םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
גניפוש~קיש~ישאר    
   

םייח ילעב רעצ
דרא ןיראק

Dior Snow

םורגל וחילצי דימתש םירבד המכ שי
איה יכ) ןייאר גמ - גנוע שוחל השאל
םג ,ןכ) םינשי םיריש ,(המיסקמ טושפ
לע תרבדמ ינאו .םירבד תיינקו (אבבא
,השק הכירכב תורבחמ .םירבדה לכ
לבא .טיא םיינ וי ,שב שש חול ,םירפס
םירישכת תובהוא ונחנא יכה יכה


היעבה


וא רבג - בוט רתוי ימ השקה הלאשב תטבלתמ תושונאה ןמז הברה רבכ
הנחמהמ תורדהמה ,יזירפקו ירטסה םע ןה םישנש םינעוט ןירדהמה .השא
,אל ותו םיטקניטסניא תולעב תולירוג םה םירבגש תונעוט ינשה
תא הטי החישה ידכ ךות םירפסמ ןויצש םיבשוחש הלא) םידמולמ-ודבספהו
רתוי לודג רבגה חומש םינעוט (םיקדוצ ןבומכו ,םתבוטל םיינזאמה ףכ
תולוכי ונחנא בצע לכמ טעמכש המיענה הדבועה ,לכ םדוק זא .השאה חוממ
לע הדיעמ אל ,הרבח םע רוטיק תחישו תוינק בוביס תרזעב רטפיהל
םלועב בבותסהל הלודג המכוח אל וז ינש רבדו ,ךפיהל ,תולבגומ
לטנ ונימצע לע תואשונ ונחנאשכ םתחתפתהש ןועטלו ףסכ תושעל ,תונצחשב
.דבכ ךכ לכ ילאנומרוה
אלש המ - שדוחב םעפ קוידב הרוק הז םכתעידיל .רוזחמ יל שי בוש ,ןכ
יכ ,תודוהל שי ,תרפושמ תימצע תועדומ רבעל דחא דעצ וליפא יתוא םדקמ
האמב תענכושמ ינא םעפ לכב .יל שי המ הניבמ אל ינא שדחמ שדוח לכ
תתמה הצור ינאש ,הנווכב יב םיעגופ םישנאש ,תעפש תחתפמ ינאש זוחא
יואו ,תילאנויצר אלא תירטסה אל ללכב ינאשו הנמשו תרעוכמ ינאש ,דסח
ינאש יל ריבסהלו ימצעמ יתוא ליצהל הסני תובוט תונווכ ךותמש רבגל
.לבקל הכירצ ינא יכ תסעוכ
םכלש הרבחהשכ :תוערה .תובוט תושדחו תוער תושדח יל שי ,רקי רכז
הילשאב הפסה לע דבל התוא בוזעל ךירצ ,יקירט הזש המכ ,לבקל הכירצ
וסנתש המ לכש ורכיז .םכשפנ לע חורבלו ,יכבב תררממ ,הילע ברח המלועש
.can and will be used against you תושעל
:תובוטה
.עובש םומיסקמ ךשמנ הז .1
.ןורתפ ונשי .2


ןורתפה


.(יללכ ,םינפ ,רעיש) ך.פ.ש
יכ) ןייאר גמ - גנוע שוחל השאל םורגל וחילצי דימתש םירבד המכ שי
ינאו .םירבד תיינקו (אבבא םג ,ןכ) םינשי םיריש ,(המיסקמ טושפ איה
םיינ וי ,שב שש חול ,םירפס ,השק הכירכב תורבחמ .םירבדה לכ לע תרבדמ
דועו םינפל ,רעישל רישכת .םירישכת תובהוא ונחנא יכה יכה לבא .טיא
.םייגוזה םייחה תא השעמלו שדוחה תא םכל ורדסי "יללכ" תירוגטקב דחא
הלעת הביטנרטלאה - ףסכ הז ןמזש החנהב לבא ,תיפסכ העקשה וז ,ןוכנ
.רתוי םכל
אוה" יכ בוטר רעיש םע ןושיל תרסואש םעה תדגאש םכל ועד :רעיש
תוביס ןווגממ ץימחמו ףרשנ ,רבשנ ןכא רעיש .הנוכנכ הרבתסה "ךל רבשיי
.דועו הכירב ,םי ,הבורמ העיבצ ,(לצב תולעמ םישולש) יביסרגא םילקא -
ןיידע הל ןיא יכ איה םיענ שיגרמ אלו בוט הארנ אל רעישהש תוביסה תחא
''רדנטסקא -ויב קיירב יטנא'' הלומרופ לרוטנ לש שדחה רצומה תא
רעיש םרק אוה ל"נה .(ח''ש 39.90 ,רעישה תריבש תעינמל לופיט)
ימוקיש רצומכו חופיט רצומכ ,ןגמ ליעמכ דקפתמשו הפיפחה ירחא םיחרומש
רעישה לע רמוש קר אלש ,ותומכ םיטעמש הלועמ רצומב רבודמ .דחאב
.ידיימב םיענ ותוא השוע םג אלא ךוראה חווטב
שדחו אלפומ לבא ,(ח"ש 299 -לימ 30) םנמא רקי רתוי הלסיב הא :םינפ
C' ןוקובקבה אוה ךלש שפנה תוולש רגאמל רויד ןאיטסירכ תודבעממ רשייה
הזו "Dior snow" הרדסב 'ג בלש ,רועל הרהבה תיצמת - ''Dior snow
יס ןימטיו ,ןירואטופיה תולקלומו "snow" סקלפוקב הרישע איהש ללגב
רבודמ - יטאמרד ןכא הזו יטאמרד עמשנ .תיסקורדיה אפלא הצמוחו
בותככו ותוא יתיסינ תמייוסמ הדרחב .םינפה רועל הקימונוקאב
לש םימי המכ ירחא .רתוי תונידעו תודיחא תוכפוה ןכא םינפה טקינומוקב
.שדח ומכ - תרחא הרוחב לש חבטמ רויכ שיגרמ ךיא יתנבה רצומב שומיש
תנשמ "םידרווה שאר םע השאה" ילאד לש רויצה תא םיריכמ :יללכ
ונתיאמ דחא ףאל עירפהל ךירצ אלש ירונימ טרפ .אל ינא םג ?1935
245) ''רולפילאד'' ארקנש ילאד רודאוולס תיבמ שדחה םשובהמ תונהיל
הגונע השא תבצינ ,ימימ יתיאר אלש ,םסרופמה רויצב .(לימ 50 -ל ח"ש
םידרוו לש תרתוכ ילע תואממ םייושע הלש רעישהו םינפהש תגשומ יתלבו
ףוג - התארשהב בצוע קובקבה .(בגא ,הדמחנ תפסות םג וז םידרוו רז)
ילעב רטועמ בהזומה הסכמהשכ העובצ אלו תשטולמ אל תיכוכזמ לסופמ השא
יתלב תויהל ידכ ינוחרפו לילק קיפסמ ולש חוחינהו ,םינטק םידרוו
ברע תלמשל םיאתהל ידכ ינשוחו רישע קיפסמ לבא הדובעל שבליהלו בייחמ
.ףושחמ תקומע


הנקסמה


םיקלוח אל םתאש הדימב הזו ,רוזעל יתחמש ,יל תודוהל ךירצ אל ,אל
חומה לש סותימה תא השק החקלש ,תיטסינימפה ראובוב הד ןומיס םע םייח
חומה לש עצוממה לקשמהש רבתסמ .וקמועל ןיינעה תא הקדבו הלש ןטקה
רחאמ ךא ,םרג 1,360 לקושש רבגה לש וחומ תמועל םרג 1,220 אוה ישנה
תקזחב חומה לקשמ תא קלחל שי ,ףוגה לקשמל יסחי ןפואב תישענ הדידמהו
.ןויווש - םישנל 2.74 תמועל םירבגל 2.73 איה האצותהו 0.56
,םשוב םתינקו םתכלהש ירחא - ונניב -תוליקשו םיבושיחמ םכתא ובזע לבא
לע המייאש הרוחב התואל (ןמא) הלמשו םידרוו ,רעישל םרק ,םינפ ןיבלמ
,ןטק רתוי חומ שי ימל - םתא יל ודיגת וישכע ,תועש המכ ינפל םכייח
?ימל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
28/8/01 17:27
ושימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תונקל הננכת איה המ הל ריכזמ ינא רשי תינבצע ילש הרבחשכ
ךויחהו םידרוי םינוטה .העגרה םס ומכ דבוע הז המ םושמ .שדוחה
.שממ לש אלפ תפורת .םינפה לע הל חרמנ
ושימל וביגה
 
 
5/9/01 20:38
shinoloo :תאמ
והשמ ךמצעל ינקת יכלל הבוגתב
םומינימב האנה םומיסקמ לבקל ודעונ םישנש יתנעט דימת ינא
,רוזחמב תדבוכמה תרבגהש םעפ לכ יתעדל זא (קיטסאטנאפ) ץמאמ
לבא בוט ךכ לכ תושעל םיעדוי ונחנאש המ תא תושעל ךרטצנ
.בל ומישיש ילב תינמז בוזעל...דוסב םירמוש
םיריאשמ !אלפנ ךכ לכ תדבוע איהו ונלש תיעבט הנוכת הז ייחא
םיריאשמ ,םינוק הפיא יולת לקש םייתאמ האמ כ הלועש הנתמ הזיא
המכ דע ןופלטב םירבדמ ,םיבזוע טושפו יטנמור קתפ םע רז
!דבוע הזו המדב התוא םיצירעמו התוא םיבהואש
תמאה םג וזו
תוחפל ילצא
shinolooל וביגה
 
28/8/01 18:14
Deepthoughts :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:חורה בצמ תייעב ןורתיפל ןכלש יביטמיטלואה ןורתיפה תא חכשנ לב
הדילג
Deepthoughtsל וביגה
 
 
29/8/01 3:01
ןיראק :תאמ
חכשמ לבל הבוגתב
תמאב אל הז .תויאקירמא תורדסמ ונקתעהש עטק םתס הז ,יחא ,אל
.בוט חור בצמ ונל השוע
ןיראקל וביגה
 
 
29/8/01 9:00
ורנומ ןילרמ :תאמ
ל הבוגתב


.ךלש ףוגה לע רתוימ וליק הלגמו רקובב המק תאשכ אל דחוימב
ורנומ ןילרמל וביגה
 
28/8/01 18:20
'לימב םיקירע דכול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תורידנ םיתיעל וליפאו בהוא התאש הרוחב ...הזה רוזחמה, ןכ
.רזיחל שדוחב םעפ תכפהנ ,ץירעמ
.(יתיסינ).יל הארנ אל ?םירזוע הלאה םירישכתהש תבשוח תמאב תא
תפסותב םח קוביח הז ,דימת אל הז םגו רזועש דיחיה רבדה
.(8ה דחוימב-בוט םג קא'זובד) יקסבוקי'צ לש תיטנמור הינופמיס
הריבגמ תינרדומה הינומרהסידה !ינרדומ ןיחלמ םישל וזיעת אלש
!תירזכא הרוצב רוזחמ תועפות
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
28/8/01 19:28
סקונ ירולמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!תקדוצ טושפ תא...קתומ ןיראקש הרוחב רותב תודוהל תבייח ינא
תומה...תונתמ ןומה אוה רוזחמב ינאש הכירצ ינאש המ לכ
..ידילש ימל ןמזה לע לבח תרחא תונלבס ןומהו...תוינק
??אל ןיינעה לכמ תוחיוורמ תואצוי ונחנא קר לע תבשוח ינאשו
סקונ ירולמל וביגה
 
28/8/01 23:26
bad ass :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
There is a way to get fewer periods, you can donate some of
your eggs, you get $5,000 after a small surgery and you get
a few less menstrual cycles. Although you will start to your
menopause earlier and will grow old faster cause when your
futile it keeps your hormones in good shape and keeps you
from aging too fast, look at the bright side on your way to
the mall babe!
bad ass ל וביגה
 
29/8/01 0:55
.צ.ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הלודג תאצי
רמאמ הלחא
ןוכנ שממ


...בגאו
?תנייצש תורבחהמ תולמע תלבקמ תא
.צ.גל וביגה
 
29/8/01 3:05
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תולמע לבקל הצור יתייה המכ ונימאת אל ...יאוולה ,יאוולה
םיעדוי םתא זא תולמע קידצמ הזש םירמוא הפ םישנא ?תורבח -ןתעמש
הזיא לבקל חמשת איה םג ,בגא (ילריש ךרד) יתוא אוצמל הפיא
.תנולמע
ןיראקל וביגה
 
29/8/01 3:39
תיכוכשמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
-תיניצ קפס ,תירבח קפס ,תרחא המינב וא ,ןיראק ,הככ זא ,בוט
לכ תא ווווואהי ,ךל דיגתש תודהואה גוסמ היהי אל ינא .שוניראק
יתבוגת .קנע טישלוב הז ירה יכ ,ןוכנ ךכ לכ הז ,הלו'דג ךכ
דוע אוהש אילפמש ,ינשה ןזה תמועל ,ישפנהו יזיפה ונחומ לדוגל
ימינפה ךובסיתהו באכה ,רעצה לכ םע ,ךכש בוט ,וניניבו ,דחכנ אל
תוחפל ,ונחומ זא ,ותובקעב ונמצעל םימרוג ונא אמש וא אוהש
רשאמ טשפתמו בחר ,לודג רתוי הברה לבא ,הברה ,תיטקרטסבאה הדימב
רקיעב ,םיבשוח תוחפ םה ,ונלש היעבה יהוז ילוא ,םירבגה לצא
,ודות לבא ,החילסה םכמיע -הלחתהב והשפיא תרצענ םתבשחמ ,םיעוקת
ונמצע תא תואצומ ונאש תירקיעה הביסה יהוזו ,םכבור לצא תוחפל
ונאש דועב ונתיאמ קחרתמו וכרד תא קיספה רחאהש ןמזב ,דבל
לאורטנה אשונב .ולש אמאהו וגאה ךיבסת תא ול ריהבהל תוכישממ
דחא רבד יל שי זא ,הבתכב ןייוצמש רחא םוסריפ לכו הלומרופ
והשוזיא יל איבת ,יהשימ וליפא הזה הרקמבו והשימ םא ,דיגהל
טושפ ינא ,ילש ןטבה םע תטבחתמ ינאש ןמזב ימצע חופיטל רישכת
הבוגתה ייארוקל יל שיש הדיחיה הצעה .!?תוכבל... ,ללללליחתי
םילפא םימיב ונתדובעהמ ונתוא וררחשת ,םהינבש םיסובל רקיעבו
.ולא אפרמ יחוכשו
תיכוכשמל וביגה
 
 
29/8/01 8:57
ורנומ ןילרמ :תאמ
!?תוכבלל הבוגתב


,תורקי תויחא
שי) חור בצמהמ רופיס תושעל ,רוזחמב םייחה תא רוצעל הביס ןיא
םיצחלהמ קרש) טפרדרבואל סנכהל וא (רוזחמב אל ונחנאשכ םג ונל
תורשע קושב שי יכ (יניצר רוחיא לבקל רשפא סינכמ אוהש
,ינא .שגרומ ךכ לכ תויהל רוזחמהמ תוענומש תופורתו םירישכת
םשב ןטק רודכ ירחאו םיבאכמהו חור יבצממ ףוריטב תלבוס ,לשמל
הלוכי העש-העש יצח ךות ינא (תמוסרפה לע החילסו) "ןיסורנ"
.תויטפואימוה תופורת םג שי .טסרוואה לע ספטל
הלוכי אל םג ינא ,תישיא .ליד גיב הזמ תושעל ךירצ אלש תמאב
תא יל ןיא .ףרוטמ יד ילש םייחה בצק יכ ,ימצעל תושרהל
הטסאבה תא רוגסנ אוב ,רוזחמב ינא :סובל רמול היגליבירפה
אקווד אוה "שיטפ"ה ,בגא ,ילצא) םימרק תונקל ךלנו עובשה
.(םיילענ
לכב .ונתיאש םירבגל רפסל רוסא ,ןאכ יתבתכש המ לכ תא לבא
דחא עובש רתוי תצק ךתוא ןיבהל ןכומש והשימ שי םא ,תאז
.ונתיאמ הז תא תחקל ךירצ אל ,שדוחב


תסייטה התשע המ :םישנל תויונמדזה ןויוויש לע הנורחא הלימו
קלחש יל הארנ םימעפל ?רוזחמב התיהשכ ריוואה ליח לש הנושארה
הבוט קיפסמ הביס שישכש הדבוע .יגולוכיספ תצק םג אוה ןינעהמ
תואצומ ונחנא ,(הסיט יפנכ) וישיא ונלש הזה םומידהמ תושעל אל
תא ריתסהל דעב ינאש אל הזו .לכה לע רבגתהל םיכרד רהמ יד
םילדבה המכ םניבל וניניב שיש קאפיכה לע .ונלש תוישנה
הזכ ןינע הלאה םילדבההמ תושעל ךירצ אל לבא ,(וליפא םיטלוב)
תויתסו םדקה תועפותב לפטל ךל תרשפאמ המדיקהשכ דחוימב ,לודג
?ן/םהב לזלזל הככ ,ובשחו ובשי תו/םינעדמ תורשע .ךלש
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
29/8/01 10:24
יגולותימ סקא :תאמ
?תוכבל המלל הבוגתב
ןתאש בלהו שארה יבאכ תמועל ספאכו ןיאכ םה ןכלש םיבאכה
םייחה לכ ךשמב ונל תומרוג
יגולותימ סקאל וביגה
 
 
29/8/01 15:33
ורנומ ןילרמ :תאמ
?תוכבל המלל הבוגתב


?ונחנא ?ונחנא
םע תרחא הרבח תדדועמ םוי לכב ימצע תא תאצומ ינא המל זא
?באוכ בל
?תרבוע אל הנרגימה הנש 28 רבכ יל המלו
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
29/8/01 16:59
יגולותימ סקא :תאמ
ל הבוגתב
ספאל תפאוש ונלש תושגר םע תודדומתההו החישה תלוכיש הז
...דצב טקשב טושפ םילבוס אל ונחנאש רמוא אל הז
ןכמ תוחפ הברה םייח םירבגה ונחנא םתס אל
ומכ םלועמ ןיבהל יתחלצה אלש העפות תמאב הז תונרגמה
הלגנהמ רתסנה בר ,תורחא תועפות
יגולותימ סקאל וביגה
 
 
30/8/01 0:35
ורנומ ןילרמ :תאמ
ל הבוגתב


ץופקל ךל הצילממ ינאש טרסמ וישכע יתרזח קוידב
השוע המ דומלל לכות ובו ,ומש "יטויב סונו" ,תוארל
דחפ אלא םניאש) הלש שארה יבאכ ךיאו ,השא בהואש רבג
המכ הל רמול ול םיעירפמ אל (עגפהלמ עדומ תת ירטסיה
.ןיבת ילוא ,ותוא הארתש ירחא .בהוא אוהש
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
30/8/01 14:09
יגולותימ סקא :תאמ
ל הבוגתב
יתיא יאובת םא קר
יגולותימ סקאל וביגה
 
 
30/8/01 18:14
ורנומ ןילרמ :תאמ
ל הבוגתב


:) ?םיימוי-םוי הז לע בושחל הלוכי ינא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
9/9/01 11:40
הלייל :תאמ
?תוכבל המלל הבוגתב
.רוזחמב תולבסנ יתלב םישנה לכ אל ,לכ םדוק
,רתוי תוינמרח םגו ,לכואמ רתוי תונהנ םגש הלאכ שי
.הפסה לע תוכבל וא ,ןבצעתהל ילב
ךילע הכרדש השיאה ימ ?םייחה לכ ךל ונישע בל באכ הזיאו
לכ ?ראשה לכב םקנתהל יארונ ךרוצ שיגרמ התאש ךכ לכ
םעפ התא הסנת !ןכל עיגמ - רבדה ותוא תורמוא ךלש תובוגתה
וליק 4 ךלש םיילגרה ןיבמ איצוהלו הדיל רדחל סנכיהל תחא
!ףוצח .רבגכ תלבסש בשוח התא באכ המכ הארנ זא ,םיחווצ
הליילל וביגה
 
 
30/8/01 10:07
הריטה תריבג :תאמ
?תוכבל המלל הבוגתב
וא רודכ תחקול תאשכ רבוע ?אל וא ךל באוכ ,ורנומ ,הנאוב
ויה םיחמומה הככש) הלעמלו הדיצה לכתסהל ילב ינעת ?אל
.(יביב לש תוקמחתמ תובושת םעפ םיהזמ


ןימטיו תחיקל תצלמומ םייתסו-םורטה םיבצעה תלקהל ,הזמ ץוח
.השיגרה הפוקתב 6-יב
הריטה תריבגל וביגה
 
 
30/8/01 12:14
ורנומ ןילרמ :תאמ
היצלופינמ ,רוציקבל הבוגתב


:השקבב ?תוקיודמ תובושת תיצר


.ךיא דועו באוכ .1
םיאתמ רודכ תליטנ ירחא רבוע .2
האמחמכ התוא לבקל םאה תטבלתמ .יביבל האוושהה לע הדות .3
.ןובלעכ וא (?ם"ואב הגיצנ תויהל המיאתמ ינא)
תכרעמל בוט .רשק ילב ,רקוב לכ תחקל ץלמומ B6 ןימטיו .4
.הלא םימיב ץלמומ .םיבצעה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
29/8/01 18:42
ףשנתמ ,ןיקפונס :תאמ
!?תוכבלל הבוגתב
?הדוקנהש הפיא קוידב והשלכ טאיד ץימ ךל ךפשנש וא
לע רומשל תצק השקתמ ינומכ תצרמנ זע וליפא ,הרקי תיכוכשמ
םישולש םירשעב םעפ ,הככ ,הנטק הזואפ הזיא ילב הרידס המישנ
.הלימ
לש תיטקרטסבאה הדימה לע טעמ ביחרהל יליאות םא ,ןפוא לכב
העשל קר ולו ,והשמ חיורת תושונאה לכ יכ ינמוד ,ישנה חומה
אל תועונתב תיאצחה תא קילחמו רזוח ,רעסנ ילוכ ינא ;הלק
םייופצש הניבה תוניעמו הנבותה ינמכמ לע הבשחמל קר ,תוינוצר
;ינפב תולגתהל
םצעב איה הנווכה ,"םיילענ" תורמוא ןתאשכש תויהל לוכי םאה
?הרוהטה הנובתה תרוקיבל
"ןותחת" ,"סנכמ" ,"ןטבה יל תבאוכ" ,"יפיפל התמ ינא" םאה
,וקיאה תרישל דוק תומש םצעב םה "קיחצמ והשמ יל דיגת"-ו
ןויכל הנונש הזימרו סדייאל הפורת יוליג ,ישונאה םונגה חוציפ
?תינוויה היגולותימה
םע הז ,ילש ריעשה ירכזה םולברצה לש תיעבטה הלבגמה קר םנמאה
,יאוולה ?םירבד לש םקמועל תדרל ינממ תענומ ,סקטרוקב תולביה
.בצמה הזש ,שמשל קר אל ,חריל םג ללפתהל ןכומ ינא ,יאוולה
ףשנתמ ,ןיקפונסל וביגה
 
 
6/9/01 0:38
שימ :תאמ
?תדלקמה ךל הלקלקתהל הבוגתב
רקי פונס
יברימ קפוד תעשב תילברו תונטוטהל
תושק תמשרומ יכונא
דרוקרה ןעמל קרו
, תוירולק יריתע םיצימ תועמוג ,ןימאהל אלש ולאכ ונניב שי
רוזחמ תותיעב וליאו םיבוצק המישנ יחוורמב ןיינעל תורבדמ
שוכר יעגפ ריתוהל ילבמ) האלה הללאי ..ו ןופמט תופחוד
.(שפנו
סולדיד לע רופיסה זא ךשפנ הקשח תינווי היגולותימב םאו
.יטנוולר דימת סורקיאו
?וניתווקת הדבא אלש ןוכנ זא
keep make me smile :)
שימ
שימל וביגה
 
29/8/01 10:23
hld70 :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתגוז יבצע תא דואמ העיגרמ תיתפרצ הדעסמש יתאצמ ינא אקווד
...התעדל ףסוותהש רתוימה ג"קה לע הלקה תונבצעל טרפ
קחרה םהל םיגומנ םיבצעהו ריעצ ולרמ ןיי קובקב הבוט החורא
הירוטסיהל


ןמז תא רובעל רזוע הז לבא ,םלש עובש ירשפא שממ אל הז ןוכנ
,אישה
רוטסיא הללא ידכ ךות לבא ינפל שממ תועפות ןיא יתגוז תבל בגא
,ז"לבח
ינא ןכל םלוכמ הל השקהו יטירקה םויה אוה ינשה םויה התנעטל
הז םויל יצמאמ תא ןווכמ
.('ודכו גנילואב םוי אל הז םא)
חורה ןוניצל ןייוצמ ךידי השעמ ברע תחורא זא לגוסמ התא םא בגא
תרעוסה
תלשבמ יאדוובש אמא לצא התייבה ךרדב רובעת לוכי ךניא םאו
שיגתו ןייוצמ


.רבדה ותוא לכה החורא ,תונתמ !!!בל תמושת םוכיסל
:-()
hld70ל וביגה
 
29/8/01 15:02
בדה ופ לש ואטה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םירבגה ונל , ונ וי טל וט טס'ג לבא .רמאמ לש יפוט יפוי ,ןיראק
(רתוי אל םא) תויפרטאו תונאננא'ג/תוירטסיה/תוזירפק תוחפ אל שי
םומיסקמה . הנשב םעפ אלו ,שדוחב םעפ אל ץורית ןיא ונלש ובשחתו
לגרודכ קחשמ הזיא סופתל הז עגריהל ידכ תושעל םילוכי ונחנאש
(...ימושת שקבלו עצמאב ונל עירפהל תוטונ ןתא זא םגו) 5 ץורעב
בדה ופ לש ואטה ל וביגה
 
 
30/8/01 0:20
ןיראק :תאמ
...רוזחמה רזחומיל הבוגתב
.והשמ אל תמאב ןוזמה תרשרשב םכלש םוקמה
ןיראקל וביגה
 
 
30/8/01 0:38
ורנומ ןילרמ :תאמ
...רוזחמה רזחומיל הבוגתב


סקס" עצמאב ונל ועירפת אל םתא :תיביטקלוק הקסע תושעל רשפא
לבא) לגרודכ קחשמ עצמאב ימושת שקבנ אל ונחנאו "הלודגה ריעהו
(??תומוסרפב רשפא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
30/8/01 2:31
ילג טושפ :תאמ
...רוזחמה רזחומיל הבוגתב
ונל םיקיצמש םתא אל הז ,החילס ?ונחנא ?לגרודכה עצמאב ?ימוצ
?יציצב ונל קחשל םיננחתמו ןולסב הפסה לע
.תשקבמ ינא ,תודבועל תודמציה תצק


ילג
ילג טושפל וביגה
 
 
30/8/01 8:36
ורנומ ןילרמ :תאמ
?ימוצ המ ,החילסל הבוגתב


תא םיתיחנמ טושפ ,םיננחתמ אל םעפ ףא םה ?םיננחתמ
וכישמת ,תונולת ןיא לבא .םייפלטה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
30/8/01 16:02
בדה ופ לש ואטה :תאמ
?ימוצ המ ,החילסל הבוגתב
...יכדרמ קיציא ינא המ המל ? תודבועל תודמציה
בדה ופ לש ואטה ל וביגה
 
29/8/01 21:35
ןמרדפ היא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יהוז תוינק .רוזחמב ינאש תוינק דעב יתייה אל םעפ ףא ינא ןכבו
םימיב אל םידדוחמ ילש םיטקניטסניאהש םימיב עצבל ךירצש הלועפ
.םיעוט םילותח לע תחבונ ינא םהבש
ןוכמל תכלוה ינא ,יביטמיטלואה ןורתפה תא יל שי תיטסיטארק רותב
לבא רוזחמב אל ינאש םג השוע ינא הז תא ,ןוכנ .םישנאל הציברמו
.תונטקל סנכינ אל אב
.םוחב ץלמומ
ןמרדפ היאל וביגה
 
30/8/01 2:19
והילא השמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
... תובואכ תונב ןכל םולש
תא יל וקזיח קר תונורחאה תוקד 5 ב יניע ינפל ורבעש םילימה לכ
אוה ישדוחה רוזחמה .....בר ןמז הז יחומב הננוקש הרעשהה
... תישדוחה בלה תמושת תנמ תא לבקל מ"ע תישנ היצריפסנוק
תויתפרצ תודעסמל יתוא וחקי רעישל םרק יל ונקיש עדוי יתייה םא
הזיא ימצעל איצממ יתייה ינא םג ףוס ילב תואמחמ יילע ופיעריו
... והשמ וא םיציב יבאכ
םילבקמ ונא המו... ןכלש רוזחמה ללגב םיציב יבאכ ןיא ונלו.. ונ
הפי הזיא ואוו.... םיציב יבאכ ךל שי קתומ יל דיגת והשימ ????
שדחה םשובב םשבתתש ירחא תיתפרצ הדעסמל ךלנ אוב םויה התא
... ךל יתינקש
!!!! שימשימ ליפ ארקוב רמוא היה יבא הז לעו
דורו ולוכש םלועל םיאב ונאש ונל ורמא אל םעפ ףא םויסלו
םחל תפ רובע עיזהל םירבגה ונילע רזגינו ןדע ןגמ ונתוא וקרז...
... םינב תדלל רעצב ןכילעןו...
הבבסב הסאבה תא חקינ ואוב זא
ייב
והילא השמל וביגה
 
 
30/8/01 2:27
ילג טושפ :תאמ
םייח ילעב רעצל הבוגתב
יבאכ" הז .קתומ ,רוזחמה אל הז ,היצריפסנוק הפ שי םא
!"םיציבה


םיציב יניינעל תיחמומ ,ילג
ילג טושפל וביגה
 
30/8/01 2:24
ילג טושפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוגוז השימח תשיכר :רוזחמה ימיל ילש הצלמהה תא הפ תפרצמ ינאו
.םייסקס םינותחת
ןיחבהל אלש ילכות אל תא ,ךנופמט תא יפילחתש םעפ לכב ,ךכ
המ - םלשומה הרחתה רומיג ילעבו םיממהמה ,םישדחה ךיינותחתב
.חורבצמה סלפמב הדח היילעל םורגי תיטמוטואש
ינכדעו שדח רמאמ ?ייקוא ,הקיתוו הצירעממ הנטק השקב ,שוניראקו
?רדסב ,תישנה לקשמה תייעב לע
לכ המלו ןוזרה רחא עשפנה ףדררמה המל ,היססבואה המל ,וליאכ
הייחמ תובוט םינש המכ לע רתוול םיכסת - היהתש לככ המכח - השא
וליק העברא לש םתלשה תבוטל (?ןכ ,האלהו םינומשה תונשמ)
?הזה רבדל הבושת ךל שי ,וליאכ ?אה ?םיפוצח
(-: קנילל הכחמ ,הפ ינא זא .ןכ םתסה ןמ


ידימת קבאמב תנוזר ,ילג
ילג טושפל וביגה
 
 
30/8/01 10:18
הריטה תריבג :תאמ
יתבהאל הבוגתב
ךותל לחתשהל תפדורל רשפאל ותרטמ ןוזרה רחא עשפנה ףדרמה
הרחת רומג ילעבו םיממהמ ,םישדח יוצר) םייסקס םינותחת
.(םלשומ


לכ" ומכ ןושל תועבטממ ענמיהל רשפא ילוא ,הבוט יל ישעתו
יל עקות הז ?לקשמל רושקה לכב "היהתש לככ המכח ,השיא
.טשווב רגרובמה'ת
הריטה תריבגל וביגה
 
 
30/8/01 12:17
ורנומ ןילרמ :תאמ
הבושת ךל הנהל הבוגתב


תינבצע דואמ תעמשנ תא ,הלילח יקנחת אלש ,םימ סוכ יתשת
.םויה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
30/8/01 13:23
ןיל :תאמ
ל הבוגתב
ךייניעב ןח אצומ קתוווומ תא וז תינבצע תעמשנש ימ
הנש וזיא ןיז תלביק אל טושפ ילוא ?םלועה לכ םע טטוקתיהל
םייתנש וא
ופורפאו) טקשב יניידזת טושפ זא רזוע אל םאו הלאבוב יפרת
(תונרגימל רזוע הז
ןילל וביגה
 
 
30/8/01 16:32
ילבב תרבג :תאמ
ורנומ ןילרמ המשו תינבצע הנודמירפלל הבוגתב
קוש אל הז ןאכ ?הפי אל רבדל המל ?רוזחמב תא ?הרק המ
.למרכה
ילבב תרבגל וביגה
 
 
30/8/01 18:25
ורנומ ןילרמ :תאמ
ורנומ ןילרמ המשו תינבצע הנודמירפלל הבוגתב


,עוגפל יתנווכתה אל םגו :) תינבצע אל ללכב אקווד ינא
.הצירק םע היה רמאנש המ לכ
יל ישרת .הנווכה התיה אל שממ וז ,יתעגפ םא החילס
:) לודגב .העוט תאש דיגא קר .תרמאש םירבדה ראשמ םלעתהל
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
30/8/01 17:28
ילג טושפ :תאמ
הבושת ךל הנהל הבוגתב
?םייסקס םינותחת ךותל לחתשהלב ער המ
ילג טושפל וביגה
 
 
30/8/01 19:06
הריטה תריבג :תאמ
קתומ ,החילסל הבוגתב
לש הנומת יחומב הלוע רשי .סבכל תאנוש ינאש ללגב הז ילוא
תושעל בוט יכה רבדה .ןובס תועובו תומודא םיידי ,תיגיג
.רשפא םא ,חונלו תיבב תבשל הז רוזחמה ימיב


יתייה ינא - יירוענמ הטודקנא ,ךתושרב ,יל ריכזמ םג הז
רביד אל דחא ףא הנושארה םעו ,התיכב הלביקש היינשה הדליה
ירועישמ יתטמתשה דיימ זא .ןאריאמ הלוע התיה איה יכ
ףוס ףוס ינאו .השגרהה ךיא לואשל ילא ואב ןלוכו תולמעתה
הז ,הא - יתרמאו ,והזהו םדה לכ םלתשה ,הבוגה לע יתייה
.ךל חרוב וליאכ םישיגרמ קר .ללכב ארונ אל


לש הללוס .ןלוכל חרב רבכ הז ירחא םייתנש הנש ,תמאבו
םיקחשמ ראשהו ,תולמעתה רועישב לספסה לע תבשוי תונב
תולמעתהה יסנכמ תא שובלל היה רשפא יא טושפ .לסרודכ
תשובחתשכ ,ונל ויהש םינבלה םיספה םע םילוחכה םינטקה
ןתא לבא .ומשהמה לש אמאה לע ךל תצחול תיעונמ וד תללכושמ
.םיעבשה תונשל ךייש הז ,הלאכ םירופיס עומשל תוצור אל
הריטה תריבגל וביגה
 
 
30/8/01 19:20
ילג :תאמ
ער םואתפ המל הבוגתב
?אקווד ןאריאמ
וזיא שי ,םויה ךלש הריטבש החינמ ינא ,יעמשת ,בוט
?ןוכנ ,הנטק הסיבכ תנוכמ
,םילכ תפיטש ,לושיב םע המ ?תאנוש תא סבכל אקוודו
דצמ - היעב יל ןיא תוסיבכ םע אקווד ?םיסירתו ה'גנופס
ינאש שיגרהל יל ןתונ הז - ינש דצמ ,תולק ילק הז דחא
.הזה תיבב והשמ השוע תאז לכב


ילג
ילגל וביגה
 
 
30/8/01 19:34
הריטה תריבג :תאמ
?ןאריאמ הלוע .חחחחחל הבוגתב
קר םויה לכ יל ינת .םיסירת לע התמ ינא ?םיסירת
.רוגסלו חותפל


,תיב תודובע" - תוננבב רמאמל העצה ןכ םג יל שי ,הנה
ןהמ קמחתהל םיכרדה לכ סולפ ונילע תואונש ןה עודמ
."םישורד סולפ
הריטה תריבגל וביגה
 
 
30/8/01 13:11
ןיראק :תאמ
יתבהאל הבוגתב
היצריפסנוק שפחל רבכ םא ?תרבדמ תא תישנ לקשמ תיעב הזיא לע
ונל םרגו תישנה לקשמה תיעב תא איצמה ימ .המחה הדוקנה םש זא
אוצמל ?עבצו לדוג ,הרוצ לכב תוממהממ תוחפ ונחנאש בושחל
.גורהלו
ןיראקל וביגה
 
 
30/8/01 17:44
ילג טושפ :תאמ
תישנה לקשמה תיעב לע שדחל הבוגתב
.הנממ לבוס ימ הנשמ ,היעבה תא רצי ימ הנשמ אל ,לכ םדוק
תוירולק תריפסו גניניפס ,גניגו'ג תעצבמ אל ינא - ינש רבד
.יליבשב קרו ךאו יליבשב אלא ,םליבשב תירטסיה
תרטיק םירמאמ יצחו םיינש ינפל קר .תמאב ,ונ :ןורחא רבדו
תאו החופנ ךלש ןטבהשכ ,לכואה ירחא תוינש עברא אקוודש
דוגינב ,הביבסל רבג עיגמ זא אקווד - ךבטימב אל השיגרמ
אוביש ימ ןיאו הארמה לומ הצורמ תדמוע תא םהבש םיעגרה ראשל
?ןוכנ ,תייה תאז .אלפב תוזחל
.רבכעה לע דיה םע הפ ינא .םיצורית ילב ,הדובעל הללי זא


ילג
ילג טושפל וביגה
 
 
31/8/01 1:12
ןיראק :תאמ
!היופ ?תא וז ,ןיראקל הבוגתב
תחתהמ רופיס -הזה רופיסהמ תעפשומ אל ינאש תרמוא אל ינא
יל סרהנ תוטאיד בורמ יכ יתרטיק .יתרטיק ןכאו -קפס אלל
תונמשהמ תיקריע המ'גיפ ומכ תספסופמ ינאש קר אלו ,ףוגה
םייחב יתמצש בורמש אלא ,םימעפ רשע וליק הרשע לש תויזרהו
רותבש אלא ,היופ אל זא .דימ ןטבה תא יל חפנמ רוריפ לכ
לע וליק 40 םעפ הלקשש תיברעמה תוברתה לש תירקיע תעגפנ
ךישמהל םג תוכזה תא ימצעל תרמוש ינא עבראו םישיש רטמ
הז יכ) תויוטש רבדל ללכב םגו רטקל ךישמהל םג ,תוזרהל
דיה תא ידירות זא .(הלאה הנוזת ייונישה לכ חומב עגופ
הז תא הלביקש יהשימל הקומע הדיק ינתו ,יתוחא ,רבכעהמ
.ןמז לכבו רוח לכל ,םינוויכה לכמ
.תצק ,דובכ תצק
ןיראקל וביגה
 
 
31/8/01 3:12
ילג טושפ :תאמ
?היופ המלל הבוגתב
רקובה תוינכתמ תחאב היזיוולטב תנייארתה ךרעב הנש ינפל
הנה ,יארת יאוב ,ילג' - יל הארק יתוחאו 2 ץורע לש
הזר הדלונש תחא ומכ זא יל תיארנ ,ןכבו .'ןגדגדהמ איהה
יכיבסת םע יהשימ ומכ אל שממ - הזר רתוי דוע תומתו
הזל החכוה דוע הנה ?האור ,ונ .לקשמ יגוחמו הטאיד
דוע יהשימ ,ךל יעדת .תילסרבינוא תישנ היעבב רבודמש
.רצילופ לבקתו ,הז לע בותכת


הסח תסעול ,ילג
ילג טושפל וביגה
 
 
31/8/01 0:45
ביבר הלאירא :תאמ
תישנה לקשמה תיעב לע שדחל הבוגתב
םורגל וסינ דימתש תורמל ?ימ אלא ,םיאומואה םידגבה יבצעמ
.ןגדגדה תתירכב הלכו םיילגרה תרישקמ לחה ,קופיס רסוח ונל
.קבאר ,לוכאל רשפא היה תוחפל לבא
...ילש רועה יסנכמל בוש סנכיהל יתלכי קר ול


םעפ יזטסקא לש בוליש - הבוט שממ הטאיד תוצור ןתא םאו
ןתיי עובשב םימעפ עברא רשוכ ןוכמו טרוגוי קר לוכאל ,עובשב
ילא אובל אל...כ"חא ישפנה בצמל עגונב .תואלפנ תואצות
.ןיוש ונ .ידמ הזר ינאש םיננולתמ ויה םה זאו .תונעטב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
31/8/01 1:47
ילג טושפ :תאמ
?םשא ימל הבוגתב
םיאומוההש ,תאזה תירלופופה הנעטה דגנ יתייה דימת ינא
ונחנא ,החילס .ונלש לקשמה תורצל םיארחאש הלא םה ונאלימב
לע ויד תואספוק ,שארה לע םיחרפ םע בוחרב תוכלוה
תוגוצתבש עודי ירה ?םיציצה לע םיפוטק םינויבסו םייפעפעה
ןלקשמ יבגל ל"נכ ,ואוש היהיש ידכ רבוא תואריהל ךירצ לכה
.םש תודעוצש הרשע עבראה תונב לש טועפה
ה'רבחה לש םתמשא אל שממ ןה ונלש לקשמה תורצ ,אל
תודומצה תולמשה ,תואירבה יקוח לש םתמשא אלא ,ונאלימב
.םירכז לש םתעד ףירטמה יניטוחהו
.אל הז ןמש - הפי הז הזר ,יל רצ
.תוכאאאאאאמ ,הללי


ילג
ילג טושפל וביגה
 
 
31/8/01 15:54
ביבר הלאירא :תאמ
!אל ,והל הבוגתב
תכשומ רתוי הברה יתוא אצומ םינירוחבה לש טלחומה בורה
.תיתואירבה הטאידה לש ,איהה הפוקתב רשאמ וישכע


תעדוי ינאו .ילש רועה ךותב יל חונ המכ לש ןיינע לכה
.תואשילקה בור ומכ ,הנוכנ איה לבא ,האשילק וזש
ביבר הלאיראל וביגה
 
1/9/01 21:35
ילש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יה
רמאמה תא םינתונ ויה קר םא ,תקדוצ תאש המכ !!!לודג !!לודג
!!!תרחא הארנ היה לכה ליחתמ גוז לכל הזה
תיקנע תא
ילש
ילשל וביגה
 
5/9/01 22:52
איבל ןור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ביגהל בייח יתייהו רתאל יתסנכנ


ונילע תוירחאה תא קורזל לש הזה דנרטהמ יל רבשנ ידש איה תמאה
תיאמצע םג ינא .ויתוצק יתשמ לקמב זוחאל רשפא יא - םירבגה
ינאש ןיביש רוחב הצורש (תיביטרסא חוכשל אלש) תקשחנו הישפוח
ינא ינש דצמו תעד תלק תמטמוטמ הבקנ לאכ ילא סחיתי אלו ול הווש
הביכר ידכ ךות תונוסחה ויפתכ לע םלועה תא םירי סלוקרהש הצור
ול תויהל הכירצ אל םלועה תא קיזחמ רבכ אוה םאו ןבלה סוסה לע
המודא-המותכ העיקש רבעל סוסה יבג לע יתוא ףינהל היעב
.ליידגנימולבב
הז תא איצוהל וקיספת זא ןכלש רוזחמה יבאכב םימשא אל ונחנא
... ונילע
הז ןכ .ביצקתה תויעבל םיגאודש םידיחיה תויהל םיכירצ אל ונחנא
תרוכשמה תא וושיש הצור ינומכ ימ לבא .הדובעל תכלוה תא ,ןוכנ
ידבעת אל תא םא ?ותיא תדבוע תאש רבגה לש תרוכשמל ךלש הקיחצמה
... דובעא אל ינא םא היהי המ ןיימדל הצור אל ינא ,השק היהי
לבא ןכלש קזחה דצה אל הז הקיטמתמש ןוכנ .םיהולא יוא ,תואצוהו
: הקיטמתמ רבכ םאו ? קנבב סונימה תועמשמ תא וניבת יתמ
%70 - םניח יניחב ! הז המ הארת ! הלאה םיילענה תא תבייח ינא"
הזה בלשב - (לקש 2000 מ הזש בותכ תונטק תויתואב) "!!!! החנה
הסנת המכח תגהנו ילזמ לזמתי ילוא ,שיבכה לא הרהדב ץרופ ינא
םיילענ תרכומ איהש תמסרפמ תונחשכ .ילע הלעתו סרוורב הינח עצבל
םלוכ ! דבלב החנהה תא תונוק ןתא וליאכ תוצר ןתא החנה %70 - ב
תויונחש ינפלש (ןהל עירפמ אל הז לבא םישנה ללוכ) םיעדוי
םה ? םהל תפכיא המ .ריחמה תא תוליפכמ םה וזכש החנה תונתונ
הצחמל םיפושח םיידש גוזש ומכ ןכילע העיפשמ החנה הלימהש םיעדוי
.חומ ףקוע שיבכ - ונילע עיפשמ
("םידליל גאוד ימו" קועצל וקיספת) תוירחא תחיקלמ החירבה
,ער סקסהשכ וננייב .םויה לכ ךרואל ןכתא הוולמ ונילע התקירזו
קיצמ ,ידמ טאל ,ידימ רהמ יתייה .יללגב הזש רורב ? םשא ימ
לכ ! יל םתעגה הפל דע !!! יד .ידמ יביטקא ,ידימ יביסאפ ,ידימ
תבשוח תא המ .ץומחה ףוצרפה המל ריבסהל תונכומ ןתאו הדימב הז
יתייה יל ינימאת ,םעפה (עמשמ יתרת) קופד היה זא ? יתינהנ ינאש
תמאה ? תוירחא יהשוזיא םג ךל שי ילוא תייה תא םגש ןוויכ .םש
לודג התא !!! םיהדמ היה" .יארחא ינא םיהדמ סקסהשכ םגש איה
התא וננייב לבא וגאה תא ונל קזחמ הז (עמשמ יתרתה םע יד) "!!!
.הככ היהי דימתש גאדת - אל ינאו האצותל יארחא
וא םירודכ וחק ,ןכלש םינומרוהל תוירחא וחק ,טישלוב הד טאק זא
ונתיאמ ושקבת - אל םא םגו (שממ תעדל הצור אל) היהי אל הזש המ
.ונילע ןכלש חורה בצמל תוירחאה תא וליפת לא לבא ןיבהל
הייפצה םצע הז בוט ןכל השוע תמאבש המ םא ההות ינא ,בגא ךרד
תוארל ומכ הינקה תיווחו םיסועלה םירישה תעימש ,קיבדה טרסב
םינהנ ונחנאש םינפ םידימעמ ונחנאשכ ונייח לבס תא םילבוס ונתוא
תועש 3 ךשמב םישנ ידגב תונחב דומעלו ינירכסה טרסה תא תוארל
המודאה תא יחק - םימעפ 5 רחבמה לכ תא תובהלתהב תדדומ תאשכ
!!! רבכ ךלנו


,תומוסרפב ומכ לוחכ ךל אצי םעפהש תכרבב
ןור
איבל ןורל וביגה
 
 
6/9/01 13:28
הריטה תריבג :תאמ
? הצור (תמאב) תא המל הבוגתב
סקסה ביט לע תוירחאה) ךלש תונעטהמ קלחל המיכסמ ינאש ,לשמל
תמאב) תורחא תונעטל המיכסמ אל דואמו .(רבגה לע קר תלפונ אל
(?הלש יטרפה ףסכב הנוק ךלש הרבחהש םיילענה יריחממ ךל תפכיא
ינאש עגר ןיימדא ינא לבא ,רמול רשפא םירבד ינימ לכ שי .
:ךכ רמואו ,ידניא םע חכוותמש יטאופה סרעה


?תוירחא התא םג חקית ילואו


?ןתיא תאצל רחוב התאש םישנה הלא ילואו


תשוחת ךל תנתונשו תויוטשב תקסעתמש ,ץוציפ תיארנש תיסוכ תרחב
שארמ החילסו ,ךלש רואיתהמ תרייטצמש השיאה וז) הלק תונוילע
ומכ ,ךביל תא וכשמ הלאה תונוכתהש ריבס .(חומ תחתנמ איה םא
שי הזלו .םידגב לש תינדפקה הריחבהו עצקוהמה םינפה רוע םג
ןומהב .ןמזו עזי ,ףסכב םינוק הלאה םירבדה תא ,בובח ,ריחמ
ךרדב םש תויהל הצור אל קר ,האצותהמ הצורמ התא .הלא לכמ
....תוירחא ,ולה .הילא


הנממ םיאצויש היפוג םע תיקיג תחא הפ שי ,הצור התא םא יכ ,אל
ץצופמ הלש לותחהשו תכלל רפס הזיאל תעדוי אל םעפ ףאש ,םיטוח
.ךלש הריחב שממ וז .םינוק'צח הל
הריטה תריבגל וביגה
 
 
9/9/01 11:49
הלייל :תאמ
םיכרד הברהב ךל תונעל רשפאל הבוגתב
way to tell him girl
could'nt have said it better myself
הליילל וביגה
 
6/9/01 14:39
ןרק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
? תיפי .ג היהנ ןיראק לש רוטה המל


?ונילע םידבוע המל
ןרקל וביגה
 
10/9/01 15:19
לארשי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יל ורמא רמולכ ...ילש רעישה לע שדח והשמ תולגל דמחנ היה ,בוט
(...םאתהב יתלעפו) יתלביקו ,"רעישה תא רבוש" בוטר רעישש רבעב
לבא ...ךורא רעיש יניינעב ינממ רתוי הניבמ איה כ"הסב ,הז תא
...""תיעוצקמ"" תעד תווח םג עומשל דמחנ ,תאז לכב


...ימוקמה םראפ רפוסב שדח ופמש יתיליג לומתא ינא ,םינב :ב.נ
,תוסנל יתטלחה ...רסח ימוסרפ קימיג כ"הס הזש בשוח ינאש המכ
."רבגל ופמש" ,בוט וארקתו ,"ופמש" ...דיספהל המ ןיא
רשפתהל ןכומ אל ינא קפס ןיאש "יחמצ לימק" תרדסב שדח ופמש הז
...ילש רעישה םע תוחפ לע
...הל םיניבמ םתייה םג ילש רעישה תא םיאור םתייה םא


םירשק יניינעב רזועש ופמש ייבגל תוצלמה ןכל שי םא ,תונב :ב.נ
חותפ ינא זא (...לבוקמ רנישידנוק םגש ןבומכ) רעישה ךוכירו
;) ...תועצהל
...רגתא ךל הנה !דרא ןיראק
הברה ריכמ אל ינא ,סלכתב ,המיהדמ שממ תחא ,הרענ ריגמ ינא
,תינורשיכ ,דואמ לודג IQ הל שי ,קפס ןיא ...הנממ תובוט תורענ
טרופס לש (...תונוש תוקלחמ) תבהוא וליפא ,ללכב ער אל תארנ
דימת איה ,הלעמל תנייצש הל דוגינב ,תחא היעב הל שי קר ...'וכו
ימצע ןוחטיב רוציקב ...'וכו תירזול איהש תרמוא דימת לבא
...רזע אל רבד םוש (!!!יתיסינ ךיא דועו) יתיסינש המכו ...שממ
תיטסינמפ ,ייח ךלהמב יתיארש המילא יכה הדליה איה ,והשמ דוע
...תומילאה לש עטקהמ ץוח ,יבויח ייד הזש ,'וכו תיאמצע ,האג
?...תונויער שי זא
לארשיל וביגה
 
 
13/9/01 21:14
הכר הנירגרמ :תאמ
םייח ילעב רעצל הבוגתב
הניחצמה ובלכה תונחמ רהמ אצ
הנידעה הדי תא ךידיב חק
םי לא םיטיבמש ומכ היניע ךות לא טבה
.םלועב יכה התוא בהוא התאש הל דיגתו
הכר הנירגרמל וביגה
 
 
22/9/01 14:59
לארשי :תאמ
הרענ םיריגמ הככל הבוגתב
החרב טושפ איה .הרענ התואל ןונגסב שממ והשמ רבעב יתישע
,תמאה ןעמל ...הנש יצחכ ךשמל יתיא רשק לכ הקתינו ינממ
תחרוב טושפ איה ,תישגר הילא ברקתהל הסנמש ימ לכש יתיאר
...המל ןיבא אל םעפ ףא ינאו ...רשפאה לככ ונממ


!...הדות לבא
לארשיל וביגה
 
16/9/01 15:25
גונע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ונתוא רוטפתש ןיפילחל וא ?בותכל ןיראק דמלת רבכ יתמ ,יתמ
התוחכונמ
גונעל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא