא תא תקזחמ ינא
דחא לכ ,ילאודיודניא דאמ הז, "יכיספ" וא עגושמ אוה םירודכב
הברה דוע שיש תרמוא קר ינא .רחא ישפנ,ימיכ,יחומ בכרהמ יושע
דצמו םיכמסומה םיצילממה דצמ , םילוקש תויהל יאדכשו םיכרד
.ןידע דאמ דאמ הז יכ תחקל םיליחתמש ינפל םיכסכוסמה םיצלמוממה
.(הזה םדא ןבה לכ ,הזה בכרהה לכ)


לש גוסל הכפה תיגולוכיספ התוא ,המשב בוקנא אל ינאו ברה ירעצל
ינויזיולט ינופוידר גתומ
אלש וליא םג .םלוכ עומשל םילוכי הלש "תואלפומ"ה תוצעה תאש ךכ
.יטרפ לופיטל תשגל ףסכ םהל שי דימת


םימוטאה לכל הלמחו םה רשאב םיאכודמה לכל החלצהו הבהא הברה
.םמצע לש לצהמ םידחופש
תיבובל וביגה
 
 
5/9/01 20:34
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
לבקל םישנא חולשל לע וא ,םימשרמה סקנפ לע הלק תצק תמאב
.תופורת


איה הנש ךרעב ירחאו ,ישילשה ילופיטה בוביסב היה הז ילצא
.דבל יתדחפ יכ הנש דוע יתכשמה ינא ,קיספהל הצילמה
,הליעומש ךרד לכו ,תרחא תודדומתה ךרד שי דחא לכל תמאב לבא
וא עבטב םילויט ,תודיתע ידיגמ ,םילטסירק ללוכ ,ירמגל תכרובמ
.םיחורפא לודיג
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/9/01 8:15
bettie page :תאמ
טנוקא'ז לאיזר תרבגה לש הדיל הבוגתב
םירבוע חטבו לק ארונ יכ - םשרמב םירבדה תא רתפ רטאיכיספה
.םויב םישנא ןומה ולצא
םתדובע ,םשרמ םינתונ םה םאש םיבשוחש םילפטמ לש ןז טושפ שי
.התשענ


-דסחתמה ןוטה לע יל וחליסו ףסונ רבדו
תצק אליממש ימ לצא וא ,תופורתל ףסונב םהינימל םילקימיכ
תואצותה םימעפל ,בוט שממ םישוע אל ,הספוקה ול הקודס
,רתוי םישקל ירחא תונואכידה ,רתוי תוינסרהל תוכפוה
.םייחב תוטלושל תויונראפהו
רתוי עקשומו ךורא ןמור יל היה ותיאש - לוהוכלא םג ךכו
.דחי םג םירבגה לכ םע רשאמ
.(?ןוסמיי'ג קובקב יצח תותשל רשפאשכ םיסחיל ןמז שי ימל)
bettie pageל וביגה
 
6/9/01 12:15
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?תרתוכה תא םיריכמ
םכמ הברהו , "שמש תיב ןיא בייל" ךותמ , תעבגמה יאשונ לש הז
- יאבצה םכתוריש לש תועובשה תליחתמ וזה השוחתה תא ילוא םיריכמ
, ןאכש "המיחלה יכמות" ןעמל , "'א םוי תוזיבש" הנוכמה השוחתה
הצק לע , םעפ ףא הזה ןיינעתה תא ווח אלש םירידנה םישנאה וא
-גלזמה


לע ןועשב טיבהל רשפא . עובש ומכ העש לכ , העש ומכ רבוע עגר לכ
, הרורב הסרתה ךותמ , תופלחתמ תוינשה תא תוארלו , דיה קרפ
הבשחמה .הינשמ רתוי הברה םה , ויהי רשא ויהיש ןמז יחוורמב
העשל תוקד המכ , האבה הקדל ורתונ תוינש המכ ביבס קר תבבוס
םירצק םידודנ םע , עובשה ףוס דע המכו תבשה דע המכ, האבה
וא , טאל ךכ לכ דובעל קיספהל ןועשל םרוג ינא לזזעל ךיא ןוויכל
.ללכב , ןמזה תא רצוע ילוא


םיימצע םימחר אלמ עמשי הז םיגהלמה תדעלו , ריעצ ילוא ינא
םיבר דועל ומכ יל רכומ תרפסמ הלאיראש רופיסה לבא , שפוטמו
, קותיש ךילע הפוכש , וזה ךכ ל הצופנה הלחמה .ןושאר רוקממ
תורדרדהב הלוהמ הב הלקה לכש , תונקיר לש םיב אלמתהל ךל תמרוגש
לע הליצב הביאמש, תונרודקו בצע חרכהב םג אוה החמש ביבש לכש ,
.דיתע תויהל רומאש הפיא רוחש ךסמ הביצמו רבעה


רוזחל ךכ לכ הצור אל ינאש תומוקמל יתוא הריזחמ הבשחמה םצע
"קיש קזורפ" לע רבידש רוחבהש קר רמואו , רצקא ינא זא , םהילא
אוה , םייחכונה םידנרטה תבכרמ ידמל הבולע הרוצב קתונמ קר אל
ןתוא לכ , ךדיאמו ,טוידא טושפ אוהש ריבס קפס לכל לעמ חיכומ
תומרדבו ןובסה תורפואב ופשחנש תוינגוב םישנו תורגבתמ תורענ
לע "הלחמ"ב ראפתהל תונהנו "היסרפיד הינאמ" לש גשומל םירוענה
םע השוע אל איה םג , תיללכה בלה תמושתב ןקלח תנמ תא טוחסל תנמ
.דובכ דחא ףא


,ער רתוי היהי אל םאו , תומנ ףוסב -הלאירא
(: בוט רתוי הברה היהיש םייכויסה לכ


הירגיסו-הריב-םיזנת
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/9/01 13:07
תיבוב :תאמ
םירמגנ אל םעפ ףא םימיה רהמ ךכ לכ תורבוע םינשהל הבוגתב
,רקי םיזנת ליעפ
ןמזמ רבכ תאצמה התאש "תולחמ"ב תוראפתמש תורגבתמ תורענ ןתוא
.תורגבתמ אל
הפ ארוק התאש םירופיסה ירוחאמש םירבדה ירקיעל סחיתתש יאדכו
.
.ריעצ ילוא התא תרמא רבכש ומכ -םתס תכשמה בוט אקוד תלחתה
!?יל דיגת,דובכ יראת הפ קלחל ךתוא םש ללכב ימו
תיבובל וביגה
 
6/9/01 14:29
באז באז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאיראל
המכו ,תבתוכ תאש המ תא אורקל הנהנ ינא המכ ךל דיגהל קר ,םתס
.רישעהלו ונתא קולחל הלוכי תאשו ןואכידב אל רבכ תאש חמש ינא


.ןמא .םעפ ףא דוע םשל יעיגת אלשו
באז באזל וביגה
 
6/9/01 15:26
ילטיור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שבויב םינייצמ םה בתכמב .א"דממ תרוכזית בתכמ יתלביק עובש ינפל
יכ (תננולתמ אל ינא)
העיסנו הנמזה רובע םילקש והשמו 200 כ"סע יבוח תא יתערפ םרט
,רומאכ ,ינאו זאמ םייתנש ורבע .בוליכיא ח"היבל םהלש תדיינב
.בוחה תא יתערפ םרט


.דחוימב םימחו םילפאכ ילצא ורמשי םלועל אוהה ץיקה תונורכז
דוע םיפקיהבו יוצר לקשמב יתיכז הפוקת התואבש הדבועה דבלמ
.ייח לכ יתוא הוולתש תיתימא המוארטב רבודמ ,רתוי
?יתרמא הליפנ .אובל הדיתעה הליפנל םיזמר וארינ אל ,הרואכל
...תוקסרתה ,החילס
יל היה ,ראות הפיו ןיינעמ שיגר ,םכח ,חילצמ רבח יל היה
,תרדהנ תוחא ,םירכמו םידידי לש םינטק םימגא ,םירבח לש סוניקוא
קר תאזה הפיטעב םיקדסה לבא...יתיצר דואמש םידומילל ךרדב יתייה
.ובחרתהו וכלה
רסוח :הפ-לעב םיריכמ רבכ םכלוכש המדנ ,האבה תלוכמה תמישר תא
,יכב תויוצרפתה ,הניש
לככ .ךוראו קד בצעו םוצע סעכ ,העיתפמ תונפקות ,ןובאית רסוח
הרבגתה םג הככ ורבגתה ולאש
.יליבשב אל הארנכ הלאה םייחה -דחוימב הדירטמה העידיה הל
.ןתגשהו תורטמה ןומיסב העודי יתייה דימת ,ינאו
.המוצע תונקירלו לופיטל םג יתרזח ,בוליכיאמ יתרזחשכ
.יתפורת לופיט העיצהו ןואכידב ינאש יל הרפיס תיגולוכיספה
.הלעמל םתרכזהש תויתימדתה תוביסהמ קוידב .יתבריס
יל םרגש םירבח לש בורק לגעמ יתוא קבח יכ רקיעב הזמ יתאצי
.שדחמ םוי לכ חוכה תא אוצמל
םג .ידימ תופוכת םיתיעל ילצא רקבמ אל רבכ "רזוח הז הנה"ש דחפה
העידומו סומינב תלצנתמ ינא..הארתה אלל עיגמו עיתפמ אוה םא
ול ןיא זא..."הפקל/טרסל/םירבח םע יתעבק..תרעטצמ"
.תכלל אלא ,הרירב


...א"דמל םלשל חוכשל אל הכירצ
ילטיורל וביגה
 
 
7/9/01 16:32
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
הפ תאש הז םצעב ?אל ,א"דמל הזה בוחב דמחנ והשמ שיש יל הארנ
.ותוא םלשל ידכ
,תויצפוא יתש שיש העידיה תא .הריחבה תשגרה תא תבהוא ינא
זא ,הנושארה היצפואב םירחובש בצמל םיעיגמ םאו .אל וא תויחל
הלבקתהש עגרמ .תוחפל ילצא הז הככ .תויצרופורפ הנשמ תצק הז
היח אל ינא ,אלו .תרחא םיארנ םירבד ,תויחל הצור ינאש הטלחהה
םוי לכל םיסחייתמש הלאמ אל שממ ינאו המיהדמ תויביסנטניאב
.יתרחב ,טושפ ,הלאכו םהייח תיראש לש ןורחאה םויה הז וליאכ
ביבר הלאיראל וביגה
 
6/9/01 15:44
Tortabello :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הפוקת התיה יל םג - םיהדמ הזה רמאמהש רמול תבייח טושפ ינא
םינבומ אל הדרח יפקתה םע יוטיב ידיל הב הזו הזה ץיקב תאזכ
החוטב יתייה יכ תוומ דחפ םידיחפמו םייילנויצר אל שממ שממו
"???התמ ינא המ ,הללא הי" ימצעל יתבשחו יתדחפו .הרומג ינאש
לע םילכתסמו .םידדומתמ ?תושעל המ םייחב ארח םירבוע - אל לבא
ליחתהל השלוחה תא םצעב ,אל וא חוכ םיאצומו ףותרפה לומ ארחה
םוש ,םס םוש - חורבל ילב לכה לעמ תולעתהלו ךירצש ומכ וב לפטל
ומכ לבא םיפי ןכא םהו םייחה םה הלא .רוזעי אל שפוח םוש ,רבג
ךייחל וכישמת........?תושעל המ ,םימעפל םיננע םג שי ,םיטרסב
Tortabelloל וביגה
 
7/9/01 0:09
תראומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,יניבל יניב הנד ינא תועובש המכ רבכש ירחא ,םלשומ ןומזיתב
- וללה "םייחה תורשפאמ" תולולגה תועיצמש תויורשפאה לע ,בוש
הזה שקומה תא קרפל תחלצהש הלאירא הדות .הזה שיגרה רמאמה עיגה
לש תושוחתה תא דובכב תראתמ קר אלש השיגרו הריהב תוחסנתהב
ךופהל ילבמ ווח אלש ולאל עיגהל החילצמ םג אלא ןואכידמ םילבוסה
.21-ה האמה לש םיערוצמל "םיאכודמ"ה תא


הרידגהב םיבר םיישגר םילושכמ (ילצא) ריסהל החילצה ילש תלפטמה
ךכ לכ השקשכ ,תמאב יכ ."שפנל לרודיפא"כ יתפורתה לופיטה תא
היפצ ירחא רבועש "יכיד" אל שממ הזש עדוי הווחש ימו)
ידכ ,הז תא רובעל ידכ ,םימוטפמיסל רוזעל תצק רשפא ("ס'ןוסוד"ב
.תויחל ידכ רקיעבו .דבעלו דומלל


.ךכ לכ לובסל הבוח אל רבכ וז


ב.נ
תליהקמ רמאמל םירושיק תתל תויוכז תדרפה אל וזש הווקמ ינא
יתייה דואמ - לאוי-הלאווב "תינימ הפיקת/תוירע יוליג יעגפנ"
.ןואכיד םע תודדומתה לש םירחא םידדצ םג וארקיש הצור


,הדות
תראומ
(ל"נה תוליהקה תלהנמ)
תראומל וביגה
 
7/9/01 0:23
האיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הדליל םלועב שי תורצ המכ כ"הסב יכ ,יתיהדזהש רמול יל רזומ
המכב יתלקתנ ינא םג לבא יל ןיא תורצ הברה זא ?17 תב תקנופמ
יתלביק .(תופוקת םהל אורקל רשפא םא) ייחב תובוט אל תופוקת
3מ םינוחביא 3 ירחא ,יגולוכיספ לופיט תלבקמ ןיידע ינאו
הב ייחב השדח הפוקת תליחת לע תיפוס טלחוה םינוש םירטאיכיספ
דחוימב הרזע אל הפורתה ,ברה ירעצל .קאזורפ אלפה תפורתב הסנתא
רתוי תולילב יתנשי אל םישדוח 4כ ךשמב .בצמב הערהל המרג וליפאו
.הסאב ,ןכא .תופוצר םייתעשמ
,ידי-לע הלבקתהש הטלחה ,יתפורתה לופיטה תא יתקספה
ינא לבא ,ילש הדומחה תירטאיכספהו ילש תללוהמה תיגולוכיספה
רתוי הברה השיגרמ ינאש רמול תבייח ינאו הלצא תלפוטמ ןיידע
הברה השיגו בוט ןוצר הברה קר .הזל המרג אל הפורת םושו ,בוט
תועובש רבכ ,ןכ .םידומילב תרגפמ ינא ,ןכ .םייחל הלילק רתוי
לומ עובשפוס יוליב ,ןכ .ירבח םע ברעב ישיש םויב יתאצי אלש
!יל בוט לבא ,יליבשב תוארפה איש אוה היזיוולטה
הבוט הצעו .םימיטפוא ויהי םלוכשו ,םיאירב ויהי םלוכשו
.שפנה תא דדועל ידכ טקש הברהו הכר הטימ ,וקוש ומכ ןיא - םייחל
,תינורכ תושישת ,םיפאיה תלחמ לע ודיעה םימוטפמיסה לכ ב.נ
תוחפ) הלחמ תאזשו ,םש ילש בצמל שיש תעדלו .יאדוו אל הזש תורמל
.דדועמ תצק ,החיכש ידו תרכומ (רתוי וא
?ידבינא הכימת תצובק .םלועב םיאכודמ המכ דוע שיש תעדל בוט
האילל וביגה
 
7/9/01 0:57
ירוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תשולשב בצמה תא תורימחמ קר ןואכידה תודגונ תופורתה בור ,בגא
הברהש הביסה וז .ןהילא לגתסמ ףוגהש דעו םינושארה תועובשה
.הלחתהב ןתוא תחקל םיקיספמ םישנא


.....לק אל ללכב םג הז ןתוא תחקל קיספהלש ןבומכ ...
ירואל וביגה
 
7/9/01 1:27
שמש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ריעצה יליג ללגב ילוא לבא םיעצפה לע חלמ תורזל הצור ינאש אל
קיפסמ הקיספמ ינא הצקה לע תכלוה ינאשכ דימת אירב יפוא םתס וא
הבוטב הליאוהש תישפנ הערפה שיש תוארל ףיכו הליפנה ינפל ןמז
הנבמהש החמש ינא לבא ןואכידב לזלזל יל הלילחו 'ילע חוספל
הדותו בוט ךל היהיש הווקמ ינאו עוקשל אל יל רשפאמ ילש ישפנה
.ףותישה לע
שמשל וביגה
 
7/9/01 17:24
המזירפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הדות....יתניחבמ הזה רמאמה לש יותיעה


שי לבא תוחפ הברה הכוב ינאש תועובש 3 רבכו דואמ לקמ קאזורפה
תורוחרחס ,םירמגנ אלש שאר יבאכ :תומיענ אל יאול תועפות
הטימב םויה לכ בכשלמ ףידע הז תיללכה האוושמב ,ןיידע .תוליחבו
.באכה תא קיספהל רומאש תוומה תא ןנכתלו
המזירפל וביגה
 
8/9/01 3:02
תיליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ידבל תבשוי ינא (הלילב 2 השעמל) רמגנ יתלב דחא ישיש ברע
.וישכע הכירצ יתייהש המ קוידב הזש הניבמו רמאמה תא תארוק
וזש יתעדב יתלעה אל םויה דעו תונואכיד לש םימויא םיעגר יל שי
שממו הרצק הפוקת גולוכיספ לצא תלפוטמ יתייה .הלחמ תויהל הלולע
דחא ןפוא לכב .תיגולוכיספ לצא םעפהו בוש יתלחתה עובש ינפל
,"תועוגר תופוקת" ןנשי .תוביצי רסוח :יתוגהנתהל םימוטפמיסה
ךבתסהל תרהממ אלו םירוחב הריכמ ,תיתורבח ,יקלחב הצורמ ינא ןהב
תנשעמו יתוא םינימזמ םהש תודעסמו םיטרס לע תגנעתמ קר -םתיא
.ןוזיאמ יתוא האיצומ אלש הדימב סארג תצק
ןטש ומכו תודדומתהל תושקה ןהש "תופרוטמה תופוקת"ה תואב זאו
.ההז תנוכתמב ורזחי ןהש תעדוי ינא ,ףתכה לע יל בשויש ןטק
השיגרמו יללכ סואימב הרגישה ייחב תלהנתמ ינא ולאה תופוקתב
!רבד לכ ,רבד לכל תלחיימ ינא זאו .התמ-היח ומכ ינורקע ןפואב
הדובעל תעסונ ינא ,רקובב םוקל יל השק .הרגישהמ יתוא איצויש
תניידזמ ינא ,עובש יפוסב יזטסקא תחקול ינא ,שואייו האנישב
,תויומכב תנשעמ ינא ,הנגה יעצמא ילב םינמדזמ םירוחב םע הברה
השיגרמ נא ולאה תופוקתב .הפיחל רובעל תוחפל וא תומל הצור ינא
ןטק רבד לכב תילתנ ,םיינרופיצב יתעד תויפש תא הקיזחמ ינאש
יש לש וידרה תינכות -םינטק םידעצב .םויה תא ריבעהל יל רוזעיש
םדריהל יל רזוע "תוננב"ב טוטישה ,רקובב םוקל יל תרזוע רורדו
.חורה בצמ רופישל יל רזוע (םירבגמ יוצר) תינוציח בל תמושת לכו
יל לק ,הכפכפהו יתטילשב הניא םירחא םישנא לש תוגהנתההש ללגב
לע קר אל תרבדמ ינא .הרוחשה הרמל רוזחלו םהמ בזכאתהל דואמ
.תולטבתמש תורבח םע תופתושמ תנויכות םתס לע םג אלא ,םירבג
םג !תיקנע טושפ תא ,הלאירא לש רמאמה ילא רביד כ"כ ןכל
לש היווחה תא יל התייה ןמזמ אלש םושמ .יזטסקאל ךלש תוסחייתהה
דימ ןבומכו (עטקב השדח ינא) םיקזח יכה כ"חאש ןואדהו תוקלדיהה
תועיבצה ילב ,קודבל ידכ יזטסקא לע םירמאמ שפחל טנרטניאל יתצר
יתלבה תישונאה שפנה לע העפשהה יהמ ,הביבסה לש תופיפייתההו
יל תתנ ,הנה זא .(לגוגב יתשפיח אל יכ ילוא) !יתאצמ אל .הביצי
םאו ,ינמז כ"כ רשוא ךל ןתונ יזטסקאהש השוחתה תא.ןורתיפה תא
ינרדומ ,ינברוא םלועב ימיטיגלו ינסרה כ"כ אוהש השגרהה תא תאז
.(יזטסקאה תא אבינ םצעב סקרמ לרקש יל הארנ) רכונמו
לכב .עדוי ימ ?ונרבע ונחנאש המ תא רבע םשל עיגהש ימ לכ םאה
םישנאב קובדל הטונ ןואכידהש העיבקה םע המיכסמ ינא ןפוא
תורבחה לכ יכ ,ההובג תימצע תועדומ ילעב םיטנגיליטנא
.יתעידי בטימל ,ולאכ תומוקמל ועיגה אל ילש "תויחטישה"
םירבדה לע בושחל אל תלדתשמ ינאו לותח וישכע יתצמיא ןפוא לכב
תלגוסמ אל -ןיידעו ילש העוגרה הפוקתב ינא עגרכש ןכתיי .ולאה
.דבל ןושיל תכלל
תילילל וביגה
 
 
8/9/01 3:37
ביבר הלאירא :תאמ
תודידבה ,יתדידיל הבוגתב
?סקסה לע אוהה ?רבעב ילש רוטל תבגה רבכש
?ליימ יל בותכל ךל אב
ביבר הלאיראל וביגה
 
8/9/01 6:37
sea :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דואמ ,שיגר אשונב תעגנ !ץמואה לע דובכה לכ ,הלאירא
...לבא,שיגר
ןיידעו ,התורגבתה תונש לכ תא טעמכ הזה טרסב "התליב"ש תחא רותב
תחקול תא ,ןשה ךל תבאוכשכ -לואשל יל ישרת ,ץוחב ה'רמגל אל
הברה ךל וראשנ אל רבכ חטב , ןכ םא ?ןייניעהמ תחכושו לומקא
.בצמה הז אלש יל הארנ, המ םושמ לבא,הפב םייניש
לע תתואמ באכש תעדוי תא יכ,אפורל הצר תא , ןשה ךל תבאוכשכ
.לופיט תשרודש יהשלכ היעב
םע ותוא "הבכמ" טושפ תא , ינחור-ישפנ באכ השח תאשכ המל זא
!?רודכ
אוה ,היעבה אל אוה (ער חור בצמ םתס אלו ,ינילק ,ןכ )ןואכיד
םיסנמו ,התיא דדומתהל םידחפמ ונחנאש היעב ונל שיש תואה
.קיחדהל
קר יהוז לבא ,ןינוטרס לש הכומנ המר שי תמאב "ןואכיד ילוח"ל,ןכ
ץורפי באכה,ןורחאב קר לפטנ םאו ,יזיפב ינחור לש תופקתשה
.(יה הזיאול האר) תורחא םיכרדב
התואש היצמרופניאב ףצומ םלוע ,תוריתס אלמ םלועב םייח ונחנא
ינרמוח , לבז יכרעל דגוסש םלוע ,לכעל ונדמל אל ןיידע
אל ,המ !ךלש רלודה ןוילמ ךויח תא ךייחת ,חלצומ הייהת".רכונמו
".רשועה תלולג תא הנקו תחקרמ תיבל שג-?ךייחל ךל אב
תא ,קזורפ תחקול תאשכ !תחקרמ תיבב םינוק אל רשוע ,המ קר
םס אוה קזורפ .יודב רשואב ךלש יתימא ךכ לכה באכה תא הפילחמ
המ זא .קזורפ הז וישכעו "םינומהל םס" התייה תדה םעפ .רבד לכל
םירחוס המכ סנרפל ונקספה -יזטסקאהמ ונדריש הזב ונישע
!דסממה תבוטל םיאוקנא'ג
!המל ילאשת- ךל באוכ
ןת"ב ומכתסה הכ דע םתיא ךייסחיש ללגב הז ילוא -ארח םירבגה
.סקס לבק-בל תמושת ןת-"חקו
איה ,רמוחב התוא קונחל םיסנמשכ ,"חקו ןת" תלבקמ אל המשנה
!תדרמתמ
, ינא ימ -תוילאיצנטסיזקא תולאש לואשל ליחתהל םרוג ןואכידה יל
תושירדל תונעיה אוה ינממ המכ ?ינא ןכא וז "ינא" םאה ,ינא המ
?ילש יתימאה ינאה והמו ,הכסמ אוה המכ , הרבחה
םדא ונכפה קזורפ תרזעב םאש ךכ ,הסינכה ךרד דימת אל איה האיציה
.םולכב ול ונרזע אל,(אל אוה רשואמ יכ-ןכייח)ןכייחל אכודמ
רתתסת םש ,עדומ -תתל בוש הקחדוה היעבהו ,יידמל ימיכ אוה ךויחה
?קזורפ בוש,המ- זאו ,האבה תוצרפתהל דע
ןמ רטפיהל ליבשב קר ,ינמז ןורתיפ אוה קזורפש ידיגת חטב תא
לע די םע לבא ,יגולוכיספ לופיט םג שי ףסונבו ,םימוטפמסה
תינחור הרומ םג תויהל היואר תיגולוכיספ התואש החוטב תא-בלה
יתלקתנ אל וישכע דע ,המ םושמ ?(הזמ תוחפ לע יכלת לאו) ךלש
!קזורפ םימשורש חור ירומב


.בהז הלימ לכ יכ-ולוכ,ףורחס ירב לש ריש- םויסלו


ונבשי ןיריפסא רהנ לע
םירכומה תומוקמב
םיאור אל םיעמוש אל
ריווא ונחנא וליאכ
טרסה רמגי טעמ דוע
תואיצמה בורקב
תשטשוטמ הנומתה
רורב אל לילצהו


וליפא םידבע ונלוכ יכ
וליאכ הזכ ונל שיש
לודג הפ םיחתופ
אבה גנועל םיכחמו
והשימ לש םירוכמ ונלוכ
ושיגרת וישכע שקבמש
לודג הפ םיחתופ
האבה הנמל םיכחמו


הפ םיפי הוואר תונולח
הריכמל לכה הז
םייולת ונחנא םג
הפלחה יקתפ םע
הזה סעכה םע השענ המ זא
האנקה םע היהי המ
םיישפוח תויהל םיצור ונלוכ
הממ םיהולא הממ לבא
!ריחמ לכב אל לבא ,החמש יהת
!ךסמה לע "הארתנ"
seaל וביגה
 
 
8/9/01 7:46
המזירפ :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.קאזורפב שומיש לש אשונה ביבס תומודק תועד שי ןיידעש לבח
יל םרוג אל ,רעצה הברמל ,םגו תרשואמ יתוא השוע אל אוה
תויטנה תא קחומ ,םייחב יתוא קיזחמ טושפ אוה עגרכ .ךייחל
לופיטהש ןבומכ .יקלח ןפואב תוחפל דקפתל יל רשפאמו תוינדבואה
! העתפה....לבא ,יגולוכיספ לופיטב הוולמ תויהל ךירצ יתפורתה
הנש םימעפל ,םימייוסמ םירקמב בר ןמז ךרוא יגולוכיספ לופיט
ידכ יחרכה .דבב דב יחרכה הכ יתפורתה לופיטה ןכלו ,םייתנש
לופיטל תכלל ידכ הטמהמ םוקל ללכב וחילצי יתומכשו ינאש
.ופוגל הרקמ לכ .ךיירבדכ "דדומתהל"ו יגולוכיספ
המזירפל וביגה
 
 
8/9/01 10:24
sea :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
יליבשב ,םייתנש חקול יגולוכיספה לופיטהש הז...העתפה העתפה
!םיגולוכיספ העשתל בורכ יתפלחה רבכ ימצע ינא !העתפה אל וז
ידכ דע אל ינא ,םייתנש ןמור יל היה אל דחא ףא םעש ןבומכ
תא םידקא .פיצנירפה תא סופתל יתקפסה לבא ,יתוחא הנקז ךכ
תוקוחר םיתיעל,םתמזוימ ונקספה םירקמה בורב-היופצה הבוגתה
.ןמז ךרואל אל לבא ,"תרשואמ" םהמ יתאצי וליפא
גוחה רגוב היה דובכ תשכור ינא ויפלכ דיחיה גולוכיספה,א"ד
.תוימויק תולואש לואשל יתוא דמילש הז אוהו ,היפוסוליפל
.הטישה תא יתללכישו אשונב םירפס ןומה יתארק זאמ
םא םג זא ,לומתא קוידב יתאצי ונממש ) ילש ןורחאה ןואכידה
השגרה וז-"בוט לזמ" יל ידיגת תוחפל ,יתיא המיכסמ אל תא
עיגה ( :) ךל םג רבד ותוא תלחאמ ,ירחא םוי תויהת תרדהנ
ינמזב היצתידמ הברה השעאש שרד לפטמה .יקייר ילופיט תובקעב
..."בלכה רובק היה קוידב ןאכ"ו,יונפה
הכ דע קחדוה רשא לכ ,םימלענ םימוסחמה לכ היצטידמה ןמזב
דבל יתרתונ ינאו ,ףצ עדומ-תתב
ךישמהל יל ונתנ אלו יתוא ופיצהש תולאש ןומה םע
תמאבש המ לכש,ינא אל םצעב וז ינאש יתטלק םואתפ...תויחל
הצור אל ינא"הו ,תוליחבה ואב זאו... יתזעה אל םלועל-יתיצר
,"רקובב םוקל
םירבחל הלילב םייתשב םילוהבה םינופלטהו ןובאתה רסוחו
יבצמבש םישנאל בלה תויוכפתשהו , ( :) תוחפ יל שי וישכע)
היירי קחרמל וליפא יילא ברקתהל םהל תנתונ יתייה אל ליגרה
...וכו,וכו :)
,ייניעב תימיטיגל הבשחמ יהוז לבא ,תומל יתבשח םגש ןבומכ
ימצע לע התמ ינאו ,תחא תילאיצנטסיזקא הלאש דוע טושפ יהוז
הכופהה היצפואה , יתניחבמ .התוא לואשל ץמואה תא יל שיש
םינרקסמ םייחה יכ טושפ , היח ןיידע ינא לבא,דימת החותפ
.יתוא
רצי ,םיארוקה לכ תעידילו ךתעידיל,הרקי המזירפ
אב םימעפל םאו ,תישונאה תוהמה ןמ קלח אוה סוטנאטה-תוומה
עדומש ץימא םדא טושפ תא -"חריה לש ירוחאה דצל ףועל" ךל
שי) אבה לוגלגב יכ ,הז תא תושעל םלתשמ אל-המ קר .ויפחדל
.הדוקנה התואל ירזחת בוש תא ( !!!!!הזכ רבד
האיצמ אל ינא !!!יתוא יתנבה אל תא !ןייניעל וישכעו
בוביסב יכ ,גולוכיספל ךמצע תא רורגל אל םגו ,דדומתהל
ץורימ לש החירסמה תינבתל חכב יתוא ףוחדל וסינ ילש ןורחאה
עוצקמ-הטיסרבינוא-אבצ -םינויצ ירחא"
."תיבל ביבסמ הנבל רדגו םידלי יצחו םיינש-לעב-הריירק-הווש
הנוז יל םיארוק ס"היבבש יתרמאשכ .רשוא הארק הפשכמה הזלו
הנעט עצקפ ,(ס"יבב יתדמל דוע זא - םינש המכ ינפל היה הז)
)דחוימב יתרקוי ס"יבב הדמל איה יכ ארק אל םלועל הז הלש
ידועב ) תרדשמ ינאש המ הז ילואשו, (אל- תושעל המ, ינאו
שופיח יאדכ ךות-הפצירה דע תיאצח תשבולו 'ט התיכב תדמול
ומכ (.ןבומכ ,הרזחבו-םיקולא לא עסמ תושעל יתקפסה ימצע
אל ןבומכו ,םניחב םג רשפא הנוז יל אורקל -ילש הרבח הרמאש
.לופיט תעשל לקש האמב
םיאכודמה לכ -היעבה אל אוה ןואכידהש אוה דיגהל יתיסינש המ
המ ןיבהל הלא ונממ תאצל אל איה הרטמהו ,-ןוראה ןמ תאצל אנ
ללגב אל לבא ,תקזוחמ יאצת תמאב זאו , הזל ךתוא סינכה
התיכ תילעו רועיש תדמלש ללגב הלא ,ארונה דשה תא תחצינש
אוה ( לק תמאב אוה םא) לק ןואכיד ןכו .תינחורה הגרדב
,ןאכל ונאב הז ליבשב אל ,םייחה לכ גוגחל רשפא יא-ימיטיגל
!םישנא,בושחלו םעפ יידמ רוצעל םג ךירצ
םג , ןכ,םייבק קר הלאש ירכזת לבא ,יחכ-קזורפ תחכל ךל אב
,שופיחה ךרדמ תיטסש תוא קר אוה ןואכיד .יגולוכיספה לופיטה
לשו םיינחור םיכילהת לש יוול תעפות טושפ אוה םימעפלו
.הלידג יבאכ רבכ הלא זאו-יתימאה ינאה תעיקב
רבד אל לע תיחטשו תידימת החמישו ,ער הז ןואכידש עבק ימ
הז הלא ,ערו בוט ,ןבלו רוחש שי תמאב אל םייחב ?בוט איה
קוידב , ךממ קלח אוה ןואכידה !םיבברועמ םה-הז ךותב אצמנ
םידחפמ טושפ ,ותוא םיווח אל םלועלש םישנאו ,החמישה ומכ
.םתוהמ לש הז קלחב תעגל
seaל וביגה
 
 
8/9/01 14:14
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.ךלש הינשה הבושתה תא יתארק וישכע קרו יתבגה םדוק
.ןמזה לכ רשואמ תויהל הצור אל ונתיאמ דחא ףא ,יתריקי
אל םג ילוא ,םצעב .ירשפא יתלב הז לבא ,הצור ינא ,וליאכ
.םירהוז תוחפ הברה ויה םיעגר םתוא זא יכ ,הצור יתייה
אלא) רתוי םיקומע םירבדל םוטפמס הז ןואכידש קפס ןיא
,הלאכ םירקמ הברה יד שיו ,יתביס אל ןואכיד לש הרקמב
תורחא תולחמ שיש ומכ ,הביס ילב ןפרחתמ םתס חומהש
.(הביס ילב תוצרופש
שי ,ןכ ,תיתימא תמטמוטמ התייה תרחבש תיגולכיספה הארנכ
חוכ ףוסאל ךירצ הזכ הרקמב .הזכ היה ילש ןושארה .הלאכ םג
יתבזע ינא ,הצימא התוא תקחשמ אל ינאו) םולשו הדות דיגהל
,ךירצ םאו (תודירפב הבוט אל ,גולוכיספ בוזעל ידכ ריע
.רחא והשימל רובעל
יכ ,דימתמ ימצע שופיח לש בצמב םיאצמנ אל ונבור לבא
המ הז ,הללאו ,יתרמאו ,רקובב יתמק ,הרק הז יל ,והשיתמ
.יד ,הדות ,דמחנ אקווד הז ,שי
,יתדמלש רבד דוע .שיתמ ארונ וכונפבב הזה דימתמה טוטיחה
,תולאשמ קר םיבכרומ םייחהש אוה ,גלפומה יליג לשב הארנכ
אל ,תד אל ,תובושת יל תתל לכויש ץוחמב רבד םוש ןיאש
.תובושת הצור אל ינא ?תמאהו .םימס אלו היפוסוליפ
,אב ןואכידהש אל הז ,תוהמה לש הז קלחב תעגל דחפל עגונבו
רוקיבל סנכיהל לוכי אוה םא לאושו תלדה לע סומינב קפוד
,תיבב החונ יכה אסרוכב בשייתמ ,ץרפתמ אוה ,םיכחמו ןטק
ינא .תוחנמ ול ילעתש שרודו ןולסב הפסה לע םיילגר םש
,ןואכידב םיכחמ וא בוט רבד םוש יתאצמ אל ישיא ןפואב
םייתלגומ םיעצפ ןומה זקנל יתוא חירכה אוהש הדבועל רבעמ
אוה ,םש ויה אל הלאה םיעצפה םא לבא .ונממ רטפיהל ידכ
.אב היה אל הליחתכלמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
8/9/01 13:59
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
קר אוהשו אלפ רודכ אל הזש םג בותכ ?רוטב בותכ המ ,הארנ יאוב
רתויב הנוכנה השיאה התייה השיא התוא אקווד ,ןכו .דקפתל רזוע
ירמגל עדומש עוצקמ לעב הכירעמ דואמ ינאו .יב לפטל ידכ
ירחא ,דיגהל תלוכיה תא הל התייהו ,ולש עוצקמה תולבגמל
רוקמ דוע הכירצ תא ,הקיפסמ אל ינא" יתוא הריכה רבכ איהש
ללכ ךרדב ,"םיינחור םירומ" םידיחפמ דואמ אקווד יתוא ."חוכ
.תויהל ימ ,רבד לש ופוסבו בושחל ךיא ,תושעל המ ךל םירמוא םהוא ,םולי'צ ךתיא םירהל וחמשיש "חור ירומ" קיפסמ הריכמ ינאו
."העדותה יקמעמל עיגהל ידכ" ,פירט ךתיא תחקל
ביבר הלאיראל וביגה
 
8/9/01 9:12
תיגח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתעגנ ףוס ףוסש ללגב ,יגולוכיספ לופיט ךלהמב ספת ןואכידה יתוא
.יתקחדה דימתש םירבדה לכב
ימיטיגלל ךפה הז םואתפ ,יתפורת לופיט העיצה תיגולוכיספהשכו
יתוא ודריג טושפ םירודכהו .(הז לע תבשוח יתייה אל םייחב דבל)
.הפצרהמ


והשימ וליאכ ,לפקתהל תיזיפ יל ומרגש ,םישיתמה יכבה יפקתה ילבו
הברה השיגרמ ינא וישכעו ,לופיטב ךישמהל יתלוכי ,ןטבב יל טעב
וז ינאו .ילש תויעבה לכ תא רותפל הנוכנה ךרדב ,בוט רתוי
תועפות שי יל םג יכ) םירודכה תא קיספהל רטאיכיספה לע תצחולש
,(תומזגרוא ילב םישדוח 8 רבכ תויחל הסאב יד הזו ,תוינימ יאוול
.תצק דוע ךישמהל ףידעמ אוה לבא


בושחל חומל תתלו באכה תא קוחמל םילוכיש ,םירודכ שיש לזמ זא
.תילנויצר הרוצב


םע השיגפ לכ לע םילקש תואמ איצוהל םיבייח אל - ףיסוהל יתיצרו
(תיללכה לש) ןח תמרב האפרמהו ,םילוחה תופוקב םג שי ,רטאיכיספ
.םיגאודו םיניינעתמו םידמחנ םיאפורב האלמו ,תניוצמ
תיגחל וביגה
 
 
11/9/01 21:22
וג_ידניא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
תא תולקלקמ אלש תופורת םג שי קאזורפה ירחא לש שדחה רודב
.ךכ ידכ דע ינימה קשחה
וג_ידניאל וביגה
 
10/9/01 13:08
הלייל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןמז הברה יתוא בזע אלש ךשמתמ ,קומע ,הזכ דחא ןואכיד יל היה
,הרק הז דחא םוי לבא ,ונממ יתאצי קוידב ךיא תעדוי אל - תמאה
הדיריו תוינדבוא תובשחמ ויה יל םג .לופיט ילבו םירודכ ילב
יתאציש סנ ?תמאהו (םימו תוירגיס לע הססבתה ילש הטאידה) לקשמב
וכרדו דחא לכ ,הזמ תאצי ךיא הנשמ אל - יתריקי הלאירא .היח םשמ
יכ ,תקזחמ קר הייווחהש דיגהל הלוכי ינא םש התיהש ימכו .אוה
תדמול תא .1 :םיאלפנ םירבד ינש םירוק תחא םעפ םש תייהש ירחא
,ךל הרוק רבכ הז םא םג .2 .הלחתהב שממ הז לש םינמיסה תא תוהזל
.ותוא חצנל הלוכי תאשו ןואכידהמ הקזח רתוי תאש תעדוי רבכ תא
תא טלחומ ןפואב ינממ שרגל החילצהש וז איה תוהמאה - העידיל קרו
הלאירא החלצהב .ןואכידל הייטנה
הליילל וביגה
 
12/9/01 4:05
דורמנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןכבו
גולוכיספ לצא לופיטב אצמנו היה םגש דחא רותב) ןייצל בייח ינא
:(טסקורס לטונ םגו
- תרחא וא וז תישפנ היעב ול ןיאש ,הייסולכואב םייוסמ זוחא שי
םרוגו ,רודכה אבו .לכה הז .םדב ןינוטרסב רוסחמ ול שי טושפ
ןיא ,ןואכיד ןיא = ןינוטרס שי - פוה - רמוחה תא רצייל חומל
.םולכ ןיא הניש תועש רסוח ןיא ,הדרח
,ןכ זא
.הדרחהמ תאצל יל רזע טסקורסה
.םדא-ןב ומכ יח םויה ינא ותוכזב
וגרה תודרחה ,דומלל יתחלצה אל טושפ אלא ,דבאתהל יתבשח אלו
רוזעל חילצה אל גולוכיספ םושו ,ןמואת יתלב הרוצב .יתוא
ךיא - םיאקטילנאוכיספה וא) לכשה ינייז יבוט ,המכו המכ יתיסינו
גגרדזמה רודכה קר - תושעל המו .יב ולפיט םיביבא-לתה (וצרתש
.יל רוזעל חילצה
דורמנל וביגה
 
 
12/9/01 11:58
רבג :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
םירודכה לש יאוול תועפות לע עומשל ןיינועמ
רבגל וביגה
 
 
12/9/01 12:43
ariela :תאמ
טסקורסל הבוגתב
.תונעל הלוכי ינא לבא ,דורמנ אל ינא
לש טלחומ ןדבא התייה הדיחיה היעבה ,לזמה הברמל ,ילש הרקמב
אל לבא ,תוילנומרוה תויעב תצק יל וררועתה כ"חא .ינימ קשח
.אל וא רושק הז םא רורב
anxiety תשוחת םינושארה תועובשב ,ןה תורחא תועודי תועפות
לש תורבגתה וליפא ילוא ,תודרח ,תונבצע ,תקסופ יתלב
.ןואכידה
,םויראווקא ךותב םה וליאכ םירודכה םע םישיגרמש םישנא שי
רוכזל ךירצ לבא ,םלועה ןיבו םניב הציצח הרצונ וליאכ
ילוא זא ,םזגומ יד תושגר חווטל םיליגר םיינואכד םישנאש
.עבונ הז םשמ
ינפמ לודג דואמ דחפ םייק ,תורכמתה ןיעמ תמייקש ןבומכ
.שומישה תקספה
וכפה וא ודבאתהש םישנא לע םיחוויד אוצמל ןתינ םינותיעב
וחקל םה ןמז המכ בותכ אל לבא ,הלאה תופורתה ללגב םימילא
םימסב ושמתשה םה םאו ,תועיבקב ןתוא וחקל ןה םא ,ןתוא
.ידכ ךות םירחא
.ץלמומ אל דואמ ,יזבנ יד אוה לוהוכלא םע בולישה
arielaל וביגה
 
 
12/9/01 23:56
הננ הכלמה :תאמ
טסקורסל הבוגתב
ךמות ךכ לכו דחא דצמ ףשוח ךכ לכ רמאמ תבתכש לע ךל הדות
ינש דצמ
ילוא תינש ותוא אורקל שפחאש תעדוי יאנ דחוימב ער םויבו
תעכ יתדדועתיהש ומכ טעמ דדועתא
תלפוטמו םיגוס הפילחמו םינש רבכ םירודכ תחקול ינא יכ
רזוע שממ אל המואמו םילפטמה יבוט לצא
לגרב תודיערה דיגנ יאוולה תועפותו תשאייתמ אל ינא לבא
היורש ינא ובש ארונה בצעה לדוגל סחיב יתוא תוקיחצמ
ךל החלצהב ןפוא לכב
הננ הכלמהל וביגה
 
 
13/9/01 5:11
דורמנ :תאמ
טסקורסל הבוגתב
,ןכבו
אל) קאזורפו טסקורס ולטנש םישנאמ אוה ךל רסומ ינאש עדימה
הזש יל המדנש תופורת רפסמו ילש רטאכיספהמ ,(ןבומכ תחא תבב
.(תופורתה רפס") ומש םג


עובשבש חינהל ריבס ,ןושארה עובשל כ"דב ןה יאוולה תועפות
.תוליחב תצק ךל ויהי ןושארה
הפוקתל כ"דב) הפורתה ילטונמ םייוסמ זוחא לצא שי ןכ ומכ
תועפות שי (גגגגגג םיישדוח ,שדוח - שומישה לש תינושארה
.ידמ רתוי שושחל ןיא ךא ,הליכאו הנישל עגונש המב יאוול
היעב םוש ןיא ,הפורתה ילטונ בור לצא - ינימ קשחל רשקב
קשח ןדבואל תמרוגש ,הדיחפמ יאוול תועפות תאז .ינימ קשחבב
הדביא הלאירא םנמוא - המגרוא דוע ןמזה ךשמ תבחרה ואו ינימ
שדוח וליפאו היעב םוש התייה אל ילצאו ,ללכב יננימ קשח
.דואמ תרבגומ תונמרח תפוקתב יתייה הפורתה תליטנ רחאל יצחו
תואקה ,תוליחב לש תועפות שי ,ידמ רתוי םיתוש םא - לוהכלא
טושפ .םולכ הרק אלו ,יתיצרש המכ יתיתש םויה דע ינא .'כו
.רכשתהל אלו זירפהל אל גואדל ךירצ
ומכ ןה ,תיזיפ הניחבמ טסקורסל רכמתתש םייוכיסה - תורכמתה
תופורתה רפסב יתארק הז תאו .תיזיפ הניחבמ לומקאל רכמתתש
- הז ללגב ודבאתהש םישנאל רשקב ,ול וארקי אלש ךיא וא םלשה
- םתיא יתרבידש םישנאה לכמ דחא ףא לע יתעמש אל ,דואמ רזומ
.יל עודיש אל לבא ,תויהל לוכי
.יאוול תועפות םוש ןיאו ,דואמ דואמ דואמ רזע רודכה ילצא
בהוא ינא העוב ,תושידא ןיעמ שי (הריכזה הלאיראו) - ןכש המ
שי הפורתה תליטנ ידכ ךות םאש ,העדותה ביבס ,הזל אורקל
,התוא בתנל רשפא - םישוע המ םיעדויו גולוכיספ םע הדובע
אל .תירטסיה אל - תקפסמ הדימב ,תמייוסמ תושידא תרצונ
.ךתוא דיחפהל הכירצש


בוט םוי
Long live Seroxat!¡!
דורמנל וביגה
 
19/9/01 15:33
הלילט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףקות הזשכ , םימעפל......יתחפשמה דצהמ אשונה תא הריכמ ינא
תכלל תניינועמ אל איה ,הז םע דדומתהל יל השק דואמ התוא
אל ,םילימ אל ,תאז םע .יתפוקת קר הז הלצאש תמאהו - גולוכיספל
- ןואכדהו שואייה הפקתהב איהשכ ורזעי - רחא רבד לכ אלו םיקוביח
הלילטל וביגה
 
19/9/01 19:00
Joy :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:יסייאב עויס שיש הארנ ,םיפוחד םירקמל
http://www.sahar.org.il
.םש שי םורופ םג


:תירבעב אוה םג ,יביטמרופניא ,יטנוולר רתא דוע תונמדזה התואבו
http://www.psagot.com/home.html
Joyל וביגה
 
23/9/01 2:37
דוג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיעצפ ןומה זקנל יתוא חירכה (ןואכידה)..." תבתוכ תא :הלאירא
אוה ,םש ויה אל הלאה םיעצפה םא לבא .ונממ רטפהל ידכ םייתלגומ
".אב היה אל הליחתכלמ
תוסחיתה התיה אלו ,ןוידה לש רשקהב בושח טפשמכ יל הארינ
הביסה המ ?"שפנה לש םיעצפ" וא ,חומב ימיכ רמוח לש רסח .וילא
בושח ?טרפל הנכומו הלוכי תא ?האצותה המו הביסה המ ?תיתימאה
.תישפנ וא תיגולויב איה תיתימאה הביסה םא תוארל תנמ לע תינורקע
דוגל וביגה
 
 
23/9/01 12:05
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.השק דואמ הלאש וז
ןוזיא רסוח .שממ לבא ,יתביס אל שממ ןואכידה םלצאש םישנא שי
תויתביס שי םלצאש םישנא לצא .תצרפתמ הלחמהו חומב ימיכ
דוע רציימ ןואכיד .תלוגנרתו הציב תמליד ונל שי זאו ,תמיוסמ
םילקימיכ הארנכ םישרפומ ,ןואכיד ןמזבש איה הנווכה .ןואכיד
עדימה לכ ,רחא רבד לכ וא האפור וא תיגולויב אל ינא) חומל
.ךשמיהל ןואכידל םימרוגש (טנרטניאהמ אוה ילש
היה ,'וכו ימצע לע קרש השיגדמ בוש ינאו ,יטרפה ,ילש הרקמב
היה ךירצ היהש המ לכו ,ישיאו יתחפשמ ,ןואכידל םיאתמ עקר
,ררועתה אוהש עגרמ לבא ,ותוא ררועל ידכ קזח קיפסמ רגירט
.בלושמ היה לופיטה
.יתינעש הווקמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
23/9/01 12:59
דוג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בר ןיידע ,םויהל הנוכנה הבושתה הארינכ יהוז ךתבושת לע הדות
.(ולש הימיכהו חומה ידוקפית לש) הזה חטשב הלגינה לע םותסה
םזיהדובה ,ודוה) תורחא תויוברתב העפותל תוסחיתהה תא תקדב ,בגא
?קודבל ןכומ וא ריכמ והשימ ?(לשמל ויגוסל
תונבותה ,םירחאב הכימתה ,הפישחה ,הזעהה לע הדות דועו
,םירחאמ םהל תפכאו ,ןואכידב םיעוגנ אלש ולאל םג רבדמ....תודחה
.בוט םדא תא ...םה רשאב
דוגל וביגה
 
 
23/9/01 14:28
יאוז :תאמ
הדותל הבוגתב
םנשיש םינימאמ םה ,"ראז"ה הצובק תארקנש הקירפאב הצובק שי
םימרוגו (ישנ רקיעב) ישונא ףוג ךותל םיסנכנה תוחורו םידש
.הל תינייפוא אל תוגהנתהל השיא התואל
,ורבע ותואש יטמוארט עוריא רחאל רקיעב "ראז"ב תופקתנ םישנ
"עידוהל" ןהלש ךרדה .ינילק ןואכידל ןהל םרגש ישפנ רבשמ
אל תוגהנתה ידי לע איה ,הקוצמב איהש היח איה הבש הרבחל
ידי לע איה יופירה ךרד ."ראז" לש הפיקתכ תרדגומה תילאמרונ
םה ,התיא םה ,התוא םיניבמ םהש השיאל תרמוא הרבחה וכרדש ,סקט
לכ ,הלש תועפותה תא ריבסהל ךרוצה תאו ץחלה תא הנממ םידירומ
רחאל .יופירה ךילהתב הל םירזועו הביבסו הדעב רפכב םישנאה
תא םירמוש םה ךא ,ליגר דוקפתל תרזוח כ"רדב השיאה הזכ סקט
ףוקתל הלוכי חור ןכש ,החותפ רוזחי ןואכידהש ךכל היצפואה
םהב םיישפנה םירבשמל םאתהב ,הייח ךשמב םימעפ המכ השיא התוא
.תאצמנ איה
ליבשב םתס הז לע אורקל יאדכ ,םיקתרמ םירקחמ המכ הז לע ובתכנ
םיקובידהו םיישפנה םירבשמה לש הקימנידה תא ןיבהלו םיכחהל
.הפורתכ
לע רפיסש רמאמב יתלקתנ ,ראזה לע הדובעה תא יתישעשכ ,בגא ךרד
.ילסרבינוא הזש ךכ .ודוהב המוד העפות
יאוזל וביגה
 
25/9/01 0:21
הנד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...גורהל הלוכי תודידבה .םירבדמש בוט הז
םלוכל הדות
הנדל וביגה
 
18/11/01 5:47
יבוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא.הפ רמאנש המ לכ םא םיכסהל לוכי אל ינא לבא םלוכ יל וחלסת
לכואמ הפירח רתוי םנמוא תורכמתה לש גוס הז ןואכידש בשוח
השגרהל תורכמתה.תורכמתה קפס אלל וז ךא םימס וליפאו תוירגיס
לש הזכ פול ןיאמב המצע לע תרזוחש האצותב תרמגנו טקאב הכישממש
.up&down
רמגנו םינש שמחל ךשמנש יתחפשמ ינבמ דחא לצא ןואכיד יתיווח ינא
הלימ ךא םויה ינאש הממ ריעצ רתוי יתייה םנמוא ןודבאב ופוסב
זפשואמ היה וב םילוחה תיבב רבעש לופיטה יפוא תא תפקשמ תחא
לופיטה יכרד תא טופשל ךמסומ אל ינא.!!!!טישלוב איה הלימהו
םימסב לופיטלש בשוח ינא ךא הלאכ םילפוטמל םינתונ םיאפורש
יתמ םיעדוי אל פירט םיחקולש ומכ חומב תידימת העפשה הנשי םימיכ
היפרט הייפרהו תרושקת דעב ינא(ץוציו הדימב)ץוצי ולש קבשאלפה
המורתה ךא יכרחה םהב שומישהש עדוי ינא תופורת םומינימב הכורקה
לכב םילפטמש ומכ אוה ןוכנה לופיטה.והשמ ןובשח לע האבתעכ םהלש
!!!תויחל ןוצר חוכב תורכמתיה לש רחא גוס
תא רפשמ ילוא אוה םייחל ןוצרה חוכ תא קזחמ קזורפש בשוח אל ינא
ההימהש םעפ ףא חוכשל רוסא ךא םייחב ןוזיאל תמרותה השגרהה
וא ולא תויורכמתה דגנ שיש בוט יכה לופיטה הז םמצע םייחל
.תורחא
ןומה ךירצ תבתכש ומכ ישיא אוהשמ אורקל יתנהנ דואמ הלאירא ךלו
ןואכידה המכ עדוי ינא יל ינימאתו) לפאה דצה תא ףושחל ץמוא
תאש רמוא הזש תבתכש המ תא בותכל תלוכיש האגו חמש שממ ינאו(לפא
קוזיחה םומיסמק תא יחקו וב תייהש הממ רחא םוקמב תאצמנ טלחהב
.ךל תתל לוכי הז בתכמש
!!!הלאיראל דובכה לכ
יבוקל וביגה
 
22/11/01 13:53
רלמיה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תונטק תוכמ ךמצעל תתנו ,ריעה רכיכב ךמצע לש תושגרה םע תניידזה
.תונכסמה לומ לא ךחגנ אלו הכבנש ידכ ,יוליעל ןוצר לש
לש המוצעה הסאמה לש השגרהה לומ רוונתסנש הצור םג תא וישכעו
?תויעבה
יא ,הכומנ הפשב רוביד ידי לע ךבצמ לש המויא היצזילאנב תישע
,ךיילע רבעש המ לכ לש חותיפ
תילאטוט העיגפ ףס לע אוהש ,אוהה בצמל העפשה ןיא המכ הארמש המ
.ךמצעב
תחא וא ,םדא םע החיש ןמזבש ,ולאה םישנאה דחאמ תאש ענכושמ ינא
- דיגהל היצפואה תא ילצנת ,ול ערש המכ לע רבדיש ,ךיתורבחמ
"הרזחב םגו ,םש יתייה ינא"
לש בצמה לע ךלש היסרפמיאהמ יתלביקש הבולעה השגרהה לכ ,הז לכ
ינאש ,וישכע השיגרמ תאש השוחתבו המלחהב הרוקמ ילואש ,ךמצע
אוה ורוקמ "הז לכ" ,בושש דיגהלמ סונמ ןיא .רשוא הזש שחנא
.תושפיט
תויתייעבה ,רמאמה לש תיתימאה הדוקנה ילוא תאזו ,לבא
לוכי ונניאו ,רחא וא הזכ ישפנ בצמ םע םדא ובש םינוא-רסוחבש
ןויסנב םיירקיעה םיגציימה תא תבצהשכ ,ומצעב לפטל ךרד אוצמל
ידי לע ןקרופ ,תילקימיכ הקחדה ,גולוכיספל הכילה - הזה ישונאה
דדובל ןויסנב ,ךביבסמש םדאה ינב לש הביבסהמ החירבו ,תורכמתה
.ךב םיעגופ ילואש םימרוג
,ומיע תוההדזה שיגרי דחאש רשפאו שחמומ הזה םינואה רסוח ןכא
תייה םא היה ףידעש ,ךבצמ לש בולעה רואיתה ןיבל הז ןיב לבא
,התדיל םע ולאה תונוכתה תא הילע לבקתש תיתורפס תומד האיצממ
תבוגת תובקעב ,ךיילע אלו ,הילע ולפטיי ןהש יוכיסה ליבשב ולו
זאו ,ךב אצומ ינאש ךוחיגה תא ןיבהל יחילצת ילוא זאשו ,םינומהה
."יכיד"המ תאצל תחלצהש ירחא ,לפטל רבד דועב ךל היהי
רלמיהל וביגה
 
 
22/11/01 20:58
הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.ייח ,יתמשנ ,יריקי
,ןיטולחל תינקית הפשב ,עדומב ,הז תא בותכא ינא ?המ עדוי התא
.תגליע יניא תוחפל לבא ,השפיט ינא ילואש הארתש ידכ
יתדמלש םינושארה םירבדה דחא ,ינושל םשורו תוגליע רבכ םאו
תינקת הליבקמ תמייק ראשכ תויזעול םילימב שמתשהל אל היה
"היסרפמיא" -ב שומישה ,אנא ,ןכל ,תירבעב ןיטולחל תמלוהו
.ינתרק הכ םשור רצוי
םמצע תא ףושחל םידחופ רשא םישנאב יתוא דיחפמ דואמש והשמ שי
,אל .(ךל םורצל לולע הזש יתששח לבא ,"םידחופש" יתבתכ טעמכ)
תעדומ דואמ הריחב וז ,ינומכ םמצע תא ופשחי םלוכש הפצמ יניא
יתוא ןרקסמ דימת .הב תבתוכ ינאש הפשה תריחב ומכ קוידב ,ילש
המל וא .(?יל חלסתה ,תינקת אל הלימ) ריתסהל םיבופישחל שי המ
.םהילע תמייאמ הכ םירחא םישנא לש הפישחה
שממ הליחתמ וזה הביתכה) תיתורפס תומד איצמהל הכירצ יניא
תבתוכ ינאש המ לכ יתרבע ביבר הלאירא ינא יכ ,(יתוא עגייל
אל ,תעדומ הטלחה דוע ,יתטלחה ,ביבר הלאירא ,ינאו ;וילע
.יתרבעש םירבדב שייבתהל
עגרב ,תודוס םה דוע לכ םימייאמ תודוס ?דוס ךל הלגאש הצור
דיחפהל לוכי וניאש והשמ םתסל םיכפוה םה ,הצוחה םיאצוי םהש
.רתוי
ךל הארנ ,יבוהא ;יב אצומ התאש ךוחיגה ,והשמ דועו ,הא
?וללגב ימצעב לפטל ידכ בושח קיפסמ יב איצומ התאש ךוחיגהש
.תיליווא הרהוי וה ,השודק תומימת וה
הלאיראל וביגה
 
 
18/12/01 18:45
רלמיה :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.יובא
ןכא איה וליאכ העצהה תא תחקלש ןיבמ ינא ךיירבד תמינמ
'א יג תועצהמ תויטסילאיר רתוי אל איה ןכבו ,תיטסילאיר
.זירפ לש הרופישל וירבחו רובד
אלו לכה היה ףידע" - ןיעמב שומיש אוה יתישעש המ ,השעמל
,תומד תריצי לש הנצקהל יתכלה ,תאז דיגהל םוקמב ןכבו ,"הז
היהש ךבואה לע ןייוצמ הפחמ ,ולש תויראגלווב ,היהש רבד
.ןדבואה םע יתנייצש תוהדזהה תא שיגרהל ןכא יתחלצהש ינפל
הזכ אשונ לעו ,ךיילע רבעש המ לע תרבדמ תאש ןיבמ ינא
טבמה יכ הארנ ךא ,תרערועמ אלו האלמ תיפרגויב-וטואב םירבדמ
הזכ ,ךחוגמו גליע ,בוש יל יחלסו ,לכה תא השוע רוחאמ
לכב קפקפל יל םרג ןכאו ,תויווחהמו םירבדהמ דאמ תיחפמש
.אשונה
רלמיהל וביגה
 
 
19/12/01 0:22
ביבר הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
יתייהש תויהל לוכי ,תירבעב םירבדה תא בתוכ תייה םא
.םתוא הניבמ
.ינויגהו טושפ תצק הנבמב םיטפשמ לגרתל הסנת
ביבר הלאיראל וביגה
 
23/11/01 14:00
הילט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הזל ףיסוהל המ יל ןיאו ,לוכה רבכ רמאנש ינפמ
לש יאוולה תועפותל תעדומ ייהתש יוצר" -ה תחישב םכתא ףתשא
"קאזורפ
, (םולה דע ינאיבהש הדותו) ילש רטאיכיספה םע
, סייגל יתלוכיש הדיחיה הבוגתהש
, היורש יתייה וב ךודכידה יקמעממ
:התייה ,ינימה קשחב העיגפה תורשפאל
.הזמ ןואכידל סנכא אל ינא תוחפל ,בוט
הילטל וביגה
 
9/1/02 18:05
אמא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןואכידה ילצא . ןואכידב םיישדוח הזמו הנש ןב קוניתל אמא ינא
. תרבגומ הליכא אקודו םיבצע הבורמ הנישב אטבתמ
יתייה. רמגנ לכה ךכ רחאו תועש המכל המיסקמ יתוא השוע סארגה
םע בלשל ןתינ םאהו אמא לצא ןיטסקורפ לש תונויסנ עומשל הצור
.סארג
שארמ הדומ
אמאל וביגה
 
 
9/1/02 19:39
הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
לואשל הלוכי תא יתעדל לבא ,םוחתב גשומ ןיא שממ שממ יל
אוה תעדוי ןכ ינאש המ .ענענ וא .הלאווב שפנ תואירב םורופב
.אוהש גוס לכמ םימס םע תוירטאיכיספ תופורת בברעל יאדכ אלש
הלאיראל וביגה
 
10/1/02 4:49
dana :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!!!ה-מ-י-ס-ק-מ תא ,הלאירא - ןושאר רבד
,הזה דחוימב קימעמה ןוידה םייוצר אל תוזוחמל יתוא ריזחה יד
...םילימ הברה כ"כ םע יתיהדזה
סארגמ קר) ישיא ןויסנמ לבא ילאודיבדניא יד הז ,םימסל רשקב
..ץלמומ יל הארנ אל הז (םנמא
...הזמ ליחתה לכה ילצא
!םלוווווווווכל םיעוגרו םיחמש םימי ויהיש
danaל וביגה
 
19/1/02 20:27
ןרק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
השוע ןכל הנוע ינאש הדבועה םצעו ,םומעישה תוברת ארקנש המ םתא
אל הז ןואכיד לע רבדלש רמאל יתיצר לבא .הזמ ןטק קלח יתוא
וא תינורכ הלחמ אל הז םאו ,ול םימרוגה לע אלא ,ןיינעל
תוברת אוה רחא רבד לכ ,ןואכידב תויהל המ לע ןיא -תוומ
.קוניפהו םומעישה
ןרקל וביגה
 
 
19/1/02 20:54
הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
.זכרתהל יל עירפה קוהיפה לבא


.הללאי הללאי
הלאיראל וביגה
 
 
20/1/02 15:36
ינור :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?תינידנולב תא ,ןיבא ינאש ,ןרק לבא
ינורל וביגה
 
 
24/8/02 20:41
סונו :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
,ןואכידל םימרוגל סחייתהל וטעימ תבתוכה םג ומכ םיביגמה בור
םירבדה בור ןיידעו .םירבדה םע המלש תוהדזהל יל רסחש המ
,תישפנ תוקסרתה יתיווח אל םא םג ,דואמ םיקזחמ ןאכ ורמאנש
.לודגה בצעה ךות לא תודיעמ 'קר' אלא
לש insights - ה לעו םימרוגה לע רבדל ךרוצ שי םנמא זא
תעגופו תילירטס כ"כ הבוגתל םוקמ ןיא ןיידע לבא ,ןינעה
סונול וביגה
 
5/2/02 13:24
Ophelia :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יאזחמה -ןואכדמ ולבסש םיינואגה םירצויה רגאמל הנטק תפסות
ליל" דחוימב יאדכ ונניינע ךרוצל .סמאיליוו יסנט יאקירמאה
הרוצב אשונב ןדה (The Night of the Iguana) ולש "הנאוגיאה
.(ללכב םיצלמומ ויבתכ לכש תורמל) תדמלמו תשגרמ ,הניבמ ,הנידע
לע דובכה לכ -םידדועמו םיקזחמה לכל ףרטצהל קר לכוא -הלאיראלו
.בוט ךל היהי קרשו ,תעגונו תיתימא הבתכ ,תושיגרהו תוחיתפה
.תמאב
Opheliaל וביגה
 
18/2/02 4:29
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךל היהש ןואכדל םרוגה הז
.רמ ..ןויסנמ
לכימל וביגה
 
3/3/02 17:25
יטומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?לגוגב ךל ומליש המכ
יטומל וביגה
 
28/4/02 12:53
תלבלובמ תינוריט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?הרוק המ
אל ךיא ?שופיח עונמב קזורפ הלימה תא שפיח אל דחא ףאו םיישדוח
?ןמז הברה כ"כ ןאכ וביגה
(תלבלובמ תינוריט ,רומאכ) םיימוי - הירט תשמתשמ ינא ,הרקמ לכב
דואמ ינא ,קזורפה לש ןיינעה םע הליחתמ שממ ינאש ינפלו
תדחופ ארונ ינא ?םויה (הלאירא) ךתיא הרוק המ תעדל תניינועמ
.רכמתהל
ןיינעה לכל ןתונ הז .ןמז הברה כ"כ ינפל בתכנ רמאמהש בוט אקווד
.רתוי הנוכנו הבוט הביטקפסרפ
המ ,הקיספהו החקלש יממ דחוימב ,תעדל חמשא ארונ ינא ,הזמ ץוח
קתניש םסב תניינועמ אל ינא ?סארג-ינימ ןיעמ ?השוע הז תמאב
השוחתה תא קיספיש קר ,יפואה תא יל הנשיש וא תואיצמהמ יתוא
תוחפ אלש המו תויחל המל ןיא ןכ לעו הווקת ןיאש ,תיתדוקנה
חינהל ריבס ,'וכו תוינחור/תויתדה תוסיפתה לכ יפ לעש הז ,עורג
(םייח-יאה רחאל) ךשמהב בצמה םייח-יאל םורגל תוסנל ךישמא םאש
.רתוי עורג קר היהי
:תיתודידי ךא ,תיעוצקמ יתלבה ךתעד תווחל חמשא ינא .הלאש דועו
םע ליחתהל ללכב הווש (!םיכלוה אלו) לופיטל םיכלוה אלש החנהב
רורגי םתס לופיט אללש םס ןיעמב רבודמ תמאבש וא קזורפה
?תורכמתה


!הלאשה וז ?קזורפ אל וא קזורפ
תלבלובמ תינוריטל וביגה
 
 
28/4/02 21:38
הלאירא :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
?לופיטל תצרחנ ךכ לכה תודגנתהה המל - ףוסהמ אקווד ליחתא ינא
ליעיה אוה תופורתו לופיט לש בולישה לבא ,ינויח אקווד ואל הז
.רתויב


השולש ךרעב ירחא עיפשהל הליחתמ הפורתה :הלחתהל רוזחא וישכע
.ירחא תצק םימעפל ,ינפל םימעפל ,תועובש
ןומה שי .זירק שי םיקיספמשכ לש ןבומב אל ,תרכממ אל הפורתה
,םילבקמ ןונימ הזיא ,תחקל תלחתה ליג הזיאב ,םיעיפשמ םימרוג
.הלב הלב הלב
דיחיה לדבהה .תוחפל הריכמ ינאש םס ףאל ,םימסל המוד אל הז
ןואכידה רדעה םצע הלחתהב .באוכ אל רבכש ,םושנל רשפאש אוה
םיליחתמו ןואכידב תויהל אלל םילגרתמ ךכ רחא ,רשוא ןומה םרוג
.םדא ינב ומכ תויחל
טושפ ,תויתריציב עגפ אל ,יפואה תא הניש אל אל קזורפה יל
.דקפתל יל רשפיא
.יקיספת ,בוט ךל היהי אל ,יסנת
.החלצהב
הלאיראל וביגה
 
 
24/8/02 19:17
סונו :תאמ
רשפאה לככ תחלצומ הבושתל הבוגתב
,הוח ייה
:סחייתהל הצור ז"כב ינא לבא ,יתנוטקש יל הארנ
וא םירופיצ) הלאשה לש בוט אלה דצל דועמל םרוגש ןינעהמ קלח
תאש תויצפואה יתשש עגרב .הלאשה תרדגה םצע אוה (קומע רוב
:תונערופל תדעומ תא - תוינוציק כ"כ ןה ךמצעל הרידגמ
הזיא ול ףפועתי קר אלא ,וצייצי אל םירופיצהש עגרב יכ
םע תרתונ תא ךכו ,הנושארה היצפואה ךל תלספנ זא ,רפרפ
לש לצ הקיר רוחש קומע רוב" :ךמצעל תראשהש הדיחיה היצפואה
."יתרכיהש יהשימ
תא ירידגת אלו ,תורוצנלו תולודגל יפצת אל שארמ םא
זא ,עצמאב רופא תומר המכ םג אלא ,ןבלו רוחשכ תויצפואה
.רתוי תלבסנ היהת הליפנה
הברה ,(הפ תספספמ ינאש תויהל לוכי ,בוש) יתעד תוינעל
תוקסרתהה הז ללגבו .םייחה םע תויפצ םואת רסוח אוה ןינעהמ
כ"כ השק
סונול וביגה
 
 
1/11/02 14:44
והשמו םישולש :תאמ
הוחל הבושתל הבוגתב
,הזל םיבאשנו טלשנ יתלב והשמ הז .ןואכיד תרבע אלש םיאור
יטנג דצ םג שיו
והשמו םישולשל וביגה
 
 
4/11/02 5:43
סונו :תאמ
הוחל הבושתל הבוגתב
עיגמ הזש וא ,עיגמ הז הפיאמ ןיבהל ןויסנ יבגל המ
?םייחה לע הפקשה ומכ קומע םוקממ
רופא תמר תומדב ןגמ תשר רוציל םוקמ ןיאש הניבמ ינא
?תפסונ
סונול וביגה
 
15/5/03 18:50
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ךתיא תחכוותמ אל ינא
!שפחלב בוט יכה לגוג
וז הבוגתל וביגה
 
17/5/03 21:35
ךל הדות :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הלאירא
אלל הארנכ תורוקש ,תוישיא תויווח - בוש - ףושחל ץמואה לע הדות
,ונתיאמ םיטעמ
.דבל אל ונחנאש שיגרהל ךכבו
רחאל ,םינש רפסמ ךשמב וליפאו ,טסקורסב יתשמתשה ינא םג ,ןכ
(םג) איה ילש הייעבהש יתמנפה ופוסב ,לטובמ אל ימינפ קבאמ
,יכ םא .ןורתיפה תא תוצמל לוכי אל יפרתוכיספ לופיטש ךכ ,תימיכ
ללכבו ,םהינב בלשל יוצרו ,ומצעלשכ בושח טלחהב וניה ישפנ לופיט
תיחרכה ,תישיאה תועדומה חותיפ לע תינחור הדובע ,יתעדל -
;יופירלו תימצעה תוחתפתהל
לכו ,תימיכ היעבמ םג לבוס תמאבש ימל ודעונ תופורתה ,תאז תמועל
םיינואכידה" לכב חלתשהו ,וזה תיטירקה הדוקנה תא ןיבמ אלש ימ
ללכב םעט ןיאו ,ןמזה לע לבח - "םמצע לע םימחרמש םייטתאפה
.ןיבמ - שממ הז תא הווחש ימ קר .וילא סחייתהלו חורטל
לש יאוולה תעפותמ יתלבס ינא םגש תורמל ,יל רזע טלחהב טקסורסה
,הנממ םילבוס טאסקורסב םישמתשמה בורש הארנכו) ינימ קשח ןדבוא
.(םיביגמה דחא י"ע ןאכ רמאנש המל טלחומ דוגינב
.םייחה לכ הל קקזיהל ךרטצא ילואש דחפה תא שי יל םגו
ינפב ףושחל תשייבתמ - הלאירא לש ץמואל דוגינב - ינאש ןוויכמ
לע םיעדוי םוקיב דבלב םישנא 2 קרו ,טסקורס תלטונ ינאש םישנא
לע טסקורסב ושמתשהש םישנא דועמ עומשל תינרקס דאמ ינא ,ךכ
יל שיו (ויה םא) יאוול תועפות ללוכ ,םהילע הפורתה לש העפשהה
:ונניבמ םישמשמה רוביצל תולאש 2 םג
ומכ תורזועש תופורת ,ישיא ןויסנמ ,ריכמש ימ שי םאה (1
?ינימה קשחב עוגפל ילבמ קר,טסקורסה
ךיא? ןכוסמ הז םאה ?תחא תבב טסקורס תחקל םיקיספמשכ הרו המ (2
?הגרדהב םיקיספמ


...הדות
ךל הדותל וביגה
 
25/7/05 16:58
.ל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הפיצה איה ןורחאה ןמזב לבא ,דימת התיה הארנכ ןואכידל היטנה
תלוכי רסוח ,ידימת בצע ,םולכ תושעל ןוצר רסוח ,תונקיר ,יתוא
.השק תונבצע םע דחי יתוא ףקות הז םימעפל ,ןובאית רסוח ,םדריהל
,םירודכב לופיטה תא יתלחתה .דימת ,ךכל רגירטה תא שיש ןבומכ
,םושנל םוקמ יל ןתי הז ילואש יתבשח לבא תיסחי רצק ןמז קר םנמא
.ןטבב רוחה תא רתוי דוע רעופ קר הז ,אל לבא
,ןיחבהל רשפא לבא ,תשייבתמ תצק ,לופיטה לע יתרפס אל ילעבל
תארוק ינאשכ הווקתב תזחאנ תצק ,תעקושו תעקוש ינאש ןיחבמ אוהו
םוש ןיא ילוא ,תדחפמ ןיידעו ,רוזעי תאז לכב הז ילואש ךתוא
?יל רוזעל יוכיס
.לל וביגה
 
26/7/05 14:51
הינט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלימגה ירוסיי תא רובעל רשאמ תומל ףידעו רוסקפא יתחקל םעפ ינא
....םישדוח העברא ירחא כ"הסב ,הז תא תחקל יתקספהשכ יתרבעש
שממ הזש עומשל ואלפתתו שולש הגמוא לש תוסומכ תחקול ינא םויה
הזל שי יכ םיינואכד יטנאה םירודכה דגנ ינא .ןואכדל רזוע
םג הז ילש הזמ ץוח .תושק הלימג תועפותו תומויא יאוול תועפות
.תואירבל ול היהיש ול רזועש ימ לבא .רזע אל
הינטל וביגה
 
 
27/7/05 12:24
.ל :תאמ
יכיד הזיאל הבוגתב
,םירודכב לופיטה תא ןמז הברה יתיחד ,הרירב תילב הז תא יתישע
תונקירהו םויאו ברוצ ךכ לכ היה ןטבב רוחה םוקמ והשזיאב לבא
טקסורס יתיסינ ,רוזעי הזש יתיוויק תמאב .רבע לכמ יתוא הפיקה
ייח תא ליצהל הז תא השוע ינא .לטיסר הסנמ וישכע ,רזע אל הזו
ינאו רזוע אל ללכב הז םייתניב לבא ,ללכב ימצע תאו ייאושינ
.ותוא ליצה הזש רפסמש ימ לכב האנקמ
.לל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא